You are on page 1of 52

"\

Nyllvln .. ,d.1 érték: 86.IQ Ft

ENERGOMAT-KOMFORT automata mosógépfil
------------------------------~-------~
Kéliratként sokszorosítva aRAMOVILL uervlzhifózat
résdre. bels6 haszn!latra
ÖSSldllitotu: Szabó Károly Ellen6rlzte: Sztankovlc$ Gyula 4.141
1988.

"Engedély nélkül másolni. vagy 1% adatokat felh!sxniln}"
Illetéktelen nemélynek 'tadnl TILOSI"

TARTALOMJEGYZÉK

ENERGOMAT 750
ENERGOMAT 751 és 761
ENERGOMAT- KOMFORT 751.1 és 761.1
ALKATRÉSZJEGYZÉK

1./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
~;,

A 750.2 tipusu ENERGOMAT - KOMFORT automata mosógép ugyna..
vezett hely takarékos felUltöltős energiatakarékos készUlé.
kek továbbfejlesztett változata, zsanéros, biztonsági dpb-
fedéllel ellátva.
A készUlék automatikája 32 kUlönböző program beállitását
teszi lehetővé. A hagyományos programokon kivUl a választék I

két energiatakarékos és 13 félruha töltéses programmal bő­
vUlt. A program beállitás a program- és a választókapcsoló
megfelelő beállitási kombinációjával lehetséges. Az ener-
giatakarékos "E" programokat főzőmosás időszakos helyette-
sitésére ajánlják. Az "E" program esetén a főzőmosás helyett
alacsonyabb hőmérsékletU, de hosszabb idejU és intenzivebb
mosást végez. Az energia-megtakaritás kb. 40 %-os. A félru-
ha töltéses 1/2 programok fél töltetnyi ruhamennyiséghez
választhatók. A megtakaritás a hagyományos programokhoz ké.
pest 40 % energia és 40 % ;iz, kb. 3, % mosószer, de ugyan-
akkor.a programidő is 20 %-8 l csökkl;loll.
,

A készülék moaólúggal érintkező minden alkatré~ze
korróz1óálló anyagból készült. A palást mosólúgál.
ló festett acéllemez. Az ellensúlyok festett öntött.
vasból vsnnak. A forgódobot egyfáz1sú pólu8váltóB
asz1nkron motor hajtja. A moeólúgot külön motorral
hajtott lúgszivattyú távol1tja el. A készülókbe 2
darab 950 W teljaeitményD fDt5tsst van beéplt~e.
A vlzfelvétal lehetőségét kétutas elektromos mO köd.
tetésü mágnesszelep b1ztosltja.
A megfelelO vizezint beállltására három szintet kap-
csoló vlzsz1ntezabályozó szolgál.
A mOködósközbenl rezgések csökkentésére 4 darab gu-
mibetétes súrlódó lengésc$111apltó van beépitva.
melyekhsz 2 darab fix és 2 darab önbeálló görgő tar-
tozik.
A fedél nyitását - csntrifugs üzemben - blmetálos
retesz akadályozza mag. A készülék müanyag fedélke-
retéra vannak felerOsltvo a villamos automatika al-
katrászak. A készülék I. órintésvédelmi osztályú,
szért csak védövazetövel sllátott hálózatról üzemel-
tethető.

Választék bövirás miatt karOlt bevezetéSl"e a "KOM-
FORT" vélto2:st.
ENERGOMAT KOMFORT 750.2 tipus jelzéeü
ENERGOMAT THERMÁL KOMFORT 770.1 tipus jal2:ésü
Ennek kapceán módosltották a csapágyhézak rögzité-
Bét mindkét oldalon. A módoB1tás az üst oldallapja
és a csapágyház közötti cSBvarok mératét ér1nti az
előző M4xl6 mm-ss csavarok halyett M6x18 mm-8S csa-

vart alkalmaznak.
A módoaltée miatt az alábbi alkatrészak változnak
malyek rajzszám változása1t az alábbiakban közöl-
jOk.

- 3 -

M5-os
Ost kOllp1ett 750 2.145.041.020.3 2.145.041.020.3
Oet komplett 770 2.145.041.021.6 2.145.041.021.6
csapágyház A 2.545.040.950.7 2.545.040.951.0
Csapágyház 8 2.545.040.990.5 2.545.040.991.8
Nyomógyürü 2.545.041.050.5 2.645.063.030.9
Tömitlígyürü 2.545.041.070.3 2.545.063.850.5
Fslfogóesavar M4x15 ht1f esav. M5x18 htlf essv.
anyagszálD 412.931 417.871

A vá1tozá~ a KOMFORT tipusnál vezetták bs de ezzel
párhuzemosan az alap tipusokat ia a felsorolt alkat-
részekkel szerelik.

2./ MOSZAKI ADATOK
2.1 ÁLTALÁNOS ADATOK
Készülék tömege 76 kg
Mosható szárazruha tömege 4,5 kg
Készülék magassága 650 11m
szélessége 395 mm
megassága 560 mm
Mosódob átmérlíje 440 11111'
szélessége 275 mm
fordulata mosásnál 60 l/pe re
centrifugálásnél 650 l!perc
Csatlakozás vizhá16zatra C 3/4"
tömllí hossza 1350 mIII
hálózati v1znyomás értékek I 0,05 - l MPa
Alacsony v1zaz1nt 10 liter
Közepes v1z5z1nt 15 liter
Magaa v1zllz1nt 25 liter
Lefoly6csatlakozó tömllí
hoellza I 1500 .m
V1llaIDos ceatlakoz6vezaték
hoseze I 2500 ••
t1pusa, lDérste I MT 360. 3xl"

2.2 VILLAMOS ADATOK
Ozemi feezülteég I 220 V rV 50 Hz
Felvett teljesitmény I 2200 w
2.2.1 MEGHAJTÓMOTOR ADATAI

Tipus I GU 950 F7nl
Névleges feszülteég 220 V-V 50 Hz
Felvett teljesitmény
mos6üzemben 300 w,
centrifugaüzemben 700 W
Fordulatszám
moe6üzemben 310 l/perc
centrifugaüzemben I 2800 l/perc
Felvett áram
moe6üzambon 1,2 A
centrifugaüzemben I 3,5 A
üzemi kondenzátor 16 luF
2.2.2 SZIVATTYÚMOTOR ADATAI
Tipus AT 657
Névlegee feezülte~g 220 V~, 50 Hz
Felvett teljesitmény 130 IV
Tengely fordulat 2500 l/parc
Felvett áram 0,65 A
Folyadék szállitáe
Iméter magasra 28 liter/perc

2.2.3 CSOFŰTÓTEST

csöfútötest 2 db
Felvett teljesit.énye 960 W

3./ JAvíTÁSI ÚTMUTATÓ

A jelen készülék mechanikus ée villamo8 felépitéee
megegyezik a korábbi ENERGOMAT elnevezéeü készülé-
kek felépitéeével.
Az elvi kepcsolási rajz 1. ábra. valsmint a program
vázlat 2. ábra alapján s kéazülék müködése ét tekint-
hst6.

ROVIOIT~SEK

--r b3 Progra.kapcaoló
.l "J ,
1.7 b7 V'lasztókapc8oló
b2l Fedélret88ze16
m u• Ub 848/b B1metéloa rete8ze16k
......
< m' II f3 H6tokszebélyozó
..... ml II
fa V1z8z1ntszabélyozó
CfOntr.
Vb 32 ~ alac.on~ v1zsz1nt
7<" bl/l~
fk V1zsz1ntszab'lyozó
."
II).
!ll
...... o
!J> II
tm
közepe8 v1zszint
V1zssz1nt8zabélyozó
,
CT
!ll
o
......
II).
h6
megas v1z8zint
Je1z6U.pe
kl Motorkondenzétor
(I)
..... m' kS Zavarszür6 konda n-
, • b z'tor
!ll
'-" b3 ~,o LKL
ml
Sorozat kapocs
Meghajtó.otor
N I m2 Programmotor
.. 3 Szivattyúmotor
rljl Füt6teu l
rl/2 Fütlltast 2
el Mégneeazelep /dirakt/
e2 Beöb11t6 mágnas_
szslap
a3 Rateszelll .ágnee

ábra . .G - PROGRAM KIFEJTÉS LEPESEK lE"PESEK Program vázlat 2.

riU -. -L I~ I l'h ..~.. CT c ::l ~ . ". .: 1--~-I~I. I "I~ 1 'I' J I ~ ~ ~ °i~ I~ I ' .ló reverzolas.""1" J-t J --1----. Q. o I I I • I" 1 Ii I ~ Ht:'''' I '--.. ~~ I. I: ~ ••. ~ . II' 1-11 -I ' .j.J .. N - I -.:. .' '1 \~ 2 ~ X . Z' Lazitás 2 Dlre k t 5..I I I ~!" O. 1'1 1'111 i". .I>. .' '-I I ' 'I.~os ( ) lehetseges müvt"lelek I szakaszok .o. 4 -' . -os SZ SzivattyuzOs F Fútés "iR Normal reverzolas 47-1.. .'... I i' I-' .~.1rr... ~ :-~I:- . .··~"" Illi - 1..F I' =i I ... 1.1"1 .--...L2. % % ! .-.. mo~os Normál mosás e1 A:o .+~.. (~tr 1=.. FUt~sldö Ll Lazitás J l/l Alacsony vizszinIlO J Hóv~zérell ful~s HF Hl Lúghút~s eqy fokOloIbon .. .Zete-p V2 V3 Köze-pes vizszinl 15 ( MO:JaS vizszint 251 HZ LUghulh lobb fO"Olal br. o •• o :'" -I ~ ...=.. ~·...J ~ ~ l ':. vo: \.. ." ó . ol ~. .. 10 NOsm. "-'F I--. ..:llH ~<~'i. 7 .~~ ..c. ~~ '._ <o.. . -. .~ I ~:l @~ i I III ~ > -~ -.. ..'..1" -I . ~ <~ "'- :: Ol. -os T To II ts F. ) o. ~ ~I~ ~ ~~ ~ ~ ~-~I'~~-Jc. 1'-11" . n Bel)blltó szelep Ke zz~1t ovo b bi:anc!Ó KRt Klme. 13 ·. .. ' E .. v' ..- %z \~ ~ ~lLdi!:.oOI.I~I~I.. r . .-'" 3 % l' I I':él I I~ ' ..-_ ~ -.::I~ 11-~~JoI1~'~ ___ " w .. -.'I .~I l ~ I'" ..j..I n " i..1 '~_Iq~. i<·~g·~~I'L'J._~i. Q). 4-1 ~ ~ ~ I-.:f"l'l-1 . 10 I o Mo~a~ "..r a . mo~us S. .-_-. laO 'Cll ~~ "l ~w '. ~n fl .. O 10 l to..-- ~ ~ .'" I l I I JELMAGYARAZAT CF C~nt" fugaici S Kk 2 Kim~ló re'V~rzalas 23-'.-.. :._" . ·-ö ~~t i -~" J-lI~ .

kivételt képez a fUtótest melegen mért szivÁrg6Árama. melyek mUszaki jellemzóit az al~bbiak­ ban soroljuk fel. amelyre elfoga- dott érték a 0. . _ R _ ElhasznÁ16d~s és kop~s folyt~n az al~bbi alkatrészek ke- rUlhetnek cserére. Ékszij 10x6xll75 mm TömitógyUrU szivattyunÁl 6x22x7 mm kétajku TömitógyUrU dObtengelynél 32x56xlO mm kétajku Dob csapágyak golyóscsapÁgy 6005 és 16005 4.75 mA kW-onként./ JAVITÁS UTÁNI VIZSGÁLATOK Az automata mos6gépeket a motoros készUlékekre vonat- koz6 adatok szerint kell minósiteni.

.6O"C közölt 8io -zik v:%sz Int 15125 liter '"-~zszi"l!51 ~~L~!~_ Ct"ntrifugol Vízszint 15/25 liter 4.ábra . 9 - Kapcsológomb feliratok o Et mos OS öbtites 5 öbtiles SzivaltyuzOs es Rövid centrilugatos EI&mosos Stop Áztatos liter Nem centrIfugal vi zszlnt 10/15 ri ter Nem centr'!ugal vizsZ.nt 15125 liter --"--- centrifugal Centrifugal Ent"r9iotakor~kos mosOs 40 .

751.1: 761. fehér 761. ENERGOMAT 560.1 tip. szines 761.1 tip.1 tip. szines 761 tip. 761. 751.1 tip. S~'ines ENERGOMAT KOMFORT 751. fehér 751. szines . fel:ér " 761 tip. feh~r 751 tip. automata mosógépek ENERGOMAT 751 tip.1 tip.

tengelyvé- ge lelapolt. ."9 E" beállitásu .program.1 A vizbevezetó rendszerben az alakos tBltócsBvek helyett egyenes gumicsBveket alkalmaztak kBnyBkBs mUanyag al- katrészekkel kombinálva. b.1 Általános ismertetés: Az automata mosógépek továbbfejlesztése kapcsán bevezetik az "ENERGOMAT 560" illetve "ENERGOMAT KOMFORT 560" elnevezésU készUlékeket a cimbeni tipusszámokkal jelBlve. c.1 A programkapcsoló mUkBdésében azonos a korábbi tipusok- kal. Ujdonság a hideg- vizes rBvid . de a fókapcsoló szerepét nem tBlti be. Az ENERGOMAT 750 alaptipushoz viszonyitott változások a ki5vetkezók: a. és l.1 A folyadéktenzios hómérsékletszabályozó helyett iker- fémes klixon rendszerU vezérlést alkalmaztak.1 A két kUIBn csófUtótest helyett egyesitett 1200/700 W-os fUtótestet épitettek be. e. pont szerinti változások kBvetkeztében módosult az Ust kialakitása. 10 emeletes.1 A fenti változások kBvetkeztében módosul a fedélkeret. . A készUlék mosóhatása a forgásirány váltási ritmusok meg- változtatásával lényegesen javult. A kapcsológombok konstrukciós kialakitása uj.1 Az l.II - 1. A választókapcsoló 10 állásu. egy 95 Oc és egy IkBzBs házba szereltl 40/60 Oc beállitásu klixon- nal. melyból 17 fél-ruhatBltetes.e. f. d.d. A gép automatikája 38 javasolt program beállitását teszi lehetóvé. a fókapcsoló funkcióját is ellátja.

II Vezérlés 1.gombfelirat z(lld 2.840.801.1. j.600.1 A vizleereszt6 gumit5m16 helyett mUanyag gégecs5vet alkalmaztak.0 1.1 A forgódob hajtással ellenkez6 oldali tengely csapja aluminium5tv5zetb61 készUlt rozsdamentes acélgyUrUvel.k.0 uj 1.l A motor felfUggesztése egyszerUbb megoldásu.107.645.1 A felsoroltakhoz kapcso16d6an és azokon tul t5bb .703.1 .a konstrukciót egyszerUsit6 .161.1 homokszin 1.158.a fenti felsorolásnak megfele16 sorrendben _ tételesen a következ6k: ENERGOMAT 750 ENERGOMAT 751 1.3 uj 1. A változások .800.12 - g.3. V~lasztókapcsoló 10 CHIlO állás 8 CH/6 állás helyett 1.001.04l.1.159. i.645.2.645.375.1. 5tv5z5tt aluminium fedelet alkalmaztak.701.változtatás az ENERGOMAT 750 alaptipushoz képest.2 1. h.420. .051.3 uj homokszin 2.5 Prg. egy csapággyal felfogott kivitelben.04l.372.063.1.645.1 A korábbi rozsdamentes acél fedél helyett.159.600. k. Programkapcsoló gomb helyett Szerelt gomb s5tétzöld s5tétbarna Ihomokszinl 2.600. Programkapcsoló AKO 10701 helyett AKO 10300/68 tipus tipus 2.600.600.4 1.

413.600.158.161.600.1.395.1.1. Laprug6 AEG helyett HIM 2.600.410.k.l.6 uj homokszin 2. csavar M 3x12 99.645.4 1. l.5 uj 1.9 2.8 Menesztőrövid 2.6.041.5 uj ENERGOMAT KOMFORT 560 1.102.160.043.700.9 V61.106.7 Komplett huzalozás 2.702. Védőf611a 190 mm-esI tt 1110 mm-e!!! 1.107.600.158.1 1. Választókapcso16 gomb helyett Szere lt gomb sötétzöld sötétbarna Ihomokszinl 2. 902.9.600.1.669.6 1.394.645.04l.162. 600.801.991.645.658 ellmaI"l'ild Egf.5 uj 1.600.592 6 0 helyett L600~ 16L 1.1.901.645.004.8.630.330.053.804.161.904.6 uj 1. 4.600.230.145.103.600.1 .8 helyett ENERGOMAT 560 1.5. Kapcso16tdbla 1.645.901.8 homokszin 1.800.6 Kupos hasitott szeg 3xlO 99.gombfe1irat zöld 1.996 A. Védőlap 2.

669.145.051.201.4.635.3. 701.631.4 .9 homokszin homokszin 2.103.3 Töltőcső II.9 uj 1.145.600.803.146.420.8 1. . Bevezető dereb helyett könyökös bevezető 2.2 1.160.645. l.9 1.051.3. 2 uj Persely Beve7.5 helyett SKF-bi1incs 21.720.1 1.2.600.600.601.600.7 SKF-bilincs ~ 21.5 12 db 6 db 2.390.4 1. helyett egyenes összekötő tömlő /340 mm-esI 2.051.670. H14.6 helyett 1. Beöbli tő tömlő helyett Egyenes összekötő tömlő ~ 140 mm-esI 2.7 uj Tömítés 1.4 2. 600.3.1íl4.1.907.003.029.2 uj 1. helyett Egyenes összekötő tömlő 1360 mm-esI 2.4 uj 1.21 Fedélkeret : 2.669. O uj 1.907.31 Vizbevezető rendszer 1.14 - 1.645.3.645.669.04l.051.907.600. SKF-bilincs ~ 20 5 db 2.3.5 uj 1.051.5.700. Töltőcső r.710.645.160.162.600. Fedélkeret sötétzöld 2.670.660.158.161.700.ető könyök 2.

6 elmarad 1.903.5.3.4/ Hőmérsékletszabályozás: 1.136.048.4 uj 1.410.600.602.331 1.961 elmarad Rugós alátét M4 3db 99. Tömités 2.024.51 FUtés 1.4.645.1.8 uj CsőfUtőtest nyomólap 2.900.0 1.371.7 2. Df.670.5. Kábeltartó 2.411.5.0904.0 1.1.144.2. 1.1 1. .107.kh.600.3.2. M4x6 2 db 99.157. A fUtőtest rögzitő kötőelemek és tömitések darabszáma az uj kialakitásának megfelelően változik.tm.620.16.4. FUtőtest tartó helyett FUtőtest tartó kompl.645.330.645.691.046.645. .669.4.3 1.645.140.203.5.csav.901.159.980. 2.840.645. CsőfUtőtest 2 db helyett Szerelt fUtőtest l db 950 W 12001700 W 2.645.901.033.4.0 helyett 2.6 CsőfUtőtest tömités 2.033.15 - 1.9 Klixon 40/60 °C-os 2.645. Hőmérsékletszabályozó helyett Klixon /folydéktenziós/ 90 Oc /40/60/95 °C/ 1.600.

8/ Motor felfUggesztés 1.3 2.159.001.9/ Vizleereszt6s 1.gyUrU 0 llxl /2 dbf 9.l45. _ 16 - 1.6 uj Akasztó 1.064.600. Menetes hUvely helyett Bepattanó hüvely /2 dbf /2 dbf 2.645. gumi 1.002. Biztositó lemez helyett Mróalátét /2 dbf /2 dbf 2.304.304.145.4 uj Bizt.9.183.6.001.009.1 uj Csóv6g 1.064.1.303.009. Szerelt cspágy k6t csap~gyalJ helyett egy csapágyas 2.8.145.645.990.091.8.7 1.184.600.6/ Ust 1.6 1.4 Anya M18xl.590.041. O 1.1.1.951.l45.145.541.184.600.600.159.2. Motortartó csap helyett Tengelycsap 2.0 uj .690.157. Csap~gyz~s 1.7.3 uj Peremes csó 1.1 uj 1.4 uj 1.184.600.5 uj 2.7 1.600.952.5 2 db 2.600.523.4 uj 1. Leereszt~ t6m1~ helyett Gégecsó /röviditett kivitelU /polipropilén/ gumi/ 1.1.7/ HEO.020.1 2.009.009.501.600.645.3.184.8.703. Ust komplett helyett 2.891.600.580.145.028.185.3 1.0 uj Szivattyu csati.

5.973.056.4 2. 11.930.11.669.4 uj 1.4.1691905.900.669. Csptlakoz6vezeték 2.145.5 uj sötétbarna 2. Fö~delő lemez AEG helyett HIM 2.0 uj III Eg~éb változások 1.600.436. KlÍbelrögzitő 2.3.9 uj 1.701.669.161. 105.3 2. 7 uj 1.907.145.905.169.0 2.041.400.001.1 helyett 2.2 1. -17 - 1.2.058.2. 11.645.905.1.070. FUI helyett Nyomtatott fUI zöld sötétbarna 2.11.160.810.917.645.920.10/ Fedél 1.169.790.669.437.901.4 A felsorolt változások értelemszerUen érvényesek az ENERGOMAT 760 E~ffiRGOMAT KOMFORT 75002 és 760.669.907.041.600.645.056.7 1. AWAB-AFIT csőbilincs he lyett SKF-bilincs ~30 2 db 2.300.9.9 1. .970. Lágy PVC cső 50 mm -es helyett 150 mm-es 1.800.7 uj 1.070.10.1 Sorozatkapocs elmarad 2.11.1 uj AWAB-AFIT csőbilincs SKF-bilincs ~35 l db 2.1.600.680.669.905.1 helyett 2. Festett fedél fehér fehér 2.917.2 tipusu automata mos6gé- • mint a viszonyitott ENERGOMAT 750 tipusváltozataira.

ROyIDIIésEIS b3 progra..(4DO 600) fB HIS •• szab.etalloa reteazallSk b21 fS HIS •• azab.m m2 Progra.ábra .motor m3 Sz1vattyolmotor rl FlltlSteat l r2 FOtlStest 2 al Mágnesszelep (d1rekt) 82 Beöb11tlS mágnesszelep 93 ReteszellS mágnee (lépásgát16) Elvi kapcsolási vázlat l.agas v1zsz1nt h6 JslzlSlámpa .. ol ~bl~' kl Motorkondenzátor kS ZavsrszürlS kondenzátor b 3115 Lkm Csatlakoz6vezeték ml Meghajt6motor u. V1zsz1ntszabályoz6 .. (goo) fa V1zsz1ntszabályoz6 alacsony v1zez1nt fk V1zsz1ntszabályoz6 közepee v1zsz1nt f.kapcso16 b7 Választ6kapcao16 b2l FedélreteszelIS e4ajb B1.

. csapágyazás Iszerelt csap~gyház csere eseténl hl Motor felfUggesztés Ikomplett csere eseténl il Vizleeresztés Ileeresztó tömlő cseréjekori ÖnmagÁban is csereszabatos a j I Fedél és fUI V I GY Á Z AT ! A közölt változások összességUkben nem érintik a THERMÁL tipus- variációkat! Gépjellegét megváltoztató átalakitás az alÁbb felsorolt alakatré - szek: 1. Hőmérsékletszabályozás 1.19 - FIGYELEM! A változások közUl a felsorolás szerint csoportositott alábbi szerkezeti egységek .2.1. Vezérlés 1+1.4. Fedélkeretl illetve 1. készUlék-család ugynevezett hely és energiatakarékos felUltöltós automata mosógépek továbbfejlesz- tett változata.5. A készUlék automatikája J8 kUlönböző program beállitását teszi lehetóvé.melyek a gép jellegét nem változtatják meg _ bármely korábbi tipus azonos funkcióju szerkezeti egy- ségeivel csereszabato8ak: cl Vizbevezetó rendszer Ikomplett csere eseténl gl HEO. Üstl felhasználásával a régi tipusu készUlékeknél T I L O S ! 2. A programok beállitása a fedélkeretbe sUllyesztett program. . Az "E" programokat a fózómosás időszakos helyettesitésére ajánl- ják.6.1 MUszaki leirás Az ENERGOMAT 560 tip. FUtés 1+1.és választókapcsoló megfelelő beállitásával lehetséges. 16 fé1ruhatöltéses és l hidegvzies programmal bóvUlt. A hagyományos programokon kivUl a választék 4 ener- giatakarékos.

A készUlékben a megfelelő vizszint beállitÁsára háromszintes viz- szintszabályozó SZOlgál. aluminium. A fUtőtest csatlakozása a nedvesség szivárgása ellen tömitett. 40 %-OSy A félruhatöltéses 1/2 programo k féltöltetnyi ruhamennyiséghez vÁlaszthatók. A gép minden mosólug- gal közvetlenUl érintkező alkatrésze korró7. l perc elteltével lehetséges. A mUködés közben szUkségszerUen jelentkező rezgések nagyságát 4 db gumibetétes rugóval előfeszitett surlódó lengéscsillapitó egység csökkenti. . Egyébként a fedél és fedélkeretbe épitett ajtóretesz kapcsoló a fedél felnyitása esetén a készUléket egysarku megszakitással fe- szUltségmentesiti. Igy az energiamegtakaritás kb. Megtl'lkaritns a hagyomÁnyos programokhoz képest kh. A gépben lévő mosólllggal közvetlenUl nem érintkező alkatrészek horganyzott lemezből készUlnek. A mosólugot kUlön motorral hajtott lugszivattyu távolit ja el a mosótartÁlyhól. 40 %-os ener- gia. Az ellensulyok festett öntöttvashól vannak. 40 % viz. . amit a lábszerkezetbe épitettek. Alábakhoz 2 db fix és 2 db önheálló görgő tartozik. rozsdamentes acél/o A palÁst mosólugÁllóan festett acéllemez. A vizbeviteit egy kétutas villamos mUködtetésU mágnesszelep bizto- sitja. 2U - Az "E" program esetén a főzőmosÁs helyett alacsonyabb hőmérsékletU de hosszabb idejU és intenzivebb mosást végez a kéazUlék. ezeken gördithető a készülék. A készUlék fedelét kinyitni kikapcsolása után csak kb. gumi. A készUlék mUanyagból kászUlt fedélkeretére vannak felerősitve az automatika elemek és a mosószertartó. öblitőszertartó. A készUlékbe l db 1200/700 W teljesitményU fUtőtest van beépitve. A p61usváltÁst a programkapcsoló végzi. és 35 %-os mosószer megtakaritÁst eredményez. Ugyanakkor a program idő is 20 10-1'11 csökken. A fedél nyithatóságát _ centrifuga Uzemben bimetálos retesz szer- kezet akadályozza meg. A forgódohot egyfázislI pólusvÁltós /2/16 p61usu/ aszinkron motor hajtja.ió>Hló alapanyagból készUl /mUanyag.

- -.ó. h fok 40'C 'b a 10 KondenzOtor mos(u. mosás . .- MOsodpercpIc !'zivattyú ... a Norm~t mosas b I I Lepesgatlo a Slivally~ b a . KimetA reverzolas (KR2) b 13% 25 75 125 175 225 275 S 50 150 200 250 300 LEPESEK 2.- -.a Stop b I eirek tszelep sI a Futes 1900W 'b ...1 I \ I I I 1 21 J 4 5 6 7 e9 1011 12 I . I I I I I I I Oirektszelep 51 a Beoblitöszetep s2 'b I I Uzem .- STOP -. a HMokszobalyoz6 95 DC b a 12 KondenZQ tor mosQshoz Kondenz~tor centrifuga 'b I I I 13 Hornvos tarcsa Hövezerelt lepe sek I I I I I s perces 2.5 .s !RNI 80 % a Alapreverzolas IRN) 80 0/. Kimel. ábra .."a!as!KR1) 33% a L~phgMlo 'b 22 stop! lazitóshoz) a .. ob I 21 Kime.. ".- 5SH -.21 - PROGRAM KIFEJTES U':PESEK 10 20 30 40 45 50 60 25 35 55 .a 19 Sliva ttyú b I I 20 Alap' ... Hosszú sziVI th\JZtis V:zszint l. . (entrifugalas Vizszint 2lmagos) 'b a ..hoz za Konden tor cen trlfuga 'b I 11 HMoksZQbQIYOI~ 60 0 C .

. 2~o ~~~~I----1..• I .k-$ . :szv..I 0."... ul "'I""""" > . b ~ ...6 .~ .." j " ....r1.e m t Z ~ n Al G'J ~ t ::> -1 ul VI <ll- li ~.:~ __ '- Vezetékek jelőlések: Programkapcso16 tipusa: 10300/68 vagy 10701 fix átk~tések Választókapcso16 -".. 10 CH 1.. rl4' . . .t: I I. N ID i .. rt \~bT~~-<>fE"-~~~=--t "'~:I"":!h '~. (Jl o I c N "~I if/Ai'r"-'":'~'. 3i l M. W ::J' r~'I' l 9 ~s. (l) rr N 3~~P Fcct (l) o N N D . ..' I.. < Cl· 1 m! . e 4 b' "~.5 mm 2 nem jelőltük . 'o C 2':: .~ 6 o _ _ 01 ró]":!>a'fe<. '- '-l ! il ..0 mm r1egjegyzé~: a földelő há16zatot 0.. I i' 1r·......

..:. -10- o. __ .. -'~ -. ------. t-" . 2 . O (J) O választó ----~----- 3a --- v 3 ..+--+---1 ~j-I :-~. Q) "lj Hőmérséklet . 7 t 10 A rt Q) Vizszint választó 8a ... L L t- 10 A .. ~ j ...... -!-. 8 L t. :.... ... ! CT O 10 .---._-.(.l -------...- m. B:C AtB. !-~. ITi: 1/::q172] 11/2 l .-..-. ~---------- 10 A_. l 10 A N rt o. lOA Q) választó 7a . ._-- r:- Fökapcsoló 2a"'-... 6a o 6 -t-.- .. t..... -~.._------ 6 A L___ I j l Vizszint i l választó 9a ~ 9 í I 6 A J-. Erintkezők Kapcsoló állások Terhelhetóség < m. <o választó 5a ..-.. Főkapcsoló la"""""..L -"-'"1 ---- Vizszint I választó IDa .. Centrifug... .. !\) Q) Fütötelj.--. ------~~---~ .--... ..-"(.-...... r --I-i- Ej A _. 5 Q) .C/EIEiD o Q) (J) -r .. ~ '-" 3 < m. 10 i-j II 6 A Érintkezők zárva . .J -[i--i --. "lj Szivattyú ~asztó______ 4a ~ 4 . N választó Fütötelj.

· E-mosns vIzszint 15/251 vlzsz.24 - EI~mosas Centrifu ala s Mosas Öbll!!!S Öbllt@s Öbli tes 4 Öbllte s Öbll tes ObI i tés Öblites Öblltes 4 Obil tes Sto Fomosas Szivn tt EI&mosas Rövid centrifu Sto Aztatas v:z szin t 10/151 Nem centrifugal C f i vIzszint 10/15 I VIZ szint 10/151 . i E -mosos Cf.nt IS/251 G QUmOSaS 251 vIzsZInt IS/251 • F ~kap csolo kikapcsolva 5. Nem centri fu al (f. BIO-mosns vIzszint 10/151 VlZsz.ábra . ..nt IS/251 (f.

I 11 '. . .-___ ' '-- Z á O ~-- . :--.-jj. .----. I-~ 19 -~F'.· o~-rs'- .:i: Múw!t>tf>k ::>telep ·0"-' (SE><) V III les a.r~ I JS .. K" '-o r1c0 KR '~ ~ "'e )' -.. '9 -. K" NR ~ T ::::t +.25 - ~ e fi .' -~9~..t. '-~L '--.'--" ::::...C~......'--1 Aztatas '2 56 T STOP F HF ._.- " S 311+ f .. NR .. __ .--1.~T_~p --.-.. mr T ..---'-~- i~ 2< -57-" ci o .-~~_H..5 zr'L . I ___ .- '" 16 1---.:::::-.. rl. KR E E -' f------S''--2.1~.:'s -~} :L 11_ )) I .cili l~f )(21._ .. ~ -so ~ :>: t~ <O - ---- [. .. l) ------. ~f.?.E)_ lnlT rL -.J ll) ("-J'-" til . .1 .lt~l ---- .-i -{~{ 34 .~.. .-r:.~:..~_ ..itl L.. =F.----1-.-.--..~~~ d~ -. F. r" S Nf --':'Li T _-1 l .2 J( K" . --_.. KR.3:-- O ~ 20 -'------s:--. .2.t.'c' lc:'..~ S 0. 45 ---""'SZ-. II KR KR: o c ~ o p T "~~---- _.5 m UL rffij-- Z ['l E O '5 T 2. - ~- N -.' _ _ ~ 12 .. j.' -.1.__.. -.._3ffi .- :~==~{~ i~~ 7'5" (. S L ~i-= f:.}F.-- -=~f~ o T l. ~iH.L. ---- 'Wz- pI v. 7 ."-- '-'-I '-.=' T ~.o ~ f-l-. --.-. ~~ ~~r .. 11~_ ~~ ~ -o ~ :>: ~ ."z. '6 --5-1--...f[. ~~~'. TI=-~ 1TR=._.e --~ !--~~~.-PiT llih..I-- > N v1 t ~ cr u . --_.-:' J ll) 2(') NR ~ STOP 1 6.r- . '" :~= .1--..-... 1---." '--'". ~ o ..:::.'2- :. " ..ic~~ft~~' itt} 6 ..ábra 751 tipus .o l'-' T~ r':.z-f 'r. Q. -.:+. • .....<" '.5- ___ C_... E .th ---".l'fi K pS 'i J(2.-- --'~m Fi: 55 --... Ji " _?-! ."- OU ct " ~' .. ]:[2::.iR -"- -~g: ~~-i-:. .I=?~-. [lIT. __ ~l :_+~ -o ...._n" .--. "L\!..._ ..-..__..~:s:. -4- -*'" lJ:i.. -.. .l -v- . ---H~- "l..) 3 S . --. _.!. ~ '~ -~ ~-t Ido (min) VIZ - sZIn! Fút~ Rf'~r- e-2 . I--i't-.8 ---------sz---' - -.l __ ..H fR. 40" Fi· 0.. ''.----1=. ----~ =:.----: .:5-.. ... .--.l.:c. .1m ~\. H~. 52 .. - N o 44 "T _ _ _ ~.=. 4 L" -.r._..~'~'5 .(0 -<c..=-= 2J .._l_o.-.\'n n~(. -* --"flj era:: _ :::c Z -' N _..-~~ J[L . -52-____ .'..1 2" 1-- !--za' r-...L ~2- 2Ht ~O w E . KRZ ..

len ágynemOk. 110 "\) . 4 140 . MOSANOÓ RUHANEMURE VONATKOZD ". -o ::.. fózőmosésa BIO-áztatás után. :o. főző_os ésa konyharuhák.. I-r YIY I . PROGRAM N WN W w_<{ ::':VI(l) TANÁCSOK -§: ~-:g ex: cn L1. ~2 YIYIY 1 160 130 Erösen szennyezett pamut.. (Fermerruházatokhoz ~ \jlt ~ ia) 2 45 c .5 170 LOMOSAS+BIO MOSÁS 95 0 C ~Il \1!1J B ágynemOk. pelenkák stb. len ágynemOk.5 160 InÖMOSÁS + MOSÁ S 95 0 C ~I~ I~I A rülközÖk. len 4. pa- TARKA MOSÁS 40 0 C 4 I l11lJ mut anysgok m08áea.mosása (60 0 C) ~ YIVIY I 130 l B Erősen szsnnyezett.0'1 l5 =: 1--'-'"N-"r'.. pamut anyagok TARKA MOSÁS 40 oC ~I: I~I mosása ~2 Vit ~ 45 4 I ( Könnyen gyQr6d6. pelenkák. ~ Ylt ~75 ( Nem azintartó len.J \II "'c 0'1_ -~ ~ <-o . pelenkák stb. centrifugáláa nélkül. törülközók. konyha ruhák etb.. peceétes pamut.nélkül.x Erösen szennyezett pamut.u E <- ~ ~-3 ~a e~ -~ "".O\...I. ~ . fözö-~ mosása.L <ll ""- .o. len ruhanemO) mosása centr.:. teritők moaása. mintás szintartó anyagok Inem f5z-14. konyharuhák. VIYI\i I 130 ~I~ I~I Kevésbé szennyezett pamut. konyha ruhák atb.. stb. mintés szintartó anyagok Inem fÖZ-~ 90 TARKA MOSÁS 60 oC ~1:1u±v1 len. vagy áztatás utáni főzőmosás hslyett (600 C) 2 YIY ~ 100 Szines. ne_ azintartó len.I. BIO-és főzömosása. pamut ruhanemO ) mosása 2 VIY I-- 75 3 I ( Szines. len ruhanemúk. J-i- 2 YIY UO ~ MOSÁS ~121T Kevésbé szennyezett pamut.. len ágynemOk..:-<{ -cwI.OSÁS 95 0 C ~I: I~I törülközók.. len ágyneműk. f-- 2 YIVI't I . len ágynemOk. lSO Erősen szennyezett pemut.c c. törülközök. I 4 lSO lELOMOSÁS + MOSÁS E törOlközök. TARKA MOSÁS 60 0 C 3 I \lliJ pamut.> 2 I ( Kevésbé szennyezett pamut.. I 140 MOSÁS 95 0 C 2 I \illi 2 ( pslenkák mosása centrifugálás nélkül.". LOMOSÁS+MOSAS 95 0 C l l C \1l1J ( tőrQlközök.tö-I 4.

3 Finom mos6pragramnár--az áztató vagy SZIVATTYUZÁS 11 I C öblitöviz leszivattyúzása. . zárjuk el a 2 Jelmaqyará. orlon.vasalást nem igénylö- .....:t. SZ IVA TTY UZÁS ® 11 A Kimélő centrifugálás. a vizcsapot el kell zárni. ~ y 10 2 ELOMOSÁS + MUSZÁlAS MOSÁS 60 0 C 'eJ ~ Erösen szennyezett szintetikus textiliák. J.>: VI f ~I ApAG0l-AS '..5 AZ áztató vagy öblitQviz leszlvattyúzása.- 0. tre- vira . B J cc E a ./ mosésa. 70 ~ C ~ MUSZÁlAS MOSÁS 40 0 C 'cl S ~ C Finom szintetikus.J:.~B8r:oljuk ki a gépet.Q ~ Centrifugálható textil1ákhoz. -e e " a.a dobmozgás befejezödése y 20 121~ ijt~g. nylon.- QJ N.J :::.g PROGRAM ~~~ 411 N Q.kötött fehérnemük /perlon. 6 ILI kötött felsö ruházatok modu. ~ ~~I·:: -o -o u.. terylén ub. 0.c :o N ill ..d III ~ ::: MOSANOÓ RUHANEMURE VONATKOZÓ TANÁCSOK _-I' . . Hosszabh--i áztatás esetén. ...5 VIY ~ 45 Csal< olyan ruhaneműk moehatók a gépben.:: c. vasalást nem igénylI! anyagok mosása /dralon.d mos6pro'gram h1degv1zben • speciális YIY 30 -.szines nylon és perlan és függönyök. I-- 1 y 3 'cl 0./ 0.: \!.. a. 3 . l/l .5 1 v VI'l ~ 90 C ~ ~ 90 MUSZÁlAS MOSÁS ~~ 'eJ 7 ~ -C Szintetikus szálú .5 YIY I . ~ A ÖBlITES KEMENYiTES ~ lJ!f 5 Ha csak centrifugálni akar. YIY 30 ŐSLiTES KEMENYiTES ~ ~ Finom fshérnemOkhóz utókezelés. MOSOSZE~ '" .~ a Energia takarékos program Program végén centrifugál 15 perci E!!.~ ~ "'- o ' ~ a. R'f.§o UJ ~N _~ 11'1 . dialen..EJ = Félruhatöltetes takarékos program ~ ~ Program végén centrifu9ál 120 máGod- t:J a "Oblitöstop" Ruhanemü az utolsó öblitö- vizbe n marad ® perel . BIO AZTATAS ~ Erösen szennyezett ruhák áztatása.j HIDEGMOSÁS 'eJ 9 E mosószerrsl.I 1 1'0 GYAPJUMOSÁS 'eJ 9 D I melyek f11cell!dés mentesek.

1. 4.'} - 2. 25 l Csatlakozás lefolyóhálózathoz kb. Általános adatok: Mosható szÁraz ruha tömege max.1.1. 1500 mm oeakasztóra kialakitott lefolyóval. Villamos hálózati csatlakozó MT 380 3xl mm 2 hoss7. .1.05-1 MPa Egyszeri viztöltés alacsony vizszintnél kb. 1350 mm Nyomáshatár 0.v. é.e 130 W KészUlék I.5 kg A készUlék tömege kb. osztályu.2.abb 2500 mm Javasolt programok száma 38 2. 15 l magas vizszintnél kh. 2. 80 kg MagassÁg 650 mm Szélesség 395 mm Mélység 560 mm Dob átmérője 440 mm Szélesség 275 mm Fordulata mosÁsnÁl 60 l/perc Centrifugálásnál 560 l/perc Csatlakozás vizhálózatra C 3/4" menetes Tömlő hossz kb. Villamos adatok: Üzemi feszUltség 220 V 50 Hz Felvett teljesitmény max. MUszaki adtok 2. . 2200 W Motor felvett teljesitménye mosásnál 300 W centrifugálÁsnál 700 W FUtőtest felvett teljesitménye 12001700 W Szivattyu felvett teljesitmény. csak védóvezetővel ellátott hálózatról szabad Uzemeltetni. 10 l közepes vizszintnél kh.

emben 1. .5 A " Kondenzátor lfi /11 F Y10 V Szivattyumotor adatai: TipilS AT 657 Felvett teljesitmény l30W Tengelyfordulat 2500 l/pere Áramfelvétel 0. OOO.65 A P61usok száma 2 Vizszállitása l m magas- ságra 29 11 ter /pere CsófUtótest: 2 részes FUtőteljesitménye 1200/700 VI Programkapeso16: Tipus AKO 10300/6:. 600.2 centrifuga Uzemben 3. 107. Érintkezók terhelhetósége 16 A/250 V Hajt6motorja 220 V-os 2 VI Választ6kapcso16: Tipusa 10 CH/IO álH's Érintkezók terhelhetósége 16 A/250 V Vizszintszabályoz6: Tipus 1. 7 Érintkezók terhelhetósége 16 A/250 V .29 - KHzponti meghajt6motor adatai: Tipus GU 950 F 7nl Tengelyfordulat mos6Uzemben 310 l/pere centrifuga Uzemben 2flOO l/perc p61usok száma mosóUzemben 16 centrifuga Uzemhen 2 Áramfelvétel mosóU7.

Kivétel az előzőekben leirt módositÁsok okozta eltérést. .75 mA KW-onként./ JavitÁsi mutató: A szóbanforgó készUlék mechanikus és vlllamos felépitése többségében megegyezik a korÁbbi ENERGOMAT készUlékek felépitésével. amelyre szUkség esetén elfogadható a hótechnikai készUlé- kekre engedélyezett adat.sz ábra. Az automata mosógépet a motoros készUlékekre vonazkozó ada- tok szerint kell min6siteni. . valamint a huzalozÁsi 2J. A villamos kapcsolÁs vÁltakozásai követ- hetők az elvi kapcsolási rajz l. Kivételt képezhet a fUtótest melegen mért szivárgó árama. vÁzlat alapján. ábra és a programváz- lat 2.sz. 0.05-1 MPa Ékszij mérete: 10x6x1l75 mm J.sz.JO - Hőmérsékletszab~lyozó Tipus Klixon 90 Oc Klixon 40/60 Oc Érintkező terhelhetó- sége 10 A/250 V Mágneses vizszelep: KettősjÁratu Teljesitményfelvétel 5 W Nyomáshatár 0.

3? ..

csov.101.429. Az alkatrész tételszámok egy egységen belül egyszer fordulnak eló. lemezanya 4.645.145.200. méreI Rajzszóm dh Megjegyzés 1. Az alkatrészfelsorolásban ()·ben szerepló alkatrészek és db jelölések szerelt egységbe épít- ve fordulnak eló.141.141.2"·e. Df. ott ()-ben szerepelnek az ábrán. 2.50.101.6 4 11. Alátét M4 9.lem.zíj 10X1175 2.301. leeresztő gumi tömlő 1. Szerelt csatl.202. lásd C" egység (1.145. 4. 8.2 1. B-vel jelöljük.s mellett a szübé ges darabszámat is feltOntetni.161.csav.990. Megrendeléskar kérjük a .. Szerelt vízbevezető tömlő 2.. A csereszabatos alkatrészeket A.141.33 - A) Szerelt fedélkeret S) Szerelt üst cl Szerelt alaplemez FtGVElE"''iI l. Palástiemez (fehér) 2..h.145.tm. vezeték 2.145.037.157.501. Ek.k.901.. 5. Hgf.8 2 • szerelve szólIitjuk . . Vezeték szorító (félbilincs) 2.045. A • -gal jelölt tételeket csak szerelve szóllítjuk.023. 5.990.759.360. Átvezetőlop 2.7 13.905.Im. íll.4) (1) 12..0 vagy • lIlA Gégecső.4 560-hoz . Szerelt hátlap.5 6 • 4. 4.145.1 2 14. és .002.600.2X13 9. 4.160. lehér 2.300.4 6.990.6 .3"'05 oszlopban szereplő megjelöl.600.600.7 '" 10 7.7 4 10. 3.5 2. PVC cső l~" 150 1.7 9. ahol ismétlódnek.701. 2 3 5 Tétel Megnevezés.049.043..8.043.6 6 3.csov.2X19 2. M4X40 9.003.410.058.200.169. Hlf.260.

. if 12 2 4 5 15 7 8 16 9 17 10 .34 _ .

913.645. csavar M4X8 411.601. csav.145. Fedélkeret (homokszín) 1.360. méret Rajzszám db Megjegyzés 1..- 4. csov. Fedél sorokpónt (S. Rövid menetes sín 2. borna) 2.470 28 Megjegyz. ".h: A 13·os tételszámú mosóSlertortóbo O kereskedelmi lorgalombon kapható lalyékonymosószer. csavar 2..161.tm.j.645. Masószertartó 2. kh.. c. .2X12Xl 2..050. kh..700.145.041. Alótét ~ 5.893 2 8. Df.. Sf.2X16 411.041.ov.C4. Obl.310..5 560· hoz 2.041.".. lI. Hosszú menetes sín 2.160.645.500.300. Rövid sín 2. Hlf. Tétel Megnevezés.600.600.barno) 2.5 2 10. tartó.669. ZÓrólemez 1.. Im. 145.645. tm.tortó fedél (S. 35 - •.002.903 2 7.) 2.6 5. M4X25 2..645. kh. kh.904 . behelyezhetó. Tömítés (öbl. 4.041. Im.ég: Sle"lt fecu. tort.7 12.290.645.385 2 13.320.1 4 9.669.041. 4.2 3..063. Hosszú sín 2.szer..051.7 15.025. .9X13 410.A" eg.2X25 411.4 14.1 2 16.041. Fedélkeret tömítés 2. Df. Im.692.8 2 11.901.5 2 17.3 2 6.

36 - ..

Retesz csap 2.041.600.. kapcsoló 1.5 2..340.840. Menetes pónt 2.7 2 41.990.645. Egyenes összekötő tömlő l=36O-os 1. 3. ll.042.860.145.107. Tömítés 2.6n.003.9X16 9. alktn\nfl Tétel Megn!!vezés.600.162.600. Egyenes összekötő tömlő l=I20-os 1. csav.041.5 12 29.9 19.430.5X9.645.645.051. Szerelt sugórdorob 2. 1.3 csapra 9. Szívódarab 2.507.046.102. * 39.158. Im. Egyenes összekötő tömlő l=340-es 1. tm.106.141.663.160.670. Im. csavar M4X8 409.600.8 2 44.4 * 55: Szerelt mógne. 34. 2.064.9Xl0Xl gumi 2.156. Rögzítő gyűrű 2. csey.852 4 24. bevezetőhöz) 2.669. csavar M4X12 9.627 6 26.051.. Mógnesszelep (kétutas) NDK 1.974 4 . Tömítés 2.870.123 6 30..7 2 szelephez 31.3 2 49. méret RoJzuóm db MegJegyz. Alátét 4.s 18.902.ig: Slereh fed4lke . Hgf.S-ös 2. Im. 35.600. 22. csev.604.2 Töltő I.270.700.645.645. tm.260.1 11 50.280. Egyenes összekötő tömlő l=40-es 1.5 1 23.5X1J 411.37 - "A" egy. Menetes lemez bel II.291.3 fiber 411.9 1 28.043.2Xl0XO.750.8 20. könyökhöz 36.907.645.7 1 56.600. 184.645.043.051. Tartólemet 2.2 53.980.051.102.160.6 2 46.4 12 32.600. Könyökös bevezető 1. .600. Hgf. Df. Nyomórugó 2. Alátét M4 9.161.645. Védőkengyel 2.990.184.600.4 2 48. SKF szorító bilincs 21.645. Egyenes összekötő tömlő l=65-ös 2.. Mógnesszelep ElBI (1) 25.470.3 2 47.201.742.141.990. Menetes lemez Jobb I. 2.701.669. kh.8 3 27.645. Rugós alótét M4 9.0 1 38.157. Szívóharang 2. Hgf.803. eSQVor 3.08%.600.7 l 37.9 2 40.0 21.051.5n.510. Szerelt bimetálos fedél reteszelő (1) így nem "óli. Gumigyúrű (fedél keretbe) 1.990.380.645.045.600.645. Tömítés (K.5 2 (57) Kapcsoló test Kontakto (1) (58) Zóróérlntkező Kontekto (2) * szerelve szállítjuk .141.1 8 42.700.2 bev. Retesztartó hóz 2.4 2 45. Bimetólos retesz kopcsoló 1.371.033.1 1 vagy 24/A.301.103.645.042. Mógnesszelep EATON (1) 24/B.043. Bevezető könyök 1.990: 1 54. Alótét 3.650. Tömítés 2. hegyezett M4X18 2.5 410.0 51.990.645.9 2 43.4 52. Hgf. tm.5 szívó haranghoz 33.141.902.9 Töltő II.

.38 - 72 '73 74 75 76 .

bilincs 07 2. csavar M5X8 2.102.140.5X9.5 1 vagy • 81.3 1 560-hal 80.810.800.1 71. csavar 3.0709 64.159. Jelzőlámpa tömítés 2.6 (1) 751. Of.049.2 560-hoz 74. AI. a 83/A tételh"z lsanéros (KOMFORT) forgádob tartozik. . Kapcsolótábla ENERGOMAT 560 1.492.. Választókapcsoló 10 CH/10 1.1 67. REMIX 1. Szerelt programkapesaló (1. Vez.990. kh..9 62. laprugó 1.600. gomb 1.6 77. Sr.600. alátét MB 9.600.141.3 1 75.600.141.5 2.990.161.4 önmotszö 61. lern.0 66.902.669. Földelő lemez (3 ágú) HIM 2.801.903.837..669.600.600. csavar M4X6 9. Vizszint szob.10t!.916940. Szerelt jelzőlámpa 1.654 2 83. Im.9 68.520.800..000. tm. Kf. Rugás alátét 'M5 9.5 2 76. rögz. Zavarszűrő kond.39 - "A" egység: Sre.102.732. kh.600.645.9X6.900. Védőfólia (110 mm-es) 2. (3 lépcsős) 1.ret Rajzszám db 59.645.101.160.600159.161. Csatlakozó lemez 2.147.196.801.905.169.106.7 60. k réteI Megnevezés.902.049. szerelve szállít juk FIGYElEMI Kapcsolótábla rendelésnél a 83-os tételhel levehető fedel .600.0) (1) . Kábelfa 1. anya M8 9.990.990.4 78.647. Hgf. Tómosztódarab 2645.5 751 típU!~('" 83/A.elt fedélkerIOt olkotrésr .4 70.1 tiru' .5 414.140.~lt földelő vezeték '+ 73.910.107. Szerelt választó kapcs. 560-hoz át- AKO 10300/68 olokítvo 82 Of..040.6 69.600.918. tm. mc. Hgf. forgádob.107. csavar 2.990.703.0 65.162.600.4 79.600. Szerelt prk. gomb 1. . Kapcsolótábla 6NERGOMAT -KOMFORT 560 1.161. Sl(".5-41.161.502.991. Alátét MS 9.6 63.7 • 72.

_ AD - 87 -8a 89 .

0 93.5 94.800. Tétel Megnevezés.669. Im.2.970.650.145.0 91.160. Tartólemc' 2.ób 2.5X13 410.470.894 9 . I! f.600. Fedél (fchér) alumínium 2. .645.047.047. Tömítő szalag (extrudált) 1. Menesztö 2.042..41 - "A" egy5óg: Szi.. Merevítő léc 2..042.2 liber 2.600.9 103.645.0 85 Fül (HAJDÚ) feliratos (bor". Gumi ütköző 1.645.159.065. Feszító lemez 2.. kh. I 97.042. Tartó 2..3015 86.042.060.600. tm.2 2 87. Szorító darab 2.810.8 88 Alótct 3. I 102..645.145.645.4 98.04 1.041. Zórnyelv . Feszítő rugó (rugós kengyel) 2.dél". .! alka!rén'. I 58.610.500.9 101. LI. . csavar M4X25 410.429. Mégnes ha.145.8 2 89. LI. 92.353.903. csavar M3X5 412. Hgf.645.480.645.106 2 90. Belső ledél (homok"ín) 2.047. csavar 3.645.2 95. kh.042. méret Rajzszóm db Megjegyzés 84. tm.645.790.360.632 96.445.) 1. Fültartó (homokszín) 2.645. Beóllító leme.502. 2.8 100.700.002.042.8 2 99.6 egyült q"ll.

42 - ..

Szerelt csófútótest (1) 560·hol 5.048.183.043.t 2. tm. Hgf. Csav.4 56O·hol 4.907. Alátét 4.9 2 6. Klixon tömítés 2.710.990. anya "14 9. Távtartó (Paránhab) 1. Dbf. Tömlő szorító 2. hegyes M4X13 2.7 9.645.8 16.8 (1) 13.645.MS.6 2 (ftitéstort6haz) 1O.7 (1) 15.265. leeresztő csó (összekötó) 2.963.141.950.107.1 • szerelve szállítjuk d .645083.990.0 (1) 14.990. kh.030.123 2 * ll.669.zám db Megjegyzés 1.5 12. O.002.051.2 2 560·hoz 4' 3.083.5 2 7. Csófútótest tartó 2. Tömítógyúrű "16 menethez 2.5 560·hol 2. csov..tt Ust olkatrénei Tétel Megnevezés. tm.048.157.850. SKf bilincs 1/>43 2.710.600. méret Rojz. M4X8 9. 43 - "B" egység: s.6 4 8.200.. .645.140.403. Nyomógyúrú "16 menettel 2. csavar M4X4O 9.. Im. Fgf.645.900.645.645.523.669.300. Alátét 2.140.141.840.3 fiber 411. HI..

_ 44 - .

Csó/útótest tömítés (5 lyukas) 2.7 3 vagy (9) (27).460.i: Tétel Megnevezés.8 Euro.600.082. 0/.904.3600 Euro. Dob borda bepattintós 2.159.850.504.7 29.620.ápattintó.. 560-hoz 21..145.669.1 560-hol (2). Of.0 23.136. .3 2 25.t 1200/700 W 1.4 vogy 29/A.1 (1) 29-1.350.141.086. Kf.145.. 560-hal 22.041.090.45 - "S" egység: S. Reteszrugó Kam/art-dobhal 2.326. Dob borda csavaros 2. AI.t karima (nyomólap) 2.840. .145. Dob sín . a másik kettó lehet b"pattintható is. Retesrtartó Komfort-dobhol 2..033.990.581.620.085.645.5 (1) 30.1 (2) (26).710.os) 2. Klixon 40/60 'C-hoz 2.162.k (csoyorosnak) kell lenni.086..900.645. sterelve szál11tjuk A forgódab 3 bordóYal kéuül.370.145.136.600.645. 2645.610. csavar dob javításhoz (2) borda Csoyor .9 (2) 28.. az ajtóval szem ben lévónek kisze. Klixon tömítés (2) 560-hor 18. Dobr"te" Komfort-dobh". anya M6 9.600.xon 90 "C-hOl 1.8 32.645. KOMFORT /orgódob (zsané.0 560-hor • 19.630 24. Dob fedél (külön is szállítj uk) 2.645.145. kh. Forgódob (Ievehetó fedéllel) 2.086. norm.602.002. tm.049..141. I! Üst'alkatré .. Menesztó (közdarab) 2. norm. csavar M5X8 2..lhetón..160. Csó/ütóte.645_144.1 33.990. Alátét M6 9.054.600. Hengeres anya MS dob javításhal 1.6 vagy (3) 26.. norm. Szerelt csó/útóte.7 Euro.. 560-hal 20. alátét M6 412. méret Rojzszóm db Megjpgyzés 17.5 (34). kh.200.7 2 31.082.645. Komfort-dobhol 2. KI. tm.

46 - ..

600.040.869 (2) * 43. Rad.040.1 12 38.901.941.184.970.669.0 4 40.145.141. Hlf.961. " slerelt csapágyhóz jobb 2.0 (1) " 46. tömítógyűrű 32X56Xl0 2. 47 - . Golyóscsapágy 6005 C3 (45). Csapágyhóz bal (42). tm.937. lio. Csapágyház jabb 2. CP25Xl.1 (1) (1) 12 .) anya M6 2.990..8" egység: Szerelt üst ollratrészel Tétel Megnevezés.3 4 e 41. . peremes (spec. 47.1 (1) (1) (1) -. csavar M6X55 9.145.064.99O. töm.645. Peremes (spec. Röglító gyűrű teng. Ekszíjtórcsa (nagy) 1>268 2.401..3 9.141.240. teng..2 (1) • .229. Tengely csap gyűrű Rugás alótét M6 1.1 36. 49.679.992..140.990.5n..3 37.420. Alótét M6 9.787.7 (1) * Rögzítógyűrú 45. Hlf.064.0 (1) . 2.040.678. Rad.952.0 4 39. (46).4 560-hoz . tm.. Rögzítógyúrú furathoz cf>47X1.577.326..4 •• szerelt csapágyház bal 2.901.951.990..990. Hlf.645.040..145.990.645.645. 48.0 (1) * 44. Távtartó 2. 42.840. Golyóscsapágy 6005 C3 393.6 9..141.. méret Rajzszám db Megjegyzés 35. csavar M6X18 9.041.2 9..) csavar M8X45 2669.

48 - ..

csavar M5X12 9. anya M8 9.198.990.2 2.740. csavar M6X18 9.141.990. anya M6 9.1 15 11.145. összekötő lemez 2.990.0 4 20. lemezanya 4. f.043.6 18.141.990. csavor M6X45 9.141.141. Lengéscsillopítá ház (rövid) 2.145.49 - .645.600.141. Hgf.160.300. Alátét M6 9. Osszekötö lemel 2.990. Alacsony ol. Rugós alótét M6 9.600.042.2 1.590.141.145.1 23. K. csavar M5X8 9.141.042. 16.464.042.141. Rugós alátét M5 9.. ellensúly bal 2. tm. .9 19.918.645.232.F 2.730.990.646. tm.787.6 21.0 15 10.647. méret Rajzszám db Megjegyzés 1.295. HI!.750.) 6. csavar M6X3O 9.080.042.091.645. Hgf.990. Heg. Kondenzátor védőtasak 1.045.3 3.5 9.141. Tartólemez 2.043.280.990. lem.3 9 12.822.0 11 8.645. Of. Hlf.200.990.1 22.270.1 13. HI!.1 14 25.326. tm. alátét M8 9. csavar 4. Tómasztólemez 2.4 14.6 5.645.6 5 9.158. Alátét M5 9.5 17.5 4 (üres láb!. Ellensúly jobb 2.102.301. Alaplemez 2.aplemez alkatrészei Tétel Megnevezés.937.6 ITT gyártm.229.140.990.7 10 7.141.7 4.6 15.8 24. Tömlőtorló 2.8X9.108. HI.990.140.6 4 .990.645.C" egység: Szérelt al.046.031. Kondenzátor 530 V 16 ".140.082.990.860.

50 - 42 41 . . .

145. Rögzító gyúr ű ep 5-ös csapra 9.145. C" eg. Csúszódarab jel nélkül 2.5 fenék vastagsógú 30. Szíjfeszító lemez 2.1 4 34.51 - ..145.2 lengó o Jelú .. elektromotor GU 950 F7 N5 2.270.046. lengő görgő szerelve 2.273.6 39.901. Rugótónyér 2.070.028.043. Központosító darab 2.530.645.043.159.669.002. Hlf.7 2 28. I 3. Orros bizto alótét M5 2..804.064.669. o jelű • Szerelt lábtámasz bal hátsó 2.645.9 45.042. M6X12 2.1t alaplemez alkatrészei Tétel Megnevezés. Fékgyúrú 2. Hlf.8 4 33.103. Bepotlanóhüvely 1.159. tm.645. Motortartó csap L=I43 1.001.720.600.8 4 36..042. peremes spec. anya M6 2. Szerelt lábtámasz labb hátsó 2.043.645.4 2 40. Szerelt lábtámasz labb elsó 2.145... szerelve szólIitjuk . 38.4 2 7. Védólemez 2.145.891.042.145. Csúszódarab a jelű 2.046.141..2 4 44. HII.382.669.645.220. .800.645. peremes spec.042.3 4 43.4 42.600.5 fenék vastagsógú 31.250.145.9 4 . 27.541.145.145.430.990.810.030.54 1.521.064.0 2 46.042.042.7 4 32.1..901.7 9.064.042.048. csavar M5)(12 9.3 .840.8 fix 00 jelű .550.645.5 fi. 2 41..9 2 .1 4 37. Nyomórugó 2. méret Rajzszóm db Megjegyzés . Csúszódarab 00 j"lú 2.101.272.522.990. 35.3 2 Tájéllcntató: Szerelt lábtámaszak az alaplemezen . Szer.271.9 lengó lel n~lkOI * Szerelt lábtámasz bal elsó 2.064.145. Zóróalótét polipropilén 2. 26 Fix görgó szerelve 2..145. Filcgyúrú 2.5 fenék vastagsógú 29.520.s~: Sze. csav.

52 - " ..

Túlfalyó csó 2.917.1 5 49.852 l 71.100.2 2 68.145. 184.9 59.3 (I) 11.6 2 64.5 65.703. gumi 1. csatl. SsIlróház 2. FOggesztó gumi 2. Szúr6ház fedél 2.600..600.141.600.: s. Szerelt lúgszivattyú HANNING (2. oldalon a 75...3 l 66.043.150.202.610. Hgf.990.100.600. PVC 2.046.535.890.645.5 56.600. Osszekllt6 taml6 V-csó 2.102.égcsapda 2.1 (1) a 1eereszt6 73. .5 2 63.9 52.4 61.184.645. ala.. AFIT csóbllincs ~38 2.630.e' . Sziv. csavar 4. . Ich.920.043.8 2 ·69.5 410.026. Szerelt lúgszivattyú IMI 2.9 l valJY • 69/A Szerelt lógszivattyú EVIG (1.0 (1) • szerelve szól11tjuk .$.145.141. Cs6yég 1.' 57.930.1 (2) 77.163.647.645..083.0 (1) gumles6Ml 74. Szlgeteló tömlö szint.907. Im.701.917. l.600.141.040.001.800.157.450.710. Akasztó 1.600.043.4 50. Lefolyó gégecs6 IfJ 23)(2 m 1.184.990.600..064.185.2><13 9.3 58.669.420. ldróalátét 2...7 (2) 67.031.&59..600.814. .5 L-245 53.600.470.645.04t~.953.3 51. Alátét M8 9.891. Csapos csavar L 16-05 1. Rllgzltó alátét 1. SKF bilincs ~ 30 2.8 60. Tamlt6gyúrú 2.0 (1) I.8 55. Csapos csavar L 20-as 1.6 (1) YGlJYlagal 72. asszekat6 gumltamló 2.5 2 valJY 66/A.157.107.504.145. Szorltó bilincs 2.. méret Rajzszám db Megjegyzés 47. 3.6 54.304..645.990.645.054.470. Of.907.604.53 - . .8) (1) 70. '*el 76. Osszekató csócsonlc 1. Alátét M4 9.303. Talcsér 2.647.4 62.669.161. SztW 2..028.041. alllatnhul Tétel Megnevezés. Cs6betét Almg-5 2.184. Sziv.480.860.645. csavar 3.049.410.5X9. SIcf bilincs 1>43 2. Im.099.917.904.669. AFIT cs6blllncs ti> 32 2.2) (1) • 69/8.145. Peremes cs6 1.680.030.145.6 48.