Definisi Ketaksamaan Peluang Pendidikan

:

Pendidikan adalah satu proses di mana seseorang memperoleh banyak faedah sosial seperti pekerjaan, gaji yang mencukupi dan kemungkinan, kuasa politik.Walau bagaimana pun semasa penjajahan British di negara kita, tidak semua pelajar mempunyai peluang bersekolah kerana pada masa itu sekolah dibahagikan mengikut kumpulan etnik, kelas so sial, kurikulum dan penempatan. Ketaksamaan peluang dalam pendidikan bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya. Konsep diskriminasi/ketaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuat an membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal). Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza.Sistem ini diteruskan lagi pada zaman penjajah dengan kebanyakan sekolah Bandar mempunyai kemudahan yang baik dan lengkap namun di luar Bandar sebaliknya .Namun kesannya ia telah mengakibatkan g olongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan. Aspek Ketaksamaan Peluang Masa Kini : i. Meliputi kemudahan mendapat guru ii. Bahan-bahan rujukan iii. Peluang kerjaya selepas tamat belajar. Dalam membincangkan konsep kelas sosial kita tidak terlepas dari pada kejadian µsosial inequaliti¶ atau ketidaksamaan sosial yang merujuk kepada ketaksamaan peluang-peluang atau ganjaran untuk manusia dalam kedudukan sosial yang berbeza akibat system stratifikasi. Rohand Meighan (1986) menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama.

Mereka ini juga dikenali sebagai golongan bangsawan. iaitu semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka. Struktur keluarga yang mempunyai jumlah ahli keluarga yang kecil atau besar. semakin tinggi tahap pencapaian akademik anak -anak mereka. makanan berkhasiat dan kawalan penyakit menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid. professional dan memegang jawatan yang baik di dalam sesuatu organisasi. Golongan terakhir adalah golongan bawahan yang terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak perna h langsung melalui pendidikan formal. pengaruh luar terdiri dari masyarakat dan rakan sebaya juga memainkan peranan terhadap pembentukan kelas sosial dalam masyarakat. Saifuddin Hj Masduki (1977) dalam kajiannya mendapati terdapat hubungan signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Tahap kesihatan. fizikal rumah dan keadaan persekitaran turut memberikan impak kepada jurang pendidikan. Beliau mendapati kedua -dua hubungan adalah positi f. Suasana tempat tinggal yang lengkap dengan kemudahan asas.Max Weber mengatakan ada lima kelas sosial iaitu golngan atasan atau orang kaya dan ahli korporat. kes perceraian. Golongan kedua adalah kumpulan pertengahan atasan ia itu yang berpendidikan tinggi. Mereka ini kebanyakkan terdiri daripada golongan pembesar yang menguruskan pentadbiran negara. Ini kerana mereka yang berpendapatan tinggi dapat memenuhi segala perbelanjaan persekolahan anak-anak mereka. dalam kajiannya melaporkan terdapat hubungan positif diantara pencapaian akademik dengan pendapatan keluarga. Faktor kelas sosial yang jelas mempengaruhi pencapaian akademik murid adalah seperti tahap ekonomi sama ada murid miskin dan murid berada. Golongan ketiga adalah pertengahan bawahan yang mana mereka terdiri daripada lulusan sekolah menengah dan sedikit pemegang sijil serta pekerja kolar biruyang berpendidikan SPM dan PMR. Kajian ini membuktikan bahawa tahap pendidikan yang secukupnya perlu diberikan kepada murid agar tahap ekonomi mereka juga terus bertambah baik. tahap pendidikan ibubapa. Murid yang berada tentunya menerima peluang pendidikan yang lebih baik. Rusli Md Zain (1998). .

Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketaksamaan dalam pelunag pendidikan. Bagi saya .Ia biasanya jumlah murid adalah sedikit dan kekurangan kemud ahan asas seperti air . Impak jurang pendidi kan telah menyumbang secara ketara terhadap tahap sosioekonomi antara penduduk. . masih ada sekolah yang belum mempunyai bekalan elektrik 24 jam dan ada yang tidak cukup untuk menjanakuasa terutamanya bagi pengunaan teknologi maklumat (ICT). Usaha menangani jurang ini terus mendapat perhatian Rancangan Malaysia Ketiga (RMK -30. semua rakyat diberikan peluang yang sama untuk menerima perubahan dalam system pendidikan negara.elektrik dan lain ± lain. kemudahan dan guru terlatih.kemudahan dan lain -lain. iaitu sekolah yang enrolmennya kurang dari 250 orang. Penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakkanya berada jauh di pendalaman. Jurang ini juga akan memberikan impak terhadap pencapaian murid termasuklah penyediaan kemudahan fizikal untuk murid belajar.Sekolah Bandar biasanya telah mempunyai infrastruktur yang lengkap dan mempunyai murid -murid yang ramai jumlahnya. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti tiada perjawatan guru pemulihan. jurang pendidikan juga wujud antara jenis sosio -ekonomi dan tahap keupayaan murid.ketaksamaan peluang pendidikan adalah perbezaan pendidikan di sekolah Bandar dan luar Bandar yang telah diakibatkan faktor sejarah Negara dan ianya mengakibatkan terdapat jurang yang tinggi dari s egala aspek.Sekolah Luar Bandar pula ialah sekolah yang berada jauh daripada Bandar .Selain lokasi yang berkaitan terus dengan sosial. dalam perancangan ini. Terdapat jurang sekolah yang mengalami masalah kekurangan murid atau dipanggil SKM. Sekolah Bandar adalah sekolah yang berada di kawasan atau jaraknya di bawah 10 kilometer dari kawasa n Bandar.pendidikan . Jumlah murid yang terlalu kecil men yebabkan SKM mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan. Hampir 90% SKM berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan. Antara aspekaspek terlibat ialah kecemerlangan.

Maka ia akan mengakibatkan kesukaran menghantar bahan pengajaran.Untuk memasuki kawasan sedemikian hanya terdapat beberapa alternatif iaitu jalan darat (pacuan empat rod a ) dan jalan air (sungai). Kementerian Pelajaran Malaysia dan tokoh akademik telah mengorak langkah dengan berganding bahu untuk mengenalpasti faktor -faktor yang mengakibatkan ketaksamaan peluang pendidikan di Negara kita.tenaga dan komitmen yang tinggi.Isu i ni telah dikesan sejak Zaman Ing geris lagi.Umum tahu bahawa sejak dari penjajahan Inggeris pada kurun ke19 .Faktor-faktor ketaksamaan peluang pendidikan antara sekolah Bandar dengan sekolah Luar Bandar Ketaksamaan peluang pendidikan di antara Bandar dan luar Bandar bukan satu isu yang baru di Negara kita. Pihak Inggeris mengamalkan dasar pecah dan perintah di Negara kita. Jarak amat memberikan kesan kerana apabila melibatkan jarak yang jauh maka ia akan melibatkan kos.Antar a faktor-faktor yang menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan ini adalah jarak sekolah .Sebagai contoh negeri -negeri yang banyak menerima pembangunan ad alah Pulau Pinang dan Kuala Lumpur .Kegiatan Orang Melayu banyak tertumpu di kawasan kampung dan perkampungan nelayan.Sebagai contoh Jarak ke Sekolah pedalaman seperti Sekolah Long Aton melibatkan perjalanan sehingga 2 hari dan SK Biak dan SK Bahagia (89 KM di Gua Musang) .kurang tenaga pengajar yang baik dan perbezaan bahasa . Faktor jarak sekolah adalah faktor utama ketaksamaan peluang pendidikan ialah sekolah di kawasan Bandar dan Luar Bandar.Pihak Inggeris telah member fokus sepenuhnya di kawasan Bandar sehingga meninggalkan .latar belakang sosioekonomi murid .Memandangkan isu ini membawa implikasi yang tidak baik maka pihak atasan dari Kerajaan Malaysia .Hal ini berterusan sehingga sekarang yang telah mengakibatkan jurang pendidikan yang melebar di antara Bandar dan luar Bandar.Orang Cina pula banyak berniaga di Bandar -bandar manakala Orang India di kawasan estet yang bekerja sebagai buruh .kemudahan pengajaran dan pembelajaran .penglibatan ibu bapa.Oleh demikian . ketaksamaan wujud dari segi ekonomi dan yang utama pendidikan. Selain dari faktor jarak.faktor kedua ialah faktor dasar penjajah.dasar penjajah.Kebanyakan kegiatan banyak tertumpu di Bandar kerana faktor ekonominya.kos yang tinggi dan masa yang lambat untuk mendapatkan maklumat dan informasi terkini.

maka guru akan dapat mengajar dengan berkesan.Ini juga mengakibatkan pendidikan di luar Bandar amat minima dan masyarakat di Bandar dilengkapi kemudahan yang lengkap.Biasanya .Masyarakat di luar Bandar pula sebaliknya.Faktor ini sememangnya penting untuk pendidikan yang dengan .maka Pengajaran dan pembelajaran juga akan dengan sendirinya meningkat.Kesannya banyak guru yang tidak terlatih dan biasanya baru akan ditempatkan di sana.kawasan luar Bandar.Oleh yang demikian . Faktor kemudahan pengajaran dan pembelajaran adalah faktor seterusnya. Latar belakang sosioekonomi murid juga memainkan peranan dalam jurang dalam pendidikan.majoriti guru sekarang kurang gemar untuk dihantar ke kawasan luar bandar.Hal ini kerana murid yang biasanya datang dari keluarga yang berada akan mendapat keputusan yang lebih baik.Dengan adanya kemudahan yang lengk ap dan baik.Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam pendidikan murid -murid.Mereka hanya memandan g enteng pendidikan anak mereka.Mutu pengajaran juga akan merosot berbanding sekolah sekolah di Bandar. Faktor seterusnya penglibatan ibu bapa. .Ini mengakibatkan jurang ketaksamaan dalam pendidikan. Sharifah (2000) .Hal ini juga dapat dilihat melalui iniasiatif menghantar murid ke kelas tambahan dan banyak lagi. Seterusnya.ibu bapa di kawasan Bandar amat mengambil berat akan pendidikan anak-anak mereka berbanding Luar Bandar.Hal ini dapat dilihat dalam Cerita Gurukah Aku (2010) yang menunjukkan Masyarakat Asli di dalam cerita tersebut pada mulanya tidak kisah akan pendidikan namun setelah mendengar dan mendapat pengetahuan mereka sedar akan kepentingan pendidikan untuk anak-anak mereka.Ini kerana biasanya mereka akan tinggal di Bandar dan berseko lah di sekolah yang baik.Jika dapat menulis dan membaca sudah mencukupi .Ibu bapa yang akan menentukan kejayaan pendidikan.Sebagai contoh.dengan Bahan Bantu Mengajar dalam Pendidikan Muzik seperti alat ±alat muzik dan peralatan lain. kurangnya tenaga pengajar yang baik di sekolah juga mewujudkan perbezaan dan ketaksamaan dalam peluang pendidikan.Hal ini sebaliknya di luar Bandar kerana di sana biasanya murid dating dari keluarga yang susah maka jurang pendidikan jelas dapat dilihat dalam ujian -ujian yang diadakan di sekolah Bandar dan luar Bandar. kekurangan guru yang terlatih dan baik menyebabkan jurang pendidikan antara Ba ndar dan luar Bandar amat besar.

Malah buku tulis pun tidak dapat dibeli. Pembangunan juga merupakan salah satu daripada asas ketamadunan dan permodenan. Akan tetapi. Masyarakat luar bandar akan terus ketinggalan dalam pencarian pendapatan yang boleh menampung kehidupan mereka. Ha ini kerana. Jadi. Kesan Pembangunan Pembangunan akan menjadi seolah -olah mustahil dilakukan di kawasan luar bandar. Ibu bapa mereka tidak mampu untuk membeli seragam sekolah. Kekurangan ini menyebabkan modal insan yang dibina tidak seimbang . dengan segala kekurangan yang dialami oleh masyarakat lua r bandar seperti yang diwar-warkan. bagaimana modal insan yang seimbang hendak dicapai? Mereka hidup serba kekurangan. Setiap insan yang dilahirkan berpeluang menjadi modal insan terbaik sekiranya diberikan didikan yang sepatutunya. Jika ketaksamaan peluang pendidikan ini berlaku berterusan maka tiadalah wakil masyarakat luar bandar yang akan dengan lantang menyuarakan pemabngunan luar bandar di Par limen. maka kesannya terhadap sosioekonomi masyarakat luar bandar akan jelas kelihatan. Masyarakat luar bandar akan terus menghadapi masalah dalam pendapatan untuk menyara kelaurga mereka. kebanyakan pembangunan dicetuskan oleh anak jati sesuatu kawasan tersebut. Disebabkan de ngan hal inilah jika kita perhatian anak luar ba ndar akan sentiasa memakai pakaian seragam sekolah yang sama sepanjang sesi persekolahan mereka. tanpa pembangunan.KESAN KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN ANTARA SEKOLAH BANDAR DAN LUAR BANDAR Kesan kepada Sosioekonomi masyarakat luar bandar Sekiranya ketaksamaan peluang pendidikan ini berterusan. apatah lagi buku aktiviti dan buku rujukan. bagaimana ketamadunan dapat dibina kerana asasnya masih lagi tidak kukuh? Kesan Kepada Pembinaan Modal Insan Pembinaan modal insan merupakan satu kerja yang b ukan calang-calang mudahnya. Maka nasib masyarakat luar bandar akan terus terpinggir dan terpinggir tatkala pembangunan bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan di tempat-tempat lain.

sedangkan unsur itu baik untuk mereka sendiri. di mana mereka susah untuk menerima budaya atau cara hidup ya ng moden. masyarakat luar bandar mungkin mengamalkan dasar pintu tertutup. Terutamanya kepada masyarakat yag tidak mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup.dari segi Intelek.Masyarakat di Bandar juga lebih mementingkan kepentingan pendidikan berbanding di luar Bandar. Mereka mungkin hebat dalam kemahiran survival. Ketidakseimbangan itu mewujudkan permasalahan seperti kegagalan untuk bergaul dengan masyarakat yang lain. Kesan kepada Dasar Keterbukaan Disebabkan kekurangan pendeda han kepada dunia luar. Kesan kepada Sistem Penyampaian Terkini Disebabkan tidak mendapat kemudahan teknologi yang secukup serta liputan teknologi maklumat maka sekolah luar Bandar selalu terkebelakang. Jasmani dan Sosial. Emosi. Kesan kepada Pencapaian Akademik Tahap pencapaian murid -murid di kawasan Bandar adalah jauh lebih ting gi berbanding murid -murid-murid di kawasan luar Bandar.Hal ini mengakibatkan kawasan luar sukar untuk dihubungi serta lamabat mendapat maklumat. Mereka akan terus sebegitu tanpa sebarang perubahan dan akan kekal sebegitu. Modal insan yang terbina mungkin kekurangan dari segi sosia l kerana tidak terdedah kepada sebarang perubahan atau sebarang unsur -unsur luar.keputusan peperiksaan akan menunjukan jurang yang tinggi di antara Bandar dan luar Bandar. akan tetapi kurang dalam segi interpersonal dan intrapersonal. Mereka lebih cenderung untuk meletakka n sesuatu hukuman di tangan mereka sendiri tanpa memikirkan kesannya kelak. Mereka menganggap bahawa unsur-unsur luar itu tidak sesuai langsung diamalkan.Bebanding dengan sekolah di Bandar yang serba canggih dengan teknologi terkini.maka dengan sendirinya masyarakat akan terkedepan dan selalu mendapat maklumat terbaharu dengan sekelip mata. Rohani.Masyarakat Bandar juga sanggup menghabiskan wang demi mendapatkan pendidikan yang berkualiti.Maka dengan se ndirinya. .

Kemudahan yang sama seharusya diberikan kepada sekolah luar bandar. Memperkasa sekolah yang dibina Sekolah yang dibina un tuk mereka seharusnya setanding dengan sekolah di bandar. Bantuan yang menyeluruh kepada kawasan laur bandar juga perlu sentiasa disalurkan untuk menampung permasalahan mereka. Peningkatan kesedaran kepada pendidikan Masyarakat luar bandar masih belum sedar akan peri pentingnya pendidikan secara formal kepada mereka.memperkasa sekolah yang dibina.LANGKAH MENGATASI KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN DI BANDAR DAN LUAR BANDAR Ketaksamaan peluang pendidikan telah memberi kesan negatif kepada sistem pendidikan Negara . Mereka juga tidak lagi risau kepada keselamatan anak -anak mereka sekiranya jalan raya yang elok dibina dari kawasan rumah mereka ke sekolah. Guru-guru pakar dan guru-guru cemerlang seharusnya ditempatkan disekolah ini .Antara langkah -langkahnya adalah peningkatan pembangunan luar Bandar. sama dengan masyarakat bandar.Maka langkah -langkah perlu diambil untu k mengurangkan jurang yang ada. Dengan pembanguanan.peningkatan kesedaran kepada pendidikan. Seharusnya mereka diberikan pendedahan akan kepentingan pendidikan supaya mereka dapat mendapat pendidikan dan menjalani kehidupan yang sewajarnya.perhatian lebih kepada sekolah luar Bandar dan menambah dana kepada sekolah luar Band ar Peningkatan pembangunan luar bandar Pembangunan kawasan luar bandar secara terancang pastinya dapat menjadikan masyarakat luar bandar sedar akan kepentingan kepada pembangunan dan kesannya kepada kehidupan mereka kelak. Anak anak tersebut tidak perlu lagi be rsusah payah merentas denai yang penuh dengan bahaya dan tidak perlu lagi bersampan selama 2 jam lagi. Dengan pendidikan juga mereka dapat menjaga kelangsunagn kehidupan mereka dan hak -hak mereka tanpa ada orang tengah yang mengeksploitasi hak -hak masyarakat tersebut. mereka dapat melihat sendiri aplikasi pendidikan secara formal kepada anak -anak mereka.

Hal ini kerana sekolah -sekolah tersebut menghadapi banyak masalah.supaya mereka dapat menggunakan kepakaran mereka unt uk mendidik anak luar bandar yang dahagakan ilmu pengetahuan. Pihak pentadbir yang terbaik juga perlu ditempatkan bersama di sekolah ini. Murid -murid ini harus diletakkan dalam kumpulan kawalan supaya pencapaian mereka adalah sentiasa dalam yang terbaik kerana banyak belanja yang diperlukan untuk mereka. baik dari gurunya dan anak muridnya. seragam sekolah. Menambah dana untuk sekolah luar Bandar Pihak berwajib Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM ) sebagai agen kerajaan yang berperanan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah luar Bandar. Anak -anak seperti inilah yang harus diletakkan di asrama supaya ibu bapa mereka tidak perlu merasa risau lagi kepada keperluan pendidikan anak-anak mereka. yuran sekolah dan bantuan bia siswa perlu diberikan kepada anak-anak luar bandar yang berkelayakan supaya merka dapat meneruskan pengajian tanpa sebarang permasalahan kewangan. baik masalah pengangkutan atau tanggungjawab menyara keluarga. Perhatian yang lebih kepada sekolah luar bandar Sekolah luar bandar seharusnya diletakkan dalam perhatian ya ng serius oleh pihak-pihak yang berkenaan. Semoga dengan pihak pentadbir yang cemerlang mampu membawa sekolah ini berserta anak-anak muridnya ke puncak kejayaan. Pihak pentadbir ibarat nakhoda yang aka n menentukan hala tuju kapal dalam pelayaran. Anak muridnya pula berhadapan dengan masalah untuk ke sekolah.6 Bilion di Sabah dan Sarawak untuk merapatkan jurang . Kelengkapan asrama seharusnya adlah yang terbaik supaya anak-anak yang jauh dan yang berpotensi besar dapat ke sekolah tanpa masalah dan dapat dipantau pencapaiannya.Kementerian Pelajaran telah bekerjasama dengan National Implementation Task Force (NITF ) untk meningkat serta menambah baik dengan menambah peruntukan sebanyak RM 2. Mereka berasa bertanggungjawab untuk menanggung keluarga kerana kebanyakan ibu bapa mereka sudah lanjut usia tetapi masih lagi keluar bekerja untuk menyara keluarganya. Bantuan menyeluruh seperti bantuan makanan. Para guru mungkin berhadapan masalah kekurangan motivasi untuk terus memberi perkhidmatan mendidik kepada anak-anak luar bandar.

Dengan adanya dana yang disalurkan maka ketaksamarataan pendidikan akan dapat dikurangkan di kawasan Bandar dan luar Band ar. .pendidikan di sana.

Setiap anak adalah permata kepada negara.kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi ketaksamaan peluang pendidikan ini perlu teliti dan proaktif . Oleh yang demikian . Mungkin dengan penyelesaian masalah ketak samaan peluang pendidikan ini dapat menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga pakar di bidang perubatan. Hal ini kerana setiap anak adalah berpotensi untuk berjaya.Kesimpulan Ketaksamarataan peluang pendidikan yang wujud di sekolah Bandar dan luar Bandar ini bukanlah isu baru di Negara kita kerana ia bermula sejak zaman penjajahan British lagi.kepekaan pihak-pihak berwajib yang bertanggungjawab terhadap faktor -faktor . Cuma kejayaan proses itu bergantung kepada pendidikan yang diterima olehnya. kerajaan sepatutnya mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi permasalahan ketaksamaan peluang pendidikan dia ntara murid luar bandar dan bandar.Tumpuan penjajah kepada sekolah ±sekolah Bandar telah mengakibatkan senario ini berlaku dan mengakibatkan sekola -sekolah di luar Bandar ketinggalan berbanding sekolah Bandar.Usaha -usaha sedemikian dan berterusan akan melahirkan sistem pendidikan yang adil kepada semua murid di Negara ini. . perundagan dan pembinaan dan masalah negara yang perlu meluangkan sebahagaian besar pendapatan negara dalam membayar tenaga pakar yang diimport dari luar akan menemui penyelesaiannya. Dengan itu.

Ketaksamaan peluang pendidikan inilah yang memberi impak kepada sistem pendidikan di Negara kita ini.Namun ia melibatkan komit men berterusan semua termasuk pihak kerajaan.Maka kita perlu berganding bahu untuk bukan sahaja memartabatkan pendidikan Negara malah mengelakkan keciciran murid di sekolah sekolah luar Bandar.guru-guru.saya dapati jurang pendidikan di sekolah -sekolah di Bandar dan luar Bandar ini dapat diatasi .keluarga murid dan faktor-faktor lain dalam menjayakan misi ini. . Dengan ini kita dapat mewujudkan komuniti berilmu malah masyarakat berbilang kaum yang saling mendukungi.RUMUSAN Pada akhir tugasan ini .