1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. ca de exemplu: “cine suntem”. toŃi se uită. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. către alte orizonturi. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii.zece ani. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. Întrebări existenŃiale. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. Dar nimeni nu înŃelege nimic. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. “există viaŃă inteligentă pe alte planete.” “dacă am fost. majoritatea trăind la limita sărăciei. Câteodată. care au făcut programul dinainte. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. sau suntem vizitaŃi”. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. ci din contră. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. ascultă. dar nu înŃeleg. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. cei care îşi mai aduc aminte. “de unde venim şi unde mergem”. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. setea de cunoaştere a multora a crescut. de alt adevăr. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. care au supralicitat creditele. inclusiv să ne distrugem planeta. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. dar nu văd.

Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. îndeosebi după apariŃia Internetului. în tot acest iureş de informaŃie. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. căderea comunismului. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. Într-adevăr. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. Explozia informaŃională. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. se pare că nu mai pot trece neobservate. spiritualitate. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. Vedem deci o derută totală. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. probabilitatea unui război. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. ştiinŃă. sau a unor mari catastrofe naturale. Să amintim numai de emanciparea femeii.naturale. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. a conştiinŃei umane. eliberarea negrilor. debalansată ecologic. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. implorând ajutorul divin. tehnică. mass media oficială nemaiputând stăvili. cu minciunile şi 6 . inundând continentele. distorsiuni peste distorsiuni. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. fiecare pretinzând că spune adevărul. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. filozofie. arte. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. chiar a sfârşitului planetei. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică.

Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. normală dealtfel. la un nivel superior de experienŃă. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. După mulŃi ani de studii. aşa cum este şi normal. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. de a merge mai departe pe scara evolutiva. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade.cenzura. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. cercetări şi experimente. dacă îl acceptăm sau nu. albul va deveni negru. va fi că nu se poate să fie adevărate. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. de o incredibilă complexitate. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. Epoca de Aur. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. acest proces. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. iar susul va deveni jos. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. o păcăleală. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . în sfârşit ne-am maturizat. de aceea prima reacŃie.

pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. sau vreo grupare religioasă. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. filozofie. sau concepŃii. menit a vă schimba total viaŃa. pentru a începe o 8 . Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. la lumina cunoaşterii. Eu am doar meritul că le-am citit. Nu sunt propriile mele teorii. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. neinfluenŃat de nici o dogmă. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin.

LăsaŃi deoparte orice prejudecată. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. 9 . format din sute de bucăŃele dispersate. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. opriŃi-vă aici.viaŃă nouă. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. sunteŃi pe calea cea bună. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. aceea de redescoperire a adevărului. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor.

10 .

11 .

RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. că reprezintă particularităŃi sau efecte. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. mai puŃin obişnuită. nu cauza. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. univers şi legile lui de funcŃionare. pe cont propriu. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. nu şi cauzele reale ale acestora. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. în sine. Nimeni. În cele ce urmează vă invit la o călătorie.2. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. acum câteva sute de ani. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . Hotărât lucru.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. se pare că este încă pe placul conservatorilor. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc.

2. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. Rene Descartes.descoperiri. nici paradoxuri. care a încercat să explice realitatea. vechea viziune. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. 13 . iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. o nouă viziune şi o nouă teorie. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. l-a inspirat pe Isaac Newton. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. pentru care nu mai există nici enigme. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. particular în spaŃiu. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. cu Teoria Generală a RelativităŃii. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. Datorită lor. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat.

se sparge în părŃi minuscule. forŃe măsurabile. pentru a desface atomul în părŃi componente. sau câmpuri de energie. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. 2. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. De aceea. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. lumea exterioară este strict obiectivă. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. cum ar fi cel din ElveŃia. Conform acestei fizici. o cauză materială. interacŃionând cu obiectele fizice. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. eliberând subparticule. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. fiind într-o derută totală. cu aceleaşi rezultate. urmată în 1915.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. în funcŃie 14 . iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. S-au construit acceleratoare de particule imense. Pe lângă neutroni. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori.

el a studiat liniile spectrale. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. dintre observator şi obiectul observat. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. adică culorile luminoase emise de un corp negru. Plank a descoperit că. necesar pentru a se deplasa. având o frecvenŃă fixă. În 1900.de observator şi obiectul observat. ci ca unul singur.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. sau se accelerează. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

au concluzionat că aceasta. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. adică unitarism. În aprilie 2004. unde are loc o comunicaŃie instantanee. fie există alte hiperspaŃii. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. trimişi în direcŃii diferite. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. unde timpul şi spaŃiul nu există. una din 20 . Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. peste fluviul Dunărea. De exemplu. este falsă. utilizând doi fotoni gemeni. însă în adevăr.instantaneu. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. în 1993. pe o distanŃă de 800m. în anumite condiŃii. altele decât cel fizic. asistată de programe complexe pe calculator. au lucrat la o “teleportare cuantică”. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. ci de fenomenul de nonlocalitate. Inginerii de la IBM. nevăzut şi neperceput de noi. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”.

faŃă şi alta din lateral. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. neînŃelegând de ce. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. este o singură entitate. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. separaŃia fiind doar o iluzie. Spre surprinderea sa. interconectat. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. va vedea doi peşti separaŃi. un observator neutru. Deci întreg universul. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. de către David Bohm. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. la un nivel mai profund. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. un singur sistem.

Ea explică cum se pot 22 .5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. planete. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. în formă de picături. Iată un extras din cartea Dr. în figura de mai sus. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele.) din univers!!! 2. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. etc. neclare. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică.Ceea ce vedem. sunt obiecte sferice. în ceaŃă. Şi o ultimă “bomba”. Când au fost studiaŃi electronii. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid).

neglijând micile deviaŃii de măsurat. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. ce le oferă un grad de libertate. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. Universul 23 . Universul nu se supune unor legi fizice exacte. pe lângă lumea noastră fizică. mai înalte. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. din scara diatonică. se comportă haotic şi nu fix. 2. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. sunt atât de minuscule. Însă aceste stringuri. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. Este vorba de Teoria Haosului. asemenea celor de vioară. Ea spune ca incertitudinea. ci ele operează în anumite marje stabilite. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. se manifestă în diferite particule subatomice. sau mişcările planetelor pe orbite. denumite corzi (stringuri). acestea prin combinare. oscilaŃia unui pendul.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. alte dimensiuni. ce caracterizează fenomenele cuantice.

ele au un grad de ordine ascunsă. “obiceiuri fizice”. sunt şi ele supuse transformării. adică o configuraŃie geometrică. chiar şi în preŃurile la bursă. a descoperit că există o ordine ascunsă. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. în timp. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. par la prima vedere a fi haotice. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. a fost noŃiunea de fractal. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). în New York. Universul este doar un sistem în evoluŃie. ce se repetă la diferite scări. Haosul este atras de atractori. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. creând o ordine ascunsă. cercul. formaŃi din unităŃi geometrice. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. până la infinit.nu este în nici un caz deterministic. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. Acesta. sau în bronhiile ce formează plămânii. la un nivel mai profund. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. torusul şi atractorul “străin”. iar legile fizice. pe când era angajat la IBM. sau cristalizarea apei în gheaŃă. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. evoluŃiei. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. decât legi. El a studiat preŃul bumbacului. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii.

de la Universitatea Princetown.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. John Wheeler şi Richard Feynman. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. în loc de a vedea că nu există energie. 2. iar energia să fie nulă. energia existând din belşug. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. pentru numai câteva miimi de secundă. Dr.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). apoi dispar. la punctul de fierbere. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. din acest câmp. Conform vechii teorii Newtoniene. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). vin în realitatea noastră. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. peste tot în univers. Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. Însă. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. Universul nu este niciodată în repaus. Concluzia 25 .

fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. ajungând în centrul vasului. Temperatura în centrul acestei bule. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. se formează o mică bulă de aer care. ele rămânând doar în faza de laborator. atinge valoarea de 30. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. de către Lorentz şi Heavenside. de la două difuzoare. ea a fost în atenŃia multor cercetători. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. în scopul de a putea fi înŃelese. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. de care nu suntem conştienŃi. ci din potriva.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. 26 . Însă din considerente militare. denumit “generator electric static”. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell.este că materia nu este o substanŃă condensată. În urma acestei vibraŃii. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche.

folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. La începutul secolului al XX lea. Aşa că. 2. După aproape o sută de ani. revine în actualitate.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. etc. el a construit o baterie.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . această energie. experimentul Michelson. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. dar cu o tensiune de sute de volŃi. folosind bobine de inducŃie. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. ale câmpului electromagnetic. teoria eterului. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. care este prezentă peste tot. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. deoarece nu există nimic altceva decât unde. pentru a crea aceste unde. în 1979. Printre altele. asemenea unui ocean de energie vibratorie. încălzirea metalelor fără sursă de căldură.

Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Deci. bazat pe eter. care este prezentă peste tot în univers. aceste mişcări oscilatorii în energie. precum şi gravitaŃia. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. Masa este simplu. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. Undele sunt de tip sferic. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. 28 . aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. din istoria ştiinŃei. ca fiind formată din mici vârtejuri. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. inerŃia creată de vortexuri. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. sau pierdută de umanitate.că. tridimensionale. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). în energia eterului. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. Modelul descrie materia. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. la nivel subatomic. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. Combinate în configuraŃii sferice. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu.

în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). Când însă era supus vibraŃiilor sonore. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. 29 .9 Cymatics Dr. 2. aceste forme se modificau. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. În starea de repaus. umplut cu apă. aceştia difuzau uniform. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. folosind un balon de sticlă. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. vizibile.. în formă sferică. lichidul arătând ca fiind tulbure.

care curge prin toate obiectele fizice. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. a avansat matematica cu 100 de ani. În ele. pe care l-a descoperit fizica cuantică.Acesta este cel mai elocvent experiment. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. Acesta este un exemplu a 30 . în scopul de a crea iluzia materiei. Daniel Winter. numărul 24 (8x3) apare repetat. cum ar fi funcŃiile modulare. asemenea spectrului luminii. capabile de a crea o imagine. în Fizica Imploziei. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. ce dă “formă” energiei eterice. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. Prin lucrările sale. El a fost comparat cu o supernovă.

concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. Când aceste funcŃii sunt generalizate. numărul 24 este înlocuit cu 8. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. cubul. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. 31 . au fost denumite astfel. bazate pe numărul 8. Aceste geometrii Platonice. Miraculos. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. Ei nu erau conştienŃi însă. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). Deci. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile).ceea ce matematica numeşte “numere magice”. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin.

10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. se aruncă două mingi. de 27. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. foarte mare. astfel că apa. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. ce are la bază apa curgătoare. În experimentul făcut de Dr. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. în înŃelesul clasic. din două catapulte. acest principiu care sfidează gravitaŃia. care ar putea influenŃa 32 . Bruce DePalma.000 rot/min. îndreptat în jos şi l-am înclina.2. să curgă în lateral. în loc să curgă vertical. Singura diferenŃă.

Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. Când a rotit acest dispozitiv.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie.rezultatul. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. este nevoie de două componente: stator şi rotor. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. că pentru a genera un curent electric. În acest scop. conform teoriei clasice a electromagnetismului. Peste hârtie a lipit un disc. care să taie spirele rotorului. adică de un flux magnetic. spre surprinderea sa. cea rotitoare absorbind mai multă. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. a pus apoi două perii colectoare. Pe acest disc. legate la un galvanometru. din cupru. asemănător unei lumânări. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. fără nici un stator! 33 . asemănător unei monede. 2. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. având ambele capete tăiate perfect plat. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior.

astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. având un pol în centru. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. Fără această energie eterică. chiar există şi se poate extrage energie din el. de către forŃa centrifugă. prin rotaŃie. iar celălalt pe margine. ceea ce ar 34 . decât cele utilizate în industria noastră. într-un sistem izolat. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. am avea o mişcare perpetuă. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate.

care la rândul său se roteşte şi el. aşa cum am mai spus.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. Spre surprinderea sa însă. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. La fel este şi eterul. după care l-a oprit. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. 2. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. pe cea orizontală. chiar şi când acesta s-a oprit. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. Chiar după oprirea sa. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. ce compune magnetul.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. prin rotaŃie. A magnetizat un rotor. ele se rotesc în sensuri opuse. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . După mai puŃin de un minut. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. ce cântarea 11 kg. Având axele de rotaŃie verticale. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el.

Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. una în jos. o situaŃie de echilibru. de cădere a corpurilor. Deci practic apar două forŃe. care a apărut şi în mass-media. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. să leviteze. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. asemenea vârtejului într-o apă. la temperaturi foarte scăzute). AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). În acest dispozitiv. o parte din el curge înapoi. din material superconductor. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia).13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. cei trei magneŃi determină inelul. 36 . creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească.2.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. ce se combină natural în Solidele Platonice. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. se mişcă liber. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. ci “nori de energie eterică”. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. De exemplu. ce curg către nucleu. încălzind un microcluster de Iridium. Iată o fotografie a clusterilor de Aur.2. la 850 grade C. în funcŃie de vibraŃia lor. datorită curgerii energiei negative. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. aşa zişi de valenŃă. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . În cadrul lor electronii. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. în formă de cub.

2. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. aşa cum noi îl măsurăm. conform timpului nostru. Timpul. a lui John Nordberg. Teoria Marii Unificări. 2. sau a secundei. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. ia forma unui tetraedru. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. Soarele. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. la o anumită densitate. Mişcarea relativă a unei secunde. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. Molecula de apă. funcŃie de viteza luminii. în 42 . ce se schimbă în intervale armonice. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. nu la mişcarea Soarelui. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. pe ceas. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice.a eterului. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. la nivel microscopic. în acest caz armonici ale numărului 144. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter.

suferă schimbări energetice. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. ce îi afectează structura.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. i-a apărut următorul grafic: 43 . A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. raportată la perioada unui an pământesc. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. sau petele solare. Deoarece Soarele este un corp gazos. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. Având acces la date luate prin satelit. Acest ciclu l-a denumit bit. unele cu altele. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. cu cea a polilor săi. când au loc aceste transformări dimensionale.4545 zile. de 365.2422 zile.

Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. formate în urma vibraŃiei eterului. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. perioadelor de întuneric. apoi a grecilor. de 11. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. cu diferite frecvenŃe. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. bazat pe 87. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. Încă de pe vremea egiptenilor.4545 biŃi. respectiv căderii de civilizaŃii! 2. asemenea bătăilor inimii. După cum am mai menŃionat. foarte aproape de 11. Maurice a trasat un grafic. în număr de cinci.Ciclurile petelor solare. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile).20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. de declin economic şi cultural.1 ani. activitatea joasă. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. aceste poligoane regulate.499299 ani. Studiind apoi istoria umanităŃii. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. apar după un ciclu de periodicitate. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul.49 ani de activitate intensă. fiecare 44 .

Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie. etc.55. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR.34. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale.8.61803399. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur.. phi=1. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.3. care-i poartă numele şi anume: 1.89. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie. Atât formarea materiei.144.5. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc. formând un nod fix.vârf al poliedrelor atingând o sferă.. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria.21. 2.13.. 45 .

sau în arhitectura grecească. creşterea populaŃiei.667. cum ar fi piramidele din Egipt. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. 3/2=1. se obŃine ca sumă a celor două precedente.0. bursa de valori. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. muzică.618. 8/5=1. etc. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale. etc. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. ADN. sistemul solar. 46 . 5/3=1. 144/89=1.5.60.Fiecare număr din acest şir. plante. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii.

foarte amănunŃit. De asemenea. de-a lungul a 10 ani.2. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. de o perfecŃiune tehnologică. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. pozele luate de către NASA de pe Marte. atât pe uscat cât şi sub oceane. un antivirus. comparativ cu grupul de control. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - .

sau metal (cupru. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. Materialul poate fi plastic. lungimea muchiei este egală cu 0. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. pentru balansarea energetică a Pământului. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade.- una şi cinci zile. menŃinerea lui pe orbită. apoi odată plantate. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). De exemplu. am să vă dau câteva indicii. având mai multe scopuri. Important este ca. să nu depăşească 72 de grade. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. sau argint). ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. ŃinuŃi în piramidă. Şi pentru această valoare. lemn. Unul ar fi. sudate sau lipite între ele.9 din lungimea bazei. evitarea inversiunii 48 . Deci. aur. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou.

care a izbucnit din nimic. ci vortexuri în acest eter. Din cele prezentate anterior. care face regulile jocului. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang).polilor magnetici. sau a cataclismelor naturale. În urma acestor iniŃieri. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. o forŃă creatoare. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. asemănător unui fluid. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. legende şi ştiinŃe esoterice. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. monumente. din aura trupului lor. la nivel cuantic. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. 2. asemenea “zeilor”. Însuşi marele mesager Isus Cristos. Apoi. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. consemnate în vechile texte sfinte. aşteptând să fie redescoperit. a trecut prin iniŃierea în piramidă.22 Tehnologia Formării Universului Acum. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. 49 . înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni.

iar porŃiunea respectivă. Aceste două fluide. Deci. ele se vor contopi. BineînŃeles. reprezintă sfere concentrice.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. De asemenea. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. cu geometrii cristaline. pe care. În 50 . pentru uşurinŃa înŃelegerii. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. din univers. stratificate (incluse unele în altele). galaxiile şi universurile se aşează. Aşadar. Această mică sferă este o replică a întregului. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. aşa cum am văzut anterior. are viteza şi presiunea maximă. ci exercită o presiune între ele. îşi vor creşte dimensiunea. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. Axa centrală a acestora. În cea mai mare parte a timpului. care s-a divizat în cele două forme de eter. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. printre care şi studiul “materiei negre”. În interiorul acestora se află micile sfere. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. dar dinspre sud. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. nu se amestecă şi se omogenizează. Nenumărate observaŃii şi experimente. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. datorită presiunii înconjurătoare. o să le denumim A1 şi A2. în final totul are forma unei Sfere Universale. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. din A1 şi A2. ci toroizi sferici. în timp ce A2 tot spre centru.

Sunt 7 sfere de bază. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. datorat presiunii exterioare. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. care formează 7 densităŃi. în centrul sferei se va forma o sferă. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. unde va lua naştere energie electromagnetică. Teoretic. Datorită interferenŃei undelor. a sferei centrale. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. asemenea unui elastic. prezentat anterior. care scade dinspre centru spre periferie. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. ce se va transmite în cele două straturi. până la infinit. 51 . vor pulsa cu un ritm constant.urma acestei presiuni. la suprafeŃele de contact. asemenea straturilor unei cepe. Asemenea cercurilor concentrice. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. Aceste mişcări. de implozie – explozie. adică lumină şi materie. asemenea unei “respiraŃii” regulate. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. se vor forma sfere concentrice. comportându-se ca un Oscilator Central. care îşi continuă rotaŃia. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. care sunt diferite pentru fiecare sferă. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. altfel spus cu un Soare Central.

poate fi observat în evoluŃia stelelor. spre exterior. înseamnă că toată materia ce se formează. va duce la o expulzare a materiei. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. fiind într-o stare de rotaŃie. Şi tot aşa. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. denumită “supernovă”. care la rândul lor. au nişte limite. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. după aceleaşi principii. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. dinspre Soarele Central. respectiv maximă. generând galaxii. minimă. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. Astfel se formează o metagalaxie. după care colapsează. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. de-a lungul planului lor eliptic. se va forma lumea cuantică. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. la început ele sunt mici. în subdiviziuni armonice. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. forma acesteia fiind de spirală plană. Acest proces de expansiune şi contracŃie. din fiecare densitate de bază. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. apoi crescând în mărime. formată din 52 . vor forma miliarde de stele. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. demonstrând construcŃia fractalică a universului. Sfera Universală. iar fiecare dintre stele va forma planete. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. din ce în ce mai mici. Deci în final. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. ajung la stadiul de “gigant roşu”. În timp. se va roti de asemenea.

două straturi rotitoare. şi la o scară mai mică. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. până acum. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. datorită câmpului electric foarte puternic. Roschin şi Godin. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. aceste sfere luminoase plasmatice. putând fi produse în laborator. atrăgând obiectele metalice. în anii cu activitate solară intensă. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. făcând obiectele fie să leviteze. de diferite dimensiuni. fără a–şi slăbi intensitatea.sud. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. Searl. pe care-l produc. Structura de torus. Globurile luminoase. permit acestei energii să curgă. 53 - .

Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. cunoscut sub denumirea de heliosferă. având forma unei spirale în plan. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. Acest halou sferic. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. planete şi gaz. având materia formată la nivelul eliptic. determinându-i rotaŃia. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. Soarele nostru are un câmp magnetic. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. bineînŃeles tot în formă de torus.Dr. fie au un inel vizibil. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. s-au observat la planetele gazoase.este vorba de materie şi antimaterie. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. o replică în miniatură a macrocosmosului. exercitată asupra galaxiei. Benzi de gaze rotitoare. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. cunoscută sub numele de “halou galactic”. Unele atmosfere. în sensuri opuse. care este de asemenea în formă de torus sferic. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. fie emană o energie. 54 . ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . de-a lungul ecuatorului. cum ar fi cea a lui Venus. se ridică şi coboară. asemenea Oscilatorului Central. a găsit prin experienŃe de laborator. ci din plasmă.

decât prin cele gravitaŃionale. nu sunt distribuite uniform.mai degrabă. denumite “superclusteri”. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. explică cum câmpurile de torsiune. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. Aşa cum se vede din figura de mai sus. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. staŃionar). Grupurile de galaxii. se ştie că se adună în forme sferice. într-un gaz de Argon rece. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. Borge Nodland şi John Ralston. ci formează o axă universală.

Soarele este el însuşi un oscilator. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. J. sunt interconectate prin raportul 34560. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . la toate nivelele. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. pentru sistemul său planetar. valabilă în tot universul. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. În 1998. B. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus.adevăr cel real. ar trebui să găsim o unificare armonică.

el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. datorită faptului că sistemul solar. este influenŃat de forŃele din galaxie. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. că sistemul solar este format din sfere concentrice. în direcŃia de deplasare. erau zone de presiune joasă. foarte pe scurt felul cum. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. atât faŃă de steaua centrală. În mod normal. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. 57 . Venus şi Pământ.spre surprinderea sa. A1 şi A2. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. că toată această creaŃie are un scop. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. De asemenea. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. Dar să nu uităm însă. foarte. descoperit. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. Unele din sfere sunt mai turtite. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. în mişcarea sa. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. ce au permis planetelor să se formeze. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. formând elipse. Putem spune deci. de sferele invizibile de energie. de rotaŃia celor două straturi. orbitând în jurul său. din punct de vedere fizic.

conform ciclurilor armonice. înseamnă de fapt acelaşi lucru. cu titlul de “supranatural”. dacă vom sfida. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. căreia i-am dat până acum. nu trebuie sfidat. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. VedeŃi. divizat prin el însuşi în părŃi. etc. supunându-se unor transformări. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . planetele se transformă în stele. În procesul de evoluŃie. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. misiunea noastră s-a încheiat. Totul este O FIINłĂ. despre adevărata fizică a universului. la esenŃa lucrurilor. fie şi la unu la mie dintre noi.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. sau “paranormal”. o entitate. galaxiile în metagalaxii. stea şi planetă. crezând că.fiecare galaxie. un singur SISTEM. pe principiul fractalilor. 2. destulă satisfacŃie. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. sau vom da nume unui fenomen natural. asemenea celulelor din trupul nostru. stelele în galaxii. al paranormalului şi al supranaturalului. fiecare parte fiind asemenea întregului. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. toate aceste denumiri. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. la punctul fierbinte.

Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane.000 de gauss. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. este TOT CEEA CE ESTE. Qi Gong. dacă îl vom vedea sau nu. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. În acest scop a construit un dispozitiv special. odată cunoscut. echivalent cu 20. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. conştiinŃa dispare. este cauza acestei iluzii. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. William Tiller a construit un contor Geiger. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 .complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. să fie asemenea unei “chei fermecate”.5 microni). sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. Dr. sub o milionime de watt. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. cu care a măsurat energia subtilă. ultrasenzitiv. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. ADEVĂRUL. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor.

care alcătuiesc un organ. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. are la rândul ei un program general. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. ce are grijă de colonie. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). ce le asigură funcŃiile necesare. din circuitele integrate. Celula 60 . nu a minŃii raŃionale. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. în vindecare. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. Ea este cea care. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. Deci totul este de fapt. ca fiind capabile de adevărate miracole. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. ale calculatoarelor noastre. Adică celula. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. sau gena. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. similar unui SUPERCOMPUTER. având superprograme. de lumea medicală. Astfel o colonie de celule. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. mai bine zis programată.

sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. etc. Prin nenumărate experimente. sistem nervos. digestie. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. funcŃionând pe principiul fractalilor. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent.este un organism în miniatură. sexual. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. Celulele. pe care l-a denumi Efectul Hado. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. Izolate de organism. el a demonstrat cum 61 . a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei.

După mai multe încercări. când trimitea gânduri negative. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. se comporta 62 . cu forme foarte complexe şi simetrice. Experimentele cu iaurt. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. Un alt test a fost făcut cu un vierme. nu doar trupul nostru. apa forma cristale. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. pe plante şi alte forme de viaŃă. sau îi pune muzică. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. ceva asemănător detectorului de minciuni. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. au dat rezultate similare. planta creşte şi înfloreşte. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. cristalele erau imperfecte. iar când îi trimite dragoste. sau chiar nu apăreau de loc. care a fost pus pe o farfurie. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. datorită conŃinutului său în bacterii.

tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. maimuŃele nu îi mâncau. cum ar fi. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. fără a se arde de loc. Într-o zi însă. pe care îi aruncau în nisip. ExplicaŃia? Simplu.ca şi cum ştia lecŃia. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. În natură nu există coincidenŃe. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. din insula Koshima. levitaŃia. ca prin minune. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. astfel ferindu-l de pericol. de pe alte insule. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. Întâmplare? Nicidecum. Cu timpul. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. Cartofii fiind murdari. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. materializarea şi 63 . percepŃia extrasenzorială. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta.

Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. mers pe apă. între anii 1973 şi 1974. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. în peste 100 de ocazii. de peste jumătate de kilogram. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. face demonstraŃii de levitaŃie. de a vindeca. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. etc. capacitatea de a vedea aura şi energiile.dematerializarea obiectelor. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. În zilele noastre. celebrul magician american Chris Angel. Ermolayev apuca întâi obiectul. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. precum şi între mâinile subiecŃilor. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . după care acesta rămânea suspendat în aer. în vecinătatea obiectelor respective.

influenŃa un obiect aflat la distanŃă. a lui Bruce Cathie. pentru a levita obiecte. de 1m lungime şi 1. având pe ea câteva 65 . este LevitaŃia Tibetană. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu.. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. la o distanŃă de 63 m de piatră. În mijlocul acestei pajişti.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor.5m lăŃime. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. la aproximativ 250m de stâncă. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. ce era înconjurată înspre nord de stânci. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. cu unghiul de 90 de grade. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. pe o traiectorie parabolică. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii.. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. folosind diverse sunete. se afla un bloc de piatră.

s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. toate simptomele se repetară. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. electrometre. Începu apoi o serie întreagă de teste. În curând descoperi că.butoane. obiectul a început a se scufunda în pământ. Dar într-o zi. să aibă un gust ciudat metalic în gură. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. Punându-şi capul deasupra sa. efectele dispăreau. ca şi când. un glob de fier. iar în urechi auzea o Ńiuială. detectoare de ultrasunete. cu termometre. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. ca o sonerie. Deodată. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. astupând-o. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. era trupul uman! 66 . Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. Victor Grebennikov. inclusiv o stare de greaŃă. concentrându-se din nou. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. cercetător în domeniul insectelor. simŃi o senzaŃie de căldură. magnetometre. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. s-a întins ca să se odihnească. ele reveneau la la loc. dar când se apropia. Apoi intensificându-şi concentrarea. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. După ce a făcut câteva ajustări la centură. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. După câteva minute de concentrare. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. la marginea unei ridicături. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. etc. ce stătea în colŃul laboratorului.

cu care a făcut nenumărate călătorii. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . a obŃinut acelaşi efect. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. Stanislav Grof. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. în urma expunerii la acest câmp. în prezenŃa acestui câmp. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. lemn.Construind aceeaşi arhitectură artificial. a fost capabil să leviteze. Cercetările sale au mers mai departe. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. metal. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. din plastic. sau schizofrenie. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. hârtie. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. ci pur şi simplu de geometria corpului. denumită LSD. pe care l-a folosit pentru vindecări. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. a drojdiei. germinaŃiei grâului şi a altor plante. fiind opus celui de piramidă. 67 . realizând un scaun. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite.

necunoscute de ea la nivel mental. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. 68 . etc.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Nu am nici o îndoială în mintea mea. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. din plane de existenŃă superioare. Dar ciudat. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. AlŃii se puneau în pielea rudelor. practic fără limite. în această stare de transă. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice.Unul a relatat experienŃa ca embrion. care ia toate formele de existenŃa fizică. ghizi spirituali. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. psihiatrie. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. ele confirmându-se ulterior. este superficială şi incorectă. că înŃelegerea curentă despre univers. care nu posedau un trup fizic: îngeri. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. ceea ce desigur. medicină şi ştiinŃă în general. Cu altă ocazie. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. datele din experimentele cu LSD.

totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. arată că 69 . În Planul Astral al conştiinŃei pure. 14 erau perfect sănătoşi. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. De exemplu. cancerul era în regresie la 12. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. cât şi din viitor. atât din trecut. atât din încarnarea prezentă. Carl Simonton. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. Tehnica sa era simplă. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). la care durata de viaŃă era de 12 luni. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. cât şi din altele. apoi cum celulele bolnave se micşorau. consideraŃi incurabili. nu există nici timp şi nici spaŃiu. în timp ce cele sănătoase le luau locul. Numeroase studii.accesând date. sau să explorăm alte lumi paralele. medic oncolog în Dallas. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. într-o stare de profundă relaxare. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. Texas. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. despre care nici măcar nu aveau habar. cu rezultate deosebite. sau din “baza de date universale”. Dr. care nu se limitează doar la sănătate. 63 erau încă în viaŃă. efectuate în toată lumea. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată.

Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. la analize. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. din interiorul nostru. era bine. este hipnoza. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. după weekend. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. este doar un truc mental. Cunoscut este cazul lui Wright. dar de fapt au mers 40 km. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. un pacient bolnav de cancer. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. iar după 10 zile. În loc de a-i trata real. la diferite culturi. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. de exemplu. doar înscenau operaŃia. altora nu. Astfel pacientului i se 70 . pe nume Krebiozen. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. mergea pe picioarele sale. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. cu o vopsea inofensivă. altora că vor merge 60km. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului.

este reprogramată. braŃul său era perfect normal. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. din Londra. Iată exemplul unui tânăr. Atunci când acesta trece prin mulŃime.înserează o credinŃă în subconştient. Prin aceasta. în care adesea materializa mâncare. deoarece era o boală genetică. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. Mason. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. este un indian. În final. care s-a născut cu o boală genetică. considerat “sfânt”. toată pielea i-a revenit la normal. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. De asemenea. Hipnoterapistul A. cu scopul de a vedea. Sigur. obiecte exotice. iar după 10 zile. etc. de la spitalul Regina Victoria. pielea sa era solzoasă. denumită boala lui Brocq şi anume. gata încălzită. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. fructe. nu la nivel mental. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. în urma tratamentului. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). După 5 zile. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. asemenea reptilelor. stratul de pe mâna stângă a căzut.

Cercetările efectuate de către Dr. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. conform programării anterioare. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. Oricum. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. care odată ajunse la creier. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. Ingo Swan. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. în scopul de a crea spioni psi. De asemenea. Programul a început sub urmărirea CIA. Multe ar fi de spus despre starea de somn. despre care noi 72 . adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. acesta le interpretează. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. iar aceştia. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. gust şi miros. în stare de transă. Deci imaginile şi sunetele. În multe din aceste cercetări mentale. în domeniul “vederii la distanŃă”. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. pipăit. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar.latentă (adormită). apoi a fost preluat de Armata Americană. auz. care au fost apoi denumite Dosarele X. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. de-a lungul a 20 de ani.

În timpul somnului. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. a sufletului. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. asemenea unui computer. exterioară lui. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. recepŃionează altele pe o altă cale. sau întâmplări noi. ca urmare a unui software. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. cea directă. una exterioară şi altă interioară. din trecutul şi viitorul planetei. Trebuie să existe o bază de date. din ultima sută de ani. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. de unde în timpul somnului. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. sau oameni paranormali. conform programărilor anterioare. dar visăm locuri. care par foarte reale. pe două căi. capabil de a lua informaŃii din eter. De asemenea. a făcut diagnostice după 73 . generată de unde electromagnetice. persoane. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute.credem că reprezintă lumea exterioară. sau inventa locuri. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. la nivelul conştiinŃei. nu ar putea imagina. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. oameni şi întâmplări.

având programe proprii. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. un instrument. legile universale. care este etern şi fără limite în timp. materială. Atlantida. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). foarte complex din punct de vedere tehnologic. Egiptul antic şi piramidele. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. etc.poza bolnavului. astrologia. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. deşi nu avea nici o pregătire medicală. Trupul fizic. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. dând tratamentele necesare. percepŃia extrasenzorială. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. reîncarnarea. schimbările ce vor urma pe Pământ. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. sau în spaŃiu. 74 . cunoscută sub numele de New Age. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. viaŃa neştiută a lui Isus. De aceea acest vehicul (trup). Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată).

Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. Şi acum este momentul să înŃelegem. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. pentru a-l îndepărta. mai ales în cazul spiritelor negative. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. fiind legate sentimental de persoana respectivă. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). nici separaŃie. cu care îşi asigurau hrana proprie. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. doar în puŃine momente. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . prin care o entitate inteligentă superioară. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. De multe ori. cel posedat nu era “în apele lui”. alte spirite aparŃineau unor rude decedate. Indiferent care ar fi cauza. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. cu acordul gazdei. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite.

ură. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. nu numai chimic.spirituală. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . căci schimbându-şi energia. pace. în toate textele spirituale. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. egoism. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. ar apărea o interferenŃă distructivă. bucurie. având diferite frecvenŃe. “apă vie”. ca undă purtătoare. cea a polarităŃilor. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. Numai oamenii. compasiune) sunt adevărate elixire. Nici nu s-ar putea altfel. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. având diverse frecvenŃe şi aranjamente.

Reamintirea se face treptat. sistemul imunitar.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. doar prin întâmplare. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. Toate sistemele biologice. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. cât timp ar trebui? 77 . când ai 3. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. îi va lua 2 minute. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. cât şi vertical.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. de acum 530 de milioane de ani. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. decât IUBIRE. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. organele. El a folosit analogia cu un cub Rubik. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. 2. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. simŃurile. în tot acest complex de universe. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. din alte prototipuri. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor.

Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. Nucleotidele formează legături. a fost efectuat într-un efort 78 . Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. ci înainte. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. însă apărând numai la o parte din indivizi. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. citozine (C). guanine (G) şi timine (T). Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu.000 de ani. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ.1 miliarde de nucleotide. Restul este adormit. perechi de bază între două lanŃuri de ADN. căci astfel ar fi murit toate speciile. fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. ce a avut loc la omul de Neanderthal.000 de proteine diferite). Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. nu la toŃi. acum 35.000 şi 90. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN.

urmate de salturi uriaşe în evoluŃie.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. Aceasta în loc de a muri. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. mici schimbări.000 care să explice reproducerea şi 30. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. ca singura posibilitate de hrană. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. Teoria CreaŃiei Inteligente.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. nu prin 79 . ce respectă anumite cicluri. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. fericite. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. sau răsturnat.000 de gene (70. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. fondatorul ei fiind Michael Behe.000 de proteine diferite. gradual. Spune că au loc etape de progres. El a făcut următorul experiment. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100.

dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. ci se acumulează în timp. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. înainte ca să apară noua specie. emoŃiile devenind energie în mişcare. în glandele din trupul uman. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. la cele mai complexe. în acelaşi timp. Moleculele de ADN.61803399). Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie.dezvoltare liniară. ca o undă. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. pentru că ele nu au existat!. de la formele de viaŃă mai simple. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule.dfdfdf. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. sunt transformate în energie electromagnetică. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. Nu 80 . în scopul de a crea noi specii. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. evoluŃie cuantică.

care iniŃiază replica celulelor. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. nu numai în moleculele de ADN. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. folosind clorofila printr-un proces. uniform distribuit. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. ei pot să moară. denumit fotosinteză. de asemenea metabolismul celular. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. El a dovedit experimental. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. emoŃională şi sănătate. ca şi biofotonii în organisme. 81 . Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. în urma consumului de hrană. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. ci în toate moleculele. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. Lumina soarelui este stocată. cu scopul de a lua fotonii de la soare. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. super coerent.

codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. Cercetătorii ruşi însă.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . fără a înlocui genele. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. la stocarea de date pentru comunicaŃie. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. În plus. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. cuvinte şi gânduri. intuiŃia. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. fiind cu mult superior acestuia. ci serveşte de asemenea. Lingviştii au descoperit că. puterea de vindecare spontană.

lăsate de 83 . Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. producând “găuri de vierme”. fără a mai utiliza procedeele clasice. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. nu a fost necesară decodarea lor. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. De exemplu. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. folosind radiaŃia laser endogenă”. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. modificându-i informaŃia genetică. din vecinătatea găurilor negre. se pot obŃine efecte de clonare. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen.

de care nu 84 . blochează hipercomunicaŃia. Nu contează cât de departe este. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. prin intermediul conştiinŃei de grup. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. furnicile lucrătoare rămase. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. Stressul. chiar şi când este departe. etc. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). Dacă însă regina este ucisă. niciuna nemaiştiind ce să facă. atâta vreme cât este în viaŃă. sau hipnoză). prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului.stelele ce au ars. De-a lungul mai multor ani. numind-o Sonata Diavolului. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. vor continua să construiască adăpostul conform planului. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. grijile. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. toată colonia îşi încetează lucrul. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii.

nemaifiind science – fiction. pe măsura dezvoltării lor. Întrebat cum a descoperit aceste formule. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. Efectele secundare. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. inexplicabile. sau telepatia. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). în Florida. apoi când acest câmp se disipează. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. aceasta fiind uitată. După toate aparenŃele. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. aparatele funcŃionează din nou normal.avea habar. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. în vecinătatea persoanei respective. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. au putut fi explicate ştiinŃific. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. ci de un “câmp de unde de torsiune”. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. 85 . în secolul al 19 lea.. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. Aceasta este o colecŃie bizară de corali.

sunt foarte instabile. Acest fenomen are 86 . Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). violenŃa înregistrează scăderi dramatice. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. extrem de mici. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. În anumite condiŃii însă. în meditaŃie. care cauzează o senzaŃie plăcută. În general.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. sau meditează simultan la pace. sau coloane vizibile de lumină. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. care conŃin cantităŃi mari de energie. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. În anumite lucrări de vindecare a planetei. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. Când un mare număr de oameni se gândesc. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. Normal aceste găuri de vierme. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. ar avea puteri asemănătoare zeilor. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. diferit faŃă de superconductoarele artificiale.

Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . fie ca o undă de energie. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. ar crea semnalele de “on” şi “off”. similare computerelor digitale. Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. în urma noilor studii. în final rezultând un “computer cuantic”. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”.

Această concluzie a tras-o din studiul a 36. sau în explozii. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. ci foarte activă 2. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani.de ENERGIE UNIVERSALĂ. Un organism marin simplu. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc.000 de fosile marine. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă.

000 de ani . furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare. . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.Marte are şi ea o încălzire globală.Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice . pentru o aşa zisă “planetă moartă” .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor .schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA.Saturn în ultimii 20 de ani.Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a . a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator . .Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate. deşi se îndepărtează de Soare 89 .Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. comparativ cu ultimii 11.Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace. referitoare la sistemul nostru solar: .

2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. din ultimii ani. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic.În 6. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. determinându-le să devină tot mai strălucitoare.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. religioasă şi socială. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar.

2. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. arătând că universul are forma unui dodecagon. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. Nenumărate formaŃiuni geometrice. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. asemănător unei mingi de fotbal. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. al lui Al Gore.

grâu. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare. în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. 92 . ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.

boala s-a transmis la cultura sănătoasă. însă când a transferat-o prin cuarŃ. putându-se deplasa doar în spaŃiu. Când a trecut-o prin sticlă. nimic deosebit nu s-a întâmplat. În lumea inversă. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. existând un alt tărâm. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. cu o grosime de 100 nanometri.timp. Viruşii. este fixă în timp. denumită timp-spaŃiu. cu zona întunecată de pe Neptun. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. ajungând la cultura sănătoasă. ea este fixă în spaŃiu. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. dar se poate deplasa în timp. În afara realităŃii noastre există o alta. după reflexia de un perete.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. se transformă din solid în energie pură. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. unde 93 . O particulă aflată în realitatea noastră. la una sănătoasă. în care spaŃiul şi timpul se inversează. paralelă. denumită spaŃiu . Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. având o lăŃime de 1 nanometru. ci de exemplu. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare.

planul astral. însă suntem fixaŃi în timp. curgerea sa fiind asemenea unui rău. cum încă mai cred unii. iar în exterior timpspaŃiu. a trebuit să găsească un canal. al experienŃelor paranormale. Chiar şi după moartea sa. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. cum ar fi cel de la Stonehenge. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. în care nu ne putem deplasa. Pe de altă parte. prin intermediul cărora se poate călători în timp. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. curbând-o. în cele 3 direcŃii. ceea ce nu a fost tocmai uşor. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. decât liniar. sau al piramidelor. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. Acesta este tărâmul viselor. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. I-a povestit 94 . Putem face analogia cu un măr. sau un torus. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu.timpul este extins. prin citirea jurnalului său. iar pentru a comunica. După moartea lui Watkins. s-a constatat. cei doi au menŃinut un contact telepatic. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum.

unde se petrec toate procesele conştiente. din mitologia Egipteană. ce are forma unui con de brad. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. zeul lumii subterane. cu centrul în centrul creierului. picturi şi monumente.despre chakre. de con de brad. se întâmplă în interiorul acestor sfere. căci o întâlnim în nenumărate texte. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . Tot ce se întâmplă. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. în sfere concentrice. Osiris. care aveau în vârful coifurilor această formă.

se urcă spre glanda pineala. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. având în centru glanda pineală. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. putem avea acces la celălalt tărâm. zeiŃa distrugerii. Shiva are părul coafat ca un con. 96 . având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. în mijlocul frunŃii. În Hinduism. Când toate chakrele se mută în jurul capului.

este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. Şi asta nu e totul. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. Dacă va fi ochiul tău curat. Dionisus portarul lumii de dincolo. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. având la baza inscripŃii 97 . tot trupul tău va fi luminat. are în vârful lăncii tot un con.Zeul vinului. pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. nu ochii). În Matei 6. în zona denumită Curtea Conului. ci ca fiind legat de spirit. cea mai mare statuie are forma unui con de brad.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. Lângă ea se află un sarcofag deschis. adică al 3 lea ochi. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. Bachus.

cuneiforme. Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .

călătorii în tărâmuri paranormale. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. înainte de culcare. sau ayahuasca. yopo. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. Ea emite apoi melatonină. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. Ńinute în secret. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. o substanŃă care calmează sistemul nervos. transă. hipnoză. departe de cei mulŃi. deci în prezenŃa întunericului.Şi neaşteptat. fiind extrasă din plante ca. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. întâlniri cu fiinŃe 99 . călătorii în timp. sau experienŃe mistice. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său.

Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. ci pentru că are nevoie de multă energie. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. alimentate de imaginaŃie. doar când călătoreşti în timp. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . referitor la semnul fiarei. considerându-ne fiinŃe divine. etc. sau ochiul spiritual. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. situat pe frunte (punctul negru). sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. Simbolismul din Biblie. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. apărând dereglări. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. folosindu-ne ochiul minŃii. De aceea. pot duce la blocarea ei. care se transformă în unde. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. când ai vise. În absenŃa luminii. glanda pineală este umplută cu apă. Înăuntrul său. pentru a se activa. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi.spirituale. fără a avea acces la cea spirituală. adică trăieşti în întuneric. Desigur. din spaŃiu-timp. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. sau băuturilor carbogazoase. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. datorită dietei greşite. se formează mici molecule de microclusteri. Ea lucrează asemenea unui televizor. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. fluoritei din apă. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. fluorului din pasta de dinŃi. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. SubstanŃe ca LSD sau DMT. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. permiŃând percepŃia. În interiorul său. furnizând imagini şi sunete. care în timp se calcifiază. însă câteodată.

Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. ce credeŃi? Glanda pineală. în simbolul de pe spatele 101 . putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. obŃinându-se un sunet holografic. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt.treaz. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. Studiul timpanului urechii. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. ce se formează la nivelul creierului. similar cu o hologramă din lumină. de secole. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. după care se poate forma un tetraedru regulat. are în centrul său.

bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. bazat pe principiul ecranului TV. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. care este apoi realizată şi testată. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. 102 . Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. Desigur. Un exemplu este filmul Contact. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. în care omenirea.

în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. rezervorul şi inelele care. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. Este vorba de 103 . venită din viitor. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. în 1947. fiind utilizat printre altele. împreună cu o rasă de extratereştri.Se poate observa cum părŃile componente sunt. El a fost denumit looking glass. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. a suferit nişte dereglări genetice. creează scutul electromagnetic. În epava navei prăbuşite la Roswell. El a refăcut genetic sămânŃa originară. care fiind originară de pe Pământ. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. în Aria 51. prin rotire cu o viteză foarte mare. ale lui George Bush.

Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. babei Vanga şi multe altele. în vederea salvării acelei rase. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. 104 . au fost dezactivate. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. cu scopul de a lua o mostră de ADN. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. greu de descifrat chiar şi pe calculator. care sunt astăzi la modă. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. sau vom face o tranziŃie calmă. foarte clar. pentru toată lumea. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. necesară călătoriei în timp. războaie. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. însă. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. De aceea vreau să subliniez. În decembrie 2006. liniştită spre Noua Lume. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. căci el este în continuă transformare.

Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. În filmul XMen. după modelul celei rămase de la Atlantida. persoanei aşezate în acest scaun. în care puterea mentală îi este amplificată. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. aruncând asupra ei globuri de foc. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. În filmul Minority Report. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. o galaxie. A fost denumit scaunul Montauk. după 21 decembrie 2012. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. până la nivelul cosmic. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. i se amplificau gândurile. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. graficul nu mai are forma sinusoidală. în timpul celui de al doilea război mondial. aşezaŃi în scaune plutitoare. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . pentru a călători pe Marte. având puteri paranormale. În Total Recall. SubiecŃii simŃeau în acel punct. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. a fost realizată. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. pe care nu erau capabili să îl treacă. un baraj energetic. fiind respinşi cu brutalitate. ci devine o linie dreaptă. oameni. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. putând fi orice.

ci unul exponenŃial. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. fiind unul în 2009. având o nouă vibraŃie. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. esoterice. etc.618) care. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. precum şi a galaxiilor. 2. apoi vor avea loc la intervale de o lună. nu sunt deloc. prezentate anterior. o săptămână.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. la numărul de aur (1. în cercuri restrânse. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. câteva în 2010. în secret.gheaŃa din Antarctica. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. păstrându-se cu mare grijă. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. Practic. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. unde de altfel a fost realizată o bază. pentru evacuare. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. deşi par a fi noi. în caz de cataclisme. războaie.

este deosebit de elegant. etc. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. ceea ce este cel mai important. ca principii generale. cu care s-a confruntat ştiinŃa.de distorsiune. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. Creştinismul.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . arhangheli. Însă. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. Un lucru este însă clar. explică toate enigmele şi toate blocajele. cum de altfel şi trebuie să fie. acest model al realităŃii. secole de-a rândul. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. Deşi este simplu de înŃeles. diavoli.

mai marele tuturor. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . autodisciplină şi privaŃiuni. însă în trecut. în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă.

prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. în care se pune accent pe experimentarea Divinului. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea.

prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. pot lua legătura cu spiritele.. demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. luminoasă. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. mai ales meditaŃia. nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. unele foarte diferite de altele.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică.

Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. în comparaŃie cu a noastră. în care. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. sau căi religioase. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. au impus o religie extrem de deformată. de-a lungul istoriei. aceea a ADEVĂRULUI. ce stau în 111 . cu scopul de a impune altora anumite idei. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. o singură spiritualitate. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. sau chiar zilnic horoscopul. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. din păcate. Desigur. Toate separaŃiile acestea sunt false. ca de altfel toate informaŃiile vechi. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. s-a ajuns pană la crime şi războaie. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. Tibet) şi în America (indienii nativi). cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. care era deosebit de avansată. Această ştiinŃă.rele. De multe ori.

părinŃii. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. care desigur are o explicaŃie fizică. cel puŃin între BINE şi RĂU. putându-se provoca şi controla moartea clinică. într-un singur sistem. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. înainte de a se încarna. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. emoŃiile) este CREATOARE. iar după aceste două etape premergătoare. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. De aici şi apariŃia horoscopului. locul de naştere. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. etc.spatele creaŃiei. Să ne amintim că totul este energie interconectată. Trupul 112 . sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. Totul fiind perfect programat. Energia noastră (gândurile. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga.

Vechile scripturi Vedic (India). este conectat cu energia universală. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. Clarvăzătorii din vechime. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. nu material. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). au făcut experienŃe în afara trupului. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. pe care o denumeşte prana. De asemenea. Tot ceea ce există. fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. În viziunea acesteia. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. necesare vieŃii. care trebuiesc activaŃi. care mai apoi s-au expandat în 7. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. este asemănat cu un ocean de energie. ele sunt vii. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. au două componente. la două dintre ele. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). prin centrii energetici (chackre). relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”.fiind pur energetic. Cristalele sunt materie organică.

vei avea experienŃe mistice foarte puternice. iar deasupra tuturor Creatorul. animalele şi omul. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. 114 . "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. anume plantele.trunchi şi căŃărându-te în copac.

în cercuri restrânse. După cum este uşor de observat. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. precum şi două zone conice. a templelor greceşti. cu sensul către centru. ce arată ca o mişcare de vortex. credeau că macrocosmosul. radiază 6 linii. sau lumi. sau marele univers este asemenea unui copac divin. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . situat în partea de sus. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. Chaldeenii şi Japonezii. care studia principiile feminine ale creaŃiei. Anticii hinduşi şi scandinavi. poate fi descrisă prin forme geometrice. etc. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. se credea că această creaŃie. Perşii. a tot ce este în univers. de forŃă şi logică. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. Egipt şi Atlantizi. Cealaltă. Ea a fost foarte bine păstrată. Ochiul Drept a lui Horus. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. ale masonilor. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. de dragoste şi compasiune.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. în jurul căreia se roteşte Pământul. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. atât în nord cât şi în sud. sau oul cosmic. au legende ce descriu axa copacului. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. cele ale Cavalerilor Templieri. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. Grecii.

Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. cu forme rigide. vom obŃine Fructul VieŃii. deoarece sunt rotunjite. 116 . sunt denumite forme feminine.figurile geometriei sacre. Cercurile colorate cu forme rotunde. cu centrul în interiorul celei precedente. partea masculină. în Floarea VieŃii. alte sfere. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic.

Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. care reprezintă subiectul central în Kabbala. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Întâmplare? Nicidecum. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. sau într-un cerc. iar cercul mare Soarele. a lui Leonardo da Vinci. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. Cercul mic reprezintă Luna.

Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. a evreilor.noi astăzi. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. ca un 118 . Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. a lui Brahman. Platon explica în cartea sa Timaeus. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. sculptate în piatră. a două tetraedre regulate întrepătrunse. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. La muzeul Ashmolean din Oxford.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. se află 5 solide platonice. datate o mie de ani înainte de Platon.

Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. în mod succesiv. cu toate distorsionările şi manipulările respective. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. dau numărul phi. Prima literă este o spirală. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. ce veghează deasupra tuturor.indiciu de bază al creaŃiei. au existat în trecut pe Pământ. în dimensionarea marii piramide. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. literele sale nefiind alese întâmplător. toate celelalte litere!!! Vedem deci. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. deosebit de avansate. masculin şi feminin. apoi o deplasăm pe verticală. ca proiecŃii. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. adică phi. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . lumină şi întuneric). care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. pe feŃele laterale vor apare.

nu în plan. arată ca nişte sfere ce se expandează. că tot ceea ce a fost. este şi va fi. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. pe care îl vom denumi ETER. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. până la infinit. pleacă de la premisa.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. Materia nu există. este o singură “entitate”. asemenea Solidelor Platonice. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. ce se combină în structuri geometrice. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . asemenea undelor de radio emise de o antenă. demonstrată prin nenumărate experimente. este o iluzie. care la rândul lor. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. Din acest motiv ele au fost 120 . De aceea ele sunt formate din două unde plane. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. În termeni foarte simpli. în care se experimentează viaŃa. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. a involuat. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. sub forma unui torus. adică a Numărului de Aur. un singur sistem. pretutindeni.

prin intermediul ADN-ului. care au diferite nivele de frecvenŃe. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. minerale. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. Scopul principal este experimentarea. energii şi inteligenŃă. în toate părŃile sale. planete. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. 121 . Deci. humanoizi). putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. în scopul de a realiza anumite funcŃii. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. acest proces fiind denumit evoluŃie. prin creerea de lumi (universe. nu se deranjează unele pe altele. crează iluzia separaŃiei. stele. îşi păstrează identitatea. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. galaxii. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). Diversele entităŃi sunt preprogramate. plante. lumile. însă la scară mai mică. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. adică întregul se regăseşte în formă identică. diferitele densităŃi. Totul este construit pe principiul fractalilor. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. sau dacă vreŃi. de a se reuni cu totalul. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. al hologramei. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. după cicluri cosmice prestabilite. asemenea posturilor de radio. imaginile de pe monitor reprezentând materia.denumite unde de torsiune. din atmosfera Pământului.

dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. călătorii în timp. se pot transforma în “superoameni”. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. capabilă de a manipula şi controla energia brută. porŃi stelare. iar oamenii. bazate pe antigravitaŃie. 122 . înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. teleportare.adică “baza personală de date”. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. Dacă astfel stau treburile în univers. pe măsura evoluŃiei lor.

123 .

noŃiunile de timp. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. asemenea unui teren de joacă. invizibilă ochiului. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. sub formă de imaginaŃie. sau cea mai benefică. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. Nimic nu poate lua formă fizică. fie ea o operă artistică. Nu este nici pe departe cea mai bună. pe tot parcursul istoriei sale. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. de natură energetică. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. unde să ne desfăşurăm viaŃa. în aşa zisa materie.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. din fiecare secundă. un aparat tehnic.3. TendinŃa noastră de 124 . Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. o cauză. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. “după chipul şi asemănarea Sa”. ea are în spate o forŃă motoare. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. o existenŃă fizică tridimensională. ci este doar atât: o variantă posibilă. o teorie ştiinŃifică.

să viseze la tot felul de experienŃe. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. sau “Dumnezeu”.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. de evoluŃie. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. “Unicul Zeu”. El a fost denumit “Creatorul Unic”. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. Deci. este esenŃa Creatorului. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. Nu a existat. “Marele Zeu”. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. 3.mai bine. denumit viaŃă. această energie conştientă de ea însăşi. peste tot şi în toate. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. Un lucru este însă sigur. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. însă nu sunt popularizate pe larg. de-a lungul mileniilor. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. sau “Tot Ceea Ce Este”. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. de către cei “aleşi”. ele au existat şi există din belşug. fiind nemişcată. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. din aceleaşi motive. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi.

ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. fără a auzi nici un sunet. o reŃea infinită de curgeri energetice. galaxiile. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. relaxaŃi şi fericiŃi. Deoarece nu există “aici şi acolo”. deodată a apărut soluŃia. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. nu sunt materiale şi nici adevărate. prin oscilaŃie. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. s-au creat “realităŃi virtuale”. tridimensionale. doar el. Nu este o separaŃie fizică. fără a vedea nici măcar un punct. ca ochii şi urechile noastre. Ele nu sunt solide. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. tânjea după experienŃă. Stările de agregare solid. pe malul mării şi ne simŃim bine. stelele. creând diverse zone distincte. Orice este în universul acesta. având diverse forme şi culori. asemenea câmpului din jurul unui magnet. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. după tovărăşie.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. nemaifiind nimeni altcineva. în bătaia brizei şi a soarelui. apoi interpretate în interiorului unui computer. care de fapt nici nu ar fi posibilă. creierul uman. sunt impresii. Astfel s-au format lumi. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . inclusiv omul. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. Deci lumile create.

ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. asemenea computerelor. După realizarea cadrului. 127 . Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. în scop de experimentare. încet. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. sisteme tehnologice foarte complexe. animalele şi oamenii. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. sau spirite. fiind un singur sistem. adică fiinŃele: plantele. a scenei. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. s-au realizat actorii. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. denumit evoluŃie. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. denumite Gardienii CreaŃiei. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. funcŃionând pe principii informatice. aşa zisele suflete. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări.ne da senzaŃia că sunt reale. a decorului. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. de a se reîntoarce la Sursă. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. în spatele iluziei totul este interconectat.

care însă nu sunt altceva decât limitări voite. cum de altfel a presupus Descartes. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. ci doar asistată. însă nu este vorba de procese pur mecanice. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient.atât 128 .3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. există diferite nivele de experienŃe. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. aşa cum greşit a presupus Darwin. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . care sunt în număr infinit. prin voinŃă proprie. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. iar omul pe cel de-al treilea. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. ci energetico-vibratorii. ea nu poate fi impusă de altcineva. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo.3. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. În principiu sunt şapte nivele de bază. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. ForŃa motoare este “intenŃia”. în marele plan al creaŃiei. Mineralele sunt pe nivelul întâi. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. Ce este mai departe.

UnităŃile vibratorii de bază. Acestea se asociază în forme geometrice. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. Însă aceste particule subatomice. orice structură. Odată înŃeles acest lucru.conştiinŃa proprie. adică electronii. cea de grup. în etape. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. acesta este format. cu viteze atât de mari. nefăcându-se. ele apar şi dispar din realitatea noastră. trecerea de la un nivel la altul. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. asemenea Solidelor Platonice. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. Este. dând 129 . sau cu două pâlnii puse cap la cap. călătorind în mai multe realităŃi paralele. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. sau modificat. El este doar înrudit cu aceasta. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. care este responsabilă de planeta Pământ. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. De altfel. cât şi conştiinŃa mai înaltă. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. fără a avea o formă anumită. În plus. într-o clipire. dacă vreŃi o analogie.

3. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. care au fost stocate în baza sa de date. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. De exemplu. care trăieşte 130 . pentru dimensiunea a treia. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. un cub. implicarea devenind totală. de unde vin şi în ce scop sunt aici. iar pentru densitatea a patra. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. plângând sau râzând. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. în care noi suntem acum. a fost şi este de curiozitate. dragoste absolută şi bucurie. împreună cu personajele virtuale ale filmului. uitând cine sunt. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. Cu timpul însă. de-a lungul succesivelor incarnări.naştere aşa ziselor particule subatomice. dând naştere la adevărate tragedii. de a lua forma ei. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. entităŃile separate din întreg. care la rândul lor formează atomul. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. Ea este asemenea unui computer. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. devenind parte din acŃiune. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv.

Aceasta duce la evoluŃia spirituală. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. Totul este interpretarea minŃii. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. La naştere. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. este liber şi este cunoscător al adevărului. armonie şi dragoste. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. sufletul. trăind în pace. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. în sens intrinsec. La fel noŃiunea de suferinŃă. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. în interesul grupului. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. care este etern. aşa zise negative. iar viaŃa era un adevărat Paradis. nu doar al celui personal. a acestei iluzii. Ele nu fac parte din alt sistem. Însă această experienŃă era unilaterală. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. ele sunt unelte de experimentare. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. apoi pe 131 . căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. De aceea s-a introdus uitarea.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. de-a lungul timpului. ele sunt date de interpretarea mentală personală. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. fiecare individ are memoria “albă”. demonice. este iluzorie şi relativă.

iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. fără a o mai trece prin gândire. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. dintr-o gamă de probabilităŃi. Păcatul nu există cu adevărat. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. inconştient. educatori. toŃi cei din jurul său. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. dă aceleaşi replici. Ne transformă într-un “robot”. ci care au doar puncte comune. fără putinŃa de a o controla. denumit Iad. automată. ea crează materie. aceleaşi ticuri. părinŃi. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită.măsura trecerii timpului. şi aşa mai departe. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. prin filtrul raŃiunii. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. sau mişcări necontrolate. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. face aceleaşi glume. experienŃe fizice. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. prieteni. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. ce are aceleaşi tabieturi. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp.

să aibă voinŃa de a lucra cu el. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. De cele mai multe ori. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. sau face. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. Sigur. el va fi utilizat în viitor. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. În aceasta constă evoluŃia omului. simte. fără a avea nici un control asupra lui.“adormire”. făcând analize inutile. gândurile. dar după un timp lucrurile se vor 133 . efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. chiar dacă nu în prezent. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. folosindu-se de noi. fără a fi convins. evoluŃia nu se face de la sine. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. neavând nici o utilitate. iau comanda trupului şi a minŃii noastre.a ceea ce gândeşte. la început aceasta va părea imposibil. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. alte entităŃi de conştiinŃă. cine suntem. sau de inimă. este doar ajutată şi asistată. care se amplifică şi se învârt în cerc. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. acestea sunt din spectrul negativ. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. în sensul autocontrolului personal .

Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. ne va cuprinde fiinŃa. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. De fapt. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. Abia după ce am înŃeles aceasta. cât mai mult posibil. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. ne vom simŃi mai bine. efectul fiind o pace mentală. vom descoperi o lume nouă. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. care nu sunt nici necesare. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. mai veseli. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. Cu timpul. nici în avantajul nostru. încet. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. Încet. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri.

o vom putea schimba. deşi rezultatul se ştie. şi să evolueze spiritual. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. într-un permanent “moment prezent”. sufletele îşi aleg conjunctura. este vorba de faptul că. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. ştim că este doar un film. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. iar actorii nu se omoară cu adevărat.3. dinainte proiectate. este asigurat. atunci când vom avea voinŃa necesară. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. în funcŃie de agenda proprie. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. este de a se 135 . spectre de realităŃi paralele. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. căci aceasta a fost alegerea noastră. De fapt fiecare conştiinŃă trece. prin alegerile proprii. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. aceasta având în final un singur scop. sau mai bine zis. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. la nivelul său de conştiinŃă. Mai pe înŃelesul tuturor. prin realităŃi paralele. Noi am creat această lume şi numai noi. sau dramele. toate scenariile fiind scrise dinainte. Înainte de fiecare întrupare. care reprezintă tot ce este. Scopul suprem al fiecărui suflet. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. ExperienŃele. nu sunt percepute de El astfel. aşa zise negative. În lumea absolutului neexistând timp. peste care nimeni nu intervine. totul se întâmplă simultan.

uniunea cu tot ce este. în felul său. pe drumul evoluŃiei. Deci să nu ne temem. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. este cea mai bună variantă pentru noi. Totul fiind dinainte programat. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. 136 . total opuse. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. Până atunci însă. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. originea şi locul nostru real nu este aici. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. drumul fiecărui suflet este. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. Când vom ajunge să realizăm aceasta. Frica de moarte. este poate cea mai mare frică pe care o avem. ca prin farmec. asemenea părinŃii pe copii. ci în lumea absolutului. extratereştri. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. perfect calculat. destinaŃia fiind dinainte asigurată. desigur cu efectele dureroase aferente. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. experimentează extazul. De fapt este şederea aici pe planetă. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat.

Să învăŃăm să acceptăm. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. Numai astfel în final. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. căci nu o poate schimba.Deci să ne bucurăm. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. reintră în ciclul natural al Pământului. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. totul este perfect proiectat dinainte. mereu. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. Vedem deci cât de magistral este acest proces. cu precizie matematică. nu avem nici un motiv de frică. mereu. Şi dacă nu ne place prezentul. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. totul se transformă”. vom putea zice că am trăit cu adevărat. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. hrană pentru plante şi animale. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. Cât despre noi. este numai împotriva noastră. Atunci se reîntoarce de unde a venit. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. cât şi pentru cea de grup. devenind din nou viaŃă. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. până la sfârşitul vieŃii. 137 . atât pentru conştiinŃa proprie. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. cu care trebuie să se împace. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat.

asemenea semnalelor radio. galaxii. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . construcŃiile. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat.6 Despre Energie Totul este energie. stele. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. ViaŃa ca definiŃie. operele de artă. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. dacă ne uităm în trecut.De deasupra. Aceste energii. orice senzaŃie. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. cât şi de la mediul înconjurător. fără a se deranja unele pe altele. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. 3. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. Dacă această mişcare. această vibraŃie ar înceta. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. având nenumărate frecvenŃe. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. Fluxurile de energii. totul. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. noi înşine suntem energie. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. filozofiile. se suprapun în acelaşi spaŃiu. ştiinŃele. tehnologiile. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. nu există decât un singur sistem. nimic nu este separat. Orice gând. toate evenimentele par să fie acolo simultan. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. privind peste veacuri. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem.

mai sunt încă şase învelişuri similare. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. nici de aparate electromagnetice de măsurare. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. trăind diferite aventuri. creând o hologramă luminoasă. cum este cazul omului. prin această mare de energie conştientă. Corpul fizic al omului nu este singurul. care sunt la fel de reale sau virtuale. Orice gând. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. toŃi suntem acelaşi.limitate la anumite game de frecvenŃe. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. căci nefiind separaŃie între noi şi El. Fiecare gând creează o realitate. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. de reamintire mai exact. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. la rândul Său. însă. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. deşi însumată poate ajunge la valori imense. Noi şi El suntem acelaşi. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. iar gradul ei de densitate. aşa cum o demonstrează procesele din univers. altele mai rarefiate. în această hologramă generală mutidimensională. sau cel eteric. cum ar fi corpul astral. cum sunt de exemplu îngerii. având densităŃi din ce în ce mai mici. facem pentru El. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. orice emoŃie este energie creatoare. aşa zisele corpuri de lumină. ca şi cele trăite în starea de veghe. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. La nivel personal. ceea ce noi facem. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. este inclus şi Creatorul. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. iar nivelul 139 .

să avem un hobby. fiind hrănite cu “apă vie”. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. Cu răbdare. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. Când suntem veseli. Crăciun. nu neapărat numai cel fizic. Faptul că nu avem din belşug energie. implică un schimb de energie. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă.de energie din corpul nostru este scăzut. în timp el va apare cu siguranŃă. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. Să creăm. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. Vom vedea că la anumite ocazii. de ziua onomastică. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. deoarece ea este infinită în univers. şi ne simŃim perfect sănătoşi. capabili de a “răsturna munŃii”. suntem superenergizaŃi. Orice contact interuman. la un concert. măcar în timpul liber. în ceea 140 . vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. prin gânduri şi atitudini negative. persoanele respective influenŃându-se reciproc. iubitori. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. să iubim. dacă nu în totalitate. este din cauză că noi o blocăm mental. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. să râdem să ne bucurăm din orice. la un mare meci de fotbal. memoria funcŃionează mai bine. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. nu este greu de loc. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. în timp ce la lucru.

Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. prin luarea de informaŃii din baza de date universală.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi).ce priveşte frecvenŃa. ne-au făcut să le sfidăm. Ńinute în secret. cu care se simt conectaŃi. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. Din cele mai vechi timpuri. decât credinŃa. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. 3. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. ca întreg. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. 141 . ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. De-a lungul istoriei omenirii. de a se teleporta. Din punct de vedere fizic. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. în ei şi în puterea Creatorului. pe vremea lui Pitagora. sau ale grecilor antici. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. reale. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. vindecători. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. oameni capabili de a levita. nu a celor mulŃi. Adevărul este că ei nu au nimic în plus.

care le-au Ńinut pentru ei. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. Ce alegere vom face însă pentru viitor. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. căci despre el este vorba. a luminii şi a iubirii. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. ba 142 . Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. cea a dragostei şi a luminii. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. de-a lungul evoluŃiei noastre. acestea fiind create pe premise false. ci un fiu al Luminii. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. necunoaştere şi supunere. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. în scopul de a Ńine masele în frică. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. financiare. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. au părut exagerări ale unui idealist. Adevărul este că Isus. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. Problema este ce vrem să facem acum. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. dacă urmăm calea sa.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. politice corespunzătoare acestor idei. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui.

având o planetă distrusă.încă şi mai multe. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. au fost manipulate. sau confiscate. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. atunci când eşti înlănŃuit. Oricât am vrea să ne amăgim. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. acum. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. nici între noi şi el. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. în preajma dezastrului planetar global. Iată cum cel mai mare master. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. punându-se în loc nişte teologii false. Noi toŃi suntem Unul. dacă aveŃi credinŃă”. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. de către fiecare dintre noi! 143 . textele gnostice arse.

144 .

145 .

dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. după nişte cicluri prestabilite. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). inteligente. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. La sfârşitul ciclului. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. de-a lungul a multor incarnări. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă.4. din conştiinŃa totală a Creatorului. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. creaŃia universului s-a făcut în etape. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. programe. după principul fractalilor. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. una pozitivă şi alta negativă. la noi subsisteme. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. odată cu deplasarea 146 . ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. date de respiraŃia divină a soarelui central. Pe măsura maturizării lor. formată din bine şi rău. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. a întregului. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă.22. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului.

care cunoscând regulile jocului universal. ce fuseseră eliberate. în urma exploziei atomice. fraŃi din spaŃiul cosmic. o şcoală. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. stabilindu-se în centrul planetei. necesare reîncarnării sufletelor.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. bine camuflaŃi. sufletele s-au încarnat. are în spatele cortinei regizori. fiinŃe inteligente superioare nouă. humanoizi compleŃi. Aceste trupuri superluminoase. capabile de a se încarna în timpuri diferite. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. au venit pe Pământ. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. ca dealtfel orice altă planetă. unde oamenii sunt actorii. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. Această scenă. creatorii universului. 4. ca fiind o scenă cosmică.planetei gazdă prin univers. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. în care sufletele trebuie să înveŃe. lecŃia iubirii necondiŃionate. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. Ele 147 . aflată între Jupiter şi Marte. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. pentru a evolua mai departe. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer).

FraŃii Luminii. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. grădina Edenului. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. de-a lungul a mii de încarnări. au căpătat trupuri adecvate. încât sufletele din Mellona. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. având trupuri eterice. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. care prin 148 . Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. Au creat Agartha. Totul a mers conform planului. până când au devenit fiinŃe umane complete. după chipul şi asemănarea lor. pentru a atinge completarea.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. pentru această geneză biologică. fraŃii din spaŃiu. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. în care spiritele se incarnau. au construit oraşe subterane. Până atunci. De aceea. pentru a produce o umanitate universală. aflaŃi la suprafaŃă. Au creat oameni. cei nemuritori. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. în interiorul Pământului. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. Din acel moment au existat două feluri de oameni. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. au venit voluntari pe Pământ. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. La început.

Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. masterau puterea de a vindeca. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. decăzând pe scara evoluŃiei. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. din corpul fizic. S-au creat civilizaŃii. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. IniŃial. care s-au dezvoltat şi au apus. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. pe drumul ei spre maturizare. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. 149 . zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte.încarnări succesive. sufletele lor făcând o alegere voluntară. ToŃi profeŃii. Gardienii EvoluŃiei. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). prin cele cinci simŃuri. mult mai mari decât muritorii de rând. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate.

făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. trăiau în belşug.4. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. denumit Atlantida. iar ei celulele. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. De aceea. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. şi a celei exterioare. iar bolile erau în totalitate vindecabile. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . nici egocentrism. ÎnŃelegerea lumii interioare. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. se realiza prin iniŃieri în temple. nu erau bogaŃi şi săraci. spirituale. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. pe un continent în Oceanul Atlantic. Ştiau că aveau puteri adormite. talentele şi aptitudinile erau încurajate. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. Rezultatul a fost iluminarea totală. a existat o civilizaŃie. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. Rasa umană din acea vreme. împărŃind toate bogăŃiile. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. explorau spaŃiul cosmic. biologică. Nu cunoşteau munca. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. Nu existau proprietăŃi. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. că ea este trupul. materiale. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani.

Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . ci codate matematic. pentru a controla structura materiei.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. Au cercetat electrogravitaŃia. aşezate în punctele energetice ale planetei. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. AlŃii s-au retras în centrul planetei. nu în texte scrise. în însăşi construcŃia lor geometrică. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. ce va putea fi descifrat de oameni. trecând prin Epoca Întunericului. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. Au studiat gravitaŃia. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. Masterii ÎnŃelepciunii. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. într-un limbaj universal. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. generând şi întărind ego-ul. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. la sfârşitul Epocii Întunericului. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. ştiind ce se va întâmpla. în catastrofe naturale. Extratereştrii au părăsit planeta. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. utilizând cristale foarte puternice.

care Ńineau cunoştiinŃele în secret. Însă. în căutarea sunetului primordial. spiritul lor a decăzut tot mai mult. una exoterică. FrăŃia Întunericului. care au început o milenară luptă pentru putere. un grup de studenŃi. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control.comunicarea cu lumile superioare. totul a progresat în polaritate. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. se închinau la ei şi îi serveau. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. luptă ce a continuat până în zilele noastre. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. pentru ei. pentru cei mulŃi. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). au fost duse în 152 . 4. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. separaŃie şi individualism. în multiple încarnări. cunoştiinŃele. Gruparea cea nouă. au apărut conducătorii şi elita. naŃiile s-au răspândit.4 Epoca Întunericului După catastrofă. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). CeilalŃi. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. fiind neştiutori. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. ce a stat la originea formării universului.

pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. “când două părŃi se luptă. în est. necesar evoluŃiei umanităŃii. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. S-a jucat jocul. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. Purtătorii luminii. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. altele în Tibet şi în India. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere.Egipt. au introdus un program secret de educaŃie. Din timp în timp. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. în frăŃia Dragonului Roşu. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. ajutând trecerea la Epoca de Aur. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. de la ConfederaŃia Galactică. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. 153 . care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. între cele două polarităŃi. cu misiuni secrete.

al lumii materiale. ceea ce este de-a dreptul imposibil. s-au materializat din când în când. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. s-au retras înainte de dezastru. religiile. periodic. Toate regimurile politice. latura spiritului. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. erau iniŃiaŃi. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. pentru a nu se crea un întuneric total. de exemplu. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. ca o forŃă de balansare. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. subpământean. Ce s-a întâmplat cu Agartha. au avut acelaşi obiectiv. prin introducerea noii ordini mondiale. A fost impusă influenŃa Soarelui. Nimic. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. apare în istorie câteva secole de-a rândul. Agartha a reprezentat polul Alfa. IluminaŃii. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. ci doar un observator. ci doar un plan grandios. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. a masculinului. sistemele sociale. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. până când oamenii vor deveni 154 . de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. alŃii ca emisari. unii ca masteri încarnaŃi. Agartha este un oraş eteric. care nu eşuează niciodată. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu.Contele de Saint Germain.

SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. a manifestat iubirea necondiŃionată. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi.capabili de a le lua din interiorul lor. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. denumit avatarul Ascensiunii. de la Potop la Abraham şi Moise.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . cu rolul de a răspândi mesajul. a omului complex. evreii au înflorit. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. Isus. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. temple. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. În final. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. oraşe şi civilizaŃii. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. aceştia înflorind. El va introduce noua eră a Vărsătorului. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. Ultimul avatar. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. 4. Pe vremea Vechiului Testament. Astfel a apărut Kabbala. pentru a pune fundaŃia omului zeu. Fiecare eră a avut un rol. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. din umbră. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. dându-le cunoştiinŃe. Noul avatar este un grup complex de suflete.

Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. căci practic erau jumătate om. jumătate animal. ci ghizii ei. adusă de Isus. Australia. practic. astăzi. În timpul misiunii sale. Masonii şi IluminaŃii. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. Toate forŃele conducătoare. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. Totul este doar o experienŃă. America. sau societatea. Roma şi toate culturile Europene.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. încet. la Greci. de la Atlantida la Egipt. sistemele statale. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. ci de a deprograma structura ego-ului. EvoluŃia omului este 156 . nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. au construit temple şi au furnizat bani. nimeni nu este total negativ. religiile. prin mijlocirea extratereştrilor. lucrând mână în mână cu Creatorul. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. înŃelegere. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. pentru a-l educa pe om. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia.

unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. De-a lungul timpului. ele erau dinadins distorsionate. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. datorită necunoaşterii. Apostolul Petru. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. După moartea lui Isus. sau falsificate. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. văzând aceasta.asemenea aurului. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. iar documentele autentice arse. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. construind castele şi introducând sistemul monetar. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. Puterea lor ajunsese atât de mare. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. Multe alte frăŃii însă. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. urmând strict cuvinte moarte. au căpătat averi. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. a falsificat scripturile originale. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. cuvintele sale au fost interpretate greşit. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. au încercat să afle adevărul. încât îi înfruntau chiar 157 . Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. care era de partea romanilor. pentru a simboliza confuzia creată. a cerut să fie spânzurat de picioare.

locul de naştere a lui Adolf Hitler. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. profeŃită de Isus. înfiinŃând Noul Ordin Templier. cu părul blond şi ochi albaştri. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. un călugăr din Viena. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). despre cum. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. El a studiat vechile scrieri indiene. pe nume Lanz Von Liebenfels. cum ar fi Bhagavad Gita. în trecut.şi pe regi. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. Ca urmare. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. descendentă directă a zeilor din Atlantida. 4. a părăsit vechiul ordin.

IluminaŃii. făcea mare propagandă acestor idei. în care cele două frăŃii se 159 . comunism. Dietrich Ecart. dincolo de munŃi. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. de o mie de ani. Hitler a devenit medium. sau cataclism. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. care spuneau că. colaborator la revista ocultă Osara. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana.zei originari din Atalantida. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. după cum povesteau textele hinduiste. din umbră. indiferent că este vorba de regat. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. după care Isus va reveni pe Pământ. o bătea pe mama sa. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. datorită faptului că tatăl său. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. fiind alcoolic. Prin folosirea drogurilor. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. până când omenirea se va sătura de războaie.

din rândul prizonierilor. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. antigravitaŃională. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului.acuzau din nou reciproc. Hitler. 160 . germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. Printre altele. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. de fapt. de practicarea magiei negre. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. în preajma polului sud şi găsind-o. De asemenea.

după care. până în anul 1987. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. în Argentina. unde a trăit ascuns. sau a ochilor. pentru alŃii Eliberarea. la maturitate. ci prin modificarea lumii interioare. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. rasa umană a ajuns în fine. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. în locul care este cel 161 . A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. el a reuşit să fugă. Ciclul cosmic al întunericului. 4. cea exterioară o va urma. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare.7 Epoca de Aur Şi astfel. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. împreună cu soŃia sa. pentru unii va fi Apocalipsa. la nivelul următor. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. după culoarea părului. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. după mii şi mii de ani de încarnări. mai întâi. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. o rasă nu poate fi superioară alteia. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior.

162 . Ei s-au adunat în locuri specifice.m. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. pentru a se încarna pe Pământ. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. reŃeaua magnetică a Pământului. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. împreună cu arhanghelul Mihai. În deplasarea sa prin galaxie. să-şi înceteze activitatea. Pe data de 11 ianuarie 1991.mai potrivit pentru el. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. activând porŃile către ascensiune. după somnul de milenii realizând că universul este viu. Au făcut un plan. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. telepatic şi prin chanelling. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune.. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. la ora 11:11 a. Periodic s-au trimis informaŃii. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. în centrii energetici ai planetei. Foarte mulŃi oameni se trezesc. înŃelegând că toŃi suntem UNUL.

dar Ńinute departe de cei mulŃi. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. toate tainele fizicii universale (energia liberă. călătoria în timp. iar negativul va dispare pentru totdeauna. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite.misiunea lor fiind îndeplinită. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. porŃile stelare. de care aveau nevoie. oamenii intrând în grădina Edenului. în Aria 51. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. în schimbul materialului genetic. Practic. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. contrazicând părerile oficiale. În final. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. pentru antrenamente şi instruire. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. teleportarea. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. De aceea orice întâlnire de gradul trei. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. a fost pe cât posibil muşamalizată. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 .

fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. vremea masterilor se va încheia. 164 . căci fiecare va deveni propriul său master. ca o expresie desăvârşită a Divinului. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman.adevărurile vieŃii. sau va dispare. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. religioasă. Orice structură socială. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. nu numai în persoanele alese. se va restructura. politică.

165 .

poate avea loc mai repede sau mai încet. Nu înseamnă că 166 . decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. Omul actual.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. Deci spirit. manipula materia. mai pe înŃelesul clasic. avea percepŃie extrasenzorială. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. a levita. Această evoluŃie. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. ci foarte reale. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. adică un superhumanoid. a călători în timp şi spaŃiu. mişca obiecte fără atingerea fizică. oricum nu vei fi de acord cu el. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol.5. Antrenamentul Spiritual. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. capabil de: a trăi nelimitat. deşi este asigurată.

să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. poŃi doar să o uiŃi. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. programat cu precizie matematică. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală.este rău. vor ascende pe Noul Pământ. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. eşti pe calea cea bună. Tu ai fost. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. în care te zbaŃi acum. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. de către Unicul Creator. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. să învăŃăm şi să evoluăm. Dacă însă. conform ciclului cosmic. pentru a pune bazele Epocii de Aur. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. Miza jocului este foarte mare. de forŃe superioare omului. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. va trece în Dimensiunea a 4 a. la stadiul de adevăraŃi 167 . ci doar interpretări mentale. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. ce a fost creată dinadins. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina.

Toate corpurile cereşti. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. De aceea.humanoizi. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. este o conştiinŃă. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. cum este şi trupul nostru. miros şi gust.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. care crează realităŃi fizice. o inteligenŃă supremă. auz. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. asemănător cu cele din starea de veghe. prezentate în această carte. pipăit. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . Ea se manifestă ca o energie vibratorie. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. materiale. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. este nu numai neadevărat. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. Nimic nu este stabil. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. asemenea curgerii unui fluid. 5. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. văz. sau Creator. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. toate organismele sunt vii. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă.

Omul este un complex format din minte. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. formează aura. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). Trăim. în cea mai mare parte a timpului. care este asemenea unei porŃi stelare. în general. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. dar nu este aşa.electromagnetice vin. mai puŃin dense. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. instinctiv şi sexual. din alte tărâmuri de existenŃă. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. Trupul fizic. prin intermediul glandei pineale. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. emoŃional. în funcŃie de 169 . De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. altor entităŃi. Aceste trupuri. după un lung şi greu antrenament. Singura forŃă pe care o avem. de mişcare. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. reprezintă adevărul absolut. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. pe care îl vedem. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. precum şi a aştrilor. Ele sunt dispuse în straturi. de această dată direct. la nivelul minŃii logice. este voinŃa. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie.

memoriile anterioare sunt şterse. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. controlează şi dirijează. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). pe de altă parte însă. ceea ce este fals. alcătuită din carne şi oase. pur energetice. decât o maşinărie materială.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. ceea ce este bine. ConştiinŃele superioare. Singura problemă este că odată cu încarnarea.nivelul spiritual al fiecăruia. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. 5. din acest ocean de conştiinŃe. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. Zeci de 170 . capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. fără un trup fizic. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. pe care îl formează. cu infinitul. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. Deci mai degrabă. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. având diferite densităŃi. bazată pe toate programările anterioare.

Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. De aceea primul pas în a realiza aceasta. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. pentru a participa la experienŃă. sufletul. exterioare nouă. Un alt exerciŃiu ar fi ca. Atâta este puterea a de concentrare a omului. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. bazate pe frică şi negativitate. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. ne dau tot felul de impulsuri.entităŃi inteligente. sau de mare pericol. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. bucurie. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. aşa cum bate vântul. de exemplu. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. se trezeşte din adormirea sa. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . de a ne calma iureşul gândurilor. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. de exemplu. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. Ele sunt asemenea prădătorilor. tot cu ochii pe ceas. este de a ne opri din ceea ce facem. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. în a vedea cine suntem cu adevărat. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile.

o anumită imagine. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. în afara lumii exterioare. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. venită din eter. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. Aceasta este informaŃia pură. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. care a fost procesul lui de fabricaŃie. din ce material este alcătuit. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. interioară. să zicem o floare. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. de exemplu un pix. pe care o percepeŃi cu ochii. sau o canapea. Uitându-vă fix la el. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. 172 . văzându-i toate detaliile. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. ca şi când vă uitaŃi la televizor.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. etc. ContemplaŃi un obiect. să vă apropiaŃi de ea. cu ochiul minŃii. ce formă şi ce culoare are. există şi o alta. Apoi luaŃi de exemplu.

fie întinşi cu faŃa în sus în pat. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. Este bine să fiŃi în faŃa patului. deşi dă o ameŃeală uşoară. să vă aşezaŃi repede. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. sute de şcoli dau diverse tehnici. dacă ameŃiŃi. care spun ele. în sens invers acelor de ceasornic. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. nu numai să opriŃi mintea. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. fie în poziŃia de lotus. Metodele sunt foarte variate. Acest exerciŃiu. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. care vi se potriveşte. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. sunteŃi în control. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. pentru ca. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. merg cel mai bine. sau o roată cu spiŃe colorate. oriunde v-aŃi afla. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. alŃii numai ascultând muzică.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. După 2-3 173 . Stând în picioare. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. putând încetini undele creierului în maximum două minute.

Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. cu sufletul. revenind înapoi în lumea fizică. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. abdomen. încet. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. inima. căci sunt multe de făcut în această stare. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. de la creştetul capului coborând pe gât. şi acestea trebuiesc relaxate. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. umeri. vă va cuprinde. asemenea celei de înainte de a adormi. apoi deschideŃi ochii. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. Starea aceasta este denumită starea alfa. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. Când o doriŃi. ficatul şi rinichii. încet. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. gândurile fiind cu mult 174 . Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. cu divinul. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. piept. pentru a vă adânci în relaxare. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. lăsaŃi-le să curgă. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică.respiraŃii adânci. spate. stând relaxaŃi la soare. mâini. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. Încet. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. începeŃi relaxarea trupului. De multe ori vă pot apărea imagini. picioare. de visare conştientă. bazin. nu vă opuneŃi. Nu omiteŃi organele interne vitale. ca şi când aŃi dormit câteva ore. o intensitate greu de imaginat. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. încet. cu timpul însă.

este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. odată ce aŃi înŃeles aceasta. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. de bine ce ai început să scoŃi capul. crezând că normalul e să fii ca ei. care sunt şi ei pe acest drum. este o eliberare. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. Însă fii pregătit. cu orice preŃ. Iar 175 .încetinite. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. Oricum un lucru este sigur. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. MulŃi vor spune că nu eşti normal. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. nimeni nu te va crede. Acest tip de exerciŃiu. Frica de moarte va dispare.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. cu mult mai presus de acestea. de meditaŃie. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. când are loc o trezire în masă a sufletelor. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. ci o inteligenŃă superioară. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. Deci caută prieteni. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. cu mult mai grandios şi mai liber.

ştiinŃa oficială. tot ce spun religiile. Fii deci ca un luptător. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. toŃi avem un Sine Superior. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. totul este mecanic. Ei sunt acolo pentru noi. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. instinctiv şi sexual. acŃiunile. cultura. de mişcare. Vezi cum vorbele. filozofiile. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. aşa zişii centri şi anume: logic. de când ai deschis ochii. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. Însă nu uita. Aşa cum am mai spus mintea. din alte lumi. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. ToŃi avem ghizi spirituali. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. emoŃional. ca un mecanism.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. sau conştiinŃa. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. divinul este în interiorul tău. societatea. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. este distorsionat şi fals. secându-te de energie. este asemenea unei puşcării. mişcările. oricând dorim.

mecanism care analizează şi judecă. circulaŃia sângelui. şamd. Orice mişcare nouă. respiraŃia. uimire. Dacă ar fi aşa. 177 . memoria gustului. secreŃia glandelor. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. centrul emoŃional se află în zona şalelor. Pe de altă parte. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. funcŃionarea organelor interne. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. bucurie. cum ar fi. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. De asemenea. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. este mai întâi însuşită de centrul logic. Toate funcŃiile de gândire. vorbirea. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. El este situat. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. imaginaŃia. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. de toate reflexele interioare. până la conducerea automobilului. afirmaŃia. supărare. negaŃia. care odată programată este transferată la cel de mişcare. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. digestia. în zona pieptului. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. realizarea unei impresii. formarea de reprezentări şi concepte. frică. îşi au originea aici. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. a jocurilor sportive. comparaŃia. să zicem învăŃarea scrisului. asimilaŃia.

sau ticuri. animalic. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. una pozitivă şi alta negativă. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). sport. 178 . meşteşugăreşti. strănutul. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. memoria durerii. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. prin memorii. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. simŃ estetic. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. pasiuni. râsul. de a descoperi. dans. dacă apare un dezechilibru. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. căscatul. Din considerente de supravieŃuire. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. emoŃională şi intelectuală. un alt centru poate să-i ia locul.memoria mirosului. entuziasm intelectual. deşi există aceşti centri specializaŃi. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. sau asociaŃii. De exemplu.

emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. fără suflet. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. de aceea 179 .De exemplu. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. Problema este însă. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. ConsecinŃa acestui lucru este că. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. După controlul gândurilor. adică să balansăm cei doi centri. Desigur aceasta este adevărat în general. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. în cea mai mare parte. de la caz la caz existând variaŃiuni. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. să devii practic jumătate bărbat. ca un trăsnet asupra noastră. intelectual şi emoŃional. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. De fapt. la nivelul centrului intelectual. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. că fie bărbat fie femeie. EmoŃiile se abat în general. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase.

poŃi trece la etapa de control. în general. duce la pierderea conştiinŃei. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. însă savurează orice victorie şi încet. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. persoană. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. eşti pierdut total. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. ieşitul la o plimbare. nimic şi nimeni nu te poate salva. emoŃiile şi mişcările în totalitate. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă.trebuie să ne luptăm cu ele. necontrolat. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. Observă că atunci când eşti prea surescitat. iar vorbitul prea mult. încet vei progresa. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . sau activitate. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. ascultarea de muzică. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. Vorbitul. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. Identificarea este foarte dăunătoare. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. duce la un consum de energie. situaŃie. gândurile. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. meditaŃie. îŃi pierzi conştiinŃa. când eşti stăpânit de frică. eşti prins într-o activitate. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. exerciŃii de respiraŃie. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă.

de vibraŃie şi energie înaltă. Cuvintele sunt doar simboluri. încearcă doar să îŃi ia energie. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. veseli. oricât ar fie ele de avansate. între care energia circulă liber şi se amplifică. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. sau violenŃi. Caută grupuri de oameni pozitivi. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. sau trăiri. ExperienŃa este cea care dă adevărul. care îşi apără pielea în permanenŃă. Nu uita că trăim într-un univers prădător. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. deschişi. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. că nu ştiu ce fac.stare de bine. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. Este de preferat. când acesta face o boroboaŃă. iubitori. emoŃii. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. Observă cum mai toŃi oamenii. negativişti. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. deoarece e mai uşor. sunete. pentru că nu ştiu. 5. debarasarea 181 . calmi. care încearcă să definească imagini.

mai ales cele de forŃă. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. De unul singur îŃi va fi foarte greu. scoate din memorie. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. obiceiuri mecanice. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . luată în sens invers. Observă cum la început oboseşti uşor. care este de-a dreptul imens. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. Începe. Supraefortul este cel mai important. ExerciŃiile fizice. alimentaŃia deficitară. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. toate persoanele şi evenimentele. Aceasta nu este uşor desigur. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. vorbitul prea mult. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. sedentarism. apoi pe măsura antrenamentului. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. apare un aflux de energie. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. ticuri. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. Trupul uman are nevoie de mişcare.de vicii. apărând o plăcere a mişcării. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. nu numai fizică dar şi mentală. capacitatea de efort creşte. preluată din rezervorul general. de la cele mai noi evenimente. sau un grup sunt de preferat. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. O şcoală. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă.

iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. ele au scopul lor în evoluŃie. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. Tu eşti singurul tău judecător. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. oricât ar fi ea de dură. e doar un prag.făcut. o transformare. Totul este doar în mintea ta. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. Important nu este ce ai făcut. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. 183 . nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. sau vătămat. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). se întâmplă obligatoriu. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. un nou început. nu există decât experienŃa. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. este din cauză că nu ştiu. Tu şi experienŃa ta. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. nu îŃi vei înceta existenŃa. Deci nu ai fi putut să eviŃi. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată.

Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. în lumină şi întuneric. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. chiar dacă-Ńi este greu. de fapt ai foarte puŃin timp.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. Foloseşte-l la maximum. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Nu te văita la nimeni. fii brav. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. despre nimic. fără cea a întunericului. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. Abia eşti conştient de al tău. pe această planetă. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. în bine şi rău. Nu avem nici o importanŃă. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. sau handicapaŃii de pe planetă. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Nu îŃi este de nici un ajutor. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. sau în trecut. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. ToŃi şi toate sunt perfecte. iar viaŃa ta este perfectă. ajută-l cu ceea ce are nevoie. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. Nu poate fi experienŃă a luminii. Nu ai o eternitate aici. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. suntem un fir de praf într-un univers infinit.

în orice eveniment. nimic nu este serios. Fă din orice activitate o meditaŃie. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. nu judeca pe nimeni. sau un vis. Vezi tabloul general al creaŃiei.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. Priveşte totul detaşat. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. Stai cât mai mult în bucurie. ca pe un film. în veselie. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. Fiecare clipă este de aur. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. nu te implica prea mult emoŃional. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. Puterea omului este incalculabilă. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. Alege deci conştient. sau situaŃie.pentru nimeni şi nimic. grandoarea şi măreŃia lui. asemenea unui copil. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri.

hrană şi adăpost. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. pentru a balansa sistemul endocrin. Ea conduce energia pământului în sus. Culoarea asociată este roşu. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. prin picioare. din spectrul luminii. de supravieŃuire. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . Nevoile ei sunt instinctuale. prin eliberarea de hormoni. după care urcă pe şira spinării. precum şi o glandă endocrină.diferite.

Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. aşteptând să fie trezită. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. opal. să simŃim compasiune. Chakra Gâtului este situată la gât. Cristale utilizate: peridot. cuarŃ roz. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. topaz roz. dorinŃe. reprezentând limbajul. rodonită. Ea ne dă puterea personală. citrină. carnelian. pentru a se ridica spre cap. care stă adormită. Cristale utilizate: topaz.energia evoluŃiei conştiinŃei. calcită. voinŃa. senzaŃii şi mişcare. safir albastru. spontaneitate şi puterea de a accepta. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. nu domina. Culoarea asociată este galben. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. Culoarea asociată este verde. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. cum ar fi cea a sunetului. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. emerald. Ne permite să iubim intens. Culoarea asociată este albastru. rubin. carnelian. Cristale utilizate: safir. Cristale utilizate: jasper roşu. turmalină galbenă. garnet roşu. să avem un simŃământ de pace. ego-ul şi unitatea. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. Ne dă energie. aquamarină.

Culoarea asociată este indigo. lapis iazuli. Culoarea asociată este violet. holografică şi situată în afara timpului. este multidimensională. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. ametist. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul.ceilalŃi şi să fim buni oratori. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. Cristale utilizate: celestită. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. înŃelegere. Ne aduce informaŃie. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Ne conectează cu cosmosul. safir albastru. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . selenită. Este legată de actul vederii spirituale. sugilită. Cristale utilizate: diamant. înŃelepciune. cea care le controlează pe toate celelalte. situată deasupra cm. Cristale utilizate: topaz albastru. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Cristale utilizate: moldavită. Dă conştiinŃa pură. turcoaz. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. conexie spirituală şi extaz. Aceşti centri energetici. în evoluŃia noastră actuală.

prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. ne simŃim victime.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. În meditaŃie. până ajunge la 189 . de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. precum şi dezvoltarea voinŃei. sentiment. Când sunt nebalansate. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. sunt de o mare sensibilitate. sau suntem egoişti. Perfectul echilibru dintre minte. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. Un exerciŃiu foarte uşor. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. în gândirea şi comportamentul nostru. pe rând. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. sau cap. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. La cea de a treia. prin fiecare chakră. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. Simptomele fizice includ dureri de picioare. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. La cea de a cincea înŃelepciunea. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. spate. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. începând cu cea a rădăcinii. sau acŃiune. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. ele încep să se cristalizeze. de Unicul Creator. fugim de realitatea fizică. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică.

unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. deşi sunt foarte importante. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri).cea a coroanei. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. nu au puterea. OM Concentrarea asupra yantrelor. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. RAM.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. de activare şi balansare a chakrelor. prin masarea acestora. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. etc Reflexologia. foloseşte punctele din palme şi tălpi. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. cu care se masează locurile de pe corp. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. corespunzătoare chakrelor. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. YAM. alcoolului. HAM. 5. cafelei. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. 190 . Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. VAM.

Observă pe fiecare. sau surescitată. dacă este relaxată. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. ce respectă principiile geometriei sacre. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. Ca o regulă generală. în mijlocul naturii. ce efect are asupra ta. iniŃierea spirituală era făcută în temple. de a ne deschide spiritual. de meditaŃie. Practic. Orice cristal este uşor de simŃit. În trecut. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. după o perioadă relativ scurtă. având o gamă largă de frecvenŃe. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. Printre cele mai puternice cristale sunt.singure. aglomerate. aşa zisele vortexe. diferite de cea a aurei proprii. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. calcita. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. asistată de către masteri. pe malul mării. Acestea sunt construcŃii megalitice. cum îŃi este mintea. Caută locuri liniştite. sau în locuri sacre. în oraşele mari. a aerului şi a apei. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. moldavita. Iată câteva recomandări. situate în centrii energetici ai planetei. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. turcoazul şi lapis iazuli. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. cum te simŃi. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. Aici energia este deosebit de puternică. la început. totul este energie. Lucrând cu ele.

Ca material se poate utiliza lemnul. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. Jasper. Într-o încăpere cu lumină difuză. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. Nu este greu. cuprul. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Labradorite Balans. Lepidolită Concentrare: Fluorite.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. Kanite. din Egipt. minte. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. nivelul de amplificare diferă. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Aur. capabilă de a amplifica energia. la alŃii cât şi la diferite obiecte. plasticul. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 .capabile de a face să curgă energia. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. sau aluminiul.

în care mintea îŃi este total oprită. însă eşti conştient. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. sau chiar un prieten mai iniŃiat. mult mai profundă decât meditaŃia. Pentru că. Anumite substanŃe psihedelice. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. cu alte entităŃi inteligente. inducându-Ńi o stare de relaxare. întrun scop prestabilit. Acesta poate fi contactat. el poate comunica prin tine. iar 193 . În această stare. de exemplu. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. cu acordul tău bineînŃeles. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. obŃinute din plante. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. cum ar fi. a unui obiect roşu. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. te poate hipnotiza. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. Fiecare persoană are un Sine Superior. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. pentru a o asista.alb. sau albastru. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. După terminarea şedinŃei. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. De asemenea. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. ca şi când dormi. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. un instructor.

adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. nu sunt recomandabile. de către Creator. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. 194 . Închizând ochii. DMT-ul. asemenea unui robot. sute de astfel de plante. cocaină. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. cum fac mulŃi. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. Ele trebuiesc folosite. tranchilizantele. etc. doar de câteva ori în viaŃă. a matricei. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. în scop de amuzament. care te Ńine prizonier. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. la dependenŃă. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. morfină. Plantele practic. marihuana. nu le folosi. vei începe să visezi conştient. nefiind naturale. deoarece. Aşa zisele droguri sintetice. mai înalte. la petreceri. pe planetă au fost însămânŃate. nu tot timpul. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. anumite ciuperci. Sigur. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. ci doar la început.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. cum se deplasează pe un grafic. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. percepŃia ta se limitează. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare).

apropie-le. sunt deosebit de benefici. fără a adormi. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. sau pe şira spinării. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. Cu timpul meditaŃia. a urechilor. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. În această stare. după o vreme te vei simŃi. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. notează-le dacă este necesar. în lateral. de a stabili contacte cu Sinele Superior. de a vedea imagini. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. depărtează-le. a auzi voci. toată experienŃa este doar imaginaŃie. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. care pot fi de o intensitate foarte mare. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. fiori prin corp. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. simte această energie. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . ca de transă. Aceşti fiori. chiar dacă nu o vezi. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. łine palmele faŃă în faŃă. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele.

forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii.tău. eşti o fiinŃă divină. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. 196 . Şi nu uita. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. puterea ta este infinită. esenŃa Creatorului.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. prin trezirea spirituală obişnuită. pot apare dureri. spiritul are un nivel mai ridicat. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. Între etape există perioade de gol. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. în paralel cu schimbările fizice. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. cauzate de moartea egou-lui. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. Datorită scăderii densităŃii celulelor. în anul 1988. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. mentale şi emoŃionale. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. sau un sentiment de inutilitate. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. precum şi a vibraŃiei planetei. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment.proces se desfăşoară în etape. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. care pot da stări de depresie. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment.

în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). Aceste mesaje. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. ce intră în el. Ele se manifestă ca Ńiuituri. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. distrugând receptorii de insulină din celule. etc). ci se arde. Clarviziunea practic va lua locul 203 . ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. înotul. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. La nivelul al nouălea. La începutul nivelului al zecelea. Este începutul trezirii spirituale. sau bâzâieli în cap. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie.chiar şi apariŃia diareei. ducând la dereglări metabolice. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. având ca efect îngrăşarea. alergarea. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus.

iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. extazul. dar un altul. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. uniunea cu Creatorul Universal. cu misiunea de a ajuta procesul. Ele sunt printre noi. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. AbilităŃile spirituale continuă să crească. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. tu fiind tot aici. În fine nivelul al doisprezecelea. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. care se întâmplă într-o clipă. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. 204 . Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. reprezintă ascensiunea. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. cum ar fi de exemplu. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. Este de fapt un proces foarte simplu. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. devenind mai luminos. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele.

Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. Aceste fiinŃe extraterestre. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. cât şi în vis. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. Deci. a căror frecvenŃă le permite comunicarea.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. cutremure. prin contacte cu diverse persoane. Răspunsul este foarte simplu. lucrează în plan telepatic. mai evoluate. Acestea de obicei. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. care este nevoită să reacŃioneze. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. la nivel personal. etc. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. Ei practic. aceasta făcându-se. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. secete. în general. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. atât în starea de veghe. ar însemna o impunere.). dacă există cu adevărat. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. taifunuri. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. de către forŃele întunericului. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control.

în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. iar pe de alta.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. este acum. nu să ne speriem. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. este vorba de o revoluŃie paşnică. De aceea. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. în puterea Creatorului. spirituală. Deci este timpul să ne bucurăm. astăzi în viaŃa fiecăruia. ieşind de sub capcana iluziei. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. care are loc dinspre interior spre exterior. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. Să credem în proces. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. Energia crescândă. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. care va intra în trupurile noastre. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni.

ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”.ajutorul minŃii). adevăratul Paradis. Nu sună frumos? Aceasta va fi. sau unii. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. capacitatea de a transforma şi crea materie. chiar direct într-a 5 a. aşa cum spunea Isus. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. 207 . compasiunii. sau vom sări într-a 4 a. în care vom trăi ca o familie. căci într-un fel sau altul. nu separată că acum. în armonie cu noua planetă. sau unde vor ajunge. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. Suntem o generaŃie norocoasă. este să dorim să ne schimbăm.. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea.. în dragoste şi pace. călătoria în timp. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. Tot ce avem de făcut. ca în filmul Stargate. în care moartea va dispare. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. puterea de vindecare spontană. indiferent unde se află. telepatia. putând fi modelat după plac. pe care de atâta timp am uitat-o. etc. veseliei şi ajutorului reciproc. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. 212 . Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc.

Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E. H. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brenilly. J.

Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2.

NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 . Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt.

com universeofpower.com cycle-trader.com soulsofdistortion.com silvaultramindsystems.com goldmanmethod.net 21stcenturysciencetech.com/sg/index.shtml goldennumber.uk depalma.html greatdreams.com learningmeditation.nl crystalinks.com hemi-sync.com trufax.com 216 .com lauralee.com/munck.org centerpointe.ca enterprisemission.org newciv.com servtech.pair.org philosophy. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com orbit.com gyro-scope.com digg.com geometrycode.com amasci.com/freenrg/tors cseti.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com singtech.org keelynet.co.

net projectavalon.org/mckenna.com antigravitypower.com 217 .net hypnosis.uk tmgnow.lightworker.htm hado.com livingcosmos.com newton.com superstringtheory.tripod.html primarypeception.ex.org projectcamelot.com cropcircleconnector.com nealedonaldwalsch.com deoxy.com athenapolis.ac.net divinecosmos.com ourhollowearth.com/Grebennikov/index.com lightworkers.

218 .

219 .