c

Æ  
Æ  

ƶİǏĮijİǁNj ƱĮnjƾǐ, ƧnjĮȺNJ. ƮĮLJdžDŽdžIJǀǐ ƪnjIJĮIJLjljǀǐ
ĬİǏĮȺİǁĮǐ ƴĮnj/NjǁǎǑ ƧLJdžnjǙnj

ƮǏLjIJLjljǀ ıIJǎ ǃLjǃNJǁǎ "ƪDŽljİijĮNJLjljǗǐ LJƾnjĮIJǎǐ - ƪȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀ
LJİǙǏdžıdž" (Eljį. ƶIJĮNjǎǘNJdž, ALJǀnjĮ 2006, ı. 135) IJǎǑ
ljĮǏįLjǎNJǗDŽǎǑ ƶİǏĮijİǁNj NĮnjƾ, AnjĮȺNJ. KĮLJdžDŽdžIJǎǘ EnjIJĮIJLjljǀǐ
ĬİǏĮȺİǁĮǐ ƴĮnj/NjǁǎǑ ALJdžnjǙnj, ĮȺǗ IJǎnj ƧLJĮnjƾıLjǎ ƨ.
ƧǃǏĮNjǁįdž, ƮĮLJdžDŽdžIJǀ ƴĮLJǎNJǎDŽǁĮǐ ƴĮnjİȺLjıIJdžNjǁǎǑ ƧLJdžnjǙnj.

O lj. NĮnjƾǐ ĮıǒǎNJİǁIJĮLj Njİ IJǎnj EDŽljİijĮNJLjljǗ ĬƾnjĮIJǎ
ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ ƿnjĮǐ ƾnjLJǏǔȺǎǐ njĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıLJİǁ ǔǐ
«İDŽljİijĮNJLjljǙǐ njİljǏǗǐ».
OLj ĮnjIJLjNJǀǓİLjǐ ȺİǏǁ LJĮnjƾIJǎǑ ƾǏǒLjıĮnj njĮ ĮnjĮLJİǔǏǎǘnjIJĮLj Įij'
ǗIJǎǑ İȺİIJİǘǒLJdž dž «ljĮǏįLjǎĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǀ ĮnjĮDžǔǎDŽǗnjdžıdž»,
ƿnjĮ ȺǏƾDŽNjĮIJLj LJĮǑNjƾıLjǎ İȺLjıIJdžNjǎnjLjljǗ İȺǁIJİǑDŽNjĮ. ƠIJıLj,
ƾnjLJǏǔȺǎLj ǒĮǏĮljIJdžǏLjDžǗNjİnjǎLj ȺǏǎdžDŽǎǑNjƿnjǔǐ ǔǐ «njİljǏǎǁ»
İȺĮnjĮijƿǏǎnjIJĮLj ıIJdž Džǔǀ, DžǙnjIJĮǐ NjLjĮ ljĮnjǎnjLjljǀ Džǔǀ, Ǘıǎ dž
ǑȺǗNJǎLjȺdž ljĮIJƾıIJĮıdž IJdžǐ ǑDŽİǁĮǐ IJǎǑǐ IJǎ İȺLjIJǏƿȺİLj. AǑIJƾ
IJǙǏĮ ȺNJƿǎnj ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ljĮLj ıİ ǏǑLJNjǎǘǐ
«ǏǎǑIJǁnjĮǐ». Mİ IJǎ İȺǁIJİǑDŽNjĮ ĮǑIJǗ ƾǏǒLjıİ njĮ ǑȺǎIJLjNjƾIJĮLj,
ljƾȺǔǐ, dž ƿnjnjǎLjĮ IJǎǑ «ljĮǏįLjǎĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ», ljĮLj
njĮ İLjıƾDŽİIJĮLj ıIJdžnj LjĮIJǏLjljǀ dž ƿnjnjǎLjĮ IJǎǑ «İDŽljİijĮNJLjljǎǘ
LJĮnjƾIJǎǑ». ơIJĮnj dž İȺǎǒǀ ljĮIJƾ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ĮnjĮȺIJǘııǎnjIJĮnj
ǎLj NjİIJĮNjǎıǒİǘıİLjǐ, Njİ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ıǙDžǎnjIJĮLj Džǔƿǐ ĮnjLJǏǙȺǔnj,
ljĮLj ƾNJNJǔnj ǃİNJIJLjǙnjİIJĮLj dž ljĮIJƾıIJĮıdž IJdžǐ ǑDŽİǁĮǐ IJǎǑǐ. KĮLj,
įLjljĮǁǔǐ, ƿȺǏİȺİ njĮ ǑȺǎıIJdžǏLjǒLJİǁ dž İǍİǘǏİıdž LjıIJǙnj ljĮLj
ǎǏDŽƾnjǔnj ȺǏǎǐ LjljĮnjǎȺǎǁdžıdž IJǔnj ĮnjĮDŽljǙnj IJǔnj
NjİIJĮNjǎıǒİǘıİǔnj. ƴǎNJǘ ȺİǏLjııǗIJİǏǎ NjƾNJLjıIJĮ Įij' ǗIJǎǑ Njİ
IJdžnj ĮnjƾȺIJǑǍdž NjİLJǗįǔnj DŽLjĮ IJdžnj «Njdž ĮȺǗǏǏLjǓdž» ĮȺǗ IJǎǑǐ
įǗIJİǐ IJǔnj NjİIJĮNjǎıǒİǘıİǔnj ıİ ĮǑIJǎǘǐ ǎǏDŽƾnjǔnj, dž
«ǓĮNJǁįĮ NjİIJĮǍǘ ȺǏǎıijǎǏƾǐ ljĮLj DždžIJǀıİǔǐ» NjİDŽƾNJǔnjİ
ıǑnjİǒǙǐ ljĮLj NjƾNJLjıIJĮ Njİ IJĮǒǘIJİǏǎǑǐ ȺNJƿǎnj ǏǑLJNjǎǘǐ.

c

p

c

†ǎ 1968 ıIJǎ ƴĮnjİȺLjıIJǀNjLjǎ XƾǏǃĮǏnjIJ IJǔnj H.ƴ.A. (Harvard
University) ıǑDŽljǏǎIJǀLJdžljİ dž «İȺǁ IJǎǘIJǎ» (ad hoc) ELjįLjljǀ
EȺLjIJǏǎȺǀ, ȺǏǎǐ ljĮLJǎǏLjıNjǗnj IJǔnj ǎǏǁǔnj IJǎǑ «Njdž
ĮnjĮıIJǏİǓǁNjǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ljǙNjĮIJǎǐ». ELJİǙǏdžıĮnj įİ ǗIJLj
IJĮ ǗǏLjĮ NjİIJĮǍǘ Džǔǀǐ ljĮLj LJĮnjƾIJǎǑ NjȺǎǏǎǘnj njĮ DŽǁnjǎnjIJĮLj Njİ
IJdžnj įLjƾDŽnjǔıdž IJǎǑ «LJĮnjƾIJǎǑ IJǎǑ ıIJİNJƿǒǎǑǐ IJǎǑ
İDŽljİijƾNJǎǑ». KĮLj ljĮLJǗǏLjıĮnj IJĮ «ljǏLjIJǀǏLjĮ įLjĮDŽnjǙıİǔǐ IJǎǑ
LJĮnjƾIJǎǑ IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ıIJİNJƿǒǎǑǐ», DŽnjǔıIJƾ ƿljIJǎIJİ ǔǐ
«KǏLjIJǀǏLjĮ XƾǏǃĮǏnjIJ». Mİ IJĮ ljǏLjIJǀǏLjĮ ĮǑIJƾ, ǎ «LJƾnjĮIJǎǐ
IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ıIJİNJƿǒǎǑǐ» LJİǔǏǀLJdžljİ ǔǐ «EDŽljİijĮNJLjljǗǐ
ĬƾnjĮIJǎǐ» (Brain Death). Mİ IJĮ ƿIJıLj ǗNjǔǐ ǎǏLjıLJƿnjIJĮ, Njİ
IJǎnj NJİDŽǗNjİnjǎnj ȺNJƿǎnj «İDŽljİijĮNJLjljǗ LJƾnjĮIJǎ», ǎ ƾnjLJǏǔȺǎǐ
LJĮ İǒĮǏĮljIJdžǏǁDžİIJǎ ǔǐ ljĮLj «IJİNJİıLjįǁljǔǐ njİljǏǗǐ», ǙıIJİ njĮ
NJĮNjǃƾnjǎnjIJĮLj ĮȺǗ ĮǑIJǗnj ǗǏDŽĮnjƾ IJǎǑ ȺǏǎǐ NjİIJĮNjǗıǒİǑıdž
(1). H IJƿIJǎLjĮ İLjıĮDŽǔDŽǀ, IJǎǑ ǎǘIJǔ Ⱥǔǐ NJİDŽǎNjƿnjǎǑ
«İDŽljİijĮNJLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ» ĮȺƿǃNJİȺİ, ljĮIJƾ IJǎ ıljİȺIJLjljǗ IJdžǐ
EȺLjIJǏǎȺǀǐ XƾǏǃĮǏnjIJ, Į) Įij' İnjǗǐ, ıIJdžnj ĮLJǏǗĮ ȺNJƿǎnj
İǍİǘǏİıdž IJǔnj ĮnjĮDŽljĮǁǔnj LjıIJǙnj ljĮLj ǎǏDŽƾnjǔnj ȺǏǎǐ
NjİIJĮNjǗıǒİǑıdž, ǃ) Įij' İIJƿǏǎǑ, ıIJdžnj IJĮǒǘIJİǏdž įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ
IJǔnj ĮnjĮDŽljĮǁǔnj ljNJLjnjǙnj ıIJLjǐ M.E.Ĭ., ĮNJNJƾ ljĮLj ıIJǎnj
ȺİǏLjǎǏLjıNjǗ IJǔnj IJİǏĮıIJǁǔnj İǍǗįǔnj njǎıdžNJİǁĮǐ ĮǏǏǙıIJǔnj
ıIJLjǐ M.E.Ĭ.
O ƿIJıLj ǎǏLjDžǗNjİnjǎǐ «İDŽljİijĮNJLjljǗǐ LJƾnjĮIJǎǐ», įİnj
ĮnjIJĮȺǎljǏǁnjİIJĮLj ȺƾnjIJǎIJİ ȺǏǎǐ IJdžnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗIJdžIJĮ, įdžNJĮįǀ
ıIJǎ ǗIJLj ƿnjĮǐ ƾnjLJǏǔȺǎǐ ȺǎǑ įLjĮDŽLjDŽnjǙıljİIJĮLj ǔǐ
«İDŽljİijĮNJLjljǙǐ njİljǏǗǐ», İǁnjĮLj ljĮLj ȺǏƾDŽNjĮIJLj njİljǏǗǐ. †Į
ıǒİIJLjljƾ İȺLjıIJdžNjǎnjLjljƾ İȺLjǒİLjǏǀNjĮIJĮ ȺİǏǁ ĮǑIJǎǘ ĮijLJǎnjǎǘnj
ljĮLj İljIJǁLJİnjIJĮLj ĮnjĮNJǑIJLjljǙǐ, İljIJǗǐ IJǔnj ƾNJNJǔnj (2) ljĮLj ıIJǎ
ǃLjǃNJǁǎ NjǎǑ, «MİIJĮNjǎıǒİǘıİLjǐ ± ƴǏǎǃNJdžNjĮIJLjıNjǎǁ ljĮLj
ƩLjNJǀNjNjĮIJĮ» (3).
YȺƾǏǒǎǑnj ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ĮnjLJǏǙȺǔnj ǎLj ǎȺǎǁǎLj, ȺĮǏƾ IJdžnj
įLjƾDŽnjǔıdž IJǎǑ IJƿNJǎǑǐ IJdžǐ Džǔǀǐ IJǎǑǐ Njİ IJĮ «ljǏLjIJǀǏLjĮ IJǎǑ
İDŽljİijĮNJLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ», ljĮLj Njİ ǗNJİǐ NjƾNJLjıIJĮ IJLjǐ
«įǎljLjNjĮıǁİǐ LJİIJLjljƿǐ», ljĮLj ĮǑIJƿǐ ljĮIJ' İȺĮnjƾNJdžǓdž,
İȺĮnjǀNJLJĮnj ıIJdž Džǔǀ. KĮLj įİnj İǁnjĮLj İȺLjıIJdžNjǎnjLjljǙǐ ǎǏLJǗ njĮ
LjıǒǑǏǁDžİIJĮLj (ıİNJǁįĮ 100) ǗIJLj: «Ʃİnj ƿǒİLj ȺİǏLjDŽǏĮijİǁ ǎǘIJİ
NjLjĮ ȺİǏǁȺIJǔıdž İDŽljİijĮNJLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ ȸIJǎǑ ǎȺǎǁǎǑ dž
įLjƾDŽnjǔıdž ƿDŽLjnjİ ıǘNjijǔnjĮ Njİ IJLjǐ ljĮIJİǑLJǑnjIJǀǏLjİǐ ǎįdžDŽǁİǐȸ
ljĮLj ȺǎǑ ǎ ĮıLJİnjǀǐ njĮ İȺĮnjǀNJLJİ ƿıIJǔ ıİ ijǑIJLjljǀ
ljĮIJƾıIJĮıdž». †ǏĮnjIJĮǒIJǀ ĮȺǗįİLjǍdž ljĮLj įLjƾǓİǑıdž ĮǑIJǎǘ,
İǁnjĮLj ljĮLj dž ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎǑ AȺǎıIJǗNJdž (4). KĮLj, ȺǏƾDŽNjĮIJLj,
c

Œ

c

ǑȺƾǏǒǎǑnj IJƿIJǎLjİǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ, ǎNJǁDŽİǐ ƿıIJǔ, NJǎDŽLjljǙǐ ǁıǔǐ
ĮȺǁıIJİǑIJİǐ, ĮNJNJƾ ljĮLj ĮǍLjǎLJĮǘNjĮıIJİǐ. KĮLj ĮȺǗ ljƾȺǎLjİǐ
IJƿIJǎLjİǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ, İƾnj įİnj ȺǏǗljİLjIJĮLj ȺİǏǁ LJĮǘNjĮIJǎǐ (ljƾIJLj
ȺǎǑ NjǗnjǎnj ǎ ĬİǗǐ IJǎ DŽnjǔǏǁDžİLj) NJǎDŽLjljǗ İǁnjĮLj njĮ
ȺǏǎǃNJdžNjĮIJǁDžİIJĮLj ljĮnjİǁǐ ljĮLj njĮ įLjİǏǔIJƾIJĮLj DŽLjĮ IJdžnj
LjljĮnjǗIJdžIJĮ IJdžǐ İȺLjıIJǀNjdžǐ njĮ ljĮLJǎǏǁDžİLj IJǎnj «ǃLjǎNJǎDŽLjljǗ
LJƾnjĮIJǎ» İnjǗǐ ĮnjLJǏǙȺǎǑ, įLjĮ IJdžǐ įLjĮDŽnjǙıİǔǐ IJǎǑ
«LJĮnjƾIJǎǑ IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ıIJİNJƿǒǎǑǐ», IJǎnj ǎȺǎǁǎ NjƾNJLjıIJĮ
ǓİǑįİȺLjDŽǏƾijǔǐ ljƾȺǎLjǎLj ǎnjǗNjĮıĮnj «İDŽljİijĮNJLjljǗ LJƾnjĮIJǎ».
O LJƾnjĮIJǎǐ IJǎǑ ĮnjLJǏǙȺǎǑ ǔǐ ǃLjǎNJǎDŽLjljǎǘ ǗnjIJǎǐ İȺǁ IJdžǐ īdžǐ,
įdžNJĮįǀ ǎ «ǃLjǎNJǎDŽLjljǗǐ LJƾnjĮIJǎǐ», ĮNJNJƾ ljĮLj IJǎ ȺǗIJİ ƿnjĮǐ
ƾnjLJǏǔȺǎǐ LJİǔǏİǁIJĮLj «ǃLjǎNJǎDŽLjljǙǐ njİljǏǗǐ», ĮȺİIJƿNJİıİ
ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ ȺǎNJNJǙnj ljĮLj NjĮljǏǎǒǏǎnjǁǔnj ıǑDždžIJǀıİǔnj.
EȺİljǏƾIJdžıİ įİ, ǔǐ ȺNJdžǏƿıIJİǏǎǐ, ǎ ĮljǗNJǎǑLJǎǐ ǎǏLjıNjǗǐ IJǎǑ
ǃLjǎNJǎDŽLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ: «* 
   
    
       
   
    
    ! 
  "   
##    $  
 %    
  

  #   
  » (5).
Mİ IJǎnj IJƿIJǎLjǎ ǎǏLjıNjǗ IJǎǑ «ǃLjǎNJǎDŽLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ», ǎǏǁDžİIJĮLj
IJǎ «LjıǗljǑǏǎ IJǎǑ ljĮǏįLjǎĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǎǘ» ljĮLj IJǎǑ
«njİǑǏǎNJǎDŽLjljǎǘ» LJĮnjƾIJǎǑ. ƩdžNJĮįǀ IJdžǐ «Njdž ĮnjĮıIJǏƿǓLjNjdžǐ
ȺĮǘıdžǐ ǗNJǔnj IJǔnj NJİLjIJǎǑǏDŽLjǙnj ǎNJǎljNJǀǏǎǑ IJǎǑ İDŽljİijƾNJǎǑ
ıǑNjȺİǏLjNJĮNjǃĮnjǎNjƿnjǎǑ ljĮLj IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ıIJİNJƿǒǎǑǐ».
EǁnjĮLj İȺǎNjƿnjǔǐ ĮȺǎNJǘIJǔǐ ıĮijƿǐ IJǎ ǗIJLj, ǎǘIJİ ǎ «LJƾnjĮIJǎǐ
IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ıIJİNJƿǒǎǑǐ» ǎǘIJİ ǎ ǒĮǏĮljIJdžǏLjDžǗNjİnjǎǐ ǔǐ
«İDŽljİijĮNJLjljǗǐ LJƾnjĮIJǎǐ» İǁnjĮLj İȺĮǏljİǁǐ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ
ǒĮǏĮljIJdžǏLjıLJİǁ ƿnjĮǐ ƾnjLJǏǔȺǎǐ ǔǐ «ǃLjǎNJǎDŽLjljǗǐ njİljǏǗǐ».
XǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ǗNjǔǐ Njİ «ǒǏdžıIJLjljǀ ıljǎȺLjNjǗIJdžIJĮ» ȺǏǎǐ
İǍǑȺdžǏƿIJdžıdž IJǔnj NjİIJĮNjǎıǒİǘıİǔnj. OȺǗIJİ IJǎ LJƿNjĮ
ĮnjƾDŽİIJĮLj ıIJĮ IJdžǐ LjĮIJǏLjljǀǐ ƩİǎnjIJǎNJǎDŽǁĮǐ ljĮLj IJdžǐ İnj DŽƿnjİLj
BLjǎdžLJLjljǀǐ.
ƩƿǒİIJĮLj ǎ lj. NĮnjƾǐ (ıİNJǁįĮ 25 IJǎǑ ǃLjǃNJǁǎǑ) ǗIJLj: «O
LJƾnjĮIJǎǐ IJǎǑ İDŽljİijƾNJǎǑ İȺƿǏǒİIJĮLj ƾNjİıĮ NjİIJƾ IJdžnj ȺĮǘıdž
IJdžǐ ljĮǏįLjƾǐ ljĮLj IJdžǐ ĮnjĮȺnjǎǀǐ». AǑIJǗ ǃİǃĮǁǔǐ IJǎ «ƾNjİıĮ»
c

Ñ

c 

  
 #   
#   & 
  ' 

( ) * ƩLjǗIJLj, ǑȺƾǏǒİLj IJǎ ıIJƾįLjǎ IJǎǑ «ljĮǏįLjĮljǎǘ ljNJLjnjLjljǎǘ
LJĮnjƾIJǎǑ» įLjĮǏljİǁĮǐ 3-5 NJİȺIJǙnj (IJǎǑ ǎȺǎǁǎǑ NjƾNJLjıIJĮ IJĮ
ǗǏLjĮ NjȺǎǏǎǘnj njĮ İȺİljIJĮLJǎǘnj ljĮLj İȺǁ ȺǎNJǘ NjİDŽĮNJǘIJİǏǎ
ĮljǗNjdž ǒǏǎnjLjljǗ įLjƾıIJdžNjĮ) (6) ljĮIJƾ IJǎ ǎȺǎǁǎ, ƾnjLJǏǔȺǎLj ǎLj
ǎȺǎǁǎLj ǑȺƿıIJdžıĮnj ȺĮǘıdž IJdžǐ ljĮǏįLjǎĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǀǐ
NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ, ǗǒLj NjǗnjǎnj įİnj ǑȺƿıIJdžıĮnj «ƾNjİıĮ IJǎnj
İDŽljİijĮNJLjljǗ LJƾnjĮIJǎ», ĮNJNJƾ ȺǏǎıijƿǏİIJĮLj dž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ
İȺĮnjĮijƿǏǎnjIJĮLj ljĮLj ıIJdž Džǔǀ. EǁnjĮLj įİ ĮįLjĮnjǗdžIJǎ ĮǑIJǗ njĮ Njdž
IJǎ DžİLj ljĮLj ǎ ǁįLjǎǐ ǎ lj. NĮnjƾǐ ıIJdžnj M.E.Ĭ. IJǎǑ NǎıǎljǎNjİǁǎǑ
ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ǑȺdžǏİIJİǁ.
ƶIJdž ıİNJǁįĮ 26, DŽǏƾijİLj: «KƾLJİ ıǎǃĮǏǀ İDŽljİijĮNJLjljǀ ǃNJƾǃdž
ȺǎǑ ǎįdžDŽİǁ ıİ ȺĮǘıdž IJdžǐ ĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǀǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ,
ǒǔǏǁǐ ǑȺǎıIJǀǏLjǍdž IJdžǐ ĮnjĮȺnjǎǀǐ, ǎįdžDŽİǁ ljĮLj ıİ ljĮǏįLjĮljǀ
ȺĮǘıdž». AǑIJǗ ǃİǃĮǁǔǐ İǁnjĮLj ĮNJdžLJƿǐ. ƣNjǔǐ, įİnj İǁnjĮLj
ĮNJdžLJƿǐ IJǎ ǗIJLj dž ȺĮǘıdž IJdžǐ ljĮǏįLjǎĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǀǐ
NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ ǎįdžDŽİǁ ƾNjİıĮ ljĮLj ĮNjİIJĮljNJǀIJǔǐ ıIJǎnj
«İDŽljİijĮNJLjljǗ LJƾnjĮIJǎ». EȺİLjįǀ ĮljǏLjǃǙǐ ǑȺƾǏǒǎǑnj ljĮLj
ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ljĮIJƾ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ, Njİ IJdžnj ljĮǏįLjǎĮnjĮȺnjİǑıIJLjljǀ
ǑȺǎıIJǀǏLjǍdž IJdžǐ ĮnjĮȺnjǎǀǐ ljĮLj IJdžǐ ljǑljNJǎijǎǏǁĮǐ Njİ IJİǒnjdžIJƾ
NjƿıĮ, ǎ ƾnjLJǏǔȺǎǐ ljĮLj ȺǎNJǘ İǑNJǗDŽǔǐ, įİnj ǒĮǏĮljIJdžǏǁDžİIJĮLj
LjĮIJǏǎįLjljĮıIJLjljǙǐ ǔǐ njİljǏǗǐ. KĮLj DŽLj' ĮǑIJǗ įİnj ǑȺǎDŽǏƾijİIJĮLj
ƴLjıIJǎȺǎLjdžIJLjljǗ ĬĮnjƾIJǎǑ DŽLjĮ ƿnjĮnj IJƿIJǎLjǎ ƾnjLJǏǔȺǎ, įLjǗIJLj įİnj
ǒĮǏĮljIJdžǏǁDžİIJĮLj ǎ IJƿIJǎLjǎǐ ƾnjLJǏǔȺǎǐ ǗIJLj ƿDŽLjnjİnj IJǎ «ȺIJǙNjĮ»
İnjǗǐ njİljǏǎǘ. KĮIJĮǃƾNJNJİIJĮLj NJǎLjȺǗnj ıIJLjǐ M.E.Ĭ. ljƾLJİ
įǑnjĮIJǀ ȺǏǎıȺƾLJİLjĮ ıIJǎǑǐ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıLJƿnjIJİǐ ǔǐ
«İDŽljİijĮNJLjljǙǐ njİljǏǎǘǐ», İij' Ǘıǎnj ĮǑIJǎǁ İįdžNJǙLJdžıĮnj ǔǐ
ǑȺǎǓǀijLjǎLj «įǗIJİǐ» ǎǏDŽƾnjǔnj, ǙıIJİ IJĮ ǗǏDŽĮnjƾ IJǎǑǐ njĮ
įLjĮIJdžǏǎǘnjIJĮLj «DžǔnjIJĮnjƾ» ljĮLj ljĮIJƾNJNJdžNJĮ DŽLjĮ IJLjǐ
NjİIJĮNjǎıǒİǘıİLjǐ. EȺǎNjƿnjǔǐ, IJĮ ǗǏDŽĮnjƾ IJǎǑǐ įİnj İǁnjĮLj
«ȺIJǔNjĮIJLjljƾ». †ǎǑNJƾǒLjıIJǎnj, ǗǒLj ĮljǗNjdž.
AȺĮǍLjǙnjİLj (ıIJdž ıİNJǁįĮ 45) IJǎnj ljĮLJ. A. Shewmon (7)
İȺİLjįǀ ĮǑIJǗǐ: «« ĮNjijLjıǃdžIJİǁ IJdžnj IJĮǘIJLjıdž IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ
LJĮnjƾIJǎǑ Njİ IJǎnj LJƾnjĮIJǎ, Njİ IJdžnj ƿnjnjǎLjĮ ǗIJLj įİnj İǁnjĮLj
įǑnjĮIJǗnj dž njƿljǏǔıdž İnjǗǐ NjǗnjǎnj ǎǏDŽƾnjǎǑ ȸǗıǎ ljĮǁǏLjǎ ljĮLj
Įnj İǁnjĮLj, ĮljǗNjdž ljĮLj IJǎǑ İDŽljİijƾNJǎǑȸ njĮ IJĮǑIJǁDžİIJĮLj Njİ IJǎnj
LJƾnjĮIJǎ ǎNJǎljNJǀǏǎǑ IJǎǑ ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǘ».
O lj. NĮnjƾǐ, ƿǒǎnjIJĮǐ İnjıIJİǏnjLjıLJİǁ ĮnjİȺLjijǘNJĮljIJĮ IJǎnj
ǎǏLjıNjǗ IJǔnj «KǏLjIJdžǏǁǔnj XƾǏǃĮǏnjIJ» ȺİǏǁ IJǎǑ «Njdž
ĮnjĮIJĮǍǁNjǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ljǙNjĮIJǎǐ» įLjĮ IJdžǐ įLjĮDŽnjǙıİǔǐ
c

Ü

c

«IJǎǑ LJĮnjƾIJǎǑ IJǎǑ İDŽljİijĮNJLjljǎǘ ıIJİNJƿǒǎǑǐ» ǔǐ
İljijǏƾDžǎnjIJǎǐ ljĮLj IJǎnj «İDŽljİijĮNJLjljǗ LJƾnjĮIJǎ» (Brain Death),
İȺLjIJǁLJİIJĮLj NjİIJƾ įǏLjNjǘIJdžIJǎǐ İnjĮnjIJǁǎnj İljİǁnjǔnj ljĮLj İlj IJdžǐ
«ENJNJdžnjLjljǀǐ KǎLjnjǗIJdžIJĮǐ», ǎLj ǎȺǎǁǎLj İǒǏdžıLjNjǎȺǎǁdžıĮnj IJdžnj
ijǏƾıdž IJǎǑ Robert †ruog, KĮLJdžDŽdžIJǎǘ IJdžǐ ƴĮLjįLjĮIJǏLjljǀǐ IJdžǐ
IĮIJǏLjljǀǐ ƶǒǎNJǀǐ IJǎǑ XƾǏǃĮǏnjIJ, ƩLjİǑLJǑnjIJǎǘ ljĮLj IJdžǐ M.E.Ĭ.
IJǎǑ NǎıǎljǎNjİǁǎǑ IJdžǐ BǎıIJǙnjdžǐ, ĮNJNJƾ ljĮLj KĮLJdžDŽdžIJǎǘ IJdžǐ
IĮIJǏLjljǀǐ HLJLjljǀǐ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ Njİ IJdžnj NjĮljǏƾ IJǎǑ ȺİǁǏĮ
įLjİǏǔIJƾIJǎ,     
 
; īLjĮ njĮ ljĮIJĮIJǏǎȺǙıİLj NjƾNJLjıIJĮ IJǎǑǐ
įLjĮijǎǏİIJLjljƾ ĮȺǗ IJǎnj ǁįLjǎ ijǏǎnjǎǘnjIJİǐ, ǎ lj. NĮnjƾǐ įLjƿLJİıİ
IJLjǐ ıİNJǁįİǐ 57-60 ljĮLj 79-116 İlj IJǔnj 135 IJǎǑ ǃLjǃNJǁǎǑ IJǎǑ
ĮǑIJǎǘ. KĮLj ıIJdž ı. 95 ljĮIJĮDŽǏƾijİLj ǎnjǎNjĮıIJLjljǙǐ IJǎǑǐ
ƠNJNJdžnjİǐ ǎLj ǎȺǎǁǎLj įİnj ıǑnjIJƾııǎnjIJĮLj Njİ IJLjǐ LJƿıİLjǐ IJǎǑ ȺİǏǁ
«İDŽljİijĮNJLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ». †ǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ ljĮLj ljĮIJdžDŽǎǏİǁ ǔǐ
«ȺĮǏǎǑıLjƾDžǎnjIJĮǐ ȺĮǏĮȺǎLjdžNjƿnjĮ İȺLjıIJdžNjǎnjLjljƾ įİįǎNjƿnjĮ
ıIJǎnj İNJNJdžnjLjljǗ ǒǙǏǎ, ljĮLj ljǑǏǁǔǐ ıIJǎ LJǏdžıljİǑǗNjİnjǎ
ljǎLjnjǗ».
EǁnjĮLj ȺǏǎijĮnjƿǐ ǗIJLj ǎLj ĮnjIJLjNJǀǓİLjǐ IJǎǑ lj. NĮnjƾ ȺİǏǁ IJǎǑ
«İDŽljİijĮNJLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ», IJĮǑIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ İljİǁnjİǐ IJǔnj ƶȺ.
ƩǏĮljǎȺǎǘNJǎǑ ljĮLj XǏ. XĮǏǁIJǎǑ, ĮNjijǎIJƿǏǔnj IJĮljIJLjljǙnj
NjİNJǙnj IJdžǐ EȺLjIJǏǎȺǀǐ BLjǎdžLJLjljǀǐ IJdžǐ I.ƶ.E.E., ǎLj ǎȺǎǁǎLj
įƿǒǎnjIJĮLj ıIJĮ ƾǏLJǏĮ IJǎǑǐ ıIJǎnj «IJǗNjǎ» EljljNJdžıǁĮ ljĮLj
MİIJĮNjǎıǒİǘıİLjǐ IJdžǐ I.ƶ.E.E. ǔǐ «İDŽljİijĮNJLjljǗ LJƾnjĮIJǎ» ljĮLj
ǔǐ «ǃLjǎNJǎDŽLjljǗ IJƿǏNjĮ IJdžǐ Džǔǀǐ» IJǎnj «LJƾnjĮIJǎ IJǎǑ
ıIJİNJƿǒǎǑǐ IJǎǑ İDŽljİijƾNJǎǑ». KĮLj ıǑnjƿǃĮNJĮnj ǙıIJİ ıIJǎ 12
ƾǏLJǏǎ IJǔnj 55 BĮıLjljǙnj Ĭƿıİǔnj İȺǁ IJdžǐ HLJLjljǀǐ IJǔnj
MİIJĮNjǎıǒİǘıİǔnj IJdžǐ I.ƶ.E.E., njĮ DŽǏƾijİIJĮLj: «â 

  

   
   
     

  

  

 
 !" #  

!   $ 

  

  ». ƴİǏǁ ĮǑIJǙnj ǗNjǔǐ ƿǒǎǑnj
DŽǏĮijİǁ ȺǎNJNJƾ ljĮLj ıǒǎNJLjĮıLJİǁ ĮNJNJǎǘ, ljĮLj ıİ NjİDŽƾNJǎ ȺNJǀLJǎǐ
įdžNjǎıLjİǑNjƾIJǔnj.   #% .
†ǙǏĮ ȺNJƿǎnj, Ǘıǎ ȺİǏnjƾ ǎ ljĮLjǏǗǐ, ǗNJǎ ljĮLj ȺİǏLjııǗIJİǏǎ
ȺǏǎljǘȺIJİLj dž ĮnjƾDŽljdž njĮ ĮȺĮNJNJĮDŽİǁ dž EljljNJdžıǁĮ NjĮǐ ĮȺǗ IJLjǐ
«ǒǏdžıIJLjljƿǐ ıljǎȺLjNjǗIJdžIJİǐ» IJǎǑ NJİDŽǎNjƿnjǎǑ «İDŽljİijĮNJLjljǎǘ
LJĮnjƾIJǎǑ». NĮ İȺĮnjİljIJLjNjǀıİLj IJĮ ǑȺƾǏǒǎnjIJĮ įİįǎNjƿnjĮ, njĮ
ĮljǎǘıİLj ljĮLj ǗNJǎǑǐ İljİǁnjǎǑǐ ǎLj ǎȺǎǁǎLj ƿǒǎǑnj İljijǏƾıİLj
İȺLjijǑNJƾǍİLjǐ, ĮnjIJLjǏǏǀıİLjǐ, ĮljǗNjdž ljĮLj įLjĮijǔnjǁİǐ DŽLjĮ IJLjǐ
c

è

c

BĮıLjljƿǐ ĬƿıİLjǐ İȺǁ IJdžǐ HLJLjljǀǐ IJǔnj MİIJĮNjǎıǒİǘıİǔnj IJdžǐ
I.ƶ.E.E., ǙıIJİ njĮ NjȺǎǏƿıİLj ljĮLj dž ǁįLjĮ, İȺǁ IJƿNJǎǑǐ, Njİ ƿnjĮnj
İLjNJLjljǏLjnjǀ ljĮLj İljĮIJƿǏǔLJİnj ĮǍLjǗȺLjıIJǎ įLjƾNJǎDŽǎ, njĮ
įLjĮNjǎǏijǙıİLj IJLjǐ ljĮIJƾ IJǎ įǑnjĮIJǗnj ljĮNJǘIJİǏİǐ IJİNJLjljƿǐ LJƿıİLjǐ
IJdžǐ, ǗȺǔǐ ƾNJNJǔıIJİ İǁnjĮLj ljĮLj dž İȺLjįǁǔǍǀ IJdžǐ.
H ȺİǁǏĮ IJdžǐ Džǔǀǐ ıǑnjİǒǙǐ NjĮǐ įLjįƾıljİLj. KĮLj İȺǁ IJǎǑ
IJİNJİǑIJĮǁǎǑ ĮǑIJǎǘ, ǁıǔǐ İǁnjĮLj ǒǏǀıLjNjdž ljĮLj dž įǎLJİǁıĮ ĮȺǗ IJǎ
įLjĮįǁljIJǑǎ '% +# ) 
, , İȺǁ IJǎǑ «EDŽljİijĮNJLjljǎǘ ĬĮnjƾIJǎǑ». †džnj
ƶǑnjƿNJİǑıdž NjƾNJLjıIJĮ IJdžǐ AljĮįdžNjǁĮǐ EȺLjıIJdžNjǙnj, IJdžnj
ıǑnjİljƾNJİıİ ǎ ƴƾȺĮǐ ƴĮǘNJǎǐ-Iǔƾnjnjdžǐ ǎ BƝ ıIJǎ BĮIJLjljĮnjǗ
ĮȺǗ 2-3 ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ 2005, Njİ IJǎ İǍǀǐ ǃĮıLjljǗ İǏǙIJdžNjĮ
ȺǏǎǐ IJǎǑǐ İȺLjıIJǀNjǎnjĮǐ: «- %  

     
 
  
 
#». KĮLj dž ȺǎNJǑıƿNJLjįdž įLjĮljǀǏǑǍdž,
dž ǎȺǎǁĮ İįǗLJdž ljĮLj įLjĮ IJǎǑ įLjĮįLjljIJǘǎǑ ıIJdžnj įdžNjǎıLjǗIJdžIJĮ,
İǁǒİ IJǎnj IJǁIJNJǎ:

.,/012 340567 18 -95 34056
ƩdžNJĮįǀ: .! ) * 7 ' 
* :
(http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=3
7837)
)  +# ) 
, ; !   
# 
 (9).
O lj. NĮnjƾǐ, ıIJǎ ǃLjǃNJǁǎ IJǎǑ, Njİ IJLjǐ ĮNJNJİȺƾNJNJdžNJİǐ ljĮLj
ǎNJǎıƿNJLjįİǐ ȺĮǏǎǑıLjƾıİLjǐ ljİLjNjƿnjǔnj IJǎǑ ljĮLJdžDŽdžIJǎǘ IJǎǑ
XƾǏǃĮǏnjIJ Robert †ruog, ljĮLj Njİ IJdžnj ȺĮǏƾLJİıǀ IJǎǑǐ ıİ
NjİIJƾijǏĮıdž ĮȺǗ IJĮ ĮDŽDŽNJLjljƾ ıIJĮ İNJNJdžnjLjljƾ, ȺǏǎıȺĮLJİǁ njĮ
ȺĮǏǎǑıLjƾıİLj ƿnjĮ ljĮLJdžDŽdžIJǀ IJdžǐ IĮIJǏLjljǀǐ IJǎǑ ƴĮnjİȺLjıIJdžNjǁǎǑ
ĬİııĮNJǎnjǁljdžǐ ǔǐ ȺĮǏĮȺNJdžǏǎijǎǏǎǘnjIJĮ IJǎ LJǏdžıljİǑǗNjİnjǎ
İNJNJdžnjLjljǗ ljǎLjnjǗ. AǑIJǗ įİ, İȺİLjįǀ ǒǏdžıLjNjǎȺǎǁdžıİ IJdž ijǏƾıdž
IJǎǑ R. †ruog, įLjİǏǔIJǔNjƿnjǎǑ NjƾNJLjıIJĮ ljĮLj IJǎǑ LjįǁǎǑ NjǀȺǔǐ:
)      

< NĮ IJǎǑ ȺǏǎıƾȺIJİLj įİ ljĮLj IJdž NjǎNjijǀ, ǗIJLj ƿǒİLj
ȺĮǏǎǑıLjƾıİLj ȺĮǏĮȺǎLjdžNjƿnjĮ IJĮ NJǗDŽLjĮ IJǎǑ †ruog ıIJǎnj
c

º

c

İNJNJdžnjLjljǗ ǒǙǏǎ, ljĮLj NjƾNJLjıIJĮ ıIJǎ LJǏdžıljİǑǗNjİnjǎ ljǎLjnjǗ (ǃNJ.
ljĮLj ƾǏLJǏĮ IJǎǑ ıIJǎ ȺİǏLjǎįLjljǗ †OƯMH IJdžǐ AǏǒLjİȺLjıljǎȺǀǐ
ALJdžnjǙnj, IJ. 31, IǎǘnjLjǎǐ 2003, ıİNJ. 35. EȺǁıdžǐ IJ. 39,
MƾǏIJLjǎǐ 2004, ıİNJ. 81, ǗȺǎǑ ȺĮǏǎǑıLjƾDžİLj ljĮLj ƾNJNJĮ
ǎnjǗNjĮIJĮ Njİ IJLjǐ ĮǑIJƿǐ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ, NjİIJĮǍǘ IJǔnj ǎȺǎǁǔnj ljĮLj
ljNJdžǏLjljǎǘǐ).
OLj DŽLjĮIJǏǎǁ, İljIJǗǐ ıȺĮnjǁǔnj İǍĮLjǏƿıİǔnj, įİnj ƿǒǎǑNjİ
«ƿNjNjǎnjİǐ Ljįƿİǐ» Ⱥƾnjǔ ıIJLjǐ DŽnjǙıİLjǐ NjĮǐ. ƩLjǗIJLj DŽnjǔǏǁDžǎǑNjİ
IJǎ IJǎǑ HǏĮljNJİǁIJǎǑ «IJĮ ȺƾnjIJĮ Ǐİǁ». ANJNJƾ ljĮLj įLjǗIJLj ıIJdžnj
LjĮIJǏLjljǀ İȺLjıIJǀNjdž, ĮnjĮLJİǔǏİǁIJĮLj İIJdžıǁǔǐ ljĮLj ĮnjIJLjljĮLJǁıIJĮIJĮLj
IJǎ 10% ȺİǏǁȺǎǑ IJǔnj İȺLjıIJdžNjǎnjLjljǙnj NjĮǐ DŽnjǙıİǔnj. KĮLj
ĮǑIJǗ DŽǁnjİIJĮLj, ljĮLj ȺǏƿȺİLj njĮ IJǎ ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjǎǘNjİ, ıİ ǗNJdž
NjĮǐ IJdž Džǔǀ. ƩLjĮijǎǏİIJLjljƾ, Įnj įİnj ĮnjĮLJİǔǏǎǘNjİ ljĮLj įİnj
ĮnjĮnjİǙnjǎǑNjİ IJLjǐ DŽnjǙıİLjǐ NjĮǐ ıǑnjİǒǙǐ, ĮNJNJǎǁNjǎnjǎ ıİ NjĮǐ
ljĮLj ıIJǎǑǐ ĮǏǏǙıIJǎǑǐ NjĮǐ.
NǎNjǁDžǔ ǗIJLj ĮǑIJǗ IJǎ DžİLj ljƾLJİ NjƿǏĮ ljĮLj ǎ ljĮLJdžDŽdžIJǀǐ lj.
NĮnjƾǐ ıIJdžnj LjĮIJǏLjljǀ IJǎǑ. KĮLj ǎ lj. NĮnjƾǐ İǁnjĮLj ƿnjĮǐ
ljĮIJĮǍLjǔNjƿnjǎǐ KĮǏįLjǎNJǗDŽǎǐ EȺLjıIJǀNjǔnj ljĮLj ljĮNJǗǐ
įLjįƾıljĮNJǎǐ IJdžǐ IĮIJǏLjljǀǐ. īLj' ĮǑIJǗ ljĮLj IJǎǑ İǘǒǎNjĮLj, ıİ
ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ ǒǏİLjĮıLJİǁ NjLjĮ įİǘIJİǏdž ƿljįǎıdž IJǎǑ İnjIJĮǘLJĮ
ıǒǎNJLjĮDžǎNjƿnjǎǑ ǃLjǃNJǁǎǑ IJǎǑ, njĮ IJǎ ĮȺĮNJNJƾǍİLj ĮȺǗ IJLjǐ
ƾıljǎȺİǐ įLjȺNJƿǐ ljĮLj IJǏLjȺNJƿǐ ĮnjĮijǎǏƿǐ IJǎǑ ıIJĮ ǁįLjĮ ljĮLj ȺƾNJLj
IJĮ ǁįLjĮ. AȺǗ IJLjǐ ƾıljǎȺİǐ İȺǁıdžǐ ljĮLj ıǑǒnjƾljLjǐ
İȺĮnjĮNJĮNjǃĮnjǗNjİnjİǐ ĮnjIJLjȺĮǏĮLJƿıİLjǐ IJǎǑ ȺǏǎǐ ƿnjĮ ǀ įǘǎ IJǎ
ȺǎNJǘ ȺǏǗıǔȺĮ, ǙıIJİ njĮ Njdž ljLjnjįǑnjİǘİLj njĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıLJİǁ,
IJǎ ǃLjǃNJǁǎ IJǎǑ, ljĮLj ǔǐ ƿnjĮ «NJLjǃİNJNJǎDŽǏƾijdžNjĮ».

, 
1. Beecher H. et al: A definition of irreversible coma.
Report of the at hoc committee of the Harvard Medical
School to examine the definition of brain death, J.A.M.A.
205:337, 1968.
2. KĮǏĮljĮIJıƾnjdžǐ ī. KǔnjıIJ.: «EDŽljİijĮNJLjljǗǐ ĬƾnjĮIJǎǐ».
†ĮǑIJǁDžİIJĮLj Njİ IJǎ LJƾnjĮIJǎ IJǎǑ ĮnjLJǏǙȺǎǑ; (IĮIJǏLjljǀ ljĮLj
ĭLjNJǎıǎijLjljǀ ĬİǙǏdžıdž). BƝ ƿljįǎıdž, University Studio
Press, ĬİııĮNJǎnjǁljdž, 2001.

c

f

c

3.AǃǏĮNjǁįdžǐ B. ALJ.: MİIJĮNjǎıǒİǘıİLjǐ ± ƴǏǎǃNJdžNjĮIJLjıNjǎǁ ljĮLj
ƩLjNJǀNjNjĮIJĮ. EljįǗıİLjǐ «†HNOƶ», ALJǀnjĮ 2002.
4. «ƠnjĮǐ njƿǎǐ ĮnjƿDždžıİ»: AȺǗ IJǎ ǃLjǃNJǁǎ IJǎǑ MdžIJǏǎȺǎNJǁIJǎǑ
īǎǑNjİnjǁııdžǐ, AǍLjǎǑȺǗNJİǔǐ ljĮLj ƴǎNJǑljƾıIJǏǎǑ ƩdžNjdžIJǏǁǎǑ,
Njİ IJǁIJNJǎ «ĬĮǘNjĮIJĮ ADŽǁǔnj - ƶdžNjİǁĮ Ĭİǎǘ». Ơljįǎıdž I.M.
ƧDŽǁǔnj PĮijĮǀNJ, NLjljǎNJƾǎǑ ljĮLj ELjǏǀnjdžǐ, īǏǁǃĮ īǎǑNjİnjǁııdžǐ.
EȺǁıdžǐ, ıIJdžnj LjıIJǎıİNJǁįĮ IJdžǐ I.M. īǎǑNjİnjǁııdžǐ,
http://www.imgap.gr/file1/sthavmata.html.
5. Presiden¶s Commission, for the study of ethical
problems in medicine and biological and behavioral
research. Guidelines for the determination of death:
Report of the medical consultants on the diagnosis of
death, J.A.M.A. 246:2184, 1981.
6.AǃǏĮNjǁįdžǐ B.ALJ.: H İȺLjNjǀljǑnjıLjǐ IJǔnj ǎǏǁǔnj IJǎǑ
«ljNJLjnjLjljǎǘ LJĮnjƾIJǎǑ» ljĮIJƾ IJdžnj ljĮǏįLjĮljǀnj ĮnjĮljǎȺǀnj.
ƩLjĮIJǏLjǃǀ İȺǁ YijdžDŽİıǁĮ ıIJǎ ƴĮnjİȺLjıIJǀNjLjǎ ALJdžnjǙnj 1964.
7. Shewmon Alan: Chronic «brain death», Meta-analysis
and conceptual consequences, Neurology, 1998, 51:15381545.
8. Paul A. Byme, Cicero G. Coimbra, Robert Spaeman, and
Mercendes Arzu Wilson: .3/012 340567 12 -95 34056: ±
Catholic World News:
(http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=3
7837). ƶİ NjİIJƾijǏĮıdž: .! ) * 7 '
) * : KĮLj Njİ IJǎnj IJǁIJNJǎ ĮǑIJǗnj, įdžNjǎıLjİǘLJdžljİ
ǎNJǗljNJdžǏdž dž ƩLjĮljǀǏǑǍdž IJdžǐ AljĮįdžNjǁĮǐ EȺLjıIJdžNjǙnj IJǎǑ
BĮIJLjljĮnjǎǘ, ıIJǎ ȺİǏLjǎįLjljǗ ƴAPAKA†AĬHKH, IJ. NǎƿNjǃǏ.Ʃİlj. 2005.
AĬANAƶIOƶ B. ABPAMIƩHƶ
c

c

´

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful