1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

setea de cunoaştere a multora a crescut. se va amplifica până la limite greu de prevăzut.zece ani. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. ascultă. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. Câteodată. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. inclusiv să ne distrugem planeta. de alt adevăr. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. sau suntem vizitaŃi”. toŃi se uită. majoritatea trăind la limita sărăciei. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. către alte orizonturi. ca de exemplu: “cine suntem”. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. cei care îşi mai aduc aminte. care au supralicitat creditele. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. Dar nimeni nu înŃelege nimic. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. care au făcut programul dinainte. “de unde venim şi unde mergem”. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. dar nu înŃeleg. Întrebări existenŃiale.” “dacă am fost. ci din contră. dar nu văd.

naturale. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. eliberarea negrilor. arte. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. Vedem deci o derută totală. filozofie. Într-adevăr. chiar a sfârşitului planetei. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. ştiinŃă. Explozia informaŃională. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. căderea comunismului. în tot acest iureş de informaŃie. inundând continentele. mass media oficială nemaiputând stăvili. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. distorsiuni peste distorsiuni. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. fiecare pretinzând că spune adevărul. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. implorând ajutorul divin. spiritualitate. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. se pare că nu mai pot trece neobservate. Să amintim numai de emanciparea femeii. tehnică. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. debalansată ecologic. probabilitatea unui război. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. sau a unor mari catastrofe naturale. îndeosebi după apariŃia Internetului. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. cu minciunile şi 6 . putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. a conştiinŃei umane.

normală dealtfel. în sfârşit ne-am maturizat. iar susul va deveni jos. dacă îl acceptăm sau nu. acest proces. la un nivel superior de experienŃă. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. va fi că nu se poate să fie adevărate. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. cercetări şi experimente. de a merge mai departe pe scara evolutiva. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. de aceea prima reacŃie. albul va deveni negru. o păcăleală. aşa cum este şi normal. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. de o incredibilă complexitate. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice.cenzura. După mulŃi ani de studii. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . Epoca de Aur.

Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. sau vreo grupare religioasă. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. pentru a începe o 8 . percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. filozofie. Eu am doar meritul că le-am citit. Nu sunt propriile mele teorii. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. neinfluenŃat de nici o dogmă. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. sau concepŃii. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. menit a vă schimba total viaŃa. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. la lumina cunoaşterii.

nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. 9 . pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. format din sute de bucăŃele dispersate. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. opriŃi-vă aici. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. aceea de redescoperire a adevărului. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. sunteŃi pe calea cea bună. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. LăsaŃi deoparte orice prejudecată.viaŃă nouă.

10 .

11 .

au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. pe cont propriu. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. că reprezintă particularităŃi sau efecte. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. nu cauza. Hotărât lucru. univers şi legile lui de funcŃionare.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. acum câteva sute de ani. nu şi cauzele reale ale acestora. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. se pare că este încă pe placul conservatorilor. mai puŃin obişnuită. în sine.2. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. Nimeni. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor.

13 . cu Teoria Generală a RelativităŃii. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. Datorită lor. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat.descoperiri. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). vechea viziune. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. care a încercat să explice realitatea. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. pentru care nu mai există nici enigme. 2. o nouă viziune şi o nouă teorie. particular în spaŃiu. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. nici paradoxuri. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. Rene Descartes. l-a inspirat pe Isaac Newton.

În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. o cauză materială. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. sau câmpuri de energie. S-au construit acceleratoare de particule imense. în funcŃie 14 . ce sunt studiate într-o cameră cu vapori. De aceea. Pe lângă neutroni. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. se sparge în părŃi minuscule.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. cu aceleaşi rezultate. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. eliberând subparticule. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. cum ar fi cel din ElveŃia. forŃe măsurabile. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. interacŃionând cu obiectele fizice. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. Conform acestei fizici. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. urmată în 1915. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. pentru a desface atomul în părŃi componente. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. 2. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. lumea exterioară este strict obiectivă. fiind într-o derută totală. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative.

ci ca unul singur. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. necesar pentru a se deplasa. Plank a descoperit că. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . sau se accelerează. adică culorile luminoase emise de un corp negru. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste.de observator şi obiectul observat. având o frecvenŃă fixă. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. dintre observator şi obiectul observat. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. el a studiat liniile spectrale. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. În 1900. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

au concluzionat că aceasta. De exemplu. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. unde are loc o comunicaŃie instantanee. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. În aprilie 2004. în anumite condiŃii. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. în 1993. au lucrat la o “teleportare cuantică”. una din 20 . fie există alte hiperspaŃii. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. asistată de programe complexe pe calculator. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. unde timpul şi spaŃiul nu există. trimişi în direcŃii diferite. este falsă. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. peste fluviul Dunărea. adică unitarism. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. nevăzut şi neperceput de noi. însă în adevăr. ci de fenomenul de nonlocalitate. pe o distanŃă de 800m. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. Inginerii de la IBM. altele decât cel fizic.instantaneu. utilizând doi fotoni gemeni.

Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. la un nivel mai profund. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii.faŃă şi alta din lateral. va vedea doi peşti separaŃi. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. un singur sistem. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. un observator neutru. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . separaŃia fiind doar o iluzie. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. de către David Bohm. Deci întreg universul. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. interconectat. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. Spre surprinderea sa. neînŃelegând de ce. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. este o singură entitate.

a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. planete. în figura de mai sus. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). în formă de picături. etc. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică.) din univers!!! 2. în ceaŃă. Iată un extras din cartea Dr. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. sunt obiecte sferice. Ea explică cum se pot 22 .Ceea ce vedem.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. Când au fost studiaŃi electronii. neclare. Şi o ultimă “bomba”. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele.

alte dimensiuni. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. ce caracterizează fenomenele cuantice. ci ele operează în anumite marje stabilite. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. mai înalte. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. pe lângă lumea noastră fizică. Însă aceste stringuri. oscilaŃia unui pendul. Este vorba de Teoria Haosului. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. sau mişcările planetelor pe orbite. din scara diatonică. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. Ea spune ca incertitudinea. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. ce le oferă un grad de libertate. acestea prin combinare. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. se comportă haotic şi nu fix. 2. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. neglijând micile deviaŃii de măsurat. asemenea celor de vioară. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. se manifestă în diferite particule subatomice. Universul 23 . denumite corzi (stringuri). sunt atât de minuscule. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale.

Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. formaŃi din unităŃi geometrice. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. par la prima vedere a fi haotice. iar legile fizice. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. creând o ordine ascunsă. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. pe când era angajat la IBM. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa).nu este în nici un caz deterministic. decât legi. evoluŃiei. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. până la infinit. torusul şi atractorul “străin”. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. El a studiat preŃul bumbacului. Acesta. a descoperit că există o ordine ascunsă. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. în timp. chiar şi în preŃurile la bursă. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. cercul. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. a fost noŃiunea de fractal. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. adică o configuraŃie geometrică. Haosul este atras de atractori. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. ce se repetă la diferite scări. în New York. sunt şi ele supuse transformării. Universul este doar un sistem în evoluŃie. “obiceiuri fizice”. sau în bronhiile ce formează plămânii. la un nivel mai profund. ele au un grad de ordine ascunsă. sau cristalizarea apei în gheaŃă.

Concluzia 25 . peste tot în univers. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). John Wheeler şi Richard Feynman. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. Universul nu este niciodată în repaus. 2. Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. apoi dispar.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). în loc de a vedea că nu există energie. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. de la Universitatea Princetown. Conform vechii teorii Newtoniene. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. Însă. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. iar energia să fie nulă. vin în realitatea noastră. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. din acest câmp. la punctul de fierbere. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. Dr. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). pentru numai câteva miimi de secundă. energia existând din belşug. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine.

atinge valoarea de 30. denumit “generator electric static”. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. 26 .000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. În urma acestei vibraŃii. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. Însă din considerente militare. se formează o mică bulă de aer care. de care nu suntem conştienŃi. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. ci din potriva. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. în scopul de a putea fi înŃelese. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz.este că materia nu este o substanŃă condensată. de către Lorentz şi Heavenside. Temperatura în centrul acestei bule. ajungând în centrul vasului. ea a fost în atenŃia multor cercetători. ele rămânând doar în faza de laborator. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. de la două difuzoare.

asemenea unui ocean de energie vibratorie. Printre altele. Aşa că. care este prezentă peste tot. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. La începutul secolului al XX lea. deoarece nu există nimic altceva decât unde. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. revine în actualitate. încălzirea metalelor fără sursă de căldură.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. etc. pentru a crea aceste unde. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. această energie. folosind bobine de inducŃie. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . dar cu o tensiune de sute de volŃi. După aproape o sută de ani. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. experimentul Michelson. 2. teoria eterului. ale câmpului electromagnetic. el a construit o baterie. în 1979.

aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. Deci. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. sau pierdută de umanitate. din istoria ştiinŃei. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). precum şi gravitaŃia. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. bazat pe eter. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. 28 . Masa este simplu. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. care este prezentă peste tot în univers. la nivel subatomic. inerŃia creată de vortexuri. tridimensionale.că. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. în energia eterului. Undele sunt de tip sferic. Modelul descrie materia. ca fiind formată din mici vârtejuri. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. aceste mişcări oscilatorii în energie. Combinate în configuraŃii sferice. iar cealaltă dinspre centru spre exterior.

particulele din lichid se adunau în forme geometrice. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. 2. În starea de repaus. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). folosind un balon de sticlă. în formă sferică.. aceste forme se modificau. aceştia difuzau uniform.9 Cymatics Dr. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. vizibile. 29 . umplut cu apă. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. Când însă era supus vibraŃiilor sonore. lichidul arătând ca fiind tulbure.

numărul 24 (8x3) apare repetat. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. cum ar fi funcŃiile modulare. capabile de a crea o imagine. a avansat matematica cu 100 de ani. asemenea spectrului luminii. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. Acesta este un exemplu a 30 . Prin lucrările sale. El a fost comparat cu o supernovă. În ele.Acesta este cel mai elocvent experiment. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. Daniel Winter. în Fizica Imploziei. pe care l-a descoperit fizica cuantică. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. care curge prin toate obiectele fizice. în scopul de a crea iluzia materiei. ce dă “formă” energiei eterice.

Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. numărul 24 este înlocuit cu 8. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). Aceste geometrii Platonice. 31 . au fost denumite astfel.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. Deci. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). Ei nu erau conştienŃi însă. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. bazate pe numărul 8. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. Miraculos. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. Când aceste funcŃii sunt generalizate. cubul. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe).

care ar putea influenŃa 32 . din două catapulte. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. de 27. foarte mare. astfel că apa. În experimentul făcut de Dr. în înŃelesul clasic. se aruncă două mingi. Singura diferenŃă. îndreptat în jos şi l-am înclina. în loc să curgă vertical. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. ce are la bază apa curgătoare. Bruce DePalma. Acest experiment s-a desfăşurat în vid.2. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă. să curgă în lateral.000 rot/min. acest principiu care sfidează gravitaŃia.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie.

care să taie spirele rotorului. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. din cupru. Peste hârtie a lipit un disc. asemănător unei lumânări. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă.rezultatul. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. cea rotitoare absorbind mai multă. 2. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. adică de un flux magnetic. având ambele capete tăiate perfect plat. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. În acest scop. fără nici un stator! 33 . la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. spre surprinderea sa. conform teoriei clasice a electromagnetismului. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. că pentru a genera un curent electric. legate la un galvanometru. Când a rotit acest dispozitiv. este nevoie de două componente: stator şi rotor. Pe acest disc. asemănător unei monede. a pus apoi două perii colectoare.

chiar există şi se poate extrage energie din el. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. am avea o mişcare perpetuă. Fără această energie eterică. având un pol în centru. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. ceea ce ar 34 . DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. decât cele utilizate în industria noastră. iar celălalt pe margine. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. într-un sistem izolat. de către forŃa centrifugă. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate. prin rotaŃie.

astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. Spre surprinderea sa însă. după care l-a oprit. ce compune magnetul. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. La fel este şi eterul. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. prin rotaŃie. ce cântarea 11 kg. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. Având axele de rotaŃie verticale. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. După mai puŃin de un minut. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. chiar şi când acesta s-a oprit. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. 2. ele se rotesc în sensuri opuse. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. pe cea orizontală. care la rândul său se roteşte şi el. A magnetizat un rotor. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. Chiar după oprirea sa.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. aşa cum am mai spus. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment.

36 .13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. o parte din el curge înapoi. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). una în jos. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. care a apărut şi în mass-media. să leviteze. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). o situaŃie de echilibru.2. asemenea vârtejului într-o apă. cei trei magneŃi determină inelul. În acest dispozitiv. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. de cădere a corpurilor. la temperaturi foarte scăzute). din material superconductor. Deci practic apar două forŃe.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

se mişcă liber. În cadrul lor electronii. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. aşa zişi de valenŃă. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. la 850 grade C. De exemplu. în formă de cub. ce se combină natural în Solidele Platonice. datorită curgerii energiei negative. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. încălzind un microcluster de Iridium. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. în funcŃie de vibraŃia lor. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. ce curg către nucleu.2. ci “nori de energie eterică”. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea.

în 42 . ia forma unui tetraedru. 2. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. Mişcarea relativă a unei secunde. Teoria Marii Unificări. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. conform timpului nostru.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. sau a secundei. pe ceas. la o anumită densitate. Soarele. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. în acest caz armonici ale numărului 144. a lui John Nordberg. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. ce se schimbă în intervale armonice.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. nu la mişcarea Soarelui. aşa cum noi îl măsurăm. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. funcŃie de viteza luminii. Molecula de apă. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. la nivel microscopic.a eterului. Timpul. 2. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică.

Având acces la date luate prin satelit. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. când au loc aceste transformări dimensionale. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa.2422 zile. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. Deoarece Soarele este un corp gazos. de 365. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. raportată la perioada unui an pământesc. i-a apărut următorul grafic: 43 . A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. Acest ciclu l-a denumit bit. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. ce îi afectează structura. cu cea a polilor săi.4545 zile. suferă schimbări energetice. unele cu altele. sau petele solare. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie.

s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. respectiv căderii de civilizaŃii! 2. activitatea joasă. de 11. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare.Ciclurile petelor solare. formate în urma vibraŃiei eterului. fiecare 44 .1 ani. apoi a grecilor. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. asemenea bătăilor inimii. apar după un ciclu de periodicitate. în număr de cinci. Studiind apoi istoria umanităŃii. După cum am mai menŃionat. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. aceste poligoane regulate. Încă de pe vremea egiptenilor. perioadelor de întuneric.4545 biŃi. foarte aproape de 11. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. Maurice a trasat un grafic. bazat pe 87. cu diferite frecvenŃe.49 ani de activitate intensă.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă.499299 ani. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). de declin economic şi cultural.

cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur..144. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază.61803399.89. etc. formând un nod fix. 2.34... care-i poartă numele şi anume: 1. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.55. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc.21. phi=1.5. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur.13.8.vârf al poliedrelor atingând o sferă. 45 . Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie. Atât formarea materiei. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie.3.

ADN. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. De asemenea raportul dintre două numere consecutive.5.60. 144/89=1. sau în arhitectura grecească. 46 .618. 3/2=1. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale.0.667. plante. muzică. etc. bursa de valori. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. cum ar fi piramidele din Egipt. sistemul solar. creşterea populaŃiei.Fiecare număr din acest şir. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. se obŃine ca sumă a celor două precedente. 5/3=1. 8/5=1. etc.

de o perfecŃiune tehnologică. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. comparativ cu grupul de control.2. pozele luate de către NASA de pe Marte. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . atât pe uscat cât şi sub oceane. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. foarte amănunŃit. De asemenea. de-a lungul a 10 ani. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. un antivirus.

Şi pentru această valoare. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare.9 din lungimea bazei. De exemplu. evitarea inversiunii 48 . apoi odată plantate. lemn. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. având mai multe scopuri. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. sudate sau lipite între ele. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). Deci. ŃinuŃi în piramidă. Unul ar fi. lungimea muchiei este egală cu 0. Materialul poate fi plastic. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. am să vă dau câteva indicii.- una şi cinci zile. să nu depăşească 72 de grade. Important este ca. menŃinerea lui pe orbită. aur. pentru balansarea energetică a Pământului. sau metal (cupru. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. sau argint).

la nivel cuantic. a trecut prin iniŃierea în piramidă. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). Însuşi marele mesager Isus Cristos. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. aşteptând să fie redescoperit. care a izbucnit din nimic. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. consemnate în vechile texte sfinte. o forŃă creatoare. legende şi ştiinŃe esoterice. În urma acestor iniŃieri. monumente. 49 . din aura trupului lor. care face regulile jocului. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată.polilor magnetici. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. sau a cataclismelor naturale. asemenea “zeilor”. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. asemănător unui fluid. ci vortexuri în acest eter. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. 2. Din cele prezentate anterior. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. cei în cauză căpătau puteri supranaturale.22 Tehnologia Formării Universului Acum. Apoi. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni.

Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. Nenumărate observaŃii şi experimente. în final totul are forma unei Sfere Universale. cu geometrii cristaline. pe care. ele se vor contopi. stratificate (incluse unele în altele). pentru uşurinŃa înŃelegerii. BineînŃeles. ci exercită o presiune între ele. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. În 50 . Axa centrală a acestora. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). Această mică sferă este o replică a întregului. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. Deci. ci toroizi sferici. o să le denumim A1 şi A2. printre care şi studiul “materiei negre”. iar porŃiunea respectivă. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. În interiorul acestora se află micile sfere. De asemenea. îşi vor creşte dimensiunea. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. reprezintă sfere concentrice. datorită presiunii înconjurătoare. dar dinspre sud. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. în timp ce A2 tot spre centru. nu se amestecă şi se omogenizează. din A1 şi A2. În cea mai mare parte a timpului. Aceste două fluide. aşa cum am văzut anterior. Aşadar. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. din univers. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). galaxiile şi universurile se aşează. are viteza şi presiunea maximă.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. care s-a divizat în cele două forme de eter.

în centrul sferei se va forma o sferă. Datorită interferenŃei undelor. altfel spus cu un Soare Central. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. asemenea unei “respiraŃii” regulate. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. comportându-se ca un Oscilator Central. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. până la infinit. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. unde va lua naştere energie electromagnetică. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. datorat presiunii exterioare. a sferei centrale. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. la suprafeŃele de contact. care scade dinspre centru spre periferie. care îşi continuă rotaŃia. Aceste mişcări. adică lumină şi materie. care sunt diferite pentru fiecare sferă. Asemenea cercurilor concentrice. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. prezentat anterior. de implozie – explozie. asemenea unui elastic. Teoretic. se vor forma sfere concentrice.urma acestei presiuni. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. care formează 7 densităŃi. 51 . InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. vor pulsa cu un ritm constant. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. ce se va transmite în cele două straturi. asemenea straturilor unei cepe. Sunt 7 sfere de bază. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie.

Deci în final. iar fiecare dintre stele va forma planete. înseamnă că toată materia ce se formează. Astfel se formează o metagalaxie. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. se va forma lumea cuantică. fiind într-o stare de rotaŃie. din fiecare densitate de bază. va duce la o expulzare a materiei. Acest proces de expansiune şi contracŃie. după care colapsează. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. generând galaxii. au nişte limite. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. dinspre Soarele Central. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. apoi crescând în mărime. Şi tot aşa. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. la început ele sunt mici. În timp. poate fi observat în evoluŃia stelelor. după aceleaşi principii.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. care la rândul lor. Sfera Universală. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. din ce în ce mai mici. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. în subdiviziuni armonice. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. forma acesteia fiind de spirală plană. vor forma miliarde de stele. de-a lungul planului lor eliptic. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. minimă. denumită “supernovă”. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. spre exterior. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. se va roti de asemenea. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. ajung la stadiul de “gigant roşu”. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. formată din 52 . demonstrând construcŃia fractalică a universului. respectiv maximă.

53 - . Roschin şi Godin. atrăgând obiectele metalice. în anii cu activitate solară intensă. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . pe care-l produc. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. putând fi produse în laborator. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. fără a–şi slăbi intensitatea. de diferite dimensiuni. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. Searl. până acum. Globurile luminoase. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice.sud. datorită câmpului electric foarte puternic.două straturi rotitoare. şi la o scară mai mică. aceste sfere luminoase plasmatice. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. permit acestei energii să curgă. Structura de torus. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. făcând obiectele fie să leviteze.

SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. în sensuri opuse. Acest halou sferic. ci din plasmă. planete şi gaz. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. asemenea Oscilatorului Central. a găsit prin experienŃe de laborator. exercitată asupra galaxiei. fie au un inel vizibil. cum ar fi cea a lui Venus. se ridică şi coboară. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. fie emană o energie. cunoscut sub denumirea de heliosferă. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. determinându-i rotaŃia. având forma unei spirale în plan. cunoscută sub numele de “halou galactic”. 54 . Soarele nostru are un câmp magnetic. bineînŃeles tot în formă de torus. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. Unele atmosfere. o replică în miniatură a macrocosmosului. Benzi de gaze rotitoare. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar.Dr. având materia formată la nivelul eliptic. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”.este vorba de materie şi antimaterie. de-a lungul ecuatorului. care este de asemenea în formă de torus sferic. s-au observat la planetele gazoase.

în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. denumite “superclusteri”. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic.mai degrabă. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. Borge Nodland şi John Ralston. injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. nu sunt distribuite uniform. care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). decât prin cele gravitaŃionale. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). explică cum câmpurile de torsiune. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. se ştie că se adună în forme sferice. Grupurile de galaxii. într-un gaz de Argon rece. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. Aşa cum se vede din figura de mai sus. ci formează o axă universală. staŃionar). Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare.

adică ar trebui să existe un singur raport muzical. Soarele este el însuşi un oscilator. În 1998.adevăr cel real. ar trebui să găsim o unificare armonică. B. pentru sistemul său planetar. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. J. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. valabilă în tot universul. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. la toate nivelele. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. sunt interconectate prin raportul 34560.

formând elipse. de rotaŃia celor două straturi. în direcŃia de deplasare. Venus şi Pământ. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. descoperit. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. De asemenea. A1 şi A2. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. din punct de vedere fizic. Unele din sfere sunt mai turtite. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. de sferele invizibile de energie. Putem spune deci. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. în mişcarea sa. 57 . ce au permis planetelor să se formeze. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie.spre surprinderea sa. datorită faptului că sistemul solar. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. că sistemul solar este format din sfere concentrice. foarte pe scurt felul cum. este influenŃat de forŃele din galaxie. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. că toată această creaŃie are un scop. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. orbitând în jurul său. În mod normal. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. atât faŃă de steaua centrală. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. erau zone de presiune joasă. Dar să nu uităm însă. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. foarte. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare.

crezând că. Totul este O FIINłĂ. la esenŃa lucrurilor. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. În procesul de evoluŃie. despre adevărata fizică a universului. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. misiunea noastră s-a încheiat. planetele se transformă în stele. galaxiile în metagalaxii. la punctul fierbinte. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. 2. căreia i-am dat până acum. toate aceste denumiri. supunându-se unor transformări. pe principiul fractalilor. conform ciclurilor armonice. al paranormalului şi al supranaturalului. asemenea celulelor din trupul nostru. divizat prin el însuşi în părŃi. fie şi la unu la mie dintre noi.fiecare galaxie. sau vom da nume unui fenomen natural. destulă satisfacŃie. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. fiecare parte fiind asemenea întregului. sau “paranormal”. nu trebuie sfidat. stelele în galaxii. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. dacă vom sfida. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. VedeŃi. o entitate. etc. un singur SISTEM. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. stea şi planetă. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . înseamnă de fapt acelaşi lucru. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. cu titlul de “supranatural”.

este cauza acestei iluzii. odată cunoscut. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. În acest scop a construit un dispozitiv special. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. să fie asemenea unei “chei fermecate”. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează.000 de gauss. conştiinŃa dispare. Qi Gong. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. sub o milionime de watt. echivalent cu 20. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. dacă îl vom vedea sau nu.5 microni).complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. William Tiller a construit un contor Geiger. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. ultrasenzitiv. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. este TOT CEEA CE ESTE. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. cu care a măsurat energia subtilă. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. Dr. ADEVĂRUL.

Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. Adică celula. mai bine zis programată. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. ce le asigură funcŃiile necesare. din circuitele integrate. în vindecare. Deci totul este de fapt. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. având superprograme. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. are la rândul ei un program general.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. Ea este cea care. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. ca fiind capabile de adevărate miracole. Celula 60 . similar unui SUPERCOMPUTER. de lumea medicală. sau gena. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. nu a minŃii raŃionale. ale calculatoarelor noastre. care alcătuiesc un organ. Astfel o colonie de celule. ce are grijă de colonie. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele.

Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. Cercetătorul japonez Masuru Emoto.este un organism în miniatură. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. digestie. sistem nervos. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent. el a demonstrat cum 61 . Celulele. sexual. etc. funcŃionând pe principiul fractalilor. Izolate de organism. pe care l-a denumi Efectul Hado. Prin nenumărate experimente. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi.

în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. care a fost pus pe o farfurie. iar când îi trimite dragoste. sau chiar nu apăreau de loc. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. cu forme foarte complexe şi simetrice. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. Experimentele cu iaurt. au dat rezultate similare. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. planta creşte şi înfloreşte. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. apa forma cristale. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. După mai multe încercări. pe plante şi alte forme de viaŃă. nu doar trupul nostru. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. ceva asemănător detectorului de minciuni. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. cristalele erau imperfecte. Un alt test a fost făcut cu un vierme. se comporta 62 . datorită conŃinutului său în bacterii. când trimitea gânduri negative. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. sau îi pune muzică.

percepŃia extrasenzorială. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. astfel ferindu-l de pericol. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. În natură nu există coincidenŃe. levitaŃia. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. Cartofii fiind murdari. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. cum ar fi. Într-o zi însă.ca şi cum ştia lecŃia. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. pe care îi aruncau în nisip. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. fără a se arde de loc. Întâmplare? Nicidecum. ca prin minune. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. din insula Koshima. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. Cu timpul. maimuŃele nu îi mâncau. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. ExplicaŃia? Simplu. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. de pe alte insule. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. materializarea şi 63 .

lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. În zilele noastre. Ermolayev apuca întâi obiectul. după care acesta rămânea suspendat în aer. capacitatea de a vedea aura şi energiile. face demonstraŃii de levitaŃie. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. etc. în peste 100 de ocazii. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. de peste jumătate de kilogram. celebrul magician american Chris Angel. între anii 1973 şi 1974. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. mers pe apă. de a vindeca. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând.dematerializarea obiectelor. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. precum şi între mâinile subiecŃilor. în vecinătatea obiectelor respective.

. pe o traiectorie parabolică. la aproximativ 250m de stâncă. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. pentru a levita obiecte. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). În mijlocul acestei pajişti. este LevitaŃia Tibetană. folosind diverse sunete. la o distanŃă de 63 m de piatră. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor.5m lăŃime. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. cu unghiul de 90 de grade. având pe ea câteva 65 . de 1m lungime şi 1. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc.influenŃa un obiect aflat la distanŃă. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. a lui Bruce Cathie. se afla un bloc de piatră. ce era înconjurată înspre nord de stânci. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată.. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete.

s-a întins ca să se odihnească. După câteva minute de concentrare. După ce a făcut câteva ajustări la centură. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. Deodată. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. un glob de fier. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. ce stătea în colŃul laboratorului. ca o sonerie. să aibă un gust ciudat metalic în gură. Începu apoi o serie întreagă de teste. În curând descoperi că. etc. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. detectoare de ultrasunete. Apoi intensificându-şi concentrarea. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. Victor Grebennikov. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. Punându-şi capul deasupra sa. magnetometre. era trupul uman! 66 . electrometre. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. dar când se apropia. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. ele reveneau la la loc. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. cercetător în domeniul insectelor. iar în urechi auzea o Ńiuială. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. astupând-o. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. toate simptomele se repetară. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. inclusiv o stare de greaŃă. concentrându-se din nou. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. simŃi o senzaŃie de căldură. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. ca şi când.butoane. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. obiectul a început a se scufunda în pământ. Dar într-o zi. cu termometre. la marginea unei ridicături. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. efectele dispăreau. Mutându-se câŃiva metri mai încolo.

a drojdiei. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. a obŃinut acelaşi efect.Construind aceeaşi arhitectură artificial. în prezenŃa acestui câmp. hârtie. ci pur şi simplu de geometria corpului. 67 . fiind opus celui de piramidă. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. denumită LSD. germinaŃiei grâului şi a altor plante. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . Cercetările sale au mers mai departe. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. metal. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. în urma expunerii la acest câmp. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. lemn. sau schizofrenie. pe care l-a folosit pentru vindecări. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. cu care a făcut nenumărate călătorii. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. din plastic. a fost capabil să leviteze. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. Stanislav Grof. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. realizând un scaun.

practic fără limite. este superficială şi incorectă. care ia toate formele de existenŃa fizică. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. etc. din plane de existenŃă superioare. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia.Unul a relatat experienŃa ca embrion. necunoscute de ea la nivel mental. psihiatrie. ghizi spirituali. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. Cu altă ocazie. medicină şi ştiinŃă în general. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. Dar ciudat. că înŃelegerea curentă despre univers. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. care nu posedau un trup fizic: îngeri. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. Nu am nici o îndoială în mintea mea. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. ceea ce desigur. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. în această stare de transă. 68 . Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. datele din experimentele cu LSD. ele confirmându-se ulterior. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. AlŃii se puneau în pielea rudelor.

cancerul era în regresie la 12. într-o stare de profundă relaxare. 63 erau încă în viaŃă. cât şi din viitor. cât şi din altele. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. apoi cum celulele bolnave se micşorau. În Planul Astral al conştiinŃei pure. 14 erau perfect sănătoşi. consideraŃi incurabili. medic oncolog în Dallas. sau din “baza de date universale”. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută.accesând date. Texas. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. Carl Simonton. Dr. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. atât din încarnarea prezentă. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). despre care nici măcar nu aveau habar. Tehnica sa era simplă. arată că 69 . el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. cu rezultate deosebite. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. în timp ce cele sănătoase le luau locul. De exemplu. la care durata de viaŃă era de 12 luni. sau să explorăm alte lumi paralele. care nu se limitează doar la sănătate. nu există nici timp şi nici spaŃiu. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. Numeroase studii. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. efectuate în toată lumea. atât din trecut.

altora nu. era bine. cu o vopsea inofensivă. după weekend. este hipnoza. din interiorul nostru. iar după 10 zile. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. este doar un truc mental. În loc de a-i trata real. Cunoscut este cazul lui Wright. altora că vor merge 60km. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. doar înscenau operaŃia. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. un pacient bolnav de cancer. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. la diferite culturi. la analize. de exemplu. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. Astfel pacientului i se 70 . Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. pe nume Krebiozen. mergea pe picioarele sale. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. dar de fapt au mers 40 km. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo.

în care adesea materializa mâncare. nu la nivel mental. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . obiecte exotice. Atunci când acesta trece prin mulŃime. iar după 10 zile. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. denumită boala lui Brocq şi anume. pielea sa era solzoasă. gata încălzită. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. stratul de pe mâna stângă a căzut. De asemenea. În final. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. fructe. asemenea reptilelor. etc. Sigur. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. deoarece era o boală genetică. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). După 5 zile. este un indian. toată pielea i-a revenit la normal. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. din Londra. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. Mason. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. considerat “sfânt”. braŃul său era perfect normal. Hipnoterapistul A. cu scopul de a vedea.înserează o credinŃă în subconştient. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. Prin aceasta. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. de la spitalul Regina Victoria. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. în urma tratamentului. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. care s-a născut cu o boală genetică. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. este reprogramată. Iată exemplul unui tânăr.

apoi a fost preluat de Armata Americană. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice.latentă (adormită). au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. în stare de transă. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. Cercetările efectuate de către Dr. iar aceştia. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. pipăit. care au fost apoi denumite Dosarele X. care odată ajunse la creier. În multe din aceste cercetări mentale. Ingo Swan. în scopul de a crea spioni psi. Programul a început sub urmărirea CIA. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. în domeniul “vederii la distanŃă”. de-a lungul a 20 de ani. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. auz. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. Oricum. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. conform programării anterioare. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. gust şi miros. Deci imaginile şi sunetele. De asemenea. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. Multe ar fi de spus despre starea de somn. acesta le interpretează. despre care noi 72 . Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”.

sau întâmplări noi. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. capabil de a lua informaŃii din eter. sau oameni paranormali. oameni şi întâmplări.credem că reprezintă lumea exterioară. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. dar visăm locuri. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. generată de unde electromagnetice. la nivelul conştiinŃei. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. de unde în timpul somnului. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. Trebuie să existe o bază de date. a sufletului. În timpul somnului. ca urmare a unui software. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. conform programărilor anterioare. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. una exterioară şi altă interioară. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. cea directă. exterioară lui. De asemenea. din trecutul şi viitorul planetei. sau inventa locuri. pe două căi. asemenea unui computer. recepŃionează altele pe o altă cale. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. din ultima sută de ani. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. persoane. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. a făcut diagnostice după 73 . fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. care par foarte reale. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. nu ar putea imagina.

Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii.poza bolnavului. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). percepŃia extrasenzorială. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. având programe proprii. legile universale. reîncarnarea. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). materială. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. un instrument. cunoscută sub numele de New Age. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. 74 . în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. De aceea acest vehicul (trup). adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. Atlantida. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. dând tratamentele necesare. deşi nu avea nici o pregătire medicală. astrologia. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. Trupul fizic. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). care este etern şi fără limite în timp. viaŃa neştiută a lui Isus. sau în spaŃiu. Egiptul antic şi piramidele. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. foarte complex din punct de vedere tehnologic. schimbările ce vor urma pe Pământ. etc. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul).

care nu vroiau să părăsească planul Pământului. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. Şi acum este momentul să înŃelegem. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. De multe ori. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. cel posedat nu era “în apele lui”. cu care îşi asigurau hrana proprie. alte spirite aparŃineau unor rude decedate. doar în puŃine momente. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. cu acordul gazdei. nici separaŃie. Indiferent care ar fi cauza. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. mai ales în cazul spiritelor negative. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. prin care o entitate inteligentă superioară. fiind legate sentimental de persoana respectivă. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . pentru a-l îndepărta. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite.

Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. Numai oamenii. ură. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. cea a polarităŃilor. nu numai chimic. egoism. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. în toate textele spirituale. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . având diverse frecvenŃe şi aranjamente. căci schimbându-şi energia. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. “apă vie”. având diferite frecvenŃe. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ.spirituală. ar apărea o interferenŃă distructivă. compasiune) sunt adevărate elixire. bucurie. Nici nu s-ar putea altfel. ca undă purtătoare. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. pace. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea.

prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. din alte prototipuri. simŃurile. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. organele. cât timp ar trebui? 77 . sistemul imunitar. cât şi vertical. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. decât IUBIRE. doar prin întâmplare. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. Toate sistemele biologice. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. 2. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. El a folosit analogia cu un cub Rubik. în tot acest complex de universe. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. Reamintirea se face treptat. când ai 3. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. de acum 530 de milioane de ani. îi va lua 2 minute. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme.

fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN.1 miliarde de nucleotide. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. citozine (C).000 de ani. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi. însă apărând numai la o parte din indivizi. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). Nucleotidele formează legături. a fost efectuat într-un efort 78 . Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. guanine (G) şi timine (T). tocmai ca acestea să supravieŃuiască. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon).000 şi 90. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. acum 35. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. căci astfel ar fi murit toate speciile.000 de proteine diferite). Restul este adormit. ci înainte. perechi de bază între două lanŃuri de ADN. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. ce a avut loc la omul de Neanderthal. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. nu la toŃi.

Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. fondatorul ei fiind Michael Behe.000 care să explice reproducerea şi 30. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. nu prin 79 . El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. Aceasta în loc de a muri. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor.000 de proteine diferite. mici schimbări. gradual. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul. Teoria CreaŃiei Inteligente. Spune că au loc etape de progres.000 de gene (70.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. sau răsturnat. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. El a făcut următorul experiment. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). nu rezultatul unui şir de procese accidentale. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. ce respectă anumite cicluri. ca singura posibilitate de hrană. fericite.

ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. în glandele din trupul uman. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. ca o undă. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. în acelaşi timp. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat.61803399). Moleculele de ADN. evoluŃie cuantică.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. de la formele de viaŃă mai simple. ci se acumulează în timp. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. la cele mai complexe.dfdfdf. sunt transformate în energie electromagnetică. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. înainte ca să apară noua specie. în scopul de a crea noi specii. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. emoŃiile devenind energie în mişcare.dezvoltare liniară. Nu 80 . Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. pentru că ele nu au existat!.

uniform distribuit. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. Lumina soarelui este stocată.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. emoŃională şi sănătate. în urma consumului de hrană. de asemenea metabolismul celular. denumit fotosinteză. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. care iniŃiază replica celulelor. El a dovedit experimental. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. ca şi biofotonii în organisme. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. ei pot să moară. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. folosind clorofila printr-un proces. ci în toate moleculele.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. super coerent. cu scopul de a lua fotonii de la soare. 81 . Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. nu numai în moleculele de ADN. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului.

Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. ci serveşte de asemenea. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. puterea de vindecare spontană. Lingviştii au descoperit că. fără a înlocui genele. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. fiind cu mult superior acestuia. cuvinte şi gânduri. la stocarea de date pentru comunicaŃie. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. Cercetătorii ruşi însă.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. intuiŃia. În plus.

De exemplu. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. nu a fost necesară decodarea lor. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. se pot obŃine efecte de clonare.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. fără a mai utiliza procedeele clasice. modificându-i informaŃia genetică. lăsate de 83 . Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. producând “găuri de vierme”. folosind radiaŃia laser endogenă”. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. din vecinătatea găurilor negre. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor.

care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. Dacă însă regina este ucisă. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. vor continua să construiască adăpostul conform planului. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. prin intermediul conştiinŃei de grup. sau hipnoză). grijile. Stressul.stelele ce au ars. chiar şi când este departe. atâta vreme cât este în viaŃă. etc. numind-o Sonata Diavolului. De-a lungul mai multor ani. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. de care nu 84 . niciuna nemaiştiind ce să facă. furnicile lucrătoare rămase. toată colonia îşi încetează lucrul. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. Nu contează cât de departe este. blochează hipercomunicaŃia.

. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. în secolul al 19 lea. în vecinătatea persoanei respective. nemaifiind science – fiction. inexplicabile. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. în Florida. au putut fi explicate ştiinŃific. După toate aparenŃele. Aceasta este o colecŃie bizară de corali.avea habar. Întrebat cum a descoperit aceste formule. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. 85 . apoi când acest câmp se disipează. pe măsura dezvoltării lor. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. ci de un “câmp de unde de torsiune”. Efectele secundare. aparatele funcŃionează din nou normal. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. sau telepatia. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. aceasta fiind uitată. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal.

În anumite condiŃii însă. Când un mare număr de oameni se gândesc. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. Normal aceste găuri de vierme. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. sunt foarte instabile. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). În anumite lucrări de vindecare a planetei. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. care conŃin cantităŃi mari de energie. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. sau meditează simultan la pace. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. În general. diferit faŃă de superconductoarele artificiale. sau coloane vizibile de lumină. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. extrem de mici. care cauzează o senzaŃie plăcută. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. ar avea puteri asemănătoare zeilor. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. Acest fenomen are 86 . în meditaŃie.

adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). în funcŃie de conştiinŃa observatorului. Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. fie ca o undă de energie. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. similare computerelor digitale. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. în final rezultând un “computer cuantic”. ar crea semnalele de “on” şi “off”. în urma noilor studii. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă.

Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar.de ENERGIE UNIVERSALĂ. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Un organism marin simplu. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani.000 de fosile marine. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. sau în explozii. ci foarte activă 2. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă.

.Saturn în ultimii 20 de ani. .Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a .Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate. a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator . comparativ cu ultimii 11.Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor . pentru o aşa zisă “planetă moartă” . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace. deşi se îndepărtează de Soare 89 .schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA.Marte are şi ea o încălzire globală. referitoare la sistemul nostru solar: .Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare.Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente.000 de ani .

Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. determinându-le să devină tot mai strălucitoare.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . religioasă şi socială. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar.În 6. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. din ultimii ani.

2.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. al lui Al Gore. Nenumărate formaŃiuni geometrice. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. arătând că universul are forma unui dodecagon. asemănător unei mingi de fotbal. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie.

în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare. ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.grâu. 92 .

ea este fixă în spaŃiu. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. cu zona întunecată de pe Neptun. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. putându-se deplasa doar în spaŃiu. denumită timp-spaŃiu. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. unde 93 . după reflexia de un perete. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. Viruşii.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. însă când a transferat-o prin cuarŃ. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. având o lăŃime de 1 nanometru. este fixă în timp. paralelă. cu o grosime de 100 nanometri. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. O particulă aflată în realitatea noastră. în care spaŃiul şi timpul se inversează. existând un alt tărâm. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. În lumea inversă. În afara realităŃii noastre există o alta.timp. ci de exemplu. nimic deosebit nu s-a întâmplat. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. la una sănătoasă. Când a trecut-o prin sticlă. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. dar se poate deplasa în timp. se transformă din solid în energie pură. denumită spaŃiu . sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. ajungând la cultura sănătoasă.

Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. prin intermediul cărora se poate călători în timp. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. Putem face analogia cu un măr. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. curgerea sa fiind asemenea unui rău. cum ar fi cel de la Stonehenge. însă suntem fixaŃi în timp. al experienŃelor paranormale. După moartea lui Watkins.timpul este extins. prin citirea jurnalului său. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. în care nu ne putem deplasa. Chiar şi după moartea sa. iar pentru a comunica. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. Pe de altă parte. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. sau un torus. cum încă mai cred unii. iar în exterior timpspaŃiu. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. ceea ce nu a fost tocmai uşor. planul astral. a trebuit să găsească un canal. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. s-a constatat. I-a povestit 94 . În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. cei doi au menŃinut un contact telepatic. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. decât liniar. Acesta este tărâmul viselor. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. în cele 3 direcŃii. sau al piramidelor. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. curbând-o.

în sfere concentrice. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. care aveau în vârful coifurilor această formă. Tot ce se întâmplă. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . cu centrul în centrul creierului. picturi şi monumente. căci o întâlnim în nenumărate texte. zeul lumii subterane. se întâmplă în interiorul acestor sfere. de con de brad. unde se petrec toate procesele conştiente.despre chakre. din mitologia Egipteană. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. ce are forma unui con de brad. Osiris. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală.

În Hinduism. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. zeiŃa distrugerii. Când toate chakrele se mută în jurul capului. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. în mijlocul frunŃii.se urcă spre glanda pineala. putem avea acces la celălalt tărâm. Shiva are părul coafat ca un con. având în centru glanda pineală. 96 . Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con.

Zeul vinului. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. are în vârful lăncii tot un con. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. Dacă va fi ochiul tău curat. având la baza inscripŃii 97 .22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. ci ca fiind legat de spirit. nu ochii). Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. tot trupul tău va fi luminat. Bachus. În Matei 6. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. în zona denumită Curtea Conului. Lângă ea se află un sarcofag deschis. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Şi asta nu e totul. adică al 3 lea ochi.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. Dionisus portarul lumii de dincolo.

cuneiforme. Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .

iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. hipnoză. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. Ńinute în secret. departe de cei mulŃi. sau experienŃe mistice. înainte de culcare. yopo. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. fiind extrasă din plante ca. deci în prezenŃa întunericului. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. întâlniri cu fiinŃe 99 . în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. călătorii în timp. o substanŃă care calmează sistemul nervos. transă. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. sau ayahuasca. Ea emite apoi melatonină. călătorii în tărâmuri paranormale. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi.Şi neaşteptat.

când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . permiŃând percepŃia. apărând dereglări. De aceea. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate.spirituale. când ai vise. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. fără a avea acces la cea spirituală. sau ochiul spiritual. fluoritei din apă. În absenŃa luminii. din spaŃiu-timp. ci pentru că are nevoie de multă energie. etc. Simbolismul din Biblie. considerându-ne fiinŃe divine. alimentate de imaginaŃie. care se transformă în unde. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. situat pe frunte (punctul negru). sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. Desigur. SubstanŃe ca LSD sau DMT. fluorului din pasta de dinŃi. Înăuntrul său. glanda pineală este umplută cu apă. pentru a se activa. folosindu-ne ochiul minŃii. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. doar când călătoreşti în timp. datorită dietei greşite. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. pot duce la blocarea ei. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. referitor la semnul fiarei. sau băuturilor carbogazoase. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. se formează mici molecule de microclusteri. adică trăieşti în întuneric. În interiorul său. care în timp se calcifiază. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. furnizând imagini şi sunete. însă câteodată. Ea lucrează asemenea unui televizor. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini.

a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. de secole. obŃinându-se un sunet holografic. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie.treaz. ce credeŃi? Glanda pineală. are în centrul său. în simbolul de pe spatele 101 . După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. Studiul timpanului urechii. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. după care se poate forma un tetraedru regulat. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. ce se formează la nivelul creierului. similar cu o hologramă din lumină. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus.

bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. în care omenirea. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. 102 . un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. care este apoi realizată şi testată. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. Desigur. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. bazat pe principiul ecranului TV. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. Un exemplu este filmul Contact. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv.

Se poate observa cum părŃile componente sunt. El a refăcut genetic sămânŃa originară. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. ale lui George Bush. a suferit nişte dereglări genetice. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. rezervorul şi inelele care. în 1947. El a fost denumit looking glass. în Aria 51. împreună cu o rasă de extratereştri. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. prin rotire cu o viteză foarte mare. Este vorba de 103 . ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. fiind utilizat printre altele. venită din viitor. creează scutul electromagnetic. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. care fiind originară de pe Pământ. În epava navei prăbuşite la Roswell. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor.

Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. babei Vanga şi multe altele. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. foarte clar. cu scopul de a lua o mostră de ADN. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. căci el este în continuă transformare. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. care sunt astăzi la modă. sau vom face o tranziŃie calmă. în vederea salvării acelei rase. războaie. În decembrie 2006. pentru toată lumea. au fost dezactivate. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. însă. necesară călătoriei în timp. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. greu de descifrat chiar şi pe calculator. liniştită spre Noua Lume. 104 . De aceea vreau să subliniez. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice.

aşezaŃi în scaune plutitoare. pentru a călători pe Marte. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. putând fi orice. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. oameni. În Total Recall. în timpul celui de al doilea război mondial. În filmul Minority Report. A fost denumit scaunul Montauk. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. SubiecŃii simŃeau în acel punct. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. persoanei aşezate în acest scaun. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . după modelul celei rămase de la Atlantida. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. aruncând asupra ei globuri de foc. o galaxie. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. până la nivelul cosmic. un baraj energetic. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. fiind respinşi cu brutalitate. în care puterea mentală îi este amplificată. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. În filmul XMen. ci devine o linie dreaptă. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. după 21 decembrie 2012. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. graficul nu mai are forma sinusoidală. i se amplificau gândurile.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. a fost realizată. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. pe care nu erau capabili să îl treacă. având puteri paranormale.

în creşterea şi dezvoltarea organismelor. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. fiind unul în 2009. esoterice. câteva în 2010. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. nu sunt deloc. în secret. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. unde de altfel a fost realizată o bază. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. apoi vor avea loc la intervale de o lună.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu.gheaŃa din Antarctica. la numărul de aur (1. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. ci unul exponenŃial. deşi par a fi noi. etc. prezentate anterior.618) care. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. pentru evacuare. precum şi a galaxiilor. în cercuri restrânse. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . Practic. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. războaie. în caz de cataclisme. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. 2. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. având o nouă vibraŃie. o săptămână. păstrându-se cu mare grijă.

Deşi este simplu de înŃeles. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. arhangheli.de distorsiune. acest model al realităŃii. explică toate enigmele şi toate blocajele. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . Un lucru este însă clar. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. Creştinismul. ceea ce este cel mai important. cum de altfel şi trebuie să fie. ca principii generale. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. secole de-a rândul. diavoli.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. etc. cu care s-a confruntat ştiinŃa. este deosebit de elegant. Însă.

autodisciplină şi privaŃiuni. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. mai marele tuturor. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. însă în trecut. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor.

ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 .Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. în care se pune accent pe experimentarea Divinului. prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.

mai ales meditaŃia. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. pot lua legătura cu spiritele. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. unele foarte diferite de altele.. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. luminoasă. prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică.

rele. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. cu scopul de a impune altora anumite idei. de-a lungul istoriei. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. din păcate. ca de altfel toate informaŃiile vechi. De multe ori. Tibet) şi în America (indienii nativi). cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. sau căi religioase. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. au impus o religie extrem de deformată. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. o singură spiritualitate. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. s-a ajuns pană la crime şi războaie. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. Această ştiinŃă. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. aceea a ADEVĂRULUI. în care. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. ce stau în 111 . În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. Toate separaŃiile acestea sunt false. sau chiar zilnic horoscopul. care era deosebit de avansată. în comparaŃie cu a noastră. Desigur.

se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. care desigur are o explicaŃie fizică. De aici şi apariŃia horoscopului. înainte de a se încarna. etc. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. Energia noastră (gândurile. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. emoŃiile) este CREATOARE. cel puŃin între BINE şi RĂU. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. Trupul 112 . Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga. părinŃii. iar după aceste două etape premergătoare. putându-se provoca şi controla moartea clinică. locul de naştere.spatele creaŃiei. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. Totul fiind perfect programat. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. Să ne amintim că totul este energie interconectată. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. într-un singur sistem.

care trebuiesc activaŃi. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. necesare vieŃii. este asemănat cu un ocean de energie. au făcut experienŃe în afara trupului. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. Vechile scripturi Vedic (India). Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. la două dintre ele. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. În viziunea acesteia. ele sunt vii. este conectat cu energia universală. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. De asemenea. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. pe care o denumeşte prana. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. Cristalele sunt materie organică. prin centrii energetici (chackre).fiind pur energetic. au două componente. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. nu material. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. Tot ceea ce există. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. care mai apoi s-au expandat în 7. Clarvăzătorii din vechime.

animalele şi omul. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. 114 . incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. iar deasupra tuturor Creatorul. vei avea experienŃe mistice foarte puternice. anume plantele.trunchi şi căŃărându-te în copac.

situat în partea de sus. După cum este uşor de observat. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. Anticii hinduşi şi scandinavi. sau lumi. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. ale masonilor. a tot ce este în univers. se credea că această creaŃie. în cercuri restrânse. radiază 6 linii. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. cu sensul către centru. Grecii. credeau că macrocosmosul. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. atât în nord cât şi în sud. Cealaltă. ce arată ca o mişcare de vortex. Ochiul Drept a lui Horus. Egipt şi Atlantizi. de forŃă şi logică. poate fi descrisă prin forme geometrice. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. de dragoste şi compasiune. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. Chaldeenii şi Japonezii. sau marele univers este asemenea unui copac divin. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . sau oul cosmic. cele ale Cavalerilor Templieri. precum şi două zone conice. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. au legende ce descriu axa copacului. etc. care studia principiile feminine ale creaŃiei. Perşii. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. Ea a fost foarte bine păstrată. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. în jurul căreia se roteşte Pământul. a templelor greceşti. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas.

Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. alte sfere. vom obŃine Fructul VieŃii. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. cu forme rigide. deoarece sunt rotunjite. sunt denumite forme feminine. cu centrul în interiorul celei precedente. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. Cercurile colorate cu forme rotunde.figurile geometriei sacre. 116 . Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. în Floarea VieŃii. partea masculină.

care reprezintă subiectul central în Kabbala.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. iar cercul mare Soarele. a lui Leonardo da Vinci. Întâmplare? Nicidecum. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. Cercul mic reprezintă Luna. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . sau într-un cerc. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile.

nefiind altceva decât o reprezentare în plan. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. La muzeul Ashmolean din Oxford. Platon explica în cartea sa Timaeus. ca un 118 . a evreilor. datate o mie de ani înainte de Platon. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. sculptate în piatră. a lui Brahman.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David.noi astăzi. a două tetraedre regulate întrepătrunse. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. se află 5 solide platonice. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent.

cu toate distorsionările şi manipulările respective. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. literele sale nefiind alese întâmplător. deosebit de avansate. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune.indiciu de bază al creaŃiei. au existat în trecut pe Pământ. pe feŃele laterale vor apare. lumină şi întuneric). în mod succesiv. masculin şi feminin. Prima literă este o spirală. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. adică phi. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. apoi o deplasăm pe verticală. dau numărul phi. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . ce veghează deasupra tuturor. toate celelalte litere!!! Vedem deci. ca proiecŃii. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. în dimensionarea marii piramide. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii.

pe care îl vom denumi ETER. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. este şi va fi. asemenea Solidelor Platonice. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. a involuat. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. că tot ceea ce a fost. este o singură “entitate”. demonstrată prin nenumărate experimente. De aceea ele sunt formate din două unde plane. Materia nu există. Din acest motiv ele au fost 120 . asemenea undelor de radio emise de o antenă. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. sub forma unui torus. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. pretutindeni. în care se experimentează viaŃa.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. pleacă de la premisa. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. În termeni foarte simpli. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. care la rândul lor. ce se combină în structuri geometrice. este o iluzie. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. nu în plan. până la infinit. arată ca nişte sfere ce se expandează. un singur sistem. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . adică a Numărului de Aur.

Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. Diversele entităŃi sunt preprogramate. asemenea posturilor de radio. adică întregul se regăseşte în formă identică. minerale. crează iluzia separaŃiei. îşi păstrează identitatea. sau dacă vreŃi. energii şi inteligenŃă. planete. în scopul de a realiza anumite funcŃii. humanoizi). Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie.denumite unde de torsiune. de a se reuni cu totalul. din atmosfera Pământului. al hologramei. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. care au diferite nivele de frecvenŃe. plante. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). imaginile de pe monitor reprezentând materia. Totul este construit pe principiul fractalilor. diferitele densităŃi. prin intermediul ADN-ului. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. stele. Scopul principal este experimentarea. galaxii. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. în toate părŃile sale. lumile. prin creerea de lumi (universe. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. însă la scară mai mică. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. după cicluri cosmice prestabilite. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. Deci. 121 . acest proces fiind denumit evoluŃie. nu se deranjează unele pe altele.

dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. iar oamenii. capabilă de a manipula şi controla energia brută. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. Dacă astfel stau treburile în univers. pe măsura evoluŃiei lor. teleportare. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. 122 .adică “baza personală de date”. bazate pe antigravitaŃie. se pot transforma în “superoameni”. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. călătorii în timp. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. porŃi stelare.

123 .

de natură energetică. invizibilă ochiului. pe tot parcursul istoriei sale. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. sub formă de imaginaŃie. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. din fiecare secundă. asemenea unui teren de joacă. Nimic nu poate lua formă fizică. ci este doar atât: o variantă posibilă. fie ea o operă artistică.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. Nu este nici pe departe cea mai bună. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. ea are în spate o forŃă motoare. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. “după chipul şi asemănarea Sa”. o teorie ştiinŃifică. o cauză. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. o existenŃă fizică tridimensională. noŃiunile de timp. în aşa zisa materie. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. un aparat tehnic.3. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. unde să ne desfăşurăm viaŃa. TendinŃa noastră de 124 . sau cea mai benefică.

care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. de evoluŃie. este esenŃa Creatorului. Nu a existat. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. peste tot şi în toate. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. ele au existat şi există din belşug. Deci. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor.mai bine. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. 3. însă nu sunt popularizate pe larg. “Marele Zeu”. denumit viaŃă. de-a lungul mileniilor. de către cei “aleşi”. să viseze la tot felul de experienŃe. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . sau “Tot Ceea Ce Este”. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. fiind nemişcată. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. din aceleaşi motive.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. Un lucru este însă sigur. sau “Dumnezeu”. El a fost denumit “Creatorul Unic”. această energie conştientă de ea însăşi. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. “Unicul Zeu”.

aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. având diverse forme şi culori. pe malul mării şi ne simŃim bine. fără a auzi nici un sunet. ca ochii şi urechile noastre. nu sunt materiale şi nici adevărate. creierul uman. galaxiile. creând diverse zone distincte. Ele nu sunt solide. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. asemenea câmpului din jurul unui magnet. apoi interpretate în interiorului unui computer. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. doar el. Deci lumile create. relaxaŃi şi fericiŃi. prin oscilaŃie. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. Nu este o separaŃie fizică. în bătaia brizei şi a soarelui. deodată a apărut soluŃia. tridimensionale. care de fapt nici nu ar fi posibilă. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. nemaifiind nimeni altcineva. stelele. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. Orice este în universul acesta. tânjea după experienŃă. Stările de agregare solid. s-au creat “realităŃi virtuale”. Deoarece nu există “aici şi acolo”. după tovărăşie. inclusiv omul. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. fără a vedea nici măcar un punct. sunt impresii. Astfel s-au format lumi. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. o reŃea infinită de curgeri energetice. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . sunt realizate pe acest principiu tehnologic.

ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. După realizarea cadrului. adică fiinŃele: plantele. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. a scenei. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. funcŃionând pe principii informatice. denumite Gardienii CreaŃiei. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. în spatele iluziei totul este interconectat. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. asemenea computerelor. s-au realizat actorii.ne da senzaŃia că sunt reale. 127 . animalele şi oamenii. a decorului. aşa zisele suflete. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. denumit evoluŃie. sisteme tehnologice foarte complexe. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. sau spirite. fiind un singur sistem. în scop de experimentare. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. încet. de a se reîntoarce la Sursă. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător.

până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. Ce este mai departe. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. ci doar asistată. iar omul pe cel de-al treilea.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi.3.atât 128 . prin voinŃă proprie. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. Mineralele sunt pe nivelul întâi. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. cum de altfel a presupus Descartes. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. în marele plan al creaŃiei. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. însă nu este vorba de procese pur mecanice. ea nu poate fi impusă de altcineva. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . care sunt în număr infinit. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. ci energetico-vibratorii. există diferite nivele de experienŃe. aşa cum greşit a presupus Darwin. ForŃa motoare este “intenŃia”. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. În principiu sunt şapte nivele de bază.

acesta este format. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. Este. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. nefăcându-se. asemenea Solidelor Platonice. dacă vreŃi o analogie. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. în etape. Acestea se asociază în forme geometrice. călătorind în mai multe realităŃi paralele. UnităŃile vibratorii de bază. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta.conştiinŃa proprie. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. fără a avea o formă anumită. orice structură. cea de grup. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. Odată înŃeles acest lucru. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. care este responsabilă de planeta Pământ. Însă aceste particule subatomice. dând 129 . sau modificat. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. într-o clipire. sau cu două pâlnii puse cap la cap. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. trecerea de la un nivel la altul. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. De altfel. ele apar şi dispar din realitatea noastră. În plus. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. cu viteze atât de mari. cât şi conştiinŃa mai înaltă. El este doar înrudit cu aceasta. adică electronii.

De exemplu. un cub. Ea este asemenea unui computer. Cu timpul însă. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. implicarea devenind totală. în care noi suntem acum. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. devenind parte din acŃiune. de-a lungul succesivelor incarnări. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. dragoste absolută şi bucurie. dând naştere la adevărate tragedii. care la rândul lor formează atomul. uitând cine sunt. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. pentru dimensiunea a treia. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. de a lua forma ei. 3. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. care trăieşte 130 .naştere aşa ziselor particule subatomice. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. plângând sau râzând. care au fost stocate în baza sa de date. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. iar pentru densitatea a patra. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. entităŃile separate din întreg. împreună cu personajele virtuale ale filmului. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. de unde vin şi în ce scop sunt aici. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. a fost şi este de curiozitate.

în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. sufletul. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. Totul este interpretarea minŃii. aşa zise negative. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. de-a lungul timpului. este liber şi este cunoscător al adevărului. armonie şi dragoste. în interesul grupului.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. în sens intrinsec. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. este iluzorie şi relativă. fiecare individ are memoria “albă”. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. De aceea s-a introdus uitarea. Însă această experienŃă era unilaterală. trăind în pace. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. ele sunt unelte de experimentare. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. Ele nu fac parte din alt sistem. demonice. iar viaŃa era un adevărat Paradis. ele sunt date de interpretarea mentală personală. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. nu doar al celui personal. La fel noŃiunea de suferinŃă. apoi pe 131 . care este etern. La naştere. a acestei iluzii. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt.

face aceleaşi glume. ea crează materie. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. prieteni. ce are aceleaşi tabieturi. fără a o mai trece prin gândire. prin filtrul raŃiunii. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. toŃi cei din jurul său. părinŃi.măsura trecerii timpului. experienŃe fizice. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. şi aşa mai departe. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. sau mişcări necontrolate. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. educatori. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. Ne transformă într-un “robot”. dintr-o gamă de probabilităŃi. ci care au doar puncte comune. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. dă aceleaşi replici. denumit Iad. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. fără putinŃa de a o controla. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. Păcatul nu există cu adevărat. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. inconştient. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. aceleaşi ticuri. automată. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic.

De cele mai multe ori. este doar ajutată şi asistată. care se amplifică şi se învârt în cerc.“adormire”. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. el va fi utilizat în viitor. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. simte. chiar dacă nu în prezent. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. folosindu-se de noi. fără a fi convins. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. sau de inimă. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. evoluŃia nu se face de la sine. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. cine suntem. Sigur.a ceea ce gândeşte. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. acestea sunt din spectrul negativ. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. neavând nici o utilitate. alte entităŃi de conştiinŃă. sau face. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. dar după un timp lucrurile se vor 133 . pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. gândurile. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. la început aceasta va părea imposibil. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. făcând analize inutile. să aibă voinŃa de a lucra cu el. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. în sensul autocontrolului personal . fără a avea nici un control asupra lui. În aceasta constă evoluŃia omului.

Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. De fapt. Cu timpul. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. ne va cuprinde fiinŃa. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . este timpul exerciŃiilor de autocontrol. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. mai veseli. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. care nu sunt nici necesare. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. Abia după ce am înŃeles aceasta. efectul fiind o pace mentală. ne vom simŃi mai bine. cât mai mult posibil. încet. Încet. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. nici în avantajul nostru. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. vom descoperi o lume nouă. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri.

atunci când vom avea voinŃa necesară. dinainte proiectate. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. la nivelul său de conştiinŃă. În lumea absolutului neexistând timp. ştim că este doar un film. aşa zise negative. ExperienŃele. este vorba de faptul că. nu sunt percepute de El astfel. De fapt fiecare conştiinŃă trece. căci aceasta a fost alegerea noastră. este asigurat. o vom putea schimba. sau mai bine zis. prin alegerile proprii. spectre de realităŃi paralele. este de a se 135 . Înainte de fiecare întrupare.3. în funcŃie de agenda proprie. peste care nimeni nu intervine. totul se întâmplă simultan. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. sufletele îşi aleg conjunctura. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. într-un permanent “moment prezent”. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. deşi rezultatul se ştie. aceasta având în final un singur scop. toate scenariile fiind scrise dinainte. Mai pe înŃelesul tuturor. iar actorii nu se omoară cu adevărat. care reprezintă tot ce este. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. şi să evolueze spiritual. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. prin realităŃi paralele.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. sau dramele. Noi am creat această lume şi numai noi. Scopul suprem al fiecărui suflet. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor.

ci în lumea absolutului. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. Când vom ajunge să realizăm aceasta. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. drumul fiecărui suflet este. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. De fapt este şederea aici pe planetă. ca prin farmec. extratereştri. destinaŃia fiind dinainte asigurată. în felul său. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. este poate cea mai mare frică pe care o avem. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. 136 . Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. Deci să nu ne temem. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. uniunea cu tot ce este. experimentează extazul.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. perfect calculat. Frica de moarte. este cea mai bună variantă pentru noi. desigur cu efectele dureroase aferente. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. asemenea părinŃii pe copii. pe drumul evoluŃiei. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. Până atunci însă. originea şi locul nostru real nu este aici. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. Totul fiind dinainte programat. total opuse.

În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. Vedem deci cât de magistral este acest proces. căci nu o poate schimba. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. 137 . mereu. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. Şi dacă nu ne place prezentul. totul se transformă”. cât şi pentru cea de grup. Cât despre noi. devenind din nou viaŃă. totul este perfect proiectat dinainte. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. Numai astfel în final. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. cu care trebuie să se împace. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. până la sfârşitul vieŃii. mereu. Atunci se reîntoarce de unde a venit. hrană pentru plante şi animale. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. vom putea zice că am trăit cu adevărat. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. nu avem nici un motiv de frică.Deci să ne bucurăm. cu precizie matematică. atât pentru conştiinŃa proprie. este numai împotriva noastră. Să învăŃăm să acceptăm. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. reintră în ciclul natural al Pământului. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă.

Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. tehnologiile. noi înşine suntem energie. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. ViaŃa ca definiŃie. privind peste veacuri. operele de artă. Dacă această mişcare.6 Despre Energie Totul este energie. Aceste energii. 3. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. toate evenimentele par să fie acolo simultan. ştiinŃele. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . dacă ne uităm în trecut. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. orice senzaŃie. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. Fluxurile de energii. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. filozofiile. fără a se deranja unele pe altele. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. nu există decât un singur sistem. această vibraŃie ar înceta. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. nimic nu este separat. stele. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. construcŃiile. Orice gând. având nenumărate frecvenŃe. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. asemenea semnalelor radio. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. totul. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. se suprapun în acelaşi spaŃiu.De deasupra. galaxii. cât şi de la mediul înconjurător.

în această hologramă generală mutidimensională. mai sunt încă şase învelişuri similare. creând o hologramă luminoasă. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. cum sunt de exemplu îngerii. toŃi suntem acelaşi. căci nefiind separaŃie între noi şi El. cum ar fi corpul astral. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. iar gradul ei de densitate. Orice gând. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. La nivel personal.limitate la anumite game de frecvenŃe. având densităŃi din ce în ce mai mici. Fiecare gând creează o realitate. la rândul Său. sau cel eteric. aşa zisele corpuri de lumină. cum este cazul omului. prin această mare de energie conştientă. aşa cum o demonstrează procesele din univers. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. care sunt la fel de reale sau virtuale. facem pentru El. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. altele mai rarefiate. orice emoŃie este energie creatoare. iar nivelul 139 . nici de aparate electromagnetice de măsurare. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. ceea ce noi facem. este inclus şi Creatorul. Corpul fizic al omului nu este singurul. ca şi cele trăite în starea de veghe. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. însă. trăind diferite aventuri. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. de reamintire mai exact. deşi însumată poate ajunge la valori imense. Noi şi El suntem acelaşi.

Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. prin gânduri şi atitudini negative. nu neapărat numai cel fizic. suntem superenergizaŃi. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. fiind hrănite cu “apă vie”. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. capabili de a “răsturna munŃii”. în ceea 140 . să râdem să ne bucurăm din orice. Să creăm. la un mare meci de fotbal. la un concert. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. Vom vedea că la anumite ocazii. nu este greu de loc. să avem un hobby. Cu răbdare. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. dacă nu în totalitate. şi ne simŃim perfect sănătoşi. să iubim. în timp ce la lucru. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. memoria funcŃionează mai bine. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. Faptul că nu avem din belşug energie. Crăciun. Când suntem veseli. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. Orice contact interuman. implică un schimb de energie. este din cauză că noi o blocăm mental. persoanele respective influenŃându-se reciproc. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. în timp el va apare cu siguranŃă. măcar în timpul liber. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. deoarece ea este infinită în univers.de energie din corpul nostru este scăzut. de ziua onomastică. iubitori.

Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. în ei şi în puterea Creatorului. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni.ce priveşte frecvenŃa. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. de a se teleporta. Adevărul este că ei nu au nimic în plus. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. Din punct de vedere fizic. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. pe vremea lui Pitagora. cu care se simt conectaŃi. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. Ńinute în secret. oameni capabili de a levita.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. reale. 141 . nu a celor mulŃi. Din cele mai vechi timpuri. decât credinŃa. De-a lungul istoriei omenirii. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. ne-au făcut să le sfidăm. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. vindecători. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. ca întreg. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. 3. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. sau ale grecilor antici.

care le-au Ńinut pentru ei. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. politice corespunzătoare acestor idei. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. necunoaştere şi supunere. ci un fiu al Luminii. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. au părut exagerări ale unui idealist. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. Problema este ce vrem să facem acum. de-a lungul evoluŃiei noastre. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. Ce alegere vom face însă pentru viitor. acestea fiind create pe premise false. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. cea a dragostei şi a luminii.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. căci despre el este vorba. ba 142 . aparŃinând mai degrabă vreunei secte. financiare. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. a luminii şi a iubirii. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. dacă urmăm calea sa. Adevărul este că Isus. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. în scopul de a Ńine masele în frică.

textele gnostice arse. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. în preajma dezastrului planetar global. atunci când eşti înlănŃuit. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. nici între noi şi el. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. având o planetă distrusă. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. dacă aveŃi credinŃă”. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. au fost manipulate. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ.încă şi mai multe. Noi toŃi suntem Unul. Oricât am vrea să ne amăgim. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. acum. Iată cum cel mai mare master. de către fiecare dintre noi! 143 . sau confiscate. punându-se în loc nişte teologii false.

144 .

145 .

astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. după nişte cicluri prestabilite. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. odată cu deplasarea 146 . creaŃia universului s-a făcut în etape. La sfârşitul ciclului. date de respiraŃia divină a soarelui central. de-a lungul a multor incarnări. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. formată din bine şi rău. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. din conştiinŃa totală a Creatorului. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. una pozitivă şi alta negativă.22. programe. după principul fractalilor. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. Pe măsura maturizării lor. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. inteligente. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii.4. la noi subsisteme. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. a întregului. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2.

în urma exploziei atomice. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. în care sufletele trebuie să înveŃe. stabilindu-se în centrul planetei. aflată între Jupiter şi Marte. creatorii universului.planetei gazdă prin univers. humanoizi compleŃi. ca dealtfel orice altă planetă. bine camuflaŃi. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. au venit pe Pământ. lecŃia iubirii necondiŃionate. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. capabile de a se încarna în timpuri diferite. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. care cunoscând regulile jocului universal. Această scenă. o şcoală. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. fiinŃe inteligente superioare nouă. Aceste trupuri superluminoase. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. Ele 147 .2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. sufletele s-au încarnat. are în spatele cortinei regizori. ca fiind o scenă cosmică. unde oamenii sunt actorii. fraŃi din spaŃiul cosmic. ce fuseseră eliberate. pentru a evolua mai departe. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). 4. necesare reîncarnării sufletelor.

Din acel moment au existat două feluri de oameni. după chipul şi asemănarea lor. grădina Edenului. în interiorul Pământului. până când au devenit fiinŃe umane complete. Până atunci. cei nemuritori. Au creat oameni. La început. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. în care spiritele se incarnau. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. De aceea. Totul a mers conform planului. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. au construit oraşe subterane. având trupuri eterice. pentru a produce o umanitate universală. încât sufletele din Mellona. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. de-a lungul a mii de încarnări.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. pentru această geneză biologică. au căpătat trupuri adecvate. fraŃii din spaŃiu. aflaŃi la suprafaŃă. care prin 148 . scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. pentru a atinge completarea. au venit voluntari pe Pământ. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. Au creat Agartha. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). FraŃii Luminii. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice.

încarnări succesive. Gardienii EvoluŃiei. regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. mult mai mari decât muritorii de rând. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. 149 . Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. S-au creat civilizaŃii. masterau puterea de a vindeca. ToŃi profeŃii. care s-au dezvoltat şi au apus. din corpul fizic. prin cele cinci simŃuri. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. decăzând pe scara evoluŃiei. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. IniŃial. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. sufletele lor făcând o alegere voluntară. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. pe drumul ei spre maturizare. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi.

care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină.4. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. iar ei celulele. De aceea. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. că ea este trupul. împărŃind toate bogăŃiile. trăiau în belşug. iar bolile erau în totalitate vindecabile. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. nici egocentrism. explorau spaŃiul cosmic. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 .3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. materiale. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. Rezultatul a fost iluminarea totală. nu erau bogaŃi şi săraci. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. biologică. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. ÎnŃelegerea lumii interioare. pe un continent în Oceanul Atlantic. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. şi a celei exterioare. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. Ştiau că aveau puteri adormite. Nu cunoşteau munca. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. Rasa umană din acea vreme. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. Nu existau proprietăŃi. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. denumit Atlantida. spirituale. se realiza prin iniŃieri în temple. a existat o civilizaŃie. talentele şi aptitudinile erau încurajate.

despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. în însăşi construcŃia lor geometrică. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. Masterii ÎnŃelepciunii. utilizând cristale foarte puternice. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. la sfârşitul Epocii Întunericului. nu în texte scrise. ce va putea fi descifrat de oameni. într-un limbaj universal. Au studiat gravitaŃia. în catastrofe naturale. ştiind ce se va întâmpla. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. AlŃii s-au retras în centrul planetei. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. generând şi întărind ego-ul. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. ci codate matematic. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. Extratereştrii au părăsit planeta. trecând prin Epoca Întunericului. Au cercetat electrogravitaŃia. aşezate în punctele energetice ale planetei. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. pentru a controla structura materiei. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale.

naŃiile s-au răspândit. care au început o milenară luptă pentru putere. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. se închinau la ei şi îi serveau. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. totul a progresat în polaritate. în multiple încarnări. cunoştiinŃele.comunicarea cu lumile superioare. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. ce a stat la originea formării universului. una exoterică. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. în căutarea sunetului primordial.4 Epoca Întunericului După catastrofă. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. luptă ce a continuat până în zilele noastre. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. separaŃie şi individualism. Gruparea cea nouă. FrăŃia Întunericului. pentru cei mulŃi. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). fiind neştiutori. spiritul lor a decăzut tot mai mult. Însă. CeilalŃi. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. 4. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. au apărut conducătorii şi elita. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. pentru ei. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. un grup de studenŃi. au fost duse în 152 . ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial.

care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. S-a jucat jocul. ajutând trecerea la Epoca de Aur. necesar evoluŃiei umanităŃii. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie.Egipt. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. în est. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. în frăŃia Dragonului Roşu. Purtătorii luminii. cu misiuni secrete. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. “când două părŃi se luptă. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. 153 . de la ConfederaŃia Galactică. între cele două polarităŃi. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. au introdus un program secret de educaŃie. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. altele în Tibet şi în India. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. Din timp în timp. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. Aceasta s-a împărŃit mai apoi.

apare în istorie câteva secole de-a rândul. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. Agartha este un oraş eteric. Nimic. prin introducerea noii ordini mondiale. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. Agartha a reprezentat polul Alfa. Toate regimurile politice. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea.Contele de Saint Germain. s-au materializat din când în când. unii ca masteri încarnaŃi. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. au avut acelaşi obiectiv. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. ca o forŃă de balansare. ci doar un observator. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. sistemele sociale. ci doar un plan grandios. A fost impusă influenŃa Soarelui. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. religiile. subpământean. erau iniŃiaŃi. latura spiritului. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. a masculinului. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. pentru a nu se crea un întuneric total. al lumii materiale. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. Ce s-a întâmplat cu Agartha. alŃii ca emisari. periodic. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. IluminaŃii. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. ceea ce este de-a dreptul imposibil. de exemplu. până când oamenii vor deveni 154 . s-au retras înainte de dezastru. care nu eşuează niciodată. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă.

evreii au înflorit. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. 4. cu rolul de a răspândi mesajul. a omului complex. pentru a pune fundaŃia omului zeu. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . Ultimul avatar. În final. a manifestat iubirea necondiŃionată. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. dându-le cunoştiinŃe. Pe vremea Vechiului Testament.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. oraşe şi civilizaŃii. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. din umbră. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. Fiecare eră a avut un rol. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. Isus. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. temple. aceştia înflorind.capabili de a le lua din interiorul lor. Noul avatar este un grup complex de suflete. denumit avatarul Ascensiunii. Astfel a apărut Kabbala. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. de la Potop la Abraham şi Moise. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. El va introduce noua eră a Vărsătorului. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi.

Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. sau societatea. nimeni nu este total negativ.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. de la Atlantida la Egipt. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. astăzi. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. căci practic erau jumătate om. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. au construit temple şi au furnizat bani. sistemele statale. înŃelegere. În timpul misiunii sale. încet. ci de a deprograma structura ego-ului. ci ghizii ei. jumătate animal. la Greci. Australia. religiile. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. pentru a-l educa pe om. practic. Masonii şi IluminaŃii. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. Totul este doar o experienŃă. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. Toate forŃele conducătoare. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. lucrând mână în mână cu Creatorul. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. prin mijlocirea extratereştrilor. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. America. Roma şi toate culturile Europene. EvoluŃia omului este 156 . FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. adusă de Isus.

După moartea lui Isus. iar documentele autentice arse. au căpătat averi. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. a falsificat scripturile originale. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. văzând aceasta. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. datorită necunoaşterii. încât îi înfruntau chiar 157 . Apostolul Petru. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. urmând strict cuvinte moarte. ele erau dinadins distorsionate. pentru a simboliza confuzia creată.asemenea aurului. care era de partea romanilor. Puterea lor ajunsese atât de mare. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. sau falsificate. a cerut să fie spânzurat de picioare. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. cuvintele sale au fost interpretate greşit. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. Multe alte frăŃii însă. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. De-a lungul timpului. construind castele şi introducând sistemul monetar. au încercat să afle adevărul. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin.

Ca urmare. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. a părăsit vechiul ordin. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. în trecut. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. un călugăr din Viena. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. profeŃită de Isus. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. despre cum. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. 4.şi pe regi. locul de naştere a lui Adolf Hitler. înfiinŃând Noul Ordin Templier. pe nume Lanz Von Liebenfels. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. cum ar fi Bhagavad Gita. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. El a studiat vechile scrieri indiene. descendentă directă a zeilor din Atlantida. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . cu părul blond şi ochi albaştri.

până când omenirea se va sătura de războaie. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. în care cele două frăŃii se 159 . Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. dincolo de munŃi. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. după cum povesteau textele hinduiste. fiind alcoolic. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. datorită faptului că tatăl său. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. sau cataclism. colaborator la revista ocultă Osara. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. Dietrich Ecart. de o mie de ani. Prin folosirea drogurilor. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. Hitler a devenit medium. o bătea pe mama sa. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. indiferent că este vorba de regat. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. IluminaŃii. comunism. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. care spuneau că.zei originari din Atalantida. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. după care Isus va reveni pe Pământ. făcea mare propagandă acestor idei. din umbră. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor.

a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. de practicarea magiei negre.acuzau din nou reciproc. antigravitaŃională. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. 160 . în preajma polului sud şi găsind-o. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. De asemenea. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. Hitler. Printre altele. de fapt. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. din rândul prizonierilor.

Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. împreună cu soŃia sa.7 Epoca de Aur Şi astfel. 4. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. cea exterioară o va urma. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. până în anul 1987. pentru alŃii Eliberarea. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. ci prin modificarea lumii interioare. el a reuşit să fugă. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. în locul care este cel 161 . rasa umană a ajuns în fine. sau a ochilor. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. mai întâi. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. după mii şi mii de ani de încarnări. după culoarea părului. după care. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. Ciclul cosmic al întunericului. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. o rasă nu poate fi superioară alteia. unde a trăit ascuns. la nivelul următor. în Argentina. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. pentru unii va fi Apocalipsa. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. la maturitate.

către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a.. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. Periodic s-au trimis informaŃii. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. reŃeaua magnetică a Pământului. Au făcut un plan. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. În deplasarea sa prin galaxie. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. să-şi înceteze activitatea. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii.m.mai potrivit pentru el. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. Foarte mulŃi oameni se trezesc. în centrii energetici ai planetei. înŃelegând că toŃi suntem UNUL. 162 . La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. Ei s-au adunat în locuri specifice. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. după somnul de milenii realizând că universul este viu. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. activând porŃile către ascensiune. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. Pe data de 11 ianuarie 1991. pentru a se încarna pe Pământ. împreună cu arhanghelul Mihai. la ora 11:11 a. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. telepatic şi prin chanelling.

pentru antrenamente şi instruire. în schimbul materialului genetic. porŃile stelare. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. toate tainele fizicii universale (energia liberă. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. a fost pe cât posibil muşamalizată. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. dar Ńinute departe de cei mulŃi. În final. de care aveau nevoie. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre.misiunea lor fiind îndeplinită. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . teleportarea. De aceea orice întâlnire de gradul trei. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. oamenii intrând în grădina Edenului. în Aria 51. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. Practic. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. contrazicând părerile oficiale. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. iar negativul va dispare pentru totdeauna. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. călătoria în timp. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea.

adevărurile vieŃii. religioasă. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. ca o expresie desăvârşită a Divinului. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. sau va dispare. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. Orice structură socială. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. politică. nu numai în persoanele alese. 164 . căci fiecare va deveni propriul său master. se va restructura. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. vremea masterilor se va încheia.

165 .

nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. Omul actual. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. Nu înseamnă că 166 .1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. Această evoluŃie. Deci spirit. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. mai pe înŃelesul clasic. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. mişca obiecte fără atingerea fizică. a levita. deşi este asigurată. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. adică un superhumanoid. avea percepŃie extrasenzorială. a călători în timp şi spaŃiu. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic.5. capabil de: a trăi nelimitat. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. ci foarte reale. manipula materia. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. Antrenamentul Spiritual. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. poate avea loc mai repede sau mai încet. oricum nu vei fi de acord cu el. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente.

ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. poŃi doar să o uiŃi. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. va trece în Dimensiunea a 4 a. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. pentru a pune bazele Epocii de Aur. în care te zbaŃi acum. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. programat cu precizie matematică. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. de forŃe superioare omului. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. ci doar interpretări mentale. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. ce a fost creată dinadins. să învăŃăm şi să evoluăm. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. la stadiul de adevăraŃi 167 . Dacă însă. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. eşti pe calea cea bună.este rău. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. de către Unicul Creator. vor ascende pe Noul Pământ. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. conform ciclului cosmic. Tu ai fost. Miza jocului este foarte mare.

prezentate în această carte. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. Toate corpurile cereşti. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. materiale. sau Creator. este nu numai neadevărat. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. toate organismele sunt vii. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. pipăit. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. De aceea. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. este o conştiinŃă. miros şi gust. asemenea curgerii unui fluid. care crează realităŃi fizice. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. auz. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. văz. 5. o inteligenŃă supremă. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. asemănător cu cele din starea de veghe. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. Nimic nu este stabil.humanoizi. cum este şi trupul nostru.

trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. în cea mai mare parte a timpului. mai puŃin dense. Trupul fizic. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. Trăim. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. Omul este un complex format din minte. pe care îl vedem. reprezintă adevărul absolut. în funcŃie de 169 . fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. care este asemenea unei porŃi stelare. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. după un lung şi greu antrenament. din alte tărâmuri de existenŃă. Singura forŃă pe care o avem. de această dată direct. formează aura. emoŃional. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. precum şi a aştrilor. instinctiv şi sexual. este voinŃa. de mişcare. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. altor entităŃi. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. Aceste trupuri. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor.electromagnetice vin. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. Ele sunt dispuse în straturi. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. prin intermediul glandei pineale. la nivelul minŃii logice. în general. dar nu este aşa. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin.

decât o maşinărie materială. Zeci de 170 . trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. bazată pe toate programările anterioare. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. din acest ocean de conştiinŃe. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. având diferite densităŃi. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. cu infinitul. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). fără un trup fizic. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. alcătuită din carne şi oase. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. ConştiinŃele superioare. ceea ce este fals. Singura problemă este că odată cu încarnarea. ceea ce este bine. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. 5. controlează şi dirijează. pur energetice. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter.nivelul spiritual al fiecăruia. Deci mai degrabă. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. pe care îl formează. memoriile anterioare sunt şterse. pe de altă parte însă.

sau de mare pericol. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. aşa cum bate vântul. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. este de a ne opri din ceea ce facem.entităŃi inteligente. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. bucurie. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. de a ne calma iureşul gândurilor. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. sufletul. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. bazate pe frică şi negativitate. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. De aceea primul pas în a realiza aceasta. de exemplu. exterioare nouă. de exemplu. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. în a vedea cine suntem cu adevărat. Atâta este puterea a de concentrare a omului. pentru a participa la experienŃă. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. Un alt exerciŃiu ar fi ca. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. tot cu ochii pe ceas. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. ne dau tot felul de impulsuri. se trezeşte din adormirea sa. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. Ele sunt asemenea prădătorilor. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 .

mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. Apoi luaŃi de exemplu. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. pe care o percepeŃi cu ochii. interioară. din ce material este alcătuit. există şi o alta. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. să vă apropiaŃi de ea. Uitându-vă fix la el. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. etc. în afara lumii exterioare. o anumită imagine. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. sau o canapea. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. văzându-i toate detaliile. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. 172 . la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. ce formă şi ce culoare are. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. Aceasta este informaŃia pură. de exemplu un pix. venită din eter. ContemplaŃi un obiect. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. ca şi când vă uitaŃi la televizor. cu ochiul minŃii. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. care a fost procesul lui de fabricaŃie. să zicem o floare.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu.

Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. sute de şcoli dau diverse tehnici. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. merg cel mai bine. care spun ele. Metodele sunt foarte variate. fie în poziŃia de lotus. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. deşi dă o ameŃeală uşoară. putând încetini undele creierului în maximum două minute. nu numai să opriŃi mintea. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Este bine să fiŃi în faŃa patului. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. După 2-3 173 . sau o roată cu spiŃe colorate. Acest exerciŃiu. pentru ca. alŃii numai ascultând muzică. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. oriunde v-aŃi afla. Stând în picioare. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. în sens invers acelor de ceasornic. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. să vă aşezaŃi repede. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. sunteŃi în control. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. care vi se potriveşte. dacă ameŃiŃi.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă.

apoi deschideŃi ochii. pentru a vă adânci în relaxare. Încet. Starea aceasta este denumită starea alfa. încet. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. Nu omiteŃi organele interne vitale. vă va cuprinde. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. ca şi când aŃi dormit câteva ore. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. revenind înapoi în lumea fizică. o intensitate greu de imaginat. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. umeri. lăsaŃi-le să curgă. spate. începeŃi relaxarea trupului. bazin. de la creştetul capului coborând pe gât. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. picioare. stând relaxaŃi la soare. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. abdomen. cu timpul însă. ficatul şi rinichii. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. asemenea celei de înainte de a adormi. şi acestea trebuiesc relaxate. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. gândurile fiind cu mult 174 . e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. nu vă opuneŃi. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. mâini. inima. cu divinul. De multe ori vă pot apărea imagini. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. încet. încet. căci sunt multe de făcut în această stare.respiraŃii adânci. cu sufletul. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. de visare conştientă. Când o doriŃi. piept. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul.

încetinite. de bine ce ai început să scoŃi capul. Însă fii pregătit. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. când are loc o trezire în masă a sufletelor.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. crezând că normalul e să fii ca ei. Oricum un lucru este sigur. de meditaŃie. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. Frica de moarte va dispare. Iar 175 . odată ce aŃi înŃeles aceasta. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. ci o inteligenŃă superioară. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. cu mult mai grandios şi mai liber. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. Acest tip de exerciŃiu. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. cu mult mai presus de acestea. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. nimeni nu te va crede. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. care sunt şi ei pe acest drum. cu orice preŃ. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. MulŃi vor spune că nu eşti normal. este o eliberare. Deci caută prieteni.

înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. instinctiv şi sexual. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. Vezi cum vorbele. este distorsionat şi fals. de mişcare. secându-te de energie. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. oricând dorim. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. tot ce spun religiile. ToŃi avem ghizi spirituali. Aşa cum am mai spus mintea. este asemenea unei puşcării. acŃiunile. Fii deci ca un luptător. ştiinŃa oficială. mişcările. totul este mecanic. de când ai deschis ochii. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. ca un mecanism. emoŃional. Ei sunt acolo pentru noi. societatea.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. toŃi avem un Sine Superior. Însă nu uita. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. aşa zişii centri şi anume: logic. filozofiile. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. sau conştiinŃa. din alte lumi. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . divinul este în interiorul tău. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. cultura. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta.

afirmaŃia. care odată programată este transferată la cel de mişcare. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. Orice mişcare nouă. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare.mecanism care analizează şi judecă. cum ar fi. De asemenea. secreŃia glandelor. comparaŃia. îşi au originea aici. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. supărare. realizarea unei impresii. este mai întâi însuşită de centrul logic. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. în zona pieptului. respiraŃia. El este situat. Toate funcŃiile de gândire. Pe de altă parte. imaginaŃia. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. să zicem învăŃarea scrisului. bucurie. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. formarea de reprezentări şi concepte. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. de toate reflexele interioare. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. asimilaŃia. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. circulaŃia sângelui. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. digestia. a jocurilor sportive. centrul emoŃional se află în zona şalelor. frică. Dacă ar fi aşa. memoria gustului. uimire. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. vorbirea. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. negaŃia. până la conducerea automobilului. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. şamd. 177 . funcŃionarea organelor interne.

centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. memoria durerii. deşi există aceşti centri specializaŃi. căscatul. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. sau ticuri. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. dans. animalic. râsul. una pozitivă şi alta negativă. Din considerente de supravieŃuire. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. sau asociaŃii.memoria mirosului. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. entuziasm intelectual. dacă apare un dezechilibru. de a descoperi. meşteşugăreşti. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. pasiuni. simŃ estetic. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. De exemplu. strănutul. sport. emoŃională şi intelectuală. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. un alt centru poate să-i ia locul. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. prin memorii. 178 . Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit.

O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. Problema este însă. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. să devii practic jumătate bărbat. în cea mai mare parte. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. Desigur aceasta este adevărat în general. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. fără suflet. ConsecinŃa acestui lucru este că. După controlul gândurilor. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. De fapt. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. că fie bărbat fie femeie. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm.De exemplu. adică să balansăm cei doi centri. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. EmoŃiile se abat în general. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. la nivelul centrului intelectual. de la caz la caz existând variaŃiuni. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. de aceea 179 . ca un trăsnet asupra noastră. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. intelectual şi emoŃional.

meditaŃie. nimic şi nimeni nu te poate salva. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. necontrolat. poŃi trece la etapa de control.trebuie să ne luptăm cu ele. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. Vorbitul. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. situaŃie. iar vorbitul prea mult. eşti prins într-o activitate. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. îŃi pierzi conştiinŃa. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. duce la pierderea conştiinŃei. gândurile. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. în general. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. eşti pierdut total. persoană. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. însă savurează orice victorie şi încet. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. ieşitul la o plimbare. duce la un consum de energie. când eşti stăpânit de frică. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . emoŃiile şi mişcările în totalitate. Identificarea este foarte dăunătoare. exerciŃii de respiraŃie. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. ascultarea de muzică. încet vei progresa. Observă că atunci când eşti prea surescitat. sau activitate. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente.

care îşi apără pielea în permanenŃă. sau trăiri. care încearcă să definească imagini. între care energia circulă liber şi se amplifică. de vibraŃie şi energie înaltă. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. sunete. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. negativişti. încearcă doar să îŃi ia energie.stare de bine. ExperienŃa este cea care dă adevărul. Observă cum mai toŃi oamenii. Cuvintele sunt doar simboluri. sau violenŃi. că nu ştiu ce fac. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. oricât ar fie ele de avansate. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. calmi. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. emoŃii. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. veseli. când acesta face o boroboaŃă. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. Caută grupuri de oameni pozitivi.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. pentru că nu ştiu.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. Nu uita că trăim într-un univers prădător. deschişi. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. deoarece e mai uşor. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. 5. Este de preferat. iubitori. debarasarea 181 .

ticuri. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. mai ales cele de forŃă. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. Supraefortul este cel mai important. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. apărând o plăcere a mişcării. Observă cum la început oboseşti uşor. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. De unul singur îŃi va fi foarte greu. de la cele mai noi evenimente. care este de-a dreptul imens.de vicii. Trupul uman are nevoie de mişcare. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. alimentaŃia deficitară. scoate din memorie. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. preluată din rezervorul general. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. obiceiuri mecanice. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. luată în sens invers. nu numai fizică dar şi mentală. toate persoanele şi evenimentele. Începe. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. ExerciŃiile fizice. vorbitul prea mult. Aceasta nu este uşor desigur. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. capacitatea de efort creşte. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . sedentarism. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. O şcoală. apoi pe măsura antrenamentului. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. sau un grup sunt de preferat. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. apare un aflux de energie.

ele au scopul lor în evoluŃie. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. 183 . Tu eşti singurul tău judecător. Deci nu ai fi putut să eviŃi. Totul este doar în mintea ta.făcut. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. un nou început. sau vătămat. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Tu şi experienŃa ta. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. este din cauză că nu ştiu. oricât ar fi ea de dură. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. se întâmplă obligatoriu. nu există decât experienŃa. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). e doar un prag. Important nu este ce ai făcut. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. o transformare. nu îŃi vei înceta existenŃa. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple.

trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. în bine şi rău. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. fii brav. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. de fapt ai foarte puŃin timp. despre nimic. Nu îŃi este de nici un ajutor. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. Nu ai o eternitate aici. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. ToŃi şi toate sunt perfecte. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Nu poate fi experienŃă a luminii. Nu te văita la nimeni. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. sau handicapaŃii de pe planetă. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. Foloseşte-l la maximum. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. suntem un fir de praf într-un univers infinit. pe această planetă. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. iar viaŃa ta este perfectă. chiar dacă-Ńi este greu. fără cea a întunericului. Nu avem nici o importanŃă. ajută-l cu ceea ce are nevoie. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. Abia eşti conştient de al tău. sau în trecut. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. în lumină şi întuneric. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva.

Puterea omului este incalculabilă. Stai cât mai mult în bucurie. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. Vezi tabloul general al creaŃiei. Alege deci conştient. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. nu te implica prea mult emoŃional.pentru nimeni şi nimic. ca pe un film.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. Priveşte totul detaşat. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. nimic nu este serios. în veselie. Fiecare clipă este de aur. grandoarea şi măreŃia lui. Fă din orice activitate o meditaŃie. sau un vis. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. în orice eveniment. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. asemenea unui copil. nu judeca pe nimeni. sau situaŃie. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană.

din spectrul luminii. hrană şi adăpost. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . după care urcă pe şira spinării. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. Nevoile ei sunt instinctuale. Ea conduce energia pământului în sus. precum şi o glandă endocrină. prin eliberarea de hormoni. prin picioare.diferite. pentru a balansa sistemul endocrin. Culoarea asociată este roşu. de supravieŃuire.

dorinŃe. citrină. rodonită. carnelian. Ea ne dă puterea personală. Culoarea asociată este verde. senzaŃii şi mişcare.energia evoluŃiei conştiinŃei. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. spontaneitate şi puterea de a accepta. Cristale utilizate: jasper roşu. Ne dă energie. voinŃa. turmalină galbenă. ego-ul şi unitatea. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . rubin. garnet roşu. să simŃim compasiune. reprezentând limbajul. aşteptând să fie trezită. aquamarină. Culoarea asociată este galben. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. Cristale utilizate: topaz. opal. Cristale utilizate: peridot. Ne permite să iubim intens. care stă adormită. Chakra Gâtului este situată la gât. topaz roz. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. pentru a se ridica spre cap. safir albastru. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. Cristale utilizate: safir. carnelian. emerald. Culoarea asociată este albastru. calcită. nu domina. să avem un simŃământ de pace. cum ar fi cea a sunetului. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. cuarŃ roz. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj.

Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Culoarea asociată este indigo. selenită. turcoaz. safir albastru. Ne aduce informaŃie. lapis iazuli. Dă conştiinŃa pură. conexie spirituală şi extaz. Ea reprezintă chakra conştiinŃei.ceilalŃi şi să fim buni oratori. situată deasupra cm. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. înŃelepciune. Cristale utilizate: celestită. în evoluŃia noastră actuală. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. Cristale utilizate: diamant. cea care le controlează pe toate celelalte. înŃelegere. Cristale utilizate: moldavită. Ne conectează cu cosmosul. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. Aceşti centri energetici. ametist. holografică şi situată în afara timpului. Culoarea asociată este violet. Este legată de actul vederii spirituale. Cristale utilizate: topaz albastru. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. este multidimensională. sugilită. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului.

Când sunt nebalansate. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. precum şi dezvoltarea voinŃei. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. Perfectul echilibru dintre minte. până ajunge la 189 . de Unicul Creator.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. sau acŃiune. sunt de o mare sensibilitate. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. în gândirea şi comportamentul nostru. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. pe rând. sau cap. sau suntem egoişti. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. La cea de a treia. ne simŃim victime. În meditaŃie. La cea de a cincea înŃelepciunea. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. ele încep să se cristalizeze. sentiment. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. Un exerciŃiu foarte uşor. fugim de realitatea fizică. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. prin fiecare chakră. începând cu cea a rădăcinii. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. Simptomele fizice includ dureri de picioare. spate.

cafelei. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. etc Reflexologia. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). corespunzătoare chakrelor. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. HAM. OM Concentrarea asupra yantrelor. RAM. YAM.cea a coroanei. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. nu au puterea. foloseşte punctele din palme şi tălpi. de activare şi balansare a chakrelor. alcoolului. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. VAM. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. cu care se masează locurile de pe corp. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. efectuată de instructori specializaŃi Yoga.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. deşi sunt foarte importante. prin masarea acestora. 190 . 5.

este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. de a ne deschide spiritual. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. cum îŃi este mintea. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. în mijlocul naturii. de meditaŃie. sau în locuri sacre. Iată câteva recomandări. calcita. ce efect are asupra ta. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. Ca o regulă generală. Observă pe fiecare. având o gamă largă de frecvenŃe. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. cum te simŃi. situate în centrii energetici ai planetei. pe malul mării. aşa zisele vortexe. aglomerate. la început. turcoazul şi lapis iazuli. iniŃierea spirituală era făcută în temple. În trecut. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. ce respectă principiile geometriei sacre. sau surescitată. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. Lucrând cu ele. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. totul este energie. moldavita. dacă este relaxată. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . Aici energia este deosebit de puternică. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. asistată de către masteri. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. diferite de cea a aurei proprii. după o perioadă relativ scurtă. Orice cristal este uşor de simŃit. Printre cele mai puternice cristale sunt. Caută locuri liniştite. Acestea sunt construcŃii megalitice. a aerului şi a apei. în oraşele mari.singure. Practic.

Labradorite Balans. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . nivelul de amplificare diferă. Într-o încăpere cu lumină difuză. la alŃii cât şi la diferite obiecte. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. capabilă de a amplifica energia. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Jasper. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. din Egipt. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Lepidolită Concentrare: Fluorite.capabile de a face să curgă energia.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. Ca material se poate utiliza lemnul. Aur. Nu este greu. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. Kanite. sau aluminiul. plasticul. cuprul. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. minte.

au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. cum ar fi. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. cu acordul tău bineînŃeles. un instructor. în care mintea îŃi este total oprită. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. mult mai profundă decât meditaŃia. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. ca şi când dormi. iar 193 . Acesta poate fi contactat. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. te poate hipnotiza. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. Anumite substanŃe psihedelice. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. În această stare. el poate comunica prin tine. întrun scop prestabilit. După terminarea şedinŃei. inducându-Ńi o stare de relaxare. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. însă eşti conştient. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. De asemenea. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. Pentru că. pentru a o asista. sau albastru. de exemplu. cu alte entităŃi inteligente.alb. Fiecare persoană are un Sine Superior. a unui obiect roşu. obŃinute din plante. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. sau chiar un prieten mai iniŃiat. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte.

cum se deplasează pe un grafic. DMT-ul. vei începe să visezi conştient. de către Creator. tranchilizantele. nu sunt recomandabile. cocaină. 194 . nu le folosi. deoarece. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. marihuana. la petreceri. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. cum fac mulŃi. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. etc. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). pe planetă au fost însămânŃate. morfină. mai înalte.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. nefiind naturale. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. Aşa zisele droguri sintetice. care te Ńine prizonier. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. anumite ciuperci. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. Sigur. Ele trebuiesc folosite. nu tot timpul. doar de câteva ori în viaŃă. Închizând ochii. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. asemenea unui robot. în scop de amuzament. ci doar la început. a matricei. percepŃia ta se limitează. sute de astfel de plante. Plantele practic. la dependenŃă. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului.

nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. a urechilor. după o vreme te vei simŃi. În această stare. toată experienŃa este doar imaginaŃie. fără a adormi. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . Cu timpul meditaŃia. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. depărtează-le. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. de a vedea imagini. sunt deosebit de benefici. chiar dacă nu o vezi.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. fiori prin corp. sau pe şira spinării. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. care pot fi de o intensitate foarte mare. apropie-le. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. ca de transă. a auzi voci. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. simte această energie. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. în lateral. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. notează-le dacă este necesar. Aceşti fiori. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. łine palmele faŃă în faŃă. de a stabili contacte cu Sinele Superior. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei.

Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. Şi nu uita. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. puterea ta este infinită. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. eşti o fiinŃă divină. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat.tău. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. 196 . esenŃa Creatorului. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

Datorită scăderii densităŃii celulelor. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. în paralel cu schimbările fizice. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. prin trezirea spirituală obişnuită. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. sau un sentiment de inutilitate. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. care pot da stări de depresie. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. în anul 1988. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. cauzate de moartea egou-lui. pot apare dureri. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior.proces se desfăşoară în etape. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. precum şi a vibraŃiei planetei. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. Între etape există perioade de gol. mentale şi emoŃionale. spiritul are un nivel mai ridicat.

trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente.chiar şi apariŃia diareei. Aceste mesaje. ducând la dereglări metabolice. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. Clarviziunea practic va lua locul 203 . Este începutul trezirii spirituale. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Ele se manifestă ca Ńiuituri. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. alergarea. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. ce intră în el. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). La începutul nivelului al zecelea. etc). La nivelul al nouălea. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. distrugând receptorii de insulină din celule. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). înotul. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. având ca efect îngrăşarea. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. sau bâzâieli în cap. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. ci se arde. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită.

Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. extazul. reprezintă ascensiunea. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. În fine nivelul al doisprezecelea. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. Este de fapt un proces foarte simplu. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. 204 . tu fiind tot aici.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. AbilităŃile spirituale continuă să crească. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. cum ar fi de exemplu. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. cu misiunea de a ajuta procesul. devenind mai luminos. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. dar un altul. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. care se întâmplă într-o clipă. uniunea cu Creatorul Universal. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. Ele sunt printre noi.

Aceste fiinŃe extraterestre. în general. care este nevoită să reacŃioneze. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . ar însemna o impunere. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. Ei practic. Acestea de obicei. Răspunsul este foarte simplu. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii.). dacă există cu adevărat. la nivel personal. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. cutremure. lucrează în plan telepatic. atât în starea de veghe. aceasta făcându-se. prin contacte cu diverse persoane. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. mai evoluate. secete. cât şi în vis. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. etc. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. Deci. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. taifunuri. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. de către forŃele întunericului. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient.

care are loc dinspre interior spre exterior. în puterea Creatorului. De aceea. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). astăzi în viaŃa fiecăruia. spirituală. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. Deci este timpul să ne bucurăm. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. este vorba de o revoluŃie paşnică. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. ieşind de sub capcana iluziei. iar pe de alta. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. Energia crescândă. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. este acum. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. Să credem în proces. care va intra în trupurile noastre. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. nu să ne speriem.

Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. etc. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. sau vom sări într-a 4 a. căci într-un fel sau altul.. 207 . în dragoste şi pace. adevăratul Paradis. ca în filmul Stargate. Suntem o generaŃie norocoasă.. Nu sună frumos? Aceasta va fi. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. în care moartea va dispare. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. putând fi modelat după plac. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. veseliei şi ajutorului reciproc. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. pe care de atâta timp am uitat-o. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. este să dorim să ne schimbăm. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. sau unii. în armonie cu noua planetă. călătoria în timp. nu separată că acum. capacitatea de a transforma şi crea materie. compasiunii. indiferent unde se află. în care vom trăi ca o familie. telepatia. sau unde vor ajunge.ajutorul minŃii). puterea de vindecare spontană. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. Tot ce avem de făcut. aşa cum spunea Isus. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. chiar direct într-a 5 a.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. 212 .Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc.

Brenilly. J. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E.Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. H.

Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 . Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2.

Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars. NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt.

ca enterprisemission.com/freenrg/tors cseti. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com 216 .co.org centerpointe.com gyro-scope.com universeofpower.pair.com orbit.uk depalma.net 21stcenturysciencetech.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com silvaultramindsystems.com geometrycode.com learningmeditation.com singtech.com goldmanmethod.com servtech.com lauralee.com/sg/index.html greatdreams.com digg.org newciv.org keelynet.com trufax.nl crystalinks.com cycle-trader.shtml goldennumber.com/munck.com hemi-sync.com amasci.com soulsofdistortion.org philosophy.

net projectavalon.com deoxy.lightworker.net hypnosis.com newton.com nealedonaldwalsch.html primarypeception.com cropcircleconnector.org projectcamelot.com athenapolis.com antigravitypower.tripod.ac.com ourhollowearth.com/Grebennikov/index.ex.net divinecosmos.htm hado.uk tmgnow.com 217 .org/mckenna.com livingcosmos.com superstringtheory.com lightworkers.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful