DANH SÁCH SINH VIÊN

Môn: Đồ án lập trình ứng dụng mạng
Học kỳ: 1 - Năm học: 2010 - 2011
(Danh sách được sắp xếp theo thứ tự đăng ký)
STT Nhóm
MSSV
1
1
06520191
2
06520100
3
06520411
4
06520406
2 06520473
5
3 07520209
6
7
4 07520329
8
9
07520330
10
07520036
11
07520535
12
07520135
5 06520557
13
14
06520530
15
06520506
6
16
17
18
19
20
7 06520580
21
8 07520244
22
23
07520061
9 07520371
24
25
07520512
26
07520151
27
07520011
10
28
07520298
29
07520425
11 07520395
30
31
07520396
07520397
32
06520069
12
33
07520341
13 07520230
34
35
07320472
36
14 07520062
37
38
07520078
39
07520428
15 07520440
40
41
07520095
16 07520317
42
43
07520494

Họ và tên
Phan Xuân Hùng
Trần Quốc Dũng
Đoàn Thanh Tân
Đỗ Minh Tâm
Nguyễn Thị Thúy
Đặng Tấn Lộc
Nguyễn Thị Thúy
Đỗ Nam Thế
Nguyễn Minh Thi
Hoàng Mạnh Cường
Trần Tuyết Hạnh
Trần Duy Hoàng
Nguyễn Văn Tuyển
Đỗ Việt Tuấn
Hồ Ngọc Minh Triết
Nguyễn Thành Đại
Trương Quang Huy
Nguyễn Tấn Đạo
Lê Đức Thịnh
Trịnh Ngọc Minh
Đoàn Khắc Vương
Trần Phan Minh Nghi
Trần Nguyễn Ái Duyên
Nguyễn Trọng Đăng Trình
Nguyễn Thế Anh
Trương Đình Huy
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Văn Quý
Mai Đức An
Nguyễn Mạnh Tú
Nguyễn Ngọc Sơn Tùng
Phạm Thanh Tùng
Đỗ Quang Đạt
Trần Quang Thuấn
Nguyễn Văn Mỹ
Phạm Nguyên Huy
Phạm Trương Hoàng Tuấn
Nguyễn Hoàng Dũng
Lê Tiến Đạt
Trần Công Minh
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Trường Giang
Trương Trung Thành
Cao Nguyễn Trung Sang

Tên đề tài

Công nghệ

Online shopping

Siêu thị máy tính online

C# / ASP.NET + MS SQL Server 2005
HTML5, Ajax, PHP & MySQL

GVHD
Ths. Lê Đức Thắng

Ghi chú
Bổ sung công nghệ
Giới hạn đề tài

Ths. Lê Đức Thắng
Ths. Lê Đức Thắng

Siêu thị DTDĐ online

Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang

Bổ sung công nghệ

LAN Chat

Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang

Bổ sung công nghệ

Giới hạn đề tài

Shopping online

Hibernate
Spring MVC

Ths. Lê Đức Thắng

Hoa tươi online
Google App Engine

Online payment integrated
Google platform

Ths. Lê Đức Thắng
Ths. Lê Đức Thắng

3G Communication

Công nghệ 3G
JNI

Ths. Lê Đức Thắng

TS. Đàm Quang Hồng Hải
Quản lý học vụ

PHP&MySQL
J2ME
SMS

Ths. Lê Đức Thắng

Hệ thống tra cứu thông tin học vụ online
Mini Game in LAN

Webapplication + J2ME

Ths. Lê Đức Thắng
TS. Đàm Quang Hồng Hải

Quản lý khách sạn

.NET (ASP.NET, C#)
Web 2.0

Ths. Lê Đức Thắng

Thư viện trực tuyến có hỗ trợ làm bài thi trắc nghiệm

Webservices + J2ME

TS. Đàm Quang Hồng Hải

Siêu thị máy tính online

PHP

Ths. Lê Đức Thắng

Bổ sung tên đề tài
Bổ sung công nghệ

Bổ sung công nghệ

Đàm Quang Hồng Hải Laptop online Ths. Tô Nguyên Nhật Quang Đề nghị làm rõ tên đề tài BookStore online Ths. Đàm Quang Hồng Hải Siêu thị điện máy online CakePHP Ths. Đàm Quang Hồng Hải TS. Tô Nguyễn Nhật Quang Bổ sung công nghệ Quản lý phòng khám DDoS với Trojan và cách phòng chống Bảo mật dữ liệu với DES.NET (ASP. Trần Bá Nhiệm Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang Siêu thị DTDĐ online Hibernate + Struts Ths.NET (ASP. C#) Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang Bổ sung công nghệ Các ứng dụng NetTool Ths. Lê Đức Thắng Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang Tiny Team Viewer Email client BookStore online . Tô Nguyễn Nhật Quang . Tô Nguyễn Nhật Quang Ths. C#) TS.NET (C#) & PHP Ths. AES . Lê Đức Thắng Theo dõi spam mail TS.NET.NET.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 17 07520131 07520059 07520608 07520577 07520368 18 06520447 06520370 19 07520489 07520481 07520501 07520508 07520159 20 07520327 21 07520361 07520277 07520354 22 06520570 06520204 06520563 06520073 23 07520499 07520466 07520164 07520167 24 07520109 07520193 07520266 07520096 25 06520345 06520368 06520389 06520395 26 07520023 07520314 07520390 07520400 27 07520365 07520939 07520238 07520324 07520249 28 06520046 29 07520055 07520306 07520323 07520216 Nguyễn Hoàng Phan Phạm Hoài Duy Đào Thị Thu Vy Đào Ngọc Thạch Hoàng Thị Bích Trân Nguyễn Hữu Thế Phan Duy Quốc Đoàn Duy Ninh Phạm Duy Lộc Nguyễn Khánh Thuật Nguyễn Quốc Việt Trương Quốc Hùng Phạm Ngọc Thắng Võ Chí Tính Lâm Vĩnh Phúc Trần Huy Tiến Lê Hữu Vinh Nguyễn Đình Huy Nguyễn Đào Viên Nguyễn Minh Đạt Lương Vĩnh Thảo Lê Thanh Hải Võ Trung Hưng Đỗ Huy Hưng Phạm Hồng Hải Nguyễn Anh Linh Lê Võ Hoàng Phi Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Văn Phong Lê Phú Quý Nguyễn Vũ Trường Sơn Vũ Thị Hoài Sơn Nguyễn Đình Huy Bảo Nguyễn Anh Thái Võ Minh Tuấn Võ Lê Thanh Tùng Nguyễn Vũ Toàn Nguyễn Văn Tuyển Nguyễn Huỳnh Hải Nam Trương Quang Thạnh Hồ Trọng Nghĩa Trần Viễn Chinh Hồ Nguyễn Duy Nguyễn Thanh Sơn Thái Thị Thu Thảo Nguyễn Xuân Lục Vé máy bay online .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful