Protek

MỤC TIÊU

Cisco Certified Network Asssociate CCNA

Đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Cisco, có kiến thức chuyên sâu về thiết kế và xây dựng hạ tầng mạng dựa trên công nghệ mạng Cisco:       Cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình mạng, địa chỉ mạng, thiết bị mạng, công nghệ mạng LAN, WAN. Triển khai các kỹ thuật định tuyến trong hạ tầng mạng (Static route, RIP, EIGRP, OSPF). Triển khai các kỹ thuật chuyển mạch trong hạ tầng mạng (VLAN, Inter-VLAN, Switch Security). Cung cấp các kỹ thuật cao cấp về tổ chức địa chỉ mạng (VLSM, CIDR, Route Aggregation, Route Summarization). Triển khai công nghệ mạng không dây (WLAN). Thiết lập chế độ bảo mật hạ tầng mạng (ACL, Port security).

 Các công nghệ và các kỹ thuật cao cấp trên mạng WAN (NAT, Frame-Relay, PPP). Trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để có thể dự thi lấy chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng CCNA của Cisco.

ĐIỀU KIỆN HỌC:
  Có kiến thức cơ bản về Tin học. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh sẽ tạo nhiều thuận lợi

THỜI LƯỢNG:
 72 giờ

CHỨNG CHỈ - VĂN BẰNG:
 Chứng chỉ Chuyên viên quản trị mạng Cisco CCNA của TTTH – Trường ĐH KHTN TPHCM cấp.

ĐỀ CƯƠNG
SEMESTER 1: NETWORK FUNDAMENTALS
+ + + + + Chapter 1: Livng in a Network Centric World Chapter 2: Communicating over the Network Chapter 3: Application, Presentation, Session Layer Functionality and Protocol Chapter 4: OSI Transport Layer Chapter 5: OSI Network Layer

Trang 1/4

traceroute để kiểm tra mạng và dò vết gói tin Khảo sát định dạng của gói tin ICMP Khảo sát cấu trúc của Ethernet Frame Khảo sát sự trao đổi ARP giữa các thiết bị mạng Thiết lập phiên làm việc với thiết bị Cisco Router. DHCP trong môi trường giả lập của chương trình Packet Tracer Khảo sát TCP và UDP sử dụng lệnh netstat Sử dụng lệnh ping. Switch Backup. Restore và Recovery IOS cho Cisco Switch.+ + + + + + + Chapter 6: Addressing the Network .IPv4 Chapter 7: OSI Data Link Layer Chapter 8: OSI Physical Layer Chapter 9: Ethernet Chapter 10: Planning and Cabling Networks Chapter 11: Configuring and Testing Your Network Chapter 12: Managing Cisco IOS Software Bài tập o o o o o o o o o o o o o o Sử dụng công cự Google Earth để xem bản đồ thế giới Internet Relay Chat và Instant Messaging Hướng dẫn sử dụng chương trình Packet Tracer Kiểm tra đường đi của gói tin bằng chương trình NeoTrace Xây dựng mạng Peer-to-Peer và mạng Switched Bắt và phân tích gói tin sử dụng chương trình Wireshark Cấu hình dịch vụ WEB. tracert. DNS. Router SEMESTER 2: ROUTING PROTOCOLS AND CONCEPTS + + + + + + + + + + + Chapter 1: Introduction to Routing and Packet Forwarding Chapter 2: Static Routing Chapter 3: Concepts Introduction to Dynamic Routing Protocol Chapter 4: Distance Vecter Routing Protocol Chapter 5: RIP version 1 Chapter 6: VLSM and CIDR Chapter 7: RIP version 2 Chapter 8: The Routing Table: A Closer Lock Chapter 9: EIGRP Chapter 10: Link-State Routing Protocols Chapter 11: OSPF Trang 2/4 .

Bài tập: o o o o o o o o o + + + + + + + Cấu hình các thông số cơ bản cho Cisco Router Sử dụng CDP trong việc cấu hình và xây dựng topology network Cấu hình định tuyến tĩnh (Static Routing) Sử dụng kỹ thuật VLSM để tối ưu việc sử dụng địa chỉ IP Sử dụng kỹ thuật CIDR để làm giảm kích thước của bảng định tuyến Cấu hình định tuyến sử dụng RIP version 1 Cấu hình định tuyến sử dụng RIP version 2 Cấu hình định tuyến sử dụng EIGRP Cấu hình định tuyến sử dụng OSPF SEMESTER 3: LAN SWITCHING AND WIRELESS Chapter 1: LAN Design Chapter 2: Configure a Switch Chapter 3: VLANs Chapter 4: Implement VTP Chapter 5: Implement Spanning Tree Protocol Chapter 6: Implement Inter-VLAN Routing Chapter 7: Basic Wireless Concepts and Configuration Bài tập: o o o o o o o Cấu hình cơ bản Cisco Switch Cấu hình port security với MAC tĩnh và MAC sticky Cấu hình VLAN trên Cisco Switch Cấu hình Trunk port trên Cisco Switch Cấu hình Spanning Tree trên Cisco Switch Cấu hình Inter-VLAN Routing Cấu hình Wireless LAN – Linksys Wireless Router (WRT300N) Trang 3/4 .

3560 Wireless Router Đầu RJ 45 Cáp UTP Cáp Serial Hệ điều hành Windows XP Packet Tracer 5. Wireshark. 2800 Cisco Switch 2900.… Projector Mạng LAN nối internet Line ADSL Tối thiểu 2 line/1 Số lượng 1HV/Máy 3HV/1 cái 3HV/1 cái 3HV/1 cái 2 đầu/HV 1 sợi/HV Trang 4/4 .0.0 GHz. 512GB RAM. cấu hình tối thiểu: CPU 2. GoogleEarth. Apache. 2600. 80 GB HDD Cisco Router 1841.SEMESTER 4: ACCESSING THE WAN + + + + + + + + Chapter 1: Services in a Converged WAN Chapter 2: Point-to-Point Protocol (PPP) Chapter 3: Frame Ralay Chapter 4: Enterprise Network Security Chapter 5: Access Control Lists Chapter 6: Providing Teleworker Services Chapter 7: Network Troubleshooting Chapter 8: Implementing IP Addressing Services Bài tập: o o o o o o o o Cấu hình PPP encapsulation Cấu hình PPP và CHAP authentication Cấu hình Frame Relay cơ bản Cấu hình Fram Relay vơi static maps Cấu hình OSPF authentication Cấu hình Access control list standard Cấu hình Access control list extended Cấu hình NAT trên Cisco Router BẢNG YÊU CẦU Stt 1 2 Loại Máy tính Thiết bị o o o o 3 Vật tư linh kiện o o o 4 Phần mềm o o 5 Môi trường giảng dạy o o o Yêu cầu Pentium IV. NeoTracePro. Gaim.

phòng Trang 5/4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful