1.

LJUBAV I KAZNA

Sud'eci po prvim eprzodarna, serlju "lj'ubav i kazna" ocekuie lijepa buduenost LI naso] zemlji. Ova] novi proizvcd tvoraca "1001 noel" uraden je u vrhunsko] produkclp, scenarij ja veoma inleresantan,. glumacka ekipa vise nego solidna. Dakle, komplimanli za Federa'inu TV, ko]a [e gledaocima servirala ovu tursku seriju.

2. PRICA 0 GLUMCU

Sjajni dokumentarni film ,,Zan Reno, mimi oovjek" emltirao je BHT 1 u subotu popodne. Rijec je oizvrsno uradenoj priei 0 poznatorn Irancuskom glumcu, ovaj dokumentarae ga pnkazuls u jed nom potpuno drugom svjetlu u ocnosu na ana sto vecina Ijudi oeekuje od Renoa u njegovom privatnom zivolu.

3. DOBAR KOMSIJA

lako u pocstku emitiranja .Dobar komsija" nije naisao na pozitivne reakcije gledalaca, mora se prlznati ca sa dojam znatno popravia. Posljednja izdanja ave emisije nude zanimljive razgovore i priloge, dok ova) magazin Pinka BH cak i nagraduje gledaoce.

1. BEZ F·ORMULE

Uporno ocekujemo od javnih emitera da nam ponude vrhunske sportske sadrzaje,. a 10 se uporno ne d·ogada. Take je u Australiji poceta nova sezona Formula 1, ali nikoga na FTV-u, BHT 1 i RTRS oeito pravise ne zanima najbrzi cirkus na svijetu. Ono 510 zanlma gledaoce, s drugs strane, odavno ja prestato bili va:~no TV slanicama Kojima placarno pretplatu.

2. NINJARATNICI Neobieno lakmieenje hrabrih Azljaca koje se prikazuje u emisiji ,Ninja ratruci" na Hayatu na samom startu prikaiivanj'a puna je obeeaveto, Medutim, sada je sadrzaj O\{og soua postao monoten, s obzirom na 10 dauglavnom gledamo jednu Ie tstu stvar, bez previse osvjazenja u disciplinama.

3 .. KLOPKA ZA GENERALA Koliko pula ee Federalna TV prlkazlvatl "Klop.ku za generala"? avo oslvarenje iz 1971. godirle u posljednje vrijeme je nelzostavan dio programske serne FTV-a, skoroda ne prode mjesec bez barem jednog ernitirarna.

Petak, t. apr! Vtravanj 201 t.

Siobodnaizadovoljna

• Slobcdno vrijeme najvise provodim na treninzirna, Puno racuna vodim 0 svorn !ijelu, a rlajcesce idem na plivanje i trcanje, sto kombiniram sa saunom. Trsnutno nemam rnomka, slobodna sam izadovoljna naclnorn nakoji ~ivim -kazs atraknvna voditeljica.

Specijalni program na TVSA povodom 6. aprila

"Sarajew 5 ljubavlju" uiivo u dva termina

Emitirat cemo razne pjesme, sevdalinke, zabavne, svojevrsne himne ... , kaze Habier-Hatic

Povodom 6_ aprila, Dana grada Sarajeva, TVSA ce emitirali Specijalrli program koji ureduje Amela Hubjer-Hatie, inaceurecnica Revijalno-molaickog proqrarna.

"Sarajevu s ljubavlju" naziv [e olvorenog programakoji ce

se emitirati u eva tsrmina. Prvl ad 7 do 11 sati te u tarminu .Dobrih vibracija" od 16 do 18.20.

- Naslojal cerno kroz program, kako u stucllu tako ivan niega, obiljeziti 66. rodendan naseg grada. U sadrzalu ce

svojevrsne himne ... Bilno je da su pjesme u Kojima se spominje ovaj grad. Neki od gostiju. vjerovatno 6e biti Fazla, "Erogene zone", .Dubioza kolektiv", ali i mnogi dru.gi. lako je malo elsktronskih medija ko] poseban program posveculu ovom danu, mi smo tradlcionalno posta Ii televizija koja obiljezava ovakvsl sllcne datume, dali to blli vjerskl iii drzavni praznlci. Bitno je da nikoga i nlsta ne zaboravljamo· govori HL!-

bler-Haflc, A.d. 1(,

biti program koji na svakl moguei nacin "mirise" na Sarajevo. Jedan ad gostiju ce bili Dane Olbina, ii.va hodajuea enciktopeoiia, kojeg cerno posjetiti u kucno] atmosteri. Takoder.uposnt csrno i Ekrerna Durica Ie neke ad pokrstaca otpora u Sarajevu - ka~e Amela,

Kako program ne bi bio monoton, ekipa TVSA dovest ee i razne interpretatcre pjesama o Sarajevu.

- Emilirat cerno razne pjesme,. sevdalinke, zabavne,

Hubjer-Hatle:. Urednica programa

Daniela Trbovi6, voditeljica popularnog tok-souaOsmi kat"

Kol ko smo mi Ameri , toliko sam ja Opra Vinfr

U realizaciju emisije ukljucer: je mali tim Ijudi koji je, prakticno, ubacen u rnasinu za mljevenjee Prosli mjesec sam imala pravu pravcatu svinjsku gripu

Otkako se, krajem sspternbra prosle godine, poceo smitlraf na HRT·u, "Osmi kat" je velikom brzinom osvojao gledaoce, ne sarno u susjednoj Hrvatsko] nego i u naso] zemlj!. Danas nosi eliketu jednog od najgledanijih programa tok-sou lormata u regionu, a mnogi glavnog "krivca" za takav rasplet vide u Danieli Trbovlc, lskusno] novinarki koja se pokazala kao odlican lzbor za ulogu voditeljiee<

Kako kafe u razg.ovoru za "Dnevni avaz", lza uspjeha "Osmog kata", ko]i je nedavno dozivio 100. izdanje, sloji mala ekipa, ali i mukotrpan rad.

Nije lako

- Kao sto znate, sou se prikazuje ceHri pula sedrntcno, ali od ponedjeljka do srijede snimamo po dvije emisije kako bismo imali odredene zalihe. Dakle, to zatsta [este naporno. Svaka emisija traje cak 45 mlnuta, au projektje ukllucen mali tim Ijudi koji je,. prakticno, ubacen u masinu za mljevenje. Ukupno nas je devetsro, s10 je, slozil eete se, veoma malo za pripremu

Stiiem biti majka

o Koliko uspijeoeue bi ti majka?

• Stizem, sUzem. Ma· da je bilo puno lakse kada sam radila "Kariku", ovo sada ie dosta zahtjevnije i stresnije. Sin Lovro je krenuo u peti razred, to je velika promjena u zivotu svakog skolarca, lako da mu svim silama pokusavam pomoei da sto beibolnije ude u tu lazu.

Trbovic: Ovakveemisije vas puno trose

ovakve vrste programa. D Kako odluiujete koga cere ugaseili II. "Osmom kanl~.?

- Nije Iako, kao 1310, rnozca, nek·i' misle. Veorna je, ustvari, tssko naci saqovomlke koji sad Irebaju tek tako iznositi nsks inlormacije 0 svom privatnom zlvotu .ili sHenim stvarlrna, a nisu jayne Henosti koje su navikle na skakljiva pltanla, To, delinitivno, pripada :kategoriji teiih zadata'ka u sklopu "Osmog kata",

D Kako uspijeuate izdrian taj naporni tempo?

~ Uz odgovor na 10 pltanje morala bih doslaviti i svoj zdravstven i karton, Prosli mjesec sam, reeimD, imala pravu pravcatu svinjsku gripu, a i poslje· dnjihdana sam na antibioticima. Ovakve emisije vas zaisla trose, tako da se to odrazava i na zdra-

Zabavni i provokathmi

o Kakve ambicije gajiJer Koja emislja bi bila po ukustl Daniele TrbQ'IJiC?

- Nakon "Osmog kata" voliela bih vodili neki "Iale nlqht" sou uzivo. Jedna, onako, fina emis.ija u sltnim setima u kojoj se morsmo zabav.ljati, sviratl, biti provokativnl. To je forma koja vani egzistira sto godina, nerna razloqa da ovdje ne uspije.

vlje. Pokusavarn se na sve naCine, takoder, prilagodi!i temama, tako da se nerijelko desi da u jedno) emisiji ptaeern, a u drugoj se srnjern. Kada jedni gos1l izadu iz studija, samo se restartirarn i docekam druge.

slim da smo se mi HRT· u, jednostavno, dogodili. U pocetku je bilo bltno necim drugacijim popunili lermin u kojem je do tada isla "Najslabija karika". No, gledanost se veoma brzo pocela dizati i, eto, tu smo gdje smo.

OKada ste veC spomenuli ".N ajsiabiju karik II. ", S ta se dogodilo slim k'lJizom, koj; ste godinama uspjeino vo· dilif

- Ne mogu reci da je 10 mrtav projekl, ali je mrtva lova. Dakle, jednoslavno, vise nema novaca za novu sezonu kviza.

Najslabija karika

o Jeste Ii oiekiuali ueliku' gledatlosr" Osmog kala"?

- Kada smo krenuli u c.ijelu pricu, znali smo samo da moramo dali najbolje od sebe. Medutim,realno, ocekivanja nisu bila veHka. Mi-

DoI.azak u Sarajevo

OKada /lam dolazite 1/ Bill?

- Jao, takobih voljela.

Oliver bi trebao nesto ra· dili u Zenici i Sarajevu, a s obzirom na to da ga je uredno pralim kao neka .grupi" djevojka, vrlo vjerovatno cu d'oei u te gradove.

o Zalite Ii za "NajslabiI [om karikom "?

- Da. Pogotovo zato sto sada radim puno vise za puna manje novea. A meni je u ovim srednjim godinama glavni rnotiv da, ustvarl, radim puno manje za puna vise. Ali ne bih hljela da se sad ovo pretvorl u neku kuknjavu, pogotovo sto moja sacasnlaernisila uzlva lako dobru gleda· nost,

o Neki hrvatski portali su.

Vas oZ/laeili kao "hrvatsku. Opn. Vi/l/ri".

- To jeste komplimenl.

Opra je ipak najpoznatija i najbogalija vodileljica na svijetu. Medutim, malo se po tom pitanju i zafrkavam na svoj moun pa kazern • koliko smo mi Amerika, loliko sam i ja Opra. Mislim da ekipu koja ovo radi Opra moze kupiti za jedan svoj sendvic.

o Vas priuatni iivo.f testa PI'" i s Ira" ice hrvatske stampe ...

. Kako sam se razveta, nije bilo nijednog lntervjua bez pitanja 0 novim rnuskarcima u mom zivotu, Tokom mog pelogodisnjeg "singl" statusa to je zaistabilo Iragikomicno. Sad je posebno zanimljivo 1310 sam u vezi s 12 i po godina mladim muskarcem, lako da Oliveru (Frljic, op. a.) sada nudimo puna zanimljivog sadrzaja i punimo strani· ce. H.PROLIC

o '"

o

'" III

~

a

Ostali 38,50 %

NAGRADNA I.GRA Za SIIOje' omiljene emi s'je, salije [Ii TV vOOileljegla~jle n a sljedelli nat,n: uklJCajle kljucnu lijec VODITEW iii EMISIJA zatim razma!< Ie ime i prezi me vOOilelja. conesno naziv emisije. 8M S poSaljite na broj mdbi Inog Ie· tefona 0941410·1 00 Cijena SMS-a iznqsi 0,50 KM.o.PDV. Postod sa izvoda na osnovu broja pristigllh SMS-ovs za odreoenuemisiiu iii voditelia. Vlasnik broja mobilnog tele" fona Q!iQI029A84 oobFtnik je dvij u ulmnica za kino.

Petak, 1. apriV!ravanj 201 1.

Cijenjeni 6iUwai" TV Ex(re" i dalje nem moieteslati sO/oje komentaffl'. D<>voljrw je da na bmj tetetons 061142 015 !.Ikuaate kljucnu rije6 EXTRA, napravite razmak, Ie nap/Sete Vas komenlar.

SMS

• SER1JA - Molim Hajat TV da prikaie ssruu ,,1001 noc" u popodnevnim satirna,

• KOPIJA-Ne mogu da vjsrujem da neko gleda "Dejana Talk Show"! Nje-

ti. Ne znam zasto,

ond.a, placamo pr- ........ .- ... "11~~

etplatu. r

• KECERI- MOe lim OBN da pono- 1,10 pocne s emiliranjem kecera, jer ih vise nema subotom.

• ZAKON BRACE - Zanlrna

me zasto ie OBN prestao emilirati tako dobru seriju "Zakon brace". Ni.su nimalo odgovorn i jer su j e prekinuli napola prikazivanja. Stavili su novu sertiu .Hrabro srce", kolu smo vec gledali.

- Vjerujemo ca ce "OJ Talent Show" zainteresirati mladu urbanu publiku i onu koja je sklona slusanju elektronske rnuzlke. Ovaj sou raalnostl bit ce interaktivniji od ostalih - kazs dvadesettrogodisnja Sarajka Nina HulllSic. Danijel Dakie, dvadese-

tsedmogodisnji laboratorijskj tehnicer, sretan [e 510 je dio velikog projekta Pinka BiH i agencije .Aprlor: komunikacije" .

- lzbor za voditelja ovog jedinstvenog soua dozivljavam kao veliku pobjedu. Tek sada postajem svjestan 0 cernu se zapra-

U programu Pinka BH u nedjelju u 23 sata . pocet ce se emitirati "OJ Talent Show",kojice voditi Nina rlulusle i Danijel Dakie. Ovaj talentirani dvojac prvi zadatak imao je u Banjoj Luci, gd]e je odrzana audicija za ova] jed i I1S Iven i 50 ureal nostl,

vo radi, jer sve je proteklo uz zabavu, pozitivne emocije i nakako se clnllo da audicija nije irnala takrnicarskl predznak - kaze Dakic, koji vee pet godina radl kao regionalni PR muzickog festivala EXIT Za Ninu i Danijela ova ce bitl njihov voditeljski debi

na televiziji, take da su, kako ,kaie, imali pozitivnu tremu pred poestak velikog projekta,

- U Banjoj Luci smo imali vatrs no krSten je. Jos na audiciji za vodilelja odlicno sam saradivala s Danije- 10m, tako da srno dobill priliku da budemo dio "DJ Tale-

nt Showa". Premijera je bila dobra, a vjerujem oa cemo biti jos bolji kako vrijeme bude odmicajo, Oceku]e nas jos dosta audicija i nezaboravnih druzenja s OJ· evima u naso] zemlji - kaze Nina,. koja se, inace, sedam godina bavl maneke-

nstvorn, D. ZEBA

Na TV Festivalu Press Vltez u Novom Sadu

Ziatna medalja dokumentarcu

Nedi'ma Hrbata

Midheta Kurspahic kao da j'e zaledena u vremenu

iz devedesetih, uredivacka politika po mjeri Bravceta

Na TV Festivalu Press IJ:i· tez, ocrzanom u Novom Sadu, Zialnu medalju u kategoriji dokumentarnog programa medu 200 radova osvojio je Nedim Hrbat za lilm "Dobra duse" .. Hrbat je, inace, urednik Religi.jskoq programa na RTVFBiH.

- Nagrada odlazi autoru art·dokumentarnog filma kojl je uspio da na mali ekran danese sudbinu majki Hrbat: Urednikna FTV·u ko]e su estate bez sinova u

prcsllrn ratovlma, nernalucl namjeru da opluiuje, vee da lznese bol kao unlverzalno Ijudsko osjecanle - navedeno je u obrazlozenju nagrade.Prvonagradeni rad je dokurnentarna prica 0 rnaikama iz okoline Srebrenice koje i dalje zive svoja rnrtvs i ne mire se s cinjenicom da ih nemao

Uvjerene su da ih njihove du~e obilaze,~to je njihova jedina utjeha i spas. Ad. K.

Midheta .Kurspaht6 na malim TV ekranima oslavlja dojam kao da ie zaledena u

. vremenu!?

Svoiim stajlingom podsleca na devedesete, au profesionatnom srnislu nema nikakvog napredovanja. I dalje [a, to ie oeilo, njena ursdlvacka politika okrenuta ka pollticaru zvanorn Bravce. Gijali utisakje takav da Kurspahlc pocinje pokazivati kako ie Hayal TV kao projekt ozbiljno nadilazi.

t

Petak, 1. apriVtravanj 2011.

OBN "Red Carpet" dobio nove voditelje i urednike

Lana i Emerik umjesto Dejane · Fede

U novom izdanju gledateljice koje zsle rnoci ce otioi na totalni makeover

FeCla Fetahagi6 trenutno nije ukljueen nl u jadan projekt OBN-a, a uskoro

najavijuje svoju novu autorsku - To je jedan novi format koji zahtijeva veliki angaZman i sada mu se mogu posvetiti. Jos nismo odredili taean naziv emlsije koja bi se na OBN-u trebaJa

paCeti emitirati krajem aprila - We FetahagiC.

FaCia Fetahagic i Dejana Rosuljas nisu vise voditelji "Red Carpeta", kqji se amitira na OBN-u. Celnlei ove TV kuee u posljednje vrijeme su nekoliko pula mijenjali termin emiliranja soublz magazina, a sada su se odlucili ,i na promjenuljudi koji ga vodei ureduju.

U programu OBN-a od ostka, 8. aprila, "Red Carpet" uredivat ce i voditi

Lana Dramicanin i Emerik Gudelj.

- Fanovima "Red Carpeta" pripremili srno mnogo lznenadenia, 00- nosimo potpuno novii drugaciji poqled na desavania u soublzu, kako na naslrn prostorlma, lako i. u svijetu. Novi koncept, do sada nevideni ambijenl,sokantne Ierne kao i pogled na licnosliiz soubiza iz sasvim drugacijeg ugla samo su

mali dio onaga 510 nase gledaoce ocekuje - kaze Dramieanin, koja je gledaocima u BiH poznata kao voditeljiea .Lanlne vremenske prognoze".

U uredivanju novog .Red Carpela" aklivno ce ucestvovatl igledaocl, za 510 6e bitl i. nagradeni.

- Za najbolje smo pripremili bogete nagrade i primamljiva egzoticna putovanja. Svoje lanimljive i

smijasne videoklipove 91edaoci mogu slati i najkrea· livniji dob~. ce svojih pel minuta slave" sto ih cini i naslrn poteneijalnim saradnicima. Za sve dame koje nisu zadovoljne svojim izgledom donoslrno veliku nagradnu igru u kojoj mogu osvojiti total makeover, koji podrazumijeva uslLlge estetskog hirurga, stomalologa, kozmetieara, sliliste, Ir,izera, srnlnksra-

kaZe Lana. D. lEBA

kuhinje

UIUJI.IICIeI·1IIW1Il rlllfU:.G33 a.no SWJI'II.nIJb.IlIfIlsI:I'._... ._ TII/J:b: 8331&1<915. 03, JIW.I18

KM

.I!II:IZal SOx~ 6O.It 60-..55.7$ 6OxlO-73..l5 fiOxl.2O......;J$.15 10 lr.IO_76,e: 10 1:. l2O.-99,9IJ Ih 1-4(L 101,10 J OhtilO......l3, 7$ 100 J:: ICL....92,9$ tOO I: IOIll_95,40 100 x uo.......lll,O:5 100:.; J4CLII6.M 120 x IO-l1l.95 IlOJ: 100_113.15 120 X 12L116.S5 120x 1<tLJ1J~ 140 ;t. 140-12:5,.93 l40xl40-~

~,

VI"., 1101:210 .... __ .: 10 X 720,",,- __

"J:230~ ..... __ i 9Ox210...._ __

lOOx210....__ 120 xl 1.0 "'P'- ........ - 140 x 21 0' "'P' 'MI,I5 14O.It 220 dapII.........l 160 .It 210' dIpIi 256"Q5 16O:l220~ 1IO:It 210 dapIL...277,U 11IO:l220~75

6 komora

UlamaPVC vrata Sfgumosnavrata Garazna vrata Sekdona vrata Bambusovparket.

orrnart d 159K1VI

279,- KM

Celzi

Mancester junajted

Engleska ce u poluf.inalu nogomelne Lige sarnpiona ~igurno imati sveg predstavnika. Relativne lesu sezonu u domacern prvenstvu Celzi ce pekusali spasiti kroz ~Iitno. klupsko evropsko natlecan]e, a pretivnik. mu je veliki rlval . Mancesler junajled. .Plavcl" iz l.ondona protivnika u cetvrtlnl finala Uge sampiona nedavno su savladali i u Premier ligi pa ce Stamford bridz zeljeli novo slavlje. Ali "Grveni davoli" ce biti jaci, jer se u ekipu vraca Rio Ferdinad. Veliki okrsa] izmedu Celzija i, Mancester junajteda u srijedu u 20.35 satt emilira 8HT 1.

Totenhem

U-svom prvom nastupu u Ligi prvakalo~donski Tolenhem napravio je ogroman uspjeh plasmanom u cetvrtfi~ nale, Prepre.ka do novog uspjeha im [e naizqled nepremostiva, oeveterostruki pr-

yak Evrope Real Madrid. Svojirn prethocnlrn 19rarna Rednapeva druzfna je pokazala koiiko su jakl na !erenu i nji- hovje nastup

Reziser: Gor Verbinski.

Glasovi: Dzenl; Dep, Aila Fiser,. Ebigejl Bre~ slin i Alfred Molina. Zam: Animirani film. Trajanje: 107 rninuta. Godina proizvodnje: 2011

Budzet:135 miliona lara.

favorizirane Madridane. Prvi duel izmedu Real Madrida i Totenhema u utorak u 20,30 sati direklno prenosi FederaIna TV.

Siroki Brijeg

Zeljeznicar

Krez takmi6enje u Kupu BiH Siroki Brijeg traii prillku za spas sezone.Rezullat ~:?, iz prve utakmice na GrbavlGI, ekipu Blaza Sliskovica stavlJa u ulogu blagog favorita za plasman u finale, ali [s to i rezuIta! koji a.ktuelnim prvacima daje realnu sansu da ocekulu protaz dalje. S ebzirom na to da gosti, zele Ii d? fi~al~,. moraju dati gel, za eceklvatl je da se na Pecari odigra jos jedna zanimljiva i, vjerevatno, nslzvjesna ptakrnlca .. l:Jtakf!llcu izmedu Sirekog BnJega I Zel[eznicara Ui srijedu u 16.55 sati prenosi BHT 1 .

PSV

Najjaci par cetvrtfinala nogomelna Evropske !ige ci~e nekadasnji evropskl prvaci Benfika i PSV. PSV Ajndhoven pokusat 6e prvi put poslije 1978. godine osvoHlibivsi

Kup UEFA, a u prvem .susretu celvrtfinala gostuJe ekipa koja, osim jedneg finala,yo,,:?m takrnicenju nema znacaJnlJI . rezultat u Evropi vecqotovc In decanije. Prvi susret izmadu Benfike i PSV-a u celvrtak u 21 .00 diraktno prenosi cBN,

7, Invazija svijeta:.

Bilka Los Andeles

8. Crvenkapica

9. Agenti sudblne

10. [ Mars treba mama

L Limitless

2. Ukradeni identitel

trl dana

Pel.1k, I. apriVlravanj 2011.

tv extra

21.15

FTV

Jasem-n - Savas sreeu se u agenciji

Sahnur vrsi pritisak na Savasa da joj podari unuke

vratitl Jasemin u njegovu kompaniju.

PONEDJEWAK (Ii. ep.)

Jasemin daje otkaz u ageneiji i presaljava se kod svoje majke najug u Bodrum. Savas je razocaran nakon sto izgubi trag na koji. je nalsao u vezi 5 Jasemin. U rneduvrernenu, Sahnur poelnls vrsiti pritisak ~a svog sina ssvasa da JOI podari unuke. Bora i Sevgi moraju cccl do Jasemin nakon sto [edan klijent zahtijeva da radi lskllucivo 5 njom, no ta je vijest zatlce na porodajnom stolu.

UTORAK (7. ep.)

Jasemin donosi cvrstu odluku i daje svoie dijete na skrb nepoznatoj zenl, 'No, u b rzo sa ka] e i p rati nepoznatu zenu da bi vralila svoje dijete.

SRIJEDA (8. ep.)

Vidjevsi Cicekine takezvane skancalozne 1010- grafije, usljed pritiska svoje majke, Savas pocinje sumnjati u Cicek. U nedostatku novca Jasemin pocinje Iraiiti posao u Bo· drurnu, dok Sevgi pokusava svlrn sredstvima

CE1VRTAK (9. ep.)

Jasemin i Savas se iznenada srecu u reklarnnoj ageneijL Vidjevsi Savasa ispred sebe, Jasernin je u soku i hvata]e panlka,

PETAK (10. ep.)

Jasemin nastavlia sa $'10- jom karijerom i sve je uspjesnija, no to ne nallazi na odusevljenje kod radnih kolega. Za vrijeme njene posjete Vanu Sahnur i dalje I(rSi pritisak na Savasa! Cicek da joj podare nuca.

pod sretoo", zviiezdo",

Kreso se iali M.artinu

PONEDJEWAK (17, ep.)

Frane oduqovlaci reel Dini da mora u lrak gao Suzanakoristi poslj.e-

dnju sensu da odgovon

Ninu od nashedstva.

Suzana je pogodena vijescu da je Nina ipakodlucila prihvatili nasljecstvo, Silvija se pozaf Faniki daje Betiu depresiji. Suzana i Zora pokusavaju suociti Egona s njegovim problemorn Ie ga uvjerili da treba pomoc. Frane odugovlaci. reci Di· ni da mora natrag u Irak.

UTORAK (18. ep.)

Suzanu zbuni Kresino sumnjicavo propitkivanje. 'Nina, Suzana i Tonka pokusavaju oraspoloi~] BeIi, koja ne ustaje iz krevetao iKreso se zali Martinu na situaciju sa Suzanom, ali nije sretan njegovorn sumnjom da ima drugo-

SRIJEDA (19. ep.)

Adamu tesko pada druzenls s Enom na takuIletu.lvo se kod Dine raspituje za Martu, ali mu ana .kate ka'ko je zauzeta. Marina prepricava Zlatku !ita joj je sve za posao d.Ogovorila Ena. Vedran se pokusava izviniti Tonki i uvjeriti je da ne konzumira drogu.

CETVRTAK (20. ep.)

Suzana je svjesna da je Kreso u hvalio ul ai:i. Zlatko uvjerava Marinu da nije dobra sto se druZi sa zenom kakva jeEna. SiIvija se naOe u neugo-

Beti je u soku cuvsi Suzanino priznanje, ne moze vjerovali daje Marta Mikijeva 'k.cerka. Ena je dimuta Martinovorn odlukom daim sagradi ;kuQu, ati i zabrinuta slo bi se dogodilo da Beti sama. Kreso se iznenadi kada ga Egon zamoli da mu posudi nesto novaca.

PONEDJElJAK (48. ep.)

Bahar dolazi u nenajavljenu posjetu Ezelu, ali bude neu

Ali je ubio Kandiralija, a euvart pucaju na niega. U posljednjem trenutku A'Ii[a spasl Tefo, Dzengiz, Ejsan i Dian spremaju se napusfitl T ursku, ali ih polieija zaustavl i uhapsl Diengiza. Ezel liesi zabrinutu Ejsan i uvjerava je da ne odustane od plana. Polieajci ne vjeruju daje Diengiz nevin, jer svi podmelnuli dokazi govore suprotno. Dzengiz na koIjenima moli Ezela za pomoe, ali njega nije briga ...

UTORAK (49. ep.)

Dzengiz uci na veorna grub nacln 0 iivotu u zatvoru. lako ga je Ezel upozorio da pazi skim se tamo drutl, Oiengiz ga nije poslusao. Ezel je izrnedu dvije vatrs. Ejsan ga je jos vise zavoljela, ali nije sigurna zeJi Ii slijediti njegov plan i svjedociti protiv D~engiza na sudu. Serdar prisluskuje ostru raspravu lzmsdu Ejsan i Alija.

SRIJEDA (50. ep.)

Poeinje sudenje Diengizu. Osim dokaza, presudi 6e dop.rinijeli i Ejsan. Dzengiz je osuden na dotivolni zatvor, Umjesto radosn, jer sve idekako je isplanirao, Ezel osjeti za-

bnnutost i sjetu kada cuje presudu. Nakon svade s Ezelom Ali salje pismo Bahar u kojern joj kate da je Ezel u vszl s Ejsan. Eisan iznenada posjeti Ezel'a.

CE1VRTAK (51. ep.)

Bahar dolazi u nsnajavljenu posjetu Ezelu, ali

bude neugodnoiznenadsna. Placuei bjeti iz Ezelovog stana, a Ali joj sa nade pri ruci. Serdar posjeti Dtengiza u zatvcru ii spric a m u s ta j e cuo prisluskujuci razgovor izmedu Alija i Ejsan. Ejsan pnznaie sestri da ie od prvog dana zaliy- . bljena u Ezela. Ezel zal!

Lukas kreCe

PONEDJEWAK (36. ep.)

Zade iznenadi vilest da je Zoraida

Albijeni: uspije nagovoriti Doru da S8 pressle u Los Andeles kako bi ostvarila svo] san i poSlala pr?!esionalna trbusna plesaClca. Mansa je Ijuta Slo joj je Lukas lagao 0 majcinoj oqrtiol. iNa drugoj stranl svijeta Zade usp ij e uk_resti svoj pasos i dio nakita koji ce joj osig ural i. kartu za Ameriku.

UTORAK (37. ep.)

Marisa korisli svaku pri'liku kako bi se druzita. s Iju.dimaiz medija i ispricala im kako je zavela clana bogata lamilije Ferar. Krislina ieli uciniti Leonarda Ijubomornim te prihvati prosidbu svog prijatelja Armanda.

SRIJEDA (36. ep.)

Zad'e 'iznenadi vijest da je Zoraida nestala, a Ali i Ab-

dul odlaze u potragu za njom .. U ku6i porodice Ferer Marisai Lukas posvadalu se zbcg Zadeineogrli.ee, a Leonardo ostana sokfran Krtstininom pozivnicom na vjsncanja.

CE1VRTAK (39. ep.)

Proslo je trigodine iKristina se vralila u Majami slo'bodna i osiroma~ena, priznajuci. da je pogrijesila slo je Leonardu uina! postala Armandovom supru-· gom. Latifa i Mohamed su srelnl jer je ona, napokon, zatrudnjela.

PETAK (4!J. ep.)

Zade je, napokon, sretna sto je pronasla Lukasa, no

u

noiznenadena

sto [e povnjeoro Bahar, Dian lz novina dozna d'a mu ie otac u zatvoru ...

zna da ss ana zaljubila u Ezela. Bahar p.rlznaje Aliju da vee duze vrijeme namjerno ne pije lijekove jer joi ionako ne pornazu. Ezel pita Hamiza zboq cega je odluelo da mu pomogne u osveti. Ejsan polako gubi vjeru u Ezela, a Bahar odiazlu London.

PET AJ{ (52. ep.)

Ejsan popustl Dzengimvoj rnolbl da dovede Ozana u posjetu. Dzengiz zapravo zeli razgovarati s njomi reel joi da

u potragu

nestala

Zabranjena Ijubav

od straha ie pobjegla cim ga is ugledala. Kristina qbavijesli Lukasa da je Zade u Majamiju te on kr-

ens u potraqu za njorn po svim hotelima, Dora ie oealna zbog Danijelove neposlusnosti.

Ancal nije ispunila obecan- e Dia-i

Baka Bartl veoma je boIesna

Ozajin otac odveo njegovu djecu bez njegovo dozvole Ie odlazl za njima s bratorn Diradzom. An~al je razoearana jer nije usplela pornccl djeci, kako je obecata Oiaji. Oir· adzova supruga i njena svekrva imaju razloqa za slavlie.

PONEDJELJAJ{ (106. op.)

Ook Sidarti Anca.! provode vrijeme u restoranu i 0 njlhove] afer.i se sve vise priCa, Dzajin otac Ramaka· nt dolazi u kucu kod Sidarta sa ielJom da svoje Iroje unu~adi odvede sa sobom u Mumbai', i 10 zauvijek, jer njihov otac sve manje vodi raccna 0 njima.

UTORAK (107. ep.)

Sidart ocajnicki pokusava saznatl zbog: cega je

najboli'u skolu za njih. Saein je iznsnaden mnostvorn lotografija svoje majke, ne znaiuc: da je to nskada bila njena soba.

CE1VRTAJ{ (109. ep.)

SRIJEDA (108. ep.)

Baka Barti veoma je bolesna i nije u stanju reagirati na posjetu svojih unuelca, zbog cega su djeca veoma razocarana. Sidart tssko podnosi oolazak djece Ie zanernaruje cak i~ poslovne oba-

Ja sam tvoja sUdbina

veze. Monika se planlra ubrzo udati,

PETAl( (110. ep.)

Ramakant zeli da djeca po svaku ciJenu zaborave svog oca, An~al i Sidart se ponovo srscu u hramu, a say taj prlzor glada njegova majka Lalilla, zboq cega on pocinjs da js vrijeda Ie okrivljuje zbog boli koja je nanesena njihovoj porodici. Sidart i njegov punac vode iucnu raspravu teleronorn.

Nermin se predaje Enderu

Djeca odlaze u Mumbai kod bake u nadl da ee ostali same nekoliko dana, dok njlhov djed traz]

PONEDJELJAK (35. ep.)

Mehmet saznaje da je Terzi kidnapirao njegovu sestru

Tuma Filiz napusta sucrucu, iznenadena cin- !::-,~ .... [anlcom da Je nasrnrt zaljubliena u najve6eg nepriiatelia svoje porodice. Odlucuje otici lz firme i udaljiti se od Mehmeta, no Mehmet je odluean osvojiti njeno sree. Ender je spreman ucinili svekako bi vratio Nermin.

UTORAK (36. ep,)

Ender postals svlsstan uzrujanosti svoje Narmin te odlucuje ne vrsiti pritisak na nju. Ne ieli je ponovo izgubiti. uprkoscugotrajnom ustezanlu, Nar· min se ponovo pred'aje Enderu. Mehmet odlucuje grubo odgovorili Terzijavim Ijudima koji su mu nanijeli ogromne patnje.

SRIJEDA (37. ep.)

Filiz otac ne dozvoljava da lzade iz kuce i vidi. se s

Gorki :iivot

Mehmelom te colazl do velike svade, Filiz ostaje slomljena kad cuje delalje o Mehmetovojgorkoj su" dbini i nastoji pronael nacln da razgovara s njim.

CE1VRTAK (38. ap.)

Mehmet dobiva u ruke dokumente u Kojima je otkrivena istina 0 ubistvu Rahmana Marasa te zaqaranlirana dozivotna robija Sefi Ksrvancogluu. Sefa ih se po svaku cijenu mora domcct, ina~e mu nerna spasa od srnrtl.

PETAK (39. ep.)

Mehmet saznajs da je Terzi kidnapirao njegovu sestru Ozlern i odlazi u ruegovo skrovlss. Sefa podlijeze nelzdrfivorn stresu i razbolijeva se, Naeelo holdinga dolazi Ender, kojeg rastuzule bolest njego· vog oca, a ubrzo potom ostaje zapanjen i novom islinom 0 Nermin.

10 ,,,,,-,_._ .. ,.11. Ex!ra

o

tznose de 15 .. 000 KM odobravamoi bez jemaca! .. NKS 649%= EKS 6,68% za ikredite sa rokorn otplate do 3godine

• N~KS 7.49% = EKS 7,75% za krecite sa rokorn otplate od 4 do 10godina

Posebna pogodnost: troskovlobradekod zamlensklh kredlta 0%

wwra.p.ilrkassD.b.1

Inl'o tol: eaa 280300; 280 349.,2.80350

'" .... IIUGOINO. y""'" ...... bb,

Ill' OJO 260 J8.5, .,_ 030260 J&6

!l:P6.a-bI>

Ial: on taD:nt, 1132 a&1 O?O

~~Z-Q_3

~ 030 110 48, 10>. 030 00 <I6J

HOYtTllAYNIIC.I<tdIa TmIa lib 14! 030 790.s9, ..... CIllO m 0'1"

()~I~si E_·~_ra~~_._,.,~~_~~~_~_". __ 11

Do,", I. H.tC'lIovln., ~l'IICr".ao.n.l ~". ~.ZIp«I!'IOh~q

s..dlll' ..._ __ • pIlMJIII.II!J'<'I1Od

-c. .... r q ~"'~BrQ"'

,..,...,,~,.53, ... "" a.~ 0 ncIIIiIm __ ~...,..,. tzH:o, brc:II.1iOt MM, 'M!III I«IDD), 0)10_13. ""_""o .............. ' ~ fICIi'PIh ~ .. ...,....,.ttw.~WI)."....."'_ ..... S<~~, ...... _~~ ..

~~~::t::;~·~."._~·,~~

N: A"" J :ee AJ

g ,~pI. klndkl ... 1.111«9''"'' .,...ntob'oI.kog~nII odfuIlh

~ ~. _ _...., .. lII.~· ,,~ v.P'nognomil~"""""".~""'I'¥I!)'''''_''

~~'''''''_'I _"..-..eN,"_I__' n,~

Pf<9'OI .. ,~............... ....-...-. ........... J_ - ,,_~

• ~ l'dIr" Kunw~

"~ ~ ...............

• Ebokiu"h. rrtt. ~~_

GrwJtId·..........._ ~

,t~_ ._

.~~ .~

• \JjlnM'!II ""'-- ~

·a.-,1IIriCIr .....

--...,~ -

-"""""'.......w - s-e.

• SrujIn!IJ.~ ~

.~~ ~

~-.t.r ~

1i!WI!ooI .... _ _

T~P'I',_ ~

--, - ~,~- ---

..- ..... 110..........., ~~

~"'~ ~I~

--~ -~~

Qra!Qj'w.nIl._ _~,I. II

~ ....... ~ ........ .-....g-~~

,,= __ =.~ 1I!IlnIc._

____ I~~~.""*"""""

H-';·taD~'~ ~

TiIIri!oorlll~ •. ~_

T ..... B~ -~ __

~:r:a____ o.g ......... _ ... _

~- • ..._..WVIkI - O'1l""'_gIIQ 1:Id~

GniW<J .IfCI...... - ~~

~ ~ -~'IIIIfInIIQ,*",1I.H')

ChiIMWII' IIIIr"'-':O-1dril ~--- ~0IImhI0·~

-.......1I!In6Ir................. __ ~I.IdmI· ......

~-..IIIIr .... ·__ r ..... ,~ .. e..

---- ~ ... ~"'*'-+'~ ~~~ .........

Iofillnl. ... ~·.~I~ .,....""* .. '" ~I~ ~ ......... ---,.".,,~

~.......,..~-I-,"' •. ,.

....... u.!IPi*~~ .• iXIII!Il'~,~, .. ----

"0.,-- t',."" .. ~_, ~

----- , .. ,._~

.,...,../;IIIO'AiI ..

n.IIoi'_'IJ1, ~ 1.1rdd ..... 11'!IIiO'IIIo'n,'MJAYAZAIJPI3"

u...II.

s.u.t..IlVO, ~ ed --.. ~

.... ~ lOIIl~, ' ..... m 1A '12

n~DrA.~J ...._ an <100< .22

.wa" _""'bI>

,_j 010 6)9!1OO: QlO656 117

MOSl'.AA.1f.Iv.I)oo ,p' ,~ Nbb

0J6 3' 103'3, b:0Jd 311 OOP

TV-Zv.. "'" Gigo ~e

tru 118 6li1 ...".,,_ on 2161).4:

IINoU,t, WIUII, ~ bb _~0I51 ll~ 0019

BNoIJA WICA II, ~ btl ""''10k Q5 1 92l 0117

B.IJmlN,It,I.jiO .... til>

"'~ ..... «6. 212 497

P!RAAYOII;. !.~ zel .. Ib.. OSI 665· ~

PRlJ[OOII, z......nb! lit>

_1"00;. QS2'l155$S

Peta k, 1. aprWlravani 2011.

Zorro: Maskirani osvetnik

Don Diego de la Vega je kao maskirani macevalac Zoro poveo Meksikance protiv spansks tiranije pod vodstvom nemilosrdnog Montera.

No, nakon sto ga otkriju i ueu u njegovu kucu, ubi,ju njegovu zenu, njega zatvore Ie mu otrnu keerku Elenu, dvadeset godina poslije, Don Diego de la Vega saznaje da se Montero vralio u 'Kalijorniju ida je njegova Elena odrasla rnlsteclkako je Monlereva kcsrka.

Woge: Antonio Banderas, Kelrin Zeta-Dzons, Entoni Hopkins Redllelj: Martin Kembel

TRILER

CudoviSte izmocvare

Od'govarajuci na v,ijes! da joj otudeni otac urnire, Melani Blem vraca se kucl u gotovo napusten jUlnjacki gradic Bibinglon. Sligavsi tamo, njazin prijatelj DZimi Fuler otsnva joj istlnu: Melanin otac ne umire, nego je u bijegu i skriva se zbog optufbi da je ubio mladu djevojku u mocvan slO je posljednje u nizu jezlvlh ubistava,

Woge: Srus Dern, Sindi Sampson, Nikolas Rajl Redilelj= Deivid Vining

DRAMA

Hamajlije za sretan iivot

Carli Kejt od mladosti [e bila svojeqlava, inleligenlna i odlucna zena, sto se za njezinog muza, slablea i zenskarosa, nije moglo reel, Upoznajemo )e kad putem naids na crnca objesenog 0 drvo. Dok_njen muz mlrno sjedi u autu, Carli spasava objesenog, a on joj u znak zahvalnosti daruje zeeiju sapu koja donosi lak livot Mui joj je nestao bez traga

prije nego sto ga je njihova kcerka Solija stigla upoznatl.;

Uloge: Dina Rolands, Mimi Rod,lers, Suzan Mej Prel Reditelj: Dloan Miklin Silver

Petak, 1'. ap~Vtravani 2011 .

DRAMA / TRILER

Zatvorenice u akciji

Zatvorenice rjesavaju svo] los potoza] uz pornoc mlade pravnlce na privremenom radu u zatvoru,

Zene organiziraju protest za prava robijasa, prauzi-

maju zatvorskl blok i zapocinju pravuborbu protiv sistema.

Uloge: Lisa Raje, N'Buse Rajl, MonikaKalhoun Reditelj: Nema Barnel

AKGIJA

Dvostruka nula

Ovoj.ica potpuno nebitnih civila nasla su se u akciji Francuske tajne sluzbe, a tragaju za nuklearnom bomb om. Tajnoj sluzbl su potrebna dvojica agenata koji ce pomo6i da se uhvati prodavac naoruzarua Le Male,. koji zeli zavladati svijetom. Odluculu regrutirati Benal Vila te ih salju na mlsiju povratka rnocne nukleame bombe.

Ulage:. Er!k Zudor, Ramzl Bedia, Eduar Ber Redilelj: Zerar Pir

TRILER

Kueaizazova

KOMEDIJA

Aleks Rauzi Nensi Kendriks mladi su I uspjesn' par iz Njujorka ko] traii svoj stan iz snova. Kada ga, napokon, nadu, sve je savrseno osim jedne stvarl: gde Koneli,. mrzovoljne starlce koja zivi na zadnjem spratu. Uzimaju6i u obzir da je starai bolesna, Aleks i Nensi kups stan ... i pozale, Oda Konell je, nai-

me, puna energije i neprestano stvara buku. AI.eks pokusava zavrsiti roman, no hiIjadu prohljeva gde Konell. U tome ga sprecava]u Kada Nensiizgubi posao, ani pocnu kovati plan kako je se rijesi.ti.

Ulage: Ben Sliler, Dru Berirnor, Svuzi Kurc

Redilelj: Deni DeVilo

SUBOTA 2. 4.2011.

BHTl

HAYAITV

07.00 Koncerl kla.si ene 9 lalb e.

M aksim .Mrvica. solistitki koncert 08.05 Vij est!

08.10 Barimba,

seMja za djecu

08.35 ZIZ, zabava-lgra-znanle 11.00 S arajevs kahron ika 11.25 .Mozaik reUgija,

vjerski prog ram 12.00 On eVl1 ik 1

12,1; 5 8 ezbriina tiS! na, americki ig ran i film 14.00 Ljubav i kama, igrara serija,.

1. i 2. epiwda 16.55 Vij esti

17.00 Nadrea lity Show, zahavni program, B. epzooa

17.29 Dnev:nik,. mljava

17.30 '&el,

igrara seMj a, 46. ap lzo da 18.20 tud, zbu nje n, normal an,

igrara seriia 11. spizoda, IV sezona 19.1' 0 Lotn,

grijenos iZVlatenja 19.20 Soni i njegovo stado, crtanifilm

19.30 On evnik 2

20.10 Zauvijek mlad, igrana ssri ja,

11 j 12. epizo(la

21.10 Grell njene majke, igrana seri j a, g ', epizoda 22.1 0 Na sa malakl in ika, igrana scrija, 52. aplznda 23.00 Onevnik 3

23 .. 15 Klub Cilalaea,

noc oi show program 00.,45 Sedam samuraja, japanski igranifilm

04.1'5 Pregled programa za nedjelju

o B.OO BHT vijesli

Pregled programa za djeeu, L 08.10 oli e Bo 0, animiran a scrija 08.15 Uradi sam, uradi sama

08.20 Govor tiSine, emisijaza osobe oslecenog

sluha i govora 09.10 Tribunal 09.50BHT vijesli

10.00 Mosta.r. Reilenje mons. Tome Vuksica za biskupa - vOjnog ol1linarijala u DiH, prijenos

12.308HT vi jesti

12.45 Obal'ska strai:a, igrana serila, 48/61 13.30 Engleska Premier Ilga, preglea 13.55 'Nogome1. Premijer liga DiH.

Sarajevo - Duducnosl, prijenos

DHT vijesli (u pa L1li utakmice)

15.55 N ogo met En gl eskaPrem ier liga.

Sioke City - Chelsea, prijenos

8ijela hronika

(u pallli utakmice) 1 B.OO Zan· Uk Godar,

strahi !loku merrtami program 19.00 onevni k

Sport

Vrijeme

19.30 Put u .Kalmandu,

doku merrama seMja, 6/6 20.00 Elel,

ig ran a serija, 47/136 20.50 80,

damaei igrani film 22.1 OBHT vijesti

22.25 Mj este zloci na - New Yo rk,. ig rana serija, 9/23

23.10 Zbog.omGraee,

americki i grani film 00.3580,

domaei igrani film, r, 01'.50 Preg led prog ram a zanedjelju

OB.25 Be be d inosa urusl, crtani film

08.40 Oggy lioha rl II, crlanifilm

09.05 K.eceri,

zabavni program

09.55 Dilo jed nom u Turskoj, tu rs ka serija

1 0.45 La nei i pokl opci,

kulinarski show

11.35 Bilo jed nom u Turskoj,. turska serija 13,25 Bilo jednom u Turskoj,. turska selija

t 5.15 Dolin a vukova, turska kriminaHsti cka senja

16.45 Oolina VUkOV3, turska kriminalistiGka senja

17.30 Cejana Talk Show, Tema,. Prodavacice

Ijubavi, talk show

18.45 tanlna vremenska prognoza, 18.55 OBN Info, inlorma~vni program

19.15 Colina VUkOV3, turska kriminalisti1lka senja, nastavak

20.00 Gorki i:ivol, nirska lelenavela 21.45 ong BaU,

igrani film

23.35 Diler 2,

igranifilm

01.25 Ong. Bak 2,

igranlfilm

07.50 Gla dile Ij Bob, crtanl Ii 1m, 40. epizoda OB.DO Zablja patrola, crtani film, 6. epizoda 08.30 Hlaplceve nove zgode, ertani film. 1-3.

epizoda

09.30 Ga rfield, crta n i film, 11-15. epizo da 10.30 Zvijezda mo.zes bili Ii, audicija 11.45 D estselle r

11.58 Diomeleoroloska prognoza

12.00 'Najbolje godine, igrana seMja, 21. epizo-

da

13.00 Autoklu b

13.25 Moje dvori:lle, informatvnl program 14.00 Dice bolje, igrani film

15.50 Kad fisee pada, igrana serija, 9. epizoda 16.AO S'pol1 cenlal

16.45 Najbolje godine,. igrana s8lija, 22. epizoda 17.45 Vrernens.ka prognoza

17 .. 50 Sarno zenski razgovorl, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija

19.27 Vrernen~ka ,prognoza

19.29 'BiometeoroloSka prognoza

19.31 Spor1

19.40 Ho rizonti

20.00 Kad lisee pada, igrana seria 10. epizoda 21.00 Ig ranili 1m

22.30 Slrsljen, igrani film 00.1.5 Sport eenter

00.20 S uga r hi II, igran i film 01.58 Vreme nskaprog n oza

cu, u~vo

11.05 Noody, program zadjeeu

11.2 D BanmM, progr· am 1lIdjecu 11.30 Aut()shop maga· zln, emisija 0 all' tomobi.llZmu 12.00 Hladnokrvni livat, DBC dtik. prollram

13.00 Vije,ti TVSA

13.15 Rebus, politiclci magazin

14.45 .Kidaj ad svoje zeM", snimak pozonsne predstave

16.3 II Evropski dzu do lkup za seniore i seniorke .SarajevoOpen 2011", direktm :prijenos

18.00 Za svakub olest trava raste

1 B.3 0 Dnevnrk TVSA 19.0 llKike like lacks, zadjecu

20.00 Sar.aJevsKa ~kola Hlma·Praznik u Sarajevo, domati igrani film

21.3 II Yijesti TVSA 21.40 Zena misterija, cikJusigranih fi" Imova

23.10 Robin Hood, igranaseMja

110.0 D Rebus, POliticlci magazin

01.30 Dnevnik TVSA 02.00 Zena misterija, ciklus igranih fi· Imova

03.25 Nesto za raju, revijalni prog ram 114.10 Javni ag ent 033 04.40 _Kidaj od svojsZi!ne· , snimak pOZQ· riMe

,predstave

l:nI11f'l:f:!;'.

12.05 Film 14.0D Him

16.IlO Elisa, igrana sefija

17.15 Nijemi svijedok, igrana selija

18 .. 20 M uZickJ program 1 9.30 Reem~iranje dnevnikil HRT-a 20.1l5 Elisa. igrana seriia

21.0D Jesen sti2e duo n jo moja, igrana selija

22.00 Rim

JA#iIIH:

21.00 Ja sam Ivoja sudbina, ssoja

.21. 35 Zivot pise price, dokumentama emisija

22. 05 L~estyle lV 22.50 Zeljko Malnar, mali notnl ra- 19ovori

07.30 Ja sam !voja sudbirm

10.00 Grtka mitol'ogila, Qrtani film

1 0.30 Vijes~

10.35 lovei na zmajeve.crtanifilm

11.05 Orulifla sa sla!kog potoka pl· jaCkail iZ moevare

12.30 Vijes~

12.35 SpOllZolisan pr- 0gram

1.2.45 Autovizija 13.30 Sponzorisan pr- 0gram:

14.00 Edzmon~ tinejdlerska serija 14.30 Vijesti

14.45 'Edl:mont, tinejd2erska serija, r. 15.30 Vijes1i

15.35 Edl:mont, tineIdi:erska seriJa, r. 16.00 SpollZorisan pr-

0gram 16.30 Vijes1i

16.40 CaHe AlTa, r. 17,00 Na tragu prirode 11.30 Ohriss Angel 16.40 On evnik

19.10 Lovei na zmaje-

ve, ertani HIm 19.40 Muzika

20.00 Bogatasi 21.00 ljubav je tamo

gdje sl ti, lilm 22.45 Vijeslj

23.00 Film

15.00 Svi vol'e Rejmanda, igrana senJa

15.30 Planin. spasa 17.00 Rash vijesti 17.D5 Igrana serija 18.00 ADS k\I,z

18.30 Vjera i fivot, vjersld progr.am 19.00 Denis nacast

crtanifilm 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IG

20 .. 20 Svi vole Rejm ()noa, igrana sertja

21. 00 Legends bh. sporta

21.45 Peta dimenzija, turska senja, 23.00 \/ijesti TV Sahar

11/liffIBe:

22.25

SERIJA, BHT 1

12.15

FILM, FTV

14.55 Man ogla5i 15.00 Vijesti.

15.10 Bonaventura.r 16.00 Srijedom

.repriza

17.00 Ookumentami program

17.30 Stela, emisija iZ

kulture 17.55 TV izlog 18.1l0 MMtJ nama 18.30 Mali Ogl85i 19.00 Vijesti .20.00 0 tome

segovori

20.45 ObavjeS1e.nja 21.0D Nije lesko bill ja 22.IlO Muzicklprogram 22.30 Tuzna. 5jecanja

Bezhrizna tiSina

Den i Laura Miler su u braku nekoltko godi. na, ali njihov sa odnos potinje m:ijenjati kada njiholl sin jedrnac, Adam, iz.gubi sluh u Catv.rtoj godini'. Isp",,,, oni prihvataju oVU promjenu, iar I Sarna Laura jl! gluha. No, ubrzo DBn pocinja istraiivati hirurski zahva,t uz pomoc koieg ,bl. nJihov sin mogao povratltl svoj sluh. To stliara jaz iz,mec:lu Dena I Laure ...

Ulage: Dote! Denijels, Ma~1i Matlin, Ed VoterSlrit

RedHelj: Dzozel Sardzent

16.00 SENSE· Ha!lki tribunal, imor· mativrli>trogram (repriza)

16.30 In!ormativnl program

17. 00 Vegetari janski. natalijanslci naOin

17.30 Svjeli u dan 17.50 Wild Lile, crtani film

18.00 Sedam dana u Vo gosci, inlormativni program 18.30 SMS musi~

1 9.30 I. RU. " program na bosa-

KISS

M-est

.. 1 '.0

.zIoCina • New York

15.10 Film

17 .1D Ja sam lIroja sud bina, serija 17.40 Vinoteka, emisi-

ja

18.20 Zag~jaJ Ijep.ote 19.1l5 FIS SHOP 19.1 0 Mari';e1ing

1 9.30 Onevnik HRT 1 20.00 Govjek i zdra-

vsllrena ku ltura

07.00 Gm" guja, igrana serija 07.311 Cma Q uja, igrana serija o B.OO Program Ia dJeeu

1 0.00 Kike tile tatke, program za dje·

Mekov tim pronalaz.i skrovi(;le lud'og zlofinca .Ubice sa kompasom.". Na kraju utrke :ta .spabvaf"lje cetvrte ~rtve, des;t ce se ne§to §to niko nije o~eklvao.

_, '''ri""" .. ,,_15

SURorA 2. 4. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM

1:1;11

liiilf

lilt

09.06 Z;klna ~_renjc:a 11.10 VI),,",!i 11'.1'5 Sel'o gona baba sa ees!ja

12.10 L.'I.

leti pjesrno mcja mlle

12"SO Na 510w ne srcvc 1a.oo Dnovnlk 13.1'5 Sport plus

13.30 Hronika Slavcnije, Baran,je I Zapa.-dnog srema

14.00 VII Mira Adanj,aPolak 14.45 Vijesti

14.55 Vrilomo bdluk.e

15.10 S';j.' z.dravrJa 1!S.40 KnjFga LilLisaka

16~20 Med fjaka mre!a

.Sl'Psl<e dilaspore 16.50 Koamce

17.4, Big neno ATS i B,sdUll

10..3C K'r,I'adralura eu.

ga

19.00 Slaga)lc. 19.30 Dnevnik

2C.OS, Selc gon. a bsba

sa tetl,ja 2.1.00 "Nil""

~_oo Imam [ednu :ze~ju 23.05 Svljal epcrta 23.30 Jeloo super

liga

12.15 Mim.J1.i8: zdr,s,vlja ~ ,Dielp.harma, emis:lja pod pokrovllelj,stvom

12 ... 1 S TV :l<alendar 12.30 veterant mjra, emfsfja aa brallii- 1.e1i9

13.15 Prtama, rnuhinacionaJni iTLligEWn 14.00 Duhovnl lzazcvl; medureligijski magazir'l

14..30 Branlll8lfl demovine, inlormativno-edu:kaUvnl spot

'14.35 El-..o'.2:o na

15.05 l(iJ lutrnn ba~1Jn:a 15.20 Opera box

15.50 I-tAZU Pcnreu 16.00 EUfomaga.zln 16.35 Vil eet 1 -

16.,40 Wijame sotee 16.41 HAK· peomer In-

10

1 $.45 Re,po i1e-ril

17.55 Juini Paclfik. ,Krhili rat, do-Jt:UThe. ntarna s,£IIr'lja 18.,45 PotroSa.tki kod

19.15 LOTO 7fJ9 19.2'0 Minuta zdravS,la

ta Oielpharma, emisija, 'POd pokrovlt.g.lls.tvQm

19.3(1 Dne'r,l'nik 19_5e SpM 2O.m Vrilemo

20.'10 ZVijezdc pjENajU 5 22.00 Vijestl

2:2.15 Vijeslii:!.l(ullLue 2:2.20 Prlja'l,l'[ [graIu pr-

!javO,lilm

00.10 FllmsKI marston.

Not- g'upih mrtvaca, firm

00,30 :8i1eg lukavog' nsea, serij.a ~a dj~ou

00.-55 Vrijeme [e za Disneyja. MOJi piijat~Ij Tigar I Pooh Vrijeme je ZEI 'D;sneyja. Elns!eInci6i

Il9-45DaJlhl, senja UI; mtada

1.0.10 nil DA ni NE.rprg.. sliIueija 1:UOPaskolllo "'U· :!ilavio rat, r,1 m t2_45 ,Fllm:sit:ama!fnl!!l[a, Sall"Y·' MllJi· ens.rum

t4.20 ZVonlmlr BaJsrt..

S like iz zivoti) jed"og~abahteta

rsso KS automapazjn, e:mi:eija pod: pokroviterjslvom 1'6.00 4 otid'a;. em isij:a po.dIPo:ktO'lo'ftallatvom

15.35 Snlrnka kcocerta 1755 vaterpoto J.adtlo. ansxa liga - F~na' tcu r, I\Uadost - du 9, prfj.anos

19.1'0 Cocco

Bill,

crtanlIilm

19.00 to""t>eni

spec;ijal

20.00 V.tera.

20.05 H N L. Zagrob • pmernc. prfJefl,cs

22.00 H N L - om.1slla 22.50 l~S-tLtnic:.a svjEl:. coxa, s.erija 00.50 Vril""'.lo '-"1'ZL Taj~i pjevaja· ..

07.~0 ereene
VOd-e'"
serqa
06.00 Ni:@ori
Ijedan,
serija
06,:/5 Chugg:illgl'OI1, cr-
Lana
aerfja
oaA<) B-eybl."do
metal
nercn,
cetsea
serfja
00_05 Pod
srernom 06.00Patnja, film OB.OO Srek 3, film

10.00 Grand hitovi, muzlcki program 11.00 ArenaS-13, talk show

12. 00 Info top,

inf.program 12.20 Go Id Musi c, muzl cki pro g ram 14.00 Info top, ini.program

14.05 Preko palub e, film 15.50 Info top,

into prog ram

16.00 MOle 'ljubaYi, serija 17.00 Show lime, zabavna emislja 1B.45 Sva ta ravnica, serija

19.30 Grand pogafa, mtlzicki program 20.00 Vel lid brat, realtty show 21.00 Zvijezde granda, mLlzl cki pro gram 23.00 Vel iki brat, realtty show 00.00 City,

zabavna emisija 00.1 0 B jekstvoiz

Los And"eles3, lilm

09.00 NOdi, ertana serija

'09.12 Carli I Mimo, crtana senja 09.17 Tomica i prijatelji, ertana .serija

MUll ka za dj ecu

09.25 Oilajla i DZulijus, ertana serija 09.50 Mali dnevnik

10.1 0 Mo j lata. je prem ijer, s€rija

10.40 Bjekstva sa Ostrva skorpiona, rijaltti SOU 11.10 TNT, serija

12.000.n evni k 1

12.20 Posliednja.legija,.film 14.00 Op, zvrk, op

14.50 Zal eL1e , film

16.25 Gastro nom ad, S alzb u rski sufle 16.45 Zauvijek m lad Gutam ja posta) 17..20 No limit, muzi~kaemisija

17 .. 45 Za. dru!la,emis ija za mlade 18.10 Robin Hud 2

19.00 Ah,. ta plan etal, zabavni program 19.30 On evni k 2

Sport

~20 .. 15 U orlavom gnijezdu, zabavni program 21.00 Miste rij e ptavoQ Se rloka Ho 1m sa - d oktor

Beli gasp odin Ooil, serijski. film 22.50 Vijesti

23.00 B roj BYi, serija

23.45 Prisluskivanje, serija 00.40 Mis!erije pravog

S erl oka Holmsa- dolrtor .B el j gospodin Dojl, lilm

zvrjeacom, :sedja 12:.05 Toot:s19. lil'm

14.15 Pollcliska poCo 1. fj~rn

16..00 FtcvJQMnO, inrormatNnj maga~ri 17.00 Vllo.1I

Nove TV 17_1(1, Moja djnvclka, fHm

19.15 Dnovnlk

Nove TV

20,,05 zone:

Ma.sklratll osvstnlk, film

~.3Q fllaee.i'i! ubcltca, film 00.10 aa rrumna, i!'m

00.15 Ekstremnl 09.00 FlJdb.a.1. S'i>aull 10.30 MBA. Atlanta ~ tla.M Ttle.MJesHe
apcrtevl . Sall« 0, Boston Forqot,
00.30 FlJd"bat 11_00 HOkej na re-du', 12.15 NSAUve liIm
08.30 Snuker. Nacionalnl 12.30 Real,NBA 07.50 Ties
China ~8:mpionat N eo lS .. oo UZivo. MolD G.P That
Opon mal!k:a. Jeref - t<'IIalilic. Bind,film
PekLng 12.00 Snu](ar j Chi na kacije 125 ce 09.25 CoyOIO
11,30 Tenia Open Pe:king 13.56 Ufj v Q. M 01,0 O.P County Loser,
is.oe Sn-UKer, la.oo T'enis, WTA Tv,.. Jerez ~ KvaJlli .. 111m
China rntr Malaml kEi,CijEl' Moto 'GP 11.00 Chri.sU'nas
Open 14.00 Fudbal. SI Pault ·15.10 Uzj\lO.MD~OGP Cap:Elr,fiJm
Feking, . S.,l<eD< Jeta~ - i<'IIaIUl .. 12.30 YOLJ Did What?,
lS.30 anuker, 15.30 Fudb.al,Oor· kacije Moto 2 li:l'm
Chi!'!.a ~m,:u:nd; - Harmc- '8.15 AT~Masle(s 14.10 wanc:ering
Open ver9,B M laml 1/2 Pma- Eyo. firm
Peking, 17".30 Fudba1, aatem I. 15045 Brm pceuka, fi~
16.45 Te'ni's, Mlnl:ien.-Mo- 16.00 NSAUve lrn
WTATumir nchanqtadbaeh 18.30 U~\IQ_ 'Flfemier 17.15 ~\lO1 nllu ba]kat
Majami 18.110 Fu,dbal, Hone- L.ea.gue'.Arse- lilm
18 .. 30 To&.nls, WTA ru- nh-ejm,~Ha- nat ~ Blac:k;bum lB.55 MIS'I,.a'I<'.an,r.tm
mlrMajarnl mburgcrSV 20AS Utl'l/o.Hola- 2c.ao Ba My Baby. fl-
20 .. 15 Slluker, 20.stl Odboj1t;:a, N~- ndska (Iga. :Fo~ fm
Ctllna Opan onalnl S.ampl- yellocn:;!: ~ AZ. 22.05 Zlvo' n1la balk ••
'Peking onat lta'lija, Car~ 22 .. 45 ~mlerLi:!!a· lil'm
22-00 K:Mi.ng. S.~. naghi Villa Cor- gl;Je. We.s.t Ham • ~ •• O Bo!;Cn. pO'I ••
Mu~karc:1 !eS9 - Bergamo - M'.a,nct'iE!s.ter fUm
'UnlllB'd nsKomje.ziku 20.00 I'ri~e.m laku nee, program za djeCU 20.20 Xlreme, sporlski magazil1

21.00 Re'lijalni program 21.10 Dokumentami program

22.00 Sportskiprogram

15,00 Islam Ch8llnel.

Allah artistry. lsa ee sevratili 15:30 lIahije i kaside 16.00 AlIIo Shop Magatin. e misija 0 au-

tamobili;:m u 16.30 Islam Ch8llnel Nasheed TIme H.OO Ucenje Ku~ana, I'jernki program 17 .. 27 Ezan za AMam namaz

17.32 Price 0 posl8lliclrna, vjerski program

18;00 Lokalrti info 18:30 Crl8Ili.film, djeciji progJ<lm

18.51 Ezan za Jaclju

Namaz

19.00 Ucenje Ku rarla

1 9,30 Muzicki prog ram 20 .. 15 The Anallejlacy,

ig rana senja 21.00 Ilahlje i kaside 21.30 Islam Channel.

Allh .artistry - Planeta

22:30 Put smile, eduka1ivniprogram

16.35 Muzii';ki precah 17.00 TV otJjeKtiV 17.30 TV vita sl10p 17 .55 Muzic ki predah 1 B.15 Portal

18.30 DAN, infOlmativnaemisija 111.55 Vremenska pro-

gnoza

19.05 SMS oglas i 19.35 Game Zone 19.45 Muzii'ik:i pmdah 20.00 Scefla

21.10 Vremenska pro-gnom

21.15 Vebe, Vino. pijanino

22.30 film

TVUSK

14.05 A2imuzi.

dok. program 14.30 Vijesti.

14.35 Glave KO je gov01(l 15.10 Di'IIja planeta.

dok. senjal

15.40 Vetikani pro~losti, dok. prQg ram 16.30 Auto shop

magazin

17.10 Bonaventura 17.45 Top Shop 17.45 Za svakU b alest

trava raste 18.00 DUhovni svijet, vjerski program 18.40 Bafke iz cijelog

sllijiltl .

1 9.00 Dnevnl k 1

1 9.30 Muticki program 20.00 Hronika krajiskih

gradova,

Inf_ program 20.45 TajanslVene prii'::13 21.30 Vijesti

21.35 Plan B

22 .. 05 Sevtlah u Sava cenlru u Beogr.!du

HEMA

09.00 EI proie. seri)ski program, r.

10.00 Hema magazin, centralna iniormativna emisija. r.

11.0 0 Kucnlljubimci, ob razovni program,r.

12. on Gfty Ii ghiZ, muzicka emi,ija, r_ 13. U 0 NaSi razgovori 14.00 lzabert zdr.!vlje, emisija 0 zdravs1vu u BiH, r. 15.00 Nasi razgovM,

inlervju. r.

16.00 Bosanska dolina piramida, dokU· menlami program,r.

17.00 Religija u slu2bi tiltQla, r.

18.00 Iskre kulture. emi~ sija0 umje1rlosti i kultumim zbiva· n~ma. L

1 9.00 [z wlli'la Tv Hem. 20.00 Igrani film

22.00 Zanimljivostl, p regled laoi mljivih vijesU

23.1l0 Program za dijllsporu

VISOKO

14.00 TV strane

17.00 Ojeciji program 17.30 Zabavno revijaln i

programr. 19.30 Onevnik F1V 20.05 Sjecanja

20.30 Aktuell10stl 21.05 !Sosna (Visoko) -

Slaven. nogomel snjmak

22.40 Bingo show, muzitki prugrarrJ

Imlllll~ll- 11Iillli~~~. IN:!BI· 1~1!:18illi~l-
10.00 In.zenll)r.ske 09_00 My Su;per Swe- 07.56 ;~o~l:t~~ 'pa,~ 07.35 Od.lrel
veze Bt World Clas.s 08.55 0Il.25 BfClJevl
11.00 D~0ge 09;20 My Super Swe- ve 09.1~ Las Vegas
et World Class oo.AO Kc je, Samanta"? 10,00 Lavir'i nt tlCcina
12.00 I'I'~""-"Io 09.50 Making Th. VI- 10.30 Sapal du:hova 10,45 Novl' Amsl8r~
planete ceo .1,1.20 Rokerka Rita d'am
Zernlje 10.20 MTV The MO'lii- 12.05 Dui 11,30 Od~irel
la .. OO MOC:vl!lrni os 12.30 PrlJa~i sek.sl no~ 12.15 Brojl8'11l
Ugrovi 10,40 MTV v"O 1~.00 Medijum
,,,"00 PosljEl"dnja E!(Press 13.20 Svl, g,rado- 13.45 Sark
lavlca 11.00 J'ukebox narelnlkovi Iju- 14.30 Fled i zakon,
15.00 Des.et 12.00 Jf.r'olllt d' ZlooJlac:lo:;e Oli-
biblijlSJ!;ih 12,10· April 14.10 !Porod,ll!n.a pra- mere
Foor.s li;58 1&.25 Hedlzakon,
pcsa5ti Oisaeter 14.55 ~ kola za paro- ZI<>¢I"ot~. n.-
.11i.oo Ceset Dat9:2 v. mo,.
blbrijs.kih Weeke_nd .1S.40 Ko je Samanta? 16.10 Red 1
pOSasli 1S.stl Brand 1'6.30 S.a,pal dlil'lOVii!! zakoi'l_
l7.oo ,lzasDEma N~ 1.7.15 Bokorka Rita Zlocjnal:ko
18.00 N"I'lalnljl 17.10 J'ust 18 .. 00 Da, Draga namere
b!',i'!anlSici See MTV 1·8.50 HOl,ilpI f,ajt 16.55 Odstr'-e-I
siroje'lli 17.50 :3 'From 1 19.:15 Svigrado· 17.40 Brojavf
18,00 To,p20 rtatelnik.Ovi Ijudi 16.~5 S.,~
.19.00 Rcd'e-nje 19.40 JustS~MTV 20.25 Skola za paro-- 19.10 Frikovl
Br:u.alljje 20.00 MTVTake ve 20.00 Necujrm
20.00 G.ranica Over 2l.10 0001" •• "00"1- 20.<5 AJijas
21.00 NevjcrovruJlo 20.30 So 90's "" 21.30 ZaSIiln.lca
na:NalionaJ 21.st1 Official Top 2{) 22.00 Ocajne kuc;ani~ 5vjed'ok.a
G e-og,rapnlcu~ Beyo!'l"Ce CO 22_15 ~f!re
2200 OrogE! 23.00 MTV World Sta· 22.50 DZoI 22.40
geGQrill'-az Z'l.1S PorOdl~na pra- 23.00 Monk
23.00 tabu 00.00 P,artyZone ,ksa 23.50 Medii"'" BUOOJNO

19.00 Sedmicni [nfor· mallll

1 9.20 Muzika

20.00 1 001 noc, igrana serija

21.00 Igrani film

23.00 NaSi snovi, Igrani film

Illl:! U:I dl ril:~m;

17.00 Najava prograrna KontJ:kt progr· artVr

19.00 Onevnik

Marketing

19.30 Muzii'cki program 20.00 :Istina. doktJmentami program 20.30 Pop Top, muticka

emisija

21.00 ,Kim,

!grana se1ija 22.00 ilmervju 23.00 Dn evrtiWr 23.30 Muzitki

program

13.00 BN koktel 14.30 Bela [ada 15.55 Marketing 16,00 Dnevnik 1

l' 6.25 Kon ji vrani, lilm 17.45 Kao kod svoje

kude

1. 9 .. 20 MarkeMg 1 9.30 Onevnik 2 1 9,55 Marketing 20.00 Vitafon 20.35 BN music 21.30 Tude slaae 22.25 Marketing 22.30 Dnevnik 3

HIT TV

16.25 Tri minuta

1 9.00 Iz dana u dan 20.00 Auto sh", rnagazin 21.00 Biliana za Vas 22.00 Bonaventu ra 22.30 Folk show

23.30 Trend setter 00.00 Tn mlnuta, vijesl 00.05 Rim

lOMAN

14.00 lokal ni info 14.30 Ilahije i hside 14.52 Elan za lkindlju.

namaz

16.00 sporrske legende

NEDJEUA 3.4.2011.

BHT1

08 .. 00BHl Vljesti Pregledprograma zadjecu

08.15 :Be Ha Te bebe 08.20 Ozie Boo,

anlml ran a serija 08.25 TV enciklopedija 08.40 Brukli nsld mast,

Ig rana serija. 23/35 09,05 0 ebale a de bala rna,

prog ram za rnlads 10.00BffT vijesti

10.15 TV liberty

1 0.45 .Izazovl polj oprlv re de

11.10 0 uhovn I m oslov-I,. em isila 0 rell glli 12.00BHT vljestl

t2 .. 20Eurolmpuls, magazin, r.

12.50 Joslp Pejakovlc.1J Ime narolla, r. 13.15 0 balska strafa, Igrana seri la 49/61

14 .. 00 Put U .Kalmandu, dokumemama serijs, 6/6,r.

14.30Pecal, dcmaca Igrana serija, 23/36, r. 15.00f:udesna svjellost, strom dolmmentama

serija,2J4 16.00 ,8HT vljestl

16.15 Smanji gas!,emisija a saobracaju 16.45 Liga samplona u nogometu, magazin 17.15 .Monti vors,

am elickl .Ig rani film 1 9.00 0 nevnl k

Sport

Vrijeme

19.35 London live, muzitki program 20.10 Zemlja svje1!osli, .ig ran a serija, 5/8 21.00Gloll ai,

em isija a zbivan jima u svi jetu 21.30 Gospodar neba.

Sviiet sutra~niice, igrani lilm 23.20BHT vljesll

23.30BHT spo rt

00.00 Obalska strata, igrana serija. 49/61, r. 00.45 Gospodar neba. Svljel sutraiinjlce,

Igranl film, r.

02.30 Pregled programa za ponedjeljak

00.15

FILM, PINK BH

Povuci, povuci,

proslijedi

U cenlru dogadanja su dvojlca probisvijeta koJi wijeme provode pUSeCi marihuanulll na kl.inikama za od.vlkavanje od droge. To 1m je vee pomalo dosadifo, pa odlucuju preuzeli kontrolu nad vlastitim zivotom. Uloge: Ronl Vomer, Danl Masterson •. Mekl Fifer

RedltelJ: Meki Fifer

07.00 Koneert klasifne glazbe.

Messa dl Gloria, koncert 08.00 Vljesti

08.05 8arimba, seriJa za djecu 08.30 liZ, zabava·lgra-znanj8 11..00 Magazin LP u nogomelu 11.25 SedmiC3,

magazln iz Imltu re 12 . .00 On evnl k 1

~ 2.15 Zele na pano ram a, D rogram Z3 agrar 12.45 Porobdiiie.

Igrana S8 M ja, 5. epizoda 13.45 Ratnlel,

Inostrani dalm menlami program, 6. epizoda 14 .. 40 V.lj esti

14.50 Ljubav lka2na, Igrana sen [a,

3 .. 4. I 5. epllOda 7.45 On ev-ni~.

najava

7.50 Greh njene majke, igrana serija, g ', epizoda 18.50 P.lp Ii nIl, C rtana S8 ri j a 19.15 Sonl i njegovo stado, crtana selija

19.30 On evnlk 2

'20.10 lud, zbunjen, normalan, Igrana sen j a,

12 .. spzoda

0 .. 50 Na drea lity Show, zabavni program, 9. epzoda

'21.20 Nasa malaklin ika, Igrana seMi a,

53. epi'zoda

'22.1 a Paral ele, vanjskopolilicki magazin 22.40 DnevniU

23.00 Sedam samuraja, japanski igranl Ii 1m 02.30 Klu b Gilal aca,

noeni show program, r. 04 . .00 Pregled programa

za Ilone~jeljak

17.30

TOKSOU,OBN

Dejana Talk Sh.ow

U BiH, od raka grliea. matsnce, godisnje oboli 258 zEma, a bitk.u sa ovom opakom bolesti izgubi njih 119. Neeloslatak znanja 0 bolestii nerazv:ijena svijesl zena da treba redovno odlaziti na glnekoloskl pregl'ed, vellklm dlje- 10m su krivci za u6estalost ove boIesti.

HAYATTV

08.55 B 110 je dno m

u Turskoj, lurska seMja 10.45 Lonei I poklopcl. kulinarski show

11.35 Bllo jednom u Turskoj, turska seM ja

13.45 Doli n a vukova, turska krtmlnalis~cka serija

15.15 Do Ii n a vukova,

turska kriminallsticka serija 16.45 Dolina vukova,

tursk:a krimi nalisticka serlja

17.30 Dejana Talk Show, Tema. Kuliko mamo o ra ku grl lea maleriDe,

talk show

18,45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OB N I nlo,

inlormativn i program

19.15 Dolina vukova,. turska kriminalisticka seMja,

nastavak

20.00 Gorki ;1ivol, tursk:a leiI'm ovela 21 ,45 Do lin a vukova,.

turska kli minallstlcka serija 23.15 Ameri fkj oi ndia 5, .. ig rani film 01.05 Ong Bak 2, Igrani film

07.00 Moj dom

07.30 H la pi cev-e nove zgo de, c rtani film ,. 4 .i 5.epizoda 08.30 Grad ilel j Bob,

crtanl film, 41. epizoda 08.40 Lijenl grad.

crtan ifilm. 6-1 O. epizoda 10.20 Sasuke - Ninja ralnlel, zabavno-sportski

TV show

11.58 Blomeleoro!oska .prognoza 12.00 Richie Rich.

igranlfilm

14.00 Majslor i samplia, igranifilm

15.50 Ka!llisce pada,

i grana selija, 1 0 ep izo oa, r. 16.45 Zvljezda maills bill II, audicija 17.58 Vre menska prognoza

18.00 GlamBlam,.

zabavni program 19.00 Vljesliu 7,

inlormatiVna emisiia

1 9.27 Vre menska p rognOla

1 9.29 Bi ometeoroloska prog noza 19.31 Sport

19.40 Nema vise zeko rek'a, iSlralivaBko·dolmmentaml program 20.10 Kad li:lte pada,

I grana serija. 11. eplzoda 21.00 Lelllna, igrani film

22.40 Sp ort cems r

22.45 Neza~onil ulaz,ig ran i film

1 s.a 0 Dnevn iHIRT 1 20.00 Adventu re Ra-

kela, putop lsna 20.30 Eu romax

21.00 .J~ sam !Voj~ sudblna, seriia 21.35 V.inoteka, em lsija 0 vinirna 22.10 Film

1,1'!10: 11.30 J~"nl agent reviiaJnl
033, revijalni pro program
07.00 Sponzolis an pr- ogmm 05.05 Glas ajte·Pus~
ogram 12.00 Tribunal muzl!(U
07.20 TV Liberty 12.30 za svaku bnlast 05.50 Sarajevo art
08.00 Ed1mon!. tine· travaraste I: ilill [1 :~:!il-
jd!ers ka serila, 13.05 Vijestl TVSA
r .. 13.15 TVSA dokum e· 12.05 Policaiae s Piie,
OB.30 Edi:mont, tine- nti,do mat·1 ook. tlovOg brda. se·
jdzerska s erija, program
r. 14.15 5evdah, m lJZieki Mia
09.00 5ponzolis an pr- program 13.45 Ells a, se rii a
o_gram 14.45 Robin Hood, 19.30 Reemitiranje
On evnika HRT·a
09.20 Dobra i~tra die· Ig rana serija Sport
co 15.3U Neslo za raju. fe'
Chriss Ang el vijalni program Vriieme
G rcka mnologlia 16.30 Evrops kl dl:udo 20.05 Film
10.30 Viiesti ku p za se nlore I 21.35 Pollcaiac spe-
10.35 Lovei na .mai~- se nlorks "Sam- tlovog brda, igr-
ve, ertanl Ii I m jevo Open ana senja
12.10 5ponloris an pr- 201'·, direlctan tAgme:
ogram prijenos
12.30 Viiestl 18.311 Dnevnik 14.00 Putza Eivonli,
12.35 Muzlka TVSA Igrana seriia
13.00 Mracne lajne. 19.00 Program za djec 15.00 o d lika~i, reprlza
!ilm.r. cu 15.55 TV itlog
14.30 Vliesti 20.00 Oa sa ne zabor- 16.00 Animirani film,
14.35 Mracn8 taine, avi. dok. p rog r- reprlza
!ilm am 17.00 Muzifki progr-
16.00 MUllka 21.0 (I Vijesti TVSA am
16.30 Viiesti 21.05 Sarajevo art. 1755 Mali oglasl
16.35 Princess blade, emisliaiz 18.00 Auloshop
film,.r. kullure 18.30 Mali ogla51.
18.15 CMss Angel 21.35 Metronom, eml- obaviesle nia
18.40 Onevnlk slia oklasien oi 19.00 o ok~ mentam i
19.10 Tv Uberty [!lUliei program
20.00 G Ijlva show, r. 22.05 Ze na m isterija, 19.50 Obavjestenia
21.40 Za svaku bolest ciklus igran I h Ii· 20.00 Selu u poh od e
Irava rasle Imova 20.45 TV illog
22.15 Klu b express 23.3 n Autoshop rna· 21 .. 00 Igranililm
22.40 Vijesti galin, emls.ija 0 22.30 Tu/:na sietania
22.50 BogataSl aula mobilizmu 22.45 Sou na moi
00.30 Astrologija 00.00 Robin Hood, noeln
03.00 M~zlka igrana serija I:lb'f
111M: 00.45 Onevnlk TVSA
g) R eportaZ3 KISS
01.15 araj.~vo art. 15.00
07.00 Cma guia, Igr[- ernlSlla'lz 15.30 Aulo shop
n~ serlja kulwi€ 16.00 Krana i vino,
07.30 Cma guia, Igra· 01.45 TVSA dokume- emisiia
na serija flli. dok. 17.10 Ja sam !voia
08.00 Program za dje· grogram su d bin~. s eliia
cu 02.45 Ze na m i slenia. 17.50 Kuhinia
11.00 o baveza.n sm· ciklus igran i h Ii- 18.20 Tjednik. info
je r, revljaJnl pro· Imava magazifl
gram 04.15 Ne.§to za raju, 19.20 Marketing KAKANJ

14.10 BonavenMa 15.00 Svi vole R ejmonda, ssrlia 15.30 l.eqende Bfl sport.

16.00 Viera i}lvot 17.00 Pela dlmefllija,

lurska seri ia 16.00 Svakodnevniea 19.00 Den is n epast 19.15 EPP

1 9.30 Dnevn lk FTV 20.00 INFO Ie

20.30 Svl vole Reimo-

nda, seriia 20.50 EPP

21.10 Biogra!iie 2.2.00 Razolkriven i

IlltlAlfiH':

15.00 TV Zehra. rnagazin za zenu i porodicu

16.00 Uliepsaj svoi tivo~ edukati· vno·vierskl progmrn

17.00 Info IC, inlorma· ~vnl program NTV ICKakanj Informalivni pro ogram

17.30 Xtreme, sportski: magazln

17.50 Wild Lile, t:rtanl film

18.00 Sedam dana u Vogo~cl. infor· m all",n I pro gram 18.30 SMS music 19.30 I.R.l.B.· progr· am nabosa·

nskom jeziku

NEDJEUA 3. 4.2011.

PINKBH

06 ... 00 Suilenje,

film

08.00 Opasne

djevajke, film

10.00 Velild brat,

malt!y show

11.00 Birajle Syoj hit,

muzi cki program 12.001010 top,

Inl.program

12.20 Bald express,

muzi c ki pmgram 14.001nlo top,

'intpmgram

14.10 Veliki brat,

reaJt!y show

15.00 Debar komsija, zabavn a emlsija, uZi'lo 16.001nlo lop,

intprogram

, 6.10 N emoguca misi ja, zabav:na emisija 17.00SveZilljubav, realt!y show

111.30 Ami G show,

talk Show, r.

20.00 Veliki brat,

reality show

22.00 Parana lov na poznate, emisija 23.00 OJ Talent Show, audicija

00:15 Povuci, poYUci, proslijedi, film

20.00 PriM za laku not, prog ram aa djecu

20_15 Odlican 5+, crogram za mlade 20.20 Auto Shop Magillin, em i sija 0 automobil izmu 20.45 Sport.kj pwgram

22.30 Igrani film

HEMA

09.00 Iz arh iva Tv Kerna

10.00 Zanimillvosti,. preglec1 Zan imljMh v.ijestl, r.

11 .00 lEI prole, serijski pwgram

12.00 EI prole. sarijski program

13.00 EJ prole. serijski program

14.00 Tv Zehra, magazin za !enu i poradieu

15.00 Nasi razg Dvon, interv ju, r.

16.00 AlIta shop magazin, emisija a automobilizmu , f.

17.00 fV liberty, magazln Radlja slobodna evropa. r. 18.00 Igrani film

20.00 Reportaza, r. 21.00 Religija u sluzbi

iwata, religijski program, r. 22.00 Pregled sedml· ce, inloJll1ativni program

23.00 Sv jetfo isli n e, re· IigiJskl program 00.00 Pwgram zadiiasporu

IGM'AN

12.01 fl. ~ z~ Podne namal

12.06 :Iz Arhiv. mtv Igman. S ehid.1ffi mezafj~

12.30 lIahije i kaside 13.00 Islam Channel. .AllahArtistry·

Planeta .

14.00 LOkalni info 14.30 lI.nije .ikaside 14.53 Ezan za lkindiju

namaz

15.00 The Final Legacy - igrana seMiil 15.45 OZ. mije • vi ers ki program

16.00 lslam Ch~nn BI:

Ucenje Kur'ana • vje rski program 16.30 U posjeU poznatim, zabavni program

17.28 Ezan za Ak~am namaz

17.33 Ucenje Kur' ana. vie rski program 18.00 LokaJni info 18.30 Crtani film .. Si· nd i bad, dieciji program

1 8.52 Ezan za Jaciju

namaz

19.00 Uahije.i !kas.ide 19.30 M uzlc ki p rog ram 20.15 The Fin. i Lega-

c·y. i grana serija 21.00 lI.hijei kaside 21.30 Ucenje Kur'an. 22.00 Lok~'lni info 2.2.30 MusiC;box SMS

1:11

13.00 BN music 14.00 Bez m~ske 14.30 Preljubn iei 15.00 Nedjeljno popo-

dne

19.20 Marketing 19.30 M onttor

2.0.1 0 PrelJu bn iei 21.00 Bjela .IMa, serija 22.30 Most. film

I,ill~'ill

13.15 M uzic ki p rog ram 13.50 TV ,hop

14.1l5 TV vm meplov 14.1 0 Muzi~ ki; p red~ h 14.30 Love c.lcui'ator

09.05 Nodi,

crtana serija 09.29 Carli j Mimo, crtana sClija 09048 Tomica.i prijatelji, crtana seriia

10.05 Ditajla.i Dzulijus, crtana serija

10.30 Moj tata je premijer, selija

11.00 Kvizo! og,

kviz za djel: U 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snap

13.00 Svilaj "eilto narodno 13.25 Opra seu- veliko darivanje 14.15 Pod s retnem

zvijezdom,

tv novela 18.20 Ga$lronomail, bejgi

18.35 Magazin fige

!iampiona

1 !J.05 a p,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2

20.02 Sport

20.15 Film

22.40 Krvavi april u Donjem malevenu, doku~

mentarn i prog ram 22.55 Vijesti

23.05 Sportski pregled

23.50 Zelena, zelena trsva, selija 00.20 Fi.lm

15.35 Teleshnp Zodex 16.00 Vikend catte 17.05 Vikend caffe

17 .5 0 Vikend cane

1 a.30 Nedjelja, inf

emisija

1 as 5 Vrem enslffi pro-

gnoza

1 9 ,0 5 SMS oglas i 19.30 Game Zone 19.35 Portal 20.00 U potrazi 21.00 VIP

22.aO Rim

1%111:11

17 .a 0 Sports ki

program 11.50 Film

19.30 Onevnik FFV 20.05 Sjecanja

2 0.3 I) Aktue I"osti 20.55 Ekologiia i zdrav

!ivol 21.35 Sportskl

program 22.55 NaSa realnost 00.00 Odjavni telop

IRI);l:nrl·

11.05 Ritam 1ivota 11.30 Bajke za djecu 18.00 Turizam plus

1 a.a 0 Poljoprivredne

teme.r. 19.00 Sedm iea

19.30 Muzick.i program 20.00 Klinika. igrana

seriia

21.00 Relrovizor, i n!o· Jll1ativn 0 ·doku· mentam i p rog ram

22_00 Igrani film

TVUSK

14.00 Majstor kuhinie 14.30 Vijesti

14.35 Preporu~ujemo 14.40 Kronika Kra-

ji~kih gradova In!. program 15.25 Avanru re Si rl i Kolms, ig rana

serija za djecu 15.50 Top shop 16.00 za svaku bolest trava rasts 14. emisija

16.20 Horoskop

16.30 Nedjeliom zajedno

18.30 Od lutaka do us-

nalenia

1 9.00 On Bvnik 1

1 9.30 Mu,i1:ki proqrarn 20.00 Timeout. progr·

am Zli mlade 21.00 In anestven i lorurn

21 .• 30 Vijesti

21.35 Zm aje",11 tamnica,film

23.05 Nedjeljom zaje. dnor.

BUGDJr-ID

PeIa,_aplR'llaI'inj:2o(],'1_17

SATELITSKI TV .PROGRAM

---I

I:liil I:la' 111111~lll lii~
"2_16 emlsijo ,pod 'Po- 09.00 Zialno kl netexa 08_10 Nalgor.1 09.06 Zi~ina
krovltehstvo m • clklu s krimiea. ~~~~fl9i':~~' seremca
12.10 Za pOljoprivre,. Tren utak.lako~ 08.!W 11.00 Vljesti
dnlke •• mlo;la mLslenos.tI. film crtana 11.05 Sat
pod pokrovne- 10.40 Bib!ija ser.ja 12.00 UNHCR· povr-
ijslvom 10.so PM rei C,kvo i 08.55 Boyblade me.t.1 alalt
12.25 Plcdovl ze mlle mJ ... a. Hrva- fuslcn, KOSO'iJO
13.20 ,Aijeka. MOre laka Kostaj:nit:a crtana serfja
14.00 Nodjeljomu 11.00 H ",al~k,a :Ko- 09.20 A_ul,omotiv, au- 12.15 Vjers.'k i kale-
dva s~)fli_ea_- Mlsa, re-mote ndar
15.05 Mirl dobro prrjencs rneqazfn 1~.;!5 E·TV
15.35 BranH.lil ee- '2,05 Fllmska_ mali- 09.50 Magazln 1~·.00 Dnevnrk
rnovtne, infor- naja. Ug' 13.15 SpM
mativno-e_duka~ tarobn. !ape. P"''''"' plus
tlvnlspot film 10.20 Novae, 1~,gij vrllerne
15,40 VlI··1l '3AO Filipove bob., buslnes:s 1:J.30 Balkanskorn
15.45 VrijemesL.Itm emisija pod po- magazin ultcom
15.46 KAK· P,omel It:r"OV'itelfswom 10.50 POd sretnom 14.1'0 Vr.ljemeje za
Lnro "4.10 Zvlje,d. pi eva- z:vljezdom, serf- bebe
IB.OO Zena sokoj, fl- ju ja
1m 16.10 e-H""I,ka. 12.so Moia dJevoika, 14.55 Fudbal.
17.45 ctooatno :sijelo II;Imlsijapodpo· film .jeren
15.20 Lijepom krovitelj stvorn 14.55 ponovno u 5,uper
nasem. Umag "6.45 Mag .. lnnog 0' '_~oIJI,lilm Ilga
19 .. 15 LOTO£I45 metne ngc pr- 16.30 Zarro_ Maskim· 16.511 aastronornad
19.20 Min-uta zdr,8;vlja vaka n i oevetnlk, film 17.05 ~Ia I" imam od
i~ Dletpharma, '7'.15 Olimp -spor- 17.00 Vljestl 'Nov. TV tog,a
emislja pod P()~ lS'kaemisija 17.10 zone. Maskira:· 17.55 Medijsk:a
kro'IJiteljslVom 17.55 Vate,polo; Ja- n i osvEtnik" I'i- meel<!
19.30 Dnevnik dranska Hga • fm- naatevak srpske dijaspa-
19.~ Sport Pinallour. prij e- 19.1E unevnlk
W.Ol Vrlje.me ... cs final.a Nove TV ra
20.'0 1 PTOli'll1.00, Olimp L SPOt. 20.05 Luo, 1827 Sa.s'llim
Kviz: taka ernlsjja zbunjen, nor- pr.lrodno
21.00 Mlnu'" .dravl.la 19.25 Garata. The malan, 19 .. 00 Slog.lioa
iz metpnarma, Orange Strips: K~~: 19.30 Dnevnrk
emisli' pod oc- 19.56 V~,.s 21.25 20.05 Bela
krovil_ElljSNom 20.00 Oiklus filmS:kog na;pulu2. la~a.
21.05 Stipe u: gosti me apektakre, Sir film tv:sarlja
2. TV sa rija blija.lilm 23.05 F!.dca'pel, 21 .. 05 Jelen
2'.00 Kraljica nOCi, U· 211,00 Pose bnr dod a- showbiz lOP
lm ci. 20 qodlna maqazln coset
23,35 Vii""; hrvalske fi- 00.30 Svl 21.55 Nedlefjcm
23.00 Vi)asti lz kutture fmske pclilike, mrze Chnsa, UVEl¢e
00.00 CI klus euro- emisijEl 0 litm u serijEl
I>,~ogfilma_. 211,35 :FII ms~ll>outl- 0'.00 PJa.eenl 23.00' Srpske
Crveno svietro, qUB. Nashville, ubojtca, spcrtake
r.lm film mm log.nde iNlli3 ffilifJiI

"'.00 Mali. ludbal 12.15 Fudbat. Baj.,"

Mlnl'len - Monchenqtadbaen

'1'3.00 Fudbal, nortmund - HannI)ver96

14.00 Snuke,. Chin.

Op.nP9kin9 15..30 Fudbal, Fe KoIn - FC Numbe'9

t6.15 Snuker, Cntna open 'Poklng 1:6.:30 Pudbal, FG Ko· In - F'C Nurl'l'be-

'9

t7.30 Fudbaf WoIfsb" rg - Aj olrahi Frankfurt 1.9.00 Fudbal

20,30 VlJ •• U

21.00 Ru kamet, C8 M Valj"dolid - HSV Kambu'9

OOi~ml-

10,20 N SA Action 11.00 uflvc. MOIO 13 P

Jerez - Trka 12501:

12-15 Uzi'vo. MOIO 13 P JElre.l ~ Teka Mot02

14.00 Ul;ivo. Moto 13 P Jerez - Trka MotoGP

15.15 U1iVo. R u.ka II· ga, A.nj~ - Aubin 1'7.15 lsfda Haci ng 16.00 Golovi Premier League

1'8.15 NBA live

la~ UtI",,_ ATP Ma· ster5Miami 19.00 unvo. ATP Ma· sters Mlam I FI'nate

21.,00 N BA. San Antoni-o L Phoenix

23.00 Prem ier ,L.'eagu •. Manchester City - Suo nderland

(16.00 Marplo·· Wily Oidn'ITMy e,sk Evans, rUm 07.50 Zivot nije bai~a,film

09,.25 lha Wives He rForg'O",fllm 1'1.00 ZarucFl il:!lt;j prsten, film

12;30 Marpt a . Why Dldn't They Ask Evans; r,1 m 1:4.10 Mis.taken, tum 1:5.45 Coyote County Los." film

117.15 Be My Baby. fi:~ fm

118..55 lias Thai Bind, film

20,30 Marple- The Mirrcr Oracked. film

22.05 Ladle.s Nlghl. "- 1m

:29,.40 ~Formosa Belrayod,lllm

00.30 Reli

rejd

00.45 S nu kar, ChinaOp.n Peking

08.30 Snu ker, China Opon PeKing

1';.30 Tents, WTATumlr MaJami 1-2..30 Bici:klizam, Trka Kroz F!and~J" 17.00 Snuker,

China Op.nPaklng 19.30 BOK~, I,HolifIld-S. \lV!lIIams 21;00 Karli ng. S.~.

Muskarci

14.00 1001 noc. igra- I IFnt!1tlFll.
n. serija,
1.5.30 Ovo mi je sko· 10.00 Aljai!ki 09_00 M;rv Tho Mov!- ~:: fko~,:'~_~ paro. 07.35 OdslJ'el
la.dje!:ij" em i ,ija ~O[jcajCl e. llII.25 Broje .... i
11.00 apt"~ 09.20 When I "" 09.15 Modij"m
16.30 Crno biieli ,vijet. Was I? 09.!W Ko.l. Samanta? 10.00 Lavirlnl
omladinska emi- ~slm:a 09.50 When I 1 O~ Sapal duhova .Iotina
sij~ 12,00 apla¢ Was 17 H2O F!o~erka R;'" 10.45 NO'YiAms:tlBf-
17.00 Sedmitn i infor- psima '1.0.10 Plain '12.05 D<o; dam
13.00 Ulovljeni Jane 12.:;10 Kupid 11.30 OdsfreJ
mator 14.'00 'U lovljeni " 1.00 Ju •• 1>0, 13.20 Svlgra.do· 12-15 Brej.vl·
17.25 Auto shOp 15.00 Opa.sna p ulo- 12.00 ::9 Fmm 1 nae:elnikmri Ij,u- 13.1XJ Medijum
18.05 Na~a realn ost vanja 12.10 April di' 13.45 So ...
19 .. 40 Nema viM Zeko 1113,.00 Opasn a pUl:OL Fools 14.10 P~javl.e~s; .no· 14.35 L.avir:inl
Disaster vao
reko, i nloJll1ali- vanta Oat02 14.55 Skolua 1'0"'- 2loei_na
vni program 17.00 Op.sno 1>"10- Weakll;lnd va 15,gij Do jlova. re'pu~
vanje 1:6,.30 Brand 15.40 Ko j e Samanl:a? 'bllka
20.10 Stubovi zemlje, 18.00 Opasna New , 6.36 S.pal d"h ova 16.10 Novi
igrani film putovanja 117.10 Just See '7.15 Ro-kerka FUta Amsternmn
22.10 [gfanifilm 19.00 Tu6$ti~' MTV 18.00 PQrodirna pra~ 16.55 Odstrul
vodi6 po 1'1 ... 0- 1.7.50 3From 1 k3a 17.40 ~roje'l,l'r
Iili tima 16,00 Oomaolea 1a.so K"pid 18.25 Sa'"
:20,00 iivoti:njski 1.9,.40 Just See '9.35 Svig_rado- 19.10 Monk:
MTV n a~eln i!lOlli, Iju- 20.00 Pili
15.00 Hit ':;Iljecaj 20,00 MTV Ta •• · ~~kola z:a paro-
nedieljom 21.00 Zivotinjskl Over 20;25 os'll'ete
20.4-5 Broja'lli
1820 Film u'jecaj 20.00 MegM,iV<! ve ~'.30 Zlocl"a6kl
20.15 Dobro~ 22.00 IstraiivanJe 21.00 Reno 911 21'.10 Dr_ Haus umovl
pl.".\e 21.20 Ohapelle Show 2lJ50 lje'k:ar po por-
vet<! Zemlie 21.50 So ulh P .. ~ "d~bl"i ~_lS lIoclnackl
21.15 Nije tesko b.iti ja 23..00 Zlvoti nj5k~ 22.20 So ulh Park 2250 Dzoi umovi
~.40 Jersey 23.15 Upravljanje Va,- 23.00 OekSI.er
22.30 R eportaze sa ze- utJecaj Snor.3 Iidom 23.00 Deksler
mlje mira. em isi· ~ ~
ja 0 ekologijl
2a.00 Talk
show
00.30 'Film -
.
, 18 Pe\lt.l.ad~Il'(J11.

PONEDJELJAK 4. 4.2011.

HAYATTV

BHT1

07.00 Dobm julro, Julamji pmgram 09.00 Vljestl

09.05 Go.poda Barbam,

19ran~ serlja. l' 69 ep~odIl. r.

1 O.OOCruml Ii I mo.1 Piplinzl Malileleci mellvjedici GIMijalllrska altlrlemija

11.10 VlrfaMaria,

igrana seJija .. 89. eplzoda, r. 12.00 On e~n ik 1

12.15 Gospoda Barbara,

igra~a selija, 170, 8jlizoda 13.05 Pod sremem

~ijezdom,

iglMa serija. 16 epzoda, r. 13.55 Zelepa' panorama, program za agr.r. r.

14.20 Magazin

LP u nogomelu, r. 14.45 ParaJets"

vanJt;kopoliti~ki magazln, r. 15.15 Vijesti

15.30 Spretno,srelno, l\r twa

1: 6.00 Villa Maria.lgrarra senja. 90. epizoda 17",00 faooracija canas

17..25 EzllI, igrarra serija, ~7. epiwda

18,20 Poo,sreinom Zllijezdom; 19Jonasllfijll, 17, 8pilOOa 1 9'.OB Upilnik, kIIIl

Finansijske novostl 19.30 One~nik 2 20.1060 minuta,

poli\icki magazi~ 21.15 Ljubav I kazna,

igrana serija, '6. epiwda 22.55 On evnlk 3

Finansllslffi

novDsti

23.25 Trag "vi,

dokIJmentama senia, 1. eplzcda 23.56 H ayd u paric,

IlIUgram

zamlad€

00.25 5U minula,

pDlitltki

magazin.r

01.35 Federa"ija

danas, r, 02.00 O~e~nik 3. r. 02.30 Pregle~

pmglama Zli ulorak

Havalovcl, djetiji program

09,00 Bumba, er;anlfilm, 56.157. epiwda 09.10 Garfield, ertani film. 16. epi~oda

9,25 IJje ni 9 rad. ~rta~i fitm, 11. i 12. eplzoda 10:ZG Sirene, crlalJi film. 46,epizoda

1 GAS Plavi zmaj, ertani lUm, 15. eptl.odIl 11.1 0 BalrugaJl, ertani ~Im, ~ 6. epizoda 11.35 Biocllnlca

HAS Viiestl

11'.,58 Biomete~ rlllD!h ,prog neza

12.00 N'ibolje godi ne, igrana sllfiia, 22. eplzoda 13;00 Pali ap«e<J, igrana serija, 151. epizod. 14,00 G lam 81am

14,50 Muzicki proglam

15,00 Beslseller

15;D2 Blocllnica

15AO Vilalon

15:50 Kad, li~ee, pada, igrana senja, 1 1:. eptl.oda 17.20 SPQ ~ ce mar

17.,25 Naibolje, godi ne, igrana sllfiia, 23. epizoda

18,00 Sasuke·· Njnja ralnJei, zall-avoo'SjI(Irtski TV sIlow, 82. epiroda

18.20 Sasuke· Ninja .ralnlei, zall-avn'HlXlrtski TV show.

83. epiroda

18 .. 46 BiometeQ rolg!~3pmgn gla 18.48 Bos"a Sunoe usiguranie 19.00 Vijesli u 7, informativna emisija 19.28 Vremensltl plognoza

19,30 Spo~

19,37 Sianje napulflvima 19,38 HorizonU

20.00 Kad lisee pad~. igrana senja. 12. epil;odIl 21.00 Slueajevi X, krlmioaJisticki magaz'~ 22,20 Suze Bg~lora, ig~a seriia, 1. epizoda ,23.20 Spo ~ ce nlar

.23.25 Intel'lju S ~amplrom, ;grani IiIm

01.15 NIJem i svlMok, igrana sel1jl1" 31. eplwda

obro julIg Programz2 djeeu I mlad'e 09.10 Be HaTe bebe

09.1 5 O~e Boo, animir1lna senja 09,20' TV encikiope.dija

09.30 Drul<linski most,

igrana serija, 23/35 10,00 BHTvijesti

10.15 Pies 1ivDla,

Ig.rana sellja, Sll 25 11.00 Muia mala kuhinja, r. 11.10 A"enija Ocean,

ig rana oorija, 9&1130 12,00 BHf vijesti

12.20 TV Liberty, r.

12,50 Liga samplo"a

u .nogomelu, magazln,.I.

13.15 GI~bal. "misiia 0 tWanjima u svijelu. r. 1345 Smanii gasl. 8fIlisija 0 saobraliaju. r. 14.15 BHT vijesti

14.30' GDrko-slatkD, igrana ,enja. 701229, r, 15,00 Odncan, 5+, edukallvna selija

Pmg ram 1.1. dlecu I mlade 15,05 Ueilica. kIIiz

15,30 Cudesni svijel

obll!'lQllna senja, 22/52 15.45 Nema problema

16,05 Domaea lekllra.

Uhode

16,30 GDrko-lllatko, IgJllna sellja, 71/229 17.00 BH gaslro Iculak, l<ulinarskJ sIlow 17,30 Sve u svernu, dnevni; rTIaIIazin

18,45 Mis i .macak, animira~i film, 9J26 19,000nmlk

KulluJa

Spo~

Vrijeme

Business News

20.,00 Elel, igrana serijil, 4at136 21,00 Zlatno tele. igrana serija. 818 21.50 BHT vijesli

22.10 lema ~ana

Z3.80 Premijer IIga 8tH u ."ogomelu, spollski program

23,30 Buslnes:s News, r, ~

23,35 Zlatno tele,

igr1lna serija. 8/8, r. 00.25 Sve u :>vamu, doev~i magalin. r.

DUD Pregle,d programa za ulorak

09.30 SID! III 4, kullnarski show, nova S(!ZOn,

10.00 B[lolwnomuTurskDj,

turska serija

11.45 lanina vrem enskaprogntlla 11.55 0 BN 1"10, inlormativni prngram

12.10 Dolina VUkgV3., turska kriminalistie~a serja 13.55 Hakim"glu, turska serija

14.55GQlii ZJvo~ turska telellO'lela

16.15 OBN lnlo

16.Z0601ki ilvol, rurska leleJ1O'1ela

16.30 !>Iol III 4, kllJlnarski show, nova SfIZOna 17.00 Blio IMllom uTurslIDj, turslta sBrija 1:8.45 La"ina vremensk~ pmg noza

18.S5 OBN Inlo, Inform3tivni program,

19.15 Arhiv srea, talk show

20.006Dtki ii'ot, lurska telefiO'lei.

21.45 Oollna vuk!l'la" lurska k1tminalisU~ka sarlia 22.55 VgX pop [Ii

23,80 Tel.ring, tall< ~how 23.55 Nebeske vislne, film

01,45 OSN 1010, informati~ni program

BBG Jgrana seriJa 05,30 N'estn 13 raju, revi·

jatnaprogram 06,150baveVlnSmjer

.: i ,III ~1 :':1 i'"

12,.05 Igrani film

1400 Ja samlVOja sudb~ na, igrana selija 16,DO ffi:;a, Igrana serija 17,15 NiJemis~jedok, igr· onasertja

la,15 KIIiz

19,00 Doe\lllik HTV Oscar C

1930 Aeemiliranje dn~

I'IllkaHRT·a 20,05 EE:;a,lgrana.serifa 21.00 Tulizam plus 22.,35 Igranllilm

'wlle·

amzadeeu

10,20 Grlmove bajke. program za djeou 10,40 Barimba, prtl!lram ladj€cu

11.08 V.ij€stl TVSA

11.05 Cma guja, Igrana serlja

11 ,35 Frejjer. igranaserlja 1200 HladookrvrilivDl.

BBC dok. progllllll 1 s ,00 Vijesti TVSA

13.15 Sarajevo art. BfIlis~ ja~lrulbJre

1 3.45 'o~ se He zahomvi, dol< plogram 1435 Glasajte·pusti muziku

15,20 Bajke iz cijalog svijetI, jJ(Qgram za djllcu

15,30 lil!ertyTV

16,00 Dobre vibraci]e. Zi,l. bavri progllllll, tIl:ivo

moo VijBSti TVSA 17.05 N'astavak emisije dOOre vlbra,cijB, u!ivo

17 ,50 No~·stop. ;grana

selja

18.,20 Tarih. ook. serillll' 18,30 Ol1lll'lllkTVSA

1 g, 00 Vllaminix, program

la djecu ~

19,02 N'oody, program 13 g;ecu

1Q;,15 CMII Mima, prog'am.za djecu

19.21 GrimO'le bajke. program za djeoo 19,45 Barimoo, ,pr!l\lram zadjecu

20,00 NaSI a)J\(IIi, dl)k, pr. ogram

Z1.DO Obavezan sm]er"

revijaJni program 21 ,30 Sport magazi~ 22:.UO Vscemie vijesti 22.30 Velifili ol':!lkivanja,

BBC igrana serija 00,00 NMi a)JiQIl, dok. pr"

ogram

01,00 DoevnillTVSA 0130 Qbavezlln smjer 02,00 Sport magazID 02,3U TVSA dolrumellli,

dok. program 03,30 V~~emi~ vijes1i 04,00 VBlika ol':!lkl'vanja,

\IIlaomladinsl<a emisija

14,30 Aepo~ilZ.J KISS 15,30 .Zrlastveni lornm 16, un Adventure Rakela,

puloplsna

16,30 Hrsna i viOO, emlsl" ja

17JO Jasam !Voja sudb~

na, senja

11 ,50 "ljedruk 18,50 Marketing 19,00 Doelfllik KISS

1 920 Sportski pregled i

\IIl]8IIle

19,·30 Onelfllik HAll 20,OU Pressic:a, talk sIlow 21,00 Ja sam !Vola sudb~

na, senla

21 ,35 llI€style TV 22,15 Onelfllik KISS 22,40 I:grani mm

08.,00 Novo JtlIro,llIIa:mji rpogram

10,00 Edtmont. tinejd!e'r· ska senla, r.

10,30 Vijesti

10,35 Ja sam IVOja sudb~ na.r,

11,30 Vje>fl

11.40 SPOnlorisanl program

12.00 510 da ne.zabavni program.r.

1230 Vijesti

12 ,35 M~zika, akahJelnD-

stI

13,00 Intfll'llju dana, I. 14,30 Vijestl

14,40 Sponzorisan progr. am

15,30 Vijesli

15,35 Saga 0 Mcgregorevljema, r,

16,30 Vilestl

16,35 ISIIna, emisila 0 povratniclma

1730 Viiesti

1 aUD Edlinont. tinejdlerska senja

18,40 Dnelfllik

19 J 5 Slo da ne, zabavni

program 1 9,45 H~ dana

20 00 Imerviu dana 20,40 MlIZika

21. 05 Ja sam IVOja sudb~ na

21.,35 Saga 0 Mcgregore-

vljerm 22,40 M.mka 22,50 Vijesti 23,00 M~zika

23,30 &.0 da oe, zailavni program, f.

OO,OU da .sam !Vola sudbl·

na,r.

DO, 30 .Astmlog~a 03,00 Mmika

1,la,

23.55

FILM,OBN

14,30 !>I1lIlI.lepriza 15,00Vijesti

15,10 Jasam!Vojasudb~

"a, igr1lna serija 15,40 MlIZiilkJ ~potovi 15,55 TVizlog,

16,00 Iz dana u dan 16,05 Selu u pahode 16.45 DlSCOVIllY, doku·

mentamj program 17.25 Program la djetu 17,55 TViziog

1 aoo Najava: .Zeniw die

nos

lam ZE sportmagazln 1 a ,30 Mali oglasi 19,00 Zen~a danas

Ze stlOrt plus

Sia"je na ptrtevima. vremenska progno· za

19,30' MlIZicki spatovi 19.5U Obavje~tenja

20.no Ja sam IVOja sudbi· na, ;grana sBlija 20,30 TV Izlog.

Ze sport plus 20 30 TV izlog 20.,40 Bonaventura 21,30 Turizarn plus

22,3U Obavje!tenja i tuma sjet\ilnja

23,00 Zenfca danas

14,00 oel duse,. turska ~8" lija

14,30 ADS kIIlz

15,00 Svi II(II~ RfjrTl(lOOa,

5'lrijll

15,30 legende bh, sporta 1600 Vjer1li !ivot

11,00 P€l3dimeJ1zija,tur·

ska seIlla 18,00 SVaklJdoevruc:a 19,00 Denis napast 19,15 EPP

1 9,30 Dnevnik FJ\/ 20,00 VijestilC

20,30 Svi II(Ile A~]mnooa. 5'lrija

2U 0 Biograllje

22~ 00 Razo\laiiler!i

Ostap Bender dolazi 1I Moskvu kao ugl.edni gr.adanin.l'ia zel· jeznickoj staniei zati6e Suru, svog nekadasnjeg kol.egu koji je bez novea, prava skitniea. Ostap mu poklanja 50000 rubalja, slo bi mu Irebalo biti dovoljno za novi pocetak. No, sjtuaeija se neocekivano promiJeni i Oslap oslane bez novea.

Nebeske visine

FotografkinJa Isabel se premislja 0 skorom braku s advokatom Dzonatanom. Isloga danalsabelina majka Dijana saznaje da njen muz jma novu Ijubavnieu i preispituje svoje zivolne odluke i oIVoreni brak. Oijanini i Isabelini fivotni putev.i .isprepH6u se s putevima mladog glumea Aleka i novi[tara Pitera.

Uloge: Cendler VUijams, Bes Vol, GlenKlouz

Redltelj: Kris Terio

13,30 Alilo Shop M~lin,8fIli:sija 0 aUlO' mobil~mu (rnpliza) 14,.00 Na tragu. dokIJmlOmamipmgram 14,30 Odlitan 5 + ,. progr.m<aml.de

14,35 Balke!z cijelog svljeta. crtani film 14,50 Wild Lile, crtanllilm 1500 Ludo srce, lelaoo.vela

1600 OWoreni program 17.50 Wild Ufe, crlalJi film

07, un Sarajevsko 1000, informatil'l'lO"lavij3" Ini program

10 00 V~amini~, p[ogram za discu

10,02 NoodV, pmyram za djllcu

10,15 CMi I MirTl(l, progr-

KISS

13,50 Dkolo slilllil. zaba·

Dli.OO lola. telenove!a. r 1l7.00 Mjetovili .brak, sertja

OB.OO ljubav u zaledu. hrvalsk:a igr.ma seJija. r. 09.00 IJdri muski. talk show, IIZivo

10.00 Veli ki brat, rea~ .liow

11.00 More Ijubavi, tel~oovela. r.

11.50 Turistpoin~ kulo2ffi emisijil

12.00 I nlo to p;info.pmyram

12.20 ZabrJnjena Ijuba~. telenoveia, r. 13.10 Vel1ki brat, reality silow,

14.00 Inlo lop.lnlo.pmgram

14.10 Mjeiuvmbrak, serija

15.00 lola. lelenovaia

15.45 Merkllr sve slu pDielim, emisija 15.50 Inlo to p, int.program

15.58 Za zllIaY i lijep osmijeh. emisrja 16.00 Mere liubavl, leleoovela

17.00 Veli~i brat, reality .lIow,

18.00 Zabranjena Ijuba~, tel€novela 18.50 Inlo to p, cerrtrnlne vllesti

19.05 Turisl poin~ koloillll emisij.

19.11 lJubav u zaledu. hrvalska igrru1a sertja 20.00 Veli1<_i ,br3~ "lality s1low, pregiad dana 21.00 Gra n d narod pita, muzick.1 emisija, ulivo 22.30 Vel1ki brat. "lality silllw

00.00 C'ity, zabavna emisija

00.10 Zalvo"ln ice u ak1;iji. film

I 8.00 VogoSC<lnsk:a hIon~ ka, infmmalivnl program

18.30 SMS music. mllZi~k1 program

W.30 Te!aniskil hru~ik:a, infomiativ!li prugram 20.00 Hmn[ka OPCinB Novi Grad. irrfol1T1lllivni program

21.00 Ludo srce, lelel\O\'e· la

22.00 Vogo~sk:a hIon~ kil, informalivni pro· gra_m

22.30 Lioorty TV. irrfblTTlil' ~vnlmaga1'ln

23.00 T~n~kil hru~[ka.

Inforrnativ!ll program TVSmartT~ani

23.30 GlilS Amer1ke. infor. m<lfiimi rnagalin ra· dija SIObodna E\rru,pa

HEMA

09.00 Izar11iva TV Herna 10.00 Pregled soomioe" infoJTI1ativTli program i 1.00 MUzID~i program + Sms box + Promo.. !)iilt programa

12.00 Muw~i program +

Sms bll< + P·romo.. oija programa 13.00 Igrani lilm

15.00 Vijesti, informatil'l1i prGgram

I 6.00 Religija u sluZlli iiv· ota. religijski progr.

am,r.

17.00 Final SCOrE,SpOrtski program

18.00 Vijesti. informati\fl1i program

19.00 EI' prote. sertlSki program 82. epizoda 20..00 Isl;re klJlfure, emlsija o u mjelrlosti I kullur· 111m zhivanJima 21.00 Naijj razgO\f()Ji, Inler· I'ju

IGMAN

, 4.00 Lokafni irrfo 14.30 IlahlJe I kaside

i 4.54 Elan za Iklndiju na·

maz

15;00 The Filial Legacy, igranasertja

15.45 Ilah~a I klIside 16.00 lJoonje Kur.rna, vjerski program

16,30 Iz ami". mtvigman 17.00 OieGiji svijet~ieciji program

17.15 Mali k1Jhan, djeti~ program

17 .JO I'zar1 za AkSam namaz

17 .J5 DjeGo ucoci Kuraaa, dletijl program 17.50 Uzimilllje alliIE>5IiI, d]etijl program lB.oO Lokalni info

18.30 Ojeca ueaWlahfjll, djel:iji program 18.45 Olamije, vjerski pro. gram

lB.53 I'zar1 za JaGiju na·

maz

19.00 Ilahije i kaside 19.30 Uoonje Kurana 20.15 The PIlIallegaw,

igr.ma seIija

Z I .00 Islam Channel Noshood TIme

14.00 Novm:U

14.05 Bela lada, ;erlja 15.00 Jellma, senj. 15.55 MarkefilllJ 16.00 Onrwnlk 1

16.25 Kradl[ll'ac srca, ;eli·

13

17.05 MarkefilllJ 17.10 Bjela lada

18;00 Danas u Srpsktlj 18.25 Markeling . 18.30 Monitori~g lB.'S Markeling 19.00 BN sport

19.20 Markefillll 19.30 Dne~nlk 2 20.05 Markefillll 20.10 Jelella

20.55 Markeltllll

GORAZOE

17.05 SMS GHAT

18.15 Sestrice, igr.rna serio

OU 0 PDd slelDem 1!Iijelllom, 1V noval. MalaN

10.00 Barimba, crtana serija

10.09 M eka~ ilre u .misiji, crtana seriia 10.22 DlE~ers, ertana seriiO

10,45 Dllajla I D1IJlijus,

Mana selfja 1UD Inlervju. rep~ 12.00 Dne~n[k 1 12~20 U fokusu

13.00 Pregled. nedj.elje III osobe SJ oSiecenim slunom 13.25 AelrDv!zor, emisija il ilIIliva ATRS·a

1 U D Karrnelila, selfja

Ii 5.00 Vijesti - sa tumatem geslo~nog le71ka 15 .. 1'0 nouna sunca, tv novela

16.00 Ae'publika .. Herceguvioa

16.24 Izv'jeitaj sa' banialu~ke berw 16o,30Srpska sanas

17.05 Pod srdilem Vlijeldo m, serila 18.00 Art ma~ina. emisija iZ Iwtwre 18.45 Mek<l_nike u misiii, utana serija 19.08 UpHnik, Iwiz

F1na~sijske nevosti 19.30 DnfMli k 2

20.03 ·Sport

20,15 Presing, politi~k1lok sou 2Ul5 Zau.ijek mlad

(otvaJilIlje izloZbe) , serija 22.05 kaba re easna

~okoll~a 22.40 On evni k3 23.02 Sport

23.07 Finan sijske no.osti 23.1'0 Tribun~1

23<40 Bel oduie~lienja.

ill oll m!, zalJa\llli program OOJO Ivan, film

jll

I 9.00 D~el'llik

I 9.30 Bingo Show TVTK 21.00 ~port.ski wegled 21.30 Ritam iivoli;, r. 22.00 Ja sam tvoja sudb~

na, !~dijska TV sertja 22.30 MU2ioki. prugrom 23.00 Dnevnik. r.

23.30 Glo:; Amelike TVOSM

14. t 0 TV v"lmepkw 14.1 5 HO[lJskop

j 4.25 LOVE cafculalQr j 5.25 TV Vrtil shop

j 5.40 Teleshop ZOOE)(

16.10 ZOO hobby

17.00 Serija. 11 si moja suo

db~(~ 11.30 TV vita shop 17.55 Hrana i vino

1 a.30 DAN· hrlormativlJa 'emi:;ija

j a.55 V,remenskll progno-

za

19.05 SMS oglasi

19.30 Poria]

19.35 G~me Zone

20.00 OIvoreni mctells 21.1 5 Serija. 11 sf moja suo

dbi!l<l

22.00 Grado", i reqij€ svljela

22.30 CIa> Amenke 23.00 Dokaz stvaronja

VISOKO

n.OO ~port.ski proqram 18.50 Ekologija i ,drav iiv-

otr.

j 9.30 Dnel'llik f1\I 20.05 Sletanja 20.30 AkIIJelnosti

20.50 DlUgopoluvrijeme. sport.sld program 21.40 Hitna slulba. igron~

senja

22.40 Sport.sk€ legenoo 23.10 AkluelnooU (r) 23.25 TV slrafle

TVUSK

14.30 Vijesti

I 4.35 Plan b, program li!

mlmler.

15.05 Auto sop magatin 15.35 Kollko vam JHiStiI kui\a

16.00 Reportale sa -,emlje

mlrll

16.30 MajSfor k!lhinje 17.00 Top shop

17.10 i'tesi. ple!i, serija 18.00 Ouhovni sviiet . 18.45 Grtmllilm

19.00 Dnevnik 1

19"30 Muli~ki program 20.00 sport

20.20 Citilj Bill, domaea

iaktira

20.50 KuIL kull,lrutwra 21 .30 Onevnik 2

;>1.50 Pl€~i. ple§!. igrana serija

22.40 UH.igr.rni film

BUG_0_J1iIL__

15.49 Sport G1lntilr

15.50 1 001 not, 19rona sec

nla

16.50 Indija, igrona serija 18.00 Vileslj

18.20 ~asukJl, ninja warri. ors - .1atJavni progra· m

20.00 1 001 not, iqralJa se~ lija

21.00 Pote!. spOltski pro· gram

21' .25 Auto shop Z2.20 Igm mm

HIITV

16.45 Film

18.30 Vremeplev 19.00 Objektiv I 19.25 T:riumph 19.35 fram~ 20.00 liana, selija 2t.OO Cuoo iivotil 21.30 Vrete gUIll!! nDO Objekt:ivll

22.~5 Ja sam Ivoia sudbi·

ria, sellia 2~.00 GI •. s Amelike ;>3.35 Trlump~ 23.50 Frome

00.00 T,ri mlnuta 00.05 Film

SATELITSKI TV PROGRAM

l:Jill

12.(10 Oi'iO'llnF.!!, 12.tl~ 12.1::30 'lJrfjOma

12. 1150 MltMlI td~ ... I,[~ It Ololp'h;tfm!l.Offll. Si~ pod' potif'O.,..;t-t;· ~$LVOl'i'l

12.111i1 TVk.D.Iendl(}r

1.2.,:30 G_Os.:j)O(I;:tI'icaI;\lO- '3:1 Sfo:..I;C:lelnovt..

13.20 Oi v !!) PLe!rnen 2, $enJ~

14.r;k50 \fiieS'!IUZ"'i"IZIJ~.

;tnal!:01IniJltZik

14..J:1II 'lJ'rfjemeSI"i!rEi

14.ii;W i.:n"ft9~nE!l_ pet1ca 14.:50 ~n:,~nt;! ... I~_"1 1{iOO DI'1~iIGceg:ii!.

eElriJ8

15.:!!5 G~ d'oroolllnl!ii 1.$~ 2.A9A ~ 9Q ~'IWndl,ero~lilillpodi J)OIC .. olli~Js:tvom 119.00 HNl;lt~al,J~

1e.5& Vl~1

17.113 HI'YEI~uHvo 1'l~ HAJ(-:Pr{]melln1o 17.25 8. ical,1:aik snow 1tt, 0 Mrnu~ zcra ... lfa lz

Olelpl'll!lrma. emlsljapco'p040:JQ'tlteIWNam

1a_15 Kod An8. ~ml!:l[a pod pokrovtla~~Norn

1lL28 One,vn[k pl'avJ..t!e. e-mlsija pod ,po:krDtylleljs.Mlm

UUO TvoJa SI!Im :suab€na,~elenO\'al:a

19.25 Mrnura zdra'l'lJ.a II:

Ols!ptllmna. aml:!IllapodpOO:J(]'tIta~&t\'001

19>30 Dna ... nlk ,g,," SOO'1 20,01 V'ri;lems

2ObI:I 2.A9A r 00 ~Iru.

MI, ernl:s~!II p.Qdo poacroviLi!'Jjs-tvom aJ. 1 0 1"'1 Slngl;lo

2CI.35 PUIs: HN.a1$ks :21.50 Ame::rIIl:!!I, dolWl"I}B.

marnlrllm

laat

08.00 SIi!OIslj,~oIli'n L.[vba'!'NE:bo'I!. 09..Jti HOidll"Ul(ijOLZi!!

Cfjoel"l

10.00 T"oi3 $3ir! 51.Idbl. ~lcIOPo'o'~la

fo:,. .. ~ L.ij:OiXlinnMOii'I:.

U_

1 '_40 Ril8.i'I'I ~fei:!'" gil)· E:blEll!lill'i'lil9"4:ln

~;z.40 MI)I;;) tv

rv v rtil!

enog ~rO;'b~f)I~~1 kCN":ltine~1;3.

13.~0 §kOlslCj'PCOg:rar.n t,jj,i'ba ... N'~:OOIL ~4100 Mernl'hls;, mm H)..ao a;p;aIlll$lo:e~QI. "n,

1:$,.,45 HoleI' dliOr;ae 0l'1:l'i "s:ertl,!l.

18.30 Ss~p$lrneJ 11$ Cmor;wcrOC;.llIr'$tvo,~e"'je ~mlg.t1e

17 .. .40 Sl'edge H'aJIIffiiItl:2.

SQr1j:'

18,100 O~jl'Plame.n a. :5ert}ii

18~ K_lStBf"M,Ij)~1)- !iiJdm I[epolama_ PrnkolnlJl1'lka obaII{!o,Oio.eilnd~.oS 1JiC!e'Bn1!l. !amija kuli.uraizBC:lnana I)i'OOI.lAdri8nBl, dci<uml9ntama aarijil

19.1oW Hil((anll

\9..51 Vl!!~ra.!l :20,00 Mer(;y • .s.8f\ja go,~ GI~, sel"ijt!l ea

rrnada

21.30 ~udl!lr8.e:1. i5FJrija

22.1 e ~otl:n~eli:l umovt 4.&arlJ,a

23,00 O,n(l ... nIFo; plavusc, sml!:!lial=!Otl,po:l:Ui'tJtaIJ!ltvom

23..1 Qo Mamphhil, film OO,,co No<:nI 'gla:lb:l!ln~ prD1;Iram.Hlldanll

06.05 T o.mIca I ~~<.J.tOI~ 08.45 ZauvI:]ak

.zaJjubljoni,

ser~a 09..4S ~i'I'il'Ul Ghri8s..

~o.15 Guml!J;5." ser!Ja

1,1.15 lmNrlek za'!Jub1te:nl,

&ellra

,2..105 INm:;!Q.81I:n ~3.10 Maslerchar, reaJlty!jll'l(loN 1'4.40 N'a]bo'ije g,or:ill'li;!l, :;arlt~

:>:erija

17 _oo Yije!l.'tl N-O'li;!l TV 11.25, INrnagiUil1 ,B..10 Pood5Jatrlom

fii!'Bz(kJrri, serne

1a1tS C09:\rPlk l"kI"'E!"N ,20.05 A~,

s:erl[;a.

20.50 N"~bo!jO g,ooins. $Orijn :2~'.50 Mas1archsf,

f"eality:sho'W ~ V eee ml,e vije:;1i

~U!i Ulil!nl,boi'ac, rnm

1)1'.05 xueane pVtq~. film

lat

oo.os 'U z.cIraVOffi :ti;elu 051,20 s.agnJic.a OO,AO ~1B

radi'ID.

•.. 00,55 Vijes,1 10..00 ;1.011'1

tii)Olov

1(,10..36 IB::Q karavan 11.(1(1 Zo$1I1I! mom .... 11.30 &bijali:!.

""~

1"2!..00 iOnevnik

12.1& Spoti.!J)I'us 12.~ Vrijeme

1-2~30 Jg:raj ludtJ.al, budl "elM

13 • .00 Srpskl

ls1.aoenlci

1-3,:'J,5 Ov.3d':Lf1il

f8d.ite1ja 15M Vf}e;s,i

Hi. to Vl"Saij.;j napo~ HI-OrO Ovoja

SrbiJa 1:6,3:5 Slllg:DJieU 11..00 On.evnik 17-20 $1:3

radi'lej bre-'?

1 jI"~45 tBeogradsb I'Irt)l'lilO:eE 18.25 0100

1'1;1-00 $t!:i~ n<llI'lUi 1'9.30 OnF.'nfk 21:1..0:5 G.rl!h

I1Jari.9

mol" 20,.55 P"je5.fil.3!l

bl~D :2;2,00 U~Li'11i( '2!1..oo V1}e.!l-1i Zi3.0$ ;tQ,$1It!i

01.'00 \ljj~~1

07.ao FudbEil, Fe 1'<0111,· FCNUiT!~1 08..4!! Fudbel, Wolr,5burg - Afntf-l!ll'll F'fanli;!ur1 10,00 FuC!bill, OC~i'I'Il"Ii'I!d - Hanoover 96

, '.00 T~Is:, Wf'A. Tumlr M~ati'il

12.00 HoFo;ElI.naredlJ 13.,00 HOil;aJ na jeou, NI!!OlonE!lli'li ~amplooat Njsmai!:kl!l

'4.00 FlI.'dt:;!ll 15.,Hi Ft.ldbail 1&..:SD TMla,WfAo

TurnirM:!!li:lfT'i1 18.00 F ... dbaJ, Dcr1mundHlillnl'\O...-er516 19.00 EkS'LMi'fi1i1 :spc.rto ... 1 Ul1iS Fudb!!ll

2Q,tg Fud.bal, AjfMlht FilIn&;tur1-Bor::l'lum

~'IS rudb!!ll

2:].00 ALJ.:!IlraGj5'1rI juo:lba)

QB,2(II P'm'Ip M:f RiaO DB.SO Mmrfnglln

09.'0 Pi.a:ln Jane 10',00 ToO!) 10'~. 10 11,QO Juk8b1J'X

12!00 :1 'From 1

1:g.1r} Ju:sI$eoMTV 12,:20 MlVExpres!5 13,'10 Oom.atlca

14,00 p.f1Iindi N'ew M,:JQ CI:;a$[(trOilw 14.50 Pimp M!f Rlda 1f,i~ 02itoeMy'Mom.;J 15,40 Mmrtng'ln

16,00 'When I W-I!Is11 119,00 ...,~ Super $wee'l

WofklCI(LS$ 17,00 IlJs.KI To 1319 fa! ;-;.50 :1'Fmm 1

1013.00 IBtQi'ldlN'e:w 18,30 Jukebox

19;00 VldE!Dgrap:tly 2Q,go Mu:si:e Video :FJ'e:-

mk!-rs

20.1 (II JU,:!l1 Sl!Ie MTIJ ~1.00 Roek CI'!2I11 21.50 3 'From 1

22 .. 00 Pranked:3 ~.$) Jef"!3:f!~' $hDre 3 23,ll'J R1Jno'911

rum!lliiil

00.1.!50

Siu..lk~r. ChiiiEl,QpGl1 PCIlifnlii

RolI'r.ojdl 8ielkli:BM, T,rkmK.roit Flal'l(lriju

Kililill9

S-'uker" 8leikli2al'l".!, Trka Kto: F1:.:J.ndl'i.ju Tenfs.wtA T'!.IMlrM;:!Ij,ami :Sn!.Jkor,Cl'Ill"IO (Jo.PEInPeI"';n9 FI,J"-ba.I NallBleleO'o'iet:. Sii.!~$crt!ll'SGrn· fKI Prh;: O-otClnbl,lrg $n!.Jker,Cl'lift8 Open PeIfJng

$,'

~PCIl1cwl

S,'

~PQr1O\1I

Wwe

S,'

~FJlClr1ov1

W~

~I~cl

10""

Ilmiili,Hil.

\o.oc Hollywoodshl liSielil

1UI0 Nllldug,om p;uLl.IfMsml!l tr-ol~

,,2.'110 Rijakal

1'3:.00 :tNo~ni'Skl u·!JecaJ

14.OC1 J~fi[oi~liM"I 15-00 Op.(ll!Jl'l ::;u:ireIJ

lS.OC 5km..O~ $'IIi]et

17.00 li'::oo ';::,..,12100 18.00 53j)l.aC; "..... 19..DC R~]skal Iivo<

~OO O:rogE! 2l.OQ AJjaQ;i I)OI~i

22.00 h'::od

lijifini nm I_

06.30 Mo~ GP JIl1"OI' Tot.

09.00 Polo;oj' i'iiiI":o Thlii PrO

11'J.OO Fu'UtiU Pok(lr 11'.00 P.rOri'lletL.~guCi.

5toke·Ch~ 1 J.OO NBA U ... O

1 J.1c P.r~!#lC1d1 :NI-IL 1 JA.5 USk!j;II.~C

1111.105 PrOn"liOtL.C:EO:{:!C,

Ma:nOI'lHterCi.~. S-unoetbnCil

1&.00 NE!A,~Ai'l1Qo1'1I0 .Pl'loenlx

17AS FlElOi!I!NSA

1ij..1ij F'r~l"I'IiCf !..e?lg;l.:le

N"""

1~ P'regle:c!i:hOla.

n~e-~iQ'el

l~ F'regll;l(!::p,.eri'lie,

l,.e:;iSiUe

~ U!I..-.o; Cl'lampl~ n$I'IFp_QPR.:S~ Hi~[i'Uni1sc ~ Premier

!,.:eague

N"""

23..00 PrsQIOOI

ATPM!:l5:te~ M.il!lml

0'7..:30 WI~rej!i: 00.15 Prlj.;L'I'lssli;p;:1 nov,,, OS.os I{a'k{] sam uPC:mBO \'"B!u~ku 00.311) 'Or. liaU!l

10-.,5 ,Om!; 11..05 SudiJaZ!l

SUl

11.55 'IJ1.1 I GreJ!iI

1'2.AQ ~ gr.a.donai!:elnIIro\M Ijool

1~3D 1F'rlla'l'lse!o;EI

nDV'l!lc 1-4.'15 Dfui

1 ~J::!;5 $'U(lIje ~ StU

1 1S,55 ,Oa. Olaga

~ 13-.,45 'HouPI FCjl 17.3.5 Kei'k-o ~m upo.

maQ ... a~ maJ.ku 1E!.oo ~iGt.ojS

~e.5(J Sv+gI'S:dOfUll~IrJi.

lkolfll~di 11i1.35 OJ.Haus 2025 'Ku~r 'Tun 21:1,.50 Kug,aJ faun 2~ .10 O~. Haus :2:2_OO LjSll:ar po pot-

udlZbinl

22.50 Kil.1i;(I!ari'l UpDZllI!ID ,""U M.,1jl!;u

z:i3.1Qi O~.HBuS

06,05 Wam:lOrin:g Ey~,t.ilrn

1J1.50 HD$lli3L Bindl,f!lm

05125 M~lo.ThIii" MitrOl"'CtBekOd,l'i· 1m

11.00 No'lSlnc:c YOU, ~ill'll 12',:;30 W(!InClerin{! 1:'.flt,r:ilr1'I 14.1U Zl'o'OlnijO b~jJ'l.r:ili'l'l 1.fj,As u:e My :S!:!IDy, film

17_15 w!IIn"-errng I:Ve-,

ro",

1ijJ;i:) EIiotJcno 'l'j:ent;{llnje.,

"'"

20.30 ~

flregl;!ll&. film

22.05 fsmlly In HEdIn;g.lilm 23.40 Not Slnce You.fiim

07.3! BooJa ... 1 ~ McLiOI( 09_1.0 Ubl:!ltvo,

napl:;aJaj:lj w.:o5 ElO1.!l"iS ,n.45 NiI!'!I.lsJl ".30 t..... 1,Z2(I Sroje ... 1 ,MS Dl1!I-Irei 13..:55 OdJelj1mjFj

~4..,4(I M-ellalc

~ 5.3Q Ubh!ltvo,

napl$.EIJa~ ~$.Hi O!Qfdan ,7.00 Od'Jaljeflje 1:1A.S ElrojO'o'1 1B..3il O~reI 19.1! Boon.:!!

:20.00 ElrQjti ... i

~ OfOldan :Z:"I..ooZJol:i~

uifiO'llI ~ ZkI~lnaad umgy'j c:J...10 Of-.lf"Sler :23..:55 Dkl'l.11en.

m"""""

UTORAK 5. 4. 20 II.

BHT1

HAIAITV

07.00 Dobm ju!tO

Program.za dje~u i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe

09.15 fuie Boo, aoim rana serija 09.20 CUdesni svij e~

obrru;ovna serija, 22/52 eaas Nema. problema

10.00 BHT vijesU

10.15 Pies iivola, igrana serija, 6/125 11.00 Moj a mala ~uhin ja, r.

11.1 0 Avenija Ocea n,

igrana serija, 991130 12.00 BHT vij esti

12.20 Dimenzija vise vise,

program iz ku llure. r. 13.15 Domacalektira. Uhode, r.

13.40 BH gaslro kulak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijes!!

14.30 Go.rko-slalko,

igrana senia, 711229, r.

15.00 Odlican, 5+, edukativna serija

Pro Q ram Z3 dj eeu i mlade 15.05 Uti liea, kviz

15 .. 30 fuie Boo, anfmirana serija

15.35 PusHnja, drama .

15.50 Kili Kia un,

animiran a selija, 10/28

15.55 Istini!e price, animirana serija, 10/10 16.10 Naucna postignuca, 23/47

16.30 Gorko-sialko, igrana serija, 72/229 17.00 Drustvo znanla, dokumemama senja 11.30 Sve u svemu, dnevni magazin

18.45 Misi macak, animirani film, 1 0/26 19.00 Onevnik

Kultul~ Sport Vrijeme

Busi ness News

ZO.OO Elel, igran~ serija, 49/136 21.00 trta, po liliekj maqazm 22.00 BIIT vilesti

22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Planeta drveca, strani

doklJmentami program, 1/1 (I

23.20 Nogomet.liga ~ampiDna.lnlernalionale-

Sch a] ke, C elvrtfinale, snima!< 01.10 Business News, r.

01.15 Sve u sve mu, dnevni m agazjn, r. 01.30 Plegledprograma za slijedu

08.30 lIakimoglu, turska serija

09.30 Siol za 4, kulinarski show, nevasezona

10.00 Bilo jednom u TUlskoj, hrska serija

n.45 lanina vremenska prognoza 11 .. 55 OBN Info,

informativni program

12.10 0 alina vukova,

turska kriminalislitka selija 13.55 Hakimoglu,

nrska seria

14.55 Garld iivot,

nrska tele novela

16.15 (IBN Inlo

16.20 Go rkll:ivol,

Illrska lelenovela

16.30 Siol za 4, kuUnarski show,. novasezona

17.00 8ilD jednom u Turskoj, turska se[ija

1.8.45 Lanina vremenska prn~noza 18.55 OON Info,

inlomnativni program

19.15 Arhiv s rca,

talk show

20.00 Gorki iivn!, turska telenovela

21'..45 OoUna vukova, turska kriminafisticka serija 22.55 Vox popu Ii

23.00 Nasa ma la kli n ika,. humOristicna sertja 23.55 Parazil, film

01.45 0 B N In 10, inlorrnativni program

06.30 D o~ to j utID svim a, j iJlamj i program OB.30 Hayalovei, dje~iji program

09.00 Bumba, ertani film,. 58. i 59. epizoda 09.10 Gar1ield, crtani film, 17. fpiwda 09.20 Lijeni Blad, crtani film, 13. epiwda 09.45 Sirene, crtani film, 47. epzoda 10.10 Plav.i zma.l, eltani film, 15. epi20da

1 0.35 Oakugan, ertani film, 47. epiwda

11.0 0 Su~e Boslora, igrana sen la, 1 . epizoda 11.45 Vijesti

12.00 Bioclinica

12.15 Najbolje godine,igrana serija, 23 .. epizoda 13.15 Pali andeo, igrana senla, 152. epizoda 14.10 Moje dvolisle,. infomnativni program 14.35 Nema visezeko rek'o, istrai'ivacko-doku·

menarni program 15.0.2 Biaelini ca

15.15 Top S~op

15.50 Kad lisee pada, igrana serija, 12. epizoda 16.53 Sport cenlar

16.55 Najbolje godine,igrana senia, 24. epzoda 17.52 Biomelellrolo~Kaprognoza

18.56 Sasuke -Ninja ralniei, zabavno-sportski TV show, 83. epizoda

18.20 Sasuke -Ninja ralniei, zabavno-sportski TV

show, 84. epizoda

1 B.45 sesna Su nee o.siguranje 19.00 Vilesti u 7, inforrnativna emisija

20.00 Kad lisee pada, igTana serija, 13. epizoda 21.00 Zvijezda mOles bili fi, audicija

22.20 Suze Bosfora, igrana selija, 2. epzeda Z3.25 Najbolji oll.najbollih 4, igrani film

01.15 Nijemi svjedok, .igrana serija, 32. epzcda

07.00 Ooblo julio, jutamji program 09.00 Vij esli

09.05 Gospoda Barbara,

i grana serija, 170. epizoda, r.

10.00 Crlani Ii Imavi Piplinzi

Mali I etee I me dvJediCi Gladija!orska akademija

11.10 Villa Maria,

igrana selija, 90. epiZOda. r, 12.00 Dnevnik 1

12.15 Gosp ada Barbara,

igrana seriJa, 171. epizoda 13.05 Pod srelnom zvijezdom,

igrana serija, 17. epiwda, r. 13.5560 minuta, politiCki magalia. r. 15.15 Vijes11

15.30 Sprelno-srelno, tv igra 16.00 Villa Malia,

i grana senja, 91. epizoda 17.00 Fede racij 3 danas

'17.25 Ezel, igrana serija, 4 B. epizoda 1B.2.o Pod srelnom zvijezdom,

i grana serija, 18. epiwda 19.08 Up lin ill, kviz

Finansijske novos!] 19.30 Dnevnik 2

20.10 lolo, prijenos izvIacenja 20.30 N egomel. Liga plVaka.

Real Madlid - Totlenham, prijenos

22.40 Ljubav lkazna,

i grana serija, 7. epiz.oda 23.30 D nevn ik 3

Finansljske novos~ 00.00 Pregle lP u nogometu 00.2.5 Ha.ski dnevnik

00.55 Federacija danas, r, (11.20 Dnevnik 3, r.

01.50 Pregled programa za srljedu

am za djocu

1 0.21 Gnmove balk~, pro. gram za djecu

1 0.45 Barimba, plGgtam za djecu

11.00 \Iljesti TVSA

11.05 Non·s!op, Igillna seTija

1.1.35 Veli~ "Mivanja.

B Be Igrana senja

, 3.00 Vijest! lVSA

13.15 SfNln magazin

13.45 ObavBzllll, smjer 14.20 NoSi' al.!llJn. dok pro-

gram

15.20 lI<lil\~ iz cijelOfl slIIjetao pmglllm za djecu 15.35 Fre~er, Igrana serfja 16 0 Dobre l'ibracije, rel'ijac Inl proglllm, Lilivo 17.00 Vijesti 1\ISA

1.7 ,05 N~avak dobnll vi, blllcija, rel'ijalni pro. grnm, u1ivo

n50 Non·Slop. igrana

sert]a

1 B.20 Tillih, dolt senjal

1 B.30 Dnillllik TVSA 19.00 Vttamirlix, program

ladjiCU

19;02 Noody, progmnl1a <!jocu

19.15 Cani i MilTll). program zadjocu

19.21 Glimove oojlre; IJIO' grarlllll djecu 19.45 Barimba, program za djocu

20.00 M~akataS1l\l[e,

do~. program

ZO,50 Tanh. dgk oonj~1 21.00llvot izdra'llje, u1iv!I 22.0U Vetemje vljesti 22.30 Velika oceldwnja,

iQranase~la 00,00 Me!Jakatlstrofe,

dok.[lJogr.!I1l

00.45 Drrellllik.1VSA 01.15 ThO! i zdrrI1/lje 02.05 Sarajevo an,. emlslia

lZk!J!lIJre

02.35 V~mjll vljlls1i 03.05 Velika oceldvanja.

B Be Igrana serija 04.35 N.siau!ori. dolt program

05.25 ZlvO! Izdravlje 00.15 S[!OI1 mag<l2in

• :i,illb1:f:li'.

12.05 Igrani film

14.0 OJa sam lVOla S\ldh~ na, i!JllIIla oorii3 1600 EUsa. igrana sliIij," 17 .LO Nijemi svleOOk, i!lrana senja

IB.15 KI'iz

19.00 [}nevnik HTV Oscar· G

19.30 R~emilirBllje D~e-

lIIlika HRJ-il 20.00 Elisa. ig<arl<l slilija 21.00 NaSi! reanest

Ifl#rlJH:

lo.ao Hrana i. vino. emisija 17.1 U Ja sam (oIoja sudbin<l_sMja

17.50 Covjek'i zdlllvstverJil

lrullura

16.50 MarIle~ng

19.00 Dnevnik KISS

t 9.30 D"evnik HRT 1 20.00 Extra Plus, lrun!akt

emisija

21.00 Ja~tvoja sudbi· ria se:rija

21.35 Konlraveml-by Dra· go Pllltko,emislja 22.15 Dnevnik 'KISS

23.15 Sa Zemlje msa, emisija

08.00 NOV(l JlJko,~lam, <POfltam

10.UO Edtmonl, ti~jIi~er· ska5e~ja,. r.

10.aO Vijesti

10.35 Ja sam !Vola SlJdbi.-

na, r.

11.00 eMss Anglll,. r 11.30 Vjesli

11.40 SJlOrlWIl5<lniprogr-

12.00 ~ ea "e, lilbavni

program.r. 12.aO Vijesti

12.35 MUZlka, akatlrelnostl 13.00 tnwrvju dana, r, 13.30 Vii.llSti

13.35 lOl'l;i ,na tmajeve.

crtanlftlm,r ..

14.10 Muzika, akaIirelnosu 14.30 Vijesti

14.40 S]lDrlWIlsan program

15.30 Vilesti

15.35 SO!laoMClI~ l'ijema,r,

16.aO Vijesti

16.35 Za svaku oolB:;t Ira· va rastB,,r.

18.00 Ed!mon~ tioo[lltef·

ska se~ja .

18.40 Onevrtik

m.15 ~Io da ne, lilbav"i

prOflram

19.45 Hit darlil

20.00 tntervju dana

20.40 ~]lDrtsl(6 :1e<,Jendil 21.05 Ja sam IItoja SlJdbi·

na

21.35 Fals~tkalOn. film 23.05 Yi!esti

23.30 &0 da "e, la.bav"i progtam

00.00 Ja sam Ivola SlJdbi-

na

00.30 .As1rolaglja 03.00Mu~ka

.,n

23.55

FILM,OBN

.:fl!:'!!I~

00.10

14.00 Iz dana u diln 14.U5 Same za smijel1 14.30 Zespon magalln 14.55 MIlli ogla5i 15.00 Vijesti

15J}5 Ja sam IItoj. SlJdb~

na, i~llIIla senja 15.35 MUlitki spotovi 15.55 NilIDg

16.00 Iz dana u diln

16.10 Un!;) kanlOna. repri- 13

16.30 Za.svalru OOIesI Ira· va rosie, repirza 17.00 Discovery. doklJ-

mnetami program t7.30 [}jocijl program 17.50 Ze spon plus 17.S5 TV ilIDg

Malioglasi

lacO N~java: Zenica d.· nos

1 a m frejzer,. humori·

sti~ka senja I B .30 Mali oglasi 19.00 Z~nica danas ZesllDrt!ll~s

19.30 Muzitki $jl(Itovi 19.55 Obal'jeStenja

2UUO Ja sam lVOja SlJdb~

na,. serij.

20.30 TV izIog.mali Ofllasi ZeS]lDrtplus

20.40 Razilioonita 21.3:5 PLllopiS. 22.300t-ll'jeStenja

14.00 Oei du~e, turska serija

"4.30 LBgellde BH ~porta 15.00 Svl vole RejlTlDrlOO,

serija 15.30 Oliver Twist

, 5.00 Pensacola, $erija i7,00 Flashvijesti 11.05 Ludo S(Ce. seIl]a 16.00 Gla. naroda

16.30 Ja sam II'oja sudoi·

na, sen]a 19.00 Derus napasl 1.9.15 Epp

1.9.30 Dnevl1ik IFTV 20.00 Vije:sti, Ie

20,20 Svi vole Refmonda.

oe~ja ZO.45 Epp 21.00 Intervju

21.30 Birnis magalln 22.0n Ja s:am tvqja s"dlll·

na,selija 22.30 Romske plite

FILM, PINK BH

Ustaza odstrijel

Majijaski bos Vinsenl Luka dolazi pred sud da odgovara za svoje zlocine. Ali u dogovoru sa korumpiranlm pOlicajcem o·n saznaje Hstu svjedoka koje namjerava da ubije. Ipak, na posljednjem zadatku on dospijeva u pogresnu kucu.

Uloge: Zan-MiSe I Vinsen, Leo Rosi, Lans Henriksen

Reditelj: Vilijam Lustig

Sara ne moze preZaliti supruga .koji je zivo! izgubio u aulomobilskoj nesre6i. Dna je pred porodom Ie' ce za Bozic na dar dobiti poklon koji ce je zauvijek podsjecati na njega:. bebu. Njeno tugovenje prekid'a kucanje c:udne zene, koja tra±i da se posluzi telejonom, ali u'brzo postaje jasno da zena Ima sarno jeden oilj, a to jebeba ...

Uloge: Beatris Dal, .Alison Paradi, Natali'Rusel, RedHelj: Aleksandar Basliio, Zuhjen Morl

13.10 UbertvTV, in[ormatilllli magillinradija Sloooorlil Evropa 13.35 TeSanjska hronika, Inlormativnl program TV Smart T~anl 14.00 Na Ir.Igu, dof:lJma·

rttami program 14.30 Odlitan 5+. progrimzamlade

14.35 lI<ljke. jz ciielolJ svi· jela, cnani~1m "4.50 Wild ure, crtarU film

07.00 Sarajevslm jWo, InlormatiIll1O-ffll'ija" Ini prQ!Jram. u1il'O

1 D,OO VJtarninix,~rogram zadjacu

1 C.02 Noooy. prog,ram za dieCIJ,

10,15 Carll i Mimo, jlI1Jgr·

KISS

12.50 ReportllaKlSS 14.30 [}jetjo veter.laoolIIlaemislja

UTORAK 5. 4. 2011.

PINKBH

116,00 Lola, telenovela, r

07 ,00 Mje~ovili brak, S8 lila OB,OO Ljubav u za Idu,

h rvalska ig rana seMja, L 09,00 lldri musKi, talk show, ulivo 10.00 Ve,liki, brat, reauly show, 11.00 More Ijubavi, telenovela, r. 11.50 Turislpoint, kolalna emisija 12,00 Inlo lop,inIO.program

12.20 .labranlena Ijubav, telenovela, r. 13.10Velikibral, reality show

14.00 1010 top, inlO.program

14.1 II M jesoviti brak, se nia

15.00 Lola, lelenovela

15.45 Merkur sve Sio pozelirn, ernisija 15.50 Inlo top, fnt.program

15,56 Za zdrav i lijep()srnijeh

16.00 More Ijubavi, telenovela

17.00 Velikib rat, reality Show

1 B.OO Zabranjena, Ijubav, telenovela 18.50 Inlo top, centralne vijesti 19.05 TUristpoint,

kolalna ernisija 19.11 Ljubav u zaleau,

h rvalska ig rana serlja 20,00 Veliki brat, reality show, pregledi dana

20.45 Hiraj!e svojhil,

muzi tki program

21.15 Ami G show, talk Show. ulivo 22,30 Velik'i brat, rea[rIy show,uzivo 00.00 City, zabavna emjsija

00.10 Lisla za odslrij e!, film

15.00 L!ltJo SIte, \l1Ier1O\l!ila 16.00 lJIvoofii p~ram 11.50 Wild L~e. crlllni film 1 B.OO Vog,oo(jans"". hmni-

ka,lnJorrnatlv!1iprogram

18.30 SMS mlJsic. mllZM!1ii p~ram

19.30 IRLB. - p~ram na bosa~skom iB2ifaJ 20.00 DofaJmeniami pIl)gram

21.00 lIido so;e, \l1Ier1O\l!ila 22.00 VogoUa_nska hmnika.lnlorrnativnl program

22.30 !sUn., emisija 0 po.

I'I1lIkIJ

23.00 I,HJ.B., pIl)gram 'II .. bosanskom'jeziku

HEMA

09.00 EI prole. s~rljskl program.".

1 0.00 Hema ~gazil1" ~errtraIrIa inlormatiVrIa ami~ja.r.

11.00 FirJ3I score, sporlEl<l p~ram.r.

12.00 Mu~ekl pmgram + Sms bo~ + Promo· cij;lprograma 13.00 Mu~cklprogram + Sms bo~ +'Prom~clj:apmgrama 1400 Mu~ckl 'program +

Sms box + Prumo, eija programa

j 5.00 1i1Jesti, InlormatMIi prfI!lram

16.00 isl<rii l<ullure. wlsljil o umjetnos~ i IrulilJrnimzbllraltjima,r. 17.00 Na$i Rg!)IJVori. mle-rvJu,r.

1 8.00 Viles~, 'il1lormatMIi Rl1ljJram

19.00 TV liberty, magazil1 Radij;1 SloIJ(J(Ina E\IInpa

20.00 ReJl'll~

21.00 Nail raz!)IJVori 22.00 Hema maga:!ln,t:e·

rrtralna inlarmativ~a amisija

23.00 i'mIlfWTl:!a: dijasjl'lJru

IGMAN

14.00 Lcl(a]~i irlfQ

14.30 Dollije i lIoside 14.55 Ezar1l1ll~ndiju na-

ma<

15.00 The Anal 1..e!J<lL}'. igrana seriJa

15.46 V1adar svje~osli, djociji progoam 16.00 Ojec:a uta~1 Kuraflil, djel:ijlprogram 16.15 Mall killian, djB~lj pmgram

16.30 Cr!ani film, dje~iji pr· c~ram

l' 6.45 Dj<3t:<l.ueB ilahiie. djocijl program 11_00 Djecij svije~ djetiji program

17.10 Zvrk, djociji.lllfOgrnm 17.31 Ezan lit AASam namaz

17.36 VfijBrm je za poicu Islam ~haMel

17 .50 ~kokiarIjati. djBoijl pr()gram

j 8.0e Lokalni info

18.30 Vladar sI'jBUGS~, djel:iilprogram 18.45 D1amljB. vjerski program

18.54 Ezan III JaD:jIJ nama<

, 9.0U Uoonje Kurarla, Vier.Iii pmgram

, 9.3U llallije i kaside 20.00 Auto Shop ma~n.

BIlllsila 0 3IJlomab~ Ilzmu-

ZO.30 Mu~,,~ P11lgram 21.00 Allah I\r1iSlly. Ka" munafu. do!Ium~ rrtami program 22.00' Islam Oh<!mlel No-

sIloodTime 22.30 lV Liberty

14.00 Novos~

1 4.05 Bjela lad'a 15.00 J!I8na 15.00 Dnevllik1

1,6.25 Kradljivac srca, oon"

ja

11.U5 Marketing 17.lD Biela lada

1 B.OO DaIl3s u SrpSkoj 18.25 Mrukenng

1; B.30 Monilonng

l' 8,55 MrukeD"~

19.00 sport IIash 19.20 Marke~ng 19.30 DnBvnik 2 20.05 MaJteting

O!l.10 Pod sretn n m zvij ezdorn, tv novela

.Ma.lalv

10.00 Barimba, crtana selija

10 .. 09 Mekanike U misiji, crtana serija

10.22 O~ekers, crtana selija .

10.45 .M ali dnevnik, repr1za

11:05 Robin Hud 2, seJija

12.00 Dnevni k 1

12.20 U tokusu

13.00 taka opera

13.25 Relrov)zor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.00 TV podsj slni k " Isidora S sku lit

14.1 0 K arrnellta, serii'a

15.00 Vijesli - sa tumacem gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, fv novela

16 .. 00 Re'publika - Pudnnje

16.27 Izvjeslai" sa banjaluBkeberze 16,30 Srpsh danss

17..05 Pod sretnn m zvij ezdom, Iv novela 18.00 .Banjalutka. panorama'

18.45 Mekanike u misiji, enana serija

1 !I:06 Upilni k, kviz .

Finansijs!re novosti 19.30 .Dnevnik 2

20.15 Fudbal. - Liga sampiona, sportski program 20.35 Fudb~l- Liga sampiona, Real Madrid - Tu-

lenhem, direktan prijenos RTRS preporutuj e

22.55 Dnevni k 3

23.1'7 Sport

23.22 Finansijske novosti

23.30 Fudbal. - Uga ~ampiona, pregled 00.00 ZaJetle, film

20.10 J!I8na, ,erija 20;55 Marketing

21' UO -Dmo na bijein 21' ,50 TV dolrum~! 23.DO A!m

1 5.00 AuIIlSoop magazin 1'0.35 Embl.ema

1'7.00 Serija, Tl si moj. SUo

dtlino.''-

17,30 lV vita shop 17.55 Hrana i vino 18.30 Dan - mf. BIllisija

1 a ,55 Vraroonsk.1 jlI1)QIlt)--

1>1

1,9.55 SMSOgiasl! 19.30 I'llnal 19.35 Game Zone 2D.00 POO lupom

21 .15 Tl sl mllja ,udblna, serija

21.55 Vremenska progllt)-- 1>1

22.00 GradoI'! i reglle svijeta

Z2.JO Gla. Amelike' 23.00 Ulmkom u~vo

GORAZDE

17.05 SMS C.h<!1

1 B.15 Sesbice. igrarla serij1l

1.9.00 Dne\ll1lk M"zi~klprfl!lram 20.00 Repor!aZa

20.30 Balkandisc. m"~~a emisija

22.00 Ja sam !'Ioja sudbl·

"IiI.Sefija

22.30 MtlZicoom p~rarn 23:00 Dne\ll1ik, r.

23.30 Glas i\meriJ«l

VISOKO

17.00 Pnigled program. 17.01 Sport,ke Ieg6l1der,. 17.50 Hilna slll!ba r. 18.50 Oru~o polLIVriiw81. 19.30 Onevnik FTV

20.10 Sjet811ja

20.45 Aktuelnosti

21.00 Svljel mlad;"

21' .35 Hllna slll!ba. seliiski

:program ZZ.16 lV Liberty 22.45 Aktuelnosti r. 23:00 TV ,kane

13.15 P811\heon pl1ljJram 14.15 TViilallla

14.30 Vijesti 14,35Kr;iji!i<o zemlja

Intermoco 15"05 Sport" 15.2.SlnIBrmoco

15.30 ilIJlUilll~ kutlllnl r, 16.00 Gniij BIH: OOlflilCa

IBkIira 17.00 Top sI10p

17.l 0 Pte!i, pie!! igrana serf;a.r.

HI.OO lV ~1«J1il. obrni\l\ll1i

pro~",m 19.00000\11111<1

19.30 Muzifki program 20,05 TV illlelVju, int, pro·

gram

20;50 Druga strana pnCjl,

inl. prQq/am 2L30000\ll1il<.2 2Hio ,pl.eSi,. pleSi

22.40 'KiI~ prlroda UM<lIi udarac, dak. serljal

HIT TV

1U5 :ri!m

18.30 \!remeplav

19.00 Objeldlv I

1.9.25 TriuITljlh

20,00 faina,oorija 2i.OOLitnOOim vIii'll, mu·

<jtkllemisi]a 22,00 Objektiv II

22.35 Ja sam tv~ja sudb~

na. senja 2.3000 Gla, Ametike 2.3.35 TrivlllJ]ll CD.Do Tli mtnuta 00.05 firm

.: II jtjI~ lilt

1 '5.49 Sport t:enlar 15.50 1001 noc.lgrana

SOO,"

15,50 ladiia, igrana se~ja 1 B.OO \liles~

1B.20 Sasuke, Ni~ja Waffi-, 0fS, .iIilbavrJi progra· m

18.40 :MLlzil<a

19,00lnlormator

2.0.00 1 00li1OC. igrarla serfl~

21:00 'Igrani film

nzu Igrani film

F'mIt:,.ilprWi:rjj~lIIII1. 21

SATELITSKI TV PROGRAM

1:lil_ 1:la. 1:111!'~hl lile
15.55 ZABA r 90 seku- 1.2.00 EUrcJll_!agiHZln 08..2.5 Tcmlcal 09'.CJ5 U zdravcm
Ildi, em laila pod 12.00 MOIa TV prijaU!1jl, bjelu
~O~"OVite- T'IJ'II'rtrc-
NI.nlnkLJ~ tflaita se.rlja 09.21l SI.gali","
16.00 ~~a~~a u~ivo Crtanlftlm 09,QS Zauvljel< 09'.35 S1.a radil_e,
16.5e Vijes~ 1!l.OO ~:g~~ program zaIJu'b!jerli., bre
1 i.1 C' Hrvat9ka 'uiUlw"o serjja 09'.55 V~eSlI
17.~O HAK - Prcrnet N;J;.ortJIe-:;!:lk.a 10.0:5 'Gum US" 10=00 Kvadratura
~nfo I<ralkt spo] kruga
17.21 Mlnuta zdrav'lla. 13.40 Hamalille aa er- serija.
iz. Dletpharma. 15.30 ~~~j~~'ef:~~_ t 1 ,.05 Asl, aenja 10.29 Putcpls.
e mi$1ja fsOd po- 12,05 2auvljek Kuba
k,ovltel stvem nerama za rJubll""l, 11.05, M •• I~i
17.25 8. h!, talk ahow 15A5 Hotel dvcrac ,.,11" p~ogJ"am
18.15 ;Kodi Ane, emisl- tsse f:~~~ ::;~~. a 11.30 Srblja na vozl
~:,i$~:~krovt~ 13.05 IN, magazin
17.2(1 C,nop,,>" 1"4,.00 Maste_f'(:tJe't, 12~OO' Dne-vntk
18.28 'Dn:9Vnlk pia- roeansrco, aerl- re.aJityShOW r 2.1 ~ Sport plus
vl:.Jse. amislja jaza euade 'MM) Najbolje 12.25 vrijem-&"
fiod pckrovlte- 17.40 Sledg_e Hammer godina, sianle na
18.40 ~~:~'~,stJd'bl~ 2,$e~a putevlrne
18.10 DIi.I'!~I! Jamen 2, serija 12.30 zvonce
na, lelenoveta sen a 16,00 Giumus, 1 ;J,.OO T'I"WOJ
19.25 Min uta zdravlja 1 PJ.;!)5 Krstarenla svje- sorila
lz metptrarma. [Skim li.epota~ 1.7 . .00 VlI as !1 No"" 14.00 T,abloid
~ml"Ja POd po· rna. Prekomor- 115.10 Vrljemnlc:za
19.30 :~~~~il~s't:vom sk}e Ol)aal&, Au:- 1,7.:1_5 ~N' maga2in bebe
straI1ja., Sldn_BY'- 18_.10 Pod sremcm 16.00' Q'oI"Q je S'rbija
211.(1' ZABA - 90 sekc- DarWin. Od :Pa. 2'1i'ije~dom ,
n~~~~I·~~ er nka do Indl- $-eriJa 1~35 SIOS.alioa
jsJmg oceana, 17.00 'Dne-vnlk
20.10 '~al ea Dutro- d:oF-..U!TlE!lltarrta 19,,15 Cillevllik 17.20 S," rae lte,
vnik. Has'ki epl- ser,lia No'r/€'TV ibre?
log. ooxcmente- 19,.45 Hit dana :20,,00 N-ajbolJe '7,45 'Seo9'ad.k.
20.00 ~ff:r,\!:lodno 1951 V.Oeras gaelne,
20.QO Mercy" sarfja h~.LJnika
21.4SParaI.l. 20'.50 Ciklus tinejdZeJ- serija 18.25 Oko :m<lgazln
22.~O Dnevnik:3 sklh ~omedrJa_ .20,,40 Llqa prvaka. 19.00 S,rbija na vezt
2:2'_4S VriJeme Faku net za guo R.or IM)- 19.30 ,Dnevnik
22.50 ViJ#stl jz ku~ure bilnl'ke',mm Tottenharn. 20_05 Gr-e-.n nJoEI:n:e m,a-
23.00 Aeuovl2:or. to. 22.20 Zloe:lnal:kl urnc-
vel: na nalpriro-- 'Vi4,serila prilO1los Ik.
dnO 4, s.enIa 2:3.05 Dnellnf'k pla- 22.A5 Vefernje iJ1Jesli 21.00 Tabloid
2$.50 Retrovitor. :Dragl VUSB, emlsl,[a :23.00 Mr. Sean, 21.5(], Muzicld progr~
00.15 ~:,:~;~&- ~Cd pckrocne- serfja am
23.15, ~$~~:"IIO za ee- 23.30 SafIBci Uge ~.~ VII Mira
na - prlnceza ra- etan ~'l/Cil, fi lm prvaka ManIa iP"ola:k
t~lca 4. serija
01,.00 Zlotrnai5'l<j ume- 01.05 No<:nlglaW.nl 00.00 Pull.kupllonla 23.05 Dobro je, d
~14.'S.eril.a program. Hit da- '.Ig rani 111m obro [e zniilU
na IlrnN4t¥!-

0'9-30 Pregledl be:lg;i,-

1 D.oo ~~I:J~~;ok.~ r

13.00 World SlrOl'l.gl!!lstMan

raso NeA uve

13.45 Preg:led Mote OP Jerez

14,.00 Ftegled: tl".l$k~e Ilgo

14,$0 PJegled: Champi'-onsnlp 15.00 Real N SA 15.$0 f;lregled Preml-

erLita,gu(!

17.00 ~~~~~ff h:i'a~

10.00 Premierha-

18'.15 ~~~~~i

10.30 Us,lcijavanje

19.00 g~~~ ~~~~h~~

United

2030 :J!~'~r~ ~1:ml

21.ao NHL San Jos. -LAKlng:s 23.00 fulrrmpoker

07,,00 Vljesti

07,50 ~~~~~i. Sal~.

Q4

Q8:A5 ~udbal, Oortmu_ild -, HannO.... e.-96

10,00 Fudbor. Aln "a- 1"111 F'rank(url ~ Bodium

1: t.3O KoSark.a

12,50 ~~~~I~:'"

cnat nauja 14,.00 Fudbal 16,00 rudbal 16.30 Kosarka 16.45 Mafl rud"b:al.

iaC10na"n' amp:ionEII p""lj.

18.00 Nj'_OI<. ',9.30 HOkOJ na ,""", N_ach)rtaln:1 ~amplonal NJema~ka

21..45 Ka,lIng. $..5.

Muskarcl

06.05, 19raj, min 07.~ Elgll1 Days To uVe,Jilm 09'.25 a. My Baby. film

11.00 ,I Wanl Som eofLi3I To Eiilt Choese With, iii ill 12.30, ;lgraJ. 111m 14.10So;Ocno vje:n~hj.&,

film 15.45K:idnap:ped'. 48 Hours. Of Ten .. or. fUm 17.15,lgraj.lilm

18.55, :Elghl Days: To Wve"filrn 20.30 :Formos.:! 'Betrayed. film ~.05 D •• ~Un ••• film

23-4C Umanjeni ikap.aI:iU:it" fUm

00 .. 45' :BioeiKlizam, Tr1<a K~oz: Flartdrfju

oa30 ReI] reld 00.45 S-"..~ 5.porta~ (19.00 Fudb'J

10.00 K.~ing, S.~.

M'u~Si;arci 12.00 Sv~ spor1ovl 13.00 :6ioeil';.li2:am, Tr,l<a I<ro% F'iland~lu

14.00 5'nuker. China Open P'Elking 'S.30Fud~.' 16.30Ka~lng, s_~.

Mus-karell 19.3(1 Tenis

20.00 $v1.PMOvl 21_00 'Boks, Z. Judah

~:K. Mabuza 23,,00 Eks!remnlspcrto..n

~,30 Borila¢kl.p,m

11rnlldl~!I- 1IIIilll:~II·~. IN:lHI' I N:lBiI11i1-
1 Q.oo Sktiv€fI,i 00.20 Pimp My A ide '07.3Q VIII Gr.I' 0-7.35 Brojevi
:svllel 1"J8.50 Disaster Da.te 08.15 Prtja. ..... i seil:si' no· 08.20 M.i:lt[:ok
",at;:
1'1..(10 Na d'ugQITI 00.1:0 I -Used To Be 09.05 KakO um ",po- 00.'0 Ub.iStvQ,
ptrtu FaJ :!_,nao va~u ma~ napisala ie
prema dOlje 10.00 Top 10 0110 09.30 ~~ H:aus 09.55 :Bouns
1 "Ii.oo Jukebox
12.00 Alje~e I 12.00 :3 :Frcm 1 10.150i:01 10.45 Neslall
~1'Y-01 12.20 J"$I See MTV ~~:~ ~~~~~~ S!il 11.30 tlNa~
1'3,,00 ~coge 13.00 Rock, Ch:aJ1 12.40 5'111, gra~o- 1 :2~2C- 'Brojevi
1:4.(1) Joe [I !o 14.00 Bland New na.i!:elnlk.o'fj IjlJ~ 13.05 Odslrel
Isljria? 14.30 D['Saster Date di '3.55 Ool.'I."le
13,.30 PrlJavl, s.-ijk.$~ no-
1'5.00 Opa:sn] 14.50 ~rmp My Ride vac 14.40 M ollok
$u.sreli 15.20 Date 'MV Mom:3 14,1~ D.roi 15.30 'UbISlIlO,
16,.00 Skrlvenl 15.40 Moving In ~ ;:~ g~_~~:~:, S!i I na;pis.a!aje
svl]el 1S.oo Made 16 . ..45 ljekar po por- 16,15 Dfordatl
17,.00 Kod 17.00 Teen MOm udiblni 17.00 Odjelj.~_nje
!::rveno 17.500 3 Frcm 1 17.35 :Ka'k,o sam upo- 17.45 8rojovl
lS.oo ~.P'~ 19.00 Brand now 4nao 'I,oa~1"i !Fna- 163Q Od.n.,
1 e.a:Ll JukebO';( r 6000 ~f~ \Grejs
ps[ma 18.00 Videogra..phy 19.1 is,Bauns
1.9.00 Rlleke I 16.50 Svi' gradC7 20.00 6,ojo"
19.ao Ju"" See MTV nate1Ilik,O ..... i Iju'-
zwot 19.50 MTV Expr.ess dl 20.45 DzcJdan
20,00 BuganlJ"" 2Il.1.Q J"SI See MTV '19.35 Or. ,Hau:s 21.30 Zlo~fnackl
supelal;.110 2~:2Il Hlp Hop Chart 20.2.5 KugarTaun umovi
~O.I5C 'KugarTaun
21;.00 In:!enjerske 2r.~ 3 F,om 1 ~:~ 8tJ~:~~tg:: Z2.ro Zro~fna"kl
ve~e 22.00 Hard Times or LJm~1
:22.00 K04:I crveno III e.(g .... 22.50 Kako sam upo· 25,,10 Delt:s'ter
22'~20 Chapel Ie Show znao- vaSlJ :ma~
;!3,00 6ugalfiJ"" ~.15 ~~Ha,us ;!3.55 Okru~'en
s:uperauto :22.40 Reno 91 '1' mrtvima 22f'E!Uk,'.,~0!i'·'.

SRIJEDA 6. 4. 2011.

BHTl

07.00 Oabro julIo

Program za djecu i mlada, r. 09.10 Be Ha Te be~e

09.15 Pustinja, drama

09.30 Istinite price,animir.rna serija, 10110 09.45 Naucna postignuca, obrazovna serija.

23/47 10.00 BHl vljestl

1.0.15 Pies i:ivola, igranaserija, 7/125 11.00 Moj a malaku h inja, r.

11.1 0 Aveni ja OCIl'3 n, i grana serija, 1 00/130 12.00 BHIvij esli

12.20 Crta, polili~,ki maga1in, r.

13 .. 20 Planelacrveca, slraJ1i drrkumentami

program, 1/10, r.

13.45 Euroimpuls, magazin, r. 14.15 BHT vij esti

14.30 Gorko-slall<:o, igrana serija, 72/229, r. 15.00 Odlii':3n, 5 +, eduka~vna serija

Program za dJecu i. mlade 15.05 Uciliea, kviz

15.30 Robot Robi, animirana serija, 27/52 15.45 Mini school

16.00 Najljepse prife klMifne stanne,

igrana senia, 3/9 16.15 TV en cl Klopea ija

16.30 Gor1<o-slalko,igrana serija, 73/229 16.55 N og 0 me!.Kup BiH.

SirOkiBrijeg - ZeljBZnicar, 2. uakrruca, polufmale, plijenos

1.9.00 Onevnik Kullura Sport Vtijeme

Busi ness News 20.00 Sportska srij eda

20.35 Noaomet liga samplona Cheslea -Man~hester United, tetvrtfinale, pJjjenos

Sportska sril ada, nastavak

22.45 Ezel, igrana senla, 50/136 23.35 BHIvij esli

23.55 Na d'n evn 0 m Icdu, inlonnativni

program

00.15 LiQa sampiona u nogome'lu, pregled' 00.35 Business News, r.

00.110 Pre Q ledp rograma

za ceivrtak

00.10

FILM, PINK BH

Neudata bjelkinja

Kada je vjerenik napustio Eli, oslala je prazna soba U Mjenom prostranom stanu. Data je oglas da traii cirnerku., Kadase uselila povucena Hedra, ona ne6e preuzeti sarno slobodnu sobu, vee i Elinu odeeu, decka.i na kraju 6e pokuSati da joj preuzrne i zivot. U tIeptaju oka savr:Sena cimerka pretvorila se u savr:Senu n06nu mORl ...

Uloge: Bridzet Fonda, Dzenifer Dzejson Li, Stive~n Veber

RedIteIJ: Barbet Sreder

07.00 Oobro julro, jutamii proprarn 09.00 Vijesli

09.05 Gospo~a.Barbara, ig lana seria,

171 epiwdac, r.

10.00 Program za djecu Piplil12i

Malileteci medvj ed iei' Giadijalorska akademija

n.10 Villa Maria, igrana selija, 91 , epzoda r. 12.00 0 n evnik 1

12.15 Gospo«a Barbara, igrana serija, 172,epiZoda

1'3.05 Pod sreinem 1.Vijeldom, igrana serila,

1 B .epzeda, r.

13.55 Pre g le« LP u nogometu, r. 14.110 Crnah roni ka, dam aea

igrana seriia, 177, epeoda 15.15 Vijesti

15.30 Sprelno·srelno, iii igla 16.00 Villa Maria, igrana selija,

92, epi20da

17.00 Federacija danas 1.7.25 Ezel, igrana serija, 49,epizQda

18.20 Pod sre1l1om 1.Vijezdom, igrana senla, 19, epizoda 19.08 Upitnik, kviz

Fin ans ijske n ovooli 19.30 0 n evnik 2.

20.10 lud,. zbunjen, normalan, 1I1e best of

21.15 Ljubav i kama, igranaserija, 8. epizQda

22.05 Dnevnik 3

Fi n a nsij:;_ke n ovooli

22.35 Oodjefa Sestoaprilske nagrace 23.20 Nogirmet. Uga .prvaka.

Barcelona - S nakhlar, sn imak 01.05 Federa eij a d an as, f.

01.30 0 n evnik 3, r.

02.00 Pregled programa

za celvrtak

12.15

SERIJA,FTV

Gospoda Barbara

Barbara upozori Sanlosa. kako 6e EI Sapo napaslii njega. Marisela kaie Gonzalu da se prema njoj ne ponasa kao da je neka raspustenica Ie da se' ne poigrava s njom, Gonzalo i Marisela se ,konacno odluce ozeniti za sedam dana, a u taj tren u('le Barbara. Gonzalokaze Barbar! da nerna nikakve inforrnacije 0 Sapu.

08.30 Hakimoglu, 06.30 Oobro jutro svima,. julamji program
turska seria 08.30 Hayalovci, djeciji' program
09.30 Slol.za 4,Kulin.arskJ snow, 09.00 B umba, ertani lilm, 60. i 61 , ep i;:oda
nova sezona 09.10 Garfield, ertani film, 18. ;f.izoda
10.00 Bilo jednom u Turskoj, 09.20 Lij e n i grad, crtani IIJm, 1 . epiZoda
turska seria 09.45 Sirene, crtani film, 48. e~izoda
11 .. 45 Lani na vremenska prog n oza 10.10 Plav! zmaj, ertani Ii 1m, 1 . epiwda
11.55 o B N I nlo, inlo nnawni 10.35 BakU\an, ertani film, 48. eplzoda
11.00 S'uzeoslora,igr.rna serija, 2, eplzeda
program 11.45 V~esti
12.10 o oJina 'IlJkova, turska 12.00 Brocliniea
krimi nalisMka serija 12.15 Na/bOlje godine,. igrana se~a, 24. epizoda
13.55 Hakimoglu, 13,15 P~ i an~eo, i~.rana serila, 1 1, eplzeda
lurska serija 14,15 Zvijelda mOles bili Ii, audiQija
14.55 G Q rklZivel, 15.00 Bestseller
turska lele!lovela 15.02 Biocliniea
15.15 TopSl1op
16.15 OBN Inlo 15.40 Vilalon
16.20 G a rki i:iv01, 15.50 Kad li:lce cada, igrana sellja, 13. epizoda
turska lelenovela 16.53 Sport een ar
16.30 SID I za 4, .kulinarski show, 16.55 Najbolje !jl!d[ne, igl?l)a serija, 25. epi<o~a
novasezona 17.56 Sasuke··. rOla ralmer,. zaJJavno-sportskr
11.00 Bilo jednom. u Turskoj, turska serija 1V show, 84, epiZoda
18.45 Lanina vremenska prognDza lB.20 S asuke •. Ninja ratniei,.labavno-spOrtski
1V show. 85. epiZoda
18.55 o B N I nfo,info rmawni program 18.45 BosnaSunce osiguranje
19 .. 15 Arlliv srca, talk show ~~:~g V.ijesti u 7, lnlonnativna emisiia
20.00 Go rki i:ivet, turska telenovela Sporl
21.45 o oHna 'IlJkova, turska 19.311 Hnrlzontl
kriminalis~cka serija 20.00 Kad!li:lCe pa d a, i glan a serija, 14. epizoda
22.55 Vox populi. 21.00 Hayal :productiQn show, zabavno-muzitkJ
23.00 Nasa mala klinika, ~rogram
22.20 uze Boslora, igrana serija, 3,. ep1zoda
humoristitna selija 23.20 Sporl cenlar
23.55 Ovostruka .n u la, film 23.25 Reservoi r D 0 ~s. i grani Ii m
01.45 OON Info, informativni program 01.15 N ijemi' svjedo , igrana senja, 33. epizoda 1VALFA

12.00 Dokulllllntami
pr!lglllIll
lJ.OO Vij€stiTVSA
13.16 !M>tiz~ravlje
14.10 MegakatilS!roie,
~ok, proglllIll
15.00 Bajke iz djelag
sviie!3. 'P'OIlram
za djecu
15.15 Ulica Zoolookug
VIta, proglllIll za
djecu
15.30 Frejlef,iglWla
~rija
16.00 Specijalni program
poVGdQm Dana gr"
ada. Sanljeva. umo
lB.20 Tarih, dok. serijal
18.30 Onel'lliklVSA
19.00 Beslktas"
Gazianlepspor, po-
lun~a1e Turskog!u·
Ilbi1lskog klJpa,l1lr-
ek)a" prijenos
20$0 Tarih. dok. serijal'
21.00 Javni agent 033.
laliavni program
21.30 Sarajevdisanje.
~ok program
2.2.00 Ve¢eml~ vijesti
;;2.30 Remake·,doma,tl
Igrallifllm
00.15 Javnl agent 033.
rel>lj.lni proglllIll
00.45 Dnel'llikTVSA
01.15 5araj8V(jlsanje.
dok, program
01.45 Vecemle I>ljesti
02.15 Megaklltaslrole,
ook, program
02.45 Remake,domaci
i!lfIDlifilm
04.~0 Nevidljivi svij.et,
ook, program
05.20 Javni 3ge~t 033,
revijalni proglllIll
l:hlll~'3:':lil-
12.05 19ranimm
14.00 Ja sam !voj.a suo
dbina,igrana serija
Hi.OO ElisJ, !gIMa senja
11.15 Nrjeml S\ljOOo](.
igrarJa s.erii\!
lB.15 Kviz
19.00 DnevnildiTV
OscarC
19.30 Reamitiranje
c"evnika HRT·a
20.05 1001 not. igrana
s.erija 08.00 Novo Jutro, Mamji
pfOllram
10.00 ,Ed!mont,
tlnejd!erska
serija.f.
10.30 Vije;ti
10.35 Ja sam !vOja
sudbi~a, r,
11.00 Muzika,
akalIleli1GsIi
n.lO VjasH
11.40 SpollZOrisani'
§lOjJram
12.00 to ca 00, zaIl31'111
PIO!)l1lII1, r.
12.JO Vijesli
12.40 Muzika,
okalIlelnasti
13.00 Inrel'l]u dana, r.
13.JO Vijestl
14.30 Vije.1i
14.4U SpollZOrisan
program
15.30 Vijesti
16:00 SpollZOrisan
1l1Ol)rart1
16.JO Vijestl
11.00 CaffeAzra
17.30 Vijesli
18.00 Etli:mont.
~nejd!~rSka serija
18.40 Dnevni1<.
19.15 Sto da 08. <abavni
program
19.45 Htt dana
20.00 Intel'lju da~a
20.40 Mu~1Ia
2L05 Jasam !voja
sudbina
21:.35 :Saga 0
Mcgrngorevij&ma
22.40 Vijei>ti
22.50 Sto do ne. zabal'lli
pIOjJTam,t.
23.10 Muzlka
00.00 Ja sam !vola
sudbi~a, r.
00.30 AsiruiOllija
03,00 Muzika
II%i!
OHO Specijillni proglllIll
povod'om Dana gr·
ada Sarajevo, ulivo
11.00 VijeslilVSA
11.05 Nan·stop, igtarlil
serija
11.35 Frejler,igrana
serija 21.00 Bonaventura 22.35 tgranl film

ZENICA

14.00 tz dana u ~an
14.15 Bonaventura
15.00 I/lIBsIi
15.05 Ja sam !voja
sudbina, iglllna
s8rija
15.40 MuzJckispolol'l
15.55 TVlzlog
16.00 lz dana u dan
16.05 Razgiednica
17.00 OISl;wery .dokIJ-
mentaml proqram
11.30 Ojetlji proglllIll
17.50 Ze SpOrt plus
17.&5 'FVi~og
Mati oglasi
18.00 N~javaZenice
donas
18.01 fre)',mr., hu·
moristil:ka selija
18.30 MJlioglasi
19.00 Zenic.a daTl\lS
19.30 MuzJokispotol>l
19.50 Ollavjestenja
20.00 Ja sam tlroja suo
dbilJa, igraM s.erija
20.30 TVizlOg
20.40 Srijedom. ~ontakt
pr091l1Il1
21.30 Skiivene p;llme,
sellja
I;![t
12.30 Ruba!aiJllow
15.30 Covjek i
zdrnvs!vsfi3
klJltulll
16.30 Hllln.lvina.
emisija
17.10 Ja sam !VOja su·
dbioa, selija-
17.50 Ekstra plus
19.00 Onevllik KISS
U.20 MM<eting
n.25 SpMski pregled j
vlijerne
n.30 Onevnlk H Rl1
20.00 Reponata
21.00 Jasam !VOja
sudblna, serija
21.35 Bloglllnje,
reportatJ
22.25 G~ssAngel
Mind!reak.
sBflja
23.00 Oll!lvnikKISS KAKANJ

13,00 T'rilluilal

13,30 TVU~rty 14,00 O¢I dU§e, Mska

se~ja 14,30 tG spon 15,00 Svi vole

R~]mo~~a, serija 15,30 OliYerTwist

16, 00 Pensacola, seri]a 17,00 Hash vijesti

17. 05 woo srce, serija 18,OU Melodije OrijentiJ: 18,30 Ja sam !voja

sudllillil, s.erija 19,00 DfIIlls rapast 19',15 Epp

19,30 Onev~ik PlY 20,00 VijElSti te 20.20 Svi vote

Rejmomla, s~rija .20,45 E{lp

21.00 ADS IM1: 2130 Auto Shop

Magazin

22 .. au JJ s:am !vola suobioa, serija 22.,]0 Romske pr1~

II/IIdlfie!

13,30 s.e~amtlilJlau
M.glaju.
illfmmaUvnI
proglllIllTV
M.glaj
14,00 No Irilllu, dokllme·
ntamip'O!lflIm
14,30 OdliClln5+.
program za mladB
14,35 Bajl<e iZvijetog
sl>ljeta, ertani film
14,50 Wild Life, ertanl
film
15,00 wdosrce.
telenovela
16,00 OtvQfenl 'program,
program ullvo
17,50 Wild, Lffe, ~rtani.
flIm
la,OO Vog&Manska
hronlka, in1mmati-
vni ;pfoglllm
la,3U SMSmusic
19,30 LOkaino je Jllimar-
no, i"\lormiltivni
proglllIll
2u,au Uljepsaj svoj zivot
21,00 wdo srce,
telenoveia SRIJEDA 6. 4. 2011.

PINKBH

.30 OISTA EK5

06.00 tal a, tele novela, r 07.00 Mjeiiovili b lak, serija 08.00 Ljubav u lal edu,

hrvatslffi :igrana serija., (, 09;00 Udri muski, talk show, utivo 10.00 Veliki brat, reality show, 11.00 MOle IjubaYi" telenovela, r. 11.50 Turist~oinl,

kota2na emisija

12.00 Info top, Info, program 12.20 lab ranjena Iju bay,

telenovela, r.

13.1 0 Vel iki brat, reality show, 14.00 Info lop, info .pmg ram 14.10 MjesovlUblak, serija 15.00 Lola, telenove'la

15.45 Merkur sve slo poieHm, emisija 15.50 Info lop, inf.program

15.58 Za Way i lijep nsmijeh, emisija 16.00 More IJubay!, telenovela

17.00 Vel iki brat, reality show

18.00 lablanjena Ijubav, tslenovela 18.50 InlO top, centra[ne v.ijesti

19.05 Iurtst poinl,kIllillna emisija 19.11 LJubav u 2aleO"u,

hrvatslffiigrana serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana

21.00 Gra n ~p arada, mU21tki

program

22.30 Distrelcl n, game show 23.30 Vel iki brat, reality show 00.00 City, zabavna e misija 00.10 'Neudatabjelkinja,lilm

22.00 Vogo~anska il[OJTlika, inlormalillnl flrcIllram

22,30 Maga2in PI\J$, sedmitM hronlka Visotk€ regfje 23.00 I R.IB • program

,M besanskom iezikli

igra_n.sefija 15,.45 lIahile

16.00 TVUbenty.lolor" mativlli program 15.30 Uten~ K~rana 15,.45 Ol.Jmije,

vjerski

program 17.00 Djeilip slrije1. dieliijl progl1ll!l 17.15 Crtlni mill;

djel:iji progJilm 11.32 Ezlrn lOl !IMam namaz

11.31 Islam Channel. utenj€ Kurtana 18,00 l.okaJni info la,30 Ucenj€

Kmill13,

vjerski

progfllm

1855 Ezilm<J J'ilC~U narnaz

19,00 Ilahll~ I klIsldB 19.30 Utenj€ KUl"iIl1a

20.15 The finill lllgacy, !grana sefiJa

21.00 Nasrnood time 21.30 I. AIfliva MTV IQ!!IiIl1

22.30 Ilahil@ i ka.side

HEMA

09.00 Tvlillerty., miJllalin Radija Siabodria Evropa, r.

10.00 Hemil magazln, cenlrnl!lil infonnatil<fla emisija, r, 11.00 MUlitki program

+ Sms!lox + Promocija programa 12.00 MuZitki prOlJram + Sms boX + P.romocija programa 13.00 MUlitki [l!(llJram

+ Sms!lax + Pro omocija proglIDTla 14;00 MUlitki pmgram' + Sms twx + PIomocija program 15.00 Vijesti, illform.itvni

'~rcIllram 16.00 HellOrrah, r. 17.00 :Na!i~O'Iori. inletVju, r.

18.00 VijeSli. illformaloml PrQllram

19.00 Elprole,

se!ijski progmm 83,epiZOO<J 2.0.00 Kueni Ijubimci, otnazovni prcIllram

21.00 I,aberi tdrlwl)e. emisijao zdravs!\IIJ

22.00 Hem. magazin. cenl!lll!lil ,inloITllJlivna emisija

23.00 F'rogl1ll!llOl dijasporu

.@I!:!I

14.00 Nlwnstl

14.05 Bje'alMa 15,00 Jelena, sillija 15 . .40 TV~1ljI

15,55 Markelinll 16.00 [)nevnik 1 16.25 Kradljivac srca.

sefija 17.05 Markel.ing 11.1 0 Bjela'iada 18,00 DiIl1as u

Srpskoj 18.30 Monitorlnp 19.00 Sportftash 19.20 MilIkelinlj 19.30 [)nevnik 2 20.05 Maikeling 20.10 Jelena, selija

14.15 Clamlje. vjer:ski prlJ9mm 14.3011ahije I kaside 14.56 'Ezan za [kI11diju na~maz

15.00 The Final lllgacy.

RIRS

All

. --,-. .~

. . ,

2.0.15 SAMQ PJESMA ZNA

09.10 PQ~ sretnom zvije~dom, tv novela

Malatv

10.00 B a r.i mba, crtana senja

10.18 Mekanike u misiji, crtana serija 10.31 Die kc IS, cnana sen la

10.55 Moj tata jeplemijer, s8Iija 12.00 Dnevnik 1

12.20 U lokusu

13.00 Univelliletsko vece u Istocnom Sarajevu,

reportaia

13.25 HelrovilOr, emisija iz arhiva RlRS·a 14.10 Karmeltta, selija

15.00 Vijesti· sa tumacem ge8l0yno; jelika

15.10 Dolina sunca, tv navela ~

16.00 Re'publika· Sarajevsko·Romanijska regija 16.23 IzvjeMaj sa banjalu(:ke bene

16.30 S~pska ~an as

17.05 Po d sretnom zvi j&dom, tv novela 18.011 MOlaik - Ohrazovanje

1 B.45 Mekanike u misiji,crtana serija 19.08 Upitn i k, kviz

Finansijske novosti 19.311 Dnevnik 2

Sport

20.15 Sarno pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Naslovi

21.45 U plolazu ....

22.15 HeZOI/i, hum OIls!i tka serij a ~2,40 Dnevnik 3

23.02 Sport

2.3.07 Finansi jske novasti

23.111 Liga sampiona, snmak utakmice OD.50 Trener

21.00 DivelZanti 22.30 Onelll1lk

23.0 Film

17.05 SMS tllal 16.15 sssnce. igrnna >erija

19.00 DneVllik Muzitl<i progrnm

20.00 I'oIJoprivrOOne

Ierne

20.3 0 Na~ reaJnost 21.00 Liberty TV 22.00 Jasam

!vola sudbina, Indijsklllv >erija

22.30 Reporta2a. f. ZJ.O 0 Dnevnik 23.30 Glil,s.Amenke

IIiJlfi6

16.10 V1iWod spm1a Hi.SO Treca dlmenzija 17.:J.5 TV vila shop 17.55 HraMl1'ino 18.30 OAN. illformaliVn3

,emsija

1 6.S 5 Vremen~ka

PrcIllnal3 19.35 I'ortll 19.40 Game zone 20.00 Lice n3t;ije 21.15 TI si moja

SlJ®ina.seIija 22.00 Gradolri i regrjesv'jel;1 22.30 Gfas Amenke 23"00 DobIO ~vew

VISOIO

14.00 TVstr.me

17.00 Pregled programa 17.()5 TV libenty, r.

17 .55 H~na slu!ba, r. 18.15 SiI'jet mlMih, r. 19.30 DneVllik FTV 20.05 Sjet:iIl1la

20.3 0 Aiduelnos~

20.5:5 U dru~l\lu so.,. 21.30 HitM. slLdba, senc

jskiprogram 22.20 Muzi~ki plogram 23.00 ilJdIJelnosli I, 23.15 TV s[rane

00.00 Odjavni.lelop

14.30 Vijestl

14.35 TV iIlte!Vju, I. 15.15 'Oruga strana plice,

InIGnnalilJno"d'olm· merttami progfllm 16,00 Dlanstvillliforum 16,30 Majston kuhinje, 17.10 PlBSi, pleSi, serija lB.l0 Mole dilate,

savjelOVall~le la ro<ifielje

18.40 'EI<o ktJlak,

otl!llZovni program 19.00 :Omwnik. 1

19.30 MUlitkl prngram 20.05 Siografije:

Val Kjlmer 20.55 TV Uberty 2.1.30 Dmwnik 2

22.00 PIIlSi, pleSi, serija 22.50 M~sorlnij Ila, dolt

seriJa

15.25 emo bijeli svilBII, 15.49 SlIOrt cenlal 15,50 1001 nGt, 'grana

serija

16,50 Indija, igrana seIija 17.50 Muzika

18.00 Vijes~

18.20 Sas~ke, Ninja WaIl'iors, zabavnl program

19.00 Inl(lll'l1a.\(Ir

20.00 1001 not, [g!'ana seriJa

21.00 Ook\Jmentami program 22.20 Ig.arti film

HllTV

16.45 Aim

18.30 Vlemaplav 19.00 ObjBktlVl 19,35 Triumph 20.00 Tai!lil, Sllnja 21.00 Otvoreni sludio 22.00 ObjekUv [I

22.35 Ja sam Ivoja su·

dbl~a. seIija 23.00 GlaS Ama~)e 23.35 Tri~mph 23.50 framB

00.00 T~ mlnula 00.05 film

SATELITSKI TV PROGRAM

---I

Dtie'Vnik

TV ~al-e_i"IdaJ Gospod;aj!c.a. t'.(oga area, telenovala

D. M. JI. Ptamen 2, :serl.<:l

V~"'~ u~ iwo",k] .zn:akovnfje.zJk R~ol:l:liJ.iot;fe!!. gl ski program D armalGl:'l1g 2, sf)rila

rndeks, ernlslja o ~koJstYu ZAEIA ~ 90 aeku-

~g~~~~~~~~fvb~

HnJat$k~ tJt!vo ViJ.'tl H_ilJa!sk.al;tJVO HAK· Promollnlo 8. kal. talk ,snow KO'd A:ne, 00l1:sf.· [a poe eokrovtto[jslVOm Ilnovnll< plawso, emisija pod pokl· ol'floll'lvom Tvojasem sudtJi. na, terenovera LDT07139 Onevnik

ZABA • 90 sekundl, emisfja pod pcxrovlteqstvorn Kape.15lt:i: :ltirescvj, dtarnska.aenla 8itallge I prince.ze,4.:serij3 Nawn112"d:oI<_~ men.sma serija OnaYfLik3

V,ije:s.ti i% 1!:1,i1!1,Ite" On.Jglformal Re\1'O'YUor. tevel n:a natcrlrodnc 4. sarlla Re1J"o'i.li.zo'r. Dra~ gl Jolu'Ie 3. serr~ [a

~3.:20

14.05 14.20 15.00 15.25 15.55

15.00 15.58 17.10 17.20 17.25 18.10

18.30 19.15 19;30 20.tl4

lllilliII !l!l1MI

1'0,00 ,Karllng 12,:10 Fudbal

1'3,00 'Najjacl &wfek.

Super Series Grand Prix cota=nburg

1:4,00 Svl .portovl 1'5.00 Tents

1.5.30 Snuker I China OpcnPaklng 1:6,1lO Ka~ing, S.~.

M'u~'karcl' 19.5O Svi sportovl 2(1,00 Fwd bat

'20.10 Ollmpfjske Igre 20.,45 Svi sportcvl 20.00 Svi eporto v 1 2t.00 Konli~Jd skeko-

v~, Palm Bfc:

~~: ~ ~6~I.'e~~ .kokovi

P.G.A. Tour 22.35 Gell, Ladies, Eu-

mpaanToLJr 22A5 Goll

23.1'5 Goll

23_20 Jeddlf.f;a,f$JV(!I 23.25 1M 'pMovl 2:3..45 $vi 5p:Qrtcvi

~

llJ.oo Sk~rivenl ovllel

11.00 Na dugom putu prem~ dolle

12.00 Alj.ko llivol 13.,00 Bugatlijil'V .supera!JlO 14.00 JerJ

to islina7

15'.00 Op_asnj .susreli 15.00 Skrlvenl s'IIIJSl 17.00 Kod !::rveno 18.00 1;"p~ pslma 19,00 Aij<>ke

I zoot 20'.00 Apokallpsa ::21.00 GienClaU u:ratu 22,00 Kod

111;'f

08.50 S~Glskl program lzaZovi. do!';~u~ menlarnl film 09.35 Haidi, sartja za dj-e(:u'

1'0.(10 Frljenosl pz senora

1 $.30 M.aJa 1V TVVTIlc

Crtanl tifm Mala :pri_noeJ:a, cnanl flfm

1.4.00 Smiaac &.rota.

F'rlta 0 Jill Ir-ele:nd,film

15,30 ZupanlJ.ka panorama 15,.46 Hotel ~o.ra_e Ortn 1lsEJ:rila

16,:10 SI.~ge :Hammer

2, serija Hrvatski iiOgOm8l!nlikup. polufin8.le - ernlsija I PriiMOS

19.45 Hil dana 19..57 vecerae 20.(10 Odiev.na

nolseja, ooku. roeotaroa eerfja 20.25 Uga prvaka ~ ernialja

20,4(1 Nogomot. LP 22.35 U9~ ~rvaka - ermaqa

1':3.00 Zlooi".(l<1 umovt 4, .serlj.a

23.45 Dnevnik pte\tL.J~e. emlsr]a pod pokrovttc~j$1vom

23.55 S mr;sao :9vota_ PriCi3I 0 Jllllre1a· nd,!rlm

01.25 Notnl, g:la:tbranl ,pmgram.

Hi! dana

nl,OO 01.:10

Vlje.U

~~~~:~~g~n ~~~~~~I~~~~~h

nnelm - !"iambu-

~~b~Y

Fudbal KO~r'ka Aus.traIIJskl' judbat

HOk:e] eataeu, r::Jacion:alnl Sa.rnpicTlEl;t Njremat'ka

Pudbal

:~:~~~~Iac~:~

We

FudbaJ. A'I Rayyan ~ Zo'bahan Wwe

Hokel n. 10<1". ~aciona1nl Sampionat Nie.ma~ka

Bali:s. Z. Judah· K_Mabuta Fudbal

10.00 1'1.00 11A5 1'2.00

1~.00

1'4.:10 1~.00

21.45 22.45

00'.10 Mad'e

10.00 Top tl) at 10 '11.00 Jukebox 12.00 3 F'rOrri: 1 12.20 Just Sw

MTV

13.10 'lip HOp Chan 14-00 8rand New 14~3Q Disas:tSlr:' Date

14.50 PLITIP MV'Rld. 16.2C1 Date

My Mcrn J 15.40 Moving In

1 &,00 When I W"" 1'T 16.:ID My Super Sw •• '

WOHeCI .... 17.00 I Used To

8eFa!

17_50 :'3 From 1 18.00 Brand Nnw 18,,3(l. Jukebox 19.00 Vldo09,a,phy 19.30 Just S 00 MlV 20.00 MTV

Exptess 21 .. 10 Top20 :22.00 Plai_1'l Jane 22.50 Pranked,:3

2il .. 10 Chapelle Show

~

08.:10 J.godloa ectace. ctsna wliji3i

08.,4,5 TOIT1r.ca ~ p~laleIJI. crtana u_nja

00.25 Za""'j~k zaJjubljenl. s.e:nja 10.25 Oumus, eerua 11.25 ZalJ1olije'k zaJjub'ljenl, serfje

12_.25 IN ma.gazin 13.20 Pul iskupl]an]a 1 t rUm

15,00 'N"J.",lle

gOd.ine. Serija

16.00 eumus, eerfja

17.00 Vijestl NO'IJl}lV 17.25 IN maqazln 18.1 (J Fod ,srelnom t'la'ijen10m.

sedja 19.15 Dnevnilti NcweTV 20.05 As~, serlja 2O,5(l Najboljo god_ln~,

serl,la

21.00 Maslarchei, reantv snow

23..00 Veoernje vlj.OII

23.15 Cudovlsle Ie rnocvare, firm

(1).150 Opsjedr-utcst, film

[17.00 00.:10

1lS.:IO 10.00 11'.00

13.00 14A5 1~.00

1~.30 15A5

17.:10 18"00

18.15 18.:10

20.15

Pfeglod rusl<o 19B World Strongest Man

~~IW~~er

AlP MasterS MIami Flnal. Barca TV_ Villar~ real ~ Barcelona NBAUvi3I Fudbal mlJnd~jaJ magazln

~~~anJoseLAKing$.

l.side Racing Premier League News

Na.A UV$ Porrugalska llga, B~nr1c:a-Por'to

~~~:~i~~~~~

rtug.ot

~re'mla-,r Leagul;II News

NHI".. Dallas-Columbus NBA,L.ive FullTlItPo'ker

20A5 21.00 22A5 23.00

07,:30 oa15

08,(16 09.,30 10.15 1'\',05 11,06 12.40

Vi! I G"'ls !PtIIavi,se-ksl oovac

Kako sam 'upo:mao vaSl,;I majku Dr. Haus

Dtei SUdlJllizaSm

Vii f Greis

$V[ 9,r.a}l:lO-

"'i3:~ Inlkovll]udf P4MoeI<5l_ 'Dwl SudiJEtzaSlit Ocajne It;t.lcal1ice OC:aJns kueanlce Ka}t;o sam upo. znao vMumajku ViI' i Grejs Svlgradona;oolnlkovl' [Judi ,Or_ Hal"ls KugarTaun KUQ8J Tii:um !)orocritn.a praks<l

'Uvod U anatcmljl:J Kakosam L!pO,;tlloao va~u maIku

Dr. Haus

18.00 18.00

1,9.s5 ,20,2,5 2O,l;O 21:.10

22.00 '22.60

lilt

tf zdravorn tijelu Siaflalica Sta:raditB:t ore

ViI·'U

Trag R01<OVfIl&t:

Muzlckl program

Sr'bija

maven

Dnevnik Sporlpl"" Vrilomo

Evronet gcecsrcm 70 godina oell bombardcvanja BeogrQda Fud!>al.

Kup

S'~ij.

ViI··,1

Ovo je

SrbiLa

Staqaucn Fudbal. KlJpS",I]. SrtJl[i3ina

13.55

14.115 16>00

16.30 16.48

19.00

vea!

1 g..30 Dnevnlk 20.10 70 qodtna oo poo.iK. Drugog s'I,Ijet8li;og rata

u S,blj) 21.20 TV m!nlj'atl;re 21.50 Savrernenl Slik.ar'l 22;Q5 Moje pjesme. mOj)5t1,O..n 1':3.05 Oko

23.30 8e<okull 00.00 Onevni_K

00.05 Nol Slnce vcu, film

07.50 I: Want somco, neTo EatCl'loIWee With. film 09.25 Plica za Valenti· novo. nlm

1 t.oo BoZicno 'I,Ije:ncan,le. film 12.30 No! Si nee YQt.I, film

14.10 I: Want Somacre rc e.atCh~ se With, film 15.45 ~rifi:1 za Val'end· neve, Him

17.1:5 I want scmeono To Eat Ohee.se' Witn, film 19.55 Chrlslrni3,S G.a-

per,film

20.30 KI~napPo<l .• a Hours 01 Terror, rllm

22.05 1"18 Wives, He Forgot, mm 23.40 FOi"lilosa e.et~,ayod.film

1'J1.3S Brojev1 00.20 MeUOk 00.10 Ubi-SIvO,

i'lap1s.a1;a,j-e 00.55 Souns. 10.45 NKlaJI 11.30 Red i

~ak:on. 1I0¢ln"~I<e' namje~e

1.2.20 B'o,je~ 13.05 Od."'., la.ss O<lj"lenje 14.40 Mellok 15..30 Ub[stvo,

nap'lsaJ2I Je 1 G .. 15 Ofordan 17.00 lN~tali 17.45 ~",k,

18.30 Od$\cel 18'.15 Souli$ 20.00 8r-oje'lii 20"45 Dio,dan 21~ Pul'

OS\l'ele 22:20 N ot"j no 2\l~ 1 0 D~k"" 23.5S Red I

zakon.. Zlotlnack81 nam]ere

CETVRIAK 7. 4. 2011.

BHn

07.00 Dobro jutro Program 13 djecu i mlade, 1.

09.10 Robot Robi,

anim rsna s8Iija, 27/52 09.25 Mini school

mMO Najljepseprice klasicne stame,

igrana se~ja. 3!9 10.00 BHT vijesti

10.15 Pies livota, i gmna serija,B!t25 11.00 Moja mala kuhinja, r.

11.10 Avenija Ocean, igmna serija, 1011130 12.00 BHTvijesli

12 .. 20 Na dnevnom redu, informativni program, t. 12.50 liga sampiona u nogometu, pregled, f. 13.05 RelrovilQr" mu<itki program

13.40 BH gaslro kutak, kulinars~ show, r. 14.15 BHTvijesli

14.30 Gork,o·slatko, igr;ma serija, 73/229" r. 15.00 Ddlican, 5+, edukativnaselija

Program 1<1 djecu i m lade 15.05 Ucilica, kviz

15.30 Frenderi u BiH, animirana serija

15.40 Aladinove price, animimna senla 6/26 15.55 Kako da ne, skola engleskGg jezika 16.30 Gork,o·slatko, igranaserija. 74{229

17 .00 Putevi zdravlja,

magazin

17 .30 Sve u svemu, dnevni magazi n 18.45 Mis i macak, anlmJmni film, 11/26

19.00 Dnevnik KuHura

Spor1

Vrijeme Business News

20 .00 E~el, igrana serija, 51/136 21.00 Hotel Babilcn,

i grana serija, 1/16 22.00 B HTvijesli

22.20 Tern a dana

23.10 Figure, Faruk Sehic, proqramlz

kultlJre

00.10 Business News, r, 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin, 'L

01.30 Pregler! programa Z3 peTak

21.00

SERIJA, BHT1

Hotel Babilon

Vrlo uspjesna modna kompanija De 'Rizer octrzi reviju u hotelu. Ana voli njihove modele i :tbJizi se sa gJavnim dizajnerom Dankanom. Vrlo bIZO sa· znaje da s'ituacija u De Rizeru nije tako sjajna kao sto se Oini. EmiU Di:ejms, koja se predstavlja kao novi· narka, ostaje u Hotelu i uposlenicima postavlja liena pitanja.

.00 Dobro jutro, jutamji prag ram 09.00 Vijesti

09 .. 05 Gospoila Bub a ra,

igrana selija, 172. epizoda, r.

10;00 Program za djecu Piplinzi

Mali lelecT medvjedici Gladijatorska akallemija

11.10 Villa Malia,

igmna senja, 92.. epzoda, 1. 12.00 Dnevni k 1

12.15 Oos,poiJa Barbara, igrana senia, 173. eplzoca

13.05 Pad sretn om ZIIije:!dom, igrana sen la, 19.

epizoda, r.

13.55Sedmica, magazin iz kuitum,. r.

14.20 Tragovi, dokumentama serija, 1. epizoda, f. ~ 4.45 Gma hronika, dcmaca igrana se rija, 178.

epizoda 15.15 Vijes1i

15.30 Sp retno-s retno, Wigra

16.00 Villa Maria,

igrana serija, 93. epizoda 17.00 Federacija danas

17.25 E2el, igmna Selija, 511 eprloda

18.20 Pod sretncm Z'lije:!dom, igrana serila, 20, eplzoda

19.08 Upitni k, !wiz

Finansijske novosti

19.30 Onevllik 2

20.1 0 Odgovorite Ij udi m a, dijaloSka ernisiia 21.15 Ljubav lkazna,

jgrana serija, 9 epzeds 22.05 .Dokumenlami ~etvr1.ak.

Velika voda, dolrumentami film 23.05 Dnevni k 3 finansijske novosli 23.35 Noe I<:lasi ka Felli nL Proba orkestra, ttalijanski igrani. flIm 01.20 Federacija danas, r,

01.45 Dnevlli k 3, r. 02.15 Pregled programa

za petak

00.10

FILM, PINK BH

Maskirani ubica

Kada je slucaj ubistva tako stravican, cemu 6ete vise vjerovati, svojim emocijama iii stvarnim dokazima. Bogata nasljednica je brutalno ubijena 1I njenoj osamljenoj vlkendici na obali, nedaleko od: San Franciska. To pogada njenog muZa Dzeka, ali on ubrzo biva optuzen za taj zlocin.

Uloge: Marija Majenzet, GI.en Klouz,Dzef Bridzis

ReditelJ: Ricard Markan

HAYATlV

nova sezona

10.00 Hilo jednom u Turskoj, tlJrska serija

11.45 La nina 'Ire mens kap rognoza 11..55 OHN InTo,

informativni. progrann

12.1.0 Doli n a vu kava,

tlJrska kriminalisticka serija 13,55 HakimogJu,

.tlJrska serija

14.55 Gorki iNOI,

turska telenovela 16.15 OBNloio

16.20 Gorki lNot, ttn'Ska telenovela 16.308101 za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vre m e fish 'p rognoza

18.55 DSN .. Inlo, inlormativni program

19.15 Exlduziv, zabavni progrann

20.00 Gorki );tvol, turska telenovela

20..55 Europska :tiga. ,BenlicaFG·PS II,

I poluvMjeme

22.05 Eurapska .Iiga. BenlicaFC·PSV, III poluvMjeme

23.15 Vax populi

23.20 Biseri sa lIanjom Bulicem, talk show

01.00 Eu raps ka Uga, pregled Kola 02.00 Eura~skaliga (osmina finala), Be nti ca FG·PSV,

snimak

10,35 .Bakugan, crtani film, 49. epi20da 11.00 S'U~e 80s10ra, igrana senla, 3. epi;:oda 11.45 V,ijesti

11.58 Biomeleoralaska progno~a 1'2.00 Bloclinlca

12.15 Najbolje go~ine, igrana senja" 25. epizoda 13.15 Pall aniJea, igrana serija, 154. epizoda

14 .. 1.0 Maj ttom

1'4,35 Bistro BiH

15, DO M uzi~ki prog ram 15,.08 Bestseller

1'5.1.0 Bioclinica

15.20 :rop Shop

15.50 Kad lisce pada, igmna serija. 14. epzoda 16 .. 53Spor1 eentar

16,55 Najbotje godine, igrana serija, 26. epizoda H.56 Biomefeorotll§ka prognou

17.58 S asu ke .• N ioja ratn lei, zabavno·spo rtski 1V show, 85. epizoaa

18.20 Sasuke·· Ninja ratniei, zabavno·sportski 1V

show, 80. epzooa

18.45 B nsna Sunce osi 9 u rania 1'9.00 Vijesli u 7, infomnativna emisija 1:9.28 Vremenska prognoza 19.30Spor1

19.37 Stanl e na putevima 1 9.38 Hori~o nli

20, DO Kad lisee pada, igrana serija, 15 .epzoda 21..00 [spuni mi zelju

22.00 2elja plus

22.20 Suze .80sI01a, igrana serija, 4. epizoda 23:20 S:por1 cent.r

23,.25 Majestic, igralli film

01.15 Nijemi svjedok, igrana serija, 34. epizoda

III':.IU: oglllm ta djecu ogram (f~ 14.30 Sa lJlmlje mira,
10..45 Balimba, progr· 05.30 TVSAdo menu, report~a
OB.OO NovoJulro, jUlar· am za djecu dOK.proglllm 15.00 Kuhinla
nli ptoglllm 11.00 Vijesti TVSA 11~~,:~:lill 15 .. 30 Heporta1a
10.00 EoUmonL tIr1e" 11.05 frejier, igmnaser· 15.30 Hrana i vin~, emi·
jllieraka sMia ~ . siia
10.30 V~esfi 11.35 lasa~e.pusti rnu- 12.05 Igranifitm 17.1 0 J~ sam Ivoja su-
10.35 Ja sam Ivoia SlI- ziku 1.3.00 Paq. andeo, igfllna dbina, serija
dbioo 13.00 \/ijesti TVSA senJa 17.50 Z4g~jai Ijepote
11.30 Vjesti 13.15 Javrni agent 033, 14.00 Ja sam !voja suo 18.50 Marbling
11.40 Sponzorisani pro- zabavni progmm dbina, Igmna. sen- 19,00 Dnevnik KISS
~mm 13.45 Sarajevdisanje. ]a 19.30 DNEVN I K HHT
12.00 10 da !le, zabavni dok. program 16.00EJisa, igrana wija 20.00. Dobar, lo~. sao
progmm 14.15 Nevidliivi sviiet, 17.20 Nijemi svij8llok, 21.35 Euromax, emisija Q
12,30 Vijesti 8BGdok. ~ranaseifja stitulivOIil
12.40 Muzika, akIlJelna- pro~ram 18.15 VIZ I~:':l:':m
sti 15.10 Saj inijeiog 19.00 Dnevnik HTV Os-
i3.0 0 Inrerviu dana S'IljetJ, program car·G
14.30 Vijesti zadjecu 19.30 Re~mitiranje Dne- 14.00 OCi dulie, bJrska
14.40 Sponzorisan pro- 15.25 Ulica ZooliJSkog vn~a H.RT·a senj.
vita, program 13 20.05 Elisa, igmnaserija 14.30 Melodile Onjenta
gram ~ecu 21.00 Muzitki program 15.00 $\oJ vole Re]mo--
l' 5.~ 0 Vijes~
15.35 Sana 0 Mcgregor· 15.35 .. mjier, igmna ser- 22.35 Film nca, sMja
evijema IIa fW@: 15.30 Oliver Twist
16.30 Vijesti 16.00 DObie vibmcije, 16.00 Pensacola, &lIija
16.4 0 Sponzorisan pro- zabal(ni program, 14.00 Il dana udan 17.00AaSh vijesti
Clllm iUivo 14.30 Auto~Mp, repriZll 17.05 l..lJdO srce, seri]a
11.00affeAml,r 17.00 Vijesti TVSA 1 B.OO Intervju
17.30 Vijesti 17.05 Nastwak dobrih 15.00 Vijesti 19.30 Jasam tvoja suo
vibmcija, Iltivo 15.05 J'll sam. tvoja s~ dbina. serija
19.00 EoUmont Me" dbina, igrana sM·
jifiersllll selija 17 .50 Non.s~ [grana 19.00 Denis oapasl
sen]a, 5 ]a 19.15 Epp
18.40 t;mevnlk 18.20 Tanh, dak. sMjal 15.40 Muzicki spo1Dvi 19.30 Dfllwnik FIV
19.15 sto da ne,. zallavni 15.55 TV izlog 20.00 Vijll&ti Ie
~~ram 18.30 DOO'lllik TVSA
19.00 Bu~uk,~hir·Gen· 16.00 Il dana udan 20.20 SVi vole Rejmo·
19.45 ub e;<pf€SS 16.05 Srijedom. repri~. nda, senja
20.00 lnrervju dana !)Ier:btrligi. poll!fi· 17.00 Discovery, doku· 20.45 .Epp
21 :00 Gljiva show nale Turskog fu- mentaml program
22.30 Ja sam tvoja S~ dbalsk,og kIJ pa, d~ 17.30 Djetiji program 21.20 Vjem i 2ivo\
dbina rektan prijenos 22,00 Ja sam tvoja su-
17.50 Ze sport PiUS dbina, se~ja
23.0 a Miiesti 20.50 Tanh, dok. se/iIEI 18.00 Frejler, ~8liia 22.30 Homske)lliM
23.30 10 da ne, zallavni 21.00 TVSA dokumenti, 18.30 Mali agtasi. aba· 22.45 ,EJlP
program domati dalt pm· ~eSrenja 23.00 V~llSti TV Saliaf
00.00 Ja sam !voja SlI- gram 19.00enica darms 23.30 G as Amerike
dbina 22.00 Veeemje l'ijesti 19.50 Obavj~~tenja
00.30 Aslmloglja 22.30 Pusti muziku. za· 20.00Ja sam !vola S~ Iii IiHI Pfe:
03.00 Muzika bavno·mUliilki pro dbin a, ,gmna seli"
oglllm
23.00 Uk u kamenu, ]a 13,10 Lokalno je primar·
8BG igrana serija 20.30 'TV izlog.maJl ogla· no, infomnativni
07.00 Sarajevsko jutra, 00.30 KOllStruidorske si pr~gram (fl!PIlza)
iniomnativno·revi· killilslmfe. dok. Ze Sporlptus 13.30 Istina, emlSlj3 0
jaJ~i progmm.. program 20.40 Dokumlilltami pro povmtlru (rep.rila)
ogram 14.00 Natragu,doku·
UZMl 01.20 Onil'lllik TVSA 21.40 Zona karrtona mentam.i; Jlrogmm
iO.OO Vrtaminix, pmgr· 02.00 TVSA dokumenti,
amzadjecu dok. progrom 22.00 Me~unama 14.30 Odlitan5 +. pro-
gmmzamlade
10:112 NoDdy. program 03.00 Vecemje l'ijesd I%'f 14.35 Bajlle izcijelog
za djOOll 03.30 Uk u kamenu,
10.15 Carli i Mimo. pro- BSG igrana se!ija 13.30 Reportaia KISS s~ilern, ertanl nlm
14 .. 50 Wi d Life, cltani Ii-
glllmzadjecu 05.00 Pusti muziku, za· 14.00 Zrlastveni forum 1m
10.21 Grimove bajke, pr· bavno·muzi1)ki pr- CETVRIAK 7. 4. 201 1 •

PINKBH

RTRS

06.00 Lola,

telenovela, r

07.00 Mje!ovili brak, &elija

OB.OO Ljubav u zaleilu, hrva.tska igrana seMja, r, 09.00 Udd muski,

tal k show, uzjvo 10.00 Veliki brat, reaUIy show 11.00 More Ijubavi, telenovela, r. 11.50 Turist poinl, kolalna emisija 12.00 info lop,

info.program

12.20 Zabranjena Ijubav, telenovela, r. 13.10 Veliki bra.t, realily show

14.00 1010 lop, inlO.program

14.10 Mj eSDvili brak, &elija

15.00 Lola, tefenovela

15.45 Merkur sve S\opai:elim, emisija. 15.50 InlD top, intprogram

15.58 Za 1II18V i lijep osmijeh, emisija 16.00 More Ijubavi, tele novela

17.00 Veli ki brat, reality show

1 B.O 0 Zabran jenalj uoav, ielenovela 18.50 Info top, cenlralne vijesti 19.05 Turist poinl, kolalna emisija

19.11 Liu bay u laleilu, hrvatska igrana seriia 20.0 0 Veli ki brat, reality show, pregled dana 21.00 ;Zabranjeni torum, talk show, ui:ivo Z3.00 Veli~i brat, .realily show, u!ivo

00.00 City, zabsvna emisija

00.1 0 Maskirani ub ie a, 111m

15.00 tudo srce, telena· vela

16,00 Otvoreni program, program utivo 17,50 Wild Life. ertanl fi~ 1m

1 8.0 0 Vagosbllls~ hro· nika, inlormativni program

1 B.3 0 SMS music, muzleki program 19,30 lJokumentami pr· ogram

20,00 Bonus,laIkshow 21.00 Ludo srce. teleno· vela

22.0 0 Vogoiltars~ hronika, rJ1lormativni program

22.30 Ookumentami pro ogramHEMA 09.00 EI prole, serijski program,r.

10,00 liema mapazin, ~enltillna mlorma· tivna emisija, r.

1 LOO Muli~kipro!lram + Sms box + PromocLja programa 12.00 MuZitki program + Sms box + Promocija progl1lma 13 .. 00 Muzi~ki prugram

+ Sms box. + Promoc~a programa 14.00 Muli~ki program + 3ms box + Promo~Oa programa j 5.00 Vijestl, inlormaV-

vol program 16.00 Kucni Ijublmci, obrazovni: progr· am,r.

17.00 IzabeM zdra~lje, emisija 0 IdrilvSivu, r.

1 a.o 0 Vijesti" irTformativni program

19,00 Auto shop ffill"ga· zin, emisija 0 aillD" mobilizmu

20.00 Cilylighlzs, muzii'.ka Hmisija 21.00 N:aSi 'fllZlJovori 22.00 !-lema maga<in, centralna inlorma·

tivna emlsija 23.00 Programzadija" sporu

00.00 Progranua dljasporu

IGMAN

14,57 Elan za lkindiju namaz

15.03 The Final Legacy, igr.ma selija 15A5 lIahlje i ~sjde 16.0 0 Uoe~je Kur'ana, vjerski program 1.6.30 Islam Channel Nasheed Time

17.00 Ojeca ucaei Ku~anil, d]eCijl program 17.15 Crlanililm, d'jetiji program

17.34 Elan za AMaro namaz

17.4 n Zvrk, dj~iji program

H.50 Vrijeme je ;Oil priCu, djeCiji; program

18.0 D Lokalni inlo 18,30 UMnje Kur'ana, vjerski program 18.57 Elan l<l Jaciju na-

m<u

1,9.1)3 U~enje Kurana

1 9.30 Ilahlje i: kaside 20,00 Arnane!. k.onlakt

emisija

21.00 The Final Legacy, igrana seliia 22.00 Pola &ala sa .. " mulicki program 22.30 Sura Yalsin, vier· skipmgrarn 23.00 1,Iam Channel.KonterenCijlllll sirota.d t dio

23,30 VOA vijesti nabosanskom jEziku

1:11

14.0 0 NOVDS~

14.1)5 Bel<! lada, se,rija 15.0U Jelena.strija 16.00 Onevnik 1 16.Z5 Kradljivac srca,

sMia

17 .05 Mar'ke~ng 17.10 Bel<! I<!da, senja 1 B.O 0 Dana, u Srpskoj lB.30 Monitoring 18.55 Mar;kding

1 9.U n Sport fla.sh

1 9.20 Mar'keting inn [Inevnik 2 20.1)5 Maliketing 20.10 Jelena, SIlIija

09 .. 10 ,Pod sretnom Ivilezdom, 1\1 novela

Mala tv

09.55 Barimba, crtana serija

1 0.04 Mellani ke u misij i. crtana serifa 1 0.17 Dlekers, Mana serija

10.40 Dilajla i Dlulijus, crtana serija

11:.05 Pandamonlum, dokumentilJlli serijal 12.00 Dnevni~ 1

12.20 U Ie kusu

13.00 Sviraj neslo narndnn, repriza

1.3 .. 25 Retfovizor, emisija iz arhiva RmS-a 1,4.10 'Karmelita, senla

15.00 Vijesti - sa iumacem gestovnog jezika 15.1 0 Poro d ie a J 8lmolov, serija

16.00 Re'publika - Potkozarje

16.30 Srps~. danas

17.05 Pod sretnam owijc'zdom, IV novela 18.00 EU i rni,

specijal

19. DB Upit"i k, kv1z If) n a.nsij ske novosti

l' 9.30 Onevnik 2 20.00 Sport 20.15 Peca~

polititl<i magazin

21.15 Heroji i tenemeni, dokumentami program 21:.40 Mojljuhlmac dinosaurus, dckurnentamipro-

gram 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport

23.07 finansijske novosti

23.1 0 Zvezde su 0 f:i ralnika, Ii 1m

20.55 MarkeUng 21.00 f'lJls 22.25 MarkeUng 22.3C [Inevnik: 3

17.05 Ilgubljena SDba, igrana serija, r. 18.15 Sesbiee" sigrana serija

1 ROO Onevnik

Muzicki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 KtllbJmo"itistoM· fs:ko naslijede Podrinja, dokumen.tami program

22.00 Ja sam l\Ioja su·

dbina. serija 22.30 TurilllJll r. 23.00 [Inevnil\, r. 23.30 mas .Amerilre

16.15 AutoviZija

H.OO 11 sl maja sudbi"

na, serija 17.30 lV vita shop 18.55 Hrana i vino

i 8.30 DAN, infurmativna emioija

18.55 Vrnmenoka pro.

gnDza

19.05 SMS I)!Jlasi 19.30 Portal

19,35 Game Zone 19,45 Muzi~1<i predah 20.00 lV ordinacija 21.00 Slav

22.00 Ti sl moja sudbi·

na, serija 22.30 Glas Amerilre 23.00 Talk Show

I%'lli:ll

14.0C lV Sll1me

H.OO U dllJStvu sa 11.45 Muzic~i program 18.30 Hitna slullil, seri-

jslli program, r. 1.9.30 Onevnik FlV 20.05 Sjeeanja 20.30 AldlJelnosti

20.55 R<ugovor s povo· dom

21.55 Hitna slulba, serijs1dprogl1lm 22.40 AldlJel~osti. r

TVUSK

14.0D Bloopers 14.20 Top shop 14.30 VijesH

14.35 Iz Bisaga Vehida Guriica, dok. pro-

15.00 Cuti, dok, pro· gram

15.30 Najbolje god1ne, igrana serija

16.15 Eko ktJ~ obrazo·

oni program 16.30 Majstori kuhinje 17.1 0 PiMi, piMi. sMja 18.1 0 lV UbBlJi,inl. pm-

18.45 ~::i film

19.00 Dn€vnil<. 1

19.30 MUZicki program 20.00 U fokusu, info pro·

gram 21.30 Onevnik 2 22.00 PI~, plMi 22.45 Igrani film

HIT TV

16.45 Film

18.30 Vremeplov 19.00 Dlijektivl 19.25 Triumph 20.00 Senla

21.00 Razgovor s povo· dam

22.00 Dbjektiv.lt 22.35Ja sam IVoja SUo ([billa, se~Ja

23.00 Glas AnlMke 23.35 T~umph

1:IIJdI~jl!1

15.25 AldlJe!no

15.49 Sport~entar 15.50 1001 noc, igrana

sMja

16,50 Indija, igrana sMja 18.00 VijeSli

18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni pro ogram

18.25 Potez

19.00 Informator 19.30 Muzika

20.00 1 001 noe, igrana serija

21.00 Ispuni mi!€lju, emislja

22.20 Igranf film

~1.iilPril'IIJ.~2IHI. 25

SATELITSKI TV PROGRAM

Illifl Illiif IIIMI~I,I
16,00 Hrvalska uii'llo 13.15 MalaN 08,00 Jagodica [)9.o5 U errravorn lije-
18.58 Vllesti [Vvttt6 Bobic:a. lu
11.10 Hl"l,lalska I;.Izi'l.l'c Cr1anlfilm cnana [)9.20 Siagallc:a.
17.20 HAK·I'ro!m,ilIo E8Udr3l1ia.za serija [)9.3S Sta radlle,
17.21' M[riu1';a,ii:(J:ra.'II'lja dJec:u 08.25 Toml~ 'bre
12 Dlotpharma, ·13.45 Tri mus.'karca i i:prfjateljij 10.00 ViJe:Sli
emi$.ija podl po- ~ClijeV'k_a, (jIm cnene 10.05 Sa$'II'lm prnc-
k!ovileljstvorn 15.30 upanl(ska pa- sarlia dno
17,:15 Et kal, laJI<~ Show norama [)9,05 Zau"lljek 10.35 SVije1 nbotova
16.15 Ked Ane, ernlai- lM5 Hotel c-oree taljubljeni. 11_05 Mu:tiek_:i
[aped pckrovt- Onh11s.erija: serqa ,program
teljslvom 16.30 Saptac psjma ;5 10.1)6 GumU:5I. 11.:10 S'~b~ja
11t28 Dnevn.lk eta- 17.20 Crno PfOo serlja na vezl
vv.se,emi$iia roeansfvo, sen- 11,05 Asi. 12.00 Dn~nik
pod pokrovno- iazamlad-e ssrija 12.1'5 Sport
FjslVOm 17.45 SIBdgBHa- 12.05 Zauvllok plus
18.40 tvojasam au- m mer 2, aerfja zafjubljeni, 1225 Vlijerne
d bri'lSl,le:leno- l1t10 DlvIJI,P1amen ~, $e~lia I sianle ,na pu-
vela serfja 13,05 'IN meqaztn tevlma
19,25 Mln~ta zd~avtja 19.00 Krstar'er1jEII svle- 14,.00 Maslercnet, re- 12.:10 SkQI'5ki' progr~
!:z Dietpharma. .. kim 'I&.pota. amy am
emls.l,la pod pe- rna. Prekomor- show 13.00 Trezor
arovnefjstvom Ske O'bal''&, Arhi- 15.00 Najbo!je 14.00 1rendselet
19.30 Dnevnlk pnlazl Marqul- godin[), 15.00 Vil oa ,l
19.56 Spo~ eee ~ tuamotu. aerfja IS.10 kosrnos
20,01 V.rijemc Fod~LI¢j,a na kr- 1.6:.00 Gumu;$, lB.oo Ovol·
20,j)4 ZA.6A ~ 90 sekc- aju :svljela. do- scrqa Srbija
ndl, ,emisija pod 5(umel'llarna se- 17,00 V~jesli Nove TV 15.35 S!agSllicG
pokr'OVrleljstvom "J. ),725 ,INmaga:zl.n 17.00 On9IJnlk
20.10 1 protivloo,kYiz 19.50 Hitdan:a la,10 Pod eretncm 1120 Slare<lilo, bre
~1.oo Mlnl,J1:a !!d~.avIJa '9.~7 veeeras %Vije4-dom. seri-- 17,45 ee09~.adSka nr-
f:zDietpharma, 20,00 Mercy, serfja [a cnlka
emlsl,la pod pe- 20,45 No.go",.'E,1.. '9 .. 1S Dnevnik ..... eve ,6,25 01(0-
Ii:;rCi~IEllf$t\rorn erruaua N 19;00 SrbiJa
ZI.0S Razred2Ol1.
:?1.40 pola ure kullur'E! ~,OO Nogom9t, 'EL 20.05 Asi. serfja na vez!
22.20 Dne'llllk3 villareal ~ Tre- 20,4> NajbOlje' gOdi- 18.:10 Ol1evni"t
;1;1,45 Sp<>~ nte, prllanos nO,serlja 20,[)5 Greh
i22,515 EU1'oliga, emis.'i- 21!.4S M.asleJ'chef, re- rqene
22.4e Vnjeme [a nakon alityshow majke
;1;1.50 Vlies:ti'~:k!,l.llUr'&
23.00 Iz ptiej9 parspa- 23.10 Zlo~ii'iaj~:ki umc- 22.40 ,provje~no" ~1.00 7 RTS
vI4.seri"ja Informallvnl dana
ktive. ooxome- 2i!,6S Cne-vn[k. pfa- 'r11agazifl 21.15 SrbiJa na ",!S,ti
marna so.nla
23.5!l Hazred 2.011 . vu~. em.lslla 23.40 Vocem,ie v[Jestf 22,00 Raspakt'vanle
00.25 getroetaor.t,o, pod pckrovlte- 23.55 Otok lame, IiIm 22.45 Ad libitum
vei ,na natprii'O- IJstvom 01.$5 eudovl!1e ;,; ~,15 Op~1.e:ol)ta%O\Jfii
00.,05 Trtrnuakarca l meevarc.jnm program
cno 4. aerfla kOlij-EIvKa,ril.rt'I 1Milil!lliIil IMilil !ill1tiI Ij'(JillI ~rn I. 1IIIIIIIU!!I-
00,45 SrJuk,er. 11,00 Odbojk.a" ..... act- 00.00 Pr~led Cha~ 06,05 I Want acmeo.
ChfnaOpen ol'!la!n~ ~ampr. mplcnshlp na To ;E.2It Cne~
Pek.ing onatltalfja 03.30 A{axN eseWiIh.mm
oaao A.II 1·2.3Q Ekst~emni :$po- 10.00 Fulmit~oli;ef 07.50 ~lgh' Pay,To
rejd nov! 11.00 NHLDa[las- ;L.ive,lilm
08.45 KonjickJ 13.00 Fudbal, AJ iRB' Columbus [)9,Z5 lnspeercr Mom
s.:kokovi yyan ~ zebahan 12.M Precgled arge~ 1I,Iilm
[)9.1S SvI 14,00 Fudbal ngnske Ilge 11,00 Christmas ca-
5-J:ilorlOvi 1~ •. 00 ,i='ud·bal lMO Pr~!ed NHL per, film
[)9AS Karllng, S.,S:. 1.6.00 :Fud·bal 13.45 NBA.LI'II9 12,:30 I Want somco.
Musk"",1 1:6.:10 Frlslajlludbal. 14.00 tstce Ra'C.ng ne To 'Eat Che-
1<,~O Svi :$porlOV~ J.pan 15,00 TWS esewnn, fUm
13.30 Futfbal 17,00 NI.m~ka 16.00 Eurocfaquc 1'4.10 Ctl i"is:trnas cs.
14.00 Fu<lbal. L;g. ~" ra.eo S mafltinele k.a;- iaco Premier Lea- per.mm
~enEl!. Dl,Jlsbou~ tI'ii!Imbol gueMaga2in 15.40 Ins:pector Mom
rg· Everton 1.9.:30 ViJesli 18.30 Premier Lea- '11,1i1m
15..'l0 Karl i!1Q. S.~. 00.00 Video igfEl', Ha- gueNew$ 17.15 !FirieazaVale--
Muskard novar 18.45 NBALJV8 otihOv<:l. rilJTI
16.30 !<arling, 20.30 Odcojk::li, N:aci'~ 19.00 NHL.I.A King. - 1'8.55 I Want Sorni1o-
S.$. M"~k""" on.lnl S'n"\pl. Phoenix nEll To 'Eat Che-
19.30 Fu~b.al onal Ualija 20.45 Euroelag,ue 6SeWilh,fi[m
19,"5 teniS, 22.:10 Obaranje ll.Ik.e SI,u4ic 20.:10 Not Slnee 'You,
WTATum!, 23.00 Mjeto'lllt9 bcr~ 22.,00 Mob111~ The Gr· film
Car,Is:lon ,i;atke vjesLirne. id 22.05 I;m.a..nje:n.i ka,pa-
22.45 Kar[ing. S.~. SAP·T.Wo,," 22.30 NBAActton citei.lIlm
Muskarc1 dlDY - A. Bums 23.00 Fulml t lPokoer ~,40 Dead Lines, fi~
1m 11rnlllll~ll- Illh!l:n~~. I~I!:HI!' IN:IBiI1111-
10.00 SI<IiVtl:nl' 09.10 I U •• dTo S. OIUS PrI,javi seksl :no- 07,31; 8roievi
Fa! vac 011.20 Metl'ok
svijel 10,00 Top IOat 10 00'.05 t<a~'iJ~mupc~
11.00 POl1vod.,i 1:1·,00 Jukebo:.: 2i'1;aO \,I'a~u ma- 119.10 Ubistvo.
aulo 12.00 3Fmm1 Illu napl~lale
12.!!O JuS'S ... MN [)9,oo Or_HPiu$ 09,66 Bcurn
12.00 Rije.ke 12.40 MTVExpross 10.15 Ozoi 1'0 . .15 NeslSiEI
It;",,' 13,.00 MTV World Sla,~ 11.05 . Sud'ije .za SUI 11.:10 IRi3Id i
·13.00 Apokallpsa g. 11.55 VIII Greis zak.Qrl.
14,00 8rand New 12.40 SV) grado-
",00 JelilO 1<UO Ois·aslet 'Dale' lia~!niI(Ovi !jud i ZI'ocl:n:a.fke
I;stina? 14,&1 Pimp My Rldo 13.30 Prljavi :$eksl no. namjere
15.00 Op.asnl lS.20 Dale MyMom3 va< 12.!!O IBt(ljevi
15.40 M'ovir:"igln 1 •. 1$ 0:01 13,05 Odslrel
SU$,eli 1;6,00 Made 15.05 Sudi]e za 5tll 1'3.515 Odjeljenje
16.00 Skr.lve.n~ HOO MTV The MO¥i- 15.55 Porodi~EII pra~ 14.40 M'9tlok
.vll·' "" k.sa 16,:30 'Ubislvo,
11.:10 MTVExpre.ss 16.45 UVOO u anato~
H.oo Kod 1:7.50 :JFl'Ort'I ~ miII,I :na.pis,aJaje
crverlQ ~8.00 Brand Nl2lw H.35 I<ako sam u,pc- 16.15 Dzmdafl
16,00 ~.ptat 1a.so Ju.li;ebo): .maC vasu ma- 17.00 Ne:Slall
19,00 Videograp'h:; Iku 17.45 Satk
psima 20.00 JuslSaeMTV 16.00 VlII Grejs 18,1lO Odslrel
19·.00 f;liJe:k~e 21·.20 DFC Ie"" .SVi grade:.- 19,15 60u.l1$
iiivol 21.50 3 From ~ na~nlkQvi IJudl
2200 Hard 19.35 Dr. Haus 20.00 BroiaYi
20.00 Ipreda.tor Ti.rnes Of Rj Be- 20.25 KU9a~ Taun ·20.40 D!Ordan
21.00 T ... lanstven~ rgar 20.50 l<u,garTaun 21i.30 Monk
gor.ile 22.20 R:eJlo ~.10 Upr3VJja.nje VEI- .22.20 Frilmvi
911 Iidom ~.10 Pekster'
~.OO KO<I 22.40 Cha.pell'e 22,00 F!uzna Beli
ShOw 22.50 I<;ako samu-pG- 23.55 Red I zalmn.
crveno
23.10 Sou'" iP.atk 2000 vas.u m.a~ 21ocinEl;cke
23.00 I 'pred'ator 23.40 3Fmm1 jim namlere 26 P1!tn.'I~IIIIInm'IDI'2(JII.

PETAK 8. 4. 2011.

HAYATTV

Dobro jlllro

Program zadje~u i mladB', L

Frender! es iH, anrnrara senja Aladinove price, al1imirana senja, 6/26 Kaka da ne, sko.la engleskog jezika BHTvijesti

PI es 2ivola, igrana S8lija, 9/125 Avenija Ocean, igrana senia, 102/130 BHTvijesti

Orustvo z"a"j~ dokume mama serija, r. Figure. Faruk Sehi(:, program Ii' kullure, f. Putevi zdravlja" magazin. r.

BHTvijesti

Gorko-slatko, igrana serija, 74/229, r. Odli ean, 5 + , edukauvna serij a PlOgrarn za dje~u imlade

Ucilica, !<Viz

O~ie Boo, animirana seria Ambrin I:ivot, doklimen:tami film Uradi sam. uradi sama

Braga civilizacije. Istocna fvropa Gorkl),slatko, igran a serija, 751229 8H gastro kulak, kulinarski show Konafn 0 petak!

Mis i mac a k, anim iran ifilm, 12/26 ,Dnevnik

Kultura

Sport

VrijBme

iBuslness News

Ezel" igrana senj a, 52/136 Pee at,

doma,(:a igrana senla, 24/36 J nsig Pejakovic.

U ime narcna

Dimenlija vise,

Dfagram lz klilture 'BHTvijesti

Fi Imski maraton. Royce,

amencki igrani film

Pod dejstvo m al koh 0 la, americki i granj lilm BaUa doklora Kuka, am eri cki igrani film 03:35 Bus in ess News, f. 03.40P regled prng rama

za subolu

00 b ro j ulro, jutamji program Vijesti

Gospoaa .Ba.rbara, igrana senla, 173. epzoda, r.

Program za djecu Pipli!l~j

Malileleei medvjBdici:

Gladijalorska akademija Vi Iia Maria,

igrana serija, 93. epizocla, r. Dnevnik 1

GospMa Barbara, igranaserija,174. epizoda Pod sretsem .ZIIij ezdom, igrana serija, 20. epiwda, r. Hayd u Par,k,

program za mlade, r. Crnahranika,

domal:a igrana se rija.

179. epizoda

Vijesti

Spretno.srelna,

tv igra

Villa Maria,

ig rana serija, 94 .. epizocfa Federa eija dan as

Ezel, igrana seria.

51. epzoda PodsfBtnom ZIIij ezdom, igrana senia, 21. epizada U pitnik, kviz

Fi n a nsijsken cvostl Dnevnik2

TV Bingo show, direklno Ezlilatenje Lj u ba.v i kama,

igrana serija, 1 O. epizoda Nasa mala kHnika, igrana serha, 54. epizocla Dnevnik3

Fi n a nsijske n ovo.sti Kuc·a iZllwva, americki igrani

film

Federacija danas, r. Onevnik 3, r. Pregledprograma za suborn

Hekimoglu, turska seria D9.30 (I dred za tistoc u,

zahavni program 10.00 BilD jednom u Turskoj, turska seria

11 .. 45 Lani na vremenska prog n Dla 11.55 (IBN Info,

infonnaUvni program

12.10 Delina 'Illkeva,

rurska kriminaJisticka serija 13.55 He kimoglu,

lul'Ska serija

14.55 G c rklZivol,

turska lelenovela 16.15 OON Inlo

16.20 Gorkilivot, li!rska lelenovela

16.30 0 dred za cislocu, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, lurska senja 18.45 Lani na v.remenska prag n oza

18 .. 55 0 B N I nlo, inlonnativni program 19.15 PilajmOla'jedno, lalk show

:10.00 GorkUivol, tlIFska telenovela

21.45 lied Carpel,

showbiz magazin 22.55 Vox populi

23.00 Luda kuc·a,

igrani film

OO.lD (IBN lnfu,

inlonnativni program 00.20 Ekoloska pitanja, spe~ijaJizirani program

10.35 B a kug an, crliiJli film., 50. epiwda 11.00 Suze Baslora. igra.naserija, 4. epzcda 11.45 V.ij esll

11.58 Biomeleoroloska prognoza 12.011 B ioel inica

12.15 Najbolje godine, igrana serija, 26 epizoda 13.15 Pali amJeo, igrana serlla, 155.epizoda 14.111 Ispuni mi i:elju

15.10 Bestseller

15.12 Bioelinica

15.211 Top Shop

15.411 VHalo n

15.511 Kad !lisee pada, igrana senja, 15. epizoda 16,53 Sper1 cenlar

16.55 Najbolje godine,. igrana serija, 27. epEzoda 17.52 8 iometeorolOSk.a prog n l)Za

17.54 S'po r1 cenlar

17.56 5asuke' Ninja lalnici, zabavno'sportski TV show. 86. epizoda

18.20 Sasuke· Ninjaralnici, zabavno-sportsd TV

show, 87. epizoda

19.011 Vij esti 'U 7, inlomlatvna em isija 19.211 Vremens~a prognol3 19.30SPDr1

19.37 Stanjena ,pulevlma 19.33 H 0 monti

20.00 KilO USGe pada, igTana serija, 16. epizoda 21.011 Zvijezda moies bili Ii, audi~ija

22.30 S uze BDsln ra, igra.na serija, 5. epzcda 23.30 SPDr1 c,entar

23.35 Misliilna rijeka, igrani film

111.15 Nijemi svjedok, igrana serija, 35. €ptzoda

0.00

11.10 2.00 n2.15

3.05 3.55 14.40

15.15 15.30

14.00 n.Oo 17.25

18.20

9.08 ~9.30 20.10

21.15 '22.05 ,23.00 , 3.30

ogllllll zadecu 10.45 Barimba, program zadjecu

11.00 Vijesti TVSA 11.00 NOlhllop, igranil oo~ja. 3)25

11..35 Lilw klImenu, BBC Igra~a .oo)ija

1300 Vijlisti TVSA

1315 "lVSA do'umenti. domati do •• prog'· am

1415 KonSlrlJk!oe,;ke kaIaslIOle,dok,pro-gllllll

15.05 Baike tz cijelogsvi" jela. program za djecu

15.20 Ulica Zoolo!kog vria program <ad]!? cu

15.30 Puslj mu~ku, rnuzieko--zabal'l1l program

16.00 Dobre vibra,ije. zabavnl program. u~1'(I

17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavakemislje Dollre VlbradJe. U~I'(I

17.50 N'oIl<Slop, igrana

oorija

la.20 Tanh, dok, seriJal la.3D Dne\lllik "lVSA 19.00 Vrlamlnix. program

za djBcu

19.02 Noody. progllllll rn IjiBcu

19.15 Ca~i iMimo, progr,

amzadjeGu .

19.21 Grtmove bajke, pr, oglam za dfecu 19.45 Barimba, program zadjecu

2U.UU HladJl(jkrlnitivo~ BBC dole progmm 20.50 Vijesti TVSA

21.00 Rebus, politiaki' llJaIIatin. uzivQ 22.25 Tarih. dok, serijal 2230 Ne~to Iii raju, lOW, vni program

23. I 5 Nocl1<l ,lJtica' Zele' na. ~elella trow;!, igra~a serija

23.45 Nocnaptica !gralli Iilm

01.20 Dnevnik"IVSA (r) 02 .. 00 HladookrYnl !ivot, BBC dole progmm 02 .. 50 Rebus, pollti(lkl

ma,nazin

04.20 NeSta 1lI raju, revij~, InillfllQIlllll

05.05 Pu.tl mu~ku., rnuzi~ko,ziibav~i pro-gram

13:55 Okoto skale, zabavnaemi.<;fJa 15.00 Biogra1ije. senia 16.00 2ivrilpi~p~ 16.30 Hrana i \lino

17.10 J. sam tvojnudbi,

na, serij. 17;50 R~pUJtaZa KISS 18;50 Mi!!ke~"'11 19.00 D~e.nik KISS 19.30 Orlevnik H RT 1 20.00 EtJromax

2UO JH<lmtvojasudbl,

na, serija

21.35 Orlev~ik KISS 22.00 V~na Kljajit u lNo

I' :f:l :W ~

TVALFA

08.00 Novo JUlro, jUlamjl rpogf1lm

10.00 Ed!mon~ ti~ejd!er" slca;er1ja, f.

10'.30 Vijesti

m.35 Ja sam lvoja sudbl· na f.

11.30 VjesU

11.40 Sponwris.ani program

12 .. 00 Slo da ns, .1allavnl program,l.

12.30 V~eSti

12~4U MU'lika, aklihnilno,

sti

1 ~.oo InteNju dana, r. 14.30 Vijesti

14.40 SpoflZoriSJn progr, am

14.50 Za svalm ballls1 Ira, l'3r.Jste,f.

15.30 Vijesti

16.00 SPOflZOriS<lfi progr, am

16 .. 30 Vijesti

16.45 IS1ina,emtsija 0 po, vratn1cima

17.30 Vijesti

18.00 Edlmonl, tineid!er, ski! sefija

18.40 D~el'l1ik

19.15 Slo dane, .zabavrli

program 19.45 Hi! dana 20.00 IlTtervju dan. 20.40 Mu<ika

21.05 Ja samMlja sudb~ ~a

21.35 Sa.t]a 0 MCilregore-vijema

22.40 Vijesti

23.30 §to da ne. ~amv~l program, I.

00.00 Ja sam MIla sudbf"

na. r. 00.30 .Astrologija 03.00 Muzikll

.,%1:

I: IIlllf1:f:!j'.

12.05 Film

14,OOJa sam Mlja sudbi, ra

16.00 Elisa. igrana Slll1ja 17.15 Nilemi svjedDk.II1' ana SBlija

18.15 KIIiz

19:00 Ooovnik HTV Os' cOJ,C

19.30 R~emiU"mje 000-

vnikaHRT·. 20:00 EUsa. illJll~a Sllfija 21.00 Film

22.35 Film

01 .• 15 DUO 02.10

23.15

FILM, BHT1

23.35

14.00 O~i d~e. rurska 5e1l1a

14.30 Auto Shoap Maya, zin

15.00 Svi vole Reimondil,

sillija

15,30' OliverTwisl

16.00 P~~saoola, serij~ 11.00 Rash vijesti

17.05 Ludo ,ICe. sillija 18.00 BEmis llJaII3Zin 18,30 Ja S<lm !voja sudlJi,

na, serija 19.00 Denis napast 19.10 Epjl

19,30 Dnev~ik FIV 20:00 VijeSli IC

20:20 Svi VOle Rejmonda,

seilla 20.45 Epp

21.00 Sl"<Jkodnevnica 22.00 Ja S<lm !voja sudlJi,

na. serija

FILM, HAYATTV

ZEfoIlCA

MistiCna

rijeka

Boston, sredina sedamdesetih go, dina. Trojica djecaka,. Son, Dzimi i Dejv, bezbrii:no se igraju dok njiho· vu igru ne prekine nekoHko nepo· znat'ih muskaraca. Tridesetak godi· na kasnije, ani i dalje i:ive u Bostonu, a jednoga dana, Di:imijeva najstarija k6i pronadena je mucki ubi· jena U oblii:njem parku.

Uloge: Son Pen, Kevin Bejkon, Tim Robins

RedltelJ: Klint Istvud

13,00 Vijesti 13.05 Dolwmnetmjlpro-gram

14.00 11; dana u dan 14,30 Zo~a kllnlOna 15.00 VijesU

15.1 Q Ja sam l\rQja sudbi-

na. igrana seJija 15,40 Muz!Oki spoto,", 15:55 "IV lilog

16.00 11; dana u dan 16:05 MBdu nama 16,35 PUlopts

17..00 Discovery. dolw,

mlllllllmi prowam 17 .30 Dje~ji progllllll 17.50 Ze sport PiUS 17.55 TV i110g

18:00 Niljavo Zenice do· nas

18:01 Freiler

18.30 MiIli oglasi. o~a,

vi~1enja

19.00 .Z~ni~ darJas 19.30 Muzlcki progllllll 19110 Ollavjes1enja 20.00 Ja samtvQj'a sudbi,

no. igrana serija 20,30 TV izlog

20.35 Igrani film 22.00 srera

23:00 Zeni~<l danas.reprila

13,00 Bonus, 1lltk show 14.00 Na lrllllu. doirume, ntaml Program 14,]0 Odli6m5+.llfIlgf' am,zamlade

14.35 Bajke iz cijelDg svj.. jela. e~anl fitm 14;50 Wild Life. ertani film 15.00. Ludu srte. !eleno, II<lI<l

16.00 OtYorwi program. program ufivo 17.50 Wild Life. ~!lani film: 18.00 Vogo~tanskli hro-nika.lnfarmalivnl program

18.30 SMS music, mu"

Rojs ui:iva na zasluzenom odmoru na Havajima, aU ga americka vlada salje na specijalnu misiju u Ukraji· nu, na obracun sa opasnim Kenom Gribonom, koji je oteo voz s nukle, arnim bojevjm glavama u namjeri da :ih proda medunarodnim terori· stima,

Uloge: Di:ejms Belu~i, Piter Bojl, Celzj Fild

Redltel: Rod Holkomb

07.00 5i!rajevsko julro, Informativro--revija, Ini program, :1Ilivo 10.00 V~aminix. pF<tgrarn za djecu

10.02 NoodV. program 13 dje,u

10.15 Ca~iIMhllo. proW' am ?a djecu

16.21 Grimova Dajke,pr·

KISS

12,55 Dollar, :Ios, laO

PETAK 8. 4. 201 1.

PINKBH

06;00Lol~, telenovela, r 07..00 Mjesovifi. :brak, serija

08.00 Ljubav u zaledu, ~rvatska igrana serija, r.

09.00 Udri muski, '

talk show, uzivo 10.00 Veliki blat,

reality show

11.00 M ~ re liu b avi, telenovela, r 11.50 Iurisl PQint, kDlaino 81llisija 12 .. 00Inlo top ,i nfo.program

12.20 Zab rani e na Ijubav, telenovela, r. 13.10 Veliki brat, reality show

14.00 Inlo to~, info.program

14.10 Mjesovitibrak, selija

15.00 Lala, telenovela

15.45 Me rkursve slo poielim, emisija 15.50 Inlo lOP, jnf.program

15 .• 58 Za z~rav ilijep osmijeh, 'smisija 16.00 'More Ijubavi, telenovela

H.OO Veliki brat, reality show

18.00 Zabranjena Ijubav" telenovela 18.50 Inlo tap, centrnlne v.ijesti

19.05 TUrisipoinl. kolaina emisija

19,11 Ljubav uzaledu,hrvatska igrana serija 20.00 Veliki brat, fllality show, pregled dana 21.00 Brand show, muzitki program

22.30 Arena B ·13, talk show

23.30 Velila brat, reality show

00.00 Cily,

zabavnaemisija 00..1'0 Sidni, film

zitki ,~rogl1lm 1Q.30 Inlo IG, inlmma!ivnl programNNIG Kakan)

20.00 ~ ulro~uje Ilolest eduk3llvni iprowam 20.~0 RBportate sa zemljemira

2.1.00 tuoo srce, telenoVBIa

22.00 VogoMaru;ka hro· nika, illforma1lvnl program

22.30 HaSkl tJibu 1Iil1, info· ITTIilIiIIni program

HEMA

09.00 IWlo sllop m~galin, emlslja 0 alllo· mobilizmu, r.

10.00 Hemama~n,ce· nlralna informJWna emlsiia, r.,

11.00 MlIlicki program + Sms bo~ + Pro· mOGija prQgrama 12.00 MlIlicki program + Sms box + Pro· mocija progl1lffia 13;00 MlIlil:ki pro~ram +

Sm, boX + I'ro· mocija programil 14.00 MlIlitki program + Sms box + Pro· mocija programa 15.00 llijesti, informativni

program

16.00 Oity nghlz, muzi~ka emlsij;l, r,

17,00 NaSi rilZlJovori 18.00 llijesti, Informativlli program

19,00 B prole, serijski pr. ogram 84, epizOOil 20.00 Bosanska dol ina p~ ramlda, aokume· nturn program

2.1 :00 RBligija u sfillbi Zi\rGIll.religijl;ki program

22.00 HBrim rna., ce· nlralnillnfOrmativllil emlsijil

22.30 PetKom

online. otl/oreni korJtald program (UlNO)

00.45 Program «Hllja· sporu

14,00 lokalnlinlo

14,30 tSlam Ghanmll Na· SlleedTim~

14,58 Ezan zalklndiju namaz

1504 The Final L~gacy, igra[l,l oonja 15,45 Dahij<3 f ikaside 16,00 Arnanel. konlakl' emisija

17. 00 Crtan; film. Sindi. bad. dj~ji progrnm 17..20 VlMat svjellostl, dj<3~iil. progl1lm 17.35 Ezan 13 AM:am na· maz

17.40 Razni obiici,~J8~ljl progr<lm

HA5 llama rije~i, dJecl~ pmgr<lm

17.50 iljeaa u~ci Ku(.· na, dl~iji program 18,00 Ilahij€ I 'kaside 18,30 Znanja i ~Iine, dj€ciji' progfi!m lBAO Crtarri filllt Sind~ bad, djooll program 18,58 Ezan za Jaciju n<l-

mal

19,04 Muzicki program 19,30 U~enj8Kulima 20,UO Zehra, rnvijaJllil

emisija

21 00 Islam GhaM€1. Eft. ollija

22:00 Lokal~limo

22.15 tsiam Gharulel. M<IharZain

I:l/

14,00 Novosli

14 05 BeJa I<lda, senja 15 00 Jelena, selij. 1540 1V~op

1555 M~lkefing 1600 Ilmlvnik 1

16,25 Kradljivac Sfl)a. se·

oja

17.05 Marl<Eting 17.10 Bela !:ada, sMja 18,00 [)anas u Srpskol 18,25 ~~ng 18,30 Monilo!ing! 18:55 Ma~~ng

lQ,OO Sport flash

1 9,.20 Ma~ling'

19,30 ilJl€vnlk 2

09.10 Pod sretncm iNije~dom, tvnovela

Mala tv

10.00 Bar,imba, cnana serija

10.18 Mekani ke u misij i, crtara serija 10.31 Dzek,ers, crtana serija

1 0.55 Pecat" polititki rnaqazn 12.00 D n evnik 1

1.2.20 U fo lrusu

13.00 Frojdova. riznica

13,25 Relrovizor, emisijaiz arhiva RTiRS-a 14.1 0 Karm clita, serija

15.00 Vijesti· sa tumaiiem geslovnog jezika 15.05 Vremenskaprognoza

15.10 1'0r~dicaJermolov, serija

16.00 Re'pulllika - Posayina

16.30 Srpska dsnas

17,(15 Pod stctnom l'iijcZdom, tv novela 18.00 MOlalk, Elurdevdanski lestiva.l 18.45 Mekanike u misiji, ertara seJija 19.08 Upitnik,kviz

Fina nSijsken ova sti 19,30 On evnik 2

.20.03 Sport

20.15 lnte rviu

21 .. 10 Zene musketari, mini serija 22.00 The books of knjige

22.40 0 n evn ik 3

23,02 Sport

23.07 Finansijske navasti FiJmski. maraton

23.15 Meuci· Ukra~eni snoYi, film

02.20 Go rko - slalki livo!, film

20.05 Mar1<eting

20,1 0 Jelena. ser1ja 20.55 M.~ting 21.00 BBIa laaa, serija 22.25 Mafl(etlng 22.3U Dnevnik 3

GORAZDE

t 7,00 Najava,proy""'lil, SMSGhat

18.15 S€Slrice, igrana 000' ja

Marketing

19.00 Dnevn,k

Mal'keting

19.30 MlJZitkipmgl1lm 20,00 Bonave<1wra, TV KS 21,on Blagra!ije poznatih 22.00 Ja sam tvnja sudbl·

na, seriJa

22,,]0 Muziekl progl1lm

.,III@(

j 550 Muzi~ki prndah 1615 AllillsprirJt 17.00 Senia, 11 si moja

SlJdblna 17,30 TV vita shop l7.55 Hranal Villil

1830 DAN - ~'lformativna, em"'ja

1 8.55 Vremenska pro·

goola 19,05 SMS oglasi 19.35 Portal 19,.40 ~me Zone 19,50 M~~ng e 20,00 Plila nhC

21,1 5 5erlja. 11 sl moja SlJdtllna

22.00 Gradoii i regiJe svl· jela

22.25 Vremenska pro· gnoza

22.30 GIllS Amerike 2300 Treca dimenzija

TVUSK

14,OD Muzi~~1 prndah 14.2U Top sImp 14,30 Viiesti

14,35 Fram:lJski fokus 15,00 U fokusu

16,1 U Prnporuoojemo 16,15 TV skol~

11.00 Tap sIlop

1],10 f>1~i,p!B~i, senja 1 OJ' 5 Majl;wr :kuhinje

1B.45 CrIlrnililm 19.00 Dnevnik 1

1Q.30 Muzi~kl p~ram 20.00 'Blogmftjil

20.45 StlJd€n~, sar1la 21.30 Dnevnlk 2

22.00 PIBSi, plesi, igmna serija

23.00 Bonavoorur<l 23.30 Stmgo poviBr1ji\l()

1%1t1:lt

1'4.0 ° TV strane 17.00 Hitna sllllba, iql1lna seliJa.r.

18.30 Ba<:govar s POlIO"

(Iom,r.

19.3 ° Dnevnik F1V 20.05 Sleeania.

20.30 Akluelnostl 21.00 Revijalno zabavni

,Program 23.00 AkluelnoSiI r., 23.20 TV strane OU.OO Odjavnitillop

HIT TV

16.45 Film 18,30 Vremeplov 1,9,00 Oblektiv I 1Q.25 Triufl1Ph 19.30 rrnme 20.00 T.ajna 21.00 &ena 22.00 Oblekli" II

22.35 Ja sam Noja sudbi·

Ila, Sill1ja 23.00 Gias AmerikB 23.35 Triumph 23.50 Frame

00.00 Trimfnulil 00.05 Film

1.5.25 Muzilca

15.49 Sport crmrnr 15.50 1001 flOG, igl1lna

seri]'.

1.6.50 Inllija, igr.rna serjia 10.00 Vljesti

1 B.20 Sasukil, Ninja Warriors.zab3\11lillf. 19.00 Inlormator

20.00 1'(101 nOG, igl1lna seri)a

21.00 J~rani firm

SATELITSKI TV PROGRAM

1M

15,25

I:liil

15.55

Slra:n[n p~9\I. emlsl]a ,pul:ke i precane luilture ZlL\SA ~ '90 seku-

~~~~i~~jj~fv~

Hrvatska uzl'Yo Vijes'n

HAK - prcmet info

neaee Je- ~,atl! enanstvcno-obrazovna emisfja tae ekrana MjliutBi ZOJ'EJl.I1ja. iz. Oielpha_rma, emlslla p<>d pcIt:rOvi'l.e:IIS't'iom Kod ene, emi$l,la pcdpckrcvnefjstvcm

Dne'l,l'n[k ptaVIJ5e" em isija

~~g~I(t'Ovi ••

U istcm IOl1Ctl. kul[nar.ski show Minuta ZdraVija it Oielpharma, em Isrja pod pekrovl11l:IJstvom Dnevnlk

Sport

Vrijeme

ZABA - 90 seku-

~~~r6~~~~j~~m

Mjeseoo:bite--

~I~r;e~~~eg~~~,

film OnO'll'nik :3 Sport Vrijem.e

Vijesli ii: kul~ure !Pe1J ean, lalk snow

Fllmskl mararon - cik'ius Ao'bel1a A.Jlrnana. Najl'L!d'l raCfiis.1d ~Ol,l. film

16.00 16.00 17.05

17,10

17.45 16,15

16.1B

16,30

19.30 19,5!; 20m 2004

20:10

21.,55 22.20 22.2:3' 22.~ 22,35

23,30

00"40 O8Jl[J O8A5

~&n~~r~~ Tur-

Rell,reid

~1e~~': ~~~b~

IJrg'- Eve-rtcli SV1 spone",1

~~i~r~~ Tur,~10~~; LIGA

OuisoolOJrg ~tEvertc." CiilTln.aslik..a. 8e,lln

~~~~~

Tanis

~~n~~r~~ Tur-

Nall.cl covla~. Supe=r Series Grand

Prix Gotenbl,lrg VIdeo

~~~'over

10.00 11.00

12.30

14.00 17.00 18.15 18.00 18,00

22'A5

23.45

OB.50

~kolS:ld pr-cg.ram Pun] :krug Glazbeceda Heidi. Serija :za djeou Prljenosl.lz Sabora

Mala TV

TVvrt!c Cr'tSlni(i!m

Talnl dnevnl.k

~~~I~1c~,~~~~~am

Punj_krug

~~a~ij=apa_

t"lOramB

u Iyn PowaI3_E-::. film

Heie-J dvcrac Or- 1Il2 • .sarija Bnllanteen Bnarn Ijedr.Ei. ~i'la~eni magazin

Dlv!JI Plamun 2, serua

Kr5tare.nja. svleIsKin; 11'&1'.'. otama. Rljek,a !j:ud 1- St. Lnwesres, do1<u· mentama aerila Hit dana vese-es Oobrodo$li u naooslJijet" dokuma ntama sen.

ia

Muskarci na sta· blima Z, serija Dnevnl_'k ptacuso,

emisfja

pod pckrovne~jstvoJll

Ni'emi

S\l~I;tdOK 12, mrni.:serija

Na rubu enenoett

G .... ~

11 [Ilhll

08.00

J;;!I,goCfiea Bobi-ca, cetane

'·"1' Tomlea,1

prli·'·'ll. -cii1.a.i\a seriJa ~"VIIOk zallubll<>nl, serlja Gumus. s.erlja

Asl,

sollia Za.uvijek ze.ljublje I'li INma.g3Zin Mast-ei'(:h&~. reality

sh.ow Najbolj& gOdine, serija' Gtlml,l$. serija

Viie_stl

Nove TV IN,m,a,gazil"l P,od sratnom "'"I",dom ,.rija Dne",-nik N-ov-a-TV Nall>ofJ~ godlne Ma:s.ts:rch"91. reallryshow Krupa uzvraca uerarac,

rUm Pollcij.ska pri0a2 •

!Um

09,05 09.20 09,56

09,55 10.00

10,30

Uzdravom, tilo[u

~~:~::,

b~e

1111 .. 11 Razglcdnica. SI·

~: sluiveno te vcdlrn

"'I"to

MOnckJ

08.25

09.05

10.05 11.05

12.05 tans 1-4_00

15,00

16.00

17.00 )7,zs 18",0

19.15 20.00 21.20 22.50

00.25

(J6.3() 09.30 10.00 11.00 1:1.00 iaao

15.15 15.3l)

asree N. Villa.rraer- Barcelona pramtee Leaque

~1Jdt~i~ker

~~A~~ff;;~

NHL'L.Alling5 • flt'loenix NBAl"'.

Uga sarnplona. eercerone r Shal<h'., Premier 'League New$ EUfOBlague Stu~ dio

NBAL~e f;!r-em;erL.ea.gl;.lE! News

~fi:l:::3:J:.a.

nche_st€r United U.~ivo: Horaod,'a IIg •. PSV - Heen:inveen Niiljava Pmrn[ll"r League

09:35 10,00 12CS5

13.25

U.1S

14.3C

1B.05 16.55 17.35

18.15 19:00

19.50 19.57 20.00

01.00 0,7.30

lIijeS-li Fudbal,Wo· Ifsburg: - Alnllahi Franknrrt Pudbal. Dortmu.nd - Hannever 96

Fud1>a1

I(o~arka Sv:l:sporl'O'Vl AuslraUIs..'ki tu, dbal

Pu dbal, Balem Minhen-MOnchengladbaoh kosaeka, Fajnal For" Spartak Moskva ~ Ekate' iinburg S'lfi.epol'I,O'Vi I<osc!fka I(ooarka. :FajnaJ For. R03 Casar· es - .... :aloon Ave-. nid'a,

Endum, Svle~ Isko prvCfliSNQ Spanrja

n.os

program 1'1.30 Srcij:a

.rU:I]ve:iti 12.00 'Onevnik 12.15 SpM pi"' 1'2.25 VriJeme.

:Sl.an.je na ,PlJ1t;fVi~

12 . .30 fk~l::ski: program 13,,00 1M edlj ska mreee arpske dijaspore 13.00 Ova dana :redfte-

1.4.30 ~~ala

imam odl'oga t 5-00 Vij.e.$11 1'5.10 TV Ilea 16.00 0""1"

Srbija t6.$6 Siagalica

;~~ ~~a~~ne,

bre'?

17 A5 Becqradska tuo. nika

'a.25 O~o

19,00 S'~iia

na vazl 19J1[J Dn[)VJ1l~

2D"OS Greh njene rna-

zt.oo \%:.oki napon 21.<15 1I11",1i 21,50 Do, mo;z,da, ne

2!l.OO VijeSti 23.os Thi!nd,SElI.er

17.00 17.15 16.,3l) 16<45

18..50

22.30

10.00 Skri,vena

lailie NoJ"'o.lcl;ke

11.00 Na dugom pUI.U prerna dollG

1 ~.OO Rile~e i:ti'liOI laOO Vcll~o seobe 14.00 J. 1i!O Istln:a-? 15.00 Opa5ni sus~1

16.00 HoUywoods.'ka li:sica

17,00 Kod c,"eno 18..00 S.p'.' pslma '9.00 fiijello:;e i f:]vol

:;0,00 Sap,"c

21.00 ~:~:c

psim:a 22.00 K.od cl'V{lno 25.,00 Sap'.c psin'la

10.00 11.00 11,15 11.30

14.3a

15.00

16:45 17.00 17.15

19.00

09.10 10.00 11.00 12.00 12.~0

'12.40 14.30

14"50 15.20 15.40 16,00

17.00 17.50 18..00

16,3l) 19.00 20.00

Mado ToptOat 10 Jukeoox :JFrOI'h1 JU$tSEl1;ll MTV

Top 20 Disaster Date

Flimp MyiRlde Date MyMom 3 Mov;nglfl Plain

Jane

loon

Mom

:3 From 1 BraOO

New Jukeoox. VidOog,.pl»o JUSI

Soo

MTV

MTV

'taJIj,e Over MTVWor.c:t Stage

:3 From 1 Megadrive Jersey Shere-3 OFC

2O,3l) ~Loo 21.50 22.00 22,20 25.10

07.3l) 08.15

09.05

VlII Grols Prljaw .seks:l no-

.""

~aE-::o sam u po.-

;!t1ao vatu rnaIku

Dr. Haus Dzei

SUd~e .za Stll

~~~9t~~'~~

nacelnl kovi Jjudl Prljavl.seksi: no.ae

Olo!

Sudrje %a S:trl Ul=lravljanjD VaIIdcm R'I.I1rJa8eti K.ka sam upa· ,zna.o vaw rna· 'ku

CiliGr.i' SvlgradonacelnEkovi :lIL.:Id.l Dr. Haus Ku-garJ"aun Ku-garTaur]

~~u~tl;~:ll

I(a]m sam upo· mao vasu rna·

~~f-IaJ.J$

09:30 100.15 11,05 11,55 12.40

lS.3O 14.15 15"05 15,55

16<45 H:J5

11,00

I~{~,

Bozldna posea,

film l.acJies Night.

firm

Zlatnl Sofie. film

Igraj,

film Christmas C.por, film Coyote County lOs'Elr,li]rn

~;~~~~lr~1 pro

sl.an,fiIm Fatal:na gre.ska, film

'F"Orn'lOs.a Beva-

l!~i!:';: Igh~ n·

1m

1'6,.45

1.7.15 1&,55

20,30 22.05 23,.40

1'~1J:(8;!h\l.

07 Jl5 Brol.vl 08.20 Mellok 09.10 Ublst\ta,

naplsal.a Je 09.55 Bouns 10A5 t'IIestaJl 11.30 Rodl

.2akon. Zlotlnacke naml9rB

12.20 Brojevl

13 .. 05 Odstro I 13.55 Od}IJljenje 14.40 MelicSi: 15.30 Ubistvo,

naplsalaje 16.15 O-zordan 17.00 101.,1«11 11.,45 Btojevl 1B.30 DdWeJ 19'.15 Bouns 2D_OQ Btojevl 20,45 O'or<l.n 21.30 ZJ.x;n.¢kl

um-cr..n

22.20 ZJ.x;n.¢kl um-o-..n

22.1 C D,BK.sler 2:3.55 Rij(lI.zakon.

Z1~na,tke nct· mlete

0p'( C4t-ra. f "!!Utc'tla ,~ tlte ocI ;

231., gl{ /l",.

...

Si.r;da 1i:JhI·q_

"'./uttna .,.a~ rtc 'ocI .- 1/.'9, 6ltt:w

C~e.vr()lt.t Avto "YUtina raitt ~l ' cd .

JII,41i rHo

VB I FASI'NG POVJER.ENJE SPAjA.

=:; ormu(a A:l lHIihdikotll'3' = 30 i'. "~~f k;"a .1At/Q

Iorto. ladS, itljtlt(nQr~ mod:

116,33 /lH'

!V,II/ ~l() ",/UtLno ,ala tlte' cd ;; 151 SI r,.,.

,

~Viw. KDntI:lcI CIRiA: jOdplWkInId Tft:CI&1 m 67'1)'

vau-,gBH AIi;III TdIIII 2.bIjlkbb 7~UOU5Q'l.

Tel. +387 (0)32 119 . 521 fa "'381 (om m m

VB l.caIng 8Hd.o.o. FoIJ,lllaTwlI

IQo .. ~·II'1!1 1~, 75COO T w:LI T fll87(0)3S3604 W Tel. 1S7 {Glls 25J 30J Fa +317 (0)35 364 016

VB ~ BH d.o.o. iii t'IoswDr.Ant.: ~ bb 8800D I'1omr

Tft..,.317 (0)36:313 1156 fM. H81 (0)35 m 857

VB~BHd_ Rlj1b BlrflluIcI

V:'*"""'*' A..dom", Pu-.riloI " 79:Dl rYtoJIIlub

Tf!. 3117 (0)51 2J0660 ~ +187 (0)51121'151

VII "-1'1 Btl do.o rn. Anokll Z~, ~.A.7,,.,.... 71000~

Tel. +387(O}D 2762BO fiIL ... 3IJ1 (O)E 716 286

oglasi

Extra "",,-._ .... ",.".". 29

~lEAS'N:G

Raiffersen Leasing prodaje vlastite stanove na lokaciji Stup ~ Nukleus, objekat 81

Cijena: 1.550 KMlml Veliema: 35-37 m' Kamatna stopa:od 6.95%1 EKS 7.41%"1 Naknada: od 0,95% Rok otplate: do 25 godina Ucesce: 15% BEZ ZIRANA.TAI

Za dalje mlorrnacne kontaktrrajte nas svakirn radrurn danom od 08 00 do 1630 RaiUei$en Leasing d.c.o. tel. 38733256 3{.7, 256355, 25{. 368:e-malt mfolOrlbh ba

www.rLbh.ba

SARAJCVO loll M~

AZAK OVNU

o ST

GR

CRUEP CO.NTINEN'TALPLUS

CRUEP NATURA BRAM:AC

CldU -

TON,DACH

BLO!K SIPOREX

- d-S em 1 zOKM

,

"d lOcm 2,lOKM

~ d 20 em 3 ~ 60KM

1,3SKM/kom TR05l0JNA KOMBIPlotA

1, ~KM/kom

STlRODUR XPS

,iI d ZI (J. em

• I'l3mJcna : 1oplotl'l bQlllc'IJa upredle,lu cold .. ,

.. bol:n:ljZl, 1oplo'lnlh mO$1'ov,,"

• d'8 2,5 em, ·d-Scm

PUR PJENA SPECIAL

~ "amj- "OIl, : tv",'::" ltopHnlkll Ilo'la!:'1 a

.. 7S0ml

KCIJA 'TRAJE do Istek zallhal

29,90KM

,0·OJ.o.. ZA UNUTARN:JE

ZU'OVE JUPOl

bile'll .. IS_

• •

UP MALl.JUl Marka •

Tel +381 33 66(l 515,

AUPASI uos T -OfDmaIn 8.]edICa lGO Tal: +3a,7 33 455 266 ... 72 4&1 TE~NJ-Jel9h,

Till; 387 8&8 226

1': ~ \I OSCA 13m",

1 SOOK 1m ( PDV-om)

8ESPLATNA KUtNA OOSTAVA UGRADU $ARAJEVU

RArf'FEISEN SHOPPING KARTICA

KUPOV1NE HA 12 fnJ k '11OJ

AkcIJ. "'"led od 0,1 ..... .;23.0<4..201.1.

III do '.Iaka uUha

NA..JBOWE US"lG . NUDIMO USLUGE ARHITEKTE, VOOQINSTAI.J\TERA Sl'CH..ARA KROJACICA

- ... • • •

NAGRAONI KUPON •

01.04.2011 :

OOHOSIOCU tCOPONA •

08EZ8JJEDI!N SPECUAUN •

POflUST. PRJ KUPOVINI

ROBE IU NEKRETiHINAJ •

_,

dm trail nove lokacije! ~----=--~

U PUI[Io\

R.QifhiMn, J8AHI(dd

....... ,~ .....

Roillel$er(l IIANKdd 80sno I He<c: egovln(l , R'eloll prodoJo, Glclvn.o A(Jole Mostor, obja"'ioj,e

OGLAS

........

"-p. .u...d-'''''ofjJl~~ q

"II , ~ I~ ~ :t1bU~

...J

I

,~"""II!iI'UII~ 1I' ...... ~.~ .. u,...,..._~~ ~~....-I ..... ~-sI,hn*a.,~14 .. , ,;; ........... PIJtiirr.iIWIi!lIII_ ~

EUROPLAKA TO~~ SARAj EVO, protiv tuzenog UORUZENJ~ ZA PROMOCIJU BOKSA I BORILACKIH VJESTlNA BOKSA ADLER· SARAJEVO, radi dugs v.sp, 8.192,34 KM, van raciSt. dana 17. 03. 2011. godine donie ie

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Broi: 65 0 Ps 122070 lOPs

Sarajevo, 24. 03.201 L gcdine

Sudija Sedina Durakovic

PRESUDU

OPCINSKI SUO U SARAJEVU, sudija Sedin. Durakovic, u pravno] stvari ruzitelia EUROPLAKAT 000 SARAJEVO, prcuv ruzencg UDRUZENJE ZA PROMOCIJU BOKSA I BORILACKlH VJESTINA BOKSA ADLER· SARAJEVO, radi dug" v.sp, 8.192,34 KM, na osnovu clana 348, Slav 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine F BiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

• presudu zbog propustanja-

Tuzeni ie duzan lu;lile! iu isplarir, dug u iznosu 0 d 8.192,34 KM sa za ko nskorn za teznom kama tom pocev od OS. 12. 2008. godine pa do isplate, hoi nadoknaditi mu troskove parnicnog postupka u iznosu od 869,85 KM, a sve u 10k u ad 30 dana. Obavjestava se tuzeni da se dosrava pismena srnatra obavlienorn prorekorn roka ad 1 S dana cd dana obiavliivanja.

OGLAS

OPCINSKI SUD U SARAJEVU, sudiia Sedina Durakovic, u pravnoi stvari tuzitelia

JKP",.RadICd.Q,,'p. KJjuc B ra nilaca BiH bb K1iue

No osnovu Odluke Nsdzornog odbora JKP "Rod" d.o.o. Kljuc broi 166/2011 od 29.03.2011. godine, 0 b jav 1 ju je se :

OGLAS

o prodaii osnovnihsredsta va putem licitacije

J K P "Rad"d_o_o_ Kljlll kso pradavac prodaje sljedet9 osncvna srcdewa :

i fi nil bla!l;(ijll i p:redu"~..l U ~0i;'!10$U cd 100/D cd pOCtIne eijene sredsree za ko]e su kandidad ~ to najkasni]c l :sa!prLje~~:k.;j.J[c:i[:3c1it'.

Prodala se v~j po slstetnu videno-kuplieno. Osnovna &T1;JS!';:J se mogu pogl.td::ni avakog radncg dane u vremenu od S:~ 14, satl u krugu prcduzcea.

Postupek Ii(:"j'~ijt ~I: se odrhli sarno (Xld u$to'o'um & se zn sredsrvo lichncije prilave naj man]e rri uzesetsa. p [::!\10 na ~vr3 t dr;:pO,~i u!: nerua pobjcdn i k l i(:'it:l,djcj ukol iko odblie da pmpi§e ugovor o kupoprodali Hi De i~v~i UphHU: If.iSt:uh ciiene u mku odredenarn ugeverom. Povrat depozita estalim ueesnjdme tzvri.il Ce se u roku od 3 dana,

Detaljne leformacije 0 pcstupku ~ proviHma licitacije IDOgIl se dobiu ked kontakt csebe Hemcdovie Dam iro Hi na rejefon btc] 031/661·226 svm!-::og radnog daee cd 8-lh"j_

KOMtSljA ZA UCtTACljU

1. UlO ... ariV<lt KAT 926· pccerna cliena

10_000,00 "AI

1 avua 1 lehaclla te se odrzad 08.04.20 f Lgodlne lL prosroriiema p,rr;ch.!zeC3: _ u: KIj utu sa pocerkom u J 0 :soaiPrevo u~ 1].11 licitaciji imaju sva pravna i 1i2:i~!k_:3 Ii- 1I;'.a 1Jl. predocen ie- P unomoei za prevna Ilea i I ~~Ile kane za fizil.kil Hca kojn uplare d-epozil na :~iro~r.ifun

oglasi

Extra "",,- r, .... ",.".". 31

No olltO'YU9afI.G 9. 11_ 2. Zakono, ° ,,,tom-a 'IIG "uu tS1:.N_fBIHhr.l/02od IS,,01.2001.god.j kao lllOno 8 ;Pravil ko ° naS"u' dobijanlal p-.-..d'uf_"lo odob:""I,a XCI' ,prl.-.dl_",1. !gora "0 ,~u. ,p"",yiko ntldQ ko"no,.do,Yo"i" 1.0 :"09nt1Jn, 18'" IS1.N' ...... FBIH iH .... l02od 12.09:2002. godin •. 1, .. Blbo.tl<o P~, dld.Bi!tot, .. bjavliUj.

PRAV'I'lA NAGRADNE IGRE"PR,EMINGERDO'ZIVWAJ VI$>E"

1. Prif"dlYoll>Olrod .... lg ..

8ihallooPr...wcn~ d.do 8lhot 10 .4.dm.mu"'kivm~ko bb. 7'7000 81100l MI IdenllRkodl.:lrlm,b...,l.m 42,63027570009 i porezrumbroJ.m 263027570009" pri .. dl.lje nograd"" Ig ..... ,.P·A:EMINGERDoilviio4 ",I, ••

".P,ovo, ,nO ~Ue

U ncosr-odnollgt!mOSo' u~llvolfCllj, ''' .. Iil.l&o, Il",., d'ri_llonIIOHodm uop<ul."a. '" .SIJ.otkoj ,; ........ 0<1" iI.d. 'Bikoi. ~, .. Cola"" .......... d,o.:Cl. ,..woo ,.1I .. " ....... nla. ...... <.ri. obl,.I,jl. ,Ali:o bU .. 1<o,lu od pan...:l.nlh, ..... radad .. bll. maloQ.tno tU alob .... gn:m Il,. "I}" ~~uobno-str. nognod'" m"'.p ... U'!!,II, lOlnO U" odobnonlor pli",.""" <0411.10 mpo""lfll~

!II. US:lovl ~"Uo, u 1'011"" d"" 1 1.1"1

Zood.l&. u' nogro-dnaj ,llin.P,R EMI'NGE,R: Doilvlioi, ",J •• potrobnol .... I<vpitl Mdarn m &poYG! copovi nll'u .. birj .. t.nVPr",mlng."pivo, ~ u kovlHfl p .. sJotl .... ad", .. "

81+'01:11,11 :Pivova~ d:.d.V1"ra .&0 ,bb, 77000 Ba.af, loG ,,,o:mo~om 1:0, nogradnu Igru .P,REMINGI1,R Dollvll"l vfI .... No pol.dbla_"'~ .. "11t i. duton upll(ll ,",110 r..,.1 prnl".., 10(" ... o4rlUu I b ... II.I','loIIO'. 'NltfiH'IJl"'''' In IiIJI'~'''' 'kov.". ''',volfilt .ul ra, dolu ~, .. nllw ,,,l1o-obtG PfWI9 1'10 noS'qdu.SvoI<l j,of.,,,lk 'U I'IOlJlodnoll;.rl "'ou u~'1.'voY(lIII "' l'Ie'Og'a"lf."!m, brol.m 1I0""'0IQ, NI .oilu,ij,n!h ",doml,tpooyo, 0 .-- .... ko ..... ,'.ptlItI,'- u I"k ... trDJDnko, ~rodntI8f'.

ollm oni"- l:r.wl.nJh ... p .... tboclnlm, lzvIol .. njimo. ul.-.""" u ... I1nol· om bvlo-r.niu ... lunu 'rriiuec" 20n. liod n. 'u Biholu.

7.1, v lo~ 1110 Im.1IG nOSlrd.roih

p,..Md." .. 'u ',.tioi. bvt<>len~" od' k~i. ~~ llinol"o l<a.d .. to .. ,~tll 1m. dobl:rn[ka gl_o nog.....! - .. "Iomobilo.

~rvg nt bvl.olanlo,"W!I\Iil t. •• put.m, lTV USIC.u d ...... nim n_!nom ... 01'1 ....... ' _I" I Inl,m.lltrDNc. _.p.-.mlns ••. bo, ° flng "0 1~,'frX"'.i' blt~. lovno In.pt1w.tvo .... dllG, U' B!hot ... , fa, u D.......,...,mav_

p_ byrON,," 15.0-..2011 'ullho~1 OnoSlo lrvlo&nle 30.05:2011 u 81I';ooh.; ' .... Inlol." 16.05.2011 u 8rha"',;, e.tvrto. 'r.lolno l ..... ol.nlt'03.06.:z011uBlhol .... R'egulam'lIl b;vtal"nlaptaJtI l. ttolkono Icamtlijo(pre,ht""" ci0'll0oi,"ol ... a l.pNdllovn 10: l""no1.tI]. '''-:10 l.na,."""li lOp lnile Io:omllij. ,1e.1. t. &O<Ulavutllm .. na, I pr.:dm.na I. adrol. dobllnili:o, I pripodol.Kih nogroda.

8. No:Vnv""""onlo dobltnllca

Utvren_nle dobltn[kopo2lnl-lzv!oftnl.m oJ mol\l.p .. 1'O)O 'AI. "TII.dnlm nagradomo. Ll~ :1001.1. od...sroo.toni!tolo-tQmo. ..... h ...otvo ...... a..kcWe<oto l~vl<!ll.ov • .t\I1 p .... Qj.l. Kombl.I.IC_bl If·otyQr'O lI.o .... <lu1 'u ;."I1~ .. Q. u ko ... etli "ol .. d .... dom(71 ~POVORI booapl ....... kondQ_luj. dol .• poIilfk .. u edna; ato· 'm •• preUm.1 odnu.u ,poliijQQCQ. od .. <uno doblIQIIro •. 0 P:Qd~ ° ""lJf1!Idl I dQbiinilN "" unol. u uopb.nlle..

9~Pr .... "¥1 m.o "'I' 1'109<0 do

Nag""d ••• dobltn.: _bill ... ",h"".po JOv:rI.1iw 11v1a~".Io.o.no{b! ... p ..... mon .004111011'10 u ..... l.,,!onCitratlg d.bU~d·&I toItI ot.ovU "ft~ pllOl'lm II

".r.'on,kim pul ..... ,. admoh pa i~oi!enlunopdo. ,0 l'IojlOCWlije uroli:.u od8 danllod dono "'''lolM/a..lm.no ,doL~'lIo nggrado, bill U. "blqvl'Jeno II d..-nlm nOllinomo:.

Dobitnldlu duln-l ,poditf nognod. u rob 30d .... o od obtov:lilvonlo hn "odobilnlli:ou d:' ... vnl ... , novInomo. Akodob!tn v ' ........ l' ... piu>r;om,mm pnwilimo, n .. ,padign ...

noS.odu 9,,101.010 nlu ~, PI'I p ..... ll!"'oniur>ogro41;1 dobltnld 4, polpl.otI hICMlopt1I."''' ""-arod. Rm. p .... loj'\r do ihi"_." Orgun1r'wn;o ."o-lll:':l<l:n.

IS'" .p .. mo dOblInl'~Tm.o. 'D .. blln Ie ".ma P"""O I dill od, Ol'l.onlullora .. 1 "1.nlhdobGv'lkofo 1 ...... I."u 0'''''01'''' nll9ftld. 11:0 drugu .. ogn.du, [J protwriJodncnt

"oll,od. U noYcv. UleIJvo"ol'l;'m II owl' 'MllIl0dnollgtl ~.'l\ld 1.1., IGlllo "I,do ... 1:1100 palla"u do'bUnkl Mk.cd na;-.oCIa:, •. nr.h_ ;!IHo •. odr$ I dilCi:l: lTI01iI.u

od .trQ ... ' 0,g.9I'11;01000 o>b.lovltl11l;oo-tlHI be_ .. oIr:rood. u' Ilampo" ...... ¥ ..... l .. o .... lola I. vl-d.o mo .. illQI".

10. Ob ..... ,,, dobitnl.oglovn, "o.rad .. <;Ivlo_btl",

Pobll"lk.Lo"". nOIli'od •• o ... olm"bRcr ~;. pritlkom p' .... IItn.Q .. lo .... g ... d.palpIMlI rll~ opl,onJmonlu, uo.llo 1 . .aslo,nol'l. JlO.- __ ilfu mlN ....... m 24 "'1 ... <:1 Ollan. ,.klllma .. EllhotbP,I\IcwG .... odnoUla Io .. ndo .. 'r, "",or".

n. P,..ldd nQII""d". I-g,.

P,rindivcol: ,nllgrgdn, I.,.lmg p.o:rvod" U1: ,1crvn.oob"",.II,nl,l.dnoJiraftQ ollroi. nOlJrOd"u la"" ubllo leolol fgill ubllleo U~IIU'I_I, do il. dollo ,do nw::ot..r:jClln, .p<J ..... do 111 ·1O",pornb. p_lIo ,nolVodn. Ig ... .Ill uleoliklil I. dolla do dotodc:!lo koilimolu kCII'Oid.-r ... rl • .n,. Aka b.lIlGJlolia, ... ko od go .. "avtd,nlholcolnollllllllol."11

I dhltfb .. ~ijQ 1'1 au todo, bll Ie odma.h ob ... lav'I'f>IiIl-.dtlO.ltono",odr...kom pil .. envGla I.l •. ptI' .. d"ovd ,lovl'O oblovltlro.dotlleoll , ........ 11 d'o " .. ldd. """"01."10

I dis-tn'b"<~i. nogradr1. U &"'~QI"otli:a";vanlo m p .. lcido nogrodn. lire , .. ...!. Ie nadoknodl_ti trollcm HI ...... ntu .. lna It.lo ul.,nldrna u nogrodnol ,lad.

1'1 ll~o I. nogm.d_. "ro odrio:1l.

12. Noll .. ITpOUllJVcrnlo 'Iovnof" la No.,od"om Igrom .. ,rUMINGER Do!wljo] .... '. " I p"O'Io'lllIno,

o '_;JOd_jlg';4,PREM'INGER Do 1.,,,01 ,,1M. jlJV_,1 ~. blvpallnola pVi .... ,,..cr t_ ["' ... noe &110"'" . ernla. TV I , ... 110 tonlot. d" ....... "ovin •• b borcbldty lishta. plC1kQI", '1"IClleo. ,1"10,, .. 110:11.].1_ ...... 1 iP~mQ, __ obcrvle(,~"I-. 0 ,,,,,,,,!limo :1>09.04 .. ,19t". od'no.no 0) noli"u 1 'u.I011Irno ulIl~o ",Ig.!, du[lnJI""IQnjCllg ...

do-tumlma hvtGe.nio •. "oEi~u ,utvntNonio; d .. bitnlk'lI. noll .... p"'<lII:m .... l,o d'obill1lool: krolnll r~1e '""0 .p...rumanl. d~biloklL . ..

la. ZovrlM od .. ;(Ib.

P,_do ponn~ ... ",alill dGJ\Om pohllto ,n<>ilrodn.I.", IlvI ubln d 'prilwotol" In odr.dl:.. 0 h iPr""Uo bft.lk .. lvlh Itmrtl:nr1.Sv.. odluk.kol.' prlroell_fdon ... _bad .,...Jh P ... -...Ilo ;Io:ono~ .... ",.1 .. b.. ... fl ... I,,~o t.O ..... ulnniho. ,wfOcII""l..,dl'io.vQpl'OV'O bml .. "'. it dopun. mh " .... -...110 ull ....... o ob""lilva .. l. u ... d.tvimo 'Inl"","~,onl,Q'

1". Nadl.fnoll Suda

Svdj.'_ni'm!· u' flog.o-dnOll,rI ""okl ",f.,AlIe prihYofG pI'G\Io I 0110_..-. kol. proldlGull 0 ... 111 p,tOVdG. U"lv~kI.poro ._klu&- .... 11c p.I!woto, nod .lnOtll!vQtno ".dlalnog .uda" 8 bat ...

2. Sv.hop red'fyanlo ftO';fGdn. ";:e.

NOlll'Odt\o Iio"" .0 0lllo"Il·.,I. bltl]uBvo u pto-mo ......... "' .... prlt..:r:lVCIfo I\OgI1!Od". '0"',

3. Tralcmr.

N08rodno igl'Oe. lroiotJod 01.04. - O~t.rJ6.'l011'9·od. od"osno 4\1'0' (2)ml_o, 1 3 dcrn(l..

6,.N"aradni fond

ZG· .prll"ll'Od,nl. !IoOg:red", I; .. obublJ.d.n I. nOGrednl foMi od 506 __ g-r04a,;

1 olobn! ovlomobU !Uop, .. _:ce,"d 5TVplovn'

5 Io:utnlh Mild ..... 5 rofti".CI'

10 I pOd JhvH1. 2GB 5 m.l:.;ll.1'o

5 I OIoOpll n:1l0 2'Omol'''''' 210'leo.pciI'

so ,peLlo:.lo prob.vodo 8lhotk. p!;vovaftl

Sa"kupi7ce:povasaPrem.inger p.iva i ucestvuju veliko'i nogradnoiigri.

r32 __ ~_"_.,.~ ... _~_.,~"_,._,,._E_x_tr_a_· ----------------------------------------------------------------------------------------------I()~l~si

"lilt'

r r r

I~I( I ( I 1\,11 \ RA ~I I Bin u INlf

+SWISS MADE

ANTIKAlORIJSKI [OK

L-CamiUn ,odstranJuJe masne ,naslageurekordnomroku. bez d1lete I nap ora ...

Za 5 min uta bez bora i kesica ispod ociju

IZGU,BILA SAM

ki 09r ma za sarno 21 a

KREMA PROTIV ,BORA I P,Q.DOCNJAKA

A lj~ is-' ~ 1Ul",trIl I. ~ n~JL ....... ..rU(l " L.1'lfp. r~ 11" ... I""'I.h l, ,or

lD' ,....nIIJ"mu ~.f""bI'- .. ,' Itc,",hl ItI'lllWl u Ul'J{ltHfIII 11rpIIll".I!III

L.t.omilla f'Rb t .. ~Ju. lJo 1>1 ... """"'I" _ ~ do.~'111 do

"i<")IIk In""'" I pro .t __ 11

1~'Np}t'll"""1 ~'I."'IIktn ..... trn.LI ""iUbMjom

.. ".11 .lo.l.ojo:drlr 1-l.."II,"p"'t.!, ...., I ~UI''''''''''I~''''''1o,

_~I<"i _"07>,.. '~"l ... ,,,.,, ..... ,.

PIWE POSWI

'Kob posta'je njeinija, pa samimtlml mladelz:gleda

....

Bel DIJETE BEZ VJEZBANJA PRIRODNO. SIGUIINO I DJELOTVOANO STROGO TESTIRANQ TO JE L-CAANmN

POZOVITE ODMAH!

SARAJEVO: 03316140 is.

033/614813; 061f24]1 !J9 .BANJA tuM: OSIJ~ &088; 06!im2974

--

..

KONtno ~1I.IJ",d ~ QJ v." ,j O:JInI~hom ·l.portl. nol b.~boJiI:mlI

"nlll1tIIJ L I \'IL lUlL. 1,,1 bLi.z.jl • tlltl '1.11 ~ ...... '" , ... b 1 ',JIn" , .... , II. ~ jot, tuJ' ~ ~ .. IfnII1"1111 lid 1 ItII' t..a" H~.'" 111i1'111 ~.C'!lblllllLl • f.!OIl.'~" - IIII~ k1..Jij I

Od todd,. " .. n ...... da "o(rl. p .. u,d,cl. :bu<J P,uulJ.hh :UhA!"

Ponttlte nllellilonl:1II. ~,~ 12 fed. lei: 033,/514.·025,. 614.a1.3, 614·246 RS:0511200 .279,D65m2 974 Mob.;I161{243,'99, DB1/BM.SOI,

D611566-848,DIi1J286~846

Kapl za bljeljenje zuba

--

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful