ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΙΑ ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ
Κνινθνηξώλε 5 , Ν. Ψπρηθό, ΤΚ 15451
e-mail: info@hellasmil.gr

ΠΡΟ΢:

Μετοχικό Σαμείο ΢τρατού (ΜΣ΢)

ΚΟΙΝ:

ΕΑΑ΢, ΠΟΕΔ, ΢υνδζςμουσ Όπλων ΢ωμάτων,
΢υνδζςμουσ Σάξεων ΢΢Ε, ΛΑ΢, ΑΚΙ΢

Αρικμ. Πρωτ. 004/2011
Ακινα, 28 Μαρτίου 2011
΢υν: Σο ςχετικό

ΘΕΜΑ: Επίςκεψθ ςτο ΜΣ΢ – Προτάςεισ για ΒΕΑ
΢ΧΕΣ: ΢υνάντθςθ Μεριςματοφχων με τον Πρόεδρο του ΜΣ΢ για το ΒΟΕΑ τθν 23/3/2011
Κατά τθ ςυνάντθςθ μεριςματοφχων του ΜΣ΢ με τον Πρόεδρο του Σαμείου ςασ, Τπτγο κ.
Χαρ. ΢ωτθρόπουλο, που πραγματοποιικθκε τθν 23θ Μαρτίου 2011, με κζμα το Βοικθμα
Επαγγελματικισ Αυτοτζλειασ (ΒΕΑ), ηθτικθκαν απόψεισ και προτάςεισ.
Η Ομοςπονδία ανταποκρινόμενθ ςτθν παραπάνω παρότρυνςθ του Προζδρου του ΜΣ΢ και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςυηθτθκζντα κατά τθν θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ (ςχετικό), προτείνει:
Οι αιτιςεισ να ικανοποιοφνται κατ’ απόλυτθ ςειρά προτεραιότθτασ, πλθν αποδεδειγμζνων
ςοβαρϊν λόγων υγείασ και περίπτωςθσ ορφανοφ τζκνου δικαιοφχου. Για πιςτοποίθςθ και
αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ κάκε περίπτωςθσ λόγων υγείασ, προτείνουμε να κεςμοκετθκεί θ
ςυνδρομι Ιατροφ ανωτζρου βακμοφ του 401 Γ΢ΝΑ, κατάλλθλθσ ειδικότθτασ, (ι τθσ Επιτροπισ
απαλλαγϊν), ο οποίοσ να αξιολογεί τθ ςοβαρότθτα τθσ πάκθςθσ (με βάςθ ςυγκεκριμζνο πίνακα
πακιςεων κλπ) και να προτείνει τεκμθριωμζνα ςτο Δ΢ του ΜΣ΢ τθν ζνταξθ ι όχι του
ενδιαφερομζνου ςτισ κατ’ εξαίρεςθ αιτιςεισ. Εφόςον εφαρμοςκεί θ προτεινόμενθ ι παρόμοια
διαδικαςία, ςυμφωνοφμε να ικανοποιθκοφν άμεςα όλεσ οι αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί μζχρι
ςιμερα και αφοροφν ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ και περίπτωςθσ ορφανοφ τζκνου δικαιοφχου.
Να κακοριςκεί διαδικαςία με ςυγκεκριμζνα κριτιρια ικανοποίθςθσ κατ’ εξαίρεςθ αιτιςεων
των παραπάνω περιπτϊςεων, θ οποία να κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.
Να ηθτιςει ο Πρόεδροσ του ΜΣ΢ οικονομικι ςτιριξθ από το ΓΕ΢ και τθν ΕΛΑ΢, προκειμζνου
να αντιμετωπιςτεί άμεςα θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ για το ΒΕΑ, ιδίωσ του 2011. ΢ε περίπτωςθ
ανταπόκριςθσ των φορζων, αντίςτοιχθ να είναι και θ ικανοποίθςθ αιτιςεων των μελϊν κατά
φορζα.
Να μασ κοινοποιιςει το ΜΣ΢ τθ ςχετικι πρόταςθ νόμου για δθμιουργία ξεχωριςτοφ
λογαριαςμοφ για το ΒΕΑ, προκειμζνου να εκφζρουμε απόψεισ-προτάςεισ, κακόςον άμεςα
ενδιαφερόμενοι είναι οι μεριςματοφχοι, μεγάλο μζροσ των οποίων εκπροςωπεί θ Ομοςπονδία
μασ.
Σθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων του Προζδρου του ΜΣ΢ ςε ότι αφορά τθ διαφάνεια, με τισ
αυτονόθτεσ δεςμεφςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Λόγω τισ οικονομικισ ςυγκυρίασ, αλλά και τθσ κατακόρυφθσ μείωςθσ του μερίςματοσ κατά
25% από 1-1-2011, κεωροφμε ότι αδικοφνται οι ςυνάδελφοι που κα υποβάλλουν αιτιςεισ μετά
τθν θμερομθνία αυτι και κα λάβουν ΒΕΑ μειωμζνο ολόκληρο κατά 25%, όπωσ διλωςε ο

Πρόεδροσ του ΜΣ΢. Προτείνουμε θ μείωςθ κατά 25% να αφορά μόνο το μζροσ του ΒΕΑ που
αντιςτοιχεί ςτα ζτθ μετά τθν 1-1-2011 (π.χ. για κάποιον δικαιοφχο που ςυμπλθρϊνει 25 ζτθ
ςυμμετοχισ το 2012 το ΒΕΑ κα πρζπει να υπολογιςτεί κατά τα 23/25 με το λαμβανόμενο μζριςμα
τθν 31-12-2010 και κατά τα 2/25 με το λαμβανόμενο μζριςμα μετά τθν 31/12/2010).
Η Ομοςπονδία δφναται να ςυνδράμει το ΜΣ΢ ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων τθσ με
εκπροςϊπουσ για ςυγκρότθςθ επιτροπϊν επί κεμάτων που αφοροφν ςτα μζλθ μασ ι και ςε άλλεσ
περιπτϊςεισ που ενδεχομζνωσ κρικεί από το Σαμείο ςασ ότι κα είναι χριςιμθ θ ςυμμετοχι μασ.
Για ενθμζρωςθ των φορζων προσ κοινοποίθςθ επιςυνάπτουμε το ςχετικό και παρακαλοφμε για
τθν ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ κατά τθν κρίςθ τουσ.

Για το Προςωρινό Διοικθτικό ΢υμβοφλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ΢

Ο ΓΕΝΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢

Βαςίλειοσ Νικολόπουλοσ

Κοςμάσ Βαςιλειάδθσ

(ακολουθεί το συνημμένο)

΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η ΜΔΡΙ΢ΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΔ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΜΣ΢
ΓΙΑ ΣΟ ΒΟΔΑ
Μεηά από πξσηνβνπιία κεξηζκαηνύρσλ ηνπ ΜΤΣ κε ζέκα ην ΒΟΔΑ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 23ε Μαξηίνπ 2011 ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Τακείνπ, ζηνλ
νπνίν επηδόζεθε ζρεηηθό ςήθηζκα. Τα αηηήκαηα θαη νη απαληήζεηο- δεζκεύζεηο πνπ
δόζεθαλ είλαη όπσο παξαθάησ:
1.
Να θαηνρπξσζεί λνκηθά όηη νη
θξαηήζεηο ππέξ ΒΟΔΑ,
δελ ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπό. Πξνο ηνύην λα δεκηνπξγεζεί μερσξηζηόο
ινγαξηαζκόο γηα ην ΒΟΔΑ ζηνλ νπνίν ζα πεγαίλνπλ νη θξαηήζεηο ππέξ ΒΟΔΑ θαη
πνζνζηό από ηα ινηπά έζνδα ηνπ ΜΣ΢ (θνηλσληθνύο πόξνπο, δηαρείξηζε πεξηνπζίαο
θιπ).
-Έρεη έηνηκε ζρεηηθή πξόηαζε λόκνπ γηα δεκηνπξγία μερσξηζηνύ ινγαξηαζκνύ γηα ην
ΒΟΔΑ, ηελ νπνία ζα θαηαζέζεη γηα έγθξηζε ζην ΓΣ ηνπ ΜΤΣ.
2. Οη αηηήζεηο λα ηθαλνπνηνύληαη θαη’ απόιπηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, πιελ
απνδεδεηγκέλσλ ζνβαξώλ ιόγσλ πγείαο.
-Απνδέρζεθε ην αίηεκα θαη ζα ην θέξεη γηα έγθξηζε ζην ΓΣ ηνπ ΜΤΣ. Εήηεζε λα ηνπ
ζηαιεί από θάπνηνλ θνξέα ε παξαπάλσ πξόηαζε. Πξόηεηλε λα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή γηα
λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ θαη΄εμαίξεζε αηηήζεσλ.
3. Γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΜΣ΢:
α. Δπεηεξίδα θαηά ηα πξόηππα ηνπ ΑΟΟΑ, κε όια ηα ζηνηρεία απηώλ
πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ΒΟΔΑ. Η επεηεξίδα λα είλαη
πξνζβάζηκε κε ρξήζε θσδηθνύ.
β. Πίλαθαο κε όια ηα ζηνηρεία (νλνκ/λπκν, αξηζκόο επεηεξίδαο, αξηζκόο
πξσηνθόιινπ. θιπ), όζσλ νη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε ΒΟΔΑ ηθαλνπνηήζεθαλ.
-Απνδέρηεθε ηελ πξόηαζε. Δληόο δηκήλνπ ζα έρεη δεκηνπξγεζεί ε παξαπάλσ
επεηεξίδα ζηα πξόηππα ηνπ ΑΟΟΑ.
-Άκεζα ζα δεκνζηνπνηεζεί ν αξηζκόο ησλ εθθξεκνπζώλ αηηήζεσλ αλά κήλα, από ηνλ
Οθη 2008.
4.
Να γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
εμεύξεζεο πόξσλ , γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε όζσλ ην δπλαηόλ πεξηζζνηέξσλ ρξνληδνπζώλ αηηήζεσλ θαη λα καο
δνζεί ξεαιηζηηθό
θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηθαλνπνίεζεο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη απηή ε απαξάδεθηε ζπζζώξεπζε.
-Έρεη έηνηκε πξόηαζε γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπ ΜΤΣ ζε βάζνο ρξόλνπ,
πξνθεηκέλνπ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ λα ζηακαηήζεη ηε δέζκεπζε ησλ εηζθνξώλ ησλ
κεηνρνκεξηζκαηνύρσλ θαη έηζη λα απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ε ξεπζηόηεηα.
-Υπνινγίδεη θέηνο λα ηθαλνπνηήζεη κέξνο ησλ αηηήζεσλ ηνπ 2008 θαη κέζα ζηελ
πεληαεηία(πεξίπνπ 2000-3000/έηνο) όιεο ηηο ινηπέο εθθξεκνύζεο αηηήζεηο.
-Τν ΒΟΔΑ γηα ηηο αηηήζεηο πξηλ ηηο 31 Γεθ 2010, ζα ππνινγηζηεί ρσξίο ηελ
κείσζε ηνπ κεξίζκαηνο, ελώ γηα απηέο κεηά ηελ 01 Ιαλ 2011 κε ην λέν κέξηζκα ήηνη
κεησκέλν θαηά 25%.

5. Να δνζεί θαηάζηαζε κε αηηήζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί από ηνλ Οθη 2008
κέρξη ζήκεξα θαη ηθαλνπνηήζεθαλ, κε ηελ αηηηνινγία ηεο θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζεο
ηνπο.
-Θα κπνξεί λα καο ηελ δώζεη ζε 10 εκέξεο
6. Να ελεκεξσλόκαζηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΜΣ΢ ζπλερώο γηα ηηο
ελέξγεηέο ζαο, ζηα πιαίζηα ησλ ππόςε πξνηάζεσλ, θαη ηελ πξόνδν πινπνίεζεο
ηνπο, θαζώο θαη γηα θάζε άιιε εμέιημε επί ηνπ ζέκαηνο.
-Θα καο ελεκεξώλεη γηα ηηο εμειίμεηο, πνπ έρνπλ πεξάζεη από θάπνην ζηάδην
πινπνίεζεο . Όρη όκσο θαη γηα πξνγξακκαηηζκό.
7. Ο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ΢ηξαηησηηθώλ (ΠΟ΢) πξόηεηλε,
λα δεηήζεη ν Πξόεδξνο ηνπ ΜΣ΢ νηθνλνκηθή ζηήξημε από ην ΓΔ΢ θαη ηελ ΔΛΑ΢,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί άκεζα ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο γηα ην ΒΔΑ, ηδίσο ηνπ
2011.
-Ο Πξόεδξνο ηνπ ΜΤΣ, απνδέρζεθε ηελ πξόηαζε θαη ππνζρέζεθε λα απνζηείιεη
ζρεηηθό αίηεκα.
΢πκπεξάζκαηα
Έγηλαλ απνδεθηνί νη ηξεηο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρηεθε ε πξνζπάζεηα, κε
αλάινγε δέζκεπζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΜΤΣ.
1. Γεκηνπξγία μερσξηζηνύ ινγαξηαζκνύ ΒΟΔΑ
2.
Γηαθάλεηα, κε ηε δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε επεηεξίδαο ζηα πξόηππα ηνπ
ΑΟΟΑ
3.
Ιθαλνπνίεζε
ησλ αηηήζεσλ θαη’ απόιπηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, πιελ
απνδεδεηγκέλσλ ζνβαξώλ ιόγσλ πγείαο.
Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα εθεζπράζνπκε κέρξη λα νινθιεξσζνύλ.
Παξαθαιείηαη ε ΔΑΑΣ θαη νη θνξείο πνπ ζηήξημαλ ηελ πξνζπάζεηά καο, λα
ζπλδξάκνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαζώο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο ελέξγεηεο γηα
άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Παξαθαιείηαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΜΤΣ, λα αλαξηήζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΜΤΣ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ όινη νη Μεηνρνκεξηζκαηνύρνη.
Παζράιεο Κσλζηαληίλνο
ΣΣΔ/82

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful