1000

1

DE INTREBARI. ~I RAs,:PUNIS'URI
DE,SPR.E

VlA,TA D'UHOVNICEASCA, ,

'.

Carte' t1.pi_rUI CU, inBcuvi:n~allea b

r~ea ,sfiRti.hllui Pinm:IE!' GALACfION" .. :Episoo:ptd, Alexandrieru ~ Te~,eormanului

1,000
DE iNTREBARE ~I RASPUNSU,RI DESPRE VIA,r,A DiUHO'VNJC,EA:SCA,
:t'

~,-, l-n -j~1'-, '~l'e I~e i/'..7., ...1U1-IW·' ,1:-_

',- --~ .._.~',_~-.-.'fie :t ' 1d:fie&ll'lre~ Deptn de~Ott
,;'1; ,. , .'

1_1

. ~intutr-e-' nt "...__

__ _ ""'"'It:~~-!l'V. _. _. @'

,~,~al'i!'

' a '. _' :5,b'1 . Hl!l'Q _

Rlspwn~: MinbJit1ea nGl'Et$tra nu dlepinde' de

rumic exterlor: important nu este taph1l. ,eI.dneva este renumit sa.u nu, Icileste bogat sau Sjl3C, lei c~ este
virn,u,0"",/ v
J.III.,
'l!F'i;"",

,.,..,l;!, 'La.

u.w.-I!;:;

..::ii:"'~

!I;..JII.'~,

....

duhevnlceasca
~ditur,~ ....... &· EOll:1!'nleni'tla. ,10'
,ii'

red in JA, 4 t-·)( x :;MI!01"~J·',It:""~ d"~ izb a.md' Q~""'" ,. I §i cl '11 iubeste pe Dumnezeu
' , d:1J~ .::lI1!;:;

u.'~<,,"',Jl

lib

,l!JL:,.

'~'l·

g_

'0:::11

{IQemlen"t Alexandrinul),

2., tnfrtebare:'
~I';~- ",",,.;\..,...,.,
jJ'lfillJBilhJ 1£rIN.lIorfflJr!l!

CUM

tmbuie sit viebcim ca 'SQ
f

Jl.f

LS.B.,N" 97~7952=S2-9

Hl~lhU'a Cartea O,ir~DdOX~ I.~;, N. 973-7957-93""8 II,

a bunei ct'erunj"e ~i a iubirii cn~~tme- citirea r!rplor sfinte, ,gandmLlle' bune, discup;ile leu. folos, sflnta ascultar e, mu ~u..mirea
I ;I!I "

rulsptms:: If,lliecare faptl

"J...-.. • • • _ x, J!I!. m :ru.sp1.~ ,~l '"m necazun, iertarea ocan 'Ior - ,poart:aJ Peeetea ru,ga,cillI"liit ~j rlspinde~re' un mires :p]JAcut

3

'inaim.'ma, Iu.ii Dumnezeu,

Cu to a te a{JE!tel, h'ebwe s

'sl,

ne sWlml sl ne v'ermcim,m toate ~ileAUe tlsllfuhli sa Ie mclU.dem, ~,i atunci osteneala ~~evlavia vor mtra, in

obiceiul nostru (Staretul loan rrO'it'kO~
,]'". tRtrehare,~ CaR
l'ui ,Dumnez'cu?
sunt'

Rispoos:: Cel mail importmt' lucru ,este' sl mv~ adevarata cmdiin~, ,(Slintul Ambrozie al M~ediollnului),.
Voi,

e:

celt 'mai' marl ,damn ale'

f....... 11.. Jn~.r'I[Ji,{fR.~ Cum .•

,}t.,S, :l...... .I,'~m6u, l~iU:'Danwl,'

..Jird,;t'Iiflta Hrll;rKr·--

tugret.,,?
Rbpr~rur: nceputul chip~dui th,e,pt al gl_ndmilor I

;Uspuns:: J?'Qclin~a. hnp~a:ma, sunt cele mai @J, " , umrre ~ "",""" ....." .....::1 lltlJ ,I~-'I:- ': .J1..., marr,. di ~' 'I~va,..e -lir,ue 'I" Dumn ezeu, "S£'''' tul ~ ~-lan u Varsanufie eel Mne).
4~lntreb,aR,; ,diU.hovrt~ces€:?

lesre'ascultarea §i citirea Cuvantului lui Dumnezeu §i. cuvmtelor SfinJillol!"P'kinp (SmntU~, Eivem, Sirul).
ii' Intt1f!b,ar'i Ce' 5gnt~m dabyri
1I........
.t!I~

D'e

€e.

tJebuie s4 se '/-emasca omul

sa CUI04ftfm?'
,111..'

:IIl.., i,a cunoaseem vola Rx ~S'pun:s: T0)'£ n emne sa 'cur "Vuly'~.,' .'. _' 'mm· .. ~

Rispm1S,: ,Ne'voftoni~ 'Vuht'til trebuie s~l se ~ d X_' , iee chind ... ....!11 , ii- ;, mr epar teze cu onee cr P 'ue!gm,durus care 'n mtr,l, in
minte ;~iii alintl lntma .. Satana este foarte inventiv leu ,

Dumnezeu

§,i

care fapte soot virmp ~i care Stmt

pacate. ~~, cine nu face aceasta gre\@'€'~ben1Jmte'l9r ~ui, i

Dumnezeu

'De' aici flejese c~ eel ce :rln1ane

m

pUr~al.iBa, refUite de ei ~, nnli poate inclina spre ceea p Ice "'ro1ie§,te el~, oean:i, sl,=:i loveasea prin aJt mijloc. i~ m

pnvire la faplele r,el,e': a,nma cand pe oamnenii, renumlji En €'vk",ie nu n pom:te abate de la via ta ~i

intuneric §i hi ne9tiln~ gre§~te de daftl, or,i: Ji prin farm1 c! nu cunoaste voia lui Dumnezeu :~i prin

faptul cA,nu foloseste mijloacele necesare pentru a, 0
afla ~i 'inu... adins r~mi_ne in intnnerk (Sfantul Teofan

:hudl, ca .pe :ru~,'te'osmeni care au atins desl,~l_r~ea.r' apoi ii ,pr-os1lve~t-e Cal pe m~te' simp ,~,D, ferio~te ca pe' unii care au devenit del! prietenli lui Dumnezeu
I,i, au ajuns IDa culmea tuturor v.b-tw~or. ~i, asifel, ~n,lscind in lei patima mandriei, n, smme,te la vrl~ma§ie impnhiva, lui Dumnezeu ~t in cele din urrna tID. smuJge' din [ldicJn~ ca. p;e 0 pian,ti. De rceea, a~a CllftDJ, am xis'f trebuie sA ne de'p~rtlm de g.lndurile pltilna~ care' fi@,alintl:mudBa §i inima

,ZavlOrA,htl) .

8~ lntrrfJare,: CN,. ,~I lie intiri. in Bis~,rici,? prin lega:tu1a permanen tl leu 121; prin imp\itrtl~ama, deasa, prin pregltir-ea. atentl, pentru impartl§:irey. prin ,fii&Ventare~ dumtl!e~e~@§,tli 1ujbe" prin rng~ci.unea, 8
de atasl, prin cimea ,zilnici a Evangheliei prin ddrea cl_rt,illtlt: cu, Iconpnu t religiosF .ptM,pnerea, sih~bltorUOi" ~i a posturllor armhn, biserieesc, prin prietenia ~i le_gahu,a ell oamenii cIediIlC:~o~i.
I'

Rlspmns:: Prin indrumerea pirirl'tel~ duhovnk,

",'il'tit

.1.. In trebare: Care ,este' ee mai important ,l'gem un ere,ti,,?

.S

,e'

9~lu~&ar-e,: (1,ilmetd 14 noi?

DWtnlfii!zeN

Ii

tri_if-e'

int,o'ttie,i,'untl

RlsptmS: 'Ferici,rul Ieronim, de,i nu
',coUle duhovmceftt

srudiat in, totll§i 893 ,forma.t pe sine insUlt
.8,

n 'rriml~ la noi,

R~Sp'llmS~ Ul uneori nu Dumnezeu, ,ei dil.volu~, N
.tIO:~, Ilrtrebare:
Cum

prin citirea

dnhovnkeasca

'~i prin disclIlpile ,eu

d'uhovnice'JA;sci?

5'

stalepi duhovmcee·ti experimenta.~,

~

cuoarnerm.

:reU;potd

1S~tnttl~baR;Ce R'ligji'

t,unt cans:ideMte ,peiitf'?'

R1Ispum;:: Viejuind in singura'talt€'l' 'm! hranesc din DUJrulleZiere,tHe Scr,ipnui, ,dupa poruncile Domnul ui, §i din t!lcwea lor ',1, d,e esemenea, din predaniile . apo~~orue~dj din v ietile' ~]l mva'~turile SnnJilor P;IT~in~i l ascul t de ele; §i C€ea, ce leste 'pe § mls:ma in~e~ege'[iimele spre ·a,aill fa~' pe' plac lui Dumnezeu §1 spre folosul meu sufletesc, transcri u §i nrva'~: in aceesta constau via:~a si suflarea mea. V,I

Rispuns': Toate, l,eligille[ care existi 1ft l1.1nle'.r' in afarLtt numai de ,ce~,adevikata ortodo::d1..r sunt gre~te §j nu il 'mintui,e<sc pe om, 10 rellgie ,gr-el,ita este 0 b(;]r~o~ur,i IDa. adresa oemeniloe, Dupl moarte se descopera hnedia1 cit de '[ramie I..ost lucruJ. pe' care f omllj ,i-a, llin,temlda:~' nldl~dea ... Sf. cat Idle cumpllta §i
de 8Ji~jetoue va fi starea celui care va vedea atunci

cl, a fos[ ~e]]at (SflntuJ. Teofan ZlmriM).,
14., lntrebl1rt:' De ee este imp'Ortanf s. iftgriidi'm CU'Hvitamra "cfJsa; fJi tl'nande' s"ute.? i
H"

:Sia:ruiesc sl fa,ceti la fel. Bu v,l dau sfatul acesta spJt:€ binele sufletului, pfopWlandlUl-'va oeea ce pentru

Dune insumi socotesc a fi folositor (Sfin.tul Nil
SOlski).

Ra$P!WlS: Pentru ca citirea Scripturiler si fie cu folos, trebuie: 11 jnaifl'~e de dtire 8ft. ehemam harul Duhului Sfill.t 'in aj~ll~'oru1 nostru; .2) sl citim flrl grlbi" :repetlnd de' cl tevlll ori ceea ce nu intele,gem; 3) sa nu avem grija de a citi mult: ~) s.~ ne ferim de c~ti~ea, lrtilor sminti toare. c
I j}'

anumite ginduri, ,sim.Jirl §i, dor.in.~' fi 0 anumittt 1uerare, potrivit€ eu ae:e1.e, impresii, Ia tI,de ce trebuie sA,ne mgJldbn asffel mclt totul s~ ne zldeasca, Chtar d.ael un anumit lucru nu provoaca gmdl'uri ~i shnFi rele, 't>ot ne aha te de la ceea ce esse prindpa :manhlirea, sufletului ~i nazumji ca:rre'Dumnezeu.,
=

Raspuns: Penrru cl fiecat'8 1ucru din lume $,i fiecare impresie da.torstl aeelui 1ucru stim~c in

om

'De exempln, cu timp m llrm!~ camera (1e~tinului tl zidea pe aceste prin ~o:t ee avea in ea. Pe p~fe}i Sf

12~ l"tubate,:
duhouui'fieas\Ca IduhovfJ,i'Gea~,ca? fir/J

P,1l tem Inv4ta La ~!rtud'i',d la

'Via J'Q;
,[COli

la.

aflau fo.i de h~rt1e de dH~ltte marimi cu ruglcro,unj ~i cugetari din Sfintele ScripruIt 0 mwpme de icoane, 'tabloulfu£rloo~~Uoarei Judec.a'p-t fotbo,g-ra1ii ale 7

6

sta_xe~ilOI"~duhovnicilor,. schimnicilof, ascetilor, ale minls'tidlor ~i ale biseridJor.
IS. lntrebare: Cum si ne caliU%im ill via"td
iJu'hof}ftiee:asl:' fn

atunci ,ca_nd oamsnii se mered in ra.Jiunea <chibzmn~ lor til nu eer sfatul duhovnicului,

Of,

'in

vremu.nle :f1tJQsfre?
'VI'enl,ur.ile.

"!, postul.'~·
:II

l!t

lntreb4u: Cum trebwe s' petlte.cem zile'k'

din urma Sflntii Pii;rmp propun si, avem citJluzl, ma! mull Sfanta,
R!s.ntmS:: Pentru JI."'",.
§,i
I

-

RlspW1_S:

in

timpnl postuhu trebule si, ne

Scr~ptU1i
insl;

serlerlle patristiee

faIl sl resplngem,
I ~ ~

prudenta cu p,lrintii !:j fratii centemporani, avind, in, acelasl timp m gandmi p mn ~im'JiFm duhul smereniei §i al poclml)ei. Measta este lucraree daruitl de' Dumnezeu.. vremurilor noastre ~i noi suntem datori sil ne folostm ell evlavie de darul lui Dumnezeu, dat noua spm~e mantUlire (Slin,tul Ignade Briancianiaov].
slltuirea

mdeptitim de de~ertlciunea, lumeasca pentru a ,eugeta la p!catele noastre, a 'pl,ang,e inaintea lui Dumnezeu ~ a p'I,egati 0 spovedanie ,curatl din ilUmal care ne C\U1,te:§;~,e de plcate,. Zilele de post -trebuie sl Ie d.ediclnl. postului, mersului la bisenca hn Dumnezeu, tim,n CUlv,inttdui lui Dumnezeu ,i faptelor de' milostenie; s~Bivirlta.m pe' oom, bolnavi, .pe cei sarad ,ine.cifliJ.i pentru a-i atuta.
2fJ[.lntre:&'laTe':

,l'rA /0108'?'

1[6. I:ntreb'ar:e':

In ce caz

SURf

o,ste"el'ile

ceo ~ere' DMmnezeu,rh

Itl om?

,exten,f),a,'rf
0

RlspUllS:: Nu e:dst~ rdd un £0108 din nici osteneala €'xterioara' daca nu ~tim ca prin osteneli ajungem la bunatatea IIWlttiicl" 17.1ntrtbare.: D,e' ce trebuie

sa

sa cltim: PS',filtire'tl l'

Rlspuns:: Dln m~eaga, Scrip/tura vad ca ceea ce C€'l,e Dumnezeu de ~a,om este adunat in urma:toar1ele: sl se smereasca main~e,a aproapelui in toate, si,-li lepede dorintele lui pkluJ'2Ise', sa-L roage neineetat pc Dumnezeu 81,-1miluiasca §i EI sl-i. dea malli, de ajuto'l (SEinhll Simeon Noul Teolog). 21. t:ntreb.are,~ C6 insfAmna sil te il:qJitnezi [de l· , U,fH',~ R!spuns\~ Sf te d~pirtezi de lume inseamna sl pu,lse§u nir,BVurile,. oblcelurile, regullle, deprinderile ~i cerin~e care' sunt mtru totul potrm.vnice Duhului lui Hnstos. 22,. lntrebare: Cttm. p,ati:mtlf. fat. ,deIU!'Rem?

Raspuns; N u neglija'ti psalmii, deoarece ei alunga din suflet duhnrile viclene ~i s!desc in el Slin.t1ll Duh,
18,. In:trebare:' De ce aBu·me trebuie condusa' viata Cfeftinfl.lld,l

sa fie'

Raspuns: Viata crestirnilui trebute sa fie condusa de' c~Wnt.a. §i rajiune, adica de cbibzwntl , 1:1 ri de sfa tul celor pricepup, Diavol ul iibande"te tu 8

5'. recano'a,tem

latrac.pa

gan:dUiihttlito~e' fmptJ,trivtl lId ,DutHne,zeuj.

e.:rlstl ,atr,ac~e plc!toasl fa,J.iI de' un luau atu_nci cand:: se nit! ell placere 1a ell se supiri p e ceilal~ :ri se cearta din cauza lui iar atunci cand it pierde, se mtris~eazapentru el, t J.J' "'",,re:.' n.:. "Hi...:. tn ',~. ,in keb'o"'jj" - u-~n r ~ ......"'" 1c.I iJW 5.·"' uneor! ~""~J" 'i..n
"I .

Raspuns:

tn om

I"

L';;'

,,,,,,flo

1!;r .......

'RU, .

1;,

lit

Domuu luit a ,sji'tlt't;!tJrr

~r;OaHI! fi tI

Sji'n"ft;,lo,' Tai,ui~ l'
judecam

Maidi

a]unga lenea" lwnine~~ mintea, na,te zdrobirea de htima §,i aduce lacrimile. 26:,. lntnbdr~': Cum ttrooie i ~iBstim pe p~e\ofi? Ra.spuns: Pe fl['eop. trebu'~e'81-1_ dnstim mal mul t

sa..

~i sa,~ I osandillm pe aproapele ~i nu ne yo. mai 'berne de gand:urile hulitoare. Nimeni nu trebuie sEt,creada ca
R~s.purtS: Sit incetim sl-l

[ea.pe p~ldnp. . .r/~t~PVOl-,mtl\Bab~ SiAnrul. loan. 'GUla de I)ur - [cine este preotul 1/,1. l~i rlspunde': fl'Es,'te lngeru~ Domnulni", Tocmai de aceea trebuie sa=.t
cinstim pe pasted, SpWlE: ell mai mult dec~t .P~' parinPt caci ei sunt s:~~jitolrb,lui Hristos pe p~t §Im

el este vinovat de gindlw-He hulltoare daca nu le
voie§I'te §i nu eonstmte le ele, dtrebuie sa. le atribule diavolilor. Shitduie§te~fe sa nu le acorzi rna 0 ,atenJie I(Sfinwi loan Sdkarul).

cine ii dnsteste, acela
~

n cinste§tt~'pe Hristos,
S'Ntlt

2 7. lfltrebare,~ ,eau
DuhiUui ~fafl't?

,ii.ca,tele impotrtva

~

24. Int~ebarr!' ,Pfin ce lap1te'
bUR"vointB
bd D1l1ftneze.u l'

Sf

tlo b,a;nd~~tl.

R,~spuns:P'aca tele impotr~vla Duhulnl Sfm't s~nt
urmatoarele: 1) nade] dea plea mare in mila lui Dumnezeu; 2) dezmdl'e!jd.ea cu privire la mantuirea noastra; 3)1 impotri.virea ,clar,~ .fa~a de' adevar ii
lepadarea de credinta orwdoxIi; 4) inv~dta.cu ""privir,e la acele bunuri duho¥ni.re§t~, p~ care le dob,andeJlt-e aproapele de la Dumnezeu; 5) aflarea in p~ca~ §i :stHrWn'ta in rautate; 6) necp'asarea fafil de poclmta pini la sfar~iMacestei vie?
I

Rlspuns: Existi dnd fapte, cu ajUltorul camra se dlobande~;te 'bunlv'om~a lui Dumnezeu, Prima este 't ruga,ci unea cura tAr a doua - dtirea Psal tirii, a treia=citirea Dumnezeiestilor Seripturi, a patra
I

pomenirea cu zdrobire de inim! a pscatelor noastre, a morjii o}i a rnf.dco~atoarei j udecap, iar a dnoea ~ rucodelia l(Monahul Evagrie), li!us?'

~,t

28~ rntr-ebare~

n trebare,: Ca:r,eeste fololsu.l mga,ciunii lut

pri'e ie Hit!'?

eu

lem,t! nu trebuile

sit aveem

Ruglc~unea .Doamne I-jSilUS€' Hristoase, Fiul 1m, Dumnezeu, ,miluje$te-,mii" s!vaI~Ha. permanent in inima, usuca dtesIraul,.. potoleste furia, ,a1 nga mania, tnla.tura trjste~aj' u
indl~plr~eazi obraznicia, nimiceste mehmoo.1ia(f

Raspuns:::

R~spuns,: sa nu illegiprietenie §i s,l nu ai.legahlr,~ oameni care nu se tem de
11

I

ell vr~jma~ii Biseddl lui Hristos, cu ereticii, ell schlsma neil' eu cei care on ~h\ sfintele posturi.
Trebuie sl'fugi de
8GB

'lO

Dumnezeu Suo~)"
29,'"

§Ji nu

,n, elnstesc (Cuvio8ul Se'r,afim de

puJte·nL atrage a,ti'~ de' mwlt, m1id1'Bea Lui de oameni ca
prin lacrimi, 3J'~lu&eb,lrt.:, Cp. sa luptam tu ,afi,Hti'k'?

lnmbd'~':Prin, ct' ee iNt're,te ctedin"a,"! :Rlspuns;: AJcultl 'Cuvifitul, lui" Dumnezeu, predicile ~.f ·m.vl,~l,turlle,~,cite~te, (uvin'wl lui Dumnezeu, pe Sfintfll1_, If?hhlfi ,~i ,cirtile' sbmetilol,
~ ;~ _ T,.

caU'ta f,i mtfi!'aJbl, discutl ~i intt~ in le,g~turi cu (lei cr-edmd,c~ boga'~m cIledm~I;. ,roa,gi,-,te;.'s,mg'! 'CaITe' Dumnezeu sl~'~ 00<1 ,cr,edih~il v.ietuieJte' p ottivi t credm!ei, ~i. spovedeste-te fM 1mp'ikra,e~te,""b~' eu Siinte1le' Taine mai des (SJintu]l Teofan Z~.voratul}.;

RDspuns:- Crestinul trebuie :sl se stradltdascl sl ,faca ceea ce este potrivnic patinu]lol:~ de exemplu: patbna te ('!bli:gl sl E impopive,~ dsr tu ,tt2, sile,~ti sl. taci; piatlma 'te obligi sl, te hnbuibL dar m nu -~i dai
'voile'81, te saturi ~i.a~a mal departe,

34,. Inttrebare:
~jf-b4torilo'?
R
~1C!p' '1~ILUZ:I\13 'III 't'li . j~lt~I .. 1TI1 l
,C!. ~,

,CKm,

5"

""tv,w
·.~~JR

pmza.d'ttUl.
II .

f:.n~lflt1are:'Um C .ro~k?
V)' , '~

29

_

b

L

"'" sa. "f "tu': fi: q.tn.

jar"
,I:, ,"~

DT

-.

u:e
,..I

r"iinm; ,-Y" ~1-. .',~

.

ul ep-' a:"

Ii 'liiT'Ii:D UJ.J.!tt;.

~T"ii IAI.

m';b'~I~i'''''' S'~lIrlb;':'~ril"e' lllJJJli u (I,IWUl _.

,RiSptm$': Pune-I mfotdea:mta, pe aproepele locul tau, iar pe tine - in ~(lCWaproepelui,
tluh(JVI iced 9c"1'

to
I'

voastre le uti"te su11eM :~UF,I, aJdicl sar-b\~to[tlecare s.unt celebsa t~ prln betie~{)~.pet-e" hnbulilbare, ,] a~a,mai depane. 'in general, 'in zilele de sitb~;toale' (care nu sunt pl1',lmmte d:uhovni(e~te) se risip&§;tte ceea ce s~a
aduna t 'in zilele de truda,
• ~f •3S:. J:~.treb;are;'Cum sll ,sciipJ.l. de i'~te?

J~.~ f",frrban,:

Ce este

~'muortQD.f ··~T

m

vi'd'ta

Rispuns; Straduje~,te-te' ca roa:ti viata ~l ai un plrinte d uhovnle, sl -i desmainui fiecare p,lca't ~i ,gind ~i sa te bucuri de sial'turile fi die mv.it:~lnrile lui t
tfMinmrnea, - spume tn'~e_lephll Solomon - consta in :mldt sfat, iar blrbartulli £11",1 sfa:~ este $.~e§.i r!jm.-ail ~i v
i "

KIs.pwuj: 1" Sa nu 00' uitlnl J1a ceea ee fae oamenii, oricine ar fi ei, d s~ ,ascultaID ~i sa flm a'ten~ la eeea ce ne
invati'Cuvim.tnllld Dumnezeu, r -_ ~ ~ -~2,. 51, urmam via,ta :Minmitorullul
~,ila SfinJilor

,l2" luufbar'ie': Prt'" ,ef bineplircup lui' Dumnezeu?

,Ii putem Ii' Ct,' mai
b putem

:m;u.lt

Lui.

,

Raspuns\: Prln nlmie nu

fi ,8§a de

bineplacutr lul Dumnezeu deca.t prin suferintela ~.i U,ps,-uruetmp~fojl indma.te pentru Em; ~iprin nimic nu

3,. S! mtomcent auzul~i 0Ch]ij, de le cellie' nefolosltoare, .cite] 'pm ele, ca prin nitre lJl1oi, iintri, in inimi, t()t rlull. 30. tntrebare:' Cum, sa-I fnv'tam friCd,
de ,D.mHeuu?'

,e: corn'

Rls-puns::
11'2"
,["

13

I. SI.-1 deprindem p;e~copil sil se mchirN'~' pin! 13. :p~1Itintinaintea Sfmt~i. Crnci ,] a sfmtelor icoane ~
sl.1le skute.
2. Sa·=~ducemmai des la biserica luffi. Dumnezeu, 3,. Cu mana lui: sA, puni '~mninlri mailintea iooanelor ,si. dea pomelnlee, sl dea mllostenle, sat

R>:: ~pi
aO'

~!,JI;II..

l'i"iI'f!o"'

Pe
'_

o

._

oop-

'c'

000

0 0011·0· _" 00
,

,lII-,o,b"'w·,,::, ,~~ u.~ fI!I!;;;_

oj(a~,it

~I

':jji'nf't!i";'::'~'.' l!I.J.l~,~QI 0 _I
0

_0- 0••

Rvanghetia 'eu. b:martdet-e sub forma ,polv,estir]]lo~
asdem 51 8emlnlm

m

§i

lnimile lor Cuvmtu1l

Iuil

Dumnezeu. 39~ tr~bare:Ct este' im",o'natlt 1.

,tu o,~eJUd1'?

lase·banuti. In cutia saracilor.
4., Sa. se lmplrtl§eascl. des cu Sfmba~e' lui Hristos

Taine,
5., 51-~ dam F'Iescur,! iii aghi,asmii inainte de
mancare. 16", S~,~lmva~am rug!ciunL ' '7'. S~..1. ducem sl-l. binecuvanteze PIBObjl.

Rlsptms: Ce folos au ostenelile noastre: postul, citirea SfinteJo[' Seripturi ~i cele]a],te daca lUU jnv!~m sa ne smerlm, s:t. ierUm oc~rime:1 s~,-i iubim pe'

vrl:jm_a~J"! ne ru.:@im pentru cei ce ne olClr~se?I s
mlb:tmireQ

4~t &ulebar;e:.' Cum slJ fo.l'osim ·ti.,"l spre

su./lefldu-i?'

-

ca:n~aJjea§i citirea a.'CiiS,a,. J' 9~ :lin prezenta copilului sa purtam discutii duhovnlcestl despre Dnmnezeu ei mantutrea sufletnlui, 10, 51,-1 depnndem sl~ im.paI-tii dulci urile, chiar ~ibucata lui de paine ell fra tiil ell surorile ~i cu
ell

8,.51:..1deprindem

Rlspuns:: Timpul este un dar pr,ep,os, al ltd Dumnezeu, pentru care 121 XnfriClo.,ltoaree Judecati ni

se va cere socotetlli. HI. es te folosit sp]}e .amnmire atunci cand, omul 'l~i petrece timpU~j: 1}in rug~cm.ul1e; in convorblre CmJ Dumnezeu. 2) 'in citirea Cuvsntului lui Dumnezeu: ,j) in mersul la biserica lui Dumnezeu;
f_nftlcO~lfjoa~ea Judeca.ilti, la chinurile vesnice §,i Ia fericirea ve§r.rUca; 16) 'in 1ucrarea fapte.lo.r bune ~i a ostenelilor. Peeecerea v~tamaroare de suflet a timpul ui CQrLSti. in discu!M. ,~i o~u.pa Jii. desarte, 'in jocuri (de C~IPf 10m) ~i m. al te diS'~acpU, in 'be~eF in citirea cir~o.r de§.arts, m bnlOu]J\bare;" ln ,Pllceri plc~ tease, mai ales lao specJra,colie' smintitoa re. ,4) m. discutu duhovnicesti: 5) in rug:_'mrem, 1a viata M"'" ""'''~t -~~,~. , lSU~ I· H tls.b::mj!' ll1. moarte, la ., r., ,aI1!1.W. orunn
". ~I

a1be persoane

sname"

0000

0

pt ct)pii?

37, In.h';ebaT;e:Cfun esie mai .bine sa-i pedep~im

'Rtispuns: Nu 'rrl:ht1~esa-i su:pune'm pe copfi nid mustrarilor, nici pedep~e],or mlrtiindu=ne ~ili rostind ,cu,virl'fe ura t:€', pentru ca, prin aeeste me to de' sa nu =:i facem s~ creada .c,l ei ind[u:rs. pedepse numai pentru cl :pl1[in~ilor se ana mfr ..e stare de neliniste,

fl. Intfe&Qre: Cum sii lrtptim
pareifJoas,e?

eN

ganannle

d umneze:t ,.

38. lu,tr:ebare:.' Cum sii~

.c, e'l~
i:,;

t"va tlim tJe co"ii
, ~.' ~

0

cele

14

RlspWlS: Csa mal putemicl a.lm! impobiva tuturor gaodurilor plcltoase este ruglciwnea/ mai ales rugi,diwu~a ~Uli Iisus, TotuJ,i. exisli. ~ alte mljllioace de 1upta.. Mmpomva gSndurilor de slava de~aJrtl ~i mfumurare' u,ebuie sl De ,a_mintim ci. trupul nostru
j

ttl, f."tre"tu~tn C'a inseam"a. a
P'U'Nt:J

de v.edere dubov~nicest.?

Ii

",s'ijeftt din

va pub"-ezi; tmpotriva msndriei ~ s~. ne aducem aminte ci numai mandria mlnandi toate faptele bune; im.pohiva pomenirii raului - sa. ne mglm.

pentru vrljumfi; ~potrlva osandirll sl De' mus-tram. din pricina mandlriei, sa ne amintim .plcate1ie noastre "i s' ne ru,gim lea Domnul sa-~mdrepte pE!' eel clzut in pleat §i sa-l mU.uiascl_; tmpotdva ,glnduriloI
=

Rasp uns ': La .~u:easta intrebue Ire' raspunde Ar:hi.episcopul Arsenie, Acest lncru mseamnl_ a te lug~ ell. lene, a nu fi atent la irdma ta, a nu p.ling~ pentru paca'~ej a nu lucra impomva gind.mi1ot ,§i simJlminrelor rele, AA9 .fHtI,..f ~p,a~-II':'C· .'f;; 'ii:!~J.:*'I,t. ,n."~~.N.·'.·a.... v."oidunea ""'" L c,·i· ~,. , tJ.~"·'"t"'"~' ~
tiiI.'D ·"A

..,'H,fI;

.....

trezvia?'
Rlspuns:: Gel ee esb! inchis m inima este concentra t, iar eel ce leste concen trat se afla. in mimi,. in jurul co~mn.~iJ. tn inim.a.,. trebuie s! se adune toate :putetillie': §i nUn)tes, ~i VOin~i ;~i sentimen tul, Concentrarea min~ in inima es·f.e at-enJia., eoneentrerea voin~i in miml este vioiciunea, concentrarea sim~llii in inim~ este trezvia Atenpa., vioichmea ~1trezvia sunlit cele trei lncrari laun trice prln cave se slv.ir§-~§.~e concentraree sinelui $i lucreaza vlata lliluntrica. Cine me'are pE' ele, acela se aftl inlauntrul siu (Sfhltum .eofan ZI vor.ihlI) .. Concentrarea ii ,dli posibilitatea de a vedea in inima gandlurlle,f. dorinteile', p·atimlle ~i sentimentele,
45>1.In.treba~e:.' Clim e.ste· mal' '&1I1e 9a dam cirp',l,e'
.J.. . t,.H'u~.!eie\; UU'fill"'J1~~ - _ . _ :s:

huJitoar,€; ~ sa nu aeordam a.tm~ie' hulei ~ sl o atribnim diavoUloI:, s~ o marmrisim (in genera~) Ia spovedarde, s5. cUhn 0 rugiciune pentru eel impotriva caruia lesle hula; imlPottiv.a gandurilor
s~ cltlm Sfanm Scripmrl ~i sl cugetam la Dnmnezeu p la cele dumne,Zeie§i!i; impotriva g;!ndurllor desfrSna'te - sA pomenim.lnfrico,~UOa[lea
=

dle§arte

J udecata,

chinurile vesnlee.

,si' le eerem statuti?'

42.. lntrebaTe,: C'iJ,o" .stAn·ti, r , nannti , duhovn.i'ci

Raspuns:Mare· §i mbuliitor lucru este sl eerem sfatul s·tareplot, dar in ~'ce~ timp s£§n.tUill Antonie eel Mare ne-a sfa:tuit 81 ne incredin~1m de dteapta

til

judecata

prkeperea siaretuJui §<i abia atunci sA ne incredem in cuv'intullui "i s~,primim flrl carlile sfaturile lui. Semnul dupa care' Pl' 'tem recnnoaste
§i de

'RbplmS:: Bun Iucm este 51 ascultam §i sl citim. cele dumnezeiesd, mat bun este convorbirea duhovniceasca §i mal bun ,este euvantul (elm
pricsput, Mal reditor este Curinru~. lui. Dumnezeu, far dupa el -- scrierile f'atmJilor "i 'V:iefile Sfmp.lor.

aceste hicrurl esre acordnl dintre cuvantul lui §i Cu vantUI luj Dumnezeu, a:~a cum a iost tUcuit de Sfin.pi Plrin~~

1'7

'Vi'e~e Sfint1Jlotar' bune pentru ittcepi tori; sc.rter11e sunt Dumnezeu (Biblia) - pentru -rei de~avir~p. 1riamte de citioo sa=p go'le~ti sufletul de Jroilb~,~. si te md~ep~
P'.rin~1or
.=.

pentru eel avansap; iar cuvsntul lui

trebuie 81 ma logt

pentru Dumnezeu sunt folositoare ~i pentru ele
CD.Domnul

sa. mi le d!rwaJs,dt.

c~tirea,,3. sufletul nu mai voie9'~e Sil se manei!scl prin ci tit 'in~e~mna C~. 8-;9. $~:turat.Dacl sofletul este uimir de. un text, dtmai la el ~i nu citi mal departs, eel mai bun limp pentru Cuvsntul lui Dumnezen este diminea ja, pentru VleJile Sfjnplol' - dupa masa, iar pen tru Sfinpi Parinp. - nu ell mul t inainte de culeare.
=

lnim' sa s;~kmmtrerupicando Jajooge. Trebuie sit ci'te~.ti Sa tunci (and
a ajups, In .pini.
foarteincet.

cittre Dumnezeu, S~ urm§,re~ti Cll areupe cele citite ~i site a,~i in IDninl!. 'Da~caoeva nu

1m ru.gaciune

'8'~IltJtrebA'H,~ Ca~e s~nt cefe dOHa pa/ami cu d~osebire' diirt'tuifo(Jf'£ suftetului'?
:RaspUfil$f: Toaie patimile soot rele ~i da"una'bJaJte sufletului, dent cele mai cumplire ~i mal ditlfiA toare sunt iM.:reptl tirlf~a de sine' ,~i 'iubk-ea pentru c,ertnr"i;, tocmai de aceea diavolul ne sije~te s~ 'ii contrazicem pe' aeilalf,i spre a ne mdrepr[jti pe noi, caci ~tie c~'r daca vom ind ura ~i nu ne VOID mdJ.lfptap, VOID fi

'indfeptati.ti de Dumoezeu (.·ArhinumdrilltuJ Teofan
jl~'

Nov 0if!Ziemki)'"

Hx]S't~. numite texte ale Sfintei Scripturi cave aprind a d uhul, lucreaza asupra inimii §i pJovoa,ca zdro hire de mjma '9i lacrimi, De aceee, asemenea texte trebuie notat-e ~ pas,'tra:~e" in Cal de nevoie, pentru treznea
duhului,

4,9,. ,fnU:e'baf-re;' Care ,e~,te' blend pe:'tI'bw.liniftcB s "fI.,etubd·?
''0.'1(,
~,I!;

eel mail111H
"',Go

l'~'" 'iL,:;: ,:.;::, J;\J.1SPuns:meercan d multe In via:~~J"u am gaSjl~, n nlmic mati bun pentru p:acett ~i li~·tea sufletului meu

46., Intre:brare'! este m~,d pTe's"", - a c.heltu;i' ,ban'i pJentm Bisenlci SQtt a mbda sa /ii' fur:at?'
RaSptUls: Este rua, fel de bine ~i s,ii-,? cool lui m ijJloacele materiale pentru impo dobirea biserkilor si si. induri pierderile, multumind (pentru toa'te) lui I)umnezeu, Proniatorului nWnhrir.i..ii noastre,

ee'

decaf £ol,ooiijrea eu m~surl ,3. hranei, sederea lntr-un smgur'loc 1i tnde~eblidma sarguit\cioasat ell
Cuv.antuTh.lui Dumnezeu (Ie;rn;oschi1]l\onahul ~te£an)~
tnt 'utreb'4u': Ce ft' ,'lllce lui'
DUlnHtZ€U,?

b UUl X' f' a'r~ do 1:::::-d - +,x ,~
Q

RaspWlS:

Ltd. Dumnezeu
oameni u~ '6.r!Lu/' __

'I;;

purtarea "!::ii~I~· a't".Q~ II"'IDl'Ul· _, o'll-p~ !l;lJI!Lll" rea ~'~... ,~"tll_'~lt ';ljj"
)Ii; ...

Ii place

47~tntrtb,Q,lr-e: Carl! llalai_i' sunt ma:n;tu·itoe:r.e?

aplrar€Cll celui asuprit, intoarcerea ochllor de' Ia lucrunle relet impotrivirea fa, ii, de g~nd.urne re:~e'l

silires
NOVQ

S,plie

rug,aciune

(Arhimandritul

Teofan

'L!

~up~.ra·riii'jignir.n 111 ~ S unt folcsitoare, msl cele vM9a re pen tru faptul d1 l~ l lenes, cfrimi supar r c[i n u am dragoste adev ~rata I~
R~spuns: Lacrimile datorate

ezerski)..
51,. lutf-ebare: Care' sllnt 11griapatii ti:n.er.e'ti'i'''?

19

lUspuns:. Groparii tinemtii sunt ,~Ipt@: Dea:edmta In Dumnezeu, bejia, desuaul, mrinia-j" necinstirea plrinpjor~. ~ov.w;,I§ia cea rea.~ trarolvia.

,S'6~, lu,trebare,: Deseori smite. sfatuifi s' minc'm mai Dudt, cum '8" 'Ne fa(p'tJrrtm ,ta nee'9.b~!

,sfatu,;? Rlspuns:, Nu ascru:dlta:p. sfaJurile oamenilor careIt fac voia lor §i care s-au f,l'cut 'mbn pmtecelul ,t ai patittliillt)r' au pe~ti. in genelal, sM,-va temep de'
s:f~h1r.ime' rele mai. mult doc! t de! vrajm~~ (Sfintul Bfrem Sku1).
57~In. tre:fJa're': Cum se e.xpU'rif INct,'tl;r-ea

Bl.lntt-r.IMR.: Cand ,devine' rugd·a'u."Q, p.lJeat.? Raspwts: Este pleat a te ruga. lui Dumnezeu ,fara, frlcl,; aten:pe §i. evlavie, a 'lie ruga en limb a, iar cu mintea a purta dJscupi cu diavelii, BAsto'S?
.. ~ 53", f"tr-eba,_',:'
('11m

,sa sporiln i,,&ire,a "t!ftDw

fini

lui

Raspunsi Cel mai mnlt mtlre§'te ~1 spoeeste inbirea noastr,1 pentru Hristos cugetarea stncerl la
lui Hristos, ]p'en:tru acessta leSJ~ bine ca in fiecare zJ, de rumme3!f~. sa alegem WUl dlntre patimkile lui Hrlstos, 81 cugetlm temeinic Ia ea ~.i sa, e pomenim mai. des 'in cursul zilei. Da tori t! acestui lucru vom dlobinm darul r!bdarn" al bt§nd,e~ij~i al pattmlle
iubuii pentru Hdstos.

Adam?

.

54" fn,fr:e'b"f:' Ce ''''Of' de In :Noi

tldmtHii

i'Mme,'ti'?

Rlspuns: Oamend care' ,tdUes( in duhul veac~1ui ecestula desJr,ina~ §i sunt necredinciosi
s,tiruie ca nOL in MOClll]" V'iQrjji l.ui Dumnezeu, 91 facem voia lor ~i VOl' sl ne ,atr.acga dle la I'mpIJr!pa lui

Dumnezeu,

Rbpums: C]1"e@MW trebuie sl ss hnpotriveesca firii :paclt:()Itlse a lni Adam, Sf€inhtli Efrem. Suulsp'iUne in mvi1tihlra sa: flrea Mui Adam, e'S'E M¥ ~ eu nu asa vreau sl hlvlt, dar pe a]trl sunt bucuros si=:imv~t;. nu ,t_kl" vrea u sa ml s'UpUJU.rdar imi plaee s;l,;"jsup/un pe a1tH; nu vreau sa muncesc, dar imi 'place' sa=i P'iIDl :pe a1tm 121 munca; nu vrea u si ,aCODd. ,al~ra cinste, dar dorese s! flu cinstit de eft; nu mdb.tr mustru-ilej' dar tmi place sit m.ustm_; nu vreau sl fill. umilit, dar iMli place sa umilesc. Sunt mtelept ca sl. dau sfa:wr.i" dar nu ca sl le Imp linesc eu w.umi; ce trebuie :$1 fac - aoeea spun,. iar ceea ce nu trebuie nid sl. spun ,_ aeees fac Daca fratele meu gre~f,tej' w pUce.re U dau in Vil.e~gi far daca gre,esc eu., nu prhnesc CU1 pllcl?J'e mustrarea,
1it .
J'
1

55" ttl trebare: Care sunt pieJI'ici,le' in m:gQ€:i'une?

~spuns::
s~ul~
I

in rugaciune sunt mmte piedJcl:

s8'~11·tre&tWe: De' c'e 'tre,buie' eN odmenii l:nme:,tl'?

so evitl,m. lega'him

tris.a.,~ ingt'euie'liea trupwui,~ tmpl'l§lierea, gandurilol ,I\erlbdar-ea-j' :is"twlre8., revolta diavoWlor'm

Rispuns:: Nu trebuie sl a,V1emt lli@,g1'MI cu cei oe disprejulesc frica de Dumnezeu, deoarece ei no spun.
nimic folositor, nu fae nlmlc pentru Domnul ~i nu vorb esc nici despre virtu.tif' ruci despre evlavie, nid 21

20

..
despre ell '-'pe. Vorbele illor' sunt 0 cursa m.morpi;: .sfa:·wIlor este prapasHa iadului, iar legitura cu el ,este'
unul ,pe oelll~l~, ducandu'-ji vfap1, in asculta~e

pagulba suflre~asca {Sfmml Efrem Sirul), 591 1ntre&afe:' o'am1mi?

.reciproca, cu hica .de Dumnezeu ~i m,gi,ciune (SfintUJl Teofan zavara am).
162.. 1ntr.ebar:e;·

cUm

tr-eibl!fie s'ii-i s\aJutiUn pe

Cum tt:ebwe .sit' /if; :milostenia:?

. Ras.pLms:: Nu trebuie sit asteptam sa ne salute le~ mai 'inta~ §.i abia dupa aceea sa le raspundem illa salut, Acesta este semnul unei minp. m.gAmiate §.i. necbibzuite, Dimpotriva, sa fim mtotdeauna primii

nu numai din punct de vedere material, ci §i Pfl:D lcurio§,tin.~el osteneala, slatul §i. celelalte alel sale (Sfantul Teofan Zavoritul).
63~'Htre'baff'! Cum este 'P,e, stltrrep, p"e unuJ Hingut sau
fRAi'

R!spuns~ Crle~tinmJll oate da :miloste~ ~i ,aj;utor p

care-I sa]uta

,g" pe prieten, §i pe

dusman.

biNe $il~'~tntreblm

60." lntn:b-au': La ee tre'bui,e;
""- 14"" m ~ if '~'., a~lenfd~ tt.mp'Ufr u.e.volntef,Or~

sa acor-;dim de ,o.,bi'~ei
aten.pia la

pe ma'i multi?

nevmn.t.eJ.e exterioare (de exemplu: .la post, metanii, dormitul pe 10e: tate §oi ,a,~a departe), D,e~iele sunt mai neeesare, ·tottli! suet numai .aj~u tito2lroe. Cladlrea se zideste en aju~Qrol lor, ins~ ele JlU SUIlt Clad,irIEN1" Cli{dh'ea se ani lll, inima, Lucrarilor inimii sl le acordap ..atenpa voastra (~dica sa nu va SU.paIa~,i' s! nu osandijl, s~ iertaJi 51 respingejl gind urile
l

~spun.s~' eel mai

pufin sa v,a opriti

Rlspuns~: Niciodata nu ,tre'buJe si intIeblm diferiti tndrumatori despre until iJi. ,acela~ lucru §i . ,r""'X'" nici sa-l intreb,lm iar~~i pe acelasi mdru_m~t(lr, deoarece numai primul raspuns vine de la Domnnl, iar al doilea 'Vine din chibzrunta omeneasca a staretului. .., Piecare dintre cei care cer sfaturi 1,1 IDsuie§[e duhul smereniei §i, prln ace~ta 11 urmeazl

peHdstos ..
,64.1ntrebafte: C e este medJttf.pa du:-mne'.zeiasc4?

huhtoare

§i d.orin~le

p~lcltoase§i 3J§a:mai departe ).,
J ..

61~ln~eba,,:.' Cum si 'Vi,€,tu.un fldea HU avem
fndmmiitor?

:Raspuns: Meditapa. dumnezeiasca este pnerea, tn minte a 'unum ,adeviI:: at tntru.plrn, a mor~Upe' cruce, a mvicrfuL- a atotpteZle!1.t.eilui Dumnezeu §i. asa
.mai departe, fadi nici
0

mdrumar€' a rnintii (Sfanhil

Rispuns:: Adev,ir grtie~,te N. ,(and .spune

(i!Jl.
-

Teofan Zavoratul).
16'5. lntre;bate: Clrar' indnlmatori trebuie sa le

as.tizilnu mal sunt indrum! tad. adevareti, Cu toa te ., aeestea, nu trebuie sa Jamanem numai cu Scriptura ~i

cu inv,l·tlturile P'kinplor. Bste nevoie de dialog!

c,erem g!a·ttd?

Starepul 'Pm. a hotarit ,alIa.: doi san trei oameni cu aoelea~ idei alcituiesc to comunitate ~i se intreabl
1

spune despre sine: "Mul t :diu. am capata.t de la sfetni,cil 23

Raspuns:

Sfinhtl Petru Damasdrin

22

nepriceputi", De aceea este foarte bine' 81, intreblm despre toate, dar pee eel pncepu Pt iar Fe (lei.

nepncepuji ,este primejdios sl-~ m'weblm deoarece ei nu au ,chibzuJnta.
t

m~1egem

Rlspuns:

Prin buna credin~ trebule ~a, ortodoxia llllita ICU 'Vil$A dq"pl. poruncile
C'

lui Dumeezeu
'1li L -.-n·.::i£utne,: 7u'" ,-,,_ ml~4rte'?'

66~ ,1.tr-e:bare: Cum si R.i~L fnchi,,"m ,Dumn,szeu1' In ~et,.'fn, not' itlfine g.,." "ma:i cum 7 . Raspunsr Nickum. Dobarutip. obiceiul de

pe
1&

e Hicl;J.Ul IT

SUHt

Sio'c'atit-e'

de

stlrui in convingerea ca Dumnezau este prew:tindem '~, prin urmare, ~i in vail" §i vede toa'te ascunzisurile voastre §'m in. aceastiJ,convlngere r:imh\e'p cu evlavie inalntea lui Dumnezeu, Celui revazut, fir! sa vi-I, 'inchlpui~i in vreun Eel. Si !uga.p-vl ca Dumnezeu InsU9i sa, va mvete acest lucru (SfinM Teofan
Z!voratul);;

:RISpuns: Plcateie de moarte Bunt - erezia; sihisma hula tmpotr.iva lui Demnezeu, lepadarea de
1

1

(redin~,I,

vr.[tjitoria,

dsznadejdea,

lsinucider_e~l

desir,lul, bejia, furtulcelor sfinte, omuciderea, j'aful, h~a §i once' asuprire cruda [~ imimana, P'licl,tum de

moarte al unui ortcdox care nu s-a vindecat prin pocim$a cuveniti ilsupune pe eel ce a ,gre~itchinului ve§nic (Sf,~_n'rulIgnstie Brianlcianhwv)~

in-l"intelri lui Dfunneze.u?

67" lntreb,a.r-e:.

Care esie princi:pala

leTt/a

71., I"tre:ban: ICe trebuie sif ,facem ,lacem in z;<ua de DO~'niJliC'.'?

Ii

tie

sa.

IfU

Rasprtms: Prindpala jertfa irlLaJmtea lui Dumnezeu ,estre duhul umiht, Inima ffiff'an,tl §i

smerita Dumnezeu nu R"asp.uns: :
-

0

va urgisi,

168'~1flue,ba.te: Ce tmbuie s'a ftim despre discflfi,i?'

discutii trebme s~ f.un foarte pleca u~: m ce dub §i in ce dlrectie urmeaza sa vorbim, in ce moment §i, ee anume @i cu ce scop. 'Celli caruia li plaice sl vorb ease a, trebute s! fin! :minte
I m.

In

mearg ! la bazar, sa nu '~uaeze,:I de asemenea sa n.u ... mearga dupa smochfne sau ciuperd, sl, nu v.ane'ze, s.~ . nu prinda P €i§'te" cl sa mearga la hisericl §i, acolo s.i asaulte sianb slujba ~ Cuvln,wllui Dumnezeu,
r

m

zilele de duminica sa. nu £a,ci negustorie,

IUspuns" Sfbtul Cosma ii inva~a pe cre~Hni ca

sa nu

"":

72. In frie.h are: Cum tt-ebuie sa Scri;phna?

tarat;'.

Sf4nfa

toa te acestea.

69~ Ifltr-e,bll,R: Ce esie ,&una ,cr,edinfi? ,

Rispuns: Sa nu. mdr1aznl!iti sa. tikuieiti singur IEv'anghelia" nici celelalte clr~ aile SHintei. Seripturi, Sfanhll Duh le-a ,tiilcuit prin Sfinpi pann}i,.". ~l

Cuvantul lui Dumnezeu, cu,vintul mantukii pentru tiJcuitorii lui em indraznep eS'~ lovitnra die moarte,
l

24

25

sable cu don.l 'tli~Urii plrin care ei singuri se osindesc la. vesnica pieire (Sfintul Igp_a1ie' Brianeianinev).
de lUMta imp,"t),mva., ,--i"fC'Q~'~' ~? -" ,J"qlDJ~
,

l1U1KJ'J.·

:tI

Iil

_

I!! ."1

7.3..~n'trebare: Ca,e este eel tHai' put£mic mij loc '
-

ne'vo.inta nu izgoneste pacahlJl ,ata.t de repede, cu ittAta u§urmta §i. pu tere ca _ Rlspuns:' Nici
0

R~spuns~Dacl ernul nu va lna seama la vi'cille '~I· ...,._, ....... ' ru1 aproapetui, a...t~'U ~i cu. !]U!ILO' .;1 ut Dumnezeu &e'VI. Ln nq,'e in el bunatatea, inimii, prin care 'iI va 6
.;I!.
I •

bineplacut

mill Dumnezeu (Awe. Dorotei)..

spovedania deesa
pica.m,l.?
'74. tntreh,4ft!: Ce'trebuie. ,sa ,axis

ca s.' evitiim

78'" Intrebare: Ce este. alaancirea (ret1agerea i,diu:nJru l 'nos trul?

in:

,S;ln~e

,i

Raspuns: Mmtea - de gandurile ri!,me, m-it'e' fl de§a:rte; prjvlrea ~ de mca.nt!toarele lucrun lume§ti. Inlma ~ de' dorintele ~i pornirile rele, Auzul .~ de
discupM.e desarte ~ comice, dar eel ,mai mult de eele clevetitoare ilia. adresa aproapelui, Limbs ~ de osandire ~i carlire. Sromactd ,_ de' patima imbuibbii §i de consumul excesiv de vin, $i pe line tot ;,... e d
'

Rispuns~ AdinciJea in. sine este prindpala virtute necesara pentru a nu fl atra§i de .influenta, lumii, pentru a-i in,gradi acesteia posibilitatea d.e a ne smrm patimile = aceasta II2'Ste ltepidaflsa. de' illume
(Sf~lntullsaac Sieul)

79" tuh"tbRr;e: Ce este im"ort(u~tIs lwcru?

Raspuns: CA_ndlucrati, fi~i .atenJi lao duhul cu
care se slv§r~e~te Iucrul (ell call1tire sau eu m~t cu nemultumire, cu vorbire de§-uta" cu gilldun

trindlvie.

dleslvMl,irn rna in tea tuturor ~i m toate, este imposfbil sa vorbim cu fiecare despre toate lucrurile, unele
trebuie sa le b~tecemsub ti.cere, s~.le ~inmm~

smceri eu totf;? Raspuns: Bste cu neputinJ! sa lim. smceti

75~ .Intre,bare: Trebui'e s. lim

murdare san len I~u.glciune ~i CUt gind.ul-la Dumnezeu ~. a,s. mai departe) ..
.f'I'8·~"'I~ -X'i'.Jii' lllr~ ~ft,. l"IK~!l1

"'ell

Sitt 'Ntreil,;u·t': Ce'mgllciune au Ii ,l#Jet dulndfli

"'6~tntre,ba,re': 'e este m4rinimia? c Raspuns: Mlrinimia este starea pe care
a tunci can:d, in mijlocul nenorodrilor
0

avem

care ne lovesc,

nu ne hdbw-lm,. nu ne descurajam §i le induram fha. . si. ne mahnim, far~, sa.car~ Uisandu -ne m voia bin Dumnezeu, 26

Rbpuns: Diavolul, vlzind. cum prin lucrarea '"iii -" .' 'an, -"..., mm'rk cmeva 1Zb"'" d ,e§'ueen ,.JI - X.o!L ll'" e m parune U' liILeSaV,ari ue lui Hristns, d.epuru! toa'te eforturlle pentru a distruge toate ,wpIe, despre rug~,clunea lui Iisus ~i prm oameni netrebnici sl intterupl indeletniciree ell luerarea minpii (Sfintul Teofan Zlvt{lratul).
c
A

,81" lutre,b1are': Cum

o$iI.'

ue ,uRim cu aproape',ie'l

27

Rlsptm.S: 51 saluti leu. p']lcete~ d I,lsp1.l!lW, CU s~ltate/:sl, fnbmev.o.i'tor cu ·top, amabil, sl ,DO 'mcepi sl 'te' la,mi pe 'tine tnsuti, s I nu 'ii obligi nici pe ceD.alpl 81 vorbeasca despre tine, sa nu a.ceepp cuvintele necuviindoa~e' ~ii' pe cl,t se poate, sl.."p ascunzi ,su,perioritateaJl lar en prlvlre la pica'~ sa te tnVIDui@'fO singtlf pe ti.ne IDj;.UP :~ si on. ,a~teP,isl te dea ceilai,p in vneag. Sl nu iii ,gTIOOo:nan in mus;tr,lri, sa. numustri imediat §~ cu pomire pattinulfll' ,si nu-l

pentru
IlU

£Iwir,ea mi.ntuirii:' ~t cu coviUlbiL :~ cu privlrea, ~i cu fapkde 'eu faptul de a
CU
t

mtanwire,;

ispitit de a indruma, de a fovl!Ui de a mtlri mal ales prin rlspindirea Dumne2ieie~tili()r 'Scriptutt (SfantuJ Teofan Zlvori,m])., 8S~ Inmb,ar~:' Care ,sunt ,de.'%tlvf,u.,taif!!~' (1'i'Sdtorie"i dj'Nm' un Icri!~ Ii u:n necf-lta'i'ncioiS l' ti'.",

,i

osinde,ti pe cellJa1t pentru C@V',a U'prt Important ca p ~1 cum hI aJ fi dre,pt. Pe cal are'stradulesc ,ceUalJi :sa fie p~I(J.vi pe ati,t s\l depui ,dorhtri d nu iii p'Ioslivit tiT
de oameni (Sfinhl][ Vasile ,001 Mar-e)~ vi'ito',are "e oam~nii' binecfifdi.n.ciofil
ill

RispuJ:1S: Tertulian, enllDlera_nd dezaventajele ,dis! tori,ei dintre 0 persoans cr,e~tinl ~i un p1i,gin1 ,I

spus;: iIU'nd,e'este pomenlree despre Dumnezeu? Unde !esfe chemaree lui Hristos? Unde es~ rulrtiIea
ctedin1J:el. prin citirea Scriph:lJl'ii? Unde este adaparea

82~ Intrf:~R:r.e': ICe

"en'dr"
:w(,

Ii n,te1qUi in, vi'ata

dnhului? Unde este proslavlree lui Dumnezeu?"
86,! !ufrebare,: Ce flU ~e'biUie 5'i ave:m, In, c,~,itl

Rlspuns: Daca dneva va cuprinde en cuvinml 1, si va iT"i,i 'ik -un m,"~~g~oaiOlt ..' t ~-,,: '~ ,.a '!'-enruea oam~:llllor d· ."m, momen tum e:ds:tenpei lor ~ipana in prezent, va afla ca ea nu ,e,galeazl rdci cea mel mite' parte din bunurile vietti vii toare (Sfintul Vasile eel ,Mar-e),'
I!I,.U.:!!-l,
,!'!!'t',",!!,

~1

'iM. ~

~

Rlsptms: Pe eel ee Sf nevoleste 11. ajutJ moult faptul de a nu avea in ca.merl nimic care sa,-m
§i sentiments potrivnice lni Dumnezeu, caci numai amha eg,te in afara J'rllne~dim
1

provo3 ce

,gjinduri

,83',. Intrrba:u,:
ap1ro,ape'I'ui?

CRm sj-i sluj'i,tn su[leQll't'1

de' a duee lupta dublAt Uiufl'hic! ~l ex,teJioarl, (-5fanhii Nil Sma.im!).
871' tnmbar-e,:' 1n Ct1Z' Ide' HetJo,e' putem scurta l' prO:iJ'l ~ JiU),"S'tr-4 Aie' mgjaune~'
;., . .;I' ~

Rlspuns:' Nu trupulul, el sut1etulm aproapelui sa-I sluje~n: 'pova·~i,e~re..},; l.. sfaJfruri., aril,ta-m 0 carte' di buna, allini-l ~ mtm§te-.l (SfanM Toolan Zlvor.,itW) ..
"'--'iI' r i~;'LI-~'r.. ",~A ,,jI!!r".i!;.ct~'. , ~¥ .1~H:~
HD'A g.lIr~ ~ .

84~ ,lnWb4re: CaM es te c~l.m41' im:portdnf ,I'um

Riis,p'mtS,:Mn eaz de mare nevole 'i~ pop. seurta pr,avDa, anume "and, pentru Dumnezeu n, ,sluje,'ti aploa.pelu~ (Sta~n~~Ju1 Nazarie de 121 'a1aam),. V

,Rasptms:: Este ,grija pentru tnintuirea ,celnrlalfi. La mAotuirea lor, cre,tinul ,corrtribuie en rugkiu.rtea

viit,@are?

SSt

11tre!fJtau:

De ce

'IiIU He

femem de ch.inuri'k

28

R,lspuns;: Nu ne temem de ehinul Vl~,mc 81. ,g"heend penb~u c! nu ne gllldbn, la el, nu pa'trufidem tu. mmtea in esenfa ~uji'nu ns sulduim 81 ,a~ungem let ea pan osteneala, desi auzim ~.i.citim deseori despee chinul eel vle~,e. 89" f ntrebare:' CKm nf Im"tim timptd1
. IRISpWiLS: Ne furim timpul prin ,faptuI

mbJtdea"lma pemru Domnul, nu pen,ttu, aThfc eva " Ac€ea~i datorle 0' avep. §i cu prlvire la via J:a _ d~

familie ..",A 0 llnp:Hni BU, este dle3~t'tlci:une:., Numai sl, fa~ aceste Incruri ell co~llin~ ,eI irnplW:dji V()M :~ui Dumnezeu, 'De'i€'Itacium.et1i msea_null fapftele SiVMt§Ite'
spre sa.tiQaoer-ea patimilor, ~ nu sunt neeesare soot f,l_r.l folos (Sf,J_nmJ Teefan Zivor!tul).
93~ In~tbarle;' Cum
§Jl
~

facem nimic, pri-n v orb Irm, de~aIj~, prln cwio~]l'~ate, prin visarea flr,l scop, prln m ult somn, ,l1nchI.pui~i=v~
cit bins am face dtt,ca
TI'U

ca

nu

l1. :i.:nfl,ue'Btea:zif pre om

,0'

'iHtiUnir,,?

folosl Nu

v,a furaji singuri. timpw care vi este dat
UN1'U'8

ne-am petrece timpul f!r~

pentru ma:n'tuirea sufletuluf ~ , ,ih .... d't. '" di"hovtl'C en fi·'~' s;a;u'U'n"OUHlf,e~,,'
90" lHtr-elJ',~re: In Ice' 'Cd1nsbi
?

v,~ tWna.l'€ pentru suflet

Rispuns:: Chiar ~icea mai m:~cl a.prop1ere' de' ~ alt om blsi, 0 urma.. a.dicl ad. dolbinde~iti folos, ori
£itA! J-s"ill

piJ'rintfl'ui

'iiubo'!i:L!~'!I'\i!iI'iO .I!"'~'~l,-,~!tp'lK~~ l~iIi

D,'~I~e' hle&ui£ sa He mellm . ~~ Ql
'i.i "' ~
c" ~

.erne-eta,f?
Rispuns: Trebuie sA ne :rn:'uglm_ neincetat ea sa, nu intre V:I'@W1 g;Snd p'oclttl~ m mintea noash it §i, Qcupind ~·o cu ceva anume, sl ne desparta de

R!$pitm~:ot ceea ce se wtaInpl~ tntr€' paritl'te §i, l fiii Iui duhovnieesti trebuie si, ramina. 0 tam! egall

artiel vr!jma§ul desttama unirea lor duhovruceasca in, Domnuf ..
,eu. spovedanle,
91.1ufrebiJr-e:' Ce ,es:te 1«'meR?
oamenii care sunt :porm.p cu.vrljm!~ile nnpoittiva a tot eeea ce este dumnezeiesc §i 1iI:ligios;. d~, aiel, prin cuvintele lume". hnnesc" se in~ele~ tot ceea, ,ce est,! p'l.ca.ros, I er""
M '~ B _

Dumnezeu,
95~ tntrf'luzR"!':DI,ap-ne un extmpll'u de' "lstrare a
gand~ri'l Orr ,p',icjto(jJ~e! ,RAspuns: Cuviosul Teodor i-a spus monahului iii. ............ Pentru f"la itl mchlp. ,"ui uneori in irdma ta nn~. ,~:..... J)'JIf r .. femei des"firltnate §i le bnbr.a~~ezi m gind, iar alteori ,if'i mchlpui ,c~,dermi en o sope?i Prill .ace~te ~a~d.ur~ iff 'lnUinez.i "tot tmpul ta u, Pen tru ce visezi c~ tie lupji d! in lliup,ti devil biruitor ~ prlme~till. aur de la
'I;,.
l~'"

Rispuns:

Cuv,a_flml J,\rlumelJ.'nseamrta t

',,""II;...

-

I,

~i e:$re'· urzit nnpotdv,a, noasttat de :mlntmlrii:' picatte]!e" viciile, patimile,

vt'ajma;~uJl

92"lnmbau: P,of-esiill!: mnf de,arte SltU ItU l'
Rlspuns,: Profesiila nu
lucrurils
8Wlt

d,e~ertaciurd:

lui Dumnezeu,

Numai

sa

'Bunt.

lie tmpUni:p

conducatcri? Pentru ce ~e tndeletrdce~:tfuf in general, eu gallduri potrivnke unui crestin? (Monahul a Iost elungar ~ia mtrat diavclul m.el).
31

ii

II!

",enfm pifc'dte' f.i siJ ,:osti_./4," ,cfii'&zuin.FiJ?

~

.liiWf.tMtt

Cum esfe I'tl!Iihil

sit

ttl

c~jm

ad.usl de' eitirea sau aseuharea Cuvirtmlui lui Dumnezeu prin viaJ2JJ cre~tineasca plitm de vututt
!l9'i fntmbltlre: f"totde,Quna mbuie dorin,ele apr(Ja.,slul'?
Ras'p~~:: Din dragoste
'II,

Ra'~pun$l: Cunosc :mulp, oameni care pruAn_g "entr[l pacatele 1QFt dar nu fae nimic bun, FO$~SCt dar in aeel a§ci, timp sunt t;ns1riap: de bani, Cat ,1' cim,a'ti:llii; se las~in vola :mimei-$ lea. fiarele sOba nee,;, f.i le p,][ru:esi... vorbeasca pe apmepele 1li1U mult l
I~

,i

-

'lmpl'ixim

m:au deca't de bine, AceastaJ nu ,este' pocairl'J1. Dacl

postlm

mandria, :l'a'Utatea, dael till devoldlm jp:e ,apm'ap~I@' ,clevetirea" co nu numai (I nu d.obindirn f:©ws, ct dimpotriva, ne facem nou! J'au (Sfltntulloan IGu_r.it Aur),
§i

m aeelasi ttmp m,tr,eJinem in noi

de

pentru apreap ele nu trebuie s~ facem ceea 00 cer poft:e]leiliut patimlle lui ne~eg(iujb3 ~i dep'Iind€fil€ lliui plcltoase,. La fel ~i condu.cI.Wrii, sub pretextul dragos tei}, uu trebuie s~ dea doveda fa;a, de s~Pl:l~~ d uiosie eX.cesiva, §i de de prea mare tng~dl1Jn,~.at fEpiscopul Iacoe din
Niljegoro d_).

'

.

,~tnrn':btlr:e': Ce rau:
as'ctdttrre,t'l fnuzi'ci'!'

,i

p'8\tltt?

a: ,cat!tecelor1

prO'D!l1cs ,$ufletului

-

,,,,'cate?

1 OQ,~tn,tTebare:' ICum treb.ui'e sl ne' caiw ,en,tm

.'

,

sh'Sng demond; ~it dlmpotr.nvl" acolo unde se cin.ta.
cintlri duhovnicesti, (job oar,! harul S.fanhllui Dub, cue sfin~eiite ~i pile, $i sufletele celor ce cinta

Rls,pu_ns: C!_fl~ecelelumesti pot pn)VQca :mulite daune, Multi. ,coru.p~e ~i a1te rele, clei tot ceea ce este :~iu§i. Moral in ele, p.itn:mdnd in sunet1 tt smbe~te ;~i n corupe, Acolo unde se ,cant! cintece rusinoase, 6€'

R1sp1llll8; $i :p~n:tru a ne eli de p:l,cat,el,e 0041Jsh"e' eS'~,e nevoie . die' tn-~~pci1lJne., Exist! ,~ 0 clin~i, pa,car~()as.at pentru pacatele roastre. Atunci cand e§ti

ocupat m1i mult de paeatele tale decit de' Dumnezeu, gre~e§t~(Episcopul Iacovdin Ni~ego[od).
101~ Int.re;b~,n1': ee' lege ,tre;but'e sii trr,-i'ste' leu "., l,til car,tJ l ,e 're'r.®g'lOQit;"!,.:,, ....~ '~ ..;, nPEre P R~puns: Legea ca privire la dtrple religioase este urmatoarea orice scrmere ~i mva,~atura. despre
. flE'V0inte" care' nu au temeiul in scrDlefjje Sfinplor Plrinpt sl, AU fie recunoscute, o:dcit de frumos ar fi

(Sfll.nrul Moan,G'ur! de AUf). 98~ .1ntrebtl,u': p,;'n" ce se «rati ,d'mgorStea lapa de' Dumnezt'!u?

Rlspuns:' Dragostea fa!l de Dumnezeu se ara,1m prin mg~citme, prin ,m€fsul 1« blserica, prin 'im,plti.rU,irea dMSI. (dupl. prega:dre') ell Sfintele Talne
ale Trupului p Smgelullui Hristos, prin desfatarea

sense.

un.t« treba'r€,:
RispUllS,:

Ce cere .DuunJ€'zeu, lae la om.?'

apovedeasca rn.botdea~a paca tele, s! ailbl in aci~a§i,
'":)'3"·
L~

Dumnezeu

(eve ca omuJ sl""'§i

limp 'Umilin~ cu,get smell t ~i t~lI' nu-i disptef.uiascit pe Qeilal~;. d. se ctiasca tn fie can!' zi pentru tOi'te paca We sl.va.r~]lteell vole sau fbI. voie, ell J§Hintl sau
cu ne~tiinta.; sa-I [cear.l lui Dumnezeu putere
cursele

duhovniceasca pe.ntru a recunoaste -dievol ului (Sfinhll Simeon 'Noti1 Teolog),.

JUj,spuns: Da, tlltr~~d,e¥[lr, ,a~a fa~em;,,caei vedem . care sunt roadele educa.'fiei 1um.e§,g a. copiilor nQ~trit ale educajiei intemeiate pe studiul sC!iitorDot IDume~fri_ si pe tn~trlm.avea de Smn ta, Scri.plur~, ~i de Biseric'a. Ce liese -din rue? Lipsa del respect fa~~ de Bi~eri.ca/·-

ipsa

die evlavle fall, de dumnezelasca slwJb~ .
pel .pamillfr sa u denaturarea

, 103:~ lntr~bate,: C'e r-Au ii pr[t}v.o,aci 8ufi'em l'ui iefi'n~. din [ells.'?

tinel Cite v,ld pini. cand ml m.torc m. loeul meul CiI,te'motive pentru garu_d uri prlmeste sufletul meu la m.tilmir,ea ell oamemil Ca;~ tulbur.iri ind rna, din priona pa timilor care' se trezesc tn, e,Th,§i faJ~~ de' care se
[mi~tis.epujin (SfantuW. Isaac Shuij"

Rispuns: ICa~ persoans lll'tilnesc eind vin; la

noastre

necinstirea plrinplor r a conducatorilor, atracjia fa~ - , de. tnf,a, ~ ~~§area.e'xterfuar~. uitarea de taw. existentei r,

aeestul '~el;:

neeredinja in Dumnezeu ~iJ.' in general, Upsa. de in teg)i.ta te a viet,-H ~i dezordinea ill ea, lib era
cugetare, inci1calf1ea aoo~tiin~ei, hula. impo triva lui

'

, Dumnezeu, imp'amnlrea fa$! ,de specracole ,~j de ae.lie,la]lte distractii pro.f~na mare. (S£inhll loan de Kronstadf .
110 7, l!Jt1eb,anf,: C'are
1

ln4~In treh a,_': Ce a ti"turfline ti1it B[is',rl'M. not~stni . t:atj .P~ Id'e' cBtoli'ci'? Raspuns: Biseriea noastrs Oreodoxa II socoteste It''e catolicl eI~tia(SBlltul Maca rie de la Optina)..
105~ tntre'bs;r,E: De.

I. Ii...... ..l Ja~faRt!'

cel·Qf>fll-";

"'1

SUHt

~'fJ'

.

o:bligaf:iile [a:eJ~·tinuJui

Raspurns.: 1) S~~iiubeasca pe' to$i in Domnul, .2} Si-i acorde ,neclruia, mtliie;ta te, ,3) 51 ind ure cu

undtvin mu ltele c;~e'dinf€ fN

rAlbdare defectele ~i ntpotit\.Jeh~ lor. 4) S§ nu supers
, pe nimeni ell rdmic, 5) 'Prill discupi duhovnicesti s,l,~ ~i.aduca {0105 unul al MaL. 6[)S! se roage unul pentru cejJ1alt
"

..

lawe?

Raspuns: V'r'l\jm,aJ~[u1 msnruirii noastre, diavolul,
a dat nastere $i di na§t€i'e la nenumarate

mmcmoase,
III III

~L,':. SU~LU._sm'e • care )[1 pM desparte in v'ecm pe oameni d~ Dumnezeu (Smntut loan de Kronstadt).

erezn, secte
ioI'i ~

mvaJamri
~EI

§l

_tlispu.tei?

108,. ln~e&au:' Cum.

sa

He

r:.pilclm., in 'timpul -

, . . m1;spwu~:.IC:e~emai

106.. In tre[1\ur-e: .N", 'f.i pr:-etfl.'im, oar:e\fpe; scrii:torii ~i i~vlJitorii laid. pe'sfe: 1nQ\sura ~i iH, detri'mentul bun:td UIQ[ils,trl ffl!!dinJe f.i lal devo'tamen.hd1l.i' fia,n de '....., .•umn'f;!z·it:1 . "B·' 'tserica.: D.

,i, .

~jmoace pentru a a~un.g1e Ia m,plca~e in liimpul disputei care s-a Sti:rni.t sunt smerenia ru,g.lci1J.~a fierbm:te cltre .' :Dumnezeu P,~. care se alun$1 duhurlle raut~pi, de . 1& eel iavrlj~iip._.Puterea ltlugiduinn'~i a smereniei e.ste' . ~
·.sjiglJ\l.ie

,i.

34

.

.
".

-

.3S -.

-

-'.
I I

,
i ~ -

__

----=-.--=-. ~.. __

~~~~___:____:___:

•..__.I

"
• .. _

rli vriiJ[ma,~sunt

,atat de mare incit, ,parcl nevrand, 1 se supune eel mvrljb.it,t ~i :se impacl cu aproapeie; ehiar §i em mai

buu~pde' ea,.

169~,tnmeo,are: Pu'k~.'fHibtctI, P'tlff' iv zi.tete' de
'w,iercftri Ii iviHle,i?

In zilele de miercuri si vineri pravilele Sfinp]or Pirmp interzic pe'~'~e.ie'~ in Qe'~e' timpul iar din
. Raspuns: posturilor mari mterzk ~luntdelemnul de post, 'D\~U'" oare, rorp :res.pec:~1cest lucru? Ce rtsplms vom da lui a

Ra:spuns,; Singudi oameni laP. de care sfan'hl~ 'lrmmt@<-vlzl.t:OJ lene din Bortsumani s:-a purtat ru A mare asprime au fu~~, rIIDi'klr.U fi fiennecitoru; nici v maear nu ii ~Ma sa. intre Ia el §i, porun.cea, 31 Hl se transmita 'c~, i va primi doar atunei ,CaM se vor poeai t inaintea .luj Dumnezeu ,i vor l,epi,da inde1eblicir,ea ilio,I'Si?I:lanic!. EI fi m ustra nu numai ,pe vrljitorii ~i~iJ'

dar ~i pe '~o~ cei care se duceau la ei pentru
vr,~rnltorIDne lor,

Dumnezeu pentru 'baa.t§ a,oeasd neglljentl,? 'Ntlmai POcMnta ~i smerenia ne dan nidei,de in a dobindi. ~ J mila lui Dumnezeu (Sfinrul Macaria de la Optina).,
'~;tLft'O? ~~",r~_.1 II']~ Rl.~,.;·

113:~Inu-eu,are': E bllflQ dor-i'H'ta 'Uomv i't cireia ,. !IF omul,d'o'tt~ S" se rOI,age CU' .etanii? fie
Rjsp--' uns Cind itt vine dorinta de a te rl~i~a"" e p Imgl pravila, (sau in general) ell deosebita tUlg$(:iune ~.i.(~U metanii, 0 asemenea stare .sut1e,teasci FlU brebuie sa 0 impiemcl I{Sfinhd Ambrozie de la Opdna).
• 1,~
~i

j;";'-p

110., fftmbare: ClIm ,trebtde' $14 fi'e adf"v,tI~ata
Rlspuns:

Se cuvine ca simplitatea sanu fie !tidi
,Ctf;f1tJf

in~J€'mepciune'.
111.~l'ntrtbtu~e';As;1lprQ 'ne' lo'pnm cu gandtd:?
oamen:i' trebuie

$"

114., 'ntnhar;e:' D'e ,eel l,o'Cuin#ii mc,oroa8'a?

SUH'l'e.,

sfihdfi

$\1.

aVlem,

0

Rispuns:: S.fin~ lr?idn;p ne inva~~,sl nu ne oprim cu. grandul nostru la a,eei oameni care ocru.pl, 0' pozitie mai bun! decit nol I(cere tr~iesc mat bine) .. d la aeeia care' se aRI, mrr~o situar~@'mal nepllcuti d,eca t 001. Primm lucru ne d uce la Icirtir-e sau la invidie, iar uldmulne oek!rmjni! s~ fnn muljumiti de starea noastr~,.
vr:aji"hJrrii' gh,;'d't1dri

Raspuns: Deoarece ea, ne ar~ut! s~ lup,Um slabiciunee, ell lenea ~ en somnul,
~'L .' Jii? ,Q:n,J,~nns~,;

ell

""' l!MJ ,fntr-e~IJt'-e:Care
,

este semnul ven,i'ri'i l'td
SpUl1.e.

Raspuns: Sfamml Atanasi1e eel Mare

cA

112~ IHtfe;b~lIe:' Cum; s'

Ii' de eei care ,alerargd'
'jI'6'"

Ne'

purt4m

,Iii ti'?

Jata

tie

unul dintre semnele venirii, cere se apropie, a lui antihrist via fi trecerea ocarmuirii 'biseric~~ti din maird]e, arhlpastorilor in msirdle demni tarili01r laid..

1 - ,'I-. _'nm~arit?,~ i "~Iem ~e"e' cou necr;el.dnJi_,:~of':f buni ,IQ rs1lftetsa" makom;edtl"ii' SI maftwiesc?
111- ,I: of. , ii),.
n:."i,"

,...I,~

...J '.

"

.. •

,;}'.'

,

37

Rlspuns:: Este grEii t s~ credem ~i sl spunem ci osmenii lbUI1LL [Carle se ana printre mahomedani ~i necredinciosi, se ,ma_nhBesc, ,a.dlca. mtdi In comuniune cu Dumnezeu, Biserlea intotdeauna a recunoseut cl
exmsmGl numai un singUf mijiloc de ~anrni_re _, ,Rhcum,pbiklrulJ Minrulrorul (Sfan'~ M'gna,Q€'

RAsptmLS:: Flecare Cf,edm.~ de' pe p~sman,tp;oarta

numele omului care a ini.pat-o= mahomedanii poa.rti :nunme,le' lid Mahomed~ papista~ l(c.atoUcii) poartl, numele paped; hneranii poartl numels lui tu~erf Pa~covitii p'oartl numele lui 'P~Q()v; ,i celela.ne
'f,
1 .
1

'Bri~'Cilmmov).,

,11:7~ In ftehare: Cum. sil ~( ci,'nsfire'4 f-tuf)gu.lui?

privim, i~,~b1:~ea ,lnv'[i, de

credinte care ·p.·.omtlnumele ,~a:nru.ennor :~ida:lor.mta lau'r sunt numite ,a~3J,nu sunt ale lui Dumne,Zeti ~. Dumnezeu nu 'BS'tein ele.. IC,!(;i~dam sunt Icredm~le :~UTh, Dumnezeu., atund Idle ce poortl numele

'~I .....

,Raspuns~ Otind.lur-ea de astazi - (1, sta in dIeapta... iln stin"g,a, la Imljloc, mai sus sau mal j OS; a m[e_~ m.a~te san pe aUUuni - a, produs in M'l multe 'confuzli inutile, pe' mulp, l-a aruncat in pl'lpastie' 1§l,i 'i-, a a.§eza t de .partea ca.p'; relor, . multi~. nu n umai djntre pe ce~de jos, dar chiar ~i dintre ]pilsto'ril care, mvatatori fiind, nu au mva~at ace8te~ I(SiiJ.l tul Gr~ode'

oamenl~ot? Smgur,a §.l adevarata cred_inta, @s'~eeea or to dod, etc! p~oarUinumsle lui Dnmnezeu msuJi 81 lui Hristos ~ credinta ,cr~nna (Sfin'wl Teofan
Zlvoratul).

'-

-.
-.

.1 .X .,.1 i ." '"!14. Po iCIn'nni? U,eaS~lt eN: 8'lJ'etlf,j1 oa.rrJ'~_l .. ,,:

1.20., llitreb,a:re: Este jfJ,losifdtiU c9mllfliurea

Te.oIogWl)m
~

DUmft£ZBfl

?

tntRb4re: O~ricepace f.st"l. pllif.ufli ,lui

RAspuns: Nu '~buie 81 avem le,gi'~, fild\ ,chibzuin.ti pen tru at nu suferi vreun rl.Ul,din dlferitele discu'~i primejdioils.€, (SfinM Teofan Z!vur,2itul). La
fel intu_nedt sufletul
§i convorbirea

tainicN

CUt

dauna 'mv,itltu?l adev,lrului spune Sf§ntUl' IGrigorie Teologul, Si m iE.vangb,elia. dupa Lnca, la capi tolul 23, veJseb~J.12 citim cnm au dlev!enit prfeteni ][rod ~i Pilat d~pa baijooorir-eca lui. Jisus Hristos, ta,ci.' irmint.e avusesers d.uJUllnie mn-e' ei,
Rlsp1l1l1S: faeem
pace
i
$ ~,
l

f~SI. nu

'm

gindurUie'.
-

121! l'Htnr:bta1"f': eu ee' mbuie 51 fI;e indelemicim ~~ea,,1; illai~ntlede Ictdt:~re?

haml Du'fiul~i_Sf tin.t}? " ..' '.
, -'

,oamenil l'um~fti', tuln,'r.ata credi'u'i (c~ci .ortodoc~ii 0' CUHOS' prin_
ICmti ',s" li:fle

Q!il f'dn!lb~e:

-,__ _ .,: .
_

. ..
,

"

=

.

••

:.
I 1 -I I

Raspuns:: Seara trebuie .sl cllril,pm sufletul (pdn . pOiC~in tt prin zdroblrea irWnH) de orice ~ saincelrJm activita rea pentru ca el 51 rimma tiber numai cu Domnul, $1 mea samergem la culcare. Iar .flla, acest lucru s~ nu mergem ~a. culcare, lei s~ ne dam o8teneala pentru el (Sfanhi~Teefan ,Zi.vorart\11).
i_

..

''5rQ;

.JG ,~

.

••

",

. .

-.,:~

• I

_

..
I

I

"

;

.

II

I

• 'r

..

,
'

nmn"e.zeu?

122.. 1.;tr-elb1a:re: ,Cum S4 fnvi,m

in.

dlDi

/rica de

1.. '~ .I.,.. ~~URf....~~ .,".fl"U. rn 2s:.• f:til_,_ ....L ,iI.in~;p,',~"-.. ...~ 0

.~D!L ....
l'~~VR_

ie stl'. CWloft_i;:tem - -- T

i;n'vit.tJtald. Ide' c"di'nJa orloaaxa'?

mf1tife:ze la judecatl. ~i pe lang[i aceasta sa 'fl"€'zlJj m voi stm,~inteille corespunzatoare, Nirnic rru invie frica de Dumnezeu asa ca.penerea v10astrl in aceasta
6 'i:tuaJie

R~SpUmlS: IOsteniJi-:va sa vi pu_nep in situ.apa celliw CalF,e acum moaee Ji acum b'ebuie sl se

Rispuns:: Nu este de [ajrwu;, doar s~ «lim cueernic ~i vhtuos, mai trebuie 81. ne ~grijim de ffi$u§,frea cOn§tienta a mvaJ~,tmii ortodoxe despre
'via:~a cre~tinl :~ trebuie cunoa~tem tocmai urmstoarele m.ucruri: in ce constau fa.ptele bune, cum uebule' :81, Is savir~. ~i, In Ice oondipi pot. fi ele

sa

$i ,ca,sim,pJea ei,

12'3., Intrrbar-e: CaR ,li€:at est« Ide' 'tiloariJ! Ii' ,Cdr:e' UU' esie Ide' m,oarte'?

pacahdui se va curma.
:m an.'tuire,ti sufle'wlui?

im.e.dia t ee te m ustr,a ICOfl§;tiinlal Idtie§,te-t-e (adicl du're ~i spune la spovedanie, nu este obHga tori 1.1 s~, te lm:pl.rta~e~ti.),1bE prln aceasta puterea vltiml.toar,e a
,124,~lH.t1ebBre:.' Cum ,s4 /ol,(JIsimgli4ndurile rele la

Rllspuns: Pica.tul de moarte €'s~'e eel care omoarl sufietullipsmdu-l de bar. tar pitcatul care nu este de moarte este eel care nu omoara, dar ,murd~1Ie~tesufletul, 1n 'VIDa.,1l trebuis sa. fie' a~a::

plAcute lui Dumnezeu, eel Of: nu $tie nimic din toate acestea P 03,te face fapte buns, dar care sa nu fie, deloc bune, Ie pni te face ori din ne~tiin~a~ori :f.lkl smerenie, Ott. ,flr-l sa-i pese de celelalte obligapi morale, asdel cl, nu va dobindi mci, un fnlos pentru suflet dID, ~ivar~irea, €aptelor bune,

r:@f1ltrebau:
R.lsm'W1S,: ~
.

ee mai trebuie sii ~tie crtltinul?

afari de adevarurlle morale, . Icvewtinul este dater sa. eunoasca dogmele ere dinfe i.. Ne§tiinfa 101 poate duce la cele mai mari riticmri, la

In,

Rlspttns: GandurUe rele aunt mantuit-oa1e pentru not daca simjim c~,aunt rele §i m.upfrun cu ele ~i nu le ducem Ia nnpillirur,e (Stannetui Nectaris de la Optina),

erezii, ls supfIstipm, ~ de acsea nu. este mai pufin dauna'h1ale dec! t via;ta necrestineasca sau viaJa pseudo-cresnnea sca.,

cre,ti'nul?'

12.8"

Itd:reb,,\re,~ La. ce treht.e s4

5e

gindeascA

,il" ~,e~tin'fll'llJ?

125~ IntrehQ,1e:,'Numtti' prie'ten,ia leu cei fa; ii' face

'Rlspums: Ce facem noi cu ajutorul capului? 'Chib,zuim, judecam, gand.inL PI,ca'tosul chibzuieste
cum,
vA. gandj~,1a altceva: cum. sa savar§i'~ bmele spre folosul sufletului vostru, paca.tosui ar-e ganduIi ~

R~spuns: Nu numai prieienia cu cei r,li, dar ~i cirJile,. imaginile.. cAntece'le ,~ ruscu p.ile' murdare ~i dlesfranat,e il vat4_m,acumplit pe om, .

cum

sa'~.sa.tisfaci dorintele lui pacittlase} dar vol s.i1
4l

sa..~i. ormduias"c.l

mai bine viaJ_a pamantea5cl""

40

.
.
'

'

,

,

.
. .

-

'ide~m'tinate,. necnra.te; dar sl vi gandli~imai..mult la Dumnezeu, la ve,mdce~la m.ilele lui Dumnezeu, Ia , :rbp~,td pe care n" ve~ da la infrico~lbJlal~a Judecata a, '~u1 H:[]sbos.

·vc~
.sa

so[ote§rtE~,ea, ·tn;tpcl eg,te.·al

.0. al .Domnului, osteneste prin munca n.e~etata, prin metardi 'p--be~rein curlpe· ,~fusfin~enie,:
$111
1

~j:
§t,

n

n

nos tnt in instrumen,t al drep taFi?'

129. l~d7e'ba1ie:CuHi

tmnsfom:uim

tnt," l

~I

l~,tr-eb,Me:.Cum'

impiirti~im ~

Icun.cJ'fnntet'eoa8m' COlrect? ~

tnb~ie '.sa· ,o'lJ'l:fuim,

,

'

.siJ
.
,

. RJspuns: Plc.ltosul se nita Ia ceea Ice este ispititor, .lEI. ceea ce le8te necnrat, Ia nmtagini imorale s~irne~Jfepofta (la spectacole :s,mintitom:eJf. Iar dreptel

Rispuns:

Pentru

.l~ipovi:tui pe ceilaljt .cu :'
..

privire la credinta ~i 'Villa cie§titl~4 trebuie si. fa~e~ .

(ata tum de,z.goHte, a~~ p~catoase), se ui II Ia ceea ce n

acest lucru potdvi~ cu. ..mv~Jatura Blserldi, ca1.auzindu='ne nu dupa propria .priOepew; ci _dupa.

i§i mdleap~ oehil si§i i(~'tre Lmagini1e sfinte, care trezesc gind uri sfinte, citre fbrograJfiile ::rtare'~of'~. ame' a;~cetoor, ale ~_s,fuUo'r ...,f:a.citos.ul asculta :$~s.pun.e' ~

mv~ tJJ:ruraPirmpIor

luceuel de§lrte §i pacit:Of9Js€, cift'~5cant-eoe :ispri,tltoale

~i InviJitorilor Bisericii, caz contrar, 'Ii putem due€' P~ cei p0v.a}ui~.~ rillciIe $.'~ va trebui sa dJ'rri pentru ei raspllfts la judecata Iu~ _ Dumnezeu [n a fad!, de aceasta, Sf cuvlne :sa. ne _ '
I

'm

j

despre credin t~J' serloase §i indeosebi tot ce este bisencesc. P'a£it-osul merge 1ft ~ocuri de distraJ:~ii, de veselie, iar pidoaJIie.~e'dreptului nu CUfH)SlC clile necredindosilor ~ cele ,ca,tte faprtele re1e; pa~ii lui se

acestee, se aud des fille, os an d iri, fie vorbe de' ocar~, 1M dreptul iube~te' IcanlU:av.oo. duhovniceasca, di:s;cupille

asculta m.uzicA, smltheat~, §i din guta. 1ul, :in afarl de

-Cum .. P n"";; miv-I( poe' eel nechibzuit, daca· hI msuFi ,e~ti neclUbz'mt? C'UDlIl·pOp· fi..invl~'ior dac! ru 'msup '_ ._' .nu 8~tj, IDrVatal? Cum n, btdr:uma pe eel ,rAd~t daca tu tnsu~':nu ,~tij rumul p,~.care_mer,gi?F~ _ d
f,V _
""'t1_~

amintim . lhvitit tuxil.e'
y~,. tift~!l.'lI!.
iIi,~,

;ni,uopoUhd.im:l"
.

Bartolomen;
, ;~

.' .-

-.

pot~

r

:;

-

de.s.iva,r:qitii· ,!;,;' u.nHitolare a bd HrlsftfJ'S? '. 'J'~' .
r

.131.; l!ntr:ebaf-f:' Care'·" ,Unite vimp

.

esJ-e ·~~a

~

spre biserica lui Dumnezeu, s.prt manast~ spre Iocurile sfinte unde au viejuit ~i s-eu nevoit ']?l~cutii 1m Dumnezeu., M.a.inHe 'pa,cab~sulU1 sl ujesc ca lnstrument al Il!edxepta·pi: el ]1'a.pe~~cu ele avu bJ][ str~ i1 face .rlu a.proapeluil; far mainile dreptului slujesc ca instrument al binelui: leM ba iIi face cu ele semnul crucii, ba ~ji s~vA~e§b::Iucrul spre indreapta
f.amiHei sale, sprlf folosul so,ciera'tn ... PI,c~.tooul i~.i o dihne~ltlel iii r,lsia']14 i~i deS£attl I~ii~i mme§te cu ·bUl1I.tJ:~ trupul situ, iar dreptul nu folosul

;Rfisp'~n$:Prln

Dli.ud~ mr n p~p urma

,ata'-t de . --..

mult pe ~t~tQs ca prirr,g~fu~afaJl·d1eap'ltt'oa,pel~. Chiar : _:'.., da.c~, p.o~ie."ij~ chiar da.ti" dormi pe' SJ~&.dtuta., c~ar .'. .

daci te .i~tOlve~til 'toru!.§:i:, data' :ftU, te, m,gr.ije'q'ti de'
a.proa_pe~~f n~u~ ~ fa~ irripiOl~ ..N~f a. :nev"~,~~l. nu paa~' 'fj co' ,a~eyira:~' ~ da~_·.nu',~ aduee _~~Il:os ~ '. celorlalti. ,/\ aduee folos» a(8s:t -1 ucru indeosebj l-au -- .. ~ avut in y~det'e m: t:reeut "toti- oamenii mati §i pllili de .-, '.',
'I .•I

'I"

I.

'.

~

..

_

42

birbipfe,.:Ce-~~,eteaZl ~u_'~a~np'e'~~~p1~ §i vei~edea lor clar ci: Decarie dimtr,e_ a ayti't,ca. seep nu fo'l~sul sAu, ej
• P..

. .: ,

, . .. '-,' . -'.
I I -. -

••••

_!

' , -" ,4,3 " -.. !" ... -

-

".

I.

.. _I-

'I

-

"

-_.

-.

.•

1 •
__ •

" .'
I

"
u ••

-.'.
~ ..

"
.'

,

'.:'

~

,

,!

.

~ .• , ',-

.•

"
II

.'

.

.. -

".

_.'.'


I, ~.'

•'

_

..

_

preslavi t,

en al epreapelub ei mai ales p.rio acest luau,

S'4u,

m uc""b..-..X"¥1" 1:l<'1 mtri~ 1f ar camenii Iii,_ sunt ,, JI.d.. .~. trrkltdeaun4 ne-linJf'Ii~ Oemenii bum 'Sf ostenesc leu
de'
,~lio;i!IIL1II.4It . ,a~!!'_,.,00. _!;,;~~
a.

132',. ,I:ntrebm-e: Mtf sperit. "indttti'lle des",.' cHi'uurile ,enlm ct1edin.f-a~ CR_ de' nll !,..au ,5ptriat ,de'
e' I.JI!lJ.Hl~. ~1J1~

sargtdn~ m chemarea lor, iar oamenii r,iti se ~I m.ooltdeauna :me pmnb~d.~iin lux, astlzi es~ veselie,
=

o:~

.w~~\"'e'tl.tci:i?'
._ _~

a§a~: n i anumite zile chier ~1gand ul la chinuri 1i s:peda, tar in zilete iIltlrm!oare era u martirm mfllolra.'~ ai chinunlor t
,,w(,,j_SPitllDE;
110'"
c', .~.'
h

'In A' nnerutare, muceruen erau !IIu:, 11..,~'''-.. ~ . ,.

~1'~

;.;..

mAine distractie, poima:me la let Oamenii buni • folosasc darudle lor Spt'e foloow, c.etorWp: :ra,tiunea, pentru a povatu1 fie' en cuvintut fie ell. SCIi~(ru.ra; boga,tiil -..- pentru ~utOrr,area,oameniloe saraei. Iar
=

mari §i marturisitori indrbnep. ai numehn lui Iisns Hristos, Acest mucro ,se hl'tlmpla datori tl harul ui lui ...1.:,..... x . DU1"1Uleze'U,care era. atras prin creuJj(t'~a,., merema s

:rii folosese rAUl darurlle date lor de Dumnezeu; ratiunea la clevetiri ~ la lntrlgi vic'~elle
oemenii
=

duhului ~~rugachme (StaJretu1 loam Tn)]itki),.

pentru apro~pele . lor; bo.gl1:pa. '~ .~en~ .lux.ul personal: iar mvi'~I:tm',a·- penmralcatuirea basmelor
~fu a c~h:thlor:isp·· [ti:tO!lI'E!,.
'.:ii"

,t

"i floo!~~~~&are:
y-.
-!l;"~ .. "

Ca.d nil tIIebuie 51i ,dam. sjUturi

I~~o.i..a~~,.1.1-111- ~,,, ee Sf' ,deosebtsf inte~r:es',l'e """I! n..;.., _ _ _ 1·"'~ ,du'o'Vnive, Hide ceie l'umje~'ti'?
Ll~(Jill . filiI-If !~PRIll

Ris,puns:' Cand mel sun tern verzi ~i ,1lU, avem cka'n:hinele copt .(adie a nu am ,ajW1_s, 11 'Via:~a
d uhovnieeesca §i Ia chibzumta), ai nu dorim :Scii dam SftlrurL wei sa=i llin,vi:~l1npe ceilalti, ea s,~ nu devenim j'Uclr,ia demonilor (S£intW, N il Sinaitul).

134. l:ntre.bar-e: Le ,u:tew, la~'tI.Capil'lorr bo gip~I?' R~spu_m: Co:pillor tre'biuie sa Irellsim bo,gl,p.e cu chibzuin~l caci ea pe' m mp i-a vlt_lmat .. §i sufllere~~ si trupeste - ,i ,pe mtd,p i-a bl,gat m morm&nt de
timpuriu (Sta,repuJ Arsenie A tl1on~·~rd).,

Rlspuns:: Oamenii din lumea aceasta sunt ,cMiuzlti de' interese zilnice. Aceste interese soot, fie duhovmce§ti.r sfinte, drepte, d'U.mnezeie~ti-l fne' sunt interese trup S'§'~ murne'§itll de, a.rre I' vremelnice, diavoles .. Omul este interesat de ,credin.ta sa} de li. viata viitoare, deinJj:g'"aciune, de Indreptarea inimii sale de :pocli.n~1' de ,mllos~ec' die Cu,v,antu~ lui Dumnezeu, de' tmplf-tl§lir~a cu SHntele rained! de
i _ _

135~. In,tr-eban': Cu. di'n tre cei bun;i ,f cei rii?
c ;

p:utem ,o',psero'a ,a'ifo,TM,"

Rhp1UlS: Oamenll buni sunt liIrl~tip., c~tci sa bucura de- 0 ,c~'llinJJ'I, cnrati,. care nu este chinuitl

de' convorbirile dubovmce~ti sau esse interesat de pantecele sau-t de 'bani; de bogl,e, de casa sa, de noud,pie' din lume, de dHeritele distrac-pi tremtioare'. Prime1le sunt inmrese mintuiltoare', ,Cal€: due Ia via,~a vefnicl\, iar celelalte sunt interese p'rer-zltoarei Vrijma§ul ii prmde pc oameni Un orice mod, prin oriee cum!.., prin mil. de' pasinni d£,f!axoo, :§it ]le, pune Ujor In lata omuJui, ald,
j

aJ.nta.rea.

"n c~mBa

biserroeascl

45

opentru a nu-l lasa rucicum sl. de' Kronstadt)

Be

a.ta~eze de

Dumnezeu, Izvorul viep]. FeI'8§te,..te1 omule, de aeest

'13.9 lnml1t11~tl: Ne pu.tem Implinim d,atori'ri'te ?
1 [0

'I

man't"i fdM si 'NJe'

lueru, pentru Imparljia' lui Dumnezeul (Sfalltul ioan
1.37', fn.treblt}m': Cum ue"brul'e sa--mi 'Wiest! viata?
. -, I' _. -

Rlspuns;: S~".p ttiie~ti v~apa~a:: cando te scoli din
somn,

. P una :~]alta

Rispuns:, Este :indoielnic ca. :nliJJ.tujr'ea sa. So€' 'poata do'bindil far! irnplmir,ea mda'kJr.furilor pe care le pr,€'supun chemaree 'ii starea noastr &. C:act, a§oa, cum
soot de la DUJDme21eJu~ tot· ,a§i1l_, i UDa, ~
~

I ucreei, Dar ~ill la 1ueru, ii m osteneli sa 1i ridici mintea m la Hris to s, sa te rogi Lui ca E~ ;81, ~ mnuias~a §i sa. te ar~u Daca VIe!. face to1tu} a,a pe te,
=

Cl_ndl vii de la biserica, s~ ci te§o, din tr-o carte ceva spre folosul s.ufletu.Jllj ta~ a poi sa te ,apuci de lucru, Dilpi ee ai lucrat des'rut· sit 'bemgt diu nou Dupi ce te-ai ruga t, s! ,~ite§:tiiar §i sa te apuei lar de Iucru $i. a§'a sa, fad tofu] .Fe [,and! ~ s~ 'te I?gJt sl cite-,'til :sil

sa-I m.ultume~ti ii stt te rogi

Iui Dumnezeu,

cealalta pot fi folosite file spie a, face pe' p,ma,e lui Dumnezeu, d,acl sgnt impUN'~e ell ,c:redirttI4' :Ale spre

a-L supara, Mel nu sunt implinite (SflnM Teofan
za.vora:tul) .'
14f}" ,1nt11elilar-re:' Ce e~k' important iN p"'ften'le?

RaspUDS:: frmetenia nu trebuie s~ ne ,tt.a~, ~pre p\!,c:al, Ea. nu trebuie 51 fie legatl ell lID om mamo.s
sau lute din fue.
Ce t ~ ..s . ....t' - - ',., ,'~m~Uf~e'psea, ,o,R'.~e CtU'Qcteristic-e peHfru sotiettltel{l ,c'(Jft:teml'l(Jr(,u~i,?

rind, atuncl faJl d.e '~oate - ,i fa~1t de drlre, "§i de' rug~ciune, §.i de lucru vei avea tr aga~ de inima ii sa_;rguin:~~t Schimbarea provoaca tragerea de mimi ~i sporeste ravna",.. Sa pomenestl deseori moartea, judecata ]m Hristos p v€§nJcia..Cu aicesre gind url, Cal §i cu un bk:i{ se alunga tr]ste~a ~.iplietlseala (Sflmbll Tihon de Zadonsk),

Al ~'~. L, , 1.,. '. !t.h.-l!I'-e(J,Q1'.f,:

~.j.

..

of'-!iI\J'itit

:",..J~Il,

fRI'.t~,,~~trebart:

Esff nICesaffl

chibzuint" 111·:

Raspuns: Citirea sfintelor clrj,t· p:rivegh,erea, : postal ~i rugl.chlrdle sunt fukasitoar-e ~~ necesare ~ dGIJl . la momentul potrivit ~iBl masura cU've~i~J altfel v6r
~t~t.~
I

Rlspuns: Acum 'in societate a, mtr.at moda de a Hill verbi deloc despre Domnul ~i despre ,minmire~, pe cind inalnte se purtau numai discutii despre aceste subiecte (lra_gi. Spre ce tntge inima mal mul t1 despre aeeea dwscU'~Ue: se poarta cu plloere,. [udecand dup~ vorbe, nu sa vede ,ca oamenii L-ar ~ub:W. pe Domnul i] s-ar g,lodt la EI. "" 91· oo]lese, cai discu tia, despre Domnul Mintui torul ~ despre prindpala noastri luerare - ,mantulm:ea -este exclusa dirt cercul dis(Ullilor care se poarta m societe !e"
=

ii mai mu~t d~tUl~:~oalie deeat folositoare, Misnra. se . '
nUmam, plin chlbzuinltl,.
I I· I

.
. ...

, ..

),42', Inmtbllr~i ,c.at de i.:mp',on·ttnt est« 'f:n vi ~ta duhovni'cea,C's: $,A: ,gdndim fi sa CrlJiem ~ofect?
47

.

I.

_.

,

••

. ..

__ r

I

I

46

R~spuns: Oac! amul dlObande§te, ·toa.bevirtu.ple' in viaja illw, dar nu are clieWnjl dreapta, atunci VIa. aj~' in, acest loc al chmurilor (Din vedenia despre clluglrul Teofan, Patericul Smai'tic)l.

Rispuns: Acest omieste luat din cuvin~e' ascetului iav,rei Pecerska ,mn Kiev, ale,

'ieroschimonahului Parienile., Ea'ta oe ,8. s;pus em tnsu'~i: liOdata, am citi't Evan,ghelia timp de patruzed de zile
vis. un camp aooperlt die midtcird" D·eodati1. a chut
'penhu

,penttu

143~ fut'rf?,b'Af,f': ICum si :timm calfl« de :miiloc ,. 'I
a
nR

· fl' IltCl·,posomo,aJi,
o'IJ, ~

un suIlet care mi-a {lcut bma :~ am.vizut in

:U,la

.'.

prea

»eeeur
.~'

""i

R,Jspuns: Cind vezi Thing! tine un om tdst, de e~emp'lliu~, and mergi la N,. ~.i vezi c~. este mihrriltl c arune i trebuie sl te s~.pine§ti, sa fii vesel, s!~ 1 lncu.raje:z'· pe' .'cel!lalt,. iaJ daca totul merge stnma,
atund trebuie 81 vorbe§tl despre' lucruri serioase, nu sit vorbesti iarl lust; llin genelal sit te lngtij,efti del

foe din cer, a ars maricinii care 3Locapereau cimpul. §i.

ci.mpw ZI. ramas curat, _F.OOd nedumerit. f~la dIe' ,ace'ast! vsdenie, am auzit un glas: «M!rlctml, care' aoopereau campulJ sunt plcarbeie' suflle~w ... care
facUlt bins; focul, care .i... ars, este Cuvantul lui a Dumoeeeu, citit de 'tine' pentru eb~;:'. ~ nib dare,a? 'RlspUD_S:: Cel mai bine ne putem dsprinde ell ilbdar,ea prin convingerea cit Illlbdim pentru l"fre&1I1e:
Cum sii '"

'~~'a.'

folosul celor.la.lfi ~ sa fad tQ,wl spre olosul lor, ~i.nu numai faptele sa le' rind,uie~ti asa, ci §'.i cuvintele, lui Uu_n'e.zen:

tlepriNdem cu

@tl,tteu,are: .La rugaciune, cere s,nt:t ,semnlele

,i flUie' SUf:l,t ,ale vtifj'mJIIU,bd?

R~spuns: Prin manifestirUe harului sau cereetarile lui Dumne2100 avem parte die gmdurJl ~i · b dIe 'bnicune, dtragoste pentru ·r sentlm,entellDe:o I Dumrezeu §i pentru aproepele, chiar §i pentru "Vr,IJma~~ smererde, mustrare de sine, poclin~i1" zdrobirea tnlmii, smererda, lmi~tirea irumll, pacea .. h d . i- r bme k .. • -, f at:lCi de ·~O (orm.~a de b fru. mantuire pen tr.11 top. rJar datorltl manifestidlor vr.ljmB_fu]ui avem: mandrie oOn§,tiin'~ proprie1i vrednidi, I'!U·tab~li UI'l,
j

pitcatele pe care' le-arn saval'§it. 14i~ tntr.ebllre:' In.. ct. pirin,il,of peRm C'opiil
C'Oftsti

dtago5 te'4, ,fl,ar;bi a

J.,i:t:

"

....

• ~I~"~c~ -. ourare, d- , 1."IC, cruzime, nenmste, tulb . m,: OU1_C.lh
iI'o •.

EVf.l.~ghe.li'a (ma,'; ales cu. bi''''';~rnvant"Ra
iii.! .,._~ ...J ,·It ,a, e pa.","zect " u.f z!~e ~~~_ .r..-~ il'JI Qft" - '.~' ~,wn, P'eth" u Ci;.~·'~r

145~In. tre&.'liu1~':Dt unde este obi,,~iul de' a eifi'

'lOpt.,

=

""--~ .. • f:" pe,fb"r" cOlnt.,'P,en ........... L r:ivl," ~"e'

pre'(J,ttJ.,'ui)

u"

Rispuns: Multor pArmp.J av,in.d dragoste ,oa~bi pentru copiii illor., le e' mila sl-i pedepseesca pentru faptele lor: ride" lar dup! ee acestia cresc §i devin m§.te neisprlvipl pirinjii t~iecunosc greseala in ,afara de r aceasta, copiilor trebuie sa Ii se inter-zica fe~ s~ se im.prie:~neucl. cu ceil rat deoarece rautat:ea scmmbl ~i ra'~unea ,cea bURl. §.i chiar §i plr,mpi trebuie sA. se fe' easca sa. nu D,duel pe copii in ulpi.t! prin ceva annme (SfantuJ Tihon die Zadonsk).,

148., lutfebilre: C;um.s.lt Hi! izbavim ,de'nesimpre.'?

~!

48

Rlsptms: Fa~ de rtesimtirea

8ut1e'tulw

este

s'ltrimtorarL boli ~i alb! :8up,uari

felositoare citirea d.easii a Dumnezeie§tilor Scripturi
'PI

it a cuvintelor in.duio~ltoar,e ale Plrin~or celor
u_rtato.rii de Dumnezeu, Infrloo~itoarei ude,c~ti.
,I

,

pomenirea

mortii ,i. a.

de~i~trehi1lre:

CU!,

sif

biruim tu ooi p"tima

_, male- .a1:e51~ea pentru a-i curaJi sufletul de p'acare' §i a-l saI~ui. in 'via·ta vle~nj_cl" 15] ~I,d-reba re:.· C.ut! s4 ft·' purtam CU' cei eare n1l. Vlor sl1' se tm.p'Rce eN "oil'
I

mincare; bautura ~i somn §i slt dormi pe pat tare; 2)

:RlspWlB: latl mijloacele:' I} sa te 'wr,anezi de fa

suflet v-ati impitctlt SIDOef' en ei ,1 cl doriri pace ~~~

Rlspuns: V,~ putep mulpumi c~ :~.~~tullclIO, ~

ammte,tl :niciodatl pacateille trtlpe~ti pe care le-al s.~v,ar,~.it inainte; 3)1 sl1 fugru. de leg!rurile cu persoanele de sex iOPUS;: 4) sl t:e adresezi lui Dumnezeu cu ,rug,a.ciunea pentru izbavirea de g3nduri1e des&.ina.ie; 5)1 ,sl te ,abpi de' la dorin~e~e' necura te prin frica de pedepsele viitoare de dmoo1io de morm.inti 6) sl te £oiose§ti. de semnul crudi CB de o ,arma pentru alungarea ah'acpilor inimii tale; 7)1 sIP aduci aminte rum des de moarte: 8) s,ii te indrepji
§i ,ca·tre plrint-ele duhovnic ~i .sa-i deseoperi acestuia g,and wile tale', 9) sa te tndeletnlcesn cu munea mica; r 0) si cib~$ti Sfanta,

s.a nu-ji

orompor~nt. Bste mai bine sf t'rn:e~Ji a _~u.~ Impacaree ell cu vintW ~i ClUIapta: altf~lr tOil~i mama. 10[' se va tntep ~i ii va nenoroci. IC~utatI OCCI_Zl8. de a le face un bine flri ~tWea lor ..Anand dupa aceea despre el, se VOl l~'azgandi imediat. Dar, cAud va irl'[~lniti c~ rei, paSltra"~-vl ·pacea. in inimi §i hec.ep, fba s~~i aborda!.~i,doar mgand.u.-va. pentru ei (Sfantul Teofen

Zivora:hll) .

li;2:~.tntr:ebat_,: ICum ,a oe ,p'iizlm In ti'mpvJ mesei de' desfitarea ell htQua (pt care Q m4ncam)?

ca we tain_a spovedaniei
ll)sa.-tt!

stai Ia masa., 51-": aduci aminte -t"" de pa,cab~le tame: ,astEel te vei pazi de de.sf~.tar-ea ell htana atunci cand maMncL
m· ::.r::·... 'Plli-l1t....£!·~ .Ii.~ 1!O.L..Jllt,;l.

C.·.·_ ~.;I ~ . .al.'EU

EvangheHe;.

sd,pSne~ti,~ s.,l,~~itnh,anezi

privirea ~i auzul de la tot ceea ce stime§rte patima

153..In·treb4Te':Ce trebni'e sA ,tim cu privin? la

desfraului (de la ima~, car~ imorale, fotografii, statui, discufli, a1in,geri candl mergi ell un m'~jloc de
transport :~iasa mal departe),

c44,rea fitrii. voi,e in p'c1at?
Rispuns: 1ntdjs.tarea care vine de Ia di~vol spune; unde 51 mal ale'l.gi; nu mai exist! p.oc.tin~ pentru 'tine'!,Clei diavolul spune aces;t~. ucrurl ca 81-1 d,etermine pe om sl Iepede vlata in Dumnezeu. Iar inuistare'a. care' vine de lao Dumnezeu spune nu. be tent! vino fuar!§iila Dumnezeu, clct §tie Hristos cl
l'

omului in viata nemzun, sup'itrari fi' bo Ul
Dl!(,.... _:"~'w, p. Iii iI il"'l"O' .IIi:~

@ In trflba.re':
in via~

Rentm ce fi sun t fngiduite
'II I '"-1.1 u.."u;:;'

A'".....,,' ,~,II. _... 1.111)1tb unul

om.ului

DII 'I'¥'I;'III"iiAze' u 00" 'In.o(il; ui_ e ll' " or::.!d., aeeasta dilerite.' necazuri
:.

,i

50

31

neputincios Ii I-a dlrult mintu.itoUJe' pinl.la mearte, omnl
e8R!'

poelin~a eea

-·F" . _ll..,: ~ LUI~, R'.Ispu.ns:: .-uSl' co onee uup' d'e ........,ceea, ce dish~u.g,ep.acea suftereasrcit Ai fos,t prida:~? Ca 51 ,fugj_
I

154t 'nftfba:r-e:' Cllm
ifti;ma tfljr-ant.?

"if,

dobiJ1\dim ,,,oe,~in,fa ,i

Rilsp1JIiU!:: Dacl vom ,spov'edi. paca,t-ele no a s:tre'
in fiecare zi cu mirna, in1rkl'U!, ~i md'mera,tt
amirdjnd:u .... tat ~i ossndindu-ne ne penrru tot, fie am fifLU t ceva rlu, cu. fapta, fie' ,ei am gandj,t ceva tibll

de plicatE maJi s,p ~,imal bine este 81 nu te gincle~n Ja nimeni, ci sa PJJesuptd c.l aeeasta inc€ocare §1 ispi ta ~~ieste trimisi pentru vreun p!cat. Spre' alinarea ta,
gind.e,te-'te
:mllostem.e.
~

ca cele furate
C" '~'j'-

soot socotite mai presus
~M:. i!i~!!ii.
Q~

I~

ca

~

... ~,l...di""~JHu ~1[)!'~1!t;.:"

-~,~\

..

RoO

~'".:L.X":ft;..w'""-- J U.1I!,1, ... g;Ir~ :#r'lJftt'n''''' II!o~J[;IIu.i!!I • .!I,n p.c:

eu mintea, fie ,ei, am spus eeva rau cu. icu.van'rul; pein aceeste vom do'1bandi. Lnhnl inidtntl §,i. elitj,.
bun ,i ~tnm: ,ce tt1~&"ies' se

@Intreb'df.e':

I.ee IctJ~'5f' rn,-e,u. ml,dmm:uhti

incepa'ton'i?

cli,a:sc-a ,in mo,d deos,ebit

RaSP!WlS:' incepu:tul drumului bun iconsta in a se spovedi preotului din tot sufletul tOI :i~ ,mlrruroo a-si

picatele1 mal ales n€§,mnta duhovnlceasca, faptul ,cl, nn au ewro~tm~ des!v,ar,llte despre tainele cre§ltirrlsmuh.d, cl nu ~.tiUl in Of ICOnstl credlinta ,. ,(Sfinml Simeon 'Nnul Teolog),
15"'. IntrehdJ"e'! tntelfl:tm cfJJvitltele: n de Qproapel'e Idtpiaih' via,. sau mOtlris:tilit?' RAspuns:: Acestea. imeamm~: cine tl iubeste 'pe aproapele §Ji se ingr.iJe.,te de el, aoola va ,dobandi via~,

Spo:vedip-va in, aminunt toate plca,tel,e slvar§~rede la iap~e ani, in tot timpul viepI p 'impkt~~p-~llcu Sfintele Taine @i C'iti:p hi fiecare zi BvangbeUa (cite un C8pJiitolli sau ma'i mult), iar ,clnd vine pllctisea~a., atunci citip din nou pana ,rand ea va trece. Sau m, loc de' aceaeta faGe~ Ica:~e33,die metanii pina, :~a PIlm!_nt dupa numarul anilor vre¥-i p,itmint€§:ti ,I Mintuitorulm.
Ris.pWlS;:
j

@9nfn!bsre: Ceiilsf!l1mna tik:erell iflluuu? Rl~pW1S:: T.ilcf!'ma in lume ID~ea_mn1 sl nu te arnesteci in treburila striufU!1 sa mgm de cunOirull:~e[e' §i le~l,turi1e care' n-u=·psunt de mebuin~, ~i, de asemenea, Ide cl.evetidle §i vorbele necnviindoase, sl 'v~fbe§,ti iCU bIindete ei la nevoie, oi numai 'c'ana e§,tii httrebat., Da!ci mem aceste regulfu, sa te musfim pe tine ~i 5!,m,p recun,ol'H. A~.PUtLnja .. ,!,611 ,lnf:r6bare: Ce' sunf' de la Dumneze-u?
6a

Cu.' 5a

ve~ci, iar dne -n dis'pr~puief'ee, n asupr~,te', n necijle~te'f iI.mustri m osinde~' pe ~proa:pele, acela nu va d.obindi m~a ve§onicl.

,il

f{Wem

Cit

,gindt.t_rile

l

C'tlR

15ij It1'fre,&dt:e:A,. tarst ,ridat~ Cum sl-mt

".sfrtz 'deed s~fl6teascl?
,iC:''''I! JIlL

implinim ceea Ice ne msui1l,ete., 'De exetnplu:, ne-a

Rhp1llN~:Aceste' ,g,lrndm-i trebuie sl Ie p.rimim en bueurie ,i'sa eerem ,de b. Dumnezeu ,aJlliutol'OO sa

53

venit Jgind'Ui de a medita la mantuirea noa$b'I~, de' a Theruga, lliui Dumnezeu, de, aface blne oit-me,nilo.r" de ,a; ne implca ell. cine' ~avem du~minile - aeeste ,gind uri, bune trebule nea,pma.t fha, ,aminl11ej' s! Ie Imp~inimJ
g

deslvar1nea in .fa,pte.r~ bune, iia-~' restul ,timtpu1ui s.1,-1.

foloseasea ingrijmdu--se de trebuin~le 'rrnptduL Oat, ~II '"]1... '_aca omui'11 se va ocupa numai "..I,~e '~1JCrur.t~ • pentru d
1

°!JIC

0

C3J,d eh~nu S8 _repe~, wtot:dE!iUlma, (Sta,r-eru1 ,A·rseme

A.lhoodwJl
o' ~;'d ,r .... ~,atim11. eS!ho-iUbUI~1 J
)I
0

trup, atund spune-mi cand. se va ocupa en C€'rcewen voii mu]], Dumnezeu, CUb iCrutl'alle-a psalmilor? Ci.nd se va mai ruga ~i a~a mai departe?

161"

In. m-e bare:
I

Care

Sllftt

cele tsei f-e.'lan'

!€I le

164,~lntrebd,"€:

,CleIf' ~edO'_jde

~.

via:bz, lle' aid;? ,

Raspuns Prnnul este eel (are se slv,ir,~te prin impreunarea unei persoane Cut alta persoana de 5Tr~ opus; ill doilea ~ are loc farl hnpr,eun.a'rea, ell 0 persoana de 8'~X opus ~ se savii.r§!e'§b~ prin diferite mi~)loa.ce';ar al weillea = se s~1:v'l~e§~e m.intea ~i ell. i ell
inima,

Rasp1ruts,: Sa, nu~p dore~ti ,sa trlie~ti in pl:~H0eril penw ca acest lucru te leag! de via ja de' aiel ,~ ba dintr-o plseere, ba din alta Sf naete vrajma§ia fa ti de

Dumneseu 165',. Iftmbam: Cum ,~iS ~e ,,'ll1"tim. {tit" de' cel,' oon!' ne' fmfti'e:dica sf vi'ebJim in DumuJBzeu? r r Rlspmns,: Sl,-,p fie

162', Inurbll're',; Cifld' ~' cand se fmputinf:nzi,?

,S'B

i'lUtlldtesc'

ganauril,e' m',l,e

oricine te nnpiedicl m d.ob~nDirea lui Dumnezeu p a ,fa.pteWr bune ural Ii

'pe'

mnintei·te ne1nceta't de eele viitoare.atunci rele se 'DnpuJineazl, §.i apar mai rar, 'fHtel'PDciune?
, II!P"tf"! _.

R~sputLS: C;tnd omul este ocupat ell grijUe lumesti ~,i ell hicrurile trupe~tl ~n inbrepine discujil desarte, atunei o:induriJe' rele se inmultese 'in eL Iar dInd studJiaza Sfkrta Scriphtf~1' mva'~ii ~saJ.mj §i can.thi, viej;tUe§te' m P05,t ,i priveghere ,i ifi
~ J

Hellos, adfucl "s,1nu -I asculti ~i sii, nu ai prietenie cu ,eI: cu unulca ace·5'~nici 51 no. mlnanc! (a,cUcl sa nu stai impreu:n.i ,! sl ,mmhci cu ella masl_)"
~Hmba~. Care S'llltt ciile . vetil duhov1nc,e~-fi (asc'€'hceJ' r cam n,u trebuie sa ni le trt

,.®

tu'S:u,iml

ga_n1i,u.rile'

1163~ Intreblacre: Cum ,p1ltem ,orosi nmpul cu.
Rispum,: ICfe~tinul trebuie 81,-petrea,c~, cea mail mar-e' parte a, timpului ,Rvind grija de sufleb sa fa,ci ruga,ciJum, 81 mediteze la Dumnezeu fi sa S~

Rlspuns:: En'S tI trei eli pe' (tire nu trebuie sa .po'mint fMa. chemare deose'biti: calea sihisuiem, calea nebunei pe'ntruHristos ~icalea cam uzirii '~llorWp. 16~7., Intte&,~re: Pe: Icine inv;,milzi deiosefJi't'd'iavolii? noastre - demonii - pe cei ce vieiui,est 55 in :mod

Rispuns;: 1'1 invidiazl cumplit vrItjma~i vie pi

indeletnic~~1

cu!ceea ce 't.r€bU1e'i av,andl tn vedere
.54

m, ascultare

fat! de un patinE duhovnic pdceput (san un stEt'ret dintr-o minls.me),. ScraJne$.c din dinp aSUprla mQ.~§,i, le urzesc tot felw de curse lea sl,-m determine sa, se ~etr,ag!~ s~ se lipseasea de apropi erea .plrin·telui lor. Str.lduie,t-e..t~ s~,nu fii judecatorul faptelor pirintelui tau, ci numai implinitorul ponmcilor 1m. (Cuviosel Teodor al Bdessei) .. saVR'11r;ea nevoixletorr
116B'~ tnulebare: Ce ./vlus Idoba.defte
,Oin.' diN

Cei ce s-au lepadat [de Biserica IOdodoxl,.. chiar de s-ar duce la moarte pentru mlrtlttisuea nunl1elm lui Hristes, n.u.~,l pot curlp. plcatul nki en propriul singe': vina cea gre'8, ~i de' nesters a d!espl_r~rii de' 'Bise:rici nu se curate§te' nici chiar prin srUfierinte (SBntul Irineu al Lyonului, Despre unitatea B,iseridi)
i

Rbpmm:

~

In't:rebdre: Cum. sif '~C"HOd,tf:.. fl. ,pirinp

pfiezenta .hanlluci' ,lui DUmleZIf!u?
pArinJii le vorbesc ,copillor despre Dumnezeu, ID_geamnl <:1.acesta este semnul prez~~i harului lui Dumnezeu in tel

Rispun_a: Nevointele, ltpsurile ~i necazurile scurtei vieji ,piman~~ti. nu numai c5 U pazesc pe om. de patimi ~i demoni, dar i1 §i p.regatesc sufletului cununa trminb? de U:!'§U1ea .1. din trUPI.

Raspuns:

e,and

6i~ '.frebdtie: De ce ·tni'-s r'Ufi"',511 ma inchht?
scm despre semnul acum, in lume, nu ,este admis 5! te

fal'ta~.
cAt

6;2') 'umb,re:

le,um "utem rierJI.HtJltffe c. " ,ste ,sifva"ifii voia lui DJnnne.ze-u?'

Rlspun8~

lmi

dul'.

exempl u, ,cand trenul porneste iliadrum,
mlnAnci
~]l

ca te a~ezisl

~

crucd

de

vrei sl ~e inchlni". dar b~'emi de HUM §i t supui shlgurt1J aceesta knp1rejurare cu.vmtellor M~ntuitoruluj: cine se Via. :nt§1na. de Mine,. de acela ~i I U m! voi rusina. $i mai departs, oare nu ~tii cl nu poJ.i sa slujreiti Ja dol domm ~ ~ lumii, ~i lui Dumnezeu .-.~l cl-l daca dneva vo.ie~te s~. fie priUe~'en, leu Iumea" se face v.I'~jma~u]'lm Dumnezeu? 'Cuvan.tu.l i.,l ume", care Sf r'ffer! Ia obiceiurile 1umesti, nu se

Rbpuns:. Pemru fiecare ini"~ativ,a buna exista 0 p:redicl de la diavol, dar tocmai aeesta este semnul eel bun. Du.pi. acest semn trebuie sa. recunoestem ,cii. fapta mcepuUi este du.pl voia. ltd Dumnezeu

(Sta-re)U1 Bleeder GlinskJ..)
17:),.

i

Intre&.are: Cum

sa p"uem

c,a,,,it OS',indi,ri'i

tI,proap,',lui?

potriveste cu. nopuniJe' religioase. . u trebuie urmam lumea (SrfIJlbJJMacarie de ,laOpdna Jr.

sa

Rhpuns: emu la inceputul osandirii, starejul Eleodol' a mutat W 8li"j! dlscujia pe 0 teml folosltoare sufletulni,
174., fUUe,barn: Cum 5'81 ,,,"vim.

,care

IUI""§i

respecta prt4:t;ila lo,d,; ragila'uue ac.s6,?'

,'e ecei Crt.ftini

1761' In ,treb!Q1Ie': Li' se .poate tnl.tut:a. vnta. ap.o,sfap·lor;.- a trf!,ti'cillfn" ,i IQ: ,srh:i'smdtieil,fJ'?'

Rispuns: Cre§:1iinii care nu-si (l1!S'pect! pravila de' acas~ sunt ni~tf,cre~tini mO'qi..Pravlla de acasl este
57

stimulentul

puterilor

s,ufle'[€lfti

J

C'~luza

catre

ruglciunea nehlcetatl.
[Cum poam citirra Cuv'intul,,; :,' ..D I. ~". LX-, IdJ~, ·flwnezeu, nw spre J~Of,ait, 'pte PfilPliB:~" Cif.

~~

lntrrbar-e,:

Ii

Rispuns: Dapi tmpa_rtl~i!'ea cu S.fintdE!' Taine ale Trupulliui ~ S8ngelui hri HriSbJIS, ~bub~ ~ane ferffim de disrujiile, inutile despre lucrurile de~arte",de ~lumel de' rbete, de eantecele lum'e~~lt osp.~te~ de de
b!uhlrlle aloooHoe' Ii. de .fanteziUe necura.te
$11

R!spuns: Acest lUCID se mtimpll din prilcma cit

sa ne

mu;lJi UUcuiesc Cu.vintul lui Dumnezeu :potrivit dorintelor lor plc,ltoase, dupl bunnl plac (iar ,alJil chiar nu citesc '~otl cl numai ceea ce nu Ie supiI'a OOlt§tiin$a) §,i,; de asemenea, il d}.(uiesc dupl priceperea lor. Mul',.. schisme §i erezii au luat na§te.re· din ac.easti cauza, Primii tilcui.tori ai 'Cuvm.hllui lui Dumnezeu sunt Smoadele Bcumenice, pravilele lior §i
Sfirt+1 iJ P,armnn.
~;u!; ..

tndeletnidm co rugiciunearj.' cu cugetarea despre buna ,aedirt~i ~i cu dtirea Sfintei Scr.iprturi ~:li a

Viep:lor Sfmpwr" j19~, fntrehl1re: Clam sa ,fu,gim jur] ave. n-umai ,exemp'le' rel,e?

,ae pacate
J!

ciin:d in

:1

c,o,iii ,sa1ditio'fi?i

176. Intrebare: Ce fre,&a1e

sa facem

,pentru

Q

Ii

Rhpuns,: Sa, ne tnsh"amam de ocaziile m care ine'vitabll trebuie sl vedem Iisl auzim multe locrun rele; de' eceea trehuie s~ ne mdeplrtam de toa te acele locuri ,~ locuinje m care' 'se dau eel mal mult exemple rele §cit 9i au. cedam rucidlecwn nici wei invitatlfu
staruit-o~u!'ede a merge acolo; nu trebuie nici macar sl img!duim sl nl :se :povesteascl despre ele, niei sl ni ~e spuna cl exemplele rele Jn1J provoaea nici 1ll_1 ra m
inima noestra,

Rispuns: St-alep.tl Adrian lUg,SD ne-e $,f~tttit sa-i
ducem pe copli mal des la Sfinta tmpbti,~anJ.e'1' spunsnd c~ as,'tfel lei VOl fi §i mali dnlt:O$i, ~i .mail

in~e1i8epPI §,i maiferkiti,
n~gaciuHel' gindurille rele "e vii

(iif) iHtrW&re:

ee slJ. facetn atrmci caud.

l~)'llnhtevare,i Ce atu~e contriblU'ie Itt "tenti'n

minte?

cu in'sistent. In:

"oas~a in timp.,' d'uf1lwezeieffii ,'lujbe?
Rlspuns: 'ttl 'timpw dnmnezeiestii sluJ'b~ est@ f:olositor s~ rep etJm, 0 fugl.clune scurta in inima, deoarece ea con.tribuie la atenpa noastrlf repnand
mlntea qle la im:pr~ti[tt'e"u timpul 'rostirii fbi ,gr-a.bl a ruglClunHo' este 'pMibili, aten~ia, ." r in a titnpul rostirii grabite, atEnpa nu are ]lee ,(5fintul
I

RJbpuns: 'Daca m timpul rugi1ciunii .gandudle rele se jill cu msistenJA de capul nostru, Sfmpi Parin~ ne sfltuiesc cal isand ciiir,ea ruga.dunU, sa ne ruglm lui Dumnezeu hnpotriva acestor gindurL ca El sa ]e ahmge de la not
impifrl:a,i'rea cn Sfiute.l'f.' Tai'ne?' 58

ltn

gnatie ~,r.iamcianmov)~

178..

In treba~e: C'u:m sli ne.

pU'ftlim

dupa

,€;!nmbau:

Ce este fo-tiJruida?

59

ernul se opreste numai Ia fucrunle exterioare ale
bunei cr:edinte, l(postt metrurill, dormitul p,e pa t tare, mers.uI 1.0 biserr.kl ~i a~a mal departe) ~ pe acestea i'§.i in,te'meiazil nldejdea" fix! sa..,i deZl'ld~dneze 'in acelasi timp patimile sale: lubirea de sine, ,ma_ndria,

RABpruns: FilJlmicie se mm. numeste ~i faptul cl

RJspuns: Ce'rcetmd ,i chlozuind in fiecare ,~ faptele bune §i rele IJe care le-al f!.cut 'pe. ceie bune ~ sl
le dai W,tlrii,l pentru a. nu eadea m slav I, d~e~~lrta.J sar pc !ceIe rele st lie SPO"vedeiti cu lacri.tfti ~ cu rugaciune (Cuvt osul Shneon Evlaviesul),
t

r,lu1:a tea, zg,arceNa mg,imfa:rea, osandireo, ,aqagul Ji
t

.iI§amai departs (Sflnru! Teofan ,Zlvora;hll).,

,i care ,esfet'ona"!' de Aorintil'?
RltSPWlS:'

182 tHtn;bca,e: Care' ,9m. este eorndus: de fl1tiune'
i i

(ii::)futrebare: Cum,s' ne "flnlm atunci caftd cine~tne' dUP4 sfat, i4,r noi treblde sit si'vd;"i • ,p'll>vi ~'a" mg.,dufle? ,ae Rispuns: Str!duie§te~lesl nu te dep\ar~.zi dl~eel

Semnul lndependenjei Imber-raJional,e este faptul lei' ratiunea este intotdeattmJa preme:rg!'roare dormtei,1 iar 121 omul plclto,s dorinja

care cautl, folos de' la tine'sub pretextnl c! ld~c.up. u c Dumnezeu: clci dragostea este mai blWll decS.. t 11\glc:i1Wlea (Cuvlosul Sim~onBvlavlosul). 187~ fnmdI4ft?: Cum sa~"l (;flnoaft€w pe om 'Ii duhullui?

conduce rapune,a I(Stintul'Jeofan ZlvorituJ) ..
183~ lntrebsrit,;' CaTte' arh:i'erre',i' Q Cuvt'osului' Semft'",

"s~",,-DoNeia
de St1.f1oo?

des",_'

Riis'p1llls~ Se §tie (I, printre proorodile Cuviosului Serafim S~ pastrat 0 prezlcere ttinui,ta
paM acum (ca sa.nu fie ispitl) despre caderea einului arhieresc, despre skidrea ravne';i lui pentru slava lui

duhovniceasca n cerceteaza m dub p€ om dU'pI, Sfanta ScriplruriL illuind seama daci\ sun! cuvintele lliui, pOrhivite: cu vola lui Dumnezeu, ~i d'wpl, aeeea trag condnzla Idles'pre el (Cuviosw Sera.tim de Suov)., c.~e! vrlljitori ,i vrll.ci?
Rlspun.s;:
188~,fnmbQre: Cum '"ftt t"fe1ati otlmenii Unii jndrlzoesc

Ras.puns,;

Oamenii

ptini

de

hlJelepciune'

Dumnezeu I(Mitropolitul Venlamln Fedcenkov), h.op1'
18401 Intfebarre': E:SR osRn.dit eel ce' ,,'riWltfte de ltl

ae

RlspUD_S; lCe~ Ice' prime"te
pedepsit ca ho~l.
8od9tre z;,l.ice?

de IDa hop este

sl, cheme in v'r~jilurille mor' numele Maicii 'D~ului ~i de Sfinp1lor ¥i fac semnul crucnl dar fretime' 91 fuglm de'

e'i I(SfhlruJ. Teofan Zlvoditul).,
189~ I:.trebare! Ce sil'tlcem. m,4ncareal'

18:5ji l.",tmbaf'e! ,Cum :tte,fmie Sd ce:reetil. tqte'le

,aDd ne ,i.Vellum cu

60

Ritspuns: D,acl,

Ii se mt!mpll

81 te

in,gveuiezi cu

minrcaI,e~ apuca-te de 0 munea fizidtl nu te intlnde

sl 'bec!lilci pentru a nu 'te inHna leu viSluri necurate,

®ntreba:ri?: Cum mltuie sa mU9ttitm?
Rispuns:: Prietenul care mustri in tainit (intre
l

patru ochi) este un doctor intelepit~ iar cell care' tr,atea.zl inaintea ochilor .m1td.tor oameni esse un
def~ima'kn~' (SEan-wI Isaac Sirul),

preJ;Uhn foarte mult, na atrege a'ten~,a de Ia drwnul
care dUC11! la eer ~

lliorl'-le dldlcesc, le d_ruta seu dorm ell! ele.. lndeletnicir-ea eu ele, rlpindu.-l,e 0 mare parte din ,timpul pe care Apostolul Pavel ne-a porundt sa..} petrecem in fapte bune §i de aceee rrebuie sa· l
e

Rkpuns: A,tra,cJi_a. omnlui faJa de piskl, Iciini, pls.iIi i se soc.ob~§·~~ acestuia plca:t", Unii, in orbirea

suntem ~gali s'it nie rugilm?l

191~ In~ebate.: ICe. tre'buie sd spuntm ca,~d

~faNta IC,artll

195~ l".urf,are,: ICum ,sa tiH,em; minte eete citi't;e fn
.

R~spli.ltbS,: Ca_nd cineva iti sp'une.: nRoa,ga-te

pen tru mine", atund 5! spul in mima ta: .'I."Dumnezeu sl ne. miluiasca I; ,
1

R!spuns:. Pentru a fixa tn memorie, a fine minte lucrurile folosltoere sufletului pe care Is-ai citit:,
impiii·rt'~e"re-l,e unui frate. insulte e,?
... 9~,~·:·. n meba re: I

.cund tr'€bu.ie siJ fim. in pelepp?

192'. lntreba~e.':caud trefm;i'e

,5. lim

u.eghiobi fi

Cum

~eb"ie.

sa

fnduram

--

R~s:Plll1S:' Dumnezeu voieste ca not sa fun ne ghi obi fa:~ de ,cel,eplmln.teJ:ti, iar ,fad de oole

cereiti

sa. fim :inte1epp CStlntu1Atanasie
l

eel Mare],

Raspum,: Teate insultele sale induri la mceput prin ·tI.oe-re apoi prin inusearea de sine, ffia:rR poi prin , rugaenmea pentru cei ce te-au insul tat

193~ l"treb ,;i.re: Be ceoine s; pov'esti'm ceea ce tim Quzit Iiam fJaz.u.t pe drum?

.19 7. In tre barf,: Ce ft;ebme sii Itlcem. pentm~ a do,bAndi vi:r,nf.teR, curitiei?
1
lJ

Raspuns

emu te intorei

de 'pe drum, acasa, sA

s~ le spill cel.odalp hicrurile nefolost toare ~,el care Ie-ai ·v,izu.t"sau le-ai auzi tl' pentru dt acest lucru dlbmeazl snflerelor (Cuviosul Benedict) .. 194't Intreb,ar£:' .r se so,c(rte,te atr,~cfia.fat' de' aDJ'male?1
,0 til fllui'

nu-ji dai drumul

Rlspuns: S~ nu ~ dezbraci plinl h. gO:~c~'W1e:, halnele sa. !\Copere trupul ,t~.u~li zmuajf §i noeptea ~i

nici mica! tu insup. sa nu~~ vezi golidunea trupeasca Dac! esti smltosJ nu te duce sa faci baie fir! s;1 ai nevoie, Nu~!;i ung.e trupul cu creme, nlci

pilea t

hainele eu parfumuri (Sfbtul Atanas~e eel Mare).
OSillHiiri'i?

@tnfnbi1lr,: C"m sj
63

IJiI!

,ilezb!irim de p'Mtui

r,ind.1.de~:tica pr,a.vi1~.sa. faci in, fiecam zl msear trei metanii p\an:iJ la, pamjnt pentru eel pIE! care. l-al osindi t ~ sit zicl ruga1.'ci nea; JllMintuje~te"ljDoamne, u p :mi~me,'te-m pe (rnunele)1 ~,i;pentru ruglciuniJe lni, mdlllie~tel..ml §i pe' mine, picl.tosinU~Y., ~j s.~ erezl cl Ida.civei face' a~al Dumnezeu te' va ajt1'hl s~ te llieped cu '~ottdde aceast'l'W!prindere pi1Jc~i'~oasl.

'Rlsptmi: Dad§ osinde~fi pe' cineva, atnnci si-'p,

'Rbpurrs: Iubirea de conducere este dorinp. purerWlcat ne1nfranatti de sta.piru~e ,ll 6~une·nllo[J' de stlpanue ,pe care oa..meniw. 0 cau.a fu,l ;:1 avea

aptitudini sufldente, Bx,l intenfia de a aduce folos, cit
numai un scop ne~tlbuU: acela de' a'''9i sa Dsface propria m.imd~deJ lavi ,d~~artitfi iubire de ci§Hg. Ei, s ,tindl deseori si aju. la putere prin vlderde, pdn ~etticuri cu ,3!IDutorul pl:ore(~'el din p,ark!a persoanelor ifIfluente. ~i prlin al~e rnijloace josnice ..

i,

c'hi'nurile vۤnice?' Raspuns: Nu trebuie sit ~gindim ci neaplr,at
v om. fi .osandi.~ ci tt,ebuie sl :nadljduim in. marea miios'tivim ill lui Dumnezeu, t-are'voje§'t'~ ell top sl se

.199,. ,Intre\ba re'!' Cfnn

tBfe COrrect,S"

cuger.'m fa

202 ..,'wm'bwre.: ,C,4'n;Q ~eb~ieae,finul si trel~C'iJ'

sub tic,ef' ddevaml?'
Rispuns: Crestinul trebuie lH, '[r-ea.'ci sub tloe:re adevarWl. inaintea oame-nilOf cue D pute~ din l~,utabe ~i du~mJnie; sl ~~runtrebuin~-e1de rlu,. ,AstfeL el trebui.e sA. "tlieac! sub tlce~tit~ adevsrul mE1intea. care' se bucura de nenorccirea altuta ,i, a, dusmanului dlzbunltor '_ sa. "tlieaca sub tAceTie lucrurlle de care ei s=ar putea fotosi in dauna aproapel ui, Crestinul

m&l'ruiascl (Staliehll,Arseme' Athonitul). ,
,

.

~~n ,""U!'JII',.

1 '~"t...., Hu

C'" '''''rtMi :e1V'",m~lWfi!ft:

.. -~,

hi!r....,~.:e: '_.. :ne' '!Bu:sfram fle' u_ t1"~ S.d: .__ .. _ _ . ,.._

Hoi illfi~ne?

instlgatornlui :rau intefl pona tr a, :purtat:Olul ui de' vle~Jti

Mustrarea de sine oonsti m ,3 ne mustra intotdeeure pentru toate, ill ne invinui pIE! noi intitle Lui,
§i
~,i,

RaspuJ1S: ICand da.forita m.usbrarii de sine cidep in mb'istare, Rasa p, mustrarea de' sine ~i gandi~ -va lEI milostivirea lliUJi Damnezeu fa~ de piclt~U _ care se caiesc, ~d multu.mj~~E lui Dumnezeu pen-tnt mila r~
~ I

pacea sufleteasca.. Reaua voin~a sau ura fa~ de celalal t provln din ta.ptum cl omul nu sem.ustt,l pe
- , - ,t. ~,.t. 21fIi., Jnttevau':
.,'

iibiv!€'it>e pe om de (lbi~e]ul osA.ndirii ~i n mtm9~e

a

BU

da vina pe ,ceila]lp. Mustraeea de sine

n

poate f~ foarte important. 'In genreraLnu trebuie ca prin vorbele 'Sale sl supuna pdmejdiet bmlur,]]le, nimartui, Cwe~tinu]l trebuie ,s5. pistrez!' taina tncred m,at I lui de aproapele,
203" Intrlt!b~r!t::. Caad )I' ,,~ :., t~€'t.ri€ al~eVtim,~,~.
.=.

trebuie sa. t"reaca, sub tJcere ade'v,lrul ~iinamte,a_ celor necitiJbzui tL, care SlU1t '@'a'm, uimbi teze orkirui om sl ~ 0 ~ Il9 care n intahlE~s[ adevand ce lit s-a spus ~mcare'

'NU

treb.uie ,si

trecem

,~Ih

C"

,',Ie' ..' w;u -lt61t1 IKi VOHaucere,{ ? este b ~ ~'....
,.,J

R~spun5:: Crle~tirtu]l mi trebuie s.~ escunda adevarw, inaintea judecatorilor maw.tea :parinp]or
J'

64

6.5

care se m,grije&e de bldreptarea. eopiilor lor, mam.te'll preotului la spovedarde, inaintea prierenullui care' n destiinuie: suOemJ. sau ~i asa mal departe. 'Cl,e~tinu~ nu trebWI€! sit tr€a,c;i,sub tlceI"e faptul cl bolnavul se a:fll in ptrimej,d~e' de moarte §i a:~i trebuie sl.~l pn~gitea8ci prill spovedanle ~i, stania. impa;rtl~anie

pentru ve~!e'.

.. @.IUtl'eJMn:!
d'Um'ReZf!;JaSC'Q

relu-l

Estj!· ,~r:at s~
ee

,dom,te sa: Cit-e,lISm?

11111

lim

1I

carte

Rlrspf[ttl_B,:

Ierne plstreaz:3 vreun

dar al 1ui

Dumnezeu numai pentru pn,}pf"ia. deBf~tare §~nu face bine ~elad.alp-Jacela va :fi. osindit ca eel ce ,8. ascuns 'ralant1iffi (Sfinml Va.!5j]e' eel Mare)~

,2o.s~Intre&are,:

Cum

fmpr.i,tiere dintim,~l ru&iduHii?

sa ne' lup,tflm

til

state,a de.
fuge :kt.

Ras,ptl.t'm: In timplli rupcitmii¥ gandui

alte IU,CfUr.i. Trebnie sl depui eforturi pennu pistrarea a;:tenpei.. Imediat C~ gand,ui. fuge, lnwa:rce,-l;, ,mge iar,l~i, iad1.~,i inb}aroe-l; ,~i ata ,ete fiecare da'ta. 'Dar de fID.ecaJ'e a ta,i ceea ce vei iei1], 'tn d timpul deplrtMti g,ilnd.ul.ui ~i! prin urmare, fitra aJEll'pe ,]1 simtire, sa cite§ti din, nou ca sa nu uiti;. ,~i ",,·II!..'~;ar- ail""illi: ,~(lu_ - -c: ul ~'u ar fusi •d-e ...'!I!v.:,:r~ 'v. -;'H~ un o~nd' ori Jlt ..... !!l.!IJ!, .,_. d-' 'O~ - _- ; smgur loc, sA C'i.re~.ti de ci teva ori prn~ cind. V e1.
l

Rispuns: Spiritul de economie oons~ fu ,8 nu face fali SOlCoteWa. eheltuieli nemasura te ~i. nefolositoere §.i I. nu fi z,girci[ ,fa'ti de lucrurile trebuinciease,

,26S..I"tre:blln: Cand' trebuie si file' fumstiHJ,? 'Rispr~i: Momentum pam.vit, pentru a ne inhista este _..m cazul in care De etim pentru pl.care:, deoarece intr!lsw~a pen.tru nitnic ruimeva. fill. este de ,£()~05deci.t
-

-

'-',111;,.0.

U.

~~,.::

~ ~ , c:

\...1I;iI.·IL!I;; -Ii'

Q

U.l

-_

! --

numai pentruacest

Iucru,

1

lllJelege ,~i vei simp. cele ci~Ue. ,A~a trebuie

proeedezi atunci c~nd gand.,td fuge ~i se i'mlP:r~,Hel (Slhl,h1I Teofan Zlvor,§ tul), gr~~itn,~ieo1t~t'i'lfttatncql£! s'41;,c~Jnl~strc?

sa

.

~

Inteebare: Es,te un luau bun

imp(ftmlut?

sa

dim ro

Q Ifltreban; Cum "it

iiI! prrrUim ahmd

cind

dl en tmprumut, intruca,t este 2tCllZa:t de neiublre de oamerti, Totusl, §i m ntila le&te nevoie de la.pones

Rispuns: De.sigur~cici a da ell lmprumut esee al dollea lei de' dlmKe."" Este supus ped.epsci eel ce nu

61

dupa cum. SpWle pfoverbw popular;
da 'be~vanului pe datorie.

§tii

tilcul ~ nu-i ble!JUmRl

"supra ~,e'l"iee tt4ieJ rei ;M: DU1DJle,zeu?

W l",trelfflRl: Are vreo inflttmt'

RispW\S,: Cu ,cl,tl a_·tenpe trebuie sa rostim euvintele despre Dumnezeu, CD ,cati smerenie ~i prudenJl, astfel inca:t sa nu-L mlniem pe i?~zeu-

CuvintW impreunA, cu tat iii :~i co Sfantul Dub!

Raspuns; Sunt convins eMeel ce are de gind sl·-i. blesteme .pe' eel ce uliesc virtues nu PO! tel rosti nici un cuvant supara tor ~i potrivnic, caci blestemul se ·tr,ansior.mit 'in blnecuvantare. ,Asadar, prin aceas ta se in~lege' ·ca pe cei oe bji1es£ vim'tuos nu n pot atinge vorb ele rele (Sfa~ntuJ IGrigorie de Nissa),

(Sf,mtul loan die Kronstadt).
21.4,. Inm:bare:.· Cau ,este d'iferenta tJinue. omul'

dHho-vnl'cesc ,i eel trup,esf.?'
Rispuns: Omul duhovnicesc se adanoe~~ cu mimea P leu inima in Damnezeu, tal' eel ·trupesc ~in lumea adul terl §i pitca·~oasa. I(SfAl1tul 10m de

'.tubart: neicre4fHClos:ul desn"e,
GJ}.
r

~iBe. poate cud~n:t.?
§

1Jor5i

en

Kronstadt). .2~1"5 ..fntreib4fle:.' ICe ,este mfe'~e,duuea:?
Este cum.p!.tarea In. iucruril~ reHgtoase,. virtutea cu mlsur!, eceee de a face totuill potrivU puterilor noastre, ilTrpfejiurlrUor de timp ~~]l

Raspuns: ell necredindosul poate vorbi fara pdmejdie eel care' cunoaste temeink credinja, in caz eontrar, necredinciosul poate vltlma sufl.e~ celui ce
vOJrbe§te co
. • aib.· ..•.

RaEpUllS:

et

spa:ti~ ostenelllorprecedente.

'C" •."

,,1.·

cu:vlntek, laurman o',ase?

ntr-tbare: . Se ,cuvine

sa

·transmi·fem

~ Intrefhve: Cmn acfiom!lIza .supra om.lui vrajmafj', eel:netrupe"ti'?
Rhpuns:: Vr!jma,ii cei neb:upe~ti :Ie iIt&ufUi oamenilor, m. Hmpul rU,gAciunii Iiin afara ruglciunii, gAnd uri ticaIioase vic~ene~i h'LHi:toare,.le tnclina sp.re lene sufletul §i. trupul, le ad.uc somnul §i. cascaml, ~i " d 19enp. "-...~ · determina sa fie me u 1 ..ell :U:UJpuJ,.~ prm §ed~ In r ere momentul ne.potrivfut~prin rezemarea de perete, sa.u printr-un alt locrru,. E~~e insttfll oamenilor scirba ~i dezgusM fa'". de top ceila1ti sau ad uc asupra lor teama de oameni salJ alteeva necurat {Sfintul oan de 'Kronstad t).
l
.A

R~puns: Este' mai bme sl nu transmitem cuvtntele de dojatn3 trimlse prin noDide cineva, ci sa le trecem sub tl~ere sau sa le transmitem, chiar dacl in chip falEb· ca :pe ~te cuvinte de dragoste §i bunlvom'~!j Ii a'tunci duhul nostru va Ii lini~tit..-' a Iar

·transrmte cuvintele dusmanoase, de UI~ este un lucrufoarte rlu~ Trebuie sa av@m rabdarea cre~tin! ~j_
inte1epciUlllea ~erpilor (Sfintulloan de Kronstadt),

Dumaezeu

~

lutreh IIre: Cum
Cd

sa

vl'Jrbim ne fit. "pre mafttuire.?

III

despre

217~Inmbare:' D,e' utuJe vine lmea. ~a~,iJcitme?
·69

RIspuns: Lenea la mgaci.lJ.M'le' ~ tn. general, tn slujkea. fa" de Dumnezeu §i de aproapele vine din pantecele omului care este hrMit mtdt in fiecare xi (SfintuID.loan de' Kronstadt ),.
218~Intre'b'tlre: Care este ce'Q 'mai fRedta ,'"emrr

Gomora) a fost p'FeflcutA in stilp de sare (d" Gen 191 26) De aici putDem 'intelege cum este aoest pleat.

221.1n.tre&.are: CQre mlnb.a ifi va lua t.: si'ne bogipa fn vla," de di'l~olode mMm4tJt?'
sale cand. va mnri eel care le-a impl_rtU (leior ce au avut. nevoie de ele (Sflntul Grigorie' Dlalogul),
RlsptMS,:

I~i lua cu sine bunurile va
fC·'

de pe ,,'m"int?

Rispuns.:; Nu. existl lucrare Mrui inal~, pe plmant ca s~.varfir,ea titurgbie.i ~i imparta~hiea
o~eni~()r leu Sfin~!e~.@' aine ale Trupului §-i S~n__gel ' ui .!uj Hristos (Sfantul Moande Kr,oostad:t).
~
!p.M-,

.

cill~ e s"n~::~~t\:.
·f.. hnLd\

e ~nW

"'nLriU'd

l

·" " .. ,

(~J.!:

I~I~

.8 ~~Mfi,.i

cAnld
c. .

Rits.puns: CAnd. auzi

0

laudala mesa.

ta, sl..p ·

Inf:refMTe: D,I! ,ce liB trefmie si
.. '•• "

Nt! BRim ell

,i,"jat~ -.If

lal~)CU"

aducl aminte de defectele ·rale(Mltropolihll Pilaret am Moseoveil .
223.. ~ntre\batie:'Cum ii privi.

....H ~Ibr-.. .
in

Raspuns: erne dintre orbodoq,ill nu ar dori s~ S~' uneasea cu ,car~olicj sau cu In~Ian:n ~i sll fie' cu ei una
..lS'~US."0 r

infranarea. de' II

mancat" ce Be' fllce in vizol
Rispuns:

fu:htmf'?'

smgura

,.

)(

'D •

u'lS'e'IU:a-J' 0

.:X.

sm,gura comanitate

de credineiosil Dar dne dintre acesti memhri ai bisericilor pomenite, mai ales. dintre mtiq;tatl torn lor - Clvese nUIllJes.c papi, cardinali, arhiepiscopi §,i episooplji - es~ de' ,acQ,ni.sl se lepede de' r~:mcili1e lot? Nimeni, Iar noi nu putem s~. lim de acord cn inv,lt!hlra lor leretica fm-i sfi facem rlu mmtuir"j noastre s~~te~ti, Inoercap s~ vi uniJi. 'Vep putea, care, 1$1 um~ ceea ce nu Be poa te uni minciuna co ad,ev,iiml? (Sfintul 10m de Kronstad t)m
=

infrAnarea de la mi-ncaLliece are loc in vazul tutnror 0 ull~te,Domnul (:SBntul Vasie eel
Mare).

cOll~!:;f:::::~:~tJ;~He
Rispuns:

,if ne mgifm FlIJlirU

Rugap-va ~ipentru autorltl~, chiar ~,i

22'linm'bare: .Este 'm_tie' pifcatu'l omoz;i,ta tii.?
R_lspuns: P,lca.tum curl.ozitafU. nu pare' a fi marie, dar, pentru el, s~a lui Lot (pentru 0 singur! privire
curioasl clue ora~ele natale, carle ardeau, Sodoma =1t

pentru eel care vA prigonesc ~i v~ urasc, §i pentru vr~jmarJii Crudl ca rodul credm:f1ei voastre 81 fie clar pentru top.; iar voi ~ivil sl fi·p dleslvir-§iti (SBn.tu1 'Muoenic :Policarp al Smimei),
§Utfebm-e: Prin ce se fntire§lU cretlinta?

~

:Raspuns: Credinta se mtar€~te prin viafa cucernica, iar da torita Kpsem de' evlliavie, se pierde,

10

de fl

~,!;':~~vi~,;:~::~:,::~:::::;tered
'R!splmS:' Eptruscopilor nu Ie teste data rucidec.um

to'l'ti

M.1d[ejdea. in Dumnezeu

(Sfin.ttd Teofan

'7x l-&t

v'ora""J;1j,U. . ~ ," " .L.".. !II)'

puterea

del a mcilca

'V'OOO

prav.illl cl nnmai de a

respeeta cele hotara,te §i de ,8 se poe de cele dinainte ,(Sfantul Vasile. eelMare, ScriSO!'M'2i 24)"
crefti~nii~fn0,a_nti',?
, 22:7~Inm'bare:. Ce st1lQ,rt4 ti df.t-eal'ta

tn vii'to,' pe

2'30"lntreb,.r~: ICum tre&uie [sa impl,I'itH:m v9i' •. autoritiipl[or'? Rupuns:; Eu citeSi: taate poruneile maies;tlpi voastre, dar Ie nnptin_esc numai pel acelea, care nu imi (ol1Sb:3ng con§tiin~a.In rreburile _medintei; ,in IC~Z
contrar, sunt ga'~a $,1 mdur toa'te chlnurile dar de Hristos nu rna las (BfantU~Mucenic Pavel).

Ri:spuns: Cre§fuili nu eunosc crei finismul

pentru

at~npe' risC1lll1pMar,il. omenirii de (ilT€ Dumnezeu eel intrupat ~~, bart j oc i§.~, de afeas,ti maJlt21, lucrare a lui Dumnezeu, pentru (,I n.u poart! de' grijl ~i nu 8e gandesc la mantuirea lor. Nesocodnd darurile mad ale lui Dumnezeu, el Be lasa ru totul 'in voia ,de~eltacimili, care' teste in~ellclune, Mal bme, va fi pentru mchinlt.orii la idoli ~i pentru mahomedani in ziua judeca pi lui Dumnezeu dlec.it pentru acestl crestini (Sfintul woo de Zadonsk],
§it. in general,
0

ca nu

il swdiaza.:: nu chesc, nu pun intTebiri
nu acorda nid

@ntrebue:
sta tornicie,

II! ceconsta'P"terea I"ptei Im.e?
faptei buns oons~1 in [da,crl,reQud

Rispuns:: Puterea

refu::iJ sa fit tZs'culte spovtil«ni"1

232 ..J,d:r-ebare: Cum

sa He purta.

Rlspuns:: D3J.dl duhovnieul vostru refuza sa asculte spovedania voastra, pute~ merge lao altul
(S6n.tul Teofan Zlvori.b:d), 233.. lntubaf-e: CaRd se ·transforma ~gicj:une'(t In p.licat'? Raspuns Rug!ciunea. se UansformJ in pleat

Intre,bare[: Putem de tata ,ell cei,la.lp?
22S·F.

tlc'tJrdtl P'f,de.PSf! trope-In

Raspun__s:Pedeapsa trupe,a.sci. n u trebuie
Ioc de fa~~ell ceilalji, est1€'0 reguU\ ab oluta,
[seop' [inml

sa aibi.

atunci ci_nd eamenll se roaga pentru ceea ce interziee
Domnul, Cbuia I se roag~t 'De' exemplu: pentru a se Iazbun~ pentru mnartea vrl~ma~111ui,pentru prea muite haine, pentru bO,gi'~e~,iaJ§amai departe,

229'~ Intrebafe:' Putem ,astra bani pentnl un

Raspuns:: A. p~s[tra.bani pentr ] 1I n scop bun nu. ' este iubire de' ~gmt. Dar dup~ ace n~ cdnd lucrul va fi impllinit" pop 51 nu mai ceo ;ofnhn~U, r"unandu~ti
72

~ I",trebmre': pft" ce iu1e1epciu:ne' d suflem lui?

Se'

tl8baHdefte smerits

Raspuns: Ptin fapmlli ci te ginde§H. numai 10 relele pacataeie tale~

,it

73

2l5,~ lntr-efNttte':Cum
pre'o.tullitu:rghi~f ,eafa slvir§e§o

Sd!D,ar,StlsM ,Sii, fif; ,pltlooi1lui Dl4'mnezeJ1 l'
6Jf

trrb"d~e

Rlsptms,: Evlavia f.lra s:uficienta
Dumnueu este
0 eorabie fll,1 cinnl

'CWlOI$teI,e

a lui

§i ciirmaci.

Rispums:: Cand sAvar,efti liturghUle,.. dac! le
socodndu-te nevrednic, feu smeriti m~Iepc-iunel atnnd Ide vor fi 'pille ute majntea ~ui. Dumnezeu (A vva baia,)., de toti? RhptlllS:: fuseanml sl nu acorzi atentie ' p!catelor celorlal p,,. cllntotdeauna numai alor tale,
0S
-

2,41~ In'~e'ba'-l:' ,Ne putem ~f"

In ,Rzen,ta

tine ui~n

.S

,""I

Infrebart: Ce t.SBI1l'Jm4 sif te 9€1co~fi

pi!

Rlspil1DS:: Ruga~-vll on cu trnpul, ori feu duhul ''''m-tlami:i..,,.'·' (!"m·-n::Ii;<7.Di -'h:!Il v .•• . -~ nu· n P .L-~~nl- oamenilor chiar u. ,!i.."-A dorm da ....X I _._I_OJ.
I 1t2_IW\...y",

odmeni'lot?'

IU.!LlU

CStareJ1l1Adrian Iugski),

.

242., Intteb€l:re: Cle' S4 lRcem, latunei' ~alld eei ce lacuiesc feu uo~·De i1Jtet,zic s. ,citi'm cii'1.1isfi'.te?

~nttebtm:
§i d~sfa.t! trupul. 23S~'ntre&ar-e,:

CUll! sii recunoa,hlm pikatul?

Rlspuns:: 'Este pleat tot ceea at!suplri ICO,n:e.tiinp

Rlspoos: SAva_1i§e~re indeletniclrea cea pmcum lui Dumnezeu sa '~ seama de' inlerdicpa pus' de' cei
de' nimic ci numai Iugski) "
~JJfrefjlm:

eel lliocuiesc cu tine On afara de timpul nop~. cand, trebuie sit dormi); nu trebrue sa 'Jll cont de nimenisi

Cat de importaxt. este

vim:fe;a

sa

0

s11.va.r§e§,til (Sbwe}ul Adrian

Raspuns: Ascultarea es,w 8,ti t de mal'S meat m moaahtsm ea. are priorlta®e nu numai fata, de rucodelie, citire, taoere lli:im$'be:, chiar ,fa'J4 de toa,te dar
l

dsculbJrii?

Cum s. fugim.1e slam dqma?

virtutile,
I

23'9'"fl~eba,-e: Cum, sil. p"vim discu.pi'le lun,;? t

Rlspuns:: Sl nu ,asctilji de' pareIi1e ~j[ de ganduri1e Wei, ci sl fad totul cu binecuvintare, 1\U dupa 'vola ta, ca sA evi~i slavade,mi prin care pop, pierde tot.
2:44,. lntreb,an: Ce ttJcem dacu tn 't;ri'mpul m.gici'U1I1Jo, citi'ti' ne qare un~\f)ri ,d:orinta: de a He

Rls,puns: Cuviesului Arsenie nu II plaeea ca eel
timp, El spunea~la mcepuml discupei it. pnvesc pe' om lea pe un inger liar Ia stir§it ((and zaboveste) ,ea pe: un ispintor.

6'

pe care ii primes uneod sl dtminl, la el plea mult

ruga, tn ,h~p lde'ose&i'fl

241. ,1niN-bare: Este' d:e aju_ns p'eRfm mau,tuJr:e
nlJ1Hai evlavia? .

Rispuns: tn, cazul in care cltefti 0 mgJd.une ii dore~ti sl 'te rogji en duhnl in chip deosebit M!ntuj'~Ofului ssu Maiciii DODU1ulw, 'h'eibme' sl '~e

opre§o ne,gre§it la ,aceasti dorint!
75

Ii :81, urmezi indenmu], duhulnl, ~,i ia~ade loe: dam, dorind sa '[e

74

desfep cu ruglciunea titre dulcele Usus, in arc:ela~i
timp _mcfpil sl Icite~,ti un alt canon, dupi pravila

Rispuns:: Nu ,tr-ebuie sl ne hllbuTim §i sl ne
s.up!r'lm- deloc dJICI, sfaturile noastre bone nu. sunt

hotlri ti, prin acest 1ucru P O'~ pierde tot
CDlff~ti;l. tel,?
!J,' I

8;sc.ultate: clci niei :ru)!ilOU rl,ascWlt~'m pe Domnul

,]l Bl

... @ !ntrebare:

Il'Jm~HlI

este ilTq1t gfll.'

nu ne pedepseste. (~.;" 'etrefMre: II '"tem da ill vilell" pe eel
He flsiiiiitor?

acest gmas esre drept, g;ebmle' s!,-l venficam cu
""".... C- ...-Jl..,~'fI ,1 '. n..," .......... UVanllllJJl. UI vwllli~zeu.

. R1spuns:' Neap'irat trebuie sl aseultam glasul can, ~,ei: prin acest glas deseori ne vorbe§.te in1geniJl nostru pllZib)r'., lbtu§iJ Cal s! vedem da,ei

'Rispuns~ Nu trebule sa dam mvileag nedreptatsa acpunilor reIor rteascultator" :fji nu trebuie sa-l mustram, clci. alHel provocam numai

pirta,;' l'ac4tu,iui?

l'6~ tntreb,are: Cum sll ajuflgem sil nu mai jim

.

rau, certuri :~i supbiri,;' m, acest cal este mai bine sa ne rugam ca irts~jl Domnul sl-i mustre, iar pe not sl ne .repm Ide la cealalta cadere ~,die'lat osbru.lie; eel ce
()slnde~ te' va fi la rindullui osandit Idle Dumnezeu,

mai fie plrta~ pacatului §i sl-Ji sehanbe viaja sal ~zblvi1ndu_'se de b oala ,pacatuluA· acela trebuie sa ia leacuri amare,
ftU

Raspims; Cine voie~te' ,sd

,2'50,

lntr-e&are:

PORte

fi

drllgosiea

,dUbO{J"icfUIS'cll ,grf,.~iti?

suf1ehtlui, adlca trebuie sl indure cu -ulJ;Umire fajl de Dumnezeu prigoanele ~i

care

cma..esc bolile

Rl$puns: Sl 'V'erifici cu strictefe orice Eel de dr,agoste (.§ripe cea d uhovniceasca], pe care 10 ai hl.il

necazurile ca pe IIj$N!' ierburi vindecatoare (SfAnruJ. Simeon Noul -Ieolog).

de' cineva Dragostea

ontond ne-in ten,..---ti,(Jftat?
-

247. In'treb'a~': Ce tnbuie

sa

c,r.:edem de,sp:re'

Rlspuns: Uci,ga,ul care a omorit fara vole nu poate n socotlt nevinovat dadi nu a folosit ,mi~loaOOe cuvenite de preceupe ,iJ in rice caz; este supus canonul ui biserlcesc.

!co.recN.nu 'rr-eibme sl. agite siUlg,eie:omnlui ci, dimpotrivlJ.' sa lini§.teasca §i 51 ma1te sufletul, trezlnd in el tnal~ sentiments duhovtUoe,ti;, §.L se ,manifestii prin luaUi t,'bdarea, lepldaliea de, sine, iar nu prin mingiieli ~i slrutiri, ,_

,it

acestea nu ar

£aCE' dfC:i'~

sl, m~:oseascl dragostea

duhovnlceasca,

~i tn scurt timp 1~' 'WactH pe' Inger leu un demon

sia 0 lipseasca de lumina, ei ,cereasc!

l"tre&m-e: ,M4 supar pndru mf:ie III SIUJt asc'IJta:te'. ICe sii lac?'
76

.~

ca

sfaturile

(.adj~ dragostea duhovniceasca s-ar transforma tn dragoste trupeasca) (Arhiepisoopul Ghe.ras_Un al Astrahannlui).

11

atunc;' ,«ud nu simfim nimic?'

25'1~,lnmebar;e:

cUm

este mai l&me si "',e 11I:g'm

Rlspu.ns.: Atunci cand nu sim~ nimic, este mai bine sa nel rugbn ell ruglc'·,uni scurte,

S,fintWl, loan de I<ronstadlt a luat ca rasp'tm,S, lUbl ia, deschisa la capUolul1.a al pr~or-ccull '" Isaia, unde se vorbeste despre d:obora're;il h.lc.eatMului, ,8, primuhii inger din oar pentru
msndne,
,8

Rlspuns:

@) lntrebMe: Ce eete cildere4 duhoomceQ$clf?

dtit

- RiSipuns: Nu trebuie 81 avem ata§amentul mimli £21~ de oamenii CIl'Jf: ne plac, 'Desiltarea

sufletul ui ell a,tracpi pacltoase este d~ia cadere duhovniceasca ~. are nevoie de poclinJi cu lacrlmi (Alhiep~sropulIGherasUn al Ag·ttahanuh.n) ..
,2531 Iftt~bQre: ednd' sunt pJ'scute Ilui DufmJ~e'zeu in dele.tnid,'rlJe' eN cele vreml£l,d,ce?

cuvintar-e a pfoorocului §,l mil minnnez cit de usor es~e sl cazi din inIlJimea dluhovniceasc~ panJ. in. :iadul eel mad dedesubt ~/' lei.find aeest lucru, m! retesc:de ing$mfare~/. Si} intr-adlevlri pagj.na aceasta a BibUe1l itlj e~a. eX.meD\ de' UZ2l.ti datoritl citiIii ei
dese ..

,i

a spUS: .'j!Deseor,"i cites.: ,ac.eas,tl

256., tutreb'are: C'ud esIe "p,sit4 de v'luJoan s-poiJ1,dAUitt indiutea pt:eondu.i?'

RJ_spuns::Noi verdm ilia spove arne cu inteDp~,
'0

p~kute, 1m Dumnezeu §i n pfle,giUesc [Uaat:()rlului rls~pla~1cetieasc~§i v~nicl, atund cindl sunt sivir~ite cu scopul de a-M face' pe plac lui Dumnezeu, ell seopul sIUrjirii fat! de aproapele pentru. Dumnezeu, pentru dragostea cea mntl ~i
minunate,

Raspuns: lndeletnicirlle

i

leu

cele vremelnice sunt

pentru

folosul

ob,tesc

(Sfantul

Ignatie

8'riancianinov]!.

~ l"trebare:',De c:e'tJnume webuie eel mai mult silne.lmm?
Raspuns: ICe I. mai muJt trebuie s~ te .ferlffti sl smm.'ie~ij pe dneva, Cat sl nu fn sees din Impldipa, Cerurilor hnpreunl leu cei ce au produs sminteli (Sfin tuJ. Efrem Siru1).

de a ,dobandi lertarea plcate~oI de la Domnul Dumnezeu prin duhovmc. A§adar, 81 §!tU. d1 spovedarda ta Ie.S'~ sea.cl, fldt valeare, nula ~ichiar s.uplrltoare pentru DnmnuJ abmci Icmd mergi la spove.dM'li€flrl met 0 piegJme, fara s!~~ cercetezi GOnf'ffin$a1 cind iJi ascunzi pic atele de rusine sau din altA. pli,cin~ ,i cand be spovede~,ti fara clin,l ,§i zdrobire de mirnt de' .form.l, cu r,lceaHl, mecamc, ,ftjri. sa, aj ,mt-e'D.pa ferma de a te indrepta pe viitof (,Arhiepisoopul Arsenie Ciudov). .,t:::1..: I-Mb"",:ti.~-A'" t"'H'! 'Sa fi· atenti la ciniwil'te ~iI ~
M l

~

_ [I

. iI!"LJ

[.I1R\,-

~!P.

C···.

Q

,.

u,olastr-e?

@'.·trebau:

C!um sa 'He ferim de ing8wfare?
78

Rispuns: Sfantul Ioan de Kronstadt er a ~te~t la inima sa. Nu prhnea nimk r!u ,~i nu nomai cl nu primea, dar n~moemt se ely. pentru ~gre§elil~sale §it i se tt,in,glea inima P entru nedeslvam:§irea. sa. Pentru 0
7'9
.-, ~

. '" 1.::iL. ~., '" "i.~·m....,. asemenea spov1edarne .W~er,a.,:m neince t.f1i! D .a.1Ilei;ll.,·OnmIWn. .~invese,lea .. inima ~ parLn~e~eloon smlFa. ,ei it ,SW1t ilerm'~ ·loa·te, gre~mUel luau pentru ,ca:re' .Ii ~1 multumea Domnului, 25'S'I' .tn·tr~b~ft: CtiHd l
~~,n~I'''HoI';'
lI!:'~fl'flilll

ceie din ;exterior?'
'D',ii(~p·III"lt'II1Il'!·· ~QI. '.I~w;,

2Q'~ ,':ntteb'd1e': CBm
li"Io., ..

,5' ne FUna. fa,. ie toam
~l'!;,~'!Hl~'V''!!!'

S, so.ctlrte§:te' oml'lui pac.'t

Toate le din ,o'Y1il....,':i'"jtiiii"Mll", .....•. 'U',"IL'.c u.~ bnbrlclmintea" :mobiJa ,~, sunil n~enmate'
","''!;

=

1!..1!1.- ~I~

hrana .. ...

ont daca acesta nu are' ,a"tracpe

'L.J!

~~

Ho~llI

- ~,.,

Teofan ZI.v1i)rahll)..
~N.b';ef14Te,:.e'
~" L

f:a:ti
~l".

pentru

de ele (S.farrhil
~ Ii

fau semnul crucii atunci cind deresc sl ne a·tragi in vicle~ug,In minciunit· 'in escrocherie §t ~n.al te fapte neeurate, ei 'i§i. a,tra_gasupra lor ossnda,

. Raspum::

Erlstl

oameni care folosesc

D

ge,I'on'el, invi'i'e

,,~utm' ,!_,trd eli :fie

t,e Unl1 crelliinCJO:~i

Ii

iii

I'ueeln des Is

au. uneen

Iii

"not?
Rlspuns:: Acest lucru S'e mt:iotpM pentru cl ne oprim mu1.t, deseori £lrl sl ne dim seama, numai la personahtatea :pls,toruJ ui, chlpal lui este tot timpul

Pentru ee' S:PUHf A:p.o,stollul .P:ave," dee~ctu: "Jar' se bll'bl1ciHevA l'a iocuri:l' IfU ta CUHU6id: da€:lt 1f1l ,... ltlptdf ilu,a' legjle iOmlljJJ~/(11 {'~lHtnibam':

ca"d

T,'".

J.

'M. "'-,5)'1'
.,
c: ~

mamte,a, JrI.OaStrl, inima noas.trl.

,este

pool

de

Rhpoos:: Trebuie sii ne nevoim cu Ichibzui.n,.a

duhovruceasca deeareee fi_rlt aeeaste nevoin~cle fot
J,

fi sl:v,ar~i,tein zadar,

260'1' 'Hm:b:tU~e': Be mvme' Cd ,noml ,bltitran:e'te) ,si ,serefragl. de' ,I.. slujir,e?

(la

Mimtuibltul nostsu, Iima.l\IS oarecum Ia 0 parte, em locmai atunel se dezvolltl printre plstori.p ,g,elnzia, mvi.dJia riv,alim~eal'ostmtatm~ Atunci es:te posibil ,ID. lumitoruJ fenomen, A, mnrit p\istorul iubit §i ne mchipuim ,ei tntul este pierdut, Dsr unde este Hristos? A fast Bl la 'tine'?' Din 'piJ:ate." nu, Daca ar 6
l

shn~l:minte pentru el, ca pentru un 0D\r lar Hrlstos,

lRkpuns:: Sfinhd, Teofan Zlv'or,ltWl nu a sfatllit
preotij si se NtIagi de' la s luiir e. 'TP,all~cand nu tel VI, deshama Domnul ,ll spus 'el-} trage m_ainb.~'u.

Iost,

RU,

al fi

ajVU'~'

asemenea Up~,l de' cm3ij ~

dezamlgite

t(Arhiepn;oopw Arseni@ Ciudov),

viue

GiiJ tll,mba,,!! 51! cuvint'! ,i-l alrmgim
d;u"a sf-at?

='

pe

cei ce

'tndaton\ri ?

264]'t l'lttr~fJare,: Cu.

sa

tfeos,e&-i'm ,smereni'Q de

RispWlS: Pe eel ce vine' dupl slat, nu-I alunga, dar' nld tu s! nu te crezi groza,v (Sfan-rul Teofan
ZI.vo:rs'tuI)I,.

80

ales oamenli (aror,a le este dati puterea p CilrmllUea, ,asupta celorlal p:~ clnd ,si,""'§i manifeste smerenia ~,i IcAnd sa ... ~mdep;IDineasci da:mria., De exemplu, tu, ttl ~ preot, In memu), casnic pop refuza si 'P Sf!' ,fa~1 :81

RaspuriS: Trebuie sl deosebmn. smerenia de diaooDde§& o'bli,ga,pii; acest lucru tre1buie si 'ill 'itie msi

lb ., b· . .' ".. ;is~nce~ti/' can dl este o.rinduit ~I pdme~ti servidi l(tin partea IcelorlalpT nu ai dreptul sale refuzi, ,atr~b1ilJindl ooeste servieii nu '~e personal, ci [,.,ui tau., E,ti mv1ta'tor: I~,,§c:oai~, m:va'ti,-l. pe oeiilalJ:t iar in. afara 1nda.'OOrirUor tale' de'
ji", ...::_

· .,. d servicn, .• ar m

UJ.UPIW,

...,

~".,1'

SlUJei

1

I

mVa~1tlri-'

fli ca

UJ\tU

care asculti
vreun

~j

inv,ati de Ia
can'

0.eilalJi ~i tot, ,a~a I(MhlepisoDpul Arsenie Ciudov),
d.pi p.nfem, lifJa dacil duho'Vnicul. nlt'!,es·te' de ftJ,los l'
~I

In b"t'ba1'-l:' Exi'9fti

8:fmH

Raspuns: Odatl, - a spus a,hlepiscopul Arsenie - s-oa apropiat de' mine 0 femeie qi a. inee-put ,s~mj spuna c~,no. i se llingld'Uie~sl se apropie des, de Sfinta ~mp;irtliame ,1, printre alt., la mh"€'b2l1'ea mea daca i~ispovedeste des plca·tele, ei "i dae. leal ca feme'ie [cu
impmtlieasci des, mi-a taspuns cl, nu IJ}e plca,te. bur ~1dtl femeie cerea impi_It!§anje deas N in timp tOe duhnea a tu tun, Mare esre Sf:an'bt 1mP\art~MUe §i potrivit m~!le~l,fiei le8~ nevoie §,j de plfegime mare, Idle vrednlcie mare' pentru primirea lei.~J,Cici este f'oc .,~p~' cei nevrednici Ii arde'" (ArThThi1epboop!ru Arsenie
Ciudov), 268,. necura pal

ei femeiasc I)", esse vrednica

sa

se

ce duhovnkul san starejul '~ hrihlcli,tel' ip. pot apbea sentimente re~efaP_ de el: bmuiaJ~ osmdireJ' invidiie, fi os,tiUtare. Nu te ]Isa, san de staret, 021.0(::1 ti-a 8pUU t Vl}eUD sentiment mula,fA de duhovnic, sA im rei,duhovnkul m'p esee de fiOlkJS~ dar Vl~lma~wsi-apus,
te
1" j

Rlspuns:

to "~P

toruli} tn v'ma, acestor sentimente, ch ~.uptacu ele §i n u
dep .,~_rta,1 de duhovnic

m gindl sl te mstIaJineze,j' sit te indep lrre'lle
1

de el, Este pos;IDbiH CI starefid sit dlobQ<Me in '[joe sentimentul mindriei san vreun alt viciu, iar p€, ~.ivr,ljlllrua~ulUli,~I, nu vi placa aeest lucru eikJcmaj de aeeee se stlme§te in inima ta ura hnpott~v,a plr,mtelui d uhovnk {ArhlepiSl~opulArsenic Ciudov],

Intr.ebBR,:

Cum;

s,j

to 1(J\$im

nepn:tifttele ffl;

.biue'?'
E~ti neputlndes, IF,ohlse~lteti ... ;:~eputin~leleIn bme, fi anume: ,edlucl-'~ pe' seama 1,M .sen timentul smereniei ~i aJ1. MlVIednidei tale, Dar ~~aceasta.r de-8igw'~;.'nu mseamnl sa..p 'tnntulJ-eiti

Ris.pu_ns,,~

.

Qr"frebfltf: Rlspuns:

ce hl"liue,te patimadesfriflilli?

deshaulum 0 hranesc: rrand~:vli\, lanea, somnul mul tl griIDaJ, ,prea, mar-e'
Pafima pentru ~ani:taw'l imbulbarea, betia CUt vin, ta8ul, hn:podobwe,a, tru,p~jui~ nep!_z~r,e,aoehilor, mania} PUIW9 Hllbertini fa~itde {]I persoana de sex opus,

nepu:tin;ele ca s! le mdrepp s,poo 'biine. Bste yorba .despre neputin~lel p;e care Ie s.upatp cu to~:tj dorinta ,inbuirt~a 'hJ de 81, nu le 3J.v~a, (Arhiepisooptd Msertie Ciudov),
rIi£'a .l1J!iil .

I'-R

~n;L

1:f:C;l(1n:l'

;t5ir.d

C',Q! ;tIi~h .I' ~,t--_,;',.,.-:.r.t ,M,f-,:Jt ~:I.'_' ~~~l~~' m~ " ~~~itHj~

82

care 'ft place lui eel mai multi iar per.soMa ~eSFectiv' ii. poate ft, placut! din oriee motiv. Ii poate fi. pu.cutl pentru cal, este sus-pust prin urmare este buna pentru beburile ui. fi poate fi pllcuti pentru ci este humoa51~ pentru cI st8me~te' in el patlma trupeasca,
:1

h~
MlIiz~

trd're&mt: Cum £i atacl. vrl.jn1.lIfUl rei c~tiJJi?

pentru c~ are 'I,~a,i profesie ca el, a.oeea~ina!ie, sau acela"i do' 'iciliu. (Ar1Uepisc'Opul ADame Ciudlov)I"
I

Rispuns:' Pie, eel :frioo~ n ,atacl cu &i~ _~i cu vedeniile; pe aillpi - ell C eveteala o~a~at. cu 'vr~jb,a" ct1 rlnta.tea; pe o~ 1nv'~~J:aP cu .. ind·m. .... m
Am" ,1'a!l.ill.lLllUJ~~1' ~,'I!'n

27ft In:treb,are:' Cum lie ,udlm m·iJosten;a ,ri'mitif. de fa odmen'i?
D~ c-' ,,)(, .. ~'\:d_s,p1l!lns.:··.u ft· x sa PJrtmnn -~Ci1

S.'

I.,.

'~,"t'rIOi~,., ;O' ~ ...;....'e' p'
,lib
!I;,.'!I;"..iIi.

p~cej_ bltrAn.i

=

en .0 ainduri1e des, frana, ,It:e, leu lenevla ~iell deprmderile rele ~i
"lllll,

'1 ~

n-·

....

'_

tit,
I.

a~a mal departe.

, •••. • i,,~~II..... ,iilWU&tema,

deoarece la Ltfiico"aJt-oa~ea Judecatl vom da raspuns pentru bme1le, prinUf' care rmmne firl raspla Ii ldinpartea noastra. SI ne mgtm pentru bineflc~t:ori co 51 nu ni se socoteascs pleat bmefacema primi,ta din partea lor
nOB""--" r
II'fil,lrJ"B

Raspuns: Patimll1t' cuprind ffinta ommm atund cind. mintea lui mJOeteau sit se gandeasci Ia Dumnezeu iiomul ,ajrWlge in ,stlpam.rea hupullli
2:7~ lntrrb,Q;'re: ,Pufem wirturisi pie'a-ute fld,stf'e [al,tcuivdl' tHo latar" , ari ute lui' da,hofJ.nic:?

@tntreb!1ft!: CAnd if cuprmd patimiie pr. om?

2'71~.'"-treb4~: TO'ti eei 'Id"";Y ~fJ,S'4ti

_nJ.,
['II~[l-'lI

I

I'

se r:OQuj _ro,l'o OJ
I

top.
w

1-".!ii::, Rx uSp1l!lls: F -'oatte mult gre§'McCeei,. care spun ICd! ti' sunt acum ,rug,atorm. penlLJ. u noi... 111:" k cell raposa',r
"~,

l

-:

Aceia au nevoie de rugaduni fi de ,gtija pentru sufletele lor partea celor vii; dar, cand plc,atele' lor soot Icurifile prin :ru:glciunile, credmta Ii faptele

Rispuns"' Nimanw; da.c,ii_ nu ,este nevore', s~ _nll'''~ marturisesti fapteJe' ascunse ~i p!ca'~elep~. care ~e..al flcut. Prin marturisirea faptelor escunse, 11 P'])'€'f,ZI pe' aceta care te ascuJtl ~.i respeetul necesar pentru. ~lv,iIikea binelui,

am

@ln~are:

Ce ,Ii. ffJCem hi Urnpul ispi~1

eelor vii, abia atnnd rugadunea de pemenire se tod_reaptl spre folosul sufletelor celoM" ce ii pQ,menesc~...'~ste izbl:vit de vimil.e' vazduhului numai acel sut1et- pe care Domnul I-a mvrednicit sl se implrtl§eascl, en deplin! credin~l in ceasul sfir~,tului sau sit dcbAndeasca s,ftr~j[t cre,futesc in ,slptamana Lnvl!tru Luminate a lui Hristos (Egmnena Teofsrda GovoJjova)~

bspnms.: In timp'~ ispitetor sa~paduei ~~te mai des de' .moarbe, de' Infrioo~l.toar-eaJud«atl ~JL die ehinul V'e.inic(Stare~ Adrian Iugsld),.
2i6~ 'utftba;u': Ce.' es'te' m_i bine: ,cinm. pr;avil'a ",gI~iune' 5,«" ,s4-1aiuttlm p.e ap,qlape l~'?

I.'

,sa

Rispuns:: ICeJl ce nu respect! pravila [de rugadune s1_lb pmextWl se'~ilc~~01_ del _ca~~_uneor~,

aproapele ni,ci nu. are nevoie, ca un clldteel va h
8,5

eruneat din gm-a lui Dumnezeu, Toate sunl bune ~a vremea 10l, la local lor, dar'dacl, tu, spire a face pe plac celorlalti, Mfivel lisa 'in fiecare zi pra,vUa sao 0 vei citi superficial, anmci, pe drept, 'ip. va fi rau. mai
tirziu. Tine calea implrlteQscl (de :m~jloc).Daei ~ se cer in eeasul rug,aciwtii anumite servicii., lasA :ru,g4ciunea Ji sluje§te-~ fra:~eilllui, suroril, lea lui Hristos, dar dacl nu Ji at eer, nu te lega smgur [Arhiepisoopul Ghera:s,im al Astrahannlul),
,277" Intrtebare,:

Rispuns:, 'Cine lace, ~tiJnd aldev~ este ca ~ martor mindnos. I'Ma adevirul tFebwe treeut 'sub ta[cere a tunci cAnd pOalte: aduoe necazuri~
.28,', lntreb'i1re: Cum si ne ,uninl
• 1 _

fAta de'
-: .,.
I' I

ue~,ed;'lOcjo§i?' I I .'I RisplUD~r:Pentru e1,1,trebwle sa ne par I rau· Ill, sa ne ru~~ Trebw@ sl ne~dlmim ca ei_ s~ ~unoasc~ adevarul ,t sl gis.im ocazia sa Ie' dam de ID'jeles Icele
!II! . _ • ..-

ee' sal"c'

cu privire ~a ,adevA1;iar cind i:nce~,s,~a,taa![~:u.,g~
ta e adevlrul-t sit lei opnnem

boIH41Jul?

Rlsp1.lJ\S: Bolnavul est.e bine sl O],feasC'1 (san sa ascul te} IClrji dumnezeiesti pentru a nu se' ocupa cu

reZ1Sten~1 'pool de dragoste, dar pUnl de' tnyl~te. '6,1 este de ajuns (Sfantul Teofan ZivlOratul)",
.JI ue sell~!J~,t'''fr~ ~olo'rIA "14,' ~ "'.... '" r _~~t-,I-" Rlspuns: Sttlretw!ui Looni.." ii placea sa tl\spm~;tea.sc!flecere serviciu fie printt-'UD, alt servichi, fie prlntr-un dar'. rl JI -- ~ . ~. r 2--tDbJ~ ~M-N-'t.~e~i'nv.,it.mantull'laic se ItinroJd, Ide
iJ !Ii.oi~ "

gand uri dte~ar~.

282~ Intre'bare; Cum: &ebuie sa.

He

part.'m

lata

2784' tutt-e.DIAre: ,C:unt pu'tem lace milo,sten:ie

duhovldceasca? Rlspuns:: Bxempl ul acestui lueru ni-l Wlpfeazl smre,w AdlIian Iugslil' [care' pel unii ii 'b~,agos~ov[e,asit Sf' trudeasca pentru minls,me '"ar pel alJii IIohUga, sa scrie ru O",lci1lI1i, 'Vie~Ie ,sfintilor sl alte 'texte. Staretnl J~ Y.
l

,Q'l

'~flt.l,"'-IC;VH-1!

im,pl: -tea cele sense ,ap,ropbi'p!or lui ~ipelerinilor
venesu de pretutindeni,

,f)

J.

J

DumNezeu?

'CBJi'e.

Rispuns; Cultura 'lliumeast,( nu cunoseute dles~i;virqiIile' duhovrdce~n.

me

face

a8c",,,,?

2790) Inm'bare, Cum s,il f4~tm milostenie in

RAspuns: 0

zjj,cind, in ,acela§i timp: ;,rla'tI, persoana aceea m-a rugat .slei daul", P:e lingl aceasta, sa dormea pe 0 piaua aooperiti eu un covet vie chi 2BO~ I,dre.bdre: .Pu tern spline adeo'-",l?
86

stare,a

28'4" tn 'trebare:.' Cigm tn;eleptele prover-be' pf),~d'4rel

8,'

ne purtim

fa.,.

de

faeea mllostenie in ascuns,

Raspuns Exis~ tm provetb {oar~eintelep~: n~ b:ebuie sA :nesoootim ruci zicale~e. populate atune! clod cantin in ele to 'ldee slnltoas! (Sfantul loan tGurl de Aur).
28'$',.1nfre';barle:' Caf'!l! dintn I"rte ,Slat d'ef;a:rte.?'

in totde.aUD"

81

RJ.splll1S~ Artele deprle soot: a canta la fluler (in general, Ia instrumente), a dsnsa, baletul fi asa mai departe, ~, intr-adevlr~ dup,1 cuvintW Apostoluluf Sfi:l"§ibld~esw,rla este p~,e'irea~ PlnteceIe este dumnezenl lor, iar miritea lor es:te intru nt§inea, lor, ca unii Catl~au in gind cele ,piminte,ti (Filip., 3119).

Rbpuns:: $tiin~aJ cunoasterii d.e sine~_n,epb:~t~ de plca,te.,Ba este cea d'intii tntR '~oate,~ttm~mel,clc~} fIJI ea, taste f'ffinte,]:e, ~i pierd toat! tns~ta~a,. Nu degeeba spun star.: ,jDacl teo CunO§ltipe, tine bUJti,n 'vei, IcuJloa~te' §i pe' Demnezeu". T~e~ui:~ sl sup;aveg}tem g:indurile noastre :~imd§eirile numn. 290., latre:blan': ICe ffts'eam,," a

~
l-, 11.0,.,..

IHUebsre': .5.e'leuvme s'ii destiilZrtim ininta

Hoa~mailltel1

Ii'

mmrM

,I sd.-i primim

Ii

surA, ,Mb fi

l« Hoi pe

m~"1. ,ut
II

J
11 "

,eel Mere),

Rispuns: A destamui talnele ma.ntuirij inalntea orieui fir,! jtu:ieca:t! §,i a-i priml la fel pe 'wp, chlar ~i e' P-- eel care nu au wei. Vma'~I, curata, ~ rdci ria thme t~ , d uhovnlceasca p exacta, este ,ace,laJ§,i1ucru en a 'v3:rsa intr.. n vas necurat mir de mull pr~' (SfbltW Vaslle u
287~ Intrel"l(u~e': ISe CUVifJ6 Cia, dtunc.i ,cdna

RIS:puns:: A fl surd mseamni, a fi surd €al.~1de tot ceea ce ~u este del folos pentru suflet §it nu .. ide§te' z mnintuire.a. A, fi mut m.seanmj, ,I, fi mut faJl de vorbele rele, osandire ,t insulte, A fi orb ~~m~i, a nu acorda a:ten1Jie la ceea ce se :slvi.[§e~t:em jur §1 nu p oa te s1.njilla zidlrea suRetului. 291.~,tntN'bare: Cme nlai est. n,umi't de Sflnta numeste , inte lept.i ':5 ' :r-, i pe eei··ce· ascultl sfaturile, ehiar dacii ei 1'111 soot 'socutip in~leptll de' oameni (cf. Pilde 12, 15).
I c'
I

m unci., 51. ne o.stmim pRHII. la eputzare?
I

Scriptu,a iutel.ep1f? 'D,1(,.... . , ~. ~pums,. ..• 15f"" a:nN.-~ a""fl·p.':' ~,.
iII-,.,;,

'"iI!-t I~.~

tr)!( ;~, ,a, JIWL.

_.

'.

Rlsp'U!ll.s; .Epruizarea, este ,ceaIDaJUl extrema} opusl

lenei De aceea, nu-ji eptiUza bupu pentru a nu cadea in bon. §. neputinte (Stare~, Luca Glins,ki)~ se s,ovtdesc?

2S'8i INfrebdTie: P,enm" ceee dau epinmii eelor

nt:Voit,ttrii. care flU sunt In.C" 'f.Wi0slavlf'i ,,,, pltrn4.nt ~

@Ifftrebare: Este ~~

si. ~. ~giim !"!;trrI

eft.

RAspuns:' Se dau epitimii pentru ca eel vinov-ap sl nu fie nev-oiJi .sii, dea [,lspuns in viaJa de dupit moarte,
2'89~,intt-e.lJRn': Care este eea diNt.,: ~tiinfl?

RlsP'1llls:: F1lcu t! este lui Dumnezeu lugJci'umea pentru P llcupi Lui riposa'p.. R.u~~~un_ea,.noasul{ mijlooeite' pentru lei slav,a mare §1 ~ ,de~rmml si se roage -entru noi tMmtea Domnnlui
'. , ,'~'<I

f:ntrefJ{lu,:Die ~edfie ,hi&zu,mPl important.

. :'utmted

msn'tuirii? 89

88

ehlbz - ~'.,,:,( nu. ,awm IUIIlJ. - ,ZUlUtta dtiliorvniloeaSc3$ once binefaoere este sup-usa pr,imejmeil de, a fi nercditoare pentru mintuirea
'1!lX .... -piill.,.-'iIi"iI~,i
,~, '1i.Ul~"

A' tun Cl · .
',_c,

~,....:...!II C~!nu

- --

'

,'-

Sp1.lllE

eu, fiind necaret tot ~i neslbU!i.t ~i chicu' nevrednic de a :5Inlnt~sau a ,aJuzieeva san de it mi sccoH in rarui,ul oame,nUot?J:;r (Sfinhd Simeon NoW
Troolo,g') .

no astta" Omul file,se apuea de neveinje, care ~nmt

peste masura puterilor lui duhovmce~ti,; fie se apuel de un Iucru care nu it resWe neeesar ~ nu lace ceea ce' D. este neeesar §i mai de folos, fie {'aloeeeea ee ti este
neeesar, insl nu a~a cum s-ar COViru;U,} fie' nu observI. deloc cum in faptta 1ui cea 'bnna se furi~eazl,
vrljma~ul ~i 0 fura pnn slava de~altl:, prin mbirea de

295~ fut-rt;ba~': Pe;q,ttu: ee ICA.aAnI" ,rim iie ta 6povtultlnie? RlspUIlS:' Domnul i-a porundt leprosului si
impIDirteasci1i toM dupi

ca,'lt\g ~,f.prin mgimfare',.
~.

ce lnsetmln6! aces[ lucru: dupl, spovedanie trebuie 81 prlmim un canon. §~ ~aI tmpHnim ell ICl!edinji, cici ill el se ascunde 0
l,e,g'B" Ta,'ta,

lntreblla: Ctmt

t;ebflie

fi stim

I.

. -.'C1' .,' f'USi",Cfune.'i'

RhpU1'1lS,: La nl,gic.i.une trebule sl s·tl_m (mil sa istoyim trupul, fbi, sl ne mutim de' pr~ un pidor pe altul Ii far~ sl ne s,prijinim die perete sau de' 5ta]p~
'Ma::'-':~'.t:JI, , ,lW. LlIL~

tenm?

mare ptdete de ,a,plrare,. "110£ 1~ iii,:,V"J1 e: D'.iiI ~JO'~ iII'~'.~ '1;.'
~II'-~nli'b -

flI.fl«D
~U;III ~

l.."iilll'l>jj.,N''';' UW"',"';"'''\~

'~If

"-o.f.~,~"

~[J1I.fe

'til'

.,..., ' -

ne

dlteplp §i IiLenU§caPt capul sa nu-l indreptlm mntf..,o parte, sau alta, cl 51=1 inclin~ pu~ si, nu fim Dn:pr,i§,tia.lji ell rnintea ~i 81 nu fim Gurio~ cu gind urile sau sa fun dis tnt §i. de oe:m lenesl, care dWscut§, !n'tre el 61 ,~Opf~S~,.r ei 81 retinem ell orice chip picioare
de ].la [mp'rl~:tiJ1e-lIie ochii si sufletul.~ flind a tenti la , 't' l cuvlntele rugaci'uniL as,tj;eill):ncat nlci unnl dintre ele
Sx !Q

·tr,iig;L"'~I~I0'3 j2Jir:l . ~WJ u.J!,~ ,i:r.i.'I
r

11I~,
,~

'~r""',·' f111L ~m

..'...•. , '... " .' l( ,u ..... CUVlmC1.e~'t ~,d Sl~m ~ ~ u,

Rlspuns:: Trebuie sa eercetam ~i sl verifid1m :~i sa deosebim felunla bucuriei, LUfratorw lsnes a lep1ldat lucrul §i, este bucuros 01 a v,anit zlua de sirbl:loar,e: el se bu.cUT! de' [enea lul, nu de Domnnl:

fffmeia nechibzuiti s-a, bnbr!cat en. podoabe de sbbitofttie ~j mc:epe leu placere DUe. de s~~b.'b~loa'e:: ea
se bu,c.uri de ·deJertl,ciuttea em,. nu de Domnul,

manca,ciosul ¥i bepvanul vld san .. mchipme mese festive ~:]l ee veselesc dinainte: ei 51! bucwl, de pan~ecele lor, nu Idle Domnnl.

n"lll .1.11l~ rostitLW. ~ '. Zit,dar C"::i' UldCa -u; 'ven'I' .c:. ',. ~ ". m, ar., ~aCI, .:iI1_,·)(:J..... '",
g, 6
I

. t",.;;,f'ii"'l, - • . >;;, O.v,~.I~Ul S~

proesdezi ~a ell privire Ia ~lee8t UCiUI, in. scurt timp m ., :]2b~anc '91 vet.. atJtmge 1 mssura barba Mui . .. dl' ,. vet ,EI
desavir~i to Dupa incheierea slavosloviei, sl nu incepi imsdia t sa ImsCU ~ ell unii fH1U ell ,al~ii Pistr'eazl

'lMu2;=~t;7~i?

Clift!

4i"tu Inm&ari :s:imt

ticere.a ei departeazl-t"e

pls.treazao ell urmatorul

de 'top. T itcaea1, ins!, gina:: ,lee lueru bun pot

Rlsp'IDlDS: Cat de maJ'€ este Dumnezen? Care este misura Lui?' Cum ~5,te HI m esen,1.7' Asemenea mbebfri. soot primejdwase penfru ,ce~Of! intreabl. fi

90

I:Jficile pentru eel intreba.t .. Cea mai bun! ao.htdine' fa,~l de ele es,'~ "tlcerea (Sfinbd V'asile ,ceilMare) ..
298" l"itfba:m: Cum si...privita P' om"l ' leste Mul",mit de vi.ttl sa?
Cdre

doblnd:i sporirea in. ribdare ~ in' idbireJ i,:! glsesc pellej de nerlbda~e §.i pieire,

;;-~Intre"'are: Esff 110;" lui cand~1:It ,deli. i"ftmc#e'l
R~iJ;JPuns:Dacl1 omul

LNmlli!.itU

RmOa

R!sptms:: Dati abseNt vreun om care nu se pl~e de .soarta sa, m,icat de ,grea ar fi ea, 51 fij, convins ci IIpoarta in el pe Dumnezeu. Cate o:ammrinu st silpii1:ii.atunci tl'and Ii sf'lac fI,&semafii'? Rlspuns: Numai doul ca:t€,gorii de' eameni nUl se supi§_lAatund cand Ii se fie' obsenra~i sa u cmd ti. Sf! datu sfatu --t: oamenii ,sfinp. @i oamenii care' tind

~ este !EJJes tn«-o anumiti funcpe.f.

mau,.i nu tinde

mb~-acol,o

mseattl!\l cl aceesta este voia lui Dumne·zeu §,i Domnul n va. ajuta~

@.'ntrebRR!:

neincetat sp:re sfin$enie.

306. ffltrebarre: Care ~itate ,.cat Ie'S te mal greu?

fqt. ooN4 esie ,desil:oa"itil

oe ftnel1'le ·trnpe,ti in cadml duhovnice,·ti 7 RIspU11B: In genera][, la osteru:diie trup,e~ti putem apela mimai in cazul slelrii puterllor sufJ.ete~ti, datorate ocnpatilJor 'Intel~ ,c,wale' de lung~ dmatl numai pentru. at nu IintAne in trindlvie,.
394,. fHtrebare.~ Cand Be v,a lua haml Sjantubd Dun?

300" lntri!&sre: le4na' tre:lmie'

sa

a'Ptdirn

'a oOtpa.p'i.lor

Rlspuns: Once fapt~i bunaeste co a ta~mai buna ,M desavar~ita, cu ciJ.'t, este mai mare mcordarea puterilor sufletesti cu cue este slviI§itl" iar p~catnl aeela care este s~.v,ir,,it cu mtert!ie ,i cumpanire este mai greu. d,eca~' c-e~ sitvir,~U' in nechibzumt! seu din d
slabidune,

RlspW1.S:: Mns,u§e§te\B~acest semn §i, vel ~di:cArnd ,
se va lua harul 'S'finMm. DUh~ atunci oamenii VOlt face privegherUe ~i litutghtile in galop pe' drumul mare, 8§3 cum se fac ,t ileum in AprU5 .•mI~ vor tInnite'

301., IfttrebfiR': Cine piSUlll:l ,sfiHt~le ,if',p sprt' pi'ei"ta. $,(I,,?
Rlspuru;,: U:nii oamenl i~i pls,t -eazit clrJile en un asa spirit de economie meat nu le dau nimlnui sl, ie,

redpmc SCriSOlri §i, vor pnmi serisori cu oonpnu t difeIit ~ co diverse subiecte, adica monahii VOl' intra in 1liteTldurit in cercetarea pwbIeme'Lor' $tiinJi,fice' ~i politice, kr pozijia I,Of 0 Vl(lr indrepta de la, bnnurile duhovruoe§ti co (o,M, splie de~ertlciu.ne' (Sf§ntum Nil

clteasca ,][ nici mIc,ar sa se a:tingli, de ele IlU Ie 'in_glduie celorlalji, de aceea mtokie'8Wla §i in toate I,aman f!_:rl 1010s; in, acelea din care ~i",a_rputea
92

Izvor,i.torul de mil)..

~ pres~f.

fn,fr.e.b4n':

Cum sa fi' 9,aivl'fifa 'm gr.bJ?
93

priiJtm

slujbn,

/

Rilspuns: In mana lor nesimtire, oamenii de ,astazi au scurtat Dumnezeiasca 91ujbl... Slujbele V08S'tre AU aunt bune de rdmic penfru di sun,t slvir§.tte 'in gx aibit. Pe CD t if este de fa 1[0 tamplarului 13 o scan.dlU[:a pu trezi til pe ,atat es,te de 10108 ~10 slujbi sivar~it! in ,grab a,. Pe cJ. ii este de trebuindos t croitorului un ac sbramb pe ,atat ii es:~ede folos preotului 0 liturghie slvAtli.ti in ,grahl ItSf§ntW Nil
1

primul,

90cotind:u.-se plcltos;I ,are. cugel, bun; a1l doilea, socotmd u-se drept, are' cuget fals",
309. tfJtreb~te,:

cand

"utem scurtA ,mvtljfJ de

rugilciune?
Rlspuns: Piedidle din ealea slvIJfi:rii pravilei

soot diferite: indispo.zipa putemkl sau surmenarea
,fizilel foarte mare, un vmtator tntimplito~r,.

Izvora tOIrul de rmr). ,:0,,:.. Intfebare: C'~ SURt cele tr:ei virtuti deosebit de imp'orlQu,fe' In monahi',m?'
I

incomoditatea

de! pe drum ~i, diverse alte o'bs.taooie

care presnpun atenVe.

R§spuns:: Importanta virtute este saracia; mal ,importanta decat ea este feeioria, ~i mal 'hnpor anti

decat aeestea doW este ascnltarea, C,l,ei prima are S'~aparurle asupr a lucrurilor, a doua - asupra trupului, iar [8 treia ,~, supra dluhului. a

timpul tutnror aces~r gr'eu.ti~ trebule sa scurtam in mod eonstient prav~ pinll.a cat putem indlepHni (ell mnstrare de sine]. tn ,aclda,~ timp. trebuie sa ne Ii, ferim sl fim indulgenti cu sine" pmtru, eel tn acest fel aOIijnm~ sl nu De poa.ta vep~ro§a.atpttiJ c~ am putut face rom mult §i nu f

In

am flcut.
.J" tre . ---:1 ,,'tlf. e (lamenz,,,

nepotrivi,te?

397~I,d:re,bar,': Trl![buie

sa reju.zlbn

310" Intreb~",: elum pu'ttm face birre [odcarui a

pfi9puu'erile.

,Raspuns:' Rahila a fest irldemnata ,sl b ',8. vin, insl ea a refuzat, A.§ti ~i voi sl refnza p propunerile nepotrivite reruar daca ele vin din partes unoe persoane importame,

Rlspuns:: Sl-l dimLm celuilalt bucurle, WI zambet fericHe~ Acest lucru poate face in odce
j

moment

@

,ID: eel mal

sarmen dintre oameni,
f.

n

l'lttrelMre: Cum IIi privimjnovatii1e

,Uumn,ezeu: [celcare gre,e,te fi
nu gre§t§ te fi. ftl IE; cif.ie§te/!

~

1.trteo,a.r-t:'

B:iserit'l?
Rispuns: DatorUa inova,pllor ,apar de ohmce1 diferite €'l',ezii schisme, de care' sa ne pbeascl Hristos pe' top, eel care credem ell dreptate in 'EI

CaM'

ItlM

,5tt 'mai. placuf l.i
Sf

citiq,te sau €e'l CAre
=

,i

Raspuns: IlMi,e 'imi este mai pllcut a spus Cuviosul Pimen eel Mare' ....ernul IC3Jfie greseste §m se clie§te deca t [eel care nu gre~9fle ft nu se c!ile~tre:
94

(Cuviosul Paisie Velicikovski],

,312,.'nm'bare: CKm
_

sa. petrec.'fIn s~rba.torU,e'lui

DU

+H'R,O.,.,m1f , _ Ilril~·IJ~&~ UI

.".I

RlsptU1S: 5arbltorue sl le petreceJi. duhovniceste, nu mne~te;!'adica sl nu vi! iOCltpa'~ m. acest timp cu vorbirea de. §uta cu glumele ~i cu rrlsu1:; satbitoalea msearllUlA sfinfi'ea ~i luminarea sufletului, care trebuie s~ viII! din ta(lere, rugldlune ,ilatiIea carJilor sfinte (Sflntul Simeon. N oel Teolog),
l

timpul slujbei. nu 19.' este de 101.os, asemenea mucrullui pentrn care nu exisli. binecuvantarea lui Dumnezeu.

lolo.s?
Rasptms.: In timpul ru,glclunii trebuie sa ne impotrivim nu numai g;aoou.rl]OiI de,ark::~ ei §i oricirui gand despre lucrurile d:uhovnice,ti. §i de folos care vine degr,abll sa. ne adlancim ~i sa ne si1im

0,'"

316t t.tre.rbldft?:

'"gQCiKfl;' lie patem la gan4f1:nle iuhov_iceln saul ,la I.eru.';·!e' de

1". nmp,d

3:.!3~ Intubafe:.' Ce virtute. estt impotttlHf "
ilf.U·PBoIIrI'ln.l.r.!II~

.ln1.\~ ..

.J':~.1 ~

Rlspuns: Mai mult decat a rice;" Domnul ne mcearlc! ilub.iIea faJlt. de El, fimdci, iubipdu= pe 'D'rumnezeu, este usor Sri. izeaneim ... t ........ 1:1'~I.o. b~-....:II' m ,ORu:: VU'tn,F; ,
I

spre

citirea

!II..

!It

dumnezeiasca

pana

rug,lciunii Iii SpIt:! la smt§itui lor.

meditatia

c.aici de dragul :iubirti pentru Dumnezeu induram

tow.l1mpllitim. ascultarea, plzim. orice tapti buna.
314. In;tmbatte:' Este' bine Psal'tirea ",enlm cei faposati?

curii1_'~a~ .siv,ar$Hn

sa mer:gem ,Ii's' ,ci'tlm

~ .l.treban!'~ Cum ~'Q 4o&andi'm ptu;ea sufletetl~c:ar R§.spuns:: Pentru fieeare plca·t e,xista poclin·lI· Ai gre~ti poclie~rte..te'; :ia'~i ai gregit, iar~~j pocMe~te-terf $i a~a pinl ~t1.ls.f&r,it. ,P,J3oced~d a~de~
mcitoda.ta. nu vei deznadlijd.um, ci trepta t vei dobandi

Raspuns: Bun lucru este 51 dtim Psaltirea

Pen tru eel rap osatit ins~ nu trebnie sa 0 dtlm pen tru
to~ cei

rapcsati~ Nu trebuie sl

I

8.inuci,ga~if necredlndosi,

dtim pentrn: neb 0teza ti. §i cei de alte
0

.

paoea sufleteasca,
318i Inmbare: CutU fr;eb"ie 4uzite?

s'

·rela·tam eele

credmpt ..
in timpu,1 s.l ujb'li' in:

3IS.. lntre,bt"e: Pute;n ci ti "av>ila. derugiei,une

,cAnd se s"iv,afft~ sl'uj.ba,?l te

hisetica f.i putem luer« atuftc!

Rasptms: Dale! al de gind sa relatezi, trebuie _ sa redai foarte exact, adevarat, fir I. OM mai mica lnt]orlturi ,§i modificare, Ade,v,irw treibuie' ::;1 fie,
curat, ).

Raspuns:: A citi pravila m timpul slujbei esse U" obicei rau., Cand phintel€r Alexandru Gorski (un. nevoitor 81 bunei credinte) ti gleea pe studenp la 1UCIU. m. tlmpul 81~jbei, le rSpune.a. cl eeea ee fac el in

mgilciune?

@i. ftttrffMn:

C£ :mai h'ebuie sii ~ti.m deSPR!
r

'Rispms: La ru.glciurte. fb"ebure nu numai si cerem AfD,Oamne'l m__il.uie~te'""mll,aj·utl~mi!itf. tre;bme sl
l

96

97

qi Dlldtunnm nemcetat fi sa. ;~fun sii... sllvIDm pe . t Domnnl; Atwu:i va fi pace: kt suftet-ele noastre.

32'llntre'ba:r:e': Cum tre'&ttie' siJ discut4m;?
discu tiei este Important sl p~ shn~tel,e noastre prin mgi.~dune)a II.un.aicl pentru ca discu pa eu oamenii lLmu~@,tisa nu Rls,puns:

Mn timpul

irtfluenpeze stsrea noasitri lluntricl.
321.~
.. -.I
-..J. - -,e -eX

£lDb,n

--~~.nUl?' ~e·a~co· Vt n·~

11.tri? &lare:

'If~

IC,

IInum;e

Ulbttte'

.s'a'-I·i'

Ris.pU_D_g:: lr?reo~ trebuie Pe oameni ii spovedim des, (Inn, M' fi bifiU:~ Idaci am spovedim in Hecate zi ceea (Schlegumenul Andronic),

avea pos]lbmtat-ea sl ce avem p-e co~tiin~1

sit se cliastlmai. des, dar ned mfine' nu fie

voas;h'I, de rug!,ciune. Rug;iciunea trebuie sa o mr-pne:ti cu Bentimerrrul necvoodnkie:il VOi1J.s,'lJ'e:: """'r
~Nlevrednilc' sun~eu, Doamne, s~ vorbesc ineintea Tat
I
I

Domnul a. spus:: Unde sunt doID, sau trei adunaJi. m. numele Meu,. aeolo soot ,.i. Eo in .lllijlocul lor., De, aceea este bins sl avem ,obJiceiull ca toa:!tifamilia, s~ se adune la,Q,hdtl. 'inb~l-O camer~ inajn'ooa icoanelor pentru a irtoepe :9i a mcheia zlua at rugiti unea, In timpul rugkillrui comune in familie, put.ep. hnp~rp. citlrea mglciJunH intr-e membrii familiei, lEs~ebine, de' asemenea, sa mc~udeprug~d.unea mu.~.Usus 1h pravila

deosrece sunt ,IUl, .11Je px .... foarte Illa!ba!t~Oa. ~ lli:.... I~. ·.GLt"~~rl[:;·
~11kI..lh·I. ;n,;::;oil

"" ,ni~~ Let' 3Aoi;lt~ f' eViQ:fe,i:e
jj h..o

·(1SI_

· "" '.,.,:, e '~- In; ne' aJt:n;-ifJ! ~~m ~n; ,ulHe.'
,/&

312', Inuebtu'ie:.' .De l« ee varstj mebuje' ae:zvQ,,'te' duho~nicl!~ cO,piiul? te

9,.

is'e

R5s.plm$:~ Cind ·inca. este :sugar:~ este bine sa= 1 apropiem ,pe' copil de icoaee, Om punct de' vedere duhovnlcese, :primli ani sunt foarte .im.pm,:-ta:rrp pentru d,ez.vom~area ~opnului., Ak~ putem include hnpartii~itlea deasl" ducerea copilulnl la bms-er-ic~1 binecuvanterea preotnlui ~ a plrirLplO!'~stropirea cu

'mii',oicu:l *"mic.iunit·or1' K~SPW1g:: In ,mij10 cul dle.,ertaci~or este bine sa ne amlntlm ruv.inte~r 'EvangheUei:: Pentru lea ee-l va fomos·~. omului dadl va ci;~tiga.lnmea irrtreagl, far sufletulsau n. va plem-de?'(M,t., lOt ~l6)" 325..In&e&a;te,: Cind se c-utit-e:,t-esu.fleml?
Rlspuns:: Suflletu:l se cmlte~te ,attmcic!nd
ind"wa necazudle pentru Dumnezeu (S.flntul loan 'GUlI de Aur),

aghi a_sma, rugaciunea pentru copil, duh,ovni,ce~'ti u el fi in prezenta lui" c
--x fi';- - .1. - • :ro' l' CiOnt-UnH 'lln j,-:a.nu.~t:e';.'

dl~cuJille

@ Inmr,are; CMil slillf1qte sfl/letal?
DXit"p- . ",-'t.:J

~

Intre&am: Cam si privim; mgiciuflf,a

""11:'' A-' "9W IlrUW!I ~
',~I

_'"

d' ,;:;Ji_aablio '\.,._ m''II'''"'~''''~ _ j"Ii~_.dka.b,~·~11 ;u !~~~t cu ··_~.;Jl,d"I.-at .... iL.' LW
!. bOJIL'lllb;_

Raspuns: Ruga,CilWtea comutlli, are mare nnpoltanJ!., Ea un_e§t~to~[tla~ia,. 0 apropie, u~i f h

la flaut sll;b€~~ deseori sufletul; iar nmi1e, la ,simpre~ mseemelor (de la parfumut-i apa de colome ~j[ altemeJ~, ademenesc inima ;~i 0 atrag ~pre p~a,cere CS£intu] Iean Gurl de Aur),
t

il~foctele dpro.,apel:ui §i ednA' 'nu tFrebui-e?

327. tntreb4re:

cand

trebuie

sj

Ac'op'eri'.

Raspuns,: Este blne sl acopenm deia::te1le aproapeluii atund cand putem face aeest lucru §i cind aeest lucru I\U pricinui~te vreun :r!u; dar, da.ci ac~tE! defecte in(]ep deja 51 iasl la iveaUi de la sine, atunci esie mai bme sl r,imanem in adev,irj.llsin.dune in_ voia lui Dumnezeu (S£MtM Iosif de ]]a Optina],

lertare), ,elei acest hicru ii dlooeazA sufletului ei, Iar m. lac de aceasta, ,cind. mergep la spovedanie ruga~-vl, pentru ea, zichd m,glci,une,a urmltoare:
T

uMburuie,te-o:l Doamne, §i milui~~e~ pe roaba Ta (numele e'i)1 p pentru s,fintele ei rugAciuni miluieste",a pe mine! plcltoa!Sa~'.,Apoi sa 0 tertap in. gind pentru faptul ,~ v-a suplrat (Sm:ntul Iosif de la

"i

Optina),
331.. lutrebtlre:' Ce ,aftume tlfno.ea-zif. in 6m ~el ,.

,--·18.
pltmau'

;e'dscR,. Ce sit fact

lo:tre·btlTe:.

Mil

pUctisefR.

Iv;a'Q

mdi puternie; spre; rlu?
Raspuns: eel mai puternic acp.oIliBaza in om conrrazicerea. Uneori, omul doreste sa facit $i ceva greu, dar, dacli. ti spul sl faca eeva u§orj atunci hnediat se tulbura, Dar trebuie 81 facA ascultare chiar dacl i se pare ca nu este bine a~a (Sfinwl Ios.it de la
Optina) ,

Raspuns:: Te plicme~te via~apamin~eascl? Dar a', uilat ce ii. a,teapti I"€' oamenii piclto§.i in, via,~ dle'
dupl DiIloar~e? lci acolo de un milion de ori este mai C greu §i mai trist rde.cat pe pimint, iar raiu 1m. Dumnezeu nu sunt pdmit.i cei ee traiesC' aid la intim'plaIe (SUintul Iosif de la Opdna),

m

_ 329~lntre''bare: C'at de ,,mmejdios
o sin di rif!

18tt

l"c4tul

Rlspuns:: Imi ,scm. ca osindlei"ti. Dear ~tii. ca din ~,ceastl._pricma, pi,erzi toate ,ostene1lile §i nevomjele
(Sfintul Iosif de la rOpttina)I,
139~ f.,freb,are: Intt)tde4u"a :~ebrde si
(eRMl,

,33:2* .Intubare:' CiNe Ii j(l(.,€' mdi 1ftfdt 'P,e'"ltlt;: lui Dumnezeu: eel CSN Sf. tiuct'! co; intr-ebAri penfru .sfa:turi la p'lrintete rau Ia staretul duh,oon'ic s,au ce',l
,c,(u~e' se duce? nu

iertare?
RJsptmS;: bnt Icriep cA, i-atm eerut iertare lui Smimi~kaia~iar ea 81 spus; td'Iati, ea este cea vinovata,
die' aceea hni ~i CEre ierta:re'll.", Tn aeest caz vi, sfltuiesc sa m 0 mal saluta.p Ii s~ nu n, mai ,eerefi iertare '(ruci a.trunci ,cand oamenii se poartl ell baljocurl daC'i Ie' ,ee'celi,i,ertare sau cand nu vi, iart~ desi le cerep 100.

Batiuska Iosif de, Ia Optlna a spus cl eel ere merge la Stare], cNar dacl i'~iduce via;ta fa_r~ putere toruli s~1 mal putemic dle~A eel oe trlie,te t .· ,a' .~ m .•.- .J.J.'lJIliLre', , f.)Cr;!(..·druma
RiSPWlS':

33,]". lnmbar-e.: ,'ntIU,l'i'm; un OtH; ,dup'i~ cat se PIlJ"e,. c'l"rt'izstor, tis" in l1celaf1 timp, simp,. elJ in ei ceVI nu estfl iN oriiBe: rCUM .flam rd.:a,C4 este de la
DumnJ€zeu clarvizifJflea Il"i?

101

Rispuns: Trebuie sl-i rea:moar~tiem pe aCf!§fj oameni dupl smerenie _,a rlspuns pl_rinteJe losH de' la Optina, deoareee vdiij~ma,ul n, poat€ da omullWl clarvmtmei dar' smerenie mciodaJ,tl nu ii dll~ Ba 'il arde chier pe' e lt1,.
f~
l

Iii,

diuet, {In prin. vrijitori~

, ' ,3k :1n'ue bare; A6~-a
l

on prin ollmenfi

tid'

"eprJrne'Dzif

5tiJ?

duhuJ

fa'll

Rlspuns:: Domnul Se 'bocura anmd emd penb'u. ll .. ' .... " l~'II!'!' ...."JI .. 'eaty~<1 e "I ~ E~ eamenu ,,',., -se l····,~,A,~ de 'ce e !.J.eCt1~oaI!,"", ,L~e, mca,toilf,e S,wt:t nu numai bog-tJi-at ~ illUCfuile ma:teriale~ ci '~iorke pU~ere' ~ des£ltare cu pacratol '8 .Ht .. .,..~ f 3J~ 1 ft- . ''e.b 1are".,.'n t~a,e se mvzne ·... Il$CU It- a pt.
I.~.

c

,,.,,..

'~'~""

113

,.

"

',._

_

~

'ti

!

'-.'

...

1

,-

~

-

'I"

.

,,'

I

. \'

_. l

I

.•.

'

.

j"

Dinuti?' r-I
I -~ -

Rlspuns: D,e~i duhnl IceI r.lu §j uci,gifor de' oameni este :~'gat cu IDanpn.iJ1le' a:totp{l'~miciei Iui

Dumnezeu ,~ nimic nu poate face hnpotriva eelor care se ~a sub umbra harului Iui Hristos, totu@i asupra celor eare prm necredin ta ,~ineeuviinta lor se r: tetrag de sub aeest slint aooperlmi_ntc §~ ~, descltid ~ . ~m~_~les, ~ ~a:p~J cI alMr-ga ~a v,raJitorm"
I"
,

'0saca e]' va poruneesc ceva 'l1npotnva ,ponmcuor 1m'. "1 '__ Dumnezeu, sl nu-i ascullta;Ji.,
.:1( ., ,)!;
A'

R.bnlllA~: _.__ 'Cl~W

in tOI te eel n m care nu
__ ' '_, " !\.;I~~,
,,'.r

"_

e'xlsti
--_'

p'-;

i1ca:t.
I

3j91~intreb4tie: TrehuI4!!
£;e

sa ne

indepittam de. cei'

cartesc?

S:plIlti~li1,hipnotizatori §i illecumtDori derni) in ,irlDna mo ' -_~ II:.X . , ';11... "Ii' " Ail lor d~,,·1k.'ul' I ,aU~~,,~U! (:apa:~ po:~nDl,-tla,tae,a, ~ ...., a aLc~o:na ,W;II!,· r:t<, k:il€,~':::
"~oj '_
a.

'~r~ct .Ii _M~l~cit asupra OOe8Jtoroemenl neterici"~-J
m8~indu~le
1II'lI. ~,..............O'7li!!ii,U
JIk./'UUU l~~·
!

din plinatatea :r!u'd.~,sale ginduri

hulitoare, PQft.e dlunltoaJlir;! ~_ cugete pomVnice lui
..'

335.,lntrel~li;r.e: Cum sa. privim. p'licenlf l.umi'i:?
Rlspuns::

me ucid in om 1liat2t dtID,ovme,easci.
IS te' proom ci'tJ, ,despre .

pricini; 1) dad~ l-ei o~§ndit :I~H~ el meeJl este un e plcat foarte ,ma_re·;2) din 'in,glmiafe §i. m~ndri'e, care, A ,:!l!' ......... ~: ..... §\l, oe asemenee, sunt!Io pacate; 3'\ pen tr CO!. at'. mancat !I'.... aJ. '} III baut :mul~;, 4)1 ,datOrrita frur.ifu; S) ,datoriti sllbiciu.rulor

Rlspuns: Ademenirea tn somn are Joe dID multe

singumtate.'?

_ 336~ fnm'llldfte: Can

tru.p.efa ~i a,anumitor boli; 6) din invidie diavoleasca, Ear preo~ tmp'ltttJ~esc acestea celor m,fe1epp Ii prin
e

Raspuns:: :tn 'vremuriJe din urma\, s.~,gura.tatea va sarl,ci. '?ute, ... (p!obabil din cauza t~le.yizomhli ~i at r'a,diooJui,) '...,Viata, in ,u.cete eS'~ mal de cinste decat ~a~. ~~~tunee' viaJ.~m Prin sa l(Prin tlceJ:,e) 0 mwpme, ~ de sfinp l-au fa,cut pe p,lae Domnuhu.
102,

canon .ac:ef~tiase curi~esc' (de inHrtare),." "!J! ,.
4 f 4.... ...L -1;i,O .3- '1 .. l,nl,n:;fJ\a~-e:,!;;.

DA

..i'I!;i'I'fWl! 1l-J.'I,fL-'

A'iLM';',,'i!}i ma'l'''''!!' '!Ii.- ,~le't b . ,em
",
c

-

-

nV u~"',·~,,~_ :10,,:
.J,j
IiiI ',"';'

R~.spuns:: Diavolil se tern de .mi1mit.ea pentru , Plcate ca hom de ,cMni.,
i "
~.

1"\") 1IIiJ!IJ

-~~~.1nfrebt6re,: Ce riftl fI'OVtlOCII fdSm~eR fi . s. I'e l% ,', ·'vim tie lea?
~ _Ql~' .:

CAm

Omul Sf' izblve§te de tristei~ :p.rin rugaci.une s~.rguincioasi,cu Iacrlmi §i suspine, rugadune, car-e
all1flg,1 duhul tris~
.e

-"-.....i......a .1'~iU:J!i ~·a --.-.' - .......... :wI H.·;~ ..~ , ·. J T!~'LO':, R~'~pll'lIn~ TIns,u::~/. Am.ih"·iII'!Io,oc:!tl: mJDu=a..'., ~1e~n'Q~!l- I~e , descurajarea ~ de aid proviin mea §i gindul hulitor.

RAspuns: Nimic no n, bucurape Dumnezeu ca omul care nu 'jine :mm:E II,ul (Sfinhll . 0111 Gura de Aur),
l

~

Intr.bam: Orice ""ire est!'! ,llkrdii

ltd

Vumne'zeu.?

,~ide,fa.ne;?

34St II.treb-au:' CN_ SR. sc'.pim, de ,gtindurl.le re~e'

RasptmS: Trebule sa cl nu mice. unL~ egt~ de folos: numai aeeea CMe este dupa vota lui
Dumnezeu ..,~Iar S:fm:pi Pll_tinp au pus
j

,n~

ell

pravile s~b

Rispun.s:: Leacul pentru gindull este pomenlrea morjii Iia chinurilor din veaenl viitor
t

ana.temi prevenindu-i pe ortodocsi, unirea leu em.de alt,e credinte .,
. f

344F lstrlbar~,: Tre&n.ie ,it. Ie ,g4ndarile f~le.?

cRim

,811m

348 'fttrebare: C·~' ,,,"'at· ,d'o&oa~atoat~ vlttu.filte
1

1

ii o5temdi'.k? Rispuns:, :~tii ,c1 lecioa~ele ~teleptel din. EvangheIDie ·toate le nnpline,8[u:: fedori,ai, pos~l>, tnlranar-eal prtvegherea, cintarea p almilor, dormitul pe o parte, mAncarea. uscata, rn.gl.ciunel,..",- es.plUarea, munca ~i multe alte nevolute. Mnsl nenulostiv.irea.
smgur;l, a dobor,at '~'oate vlrtutiill@' pomenae.

Raspuns: Trebuie sa .ne terim foarte mul.t de gindurile necurate ,~i sa facem poclintl pentru e le'l cld prin ele pic!tuim jeri incetare inaintea lui Dumnezeu. :S~apalleDoamne, iar~A-mal pentru IC! am ,gand it impob"iv,a voU, Tale CUi :~tiln~l sau din neftiint,a., clej a Ta teste mila in veci " 'A'~ 1: :r.. . Cum 1M ,UO~RHHtm "ansu:_I ce I x :» 1. ~ .Jl.. I ... · ,WJ'lil~.. . nmvQ -Ie:
dupi DJmmezeu,7

349~ IHfre&aR,: C.m sa-i dt/i1dm pie aa,meld;
lumefti?'

Rispuns:DmstTa.cpile.-: petrecerlle soot. patimile
oamenilor u;uranci ~fu tranda,v]i. 3,5;0., Inmllarr: Ce' Beop' are' no,tlS'hie?

Raspuns: Grlit,..,au Sfin;Jii plkm~ din schituri;
dad voi,e~tisii dobande§ti plainsull, sA.iube~ti s~r,kiaJ §i smerenia, sl nu ai lucruri bune in chilia ta p sa-p aduei ammt~de judecata ,~ide moarte .

v·r-ai'mapJ .tinttJirii'

346., lnueD,(lre:' De u anllme Se.' bucu.,i tndetJ'se,bi Dumnezeu?
104

RlspttmS:: Vrljma§uI 'm§ntuUii noastre cu un

singlU hicru se IOtUP!;' prin toat:e lIDijloacele se strad me"te. sa ne albatl.de Is.Dumrezeu ~i sa TIe ia, sl ne ucida timpul, HI cnnoa,'te ,adevbatta lui veloere ... "

Neincetat urmlrefte eft mlntea noastra sa nu m.tle tn acord co Dumnezeu., m ascunde viitorul (vl~§mcii) Ijii amintiree despre moarte ..... nol sl nu incepem 81 , ca i.ubim csle de' Sus (Sfanltul Efrem Sinl]j.), 351i l"freban': Ce ,este prlnc-ipa I in via,.?

m

·:3.1i'fI'if"'o!:Ii

~~Q.i'

Raspuns: Via f.a virtuoasl nu c-ons,tl: in a. nu nu dormi a -.u avea odihnl.. lei m 1ftface 'Q

~

. ~ ."

.IILlIi.u.,

~

~

Rlspuns:: Principalul
l

luau

in

via'~l este

t:aate cu mlsura §l IDatml'ptd lor (Sflntui Teodor Studitul) .. 3S'~ lntr_'111"re,~ Pe doe' V8 lipsi de Imp.riipa Cernri,lof Min.mitond' fi' J"decitond?
RlspUllS: Pe eei care §i.-au msU§,it·-o singuri,

rugAciunea l.aI' toate reelelalte lucruri se aill pe locul dOl (Sfbtul Grlgorie TroomogID) .
pi,dj·c.i,?

I~)lntrllbare;

Putem daMnii 'fIirtutik lirl

neavandl duhul lliui. Hriatos (SfintW Teofan Zlvodibd)l~ ,357~ l,,'b'-eb'are: Cat d'e' ml~Te va ,fi' greut'd~e'a
cH.i1lurilor?

RlSpW1S: S;I,nu erm. cl dobinde~ti vreo virtute flrl mahnirea ~i durerea sufletului (S£intull Teofan
7):V' ""t·-·II) ~':'. 0"ra WI.

3~J" Inmbare:

ICum

sa' ,rivim

tihna:

#,

RlspUllS: Atund rand padltoi,§ii vor f ,alung:a.p din faJa' lui. Dumnezeu, 'p~\!tul lor va zdnmdna pamimtul din temelii (SfantW Efrem SiI"td)., 3S!L 1ntrebarle:' Ce

des/4tdR'a tfu:pului'1 Ri1spuns~ Desflbrrea trupului 51:' aJfll tnb"e Iucrnrile cele mai udite deD\Ul1Demu (Sfintul

lel

de cagef cautil

DOrHftuJ?
Dumnezeu CiU,g,etW. il.u~~. vede cum ~
i

'4 n01

Teotan .Zavori;hll)..

364.
miinhlj'ri'i?

In trebarr: C:e este principal ,e' caleta:

Se Wita cu. a,tenpe' la 1I ,cauJ]_tu _.pe El ~ ~ ~t suflretul sa.u ell nep',lsare §.i lens, ~il da.ca lcaUji dm suflet, nnmai akmd ·tp prlegltelte bkumpa.,
RlspUl19I:

n

RitSPUlIlS: Principalul Iucru pe' calea mantuirii este sa"'? umpli sufletul en adevarurlle §i notiunile C€'r,e§ti.(iaI nu ell. cele Iumesti), Ele p~tnmd m mimi ,~i a.trag dOlrinte,l,e, iar a tunci mall fimta tinde c~Ure.· leer ,~i ,cNd:r-e 'tot ee e ceresc,
J

1359

1

"

In.b'e&,Mf:

Cum

frt:fnti'e

·gecdzurile?

.s.

inifumm

Rispuns: Necazurile u1ebWe .sf le tndlwim. cu multumire lSfantW - acade ee' MSIf!),. -r ~
36rl'., lntre&a're,: ,cUm s4 ti"b'dnd:im ne.iflb-iu·o fa.".

355~. lnfr;ebaff,; Au mare i'mportanta '1niimra fa tlJ de to,Q.te lltcmrlle in via,i?

de l.'ume.?
Rlf;pums,: Glnde~te-te cit via.~ nu a "e' nimi,c ~ sine in ,afar! de laclimt, lh"epro,ur~ vorbe rele, lenevie',.
l

101

os;teneti,. bO'I\ ba.trinepJ pacate fi mearte, ~i nu vei Iubi lumea (Sfh1'tul Efrem Siru])..
361.i' .IHtnif14'fe': Ce l,uos,ebhie exisM inue ,eel e!' ,,,,acj~'tujtlte m gandul ,i c'e! ee pae.:i·htiefu eN ,fapfa

'Ra;ntea celtwlalti?'

luf.rebar-e: Ce efoetl. au discupl'le :Ht/oiosi,todre.'? Rlspuns: Discu~ne! provoacl. fmprlt§tle'vea iii sHl1bir'ea minpi (S£~n.tul.l$a.acSind) .. 136';,,~ Ifttrtbd~e': De (~' P"r:is'tfU Dumnezeu grijil
,3&6:,.
pen1Uu om?

Rlsp~,: Gel ce pacituie~te co gaBdlU][ va da raspuns numai pentru sine, iar eel ce plcltuie,re' cu. fapta va da raspuns pentru ,eeipe care i-a smln"ti~§,i

i~a Wm.i t (Sfan-tul Bfrem Sirul),

Cum privim pe eel, care se 'lenevesc ,atune;' cand tnbui(!' so, mearga le 'hist.ricii? ....R~s.ptms: Cine se lenev·el.t-e atnnci cW tr-e~buie

62. Infr-r.ba.nl:

,.-4

RI~pu.ns:: Dumnezeu p\lr~~·te gr,ija fa'j1 de' om ,e! mintea aces,bli.a SJ€' o.pre§I'e B gtndul dlespre meritele sale I(SfantullsllC SkulJ.
367~Infre.a,~:' Cums'_' ,rlvim
.

pe

I_CIt o·tUHen.t

iI

~.

!!!

sl cant-e ~isa-L prosUtveascei pe Domnul este sitram de viarta viitoare (Sfintul Efrem :Sb:UJ)~
,e'Sft? tlfINe.;
I;

ca..",ik:ate',~e.lo, SImi m;iJd..? Rispuns:: Acela care co,n'sid.ell. ,e! plcatelle lui sunt mici va suferi 0 pedeapsa de, sapte ori mai marie
caR consider'
~iiiva fi mairau deci.t inainte (Sm_ntul Isaac Soul).

L~

363...l11trebarl:' Dine,'" S4.Varfi·t iff chip' r4u mal
.,

368, ,In.!rebare: lenni ne' prinde' mu.,tuifU ,CU cUIIOlftin.tele.?

vriirn:a~uJ

v,eutii?

364.. t,ttre&,are.: frebui:e'
-

8'

Rlsptms: Vr,ijm~a§td ne prmde cu cml0§ti1l1.~1~' noestre atmtci ca_nd ne mctiedem 'in ele, ,(,i nu ti m.~ebim pe' eel lexperimen'ap. duhovnieeste) (pfAntu1 :ti"nem s.eama,u au·h.ut
I

Isaac Soul).
369", inmbare:.' Este ,fn'nf/· UBtJt4, sit Ii mustrmn pt' uiJal:~?
fli'd

tum It pi'ace

R~spmtS: S~ luam seama la cum. s·unt vremurile acum ~i aeest lucru ne va inV!fa ceea Ice avem de .facut.,Arhi.ep'iscopul N:·con de Vologod scria: fl,Duhul vremii incearca sl .. ne oblige 51 ne calcam pe con~tiintl~ sl facem coneesie dupl eoncesie impotriva Legli lui Dumnezeu, I. B'~sericiil a. religiei",
I

Rls.puns: Rama pentru lliecuiFea pathnilor oelorWfi este boala ~ea ~smn'tul saac Sinll)~ I
birui rluJ' Inl4f1fltnd 'NOsfru II.". os:feneli f; rii:&dllrt,d: ttttazuri,lor?

.3iQt lntnbare: Puum,

,~08

109

RlspUDS: Nimeni nu poate bimi rlul ,firl SII se istov"il~as-c~ prin ostreneall 'ind.ebm,ga.tl ~,i flra sf sufere (Sfhlful Teodor Sh-ldilwl ),.
.~ ",,",,' _ · -., 3'7'1' ,ft,U,t;varll:_C'''' r s: ,. "".....,,:Ii.. t!'lf' S~' mu1ttJo'tlt!J if': Cl'ne' Itte mulle, dar :ftU fmpl'intfte, i,ta'U: ci:ne' HU ,tie, ,d'af i.,pl'iNefte. ?

,3:16. 'utrebd~B:; ,(2U1U sli

tie

putfj'tn

,cafe' nu vo:r sli as'lCul,te ,Cu!Vlanftd lui Dumnezeu'?'

tat' de en

Rispuns: DepA_r~eazl,='We de cei ce sunt negjjm~i'klri la.il. de :propovidu.uea @'vlangheUcA ~inu te bueura de binefaeerile lor (Sfanm~ Vasile eel

Mave).
3'77.,
la.ruNc;

,inemnna'U!

RaspUflS:: Mo. cer va intra nu eel care a ci'~i:t au a s m:va t'[d mult 'pe de lost, ,ei eel care duce 0: vi~~l cu.ra:tl

rCIUaJ' dael. nici nu §Re 81, ci'WeaJscl
tUI.

ps to aS,t?

e'na

In'm&~.,.e: Poilt.te

iac,omia pitttec.tdui :mJiDC,.'m l'f: fiuHn" lInr dlrrim, ma"cim,;
,m$t;lI1
If.'

(Sfinhtl T eodor ShIrli tul),
,372~ ,In'trefJ'a~t.': Cum

ulfhi'e siJ.'Mspundem?

l{lspuns,: SI, nu raspunzi cu cllvin.t obrazrdc ,(SfintuIl Teodor StumM).,
3:il.. lntrebr,m': D,t!· elf dNume treb'ltie' iltttnci' caJld su.t~m &olna:oi'?

RaspWlS:: Oaf existi, llcomJa pmtecelui ~iatunci cind. manclm pujin, dar dorim ,mmcaru_ri gustosse. Cat de pu.temica. este aceastl oUI'vj~ BIte cea d:m.tti pfi,cmi a relelor {Sfinhll V,lS\ite eel Mate)" pe ,Dumne:n~u?

'Sa ftl€ tentH.

a 78., lntnd"Qfi~.;'De c:e mul,i

n.N: It

via ~i uu Iz aud

Rbpuns: Sa nu lac! dm. boala pri1ej pentru lene {s.f§ntul Teodor Shldl"tul)"
3 74" lnmh'Q:fte!. C14M

sa privim ,glumtZe de,arte:?'

'Rlspuns:: Teate mreresele §i simpatlile lor sunt m exterior: desia:ddJe' Ii sp,ecbJrolele abso:m:b toata via ta lor; mal. este nevoie sA ne miram d.l1pl aceea ca nu MI vad ~i nu II aud pe Dumnezeu (Sf:m'rul Vasile
eel Mare),

RAs,puns:: Glumele ,Cie.prte, se indmapIUj, S,pr-e'

ehinul ve~nic'(Sfin.tu1'Teodor Studitul),

@).tMt.riebare: Ca~ s;unt semnele 'f.lft!',lldlIHi.i'?
=

375\, ,lu.tr.ebtl:,.e.~ e,e est€! 'mal riu
pe:ste mtlSiJm.
SBU

infra'RafteR s:itumR'd Ie'll manca,f€' fj' rbl_tura?

'R,I$.ptms: Sunt dorin]a de a ne impune punctul de vedere §i privirea oarecum slibatica"
,38ft In:ftceba.r-e:· Estle grl:~it sit He rugiim, la ftpezeali?

RbptmS: :Inh,inar-ea nemi1sW',a.t! esre mai rea dl.eci.t6~tuntea~ deoareee da.~ori.tI ei nu H' poate ajunge la dn~a.pta chlbzulnta, ins! dup.l situra:re, se ('~£.~ IoanCasi .'.~'~) poate Itjiml.wOwl'- asian R ·'ommIW..,
,L., .:~

RhFUDS:: 'DalJr:a eineva se roag,3 lui Dnmnezeu filIi fr~ca.l' m trearcA,tj acela atrage Dlinia_ lui
Dumnezeu, izgonirea lui Dumnezeu Mai bine s~ nu
III

se 10. deloc deci.t sfi se rOIg:esuperficial. Nu exist•. p.cat mai mare. 'D,IDavolUdin nki 0 alta 'prkina nu
nlvlJes.c Q§:acum ni:vl]le8e da:toritl. dispretului fatl :.r, ~ de Dumnezeu (Sflnttd Teo,fan Zlvota:tul).

nu tndurl. aeeste lucruri, .Pare-se cl am 'inceput sa.
'mergi des la tdseriei?!
'tntreabl cejjJ_aJp iJol1i(~ ~i cte~tinul 'moe" ~J:DesjjgurJ de' ce ~l nu mergj. ,cind e sittbltoale, dar tu mergi arp.roape' flecare zi~ &g, pa:n:! cil ~i P OSWI,ile' ai mcep'ut s~ le pi. Nu .~ p~egl~~ti cumva sl. mer-gm ]]a mlnJ~me?tr Si cre~tmul iari~i
ICl ~

m

,de ce trr&~uie

381~Intrebare:.ln.
{IV,",

5'

,,nii1

ce 'trelbuie' ,5'4ne 'oobogap'R ,,1

Ra8<pttns,:Trebuie sA ne hnbogi.fim "in fapr~ bune, dart mai multi trebuie 5i ne mgr~j'IDm. de

tace,
;3'85"f:Nm'bat~: Ce ,,nmfl'" de I. Dunlnez,etl C~'1e induri. c'hi,ftun pntm Hri'sfQ:5? Rlspuns: Chmunle

c-el

dispoziJiile bune (Sfin,tul10eofm, Z2i,vol'ituJ).
M-- ob\S\t!",14Dt, 1"" HAIL-'~~~ f":~ _. . ~,-~,. ~,.....n·"'o.:' .~r
c

38ii' fn&e&,are,: PrifJ Ic'e nt;tume :p,articip'a.,
"l" FRO
L-!C;o lUll'

fl,m

ind:urate pentru Hristcs

iM',nlll"l·~ ,~~" ",l.f~'.

daruiesc man.tuirea la lnfr:icoqltoarea.
ICeltd. mna.in.:rea. Carnie va sta '~oa Iumea, ti 386~ In.trlebare:·

Judecati a

Rlspu:n:s:: Prin faptul,cil pentru pit,catul ~~;vil1.it de ei exis;~l ~ mcuvlin~area noas:tr-l .. ,383., in,mD,an: Sa'-"l asctdtii':m I't lilCtd'a vprbffte del,a .sifl,e'?'
C'fie

Cum s.'~t r:ecuuoQI tem 1''8 cf,l'

iJ'inuo:s? Rlsptms: Da,cl sufletul cuiva este virtues, aeest
lucru se descopera in privlre, mers, glas, zmnbttj! druscupi §ill comportement, Mn le]l,to/tum s=a schimbar ,~,a cApiUa.t' cea. man pU\cu'ta, ·Wa,PeMe .. 387~ nevof,nti¥? .,

sine' Inva ta eel care rUJ este ca1~:uzi.tde duhul serierilor patrrustic,e, cu trimi tere la s'finp,i P'bin~~D~ aOOM nu 'b"ebuie sa=i dam. crezare . Raspuns; De
IDa.

omului care nu vorbeste potrivit SfinplliC)f parll1'j'i.; nu trebuie s;ii-m primim, ci, dhnpoih"iv,11 sfi ne depilr~m

In trr bare: Cind este socotit" mbdallea
Daca rabzi (bo8Jla sa 11 neeazurile) ;tj 'u

de el (StanWl Simeon Noul Teolog),
cre~ti'nJ dd ~ 'j'- _ _ _~ ~~~

@ In tre'b-are:

H~':"" ~~,' .U{$,f. us.

Cum se

,despan astizi uflii

Domnului, multumirea p. se socoteste -nevoinJi. (Sfintrul V arsannfie eel Mare),
m'ul~~'U

Rbpurut

R~S.P1ll1S:Astlz:;i soot deschise biserkile cNi§tine m. care sa 81,vif§e~te dumnezeiasca slujbll' dar ia:~, care este fenomenul rust mu1~ CI"e'i'Mi" fba sa. fie '~rru_I.a Pl Sf! despart ds Hristos, LunU38 ii p€lseclJl'tl

rouge

3881' t".tr,~&(fre,: ,Putlfe bi.tbatul, la nev,oie1'
ttl

ca,pul tJC'op'ent?
4

sa se

pe l'o'!bUlui Hristos prin baijioc.uri ~ wspvei ~.i.mulfi
112

Chlal' ,i atund cioo. a.i ,ca.pull acoperit, nu lisa ruga,ciu.nea el i1lUlllire~te'numai si nu 0 faci ell n~esoCOltin~i.,
Risptms: 113

389,. fnfr-r-bare: D'e' 'mgil'ciune'4 l.i' Iis:NS?

'Ulde

dobiiNdelte'

putere'

,394. lntrebaTe': De eel tnbl:le " ne' biUliumm;
,atune'; ~aHd sUJl,tf,am (lei&an?
(I'

RlspUlt_S: Ruglciuma Imj Ilsus dobahde~E putere mdeosebi dtn :senthn,entul smerenlei ~i al zdrobirii ffinimjj ,~~ de ~lsem'mea., din clin p cu care esse ros,titl. preo ti.l Of' Iia motu~hli,lor?
. 19r1 Intte'&,are:' Ca:ie este dat-oria deos,ebita
I{I;

cJ.i£elitelo'l ,ocari, din partea oamenilor, sa ne bucurlm nu pur ~ simplu, nu flrl soc!Otittt~, ci sa ne latlCtlTlm p@' '~leme]iu1 e~
gbmt oeazia p;dclnic! pentru dobandirea iertlrii

R!spuns:, Fllnd supu,~

~e,elllor noastre, i€ftanrl.u-l pe aproapele (Cuw~.ul Marett AseetL:d),;
mef's~,

RaspuJ1S:' Preopi ,§] monahii trebnie in mod obHga,to:riu. sf se roage pentru celTh~J.p.

...... N~ (

.'~m~~R: ~e.altfol:~

b1:,,~nca tU1 Dumneze' __. '

mai doMndim din

dumne,zeie'~ti e,ind vine' sfa,ea de fUg;ici'.nel

,l9,1~I.trebarle:.,,s,e louvine

sa lisiJfm dtire«

cartji

,Ras.puns: 'O.a.cimintea ta §i. irdma simt starea de' rugaciune in mnpul citirii S.6ntei Scr]p'turm, rMnai ill ru.g,lrdune' pAnl cand stares. de mgi,ciune va inoota.
st«r;e,n ..
/!

f1 ....ultit - m"!;-acest ~-p plllca"'''} 'II'r·'olt'ib;"'~I'; a~!i!it'11:.'i;;, '*'Ii ,--nun, '1" " acest ~WI~,_> ",iJL-; ru ... -urmru ...:al~,~~r!lloa al risululi nesabult, al treburilor f discupllOf, g'nd urilor, swtanUn,teloF, dorm:telor def.ar®e ~i fapml (:a nu a§ fi

R_lspuns:: Daca nu a~ fi fest Ia ;slu.jbeJ

cat mi SI-'M

£1,Cutnimie,

392', lu,u;e&'a:re: Ciud 'tre'bru:i'e tlli ,,1~cAm tie' la

,·t "'·t ~ " O$P'":dd,,a,"t1'~

39>6..

'Htntb,tlr,e:

ICe

,es:te'

i'mp 0 rtan I

in

Rlts:puns: Cuviosul Phnen eel Mare a porundt sit :ne de$pM~im, imediat de sbJrej:ul care proveaca daune sufletului, Alt lUCID. este atunci cmd nu exista daune sufl,€te§"Ov .:1numai gandu1i tulburatoare, de Ia dlavol, carora nu trebuie sl lie dim ascul tare" deoarece actioneaza ..,.,tocmei atunci ,cand d.ohindim, £0103 sufletese,
I

Ras,puns:: Nu 81 o.spiiBm, -E-s'e important, (i m timpul olpl'fLdui sl :mlnim sufletul ell 'C:uvintWllui
Dumnezeu.L(;;~ ~
_ 1.1.1 LW.
··il

cee'itJ, ,ce 'He'""" $pUS sau ne... Idat ,piinntel,e duhoVDi'c? a,

manm:ire, In afar" de ribda~
~ ,1 ,

3'3;., lnmbam: Cum

s'a

fQlQ\sim. fttcazul sp~
§i,'

Raspuns: Nu b'e'bWf' 51 spunem, altora (1.1 '~ati, a,ienp.e S1"'\I, pur-ta:t cu noi plrin:tel,e duhovnk, cI,ci din aoeasti, pricin1i pot apllrea mrvidi,e §i gelozle

multumir€?

_ ~,Jntr-e~,are,: _T<~~bu.ie'sit vorbiw ed,tom desptf.
Ita1'iea noasfrii ,liDHmJci?
.

':"\t

Rii3Pum,: Fiecare necaz ee vme fbA vola Tats;~,ft;e mvete: s~ flei P (!I!C!Jilllti lCuvi,C/Sw Marcu Ascetul),
l14

r15

Fa'~ de oameni trebule sa ascundem trtirile .neastre (~'i cele duhovruce§i'ti., §l eele plc,atoase)'1 sa nu expenem starea noastdt IItm_uic~, ci sl 0 imp~rt!JDn I1JUmai celul care 0 in$eiege sau p,artnte],uj[ duhovnic I(Scbi1egumennm [om)..
,Rj_s,ptmS:

Rispuns::

DObAndirea

w:ultor

carp

este

folosilboare pentru eel care Ie in~e~uin~ea~l,~ cine erede cA numai d,obi1rndilreaclrpiO'r il 'ilnb o,g;l~§,te, aoelul.a it leste pregltitl os:lndl sigml.

4D4~fnm&dr~: Ce este important in ,CflBdinti?' Rasplms:: Ctl_noa~tetieacredlntel este uerul ~ ~
mai necesar, De aeeea :~~ rima, pentru aeest lucru trebuie sa fie cea dintii (Sfintul I eofan Zavorlrul).

39.9" l,d:rooaTe': Cind au pJlfe.rt "'"intra l'ui D'Umnez6u bine!tlcr:rilt naastre tnrp,ef'ti?'

Raspuns; Binefacerile tmpe§:n capltl, pUleR numai a.tune ! chLd. sunt sfinpte cu nnmele lui Dumnezeu
409~ lutreb,t1re,~ Ce. Rlspuns:: Trebme
sfmte Ie.

40S~lnfreba:r-e,:

eu ee trebuie sane

aliu.4m 1

diu 'revistele, gaz.efe,le' Ii tim&rele lum.efn:?

6' jac'em
I

ICD

'imaginile slinte

em.de-o parte ell gri~l, Rna,gUY :~. sl Ie fedm de profanare

sa p

.Rlspuns: Trebuie' sl. con~ti,~tizle~i ,ei etti ~ nimk, dar trebuie sA,te ~i alini co faptul ca e~ti crestin (Sflntul1'BOian Zlvorirul),

(Arhiepiscopul Nicon dieVologod).,
... ~40J' IHfrebarr:.' Cum

tre.buie ,,1,~i fnvi,iDl pe-

e,eiIn "0'1 ,.
Raspuns:, :tntotdea.lUl1 trebuie sa-i m:vl'tim §i si-i convlngem cu dlWo§.ie, cu blande~' ~,~ ell dragoste, dar' in primul r,ind. 'cerand in sinea noastra ajuto lui Dumnezeu,
,I '

4i06~ ,fnfte&,{lre: Ce ;'mportaHfi a~e' sl'''i'f-ea: tmp1llui? Rispuns:, Sllhlrea $i ]enevire·a. 'h1lpuIui reduc puterea :mOlall a omului ,;d n apropie de eadere (S.finbi~T @oianZ!voratuJ)I~

clint" ptnm plicate?
Rlspuns,: IClinta nu se im.pa~ cu sentimenmI mdrep ..... I(Sfintul Teofan ZIVOrl,atul)., Jlliii,

. @ lnln!&rwe:

.Ce fmpiedidi In mod ael)sebit

" 402'" __tr-elJare,:' ,Pce' nne' ,trebu,ie iii efJitlm? n

Rlspuns:; Trebuie sA-i evi'tIm §i sa .nu vo~bim cu
acela fa~ de care silnfim plUm!.

. 408,,' tntref;,u~e': fum
t,C'on6fUJQ

:&Ilni,'9r?

5'. de

purta. fi"fi de

cine' este do'lbandift?A s/in'te' 9r ciirfj mintuito"R' ~i pentm cme ,este
diwniit-OAR?

;;m 111tr-e,Mr-e: Pentru

R_l'spun_s~: nu strlngi bani 'toati, via,a ta; clci. 51 altfel Dumnezeu nu i~ va mai purta de gl'jj~ (Sfintul Teofan ZIVOlibd)I"
117

1116

duhull.ui Hrutos?

409~lu,tr-e&ltlre,: Care SII-1ft dlcei ml":ni care nu au

.

Rlspuni;: Sunt aeei c:re~,tinicare no ~t1u cui aparpn - mel lui Hr,is,los, wei lumii:: 1n exterior iau parte la toa te rinduieUle vi,ejii crestine, mr en ganduriIDe ~i cu inima se indreapta spn!' a]t domeniu ~iiin alte lucruri i§i g,lisescalinarea, desfl,tar-ea §,i £erirue~,. 'Gri~ia nu este pentru Domnul, ci pentru a lor' ~~ In, .' ·~te ~i dezmierdare pe ,pam,ant.. Le ~pse§;te mnna cre~tina. Inima lor nu tlnde intr-acolo~~.Nu in Dumnezeu este 'binde, eL, ci m sine §i in lum~ ~inu tn cer esse raiul ej, d pe pamant I~Smntu1lTeofan
ZlvoratuJ)~ 416. l'nfrebare: ,De' ,ce' no trrbfli,i! sa ami·na"m intmfj'a de' " tnte.pe viaJa Q.U.htJiJHicl?tUctf.? " 5fintil .Plrin~ ne ]}oagl st!ruibor sl incepem lacrarea duhovniceasca fari mtarziere pentru a reusl sl cl.pl.tUn deprinderea pentru Rbpuns:
ve§nic]le.

Rispuns: Smerenia este mte!lege~e31 propriei mmicnidil, care nu Me nid 0 limitl--t ~i tocmal in -n'ftli::!t:Jrl lZ' ,a:,_,..J~, su.ue lWLJ.~" p'. len.J smerenie •b £1..L. ... ui l , - tru w.;up =. ~1 aceastIa. Ow~' Dumn13zeu iartl totul §,i nu cauta lip surlle nevointelor (Sfmtul Teofan Zivoratnm)..
.[1,
!,;t!,_."

,~J.

r;;1~ ,1'Htre'b4u: ,Caft vim'te' £i inloflfe te'4zit pe ~m~ Rlspuns: Wr,8narea n tnf;ometeaz' pe demonL

clei plicerj)e' sunt mana, demonilor. Ins~ unii, istovmdn ..se prin post ~i mfrana_:re nemls'tt_mtl", s-au irtdeplrtart de Dumnezeu. 4,14. 'tttre.&',R,e,: Ce He' i."ie1di'ca pliiriisi'm ,icaful' fi sd ne iNir-rptibu viitr-l Dflft'Uffzeu?' voinjei. ,Acest lucru Sf indr,eapt! p.rin llsarea noastra 'in voia celuilalt (a duhovnicului), Si Sfintii .Finn,1i au luptat eel mal mult impotriva voii lor (:Slan,tul Teofan Zlvolitul)~
I;·'aspuns~ Coruperee 415~In treb.are: Ce es'te ,d'e~'ertac.i·u"ea?

9,'

41.1" lNtre;ba~e.': C.m, 94 inuuram gr-eutatile Hew'o'inlei fi necazurile vie,f/J? .'
f

Rlspuns:, Detertalcitmea,
vietii de aici, ,"
pica,tul?

inse'amn.l des.flUlrile

Raspuns: Cine nu are main-tea ocbllor Ism, bueuria .~,i nadejdea cl ,p nom. vom fl pa_rta§ii rasc~p~~ ~i,ai vietti, nu poate 1ndura gyeuta'ple

c@ Inirebare:

Cum este mai u~or stf bimim

nevomtei necazuri, _

~'l

nu poate a,coeptl, via'ja, cea PM' de'

binele Ice lese ,tlin led l'

412.lnftebar~:.' In eft consti smermia, Ii' care este

Raspun.s: Sfin~i P'b,inp, ne spun, ca eel mai usor este s'~ biruim pacatuJ incepind eu g,and utile. Chiar ~i luo area, cea pUicurtllui DUlII.neuu ~ s lujirea fa:,it de Em mcep, prin cugete bune, 4,1,i~ ltJ:fr:eba:re:' Ce 'inseamni' Ii Ii atent la tine
fnsu'n'?
I

11.8

r19

Raspu.ns:. A ,6 atent lao tine'tnsup iMelmnl a veghea netru:·@ta~,flirl ~ovtire asupra ta, a urmili mlscarea gand urilor ~j [8 sim~,!minte~.ortale si a ~e' chibzni pe 'toa'~:: ele rele ur.mind ,I le res-p., a le c alunga ~i a te mustra pentru ele, iar. la gandurile' ~i simllmintele cueernice, rugatoare, sfinte ,a t~ :=:~..... opn §l a. ramane m e 1e..

voie fh"1 de voi.ft de 12 eri en 12 metanii dim.ineata (dupl :ruglciunii1e de d.immea~) ,Ii seara (dupa mg,~tcitmije, de sea:ri)~timp de ·40zile,
='"

,i

wand

s'f:ftufi, si lstem obsetVQpe in

..'

)i; ........ _-,

4uzul tuturor' dacla i se inlAmpl' [CD'iva s. ,gtre~'easc. fa ICJtiN' sau ,ill cl1ntar-e?

9 421~JKtf,ebare: .Plltem

ID. DJgent.Mt II, [.aftN'U... e . n
·'rli~

~

'L ~

III A; ,:I

.~

r.a

A

.1.' " e:tre,b.\ATe': Duh"' rIIu

6,£

,IO'JIte pocii?

Duhul ran msu§i a. ildeve:rit C~. poclin~a duhurilor rele este imposibili. ~i aceasta .~ ill depinde de Dumnezeu, em. de ";"ibertatea lor, indreptata numai spre rau, §& de mind ria nemAsur'a.tl, cave ,exclude' orice smerenie.

Rispuns::

Rlspllns: Nu trebuie nkidecum sa facem observajie in auzul 'mtu_r[or~ nici 511, o:prim eele Incepute dar, :mai ales, nici s~ radem pentru a nu lie prov'Oca §.i celorlaJp 'lXi~burare" e dati s-a 'mtampla:t, C

4191~in trebsre:' Cand 'nn se pot .fRee lD .bis'mc4
me'taHi'i "ani

I,a plm.a.f?

zlua Sfinte1of' PaJti p.aM

Raspuns:' Metanii

pana la ptlInint
~I

decursul Ln'IUtegului an 'in cele douasprezece praznioe, in zllele Ide duminica §.i samblta [de asemenea, Tn
zilele implrtl§irii cu Sfinb~l.e ame nu se fac metanii, T ci se admire numai pi eearea genunchilor (tn zilele de duminica ~.i shblilori) eu binecuvantare Ia locurile
sfinte,

nu se lac din in ziua Sfmtei 'Irelml, In

de exsmplu, ca cineve sa fin spuna acel prochlmen sa u sl, nu citeasca atAbea stihuri [eate sun! rmduite m. cenon? A,c;est lliu.c_ru" desigur, trebuie sl=,m amintim cu btnisorul, dar' es~ bine 81-1 lexpUclm dup! terminarea slujbei; flrldelegeft nu canst! in faptul ca din ~le§ealA nu s-a cint. ceea ce trebuia, ci in faptn~

ca" deli s-au citit cele arutuite acest Iueru
l

S~

f,lcu.t

f,W"a luare aminte.

422~ IntrebaTte: Cl

d,ihoiJnit ~priceput ,smerit?
Rbp1.llll!S: Dar lntr-adevar, un bdru_mltor dl:uiK)m1.cesc bun. in vremunle noestre est'e 0 mare rarltate, In acest caz sl"'~ spqv'ede§ti mal des 'p~.cate1.e la preotul duhovnk. .. iar Urtv[ititurile s~ le lei. din ~ ~

I'

sj

f(IJC €lac.' uu [am g4sit

42f)l IfttrelfJiar:e': C:e rugifduHe, cate mefa,lii fi cat ti'mpl trelmie sille s.a1Ja"im penfru 10' lldposatit ,care
j

ubia fl-ll dat sufl'etul?'
R~spuns:

Sfan.ta Scri,pmrl ~i din carpIe scrise de Sfinpi. P.iirm.p ~i de stareti, mal ales din cele despre nevointi,

Trebuie

.sl

rostim

rugichmea:

4231'Infrebare;' CU]ft. Isle coreet
cu ravni-l ducsnd

1[' ne' l:nchinlm?

,,[Odihne:,,·te· Doamne, sufletul r,lposa tei roabei Tale (numele ,ei) §i iartl-i ei once gt'le§:eaH\ s~i:rir§Ua cu
120

R15punS~ SI. te ·mcbini. tntottdeauna cu evlavie ~i

mana

]la frunte, la p'arl'tece', 'ilia

121

umaruldrept §i la eel stlutg; intotdeauna sl te mchini .stand in ptdoare..pnind trupul in pazitE dreapfl, m apoi s~ fadi metanie, dar nu asa cum lac unii, mchinindu~,se §i fidnd metanie in aceIDa§i timp; n.u trebuie sa facio semnul crucii §,i metaniile in g}"ab~. Metania mica trebuie sl He aceea m care, aplecandu-te, sa pop. a~unge' cu mana pinl la pAmAnt Arhiepiscopul Antonia ·VO:IAns.'1 ,. sene: IICmoea ortodoxa se savir~§i~e ast£el mana dreapta leu ,cele 'b"-ei degete adunate se a§az~ mai intal pe frunte (nu. pe nas, nu pe barba @i nu in au», a.po:·pe pa_nieoe,8lpO~ umlrul drept .~i,in cele dill UI I[!.. e pe p umlrm stan,g (nu la s,ubsuoarl)u.

Waptub~e Cbiar. da.cl nu faci ceea Ice te lnvafl.,. tohqi sa he ru§,ulezi de pica!, sl ..ji sehimbi modul de sandRE! fi sl ·te osandf~.ti pentru 'faptui ei nu fad (SfantW loan Gurb1de .AuI) ,
426~ lntrre.bafe:
pletitla

"Sa ,a omu.lui?

Care'

eete

,":ma

cen'nt-i

R!spuns:. Ca totul sa file dup,1 vola lui §il cind acest lucru nu se tntimpll.I- imedia.t c:arte§,t:e tm.potriva "u,i Dumnezeu §i se su ..lrl pe oemenl,
427 .. lnu"bare.:

C'e ,mp'ona.pi au 'Iev,Qriulele

ex terio are'?
Rls:puns: Chiar dacl :ne.vomtele exterioare sunt necesare, totulifu ,ele sunt nb1te sche1e,.. de' aceea opriji~vl. mai p1J:~ at'enJia. asapra Ior, Cladirea se COCIS,t·uie~,teell ,ajlu(orullor; hl.sl ele nu sunt cladirea, Cladirea este in mimi: SP[18 lucrarea inimii sl vi m.dreptati aten~aJ,.UnuJl ~fu acda§i lucru poate fi ii pllcut, ~i nepMcut lui Dumnezeu, ,judlecand dupl in~ft.,t1ii.Invi\'ta ii-vi cu acest luau.. ~~~ ., ,

:24 ···lnue&Q;re,:· Va primi de la .Dumnezeu rilspl a~ " ee':' Cdn! tI ilitl t stat bllft ii' a irulemndt itl .....
,bbi'ne?
Raspuns: F~Iimdoiala coa va primi.. fa ascultA ce spune despre aceasta Sfinhd Ioan Gudt de Aur: uDac! dai sfa tori, iar ascultatorul nu me. primeste ~'I nu a.duoe roadele ascultarii, pe tot ip este pn:~gltUi

de Dumnezeu r~_splata pentru sfaturi

§i vei

dobandi

aceeasi r,isp la~a pe care ai fi dobandit-o daca reUiledt te-ar Ii ascultat; pentru ·d.\ ta 'P-'M mdepHnH daroria ta, Da toria noastra nu este s~ i convingem pe· ascul~J ci numai sa-i sfa..ufm", t
Sf' ,c-u,vine' s'd as,cu.,lt din nt}lll cu,antul bd DrnsBezett ,.ci' {Hva1ituri',lle, cici (ls'ctd'~,

428,. In.trtbare,: ICWU este tutel'ept 844 sluj'itn
celu'i b\o"uav'?

Raspuns: eel ce-i sluje~~eco. 'inte1epcitme, Icelui boJnav sluje§.b:~pentro a. dobindi itlimI mi1osHvl~
pentru a dobandi sentimentul compltimirii: Iclei cine

W tstreb,Me:

,d'ar:NU implines,c,

nu.!ar.'

c€ea. ce invati ele?

are acest seep, acela, orice i S~' in.mmpla - vre~J\ .f· ......>: ..... ., rev' U.lL ....lta necaz, din ,a_ar~on""lu.aca. :mSU~lb o· ,!IV·. s· . .In' .. ul
,il!t;
'-UJI,

'r.iii'li'i

e'.

R!splU1S: S!i. asculti, chiar daca nu fad ceea ee lnvat,! ,eiej!pentru cl de Is. asc ultare se ajunge ~i Ia
122

impotriva lui - ind"ur! fIx' 'kl1bmave toa'~eac~S'teat pnand cent de sco:puR slu ,i ,~tiindl ,el mai lieCW10&C~UOr ti este lui bolnavul deca'~el bokmvnlui.,
123

eli eel ce sllJire~te'cuinte'lepcfune bolna vuhn, se leJjbert!azl Ii de patimi ~ide lupte, ~Jflfre"are:

Si fi~. incrledinjap.

435. In.tniblJre: Ce trebui't s facl. 'un cr;eftia.
l

latuDt!i chJd se intOtiTce' de p,e drum

aeasa'?

Pe aRe trebrde!iii socofim &S,at?

'Rlspuns:: Bogat nu. este eel care' a ca§tig.t mnlt, d eelcare a dlrui.t .mult.

. .' - In &e,baft.': Ce II inilfupleci
ft,!' n""~'iHI"'JlI? r - ,~1I1R.rJJh,"
III

tft chi,' la"Osebif

Rlspuns: Cind se intoa:roe ,acasi" crelHnul ulebuie 81 se ,cmscl pentru ~oa:te gre~me 'pe cue le-a flout pe drunn fie elt a ince,cat 91 vadl. cu oclUi. ceva riul fie ,ei a auzit ell ureehile ceva necuviin.dos, fie ,eI a rostH cu lhnba ceva de prisos ..
C4'_'

.Rlspuns:: Nlmic nu 11 indupleca pe Domnul asa lea lub~-a pentru Vla~maJiLi

.436, I.tre;bare': ,Cam ,ii p';'iJim viata 9,anmnilo, nu mftg· ,la bisenm, lui Dumn-t%eu? Raspuns Oanlefnii[ care oeolesc Biserica [Wi

~ecuHtJ4.te.m c4 cee," ce se intlim:pl' ,esfe ,de ld Dumnezeu?
':31'. ln~eba,,:.' Cum

Rispuns:' Tot ceea ce vine de la Dumnezeu este plln de paoe ~ fllhlsiror' ,~ n dues pe om Ia osmdilrea de sine IlIa smerenie, 432i Intm&au': Cu lcine ~€"uie ,si a~em deosebit Jegit'U'tit ,1 ,rie:tenie? Rlspuns:: sa ne Dumnezeu le-a dat bar.
aJlhUam

Domnezeu SlW1.t -str,linj. die'Dumnezen, s.unt str,!ini die Icredin~1 ~i de virtuti ~ viat,a lor es:re':pHnl de ·toate patimile. 43 7~ trel~l.re':Ce elfe In intelep,ciune?

oS_ri,.

rn mod
clvorn.

Rhpuns~ Este faptul de a Icunoa~te'~ ill m~Jlege , nepu Mfa ta omeneasca.
438'. In&e&,ar-e: Pu·t£m ,hicrtl Cit i:&ind. miNn-irea neasfnl /d'ra un ptJ'ri"te' d:uh(Jvuic1
iA

celor

433~,l"trebare: Este biue

s'

H~

dorim lJ(Jgitfji?

_ Rlspuns~ 'Datoritl bogal'illor ,apar mindria,l slava de~artll ~omia pantaecelWl, inbirea de p~loeri ~ lot hazard ul.
434, lntreba"e: Be cuvine ,si .fa.wn metanii ""{Ii presHS de ,uteri?

Ri~puns: !Ji un -pkini'e' duhovnic indrumltiot §.i invl'titor- emul nn poate pHil asa cum ·trebuiet porunclle lui. Dumnezeu nu poate 'kit pe' depHn. in, virtup nu poate sA nu Re' prins in
cursele djavote~ti.
-". Dumi.
~-.iHJ'

,i

l

.w..M-

,.~.",_.i1
. "",· ... lI.',K

InfTeb4n!': Va
f·JI'~n,tuJ.tI' U~1II ~w

ztldamidl? _. .

ad

It»DU"

raqrms

I'.i
I

Rispuns,: Dumnezeu nu cer-e' de 1a moil ceea ee este peste' puterea noa.s;tr-i, de aceea sl facefi pe mAsur,a pU'te.rilor!

:Rls,pun_s: 'Sfintul Ambf1ozi@spune cit dael vo da rlspruns. pen.h1.t ,cuvinhd de-§erl;. atund sa fim
125 '

a tenp ca nu cumva S"a ni se mmmple sa dim r.spuns x, pentru 'I~Qcer-e'al.d' za - armca;

,I.
•'

Raspuns 1&1 curi'je~te sufletul, 446.. tnm&a,~:' C'e' bl.tm :mebui~sl/i'e ce'l Maj. impo .. " t p't.ntftl piri'n"ti?'

!I.X.

f40,~ 1:ntrelbare': Ce ,aproap,€'Je nosttu,?

regula tn'buie s,a 4V6m fata de

"'spuns: Pnma regula este s!~'~ indepUne~ti cu fermi ta.t-e ellvinttd, da t §.i sa nu ~im~eli pie ,celllam~ in
fag::'. 'i1du.intt'e1e tame'.
1

:RJspnns:. Totul pentru p"lrin~trehWle' sifie pe locul doi -f;;t~lde grija pentru c~e~ter-eaeoplllor.

447., lntrebdre: Prig .ee' Sf iani £n m.o',d'la,e.()se·bit
,piC4tt~'le,crtfnfl.;ldui? Raspu_ns: Iubirea pentru vrajma§i, este oem, mai mare prei~de dtscump:Mue pentru plcab~l~' noastre,
t48. latre&ar-e: Cau cupf: este ,cumpJi't "e.ntttt

,441. lnt~e'bar:e:'Cat tim, se feme' CTefuHUl de.
tn(uute'?'

Raspuns: Cr~§,Hnulse teme die moarte ,atat limp cat plcatullfste putemic in el.
442~ intreb,are: Ce trebuie' 51. c,itim td:unci' cind

merge-m, la dU'ho'o,nic.

'ltt rSpoved'afde?

Rispuns::
44~I"

L;~l Cugetul

ocupa t'

~u

luerurlle
Idttns?'

dumneseiesti este cumplit pentru ttiavoL
'.mba-fie: ICe,utefi
$pWJie' despn'

RAspuns: Mnamte de spovedanie, Icitlp poruncile lui Dumnezeu nnp.re.unI co. indreptarele pentru
spovedania plcatelor.

R~SpUI18,: Unde este dans" ecole esoo' ~ diavolul.
4S'Il}!,

p'actlteTor cte,tinglui?

00

In trrblQt-e:

ee'

!C'on'f-n;ooi'e

,.

iertar~"
noastre

'ufte:bl1I'e: ,E'ste
Invi~~Jura

bltD"

inva,iitu,a. de,spre
soartl est:!€'

Ra_spuns: La ie'rw,ea pKca:~or contribuie faptele bune, Ji :mpHele,. I,i bollle,
noastn?

pre. ite'stin a r,'e'? RasplU1_g:
predesnnaee.

despre

semln~t~ de diavol, Nu ,existl nid un fel de 451. Inueba~e:Ce trebtde n. ,dolban di iena.r:ea :p'alcafe"or?

444. lnm'bdre: T,rbuie sa uitlm virtuple
Rlsptm_s: Sit uitlm faptele bane - este tnt 1ucru

sa tnd'l,ff'e omu l pen tm

bun, iar da1cl IDe em minte permanent, prin aceasta ~ llsup~_r,lmpe' Domnul.
445"

Rispuns~: Pacatosul care se cme~tel care d~ve§te sl se smereascl. §i sA se cur~:~asc~, trebule sl

In tr,pme:

Ce IOllas Be' idldnclJ citirea
126

primeasca umilinja §i sit tacll i~d

eli este p~l\tos l1ii

EV'llf'gheliei?

cit be~bwe's~ indure pentru poclm'tllca Dumnezeu indrepte pi,eD tele lui.

sa

I.trerb.-e:
. '.A? M'.

Urmd~e'Q.. t.,,,,,i

lucru este

Rbpuns: Nu trebuie sl ne temem de vrljmal·ii
lui Dumnezeu,

:RIsptmS: In ceo. mai mare parte, deznldejdea este urmarea viepi mtma.te con'tinuu ..
1

@ lafr-ebare,:

C~m ,elk luu.n. Do.ftll,":

p,enfnl mdBM'RI1 NlJrfl.Jtm?'

rom.l dm citi-n'a Vi'eplor'Sfintil1o.,?

45:3".'"tte&,4re: Ce fe,los duhovni'cesc

lilpbande,te'

Rispuns': Lucrarea Domnului este a§a ineat ceea ce neincearc •. ne sluj:e§le spr-e 10105"
He' il:grijim

R~spuns: Citirea vietilar pllol'~rOr lui Dumnezeu m.tLre§,te in noil rcredln~, lulne§t:e nade.jdea ,Ji inOlcar-ea2i dragostea pentru Domnul.
454,. Intreb,lI;re:.'
Ctlfif

@:1"tlftl1Me: Se ctWUte CIJ In fimpul fUJI.lor
de ~ind"are,alor?' . Rlspuns: 'D~ trebuie

&11

D1umneuu?
45Si lUfrebar-r:
-.,

sunt j;ertf-e'le dduse IU'i

Rlspu;n_5,;Landa lui Dumnezeu §i d.tiliw umilit,
n.... ~U~n~",ezeu.~ .
'i'M'H

ne ingrijiim ~ vindecarea bolilor, Cine no voi :tie ca in timpul bolii sl se adreseze medicmui §i las' totul invo.ia lui Durnnezeu, acela ispiw~te pe Dumnezeu

sa

n

cand este "osnd ,llcu"

I,.i

46 fl. Inmban': rCui ii esff • ai' uror
I1t norocin

sa

blare'

Ie:?

R!ispuns:' Postul este plaeut lui Dumnezeu ,3,tunci c8J1d~in tirnpul lui, avem btlMvoinja. fa.t.I.de'
oamem.

.

-

Raspuns:: Nenorocirile le mdud1 nsor cei car~' mvata din dumnezeiesdle carp :rabdluea ;?il
l'

in~e]lepCitlll!eA . " r

·456~ Intubate: Ce msemniltate mdntuire'a nodS". umili1t.ta .ci oca,.a.? ,. 'I.

au pent"'

mut~~!:::~~es.;;:~:SU:;
elm

te.ma .ai

Raspuns: DaJ:1.nu ar fi exls tat umilinja ~i C'CaIa, nu ar m existat nicl un sfint. Cine fuge de necazuri, acela fuge de' viaJa VrBJni,c'a. Pentru ce am primi r~spRlata daci nu am fi oclr,ip? Pe c-ei ce ne oclf.asc, trebuie sl-i soeotim binef~cittoriisufletelor noastre,
45i~ lntrehar£: Sf mvise
vrAj.ilfiti luj' D'umnezt!'U?

Ra:spuns: Dreptul trebuie sl at! teama d.e mandrie mal mult diecat p!rcitosul.

~:::=~:t:~::r'fl
Raspune
4@.f

princip41iS

de

,sa

'Be.

teme.m de

sa aiba mi_sura in toate,

1:.tn?'&Me.;· Prill ce se rexprimA f.·lsa H4d~/ile'?'

RI.spuns: 'Falsa nldejde Sf! e xprim I. pr.m Increderea pre.a 'mare in propria mantuire ve~nic!.
128

129

·~ t.trebare: Trebuie 51 lie i'ngrijim le ·m4n·tuu~ea. tlpTtJHJpe'l,ui ,sau: sa: ne ,limititm '''''''"! lao grijltll'eHm pmpri4 matd:uire? --Rlsp'unsc: Sfintul ~oa_:nIGurl de .Aur spune cl

l~lspttn_B;: Dupa

ilnplrtl§amie,
plstfritm

trebuie

sa~'L

rup

vrednide §it D,omnni s~ ne dimiascl aj:uloI sa nu ajungem, mapm, adicl 51 nu ne intQar:cem la plcatele

pe Dumnezeu sl

Darurlle' cu

dlinain.re,.

Iilimc ~
&.

dJi,IC!

te vei mgr~jinumai de propria ta m~hrlre'f cu vei fi mai bun decaf' eel ce II! mgtopat
,r
l

talantul m plm,mt.,

ran,,,

"1

463~ lntreb«r,,: Cum sa' privi'm ,atnJc~i4 'a'a €Ie'
P

r

:RJSpUDS:: Din atracjia fa',a de 'bani ia Dliiere' 0 muljime nenmnAratl die'rele,
r

,0

"t,e.,derea Ib tmilor1
i

"'64 1:ntrelJare: Sf. cltvine sl.

n:e lntri'tl~m

1'\etI,fru

(i7'iNn,-tr-eb.n?'~ Cum Sl:'~,l c,UNQa~teJl! pe eel Clift tste ~ de DOlm,8111 D'umle'zeu'? Rispuns:. Este lu:tat de Dumnezeu celce nu ave necazW\ii i§i petrece zilele sale ftrlit durere. ~J latrebue: Cum 91. rnvl.film smerenia? Raspuns: 94 ci.t:e;§tiin ca:qne Sfin!iIor Plrinp acele locuri in care sene despre smer,enme ,~i sa te'
reel', ,."

straduie~ti.sl 'le por~ia~acam 00' 'inv3J~l ei,

Raspoo_g:: Pentru pierderea bsnilor nu ttebuje sl

ne mtristam ..
, 46i .. ,!utre'bau; Este virtute ma.repovatui're1a apfodP~IB' ? Rbpruns: Gsa mal mare vktute c-OIlstl in a te ingriji de pova.p1im:ea aprloa.p~.ui~

472. lntrebare: Tr:cdnd'e lsi fim pmdentj' in iiscuf/J? Raspuns: tlste oibli,g,atorriu sl fim prudenJi~ de~,ii spuse flr~ ginduri ,a5CUJlSe, unele cuvinte pot fi
interpretate.' gte§i t.

473~,11I~ebl1rif:'Ce este isl'ita?
RaspllUlS: Ispi-tl. se nume,te tot ceea ce dl. na:jteve la ganduri despre p\l,ca.t, mclin, §i slle§te spre pleat .

468.. lntTebare:. Ce treme 54 titi'm; o.c.a'SR dt1~j
HU

pRiem merge

'4 ;Disencl?

., ., "Rasplms: In locul UTREN1EI -- rugad,unile de' ldimmeata" eei 12 psalmi ,ale~ §i ceasul intti; iar in locul LITURGHlEI _.ceasurile al treilea ~ial §aseiea.
46911 In mbare: .Pentm ee' mlbuie' sii ne mgiim DomnBlui d:up~impiirti,;n'4 cu Sfi:n;tele Taine? _,

4,14~ Intreba;R.: C~m s'l ,privi'm desfataTle'tJ?

RI_!,puns,~ Desf~taJtea f!S'te dumnezeul patimilor, once desfatare slibe,re' inima Iimmi:ea..
475:~, 1",t-ub'd,re: Prio. Ae:stJvf.t'fefte' mrtuulI1 ll[
U

se

tntm-e,te Ii se

i30

~ puterea suilettdui se 'lintlresc ~ se deslv~sc pdn nenoroeiri swferi:n~ Ji bo Fiecare 'l!ncereare n apropie tot mai m.ult pe om de' Dumnezeu
l
";0

Rbpuns:: Virtute"a

Rlspuns,~ ICandl dneva 'e oclrl§te ,fha _ fij s,1
vinovat, pomene§te inaintea lui Dumnezeu p:lcatele, tah' §ll aceasti cQnfmnji SID'eret,te..te,

rrin

'~I

iJI~

u• .Inill.,uBref ,I". ce COnSitH :m..6I1a,dsJtnb.~
0 ,. 0 0001 0

'9.--.Lr- .... . L

.

'I'

if o.

-;j,.x.

o.

'i..'"

,-:II?

RlspW1S: Monahismul consU. DU. :in vesmlnte in tnitlnlil d. in smererue, rlbdaI'B dragoste Iii !ce.lelalte virtu.p,.
1

,i

e,9QI tii'n.fl1 8'jrlman't.tl pen·tm ceva, 4flume'?'

48, . I.'mba,e:

,Ceo uebui', sa f.cern Rbmci calA

Rispuns: T-rebrue· sl. pilrlsim imediat tot ceea Ice tulbura 'oon§tlinja. l.il da,ci ne oslnde~te cumva,
ftr-ebwe imnediat sI 0 IDinili'tim prin, _poctin$-l.

477~ In t reb are': Trelnde'

6,ameni,i

Ibn deost'biu'?'

,4-; iUlbtfm ,pe top

@ Ifttre:bMe: n pnttm .[."da p£. om bI:lata?
':isp.1ll18: Nu trebuie' s.a-llludi\m pe om ~. f~~.
4831' lntrlBbare: Ce fuse,Q,.nj ,,,a
Sf

Rlspuns:: Trebuie sa-i iubm pe

'~opoamenii

de

deoarece iil putem provoca un mere rlu suIlletului lui

dragu lui Dumnezen, ehiar ~i pe vrljma§iJ' dar, destgtU'1 eel mai mult pe plkinpiJ. duhorvnic~, .pe· oimeflcltori,. 'pe vitltorl pe condacatori ~i pe prietenii dupa dull.
~'o

sOtoti pt sift,e

#141.

p,.,ejfJS de' top'''?

j

Rhpuns:: weilDUll,it nu
altora, ci Ia ale tale.
._. 0 :.

111(1

seama Ia picatete

ru4elor lui?
i

4.'78~fntr-r.baR,: Cum. p'O'ate fl.; mon.lI,d' de folos'
Rhp l1llS:' Prill viaJa sa, en slfatuI. ce-. bun, eu

In~e.bare:. Ce eete im"oriaftt'in momt1l1ud

morjifl Ri.,spmlS: Trebule mtoidea.una s' ne gindim sa intimpinmn moartea afIandu~ne in. pace cu {,op. Mul~ nu ,tiu aeest mucro §i de acsea nici no dan importan~ acestei impl'clri. 485t '.treb'd~: Ci'ne se os:tenefte fa mgileJ:uu£ fara fol€J ,$?
1

cuvi.nt'W.

§i en

scrieri

Zictiblan!

de s.u£1et.

'79,.,Inmbdre: Ce este' POSruIl
R!spuns:: Postul este mfr-inaf,ea voitl de Ill!once dlesflta_re" :Spun voi.ta. dsoarece mfr,arnarea fif,1 vole ~ die ,exemp!mu: din prklna s!racie~a bolil ori a slavei
dle§'ar~ ~ nu poate fi .numitl post, cld ea. vine din nevoie, nu din buna Viomltt 48ft t.trebant: Cum si in.i)'4tifm s. tlbdibn.?
"

se osteneste mult la ruglciune dar iJ. S'upli1r1 pe aproapel,e acela ss ost$e,t,e .firl folos
j

RlspumtS,~ Cine

l

l32

486. lntrebaN':
nepl'cen'J,'l'

ICum trebuie

SA'

pri:mim

Rlspuns:: N,epHlcerile u,ebule sa le primim. ca pe un leac pre~rQs impon:iva slavei dep.rte ~imgAmfH
ooastte.
487i lntrebare,: seri'sl>ril'e?
de bunl,voin~it., f88~ lnme.bare: ICum

In.

Ct'

did, I:tebuie

sa

scri'em

Raspuns: Scrisor.ile 'trebuie si le scriem in duh

(Jameui', lumg"ti'?,

sa

pmim r:-eI afij',le' cu

&elaJiile care' nu contribuie' la mantuirea safletului ne abet de Ia treburl, ne im.prl~:lie mintea, ne umplu vla.fa de de~ertlcl.UDe ,~i nu ne lasl sl ne concennam Ia noi '~ §i la

Raspuns:

,en.Uu· a.protqJ(de l' Raspuns:' .Adevlr,a,·hJ lUlviu'

Dnmnezeu . . -'.,g, lnfre'lJa.t-e; In ee constl adev'ta'ta i'ubi:tif!'
(JonsUl

m a-~i, .da

eproapelul odee lueru de CBJ."le are nevoie, 499t t.tr-eb'dre: Trefnde sif m4nca;n ,.tarati,'?

,ana

14

Raspum: Plntec:e,le situ! trage 181 SODl11.r Ia lens ,i la dabiciune; de aceea se stimesc in om gindu.ri
intina:te.,

·49i..latre&an: St' CHtJfnf sd-,i Avnasr:i moartea ICel care nB, ,s~tJ .cuMp't de p,icate' prin: ,,,,ainla Ii

ItufreptdU? '

134

13.5

Rasptms:

em vmuo¥.i

nu tr-ebtde,

sa se teami de
ja,a

(in ru.gaciune) Ii nu ne' i%blvlesc ,de nenorociri ,¥.i de

vorbele rele. 4f7t

s.uierm!-e pentrn lea tocm-m prin aceste necazuri sa
mhltmascl suftetele noastre,
5'03;; 1"tY'eb4te:.'
CdR

In Iteb,are,:

Esfe de }olos ftiJnta

dr~rost"7
R,lspuns: $ttinra .flrl dxagos;te nu numai ct. nu este de folos, dar este chiar d!unltoiUle.
, 98 .... n,freb,41'e,: Trebt;;:i\t!'
"\

frebuie

sif

mgit1"unli pmtn.; ,.roltlp,de·?

ft',

feme'lia

6,' :n~'t-etnem de i;"i'te,?

Rlspuns:, Temelia ruglciwUi pentru aproepele este comp.ltimi:rea, aeestula.

RlSpWlS: No trebuie sl :ne temem de' ,ispfite, deoarece ling~, noi este Dumnezeu; diin prkina ispiteIolr nu trebuie 31 eAdem in mrrisbr,e ~
dezn.ldejde~

5fi4~1,,:tTe:&ate: C_

SR ,,"vim fdphd

,ite'

a ,ib,d'a

499'1 1.ff:ebarei Cum trehule. ,s4
Ide ,Q,amfttii' mincinofi? 'RJspttnS,: Pe oamenii evitlm~

tie· r _r. mnMm.

+:atl "I ,~~

bo'al··u mul1m'Jire? Rispuns:: Paptul de a rlbdla boala cu mullp;unire' estemai PDr!SUS de ,oele1a]te m.df\ept'r.i main,tea lui,
Dumnezeu; prin boli se cur,~,~sc pieC1Lt.el €' §J. ne .izb!vim de patimi,
5(1$" In.trlBhau: Ce tre&uie 4ib4 flP'e. pn'ttnd "Jal,.1 eel' ce' darn,fe s. Sf ·ntAntu:iasc;i?

mindnos! trebuie

s!-i

sa

500",1.ttebarei~ Ce II fa"e pe ,om tn.emit,?
RitSpWlS:: Pe om il face mucenic nu numai moartea, d ~,j,starea sufleteascl.

Rispuns:: Primul Iucru - s~ se deplrleze de p~at, iar al doilea - sa. :nu dez:nldij d uiasea ell privire la iertarea plcateloI sale,
50fi~ In.tse ba:re,: Se

,501,~ lnfTeba'f,i C,are eete mommhd prie'mic in can tre&me povapd"" 'un frat-e,? Rispuns': PovAlUie§te-m pe frate atund (and se

cuv.ine sa

Nlt!

ga"dv:rilrn rt'le'? Raspruns,: Nulrebwe

",rim

dS'Upr-a

afla 'in bunl dispozip.e'.
59;2',j lntre'bd,e: De ce uneori 'ifi,nti'i'flU fmplinfSC 'rugilci'uniZe' n;oas,tm NU nt izbAvesc de sufori:n Ie Ii'

sIne: oprim asupra gandurilor r-ellie' vin in suflel~,ci sa le Wocuim. ell. care ~nduri bune §i :sfinte.,
.1_ .. ~J.... " .JI? Cnin:un,K: d". taUt' 'fa

neno,ociri?

,i

507., Intrtebllfe:' ,Cllm tTtebuie

,it ,an-dim ,fa
!Iv..
i,

Rispuns:

Sflnpi

nu ttnp lines c rugkhmi1e
ill 36

noastre, nu ne ,dlruiesc bummle plrnante§li cerute

., 1...:... , . · d Rispuns: C e1 mat. rmc ,Cl'W;W.dln iac .este rnM greu deci.t c-el mai cumplit chin de pe prunant.
I'~'~

137

Ar-e ''arlO importdnt-tf pentm mantuiua suflem lui statea in Itlire il giselte pi! om ·wo arte« 1
,.tlI8.,ln~ebtJR,:

Raspuns:: Nu p,~ pre] pe OO€ft ce s,pun despre tine oamenii rCM',esunt str,lini, de dl"I":' ul nostru biseri(;es"c~

Raspnns: Mantuirea~ sufletului depinde mult Ide uiHmele elipe ale vilejii. 1n ce te vei afla, 'in aceea te voi . judeca - se spune in BvangheHe.
-

613.. ,Inmba,,"e:'

Cum tTrebllw

S"

,rivt!asca

,Crl,ftinul cununia £ivi'li?

fnttelfJ'lri?

_.

5'lJ~l, lntre'b'am:

Tr-ebuie

sa

-!:.sM l HfiJ

.

nm'~" -,;J r .'1~~~n,JI;. '1ft
A

Raspuns: Noi reeuneastem :nu_m_ai cununis r-eligioasi"" Actul civil este neeesar, imain plan
duhovnieesc este insufident,

desarte vel ,i auzm. Iar aoeast! ne mvatl sN fnn P'rudenti in mmebiri. _ 51,O~ In trebarl: ICe ,-egula t1iebuie' ,s.ii pa%i'm lD'rl,iute de' som" m ji:ecflfe %1; foat' via.;.?
I
I " ~

RaspWlS~ Despre Iucruri de~arie mtreb], lueruri

514., lntreibt1~e': Ne putem
S"I11~";'m' ~'l~ilr~
I

'man:tui Jitril

sa
Sf'

.I!

RaspUI'lS,: Destinul 'tutuxolr oelof' Q@ voiesc sl ,mantuias.el este s~ sufere. De aceea, dacasuferim,
noastra,

sa

ne 'mH~urln:1., cki ~a S~ do'b'nde§lte mlntuirea
515j

sa n~ amintim
i

,R!spuns.

in fiecare

zi;. IDam.t:e de somn, trebuie

pkartele slvh~ite'in timpul zillei §i s4i ne elim pentru ele inaintea Domnului, 511 Inmbare:,' Cum 'Sii. pr,fJcede~e crefn'fud dacs' fa-cpa fn.Jta' tl tmpieaici sa triii'asci in Dumnez€u ~,ira~,i' mhtuiasct!" sufletul? Rispuns: D,ac! tu_ncpa tnalt~ il1l lmpiediea s~ u,aiascl, in Dumnezeu ,i s~"'§·imAntuiasca sufletul,

l'ui Dum_ne'zle"

1ft tre&\are: AYe

putm' rupciunea fnai'utfcQ; ,daca este r{Jsnta' fa:," oonav,oi:nJ{I
ilnintij" ruglciunea

ini'mil? Raspuns: 'Flr,i, bun'V01in',a este null.
SlOt

par~se.a.sca,,,M'al bine 81 ,fie mai neghiob ii mai simplu, dar s;t se mAntulascl. Ce 1010s Via avea daca vE'i dobandi toa t.a lumea, iar sufletul tau U vei
0

ttiebui,e s!

aamen,ilof 11' ",bIt c41cantl' void I,ui Dumfte'%eu?De exempl'u1 sl. ,'eiftete-m ti'mpu'l' ift Z'ilaQ'i s. 1),mm in Itfe'f.,ert fi ala rnai dep'Ane?

1ntreb.are: Se ,cuviwe'

sa fll£.e.m

RlspiMS;: Cuviosul Serafim de' Sarov a spus. ci
din pridna a,~es.tei iubiri neslbuite .( dorintei de at a

pie·rde?

pacrenio.'f oamenilof lume,ti?

al2., ff!tre,bltlre': S,,' esoine

sa

aco,rdic~
U'~

UItI::U 1-1 I.,e
I

""'"'

face ,~,elo'rlal~ plac) mUllifi au pierit. Trebuie sl-i pe' iubim pe t·oPt dar' mai mult pe Dumnezeu, De aeeea nu trebule 51 mgld uim ceva impotriva oon~tfintei

138

din dorinp. de
bine,

face pe plac oemenilor, ci trebule 51 Ie facem aeestora pe p-1ac din dorinJa, de a lie face
,I,
~

'2lt, f.fre-baR: De Ice an·wme mebtlie S4 '"eterim.?

ftiiHd~:!'::=a~;:fi~!:: ~7"r:; = c'! cump-.ra manmir-ea
fl,otJstr'? RI_Spuns: Nol ne fur,bn timpul singmi prin faptul cl nu faeem nimic, prin vo,rbil:ea dJ.re9a_rta,1' prin (uriozitate,/ prin vlsarea farl rost Ii prln mult SOl1U11. tnchipul~ ..vl cat bine am face dad nu ne-arn petreee timpul fM-I, folos.. Pentru mintuire putem petrece , timpul in r~gadunel meditatie dumnezeiasca citirea dumnezeiestilor clI1-i,. cercetarea biseridi lui

'lspuns: :51 t:e fereJ;H defraplL car-e 'te laudit Ii del gindmu,f! care deflim,eazl pel oameni,

n

522F. 1,d:r-eb4re: Ce 4flume. ,face fit. HefolfJsitoar~1

~d f(jPte.lle'

butte SR bune

,Rlsp11N::

1LA.udlj'o~enia face faptlele

n.efolosi:toare',.
523.1Htr-e;&4R': Cum ,aJl4m carl ,ste fd:pta, bun:_?

lui Dumnezeu este aceea care 1)1 este msullatl de duhul iubiiI.H; .2)
R,lspuns: F.apta, bun.A" plicutl es'~ tncuvUnl~tl de' Sfln'ta Scriptnrl; 3)1este implinitl

Dumnezeu,
em:

bune

osteneli,

mseo-til

,eu,ce'mice, slv,lllir,ea faptelor

ell ~erltfe;hi,cie~

518,. lntrebar,,:.'Putem, dQb4ndi smeRu:j'._fdr" 91 fim d£/ifimtJp1'

,5'

,S24~'fttnb4re': Puotii nevreduici Be impiediclJ do,band,":\m prin ~fi'n.te'le T41'ne h.ml lui Rispuns: PreoJti-inevrednici nu ne impiedicA ;sl

,Da:fftftez.eu?
dobindim prln Sfirn-teteTaine harul lui Dumaezeu.
fU UD ,om

Rlsp'UN:: Cine nn mdml d,elaimarea, acela nu poate atinge Snlererua.
t_.:"19,,,' ttft-ebaR: Ce :um,'t£ 8'ataHtI Gf'l rnai _JIlt:?

52'5'i' ,'nfr-ebare: Cum

duuoooicesc spt'te'/-OII,tJ'sul sufletu lui ?r

$'. ,.tre&u;i",im, IHf4bd're'Q
~i de' fiec.al'le

Riipums: 51

ata:t satana ¥i prin IWnic nu este aJunga.t ji dezarmar ~,t ., rapnu .. 11' b.. a:~A' ca prm f "",, ca ,O'muJ. run e~te smerema §l
'~:,'I(

~mcl, pentru

nimic nu se su:piIl

'Rlspuns: Folosi~,-:m ca tndl(umi'tor

dati cand. v,i, afla~,impretmi cu el, tndrepta~,-~Split!

defaimarea,

lucrurile dumnezeie§:ti ~i lu.apt ci,t mal mult die 18 el §i
insu~,ip=vl ,sfaruril.e Ii tnvl,tltudllie lui eueemlce.

520.. fntreb,tlre: Cum f41'tele ,i ostmtUIe. Hoastr.e'?

apre'ciaztJ

D,unuez.eu:

52' Intnb'Are.: P"tem IncR,dinfa tainel'e nORs'tre proo,tiJo, J4m s,a....j ,c-e:rcef"JHpe ,tfCel:tia? , RJspuns: D,acl nu l..,ap ceroetat pe piJl}eop, nu le incredinJai,p 'minele voastre,
l41

Raspuns. Demnezeu apredaza f~pte:le' bune §i ostenelile Icre§tinilo([ dup,1 masum smereniei lor"
1410

~

t:-

nt'ftcbare':Cum Ii,putem allge pe "eoti'?'

RlsptiIllS: Si.-i dns.te,ti pel loP. preotii :§i 1SS. alergi lao eel btml SI-i prepD~,fi pe pistCJtdi eei lnfelepJil buni :~ price,pup.1n viaja duhovmoeascl ~i sl ..i 'tii mai aproape de tine. Orke preot te poate dezlega de pbte... dar numai unul dID, mWlp teo poate mv,lta
viata duhovniceasca

faptulrci ne pOlnegresc.,· ne aju.tJ. 5! dobindlm (unum de lao Domnul,

ceilaltine' (Jcd"sc?
I!

61'. lHtrebare:
51!

Nit

puttm supaM .tuJlti oiud
1

RaspUflS: Cand ceilalji te ocirisc. nu te supara"
altfel

@'ntrtban,~Prin ce It pRtem fatJe .pe ,'Ilac ,hli
D
I,f4.'iM ""8!"li' R1f!JI"'II!"~4~D[I!J

b~l-?

,Raspuns:: . ui Dumnezeu Ii facem pa plac prln: purtarea blind! fat~a de oameni, ma_ngaier@,a celui 8Upitra;t\p- ocrotirea eel ui aSiuprit, m.toarcerea ochilor de la 1ucrudle ·rele~. rezistenpt fa'~ die .gan.d mile rete ~i
silirea la rugaclune.
,529~fntrebare: ICe inseamn.
Itl

sup!Jrl pe tine Duhul . ui Dumnezeu, W' aeeasta este mare nenorodre, Daca '~e..aisuparat pe' cineve...sl. ,tll cl el,ti mJndnli lei, 'be iubesti pe 'tine', cai~te-te, pentru aeeasta 3i musitrlii-'~~ Diavolii se '~m de ,aceastl stare _. darel tu te intristezi nu pentra faptul rei ai fost oeldi t, cii pentm faptul ca te-ei S1Uplrrat.

S3,:t Int'rrebare:' Cu ce' gind si, Indu,m'm

O'It;am?

fi bland?

RJspuns~ A Ii blind mse'antna ,8 mdura in. nerau tatea inimfi nedrepti~e'l ba~octUile ,ce~fl~aWtre ~j a ne ruga pentru 'VII~mqli ostri, n

,i

'jt~puns::Cand esti lOCh-at, amlnte~te-p cum a fost iocuit. M·intuito.rul ei chinuit chiar phtl 1'1. moarte, ~i,. pkomt pe' cruce, El. a spus; P,lrillte! Iarta_ le lor, caci. n.u §.t~uce fac,
ffI,iH;oas.e ?

care' ue' s",'hi fi He ldojmes(:~
11.udlim~

530~ lntreb'ar-e: Cum fremn'e ,s'a'vorltim Ide'Sp'~ (;lei

.@ .lntrebare:
c~IIat! ne-a

Cum

5j

biruim

gtmdu.rile

RAspuns: Pentru a birui ginduxiieminjoase
trebuie nu numai

Rlspuns:: Trebuie sl-i vorbim de bine ~i 5.1i ..

penrru

supua.t..

sa

iertam, dar

sa

ne ~ rugam

53,1. l,d:re&aTe: Fum. ,ajUfige in.
CemriltJr /arll

sa avetU vriJjmqi?

lm,milia

5,3!t 'Ntreb.,.re·: Cu ce gind trebu:i:e' s' fnduri. latunci cand' sunte. i'n5:ultap fa,' sii jim vinlovati'? in care ,e~ti insultat flr~ sa iii vlnovat, pomeneste inaintea Domnului pllcabele ta~e prln care tu t1 supers pe 'HI et prin ac,sastit
'][43

Raspuns; F,adi sa ,sib§. vrljma~lf,.nimeni nu poate ajiunge m. hnpl_!l~a lui Dumnezeu, Trebuie M me
fim v lnova Ji,. iclci ei sunt bmefl.:ito['ii .no~bi; eil,prin 14.2.

R1spwns.:

tn momentul

muljumim Ice-lorce ne odki.SC~ ne ponegtesc fll,l sl II

co~,tiin~. smereste-te
SJ'6,i

§,i.

prime§te ponegnrea em pe'

S41.E t:ntreb,tlre: De ce m'buk sii

ne nJgam

nsdren t ea. pe' ceva cuvenit.

n:elncetat?
R~spuns:, Pentru cl setana ne a'tacl in crlee

1nm'bare:, Ce es'te nepilsarll"?

impline,re Iucrurile 1m Dumnezeu, mal mod ne,g~fentl rlrl d_rag~)is,re ~iflr~ r,a:vnl~ sa,7..It; trebM-e: tn. ee ,const4 neD6in,n:1
toate,
.

Rlspuns: Nepasarea ,existl atundl

I,and. omul
0

€ace in

moment' ell slu.gi1~ sale rele Ii} de asemenea, trupnl IDtotdeaurrua,are pofte impotriva duhului ~i nu De
pultem iulltpottivi. singuri vrajma§'ullui.. De aceea trebuie :sa, ne in.lrmim, sa r,ezistrun ~ si, ne intlrim
rugkillnea. Cumintea ~ cu duhul ne putem ruga in once vreme ~iin orke loc,
at

RIsp'WlS,: Ne,vom,-a roost!

in a fi masnrat in

542.. I. tre'bare: Cum ttrebrd,
HiDJ'~.1Ji

588~In.trebtue,: Ce esie tn8u~

,,0,' tul "iun.me?
e-ste aten~

.1i.;'I'Halot~i?' ,JI;Ih

s.

,etr,erem .:i'u-a

~asptms,: Postul lanntrlc

fa,a de tine

~

Intt-ebrZu,:·ltt once J-a,tl bun:i existl1 i'spite:? Ris,puns,: Mn orice fa.p't~ bineplitcu.ti. ,exils,t! din
astlpm',a omuhri ca lsi nhni(leascil fapta cea

pricina lli,ucrirli v.rljma§ulm. ispi~; cu cat este mal m~hlitoare' fapta, cu. atat mai puternic se repede

buna,

vdIJ~,ul

5400i Intrrebar-e.:' Ce iu~nunn1Ji a 'te ruga ,us l' Rlspuns,: A te TU;ga des nu mseamnl a citi intotdeauna psalmi ;Sl\U rug;Aci.um scree. Acest lucru

Ras.puns: In ziua nume ui tau trebuie sl mergi ilia biserka, dlupl ce a'ru postit sl te hnp;i.rtl,e~ti. cu Sfmtele affine ale lui Hristos, sa dei de pomana 'pentru. slnlta-ka sau odihna sUJfle~elor rudelor tale, sa rogipreo~ sa £acl\ .0 pamh~da pantru sfantul al c~rm name il porti. Ziua numelui trebuile si 0 serbezi dUM dati est€! zi 1ucra toare §i ehiar dacii sfanbJ] tau nu face parte din -randul sfinplor mari pr,azlluifi de, Biserici" Cea mat buna indeletnicire in ziua numelui este socotita dtirea viepi sflntului respecdv ~il a Qe~oralte ,clrtj, sfinte ~ saVar~Thliea faptele de buns l
credin~!",

este cu neputinfj. Caci fiecare C!!$tin trebuie sii faiel
ceva, du~acl1em,~__rea sa; de' asemenea tmpul ostenlt ar~ ~V't)me.de o~ ~omnuluf §i celelalte..A te ruga des mseamnl ca m once' hicru mceput sl ... ridici des p mintea §~ inima ,i suflarea lit Dumnezeu §,m, sl"'I ceri miIDl, ajutor f~ocrotire,
·m44·: .w.
1 II

.. ..~~ tnlTe"~ PretutindtNi Ii putem feee pe p,lac lu ~. UM1.f.e,ZeUlO Ril_Spuns: Da pr'etufmderd. li putem face' pe 'p~c lui Dumnezeu da.cA. bim poruncille Lui, in prindpal p dragostea pentru to;;l smerenia, cave consta in a rabda totul run partea tu'tur-or pe' deept §i pe nedrept,
l

14S

in a ne socoti pan! 1'. sfiIlitUj vieJii mai rill ~i mal

plclto~i dlecAt to~ oamerdi din lume, m a evita sl-1 Iacem pres. mult pe plac trupului, 'in a nu ciuta
minclruri gustoase~ in [I ne odihni cu mlsu_rl-t lin [1:1 asc.ulta trttotde.ar,una §i in toa,te con$Wnfi noash[a,. pe' care trebuie sl 0 vedficlm lla spovedanie inam'tea :li: ,. p(lrmte'1 duho '. uruunovruc.
m

5"~ luf1ebar-£: De' ee daR Sfi'nfi'i Piri'8p
.. ..' .~.. 'maR' l:mPDIf ....,,"."t~" vte Ii' ~unfN r",t
&.u.lii:'.~"",-

[t)

df'[Q:
UH'U

Lueamnl ,a1i cerceta cu sal'glilil'" Ico!n~tiin,ta!a.-'~.aduce amlnte §i a resimji in inDnl. plca'tele' taler a '~ehotlti slle' dest!Jnuj pe '~ntde .firl excepjie duhovnicului, 8J re eli pentru ele §i nu numai a tel cti, dar a ~t fugj de ale pe viitor, D,ar pentru eli deseori memoria ne 'ttldeaza,. bina fac aceia cave l§i no~azl pe 0 hartie pacatele amlntite, Raspuns:
j

~TU 1tl

iSUu'

. to,

... ,...r.....,.' " "", 111",[K\Jft,A'rel

--

'~

548., Intr-e'b'a:re: Ce' fs,tf.lmp,.·ffieR[Q; inl:mii?

p.'riutol' d."OVfiic:? I '. ara voia ,WI ,£x un parinte duhcvrdc, acela trlie_q1e ,firI roads, Chlar §,i dl.acl face bine, totu~i oon~tij n'8. lui in aeest caz nu poate fi lliini~titl (deoarece eat se ~te§.b~ prin
"V ,x""

.l~putIS;.LJJ.It::'

" ,. rw:,,...,,,,,,, i-Bx:.::....· te d·JI' '. '.c·)I; . [UP'I!!1 0

R~spurur Unii dintre credlndosi rente&: sl alba.
Ica.Jivaduhovnici pentruca unuia sl..;i spun! anumite pi1.ca're,,( iar altuia altele, §i exis.ta ,~ unii care nu ~§i preiU~s, duhovnicul, lei.se s.·trldmesc s~-~ alea,gJ.cA[ de m ulp duhovnici pot, ,j ustificand'u~seprin fa.pm! cl

tU.t:,_ .

..

' ",

-i(

"

spovedanie), :Fm:1pov,I'j;uitm: poate exista o continuli x· IX iI,w..,lim... ..· ". . ,d_,A_. I :~Ov>a.1El at :~,wiJll)U1'afef. ar [~llSpO\zI~ta.vomte1 ramane I a i• di fet.

nu gasesc unul bun. Teate eeestea soot rodul
imprqtierii lIauntrice'a inirrdi,

549,..lutr;ebare: Ce eue ffttellep'ciuJlla?' RiSP1UlS: btJelepciuneat consta in, capadtatea de a [allege cele mai bune mij~oaoe pentru at~reaJ, ceJlor mai 'ina!te jeluri duhovrueestl. Trebuie si deosebim de' in~elepciune de§;~epm\ciunea slmpla at omului, tndJ12ptatl splle dobandirea folQase[lor plmanteJti.
'L .t'Iir7'lia';· -;·z" d",',fiJV'IIi,~~Ci. ur',",
il..

" ~, In.tu'bi1~e: Cum 8" dtJ1biiudim fric.[d de D'umnezle.u-?' Rispllll5: Frlca die Dumnezeu se dob!ndle~te prin pomenirea morpi ,~~prin, aflarea in legatur,1 apropiata eu un om care ee teme de' Damnezeu
'wedit:al?'
546,., '" 'tr-ebSff,: CKm
j"

.

,ri'vim tr,'at;ameHtul
1

55'0!, Intrebare: ,CBm ,sj privim

scuimb[Rre'd

Raspuns: Ne putem trata dar a9a, 1:ncat ttatamenrull sa. nu fle un pruej de scadere a credintei in Dumnezeu, s~ nu existe patima fa~1de tratament,
547. 'Rt,tJb'4ff,: Ce inseam'al a te preglJ;ti:P'ttltru
sp'ofJedanie?

Ri$puns: Regula genera.ll trebule sa ,fie urmatoarea: flrl un motiv intemeiat nu trebuie s~ schimham duhovnicul. Dar ce anume poate fi numit motiv intemeia:t?' Schimbarea domiciu'wui pastorulul §i comunicarea greoale cu el, boala incUl[abilii a pls,tortdui sau a1tlele[.

...

ldestemu' td'm om?

'" !j'~~,., Intrebare': PO'Ate' ,ave'fI

"[e,et ,supra ,ootJstrii

Rlspuns:: Nu te teme de ni,ci U_11 b~estern, clci :pe:nttu fiecare blestem omul trebuie 81... dea raspuns 1 lui Dumnezeu. Sl ~,til ft 'blestemm rostit asuprm ta pe e nedrept se into,aroe asu.p'ra capului acelui elm care' a mdr,hnil ,sil, rosteasca, Iar da.e~, hi de teama ... I 'b:~es;~me][or mUQ12zi impotriva ~on§lltHllJEii'a daJ:oriei.~, a drlepltapiJ' prin acessta, desigur, '~e lepezi de' Domnul ,i n dai hranl rlul ui, cam' trebuie 81, fie curmat eu orice ocazie,

temem de' deoehi? ci.. daca influenta eea rea s.. a "I' ~ 'I,.a; .produs d~,a-l atunci cum sl, ne izblvim., de ea? Trebuie 51, ne s'b'ad,uim sA,ne impotrivirn puterii celei are fiecare ,creftm,; cre§Onul. '[rEbme sl SB mgr,ldeaJs-cl [ntot:dfitUna cu semnnl crue U'i leu. mgaciuneat cu cimea 'Cuv,ft.n:tului lui Dumnezeu, 'ell sfin~rtill,e (aghjasnla) pr-es-eural' untdelemnul slintit ~i Icelelalte)l eu spovledania nem,cetata ~i ell hnpar-ta~irea, S:finteior Tame eli. atunci v'f-ijm~'.td nu ne va birui ~'l~a 90r~, U care
0

rele pdn propria, pu~ere duhovniceascs,

italic!;, pe

~
crefti~

Intre,&~~e': Cum tl\ebuie ail. pri'vtascii
{um,aful?

554 .. In'ff"ebau: ·Ct. est« ~itn1-dita tied;btlw,1.'i?
R!spuru;,: eel ce este simplu La inima simte 0 stare' ega~i cu a 'hl'wror oamenilor ~i tocmai, din

ilspUIm,: Fnmatul fi. esee msuflat erestinnlui de . duhul rJ:utlJ:Jii de sub c~r'; pein tutun, vJfljma~u~,Sf' str,ld uies te s! dea afal~ din noi batuJ, lui Dumnezeu, care sitll~h~~le~t:e' noi, ,cre§,'tinit prin Sfintele Taine, in.

Fumatul ,este 0 .faptl rea, care nu e buna die mimic" Crestinul eel 'bun tm'buie sa 0 alunge, sl, 0 dis,pre~i,asei ~i sl, () tlr.,ascl. .. 563~
S~I

aceasta C~tiill~1 iese atitudinea 'bun~~ mgld:mroare~, lblind~t, nesfidi.to~ne ,1 :pa~lu.ca a omului fati de ceilalp; tocmai aceasta este simplitafea inimii, Omul simple la :rumm~mcjoda'~a rur jigne9tle" n.i:mtinui nu ,.iI, sta in cale, pe nlmeni nu o-sSnde-e,te ~~ pe nlmeni nu
invidiaza, Cel ce est:c' simplu Iainima les~,ecapabll de ostenelile marl, de cele mai umilltoare §i grle1e;, nu este p'ret-€n,~o~la mBncMe $i tmbricllmin~ei nu cere ~i.nu cauti vreun confor~ al v.iefli, ~,i este dar Ide'

1 n:trelb,tlte:; ,De'Sleeri

Sf.

mfampJa

,tltius' p,agubii l'a ftuntil sau se spilnf ell Jb:st ,deoche,at~ Este 'P0sif1il deo.C'hiul?

sa QU'zim fa
ci'tJe.va
,tl

wi

_ lUspuns.: btflue'nta, omuhn ,asupra altui om ex~s!a_ indoia.Hl. Deseori sptmem:: l-e :influen~at pe fir! celalal t.-. ,a avu t efect lasupra, lai., V'aei ex is U, infl.Ulenji btull'i a tund este pO~lbila §i. cea rea, care are dUierUe grade, D,ad', omul le5~,e rau, daca s-a imprietenit ell. duhul eel. rlu atune! cum s! nu-l mfluen~ze pe ceLlblit in rau? Dar este pooOObU ne
j

ce, SimpUta;tea 'fine inima omului in permanents m ustrare ~ in oon~tiinta propifici sale nevrednidi. Cel ce este simplu :~ it'rlrn~ este compatimi tor rata de r
ceislrmanL

555" 'u:treb£lre:' Ce inS-fIil'mna

d

Id'".omit'e~te'l
149

Ii

Hjgpisiitaf

148

sa

Rlspuns! A fi neplsltor duhovniC€~te inseamnl

a te' ruga eu lene lui Dnmnezen, a fi neatent d.e inlma m,II' a nu plS~~e pentru pacate]l@ tale, a nu avea infllcMaIle duhovniceasca, at nu te o_PWle gin durllor §i simtillnintelor rele, a nu te tngdji nici de cele exterloare pllc.ute lui Dumnezeu, intr-un cuvanl: a avea a,~anumlta nesimfir,e duhevnieeasca, dabi,ciune duhovniceasca. 556. In:t,e'barre: Prin ee Ie. pu tem as'emlli Domnul'ui ,Ce.Jui iU';bitor de ollmeni?
Raspuns:: Prin faptul de a face' servicii, de a face' hine copiilor vrAjlma~iJlo'r$atlt ai C@]Of' vii cat ,i ai eelor raposaJti; am celor vii ~,pantru ca prin acest ntijilloc sa-i impact cu tine pe plbinJii Ie:ri ai celor ra 'osaJi - pentru a atrage asupra fa marna bun~v,oin~a a Domn.ului Acest lucru te va ,ajuta Ia
'!

fa.,.

:eadem ~i sa nu lim ~impdl~ti~.pl, sl suspinlm pentru ci
. ~ d X· ".. c,a,.. uspina:rF~" Sa mo§,tiennn.. S

Im'-'p,w« pl~ Cerurilor )(...~ti~, _ ~ .: n ...
c,. c

~

'ItJ" ere' ,Juts 'ftft este manwitollr"l

.-55·8~)ltre&are:. Cum.,s4 le 4Titi"m sectarilo, ,tii

tI

Rispuns:: Fe sectari 51-i mtreba'~ unde sun, sfmpi, fici.torii die mimmi §i cuvio§:!'~ lor? Nu sunt
nicaieri ~inid nu pot fii seetarii nu ii recunosc §i prin

aeest lU.CIU dovedesc cat it .lor credin~l,nu eo·te,s&_n~ pentru cl nu zltni5le§'iie :5fin~J nu ti SMte§lt~ 'pe oamenJ; nu este ficitoare de' minuni, pentru ell nu are flc1ttori de mimmi: nu este min,tuitoar!8 pentru ci, pc nimeni nu l-a f,N(ut euviosjnu este a lui ~is·t.os,,, pentru ci nu este mtemei.a.ti pe erucea lui Hris·to.s~
j

lnfr1co~5toaIleajudecitl chier datI

ari~;tAndmare mill ~ iubire m~i de' vr,ljma§i §oi, asemuind u-te astfel Domnuhn Celui iubitor de

ai pa,c!tuit

mult,

Toete aceste credinte sectare au aparut dm oop-.otdvirea taI~1 Biserica lui Hristos, dID mandria de 'mintO: !oameIilii,nl raliicire-a lor" l;d inchipuie ca 1m lnfieleg ~ expUlca EvangheJia lui Hristos mal bine §]l
c, ,

I

_

mal eerect decat ins!~~ Blserice lui Hdstos.

559 Intrebafe:' fRtot.de,~um:a Ii ,putem ,pune
1 ..

apM'ap'elw' gliadflJ DtJl,stm1'

-~57Intreb,are,i'lmi V'd Ii de Jol'a!j daeli voi fnce,'e sa ,Ian, Ii 'vl.,rs ,",,"crimi pBatra picd'te',te' mele?

sa

R!'!funs~ 'De foarte mare folos iji va ft om.u][e,;: de un asemenea folos meat este cu neputinta sit-I exprimi in cuvinte, La judecata lnmeasca, oricat ai

Dumnezeu, spuneti-l ~ ,sl.. sllveascl Ji ceilalji pe L Dumnezeu, Daca el este spIce folosw sau spre

Rhpuns: Daca gAndul vostru este spre slava lui

planger nu scapi de pedeapsa dnpa sentin~l~ aiel; Dar numai da,e! incep.i 91. ·tre m,tristezi pentru cadJerue In paeat, sentinta ttl. este .a;_n'U~ja:tl H se dkuie§lte §i iertarea, De aceea, in blserlca lui Dumnezeu 51 nu
, I _ ~

mangiierea aproapelui, spuned-l _, si-i fie acestuta SpM' folos ~i.mcangtie'r-e" Dar daca 8lp pdmit un gand necuviindos ~i potrivnic aproapelui, falcep pocainJa, pentru el inaintea lui D11llU1.eZeu §i cu ajuton1~ Lui 11
veti alunea din lnlma voa.str~t -, -'"'0-

150

lli.51

5c
n.epu

,~,

lnmebare: tmpotnlJQ carld' om '"fit .oast duhurile reie [amn,i caud igpifesc?
D" .1I1..~'m.....· OOJ.t;'UU llU..lll,:~ur~' • ~I....
""'m·II""..9ji.'e' ,. _ . , ',~-'!C'IL.I.

'D :It.~,

~ptmS::

aza nffini- 0 oI"1,l[ipa
:
.!II. ~ "

meditatia smgurl.ta
,

dumnezeiasca,
te,
~:.;;

,sa

'~e IiIIi mat, des
_i

'm

'~1 "

sa~ID tulbure pe om" ,i'nsl ele sunt nepudndoase main'tea, omului care are smerenie ~i se dne~te pentru pi.ca,tele sale,
, 561~ lntrebflre': Cum sa. carre' ne' ,lupti?'
tile

,,"~a
111:

R'~
'",.

.~ ~ . .lnft.,baff,:

'LUlft,

,,", ' SP; reduce",

HuteRI
r

RJspuns: Puterea paca:tului d,uh,ovmUc,; in timpul pocam,~
~~,c: f'il.1l,"_~;La.OF F"f .... "'l'j~. 1.JJ1UUIi .I:'c~~J~D ~ l....rt::
~.l

0< §m

redur(e:~ p~~
al spovedaniei,

'i'zbiivim de plicat"'

clm~a deasa cu mlma zd~bit~ ~~teia

Piltnt~~~m,

d.uhuri1e rele sunt lovite de purer'fa cereascs.
,;;~aum't;i au ,.0 ~anduril'e bune f;' ,.
1

Rllspuns: In fiecare zl, dimineata §i seara, roaga-L pe M!ntuitorui;, pe Maxa Domnnlui ~,m. pe too sflntii 81 te izbaveasca de pacatulcare re lupta §i c~je,§te-te neinceta t pentru faptul ca se aflJ in 'tine; ms·tov~te..t~ ,trupd cu post, doblnde,te' smerenie "~I rab dare, discu t! mai des ,eu oemenii care ,8. U vla'lI duhovnieeasca §.i imp',line~remtocmai sia'turile 100r"Si Dumnezeu te va aju:ta ~ vei izbuti s'~ aoogi ceea ce i'~i doresti,
i'

ceie r-ele QSU.pl',A pa'ti'ndi in It)m? Raspuns.:~ Patima care se afla in om este Insul1etifltl,de :g,andurlJe potnvnlce lui D~ezeu, ~ II
twa~§

l

pe

alCesm: da'lOdt!

. ~du~or

dtumtezeiE§'ti, ea, dimpotriv!, este cople~ltl ,_ ~e ~ pOf~ole~te';de' aceea to~ timpul trebuie sa ne gandrm Ia
lucrurile cele placute lui Dumnezeu,

pacate:?

562..Intrebel1~e':Cum

sa a,o,band'i.

lactimi plen tru

@6. lntribare: Dr""d ,au
In V1S~

n in/lIJ!!FlFaziJ

pe om

Raspuna Cere de la Dnmnezeu lacrimi, Laerimile unesc sufletul ell Dumnezeu, desp\ar~Ude HI prin paca 1; .aerimile Iinistesc duhul tulbura t de mnstrarile decon~tiln"l'tA.
563!! tntrebaf'ie:
DII'mne'%eu §:; dlu;me-z,eiascif?'

Rispuns: Da, duhul rlu il influenteeza pe om ~ in vis: acest lucru trebuie 51=1 spunem far,ii intirz.ier~' parintelui duhovnic,
,5'67~ Ifttrlebare:' Calie. sunt dt.numirile ce'lui ce 'iufjlt~te ba"i'; "i sid,v'a o~mea~ta fi a ,ce'lui ee es te iulJrj'tor lde' ,pati'mi tmpt!ffi?

sa

Cum sir He nprOpiltf1. de' He intii'rim in medi'taf~a

Rlspumr: Dadi voie~ti sa te apropii ,de Dumnezeu, nu 'te afla m societatea oamenilor care sunt iubitori de Pllcat, iar ea sa, te IntlIe~til in
152

Rispuns: Cre~tinulli care iubeste banii es~ inchinator ilia idoli, eelcere iubeste slava omeneasca este oSital'u1, diavolului, iar eel ce este devotat
patlmiler trupe§ti este diavolulw. robuj plcatulul

~i 81

153

568~lnmbaR: ,Pute.; laede lel',.11 am es'te ,,,ldcut lui'Dum.z'eu pentm t:i facie ud'nuni?

Raspuns; Daca ,cmevEl 'mvile [f1 mO!r-prn ,t face ~l alte minurd, dar nu 'trWle,te dupl. mvlJ:irur,Uel Sftn~orr' Pmn~,se afia m~a,chm.€' ~i tlebuie' sa-l resplngi, s' nu ]lei seama 1a faprele lui,
ml&u1'iJfi '(Q.di'rlld'h~~
rI' .. . ~

ueenic §Ji stime,:re in su:flle:Wll lui sendmentnl ttemtdJ:];lmbii fat! de, star,e~. HI se 5 trld uie~te sl-i erate defecte~e' §~ vkiile reale sau false' ale slbi:retu1,ui eu scopu1l\ de a-l ID~losipe acesta in ochli uoenicwui.
-IO~C;"!IIfl.~ .1,0 ~ mIC"~·"'~~l~-~' N-~

571,~fnmbare',~ Ptttem sruria, pNv1:lB sO,Qstra Id~
,RL-~~H!i"

n....;:;J:;." ;i'I

. 569",lHtmba~t!': httm vorl'ri Q"tu " ci,' cint! su,.,tem
~1","#Ibr~

,Cl::!:'.:\ut.~ ,~:i'J',U,ML.01li'.l l.;:....J_i;~'~)" ...._JI "~,rplw. r~'.
~'Mi'-.r~I"~'Yll~ . Ll-\r\F.rIJy'·'~~
rl'

Risp1lI'lS: Nhnie 51 nu spill atunei cind e~ti. tulibura,tr deoarece raul. nu cll, nastere la bine,

Rispun.s: Putem, dar numai la nevole, Dupl piretea Sflntuhl~ Teofan Zlvoritul, numai oamenilor m,tiri$i duhoiVni(fe§te Ie este ing,ldultll

sun.t socoh:te Ide starep ,""cip,uJe ,pttntm maltuire'I~' 5~fletului'? R~sptt_ns: Mai m.ti~ de' toate 5MBRENIAJ' R1\,8'DAREAi RUIGAClUNEA, iar ca tnd1ato!iri
S7tl lnt-re;baTe': Cnr:e ,dinu, (ali'ti,,#
1
j

rareori seurtarea p[ravnei de lug,ici'uJl€[t nu orkui vow~,te sa 51€' des:cotoroaeascli mal repede de
rug,lciune'.
5:72" lH,tfebare:,' Cand au lot: blcoria dnhulrd' fi mingaJ:ef'ed iH necaz? Rispuns::

fundamentale ale fillor d:ahovmce~,fiblf~lde S'~arep11

lcr

sunf

mlrtur.ismea

g;aru.iuriloJ' :fi DIEPLIN,A

bilruintei

ASCULTARE~ Mlrfur-i_sir€fl g!ndu~Uor llmmrea stalepa~m trebuie sl fie ~oomtrins~~ ,deplirmT [emati ~i sineera, Descoperirea lor ]ovle~te lex:trem, de puternlc duhul mindriei :~ru, n daruieste omului nespusa paoe sufleteasca., Ascultarea trebuie si fie intru totul de bunavoie, dle.pba~, necondi,ponalll p obliga ~r,ie; nu trebuie sl -l enntrazicem ell nimic pe' stare~, Puterea ascultarii este at-at de' mare m,eat n

newrint:ei mfrbtirii; mingli1erea, in necaz - dupl rugaciune pIma de Iavnl. 1'0a te [a-restea 8,1111'[
experienF: d'tihOViUoe§ti., ti73~'''trebare,~ Ce este ,merit. fnfelepciRu£,? 1Rlspuns: Smerita in~elepcl.tme es,te plIJetea modest~ despn' slne potrivi t cireia Cfe§[Mul ~ti observa del£ect€~ ~i plcaterle sale mai des declt tp

Bucuria ,duhului ate' 101:: dzdorUi .asupra patimii ~il da t:Or1tl slval"~irii

n daMe~,te (lmiUJiui virtw:tea, cr)e~tinl.funda_men.ta1i1 smerenla, D'iavo~u]! n a:tac~ deoseblt de fnrios pe
154

r.kticii rolarre' repede pe ucenk pe treapta sporirii duhovnieesti, Sfinm, ascultare M r~spilla'te§t-epiE! ueenic ern adevarata fericire, ell ,adinc-~,pace sufleteasca, Ba

vede "\Tithtpl~ ~ des~:vU~irile., Pe primele se strld,uie,'~e cu lar~utorul lui Dumnezeu s i le indlrepte" tar cu. ultimele nu se rllt_ndl[e~:te~, hibzuind ca ninUc c bun DU poate £aCE!' harul lul Dumnezeu, fld1.,
574" IHtreb4f,e:.' Ce' eete i'.wren, Ide cOlducm?

ISS

Raspuns: Iubirea, de conduce -e este dormJt~ :neWrAna:tA. de stlpamr-e' asupra oamenilor, pi! care oamenii 0 cauta. fad sl aibl. ,Ipntu.dini suficiente~ fara intenpa de a aduce folos.. ci numai cu un seop nesabuit .....aoela de a-§i satisface mandria, slava
~aItl

RispUl1B~ Cea mai bUlla mJsmi, in 'm~buinta~ea hranei ~ a baumrii este necesarul

~up{nmuli S7B~.futRbare: II putem ·. urn; p,e om foridt in .
tlilmplH'J"
~ .- -.-..~:j

.0'75 ·lntr:ebQre: ell'
. I

§Ii iubDea de ciftig.,
flits

TJie:n'i lui? ,.

tristetea.?

RaS.pW1S: Tristetea este mihnirea Peste m!Surl
pentru pierderiMe' ~j[ nereusitele vi,e)iL mwmima piniJ. Ia deznlde:jde co privire fa mila lul Dumnezeu, 0'
nu le este deloc potri'Vit! OI-wdoc~iloI ~ de' ce .sl. se il1'm.stezepentru plerderile §i nereusi tele lumesti, aI,e vietH, rind ei ~Huca totulli se mtamplA dupA voia AWitbunului Dumnezeu? De ce sl demldljduJas£,1 cu privire ~a m_iIDa lm. Dumnezeu cand §tiu. ,ei. bun ~l mil05Dv ,esre' Domnul, mdelung-rlb dl tor §,i m ult-milostiv? Crestinii trebuie s~ aib! 0 singurl mahnire - mshnirea pentru Dumnezeu, adica pentru faptul ci nu s~ujesc lntocmai lui Dumnezeu, ca nu irnplinesc in chip assmenea milmire

Rispuns:: IDainte de moure ,pe nimeni sa nu numesti fericlt, deoarece neamul omenesc eSlt~ nepu tindos §i foarte \q0r eade din starea cea dr,eH(pta in f!r,ldelege,. b ~ _ "ltt! dO' 579'1 .tHuebare: Va lC'idea i(l:fnU I. SR., - ,o,sani ._ daci d ,don't 'raul?
Rispuns:, A~a cum eel ce se nitl la fem~ie'f poftind 00;0,a ~,iSiV'I~it ,ad.uUa' cu ea initna lui_ (c~, Mt. 51 28), Ita fi, eel ce dme~te un flu I-a slV,ill'lt

m

d~'a,.

S8Vi. f ntrelb'an'! Cum

sa ttaim Cf#cemic?
I

desi.v!r§it voia Lni, 10 asemenea 'mMmir'e este foarte
mantuihJare,;,

mij~oc. pentru a., _.~li cueernic Iis'£int constl m frica de Dumnezeu II frl C3J. de, wudecata vUtalre §i de' chinur.ile' ve§<ni,ce'; numai
da to rid. [I,Qestrei frid, en ajutorul 1 Dumnezeu are ul

lRispmt5,: Prindpalul

lac pi,Z]l}ea po~ci1or:
Tr§_ndavia
smerlm,

este depnnderea dlunaiblar,@ ell lipsa de activitate, lenea 'in s!v,;k~irea faptelor bune, nepssarea fat! de m.arn.mire.
.577~ tntreb,tlr-e,: ICaN' trebuie sa fie m'SUtd; eea ....."... 't." . . 1.. "'. L.~";".. . .,., maoi {.fuuii m mtrevu,nlare,a nri11U'; It a u,"U ~Nnl.~
.. l.

Raspuns::

de Domnul, 'CaCI in porundle Lw. va 'VOl foarte,., De asemenea, .sl ITO ne lenevim sl ne (tim, s! ne
51 rlbdlm
necazurile

jeri~t .bi~atull~a~e_ 9~ teIne

~.i bolile trimise,

ascu1,tind cu atenpe' ruvlnru][ ,evanghelic ~l Domnului: in rabdarea voastra veJi dob:an ."' sufletele
VOIStre.

@J tHtreb.re:

Cdl'f

dinfre ,lIcate
157

Slmt

num.ite

pReate de 'mearte'?'

156

Rispuns: 'De obicei prin lP,lca'k: de moarte se tnte1eg :plca,te~' maJ'i:. 'mandri,l desfriut. mviu, avari pa, UiQooU(1, pintecelui P omenirea riu]lui ~i trist-e~ea,Pica'ml de moarte n lipseJre pe om de harul
l, J

aten~a. £a;p' die' sine f]lNcerea" Cele. de~ertlciltlfLeat mmprll,tlerre,a §i disc.up,ile

=
1:1' '.

r-ere' sunt:

lui Dumnezeu ~i ucide sufletul, Dar asa es,te orice pica t, chiar d~u:l.este ,5~var~itin mlsura f-oorlt1e mi,cit Sfi~,tul .Aposto~ Iaeov spune pacahd savir~lt ma~t:e,

moartea, Ceea ce' 'Lnseamma.: paca;t' JJe moarte este alice' p',af:a:t n.ecml:~:[imai ales cand el se lepeti des,
582., tn.u-;ebaf1?:' Cn;m sl ne'
L ~ - '. '""?' rJ!JS'ftnCQ~

Isroschimonahul T., it. spus: ,)Fira erx,empmu in 'v:ia:~ ~.f fir I. cirtirea clIjilor ,ascetic,e nn pa·te~ CW10a~.tevia~a, d.uhovni,ceascA~ Min:bea noas,o-l nn sta de,gleaba: orl se ocupa ell m,edifapa dumnezeiasca, ori en - gandmea la rlu. Plze§,bg ...e pe· ,B;,OO8tea U-'ei:. l
privij'ea" auznl

,iJzim pnvir.e,tl. in

'pin~-ecBl,e,ill. iJi vei vedea piiC;J,tde ta~e, 11 vei

~i limba

~,

dup! positMllita:te,.
CWl'DH§OO'

Rlspuns: Cand 'be rogi, sa te ul~ Ja kame sau pUp---li. in jos, ,flrJ~.s~.=i€'xanUnezi pe cej, ee se ]i()agi ~,i ascultand en a ten pe numal eeea ce se savar~€~,'be ln ·
biserica. Unii dintre ,dl1uglrn cucerniei se r08:gili cu
ochli inchi§i, ,deschlza.ndlu.~i numai atunei clod II

Ilrl. acestee toate sunt in ,zadar, Nlz[tm~a de a fi proslivit pe plm,int ei faptul de' ,I face pe plac

pe' Dtllnln€zeu,

'le vei

mvl~acu pomenirea ml~rpiF 'Ca~j

oamenilor rlpes-c tot 'bme~e!. Calea man·tuirii este

calea crucrui, nu

it viepi CD pr.ivil.e.g~j(1"

Daplde,,~e somnul. ~ 1--~rebare: C'. t ~I
.liJ.

sa dobandim
CU

Pustnleul M. a spus:: lyprentt[J]. man-mire trebule
ctJiE'I,pa ~[ sl evitlm prietenia plea mare
,I spus~:
III • __

or.rn.cms

f

'/$ - ,.

,,[iI!p,_ ~t

''ii1~ 'C!~ A*.fIll~ .... H

fl:D 1I'IAo~ .flIl"''H-J'II:o'''"~!!I\H·,.,

'!UiiIIA .. ,,,," .•~'Hot.?

Rilspm1S: Aceasta este intrebarea cea mai hnportMlt! f] esen~al~, lar pentru a, raspunde h ea
De'

.,,~Iubir-ea de sine ,,f placerea trnp"uJui sunt 'vr~~ma~UmanruJrj noestre; ei ne
Pus,tniculli V.

Wde.plrtBaza de Dumnezeu",
~ 01'" u~'" .'Pentru.' $'iIfIi~ '"~ sunt '-1' P istn",iii:" cul t: . a ~'-, neeesare aten pat IDm_PIiellM, ell. ru,g!ciune~ lbThimde~M ~,i dtb da rea, Da.tO[i.ti m$€lepciunii putem trage folos l am "-- ite" §! di ISpl. .. .'
II 1~1~J:UIIb
S' -m

Yom adresa pmiopllor de la Athos,

1]1",

'II;,.--A,.!J.

_.

fi'lIl .JUl.~LJLu.J.A~'

'iVfI.

'0 -

,

i:1cmn sA me mantulm", 111m pirmte I raspuns:: "Ave~ mv~Jltura lui Hristos §I.a S,f.inJi~oJr :Plrtl1'~", Inplim.fi-o ell fapta §i, va vep. manM,. Pentru t
mAnwirlel

La intrebarea

"

"

I'

"

,

rrmpwea pOiuncUor,. Trebuie s~ clut~,
Ieroschimooahul

mam.te de toate, mebuie poclintl slncera, '~
sl batem,
C.. a. spus :: i;fGele mai
t

Icei ice merg ia bis'erica :lui Dmcuneze:u,. atat p'entrtl ,ee'i ce viti. tte dep'4rte1 cat §i

r5'84·"lnmbtu1~': wtm P
C~..
~'h

sl plang,m ~dhand va 'venf".,

pe:nJ.1 u
. -,

........., ,-~~' ..

dist(lRt"

c~ lo·.rc~~J;,est: r "._- ,j -!Zi de aceta "areura, .. -~H' - - a~an,e ~ r ,.,.(), mK.a~r'-rs,plata VQ Ii aJceedfi?

fJ

importante lueruri pentru mlntuhie sunt: iJrdranarea.
IS8

15'9

,Rlsp'mlS: Un sta~e,locuia m ,Pus tie" la 0' distan~ de' doi kilomem de apl., Odata, mergind s~ SQoati ,aJ'p~ a t::lzu'~iin intrisimr'f' Ii a. spu~: care este folosul acestei ostene]1i? V'oi ,merge slm! sill§.Iuiesc mai aproape de api" Spun~lld acest lucru ~a tnmrs ~i ,I vlzu'~ pe cineva care mergea m urma lui Ii, n AUmM,! pa~. Staretul I-a intrebat:: dne ei.ti'? Eu s,llrr~i:n.ge-lul Domnulni - a raspuns acela - ~i sunt trlmis sa numar p\a"ii tii, p sa~,p rbplatl. Auaind aceasta, stfjfip:U[ dau S-8, msufle'ti't ,~is".,a hnbarb~tai ~ si-a mutat chilia ei mai, de:parre ,_, a 5 kilometri de apa".,,,, I
58B., 111. tr-eb,are: ,Ce l'H1lfamna .' IH~e&"iRfll hrtln a , ,dupii po./te' ,~'i' c€ tns,eamni a 0 mtrebuinta: aU,'j c'e-ri:nta fi"ri'i?
-

586~,nmbare!' Daol,afima l,lcom'iei .,dnmcet'ui l flU mo: i'a in stit,an,j're tna'i' tnai'nte;ct' tlp'd~ chiar' In· ti'mpld 'Ht4lJUflC, ce stl foe ,am'ftlCi:. sit' 'ias
,"" mnncar-e,i
-

cana
..

Sau

Mil ..

.-.--,,'

:RbpUfl5: Cind mmmci bnpoouoo cuahdneva , '1 'W nu o l,)L .. a ei chemsnd in ,aJ~u.tor' numeie 1" ~~J .! .-~ Dumnezeu, a1u.ngJ, pofla 11 minincl ~u:]in_,j
.I!1I!1., .

aducSndu,-p, amlnte cl mine.eil se trar-mformi imediat ln duhoare. Iar cand etc s.mguNJ ~iW0Imeta:t~
minmcl r m"aine _'_
patima.
~i, ~ ,altl

mancare fail de care nu sitnti

lUspums~ Dupa polie' rnseamnfi a voi si. 0 m:tr-ebuin,ez,i, nu pentru necesitatea trupului, ci pentru pUicef,ea pin~,&elut A lubi o anumitl mancaliE §-I, mal ales, a 0 d,or:i eu pof~, esseun moft §i muj€~[e lliicomi,ei pin~celuj., Cine' dO:ie§.b~sgt,af1e daci

@latte&are: lu ell cOlIsbl SMfflmia? Rispuns:: Smerenia consta in a avea in mimi ooru~.tiintEi propriei pit,ca'~~emi! ne mustra inlaun,uu a ;{ , ..; .: di - ·d''''' -RI- tul tri ~.. ~I cu ciln~A, .'in it· mCIW au en .Ul$ a. s, .1,~,a~
·~i.". "I .

,,~~"~'~I "}-.l-:' .l"oi','D umreze we, m-~ ostiv

JLll

£:~

,t X. x ....... -~II'iI"·111:lili ~~·a' mie, pa'c~.l-0ciiJUll\'VI-b f ,J!'. r-

dael nol, smerindu .. e in cuvinte, credem n
,

este stalParci:~ de pa tima laeomiei pinrecel nil ia.tl cem poate a11a:: !liaci gjnduJ la mancare stlpa_ne§'E ,cugeltd sl u (astfellimca:~nu fu se poate tmpo:~][vi)r ave ]j,comia. pirr~ce'lut D\aca rtu este stlpani'~ de, acest gand ~;ru, liltrel"ujn,teazl in mod libe;f orice fel de'
br,ani} pe masura ,cetinrei trupului, nu are licomia panteceluL Un alt semn al lacomiei pintecelui, 'Este

smerenie.~ aceesta nu E1S,te smerenie, ci numai 0 mandrie duhovniceascs finl.
!i8S., tntr'l"!bare:' Milosteni'Q, " .. lnunn• ~'-- nbln,J;.,Hll,i,t}lar-e~· ,este :. "..~,~'",- . ,.-- ?'
-

c-a

avem'

lim
-

'tndreptar-ra

R,lspuns': Milostenia este buna ~ minhtitoare

dodnta de m minca inainte de vreme, ceea ce mciod3J.ta. n u trebule sa. faca, ill ~far,l de cazul in care exis.tl, un motlv intemeiat.

a tunci 'cind este uniti cu indreptarea inimii fa~l de' mand ri ;:.~cX:t'l'fulre, invidie tr,and,a:vie~ lene laoom.ia p',antecel~ desfri,u, mine lun I, viclesug slcelelalte 'p'ca:te. Iar daca omu][nu se 'mlgrije~te'de indreptarea
l1~ua,1,·__
.~i'
.lIOal!.ll __

'_I

. , ..

J

--

,

.

inimii sale ~ID. nidijduie§t~
fO~QS

dobandeste din €tt, clei ceea ce cu z:itdee,te~,cu ccea~ltl :nlrui€3te.,

m

mil08'~nia sa, pujin
0

minI.

160

H,l,

lui Dumnezeu: c."'tre n01?

~lnmlll1re:

Prin

CIt! iUlumf

dobandim miJ,tt

lL10apte, pawl meu, ell la,crfinile
'VOl uda

mam a§ie,mutul

meu

'

RlspUlll5: Pentru a dobinw mila lui Dumneaeu, trebuie sa-fu miluim prin roa.te miijlo~ce~e' eeilalji. pe
5911. lntn:bilu: .Prtn Ice' se dezv4,lui-e. in, ch-ip aetiJs"bit in om iubirea de si:ne. '~:i'mafldri~,? • Ii

,Inathan: CaRd se' reualg patim;j,le I;;'n, mfle.~ '". ge' ofi'nduie'§te' sa/,alul S{&n:m,l'ui Du. l' i
','593.. , Rispuns:

.-.

(Ps. 6'1'7)
-

i

Datorlita

pomenirii

neinceta te

at

Raspuns! Iubirea de sine §I amndlia i,€ dezvaluie mal ales prln nerabdare ~i ,artag atunci ,ctm.d dneva dmtre noi nu indul,i cici cea mal mica nep:~lce'~e ridn.ld~.de Iceilalfi m:te_n.~onat san chiar p

Domnului se retrag din suflet patinlLile eele 'QlciJloase' ca Uilli21rll run apropierea comandentului de Q§iti ,1 in acelasi timp I se ol,andluie§re: S£mtulu.i Dub, sMa§

curat,

.fara mtentie" S9t. Ix b'f&rne,:
pentru aemoftJ?

Durnnezeu, domnesc mmnericld ~i duhoarea, acolo se sl:varte~~e or-ice fapUJ, netrebnica .
,5~,~ In.tre&a:re,: m' mg tmpti6UUa ~u illIte 'PffFsvanel' ,pot larata fn exterior mifCIQ;re,d: liunmci a
Sil) r-e,I:,""Ht

Mn~~acelo unde nu

exist! pomenirea despre

Ciiwd df]~e-Hi., i'Hfric:oflftori

,cana

Rl~p1mS: Devenim, mfr~co9it ori pentru demoni t atunci call1d inarm!m. fimba noastra CD. discntii despre hicrurile duhovnicestl, Cadi cine ,ascWti san
~.1

~n ,f.;,.~' ·'1
I'

cire,~,e cuvanml lui Dumnezen ~ :nubei'te asemenee discup,L acela 'if aduce sufletului mali §i mmlMroare'
discupi duhovnice~,ij, nu s€ mtmeaz! cu reprosurl,

rugrun 'imprnuna ell aJt:e persome'!' f'Bt,ede ,aiWUl\5 pentru ned 51 a_r,ltlm dear cu mintea ~i ca imma tnaill'~ea lui Dumnezeu mi,car-e,a_
,RbptmS:: Dael ne

lliaun'mci a sufletului, sl nu a.bo:rdh'n

bunuri, Av,andl aceasta gJ.iji, Ii putem face pe plac lui Dumnezeu ~ gmile noastre, rand at! tndel,EH:nices'c. CD osandirl, vorbe ru§inoase ~i,1bar~'ocuri.
5~,.

f.a~a, tris ta, p'lingbflaJi §i sa nu faeem ell trupul mici un semn care si arate ce avem in suflet, pentru ca unii dintre ceilalti sl nu inoeapi sa, ne dnsteasca, iar amtli chiar 5! rAdI de nol prin aeeasta ne supUlnem ispUei,
0
=

f_,treb4're,: ('tma Se plle'tIcil
Domnul

in, m,(J'a

,de\f)Sf,bi;t

Domnul' spre milif?

Se plea.di in mod. deosebit spr-e mill in timpul ruglcilmllor de no ilpte, cAnd timpul rezervat odlhnel tl petreci in plins., Adu-ti aminte de tmpar.arul David. care spune despre sine:
R$puns:

,tulbu_Ill'll de sine Ii inditj'mn &'~I, de' c@&l~.. Insa, cind. suntem singurfu Ii nu fie vid ceilalp (care pat 'l"Me die n.Oi)1 pu'rem aV1M ~ un chip rug,i·tor ~ 0 voce

tr~,tl ~i putem VM;S8 ~,i. Iacrimi, putem inltinde ,tna:inile in sus ~.ipute'm face metanii pimA. la pmnint ..
58!i. 'at're;ba;fi!': P(l,t puns -[ffd't4JCiminte
du'ce

ostenit-am intnl suspinul meu, :splla -voi in fiecare
Hll2

s,,~ lae§'.(ufa? slava

Ctl<",

'mil

:Rlspuns: N u. irn'br,l,ca. haine care te due spre

'. ® Dumnueu

SlatVIH de,~arta ..

tntrfMe:Va Bv·ea· omulrilsp'"ta k la 4acif va indur-a, ,{lCdra.?

amnl'te' reI.va trebui 81, stai ina:mrea lui Dumnezeu", Dacl. ernul • va menpne mustrarea de' sine, va dobindi frica de' Dumneeeu
6tl2 .. Intf-ebare': In ce COBst. ~m~intui're'a?
'ID!')(, ....tmS' p .!.('\(:Ib I..
r -

R1s.pUllS;: Daci VIe][ 'indmaoc:a:ra4 'ie' bucurl, cicij' daci ea via fi pe nedrept, mare va fill :rl$plata ta,

sa

I,

,0',

-M", .

arin'iIIoo. ~'i.·"" ..... ,1f"i'O',n"f!,ii.iI:.·, - I!JI, '_LI~IJ...1!I.~u. 11;.". b'!;II~_~"

in'. m"

~,,~ 'iIIt .o,~~, MW.~C.'l:i ~,~ m ;D<,W,a,!i,; a,

war dac:a va .ft 'pe' drept, te vei izbivi de ped.eaFsi
(Sflrl'tul Nil Sinaitml)~
58'h ·'nfrebarr:' Cum vei dobsndi smerenia,
@flf:rdlilre:
..

este bine si ,ce'l,en\ s.fatul camenilor :prkepuji In cele
dllhovm~e§.tij.

9' doba"ldi't,n s.mer-rniti?
~ I

,cnfce' nu se tem de Dumne%e:u?

@> '''treb~.fi1:Cfl. sii :nt! ptf.i't(;!'HI

en

1IJ~:Nii

Raspoos: D,BICI vei s,])une']n~o~doouna r/iarUi"'mau~
'fac,rea esb!lditotu'e ;h' supet? z

lRispuns:: Trebule ;sa fugim de a_cm oameni car-e nu se tem ~ nu il,[ins~escpe Dumnezeul
601., .rnty,ebaFt~: ,CRm trebui'e sa di5tutam?

R_3S,P:uns: Oare nu cnnoasteti roadeje il(ernt care De' P'Z€\~'~ede orlce rlu?' In eel. ce plsITeul 'ticerea~s itli~,I.uie~te' Duhul mui Dumnezeu () "masla' im'&,e,l'UJgtltif? RasptlflS:: La

599..1tttfebttre: Ce ga"dun se cgvtwe' sii av'em la
0

Raspuns (and. discu $t, sl ai chip vesel pentru ca e.i celce discnta eu tine sl fie V€5e)" iar nu~,Wltrtlll tau :siI, ai ,cuge~'curat.
60S\. 1ft'tte.ban': pamtJ!ilo;fil ,e ,lac?
CUtu

tnrbui e'

8.

le

J~ctRt

mesa. 'imbe~'t1gati sA.-~ aduci amint~ de moaee §i de patmiile Mailtuitoru][ml ~j sit spill m. sinea ta: 11AJ primjit eele bune m 'via:ta ta"~ ~ lntre"bd~': ,~ lOt anume inW iN Hoi
p.tIn!tna 6tSR.Hu:tn1'"' "' ~, ~' ~ . ...:r"

Ritsfuns:: SI le fad oamentlor pe plac mao sl aseunzi ade'v,itIuJ ~ t~r.at8i,-L ,minii pe Dumnezeu,

intportanta Qrit! in f)iata~ duhttvni'c-etl'Sc' irnparfa',i-red €leas," cu Sfi'JItele ,lui Hris.,tos Taine?'
1696,. Ce'

In fte&a re:

.RAspuns: U~i1.prin cue mtr,i fun not p3Jtima, osiru:iirii sunt diseu ~e dletarie., .
,601., ,tOtr-efJ4f:-e:
,R~SpWlS;

mustra mtotdleauna

I" ce 'Mfts:bi mus;trarea de' Biu~r MusbaIlea_ de sine oons'li m. a-pi
sutletW, zi(indu.-i:
164 I,rAdu~p

Rls.puns:: Este cu neputin~~ pentru oricine sa atmg,~ des:i'var~irea, in viaja duhovnleeasca f,~:ri imphtl~irea. deesa cu Sfintele 1m Hristos Tame'.
6'07~, tnmb,tlre~
ptntm'
Cum

,p,lcate?

sll dtJ&iHdiw tJI'ansu.1

Rlsp' uns: Om..... d'~-vUCUl~LU.~.., p-·lan....sul 11 Inl...}~· A ...... pnn I. os~e. eaJ.a, prin mvl~ea lemeinrel ,a Scripturii, It. .r!bdkii,. a cU,get~ri Ia Ltfrico~itoar-ea Judecati ,§i la rlJfinea vle~nicl ~i;l de asemene a, prin tiiierea vou.
• ~ Ii! ..,'

I~

D(:l~""', UC'

J~,

_

II

Raspuns: L1. timpul savlx§11i ru,giciunii lui Usus este bine sa avem convingerea ,(,it datofltl plcato~erUei noastre nu suntem vrednici sl ~ostim dukeJ.e Nume am 'MAntuitorulw,. Pentru aceastl
s,me.rid. in;elep;cilm.e',
zd ro obire do ,~",;n"IiX
. ...!:.. . __ ~~ '. ,~.!.II..I11LLbI11l1f!

proprli.
*" ~ft.,h ..Jft' ~,' I''!f~,. l,Ru ~J.. __

Dumnezeu
IdJt"m'le

ne

dlrmel"oo'

. 608. fntreba-re: Ce

IS

te principed

,.,e
-

taka

Rsspuns: Principal pe calea minNirii este a ne mustra pe sine in toate,
60'9. Intfre&aR: Cum SR himim raul Ii pac.wl?

m'(1:, 0'

" o13f
L-~ .'

,Ifttre;ba~e': Pentm ee

tubuie'

sa

ne

nostru lac pentru niel un :mu, rna macar
cu rugaciunea .. fiIlt:t Int,rebdre: Ce ,eiS" friezvia?

Raspuns: Ma:r-e Iucra e8,'~ sa nu lisim in sufletul
0

Rispuns: SI te rogl, in primul rand; pentru a 'E curap de patimi, in ,al doilliea rand} pentru ,I te izbftvi de ne~ltinta~' de uitare eli Tn al treilea rand pentru ,8 fi izblvit de once' ispitl parasite.,

biruim rlti~ cu binele ~i fiecare p~.ca cu pocamp ~i t

dip;!, d sl

,i

l

614- fJltre';ba~e'i,' Daci .-intra 11I;giJC.iuHtT ce mlnli.e sii f,u:em?'

€'6te' fmpfliqti'ati fa

R~spuns,: incordarea

pentru

concentrarea

Rlisptms~ In momentul in care mintea Ita este rmpr,l§tiia·~ .sa '~'eocupi co. eitirea Coo!' dumneseiesti mail mult decal en rugiciW1ea.,
615•. tn~e'bar;e:' Cum. pOfUnci,le' lui Dumnezeu..?

sinelui este nevointa trezvlel, cea mai importmntl. ,~ esenpa.M IDn, via tao duhovnirela;&c5l.

este mai binle ,sl plzi'm

61.l. lntre,ban: Ce sA lac ddca a. Idonn.it pR'll mulf fi un: I~:m mtd R.vut ti'tnp ptnt", ""Avilll de' di•. inea,4, ci' .,-am grabief s. aj.ng fa. milne,a; Iii" Ia fncepuh.d· sl"jbei tn lbis erial ?'

Raspuns: Sfm~ lPlrinp. ne-an llsat inva'~ltur,a despre rugichme8J mmtii ~i a 'inimii;' ell ea. ,sl se
orupe mlntea; ~i nu v,la. alta cale care ne-ar putea

oferi

0 poslbilitatemai

buna de' a plzi. toate poruncile

Rbpons.: Dad\ ,Sle wtfunpll sl dormip prea mull" Iinu izbu mf:i sA.citiJi pravila de diminealll pu tell face astEel: hitcepep sl 0 cUiti ,Ieasl ~ OJ terminaji. pe' drum.

.

lui Dumnezeu ..

timpul S,iV'A'rfini :mg'ci'unii' lui Iisus?

@) Intn&are:

Ce gnrrd trebu~ sit

IWem

ill

au d.,orinfa de it paumi petdm .Hritd:os?

616:" 'nirlbafie: Cum sit~ipri:v.i·m, pe' o4tntnii ,care

Raspuns: Da, se mtim~9te uneorl in randul
oamenilor dorinta de a suferi p entru Hristos, dar,

datel nu are bar in trup, ,omuI nu poate 'indura chinurile, [le' aceea nu trebule sil Wdrimea~c! m o asemenea nevoin~~ dar, dec! Domnul n cheaJlll, atund trebule sa--! IceM,~ lui ajuoorul ~i 131. 'II via ajum. Cruea c[e~,tmu]uit in gmeral1es[,e mueenicia,

mainttea fratelul sau osinde,te pe cineva sau m1 mustrl pe fra te, dar nn crt 'bIDande$e fit cu dbrmgog'~e,;
,gael cineva :mmincA mult sau se :roa.,gl,~U. nep~are I

- pentru toate acestea pierde :pace-a.,
620,~ 'utre&IAfe: Cum· 54 ne depnndtm sa' " mgam ,p,en,'fm: en V6 fie uer-'l€'Sc'!,
_

~imonah.iil

_ .617~f"'fr-tDlar-e: Cu' t'e' t-re:buie'

sa' se oClIp'e pistor:ii

..

fie

"

~i se ruga, pentru popor" SfintW Varsanuf~e' eel Mare· mirturise~te ci. in vremea lui lugi,ciunea. a trei oameni a pl_2it lumea de dezastru, Domnnhn 6l8~ _'ntrebare:
aj'ufoml handsl?,

RaspUDs: Pe Duhul SElJl'[ L-aJ dart Demnul ApOStolliOI ~i :Sfir*ilor nostri IP'~_rinp~ii pa'sb)ri ai 'Bisericm ..., :rn, aceasta CotUit! slujirea. fa~1 de 'lumea noastra ,1 de' aceea nki pasklrn BmsericiL .nici monahli nu trebule sa se ocupe en treburi IUm€!§tt. ci sa Q, urmeze pe' Maka 1m Dumnezeu, care in Templu .. m J:/Sfinta Sfintelor", zj[ua, §i noaptea mva~a. .1eg,ea

.Rlsptms: Cand ne n€clj"e~te' dneva, trebule ~I ne fugAm pentru el :1u.t Dumneeeu ca pentru nol i~;! $i astfel, lucrnl acesta se va transforma tn obicei, Noi suntem neputincio,i, insl Domnul ne ajuti.
til:!., ,'nt:rehdre:' Dle ce S~ illta'w;plil. CQ: ".. timpu I neiJfJiin~ellrlr84 111 existe paille smjle'teas,c' fi. s:ufletul
c

,511 fie a;batut?

Ii ,Item;

iuW ,p,e'vf4jma'fi

la,it

Rlspuns: Unii oameni au 'Unb~'ITamt in nevointe, dar smerenia nu au hrviJat~o ~i nu pot in~elege de' ce nu Ie este bine, de' ce nu au pace ~,ide ce me, €Sie sufletul ,~'ba'ru. t
@ntrebl\lJ'ltl: ~e tuthnpl!ll

:RJJspuns,: N 0-1 pu-t'e'm iubi pe vrirj~ fhi aIjuto.rul haruluf; daca oamenii, m~elegind cl acest
lucru mhiere pu terile IOI fire§tnl, at ca uta ajutorul harte de la Dumnezeu, atund fAIa. mdo.iallt ar doh8ndil acest dar.

sa .e.

vimi' do Mfa

de a He mgn. "en trw. It:iueva~ Ce' .iJtse,anma acesf luau?

. @tumbarll':,cum frflmie si-l 1JJustnlm ,11' frate Bstfel iHCa t: sa ltV ue' pier_em pllflCe'Q. lluntried?
cu blandetet ell drag osi:e'. Pacea se pierde dael ~MJfleru]. cade lIn slava de~artiJ daici. se preamareste prin ceva
Raspuns; Pe ffaJ,te trebuie sa~i m.us'ullm

RI_spuns: Cind ip vi.ne dorinta de a te ruga pentru cineva, ins-@'amn~ 'lnsu~i Domnul vomefte sa lei milulasca acel mflet fi' aadtl ICU mJ,los tiv1'r-e ",giciu:ni'le t.lei'
623~lntTebaR:

in§e,ltltiuni:i'?

In. ce oo1Jstif princ~,alul sewn. al

R~spuns: Pr.incipa]ul semn al mn~e-llciuI"nii. (Otl;5~a in £aptul cl omul ia senzatiie false de bucuris sau

W68

minsiierile' vI,I~ma"u1mdrept Iucrari ale harului sau
ia sfatul nDncinos ca Iiind adevarat,

,deo,siiiigt:indun,le?

rQ\,!:nfn!l;.~:De
,I
A

ce mil nelini:,te5l i:k mod
1;..".~~. neui~ti;t in me
A ,

Rasp.'lIDS: Du.pit cum ne mcr-edin.t-e-aza Srfht~'1', Pirmp, meartea nlpnmm'ci nu 'ii [ovle§t-t~, oameali pe care doresc sa se Elua,pea.se! Ffjn poctin,ji chiar daea
J ~

din ciindtn cind sunt §i, birnip die-neputinpde lor,

' ui e8~,t; ca b ,~t:_:,e ....d d €9se;' '" d ,gtm! un ~ 'IDmpowva von 1·...... semn,~
.. ",.

RlspUlDS::~ tul cli omu 1 este J:'la:p,

d'

fati de- e1. exi$~ lnJ1a lui Domnezeu, Duhurile --t neeurate n invidiaza P e un asemenes om, sa stradulesc 83-1 tulbure, A~8ste gand uri nn trebuie ,I

,i

de 1adne " venit ispita?
''D~:'~p~I'I'nC!. R·'~'!~II"]".!IJ",or ~!.., l·'QP'l~h. . ,t~: 1~t6;,<)eJ.t::i.. I~'t', lI\iI. ~~, 'Jl~!.
""'" ...,""',
;i'''u~i'\if!Io

@ Intre&ate':

De ce ni' se intuzi',e

sa cer:cffam.
,.;,.
~

venit'~'I,:nU -_!!W,
.-

Ie anallzam
...:Ii ... ,......... bi ~e:..:L.4., t--::..!:
jo

:@)i

nu b"(~bule' sj, le acordam, a;ten~le
".1" un, 'JfJ10~~,
-, - I~'?

£:"'5~L, ",1 C"-:' , ",,t, u~ _n~.e(D',€lre, "f ,e.sJ.te-

1: ....

cereeta cum '~ de' Ia cine a venit, d, clutl, 51 0' mrl 1.111 cu. ul.w'tumire'. Cereetarea nu face deeit s,l tulbure sufletuJll ~i 51 ~tiiute'si se s~a~]tJiascam el semintele urii ~ ale, pomeniril r,fului fa,~l de' aproape.le, iar
t . _.
~I

!

multumirea fa

'Rlspuns:: Idoli sunt numlte lucrurile

pama_nre~ti

pentru ispita trim.isa duee sufletul la adip'ootul Cledin~1 il lmpaca Cut

ra ,de Dumnezeu

~i chipurile lotI care atrag fa. ele cuge,tul ,i inime, ,Ace§ti idoIDi. Sf prlb[];,eae atund Icind. este lroset in

eproapele ~ este modv d_e bucur&e'duhovmQeascit
629,., InJre&are:' Mulp' prezmt In tu,elil'rwu,nel Cl'ie'dindo,~i'
Sf!

1ft.

f.u

templul sufletese atotputefllicul ~, mantuitorul nume
al lul l~us.,

626\0 lntrf.bar~: Cand :tie ataci. iW eh~"d~',fJ;,se&it,
vrijffidful' ~e'J'ne1Jlitzun

Rasprnns:' Trebuie ~'ane c!~mj ~:~ne ruglm ~i sa ne ferim de i:n~.e1ici,une,deoareee in prezent 0, mare parte dln eel ce doresc ,~a,rliasd. ~i ered deSpl€! sme t
c~ briies( cncemlc sunt 'incaJzip de' iebr3J, m,j;l,teriaJl ~
se dll, m,n--.o au.toin~ehu:,emal mare sau mai

Raspuns: DupA kn~p,!rta~ireacu Siirrbde Taine,
dupa rug~ciunea s!val~it!,ell ravn~ dlupA, 0 faptl deose!b!t de .rollios.iroue sufletului trebuie s;bi ne
SUpI(lJ,veghem in ,cmp d.ooseblr pe nm m~ine, Id~3j£i

Cum M:UOillfh!m fllpud ,cit fJi'rtutea este r:espil1'Sa de. DNmnezt!u1

@. lnmliafl!:

$"

mica~

atunci mai aJles se apdnde de mvidie §i 11U'hlt-e vrAjma§lil impotriva noasU',I.,

@ lntr-e&af-e,:

Pe dne n.-a IrJrve~t~ moarira

naprR'Snifa?'

pentru Dumnezeu soot ins.op'~e denecazud. Sfinp.i PlrinJi soco~C' eA vumtDea. CM'e' nu 88m mso~ti de necazurl este r;espins,i( de Dumnezeu,

RiSpUflS:' Teate 'f&pte.te care sunt s.~v,ir~te

~!"'jIif\
,w..

iU!

63:1 Intr~btl,e,:De 'I' au d£Venit £'UHQsmtii me; 'r-eei.Ja,. de' mine' ilup.i ce' am "end! pe cale.a
j

'm4'ntui'n'i;?

i3'6~ ,fntnd'lare,:' Ce deosebif diavtd'ul?
U,ii'
l::Ii'~g

citr#'

sfiu:,r :u;rli,t.e In mod

dintre coleeii tw, Stln,t feci £atM,de tinei Sfinru]], Tihon ,~~ de Zadom* a, scris din ,ej(:peJim~a sa ,cl, anmei clrLd omul se ,dlediicl ,im Dumnezen, CWlOSCUJii "~I ,a'propia:pi lui se de:plrteazl de el ~~cu cit mal mult se ,8!propJle el de Dumnezeu, eu a.tit mai mult se :mdepjrteul, ei,
632~Infre&am: ,Pot ,d.iltl,v,olii fi 6smmii'

Rlspruns: Nu '~ 'mtr.ista pen!tru faptul cl unii

Rlspuns~ Diavolul ur~'te tndeosebi ,clmJile ~.c ...... nnr ,1" ttl.!in.ti' .' f ~arlb, ~l~'- descop ar:'i to'HIX' .... .... x {'II' oCIIJ.Ui!l~~r ',";',;]I-,~ a c rsele si d,;' ~ vicleniile lui,
~i"'''-'' ",w,1,.C .",." UuL ''$

637. l":trebdTt.:, Cu r~' ,~:",CC·UNA '!fi!.n'L;~';l-uJ DUJftnf¥:mtl? l\I.J.;;I! ,~,t"'"' ~""u". -~ " """!I>~ ~
c ~ -

Sl!' CUVil1l,

sa 'inG£'tlp,a

,Rispuns:: Robii lui Dumnezeu se cuvlne 31
llticea,pa disc.u,pa, vorbmd despre Dnmnezeu,

Ic~vor?

sa lac,1
'p--0' t " _
l,'3.('!D ,I~'I!;./'!;;.

613'8~in,treba:re: Cli"d vifd
cefC~f1!z ,,,ricind boli'j ,lul.? 'Rlspuns::

Uft

bot.av, se cuvine ri

ceea ee Dumnezeu nu 'Wg~dme,.
, ,~,: ~, nueb,ar-t?,: Care Bunt semntde desil'f)a~"in\i?'
'LI' ~rp~n~na ",0 Q J!:... ". ~ Pnm-. -·D"'~i~p~f r;i(U'I'-llU' i,; ~J'U; 1: ,u," '!i,.I''«t ~ ,de iubire I"C· a1nd" irdma ta va .H umbrita ,de apace' sf8i_ntl-t harici-J £a:tJJ, d e 'toa.taomemrea, ;;1JLUIl'Cl ' 'Vel fi chi 'm_, P'~jg.'r-"- lLUJ1ID .. x .' .i-.,~"", .' ~nQ· ~ .,. ,.:II!.... I. cruar m
"~inj!I,.!J,1!1;.'~ J. I,.; .'
"J, ~,. .

R)::lf!pnII'illt'Ii,e,'
_~~_, "I!;.'U.~"

N"'.

'I'{'II' Iio"..

di avnliiI, ni" 0-.. ""... nu " ci " . on;;
:,
g ",

~'H"iI ,L,~u..L

"

Cand vedem

un "bo1nav, sA. no

expticlm

ell rlutate, pr.icina bolll lui, d :si ne 5.trldu:im, ~1-1 ,alinlm",
639,..lnb'ebnnu De ce vi" visele ,rel.'t:?'

:Rls,puns:: A tunci ,cind se va qferge din tine'
!iiU,L'

Rispuns:

Visele rele

pentru care nu am, lIeu t pocmllti, ,daitorltl, os5m:dirii

vm

datorl ta plca'~el.ol"

§i dal1ori,tl tmhuibruii" 640~tntrl&,a:r-e: Trebui'e ISO: :Hotlm p4ca.tei'e mi't:i'
pen,,"
d, J1t

,6J',~,lntu&ar-e.~ C,
I~ !UltC€
"'J'~

l ," luezr.f!',: 'i"'?

aniline

n ,,:" vile,ag ,'~' em fi in n duce la pie ire'

p10ciii l'a spoveddnte',?

RlsplHlS:: Nimic nun mime a.tat pe' Dumnezeu,
nimic nu il d! itt vlleag pe' ,0m ~ nu

Rbptms:: Trebuie neapira't SA N'OT AM ftecare plea t, ,ca'~de' mit, a~a cem ni-l amlntim, iar apoi 8.1

asa precum vorbirea de Flu}, osindirea, :Ji mastraree flC'u~a aproapelui,
6J5~,ntre&Au: Ce ,ctde' duee' Ii ,aes'iva'fire'?' I

facem :poctinJil' MIt tnmbare,:" Cum m&uie sil mergem la
bi'lerica?

Rlsp1Jl1S:: Cales spre desl'vai"ll',e es~ecitifta cu Iuare aminte a, cirpllor Sfmp.1o.r Pkinp. ~i5ilM1i.
172

Rlspuns: Cktd mergi la biseriei,
173

N'N,iscl't~oa_le Ide Dumnezeu, Fecioar~ bucura ..te

sa

.ros:te;fH
N !

5i

nu te uip mn,~o parte sau lIn alta, :§i ;sa nu discuji eu
nhnenl,

:a...... mereu mare acestea, ver '11W",!iJ mo§rem, fil fericife:a cea ve~nicit
iIo..-. ....... •

!I: 1Li'~ ~~.... '. lR'lIS,PunS: sa pOmen€f'~ll moartea, Jll:d ecata 1m,. Hristos, iadul ~iImp'irlpa CernrUm,. icki" pomenind
iholi( ~

:~

""t"' aici tencr
-' ':
,l;

~,t

~ v€':ru.

RISput1UB,: Daca cre§,tinul va s.ta la el acasa, atunci va izblndJ in via:ta duhovniceasca in rug,lc!une" lar daJ~it va mer,ge prin alfe case, i§i V~ pierde paces sufie~asc~ §i nu va H bun de' nimic,
,_ 64]~Intn'baT>e: C'e'g4nd 'fr-ebui'e 54 uv'em aespn2' jieJ.:ate am l'

,i

64B'~ 1:n",blar-e:
;.HaAooii,;l,ar n'~!Ii.o~"jM\re

IC4~'

di'n:b'e 'Hf:Voin,e

IUHt

mai

-,-1 ~

R!sptlns: Newm,te1e exterinare nu sunt a'tAtIdle necesare pe (it sunt smerenia §i :rugEiciunea,
64!lj ,lntre&4re: Cine' est« /erifi,t tn-viafi?

R~ispuns: Feric"Uin viati, este eel care i moe pe

,17

Fileca're om leste mai bun
--

Rlsptm8:: Trebuie

S~, avem
.Ji~~I'~ 1liII.'I;,oI!i;,oGi,b"

iinrotdeauna. in suflelt::
m-h"iie,
_l~
L

oeUalti ter~citi,
I ' I

I~ '"

filce~

trd:rebsfI?: Ma1l:htirea

ClilftStri

numllitn

Ii Wi

,644~ Intreba,;e:' Cum :treibui'e ,8"£i s,(lvQ11im: nf1}oi"~elle fa ele 54 fie ,.llcute hEi Dumneze-u?
i

RlspfmtS:: Mintu.irea nu (;onsti numal in,

I

mr -

Raspuns: FU alent ca nimem sa rtu foe nevointa tat orice faci P'eD,UU Dumnezeu, 51 fad tn :mina,.

fare rlu,,, ci §i run a mdur,a raul icu.1bmbl'jie.

s:men~-'~ . ..'

6i&'~'fntr-eDlar-e:

Ce s.

,facl£m; [/'1

iJac'a vrem ,SA ~~

@ 1l1mbue: Car£' nwf iKSu~:ri,l£' smeuni£i.?
Raspuns~ 0 msu~ire a smereniei este sa vezi in

IJ !J.-Jlf!f.

tine plcatul tlu" ]La_]' rCeUaJp s! vezi b.ptde lor bune, in A, dona 'msu~ire a smereniei CfjM~, in J8 primi cu bucurie insultele ,]1 ba~rOcwi1e de la oameni, ~,HJnd lea
prin eeest 1 UCfU ni se iartl pa,ca.tLi(!lie ~,i 'c~, 'flsH1e~,

fa,oem pe plac Thui umnezeu. D Rlspuns: Dumaezeu ,clutl, hi ,om fubu,e:a", smererda §i (rica de m.
647ilutreb4'te:
pennaHtnt'

n

652~ IDtre baR,: Scripcfurli ?

Pot

ta,~cld singu-r

Sfantd,

cm"tiJull?'

Ce mb,de ,sif:

p'".

mln'tt'

RlispUD_S: Nu talcui singm- Evanghella, mid eelelalte (kfi ale Sfintei Scripturi, ci apeleaza la Sfintll Plrinp", care au talcmt-o.. Sf!ntuJ loan GllIi de' 175

1.14

Am s.pune cl din ..pricma tiJcwtdi nedrepte a Sfin~ei

SCliptnri au apimt t-oa:~ereziile,
653~ lnfreb,arr: ICe
Ilume'?

&;:7.... UUI"!Ii

t...aM.e.• _,~'",~"~IUM".~i@j

1:~.......... c~' ~","'&U:i'e s4 .
.. ~
~f~I.,... ..

t}'1 ..

""mm

I.

ciud n:e
. _. . ~

cu.lcj'nJ.?

Inse41ftn' a te depdrttl de

Raspum,': A te d€plrta. del lume mseamni. a paris ni_ravurHe, obiceiuril~'1' "fegulill.e'f depri.nded]le f~i
l

Rlsprunsi: Cind tel cula, sa ·'11 mr:hinil pa:rul ~i camera, ziicind rug.iciun.ea: SI IDnvie' Dumnezeu .. " ~ a ~8···-" I' A,'_~if..nlit"D~ D' • ,t'lA*,:o nn.·. elt;h":.QI~t'i' 100' ~II!' £;[IlM~r I.r"JI-~ w ~Jb.HI~~j~ st,areN'i
',"II!

IIlIi

'~!I!

.01
~

;H\n

l~

I.

.

,.

tlebWn.pel~,e'potrivniee
Hristos,

Ev.an,gheHei §i Duhului lui

sl: ""ti'm m;gdciuue'lJ .ttN4sclitfJare; de ,Dumnez'eu
r ., _ ~.L _ .... -"'iIl--~ "'nll,' rflt:IOa" HI V\UCNr'K...II¥I;.,' ~., ·

paca~lHt.rebtlre;

Pri. ct! se iilrt', pritt ce se ~tel'g

Rispuns: Sl rostim de 1.2 sau de 24 orl pe zi Jl:/N~s(~:totillllee Dumnezeu FecioariJ.' bucura-te", Ea d

este singura noasrra ocmtitcare, Raspuns: Si ai mintea '~i cugetul Ia Dumnezeu, in ochi ~ FJrjvirea. clue' Dumnezeu ~i in p\lml'n'f;: m urechi ...". auzirea cuvinJhiluli lui Dumneseu; in piept
susplnul pentru pi,ca.be; pe limbfl ~devlrul; pe buze - .rugl.ciunea; in mimi ,'""n_elr,luta'k!a;: m. stomac ~ :neslitu_ra_rea; far in genmm,em ,_ plecAclunea. ~c~b"f"
=

1659!, tnul~ba.rl:Ce este' rnd'ltuitJ,,',en.tm
Rlspuns: Lui.

sufl1e.t?'

,=

Sl sim'~

mai

des pretutindeni

prezBfJ:Ja lui Dumnezeu ~ 81 cugetam la binefacerlle

DUlm1f'21eU~

655., .1ntre&,aR.: ICe pu.tm'

tire mgii'liuJteft

lui

Ii's1t~?'
Rlsptms:: lRug~cil1Dea lui Iisus ii. rlfie-~tei pe diavoli, aJ:unsii. gand. urile I€!]e'j" naste smerenia,

:Rbplms: Cele trei cuvinte ale smereniei sunt; nieftaJi'J, ubru.n,ecuv,mtapJ!t-~. 1Jlug:ap-,v',1 pentru mine",
.~ ..

~,ln DUmneZflll IZ, a mOfp~.. · ·

661~lntJ"elfJlQ're': He p:utem mSfdui fam "tllfHen'irea
.. "·1

sa.dle§te' frica moarte,

Dumnezeu, aduce lacrimile, curl~".te' trupul, n fnvla;~ pe om indelunga r.1]bdare',.
de
'ii vot:De§.te despre

sheen •.

§i. i1 face sl. eugete la

RI~pWl_S:~ Flrl pomerdrea lui 'OuJDnfZ€U §Ji a mortli este ell .nep{dtin~1ca omul 81 tie' man.m.tascl\.
1662 In·tre:&:a'rf': C4Tf' ,stud: :r ;l",» ' ,~" ~'? 4j;.e"BCfv"r:atu~'ut ,Ctl',§·J.~1 r
a.

ttiisamnle d'i'stinlC tioe

6561'!:ntrebdte: Ce fste; I'o,ci'mta?
Raspuns Poclm~a.este lupta 116
ell plea

till

Raspuns Exlstl doua b:asaturl ruSltinCti.ve ale, ade,v,!tatulkdi (~tin: fapM ,ei aduce folos aproapeltd si faptul ca.se Foagi pentru 'VIi~ima~ii lui,

171

663~ ~ l:"tm&an: d,tlh o1Jnice"ti'?
J

1ft ce

eMS til'

s'ecremi

meJii

lltre&,ar~:' ,Dticil :HU'4m flioHS intr~o zj' de S',i,b.tO,«rQ la ,&isert'cili' prin Ice tlnfttHf ~I'6' prazRui'eS:t
,6"i~

dC'as"t?
ceasmile slvir~kii ]li.tulgJtiei1 da,' nu ilti ajuns 'to bisericl" trebuie s! dedlcap acesse ceasnri rugaclnnll, ci'ittirli ruv,lnwlui lui Dumnezeu, d~scupei zidi wale de' suflet, ,fapre~of' bunei credinte ,~i 3~ndurnorsfin'~e., stl tlftept 'v~'me,tl o9ttdm prntm a,fQCf' p'(J\ciiwtli? ,
'D'ii:: ... ~" I_~,~IQ'. .I!.~
i(t ,tI, dd
1"iI;i:;!,'iIl-o

'm.

plca'tele altora ~.ia, nu pomeni raul,
. 664lo In,&ebttre: d:"h'OfJfdc,",r.i?'

R.bpun~:: Tot iecretul 'vietti duhov,ni,cۤr'ti ,constl a-i ierta ,~i a-i seuza pe' ooilaI,i -a nu cuno~te

'Rlspuns,:

lin

1. ce

tONslfi

mill{j'stenit'l
(;OtlS~:

in sfatul eel bun, dat Itt 'limpuJ petri,viti folost tor in tn, . "d 'ilL, ~ >:!:f meurca ..:h sau m· pnmeJ·.1°'1' neOlUseTVaiiJ~; a -:Jl. mV~f!l mn run
'!fl~,

RUputlS:. Mil os tenia duh()mlceasca
'I
....
,

~tnt1'ebj'u,,:

Dacii am cifzut in pleat;, trebflie

i!.

'~

A.

p~i,etene§,te pe eel me~ti.urol' adevarul ~i binele, in faJm.J, mtre' patru ochl; in a-l knbal'1blta pe eel poso.mo1"at; m a -A m~glia pe eel lrttristat; in a-I .o· - ->: ....;_..,~' f'~ ~'pmp" :~,+ ~ )u_u,'i;U.·~,.,: ~ ~.~ cmp'aJ,L.JIlJ.J:u. 1ifi 0~~,~ rc ' ;.~.,,' ~t" a-i :M"I"II"'II.p~:-+.~Q'; durerea: re .~a;' a teo bueura cu eel ce se 'bucml; in a indura ocbile ~i sup!rarlle' ,en ~e-ninita.te';I cu rabdare pentru Hristos; in ,8 da propria carte duhovnkeasca de care tu wu'p
D i'i'. .f!;~1 1"
"'m:'

~

pu,1l'iic!. F'~rX ~x: G':fII!!It:,!n""1"" P VQIIi,U."I trebui e imedi at ~,~:a......D:H '
iI IU.'~~,~ ,~, .u.w,l~ '~

.: ,'-:f

fIr I, inmzietie1 s~ faci ci,~ mai repede pocainfl; nu trebuie sa accept! sl ra_man~ mult timp pacaM 'm suJlet; toonai de' aceea plerdem harullui Dumnezeu,

I,

pentru ci amanim. po d1intal :~~ pica t d;l nastere Ja un alml,
6'69~ lnbe~are,: Cum este iI,te,E,ep t lo"bsf!matie efJrf1ctll~'
~-~ -!l'~ ~---.~~

sa jacem

0'

ai nevoie.

6M~ lH.tr-tb,tI,-e~ D,esp'ff' dne st. ptJ'afe spu.n'e' til.
I. . J acg '~'.- .n .. - -U~'lA'iIl" pe .."r,QC li'J~me,n.~,r,~'~"'

sal. £aceti 0 onserva pe· OOreCi~u, ruga,p,-va ,~] ~~,ceJiaoest 1ucru cu. oea mal adflnc! smerenle,
Rispuns,:
•.

inam.te de
~
'.:ir::

a,~di.
'L·

'ilk

:RJs,puI1S: Fa.ce pI! plac oamenilor acela care le tine hanzul §i conshnte la osandirea §i fl!:vetirea t .0"'" ~ aploap.e]lw ..

G'i'iO'~ in.t1e&gR: Se ,"uvine sij Te',llJtim dJscJl'ti'ile _.
.~'

altoM ,mmm _" le sunt de loI9.s'?

i.pudic. §i 'ind tlisfmge viRta duftovli'Udscfi'?'

6"66~ In~ebare: Ce

sa lac tind

rceva

.IU1ftit';

'inti

Rlspms:: Nu trebuie sl relatlm sttline I1LeFoiositoare. 6'711"tr& dBCe' ta miu.mire'?
.e,~''t

di8CU'~Ue'
~~~JI. ~d'~'

Raspuns SI mdeplrfezi fO:~ceea ceo mfi tmpiiedica ,~ii~ dis:~ge 'viajai, duhovnleeesca,

!fot' .. (~
~,.

_',". ' ,1M-

4r~\O'.
. ~'i

-.a..~ C'"DiII
.
11;0-

DIC

!ll;ti:::I'l: ~

,n t"·

""_~'.EiI11,n ,r'. ,..;n~bo'.,y »u u~...... .,:.~" ~
I\t;, .0;.

t'Jl

.

Rlsp--iWlS: Trebule sl~ti.mrr,anezi limba '~i si nu. , , ~ r,oste~H"uvin~l,e g,aJbl.
U"O~~

!~;:~~~ sa ~:?
trebmt

m

671 ..1nttebR:R,: Cum 6« 'ra'spAniem la '.mblin? Ri~pUflS:, 'La lntmbl_ri

sa rasplJ.lU;i :pe seurt,

le S,Hrrem

@;jntrebtlrf,:

Cum g,i disc"tam

cn a:pr-01ape'le'?

Raspnns: :in prDdpi:ll~,nu trebuie sa spun,em de
smerenle ~1 cump,ijtare: mdlre,pta;~ ruscu'tille desarte spre' zidirea s.ufietWlui
la noi, ci din sfinte1.e' caqt

e~ ,W

RI.splJl;1S:: Cind vorbip cu dneva, eel mal mult s§, 'va temep ca no. cumva sa-i. tulbura p paooa.

673~lti,tr-e&lar-e,: DaM ,am ajla't de la aprolape',le'
", ,-,,~ _~..r':t>n.~ <;I--,J''''- -/ ceva Z,~",J:- ,.,I,.,. ,~JliJl!.t, se tiU,vi'"f'
U'f ~
Q'- __ ----

celuilalt printr-nn ton arogant sau prin exprlmerea ,gind urilor voastre 1lnpotdva lui, a.vind dorin]a clara de a vii sustine propria parere.
~ .. .rlit:.. I ~ ~. , IS tJ.fnt "U'~t·tl_U1 om:u'."u:i:,'

,sa SHUll -td ,a.l'fof,'tl,?
-

679,~ ln~ebare:' .Are p'tJ'snd 'i'~ftU'e,n~a IdSupra

f'"

~ ...

,R_i4s,pmm,~ Da,ci\, ai aflat eeva ;zidlj~or de suflet de la altcineva, nu ttJru.\dj'd spune-le ~i altora, 674" 1"tre&',U1e: C'e' deo5'ebtj'r-e existit inke dJs'Cu pile dreplplDf' ,i cele ll~epiicatofilor!

Ris:puns: PO'SruL are inflU€n~ ~. asupra st~tii dultuJul: omul devine' mali sme,rUj :ma~fuu,gltor. De f asemenea, in, timpul postului ~i al wrmir.it om ul

cite§,te cu mai multa placere ~ tn'tlelege Ic~rJjJe

R_l spuns; Discu p.iille' drepjllor sunt despre DumnE'2J@U §i despre luerarea eea pIle utI. lui
DUDU).€Zieu,t mar' ale- pici~;to§i1o[J sunt~oaf~e despee lucrurile illumii: s-ar plietisi daea ar 'SU, unul lingl

dluhovrnoe,tL
uUn:i!lh~.ln: ~tE;-if;U'~ ~A.R.,
A.

:iI...~' - • ro:n:r _ ;'

~,

lu·tr-e,ba.re': Ce' putere aTe posml a-SU,'ll
--]PJ -

?

IcelDal't
16751"

ll~sp'uns': P'osmJ a]un~a dementi. Postal este o
a~rml cumplita pentru vrljma~w Ia fel cum sunt crucea lui Hris,tos ,1 celelalte sift'~,emi~, care nu ]le, pe $uportl pu tefea, necurata a demonul ui, Postal love9~eratl'~'~ea ,demonicit in ]lOcuj ei eel mal sensibil,

InlrelJatie:.' ,(And talC' 0 mUs.uRrt gtie,e,St?
l

mnstrare, te t11AJ"iiL m~ :sa.m,f~l1ci pa.timile tale; izbivmd.u.-l :pe cell~.aJtl sanu te pierzi pe 'fule',.
WI

RlspUD.s: Dad

facind cuiva

0

astfel

mca't, ea iuge' dle eel ee posrelte',.

(Ji4i,t d,l apr-6'qe',lui.?

@

'"trebare:

Pltew

V(lr&i

rJespre pRcatrd

681" ,In tre'bare: ,Cnnd ni se

po'stul?

aa 'Vloi'e s'. tnclJc4m

Rl_spun_s~ Oac.. il v'ed pe' (del ce a gre~iti nu ,tr,lmbif,a paca'~eit€1lui. Dale! not vom acopeei plcatcle fra,~elui~i Dumnezeu va aceperi p.l,ea:bele' noastre,
1.80

Rlsp'WlS~ Si nu incalci postul deci.t in eazul unel boll gr,a've.
16'82., 'nttt&ar"l:' C,(u~e: este

18'1

to losul.' p1o'stuluJ?

RlSP11ilfiS:' Postul a1.un,g1 Sind urila fa.ce mintea lumlnoasa, irdma OlI'a.tI, trupul sinltios ~ n pone' pe om maint:ea tronului lui Dnmnezeu Demonii sa destartl foarte tare CU ospe$ele', be~aJ ~i.cu odce pl!cere trup\easc~t
f

rem

mersul .nemce.Nt la Bisericl!

1683,.Intreba:re': Ce est« plastid duhovnice:sc'?

.Rlspuns:: P08,ruJ. d uhovnicesc este tnkinal@a de la pi.cate., Da,ci tl vezi, pe dusmanul tiU sa te ~m:paci
j

C€Jc;etarea propriei o~·tlinre· m singtO"l.tate,.Postul aeesta este starea de . vl~,gbea-sunetutuiJ cars se ocnpl ell. roalt! atenjia, de lucrarea mintuirii;. este cuno~tema 'proprme~ p~cl'ro'~J zdroblrea iIDmH pentru p!,ca.te~ pocmn'~r eare se hlcheie' cu spovedania inaintea duhovniculai ~i cu oopartl~ireaCUi Sfm.tel'B Taine.

ell el;, data vezi

lID, om

ferici'~,sa nu -1invJidiezi..
10'

~)Inb:tbare:

De ce tip41'f /riM ls spooetJanie?

pos bll dliihovnitese:.!

684,. Inml:Jl1re:.' S,une"i,'~,e

iflVi tflb'tf' desptt:

RAsp~,: Frica ]la s,povedanie faptului ,ei .tt! spov1eoo§ti rar.

a.pare, dll,toriliti
11111'1;

Rlspuns,: Mainite sl, posteasc~ de la .ho!,ie'~~.de' la ci,'tigul nedrept, plcloarele s~ p osteasdi de la mersul la spectacole, ochii sl posteasca 81 nu se uite la frumuseje ,~trlini, anzul sa pos tea_sca de la I08i_ndimJ'votb~e de~ar~a ~i. ba'ij'ocurL Ca'Cl ce folos avem dacl ne mnlrAlll_m de hi mincarea. de' dulce, dar ne pWnglrJim prin vorbfrea de [,iu?
685~ Inmba'-l,:" im,lriitfanie;'?' Ce Iste PtJ\s~1
ilJna:i'n,teld.

se

'i'arpe eele importa.n:te' sit le treacii sull tikere?
RispllfJ.S:: Dmcl. omul

difl,tre ooi te' ,a~e,'c,d: spunl ltl!cmrile' mai' pup'n, i\ttqJortant-e:,
C,Q:

681" lnttebare:

s" ifltllmp'l'{l

man'wire, iar dae! spune tot} va 'm1er-ge:n, tmp!ra~ i
Cerurilor .
_ ._. Ilutre&m.: .Ce ,Iii 'OR picatel,. lor?'
.......r r

nu. sptme tot duhovrticnlui, calea lui va fi strmnbl Ii nu va duee la

,Iil' fadl

,acei

.-

l.Itl!tI'U!H!

care ".

RlsplmSi: P'asM. d'maJiniea 1mpilU§Mliei este aIcda~i lliucru;r aceea,i, o.si"ene'edl ~, numai ci nu este 0 osteneala ttupeasca, ci una d.unovruceaJSca., l',elul §i

int-enpa lui sunt s! curl.teasel sufletul ~i trupul, 81-1 impace pe om. I(:U Dumnezeu, sl, semens s@mint@lJ@' v.ie~i cclei bune, iar pleava (deprinderlle rele) ,sa 0
in5'bll'§ie. Postul mnliintea

RispWlS,: Celer care nu i,ji vld, pIlea'[ele lor U se recomenda sl ia aminte la pttcab:~lepe care Ie vld in el oamenli apmpia p, la cele pl~ri.tru care sunt mustrati. ~
-

689.. .fnf:tebfJre:

ICUIft

,11

1ft!

purfam i"ainif de

Dnpirti~aniei tnseamnA mare stdct~~l 1a, hrana somn, mcetaooa gJijiilor f1. faptelor lumesti, c~mea ,cuvintulm lui. Dumnezeu,

,1

spoveda_ni,e,?
RlspUfl.S:, Lminte' de' spovedanie pbb:ap 't3.celea. pentru a 'V,l fi man ~or s~vi. oon§tie nt;iz.aji,·paca.tele,.

1:83

ill ,tlflili --, ._e j,'ertarea ,i'cate',lo,1!'

. 690~ : ntrel&are: C'e' folos: mei adave 'pov'edatd'a

_ .' 6.93,. tn~ba,€-,:' Cum mebll.ie tit e'im p16ntru ;4-:1Ke pe "lat' pri1<1.pociiinti DtJmn:u.iui? I ,

,'a

Raspuna S£in'iblJ :sp,[)v,edame' adnce un f-olos ffi'ndo,u:: dMtUee,te le'rtare de l~lDumnezeu pentru
picateJle,

s,lval1ire ,§;i n .fere§~€ pe

om de

0 Haul

cadere

mp~ca·t. ,91., Intr:ebare:' Este jO'iosit:(JIQ;R ,de as'. ,~, RI~puns:: Spovedatl1ia deasa este foaree folosiitoaI'e, deoerece ned uitmn. repede plcatele noastre, dar, dad\ le spunem duhovnieul nil a-tuna le

,s"oiv,eaania

R~pun.s:: Dael v10im ea prin pociin-ti sa=] facem pe plac Dom.ullui. ~ sl ne mantuim ~dfletel,e~ sf dobandim 'eDbef,U;,sa de pataw' ,! de pa.tim]J, trebuie 51 ne clim din. ada_ncuJ sufletului temelnic, sub toate aspecsele, ell fermi tar~e Ii ell tnfH1.cbi1:fe, deoarsce in
adinctd
_ .

pkatele noastre.
disrupi?

lliui 51€' euibsresc ~i se mradi,cmea.za

t-oa;~e

694'"i Ift.trt!~Q;r-e: Carie sunt c€',lemai RaSipUIlS: SI nu dam F~efer~l
l

irnportante

de aceasta, pocil1n:~a desehide 0 chii, desehide vederea spre p,ilcate,. Dupa,
ce s-a c!it pentru unele pacate omul llu:e.pe sa. vada altele fi ,altel1le' ~i ro~'asa, incepe 81 socoteascs :pleat ceea ce mainte nu socotea pleat" ~j aduce amlnte de' cele peutru care nu s-a ,eli·t! uitate demult ..",'(ebn ce se deprinde 81 dea soeoteala pentru vittta sa la spovedanie aici, ace-Juia. nu-i va fi flt!ica 88 dea
j

r1llpem din r,ldlcma,

'm alarl

dlffiscutli1oar' despre mantuire, Sa tinem minte cl tn alara. d]ocupiloI' despre man~ nu
e>dstA alti cale spre lmplra'~,a Cerurilor,
~IV.' IP. ",[tIlllo- ...

defavoaraa

allib)r diseutii 1n

~~.j::;t~~ ,

69l[ tnfn'ba~e':Pe fan'

vhitaton ur.buie

sj~

):!~p·t r.asr

toarea J.'..IIlJU,.,;;cara a. lui ilJ"--......... de .AID _-.LX e " rins IkJiS:' aceea §i este rind.ui-~a.ai(i scurta judeea ta a p'oc~Unl:efj" pentru ca fiind C~lMip'~i mdreptap prin :poclin~a de ~i aici, sa pu rem da ris.pttnsflr~. de rusine la tnfrioojltoanea ~udecatl. t lui Hrlstos. a
1IJII.l.1~'.,~
1II't'lI,(lI

la

;f::....... 'r;ll.f'!\iI"!ij~)Ii U'HJ!i' .l!lt,.';.'V¥(1W![lU:.R

I,~'

RlsplltmS:: Trebule sa-i @vitlm P e acei 'VilzUaori t care .s·tlmesc discufil desarte, lumes ti 'f! nefolosi ware.

M;intu1rii'/a_tli de' disatpi,le Ho~strt

... .~lHfreblllre,

Cum se poM'tif. tJrilma~ul
dldtov'tli'ctfHl

692~Ifttrebare,: Ce' oe dib'ate' de ',a pome1l1'rt:a lui

Dum"ezeu? Discujiile noastre ne ebat de La. P omenirea lui Dumnezeu (mal ales cele cu oemenli
Ras.p11lU::

:n'ume~ti) .

vr,ij(ma~uJoricarei.inv,l J!ituri duhovnicesti. Unnl dlntre Pirinp (1, dat urmatoml exemplu; atunci cand ,e~ ~ ,i spus el _ditScutam cu anumi]i frap despre folosul sufletesc, ·u napld.1OO un somn a:tit de' nadAnc indi.t nu se puma u :mi,ca ceasuri mme,gi 1"' •
=

=

Rispuns: Diavolul 'Wesne§te vorbirea de~arta ~ll

iSS

~ ,-97.

In ttrba.re: Ce virtute

esfe

mai presQ de

drqtafe'l'

RJspnns,: A indura Qclrile este 0 virtute' mai mare deca:~a Jine dreptatea, Mar a pne mlnte ocara ims eamn I, a fi dleja biruit de eel rlu. , 698~ lutrebtu'le: De tie tSU atat de' gr-eu

ocarasc sa se sulduiasd sa arate dragoste fal! de cei de' ~acare pdmesc O(m" al.tfel- d1bduBil neil1so~ita de' dragoste S~' va transforma in wi inda~it~, . <@)fnt:re&4re: Careru~ci".e sllv4"ihi de Hoi Ii' este p~iC;Nta ,D'omou lui? slvft_f§~ta pentru cei Of ne oelrise §t de aceea trebuie si1 ne rugam pentru el,
R~funs: Domnu uif Issie p'illicu ta rugadunea

RlspW1S: Cei Ice induII av:k1d necaz pe cei ce ii

sa ,cerem

ienare'?'
'Rlsptu1lLS::A cere iertare teste gt'eu pentru eel care es't.emandru,
Il'rlO-'" _.

,,;:rn' '7,...... ", I'?
"'"JRH.
J:,

'6:9",' fntn'blll~: C, p'Utere au n'R.ai
"

,CtUi)~i'nte',lf

Into. tdeanlla trelmie sl. respecttim -iudatDn'rea de ,a 4VtUI pl,tjt;e;ICII ap'f'Oaptlt?
'70-4,~

In. trebare':

Rlspuns:: Cuvintiele IARTA-MA alltud de 0 mlrtudske ,sincerl i aid pe v:m:ljma~i ~i daruiesc

pacea"
700. ,Intreba.,-e,: Cu'm esfe futeltpt sil Induritw

o\cara.?
Rlspttns.: SI, tnduri ocara flrl sa judoci, fir! s! te plmogi, flri sli te socote§Q ]ligni.t ~i flra sa a~~p~
'di.splati plmiinteasci.
~fJt~lntrefJ'are: Cum

India torirea die a a yea. pace leu aproapele nu cere ca noi sa fim de accrd cu ideile,l intenjiile §'ti faptele mor rele. Un asemenea acordar fi un mare pacat'; dlmpo'bivIJ' datoria permanent! a crBiitinului este sa nu fie de 800m ell Welle ~ int-enpi1le' rele ale oamenilor imlpifuni'~",

Raspuns:

o,card'Sc'?

703'. lulrelDam: Cum s4 ne' nlgifm ,Pell·fro. c'ef. ee 'Oe'

care #e ,o\cara'sc?

8'4

tu!

purtim !(If' de' cei

Raspunst No uita sa trllniJi daruri celor ce te oCMlsc ~fu sl '~ 'rogi: "Minhlie~t-e~'mal Doamne,' ~i :ml miluieste ~ilpentru sfintele lor rug~ciunil dllm,e~te-mi smererde ~i rlbdare/"!
~fJr2,. lntteb«re,i Cum sa~i priviw, pe ce.i' ,carre' tHdura Ii flcel'~~l timp ,4K Uf,caz pc vel elf! ii ,ocllrlis'c?

Ri!jJspuns:.Cuvlosul Serafim a poruncit 81 dam lu.m!_nari la altar pentru sln.lmt-e,a ~imantuirea eelor ce fie oclrlsc'" De asemenea ~i slujfum un maslu arhidiaeonului $TEFAN'. Ascetul Gheorghe ,Z!voirid:uJ a scris:: #:,Da,p la biserlci po melnice pentru
sinltatea, celor Ice
ltu . '., tuturor"
III

'Va du~lnesc

§,i

fapta inimii

voastre brule 'I] va prosllv,i pe' Domnezeu main-tea
7016.,lnttBb(lfei.' Se ,cuvfne' l87

r.

,,)ca,.:?

sa relat'>m mvinte,le'

46

Rispuns: Nu rela:ta.Ji ,cu,vm,telede
·n~ I JL'~'f[t:::UI& - ~ ,jf"!I~J_ ~A fM~t..dr. I. ~J ' . ~. (f.f \d!
~iI'

OC-3I,I.

-~IR\'r.J.

'i.'l'~

;U'oi?",HM,n,~\d\11
lfl,~

:noob.ramIeft fi. alb.. Toate eelelalte palhru sunt mnstrate imedia:t.de co~-m!lltl;:patima slavei de§Mt@'t
dimpotrlva, pan~1ad uce de sf,iUa De, Slava de§ailtt! se cunoa~te numai dupa abg~a in iniml a fericlta smerenii, a ~erk'i'tei ,ftitdeJdlj Ii a. cajn.~eipentru plca:te., S]ava oo§;2lJ/ti se hrlne§t:e en. Iauda omrn,eascIJ- cu bo v,.a'b· "BJ.~ leu faima neamnlui, CUl oeleIbrita:tea numelui,
o

~fil'*1;.1I1 I~"-~~J.ll!

Rls.pLms: 'Cand va 'vine rm ~nd intinat sau un sim~nt necurat, :respmgetj,-U ~i ,mu5tnlji~v'li,:pe voi infiva. Nu trebme: s,itglndip cl vreuna dintre pa:tirrri s-a.impujinat in voi, Spt~lle~ sinea 'VOiastr~'~ ln iJ"lntr= un asemenea p\§.ca~s ea mine' e normal sA existe , - -- ,h.. asemenea vidl ,.
'1$

Of-t-~

~ t.. , ..?":'-; iUft ~ R!Ctu_ue'~.

nJ~lntr-e,&I~'re-: Dnt1'~ne'
~

0

mvatllmrif. de~Pft'

~.tfi!b.,a.re,~. Oamf1di SfiHfl ,sUDi U&eri'.flfi! d, ganJizfiie p',C'ato,.St~?
Ji;, .

R~pUfiS: Chiar §i oamenii sf.W.n~i care s-au ferit.

fast" tofu~i, Iiberi fa~l de ,gind.urUe- pacatoase. Nu stl in puterea omului s~ evite .gandurile ~i :nici, nu este neeesar pentru
m,tlu toml de pacat, nu au

scopurile 'V~epi d uhovnlcesti, 'Dar sUJ, in ptlteiil~a
omului sA IllPf€!; cu g~.nd.urhlet sA. le impiedics 81 ia

sufletul in s,t~piniref 81 primeasca giOOuJrile bUM ~i sil. le resp', ingl .pe cele reThe" -:....r)
~lid:feb'tlre:

mta:mpma;tl mtotdea.1IL1llt eu 0 oarecare mdoirua ,3, inhnii; nu se tnd.oies( de ea eel pe c:a'~elea i-a ]UlI"t deflni ti.v in s,tl,pinire,. Nicioda t~. m~el.chmea. nu op,re'ire mi~carile sangelui, TI'Wl indeamna la pocaint}_J nu n mic§oreaza pe om inaintea sa; dimpotriva prune s-ingele 'in miscare, i aduee omuhn 0 desfatare otravfutofme." n. ademeneste fin, ti insufli 'in,gimfar-e' ~i
instaleaza tn. suflet idolul rropri ulul j~-eu
fU;g4ci'une?
~I ,

Rlsp11l'liS::

bt

primul

randl" 'm§ellciWlea, este

Ce este

SlaV4

de§tu1i?

:711,~'n·tr€ba.'re,~ In ,ct ,Colsta' ,p'~giitima. pen tm; Raspuns: l?regatirea pentru regaci une cOflS'MJ in: pan.tecele nes~:tura:tj '~ierea ,grfuIDilor sabia credm.tei; cu
iertarea ell. meta, ,since'rUa tea lnimit

Raspuns: Slava de§a_r-tj este cautarea slavei oJl1l€ue§,ti. Uiu.d3ro~eniaJ dorinta ¥i ci utarea cinstei parnan t-e~;ti.l iubirea pentru ve~mmte' fnunoase, trlsu:d haxoase, dorinta Ide a. avea servltorl ti tot fdul de lucruri in chilie, a ten'~a fa!! de' irumtlsetea propriul ui chi PI lat~1 de glasul plAcut §i celelal te caJlita~ ale' trupului, tnclinapa pitimal8. (awe 'Wn~e'le in e]e, pentru ,dobandJrea slavel celei plmintei,'ti vremelnke dorin~a de it le face oamenilor pe plac,
liStS ~i artele acestui veac pi'e'tza-~()r"cau'taliea :mingielilor

a tu turor

insultelor, mnljumirea f:a'ti de Dumnezeu penbru toate necazurile vieplt dep,artarea. de IDa sine a impriftHerH ~ a visk'ii). &~ca.plini de evlavie fa.t~,de

,i

Ziditorul~
~"jlhl"l''ilA'IiII~~"

i12', In treb,Me,:
1Ir.-1JiJ'IIV'W~·III-·UlJ']I.:'

Ce tU6t!am;ni'

a uUfJ.p en

18'9

un hieru fi a gindi aJIt lucru,

Raspuns: A min.p. CD cuvintul tnseamnl a.spune
-

713~lntr.e·ba~e: Carle ee te .4i' 'rea l'a rug4ri"ul1t: fmpmftiertUJ S'lI'll vis.ar-e,a? . .

,amant?

:715F

In..tre"a,,:

CMe este

",co,utd r

vieD;' o.nudai pe.,

R1spuns: Scopul viepi omului pe .pMri.iintconsti
'in lupta cu patimile; cwl.pndu-ne de e~rue,sl intdim in unite ell Dumnezeu ~i ldobhtdim roadele ode del

_ Rispuns: imptl~·ti€'lea fura rugaciunea ..Vmarea in timpul .rngld unii este mai dlun~toare decst imp rqtierea.. impr"tierle.a face ru.gJdunea neroditoare, iar visarea este pricina .roade]o,' false, a
au toin, eU\rij §:i ,et irn§ellci.unii diavorue§tt
~/..'4., lntre'bti~e.;Cum este sm,ere.fd'la.?'
~~

sa

mult pfe~ale acestei unirl, 716:~ Intnbare,: Care este €lea tntli iw,orttlrttJi. diBue' ~tii·n..~,de adeva'iafe' de ,,6' ,'imint?
este adevira:tI dintre 'toa.te ~mIl~elej este ~Ditn.ta,ce1ieasca d.lru·'tl omului de Dumnezeu, "5 I'

~tiinJa. cea

RiS-·ml_S:

Cunoasterea die Dumnezeu singurl

R.aspuns: Smerenia este 0 virtu te:: frica de' Dumnezeu, cunoasterea ada;_nca a pmpriei nimicnicii,
schim?a.II@a . modului in care. ne prlvim aproapele {dator.mtl cl_tui Iapt atproapeille", fir I. nki 0 constrangere, i se pare celui ce se smereste astfel mal presus decat el din toa.te punctele de' vedere), ura fatl de lauda omeneasca, invinuirea neinceta:tI §i
mustrarea de sine~.dJeptatea

717. In ueh are;'

CdTe'

este. eel ~ai bun m.ijlltJc de

.pregatite pce.ntnl m;oart--e?
RiSPU11S: Unul dintre cele mal bune mij I oace de pn~g,iitire pentru moarte este cugetarea :1a moarte,
Pomenirea nehtcetatl a mortii este un dar minunat, Trebuie 5~ ne silim spre pomenirea ·mar-pi. fen tru a invl~. aeest luau este folositor sl rezervam m fiecare zi un anumit ceas §i sa-l inchinim pomenirii celei mantnitoare a cumplih!i ~i inevUabilei .molrj;i. Pomenirea m0rP-~insopitl de ruglriunea fierbinte v"

sla~.ki1lrLiL dorinja de a se lls.tigni fa Ji de' lume §i

,i smce'ritatea, lipsa

pa.~

neeesara pen tru leer; dispretul fa~l de tot ceea ce leste trufa~ ~i. urat in oameni inaintea ui Dumnezeu: renuntarea b. lndI,eplUiprea in. cuvsnt, ticerea maintea asupri.mrilct; rennnjarea 11 teorine propdi
care' nu sunt intemeiate pe adevar ~i leplda_rea de!
sine.

nbum,a cltre aceasti. r.c1stignUe" Lepadarea ~i wbJrle,a obiceiurilor ,i CUVintelOf' in~eUlt-oare; lepadarea m~Edepchm.Hplminte,o! deoareee nu este

de plans; poate '00000 ·toate nevom~le'l P08te' cuprmde tloata viaj:a omului, ti. pORte aduce cu:dipa inimii, poate atrage spre el hand Sfinrului Doh ~i astfel i'i poa te dlrui inll-tarea libera la cer pe 'langa
puterile vbduhului.,

718..fntrevafie.: De Ice sname' sunf legil te' itdmile

.odmenil,(W?·
190 ~91

JRaspuns:: Prin .. lucrsrea vr~jmafuJ.ui m§_ntulrn" ~l9Il.il"r'~id·' • - .,.' nm~ ~']'Ul·' , cu ;!a,,~, um,a 1 '. ,utnne.l:"" ~nit m D-: ,.,. .. w_ ,00...... I.e
c.

,~'t'IIt,iII'!i'!i;.~ .!ll,11!.J.lu11l.a

V

__

!;,;;~

prindpala cill.ud. pen!tnl cei ce doresc sa se mantuiasci p s~ atingJ. desl.var~irea cteftini" ,,~

leg~'~. d~indewtrdcirlle plmant,e~ti::
'iii ,.w.~ U nn , '," ..

insu§e~te'""p IcugeM si duhnl SfinJllor PI'Mip dm,
citirea sa:iemor I,M.. Sfinpi P&iinp ,~j-au ,I.tins, te1ulman:tuk,e3J" Si. tu vei I'ilimge' acest td-i d-upl cursul firesc alhicrurilor, ca. UIUll O@ e§oin i~I(;:~l3.ii. cuget ~i

rare ,~ scumpe ~iJ' pBom.ndu-~i cngeml in elf, II m.striineazi de Dumrtezeu, 2. Alltti se indeletnieesc cu studierea diferi tellor ~tiinje ~.i arte, bune numal pentru pam!n~, §i pierd

... .,eretn.lcesC cu. d onai 1_1OOa. ~,uc_rp_r'OOjl' band] 1 ,:~ ..... se m d- 1~.lIb..-~:

simJrunant cu Sfmpi Pldnp.,

te Vied mantt1i

AJtm sa abat de la Dumnezeu prin tmp-odo'bin:~aJloceintelor lor p se rnd~~rbeaz~ de Em. ,
4,.
.
~'

cunostmjele necesare despre Dumnezeu, 3, A~fil. se indeletmcesc cu obtinerea sl cultivarea tiV1f,ziJioI, gradmilor., o,goareillmr". pi'§lmtilo;rl' cre:$~erea -viteiM §i nUl, de Dumnezeu,
, i' ~

d '. ,~i<.o .. '. , ..:t~tre m ah ome dan~· .. .: .-;,'S€'tH,d;J,lH:telS't; ? ._ _:_ ~ pifgtuU

72(ji' Intr-ebau: Ptttl!fH ,gil:""ii c.ii,oammii

,t

bURi

Rls,p1.lIlS:, Este, gm:-e§it. si gindnn ¥i
oemerdi buni dintre mahomedani
,mintui,es[~ a.diel

5., Al ~i]l acovdl atenJ~,e deosebi tl postul ui ~i
.t,. 1:1,
1

ffinitri. in unire cu Dumnezeu .. Biserica mtQItdea una a. afk.m'l[ cl existl un singur wjloc de manhlire '.... !scump~_Iirorul., R

sa spunem :§i pagaru

ci
se

celorlalte nev~inte tro.-pl€~tlr dhtd 0 nnpoftaIill~ "t):!' i'I' i ...,,:1(_ • • deoseon pesmett,'1' ,CIUPiffCUO,lt V e?-lZ€1., ma.zarei, HU or, sfin tete· nevomte duhovnicesti le transfcrma in ne'vrO,m:~ttupe~tii. 6, ,Al'tii Sf alipesc exclusiv de ritual ul b'mS€fkesc,
umbrind latura lui duhovniceasca. Oamenii se lipesc

de plmin.t, de ,grijile' cele pa:m§nte'~'ti

Er-eUcii' ca, ie exeY:tn.1"'u: catoltci'i l:u:teranii' Ii' "t"testan pi ",,' maN.mUSe? se Rlspuns: Biserica Ortodo~1 Sobomiceasca a socotit erezia p l,c(1.tde :moalte'i m'wtdleauna a afirmat ca omul mohpstt de 'boola rea cwnpliti I. ereziei are sufletul mort, este s;krun de hal Ii de mantutre, e-s,te
12l~ In:tTebq.r-e!
l,
,iii

1

§j

de'

in unire cu dia volul §i

CD

pieirea lui ... Da tori tA
i

dezvol t2rOO'2l materiala ~ se Indeletrdcesc cu amenajsrea 'pimin tului de pa:rc~ el ar fi Iocasul 101' ce~'vefnic, TItieSC ~i,ca §i cum ar fi ,m.onrti,l nidodata

nu se gandesc la, buni:ti.tffile nespuse din viitor' ~i la
soerta

pi1ca~aor, de 'parc~ ar fm, ve§TIldci pe pama.nt'.
. .

cunoa,'terii insuficiente a erestinismului, el poate 1ua un ,gind mincinos ~j hulitor de Dumnezeu dtept ,ade,vlratl' ,1=1 poate msu~~ iar hnpreuni cu lei. i§i, poate Dtsnfm ~i veiimca pieirel De aceea ,a;stazi~ mai
mult deca:~ odcind., i@al-e foarte mare nevole sl in'V~'~Im, credin'~acre~tinl~

719. Inuebare: Este' i'wportanta cluua ~fiNfi' D~ ~ ";1 J_-unn~~·,. ,,'
$

0'

R1sptms:: 'Da:~orita impupnru:bl tnva·~atoril.or ptUtltori de duh, citirea scrlerilor pa'~m.tice a dlev1erut
192

stare ,de zd"O':bi,.,~'II mimiif C;e ,S" lac?

122" ,111mba,e:;'

AI dfJri sa ma n:flu ,pemartent
,,

&J

'RAspuns,: Celce do:re~te sa se ,a:n~permanent in . stare de zdrobire inimi:i ~ivedere duhovrdloeasca trebuie sl·a.ibl grfoj~ s~ sa afle permanent in stare de smerenier izgorund din el indrel'lt'Jirea de slne ~i
"

de

clns·Hte nu dat-ori'Ot eulorilor ~ a ,aspecrului lot, nu datorita veehimii sau a:noutip! 101":, ei dlatorita Celni

osandirea aproapelui, ajung;and

']9

smerenie. prin

mustrarea de sme· 'i. oo~tiinta propriei plclt'O§enU inalntea lui Dumnezeu 6i a omnmllor ..

11 cinsteste pe insu~i Cel Iceeste pictat pe ele.
.. patimili .

Cue ,e~te pictat pe ele.

eel ce nu

clns[e§te icoanele nu

. ..m;>lnueb,Qre:, .o esttl m.i ikciifotb:e?.
l

. ,(72.'2.)..", IHtreba~e: Ce deosebifl exj'st. tntre p,llctlt ~i . Rlspt.ms.: Unele sunt patlmlle
~i altele sunt "

. . RaSp lU1S: Mai insp,aimant~tor decat orice es,'~e

'nspiiimlintRtof

p~,catele'. Patimile sunt: :tnania,. slave. tie~arlif Iubirea

faptul de a ne teme de eeva mai :mult '~ecat de Dumoezeu ':~i,da~r.·''ti alce~tei temeri, sl pk!·ndm.
'714E.< lfi&e,bgr-e.: chinurUfJr?

F'enttu

ce

se

"apun sfi"n.~i

cele asemenea lor, Max p~catele soot chiar hicrarile patimilor si au loc atund cind' 'cinava le duce Ia 'indepIDini.re pr.in fapti s!v,iir§ind.cu trupul acele fapte Ia care n. mdeamna pa timile, cad pop: avea p,a thni, dar sil nu acti()nezi
ceo rea. ~
l

de plaeeri, ural pofta

Raspuns: Acest lucru este necesar fie pentru
,cnr,l,tima ehiar ~ a unei miei necuraJii fie pentru
axperimentarea
I

potrivit lor.

.in virtuji §i penh11 d ' b,i;. di '.0 am urea

728., .lffttneb'are: Ce ~

"aUmii?
+

'" inseamnA

5"

teo fmpo,tnve,ti

tnt-ellepci'wtii

inveje rabdarea si sa nu se d.eSCUI8!je21e tn suferinte, '725~ lRtrebare~ Care dinue chin:url. sunt Rlspuns::Din.'tre slavite sunt cele
DUJnfleZeU7

pov,ltuirea celor mal n~put1ncio"·1 cal din exemphil lor, cei neputinclosi sa
1

fie pentru

iUspuns:' De'zrlda<:ineazl. patlma eel care fu se . imp otrive§te A te impotrivi patiotij inseamnl a s!vaE~i lucruri opuse celor spre c~e te cheama

ma,n,?

'ratite 5uferin~elenoastre, mai pe care le indul"lm pentru

patirna. Cu toate acestea, patima este rdmklta nnmai de hand lui Dumnezeu .. 72;9.. ,1n~eibate: He putem f•.de'l.etnici' ,cu eele d.uhooaice.,ti?'
HetMCetat

Pentm ce lAC icoanele min.ni? R~puns:, Icoanele fac miruml pentru tnt~r.irea
726'~tntrebar:e': lor cinstirii §i pentru
oa.·~I'"il C!I:.II'I/,.I.

n.. VU.mnezeu

proslavirea numelui lui a.1 p'I>::.·J t _ Lui, Icoanele sun t a.ell t.ilor 194

Raspuns; Nu ne putem rude' 'efnici tot timpul ell cele duhovnieesti: trebuie 81 avem 0' rueodelie u.,oara~Numai ca. trebuie sl ne apucam de ea atunci

cand sufletul este :istorVi ~i nu este' in stare nion s~l t

ci teasci\. wei sf gindeascl,
roage,

rna lui

Dumnezeu

5~

se

195

731" 'nfreba",: Be .poau fOP; rnmanu" fo"lo'sind ,i'tligul de wttlftii? Rhpuns:' Se poate, Despre .rugllciunea savir~itl en aju·torul me·tawetului Sfintul Teofan Zlvor.itulli sene: IlfPrima darll am. auzit de' metanier de, la un mlrean nu de la 00..moriah..Si mulp mireni se voag! in acest fel, ~i.voua v,1 prinde bine acest hicru" .' 731.. lntr;ebare:,' Ce amume aprinile' Idrtlg!l)stea sl ne purtlm. en indlfefen~. fatl. de ac~tl'ill'tepre a patimii, 01' dupa ahmgaree pomatlor ei, de fteclre dla~ trebwe' sAne calm mainteaDomnulw. Nu Utsap panJi saara necurajite prln :poc!inJi aceste pomid pa iima$e, lei cud1.r~·~le· imedia t. 7341' 1ft tre&ure: ICe SR.-,f a d"cent Dumnezeu? i1i dQ.r IlJli

RisplUlS:

Nu trebule

"entm .DmR1tfZZeu?
RispWlS:

Pomenirea

milelor lui Dnmnezeu

ktclJze~te DUma §i eprlnde dragostea

732'" .lntniban'! C:um s,d' lup;f:.a'1ft, lellpIQ..ti1mi,ie?

Raspuns:
,I '. buni.

voie nid un grincL nicl un simtaJmant, nici 0 dorinja p,atima§8,. ci sl le r,e.spm,geti cu urn deplina imediat oe lie observati. Diavclii sunt nerusinaji §i, ,ormci.t te-ai msrda pe eft} tot insis,tl cu gindul lor. Evident cat dupa msnle trebuie sl apela~ ~ la ait mijloc. ~i care es-te aoesta? ICe face eel ce este supus atacului unui om rau? Strlglt. batirulu-se., in piept;. paznicul, la chemarea lui, vine m '.lugN §i m seap I. de nenorodee: La fel trebuie sA faeem ~i in lupta cea taIDi.ci I~U .pa:Wnile:: miniindu ..ne pe gAndudlle' §i dorin~me pithnafe; trebuie sl. strigrun dupa ajutor ~

sa v,it punetl

ca lege:

sa nu

ing'ldul'Jj

Raspuns: 'Sl..M adueem in dar: unnl bogatia, altul sararcia;.unul r,ivna ,faJi de aproapele, aIM Ins'U$U,ea cu draga m.ima a acestei r-avne;.unul fapte de Iaudl,;
altul plzirea, Ior profunda; Wlul euvant la vreme .potrivitl, altul tacer,e inJeleapta; una tnvl:~atur~ nestramu tElfra. §i potrivita acestei invi~. f.a·fun,. altul auz bin@..ascwfulwr; unul fedo,rie curata, aim! dt s ito rile' Icinstltl; unul tr\lr,ma're~altul mtrebum~alea,

via"

I

h_ranei flr,l pofta; until rivna neinootat! la rugaduni

~i cantlli duhovrdcesu, altul ocrodre pool de grij a a calor ce au nevoie de a~utoI. Toti, iinsa, sl aduca
laerimi care cma)esc de' pAcate~furcus si suMnmta. de

meJge' tnainte. Minunate sunt rodlrea, slmplitatea §i r,asul eel tn~e~epf, Wrinarea de 18 parCat~ §i 0 chii §,i
3;,

Doamne, ajuttl ma; Doamne Iisuse Hristoase, mlluieste-ma Ruga~-va pentru ajrutor; datorita acestui 1ueru, vrljnlqiWl, ca ars de foe, va fugi.
imediat,

repnu~ Hie la necuviintl4 ~i mintea chern nu i se
'tngi.duie sl
1

ajun.ga [a impr~tiere ..6,i El va primi §i eel doi bani a" 'vaduv'ei ~i smerenia vamesuiui, ,~
marturisirea lui Mansse. Dar mai frumes deci.t oriee §om mai pUn de iubme de oameni este faptul cl DU1\4NEZEU m,lsoar,i. darul nu dupl vrednicia celor 1'97

m96

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful