You are on page 1of 8

A tartalomból

Új raktár épül a cipõgyárban (2. oldal)


-
Beszélgetés Apáti György polgármesterrel
(3. oldal)
-
Szakmai konzultáció (4. oldal)
-
Országos elsõ biológiából (5. oldal)
-
Csak 1% (6. oldal)
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK -
KÖZÉLETI HAVILAPJA Az év edzõje (7. oldal)
XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM -
2008. január-február - ÁRA: 120,- Ft A remény hal meg utoljára (8. oldal)

Életmentõ emlékérmet kapott Márciusban kezdik az építkezést a Josef Seibel Cipõgyárban


Mándy József December 20-án hajnal 1 óra 30-kor
kigyulladt és leégett a cipõgyár rak-
A leendõ raktár látványterve
tárépülete. A lángok martalékává
Az új 3700m2-es csarnok két 1250m2-es és egy 1230m2-es
vált egy áruval megrakodott
részbõl fog állni. Az épülettömböt tûzfalak szakaszolják majd.
kamion is. A tûzvizsgálat mára
- tudtuk meg Farkas Miklós tervezõtõl
lezárult. A mátészalkai tûzoltóság és
a biztosító társaság szakembere
ugyanazt a tényt állapította meg. A
tüzet az irodahelyiségben kelet-
kezett elektromos hiba okozta. A
kárfelmérés is befejezõdött. Az
anyagi veszteség 1,4-1,5 milliárd
forint, amiben benne vannak a
késztermékek, félkész termékek, a
berendezések és az ingatlan is.
(cikk. a 2.oldalon)

Évkezdés a költségvetés tükrében


Beszélgetés Apáti György polgármesterrel
Mentõ és megmentett -Gazdaságilag lezárult a 2007-es kistérségi feladatvállalással járó meg a szállítást jelenleg. Ezzel
év, és elkezdõdött az új, a 2008- normatívatöbblet is. 2007-ben nincs semmi probléma, de
December 17-én a miniszterelnök aláírásával ellátott "Életmentõ
as. A képviselõ-testület február félévtõl az oktatás és a szociális mivel mindkét busz használt,
emlékérem"-mel köszönte meg a megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje
15-i ülésén a tavalyi 93-mal ellátás területén született társulá- pályázati lehetõséggel tervez-
Mándy Józsefnek, hogy 2007 januárjában megmentette egy ember életét.
szemben, 85 millió forintban sokkal 41 millió forint plusz zük a cseréjüket.
A Sportcsarnokban rendezett városi kispályás futballbajnokságon
határozta meg az idei for- bevételhez jutottunk. Idén a tár- -A szociális ellátás területén kik,
rosszul lett az egyik játékos, Takács Ferenc. A csapattársa észlelte,
ráshiányt. Ha a két évkezdést sulás már 82-83 millió forintból és miben társultak?
hogy baj van, és segítségért kiáltott. Mándy József látta a 36 éves
össze kellene vetnie, milyen látja el a két feladatot. Az oktatási - Szamosbecs, Szamostatárfalva,
férfin, hogy beállt nála a klinikai halál. Elkezdte újraéleszteni. A
Sportcsarnok vezetõje hívta a mentõket, akik 8-10 perc alatt a különbségeket, vagy hasonlósá- fúzió már az óvodai nevelésben is Ura, Csengerújfalu települések
helyszínre érkeztek. Addigra többszöri próbálkozással sikerült gokat fogalmazna meg? megvalósult. Az általános iskolai Csenger központtal társulásban
Ferencet visszahozni. Az eszméletlen, szívbeteg férfit a mátészalkai - 2007-ben a tervezett hiány képzésben Csengerújfalu, Ura látják el az öregek nappali
kórházba szállították. "A klinikai és a biológiai halál között 4-5 perc valóban 93 millió volt, de ez az felsõ tagozatos diákjai szeptem- otthonait, a házigondozást, és az
van. Mivel mentõs vagyok, rögtön elkezdtem a szívmasszázst. Az volt összeg évközben sajnos nõtt. Volt bertõl már Csengerben tanulnak. étkeztetés egy részét is. A család-
a szerencse, hogy a tiltás ellenére Feri sportolt, és a szervezete képes egy törvényileg elõírt adóvissza- - A bejárással meg kellett szervezni segítés is kistérségi szinten van
volt átvészelni ezt a megterhelést - mesél a történtekrõl Mándy József. fizetési kötelezettségünk, ami 20 a gyerekek szállítását. Mi a tapasz- felosztva, és ide tartozik az orvosi
- A munkám során heti rendszerességgel kerülök ilyen helyzetekbe és millió forintot jelentett, illetve a talat: az iskola buszállománya ügyelet is.
nem is számítottam rá, hogy a képviselõ-testület felterjeszt erre a pályázati engedélyes tervek, képes kiszolgálni a településeket?
hatóságok által kiadott okmányok - Az iskola két nagy busza oldja (folyt. a 3.oldalon)
kitüntetésre. Az országos bizottság, aki dönt az elismerésrõl, egy
évben csak egyszer ül össze, ezért december 17-én adták át az érmet. határideje lejárt, ami még 20-25
Az elismerésre azért tartottak méltónak, mert mindenféle eszköz millió forinttal nehezítette az Meghívó
nélkül, gyors szakszerû ellátással segítettem Ferin, akinek azóta gyer- önkormányzat anyagi helyzetét.
meke született ." Összességében tavaly 138 millió
forint mínusszal indult az 1,4 mil-
liárdos városi költségvetés. Ezt 5 -re
Elindult az új gazdasági év millióra sikerült lefaragnunk a
mûködési célú pályázatokkal, az Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
intézményi társulásokkal és a 160. évfordulója alkalmából rendezett
A Városi Önkormányzat 2008. szempont volt az önkormányzat struktúraátalakítással. Idén a ünnepi megemlékezésre
évben az elsõ ülését február 15-én intézményei mûködõképességé- kötvénykibocsátás miatt már 2,4-
tartotta, amelyen az egész évet nek megõrzése, és az önkor- Helyszín: Petõfi Sándor ÁMK aula
2,5 milliárd forinttal gazdálko-
meghatározó jelentõségû elõter- mányzati alapfeladatok zökkenõ-
dunk, ami egyébként már önma-
jesztéseket és kiemelten a 2008. mentes biztosítása.
gában jelentõs bevétel. A szakem-
Idõpont: 2008. március 15.
évi költségvetést tárgyalta meg. Az elmúlt évi intézmény átszer-
A képviselõ-testület a 2008. évi vezésekkel és a legtöbb önkor- berek szerint 40-45 milliót hozott (szombat) 11.00
tervtárgyalást megelõzõen végle- mányzati feladatra a társulások eddig, de a testület döntése alap-
gesítette a 2007. évi költségvetés létrejöttébõl eredõen jóval bonyo- ján ezt mûködésre nem, csak Ünnepi beszédet mond:
elõirányzatait, megállapította,
hogy az évközi intézkedésekkel,
lultabbá vált a tervezési munka,
hiszen több önkormányzat kép-
fejlesztésre fordítjuk.
- Milyen eszközökkel szeretnék
Gazda László,
valamint az önkormányzati kie- viselõ-testületével is folyama- csökkenteni idén a hiányt? az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
gészítõ támogatásokból az elmúlt tosan egyeztetni kellett a felada- - Mindenképpen pályázunk az Tanács elnöke
évi költségvetési hiány legna- tok ellátásával és azok finan- Önhibáján Kívül Hátrányos
gyobb részét sikerült kigazdálkod- szírozásával kapcsolatosan egya- Helyzetben lévõ önkormányzatok Koszorúzás a Petõfi szobornál
ni, így az évet biztonságosan be ránt. Önkormányzatunk jelenleg (ÖNHIKI) támogatására, illetve a
tudta fejezni. A 2007. évi költ- a családsegítés, a gyermekjóléti mûködésképtelenné váló önkor- Kísérõ program:
ségvetés zárszámadásáról április- feladatok, a közoktatási-óvodai Tarr János
mányzatoknak szóló lehetõsége-
ban fog döntést hozni a testület. nevelési feladatok, valamint a
ket is igénybe szeretnénk venni. festõmûvész kiállításának megnyitója a
A 2008. évi költségvetés ter- szociális ellátások biztosítására
vezésénél ismételten alapvetõ Emellett nagy segítség volt a Múzeumban
(folyt. a 3.oldalon)
2 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. január-február

Az új csarnokkal a termelés, és 550 ember munkahelye is megmarad


Márciusban kezdik az építkezést a Josef-Seibel Cipõgyárban
- A tûz nagyon gyorsan terjedt a gyártott termékeket helyezzük el. 1230m2-es. Területileg egyhar-
rengeteg éghetõ anyag miatt. A Eddig a Bulgáriában és Romá- madával nõ a raktározás, mert 4m
készáru raktárban nagy mennyi- niában gyártott Seibel cipõket is helyett 6m lesz a belmagasság.
ségû papír, kartondoboz, 260 ezer Csengerben tároltuk, ami a teljes - Milyen forrásból építik fel a
pár kész cipõ, illetve 20 ezer pár készlet felét tette ki. Júliusig csarnokot?
félkész termék volt. A csengeri németországi és csehországi rak- -A 450 millió forintos beruházást
tûzoltók a bejelentést követõ 15- tárakban csomagolják és juttatják zömében önerõbõl valósítjuk
20 perc múlva már oltották a el a vevõkhöz a bulgár és román meg, mert egyrészt a pályázatok
tüzet, de egyre nagyobb erõket termékeket. Sajnos a termelést beadási határideje április, nekünk
kellett bevonni. A négyes fokoza- egyébként nem a tûz, hanem a meg az az érdekünk, hogy minél
tú riasztáshoz Mátészalkáról, nemzetközi gazdaságban kiala- hamarabb üzemeljen a raktár.
Nyírbátorból, Kisvárdáról és kult helyzet befolyásolja legin- Másrészt az építõ jellegû beru-
Szatmárnémetibõl érkezett segít- kább. Az amerikai dollár annyira házások a csarnoképítést nem
ség. Tíz tûzoltókocsi, 63 tûzoltó gyenge az euróval szemben, hogy preferálják.
küzdött a lángokkal. Amikor vilá- nem éri meg Európában elõállí- - A biztosítóval sikerült mege-
gossá vált, hogy a nagy felület tani az Amerikába szánt ter- gyezni?
"A tûzeset kapcsán azt tanultam meg tervezõként és kivitelezõként, miatt késõbb lehet csak eloltani a mékeket. Így a Seibelnél is bekö- - Egy kisebb összeget már
hogy a hatósági szabványokat azok szakszerû betartása mellett az tüzet, Pernyák Sándor tûzoltó- vetkezik, hogy az amerikai kifizetett a biztosító, de még foly-
ezredessel, a megyei Kataszt- értékesítés nagy részét ki kell nak a tárgyalások. Várhatóan
élethez kell igazítani. Ebbõl következett, hogy most mindenben a
rófavédelmi Igazgatóság igaz- vinni Ázsiába, ahol lényegesen mindkét fél számára elfogadható,
praktikusságot figyelembe véve terveztük meg az épületet.
gatójával egyetértettünk abban, olcsóbb a munkaerõ. illetve a gyár számára elviselhetõ
A bontási munkák - amivel több jelentkezõ közül a csengerieket
és úgy döntöttünk, hogy a - A fent említett gazdasági eredménnyel zárulnak az egyez-
bízta meg Juhász János - is tanulságosak voltak. Olyan épületet
továbbterjedést kell megakadá- tényezõk nagyon erõs érvek egy tetések.
bontottunk, amit a cégünk épített. Nagyon rossz érzés volt látni, lyozni. Óriási segítséget jelentett profitorientált cég jövõje szem- - Ezzel a létszámmal tervezi a
hogy a megolvadt acél- és vasszerkezeten kívül minden eltûnt. az ezredes úr szakmai tapasztala- pontjából. A cipõgyár német 2008-as évet?
Másrészt a hõtõl összetekeredett vas és acél tele volt feszültséggel. ta, tudása, amivel összefogta és a tulajdonosával, Carl August - A gazdasági körülmények vál-
Észnél kellett lenni, mert nem lehetett elõre tudni, hogy mivel jár lehetõ leghatékonyabban irányí- Seibellel úgy állapodtak meg, tozásával nekünk is változnunk
egy-egy munkamozzanat" - tudtuk meg Farkas Miklóstól, a Pallér2 totta a tûzoltók munkáját. A hogy ha augusztusig felépítik az kell. Következetesebben, átgon-
Kft vezetõjétõl. legvészesebb helyzet akkor ala- új raktárépületet, a gyártás doltan, szigorúbban kell a felada-
kult volna ki, ha a raktár Csengerben marad. Ön szerint tokat felosztani és a végrehajtást
közvetlen szomszédságában lévõ miért döntött így a német fél? nyomon követni pontosan azért,
termelõegységekre is átterjed a - A tûzeset után valóban attól tar- hogy a munkahelyek, vagy
tûz, mert abban az esetben a tottam, hogy Seibel Úr más utat legalábbis azok nagy része meg-
munka további feltétele is választ. Az újjáépítés mellett dön- maradjon. Az átszervezés sajnos
megszûnt volna. Ez 550 helyi, a tött, amit több dolog is befolyá- néhány álláshelyet érinteni fog,
bedolgozókkal együtt kb. 1000 solt. Így a közös múltunk, mert de bízom benne, hogy az év
ember munkahelyét veszé- velünk dolgozik a legrégebben, végére visszarendezõdik a cég
lyeztette volna - emlékezett vissza már 18 éve. Aztán úgy gondolom, mûködése. A külsõ termelõ-
az eseményekre Juhász János hogy fontos szempont volt az egységek megszûnnek, az össz-
ügyvezetõ igazgató. - A szerencse itteni emberek foglalkoztatási párszám is egy kicsit kevesebb
a szerencsétlenségben az, hogy a helyzete, és az a közös közép- lesz, de mindez a hatékonyabb
két csarnok találkozásánál volt kelet európai jövõkép, amiben termelésért történik. A lényeg az,
egy tûzfal, amit hét fecskendõvel Magyarországnak még mindig hogy egy borzalmas évzárás és
oltottak folyamatosan. Ezzel a központibb szerep jut, mint pl. az egy nehéz évkezdés után fel
munkával valamikor délutánra olcsóbb munkaerõt felmutató tudtunk állni, és én bízom benne,
sikerült megállítani a tüzet. Bár, Bulgáriának. És összességében az hogy a 2008-as év második fele
még három nap múlva is jelen- általunk gyártott termékek minõ- már kedvezõbben alakul.
tkeztek kisebb tûzgócok. A szak- ségével is elégedettek a német
emberek szerint az ilyen nagy- partnerek. Bár õszintén be kell - mjb -
ságú tûznél ez természetes utó- vallani, átszervezések történtek,
folyamat. mert ezzel voltak mostanában
- Aznap kaptak másoktól is segít-
séget?
kisebb problémák.
- A raktárépülettel kapcsolatban Köszönet a
- Mivel az év utolsó munkanapja
volt, a dolgozók reggel a szoká-
hol tartanak a munkák?
- Most fejezik be a bontást, ami tûzoltóknak
sos idõben érkeztek, és nagyon szintén nem volt egyszerû feladat.
sokan bennmaradtak. A tûz Több cég közül a legkedvezõbb
oltásában is segítettek, illetve a ajánlatot a csengeriek adták. Az Bár a cipõgyári esethez
csarnok azon részébõl, ahol meg- egybeépített egységek szakszerû tízszeres erõ kellett,
fogták a tüzet, délutánra kihord- bontása, az emeletes vasbeton
ták a gépeket, berendezéseket. épület szétszedése sok fejtörést és nélkülözhetetlennek
Ezeket megtisztították, az üzem- komoly odafigyelést igényelt. Az tartom a helyi tûzoltóság
képességüket ellenõrizték pon- új könnyûszerkezetes csarnok ter-
Karacs Gyula a csengeri köztestületi tûzoltóság parancsnoka elmond- mûködését.
ta, hogy december 20-án 1:37-kor kapták a riasztást. Tóth Csaba szol- tosan azért, hogy minél hamarabb veit a Pallér2 Kft. már elkészí-
gálatparancsnok vezénylésével 1:50-re a helyszínre értek. Aztán a beindulhasson a termelés. Sokan tette. Az építkezést márciusban A Viharkárnál, a Pesti-
többi tûzoltó, összesen 16 ember és még az egyesületi tagok is részt vet- felajánlották a segítségüket kezdjük. Most a kivitelezõ kivá- féle háznál tapasztaltam,
tek az oltásban. - "Nagyon gyorsan dönteni kellett az érkezõ tûzoltók Csengerbõl is. A teljesség igénye lasztása zajlik.
nélkül említem, és nagyon nagy - A tervek készítésénél mire fek- hogy az oltásoknál óriási
munkájának összehangolásáról és a víz utánpótlásának meg-
szervezésérõl. Az ötös skálán a negyedik fokozatot elérõ tûzesethez köszönettel tartozom Csernyi tettek hangsúlyt? jelentõsége van az
hajnal négyre kiérkezett a megyei tûzoltóparancsnok, Pernyák Endréné alpolgármester asszony- - A decemberi események meg-
nak, aki hajnaltól estig ott volt. tanítottak arra, hogy a törvényi
idõnek. 10-15 perc
Sándor ezredes is, aki összefogta és felosztotta a feladatokat. A leégett
raktárrészt kisebb csapatokban oltottuk. A csarnok tetõszerkezetét Aztán megemlíteném még Farkas elõírások betartása nem biztos, életet, értékeket menthet.
egyébként meg kellett bontani, hogy egyáltalán hozzáférjünk. Ami a Miklós és Erdõs Tamás nevét, és hogy mindenre elég. Mert pl. A cég valamennyi
munkát nehezítette, hogy a víz ráfagyott a tetõre, és csúszóssá vált a köszönetemet szeretném kifejezni hiába volt az épületben tûzcsap,
felület. Másrészt a csarnok, az emeleti rész is (ez omlásveszélyes volt) mindazoknak, akik valamilyen akkora füst volt, hogy egyszerûen dolgozója nevében
tele volt kartondobozokkal, aminek a belseje a locsolás ellenére órák módon segítettek. nem lehetett bejutni. Ezért a tûz- köszönöm a tûzoltóknak,
múlva is égett. A fõ erõk a szintes csarnok és az aljarész közti -A tûz okozta veszteség kihatott a csapokat, berendezéseket a bejá-
elválasztó falat oltották, hogy tovább ne terjedjen a tûz. A vizet a termelésre? rathoz közel helyezzük majd el, hogy szakszerû segít-
reggeli óráktól már a Halom-gödörbõl, késõbb pedig a szomszédos - A termelést a csarnokok hogy minden kéznél, és könnyen ségüknek köszönhetõen
településekrõl pótoltuk. 16:30-ra minõsült vissza a tûz 1-es fokozatra. kiürítése, az elektromos hálózat megközelíthetõ legyen. A tûzol-
a gyár és az itt dolgozó
Onnantól már csak mi ellenõriztük egy mátészalkai jármûvel együtt a és a berendezések ellenõrzését, tóság elõírását is figyelembe vet-
füstölgõ épületet, kötegeket. Másnap estére sikerült mindent bizton- tisztítását, falak festését követõen tük, miszerint egy raktár területe 550 ember munkája
ságban hagynunk. Az elmúlt három év alatt sok tapasztalatot gyûjtöt- január 7-én kezdtük meg. nem haladhatja meg az 1250m2-t. megmaradt!
tünk, de ez ekkora tûzzel még nem találkoztunk. Átestünk a tûzke- Kialakítottunk egy ideiglenes rak- Így három csarnok lesz tulaj-
Juhász János
resztségen. tárat, ahol most csak a helyben donképp: két 1250m2-es és egy
2008. január-február CSENGERI HÍRMONDÓ 3

Évkezdés a költségvetés tükrében


Elindult az új gazdasági év
Beszélgetés Apáti György polgármesterrel
folyt. az 1.oldalról Meghatározta a testület a 2008. folyt. az 1.oldalról ügyelne, illetve a mentõállomás tációjára. De terveink között
kötött társulási megállapodást a évi ülés- és munkatervét, mely Csengerben van az ügyeleti fejlesztése is bekerült az elképze- szerepel még az iskola felújítása,
környezõ településekkel, úgy, szerint ebben az évben is vala- épület, ami ki van használva. lésbe. A kiírást várjuk, s meglát- nyílászáróinak cseréje, és egy
hogy a szakmai irányítást és a mennyi intézmény és társható- Sajnos, a környezõ települések juk, hogy melyik településekkel tanuszoda építése. Az iskolára
gazdálkodás vitelét a városi ság, valamint a civil szervezetek nehezen tudják kiegyenlíteni az társulunk. vonatkozó elképzelések már kész
intézményrendszer és az önkor- tájékoztatást adnak az elõzõ
ügyeleti fenntartás, mûködtetés - Nagy gond a térségben a foglal- pályázati anyagként beadásra
mányzat biztosítja. idõszakban végzett munkájukról,
rájuk esõ részét. koztatás. 2008-ban részt vesznek kerültek. A Norvég program
Az elõzõ évhez képest az önkor- és gazdálkodásukról.
mányzat állami támogatásai A képviselõ-testület elhatározta - A fejlesztési koncepcióban a közmunka programokban? részeként egy termálkút fúrásával
gyakorlatilag nem változtak, így egy kistérségi szintû turisztikai szerepel a járóbeteg-szakren- -Az önkormányzati intézmények- több épület között az iskola fûtése
az inflációt és az áremelkedése- fejlesztési stratégia és program delés kibõvítése. Társulásban ben alkalmazott rétegen kívül lenne korszerûsítve. De más,
ket is figyelembe véve reálérté- elkészítését, amelynek célja a vagy önállóan pályáznak? közcélú és közhasznú munkára hazai pályázatokban is szerepel
ken egyre kevesebb bevétellel pályázatokon történõ részvételi - A kistérségi járóbeteg-szakel- tudunk pályázni, és így kere- az épületkomplexum felújítása. A
lehet számolni. lehetõség biztosítása és ezen keresz- látás körül elég nagy vita alakult sethez juttatni a lakosságot. testület fontosnak tartja még az
A helyi adók vonatkozásában az tül az idegenforgalmi vonzerõ ki az önkormányzatok között. Az Tavaly 63 roma család vett részt a Ipari Park fejlesztését-közmû-
országhoz hasonlóan is kevesebb növelése a városban és térségében. biztos, hogy az országos közmunkaprogramban, és idén vesítését, illetve ott egy inkubá-
bevétellel lehet számolni, de még Meghatározta a képviselõ-testü- egészségügyi fejlesztési koncep- már három hónapra biztosítva van torház kialakítását.
így is jelentõs önkormányzati let a 2008. évre érvényes élelme- cióban szerepel a járóbeteg- a továbbfoglalkoztatásuk. A - Az Ipari Park jelentõsége
bevételt biztosítanak különösen a zési nyersanyag és költségnor- ellátás fejlesztése. Csenger és a kisebbségi önkormányzat képvi- óriásit nõne, ha az M49-es út
legnagyobb foglalkoztatók befize- mát, amely alapján mintegy 6%- környék is mindenképp jól járna selõi a brigádokat személyesen Csenger irányába lépné át az
tései a városban. Az intézmények kal növekszik az erre fordítható
egy 15 szakembert foglalkoztató vezetik, ezzel segítik a munka- országhatárt. Lehet már tudni,
finanszírozása az alapfeladatok kiadás, illetõleg az intézményi
szakrendeléssel, "minikórházzal", szervezést. hogy miben állapodott meg a
ellátását és a társult önkor- térítési díjon keresztül ugyan-
mányzatok tagintézményei fenn- ezzel a mértékkel emelkednek a hisz helyben megtörténne minden - A költségvetés tárgyalásakor a román és a magyar kormány?
tartását biztosítják, amelyhez térítési díjak is. szakorvosi vizsgálat. Ha az eset testület meghatározza a fejlesztési - Az elõzetes tárgyalások
jelentõs mértékû kistérségi támo- Módosította a képviselõ-testület úgy kívánja, akkor pedig a célokat. 2008-ban melyek a leg- megtörténtek. Az esetlegesen
gatás is párosul. Természetesen a a szociális ellátásokról szóló ren- mátészalkai vagy fehérgyarmati fontosabb tervek? érintett önkormányzatokkal, így
megnövekedett feladat mérhetet- deletét a 2008. január 1-tõl kórházban kapna ellátást az arra - Továbbra is a szenny- velünk is információt cseréltek,
len többletmunkát ró mind a pol- érvényes jogszabályi változások rászoruló beteg. Az épület áta- vízberuházás a kiemelt projekt. ami alapján azt mondhatom, hogy
gármesteri hivatal, mind pedig az tükrében, illetõleg meghatározta lakításával kapcsolatos tanul- De pályázunk a belvízrendszer és jó esély van arra, hogy a vasút és
intézmények szakmai irányítást az intézményekben fizetendõ mánytervek elkészültek, a kon- a külterületi csapadékvízrendszer a gyorsforgalmi út egy helyen
és a gazdálkodást biztosító mun- térítési díj mértékét is. cepció kidolgozás alatt van. Az új rekonstrukciójára, az említett fogja metszeni a határt. Ha ez
katársaira, de többlettámogatás Támogatja az önkormányzat a központba tervezünk egy gyógy- járóbeteg-szakellátás bõvítésére, megvalósul, a város hatalmas
csak többlet feladat vállalás biz- Szatmár-Bereg Természeti Érté- szertárat, ami hétvégén is valamint a városközpont rehabili- gazdasági lendületet kap.
tosításával lehetséges. Az önkor- keiért Szociális Szövetkezet
mányzati alapfeladatok ellátása megalakítását, amely a tervek szerint 2008 évre javasolt és tervezett
ebben az évben is biztosított, a a megye településein olyan Folyamatban és elõkészítés alatt lévõ
mûködési forráshiány ebben az környezetvédelmi programokat önkormányzati fejlesztések: önkormányzati fejlesztések:
évben 83 millió forint körül alakul, kíván megvalósítani, amely 1. Geotermikus erõmû létesítése
1. Városi szennyvízelvezetõ rendszer és tisztítómû
amelyhez kiegészítõ állami lehetõvé teszi az illegális hul- 2. Városközpont rehabilitáció
támogatást fog igényelni az ladéklerakók felszámolását, vala- kiépítése
3. Iskolabuszok beszerzése
önkormányzat. mint a természeti értékek megõrzését. 2. Csenger kistérségi járóbeteg-szakellátás
4. Külterületi csapadékvíz elvezetõ csatornák karbantartása
A képviselõ-testület döntött a A képviselõ-testület a 2008. évi fejlesztése, egészségügyi központ bõvítése
5. Csenger-Ura-Csengerújfalu összekötõ út tervezése
fejlesztési célokról is, kiemelt költségvetés tükrében több mint 3. Geotermikus közmûrendszer kiépítése, az
és kiépítése
programként kezeli a járóbeteg 50 végrehajtási intézkedést hatá- önkormányzati intézmények fûtéskorsze-
6. Csenger déli elkerülõ út tervezése és kiépítése
szakellátás, a szennyvíz beruhá- rozott meg a feladatok végrehaj- rûsítése, általános iskola épületének felújí-
7. Határon átnyúló vasúti vonal tervezése, kivitelezése
zás, a belvízelvezetés, valamint a tására az intézmények vezetõi tása, akadály mentesítése
8. Idõsek Otthona rekonstrukció
városrehabilitációs célkitûzések számára, ezen keresztül kívánja 4. Csenger kistérségi tanuszoda létesítése
végrehajtását, ezzel kapcsolatban biztosítani a feladatok maradék- 9. Ipari Park belsõ úthálózat és közmûrendszer kiépítése
5. Belterületi vízrendezés
késõbb már ugyanezen az ülésen talan végrehajtását. 10. Ipari Park fejlesztése, Agrár - Innovációs és
6. Mikrotérségi állati hulla gyûjtõhely kiala-
konkrét döntéseket is hozott a Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy logisztikai központ létesítése
kítása
pályázatok benyújtásáról. a 2008. évi költségvetésre vonat- 11. A 0138 hrsz-ú mg út kiépítése (Törpés)
7. Településfejlesztési akcióterv és projekt audit készí-
Az ülés további részében az kozó rendelet és annak mellék- 12. Szatmári utca, Hunyadi utca rekonstrukciója,
tése
önkormányzat jóváhagyta az letei, valamint a városi önkor- kapacitásnövelése
8. Kiállító és konferenciaterem létesítése
ÁMK közoktatási, esélyegyen- mányzat legfontosabb informá- 13. Molnár J. -Alkotmány és Móricz Zs. - Új Élet u. össze-
lõségi helyzetelemzését, valamint ciói rövidesen olvashatóak kötõ utak építése, stb.
az intézmény közmûvelõdési prog- lesznek a város www.csenger.hu
ramját. honlapján.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Emlékezzünk…
épület és intézmény visszaidézi bennünk Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatunk ezúton
tevékenységét és szavait. Áldozatos, köszöni meg mindazoknak a segítségnyújtását, akik
alkotó munkáját az önkormányzat 1997-
ben "CSENGERÉRT" kitüntetéssel ismer-
az 1-2 Ft-os pénzérmékkel járultak hozzá két csengeri
te el, a megyei közigazgatási-államház- beteg gyerek gyógyulásához.
tartási szervek mindig nagyra becsülték
pontos, precíz munkáját. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akciónkat tovább
Édesanyján és szeretett rokonain kívül
talán a hivatal, az intézmények dolgozói
folytatjuk, ezeket a pénzérméket továbbra is gyûjtjük
voltak a nagyobb családja, mindig értük az intézménynél elhelyezett gyûjtõdobozban.
és a város boldogulásáért és fejlõdéséért Karasiné Karasi Ildikó
"Ma is édesanyámmal élek, a csalá- dolgozott, küzdött, eközben sokszor emle- szakmai vezetõ
dalapítás háttérbe került. Valahol a munka gette a költõ szavait: "…még nem elég…."
tette ki életem nagy részét. A szakmai sike- Sajnos a tartalmas, de fájdalmasan rövid
reken túl csak az idõ múlásával érzem élete, a sors nem adta meg számára és nem
annak hiányát." - vallotta magáról szeret-
ve tisztelt kollegánk, ahogy saját szavait
adta meg számunkra, hogy tovább munkál-
kodhasson a tervek megvalósításán, ame-
Ruhagyûjtési akció!
idézzük. Németh Mária 1981-tõl dolgo- lyet célul tûzött magának. Mégis úgy gon-
zott a város közigazgatásában, mindvégig dolom, hogy a város intézményei, épü- A tavaszi nagytakarítás alkalmával összegyûjtött, már
pénzügyi-gazdasági vezetõ szerepet vál- letei, utcái, terei, templomai mindennap nem használt
lalva, eleinte Porcsalmáról utazva napon- felidézik emlékét, hiszen azok egy-egy ruháit, játékait, cipõit ne dobja ki!
ta, véglegesen 1994-ben telepedett le alkotókövében az emlékezet végtelen
Csengerben. Szakmai elveihez, önbecsü- határáig felismerhetjük Németh Marikát.
léséhez következetesen hû maradt, Marika most útra kelt, hogy megtalálja azt Segíthet vele rászorult, nehéz anyagi, szociális
ugyanezt követelte meg munkatársaitól, a titokzatos világot, ahonnan már nem
beosztottaitól egyaránt. E következetes- jöhet vissza közénk, és ahová valamennyi- körülmények között élõ embereken.
ség, a mérhetetlen akarat és magánélete en elindulunk egyszer. Mi, akik itt marad-
nagy részének feláldozása jelentõs ered- tunk tudjuk, hogy még dolgunk van,
ményeket hozott mind személyes, mind nekünk van még lehetõségünk, hogy Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatunk szívesen
szakmai sikereiben, mind pedig a város éljünk és tegyünk egymás javára, ahogyan fogadja
fejlõdésében. A 80-as évek végén és a 90- Marika is élt, ahogyan õ is tette. Emlékét
es évek elején újjáépült városközpont és megõrizzük.
felajánlásait, és eljuttatja a rászorulók részére.
városkép valamennyi intézményeiben Dr. Simai Zoltán Mûvelõdési központ Márc. 19. 10.00 óra
láthatjuk keze munkáját, valamennyi új Csenger Város Jegyzõje A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 600 Ft
munkatársai
4 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. január-február

Farsangi összefoglaló Szakmai-módszer- Évzárás az ÁMK-ban


tani konzultáció
Az Új Magyarország Felzár-
kóztatási Program keretén
belül a leghátrányosabb
helyzetû kistérségek komp-
lex fejlesztését célzó szak-
mai-módszertani konzultá-
cióra került sor február 12-én
városunkban. A rendezvény
célkitûzése az Új Magyaror-
szág Felzárkóztatási Prog-
ramra történõ ráhangolás,
valamint felkészítés, az alap-
vetõ ismeretek közvetítése,
Az Adventi hangversenyen az általános iskola és a gimnázium tanulói
átadása, mozgósítás kistérsé- együtt énekeltek
gi szinten. A program fõbb
fejlesztési területei: a kom-
A Honvéd utcai óvodások farsangi bemutatója plex humánerõforrás és köz-
szolgáltatás, térségi gazdasá-
gi, környezeti és infrastruk-
túrafejlesztés.

A tanítás utolsó napján, az ún. Szeretetnapon karácsonyi ajándékokat


is készíthettek a gyerekek
A bál királyi párja: Balázs Beradett A 3. b osztály egy Michael
(3.c) és Adorján Márk (4.a) voltak Jackson számot adott elõ

Olvasói levél
Helyt-álltak
Döbbenet: "Ég a cipõgyár!"
Rágondolni is borzasztó. Hát még
látni a csapást, amit a tûz okozott.
Jöttek a tûzoltók nem egy, sok
helyrõl, sõt még Szatmárnémetibõl
is - adta hírül a média. És az érzõ
szívû ember meghatódik. Bizony,
csodálatos érzés az összefogás,
még akkor is, ha azt a kénysze-
rûség szüli. De ne menjünk el egy
A januári Jótékonysági bálon a pedagógusok és az ÁMK dolgozói
másik fontos tényezõ mellett sem.
December 20-án reggel arra kérték
Zorbát adtak elõ
a lakosságot, hogy a vizet
Az 1T gyümölscös tánca
lehetõség szerint ne használják. Hagyományõrzõ tánccsoport
Kiderült, a városi vízmû nem tud
elég vizet biztosítani a tûzoltáshoz A kisebbségi közösségi házban föld, Szatmár hagyományait,
és a lakossági fogyasztáshoz. 2006 õszétõl mûködik hagy- meglévõ értékeit is tudatosítja a
Pedig tûzoltó van, tûzoltókocsi és ományõrzõ néptánccsoport. A gyermekekben. És ami a leg-
tûzcsap is van elegendõ, csak a 20-25 fõs csoportot Talpas nagyobb hozadéka a táncórák-
hálózatból éppen csordogáló
István, a Free Dance Alapfokú nak: ezeken a heti alkalmakon
vízzel van baj. Több csengeri
véleménye ez, és az is, hogy a
Mûvészeti Iskola táncpedagó- együtt tanul, örül a csemetékkel a
Szamosról idõben sokkal gyorsabb gusa oktatja. család: a nagymama, a szülõk, a
és hatékonyabb lenne a vízfelvétel. Az órák nem csupán a roma tán- gyerekek.
A régi hídnál betonos a lejáró, a cok, dalok átörökítését szol- 2008. január 17-én saját
volt diszkóépület elõtti kihasz- gálják, hanem a különbözõ tánc- szervezésben, a közösségi
nálatlan terep kiváló vízfelvevõ formákon keresztül - és a tánccal házban a családok, az önkor-
hely lehetne. És a fránya anya- együttjáró magatartás- és szokás- mányzat, a tánciskola, saját
giak? Tessék csak belegondolni. A
formák, a viselkedéskultúra szemükkel is gyönyörködhettek a
hálózatból elhasznált víz árát a
Polgármesteri Hivatal fizeti. A
kialakításával! - a szûkebb szülõ- gyerekek produkciójában
A 3.A és 2.B az István a király rockoperából adott elõ részleteket folyó meg szinte ingyenes beruházás.
Több tûzoltókocsi esetén is csak
rövid ideig kellene várakozni, hisz
Múzeumi hírek a tûzeseteknél minden perc számít.
Az a kérésünk, hogy az illetékesek
Még januárban is folytatódtak a nyí- kiállítása nyílik. A mûvész Csengeri ezt vegyék fontolóra!
regyházi régészekkel együtt történõ származású, itt született, s itt járta az Végül a történtek miatt õszinte
terepbejárások. Ez alkalommal a általános iskolát. Késõbb dekoratõr- sajnálatunkat és együttérzésünket
határ délkeleti oldalán, majdnem ként dolgozott. Régóta részt vesz a szeretnénk kifejezni a cipõgyár
Csengerbagostól egész fel csaknem megye képzõmûvészeti életében, valamennyi dolgozójának. Bízunk
Újfalu-ig jártuk be a szántásokat, számtalan kiállítása bizonyítja tehet-
benne, hogy az újév vigaszt hoz!
földeket. Sikerült több telepnyomot ségét.(Egyébként egyszer itt a múze-
És köszönjük a lánglovagok
beazonosítani, különbözõ korok umban már volt bemutatkozása.)
önzetlen segítségét és derekas
emlékeiként. A Vajai Mûvésztelep rendszeres alkotója. helytállását.
A kiállított festmények megvásárol-
Március 15-én a múzeum galériater- hatóak. Tóth Ferenc és még sokan mások
mében Tarr János festõmûvész
2008. január-február CSENGERI HÍRMONDÓ 5

Összefogás a hátrányos helyzetû gyermekekért Gaál Dóra országos elsõ lett


Kazamér Tibor igazgatót kérdeztük biológiából
"Akik napfényt hoznak mások pedagógus ingyenes, helyben Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyám- Az általános iskola többször eljutott már szaktantárgyakból országos
életébe, annak melegébõl maguk is történõ továbbképzésére. A gyakor- hivatal, az SZMK, a Diákön-kor- versenyekre. De elõször fordult elõ az iskola történetében, hogy ter-
részesülnek" - a HEFOP (- 2.1.5- lati megoldásokra nagy hangsúlyt mányzat, az Ifjúsági Egyesület, a mészettudományokból országos elsõ helyet hozzon haza egy diákja.
06/1.-2006-12-0107/1.0) fektetõ tanfolyamon a hatékony tanu- Csenger Gyermekeiért Alapítvány Gaál Dóra 8. osztályos tanuló 2008. február 16-án országos bajnok lett
"Mosolyvirág szirmai" projektet, lási technikákat, drámapedagógiai, és a Nevelési Tanácsadó. a dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológia és Környezetvédelmi
ami az EU-Társfinanszírozással jogi ismereteket, a különbözõ alter- - Említette a szülõi munkaszer- Versenyen.
valósul meg, talán ezzel a gondolat- natív pedagógiai módszereket és az vezetet. A gyermek elsõ életéveinek
tal tudom a leginkább jellemezni. A együttmûködés lehetséges formáit nevelését a család látja el. A
program a halmozottan hátrányos sajátították el a kollégák. kerekasztal szülõi résztvevõit mennyi-
helyzetû gyermekek esélyegyen- - A pedagógusok, együttmûködõ re tudták bevonni az új nevelési
lõségének a megteremtésérõl szól - partnerek hogy ültették át a min- gyakorlat megvalósításába?
tájékoztatott Kazamér Tibor, a dennapokba a megszerzett tudást? - Úgynevezett Szülõk Iskolájában
Petõfi S. ÁMK igazgatója. - A gyerekek életkorától függõen szemléletváltást elõsegítõ kurzust
indítottunk, ahol havi rendsze-
rességgel egy-egy témában a szülõk-
kel problémafeltáró- és megoldó
beszélgetéseket tartottunk.
- Az érintett gyerekekkel milyen
helyszíneken foglalkoznak a szak-
emberek?
- A projekt részeként minden part-
nernél egy speciális közösségi szobát
kellett kialakítanunk. Itt modern
technikai eszközök segítik a munkát.
- Az országos versenyre az elõdön- - Fél éven keresztül heti tíz órát
- Milyen eredményt várnak a
tõ 350 résztvevõjébõl a harminc gyakoroltunk. Dórát már hetedikes
Mosolyvirágtól?
legjobb jutott be - tudtuk meg kora óta tanítom, így tulajdonképp
-Mint az új módszerekre nyitott, és a
Papp Szilárd felkészítõ tanártól. A két év munkája van benne. Azt is
gyermekközpontú nevelést elsõdle-
120 pontos teszt megírását tudni kell, hogy a verseny
ges küldetéseként megfogalmazó
követõen Dóra továbbjutott. környezetvédelmi témájú is, ezért
"2006-ban a helyi általános iskola, mentorcsoportokat alakítottunk ki. oktatási intézmény vezetõjeként
- Milyen feladatokat kellett megol- az általános iskolai tankönyvcsalá-
az Ady Endre Gimnázium, a helyi Óvodások és alsó tagozatosok csak pozitív tapasztalatokról szá-
dani az országos versenyen? dok ismerete mellett (ez nyolc
óvoda és a Cigány Kisebbségi esetén egy óvónõ, egy tanító és egy molhatok be. Úgy gondolom, hogy - A két napos megmérettetésen könyv) a nemzeti parkokat is át
Önkormányzat partneri együttmû- cigány kisebbségi önkormányzati ha Juhász Gyula szavaival: "Fény újabb tesztet kellett írni. Dóra itt a kellett venni. Egyik legnehezebb
ködésben pályázta meg és nyerte el a képviselõ alkotta a csoportot, míg a vagy Te is, lobogj hát, / Melegíts és második legjobb dolgozat gazdája rész egyébként a növény- és állat-
fent említett pályázatot. Pedagógusi felsõsöknél egy általános iskolai, égess,/ Hinned kell, hogy a világ/ lett. Másnap 150 állatfaj és növény faj felismerés. Dóra végtelen szor-
tapasztalataink alapján tudjuk, hogy egy gimnáziumi tanár és szintén egy Teveled is ékes" el tudjuk hitetni a felismerése után 44 tételbõl galmával és jó logikai készségével
nem elég csak az iskolai nevelés kisebbségi képviselõ. A három fõs gyerekekkel, hogy minden élet felkészülve szóban is vizsgáznia könnyedén vette ezt az akadályt is,
során divatos szóval élve "integrál- teamek személyre szabott fejlesztési "fényt" hozhat, és fontos a saját kellett, ahol maximális pontszámot és elérte, amit akart.
tan" kezelni a gyerekeket. Az alap- tervvel, tehetséggondozással segítik közössége számára, akkor elértük a kapott. Ezzel elnyerte az elsõ - Itt megállnak, vagy újabb
gond ezzel nem oldódik meg, hisz a gyerekek elõmenetelét. célunkat. A Mosolyvirág egyébként helyért járó Dodó Madár Díjat, és versenyekre készülnek?
nem egyforma esélyekkel indulunk - Csatlakoztak más szervezetek is a nem áll meg Csengerben. felvételi nélkül bejutott a debreceni - Dóra szeretné magát kipróbálni a
az életbe. Összefogtunk tehát, hogy projekthez? Ernyõszervezetként mûködve peda- Tóth Árpád Gimnázium biológia Hermann Ottó biológia versenyen
egyenlõ feltételeket biztosítsunk már - Megalakítottuk a "Mosolyvirág gógusaink a kistérségi kollégáknak tagozatára. is, ahol a döntõbe megyénként csak
attól a pillanattól, amikor a gyermek kerekasztal"-t, amiben minden gyer- bemutató órákon és hospitálási alka- - Ez a kiváló teljesítmény vél- egy tanuló jut be. Felkészítõként én
belép az elsõ közösségbe. mekkel foglalkozó intézmény, civil lmakon adják át új ismereteiket. hetõen egy hosszú folyamat ered- bízom Dóra kitartásában és a siker-
- Hogy valósították meg a programot? csapat tagságot vállalhatott. Segítõ - mjb - ménye. Mennyi idõt vett igénybe a ben.
-A pályázat lehetõséget nyújtott 89 partnerünk lett a Családsegítõ- és felkészülés? - mjb -

Féléves mérleg a gimnáziumban


2008. február 6-án félévzáró értekez- mindössze öten nem kívánnak volt, melynek fõ állomása Kolozsvár aktívan vesz részt a helyi rendez- Szólt a tárgyi feltételekrõl,a tovább-
let volt tartava a csengeri Ady Endre továbbtanulni. Az eredmények, si- történelmi múltjának megismerése. vényeken (Csengeri Almanapok, képzésekrõl, a házi és iskolán kívüli
Gimnázium Szakképzõ Iskola és kerek ismertetése a nyelvvizsgák Jól szerepeltek ifjú újságíróink a véradás stb.) versenyekrõl, az elõérettségi lehe-
Kollégiumban. ismertetésével folytatódott. Ebben a Kelet-Magyarország "Séta"prog- Tanáraink továbbképzéseken vet- tõségeirõl, a sikeres német projekt-
Szamosszegi Gyula igazgató tanévben Nagy Renáta 11. A tett ramjában. Híreket, érdekességeket tek részt, bemutató órákkal "vizs- rõl. Kritikusan szólt a problémákról
beszámolójában ismertette a félév angol középfokú C, ill. Boros írtak intézményünkrõl. A program gáztak" a tanultakból. Színvonalas és kereste a lehetõségeket a sikere-
munkáját. A tanulói létszám 343, a Renáta 11. A német középfokú A helyi irányítója Magos Margit, mûsort mutattunk be nemzeti sebb munka megszervezéséhez.
tanulócsoportok száma 15 volt. nyelvvizsgát. Szaktanárok: Halász aktív cikkíróink: Boros Renáta, ünnepünkön október 23-án a város Csernyiné Matolcsi Julianna
Ismertette az induló osztályok lét- Hajnalka és Jakab Henrietta. Szabó János, Szabó Beáta, Osváth lakóinak. A mûsort fáklyás kollégiumvezetõ beszámolójában
számát, valamint utalt a beiskolázás Az iskolai helyesírási verseny is Edina…Két rajzpályázaton szere- felvonulás követte. Sikeresen bonyo- külön felhívta a tantestület figyelmét
problémáira is. A tanulmányi munka lezajlott Magos Margit tanárnõ pelt és különdíjas lett Horváth lítottuk le a szokásos szalagavatót .A a szociálisan hátrányos helyzetû ta-
értékelésekor négy év adatának sta- irányításával. A helyi gyõztesek Csilla (12.G) . Felkészítõ tanár: hivatalos búcsúztatók után a nulók segítésére, a kiváltó okokra
tisztikáját hasonlította össze, melyek képviselték iskolánkat a megyei Horváth Attila Ferenc. végzõsök egy közös keringõvel arat- való odafigyelést. A mentális
alapján az intézmény hasonló ered- versenyen. Szabó János 11.B a Sporteredményekkel is büszkélked- tak nagy sikert . A rendezésrõl és a nevelés jelenti a legfontosabb
ményeket nyújt félévkor, idei ered- megyei versenyen egy ponttal hetünk."Csete Szemesi Attila" szervezésrõl elismerõ, dicsérõ feladatot a kollégiumi nevelõk
ményünk 3,21. lemaradva 2.lett a szakképzõ iskolá- regionális emlékversenyen egyéni- szavakat hallottunk a megjelentek munkájában, hogy nyugodt körül-
Az osztályok rangsorát a 11.B sok között, Mihók Nikoletta 11. A ben Gaál Gergõ (9.A) elsõ lett részérõl. ményeket biztosítsanak a tanu-
osztály vezeti 3,76 átlaggal (osztá- osztályos tanulónk a gimnáziumi Mihók Mónika (11.A) második lett. Novemberben nyílt napot tartottunk láshoz. A kollégisták is minden
lyfõnök: Reiter Zsuzsa),õket követi osztályok versenyében 13. lett. A megyei diákolimpián a leánycsa- az intézményben Egy kijelölt napon lehetõséget megkapnak a kor-
a 9. A 3,67-tel(Juhász Gabriella), a Mindkét tanuló szaktanára Dr. pat 2. helyezést kapott (Nagy szervezetten fogadtuk az érdeklõdõ repetálásra, a szabadidõ hasznos
3. helyen a 12.A 3,62 eredménnyel Baloghné Tóth Natália. Renáta, Földvári Tímea, Simon diákokat, szülõket és kísérõ pedagó- eltöltésére. Sok rendezvény színesíti
(Horváth Attila Ferenc).A leg- A Zilahon megrendezett Ady Kitti), egyéniben Mihók Mónika elsõ gusokat. Az idén sok pozitív ötlettel a hétköznapokat.
gyengébb eredményt a szakiskolai Napokon Szabó János 1.,Marozsán lett, így az országos döntõbe jutott, tettük színesebbé ezt a rendezvényt. Tantestületünk azon dolgozik,
felzárkóztató osztály érte el 2,56 Zoltán (11.A) 3. helyezést ért el. Földvári Tímea 3. lett. Felkészítõ Decemberben érdekes vetélkedõ szí- hogy jobb eredményekkel zárhassa a
átlaggal. Megyei középiskolások szavalóver- tanár: Varjasi Sándor. Az asztali- nesítette az iskolai életet: földrajz, tanév végét. Sikeres érettségi vizs-
Az igazgató értékelte a végzõs, senyén Nyíregyházán Szabó János teniszezõk megyei kollégiumi biológia, mûvészetek témakörben gákra gondolunk, valamint pozitív
illetve az elsõ évfolyamos osztályok elsõ lett,a Balassagyarmaton meg- bajnokságán a VI. korcsoportban versenyeztek a csapatok. eredményekre az alsósok részérõl.
eredményeit. Foglalkozott az igazolt tartott hagyományos vers- és próza- Nyíri Zoltán nyert (13. évf.), felnõtt A téli szünet elõtt az iskolai Munkánk azonban csak tanulóink
és igazolatlan órák számával, a di- mondó versenyen Hegedûs Réka korcsoportban 4.lett Kiss László énekkar és a 9. A osztály hangulatos szorgalmával, igyekezetével lehet
cséretekkel és a büntetésekkel (11.A ) a" Szép magyar szó " (13.évf.).Megrendezésre került a mûsorral köszöntötte a szeretet sikeres.
egyaránt. Az intézményünkben kategória nyertese lett . Felkészítõ: foci házibajnokság valamint a ünnepét illetve búcsúztatta az óévet. Kívánok minden diáknak kedvet
tavaly végzett tanulók továbbtanu- Juhász Gabriella. diákolimpia selejtezõje Baktalóránt- A mûsor szervezõi: Vinczéné Szilágyi és kitartást a tanuláshoz .A kitartó
lásának adatait is ismertette:a 67 Eredményesen szerepeltek ta- házán, itt 3.hely, valamint Kará- Melinda és Juhász Gabriella. munka pedig meghozza gyümölcsét,
végzõs közül 19 tanul egyetemen nulóink a Dsida Jenõ emléknapon. csonykupa Mátészalkán, itt 4. hely A félévzáró értekezletek hagyo- azt az eredményt, ami a felsõbb
illetve fõiskolán, 2 fõ tiszthelyettes Felelõs tanár: Fogarasiné Szilágyi lett a mienk. Felkészítõ tanár: Bíró mánya, egy munkaközösség rész- osztályba lépéshez, illetve az
képzõn 34-en pedig középfokú szak- Hajnalka volt. Tanulóink pályáza- Ferenc. letes beszámolója a sikerekrõl, gon- érettségihez és a továbbtanuláshoz
képzésben vannak beiskolázva. Az tokat készítettek, verseket mondtak, Szamosszegi Gyula a munkatervi dokról. Az idén Magyar Jánosné, szükséges. Jó munkát mindnyájunk-
idén érettségizõk továbbtanulási illetve tablót a költõrõl. Eredményes feladatok elvégzésével is foglalko- az idegennyelvi munkaközösség nak!
szándékait felmérve a 67 végzõsbõl szereplésük jutalma egy kirándulás zott. Kiderült, hogy intézményünk vezetõje tartott értékelõ beszámolót. JUHÁSZ GABRIELLA
6 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. január-február

II. KISTÉRSÉGI HAGYOMÁNYÕRZÕ Csak 1%!


DISZNÓVÁGÁS Támogassa a helyi alapítványokat!
Ha már másodikról szól a cím, Bizonyára ismert, hogy 2008-ban A kedvezményezett adószáma:
akkor elmondhatjuk, hogy ez az is lehetõsége van minden állam- 18796568-1-15
esemény már-már hagyományt is polgárnak arra, hogy a személyi A kedvezményezett neve: "Óvoda
jelent, amit érdemes lenne tovább- jövedelemadója 1%át valamely a Gyermekekért Alapítvány"
vinni. Igaz ugyan, hogy az társadalmi szervnek, alapítvány-
idõjárás nem fogadott kegyeibe - nak, egyesületnek ajánlja fel. Katona Gyuláné óvodavezetõ, az
milyen elégedetlen az ember, ha A "Csenger Gyermekeiért óvoda dolgozói és az óvodás
hideg van, enyhét kíván, ha Alapít-vány" és a "Közösség az gyerekek
enyhe van, akkor pedig hideget. Iskoláért, Iskola a Közösségért"
Jelen esetben ez történt, ugyanis Alapítvány 1992-ben jött létre Az Ady Endre Gimnázium,
az enyhe idõ nem igazán disz- azzal a céllal, hogy a városban élõ Szakképzõ Iskola és Kollégi-
nóölésre, feldolgozásra való, gyermekeket segítse. Támogatja a umban mûködõ "Ifjú szívekben
bizony egy kis fagy elfért volna. veszélyes környezetben élõ élek Alapítvány" kiemelten köz-
Így bizony igen nagy locs-poccs, gyerekeket, segíti a tehetséges hasznú alapítvány. Az intézmény
dagonya volt a Múzeumud- gyermekek képzését, nyelvi diákjainak, dolgozóinak támo-
varon. Mert bizony ott lett ez a környezetben történõ gyakorlatát. gatása célja a tanulmányi, kul-
nagy esemény megrendezve Segíti a kirándulások, kulturális,- turális, a sport és egyéb terüle-
másodjára is. és sporttevékenységet felvállaló teken. Többek között ez az
Régi és új perzselés Táncolók Kezdjük hát ennek taglalását az közösségek kezdeményezéseit. alapítvány elismeri a jó tanulókat,
elején, ami bizony a szegény Nyújtott már támogatást beteg sportolókat. Az iskolai ren-
sertésnek a végét jelentette. Már gyerekek gyógyításához, tanulók dezvények támogatásából is
csak a tetemet hozták ide, s így a jutalmazásához, külföldi cserekap- kiveszi részét. 2008-ban is számí-
Piac reggeli csendjét nem verte csolatok szervezéséhez. tunk segítõ 1%-ra, amit elõre is
fel halálhörgés. Ellenben már 1.A kedvezményezett adószáma: köszönünk!
korán lángok lobbantak, s az õsi 18790335-1-15 A kedvezményezett adószáma:
hagyomány szerint szalmával lett A kedvezményezett neve: "Csenger 18794580-1-15
kezdetben megperzselve a már Gyermekeiért Alapítvány" A kedvezményezett neve: "Ifjú
engedelmes jószág. Igaz késõbb szívekben élek Alapítvány"
már a gáz lépett munkába a 2.A kedvezményezett adószáma:
munka meggyorsítása érdekében. 18794614-1-15 A Csengeri Református Egyház-
Eközben már kezdtek gyülekezni A kedvezményezett neve: község által alapított "Karitász a
a részvevõ csapatok is. Miután "Közösség az Iskoláért, Iskola a Hármashatáron Alapítvány "
kistérségi eseményrõl lett légyen Közösségért" Alapítvány köszönetet szeretne mondani
szó, mind a 11, csengeri kistér- azoknak a jóakaratú támogatók-
séghez tartozó község képvisel- Köszönetet mondok mindazoknak, nak, akik az elmúlt években
tette magát, no meg az elmarad- akik 2007. évi adójuk 1%-át fela- adójuk 1%-át adták Alapítvá-
hatatlan két helyi nyugdíjasklub. jánlották az "Óvoda a Gyerme- nyunknak. Támogatásukban 2008-
A sort a Kistérségi Iroda kicsiny kekért" nevû, kiemelkedõen ban is bízunk. A rendelkezõ 1%-ot
Bontás a múzeumudvaron csapata zárta. A disznó feldolgo- közhasznú alapítványunk számára. a következõ adószámra és névre
zásának fázisait külön-külön Kérem a Tisztelt Támogatókat, utalhatják:
végeztek, csapatonként. Kik hogy 2008-ban is gondoljanak A kedvezményezett adószáma:
hurkát-kolbászt töltöttek, kik a alapítványunkra, az óvodás gyere- 18794607-1-15
zsírt olvasztották, és így tovább, kekre! Ha Ön a mi alapítványunk A kedvezményezett neve:
s a hajnalban még röfögõ disznó támogatása mellett dönt, a ren- "Karitász a Hármashatáron
fokozatosan kezdett átlényegülni delkezõ nyilatkozaton a következõ Alapítvány"
fenséges falatokká, illatokká. adatokat adja meg:
Ahogy telt-múlt az idõ emel-
kedett a hangulat is, errõl a
vendégként meghívott, s már Anyakönyvi hírek
ismert Szeredás zenekar gondos-
kodott, s hogy mily jól tették dol- Újszülöttek
gukat, tanúskodik az, hogy még Csenger
Gaál Adrien (an.: Antal Adrien), Telegdi Irisz (an.: Zsoldos Anna), Tejfel
egyesek táncra is penderültek
Melánia (an.: Tejfel Melinda), Csontos Zsombor (an.: Király Judit), Kovács
legott, harsány nótázással körítve. Hanna (an.: Juhász Anikó), Rácz József (an.: Rácz Éva), Rácz Rozália (an.:
A galériateremben lett meg- Rácz Éva)
terítve, hogy a munka fáradal- Csengerújfalu
mának elsõ gyümölcsét elfo- Szabó Kristóf (an.: Lakatos Melinda)
gyaszthassa a kiéhezett sereglet. Szamosangyalos
Ötvös Géza Norbert (an.: Jónás Rita)
A menü, a disznóölések elmarad-
Kolbásztöltés Este a Mignon színház is fellépett Komlódtótfalu
hatatlan epizódjaként lesihús volt Õry Martin ( an.: Varga Erika),
toroskáposztával. Varga László (an.: Selyem Melinda)

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!


A feldolgozott finomságokat Szamosbecs
további fõzés s egyéb utó- Molnár Bence Gábor
munkálatok végett átszállították (an.: Apáti Anita)
Kenyérakció a Csengeri Sütõüzem boltjaiban!
az iskola konyhájába, ahol
Eltávoztak közülünk
Minden napra egy friss csengeri kenyér! megfelelõ technika is volt arra, Csenger
Vásároljon a csengeri sütõüzem boltjaiban 1 kg-os forró hogy hamisítatlan disznótoros Farkas Lajosné (Meszesán Irma, 1928), Domján Istvánné (Karikás Erzsébet,
kenyeret 6 egymást követõ napon, vacsora váljék belõlük. Mert 1923), Apáti Imre (1954), Szabó Pálné (Apáti Margit, 1922), Bulyáki Jenõné
bizony ez is elkövetkezett hama- (Kézdi Valéria, 1932), Lakatos Gyuláné (Biró Amália, 1952), Barcsay Gyula
gyûjtsön össze 6 db blokkot, (1975), Egri Sándorné ( Pongó Irén, 1923), Farkas József Ignác (1935),
rosan. És hogy ne csak a test
és a 7. kenyeret ajándékba kapja! kapja meg az õt megilletõ jókat,
Halászi József (1965), Magos Lajos (1958), Varga Dezsõ (1939)
Csengerújfalu
Az akcióban az Ady út 5. sz. és a Rákóczi út 72. sz. a szellem is jóllakott. Errõl gon- Apáti Ignác (1958), Sáfár Gyula (1948), Mester Sándor (1929),
alatti bolt vesz részt! doskodott a Szeredás együttes, Kerezsi János (1926)
akik hamisítatlan, vaskos humor- Komlódtótfalu
ral fûszerezett népi játékot adtak Tóth Elemér (1935)
Szamostatárfalva
elõ. Ugyanakkor bemutatkozott -
Porkoláb Gyuláné
bár már mindenki jól ismeri õket ( fehér Piroska, 1935)
-a két nyugdíjasklub is, valamint Pátyod
a porcsalmai óvónénik alkalmi Soltész Miklós (1925), Soltész Lászlóné (Vira Erzsébet, 1917)
együttese. Egyszóval mindenki
jól érezte magát, s a néhai disznók Házasságot kötöttek
Csengerújfalu
lelkei megelégedetten nézhettek
Köllõ Jenõ - Bencze Melinda
le a sertések mennyországáról. Csengersima
Minden 7. kenyér ajándék! Fábián László
Szeles Tamás – Tõsér Klára, Gaál Krisztián – Ópris Mónika
2008. január-február CSENGERI HÍRMONDÓ 7

A megye legjobb tanulói, sportolói Az év utánpótlás Sakk


Kmecs Evelin és Gyarmati Zsófia 2.dr. Árokszállássy Zoltán Országos
edzõje A Sakk- és Asztalitenisz Klub 2000
már hagyományos évzáró versenyét
A gimnázium fiú és lány kategóriában
indított egy csapatot. A lányok
szeptembertõl már a gimnázium Biológia és Környezetvédelmi Amióta a csengeri iskola peda- december 29-én rendezte meg. A (Földvári Tímea, Nagy Renáta,
padját koptatják, de a fent említett Verseny országos döntõjén a gógusa, Papp Szilárd hol a sport sakkozók felnõtt és gyermek Simon Kitti) remek teljesítménnyel a
megyei címet a 8. osztályban elért legjobb írásbeli eredményt kategóriában ültek asztalhoz. 2. helyen végeztek a Krúdy gimi
(duatlon, triatlon, fekvenyomás,
eredményeik alapján kapták meg az követõen 4. hely Eredmények: Felnõttek: 1. Gaál mögött. A fiúk (Gaál Gergõ, Katona
év végén. A lányok két év kitartó stb.), hol a szaktantárgyak Sándor 4,5 pont 2. Móré Gyula 4,5 Miklós, Barcsay Szilárd, Szilágyi
munkájával, heti 3-4 edzéssel, a tan- Zsófi eredményei: (biológia, és a másik kedvence, pont 3. Adorján Attila 4 pont. Szabolcs), mint a kategóriájukban a
tárgyi versenyekre pedig hat hónap- a földrajz) területén mutat fel Gyerekek: Fiúk: 1. Ecsedi Norbert 5 legfiatalabbak, tisztes helytállással a
nyi tanulással kézsültek fel. Sport: 1. Nemzetközi Szabadtéri tanítványaival szép eredménye- pont, Juhász Balázs 5 pont, 3. Gaál középmezõnyben, a 7. helyen
Tanáruk Papp Szilárd. Atlétikai Pályabajnokságon 800 m- Roland 4 pont. Lányok: 1. Szilágyi végeztek. Közöttük ült asztalhoz
ket. Így történt ez 2007-ben is,
en (Románia, Nagykároly) 5. hely Odett 4 pont, 2. Juhász Leila 4 pont, Mihók Mónika, aki öt fordulóban
amikor a tavaly negyedikes
Evelin eredményei: 2. Észak-Magyarországi Régió 3. Szabó Gréta 4 pont. négy pontot szerzett. A szabályok
Serdülõ Bajnokság 800 m-en 2. sportosztály néhány tanulója az Diáksakk lehetõvé teszik, hogy lányversenyzõk
Sport: 1. Nemzetközi Szabadtéri hely, 300 m-en 3. hely. Innen tovább- "Év legeredményesebb férficsa- A megyei Sakkszövetség 2008. január szerepeljenek a fiúcsapatban.
Atlétikai Pályabajnokságon 1000 m-es jutott a Serdülõ Egyéni Országos pata", egyéniben Juhász Balázs " 12-én rendezte meg a Sakk Reménykedünk a további sikerekben is.
síkfutáson (Románia, Nagykároly) Bajnokságra. Itt 3000 m-en 13. hely. Az év utánpótlás férfiversenyzõ- Diákolimpia megyei döntõjét a
2. hely középiskolák számára. Varjasi Sándor
je", és Szilárd az "Év utánpótlás
2. Atlétika Pályabajnokság, Nyíregy- Tantárgyi versenyek:
háza: 1000 m-es síkfutás, 2. hely edzõje" címet kapta meg. Csengerbõl indultak
1. Teleki Pál Országos Földrajz -
Csapatommal országos serdülõ baj-
4 x 600 m-e váltófutás, 4. hely Földtan Verseny, Nyíergyháza, Páskuly Gergõ, Székely Gergõ és
nokságot nyertünk. Innen igazolt le a
megyei döntõ: 3. hely Juhász Balázs megyei bajnokok Budapesti Honvéd, ahol harmadikok
Tantárgyi versenyek: dr. Árokszállássy Zoltán Országos lettek 2007-ben dutalonon. Az lettünk a bajnokságban , és egy nem-
Biológia és Környezetvédelmi
országos versenyen pedig zetközi tornán Franciaországban
1. Teleki Pál Országos Földrajz - Verseny országos döntõjén a legjobb
kiérdemelték a Magyar Köztár- elsõk lettünk. Õszintén szólva nehéz
Földtan Verseny, Nyíergyháza, írásbeli eredményt követõen 7. hely
saság Bajnokcsapata elismerést. idõszak volt ez nekem, mert elég nagy
megyei döntõ: 6. hely
lemaradást kellett bepótolnom. Ren-
Balázs az országos versenyen
geteget szenvedtem, de nem adtam
duatlonon egyéniben második fel, és nagy erõfeszítéssel kezdtem
lett. Õ indult triatlonon és aquat- utolérnem a többieket. A nyolcadik
lonon is, ahol megyei 1. helye- befejeztével felvételt nyertem a Fradi
zést ért el. osztályba, mely a Szent István Köz-
Egy olyan sorozatot indítottunk, gazdasági Középiskolán belül mûkö-
amelyben Csengerbõl elszármazott dött, és itt több neves edzõ ( Telek
Ahogy az edzõtõl megtudtuk, a fiatal focistákról adunk hírt, az õ Marci, Miruita stb.) foglakozott velünk
duatlonon 1000 m futás, 4 km sikereiket mutatjuk be. Most Póti Érettségi után a REAC NB. I-es csapa-
kerékpározás, és 500 m-es futás a Krisztiánt mutatjuk be, pontosabban õ tában játszottam, majd 2007 nyarán a
mondja el eddigi pályafutását: Tököl NB. II-es csapathoz igazoltam.
tét, míg a triatlonon 100 m futás,
1988 május 28-án születtem, Jelenleg fõiskolai hallgató vagyok,
2 km kerékpározás és 1000 m-es és hetedikes koromig a csengeri de a tanulást jól össze tudom hangol-
futás a teljesítendõ feladat. A általános iskolában tanultam, ahol hat ni a focival. Természetesen igyek-
fiúk több éve heti négy edzéssel éves koromtól kezdtem focizni szem NB. I-es focista lenni, hiszen
és két úszóedzéssel készülnek a Moldvay tanár úr irányításával. A még csak 19 éves vagyok, no és 190
versenyekre. foci szeretete apám révén -aki évekig cm. magas.
futballozott, majd edzõsködött - már Igazán sokat köszönhetek szüleim-
igen korán belém ívódott. nek, akik minden téren biztosították
Hetediktõl Budapestre kerültem, és céljaim elérését, szívem mélyén azért
a Goldball nevelõegyesületben Szalai mindig csengeri vagyok és leszek is.
László lett az edzõm, aki a magyar
válogatottnál is dolgozott.
Fõzzünk Csengernek játszóteret! Milyen okok vezethettek az utolsó helyhez?
Kérjük a város lakosságát, hogy Tegyen Ön is gyermekeink
gyûjtse mindenki a Knorr Delikát öröméért Erre a majd mindenkit foglalkoztató keserû tényre kerestünk választ
termékek vonalkódjait azért, hogy A verseny 2008. augusztus 15-ig Szinte megújul a körkérdésünkben törzsökös szurkolóinktól.
a csengeri gyerekek egy 5 millió tart. Zámbó József: Lehet, hogy a szûkös anyagiak is hozzájárultak ehhez.
Ft-os játszóteret kapjanak A vonalkódok az alábbi helyen csapat Képtelenség, hogy egész õsszel egyetlen közös vacsorára, bográcsozásra
ajándékba! 2008-ban 8 játszótér adhatók le: Városi Könyvtár, ne lett volna pénz, pedig ezek az alkalmak hozzák össze a játékosokat
kerül átadásra. Ezek közül egy ott Általános Iskola, Óvoda A kiesés veszélyének realitása
csapattá. Talán még az edzõváltás is megviselte a csapatot, nem beszélve
épül fel, ahonnan a lakosság mégiscsak szükségessé tette az néhány játékos hozzáállásáról, akik inkább hátráltatták a csapat sorsát.
számához viszonyítva a legtöbb Csenger Város Önkormányzata igazolásokat, röviden össze- Kondor Sándor: A számos ok közül hármat emelnék ki, ezek nagyjából
vonalkódot küldik be. és intézményei foglalva alaposan megváltozik a azonos fajsúlyúak. A megyei I-hez feltétlen szükséges erõsítés - így utólag
csapat szerkezete, új nevekkel már jól láthatjuk, -szinte nem is történt meg. Az elég korai edzõváltás sem
kell megismerkednünk. használt, és ahogy hírlik, a legfõbb szponzorunk is megszüntette anyagi

A Csengeri Sütõüzem akciója! A tiszakóródi Botos Balázs a


bal oldali középpályás poszton
támogatását. Mindezek elégségesek lettek az õszi csõdhöz.
Szilágyi Miklós: Meghatározóbb, húzósabb játékosokat kellett volna iga-
Ne dobja el a kenyeres zacskót! bizonyíthat, csapattársa Pálfi zolni, mert az a megyei másodosztályú csapat akármilyen nagyot is alakí-
József pedig a csatársorban. tott, erre a szintre már kevés. Ez be is bizonyosodott. Nem elég, hogy a
régi csapatból is lemorzsolódtak, az új igazolások is becsõdöltek.
Szintén a támadósor hatékony-
Egyáltalán, mi van velük kapcsolatban? Szerintem már az alapozásnál is
ságában játszik majd nagy
gondok voltak, az edzések pedig komolytalanná váltak. Így pedig csak ez
szerepet a Szatmárnémetibõl
lehet végeredmény .
érkezõ Miklós Raul, és Kardos
Anghel a védelemben vállal Új szezon, új vezetõség, új tervek…
oroszlánrészt. Visszatér Tiszta-
berekrõl Magos Tamás kapus, és Január 16-án tartotta meg a Csenger Football Club ezt a fontos köz-
ezt a posztot stabilizálja még a gyûlését, ahol többek kö-zött sor került az új vezetõség megválasztására.
kisari Varga Valentin. Szilágyi- Ifj. Barcsay István megbízatása lejárt, helyére Mester Ferencet választot-
Gyûjtsön össze 10 db csengeri vagy 10 db szatmári ból sosem elég, ezért Turricsérõl ták meg elnökké. Szóba kerül lehetõségként Póti Sándor edzõsége is, de õ
1 kg-os szeletelt kenyeres zacskót! Szilágyi László érkezik gólokat a meglévõ szûkös lehetõségeket figyelembevéve ezt nem vállalta. Az új
Hozza el az Ady E. u. 5. sz. vagy a Rákóczi u. 72. sz. edzõ így Szilágyi Sándor lett.
termelni. Valószínûleg hadrend-
A közgyûlésen megfogalmazódott az az elhatározás, miszerint a helyi és
alatti boltunkba, és 1 db friss, forró 1 kg-os kenyeret be állhat végre Mándi Attila, és
környékbeli fiata-lokkal kiegészülve a bennmaradást is megcélozva be-
adunk érte ajándékba! reméljük Osváth és Zámbó
csületesen végig kell küzdeni a tavaszi szezont, melyhez az Önkor-
A szeletelt kenyeret bármelyik csengeri boltban vásárolta, sérülése is rendbejön a kezdésre. mányzat minden elérhetõ támogatást megad.
a zacskót mi visszacseréljük! Eligazol a csapatból Eszenyi Az új vezetõség. Elnök : Mester Ferenc, edzõ: Szilágyi Sándor,
György, õ Urában folytatja, kívá- Vezetõségi tagok: Barcsay István, Kanyó Gábor, Õry László, Csernyi
10 db kenyeres zacskóért 1 db friss,
nunk neki sok sikert. Endre, Mester Ferenc, dr. Komlódy Miklós, Juhász Péter
forró 1 kg-os kenyér ajándékba!
8 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. január-február

A remény hal meg utoljára… Edzõi értékelések….


December utolsó napjaiban került sor a Csenger-Seibel FC évadzáró vacsorájára a Barcsay panzióban, ami
Elõjáróban: -mint minden egyes összevont ( január-február) lapszám egyben a klub játékosgyülése is volt. Elsõként ifj. Barcsay István a Klub elnöke köszöntötte a megjelent játé-
esetében most is idõ-utazást vagyunk kénytelenek az elmúlt, 2007-es esz- kosokat, hansúlyozva, hogy a vezetõség igyekezett az optimális feltételeket biztosítani.
tendõbe tenni.
- Az egyesületnek 11 vezetõségi Ez a meccs aztán végképp volt méltó a csengeri ifikhez 2007-
tagja van -folytatta -, de a ténylege mélyütés volt lelkileg is, nem is ben, nem beszélve arról, hogy dön-
A téli holtidõben volt bõven idõ a szakemberek számára a csengeri foci
munkában nem mindenki veszi ki a tudtunk magunkhoz térni. Tiszavas- tõen befolyásolta õszi helyezésünket
válságának elemzésére, a gondok és hibák õszinte feltárására, és a kiút
részét, és ez hatással volt az éves vári ellen már esélyünk nem volt a ponthiány. A rúgott góljaink
felkutatására… Mert valamiféle megoldást mégiscsak lehet találni a vál-
munkára. De más nehézségek is idegenben, gólokkal tömtek ki. számával elégedett is lehetnék, de a
ság kezelésére, hiszen régen volt olyan, hogy csapatunk egy év múlva
adódtak, augusztustól például tulaj- Utolsó hazai meccsünkön még 29 kapottat már sokallom, mert ez
kiessen a megyei I-bõl. donképpen felhasználtuk az Önkor- mindig volt lehetõségünk slussz- meccsenként két gólra jön ki. Ezen
mányzat összes ránk irányzott poénként a három pontra, 2-1-re tavasszal javítanunk kell. Ha a
A bajnokság õszi végeredménye 2007 keretét. A további támogatásokat a vezettünk, és az utolsó tíz percben vereségeket nézzük, a helyzetek
vállalkozóktól reméltük, ami többé- két ordító helyzetet kihagytunk, míg kihasználásával van gond, ezt pedig
Csapat Gy D V G GK P kevésbé sikerült csak. Összes- a vendégek egyenlíteni tudtak. A a koncentráció hiánya okozza. Mert
1. Kemecse SE 15 11 2 2 41:1 31 35 ségében azért mégiscsak hiányzik fõ legutolsó õszi bajnoki meccsünkre ebben az osztályban nem lesz
2. Tiszalök VS 15 11 2 2 32:16 16 35 támogatónk, Juhász János, aki a már úgy kellett összetelefonálni a negyven ziccer, hanem csak négy, és
3. Nyírtelek SE 15 8 2 5 33:24 9 26 Cipõgyáron keresztül komoly össze- csapatot, a súlyos vereség természe- ebbõl legalább hármat be kell lõni a
4. Nyírkarász KSE 15 8 1 6 20:25 -5 25 geket pumpált az egyesületnek. tes volt. gyõzelemhez. Javítanunk kell még
5. Nagyhalász SE 15 7 2 6 24:22 2 23 Sajnos ezután nem kívánja tovább A meccsek elemzésén túl, azt az edzéslátogatottságon, mert a
6. Tiszakanyár KSE 15 5 8 2 22:14 8 23 ezt a tevékenységét folytatni. hiszem, az a bizonyos tízgólos hidegek jöttével megcsappant a lét-
7.Tiszavasvári SE 15 6 4 5 31:21 10 22 - Felemás esztendõ volt a 2007-es vereség roppantotta meg a csapatot, szám. A szezon végén a motiváltság
8.Nyírbátor FC 15 5 5 5 33:27 6 20 -taglalta tovább a klub elnöke -, és ez kísérte egész õsszel végig a hiányát is felfedezni véltem, ennek
9. Mándok KSE 15 5 5 5 23:20 3 20 hiszen fölényesen megnyertük a fiukat. A szerencsével is hadilábon okait majd egymás közt bõvebben
10.Záhonyi VSC 15 4 6 5 23:23 0 18 megyei II-es bajnokságot, de az õsz álltunk, de csak annak van szeren- kifejtem! A nagycsapat körüli gon-
11. Fehérgyarmati FC 15 5 2 8 23:34 -11 17 a magasabb osztályban siralmasan cséje, aki tesz is érte. Sajnos így dok is begyûrûztek nálunk, de csak
folytatódott, jöttek a nemszeretem eléggé le vagyunk szakadva még a módjával. Összességében, a kitûzött
12. Nagykálló VS 15 4 4 7 19:26 -7 16
vasárnapok. Az igazolások nem sik- sereghajtóktól is. Még annyit el célt , az elsõ nyolcba kerülést tel-
13. Újfehértó SE 15 4 3 8 20:29 -9 15
erültek, inkább gyengült általuk a szeretnék mondani, hogy alapvetõ jesítettük, és ezt a tavaszi szezonban
14. Kótaj SE 15 4 3 8 18:29 -11 15
csapat. A fiatalok sem tudtak sajnos hibaként nálunk nem volt kellõkép- is megtartjuk. Gratulálok a fiuknak,
15. Tiszabecs LC 15 3 4 8 22:36 -14 13
még lépést tartani az új osztályban. pen kidolgozva az edzésekre a a felkészülést a félévi jegyek
16.Csenger Seibel FC 15 2 3 10 18:46 -28 9
De nem szabad feladni, csinálni kell motiváció, azaz megfelelõ anya- kiosztása után kezdjük el.
tovább, mert egy jó alapozással el giakat biztosí-tani az edzéseken A szakmai értékelések után
A számok nem hazudnak tudunk mozdulni a holtpontról. résztvevõknek. Mert szép gondolat Porkoláb Károly, a klub anyagi
Idegenben itthon Az elnök végül köszönetet mondott volt, hogy 8 ezer jutott volna egy dolgairól tájékoztatott:
0 gyõzelem 0 döntetlen 7 vereség 2 gyõzelem 3 döntetlen 3 vereség
mindazoknak, akik bármit is hozzá gyõztes meccsért, de inkább a felét - Mindenki érezhette, hogy a
4-33 gólarány 0 pont 14-13 gólarány 9 pont
tudtak tenni a klub mûködéséhez. adtuk volna az edzésekért, a másik vezetõség a beígért anyagiakat biz-
az ificsapat statisztikája A továbbiakban Molnár Csaba feléért pedig játszottak volna a fiúk. tosította. Hogy ez milyen nehéz-
idegenben itthon edzõ vette át a szót, aki szakmai Így aztán a végetájban már komoly- ségek és macerás körülmények
3 gyõzelem 1 döntetlen 3 vereség 6 gyõzelem 1 döntetlen 1 vereség szemmel értékelte az õszi szezont: talan volt a hozzáállás, a befe- között történt, ez csak a vezetõség
22-15 gólarány 10 pont 26-15 gólarány 19 pont - Tudtam, hogy nehéz faladatra jezéskor meg már örültünk, ha egy gondja volt -és feltehetõen ezután is
vállalkoztam mikor átvettem a csapa- két ifistával le tudjuk játszani a így lesz sajnos. Van azonban egy
összesen: 9 gyõzelem 2 döntetlen 4 vereség 48-29 29 pont
tot, de ennyire azért mégsem gon- meccset. észrevételem: ez a vezetõség papíron
dol-tan. Már az elsõ hazai meccse- Tavasszal gyökeres változások- 11 fõbõl áll, sajnos a valóságban 2-3
men Tiszalök ellen fiaskót szen- nak kell történnie ahhoz, hogy a ember dolgozik belõlük, így nyil-
SZALTÓ - KUPA 2008 vedtem. Ekkor tiltották el -alig- csapat benn tudjon maradni. Minden vánvaló a felelõsség is az õ nyakuk-
hanem véglegesen -Dudicsot, és téren, tehát igazolásokban, edzéslá- ba szakad. Ez így nem mehet. Ha
Január elsõ napjaiban az idei esztendõ is a SZALTÓ - KUPÁVAL ezután hagyta abba Mándi kapusunk togatottságban és a hozzáállásban is nálunk fegyelmezetlenség van, ez a
kezdõdött a Sportcsar-nokban. A három napon ( jan. 4-5-6. ) keresztül is csengeri pályafutását, nem beszél- fordulat kell. Ehhez kívánok utó- csapatra is kihat. Újjá kell szervezni
folyó küzdelmekbe 28 csapat nevezett be, 7 csoportba osztva játszottak a ve Katona Pali négymecscses kiesé- domnak sok sikert, és több szeren- az egész felépítményt. Nagyon
neves trófeáért. Sajnos, a "hazai", azaz a csengeri csapatok közül csak a sérõl. Barna István is itthagyott ben- csét. Itt ragadom meg az alkalmat, és nehéz jövõ elé nézünk anyagi téren,
Cinkos Tanya jutott el a dobogóra. nünket, úgyhogy négy játékos lemondok edzõi tisztemrõl. Mégegy- a várható pénzügyi szigorítások
Helyezések : 1. Nyírmada Ergo, 2. Real Kisvárda 3. Cinkos Tanya, kiesésével kezdtem edzõsködé- szer sok kitartást és örömöt a csen- akár végzetessé is válhatnak. De
4. Zsidi Kft Ibrány semet. Hát én nem erre készültem, geri csapatnak! - azért én bízom a jövõben, no meg a
A gólkirály a nyírmadai Ponczók Tibor lett, legjobb kapusnak Simon nagyon nehézzé vált minden. A fiuk akaratában.
András ( Kisvárda ) bizonyult, a legjobb mezõnyjátékos címet Szilágyi következõ meccsen, Fehérgyarma- A felnõtt csapat edzõjének Zárszóként Komlódi Miklós
Viktor ( Zsidi ) vehette át. ton nem tudtuk még ezt a megráz- értékelése után Szilágyi Sándor az alpolgármester mondott néhány
A maratoni rendezvényért gratuláció illeti a Sportcsarnok munkatársait. kódtatást kiheverni, és a velünk ifik edzõje emelkedett szólásra: gondolatot:
majd' azonos képességû csapattól - Jóval könnyebb a helyzetem, - A nyári záróvacsorán elmond-
buta gólok-kal kaptunk ki. Majd a mint Molnár Csabának, hiszen én tuk, mit tudunk biztosítani, mit nem,
A Csengeri Görög Katolikus Egyházközség Mándok elleni hazai sikeres ( 4-0 !)
meccs után reménykedhettünk egy
szinte csak kellemes dolgokat tudok
mondani. A teljesen más közegbe
tehát a feltételekkel mindenki tisz-
tában lehetett. Az is tudnivaló, hogy

2008. április 5. napján 19.00 órától feltámadásban, de ezután Tiszabe-


csen sajnos újfent visszaállt a világ
került fiuk a feladatokat aránylag
sikeresen oldották meg, bár azért ná-
a jogok kötelezettségekkel járnak.
Tudomásom szerint a premizálásban
rendje. Kis túlzással, mire kimond- lunk is elõjöttek gondok és hibák. nincs elmaradás, minden megígért
Jótékonysági Bált rendez tuk az éljent, már két góllal elhúztak
a hazaiak. Hiába sikerült kiegyen-
Erényünk viszont az, hogy csapa-
tunk átlagéletkora két évvel fiatalabb
juttatás el lett rendezve. Nagy
nehézségek árán ezt az évet anyagi-
lítenünk, 3 perccel a vége elõtt egy az ifikétõl, bõven eljátszhatnának lag ki lehetett futtatni, a vész-
A bál fõvédnöke D r . K e r e s z t e s S z i l á r d P ü s p ö k Ú r . felesleges 11-essel veszítettünk, sokan akár a serdülõben is. Ennek madaraknak nem lett igazuk. Még a
pedig egy ilyen gyenge csapat ellen tükrében a megszerzett 6. hely nyáron is vita tárgya volt a megyei
Rendezvényünkkel a görög katolikus parókia gyõzni kellett volna. Ráadásul aztán
Osváth négy meccsre lesérült. A
igencsak nagy tett. Idézném a
számokat: a 29 megszerzett pont, 9
I.-ben való indulás. Igazán jó döntés
nem születhetett, mert ha maradunk
felépítésére szeretnénk anyagi forrást teremteni, Nagyhalász elleni hazai találkozón is gyõzelem 2 döntetlen és 4 vereség, a kettõben, és mondjuk gyengén
két buta hiba miatt kaptunk ki, a 48-29-es gólarány büszkeséggel tölt- zárunk az még rosszabb lenne a
a bál teljes bevételét erre fordítjuk. vendégek nem voltak ennyivel job- het el mindenkit. Igaz, vereséggel mostani helyzetnél. Nagyon a gödör
bak. Ekkor fejezte be pályafutását kezdtünk itthon, de utoljára, mert alján vagyunk, de talán egy jó
Programunk a következõ: Eszenyi Gyuri. Innentõl végleg aztán beindult a szekér, játszottunk felkészüléssel és egy szinte kötelezõ
18.45 - Köszöntõ elvesztette tartását a csapatunk, olykor fölényesen, máskor nyögve- erõsítéssel talán van esélyünk. A
Nagykállóba már edzés nélkül utaz- nyelõsen. Legjobban Kemecse ellen múlton változtatni már nem lehet,
19.00 - A nyírbátori Talán Teátrum mûsora tunk el. Meg is lett az eredménye, a sikerült, mondhatnám ez volt az év hanem elõre kell tekinteni, mert a
20.00 - Vacsora veterán korú kállóiak kedvükre meccse, de az Újfehértó elleni hazai csengeri focit nem lehet leírni.
futottak le minket. Mintha elfelejtet- gyõzelem is említésre méltó. Az
23.00 - Tombola tünk volna focizni, alárendelt utolsó három találkozón sajnos csak
szerepben vergõdtünk. Két hazai egy pontot szereztünk, ez már nem
Ezután a hajnalig tartó zenét Stempel László szolgáltatja. meccs ébreszthetett még némi
reményt. Nyírtelek ellen még Fõszerkesztõ:
A belépõ ára: 3500 Ft Katona Pali révén az utolsó percek- Mesterné Juhász Beáta
Belépõk kizárólag elõvételben vásárolhatóak 2008. március 31-ig: ben még sikerült visszahoznunk egy Szerkesztõség címe:
pontocskát. Egy hét múlva viszont 4765 Csenger, Ady u. 14.
Szabó Lászlónénál - 44/341-543 fordítva történt, kétgólos vezetésünk Kiadja: Csenger Város Önkor-
Székely Zoltánnénál - 30/590-8933 és emberelõnyünk ellenére az újfe- mányzata, Csenger Ady u. 14.
Vass Zsoltnál - 20/597-7232 hértói lelkesedés szinte az utolsó Csenger és a városkörnyék Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
utáni percben döntötte porba közéleti havilapja Csenger Város jegyzõje
Dr. Papp Tibornál - 30/435-1620
reményeinket. Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság ISSN 0866-2576