You are on page 1of 8

เอกสารประกอบ วาระที่ 4.

4
(7/24)

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจอมอนิเตอร์
ขณะรอใช้งาน(Standby Mode) และขณะปิดเครื่อง(Off Mode Power)

: เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน

จัดทาโดย
สานักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มกราคม ๒๕๕๔

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จอมอนิเตอร์
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึง จอมอนิเตอร์ที่มีขนาด ตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป
2. บทนิยาม

2.1

“จอมอนิเตอร์ ” หมายความว่า จอภาพแสดงผลที่ผลิตเพื่อใช้งานเป็นส่วนแสดงผลสาหรับ
คอมพิวเตอร์ และแยกชิ้นจากหน่วยประมวลผล สามารถทางานได้จากแหล่งจ่ายไฟประธาน ใน
ที่นี้หมายถึงเฉพาะจอภาพที่มีขนาด ตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไป หากจอมอนิเตอร์นั้นมีความสามารถอื่นด้วย
เช่น รับสัญญาณโทรทัศน์ได้ด้วย อุปกรณ์นั้นจะต้องถูกจาหน่ายเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เป็น
หน้าที่หลัก
2.2 “ค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Standby Power)” หมายความว่า ค่ากาลังไฟฟ้าในภาวะที่อุปกรณ์
ไม่ได้ทาหน้าที่หลัก แต่เตรียมพร้อมที่จะทางานเมื่อได้รับคาสั่ง อุปกรณ์จะเข้าสู่ภาวะดังกล่าวโดย
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้นานระยะเวลาหนึ่ง หรือ โดยการสั่งการจากผู้ใช้
2.3 “ค่ากาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง (Off Mode Power)” หมายความว่า ค่ากาลังไฟฟ้าต่าสุดของอุปกรณ์
ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถจะทาให้ลดต่าลงได้อีก ขณะที่อุปกรณ์ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ และอุปกรณ์จะอยู่ใน
ภาวะดังกล่าวต่อเนื่องไปไม่มีกาหนดเวลา หากไม่มีการสั่งการจากผู้ใช้
3. คุณลักษณะที่ต้องการ
3.1

ค่า กาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดใว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า กาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (Standby Power)
อุปกรณ์
กาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน (วัตต์)
จอมอนิเตอร์
2.0

3.2

ค่า กาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง ต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดใว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่า กาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง (Off Mode Power)
อุปกรณ์
กาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง (วัตต์)
จอมอนิเตอร์
1.0

4. เครื่องหมายและฉลาก
4.1

จอมอนิเตอร์ทุกเครื่องอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและถาวร
(1) แบบรุ่น
(2) ชื่อผู้ทาหรือโรงงานผู้ที่ทา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
(3) แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด ความถี่กาหนด และกระแสไฟฟ้าที่กาหนด
(4) ค่า กาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน และค่ากาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง
กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศร่วมด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ข้างต้น
5. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

5.1
5.2

5.3

แบบรุ่นในที่นี้ หมายถึง จอมอนิเตอร์ ที่มีส่วนประกอบ หรือ ชิ้นส่วนอย่างเดียวกัน จากโรงงาน
เดียวกัน ที่จะทาการส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้ หรืออาจ
ใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กาหนดไว้
การชักตัวอย่าง
5.3.1

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากรุ่นเดียวกันจานวน 1 เครื่อง
เกณฑ์การตัดสิน
ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3 จึงจะถือว่าจอมอนิเตอร์ รุ่นนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

2.

6. การทดสอบ
6.1
6.2

ผู้ทาต้องแจ้งรายละเอียดทางเทคนิคของจอมอนิเตอร์ เพื่อใช้ในการทดสอบตามภาคผนวก ก
การทดสอบ
6.2.1 การทดสอบเครื่องหมายและฉลาก
ให้ทาโดยการตรวจพินิจ
6.2.2 การทดสอบค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน และค่ากาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง
ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข

3.

ภาคผนวก ก
รายละเอียดของจอมอนิเตอร์
(ข้อ 6.1)
(1) บริษัทผู้ผลิต………………………………………………………………………………
(2) รุ่น ….………...………………………………………………………………………….
(3) ประเภท  CRT

 LCD

(4) ขนาดจอภาพ .………………………………………………………………………… นิ้ว
(5) จานวนพิกส์เซลส์ ……………………………………………………………... พิกส์เซลส์
(6) อัตตราส่วนความสว่าง …………………………………………………………………….
(7) พิกัดกระแสไฟฟ้า ….…………………………………………………………… แอมแปร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า …………………………………………………………………...โวลต์
พิกัดกาลังไฟฟ้า ………………………………………………………………………วัตต์
…………………………………………

ภาคผนวก ข
การวัดค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ของจอมอนิเตอร์
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
ใช้ทดสอบหาค่า กาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ของอุปกรณ์
ข้อ 2 วิธีการอ่านค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน และค่ากาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง
การอ่านค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน และค่ากาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่องให้ใช้วิธีการใด
วิธีการหนึ่งต่อไปนี้
วิธีการที่ 1 สาหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในภาวะคงตัวเท่านั้น
อุปกรณ์ที่จะอยู่ในภาวะคงตัว หมายถึง อุปกรณ์ที่เมื่อปล่อยให้เข้าสู่โหมดดังกล่าวไม่น้อย
กว่า 5 นาที ค่ากาลังไฟฟ้าในช่วงหลังจากนั้นไม่น้อยกว่า 5 นาที มีค่าต่ากว่าค่าสูงสุดที่อ่านได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ให้อ่านค่ากาลังไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 5 นาทีหลัง
วิธีการที่ 2 สาหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในภาวะคงตัว หรือไม่คงตัวก็ได้
2.1
วิธีเฉลี่ยค่ากาลังไฟฟ้า อ่านค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน หรือขณะปิดเครื่อง ตลอด
ช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที แล้วหาค่าเฉลี่ย
2.2
วิธีหาจากการใช้พลังงานสะสม สาหรับเครื่องวัดที่สามารถวัดพลังงานสะสมได้ วัด
ปริมาณการใช้พลังงานในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที แล้วหาค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยโดยหารด้วย
ช่วงเวลาที่วัด
วิธีการนี้ทั้งพลังงานที่วัดได้ และระยะเวลาที่วัด ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 200 เท่าของหน่วยของ
พลังงาน และเวลาที่ละเอียดที่สุดที่เครื่องอ่านได้
ข้อ 3 อุปกรณ์การทดสอบ (อ้างอิงตาม IEC 62301)
(1) แหล่งจ่ายไฟ 1 เครื่อง
(2) เครื่องวัดกาลังไฟฟ้า ที่มีค่าความไม่แน่นอนไม่เกิน 2 % ที่ค่าวัดสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.5 วัตต์
และไม่เกิน 0.01 วัตต์ที่ค่าวัดต่ากว่า 0.5 วัตต์ ที่ความเชื่อมั่น 95 % และมีความละเอียดอย่าง
น้อย 0.01 วัตต์ ที่ค่าวัดเกิน 10 วัตต์ และ 0.1 วัตต์สาหรับค่าวัดที่สูงกว่า 10 วัตต์ 1 เครื่อง
(3) เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น 1 เครื่อง
(4) เครื่องมือวัดความเร็วลม 1 เครื่อง
(5) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ที่สามารถแสดงค่าฮาร์มอนิกส์ และ Crest Factor ได้ 1 เครื่อง
(6) นาฬิกาจับเวลา 1 เครื่อง

ข้อ 4 วงจรการทดสอบ
I

AC
Source
เครื่องควบคุม
แหล่งจ่ายไฟฟ้า


M

UUT

เครื่องวัด

อุปกรณ์ที่นามาทดสอบ

รูปที่ 1 การต่อวงจรเครื่องวัด
M : เครื่องวัดกาลังไฟฟ้า
UUT: อุปกรณ์ที่นามาทดสอบ (Unit Under Test)
ข้อ 5 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (อ้างอิงตาม IEC 62301)
(1) อุณหภูมิของอากาศขณะทดสอบ ต้องอยู่ในช่วง 23± 5° C
(2) ความเร็วลมรอบอุปกรณ์ ต้องไม่เกิน 0.5 m/s
(3) แรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ในช่วง 220V± 1% ความถี่ 50 Hz ± 1%
(4) ขณะทดสอบแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าฮามอร์นิกรวมไม่เกิน 2 % และค่า Crest Factor อยู่ในช่วง
1.34 ถึง 1.49
ข้อ 6 การเตรียมการทดสอบ
สาหรับจอมอนิเตอร์ ปรับตั้งในสภาพที่ส่งมอบให้ผู้ซื้อ และตรวจวัดขณะเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์

ข้อ 7 ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอน
1. จดรุ่น ผู้ผลิต หมายเลขเครื่อง Spec (ขนาดจอ ฯลฯ)
ถ่ายภาพอุปกรณ์และ Nameplate
2. บันทึกอุณหภูมิความชื้น ความเร็วลม ณ จุดทดสอบ
3. ต่อจอมอนิเตอร์กับคอมพิวเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ พร้อมวงจรเครื่องวัด
4. เปิดแหล่งจ่ายไฟ และปรับตั้งให้แรงดัน 220 V และความถี่ 50 Hz ตาม
มาตรฐาน บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า,ความถี่,THD, Crest Factor
5. เปิดคอมพิวเตอร์ เปิดจอมอนิเตอร์
6. รอจนอุปกรณ์ทางานครบถ้วน
On Mode
7. เมื่ออุปกรณ์เข้าสู่ On Mode อ่านค่ากาลังไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง ตามวิธีการที่
กาหนดในข้อ 2
Standby Mode
8. เมื่ออุปกรณ์เข้าสู่ Standby Mode อ่านค่ากาลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน ตาม
วิธีการที่กาหนดในข้อ 2
Off Mode
9.เมื่ออุปกรณ์เข้าสู่ Off Mode อ่านค่ากาลังไฟฟ้าขณะปิดเครื่อง ตามวิธีการที่
กาหนดในข้อ 2

ค่าที่บันทึก
รายละเอียดอุปกรณ์
สภาวะในการทดสอบ
ระบบไฟฟ้า

On Mode Power

Standby Mode Power

Off Mode Power

ข้อ 8 บันทึกผลการทดสอบ รายการ ผลการทดสอบ
ในการบันทึกผลการทดสอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) ข้อมูลอุปกรณ์ ระบุรุ่น หมายเลขเครื่อง ข้อกาหนดเฉพาะ ข้อมูลรายละเอียดของผู้ผลิต
(2) ค่าตัวแปรที่ควบคุม เช่น อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
(3) ข้อมูลเครื่องวัด ข้อกาหนดของอุปกรณ์ ข้อมูลการสอบเทียบที่ผ่านมา การต่อวงจร
(4) ค่าที่กาหนดให้บันทึกในแต่ละโหมด
(5) ข้อมูลห้องทดสอบ ระบุชื่อ ที่อยู่ห้องทดสอบ หมายเลขรายงาน วันที่ทดสอบ ผู้ทดสอบ