BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

CƠ SỞ DỮ LIỆU I Tên đề tài :
Giáo viên hướng dẫn : Hoàng Thị Hà. Nhóm sinh viên thực hiện - Nhiệm vụ Nguyễn Thị Mai Hoa : phân tích hệ thống Nguyễn Thị Vân : Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ Kiểm tra và chuẩn hóa các quan hệ Nguyễn Thị Nga : Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ Tạo lập dữ liệu và thực hiên một số câu truy vấn thường gặp Nguyễn Thị Phương Thảo : Thiết kế và trình bày bài báo cáo

Quản lý thư viện.

năm xuẩt bản (NamXB). địa chỉ (DC). mỗi loại sách bao gồm các thuộc tính : mã loại sách (maLS). Mỗi nhân viên được quản lý bởi các thuộc tính : mã nhân viên (maNV). số điện thọai(SDT). tên nhà xuẩt bản (tenNXB). . Mỗi cuốn sách có thể được xuẩt bản từ nhiều nhà xuất bản. Từ thực tế đó nhóm đã tìm hiểu và lập trình chương trình quản lý thư viện. Mỗi giá sách có nhiều loại sách. Mỗi loại sách có nhiều cuốn sách. N ỘI DUNG 1. mỗi nhân viên quản lý một số giá sách. địa chỉ (DC).mỗi cuốn sách chỉ thuộc một loại sách. mỗi nhà xuất bản có thể xuất bản nhiều cuốn sách. mỗi giá sách được quản lý bởi một nhân viên. nhà xuất bản (NXB).Phân tích hệ thống Dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn quản lý ta có thể phân tích bài toán “ Quản lý thư viện “ như sau : Một thư viện được tổ chức gồm các gía sách. Mỗi giá sách có mã giá sách (maGS). Mỗi nhà xuất bản được quản lý bởi các thuộc tính : mã nhà xuất bản (maNXB). ĐẶT VẤN ĐỀ Từ yêu cầu thực tế về quản lý một thư viện với số lượng độc giả lớn và số lượng đầu sách lớn thì cần phải có một chương trình quản lý phù hợp mới quản lý tốt được thư viện. giá (gia). II. tên sách (tenS). mỗi loại sách chỉ nằm ở một giá sách. họ tên nhân viên (hoten). tác giả (TG). số điện thoại (SDT). mã nhân viên quản lý (maNV). tên giá sách (tenGS). tên loại sách (tenLS).mã giá sách (maGS).I. Mỗi cuốn sách được quản lý bởi các thuộc tính : mã sách (maS).

2. Mỗi lần trả sách quá hạn. nội dung phạt (ND). họ đệm (hodem). mã độc giả (maDG). mã sách (maS).giới tính (GT). mã độc giả (maDG). ngày mượn (NM). X ây dựng sơ đồ thực thể liên kết . địa chỉ (DC). độc giả bị ghi một phiếu phạt. nghề nghiệp (NN).Mỗi độc giả được quản lý bởi các thuộc tính : mã độc giả (maDG). tên (ten). Mỗi thủ tục ghi mượn gồm : số phiếu mượn (soPM). Mỗi độc giả có thể đến thư viện để đọc sách tại thư viện và mượn sách mang về.ngày trả (NT). hạn trả (hantra). Mỗi độc giả. mã sách (maS). mỗi phiếu phạt gồm : mã phiếu phạt (maPP). Khi trả sách.ngày sinh(NS). Mỗi thủ tục trả sách gồm : số phiếu mượn (soPM). mỗi lần mượn sách về được quản lý bởi thủ tục ghi mượn. mỗi độc giả được quản lý bởi thủ tục trả sách.

Hoten #MaVN VV DC NV SDT #MaP P ND Ql #MaG S TenG S #MaD G Phat Giasach Ph at C o Hodem #MaDG TenS ten #MaLS #Ma S TG NM #SoP M Docgia N S G T DC Loaisach TenLS C o Sach Hantr Muo n NXB NamX B a Gia X B #SoPM Tr a NN Ngaytra M #MaNXB NXB #MaS TenNX B DC SDT .

# maDG. TG. NS. #maDG. hoten. tenGS. maNV). SDT). tenLS. maNV→ DC.MaGS→ MaNV} K = {maGS} . Tương tự với các quan hệ còn lại ta có: • Xét Giasach (maGS. ND).2 Xác định các phụ thuộc hàm . → Lược đồ quan hệ trên có một khóa k = TN= {maNV} nhận xét : Các thuộc tính không khóa của quan hệ trên đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính → Quan hệ ở trên ở dạng chuẩn hóa 3NF. hantra. Có F ={ maNV → hoten. Ngaytra) Phat (# map. maLS.DC. maNV → SDT} TN={ maNV} TG = Ø.tenGS. #maS. 3. maNV). SDT). gia) NXB (#maNXB. #maS). Sach (#maS. NXB. Loaisach ( #maLS. hoten. XB (#maNXB. ngaymuon) Tra (#soPM. GT. Docgia (#maDG. DC. NN). Xây dựng mạng cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu 3. Có : F ={maGS→ tenGS. Giasach (#maGS. ten. #maGS).1 Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ NV( #maNV. tenS. namXB. hodem. tenNXB. SDT). DC. #maS.Kiểm tra và chuẩn hóa các quan hệ - Xét quan hệ : NV( maNV.DC. Muon (#soPM.3.

MaDG→ ten.MaLS. maS →MaLS.Ngaytra) F= {soPM. maDG→ NS. MaDG →DC. SoPM. • Xét Tra (soPM. MaS→ Ngaymuon.ten . MaS} Quan hệ tra đã ở dạng chuẩn 3NF. maDG. maS →hantra} Khóa K= {soPM. MaS→ Ngaytra} Khóa K= {soPM. MaS. maS→ TG. DC. TG. MaNXB→ DC. NXB. Hantra. . maDG →GT.NN) F= {maDG→ hodem. MaS . maS→ gia} Khóa k={maS} →Quan hệ Sach đã ở dạng chuẩn 3 NF. MaDG.hodem. NamXB . gia) Có F = {maS→ TenS.→ Quan hệ giasach đã ở dạng chuẩn 3NF. maNXB→ SDT} Khóa k= {maNXB} → Quan hệ NXB đã ở dạng chuẩn 3NF • Xét XB (maNXB. maDG →NN} Khóa k ={maDG} Quan hệ docgia đã được ở dạng chuẩn 3NF • Xét Muon (soPM. MaS} Do tất cả các thuộc tính đều là thuộc tính khóa nên XB ở dạng chuẩn 3NF • Xét Docgia (MaDG. tenS. SDT) F= { maNXB→ tenNXB. MaDG. ngaymuon) F = {SoPM.MaS→ NXB.GT. • Xét Sach (maS. • Xét NXB(maNXB.DC. k= {maNXB. MaS} Quan hệ Muon đã được chuẩn hóa ở dạng 3 NF.NS. MaDG. tenNXB. MaS) F= Ø. MaS→ namXB.

maGS) F= {maLS→tenLS. MaDG} Quan hệ phat đã ở dạng chuẩn hóa 3NF. tenLS. maDG. • Xét loaisach (maLS. MaDG→ ND} Khóa k ={maPP. Thiết kế chi tiết Bảng 1:Nhân viên STT 1 2 3 4 Tên trường #MaNV hoten DC SDT kiểu dữ liệu number text text Number Mô tả Mã nhân viên họ tên địa chỉ số điện thoại Bàng 2 : Giasach STT 1 2 3 Tên trường #MaGS tenGS MaNV kiểu dữ liệu Text Text Number Mô tả Mã giá sách Tên giá sách Mã nhân viên quản lý . ND) F ={MaPP.• Xét Phat (maPP. Như vậy : Các quan hệ trên đều đã ở dạng chuẩn 3NF. maLS→ maGS} Khóa K={MaLS} Quan hệ loaisach đã ở dạng chuẩn 3NF. 3. → Mô hình cơ sở dữ liệu đã xây dựng ở dạng tối ưu.

BẢNG 3 : loaisach STT 1 2 3 Tên trường # maLS tenLS MaGS kiểu dữ liệu Text Text Text Mô tả Mã loại sách Tên loại sách Mã giá sách BẢNG 4: sach STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên trường # maS tens TG NXB NamXB Gia MaLS kiểu dữ liệu Text Text Text Text Number Number Text Mô tả Mã sách Tên sách Tên tác giả Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Giá sách Mã loại sách BẢNG 5: NXB STT 1 2 3 4 Tên trường # maNXB tenNXB DC SDT kiểu dữ liệu Text Text Text Number Mô tả Mã nhà xuất bản Tên nhà xuất bản địa chỉ số điện thoại BẢNG 6 : XB STT 1 2 Tên trường # MaNXB # MaS kiểu dữ liệu Text Text Mô tả Mã nhà xuất bản Mã sách .

BẢNG 7 : docgia STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên trường # maDG Hodem Ten NS GT DC NN kiểu dữ liệu Number Text Text Date/time Text Text Text Mô tả Mã độc giả họ đệm Tên Ngày sinh giới tính địa chỉ nghề nghiệp BẢNG 8: Muon STT 1 2 3 4 5 Tên trường # soPM # MaDG #MaS ngaymuon Hantra kiểu dữ liệu Number number Text Date/time Date/time Mô tả số phiếu mượn Mã độc giả Mã sách Ngày mượn sách hạn trả sách BẢNG 9 : Tra STT 1 2 3 Tên trường #soPM #MaS Ngaytra kiểu dữ liệu number Text Date/time Mô tả số phiếu mượn Mã Sách Ngày trả sách BẢNG 10 : phat STT 1 2 3 Tên trường #MaPP #maDG ND kiểu dữ liệu Number number Text Mô tả Mã phiếu phạt Mã độc giả nội dung phạt .

KẾT LUẬN Chương trình QLTV được thiết kế với thời gian có hạn nên chưa được hoàn thiện. Rất mong có sự tham gia ý kiến của các bạn và cô giáo.III. vẫn còn nhiều hạn chế. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful