P. 1
Rochen J.W. Yokochi C. - Anatomia człowieka. Atlas fotograficzny 05 - Szyja

Rochen J.W. Yokochi C. - Anatomia człowieka. Atlas fotograficzny 05 - Szyja

|Views: 569|Likes:
Published by Grzegorz Okraska

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Grzegorz Okraska on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2011

pdf

text

original

Miesnie szyi

153

1 RegiIJ cerDjcali~ )iDS!' (okolica szyina tylna) 2 Regia ,s/e'noc/eidomt!sloidea

(okoUta rnestkowo-obojczykowo-sutkowa}

3 Trigo",.!!,/? QmotrapezlIl'deum )

(tr6jk~t lopatkcwc-cawcrcbcceny)

4 TrigoHuM! 5~praclQ1Il'cljlllre Ir!gOIll.lm .cetvictJJe lill, .

- fOSSil slIprnclllvicllillris mqior (trojkilf szyjny boczny)

(tr6iki!+ podoboiczy.kowy

-d61 nadoboiclykowy wi~z.y)

5 Trigonum "ubmmldibtiltm (trojkilJpodi:llchwowy) '6 Trigo/lilm submcllfaie ([rojk,,! podbr6dkowy)'

7 Trigonum caroliomr (~r6ik~1 l; szyjnej),

8 RegiG c6rvimli~ fln/, (o,kolic:a przednia szyi) 9 ,Foss!? ilJg~larlS (dol szyjny)

1,0 P055r1 :;II{1mcilwiCllillris millor (dbl nadoboiczykowy mnieiszyl

Millsuie szyj (1tim. iUJllt1- widok od przodu. Mi~sien rnostkcwc-cbojcaykowo-sutkowy (m. stcmocieidomtlSloidws) i mi!;,sidl mostkcwo-gnykowy (1'1'1. 5IenIOI1Yl:lidel~.,) Zbstaly przedete i odchylonedo tylu.

9 10

5 ""__""--;f""-...._ __ 6

7

8

Okolice szyi (rys, schernatyczny),

1 Mil'ldibufn (zuchwa)

2 M, nTllS5filer et II, flltialis (111. i;wacz i L lwaraowa)

J as h!lDid~UI!I (kosc gnykow~) 4 Lig. IljJll'oh!loir.l~um medial1wn (Wi~zadlo tarclowO"gr1Y kowe posrodkowe)

5 M, fliyro/!yoidfflls

(m, tarczowo-gnykowy) Ii M. slellwt/lyrolilellS

1m. mostkcwe-tarczowy)

7 GI. IhYl'oidea et lobliS p!lmllii~11lis (tarczyca i p!a~ plramidowy)

8' M. pedora/i$ mailIr

(m. piersiowy wi\'kszy) 9 COSlll II (zebra drugie)

10 Gf para/ldell (slirtJanka pr\lyus,J1a)' 11 Velliur illl!. '11, digUSlfici

(brl:llSiec pr~edni rn, dwubrzukowegol U GI .. sulmtal1llibiJltlri,

(slin lanka pcdzu cit 1'1'0 wa) - p rzed!;:! a

13 M. mylohyoideus et raphe lIlyla1tyoidea (m, iu~wo.lVo,.gnykowy j szew zuehwowo-gnykowy)

14. A carQlfs I!Xt. et fI, j1ugmi - X It. szyjna zewn.': n, bledny) 15 M. olllolryoidclI,s

(m. lopatkowo_gnykowy)

16 Cadjl,~go lilyroiiietl (chrz~sfkatarczowata) 17 M. Slml()c/eiti()mllsIDid~1I5

(rn. lIiQstkoWO-Qboiczyk,owo-slilkowy) l8 M, .hl'lloJryoideu~

(rn. mcstkowc-gnykowyl 1 ~ C/!I1Jicllil1 (obQjcrzyk)

20 M. 514bclrwiu5 (IT\'. pcdobojczykowy) 21 Foss.~ !lIgUlflfls (-dbl szylny)

154

Krtaf

12, Chrzastki krtani (lmlll1x) i kosc gnykowa (OS h!IOidemtl) ~ widok ad przcdu.

Chrzqstki krtani - widok ad przodu Chrzsstka larczowata pokazana f'ylko w obrysre.

2
3 3
:;;
4
4
1) 5
'6
6 7
7 8
8
9
9 10
10 11
11 17

12

Chrz",stki krtani, kosi: gnykowa i naglosnia

(epigloffis) - widok od rylu, I

4 12

2

1 Epigloffis (Mgl.osnia)

2 Com« minus (rog runi.eIszy)} 05S15 /,uo/ntl,'

3 Cornu f;lI1i~15 (rog wi~kszy) (k. gnykowejl' ,4. ug. Ihyrol.ryoidcum

(wi~zad1o tarczowe-gnykowe) 5 O. Ii ya:/deum - corpus

(k .. gnykowa - trion)

6 COm~,5!1!,. mrHlngmrs H1J/r<lideaa (rag g.6m,y d1 tills t hi ta rCl,QW a tej) 7 Ug. InJlroepigirTiticlml

(wj~l.adlo l"arc7,oowo-naglosnioWi!) ,8' (Olnts e/aslicus:(srtliek spr~Zysty) 9 Lig. cricall!yroidrI.JlII

(wi~l!iadJo pie~sci!!nno-tamzowe) 10 Cartilngo I'hyroiden (chrzastka tarczowata

T1 Cartil,ago llI"ifOidil4

(chrz,sUta plerscleniowata) 12 T t!lcirei! (h;hilwiOl)

13 CllrWagn canriw/a/n (chrzastka roikowata) 14 CnrHi'r/gQ r/rytelHliilrm

'(Chfx~stk a nalewkowatal

15' Lig. ~rlcoilrylf.l'JllidB1ml pasl. (wiezadlo plerseienno-calewkowe rylClc)

16 ArticlIlafio ericqHryroidell

(stall' pierscienno-tarezowy)

17 Artim,lal'io criCOilnJhmoiden

(stall' pierscienno-nalewkcwy)'

1 'Os ilyoitiemn (kost 8"y1l;0"",)

1 Epig/Dms (naglosnia)

3 Memlmma.llrYfDnyoidelr (blena ~art~owo-I,'nykoll'a) C(lrfilQgl)t"yroid~1l (ehrzastka 1.1 rczo wa tal

5 Lig. voer/le (wil?1.1t~logloso,we) 6 tamts eil1sliClis (stoi:ek spr\'iystJ) 7 CarHinge tlTljiuloidell

(thrz~$tka nalewkowala)

8 CllrEilng(1 aicoide«

(chrzastka pierscieniowala]

9 Artiqll'lfio cricoarytcuoidell (staw plerscienno-nalewkowy) 10 Artim/lltio rri~tb!JToidlfa (stall' plersclenno-tarczowyl U Ci1.rtilngiH~5 rriirllerilBs

(chrz'lS tki tchaw i cze)

12 Crlr/ilngo rQmiCli/aill (chr'l!!slka ro:&ow~tl\

13 Proc. m'tsCIIla.n,s }' mrWng, illis

(w yrostek rniesniowy) IlrylerioiliBIU

14 Proc. voca/is (chrl~sfkr

(wyrostek glosowy) nalr!w~()wat~)

15 um;'liI mrtf/{lginis crica/dellf

(hlaSlka chr~tki pierscieniowatej)

16 Am,s rarH/aginf, tricouieil~

(lull chl7.~stki pierkienitlwatcj)

2

7 13 7 --~,.....,...~. \.''-'"'=~ 14 9

15

4

5 6

3

4

6

13

14

15 16

1 Llg. vocale

(wi~z~dto glosow~l-kolor C'Lerwany 2 Lig. 1/J!,ImilifHlil I~I,

(wlezadlo larczcwe boczne)

3 Cemll.! maillS 055i5 Iryoillei

'(,og wi<>kszy k gnykowei) 4 Epigh1ttis (naglosllia)

5 earn/ago HI!fToid6a (chrz'lstka tarczoW1lI~1 ,6 C~ ti/ago cilrtliclll~l{/ .(~hrz~stka ro~~O\l,tata) 7 OJrtillJgCl II11fIBnoidea

(chrzastka ualewkowata)

8 Ar#(],/rrtio r;r/com:ylelloidell (stilw piersciennc-nalewkowyj

9 Ar:liCI.,/alio aricotiryroidea "

(staw piedcienno.tarc:zowy) 10 ClfrHlago cricoide«

(chrz'tstka pie.rscieniowata)

1.1 Tmcllell (tchawlc~)'

B

16

I Chrzastki i stawy krtani (rys: schernatyczny),

11

Chrzastki krtani, kosc gnykowa i naglosnia - widok po skosfe od tylu (rys, schemaryczny),

Krtan

155

2

3

4

5

Chrzastka tarczowata (earn/ago thyroide.a) - widok z baku.

1 Corm{ silp. (rog g6myJ

2 Tlil,w:lJlmli IIwraideum ,"Up. (guzek ~areww)l -g6fJlyi 3 Lflttlinll 111.vrDid~a tbiasd:n tarczcwa)

5 9 6 "....------7

8

Chrzastka tarczowata - wtdok od przedu,

4 TI</le,WI/'ffl! N.tyroidcl1n1 illf. (gillek tarczowy dQlny) 5 CarmI mf. (rog dolny)

6 If1di;Jj~a Ihymidea SUI'. Iwciecie rnrczowe g6me)·

4

10

I Alias (k(~g szczytowy) 2 ATis (kregobrofowy)

3 Verlebm~ cBroi~l~ [fI-VlI (kr~gi zyjne TIl-VII)

4 MffITdifJIIln (7ucbwa) .

5 Os J,y.oidelllll (k05£: gnykowa)

6 em'tilago ,·Illlroidell (chrzestka tarczowata) 7 Cnrli!~go aJ'ylenuitiell {rhr~tka nalewkowata)

8 Cllrtlilfgo cricoide« (chrz~stka pierscienioweta) 9. Epiglallfs (naglos~ia)

1.0 Carl ilngilles .rrflcheaws (chr~tki tchawieze) 11 Caslll I (~ebtQ pierwszel

12 MilrmbriHn15lemi (r~kojesc mostke)

11

12

Poloi:enie krtani j kosci gnykowe] w stosunku do kregestupaszyinego (rys. schematyczny).

156

Miesnie krtani

2
2
2
8
3 16
9 17 2
10
4
5 18
4 11 19
6 12 3

7 5

13 4
6
7
14
15 Wewn~trzne mi'i5nie krtani r - widok od strony gn;bietowo.bocznej. Usunieto cz~sdowo chrz~stk~ ~arczoWiilt1! i mil;!sien tarczowo-nalewkowy.

1 Epigiams (naglo6ni~l

1 Coma mtJlll> Qssis lIyo{d~i (rog wl~kst)' .k.gnykowl!j)

Zewnetrzne mi~snje krtani - widok od przodu

We'wn~trzlle mi'isnie krtani 1I - widok ad strony grzbletowo-bocznej. Usunietc ptaW<l polowe chrzasrkl larrzowafe].

J Carril~g() wmindnlu - S~lIloril1l' (,hn:~s~ka rozkcwala) ''i M, ffrljlenoidlifl~ ""nnW!rsli~

(In, nalewkowy pcprzeczny)

2
{I 29 29
4
28
7

7

15 We"~\?trZ11e -mi,l:srue krtani - widok ad tylu.

.5 M, IlrylBrloideu$ auiiqJII15 em. milewkowy .kosny)

6 I..mninu m~lililgjrlis cric()idellt (blaszka chri<jstki pie.rs"iEhio'watcj) 7 M. r.ricollrylflwlduu$ post.

(m. _piersclenno.nalewkowy te¥lnyJ 8 Pilm ijn.l~I'igiaJlicll .et m. flt'jIq:rJglalh'cllt ((aid nalewkowo-naglosnlowy

i rn, niilewkowo.nagloSniowy)

9 Lrimiitll I1ftlilt/gilll;; Hr!lroidra~

(blaszkll chrzastki laJC2owat~j)

10 NtI, tJrytoepiglolHcus

(m, ~arczowo-n~glosniowy) 11 M. liTyraan)lmmdclIs /aI.

(m, tarc~oWo-llll\cwkowy boczny) 12 M, lll'ivoaryJ?e1loideus lat.

(m, piedcicnna.nalewkowy boczny) IiI Farr'e:s nrNculan •• m'lili\_~IHS

rhyroidCll~ (pewierzclmia stawowa chr.zqstki harc.wwa\el)

n Or.filllgill£!l Itn,helll~s

(chr.l.jslki tchawlcze)

15 Pars lIIemlmllltlCCjl fmtMM2 (t2~SC blomasta rcnawicy) 16 Lig. Ili)jroh!l(1i(I~lml

(wi(1zadlo larczowo-gnykowe) 17 Mem/ltmm f/lYfollypi4ea

(bkmil tarczowo-gnykowa)

l8 Pelczente zachylka gruszkowalego '19 earti/ngo tlnjle~oid~a

(omi!stka nalewkowata)

20 P~fi ~ Ius rprg/oltid is (sz.yp uta nag1 esni) 21 PliclI !)11S'fllw 1 a rfs

(fald przedsionkowy]

22 Plims vDc"lliii ~t rima glvffMls (£aldy g!OSOWl" i szpara glosni) 2-3 M. l!r)cfliiE (m. glosowy)

24 Articulatio crJcoalJjienaidel<

(staw pillfsdenTIo.nalewkowy) 25 Arcus c~rfllagilli. cric(liderru

(Iuk cl:u'Z1Jst,ki pierscieniowateD 26 'lVi. cricat/'llriJideu.

(rn. pieiiciimno·tatc7.owy) l7 CMtilaga tricaidtfl

(duz<}, tka pi ed'deTiiow" tal

28 Rec. ~jriformi~ ir.aci1ylek gtuszkQmtH 29 C(lrrr~ Slip. l!mtiiagillls Iliyroid!IJc

(r6g g6my cl1rl.<!stki tarczo\\'alej), 30 Ug. vaml~ (wi~7.aalo glesowe)

Dzialanie mil;!sni WeWDl;!trZflYch krtani (rys, sci1ematy,zny).

Wj~2iadla glosowe

157

2.

2.

11

12

Krtan (lmYII;li) if! v;oo - \'Yidok przedsionka kt:r:mj od g6ry,

1 RDdix {illgll/1£ (nasada J~yka) 2 M. rliy~oa.r!ftrmlidliu

Im, tarczewo-nalewkewy)

J Cnrlilll,go Illymiriea (ch r'Z<jst ka hm:zllw Ii t a) 4 PliclI tJocalis (bid gtosowy)

5 !vi CTlcoliryienoiaerAs lal.

(m. piersdenno-nalswkowy boczny) 6 Nt. ~rjcolllyroiae~1$ - prlfS obliqua

1m. piersdenno,tll-rcz<Jwy - t:7.~$t skosna) 7 ArCIIS alrtriagmis cricoid~ll~

(Iuk clm:;~stki plersdenicwatei)

7' Lamina rJlrlikrginis tricciaMJ! (blaszka chrz~s.tkl piericleniowalej)

8 C/, filymiaeo (tarcl.yrn) 9 Epigloms (nagicsnla)

10 Pli,a-ves~lbulllrjs (hid przcdsieukal' 11 M. ItJyroh!loirl~!l5 (m, larcztllyo·gnykowy) 12 Venirict4hlO iaryllg!s (kieszonka,iqJaniow.) 13 Ltg, !lorah' (wi~zadlo glesowe)

14 M. uo.alli" (in, glosowy)

1S Rim« 'glott/dls (szpara gtosni) 16 Tmche~ (tchawica)

'f. 7 Comfl SI'p. {:~rlilllgrili Ihyroide'le (r6g 86my chrzastki tarczowalej) J,a M, myfelloljlw5 Irmlst!~r.lll.'i

(rn, nalewkowy poprzeczny)

3

4

Chrz<j,stki krtani i wiezadla gtosowe (/igametTtn vacaNa) - wid ok od gory.

'[ 09 /t!loidf!lut. o(kosl: gnykowa) 2 £pig/ol/is(naglolmia)

J Cal'tllago l'l.yroidea (chczijstka tarczcwata)

4 Carli/ago. crlcaidea (chrzastka plerscleniowata] 5 Ugt.!mellflllli [)lIci1l~ (wit.zadlo glosowe)

6 Lig. f.hvralryoidlliPH (wj~zadJo tarczowc-gnykowel 7 Cal'fl/Ilga IIiYlImoidM (chiZ4stka nalewkowata) S Ctlriiff{go CQr/1IC11i(tla (chrzqsrka rozkowata)

9 Plfr./f VQ(ftlis (Eald glosowy)

10 pliel( &q~:libldf1ris (fa,ld przedslonkowy)

11 Plica Qry~piglollicQ (fald nalewkcwo-nagiosniowy) 12 llitislim i"teml!llmoid~ (wci~e rniedaynalewkowe)

3 10 12 4

14

17

16

7

16

Przekro] strz:alkowy krtani,

g.

18

10 11 12

1'.3 14

15.

2' 3 ·4

5

7' 6

7

8

Przekro] czolowy krtani - PQdzial pietrowy.

158,

Unerwienie krtani

Unerwienie krtani (rys, schemalyczny),

'~'''''-''_"U-:~~--=--J= 8 ,27

8 2
3
28 4
2'9
22 5
30
6 Preparaf krtani (larynx) z nerwami - widak ad strony grsbtetowe]. Gardlo jest olwarte,

•• 36 !!!!!!!!! 1

37 '24

'38 17 11

Krtari i gom3 cz~sc sr6dpiersia. Widoc;:zny jest nerw bledny (n, vagKI) i nerw krtaruowy wsleczny (11, lanJIIgeus rWrrrerrsj,

:r- __ -::::::~~--_-_ '7 8 ~~----------- 9

#~~~~---------- 10 12

11 13

17 1--=-\".jir ... I,1f1mr--T""'f,""-=-7iIIL-----,-Ij1- 18,'

35 21

8 10

] M. swlem(!i mIl, (m. pochyly ptllecil1j) 2 M. !i(,/Ilem.15 lT1edilA5 et post,

(m. poch)!!)! srcdkow y i tyJI1Y)

3 N. I~ryllge"s recurrem 11. vagl·dext.

(n, krtaniowy wsteczny - .gal~ - prawego n. blednego)

4 A. $llbdaJ)i~ rI~rl, It. podobojczykowa prawaJ

5 Truncus brtlchior;eplmlims (pj~n ranuenno-glowowy) 6 ArPis noriM '(Iuk aorty)

7 ,Os 1T1Ioideurn (ko~c gnykowa) ~ R. in! .. 1,1. IlIrytlgei sup.

(galqi weWI1, nerwu krtanlowego g6rnego)

9 Mcmbrmrri Iliyrolr!lDii'll!!! .(blol1E tarczowo-gnykcwe) I'D It ext. II. Illryllgei sup.

(gal'lZ zewo, nerwu krteniowego ,g6rnegq) 11 N. vaglls - X (n. IlI\'dny)

,l2 CaNi/agD Ihyraitien lcl1rZ1Jstka t<rrczowataJ B M. criGolhyroid~ 1m. pielicienno-tarczowy) 14 Irachatl (tdml'iicai

1~ N. lllrytlgeu, re.Rl7ellS II. uagi sin. (11. krtanio'\'I'j!

wsteczny - gal'!i - Jewego 11. blednego] ,

16 OesopJUlgl15 (przelyk)'

17 A subclilqia sin, (t. podoboiezykowa lewa)

18 A. mfo'lis ramm~fI'Iis sill. It. szyjna wsp61na lewjl) 19 eMIl! II (zebro drugie)

20 Lll1glltl ij~zykj

2.1 Ggl, cerlJICtlie s~p. (zw6j sky;ny g6rny) 22 1'I'lmtu5 sympill!jdiCHS (pi~n wspolczulny)

2.1 M. 'Olls/rit/or pllJuyrrgl's irit (m. zwieracz dolllY ga~dM 24 A illJffOiden: in]. l,t; tarczcwa dolna)

15 N. g/9ssol,llan/Plg!jj~ - IX (n, )~zykowo.gardIQwy) 20 N. la!1jtlgeu5SI{p. (rn, krtaniowy g6my)

27 Ep1giot65 (nag!oSni~)

28 M. c:riCOJlrllti<lIQiduJ.ls po!il.et mrfllago cr/coitiM (.111, pier§cienno-nalewkowy tylny

i chrzastka pimdeniowahl)

29 N, itWllge,t15 recurrl1iS (n. krtaniowy wsteczny) 30 Gl.fhYflJiilen (tarczyca)

3I A. l/Iyroidra sup. (t. tarczowa ,~6ma) . 32 TmIICI!S rl,yroceroicil/is (pien tarczowo-szyiny] 33 A. lillJl'(jdci! illl, l~, piersiowa wewn,)

34 N. phrllllicl.ll; (n. przeponowy)

350 N. hypoglossus - XlI (n. pedj~zykowy) ~6 4ftarl5u/!1'51! cervids (t. poprzeczna szyi)

37 Gg/. ceroiclil~ medium (zw6j szyiny srodkowy) 3S Br. rardiilci r;mricafes hi{. (gal~z.ie sercowe sZYil1e

dolne) - od pnla wsp6lczulnego 3,9 Lig. Qrr~ri0511P1t (wil;')l~dlo tetnicze)

15

15

Unerwienie krtani

159

14

2

3
41Q

5 16


17

6 18
19
7 20

B

21
9
22

10
11

2<3
12
2.4
13

23 Tylna jama czaszki (olivurn crimi/) z pnie:m m6zgu" jama nosowa (ctlvllm HIISI) ,j ustna (clI'vum oris), krtail i przeJyk (ltltyiu et oesophagus) - widok ad tylu. Blona s!uzowa gardla po prawej stronie zoslala c.z~sclowo us unieta ,

1 MesCllccp/rtdi.lll - colliol/us inf. (sr6dmoz;gowie - wzg6ru dolny) 2 FoSS!.! ,homboidea ~t mallli/ll ob/ollgalll

(dol rewnolegloboczny i rdzer. przedluzony) 3 N. IIC5Nbu/oC{lchlellris - vm eJ n, jllcifllis - VII (n. przedsionkowo-tlimakowy I 11. twarzowy)

4 N. glo.ssoph~ry'lge!1S - IX In, jezykowo-gardlowy],

II. lIf1t1is - X (n. bl~dny) et 11. ~ccF.s50ril{s - XI (n. dodatkowy) 5 A oGciplf~li.et 1I6'1ier p05/, m. rliga#rii:i

(I. potylic:ma j brzusiec zyJny Ill, dwubr:zukowego) 6 Ggl, ceroimle sup, lzw6j szyjny gamy)

~ A: cRrotis Int. (t. szyjna wewn.)

B Cavum oris - IiNgUli ijil1lla ustna - j~1:yk)

9 Plict:! anji!pij/O/liQIi (fald naIewkowo-naglosniowy) ]0 N. vagllS - X (n, bledny)

11 Rec. piriformis (zachylek gruszkowaty)

12. GL fhyroldea et /I, cqrQtis cornltllwls (tarczyca i t. szyina ~-.isr6Ina) 13 Ol!stJpitaglls (przelyk)

14 N, trociliwis -IV (n. bloc:d;.owy)

15 CandY/lis occipilalis. (ktykiec poryliozny)

16 Cmmm nas! s, Cqp/tlls mi5i Oama. ncscwa), ,hoannt'(no~drza tyjne) 17 N. -aaessor: ns - XI (n. do dalke wy)

~8 U~1I111 et p~&j/J{m moll! O~~6ie.k: ipodn'iebien.ie rniekkie) 19' Arws paJa/oplm rYlIgeJlS (!uk podniebienno.g ardlow y)

20 A. {1Iro{i~ ex!, (I. szylna zewn.)

21 fpig 10m, (na glo~nia)

n N. Irrryngf1I,s sup. ~ t. ill I. (n, krtaniewy 'gomy - gal.1li wewn) 23 N: Irrryllge)js inf [n, krtaniowy dolny]

24 AII5I1 ceroica.lis (petli.! s:zyjn~)

160

Gardlo

,4
2
3
4 15
5 16
6
7 17
18
8

19

9
20
21

22

10
213

l'
24
12 25
13 2'6 Ierwy przestrzeni przygardlowe] (spatium panlphr:rnjl1geum) laczace si~ z pniem m6z;gu - widok c,d tylu.

33

34

35
29
30 36

37
31 38

32 39
40
41

17 27

r. Me5~llcep!wIIJl'l - coliiw/l.fS itlf. (Srod:mozgowie - w7,gorek dolny)

l Co!!iwlr<5Iil,'iahs (w_zg6rd twarzowy)

- w dole I'Qwno.legl.obo,znym (jQ5SIl rlwl11boidell) 3, N. ve,liI!J~lllcocllleriri5 - VllI et /1. fili"inlis - Vll

(n. przedslonkowe-sllmakcwy i n, Iwarzowy)

4 N. glo~aplmryrlg1tfS - JX (n. i~:r;ykowo.ga[dlow)!) s N .. vagrls - X ln, bledny)

Ii N. Ilcce"Drfll.1 - XI (n, ctod~tkowY)

7 N. iWpog/osSIIS - Xll (n. p"di~zykowy)

8 Fasr.ii1 pJiIlMJ/'gob/JsiJaJ'l5 (powiei ,gilrdl,~wo-podstawna) 9 M, (1mslriclQr phlll1jngis Slip, em, zwleracz gomy gardla:

10 Truncus S!llftplJJl,eHw5 eI- 9XI. cerulml« SIIJI. (pien wspolczulny I zw6j szyjny g&my)

- przesuniery przY§l'odk(j\~o

11 }"i qmslridar lllrf1,ryngi$ medillS

lm. zwleracz srodkc:iWY 'gardla)

II Corm I m~jl/s eo;s!; ily(/id~i (r6g wfl1k,zy k, gnykowej) U' M. clJIlslricier plraryfigiS ill! [lit zwieracz dolrty gardla) a N. IrodllCllri, - IV (n, bloczkowy)

15 Metitlfs liCliSHCIl5 into (l;Il'zewod sluchowy wewn.), fl fac/lIUs - VII (n. twarzowY) et 'i, vl,5li/'Jjlor.otlil~llri5 - VII! (n. przedsionkowo-slimakowy]

.16 Fl)rrrltl~1I iugllim1c (otw6r Sz.yjny), Ii, gloosoplllUIIIIgr.U5 - IX (11. i¢zyhlwo.gardlowy), II. V,Tgll5- X (n, bl~dI1Y.) e~ If. accessorius - Xi (n, dodatkowy)

17 COiuJY/U$ ocdpila/is (klykiec potyllczny)

18 A Gccipilalis (L potyliczna)

19 Veil/'" po,l. /1'1, digcI5rriti

(brzusiec tylny m, dw,ubrzuiCOWC!io) 20 N. nccessoriu« - Xl '(n, dodatkcwy) - czcsc_ z.~wn~ trzczaszkow a

21 N. hypagio8!;US - XlJ (n, podj~zykowy)

- czest zewnatrzczaszkow ~ 22 A em.'lJII, exl, (I. szyjna zewn.)

23 R. sin liS ,cfl'rOlici (galiji z.arokl sz:yjnJlJ) 24 A caroii« ild. to szyjna wewn.)

45 Gloflms CllyofiMI1 (~\,buszl.lk szyjny) 26 N. vagus- X (n. bJ¢dny)

27 Gi, Hlyrbinell (tarczyca)

28 Oesop/ragus (przelyk)

29 Cllolllllle (nozdrza tylne)

30 Lamma med. proc. ptr,fyglJldel

(blasr.k~ bcczne w yr6stka skrzydlowal'ego) 31 For. /,ICi!nrm (otw,6r p OgZ~ rpnny)

.12 Til flercl rill fII, plrrrl'lIl1g,emil ossis ocr-illj{,tlffs (!'(zek ganUowy k .. potylicznej)

33 Paili/Wl! dll/II II I (podniebieluetw3rcle)

34 For. palMinuII! ml1!!l> el mrm.15

(olw6r pcdnieblenny wl~kny i mniejszy) 35 Hamu/II'· pfer!Jgoideu5 (t.aczyk skrzydlewy) .16 lstinlnn lal. praceSSt<S pterygcllriei

(blaszka boczna wyrostka skrzydlowalegoj 37 Par. roftmdwri (otwor okr~g!y)

38 For. ovate (utwor owalny)

}9 FU5;1T ,mlilldibJlinris (dO.l euchwowy) 4.0 Canulis alTo/.im, (kana! t. szyinej]

41 1'1'0 •. 511tiQirilliiS et far. sl!lIQmil~16irl~rllll

(wyros~ek rylcowaty i utwor rylcowo-sulkowy)

28

Podstswa czaszki (/m.sis era"if) ~ widak ad delu Lhtlaezerwona-dinie przyczepu gardl~ w przedluzenh, nli~snia pollczkowego (1)1. Inledna/'or) i miesnia okremego usJ (III. orbiculnris oris) - rys. schematyczny.

Gardlo

161

Od gory gardlo laczy sie z podstawa czaszki, u dolu przechodzi w przelyk, ad przcdu otwiera sie do jamy uslnej, z boku przechcdzi w miesien policzkowy. W gardle warstwy rniesnl okreznych, Vi przeciwienslwie do uwarstwienia przewodu pokarmowego, zachcdza DEI siebie daehcwkowato tworzac warstwe zewnetrzna, natorniast miesnie podluine slanowia warslwe wewnetrzna, Warstwy le, przechodzac w przelyk, zamieniaja sie mtejscami, wskutek czego pojawiajq sit;' tutaj pola pozbawione rnlesni (np. tr6.jkqt Laimera lub Kiliana), w kr6rych mag'! powstawac przepukliny lub uchylki.

2
3

4

1"7 5.

6
18 7
8 Mil?snie gardla - widok ad bylu.

a ------H;;<Mll< Hi ------'<""""~

~+---4 ~~~-----16

~~~~-r_----l0 ~m_---+---- Ii

14

Mi~sni~ gardlatrys, schematyczny).

9

1 elln hrrclCil (slodlo tlll"ecki@) .2 Par: l1~trlJs'l tJs~is /emjlor"fisel me(lrHS acr.rs/lnls ext,

(CZ{!c ~knlJ ta koscl skro~iowej i przewcd sluchowy zewn.]

3 PllSCin p/mryllg0/'Gsiin.ris (powif,z gardlowo-podstawnal '4 Rllpll~ Ii/II1I1jNgi, (szew g;mjl;l) 5 'M. $lyloph"'"lIgem;

(01. ry!col"o-_gardJowy)

6 M. cr]l!strlctor IIbm"rrgis sup, (m, zwieracz gamy gardla)

7 Ve/Jter: po,f. Ill. rliXll5fmi

(brzusie tylny rn, dwubrzescowegol

S M, styluisyoideus (rn. rylcowo-gnykowyl !jl M. mllstdetar' f,/lllIYlIgiS medius

(m, zwleracz ilrodkowy gardla)

10 M. wllsf'~icf'lJr pllf-lnJllgL, jllf.

(m. zwieracz dclny gardlal 11 Tr6jk~t mL~>snlowy Kiliana

1 2 OeSIlIJlwg,~ (prlel y kJ

13 Tmd!~tr (tcl1awica)

14 G!. IIlyroidell et gl, prJ.m1lil'fOlde!l (gruczoll'al'czowy I prz.y1·orc't.yci.ny) 15 M. plr.rY8C)hle.t. mea.

(m. skrlydlov.,)' prt.ys~odkowy) J 0 Comu m~;ftS 055;5 hyardi!l

(rog \<ii~kszy kosd gnykowej)

17 V, iljg"lnris i,,/, (i. szyjna wewrr) 18 CI pilr<1lirfeh {slinianh przyuszna) J 9 N. ~cUlSSudHS - XI (n, dodatkowy).

20 GSI. CllrIJiCIlI" sup. (zwiJjszyjny g6rny) 21 N. ungHS - X [n. bl~dny)

22 Tr6jk~t L~jm(jf"

16'

10

11

12

13

162

Gardlo

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

Gardlo (pharymJ) eraz miesrue nad-j podgnykowe I {mm. slrpra1tvoidei et mm.in!rRltYoidef) -widok z baku. Zuehwa (mal1dibu!a) jest c:z.~kiowo usuniela,

3 21 22

23

4 24

6 7

8

9

10

Gardlo orae mieanje nad- i podgnykowe n. lama uslna (cavum oris) zostala clwarta,

11

1 Maxilla (szcz~ka)

2 Ra"ire plerygQnurm:lilmlllri,

(szew skrzydlowo-zuchwowy) 3 M. bl!C(iin& lor (1;11, pcllczkcwy)

4 Mandibuln (zuchwa) - przede la 5 M d~pr~~Qr imguU oris

(m, obnlzaca kqlallst) . 6 M. m!lIQh!ioid~us

(m. ~udlwowa~gnykoWYl 7 Vellter III iI. m. til'g!l5Iri~i

(brzusiec przednl m. dwubrzuScowego) 8 Os h!lIJidetml (k, gnyklJwa)

9 Cal'Hlago thllroldliil

(~r7.~st1<a tarctQwata)

10 M. cricolhyrai:U1I5

(m. pie,sdenno-tarO:Ol'ty)

11 Proc. sJy/r;;d~1<$ [wyroslek rykowaty) 12 M pl~"9g.aid2ItS m~d.

(ro. skrzydlcwy przysrcdkcwy) - prlecl~ty

1.1 Vmlu posf. m: digRs/rio'

(brzlIsiec tYiny m. dwub,zuScowegp)

14 M. slyl~glo.;slIs (m, rylcowo-jezykowy) 15 M. sty/ohYOtdtl15 (m. rylcowo-gnykowr), 16 M constrictor phlJll/t1gi5 ,Iledius

- IlIlrs thllropl,aryilgttl

(m, zwieracz Ar$dkowy gardla - CZfsC tarczowo-gardlowa)

17 M. IltyroFlyaide!1$ (!n.talnOlito-gnykowy)

18 M. colishidor ph<lh}rigis illt - plli':S cricopJraryngf!1I

(In. l;Wie racz d olriy ga rdl a

- CZ\1M plersclenne-gardlowa) 19 Oesopltll8l1s, (przciyk)

2.0. Trach!it (tchawica)

21 Pierwszy 7.~b irzenuwy szczeki 22 l.:il1gua O~yk)

203 M. IOlJgiH.{/Jln~711s lInglioe (m. podluzny i~i!yka) 211 M. ge,tlioglos.r.tS

(01. brodkowo_j~kowy)

25 M. constrictor pJuTryr,gis sup.

(m. zwieraez g6mygardla)

26 N. hypllglos;!!$ - XII (11. podj~ZykowJ!) 27 M. II)log/055'," (01 gnykowo-i~zykowyj lB N, larYllgrlJs ,llIp. et {j, laryllgel! s~p.

(n. krlaniowy 8.o01y I t. krtanicwa goma)

12 13

14

15

16

17 18

19

11 25

13

14

26 27 15 28 1\3

17 18

19

20

Gardlo

163

9
10

11
12

2
3
3 13
4 14

5 15,
16
,6
17
7
8
18 Przestrzen za- i przygardlowa (spatiu1l1 reiro- et p(JT(lpllQrYlIgetllt')

- widok od sErony grzbietowe], .

i;,oto----'lC 36 ~""""~37

~~~~~ ~-38

Przekre] peprzeezny s-zyi na wysokosci kregu szczytowego (atlas) - widok od dolu,

30

1 A phllrljngen tl5Ul'ltirms

(I. !;jardlowa wst~puj~ca)

2 PlexlJ5 phllr!/tJgeus (splat gardlowy)

3 N. ar.cessorius - Xl (n. dodatkowy) 4 Gg/, w1!ictrle Slip. inmci symp;1Iheiii:i

(zwoj .szy/ny g6m}' pniB wsp61czulnegp) 5 N In ryrlg8!IS ~H p. (n, krtan iowy g.'!>m y 1

6 Glom'" raro/inm! et r. sm[.f.5 (ilr()l1d (kl~buszek szyjny i gal~t zatokl 57.yjnej) 7 N. lIagns sill. - X (n, bledny lewy)

l\, A. cllrDlis CDrmllJllli,1 ,et r. ~nrdil!CH5 ttrtiicali. sup. no v!lgi (t. szyjna wsp6lna i g\ll<ji. sercowa szyjna goma n. bledncgo)

,9 N. glossoplm,.yngeus - IX

(n. jezykowo-gardlowy)

10 N. hypoglossus - xrr (n. podj(!rykowy) 11 {I/. iilciflllS - VTI .(n. twill,'zowy)

12 V filler Ilo,t. m. digesl,; ci

([musiec. tyiny m. 'dwub[i;Lci,owego)

1:3 M. aan~lric/Q' ph~r!l"gl~ medillfi .

(m. 1:W iararz sr\ld ko iii y gardlal

14. N, vagi!. deri. - X (n. ,bl~dny prawy) 1.5 Tnmclls symplIl/!etiCfls

(pim wsp6ICzulny)

l6 V. IlIgI'/liris i,it. (*" szyjna wewn.] 17 1\1, cO/lstrictor pltarYligis /tl/.

(ITt, zwicracz dolny gardla) 18 Lal1{Plx (krto.til

19 M bllccil'lItor .(m. policl.koW¥) 20' PaM~ml 'mQlie et"gIJ. pr,lafinllD

(podniebienle rniekkie

.i gruezol y podnleblennel

21 T olt~illn ' Wdlllil1i;r(rnigd" I ek podnleble nn y) 22 UOI!/" a~czek)

23 PIII~r)/I,fJ: (gardle)

24 Glmld,drl parDlidel! (sliniank" przyuszna) 25 {vi. longl(5 capill:9 (m. dltrgi glowy)

26 Arlimlalio' afhmll)lIxtllfip ;,redillllll,

rfml. ullf. «IIRllh's

(~taw szczytewo-obrotowy posrodkowy, luk przednl kregu £ztzy!owego)

27 Dens .1U;i~ (Zilb kregu obrotcwegc) 28 Medil1111 !pinali'3 (rdzei! kc~gowy)' 29 Dllrll miller (opona tW3rda)

30 Pqpilli1. iJ,ld~iva (brodawka pr1:ysiecw;r) 31 Vesti!-mlHm ori8

(przcdslonek [amy usmcj,) 31 M. mI15$£fel' (rn, ~~zJ

33 Mtmdihllia (zuchwal

34 Callfllis rf!lll!dib~liw (karlali;uchwy).

I),. n, e~ v. nlveolnris j'l/'

(n, t:. i z. zebodoiowa dolna) 35 M pferygoideu s. mel

(mskrzydlowy przysrodkowy) 36 A caroii. exl. (t.~ryjnJ zewn.) 37 A. CIlrolis hlf. (t. szyjn~ wewn.l 38 AI,llls (k.r:~g szczytawy)

39' A. verfebriilis (t. kr{lgowa)

40 M. splenii" c~ptlis (m: platowy glowy) 41 M. :relmsphm/i, plpilis

(111. p6lkokowyglowy)

31

3.2 33 34 35

39

40

41

164

Tetnice glowy i szyi

1.7
18;

2 19
20

3 ,21

22
4

5 23

6
7
24

8 25

9 26
10
11
13
14

12- 27


16
15 Gall,!z-ie naiwaznieiszych tetnic glowy j szyi (rY8. schemaryczny),

1. GaieR aflOl1e1OrrJlira, (czeplec sd~£;11jsIYJ

.2 R. froll/aU, (gru~i czolowa) 1 a, tel1l)lt!m/i~ 5Hper!

3 R. pumlalis (glll~z clemieniowej' J (t_ skron iowe] powierzehowne]! 4 M. mlflw}~d~ :;up, (m, uszny gamy)

5 it el 0. lempotll/is SI/pe.j'. (t. i i. skroniowa powlerzchowna] 6 t1. Ibllp(')ralr":; medii) (t. skroniowa srodkowa)

7 M. IIrtrlcldofemf/omlis (n. uszuo-skronicwy)'

8 Piixl!!; pnroiidells II, (ricinUs - Vll (splor przusznlczy n, tW~l'zoweg.o) 9 N. [adai" - VII (n lwarzowy)

to A caroiis !!;i't. (t. zyjna zewnetrzna} - II' .dole .. zazuchwowym 11 Vwler posl. fit digaslrlCl (brzus~ec tyJny rn, dwub:r:zusCQ.we '0)

12 A sltrl1lJc!eidoYlli1slo.iaM (t, mostkowo-obcjcaykcwe-sutkowa)

1.') Tr1l11C~15 s!!l1Ipallwticlf5 er ggi. cenucai« $1I!J.

(pieil V'~p6Iczuln}' i zw6J szyiny g6my) .1.4 M. ,remacieIdomasrollJel4s

(m. mcslkewo-ebojczykowo-sutkowy) - przeciery i odchylony do tylu

" C{Iwiaria (Ijboiczyk) - przepllowaoy

16 A. Irrm5;;~1'5~ ce~U/cis (t. p(JprZ€C7.l1a szyi) 17 It wllic~/!s Ilst'<!1'Ir11115 el II. pllr'i;nltll~

(t. szyina wsr~puf'~ca I n. przsponowy) IS M. Sl'lIlfI'll15 rlili. (m, pochyly przedni)

'l K /rllllil1liS et parie/II/is rl. /1i11lpamlis srlperf

(ga!;fi czolowa j ciemieniowa L skroniowe] powlerzchownejl

2. A. lel'llpomli, SIJp.erf, (t. skronlowa powlerzchowna) 3 A. flccipitalis (I'. potyllczna)

4. A. II1<lXillllris.(1'. szcsekowa]

5 A. lJlrrreiJra/is (t. kregowa)

6 /1, earoti« exf·. (t. 51.yjna zewn . .)

7 A fillION, rill. (t. szytna v"ewJ:l.) - .pr2€ci~~1l 8 A carllll, CUlllllllmL (f, ~Zyjl'il w$p6Ina),

9 A. f!!roicalis nscmdell> (t. SzyjAl!: wst~p.1.Ij<J.cJl TO A. IMIjI'Qiam i,l! (~, larczowa d(l[n~)

11 A. frarrsvcrsil fervid;

t. poprZeCZf1(l szyi) - ~ 2 gat~zjan1i:

a. (.emicis .supl!i! et 11. smp.u/ans descelldms (r. S7.yjna powierz, hownn

i L lopatkowa zsrepujaca)

ll/t .. IIIf!fI1Sl"n/ililntis (f. n~dlopatklw.'<l)

·.l3 Truncus tl~ymrertJic(Jlis (pieri tarczowo-szyjny]

14 TrI:mm~ co5/oCCI1Iii'1ilis Ipleri zebrowo-szyiny) -z 2 gal~7.iillni; II. wvimlis pmflllldo ·(f. szyjna slfbab)

~t n, illlul'w"laiis 5IJpml1a (t. ini~dzy:H·:brQW"~ M!WYZS2i1) 1.5 A. 1l1Om~ICjI ilil. It. piersiowa wewn.)

16 A ru:ilIqrr's (t. pachowa)

17/ A. swpI'IWl'bUII1L\', e] a. '1IIIrflll'(1clrl~!lris

(t. nadoczodolowe i t. nadihlaczk<,}wa) 18 A. ullgl4iaris (t. katowa)

1\il A. rlor>lIlis IIUS! (t. gabidowa nosa)

20 A, Inms1J.er"u Jam! (t poprzeczna Ilvany) 21 .'1 .. faciaUs (t, twarzowa)

22 A. labl~lis SlIp, (t. wargowil gorna) ZJ A /,)/JiI1iI'!; i,,! (t. wargow. d"'ll:ta) 240 A ,Idlllleilialis It. podbrcdkowa) 15 1\, 1i1l,~lmh~ (f. j~%j'kowa)

20 A. IIWroidea SIIV (r. larczewa goma)

27 TI'I;rr~lf~ bmclli~!"~llll~lil:ljS (pieri ramienno-giowcwy)

/rr.mclts 111~{rocerV1mlis (pien tarC10wo,silyjnyl

do strony 165 ->

19 A. 5l.il'mScaplIllll'i, (t. n~dlopalk{}wa)

sc t\. smJlI~lmjs rksc~/lde/l$ (t. klpatkowo 7.st~plljllca)

11 Pk"01S brllcillllil.' er II. usillar!» (spier raauenny J t. pilchownl 2,2 11. 1/!Ql'l!cOllCl'omillli.! (L piersiowo-barkowsi

H A. liwlflrica 111/. It. piersibwa borzru)

24 N. medinl'nrs et 11'1. prdamli~ lI1illor In, posrod~owy - przesuniety, j m. piersiowy mnieiszy - odchylony do tyiu)

25, Velll'er fronlali. III, acdpijDfr'IIII~Ii~

(brzu$iec czolowy m. potylic:t.no-czolowego) 26 Pnrs or/J/tRli, m, iJcpipiia[rmliuli5

(c~tlSC oczodolowa 1l1. potylkzn -czolowego] 2·7 A. ef II. IIngllllll"is (to i :l. katowa)

28 A /acillli5 (I. twru'Zowa)

~9 A. liTbi/l/is Slip. (t. wargowa gonin)

3D M. zysomaticus ,maiO' (m. [arzrnowy wi¢ksz.y) n A. /abilliis ill! (t. wargo)'.'., dolna)

J 2 D HC/Jl<: . pttroUde~$ (pfl:e wb d .51 i 11 ill 11 kl przy II 'j:.r1ej)

213 Cnrp!l5 IldifJlIS~mr bljrr.ae !ciaIo nuszezt;lwe pulb.kaJ - BiGh.t 34 A, J!ItU:i1II17'i.s ('I. szczekewa)

3 5 M: mllSs~le.r (m. zwa cz)

36 A fiwnli$ et IliMIr1ibJlla (f. l'w~I'zowa i zud,WJ) 37 J\. 5Hbmmlillis (l. podbrodkowa)

Tetnice glowy i szyi

165

25
2

3
26


2'7,

4
5
6 28
29

7 30

31
8
32
33

34,
9 35
10 36

37
11
38
12
39
13 40

4-1
1<1 42
15 43
44
16
17 45
18


19 46

,20 47

21 48
49

22

23 50

51
24

52
53 Glowne gat~e tl;'tnk: glowy i szyi - widok z boku Przednla CZ¢sc klalkj piersiowej i cbojczyk (clavkula) zostaly czesoiowo usuniete, Mi~snie klatki pierslowe] (mill. Inoracis) i lopatkl;' (scapula) lekko odsunieto do rylll dla uwidocznienia lelnlcy podobojczykowe] (a. subclavia) i t~lnicy pachowe] (n. axillaris),

38 Vml'£1' nn/.I1l, digr.lsh·id

(b['z~~ie~ przedni In. dWllbrz~lscowegoJ 39 0, !Jyoidellrfl (ko:lc $Jl).(koWilJ

40 A. turoiis illt. (I'. szyjna wewn.) 4J A tarotls -ext. It. szyJna ,Z(;'WI1.)

IJ-l A IllrYligell Slip. (l. h~mi'lowa gomal 43 A. i'liymit(msltp. It, larcxowa gorna)

44 A. carofis '1IIlltllllllis It.- szyjna IVspolllid

45 Anlll i'ilyl'aid'Ml [nwd 5)/lllpalneth" et n, fh.vroidell in], (pella tarczowa pnia wsp6lc?ull)~go i L tarczowa dolna)

46 GI. Ihyroidel1 - lobus rle:rl. (t-aJcryca - p!a~ prawy] ,1,7 A. I!erleu.rrriis (t. kregcwa)

411 TrUNCUS lI.yrocl'J1limliis (pieri tarczowc-szyjny) ,1,9' N. lm.'l1I,' - X (n, bledny)

50 AJISfi slJl'ciavia l.rlW; s)/"lp,dlitlld

(p~Ha podobojczykowa poia wsp6lczulnego) S 1 Truncus bl'achiocepha/iclls

(pie'; ramienno-glewowy)

52 V. CIlVIl ;up. (iyla gI6wna'd(,lna) - przeeiela 53. Arcus (wrf,1e (llI,k aorty)

166

Naczynia chlonne szyi i glowy

Naezynia chlonne (tll;r$a IYhlphatica) j wezly chlonne szyjne (nodi lymplTafici ceroicale~) - widok slrony lewe] ad przodu z baku. Miesiell moslkcwo-cbojcaykowo-sulkowy i przednia scian~ klatki piersiowej cz~SCiOWb USUIi!~to. Zyla szyjnll wewnelrzna jest przeclli'Ja j odsunleta do przodu dla pokazanla ujscia przewodu piersiowego,

1 Nodi lympJIliHd pll:mtidei Sltptrf:

(w\'zly chlorine przyusznirze powierzchowne) 2 C/. pfrrorilim (slinlank" przyuszna)

3 N. ,ruriculnris l1lilglms (n, uszny w!elki) 4 Mmrdibll!a (zm:hwa)

5 V. jilCjlllis (z. lWm'v.o,wa)

6 Villller llI1t, m. digllli~rlci (brzuslec przedni ill, dwubrzuscowego) 7 GI, sr~bmllmfi!i!!/llri5 (slinianka pedzuchwcwa)

8 NodllympilaHds-ubmllnfflie$ (w~l)! chlonne podbrcdkowe) 9 A. IIJyroid~q sup, (t. tarczowe g6mll)

10 Crldilagu Ih!jl'Didm (chrl4Stka rarc,zowata) 11 M. mHo/(jlQli'i611s (m. lopatkowo-gnykowy] ~ M. ~11"rwliyOldNjS (m, mostkowo-gnykowy) l.l' A far~lj5 toll1lJ'JUl1is (I. szyjna wsp61l1a)

14 Noril/ymphaHcI ilig1l1ares lat, (W\lzly chlonne szyjrte boczne) ]5 V IIlgltiwis ;ml. (i. szyjna przednia)

16 Dllc~1A5 111D1'1Icicli' (pl7:ew6d piersiowy)

17 ArCH,j Vf)llJ5115 lligu/uris (Iuk zylny nadmostkowy) 18 V. IJrachiocepilli/i '4 sin. (1.. ramlenno-glowowa Iewa)

19 Norii iymplmf.ici Jlfcriim;fimrlu.;; ant.

(w~z1y chlonne sr6dpiersiowe przeduie}

20 Nodi /1nl!piJalfd infmauriCJllaJ'ts (w~y chlenne podmalzowinowe).

2.1 N,"ii iympJlldlai Sllb'IHlIlr/lbrlirlrr.s (wfzly chlonne podzuchwowe) 11 Nodi lympJllrfld ceroica/e..'5uptr[. (wllZly chicane szylne powierzchowne) 23 Nodi lymphatic; illgll/odlgrisfr;Gus el truncus i,'guin/'is

(w\lzlychlanne szyjno-dwubrzuscowe j pien zyj~y) 24 v. iuglli'Tris Itll. rf .$pYjna wewn.]

25 V JJlglrl~rls erl. (z. s~jna zewn.)

26 Non! lymphatic; j,rgllloomllil!loide"'15

(w~7.ly chlonne szyjno-lopatkowo-gnykowe) 2.7 Ple.r(lS b~acl!iaiis (splot ramienny)

28 V. rep! Ja lica (:i:. glow owa 1

i9 T rr'l1m~' ;H bcl~u i i~~ (p imi II ode b oj ezy kowy) 30 Nonl" IYll1plratici infrae/auiwhlTes

(wl?z.!y chlonne podobcjczykowe) 31 V. sI4bcimiia (i.. podobojczykowa) 32 Pulma (pluco)

33 V et a .I/loraciCll itl/. {z.. i t. piersiowa wewn.)

Tr6jk<lt !lZyi boczny (frigOllllltl call! Int,) - warsrwa powlerzchowna,

~r-------------------- 18 26 +rr~~~---------------- 31

21

9

167

10

1 A felcia/is el ttl, my/oill/oinells

(t. lwau.owa i rn, i;uchwowo,gnykowy)

2 M dig4SfrkR5 - lIetJl'er ~rli. -

(m, dwubrw.scowy - brzuslec prsedni)

3 M iJ'yroi!YQid!'lis,(ml tarczowc-gnykowy), 4 A. enrolls o.d. (t. ~l';yjna zewn.l,

'.a. e r II. 'iii !/~O 111~a ~u p;

(t. i i.. tarczowa g ama)

5 M omohyvjdw.l - VI~"i!r ,rip.

(m, f!:1p~tkowo-gnykowy - brzusie« s6my) 6 CarHlago t/tyroidw (cchrZqstka r<11'ctowata) 7AIIsn cern Ira lis (p~t1a szyjna)

8 A, tlr!lroidea ·Slip. et III. $lernol,yoiaeu$

(I, tar,czOwa gO.rna i m, mosrkowo-gnykowy] 9 M slyiohoideJIs (rn. ryicowo-gnykowy)

:ro M, digllsfricw; - l!~lj!er p(l~I,

(m, 'dwublCZuScowy - brzusiec !ylny) 11 M. 51 enmcleiriomlisl aidells

(m. mostko':"'o'obnjtzykowo-sutkowy) - prMsuni_~Jy dotyl~i

12 Nodi 1!l»tp/lII'tieb.(e/'Vicales frllpmj. (w~ly chionne szyjne powlerzchnwne] et n, sil!l'l1()rimJoma5rOidea

(t. meslkowo-obojczykowc-sutkowa] 13 Os Ilyoideum et II. hypogiossliS - xn (k, gnykowa I n. podj~!!:ykowy)

14 M, spit mil,S CIlpifis et m.-ll!Valar~capulere

(m, platowy glov.,y i rn, dtwigacz. loparkf) 15 N. ItllYIIgel4s ;IW - r. im. et 11. /arynge/l" S~lp. (n, krtanio\Vj{.gomy - gal~i wewn,

i l. krtanlowa g6ma)

16 N. nri~ssDTrl!S - Xl (" .. dodatkowy) 11 PIOXI.15 (enrica/i, .(spjo~ szyjny)

13 V. illgllil1ris lilt. (z. szyjna wewn.) l';J .v.lllcialis (i. lwarzowa)

20 Noill {!lmp/fa/iei sllbmmitlir.s (wezly chlonne podbr6dkowe)

21. DI4Cfus tlrOl'llrJclls (przewbd piersiowy) 22 Nodi Iympiin/iel re~roauriculare5

(w~ly chlonne zamalzewmowe)

1J Nedl ijlmpiJalieiplimtidei

(w~z1y chlonne przyusznicze)

14 Nodi iymplralici- occipi/rll'i';

(:'I~y chtonne potyl(t'me)

lS Nadi 11Implmtlci sllbmtmdilml"res (w~:tly chlonne podillchwQ~e) 2{\ Not/liS ir'gulot/lgRslrlrros }

(w~zel szy;ho· ,rodi Iymplmt/ci

-dwubrzuscewy) cel'vinllies prQftllli1l

17 Nodus ;ugillllomGh!l(l,d8Ij5 (w~ly chlorine

(wezel szyjno- szyjne glebokie)

-lopatkowo-gnykowy)

28 TnmclIs i@I,IWris (piel; szyjny)

29 Tr~I1~I,IS Sllbdq·vius' !pI¢r'i pbdoboj,czykowy) 30 Nodi iympll,at/ci infrar;lr~lli'~llare,

(wezly 'dllonne -podobo.i!CZYkowe) 3] \I. iugtllnrls uri, Ii. szyjna.zewn.]

11

iG 15 14

i6

22 23 24

25

27

Wr;zly chlonne oraz iyly s:zyi i glowy. ObSZllJ'Y zakreskowane przedstawiai'l srrefy drenasu dla W\lztow regionalnych. Slillatki wskazu}iJ g!6wne kierunk; odplywu chionki_

168

Zyly szyi i glowy

1 11

2
3

12
13
4
14
5
6 15

7

S 16,

17

9
1.8 Zyly szyi i glowy (rys, sehernatyezny). Mi~sje6 ITIQs.tkowo-obojczy kowo-sutkowy (in sterl1oC/eiaomtls/oiriettS) jest czesdowo usuniety dla pokazania iyly szyine] (v. ilf.gu)an's). Shzalka wskazuje splot skrzydlowy (p!exus Ilrerygoid!!lls).

-"..:..:::.!,:.;,.-....,.,--_--4.,...---!2

:~~~~~------~~~3 ~~--------~ .. ~4 '~~~o/~~----------~--_.5

-----;,........,--- 6

Mi!;!sien szercki l;"zyi (plllfySIIW) j jego polaczenia 7. miesniami Wytazowymi - widok z baku ad doh

1 II, ~"jlraorbj!aljs (i.. nadcczodclowa)

Z V. Ii'f+lpomlis Ij·IMill.(Z. skroniowa srodkow.a) J \1. nllgrrir;ri5 (i.. k1)towa)

4 II. l~bltlJj5 sr!p. (:t. wargowa g6rna) 5 yr. Ittbiulis m~ (i:. wargowa dolca) 6 V. fn alrd I ~ (i. hv arzo wa)

'7 V. ~r'lbIMljltlli. (:i. podbrodkowai

8 V. Ih!!r~idm .ljP, .(i. tmioWB g6mal 9 V, rugrlhlrfs anf. (i:. szyjna przednia)

1.0 !\n·O~ TWrr&~II" Iliguinris (Iuk iY~lY nadmoslkowy) 11 V. ImlpfImh, ';lIpcrj, (z, skrcniowa powierachowna) 11' V. ocdpilalis (i poty l.czna)

13 V. nUrkllitlri, p(151. (1.. uszna tylna) 14 v. r~lri:lf//imrljllUllif;s (~ zazuchwowa) 15 M. ,lern(ld~dom(l$toidftHS

(m, mostkowo-obclcsykowo-sutkowyl 16 M. rmpf.;(il15 (rn, czworoboczny)

l7 V. illgll/llris int; (i. sin'inn wewn.) 18. V. illgrilf1l"is ext. (i.yla szyjna zewn.l J.\) V, .IM!Ic!G V fa (i, .p ode b 0 j ~zykow" I

1 M. Iwi,iculurv; owii - p~r5 orbi!"li.

(rn, okrimy oka - czesc oczodelowa)

2 M. ;;Y8pmallws Jl1m'O!, (tn. [arzmowy wi~kszyl 3 M or~;,ljlnri, a~i, (m. okr~iJ1Y LISI)

4 M. depr'.~'Sllr wrnl 1111. (m, obmzarz wargi dolll\'j) 5 M. risorill> (ro, smiechowy)

6 ~~sda pnro/idea (powil'i, przyusznlcza) 7 PIIJ!ysr;m (rn, sZfrru.i szyi)

8 M. ,;Imlorleldoltl~sloidens

(m, mcstkewo-cboiczykowo- utRQ'WY)

Zyly szyi glowy

169

2

11

12

13

3

14

4

15

16

5

17 18

19

6 7 8

9

10

~~~~~~._~~~~~ nM~~~~~~~~23

Preparat Zyl glowy i szyi - wldek z baku. Miesien rTiostkow\:')-oboj~ykowo-wrkowy zcsla] ptzeti~ty, przl:!dni~ lc:iarw kJiltki piersiowe] z obojczykiem usunieto,

I V sHprtwrbllrdis (i. nsdoczodolewal 2 V. 'Imgll/nris (i. k'l'tow~)

.l A. e] u. f(!tian~ (t i 7,; twarzowa) 4 A. cl1rali. ai, H.,zYjna zewn.)

5 A. carolls wlIlFrlwni, (f s~Yina wsp6lna) 6 \I, bmdlioi:~phn/irn 81'11.

(i. ramienne-glowowa lewa)

7 V. Nl!1rc>i"~a ill!' u.. rarczowa dolnal 8 V, brn,/iiocephnlim din:(,

(i. ramlennc-glowowa prawal'

9 V, I/wmt'icn jill. (;;. piersiowa wewn.)

10 V. caM Slip. (i. gl6wna dolna] 11 A. et 1>.lempl!Jrll/r 'slIperf.

(t 1 1:.. skroniowa pewierzclrowna) 12 V. ocdpill1li~ {i, potyliczna)

1] V. rl:lrOl1fillltiibllltiri$

(i:,ziliLIChw(Jw~)

14 ,IVl, .IimUJe/l!idomfiSloiciaa"

(m. rncstkowo-obojczykewo-sutkowyr - przedery

L5 V. fugll/uris ext, (i. szyjna zewn.) 16 II: IIl~JIII""ls lilt, (i. szyjna wewn.)

17 V 51IPlW,!·1i111lInri., (i, nadlopatkowa)

18 11'lgulll.5 vmO.lfl' ,ill. - dlldli5 l!lOmciw5

(k<l'( :r.ylny lewy - 7i pr~~wo'dem pierslowym) 19 Plexlis Urtlfnin lis et n. mbrln v ill '

(splot ramlenny I l; podobojC7.'ykowa) 20 V. cepltril!CIJ (2.. edpromieniowa)

21 V. subdlHJln (i. podobojczykowa) 1,2 V. l/wracot'pigns/,riGfl'

(z. ptersrowo-nadbrrusznaj

23. PU/InO sill. er plmm er 11. Ihome;ell ;/11.

([ewe plueo Z oplucna j l; plersiowa wewn)

170

Trojkat szyi boczny

10

11

13

14

Przekroj poprzeczny szyi. Schemer rysunkowy przedstawiaiacy trzy pcwiezie szyi.

8 9

Qkolica szyi powierzchowna (regia ceruicalis sriperf,) - widok od przodu. Powi-:z szyi powierzchowna usunieta.

J MQllrlibula (iucnwa), 5 Mm, inirf!Myoidei: m. !i1er;lOliyoi,i~lIs. 7 V. hrguJl1ris rrxt. (i. szyjna zewn.)

2. A. eln, f~I1i~Ii& (t. i i. twarl.owa) m, 5iemolilYI'oideus et 111, DlrlOhyoid~115 8 All. ,tef!1odeidol1Ul,iQi'd~Mo {Ph tnostkcwc-obojczykcwo-sutkowyl

J, V~.I1tar ~ni. til. ii(~>i5I'rid (m, pedgnykowe: rn, mcstkowo-gnykow y, 9 Miejsce poll,zenfa tarczycy 131. tllYfaide<l)

(br1;usiec przedni m, dwubrl.uscowe;gq) moslkowo-tareaowy i lcpatkcwo-gnykowy) 10 Gl. s.uh.llll11rdibulllris (Slinianka podzuchwowe)

4 .IvI. mrriohyoicklls (m. zuchwowo- 6 Vv. iuglllnres <1111. (iyly szyjne przednle) 11 R. celli tj, f1lCil~1i5 (gal'll 'S7.yjr111 n, twarzowego) - widoczne jego

_,-g'il"Y"k.OW:Y)~~Iil~~~II~~~I~~~i~~===== zespolerue 7.. n, poprzecr;nym s~j (m. lrIlJJ51JBrsri, wlfi)

6 U N. Imriw/Ilri~ lIIagtms (n, uszny wielki)

23 18 U' N. transucrSllS wlli In. pop=zny !zyiJ

5 14 Nil. SMPI'II~lllliiallllff$'.liil. gl6wn~ gallpie

24 ---~ (nerwy nadobojcsykowe bccane) splolu ~Zyji1~gO

7 IS Nil. 5t.1JJrtlclaviclI/nre.s Mm1lf:dii (ple):rr.' cer~ica/i~)

(nerwy nadoboiczykowe posredrue)

16 Nil. 5uprtldnvin4/are.s med.

(nerwy nadobojczykowe plrl~ysrfldkowe) I 7 CI~vict.lla. (6 bojczy k)

18 Pbl);$rrln (rn, szeroki ~4yi)

1\1 U!!irlUIl pr£verleiJMlis fa;cine "f.rr:Jil~IIUg (bla:;;::ka przedkregowa powi~zi S7.yjnej) - ria m. dlugfrn s~yi (III. /or!gu5 rolli)

10. Aet ;I, verl!bmlfi; If. i i. kregowa) 21 Mn: seal ~Iri (rniesnie pl'lciJyle.)

l;2 M, I'mllezius 1m. c7.woroboc2lny) .23 umrintl ~rlperf, {asdlu rBY'Vkn/i~

(blaszka powierzehowna powiezi szyjnej) 24 Limlil'lll ,mfrncilMlis ffl5ciae wvica/is (blaszka przedkhawiCl.lI powi~l Siyjnllj)

25 Uimirlll pl:~VQrl~&ralis fasdae cetv/calis et truncus SlJIII~'alheflClls (blaszka przedkregcwa pl;lwi~~i szyj'nei i pid wS]l.6I~y) 26 Pochewka naczyniown-nerwowa szyl zzawarlymi

w nie]: r. szyjn~ wsp6ln<l (n, CilI·otl~ c(mrrmmi,;j,

i. Szyjmj (v, ir.rglilari5 jill.) i n, blednym (1/, vagus)

27 P/lr;;,crll/c,,/is mlm;i symJl'ltireliti (Cl.\!SC szYin~ pnia wsp6kzuln\lgo) 28 VMI'rlh CilmUca (pochewka natzyri. szylnych)

2.2

Okolica przedniaszyi

171

2

3

4

5 &

s

9

Okolica przednia szyi (,regia IJervic.aiis IJn.t.) - widok od przodu . Po prawej - warstwa powierzchowna, po [ewej - warstwa glebsza, Mj~sien mostkowc-obojczykowo-sutkowy (1I1. 5te1'l1odeidomtlSfoid~.I$) po stronie lewe] przecieto j oachylono do tylu. Powi~zie srodkow<l i powierzchowna zostaly uSlUli~tedla uwidecmienia narz'ld6w szy! (tarc?:ycy, krtani i·td.).

t M mylpli!loidms

(m. zuchwowo-gnykowy) 2 M. digaslriPJS - llenfu l:ml.

(m. dwubrauicowy - brzusiec przedni) .3 A. jacilllis (to twarzowa)

7 N. (f"ti'flsversus roW ef rt1. onlll/lyaidew;

(n. poprzecany.szyl i m. lopetkowo-gnykewy)

a. A th!fl'i!ldeil sup. et m. sfernohyoidtiu5

(t .. tarczowa gorna i m, mostkowo-gnykcwy).

9 Porrio sternalis m. sremoc/cido?tlastDitiei dext. (~z~~t mostkowa m: mostkowo-obojczykowO'sutkow~go prawego)

10 M, sltmuc1eidltma5laidell5 S;~I, ((n. mcstkowe-obciczykcwo-sulkowy lewy) - odchylony de ryiu

11 PorrJo clll[liwiQ·,i5 r/'I, 5lerllOcltitlolllflslQid~i rillx/.

et M. ~upradaviClllnres lal. (cz~"5C oboiczykcwa In. rnoslkowo-obojczykowc-sutkowegn ! nerwy nadobojezykowe boczne)

~;;;<:;:"'''iT---I'---------- 2 U Nil. ~'U1'I'/Ia1avi(ulaf"11$ inlenlletiii

(n, nadobojczykuwe posrednif} :::::~_.;~:p---+----------15 13 Nil. sljpraclaVlfulares ))Jed.

(nerwy ~adobojczykowe przysrcdkowe)

14 Mrmdibllia (iuchwa) .

4l,..+-J!---4---------18 1S Os 11!Jllideum (leose gnykowa)

! to .!.,'odl<, Iympllfllfcus an'imlis supet]. (wezel chlonny szyjny powietzchowny) 17 A. ihymidetl SHp. et n. woli~ ext

(t tarczowa g6ma i t. szyjna -zewn.)

1.8 Cadi/ago thyraidell (chn.<!stka tarczowatal

19 M. amohl/o/dells 51'11. (m.. lopatkowo-gnYkowy lewy) 20" R. $emGJ1.~oidemi mlS~e c8roicalis et v. iI/gil/liTis illl.

[g1ilqz mQstko.wo-gnyklli ... ~ pqtJi 5zyj:nej i :iyla siyjna weII'll.)

21. C/. lirymitiea·d D. lliyroiaea itr! (tarczyca it·. larczowa dolna) 221 Vi/iller po,l, m. dig/lsfl'id (~rzu8iec tylny rn, dwubu:u.saowego) 23 M. stylohvoideus (m. rylcowo-gnykowy)

24 M. lifernol,yoldeu§ (ro • .mostkowo-gnykowy] Z~ M. sfemotilyroidells (m, mostkowo-tarczowy)

"4 GI. $lIbnrljrrdllmla:ris (sllnianka podiuchwowa)

5 N. tlWiclIl~ris magPif.4S (h. us~ny wielki) 6 V. juglliari, i~ll, ei" II, carob's communis (i. .• zyjna wewn. i t. ~yjna wspolna)

22 ------\-r'Q 1-----~~1_~~11~1 23--------------~~~~1

19--------;--~ 24--------~-~-1

Miesnie nad- i podgnykowe - widok ad przodu (rys. schematyczny).

172

Okolica szyjna boczna

:2

3

11

12

13

14

15,

1,6

8---.--------------~~--~~~--~~_7~--_rr. 9--------------~~--~~~~~~~~~~~~~~

Okolica szyjna boczna 1. (regia ceroiealis laf.) - IT6.ik~1 szyi boezny, wars twa powierschowna, __ -- __

GI. pr:irohdi#' e~ !I,lwrlclJ/l1ris 1/mg'!". (sliJlliLnka p""'Ylisma i \'I. uszny wiClki)

2 N. ~ ,tip ifrr lis m ill or

(11. pofylitmy Hll\iejsty)

.; V. hlgll/Mis lilt'. el IX/:,

(i.s7.yjna wewil. I zeWn.) - na f1'S. sehernatycznyrn widoczna tylko

i. szyjna ieWI1. (il. j,rKloini'i5 I'xl.)

4 V, ,drm1PmrdrhMj~rls el ij, .nrolise.rl. (:t. 7.illIIChwov..'a i l. szYih~ ~.ewn.) 5 N. !nmsvt'rsus m.i1i-et tl1'!.1.~ al'wlw/)" >liFer!. (ro '. p o,?r:Z~czny s ~yi i p~ tla szyina pewierzchowna)

" LW11i'Ym,511I1ir[. fn,dh~ 'r.~rt,rci1li~ et 111. hrlpdll.l

(blaszka p(,>wiec~ch.:winil pj)wi~l.i szyinei i m. czworoboczny)

7 Nil. ,r,IWncllluicHIi1l'iI, Inl.

(nerwy nadebojczykowe boczne) 8 Nil. S~ljt/!dlil'icnlwcs illi'imiiotiii {/lerwy nadobojczykowe posrednf~l

z n. pop r..eczrtyrn sz y i, ct gi,l'Irb01lan.<,Jibid(lrls

('§ Ii 11 ian ka p"rs;y uszna)

lJ c.rrrl.ilagQ l,/ryrDiae'l (c~rz;~sr~ll tartzoVv'iltal 14 M. al1wJwoidms

(Ill, lcpatkowo-gnykowy) 15 M.,slf.mah!loM~J<O

(0'. mostkowo-gnykowy)

9 M. 11I'i:rnmifs mnj~r - PM, r/api"d'JI;i, 1m, pl~rsJlJwl' wi.~ks'lY - (;(.I'SC oboiczykcwa)

10 Rr i?IICWiJ'5 II. Jrrcinlis et m,mliss~ler 2 -----lr----W:...'t.~~JII Igal~ polkzkow~ n; lwsrzcwego i m. iwacz)

11 A. et 1/, fa rir,/is et r. nmr'girmli. l't!ilIY.11[l!Il~e I'. r~d(lli$ (t. i Z. twarzowa i gal~z brzezna zuehwy n. twarzowegQ)

12 R. ~oll1 fl. fl1d~ti,(gal~;' s.yjniJ. n, lWUfZOW!!S:O) - mpolenje

1 -

1'6:

17 Gt6wne g.1kzie splotu szyJneg,o' (p lllXl IS .ctrt/imlls) j punkt nerwowy (pmtdilinllervosl,{m) - Erba. Strzalka WsJ.:azllje punk+ E!rbil ([midy!, wg La!1z·WachsrnLltha).

Okolica szyjna boczna

173

15
16


2

3 17
18

4
19

5
6

20

1 21
22

B

23
9 24

25

26
10

1 i
12 27

13

14 Okcllca szyjna bocrznalIL{l'egio ceriJicalis lat.),warstwa powierzchowna - widok z baku, Blaszka powierechowna powiezi szyjne] (lamil'llI supelf, f!1scilJe cervicalis) zosrala ,\lsul1i~ra dla LI.vtidoczniellia g!6y.mych ga1~1.j splotu szyjnego

i iyl podsk6mych.

+- do strony 172

10M. ;I£rII~c1eiliiJmlls!iJir.l~rr$ d.';l,'I, et sill, (Ill. rnosfkowo"obojciykowa:sutkowy prawy Ilewy)

17 Nil, $r.rpr~c1~virul'irBs IIIcd, (nerw y nadcboiczykowe przysrcdkowe)

15 R..,JI'Wgifm, lis f//("Idi/lllin~ II. fiwtlli, (galijl brzezna irlchwy n. hvarzawe.go} 19 R. colli (ga.la.i s~Yina) - zespoienie

7. n, po.przetznyrn si.yi splotu S?,yjneg{l ttl frm!.lv~/'611S ,olii fJie:ws C~roi'·f,Ii.~)

N. o(dpilttils minM

(n. potyliczny mniejszy)

2 V. iNc,daril' iiI", (:i:. szyjna \'Iewn.), J ivf. SIJip.H/US cflpili5 Im. platowy glowyJ

A N. lturiCIIlm'is !llIIrUI" (n. tlszny wj~ks:zy) 5 Nodi iYlllplmlid ~llf"'lnlld{llIIlnrl!S

tW~l'.i.y chlonne podzuchwowe] Co A, mralis iiii, et /I. vugus - X

It, ~zYJl1a wewn. I 11. bledny)

7 N. nccessariu» - Xl (n, dodatkowy) II Rr. 111l15WI~rf!S plii:!~15 mVlc~lis (gal~ziil mi~S:ni()we sploru s~Yinego) 9 V. iHglilllris ex!. l:iyla szyjna zewn.] 10 Nil. slIpmciJlviclJinr.es. In/.

[nerwy nadobojczykowe boczne)

U MI, sljpracl!wimllJl'es illl'ermetin (nerwy nadobojceykowe posrednic] 12 A 211)Jm~C(IPJiimis(t. li~dloparkowa)

13 fAmill1l pretrnt/willis frisdlle cerllimij

'(blasz.!ta przedlchawicza powieti szyjneil 14C/4viwill (oboiczyk)

15 GI. puroririta (siillianka prZYLlS1:l1a) J.6 MJir:diblll~ (i:,l!Chwa)

17 It ,-al/i II./adalis (~all!i szyina 11, lwarzowegoi laG/, si,imirmtiiblf/Ilris (silnianka podzuchwowa) 19 A. mwfis e:rf. (t. szyinil zewn.)

10 A, I/lyroid~lj ~IIJ!, (t.i-atC?,OWB gpma) 1.:I N. rrflllYUErsl<5 colli in, po p rzeczn y szy i) 22 Rndix'$11jI. 11Iisme c(,(~'Cflli6

(konen g6rny p~fIi szyjllej)

23 V, illSlti'li'iS fUll. (i. szyjna przednia)

24 NL orllal,yoideus (rn. lopalkow0-gI1ykowy) 25 M. .Ienwlij/oltielf, (11'1. D1l'lstkowo..gnykowy) 26 M. sfunJoc!ml(lJl1l.lslardBllii

(11'1, mo,tk(~w o-oboic0'kowo-~~lrk()wy)

21 gci~gno posrednle ill, lopatkowo-gnykowego

174

W arstwy glebokie szyi

9 N. Il1m'cu/rm's maghlls (n. Ll8my wieIki)

10 N. Qcciplfalis ,"i,ror (\1. polyJiczny mniejszy) II M. sp.ic"ills wpiNs el 111. /ev'i.far 5Ctlpli1l1~

(m, plafowy gloW)' i m. diwJgacz lopatki) 12 M. Irl1pezllls (m. czworobcczny)

13 M. SCirienil!;'li1<'fiill$ et ple:a1S hmcllialis (m. Jlochyly srodkowy 1 splot rami.e11I1Y) 14 Nn. SlIptaClllvICl,hm;s Int, (nerwy nadobojczykowe boczne)

15 N, 5l1pradlWicui(l)'is inlenl1edhlS (nerwy nadobojozykowy posredni)

16 Nn. 5HptlldlluiClliarf$ med, e't dlmiclIll<

(nerwy miclobt:Jiczykowt!p,rtyirodkowe i obojczyk)

17 M sl~marieidorH/1slairie~s (m. mestkowo-obojczykcwo-sutkcwy) - odehylony do tyh.!

Preparat warstwy gl~bolQej szyj 1. Po .... i\lz szytsrcdkowa oraz peczek naczyniowo-nerwowy szyl, Mi\lsiefi mostkowe-obejczykowe-sutkowy (m. slmzodeidomas!oigeli$) przedelo i odchylone do tylu Powi\lz szyisrodkowa, kt6ra siega do mill!snia lopatkowo-gnykowego

(m, omohyoideus), iest [eszcze zachowana.

1 N. accessorius - XI el m 5fmwaluidQmasloidell~

(n. dodatkow¥ i m, rnostkowo-eboiczykowc-sutkcwy)

- odchylony do, I'yill

Z A. et 11. fncialis (t. i i" twartowa)

J A. carob's ,If, d a, J/lyrDiden .'~p. (t •. ,szyjnazewn. i t tarczowa g~r.na.l 4 V. lugtfltrris ;,11. ('; .. 9z1'jn3 wewJ1,)

5 Nodi.' iymplratid eervlcales prof. et o. j,lgularis e:cf, M\?zly chlonne szyjne gl~bokie [ t, szYjna zewn.)

6 M, omohyoideus e] lamina pretrtl~hea/j$ fasciae cervicalis

(rn, lopatkowo-gnykowy i blaszka przedtchawicza ,powiezi szyjnej] 7 V. iugu/am mit .. (i, szyjna przednia)

S M p!clor~lis rMiar (m.piersibWy wi~sZ:Yl

Warstwy glebokie szyi

175

Preparat warstwygl"fi!:bo_kiejszyi O. Zy!a szyjna wewnl?t-:i:'Z'oa (t), /ljgllll1ris in!;) lostaIa odsunlera na bal< dla; poka;!anla, t~tnjcy 5'zyjnej wsp81nej (a. em'olis cOI1'lI1lU.i'lis), i rie;W\l blednego (II. !l!lgUS), Millsien mostkowe-cbejczykowc-sctkowy przecieto i odchylono do tY!LI,

1 M. slylohyqidi'U5 (m. I1'lco,Wc),gnykowy)

2 A, JiWllfl5 ek 171. myiollyoilinl' (t. twarzowa jill. zuchwowo-gnykowy) j M. rliglls/tiClt, - !)err/er mlf. ,em, dwubrzuscowy - bmlsiec pr~t'dni)

4. V. iugll/rlJ'is, jilt. (i. szyjnil wewn.), "- hypoglosSl's (n, podj~zykowy) et Iwdi Ivr/lpllalici (~rilia!l~ $uperr

(w~ly chlonne szyjne powierzchowne)

5 A. et ,U. IhyroideR SliP, ,et tn. cans/riclqr pl1l1'!1,rgi5 1lir (t. i :i.. tarczawa gf>ma.i m. zwieracz dolny gardla)

6 N. ulIgllS et mrlilllgo Ihyraidea tn. b!~dny I cbtz~:;tka i'arcz-6wilraj 7 Radi.~, pasl, (!Ils:ae ceruicali« (kon.en rylrry PI!:tI:i szyjneil.

nr. alllolryojdel~ (m, 19patkOl.,;oigflykowy)

ef tl. wo/is ,;ommUfli'. tt. szyjna wspelna)

8 A, lilyroirielj ,W!', de:d. It. tartzO\VJ gonia prawa) 9 114, scnlenu« 1l:l11. (m, pochyly przedni]

'lOA Ihyroide(t iHf. et tH. 5femdthYl"oideus

(t: tarczowa dolne i In. rnostkowo-tarczowyl

1) R. ml.L~ml'Jris IlIISIIP r~".,icnlis (gal~£ mi~sniO,wa p~H! sr.yjl1ej) 12 V. Hr!lroidoll inf. (i. larczowa dolna)'

13 M. r/igaslTicus - IImttr /105/, (m. dwubrzuscewy - brzusiec tylllY) 14 N, occipitalis mirwr et nL ,iernocleidamI15}Oldms

(n. potyllczny mniejszy i m, rnostkowc-oboiceykowo-sulkcwy). 15 N. ,I(CessOriJJ5 - XI (n, dodatkowy)

'1.6 M. 5J1lmiw; tapih. (m. pJafowy glowy)

17 Plexus ceroie«li9 (S'plot szyjny)

"lB M.~mJel1l!S posi. (01. P9chyly tyln}')

19 M. kvn/or scnpll.lae (rn. diwigacz lopatkl)

10 NIl. 5upradavlt;l'/ilres 101. (nerwy nadlopatkowe bcczne) 11 N: phrmicM' (n. prU:POIlOWY):

22 N, $ldprr.lcliWiillln'ri$ i/lfemwlius (n. nadobo;czykowy posti:dnij 23 Plexus btac/iiilUs (splot ramienny]

2.4 Nil. supradimicllltlTiJS m~d. (nerwy nadobojczykowe przysredkowe) 25 M. sfmrociuir/on1(l:;/oidells (rn, mostkcwc-obojczykowo-sutkowy)

176

War.stwy glebokie szyi

Preparat warstwy glebokie] szyi m. P\!tla szyjna (atlsa ecru/ca.lis) i nii~snie podgnykowe (111m. itl/rahytJiael). Obojc:zyk (ciaTl/mln) zostal cz~sciowo usuniery.

17 Nodi IYI>Wimtid rermCil/l's 5updf.

e~ If, acceS5vrius - XI (wezly chlorme szyine powierzchowne i 11. dodatkowy)

('6 P/e.1:IIS. cenii.colis (splot szyjny)

19 M. sell/eml5 medill> (m. pochyly srodkowy), ~O M. IBoalor ,C"PH/flE (m. dhvig~(2 lopatki) 21 M 5~/I/mm5 /!OsJ. (rn. pochyly tl'lny)

22 l'11:t115 brl1cliiaiis, (splo] ramlenny)

23 A. Irmmms/l' ceroids el dllviwia

(t poprzedna szy! i pt1QjCZ}'k)

24 M. 5Ht'cia!Jius (m. podobcjczykowy]

25 A et II. slIbclmJill (t. i i. podobOjcz.ykbw~) 26 A flrarawtlcromralis (t piersiowo-barkowa) 27 V, ctpirl1liCfl (i., odprcrnienicwa]

8 Ailsa cervlcalrs (petla szyJn.a); gl. Hlv,aldea (larczycal et II. /IIgJlla"is irrt. (i. szyjna wewn.)

\I M, sJemotiJ!Jroidtlts (m, rnostkewo-tarezowy) ~O M. srcmohyoider.t.< (111. mostkowo-gnykowy) 11 Ducrus thamclcu« (przew6d piersiowy]' U M. pedora-/is minor (rn. plerslowy rMiej~Jly) 13 M_ perlomlis maior - pars cJavh,/ari,

(m, pierslowy wi~~szy - i2'iSC oboiczykowa)

14. M dign.sl-riaus - wiler I'osl,

(m, dwnbrzuscowy - brzusiec tylny)

15 M, stmll'rieidomn.I/Mi!HS at 'I, o(cipilniis m;'lor. (m, mostkcwo-obojczykown-sutkowy

i n. potyliczny rnnieiszy)

16 M spiel'liffS ~lIpjfiS (m, pliltowy glowy)

J M. masset~r (m, zwacz)

.2 A facia/is e~ fIl. fI1yioilyoinc1f5

(t. hNlIrzOWB f m, zuehwowo-gnykowy) 3 A. cal'oHs ",rl, (t. szyjna zewn.l

et ni, diSllsltfws - venfif mIl.

(rn, dwubrz:uScowy - brzusiec przedni)

4 N. IrypiJgJossus - XII (1'. podjezykowy) 5 M IIryrohy~idel15 (rn. tatc,.owo·gilykawy) 6 A. et v. II!YI'o{den Slip.

el 111. CGI15Iric/or pnaF/ll1gr.s IM/. ,(t L :i .. tarq:clwa g6ma

j m. zwieracz, dolny 8.;!rdla) 7 M. tlHlah!/oidHU5 - !lImler ,Stt/J.

(rn, lopatkowo-gnykowy - brausiec gamy)

Warstwy gl~bokie szyi

177

2 :3

4 I<:;--~~~"

6 7

8

9

10

1 A, Jada(iset mllndibulll (f. lwarzcwa izuchwa) 2 A 51~&'lImlaIis (t podbr6dkolva)

3 M et II. mv1al;yoideus

(m. I n, ZllchwoWD·gn:tkowy)

4, N. ,ilYPOgitHSIIS - xn (i\; podjezykowy), rr. hnSWllss (gn1e1.ie j~zykowe)

5 R. IIlyrbhYClideu5 II. hypagiO$i'

(goliqi bll'c:wwo-gnykowa

n. podj¢Zykoweg'o)

6 Veuler IIIlI·, m. digf!~ITiei

(brzu$i~c preedni rn, dwubrzllSc:owegol 7 as ilymdellPll (kosc gnykowa)

8' K omohyoideus II, ill/pl/glossi

(gaj~z lopatkowo-gnykowa

ri, podj~zykowego)

9 M. oPllollyo.ideus et a. Ihyroulua Slip,

(m, lopatkcwo-gnykcwy I l, larczowa g6rna,) 10 Ailsa cervit'll/is (p~tJa szyjnn)

l.l V~l'Ir~r IJQ~I, 1If, iligas/n'd

(brzuslec !yIny m. dWllbrzuSl'oweg,o) .:::_~.,,;:;; 17 12 N. llJ1pogJossrlS -'Xll (n, podj~kowy)

~, I.l N, tlf1gus - X (n. ht~.dny)

14 ll', c/lTv/is 1111'. (t, $<.yjna wewn.) 15 Radix IIllt, nrrsae cm.m:n/is (kOt-len .przedni p,('.tii szyjnej)

16 A. carotis .. ext, (t. szyjna zewn.) 17 Plezus ceroicllUs (splot szyjny)

18 Il. mraiis mmmr.mis (t. szyjoa wspolna)

Tn.')jki!ct podiuchwowy i nerw podjezykowy (trigonum ~lIbmandibul(Jl'e et II. hypoglossus)

- widok z boku, Zu.thwa (marrdibH/tI) jest lekko uniesiona, .

1
2


3

12
13


7
1·4 6
15 8

16 9
17 10
18
11
rs 11

16

14

16

1 N. hYPQgl&S5l1.S - Xl1 (0. podjczyk'lWY)

-2 ZeSPQleJ;i~ 11. podk:.ykowego .z pierwszyrn n, rdzemawyrn .3 A/las (kr~g szczyfowy)

4 A.Tis (kr~g obtOI'owy)

5 Verlehr~ cer'Vicnlis ill - C3 !kr~g, S1.yjny nil

6 II(tr/l:t Sllp, an><je c~roh:~li! (kol7:en ty~1Y p~tli szyJnej) 7 R. 1i1!lfohYOldelis 'I. 11ypogiossi

(ga!~t larczowo-gnykowa n, podiezykowego)

S Radix i~ ilIJ&lf cervlCJlhs lkorzen dolny p\:I'li !izYinej) 9 Ailsa ceruicalis (petla szylna)

10 V. iugrrlaris ;,,1. (i.. szyjna wewn.)

11 1'~,,18r Ilif. f/!, omohyoidei (brzusiec dolny rn, lopatkowo,gnykowego) 12 R. gCl1iohyoidfl<5 l'I. II!!/log/ass!

(gsl¥ brodkowo-J(,zykowa n, podi~1:ykowego) U /VI. gmiairlloidous (m. br6dk0wo-j~zykowYl

1.4 0.5 If!lQide'~111 (kos, gnykowa)

:1.5 /VI. Ihymh!lIIideU5 (m, larczowo-gnykowy)

16 \iml'rSIJjl"I11. omoh!Joidei (brzuslec.gcrny m.lop~tkow()·gnyk()we8"j 17' M, jlw'/Gliy~,di!lls 1m. mostkowo-gnykowy)

18. M. slmlOii,yroidBlIs (m. mostkcwo-tarczowy}

19 ClilUier,rla (obojczyk)

Unerwienie miesni.podgnykowych, petla !lzyjml(anstl cervicalisj, 11. podj\?Ziykowy (II. hypoglos5us). C1- C, - gal~ie brzuszne nerwow rdzeniowyd1 szyirrych (rr. ventr, 1'111. spintllimn cervictilium),

Warstwy glebokie szyi

178

Preparat war5twy,gl~bokiej s~yi TV. Obojczyk jest cZ~Sciowo usuni~ry,dzi~ki czernu sa widoczne szczeliny mil'Sni pochylych, Zyla szyjna wewnl'rrlflil zostala usunleta w calosci, Telnica 'szyjna wspelna jest nisco przesunieta do przodu dla uwidocznienia pnia wspokzulnego,

J M maSSI/fer (rn, zwacz)

2. A {aduTis e~ I!~ myfailyoidelt;;

(t. t\:ViII'zowa i ql zuchwcwo-gnykowy) 3 M digI15triq~~ - vmler (wI-

(m. dwubr.uScowy - "nil lee przednl)

4 N. lJypog/0$l111.5 - XI! (n. podjezykowy)

5 M. sl'mIOH!lOidel,l5 (m. moslkcwo-gnykowy) - pt'lecil"ty J unlesiorry do g6ry

6 A. et 11. IhyrgidenSMJI. (t i z. hm:-iowag6ma) et m. o1fl'oirymrim, (m.lapatkowo.gnykow,y)

7 M. srmwlhyraidms (m. moslkowo-tan:J,Owy). wHingo ftJyfaidca [clm'lstka tarczowata)

e~ lobus pYmmidfllis - rll~chjs Illyrog!OSSIi:; ptrsi.slm.; (ptal piramidowy - przew6d larczowo-jl:zykowy) - S1.=.tki

S A caroHs tamml<llis .et tnl/lal, s!llYll'al'/JeUcus (t. !iZyjna: wspclne i pien wsp6lCz~

9 Af(sa reroica/is. (p.,.tla szyjna]

1Q N, phrenims (n. przepenewy),

JI~ stnlm(,!._<; 11'111. (m, poahyly przedni)

et /I, '~1'lIiCllIi$ (Isc(nden. (t, szyjna w5t~pUr<!ca) I I A. thYl'oidea mf. (t. tarczowa delna),

11 ,lllgliS (n. bledny) e] 1/, iwgu/Ilris 1/'1/, (i. szyjna wewn,) - przedeta

12 Gr. 'Ihyruidea el II. Ih)/roidea illj: (ta_rezyoa i :'-- tarezowa dolna)

"] 3 DllclM5 IITOr/ldms et rril!lCliS ~jlbriIlUill~ 5il), (pmw6d piersiowy i pien podoboiczykowy IEwy)

14 M sjlbcl~villS (!n. podobo'iczykowy) 15 NJ., .;(~rl'/orieidnll'lasIQl-r-I~H5

1m" mostkowo-obojczykowo-sutkowyl 16 M. ,iigtlslricu:s -l/fl1/er PQs/,

{m. dwubrzuscowy - brzusiec tylny1

1 ~ Ggl, cerbicaie Slip. el Ill. sple,llill; cervfds ('lw6,i szyjny gorny i m. plalowy szyl)

18 N. orcipifnlis mll1ol' (n, potyliczny rnniejszy) 19 It CIlT(}Hs ilil. el r. SlilliS camlrer (t. szyjna wewn, i gl)l~i zaloki t~tnicy szyjrlej) - nil czarnym tie 20 A. earoiis en. (t. szyjna zewn.)

11 1'Iel'I"'~ terlJiC(ilis el,", ItCCI'SSOrillS - Xl

(splot szyjny i 11. dodatkowy) ,

22 Rm/ix i/lf.III~n~ rerIJica[j, (kor~en' dolny p~tli 5zyjnej) 23 N: sUl'mc/nurw/aris (11. nadobojczykowy)

.14 M levllfor sml'ld~~ (m, dzwlgacz lopatki)

2S M, s~ahmw; mediw, et dlwimlo

(m. pochyiy srodkowy i obojczyk)

26 A Irnl1Svw'SCI rerpiri5 (I. pcpraeczna szyl).

Ilie:nf.5 brachia/is (spjat ramiermy),

e~ m, sCl1lel'lH$ po>/, (w_ pochyly tylny)

27 A. et v. slIbdfW/1f (t. i z. podobojllZykowa) 28 I\. 1/lOrl¥cIIIICrQ1I'Iw/r's d m, pecl'Qr'{r/i$ minor

(L piersiQwo-hark9wa i m. piersiowy m.niejszy)' 29 M. p~dornh5 mlliar (m. piersiowy wi~kszy)

Szczeliny miesni pochylych

179

1 2' 3 4 F-.,..:o:=,...,;"'__~

5 t----.-tif--+.iiI;

Przekr6j poziomy szyi na wysekosel szpary glosnl - widok ad gory.

2 4 5 8

13

15

16

przekr6j pozicmy szyi na Wysokosci krtani - 7.dL~ci,ez RM, oznakcwanle - 5 em od dolu

4------~~f~~~t,"

5~g~Wf

6 -------.1;<-

8

Szczeliny nllt!_sni pochylych i przebiegajacetu peczki naczyniowo-nerwowe (rys, schematyczny).

7

11

12 14 13

15

18

17

18 6-

3 9 10,

1 Curtililga /'IllII'oideu (duzastka taraowata) 2. PiICti uacalis ({aid glosowy)

.3 urll/tlgo /lry/slloidud (rnWjstk:a nalewkowara] 4 A CflreH, ca!mmmis (t. szyjna wsp6lna),

5 V. illgll/oris illl. (i .. szyjnawewn.)

6 Mm. ,infrahyoidei (mi~sru~ podgnykowe) 7' M. rlJyrllllr!llul1~id8!j$ Jill.

(m, raiTCzowo-nalewkowy boczny) 'a M. sli!mocltJidOltlil~rQld~us

(m, mcslkcwo-oboiczykowo-setkowy) \I M. qrytehOldeus - pars. i'rllS1)etsil

(m, nalewkowy - ~;Z~$t poprzeczna)

10 [lilrs- Im1/l1gea et m. constrictor in/. phi.li'!llJgis

(~c._ krtaniowa i m. zwiel'acz dolny gardls) U M. l(1ngus calli (in. dlugi sZyi)

! 2 V, i4glllari$ll.tf. (z. szyjna zewn.)

13 Carpus ,vert. brae turoid1ii. - C, ,(trzon ~~gu szyjnego) 14· MediI/In spinalis (rdzeri 'kt:\'.gowy)

15 Atc!t.i WJrt~brae (luk kr~g u)

16 Mj~~nie wlam,e grzbietu w obrebie s~'yi 1,7 M. l-r~pi!2i!JS (rn, ctworobOI';!llY)

18 R 1m ~ glo itidls (~zpam ,gt os nil

] 9 M /evil/or srtlplll~e (m. dzwigacz lopatkll I 20. Nodus l!lmphaticli5 (w~zel chlonny)

21 M. semispilit1lis capitis (m, palkolcowY!llowy) 22 M. splenills capitis (tn. platowy glowy)

[ as h!loid~IWr (kog,; gnykowa)

2 C/ltH/llga IHYfQft/m (chrzastka i'arc~owata) J Plo:rils ,r,8Tu/calls - C,-C, (splot szyjny) Ij_ N. pllfcnicl.(S (n,przepono\iY)

5 M. sea/elms flnl, (m. poehyly przedni)

6 l"laus Izmcliialis- C;-Tlll (splot ramlemiy)

7 M. scalel1US medius et post. 01, pochyly srodkowy i tylny) I! A. slIbci<wIll de:r/, (t. pcdobojczykowa prawa)

9 V. ~l<bcll.fVjll rle;;l. (:i:. podobojczykcwa prawa)

10 V. mim ~l<p. (~. gl6wna dolna)

11 CilrH!ug.a m'midell (ch!Z4Stka pierso¢niowa.ta) 11 G /. Iii yrold OJ! (ra rczytil)

13 11. illgl!/aris ini. sin, (z. szyjna wewn, lewa)

14 A taro tis C4J IImnm is 5i11. ,(t. szyjna wsp611la lewq) 15 V: Ih!lraldea ;nf,(iyla tarczowa dolna)

16 Aorta aSclmd~lJ.s (aorta wsf\,puj~ca)

17 Aort4 dr.,cClldms (aorta zst~p\1iijcal

18 Casta II (zebra drugle)

180

Szezeliny miesni pochylych

13 N. nW'.5S0rlll, et ,," skmodeidomll.loider;,

(n. dodatkowy I m. J;]1ostkowo-ob"jciykowo'sutkowy) 1.4 M. splenil!s mpUis -(m. pMowy glowy)

I~ N. OlOc:irll'ftil.i. 1;lijwr (11, pot)lli¢Zny I11njej:;zy), trI. /Oflgl15 cllp!I!;; (m, cilu!Ii glowy}

et pISIH$ cE(Jil:lllis (spl"! szyjl1Y)

16 N. phrrnim5 (n. przeponowy], m. S;("llem.lS posl. (m. pochyly lylny) et nt. /uualiirliCllprliae (m. dZwigaa lopatki)

17 Nn, >upmcim>icuirm's el m. S;('aiemlS mei/i!I'

(nerwy nadoboiczykowe i m, pochyly ~rodktJwy)

lB PIe:rU5 bmc/lilllls (splot ramienny) et pars r.hwi')jlflrl~ 1)1. per;!oraijs. mlliatls (cz~sc obillczykowa .rn. piersiowego wi~kue8'ol - odchylona do tylu

I. 9 A. Irnn$1Ier51lc:eroknlis el cll1vlr.ulfl

It. poprzeczlla szyi ,j obojcryk) - przepilowcny 2l) A. stlbcl'll/i~ Sill. (t. pcdobolezykowa lewa) 21 A. II1Dmcollcromill/j~ et 111, pet:lom/is llIinor

(t. piersiowo-barkowa I 111. piersiowy m[liejszy)

22 CQ"I~ I (zebra pierwsze), ", rllrrerli~U5 (IIXe5Sori'H5 (n, ptzepcnowy dodatkowy) e.f 1I. SI.rbtlaviil (j:. podoboiczykowal

23 v. ir!8!1lntls illf. (i szyina wewnetrzna], dutlr~5 lilorrrcl0l15 [pi"Lew¢d pierstewy) ef Ilt sr·rb~lavir{s (m. podobojcaykowy)

Preparat warstwy glebokie] szyi. V. Tarcryca(g/. tflyroidea) zostala wypreparow3n8 i cdsuniera do przodu, Jest widoczny nsrw krta:niowy wsleczny (71. Itmjl1gms recHrrens).

1 Ogl. cervicale SIiI/. rrrmd .;ympatliulfci er 11'1. digllsrri~ns - lIunlr.r post. (~woj szyjny g6my pnia wsp6lezulnego

i m, dwubrzuscowy - brzuslec ryil1Y)

r Veiliur aliI. /1"1, digp.slr!d (brzlIsiec przeclni m. dW\lbrzu!co\'.'ego)

1,. A. fm;'ia1is et ,1. Ci1r~rh; cammiliri. (t. twarzowa i !. szyjna )\'s'p6Ina) - uniesiona do gory

.3 A. (e)'vimlis flsql!.lIflms eI Ill, limgll, .olli (t. szyjna w5t~plli~ca i rn. dlugl sxyi) oi A. tt,yfOi(iM Slip. et fU, oYllohyoitlel4S (r. rerczowa g6ma

i m .. lepalkowo-gnykowy)

5 Tmneus !;!tlllpllllreHi:lls-et >11. slr.rNoilyoidel4S (pie" wspelczulny i m. rnostkowo-gnykowy)

6 Gg/, Clrvit:tlie I1l.Milml I'll m. crmsl'ricl(lT p/lartjllgl5 ill/.

('lW6i sayjny sfodkowy I rn, zwieracz dolny gaidla)

7 N. phmliw.5 in. przeponowy) - na m pochylym przedntm

a GI. fil!l!'oidm et fl. j'/ly,roirfen illf. (tarczyc.a I t, tarrzewa dolna) g N. uagllsel Oe;OIJhagn~ (n, bl ¢dny i prl'.:e I)' k)

r,o Ggi. ceroiwtlromCii;1I111 (zwoj szyjno-piersiowy) - cz~ic gorna 11 Tl'I1c!iea el fl. lanjlJg"ellB reG.~rre"s sin.

(rchawica i n. krtaniowy wstcczny lewy) 12 A. ,·m·oli. ro,mmiliis et r. mraiacHS 11, vfl~i

(t. szyjna wsp61na i gal~i. sercowa n. blednego)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->