You are on page 1of 32

Rancangan Pembelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 1 2012

BIDANG
KANDUNGAN OBJEKTIF / HASIL AKTIVITI PANDUAN GURU
MINGGU PEMBELAJARAN
AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN / BUKU TEKS
(BP)

PENGGAL PERTAMA
BP 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
Minggu 1 Minggu Orientasi Tingkatan 1 2011
1 - 5/1
Minggu 2 BP 1.1 Kepercayaan Tuhan pencipta alam i. Menerima hakikat i. Perbincangan Unit 1
8 - 12/1 Kepada Tuhan Keistimewaan dan bahawa kekurangan tentang kelebihan Keunikan Alam Ciptaan
Keyakinan wujudnya keunikan ciptaan Tuhan dan kelebihan diri dan kekurangan diri Tuhan
Tuhan sebagai pencipta ● Manusia dan alam ialah anugerah Tuhan. ii. Mengumpul
alam dan mematuhi semesta ialah ciptaan maklumat tentang
segala suruhan-Nya Tuhan ii. Memelihara pencapaian dan
berlandaskan pegangan - Anggota yang tersusun keunikan alam keunikan golongan
agama masing-masing rapi dan Wajah yang semesta ciptaan Tuhan yang cacat anggota.
selaras dengan prinsip menarik kurnia Tuhan iii. Lawatan ke hutan
Rukun Negara. - Keunikan setiap iii Rujuk juga objektif simpan atau hutan
individu walaupun Unit 1 dalam Buku rekreasi
cacat anggota. Teks. iv. Rujuk juga aktiviti
- Keunikan alam buku teks Unit 1
semesta(Flora dan v. Aktiviti tambahan
fauna, bentuk muka mengikut kreativiti
bumi seperti sungai, guru dan aras
gunung-ganang dan pencapaian murid.
laut)
Minggu 3 BP 1.2 Amanah Amanah tanggungjawab i. Amanah dalam i. Perbincangan Unit 2
15 - 19/1 Sikap bertanggungjawab semua menjalankan tugas di tentang tugas yang Amanah Kunci
yang boleh menimbulkan Amanah dalam setiap sekolah diamanahkan dan Kehidupan
kepercayaan dan urusan cara
keyakinan orang lain. ● Tugasan dan ii. Melaksanakan tugas melaksanakannya
tanggungjawab yang seharian dengan dengan sempurna
dilaksanakan di sekolah amanah agar menimbulkan
- Pengurusan wang kepercayaan dan
persatuan atau kelab iii. Rujuk juga objektif keyakinan orang
tanpa penyelewengan Unit 2 dalam Buku lain.
- Urusan jual beli teks. ii. Rujuk juga aktiviti
barangan buku teks Unit 2
iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 4 CUTI TAHUN BARU CINA


22 - 26/1
Minggu 5 BP 1.3 Harga Diri Kesedaran dan penerima i. Sentiasa menjaga i. Sumbangan tentang Unit 3
29/1 - 2/2 Keupayaan dan diri untuk mencapai maruah diri cara memelihara Kenali Diri Anda
keyakinan diri agar kesejahteraan hidup maruah diri
mampu memulia dan Kenali diri sendiri ii. Menerima dan ii. Menghasilkan
menjaga maruah diri - Maruah diri mesti menghargai karangan kreatif
dalam kehidupan. dipelihara keistimewaan diri tentang hala tuju
- Kekuatan diri dihargai kehidupan.
dan kelemahan diri iii. Rujuk juga objektif iii. Rujuk juga aktiviti
diperbaiki Unit 3. Buku Teks Unit 3.
- Hala tuju kehidupan iv. Aktiviti tambahan
harus ditentukan mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 6 BP 1.4 Bertanggungjawab i. Menjaga kesihatan i. Pemeriksaan Unit 4


5 - 9/2 Bertanggungjawab terhadap diri dan diri kebersihan tubuh Bertanggungjawab
Kesanggupan diri persekitaran badan Menjaga Kesihatan Diri
seseorang untuk memikul ● Kesihatan diri dan ii. Menjaga ii. Melukis poster
dan melaksanakan tugas persekitaran yang bersih persekitaran supaya tentang pemakanan
serta kewajipan dengan ● Pemakan yang sentiasa bersih yang seimbang
sempurna. seimbangan iii. Menghasilkan buku
● Penjagaan tubuh badan iii. Rujuk juga objektif skrap tentang
● Kecergasan fizikal Unit 4. penjagaan tubuh
● Kebersihan persekitaran badan
iv. Gotong-royong/
- Rumah kerja amal
- Sekolah membersihkan kelas
- Tempat awam dan kawasan
sekolah
v. Rujuk juga aktiviti
Buku Teks Unit 4.
vi. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 7 BP 1.5 Hemah Tinggi Berbudi bahasa budaya i.Sentiasa bertutur dan i. Lakonan untuk Unit 5
12 - 16/2 Beradab sopan dan hidup kita berkelakuan sopan menunjukkan Berbudi Bahasa Amalan
berbudi Pekerti mulia Amalan bersopan santun dalam semua situasi tingkah laku yang Hidup Masyarakat Kita
dalam Pergaulan dalam kehidupan seharian sopan dalam
seharian. ii. Rujuk juga objektif pelbagai situasi.
● Adab pertuturan yang Unit 5. ii. Mengumpulkan
sopan gambar tentang
- Lembut dalam tutur tingkah laku yang
kata sopan dan
- Bertegur sapa melekatkannya
● Tingkah laku yang sopan dalam buku skrap
- Adab di meja makan iii. Rujuk juga aktiviti
- Adab menyambut buku teks Unit 5.
tetamu iv. Aktiviti tambahan
- Adab menggunakan mengikut kreativiti
kemudahan awam guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 8 BP 1.6 Toleransi Kemampuan memahami i. Bertolak ansur i. Membuat Unit 6


19 - 23/2 Kesanggupan bertolak keunikan individu asas terhadap sebarang perbandingan dalam Toleransi Teras
ansur, sabar dan perpaduan hidup perbezaan yang wujud pelbagai aspek Keamanan
mengawal diri bagi Toleransi menjamin dalam masyarakat seperti kebolehan,
mengelakkan berlakunya perpaduan pemikiran, status
pertelingkahan dan ii. Rujuk juga objektif sosio ekonomi dan
perselisihan faham dan ● Kepentingan amalan Unit 6. agama di kalangan
kesejahteraan hidup. toleransi dalam pelbagai murid dan
aspek kerana setiap mempamerkan hasil
individu mempunyai perbandingan
persamaan dan perbezaan tersebut di sudut
- Kebolehan bacaan.
- Pemikiran ii. Rujuk aktiviti buku
- Status Sosioekonomi teks Unit 6.
- Agama/Kepercayaan iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 9 PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 1


26/2 - 1/3
Minggu 10 BP 1.7 Berdikari sikap berdikari i.Melakukan sesuatu i. Menghasilkan peta Unit 7
4 - 8/3 Kebolehan dan menjamin kejayaan tugas atau kewajipan minda tentang Berdikari Memupuk
kesanggupan melakukan Amalan berdikari dalam tanpa bergantung perlakuan yang Keyakinan Diri
sesuatu tanpa bergantung kehidupan seharian kepada orang lain menunjukkan sikap
kepada orang lain. Kepentingan sikap berdikari di rumah
berdikari untuk kejayaan ii. Rujuk juga objektif dan sekolah
hidup Unit 7. ii. Rujuk aktiviti buku
- Rumah teks Unit 7. I
- Sekolah iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

BP 1.8 Kerajinan Amalan kerajinan i. Bersikap rajin untuk i. Mengumpul cerita Unit 8
Usaha yang berterusan menjamin kemajuan mencapai kejayaan dan keratin akhbar Hendak Seribu Daya
penuh dengan semangat Kerajinan pemangkin dalam hidup tentang sikap rajin
ketekunan,kecekalan, untuk mencapai matlamat beberapa orang
kegigihan, dedikasi dan hidup Sikap kerajinan ii. Rujuk juga objektif murid sehingga
berdaya maju dalam dalam melakukan sesuatu Unit 8. mereka ember dan
melakukan sesuatu perkara menjadi terkenal
perkara. - Cekal serta
- Daya Usaha membincangkan
- Dedikasi bagaimana mereka
- Gigih memperoleh
- Tekun kejayaan.
ii. Rujuk Aktiviti Buku
Teks Unit 8.
iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


9 - 17/3
Minggu 12 BP 1.9 Kasih Sayang Kasih saying asas i. Menghargai nyawa i. Perbincangan Unit 9
18 - 22/3 Kepekaan dan perasaan kesejahteraan hidup dan tidak terlibat tentang gejala yang Kasih Sayang Penenang
cinta yang mendalam Nyawa anugerah Tuhan dalam kegiatan yang membahayakan diri Nurani
serta berbekalkan yang yang amat berharga membahayakan dan menjejaskan
lahir daripada hati yang Sayang akan nyawa maruah.
ikhlas. - Diri ii. Rujuk juga objektif ii. Menghasilkan
- Orang lain Unit 9. sebuah sajak yang
bertema saying akan
diri.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 9.
iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.
Minggu 13 BP 1.10 Keadilan Keadilan asas i. Berlaku adil dalam i. Menghasilkan skrip Unit 10
25-29/3 Tindakan dan keputusan keharmonian keluarga setiap tindakan dengan berdasarkan satu Keadilan Asas
yang saksama serta tidak Amalan keadilan dalam anggota keluarga situasi tentang Keharmonian Keluarga
berat sebelah. institusi kekeluargaan amalan keadilan
ii. Rujuk juga objektif dalam sebuah
Amalan keadilan di Unit 10. keluarga dan main
kalangan anggota keluarga peranan sebagai
- Pembahagian tugas salah seorang
dan tanggungjawab anggota dalam
- Pembahagian barangan keluarga
- Pendidikan ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 10.
iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.
BP 1.11 Rasional Sikap rasional dalam i. Menilai dengan teliti i. Mengumpul dan Unit 11
Boleh berfikir membuat pertimbangan kesahihan sesuatu membandingkan Kesahihan Maklumat
berdasarkan alasan dan Ketelitian menilai pelbagai maklumat maklumat daripada
bukti yang nyata dan maklumat Ketelitian pelbagai sumber
dapat mengambil menilai dan mengkaji ii. Rujuk juga objektif sebelum membuat
tindakan berasaskan sesuatu idea atau Unit 11. sesuatu
pertimbangan yang wajar. maklumat daripada pertimbangan
pelbagai sumber ii. Rujuk aktiviti buku
- Internet teks Unit 11.
- Khabar angin iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.
Minggu 14 BP 1.12 Kesederhanaan Amalan kesederhanaan i. Bersederhana dalam i. Merancang Unit 12
1 - 5/4 Bersikap tidak menjamin kesejahteraan kehidupan perbelanjaan Bersederhana Amalan
keterlaluan dalam hidup mingguan Mulia
membuat pertimbangan Kesederhanaan sebagai ii. Rujuk juga objektif ii. Mengenalpasti
dan tindakan sama ada amalan hidup Cara hidup Unit 12. seorang rakan yang
dalam pemikiran, sederhana walaupun bersikap sederhana
pertuturan atau perlakuan berkemampuan dalam perbelanjaan
tanpa mengabaikan - Perbelanjaan dan menceritakan
kepentingan diri dan - Pemakanan perihal sikapnya
orang lain. - Rekreasi yang boleh
dijadikan teladan.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 12.
iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.
BP 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
Minggu 15 BP 2.1 Kasih Sayang Kasih sayang amalan i. Mengamalkan kasih i. Mencari maklumat Unit 13
8 - 12/4 terhadap Keluarga suci Kasih sayang sayang terhadap tentang kasih sayang Kasih Sayang Teras
Perasaan cinta , kasih dan memupuk hubungan anggota keluarga mengikut perspektif Keluarga Bahagia
sayang yang mendalam harmonis dengan anggota seperti yang dituntut pelbagai agama
dan berkekalan terhadap keluarga Kepentingan oleh agama ii. Rujuk aktiviti buku
keluarga. amalan kasih sayang teks Unit 13.
mengikut perspektif ii. Rujuk juga objektif iii. Aktiviti tambahan
pelbagai agama Unit 13 mengikut kreativiti
- Islam guru dan aras
- Buddha pencapaian murid.
- Kristian
- Hindu
- Sikh

Minggu 16 BP 2.1 Hormat dan Hormat-menghormati i. Menghormati setiap i. Melakonkan cara Unit 14
15 - 19/4 Taat kepada Anggota asas keluarga harmoni anggota keluarga menghormati Pedoman Penting
Keluarga Hormat-menghormati anggota keluarga
Memuliakan setiap sesame anggota keluarga ii. Rujuk juga objektif ii. Menghasilkan sajak
anggota keluarga dengan Cara menghormati anggota Unit 14. yang bertemakan
berinteraksi dan ember keluarga ‘Hormat-
layanan secara bersopan - Layanan menghormati antara
untuk mewujudkan - Memberi perlindungan anggota keluarga’
keluarga yang harmoni. - Meraikan iii. Rujuk aktiviti buku
- Mendoakan teks Unit 14
iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 17 BP 2.3 Mengekalkan Tradisi keluarga perlu i. Mengenal pasti dan i. Menyediakan carta Unit 15
22 - 26/4 Tradisi Kekeluargaan dipelihara menerima tradisi yang salasilah keluarga Tradisi Warisan
Menerima, menghormati Amalan tradisi diamalkan dalam ii. Simulasi tentang Keluarga
dan mengamalkan kekeluargaan menjamin keluarga amalan tradisi
sesuatu kebiasaan, adat kehidupan berkeluarga kekeluargaan
dan kepercayaan yang Amalan tradisi ii. Rujuk juga objektif semasa ziarah-
diwarisi secara turun- kekeluargaan dalam Unit 15 menziarahi
menurun dalam keluarga kehidupan seharian iii. Rujuk aktiviti buku
- Panggilan berdasarkan teks Unit 15
ikatan kekeluargaan iv. Aktiviti tambahan
- Ziarah-menziarahi mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 18 BP 2.4 Tanggungjawab Anggota keluarga i. Melaksanakan i. Main peranan Unit 16


29/4 - 3/5 terhadap Keluarga bertanggungjawab kewajipan sebagai sebagai anggota Tanggungjawab Hidup
Kewajipan yang harus keluarga sejahtera anggota keluarga keluarga dalam Berkeluarga
dilaksanakan oleh setiap Kewajipan dalam keluarga menjaga kebersihan
individu terhadap tanggungjawab bersama ii. Rujuk juga objektif i. Menghasilkan esei
keluarga untuk Peranan setiap anggota Unit 16. tentang kewajipan
melahirkan keluarga keluarga setiap anggota
bahagia, meningkatkan - Anak-anak keluarga
imej dan menjaga maruah - Ibu bapa ii. Rujuk aktiviti buku
keluarga. - Anggota keluarga lain teks Unit 16.
iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

BP 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


Minggu 19 BP 3.1 Menyayangi dan Alam sekitar warisan i. Menjaga alam i. Melukis poster / Unit 17
6 - 10/5 Menghargai Alam kita Keseimbangan alam sekitar dengan mencipta cogan kata Hargai Alam Warisan
Sekitar sekitar menjamin bertanggungjawab tentang Kita
Kesedaran tentang kesejahteraan semua keseimbangan alam
perlunya memelihara dan hidupan Kepentingan ii. Rujuk juga objektif sekitar
memulihara alam keseimbangan alam sekitar Unit 17. ii. Sumbang saran
sekeliling untuk kepada semua hidupan tentang kepentingan
mengekalkan - Manusia keseimbangan alam
keseimbangan ekosistem. - Haiwan sekitar
- Tumbuh-tumbuhan iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 17.
iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.
Minggu 20 PENTAKSIRAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 2
13 - 17/5
Minggu 21 BP 3.2 Keharmonian Persekitaran yang bersih i. Menjaga i. Sumbang saran Unit 18
20 - 24/5 antara Manusia dengan dan selesa mewujudkan persekitaran supaya tentang kepentingan Kebersihan Persekitaran
Alam Sekitar. Keadaan suasana harmonis bersih untuk menjamin penjagaan Menjamin Keselesaan
saling memerlukan Penjagaan persekitaran hidup yang selesa persekitaran Hidup
hubungan yang harmonis tanggungjawab bersama ii. Gotong-royong
antara manusia dengan Penjagaan persekitaran ii. Rujuk juga objektif iii. Rujuk aktiviti buku
alam sekeliling supaya untuk keselesaan hidup Unit 18. teks Unit 18.
kualiti kehidupan - Rumah iv. Aktiviti tambahan
manusia dan alam - Sekolah mengikut kreativiti
sekeliling terpelihara. - Tempat awam guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 22 BP 3.3 Kemapanan Hutan sebagai khazanah i. Menyokong i. Sumbang saran Unit 19
27 - 31/5 Alam Sekitar kehidupan pelbagai usaha tentang isu-isu alam Hutan Nadi Kehidupan
Pengekalan Sumbangan hutan kepada melindungi khazanah sekitar
keseimbangan alam kehidupan dan hutan daripada ii. Menyenaraikan cara
sekeliling sebagai tanggungjawab manusia kemusnahan mengekalkan hutan
tanggungjawab bersama mengekalkan Perlindungan iii. Rujuk aktiviti buku
untuk kesejahteraan terhadap hidupan liar ii. Rujuk juga objektif teks Unit 19.
hidup. Pemeliharaan hutan Unit 19. iv. Aktiviti tambahan
sebagai sumber ekonomi mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu CUTI PERTENGAHAN TAHUN


23 & 24
1 - 16/6

PENGGAL KEDUA
Minggu 25 BP 3.4 Peka terhadap Manusia yang rasional i. Prihatin terhadap i. Menghasilkan buku Unit 20
17 - 21/6 isu-isu Alam Sekitar sentiasa peka terhadap kesan pencemaran skrap tentang jenis, Prihatin Terhadap Isu
Prihatin terhadap masalah alam sekitar alam sekitar. sebab dan akibat Alam Sekitar
persoalan yang berkaitan Prihatin terhadap masalah pencemaran alam.
dengan alam sekeliling berkaitan dengan alam ii. Rujuk juga objektif ii. Kajian kes tentang
dan berusaha sekitar Pencemaran alam Unit 20. pencemaran alam
menyelesaikannya - udara iii. Rujuk aktiviti buku
- Air teks Unit 20.
- Darat iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

BP 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Minggu 26 BP 4.1 Cinta akan Kenali negara, cintai i. Berbangga dan i. Membuat kolaj / Unit 21
24 - 28/6 Negara negara menyayangi model tentang Kenali negara dan Cintai
Perassan sayang dan Keindahan alam semula keindahan alam di keindahan alam Negara
bangga kepada negara jadi kebanggaan kita negara sendiri semula jadi
serta meletakkan Perasaan menghargai dan ii. Rujuk juga objektif ii. Mencipta /
kepentingan negara menyayangi keindahan Unit 21. mendeklamasikan
melebihi kepentingan diri. alam semula jadi puisi yang
- Sungai dan pantai menggambarkan
- Gunung-ganang keindahan alam
semula jadi.
iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 21.
iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 27 BP 4.2 Taat Setia Identiti negara lambang i. mengenali lambing i. Menghasilkan buku Unit 22
1 - 5/7 kepada Raja dan Negara kedaulatan negara kebesaran negara skrap tentang Identiti Negara
Kepatuhan dan kesetiaan Lambang dan lagu identiti gambar-gambar Kebangsaan Kita
yang berkekalan kepada negara tanda kesetiaan ii. Menghormati lambing kebesaran
Raja dan negara. kepada raja dan negara lambing dan identiti negara
Kepentingan menghormati negara ii. Rujuk aktiviti buku
dan menghayati identity teks Unit 22.
negeri dan negara iii.Rujuk juga objektif iii. Aktiviti tambahan
- Bendera Unit 22. mengikut kreativiti
- Jata guru dan aras
- Lagu Kebangsaan dan pencapaian murid.
Lagu Negeri
Minggu 28 BP 4.3 Sanggup Sanggup berkorban demi i. sanggup berkorban i. Menemuramah Unit 23
8 - 12/7 Berkorban untuk mempertahankan ibu jiwa dan raga untuk seorang anggota Berkorban untuk Negara
Negara pertiwi negara keselamatan tentang
Kerelaan melakukan atau Rakyat berkorban nyawa tanggungjawab dan
menyerahkan sesuatu demi negara ii.Rujuk juga objektif peranannya.
termasuk nyawa sebagai ● Tanggungjawab dan Unit 23. ii. Memilih seorang
tanda kebaktian untuk peranan pasukan tokoh dan menulis
negara. keselamatan tentang biodata dan
- Tentera perjuangannya
- Polis iii. Rujuk aktiviti buku
- Bomba teks Unit.23
iv. Aktiviti tambahan
• Perjuangan tokoh yang mengikut kreativiti
mempertahankan negara guru dan aras
- Lt Adnan Saidi pencapaian murid.
- Datuk Bahaman
- Tok Janggut
BP 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Minggu 29 BP 5.1 Melindungi Hak Hak kanak-kanak i. Menerima hakikat i. Mengumpul dan Unit 24
15 - 19/7 Kanak-kanak terjaga, generasi akan bahawa setiap kanak- melaporkan Memelihara Hak Asasi
Membela, memberi dating sejahtera kanak mempunyai hak maklumat tentang Kanak-kanak
naungan dan memelihara Hak asasi kanak-kanak untuk menikmati pencabulan hak Tanggungjawabbersama
hak kanak-kanak bagi tanggungjawab bersama kehidupan yang asasi kanak-kanak di
menjamin kehidupan Tanggungjawab golongan sempurna seluruh dunia.
mereka yang sempurna. dewasa memastikan setiap ii. Rujuk aktiviti buku
kanak-kanak berhak ii. Rujuk juga objektif teks Unit 24.
mendapat dan menikmati Unit 24. iii. Aktiviti tambahan
keperluan hidup mengikut kreativiti
- Makanan guru dan aras
- Pakaian pencapaian murid

Minggu 30 BP 5.2 Menghormati Wanita berhak i. Memberikan i. Mengadakan Unit 25


22 - 26/7 Hak Wanita mendapat layanan yang layanan yang baik perbahasan ringkas Hak Sama Rata Bagi
Melindungi dan baik kepada wanita. bertajuk ‘Wanita Wanita
mengiktiraf wanita Layanan yang baik berhak mendapat
sebagai individu yang merupakan keistimewaan ii. Rujuk juga objektif layanan yang baik’
boleh memberi sumbang- untuk wanita Sifat Unit 25. ii. Rujuk juga aktiviti
an dalam pembangunan kelembutan wanita bukan buku teks Unit 25.
keluarga, masyarakat dan penghalang daripada iii. Aktiviti tambahan
negara. mendapat keistimewaan mengikut kreativiti
- Pengagihan tugas guru dan aras
- Penjagaan maruah diri pencapaian murid.
(Tiada gangguan
seksual)

Minggu 31 BP 5.3 Melindungi Hak Hak asasi pekerja i. Menerima hakikat i. Menyenaraikan dan Unit 26
29/7 - 2/8 Pekerja dipelihara, kebajikan bahawa semua pekerja membincangkan Kebajikan Pekerja
Menghormati, menghargai mereka terbela mempunyai hak yang kemudahan yang Terbela
dan mengiktiraf Kebajikan pekerja perlu dihormati. diperlukan di tempat
perkhidmatan, jasa dan tanggungjawab bersama kerja.
sumbangan golongan Setiap pekerja berhak ii.Rujuk juga objektif ii. Rujuk aktiviti buku
pekerja dalam mendapat pelbagai unit 26. teks Unit 26.
pembangunan negara. kemudahan iii. Aktiviti tambahan
- Gaji mengikut kreativiti
- Cuti guru dan aras
- Keselamatan pencapaian murid.

Minggu 32 BP 5.4 Menghormati Semua insan yang i. Menerima hakikat i. Menulis esei Unit 27
5 - 9/8 Hak Golongan Kurang dilahirkan mulia di sisi dan menginsafkan diri bertajuk Hormatilah Golongan
Berupaya Pencipta bahawa tiada seorang menghormati hak Kurang Upaya
Memberi layanan yang Hargai golongan kurang insan pun dilahirkan golongan kurang
bersopan kepada berupaya dengan dengan penuh berupaya
golongan kurang memahami mereka kesempurnaan. ii. Rujuk aktiviti buku
berupaya supaya tidak Kemampuan memahami teks Unit 27.
berasa tersisih dan punca kecacatan seseorang ii. Rujuk juga objektif iii. Aktiviti tambahan
mengiktiraf mereka akan menginsafkan diri Unit 27. mengikut kreativiti
sebagai insan ciptaan - Kelahiran guru dan aras
Tuhan - Keluhuran pencapaian murid.
- Keturunan
- Kemalangan
- Penyakit

Minggu 33 BP 5.5 Melindungi Hak Konsep pengguna asas i.Menerima hakikat i. Menulis surat Unit 28
12 - 16/8 Pengguna kesedaran semua bahawa diri sendiri kepada pihak Hak Pengguna
Membela dan memelihara Hormati hak pengguna adalah pengguna yang berkenaan membuat
hak individu untuk untuk mendapatkan mempunyai hak dan aduan tentang
menjadi pengguna yang keperluan asas Hak tanggungjawab perkhidmatan
berilmu,mendapat pengguna untuk kesihatan / sanitasi
perkhidmatan serta mendapatkan barangan ii. Rujuk juga objektif yang kurang
barangan yang berkualiti dan keperluan asas untuk Unit 28. memuaskan
dan tidak mudah kehidupan ii. Rujuk aktiviti buku
dieksplotasi. - Makanan teks Unit 28.
- Pakaian iii. Aktiviti tambahan
- Tempat Tinggal mengikut kreativiti
- Kesihatan guru dan aras
- Pendidikan pencapaian murid.
- Sanitasi

BP 6: NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Minggu 34 BP 6.1 Mematuhi Disiplin diri asas i. Mematuhi segala i. Membincangkan Unit 29
19 - 23/8 Peraturan dan Undang- pembentukan sahsiah peraturan di rumah program yang boleh Peraturan Asas Disiplin
undang. Menerima dan mulia dan di sekolah dijalankan oleh
mematuhi peraturan dan Pembentukan disiplin pihak sekolah untuk
undang- undang yang bermula di rumah dan ii. Rujuk juga objektif mengelakkan murid-
telah ditentukan tanpa sekolah Pembentukan Unit 29. murid terlibat dalam
mengira sesiapa dan di disiplin bermula di rumah kegiatan salah laku
mana seseorang itu dan sekolah ii. Rujuk aktiviti buku
berada. Tanggungjawab mematuhi teks Unit 29.
setiap peraturan iii. Aktiviti tambahan
- Di rumah mengikut kreativiti
- Di sekolah guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 35 BP 6.2 Kebebasan Kebebasan bersuara asas i. Memberikan i. Simulasi tentang Unit 30
26 - 30/8 Bersuara masyarakat domokrasi pendapat dan ‘Parlimen Mini’ Hak Bersuara Ada
Kebebasan berucap dan Keperluan kebebasan maluahkan perasaan ii. Rujuk aktiviti buku Sempadan
mengeluarkan fikiran bersuara memupuk mengikut batasan teks Unit 30.
dengan batasan tertentu kesejahteraan hidup iii. Aktiviti tambahan
bagi menjaga bermasyarakat ii.Rujuk juga objektif mengikut kreativiti
keselamatan dan Unit 30. guru dan aras
● Kebebasan memberi
ketenteraman. pencapaian murid.
pendapat atau pandangan
● Kebebasan menyatakan
perasaan.

Minggu 36 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


31/8 - 8/9

Minggu 37 BP 6.3 Kebebasan Rakyat Malaysia i. Menghormati i. Mengumpul Unit 31


9 - 13/9 Beragama menganuti pelbagai amalan pelbagai malumat dan Amalan Keagamaan
Kebebasan setiap agama Amalan agama membincangkan dalam Masyarakat
individu untuk keagamaan membentuk amalan pelbagai Malaysia
menganuti dan peribadi Amalan ii. Rujuk juga objektif agama
mengamalkan agamanya keagamaan dalam Unit 31. ii. Rujuk aktiviti buku
seperti yang kehidupan harian teks Unit 31.
diperuntukkan dalam mengikut setiap agama iii. Aktiviti tambahan
Perlembagaan Malaysia. - Cara beribadat mengikut kreativiti
- Perihal makanan guru dan aras
pencapaian murid.
Minggu 38 BP 6.4 Penglibatan Diri Murid berjaya, sekolah i.Bertanggungjawab i. Membina carta Unit 32
16 - 20/9 dalam Pembangunan cemerlang menjalankan tugas aliran pelan Bersama Menjayakan
Negara Warga sekolah yang giat yang diberi bagi tindakan bagi Aktiviti Sekolah
Kebebasan untuk cergas menjamin kejayaan menjayakan aktiviti menunjukkan cara
melibatkan diri dalam sesebuah sekolah anjuran sekolah melaksanakan tugas
pelbagai aktiviti Pangagihan tugas bagi yang diberi
pembangunan negara menjayakan aktiviti ii. Rujuk juga objektif ii. Membuat laporan
dengan mematuhi anjuran sekolah Unit 32. kumpulan tentang
peraturan, undang-undang - Hari Guru tugas yang
dan Perlembagaan - Hari Sukan dijalankan semasa
Malaysia. - Minggu Kokurikulum menjayakan aktiviti
- Hari Anugerah sekolah.
Cemerlang iii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 32.
iv. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.
Minggu 39 BP 6.5 Sikap Sikap terbuka membina i. Bersikap terbuka i. Menghasilkan Unit 33
23 - 27/9 Keterbukaan Bersedia keyakinan diri Sikap dan mampu mengawal dialog tentang sikap Sikap Terbuka Membina
memberi dan menerima terbuka dalam tindakan perasaaan. keterbukaan dan Keyakinan Diri
pandangan, pembaruan Setiap pandangan dan melakonkan dialog
dan kritikan selaras keputusan diterima dan ii. Rujuk juga objektif tersebut.
dengan kebenaran fakta dihormati Unit 33. ii. Rujuk aktiviti buku
dan norma masyarakat - Mengawal emosi teks Unit 33.
Malaysia. iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

BP 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Minggu 40 BP 7.1 Hidup Bersama Amalan hidup yang i. Menunjukkan sikap i. Mengadakan Unit 34
30/9 - 4/10 Secara Aman harmonis asas yang mesra demi kempen untuk Perpaduan Teras
Hidup berbaik-baik antara kesejahteraan Hubungan keharmonian hidup. mewujudkan Keharmonian
satu sama lain dengan yang harmonis memupuk hubungan mesra di
mengutamakan kemesraan Hubungan yang ii. Rujuk juga objektif kalangan warga
kedamaian dan baik dalam semua Unit 34. sekolah dan
keharmonian hidup tanpa peringkat masyarakat. Contoh
mengira agama, bangsa, - Sekolah : Kempen
dan budaya. - Masyarakat Masyarakat
Penyayang
peringkat sekolah.
ii. Rujuk aktiviti buku
teks Unit 34.
iii. Aktiviti tambahan
mengikut kreativiti
guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 41 BP 7.2 Saling Semangat kekitaan i. Menunjukkan sikap i. Menyediakan satu Unit 35
7 - 11/10 Membantu dan mewujudkan suasana yang suka membantu untuk pelan tindakan bagi Semangat Kekitaan
Bekerjasama aman kebaikan bersama mengadakan projek
Usaha yang baik dan Saling membantu untuk kemasyarakatan
membina yang dilakukan kesejahteraan bersama ii. Rujuk juga objektif ii. Rujuk aktiviti buku
bersama pada peringkat Hidup bermasyarakat Unit 35 teks Unit 35.
individu, komuniti atau - Jiran tetangga iii. Aktiviti tambahan
negara untuk mencapai Berpersatuan mengikut kreativiti
sesuatu matlamat. guru dan aras
pencapaian murid.

Minggu 42 BP 7.3 Saling Saling menghormati 1. Menghormati i. Mengumpulkan Unit 36


14 - 18/10 Menghormati antara kedaulatan sesebuah kedaulatan negara maklumat tentang Keamanan Sejagat
Negara negara asas kemantapan sendiri dan negara lain pelbagai ideologi Tanggungjawab Bersama
Menghargai dan hubungan demi mengekalkan negara di dunia dan
memuliakan hubungan Saling menghormati keamanan sejagat membincangkannya.
antara negara untuk kedaulatan sesebuah 2. Rujuk juga objektif ii. Rujuk aktiviti buku
menjamin kesejahteraan negara Hormati system Unit 36. teks Unit 36.
sejagat. pemerintahan, ideologi iii. Aktiviti tambahan
dab kedaulatan undang- mengikut kreativiti
undang negara lain guru dan aras
(Eksekutif, legislative dan pencapaian murid.
kehakiman)

Minggu 43 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011


21 - 25/10
Minggu AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN
44-46
28/10 -
15/11
Minggu 47 CUTI AKHIR TAHUN 2011
16/11 – 6/1