· T· ..DrerONAUJf . Ht.l?IITS!

IQ rOflAC'
,

korak-po-korak

Ivanka No ovic

Ivo Semencic, profesor gastronomije

Bruno Simol1ovic

.@

Sadrzaj
,_ boze ad dizonog tijesto od prhkog tijesto od lisnatog tijesta KoloCi ad vucenog tijesto KoloCi ad biskvitnog tijesto Koloa od hrustovog tijesta Sitni koloa Poslostice od lijevonog tiiesta Razne pos/ostice Razne torte
Kazoio

Osnove KoloCi Ko/oCi KolaCi

9

17 35 53 ,67 79
9 129 145 157 209
.1 /'

253

Uvod
GDtovo je nemoguce zomislm dobar obiteljski ;Ii svecQ'ni meal< bez ukusnih kolQca~ SI·atke deljci~

je kaje se iznose 110 sto,' plijene s'vojim izgledom i bude u nama' sjecanjo na nezoborQV'l1e okuse.
K.olaCi su slat/<a je/a efje tajne pripreme domacJc.e Ijubomorno cuvaju te koriste 1<00 svoj

najjali adut

dQmaocCJ. Ukusne i/,astice upotpuMit ce priptemljeni obrok, (l'1i i fazveseliti vase najd'roze .. Ovdje c'ete pranae ko/ace koji se ad starina pripremaju u nas'im domovima, kao i neke nove

U ovo} smo knjizi prikupili recepte i prikaz.ati izradu koiaca koje uz maio truda maze pri,premiti svaka
u posebnim prilikama.

recetne.
Upripremi i izradi .k-olaca sudjeloyaJa Je priznata s/astiearka kOja je na brojnim ta,kmicenjima o.svaja/a nagrade. Svaki nos recept popmcen je slikama koje prate izradu, Q wkstuo,lne su upute jednostavne i prilagodene SVQkom pocetniku. U knj'izi se notaze recepti i dobra poznotih stranih kolaca~ kao iw SLI Sacher i Svarcvald tortO, ./rojl su vee' udomoceni
u naSim krajevima.

PriUkom od(jb~ra koJaca za knjigu nastojaU smo odabrati one kDj; su priswpacn; i tro:ieni. Aka srno vom pvmog/r da bez muke prjpremite

pojed.ine slastice. bit cema sretnl sv; mi koji smo s,udjelova/i u pripremi eve .knjige. Vas us:pjeh i

zadovoqstvo u p'riprem; kolaca bit ce naJvece priznanje!

ZQ

nos

Autor;

10

Biskviti ~ hladni i topli
Hladni biskv# - OdmJi}Qi'nO b/ekmclf od ZunmUClCCI i poselmo ill, I'nf./eSamo te
J1U1-1,f;lC

dodtU mo uJie iii m~,topl..Jeni
kalao

oi tJisMml bio
i ill

mf!kii. TQPli bisk"uil - za~~'rijal!{;lm()
cijeitJ jajct miff/,vaiu
SCi

{eoemm, Kod biskvita rnoramo paziu da
hi .. m 1 ne budu previse ~vrsrai,r prilllo In mij3oanj:l ';"I zumanin a i brasnorn smie •.~1 n' ce b i
iZJrljjeS<lif1;;l

Biskllit
ljaje

,'9

dodacima:

258, hr(lSll -5 g I~ilj_ "(I 5 g rlodn!6rko:

!je.':fl1jClka..

napravirno evI'sti sruj:eg koji i.zmi;e~::uJ]a zumancern j sa brasnom pazec da smie a bud' glatka. Lim nauljirno pa sm] "U ulijcfil_ i pecern .

gJ.at.ka te . nece clovolm did.

oraha. bade 1 us. k7n" at k£:.~lant~

Obii;(l"ll bisktltit:

Pripremar
Odvojlmo bjelaace 0:1 hun. 11('.2 .. Zl11'n::mce dodamo

1)cliJ'e 25 II braSJl(1 25gfecem

Napomeua: biskvu mozemo dcdan prasak za pecivo. Ormer
brasna
brojern
&

pow kolidne . ccera il pjenas[ .
good uri uurno.

.1

se-cera s ~povecava s

OJ 'J-Yjc'+ a i n pI" ostalog dijd.1 ~eCeril

j<1ja.

Krern maslac
t kg .ffiiern

l t;;: masksca
7
IMJiJllilill

8 hje/fJJMI ca i-i.s lit vode

rece!'
I

111'i preena. DV]I~ trecinc~ecej'<i zajedno s
vanilinlm

dobre izmi,jt:s2UUO. Vruc~ sirup Llmije.samo U s11ijeg ad

VDdi dok sirup. U snii,eg ad bjekmaca

SeCerCl!1"l nhamo u k ne dobuemo ~n..tsd

bjelanaca. a ohladeno] smi,esi dodarno pjenasre razradeni mssiac.

dodamo preosmli .'ieceri.

Cokoladni krern maslac
200 g masla ca

v,.

.

40 g

n{lrilM!ne loJ..lvlmie 1I jJl~ahu 120.g §eL'afa u prnlm

iii

lokolctd'e

"'Prlp,rema.:

Ra;u~deni maslar .RzIllUjdRI1Kl .) 11:J.r:ibaIlGrli1ookoladom i.l~ cokol'idom, u prahu i secercrn
U

prahu,

Grilaz
Gt'illiz je topIjelli (karameUzirtmi) ~ecer s dodalkorn oraha, ljesnjaka, kokosa ,ili badema. 7. 00

g sede1"(~

5'0 g oraha (ijelnj(/tka, kQk~os(!t -u b~tienmJ PriprcOh'l: 'R.<I5['Oplje_nom ~e('e:ru dodamo narezane orahe. U naulieni lim
Od gr.ila~~. ravlrno kolaoe ili p

stavimo priprernljenu smfresu,

izravnamo l pustimo ohladiti

ukrase za kolace,

Marcipan
2 ~seier('t 2,5.fJg nlly€k{~ u prohu
1 kg bademtl

Prtprernar
.M.m:cipal1 je strove ti.ies~D ko]e .s;e Ii;;:i~toiindkuhani:h i

Dpotrebijavamo ga za
ukmJf"1vanrj'E' slastica te kao mr,{;lj,ev za kol<lce, torte, caina peciva f bornbone, MOZef!i10 kcti.,\i,Citi i indtlstrij.'Ski; vee priprernljen marcipa n.

olju3'tenih. (bij,eli:.h?i aderna b S8 zauu:ibe sa :Se~en.lUl i

.~to

~-ruiieko[TIl.i prahu.

Os-NOVE - RAZE

13

Dizano tijesto
5001 g

r 00 g sf1cercl

bl':6fiuCl

tOO maslaca 208 kUC{SCc;l :£ di jfn,Djeka

s

4jCtJCI
11i.41o soli
lin'IUrWu61, km:i'ca

Prtpremae
Kvasac lzmrviftlio 1.ltLU~~e5al''!1Q s malo mlakog mJ1ijt:ka. secera i brasna N~pustimc ns toplorn

Tiiesre .l11ijesnnlO kuhacam

da se digne. l(;,td~se kvasac
cli:gne.cloda.m.o ostale sastojke.

dok se ne pocne odvajarlod p(js.Uld~ pa g<l! wekrije.rno [
pustimo dizau. Kada se

obujmn t!ijeSr3 povec'a, opel ga i pluS!:il1l10 dizat], Posrupak ponovimo jo~
premljeshno jednorn,

150

250 g fece'1~~ 500 g ltUJSlaC'61 2 !iu m'('{.I'1C(I

e !Jras,7ur],

2j6lja
ti'ffn/,JlOIAlliwrica

Priprema:
Maslac, Be-e'er hmuncvu knncu, zUI!rlanc:a j cijela iaja
l

iZIlliJe~i\t111Q

s brdflorn.

Dcbtveno prhko tijesto

pusnmo nahladnorn odstoll 30 minuta.

da

Hrustavo tijesto
2,jdl i)·ode 250!1 l:n,-asna
1258'nlashJc(.t

pl~lrenOIijesto t
I

Bja}c/o 1116'llosoli

_Priprerna.
U vodi rastopirno rnaslac s malo :"oli pa uz stalno
l'nij:esanje postupno

dodarno

brasno. Kada se smlesa

zgusne, rnaknemo je s vatre ] postupao codsrno jaj<l. Ked

kohca kOj,e pdirno umiesro vodekoristimc m1ije:lm.

Lisnato tijesto
250 R b/!"cdna 25;Og maslaaa 1,5 til uode

nuuo soii

I'rt,prema: U bra,Sf\:Ododarno
"(lode .IX! umqesimo

malo soH ~
[Lie.3tol~oiC'

pusnmo da miruje 15 rninuta.
Priptetnljeni maslac mora biti meksn. Tl~e.i'1m razvaljam» ps lUI. sredinu Sl~v,~mo \11~~.'l1'1C'.

Kraieve L~jesr:.:L prekloplmo
prcko trIi'tsia-C3;I'Rz'vaf-j:amQ,g;~ i

opcr s~[V.ij~rno razvaljamc. .i Posrupak p{)nov~mo 'Vist: puta.

IiJt:sto stavirao na hladno (~~
odstoii 15-10 rrainura.
OdstajaJfl

pospemo s malo hrasna.
Mmamo paaltl da maslac ne izade iz lijC'5[a, 2alim tilestc

opel razvaljarno tri puta _I)'aga opel sravlrno HJ

hladno da od.'li!:uj!i 15 minuta Ako njesto rreupctrebljavamo odmah, zamotamo ga u plamenu krpu posuru brasnorn i spremirno U

hl~Ldnj;jlk.

500

e f)ra!/1a

3dl,ood!.."
malu soN

1 zf(C(;l ulja

PriP"'CUla: Od hrasna, tople vode, :so.~1 j ulja umijesirno zihl"'110 Lijesw. Tijesro palo~rmo na podlogu kojLl smo po,s1J.11 i brasnorn, pftl1]'J.zeft10 ga. uljem [t;: pustimo da rmruje 30 rnlnuta.
,,",,'

na .stolnj~o;,u brasnom p<JIga razvlaEilllo prsrirna, KrajeVI;;
Tije:stu
t"~u%:vJliail!lo

lijesl:a odstranuno,
li--IZV1Jil:ellO

a

posutoru

tiie.sto poskw'pill1() uliern i pustimo U:1 ()d~<;'Eojj"

Secerni preljev
I 75 g .fee-em N pmhll 2 iUce tupk (lode (i'odr i soJ4IN Itkri!r-)

Pripremas 3eccr i vodu rnijesarno vehkom brzin.DHl (10k smjesa
ne posiane gu~:im ...Ako je potrebno, clodarno joS vode Preljev mora biti glad;;t1lc i gus~ tollko cia se Ilr1rOZe- preliti PC)

kolacu.

os:'\U\ ~.- UAZF

15

Kraljevskipreljev
,GO g :!feeera u prah« 2 t:!i&/cmca J. iHee h:lllwUJl'a soiea 2ilicegiicel"tna

- rojal

Pdprcma: Secer U prahu jzm,!.jes~moS,l likI1iiegom ad bidamlCet i ~lrnunDvim sokom, Smiesu ,n1iJe§8'IT1:D do k ne postane
gusta pa umljesamo glioerin.

Cokoladni preljev
1 50 B secerN t. _,dl rod«
JOO

v

,

s tlJRoi{ld(!

Ptip:r"elua":, V{nJu iSe'ccr prokuhamo,

dodamo kornadiee cokolade lagano kuhamo "1'-) minurs.
Sm~esl,.lmaknerrto
S

v

varre i
J1€'

dalje m{les~mo dok
nestanu mieburicl-

Ocaklina
Prije nego ~l'n kf)k~ce ill torte prekrqerno r[ldje~";mjl, premazemo

;Priprema:
Diem zagriiemc i juS:topao prrn:ijedi:lllO NO ko I)i~m!')

ill QCilJ.dinom, Oc-<1i.!dinom

IJ:lQZemU

prCill1~zo1I:i t voce kakn hi 4!ldri.alo svit''!inu i, :Sjaj,

od."T.r:t~nili kc"jI':Ii~cl.iie 1/0<'1.1. Zath:n ga \i.'arnno na VatnJ i dodaILnn dlvlj,t' zllice vade.
Ocakllru, miie~Ln1od.ok
fil··

100 g diema. (diem
marelics
Cl

pef

za lokolr;;ulil!ft

tone.

zakuha.

cnen! d:i'em za ooin~ torte)

Krema od rnaslaca
16u liirecem

8,5 ell uode
2
iHm(Jf1C61

Zllm:~lnca i die!o iaje umurimo, dodamo ohladenom tieeernum
sirupu pa miiesamo dok srnjesa ne postane svljetla, Kada se snuesa ohladt, dodamo maslac j I1lLije.~<Hl'l.O
velikorn hrzinom. Po 7.cljl

ljajl!t
250.§'

masiac (I

,

Prii,pn::ma::
VOdUl
j

dodamo

liker, kavu iJi

s.eC!:'f zakuhamo,

Cnkoladu,

Blagdanski kruh
VRIJEME ,iPRIPREiME
3 SA1'A,

400 g bije/og brasua 7~ 0 s orah:
8U O!~ it l''t.JIIlCI 30,Q MVC1SDrJ 100 ![( l"'ft-fel.log /JraX'lla

g groidica

7 d! mtijeka

2 til rakije 0; s til u.fj(,~
150 C J;~et'{l

maio
2jlljn

Pr'iprerna1'1,' scu 1I mudenorn u rnlakom

sott

rnlneku dodarno ~licLi brasnn i "C"; ra reopl. stim d, se na
roplom dlgne. Jsia,mkijlLl. "'ect:ri .suI izmj,jesml1o pa postupno dodamo bijelo j

Za tlkT(.lSaVallje:

narezerno, U dignuro tilesto UJlrhlje sirno polovicu gmzdka j orah . te ga P(J hjelirno U UVii Iii 1:1.Stavim ih na nauljeni lim, prekraerno ie pusumo dizati i{)~ ,0 minuta. oa kruha prernezerno zunW.m::e[11

.7 ZU1lICH'IC(;' 50 g {fefinjaka

r']Z:enobrasno 1Li.::' dignun kvasac. emije 'i1uCI ijesto, prekri] mo ga i pustimo di:n-J.t:i oko 0 mmuta.1 meduvrernenu AI" Mice
Iun.1Oc,i010 U I'll m, a om 11 e

i lUI kraju utisnemo u niih

preostale grozd.i(e unar zane
LjeSnjake. Krull se pece ria

'mp f-aU.II; orl l7'S-ZOO°C otprilike 4 min a.
t

lstarske pince
~RI[IEMF. 'PIMPREME ;LS_t\'_fA

brasna 350.'I maslac«
6';

goo

20g

kl;l(il-i!J"C'l!1

L30.g' secerCi
line1U1?'OlJCI Iltu'Cltd;'i'ICl

kcn1c(&

0, z €{J I'Cfltije ()',2 ell bifelag

korica
UiWi

1 eli rl1.#ie/$i 1 oantlin .ft.~e~f' 2j61j'ri1 2 zumancc:l.

Pdllre·Il1a.l:

!(,rawc rastopimo oS malo ~ecern.,fli~~ic:oll1brdna i
ml~kogiTI~tjek'<llpa
SOlj't:;STJ

Smj,esi ad ~'dJa i braSm dodarno di,gnn ti' kvasac i ulmiiesimo ttlJe$'to od koieg

riMula soU

gmzaiciP
Premas:

sravimo na toplo da naraste, Gwzehce narnocimc u mlaku
vodu
(j~

(lm.e.ksajill [W. ih

oblikujemo hljepcice. PJFekrij'emo th I pustlmo djzati. Zatim ihpremazemo urnucenim hlm<:tr1C~Jn.a i

3 i'll!lItlNCa ieeer i :s"f!f!er
f)ol!~hl'

u pn;Ful twem(l

proc.ijecihno.

Dva Ji;I.jai dV3

pospcmo ~e6::rom. Pillce
kll'fZOO zarezemo nozern j peCel'l10 ~_h.na reruperaturi ad

ZUIDd'De.ui2.mijeSamo dodaj:u6 i~eCer. groiAiCf,;, rastopljeni
rnaslac,
Ol'M';'Li1C'e

[1;:Hjb~H1UkOIiClJ

i hm u n <L rakiju, hiielo vine, vanilin seret: i malo soli.

140-HiOIJC aka 90 rninuta, Peeene mozeroo pcsuti $~c,ero.m u prahu.

22

KOl..li.C[OD DlZA'-l()G TIIES'LA

YRIJEME PRIPRFME

90 MINUrA
500

s bras/'ltlt

100 g §eiar&7' 200 g masiaca

Jag kr;a.sca .2 dJ. flIt (jr?ii?iA "!Iii! J'YlCI nca 1 1k71'IiHn ieder
50,g bUGiem a

50 g €rozaic:.(:t. 0. 5 d I rU;JlU,~ !irnunom konca

P,riprelna:
KV:~L5ZK" zl,icLI

brasna

,secer::1 i l11a]o urrujeserno U rni~Lko

nareasnirna

na U5tiice, Digo,uro

sot i brall'lDprema potrebi
Za ukrn§uvarlje:

!t,-ce:r n prCthM
cokoJada

nll.ijeko i puslll"l"J(j cb nsraste. Zaum dodarno otoplieni maslac, ~ece_r.sol l:1I nJ'1.J1,ca .il prema porrehi rnalomlijeka re
j

rljesta prernuesimo. Dadamo rnu g,luzdi.ce koje srno prethodno rwmmJli u rumu, ltmunovu koricu t vaniljn .. ,§e~Cerre puseirno cia jos I

ulTilijesinlo

prhkQ

ttij1:-:''>(Ci

k01e

pustimn

da naraste, Baderne

tnalo prokuln,nl:1CI .l~iilJ''Clbismo IlL lalci;'e cgnlili. ipos~ldu Z~ peeenje prenl:ilZeHW

lednom !'l:l!!'",u:re Nabujak ... pecerno na ternperaturi ad 150-1600;>c aka 4'5 minura.

OWadel'u koI<clCposperno s:eeefom u I?rah~u,,,1 po ~eIj:i
prel ~~emQcolkol.2ldQ[I}.

maslacem, pospen io

Krafne
VRIrnMEPRJPRE~'~ '90MINUfA 550
r-:

2, dl ml Ue~'(!, ·1;0 g kU6I-SCCl
8 ZtOnanClcCi 1.0015 Sf/cera;

s brasna

malo sol! 2 can tii II((
700

uti€!prema par-rebl
}m&io ruma

e 1l1Cl6/{;IC"Cl

,~"!:ec(~

ra
dobro

izruiiesarno i i';agrijemo

limunoua tsartc« 700 martnelad. ' ad mareiice iii sljiva
fJ

socer

/I

prahu prema potrllhi

Porom smiesi dodamo oropljsni maslac mlako miijeko, dignull kvasa j, pre .>stak, I nlsno. l'ije'SlO mi'j,eSamo elektricl1Qrn ml] 5ali om :'IV\:' dolt S!E ne pocne odvaiati od zdlele.
Gotov
1

o Inosno formlramo krafne. Za[tm ih prekrijemo krpom i pusnmo dizati, Krafne po..imo u
nlC m u]ju pazeci

da se

ulesto

razvalmrno na

Jebl]lnu od 1. em pa LzreZl,lj:t'n:lO kru2ne oblike promiera 5-6 em,

ne dodi .uju. LJ rnreztcu da odjecle LJ iljlh llS·lH.. "amo marmeladu i pospemc ih mlievenlm i van&lin.irn Secem.rn. medusobno
T

CimoVe stavirno

Pri prema,
Od kV~ll>""Ca,malo brasna, sec'eLl i mlakog mlijeka umunmo rnjesu koju pusiirn 113 toplorne cia se djgn .. ~umanCl,

~er,

sol, rum, vanihnse ':er"

llmunovu korteu i diom.Iijeka

VRI]EME PRIF:REME 120 MINU1'A

l~iesUg
500 g bl'"a{l'lCl 30 g kf)(J..'\ctl 2 Jtlja
2 Djeierne(;/

50gsei@m
100 g l7ltlslaca 2 dl mli,ieka J l-'anfUn .ieeer
lim.ll:tmlMl

illecefil. 50 g rasropljenog

na 5 .mm debljine, premaserno
mld~e'Vorrl!. saviiemo i

k01'iecj

Nai~j'eiJ:

5008

!1"J..{j,ku

1 ell mfijakn. J 50 ~~eCerti 1 I'anilln J(j;Cei'

e

!(murwb'(j] kfJl'ica

50 gro~dtC(J 2 :iff (;€' rum«

e

maslaca. Llrnlmovu koricu, topl(.?rnlijd{o te umllesimo tijesm. Od tijesta ohlikujemo dva hMjepcita koje pu.sfuno da narasru ..Mljeveni. mak st} 'limo U kipuCe rn..I.ijeko (1 dl), dodarnn §ecer. va nil in ikcer, Ittll.u.nOV'l11 korlcu, rum i

pcloztmc u lim. premazan rnaslacem i p05U[ hrasnorn. Kolae pU:!ltimo na mplorne j,os neko vrueme, pfe]rl'laz(o:'~lUO ga uljem i stavimo peci ns temperaturu od 180(;)Cjedan

gJo~djce~Hlr!:pcice razvaliarno

sat Oh'~denu ll}1;l.k.ovnjaclil pospemo ~e6er(]m ~I prahu

Pvi.J"lre;t:ICJ.;
·Kwasil.c rillSlOpimo 8 malo secern i. top log mliieka pi;!.

povezernc s maio braSlla re smfe:su stavuno na toplo da J1.ar<1S~c.D ignuron., kvaseu dodarno brasno. jedsn varulin ~e6er, iaja. hjel.~u1ca. 5D ~

Orahnjaca
VRUEME JlRIPREME 120MINUTA Tijesto;' 500 e brasn« 3D s hi/CISCO 2 ja}c.~ 2 bje16mco
200 €I J06"fJftri .1 00 mastaca 2dl mlijekltJ

e

1 vaniil;l §eO€1'

'Illata soli I ltnnmoua honea N'l,(lje;L',~

zamiiesimo i dobro izrndimo 't:iiesto" Ob.liJ\mit':mo hijepck pustirno du dobijf: dvustruki ob1J~a:.m. Samlre\'-ene orahe opanmo kjpuicim.mlij:l:kom

ii

500

s oraha
i It i{/

toph:> rniesro cia doblre dvostruki obui~lm;,prernaferno olj~rn i pe;ce-mo na tempereturi od 180L!lCotprllike jedan sat
P.eceni kolac odmah ]zvaciitllo lz lima i ostavirno da se

1l'{l1-{

.'!:ec~r
IUJ(1'ca

50g glcoEdiul
!1(.lrancin{l;

:\ieL~r, vanilin §ecer. n~r::mcimJ koncu, nun i
(1 dl). dodamn

ohladi.

POSPCIllO

~ecercJml..-l

0. 5 dJ ru 1'11(1

).5 ell m/ijeka

,.mdos-oli 5'0 g ..rete ra

1'/ p,""h

u

Priprema: Kvasac rasropimo 5 malo ~ece.rn" dodamo mlako rnliielw i POV~~I.;'[no ,OJ malo br3SI1a .. 5alv,imo na toplo rnjesw da dobije dvestrokl obujam. Dignucom kvaseu dodarno braso,Q sol, vanilin S.0Cer. ja].~" hjelViI1Ol. 50 secera, 50 ra stopljencgmaslaca i lirm.novu korleu. Pomocu toplog Iu.lijekd (]

groZ.di.ce. ni,~stv razvaliarno
0,5 ern c~ebeloprema duz.ini. lima, punituu nadjevorn .. $;JViit:~lil(li :SL:d vimo u lim sro smo ga narnazali rnaslaeern i posuli IJr3.SiJOfD . .PoloZimo rut

s

s

prahu, rezemo 11a ko.rnaue i poslu.zujemo, hladno, Napomena:

em

Ked izrade drzanog tijest<'l prostorjja mora birltopla.

YR![EME PR1PREME 90 M.INlJT~O\

350 g brasna 120 g Ie'cerCi 5,0 ,G! maslaca
7OD I~ ktim
CCI

..' zwnanca
150 g gmz«i'ccl 100 g treiarlJa
IirtUm01!(;1 korlca

narancina korica mO!D soli code prema pOfr{]m krista!ni Jeter t se6.>1" u prahu
prema pfJlrebi

oroplien] rnasla _~uma.n{a

umljesarno u Lijt.':lto .. Po ~elji

izrl-ujesana sa secerorn i sol. Po
po r hi lolijevarno rnlaku vodu ..a g,otovo lijes[O pustimo da se di?-e Y mmuta. Tresnje opererno. odvonmo ad kosuca i n<tre~emo ta kocktce.

mozerno dodati baderne ili
orahe, Tiiestn stavimo u nauljeni duboki obllk, prckrf mo i pu ti no dizati.. Digr1uto tijesto oblozlmu l.islicima rnaslaca i pee 010

Pr~prt'ema: ad kvasca. malo brasna,
~ecern i mlake vode umutimo

smjesu koju pu, rima na

toplorne cia se dlgne.

I,

brasno

um.ljdamo dignuu kvasa .,

Grczdice namodrno u mlako] vow. p roci] edi 1'11.0 i zajedno ,.., kockicama tresanja te usecerrenom limunovom i narancmom korlcorn izrezanorn 1'1akcckire

10 minura na remperaturl od I 0° . Zati m (em perature povcramo na 180°C] pecemo i'()~ 0 minuta. Ohladeru psnetone pospem kristalnirn :<e~erom i seccrom u prahu

--

-

--

-----------

--------=--------------

30

KOLi\Cr OD mz/

'0.1 TIJ -S11-\

~~ P'RIP.REME 120 MJINUTA
Tfj,esto;"

600 g braina - Up 400

2jaja 20g kt.it;lSca 3 dl m.lije-ka 1 Vc'1 n fiirl. seier J 50 g Jece-nil' 50 e maslaca
Iimunoua ko!'1ca

ml[llo soli lVad.jev: 800 s jabuk£l
20Gg oraha 50ggmidir;.a 150 g k!'ulnth mnnca

nujesarno kuhaeom dok se ne pocne od.ljepIJi\raO ad nje, zatim ga po pemo is malo bJf3t~na i (KUu:Zi.m na toplo da

Povericu

peoerno
0

na

temperaturi

I 170-[80°C oko

45

minuta.

se dlgne, Dtgrnno tijesto
razvaljarno B rnru deb 10, prernazemn ga pripremljenim nadjevom, odstea nimo zadehl]a ne ruhove i savijemc. Poveticu kru Zoo slozimo u rlOlulieni lim, po mogucnosn okrugli, i krari pustirnoda tiiesro jos mar narasre. Zatirn

Nadjcy;
jab'JjJke izribarno na krupne rezance, dodarno samljevene ora he grozdlce, narlhanu ltmunovu i narancinu koricu, krusne mrvl e proprzene na maslacu, Bei!er i r.akiju te sve dobra i.z:m.ije1iamo.
Oguljene
I

00 g maslaca umunoca lu;w{ca
_l

nW"a'J1Cir.Ui

l..--oriCQ

0.5 "I 'mk(je 100 IJ secera
Premas: 2 zwnonca
Pri!p:reUla! KVl.Sac izrniiesamc

ga p -emazemo zuman.cim~.

!'Y

mlakim

nilqekom l bras nom te csravlmo na ioplome rnjestu

da se digne, brasno umij~Samo uzdignuti kvasac i
ostale numirnice ,¢1O moih pripremill za tliesto, Tijesto

KOI.t-\CI

on

D1Z}\.NOG TIJESTA

3:1.

Ros(:ici
YRUEME
Tije.sto:: 500 If: bndna
20

S

orasima

PRW.[!tEMg ,120 M.lNUTA

60

s :j:f!f..-'Y'!m

e kt."'GlSCQ

750 g

mas/f<lCtl

,2 ZU'1!JHna~

1,5 til ml'ijeka
itWl'UHf,OI..'4

km1ca
HmUJ:10VU

malo soli Nadj:ev:
450 g orsh« BOg !e{ercl

koricu, s.ecer ~501 te tzradirno trjes-to knJe se mora.

namazanu !epsijll! t pustimo ih da Sf;': ]O~ malo dig;ml. Zatim ih
pF€maZenlO razmueenim

odval:ati ad zdjele. GOlOVO '[ijiesro prekrijemo krpom i

zumance rn i stavlmo pect na
ternperamru od 160-180"C. Nadj,fV: U uzavrelo Ilj]ijeko dodamo rnljevene orahe, grozdice, seee.f Hmunovu koricu,
f

50 s mastace lOO g blskl)lmlh mnnca

80 8 graid/at Cline!

pustlmo IDl toplome cia se digne. ZaHm ga premijesimoi plIstim.QioS ,i ednorn da S~ digo(;:, POlum g,l podilelimo na jednake dijeiove re~ke

nuda ruma 25 g ltmuuocehortc« .2 dl '1iI/~j'f!ka
Pl"elnaz."
1 ZUmal1C(!

otprillke 30 g, S:vakJ clio razvaljamo 5mffi d~bdo, po
njemurnspof0dimo nadjev ~ ~~vijemou ohlik rol~clca, Rosa6e po.do:funo rna uljem

rnaslac, biskvltne mrvice, cimet trum, Nadjev kratke luluiinD,a kada se zgusne, maknemo ga s vane

Pdprema: ad kvasca, malo brJ1ina.
sede.m i rnlakog mJijeka urnunmo smjes'U koju pustimo
l1a tcplome da se digne, Dig!lLlti kV<l!"i;].c umijesimQ
S

brasnorn, ml ujekom i dvarna

zurnsnctma, dedamo maslac,

12

1(QL6CI

OD

DlZA1'>lOO

Tl_lES"[A

Savitak od rogaca
VIl!;mMi Yft1PMM~
180 .MINU'[A..

Tijesto:
5GOg olff1"og h<msna

30 g l';vC/,sctJ 2iumcmc~
20gsocem

40 s l!Tla~,lac(J
1 dl mUjefaa
1 (ltlrtl'i'irl J,'<effer

lirn,I,J/1:o,,'tJ kurica

P'dpre:ma:
Izmrvljenr kVM3C p.romijesamo snmlomlakog .mlijeka, secera

]Q minuta.

P[ipremljeno

t:ifesto

mak: soil
Na6f}ev: jO() g rogtlca 25 dl I'rtJij'eka 250g f1U!dCI 50 g le<,>!ft"fciu prahu
j'

po zdji podjjeHmo na vise dijelov:a, posperan brasnorn,
razvaljarno. prernazemo nadjevom, savijerno,

i brasna pa pusumo da se
digae, Pri.prern.i1cnoi smje..'iii dodamo rnaslac, ~l.]rnanGl.

vaniliu secer, limunovu korku,

premazerno urnuc'enim ~umancem i potozirno LJ

vim WIl se6f:r1"

malo cimefa PJ'e'maz: 1 zi~m~nce

sol ibrd5:nu re zarrulestmo oje5[0. Tljesso p1t'el~emo .~ :st.. vlrno na lo.plo da se digne .. .Rog!lC, mllleko, sece:r 1..1 prahu, med, vanllin .sece~ i cunet pomi.jes..mo pa S tavi mo ku ha ti

nauljen lim. Savitke peCemu n~ temperanm 00. 180 C oko 50 minuta. Ohbd~f1 kolac pospemo seceCOID u prahu i
D

posluzuiemo.

36

KOLt\. I OD PRHKOr. T1JE.<;'D\

Domaca pita
YRJ.lEM:E
Tijes.to;·
250g bmsna ljD [J' 1t1argtlrina so g :ecero PRIPREME ]2,0 UNlIT,;\.

S

marelicama

0.2 dl YUma
0,5 dt vrhnjCl Ijaje IitRlm01.Ji;/ kcnlcQ ul.fe i SOC{}I" 11 pr« hu prema
poke!}(

Pdprema:
Marellce opererno. pt't!re~erllo na polai izvadirno lin kosrice .. , c'-celle posperno gecerom i rumom re pustirno da od toje nekollko ali. I braSn:d., rnargarina, s>eccr,a, jaja,

stavimo

nauljeni lim, izboderno vilicorn i stavimo pect desetak minuta.
U

lVQ(ljet-': 1 kg u'lareliea 400.gJetf~ 0.2 dl ruma

medu remenuraz aljamo
drugi dio tijesta i narez L (1 ga na trake. Na polupeceno ujesto slozlmo marel ice i tr;::~ke

a

Pr'e'NlfU."

nartbane limunove korice,
tilt sto kole podilelirno n' dva dijeia. Zatirn g prekrijemo i pustimo da odsroii ok jl"'d,m sat,
vrhnja i rumaumiieslrno

tilesta popur mreze,
prernazemo fumanc mi

I Iumance

Jedan dio tijesta razvaljamo,

stavirno pe6 na reruperaniru od 2DO-2_O"'C 30-35 rninura. otov kolac posperno secerorn l! prahu.

38

Ti.'DLil,(:;raD IlRHKOG l1JE'ITA

Kocke ad naranco
-

--

¥RUEME

.PRIPREM:E

120Mlmn:\.
Tijes'to.'

200 g maslaca 500g bmJI'Ia

1 .praIak Z4 pectoo

.2i~i(J

150

g se.cfim'

Nadjc'!;!;. 4 na~'al1l;(!

hradruaku
badel:lliQ

odswji 90

rrunura.

300 g m(fieuenih 200 g seier-a
PrelJev:

Pola ti;ies:t9Jrazvaljarno na
rnasni papir i odlozlmo u [im. Rubove tijesta obllkujerao

pa preklopsrne drugom polovicom. Rubove tiiesta sdsnerno kako bi .se oba diJe1.8! spoJiJa. Kolac izboderno
vilicomi sravimo pect na remperatun, ad. 2.00"C

prema strantcarna llnu.
Naranee dobra eperemo,
na ribjl rno im koru i.

1 iii,,'/, Ukera od nd'"(J.1'lce 2QOg seier(~~J pmhu

dvadesetak mlnuts.

z{~u,kf'aslwullje;:
21uJrnnce

Prlpl'ema.
Od faja, maslaca, bf'.L~na"

~c;:cef~ 1 pm~k;j;~za peeivo
Ufl1ifesimo prhko ltjeS[O kote

pomlft:~amo je sa secerom i mljevenim bademlma, Naral'lCe ocljedimo, a sok dodame pomijesa aim. bademima. Pnpremljenlm

Secer u prahu umjJe:§amo u Ilker od narance pa time
prernazerno ohladeru
ko·lac.

prekrijt!mo i pustimoda

IJ

nadjevom prematemo tiie-seQ

Pospemoga naribanorn na:rancmOirn koricorn t ukraslrno ploskama narance.

40

1I:.01A(:1 on PlUlKOG

-I!JE~Ul..

Madarica
JaYIEMlE Pru~IjJ~ME
120

l'I1lNUIA.

nJestv;~
600 g hra.fml

70 g~'1I;tJr81C1ritw
200giWdem

2fctja J kLw!lu !wh 11je
1 tJt'(J.ifak J!ap,c.'Ci~'" 1 l.·tUI#fl~seCcr

.
.
PripJ:'Ie:OUl, Od br-~ na, margarina, secera j~lja klselog vrhnia. vanilina
~f;!'6:·I"'.ipraska i za pecivo
tijel)[Q,
I

_

--'

..,.....

-

_

-=-=-"

~~

-

..-~.a..;!l

"

~~.

Kn~ma: II,mlijeka

250g 2 :ilice kak~I"'i
5 iUca 250

seeera

umljesimo prhko

s tn-Ctrgarlua

brcJ..fna

podijelimo ga na pet ~t:dnaklh dlielova i s;vaki zasebno

1 brasno taku da smjesa budL' glatka U zakuhano mlileko mije.~a:fucidodaierno srn je,Su brasna ] kakaa te kuhamo nekoliko 11l1J'lLBta. U gotovu ohladenu smjesu dodamo margarin Kremu

kakao

PrelJt!'v ad ookoladtN

4 rebm cokolade
40 g l'nurgml1l€1 .3 zlier! mtijebtJ 2 ilice Seier:u

pecerno na temperarurl od 160°(; f'l.::l obrnutoi strani luna.
U rnednvremenu zakuharno rnlljeko sa fiece'tom. U malo hladriog mlileka. koje srno odvojlll ad Iin.re, urmjeSru:no

plJ stuno da se
zarirn je

namazemo po

~osohladi.

21

svako]

ad pet kora, Preko gomi~ kore stavljarno preljev ad cakolaae.

.VRUEME PRlPREM£ ;'0.60 MJNUTA,

Ttjesto.'
500g bmJ'1a

300
j

150

g §e(eY(~t i11 mc;mc('7,

s masleaa
nooa korica
Prip1"em.a:

0,6 dJ .ktselog tn'k~j(J
l'i1tl'U

malo ruma
.1 uanitin seier

Br.ffino prosi]eJno pa rnu Natljev.' 1.3 kg jl1buka
1DOg gro.idica 150gJecem 100 g tnijfwenih or:a17a 60 It kruSilih mrmca JOO& ~tu.rmeir3de
Um,unOlltJ lwrica

dodamo secer, rnsslsc, nanbanu liml1I1o·VlJ korien, vanllm £ieeer ,jl
sve

razvaljamo, polo!iom u lim. i izbodemo ',;"meOll) te pecemo na remperatnn ad ]80"C. Na
pdJupeeefJ:oticjes[O ravnomlerno sJoilmo !ladJev te prekrifer:no drugam poiovieom mzva1jr.:mog

dobro [z:mijesaIDQ .

.zulnanca .01lijeSa'mo S rumem i v:r:hntenJ, dodamo brasnu pa

tijes~, Sve premaremo

,{met secer

lJ.

prahu

PrefJ!laZ-i 1 ziJ.m:tmCe

Priprema nadje:Va.
Naribanim jahukama dodamo

raljevene orahe, gro~dLce. llrnunovu koricu, elmer, :!'ieeer" krusne mrvice proprzene na maslacu I marmeladu 1.1:: sve dohro i2mij!!~:;lmo,

IJrnije~imo rijesto k.oje srsvimo na hladno mjesuo (aka S!f' tjjesDo lijepi, 11[' treba dodavaa brasno, vee staYit~net hladno). Zatim tijes[O podileltrno na dva jednaka dijela. jednu polovicu

r.1zn:mce'lli:m ~tJmJ.meem, nabederuc vllkom i pecemo j05 otprillke 30 minura. Peoerru pitu Q·hl:;IJ:lifno i posperno secemm u

prahu.

44

lmLACI on PRIn~:o(~UE"i..\ 1

Pita od krusaka
Dl!l_IE~U;:, 'Pll1tIPRfME,
60' MlNlITA Tlje,st'o;: 220 brasna 80g1ecera 4 i'l1't:e mhjeka
I

s

.1 ill ca ftkel"Cl ('}Y 11fl'ffl,,,6!

J utmilin 70 g mtl;,Unovog u!j(.j

secer

1 p;n:;f::,'¥JkZ;CI peci:
Rudje.,'.' loa g Sl:jeif!eg sire lOG seca'nJ

'0

7 iltclJ ml{j-eka Ijaje
1. ZtH1'Jance

s

'j pustlmo nn hladnome dvndesetakmimua. Tijc:;;m podljeluno m~ elva diiela koJa

[oUiu

korrcu, KnISltt: operemo,

oguhmc, izdublmo I I1<lre'..emu na ploske. Po polupeceuorn
hjt:'stu premazerno nudiev od sira i kakaa, .:I. 11:1:1 .n.jcga slozlrno kruske, Drugi dio u ieS~8 razvaljamo i narezemo [11:;1

rozval [amo. je'Ml di.o odioz1mo u Urn obloi(;'Jl
masnim papirorn. Jzbodemo

gOhvilicnrn ipecemo

na

2 iller? liJl'aluCl

2 iucl! IUfJk:aa 1 kg /e'!1dfa,ka timunoca korkt?

tempemturi ad 190"C

trake kaje poslozimo po
jajl::: t
nadfeVli pecemo

Izmijesamo sastolke za til esto re pnprernimo prhko rijesw

Priprem..a:

dvadesetak rnlnuta. jedno zumar:li:e p01l1ijclamo sa

kaQ~'llrezu.Pitu
na remperaturi oct

~eterom. PO.')UJpno dcdamo brasno. kskao, 5vit'~l sir,
mlijekDi naribanu ltmuuovu

U~OQC aka 2S mlnura. Pecenu i

ohladenu posperno Secerom u
prahu,

kaJe ornoramo u aluminhsku

Pita od tresanja
'VIUfEMEPIUPREl\:fE 60_M,ffllJfA 1'ljestQ{ 500gbr(/sna

I

350 e 11'1aslaclJ l' 75 g ser:rtJti!

1 Jllje 1 zumance na'rii2'C(f'uJl Umllnm;)'Q /Jo1dcCI

iVtli.ljtw; 1 kg iilc'}~BhireSGuja iff 60f) g fz

I.rompm(l
150 S Jeiero 2 zlice. bmJna J :iUca tinmrJQU(l salm 10 g ekstrtlkUt tJd btuimn«
htJIIUlZ:

Pri,prema: Od brasna~ rna..."i.~caJ :§i,Brem" l j~ia i nanbane lununove konee
umijesimo prnko 1'.:i;jt"!sro koje pustimo da odistoji, Tre~!1j:t" operernc, Od\'ojfinm ad ko~tiQl
pa pospemo .!:iecerom,

tirna, izbodemo ga

viltcom

i

napola lspecemo na ternperanrri odlZO°C.
Polupeeeno tijesro prernazemo marmel adorn, a po n.i(J'j ,s,iozimo pnpremljeni nadiev. Drug! dto tijesrta razvaijarno,

1 zumance

1DO H mmmeif.tde

bl':asl1om, limunovirn sokom ,i ekstraktorn od baderna, Ti~~.sto podljelimo na dva dijeJa ad kojibjedan dio razvaliarno i
stavimo u nauljern urn.. Krajeve uiesta pedignerno HZ stranice

t'd.zre~emo natrake i slozimo

secerom

po nadlevu kao rnrezu te premaserno umneenim ZlUl1imcem, PIru. p~cemo 10.5 :30 minuta, ill. peeenu pospemo
u prahu

46

KOli!.O

on

IJjtl-iKOr; TlJESTA

Pita sa sirom
VRIJEME PRlPREME 45~UNl1Jl'A

Tij it.'£ to: 500 Jl brain« 3008 masiaca fli margarilul
750 g

3 dumauca
h.mwml.'TI

secera

0,6 dlmimja iii ml(;;f!w;! 1 mniltn ieeel'"
kOn'r;:(;i

rum
Nadj'ev~ 600 B nj~Zeg sira
150 ogu!iem'lz 80 g gmzdiCl1

prosilemo

pa rnu dodamo

secer, maslac iii margurtn,

peCi 11.a temperaturu od 180" Kad~ je na pola pcceno,

limunovu koricu, vanllin ~ecer
i SV"C'

e

dobro tznujesamo.
nc<{iiznllresamo

premazemo ga ravnornjerno nadjevom ad sira, prek pirno
drugirn dllelom tij ..sta koje '

badema

Zum.

s

120 g S:eCldm 3 ftmlCl1U .. ta 1 ell ~'Jh'lju

malo soli
1 i.'an/lin
feeer
liJ'JWFlO.l. Y1

korica

rurnom, vrhruern iii mlijekom pa dou;:u .. smlesi od hrasna, no Ti i esto umii esimo i 051:3VimO na hladnome din odstoji te ga pod ijeli mil 11;.1: d va ;ednakroli dljela, POr0\11CL tijesta raZ\-'al i amo, polozimc u lim, n ibodemo vilicom i stavirno

tuko Jer nabodem

vilicom i

premazerno umur'ennn i:aiewm .. Pitu vratimo I.J pecnicu i pecemo na umierene] ternperaturi otprllike 30 minuta, Pecenu i nu ohladlrno i po pemo "ecer rn u prahu.

P'reJll.az,,·
.. ljllje ,:Oe Fer
fI

prahu

Priprewa:
tivjd! sir, 'tumanca i ~cer je03sIO urnurimo, dodamo gr~(~ce. nnril anu koncu

Iirnuna. vanllin seccr, mljevene bademe, 01 i vrhnfe te sv

doom !zm:ije~ramo.

Br'JhOO

Pita sorasima
\'RJjEME E'JiU'RF.~m

50=60 MINUfA ryesi'o: 500 g bryFa...¥n«
300 g

.150 g
j

s~cern

NU!lsiac~

Hi m!1J'g6l1'1na

xU'm11l'nc(Jj

0, 6 rJJ vrhnjlll !Ii rnlijek~~ 1 van Wn I.1d'~r
limul"I(}l)(jJ

koric,~

rum
N(J,djt!u;~ 4008 mljev.'fJl1ihoraka

rum, Na dasci prosljemo bnlsno, dodamo ~{ef, maslac Hj ma rgarinr llnmnovu kericu, vanlhn ~eCer I sve dobro
izmijd"arno,. Zummca j:zmijcia.mo S IIImom, vrhnjem ili mlijekO!ll .~ dodamo smjes~ ad brasl'1a. Tije.st() u~mjesimo i

peel na temperaruru od 180°C. Kada je napola peceno,
premazerno ga ravnornjerrro

nadjevorn ad oraha,
preklopuno
vtllcorn

200B leeera 50 g gmidtea
limuno1.1(.l k(Jrictl

drugnn

dijelom

citnet
'rum

2 dl mlijeka 1 ZMnUjj.!'iJCe Pt'ema.z: 1jtlje

OSc:llvimo na hladnome da odsroji te ga pcdijellmo na dva j ednaka diieia. Polovicu tijesta rnZV:llll~mC, pOfazirnou lim, nabcdenm vllrcorn i seavtmo

tijes~a~oleiakodef naboderno i premazerno umucerum [ajetorn, Pitu vratlmo U pecnicu i pecerno na
ll,IUljercnci temperatur:

otprilike 30 mlnuta, Pe~el1U

~etemm.u prabu.

pitu cbladtmo i pospemo

secer

u 'praJm

Prip.relW\i

Mljeven.e arahe,groidke, secer, naribanu limuaovu koncu i cimet prellircmo
kipucim mlijekom. te sve

prokuharrm. I<ada se nadjev ohladi; dodarno zurn.aIlJce i

1-

-

-

-

----

_.-

. I

Snjezna pita Gric
y:RlJEME PRlPREME
180 MTh'iIJfA

Tijesto., 300g b.rBS'14

.200 "fJlliJrgarina itt: masiac« 700g secert! t{ P~:~hu 1 jttj&'

s

1 vm1Hin seder so» ka,kt~,
lhnMYlQlJ,(Jkoric"
lVat'!ie-v;

500

g 5vje_ieg stra

5jaj61 JOO s SlJCe;~
1
lNJYI

P.rip:rema: Grozdtee rutmocimo u hladno] vodi. Od hrasna, margarlna, §ecera II prahu, ] JaJa, vanlllna
~e('er1l> llrnuneve lwdtei

vanllin ~ecer,ljmunovu koncu

ilin se.cejC limunOlJC1- kmlCXJ

kakaa zamiiesime prhko [ij:esro -'!Oje razvaharno i

gwzaice te .ga pf-en1:<i.~l:!.nlO pe lijesm. 001 5 hjelanaca i 15'0 g secera napravirno evf.Stl snheg koji poduelimc na dVill djje!a., Jedan dio premazerno po nadje'"VIU, a drugi die
.1

stavimo

U

nauljeni lim. Tij~;.ua

pomocu

s(['eHlike istisne rna

11.;;[

Pre.n'tIX.' 200 g mannelade

pecemo OR temperanm od 180-20{Y'C 30 mtnura. Ohladeno premazemo
marmeladern.

:> zUITh"J.naca, 50

U sir I\1:nuJd~lmo
g §e{era,

sir kao ]'e~el:lm. Kolac stavnno pt"Ci. n<l. temperaturu ad laOGe 30-ak rninuta. Pinr rezemo kada se ohladi p omocu noza namuC;e:na u wplu vodu,

54

KOlACI ]UJj'li\

1''0. TIJE"TA

Kifle s orasima
--

VRUEME PRlPREMjF, '20 MlNUTA, 7.~Jl!cSto: 250 g maslaca 250 s hra,{ua vada i sol prema potl'f~b'

ltmunoo sol:
I jaje

iii" 500 g galot 'Og 1i..'I':nalog
lijesla

Nad/iev: 2 bjelrmca
250 .250

Pc:ilp.reIlJ.la: Od navedenlh namirnica
umiieslrno

nadjev staviruo na sredinu
tijesr:l te savnerno dva

e oralw

s seteJ'(,'

lisnato tljes.w (vidi
lUI

suprema 1:IT"".J.j tako da nadjev
viri sa srrane Kifle slczirnc na ua iljeni lim, premazemo
umuoenun

). Prlprernljenc lisnaro tijest

pripremu

tr.. i

pospemo brnsnorn pa razvaharno :) rom debei

~umancima i

j

~

pospemo mljevenim orasirna,

~'elJUI%"

_ zumcmctr

2:0 em ·il'Oko. TI"3 ke tljesta r kmo na J 5 zm duzrn '. Od "2 hjelana a i secem napravirno

Stavimo ill. peCi ria
tempersruru ad 2000- oko 20 minuta. Pecene posperno secerom u prahu.

JlkrtdalJlJflje:
II

cvrsti snijeg koiem dodamo
muevene orahe, Pripremljen]

40gomim
4(} g sect!rrJI

pmht.1

-

__r "

,-

;6

k;OI..A(;! 00 US]\;ATOG TIJEST.\

Krerllsnite
VRUEME .PRIPR.:l~MIi
'90 MLl\1UTA

Krema:
1 I mlijeka. 400 g :teteIWi.
200

s bn.t.§1'I;a
izbodemo vjJ icom pa sravimo
peci na rernperaruru oct 200 .. 220°C 15-2:0 minura. lJ pjenasto umucena .lufintOca dodamo 200 g ~e6e!'a, vantlm ;;eC.~r,brasno i I dl hladnog mlijeka re sve dobro Gustu smjesu pustimo da se mala ohladi. Od bjelanaca.i

2 vcn1titn,,"j: ::.'YlCem

.'lOR ad jet:bwg tt fn,t.1 na 5 til sla}MOg vrhnja. 25 g sr:i:era It pmlnl

6jaja

ostatka ~t:er~. napravimo cvnti srujeg kojem dodarno llrnunov sekI pomije5amo ga, s toplom srnjesom od zULnanac~. Na koru naneserm

izm.ijdamo. U rneduvremenu

zakuhamcostarak nilijeka
P:dprema: Li sna to [ijes'!:O podiielirnc na dva dijeta, rlilzvaliamo i polozimQ na "Ia~ne Iimove,

f

maknemoga

S VH1].'e.

Smiesu

ulilemo u vru(e mliieko uz stalno rn j jesanje pa ponovo stavimo kuhati 7-Bmmuta.

krernu, a kada se ohladl i slatko vrhnje u koje smo ul11ijdali 25 g secera u prahu. Kremsnitu preklopimc dn ..gorn koromkoju posperru l

tueeno

secerom u prahu.

Novaljska savijaca od skute
YmJEM~m IlRW:IEME ,'50·,60 MlNlUA
I

Nailjev oa skule.' 1 k.f? slmle (Sl!jrReg ortjeg stra) lOO g secera 50 e krtl::.."nih .ml'vica
1

too g mastaca

eli slal/tog

tlrll11j'a

2}aj'a

50.g gtaidicti 50 g seier:a u Pro/Ill 1 oemiltn Jeter
Itmunosa tsortca nal'-anCina kcwtcQ

Pripr'¢nta: S\lez1..l SkuHI razradnne V'ilicom tako da bude giaU:a i

ad bjelanea napravimo cvr5~j snijeg, premazerno gao sredinorn li.:jesta i dodamo
nadlev ad skute. Tijesto

kompakina. Dadamo joj secer, hmunovu i naranetau kortcu.
PII'.:'llil.8ta 1.1 rnueena

rnrvice, grozdtce.

jmia, krusne vanilin ~t:'rer,

savijernoi prernazemo f.umancem, nabodemo viltcorn
te ukras imo tra ka 111.:1. Ilsnatog

Prel.luu:,;

rsstopljenl maslac i slatko
vrhnie te sve dobra iz:iTIljesrill"o. Lisfl.<Lto tljesto poilijei.kma na dva cHjel:a i
razVlllj:Uffio

[lij,e5ta.Pecemo

na

rem peril (Ill r i

1 zwnutu:e

ad 170-1S0"'C. j)ecen:i ko],a.c narezemo .i pospemo :'1(:i(_(erom

u prahu.

3-4rm.nl debelo.

Savijacaod lisnatog tijesta. s jabukal11a
VRJIEME .lffllflPBltMi.E 2~NUrA

[_

1., n(ldj~1X 100 g 'In~jet7li:nih0 vaha .3 bjelc:mca
Sag ffeeer<fl
limunol)t)t eorica

2. 'lladjen'x 1" 5 kg jabllkcl

:Pdpn;uJla:

100 g8roiilica
100

1

e setera

vcmiJi17

leeew

cime:

Od bj~]anaQl. i secera napravimo cvr.s:ti suiieg pa dod;ilffiO rnljevene orahe i llmuncvu koneu, Lisnatc ujesro podijellrno mil dva dljela (:z,;i_ d\,:iie:;;;:1vijal:e), razvaljamo

vaniHnrnJl. SeCelO{rl. cimerom : gmM.icama. Snuesom prekrijemo prvi nadiev i savuemo. Umucenim j~L~em premaze mo savi jaee, naboclemo ih vilicom i

ukrastmo trakarna od llsnatog

,

·· ·

Prem.ar
1ZUfnCIJlCe

s~CernpmAu

do 3"4 n1:ITI. debljine Loba direl9I prernazerne priprernljenim nadievorn.

J'lbuke ogulimo, narezemo na kocklce pa pospemo .iiecerom,

ttfesta te pecemo na temperaturi od ]70·180°C oko 35 rninuta. Ohladene ~%l,vija6e posperno ~ec.rom u prahu ~ posh..ZlI jemo.

62

KOLACJ OD US:-.lATOG HTD-iT:\

YJUTEl\U! PllIPREME
]"2U

:f\:ttNUTA

500g llsntaog fijf!St(J
Nadjem 2jaja 240& seier-a
40 g rnasluca

lOO 8 oraha
200
1 dl

R grrddlc(}]
mhjeka Pcipr!!ma:
pociijeHmo na dva dijd;1l. posj1emu brasncmi
Lisnarorj'jesto narlbane kekse, Sve

sastoike

0;.2 til mm_.{l 1208 kftksa (peW)

dobro

i.zmi'j'cSt!_mo.. Smiesu
u

podijellmo I razmazerno po
tijestu, savtjemo pa. stavlmo nauljen Itm, Savitke

razvaljamo. GroM~ct:: na:mo01fiQ u mlijeko i rum, Kekse nanbam» a orshe gruho izre:tent.o. .Jaja l~ecer

prernazemo razmueenim

i.umancem i pecemo na

Prf!1Jm%"

pjenasto lzrnijeSe;lmn,.zatim
dodamo rasroptjeni maslac, orahe lie prethodno prrpremljene grozaice· i

tern pera turi Gel 200"'C oko 4D

J

iU.IU"I'l.ce

50 g !c<~rau prahu

minuta ..Pecene s:~vija(')e ohladimo, posperno secerom
u prabu i posluzuierno.

Savijaca od lisnatog tijesta sa sirom
'\lRIIEME .PIUl!RFME 120, MOO1rf\

Na4jeilJJ 1 kg sLjezeg $ira

5ag kni$rlih mrvica .1 dl.ktselog vrhnja
100 ~ !"(lsmplje.r:lOl1 !'U(if$laca 1 lJt:;mili rl, seier
!iml.mOt~r;ll?oricCi

1508 Iedera

P,l'iipF'e'.m:a:

premazemo zurnancem. Po
zelji savija~e mozerno ukraslti uakama ad Iisnatog J:ijestalSav.ijacenabodemo vilicom, stavimo u pnpremljen! Jim te pecemo na tempersrurl ad r70-180(lC oko 35 minura.

1 jaj8

podijelimo na dva difeb., pospemo brasnom j razvaljamo (za civij.e sav]~acel Svie~i sir propasiramo,
Lisnato tije~fo

u mije5amo §ecer; vanilln seL"ef,

rastopllenl .m3,5Iac.,k_l1J~ne

PrenufZ:

I

zUmCUlC€

mrvice, llmunovu korku, urnucenofumance f kiselo
vrhnie, a ria kralu sniieg ad bje'lant.'3.- Na.d~~v FaZU1aZ€rI10 po tijestu, sav'ijemo got t:e

Pecene savjjale POSlPe.n10 se<::erom u prahu, a pnsluzujerno ih tople Hi hladne. Po h:lfi L! nadjev
mozemo dod::lU groz:d.iet.

VRljEmJ'l.JUFImMl;
90'MINIITA

Na4..1cw: SOO It. (lJiWrar
200g ser:eFa ISO g gn::;zdic~ limwwva. kortc« 1 vCII"tifj'n keer U nauljeru Urn polozhno kore i PI"It#e:~i: 200g kCer:a 200gm~

ulju, Baklavu pe&:rno na
1JI1'11jerenoj remperaturi 30'-40

3 dlvode
t

sv~ku poprskamo uljern, N~\ sva ku ["ree'Ll koru nanese rno n adj (;!V od !l:ro ha, a postupa k
pcnavllamo dok ne

mlnuta, a peeenu prelijerno prehevom ad rneda j se-Cel~:a.

ttmun

112 s.tapiiti! t'(;miiijfJ'

uporrijebimo sve kore -i tH'I djev, Kahle bi rreba lo

P.riprema p.r-eljeva: Sece.r i med promilesamo,

P.cl:p.r'ell'na: Mli,evel'[~orahe izmijfilam.(l S 200 g ~e'Cera, lim.uno¥om koricom, v~lnilinimsecerom t groZdicaro.2 .

Z<{vIsrieJ slojemod l3etiri do pet kora, Ne peelE: rti koJac narezerna 113. pnkladne kccke nozern
koji smLfiO potaparno u vrelom

dolijemo vodu l dodamo

cetiri
se

pIoske limn na ~1/2 ~~ta~]ica
vanillie, Preliev se kuha dok ne zgusne.

Gibanica Sestinski vez
VRUEMEPJ;UPREME 20 i\UNtrrA 500 g kupoctnfh lwra ea (ijesl'o (5 k'dr&l- If'odene kore) 300' g slJCe.m 200 ma.sl~Cl1

v

2 dl jog urta
2jaj6J

e

3(Jg dmefctJ 1 p;!lJiakZ<l peciio
,2 ~ allij&eUl"SI?.} SlJZ(}i'l~'k(Jg
lUQ,I"ei

pa g~aposperuo ik:,ero01,
cimeton'l i smalo ruma.

na koiu kistom naneserno

voia (b61nane, breskl.Je.
kru~"';ke.

pjjipremlje:ni nadiev te

S]OZUif10

tee,

l'n(l~c~d(j ritlkie)

N~l~ljev:
ZunulHc'i" rastopljeni

2 til slatJ..YJfJ,1)fhnja,

~ec'er, ioguft,
rnaslac I, pr~ak

O~1elJ

I'U t71£1

za

civij'e vrste VOC:Ol ci ponavijarno posrupak. Pcsljedniu koru prema.l!:emo ll.iildjCiT)Il1.

pecivo iz:milie~mo I dodamo tvrsti sui.jeg cd bjelanaca,
Pripl"c_ma,:
U na:~t1Jllzanilim sl;;!lvi:mo kDf\J

Glhamcunarezemo na kocke stavuno ped DOl temperaturu od ]'70~100°C Kada je
gi.bYflli.ca gotovo pecena,

j

p1'dljemo je slatkim vrhnjem i

krarko zapecernc.

PJr.etpdpreltla:i
Kme oblikujemo prema velicfini Hm~l_Priprennmo

nadJev i ostale namirnice.
Voce OCiSt1nl0" ogutimo i

narezemo ria Imtutlce ill lisrite

Savijaca sa sirom
yl.U1EM.E PmPBEMU

60 MINlJ'J;A
V:ucetto (oodenQ) tijesto:
400g bra§na

....

f

".

0.5 d7 ulja
1.5 dllJ'lJde

malo .soli
Nadj'ev;~

..

I~

1 kg ;iUjdeg kravljeg sir« WO g nWlsiac:a
1 ~n.ilj.ll
seeP!'

se malo POStLSl. U medevremenu j;zm.ijdamo sasrojke

.HIn sIo:zimo savljact'
razrna knute 2; ern reo ilr.l prema2.t:mo masnocom.

3.iaj~
100 g
.WC(ffl"tl

I .elt slalkQgf.'r/.rl'ija timu noua korica 50 g grozdic~

koje 511'10 pripremm za nadJev pa ga ravnomjerno ra;;;podijeIirno po tije.~ru.Tljesto s~vij~mo pornoclil swill ia ka te rezemo prerna cluJ.jitli lima. Na nauljen.i.

p,t:~emo ill flO! temperaturi od 175-1HOoC oko 35 rninut"a dok neporurnene, Pecene pospemo ~ecerofi1 u prahu.

P.rip.ocma"
Od rople vode. wja ~ rni resimo
bl~(l~,

.':>ohil

~,n~.\"oriiestQ

keje nujesimo doh se ne pojave mjehurici.. Tljesto odlozhno na dasku pcsuru brasnam, premazemo ga uljcm I pustimo eta odsmji .30 rntnuta. Pnprennmo srclniak
ria

kojem ceme razvijat i tije5[Q

i posperno ga bni$nQrn, Tijesto prstirna r:.avl~,~imQdo filba :stoIa, ~ krnjeve I:j~esrm re1:CITIo.

Razvuceno tijesw pustimo da

-

-

-- -

-

-

Savijaca
mIEMEPIUPIIEMt:,
60 M]NUTA,

S

jabukama

Vucelw (tu;J(lf.ffw) #!ieslQ;' 400 g brQSr!.Cl

0,5 ell ulja 1.5 til vade malo S(J/i
N(tiljen: 1.5 kg jal1u~ 100gsocem

uljem i, pustlmo
FW

d;a,odsloji

30

t Ilmunovu
izmijesarno.

koricu te sve
Nadjev odman

50 g 8midtca
50 g krutnth mn'ien limlumua kartca
cfn'l(!t

minuta, Pnpremimo stolnjak
kojemeemo mil'. vOll],a[j tijesto i pospemo ga br.l~nom. Tijesro prstlma r~zv:tacim(J de

jOg oralia

ruba sm:~;a,a kraieve tije.-st:u
rezeme. Razvuceno dJesto
M pi'alu~

ruvuomierno rnspodijeltmo Pi tijcsru, Tijesto savqemo pornocu srolnjaka (e rezemo prerua duljini lima. N<~n a uljer lim :>lozi.mo savijace

ieeer

u lj3. IJIll{jesinm z.iJavo tl ie.'ito koje mjj~:'limo dok se ne
poju\'e mjehuri,d. Tilestu

Pri.p,rema: Od tople vode,

brl!l.'~fl7l[, soLi

'I

odlozim» oa dasku posuru
hrn~n()m,premazemo

pustirno da se malo pmsusi. U medu vremenuogullmo j::1 hu ke, izrezemo ih ria kocj,;k~ pl,C)ske., dodamo I III s,eCcf, orahe, n.amo{ene

raxmaknute premazemo

.2 em te ill masnocom.

m

Pecemo Ih na temper aturi ad
175~180QC oko 3S rninuta dok ne porumene, PeCene

g:t

gmidi,c:e. elmer, krusne mrvice

pospemo secerern u prahu,

Medimurska gibanica
YJU1f~ME .PRlPREME.

ln2tlMTNllTA
!ill.

500 g kup vnlh kora za tijesu: tuoden« kore)
Nattj:elJ.;

2'50 g s,,!/ekg sir a OOgjabukn 1-0g makcn 1 ell mh'J'eka
250 g ':'~r!cera 50 Ml"azclicQ

• ..•.-1'
Nadj:ev od jiabuka;
}<J.hLlke operemo cirnetorn

,W"

.• • ,
If! ..

..
Zatirn slazemo nadjev od 'ira pa dodamo tri kore. Zanm
posIoiirl1Q nadiev od iahuka

50 e maslaca 208 cimeta 2 dl slc~/kog urhnje,

s

i naribarno,

posperno ih secertJ!o u prahu i
re pustlmo da ocis[oje ':2.0 miauta ..

.~Jajt' 50 g sec(!i'iJ

pa opet redamo rn kore 0:1 koje nanesemo ndj v od maka ..Posiiednie trl kore
namazemo l'astopljerUll1

U

prelim

150g oraha

..;'vantlina seeel'll
Itmunooa korica
I7ltlltl 111

ma

.PlIelpriprema.:,
Kore oblikuiemo prema limu 1

pripreruirno namtrntce za nadje ve.
N-adjev od sirn: Sir, zum nca ....arsilin

Prip,rema:
U naul[eni Urn .'ll;:lremo po tri

maslac m. ,iban,lru narezerno na [ednakc dijelove i stavirno 170-180°C, Ka da je gibaruca skoro gotova. prelllemo j .. slstkim v rl r njern i za p~c,el11o.
peCi na temperaruruod

limunovu korlcu izrnijesamo ce dodamo o'Eo gmzdJca Posebno {ll~emO dva bj~lanc;,t sa 100 g .~eterau Cvr5U snijeg pa til dodarn II sir, Nadjev od malta:

sere'

kent', a svaku pospemo
i
rnaslacern 'f' stopljenlm U rnlijeku i mljevenim orasima

pOll1ijeia:n:i:rrl:l S cimetom,

Mljeveni. mak stavtmo u kipuc5 mlijeko, d rdarno rum,

llmunovu koricu , vanllin napravlmo c.' r. ri sniieg I llt.]1~ie~,l1mo,ga IJ mak,
i dio gr'02dic.a. Od [ednog bielanca i. '10 g secem

sec~r

76

~'nl. ~(:I

on \ I, (.r\.'n(,

'1 m -l-TA

VmfEM.I:. I"BlPREM~

-

~

..

-

_.

-

_.

~

180 M1NIJTA
500 g umkih (oodel1lh) kora .N.eulje f): 1 ksjabllk(;J 300 oraha 250 Ji s'-(r!1"(t l' /J1'ahli. 25.0 g masiaca

s

.lOg ctmeta

slozimo na
ogullmo,
izmijesamo

11~uljeni lim. Svaku

Pre1Jev:

7d! slatkqq vdmja

koru poprsksrno rasiopljerum maslacem, J~lbuJ.:.e operemo.
izribamo
sa

pa
lot

secerom

prahu ] cimetom ee i.h pustimo
2() minuta da od.liitoje. a aa

koramako]c narnazemo rastopitenim m~sbc'{::nl. Ko.l:;t~ izrezemo na kocke l stavtrno peci na rernperaturu ad IBoce 45 minuta. Prije nego SEQ je potpuno pe~t"'n, l(O~ac
lzvadirno i prelljerno slatkirn

~Pd.prePl_Q:

Kore oblikuleruo prema limu .i oriprernimo narrurntee ZU nadiev. Priprernljene kore

kra] u im dodame nl1:ievene orahe. Nadjev slazemcna dvije kore i zavrsavamo .'S

vrhnjern te ga oper sravimo kratko pec.L Koiac mozeruo poslu2i[i topao ih hladan

Biskvitne kocke Dan i noc
YItD:EME PmP.REME

9!l~UNJJTA
l1is~vit;

3 J6l:,:a
2(){} ,8 lrlCeltel
2()()

IpJwlcJk za pecioo
limWWIJ(;l

s brasnlJ.,

2 rehr« cokolaae
.5 iliea Hljfi~ 10 Zl/C(.l m#j~klf
KJ-etU)(l:

koricQ

podijei.U110 na dva dijel~. LI jedan din stavtmo hrnunovu

P'dprc,lnahent.e: U 0,5 d1 rnlqeka u mijesamo
brasno, aprensralo mlijeko

knricu, a u drugi o[opljenu nauljene

j

eli mi"f(!ka 4 ilici!' bmsn~1

j taniiin« secera 200 e mar;g~m'na

OOkO~"-ldill. Smjese ulijemo u j brasnorn posute llmcve l€' ih pecerno 15-20

prokuhamo i dodsroo mu va nili t'Il secer, Umureno bm~no uluevamo
11

k~pu6~ mliieko

minuta na temperaturi 00

sralno nllij~"a jud dok ne

200 H selern

u prahu

Zfl. .~, .1·({S'IVm~ie.: k

100 g fokoiudf!

Priprema:
t pjenasto
I

IHO~C. Po ohladenom
lzrni] eS~lne rnlijeko, ulje, svijetlorn blskvlu; ooJTIazemo
kremu, prekdj'-':'j:110 ga ramnlrn hiskvitam i opel narnazerno kremom te posperno ribanlm

dobtj'emo gustu smjesu,

Umeduvremenumargann

zurnance ] ~~("'er postupnc
dodajerno

pjenasto i:nnije~mo sa !;:eceron1
u prahu. KElda ie smiesa hiadna dodamo j:oj margarln i sve
dobro izmije!<i!.mo,

brasno, prasakza pecivn i
srJijeg od bielanaca ..Srnjesu

I isticirna fukotraue,

Biskvitne kocke sorasirna
'VRI.JEME PMPREME.

90 MlNUIA lJiSRVtl:
4 i"ia

140 mmgarina 140g orah«

to s b,.a1Ht;i

s

Premt.-tz:· 4 itnrumca O~2 mma dl 140 g ieCerCii Kre-m·(_~
130 It
17() ,g 1 7lJ g orahrJI

mljevene orahe, zumaeice i na kra]u snii~g oJ bjelanaca, Sve sastojke dobra prQmiie.~""n::lO ,i
stavirno u nauljen
j

da se ohladi. U meduvremenu
izmi jdOlmo ma.rg;Olrin sa SeCe:I'()ln i dodamo mu mljevene orahe, naribanu
pienasto

brasaom

secera

Itll1t'86.lJ"ina

posui urn. Blskvlr pecemo na
r~rJ1p~.r-At",ur1 ,2;OO{lC od

limunovu koricu

j

vanilln

dvadcsetak rninuta. Kad Je

!icrn.KrernLl namazemo po biskvlru i. preklopuno drugom

Nmu1wua koriC61
1 vanili'n

secer

Za ,Jlkl"u ii'a 'a,.'lje;
OJ"6IS~

golov i!okoludni pr(:.'lj~t.'

pt:C'(;;, P, vodorav
prerezemo na

1,1.0

ga
dije la.

dV'".J.

jednu pelevieu bilskvim PripFlema: Pjenasto izmij t,:'sanom

pOklVtcOm biskvita koiu tanka premazemo kremom, Kolac n~Lreil;:mo, i pospemo
mlievenjm ga ukrasrti orasima. Mozemo kremom, orasirna i

prernazemo plenasto umuceuua zurnancima sa
~e6erom i rumorn te
PU!iCiJllO

margarln 1,;1 dodamo br.!,~nu,

cokoJadl1im preljevorn.

-

-

~ -

._ -----~-.....-............=-=.. -

-

~---;-

~-

..

·

.~::::

-

....

:,..;-:

'.

: :..

"

.._

~.- ,;....

~

--

. -

_

-

-

~-

_

-

-

~

VRUEME PRIPREME 20 MrNlJTA,

Bi~.,kvit:
4jaja
2Q.Q

g !ece"l"6~
kakt5l(,l

2 :iNc€!

1,5 .ell 1"11 ':iJekti
200 g htmna ['5 dt utja 1pm§(J;iE ztzpecipo 3jahuke 200 g Je.c(!f'(,1 11 p.ralw .7 50 e mt'1~'7rlelade
1 Zltca marg~rlrtfJJ

Pdp:rema;
CeHrt ZUJ1JII.nGu. 200 g s:ecers i 2 :&lice kakaa pjen ..sro i [zmlje5iamo, Dadamo liT]!ijelro i

jabuke. Od tl:;tiri bielanca i 200 g se.dernu prahu napravlmo ,C:vrsdsnljeg,
sta

ulje, a zarim hr&,~nokoje smo
prerhodno pwm![e5~Ll: s

PJa:~kQmza pecivo.

Preruazemo b,'n po jabukama i virnopeci cl ok rae potu tj . Ohladeru kolac prehjerno 'cokoJadnim preljevem.

Prelj'evod OOkol'a·ile;' 3' rebrtJ co.kolelde Zei ki.lh.auge 3 .iller.! m lifeka 3 .ilic.e Se..cera
1 :fUGa margmil'l~

Margarinern

prcmazerno

lun,

pospeme ga bndnoJ}-I, j; ulijemo .smjesu I,.;olu stavirno

Priprema preljeva; <:Ioko Iadu ~ece.r i m..l:iifeko
I

pe6. P:eteni bisln'rrt premazemo marmeladom, ~'1 P(} nfo'Jnaslazemo nanbane

I sta virno kuhati. K~ldasmjesa proku ha,
izlintjcsrullo

dodamo malo margarine.

Bozicnagrana
V~UEMF,=.IJRreREME,
iJl20 MINiUli\.
BisklJ:it.:

6Jaja 1508 Jet'!erci
1jOg brain-til

20 g, kaldo(;{ Krema:
2(JO g coool6laf? 80 g m'(l~\~lac;a 0,.2 ell ruma 1 no nJnc,.,".a

.tJ. prahl!

dodamo brasno i kakao,
Bisk-vitno ~~iie.s(o pcdijelirnona

dva dijeJ.;1,i pecemo
paprrom

"UI

40 g ,:,,~tem it pratn.
Za IlkrtJ,Sitl'vaJlie:'

lhuo vima ob lo:2[!;n i111';'[ ria ternperaruri

!1'1:;,1S nim

ad
r':1,

JOO ,14 I1rU'rcl[.J(JJlul
.ft;wr:tnf Ixntibani

200°C dvadesera kminu Peeerurn biskvuuna

narance i rurna. OhtOJ1denol1.~ kremorn prcmazemo biskvtte, s.~~vq~rnCi ll i prernazemo i izvana pa vilicom lzgrebcmo kremu d'i izgleda 1<3.0 kora, jedan kalac iz.rei.:emo na pola ,i ;5pujimo s drugim rake da

kok.osOi!fJ ,hn:lttw prema pot'f:t!bl

PiIi"ipirem:a:
ZUU1:"LClOl

i

sece!" pjenasto

izllli.jeSaIDo, a ad bjei:lnaca nanravlmc 'C\'fSti snijeg, Smjese. sjedmrmo i postupno

odsrranlrno papjr, pnllo:fjmo ih na krpu .~sf[,\'jjemo. Na pad skuhamo kremu ()t.1CokLlhlue u prahu, :8€.ce"Jl.l

doh~je1l'l.o veliku granu s d\Jtj,e rnanje, Granu pospernc

prahu,

m..11!;If1c~, soka ad jeclnc

kokosovtm brasnorn, Uk[cl:;;~mt'J§.arenll!Tt bcrnbcnima i ukrastma ad mareipana.

.' i"'

--

-- -._,' _~ . _ _ _ _.

. ___:__

_',

~

I

-=

_

_

_

_

_j
-

Cipka
VlJ-IJEM.E __ RlPREM.E P

60 MlNlITA Biskuit:

r5 bi@!ClnrliCll
30() g sr::tcera bt j;rtjfm 150 g k,O!wsouog !Yra§ruil 1:50 g o.tfl'iOf1 hrlifStU;C
K 1'(~11U.l:

6 zumr:ma-(;(JJ,
120 g .{&terc;{
20() gr(,_~enl Uprtlhu .250 g HlllJrg(flrina 1 .u6f'ntiin lec(!fr" PdprC'Iil1la: U e'vrnfi snileg

ad bfd;1!n&ca

m.tjes'<ljud pOiStUfPl10 dodajerno sel!e I' II P rahu. iJ ra~llo i

kokosovo brasno. Dobivenu
Za l!l,k,'tlS"atJ(lllje:

coko/ade prema {Jol.reM

smjesu izHjemo nil. nauljeni i brasnom posut Il I'll re stavimc

iznlijdamomawgarin, ,secer u prahu i vanilln ,'le'cer te dodamo oh.lacde no] smiesi. Hladan biskvit ravnorujemo premazemo kremom, posperno kokosovun brasnom
i pusrimo ,ida odstoji
Ka,dj![ se

peci na ternperaruru oct 200ClC dvadeserak mirrura, ZUn1o:trlcO[ i secer iz:mKjd<lIi!.O, rueemo na pari dok se smiesa ne
pa je pusnmo ehladiti,
U meduvremenu
?:glJSrlt;:;

kubc stisne, lzrez.emo ga ria kocke, a s'!,~ku ukrasimo rastopljenorn 6('jI-;'obdmt1 koju izlt]e...m/)u sredinu ko]mc:a kao
.!ito je pnkazano na sHd ..

pjenasto

Cokoladna kapica
VRUEMEPJlnpREM~~ 8SA'I1

v

Bis N,lJit.:
4 jaj{;I'

80 g S{/61r(.1
BOg brruna

7.5 df sl(;ltkog ulhllJ''''
2 ziicr! i1'ts.tan: /:!.{:I'I)(;! 100 g cokolade
IL-_~_:~=~,----_J pecerno u ria u !,i,e nom i brasncm PQSLlWlln limu nil

jog badenl~

It.ke,· vel bculema

Pl'et/e-v:
.WO g &hQ!ade 100'!!. bi)'~lfj!toboklcle

temperasuri ad [80 C 12 nunuta Ohladeni hiskvlt
Q

vrhniem s bademima i pospcmo biskvimim mrvicama pa opel prem.;l~emo ... fkinl b
vrhnjem. Ohladenu cckoladnu ~mje5'l1pjenasto ~:<',Ji'lijclamo,

iZ'r'ei.~m~)ltI1Jino pomocu

posude prorrqera 21

CiJL

Od

premazerno po slatkom vrhniu
i peklcpime

40 ,grnoslacn

preoslLa.i.o,gl) ~ i La izraeom skv

okruglim

trake kojima obloznno
kupolsstu posudu. Preo$[aLo slatko vrhnie iZl'"tJJJ ic~amou dodamo mu baderne. Llkerorn

Prlprema:

Col~obdu, 2,5 eLi i1iladtog
vrhnja ] mscant kavu k:uhamo dok se cokolmlCl'le r.i.~'l'wf'L Zatim srnlesu izh~,emo u drugtJ
posudu i 5t;!Lvtmo u J1]atdnjak oko 2 sata. Baderue uronlmo u
VnJ,ClI

poskrepuno biskvime trake, premazemo in sl,~t.k.irn

biskvtrom, Ko~c stavimo u hladnjak d2I. odsroii oko 6' sau, CokoJ:adnJu kaplcu p~~zil,ivo izvadil'l1oiz pcsudei peel ~iem.onaizrnjenirrto tamnom i bil~eiomcokoladom.

vodu, prccqeduno,
[1;;)

olTui5tlmo i n:i'!rcZemo
Ilsnce, U rneduvrcrnenu

od

prethodno navedenih
sastoiaka Cja ,a, sccer i braS 1.10) n~lp~::l!vumo hio;kvlt kf)ji

~
~

••

I

..

~

~.

-

-

-

-

-

---

'iL'.

Icsenski kolac

VRUEl\lE PRWREME 20.MINlTfA B~sk1)tt,'

5_iaja lOO e hrasn61 1 pms,~k Z(:l pe'f. ina N6Idjew;:
.2 kg j~rJ:m ka .l l weir;: 300. g seC;(fYa 3 _pndlng(J ad llal'ld~ie Krema: 4- dt slatkog /)rf/ flit! Prillil"eAla~' ZlUU~n~l i 3iecer pie nasto izmije8Rm,o~ a ad bielanaca napravimo cn-st.L.~nijegkoji dodamo ZLlLllm.nc:i 11m, ... '\,hjeiliajuCl postupno dodajerno bmsno i pntSak za peclvo, 100 g!iJ\.0fJ'rn

koSI iea, narezem: na ii.'ltict'"
po,mije.~arno sa s~ceromi

stavirno kuhatl u vodu.
Skuhane a u soku pudlnga ohladeni jabuke prociiedimo, zakuharno tri ad vauillje, i\~:lil bisl~\'u[slozil:t'l1l0

Za 1.kralat}It7'1je:
sec.ffrni cV;ieto(Ji

od rtUNT:iparlCi

Gorovu smjesu ulijemo LI naulleni i braS-Durn posut lim

jabul~[;'"te po njima prelijerno yrUCD zde, Na ohladeni :l!ele

re peeemo na remperaiun ad
lOOGe pernaestak
JSlbuke

r:niJ!:rbLta"

stavimo tuceno slatko vrhnie i ukrastmo cvjl~li.Ci:I1l1:<l koje smo
izradili ad rnarcipans.

oguhmo, oEis:timo od

jul pita
VRUEMJL1!l!lPIlEMt: 75I\{~~Uri\
.1Jiskl~it:

5 ja,/~
150g .seCertl 100 g mljei/enlh orak« lOO.g Golw/ad6' IJ prah« 1 prQS(i/k 2!Ci pecks»

PripreuiJa:

Krema: .3 dl rnlijeka 60 g bnlS!l6l
20 g gasllna; 1 uantiin SeCEN"

Bjei;;l.t1(::a, i2..\'!.1.fj.e~~.mo u

Ci,q"B,rj

obrnuto] susni Ihna i snfvilmo peCi, U malo I.ll.lijeka
razrnutime prokuhanog SOlO sta vili bra~n() i gusLin te

sru/eg pas tnpno dodajud
's,c(_eer" zum,an.t.'a., rill jf:''Vene ol'Ol.l1e,cokoladu II prahu i pr::lii~lk pecivo. l.isnato za tijesto podijelimo na dva dijehu.

g2 dodarno osta tku

long letem

secer i vanilin

]111 iieka

u koji

~oter. U ohladenu smjesu

350 31' Jnargm~i.l'uJ ilicCl rnrJltt

.i razvaljarno,

Pa.lovi.cu stavtrno

Za u:k""(I:sm\tu~/e,: Iec.e.ru prrl!/nf prema Ju~~re'~i

u lim, izbodemo vtlicom, pfel.ijem.o prethodno pripremlienom :-imllesCln'l te sravtrno peel, Dr\llgi dio

dodarno rnargarsn i malo ruma ~esve dobro h:mi,i'esamo,
Getovom krernom pre I'H,(1!ze.m.otii.esro. prekrijerno korom l]i~n;C1tl.)grije5l:a .1

llseatog

tlj,E'$Ci'!i

poloznno

[13

pospemo ~e6:rom1.] prahu.

..

-

.

. .. .. ..

--

.~-

~

.

-

-

-

--

\tXlIEME PRIPREi\tE

90 MINltrA
Biskllit':

6jcrjCl
1.20

8 iec(l1\(i
'ltllj6;~

70 s br(JJ~'J!a 4() e kakCiu:l 1 praiak ZQ peci»
Kretna:

0,5 ell

Q

2,5 6ft ,nlijeJta 1 puciinS: ad l}tmflij€ jOg margarlnct 30 secn:a 2 1m~1·a1'UJ

Pri:pr~ma:
jaja i se6er pjen.asto umurtmo

s

te dodamo PJ't:thodno izmijeSi'lll0 brasno. kakl1H)i

pms~k zapecive, a na l"J'ajlJ, ulje. Smjesu uljjemo JjJ naulleni
i hrasnorn posut Limpa

pudtng ~ro Sino ga prethodno pomi.jeSt!lH s malo mJijeb. pa ga pusumo ohlediri. Hladnom pudingu dodamo pjenasro tzmiiei5:-an
1i11~\[::g::lFiQ

m.Hj'eiillzakuhamo

sasecerorn

i

litiom~dice bana na.

P1~e(ie'l':'

1 dt 't '(Jete 70g era sok odpoloVicrE Um/,;w6t

sec

PreO'eu od cQkoltla'e: 3D g mcrJ"g,ci~,,'na 700 8 l'okul61de Z4 ltk,.aijcu)tl'~fe.·
ookolado poll'ebi
H pjt~bu

prenu'i pecemo na ternperaturi od J 70rQ'C petnaestak rninuta, Vmcj biskvil preiljemo smlescrn ad secera ~Iimunova soka b:oju
81110

JPrip:v'emJjen.u kremu prernazerno po biskv,iOLI.
M~.rga.r~n.icokoladu otopimo il prclLj:emo po koi8!cL.L Po 2ie~ii po cokol<tdnoj glazurl

prethodno desetak rnlnuta kuhali u vodi. U kiplUce:rn

pnspemo eckclaou u praho.

".
.;

.

---_. .
:

----=::1
~---~--

Kocke ad krumpira
VRIJBME PRIPREME 90 ML~11_Tr1\
.Bis'k'll·it~

3./aja 6Qg SeCflTt.l 60 g t)/w.~n61

Xi-ema:
5(}.(}

g margc.l'nn('1 JOOg oralia
200 50 g cokalacie

250,g secera u prmhu Pripreflla;

g

k?'J.'!,n1.jJi1'YJ

CV_r.Sli

Dadamo
pj,BI1:1SitG

sriiieg ad b~eIamla.l

mu se6e:r u prabu, razradeni margartn i

Prelje»: 1 (JOe coke/ade

,0 gnU~I'garl1!Cj'

l,zmijdamn s umucenim l.UITlancinl1;t. ~e{'erom i bra~n(Jm_ S.tnjesu, jz]1jecmG na naulienr : brasnom posut Urn te [e stavirno peci fl~,l

mi.ievene orahe.Krernu podijeluno II dva jednaka
dij:e'~a, U j;ed:"Jndie urnijesarnn

rastopljenu colli;;oIadu. Po b,i.sh.""Vitu r.W.mazemo ramnu

ternperaturu ed 220iOC dvadesetak mlnuta, Kru mpir skuhan U lilanoj vrxli dobro z.gnjecima i ohladimo.

krernu, EX na Illy bijelu. Ko.lac pr~l~j:emo preljevorn od C:ok.olade i rnargarina.

I

,

r••

_,_'.

.'

•_

_

_

_

_

_

_

_I

VRU!EME PRIPREME

90 MINUTA,
Bis"~71)"it:" 8' "Jela,·.l'll.U;;(l

250 g sec.errll 11 jJn;;lcfm 350 g l..."okrAwvog bm,s.t/(i~
(SO' g o§frqfl btY;tfn t{,

Krema:
8 ZUTncu7IJca

2QO g 2:50 g

§eC€f',fl u

pr« h u

1GO8 cvkolade
1'1UJM1!,CJ?'illCI

S.!l'ljes] POSU.lPO() dotiaj'emo 5'ecer 1J prahu, brasoo i 250 g

3f1ilj<::.SU izrnije~arllo

s

razraden.rn

margarieorn.

Ztl Uk.1·(I~~(n)a1~ie:

50'

s CoJwltlde

kokosovog brasrla [eoje p,odijdinlo HOt tridijela. Biskvltc pecemo uuaulienim i brasncrn posurlm limovima na temperaturi ad 180"'C 5-10

S 2/3 gotolle kreme
ppenm.~e.m.Qbiskvtte, Po pcsljednjem biskviru n~ll'fI:afen.1C1 remul pespemo k je ostatkom kokosova brasna.

.Pri.prema:: Pripremimo potrebne nanumice. Na pari. i2mu~esamo

minura 1\"<1 pari izmijefiamo rurnfJJ1GI i seDer 1..1 prahu te
doela mora zrnrv ljenu

Precstalem krernorn i rastopljenom ,colmladOlll,
PQmocu. ~~rcaljke) ukrasimo kolac.

<Yfsri..mijeg ad. bjel;tmtca_

cokokudu. Gustu ohladenu

K ,0

-·,1"ac oo visanja -1 X,c ,
'V_ "
Co.~

_0.

1 ,J"

I' ik era .. --, ,,.'

VR!IEME PRIPREME 90 MlNlrrA, RisklHt:
lCJO

10015

g mastoa» set'erci

2)ajel 1 DO g bn.7srUI 1 pPdd6lk xa ,(JU.CillO Nat/ljev: 500 g viScwJ:G ix OO/np-u/cr
100

giecera

1)!f,iPJ~e.ma: Pj~FlIasto iz.miie§--.un()il1~LSlaL sa

U.3 dlrnlheka
.~~cf;!.['a ,~zaku

dodamo

50 g

ha:mo pudi ng od

K"ell1tl:
j

IlrecicCf bijeie ie/tJ.Hne

3 ilier! oode
1pttdfl'tg ad nmiNje

~e.cer(}m pa dndarno j~l~a, brasno i pms'lle za pecivo. Smi~~u uiuerno U nauljeru lim prerhodno posue b.;aS!lom. Vilnie zasladi '000 sa lOOg

vf!!1ilite kojern dodarno ocijedenu z.ebtirlU. UvmCi puding uluerno liker ad j;)j~m i slatko vrhn~e ee pl'e-!ij:emo preko 0 hl~denog kolaca od

5 dl ~n1ijeka 50 g i!.eCeY61' 2,5 dl likem ad jtljt2
2..5 dl shl!ko~ /)}~""u}a Zall;kl'ulim tJ1?ie.: 10'08 marciparu» f12Iistiro) 50 g s.eclf!!l't.l u pl't/llm prema p()treui. zelena jlds-UHf] bOlQ ne~t)lflJt) tt!sc.mjt:/
1

sc:&m, pl'"Op.i:ri~Hlm i raspodiielimo po biskviru te stavirno pea na tempera;ruru ad 1 )-lOO"'C nt,a.) 30 minuta. lelminu sI1twinl['l !.J hladnu
vodu da orne kSa..

vig81nj~" Oil rnarcipana,

sect:'fa

u prahu i jestive zeiene bojc
izU';udi.lIhO tiJe-Sl'D i..ruje r;;!zv:~dj<llt1o 1"'41, Gbl~k:lLliem() Ijf'lbi:c~ kojinna nkrasimo hladan

kob(,:.

.
.~.

..
.

..

.
.

.

'
.
-.

.
.

--

-

----

~ 'ill

-

-----

Podravske kockc
VrufEME

:90 ~UNvrA ,Bis,kvit.; 6 ji;.ifo

PRIP.EEM~

250g secet~ l dt f.f#{( 1'(;0 g bra.fn~ 1 p1mak ZQ pOCilHJ JeI! Jml/t(I'}'U!' klfl~)e Nad.jev: Malo ,1lli.:ilteka odvojirno
u..zmijesan\()

.Kl··ema~

5 :iiJ..tlu;m·"a~ 2dl mtije/M

200 s i:eCel"Ci 1 Pt31'lilin ;Y!!:cer
4Gg bm,{/u;/

i sa f:u.Tln~l.Ocilna,

Po bi~"kvlm premazemo kremu, preklopimo drugim
biskv,l:[om, ana nj®ga

250 g mar8a~"tmt
Pre1:lUJ.z: 5 b:1ek,;;mac(l

il,ecenom,"~niHni:rnlie'ceraml i brasno'.m. U os mr.acj{ zakuhanog mllieka dedarno pnprernljenu srruesu :i, kuhamo

naneserno ranki slo] prernaza.
Male. premaza
Ub<l~ll.v'lnjOl
OSrav.i.JJ.1JD

radi

kolaca. Kad je sve slofeno, kolac prelijemo

250

s Iec<era.

PJ'elJev: 100 g (okol(Jde
SQg JeC(H(J

30 g UU'CI
1 filict.! eode

oak Sf' TIe zgusne. U ohladenu
snuesu dod amo pj.enasto razraderi margarin. Od bid anaca i ~eceea napravlmo e\'rs~i.snijeg !wji n~l pari cokolacin..impn:::Jje''''orlll. i ostavlmo hladiti. Preostalom sm.jes.om od blelanc-a .I secel'::J'

moZ,eJl]:opcm.loru stn:.-a.ljke:' lIluas.iri ko.!.a;c, Ohladenl kolarc

mtnpre.ma:
Sest
Zu[Y.I.at1at~"

kuhamo oak se
2:50 g seeera,

I1C'!

zgusne.

rezemn na kocke,

ulje i 0,5 d.1kuhane kaYe pienasro ±zmijeS·a r11.0.Sm.lesi (Io"(lamo brssno. pnt~i"lk za pecivo i ~rEsti 8.ru.teg:>DO bjelanaca .. tim obioth110
mssnirn papirorn, ulllerno
smjesu

ip.etemo

021.

temperarun
na

ad lSaaC trtdeserakminuta. Ohbdeni biskv it prerezemo pola i prelijerne oba dile~a osrarkorukuhane kase,

'1~.'

.

~. ~ - ; ----,.

.

.. .

-----=..:..:...:.:.. .... ~---=-.

.
-'____;,,:'__-".:

<..:-

.
~----~ ...._ -

-

~

----=- -~-~-~

Rigojanci
VRI}EM.E: PRIPREMf;

20 "MINU,TA-.
Bis k-vi.l,;~ 3 )'6I}&1 60 g .~eCet'fi 30 g mCf5hlGCI 60 9 eokoiadr! 60g hl""(jt..~1'!(j 1 1:;'rUI iUn se6.fffr

Krema:
4 dl slatko.fl, t)rJmjC:i 1 I.lfjf.ni lin fceer 50 .feCfir~ J..OOg iokolade'

ternperaturt od ]80°C 15-20
rnimna,

cia M[oji dok ne pnpremlmo
premaz,
h!acLn.oj

Biskvlr

pJ!'CI'e:.Z:eI11.o Thill

Zeiatmu rwmocimo
V'oLlti_ Pnprernirno

u

s

pula. ColkoLlidu rasropimo

na

Pn!ijtw: 2 ell siatoog vrhnjrl 1'0 gz«ialht.e 56 SeCel'tl.

pari te joj dndarnonekoliko iHca tIJcen()g slarkog vrhnja kOJt:' srno i.z.l'l1ij!;!~.di sa geterom i vElin..iH:nlm sccerol11, OJ!l.<l!aenLJ

rueeno slarke vrhn]e sa .:iec'e'rorn u koje llJTl..iJe!;:uilo ocijedenu zd~l.timl-. prema zemo po btsk vito Le

100 hi tokuteJeie fn.{Jlo :uljt9.

s

Prip-renla:,
Zumartca iZm.ijcia rna sa

seeeIom ..vanillnirn sI::'C~rom.
rasropljemm maslacem I

cokoilldom.

smiesu dodarno

brasno i. C:vrsli :>!iijeg od

bielanaca. Dobivenu smjesu ulijemo U mlulieni i brasnorn
fXJSUt

cokobJnu kremu llrnrijesOlmo IJ:I o:;:~at~k weeD-og s.l~tko,g vrhnja, Priprernljeni biskvit p.r~m;il~~mo kremom,
preklopirne drugim dijelom bi5k''!Iiitell j '.<;t;rv~mn-u hJ",,,I!nj<tk

stavimo
otcpirno

~I hladnjak.

Na pari

cokol:.H.:,lu s malo It.l'lja

re je lzHitmo na masru paplr u
tankorn i::Iloju.Ohladenu
ri::'zemo na l:elv,etok ure i sl:;Llz.cmo po kolacu.

lim te peeemo

rut

,.e.

I~ _ ,

.

.

_'.

~':, ~:~ _ .... . _.

"~:'.. :', _.' . '_

_

~

__

~_

,__

..=J

Rolada spirjanim jabukama
yruJEMEP1UiP~.ME 60 :MLVllTA
I

Bi"skuil: 5jclJG
10()
1208

,j Ziice J.!oae Ibmi110lYI

e SeCflm
hn::l"im:.t

karlcc!
,Pdptemn:, Dc:! bili;'lan~Jca ] ~f;'Cefiijl napravimc c"VJ'sri srd:ieg uz postupnc dodavanie vede. (Josuepapir, odvojirno papir na .kclj.em smo ga pekil i

/Vadjeu:

500 ,g jartnrka 70 s(?G('ra 50 g mtfl!!i/er? til orah« ltl~'m:ilin se'Ce't"

e

zarolamo. ,~OlIblukeperemo. o
ogulanc.fzrezerno na tanke plo~ke i propirjarno /:I'Ol!.

Jg

cimeJtl

20 g

,wcm-a

Smjesi dodarno zumanC'H.
II

prall

U

brasn.o,IimWluvu
dobro izrnijes'Olnlo_

koricu i sve

Biskvlr

iecemro. Kada omeksaju, maknemo ih s vatre i dodarno

peoemo

U

Wnu (.JhLoz~n.OJIll od .::!OO-2'20QC

i1\1 nJJje'Vene orahe,

vanili

11

rnasnlrn papirom na
ternperaturi

sec5er ~dmer.. OruOldeni hl1;k"\'il razviiemo, oblozlmonadjevom
(!::"

pel'n"lt'$m.k rninuta. Pe':::enj blsk"vit tstresemo na secerom

ponovo savqerno i

pospemo serer-ufi1i1.1 prahu.

,-t-'.."

__ • __

,
.......... :_ .. _...

,,
--.,
w _ _ __ ~~_.

--

-

-'--r=DlII
-~

Savitak s ananasom i slatkim vrhnjem
VRIlEME PRIPREM£
60 .Mll.'\I'UTA

Bhikl1it: 7jaja

1 o 8 SeCf?FCI'
'1 . ,0 g IJraiua

0,3 dll''Ode 40g meda
iili:1UtUJlJa

/w!'tco Pdpre.ma: o bje la t13C~ i ~ cera napravimocvrsti snijeg.
dodamo zu:m~n 1I! bmsno, lirnunovu k )ricu, med j vodu 1'21 've dob« izrniiesamo. Pripro.::mljl;c'ni
POSLU]X1.0

Krema:

6' ell slatk.og vrhnj!1 180 R ,<"eC'e-Ya u prahu
20g ze/cltin&

U tuceno slatko vrhnje dodame "ec r u prahu, rasropl] n . zelatinu, sok ,d limuna i ananasn te ananas

-00

s 1111a11(JS(l
jz

izrezan na ploske. Zatirn 'a
prernaz mo po biskvnu i savi] mo. .iavirak premazemo

(mot!!

hump

Jta

1 ell soea od an'mCi:i(~ c"6kot('ui£1prem« potrebi Iimun

biskvu izlljemo u Iim oblozen
rnasnim papirom h:, ga pecerno na temp raturi od 200- 2 20QC 10-15 minu Pecent biskvit pu timo du se ohladi j odstranirr; ' rnu paprr,
r .

slatkim vrhnjem pa ukrasimo 5vjclim ananasom i
naribanorn C'Olmladcmi. Po ~elji I!J savuak rnozemo sravtti i

nek ) d 'ugo voce.

v ,..•

~
~-

-----:-:.-..,.

...
-

..'. '. .

--

_.
-

.

..'.,., ,

-. ,

________.;.,_

-

--

~-

-~
...::

.

-

-

-

--.-

--

--

-

-

-

~

--

--

--

-

---=--_..-~

VIDJEME PRIPREME 60 Ml1'.'llI'A Biskpil;'

(} Jr,tj?i'

]50 se6erti 1'30g bmsna .20 g k.nktla

s

'K-reiJ11tJ-i

3 taja
J 50 g

Priprerna:
Trecinu secera i Z;UITWnCllL pjenastn izn:nii.e§~Jno>a ad

se sirup ohladi, u njeg;a·
dodamo ru m i.~ ltker re Ii namoctmo b]s~tiL Na pari iz:.tIlije§amO ~ecer u prahu, jaja, v"niLh:'lli~~e:r.~ ~okd:il.du. U
Oh]8

150 g masielc(J 1 /')(Inih'n keel"

Ievera lj', pn1lm 150 s Gokalade

bielanacl i cstarka secera naprsvimo t\~l~ad. ;m.ireg. Srnjese spopmo i postupno
dedamo brasno i kakao,

den u srniesu umqesa 1110 pjenastc .razL;lJdeni mas kLC OJ i

Premax:
1 dloot/f'

30gsWera
1 ilica n. CIlia Za U1U·Yl'..J;.'a'V(;uye;

_gotov cokfJladl1i lJ'reij(!tI premcJ potrebt s,lmktl i/rhpUe

Bisl.."'Vit peCemt1

U

hmu

ruargartn). Kremu namazerno
po biskv.itu I PODOVO srnotamo. Sa-vitak ukrasimo eakoIadmm preljevcm i tl.!~:en]m slarkim vrhniem.

oblozenom masnim papirorn na ternperaturi ad H30-200"'C 1) rninuta. Potorn ga savijemo ~pustimo ohlsa diti. L malo
vode zakuhamn ~eCer,il! .kada .

';"., .. '.
-

-

.'; : _. . : .. . ... ~
-

-

----

j

~----

Savitak s bananama
VRU:ffi\e1'EPRlPRI!M"[~ 7°Ll\1I.i"<ffITA lJis.kpit;· 5juj(1
BOg Iffan;~ 7(} gIll tlSn61
kakGlCt

30 g

Ntu1i'eU:
4 listn :fcu;ttb·rf.'

.(15 ell mfliek~1
;; ;ZUtl'l.tuzca

Pdprelll_3"
!.(.U11anC.d.tt}1ijdan1t.\ sa scceroID. Dnl~nD m.ije.{amo s kakaoen. ~apr1'l\"inno cVfsd s[lijeg 00 hjc~:lI.f1a~ n:: sve postu pno dodarno zur:nancimfl i bra.~nu< Smj,el:iLii:wjemu u Lim

Kipucim elIlijek:ofl1l p!'l::!Iijemo ko~.:;(].':10VO brasno pa grr~
si~di\nimf] sa zUm:;l.nCill:IJfI

20g .{eiern 50 g J.rokOS01lO8 bra/nCl 3 dt :ila.tkoy frf1 Nja

lzrnJje§atiiima sa :§eLierom.
IJ
:''"filje5u

dodamo rastophenu
.

2oc.·ma:ne
20 g .f~n'li
N pmlw

ze.iatinlJ ] mceno slatkc vrhnje pa sve dobre promijesamo. "

Za. ukr~lftt.v(i!.,#t!: gm~lJ ,000000">(Ji61dnt pre.(Iet)

ohloiel1. masnlru papirom pu pecerno na!l;;'mpt:'r<ti.turi ad 170"(: deserak mi mira. Peceni bisltvit sravuno na vlaz.nu krpu l palIjivo savijemo. Z:ehuinu namocimo lJ hladnoj vodl.

3if! kreme prernazemo po bi~kvi:ru. Na krn.ju dodamo
aguJj'cl1c banane j" s<I'v"ijemo. SJ.vitak premazemo preostalom kremom i po 2e~ji prelijemo 2:okoladrti.m preljevorn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful