P. 1
marketing

marketing

|Views: 1,853|Likes:
Published by Cristina Cucuta

More info:

Published by: Cristina Cucuta on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • OBIECTIVELE GHIDULUI
 • STRUCTURA
 • INTRODUCERE
 • INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI
 • CE ESTE MARKETINGUL?
 • FUNCÞIILE MARKETINGULUI
 • UNDE, CÂND ªI CUM SE APLICÃ?
 • IN CE MÃSURÃ MARKETINGUL TE AJUTÃ SÃ FACI BANI?
 • TIPURI DE MARKETING ªI DOMENII DE APLICARE
 • CUVINTE-CHEIE
 • MEDIUL EXTERN AL FIRMEI
 • CAPITOLUL II NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRÃ
 • Relaþiile întreprinderii cu mediul extern
 • Tipuri de cerere
 • CEREREA ªI OFERTA
 • Ce se înþelege prin noþiunea de produs?
 • Ce se înþelege prin noþiunea de serviciu?
 • PRODUSE ªI SERVICII
 • Ce este piaþa?
 • PIAÞA ªI COMPONENTELE EI
 • Tipuri de pieþe
 • Dimensiunile pieþei întreprinderii
 • Ce reprezint㠓niºa” de piaþã?
 • Ce este segmentarea pieþei?
 • Condiþiile unei segmentãri eficiente
 • SEGMENTAREA PIEÞEI
 • Tipuri de concurenþã
 • CONCURENÞÃ, COMPETITIVITATE, POZIÞIONARE
 • Ce este competitivitatea?
 • COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
 • Cine poate fi numit consumator?
 • Caracteristicile ºi ierarhizarea nevoilor de consum
 • Factorii care influenþeazã comportamentul consumatorului
 • Ce este comportamentul consumatorului?
 • Direcþii de investigare
 • Ce este politica de marketing a unei întreprinderi?
 • IN CE CONSTÃ MIXUL DE MARKETING?
 • CE REPREZINTÃ CERCETAREA DE MARKETING?
 • Ce este strategia de marketing?
 • Tipuri de strategii
 • Ce este politica de produs?
 • Conceptul de marketing-mix
 • POLITICA DE PRODUS
 • Ce reprezintã gama de produse?
 • Ciclul de viaþã al produselor
 • Relaþia produs - ambalaj
 • Criterii de evaluare a oportunitãþii de lansare pe piaþã a unui nou produs
 • Strategii de produs
 • In ce constã politica de preþ?
 • POLITICA DE PREÞ
 • POLITICA DE DISTRIBUÞIE
 • Ce este politica de distribuþie?
 • Funcþiile distribuþiei
 • Strategii distribuþionale
 • POLITICA PROMOÞIONALÃ
 • Ce este politica promoþionalã?
 • In ce constã programul de marketing?
 • PROGRAMUL DE MARKETING
 • OBIECTIVE
 • Utilitatea cercetãrii de marketing
 • ESENÞA CERCETÃRILOR DE MARKETING
 • Ce reprezintã cercetarea de marketing?
 • Tipologia cercetãrilor de marketing
 • De unde ne informãm?
 • ETAPELE CERCETÃRII DE MARKETING
 • METODE DE CERCETARE
 • OBSERVAREA
 • ANCHETA
 • EXPERIMENTUL
 • Ce sunt studiile calitative?
 • STUDII CALITATIVE ªI STUDII CANTITATIVE
 • Tehnici de investigare în cadrul studiilor calitative
 • Ce reprezintã eºantionul ºi sondajul de opinie?
 • Cum sã alcãtuim un chestionar?
 • Ancheta pe Internet
 • CE ESTE POLITICA PROMOÞIONALÃ?
 • Publicitatea
 • FORMELE ACTIVITÃÞII PROMOÞIONALE
 • Promovarea vânzãrilor
 • Relaþiile publice
 • Manifestãrile promoþionale
 • Forþele de vânzare
 • AVANTAJELE ªI DEZAVANTAJELE MIJLOACELOR DE COMUNICARE ÎN MASÃ
 • CUM SÃ NE ALEGEM PERSONALUL ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ?
 • Determinarea necesitãþilor
 • Calitãþile unui bun vânzãtor
 • Cãutarea candidaturilor
 • Preselecþia
 • Selecþia
 • Perioada de probã
 • Stimularea vânzãtorului
 • Evaluarea muncii vânzãtorului
 • De ce trebuie sã planificãm vânzãrile?
 • PLANIFICAREA VÂNZÃRILOR
 • Ce trebuie sã luaþi în considerare în elaborarea planului de vânzãri
 • ELEMENTELE DE BAZÃ ALE COMERÞULUI
 • CE PRESUPUN VÂNZÃRILE EFECTIVE?
 • Orientarea spre client
 • Ce sã facem ca sã vindem mai mult pe zi?
 • Determinarea axei strategico-tactice
 • CE ESTE MERCHANDISINGUL?
 • RELAÞIA VÂNZÃTOR-CLIENT
 • PROCESUL DE VÂNZARE ªI RECLAMAÞIILE
 • BIBLIOGRAFIE

1

MARKETING
Ghid pentru antreprenori, instructori ºi consultanþi

Silvia Harnãu Elena Bognibova Igor Morozov

Biblioteca antreprenorului Chiºinãu * 2003

BIZPRO-Moldova
1

2
CZU 658.8:338.22 (036) H 30

MARKETING

Seria de ghiduri “Biblioteca antreprenorului” Marketing
Lucrare apãrutã cu suportul Proiectului BIZPRO – Moldova “Dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii din Republica Moldova”, finanþat de USAID La elaborarea lucrãrii au contribuit: Sergiu Botezatu, Manager de proiecte, USAID John Nielson, Director de proiect, BIZPRO–Moldova Larisa Bugaian, Consilier de proiect - Dezvoltarea abilitãþilor de afaceri, BIZPRO–Moldova Tatiana Batuºchin, Consilier de proiect - Dezvoltarea abilitãþilor de afaceri, BIZPRO–Moldova Autor-coordonator: Larisa Bugaian - dr. în ºt. economice, conferenþiar universitar Autori: Silvia Harnãu - dr. în ºtiinþe economice, conferenþiar universitar ASEM, directorul Centrului de Semioticã Economicã (cap. I-IV) Elena Bognibova - dr. în ºtiinþe tehnice, consultant PROBIZNET (cap. II) Igor Morozov - dr. în ºtiinþe tehnice, consultant PROBIZNET (cap. V) Recenzent: Vasile Golovco - expert marketolog Redactor Silvia Harnãu

Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii Harnãu, Silvia Mareketing: Ghid pentru antreprenori, instructori ºi consultanþi / Silvia Harnãu, Elena Bognibova, Igor Morozov - Ch.: S.n., 2003 (Bons Offices). - 92 p. ISBN 9975-928-43-9 700 ex. 658.8:338.2 (036)

ISBN 9975-928-43-9

© Proiectul BIZPRO-Moldova

BIZPRO-Moldova
2

MARKETING

3

Dragi antreprenori,
Visul de a deveni proprietarul unei afaceri îl au mulþi oameni. Iniþiind o afacere ºi gestionând-o cu succes, faceþi ca visul sã devinã realitate. Dar între vis ºi realitate existã o distanþã care poate fi depãºitã printr-o planificare minuþioasã. Ca începãtori, veþi avea nevoie de un plan care Vã va permite sã Vã atingeþi scopul prin crearea unui business profitabil. Seria ghidurilor “Biblioteca antreprenorului” Vã va fi suport pentru iniþierea afacerii, Vã va înarma cu cunoºtinþe de bazã în management, marketing, finanþe ºi evidenþa afacerii, legislaþie. Deci, ghidul Vã va permite: a sã evaluaþi fezabilitatea ideii de afaceri, sã determinaþi problemele care ar putea afecta realizarea ideii a sã determinaþi necesarul de finanþare pentru a începe afacerea a sã cercetaþi piaþa ºi concurenþii a sã elaboraþi un plan de afaceri a sã accesaþi suportul legislativ pentru micul business. Ghidurile din seria vizatã au urmãtoarele titluri: 1. Din start cu idei optime de afaceri 2. Marketing 3. Finanþele ºi evidenþa contabilã a afacerii 4. Planificarea afacerii 5. Aspecte juridice ale antreprenoriatului.

Dragi instructori, consultanþi,
Antreprenorul are nevoie de Dumneavoastrã. Are nevoie de acea ghidare strict necesarã oricui la un început de drum. Are nevoie de inspiraþie, de sprijin în depãºirea barierelor cauzate fie de lipsa de cunoºtinþe, fie de lipsa de experienþã. Ghidurile Vã vor ajuta sã Vã revizuiþi cunoºtinþele, pentru a deveni o bunã cãlãuzã pentru antreprenori. În aceste lucrãri, suportul teoretic este asistat de studii de caz, exerciþii ºi teste practice, exemple de planuri de afaceri, care vor ajuta antreprenorul sã capete abilitãþi specifice de business pentru diverse domenii de activitate. Abordarea sistemicã stã la baza elaborãrii fiecãrui modul. Seria ghidurilor din “Biblioteca antreprenorului” este un rezultat al colaborãrii Proiectului BIZPRO-Moldova “Dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii din Republica Moldova”, finanþat de Agenþia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID), cu instructori experimentaþi în domeniul instruirii pentru antreprenori. Aceastã serie apare atât la cererea întreprinzãtorilor începãtori, cât ºi a instructorilor. Obiectivul seriei este de a oferi suport tuturor celor care doresc sã înveþe singuri sau sã-i instruiascã pe alþii. John Nielson, Director de Proiect BIZPRO-Moldova

BIZPRO-Moldova
3

................................................................................................28 Ce se înþelege prin “consum”?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 Tipuri de concurenþã ............................ 27 Ce reprezintã poziþionarea produsului/serviciului?........................................................................................................................ teste ......................................... 20 Ce se înþelege prin noþiunea de serviciu? .......................................... 14 Cuvinte-cheie ...............................................................25 CONCURENÞÃ. 16 OBIECTIVE ......................................................................................... 18 Tipuri de cerere ...... CÂND ªI CUM SE APLICÃ? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25 Condiþiile unei segmentãri eficiente .................................................................................. 15 2........................................................ 20 PIAÞA ªI COMPONENTELE EI ............ 16 Relaþiile întreprinderii cu mediul extern ...............................................................................................................4 CUPRINS MARKETING INTRODUCERE ............................................................................................. NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà ............. 21 Ce este piaþa? ..................................................................25 Ce este segmentarea pieþei? ............................ 29 BIZPRO-Moldova 4 ..................................................................................... 11 FUNCÞIILE MARKETINGULUI ......... 11 CE ESTE MARKETINGUL? .................................................................... 14 IN CE MÃSURà MARKETINGUL TE AJUTà Sà FACI BANI? ........ 11 OBIECTIVE .................................................................. 28 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ...... 15 Indrumãri metodice ............................. 12 UNDE.................................................................................................... COMPETITIVITATE....28 Caracteristicile ºi ierarhizarea nevoilor de consum...................25 SEGMENTAREA PIEÞEI ........................ 26 Ce este competitivitatea? ........... 22 Dimensiunile pieþei întreprinderii ...................................... 13 TIPURI DE MARKETING ªI DOMENII DE APLICARE ............................................................................................................ 22 Piaþa întreprinderii ............................... 23 Ce reprezint㠓niºa” de piaþã? ............................................................. 16 Ce este mediul extern? ...................................................................................................................................................................................... 18 Oferta ..................................................................................... 15 Intrebãri.................................................................... 7 1......................................................................... 21 Tipuri de pieþe .................................................................................................................................... 7 OBIECTIVELE GHIDULUI ............. exerciþii............................................................................................................. ......................................... 17 CEREREA ªI OFERTA ....................... 20 PRODUSE ªI SERVICII............................................................... POZIÞIONARE ....................................................................................................... 20 Ce se înþelege prin noþiunea de produs? ......................................... INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI .......... 7 STRUCTURA ..................................................................................... 16 MEDIUL EXTERN AL FIRMEI ..................

....................................................................... 54 Ce sunt studiile calitative? .......................................................... 49 ESENÞA CERCETÃRILOR DE MARKETING ... 54 5 BIZPRO-Moldova 5 ... 33 Conceptul de marketing-mix ........................................29 Ce este comportamentul consumatorului? ............................... 51 ETAPELE CERCETÃRII DE MARKETING ........................................................................................................................................... 50 De unde ne informãm? ..................................................................................................................... 36 Ciclul de viaþã al produselor .................................................................................................... 51 METODE DE CERCETARE ........................................................................................................................................................................................................... 52 Observarea .................................................................... 45 Logistica mãrfurilor (distribuþia fizicã) .. 46 Ce este politica promoþionalã?.................................................................. 32 IN CE CONSTÃ MIXUL DE MARKETING? ................... 33 Tipuri de strategii ..................................................................................... 49 OBIECTIVE .......................................................................... 32 Direcþii de investigare ......................................................................................................................... CÂND ªI CE VREA? .......................................................... 53 Experimentul ....................... 47 Întrebãri................... 39 Strategii de produs ................. 44 POLITICA DE DISTRIBUÞIE .......................................................... 44 Funcþiile distribuþiei ............................................................................................................... 45 Canale ºi reþele de distribuþie ........................................................................ 52 Ancheta ..............30 Factorii care influenþeazã comportamentul consumatorului ............................................................................ 49 Ce reprezintã cercetarea de marketing? ..................... 49 Tipologia cercetãrilor de marketing ................... ........................ 32 Ce este politica de marketing a unei întreprinderi? ......................................................... 38 Criterii de evaluare a oportunitãþii de lansare pe piaþã a unui nou produs ..................................... 41 POLITICA DE PREÞ ............................................................... 46 POLITICA PROMOÞIONALÃ .......................................... 35 Ce reprezintã gama de produse? ................................. 49 Utilitatea cercetãrii de marketing ................................................................................................................................................................. 46 Strategii distribuþionale ................................................. 35 Ce este politica de produs? ............................................................................................. 46 PROGRAMUL DE MARKETING ....................................................................................................... 48 3...................................................... 47 In ce constã programul de marketing? .................................................................. 44 In ce constã politica de preþ? .............................................................................................................................MARKETING Cine poate fi numit consumator? ............................................................................................... 32 Ce este strategia de marketing? ..................... exerciþii................................................................................................................................................................ 44 Ce este politica de distribuþie? ................................................................................................................................................................................................................................... 30 CE REPREZINTÃ CERCETAREA DE MARKETING? .................................................................................. 37 Relaþia produs-ambalaj ....................................................................................................................................................................................................................... 53 STUDII CALITATIVE ªI STUDII CANTITATIVE ...... teste . 35 POLITICA DE PRODUS ............................................................................................................................................................... DE CE TREBUIE SÃ ªTIM CINE....................................

............................................... 75 PLANIFICAREA VÂNZÃRILOR ............................ 78 Orientarea spre client ................................... 72 Determinarea necesitãþilor ........ 67 Forþele de vânzare .......................................................................... 59 DE CE ANUME TREBUIE SÃ ÞINEM CONT ÎN EFECTUAREA UNUI STUDIU DE MARKETING? ............ 66 Relaþiile publice ............. 82 PROCESUL DE VÂNZARE ªI RECLAMAÞIILE ........................................................... CUM SÃ DEVENIM CUNOSCUÞI ªI SÃ NE MENÞINEM PE PIAÞÃ . 60 Intrebãri..... teste ............... 54 Ce reprezintã eºantionul ºi sondajul de opinie?............................................. 67 Avantajele ºi dezavantajele mijloacelor de comunicare în masã ........................................... 74 Perioada de probã .................................................... 83 Intrebãri................................................ 78 CE PRESUPUN VÂNZÃRILE EFECTIVE? .......................................................................................................................................................... 72 CUM SÃ NE ALEGEM PERSONALUL ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ? .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 85 ANEXE ........................................ 56 Ancheta pe Internet ......................................................... 76 Ce trebuie sã luaþi în considerare în elaborarea planului de vânzãri? ................................................................................... 75 Evaluarea muncii vânzãtorului .............................................................................................................................................................. 87 BIZPRO-Moldova 6 .... 63 OBIECTIVE .............................................................................................. 68 Intrebãri............................................................................6 MARKETING Tehnici de investigare în cadrul studiilor calitative ...................................................................................................................................... 72 OBIECTIVE .... exerciþii............................................................................. exerciþii....................................... 74 Selecþia ......... 71 5. 63 FORMELE ACTIVITÃÞII PROMOÞIONALE ................................................................................................................................................................................ 73 Calitãþile unui bun vânzãtor ......................................................................................... 84 BIBLIOGRAFIE .......................................................................... 66 Manifestãrile promoþionale ....................................................... 80 CE ESTE MERCHANDISINGUL? ............................................................................................... 62 4.............. 77 ELEMENTELE DE BAZÃ ALE COMERÞULUI ................................ 75 Integrarea agentului de vânzãri în întreprindere .................................... 74 Preselecþia .............................................. 78 Ce sã facem ca sã vinem mai mult pe zi? ................................................................................................................................................. 63 CE ESTE POLITICA PROMOÞIONALÃ? ........................................................................................................................... 75 Stimularea vânzãtorului .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ARTA VÃNZÃRII .......................................................................................................... 79 Determinarea axei strategico-tactice ............... 81 RELAÞIA VÂNZÃTOR ............................................................................................................ 56 Cum sã alcãtuim un chestionar? ..................................CLIENT.................................................................................................................................................................... 76 De ce trebuie sã planificãm vânzãrile? .............. 65 Promovarea vânzãrilor ............................................... exerciþii........... teste .................. teste ......................................................................................... 65 Publicitatea .................................................................................................. 73 Cãutarea candidaturilor ..........

stimularea dezvoltãrii unei gândiri de marketing conforme cu realitãþile naþionale a Punerea la dispoziþia cursanþilor a unui material didactic complex. dar în acelaºi timp accesibil. acordându-i atenþia cuvenitã. fãrã o bunã cunoaºtere a esenþei ºi rolului fiecãruia nu poate fi construit angrenajul strategico-tactic. Este o realitate de care trebuie sã þinem cont pentru cã.încearcã sã rãspundã. Deºi acordã partea leului teoriei (care este fundamentul practicii. Ghidul pe care îl propunem se doreºte a fi un instrument util. STRUCTURA Ghidul cuprinde cinci compartimente distincte. este nevoie de marketing”. Modul lor de înlãnþuire urmãreºte firul logic de la simplu la complex. pe scurt. iar apoi. Respectiv: “Ce este marketingul?”. BIZPRO-Moldova 7 . în contextul ansamblului. care sã le uºureze fie activitatea de business (în cazul antreprenorilor) fie munca de formatori/ consultanþi (la nivel didactic) a Convingerea participanþilor c㠓a face marketing” nu este un lux. pe evidenþierea relaþiilor dintre ele. totodatã. OBIECTIVELE GHIDULUI a Familiarizarea cititorului cu principalele concepte ºi noþiuni de marketing ºi. dacã faci marketing. fie cã altele le aud pentru prima datã. la trei întrebãri fireºti. la aplicarea lor în practica de business. o garanþie a succesului pe termen lung. “In ce mãsurã te ajutã sã faci bani?” Capitolul II . s-a considerat oportunã o astfel de abordare ºi pentru ca audienþii sã poatã avea la sfârºitul ciclului de instruire o viziune unitarã. datoritã lui. poþi avea mereu succes.se axeazã mai întâi pe prezentarea separatã a elementelor care formeazã baza limbajului de marketing. vom avea numai de câºtigat. cât ºi celor care vor îndruma paºii micilor întreprinzãtori aflaþi la început de drum. “Unde ºi când se aplicã?”. de la sensurile ce se ascund în spatele unor cuvinte specifice domeniului. având menirea sã explice de ce. ci o strictã necesitate.“Noþiuni-cheie pentru succesul afacerii Dumneavoastr㔠. Pentru cã.INTRODUCERE 7 INTRODUCERE Marketingul este una din acele componente indispensabile fãrã de care nici o afacere nu poate cu adevãrat prospera. nu uitaþi!) lucrarea este alcãtuitã într-o cheie pe înþelesul tuturor. totodatã. Fie cã unele persoane ºtiu deja semnificaþia noþiunilor care se vor pune în discuþie. pe care ºi le va pune orice persoanã cãreia i se va spune: “Pentru ca afacerea Dumitale sã aibã un start bun ºi sã prospere. poþi obþine profituri mari cu investiþii mici ºi de ce. Capitolul I . prin prisma autorilor acestui ghid. cu modul în care viitorul instructor/ consultant ar trebui sã-ºi formuleze expunerea a Conºtientizarea necesitãþii de “adaptare” a teoriei de import la specificul autohton.“Introducere în studiul marketingului” . destinat atât antreprenorilor.

. fãrã o raportare directã la configuraþia segmentelor..jjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.. Prin urmare. Sub aspect metodic.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. acest compartiment aratã cum poate fi folositã informaþia acumulatã în procesul de vânzare-cumpãrare..... la rândul lor.nu este suficient de relevantã importanþa cercetãrii de marketing. Aceastã BIZPRO-Moldova 8 .. cei care sunt dispuºi sã aloce fonduri nu ºtiu exact ce trebuie sã investigheze ºi cum. în calitate de audienþi... Pentru cã..dacã e sã vorbim despre regulã .. Aºadar... interesul pentru curs poate scãdea... cu un nivel mai înalt sau mai scãzut de pregãtire.... informaþia trebuie înþeleasã ºi preluatã corect pentru a putea fi transmisã mai departe fãrã distorsiuni.. dar la fel de important. adaptat la segmentele ce se pot forma în cadrul unei grupe de cursanþi. Prin urmare.“De ce trebuie sã ºtim cine.. efectul acestuia fiind cu mult diminuat.. luând în considerare. pe de o parte. elementul de noutate al cursului (factori ce pot crea dificultãþi de receptare)... durata relativ redusã de timp.. pentru o mai bunã percepere a materiei.. Capitolul V....... alcãtuit din viitorii formatori/ consultanþi de marketing ºi unul indirect. Pe de altã parte. în funcþie de capacitatea de receptare a celor cãrora li se vor adresa la momentul predãrii. lucrarea de faþã cuprinde unele blocuri cu caracter explicativ care sunt destinate în mod special formatorilor... acest capitol are scopul de a prezenta cursanþilor metodele ºi tehnicile de cercetare.. respectiv segmentul de antreprenori din sfera businessului mic ºi mijlociu care fac primii paºi în afaceri.abordeazã o “problemã spinoas㔠încã pentru sfera businessului mic ºi mijlociu.....mmmmmmmmmmm Din punctul de vedere al formei de prezentare.... j Capitolul IV explicã dintr-o perspectivã psiho-comunicaþional㠓Cum sã devenim cunoscuþi pe piaþã”. are menirea de a spulbera îndoielile cu privire la rolul major al publicitãþii în promovarea afacerii.. sugerãm aplicarea alternativã a mai multor metode de predare. considerãm strict necesarã abordarea de cãtre instructor a unui stil elastic. (E posibil sã se afle în salã. atât antreprenori din sfera serviciilor cât ºi a producerii........ Fie cã este vorba de relaþia vânzãtor-client în magazin ori de agentul comercial de teren care trebuie sã-ºi prezinte marfa.. mai tineri sau mai în vârstã). fãrã devieri esenþiale sub aspectul conþinutului... Prin urmare. “Arta vânzãrii” reprezintã o sintezã cu evident caracter aplicativ a materialului teoretic prezentat anterior....... ele pot fi prezentate sau omise de cãtre aceºtia.. prin tratarea subiectului doar la modul general.. când ºi ce vrea?” .Totodatã.mmmmmmmmmm Din punct de vedere cantitativ .. REPERE DIDACTICE In elaborarea ghidului s-a pornit de la premisa cã existã douã segmente destinatare ale informaþiei: unul direct. În plan autohton .8 MARKETING Capitolul III . aceºtia. vor putea fi convingãtori în faþa antreprenorilor.... demonstrându-le utilitatea în raport cu relaþia avantaje-costuri. cunoºtinþele de marketing îºi demonstreazã cu prisosinþã utilitatea.. Unii agenþi economici o refuzã din cauza pãrerii preconcepute c㠓aºa ceva e prea scump pentru noi” (fãrã sã þinã cont de existenþa unor metode cu buget redus) sau din cauza necunoaºterii avantajelor pe care ea le oferã pentru dezvoltarea afacerii. În consecinþã. Ar fi de dorit sã se acorde importanþa cuvenitã fiecãruia. iar pe de alta..

trimiteri la acestea).. am ar fi: § § § § Exemplificãrile cu ajutorul aparaturii audio-video Difuzarea de materiale didactice tipãrite Utilizarea computerului Intercalarea ...... Avându-se în vedere faptul cã studiul de caz de marketing este diferit de cel de management.... prin dialog ºi teste cu variante. se va pune accentul pe prezentarea schematicã. perceperea mai rapidã a esenþei subiectului § Stimularea dialogului..cu adaptarea exemplelor la domeniul de activitate al segmentului destinatar § Exerciþii ce îmbinã cunoºtinþele teoretice cu creativitatea..în discursul pur teoretic a unor exemple adecvate tematicii care. la obiect ºi pe materialele ajutãtoare xeroxate ce le vor fi înmânate cursanþilor (fãcându-se........ materia putând fi parcursã în 8.. 16 ºi 24 ore... Ne referim la îmbinarea manierei clasice de expunere.INTRODUCERE alternanþã are menirea de a stimula memorizarea fãrã efort. ln cadrul orelor cu caracter strict aplicativ se pot practica: § Dezbaterile. încã din sala de curs. raporate la un subiect sau altul al temei în discuþie.... chiar pe parcursul prelegerii..... In cazul unei durate reduse... Evaluarea cunoºtinþelor Evaluarea cunoºtinþelor se va face într-o atmosferã destinsã. spre exemplu.. a unor pasaje esenþiale din structura discursului enunþat. Durata cursului Cursul are o structurã elasticã. în vederea optimizãrii demersului aplicativ....... studiul de caz ... Autorii 9 BIZPRO-Moldova 9 ... pe explicaþii scurte... s-a considerat oportunã prezentarea în anexe a metodologiei specifice.. numãrul acþiunilor cu caracter practic va creºte direct proportional cu timpul afectat fiecãrui ciclu... cu preceptele pedagogiei diferenþiate ºi avantajele noilor tehnologii.. pe bazã de slaiduri......... atunci când se impun scurte momente de relaxare § Efectuarea unor sondaje de opinie ad-hoc. permit momente de relaxare ºi.. In cazul duratei de 16 ºi 24 de ore.... se poate mãri ºi volumul informaþiei teoretice.. explicaþiile mai complexe alternând cu dezbateri pe marginea temei în discuþie. De asemenea...... printr-o prezentare expresivã.. totodatã...

“Guerilla marketing” BIZPRO-Moldova 10 .10 Cele MARKETING 0 porunci ale 1 ces! Marketingului suc e ele mereu nt d þi co e þ i a v e a e Þin º i v § Trebuie sã fii devotat programului tãu de marketing § Trebuie sã vezi acest program ca o investiþie § Trebuie sã ai grijã ca programul sã fie consecvent § Trebuie sã faci potenþialii clienþi sã aibã încredere în firma ta § Trebuie sã ai rãbdare § Trebuie sã ai grijã ca marketingul tãu sã cuprindã o diversitate de proceduri § Trebuie sã înþelegi cã profiturile sunt subordonate vânzãrilor § Trebuie sã îþi desfãºori activitatea astfel încât sã fii accesibil ºi convenabil pentru clienþii tãi § Trebuie sã ai un element de originalitate în marketingul tãu § Trebuie sã ai o metodã de a mãsura eficienþa armelor tale Jay Conrad Levinson .

respectiv . Descriindu-se obiectul de studiu al unui curs universitar privind distribuþia bunurilor. a vinde ºi.a desfãºura tranzacþii de piaþã. forþa motrice care stã la baza activitãþii de marketing este nevoia umanã. cu cunoºtinþe care sã ne ajute sã aflãm ce. cu înþelesul care a dat ºi denumirea disciplinei. Aºadar. modele ºi aplicaþii cu care auditoriul nu a fost familiarizat pânã în momentul predãrii a Câºtigarea de cãtre instructor a încrederii antreprenorilor veniþi la curs a Depãºirea de cãtre aceºtia a unor bariere psihologice (specifice adulþilor care ºiau pierdut deprinderea de a mai sta în banca de elev) a Conºtientizarea ideii cã trebuie sã producem “ceea ce se vinde”. Ford spunea: “Clientul poate cumpãra un autoturism de orice culoare doreºte..SUA. a depãºit deja un veac de existenþã.. A fost preluat fãrã traducere în toate limbile. nu “sã vindem ceea ce producem” CE ESTE MARKETINGUL? Cuvântul “marketing” .INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI 11 CAPITOLUL I OBIECTIVE INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI a Acceptarea de cãtre cursanþi a ideii c㠓a face marketing” nu este un lux. Este de origine anglo-saxonã ºi a apãrut pentru prima datã în 1902. Termenul provine de la “market” care înseamnã piaþã ºi de la verbul “to market” . s-au formulat numeroase definiþii. supranumit ºi “pãrintele marketingului modern” propunea în 1992 urmãtoarea definiþie: m Marketingul reprezintã mecanismul economic ºi social prin care indivizii ºi grupurile obþin ceea ce le trebuie ºi ceea ce doresc prin mijlocirea producerii ºi schimbului de bunuri ºi servicii. a achiziþiona ca urmare a stimulãrii dorinþei de cumpãrare. a fost folosit în expresia: “. când. în Buletinul Universitãþii Michigan . De-a lungul vremii. În întîmpinarea acesteia nu se vine însã oricum. Nu mai trãim în epoca de început a marketingului când era la modã sloganul “Vindem ceea ce se produce”. cui ºi cum trebuie sã oferim în procesul schimbului. ci presupune un ansamblu de acþiuni strict necesare iniþierii ºi dezvoltãrii unei afaceri de succes a Pregãtirea terenului pentru receptarea fãrã dificultãþi a unor concepte.. Profesorul american Philip Kotler. ci bine pregãtit. Noul BIZPRO-Moldova 11 .diferite metode de marketing al bunurilor”. iar celebrul industriaº H. cu condiþia ca aceasta sã fie neagrã”. în funcþie de stadiul de evoluþie al acestei noi ºtiinþe ºi de raporturile ei cu practica dintr-o perioadã de timp sau alta.

Prin urmare. orientarea spre producþie din prima jumãtate a secolului XX lasã loc alteia. care sã ne garanteze succesul acþiunii ºi menþinerea pe piaþã . ºi a unei alte “zicale” la modã astãzi pe toate meridianele: “Nu suntem satisfãcuþi pânã când nici Dumneavoastrã. Acesta este ridicat la rangul de “Rege” ºi dicteazã noile reguli de joc. în mediul concurenþial.E NÞ T INA ILITA F AB NT CO [cf.reprezintã funcþiapremisã. punctul de pornire a oricãrei strategii de marketing. p. despre comportamentul consumatorului. § Creºterea continuã a capacitãþii de adaptare a firmei la cerinþele mediului sãu de piaþã . Aceastã funcþie mobilizeazã resursele umane. la ora actualã. lansat în 1952 de firma american㠓General Electric” pune pe primul plan clientul . cu un pronunþat caracter instrumental. “a face marketing” înseamnã: a obþine profit din satisfacerea necesitãþilor ºi dorinþelor clientului. a nevoilor de utilizare sau consum . nu sunteþi mulþumiþi”. care dã prioritate consumatorului.12 MARKETING concept de marketing. Pentru cã numai dacã þinem cont de schimbãrile ce au loc în mediul tehnologic spre exemplu. despre cel cãruia îi adresãm produsele ºi serviciile noastre. materiale ºi financiare ale firmei pentru a rãspunde cât mai bine exigenþelor prin mãrfurile pe care le produce ºi / sau comercializeazã. clienþii. numai dacã þinem cont de configuraþia cererii putem rãspunde prin cea mai adecvatã ofertã. traim în epoca lui “Producem ceea ce se vinde”.n În concluzie. Axarea pe ceea ce înseamnã venirea în întâmpinarea BIZPRO-Moldova 12 . respectiv.Este o funcþie-mijloc. 21. prin: a realizarea de produse sau servicii a schimbul acestora prin intermediul tranzacþiilor de piaþã PRODUCÞIE RE IZA IAL ERC COM ROLUL MARKETINGULUI ÎN CADRUL FIRMEI CER DEZ CETA VOL RE TAR E CE ESTE R A M K E T CLIENT I N G Clientul se aflã în centrul preocupãrilor firmei iar marketingul are un rol integrator PE RS ON AL E. § Satisfacerea superioarã a nevoilor de consum reprezintã una din cele douã funcþii-obiectiv ale marketingului. Nu putem lua o decizie corectã fãrã a avea informaþii exacte despre ceea ce se întîmplã pe piaþã. Aºadar.12] FUNCÞIILE MARKETINGULUI Marketingul are patru funcþii de bazã § Cercetarea pieþei.

Pentru cã orice client nesatisfãcut este purtãtor de informaþie negativã.obiectiv Maximizarea profitului UNDE. profitul va scãdea cu rapiditate. a nevoilor de utilizare a nevoilor de utilizare sau de consum sau consum Funcþie-premisã 13 FUNCÞIILE MARKETINGULUI Creºterea continuã a capacitãþii de adaptare a firmei la cerinþele mediului sãu de piaþã Funcþie-mijloc Satisfacerea superioarã a nevoilor Funcþii . în strânsã concordanþã cu prima. Or aceasta. Ea se aflã. în studierea tipului de nevoi ºi a configuraþiei psihologice a segmentelor de consumatori.fie cã este vorba despre producþie. 21. cu atât îºi va putea forma în timp util o clientelã proprie. comercializare. ci ºi în educarea gusturilor acestora. într-un ritm cu mult mai accelerat decât a crescut pânã la un moment dat. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj § Maximizarea profitului .Este cea de-a doua funcþie-obiectiv. tacticilor ºi strategiilor de marketing CÂND? CUM? BIZPRO-Moldova 13 . care îi va spori profitul ºi o va ajuta sã facã faþã concurenþei.consumatorul/ utilizatorul nu este mulþumit. fidelã pe termen lung. CÂND ªI CUM SE APLICÃ? UNDE? Pe fiecare segment al activitãþii de producere ºi comercializare Din momentul în care ne-am hotãrât sã lansãm pe piaþã un produs sau serviciu ºi pânã când marfa noastrã ajunge la consumatorul final Prin folosirea corectã. conform noului concept de marketing. Cu cât o firmã va gãsi cele mai adecvate mijloace de a rãspunde pe mãsura cerinþelor pieþei. p.j mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Cercetarea pieþei. în modul ºi la momentul oportun a tehnicilor.INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI clientului presupune un rol activ nu numai în aflarea preferinþelor. în menþinerea unor raporturi de consens la nivel relaþional. 15-16). Dacã. ele condiþionânduse reciproc. prestãri-servicii . în urma acþiunilor noastre . Cercetarea pieþei. rãspânditã în regimul numit popular “de la gurã la ureche” poate zãdãrnici într-o clipã eforturile unor ani de muncã asiduã (cf.

INDUSTRIALE Marketingul orientat geografic MARKETING INTERN MARKETINGUL BUNURILOR DE CONSUM Marketingul orientat dupã categorii de mãrfuri MARKETINGUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII AGROMARKETING MARKETING INDUSTRIAL MARKETING TURISTIC Marketingul orientat dupã ramurile de activitate economicã MARKETINGUL TRANSPORTURILOR MARKETING FINANCIAR etc.sã direcþionezi corect acþiunile la începutul afacerii . FUNCÞIILE MARKETINGULUI Marketingul unor grupe de produse MARKETINGUL PRODUSELOR ALIMENTARE MARKETINGUL PRODUSELOR ELECTRONICE IN CE MÃSURà MARKETINGUL TE AJUTà Sà FACI BANI? În foarte mare mãsurã.sã te menþii pe piaþã a Inþelegi cã acolo unde situaþia îþi depãºeºte competenþele e bine sã accepþi un sacrificiu financiar ºi sã faci apel la specialiºti consacraþi în domeniu BIZPRO-Moldova 14 . dacã: a In calitate de patron/ manager ai noþiuni elementare de marketing pentru a ºti cum .14 Conceptul general de marketing MARKETING TIPURI DE MARKETING ªI DOMENII DE APLICARE MARKETING Marketingul orientat dupã scop MARKETING ECONOMIC MARKETING SOCIAL MARKETING INTERNATIONAL MARKETINGUL MATERIILOR PRIME MARKETINGUL ECHIPAM. MARKETINGUL PRODUSELOR TEXTILE etc.

EXERCIÞII. ci producem ceea ce se vinde”? 4. a nevoilor de utilizare sau consum este o funcþie: a) obiectiv b) premisã c) mijloc 6. ar fi de dorit ca în aceastã primã fazã. Care este înþelesul expresiei: “Nu vindem ceea ce producem. vom vedea unde anume ºi în ce mãsurã trebuie de insistat. Marketingul este: a) o artã b) o ºtiinþã c) o nouã opticã economicã d) un ansamblu de metode ºi tehnici e) o cheie a succesului în afaceri 2. In funcþie de “semnele” pe care le primim ca rãspuns la întrebãrile noastre. sã se implice în dialog. Cercetarea pieþei. Ce înseamn㠓a face marketing”? 5. Si în cazul unuia ºi a celuilalt recapitularea dinamicã reprezintã cea mai potrivitã modalitate de a vedea dacã audientul este pregãtit pentru intrarea în esenþa problemei. In ce categorie se va încadra marketingul turistic? BIZPRO-Moldova 15 . In ce constã esenþa noului concept de marketing? 3. De ce anume depinde maximizarea profitului? 7. ÎNTREBÃRI. “timpii morþi” pot fi evitaþi prin alternarea elementelor recapitulative cu exemple de businessmani moldoveni care au reuºit datoritã marketingului ºi cu reformularea invitaþiei la dialog. instructorul sã nu prelungeascã momentele de tãcere. TESTE 1. In cazul în care auditoriul nu este încã dispus s㠓spargã gheaþa”.INTRODUCERE ÎN STUDIUL MARKETINGULUI CUVINTE-CHEIE a a a a a marketing concept de marketing flux de bunuri ºi servicii schimb nevoi de utilizare/ consum a a a a a client/ consumator/ utilizator maximizarea profitului funcþie-premisã funcþie-mijloc funcþie-obiectiv 15 ÎNDRUMÃRI METODICE Capitolul introductiv reprezint㠓piatra de încercare” atât a formatorului cât ºi a consultantului care urmeazã sã convingã antreprenorul începãtor de utilitatea marketingului în dezvoltarea unui business eficient. De asemenea. dând singur rãspunsul la întrebãri.

16 CAPITOLUL II OBIECTIVE MARKETING NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà a Familiarizarea auditoriului cu denumirea ºi sensurile principalelor noþiuni ale limbajului specific. pentru a putea acþiona adecvat în diferite situaþii. Pentru cã relaþiile dintre întreprindere ºi “actorii” din afarã îºi pun amprenta pe întreaga activitate de marketing. a Punerea bazelor necesare pentru evaluarea situaþiilor caracetristice micului business. ci rentabilitatea afacerii. metodelor ºi tehnicilor marketingului modern. Factorii ºi forþele externe pot influenþa în mod direct sau indirect asupra asupra activitãþii firmei. cum ºi cât de des se schimbã ei în imediata noastrã vecinãtate. este dependentã de mediul sãu extern. numai venind în întâmpinarea consumatorului ºi lucrând în spiritul “calitãþii ca strict necesar” afacerea le poate cu adevãrat prospera. dezvoltarea sau blocarea schimburilor de mãrfuri pe pieþele pe care activeazã. a Inþelegerea rolului funcþional al fiecãrui element în cadrul mecanismului de marketing. cineva vrea sã-ºi deschidã un magazin mai aproape de casa unde locuieºte. spre exemplu.trebuie sã ne confruntãm. aceasta este strict dependentã de configuraþia mediului extern. MEDIUL EXTERN AL FIRMEI Firma. este o greºealã. de forþele ce pot afecta în sens pozitiv sau negativ performanþele economice ale întreprinderii (a investi într-un teren / clãdire pentru magazin situat(ã) aproape de casã. desigur). care sunt factorii cu care . de multitudinea de elemente aflate în continuã miºcare care îl formeazã. În consecinþã. a Conºtientizarea de cãtre cursanþi a faptului cã. trebuie sã ºtim mai întâi cine ne înconjoarã. în funcþie de caracterul acþiunilor lor. se pot delimita douã grupãri distincte ale componentelor acestui tip de mediu: micromediul ºi macromediul întreprinderii. Prin urmare. reducerea distanþelor se aflã pe prim plan. BIZPRO-Moldova 16 . indiferent de profilul ºi dimensiunile ei. Ce este mediul extern al firmei? Mediul extern reprezintã un ansamblu de factori ºi forþe aflate în exteriorul firmei capabile sã influenþeze declanºarea. menþinerea. trebuie sã înþeleagã faptul cã nu comoditatea. Or. din perspectiva gândirii de marketing. a Formarea deprinderilor de aplicare în practicã a principiilor.fie cã vrem sau nu . Dacã. dar într-un loc incomod pentru clientelã.

indiferent dacã se aflã la început de drum sau pe o treaptã mai înaltã de dezvoltare a afacerii.Grupurile de interese . spre exemplu. de fluctuaþiile coºului de consum. Se disting douã mari categorii: relaþii de piaþã ºi relaþii de concurenþã. arta.reflectã cadrul general al progresului economico-social al unei þãri la un moment dat. Relaþiile întreprinderii cu mediul extern Un întreg ansamblu relaþional guverneazã raporturile firmei cu mediul sãu extern. de evoluþia preþurilor. antreprenorul va ºti dacã este oportunã sau nu lansarea afacerii din perspectiva: stabilitãþii politice.în începerea ºi menþinerea unei afaceri. Mediul socio-cultural .Marele public (purtãtorul opiniei publice) 17 Macromediul Principalele elemente necontrolabile de cãtre firmã ºi care formeazã macromediul sunt: Mediul demografic . a mecanismului juridic. Intermediarii. de contribuþia anumitor ramuri la crearea produsului naþional net (PNN). limba. societãþi de investiþii. rata inflaþiei ºi. La baza acestuia stã inovaþia. educaþia.Asociaþii de consumatori. Mediul politico-legislativ . . Mediul economic .Administraþia publicã . a constrângerilor guvenamentale. respectiv.bãnci.Lumea financiarã . factorul uman reprezentând pentru orice întreprindere un purtãtor de cerere.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Micromediul Principalele elemente care formeazã micromediul sunt: Funizorii. dupã mai multe criterii: a).analiza acestor douã direcþii strâns legate între ele va oferi informaþii relevante privitor la spectrul politic ºi libertãþile juridice dintr-o anumitã perioadã de timp. Clientela. ecologiºti etc. Dupã obiectul relaþiilor: BIZPRO-Moldova 17 . Antreprenorul este obligat sã þinã cont de rezultatele în dinamicã ale unor cercetãri privind evoluþia produsului intern brut (PIB). Relaþiile de piaþã . acþionari . Mai exact.este format din totalitatea resurselor naturale ale unei þãri.cuprinde populaþia ºi structurile sale. normele de convieþuire socialã. religia. trebuie sã þinã cont de cele mai noi realizãri de ordin tehnic din domeniul în care activeazã. stilurile de viaþã. la rândul lor. Concurenþa. Mediul tehnologic . Toate acestea influenþeazã în mod direct comportamentul consumatorului în raport cu serviciile ºi produsele oferite de cãtre întreprindere. organizaþiile sociale ºi culturale. o foarte mare pondere o au informaþiile care vizeaz㠓sãnãtatea economic㔠a þãrii.se clasificã. iar antreprenorul. de nivelul solicitãrilor de credite etc.cuprinde: totalitatea valorilor culturale ale unei þãri. Organismele publice . Mediul natural .Mijoacele de comunicare în masã .

de vânzare . Cerere negativã UNDE. una o determinã pe cealaltã. în cazul angajatorilor poate fi vorba de o cerere negativã raportatã la fumãtori. CERERE a). Prin urmare. Respectiv. b). Conform noului concept de marketing însã. Acþiune ce exprimã nevoile economice ale pieþei Solicitare de anumite cantitãþi de produse. considerãm oportun sã o prezentãm pe scurt în cele ce urmeazã. 44-45) vãzutã prin prisma practicii. Antreprenorul trebuie sã se adapteze la dorinþele ºi necesitãþile clientelei. fiind dispuºi chiar sã plãteascã o anumitã sumã pentru a-l evita (operaþii.dimensionale (mãrimea tranºelor în acþiunile de vânzare-cumpãrare) . Dupã frecvenþa relaþiilor: . Datã fiind importanþa deosebitã pe care o are în evoluþia afacerii. BIZPRO-Moldova 18 .18 . în special. cererea dicteazã oferta. lucrãri dentare. de gradul de echilibrare a acestor doi factori în dependenþã de modul de plasare pe piaþã a unui agent sau altul.cu furnizorii ºi prestatorii de servicii (de cumpãrare) .de transmitere/ receptare de informaþii b). mediu sau pe termen lung. CÂND ªI CUM SE APLICà ?aspectul Situaþie în care consumatorii manifestã reacþii negative faþã de un anumit produs sau serviciu.temporale (concentrarea activitãþii într-o anumitã perioadã de timp) Relaþiile de concurenþã . acestui tip de relaþii i s-a rezervat pe parcursul ghidului un subcapitol aparte. periodice.de transmitere / receptare de mesaje ºi informaþii . CEREREA ªI OFERTA Cererea ºi ofera reprezintã cele douã elemente cu structurã de cameleon (pentru cã îºi schimbã permanent aspectul) care dicteazã alcãtuirea strategiei de marketing a unei firme pe termen scurt. Dupã profilul agenþilor de piaþã: . din unghiul de vedere nu al teoriei pure ci al aplicaþiei de marketing.sunt determinate. Philip Kotler propune o interesantã clasificare a tipurilor de cerere (10. alcoolici. de prestãri de servicii pe care o face un client cãtre furnizori Tipuri de cerere In cartea sa “Managementul marketingului” . ocazionale d). pentru cã numai aºa va putea obþine profitul preconizat.cu organismele ºi instituþiile de stat c).permanente. p. Altfel spus. Dupã gradul de concentrare: MARKETING .cu beneficiarii (de vânzare) .cumpãrare . de raportul cerere-ofertã. ea putând fi de un real folos micului întreprinzãtor moldovean în înþelegerea raportului cerere-ofertã. persoane cu antecedente penale).

Pentru creºterea cererii ºi în afara perioadelor de vârf. în modul ºi la momentul oportun. o nouã metodã de însãmânþare etc. tehnici ºi tactici menite sã modifice structura cererii prin preþuri flexibile. Supracerere Se poate vorbi de supracerere atunci când unele întreprinderi se confruntã cu o cerere mai mare decât capacitatea sau dorinþa lor de a o satisface. (In ultimul timp ºi pe piaþa moldoveneascã a þigãrilor se constatã o avalanºã de sortimente noi care au din ce în ce mai puþinã nicotinã. de la o zi la alta. Cerere latentã Kotler pune accentul pe faptul cã numeroºi consumatori pot resimþi nevoi care nu pot fi satisfãcute de nici unul din produsele sau serviciile existente pe piaþã la un moment dat. ceea ce poate contribui fie la slaba exploatare a capacitãþilor de producþie. Cerere completã Este o formã de cerere care satisface atât oferta pieþei. decât în perioada aprilie . înainte de începuturile tranziþiei. De exemplu. Acesta constã dintr-un ansamblu de strategii. cât ºi pe comerciant. Deci. fie la suprasolicitarea lor. cauzele ce au dus la scãderea cererii. alte stimulente de ordin promoþional.mai sau septembrie-octombrie. Trebuie însã sã se investigheze. Dar înscrierile pe liste se accelereau vertiginos în timp ce capacitatea de producþie a 19 BIZPRO-Moldova 19 . aceastã cerere latentã pânã mai ieri. începe sã fie satisfãcutã ºi în plan autohton) Cerere în scãdere Scãderea cererii este un fapt cu care se confruntã întreprinderile de orice tip. fermierii se pot arãta indiferenþi în ceea ce priveºte un nou tip de îngrãºãmânt chimic. se face apel la sincromarketing. publicitate. De exemplu.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Lipsa cererii Consumatorii-þintã pot manifesta lipsã de interes faþã de produs. prin intermediul cercetãrilor de marketing. Sarcina marketologilor este de a menþine cererea la acelaºi nivel în condiþiile diversificãrii preferinþelor de consum ºi a unei concurenþe în creºtere. Poate fi cerere pentru maºini cu consum redus de combustibil sau pentru þigãri care nu sunt dãunãtoare sãnãtãþii. antreprenorul va trebui sã afle cum sã scoatã în evidenþã avantajele produsului respectiv în aºa fel. In acest caz. în þãrile socialiste se stãtea ani în ºir la rând pentru autoturisme. ºi filtre care protejeazã din ce în ce mai bine fumãtorul. sau chiar de la o orã la alta. este mai mare cererea de bilete de odihnã la mare începând cu luna iulie. Cerere fluctuantã Existã cerere care variazã de la un anotimp la altul. în ceea ce priveºte volumul afacerilor pe care le realizeazã. Kotler recomandã creºterea nivelului calitativ al produselor ºi serviciilor ºi mãsurarea permanentã a gradului de satisfacþie a clientelei. De exemplu. ca acesta sã corespundã nevoilor ºi intereselor consumatorului. la un moment dat. pentru a se lua cea mai bunã hotãrâre în privinþa produsului sau serviciului respectiv.

de ocrotire a sãnãtãþii etc.pot satisface o nevoie sau o dorinþã . a prezenta un produs/serviciu pentru a putea fi cunoscut ºi pentru a se vinde. Acesta constã în gãsirea celor mai eficiente mijloace de a reduce temporar sau permanent cererea.pot fi oferite pe o piaþã în vederea atragerii atenþiei celor interesaþi pentru achiziþionare. 196) PRODUSE ªI SERVICII Ce se înþelege prin noþiunea de produs? Produsele sunt: Bunuri materiale rezultate în urma procesului de muncã ce .20 MARKETING fabricilor rãmânea aceeaºi sau. Acesta include în conþinutul sãu multiple activitãþi ce pot fi efectuate de cãtre furnizor/ producãtor (vânzãri de mãrfuri. b) A etala o marfã. în activitatea de marketing se întâlneºte ºi termenul de “ofertã complexã”. prestãri de diverse servicii. utilizare sau consum Ce se înþelege prin noþiunea de serviciu? Serviciile sunt: Activitãþi oferite de cãtre persoane calificate ºi specializate în diverse domenii. altor persoane. (Ex. De asemenea. prin intrumente specifice. De aceea. OFERTà a) Acþiunea de a oferi spre vânzare un bun. (Cf. pentru satisfacerea anumitor nevoi sociale ale acestora sau pentru efectuarea unor activitãþi care nu se materializeazã în produse (ex: realizarea de servicii de transport. Cerere pentru produse contraindicate Produsele dãunãtoare sãnãtãþii atrag o serie de eforturi organizate pentru descurajarea consumului lor.era în continuã scãdere. Pentru diminuarea cererii (inclusiv prin descurajarea clientelei) s-a folosit aºa numitul procedeu “demarketing”.) Prin urmare. acestea din urmã sunt cu mult mai greu de promovat pe piaþã. creºterea preþurilor. consumatorul este un fel de “Toma BIZPRO-Moldova 20 . informaþii. p. cum s-a întâmplat în multe cazuri . de reparaþii diverse. de aprovizionare cu materiale. restrângerea publicitãþii ºi a serviciilor prestate). de tipul: prezentarea efectelor dãunãtoare ale acestora. un titlu de valoare etc. asistenþã tehnico-juridicã etc. Rolul marketingului în acest caz este de a-i face pe oameni sã renunþe la un lucru sau un obicei la care þin. se poate spune cã produsele se caracterizeazã prin materialitate. iar serviciile prin caracterul lor nematerial. 16. intangibil. engeneeringconsulting. preþuri foarte mari sau reducerea disponibilitãþii produsului respectiv. In general.

mai concretã. din cauza conservatorismului accentuat ce persistã în mentalitatea consumatorului/ utilizatorului moldovean. dacã produsul poate fi pipãit ºi întors pe toate pãrþile. Sensurile care se ascund însã în spatele acestei noþiuni sunt multiple ºi depind de perspectiva din care o privim. Principiul “Nu cred pânã nu vãd” se aplicã însã cu mult mai frecvent în mediul autohton. sã încerce sã rãspundã la urmãtoarele douã întrebãri: a Voi putea fi oare fi suficient de convingãtor pentru a-mi vinde serviciul? a Sunt destul de competent în domeniu pentru a ºti cum sã prestez ºi ce sã cer de la angajaþii mei? Dacã rãspunsul nu este pozitiv ºi la a doua întrebare. destul de insensibil încã la mesajul publicitar.reprezintã categoria economicã ce înglobeazã bunurile ºi serviciile ºi care exprimã totalitatea acþiunilor fãcute de producãtor ºi cumpãrãtor în vederea efectuãrii schimbului. 21 Teoria economicã generalã spune cã: piaþa . dimensiunile posibile ale pieþei. ca rezultat al confruntãrii dintre cerere ºi ofertã. iar pe de altã parte. înainte de a lansa afacerea. limitele extreme ale “terenului” unde urmeazã sã aibã loc. asupra conceptului de piaþã abordat pe de o parte din perspectiva lui “ce este”. este mai greu sã explici cât de eficient poate fi ceva “pe care nu poþi pune mâna”. Piaþã actualã a concurenþilor Piaþã actualã a întreprinderii Nonconsumatorii relativi Nonconsumatorii absoluþi Piaþa potenþialã a întreprinderii Piaþa actualã specializatã Piaþa potenþialã specializatã BIZPRO-Moldova 21 . la un moment dat. PIAÞA ªI COMPONENTELE EI Ce este piaþa? Cea mai simplã definiþie indicã faptul cã piaþa este locul de întâlnire al cererii cu oferta. Piaþa efectivã reflectã Piaþa potenþialã exprimã dimensiunile reale ale pieþei. Respectiv: totalitatea tranzacþiilor efective ce au avut loc deja în cadrul procesului de schimb. Respectiv. Din aceastã cauzã este de dorit ca viitorul antreprenor. a lui “ce ar putea fi”. ar fi de dorit ca întreprinzãtorul sã studieze în mod aprofundat tehnicile specifice de lansare pe piaþã a serviciilor ºi de promovare constantã a lor pe toatã durata activitãþii.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà necredinciosul” care are permanent nevoie de dovezi privind valoarea mãrfii. Or. Marketingul oferã o viziune cu mult mai practicã. confruntarea dintre cerere ºi ofertã. la un moment dat. aduce în prim-plan distincþia dintre: piaþa efectivã ºi piaþa potenþialã.

se poate vorbi ºi despre o piaþã a produsului/ serviciului. pentru un spaþiu geografic anumit O PIAÞà Tipuri de pieþe Pieþe de consum Formate din consumatori individuali Pieþe industriale Formate din agenþi economici care cumpãrã pentru producerea de noi mãrfuri Pieþe de distribuþie Reprezentate de agenþi care cumpãrã pentru vânzare Pieþe internaþionale Formate din cumpãrãtori aflaþi peste hotare PIATA INTREPRINDERII O firmã poate activa pe piaþã atât în calitate de vânzãtor (ofertant de produse ºi/ sau servicii. cât ºi în calitate de cumpãrãtor de bunuri. respectiv: consumatori individuali. Poziþia ei în ansamblul schimburilor de mãrfuri este determinatã de locul pe care îl ocupã în cadrul pieþei globale. piaþa presupune existenþa unui bun economic ce constituie obiectul tranzacþiei de vânzare-cumpãrare unor subiecþi ai procesului de schimb (vânzãtor ºi cumpãrãtor) unui cadru economico-geografic unde are loc tranzacþia (magazin. adresându-se unor categorii distincte de agenþi economici. Avându-se în vedere faptul cã un anumit tip de produs/ serviciu ce caracterizeazã activitatea unei firme se poate întâlni ºi în oferta alteia. an etc. Piaþa întreprinderii reprezintã: spaþiul economico-geografic în care aceasta îºi oferã spre vânzare produsele ºi serviciile sale.) unei confruntãri pentru stabilirea preþului se determinã pentru un produs sau o clasã de produse. sãptãmânã. indiferent de întreprinderea în numele cãreia apare pe piaþã. producãtori de bunuri economice. intermediari. lunã.) unei anumite unitãþi de timp (zi. instituþii ºi organisme publice. bursã.22 MARKETING Indiferent însã din ce unghi de vedere este abordatã. BIZPRO-Moldova 22 . precum ºi posibilitãþile prezente ºi viitoare de desfacere a acestuia. etc. Ea reflectã gradul de pãtrundere în consum a unui anumit tip de produs/ serviciu.

volumul exporturilor/ importurilor . Acesta este strict dependent de numãrul nonconsumatorilor relativi .reprezintã volumul maxim al vânzãrilor pe care le-ar putea avea întreprinderea într-o perioadã determinatã de timp. 1Î 2Î Piaþa întrepr. pr.volumul vânzãrilor b). Acestea sunt: a).care constã din volumul tranzacþiilor de vânzarecumpãrare realizate într-o anumitã perioadã de timp. Piaþa întreprinderii 23 Cazul A: Piaþa întreprinderii = piaþa produsului/ servicului Identificarea pieþei întreprinderii cu piaþa produsului are loc în cazul când firma deþine monopolul unui anumit produs/ serviciu Cazul B: Piaþa întreprinderii este constituitã din pieþe ale mai multor produse/ servicii Este situaþia tipicã pentru întreprinderea care deþine monopolul mai multor produse/ servicii (fiecare produs/ serviciu acoperã o anumitã parte din piaþa întreprinderii) Piaþa produsului serviciului Piaþa întreprinderii 1P 3P 2P Piaþa produsului/ serv.volumul ofertei . Capacitatea efectivã a pieþei .numãrul de cumpãrãtori . Piaþa întreprinderii Cazul C: Piaþa produsului este formatã din pieþele mai multor întreprinderi O atare relaþie apare când mai multe întreprinderi apar în cadrul procesului de schimb cu produse/ servicii similare 3Î Î P pr.cei care în prezent nu se BIZPRO-Moldova 23 . Mãsurarea ei se realizeazã cu ajutorul urmãtorilor indicatori: . 2 Î Cazul D: Pieþele întreprinderilor se întrepãtrund cu pieþele produselor/ serviciilor Ca urmare a interferenþelor.volumul cererii . Dimensiunile pieþei întreprinderii Pentru a-ºi evalua corect ºansele de dezvoltare ºi menþinere a afacerii. 1 Î Î P P pr. fiecare categorie de piaþã deþine o cotã parte din cealaltã. Capacitatea potenþialã a pieþei . fiecare antreprenor trebuie sã cunoascã dimensiunile pieþei propriei întreprinderi.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRÃ Identificarea ºi analizarea corectã a raporturilor dintre piaþa firmei ºi piaþa produsului/ serviciului este deosebit de importantã pentru elaborarea unei politici de marketing eficiente.

respectiv: .24 MARKETING manifestã din diverse motive. Structura pieþei întreprinderii este formatã din grupurile de consumatori/ utilizatori cãrora le sunt destinate produsele/serviciile noastre.determinarea structurii ofertei .efectivul ºi structura nonconsumatorilor relativi c). în care vânzãrile la aceste tipuri de produse au scãzut vertiginos. mãrimea relativã a capacitãþii pieþei. Din pãcate însã.al formelor de manifestare a cererii . dupã un timp destul de îndelungat.într-un timp deseori mai scurt decât a fost necesar pentru lansarea ºi dezvoltarea afacerii. Cunoaºterea exactã a avantajelor pe care le oferã o zonã sau alta. Dacã pânã în 1999 Combinatul de panificaþie “Franzeluþa” SA deþinea cea mai mare cotã în sfera produselor de cofetãrie-patiserie.potenþialul material ºi financiar al acesteia . neevaluarea corectã a acesteia . Ponderea cotei de piaþã depinde de: . Intensitatea concurenþei însã mai exact.al frecvenþei cererii . care vizeazã localizarea în teritoriu a acþiunilor de vânzare-cumpãrare pe care întreprinderea le deruleazã. Drept urmare.amplasarea spaþiului de depozitare ºi a magazinelor. de fapt.miºcarea fizicã a mãrfurilor . ca urmare a ignorãrii micilor producãtori care au acaparat o parte serioasã a pieþei prin lansarea de produse nespecifice (în special pe bazã de friºcã).fermã sau spontanã .este. Aria pieþei .poate duce în ritm alert la schimbarea raportului de forþe pe piaþa globalã.potenþialul uman al întreprinderii . Cota de piaþã .potenþialul de export . BIZPRO-Moldova 24 . menþinerii sau scãderii cotei de piaþã.potenþialul de absorbþie al pieþei . d).al preferinþelor pentru anumite produse sau servicii din oferta întreprinderii Numai diferenþierea acþiunilor de marketing în funcþie de cerinþele segmentului destinatar poate garanta succesul afacerii. Combinatul “Franzeluþa” a decis diversificarea gamei de produse ºi lansarea unor noi tipuri de ambalaj. Configuraþia acestor grupuri. dar care pot deveni consumatori efectivi ai produselor/ serviciilor noastre.este o dimensiune spaþialã. pentru cã e foarte greu sã se reducã decalajul creat “peste noapte” . Mãsurarea capacitãþi potenþiale a se face tot prin intermediul unor indicatori specifici. Ea reprezintã partea pe care o deþine întreprinderea din piaþa globalã (a ramurii din piaþa naþionalã sau internaþionalã). din 2000 ea a început sã scadã considerabil. acestea au fost rapid acceptate. are o mare importanþã pentru: .intensitatea concurenþei care se manifestã pe piaþa globalã Toþi aceºti trei factori au o pondere relativ egalã în ceea ce priveºte puterea de influenþã asupra creºterii.al mãrimii cumpãrãturii specifice . concluzia care se impune este urmãtoarea: orice nou concurent care apare trebuie luat în considerare la momentul oportun. Or. In ciuda conservatorismului consumatorului moldovean. e). numite în terminologia specific㠓segmente” trebuie evaluatã din urmãtoarele unghiuri de vedere: . fiind foarte gustoase ºi având un ambalaj atractiv. Vechia zical㠓buturuga micã rãstoarnã carul mare” s-a dovedit cât se poate de realã ºi în mediul concurenþial autohton.

SEGMENTAREA PIEÞEI Ce este segmentarea pieþei? divizarea pieþei în segmente distincte care implicã folosirea unor multiple strategii de marketing ce au ca punct de pornire: factori lingvistici. de la un produs la altul Condiþiile unei segmentãri eficiente 1 2 3 4 Mãrimea fiecãrui segment trebuie sã fie mãsurabilã Segmentul ales trebuie sã fie accesibil Segmentul trebuie sã fie suficient de distinct.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Ce reprezint㠓niºa” de piaþã? Niºa reprezintã: Un segment de piaþã constituit dintr-un grup restrâns de consumatori dispuºi sã plãteascã sume mai mari comercianþilor. pentru a putea aduce avantaje competitive Segmentul trebuie sã poatã aduce venitul adecvat. cu urmãtoarea condiþie: ca aceºtia sã efectueze o serie de servicii suplimentare. Rezumat în imagini Pieþe locale Piaþã de masã Niiºe de piaþã Piaþã segmentatã BIZPRO-Moldova 25 . 25 Segmentarea este: Ea se efectueazã în baza unor ••Indicatori generali de piaþ㠕 Indicatori specifici de produs care variazã de la o situaþie particularã la alta. geografici. demografici. service ante ºi post-vânzare. constând din: garantarea siguranþei mãrfurilor comandate. a transportului lor la domiciliu. tehnologici etc. educaþionali. respectiv.

În acest caz. 59) Tipuri de concurenþã Rivalitatea dintre întreprinderi are ca obiect aceleaºi nevoi de consum sau nevoile diferite ale aceluiaºi segment de clientelã. pentru a ºti la ce se poate aºtepta din partea rivalilor de piaþã. dar în mãsurã diferitã. Concurenþã loialã . existã: a). la rândul sãu. ca ºi cum ar denumi unul ºi acelaºi fenomen. din purã ignoranþã. credem. Conform literaturii de specialitate. ca în majoritatea þãrilor lumii. diferenþierea se face. acestea se încalcã frecvent dar antreprenorul începãtor trebuie sã le cunoascã din douã motive: în primul rând. prin intermediul imaginii de marcã. In funcþie de tipul de nevoi ºi de modalitãþile de satisfacere a acestora. ªi în Republica Moldova. concurenþa este definitã ca: Rivalitate realizatã cu mijloace economice între producãtori ºi comercianþi pentru producerea ºi desfacerea unor mãrfuri. p. existã acte normative care vizeazã concurenþa. Concurenþã neloialã . iar în al doilea rând. Din pãcate. aceasta este strict dependentã de configuraþia mediului concurenþial. pentru acapararea unor pieþe Iar sistemul relaþiilor de concurenþã este reprezentat de: “Ansamblul raporturilor de interacþiune în care intrã agenþii economici în lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare ºi a pieþelor de desfacere” (8. sancþionate de lege.care vizeazã.cea care face apel la diverse practici necinstite. pentru a nu cãdea el însuºi în greºealã. Când se oferã produse similare care satisfac aceleaºi nevoi. Ca forme de concurenþã neloialã se înregistreazã frecvent în mediul autohton: BIZPRO-Moldova 26 . 2.adicã cea care se înscrie în normele juridico-etice prevãzute de legislaþia în vigoare b). înlocuindu-se o noþiune cu alta. Intr-o atare situaþie. sã facem diferenþierea cuvenitã. Deseori se fac confuzii între primii doi.ce are ca element distinctiv oferirea de produse/servicii diferite care satisfac aceleaºi nevoi sau nevoi diferite. Prin urmare. COMPETITIVITATE. douã situaþii: 1.26 CONCURENÞÃ. este oportun. Concurenþa directã . Când douã sau mai multe întreprinderi apar pe piaþã cu bunuri identice sau cu diferenþe nesemnificative ºi sunt menite sã satisfacã aceleaºi nevoi. calitatea produselor va fi cea care va face diferenþierea. Iar în ceea ce priveºte poziþionarea produsului sau serviciului. de regulã. In funcþie de aspectul legal sau nelegal al practicilor concurenþiale. POZIÞIONARE MARKETING Asocierea acestor trei termeni ca generic pentru un alt compartiment nu este întâmplãtoare. b) Concurenþa indirectã . se disting douã categorii de concurenþã: a).

Altfel spus. .cu ajutorul mass-media. Aceasta avea o denumire asemãnãtoare cu produsul “Nuts” al celebrei firme “Nestle” ºi un ambalaj aproape identic.la o þarã (naþiune).practicarea unor preþuri joase cu sacrificarea propriului profit (acest procedeu se numeºte “dumping” ºi este destul de des întâlnit pe pieþele noastre. . ea reprezintã: Capacitatea produsului.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà . la îndatoririle fiscale. Competitivitatea este o noþiune ce poate fi folositã doar într-un context comparativ. Ce este competitivitatea? Termenul de competitivitate poate fi raportat . deºi existã o lege “antidumping”). . iar eforturile depuse în timp pentru anularea lui sunt mari ºi cositisitoare. la o întreprindere sau un produs. Acest fapt dã posibilitatea de practicare a unor preþuri mai joase ca urmare a costurilor reduse ºi fraudelor fiscale. Pe de o parte. este vorba de aºa numita “concurenþã parazitarã”.încãlcarea legilor .crearea intenþionatã a confuziilor de marcã în scopul obþinerii de avantaje. Efectul este imediat.acþiuni denigratoare la adresa concurenþilor . de a se menþine pe piaþã cu ajutorul unui ansamblu de caracteristici care îi asigurã un avantaj faþã de produsele similare concurente. Existã o strânsã interdependenþã între nivelele de competitivitate. performanþele întreprinderii sunt dependente de realizãrile la nivel de ramurã ºi de competitivitatea þãrii pe plan înternaþional. consumatorii moldoveni au fost deseori înºelaþi de firmele care distribuiau ciocolata turceasc㠓Nuss”. Privitã din punct de vedere microeconomic. calitatea produsului/ serviciului determinã posibilitãþile întreprinderii de a face faþã concurenþei. a întreprinderii. INDICATORI DE COMPETITIVITATE Creºterea pieþei Sezonalitatea ºi fluctuaþiile pieþei Condiþiile de competitivitate Restricþiile de piaþã Stabilitatea politicã ºi economicã Divizarea pieþei Capacitatea ºi abilitãþile de marketing Corespunderea produsului Marjele de contribuþie Imaginea Poziþia tehnologicã Calitatea produsului Suportul de piaþã Calitatea distribuitorilor 27 BIZPRO-Moldova 27 .în special a celor cu privire la comerþ ºi producþia de mãrfuri.în funcþie de nivelul la care se referã o anumitã problemã . sau faþã de întreprinderile cu obiect de activitate similar care se adreseazã cu precãdere aceluiaºi segment de consumatori/ utilizatori. deseori se pun în circulaþie informaþii inexacte despre activitatea concurenþilor. La începuturile tranziþiei. la o ramurã. Pe de altã parte.

Ce este consumul? In esenþã. vom încerca sã facem o sintezã a principalelor repere care se referã la acest subiect. consumul reprezintã.când reflectã situaþia din momentul evaluãrii DINAMICà . necesitatea de a obþine un produs în vederea consumului. numai investigarea nevoilor ca punct de pornire al acþiunilor de marketing îl poate face pe antreprenor sã dirijeze fluxul de mãrfuri în conformitate cu cererea. urmând sã-ºi aprofundeze cunoºtinþele. Aºadar.în raport cu produsele concurenþilor ºi cu nevoile clientelei sub aspect temporal: PASIVà . dacã va considera de cuviinþã.atunci când vizeazã poziþia pe care am dori s-o avem pe piaþã COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Studierea comportamentului consumatorului reprezintã un ansamblu de acþiuni strict necesare pentru înþelegerea celui cãruia urmeazã sã-i destinãm produsele ºi serviciile noastre. anticipând evoluþia acesteia ºi diminuând riscul de eºec. BIZPRO-Moldova 28 . asociate celor economice. de regulã. iar pe de altã parte.28 Ce reprezintã poziþionarea produsului / serviciului? MARKETING Poziþionarea este ansamblul de imagine care îi permite consumatorului sã situeze ºi sã distingã produsele/ serviciile unei întreprinderi de produsele/ serviciile altei întreprinderi în mediul concurenþial INTERNà . 146) Sfera pieþei Cerere de consum Circuitul “nevoie-consum” Din schema de mai sus rezultã cã elementul care declanºeazã circuitul de consum este nevoia. folosirea unei pãrþi din venit pentru cumpãrarea de produse ºi servicii. Sfera consumului Nevoi de consum SEGMENTAREA PIEÞEI Consum efectiv Cumpãrare de mãrfuri (8. ºi cunoºtinþe psihologice. p. In cele ce urmeazã. sociologice.în cadrul gamei EXTERNà . antreprenorul. printr-un curs suplimentar specializat. pe de o parte. procesul de utilizare a produselor ºi serviciilor pentru satisfacerea unor nevoi materiale ºi spirituale. Este o etapã indispensabilã alcãtuirii strategiilor de marketing ºi necesitã.

odihnã etc.nevoile nu sunt constante pentru aceeaºi trebuinþã. ameninþãrii ºi privãrii Foame. este aºa numita “piramidã a lui Maslow”.elasticitate . în literatura de specialitate au apãrut diverse ierarhizãri.reproductibilitate .ele cresc ºi se diversificã permanent. 29 Ierarhizarea nevoilor umane dupã Maslow Autorealizare Atingerea performanþelor proprii prin creativitate ºi dezvoltare continuã Autonomie. ele se pot ierarhiza într-o ordine a prioritãþilor. care repartizeazã trebuinþele pe cinci nivele: necesitãþi fiziologice. în special datoritã progresului ºtiinþifico-tehnic.. pe mãsura satisfacerii lor. devenind un principal punct de reper în marketingul ºi managementul modern. substituire sau indiferenþã. necesitând adaptarea continuã a întreprinzãtorului la noua lor configuraþie a. care diferã de la individ la individ. biologic. Ele descresc. Diferitele categorii de nevoi se aflã în relaþii de: asociere. respect de sine.dinamism pronunþat . psihologic). In funcþie de o multitudine de factori (de ordin: economic. Stimã ºi respect de sine Necesitãþi sociale Necesitãþi legate de siguranþã Necesitãþi fiziologice Cine poate fi numit consumator? Drept consumator poate fi considerat orice subiect economic al cãrui comportament este îndreptat spre satisfacerea nevoilor individuale sau ale microgrupului din care face parte.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Caracteristicile ºi ierarhizarea nevoilor de consum Nevoile se concretizeazã prin: a. social. a. Totodatã.satisfacerea unei nevoi dã naºtere altora. sete. respect din partea altora Prietenie. autorealizare.. Cea care a rezistat în timp.. dragoste. necesitãþi legate de siguranþã. demnitate. apartenenþã la grup Protecþia în faþa pericolului. BIZPRO-Moldova 29 .

C. asupra capacitãþii lui decizionale. mai exact care sã vizeze atât actul de cumpãrare cât ºi cel de consum.de a Interes nevoi acþioneazã înposedapozitiv sau negativ asupra tului lui Principalii factori de influenþã care sens comportamentului consumatorului. trebuie avute în vedere ca obiect de investigare urmãtoarele dimensiuni comportamentale: a a a a a a Motivele de cumpãrare sau de noncumpãrare Preferinþele cumpãrãtorului Intenþiile de cumpãrare Deprinderile de cumpãrare Obiceiurile de consum Imaginea pe care ºi-a format-o consumatorul despre anumite mãrfuri Evaluarea proInþeleAdapta. factorii sociali. sunt: factorii culturali.poseda tului re la lui nevoi Interes Inþelegere Decizia de cumpãrare In cazul efectuãrii unui studiu complex privind consumatorul. p. 8. Etapele procesului decizional Decizia de cumpãrare Evaluarea pro. (Asupra acestui tip de cercetare ne vom opri în capitolul urmãtor). Fiecãrei etape a procesului decizional îi corespunde o anumitã formã de comportament manifest. atitudinilor ºi deciziilor acestuia privind utilizarea veniturilor sale pentru cumpãrãri de mãrfuri. BIZPRO-Moldova 30 .Dorinþa Evaluarea cosAdapta. implicit. servicii ºi pentru economii (Cf.157 ) Ca metodã de bazã în investigarea comportamentului consumatorului se folosesc studiile motivaþionale care au drept scop explicarea mecanismului decizional care vizeazã achiziþia ºi consumul.30 Ce este comportamentul consumatorului? MARKETING Comportamentul consumatorului este definit drept totalitatea actelor.dusului/ Dorinþa EvaluaFactorii care influenþeazã comportamentul consumatorului gere re la rea cosserviciu. factorii psihologici ºi factorii personali.dusului/ de a serviciu.

tutun Împreunã (fiecare are influenþã relativ egalã) : excursii. atitudinile ºi comportamentul membrilor sãi.Subcultura . încât ia multe din valorile. dar separat unul de celãlalt De asemenea.Atitudinile FACTORII PERSONALI .Motivaþia .Orientarea spre sine .Percepþia .Personalitatea BIZPRO-Moldova 31 . concedii.Orientarea spre tradiþie FACTORII SOCIALI Familia Predominant de soþie: produse alimentare.Normele .Ocupaþia . îmbrãcãminte pentru copii. puternici factori de influenþã a deciziilor la nivel de familie sunt bunicii ºi copiii Decizii luate de: Grupurile de referinþã Un grup poate fi numit de referinþã atunci când un individ se identificã într-o atât de mare mãsurã cu grupul. cosmetice si medicamente Predominant de soþ : articole de reparaþii.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà FACTORII CULTURALI 31 .Situaþia materialã . bunuri de folosinþã îndelungatã Autonom: soþul ºi soþia iau aproximativ aceleaºi decizii.Orientarea cãtre alþi .Valorile culturale .Stilul de viaþã . Clasele sociale Real㠖 ceea ce credem în mod real despre noi Propria imagine Ideal㠖 ceea ce am vrea sã fim Imaginea altora – ceea ce cred alþii despre noi FACTORII PSIHOLOGICI . bãuturi alcoolice.

în funcþie de necesitãþile pe care le resimte firma la un moment dat. materiale ºi financiare. capacitate. pe de o parte.Studiul mediului intern al întreprinderii . în spatele acestui termen se ascude îmbinarea într-un tot unitar a patru subansamble strategico-tactice numite politici de marketing.) . tot în aceastã categorie se înscrie ºi investigarea drepturilor consumatorilor/ utilizatorilor. dar care poate fi perceputã de consumatori în sens pozitiv sau negativ. De la identificarea nevoilor ºi a corelaþiilor dintre ele. pe de o parte. cultural etc. asociatã cu “marketing”. structurã.32 CE REPREZINTà CERCETAREA DE MARKETING? MARKETING “Cercetare de marketing” este un termen generic ce înglobeazã mai multe categorii instrumental-investigative.care poate sã vizeze aspectele ei generale (caracteristici. dimensiuni. Datã fiind. la care antreprenorul poate sã facã apel. o anumitã imagine care o singularizeazã. Totul depinde de cât de realist este formulatã politica în raport cu potenþialul firmei ºi cu realitãþile din mediul ei extern. un stil propriu. dinamica fenomenelor) sau se poate axa pe un anumit fenomen sau categorie de piaþã . tehnologic. conjuncturã. iar pe de alta. a mesteca. s-a considerat oportunã rezervarea unui capitol aparte pentru abordarea mai pe larg a unui atare subiect. mediul instituþional. Modul în care combinã strategiile ºi utilizeazã instrumentarul specific îi conferã firmei o anumitã personalitate.Studiul nevoilor de consum . . utilitatea cercetãrilor de marketing pentru dezvoltarea întreprinderii. în mod selectiv sau în ansamblu. de preþ. care. paºii concreþi pe care trebuie sã-i facã aceasta într-un moment sau altul al stadiului de dezvoltare. pe o piaþã sau alta. BIZPRO-Moldova 32 . IN CE CONSTà MIXUL DE MARKETING? Mixturã. de “ceva combinat cu altceva” vizând în mod direct activitatea de marketing.Studiul altor componente ale mediului extern care influenþeazã în mod direct sau indirect asupra activitãþii întreprinderii (evoluþia ramurii în cadrul cãreia firma activeazã.Studiul comportamentului consumatorului .Studiul pieþei . capacitatea de adaptare a firmei la obiectivele trasate etc. strategiile ºi politicile de dezvoltare. Ce este politica de marketing a unei întreprinderi? Politica de marketing constã dintr-un cumul de strategii. obiectivele.acesta are un spectru larg de investigare. mixer. . Din aceastã familie de cuvinte provine ºi noþiunea de “mix”. pânã la materializarea lor în cadrul consumului. tactici ºi tehnici ce vizeazã. a amesteca. direcþiile de perspectivã ale întreprinderii. iar pe de alta practicarea acestora la scarã foarte redusã de cãtre întreprinzãtorii autohtoni. sugereazã ideea de amestec. Axa în jurul cãreia se “construieºte” o politicã este strategia.respectiv: analiza resurselor umane. de plasare (distribuþie) ºi promovare (comunicare). Intr-adevãr. mediul legislativ. Este vorba despre “cei 4 P”.Pe lângã aspectele psihologice ºi socio-economice specifice care constituie obiectul principal de cercetare. adicã de: politica de produs. Direcþii de investigare .

însoþite de scurte explicaþii.sau “strategia de supravieþuire” Se face mai rar apel la acest tip de strategie. Este cea mai “comod㔠pentru firmã ºi. Atenþia se concentraezã doar asupra acelor zone de piaþã în care existã ºanse mai mari de fructificare a potenþialului (marketing selectiv). acþionând în cadrul unor pieþe dinamice.adicã a dezvoltãrii activitãþii de piaþã Este practicatã de firmele care. sã se opteze anume pentru “reþeta” corespunzãtoare posibilitãþilor întreprinderii ºi momentului oportun.oportunã pentru firmele care deþin un anumit monopol pe piaþã. sau când oferta este cu puþin depãºitã de cerere (marketing nesegmentat). 1. se situazã deja la cote de acceptabilitate destul de ridicate strategia menþinerii .când întreprinderea se limiteazã la un segment sau la un numãr restrâns de segmente. fie sã-i consolideze poziþia pe piaþã. din cauza divizãrii pieþei în foarte multe straturi. Dar ea se aplicã totuºi. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de structurile pieþei se delimiteazã: strategia nediferenþiatã . sã facã referiri la situaþii concrete. principiilor de marketing. la “cazurile” unor firme cunoscute publicului larg ce acþioneazã în mediul autohton.aplicabilã în cazul când sau piaþa este saturatã. respectiv. 3. menite fie sã-i lanseze un produs/ serviciu. Este important însã.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Ce este strategia de marketing? Strategia de marketing reprezintã principalele direcþii de activitate spre care se orienteazã întreprinderea. Ea vizeazã un ansamblu de acþiuni “cu bãtaie lungã”. Ar fi de dorit însã ca formatorul. în consecinþã. mai ales atunci când este vorba despre reorientarea întreprinderii sau despre o piaþã aflatã în regres ca urmare a progresului ºtiinþifico-tehnic 2. întrucît “fuga” de pe piaþã cotravine într-un fel. strategia diferenþiatã . Tipuri de strategii Strategiile de marketing au o diversitate pronunþatã ºi se clasificã dupã multiple criterii. atunci când va expune aceastã temã în faþa antreprenorului începãtor. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de dinamica pieþei (cf. nu þine cont de segmentele existente în cadrul ei . uneori ani îndelungaþi.283) se disting: strategia creºterii .când întreprinderea se adreseazã fiecãrui segment în parte Deºi se înscrie în optica de marketing. utilizarea ei este destul de redusã. Pentru cã. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de schimbãrile pieþei se poate vorbi despre: 33 BIZPRO-Moldova 33 . cea mai des utilizatã strategie. p. Se foloseºte cu precãdere de cãtre firmele care activeazã pe pieþe relativ puþin segmentate (marketing segmentat) strategia concentratã . aplicarea neadecvatã a unei strategii poate distruge întreg eºafodajul afacerii construit cu trudã ºi sacrificii. 8. din localitatea/regiunea unde se desfãºoarã cursul. Prezentãm în cele ce urmeazã câteva blocuri de variante strategice. sau potenþialul firmei nu permite extinderea strategia restrângerii .când întreprinderea se adreseazã pieþei în mod global Adicã. Aplicarea unei variante strategice sau a alteia rãmâne la discreþia personalului managerial al firmei.

implicit. BIZPRO-Moldova 34 .este specificã întreprinderilor cu potenþial mediu.presupune venirea în întâmpinarea exigenþelor pieþei. favorizat de o slabã concurenþã a ofertanþilor. cu rating ridicat ºi. se apeleazã la strategia menþinerii cotei de piaþã sau . Desigur. (In esenþã.dacã este evident cã nu se poate face faþã concurenþei .vizeazã ocuparea celei mai oportune niºe de piaþã. ulterior vânzãrii. poziþionarea firmei în contextul concurenþial genereazã trei tipuri de strategii care. De regulã. când este vorba de strategia pasivã se subânþelege o adaptare întârziatã ºi foarte lentã ca proces în sine. Ele þin cont de diferenþierile ce existã între segmentele de cumpãrãtori. nu numai existenþa capacitãþii de adaptare este foarte importantã. 5. ªi într-un caz ºi în celãlalt. având o arie largã de acoperire pe piaþã. 4. strategia pasivã . implicit.marcheazã starea de aºteptare. fie de “noii veniþi” care îºi pot etala anumite avantaje certe faþã de concurenþi. introduce produse noi. cu unul bun. Privitã dintr-un alt unghi de vedere. cãrora le rãspund diferenþiat. care implicã atât prevederea schimbãrilor cât ºi adaptarea imediatã la acestea. UNDE. ci ºi rapiditatea cu care firma reuºeºte sã facã faþã cerinþelor impuse de noua configuraþie a mediului ei extern. de regulã. în funcþie de nivelul exigenþelor fiecãruia. O strategie de “pândã”. (Se urmãreºte. pot fi luate în considerare: strategia liderului de piaþã . Spre deosebire de strategia adaptivã. pentru deþinerea celei mai mari cote valorice.este specificã acelor întreprinderi capabile sã se racordeze la schimbãri ºi.presupune. o astfel de strategie poate avea un grad de agresivitate foarte ridicat.la strategia restrângerii cotei de piaþã). de urmãrire. cu un rating mediu sau scãzut.presupune menþinerea sau restrângerea pânã la retragerea de pe piaþã ºi este specificã firmelor mai modeste.în cazul în când. firma tinzând spre statutul de lider.este strategia poziþiei secundare faþã de lider. respectiv. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de exigenþele pieþei se delimiteazã: strategia exigenþei ridicate . Poate fi aplicatã ºi în cazuri de penurie. CÂND ªI CUM SE APLICà ?aspectul strategia ºalangerului . cu notorietate. Liderul “dã tonul” în schimbarea preþurilor. fiind totodatã specificã întreprinderilor cu potenþial redus. creºterea rapidã a cotei de piaþã) strategie defensivã .vizeazã lupta pentru obþinerea supremaþiei de piaþã. satisfacerea acestora la un nivel foarte înalt. de fapt.este folositã în special fie de întreprinderile bine poziþionate în cadrul pieþei. un standard de calitate scãzut. apar unele defecþiuni de utilizare înlocuiesc operativ ºi gratuit accesoriul sau chiar produsul defect. strategia exigenþei medii . de asemenea. dispune de reþea proprie de distribuþie. strategia “niºerului “.34 MARKETING strategia adaptivã . la noile cerinþe ale pieþei. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de nivelul competiþiei existã strategie ofensivã . strategia exigenþei reduse . Este specificã firmelor de prestigiu (în special axate pe bunuri de folosinþã îndelungatã) care pun accentul pe calitate ºi care .

NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Axa strategicã a unei întreprinderi se poate modifica de la o etapã de evoluþie la alta. cât ºi a celor de import. unde pot apãrea evenimente neprevãzute ce nu se înscriu în obiºnuitul calcul de risc. la tendinþele pe care le manifestã concurenþii direcþi ºi indirecþi. racordarea la noile tehnologii. Asigurarea legalã a produsului . In Republica Moldova existã un cadru juridic adecvat care permite atât protecþia mãrfurilor autohtone. În esenþã. raportatã pe de o parte la cerinþele mediului de piaþã. Dar. pe de o parte de posibilitãþile ºi obiectivele întreprinderii la un moment dat. tactici ºi tehnici care vizeazã dimensiunile. în raportarea lui la un anumit standard calitativ. iar pe de alta. implicit. înmãnunchiate într-un ansamblu bine dozat. iar pe de altã parte. Activitatea de modelare a produsului . accentul se pune pe politica de produs. (cazul Republicii Moldova) alternanþa strategicã devine un fapt obiºnuit. Deºi. de solicitãrile pieþei ºi de conjunctura ei. printr-un ansamblu de acþiuni bine determinate. toþi cei “4 P” au ºanse egale de a juca “rolul principal”. Activitatea de inovaþie . dezvoltarea service-ului. Conceptul de marketing-mix Aºa cum o prãjiturã gustoasã este rezultatul amestecãrii de cãtre o gospodinã priceputã a anumitor ingrediente în cantitãþi strict delimitate. faþã de celelalte este strict dependentã. care se referã la: 1.constã în conceperea ºi realizarea de prototip sau machetã a produsului ºi.priveºte crearea unui climat propice în toate compartimentele firmei pentru: cercetare ºi producþie. structura ºi evoluþia gamei de produse ºi servicii ce constituie obiectul de activitate al firmei pentru o anumitã perioadã de timp. teoretic. 3. predominanþa unei componente a mixului. protecþia juridicã a produsului. PRODUS 35 PROMOVARE PROMOVARE PLASARE PLASARE PREÞ POLITICA DE PRODUS Ce este politica de produs? Prin politica de produs se înþelege un ansamblu de strategii. un mix de marketing este rezultatul unor acþiuni specifice. 2. tot aºa. diversificarea gamei de materii prime. atunci când firma acþioneazã întrun mediu turbulent. de regulã.In cadrul acestei etape întreprinderea trebuie sã asigure. Politica de produs înglobeazã o multitudine de acþiuni diverse. Ea se materializeazã în conduita întreprinderii. Principalele instrumentele de protecþie vizate de legislaþia naþionalã sunt: BIZPRO-Moldova 35 .

datã de numãrul produselor tuturor liniilor.aprecierea comparativã a douã sau mai multe firme care fabricã aceleaºi produse .36 MARKETING .care este datã de numãrul de linii de produse pe care le are în componenþã a profunzimea gamei . Recomandãm formatorilor ºi consultanþilor sã accentueze în faþa cursanþilor/clienþilor (când e vorba de consultanþã) importanþa înregistrãrii mãrcii. Atitudinea faþã de produsele vechi . 4. în cinci ani de activitate pe piaþa mobilei ºi-a câºtigat pe bunã dreptate statutul de lider al calitãþii. în mediul antprenorial autocton. Ce reprezintã gama de produse? Prin “gamã de produse” se înþelege un grup de mãrfuri care au ca numitor comun materia primã folositã ºi/ sau tehnologia de fabricaþie precum ºi o destinaþie comunã de utilizare.denumirea de origine . Anturaj Lux etc. de comerþ ºi de servicii . pentru diferite segmente-þintã de consumatori (Anturaj Office.pentru compararea la nivel naþional a ofertelor pentru diferite categorii de produse.brevetele de invenþie . Ca “instrument de convingere” poate fi adus în discuþie cazul “Anturaj MobiGrup” care. practicând concurenþa neloialã anumite firme preiau parþial (dar în mãsurã considerabilã) fragmente din denumiri bine cunoscute pe piaþã. Se cunosc suficiente cazuri când. Datele necesare se pot gãsi în formã detaliatã pe site-ul specializat al AGEPI. Alcãtuirea gamei de produse a firmei producãtoare .Agenþia Naþionalã pentru Drepturile de Autor Cea mai des uzitatã formã de protejare a mãrfii o constituie înregistrarea mãrcii de care se ocupã ACEPI. Profitând de faptul cã firma în cauzã a deschis mai multe magazine specializate.datã de numãrul de produse distincte pe care le are o linie de produse a lungimea gamei . Ele îºi sporesc prin fraudã vânzãrile sub umbrela unor mãrci notorii. fãcând referiri la formalitãþile ce trebuie îndeplinite ºi.mostrele gustative . Or. Este necesar sã cunoaºtem dimensiunile gamei pentru: .se referã la modul de comportament al decidenþilor faþã de produsele uzate moral ºi cu un nivel scãzut de rentabilitate 5. o “linie” vizând asocierea produselor numai pe criterii de înrudire a materiilor prime folosite sau ale tehnologiei de fabricaþie.). Gama se caracterizeazã prin dimensiuni specifice: a lãrgimea gamei . o întreprindere concurentã ºi-a luat ulterior numele de “Anturaj-Nou”. Dar obþinerea de cãtre firma Anturaj MobiGrup a certificatului de protecþie a mãrcii i-a dat acesteia dreptul de a beneficia de denumirea aleasã iniþial.vizeazã politica sortimentalã a firmei.modelele de utilitate . ideii de protecþie a mãrcii nu i se acordã pe scarã largã importanþa cuvenitã.desenele industriale Cele mai reprezentative instituþii cu caracter protectiv abilitate de stat sunt: .Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Proprietãþii Industriale (AGEPI) . acest fapt poate aduce prejudicii materiale ºi morale în unele situaþii greu sau chiar imposibil de reparat dacã firma “mam㔠nu ºi-a asigurat protecþia.mãrcile de fabricã. Din pãcate. Aceasta oferã mobilã de comandã total diferitã ca aspect ºi calitate ºi profitã din plin de acþiunile promoþionale ale firmei Anturaj MobiGrup.drepturile de autor . O gamã cuprinde mai multe linii de produse. BIZPRO-Moldova 36 . inclusiv la taxele în vigoare.

o pot omite. Inovatorul se aflã în situaþie de monopol. la propriul interes .NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà EXEMPLU DE GAMà DE PRODUSE COSMETICE CREME Linia 1 MACHIAJ Linia 2 37 ªAMPON Linia 3 LOÞIUNI SOLARE Linia 4 de zi de noapte hidratantã pentru ochi demachiant fond de ten fard rimel ruj de buze creion dermatograf pt. imitatorii-urmaºi aºteptând ca acesta “sã smântâneascã oalele”. majoritatea autorilor menþioneazã 4 etape de viaþã ale produselor: lansarea. Pe parcursul perioadei de maturitate volumul vânzãrilor se stabilizeazã. atâta timp cât preþul de vânzare acoperã cheltuielile variabile Creºtere (cheltuielile fixe fiind deja amortizate). spãlãri frecv. Concurenþii încep sã invadeze piaþa. inclusiv cu referiri valabile pentru fiecare componentã a mixului. militeazã pentru introducerea unei a cincea faze. Alþii însã. turbulenþa. determinate în special de “paºii” mai hotãrâþi sau mai timizi ai concurenþei. Se caracterizeazã prin: creºterea lentã a vânzãrilor ºi un efort de marketing foarte susþinut. revizuirea tacticilor de piaþã. Aceastã fazã începe în momentul în care rata de creºtere (deºi pozitivã) începe sã se diminueze. pãr vopsit expunere totalã grad 15 grad 8 grad 2 pentru copii LÃRGIME LUNGIME = TOATE PRODUSELE Ciclul de viaþã al produselor In literatura de specialitate. Tinde sã creascã ºi numãrul intermediarilor distribuitori (angrosiºti ºi detailiºti). tizând cãtre 0. Turbulenþã 4. Vânzãrile scad vertiginos. faciliteazã adaptarea acestora la schimbãrile uneori foarte mari ce pot avea loc la confluenþa dintre creºtere ºi maturitate. Maturitate 5. creºterea. Cei care . considerãm oportunã prezentarea ciclului de viaþã în cinci etape. pãr normal pt. Date fiind. mai multã claritate ºi permite. Lansare 2. caracterul aplicativ al acestei lucrãri. mai ales într-un mediu foarte instabil. Aceastã fragmentare dã. Incepe când un produs nou se lanseazã pe o piaþã nouã. Declin BIZPRO-Moldova 37 PROFUNZIME . pentru a-ºi permite ºi ei pãtrunderea pe piaþã. pt. maturitatea ºi declinul. pãr uscat pt. plasatã între creºtere ºi maturitate. Notã: 1. Creºtere 3.raportat la propria afacere . pãr gras pt.vor considera inutilã introducerea acestei faze în planificarea strategicã. pe de o parte. dar acest fapt poate sã nu împiedice firmele prezente pe piaþã sã fie rentabile. dupã pãrerea noastrã. Creºte cererea. iar pe de alta instabilitatea accentuatã din mediul autohton ce culmineazã cu prelungite faze de turbulenþã. Mai exact.

Scãderea preþurilor în cazul concurenþei prin preþ. Marje pentru distribuitori încã destul de ridicate. protecþia juridicã.Buget redus. a plângerilor consumatorilor. Dar este. Totodatã. 3. termen de garanþie. Prime pentru distribuitori. Stabilizarea marjelor. Scãderea preþurilor în cazul concurenþei prin preþ. Creºtere Imbunãtãþirea tehnicilor ca urmare a primelor studii privind gradul de satisfacere a clientelei. Promovare. licenþa. Facilitãþi acordate anumitor distribuitori pentru a frâna intrarea pe piaþã a produselor concurente.38 1.. service etc. în funcþie de relevanþa fiecãrei categorii de componente. densitate. ca: marca. precum ºi a funcþionalitãþii lor (ex.rea vânzãrilor. depinde imaginea de ansamblu despre produs. privite prin prisma substanþei materiale a acestora. PREÞ Stabilitate sau tendinþã de scãdere. cât ºi despre cele acorporale. Producãtorul trebuie sã controleze reaprovizionarea distribuitorilor ºi nivelul stocurilor lor. Eºantioane plus agenþi de teren.este o componentã motivaþionalã ºi constituie ansamblul reprezentãrilor (mentale. Tendinþã de lãrgire a gamei. Comunicare de masã . þionatã. afective. Maturitate Lãrgirea câmpului de distribuþie. un produs este mai atractiv sau mai puþin atractiv. Gamã limitatã. Publicitate foare clar direcrea vânzãrilor. pentru creºterea cererii. Maturitate Alegerea unei stategii de “smântânire” (preþuri ridicate) sau a unei strategii de penetrare (preþuri joase). 4. a sugestiilor ºi. Revenirea la o distribuþie selectivã ºi specializatã. cognitive.ambalaj In viziunea de marketing.reprezintã ansamblul informaþiilor transmise de producãtor sau distribuitor cumpãrãtorului potenþial 4. periodicã sau permanentã. POLITICA DE PRODUS PLASARE Distribuþie exclusivã sau selectivã.Diferenþiere mai evidentã faþã de modelele anterioare. greutate. plus serviciile care însoþesc produsul (instalare. 5. Lansare PRODUS Accent pe calitatea produsului. mm Relaþia produs . un colportor de informaþie care poate “vorbi” atât despre alte componente corporale.) 2. Componentele acorporale . PROMOVARE Cheltuieli ridicate pentru lansarea produsului. Imaginea produsului . Declin Reducerea gamei. cu marje ridicate acordate distribuitorilor. Publicitate direcþionatã spre “consumatorii inovatori”. Alegerea fie a unei strategii de scãdere a preþurilor. Ambalajul este în primul rând o componentã corporalã. Este vorba despre: 1. Turbulenþã Innoirea modelelor. de importanþa mai micã sau mai mare care se acordã ambalajului. eventual. în acelaºi timp un intermediar între produsul propriu-zis ºi consumator. Pãrãsirea unor puncte de vânzare marginaºe. sau a unei strategii de creºtere. Distribuþie deschisã. 3. Componentele corporale . Publicitate de întreþine. sociale ºi personale) ale produsului în rândul cumpãrãtorilor.care cuprind caracteristicile merceologice ale produsului ºi ambalajului sãu. formã. Preþuri promoþionale. consumatorilor. Modificarea anumitor caracteristici ale produsului pentru a-l diferenþia de cele ale concurenþilor. BIZPRO-Moldova 38 . Maturitate Pregãtirea produselor succesoare. PRET Distribuþie deschisã. Nu se mai fac nici schimbãri de ordin tehnic nici de culoare. 4. rezistenþã la acþiunea factorilor de mediu) instrucþiunile de folosinþã. Distribuþie deschisã. Obiectiv: fidelizarea Obiectiv: fidelizarea consumatorilor.: structurã ºi conþinut. Accent pe promova. în funcþie de fidelitatea clientelei. Relaþii publice. MARKETING 2. Comunicare de masã .însumeazã elemente ce nu au un corp material. Comunicaþiile privitoare la produs . sensibilã. raportate la necesitãþile ºi doleanþele segmentului de consumatori vizat.

din mai multe perspective. încercând sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: BIZPRO-Moldova 39 . multe produse moldoveneºti de calitate înaltã au un grad scãzut de atractivitate din cauza ambalajului necorespunzãtor (atât din punct de vedere estetic. O sintezã a relaþiilor produs . mijloacelor ºi obiectivelor acestuia din urmã se concretizeazã (cf. poate face asocieri de marcã. p. 24. întrucât. cât ºi din punct de vedere funcþional).NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRÃ Ambalajul poate atrage sau poate respinge. 46) în urmãtoarea schemã: 39 Prin prezentare atractivã Faciliteazã vânzãrile În conformitate cu standardele Asigurã menþinerea calitãþii Creeazã unitatea de transport Bilanþ global pozitiv Durata de viatã Adaptare la produs Fragilitatea relativã Specificul produsului Focuri Adaptare la condiþiile de transport Transport Manipulare Depozitare Lovituri Vibraþii Refrigerare FUNCÞII Asigurã distribuþia MIJLOACE Adaptarea ambalajului la nevoile consumatorilor Rentabilitatea Alegerea celor mai performante circuite logistice Analiza costurilor la toate stadiile de distribuþie Bilanþ global pozitiv Adaptarea la diverse pieþe Gãsirea de noi pieþe Adaptarea la preferinþele consumatorilor OBIECTIVE Pieþe externe (în cazul mk internaþional . sã facã o analizã aprofundatã.ambalaj vãzutã prin prisma funcþiilor. indiferent de tipul ºi mãrimea ei. se impune ca firma. a oportunitãþii de lansare. Poate individualiza produsul diferenþiindu-l de mãrfurile concurente. Meritã de insistat asupra acestui fapt.nn) Criterii de evaluare a oportunitãþii de lansare pe piaþã a unui nou produs Inainte de a ieºi pe piaþã cu un produs nou.

Creºtere .estimarea duratei sale de viaþã ? .necesarul de forþã .diferenþierea faþã de oferta existentã ? CRITERII DE MARKETING CONDIÞIILE PIEÞEI CÃREIA I SE ADRESEAZà PRODUSUL PERMIT .creºterea capacitãþii competitive ? PREÞ .accesibilitatea preþului .aspectul estetic MARKETING CRITERII TEHNICE PRET RESURSELE DISPONIBILE SATISFAC CERINÞELE IMPUSE DE NOUL PRODUS PRIVIND POLITICA DE PRODUS .nivelul de rentabilitate al firmei ? DISPUNE FIRMA DE RESURSELE FINANCIARE SOLICITATE DE NOUL PRODUS NECESARE PENTRU .elaborarea unor noi tehnologii .realizarea unei rentabilitãþi a acestuia pe un termen prestabilit (Adaptare dupã 8.40 Criterii Variante de întrebãri PERFORMANÞELE NOULUI PRODUS CORESPUND CERINÞELOR ? .aspectul ergonomic .câºtigarea de noi segmente de consumatori .câºtigarea unei poziþii mai bune pe piaþã .posibilitãþile tehnologice .achiziþionarea de noi utilaje . 313) BIZPRO-Moldova 40 .nivelul de noutate .materialele accesorii ? . p. Creºtere PRODUS 4.funcþionalitatea Rãspunsurile vor viza: .utilajul necesar de fabricaþie CRITERII ECONOMICOFINANCIARE NOUL PRODUS SE ÎNCADREAZà ÎN .materiile prime de muncã 2.pãstrarea sau îmbunãtãþirea imaginii firmei în rândul consumatorilor POT FI SATISFÃCUTE CERINÞELE CONSUMATORILOR PRIVIND .încadrarea suplimentarã a forþei de muncã ? 2. Maturitate NOUL PRODUS RÃSPUNDE STRATEGIILOR DE PIAÞà ALE FIRMEI PRIVIND .

dupã 26 p.care se materializeazã în crearea de noi linii de produse în cadrul gamei existente.este vorba despre adaptarea structurii gamei de mãrfuri a întreprinderii la cerinþele specifice unei anumite pieþe sau unui anumit segment de consumatori. centrându-ºi atenþia pe echilibrul de gamã.scoaterea de pe piaþã fie a unor produse uzate moral ori cu cerere scãzutã.constã în diversificarea gamei de produse (pe orizontalã. dimensional sau de condiþionare.se referã pe de o parte la programarea dinamicii calitãþii ºi diferenþierea acesteia în raport cu specificul cererrii. a strategia înnoirii sortimentale . a strategia diferenþierii calitative a produselor . 142] O viziune mai puþin tradiþionalã asupra ansamblului strategic privind gama de produse sau servicii propune Boston Consulting Group care.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Strategii de produs mm In funcþie de dimensiunile. Aceasta implicã modificãri de ordin tehnic. întreprinderea poate opta pentru una sau mai multe din urmãtoarele variante strategice: a strategia de selecþie . prin reducerea lãrgimii sau a profunzimii acesteia. fie diminuarea gamei. verticalã sau lateralã) a strategia de adaptare . a dezvoltat o matrice de creºtere a segmentului de piaþã. a strategia de creºtere a dimensiunilor gamei . structura ºi dinamica gamei sale de mãrfuri. funcþional. Sintetizãm în schema de mai jos ansamblul principalelor elemente care trebuie luate în considerare atunci când se construieºte axa strategicã a politicii de produs/ serviciu: Probleme de conducere 41 Decizia privind linia de produse Ciclurile de viaþã Produse Decizii privind produsul/serviciul Servicii • Caracteristici Caracteristici Mãrci •Mãrci Ambalare •Ambalare Garanþie •Garanþie Service •Service Calitate •Calitate Strategii Plan service _Plan service Tip de serviciu _Fel service Sistem de _Sistem de livrare prestare Amplasãri _Amplasãri Niveluri de _Niveluri calitate calitate [adapt. Prezentãm BIZPRO-Moldova 41 .

vaci cu lapte.0 reflectã faptul cã u.C. o ratã de 0. Ei “produc” numerar în cantitãþi foarte mari.42 MARKETING pe scurt esenþa metodei B. “Staruri” sunt numiþi liderii ce dispun de cote mari de piaþã ºi rate ridicate de creºtere a pieþei.a dispune de o jumãtate de cotã din urmãtorul cel mai mare competitor. s-a fãcut ºi clasificarea produselor/ afacerilor în patru categorii: semne de întrebare. are aceeaºi cotã ca ºi urmãtorul competitor. cât ºi cele potenþiale. BCG clasificã afacerile în funcþie de rata de creºtere a pieþei ºi de cota de piaþã. avanseazã urmãtoarea ipotezã: a Firma cu cea mai mare cotã de piaþã în raport cu competitorii trebuie sã fie capabilã sã producã la cele mai scãzute costuri a Firmele cu o cotã de piaþã scãzutã în raport cu competitorii vor fi producãtori la costuri ridicate Pornind de la aceastã premisã. Metoda B. stele. 3. valoarea BIZPRO-Moldova 42 .5 aratã cã u.a.C.G.G din convingerea cã aceasta poate fi adaptatã ºi utilizatã cu succes în sfera businessului autohton. sunt clasificate într-o matrice de portofoliu de afaceri. câini. Apoi.0 înseamnã cã u. (Or. dupã cum urmeazã: RATA DE CREªTERE A PIEÞEI MARE Matricea B. “Stele”. Stelele “Vedete”.C. are o cotã de piaþã de trei ori mai mare decât urmãtorul cel mai mare competitor). Incertitudini Stele (Staruri/ vedete) Maidanezi Vaci cu lapte (Pietre de moarã) MICà COTA DE PIAÞà MARE Matricea ia în considerare atât unitãþile strategice de afaceri curente. (De exemplu: o ratã de 1.a).s.a.s. Pentru utilizarea cu succes a metodei mai susmenþionate este necesarã delimitarea activitãþilor firmei în unitãþi strategice de afaceri (u.G.a.s.s. toate u.s. în funcþie de specificul afacerii.

sã ajungã la stadiul de câini. fãrã a neglija însã câºtigul pe termen scurt . afacerile îºi schimbã poziþia. datã fiind “productivitatea” înaltã de avantaje. steaua va deveni pânã la urmã un câine. 43 BIZPRO-Moldova 43 . þinând cont de faptul cã. în timp ce au nevoi scãzute pentru reinvestire. urmând ca aceste previziuni. deºi se aflã pe pieþe în creºtere. asociate obiectivelor firmei.p. au o pondere scãzutã a pieþei.vizeazã menþinerea poziþiei curente. în cazul acestor produse se impune o protecþie maximã. Câºtigurile lor ridicate plus amortizarea constituie intrãri in numerar ridicate. Menþinerea . a cheltuielilor indirecte. Prin urmare. Pentru a supravieþui pe termen lung. existã riscul ca aceºti “copii-problem㔠sã absoarbã în ritm alert numerarul pe termen scurt transformându-se în câini .vinderea sau lichidarea [cf. ele cer mai mult numerar decât pot produce. au datoria de a prevedea combinaþiile viitoare ale afacerilor din fiecare zonã. Din cauza creºterii. a celor de cercetare ºi a desponibilitãþilor pentru investiþii în alte produse.constã în investirea pentru viitor. 3. Cei care se ocupã cu planificarea strategicã a firmei.timp în care poziþia pe piaþã trebuie îmbunãtãþitã. Utilizeazã mult numerar. Dacã nu se modificã cota de piaþã. cât ºi rata de creºtere foarte scãzute. 2. In cazul în care cota unei stele se reduce pentru cã a obþinut mult numerar pe termen scurt sau au crescut preþurile creând o “umbrelã pentru concurenþi”. pentru ca. Multe unitãþi strategice de afaceri se transformã de la o etapã la alta: încep ca semne de întrebare. devin stele.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà unui produs sau serviciu este reflectatã de fluxul de numerar pe care îl genereazã) Acesta urmeazã a fi reinvestit în capital circulant ºi fix.generarea de numerar pe termen scurt.24. 4. în final. Construirea . Produsele “stele” reprezintã cea mai bunã ºansã de profit disponibilã pentru o firmã. ulterior. Recoltarea . dar câºtigurile sunt reduse. iar poziþia sa competitivã trebuie Stelele menþinutã. Scoaterea . Poziþionarea lor necompetitivã nu este generatoare de profituri. ca urmare a cotei de piaþã reduse.pe mãsurã ce creºterea va încetini. sã determine mãrimea sumelor ce se vor aloca. 26-28]. în timp. numite ºi “copiii-problem㔠sunt produse care. Boston Consulting Group propune în acest sens 4 strategii la care întreprinzãtorii pot face apel: 1. Vacile cu lapte Creºterea scãzutã a pieþei ºi o cotã de piaþã ridicatã reprezintã semnele distinctive ale “vacilor cu lapte”. apoi se transformã în vaci cu lapte. Incertitudinile Semnele de întrebare. Câinii “Câini”. “pietre de moar㔠sunt numite produsele care au atât cota de piaþã. o firmã trebuie sã echilibreze afacerea în fiecare zonã. Surplusul mare de numerar permite plata dividendelor ºi a dobânzii.

personal etc. sau nu.) BIZPRO-Moldova 44 . supranumitã ºi “logistica mãrfurilor”. In dependenþã de acesta (implicit de evaluarea corectã a costurilor ºi a capacitãþii de cumpãrare a segmentului destinatar) demersurile firmei în cadrul schimbului pot avea succes. Aºadar. destinat segmentelor foarte pretenþioase . concesiune. prin politicã de distribuþie se subânþelege efectuarea. în modul ºi la momentul oportun. care reprezintã lanþul proceselor operative prin care trec mãrfurile . consignaþie etc. cât ºi distribuþia ºi acþiunile promoþionale au un preþ.44 POLITICA DE PREÞ MARKETING In ce constã politica de preþ? Politica de preþ este cea de-a doua D componentã a mixului. 2.ºi. de conjunctura ºi dinamica pieþei.poziþionate în a doua jumãtate a piramidei lui Maslow .Ansamblul operaþiunilor care marcheazã trecerea mãrfii de la un agent de piaþã la altul pânã la intrarea ei în sfera consumului (vânzare. cumpãrare.) . Este cazul intrãrii pe piaþa autohtonã a operatorului de telefonie mobil㠓Voxtel”. implicit. în baza unui plan bine determinat. indispensabilã în alcãtuirea strategiei de piaþã. tactici ºi tehnici care îi permite firmei sã-ºi modeleze preþurile în funcþie de dimensiunile cererii. Aceste acþiuni specifice vizeazã: . Dar atât produsul. Prin urmare.ºi se referã la plasarea mãrfurilor. Fãrã produs/ serviciu nu poate exista politicã de marketing. a unui cumul de acþiuni specifice ce se desfãºoarã în intervalul dintre încheierea procesului de producþie ºi intrarea mãrfii în posesia consumatorului final. politica de preþ ar putea fi definitã ca fiind acel ansamblu de strategii. Un exemplu concludent este strategia aplicatã de cel de-al doilea operator de telefonie mobilã . Pãtrunderea extensivã pe piaþã . Intenþia de a “smântâni piaþa” (sau “a lua caimacul”) prin lansarea unor produse cu preþ ridicat.cu aºa-numitele “preþuri de penetrare” destul de accesibile segmentelor largi de consumatori. cu mare capacitate de platã.Distribuþia fizicã. Obiectivele politicii de preþ Principalele obiective ale politicii de preþ sunt: 1. (Am optat pentru formula “politicã de distribuþie” ºi nu de “plasare” întrucât acesta este termenul generic conscrat în literatura de specialitate când e vorba de ansamblul strategicotactic de profil).Deplasarea mãrfurilor pe un traseu de piaþã de la producãtor la consumator .compania turcomoldoveneasc㠓Moldcell”. care s-a lansat cu sloganul “Pentru toþi ºi fiecare!” POLITICA DE DISTRIBUÞIE Ce este politica de distribuþie? In primul rând este unul din cei 4 “P” .Aparatul tehnic ce contribuie la realizarea proceselor specifice (dotãri.

serviciile conexe etc. Lungimea canalelor de distribuþie PRODUCÃTOR DE BUNURI DE CONSUM PRODUCÃTOR DE BUNURI INDUSTRIALE Canale scurte Agenþi Canale lungi Canale scurte Comercianþi cu ridicata Distribuitori industriali Canale lungi Comercianþi cu amãnuntul Agenþi Consumatori Utilizatori industriali BIZPRO-Moldova 45 . Grupajul 4. Funcþiile comerciale a). (Un fabricant foloseºte. Un canal de distribuþie se caracterizeazã prin trei dimensiuni: lungime. lãþime ºi adâncime.NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà Funcþiile distribuþiei Funcþiile distribuþiei sunt divizate în douã categorii: a). Frahtarea 3. Funcþiile materiale. Canale ºi reþele de distribuþie Prin canal de distribuþie se înþelege: traseul jalonat de intermediari (care îndeplinesc diverse funcþii) parcurs de un produs pentru a ajunge la consumatorul final. a). Funcþiile comerciale Funcþiile comerciale se referã la: informaþiile privind produsul pe parcursul distribuþional. la rândul lor se împart în spaþiale ºi temporale. cu perioada de detenþie a mãrfii. In funcþie de numãrul de intermediari care se interpun între aceºtia doi. b). de regulã. care. Lungimea unui canal de distribuþie se referã la numãrul de intermediari prin care mãrfurile trec de la producãtor la consumatorul final. concesionarea. Trierea 5. de regulã. mai multe canale pentru acelaºi tip de marfã). direct proporþionale. canalele pot fi scurte sau lungi. Funcþiile materiale In cadrul funcþiilor materiale se disting 5 funcþii spaþiale: 45 1. respectiv finanþarea ºi riscurile de stocaj. vânzarea-cumpãrarea produsului. Transportul 2. Ele au în vedere deci ºi costurile de depozitare. Reþeaua de distribuþie reprezintã anamblul canalelor prin care producãtorul îºi distribuie marfa. Asortimentarea Funcþiile temporale vizeazã stocajul.

46

MARKETING Lãþimea unui canal este condiþionatã de numãrul de unitãþi prin care se face distribuirea unui produs în cadrul fiecãrei etape. Adâncimea canalului este exprimatã de gradul de apropiere al distribuitorului de punctele de consum. Cel mai adânc canal presupune aducerea mãrfurilor la domiciliul clientului. Având în vedere cã distribuþia mãrfurilor reprezintã unul din instrumentele competitivitãþii întreprinderii, alegerea canalelor de distribuþie trebuie fãcutã cu maximã responsabilitate, pentru cã este, în esenþã, o decizie strategicã. Logistica mãrfurilor (distribuþia fizicã) In logistica mãrfurilor se înscriu: - Transportul produselor - Programarea ºi controlul stocurilor - Manipularea fizicã a produselor - Depozitarea Strategii distribuþionale Opþiunea strategicã se face în funcþie de unele criterii care vizeazã procesul distribuþional: In funcþie de dimensiunile canalului se disting umãtoarele variante strategice: - distribuþia directã (producãtor-beneficiar) - distribuþia prin canale scurte (cu o singurã verigã intermediarã) - distribuþia prin canale lungi cu douã sau mai multe verigi intermediare. In funcþie de anvergura distribuþiei se poate opta pentru: - distribuþie extensivã - care presupune o difuzare pe scarã largã a produselor, prin diverse categorii de intermediari - distribuþie selectivã - caracterizatã printr-un numãr redus de intermediari, de regulã specializaþi în difuzarea anumitor categorii de produse - distribuþie exclusivã - cu un singur intermediar care devine - sub diverse forme singurul distribuitor al produsului respectiv. In funcþie de gradul de participare a firmei în activitatea canalului de distribuþie se poate vorbi despre: - distribuþie prin aparatul propriu - distribuþie prin intermediari-exclusiv - distribuþie combinatã prin aparat propriu ºi prin intermediari Dupã gradul de control asupra distribuþiei existã strategii cu grad de control ridicat, mediul ºi scãzut.
POLITICA PROMOÞIONALÃ

Ce este politica promoþionalã? Politica promoþionalã, cunoscutã ºi sub denumirea de politicã de comunicare, însumeazã o serie de activitãþi menite, pe de o parte, sã atragã un numãr cât mai

BIZPRO-Moldova
46

NOÞIUNI-CHEIE PENTRU SUCCESUL AFACERII DUMNEAVOASTRà mare de consumatori spre produsele oferite, declanºând acþiunea de cumpãrare, iar pe de altã parte, menite sã contribuie la sporirea eficienþei economice a actului de comercializare. Ea informeazã, convinge, sporeºte vânzãrile. Dat fiind faptul cã, în mediul autohton, a investi în promovarea pe piaþã a produsului sau serviciului reprezintã încã o excepþie ºi nu o regulã (ca ºi în cazul cercetãrilor de marketing, de altfel), autorii au considerat oportunã prezentarea mai detaliatã a acestei componente a mixului, în capitolul intitulat: “Cum sã devenim cunoscuþi pe piaþã?” PROGRAMUL DE MARKETING In ce constã programul de marketing? Programul reprezintã o planificare riguroasã a tuturor activitãþilor de marketing ale întreprinderii. El este, totodatã, un instrument de concretizare a politicii de marketing. Alcãtuirea lui presupune o înlãnþuire logicã a etapelor ºi o prezentare detaliatã a conþinutului fiecãreia. Programul poate cuprinde acþiuni pe termen scurt, mediu ºi lung. Etapele programului de marketing sunt:
a). Cercetarea complexã, pe de o parte, a condiþiilor care determinã adoptarea programului, iar pe de altã parte, a condiþiilor în care acesta urmeazã sã fie pus în aplicare. Elaborarea diagnosticului de marketing.
DIAGNOSTICUL DE MARKETING

47

Intreprindere

Mediu economic, politico-social, demografic socio-psohologic, ecologic, legal, tehnologic

Misiune Obiective Strategii

Mixul de marketing

Acþiuni comerciale

Organizare Structurã Culturã

Resurse Competente

Cerere (consumatori)

Ofertã (concurenti)

Intermediari
Furnizori Distribuitori

S

FORÞE (Strenghts)

W

SLÃBICIUNI (Weaknesses)
Strategii

O

OPORTUNITÃÞI (Opportunites)

T

AMENINÞÃRI (Threats)

Diagnostic, previziuni

b). Alegerea obiectivelor programului c). Stabilirea planului de acþiuni d). Intocmirea bugetului e). Adoptarea programului de marketing

BIZPRO-Moldova
47

48
CUVINTE - CHEIE
- mediul extern al firmei - micromediu, macromediu - cerere ºi ofertã - prosus/ serviciu - concurenþã - competitivitate - poziþionare - concurenþã directã - concurenþã indirectã - concurenþã loialã - concurenþã neloialã - dumping - piaþã efectivã - piaþã potenþialã - cotã de piaþã - segmentarea pieþei - niºã de piaþã - nonconsumatori absoluþi - nonconsumatori relativi - comportamentul consumatorului - piaþa întreprinderii, a produsului - ciclul de viaþã al produselor - ambalaj - marca de fabricã

MARKETING

- ierarhizarea nevoilor - politicã de preþ - politicã de distribuþie - canal de distribuþie - reþea de distribuþie - intermediar - logistica mãrfurilor - politicã promoþionalã - program de marketing - diagnostic de marketing - analiza SWOT

ÎNTREBÃRI, EXERCIÞII, TESTE
1. Din macromediu fac parte: a). furnizorii b). mediul cultural c). concurenþii d). mediul tehnologic e). mediul legislativ (alegeþi variantele corecte) 2.. Faceþi diferenþierile cuvenite între produse ºi servicii 3. Ce asocieri se pot face între concurenþã ºi competitivitate ºi care sunt diferenþele dintre aceste douã noþiuni? 4. Ce reprezintã dumpingul? Cunoaºteþi cazuri de aplicare a dumpingului în mediul autohton? 5. Ce tip de relaþie concurenþialã existã între un vânzãtor de articole de îmbrãcãminte ºi un vânzãtor de þesãturi? 6. Faceþi distincþie între nonconsumatorii relativi ºi nonconsumatorii absoluþi. Exemplificaþi aceste categorii în cazul pieþei produselor de uz casnic 7. Þinând cont de ceea ce cunoaºteþi despre cei doi operatori de telefonie mobil㠓Voxtel” ºi “Moldcel”, imaginaþi un scurt istoric al relaþiei concurenþiale dintre aceºtia, vãzutã prin prisma segmentãrii pieþei ºi a piramidei lui Maslow. 8. Care sunt etapele procesului decizional? 9. Ce direcþii de investigare sunt caracteristice cercetãrii de marketing? Indicatori 10. Faceþi diferenþierea cuvenitã între politica de marketing, strategia de marketing ºi tactica de marketing. Daþi câte un exemplu pentru fiecare categorie 11. In funcþie de poziþia întreprinderii faþã de dinamica pieþei, strategiile de piaþã se pot grupa în. a)... b)...., c)..... 12. In ce constã conceptul de marketing-mix? 13. Grupaþi în categoriile care vizeazã componentele produsului urmãtoarele elemente: a). volumul produsului, b). marca, c). preþul, d). greutatea, e). numele produsului, f). culoarea, g). marca, h). instrucþiunile de folosinþã, i). termenul de garanþie, j). forma produsului, j). componentele cognitive ale imaginii. (A - componente corporale, B - componente acorporale, C - comunicaþiile privind produsul, D - imaginea produsului) 14. In funcþie de nivelul preþurilor, firma poate opta pentru una din urmãtoarele tipuri de orientãri strategice: a)... b)...., c)..... 15. Care sunt dimensiunile canalelor de distribuþie ºi prin ce se caracterizeazã fiecare? 16. Ce reprezintã analiza SWOT? 17. Care din urmãtoarele activitãþi pot fi considerate ca fiind specifice marketingului: a). fabricaþia, b). cercetarea pieþei, c) aprovizionrea d). testarea tehnicã ?

BIZPRO-Moldova
48

condiþiile de piaþã. metode ºi tehnici de investigare specifice.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE.precum ºi necesitatea adaptãrii tehnicilor tradiþionale la specificul mediului autohton. în scopul de a intra. ESENÞA CERCETÃRILOR DE MARKETING Ce reprezintã cercetarea de marketing? Cercetarea ar putea fi definitã ca fiind un ansamblu de acþiuni prin intermediul cãrora se efectueazã mãsurarea. de a se menþine sau de a ieºi de pe piaþã. PROMOVARE • Selectare media • Proiectare modele • Compensaþii vânzãri • Control PRODUS • Noi produse • Scoaterea produselor vechi • Modificãri CONSUMATORI • Nevoi ºi motivaþii • Grad de satisfacere a nevoilor • Comportament • Nivel de protecþie CERCETAREA DE MARKETING ªI “ÞIINÞELE” EI PIEÞE • Verificare • Intrare • Ieºire PREÞ • Relaþia preþ/ cerere • Analiza rentabilitãþii DISTRIBUÞIE • Localizare • Canale ºi reþele • Politici Utilitatea cercetãrii de marketing Avem nevoie sã facem apel la cercetarea de marketing. comportamentul consumatorului. CÂND ªI CE VREA? 49 CAPITOLUL III OBIECTIVE DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. specificarea. CÂND ªI CE VREA? a Prezentarea avantajelor pe care le oferã cercetarea de marketing pentru activitatea întreprinderii a Explicarea rolului ºi eficacitãþii fiecãrui instrument de cercetare. Aceste acþiuni au menirea de a evalua performanþele firmei. culegerea. analiza ºi interpretarea informaþiilor de marketing. pentru: a A hotãrî ce sã producem ºi cum sã deservim a A determina care este cel mai potrivit moment pentru lansarea pe piaþã a A înþelege cum sã facem faþã concurenþei a A întreþine o imagine favorabilã firmei a A spori profitul BIZPRO-Moldova 49 . a Conºtientizarea de cãtre cursanþi a rolului principal pe care îl joacã cercetarea de marketing în asigurarea succesului afacerii. în baza unor concepte.

pentru cercetarea eficacitãþii unui mesaj publicitar etc. sã facã apel la una sau mai multe dintre acestea. corelând.care se desfãºoarã în mod sistematic Cercetãri periodice . definirea ipotezelor care urmeazã a fi demonstrate prin cercetãri ulterioare. a In funcþie de obiectul cercetãrii se disting: cercetãri exploratorii. totodatã. a In funcþie de locul de desfãºurare. metode statistice de analizã ºi previziune etc. pentru ca. In funcþie de intersele firmei sale. care se bazeazã pe interdependenþa elementelor ºi pe evoluþia lor în timp. Ele se materializeazã prin: studii pilot. ce au ca principal obiectiv identificarea coordonatelor fenomenului “de cercetat”.vizeazã elaborarea. a In funcþie de frecvenþa desfãºurãrii.care se bazeazã pe investigarea unor studii statistice diverse ºi a unor documentaþii ce au legãturã cu fenomenul supus cercetãrii Cercetãri de teren .stau la baza unor previziuni pe termen scurt. pãrþile componente ale unui canal de distribuþie etc.spre deosebire de cele descriptive. cercetãrile se grupeazã în: Cercetãri permanente . aºadar. descriptive. iar pe de alta.50 Tipologia cercetãrilor de marketing MARKETING Avându-se în vedere multitudinea de procese ºi fenomene pe care cercetarea de marketing le abordeazã. pentru a-ºi atinge scopurile. teste psihologice. mediu ºi lung ale fenomenelor de marketing. In esenþã. cercetãrile pot fi: Cercetãri de birou . instrumentale. pentru lansarea pe piaþã a unui anumit produs sau serviciu.) Cercetãrile descriptive . testarea ºi utilizarea anumitor instrumente ºi metode de cercetare (chestionare. ºi nu la cauzele care l-au generat. Considerãm oportunã prezentarea tipologiilor din douã motive: pe de o parte. fac trimitere la cauzele care au generat un anumit fenomen de marketing. de fapt. experimente de laborator.) BIZPRO-Moldova 50 . pentru a familiariza cursantul cu terminologia de profil. fiecare gen de cercetare cu preþurile care i se propun.) Cercetãrile explicative .se referã nemijlocit la fenomenul care face obiectul studiului. analize statistice Cercetãrile instrumentale . Este un studiu cu mult mai complex. se pot delimita mai multe tipuri de studii ce se grupeazã în diverse categorii. antreprenorul poate.recoltarea datelor se face prin investigarea efectivã pe teren.desfãºurate la anumite intervale de timp Cercetãri ocazionale . se descrie ceea ce se întâmplã într-un anumit loc ºi într-un interval de timp anume (Spre exemplu se poate descrie un produs/ serviciu.care nu se repetã în timp (spre exemplu. în cazul în care va face apel la o firmã specializatã sã ºtie ce anume sã cearã a se executa. Cercetãrile predictive . explicative (cauzale) ºi predictive Cercetãrile exploratorii .sunt. în baza unor criterii bine determinate. niºte studii preliminare. un magazin al concurenþilor.

televiziune. respectiv. Definirea exactã a scopului este echivalentul unui start luat corect de cãtre un sportiv. 51 b). Din surse primare (de teren) a Reprezentanþi ai asociaþiilor comerciale a Experþi de la diverse organisme interne ºi internaþionale a Public cumpãrãtor / consumatori/ utilizatori a Personal de conducere ETAPELE CERCETÃRII DE MARKETING O cercetare complexã de marketing însumeazã multiple etape a cãror succesiune urmeazã modelul urcuºului în trepte. efectuarea raportului de cercetare). fiºe tehnice. evidenþiind relevanþa surselor. documente financiar-contabile etc. 1. lãsând la latitudinea antreprenorului sã aprecieze dacã va face apel la aceasta. Definirea scopului cercetãrii Aceastã primã etapã constituie baza piramidei în trepte. Dacã nu este bine fundamentatã. Prezentãm varianta completã a “lanþului” cercetãrii. Alegerea surselor de informaþii Este etapa care vizeazã deciziile privitoare la tipul. pentru elaborarea bugetului cercetãrii. organizaþii comerciale de afaceri ºi servicii. Din surse secundare a Interne – informaþii din interiorul firmei. natura ºi forma datelor ce urmeazã a fi colectate.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. una ajutând la parcurgerea celeilalte. sursa. Estimarea prealabilã a valorii informaþiei ce va fi obþinutã prin cercetare Aceastã fazã este fundamentalã pe de o parte. Elaborarea obiectivelor ºi ipotezelor A doua treaptã se situeazã la nivel operaþional. Identificarea ºi formularea problemei. anticiparea rãspunsurilor la problema în cauzã. indiferent de calitatea înaltã a abordãrii celorlate etape. în cazul când firma nu dispune de o echipã proprie de cercetare (fapt ce i-ar permite controlul fiecãrei acþiuni). cataloage. 5. fiºiere de clientelã. presã scrisã. rapoartele (de birou) unor cercetãri anterioare. determinarea surselor de informare. BIZPRO-Moldova 51 . determinând natura ºi conþinutul informaþiilor necesare ºi. întreg eºafodajul cercetãrii va fi compromis. CÂND ªI CE VREA? De unde ne informãm? a). materiale publicitare de firmã etc. De asemenea. numai o strânsã colaborare între executantul cercetãrii ºi beneficiarul ei poate asigura reuºita. este importantã ºi formularea ipotezelor. 3. 4. iar pe de altã parte. camere de comerþ. elaborarea planului de cercetare efectivã. sistematizarea ºi analiza datelor. Dar. privitoare la metodele de culegere ºi sistematizare. sau la varianta restrînsã (formularea problemei. Selectarea modalitãþii de culegere ºi sistematizare a informaþiilor Reprezintã faza pregãtitoare pentru recoltarea informaþiei. 2. a Externe – surse din afara întreprinderii: biblioteci. în care se iau hotãrâri de ordin tactic. într-o competiþie foarte importantã pentru cariera sa. pentru estimarea eficienþei rezultatelor investigaþiei. implicit. colectarea datelor.

de regulã. cuprinde: o scurtã prezentare a scopului. cum ºi unde va prelua informaþia. ancheta ºi experimentul OBSERVAREA Tipul de observare Observarea directã Forma de manifestare Se face la locul de desfãºurare. concluziile.52 6. referiri la cercetãrile viitoare care.Cumpãrarea anumitor produse . 9. care sunt enunþate din perspectiva obiectivelor formulate iniþial ºi a ipotezelor urmãrite. vor putea constitui ulterior obiectul unei analize comparative. eventual. pânã la evaluarea ei din punctul de vedere al reprezentativitãþii ºi validitãþii. care recomandã folosirea acestei metode în combinaþie cu altele (necesitã timp îndelungat de observare. pot fi supraveghiaþi fãrã opreliºti. obiectivã. Se face apel la metode statistice specifice.Studiul reacþiei clienþilor la care se înscrie în parametrii acþiunile de convingere ale realitãþii vânzãtorului La capitolul avantaje despre observare se pot afirma urmãtoarele: cã este puþin costisitoare. reacþiile clienþilor. neºtiind cã sunt observaþi. Existã însã ºi unele dezavantaje.Fluxul traficului Folosirea staþiilor de radio ºi TV pentru observarea clienþilor PRET Observarea prin dispozitive mecanice Simularea . rezultatele. obiectivelor ºi metodelor folosite. nu necesitã cooperarea subiecþilor. corelate cu cele recent finalizate. Subiectul nu ºtie cã e observat sau înregistrat Se face cu ajutorul aparatelor de înregistrare audio-video Exemplu .Studiul reacþiei vânzãtorilor Crearea unei situaþii artificiale dar . Analiza trebuie fãcutã cu mult discernãmânt ºi competenþã. încercându-se a se gãsi un rãspuns pentru fiecare ipotezã formulatã în faza a doua a cercetãrii. Prelucrarea datelor cuprinde mai multe blocuri de operaþiuni. când. de la cumularea informaþiei recoltate de diverºi operatori. motivaþia este destul de greu de dedus). în schimb aceºtia. Redactarea studiului ºi elaborarea concluziilor Raportul de cercetare. 7. eºantionul poate sã nu fie edificator.Timpul ºi modul de aºteptare la rând . Se observã ce se vinde. Colectarea datelor MARKETING Reuºita operaþiunilor caracteristice acestei etape este strict dependentã de cine. METODE DE CERCETARE Ca metode de cercetare sunt folosite în practicã observarea. BIZPRO-Moldova 52 . Analiza ºi interpretarea informaþiilor Este o etapã cu un grad de complexitate ºi responsabilitate foarte ridicat. 8. Se face apel atât la metode cantitative cât ºi calitative. ce reprezintã baza actului decizional ºi.

iar pentru evitarea subiectivitãþii. Tipul de anchetã Interviuri prin telefon Forma de manifestare Telefonul înlocuieºte contactul direct cu persoana Spre deosebire de tipul de anchetã mai susmenþionat. Tipul de anchetã Interviuri prin poºtã Forma de manifestare Prin poºtã se trimit subiecþilor chestionare imprimate pentru a le completa Avantaje: probabilitate mai mare de onestitate datoritã distanþei (neaflãrii faþã-n faþã cu operatorul). reducerea fãrã dificultãþi a celor care refuzã cooperarea. interviurile prin telefon ºi interviurile prin poºtã.DE CE TREBUIE SÃ ªTIM CINE. tendinþe de menþinere a distanþelor etc.). iar trainingul lor implicã. informaþiile nu sunt distorsionate de intervievator. sunt necesari cercetãtori instruiþi. Douã sunt dezavantajele esenþiale. de asemenea. nu sunt flexibile. CÂND ªI CE VREA? ANCHETA 53 Ancheta se manifestã ca metodã de cercetare sub trei forme: interviurile personale. EXPERIMENTUL Tipul de experiment Testul de laborator Forma de manifestare Experiment condus într-un mediu în care toate variabilele pot fi controlate pentru a li se studia efectele Avantaje: Grad ridicat de control. respectiv: posibilitatea de inexistenþã a telefoanelor. miºcãri ale corpului. Tipul de anchetã Interviuri personale Forma de manifestare Se contacteazã direct persoanele intervievate. Dacã privim însã din punct de vedere practic. ºi ambele vizeazã direct sau indirect costurile: aceastã metodã presupune cheltuieli mari când anchetarea are loc în teritoriu. mai multe sunt dezavantajele. unele informaþii putând fi deformate. nu pot fi clarificate unele neânþelegeri. Dezavantaje: ratã scãzutã de rãspuns. BIZPRO-Moldova 53 . ratã ridicatã a refuzului de cooperare. mediul nu este cel normal. rapiditatea rãspunsurilor. în categoria avantaje se poate înscrie doar un singur atu din punct de vedere pur teoretic: accesibilitatea ºi rapiditatea de abordare în teritoriu. cost ridicat. flexibilitatea ridicatã. control scãzut al celor ce completeazã chestionarele. solicitându-li-se colaborarea Ca avantaje citãm: posibilitatea de explicare a întrebãrilor neclare. timp îndelungat de rãspuns. faptul cã nu se pot observa reacþiile nonverbale ale intervievaþilor (priviri. Dezavantaje: poate fi foarte costisitor. o serie de cheltuieli. posibilitatea de abordare în teritoriu. durata relativ scurtã a convorbirii. de observare a reacþiilor persoanelor intervievate. operatorii trebuie instruiþi.

nu sunt suficiente pentru rezolvarea unor probleme de ordin comercial. cât ºi studii de teren cantitative ºi calitative. Tehnici de investigare în cadrul studiilor calitative Interviul . pentru obþinerea de informaþii. al doilea pas. distribuitori etc.durata nu depãºeºte o orã Focus-grup Se foloseºte. Atragem însã atenþia cã a investi în cercetarea de marketing înseamn㠓a ºti” cu adevãrat ce ai de fãcut ºi nu “a ghici”. Ele reprezintã un prim pas doar. este bine ca antreprenorul sã efectueze atât studii documentare. fie asupra comportamentului consumatorului sau a altei probleme care vizeazã interesele firmei. a denumirilor. numite adeseori ºi motivaþionale. Ce sunt studiile calitative? Studiile calitative. Printre acestea se înscriu metodele de investigare a motivaþiilor. la o serie de metode care permit obþinerea directã a datelor. în limita cunoºtinþelor pe care le are ºi a fondurilor pe care este dispus sã le aloce. pentru: testarea în grup a conceptelor de produs. Aºadar. psihanalizã ºi sociologie. cuantificã. psihiatrie. fãcându-se apel. a temelor de comunicare publicitarã Tehnicile de observare a comportamentului Se pot aplica fãrã sau cu utilizarea de mijloace video BIZPRO-Moldova 54 . utilizatori. Totodatã. tehnicile de facilitare ºi tehnicile de observare a comportamentului. Repere didactice pentru a avea o viziune complexã fie asupra fenomenelor de piaþã. a cauzelor profunde ale comportamentului indivizilor implicaþi în actul schimbului: vânzãtori.. de regulã. desigur. comportamentelor ºi opiniilor. a “presupune”.Semidirecþionat . au ca obiect analiza motivaþiilor. constituindu-l recurgerea la sursele primare.54 Tipul de experiment Testul de teren Forma de manifestare Experiment condus într-un mediu real MARKETING STUDII CALITATIVE ªI STUDII CANTITATIVE Informaþiile interne ºi cele obþinute din sursele documentare externe. reuniunile de grup (focus grup). totodatã. de teren ºi. Complexitatea lor impune folosirea unor tehnici specifice care fac apel la psihologie. cumpãrãtori. într-o atare categorie metodologicã se înscriu ºi cele care numãrã. Cele mai des întâlnite în practica de marketing sunt: interviul. de regulã. de explicare a faptelor.

Nu putem sã rãspundem în mod adecvat la necesitãþile ºi dorinþele consumatorului dacã nu ºtim cum gândeºte.pornind de la diferite imagini neclare sau incomplete se construieºte o povestire accesibilã. ne pot ajuta sã înþelegem care sunt principalele caracteristici ale segmentul de consumatori vizat ºi. atunci când ar putea fi mai multe forme oportune gata de lansare. implicit.). întrucât.se referã la magazinul mobil. prototip sau serie pilot. culoare etc. studiile motivaþionale.(testul de apercepþie tematicã.testul TAT .testul de marcã . conºtiente pe care le au consumatorii veniþi în contact cu produsul. de un magazin. în general. în plan autohton puþini sunt antreprenorii care. Tematica testului poate fi legatã de un produs sau o linie de produse. de cuvinte ºi imagini .Testele proiective .jocul de roluri .DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. teste de încadrare . Ar fi de dorit ca formatorii ºi consultanþii cãrora le este în primul rând dedicat acest ghid sã insiste asupra abordãrii ambelor tipuri de studii.psihodrama . Spre deosebire de tehnicile proiective.folosesc la determinarea contribuþiei unor componente ale produselor în declanºarea deciziei de cumpãrare. Apercepþie .de obicei se testeazã popularitatea relativã a mai multor mãrci sau audienþa unei campanii publicitatre axate pe imaginea de marcã .testele de frustrare .analogia . .Testele de acceptare este vorba despre testarea variantelor de produs aflate în faza de concept. (Variantele se pot diferenþia prin mãrime. testele de acceptare verificã reacþiile vizibile. care au caracter strict motivaþional. cum putem sã stimulãm dorinþa de cumpãrare.testul de magazin . expuse fãrã ambalaj sau etichetã b).testele de asociere .asocieri de cuvinte.persoana interogatã îºi imagineazã cã este un obiect. prin sondajul de opinie.percepþia filtratã prin experienþa individualã interioarã) Testul are menirea de a dezvãlui motivaþiile consumatorului ºi alegerile sale posibile pe o anumitã temã. ce gândeºte ºi ce vrea de la noi. de un ansamblu de mãrci concurente .testul de magazin-caravanã . fac apel ºi la alte modalitãþi de investigare decât cele de tip cantitativ reprezentate.testele “oarbe” . CÂND ªI CE VREA? Tehnicile de facilitare 55 .subiecþii trebuie sã identifice un anumit produs. înþelegând utilitatea cercetãrii de marketing. care îºi schimbã mereu clientela. vãzute ca douã pãrþi complementare ale aceluiaºi întreg. Autorii au considerat oportunã prezentarea mai detaliatã a tehnicilor de tip calitativ.subiecþii trebuie sã identifice fiecare produs (fãrã elemente de identificare) ºi sã-l introducã într-un recipient corespunzãtor firmei producãtoare . un animal sau o altã persoanã ºi rãspunde la întrebãri în funcþie de ceea ce îºi închipuie cã este . de imagini. greutate. ajungând pânã la investigarea subconºtientului. dintr-un grup de mãrfuri de acelaºi fel realizate de producãtori diferiþi. în care factorul psihologic joacã rolul principal. a). . Or. pe înþelesul tuturor . BIZPRO-Moldova 55 .se foloseºte pentru alegerea celei mai bune variante de produs. teste de recunoaºtere .

.Este un grup de persoane fizice sau juridice pe care cercetãtorii îl folosesc pentru a face deducþii. Cum sã alcãtuim un chestionar? Nu este chiar atât de dificil de alcãtuit un chestionar. . . cu un grad de precizie ridicat. El se efectueazã în baza unui set de întrebãri numit chestionar ce este adresat unui eºantion reprezentativ. Ce pãrere aveþi despre situaþia economicã actualã? . dar. antrepozite. nici cantitativ. . pe un eºantion relativ mic. STABILIREA MÃRIMII EªANTIONULUI Aceasta depinde de natura informaþiilor cerute. . . 3.reprezintã una dintre cele mai des folosite tehnici pentru studiile de teren de tip cantitativ. .când cercetãtorul este cel care alege procedura. . . închise dihotomice (adicã doar cu douã variante de rãspuns) ºi închise cu alegere multiplã (mai multe variante).). ALEGEREA METODEI DE EªANTIONARE Poate fi: eºantionare aleatorie .când selecþia se face la întâmplare. Nu limiteazã nici din punct de vedere calitativ. poate deruta subiectul. Deci. Aþi cumpãrat mobilã în ultimii doi ani*? (Abordare simplã ºi clarã) Consideraþi cã drepturile Dumneavoastrã de consumator sunt apãrate? Da Da Nu Nu (Date fiind demersurile fãcute în ultimul an în direcþia protecþiei consumatorului. 2. . însã: o libertate prea mare stricã. Deducþiile respective se extind apoi la toþi clienþii existenþi sau potenþiali. .56 Ce reprezintã eºantionul ºi sondajul de opinie? MARKETING Eºantionul . . Repere didactice Intrebãrile închise dichotomice sunt mai “comode”. Intrebãrile deschise lasã o libertate totalã de rãspuns. prea multe întrebãri deschise riscã sã-l facã sã renunþe sã parcurgã textul pânã la sfârºit. . Etapele eºantionãrii . Existã trei tipuri de întrebãri: deschise. DEFINIREA EªANTIONULUI Cercetãtorul trebuie sã determine mai întâi “populaþia” de referinþã (clienþi. . . Sondajul de opinie . Important este sã se obþinã un volum mare de informaþie. . magazine cu amãnuntul etc. pun în dificultate respondentul prin inexistenþa unei “cãi de mijloc”. uneori.Aceastã procedurã de alegere a grupului reprezentativ de persoane cuprinde urmãtoarele etape: 1. Atenþie. . Totul depinde de modul cum formulãm întrebãrile ºi de aºezarea lor în paginã. pe cât s-ar pãrea. limitarea la douã variante ar “forþa nota”) BIZPRO-Moldova 56 . vânzãtori. fiecare element al colectivitãþii având aceeaºi probabilitate de a fi inclus în eºantion ºi eºantionare nealeatorie . pozitive dar insuficiente în opinia multora. . .

Dacã în etapa precedentã nu s-au pus bariere de ordin cantitativ ºi estetico-lingvistic. a Intrebãrile trebuie sã fie: scurte ºi clare sub aspectul formei.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. Efecte de ordonare: . poate fi luat un set de alte întrebãri. Consideraþi cã nivelul preþurilor din magazinul nostru este: Mare Mic Moderat 57 Etapele alcãtuirii chestionarului 1. implicit pregãtirea ºi mediul de provenienþã.Se are în vedere modul de intercalare a întrebãrilor. respectiv: se începe cu o întrebare generalã. oportunitatea aºezãrii uneia înaintea alteia ºi.Dupã ce s-a concluzionat asupra tipului de respondenþi. fãrã a se neglija nivelul de percepþie al segmentului destinatar. respectiv: De ce fel de informaþii avem nevoie? Cine le poate oferi? Unde sã le gãsim? Ce ne poate împiedica sã le obþinem? 2. asupra necesarului de informaþii ºi a configuraþiei eºantionului. CÂND ªI CE VREA? Intrebãrile închise cu alegere multiplã au mai multe variante de rãspuns. Ordonarea ºi gruparea întrebãrilor . multitudinea de întrebãri “aruncate” pe hârtie este redusã la maximum ºi se gãsesc cele mai bune variante de punere a textului într-o cheie adecvatã. precum ºi cele care solicitã într-un grad înalt memoria respondentului a O singurã problemã. acum. Validarea se face în funcþie de urmãtoarele trei criterii: a Inteligibilitatea întrebãrilor (capacitatea de a fi înþelese) a Capabilitatea (capacitatea de a li se putea rãspunde) a Confidenþialitatea ºi sinceritatea rãspunsurilor (capacitatea de a genera un rãspuns sincer) 4. Definirea obiectivelor cercetãrii . se redacteazã o primã listã (provizorie) de întrebãri. ºi nu mai multe. ca cei care alcãtuiesc chestionarul sã aibã în vedere toate variantele posibile de rãspuns. trebuie sã facã obiectul întrebãrii 3. sã nu existe omisiuni care pot deforma mesajul. implicit. Un fel de întrebãri vor fi destinate unui segment “pestriþ” de consumatori. la care trebuie sã rãspundã în primul rând anchetatorul ºi care vizeazã în acelaºi timp cercetarea în ansamblu. succesiune care face ordonarea de la general la particular. In aceastã etapã se pune accentul nu atât pe forma întrebãrilor. cât pe conþinut. pentru a mãri gradul de accesibilitate. efectele care decurg dintr-un mod de aºezare sau altul. Formularea întrebãrilor . Validarea întrebãrilor . e bine sã se evite întrebãrile prea “tehnice”. Este foarte important în acest caz. accesibilã segmentului destinatar.Ca punct de pornire în formularea întrebãrilor din chestionar. ºi un altul specialiºtilor din economia naþionalã. continuându-se cu altele cu un grad de specificitate din ce în ce mai ridicat (“Cum apreciaþi magazinele “Fidesco?” “Cum BIZPRO-Moldova 57 .efectul succesiunii pâlnie. anticipate ºi prestabilite. spre exemplu. precise sub aspectul conþinutului a Totodatã.

nivelul de venit. acesta se referã la trecerea de la o anumitã temã la alta.efectul de pâlnie rãsturnatã. amplasate mai înainte ar putea crea disconfort subiectului ºi diminua sinceritatea rãspunsurilor la celelalte întrebãri. de tipul “Stimate Doamne (Domniºoare). încadrarea în câmpul muncii etc. .multumiri de încheiere. care relevã clar dacã subiectul poate sau nu furniza informaþia doritã. Dacã rãspunsul este afirmativ.chestionarul se începe cu o frazã introductivã . Chiar dacã la început s-a folosit expresia “Vã multumim anticipat” . de la particular la general . e bine de gãsit o formulã adecvatã ºi în final. formula “Chestionarul este anonim!” . Este foarte important acest prim mod de adresare. culoarea ºi calitatea hîrtiei. ocupaþie. forma. de regulã. totuºi. de regulã. ajungându-se pânã la cel mai îndepãrtat în timp).efectul ordinii invers cronologice. cum ar fi: starea civilã. au o mare importanþã în sporirea sau diminuarea gradului de atractivitate al chestionarului.gruparea pe criterii tematice. nu înaine de a se cere câteva date personale de tipul: vârstã. se poate continua completarea chestionarului. Formatul chestionarului Deºi aparent conteazã mai puþin. Formatele mai mici sunt preferabile celor mari. cu întrebãri pe ambele pãrþi. (Ex.se recomandã alternarea unor întrebãri mai complicate cu unele mai relaxante.efectul de tranziþie.) Deºi operatorul de teren asigurã prin viu grai respondentul de anonimitatea chestionarului. . în cazul întrebãrilor care fac apel la succesiunea în timp a evenimentelor (se recomandã începerea cu cel mai recent ºi mai lesne de amintit. care presupune o ordonare inversã. va fi mai atractivã decât o foaie A4 nepliatã. o foaie A4 pliatã în douã ºi scrisã pe toate pãrþile.. Stimaþi Domni. chestionarul fiind stucturat pe capitole. a). BIZPRO-Moldova 58 .La începutul chestionarului se pune. (A nu se neglija importanþa formulei de adresare: dacã eºantionul cuprinde ºi femei ºi bãrbaþi. care pune în temã respondentul cu tematica ºi scopul sondajului de opinie.. modul de amplasare în paginã a textului. o întrebare-filtru ..58 MARKETING apreciaþi calitatea produselor din magazinele Fidesco?“ “Cum apreciaþi preþurile din magazinele “Fidesco” raportate la calitatea produselor?”) . întrucît de “forþa” cuvintelor depinde completarea chestionarului sau abandonarea lui. care. Or. prin intermediul unei fraze de legãturã Reguli de ordonare: . Intrebãrile care trateazã aceeaºi problemã se asociazã într-un bloc unitar. el se încheie. . încã din start. practica a dovedit cã. în mod nejustificat acesta din urmã are îndoieli mari. mai ales atunci când este vorba de un eºantion eterogen. Acestea ating unele probleme sensibile.). este indicat de fãcut o adresare particularã reprezentanþilor ambelor sexe. Formatul “cãrticicã”. sex etc. abia la sfârºit se pun întrebãrile de identificare ºi clasificare. Dacã nu.: dacã se cerceteazã piaþa florilor ambalate în ghiveci de plastic: “Vã ocupaþi cu vânzarea florilor în ghiveci de plastic?” . pentru manifestarea gratitudinii faþã de cel care a completat. . este preferabil de amplasat chiar în partea de sus a paginii. Respectiv. care se foloseºte.

la prima vedere poate pãrea fãrã cusur. chestionarul are un numãr sau un cod) c). e). Din moment ce firma care are un site ºi oricum alocã niºte sume pentru întreþinerea lui. sã nu implice eforturi mari din partea respondentului. trebuie puse imediat sub întrebarea propriu-zisã ºi evidenþiate printrun corp de lierã diferit.DE CE TREBUIE Sà ªTIM CINE. Orice chestionar care “se respect㔠are un titlu. 59 BIZPRO-Moldova 59 . deci plãtesc o taxã pe orã. “Marcaþi. Important este sã înþeleagã avantajele inclusiv de ordin financiar.. se marcheazã fie prin litere îngroºate. Indicaþiile “Incercuiþi. “Ierarhizaþi. Identitatea chestionarului. Acestea oferã. Instrucþiunile speciale. d). fie prin sublinieri. ale unor organizaþii/ programe internaþionale de business care activeazã în Republica Moldova.”.” etc. din pãcate încã mai este consideratã în mediul autohton de cãtre unii agenþi drept o pierdere de timp ºi de bani.”. Chiar dacã. Chestionarele mai pot fi plasate ºi pe site-urile anumitor asociaþii profesionale. antreprenorul îºi desfãºoarã activitatea în mediul rural ºi/ sau. Indrãznim sã susþinem contrariul.”. Spaþierea. trecerile de la un tip de întrebãri la altul. Ancheta pe Internet La ora actualã. Din contra.. Pentru cã marea majoritate a populaþiei care deschide un site. Luarea în considerare a aceastei faze de testare a chestionarului dã dovadã de profesionalism. de regulã spaþiu gratuit de expunere.. care creazã dispoziþia necesarã pentru a întoarce pagina. Aceeaºi lizibilitate trebuie sã se manifeste ºi în cazul alegerii fonturilor. Corpul de literã. (In unele cazuri.. pentru a continua. “Numerotaþi. ºi materialul sã fie citeþ. Chestionarele se pot trimite ºi prin e-mail. In ciuda lipsei de spaþiu. costurile de difuzare se diminueazã considerabil.. Numai o formulare ºi o formatare interesantã poate genera dorinþa de rãspuns.. Acest fapt poate provoca mari confuzii ºi enerva respondentul.. Numerotarea ºi sublinierile. Testarea chestionarului Este o etapã foarte importantã care. Alcãtuitorii trebuie sã evite ruperea frazelor în bucãþi amplasate pe pagini diferite. dacã vrea sã-ºi dezvolte afacerea. nu are acces la Internet din diverse motive. sã presupunem. CÂND ªI CE VREA? b). este presatã de timp. pentru cã numai contactul direct cu un eºantion-pilot (de încercare) relevã unele neajunsuri ale chestionarului care. pe care le oferã sondajul prin Internet în raport cu sondajul tradiþional care impune costuri ridicate în pregptirea operatorilor de teren ºi în achitarea serviciilor acestora. conteazã însã foarte mult gradul de atractivitate al chestionarului. Continuitatea. f). Pentru cã rãspunsurile se bazeazã pe simplul voluntariat al respondenþilor.. nu este neapãrat necesar ca el/ firma lui sã controleze “pulsul” completãrii chestionarelor. efectuarea de sondaje de opinie prin Internet nu mai constituie o problemã.. localizat ºi poartã însemnele de identitate ale celor care organizeazã ancheta. plasarea unui chestionar pe pagina web asigurã: rapiditatea completãrii. Paginile (dacã sunt mai multe. este de bun augur când pagina se sfîrºeºte cu o întrebare incitantã ºi relaxantã în acelaºi timp. Si în cazul Internet-ului. Dar. machetarea trebuie fãcutã în aºa fel încât pagina “sã respire”. Foarte multi utilizatori frecventeazã Internet cafe-urile. precizie atât în colectarea datelor cât ºi în analiza lor. evident) trebuie numerotate. este datat. O poate face cu ajutorul unui intermediar (plãtit cu o sumã infimã sau în regim gratuit) . iar instrucþiunile speciale. Un corp de literã foarte mic va crea dificultãþi de lecturã. f).

Caracteristici comerciale ºi tehnice . OFERTÃ LOCALÃ ªI EXTERNÃ Identificarea concurenþilor (locali ºi strãini) . design. licenþelor. condiþionare. Studiul CÂT? . comerþ integrat ºi asociat CE? Grad de satisfacere a nevoilor Produsul ideal Compoziþie. detailiºti..Poziþionare .Asortiment .Marcã DISTRIBUÞIE Studiul reþelelor de comercializare CONSTRÂNGERI ADMINISTRATIVE Identificarea autoritãþilor ºi grupurilor de presiune Ministere. nomenclatoarelor de produse..Studiul gamelor propuse Studiul produselor comercializate prin reþea .analiza cotelor de piaþã . centrale de angrosiºti.Studiul preþului psihologic Importanþa pieþei Importanþa concurenþei .Incurajarea implementãrii noilor tehnologii etc..studiul preþului de vânzare Studiul punctelor de vânzare Studiul marjelor practicate . laboratoare de certificare.Origine .60 60 DE CE ANUME TREBUIE SÃ ÞINEM CONT ÎN EFECTUAREA UNUI STUDIU DE MARKETING? CERERE Consumatori (Identificare.taxelor . etichetare Studiul produselor concurente .Nume .Protecþia consumatorilor .costurilor de lansare BIZPRO-Moldova DE CE? Studiul motivaþiilor de cumpãrare Motivaþia de implantare a concurenþilor Explicarea ponderii reþelelor (Distribuþie geograficã a clientelei. cotelor. organisme normatoare. sindicate de ramurã.Mãrci reprezentate Studiul normelor.Protejarea industriei locale . MARKETING . dezvoltare comercialã a zonei) Nivelele de protecþie . constrângerilor tarifare.Cerere actualã ºi viitoare . influenþe ale statelor vecine CINE? comportament) Prescriptori (Importanþa influenþei lor) Importatori. achiziþie.

CÂND ªI CE VREA? CERERE OFERTÃ LOCALÃ ªI EXTERNÃ Localizarea concurenþei Localã . stocaj. saloane etc. al suporturilor. preþuri .Studiul promovãrii lor Licenþiere .Calitate. comisioane.Marje.BIZPRO-Moldova UNDE? CUM? CÂND? 61 DE CE TREBUIE SÃ ªTIM CINE. Probleme de monopol Data implantãrii Evoluþia probabilã comercializare .Studiul reþelelor de .loc de implant DISTRIBUÞIE Localizarea distribuþiei .Puncte de vânzare CONSTRÂNGERI ADMINISTRATIVE Localizarea organelor administrative Localizarea punctelor de certificare Localizarea clientelei Studiul mass-media.producþie. Cointeresarea reþelei Colocvii. al concurenþei Clientela-þintã Concurenþa satisface sau nu clientela? Prescriptori-þintã .Sediu .Notorietate etc. design . distribuþie Strãinã .Studiul procedurilor ºi al intermediarilor Obiceiuri Sezonalitatea vânzãrilor Perioada de cumpãrare Evoluþia reþelelor Timp de licenþiere Istoric ºi evoluþie probabilã a constrîngerilor 61 .Credite .

CHEIE cercetãri exploratorii cercetãri instrumentale cercetãri explicative cercetãri predictive cercetãri de teren cercetãri de birou surse primare surse secundare program de cercetare colectarea datelor prelucrarea datelor simularea ancheta experiment studii calitative - MARKETING studii cantitative interviu focus-grup teste proiective teste de acoperire eºantion chestionar testarea chestionarului ÎNTREBÃRI. Metode d). Intenþia de cumpãrare a unei anumite mãrfi c). Modul de asociere a produselor în cumpãrare d). O cercetare complexã de marketing poate fi efectuatã numai pe baza investigaþiilor de tip calitativ b). Care din urmãtoarele afirmaþii este corectã? a). Care din urmãtoarele obiective ale unei cercetãri motivaþionale se referã la deprinderile de cumpãrare? a). Testele proiective reprezintã a). EXERCIÞII. Selectivã a pieþei ce e) antreneazã subiecþii cu ajutorul unor instrumente cum f). Care sunt „þintele” cercetãrii de marketing? 2. Asocieri de imagini h). Nu antreneazã sunt: g). Totalã de cercetare b).62 CUVINTE . Specificaþi care este diferenþa între sursele primare ºi susrsele secundare? 3. Atitudinea faþã de produsele noi 6. O cercetare complexã de marketing poate fi efectuatã numai pe baza investigaþiilor de tip cantitativ c). Fidelitatea faþã de mãrfurile de o anumitã marcã b). TESTE 1. O cercetare complexã de marketing poate fi efectuatã pe baza studiilor documentare ºi a studiilor de teren – calitative ºi cantitative 5. Asocieri de cuvinte BIZPRO-Moldova 62 . Tehnici c). Enumeraþi etapele cercetãrii de marketing 4.

se lovesc de acest refuz categoric. în esenþã. considerând cã vor putea face faþã concurenþei numai prin “vocea” produslui/ serviciului pe care îl oferã. cât ºi menþinerea pe piaþã. ar fi oportun de reamintit cã mediul concurenþial este în continuã schimbare. Deci. CE ESTE POLITICA PROMOÞIONALÃ? Politica promoþionalã este.Promovarea vânzãrilor . activitãþile promoþionale se pot clasifica în: . De aceea. în virtutea poziþiei bune pe care o ocupã pe piaþã la un moment dat. care genereazã efecte pe termen lung . Piaþa þintã Produs Preþ Promovare Distribuþie Publicitate tradiþionalã Forþele de vânzare Publicitate prin Internet Utilizarea mãrcilor Promovarea vânzãrilor Relaþiile publice În funcþie de natura ºi rolul lor în sistemul comunicaþional al firmei.CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà 63 CAPITOLUL IV OBIECTIVE CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞÃ? a Convingerea antreprenorilor veniþi la curs cã promovarea produsului/ serviciului reprezintã un instrument strict necesar pentru lansarea ºi dezvoltarea firmei. când.face apel la ansamblul semnelor ce individualizeazã un produs. nu se gândesc ºi la un eventual regres.variabillã cantitativã . dubla întrebare din titlu vizeazã atât lansarea. agenþii publicitari care încearcã sã obþinã o comandã de la vreo firmã. în mod constant. o întreprindere etc. o gamã.Publicitate . “N-am nevoie de reclamã.implicã tehnici cu ancorare psihologicã.variabilã calitativã (publicitate prin mijloace tradiþionale ºi prin Internet) . c㠓adversarii” nu stau pe loc ºi cã poziþia de astãzi pote fi pierdutã mâine.Cei ce fac parte din categoria “n-am nevoie” (ºi nu este exclus ca formatorii sã îi aibã pe unii drept cursanþi).Utilizarea mãrcilor . eu îmi vând marfa oricum!” Deseori.Relaþii publice . cã trebuie sã investeascã în acþiuni promoþionale încã de la începutul afacerii. un ansamblu de acþiuni menite sã faciliteze comunicarea întreprinderiii cu exponenþii mediului sãu extern. BIZPRO-Moldova 63 . ºi nu atunci când devine evidentã intrarea în faza de declin. spus pe o tonalitate ce nu lasã loc pentru replici. în special din businessul mic. cu ajutorul instrumentelor promoþionale. în procesul de predare se ajunge la acest capitol.

feed-back-ul...... Fiecare tip de acþiuni mai susmenþionat are la bazã principiile ºi metodele teoriei comunicãrii ºi informaþiei. cu ajutorul claselor de semne acceptate de modelul integrat semioticã/teoria comunicãrii .. mai mult sau mai puþin subtilã... în funcþie de canalul de transmitere. reprezintã procesul prin care receptorul extrage esenþa din mesajul transmis.... Dupã pãrerea lui Schewe Sursa este iniþiatorul. negociere. Codificarea ºi decodificarea .. cât ºi pe termen lung.. cã.. argumentare. o agenþie guvernamentalã.. cele mai relevante mesaje promoþionale includ imormaþii despre: numele mãrcii.... înseamnã cã: mesajul a fost corect transmis ºi corect conceput. a devenit receptor ºi a reacþionat. Poate fi reprezentatã de un individ.. în cadrul comunicãrii de marketing apar o serie de simboluri ºi semne ce joacã..... în marketing..... “cheie” asupra comunicãrii: sursa.. uneori. acþiunea inversã.... deci.. . canalele de vehiculare a mesajului pot fi: vocea umanã. actori celebri prezintã mesaje a cãror sursã adevãratã este Pepsi-Cola........ Atrage atenþia... un grup sau o organizaþie (de ex..apar ca douã operaþiuni complementare: prima este tratatã drept procesul prin care sursa “prepar㔠încãrcãtura de semne ºi simboluri a mesajului.. televiziunea..... cadrul de recepþie ºi gradul de percepere a destinatarului. Feed-back-ul (reacþia de rãspuns) mãsoarã...Manifestãrile promoþionale . vînzãtorii etc. Decodificarea. Mijloacele de transmitere a mesajului. eficienþa comunicãrii.. un rol de primã importanþã. constatînd cã ritmul de întrepãtrundere al celor douã tipuri de canale este astãzi din ce în ce mai rapid. deci publicul.... codificarea ºi decodificarea... Liderii de opinie.. De asemenea. este þinta mesajului.. Mesajul reprezintã ideea care trebuie transmisã de la sursã la receptor...... un muzeu)... receptorul.atât din semne lingvistice. sportivi.. Dacã într-un mesaj obiºnuit cuvintele ocupã întotdeauna primul loc. Astfel. sursa este confundatã cu persoana care prezintã mesajul (cu emiþãtorul)... mesajul.. vînzãtorii au nevoie de persoane convingãtoare atunci când comunicã mesajul. de asemenea.. respectiv.. sponsor.. încheiere de contracte.. Astfel... În Marketing-principii ºi strategii... care poate diminua eficacitatea comunicãrii... radioul. destinatarul l-a perceput. Aºadar.Forþele de vânzare . presa scrisã etc. El propune viziunea celor ºapte elemente . canalele de transmitere.. Receptorul. el poate fi un individ......481).. promotorul comunicãrii.... BIZPRO-Moldova 64 .. proxemicã (în cazul distanþei fizice dintre oameni) ºi tactilã (atingerea) transmit o cantitate informaþionalã suplimentarã. ziarele. radioul. trãsãturile distinctive ale produsului sau serviciului oferit. Ch. Ultimul element menþionat este zgomotul (bruiajul).variabilã cantitativã ºi calitativã care are atât efecte imediate. un grup sau o organizaþie. de fapt..64 MARKETING ...ansamblu de tehnici folosite în acþiunile de: demonstrare. Chrysler sau Ford. cu impact cantitativ ºi care au un impact considerabil asupra formãrii imaginii întreprinderii. însã.. panourile de afiºaj)... Schewe le clasificã în: canale personale (ex.. trimiþînd un rãspuns. Dacã existã feed-back....... comunicarea kinezicã (limbajul corpului)... Schewe defineºte comunicarea ca fiind “procesul schimbului de informaþie” (24 p.) ºi nepersonale (televiziunea.. El este format dacã e sã decodificãm versiunea lui Schewe... cât ºi din semne artificiale elaborate.

de cãtre orice susþinãtor (plãtitor identificat). este o “portavoce” a progresului ºtiinþifico-tehnic . publicitatea poate fi: a de produs/ serviciu a de marcã a instituþionalã BIZPRO-Moldova 65 . Formele publicitãþii: In funcþie de obiectul pe care îl promoveazã. de a propune ºi impune modele.funcþia persuasivã . pe toate meridianele.funcþia politicã .funcþia socialã . dezvoltând.în dependenþã de modul de alcãtuire a mesajului. Ea este un instrument menit sã informeze publicul despre activitatea întreprinderii ºi sã declanºeze reacþia de cumpãrare (sub formã de feed-back).publicitatea poate modifica comportamente.are capacitatea de a educa. iar pe de altã parte poate sensibiliza consumatorul în materie de preþuri. atât indivizii. de transmitere de informaþii . de a sensibiliza consumatorii asupra puterii lor de influenþã .de comunicare.influenþeazã din ce în ce mai mult ºi în mediul autohton. marcã. publicitatea poate distrage atenþia de la preþ.funcþia economicã . este factorul care influenþeazã în cel mai direct mod luarea deciziei de cumpãrare. . cât ºi instituþiile sociale. serviciu.funcþia culturalã . tehnici tot mai rafinate pentru atingerea acestui scop . de informare. firmã.CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà 65 Receptor Sursã Codificare Mesaj Canal Decodificare Factori perturbatori Mesaj de rãspuns (feed-back) Circuitul comunicaþional FORMELE ACTIVITÃÞII PROMOÞIONALE Publicitatea Publicitatea reprezintã acel ansamblu de acþiuni care au ca scop prezentarea unui mesaj în legãturã cu un produs. Publicitatea faciliteazã rãspândirea ideilor noi.mesajele publicitare bine formulate ºi din punct de vedere artistic dezvoltã simþul estetic. personalitate PRET sau eveniment. De asemenea. Funcþiile publicitãþii: . stimulând astfel competitivitatea.

afiºul (folosite în cazul utilizãrii tehnicilor de publicitate exterioarã) .Tehnici de primire . respectiv.Presa . pixuri.reprezintã prime. 5.66 MARKETING Tehnici ºi canale publicitare: . de impulsionare ºi creºtere a vânzãrii de bunuri ºi servicii. spre exemplu.se axeazã pe crearea celor mai bune condiþii de vânzare. Concursurile publicitare . se organizeazã concursuri.Panoul publicitar. Cadourile promoþionale . 3.Televiziunea . cataloage. Ca rãspuns la întrebarea “Ce reprezintã promovarea vânzãrilor?” se poate spune cã este: un ansamblu de tehnici de stimulare. Recomandãm instructorilor sã sublinieze faptul cã publicitatea gratuitã este o formã de promovare necositisitoare ºi eficientã. Relaþiile publice Aceastã formã de promovare implicã o activitate consecventã desfãºuratã de cãtre întreprindere. publicaþiile periodice (ziare.Radioul Canale . cu mass-media. sau pentru a anunþa o ofertã promoþionalã. Forme de promovare a vânzãrilor 1.la fiecare târg organizat la Complexul Expoziþional “Moldexpo”. broºuri.instrumente ale publicitãþii directe.respectiv. precum ºi transmiterea prin BIZPRO-Moldova 66 . Este vorba despre una din formele de promovare a vânzãrilor care câºtigã din ce în ce mai mult teren. reviste) . tombole 4. (Vom reveni la aceastã tehnicã în capitolul urmãtor) 6. 1 + 1 = 3. Promovarea vânzãrilor A apãrut ºi în contextul economic autohton acea sfidare a legilor matematice pe care a lansat-o marketingul. Vânzãrile grupate . sacoºe etc. pliante. adicã vânzarea simultanã a douã sau mai multe produse la un preþ total inferior celui la care ar putea fi luat fiecare produs separat. ce ar trebui pe deplin exploatatã. Merchandisingul . agende ºi calendare.Tipãrituri. obiecte (brichete.mai ales de sãrbãtori 2. Publicitatea la locul vânzãrii .) sau servicii suplimentare. vei primi unul gratuit”).se referã la crearea condiþiilor pentru organizarea ºi desfãºurarea unor manifestãri . Reducerile de preþ . scrisori personale . care se materializeazã în menþinerea unor contacte permanente cu diferite categorii de public. Ele se grupeazã în trei categorii: .vizeazã întreþinerea de relaþii cordiale cu organele ce reprezintã mijloace de comunicare în masã.reprezintã un ansamblu de tehnici de semnalare pentru a stimula interesul clientelei spre un anumit raion.Cinematograful . (“Dacã vei cumpãra douã produse.Tehnici folosite în relaþiile cu mass media . la îndemâna micului întreprinzãtor. prospecte. cu persoane care deþin influenþã la difverse nivele.

inaugurarea unui obiectiv economic etc. stimulate în mod corespunzãtor. negociere.CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà intermediul acestora. în modul ºi la momentul oportun. interviuri.sponsorizarea . Manifestãrile promoþionale .Acestea marcheazã aniversãrile de firmã.Tehnicile legate de evocarea unor evenimente speciale . a unui flux informaþional constant cãtre public. pot aduce beneficii considerabile fimei la nivel de: prospectare. . 67 BIZPRO-Moldova 67 .participarea la târguri ºi expoziþii . care. vânzare. Forþele de vânzare sunt reprezentate de persoane cu abilitãþi comunicaþionale evidente. Forþele de vânzare Sunt considerate una din pîrghiile cele mai eficiente în desfãºurarea dialogului dintre firmã ºi agenþii pieþei. înceheiere de contracte. (Comunicate de presã. Se urmãreºte menþinerea unui climat exterior favorabil întreprinderii.sponsorizarea beneficiazã ºi în þara noastrã de un cadru legislativ adecvat care vizeazã reducerea cotelor de impozitare pentru firma care a alocat anumite sume în favoarea unor activitãþi non-profit. conferinþe de presã etc).

costuri ridicate OBSERVAÞII ne u izi v le Te .producþie rapidã a mesajului DEZAVANTAJE .efect psihologic favorabil .mijloc reactiv. mai mult la persoanele în vârstã inactive .mijloc de forþã.neadaptabil unei acþiuni de lungã duratã .neselectiv sociodemografic .influenþã importantã asupra forþelor de vânzare ºi distribuþie .valorizarea produsului .perisabilitate rapidã a mesajului .costuri relativ reduse .acþiuni de sponsoring .mijloc puþin explicativ.dificultate de a obþine plasamente bune în grila de programe . în ciuda costului ridicat o di Ra .selectivitate geograficã a radiourilor locale .posibilitãþi de acþiune la nivel regional (Televiziuni locale) .68 68 AVANTAJELE ªI DEZAVANTAJELE MIJLOACELOR DE COMUNICARE ÎN MASÃ MEDIA AVANTAJE .implicã mari cheltuieli . restrictiv în materie de argumentãri .vitezã ºi flexibilitate .audienþã perman.mijloc dinamic ºi incitativ . putând fi utilizat local sau naþional pentru susþinerea unui eveniment sau reþele BIZPRO-Moldova MARKETING .acoperire naþionalã .acoperire naþionalã .puternicã selectivitate sociodemograficã .penetrare rapidã în cãmine .reacþie psihologicã favorabilã a consumatorilor .marketing direct eficace .vizualizarea produsului ºi demonstraþii .slabã activitate sociodemograficã .proces dificil de producere a mesajului . potrivit cu activitatea de masã. de notorietate.

mijloc suplu -posibilitatea “creãrii” evenimentelor .costuri ridicate de confecþionare ºi amplasare .BIZPRO-Moldova 69 CUM Sà DEVENIM CUNOSCUÞI ªI Sà NE MENÞINEM PE PIAÞà MEDIA AVANTAJE Ziare -puternicã selectivitate geograficã .grad de acceptabilitate ridicat DEZAVANTAJE OBSERVAÞII sa re isã P r sc .mijloc suplu -posibilitatea “creãrii” evenimentelor .producþie rapidã a mesajului .slabã vizualizare .risc de calitate joasã a reproducerii .Frecvenþã ridicatã de contact .mijloc reactiv.producþie rapidã a mesajului .mijloc eficace în cadrul campanielor de anvergurã 69 .slabã calitate a reproducerii .duratã scurtã de viaþã a mesajului .cvadricromie de slabã calitate .Grad de acceptabilitate ridicat .posibilitatea unei argumentãri detaliate .grad de acceptabilitate ridicat Reviste -puternicã selectivitate geograficã . putând fi utilizat local sau naþional pentru susþinerea unui eveniment sau reþele l ju a ot l an da P ra st -Vizualizare în culori a mesajului .posibilitatea unei argumentãri detaliate .

ideal pentru atingerea segmentului-þintã BIZPRO-Moldova MARKETING .mijloc puþin explicativ.proces dificil de producere a mesajului .puternicã selectivitate geograficã . miºcare .adesea condiþii proaste de proiecþie .valorizarea mesajului.mijloc lent .Mediu foarte selectiv la audienþa tânãrã urbanã ºi.neselectiv sociodemografic .Impact puternic al memorizãrii .imposibilitatea stãpânirii programãrii .neadaptabil unei acþiuni de lungã duratã .sezonalitatea frecventãrii cinematografelor . de capitalã .implicã mari cheltuieli .mijloc cu o puternicã valorizare.puternicã selectivitate geograficã .frecvenþã ridicatã DEZAVANTAJE OBSERVAÞII ª FI A . restrictiv în materie de argumentãri .vizualizare în culori ºi demonstraþii .mijloc excelent pentru o lansare cu concept simplu a m e in C .vizualizare în culori a mesajului .70 70 MEDIA AVANTAJE .bunã calitate a reproducerii .acoperire naþionalã . mai ales.mijloc de comunicare foarte scump .

CUM SÃ DEVENIM CUNOSCUÞI ªI SÃ NE MENÞINEM PE PIAÞÃ CUVINTE - CHEIE politicã promoþionalã publicitate promovarea vânzãrilor relaþii publice utilizarea mãrcilor manifestãri promoþionale forþe de vânzare emiþãtor, sursã receptor mesaj feed-back zgomot sponsorizare

71

ÎNTREBÃRI, EXERCIÞII, TESTE 1. Care din urmãtoarele tipuri de acþiuni sunt forme de promovare a vânzãrilor? a). Reducerile de preþ b). Participarea la târguri ºi expoziþii c). Sponsorizarea d). Concursurile ºi tombolele e). Tehnicile de primire f). Cadourile promoþionale 2. Care ar fi, la nivel de firmã, diferenþa dintre publicitate ºi relaþiile publice? 3. Care sunt funcþiile publicitãþii? Indicaþi un obiectiv imediat ºi un obiectiv de duratã în comunicarea promoþionalã realizatã de un mic producãtor de mãrfuri de uz casnic 4. De regulã, au semnificaþia de cadou publicitar: a). Pliantul ºi prospectul b). Catalogul de prestigiu Indicatori c). Agendele ºi calendarele d). Broºurile e). Agendele ºi prospectele 5. Alegeþi din lista de mai jos canalul publicitar care prezintã urmãtoarele dezavantaje: selectivitatea în general scãzutã a destinatarilor mesajelor ºi costuri mari de difuzare a programelor publicitare: a). Radioul b). Publicitatea exterioarã c). Broºurile, agendele d). Televiziunea e). Cinematograful 6. Pornind de la specificul propriei afaceri, gândiþi-vã care ar fi cele mai oportune modalitãþi de promovare ºi de ce?

BIZPRO-Moldova
71

72
CAPITOLUL V
OBIECTIVE

MARKETING

ARTA VÂNZÃRII

a Familiarizarea audienþilor cu strategiile, tacticile ºi tehnicile de vânzare, fãcânduse uz de noþiunile de marketing prezentate în capitolele anterioare a Convingerea cursanþilor cã acþiunile ce formeazã ansamblul procesului de vânzare nu trebuie fãcute la întâmplare, ci în baza unui plan bine determinat a Stimularea abilitãþilor de negociere a Relevarea importanþei pe care o are alegerea unei echipei de vânzãri dupã criterii specifice ºi prezentarea celor mai eficiente tehnici de recrutare pentru businessul autohton a Crearea deprinderilor de formulare corectã a recomandãrilor, în baza reclamaþiilor clientelei CUM Sà NE ALEGEM PERSONALUL ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ? De ce “Arta Vânzãrii” ºi nu “Tehnici de vânzare”? Se ºtie cã arta, necesitã neapãrat talent, aptitudini speciale care nu sunt la îndemâna oricãrui individ. Aceasta sã însemne cã nu poþi vinde dacã nu ai talent? ªi în acest caz e suficient talentul? Iatã câteva întrebãri pe care ºi le poate pune oricine citeºte genericul acestui capitol. Autorii au optat pentru cuvântul artã pentru a atrage atenþia cã nu oricine poate face vânzãri eficiente, cã, pe lângã stãpânirea unor strategii, tactici ºi tehnici specifice, este nevoie ºi de acel “ceva” în plus care face dintr-un simplu colportor de informaþie despre marfã un instrument de convingere. Vînzãtorul devine un actor a cãrui scenã este magazinul, toneta, chioºcul sau, în cazul agenþilor de teren, acel spaþiu nefamiliar (ºi de fiecare datã altul) la care trebuie sã se adapteze permanent. Da, este important ce spune, dar ponderea mai mare îi revine lui cum spune, cum transmite - prin intermediul limbajului verbal ºi nonverbal - esenþa mesajului. Din pãcate însã, în businessul mic din Republica Moldova majoritatea întreprinzãtorilor sunt nevoiþi sã fie ºi patroni ºi vânzãtori. In cazul afacerilor de familie este mai simplu, pentru cã poate fi ales acel membru care dispune de abilitãþi de comunicare relevante, la care se pot adãuga ºi cunoºtinþele necesare privind vânzãrile. Dar dacã nu existã aceastã posibilitate, iar posesorul de capital nu rãspunde cerinþelor, este preferabilã angajarea de personal corespunzãtor (un lucrãtor sau mai mulþi, în funcþie de buget, de obiectivele ºi de anvergura afacerii) chiar dacã, în aparenþã, deseori implicarea cuiva “din afar㔠apare ca un sacrificiu financiar inutil. Indiferent dacã e vorba de businessul mic, mijlociu sau mare, eficienþa se bazeazã pe competenþã. UNDE, CÂND ªI CUM SE APLICà ? Pornind de la premisa cã vânzãtorul este o persoanã care de obicei acþioneazã singur, dar în deplinã concordanþã cu interesele firmei ºi cã factorul uman este forþa motrice a unui feed-back eficient în materie de vânzãri, începem acest ultim capitol al ghidului cu câteva informaþii referitoare la recrutarea ºi managementul personalului.

BIZPRO-Moldova
72

ARTA VÃNZÃRII Determinarea necesitãþilor Fiecare întreprinzãtor ºtie (sau ar trebui sã ºtie) foarte exact de ce tip de vânzãtor are nevoie, în funcþie de specificul afacerii. Patru criterii de bazã sunt luate în considerare, de regulã, atunci când se alcãtuieºte fiºa de post: 1. Ce urmeazã a se vinde? - Existã diferenþe foarte mari în modalitãþile de abordare a clientelei ºi, totodatã, de negociere, în funcþie de tipul de produs. Nu este totuna sã vinzi accesorii de computer unei clientele specializate, îmbrãcãminte sau produse alimentare pentru publicul larg. 2. Gradul de autonomie care i se acordã vânzãtorului, în funcþie de obiceiurile, de cultura întreprinderii (unele firme acordã foarte multã autonomie, dându-i angajatului posibilitatea sã-ºi manifeste la maximum spiritul de iniþiativã, altele planificã totul pânã în cele mai mici amãnunte, limitându-l). 3. Echipa în care angajatul se va încadra - gradul de compatibilitate al noului membru cu grupul deja format este un element esenþial pentru menþinerea ºi, implicit, ridicarea nivelului de eficienþã. 4. Perspectivele de avansare - întreprinderea poate angaja un candidat în funcþia de vânzãtor fãrã perspective de evoluþie, dar poate avea în vedere ºi dezvoltarea acestuia, experienþa dobânditã în acest post servindu-i atât lui cât ºi firmei, pe viitor. 5. Aptitudinile de vânzãtor eficient - Intrunirea acelor condiþii strict necesare pentru atragerea ºi convingerea clientului de a cumpãra anume de la firma noastrã nu nu de la concurenþi. Calitãþile unui bun vânzãtor Denumirea calitãþii Competenþã ºi experienþã Aptitudini de comunicare Calitãþi morale Calitãþi psihologice Caracteristici Cunoaºterea tehnicilor de negociere, a PIEÞE caracteristicilor de produs, a pieþelor specifice etc. Amabilitate, capacitatea de a asculta clientul ºi de a vorbi la momentul oportun, spirit de echipã Onestitate, seriozitate, rãbdare, tenacitate, entuziasm, discreþie Incredere în sine, capacitate de convingere, spirit de iniþiativã, simþul responsabilitãþii, capacitate de adaptare Aspect plãcut, îngrijit, sãnãtate bunã, energie Educaþie, capacitate de analizã ºi sintezã, gândire logicã, intuiþie, spirit metodic, spirit creativ, memorie bunã

73

Calitãþi fizice Calitãþi intelectuale

BIZPRO-Moldova
73

vârstã. de fapt. a domeniului de activitate ºi a postului (denumirea exactã a funcþiei. sectorul de vânzare. totodatã poate servi drept instrument de control al datelor înscrise în CV. oficii specializate în plasarea forþei de muncã (private sau de stat). considerãm oportun sã schiþãm câteva linii directoare pentru alcãtuirea unui anunþ. aparent. întrucât. nu a avut cum sã-ºi manifeste aptitudinile strict necesare unui agent de vânzãri. eventual permis de conducere etc. Acestea nu fac decât sã releve mai bine personalitatea solicitantului. “proba de foc” pentru un viitor agent de vânzãri. totodatã.o descriere pe scurt a principalelor calitãþi pe care trebuie sã le întruneascã potenþialul candidat la postul respectiv (nivel de educaþie.Nu trebuie neglijat mediul intern al firmei. In cadrul lui se poate afla tocmai persoana pe care o cãutãm.. probe tehnice. Drept urmare. în primul rând. Ar fi de dorit ca ºi în plan autohton sã se facã mai des apel la teste psihologice. Anunþul de presã reprezintã cel mai frecvent mod de atragere a canditaturilor în Republica Moldova. anunþul trebuie sã cuprindã: .Acestea sunt multiple ºi se concretizeazã în: anunþuri de presã. în aceleaºi condiþii ca pentru un candidat extern. De cât de convingãtor va ºti sã-ºi punã în valoare calitãþile. Un avantaj demn de luat în considerare îl constituie faptul cã persoana este deja cunoscutã conducerii întreprinderii. o mai mare claritate în vederea departajãrii candidaþilor. (Ar fi bine ca întreprinzãtorii autohtoni sã nu neglijeze . colegii specializate. Or. asociaþii profesionale. Selecþia Aceastã etapã este.o prezentare rapidã ºi incitantã a întreprinderii. candidatul apare în faþa unei comisii formate din membri ai echipei de conducere a întreprinderii. aptitudini speciale. statutul în cadrul întreprinderii. ea trebuie testatã însã. Desigur. sau pierderea lui. dacã mesajul nostru nu are o rezonanþã atractivã. perspective de avansare în carierã) . nu numai ofertantul are dreptul la alegere. referiri la modul de remunerare. Rezultatele la proba eliminatorie se dau în baza unei grile de concurs alcãtuite din criterii stabilite de cãtre conducerea firmei (ºi. experienþã. dar care. De regulã. Aºadar. BIZPRO-Moldova 74 . Surse externe . Pentru cã aºa numitul “interviu” îl pune în situaþia de a trebui sã-ºi “vând㔠. instituþii de învãþãmânt superior. relaþii ale întreprinderii cu diverse persoane fizice sau juridice (implicit recomandãri) etc. pot de multe ori sã nu aibã legãturã directã cu angajarea. de cãtre un psiholog cu experienþã în recrutarea personalului). pentru a fi eficace.). Modul cum este alcãtuit mesajul (atât la nivel de formã cât ºi de conþinut) poate fi un element ajutãtor în ceea ce priveºte conturarea personalitatãþii candidatului. dând.rolul acestor “scrisori” care explicã de ce candidatul vrea sã obþinã postul în cauzã. ci ºi potenþialul candidat. depinde câºtigarea postului. propria forþã de muncã. a formularelor speciale (dacã este cazul) ºi a scrisorilor de motivare .74 MARKETING Cãutarea candidaturilor Surse interne . lucrând pe o altã funcþie. Preselecþia Preselecþia este strict necesarã pentru eliminarea candidaturilor mai puþin interesante ºi constã din: analiza CV-urilor. site-uri Internet (deja funcþioneazã trei site-uri unde întreprinzãtorii moldoveni îºi pot plasa anunþurile). studii de caz. Aceasta îl supune unui “tir de întrebãri”care. existã riscul de a fi preferatã o firmã concurentã.aºa cum se întîmplã adesea . cînd aceasta îºi poate permite.

este bine de încheiat un contract pentru o perioadã de probã de pânã la trei luni (nu un contract pe o perioadã nedeterminatã) pentru a-l verifica pe noul angajat în procesul muncii. pentru a vedea cum se adapteazã la cerinþele firmei ºi cum reprezintã interesele acesteia. plata transportului. la care se pot adãuga sau nu cote procentuale.primele de vânzare .conducerea firmei trebuie sã-ºi rezerve o marjã de rãbdare potrivitã cu gradul de experienþã al angajatului. recompense. . Pe de altã parte ºi agentul de vânzãri are posibilitatea de a vedea dacã întreprinderea se achitã de obligaþiile asumate ºi dacã. este de bun augur stimularea printr-un salariu fix (mai ales pentru agenþii de teren). Un echipament de magazin sau de teren adecvat ºi un set de materiale promoþionale relevante îi vor facilita contactul cu clientela.alte modalitãþi de remunerare . cazare etc. recompense ºi promovãri . Iatã câteva din cele mai des folosite intrumente cu caracter stimulativ: .proporþionalã cu rezultatele obþinute . chioºc. a Determinarea sectoarelor de vânzare . atmosfera din interiorul firmei îi este convenabilã sau nu. nu ies la ivealã decât dupã o anumitã perioadã de timp.atribuirea de prime. Stimularea vânzãtorului Intreprinzãtorul trebuie sã aleagã pentru stimularea vânzãtorului. atingerii unei anumite cifre de afaceri etc. de tipul: atragerii de noi clienþi.îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru 75 BIZPRO-Moldova 75 .trasarea unor noi directive pentru echipa de vânzare (vânzãtor) . au mai multe obiective: .evaluarea rezultatelor ºi a calitãþii muncii . tonetã. Prima poate fi fixã sau variabilã de la caz la caz.prima se acordã atunci când vânzãtorul a atins un obiectiv specific trasat de conducerea întreprinderii. a segmentelor þintã de clientelã. Integrarea agentului de vânzãri în întreprindere a Incheierea contractului de angajare .felicitãri verbale sau scrise.recunoaºterea calitãþii muncii . oricât de riguros ar fi fost concursul. a Crearea premiselor pentru acomodare . convenirea modalitãþilor de platã ºi a salariului de funcþie.Aceasta se va face în funcþie de aria de acoperire a agentului de vânzãri (magazin. care sã nu-l facã s㠓batã pasul pe loc”.condiþiile de muncã . .implicit.avantaje în naturã. deplasare pe teren). care a selectat un singur agent de vânzãri ºi chiar dacã acesta pare atât de convenabil încât apare teama de a nu-l pierde. respectiv de evaluare. în funcþie de vânzãri.în condiþiile mediului turbulent existent în Republica Moldova.remunerarea pe bazã de comision . promovãri Evaluarea muncii vânzãtorului Procedurile de control. Este necesarã o prezentare detaliatã a întreprinderii. vânzãtorul trebuie sã beneficieze de condiþii de lucru care sã-i faciliteze reuºita.evaluarea noilor necesitãþi ale agenþilor de vânzãri (noile tehnologii îºi spun cuvântul) .remunerarea fixã . a echipei din care persoana va face parte. în general.pentru a atinge cote ridicate de eficienþã. Existã defecte care. . . a regulamentului de ordine interioarã.calcularea elementelor de remunerare . modalitãþile cele mai adecvate personalitãþii acestuia.ARTA VÃNZÃRII Perioada de probã Chiar dacã este vorba despre o firmã la început de drum.

Utilizarea mai eficientã a potenþialului firmei ºi creºterea rentabilitãþii vânzãrilor Lichidarea motivelor care provoacã pierderi (program slab de vânzare. ETAPELE ORGANIZÃRII PROCESULUI DE VÂNZARE ETAPA I ETAPA a II-a ETAPA a III-a Elaborarea planului de vânzare dupã planul de marketing Colectarea ºi analiza informaþiei despre piaþã ºi clientelã Organizarea ºi educarea personalului de vânzare Determinarea factorilor principali ai comerþului Desfãºurarea activitãþii comerciale efective Controlul permanent asupra procesului de vânzare Existã obiective generale .creºterea vânzãrilor stradale. CÂND ªI CUM SE APLICà ? Pentru stabilirea obiectivelor ºi configurarea celui mai oportun ansamblu strategicotactic. mãrirea cotei de piaþã etc. Obiectivele planului de vânzare: Abordarea pieþei (produse noi.). BIZPRO-Moldova 76 . a celor de la târguri ºi expoziþii etc.creºterea volumului de vânzãri. lipsa consumatorilor.76 PLANIFICAREA VÂNZÃRILOR De ce trebuie sã planificãm vânzãrile? MARKETING Planificarea reprezintã ceea ce trebuie realizat astãzi (în anul curent). ameliorarea situaþiei pe piaþã ºi creºterea permanentã acotei proprii de piaþã. cumpãrãtori noi. în aºa fel încât sã obþinem mâine (în anii viitori) rezultatele dorite. Cãutarea rezervelor pieþei (segmente noi). etc. cheltuieli mari. ºi obiective particulare . diversificarea asortimentului. De ce este necesar un plan de vânzare? UNDE. regiuni noi) Protejarea pieþei ºi stabilirea relaþiilor forte cu consumatorii. nivelul profesional scãzut al personalului.

Tacticii de vânzare pe fiecare segment al pieþei ( produsului): a tactica în domeniul preþului a tactica pentru produsul a tactica de distribuþie a tactica de promovare a produselor. 2 . Mãrimea ºi tendinþele pieþei: a mãrimea totalã în valoare ºi volum a produselor/serviciilor Dumneavoastrã a rata de creºtere a comerþului în sfera în care activaþi a cota produselor de import pe piaþã. Care sunt forþele motrice în sfera comerþului în care activaþi? Trebuie luaþi în consideraþie urmãtorii factori: a reglementãrile guvernamentale privind comerþul a punctele forte ºi slabe ale concurenþilor a beneficiile cumpãrãtorului a ratele de aplicare a produsului a canalele de distribuþie a gradul de dezvoltare a infrastructurii ( drumuri. BIZPRO-Moldova 77 . distribuitori ºi eficacitatea canalelor de vânzare a mãrfurilor a poziþia produselor companiei a strategii ºi tacticii de vânzare. 4 .) a distanþiile de transportare a produselor în puncte de vânzare. 5 . 3 . Rezultatele vânzãrii ºi controlul: a analiza factorilor interni ºi externi ai comerþului.ARTA VÃNZÃRII 77 Ce trebuie sã luaþi în considerare în elaborarea planului de vânzãri 1 . Structura segmentelor de piaþã în care activaþi: a politiciile de vânzare ale concurenþilor a grupurile de clienþi (permanenþi ºi temporari) a agenþi. depozite. etc.

laturile forte ºi slabe ale concurenþilor. Acest fapt va fideliza clientela pe care o aveþi deja ºi va atrage clienþi noi 2. Deservirea clienþilor de cãtre Dumneavoastrã trebuie sã fie mai bunã decât a concurenþilor din douã motive: 1. persoanele de decizie de la firmele respective. etc. formele de vânzare ale produsului. 3. distanþele de transportare ale produselor la magazine. etc. analiza PORTFOLIO. este nevoit sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: 1. Care sunt caracteristicile esenþiale ale pieþii? Volumul produselor (serviciilor) livrate. CE PRESUPUN VÂNZÃRILE EFECTIVE? Orientarea spre client Personalul Dumnevoastrã trebuie sã fie orientat spre buna deservire a clienþilor în scopul creãrii unei atmosfere destinse ºi amabile pe parcursul procesului de vânzare.78 ELEMENTELE DE BAZà ALE COMERÞULUI MARKETING Orice întreprinzãtor. etc. analiza situaþionalã etc. rata generalã a profitului în ramura respectivã. 4. depozite. ritmul de creºtere al comerþului în sfera de activitate. mass media. elaborarea contractelor. În ce mod sã stabilim contacte cu partenerii ºi cum facem schimbul de informaþii? Persoanele care pot furniza informaþii necesare. BIZPRO-Moldova 78 . Deservirea la nivel înalt este avantajul Dumeavoastrã în faþa concurenþilor. Cum sã cãutãm clienþii potenþiali? Diferite metode de studiere a comportamentului consumatorilor (vezi capitole precedente). pregãtirea materialelor de reclamã. Rezultatele vânzãrii ºi controlul activitãþii: Analiza factorilor interni ºi externi ai comerþului (cu aplicarea metodei de analizã SWOT). 2. documentele pentru desfãºurarea negocierilor comerciale. cota produselor de import pe piaþã. dimensiunea ºi tendinþele pieþii.). pentru a desfãºura acþiuni de vânzare eficiente. Ce elemente de ordin general trebuie luate în considerare? Reglementãrile guvernamentale ale comerþului.etc. chioºcuri. gradul de dezvoltare al infrastructurii (drumuri. 4. determinarea tipurilor principale de clienþi. marketingul direct. canalele de distribuþie. beneficiile cumpãrãtorului. O bunã deservire oferã posibilitatea de creºtere a preþului la marfã fãrã pierderi în vânzare.

Procesul comercial impune în primul rând. adresaþi-le clientelei ºi ascultaþi cu atenþie rãspunsurile. Explicarea caracteristicilor ºi particularitãþilor produselor /serviciilor în detaliu ºi pe înþelesul clientelei. ambalajul. Prin urmare. el cumpãrã în primul rând avantaj (profit) pentru satisfacerea nevoilor 4. au poziþii mai slabe în vânzare. broºuri. Clientul nu cumpãrã produse sau servicii ca obiect fizic/nematerial. 3. BIZPRO-Moldova 79 . Ce sã facem ca sã vindem mai mult pe zi? Comerþul efectiv prespune patru etape ale procesului de stimulare a vânzãrii pentru fiecare client: 1. Ele vã vor ajuta sã vindeþi mai bine. 2. Din aceastã cauzã faceþi apel la factorii subiectiv la finalul convorbirilor cu clienþii. Prezentaþi avantajele mãrfurilor. UNDE. trebuie sã studiaþi necesitãþile si dorinþele clienþilor. Stabilirea relaþiilor de încredere dintre vânzãtor ºi client. sinceritate. etc. sã determinaþi atât motivaþiile lor evidente.ARTA VÃNZÃRII Unde sã cãutãm clienþii noi? De ce scade vânzarea? 79 Orientarea vânzãrii spre satisfacerea cerinþelor clientelei presupune: a Definirea cerinþelor pieþei ºi delimitarea consumatorilor potenþiali a Studiul comportamentului consumatorilor ºi a metodelor de influenþare a acestora a Segmentarea pieþei ºi localizarea niºei pe care decidem sã o ocupãm pentru o perioadã de lungã duratã CUM SÃ NE ALEGEM PERSONALUL a mesajelor noastre de reclamã în raport cu a Diferenþierea produselor ºi ªI CUM SÃ-L ORGANIZÃM ? diversitatea cerinþelor ºi a pârghiilor de vânzare.preþul cantitatea. CÂND ªI CUM SE APLICÃ ? Explicaþi toate caracteristicile ºi funcþiile produselor/serviciilor Dumneavoastrã prin intermediul materialelor de reclamã (prospecte. Finalizarea convorbirilor cu clienþii la momentul potrivit. eticheta etc. Pentru a clarifica aceste motive formulaþi un ºir de întrebãri. specificaþii tehnice etc. Factorii obiectivi . buclete. etc). La aceastã etapã influenþaþi emoþiile clienþilor întrucât ele au un rol principal în procesul de vânzare (factorii subiectivi: amabilitate.). cercetarea nevoilor ºi dorinþelor consumatorilor potenþiali. cât ºi cele ascunse.

proprietar. Stabiliþi obiectivele ºi strategiile de vânzare în conformitate cu planul de marketing general 1. 2. Politica de preþ 1. Tacticiile de vânzare se elaboreazã pe baza mixului de marketing (marketing . 3. 2.). Studiaþi nevoile ºi dorinþele consumatorilor prin intermediul instrumentelor de marketing 3.etc. 2. Prestarea serviciilor postvânzare. Selectaþi strategia efectivã de acoperire a pieþei pentru businessul Dumneavoastrã pe baza analizei strategiilor de distribuþie (intensivã. Elaborarea reclamei eficiente. 3.mix): Politica de produs 1. Din aceastã cauzã. El elaboreazã strategiile ºi obiectivele generale pentru activitatea comercialã. etc. Formarea PR-lui pozitiv. 3. etc. Flexibilitatea permanentã a preþurilor. Faceþi analiza pieþei ºi întreprinderii pe bazã analizei situaþionale ºi analizei SWOT (a se vedea capitole precedente) 2. Dirijarea efectivã a agenþilor. cerere ºi criteriile de competivitate? Tactica pentru preþ. selectivã ºi exclusivã) 4. Preþurile cresc sau scad pe piaþã? BIZPRO-Moldova 80 . Existã o legãturã eficientã între managerii ºi vânzãtorii firmei? 3. etc. Procesele de vânzare þin cont de intercorelarea dintre costuri. Stimilarea vânzãrii prin diferite metode. 3. Determinaþi metodele de atragere a clienþilor la firma pe care o conduceþi (reclama. Stabilirea logisticii. marketing direct . recomandãm pentru manageri ºase etape pentru elaborarea axei strategico-tactice: 1. Politica de promovare 1. Perfecþionarea canalelor de distribuþie. Ce produsele e bine sã vindem pe piaþã din partea firmei? 4. Protejarea mãrcii ºi formarea imaginii. Linia de producere satisface obiectivele de vânzare în particular ºi de marketing în general? 2. Politica de plasare (distribuþie) 1. Creºterea permanentã a calitãþii. rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. Optimizarea preþurilor pe piaþã. etc. 2. Diferenþierea preþurilor ºi rabaturilor. Ce elemente de bazã trebuie luate în considerare la elaborarea tacticii? Tactica pentru produs: rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1.80 Determinarea axei strategico-tactice MARKETING Într-o companie micã planul de vânzare (ºi planul de marketing) este de obicei pregãtit de managerul .

Consumatorii vor fi satisfãcuþi în magazin dacã li se oferã: Marfa potrivitã. în calitãþile potrivite. ambalajului în spaþiul comercial 4. 81 BIZPRO-Moldova 81 . Activitatea de merchandising este o parte a activitãþii de marketing care acþioneazã asupra consumatorilor. Merchandisingul este arta vânzãrii. Existã logisticã optimã sau nu? 3. la preþul potrivit. Merchandisingul are scopul de a influienþa a supra consumatorului care se aflã la locul de vânzare UNDE. Cum trebuie sã utilizãm tehnicile de vânzare directã? 4. Care sunt preþurile sezoniere? Tactica pentru distribuþie: rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. Merchandisingul presupune elementele urmãtoare: utilarea efectivã a locului de vânzare. Cât de eficiente sunt activitãþile de reclamã? 2. amenajarea locului de vânzare în diferite culori pentru crearea unei ambianþe plãcute. esenþa merchandisingului are patru caracteristici de bazã: 1. instalarea mãrfurilor în magazin în mod corect. în procesul de cumpãrare al mãrfurilor ºi serviciilor 2. CÂND ªI CUM SE APLICÃ ? 3. la timpul potrivit. Care sunt factorii ce determinã deciziile cu privire la stimularea vânzãrii? 3. Merchandisingul este complexul de mãsuri pentru promovarea ºi stimularea vânzãrii mãrfurilor. Ce termeni comerciali vor fi aplicaþi? 4. Ce canalele de distribuþie vor fi folosite? 2. Cum sã stabilim preþurile ºi rabaturile? 4. de livrare. Existã schimb de informaþie efectiv între firmã ºi distribuitori? Tactica pentru promovare: rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare: 1. Existã sau nu existã flexibilitatea preþurilor? 3. printr-un apel corespunzãtor.ARTA VÃNZÃRII 2. Prin intermediul merchandisingului produsele ºi serviciile sunt puse în valoare prin variate acþiuni menite sã evidenþieze condiþiile de preþ. Prin urmare. Compania este proactivã în relaþiile cu publicul (PR)? CE ESTE MERCHANDISINGUL? Merchandisingul este o cercetare a dezvoltãrii vânzãrii ºi utilizãrii mãrfurilor ºi serviciilor printr-o mai bunã prezentare ºi publicitate în rândul consumatorilor. în primul rând la magazin. de platã a produselor ºi serviciilor. mãrcii. în sensul promovãrii vânzãrii ºi utilizãrii anumitor produse ºi servicii.

la aviziere de reclamã.82 RELAÞIA VÂNZÃTOR-CLIENT Cum se stabileºte relaþia vânzãtor-client? MARKETING În centrul procesului de vânzare se aflã cumpãrãtorul.Cautã relaþii permanente cu vânzãtorii Client În orice situaþie de marketing. direct) 1 Evaluaþi clientuldidactice 2 Atrageþi atenþia ºi câºtigaþi încrederea clientului prin intermediul instrumentelor de comunicare (amabilitate.κi satisface cerinþele proprii .Prezentarea avantajelor mãrfurilor ºi serviciilor . Toþi cumpãrãtorii din þarã au anumite nevoi ºi dorinþe. la târguri etc. dupã cum puteþi vedea în tabelul de mai jos: Vânzãtor .Satisfacerea necesitãþilor clientelei . 5 Finalizaþi convorbirea la momentul potrivit ºi stabiliþi contacte permanente cu clientul. 4 Argumentaþi mai eficient avantajele produselor/serviciilor pentru client în corelaþie cu interesele lui ºi nevoile ascunse. Ei sunt diferiþi de la o piaþã la alta. Cele mai multe elemente de planului de vânzare sunt proiectate pentru a influenþa cumpãrãtorul sã aleagã un produs al firmei. Plasaþi aceste anunþuri în magazin.Stabilirea relaþiilor permanente cu clienþii .Faceþi prezentãri de mãrfuri (servicii) In diverse locuri de vânzare ºi la expoziþii.Convingerea clienþilor . Indeferent de natura lor. dependent. atmosfera plãcutã. Demonstraþi posibilitãþile ºi avantajele produselor/ serviciilor Dumneavoastrã pentru cumpãrãtorii potenþiali. toþi cumpãrãtorii parcurg un proces similar de alegere a unui produs sau serviciu.Cãutarea clienþilor . ºi nu al concurenþei. BIZPRO-Moldova 82 .Vrea sã-ºi satisfacã cerinþele prin cumpãrare .Cumpãrã mãrfuri ºi servicii . . sceptic. punerea întrebãrilor deschise.). etc. sinceritate. Metodele eficiente de atragere a clienþilor: . etc.Are nevoie . ºi folosiþi presa localã (aproximativ 4 sau 6 informaþii scurte). la coloane. 3 Coordonaþi activitatea Dumneavoastrã cu procesul de vânzare (faceþi în primul rând reclama firmei ºi produselor ºi mai apoi prezentaþi mãrfurile ºi serviciile). Pentru antreprenorii din businessul mic recomandãm cinci paºi esenþiali pentru procesul de vânzare: Repere ºi determinaþi tipul lui (dominant.Pregãtiþi anunþuri de reclamã. este importantã înþelegerea necesitãþilor cumpãrãtorilor ºi modul pe care obiºnuiesc sã-l foloseascã pentru alegerea unui produs.

Vânzarea din uºã în uºã este limitatã de personalul firmei ºi produselor livrate. la cosmeticã. Ele exprimã interesul partenerului faþã de oferta Dumneavoastrã ºi caracterizeazã punctele slabe în argumentarea firmei pe parcursul procesului de vânzare. de regulã. spre exemplu. clienþii permanenþi.). telefonul. Aceasta este o primã sursã potenþialã de extindere a afacerilor. Firma care sposorizeazã trebuie sã ia în consideraþie. vânzarea „din uºã în uºã”) Eficienþa vânzãrilor prin poºtã depinde de eficacitatea sistemului poºtal ºi colectarea corespunzãtoare a produselor livrate. . Aceste 20% din clienþi sunt.Stimulaþi cumpãrãtorii care au atras în magazinul Dumneavoastrã circa 10 clienþii noi (folosiþi în acest scop rabaturi. vânzãrile prin telefon pot fi un instrument util de marketing. tombole etc. .Folosiþi marketingul direct (poºta directã. cupoane. chiar ºi la nivel de afaceri. caracteristice clienþilor firmei. în marketingul local. cadouri. faxul. Utilizaþi reclamaþiile pentru ªI CUM SÃ-L atragerea clienþilor! ORGANIZÃM ? ªi nu uitaþi 83 Studiaþi clienþii proprii! O companie îºi începe activitatea prin cãutarea clienþilor proprii. vânzarea din uºã în uºã este efectivã la mãrfuri de uz casnic.ARTA VÃNZÃRII . PROCESUL DE VÂNZARE ªI RECLAMAÞIILE Reclamaþiile nu sunt obstacole pentru executarea tranzacþiilor. importanþa acþiunii culturale etc. Din aceastã cauzã este necesarã crearea unei fiºe speciale pentru fiecare client permanent. popularitatea sportului respectiv. BIZPRO-Moldova 83 . De obicei. manifestãri culturale etc. Regula 20 : 80 Multe companii vor descoperi cã 20% din clienþii lor sunt responsabili pentru 80% din volumul total al vânzãrilor. Internetul. etc.Sponsorizaþi concursuri sportive. atunci când persoanele care iau decizii pot fi contactate rapid ºi identificate uºor cu ajutorul cãrþilor de telefon. O importanþã deosebitã are procesul de determinare a trãsãturilor tipice.

respectiv clienþii noºtri.CHEIE Arta vânzãrii Aptitudini de comunicare Anunþ de presã Scrisoare de motivare Agent de vânzãri Perioadã de probã Planificarea vânzãrilor - MARKETING Vânzãri efective Orientare spre client Tactici de vânzare Merchandising ÎNTREBÃRI. TESTE · Cum apreciazã cumpãratorii compania ºi produsele Dumneavoastrã? · Care sunt punctele forte ºi slabe ale mãrfurilor/servicilor Dumneavoastrã? · Existã o legãturã eficientã între marketing ºi produs? · Ar trebuie sã se renunþe la unele produse. EXERCIÞII.84 CUVINTE . dupã exemplul dîn tabel. cerere ºi criterii de competivitate? Analizaþi atuurile ºi slãbiciunile ce apar în procesul de vânzare a produselor Dumneavoastrã. s-a marcat felul în care ne vede concurenþa respectiv clienþii acesteia. ar trebui modificate unele produse? · Activitãþile legate de producþie se bazeazã ferm pe costuri. BIZPRO-Moldova 84 . sau sã se adaoge altele noi. Indicatori Cu Cu s-a marcat felul cum ne vedem noi.

Marketing: principy i strategia: ucuebnik dla vuzov. M. Ed. Teora. Marketing.Limbajul publicitãþii . Editura Ecran Magazin. 6. Mirela. 4. Aurel. 1992 Florescu. Niþã. Robert . Ed. Grigore . Polirom.. Marketer. 3. Moºteanu. Economicã. 2002 10. 7. 9. Victor. Iacob. Quebec.Sisteme de protecþie a consumatorilor . tipologia ºi procesul cercetãrii de marketing. 1997 11. 2000 13. Marketer. 1999 Bãlan. Henry . Competitivitate.Economie contemporanã: ce este tranziþia? Bucureºti. Bucureºti. rolul. Marketingul spaþiilor de vânzare. 2000. Assael. Marin. Braºov.Managementul marketingului. 1.Marketing.Bucureºti. Philip . Morar. Constantin. Teodorescu. Lumina Lex. 5. 1993 14. Bucureºti.BIBLIOGRAFIE 85 BIBLIOGRAFIE Toate titlurile mai jos menþionate figureazã în fondul documentar al Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Chiºinãu. Editura Uranus. ASEM. majoritatea pot fi gãsite atât la librãriile ºi tonetele de carte din capitalã. Kurtiz. 2. Dinu .Cercetãri de marketing: conþinutul. Angela . 2001 12. Ghid practic pentru marketing ºi publicitate cu buget redus. D. Tatiana . 8. Bucureºti. Nicolae . Chiºinãu. Manole.Marketing . 1992 Goddard. Dorobanþu Horia .2000 Beckman. .Comportamentul consumatorului: o abordare instrumentalã. Virgil .Concurenþa: Ghidul afacerilor performante.Le marketing. Marketer. Bucureºti. Stoian. Carmen . 2000 15. Economica.Bucureºti. 1999 BIZPRO-Moldova 85 . Bucureºti. Luca Alexandru .Concurenþã. Ed. 1999 Cãtoiu.Iaºi. Adãscãliþei. 1984 Belostecinic. 1999 Brânzã. Bucureºti.Tehnici comerciale moderne. Marketing ºi publicitate în afacerea independentã. Constantin . Kotler. Editura ASE. Ed. Bucureºti. Moskva. Ed. precum ºi în cele din alte localitãþi ale republicii. De asemenea. INFRA-M. Editura ASE.Marketing industrial.

Adriana . 1999 21.Bucureºti.. Radu . SC. Munteanu Corneliu. Constantin. ªtefan. Economica. Valericã . Internat. Gheaorghe . Polirom.Managementul marketingului serviciilor editorial-poligrafice. Sasu Constantin. Bucureºti. tehnicã. Iaºi. Iaºi.Marketing. 2002 23.Cercetarea de marketing. Atitudine pentru calitate. Didacticã ºi pedagogicã. Niþã. Petrescu. Anastasiei Bogdan . Editura Polirom. Olteanu. 1994 22. 2001 27. Caluschi Cezar . Bucureºti. 1999 17.Inteligenþa Marketing Plus.Arta Vânzãrii. Uranus. Bucureºti.Comunicarea integratã de marketing. 2000 28. Prutianu. Ed. Expert.L. Chiºinãu.Elemente de marketing direct.Marketingul serviciilor: teorie ºi practicã. Pop. Purcãrea Ana . 2002 BIZPRO-Moldova 86 . Bucureºti. 2001 20. Al .R. Iaºi. Andrieº. Uranus. 2000 19.Sisteme informatice de marketing . Polirom. Zaiþ. Ed. Marius . Gheorghieni. Bucureºti.Ambalajul. Ed. Ed. Bucureºti. Orzan.F.Dicþionar de marketing ºi de afaceri. S. ªtefan. 2000 18. Popescu Marius . Sasu Constantin . Economicã. 1999 25. Nicolae. Ed. Prutianu. Bucureºti.86 MARKETING 16. 2000 26. Amalteia. 1998 24.Marketing internaþional. Ed. Ziglar Zig . “Moldova 21”: strategia naþionalã pentru dezvoltare durabilã.

aceastã metodã didacticã are un grad de dificultate mai ridicat în raport cu altele. ulterior. de a-l stimula sã rezolve probleme diferite. pentru a se face o impresie generalã asupra situaþiei. a testelor cu ºi fãrã variante. va putea fi utilizatã fãrã dificultãþi. o astfel de prezentare nu se limiteazã numai la faptele în sine ci furnizeazã. Cazul trebuie citit de mai multe ori. Determinarea problemei (problemelor). de la bun început. a se utiliza cea dintâi. Determinarea problemei (problemelor) 6. Ponderea unor situaþii concrete prezentate în întreaga lume în cadrul orelor practice de marketing a devenit cu mult mai mare decât cea a dezbaterii. anumite informaþii suplimentare la care decidentul. Îl ajutã sã capete siguranþa necesarã posturii de decident. 4. mai succintã. statutul de procedurã clasicã de aplicare a cunoºtinþelor în procesul economico-didactic. Etapele soluþionãrii cazului Ansamblul de acþiuni ce duce la soluþionarea unui caz cuprinde ºase etape. studiul de caz prezintã avantaje: a permite antreprenorului sã se implice în situaþii apropiate de realitate a îl obligã sã facã apel atât la cunoºtinþe. fãrã eforturi. dar care necesitã un anumit antrenament. “Cazul” constã din prezentarea unei situaþii sau a unui eveniment care presupune o alegere. mai degrabã. Dar. pânã când decidentul va cãpãta o anumitã exerienþã. iar a doua oarã mai atent. 1. pentru a asimila în mod cât mai complex posibil situaþia prezentatã. Cursantul. ar trebui sã aibã acces. Analiza 1. Este bine.. având ca premisã metodologia propusã de marketologii canadieni Beckman. Rezumarea principalelor elemente Existã douã modalitãþi pentru a rezuma principalele elemente ale unui caz. aflat într-o situaþie realã. cât ºi la intuiþie. acest procedeu reprezintã o acþiune intelectualã complexã. Din anumite puncte de vedere. Analiza 87 BIZPRO-Moldova 87 . Concluziile 5. Rezumarea principalelor elemente 2. în ghidul de faþã s-a considerat oportun a se insera câteva repere privind procedura de analizã a “cazurilor”. Prin urmare. de a-l ajuta sã-ºi formeze capacitatea de a face faþã unor situaþii noi. care rezultã dintr-o analizã metodicã ºi sistematicã. Pentru cã formatorul nu trebuie sã prezinte pur ºi simplu exemple pe care sã le integreze într-un cadru dinainte stabilit ci.ANEXE REZOLVAREA “CAZULUI” DE MARKETING Studiul de caz ºi-a câºtigat pe parcursul câtorva decenii. sã-ºi asume dificila misiune de a cãlãuzi discipolul. 3. ce-a dea doa metodã. sub multiplele ei aspecte. pentru început. Kurtiz ºi Boone. In general. Prin urmare. a rezolva un caz înseamnã a aborda o problemã asemãnãtoare cu cele întâlnite în mod frecvent în realitate. poate ºi el întîmpina greutãþi. în activitatea unei firme. de asemenea. O datã lejer. în ciuda acestora. Astfel. Studiul de caz îl antreneazã pe micul întreprinzãtor aflat la început de drum în luarea deciziilor.

fiecare element al argumentãrii.88 a). Scrierea unui scurt rezumat de un paragraf care sã descrie compania ºi factorii care vizeazã în mod direct problema de rezolvat 2. implicit. recomandãrile fãcute de cãtre cursant. Este strict necesar ca analiza sã fie obiectivã ºi deci. Aceastã analizã trebuie sã fie în concordanþã cu informaþia oferitã ºi. BIZPRO-Moldova 88 . în vederea soluþionãrii problemei.. Determinarea problemei Trebuie sã se discearnã ºi sã se exprime clar problema de rezolvat. Se recomandã efectuarea unei schiþe în scris. Aceasta nu înseamnã cã soluþiile decidentului vor fi “apãrate” fãrã entuziasm. sã se prezinte cel puþin douã puncte de vedere diferite. mãsurile ce se impun a fi luate. Cursantul va trebui sã facã o analizã detaliatã. c).. în baza studiului primit a menþionarea anumitor momente-cheie subliniate în sala de curs de cãtre instructor a sau. la momentul oportun. Analiza a). Recomandãrile Decidentul enunþã în mod schematic. (Nu este sufiecient sã se scrie într-un raport: “argumentele invocate demonstreazã cã. a a a a a natura întreprinderii principalele produse concurenþa pieþele canalele de distribuþie b). în mãsura posibilitãþilor.determinarea acesteia de cãtre discipol 3. Profunzimea analizei constã în alternarea elementelor principale cu cele secundare ºi în probarea fiecãrui enunþ. Aceasta poate sã însemne: a reformularea principalelor elemente ale cazului. Este de prisos strãdania de a enumera elementele în ordinea prezentãrii 2. demonstrând buna fundamentare a concluziilor sale. 6. în cadrul unei întreprinderi concrete. Este vorba de etapa cea mai importantã a soluþionãrii unui caz. argumentarea trebuie. cu ajutorul datelor sau a raþionamentului logic. conform urmãtoarelor categorii: a a a a strategiile de preþ structura serviciilor de vânzãri politicile de gestionare a personalului de vânzare etc. pe scurt. b).”) 5. Este de dorit ca pentru toate problemele indicate spre soluþionare. e). Punerea în practicã Aceastã ultimã etapã cuprinde descrierea pe scurt a modului în care pot fi puse în practicã. relevarea ºi clasarea logicã a principalelor elemente prezentate De reþinut: MARKETING 1. lipsitã de sentimente. dupã o analizã amãnunþitã a tuturor posibilitãþilor. d). sã fie logicã ºi sã decurgã dintr-un raþionament just. In aceastã analizã va trebui sã se þinã cont atât de avantajele cât ºi de dezavantajele care condiþioneazã decizia. 4. Ele trebuie regrupate logic. dacã problema nu a fost formulatã în mod explicit . Concluziile In expunerea concluziilor se va relua. Pe lângã faptul cã trebuie sã fie fondatã pe faptele prezentate. în plus. cu principalele dificultãþi pe care decidentul le întâmpinã în rezolvarea cazului.

Acord între Departamentul Standarde.06. Decretul Preºedintelui Republicii Moldova cu privire la unele mãsuri suplimentare de protecþie socialã a populaþiei Republicii în condiþiile liberalizãrii preþurilor Nr.94 (Monitor nr. serviciilor) nestandardizate. pag.07. 3.06.92 (Monitor Oficial nr.1992 (Publicat în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”. metrologiei ºi certificãrii din 13. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricarii si (sau) comercializãrii (executãrii. 89 2. 12. volumul 16.Moldova nr.Moldova nr. Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã al Republicii Moldova (MOLDOVASTANDARD) ºi Comitetul Federaþiei Ruse pentru Standardizare.91 BIZPRO-Moldova 89 .1995 (Publicat în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”.1999).727 din 27.1998). prestãrii) produselor (proceselor.1993 ( Publicat în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”.414 din 13.1994).547 din 04.2 din 17. Acord privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizãrii.1995.92.09.Moldova nr.08. 4. 10.12.9/284. volumul 21.Moldova nr.10.01.74 (Monitorul Oficial al R. 7. volumul 21. pag.03.10.05.07.1995). serviciilor) ce prezintã pericol pentru viaþa si sãnãtatea consumatorilor ºi pentru mediul ambiant Nr. Metrologie si Supraveghere Tehnicã Nr. Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã al Republicii Moldova din 12.01. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepþionarea mãrfurilor conformitãþii si calitãtii în Republica Moldova Nr. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea certificãrii producþiei în Republica Moldova Nr.95 (Monitorul Oficial al R.2000). 1992). Metrologie ºi Certificare ºi Departamentul Standarde.137-138 din 27. 6.1068 din 20. 5-6 din 21. 1999.ANEXE Lista actelor normative ce vizeazã activitatea de MARKETING 1.182).22-23 din 12.77) Acord cu privire la înfãptuirea lucrãrilor coordonate de certificare între Comitetul Federaþiei Ruse pentru Standardizare. 5.640 din 29.2000 (Monitorul Oficial al R.12.98 (Monitorul Oficial al R. Acord între Guvernul Republicii Moldova ºi Guvernul Federaþiei Ruse privind colaborarea în domeniul standardizãrii. 1999.53-54 din 28.09. retragerea din circulaþie a produselor falsificate si nimicirea produselor (proceselor. 1999.7 din 30. de calitate inferioarã. 9. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la funcþiile de bazã ºi structura Departamentului de Stat pentru Standarde.1300 din 31. pag. Metrologie ºi Certificare (GOSSTANDARTUL RUSIEI) referitor la schimbul reciproc ºi difuzarea documentelor normative din 05.03. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la mãsurile de coordonare ºi reglementare cãtre Stat a preþurilor (tarifelor) Nr. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reevaluarea mãrfurilor de larg consum ºi producþiei în legãturã cu liberalizarea preþurilor nr.70).01. Convenþie asupra prescripþiei extensive în materie de vînzare-cumpãrare internaþionalã de mãrfuri din 14. 11. metrologiei ºi certificãrii din 27. 8.

Ministerul de Finanþe Instrucþiuni cu privire la modul de calculare ºi platã a Taxei pe Valoarea Adãugatã Nr. BIZPRO-Moldova 90 . 24. 22.06.2002).6/54 din 23.57/13 din 18.1997).Moldova nr.2000).11.2 din 28.02.1995).98 (Monitorul Oficial). inclusiv în valutã strãinã.837 din 17.03. 16.07.29-30/7 din 01.05.01.09. 21.02.96 ( Monitorul Oficial al R.1031-XIV din 08. Legea Republicii Moldova Legea reglementãrii de stat a activitãþii comerciale externe Nr.749-XIII din 23.72-73 din 07.Moldova nr. volumul 13.2000 ).Moldova nr. 18.97 Monitorul Oficial al R. 19. 17. Legea Republicii Moldova cu privire la mãsurile antidumping.2000 (Monitorul Oficial al R.119-120/838 din 21. Inspectoratul Fiscal de Stat Instrucþiune cu privire la reþinerea impozitului pe venit la sursa de platã Nr.21-24/72 din 27.02.517 din 18.2001).2001 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea “Regulilor de funcþionare a reþelei de comerþ ambulant” ºi a “Regulilor de comerþ în pieþele din Republica Moldova” Nr. care se aflã în seiful casei plãtitorului sau într-o încãpere izolatã a acestei case precum ºi în reþeaua lui comercialã ºi modul de urmãrire a sumelor debitoare ale plãtitorului din 27.2001 (Monitorul Oficial al R.10 din 10.01.01.01.12. 25.95 (Monitorul Oficial al R.93 (Monitor nr.Moldova nr.14 din 19.1993). Legea Republicii Moldova cu privire la comerþul interior Nr.Moldova nr.2001 (Monitorul Oficial al R. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de reglementare a preþurilor (tarifelor) la producþia întreprinderilor monopoliste Nr. Inspectoratul Fiscal de Stat Instrucþiune cu privire la modul de calculare ºi achitare a impozitului pe venit de cãtre persoanele ce practicã activitate de antreprenoriat din 29.1996).Moldova nr.Moldova nr.Moldova nr. (Publicatã în ediþia oficial㠓Tratate internaþionale”.01.2000.48 din 24. 820-XIV din 17. cu modificãrile incluse prin “Protocolul privind modificarea Convenþiei cu privire la prescripþia extinctivã în materie de vînzarecumpãrare internaþionalã de mãrfuri”.96 (Monitorul Oficial al R. 15. Ministerul Finanþelor Instrucþiune privind modul de ridicare a mijloacelor bãneºti în numerar. 23. (Monitorul Oficial al R.2001).1214-XIII din 25. 14. pag. Inspectoratul Fiscal de Stat Instrucþiune cu privire la reþinerea impozitului pe venit la sursa de platã Nr.02.11.05.14 din 19. Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele mãsuri ce þin de aderarea Republicii Moldova la Organizaþia Mondialã a Comerþului ºi coordonarea politicii comerþului exterior al Statului Nr.02. Legea Republicii Moldova cu privire la asociaþiile obºteºti Nr.45 din 16.06.5-8/ 10 din 10.2000 (Monitorul Oficial al R. Hotãrîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la “Convenþia cu privire la prescripþia extinctivã în materie de vinzare-cumpãrare internaþionalã de marfuri”.58/10 din 10.99 din 26.Moldova nr.31/318 din 23.90 MARKETING 13.12.06.96 (Monitorul Oficial al R.09.1996 cu modificãri din 2001).1997). 20.118 Nr.01.157-159/427 din 21. compensatorii ºi de salvgardare Nr.Moldova nr.2002).1999.12.

1998). Notã: În Codul vamal sintagma “Departamentul Controlului Vamal” se înlocuieºte cu sintagma “Departamentul Vamal” conform Legii nr.96 .12.08.11-12/116 din 22.11. 91 BIZPRO-Moldova 91 . Legea Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Nr.2000 (Monitorul Oficial al R.10. volumul 21.04.166-168/1205 din 31.1998).09.102-103 din 23.08. 41. 29. Legea Republicii Moldova privind protecþia consumatorilor Nr.07.2001 art.31/318 din 23.Moldova nr. 28. Legea Republicii Moldova.521-XIII din 07.09.451-XV din 30. Ministerul de Finanþe Regulament cu privire la modul de exploatare a maºinelor de casã ºi control cu memorie fiscalã din 24.596-XV din 01.95 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-73/485 din 06.2000). 35.Moldova nr. Metrologie ºi Supraveghere Tehnicã al Republicii Moldova ºi Institutul Turc pentru Standarde din 13. 39. ) 32.09.393XIV din 13. Legea Republicii Moldova cu privire la filantropie ºi sponsorizare Nr. Legea Republicii Moldova cu privire la patenta de întreprinzãtor Nr.2000.108-109/836 din 06.VI) a fost republicat în Monitorul Oficial nr.10.Moldova nr.2001 (Monitorul Oficial al R.1149-XIV din 20.97 (Monitorul Oficial al R. 1996).426-XIII din 04. pag.02.93-XIV din 15.2001).2000).10.10/281 din 30. Protocol între Departamentul Standarde. Legea Republicii Moldova a Contabilitãþii Nr.Moldova nr. 43. Legea Republicii Moldova cu privire la publicitate Nr.05.Moldova nr. 36.12.2000 (Monitorul Oficial al R. legea cooperaþiei de consum Nr. Legea Republicii Moldova Legea serviciului în organele vamale Nr.73-74/241 din 23.749XIII din 23.12.106-108/765 din 24.II.1103-XIV din 30.93 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1335-XIII din 01.04. cu privire la protecþia concurenþei Nr.67-68/555 din 16. 1999.814 pag.82-83/669 din 11.Moldova nr.04.99 27.06.Moldova nr.02.09.95 (Monitorul Oficial al R. Legea Republicii Moldova cu privire la Camera de Comerþ ºi Industrie Nr.ANEXE 26. Legea Republicii Moldova cu privire la standardizare Nr.1150-XIV din 20.07.07.2000 ).1993 (Publicat in editia oficiala “Tratate internationale”.98 (Monitorul Oficial al R.1997).06.07.07.1996).1997 Monitorul Oficial al R. Legea Republicii Moldova cu privire la codul fiscal Nr.97 (Monitorul Oficial al R.590-XIII din 22.160-162/1201 din 23.109-110/209 din 10.2000).2).05. 37. 40.97 ( Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1227-XIII din 27. Moldova nr. 31.07.98 (Monitorul Oficial al R.2000 (Monitorul Oficial al R.1163-XIII din 24.95 (Monitorul Oficial al R.1999. Legea Republicii Moldova.1252-XIV din 28.06. Departamentul Republicii Moldova Legea cu privire la comerþul interior Nr.1995.62/522 din 18.III.73-77/343 din 15. 33.07.08. 38.1993).47/562 din 24.1453-XII din 25.Moldova nr. Legea Republicii Moldova cu privire la franchising Nr.11.Moldova nr. 30.Moldova nr.05.1997).Moldova nr.IV. 42. 34.361).154-156/1156 din 14. Notã: Codul fiscal (tilul I. Legea Republicii Moldova privind licenþierea unor genuri de activitate Nr.08.2000 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1999 (Monitorul Oficial al R.12. Ministerul Finanþelor Regulamentul cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adãugatã din 01.12.2001).

92 NOTES MARKETING BIZPRO-Moldova 92 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->