You are on page 1of 1

mstr oa 12 x 9.5 map.eps Mon.

May 24, 2004


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O‘AHU
Kaihalulu
A Beach A
Turtle Bay Resort Kahuku Pt
Turtle
Ba Turtle Bay Resort
y Golf Club
Waialeÿe Beach Park KA
ME
HAM
KAWELA EH
Kaunala Beach A Kahuku
WAIALEÿE HW Golf Course
Sunset Pt Beach Park Y
Sunset Beach Park Makahoa Pt y
SUNSET Ba
Kahikilani (Washington Stone) BEACH Kahuku a ha
na
ÿEhukai Beach Park am
Mälaek Mälaekahana State Recreation Area
B B

re
Moku ÿAuia I.

St
Püpükea Beach Park y
e Ba

a
n
ha Läÿi Brigham-Young University

ka
Puÿu o Mahuka Heiau PÜPÜKEA
Läÿie Pt

ae
Waimea Püpükea äl
Rd M
Bay Läÿie Laniloa Beach
Waimea Bay Beach Park Polynesian Cultural Center
Waimea Falls Park Läÿie Beach Park
WAIMEA Pounders Beach
y Ka
a Ba Chun’s Reef Beach ma
nan Kokololio Beach Park
Wa ialu Laniäkea Beach
ui
St
re
a
Hauÿula
Papaÿiloa Beach KAWAILOA m Hauÿula Beach Park
C Puaÿena Pt K C

By

AM
Haleÿiwa Beach Park Kaluanui Beach

pass

EH
Mokulëÿia Beach Park Haleÿiwa Aliÿi Beach Park

A
Kaiaka Beach Park Haleÿiwa E

M
Rd
Kaÿena Pt Kealia Beach

HA
Puÿu Kaÿinapuaÿa

wa
State Park Mokulëÿia x 2360

Haleÿi
Punaluÿu Beach Park

HW
c h Rd
Waialua Bea Y
Makaliÿi Pt
Dillingham Airfield
and Gliderport FARR
INGT
Waialua KAM
O pa
eula S
PUNALUÿU
Ba
y
Kaÿena Pt ON H EH tream Crouching Lion
Kaÿena Pt Satellite WY AM na
Tracking Station EH
A ha
Swanzy Beach Park

Ka
H
W
Y Kahana Valley
State Park
D Yokohama Bay Beach W Kaÿaÿawa Kaÿaÿawa Beach Park D
KAHANA

aB
ay A Ka
uk Helema
no Strea m
ham Iÿ on
Helemano Plantation
Yoko Mäkua ah
Mäkua Beach Stre
am A ua
R Dole Pineapple Pavilion Puÿu Pauao
Kualoa Ranch
N

Kau
MÄKUA d x 2635 KUALOA
ÿÖhikilolo Beach WHITMORE
Mäkua
A

kon
Valley VILLAGE Kualoa Regional Park
E

hua
Stream Mokoliÿi I. (Chinaman’s Hat)
Kükaniloko Birthing Stones

a
Mäkaha Kaÿala St ream Puÿu Kaÿuamakua Kualoa Pt
x 2681 Möliÿi

K
Valley x 4020 Pond
Keaÿau Beach Park
Wahiawä
lley aha

O
Wahiawä State Freshwater Park WAIKÄNE
Rd
äk

Puÿu Kalena Schofield


E

ÿ O
Waiähole Beach Park
M

E x 3504 Barracks

KAMEH
Leileihua WAIÄHOLE
Kepuhi Pt
Va

Wheeler Healing Golf Course


Mäkaha Air Force Stone Senator Fong’s Plantation & Gardens
ha

L A
Golf Club Waiÿanae Valley Kolekole Pass Base

AMEHA
Mäkaha Beach Park MILILANI
ka

(restricted)
Makaha Valley R MAUKA

Country Club WÄIPIÿO Pyramid Rock


Mäkaha ACRES
Käneÿohe Bay
Mökapu Pt

U
A
Lahilahi Pt Mililani
Golf Course Heÿeia State Marine Corps Base Hawaiÿi,
N
Mauna Lahilahi Beach Park KUNIA Park
LUALUALEI KAHALUÿU Käneÿohe Bay
Waiÿanae Mililani am

R
Wai‘anae Regional Park Stre
HEÿEIA
G

University of
Pökaÿï Bay Beach Park Puÿu Kaua Waik wa Valley of the Hawaiÿi Institute Mökapu Peninsula

A
ele a Nuÿupia
Wai

HWY
3127 x of Marine Biology
e am Temples Pond
E

Käneÿïlio Pt Str

N
Memorial Park

KA
il i S
Küÿiluoloa Heiau Mäÿiliÿ Hawaiÿi tream
Moku o Loÿe I.
F

HE
F

lvd
Lualualei Beach Park hawa Str Country Byodo-In

KIL
Ule m Käneÿohe

uB
ea Club ea Temple Oneawa Beach
m tr

E
Beach

I
Mäÿili e Rd uS

ap
WÄIPIÿO Park
Mäÿili Beach Park al Kailua Bay

HW
Palikea m

ök
aim

Ho
x 3098 PACIFIC
Waikele

M
Y
W Kalama Beach Park
Kun
PALISADES
Käneÿohe

ano
Golf Club tunnel
Ulehawa Beach Park Bay View Popoia I.
ia

im
WÄIKELE Golf Park Kawainui
Nänäkuli x Mauna Kapu
Pearl City Pearl Kailua Beach Park
Rd

Mäÿili Pt

Wa
Valley 2776
Country Puÿu x Hoÿomaluhia Marsh
Waipahu Club
ÿAIEA Keahi a Botanical Kailua Moku Lua Is

Rd
Royal Kunia HTS Kahoe LANIKAI
Country Club Garden

a
2750 Kaÿelepulu

ilu
Ka
Pond
Nänäkuli Ted Makalena
Golf Course USS Arizona ÿAiea tunnel
Koÿolau
Wailea Pt
FA

Visitor’s Center

KA
Golf Course Pali Golf Bellows
RR

Nänäkuli Beach Park

L
MO Air Force G

AN
Y Course
ING

Pearl Harbor Moanalua HW tunnels


G West Loch
KE
Station

IA
Pearl Harbor Naval

AN
Base Golf Course
Golf Course Aloha LI
TO

Nuÿuanu Pali

N
Tracks Beach Park Olomana Bellows Field Beach Park

A
Ford

ÿO
Stadium

E
x 1643
3150 x State Wayside
N HW

LUA
Olomana

L IK
I.

LE
ÿEwa Villages Moanalua Könähuanui Luana Hills Golf Course Waimänalo Bay
Kahe Pt Beach Park Golf Course

RD
Gardens Golf Course
Makakilo
Y

Y am HW Waimänalo Bay Beach Park


S tre Waimänalo

HW
Kapolei Ft nu
ua

Y
Golf Club Hickam Shafter Bishop Waimänalo Beach

LI
Lyon Arboretum

ÿ
PA

Nu
Hawaiÿi Prince Air Force Base Museum
Kö ÿOlina Resort Kapolei ÿEWA Golf Club Honolulu Int’l Airport Nat’l Cem
x Mt. Olympus
2486
Waimänalo Beach Park
Mänana I.
Ihilani Resort and Spas Kö ÿOlina Ni of the Puÿu o Kona
Golf Club m Pacific 2200 x Sea Life Park
Coral Creek itz Puÿu ÿUalakaÿa
Kalaeloa Barbers Hawaiian Waters Golf Course State Wayside Makapuÿu Beach Park

Hw
Point Harbor Adventure Park Keÿehi
Makapuÿu Pt

y
Iroquois Pt Lagoon
ÿEwa Beach H

Kealahou St
ÿEwa Beach Park Makapuÿu Pt State Wayside
H Hawaiÿi
Raceway Park Hawaiÿi Kai Executive
New ÿEwa Beach Sand I.
University Golf Course
Oneÿula Golf Club of Hawaiÿi

Rd
Beach Park AlohaTower Hawaiÿi Kai Championship
Golf Course

e
Barbers Pt Kaloko Pt

m
Mämala Bay Koko

Ho
Ala Moana Regional Park Y Crater Sandy Beach Park
Ala Wai E HW

lilo
Golf Course AÿOL
NIAN

na
KALA

Lu
Maunalua Bay Hälona Blowhole
HONOLULU Beach Park
Hanauma Bay Nature Preserve
Kapiÿolani Maunalua Bay H
an
Regional Park Kahala Mandarin au
ma
Oriental Hotel Ba
Diamond Head Koko Head y
State Monument Black Pt
Diamond I
Head Kuilei Cliffs
I Beach Park
®

Copyright 2004 MediaHI. All rights reserved. Reproduction in any form is strictly prohibited.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Related Interests