You are on page 1of 54

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)
MULAI TAHUN 2008
2008 UNIT UPSR, SPPMRR 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENGENALAN
PERNYATAAN DASAR KONSEP PERANCANGAN PELAKSANAAN

2008

UNIT UPSR, SPPMRR

2

PENGENALAN PBS

2008

UNIT UPSR, SPPMRR

3

PENGENALAN
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah . Ianya dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).
2008 UNIT UPSR, SPPMRR 4

PENGENALAN
PBS merupakan salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2008

UNIT UPSR, SPPMRR

5

PENGENALAN Demi menjamin kualiti pelaksanaan PBS. SPPMRR 6 . 2008 UNIT UPSR. mekanisma penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.

PENGENALAN PBS di peringkat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah terdiri daripada 2 bentuk iaitu: Kerja Kursus Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 7 .

PENYATAAN DASAR 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 8 .

Pelaksanaan PLBS. modul dan ujian lisan. SPPMRR 9 . PEKA Sains dan PAFA dijalankan mengikut Jadual Kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. projek. 2008 UNIT UPSR. amali.PENYATAAN DASAR Sekolah wajib melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus.

Keputusan calon akan terjejas sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. Setiap calon mestilah mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan.PENYATAAN DASAR PBS mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. SPPMRR 10 . 2008 UNIT UPSR.

PENYATAAN DASAR PBS dilaksanakan mengikut garispanduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mesti dilaksanakan mengikut buku Panduan PLBS. SPPMRR 11 . 2008 UNIT UPSR. Calon yang beragama Islam wajib melaksanakan PAFA.

2008 UNIT UPSR. Kos dan pelaksanaan PBS di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolah. SPPMRR 12 . bahagian / daerah / gabungan dan sekolah perlu ditubuhkan.PENYATAAN DASAR Jawatankuasa Induk PBS peringkat negeri.

PENYATAAN DASAR Mengurus dokumen skor. perlu disimpan dengan selamat selama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan. Skor hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia mengikut kaedah dan tempoh yang telah ditetapkan. SPPMRR 13 . 2008 UNIT UPSR. evidens dan sijil adalah tanggungjawab pihak sekolah. Calon yang ingin mendapatkan pengecualian kerja kursus hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri. Semua rekod dan bahan pentaksiran yang diperigkatkan sulit.

SPPMRR 14 .CIRICIRI-CIRI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2008 UNIT UPSR.

CIRICIRI-CIRI PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. SPPMRR 15 . Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 16 .CIRICIRI-CIRI PBS PBS terbahagi kepada dua (2) bentuk format pentaksiran iaitu: 2008 UNIT UPSR.

Kerja kursus / PEKA Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran LPM membekalkan dokumen pentaksiran LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras Penskoran dan pelaporan oleh sekolah Markah dihantar kepada LPM Sekolah mengeluarkan sijil UNIT UPSR.CIRICIRI-CIRI PBS 1. SPPMRR 17 2008 .

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. SPPMRR 18 2008 .CIRICIRI-CIRI PBS 2. LPM membekalkan panduan LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras Penskoran dan pelaporan oleh sekolah Sekolah mengeluarkan sijil UNIT UPSR.

SPPMRR 19 .KONSEP PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 20 . bila pentaksiran dibuat. pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran. penskoran. pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan. siapa yang terlibat dalam pentaksiran.KONSEP PBS Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Murid yang akan ditaksir. kekerapan pentaksiran. 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 21 .KONSEP PBS Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens. 2008 UNIT UPSR.

2008 UNIT UPSR. SPPMRR 22 .KONSEP PBS Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran.

Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina. SPPMRR 23 .KONSEP PBS Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. 2008 UNIT UPSR.

Dimoderasikan pula merujuk kepada usaha memastikan tiap-tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti. SPPMRR 24 . 2008 UNIT UPSR.KONSEP PBS Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

2008 UNIT UPSR. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan. SPPMRR 25 . Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir itu relevan dan terangkum dalam Huraian Sukatan Pelajaran.KONSEP PBS Mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.

SPPMRR 26 . Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.KONSEP PBS Pelaporan positif. 2008 UNIT UPSR.

PERANCANGAN PENTAKSIRAN 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 27 .

PERANCANGAN PENTAKSIRAN 1. Perancangan Perancangan yang teliti dilaksanakan antara Lembaga Peperiksaan Malaysia. SPPMRR 28 . 2008 UNIT UPSR. Jabatan Pendidikan Negeri dan pelaksana PBS yang telah dilantik.

PERANCANGAN PENTAKSIRAN 2. pentaksir sekolah dan murid-murid tentang pelaksanaan PBS. SPPMRR 29 . Penataran Penataran ialah pendedahan tentang Konsep. Kerangka dan Dasar program PBS kepada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan PBS seperti pentadbir sekolah. penyelaras. pemantau. 2008 UNIT UPSR.

PERANCANGAN PENTAKSIRAN 3. SPPMRR 30 . Pelaksanaan Pentaksiran Pelaksanaan PBS ialah mentaksir perkara yang hendak ditaksir dalam PBS mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti dalam Manual Pengendalian PBS 2008 UNIT UPSR.

penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor.PERANCANGAN PENTAKSIRAN 4. 2008 UNIT UPSR. Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran. SPPMRR 31 .

PERANCANGAN PENTAKSIRAN 5. 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 32 . Pemantauan Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

2008 UNIT UPSR. SPPMRR 33 . kekuatan dan kelemahan serta impaknya untuk tujuan memperbaikia program itu.PERANCANGAN PENTAKSIRAN 6. Pengesanan Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian objektif.

Pemantau dan Jabatan Pendidikan Negeri akan membuat laporan mengenai pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan. Pelaporan Penyelaras. SPPMRR 34 .PERANCANGAN PENTAKSIRAN 7. 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 35 .PELAKSANAAN 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 36 .PELAKSANAAN JADUAL PELAKSANAAN Mata Pelajaran Tahun Tarikh Pelaksanaan PAFA PEKA SAINS PLBS BM & BI 1-6 3-6 1-6 4 Feb ± 31 Julai 3 Mac ± 31 Julai Jan .November 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 37 .PELAKSANAAN Petugas Pentaksiran Terdiri daripada: Pentaksir Kebangsaan (PK) Pentaksir Negeri (PN) Ketua Pentaksir Kawasan (KPKW) Pentaksir Kawasan (PKW) Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) Pentaksir Sekolah (PS) 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 38 .PELAKSANAAN Pentaksir Kebangsaan(PK) Dilantik oleh LPM guru terlatih opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran disahkan dalam jawatan berpengalaman 2008 UNIT UPSR.

PELAKSANAAN Pentaksir Negeri(PN) Dilantik oleh JPN guru terlatih opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran disahkan dalam jawatan berpengalaman dengan mata pelajaran berkaitan 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 39 .

SPPMRR 40 .PELAKSANAAN Ketua Pentaksir Kawasan(KPKw) Dilantik oleh JPN guru cemerlang / guru terlatih opsyen berkaitan mata pelajaran berpengalaman disahkan dalam jawatan 2008 UNIT UPSR.

PELAKSANAAN Pentaksir Kawasan(PKw) Dilantik oleh JPN guru cemerlang / guru terlatih opsyen berkaitan mata pelajaran berpengalaman disahkan dalam jawatan 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 41 .

SPPMRR 42 .PELAKSANAAN Ketua Pentaksir Sekolah(KPS) Dilantik oleh Guru Besar / Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas guru terlatih opsyen mata pelajaran berkaitan jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun dilantik dalam jawatan 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 43 .PELAKSANAAN Pentaksir Sekolah (PS) Dilantik oleh Guru Besar / Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas guru terlatih opsyen mata pelajaran berkaitan jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun dilantik dalam jawatan 2008 UNIT UPSR.

Melihat jadual perancangan pentaksiran calon-calon sekolah Selepas Pentaksiran: Mengumpul dan menyatukan laporan daripada semua PN Mengemukakan cadangan dan tindakan susulan kepada LPM 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 44 .Tugas Pentaksir Kebangsaan(PK) Sebelum pentaksiran: Menghadiri mesyuarat dan perbincangan bersama pegawai mata pelajaran di LPM Mempengerusikan mesyuarat dan taklimat bersama Pentaksir Negeri (PN) Merancang jadual / aktiviti pemantauan dan penyelarasan Membuat pemantauan dan penyelarasan peringkat kebangsaan Semasa Pentaksiran: Berjumpa Pengetua sekolah memaklumkan kehadiran semasa lawatan ke sekolah.

SPPMRR 45 .Tugas Pentaksir Negeri(PN) Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan kebangsaan Menyelaras tugas Pentaksir Kawasan (PKw) Mempengerusikan mesyuarat penyelarasan peringkat negeri Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa Semasa Pentaksiran: Melawat sekolah Melaksanakan penyelarasan skor peringkat negeri Selepas Pentaksiran: Menjadi penasihat kepada jawatankuasa Pentaksir Kes Khas Sekolah Mengumpul dan menyatukan laporan daripada PKw dan menghantar kepada PK 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 46 .Tugas Pentaksir Kawasan(PKw) Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan di peringkat negeri Memberi taklimat kepada PKw dan PS Semasa Pentaksiran: Menyelaras pentaksiran oleh PS Bertanggungjawab untuk memastikan setiap calon melalui proses pentaksiran yang lengkap Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah Selepas Pentaksiran: Mengumpul dan menyatukan laporan dan menyerahkannya kepada PN Menyelesaikan kes-kes khas 2008 UNIT UPSR.

SPPMRR 47 . Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/ kawasan dalam urusan penyelarasan 2008 UNIT UPSR.Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon Semasa Pentaksiran: Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi Mentaksir calon Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan.

Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Selepas Pentaksiran: Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN/PKw Menyerahkan skor kepada SUP Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada PKw Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon Menyelesaikan kes-kes khas 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 48 .

2008 UNIT UPSR. SPPMRR 49 .PELAKSANAAN GRED SEMPADAN SKOR PBS Gred Sempadan Skor adalah julat skor yang menggambarkan pencapaian gred dalam PBS bagi mata pelajaran berkaitan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

Peringkat sekolah Pelaporan skor Borang Markah Individu dan Kelompok / Keseluruhan / Induk Penyataan / Sijil Pencapaian Kerja Kursus 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 50 .PELAKSANAAN Pelaporan PBS dilaksanakan dalam dua peringkat iaitu: 1.

PELAKSANAAN 2. Peringkat Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Slip keputusan Penyataan keputusan 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 51 .

SPPMRR 52 .PELAKSANAAN Pelaporan Pencapaian PBS calon yang dicatatkan dalam slip keputusan dan penyataan adalah seperti berikut: KOD CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 2008 TAHAP PENCAPAIAN CEMERLANG KEPUJIAN MEMUASKAN MENCAPAI SEBAHAGIAN TAHAP PENGUASAAN MINIMUM TIDAK MELAKSANAKAN KERJA KURSUS DIKECUALIKAN UNIT UPSR.

SPPMRR 53 .PELAKSANAAN Jadual Kerja Pengurusan dan Pengumpulan Skor PBS Tahun 6 BIL 1 2 3 PERKARA Pelaksanaan PBS Kemasukan Markah ke dalam Aplikasi Serahan Disket dan Cetakan Markah Kepada PPD / PPB/UPP JPN Serahan Disket dan Salinan Cetakan Markah ke LPM TARIKH Februari Julai 1 7 6 Ogos 13 Ogos 31 TINDAKAN SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH 4 27 29 Ogos JPN 2008 UNIT UPSR.

SEKIAN TERIMA KASIH 2008 UNIT UPSR. SPPMRR 54 .