การเลือกตั้งในสถาบันการศึกษา เลือกหัวหน้าห้อง เลือกหัวหน้า

นั กเรียน เป็ นวิธิการ การเลือกตั้งแต่ไม่ใช่วิธีการประชาธิปไตย

เพราะถึงแม้นักเรียนจะมีตัวแทนหรือผ้้นำา แต่อำานาจการปกครอง
ยังเป็ นของคร้และผ้้บริหาร การใส่ความคิดเรื่องประชาธิปไตยให้

กับเยาวชนเรื่องการเลือกตั้งว่าเป็ นประชาธิปไตยจึงเป็ นการทำาให้

เด็กนั กเรียนเข้าใจไม่ถ้กต้อง ตามหลักการของอำานาจการปกครอง
ด้วยเด็กนั กเรียนหรือนั กศึกษายังมีอำานาจเพื่อใช้ปกครองตนเอง

ThaNes Hush-Sa ดังนั้ น หัวหน้านั กเรียนเป็ นเพียงตัวแทนหรือ
ผ้้นำาในการทำากิจกรรมที่อย่้ในความควบคุมของคร้ผ้ปกครอง

เท่านั้ น เด็กไม่ได้มีอำานาจหรือกำาหนดสิทธ์พิเศษใดๆ ได้ การให้
ความหมายของประชาธิปไตยที่ไม่ถ้กต้องเป็ นเหตุของความไม่

เข้าใจว่า การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้ น คือการใช้อำานาจ
การปกครองของประชาชนผ่านทางผ้้แทนเท่านั้ น การเลือกตั้ง

หัวหน้านั กเรียนหรือประธานนั กเรียน เป็ นเพียงวิธีการเลือกตั้ง
ไม่ใช่วิธีการประชาธิปไตย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful