.MO I I UDA BANANA Nikada ne stavljajte banane u hladnjak! Ovo je zanimljivo. Po to ovo pro itate. va pogled na banane vi e ne e biti isti.

.1. krepke i hranjive koli ine energije. udo to vode i svjetski atleti ari bananu smatraju vo em nr. dakle. podra avaju e.kombinirane s vlaknima. Nije. Istra ivanja su pokazala da konzumacija samo dvije banane dnevno osigurava energiju dovoljnu za 90-minutni naporan rad. fruktozu i glukozu. Banana daje trenutne.saharozu.‡ Banane sadr avaju tri prirodna e era .

‡ Banana nam poma e da ostanemo u dobroj formi. energija nije jedino to banane daju. . Mo e nam pomo i u prevladavanju ili sprje avanju znatnog broja bolesti i stanja.‡ No. postaju i tako sastavni dio na e dnevne prehrane.

mnogi od njih osje ali su se znatno bolje nakon to su pojeli bananu. . pobolj ava nam raspolo enje i op enito se osje amo sretniji.‡ DEPRESIJA: Prema nedavnom istra ivanju provedenom me u ljudima koji pate od depresije. koji je poznat po tome to nas opu ta. Banana sadr ava triptofan. vrstu bjelan evine koju tijelo pretvara u serotonin.

‡ PMS: Zaboravite tablete . .pojedite bananu. Vitamin B6 koji se nalazi u banani regulira razinu glukoze u krvi koja utje e na na e raspolo enje. ‡ ANEMIjA: Banana je bogata eljezom i mo e potaknuti stvaranje hemoglobina u krvi i tako pomo i kod nekih slu ajeva anemije.

mo e pomo iu enicima da budu pozorniji i da se bolje koncentriraju. Banana ima sposobnost smanjivanja rizika povi enog krvnog tlaka i mo danog udara. .‡ KRVNI TLAK: Ovo jedinstveno tropsko vo e izrazito je bogato kalijem. ‡ MOZAK: Dvjestotinjak u enika kole u Twickenhamu. a sadr i malo soli to ovo vo e ini savr enim kod problema s krvnim tlakom. kao pomo kod ispita. ‡ Istra ivanja su pokazala da ovo vo e. uzimalo je bananu za doru ak. u pauzi te za ru ak kako bi pobolj ali sposobnost mozga. bogato kalijem.

‡ ZATVOR: Banana sadr ava vlakna. poma u nam uspostaviti normalnu funkciju stolice kao i prevladavanje tog problema bez uzimanja laksativa. . ‡ GARAVICA: Banana stvara prirodni u inak protiv kiselina u tijelu pa. poku ajte pojesti bananu za olak anje simptoma. ako patite od garavice. kad ih uklju imo u prehranu.

‡ UGRIZI KOMARACA: Prije nego to posegnete za insekticidnim kremama. Mnogi su otkrili da je jako u inkovita u smanjenju oteklina i iritacije nastalih zbog ujeda komaraca. a time i izbjegavanju jutarnje mu nine. . poku ajte ugri eno podru je istrljati unutra njom stranom kore banane.‡ JUTARNJA MU NINA: Uzimanje banana izme u obroka poma e u odr avanju razine e era u krvi.

Promatranjem 5000 bolni kih pacijenata istra iva i su zaklju ili da su najdeblji pacijenti radili na poslovima na kojima su bili izlo eni velikom pritisku. Izvje taj zaklju uje: da bismo izbjegli elju za prenatrpavanjem slatki ima. a na poslu ste? Studije provedene na Institutu za psihologiju u Austriji pokazale su da pritisak na poslu vodi do prenatrpavanja okoladom i grickalicama. PRETILOST: Imate prekomjernu te inu.‡ IVCI: Banane sadr e visoke koli ine B vitamina koji poma e smirivanju iv anog sustava. trebali bismo kontrolirati razinu e era u krvi tako da svaka dva sata uzmemo hranu koja je bogata ugljikohidratima. ‡ .

KONTROLA TEMPERATURE: Mnoge druge kulture banane smatraju vo em koje "hladi" i koje mo e sniziti kako fizi ku tako i emocionalnu temperaturu trudnica.trudnice jedu banane kako bi osigurale da se dijete rodi s ni om temperaturom. ‡ . Na Tajlandu.‡ IR: Banana se koristi kao hrana kod poreme aja rada crijeva zbog svog mekog sastava i glatko e. npr. Banana tako er neutralizira prejaku kiselinu i smanjuje nadra ajnost obla u i unutra njost eluca. Ona je jedino sirovo vo e koje se mo e uzimati bez posljedica kod kroni nih bolesti.

B12. poma u u oporavku tijela od u inaka uvla enja nikotina.banane! ‡ ‡ . ‡ PU ENJE I U IVANJE DUHANA: Banane mogu pomo i kod odvikavanja od pu enja. Ravnote u mo emo vratiti uz pomo zalogaja bogatog kalijem .‡ POREME AJI KOJI SE JAVLJAJU U POJEDNINIM GODI NJIM DOBIMA: Banane poma u kod ljudi koji su osjetljivi jer sadr ava prirodni sastojak triptofan koji podi e raspolo enje. na se metabolizam ubrzava i tako se smanjuje razina kalija. Kad smo pod stresom. STRES: Kalij je vitalni mineral koji poma e u normaliziranju otkucaja srca. alje kisik u mozak i regulira koli inu vode u tijelu. B6. kalij i magnezij koji se nalaze u bananama.

mo e smanjiti rizik od nastajanja udara za gotovo 40%! . uzimanje banana u svakodnevnoj prehrani.SR ANI I MO DANI UDAR: Prema istra ivanjima objavljenima u New England Journal of Medicine.

stavite ga na bradavicu sa utom stranom okrenutom gore. Mo da je do lo vrijeme da se promijeni poznata fraza kako bismo mogli re i: "Jedna banana na dan. Tako okrenutu koru banane pri vrstite flasterom ili kirur kim zavojem na bradavicu! ‡ Dakle. uzmite komadi kore od banane. dva puta vi e ugljikohidrata. pet puta vi e vitamina A i eljeza. ako se elite rije iti bradavice. Ako je uspore ujete s jabukom." . Bogata je kalijem i jedna je od najukusnijih vrsta vo a. banana zaista jest prirodan lijek za mnoge bolesti.‡ BRADAVICE: Ljudi okrenuti prirodnim metodama lije enja re i e vam da. lije nik nije potreban. tri puta vi e fosfora. i dvostruko vi e ostalih minerala i vitamina. ima etiri puta vi e bjelan evina.

‡ SJAJNA OBU A: Istrljajte cipelu unutra njom stranom kore. ula tite suhom krpom! ‡ udesno vo e! .

S. MO DA JE BANANA RAZLOG TO SU MAJMUNI UVIJEK TAKO DOBRE VOLJE! .P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful