You are on page 1of 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

VISI - Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang MISI
-

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

MATLAMAT Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia