Se[arah flLnah berprofll Llnaal

dalam se[arah orana melavu
ur Pafldzl Mohd noor
ueflnasl Chlbah dan 8uhLan
W Seorana sahabaL berLanvaţ ƍWahal 8asulullahţ
apakah lLu ahlbah?ƍ
W !awab 8aalndaţ ƍMenyebut sesuatu yang t|dak
d|suka| o|eh saudaramu d| be|akangnya!"
W ƍ8aaalmana seklranva apa vana dlsebuLkan lLu
benar?ƍ [awab 8aalndaţ ƍka|au sek|ranya apa
yang d|sebutkan |tu benarţ maka |tu|ah gh|bahţ
tetap| [|ka sek|ranya perkara |tu t|dak benarţ
maka engkau te|ah me|akukan buhtan
(pembohongan besar)Ŧƍ (Padls rlwavaL Musllmţ
Abu uaud dan ALŴ1armlzl)Ŧ
8ahava Chlbah dan 8uhLan (1)
W h|bah (menyebut keburukan orang |a|n
wa|aupun benar) amaL burukţ apalaal buhtan
(memf|tnah dan mengadaŴadakan keburukan
seseorangŦ
8asulullah sŦaŦwŦ bersabda vana bermaksudť
ƍ5eseorang hamba yang memb|carakan
sesuatu yang be|um [e|as bag|nya (hak|kat
dan ak|batnya)ţ akan d||empar ke neraka
se[auh antara t|mur dan baratŦƍ (8lwavaL
Musllm)
8ahava Chlbah dan 8uhLan (2)
W ulrlwavaLkan darlpada Abu Puralrah rŦa kaLanvať
8asulullah Lelah bersabdať ƍ!auhllah tu[uh perkara yang bo|eh
memb|nasakan kamu lalLu menvebabkan kamu masuk neraka aLau
dllaknaLl oleh AllahŦƍ Þara SahabaL berLanvať Wahal 8asulullah! Apakah
Lu[uh perkara lLu? 8asulullah bersabdať º
1 ŦMensvlrlkkan Allah lalLu menvekuLukannvaţ
2Ŧ melakukan perbuaLan slhlrţ
3Ŧ membunuh manusla vana dlharamkan oleh Allah melalnkan denaan hak
4Ŧmemakan harLa anak vaLlmţ
3Ŧ memakan harLa rlbaţ
6Ŧ larl darl medan perLempuran dan
7Ŧ memf|tnah perempuanŴperempuan yang ba|k |a|tu yang bo|eh d|kahw|n|
serta men[aga maruah d|r|nyaţ [uga perempuan yang t|dak mem|k|rkan
untuk me|akukan perbuatan [ahat serta perempuan yang ber|man
dengan A||ah dan kasu|Nya dengan f|tnah me|akukan perbuatan z|naŦƍ
8ahava Chlbah dan 8uhLan (3)
W h|bah bukan hanya pada ucapan ||dahţ tetap|
set|ap gerakanţ |syaratţ ungkapanţ s|nd|ranţ
ce|aanţ tu||san atau sega|a sesuatu yang
d|faham| sebaga| h|naanŦ
W Mendenaar orana vana sedana ahlbah denaan
slkap kaaum dan menveLu[ul apa vana
dlkaLakannvaţ hukumnva sama denaan ahlbahŦ
W Þahala amal kebalkan orana vana melakukan
ahlbah akan dlberlkan kepada orana vana
men[adl sasaran ahlbahnvaŦ
ueflnasl llLnah
W ÞerkaLaan ƍflLnahƍ berasal darlpada bahasa
Arab vana bermaksud kekacauanţ bencanaţ
cubaan dan penvesaLanŦ llLnah serlna
dlmaksudkan sebaaal ber|ta bohong atau
tuduhan yang d|adaŴadakan untuk
memb|nasakan seseorang yang t|dak sesua|
dengan kenyataan atau kebenaranŦ
Amaran darl alŴCuran
ƍwobol otooo vooo betlmoo! louhi/oh kebonyokon
dori sonokoon etooo sesooooobovo sebohooion
dori sonokoon itu odo/oh dosoŤ Joo jonoon/oh komu
menointip otou mencoriŴcori keso/ohon don keoibon
oronoŤ Joo jonoon/oh sesetenooh komu
menoumpot sesetenoohnyo yono /oinŦ AJoob
seseotooo Jotl omo soo memooo Jooloo
sooJotoovo vooo telob motl? moo soJob teoto
omo jljl epoJoovoŦ Joo bettoolob omo epoJo
AllobŤ sesooooobovo Allob leoetlmo toobot lool
mobo leoooslboolƍŦ
alŴPu[uraL Ŵ 12
es flLnah berprofll Llnaal dalam
seharah 1anah alr
W Þembunuhan ke aLas 8endahara Srl Mahara[a
dan keluaraanva
W Þembunuhan ke aLas mahsurl aLas Luduhan
qazaf
llLnah ke aLas 8endahara Srl Mahara[a
W Sebermula 8endahara Srl Mahara[a
(8endahara menvamal kedudukan Þerdana
MenLerl pada harl lnl)
W nama 1un MuLahlr
W Seorana harLawan punva anak rupawan Ŷ 1un
laLlmah
W 1un laLlmah nak dlnlkahkan dan anak Serl
nara dl 8a[a lalLu 1un All
8upa paras 1un laLlmah
W AlŴklsah maka LersebuLlah perkaLaan perlbalk
paras anak 8endahara Serl Mahara[a vana
bernama 1un laLlmah lLuţ Lerlalu sekall elok
rupanvaţ Lladalah cendalanva laalţ sedap
manls panLas panausţ seperLl lauL maduţ
berLasek susuţ berpanLalkan sakarŤ mukanva
bercahava berkllaLŴkllaL seperLl bulan
purnama pada keLlka cuacaŦŦ
8upa paras 1un laLlmah (sambŦ)
W ŧ 1ambahan pula kena pakalan nlka warnaŤ
anak 8endaharaţ apa vana hendak dlpakalnvaţ
Llada slapa melarana dlaŤ makln berLambahlah
balk parasnvaŦ
Ŵ SalalaLus SalaLln (hlmŦ 230
u8Þ Ŷ selenaaaraan AŦ Samad Sald) (AŴ336)
SulLan Mahmud mellhaL 1un faLlmah
SeLelah SulLan Mahmud Svah mellhaL rupa 1un
laLlmah lLuţ maka baalnda pun halranŤ maka
lnalnlah rasa baalnda akan 1un laLlmah spL
kaLa svalr
ºLlada akan berkellp kelopak maLa LaLkala
mellhaL dlaţ hlnaaa berkellp kepadanva
kelopak maLaţ makln berLambah dendam [uaa
adanva" Ŵ hlm 231 (AŴ338)
Clla bavana
W ºSeLelah sudah orana kahwlnţ maka SulLan
Mahmud Svahpun beranakaLlah ke lsLana
baalndaţ sanLap pun baalnda LladaŤ maka
Llada lepas laal 1un laLlmah darlpada haLl
baalndaŦ Maka SulLan Mahmud Svah senLlasa
mencarl cedera akan bendahara Serl
Mahara[aŦ"
Ŵ SalalaLus SalaLln (hlmŦ 232 u8Þ Ŷ
selenaaaraan AŦ Samad Sald)
Ce[ala rasuahŦŦ
Sabermula ada seorana saudaaarţ nlna Sura
uewana namanvaţ penahulu seaala saudaaar
berdakwa denaan 8a[a Mendallar
(Svahbandar)Ŧ Parl lLu haţplr peLanaţ maka
kaLa 8endahara kepada mereka berdua
ºemballlah Luan hamba dahuluţ kerana harl
Lelah peLanaŤ esok harllah Luan hamba
daLanaŦ"
hlm 233 (8Ŵ262)
Ce[ala rasuah (samb)
W ŧ maka nlna Sura uewana kemball ke
rumahnvaŦ SeLelah harl malam dla berflklr dl
haLlnva ºAdapun bahawa 8a[a Mendallar lLu
orana kavaţ kalauŴkalau dla menvokona pada
uaLuk 8endaharaţ nescava alah aku olehnvaŤ
[lkalau demlklan balk aku peral pada malam lnl
pada 8endahara Serl Mahara[aŦ" Maka
dlambllnva emas sebaharaţ dl bawanva
kepada 8endahara Ŵ hlm 233 (AŴ343)
Ce[ala 8asuah (samb)ŦŦ
W aLa nlna Sura uewana kepada 8endahara
º1unkuţ emas lnl persembah sahava akan
pembell slrlh plnana" Maka kaLa 8endaharaţ
º8alklahţ Luan hamba memberl hambaţ
hamba amblllah"
Ŵ hlm 233 (AŴ343)
Þeluana uLk Labur flLnahŧ
W eluaraa kpd nlna Sura uewana bernama lLul
berhuLana dan 8a[a Mendallar sekaLl emasŦ
W Þada wakLu Lenaah malam lLul peral ke
rumah 8a[a Mendallar
ºMalam Ladl nlna Sura uewana daLana kpd
uaLuk 8endaharaţ persembah sepuluh kaLl
emasţ hendak menvuruh bunuh Luan hambaţ
Luan hamba hendak dlker[akannva
Ŵ hlm 236 (8Ŵ263)
Sudah masuk [arumŦŦ
W 8a[a Mendallar menaambll suraL huLana lLul
dan mencareknva
º?ana huLana Luan hamba sekaLl emas lLuţ halal
lah dunla akhlraLţ Luan hambalah saudara
pada hambaţ kemballlah Luan hamba"
hlm 236 (8Ŵ263)
8endahara pula dlflLnahŦŦ
W 8a[a Mendallar menaadap Laksamana ho[a
Passan membawa emas sebahara dan
permaLa vana balkŴbalkţ dan pakalan vana
lndahŴlndahŤ dlpersembahkan kepadanva
W Laksamana amaL hamplr kedudukan dan
SulLan
8endahara pula dlflLnah (sambŦ)
W 8erkaLa 8a[a Mendallar kpd Laksamana ho[a
Passan
ºSahava menaadap Crana ava lnlţ sahava
berlepas Lakslrţ supava [anaan sahava
dlkaLakan orana seblcara denaan penahulu
sahava (8endahara)Ť kerana Lelah sahava
keLahul bahawa uaLuk 8endahara hendak
derhaka"
Ŵ hlm 236 (AŴ343)
8endahara dlLuduh nak rampas kuasa
ºCrana ava persembahkanlah ke bawah uull
?ana ulÞerLuanţ sudah la berbuaL LakhLa
kera[aanţ menempa clu emas dan kaus emasŤ
kasadnva hendak nalk ra[a dalam neaerl
Melaka lnl
hlm 236 (AŴ343)
Laksamana aelap maLa Lenaok harLaŦŦ
W SeLelah Laksamana mellhaL harLa Lerlalu banvak
lLuţ maka hllanalah budl blcara akal vana
sempurna lLuţ sebab dlsamun oleh harLa dunla
ºhel emasţ 1uhan bukan enakauţ LeLapl kehendak
haLl berlaku olehmu"
Maka kaLa Laksamana kepada 8a[a Mendallar
'balklah hamba persembahkan dla ke bawah uull
?ana dl ÞerLuan (SulLan)Ŧ Plm 236 (AŴ343)
8aaal menaanLuk dlsorona banLalŦŦ
W 8lla SulLan mahmud dladukan oleh
LaksamanaŦŦ
ŦŦ abul pada haLl baalndaţ seperLl orana
menaanLuk dlsorona banLalţ kerana menaruh
dendam kpd 8endahara sebab anaknav 1un
laLlmah
º?ana kaslh lLu anLara Lladaţ dan berahl lLu
blcara Llada" Ŵ hlm 237 (8Ŵ264)
eluaraa 8endahara dlbunuhŦŦ
W 1un Sura dl8a[a dan 1un lndera Seaara dlLlLahkan
membunuh 8endaharaŦ
W aum kelauraa berkampuna dl rumah 8endahara
dan sen[aLa
W 1un Passan 1emenaauna hendak melawan LeLapl
dlLeaah oleh 8endahara
ºPel Passan! Pendak memblnasakan nama orana
LuaŴLua klLakah enakau? erana adaL melavu
Lldak pernah derhakaŦ" Ŵ hlm 237 (AŴ346)
eluaraa bendahara dlbunuh
W LmpaL orana ahll kelauraa 8endahara dlbunuh
lalLu 8endahara Srl Mahara[aţ Serl nara
ul8a[aţ 1un Passan 1emenaauna dan 1un All
W 1un laLlmah dlambll sebaaal lsLerl oleh SulLan
Mahmud Svah
Akhlrnva SulLan Lahu duduk perkara
W lLulţ 8a[a Mendallar semuanav dlbunuh
W Sl klLul dlsula denaan mellnLana dan anak
blnlnva
W 1anah bekas kakl Llana dlsuruh canakul
dlbuana ke lauL
W ParLa Laksmana ho[a hassan dl rampas
8llakah krlsls lnl berlaku?
W ul saaL Melaka sedana dlancam oleh lerlnaalŦ
W uloao Lopez de squelra dan 20 orana kelaslnva
dlLanakap oleh 8endahara Serl Mahara[a aLas
arahan SulLan
W 8ombonaan ÞorLuals daLana bukan unLuk
berundlna LeLapl unLuk mencarl alasan
menverana Melaka
Ancaman uarl albuqueque
W Afonso meleLakkan svaraLŴsvaraL berlkuLŤ
W SulLan harus menaurnlakan sebldana Lanah dl Melaka
unLuk bellau mendlrlkan sebuah banaunan vana kukuh
seperLl vana dlmlllkl oleh 8a[a ÞorLuaal dl lndla vana
akan dlleLakkan dl bawah kawalan ÞorLuals
sepenuhnvaŦ
W ul samplna lLuţ semua baranaŴbarana vana dlrampas
darl rombonaan uloao Lopes de Squlera dlkemballkan
aLau dlbavar menalkuL haraa semasaŦ SulLan [uaa harus
menanaauna kesemua perbelan[aan pelavaran Lopez
de Squlera dan bellau sendlrl vana kesemuanva
ber[umlah 300ţ000 cruzadosŦ
Ancaman darl Albuqueque
W 8aal lavanan buruk dan semua kesalahan vana dllakukan ke
aLas uloao Lopes dan anaaoLa rombonaannvaţ samada lanva
dllakukan oleh 8endahara Srl Mahara[a (vana Lelah maLl
dlbunuh sulLan) aLau orana lalnţ SulLan sebaaal keLua neaerl
LeLap memlkul Lanaauna[awab aLas ke[adlan LersebuL dan [lka
enaaan unLuk menerlma svaraLŴsvaraL vana dlkemukakanţ
maka baalnda harus bersedla menahadapl seranaan ÞorLualsţ
denaan apl dan darahţ vana akan dllancarkan oleh AfonsoŦ
Sumber ru[ukan boptet lllŦ (Ler[emahan darl 8Ŧ ÞorLuals) no
Afooso ue Alboooetooe os vlslteJ bv tbe 5oltoo of Moloccoţ
tbe messooes tbev seot eocb otbet teootJloo tbe tetoto of kol
ue Atoojo ooJ tbe Jlffeteoces tbev boJ blcb leJ to tbe
ootbteo of bostllltlesŤ lottoooese uocomeots oo Molocco vol
1ť 1509 Ŷ 1511Ŧ opŦ cltŦţ hlmŦ 137Ť
!aLuhlah Melaka
W ulsebuL sebaaal klasan oleh 1un Srl Lanana
dalam SulalaLus SalaLln dalam kesah ÞuLerl
Cununa Ledana
º!lkalau ra[a Melaka hendakkan akuţ
perbuaLkanlah aku [ambaLan [ambaLan emas
saLu dan [ambaLan perak saLuţ darl Melaka
daLana ke Cununa Ledana lLuŧ
!aLuhlah Melaka
ŧ akan pemlnananva haLl nvamuk Lu[uh dulanaŤ
haLl kuman Lu[uh dulanaţ alr maLa
seLempavanŤ alr plnana muda seLempavanţ
darah anak ra[a vana bernama 8a[a Ahmad lLu
semanakukŦ !lkalaulah ada demlklan kabullah
Luan puLerl akan kehendak 8a[a Melaka lLu"
hlm 213 (AŴ238)
!aLuhlah Melaka
W Maka LlLah baalnda
ºSemua kehendak lLu dapaL klLa adakanŤ
menaeluarkan darah anak klLa lLu [uaa apaLah
davaŤ kerana Llada sampal haLl klLa"
hlm 213 (AŴ238)
!aLuhlah Melaka
W Seranaan dllancarkan wakLu fa[ar 23 !ulal
1311
W Melaka [aLuh ke Lanaan ÞorLuals 14 Caos 1311
W Þrof ur Zalnal llna (uM) ť ºMelaka LeLapkan
akan [aLuh meskl Lldak dlserana ÞorLuals"
Cazaf dalam Lraaedl mahsurl
Akan daLana lnsvaAllah
Semuaa klLa menaambll
penaa[aran