FORMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN Setting pada Komputer Page Setup: Margins – Top: 1” Bottom: Left: 1.

5” Right: Paper size: Letter Font: Arial size 12 Line spacing: 1.5 line 1” 1”

Sila sediakan draf laporan yang mengandungi bahagian-bahagian berikut: 1. Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Lalu

Bahagian ini dapat menunjukkan kefahaman penyelidik terhadap masalah yang hendak dikaji, khususnya punca timbulnya masalah tersebut daripada pelbagai aspek; termasuk kemungkinan berpunca daripada kelemahan penyelidik sendiri. Refleksi dalam draf laporan perlu diselaraskan dengan refleksi yang telah dikemukakan dalam proposal, tetapi perkataan “akan” yang diguna pada proposal perlu ditukar kepada “telah”. 2. Fokus Kajian/Isu Keprihatinan

Fokus kajian mestilah datang daripada Refleksi P&P dan tumpukan kepada satu aspek kecil permasalahan yang memerlukan tindakan segera. Nyatakan juga natijah yang jelas lagi nyata sekiranya fokus kajian tersebut tidak diatasi. 3. Objektif Kajian Objektif Umum: Nyatakan objektif kajian secara umum; biasanya melibatkan aspek yang tidak dapat diukur seperti kefahaman, minat, penguasaan dsb. Objektif Khusus: • Objektif yang boleh diukur, contohnya menulis, membaca, mengira dsb. • Setiap objektif dapat dikaitkan dengan satu aktiviti intervensi. Sekiranya aktiviti intervensi A berjaya, maka objektif A sudahpun tercapai. Kumpulan Sasaran Berikan gambaran kumpulan sasaran kajian dengan secukupnya. 5. 5.1 Melaksanakan Tindakan Tinjauan Masalah Huraikan kaedah atau gabungan kaedah yang telah digunakan untuk mengutip data tinjauan awal, iaitu dokumen, soal selidik, ujian, pemerhatian dan temu bual. Nota: Kesemua instrumen yang digunakan seperti rekod disiplin, soal selidik, kertas Ujian Pra, gambar foto, atau transkrip temu bual perlu dilampirkan dalam laporan.

4.

8. Aktiviti 3 dan seterusnya. Rujukan Senaraikan semua bahan rujukan yang telah digunakan. 5. berikan cadangan tentang aspek permasalahan lain yang boleh dijadikan fokus bagi kajian seterusnya. soal selidik. buat refleksi terhadap sejauh mana tindakan-tindakan intervensi telah berjaya mengatasi masalah fokus kajian. . tindakan intervensi pertama ini. Tunjukkan hasil analisis dengan jelas melalui data display yang mudah seperti carta. 5.3 Tindakan yang dijalankan Aktiviti 1: (berikan nama yang menarik) Huraikan selengkapnya. dan cuba berikan penjelasan sebab-sebab keadaan ini terjadi. Refleksi Huraikan perasaan penyelidik tentang kejayaan/kegagalan Aktiviti 1. ataupun cadangkan tindakan intervensi lain yang dirasakan lebih berpotensi. ujian. jadual dan graf. Ulangi bagi Aktiviti 2. 6. Tunjukkan analisis data dengan menggunakan data display yang sesuai untuk menunjukkan impak kesemua tindakan intervensi teradap masalah yang dijadikan fokus kajian. langkah demi langkah. Reflek juga perubahan yang telah berlaku terhadap pelajar dan diri penyelidik. Cadangan untuk kajian seterusnya Berdasarkan kejayaan/kegagalan kajian ini. Lampiran Lampirkan bahan-bahan yang dapat menyokong kesahihan kajian anda. Pemerhatian Catatkan semua pemerhatian sama ada yang berpola ataupun yang tidak terduga. pemerhatian.2 Analisis Tinjauan Masalah Analisis yang dilakukan pada data yang diperoleh daripada tinjauan masalah sudah sepatutnya dapat membuktikan bahawa fokus kajian adalah tepat dan sememangnya wujud dalam kumpulan sasaran ini.4 Penilaian Terangkan kaedah penggumpulan data yang telah digunakan (dokumen. 7.5 Refleksi Kajian Berdasarkan data display penilaian. Buat analisis untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang telah diperhatikan pada kumpulan sasaran dan diri penyelidik. 5. temu bual). Semua bahan yang digunakan perlu dinyatakan dan gambar foto atau bahan bercetak yang dapat menjelaskan lagi aktiviti ini perlu disertakan.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful