John

~i Stasi

Eldredge

eu , emeio
{edifia o 11-0, revizuit6) r

Revelab i despre ioi nel e sufi etu IUI fem in i n
._._.._-

~

----_._--------

Ai

Editura AQUA 'i.J:li~

Femcilor lncfintatoarc care nc-au binccuvautut
cu

prictenia lor

-

"

-

INTR()D'UCERE

Piitrundern JCUl1l pc Hir;;1.D1 sfant, Cand m-am apucat sa scriu ri carte despre barbati (ell) Barbatul} stiarn Ioarte dar cc am de Iacut. Nu vrcau sa spun ca barbatii ar !'j usor de "ciliC'; dar, dint.rc ccle dona genuri care

incearca sa strahatrt rnarea iubirii si a vietii lrnpreuna, barbatii sunt eel mai putin cornplicati. Si barbatii, ~j [emelle stiu acest Iucru. Cft
tot veni verba, taina sufletului ferninin a lost conceputa ca bun, ca un izvor de bucurie, dar, cu toate accstca, a ajuns de mahnire - Ierneile sirnt, in rnarea lor majoritate, CD au inscrnne "muit prea rnultc lucruri la un Ioc" ~iJ in acelnsi nu sunt ~ .ceea cc ar trebui sa fie". Iar barbatii, , la randul ~ "
-

un lucru un iZVOI ajuns Srt

timp,

ea

lor. , sc

Indepartcaza

nestiind la ce ar trchui sa se astepte sau cc ar trebui sa fad\. Si uite asa, pierdcm comoara care estc inirna unci fernei, bogatia pe care feminitatca a fost conccputa ,s.{,l 0 aduca in vietile noastre, dupa eLl1U pierdern si mesajul pc care ca ni-l descopera desprc inima lui Dumnezeu. Fit: linistite, accasta nu estc 0 carte din care veti ana c5 nu ~ti~i cum srI. Iiti "femei adevarate". Ne-arn saturat de cartile de acest gen. I ala cc spune Stasi: imediat dupa nasterea mea din nou,

tot mai muli lie apele adanci ale suflctului de. Icrneie,

ca ~icrestina, am pus mana pc

0

carte. dcspre Ierninitatea asurnata

Ierninitate pc care sa Ie pot rccomanda cu mana pc inirna. Celelaltc m-au seas din sarite, pentru cft mesajcle ior catrc femei rni-au transmis de fapt ideea en "nu cram f'erncia care ar trebui sa l'iu, dar, daca promitcarn sa respect urrnatorii zcce pasi..aveam. sa
5

pc: placul lui Dumnczcu, dar imcdiat am aruncat-o c;.1tc010. Nu am apucat s-o citesc niciodata si in cci douazeci si cinci de ani cart au , . trecut de atunci, abia dad .. pot aiege catcva volume desprc

ell, Fcmcia

primcsc nota de tree-ere". Aceste volume rcuscsc, pana la urrna, sa nc ucida su fletele, :f51'a sa descopcre Iormul a magica a fcrninitatii. Aveni prietcnc carora le plac pctrccerile siruandicoase si portelanurilc, in vrcme ce allele fac urticaric nurnai gfmdindu-sc In. cle. Allor prictcne ale noastrc lc pl ace sa. vaucze, adica sa vancze 1;;1. propriu, chi a}"ell arc .~is~lgqi. Uncle adora S8 primeasca oaspcti, al tole nu. Sun I l'ernci profcsor, marne, doctor, asistcntc medicate, misionarc, fcrnei stomatolog, casnice, psihologi, bucatari, artisti, poeti, alpinisti, atleti la triatlon, sccrctarc, agenti de vJn:t.tu'i ~i

asistcnti sociali. Teate sunt Iemci Irumoasc. Asadar- Ierncia adeviirata cstc Ccnusarcasa sau Joana ~ d'Arc? Marin Magdalena. sau Oprah"? Cum putcm recupcra Ierninitatca csentiala Lhrfi sft eadem in stcrcotipii sau, inca ~i mai r~i.u, nirzt .'\21 sporim tensiunca si rusinea care apasa deja asupra citito.uelor noastrc? Estc ultirnul lucru de care are ncvoie o Icmeie. ell toatc accstea, exisia o esenta dAru.itCt de Durnnczcu riec~\rei Iernci .. in adancul inimii, toate impartjisim ceva profund ~i adevarat. Asa Crl ne avantarn In aceasta explorare a Ierniniuitii pe calea inimii. Cc se afla in ccnirul inimii unci lemei? Care sunt dorinicle ei? Dupa cc tfUljcam in copilarie? Dupa cc tttnjim azi,
:

cand ne-amma lurizat? ~i cum inccpe vi ndccarea ranilor provocate de tragcdiilc propriilor victi? Ceva prctios se pierde undeva intre visurilc tineretii si ziua de ieri, iar accasta cornoara picrduta este chiar inimnta de Icmcic, inima La Hi.di de prct, Durnnczeu a sadi; in tine ferninitatea: pulcrnica ~iiandra, ncinfric.ua ~i atragatoarc. F{trZL indoiulii c~l ste e prost inrcleasa, poate sc simie agrcsatii, dar esie acoin: adevarata l.a inima, dernnii de a fl rcdescopcritii. Esti Icrrnecatoare. Tc invit dcci Iaci accasui caHilorie imprcuna eu noi, 0 cAlaturic de dczviil uire ~i vindccarc. Pentru cft inirna La estc r.ixplata imptir~ ~ici lui Dumnczcu ~i Isus a venit ~~I.te recastigc .. pentru EI - pc line intrcag{t. Ne rugarn ca Dumnezeu sd. sc slujcasca de aceasta carte In viata si inirna La, pentru a-ti aduce ~ , ' alinarc, nastere din 110U~ bucurie ~i VhlPP Sunt motive suficiente pentru 0 minunata sarhatoare, daca Durnnezeu va face tonk astea, sfirb5 toarc cu invi I.ak: sirnandico ase Sf porte! anu ri, sau ell Iarturii de hattie. Oricum, lntr-o zi, VOI~ sarbntori CU toatelc, Asicptand ziua areca ~i spcrand s-o apucarn, fie eel accasta cartulic SZl tc apropic de inima lui DUlUnCZl':U - ~j de a tao

sa

::-

o

~Oprah

Winfrey cxlc g<I2:,daunui cclcbru

show de. iclcviziuuc

(n.tr.)

Capitolul unu I)ESI~nE INIl\fA FEIVIEII

Uneori e greu sc{.Ill [emeic.
- TA:vl ivlY \V'V N I~TrE

/1 vazut ochii Fatimei plini de lacrimi: "Pliingi?" Su nt o [emeic a desertului", a spus ea, ascunzandu-si chlpul. "Dar mai inidi de toate sunt [emeie".
'1

- P,AULO COEU 1.0

Locul tau e printre 1101'{salbatice Sau pe-o bare/i-n largu! nuirii Purtdndu-t i dragostea pc hra( Spre tara unde te simti liberii
- TC)iv1 PETTY

se riicotisc, purtand arum savoarca pinului .~i a salviei, iar raul eel repede nc chcma. Vcniserarn cu corturilc 'in Tetons ~i7 din 'intarn pi are, canoe a noastra era asezata dcasupra tururor celorlalte bagajc. "Sa sarirn in ca", John s-a uitat Ia rninc ca ~i c5nd mi-as l'i picrdu l mintilc, in mai putin de douazeci de minute, noaptca avea ::;rl SG

"S~'\.-i dum drumu In. Sc

msa amurgul,

acrul

asczc peste noi, peste rau ~j peste p~idurc_ Totul avea sfl. se culundc In bczna, Ar I.:i inscrnnal ca, in aceste conditii, sa ne aflam singuri pc ran, cu o idee. Ioartc vaga despre drurnul pc care ar 'fi trebuit s-o apucam (la vale), dcsprc punctul in care ar rio trcbuit Si1 iesim din nou (la mal) ~i despre distania Ioarte mare care nc rarnanea de parcurs lnapoi spre rnasma. Cine stie ceperico1c nc asteptau

7

eu, Fcmcia acolo? S-a uitat din nou la mine, apoi la baicti, inca mici, cluptl care

a spus: "Bine[" ~i ne-am pus imediat pe trcaba .. Era 0 sem-~h amctitor de frurnoasa. Miscarile grationse ale raului prcschimbau culoarea apei din albastru cobalt In argi ntiu ~i apoi 111 ncgru, Nici tipenic de om irnprcjur: intorsu ra Oxbow era tea La a noastrft.i ntr-un Limp record am asczat canoea in apa, ne-um Incheiat vcstelc de salvarc, am p.rcg~iLit pagaiclc, i-arn ascvat pe bfiicl) ~i dusi arn Iost, intr-o cursa in care cram hntflr<.l_p s(\ ne adapam imprcuna din eM mai multa frumuscte ell putin\c'i_ o vechc pu ntc de lcm n sc j asa peste r~.Ll, Io arte aproa pc de oglinda apei, iar huc.itile ruptc din ca pareau sa se prabuscasca 1<1 or ice varuiso. rnai puternic, A trebuit s?i nc aplccam capetelc ca s[t incapcm pc sub ca. ClI mare gtija, am pluti: pc canalc!e varuoasc ale Rauiui Snake - John In fa-\ft, en In spate. cci trci haieti ai nostri la rn ijloc, plini de uimirc si Incantarc. Pc rnasura cc r~isftrcau stclele, nc sirn team aserncnea cop.iilor care asistascra la nastcrea , , Narniei - cerul era al{tt de limpcde, stclele aWt de aproapc, NC-l;Lm tinut rcspiratia cand una a cazut incct, incct, brazdand cerul ca sa

disparil apoi,
Un castor a plcznit apa, cu o lovitura ca de carabina, zburatacind doua rate inspaimantate, cia t, intrc apa intunccata si
cerul

13 Icl de intunccat,

inaltarii lor, aserncnea Bufnitcle lsi incepcau strigarilc nocturne 'in padurile de deasupra, acornpaniatc de cocorii de pc mal, Toatc erau sunetc Iarniliare si, cu toate as tea, pareau de pc alta. lumc. N e atrageam atcntia in soapta asupra Iiecarci noi minuni, in vrerne cc ne inmu lam pagajele in apa, Btl dcstut de incet. Nouptea se instapanise, era limpul sa nc inchciern dilatorfa . .Am planuit S3 icsirn la ~~irmintr-un golfulet rnai apropiat de sosea, ca Sfi nu avern prea mult de rners inapoi pfrna la masina, Nici nu am indraznir s{t He gfmdim sa Iacern calc intoarsii spre locul de uncle porniscram ... asta ar n insemnat sa vaslim impoiriva curentului, [{ldl sJ vedern pc undc mcrgcam, Pe C£UJd nc indrcptam sprc mal, un elan si-a 1n1.11la1 caput dintre ierburile inalte care cresteau pe iocul unde planuiseram sa iesim, Era negru ca noaptca; nu ii zarcarn dccat silueta descnaia pe cerul slasiat de linia muntilor din departure. Era urias, superb ~iD~ statca in calc, blocandu-ne singura cale de iesire. in parcurilc nationale din America, elanul ucidc mai multi. oameni decat oricc , alt animal. Vitcza rernarcabila, aproape opt. sutc de kilograrne de

nu am vazut deGlt Iulgurarca alba a uncr schiori nautici perfect sincronizati,

Despre inima Icmeii

muschi si coarne, pI us rn iscarile S(IlL: complet irnprevizibile fac din el un animal de tcrnut. l-ar Ii trcbuit cam doua secunde sa galopczc sprc noi prin apa ~isa ne r5stoarnc canoca, N ici verba sa
nutcm trccc,

Atrnnsfcra S-(l schimbat, Si CU,. 5i John cram acum , ~ lngrijorati. Nu exista dccat 0 sincura alterriativa la iesirea care ne devcnise acum inaccesibilii, iar accasta era sa vaslim inapoi in susul
._.. , '...... I

rfiului, prin bczna absoluta care se lasasc. In taccrc si ell fT1(HC atentie, am intors carioca si ric-am indreptat spre punctul de uncle
porniseram,

cautand canalul eel mai potrivit, care s{t ne pn{t departe de curcntul principal. Nu planuisedim ca aventura noastrii sa ia (lCC'H.;{f, intorsa turii, dar acurn Irebuin Sfl ne straduim din
rasputeri.

John trcbuia sf' carmcasca lolosindu-si toaui priceperca, iar ell sa vaslesc ell putere. Ajungca 0 singura greseala din par lea noastra ~j curentul puternic nc-ar Ii irnpins canoea spre III ijlocul raului, unde s-ar fi umplut de ap:1., maturandu-ne copiii In adancul apclor 'intunecate. Dar a fest minunat. 1'\111 rcusit, EJ si cu mine, Striiduindu-nc, cot la cot, ne-am ridicat Ia lllfd tirnca provocarii naturii, iar Iaptul eft accasta imi ceruse 0 rnobilizare totala, di cram al?ituri de familia mea 1?i luptam pentru lamilie, di erarn Tnconjurata de 0 lrumusetc sclipitoarc, salbatica si cil totul era, 5Hl recunoastem, intr-un fcl, pcticulos, rransformase momeritul intr-unul. .. transcendent. N 1,.1 mai cram Stasi, ci Sacagawca, Printesa Indiana a vcstului, 0 terneie putcrnica ,~i utezatoarc. c Evnllltia unei femei

Apoi

(J

venit vremea c/tnd era. mai greu Dec/it

Sd ni mai inchisti in mugure

sa infloresti.

-~ANAIS NIN

lncerc sa-rni amintcsc cuprecizic rnorncntul in care mi-arn dar scama ca nu rnai cram Ictita, ci devcniscrn Icrncic. Sa fi lost ('(Inei am absolvit liceul sau Iacultatca? Am stiut-o cand m-am cr~sfltorit? Cand am deveni l mama? Acum arn patruzcci ~i cinci de a ni, diu in inima mea exista inca atatealOCUli IJ] care rna simt ["I lane ttmar5. Gandindu-rna In urma, la ceea ce ar putca f considerate riturilc de trecere din viata mea, inteleg de cc am avut , , 9

eu,Ii'emcia

me-feu

scnzatia

cft Inc

0

ci1Wlorie

nesigura. In mcut sri mit );Feti~.a asta rna simtcam In Iarluric. porumb,

['ilia in cafe am avut prima mcnstruatic, ai mel In-;:{~J simt Ioartc prost cand, Ia cina, au inccput Srl can tc: e acum femeie .. .' Hrnmm, Nu nui simteam altfel. Nu dccat ingruzi.t5 la g::lndul cfi toti stiau. Nlfl holbam Iix de parcii dezvoltascm brusc 0 Iascinatic pcntru

mra

s~i stiu

incotro

rnerz,

suticn, 0 busticra de arurcnament, din ccle con Icctio nate din material elastic, f[rr~i.cupc, una dintre surorilc mele rn-a irnpins in hol undc, SpIT oro area mea, tala st.uea prcgatit Sa-m} facti pO:dL~v1i-all spus ca mat tarziu avcarn sa rn{t amuz de toata L~1rti0cnia (ceea cc nu S-(l lnUi.rnphl.l). Ca multc aile Icmci, ani IOSI lasal.tt sa-mi g8:-)t.SC singura calca in adolesccrna, c{uld trupul rneu sc trezca ~i sc modifica de la 0 zi lao

tn ziua

in care: am prirnit primul

alta, dupii cum mi se trczea si modi fica de: la o zi la alta Jns{i~i
inima .. Nirncni nu rn-a indrumat In caiaioria catrc Icmcia care avearn S;l dcvin, in schirnb, am lOS! jj{iIUit(l sa m{Lofmc mai putin. Tata ma lua dcoparte 91 'imi spunea: "nici un baiat Il-O sa le iubcaxca dace. csti grasii". Apar din ce in ce mal In facultate, rn-am alaturat rniscarii Ieministc, aserncnea mul tor multe carti despre fcrnei tinerc din anii ~7o.. Eram In ralatoria masculina -

rlturi de trccere, inltleri , ~i toate celelalte - multe din tre de f; ra rte
folusitoare. 031sfaturile de care avern nevoie pe drumul spre propria ferninitate ne

cautarca idcntitatii ~ de sine, ~ ~i am ~ ajuns chiar dircctorul Ccntrului de Retcrinte pcntru Studii de Gen al

u nci

u niversitati

Iibera lc

din

California. Dar, indiiercnt cat de mull rnii afirrnarn ca tcmcie pu tcrnicii siindependcnta (~Jeoaic5 tf:tn~lr{l"), intma Jill 1 ramanea dcsarta, Atunci cand csti I.anfiJ_-a ~, sunt oferite cu mare domicil de cunoasterc, nu-l i pasa zgfircenie. cfind ti sc spune ca "pOll devcni oricc". E 0 lormula pre-a gcner ala ~5i pre.a lipsiUi de concrctcrc. Cand ajungi ccva mai in V[USl{l. csrc la Icl de inutil sfl p sc spuna di "pu~i face oricc face un barbat". Nu voiam s;l tiu barbaL Voiarn sa stiu cc inscarnna sfl fi.i.Jenu.:'ic! Cat dexprc viara amoroasa, rna picrduscm pe un lercn necunoscut, nl.rZI alt punct de repcr decat muzica ~ifilmul. Ca si prictcnelc melc, Jll-am Iupta! de una singura, de cGl~va uri, ell sufcrinta dcspartirilor. In ultim u! an de Iacultatc, m-um indragost it

Despre

inima fcmei]

de-a bineleu, de cineva care mao iubcn in randu-i, ell adcvarat. John mi-a Ukul curtc timp de doi ani ~i jumatate, dupa care nc-am togndiL Pc cand friccanl planuri pcntru nunta, mama mi-a (1;-11 totusi un slat "prepos"~ de data aceasia unul pc care-I Iolosise in propria casnicie. Consta din douA indicatii. iYlai intai, ideca era di dragostcu trcce prin stornac, in (d doilca r?i.nd era vital s~ pistrcz podeaua bucatariei in.pccabil de curata, pcntru dl a~a intrcaga C:lS::l avea sfl aratc mai binc, Am prins idcca, respcctiv sugestia ca nuua mea lunctic de .!SO\.IC" era centrata in ju rul bucatariei, undc avcarn s~igfltcSl' ~isa curii] farzt oprirc. Eu una, avcam senzatia eft spunand .Da" la cununie, avcarn sa ma transform ca piin minune in ncvasta-vrajiioarc, Samantha, J\Hi i?i. vcdeam Irarnantand paine proaspa tJ ~i arat{tnd irnpecabil, rozalic ~i frumcas.i, cand ave-am sa scot painile din cuptor Nu conta di nu gatisem dccat de vrco cinci ori In touta viata mea pana a tunci, m-arn apucat M, tot preg.itesc dna ~] mic-dcjunul, pI ina de hotarare ~~de zcl, Dupii doua saptiimani de lacut trcbuso.na asta, m-arn lungit pc canapea, anuntand ci1 habar n-avcam ce urrna sa
j

rnancam la cina ~icit John trcbuia
totul.

sa. sc dcscurce

cum putea. Ca

sa

nu mni spun ca podeaua bucatiiriei era rnurdara. Cc rnai - r.uascrn Povesten mea scamani; cu povestilc rnultor Icrnci -- primirn

tot Iel ul de indicatii, dar Ioarte pu tin ajutor, aumci cand vine yorba s[i. ne 13mur.im cc Inse.·1tlma ~a devii Icrneie. Iata ce nC-(1 scris de curand 0 tariaru:
imi aminicsc intrcbam
J rumnczc f,'u'fj S~l fie
II

c.i

lil

varsra

de zece ani nd

intrcbarn
0

~i le
(I

~i pe Iemcilc din lamilia mea cum ar putea
iT,1 i.(] 1

icmcie

lui

s:l. ramfw.1 incn:;di loa rc, non con form iSI ij si Iru

n ca 0

In on~(-I,

n o-lZislCiJcrninista

sa u

'0

prost ituat

ft afcctivii, incc 111

vesnic in cautarc propriile

de atentie.

emu pot deveni o Ieme ic putcrnica,

ffLd. st~ dcvin aspra?

Cum pol fi vulncrabilii.

fara ~<Ima

parcri de riiu?

Apar din ce in cc mai multo ctir~i dcsprc calt~toria masculine - rituri de. trccerc, initicri si toatc cclelalte - rnulte eli rurc de toartc Iolositoare. Dar sfaiurilc de care avem nevoic pe· drurnui sprc propria Ierninitatc ne sunt oferite ell mare zg:[tfccnie. A, sigur Crt

~!.lm prea binc care sunl asiepuirile pc care. ni lc impun familiile, biscricile salt cultu rile din care. race-Ill parte, Exisui tom uri intregi de xcticri dCSpTC- cc ar trebui sri fad pcntru a dcvcni 0 Icrncic
11

en, Femeia

adcvrtrnta. Dar FI'U este acelasi lucru cu a ~U C'C impHc~ fiecare cal,jlOric individuala catre teminitatc, san macar cu it cunoaste lint-a ei rea]5. JElli pare nln ca trebuie sa spun .• dar Biserica nu ne cste de mare Iolos aici. Biserica rcprezintjl 0 parte a problernci, pcntru c5. mesajul ei calre· lemci se reduce in mare la: ,.V-ali n~.sc.ul eel sa 1'Il!ujiti. De asta v-a creai Dumnczcu: s~, sluji p. In camera GOI-,iHor; i~"ll tlcaHiric) In diverse. comitetc ~il cornisii, ~Icas~ siin comuniratea b din. care Iacetl pane". Acum pc hune - s~n.')CaJ.1Iiilul}Tu.nirnaginile
tcmcilor pe cure lc considerfirn, In biscrica lf1oastrH., modele de

lem initate, Sllnt dulcivindatorjtoare, cu parul aranjat. rieupatc,
disciplina te, calme ~i.) in primul rand, sunt obosite.

S~I nc gantH~n la lemeile pe care lc lIlH\lni:m la biseriea:
inccarca f'o{1 so ridicc la Inal~il1leHUnui model de Ieminitatc, Ce ne ,.,inva~~f'ele desprea ..fi femcie? Cene comunica vietile pc care te due? Am. mai SPllS-():nu putem decat s.a recunoastern cfl femeile hll Dumnezeu sunt ... obosite, Si vinovate .. . ~ ~ Traim toate "in umbra acelcr-emblemc ingrate a Icrneii din Proverbc 3l" a earci vla~n cste atflJ de ocupatii, IndH ma intreb eand mai arc ea simp PCt!lIfU prietcne, pentru p~~mbal.·~ pcntru sau o carte buna? Lumina ei nu sc stinge niciodata, toat.n. noaptca? Ca.nd. face drageste? lntr-un fel, existema ei oonsf~n~e~tc rusinea sub care traiesc majoritateaIemcilor, alcstuind dovada biblica - de care nu mai era. nevoie ~JrjcUIj11'1 di nu ne ridicam la Inaltjllliea , rnodelului. Oare asta insea 11l1na fl.a bi pc placul lui Dunuile~cu- s~a aceep ti eli ri-ai ratat rncnirca de femeie? , , majoritatca
l

NeV:?'lzuta, nedorita ~i neslgurii
nita lnccarc@ numai p~ mine sentirnentul acut di nu rCtl!8CSCsa ma n'itHc ~a lna.ltimealUrlui model, re!inectivca nu ~un~ r dcstul de buna calemeie.-roate fcmeilcpe care le-arn cunoscutau acecasi senza ~ie- ~inu HI 3. refer ~JoaFh~ impresia lUIreusesti Sill faci bine lucrurile pc care ti lc propui, ci fa sentimentol mai profund, la intuitia ratezi ]ns~~i identitatea ta de. Icrneic, Nu SUi'll'
$tiu
l .'

·en nu

ca

d{!:~/ttld{!femeie ~i~ acelasi timp, suni prea matte Laun loc .. Nu sunt "111 rlestuldc druguFi, de subtire, de buna; de stilata, de disciplinata. Dar sunm prea puternjc stapfhnita. de emetii, prea lacoruii, I,rea scnsibila, prca puternica, prea i'ne,~lprL~~tfHll.fl.; prea zar~ldUi ..
Re:ll'.l!~HHull cste l~lJ~jnca)t(.lvara~a

ca

unlvcrsala a femcilor.

Rusinea

ne bantuic, hiandu-nc

urma,

brunimJ'u-sc dill teama

nf)Hstrfi,

(;C3'

mai prO,fU(H.lITl: ccca efi vom shlr~i abandonate l?i singure pe lurnc. a La 11HI!11:a urrnelor, dnerl' no-am pricepe rnai binc sa fim tcrnei - indiferent ce-o Ii inscmnand ~i asta viata n..ar mat Ii Ia Icl de grca, Nu-i asa? 11a, tao,jhu dupu Nu am avea de Hk:UL atfiLca cforturi; nu

piireri de diu. De ce ne este aHh de grea sa kgam prictenii orofunde ,s,j Stl lc mcntinern? De ce 1
n
:Ii

am avca atatea

I

av·entudi, tal n.i hn. sa flm I4'rU111o,;tSiil dlntr-o
I)OV<!'.I·C' l"l1Jarf'3!Fi.

intimltate si ,

Iiccarc :d ne pare atAt dc~~p~iUi de importanta, nef~ind pHncde amor ~i aventura. .. ci de datorii si ccrcri? Si'm Lim ~ ~ di sunicm net azute, chiar ~ide cei mal uuuror lipsindu-lc pasiunea ~i curajul

Oar

dorin,ch~dill :iadancnl

inimii nl se par un lux nepermis, de care apropia]i de noi. Nc sirntirn nedorite - ' au parte dual' feluene
de a
He

descoperi, de a trccc ctinc.olo de aparcnta noastrtl aiurcaHi" pernru a

cnrc isi pun toata , vtab, in ordine. ..
..

descopcri femeia din profunzime. ~[, in line, DC simtim nesigure> chiar pe ceea ce inseamna sa hi ferneie S'lU pc ceea ee inseamna cu adeviirat Iii Iemin inti: nesigure al suntan SEtU ca vomfi vrcodata,

.sa

esecuri, nc dispretuisn singure pentru C3 vrern mar mult. Da, tanjirn dupr~ lunmuatc ~j aventura, tan;itm sal Iim Frumousa dlntr-o noveste m5reatfi. O,Lf .'1 J: .~ dorintclc din adancul inimi.i ni sc par un lux nepermis, de care au Parte doar Icmcile care lsi p,nn 10·a:Ui viata 'in online, Mesajul ~ , . rezervat tuturor celorlaltc - fie C~I suntcm dintr-o cultura sau dintr=o hiserica a actiuni] - estc urmatorul: strdduieste-te mai mull'. , ,
Inima dc' ferneie Si, stTad.uindu-ne S~I luiim in c,',[kuj toatc avertismentelc, am picrdui ce CIa mai important. Am pienlut inima Iemeilor. Iar aceasta IC!tC 0 nebunie pcntru erL. nc-o spune Scriptura, CCfI mai impnrh:ml5 este inirna, "Pazc~te-~i inirnu maio mult ded\.t

Consticntc

de profundelc

noastre

.

oriec, did din ea LCS izvoarcle vieiil' (Proverbe 4:23) Mai inHiie foale. De cc~? Pentru crt Dumnczeu .. ~lic (;8: inima estc centrul fiin.tci- a~ idenutatii. Este izvoHlll creativiuitii, ell curajului si a~ ccnvingcrilor noastrc, H\nlana crcdintci, ;n,adcjdii ~i" desigur, a dragostei. Acca~ila .•fantana a vjc~ii" din not cslc".hial[" escnta

ell, Femcia cxistcntci individuale, centrul Iiintei care suntern. Icmcic este lucrul eel mai important din tine" Inirna La de

Gandcste-Ic: Dumnezcu te-a creat [emeie. .Dumnczeu a fanJt. pe omdupa chipul Sau, 19e1 fftcut dupa chipullui Dumnezcu; parte barbfl teasca ~i parle Iernei ascii i-a Iiicu t" (G eneza 1:27).
lndifercnt ce

sufletnlui, orice femeie Hill)' este ,,

i.n adancul

inrclcs ,

arc exprcsia

dupfi trei lucruri: S~)tie iuhita, sa juace rolul decisiv lntr-o aventura mareata si Srl dezvaluie ~ frumusete. Sunt Iucrurile care 0 trezesc la viata . •
')

"chipul 1ui Dum nezeu ", crt Sf. regase~t.e. In [emeia din line. Fcrneicste .. Asa 1j porti chipul si ascmanarca, Inima de Icrneic a Iosr crcata Cll cea mai InaWl Iunctie - ca
I 1 ~ ,.

rcllectarc
1

.() inimii
'i

lui
.

Durnnczeu
,

Insus'. Esti Iemcie fata. de sulletu! si rata de insusi miezul fiintci talc. De accca, calatoriu in carcvei descopcri vrcrea lui Dumnezeu manitestata in
:! , ~

crcarea

ascrniinarca sa -In crcarea fa altc cuvinic, accasta diHttorie incepe ell dorinta. 13 aminie fa jocurilc Ictitclor si, daca pori, aminteste-ti

dupii chipul ~l ca Icmeic ~ incepc cu inima. Sau, ell
ce

fcmcii

visai pc cand erai feti\Xl. 1a arnintc In filrncle care le plac Icrneilor, ascultfr-t-.i inirna si pleaca-ti urechca la inimilc terneilor pc care lc
cunosti.
,

Cc anum e doresc?

La ce viseaza?

Apoi gi1ndcste-te Ia
L_ 1

fcmeiprc.cum
..

Tarnal,
dar prctuite ~

Rut,

Rahav

- personajc
Prcsupunern

nu tocmai
ca-ti, vei da

"hiscricoa~e",

in Biblie.

searna cti; In adancul sufletului, oricc Iemcic t.an.'l:~tl:. dupa trci lucruri: s~i tie. iubita. s~1. joacc rolul decisiv intr-o aventura mfl.rca~a
S!
1,

sa dezvaluie
sa

frumuserc

.. Sun! lucrurilc

care 0 trczcsc

la viata.
~

Vreau

fill iubit5

Te voi gasi. /\,'IJ conteaza en! va dura sau c(it de depone vei jt - te voi giisi.
- NATlIA~IEL ~ CATRE COR.A jN UI;TIMUL ,'I,JON/CAN

In copilaric,

unul dintre

jocurile

melc prcleratc

era .xlc-a

rapirca si elibcrarca". Cunosc multc Ictite caro-l jucau sau care si-ar dori s{t··Jfi jucat. Sa Iii Irumoasa rapi15 de ucalosi, disputata in iupta ~i salvata de un erou - cam asa ccva se gascste in toate
visurilc noastrc, Ascmcnea Irumousci din Ccnusaresci, dornnirci Marian sau aserncnca Padu rea-Adormita, Corci din Ultimul

14

Despre inima fcmcii

mohican, ~i eu irni dorcam

Iiu eroina principals si sa-l vad pc CHJU vcnind dupa mine, De ce lTl~i sirnt jenata cfmd v~. spun ucestc lucruri? Pur si simplu aderarn scnzatia de a fi doriia ~idisputatii In Iu ptJ._ N(~zuin ~:ades pre care vor besc est e ad [inc in rad :.lei na L{l In i nirna oricarc: !'ct.q.c 5i {t. oricarci feme! si, ell toatc acestca, celt: mal multc dintre noi nc rusinam de ea, 0 rninimalizam sau prctindcrn

sa

di c. 0 prostioara .. Doar suntcm lcmcilc sccolului XXI, nu-i asa? Suntcm puternice , indepcnderue ~i capnbile, rnulturnirn Irurnos. Del, da .. , ~i cine maio crcde in toate povestile acclca de drugostc" Sa ne amin tim filrnele care ne pi ;~.ceau odinioara iu comparatic ell acelca care ne plac acum. Existfl oare vrcun descn
a nirnat pcntru fctite in care. ~

sa

nu apara un ., nt care lsi salveaza pr: ~

Ftumoasa din Padu rea-A dormita , Alba C{I Zapada, Mica Siresui. Fctitclc tanjcsc dupa povcsti de iubi rc, l~i doresc Sa. fie vazute si dorite, sa fie urrniirite peste mari si hlri, sfi fie salvatc prin ~ .. ~ lupta. Asa di. Bestia trebuie siii cfl,~ligc inirna Irumoasci, In Frurnoasa si Bestia, iar in scena din ._pavilion, din Sunctul muzicii, , Capitanul ii dcclara in sf5.I.-5iL iuhirea Marici sub dar de luna, cu un c~ln1.GC apoi, ell un sarut. Urrneaza suspiriclc noastrc, si, Nu-i asa di Iinalull ui Raiiune si simiire starncstc ccva invoi, cand Edward sc intoarcc. in fine, pentru a-si dcclarna dragostca lui
~ 1):1 ..

iuhita?

Elinor'!

"Prin

urmarc_;,

nu sunteti...

casatorit?"

Int.reabfl

ca,

aproape tinandu-si riisufl.nca? ,~Nu~',spune cl. .Jnima mea est.c ... ~i va fi intotdeauna ... a durnneavoustrii". Cc rnai zic de scena in ca rc Friedt ich se "inrcarce d u p{~.10 i a ~rD rsi tu 1 fil m ului Fiicelc doctorului Marcli '! Sau de scena apusului de la prova Ti tanicul ui? Sa n l.! ui U1.m de J ninui neinhicaui, . IInd e \V illiarn Wall ace 0 . coplcseste pe Murron cu 001'1. ell mesaje si invitatii la d1l8ric. Ea sc lasa cucerita de dragostea lui si calarcsc amandoi, mr6 sa, prin ploaic, (Hai, recunoaste: carer Icmci nu i-ar placea s~i C~.Ii1lT<:lsch

sa

lX': dcalurilc

Scotici

alzlturi

de un biirbat ca Mel Gibson"),

Cand John ainceput

sa-Illi .Jaca curie", tocruai incheiascm
,

o rclatie CiHG a durat trci ani, ln urma carcia rarnascsern ran:i1.8., , dr'\3goasa ,~i uspicioasa. Fuscscm prietena cu. John de foarte rnultii s

vrcmc, dar niciodaui nu cxisiase vreo legcl1urCi romantica intre noi, Cand rnic irni placca de cl, cl voia sa. ~,rflmanem prictcni", dine! cl inccpca sa simla ceva mai mull. pcntru mine, eu nu putcarn spline <ted asi lucru despre el. V[t. putcri irnagina cum statcau lucrurile. Pfin{i intr-o roamna.Ia scurUi vrCL11C dupa ce eI devenisc crestin, iar eu rnii aflam inca In cautare dispcrata, eft! atori ile noastrc spirituale si niizuintelc i nirnilor s-au intalni: in cdc din urrna . ., ,
15

til,

Femeia

John mi-a scris scrisori, 0 rnultime. Toate erau pline de dragostca lui de. Dumnezeusi de pasiunca lui pentru rnlnc, de cat de mult 1115 dorea, A cioplit Limp de ec1tcva ore intrcgi 0 inima minunara, din lcmn de mar, apoi a pus-o pc· un lantisor delicat si mi-a daruit-o pe existii ceva neastcpta teo (Inert mai pastrcz colierul.) neinfricat. E de Altadata, pc cand lucrarn ca ~j chelneriia, tocrnai iesisern din tura: am ureal "in ajuns te atingi masma, ca sa g[lSC.SC 0 poezie sub de biirbatul ei, de stergatoare!c de parbriz, scrisa de John copiii sau de pentru mine, ciitre mine! IVl;} iubca, Ma prietena ei cea V8.lUSe si mtl c.iulasc. Era incantiitor fii mai huna si iti vei iubita intr-un mud atat de romantic. "'~ da seama si Cand suntern copilc, spcram ca macar , pentru cineva, tie obicci pcntru trttici, sa singur de asta, ajungcm sft rim ncpretuite. Pe masura ce nc rnaturizam, aceasta dorin\.a se transforrnii in aspiratia de a fi currare. do-rite, ravnite ca fcmci. .De cc m[t sirnt atM de stanjenita de insisrenia en care Irni dorcsc toate accstca?" rn-a intrcbat deunazi 0 l.fm{tra prietcna, Vorbearn desprc cum se descurca de una singura, desprc en.t de mull. 11placca munca ci, dar ~i desprc dit de mult i-ar fi placut sa Iie casatorita. "Nu doresc ca viaia mea depinda de asta, ~i totusi, tanjesc", Bineinieies. Dear esti

sa

sa

.

sa

Iemeic.
Aiel sc impune 0 precizare: 0 fcmeie nu i~i doreste doar 0 poveste romantica ~i in nici un caz nu ar trebui sa~~i allc sensul vietii in povestca de dragoste pc care a trait-o san nu ... dar nu-ti dai seama oarc Cd asta vrei tu insati? Sa Iii dorita. curtata de acela , pe caro-l iubcsii, sa hi prioritatea cuiva, Fcrneile dezvolta tot Iel ul de depcndcrue diiunatoare atunci cand simt ca. J.lU sunt iubite SHU dl IlU inscamna mare lucru pcntru barbatullor. Din miezul fiintci, ponte de ia cea mai marc prolunzirne, Iemeile tanjcsc sa fie. vazute, dorite ~J ravnite. Ne dorirn ~[lfim iubite la rnodul romantic.
,

lJII rol deeisiv lntr-o aventura

mi1rcata ,

in copilarie, imi placcau la nebunie filmelc desprc eel de-al Il-lea razboi IntHluia1.Ma si vcdeam acolo. Visam sa crcsc, sil imi , irnplctesc piirul strans si sami-l adun sub caschcta, Planuiam SJ ascund Iaptu! ca sunt Ierneic, pentru {t mri putca alatura celorlalti soldati, Simtcam cu ca barbatii din aceste Iilrne Iaccau parte din
]6

Desprcinima

femeii

ccva plin de croism, cutezantii <,?! onoare, dcci rnu ream de dorinta de a ri pnn.H,?;~la ioate astea. in adancul suflctului, ravncam ~fI rae parte din ceva absolut rnaret si roartc bun; ceva in care ~2i dau totul; ccva perlculos ~ipcntru care sa mcrite sa 1110r. In 1ni111.:1 fcrneii cxista ceva neinf'ricat. E de ajuns sii te atingi de barbarul ci, de copiii sau de prietena ci cca mai buna 91 iti vei da scama ~isingur de asta, Femeia este ~i ea un luptator, dar a Iost conceput.i S.n.-~71 duca .l upta intr-un fclabsolul unic, Icminin. Cfulciva, in tinercte, inaintc ca durcrile victii S{I se straduiasca sa omoare In noi rcspccriva aspira tic, 1.oa.1.ene dorirn s,l Iacem parte din ccva rnarct si important. lnainte ca indoiala ~i vinovaria sA prcia controlul, cdc mai rnul tc kli~c simt ca au de jucat un 1'oJ vital; vor sfl crcadii c{i. detin un lucru de care cstc absolu t?i si
di:speralrt nevo ie.

S~1. amintirn de Sarah din Sarah, Plain and Tall. Un barbat ne ~i copilasii lui au ncvoie de ca, pentru ca lumea lor nu estc functional d pAnA dine! Sarah nu devine parte intcgranta din via ta lOL Eroina dj unge 111 Vestul salbatic inarmata ell crcativitatc si curaj, reusind astfcl si.1.-1mblanzeasca, Ne minunarn de asistentclc i din Peari Harbour. care salveaza, prin curajul siputerca lor, vietilc .a sutc de biJ.rbap in toiul oribi! ului alae mili tar j aponez. Personajele feminine din trilogia Stiipdnul inclelor sum Irumoasc ~i darze - Iemelprccum Arwcn, Galadricl si Eowyn schimbii soarta Parnantului de Mijloc, Cc S3. rnai SPUllCIU dcspre Estern, Maria sau Rut? Sunt pcrsonajc biblice de ncinlocuit in Marca Istorie. Nu
" 'I

sunt Icruci "comod(':;" sau ),cumsecadc'", ~i nici pur ~~ simplu "UTJgu(.e'~, ci putcmice ~i Irurnoase in caliiatea lor de luptatoare.

De ce imi place atat de mull sa-mi arnintcsc istoria Cll canoea strabatand Irumusetca Intunccatadin Tctons? Pcntru Cd atunci am Iost nccesara. A fost nevoie de mine. Nicimiicar nu am lost pur si simplu ncccsnra, ci, ascmcnca lui Arwcn, am. Lost de ncinlocuit. Nirncni altcir.eva din canoe nu ar ri. putut ['nce in acel
moment ceca ce f{lccam eu.

Ferneile .ubesc aventura de {nate telurilc. Unora leplace SJ calarcasca (aproapc toate Ictitcle tree printr-o pcrioada cand iubcsc caii), al tora lc place S3. vaslcasca 111 ape inspumatc, sa c;MiJon:asc~ in str.iinatatc, saiasa pc sccnJ, S[l aih~ copii, sa puna bazcle unci nui afaceri sau S{l se scufunde si rnai l.l.1UIll"TI cautarea , cscntci lui Dumnczeu. Teate suntern create sa lacem parte dintr-o minunata aventura. 0 aventura impandsu«. Nu ne dorim aventura de dragului aveuturii, ci ~i pentru ca ne obliga sa oterim cclorlalti 17

CU,

Fcmeia
Sa

ecva din noi, Nu c..stc 0 aVl!nlura in care dorim ci .sa Iim irnpl icatc uldturi de altii,

intram singurc,

Uneori

IlC

simtim

aU'c

se de idcea de a t:rai ca pustnicli,

Para
ti

cercri, nevo], durcri sat! dczami .... tgiri~ dar aceasta ni se inU1,mpm peniru di am foSI rani'le .~Iisuntcm cpuizatc, Daca cercetarn in adancul inlrnii, acolo unde suntcm nni insine inl£li de iOllie dcscop "Lim dl nu nc dorim sfl. lipsim pcniru roa rte rnultii vrerne. Via~a nc-a I )~.t data pentru a 0 trai aH1turi d l ltii, Cum suntcm r;J,tTlrt~jteale snultci 'I'reirn i'. 11'(; mai arnintim cfttc ceva, Fiind create dupa chipul unci relatii perfecto. sunlcm Iiimc relauonale IP,anfl In rfl.nzde albc, pHnl.: de mlzuin,bt ditn.: un seop transcendent, Ravnim S{i lim o ~)~I~nCe ncinlocuit a unci avcnturi hll!Jarlr'~ile. d
~ ~ Jr

Cineva ca rc

sa

dezviiluie fru mu setc iJrnptiraful f(i' 1J,'·a pq{U_lnunu,sefea 1'1, ' - It SALMUL 4' "" '1 t ;;);,
.,j ....
,J

S£ anmci
-"T

'M' IGll I' !\1 en aga asa i, acev, ""," ',' L' ~'" In varsui dest sase (till). se a1'1ia ZlLG1C. "" '· 1. ~'.",-,'; ,' ,d .: ,L.r'i"""j ,e ',,,,, trecuic la sediul misiunii noastrc, 1]'1 Irand din bi ou in birou, IC<Ja.rt'indu-supe LIS! si intrcband cu zfmlbctull ne buze: ,. Vr jl sa-t.i b ~, 1. dint un cllnh::cd Soarcle ii sarutasc chipul cu nistc pistrui ]l1cfHHatoJd, Ii lipscau doi dinti dln fnll ~,iochli li jueaudc bucurie, asadar cine i-ar Ji puuit rczista? N U-1 pre a pfu;j;:L c5 nc lntn.!:rLlp~~l din lucru.Ma indoiesc cit gandul accste iW tree, a maca .. prin cap, l~j carua rrielodia abia invcntuta desore cfrteh.l~i Sf oisicute. I...· ~ ~ l' ~ asteptandu-sc ranlurrna de ~ndL ia.WCH publicul $,a S • arate cu totul cuccrit, apoi ~opaia pc culoar In ocupuntul urrnatorului bin IU sitot
II ~ I
11 ., ~

J

:

j!

1

i'

asa, Era ca o r,;.t.ztt LIe snare varutcc Si1U. inca si rnai bi ne, ca 0 m iCi""l
~!I' •

a griIJinBor., adtistfUld din rirou in hirnu. Era de rapt 0 reli~fl in loat{t splcndoarca ei, deloc rusinata de doriuta, de a se face , pla,cuHi ~i de a stJu'n:j lindinla reo ;-\CC.~",H estc 11f1{)t ivul pentru care sc dcuhizcm:a fC'1 itclc .. Si ._' ,.' Ib,~~ic~ii dcghizcaza, dar III all mud. lFi.ie~jiiJH xc ),~trj)-nll jucat ..n i dc I zilc le-a C0l1lD()y-ii san de-a soldatii, ori de-a cnvalcrii Jedi. Dill nici rnacar 0 singur;\ th.ll[1 nu s-au ilTIbrru:~nt '111 miri, Tn dine. sau Tn Iluturasi, B~Heldi nu isi vop St~C unuhiile de la picioarc ~i nu se milogesc S[l Ie grlurc~t.i urechilc, (rvfl rog, unii adolcsccnti o tac, dar asta cu totul alW povestc.) B~iicteiinu se deghJl':cazti C,lJI, bijutcriile mamci ~i cu pamofii ci cu Iocuri. Nu , tau OJ" Intregi .s~~-~i pcric parul unul altuia,
ZnT1~
1 ,. IL". ~~ "

I'

IS:

"if, amintiti~ de Iustclc care sc invarl"! Cele inial multo Ictitc -~
pcrioadrlTn care refuz5. S8. poartc oricc nu S~ tnvartcstc, Iar dat.'-fi_ ra~cuH"t dintr-un c Uii1i:elili no~tri s..au rna crial cu scllpici, e cu Mal mai binc ..

tree printr-o

Dil-i unci Cl:(.i~t' o cutie cu p~ihlr,U" csarfc, mjirgelc ~i aile hainc si i-~,i asigurat

jucat ani de zlle de-a

bunc de jnac[i nclntrcruptf .. M'ilrgeiu::;dc de plastic ic duzina, devin bijutcrri neprctuitc, papucii de imprurnut SIC tnlns,rorm8~ in pantnfi Ide.
C~l.eva ore

soldatii" nri de-a

sti'la. iar '~m(";'l de m apt -, a bunieii devine 0 rochic de bal. 0 dal8 irnhracatc, danseazji prin "asi; SflU j'nl,ar/je udmirativ In fa [a ogl h'llzH. f1 lhurns." . • In im ioarcie :10 I' dorcsc in tu i l iv Siil se nsig,ure eo sun~ ir ·zjsHbilc- Uncle lnlrc<lha chiar asa: .Asa-i ca sunt draguta'l ~", dar altclc nc inl rc.'tbfi. pur ~~i simplu din priviri, Prin cuvinte saul Hira nici 00v lrha:. ric c~lP lilrla ( roehic sclipitoare ;'HU una pl'inii (J~.noroi, (di'~,cI'ortrebuic Sri H se d\spunEL Cum SPUI1CU o tfinanl c~\l] tarc,~, a: t
1., .'

cavalerii .ledi. r)ar uici mficnr 0 singura (lata nu s-au imbracat in mirt, in z::ine sau in

,Vreau ,J.d jh( [rumoasii] ,)'{f u: hi.' mut de uimire! I e:w:operd-nl'Ci! minuneazii-te! VrcylU slimd cii-mi spui} Cii-{i pluc asa cum sunt! Cc? merit sri fiu iubitii.] etl su nt [ntmoasd. - Ben ~ANYDIIJDN •• .IIE.AUT~FUL:~

.F

Vara lR"('wLil am COoSl impreuuacu

J{ hn la un hali c rgauizat

in minunatul hotel Broadmoor, cunoi cut ca edifieiu de. imporlanlfi l:->l{ rica. Era incfintator. Tinut(\ obligatoric, lumfinuri. cl I1n., duns, cc mai - L( l tacfm ILl!. Curtea in care sc servcau apcrit ivclc CU";;lp~il1,1. de Ilori proaspctc, ffml.flni artczienc ~i de ucordurilc uuui pianist talcntat. Scant Iusesc indelung p,laniJicahL ,S~ipHln:l,ani inlregi ~ ba nu_lnni tntrcgi. Inainte sa aihr-t ~oc- mi-arn pus" ca tnate I"crndlc ce avcuu .'>in participc, Intrebarea-intrebarilor: "Cll ce sn rna lmbrac?' (Pc masura cc scara spcciala SI,!, apropia, Inccpuscm sa m,a Intrcb ~~ dadt nu ar Ii posihil si'i pjcrd vrco zccc kilogranrc In ~apl.c ~dlc,) Sea ra S~:;'1 dovcdit in tr-adcvar fcrme ·:iil<:mn.~. rci lea era V pl"lrlccHi, i'mccnrc dctaliu fusese pus Ia PlHlICL. dar til, lcpartc, .-;enzatia scrliau constitult-o Iemcilc. Dincolo de susurul apci din rrUllnni~ chiar ~i lincolo de muzica Hill ::cr se ridica zumzcl UJ]

cxclnrnatiilor

de lnd1.nLlre.

"A rfl~[ IIIinunat!" ~ .,E~t i nernui-

ell, Femcia

porncnita!", "Cc lrumoasa esti!". Nc bucurarn una de lrumusctea alrcia ~J I1C delcctam ell propria Irum uscte. Ne .i ucarn dcadevaratclea de-a printesclc 9i ne placea nespus. Fcrneile despre care va vorbesc sunt toatc feme! obisnuite, Ierne] ca noi ~i ca acelea pe care le inutlnim la banca, la alimentara S<1.U 121 birou. Fcmei carora acneea le-a inscrnnat chipurile si le-a afcctat sufletele, pcr.tru care lupra eu Dumnezeu ne-a kilograrnele consti tuic un hI estern

sau prea carliontat. Fcmei de LI ell zi, daca exisHi.as,':::! ceva, Mai presus de toate, de erau atunci niste fcrnci care i~i asurnasera riscul de (1-,~1 dczviilui frumusetca, eel putin pentru cateva ore in seara respectiva. Sau, rnai exact, a caror frumusetc Iusese revelatii. Amintestc-ti cum a tost la nuntii - sau g{,tlldel~tc-le la nunta la care visezi, Cat de irnportanta estc lochia de mircasa? Ai putca s~i pui pe tine. cc-t..i vine fa m ana din dulap, sa tc irnbraci lao repezcala In oricc .vechitura"? Una dintre prictenclc noastrc se marita peste sase iuni. Ei bine, rcspectiva Lfm5.ra a avut parte de suficient de multi pretcndenti ~ide destulc dcspartiri. Povcstca ei de iubire estc presarata de sufcrinte, dar, cand ne-a povestit cum a incercat rnai multc rochii de mireasa ,~i cum a gasrt-o pc. cea perfecta, istovirea i s-a sters de pe chipul care, brusc, Ii devenisc radios. ,,1vI-am 81m 1,-i1. ca o priniesa! a spus, cu un soi de sfialii,
I 1 ~ I

sadit vesnicia in , suflete. Tot acolo se atla si dorul de a fi fru moase.

permanent,

care. considcra rncrcu eft au parul ba prea slab, ba prca des, prea drcpt

l'

Nu-i asa ,

fctit~ care provine dintr-o Iamilie Ioartc atcnta la dczvoltarea Ieminitatii sale i-a povestit rnarnei di avusese un vis
minunat, Fiica mea, Emma -in vfnsl.a de aproapc sase aui- a alergat
azi dimincatii la mine stralucind de bucuric. S-a lntins peste patul
0

o

ca asta

ti-ui dorit? ,

meu, la picioare, de parca n-ar fi avut nici

grijA pe lume. "Mami",

"asUl-noaple am avut un vis minunnt". "Ce ai visat?" am In trebat-o. .Eram regi n a", a nlspuns ca, imbujorandu-se. "Chi<:lI.T' i-am raspuns, "$i ce sc intampla In visul tau?" "Purtam 0 rochie
~pUI-J,

mi-a

lungii, foarte Irumoasa", a ca ~i cand ar fi mangaial

SPllS,

gcsticuland de-a lungul corpului,
delicara. ,,si pc cap, purtai

0 ~csa(uT[l

ceva?" am iutrebat ell voce tare: "Oa, 0 corouna". "Bmmmm, de ce-o Ii Losi. visul ?lsta (lUll de Irurnos?" "Pc.HII'LI ca-mi place foarte 20

mult

flJ~.a "A~(l cum?" ~i, su~~plngLld,a pmnunlal... ~,; frumuserc!" (Visul Emrnei, asa cum i I-n povesru mamei) Nazuin~.a de a fi ftumoasjl cstc

sa ma simt

'10

Lilly est octogcnara, intr--n warl1a~ in al ropierea Craciunului, ill-a uirni sa constat c~ t de frurnoasji arata, ill timp ce cobora trcptele easel, Purra un pulovcr verde, de catilfca raiaH'l, ell gulcr alb lnalt,
dccorat cu rnici baslona~c In formii de acadca. l-am SPl:ts.; ,.I,iJly~ ara~i grozavl" ~i chipu] i s-a luminal, iar ridurilc si petele de balr:ftnqcau disparut cand si-s ridicat hra~eh; in lateral, ca 0 balerinii si a Iacut 10 pirueta gratioasa ..Nu mail avea optzeci de ani, ci era 0 fcmeic flirt!. v<lrst~i Dumnezeu rile-a sadit vesnicia 'in suflere. Tot acolo se afla ~idorul de a fi frumoase. Ei hinc, stirn cii vointa de a fi Irumoase <1 provocat .nespu~Zt suferinta multor lcrnci (spune-ne doar catc cure de sHibire ai

[a.l'a varsta. Prictena

mea

sl sa se fr5,ngla rnulte inimi, Janis Ian canta cam usa: .Am inviHa(la saispe ani dl Iublrea-i pentru top-modele ~iipentru fetele eu piclca crtra de cusur". Frumusetea a fost ridicata in slavi) adl0nllU1. ~i pu·trata sufieicnt die departe de cele rnai multc dintre not (Itl
~ ~" ~I

t·inu1?). Unna .. rirea acestui dcziderat a niC.lH

sa curgd multe lacrirni

lteri or respcctivcle Iotogra 'ii? Cum te simti cand teo Inlre.aba. cineva dL~i
II

pi aee S8 Hi ],'0 tografia l:a '!

l~j pi ace, mai
cunoastc

ales,

sa vezi

ani ai? Problema frurn usetii Pcntru aile Icrnei, Irumusclca violcntata, Uncle a~i ImdH.)~l Cu toate acestca - ~.iaici aparc a sulcrintei pe care frum useica

compl icatjj

profunde I)

ca

presupune a Ii umml~., folosita ~i a fi fnllllCm:lfi presupune pcricole.
lucrul uirnitor - in [Jojhla durerii ~,i ni le-a provocat, dorinta persista.

Anultrecut

[incam

0

confcrinta despre inirna Iemeii, cand

una dintn: ascultatoare s-a aplecat spre prietena em ~,i i-a soptit: mel I...... oroblcma ei, ce- i I'o~cia. ina inte ell fus tel e care sc -.,N L1~ ~I cz care- i ~-~ invart si alte prostii", Abia daca a apucat pronunte acestc CLI'V.iUlC) di a ~j izhucnit in lacrimi, uebuind p{mJscasdi sala, S-a dovcdit dl. tIU prea avea habar de profunzimea dorinte! de a fj Irumcasa 'ql de suferinta pe care aceeasi dodn~:ai-() provoease .. Multe dintre noi am. jnva~at sa ne asprim inirnile, pcntru a nu

sa

sa.

recuuoaste di ravnlrn, en tm.njiimdupa Frumusetc, Am Cost atat de adanc "nl.anw:te din cauza acestei nazuinte incflt nu nurnai d~nu ,
ne mai d~.nl scama de prczenta ei, dar 0 ~] ncgarn, Cu toate acestca, ea se HfHi in noi, $1 nu estc vorba numai despre dorul de a f frumoase pc
• '1

dinafara,

ci de mult mai mull - respectiv de dorinta de a Ii
21

",~rHOiH·C prin ce a ce suntem in adancul pinf(~i. Sigllr 'U prlntesa "CnU$f~fC'Uia este Irumoasa, dar estc si btl n;'1_ Para Irumusctcs 11't: • • f care 0 mrt,a in ,rnim5 aspeetul ei exterior nu ar IransmHc ckcfllf un marc gol, De aceca o iublm, In Sunetn! muzicii, Contcsn o sUl'da.c:az=i)c Maria la capitolul IHJ~ll~are fjz.ica ~l ambelc stiu asta. Dar Maria lire ~liinta de «I aprccia fulgii ' tc Zrtrn:~da care sc IP'ri1l1 in hWl1i~a pis( ilor ~,i' xjpiii cu pcrsonatitatc. Ca ve le Im,:rru'j1c lui DLUTIllCI'.CU iIi11llUY.iG8.. 'In rft8,c,lc ~i lin bucuria de a te crl~fira prill copac], Suflcrul el estc Viu ~,i,suruern atra~i de ea. Probabil c~i,RUI ere 11 Icrncie plflcuHi, d putcrnica, dar pe Boa'! 11 mrag curajul ci ncoh os it. vulner~hi:lilatc(1 ~5:icredima Uti, in Dumn .... zeu. Es~cra este cea rnui Irumoasd [emcic din t.ar~~ dar nurnai in JI'f!zncaht ~i inima dl huna ~i, hl\'.;lc.ar,H1 detcrm ina pe Ji' "gc sa-i cnl1-c poporui. Nu machlajul ~,i vcsmintele sunt imponuntc aici, Frumusctca cste aH11de semnificativa, "Ft vom rcveni ~a ca mcreu in accasUi. carle. DC(')orWrl1ti(il1a. sf rccunoastern di. n [elucie liil1lc,.1.il,c $H fi.,e l'tIZUfli si inlcllica'il: ca dcsf5U"ltnre. J~ Speram sit aVI,;!11 Irurnusetc care sa rnerite desc l pt:riUi" cucerita, 0 -0 t"nJI.1UISCtC care este iocrnal miezul Iiintci noustrc. Ne dorirn . " Irumusctea care poatc 11v:5zuiUi simtita; "arc iii alingc peccilalti; .0 [rumusctc nUI11(1F noasira, pc care ~:- dezvaluim. it

r

l'

n

.

!

I

"II

l

Own spun "cunin ("U, IJlirbaf.'t,dl!< (iar mCI Ilscurin estc condusa lit'. John). ~,~in inirnile biirbatilor cxistii trei aspin1.lii Iundamei laic. I'il,l'[l nu mi-t l,.i citit cnnea, chiar ar trebui s-o
Iuc "tL

vr~ va
1jjJ""

dcschide

"_'h'ii asupra

lumii

ba,rba!,ilor.) Dar ncestea
lit;; plac armelc,

sunt specific masculine. De ~a bun lnccpUl." orice barbat l~i dorc~le
sa poarte o hxpHt

A~H se c'qlth::a de ce h:iic\,Hol'
. _-_

De-a lunuul anilor, CC:I!;.~anml!<;,llrfi, a dcvenit Uri! ~l(h..:v~lnlllarsenal :o;:lblii de prirati" cutitc indi,crne, [lorctc, mltraliere, pusti de painl/all, piSLOHIt.\ ell aer eomprimnt (dcnumirca trcbuie S~t Ii Iost -i!ll.vcntat~i anume !pcnrru mlim ici . Toate armclc [a care va putCli gandi
Baic,[lljli 111: ~lri S(~ IlIJpl;;IU eOlir la lX rp ..sec It vcau :.i:.iC i,zhe~1Urcciproc
de pcrcli 'tnat'll ziulica

dcmonstrandu-s!

prin

asla d,t de muU se

iubeou) Apoi gftndil!,i-v£l In Illmelc care lc plac b; rhatilor - Inimii n(!ft~rn"cmli" C;fadiawnd, ~J:0/1 Gun. llintl No m. Sa.lvllf.i 'ot'datul
Avfnld li'I,lul nrigilllni Wild i" H.ul'l, curtca <~ ~l!fl:"n'~I'1n 2\1H5lu F:dlHlra AqUll ·prt'u, i Cluj, iii rraducerca 'wi llllnt PUI) - vl:.1.li r(:(:huu~~d . l<nirar.~ihll C~lr~ii (n.U'.)
~I

22

J)cspre ii ni ma rcnu:i,i

Ryan. Bi~rbuOi sunt l'5,cup pentru bal{dii. (h plus, doamnclor, nu v5 plat" croii din accstc Fillmc'! Prnbabil cil !HI v-ar Ilru:t'a :sa, lupte ill1 rtlrJnoi. dar 1l!!J rfivni!i C'U hftrbal!iJ'~ '\1< stru !i(i luptc pemru voi'! S~llI 01 Daniel Day Lewis sa v~i privcasca drc [11. in och i Wi :-ia va SplilillU: .,Nu conteazii cat va dura, 1I1l! conteazf crll de dcpartc vci Ii, '_'U LI.: voi c.ftsf"; Fcmeilc n11 sc tern de patcrca unui hart at. dac(l cxtc VOJ'h~l desprc un bfU'hH~ hun. De rapl. este mJ.cv;ln:lJ",~ un hftrlhal pusis: cstc ~i u nul .,sigur dar rcsp 'c~~va pasivilatc (1 m cut fenll~i It 1'1'; lTI Limp" un cnonn dcscrviciu, Ajungc s(1 va g,~~lrH..Ii~i~a cxcmplul . ei Ivorn revcni asu ra accstui aspect mai Eilrziu). Bali·h'l~i:i lit i lan,jl'fiC:) 'lLl!p,~aventura: Il~1.ie~ilorI, place sa sc I catere, sa SELl'a :;i sa se la la intrcccrc in curs . de vil'.:t'.a p'e biciclctli .. (de pn.:ferin~o. ffir,ij} m[~jnj pc ghidou), A[um.:a~i0 privilfc in garu] ul propriu: toatc cchlpumcntclc acclca, carturilc, n1loLndclen '~h;, rt'[mghiil~, h,nrcile ~i cclclaltc chestii. Elc lilt! mai stint ~~jucfu'[j pcntru copji ". ipirilu] de aventura csie o nftzLllin'lfi :-:IJlirilu(1W profund inraUl[u,;inalii 11 inimn~ iii lin tint" orice birbal br!lr'ha~:ih)L Av intura ne prctinde Sfl nc rn(~hi]il.~.rnClrlCrgiUc" ne punc hh uspita s~iaib,a de
U ,

.

incercare, Dc~i, ne-am putea Wille de prnh av .nturii, in acclasi limp vrem SEI rim, pusi Iia incCJ'L';JIIC pcntru a

salvat 10 FI~n:lililo;asa.Ce

n r :fi I-tobi'n Hood

far,a

dcscoperi

c,~

avcrn

ceca cc trcbuic

pe 11L HI ;a h h[ ~'h(liIJ In !'inc, orice bflrhat ;lsp:ini sfl ail'ia de salvat ,(,~ FrlLJIl10as,a. Chiar asa.
.

H cd i'UI'8JMarian sun regcl,c Arthur m,~'H, Guinevere? Dour ncvoie pta!"

\: ar

f.

.

Robin

(;'~'I:hlcven~"? Doar ni,l,tll;! 5,in,gurnUd, ,rl)irin~~i iu I rpte izolate,

l1ii~'I.eing,unllici IJrin~:in luptc lzolatc, Vedeti voi, hii~ha~iinu au s i

~l sirnplu de oricc rei de. h~tlrUi~. de o h[IHillc In care ci s.l luptc pentru cineva, Nimtc nu dliJ rnai mull,l cura] unui br.rh<l~
tI~cfhm fcrncia pc can; 01 iubcstc, Maj(rilalca
lucrurilor indrf~znlc,\c (~i~ recunusc, uncori proslesti) pc care lc fa" tincrii sunl mcnite R~l :11.< impresioncze pe lcle. Barbwtli pkac,EI in razboi L'1I folografiHc

juhih:l,or lor ill buzunarul de la piept - iana mctaf Hm profundei ntllz'Uin~(~ des-pre care v-arn VDlrh:il - ,il luptci pentru Frurnoassi. Accasta nu lnscarnna ,e5 feme-ill. iste 0 ,~cn;a1.lUdl ['f1ra apararc", care nu-si poatc durc viata lanl, lUI harbaL S'1'u'I1dear di barlhtl.lii se duu in vam ;;;~l-~il ofcrc putetea unci Iemei. SUi1~ 10 UI' cfi acum va dati seama cum dorin tclc din inimile SJ'IJ
'I' L

iii

'I

,

barbatilor

;~ii

cdc

din

inimilc

[cme.ilor

au rO~1 menif(!

s(\ se

potrivcasca rninunat uncle GLI celelaltc. 0 fcmeie adorn sa fie temeie In prezenta, unui barbat bun,, a unui barbat adeviirat. Puterea lui Ing~tduic inimii de fcrnciesa innorcnsc,8" iar insistcnta ell care c cauta ii HCO{lh~ l'rumusctca h ivealii, S'i un barbat se simtc , , binc S,[l fie barbat 111 prczenta unci fcrnci adevaraic. Pn,II11USC~ea ci il ineita sa joace roi ulmaseulini t(iti, ji aducc If~Iuminji putcrca, Ea ii Ii nspira sa devina crou.Daca ~ .ruule ar sta astlcl, cu iotii am fi 1I ncspus de binccuvantati. P ,. ~'eca 'j.ea ••nsmu I

Doriruele inscrise de Dumnczcu 'in miezul inirnilor noastrc , ne comunica tin lucru csential despre ce Inseamnii sa fii Iemeic ~i dcsprc vial'). rczervata de El tcmeilor .. Sigu r dl. da- stirn ell multe
dintrc accste dorinte au dimas neiudeplinite, au fost culpahilizate sau pur ~i sirnplu neglijate tlI.1.ala. tirnp, ]Ilcjt cele mai lllutte Iernei sJ{lr~c:sctraind dona vieti, La suprara~1i suntem ocupate ~ieficiente, chiar profcsioniste. Nc descurcarn. Pe dinlauntru 1nsa ne pierderu pe sine in lurni imaginare sau in romane de duzina, sau ne daruim dependentelor pantecelui (si nu nurnal) pentru a reduce la tacere durerea sutleteasei; Dar inima ta este InC~1la locul stiut, urland be clibcrata, i, 5e olere viata dCSI re care povestesc nazuintclc tale profundc,

sa

sa

/

J.

ti ~".. vuua . .. -rs, , 0.1 gaM~.,...... pe) care 0

cauu .~ clac ~., aca esn
•..•

ie .. ' ._-I (,'e acora

.wi te lcq:i pregiflilti penuu a pomi intr-a mare aventurii. Aceasta este ehernarea Iloklslra .. N LI leo Invi:l~.m mal invctl Il1cfl un set de standarde pe care nu lc vei putea respecta, uri un ,8uL de reguli de viata ~i de lucruri care ar trebui facute. Propunerca noaslrii cstc rnult, mult mal buna ~ e yorba deo calatorie ainjrnii, o c5Hitork catre rcstaurarca ~j eliberarea fcmeii pc care; ti-ai dorit mereu s-o intrupcvi. Aceasta nu este 0 carte desprc ce ar trebui sa fad sau despre cine ar trebui sri Iii, d. una. desprc descopcrirea a due c~:ti deja, ca lerneie, 0 fcmcie care a tost conccputa, 1'n adaneul ei, pcntru iubirc romantica, pentru a ocupa lin rol de ncinlocuit lntr-o aV0I1tw·{1. imparta~~la cu ba.rbatul ~i care detine intr-adcvar 0 frumusetc nurnai a ei pe calc de a Ii dezvaluita. Fcmcia la care se gandca Durnnczcu cand a l":i!tcut-u pc Eva, .... ~I dind te-a facul ~i pe tine. tnC:~_Jlltatoare, pulernica si riipitoarc,
>

Sa

24

Ca,IJi tolu I doi NUMAI EVA N'E POATE SP'UNE

Simpla observare a metsului ei prin fa rnen"iesie un act de educatie libemla.
I . ---.

("S

"'1111~··

••

I '~Vl( L...

"UI

I

Bruse m-um inters
/'Jrcili'i:!i de ~
({!,ftinl D

apropia! atal de grl!{i.vu.wi" ridicandl.Hni cununa de spini! Vino,. mi~a "~I}US, te vo! adiiposfi de
}lll'wnli
-BOB DVI.AN

Avea ta miiini si ,,' flor"i' In J'-" Qiill !:i-a ,

#- am "azul-a/

]P,iirin!'i] rnei rn-au botezat

ullpa

sceolul nl v-lea d.Hr., martlrizata urrnare 'in ficcare siftpl8,mfmfi" dups slujba, numcle meu cstc pomcnit cu \,UL:C tarela cornemorarea stintilor. A~a se cxplica de ce St3Ri se scrie Mat de ciudat, Iiind numele obtinut dadl ~tergi ),a"~ul final sl .Ana" de la lnceput, Acosta este motivuJI pentnl care numclc meu irni place Ioarte mull, dar. pe Hlng,a el, am ~i 0 explicatie mai ad~.I1d\. Am inva\at despre Anastasia inca din scoala primara, Nu desprc sfanta Anastasia ... ci despre '0 prwntes.a. Anastasia mezina ultimului [ar al Rusiei, despre care se zvonise ,ea ar fi scal)at de asasinii care H Llcisc3cra Intreaga Iamilie, Era Jeti!a c~I1d ai ei luscscra executati ~5i -a, spus ca s-a:r putea s,a mai He 'fl1di. s in viaF~, pe undeva prin lurne, incognuo. 0 adevarara prili)~tcs.aIn
?

Sf. Anastasia, o femcic din pcntru credinta ei, ~il prin

travesti,

Existau fernci care prctindeau cfi,sunt Anastasia. iar una dintre clc aproape crt rcusise sa convinga pe toata lurnca. Cu toate
25

a(:es.te~l, Anastasht .11. r~m<,LS un mister ....0 IJlrintesa I.. )jcrdutit in ~ lumea asia, ascunsil, dar adevarata, Eram pree cupata si amorczata de prmtesa Anastasia. Am inccpu t sa Durintele din eitcsc tot cc-mi cadca In mana refcritor In ., istoria Ruslei, Din ratiuni inexplicabilc, inima fCllflJeii 51 Ul:a S irn \cam 11111.11.1Wi ell accas tf'i p pi n l;cS f1
."

)

Illi::;IGrioa~n, 111.fi sinnl!cam kgaltL de ea.. Nu

uncle de altele, IHivnhn la {}iulilin;

ca sunt ell ~5i rotusi..; undeva, in adancul rncu, inirna tm i Sl!ISU ra eA ~i eu sunt rnai rnull decal par a f'i la prima vcdcre, Ponte dl ~i eu Iace am parle pretindcam
dintr-o lamilje n:,g<liHi. dar pozitia t;i rangul mcu I'~jseserii uitatc. Peate C<1 eu cram ~,i

rol vitaltntr-o
poveste minunata; ~:n,uji.llIl dup.a
itrUD.1USele. lJar nn
'fI

deghizata in! altcincva. Inirna imi batca mai repcdc la gandlll d'i putearn 0 Iemcie care a fest dindva printcsil

n

ad e vara tH . NllJI creel t'f', II1Uln€l1rnic mi sc Jnt:flr;lHpl~
I

toatc astca. Nuv-ati Intrcbat de cc m.:rnai ban tu ic inca povcstca Ccnu~i1rcsci '? N u numai ca este una dintre pn""te,~Hh:~. prefcrate ~de Ictitelor, dar ~i temeile {I iubesc .. Sti! I1llInarlhn dear catc [iirne S-<lU Iacut pc aceastii lema: Frumusica. () iubire ca-n povessi sau Oce/'!M,~iily:'a.o:;.{imoderna si Ccnusareasu din ..ii4anhaltan. Cum die cstc ai~Hde rezistcn Ca. noiiunca de pri~:W.~s:i'i ascunsa (~ide print can: 0 dcscopcra)? Exis tft in sufletul nostru ccva care 11I'H.:~e:arCris.a ne vorbcasca ?E':it.e vorbn de (J ranlaslna. d.eo corupcnsatie? SaL! de ceva rnai mull? Dorintelc din inima temeiis! rea!ita~jlevktii sale par a fi 121 milloane de kUOH1Ctl'i dl.istanli~ uncle de altclc. Ah, l'£l!vnim Ia 0 , iubirerornantica si l:a un 1'01 vital lntr-o povestc minunatii; ltmjin1
nu m,m cU'atil ~viata rJC care Q ducem. r ,. TZ.GZ1UUawl este un sentiment die rusine. l\scu!l.~tncl inirnile lemeilor de atc1la timp, [\lUH en pl'ietcnl) dar ~i in culitnte de consilieri, suntem izbiti, de masura uriasa in care valoarea de sine estc n .
dU])H
~I

ass arats vhr,:ape

frurnusete. ~

Dar

problcrnji universala a Iemeilor ..•• Ma simt ca unapnrat casnic ", ni s-a conlcsas 0 Iemeie. ell asta nu spunem ca. biirba~ii nu 8C confrunta cu problema valorii de sine" ci rnai dcgr.abu ea, pcntru Icmci, chestiunca irupunc muh rnai mult croft ~i 0 preocuparc gel1~ral.it SigtlI' efi exjstfl cxplicatii, motive pc care nurmn Eva ~i
fiicdc ci Ie ~~iu" 2(i

Nu putcm sa nut ne gfulliim ]3 meraiora lui Pascal, durft care dorurile n iastrc ncimplinite ~,i:ncvoilc ramase rrtra, distJuns Iac, de f(lpl, parte din ~.abject.ia unui rnonarh dctronat'', Orncnirea este aserncnca unui rcgc sau unci reginc in cxilsi nuavern cum ~a rim tericiti pl1niJ cand nu vom revcni 1(1 stntutul pierdul. Cum v.a asteplali $.ii sc simla Regina unci lmpar{r~[i sau Frumoasa unui tfl.rfinl. de basrn cand se trczcstc Sp2Ilfitorea.'j~ lntr-o ~ara slrfiinfl.? I ~U ~111 fcrncii pcntru sentirncntul [UO priei valori dcmonstreaza c:~ H a lost creata sa fit; 0 (uptura dcm 11~1de toata admiratia. Vidul pe care-t resimtirn ne dovedeste ca W1'i'loSI create pcntru a ucupa un ~()C maret, Este cftt. (lie poate de adevaraLToate lcgendcic 91 basruelc dcspre Pri 11teStl niclod ~~It.aga.si1'~, ~i dcspre l'rUlI11 oasa deghi.zaHl In sl ujnicfL ~1I t rnult mai exacte deetil am I'll erczut, n Acesta cstc motivul penuu care rcti~cJc rezoneaza H1.al de putcrnic la de. in he ~rt, nc intrcbem ;~cear trebui sa taca '0 Icrncic - care cstc rol ul ei"? pOHLe ar f rnult rnai util sa. ne gf~ncllm ,.e~c este lcrncia - cum a lost conccputa?" si "de cc a asczat-o DUI11f1cz.clI pri nl rc noi?" Trebuie s{j IIlC intoarcern Ia inceputurile e i, rcspcctiv la isloria Evci, Chiar da6i. se poate R~ f'j allzil deja aceasta isrorie (noi arn HpUS- ) de Ioarte rnultc ori), ca rnai poatc fi SpLlSf-l inc1 0 data, pentru cil c evident c~ nu i-am dcprins morula - daca am fi Iacut-o, biLrhalji le-ar trata pe Icrnci cu totul )l eu totul altlel, iar fcmcile S-iU' vedca pc si ne lntr-o lumina rnult mai Ibumt Haide s.~. inccpcm de aiel" dcci, de la luruinii, de la zorii crcatici lumii,
1 ~ , 11

opera de una, Cum ar f de pildft Capela Sixtina, Venus din Milo, Sirnfonia a V-a de Beethoven sau .Time to say goorJ-l'Jye"; C{lntatrl de Sarah Brightman .5iAndrea Bocelli, Croatia in sine estc o opera dcalrl~ ~ji reate lncrarilc de dupa en rIll sunl clcdU ecouri ale originalul ui, Cum a avut Ioc l~i undc a atins 11uncWI culminant sunt tot' atarea misicre dCl.11nCde del'Jl'UuiL Nu "om inlclcge niciodata ell adcvarat Iemeilc pflna ce I'm am inreles accst lucru, Scena inecpe in intu ncrie:

en

s{!'In ~cJcgii istoria rC.H;atcl, trebu ie sa tc giind(;,~li la UI i

Peste fa~a ad,;lmcul:ui de apc era 'Illltuncric ~i Duhu! ILI:i Dumnezcu semisca pc deusupra apclor ..(Gencza 1:2) 27

Sunt momentcle
'intuncric, inainte

in care toata lumen i~i ~inerespiralia 'in sill ii:r.bucl1.casdi ptiruele note ate unci rnari

simfonii suu ale unui concert,

primele replici ale unei picsc de
fl.;

tcatru MIIU ale unui film istoric .. Totul e lipsit de form 'intunecal. Apoi 0 voce glasuieste,
s,<,* fie !umi_o;i. (Oencza
] ;3)

gol,

BnUiC,apare lumina, o lumin.rt pura, magnHilc~L Razele ei ne . acurn sa veeiem cc sc petrcec. ··V··Dec-avorbeste mea 0 (I ara ~l .~ I,"~ t~ . permn Yndi 0 data,
S11I.fie 0 ~lr].l.rndere lotre (Genera 1:(i) S5 se strdinga
[a

<lJpe ~i ea SR.dcspartn apcle de apf~.

sa se arate

un loc apcle care sunt dcdcI;lIbtul cerului si

u:)catun! (Geneza 1:9)

Creatiaarata, ]n primelcei stadii, ca orice mate opera de arta - un bloc de piatra netaiata SRU ILIn bulgare de pamant, 0 schitii rudimentara, 0 partitura alba, "Pufldu~i gol", cum. ue spune Geneza 1:2. Apoi, Dumnezeu incepe 5a~lefo~asca materialclc brute pc care le-a creat, asernenca LI!lLl] artist care ar lucra piatra, schlta sau pagina care ri srau dinainte, Lumlna ~ilatuncric, cer ~i piirnant, pamant si marc ~ totul Iecepc sa prindll forma. ell pasiune si cxcep tiomll~a intclepciunc, Crcatorul luereaza ell misdiri
Iargi, Cl.lpdlilZ,~i toare, Iill scadi uri a.~rt. ! nse triram uri aunt separate nti uncle de allele ~iconstituhe, apoi E~ se rnai intoarce 0 data pcntru
3' ~ , I _ _ ~

a potrivi tusclc de culoal',c, detaliile •.ultirnele atingeri de pend.
Si1.den I Ip,am~lnLulverde;~U1li,arbil cu samfmUl.-. care s~ I"ad'i i
11 ."

rod dupm soiul lor. .. (Geneza l:J 1)

Sa fie nistc Iuminritor! in In.Hndcrca ccrulni ..,. (Gem~7;1
];14)
S{l

mi~ulille apele de vieruitoare si sa. zboare pas~lri deasupra

pamantIJIlui.

(Geneza JI:20)

l')·aduri. :~ipa~un~ prind via~a;lalele, pini ~~pietre acopcrirc
cu muschi, Luati amintc - capodopera devine dii.ll! ee in co mai

28

cOnlll)iexa si rnai intima. Crcatorul umplc ccrul noptii. eu mii si I" , milioane de stele si Ie numeste, aral1ljandu~I,cin constclatii, In lumea noastra c die ajuns C::I Dumnezcu sa-~i deschida palma pcntru ca animalclc populeze creaiia. Milinrdc.de pi.o:;iri, de forme, IITlarhnii ~i triluri diterite, l"~iiau zborul -\!uhur~,batlani, pelicani. Toate crcaturjlc mar.ii :se avani?:l in ea - balenc, delfini, nesti de (1 mie de culori ~i de Ieluri, Cal, It , g~ZCIC" bizoni care Iac sa duduie pa.m:antu], Femeia, Cu (} .nlcP:l'and ca v:unlull ~,'j ea gandul, Estc hld e 1.1I't" - d' ama nesca L ere, sublirn Gum nici lUI ne putem lnchipui. creatia ajunge 130 De la apa ~i piatrii La roche ~~i Cal)at nn ell trandafir, la leopard ~i privlghetoare, I . eu J Jar h.atul, c.~ creatiaspore'fte in fnmmlLlsetc. Povestca j'emeifl. Ea devine lot 111M] dcnsa, sunfonia crcste si cap:atn [lIn:~rloare) tot rnai mult, din C~ in ce reprezinta ultfma
J

sa

I'

I

Iii,

,--: -.--:',

._'-I-i'!!

l

--

I

rnai mutt, 11\ crescendo. Nu cste de mirare cil .",stddc diminetii izbucncau In canHiri , de bueuric, ~i to~i fiii lui Dumnczcu seoteau sll.rig31'lC de veselie?" (lov 38:7).
Urale nestapanitc izbucnesc din ceruri,

triisatllra de condei a Domnulnl.

Cca mawITlart!a~~l capodopera este pc cale sa sc nasca. Ceea cc era odaUi. pustiu ,~i lipsi! de form~ debordeaza aCUI1l de viata, culoarc, sunet si miscare in mii de variatiuni. eel mai important lucru de observali aici esse C@'Iiee;are l10ua creatura este mai cnnrpleXrL ~i
cste 0. HiplUJa Incantatoarc, dar nu se compara cu un armasar s.~lha~ic. Apoi se inUU11pHi lucrul ell adevarut uimitor. Dumnezeu l~ia~aza propria imagine pe pamanl~. CteeHZU0 Hi.plurfl ascrnenea lui. Crecaza un Iiu,
mai llobiHl decdt cea de dinainte, Greierele

Dornnul Dumnezeu a Jacm pe om din 1!:ll.r.nnl1 p£ii!1JklJuuluJ,
i-a ,sl1Illat In ruiri suflarc

de vjam" si omul :)i-aUcul astfel un suflct .

viu, (Gem eza 2: 7)

.

Sprc smr,~itul zilei a sasca, la capatul impresionantului

don

al Crcatorului, intra 'in &cena Adam, cbipul ~lli, umnezcu art geul D creatiei Sale, Numai e:1este nurnjt fiul lui Dumnezeu. Nici 0 alta faptur.a nu se apropie macar de accst statut. Sa ne aduccm arninte de David a] IlUi Michelangelo, Este ... magnilic. Cu adcvarat capodopera pare complcrs. $i cu toate acestea, Domnul spunc dl

.

rtu e totul cum ar trebui

S;;R

fie,lipsc§lc ceva ... iar acel ceva estc

Ierneia.
Alurle~ I.lUI.1UIUI[)lInTI1CZ:EUa trimis tin somn acln.nc peste

om" si ornul a adorrnlt. Dumnu I DUlTlJ]C'ZCU
Donmul Dumnczcu ..

11 lna i.

un fI dim coastclc
0

lui ~j II tnchis carnca !rtloGu! ei, Din consta pt: care
Zi.5:

luasc (lin om,

a lnkul o Ierneie si a adns-o la om, Si (jowl a "

.,I.nta in sJnr~'$itlCOC{lJ care c:::s~es din oaselc mcle si carne din ( o carnca Jm::H~ se va numi lemeie, pcntru c:ri ;1 lo~llualr1 din om", 1'::11

.

{Gcncza 2:2.1·23)

Ea Cs1e pL! nctul cul m iniHlt, ultima, grandioasa opera alu i Dumnczcu, Fcmeia Cu CJ ultima dcschidere, crcatia ajungc la eapitt nu cu h21~'bahll. ci culerneia. Ea rcpre:dnl~. ultima tm-flsffilurfl de condei a Dcmnutul. Nc-ar placca ca aeeasta sa no 0 carle cu ilustratii, (>(1s,a vfi putcrn ariita acurn 0 picturii sau 0 sctllptur~ ((~H,:
suprinde ideca, prccum rnonumcntul care 0 ~nrat'i~eaza pe zci~<~ grc~!(:il Nike din Samctracc, frurnusctca inaripata, abia rasariud I,a

prova uneiimpozante corabii, de1.villuil1lflu~~i voluptuoasclc forme prin valu file f ne care phttesc In j urul ei. Fcmeia te lasa.. I"ii ri\ resni~ ra t·; 1(" 1Iw!~'-.l iJ.. ._~. Dale Iiind gradarea creatici, Iclulin Gem; lurnea crestclu
i~ (
I

niveluri dim cc in ce mai sofisucate de opera urtistica, fie rnai

putern oare lndoi de Iaptul (;:8Icmeia cste CI.lI1LlJli"l creatiei? Nu 0S(~ (,)idee intarz.iaL~ sau o adiliugirc plISicl!1ni~ca g~oh intr-un brad, un Ea reorezintaaccentnl nnal. piesa de rt:zi~slentatmini Dumnczcu in crca \..c.. OCUII)~' UB loc III Ilim c pc care nirnic ~in im en i IDlUII iPt p, ih: i ocupa, Asczati-va Ia Iereastra, doamnclor, dacii puteti. Sau, inc,~~j rnai hine, g:@!-;,i~i un loe de un de sa puteti ndrnira privelistea care V;! incoojoara. Privi]] peste pfimanl ~j spuneti-vil: .Lumea inU"ca~~~',
1"-'" ."

lumea asta neclJrrins~~este incomplcla prin mine, zcnitul",

nlfa

mine, Croatia al i~ll'~~.

I:'e:mci.i Accste teme pro(unde) ve~Filicc) de iJrlpOf'tm.ntfi mi lieJ, Wei sunt inscrise doar In al)1~d\i.a ei, ci ~i: In sufletul tlccarci Jcmci ;i lumii. F'C111cia estc cununa creatiei ~ cea mai complicaia si ~u;li , .

Cc comori nepretu ite H~leaplm fie descoperi te lin isl! ll~ I:~ Evei! Aici, in povcstirca creatie: sale S1.mL rcvelate esenta si SCOI'Hlll ~ ".
.

sa

30

NUnil,li

Eva

He

poate spuue

Iasci nanta ere tJI1ua de I)C p{irn{int. care arc de. jucat un rol crucial, r de Implinit un destin doar aJ d. ~ica poartft chipul lui Dumnczeu, dar intr-un Iel pe care nurnai teruinimtea ni-l poatc comunica. Co Invii~al1l din existenta Iemcii? Dumnezeu a vult s~,ne dezvaluie ceva desprc El jnsu~.i ~Ii" en rezultat al accstciintcmii,, nc-a daru~t-o peoIcmcie. Cane! csti , aliituni de 0 Icmcic, lntrcaba-te: ce f}1l1 lnvafil ea despte Dumnezeu si vci vedca cum ti se descuic l?ivoarele rni nuniior dlnaintca tao
dmd) Wi vern da scama cfi esenta UIr.i"\.iri,i in Dumnezeu cste reiatia, care vine diln darul iubirii roruanticc. In at doilca nlnd, vei realiza, in aceensi pcrspcctiva, lmportantn avemutii 1111prH'lfl,*i,tc lntre Dumnezcu ~iom - pcntru en, In afaru lui' Dumnezcu, aventura nu mcrita lrflitft. in smr~it, nu vei pldca ~,:ii , In prirnul

nu observi Irurnuscte
mantultor

di Dumnezeu
(';'HI"C ll,L

arc sa-ti~ dczvaluie Irurnusetc, (1 , , nu numai di le va captiva, dar va 0i acriona

asupra

Iuhiri ,rmmudkc s~ relutii: raspunsullu
~ 11 _

sing~wnihatc

Penuu i)iiJinll, iubirea si viata .1IU,1'U denu:! Iucnui tlileriu: , . J Penuu lem,eie, iubuea-i [nsCi;}'i via {a..
- 13"{I{O:.l

Ferneia cstc crcaijl pcntru di luerurilc uu erau bune W.ra ea.. Ceva nu em cumar fi trebuit j~Ll ric... ,~N e:)(c bine ca omul ::;'~i Iic u singurl> (Gcncza 2:UI). Asra He buimaceste. Daca stain sf! nc

gandim ea lumea cstc l1()lI{l ~i lip.'\ila de orice paHi, cil Adam cstc inca inoeent si plin de slava, alftluri de Dumnczeu. nedesniirtit de: I,. m. in plus di impiIraL~c~lc eLI.Dumnczeu ceca ce noi nu am CUU10::;CUt niciodatji, ci doar am viis;;d - 0 prietcnie nczdroncinata, neat ins,a de pacat- nu nc vin e sa creek rn ca poate Ii ceva in neregula, Lipscste ceva? Dar cc-ar pule-a lipsi? Eva .. Fcmeia.
,. I -

Feminitarca

Ca

~aveZI! Asta
I

cia importanta

Melt precis, ceea cc uu CHit .bun" c tocrnai singuratatea bjJi'hatu~uL "Nu LSW bine ca omul sa fie singur; am sa-i fac un ajutor potrivit pcntru c:I" (Gcneza 2:.118), 0, rnJ cste de adcvflraL Indi rerenl (;e alte lucruri cunoastern dcspre femei, ]I~idunul nu
cstemail.eievantdeetHnalura.lorprohmdt!;.I.ilJp.omd.a.illl vreme cc

b5ietcii sc omoarii unul pe altul in b:i1.ahi imaginate pe tcrcnul de joaca, Ietiiclc negociaza relaiil. Daca vreti sa ,5tii~i ce fac ClJllHI'C: sau curare, ce 1').0 mal inl~hllpli1 In lurnca noastra, nu rna lntrebati pe

.:n

mine - intrcbati-o pc Stasi. Eu. nu sunt eel care i~i una prietenii sa s 'pala,\.'Tagt~ast:,a bt telefon cu orele, Nu cu vft pOL spune cine pe oine curtcaza, cine a fosroftras:it de cine -- Intrebati-o P e Srai'i.i. test lueru lc este irur- a.tall, de mare mtl'~U,ra un fel de a doua natura, de Ia siacinteleasa tntrc fernei, indil clc "inse~e niJci
,~;" I~ -

c_

Capaeitatea
hilflp,re5ion~.ntiit, si

aSJ>,ira!itll l'el1J.t:iii cit.re stabltirea Ide rdnfii personale rCI)relint5, re'pllj,ca

seama, Cc1 mai mult pe Iumca asta Ie r,a~a de reh tii. Gazda unui i'tllk-.dww radlofonic, Dennis Prager rcla lC~l;di c,il. arunci cfind t .ma ziiei in emisiunea sa "site V1:0) ;,pn hlema rnai dau

maca!" nu-si

.

nla,iodi'~ (macro-issue}, preeurn politica U • sau [" mante 1 1_ suna., ["'d J" ac 1{. 1.,H"1'1 ~m C'I "1 '~,.

.. ~ \l'UUiWel nemasurute
~;

umaaa a putern
'!Ii'!' .'

iii ~

inter-umanc, de dragostc. t1d,cJitate. a hd Duruuezen die a copii arunci it sunil Jane, Joanne, Susan ~,iKaren, shibiJi relnUi Al1Ul trecut in deccmbrie am persouale, participa t lUI 0 petreccre d _.,Craciun a cartierului nostru, Se inH\mpla in fiecare an ~~estc singura daUl cd.nd vecinii de pc: stra Ui se 1.n~,IUnc:sc eu totii. Barh(~~iis-au adunat destul de repede t:n buditiir:iltl. i'ormaru:1 0 gramadri, organlzaul Ifi,n,ga bolul cu cht:p.~-lIri)~ I.mg,£ljfmdu-I-ic intr-o dczbaterepasi In<l1'l dcspr ,.. , beton, 'Nu glumesc deloc: nutostrfizilc din beton au constituit lema noa~,lrrlt ulil a Iost seara de JIU.ngrl~ in iunp cc femeilc au.vorbii In sufragerie despre sex dupfi menopauza, Mar oriiatca Iemeilor Sf; cJ!;fint;sc in tennt:1IlJii relatillor pc
~
I
.i,. , _

51 ~
..
"

Dave, dar d,adi lema este o .problema mint 1':5" (m,k/:o issue) ~'eg,dW de .reI, \ii.l'it'

stabdcsc s~ ai ~1lHt~Hii acestora. "unt Ifliama, S i~a., W ·~I. prill,;.t:ena.. Sau SUi l singura. Nu am niei un iubit deocafliHJata sau care
111[;
'II "

copiii mei 1111 rna suna, ori priercnii se poarta distant, Aeeasta nu este sh bi:dunc·, unci fcmci ... ci slava e'i, C:[fC reno'lla inima lui

Durnnezeu. '-

Capacitatea impresionanta si asp:iratia Ierneii c;Un.: stabilirca Ide rclatH personale rcprezinta replica umanaa ] ut . rii ~i Yoinh;i n masurate a lui Durnrrezeu de a Shllbili relatii persnualc. , . De fap't,_s.. -arputea ca tocrnai acesta sa fie IUC.fUI eel mai inl1pow·~'lul pC- care-I inv:Eilanl despre Durnnezcu ~ cat ravneste sa aibti 01 n;lil,'!i~: cu noi, ,,~'j viata v,e~nicfll estc aceasta: st;, TI!. cunoasca r c . I'inc,
, H . ~I

32

singurul

DUllU1CZCLI.

adevarat., ,> (loan ·11:3)lntl'caga istorie bihlica

mil este altceva de:cDl o povestc de juhi~'c lntrc Dumllez.cu poporul Siilt Tilnjc~te dupa noi, He iubest«, estc atcctuos,

si

Sinnul zicen: ..M~al rarnsill Domnul. ~i If"IH~1lJ~[al Demnni!" Poatc 0 femcie sl1 u itc (01'11 lr~pe care-t <Il.irLpl(;:rlfi, ~~i 1I1-(~ihfi fll da s~
de rednl pfinlecdl~ i ei? IJar chiar dacH ~I-rnui lm,lll~u~i
u~t,,1 nici un cilip...RicUciHi till Ilo~iacc~l
0

Fu :1111 tc voi

ochii de ju'!!" imprcj.ur, si privestc:

ia se gl,r;\ng, vin [;~ tine". ;.Po viata M ell, ziee Domnul. en tevei imhr~ca cu foH rl(:c",?~j~'1 ~icu opodoah~, .~ite \:',ci im;in,glt cu en
oi ea rn ilrcasft",

(I:.i,ai.~41):J 4- L~. ! R)i
0

Le voi da

lnim,ffi t.:a sf! Il1tc1t;ag:1 cr~ElI sunl DCHnimt Ei

vor [i poporul !\;\I,eu,iar En voi I~ 'Dmnnc7,l:~,i lor, daca sc vor

in 10a ree ~~~ Mine en lual~ inima lor. Oerumia 24:'7)

1'l~nls~l~i[uc.lcnlsaH[nc, care omori pc pnml'ol;i ~i udz.~ ell
pierre pc l;'ci Ilrlmi~i la (~('I!dDie dUe oriam vrut sf! ,o;;lnh1lg pc Gopiii

lrii cum i~i s~n~ngc~~iinl\ rmii sub

1lI"l[ri.

~in-a!1 vrtillt (tvbl.ld 23:37)

care ni-l transmitc prin Fcrncie, Ametilor.. Ntl numai ca dorul Lui de noi !C vosnic, dar este 00J11pIICi[at ~Ede dorirua ca noi S[l-t iubim, 11,:1 riimJu-ne. 0, t.~l de u~()r ui;t~rn (H;OS1 lucru, Crlli ne d~im scama 'Ga, numllelCIIJII~i dorc~te saIie luhil de non Pcntru noi, EI cste pur ~[ sirnplltl puternic, omnipotent, dar nu :ii doritor ~rl e ail1,;~ ~llrlgfh n EH,vuincrabil ra!n, doaetiurule noastrc, dornie ,~~fie chemat. Dar, cum seriam in en; /Jiirba tul:
~:i dtJI~)rllitH! i,l~ani de. llscul~~1 a ~lligill. ului inil1'11ii Icminine. rc suntconvins f;jr:'\ urma de lndoiall'i de aceasta: DmnI1CJ':.t.tl vrea s!ii !lieiubit. 1:] vrca !);;7i, lie priofinalc~1 cuiva. Cum nm pUHU ~~.~ ignor:lm
necst lncru? D~n S(;(mqf:l-n. ~"co~!nii, la tnceput de

f)ac~ ai indoieli; despre asta, a~ijurllgc id arnintc ln mcsajul pc sa

Ceousurarc sa stim en umvcrsul in care tl'~im cstc relational III prolunzimea lui" cfi, Dumnczcul nostru cste nil DUII1:mezclJ CUI inima pi11ll1 de: iubirc care nazui,c~Jc ~nstabile(1sc~i o rcJil~i,ccu not.
'!i '. ~

paiila

In s'f,li:r~,it

strigii.hd illlimrn[ lui Dumnezcn este ncesrs: .Decc Ill! n1a alt:geU pe M:iJ~e'r M~ ul.ui.(~~lecal de smcru, ,cia de ~'€d,,(,'rabU este Dumncz.cu ]111 filce'l.'litft priv~n !a.. "k:HI vet i gf'ilii", spune Ul1HHlIul, "dm:li .lml ve!1 c(iul:1l ell U()fUfi ininn'lt (Icrcmia 29:,I ~)., ell nlte cuvinte, "GillJl~I.'li~mfi, urmari!.i-n1la-vreau sa lImhla~i dupiii l'v'line".

Uimitor lueru, asa cum zicc ''f01.et:I,Dunme:z,eu
dorif'. (ellt Biirb~ml, p~g35)

:il~tCiJpt~~

sa. fie

IUirn~nc oare vreu urmaU'e jndoi.lIm ea Dumnezeu vrea S~li fie CLtutat ~i ehcmat? Prima I~i ea ma~ importanta dinrrc porunci e CSLcsft-I, iubim [Mareu 12:29-30, Matei 22~36-38)- EI: dareste ca noi sa-] iubim, s;l~~c.auHltn din ~na.ta ill1inm. ~i femeile i~idcresc ca '~0!Z:.1:a care ~I!,; iubcsc sa. I,e caute din

vbn~l cu susul in jus, , ~',~l cum hllt,elle~':ere;a fel :noastni dcspre
~ !:;l

cres~tinism este-- complet trnn:sf(~nniflla
-

tnala inirna, Durnnczeu vrea sa. n~ datil, tot a~tl nun 0 rC\VI1CSC Iemcllc, A!ipiral~~aasclln:sr~ de a.n.dorHil nu csh: o dova(!lfi de slabic~une sa lID Lie llt.!siguraHl!ii diin partca Iemeii. "F.u-nl;"1 iubita ta, cad te dorcsc", ca.nta Alison

(I'I'It,

~ • (~e~R'opliC',lrlr,c;a

1'~tpt'l~ld rcpr,ezinti ,ci1. otul buratoarepoves te
de dr.agos'ic"

II-a ales pe DlIJJ1I'lnCZlJ:ll ~i 1.s:1US spus Ioarte dar c;il a. usta cihn1:1. "Dar un singur lucru

iVhuta ::;i Maria?

Krauss, j,sau ~asfi.~11l1ain urma 1;;1", I-a rc.I, snunc sil DtlnUlC;tCIJI. Vii aminui~i • dt' I' •
Maria

trebulestc. .M aria si-anl es partca r "a bUlIla., care nu Ii se Vc~, lua" (l.un~

in~elegerea no astra dcspre crcsti nism estc CDIII p~ t r transforrnata (liedcscopcrirea faptllluill~nreprcl'.iRla 0 tulhu 1';,11111:1 t I.' pOVCSi[C die dmgostc. CfruDurnnczeu abia a~t.'c'Jtph'i sa. imp{IU~~lnl' fll iiI {) VblJI£l de Irurnusctc, intimitate ~i avcnturii. .Domnul lUI Sl' uru [.[1 dede parte: Te iubesc ClJ o ill! biro ves 11 len, de aeeca i\ i pi I..~II \,"/, hunaratea ~M'ca'~(Iercmia 3,] ~3). 1111rcag,naCC;[1~m Iume M II lsI ,mcutapcn~ ru iubire - rihuilc ~,i vaile, pa~!Ulnj~c~i plaJicic. II,'h H Illl',

~U;42). Ea rn-a ales pe mine. Apa r11, iub i rii rom untice He Intoarcc via \a CLi susul in j », iII
CllIlIU
1

1<1lcl

rnuzica ..sarutul. Dar noi Iacem ce Iacern si nc trezan cfi 41111 ,
acest IUeH]1 ingnJpimdu-nc
]111 muncf

ml.1I

~ii in griji, Fcmciu - m!!'sOiIIII! lui DlIJllUilG/.CU cfitre .~UU]iC in format J"crni,n.,in- nc inviil.a la (1< l" ~v!'~k die iLI.I)[fC. Prinea, Dumnezeu nc ~lPtjn.e ea. dragostca t'sk ~UI'IIl~ dinlai al imn:.guJlui univers, Afp.l $1,.;. Int fI:mpb\ c~. Femeia estc lrilzesrnl~~,t:1i ill~,H~H II cscntiale penuu stabilircn oriearei ~'clal!ii ~]i care, 11111 'V! )11 W'it' sine
i

dcsj-rc Dum nezcu. E:Hc atri;lg~iloaro, vl.dncr:abiHi.ll:~ 111111 :1, [ II (Ith;,v~lri11finlrupare a c0l11pasiunii. in ucelasi ump, csle pa~.IiIIII.~I.~ I s Iii se daruicste cu pasiunc, " ine nu cunoaste vecheu zi;l'all~'I,~~II!I]M
• ~, ! ~

care ",nim.cni nu ~t:ie:de cc c ]1f1I stale 0 Ierneie lncll'rignN~ii;i"'? I .1 Illd

34

de imprevizibile SWIll raspunsurile lui Dumnez 'U atunci ,1,mJuu esse hag,al in searna, "Sa nu lc Inchini lnaintca ~n" :i sa nu lc "lu_jlc.~li,; cneii £111, Domnul." Dumnezcu] tau, sunt Uilil DUl1l1iH::ZCU

gclos

CfI.rC

pedcpscsc

nelegiuircn palrin~ilor in copii

p:il

n~ la al

trcilca sl ta al patrulca neam al cclor co M'a! l.lIrt_ 'c' (Exodul ,20,;5)" (~:dozja indrepl~,t[l[ a [erneii nu cste decal imaginea gel zici lui Dumnez u, Tandra ~i Imbictoare, pricll:111O'1s,a ~i adcmenitoarc, apdg dcvol.aHL Da, desigur, Durnnczcul nn~1.ru cste paxiunal ~i romant ic, Este de il"jun~')sa luarn H m lntc la Eva,

Dadi Eva arc hnrul de a stabili relatii, a 'casta nn in, emnnti, t"1 CS~C indispcnsahilfi numa! 111 rcspectivul eaz, in Gencza, cftnd [)umncz'u ~i im5t5p(lne.~.le pc pflmflnl tocrnai pc aceia eare Ii poanilehipul ~.il semil narea, le da urmatoarea misiune: a Apoi Dumnezeu a zis: "Srtl fal.~cm om (Jura ehipul Nostru, dtlpa n~cmanarca Nuasln1" e.l stilpane-"sdt peste pe~lii iIl\,"irii. peste prLsarilc cerului, pc stc vite, peste tot pam.fi.ntlli ~,i peste loatc Lih"al arelc care se m i~!:a IJC.pam,anC. Dumnez 'LJ (I fUICllIIIl r~om dupa chipul Sr.u) II-n mCul dupa ehipul lui DUlI110CZCll.; pane hrlrb1.1~asc.u ~li II)aHe Iernci asctt i-n f1tCUL Dum nczcu i-a binccUlv.1nlat ~i Dumncz 'U le-a xis: "Crq.te~il. inmultiri-v», ull1pktp pamantLllII. ,:ii supuneti-l; ~i sta,pfll1 it,j peste p "~ilii mririi, ~lCSlC p[I.~diriih; ccrului ,~i C!litc orice vietuitoarc care sc rni;r.'i pe p:~.mlfilnf: p (Gcneza ,I :2(j'-2~),. putern numi Misiunca Omcneasca - it n ~i a face tot ceca

sa

ce Dumnczcu ne-a lrimis sa, Iaccrn, Bnga,~i ('1' ficrMIII11~ - rnisiunca die aC[c~II" die ill. nc innu~f~i, de a urnple ::;i de a supunc p,~mlf~ntul i-a Iost dal'rl l,ltal lui A lam, nil ~Ti -i'Vci. 1.ApO.i DlImn'I',I;'l.:1 n zits .. .'

o

Femeia cste deja prczenta 10 mornentul in car Dumnezcu nc precUi. pi 111 antul, aviUiKI: d'~)Ulca,1 un 1'01 vital ~;j Iiindu-nc partencr in aCCtl.la mare aventura. Imp5rlfi~im misiunca pcntru 'car" ne-a ~asat Dumnczcu pe I1nmiint - ere ••I lvitatea '''piritu~ de aV~~llura~ hAUUiilc" elibcrarilc ,~igrija -(oaLc HU fOSl me-nile s~l parcurgcm Ie ffnpreunli", Ma.l mult, nu nurnai ca aVCI11ncvoie de Icmeie, d ca I~C
este iJ'npc?rio.\· ncccsarfi,

Cam.! Durnnczcu a Iaeut-o pc Icmcie, a numit-o erer kene,gdo. 1.NIU este blne ca omul g,a ric ~ing,ur; am sa,-i Iac un ·tjuil ~If potrivit pentru cl" (Gcncza 2: 18). Prolesorul Robert All-cr. care a 35

~U,

Femeia

petrccut ani buni 1.raducfmd cartea Gcnezei, SplIne t-il acca . sta sintagrna este ,)b~n.ecu.no.scula pentru difieul.atile ei de traduccre", Dileritelc Inccrcari din Iirnbilc rr.oderne cupri nd ,~.s.II!llj > bas" "toval':a~" sau celebrul "ajitltor polriv~l" sau "pe masura", De cc sunt toate €1ceste traduceri a U}l de evident schioape, plictisitoarc, anoste si. .. dezamagitoarc? La urrna urmei, ce este un "ajutor potrivit"? Cum ne-arn putea imagine 0 fel.ila care danscaza de bucurie pnn casii, cantand )ntr-o zi voi Ii 1:.111 ajutor potrivlt"? Sfi lnscmne oarc ~.,tO\larrl~")o!? Caincle ponte n un tovaras. Ajuior? Suna.

In "aju toarclc lui wlo~ Craci 1I n". Alter S~~ apropie de sensul orlglnar c{il1d traduce "un aparillol' in prcajrnji-i", Cuvantu! ezer este Iolosit doar 111 douazcel de alte locuri in intregul Vcchi Testament, Si, Intr-un caz din uoua; persoana descrisa este Dumnezeu insu~i, in situat~i in care este ,\'lringen1tl
C,J

nevoie de prezenra Lui. )Nil.ncni nu !!-ste ca Dumnezent la! Israel, EI trece pe cerun ca sil-\i vina, In ajutor, trece cu maretic pc nori., Fcrice de II inc, lsraelel Cine esteca tine, un POP('l' ll:1lanLlIil1 de Donmul, Scutul care i~i ajutor, ~isabia care tc face slavl; '! Vrfijma~ii L,'iivOl' face "lei pc prlctcnil tnalntea ta, :?i Ell vel ciilcu peste inJH~mmjJclor".

(Deetcronom 33:26. 29)
Jmi ridic ochii spre munti, __ De unde-mi va veul a/ulan,II'! Ajutorul lrni vine de ~a Dornnul care a ni,CllJ ccrurile ~i.p~hnfmlluli", (Psal rni 121: II··2)

"Sa tc asculte Domnul in ziua necuzului, sa te

}cJ"l}tL:a:-;d~

Numclc Dumnezeuhii lui Iacov, Bi'i.-~!ilrinlitJ.'i ajuwr din locasul Silu eel Sffml., si sft te ~pf.i-.iineascil di:n Sion!" (Psalmi 20: 1-2) !lad~.jlrll..lie~leIn Dorunul; £1 e..':;tc_/~'wm:id~it Seatul nostru''. (P!'ialmi3:~:20)
"Sul1Iel-ul uostru

"lsracJc, incrcdc-tc In Domnul! El este ajurorul si scutul Jnr..Casa lui Aaron, incrcdc-te In Domnull El este ajutoiu! ~j scutul lor. Cei ce va tcmcti, de Dornnul, Iucrcdeti-va in Domnull I 'J cxtc , ajutorulsi scutul lor", (Psalnu 115:9-11) Majoritalca, observati,
:SUIll

situalii de viapi ~i moartc,

Ill:

care nu avern alta nadejde 36

decat Dumnezeu,

Decat ezer.. 11::1[;1 nu

cstc H;_ng~ tine ... esti

mono De areca, 0 mult mai prceisa rraduccre a luiezer ar Ii ~)oclcare-ti salveaza viata", Kenegdo inscamna llinga
..

sau j'a{iJ. £rllll~ii, contrupane

~ipsit[l de primcjdii, ]nlrGba\'i~i pc losifAvraem, Moise, Debora, Estern ._- au pc oricare dintre prietenii lui Dumnezcu din Vechiul s Testament. Intrebati-i pc Maria ~i pe Lazar, pe Petru, lacov ~i: IO;'Ul pc Priscila ~j Acuila - sau pe oricarc dintre prierenii lui Dumnczcu din Noul Testament, Suntem cbcmau la o "Aata care , impl ic5 riscuri Irecvcntc ,~i: rnultirne de pericolc. Ahfel, de cc am 0 rnai avea ncvoie ca Dumnezeu S[l nc fie ezer? Nu ai ncvoie de cineva care sa-ti salvezc viata dac~ ri-o petreei pccanap ea, in rata tclcvizorului. Ai nevoic de ezer nurnai dnca viata iti este mcrcu in ,
1

~ata (:<1 viata In care ne cheama Dumnezeu nu esie una ,

.

~

'II

~

primejdie.

.

Inchipujlc~l"c-\i arum pcrsonajul Arwen, din trilogia miticciner:natogra!'icaStclpllJ1fJ.l ineleloi. Arwen este 0 prjntesa, 0 d101111nil,fI-"lf Irumoasa ~icurajoasa, Gil intcrvine ]n poveste exact la momentul potrivit pentru a-l salva pe rnicutul hobbit Frodo, c:al1d rana otraviUi care H Inainteaza spre inima cste pe calc de a punc
~lrtlPfmire pe el.
AR WEN:
I11l::LI,

.

i] picrdem.
C~II!

Nu mni I't:l.isla. Trebuie patru,

Tc

I

de doufi zile, mn sputele Uiu
[i cclelalte

sa-l ducem la ratal SIJ 11'! cinci staf l. Nu ani

~tiln~a uncle poi

AlV\GORN: H:rim{inc~i ~I Jmbhi'!ii. Voi trimite (;,ililr~ dupa voi, C
ARW, ';'N: il due eu. Calii~',esc mal rcpede,
ARAGORN: Drumul estc prea periculos,

AR \VEN: Nu rna tern de 1c1. ARAGORN: (Ced£Uld, li ia ma.na.) AifWe[~, di1i.he;,,~,tIC ca v~hltu~ ~i ca gandllL Nu piri'vi inapoi_

Ea, ~m n u razboi nicu I Aragorn, cal~u:e~'tecu iuteal fi ~w rnarctie, Itind singura sperunta a lui Frodo, Ei i Sf: incrcdinteaza
viala acestuia si, cu keneudo. t»

C2I,

viitorul l)'f[m~L11ul.ui de Nhiloc. Ea esre ezer
L

.

.

Nazuin~a. din inima Ifclilleii, die a-si ?mprLrti vi(l~a cu harbailul elica pt.": mare aventura - vine drept din inima lui Durn neze u cine o

nutrcste

acceasi vrere, El

I1U

vrea

SIQ

Iie una dintre op\i unile

noastre, un apendice, o U",cna inutila, dupacum

a~tcapUi acest lucru, Dunmc;t;.eu esle ncinloeuit. Asa se face em Ierneile sunt inzestrate

nici terneia IlU esential 9i: joadi lin rol de

cu

neSplJISa

putere de daruire, de a treee priu grl!I!llfl\i?, C'lI ingeniozitatea hllce plimfultul Intrcg un Joe mai bun. Ceea ce dezvitllul,e frumusc~e l-ru m use te, ,

de a

viata noastra s])irilumUi !'a.ra rnr~C1U un semn die rccunoasierc :(1 . , , Irunursctii. a rolului ei cCfllibal in viata ~UID Durnnezeu siin victilc noastrc. Am tinut cu din~ii de irnportanta adevarulu.i ~i a bl!miil~l!jL Dadi cineva ar Ii inccrcat 5~ino fad~ atenri Ia frumusete. I)n)h~'~hil ~. ~ am n dal din cap eLLinlclcs, darn-am fi lnteles nirnic in real il<~ tc,
l ~ J . ~ . •

Ajuns aici, las sa-n,'lm scape un suspin (Iii'! continuare li so adrescaza John), Faptul di. am ajurrs ~asimtim nevoia de a expljca de, cc este frurm.setea cu loud t'sen.{il~la pentru Dumnczcu (k:monBLrca~"Jl cfit de mull nc-um Impich'it inunile fat·a de IE~I" fal!a de hrmea In care lr~.ilnn~i faF~ de Eva. Am. t.rail prca I.uuq·j ani din

ca

....

Cum am putut pierde
Frumusetea
,r,

(151.(17

este e.Sten~i(l.l,iii. pentru DUl1l1nczcu.N·u - m-am

cxprimat prea evaziv, Frumuselca esse C8CJ1,l.a lul Dumnczcu. In primul rand, alHnn asia de la natura, de la lumca P'C'en rc ne-a dat-e Dumnezeu Scriptura spunc ci\l.unlca crcal~ cxtc fll ~n;i de m (~rctia 1ui Durnnezcu (Isaia 6:3), In ce Iel? Mai lnlflj prin [nimusetea ei. Aki,in Colorado, amavut parte de o pl"lnlrw,u-:l
I

umeda ~li nori~e s(I.lbatict,; apar acum de peste tot ~ lupini .~~[d.~i

salbat ici, anemone

.~~fm:2i fnu ltc al fel c.. Plopii trcm urat ori ;~l-au rccapaiat frunxele jn furmtl. de. inima, CHJ0 fl'eantaUl la ('C.;~I nrai rnief adicre de vamL Nori irnpunatori, aducatori de lurtuni tlc primavara, se plrl1vaI~sc peste ~urnc, aeccntuand sp ~ nd~ I; 11\;a c apusului de soare, Primavara, bU!lulIsetca p~m;lli1luh.d d~. pc
o ,

din:ill'ar8., aldlilUjndlH~e din :atfltfllllaretie, din atfiwa rei uri! . rC,)1"I nc~i dintr-o alJU die opulcnta imbe~~ugare.~ o ["nun USC(c IrH pi i n i [il,
luxuriantii, ol'e.rWl noua cu o asernenea rn [trinimie ~i
d,~jdai
:.I~lIpl';~1.11e

.rmltml'i'i, 1I11c,lt Iii vine grcu

erczare,

Menirea dinlai a naturii nu cste accea de a f follu,t.;liloan.. ci: '. de a n frum CHUi a,. Sfi sUivn pu ~h' 15~ cLlgt';iUl m ](II, aces t hie I'll. SI.IIn 1. L" III

atat de dcprinsi sfl judecarn orice (~i pc oricinc] dupa Iolosul pc
clue ni-laduce, cfli,vom avea ncvoie de ceva Iimp p:~nil sll ajungern

sii ne d5.m seama rnacar de prioritatea Irumusctii In lume. Mcnirca dintaia naturii nu cslc aceca de a fi roiositoarc, ci de a fij;Ul1"I'O(fs(i. Cu (l,II!,C cuvinte, lmmusctca este III ~:i prin sine un bun
imprcsionant si gl"andius, tic care avern nevcic zilnic s( ill doze consistcrnc (de vreme ce Dumnczcul 110s1 ru asa u gfllFldil lucrurtle). Natura SHiga" de la i.n[iJtimea splcndorii sale: ..Frumusetea e,'!-'te.t;:m{/'r.unenfali'i!", dczviiluind Iaptu] ca nccasta csrc ]nsii:;;ics'ct1\,'1 lui Dtsmuczcu. Lumen 'inl:rcHg[1 vibreazf de slave ci,
, , (.. j ,

_ tn cclc ce urrncaza. sa citim ce viziuni i S-3U aratat lui loan, Cf.U·C a los: rapit in Duhul, ca sa-l asculte pc Dumnczcu. Nu putcrn
decat

sa no

imaginalrln cAll de gre.u trcbuic sifi-i Ii venit si! exprirnc

in

euvinte ceca ce vedea (tcrrnenul

trecvcnt este ca t ~icum] In,lnccr: .. .area Ilui de a gr~sli comparntii eft I, mai gdlitoare dcsprc dczvaluirile la care este rnartor).
eel ce sedca uvea l.nm\'i~ar~a unci pic.re de iaspis
sardiu uu ~i sc;'IUI1.ul de domnic era iucoejurat
ra~j;1

pe

care

1'1 folosesie eel mai

~j

de

cu

1~ln cnrcubcu

C:Ii 0

pi~l(rfi (10smarald I.. vederc ... in

scaunului de domnie, mai cste
[Apocnlipsa 4:3,6)

rei

de IlWH.~ de scicli, asemcnca cucrjstalul.,

Mai incape oare indoial:~ cfl Dumnczeul pe care il v 'de I(Jan este de 0 Irumusctc care dep,{I~·f.yle oricc kna_gina!l.e? Dimpotriva, trebuie di Dumnczcu este inefl ~i mal stralucit ~r clccat ace (lJS(ri

creatic rnonunrentalii
care ii estc proprie

care ahia dac8 ~"ammt~r"xau "ar3Ui ..
Dornnului. roan

n

l'

gloria

descrie

pc Dumnezcu s5 fie,

stralurniruu ca pietrele prctioase, preaimpodobit
care Iemcilor lc place

ell aur, cu. nuante

de rosu, verde si albastru, sclipitor asernenca cristaluluiMai

dar aecsrea sunt tocrnai darurilc Ccnusarescl - tocmai Iucrurile ,

·"~ti stralucitoare hni ie i rlsu flare-a ClI Irumusetea t a". , Sfintii vrernurilor trecute ohisnuicsc sa, :ipunt:l. (:,;.1 desl'itl.l1lrilc cdc ma Ii minunate ale cerurilor nu Iac de-cal ~~ indicc fl'UHIUSt:-lcH ,
!~

traznci.. Ca Sfl a~tcl)lHk" de fernci?

sa se impodobeascii atunci cand VOl' vczi, $~nu cumva tot aici avcm cuvintelc

sa aratc
~1 It n.•

cu

de In seara asia. Pur ~i simplu

I\·lo~ ivn]

pcntru

C;;lUC 0

frumusctc, c,xpIHc<1(ia Iaptului

ca

ftmleie dorcstc

s.'i dczvaluic

Be inlre~lhii:, Gosest! inciintare fIT

mine? sc datm"I!'tla

pur ~isimplu dO]"]]1!ci lui Dur:nncl.clI de a face
,39

la

rd. DlUt'1!nC1CU

are o

fmUl1111$I!I.c Ci1pl~WUlti.

~lupi.

cum sc

"oaga

D'~Viid: "Un lucru cer de Iia Domnul !j~·1doresc fjcrl])ifiH~:::, vrea rl~

Srl ... privesc lrumuseie» Domnului' (PsalnmI127:i~). Peate ::iii cxiste vreo illdoiuJr~ in privillll~a dnr~WltciIll! Dumnezeu de ,'"I n sli'wil'? Fapl,ul d\ doreste ~~,fie \l;XZlJt t<'iclmc.~I.~ 1(:<11 noi ~ii im p~lu:un~1 I de CCCfl ce vedern? (eU1 B(~rbaINI,[1~:~.g.3(i)
j

Durnnezcu rli racut lemeia ca 'ap~)ICOZa a crcatiei, Frumusctca este CSCR~~ll rcmciiti~u cand spu n asia te efi [ilIa gfu:l dcsc altll I~l I'll usctea c ~cxterioa Iru L't!l "~;llacea s~lflcteH$dl,! ~pirituaUl,pcntru crt un~ depinde ~i dccurge dill ccalal IIa. Sigur ca IIU mea vu :Igarizeazfl si ch iar prost iLlleaz5 :1'rUnUI!":N'::~16(1,reducand-o ii~silueta pcr.l"ecH''i pe cure dour c~leva ifemc.iU pot obtinc, Dar ~icrcstinii 0 m.iuim,:rl~iz.ea:,di sau, rnai bine spus, 0' supra-spiritualizcazfi, limi Ulnd-o Ia . 8uUe'l '. Sa rcdobandim dl~pla.ta Frumusetil. Biscricaare dlalDria de a 0 rccupcra, pentru c5.viilit~lfi fiind, nu poate Ii pierdutfi, Dumnexeu i-a dat Icmeii si ) forma frumoasa ..si 1UI1l spirit nc ~ .. ~ ~ mr~sMl'fl~pcntru ca ca .sft dca dovada de Irurnusete 111 ambele

Dar pcntru a ellalriric()llIJcrLlri,If~,

nrtti~

ra.

.

.

aspeetc ale cxistlcu~d S8l.U" ai exact, pcntru ca eat sa ('h;'11 dovada de m frurnusete prin ea Insfi~:i.Ca ~i pentru Dumnczeu, pcntru femeie frumu sc ~:e. rc p rczi 11 U1.nu'ltltm'u~!':H£it vi e \ ij. a Tccmai am petrccut cu Su.l~ilunwcekend inUtigil1 Santa Fe, New Mexico, UHtS care lsi face un tjtlude 0 glorie din rUllltl.1arul "... impresionant al galeriilcr Iui de Zu,'trl, care ll plaseaza pc iocul trci in lurne la accst
"

capitol. Nc place nespus s5,!hoinarirn ore lntrcgipri n galeri:ill.~ gr:~dinilerespeetivc, ~i toe lila i:: t:ond' vn Ii diulandu-lc pc aceleu care ncatrag in mod bine. Si mesajul deoscbit. Callrc amiazacelci de at doua zile, p:rezez1ltei ~ieudnin,e Stasi l11!1-m. inlrcbat ~,Ai v,azuf vreo pieturji es te tar I'cl de' care 53. reprezinte UU]. nud de barbat?" Ce g,a nd nflucitor~ aVl:m perfccta drcpta te. este vorba die~pre Dura cc zile intr;e.,gi va.zusenlfn poate Ini~i de opere de artn~ tot nu :.diri:scr5m inca o f'mnei,c vreo lucrarc dedlicata lrumusetii - nudului ~-llest4irdlenita, die masculin, Nici macar una .. (!Billldn:~clesdl frumnaetea ei. ., avem c{Heva cxernplc de-a lungulistoriei.v. dar numai fourtc putinc,) Oricum, frumusetca Ferncii a fost aprcciata prctutindcni, in sure de pieturi

fnu!I1ust:tii este

1

.

.

!Ie

I

.

~i sculpturi,

dintr-un motiv Ioanc simplu.

Mai llltflW. din caula ca barlJa~ii mtra.ta cu totul ridieo] hltllgil\i ~n pielea goal.rl pc eanapelc .~~ drapati pc jumatatc in tesatun Iinc, lmaeinca nu sc potrivestc dclnc cu escnta masculinltatll, Iti sl vine S~I ziei: , .Dar rnai ridka-lc". drag,.a. ()dat~ si b . ¢I;aseslc-ti ceva de :l'acut Taic iarba, dn-tc la lucru", Aceastn pentru c~, pe Adam ICC] rnai binc 11prinde activitatea, {'!'C{IWUNI. de a j?lce.ce!JtI. Fundumentul lui cste pmereu in aainnc. Desprc asia p(WC;SlC~k lumli hllrcgi cxistcnta Iui, pcntru ca PQmnrt chil1ul lui Dumnezeu care cste un Iuptator, j 11 numelc lui Dumnezeu, Adam spunc: "Dum 11C,Z:C'~~, a v
~ ~ II ~ 'Ij Jj ~ • .. '._ oJ' ,.

II!

)

izban(dL l\ inln~11III actiunc"
idcea csenta
IlJIUIlW~

De aceca uc dcnl'nj(~C(tza aUlt de mul!

barbat pasiv; pcnrru efi pasivitatea sfidca:.dl msil~i, Ju i, ~L1cajl(:~ telul In care, htirbatu~ 'pm~rtfl ehipul l,tI i Du,nU1CZCtL IUilrhat~ll pasiv nC·EU· rransmitc £11esajul,c;J, "lJumllczcu

nu ilzb3.nde~le"pentru d'i millf(tce nimic in pentru tine", Pe de aUa.parlc, to l'ugillm sf~ne rnui acorzi pupnfl atentie,

Eva nu an; cc Cl:l11~a.trur-o sccnii de confrunsari militate S~'IU doborand un C.OpHlC. Din cdc mal '\i!erh~ilimruri,.atuI!ci cflnd artistii au CH,uta~~.asl.lrpf~nda e~CI1!'a Evei, ~HIpietat-o (sau Iotografiat-o sau sculptat-o) odihnindu-se. Nu spunern nimlc ralltfi,dos cu asta, nu inten]] H1im :sa aruncam l111 st'igm.ill social sau cultural asupra CUiVCl, ci sernnalam doar un lueru evident in toate culturile si in " OrlCC epocit Alii V{lt';lll ~lfn]~.tii, ccva ce noi l1U vedcm? EV8~; prin cxistcnta ci ,~ranslJliili. te H~l mesaj- lumii lJlcc:U A(lmlL M'cl)aJ\I,1 '1 _
Ilnll1JlUSe~,ij sale,

Once trtUre a }1w'nuse{ii

C0I1'Ult1ica

[vesnicia],

- .HANS UNS VON .HlltTJlAS.<IR

Frumusctea nrc mu~!'a form. poate mal mulUl dedit oricc alt hicru de pe pamfllltBslC ~i pcriculoasa, tocma: deoarcce conteazd.
• ~ LJ'.

Dar

Mai lntfti, Irumusetea comuJ1icii, Richard Harris, episcop Ide Oxlord, scria: ~,~nlrebibilor noastre desprc Dumnczeu le raspundc lrumuserc» Qnllldl:Jhtlliiereauei", Si chiar ci avem intrehari de p_I.IIS. nu? EI.c sunt na.se.ute din dczarnfigirik; suferintcle sau fricile n()~lSU··C, Augustin spunea eft a gr~sh ra$pu:rmurJ~e 1<:1 lntrcbairUc sallie tn t'rumusctca lurnii ..
~ 'I! .. .. '.

sa ince~'rcamsa explieiim,

.

4111!

en, Ferneia

Le-arn g.Wsuil accstcr lucruri: "Spullc-p-rni de Dumnczeul mcu, care nu sunteti, spuncti-mi despre 1.<:1", ~j ell ghs mare au
strigat: ,.El ne-a Iiicut, ai Lui suntern' (Psalm
ell

100:3).

Le-arn

intrebat uitfindu-rna

la de, iar de mi-au raspuns

Irumusete.

Dar cc nc spline Irumusclca? Gandeste-te cum c sa Iii blocat 'in Harle maio binc de a ora. Se claxoncaza din greu, lumen injuni ill gu ra mare. Tc simti istovit pe masurii cc, prin geam urilc masinii, intra tnt mai multii agitatic, simti di tc sufoci, Apoi am intestc-ri cum este sa ajungi intr-un IDe incantiitor, intr-o gr{ldin~L,pe 0 pajistc sau pe 0 plaja linisrita, Acolo suflctul are Ioc, se poare desfasura, Pori respira in voic, te pori odihni siti-e bine. Totu! e binc, In scrile de vara stau pe afara, ascultand ~iIuand arninte la tot; ad{i[JancllHTla din toatc, puna ce inirna mi se linistcstc si pacea mi SG raspandeste In suflct. Inima lmi spunc 61 "tolul va Ii bine", cum concluziona Julian de Norwich. ,,$i toatc

lucrarile

vor fi bunc".

Mesajul 1'rU111USepi este tocrnai: totul va ji bine .. )i mcsajul prezcntci feminine cstc la de odihnitor, cand este yorba dcspre o Ierneie nestanicnita de frumusctca ei. ,I Simpla ei apropiere este placuta, Uneori, frUITIUS{:lea ginga.)5 .. Alatur: de ea, inimu nu mai este atat de csrc mere u pc fuga. Ne relaxant ~i complete, cii ne credent, inc?! 0 data, eft totul va fi binc,

ret

<

strapunge inimile cu un dor nestins.Ne aduce aminte de un
Eden nidodat~'i stiut,

dar pentru care - nu Sf stie cum ~ sunlem

femci care se lupta fara Incetarc, pentru Crt daca III inirna ei nu cslc odihna, atunci Insearnnii eu "ilL! estc totul hi ne' si di .Jucruri Ie pot S3 Ill] ias~. bine", "en un put tulhurat", spunca

De accca

nu agrcarn

imaginea

unci

siguri
creati. •

ca

am fost

Shakespeare,

JnnarnoHt,

uracios,

pus in cuvinte, continuarc,

ingalat 01 go] de orice lrumusete". Avcm nevoie tie. ceca ce ne prornite Frumuserca. Mcsajul ei este grcli de dar cl spline C8. torul e hinc ~j di va fi astfcl III

In pILlS, Irurnusctca esre imbietoare. Sa ne amintim cum nc simrirn ascultand 0 bucata muzicala Inefl ntatcare .. Te cuccrestc ell tolu'r. hi vine sa tel:l0ezi ~i sil tc la~i pur .?i simplu patruns de arrnonic, Sa curnpcri Cfr-ul, ca S3-J poti asculta la nesfarsit. (.)1cum nu cste vorba de 0 imagine vizuala, Inseam n.(i ca prolu nzimcu 42

Numai Eva ue poatc spline

Irurnusctii este mull. mai adanca.) 0 ascrnenea muzica ne reclarna atentia, nc cheama Lot mai 'in adaucul ci, Putern afirma aceleasi lucruri dcspre () gr(~.JjnJ Irumoasa, sau dcspre orice element din natura. Teate ne invitji sa intrarn, sa exploram, sa luarn parte ~isri nc ospatam din rrumusetc. Dcspre 0 carle buna spunern di cste captivanui, pcntru ca ne atragc In universul ci S;i nc fUI-5_ intrcaga atcntie. De-abia astcptam ~~t nc apucam jar de citit si SJ. ne pctrcccrn tirnpul cu ca. lata reuctiilc pc care Durnnczcu astcaptii sa ni lc provoace. lata rcactiile pc can: tcmeia asteapta sa ni Ie provoacc. Frumusetea irn hie. Frurnusetea hraneste, reprezentand tocrnai felul de hrana dupa care tanjeste sufletul, SaHul unci Icruci sc aJlEL printrc ccle rnai desl'htiitoarc lucrar i all'. Domnului ?1. tocmai la san t~i a jJ pteaza pru ncu 1 - ui te 0 me taro ra ulu iLoan: a Iel u 1ui III ca re Frumusctca ne nutrestc sufletele. De Iapl, intregul trup al fcrncii cste una dintre cele mai uimitoare creaiii ale lui Durnnezcu. ,.,Prea multa vesnicic", spunea \ViHiam 1:31(1_ke, )i cste rczcrvara bflrbatului care priveste'. Hr.incstc, da vi;I.~~., Este metalora plina de micz a Frurnusetii lnsesi. Cum spunea C.S. Lewis:
~ ;0 , ,

Nu dorim I,)llf si sirnplu s3 vcdcm in jurul nostru Jrumusctc,
J ' ~

~

dcsi. slava Dornnului. chiar ~i numai cu aWl recompensa indcstulatoare.

ne-ar f

Vrcm de fapt altceva, care ahia dad poate fi pus in Cuvil1lC- Srl. rim una ell frumusetea de dinaintea ochilor nostri, sa o giildulrn In noi, - (11w r-Veight of GlO1J' [Povara slavcij)

Frurnusctca alina. Are virtuti dcplin tamaduitoare. v-ati . intrebat de ce trimitern tlori celor indurerati , de moartca unui apropiat? Numai un dar al Irumusctii poate glasui suf'icicnt, stiind exact ce sa spuna celor adanciti In suferinta, vaduviti de dragostea cclui pierdut. Dupa cc l-am pierdut pe Brent, bunul meu pricten, luni intrcgi numai frurnusetea Ill-a ajutat, Nu auzcarn vorbelc sfatuitorilor. , nu reuscam sfl. citcsc sal! s5 ma rog~J.Numai , trurnuseiea rn j ajuta .. Existfi 0 poveste care circula prin spit.alclc celui de-al doilca razboi mondial, desprc un taniir soldat, care Iuscsc adus grav ranit, in U01HI. unci sapuimani de iad, de lupte curnpliie. Dura ce i-a oferit ajutorul medical pc care i-I putea oferi atunci, asistcnta l-a intrcbat dad! mai putea face ceva pcntru eI. .Da", i x-a raspuns, .Ai putea ~{I rnli lasi sa tc privcsc cum te
.

rujczi

T"

Frumusctea

al ini;L Aduce pace sufletului.

43

ell,

Femeia Frumusetca ilumineaza. Dupa cc tocmai a rosi rnartorul

nastcrii minunilor incredibile din lumea Narnici (cum sunt de povestitc in Nepotul magicianului, de C. S. Lewis), birjarul spunc: "Doam nc ~... Daca as Ii still 1. ca exis t{l asa ceva, as fi fost un om Jll ai bun toaU, viata!".' Sau, cum ii spune personajul intcrprctat de Jack
'I , ,~

care sunt celelalte trasaturi ale feminitiitii, ele pornese

Indiferent

de In fundamentul
frumusetii , si vorbesc ,

Nicholson chelneritei intcrpretate de Elden Hunt la slarsitul filrnului Mai him: nu se poate, "rna faci sfl-m i dorcsc 5~i. iu un om mai bun". Dare nu accsta t e adevarul? Dare cum trebuic Ii fost SZL te afli 111 preajrna unci lcmci

sa

despre prufunzime, mister si cumplexitate.
insistase clevii

precum Maica Tcrcza? Viata ei era nc.splls de plinii de frumusete, nc

sa

chcrna catrc ceva inaltator, Un , profesor de cattier ne-a explicat ca s5, aseze in curtca cladirii plante ~i o ffwtana "pent-IU ca sc sirnta inspirati, sa stie cA viata poate fi mai buna".
, ~ 1 , i

Frumusetca

ilumineazii. Frurnusetea depaseste
.1 ~

o prclungim pe ciH ne stii in putinta, sa 0 trairn catc zile vorn avea, Uneori, frumusctca este atf.ll. de cornpleta, ca ne strapunge inirnilc ell un dor nestins. Dor de ce anurnc? De viata, asa cum ar Ii trehui ( , ,
Nc aduce arninte de un Eden niciodata stiut, dar pentru care ~ nu sc stie cum - suntem sisuri am fast creati. Nc vorbeste despre viitoarca impar;:]·tie a cerurilor, cand totul vati Irumos, Ne oantuie cu prczenta vesniciei, comunicandu-ne di,,fJ'lava ne asteaptd". la.r daca e vorba de slava, atune) important este iZVOfUJ ei. Din ce buniitatc poate sf! fi izvorat? Din cc ncspusa marinirnie ni s-(! dat sa luarn arninle Ia ca? Frurnuseiea ne inaltii catrc , .
!o

mai directa a celor vesnice. superb apus de scare sau 8fl vezi cum rasure peste ocean, Srl nc amintim senzatia de la finalul oricarei povesti grozave, Tanjim
, J'

nivelul [ixic, rep rezinta trairca cca .. Cat este de inaltator SfL asisti la un
~.

sa

ca

sa fie.

t;_.,

ca

,~

Dumnezcu.

Toate ccle de mai SlJS suut valabile pentru once traire a Frumusetii, dar mal ales pentru intalnirile noastre CLl trurnuscrea Icmeii - ell ochii, silucta, vocca, inima, duhul, viata el. Existenta ei cuvanteaza despre toate, mult mal mull dedlt. orice alta crcatic, pcntru Cil. rcprezinta 0 Intrupare; ne este cea rnai apropiata,
; C. S. Lc.wi.-;, Cronicile din IV(/I'I/iu, vol. 1, Nepotul muyiciunului. trad. Lurixa Avrurn, Bucu rest], R AO Intern atiunal Publishing Company, ZOOS.p. 1m. 44

Numai Eva ne ponte spunc revarsand u-se spre r.oi d inspre 0 Iiin ncrn II ri toare. Ea estc rcvarsarea ncsfftrsita a Irumusetii: "Cae] undc-iinvaratul iscusit, care sa stie Irumusetea cum temcia-o stie" (Shakespeare).
, I '

~a

Frurnusetca este, Llra indoiala, cea mai profunda ~ill.1aj_ prost inielcasii dintrc insusirile lui Dumnczeu - dar si dintre insusirilc Icrneii. Slim dHfl suferinia nematurisita a nascut in viata ; ~ multor Icmei, Dar chiar si asta spune ceva. De ce atata durerc din
;
~'

ca uza Irum usctii? N LI. nc doare ca nu sun tern genii,

ca n u suntcm

carnpioni la hochei de periormanta, ci nurnai ca TIll avcm Irurnuscie - Iemcile sufera pentru ca se vor Iruruoasc, pentru 61 VOl" sJ stie di sunt Irumoase ~i pentru a pastra Irumuscrea atunci cand 0 gascsc. M~ aflam la cateneaua Starbucks, cuncl am auzit, la masa de alaturi. . discutia dintre c10Uft tcmci trecute de cincizcci de , ani, Subiectu] ci erau greuJa tea corpora.ii s,i rcgunurilc de slabit, Propria lor biitiilic cu problema Irumusetii.
Fcmeia ~tjc>in inima ei, cii jinduieste sCt aduca frurnusetc lurnii. Poate nu sue exact cum (asta face parte din problema ficcarcia], dar cu ccrtitudine jinduicstc sa dezvaluic Irumusctc. Nu nc reierim aici la limirarile noastrc culturalc, La ncvoia de a "punc mana pc un barbat", ci la mcnirea care i s-a dat fcrneii.

Be ce

sa dezvalui Irumusetea? ,

Misterul Icrninin nu rcprczinr.i dccat unul dintrc modurile in care feme-in poarta chipul si ascmanarea lui Dumnezcu, Prin "rnisle.r':' l1U intelcgcrn aici "ceva obscur ~i cornplc: de neintcles",

ci mai dcgraba "ceca ce urmeaza sll fie dezvalurt". "Slava lui DUnHICLJ::U sta in ascundcrca lucrurilor", spune cartca Proverbc, "dar sl ava irnparatilor sta. 'in cercctarca lucrurilor" (25:2). Dumnezeu urrnareste sa fie cunoscut, dar cauta sa Iic cerccuu de , cairc acei ce VOl" sa-l cunoasca. EI spune: ,,11ft Yeti cauta, si 1v1a veti
,

gasi, daca !VEi.Yeti cauta cu toata inima" (Icrernia 2~):13). CflLa. demnitate: Durnnezeu IlU se arunca 'In bratclc primului venit, nu csre usuratec, D"ICi:'l vrei sa-l cunosti, trcbuic sa-l iubcsti: ~ sa +
, 1

~'.'

~

t

iscodcsti

dupfi E1 cu inima lntreaga, ceca cc se dovcdcste crucial ,<:>1 pcntru sufletul Icrneii, ca sa Btl mai porncnirn de scxualitatea ei. "Nu rna pori avca pur ~i simplu, Trebuie Sri ma cercctczi, sa umbii
dupa mine, pentru eft nu te voi lasa saintri pima nu voi sti ca ma

iubesti' .
Un marc mister este Slanta Treirnc, Nu cstc genul de mister cart: urmeaza s<1 fie dezlegat, ci unul pc care-t tr;ik~Li tot rnai

45

prolund, pe Hl;-tSUr,a CC i~i,urera desf~.l{n·i nai alcse ~i pc musura ce r te uluieste mai mult, un mister de care sa to bucuri, Ascrnenea lui Dumnezeu, nici Icrncia nu estc un mister I cafe sa te a~teI1,t~a-l [)G s .. dczlegi, ci unul cu care 5:'1 te desfeli. L~I.Iel stau lucrurilc CI_A sexual ita tea, Exista Ioarte JPup ne Iernci carora sa k pI adl pur ~I simpl~J 7)S-O fad.", Prcludiul este crucial: soaptcle de drsgoste, m~ingflicril.e ~i descopcrirca trupeasca reciproca, sfflfqind cu aChJ11 sexual, IaUi tabloul iubirii pe Ca1'C a~teapltfl sufletul Icrnci I~care 0 viseaza s~;iie cu noscut, proces care uccesita timp ~w daJuin::inlima .. f Care presupune 0 dczviiluire. Cfind estc ccrectata ca un mister, fcmcla dezvclcste tot mal. I1.Wi1,a l'nunusctc, iar cand l~i descopera [rurnusetea, He atrage sa 0 cunoastern inerl ,~imai bine. Indifcrcnt care sunt celelaltc triisiituri ale Ieminitatj], cle poruesc dela lundarnentul Irurnnsotii si vorbesc desore L profunzirnc, mister ;~~ complcxitate. Acurn ea sa nu mRam dispcra rea ,sa. so cuibiireasca in 110]. hai ,sa mai spunem 0 daUi) cat de dar putem: Orice lcmclc [Klatt. sa dezvaluie trumusetc,
_:p
l!.
'I!

1

Orice ferneic.

Pentru ea poartii chipul lui Dumnezcu. Nu trebuie sn-] invoce, sa-l dob,ftr:jdc:ase,5 intr-un ~.. lon din Irumusetc, s(l-~i facii .a 01(') rarii cstcticc SllU lola-sl impluntezc silicoane. Nu, Irurnusetca 1 ,. cstc eserua care i-a Iost daU1.tiecarci femci la creatic.
''i '11

Acurn cste mornentul sf~te opresti intrebarca; ;.lhu:e ce am citit?"

0

dipri pentru

a-ti punc

Nu am SpURdi Icrnclle sunt pretuitc numai pcntru ci1 anIta bine. Nu am SpLIISc5. ;au venit pc parnant doar pentru a-i Intregi pc baxba~i si, prin urrnarc, ca nu au un destin individual, Am ~pUf{.in primut rand" eft fcrneia este cununa crcatici, ca fiecarc Iemeie este putcmica ~i indinHHoare. Am lnccrcat sa redarn ideea cif inima ttl estc in(':()llilparahill de demna ,~i e s[fmta~ ~ua!.5ndlll-\i ca Dumnezeu d Iususi isi doreste 0 Povcste die iubirc, di El \.... s;a fie ezer al rea nostru, ca, in fine, tocmai !;:l dezvaluic Iaptul ca Irumusctea este Iundarnentul victii, E~;tj imaginea accstui Durnnczcu, dcci este Iiresc sit ai aceleasi nazuinte.
~I.! ._

In inirna ta sc iltil'lfl :Iumina de
nevoie ..

GUC

lumea arc. cumplita

Capitolul trei

o INTREBARE
A cunoscu! llicitiaf(}, a
Pl;'n~lirirea" De
(J

NU'~~f]DAP'ACE.

Ji Jefrwi('.

inselaciuneu.

jindHiaiu

si w'(.lduM(!(l

0; [emcie stncatoare!

St;fiLeal111 la coada la alimcntara, a~LpU\nd stl plUesC'cc'le ctUcvn \)wnp[Lrftturi urg'cnt.c, u1nd am auzit-o: .Aici e rflrulul

pcntru cci care cumpara doar cincisprczecc articole sau mui purine., doamna", a suierat. M-am u]tal in JUT sa vae! des-pre cine vurbea, pcntru c:f~stiam exact d\ In fElrudoru:1 rncu crau nici mai
mult nici rnai putin dedit cineisprczccc articolc, Lc nurnarascrn de doua ori, ca sn Iiu ~igurrL Cand s-a lndrcptat spire SO{u] ci, ca sa i-o aratc pe nel "giuWi. rni-am dat scam a ca mie rni se adrcsa.
Aruncandu-i
0

privirc, i-am spus

celc cincisprezcce

articulc

avcam in carucl rlcdd, rcgulamcntarc, la care a, l'ull.'ufi calc
L'ri lUI

lnt(mrSr~1 pufnind dusmanoasa, lrncdiat, ~-,a asczat pc. rmndul alaturat, 111sol!iUi de sotul ei, A inccput s.a bombane cu voce liar', acuzator, pe un ton sarcastic: .Zice di nu are decat cincisprezece". In accst moment, trebuic sa. reCUfl05C ci a~ vorhi cu totul cufcmistic daca v-a~ spune en am inccput sa rna apiir. Am simti; nH11 mn umplude miinic, cum ma incing, s\Hpriinsn eu IllsJ.lT1Ii de intcnsitatea reactiei, M'-mn aplccat
,!}CS,\C

standul cu duleiuri ~iam abordat-o furioasa: .,Ch'i.ar nu 1i.11I1 dec,il eincisprczecc articole, ,'IIm.lmna" Vn.:li F:a v"ni,~ s~ rnl lc
47

ell,

Femeia

nunuirati'!"

Sotul ct nn-a

[BClI!

sernn din
am

mana

sa-i dau pace;

n-avca rost.
cumparaturi le razbunata Ia gaJluul ca avearn dreptate. 0, cat rni-as fi dorit sa-i arat chitan ~2L!t n dru III spre casa, inca su para ta., a tre bu it sa trag pe drcapta, pentru cfi rcalmente tremuram. Tocrnai rna .Juptascrn" in
1 ~]

Stanjcnita,

m -arn Iinisti

platit

alirncntara cu 0 Icmcie pc care n-o cunostcarn, pc terna rcgulii celor cincisprezece articolc. Ce mi sc intarnpla? Ce pa~jscm, de
ldpt,
-.r.-")

CC

S":d

intamplat

ell. Eva?

Ferriera a rust crcata pe lurne ca intrupare 3 unui Dumnezeu Irurnos, desfatator datatoare de viata, iubita care ..i salvcaza viata barbatului ci, 0 cunoscatoarc a rclatiilor umanc, plina de tandra cornpasiunc ~i de spcrarua. Da, a adus puterc lurnii, dar nu o putere bataioasa, tal.()aS~ ca 0 lamii d.e p;llo~, Ea era irnhietoarc, alrag~ltnare ,?1 scducatoure,
>

A.~a suru Icrneile pe care le cunosti?

Aceasta S~l fie imaginea

ta in ochii celorlal ii? , Cum sebec di prca purine fcmci traiesc ccva aserua nator macar cu 0 viata de iubire rornantica? Sinzuratatea S1 uolul interior sunt teme mult mar Irecvente - at(l[ de des iritalnite, ell rnajoritatca Icmcilor si-au Inmormflntat astcptarile rornanrice ell Inuit tirnp in urma, ducandu-si viata in prezcnt de parca nu si-ar dori decat 55 supravieiuiasca, sa traiasca de pe 0 zi pI: alta. Si S3 nu nc gandirn numai la viata rornaniica - de cc , majoritatea rclatlilor srabilite de CUnlY3, intr-un moment Icrnei sunt rnarcate de greula\ i. insesizabil dintre Prictcniilc, fa rniliilc, prietenii lor cei tineretea noastra si ziua , . mal buni par sa contactezc l1I1viJ'US de ieri, in locul nccunoscu t, C:lIC ii face a bsol u t aveuturii, trebuie sa inacccsibili, incat lot singurc sc simt Ia smr~itu.1 zilci. Chiar si rcla tiilc implinim dezideratele ~ , ~ bune se dovedesc a ri neindcstueficietuei. Cele ITIai
~ L..I:. "'_.. I

multe femei nu simt nici

pe departe ca an de jurat LUI rot vital intr-o Poveste mareata, ,
48

abisul acesta fara fund? Normal ea fcrncile sunt obosite, stoarsc de puteri, dar nu de pc urrna
unor vieti aventu !YKI}iC; irnpaTla~itej

tatoarc.

De uncle. se adanceste ,

in

110i

ci de pc urma rutinci, a corvczilor

zilnice, a sutclor de ccrinte Calc. le nflpadesc cxistenia. Cu vorbcle

lui Cchov: ;:,Oriicc Idiot poate face blta unei ,itua~ii de cnza, Viata de zi ell zi, In schimb, no da, gata", Cumva, Intr-un In »nent insesizubil dinue tincrctca noa.stra ::;.i ziua de icri. in locul aventurii, trehuic. sa 1mplinirn dczideratcle e./i-fien,!ei.. Cdc mai rnulte Icmei nu simt nici pc departc di au de jUC(11 un rol vital intr-o Povcste
• '!I -

.

ma,rea1,;1. Nici V( fha. Ar Ii btnc datil stradania noastra ne-ar confirma ruacar Iaptul c5 avern 0. ,dlJ de rnjc~ illmpm·lan~.a. Daca
suntcrn casnice, ne rusinam c5 nu aVC1U ,,() viH~a adevarata" in lumea extcrioara. Suntcm I~lghili'tc de rufe murdare, Daca avem 0 ... , cal'i,el"a, sim\ilT~ c~ picrdcrn Jucruri mul t mai irn pertante, cum ar Ii casnicia ~ic.opHi. Suntcrn ingi''I'ititc de Intalnir] de afaceri. Cea mai i.mporianiii inlreburc a unci femei

Pana h urma,., rna] ritatea femeilor se indoiesc profund c~t
ar ave-a de dezvahut vreo Irurnuscte reaHt Aceasta este, de rapt, princ.ipa~a noastra indoiala. Cand ne pUI1Gm problema Jrumusetii, oscilam Inirc a ne stradui din rasputeri si a ne rcsemna. Iarasi , .

regimuri pentru sl!albir.e~ iHra~i haine noi,. .alta, culoare de par .. Exereiilu fizic, cfort de organizare a victii, cftnd un program nou

dcauto-pcrfeciionare, c:ind uri nou orar de auto-disciplinare .. 121 mai lasati-rna-n pace! Cui li pas a., la urrna urmei? Punc-ti un scut si continua-ti viaia. Ascunde-tc, Ascunde-te in munca, rn aclivit.'"lti bisericcsti, in dcpresic. NLJ am nimic a trt:i.giHtU' , Nimicprojima. A~ multumitii sil dau macar aparcma scductiei. Cand am de mers fa 0 petrccere sau la 0 intalnirc. ori chiar ~i numai la o dna CD pricteuii - pe bunc, oriundc urmcaz[l si;i iil'lt~1.1Incsclii oarneni - sunt teribil de ernotionata, Uneori nici a
II 1
1 .,

n

nu-mi dau seama cc sim t, nurnai

'I

ca

l1il}l tni:ZCSC

relrnpros-

pfttihldu-l1lilnljiulin rnasina, pc. lot drumul, Cu C:11rna sirnt mai cmoi iona tit, cu alat irui pun ruai m I.! l L ruj. Cand suntcm aproapc de, dcstinatic, mf.l mai dau 0 ClaW ell ruj, Mtt.i aprcape, rnai muh ruj. Cand intram )]:8: strada ell pricina, stratul die Sunset R~jSC sau de mai stiu eu ce HH ruj sc ingroa~a. Mi-am dat seama die acest "ol"}jeej'" cu purina vrerne in urmii, surpri nzanduma pe caud imi lnundcam pc buze uu nou strat, oricum inutil, Cc faccam? 1'~1tl temeam. Cel putin dadi Hunt binc machiatii, SLUn logiea mea interioara, poatc nu m{t VOl da de gol. Nu voi Ii data. in vileag. Nt! voi fi vazutfi.

49

Orice lemeie, III miczul f'iin~ei sale, cste bfmculUi de Eva.

nurnai pcntru secunda in care se: Lare:~te intr-o oglinda, c~j nu estc filin'\:acare a Iostrncnita sa fie. Mal rnult
(ktC8

Ficc ... slie, chiar lIC

decftl orice observatori critici, noi insene suntern cele mai dcplin

constienre de proprjile scaderi, Amintirea slavei care ne-a Iost data etlndva imi trezesre in inima 0 durere de nluWl vrcrne , ncpotolita, Pierderea este atatde mare, ~ndH nici BU mai pot spera
SR
0

retac,

Teare fcti~de ~ ~i WI~~ biieteii - pun catc o intreharc fundamentala, doar 61, daca csti t'e[ii~a,Imrebarca ta estc cornplet diferita die a bai,cti:lor. Haicti.!i doresc sa. stie daca sun; sa11cient de putemici. Toate lrccusurile, lran~ile. infruntarile ~i deghizarUc in super-eroi, toate traduc inccrcarea bi).ie.lilor de a dovedi dl sunr dcstul de ptHernid, di au JOSI. f{ku'~i dupa chipul unui Dumnezcu
~ ~ 'h

,

.

razboinic.

Aproape

lot ce race un harbat

este alimentat

de

taU1_are2~ confirmarii

de sine, de dorul Mill de a ga.c;,i dspunsul la

propria Intrebarc .
.Fetitele doresc :;.5:;;,110 dadl sunt adorabile. Fustelc can.:: .se , , iny.:1rt, linlltel0 Icsrive, nazuhlla de. a fi dragute ~i de ~I se face obscrvate ~ tOHlC inscamna ueclasi lucru, Cfitrliim rilspunsul la ]n trebarea noastra, Mi-nmintcsc cum, pc cnnd aveam poate vreo rind ani.. rn-am urcat I)C rnasuta de cafca a bunicilor mel si am ~" '.

iuceput

tinea gura. Doream sa atrag atentia - rnai ales atcntia tatalui meu. Dorearn sa fiu IncantaJo~'ilfc. Teate ne dorcam acclasi lucru Dar IJlJ. opilarie, pcntru multc dintre no! c rilspunsul a Iost: .Nu, nu ai nimic ;~~tJ;figalor". J~)Sde pe masu~:ade calea. Aproape tot ce face .0 Iemeie ;(ljun~H h1 maiuritate este alimcntat de aspiratia de a aduce incanlare, de, a fi frurnoasa" de netnlocuu, de a auzi cum lntrebari .i ei i se n1Sp1l.1nde. .Dal".
,sa

c[l.nt Cal

rna

De ee e lntrebarca

aUh de
pentru

Oriee femeie, in
miezul fiil1tei sale, ,

persistcnra?

Cum de nu reusim sf!.

g,(is.im un rasjJuns individual)!
,

este bfnduiti

de Eva.

inima noastra, un raspuns lormidabil,
ell care s:;:i. epu \'CI11 n declara rnultumite , • '1' " u.te '). ' Sll.lf]llS

Ftecare ~~tie,chiar

dnca numai pentru secunda lin care se zal·,e~:teintl'·-o ogUnda, ca nu este flinta care ~
a i:ost menila 50 salill~:.

101 inccputuri .'ji IJe dlllid cram inoccnti fie barbati tie tcmei - cram OJ si nu eoi
L
iI

Pc cane!. Iumca

era. inca

ne rusinam (Genexa 2:25)., Nuaveam nsmie de ascuns, bra pur ~i sinlpILL., sublim Dar pc candlumca i~j trma Uinercl~ea!,iar noi, Lie ascmcnca, cram lined, Irurnosi ~ipllirli de ",ia~rlllucrurilc au luat (ll
S~a ililtfimplat un ILIICJ'u despre care am auzit, fartt Srt-~1111~dcgcnfl vreodata, asa cum nc-o dovcdesrc fuptul c{t l'1vedern rcpctandu-se 'in fie-cafe zi sau, mai exact, faptul di nu vedem ocaziile care ni se of era zilnie pcntru a repara ceca 01:- S-(I
sUiie<.l!l.

'il]tors~LurH ncastcptatil,

..f:;arp~Ic, era rnaisircl dC,c;il roate fiaH:~.Ic cfi,11,1.pullili c care p le nll~~U!::l~~' Dom 111111 D~11111II czc 1lI,. 13.1, zls l'cmc,i~: rare a, zi~ a Durnnczeucu :ldcv:Ttrat Sill nu rl'ili~n(;fl~idifl to~i pomil din gJadilllf! a ,r<1s:p~ms sarpelui: Pul~!~1! !-;,a m~,nt1lm dim rodul luttmur [Dlul)iilo]" din gr.adina_ Dar desprc rodul pomului elin rnijlocul gradini.i, Dumnezeu a zi~:Sa nu 11I1Ianca~i din. cl, ~i: nici S3!
IH~ <',lllliJg,cli 'IIi~

Femcia

!_led, ca. sill. nu muriti,

HoW.ral, dl nu veti mud: dar m)lIlI1mC7:iCU col, in ziua dm;! v(~!'i mllJi1cadin el, v~ se vor ~tic
Atune] sarpcle a ZIB Iemcil:
VI.! I, i ~
.

deschidc och i L si
~.

[i ca

f)m!11n(:;""IJll,

,clln(~cFtnd b.ill!llJie

s.i :1"<1.1111. '.

ora bun de 1l1ameal ~i pUlcut de PFlvit, si d '[10 rnu I era de doru ca. .sa dcschidacuiva ruintca. A luat
l-emeiu
~;l v}tl':ul

Gil pOl1rlllll

dcci din fodullui,~] ca, ,~j bbbalul

a .m~nC<JlI;. a dbl si bil,.IIb<~I.uIllli ei, careera

langfi

a manc.lt si cl". (Geueza 3: 1-6)

sunt sanu.~. Sa izhucnimin boeete, S[L nepunem ccnusa III cap, saca lcm in genunchi, sa i.fis~mnsa ne scape un urtct singuratic de pilH~rc de r<lu. A~'cll:::it: $,a 0 larnurcasca, Asa de lL,?ou-'?Pur ~] s.kI11P1u? In
Cuvintele catcva clipc ','I ".1" 0, ,,(_ ., .. ,(,.': de cc '1IUUIlJ:C·), Cerceteaza-ii ininn.Sl lamurcasca .' .:: , , .: . t'~. ('_.,,"., , .. -~';, .. ( vciafla, Sa 0 convingii die Dumnczeu ii ascundea ceva, Ca nu putea S~l~j dca crczarc, Sti 0 convjng~ em" pentru a avea viata cea mai buna ell pIHint~. trcbuie $;1 se ocupe chiar ea de asta. Ceca ce a ~ilIacut,
cand a C;1'Zlit prima .. Ncascuttarea de Durnnezcu i-a violat fiinta insa~i. Pcrneia trebuia sf~,fie ezer kenegdo pcntru barbai, ii fU8C~C
51

data CH un saivutor. Ea In-:.bu ia sa-i diiruiascii viata, s~t~1chcme la viata, in schirnb, l-a chcnu l la 11110tUtC. Acum, ca Ha rim drcpti nici : darn nu cslc t em ali neralbda tor ,:;,il 0 salveze.
Sill fie pun m ~fltrehaI"CH: undc eru Adam c,1 sarpelc 0 nd ispirca pe ,Eva'! EI, era chiar acolo: "lea a dat ~j som;tlilui ei, care era ],ing}l ca ~j ;J maacat" (Gencza 3:6)_ Inebraid ;,Lfll1giiJ ea"

lnseamna chiar acolo, umar Hingrt umar. l\,d;:l1111 nu cstc undeva in. padure; nu are nici run afibi. .E1 soc an:nchiaI acoin, urmarind evolutia Intregii povcsri. Ce Iacc Adam? Nimic 11C sfftnt(1 lumcl "face mdlc, ml ridica nici rnacar un cb!.fre( (Trebuic sa ii mentioucz pe Crabb, Hudson ~,il Andrews c:ife·ugercaza acest lu .ru 'In lecmrca "}'fi("{}rea iui dam. Nu il~,1nsurna nici uu rise, nu S' Iupta,
11111

lnccarcn

sA 0 salvexe Fie Eva. Prill) ,J~I ostru latii - eel dintffii n

bIlrbal '" dcvarut - a ralll'l:lS parallzat, ~i- L n!:!,ga'l ImHlI~n ~Ii.. lr[lrJl'l' P lsilV, ~i ric(;'u(:; h.arb~u care i-a urmat, fi!:,.':l'ar~[ill al Sal], pn:llirtn in inirnu acelasi esec, Ficcarc hl,rbat rcpeta p{ic<llul lui Adam, in Iiecarc zi, Nu vrem s;'i]riscam, IIlIIl vrem sai luptarn si nu vrcm 5,1 0 salvam pe Eva. Suntem exact a~ aschia care I1u sare dcparte de uunch j .. (ct." BijrlJalu.i: pag.AI6)

Zilnic vcdern istoria repeUlndu-se.Ex,act cand avem nevoic de ci, barbatii ... lipsese, Dispar, lac si nu misci un dC~l,CL .,.Nu vrea 1~ sa-l11i vorbeaseii", se pUing Icrneile ..RcJ'uz[ Sfi tuple pcntru noi, )ar Icrneilc? Do-rim s,j acapararn, sa, ni sc lfCI"(~ cxclusivitate su C l!f1Ll'olam. Adcs ori ne ibis-om momitc, ascmenca
~ I 'II

t::;

'vC:i,lc,nJlI1d

nc-am

min 'hl11ilotU" Dusmanului. 0 datitl ce lr'ld~ll crcdinta in Durnnczcu, ere lcm e:l. c aeceptabil ":a,
'U LI~l.Jrin~a prada

p .ntru a avca viata pe care nc-o dorim, sa ne ocuparn chiar noi de.
asta, Si apoi sufcrirn, coplcsite de un gol pc care nimic nu Il poat.c urnplc, Ble stem ull
"Fcl::ne'ii i-a zi.(Ij: VO,j llilarii foatit;

mult

suferintn

~I

ililsnn':ll1<u'ca 'in; en durcre vei

.,,1dcrintclc tale se vor ~ille dnpfi biil'bnlni lRu..iar el V~IsWpdni peste tine, ' Jmului. i-n ZlS: hill Ic:l ill i ascultat de glasul nevestei II<Ilc. ~i ni man(;(l t din pom uJ
I)"~~!.C copii,

desprc care

Sa nu nn1mln ,,:i dcloc din el, blcstcrnat cste acum pfmli1nllll dln pri ina tao ('U multtL i.ruda sfll-p SCIO!i IUHn,1

ni poruneisern:

52

din el ]111 (oak zilele viel~ii tale: spini ~i p,'i.l,ftnlida miinanci iarba de pe e.irnp"_ (Gcneza 3:16-18)

sa-p

dea, ~i sa

Sa privim ClI :a1.CII1Htic: ce 1)('. iVlH'irflplf~ aici - mai ales blesternclc pe care Ie profcrcaza Durnnczeu - decarcce ileum ni se explica de ce lraiim aslazi a~a cum trairn, la riisari[ de Eden. Man
Lui Adam nu SIC reduce numai la spini ~j pi:iJamicia, In SC[iJ.3UI propriu al cuvantului, Daca Iucrurile ar sta asa, atunci top I1tirbatiii care lUI se lac agricultori scapa basma CUI',;Hi.Ta-p. 0 ~lllljha care presupunc eostum ~.icravats ~i esti salvat. Nu, sonsul este rnai adanc, iar implicatiilcli vizcaza pe loti (iii lui. Adam. Barbaiul cste blestemat cu inutihtau»: ~iesecul. Pcntru el, viata urmeazii sa fie din aces! moment loarte 'g.rea. exact in .
[utili, sf' spuuem aspcctele
"

ca blestemul

canua

Ie acorda cea mai

mare

importanta,

r

pentru dl

csecul cste eel mni mare cosmar aJ unui bfirbat, , , La rei, blcstcmul aruncat asupra Eve: ~iH fiicelor c.i nu se reduce numai ]J nasrerea in durcri sila ciisnicie, pcntru c-a.. in cazul ~ ~ acesta, toate lerncile necasatoritc si fara copii scapa de pedcapsa, Ceca ce !l'IIlI-[ adevarat, Inteleslll CS~C mult rnai prolund, vizandu-le
".

pe toate Iiicele Evei. Femeia cste blestcmata. ell singuratatea (durcrea IJhlscuUidin moartea ndar.iHm"),cu ncvoia de ~I. detinc controlul [mai (des asupra barbatului ei] ~i CU sHlpanirca de catrc
barbat (ccea ce nu repreziuta relatia gfmdjta ca la bum inccput ~i nici n:u estc un lucru bun) CI Iructul Caderii si 0 realitate tlist5: a j;nlrr:gii istoril), [Am preluat acestc comentarii de 101 Dan Allender,

care ne-a arras alCnl!~a pentru
interprctari.

Nsavcm dreptate? Nu sunt oare ceic rnai marigriji ~[ dureri ale

'I

prima

data

asupra

acesior

laic legate de relatiile pe <cafe .le st abilestl =Ieeate de cineva? CJJiaI si • t7 , atunci cand totul merge. bine, cxista vreun moment in care s5.-~i spui eft
rumprcsIDona.nta ta putcre de a tc

apropia
IJ::lC

de oarneni este perfect si

durahil sati,;;;r~cut~'!

in

blesternat CUi illldilitat:eQ si eseeul: t _, Pentru el, Vhl·t~l • urmeaza sa tie din acest moment foarte grea, exact in aspectele

un raarepustiupe

uoi si-a facul care incercam
r

cirora Ie u.cm'dii cea

filra. oprire sa-·I populam. Asa-i eNesti perfect consticnta ca ~ii ncaparat sa at tctul sub conlrol-indifcrcnt ca estc Yorba de; lUi proiect, de, vreo lucrare

mal mare importao'la"
nentru dJ esecul este " fiel mai mare eosmar , al unni barbat,
l'

5.3

problema cand vine vorba ~rLit'i, Incredintezi propria bunastare altei P0fS ane? ~i dl nu ~~jsimtit ni,dodata en traie~ti!.,1ntr-() lurnc
a barbarilor",
rnai prolund

bisericeasca

sau de propria casnicie? Vrei

5[1

zici

ca

n-ai mc~ 0

uncle vulncrabiliratea
sens al cuvantului?

sunravulnerabila. scuturile de protectie

Nici unci Iernei nu-i place sa se Nu imbiem pc nimeni In nimic - pcntruca aVCII1I"1

ta de Iemciceste

ILm rise in eel

noasrra
natura,

se risipcstc

ridieatc. Cca rnai [narc parte din energia liu incercarc.a de a ne ascundc adevarata

de a ne supravcghea vietilc in a~a Iel, lncfd anurnit sentiment de sigurant~L
:t::-

sa

11(;,

ofere un

(harbatul ncpurincios) - lI11.gcIlunchindlu-~i pu tcrca - tie ca, devine violent (hilrbal:uJ brutal) - I~sandll-~i putcrca t\~-i. siapaneasd'i.. Cand 0 lerneie cade In dizgrn~lc! in sensul etirnologic al cuvaruului
~ murdarite

Cand un barb at se degradcaza, asa cum se degradeaza intr-un unumc SCl1S' toti' barbatii de la Cadere incoaee. ceea ce sc prihancstc in primul rand cstc putcrca lui. Fie ca devine pasiv
..

dataroare dG~ina controlu combinatic imprejuniri.

sun!" mai in.~ai dulcca ei vulnerabilitatc, frumusetea de vi aFt. Fara de, devine fcmcia dominatoarc, ahtiata sa

fcrneie deznadajduita, aga~iindlu,-se rnereu de altcineva, neaj utorata. Sau devine adesca o
0

- sau dimpotriva, Intrc

ciudata

celc doua

extreme,

m Iunctie

de

bun punct de plccarc, care: ne pcrmitc sa fim generosi, pcntru d'l vorbim despre pcrsonaje fictive y. In The Horse. VQI,isperer I.im blanzitorul de cai JI,. Annie M acl.can (in terpretata de Kris lin
Scott Thomas)

cum se poarta Iemcilc care re indispun sau cdc. pc C'·He lc dispretuicsti de exernplu in filrne, o.~.$:LIC lin
Acurn aminteste-u
>

ncw-yorkeza caricrisia, aprig5 ~,i sofisticata, editor al unci prestigioasc rcviste pcntru Icmci, Este de asemcnca
(J

este

teribil de, hsedata s~. dcli1na. controtul. Fiica lui Annie ajungc la
spital, in stare critica, in urma UHL:li accident dt!ctl.lari!e, cart: Ii ia viata prietenei ci, 0 race sa-;;i piarda Lin picior si Ii raneste gfav calul, Dura cum cste de asteptat, Annie se sirntc profund . zdruncinata, dar nu stie ~fi ii~i gcstioneze criza aUrel d.ecat dorninand - doctorii, asisrcnrele, sotul, chiar ~ifiica muWa·a sunt
ohiectcle maniei sale dominatoa.re. L::!\UI'J moment dat, e~J1bserva o

cum saculetul ell pcrfuzia Ietitci este aproape got
54

,.Nu pGI:!'i lasa nimic pe scarna oamenilorastoea".

(lese pe.

culonr ~i,o ()pre~~t:pe prima ~'I,si:sknIJI, care 0 !nlill:ne~l.e.).,Ma pe

scuzati, Iiica linea are nevoie de Inti (J perfuzie' .. .Da, stiu, cstc sub observatic, .." 1"Ew binc, as. vrca s~,v:a oC1.lpa,fi de asia chiar acum, vii

rug"'. ("V(l rog"
mult
'(U 1][11

CSLC 0

amenintaro

abin v()<~lala, care scamana mal

,xii dtldll nu ...." Annie reintra in c,,uner[~ si Ii n:.:·laleaZ.TL scena sotului, care 0 alst.:Ut~(71 jenat.] "Oamenii ('li~~a nu pot fi i scapati din miunil 111Ci .mile;!r pen~.irn () ~eCHlildA.··, Ea nu are nevoic de nirncni, scapii nimic din privi cu

Mat tonte
vrajitoarele rele lSUI11 femel, La Ii'elsi
mamele vitrege,
'.

controleaza totul - ,,lILl niiln~'l. E o Ierncie care stlc sf! obl~Ini1GC
vrea. (Uncle
(H

pu tca-o

vulnerabil. Laturi vitale ale fem i.nHfl.~ij~i lip5CSC cu desavarsil"e,
'." t

admirntiel) Dar, gamJ~~Le-lC - no are ~lici un pic de compasiune, nici un pic de tandrcte~ si ell siguranta, ~ nimic ~ ~
.

'Ie-ai latrcbat v:rcolIlaita de ceani hI rand - ironic,
Ill.ofi la mrscarea
1

Un all' exernplu este urd.c[oaF>a Mrs. John Dashwood, din l<afiwu: si simure. TaUU lui John Dashwood moarc

Iemlnista nrag:r'lnde
a:I..I

la Incep IItul po\{e~t ii, ~l1cn:dilll~fi udu-si sotia ~i cele rrei fiLlee 111 grija singufU,h.1i
pnruncqtc
U~

.

capfd~it mnne de . feDilt~i?

Iiu, diruia i-a Hisat mostenire intreaga avere. Cu limba de moarte,
Iernei :sa fie asigurata pri 11 bu liii:voin!:a Jlul ui s~u, I'c drum lid. die intoarct:rc {it: la inmormamare, . Mn:i, Dashwood=- nora cca viclcana si Iaeoma ~. . ~!CSC0 intl"eaga piasa de urzeli mcnue s~-I rnanipuleze pe S(.1~IJJ ei, John, asa 'indlt, in monrernul In care cob na rEt dill lrl1swr~i, atat
bunastarca financiara a celor patru
marna, c~i! ,~lsurorile nu

Cc sa mai vorbim de logodnica personujului lui, Tom Cruise,
~ISl81~ Jerry",
~

mai pr.imcsc

nicil IUIlIsfan~.

de la inccputul lui Jen)' 1~,la!{uire(cea care J~face knock-out). "N-o

s~, te las sa-rm fa'el una ca
-

Sau raama lui Rose, din
II "

Ti.r(Ulic':"Tn:.:buic ~5.supmvieluim" tcrifianta di n.')~'rictly Balirom.

$i toatc cclclaltc ticaloase din
(1

.. Acclasi lucru il~ rostcste mama

("ogJlruHi, og!inJioara") hI pilus, ~nirJnc;;'i mal toate vrajitoarele Ide sum Icmei, La tel *j mamcle vitrege, Te-ai intrebat vreodata did ce ani la rand - ironic, p::iml la miscarea Ieminista - uraganele au ,c<ii.pJtal numc de Iernei? Da, sigur d'i un brlrlnll calculat, ~jpsi[ de jnim2i, poatc fi
55

caregeoria

Cruellci

de Ville sau

Esmcraldcl

eo, Femeia

tcrnut, Oaf parca totul cste illcfl ~iimai n1L1 daca 1:':1 uHlci~toru leste ferrieie. Eva cca di.zula l~i supravcghcaza atcnt relatnle, re/ilzd sa fie vul ncrabmi. ~i..'1aca nu j~j poate asigura controlul, atunci .mai bine ucide ell huna ~.Ijtn\'fi aspiratia inirnii e] cMre intimitatc, pentru a fi sigura eft nu scapa haturile din nn:£Hni. Se transforma apoi intr-o Iemeie HCart~nu arc ncvoic de nimeni - cu aLfiL mai putin die un barba t", Rcalizarca concreta a acestei independentc prost intclese, in decursul victii ci, ~i modelarea convingcrilor intcrioare un
],~\LlmCal(.H" de

de catre anum i te traumc din {:opilar'j:e i~lcfltuiiesc o Istorie cornplicata, care ITH::ritii cunoscuta. Dar diner 10 de ea~ dincolo de toate celc amintitc rnai sus, se aJ'11 un adcviir cat sc poate de sirnplu: Iemei lc sc poart [i dom inator ~i Domtnatoarele sunt autoritar pcntru ca ,[~i protejeaza asttel vulnerabihtatea. Departe de Dumnezeu ""genul acela de

si de. Rai, poate l,a.r~a un exprlma C.S. Lewis, absc IUl rezonabil. Dar s.a
femel",
(:11111

se

mod de viata
I[1JU

uitaru dl:

",care 'tr.aiesc pen tru iii l~ii'. r pe Ia
. .., acesti
,

,.,Tot cc nu vine d in iucredimnrc, c pacai"

8.1"'"' .... tn II
''!'

dup,a_ expresia ltiilituU.iI. de IJ€ chlpul lor".

recunoastem

(Romani 14:23). Daca relatiile pe care lc SlabiHm sunt rnarcate de intentia de a lie , auto-proteja, atunci iubirca noastra ju: csre reala ~i putcm SPUIilC acclasi lucru

dcspre increderea noastra ill Dumnezeu, Accst mod de a Ii nu reprexintil dcdH
rcactia noastra primarii Ia
0.

lume pHn:a de nu

Nu trebuie intelegi prin aceasta ,di fcmcile putcrnice .. Mesaj ul nostru este acela di prca rnultc S~H;rWc[1feminitatea pcntru '1 se simti in sigurantfl,

sa

pericole,

pot fi

fernci lsi
la canna

propriului
masculirui,

d stin. Puterea
decat

lor cste mai degr .... de natura hrh transforrne in barbat", 6~ 0 ;,"HPe. sa conducii dcstinul barbatului ei si .

Macbeth, care inv di zeii sa de Ierninitate. I) intru a reusi
"

[emininii, nu arc nirnic irnbietor Si,1!U al:rag,ii.ltoT, nimic giogas sau mgaduuor, Arhctipul acestei Iemei ar fi Lady
0•

a-~i asigura propriul trai. Ferneile dominatoare sunt acelca care I1U au increderc cii altcincva le-ar puLi:::1 conduce rnasinile, sau le-ar putca ajuta 13 buc.ufiric, ,cii ar pulea Ina cuvanrul Ia intalnirile formak sau prietenesti, ori di HI' putea s~ lc ajutc care ceva, ori, in fine, tiO in o hoHirfwc pe care .,!1umai Ide'; trcbuic 0 ia Sa le sugereze :-;3 imbracc alta roe-hie, sri adoprc alt prograrn, sa mcarga la all pentru

sa

sa

56

restaurant sau pc alt drum. Noi, domlnatoarele, necazam slngure 1:11 camera. al.und ulnd calatorim, organizam petreeeri perfecto la auivcrsarile copiilor nostri. Din afara poate pa.rca ca ~,n!Jincercam d~('~t ~a rim marne cat mai bunc", sau prictcnc cia mal buue, dar, de Iapt, adcsca s;fjr~inlnrganiznmlvJJcl·H.c celor.alti. Dominatoarclc sunt ~,gtCnulacela de Iernei", cum se exprima C'S, Lewis, :.ca rc 'traicsc pcntru al ~if.Iar pe acc~li 'al~ii~ii reeu noasrem dtlpa cxprcsia h[Utu.iltfl de pe chipul lor", Fcmcile dominatoare rill' &a fie brine raspliltHe In Iurnea dizuta i!i1 care Iriji,m. Sunt dintrc acelea care primesc avansari la scrviciu,. ciirora li SIC incredintcaza conduccrea lucrarii k.meiloi din , biserica, gcnul de fcmci care Iac totul C;;l!: ai dipi in doi timpi sitrei ~mi.'5Cafi.~dl~ zice .peste", Femeilc care nlei macar nu si-au pus aj
l

vreodata

putea sa HU fie 0 virtute, Nici nu lc-a trceut prin cap ca, dacfl dorim sa nu s!cap5m deloc d~Jl11lfma ha~,urilc propriei vietii, daca tinem ~onul.sub control, de Iapt rcJm.~.rill1sa ue incredern 1[1Dumnezeu ..~l l1id nulcQll nu nc-am gamJil dl &~H pierdut ceva cu adevasat pretios dill noi, Ccva de care lumea are mare nevoie,

problema

di pcrfectionisrnul

de tip M ..... irtha SleW[llt ar

Dadil de

0

parte a balantei dcscopcrim

CZt

Eva dizuta. devine

dural rigida si dominatoare, atune! de eeatalta pane vom descoperl femeia deziFladajduiHi, nepru.ltincio~s~, mult prea vulnerabila, Sa ne-n amintim pe Ruth Jamison, din Rosii versi, priiji1e. lEste naiv~, pierduta, vaduvira de orice prctuirc de sine, Ajungu victima abuzuhu unui barbat nclegiuit ~il nu are destllUl. putere pentru a se
srnulgc din nccastii situatic. DatGJ lacem abstractie de scerele de abuz Iizic, acelasi lucru se inlamI)Irt sii cu Marianne, din RfJlhme si t ~ si.I,},I,{il'f!, rnult prea ner~bd~ll()are.!)a se of ere unui om de mmic. Este
r ~
I II

disperata s~ fie iubilt?i ~i$rar~e~le ell inima distrusa.

Fcrnci I.edezn ~(H'ijdui~.eunt defin ite de prapastia durcroasa s din interiorul IOf. Sunt temeile care cl1mpar:a carli ell titluri (:a: Biirhatii care uriisc .ferneHe si femeile care ii' iubesc sau Femei care iubesc prca r/lulf ad Nu mat: depif~!dde et Sunt rnistuitc de nevoia de. a avea pe einevaIangii clc. Un prictcn, ~n varslii de vreo douazcci de ani, ni sc plangea ca. marna lui II 5umru rnult prea des . ..C;H de des?", I"HIll intrebat, gfmdinclu-ma di exagereaza, .,Zihlic", ,
Vai de mine, zilnic este mutt prea mult, daca til1H:mn scarna de faptu~ ca Iiul e un adult pc picioarclc lui de mulHi. vreme. 57

ell, .11cmda

Din. 1 ~,)ftCalle" si aceste Icmei Lind sa lsi ascum.Hl! adevaratul sine, Noi, deznadl:~iduhellcj suntcm sigurc di, daca cellalii ar :;;ti cum suntern cu adevarat, TIn le-ar placea de 11001- ~i Hili pulem risca S2I, pierdern 0 relatie, 0 aserncnea fcmeic este Tulah, din Nunui a fa grec, care sc ascunde Ila propriu In spatcle tejghelei atunci cand un barbat atractiv inha 111calencaua laHilui ei. t~i ascunde ochii in
'I ~

spatele

ochelarilor cu rarne grouse (in epoca lentilelor de contact"), trupul in hainc largi, chipul in dosul pfU'ldu] .liH;os - toate alesc 1cmru ca nu atrag ajcntia, deoarcce ea crede di nu meru« sa

i se acordc atcntie, Femcile (lcznii(jilljd uitc pol f~ Iemei Ioarte ocupate, care sc ascund dupa ;~mnIoarte mult de lucru", Asa au invatat ~a Iaca Iata, de pilda, Icmeile din familia I1H:3., spune Stasi. Mama a crcscut in zona ruraHi. a Dakotei de Nord. PHrin~ii ei~li-a'U petrecut anii Jungi ai vietii In aeceasi c.a~,fiin care: sc n~scusera copiii. TaUiI ci era un barbat recc, ncgmatic~ care nu .i-,aspus niciodata cuvintele I.)C care 0 rcti'~attlnje~te - rnai bine zi: an; nevoie sa lc audit Marna n-a auzit niciodatjl de L:l taUiI ci di at' n Ios; sCLImpa sau ddigutR. Nu i-a spus nic.iodata macarca n Iubestc. Nici rnacar o 5lngur(1 dala ..00 data, la scoala, i s-a intarnplat ccva care a suparat-o alfn de mult, ca a fugit aeasa plEtngfmd in holllot.c.ClLl lacrimile curgaridu-i pe obrazv T'rcfund raniLa, suspinand, cu inirna ci de fcti~<1mahnila peste 'm~lsUlrii~ Indriiznit a sa alcrge 1'1 tat.~l rei, sa He JUHLa in

Rcmane sentimeutale

brate, Bunicul a Impins-() la

de dolarl), telenovele, talk-show-uri, barfe, mii de reviste pentrn
ne couvinga

'iubea. stia asta, Cu tcarc acestea, nicj ca n u Ul8it SR. so

Marna ci o

.

0

parte.

in relatil

sa, credent ideale, sa
jll' .~

nnast:r,a

....

_llIIre"J01U'U

un
0

fel de voyeurisn: care

tine .locul - pentru , .

ade.,rali~lte"care ue
lipsesc.

vadtl nimic, In schimb, ~lnea Ioarte mull la curatenic,. '" si era I:cribil de dominatoan.::.M_amei i se intcrvicca si1-~i aducil prie icnii h joaca, pc: III I'U cil faecaLl 'dtzordine in casa. in sufragerie nu puieai :sii-li petrcci pur .~i sirnplu umpul, ci, eel mult, sa stai ~iisil, contempli, Teate obiectcle din ca.-;a erau ale mamei ci, :-l~adi nu trcbuiau atinsc ori, Doamne-Ierestc, mutate din loc, Va pu tcti irnagina ea nici uu I'd de harababura nu era permis8, cu aia,t mai nutin constructia de cetiiti. l' • • jocurile sau urrnarirea ill fugA. Tourl era ordonat. curat. .. si ucig as de recc.
! ~
I' ~ ....

I

~

intr-o bunii :;:i~ pc cand l)aJ.mn~ii. ei aVCJU rnusafiri, mama era In baia tie la ctaj. Ca 0 !"aLii..rscultiitoare ce era" i~i spala mainile 1£1 ehiuveta, dupa cc pusese mai i'I1tii dopul, cum fusese Invatata. Dcodata, s-a iutamplat un lucru Ioarte neplacut, N-~l mai putut inchidc apa, ~i nici n-a putut deschide SCl!lrgelrC~l. Arnbele :se blocascra, Intr-o tAISr~ ell reguli rigide, nu-ti intrerupi parintii cand acestia discuta GILl adultii. Mama I.Ul stia ce 5a 1.'a6L Apa se revarsa, ceva se stricasc si ea se simtea resoonsabila. Avea sa dea de nccaz. . ,n Ap'{i IUCOJI lot mai rnul t. Asa ci marna a facut ceea ce laccm toate atunci dod am gresit ~iurmcazii fim date In vileag. S-a ascuns, A icsit din baie, S-(:l dus in camera: ei, s-a aSCUJlS sub flat ~i a stat acolo ascunsa, lasa, infricosata, In ede din urma, ap'l dim chiuvcta s-a revarsal pc podca, trecand prin tavanul sufragcrici 5,1 picurandu-i pc musafirii bunicii, Hopa, Faptul c(~ s-a 81SClHl$ a agnwut Iucrurile, cum ni se iruampla tuturor cclor care ne

sa

>-

ascundcrn,
Ll
flli,d~
ill

raspuns: ,.Tli-am auzit glasul in gr:'ldina, .~] uri-a Iost

pentru eil cram gol, ~i m-arn ascuns". (GcnC71L 3: W)

Una dintre lostcle mclc colcge de camerii din Iacultate era. n t{in al'~1 drllgu FA, dar ea n u ~t~3 asta, Era mfi rinimoasa ~ ~i amuzanui, inreligenta ~[ sci ipitoarc, Era ~i timida, Iricoasa, lsi petrecea scrile ncrniscata, in tra~'l tclcvizcrului, Refuzand orice invitarie de a ie~ji in Iurne, statea in casa, scara dura seara, .s:ipUuuani ~i luni In rand, Ranita, suferind sulletestc din motive pc care nu puteam dedit S;1. lc aproxintcz, i~i ga.s[~:a alinarca in seriale :~E sl1{u:ks-uri. Prea speriata ca sa intrc in iume, se ascundca de ca, aventurflndu-sc ~11exterior dear ca ScI mearga la cursuri ~i sa-,~j rcinnoiasca proviziile. Ferneilc dcznadajduire sunt cclc care nu .au niciodata cuvantul la studiilc biblice sau la sedinlclc cu parintii, ~i rrici Ia oricc alta adunarc. Nc recunoasteii usor, pcntru ca, trecand [JG W.ngU (J vitrina ell 0 rochic Irumoasa, spunern: "N-a~ purea purta nicilOuala asa ce v a". La intalnirilc de Iamilie sau Ia pctrccerde pc care InU lc putcm evita ne f••cern mcreu de lucru. Mai degraba ne-am duce 13 Iilrn, dedit Ia 0 intalnire CUI 0 prietenii. Nu averu niciodata initiativa de a face dragoste cu barbatii nostri, Rcspingcm orice compliment si las.2mll botirurmrjlc rnajore in seama
altora.

5'1}

Asemenea Evci. care se ascundcdupa
,

oprit, ne ascundcm, i'n spatele umorului, dup,a t~\.ceri Iurioasc ~I accese de mutcnie pcdepsitoare, Nc tf:LinUtOl adevarata identitare sutleteasca ~i LUJ lasam sa sc vada dedit. Ceca ce credem dli sc doresrc vazut, ceca cc cste sigur. No. punem l1HlSC:~l ceca ce credern sau ceca eel stirn .. Nu cumva sa riscam :-:I.~ rim , respinse ori sa nc Iacem de rflt:.. All Ios: vremuri cand 31m ImJniiznin Ml vorbim ~i am rOoSt lntitmpinalc, GU priviri dezaprobatoare sau am Iost ridicclizaae de-a drcptul. Nu vom mai fHOC aceasta grcscala, Ne ascundcm, pcnrru c)i nc estc fl'ic~LAm Iosr ranitc, ~i inca mai mull deca t aWL Asa cum unii au p~k;fUuit fal~, de noi, am j:l8d'i.h!llt .. la randul nostru, Adapostindu-ne, stirn d~ suntem In sjgunl11~a, en nu ne doare II~Ifd c tare ...Cel pu\in asia crcdem, Asa c~:)atune] cand ne ascundern, de [apt rezolvarn problerncle asa cum crcdem ,
A •." If~ ~ ~.. ue cuvunta, rara sa [Ie mtoarcern J'a ~) umnezeurm nostru, cu ~ inl!H.ali";>inita ~i,deznaclajdujUi Nu ne-iJ trccut niciodata prin rninte
.

ce a '"' austat d.1:1 fructul

auto-protectoare

;~irefuzarn S8. .aratam ceca ce vedem eu adcvarat,

I'KH

ca, de eate ori Iaccm asta, se pierde ceva prerios din natura noastra - exact ceea ce lumca a~5lcapH'i.de J~~ noi ncspus de mult.

Indifcrent dadi avcm tendinta
totul, ori daca ne rctragcm jn

. sa dominam si sa condueem carapacca dispcrarii., , durerca
"

IJCI~sistfl. Aspiratiile profunde ale lnimitor noastre fernciesti nu dispar pur ,~i simplu, A~a eli nc Iacem pc plac, Cand ntl ne sirn tim apreciatc, ne cumpariim ca~e ceva {lrri.gH~ Carnl sU:111cm singure, no ),Yngaduin1( 0 a dona portic de ..
por~ic uriasa de O(;:VaJ bun. Ne transpunem lntr-o bane de vis, un de sa gi'hdl11 pll~ill~ hrana pentrn inirnilc noastrc Ilamflnde. Romano scntirncntale (0 afacerc de miliarde de
0

]F1ghc~afa sau cate

dolari], tclenovele, talk-show-vi), barfe, rnii de reviste pentru tcmei nu Iac dccat sa ne convinga sa credcrn III relatii idcale, sa pracrlcam in viata noastra inkrioara un Ie! de voyeurism care tine locul ._,pentru 0 vrem.c - trairilor adevarate, care nc iipsese; Dar
nimic dil1 cdc de mai SLlS nn fie multumcste cu adcvarat, asa ca ne trezim di inccrearu diU riispujeri sa urnplem golul rrmIas cu rniei Jl'5sr~t~uri(pc care le numim ,.deprinderi proaste"), Brent Curus lc

uoastre avcruuri amoroase", pentru ca~ intr-adevar, lor Ie daruim inimile pc care ar trcbui ~;ftIe inchinam Iui Dumnezeu. numeste .micile

Visam ell ochii dcschisi, cand ncaJUim in masina, 11C imaginam ce discuiii plline de rnicz am putca avca, sau la ce argumente ir.rellgcme am ajunge, Facem ril:ii~)tI,de imaginatic pe romane de duzina, proiecrandu-ne In rolul principal, hlml0aSiJ

croina - pentru cnrc se due luptc, care este cfiu{ata ell indarjire, intr-un cuvant - minunata, Suntcni iucrcdibil de creative cand vine vorba de micile noastre r~sml~urL de adulterul inimii, Siguf ca nu nc lirnitarn la un singur mod de a nc rilsm~a., Stai o clipa ,~l gandc1lc-h:: care. cste micul tauadulteI sulletesc, La ce recurzi cand chi nul inirnii sc face simtir :s~ cand ar ,,

inutile. bei prea rnult, munccsti orca mull. faci curatenie 'lJ;ana nu mai poti, nu te mai PO~] pri din ghunastka .•aerobic.fitness, k uiti o
'_' f ~

alergi, de rapt; la Hristos? Chcltuicsti rnai rnult, pariezi pe bani. tc indopi ell mAneart.!, W provoci vorna, Iaci cumpiiriituri
II:
f "

trebui

.sa

'-'

lnt r-una la Iilme, seriale, talk-show-sui. sau tc Iasi In voia cmotiilor tale negative. Cane! poposim pe laramul indoiclii, al depreeierii de sine, al g,1iududlor auto-aeuzatoare sau chiar al rusinii pcntru ca ahceva dedit s5. nc Iaecm pe plac in lipsa credintei, till loc sa nc recunoastem ruipasta ~i sa-i permitcm sa ne lndrepte catrc
bine ... pc tcrrncn scurt, Par sa,Junqioncze",

ne-amobisnuit

si ne simrim bine ell! €A.scmcnca ganduri, nu facem

Dumnczeu. Din .. aca te, micile n iastre raslaturi nc Iac r) ~
fac decal
rcspectivele

~~a ne

sporcasca

dar in real.tare nu nevoia de a ne ingadui din nou

sa

!H.~

simtim ~.

eeea ce credern en cste placu{" calvarul inceteazii pcntru 0 clips, dar ulterior ne regasim la Icl de goale in interior, dorind rncrcu ~i mercu sa gftsim solutia ~ips;3 ..
7 )

alinari. La (Isla lie reduce eosmarul dcpendcrnei. C:i:I.fC nu tnscamna dear "drogUllri;'. Nc daruim inimile altor Ieluriti ;,mTIanti" care ne pretind ]'Illreaga alcntic, care He-poruncesc slit ne

,;laSr{llam

din

nOLL

Gustam

aecstc 1110chlJ'ide anesteziere a sufcrintclor profundc, a dorintelor si a durcrilor sunt onirnica t081.W. Sun,l. cat sc poatc de grave ..TIle se jnc{I.~_ccsc in suflct Cal urr cancel]" si, 0 data fixate, dcvin lUI doar crude dependcn [c, ci ,~i povcri neobosite. Desi lie dhll.am ca pe 0 rn ied alinarc dupa raul cotidian •.

Sa nu crezi ta

dcpendentele

8C lU(OfC

impotriva noastra si nc intcmuitcaza

In

lanturi care I1C dcspart [UI numai de Durnnezeu, ci si de ccilalti. Sunr 0 tnchisoare solitara !pc Glue singure ne-am construit-o, c~llind riee·arc. lant in fOCHI akgerii noastrc prca ingadlilhoare. Cu toate aeestca, "iubitii nostri :-1,-iit 1.1 imple tit a W ~ de nrofu nd In tcsatura idcntitatii noastre, incfit a rcnunta la ei ar insemna ~fl raurim si
II ~ , ~'"'" ,

6.~

noi, ... Nc irureharn

cum am putea (ril!

far.a

ei" (The Sacred

Romance IIPovcste de dragoste divina]). Srl nu ne rusinarn dii. iuima se chinuic, ca ne perpclim, insctate si infornctate de rnult mal mult, Teate simtim la fet . , Inimlle tuturor raman, l a un anumit nivel, nemultumite s,il , .
doriaoarc, Dar tocmai nevoia noastra mereu ncsatula
estc aceca

care ne m~na spre Dumnczeu, Ceca ce trcbuic sa.vedem, In5a estc Iaptul ca incercand sa. detincm controlul sauascunzandu-nc ori
pcrrnitandu-ne riisra~uri aparent inoccnte ne indepartiuu de

inimilc n iastrc, Pierderrt eonlactul cu acele doruri care nc fac 811 Iirn Icrnei. Nicl()dal.a~ dar niciodata, snbstitutelc nu vor aduce
rezolvarca spinoasci problemc a sufletului.

Orice Iemcie srie asHizj critnu CSlC ceca ce a lost menita s~ , fie, ~.i 'feme C<lj'ucurand toti vor affa accst lucru despre eta ~ dadl . sc , . nu au facut-o Inca- si CJ va Ii abaudonata. Partu::;ila, urrncaza s:a moara de in~marca, Acest lucru 0 lnspfL:irnfl:111a pc Eva eel mai mull - abandonul. (Nu-i a~al'n In I.oc sa -ne into ... rrcem Ia Durnnezcu,
rasturn fi nd si tuatia care ne-a adus 1111111'-0 asemcnea Eva a pus-o In rniscare ~i pc care am rcpctat-o, de saturatie), mergcrn inainte pc; calea inhmdata, depinde de noi pcntru a nc protcja intr-o lurne atat si iUlprcvizibHa. criza [pe care

atunei, pan~l la Hkand tot DC
de pCficuloas:~

,

. Jar in adancul inimilor noasire,

lrnrebarca

Irumfmc. r.~lr:i

riispuns, Sal! CU raspunsulnelcricit pe care l-am primn in copilaric . ••Sunt dl'agu\a'! ?vHi vedeti? Uitati-vs Ja mine! SUllte~i v.d'ijil~ide

ceea ee vedeti la mine?" Traim bantuite de marea ntrebare, far~ sa nc darn seanJl€.l dl avcrn inca ncvoic de un raspuns .. Cane! cram rnici, habar nu avearn dcsprc Eva, despre cc-u facul ~j dC5P!'C consecintelc faptclor ei pentru noi loti, De accca,
h

nu-i puncm Intrebarea inimii noastre mai intai J'L1i Dumnezeu si, rnult prea adcsea, lnai:nte sa. rcuslm z.;fi i-o punem, primim r,asplLmslIri care rnai de care rnai dureroase, Suntcm torturate s5 acccptiim lucruri oribile dcspre noi ln~ilnc~i uite-asa icsim in fume

pregutindu-nc

sa Jim cruru

dezarnagite.

62

Capitolal patru

VATA~IATA

Aceste
nlnif(J.

vorbe-s brici

tteascuii!

pe' inima-mi

iriiie.~ti aldtureal si-ti porti durerea prinu« noi! Jm J{ll'ii adapost, asemeni
ce fie

0; femele,

nouii.
- R'rI.lNFR AIAIUA

lVtKF

Pc Carrie a trezit-o sunclul muzicii in ziua in care implinea sase ani. A stiu{ imediat eii ora ziua ci, o zi numai u el. Si-a dcschis oehii, descopcrindu-si p{l'[u~ul dccorus c;u baloane colorate astfel transformat inu-o canapea pCSl:ri~:a. Aniversarca incepuse. Manta . :ltaLca langa pat; \inand o P 'fijiwra eLI ciocolata, ell 0 lumanarc
'~ .. 0;

.

.

aprinsi!, tata era ,?i: cl aeolo ~i~ml~lndoicantau,
lfa iaaaa Hsca, laaaa

,~MUIU1JlUUI.~

aaaani

Ah, ce bucurie nemfisuratal Chi\fl[,di de incantare, pupicurivimbratisar: si "unliuw!~' 0 inUl.nr1,lpinauin nOLH~ 21 - tnt a~(( CUIll 0- intampirmsera cand vcnise sa pc 1u me ell sasc ani in urma. Tara i-a soptit .rnicii lui pri niesc" ca
o iubea, mama nu sc mai Dprea cu laudclc pcntru o fiica al~I, de
minunata,

rnuuulti

aaani!"

Pentru Carrie. viara era asa cum :1 conccput-o Dumnczuu . , pcntru toate tetitclc, En sua e5 taricul 0 adena. Era printcsa lui jar el era cavalerul ei in arrnur.l slr.~iludtoare: caruia \l'i pli'kca srn-.5i
~ t .
i'"

l

petreaca tirnpul irnpreuua cu adoraia lui, Carrjt;~tl.i(1ca, mama 0 iubea ~,i l ~i-( dorise Ioarte rnult ..Lumea ci era una in care taLr~~0 d ocrotca, marna o ingrijca ::;i Loti: se bUC.WllU' de ca. Sullctul Icmcii a f. )st fiic:ut sa creases intr-un astfel de mama lor ce substrat, iar inirna ei a fost HicILIDH-m S{l inseanluii fi i lnfloreasca l11lr-o asrfel de gl·atHna., tenleilc" dar de la Toatc feU!c]e ar trcbui sa he la rei de tata) lor at1a cc iubitc, intiimpinate cu bucurie - V<lzutc., cunoscute, pretui tc, Intr-un astfel de loe, pawreaza eel femei, ele pot deveni temei purernice, fnlmoasc ~i "j'ncrczaloarc" Mflcar de-am putea spune ca asa am Iost cres 'ute Iiecare dintre noi,

sa

lIrfamc. , tnt.i sl Illcele lor ,T Secolc de-a randul, femcile au trait in leg{t[:ura stdtnsa cu alre Icmei - se Intftlncau la fanl,fjna" Ila. rau, prcgatind de mftncare

- tot aHHe,a ocazii in care Ieminitatea
natural die Ia 0 generatie
[a

era mostenita curuvaIn mod ,

legatunle dintre sufletcsti au i1teut inuti! oriee complex de ril ua) uri "de trcccrc", Dar, in zilele noastrc, prilejurilc de .(;1. aduce La un loc Iemci dilll gc.nm'3l1ii d.i1'erit:t: au. disparut aproapc ell torul, Fernellc se imalnesc de obicci ill conditii de stress maxim - intfdniri de afaccri, ell tcrmenc Iirnita, InUl1niw-i 131 hiscrica de care apartinem, eu programe de respcctat, InlfiJniJ.'i ell F,arinl:.ii, cu tot [chili de lngrijorari Transmiterea vilaHI. a identiHitii Icrninlnc nu se rnai poate pctrece decat aeas;a. Fclul in care 1!'rC percepi as'hizi ca ferncie lll(l\hJfH, a fnSI

alta. Intuitia, ochiul ager dcschis sprc: oarncni, capacitatea de a tntelcge problemelc

modeiat in prirnii ani aicopilarici.
I

l.nvi1lam cc inscamna sa fi:m

feminine - si dacd suruern Icrnininc - pe cfl.nd cram letite. Ferncile invatfi, die la marna lor ce insc~;unna sa fii remere, dar de 1."1alal lor t aflfi ce valoreazi; ca femci, Daca se sinlll'),inc cu l'eminitatca lor, eu Irumusctea si puicrca [or. atunci exilstii mart sanse ca fiicclc lor :::;.;:1 sc silrnl~ la Iel, Mostenlm foarte multc lucrur] de la mamele noastrc, dar cele mal importante dirurc de sunt compasiunea si caldura suHetca.sdt. Cand copiii mei erau miei ~i. sc lovcau, il:aUU [or le spunea ccva incurajator de gerud, ,.r:~rana grozava". Bu 1i ~.ineanil
ill" ,

in brate si le obloieam vanol5.~le. Mam le ne anlUi Iata jndufMoar.c ~~
~.

(I

lui

DUlll.nCZClL

La ::>8tnlll lor

JlC

hrauim

cuibarim.

Ne I[eagana la culcare ~i ne db1Lrt cantece de lc:ag,1n.

si 'in bratele lor ue . ,

:

Prirnii ani ni-i trairu in apropicrca sorturilor lor de lucru si de au grija de no! In Wale scnsurile cuvantului. Cand IlC lovim, marna ne pupa ~i durerca trccc, Marna reprezinta un Iclde 'lainfl' peruru Ictitc .. dar in acclasi tirnn race arte dintr-o clasa in care vor intra si de cand VOl" crestc, Asa di fetitelc iau ~H11iIHC si \lnvaLfi. Feutele invarii cum ~8i Iic Iemei !t,.. nrivindu-si marnelc, burucile si deprinzand ~
, oJ' ,. ~

11.,

,

.

.

~:Ii

~

.

.

~"!'

.

~

int~ miliardc (h! alle lectii de I~]toatc lerncilc adulte din viata lor. , . D(lI1" Jill ceca ce privcste lntrcbarc.a - la accasta raspund mai intai ,,(·t!.ii. Tatal lui Carrie era rnereu aproapc de ca. 0 bcig'(1 in seamii si nu lasa nicl 0 umbra de indoiaHi. en ii pliicea rata lui. 0
coplcsca cu afcctiune prin prezenta lui, prin obladuirea~i 'indi.JHarc(l pI:! care i le araia. Av a -0 multime de nume de alint pcntru ca - Illume secrete, pe care numai ci doi k stiau - 0 numea •.Pisicuta" ~l l,P'l"inl~eRa~; 88111.Scurnpete mica", Fetitele au multa nevoie de p. uterea iubitoare a tatilor. Au nevoie sa stie til tatii lor sunt puternici si ca Ic vur ocroti, ca SUlI1L depanca lor. Mai prcsus de mate, fe1:1~c1eil'lV~W!'a raspunsul b. Imrebare de la taW. Sa J1C amintim 111c{i0 data. de fustele care se invfirt si mai , ales cum nc InvHrlearn in Iata taticilor 11 )~[ri.. Voiam sa ~tin ; ,.Talicu]e" sunt dragll!a? Sunt indl:nl.i:iloareT De la ei aflam eft. suntem 0 bucurie, c:a suntcm specisle.v. sau dimpornva. Fclulin care un tat.fl sc mportl:aza la fiicaJ lui arc. un efcct cnorm asupra suflctului ei - atal ill ~CIlS. hun, cat ~i 'in scns ran. Numeroase studii ara.l~ !;·a lcmeilc care ~~.pOll.flUluia CU0 lcg.8.t.nra ::;trl.m;8l ;~iiulbill.( rare cu tatal lor" care au primit iucrcdcre, hucurie si incuviimarc dill partca lui in copilarie, sofcrrt rnai rar de tulburfiri de alimentatic sau de depresii, Elc si-au dezvoltat un puternic sentiment al idcnt~t§ilii personate ~i o prctuire de sine pOlit~v'a (Margo Maine,
,. 11'

s

l

Foamea de

T(ll Ci).

Dar Adam, ell si Eva, 21 cazut, iar tatii ~j marnclc ccloi rnai limite din tire noi ,au dus rnai de-parte trista povcste, NlJ ne-au a~igllra( lucrurile de. care aveau ncvoic sullctele noastre pcntru a deveni Iemei dragute, vulnerabilc, putcrnice ~ipline de spirit de aventura. N u, povestile noastrc adesea au In cornun 0 ell totul aHa
tema,

65

Ini.mi ~ovi.t:c ~i cu o marna ucputineioasa. Daefl tali,lei 0 love-a pe marna, accasta simtea cao merita, pcntru V1"(;iQ greseala pe Care trebuie dl D Iacusc. C:md lovilurilc S-(lU transformat 10 biitaie in toata regula, Sandy a inccput sa iutcrvina InlIC parinti, inccrcand s.~,puna capr.lt cruzirnii tatalui ~i;:;;1. isi protejeze marna, incasaud ea insa~i ,halaia. ~ar eand hiltalla 'irrcepur 53, 0 violeze pc Sandy ~i pe sora ei, mama 11-.1:1Iacm absolut niruic ca sale Icreasca, pur ~i simplu s~a fj'full c~ I1U observii, 'latM lui Sandy a inceput atunci s[t-~i aduca (11~as~ prietcnii beti pentru ca si ei sri poata ahuza sexual de cnpile. Inca o dljllfl, marna nu a f~k:utabsolut nimic, C('!'crczi cri, a Inva~al Sandy dcspre mascul i nita tc, despre Icm ini late, despre ea tl1s~i~i?
Prictcua mea Sandy a crcscut cu un ['Ita violent

Trace»~ a fo.;;n a doua nascuf~, si nu a avut uarie de [ apropicrea afcctuoasa pe care 0 obscrva imn.. tatfile] ~isora ei cea ~ marc . Era rncrcu nes.igu[a pe ea ~i nu ~tia ce sirnte tdtal pcntruea,

.

[n~r-o excursic in un aquapark; a vrut sa se joace CILI tata ~i I-a rugat sa se dca ell ea pc tobogan in zona pcntru copii .. El n-H vrut, iar Tracey l-a RaiuJ IHI e pe implorat sli.rncarga cu ea. Ii era fridi sf! pamant N"[C~ macar meargii singura, dorea COl Lata sa 0 prindii la GUpal, s,il fie alaturi de ea h.·,aim in lumea acolo. in cdc- din urrn.l, ell greu, Laa,l a pentru care ne-au aeccptat, incalihlHi, Tracey a pornit, Iost croite sufletele, \inandll~I de m~iIl81 spre tobogan ~id ,~ia dat drumul primul, cum stabiliseril, Ceva e purred illl Oar, cum era lin tobogan pentru copii si Danemarca ~i in
" j

propria ograd.a, till
tim p ciUatorhnpe blrihnul nCCIlIJOS,cut ,al clipelor ~i al

emu nu Iuscsc

C(HlCCPUt

pentru

lin

anilor ,carc ne . alcatuiese - vietile, ,

lovit~ hi nastere .. Pt;'uinlii rnci avcau o rewa de trci ani si ):)ii ~ ,I ~ ~ ~ dorcau cu ardoare LJIn 11;1iiaC;. S~ii (;C lIm'leaz,n. ".M-au adus .sa ~Ha , antic pcntru nrima {)~U~i ltfll ui rncu :;;i eI n-a vrul S,fl m:a ia in brarc, u ,1 .. "
'

r )sl

o

propriei vic]] asupra celorlalti? feme-it: pe care ) vom numi Melissa ne-a spus: .J~U(;Hn

adult, cand it ajuns Ia capat, apa s-a dovcd it prea purin adi\.nca ~i) sub propria greutatc, 'lata] ~i-a rupt piciorul, Se Iovise si era vina ei. Asla credea Ietita in inima-i fra.gtda. Cc crezi ca Tnvata o copila dsntr-o ascmenea situaric, rcfcritor Ia dotintclc ci si ~a clcctul ,

.

pcntru ci:1era prea dt-;.zanl.a.g~ten iesisern tot faHi. Mi-a:rn perrecut cnpi12lria $pc~-fmd s~, m(t dovedcsc un bun Iiu ~j rugacdu-rna in fiecare se.ara sa-mi creasca un penis ~i sa ma transform lnbaiat. in ficcare dkJ]inea~a ma trezearn s.a verific 11 incepearn srI plang, pentru C{1l cram tot fatii", Ne-am dod S~l putem spune C3 astJeI de
iS10rii

sunf rare. Chiar daeil.

natura

violcntci

pe

care

diversa, motivul pcntru
v{ttamafe ..

carc cxista atstea Iemci traiesc un calvar permanent cstcfaptul c~,prea mutse Ietite au fost

au trait-o e pie Iurne care

Tatal lui Rachel ii vorbca tot timpul ural. .Am auzit tnt ee poate auzi 0 raU~: 'Esti a~.adie proasta. Nu e~H buna die nirnic .. Mai binc nu tc ffice-aIJJ1.lmi faei grcata.tAm creseut mud! convinsa til ii provoc rcpulsie si rna dade-ann peste cap sa~1rae sa ma pladi'). Talii

violcnti sunr, din pacate, 0 monstruozitate mult prea des 1I1tft]niUl. Complice, marncle subjugate. sunt 0 rcalitate dureroasa. ~i u.llii, ~.~ alFl provin, adcsca, din famiUi violcnte, ]11 care ciclul su lerintei este rcpetaa fihfl scrupule ~j trccut mal dcparte .. Nu po~i tr;~i prca muUa vrernc fa:ri1 sa fii lovit. Soarele rasare, stelele i~iurrneaza Lraiect()rm~) valurllc se sparg de stanci, iar noi suntcm Ioviti. III lumea asia Irurnoasa ~i primcjdicasa nu
putern tra] prca mult GU inima ~H~sf~.~iatit R~I.iu[ !liIJIe pe pr~milnt.

Nic: ruacar ca 0 umbra, Nu tdUm ~n Iumea pentru care no-au Iest croite suflete]e. CC'V(I c pulree In Dancrnarca ~j Inpropria ograda, cat limp d'iUitnrim pe l[nfmull nccunoscut aJ clipclor si al anilor

care ne alcatuicsc vie til It. ,

Privestc adanc ln ochii oricui ;5i, In spatele zallll:;tmuJ.ui sau al lricii, vei descopcri durerea. lar eel mal multi sunt mult mal suferinzi dedit ered_Mfd.lnirea nu file estc straina niciunuia, desi , numai ca~iva slim c5 nu este nici dusrnanul trlJOSITU. Putem nrivi in ~, '. ~ t urmii pentru ca suntem eel iubiti de Dmll111CZCU, de Irnpararul " ' Imparatilor, de lsus 'inslJi~i,care a venit sa-j lam~dBiasca pe cei I_nfihnip. ~i sa-i descatuseze pe (':ei inn)bi~l. Tiniltidu-I de mfma. ne 11111.l tern adlJCc aminte, pentru ca trebuie sa lTliC arnintirn, dnea nu vrcrn saranuincnTh sci avii loviturilor ~j ai vestilor pe care le-am
primit cfmd erarn copii,

violentclor patcmc afcctcazii ehiar Stirn hun::lc sufletul ui ferelor. Le distruge inima, deschide poarta rusinii ~i sentirncntclor contradictorj], creflndconditiife Iavorabilc P icntru ,. depriudcrca unor obiceiuri defensive, care ne inghcat~':i inimile de temci, Dar, eel putin, asaltul cicsrc evident. Suferirua pe care!') Oroarea

61

aducc Iiicelor absenta .g'l1" - ,-I,.• oGcsiz It-. C;:U ...1':" ..: -,. ~(.
Tat.~U r)r~sivi~ I

tul,ahli estc si ea daiun.aloarc,

dial" mult mai

cand putcrca Ie csie pusa in slujba raului - Iic devin pasivi, tacuti (ascmenca hli Adam) - cand puterea ii parasc~~ccu totul. Ta£~Hlui Lori era hlnga ea fizic, dar absenta in toate celclalte feluri. Fetitele doresc sa~~ivada talii bucurosi de prezenta lor, dar tatal lui Lori uu

Cum spuncam mai xlevreme, barbatii C{lZlUlt.i inclirui sa PaCftwiasdi in doua moduri extreme, Fie dcvin brutali, violenti, , '

voila sn alba nimic de a face cu mea lui. Cand, la scoala primara, s-a organizat 0 dna, taHi/ Iiica, Lori a vrut neapdrat ruearga. Si-a

invitat tatal, I-a irnplorat

Ictita a
fie

ITHS 0

vazut cu ea.

mcluzia

sa mearga, dar pe eft nu voia sa mearga

sa

d nu-l intcresa, asa ca

pcntru

ca

sc rusina

sa

Ca multe (lite fl"'ti\e, Lori lua leqmi de bale]. Se sim tcaasa de dragll~f.Ji in costumul roz, cu colarui, dll-a rugat pe taUt! ci S~h vina ~{tovada hi ora. EI i-a raspuns eft va merge s-o vada cand va dansa pe ) ~'(.;eni'i. adcvarata, Cum poatc ca :~H~i,orele de baler se termina ell recitaluri, ,,1StH a venit si ziua in care micuia Lori ave a sa ea. danseze pc 0 scena adeviirata. Adorabila incostumul ci sclipitor,
~ :II ,

astcpra ¥i pandea cu

nerabdare

sosirea

taHilui

ei,

N-'<'l

venit

deloc,

Ceva mal tarziu, 111 aceeasi scara~ni,?te prieteni au trebuit sa-l aduca pc hratc acasa, J cntru di era prea b "at: ca sa se li.ni}, singur pe picioare, Inimioara de feti~a a lui Lori era convinsa dei la~all i c ajunsese, astlel pcntru di sc straduise din riisputeri sa I1U fie nevoit 8·ft 0 vadi,a dansand, Tata] lui Debbie a avut 0 aventura. extraconjugala C2Hld

Debbie era mica, N u era tin barbat violent, in nici un 1:;eL fapt, De
, fa chiar blflnd cu mi~:U1U~ei, ca si~cu Debbie si cu cealalta fiidi., , , Luau cina de durninica impreuna, mergeau la biscrica irnprcuua. N umai dit a ales 0 alHi tcmeie, .Probabil a~ marna nu a Insemnat destul pentru c], ca fia ram{infL", a spus Debbie, Apoi a E"icul 0 pal~za ~i:a spus: ",Probabil ca no! nu am insemnat destul pcntru Id ca sa ranil:f:Lfla~;. Avcnturile arnoroasc si diver " urile (ltaca exact punctul eel mai slab al unci fen-lei - Irica de abandon. Ele nu ranesc doar imma mamclor, ci ~i pe cea a Iiicelor. Vatarn,.n;a este rnai gn.::ude descoperit, pcntru ca. aparent 0 atinge numai pre sotic. Oar ce irrvata fiica din asta? ,

.

J

inima ei, au divortai ~i de ea. "Au lnccrcat sa neexplice, s~. fadil D row J sat para,.. II ~mtc I'cgere matura.care nu avca sa stnce nnruc, ", ar
¥ " • ."

Parintii

lui Laurie all d~"or~"tt~ cand ea ave a sase ani.

Fn

cl plcea", Sigur

srI 0 duca in excursii, dar Lauric a Inva~~H sa~~iascunda trairile de d. 'IAm invatat saplang ,qLlb (lp~l. C~n(1 mergcam la strand, nu doream sa In,a va(ia di plang". Prea multe rete au inva1at ,,trucurw" asemilnatoare.
Acopcra-ti s~abic~l!l1ea,tainuieste-tiinima. Nu esti in siguranta,

en

laUlI venea

sa 0 vadii,

TaUi1 meu SPUtlC Stasi. a fosrnbsent marc parte din adolcsccnta mea. A Iost crcscut s,a fie putcrnic ~ibun" La epoca I'espcctiva: mod al i La tea primordiala prin Care un barba t 1~ i dcmonstra puterea era sa 11 asigurc lamilici lui toare cele necesare traiului zllnie, Dar. ca aHitia alti barbati, tata~ meu IUCHl de dimineaia prma sears ca ,sa avem siguran~a financiara, lipsindu-nc
,JJ ""

I

~

de ceca ce ne trcbuia 'eel mai mult: ell insusi, Tsta era agent de

vanzari: lipsea de acasa care cloud sapt[~mfllli~i apoi statea ell noi la shlr~H de saptiimfin@, tualnte sa piece din nou, FUnd' alcoolic, se oprea adcsca la baru! eel mai apropia! sal] pe Ia vreun vecin, 55
rraga
0

duscii inaime
l

sa. vi,ufl acasa.
'

Cand era Iizic prczenr, era
,

absent emotional, preferand compania televizorului sill a unu: pahar de whisky in locul familici. Nu rn-a cunoseut niciodata, pentru ca Imi Inchipui c~, nu l-a interesat. Mame neinduratonre copilarie, trebuia sa mal prefac ~a.sunt bolnava pentru a primi 0 fa.r§.rna din atcntia ei. Irai aminresc b -. ~ . ta: t·~ cum siatearn 1a masaediIJ1W:';,81 ~t.anc, ("-,111111 a fost COl))'I ana t"'~ os privind-o cum pregatea cina, cand Ce Ieetii ai in 'fa tat-- in ," , mi-a spus pcutru prima data - dar copiInrie<! Cc usle'p.lari .. , IlU ~i pentru ultima -. cfil de di!shul:ia svcau pirin~U de' 10 a fost cand .:t anal ca era ~Iilsardnata tine? Se bucurau di. esti , GU mine. Am Iost ultima din palru rJana 'in copi i, vcniti unu I dupa ah ul, deci CQpi~ul lor? ~iliili cand a anat di viI1i pe Iume, fiici a adancul: ini.nra.ii diJ estt " unei marne coplesiie ~[ a unui ~atzi i iubiti, deesehita, demna
Marna era 0 terneie singuratica
~:l

mereu

ocupata,

In

.

absent. a pi iin~,

l\i

poti imagina

ce

erect are aceasta informatie asupra inlrnii unei feli~e..

I de a ti ocrotita si dm'ihl'!
I "

I

69

Tatal lui Chris a Cost mcreu prczent ·Wng{t familia sa. De Iapl, chiar se implica prolund ill via~a fiicei 11!JL Chris iubea caii ~i avea talent natural la caillir,j,e, ,jm.' atal cl eta. Ioarte msndru de asta, t O lauda ca pc 0 ealarcatll adevarata si (1 incuraja s~I-~l cnltive \'.(I,lel1\:UI.Era mercu 1:~lllgii ca l?i 0 sustlnca, se rnandrea c~ c Iata lui s.'i Chri.t) stia asta, Dar marna era 2: eloasa ·IJoC; Li~1!lor dcc)scbita si .. Tda. Ii SPU'111C;:1 reli~ci ca lalifl "sc CohJsca'~de ea. Fi 1111vcnilna sullctul Iamurind-o ca tatal ei era crud. ...0 DU. se ~ra.ndc:a.dedH I.a el. 51 ca era eli ~ nepotrivit di if.i aeorda a HiU. atentie. Dragostea pentru cai i Be parea rnarnei 0 bagatela, Nu mergea niciodata Iia orele sau la spcclacolcle de c5Ui:r~c ~i, in plus, l:~Sl)une.a I'('ti~ci e~iarAha ell un baieroi si rC;;'t era ural2i In. costumul de 6lJ}iric . Iutrcaga copilarie a Dauei, marna ci si-a Ilfllcl)iaJ copiii III ~ifonl(~rore in sir, z[ dupa zt Cum nu avea incredere C~I ~li-aJ[ putea purta sioguri de griJa~dar nu-i placeau nici bone le, H b'iiga in dulap
or, .""... _ ~ ,
.Ii ."" ~

decate ori trebuia sa,i~s2i ,,in or(l~~'. u erau o Iamihe s[urtca. dar N Ie cumpara hrana eta mai lcftina care se gasea - li,aiue veehe ~i cleioasa, Iructe care incepuaera deja .sa se strice .. Le .dad.ea de mancare foarte pu~'.in.!apn.i Iitrezea Ia miezrd .11op~Hea sa~i oblige sa mmJl.[j,i]CC 0 bucata de fruct zbarcit saulovit, Dana avca douiizcci
j

prima d,ati!'i 0 pmiL pre..mspaUl si nu i-a venit sa. creada CC gusloas~ era. lstoriile acestor Iernei ~i loviturjle pe cafe le-an primit SUIlt dintre cdc rnai diverse, dar efcctcle lor sum ascmanatoatc ell efcctclcpropriilor noastrc lovinrri. Uncle sunIl relatari atroce ~i ic~il,e diill cornun, dar sen timon lul de Ii1icsjgul~an~a~.~ netrebuieie de
rezulta] nu cste dcloc ic~il din comun, Cum a ~{)S~ copiHlJ!31 ta? Ce lecrii ai inva~a[in eopilarie? Ce a~lepHh'~ a'\!CHU pal'in~ii d.e Ia tine? Se bucurau ca esti cop. ilu I lor? Sljai fJana in adfU][;ulinimi] ca. cs ti iu bita,deosebita, demnade a fi ocroHta ~i clorWr?' M~lrag ca lucrurilc $&1f stat astfcl, Dar stiu (:5 penn-rill multc dintrc voi, intre copiliiria pcntrucarc a~i Iost COfhCGpUIC, carev-ati Ii dorii-o, ~i pe CC:(I pc care ,(J,~i(fFtU-O csre 0 dislan~~i cal dc la cer la p~mnftIFIL
., -]! ,

9i. unu de ani cand a gustat pcntru

Loviturile primite 'in copilaric nu au venit singure. Ficcarc a purtatunrncsaj precis, cafe a lovit exact nn miezul inimilor noastre, acolo unde se ana marea in trebare. Am fos~ r511iilc ]'1!1 insusi
tcrnci u ~.l(~,mini[li(ii noastre, Raul H:lclJl in im ilor noastre ferne iestl cstc accentual de Iaptul ca. drcpt urmarc a Ioviturilor, am ajuns .':>5
70

V:itiim:d:ii

not. Copii fiind, nu ch;;\incann instrumemele Care sa ne permits sa ln~eleglCm ~i .sa interprctam ceea ce ni se intarnpla, Parintii functionau ca ni~~telcita!i, care nu PUt.CHU decat sa aiha drcptatc, Daca ci ue copleseau ell emotii negative, nc ridiculizau, I~i ha~eau joe de noi sau ne fflceau rau, credearn cf! totul se Intfrmpla dill vina noasuii - not cram
crcdcrn Iucruri oribile despre problema.

T alaI ~uii Lori nu a VCJli~ [a reei talul e~dc balct, a f~icll t. tot cc a [lulut ca sa nu ajuuga. Iata Iovitura, iar mesaiul ci a 1'0:-;\ ~:fi,Lori nu merits s~l i se aeorde atentie ~ilimp, cfl nu mcrita :-;;11 Iiciubita Copila a simtit c:a trcbuie sa Ii fostceva 'in ncrcaula ell ca. Taral lui Tracey si-a rupt piciorul, Ea i-a dezvaluit pofta inimii ei ~i
'_'

rezultatel a Iost un dezastru

le!!ul.l.lrl umanc cHi nastere Ia durcre, Esti 'prea de tor". Asa eft _., ~ , , Tracey ~i-~lpetrecur ultirnii douazeci de ani dinviara inccrcsnd sa nu fie prea tit! lot. s.a i~] ignore dorintele si .sa grlscasc~ 0 lin xialltate de a se face iubi Hi.nu~ta fi prea die. tot Drcpt urmarc, a indcrart~t bucari uriase din minunatul ci rei de a Ii. 'rata.1 lui Debbie a avut 0 aventura" Ceca ce H derutat-o a Ilbst tocmal Iaptul ca, sub rnulte aspcete, era un om bun. ,Mcsmjl.ll care s-a s(aJ()rnkit ill inima ei dt: udolesccnta a fost: Dani vtei sci
. -; I

Mesajul? "Dnrinla ·ta de a iutretine . ..'. ,

nu-ti ,.. ,If • r)iel'zl "i:lr/)awl JIa bine si straduieste-te mai mul: deccl.l ea. DLlI')a asta, H aparut un ~{in~.l.r pArea interesat de Debbie, dar care la CiHC
J ~ ,

un moment dat a plecat, frllfrl vrcun moriv evident 0 cunostcam deja tie c~l.iva nnwne aceasta Lamlr{1 Icrmecatoare si IrMotdeauna , ~ I ~ ne mirase un lucru - de ce este rnereu prcocupata cit: idcca di viata ci nu merge bine? Dece incearca mercu sa ,.Tnlbllnata~eilsdl'· lin Iucru .Turaminte:le pe care sail altul la ea? Debbie caula mcrcu sa ni [e facem in Lata ceva, S~l se r,oage, sa rac~ac.robic,

sa lsi ImbuntHate·a.ca situatia Iinau, , Giara, sa-~j schimbe culoarca I)ilrului
~'

sa ILl

he mai disciplinata, IDe ce se straduiestc aHH de mult? Oare nu stie
1, ;;

sa

copi15.rie sunt de Inteles ~ dar ne Hl'C • Ioarte, foarte mutt

dill" Ne licr e~3,

crt cste extraordi nara asa cum c? Ceca
cc face ca toate efonurile d sit fie atat de Irusrrante este laptul ca lim stie cc nu est« in 1·,~guHi ea. Pur ~isirnplu sc ell terne di, intr-un Ed sau altul, nu este la ~~time, I ,. 11m

sunct(~I,e si lleiP' ezlntii r
.

mcsl'!ie~o pe care ni r lie traasmite raul care

o consfinti • II"ea

.

ni sc face.
7m

Daca to t am ;'11' lU1S aici, .s~1stii c,a m 11He lcmei simt acest , , IUCJu.. Nu pule-IT! exprirna in cuvinle dar undeva in ada.ncul fiintei, He este teama di cste ccva in neregula ell. noi, Daca am fi printcse,
atunci printul nostru ar fi venit deja. Daca am Ii Iiice de regi alunci t[r~ii nostri ar Ii luptat pcntru Hoi. Nu putem s~ 1111, Ill! gandim ca, dat.[i am fl tost 81Hfd~ mat bune, am fi fost iubite asa

Iim. Trebuie ca noi suntem de vina. Tatal lui Sandy a violat-e, hu marna s-a fa ell I cft 11IU vede nimic, I~a cioplit in sutlct un rau enorrn. Din tot GC a putut ~,a iavete, Ictita a tras clou{t coneluzii lundameutalc despre a n Iemeie: dl inscamna .sa fii Iipsit de putcre 50i ca Iraailitatca nu are nimic bun, fiind de Iapt doar ~,~L~ll)kiune~. di a Il Ierneie Plus lnsearnna ~j sa atragi asupra .ta intimitaii pe care nIL!~ilc dorcsti, Te mai surprindc en nu vrea sa file femJnina? CII. mai (nate Ierueile cum speram
S?l
'It

au suferit ahuzuri scxualc, Sandy se afl{l sub curnplita conditi marc de (I visa la inrimiratc (pentru care a Iost (:rcaHl), dar de a se Icri sa fie cat de putin ;:1 tdigatoare pentru un harhat. S-a obisnuit eu masca ..profesionistci cornpetente si cficiente", mereu ,1:"suspicioase, niciodata prca atragatoare ~i mai ales niciodata dG{c1cndenUi de alrcineva, adica niciodata ... slabit", Alto cmci care all tosr violcnrate sexual aleg 0 ahii cale. San, poatc mai exact, se sim: lmpinsc in alHi. directie. Nu au prirnit
i'

care

niciodaia dragoste

dar

,~W

avut parte: de

0

anumita apropiere

in

a_Juns:a acasa, m-am dus la diulapiorul ell medicamente si am ~ linghifit teate pastilele pe care' Ie eredeam capabile sa-mi curme
viata si suferinta ..

o datil

dccursul abuzului sexual, asa di acum

se nre-ra oricarui barbat care le vrca,
intr-un rei episoadele sexuale ncfaste printr-o manifestare trupeasca in care sa fie ~i pu~illa iubire, sperand sf!. compenscze

Mama Mclissei era. 0 Iemcie lngrozitoare, GHIC i~i, atea copiii cu b un ba~..Eram absolut inspairnanlala
de mama", mi-a rnarturisit. "Cred
C..

trezi1t a. douazi, recunescatoare di nu
M-~UD

'.

'J

'J'

1

era pslhotica si de aecca ne juea tot
Iclul de Ieste oribilc, De cele mai multc uri nici nu stiam de ee incasam hal.aie. Tata .I1U schita nici un :ge.st. Singura mea ccrtitudine era dl, la llecarc lovitura de bat" ura mea. ,
a
L,.,

mnrjsem, dar pe deplin (:oIl;~Uenltadi lumeamea deven ise nesigurii.
12

pentru mama crestea. Sora mea a ajuns 0 pcrsoana slaba, care se lasa

iar eu nil-am . jurat nu las sii mi se intample acelasi lucru, Am Jurat dl voi fi dura, tare ca piatra". Ceca ce at si devcni t in via ta ei de adul L ... , Juramintcle pe care nl lie Iacem in copilaric sunt de inkeles,

mereu ddc€al~1~n picioare,

sa

-dar

fie

Inc Ioarte, foartc
.

mult tau. Ne kredi

sulletele

si

rcprczinia 0 consfintire H mesajelor pe care ni Ie transmite raul care. ni se lace. Ele fLlnc~ioneazflca 0 apro ban; a sentinrei pe care
l1C-O darn singuti,

.

Daca-i tl~.a)jiltunci traiesc viata in fetul urmator. .. "
l,Binc.

a~a ~i1 fie.
(Hill

0

sa-mi

Mi-au trebuit ani buni sa inteleg emu
Ji

lost vatihnata :~i ce
'j

am InvillaiL din Iiecare lovitura care rni-a modelat viata, Este 0 intrcaga c;U~horic In cfiutarc;[l. deslusuii, a intclcgcrii ~ia vindecarii. Abia icri se,m'a, cfind am vorbit CU John despre accst capitol, am
incepu t sa-m~ dau seama

g5ndul cli urma sa rnai aiba un copi1- pc minco Inirna mea a inteles .. , din a~1.:acii, SUint 0 pricina de disperare; d'i simpla mea prezenta sl.ftrnca mahnire 81 sufcrinta. De la un tatacare rUJ parea sa.-si

ccva mal bine care fuscsc mesajul loviturilor (lin copilaria mea, Mama a fost c;oph:.;'~jta de dispetare la

frumusete care sa mfi cucereasca.esti 0 mare dezamagire", Cand cram mica, IU{I. ascundeam In dulap. Nu rna cauta nimeni, dar ma simream mai 'in ~iglltan:~a acolo, Am inceput jocul de-a v-ati ascunselea la varsta de zece ani .~ CXRC!L 111 anul cand rni " s-a destramat Iamilia. Traiam in KaI1SHS inconjurati d nistcvccini
:p ~'~ ~

doreasca

sa ma

]1":1

cunoasca

si

sa stca

"

,1

cu mine, am inteles:

'.,m.l ai .0

surorile ~i cu fra~jj rnci, ma jucam ell copiii vecinilor. Pe atunci, nimeni nu avca ganluri ',i totul era deschis ~i aeccsibil, iar seoala era un Joe undc infloream.

cum oricinc si-ar dori

sa aiba.Jmpreunacu

1

Am Iost aleasa

uCct{u~c'"mu]

anului", tar sora mea a COS!I, aleass

participe, din parte a scolii noastre, la

un schirnb cultural si trebuia sa se duca 1.11. Franta, Cealalta sora a rust vedetapiesei de teatru a

sa

scolii, Fratelc mcu era foarte iubit ~j a dl~ligat mai multe prernii pentru realizarile lui, scolare, Cc mai incolo ~:i1~1coaoe~ra binc, e Apoi, ne-arn mutat (ca rczultat al avansarii tatalui rnGll),~i
intrcaga [';amilie parca a lost lovila de bomba atornica.

In Kansas

avcarn nenumarati oamcni care ne Incurajau, mult rnai multi ~i mai cficierni decat crezuscriim, Prieteni, vccini, profesori, GU totii ne susti n eau J a tn51 tiline. Cand ne-am muta t. tome l'mbi11:ba ta,.ril,c
• II ;}

acelea

fHIU

picrdut,

iar familia mea s,-a dovedii insuticienr

de

flu ternica de una siIlgul'§ ~nc prab usearn ca un castel de cfiri~i de joe. Desi taUH meu nu mai c<lhHcm.:.:a fel de mult, muncca enorm, la

plecand

adcsca

de acasa Inainte

ca noi

Sa

ne

n

trezit

:~i

Intorcandu-se mult dupa ce noi adorrniscram. Crcdeam ca. era plecat Lntl:~Ocalatorie de afaceri departc de cas[t, cand, in realitate, era, la doar o 01'3. de mers eLI masina de casa, Era alcoolic si fuscse diagnosticat si cu sindrom bipolar, ~t~:a a atunci cand era acasa nu c
: '!

stiai co care laW tc vel alcge .. Cu cell vcsel sau
,

eel furies? CarninLil nostru nu mai era un refugiu, ci un camp de bfiliHie, Cand Iuam masa impreuna, adesea tow] se ~farl)ca cu
ell

vorbe grelc sau chiar in lacrirni amarc, 'l'ata bca din ce in ce mai
rnult, c:galal doar de furia \,1 ura crescandii a mamci, Cand crau

.

prin aer zburau remarci sarcastice, de pt~rdl ar 11 fost sagctw nlr~lvite. lntr-un cfort de a. evada, Iratcle rncu a rural 0 masina ~] a inccrcat sa se illtnarC~1 in Kansas, unde viata era humoasfl,. Mama a plecat sa stca CIUI parill\ii 0 vreme, tar una dintre surori a Iugit cit acasa ..Intr-o scara, c{ind am iesit cu tala in oras sal luarn cina, a baut prea mull' ~ia ineeput sa flirteze cu chclneriia sub ochii mei, ccrandu-i numarul de tclefon. Era deja preamult pcntru sutletu~ meu Iraged ~iinsingurat. 0 dati:1 ajl.ln~~\. acasa, m-am dus I,H
'" " I

imprcuna,

dulapiorul CU rnedicamcrue si am ir)jghi~]l reate pastilelc pe care le credeam capabile sa-mi curme viata si suferinta. ,M,-am trezit a doua xi, rccunoscatoarc cft nu muriscm, dar pe dcplin eonstienta dii lumea Inca dcvenise nesigura,
, l'"

sa-mi dau seama ~I {ira sa gases,c ncaparat cuvinte, m-am legat sa ma apar nemaiprovocand nlcioda t.~ sll~'lcl-m[}la ~i nemaicerand niciodata atentie. Datoria mea in Iamilie era sa Iiu illv~zi(b.iH~;.sa fat: valuri, DaC(1. dersniam cflL de putin lucrurilc, ell nu sigunu1'~~icorabia av a sa se seufunde, A~a ca am iI1C(~pUt sa 11IJa ascnnd, Sa-mi lfdnuic~c visunle, dorinjelc, inima ins~wsi. Sa-mi ~ ..

nira.

A5::l Crt am

rnCUlt un

tcg.amant Undeva 111 imatura mea nint~~,

.

Uiinuic1)c adevarata

!'Hut.it leu cand totul dcvenca de nesuportat,

.

mil ascundcarn in dulap. S~ derularn inainte paisprczece ani. Sunt proaspat casatoriHl. en un barbalt puternic ~] hot3irfH. care tUI se terne de confruntari ~i chiar ,S(~ bucurii sa Ie iut'fHl1pine_ Sl£UU la masa din bucatiirie si, cand discuua se lncinge, ell dispar. john vine dupa. mine, rna cauta, "Seas!, undc esti?" Undc sa. fiu? Stau ascunsa in dulap, la propriu, Ma stanjenea comportamentel mel] infantil,ma simteam jenata de aparcnta mea incapacitate de a discuta matur In oomradicsoriu, Dar nu v~lzusem niciodata cum se [ace asta ~i nu aveam de uncle S~l tiu, Daca John ,t''I,IC.l cca mai mica ncmulturnire s in tcgatur(1 ell. vrcuna dinacriunile mele, rana ncvindccata din

inima mea se deschidea din nou. John a trebuit sa irnl arare iubirea lui ~i s~ Ina. incurajeze Iuni intrcgi pentru a putea patrunde in sulletul l1.1CU]nspailll1fil1tat. inca rnai ~jn minte primanoastra ;~nctn~elegere;i 'in care urn rcusit ,sa lramall in aceeasi lndiilere cu el, A Iost nevoie sa-mi mobilizcz toata vointa pentru a-mi pastra un
picior tn camera" in vreme co alii' pieior o apucase deja eatrc baie,

galla sa sc Fe.trag~1 cetatca de siguranta, Accla a fost punctul de in
r~lSCrUCG.De atunci,

nu

m-am

mal ascuns niciodata in .felld aceta.

lrlgn~mai rcpede JCCtl,t ai creek dl este orncneste posibil, Inconsticnt, ilmr gas~scm alta modalitate de (I rna ascundc, Mi-a Iost Irica de l.H inecputul ciLsritoriei, ca In eele din urma aveam Srl flu - si sa raman - 0 ,
dezamagire
~,~ "" I
I

In schimb, tim lnceput

sa ma

penlru John; eili era doar 0 chcstiunc de Limp pana .ii-'i dca si leI scama, Acest (apt eta consccinra Ian'ilor pe care le-arn primit, Fettpl ~()vita din interiorul rneu credea eft ar f mai bine sa sc ascunda. Iar taptul (;(1 ascund, ca ~i faplul cd tu te

ascunzi, agn veaza lucrurile incredibil de mult, Casnida noastra a
trccut prin rnulti ani de sl!.lferiIl~a.Cum a spu.s Isus, cca care cauta

ma

sa-~;iscape viata o va pjerde (Matei 16:25). Leglirnintele' ,,~iIuciunle
pe care lefacem. pen/mea lucrusile. It'eminihdc uUrn~hl:ta

amJost Vliliimare nu fuc d.(!c.al sri complice

In urm (,I ofcnselor grave pe care le traim
adolesccnia, ajungem s,il credent di o anumita
fI-

ill

copilarie ~i in

parte din noi (sau

poate mal muhe) estc manjiHL lntervine si rusinea care lbi face ~,v ~ casa In adancu] inirnilor noastre, schilodindu- ne. Rusinea ne [ace sa starn ell caput plecat ~:isa evitam sa-i privirn In ochi pc stdi]ni sau pe prier 11i. Estc sentimernul care ne b~lntuLc, senzatia cii dac1

nc-ar

rugj dH GO~O. Ea ne face s.a ridicam ~a lnaI\im~a asteptarik»

cunoaste cincva ~

CIlI

ad~vflrat,

ar da dezaparobator din cap si ar sirntim, ba nu, sd credem Gil nu ne
s

- ale luruii, ale bisericii sau ale

noastre. Altii pal' slI, se dCSClIfCC cu. proprlile vieti, df:H'rusinea PllJ1tC SlapUfI[I"e- pe inimile noastrc ~m lie sub,jug~i, mereu gah-l rre de-a pc tala nereusitcle si S~! nc judcce. Ne lip seste ceva. Ssim ca llU suntcrn tot ce visam sa rim, lot ce vrea I)UUl1J1CZC'L1 ~,alim, dar 'in loc

sa

~

JI

~

,,,

sa respiram aerul slavei $i' sH~l intrebam pc Domnul ce crede dcspre noi, nc lasam liutUfl~. de rusine incercand en disperarc s,@

prindcm

0

gura de oxigen, fiind convinsc

ca

rneritam sane
7.5

sulocam. Daca In cop~l£i.ric

nu

am rost considerate

demne de a fi.

iubhe, este incrcdibil de greu s&inc crcdcm demne de dragoste cand ajungem Iernei, Rusinea ne IIlV~l~~, ci1 suntem ne trebnice, gallnoa~c ~i ire-ell perabile . .R usinea ne face sa ne ascundem, Ne temem nu care cumva sa rim v217.uLcasa cum suntem, dcci ne ascundem Iiinta ndevaratfi ~i nu iasarn sa se vada dedit ceca ce
• ~ !to

numim "'Ilersona I~tate.a

noastra' este de rapt mozaicul alegerilor de auto-apiirare phis

crcdcrn ca Iumea a~tcalJta s5 v3da .. Dadi sunlcm tipul dominator, ceca ce lasam sa se vada este ;:.profcs]on alism 11L11". D;IC,i;i su ntem

pia nul pnn care
w ,.

speram sa racem ros t
de (; p,a.rficica din

dcznadajduite, ne ofcrim ~,ajlUtorllr'.. Tacem ~i rH.I spunem niciodata ce vedem sau ce stlm, dadi. este diferit

ca, nu putem

de ceca cc spun altii, pcntru

en stim

sa

110

avea dreptatc. Refuzarn Incredinjarn problemele

am fos£ tacute ..
J.

propriei cxisrente - asa cum ni le-a dat Durrmezeu - arentiei altora, de ,
frki'i

frumusete un lucru nil! ~j prirnejdios. A~~~ cu. nc acoperim frumus tea cu kilol!ffllne In exces or] ell. s raturi de machiaj inutil, , ...... Sao TIC anulam irumusctea ridieand lmprcsioname zidur.i die: apfl~rarc carle ii, a.verLizcaz3 poeceilalti sa stca la dilitauFL
,

Rusinca ne face sa He detest am Irumusctca. Femeile sunt frumoase, ahsolut toate.jpentru eli acosta este telul sublim in care purtam chipul lui Dumnezeu. IDn numai cateva ne considcram trumoasc sf inca si mai putine ne sinuim binc astfel. ric ca nu vedern nlci un fel de fruruuscte in' nei, fie c~. vedcrn in propria
:11 , I . ~

sa. nu Iim rcspinse,

o :dihlJilfa ,

111ranici un Dmnnezen

De-a lungul anilor ajungern

sa

nedarn scarna C3 singuruJ

Iucru mai grav deear relele ce ni s-au intamplat estc fclul in care le-arn permis accstorasa ne transfonnc. S-au rostit cuvinte, cuvinte durcroasc. S-au inlumplat lucruri, . Iucru ri cu 11.1 p li tc. Si acestea nC-HU modelar. CCVH din acHincuJ nostru S,-3 II'" oresdumbat. Am imbriitisat vcstile re care ni , E ,,Ie-au dat prop .iile sulerin]e. AnI acceptat o viziunc deformata

.

l'

~

dcspre noi

n In lumc,
76

1IllSCII1C_

Si pornind

Ne-am legat

sa nu mail ajungern nidodata In locul acela,

de la ca nc-sm concepat rnodul de. a

Am adoplat stratcgii

aaresiuni.
'-"

Femeia

ne apcrc de eventuate alte care lsi ducc viata in contormitate ClI! cele gfmdite

S;i'i.

I~

-

dictate de inima ei sl1~iala este

(J

fcmcic care so terne pentru viata de

ei. Chiar daca nu esre constienta de asta, cstc C§it se poate de

adevarat, ESI~emoduli nostru de ,;a ne salva ". I plus, puncrn la calc diferite moduri n

obtine eat de pu~in din dragostca dtlp~ care ne-au jelit insuilc, Durcrea este acolo. La Iel ~i nevoia dixper<uat die dragoste ~ide In:euviintare de: sine. . Ioarnea de 0 f;1Tam.~ide iubire rom antica, de aventura si , Irumusctc. Asa c~,anelam ,Ia bmc([ sau la rnancare ori la romanetc ,. ,:1 ,
(I

sentirnentale:

nc Jngrop~lTlliin rnunca sau Yn ~liedirillede Ia biserica

sau in orice alt tip I(.!.serviciu". Teate acestea alcatulcsc portretul Icmeii care suutcm, Marc parte din ceea ce IHJl11im "pC:I's(]na~i:ta1ea noastra" e5W de rapt mozaicul alegeri.~o;r de auto-aparare pius planul prin care. spersm sa faccm rnst de 0 particica. din dragostea Singura problema este dl planul m stru nu n include pc Dumnczcu. V{LlamarHc si mesajele lor irnplicite au alcatuit cu Iirca
noastra de lcrnci cazurc un fel de aHanU'i lii)silta de orice sflutentc. ~ ,t"!' , De la Eva <limmostcnit 0 ncincrcdcre adanca in deschidcrea Iui ,.
pcntru care am Ios; Hi.cule ..

Dumnczeu catre noi ..CuI ~igunUlla
S~l nc

l1>C ascunde

ceva

A~tIIC~

trcbuie

planuirn singure viata pe care nc-o dorim, Nc-o vom conduce ell pn priile mainl, Dar in stralundul nosuu simum o strangere de inima, tal"\Jil1l dup.a apropiere umana ~ildl'lpfl VbJj;H.Va trebui deci

sa descoperim

calc de a Implini aceasta ncvoie, 0 calc pe care sa nu trcbuiasca sa avem increderc Tn alrcineva, cu aHU rnai putin in
0

lurnea aceasta de ia rasarml de Rat. Dar loviturilc nu se opresc 0 data, ce ne-am Iacut mari..MuH.e dintre cdc mal mutilante si ,

Durnnczcu. 0 cale puncare nu nc dovcdim fragile. [nlr-tll:l anurnc fel, aceasta este p wcstca oricarci feti~e pc

sa

distrugatoare

lovituri

11(;

izbese mull mai Liirziu. Rau.le pe care

le-arn dipatal de-a lungul victii nu exisla 'in vid ci, mai degraba, actualizcuza 0 temi', un tipar, Elc tc arecieaza eu un anumc seop, pcntru dl vin din partea celui care stic pentru ce ai Iost crcala si se
It.IITlC

de

1.i.l:1C.

77

Capitolul cinci

OVRAJ]\.1ASIE. DE NISCREZUT ,
Toti wiiJ'tnasii mei soptesc lntre ei impotriva meta si cred eli nenorodrea mea iml va educe pieirea.
'" ., 1

,_,.(})SALM UL

4'1 ;7)

Ci Sii'ng,e aslii lIrii l:/ciga,\'ti si rile da noui:

Ve.~·nica, iubire -ti
- StAN

.

0 'C'fSEY

Fortuna S-(\ oprit. ~i Stasi plange. De-a lungul aniIOII', a invcstit aUit:a dragosrc ~igrijii 111 gradlna et. Ncnumarate ceasuri devotatc cu iuhirc (:.n~,ar[i unui loc de o rara Irumusete, Anl.lllj amen tc speciale, plamu ~e transpl anta te ell grij ii" Icrtilizari compost, pI iviri, A ['acut l.:iticrj, do' Gre~lere" a udat ~ia pulvcrizat substante impotnva atidelor. A mntat plante, Ie-a inlccui: pe cclc batdnc, dhllfHld Iocul 1I nde-i sadc eel rnai binc fiecarcia. Rczultatul a fost amctitor, Oarncnii inaintau pe alcca noastra ~i
privcasca - atat era de minunat. Trandafiu salbatici, Iavauda ,~i delphinium, ierburi de hal Lli, anemone - rnai mullii culoarc ~i substanta decal as pulca dcscrie. Un Joe de odihna si de solirudine, uu refuaiu din fata lumii, 0
fOrl
]I _. L.. 1I

apoi pur si simplu sc opreau

adiere de Paradis.

Urgia H i]lCCPUt pe la ,~ase dura amiaza, La inceput, nu .. r,anea ecva din calc anu'a de amcnil1~~itur.ln Muntii Sulncosi, vara aduce caicva Iurtuni ell grlndina pe ,UIl, cAne! bile de ghc~~l@,de
,

P~na astil-scara.

miirimca unui hob de mazare emf din eel" pre] die zccc minute. De
'79

data asta, grindina avca la inceput dimcnsiuuca unor alunc mnri dupa cincisprczccc minute boabclc au devenit Cal e minge de golf. rcvarsanc LI-se ca un aft potop al lui Nee, inghetat, A ciizut pauzu tirnp de patruzcci de minute, rupand ramuri din copaci, aducand moarte tuturor crcaturilor vii, aserncnca unci. mol imc din Vcchiul Testament. Iar cand, ill cele din unna, furruna a trecut

fat.a

pC:'i,te rnuntc, gradina lui Stasi era distrusa ..
Am riiruas iu,ep(:nit La,Icrcastra, ~ocal ~i indurcrat. 'lara cstc alH\{de seurta pc aiei: ahia dacii ne putern bueura de flori ~i de vcrdcata cateva Iuni pean, Dar acum - acum am Iost rnartorii 1LI,1lLJI1 atac I"n lO::U(1 regula. Frumusctca tusese ravrL~iUi ~i era de ncrecunoscut, Discutand dcsprc aceasta devastate, amandoi am ajuns nc gfindl.im.". la Eva, Aceste rflmfl.9ii~e de gradin~'i sunl imaginea si rnctafora in trist ator depotrivitji a ceca ee s-a intamplal cu Cununa Crcatici, Si cu cat mal mare trebuic s(1 Ii Iost tristeiea ~ ~ ,

sa

.

si pierderea ..ci'md era verba de viata si de inirna Icmcii, Da, Icrncilc au C2~7:.Ut dIn .slava. rntr-adc\;ar

au tost

mahratate, Dar pcntru a.in!etegc ind iiclilc care r~i:H.t.(I1slain inima, i , privind propria Ieminitate, ~i. cum se face llldUntm atfll de: rar femei cu adevarat vii si Iuminoase, trcbuic sa ascuui inlrcaza

crt

."

Jl

~.

povcste.
Ailleul c~miimlul

Pe dtncl am aj uns la adolescenta - lnrre ,copiUlric ~i. maiuriraie - ma separasem aproape cornplet de Iarnilie ..Sora mea cca mare sc mutase ln Europa. (A plecat pernru 0 .;vacan~:a" de
trei luni ~i a rarnas sapte ani. Asta spunc multe despre Iclul cum araia caminul nostru.) Fratele rneu sc mutase de acasii, la tel ~i cealalta sora. Eu am foss Hisalll aeast! ca S3 imi rennin liccul,

Parintii,. au lnceput sa imi aeordc

nanc din atcntia la care visum In copilii ric, d ur era acum prca I'Ll. ~.i ,~i cnea prea Uirzi u, I IJ lrna III v mea plecasc deja. EHt nine ascunsa, Dinaintca lor faceam figura "ck:vci inteligcntc ~,~silitoure' .. 0 data :ie~itfLde sub observatic
(1 t
11

duccam

suflctcasca, recurgcarn la alcool ,SI rn cdicarn ente. Si.' ascmenea a Wtor alte tinere can: au fost , ignoratc sal] ranitc de ta!tii lor, am recurs mai inHii la haie~i ~i apoi la barbat·j ca sa primesc iubirc, Cell putin, i spuneamcu, sunt doriramacar pentru cella, chiar ~:Jndfu numai pentru 0 noaptc,

eiLItotu 1aUa via~~L Penrru a-mi amorti durerca
0

.

am

80

In ultima vara din Iacuharc, am Iost In Europa. M~,slmream i nspirara de toaUi trumusctea aceea i.:.;torlcft, prccum ~i de libertatca mea f~ir:5 limite. Dar 0 tfuladi rebelji ~~i ezHin~u!iHl, d
,

.

lasata de capul ei

CUI

atent:a amatorilor (11111 fos~ . agl\~saHi sexual 9i, dcsi am lost furibunda IP'\;' barbatul respcctiv, In
adancul sufletului am simtitca meritam Iiu 21gresala. Credcam di mi-am facut-o cu mana mea, Am cazut de acord cu dusrnanul ~

un Eurail 'Pass si 0 inirna insange.ratfl de distractii, C~I~~lorind prin ltalia, ,

atragea

~a

sullctcsc, care-rni altceva decat sa

spunea
SUrilL
)I

{ persoana o-rjbH~ ~i di nu merit Ulterior, In sudul Frantei, m-am pus
"c

ca sunt

-

[a unbar, arn acceptat, imprcuna cuprictena mea, S{l Iimconduse ell masina irmpOli [(1 hotel, cle eatre h~hba~ii ell care bauscrsm ..
Citind asta acnm, trcbuic d, dai din Gap dezaprobaror, ga.ndindu-te;
ce urrncaza ..La. fel si cu. Cursa care ni se olerisc nu ne-a condus lil1i"IJJOi la hote L ci intr-un cu. totul alt Joe, undc am fost violata.

orostcstc Intr-o situatic prirncidioasa .. Dup t, I

a ce bausern cam mult

Dupa agresiane, am intrat ~nstare de

~OC.

1mi arnintesc cum
ci ingrozita. Mtll

descopeream cate o noua van~laic sau zg,ariclud f~lr,a Sa-m! V[na

sa-mi ned ochilor .. Dar nu eram rnanioasa.
simream indigllaUi cand

ma gandeam In
"' _ _" '.

violatorii mei - dar" dincolo de asta, sirntearn 0 marc rusine si dC'Z:Qu~~ata de f mine Im)~mi, Am vrut :sa fiu 0 remere buna, JndrfLzncat~L An} vrut sa Fiu 0
:, ]I ~

en femei,
tendinta •

avem

sa

punern

temcie puternica. Dar nu ma simteam asa
I '. 1

Mi-am cumparat IUn lalltjgOr enre im i p' I~.cca. si ~-.am pu rta 1
~ ~ :r
I

nici pc departe.

nlU1Hl vremc, El':A Incrustat

cu sirnbolul

J

mereu vina pe noi, Acesta este cl'cctul ya1310arilor care ni s-an adus In Icopihiric ~i,
adnlescema.

care reprezinta temeia ~i avca in mijloc imaginea unui purnn strans. Am purtar Hinl,isofUl eLI mandric feFUi!n]sUi pentru ,. a-mi ar5ta indcpendenta si puterea - si IIlH1Bl ascuns In camera de hotel. Eram I'lilrrico~at~ de orice barbat ~i de propria
r e ~
I 'I

e fundamental r.au 1:3. mine", 0 lUulthne de Iemei • g,andesc astfel,

~

"Ceva

mea

lrumusete. ,

Frumusctca ,

era

pelricul!oas8, Eram ccnvinsa dl eel Iusese CIUZH agresiunii; .ln~ costase nespuse chinuri ,~i,0 data en ele, cum 0 stiu prea rnultc Icmci, rusine glra hotare. ,

Cane! rn-arn Imors la ~ooa]~. i-am spus prietenului rneu ce rni se tnlsmpLase, jar n!.'ll'~ia lui a Iost: .probabil cEi ai meritat-c ".
Avearn,
Ct.11l1l

v~ d(~,i searna,

(J

rclatic

III care

incapca

rTIl!.Il.la

81

violcrua, Mii agresa verba! sii cruotlonal, asa c:~~ am orirnit din nu , '.... ~ I]'" parrca lui: nici mila, nici vorbe de alinarc. Nici macar nu CIa SIl.I para Il IFI'C ;·11 tacatorii rnei. ] nv~i!:uturilc dcprecia Live ale lovi turilor din copilarie au rOSE dureros lntaritc .. Tainu ieste-ti inima, Esti 0 mare deziluzie, E.~Ullpsihl de orice valoare, Nimanui nu-i pasa. Nimeru nu vrca sH-i pcsc. E~] il slngura. Dacf asculti ell atcntie istoria oricarci Icmci, vci auzi 0 aceeasi lema: atacul asupra inimii, Care poutc Ii evident, i'n rclatarilc dcsprc abuzuri fiziee, verbale salt scxualc, Sau poate fi mai subtil: ind 1Icrcnta unci lumi carela n u-i pasa de Icrneie, dar se [otoscste de ca pan~ cc 0 scaCJ dt puteri, Patruzcci de ani de

ncglijen[e
prictenc.

afccteaza,
Oricuru

la randul

lor, inima
c()L1liIIlUa sa

unci Icmci,

dragi

ar fi, loviturilc

vina lBe,l mul Ui vrcme

dupfL ce ,~ne-am rae-til marl", dar trunsmit, se pare, acelasi rnesaj. intreb2lfCa noastra isi afi(l inca 0 data raspunsul stiut, tar mesaju I ei e~te 0, nellis direct Ia I!illl~ 111inim a noastra, ascrncnea unei

suli teo ,
u

Mclisa era fctita

UeSp!i~care

v-arn POVc.stU di. em

bEi.lula. cu

bahIl d ~ mama ei, Pfma. la unna nonssprezccc ani. Ea povesteste:

a nlccat de acasa la varsta de I

l'v1-am (;a:siHoril (:u un h?l.rbat can; urma si'i [He pastor de tincrct. rvH~ gfm<.i<:,.am trcbuia sa ma casal iresc en el, de vrcrne C'l
ec
pWVOGUl1

repulsie oricu i~i neavcsm sfl,mui prirncsc

0

a doua

~(lns:L Cine &:1, mil fi vrut? liram virgirna cant.! rn-am dis~H()ri,t si mi-a pl;~cul sf!. mii ofc r sotuhu meu ca 1.11] dar de prct, Dup?t noapsca IH1UIlH, m-am l'ui'b:'lrit langa cl ~l am inc<-::pulL!;a-I S;'U.'UL M-a

[ml]~ns Iii 0 parte ~i mi-a spus ca IlU avea chef. /\pni nu am mal f;icul drugoste rnai bine de 0 s;lpla.m{m(l. Nu m-a atins ~inici nu S-'I prclacut mfn:<lr interesat de mine. Iiram disrrusa! 5i Inca o d'Ha
ItIHn:b[irli

rnele i s-a raspuns exact In fehd stint.
3'\-'CHl

Ca l'emei. adolescenta,

tendinta

l:ia

punern
S'Ul!
fall

rnereu

VJ.J1:H

pe noi.

Acosta este etectul val ama.'iJur care ni
~,

adus in copilarie ~i
i

1<1 mine". 0 multime de lemci gfindcsc astlcl, (De ce I'm :::tdkllilim atilt de mull sa nc ,tndrcptam"? Sau C1Llm se face nc c:flUUilm Lot timpul de lucru ca
'

.Ccva

c fundamental

S[II

par-em ocupatc astlel incal problcmelc iniruii nu apuca

ca

sa :ialja la

supraJata'?) ~\1ali imtirn si ca, In mod Iundamental, suntcm silllgure, s ~i CR, intr-un anumc Icl, cele doua sihw~ii au 0 It:gahn;1 cauzala,

Credcrn di suntern singurc pentru cii

trebui

~a Iim.

IlLl

suntcm Iemcilc care ar
.,

Nu nc simtirn demne de a Ii curtatc, asa ca :agatam pe reI'll! ,,-,r ~ , nostru de a f un semn marc, pc care scd~'jnu dcranjati", spunand il,lrcg~i lumi :sa ra.mana la distanta, San ~1uHim ell dispcrare sa Iim dorite, abandonand oricc urmft de respect de sine, dizftnd ill promiscoitate crnotionalasi filzidL Nu ne simtim de ncinlocuit, asa ca IN:: zbatem sa. nc Iacem utile. Nu nc slim lrumoase, asa ea ne , , muncirn sa fim frumoase ~JC dinatara sau .Jie d[ull libor" si no k • ., aseundem in dosul unci mfi~Li care nu are nimic de spus, Inccl'ic::"ilm dinrasputeri ~iin nenumaratc Ieluri sa ne prctcjim inimile de alte
.:=

sufcrinte. ,

Dormeam c3i:nd auatacat Disa, Atacntorii m-au luat ell ei, erau to\i in unitormc. Au lual yeti de aile fe-te si He-au obligat sa rnar~fllldiin tirnp de trei 'Ore. in .impul 'lilci eram batute ~~ ne spuncau; ~~Voi.uegresele, nu aVc:-li niei un dumnezeu, dcci 0 sa vil cxtcrminarn". in timpul noptii, cram violate de mai mulle ori, Arabii nc pazeau eLI anne de foe :~ilUI ni se d~de:a de maneare limp de lrei zile. (0 Icmcic sudaneza, eila!:a In raportul Amnesty lnterna tional) ISlOri:1 rrataruentului de care au Vlolenta sc-xu:nla , avut parte temeile de-a lungul sccolelor lmpotriva femeilor
nu t;sne .. prea nobiHL. ExisUi catc·v;(I,

momentc de nobJcte,ca ~{t Iim cinstiti, dar ~ul1Jl.i;i rntn:g Est,e istoria unor fsinte ca ~ m potriva iii tare- par s:a fi indurat o v~·ajma\~i.ee~llii i f~titeli{j)_r. '[V1al bine din cornua, de l-and ann par{1~i[ Raiul, Rclatarea ciLat~ Ill1 es~,ededit una dinrrc de un milieu deJe,u.~ rmiiile care ne provin nu nurnai din sunt \'~lndiUte anna)
Sudan, cisi din muhe alrc l~hd inccrcatc
d)jzb{)~]Je,
aSCll1LCf[C(l

~'ace rav.agiiJ lin toa Li

...

de

Sudanului.

Agresiunca scxuala este 0 temaprea des innftlllita in accste razbo,lie ",dv'i1c>~. Sa

de catre comerciantii de
-. ''lJ .-. -

ric clar, nu avem un fir TO~lI de natura pol~ticii,~ar zilele de Ieminista militanta ale llui Stasi sunt de mult

apuse, 0 data lamuritc accstc aspectc, ce s~i lntelegem din dcgradarca, Hbuzull~i agresiunea l<i:ilis5. pc. care [C"';;lU Indurat

Iemeilc din Tnlrcagfl hnne

>-

pe care le iodllr.(\ chiur in accst

moment?
eel. r "are:nu erau m!';,alt sa 'Iilnoara pe marginea drumului (pentru ca. bak::tii sunt eopiii I'avorifi). li se logan pieioarelc pentru a le

Llana ln urmi
rnieutc, ,I
!I'

ICU ~al')l(::Z'lJci e d

ani, letitelor nascuic in China"

Plcioarelc mid eft tim, un SCI lin! de I'nllr:L1USI1W Ceminina si emu pretuitc de viitorii soti. De asemenca. ele reprez mtau g~uanti!a schilodirii pe via.,a ceea ce p )a[,t: :ia fj Iost intcrpr -hl de dH.re barha~ drept un lu iru bun. Femcilc ale carol' picioare Iusescra legate in copilarie ~,diJjopMa1l_1 de durere toaUi viata, incapabile ,'n mearga HI er sau sa grabeasca pa:'ml. Desl
~
I I • I

a P· stra

aCt;i}sUI rrachea a rosin scoas~l :I'~}alara legii continual Inca mu~m vrerne dupa. areca",

In

anii ·30 lea 13
J

De-a lungul miller de ani de istorie ~I cvre.iil(,)f, 'a~:a cum all losr conscmnati tn Vcchiul 'I estamemrcvreiccle emu mnsideralc

~,t::g:ak (a~a cum au fost ~i inca mai sunt in rnult culturi), Este iun sent Iaptul t,;'1 nuli 5C perrnitea s~ siudieze Legea, ~i nici sa le dca educatic ~co]:{uapropriiior copii,

pro'f)r~!l-;Ui~~ I.ipsite die drepturi

In sinago,gd aveau

un loc separat.

BfIJ,rbalii

obisnuiau

sa.

mUlII~lUm~"l.sca, in rugac~unea "
,~Mul~urneFiCU-? l,ic, Dumnezeulc,

de dimine,a!~a" in felul urmator:

fe.lu"'li,e sal! sclav". Un proverb chinezesc spunc cii "Jemehl rrebuic ~a fie ca apa: sa nu ia forma de une sHHalnarc *i sa nuaiba glas", '0 :,rjc.1lHi indiana ne invala co .,~I deca 0 rieme~e leslie IC:~I~i canLi ai uda e gradini:ll vecinului", rcferindu-sc 101 Iaptul c~ (.1 cduca o Ierncie estc tl UH:un lucru nesabuit, ciH s,j o plcrderc de vremc. In hinduism, 0

ca nu m-ai

flicul dintre ncamuri,

Icrncie ar '. rnai r'lutlil1a valo~;I"cdecar 0 Vilea. inislanI, 0' Icmeic are nevoic de trei barhal) care :sa garantezc pentru veridicitatea spuselor ei fa tribunal, pcrnru ca rnarturia I,;;:j sa fie acceptata drcpt validil. M;~rluria ei valoarea ei rcprezinta 0 trcime dimr-ale barbatului,
1("
~I

Pi vesica mcrae mult mid, dane J,~dilrefuzul cdueatiei ,'i al ...... , drepturilor lu JiILlS:Litk'. Clitoridcetomia reprezinta Indepartarea chirurgicala, sau circum izia clitorisului, Aeeasta prm:tica absolut chinuitoare, :s~ni5lra;mutilarca genitalelor Iemcicsti cunHnua tji in zilele non .tr ',. mud operata pc Icutclc car ajung la \'5n~lade cinci ani. intalnHa rnai ales in Afri 'a~ opcratia cste du~a la capat 111 salbihi ilc cu ajutr rut unci pietre ascutitc.Jnfcctiile apar 1'1iccvent ~i adcsea Icutelc mor, Femeia este mulihUi pe vcci inc(lpahill~ sa sc mal bucure vreodatf d pllft crca scxnala - de tapt, chiar asta c
84

.

ideea. 0 ferneic constlemii de sexualirarea ei cste perc 'p' ma c, , mud ameninratoarc. Fcminitarea 1,I.'cbuictinlelt[i ~;,ulo control, . , Viol~n'~aJ,sexmlHi, Irupobiv,!l femeilor face ravag~i in luata Iwuea,. Face ravagii ~iImpotriva ~,·U\clor.Mai bine de un milion de felesLlnL v~ndu.Lc anual de citre comerciantii de carne 'vii'. lubitc
Dumnezculc ,- cine va da socotcalf pentru agrcsiunea 'is tcm at ica,

brutala sl vasi-univcrsala impotriva Icmeilor; De unde "in toatc accstea? .j uu cazi in gr~t~iid:ale, a crede c~l"barha\ii SUI1l dusmanul'', Sigut C3 au avut ~i bflrhatii o parte de vill:a¥i va veni vrcmca clnd VOl' dlspllnde pcntru asta dinairuca Creatorului lor, Dar nu vei rn~ekgc aceasta istorie - tic Iapt istoria n(I(ISl}:(i -pihil.a nu vei ' leslu ,i adevarat le Forte din spatelc ci ~i plana ,11Ul ~e vel
surprindc rnouvcle,

De 'LIndevine UI",1 aceasta fHt:l de Iemei, pt. care lumea intrcagi\? De ceeste ca aHH d." {liaholidi'.

0

vedern "n

Noi n-avem de lup~ClI. lmpouwa di:rJil~.i ~i simgclul

'CI

hnp()~dva dpem,cniilof, i'~upot:d'va domniUor, iOlpOllr.iva ~lipanitor~Jol' lnumcricului rtlc'smi vent, Impc triva duhurilor

rautalii care sum tn locurilc ccresti. (Efeseni 16:12) Atacul lmpotrlva f:1{~;m~nWl~ii lunga 1!!I,t istorie ~inatura - in Iui abominabUa- nil pol fi i.fiItek~scseparas de fortelc sp:iri'Lllla[c ale raului, irnpotriva eal.1.:m.lsunrern prcveniu ll1 Scripturi, Aceasta nu il1seamun:~di barhatii ,(si Ierneile, fiilndca si ele aareseaza r .meil IiU aLI nic.i un lcl de r~l 'pundere PCJlUU traramentul aplicat f'rn< HaL Nicidceurn. NIJ spun ern dcc§1 "c nici 0 explicatle privind agresiunea asupra Ev i ~i a fiicclor sale nu ste indesrulatoare, daca nu ne deschidc ochii a5upr.il. Prmtului jntunericujui ~i a vI~jm(!J~icide nccrezut pc care acesta 0 poarla feinil1it~\ij. Sa mai aruncarn 0 privire asupra evensnemejor care s-au dcrulat 'In Gradina Raiului, ell marc arentie. La cine se duce Cel Rflu'.? Pe cine alcge S.al ina pcntru a-i tacilita atacul impotriva semintiei umane? Putea sa-~alcnga pe Ad, rn :,.. dar n-a ut-o, A pus ochii pc ell. T e-ai Intrebat vreodata de. ce? Peate din cau'!.]!clio> asemcnea oricarui r~uraditor a alcs-o pc cca pe care n crcdca rnai slaba, d~~1h'ceel doi, 111parte, asa stan lucrurile, pentru di avcm de a race GU cineva complet lipsit de scrupulc. Dar mOljvu~ cu
, 'i

'"'!5....

.)

I'

nt.

8:5

adcvarat

important

abiaacurn

unneaza,

Cum de se conccntrcaza

Satana pcntru a-siporni atacul, asupra Evei?
Lucifer, sau Fiul Diminetii, Purtatorul de Luminfi. Asra implica ,( strjilucire, 0 sclipirc ~i 0 IILIlTlino/.,it.(~lcnnica. zilcle lUI, de glorie a fosl nurnit ing,cr paziror, Mullft lurnc cste de parcrc cf.i cl conducea ostirile Ing:crc~.tialc lui Dumnezcu, Era pazHoIul slavei Domnului. Adu-ti aminse G.:lprimul nurne at Sataneiera

In

Fml omului,

ff.

U][I

cfiutec de jale

asupra

imparatului

']'inllu~) ~ispune-i;

J\,~'I vorbeste

Domnul, Dumnczeu: aj unsesci la

rea mai lnalr[l desi!'v~]r~ir(!,erai plin de lruclcpciunc si Clc:sa\,~l~iilln t'nllnuse~e. SUlteal In Udell, gradlna lui Dumnczcu, ~iierai acoperit GU toOl telul de pietre scumpc: cu sardonic, cu topaz, cu diarnant, CU' hrisolit, (;11 unix, 'CUI j1m;pis, cu satir, cu rubin, ell smarald, ~?icu aur; timpancle si [lautele erau in slujba I,CI., IPrc.g}i.ti~c pcntru ziua cand iii r(l.~l, fi1cut Erai un heruvim ocrout 01", cu aripilc j'nltill~C. te pusescm r~cmunteh; eel $J;I.ni al lui DU[[lI]CZc.:tl, ~i umblai prilrl mijlocul pictrclor ,sc:lntldelOare. (1,\?;~'Ctli.~1 28: J, 2-14)

de frumos, era cueeritor. Si de aici i-a venit caderea .. Trufia si-a , f'i:h:Ulllo, In inima lui, Ingerul a ajuns s~i se· crcada tn s pe sfoara, a IIl1lcc:puf s;T ravncasca la inchinarea C:JH~: i SIC aducca numai lui Durnnezeu, Nu sc multumca fi3joace pur ~ij simplu un rol mHrt;~,in Istorie; dorea C,JI Istoria sa se Illvmrta in jtJrullui. Se dorea vedcta intrcgii povesti, jinduia ca I.Oillft atcntia ~j adoraria :si~ se indrepte efi,lIe d. ( ,.Oglilllda, og!linjoarfL .. ~')
'li s-a mngfullifatinima din pricina frumuseri1j rate, ti-ai stricat

Dt\s,a\l~rsir in frum usere. Aid este chei a, Lucifer era ~ '.

..

11CSI)US
-

lntelepciunea

ell stralucirca

till .. De

accea,

IJ!~ arunc

1:1,

pamfmt~ Ito

dI:1luplrivel:i~ll~ 'impihatilor.

(Ezechiel 28: ]7)

Satana a dizHt din cauza proprici Irumuseti, iar acum inima lui rJizbuaaJoare ave-a s~l atace Irurnusctea. in lumca naturals, diislrugc tot cc poaie. Exploatari minicrc cxccsivc, rcvarsari de' petrol, tnccndii, Ccrnobal, Arllnc" dis .rugerca peste lucrartlc pam;ante$tli aile slavci lui Dumnezeu asemenea unui psihopat care

distruge capodopcrc. D;]1' cd mai mull cuccritnarc, s.H\viHilntr-un
cstc ~n[rupaIrt.a Frurnusctii

0

urastc pc Tiva. Pentru di ea este !:c:,:1 nUJ1Hl] al ei, cum cl nu poate fi, Ea
lui Dumnezeu, Mai mull decat oricc

altceva din

Imreagncrcatle

dumnezeiasca,

este exprcsia slavei lui

Dumnczcu. Pent ru Durn nezeu, ea es tc adicrca 'intrcgii crea Iii. 1ar
(~d RJlJ 0 llril!~te cu 0 vrajrnasic greu de imagililat rat asta nu e torul. 0 urastc si oentru dt cia viara, Femdle I~·~ dau viata. I1U bal'hatiL Ele hriincsc viata si, de asemcnca. aduc
, I ~ ,~ ,. ;i" .

111Icgfllurilc omencsli, spiritual, in tot ceca cc ating, Or Satan a a fast de la bun inccput un ucjga~ (loan 8:4~l). I!I aduce moartc si imp.[idH,:in Iu i estc impara~iH mortii. Sacrificii ritualc, .
lurnea Ia vja~fi pc toate caile: sutleteste,

genociduri, sunt idcilc
reprczinta amenintare

H()lu<C(lu~L,avorturi

toate lui. $i, de aceea, Eva
-

pentru d cca rnai mare umana, did aduce viata I C pamanL Sa~vcaz5i victi si diiruicste via~a. Eva inscarnna "viatA') sau >.dflLatnalc de
"! ~

Mare parte (lin retlncrea , fundamentals a LHlrba.hdui de a plonja in ~umea.
mai mare kama a b;;irb~lllllui, reama

viitr~~', .~Adam

(1

pus

nevestei

sale

numclc eva: caci caa 1:081. marna tuturor
cclor vii" (Gcncza 3:20). Asociaz[i cele dou.a. caliiati

si ca da viaia lumii si veivedea C3! sunt mai mult . , , dccfil poate sup' na inirna ()lr~vi~.a a Satanei .. A~n ca. 0 agrescaza cu 0 ura Inimaginabilfi. Istoria nu pastl"leaza nici urrns de Indohltn. asupra aceslei urgii .. i ncepi sa.[i dai seama cum siau lucrurile? Arninteste-ti cele rnai Inunoasc povesti ale copilariei. fl1

Evei - Iaptul eft inuupeaza Frumusctca
DUJ1111CZCU

I

ale

lui

aproapc toate, personajul negativ 0 tcrorizeaza pc marea iubire a Eroului, Punc ochii pc Ftumoasa. In Uhimul mohican Magna 0 urmareste pe Cora. In Inimcl lleimbMnzilil, ongshanks () vrca pc Murron. In Gladiatorul, Commodus P Heide I.':Ie sotia lui Maximus.
0 nlap~istuie~lepc: Frumoasa din Padurca Adormita. Su rorile vi lrcge 0 dusmancsc pl.i Ccnu .:rtrc.l~s,.l.,'a l~1 a sc I.hice Iii n Vrajitoarca

A~.a 1'lC explica multo ..Nu ti lc spun ca ~a te infricosez; ci, de tapt, ca sB arunc rnai mulia lumina asupra povestii victii talc, d2Vdi vel dori Sfl 0 rcvcz; astlcl. Ai crezut cra lucrurile care ti s-au inf~lmpJaL all fost cumva din vina ta ea lc-ai meritat, Daca ai fi Ios 1 mai dr[lgu~~i.• rnai dc:~teHp(a. daca te-ai fi ftlcUl mai mull pc plae, atunci parra Wale ar Ii stat alrfel ..Ai fir fosl iubitli ~ici nu te-ar I'i ranil. Foarte multo fcmei ~rA.ic.sc cu vinovatia do a I1ll f stiut sii se , ., faea mal pt~·icme.. De a nu avea astazi nici un 1'01vital in nile! un I'd
>

Eva.

de avcruura.

De a. nu avea de dezvaluit nici ufrna de Irumusetc. , Ranile primite u-au transrnis ILlnn~toaj[ea idee: .Estevina tao Nici nu meri~i altceva". Lucnrrilc stau de rapt exaet pe dos: este vina Iaptului dl csti ph.na de slave. 'Ioate ~is-au intampiat pentru eli

reprczinti o amenintarc n'Htjora la adresa jmiPara~:i,ei intunericului, Pentru ,ea duci - cum numai tu o poti lace - slava ~1I.Dumnezeu ill
lunnc(l.intre.aga. Esti nap8.shliUi .ioenuu Irumusetea
'II J

si p'utcrca ta.
i,

La, nivet nman
coautorul accsrei ca.lili. D1a. bincintefes ca stiam di ar trebui scrisii, ~ . Era nevoie de ca. D(lJ nu dorcarn sa mA unplic, ~tiam ca ar [~ insemnat :'i.rl intru 'in lurnca Ierncilor - si in, lurnea Iemcii mele _, , lntr-un mod n ult mai profund dccat mi-o pretinde vhl,~,acotidiaua .. Pcntru a reusi s:~ scriu orice .ret de carte pcntru Iemci ar fi insemnat sa merg maiin profunzimc, sa ascult inca ~i rnai alent, sa studiez, sil ma cufund 111 rnisterul (mai bine zis in incalccala]
; :

Am S~l

va

rnatturisesc ceva, spline John: nu am vrut

sa

fiu

sulletului de femeie. 0 parte din mine refuza aeest Jucru. Am avut un (d de reactie alergica, Inaloi. Retragerca,

Eram pc deplin constient de cele cc se petrcccau ill interiorul meta SI tna simteam ca LIIl m11. de mmic, Dar mai stiaru ca , . , - elsa cum Ina cunosream si cum cunostcarn IU]Jta pentruinima lemcii - avcam nevoie sa cercetez rildlrCinile rcactlei rnelc
.. , ~ J '

Ce anumc din mine - si din majoritatea barbatilor " , - se fercste ca de foe de ,adfmcmmile lumii Iemcii, SUnle(i prea de tot. Prea d(!fdlc. Ne dati prea multde [arcti. Cu hiiriJa(rii e mai usor. Ei sun' mart putin complicasi. ~i nu este oarc acesta mcsajul pre care. l-ai primit fO(1lla viata tal de Icuieie? :",E~li prea de 'lot ~i nu e marc lucru de caput tau. Pur :~isimplu nu ~nerm~~ cfortul", [Si de' C~ sa ric vorba de un cfort atat d ' mare'? Trcbuie t;~ [ucrunlc nu stau binc contradictorii,

cu mine.)
Acum, mare parte din reuncrca Iundamentala a barbatului de a plonja In lumea lcmeii ville din cea rnai mare tcama a barbatulul, tearna de esec, A! cia) poate g~lUImi, dilt vrea despre ",djfcrenl~etc dintrc Icmei ~i barbati", despre Venus .~~Matte ~i. toate celelaltc. Dar adevarul cste cil biirbatul 5C terne. Estc inspaimantaL la gtlndul c.a~0 da.la adancit in lumea fcmcii sale nu va H suficient de puternic pentru ~1 o ajuta CHm trebuic, lata pacatul, iaHi lasitateaIui, Si pentru c.a fcmcia se simtc rusinata, de
_ ~";II J rr

88

eele mai III u.1ILcor! barbatutui nici nu i sc cere sa piau-uncia. in lumea

·

rcspectiva. Majoritatca casniciilor (~i. t relatiilor de durata) ajung a la un Iel de inf:eiegere tadta:"De. aici incolo nu rna mai apropii, At{il suut dispus 55 Inaintez. Dar 11-05a plec si asta ar trebui sa te faca fericitji", Af?<l ca se impune un Iel de lirnita, 0 incuviintarc cordiala de a trai la 0 anumita distama. ,
Drept urmarc, rnulre femei se simt singurc .. Pe de 0 parte, este verba doar de egoism masculin,
DOI11!l1ul

~,tie cat de egoisti si de intcrcsati de sine sunt barba~L Cand Eva a Iost abordatapentru prima da.~a, Adam n-a miscat mi deget, Barbatii pacaruiesc prin violen\~l~i prin pasivuate. Dear atat ... ~i totusi cat de urat.
Dar mai estc ceva, ceva mult mai diabolic. Cu careva luni in urrna am asistat la 0 lnHillllre cutremuratoare, care s-a dovedit a fi - eel PIJ~:inpentru mine - dczvelirea surprinzatoarc a acestui dill unna mister .. Ne adunascrsm, Stasi ~ii ell mine, imprcuna cu niste

irnplicati In lucrarc, care se ocupau de organizarea lnl£iJnirilor de ·odihna si studiu, Echioa barbatilor dorea sarisi ofere sprijinul, sfaturile ~i rugaciuuilc echipei femeilor, pentru evenimentul care urma organizai. Era un bun prilej ca. femeile ~ si majoritatea dintre clc sunt cu adevarat uimitoarc+ sa-si deschida suflctul direct si sa nc souna cum siateau lucrurile. Trcccam destul Ii de repedc de Ia aspectelc cxtcricare - cat de lungi ar trebui sa fie sedintele ~j de ce logistica avcarn ncvoie - la aspectcle de eeonomle internii ale echipei Iemeilor, Pe ma.sur.a ce vorbearn diu ce in ce rnai personal, 0 senzatie tel mai ¢cuL~111uimi dadea pace. Era doar 0 impresie, UJl sentiment inexplieabil, dar sc poare de prictcni
!to

.Ii";IJ

"

l!

cm

puternic,

name din Iaptele Ierneilor nu 0 dadeau de !n~e[es,.dar nu era dear <0 voce din capul
Asta
0<

am simtlr.

Nimeni

TIl-ell ~PllS-'O;

meu ci

scnzatie patrunzatoarc.

NI.II-mi dadearn seama exact de

unde vine, dar aceasul putcrnicfi c.retiuere", acest sentiment de poate n-at trebu: S{l mo« insistam, aceasra senzatie de dii-mi pace el.T~tea in mine sau peste mine, pe rnasura ce intrarn mai adanc in victile femeilor cu care vorbearn. Cu ficcare pas pe care-l faccam spre inimile lor} simtcam nevoia urgentji sa incheldiscutia, ::;:[L rna retrag; sa renun f; Urrnarind situatia, mi-arn dat seama di atinsesem LIB punct n vralgic,

Erarn sigur, ca barbat, c~uria asta era dorinta ininui mele 'in I,)C lc privca pc respective! ~ lemci. 1)OH [0 tin la ele, VI' 'au 81 lupt I)CfllTU(:'[C, ;~SH cum am mcul~oeiremulte uri. La Icl de brine stiam
c~"ii era nici dorinta, inirnii 'lor, de vreme ce il~r dorcau sa ne fill , irnnlicam. Asac.ll am intrcrupt cursul convcrsutiei 'ILL 0 intrebare Ir (lpa!" ml fUru nici 0 kgauU'f" adres,{l'Lri Icmcik r: .•V~l Sill11t:il,i singur In povcstca as La'!" Taccre, Apoi au inccput s,a curg~ lacrimilc lacrirni arnare, de la rnari adancimi imcrioarc. .Da", au 5jJUS toate, ,/\~':! IJ simtim". Dar ~l].mn deja I'm nUlii era verba dour dcsprc n oraanizarca cvenirneruului. ..Asa 'vii simtiti si In viaU', adic:a la modul general, ca lemci?' "Da, desigur. ~1:tlsirn] silrlgln~i de cele rnai mult ori",
" ~I ~ ill

!'

I

ca
~,

L"

~

I

"'

e

~

Ca

~a Iie

totul clar, trcbuic

Hfi lntelegi

6"~.iccarc dintre f

accstc Iemei avea parte de 0 rd~l\kp'mfuuda ~i scmnificariva, Mi-arn dat searna eft daca de se sirnt singure, atunci, DUII1UICZ,cuk - cu rn S-Ol[ fi ~j,.IT1 ind celcl altc tern '"i'l PI U' scnzat ila asia putcrn icfli ~ de dii-mi pace - dad. n )i 0 ~Im~,jIU. dupa cc ani lnlregi am luptat pentru elc, atunci cum t rcbuic sa (I :-::imt:1 ccilal ti barbati? rum r::;[n;.1~ag~t nu au idenuflcar-o ea Hi81n:" nu all cxprimat-o, dar cu C

signr.antii

di au simtit-o.i.

si-au j'nchipuit

prohabwJ clu asta

t7i

dorcau die [apt, ei, lcrncia lor sau amandoi, Dii-mi pace, lasa-nui sau nu e treaba to - te-a r ,(kp{l.~'i sunt to t utilt"'", I1'H.:!SHfc pc cane Satana le-a ri licat impotriva fiecarei fcmci, din morncntul clinG! aceasta a v~~zu~,umina zilei. Estc cchivalentul l emotional s.i spiri tualal mortii Icti tclor chineze abandonaie 'pe marginca drumului, Ccl Rau Iii ~npte:~lc ficcarei Iernci e.~tisingurli
L

I

'lI

~

sa LI cand wJlr I-edea cine esti en adevaras. vei rarnan' ,\'iI'Iflwri, ori nimeni nu te va cdut« niciodaui. Stati putin, lini'5h;,~lle-p inirna tulburatii ~i tntreaba-ic: .,~S[l
ftc arcstu rnesajul In cafe am rez H. de cure m-um tcmur, cu care (,11111 lr;liil?'~Nu 1l11111ai ell 0 multimc de Icmci ~C' t(;£1'1 dl vor- fj in cele .~ -din urma abandona c de barbatii dill viata lor - dar sc tern ~i di ferneile din jurul lor lc vor 15,sa singurc. en vor I'i abandonate de pri ucn ~pflr5 ..itc, Eslc timpul s.ri. d~i.mP' fn,\,i aocasUil 4!l111~1 intare s taru itoa rc, accasta spaima ce ne p'.lra lizcaza, <lI.ceasW unasa minciuna.
-

Irni vine in mime o scc-nft din Cede dowJ tumuri al dcilca film din :lrilogia S/(ip(Jmd inelclor. Are loc 'in IP,I1UIlUI Rohan, lin
Incapenlc
Eowyn, din palarul regal. En cslc nepnata rcgclui, singura Doamnil de la curte, lubitul ci var, Theodrcd nul
itaefnl1lat(}.(llrd

n.'scluI, tocn ai si-a dat ultima suf are '111 ILIrm.lI r~mLlnr primite 'in
90

l"upLt"LEa i~,i jclcste mortul cand Wormtougue ~pl"C;SlIpUS sfaruitor al regelui, dar de Iapt 0 crcatura trad~ltO<l.IC ~i mhr~ava- se

strccoara In iucapcrile ci ~i tncepc :>a-~i ~easa vraja In Iccioareil i psite de ocsoti re.
,

jurul

pentru rege, sa-~i plal'da astlcl unicul lit! si mostenitor. In] e.legdn tic wen de crezut este pcsrecerea lui din
IUll1t<1

celor vii. Mai ales
~l,

acum, cffi Iratclc U,u to-a [)rln1~it [Wormrcnguc izgolll lt.]

pus

~~afie

\\"(}R.\:ITONmH< 0, dar c~ti singllJfi.
1T1U r,ITIUI'i~t

Clue

';';Iic cc ~oapll,e Hi

III Intuuerlc, iu vcghca t ~'i~Wa nop\ji. cand viata pa rc (;,j sc usud'i." iar pcrct ii nd aii re s:l.rfmg. Sill bit Lid une lematoare ~i sfioasa. (Ii ia ra~a. Inl1ll~linL) A~a fnJlltmas,L ~~t aLfilt de. rece. C~I o d1Inl[nCa!a de prinll.a1.r,ufi. nevo~n~c;l, ;{[l;lTnat~ irrnea de geruliemii. JlJ~OWYN: ('SmJUlgfl!1dtll~:)e cele din urma dii.!l str;mns().urca Iui.) In
Vorbde-~j sunt o tr:'iivltc,

E drept c3i,c-.:~ti singura. Nurnaiasa eel R..1u sepoate apropia de tine. EI Hl1Ize(l;(ili pc cca mai mare ~srail.n3i a unci fcmei:

rill orice im~mr)hllie peutru

abandonul,

Face in a~H.I'd .

In{~ffiteiil

a 0 [alec sa scmcne cu abandonul.

sa fie

abandonata

si intcrvinc ,

Nu wrcau

sa-i

scap

pe barbati

t~i atrag etemia en. n-o sa poti priccpc agrcsiunca ~ndchmga Lr~ ~i sHi.milmue "supra lemeii 1i a fGInini(~.~ii! p~na nu 0 vci incadru Intr-un tenomcn rnult mai amplu, nascut dcccle mai indrucite putcri pc carclumca le-a canoscut vreodaUL Dusmanul nutreste (]I ur~gr(~ll de erczut pcntru Eva. Daca esti de parere ca jouca un rol important in istoria lumii, aiunci nu poti sa nu-]i dai scama care
este acest rol.

Durnnezeu stie eM de mult trebuie

sa at

de responsabilitatc.

pocairn, Vrcau

numai

s~

Gel. Rau a tost implicat in relclc prin

GUL:;

ai trccut, Dac{t nu

a planuit in mod direct napasta - pcruru dl. 0:i pacatul ornenesc are

in moll dar ceva de spus aiel - a tunci s- a strad nit ru 3lcar :s~1 ~i i iuUga,

drept lu iuima k~c\iile negative pe care le-ai prirnit ell Iiecarc lovitura in parte, E~ ri-a legat picioarete cu lanturile rusinii, ale indoiclii de sine c~i ale auto-acuzarii .. EI 1p okra fal~i m.fingaictori. surogate de allnare, pentru iZt-p adanci robia. A fi}cUll toate asteu ca sa. te impiedice sa te nasti din nou, Pentru cit de asta se teme, de , cine esti, .. de ceca ce esti si de ceca cc ai putea dcveni, Sc terne de ~ . frumuserea la sr de inirna diitatoar(; de viatfi, ~ , ~ A'i,CLlIL~1 acum ghlS1JI Im.paratului. hl'lJ ce ~j-a pregatil Dumnezeu 1.111 inima Lui:
;,
' ... . ... .-

-

.

.

,,,De dragostea Sicmului Ill! V(~~ lacea, de dragostea lcn.l.salimu.l.ni .on voi tnceta, 11anra nu sa va arara m£lnluil'.ca Lui,
lumina soarelui ~iizb1 vire a Lui, ea
0

f%ldie, care s-aprlndc.Atenci

ito~i impiratij .'3:!ava lZl~il~l:iVOl' pune un nurnc non, pc care-I via hOfari gura Domnului, Vej fit 0 cununa st{mu~iloarc in mfl[ila Dosnnului, 0 iegal11lra imparJ.teasd, ill mana Dumnezeulu! :tau. Nu tc vor ma~ rnani ,Parmsitii, ~l nu-ti VOl" rnai numi pamiintull un pustju, ci to 'VOl"' mLmi~ Pllaict:.r(~,a Me{~ este 1111. ea, ~i !ant ta 0 VOl' numi Beula: 'Maritatft'.; caci Domnul i~i pune placerea in tine, ~itHl~ata se va !!ItlnrID.~a i:ar.Th¥i. um se uncste C un Irmir cu 0> JOCkMl.d,ass sever unl fi.i:i tan ell tine si Gum se bUG~lra ~ _. mlrele de mireasa l.uL,~sa se va bucuea Dumnezcul taiu de line;"
~j
;.~. ,

nearnurile vor vedea m:fi.l1lHlil'ea ta,

."

.

II

-

.,'

'_'

~

(Isaia 62: 1-5)
unuja singu r, si d-!ld va VOl' ameninta cinci, toti veti fugi, p~l1fi ve~j f:fimall1c ca urn Sl~lIp pe v!trful unui mume $i ea
,-

.,Dc aceea, cei ce \15vor

IIrl1l1ar~vor

fugi 1<1amenintarea

Ii simai inti! 0 mie ",or .'~

un stcag jJe crestetul 1!1rnu~. de-al". (leremia 30: 16-17)
Nil!. ai cum. 1'ia-~i ill\(';,legi destinul de ferneie 1l1ltele-geurmatoarele:
E.I)'li ,
.1"

pana

nu vel

iubita cu uasiune .(~e Dumnezeu! u,nivel;~;ultd. E.~ll~' urlitf1 ,eu pesiune de ciUre Vfajma~'ulLui.

A~a ajungem, dulce Iuimioarfl; la reinvierea ta, Fiindca exisUl Until mai mare decfit Dusrnanul talJ~ Unul care te-a dorit de la ]nocl')ulul vrennuilor. A venit sa-ti vindcce inima distrusa si sa-ti I ':.refaca sulletul de fcmeie. Sa lH~C(H1Centra,m acum asupra Lui
I . ~

92

Capttolul sase OBLOJESTE .. , ll~ANA T ,

Nsam stua de ce nu-mi era bine " PtlrUl ctind iubirea ta nu mi-a rdspuns
- AW!':T.f 11:.1 /iJ'?:4NKUN

Pe vechile utile • Pe vechile ciiriiri VonJ mergr., iubuo; Spre tiim.iiduire.
- VAN .fl.401?R1'.~·()N

care IlC umplu gradina. Ne place In nebunie sa lc prrvim cum b:h,aie Inco~()si lneoaee, cum p;.1tesc si Inc aero bat i i ilfl (;1Cr. Mai u . ., lntiU se avanUi drept in sus: sus cam zece mctri, asemenea unui cliccpter sau ca clicele acelea cu care ne jucarn in copil@'fic, apoi plonjcaza drept spre pamant cu LoaU\viteza, virand in ultima (:lipa lnapoi spre eel" pentru a repeta figure. 0 drUH ~iinca 0 datri. SUIU esenta jocului rcdusa Ia dimensiuni minuscule, Daca te uiti mai bine, acestc p@sfuele delicate llcsresc ca niste smaralde, cu pieptul de LHl verde stralucitor, nu rnai mare decal degetul mare, dar sclipitor ca bi.iullcriUe coroanei, Uncle au ~£i!l,ciiulde un rosu inchis.~ de briliant, . care luccste In scare ca ~ J ~ .~
rublncle. Seamans

;~inu a rnai putUL sa iaSlL. Vara, aceste p;asari Yin in Colorado ca sa se impcrccheze ~i sa fIle-puna uuil, dar si ~a se infrupte din Ilorile

Cu 0 ora in urrna,

()I

pasarc colibri a intrat in garajul nosnu

niste curcubce vii; Cum zboara de colo colo prj n grad ina noastra ~ ell ru pte din povesti. Mid fapturi 1ip~ilc de griji, care nc amintesc de Durnnezeu. Asnizi, brusc, una dintre

ell

palla

93

de d crezut eft lI~a dcschisii a garajului este 10bolta spre alii, col ~de gn'iuill~ ~;i) 0 claW intrata, nu a. mai putut gHsi drumul Inapoi, spre iesire, Sarrnana crcatura, era din ce 111 Cit: mai ]~lt:$prlin.1~lntatf.i, ,pe nH1surl ce se perpelca, izbindu-se de 0 Iereastra, dispcrata s(i ajung5 lnapoi, 111 lumca pe care o vcdca dinainiea nchilor, dar care Ii era ucum inkrzisa de un scut invizibil. Fiul meu, Bil ai ne, it in Lrat urcercand sa. 0 Halveze. Fratele iu i;

sa se aseze pe un u, pc cart ll scotea rep..cdc arar~ si hiss.'), se intorceau la bat llun,0 . viatii, Dar accasta ,s-a socriat Jl1di! si mai tare, repezindu-se nchuncstc catre 0 alta Jcrcastrii, crczand dl este (']I deschi~alur~l pe uncle nr putea trece. S-a izbit de lcrcastra in plina \!ile~a si a cazut
Sam, rcusca de obicei s~l le convinga pc captive
J ?}IO

:t

~.,.

,

pc jus, Punandu-si uiste mall1u~i> Blaine a cules-o de acolo si 11duso .af~U'a!sa, vad~ dac5 nu cumva o putea readuce la viatft Timp de
ciucisprczcce minute nu am prca avul motive de speranta, dar apoi

pasarca si-a rcvenit si a plecat in ZbOL Ceca cc rn-a izbit ~I fost cornpaslunca ~i grija pe. care le-arn incercat eLI totii pcntru acea miczl bijutcric, Toata familia a lasa~ baH.i-i ce avca de fa'.:ul ~i s-a implicat in operatiunca de salvare, (Nu-i asa di te-a apucar mila nurnai ascultandu-i povcstea'') Ei, no-a spus Isus, DIU crcdeti en. lui Dumnezeu 'Ii pas::i ccva mai IlWU de VOl, decat de pasarile ceruiui? ,,1Uiltal~i-v~la pasarile cerului: de niei nu sea1ll:(lna.)nici Uti secera, ~i nici nu strang uirnic in gran are; si totusi, TaWI vostruccl CCfCSG lehraneste. Oarc IlU suntcii voi cu mult mat de plre~decal. elc?' (Matei 6~26), Da, esti mal importanta, TUI, inirua draga, esti cununa crcatici, slavira purt:1L")a:re a "hipliJul
Lui. AI cclui care va face totul pcntru drurnul inimii talcln libertate. a te mfintui ~i pentru a da

o fert a
[mprcunfl cu Stasi, nc-am petrecut ani buni din viata de cresti 111 In biserici bune, care no-au lm,1;arat foarte corcct care cste '. , Iocul inchinarii 9i al sacrificiuiui, al crediniei ~i al sufcrintci, Insufljlndu-nc iubirc penrru CuvfmHll lui Durnnezeu .. Oar 111tot.i
nc-a expl kat vrcodata care este Iuctarea prineipalii a ~ui Isus, Stiam cum o stiu rnajoritarca crestinilor, di H ristos a venit s~ no rascumpere din pacat ~[ din rnoarte, rMileasca prin sangele Sau varsat pe cruce pretul tradftri[or noastre, eel s~ putem fi iertatisi S{l putcm me .rge acasa !I"~Tal.:TiJ.
IlU

acei ani, n imeni

sa

Esrc adC,!aTal.M~IlunaL de adevarat. Numai e5..... ma! e cella de spus, lucrarea lui Isus Hristos nu si-a atins tinta in rnomcntul . , cand unul dintrc cei dragi lui cste iertat, Nicidecum. Oare ee ~ata

s-ar sirnti rnulturnit sa-si va(h liiea SHlv(lLUl dintr-un accident de rll'lZl~llna>dartnca internalii lu Urgcutc? Nu-si dorcstc el oare sa 0
Ii

'l!

~

vada vindecara de-a bincleaf Asa Dumnezeu arc. lnCa multc planuri cu noi, Asculia cc ne SPUIlC: In Isaia (u-ar ri de UIO ::;i rnai

ca

marc ajutor sa-ri citcsti pasajul loarte rat. cu mare atentie si ell

voce tare) ...

m'

"

..,

1.

~

.Duhul

Domnul

III Ii

Dumnczeu

estc

peste

f\tine, c~ci

Donmul J\{-a unssa aduc vesti bunc eelor nenorociti:, H Mi-(I lrirnis . s~ vindec pe rei ell in ima Zdl:obit.1. sa vestesc robilor slobozen ia, ~j

de razboi il/',hi1vi ca; sa vessesc 11.11an de lndurarc al Domnului, ~i o zi d razihulI1arc 11Drunnezcului nostru; :sa Illln.g}li pe !O~i cei intrisrati; sf't dau celor Jnlrista~i din Sion, srl Ic dau 0 cununa impflr~ilc;llsiCa in loc de cenusa, Ian untdelenm de bucurie in locul pUmsului, 0 hain~. de ~audaIn iocul umn dull nliUlll1il) wi sa fie
p:rin~illm

numiti lcrcbinti all ncprih:l:niirH, un sad al Domnului, ca s~i ~Iuj,ea,scjl
sprc slava Lui". (Isaia 101 :1-3) Acesra estc fragmentul de cafe aruintcstc .SlJIS in morncntul o1nd i~1 inccpc lucrarea pc p~mfml. Dintrc wale Scripturile din care ill" n putut alege, ~aHi ce a citat Cflll1d '~i=a anuntat public lucrarca, Trebuie dl sunt nistc cuvinte importante pentru HI. Crucialc. Ce Inlteles au'? Pe de o parte, este clar t8: transmit .0 vcstc minunata, Estc: vorba aici ~idcsprc Himl!idillin:a unor inimi, dcspre el~lherare~il cuiva, S~InCiTC s[i. cxprim totul in cuvinte rnai apropiate noua, l)urnnC7.CU LU-a trimis tntr-o rnisjunc. Ann vesti minunatc pentru voi. Am Iost pus sa rca due 1;(1vin~?l ~i5~i.eliberez ceva, ~j tu e~~[i<Icc!ccva . .sunl. aici siillr~iinapoiez iaima ~i $;)[ te izbavesc dill robre. Sunt maruos pc: VrlijllU<-l:!?ou;1 care ti-a Jacnf una ca asta ~:l voi lupta 1111 pot f~V(1.lu L Da-mi vnie sii-I~i f]l1l1 aproape. Fiil1dcll, dragii mci, voi ['·ev:,lrsil frumusete peste voi (1(:010 undo aO avut parte doar de disaugcrc, Hucurie va voi aduce In locul mfiluliilii:j HI1T!.arC. $i v~ ¥oi invc~l:n~Ilil<i inimilc in straiele laudclor de rt;CUr:lo~~ili!l!~., 111 schimbul rcsemniirii ~i al d isperari i_

95

adev:a.ra_Hi.? Vreau sa ::;1"~Ul, 151.1::1 chiar poate 9i vrea sa. facti asta pcntruinirna ta zdrobita, pentru sufletul tau ranit de. Ierncic? Mai eiteste 0 data ~.i intreaba-l: Isus al meu - e adevdrat ca ai Iace asta pentru. mine? Este valabil .yl penuu mine? Da, Poale si va face. acest lucru ... dadl II \IBm U'~sa, ,. Esti Iiinta siavitrl, rnenita sa poarte Chipul Domnului nostru Isus Hristos - cununacrcauei Sale. Ai lost lovita, ai cazul~. Iiind sHita sa tc descurci dup1. purerile tale, VlrajlUa~ul a profitat de Ianile si de pacatclc tale pcntru a-ti tintui inima, Acum Furl lui Dumnezcu ~1 venit sa te rils:cum1f;Jcrc.sf sa-ri vindece in acclasi~, timp • ~ inima distrusa .. 'anita, 'i'ns3.ngera:ta ~'i sfi-ti dca drumul din robie. A ~ venit dupa C£LptBvH iuirna Jovita ..Adica dupfl mine, dupa tine. A cu venit sa refadi minunata creatie care e~iLide fapt, ~i apoi R~-\i dea drumul, ... S{l fH In tnsati. ~
-

.Dcnmul, Dumnezcul lor, ii va sd'ipa in ziua accea, ca pe turma poporului sau, (';ici ei sum pietrclc cununii Imparah;5_;li. care VOl' stralnci in tara Sa! O~ Cat sunt de In fJoriHui! ell sum de [rum.o~ir Grau! va vcseli pe Ijneri, ~~i mustul pe Icte". (Zaharis, 9:16-17)

Acesta este motivul principal pcntru care am scris aceasta carte: sa-ri dam de stire ca inima ta de ferneie poate fi Ulmaduila :'1 sa te ajutam si'H'i gijsc~ti ins.anato~ire.fL Sa te ajutam sa gftt;c~ti . . renasterca lacarc visarn cu totii si CRfC se an;lL in centrul iucrarii lui IS-11s, Da-i vote sa tc ia de mana. ~i sa~li fie alaturi in procesul refaccrii s] al dczrobirii tale.
.r. t ~

~

~

e

~,

Jllcer,cu.iifi
De ce a blcstemat-o Dumnezeu pe Ell/a cu singuratate ~i CD sufcr~ntft. ell un (Ibis sutletcsc imposibil de umplut? Oare I.1LJ avea sa fie ~I asa destul de grea via ta em in lurue, izgonUa din Gradina carc fusese adevarata ei casa, singura 'c. casa, incapabiHl sa sc lntoarcs vreodata? Pare un gcsr Iipsit de bunatare, chiar plin de
cruzime.

~.

A f~k:ut-o pcntru U 0 mdntui. Pentru ca, asa cum sum pe "idea noastra, ceva din inima Evei s-a schimoat dupii Cadere.
Ccva*i-a irrfipt radaciuik adanc in sufletul ei - si intr-al nostru fadind-o sa se im.:loiaE;dl de inima lui Dumnezcu si sa hoUirasc.,~i

sa-si conduca si nguril viata, dupa propriilc pureri. Asa ca Dumnezcu trcbuie sa-i zadarniceasca pbnurile., ~n iubire, trcbuic

sa-i incurce socotclilc pflm\ cand, ranruta.~i indurcreta, la El S,I numai la El, c~ut.find nrJ:(1:n'I:Uirc .

.

s:e intoarcc

De accea, iata. ii voi astupa dnsrnul en spini, i-l voi astupa

en un zid, ca s.a IIlH-~i rnai afle didirille. V~~alerg:a dUlpa ibovnicii ci, dar nu-i vaajunge; n va cauta, dar nu-i va gasi_ Apoi va zice: Hai sii mit lntorc im:a5i In b~!'ba[ul.meu eel di.ntfii, caci erarn mai ferjcil3i ~ ~~ul1,cidieC'lll, acum! (OSCf] 2::6-7)

bus trcbuie sa ne puna si noun betc-n roatc - sa ne zadarniccasca planurile de a ne rnantui de capul nosrru, de a conduce victilc tuturor, de a ne ascunde, de a pune capat durerii interioare cu surogate, 1\) da, 1"1 In toareem hi EI .sa, ne "mantuilasdi''', de pareli am cere Lin bilet spre ceruri, luainrc de moarte. Poate di uneori o faccm chiar sub forma slujirf crestinc, a mcrsului regular Ia biserica, a unei vieti morale. Dar indururu inirnilc noastre dimfln dcseomp_ lISC, inlantuitc si Ioarte dep artc de >, Singurul care ne poate ajuta, A~a se hWL: ca simtirn GlIIIJ mana. bhlnda. dar ho(al'atJ, a lui Dumnezeu 0 strange pe ferneie in propria ei viai~~L Daca csti 0 [crneic care-si gi1.'.:ieadapost in carieraei, atunci '1liva transforrna a vechiul scrviciu, atfd de placut, intr-uuul mizerabil, Daca esti 10 temeie can; i~i cauta mantuirea 1111 c<1s.fi:h)ri,c, aiel sc vor aduna

greutatile p,nl1a VOf ajuuge insuponabile. Orlunde am Ii c:autal salvare intr« viata fara prezenta LLI~j EI 11] ClIHnfl planurile, lli
suica .,shlLd de viaia", caruia JUlina! viat.a nu "it rnai p oti spunc. S:a ..
~ ~ ~ I , I

ascultarn povestea lui Susan: La lucru em din ce in €:e mai diiicil. AjU[1SCSC'II'l $:1eaut sa m~:iapal' 1.1.')( tilTIp[~i1. Kmi venea Sri zic: ",diU nu in\cl.cgc!'i ~. nu-mi clmo;l~h::~!i povestca. Trebuie sa m,~ apar, pcntru di nijneni al1c~neva nu o face". Am crcscut ell UI1 tat:l alcoolic si cu 0 mama ell ,gr:;l\'Cproblemc cmnnonalc. La 0 varsf.fl foarte lr<1gcda (cam la opt 2111"10 am ajuns sa liu eta care. arunci cand lata 0 barea pc mama, intervenea sa u aperc.jar duel mama se r:1.sH!.(1 la tara ~fiifiC'a apffli,nl.fe~1 lui .. PRlii11a J6 aniam inghitjt soate violentele in 1 verbale pe care marna mi le arunca if] f<l~[1. dar Intr-o zi rn-arn I.unaral siiu-o rnai Iac, Tata rni-a SPl.]S insa c~t.lrebmi:asa mo1intnrc ~. 5a rabd, Sl!g,e"lla asta mi-n parruus w!"al de adfincIn ifllma, indH

97

jrnpenctrahili .. Nu am Ui.sa! pc nimcui sa-rnl atingi'! a{;;;;~mUlnma aui de zile, Apoi )nmnczeu mi-a
pcrctii ci devcnit de atunci

,HI

aratar d"1l. din cauza sj8~cmului meu de HIJlin~re imi tngropascm la
marc adflncime sulletul Cli,lldcvfiral Ieminjn, carc-si dorca aUll de iandru si bun mull sa IIHe calltalt, disputat, V;l.ZUt ca unul minunat,

sa Slrnb'! de-a binclca, Mi-a ararat (ji~IP~slll"a~ld'H.:esti s.iswrn ~?iin dih;nidG, .111.1 l-am permis ~uj Dave sa lupte pentru 111iir[H'~;. He aceea S unt linhhni[ifu. Dumnczcu mi-a ccrut SJ. mfl ~:f\iUl\SC dinaintca lui Dave de toatc acesiea ~i sa-mi asum din IWU riscul de a fi vulnerab i~ MJI Fl,flI U acu min acest IDe de rise maxim, ill r inlima a,. iITIC~L Ins:lng_t:r:n)) a~lC~ptrl ~isc mag}i. In fiecare zi, trehuie S~Lmil stradu iesc sri im i I'ndepfi.Itez sisrcrnclc dcaparare ~i s,J_ las pe Isus -1 ~~\~¥in.ll.imlll pomada llurni'iduitoarc peste ranilc rncle, sa-I las ~afie i Dumnezeul I.ne-u"Pule-rca .,i Af'lari~ol'ul men ..Mi-a spusc~ nu mat ~i.mai!lle:).
avearn de. cc
S~l 1il11i1

flll.fn, accasta era de datoria

Lui, de v reme

C~

I] este Ap~.r{ilmul ~i Avocatul rneu, Aveam s:~-l J:;~~s,1 fad asta pentru mine? l-am spus c~.da, 0 puvara inu;n~iii., pc care n-o pOI (;.:xplk11ln intrcgimc, mj s-a ridicat.de p~ urneri. i

exact povestca victii mclc :-:;1 a victii wit" Nc construim 0 lurnc . , , sigllln1 (nu voi Iivulncrablla In lumea a ceca ) si gasin~uu IDe,111 care cineva se bucura sau eel putin ~,arc rrebuinta" de DoL Cal:.u.toria noastrii catre llrlsEinato~ir(,;: inccpe atunei cand nc caim de aceste constructii, Ie dCH10Him S1 renuntam Ja ele, Oricurn ele S-3U dovcdit IlQrcu~Jltc spcctaculoasc, sau, a~i! cum spuuc Frederick
>-

Dadl, In relatarca de mai sus, modifici catcva detalii obtii

11

~.

~,

Buechner:
A face lot ce Hi sUi ~n putcri peurru tine [ns~lli - H :.;t.r£lnge din dinti ~i;a-~'iinclcsra purnnii pcntru a supravietui Intr-n lume cflt de ]'C,l- inscamna, de Ia bun lnccpui .• 11Ii incapabil sa prirnesri un ajutor care va d~~rczuitarc mult rnai buue, Problema pe care 01 rid]c'(\ ot{:lliwa nOdSI~-;l lm pOI:I']vn duritfi ~ilor lurnii rcalc cstc dat;] de faptul CrL aceeasi ole! ire care nc fercstc via ta de d istrugcre I).C rt:l"t:?I,e, ~i de (kschidc~'ea In CFlt[l pn':.fichimbfirUor, CHw .)'{./Cn~d Iourney ~Ci\LIHH·ia Sra~~(an
DUllH1C:l,CU

numai

Ca

vine

~j 1.1('; 11.1Ll"eaNl~,.:Ma la~i

~r;;£\ vin sa te iau?'

Nu

nc zatHl.l"n~ct:~lcinsenuile,

dar III acclasi I.imp ne dlcama,.

cum a Hieul

noasira Susan- ,~Rcnun~8. Lasa, [ntoarce-te Ia Mine de pc caile tale, Vreau Sfl vin dupa tine",
ClU

prietena

VOl

.De aceea, iati, o voj adcmcni ~j 0 vorb! pe plaeul inim~i, ei", (Osca 2:14)

VOl

duce in pustie, ~~.i

Peutru a ineepe e:flililm'ha catre lit.mfiduj.rG:fi inimii tale de femeie, lUI esie nevoie dedit de lin raspuns: .Da, Binc". 0 simpla sehimbare a telului de 3. fi. Asemcnca Fiuhri Risipitor, ne trezirn iatr-o Z.! ca via~a pc care am construit-o lIU CS(C deloc viat~L Perrnirem dorintei ne vorbcasca din nou si inimilor noassrc sa-si ~ ~ ~ reeapete vccea cart de obicci ne spune: A.)'t!1 nu mai Incl:;;e. Viat«

sa

n'u~ac un dezastn: lsuse - ,imi pare raE/;"ltmii·mii.. Te r(J,g,~Jinodtqx1 mine.

ExisHi lin pasaj din Scripturf pc care multi l-au auzit cf~rwd au fost chemati sa-lcunoasca pe Hristos drept Mautuitor. ,.lata. Eu stau la U~'cI,si bat. Dacii aude cincra gla.ndMeu ~'i deschide u.~at
intra /(1 el; voi cina en. el, .ri el ell Mine" (Apocalipsa 3:2,0). El nu da buzna peste noi, Hate Ia u~(l~i apoi asteapta s5-1poftim .. Ex~s~·a
110£

lin prim pas"

(I

prima

ctapa din aces! proccs pCC~I.rC it numim lata, Eu sL1.U hl usa, si bat. Dnca ,,

'll~ntlJlire. Auzhu bataile lui Hristos in U0/;1 inimii ,~i[~ dcsehidem ca MilTltuiLorului

oostru, Aceasia este prima schimbare de sine, Dar principi Lli dupa care ~~ni e bate s Ia U1!3~. sr uc astcapM tfl,s~ dcscbldcm" ram~.nc valabil si pcnuu restul victii
p.
~I

aude clneva glla.sul
M'lelJl~i deschide

nonstre cresti nco ,

usa,

,

VC7....i tu,

earn

lo~i Iacem

acelb:a~il

hl~r.a In el, VOl; cma ClI eI'.~I e -. ,
\'01
i,

gre .. ~eala cand

ocuparn de degradaxca noastra inlier~O(lra - 0 abordam prost,
11:t::

co l\fjne.

Constienrizarea ei este prea dureroasa, a~a ca inchidem ILI~p rcspcctivei ineaperi din inirnnft ~i aruncam cheia ~ cum incuie Lordul Craven Gradlna'rmjnuH.~~ dupa moarrea so~iej lui,

apoi chela. Dar astfcl nu ne putem face binc, Dimpotri1va. Pcarc ci ne vorn tliim~i mal binc - pcntru Q vrernc. Dar nu ne vom Insanato~i de-adevaratelea. Rezultatul nu poaae fi dedit di fctira din rcspectiva lncanere r~manc OIJarl~'t~i.se vede silita :sa • ,J' ~
lupte silngura in apAnll!"CH ei. eel lI1:1aii bun luau de r8.Cut estc s~H 99

ingropaud

eu, Femeia

Uit;5m pe Mantuitor sa intrc acolo, sa deschidcm usa si sa-l poftim sa He descopere adevarata riin~a, in locurile acelea grcu de Indurat, Sa nu te slJrprinda. C3I Hristos ne cere ing[lduint ..l de a intra l

sa ne lamad uiasca, dim! ~HJ.ca EI e bl 2md,c{l usa e Incu iata pc diniiuntru ~i ca vsndecarea nu poate avea loc in fJofida noastra, PCJl~n.Ja avea parte de Im;,fln.alo~kca po car nc-o aduce, trebuie sa,-i, ingaduima inrre in toatc locurlle pe care lie-am tncuiat de atata vrerne nhfl s[t Uisiim pe nirncni sa mai intre. Af(l ~}eild:m sli te , bloiesc? Ef bate la usa smn,gUlr~Ha~i:in iastrc, Bate la u.I?'U hnirii, mf La LI~a tuturor acclor lnt,al11:pI1.ri care scamam'i prea mull, cu cele pctrecute 'in copilarie - 'lr,ftdnr~, rcsplngere, un ClIvi'lOl aruncat nildli Ill] la, 0 relatic picrdu tao Bale la mu he LJ~i, aste pl,lill1d lncuvi intarea noastra pcntru ~1intra. Da-i voi ~ sa intre. Dcschidc-i inirna ta lovita. Potteste-l in
toate aceste locuri,
Da, Isusc da. Te poftesc illamllJ1l1. Vino in inima meal .~i intdi. In toate Iocurile acestea in uaina. r~[j,i care s.unl - poftcstc-I

exact in fiecare dintrc de. Este violcrua problema vielii tale? > • Pierdcrca tatalui? Gelozia marnei? lnvita-I sa intre.] Vino, M~nlujltoru[ me IJI " I<~mine, Dcschid aeeas It u,? din. inima mea si i~i
ingadui sa-mi oblojesti ranile, Vine 1<1 ine aici, unde am ncvoie m

de ajutOJl,

Iemcic ad eva rata" , .,E~ti prea de tot. .. sau "lNu esti dcstul de mult" .. ,.l~U 0 mare dezamacire'' . Jmi provoei gre"r~a . Si tot asa rnai dcparte. Pcntru ca \i-au f Jsl transmisc In sll~eririlpl, lome ti-a« pllmt adevannc" '['i-au filr{tpUIiiS inima ~'ilc-ai crczut adcvarare, A~a eu ai acecptat mcsajul Ior drept
sti
0
j,
•1 , ....

eeva, am primit mii de mcsajc, De obicei, reate ajung.......,In acelasi Ioc, au aceeasi, lem~. ,Esti ~ Fiecarc lovitura ne-a transmis

Ilip~iHide orice valoare' .• .Nu

,J

realitatc de Ia sine in\,ekasii Lai primit ca pc un verdict de; pre
'1!.1[11 am

line.

spus-o mai

~U·,

[uramintcle pe

C~U·c

ni le-arn facut

in copilarie riUnt~j(JlI1i!;aza ca un [cl de pact statomic cu rnesajul Ioviturilor primite .. "Billie, daca-i pe-asa, atunci asa :;sa fie. Imi voi duce viata uitc-asa .....,. Juraminrele p'c care ni l(HIIU sop tit au avut valoare de kgan};amtr fa\a de rncsajele ado sf de ;'{mllc suflctesti.
,~ _ l _

Acele legarni:nte copilaresti
.tiOI}

se dovcdesc a

n Ioarte

periculoase .

Trebuic 1:1,;] renuntam la de. inainle sa ne convingcrn ca oricurn JIU, sunt adevaratc trcbuie sa respingcm invalf:Hurille negative pc care

le exrragcm dEllvtlti'hrmrea noa~tra. Astfcl ii descuiem lI~~llut Isus, Jurarnintele incuie UI~a pc dinauntru, Renuntand la aceste Intclegcri eu voi inseva, ii deschid eti u~aIlUi [sus"
,(SLlSC,

iana,-ma

d\

ml-em IDSl1~i't aCCSlC minciuni,.

Till rill ai

desprc mine. M-ai nlJ.lmtil fliea Ta, mbita Ta, adonn:L Ta, Remtrl~ Ia intclcgerne pc car' le-am inchdat CUI Inumcste :Liu:sajul precis imlcarc 11e--(II1 obi~DLlill s~ crezi. "Sullt proas -H.., Sunt uralu". Tu llcunosti mal bme, J R 'nUll! I,~I eest pact u dlalln;ltm, in care durerea rn-a ;nv~i~,at cred de ata\ii:l ani. Adu-mi s5 adcviiml ]11 It. cul lui, Dub ;111 Adcvarului, Resping aceste .minduni.
~.pU.'ink,if)dml5;'l~~1 ~eV'i

Ferneilc sunt atH de obosite mai ales din cauza cii., zilnic, cheltuie o gramada de. cnergie incercind ,,s,apastrcZic luerurile In
PIca rnulta energie dcvotata reprimarii suferinrei ~i pastr3irii unor aparcnte confortabile. ).)0 sa-mi ciilesc inima", canta Rindy Ross .• ;0 sa-mi inghit J acrirnile". Un mod. de viata cumplit ~i care costa pre"t mult, In parle, 11adoptam pentru ,cil nc tcmem ca nu cumva suferinta :s,a me eoplescasca de tot Sa ne iinvlhita {t) lueralmente. Estc 0 kama de ill~k:s- dar nu mai justificata deeat teams de intunoric, din copilarie, Jalea, dragclc mele, este buna, Ea ne f~illlUils~ "L·u:rimiEe ... mi-au ne [~lccm bine, Pai cum sa llt1. cand Isu: pomit pe uhraji ~i insu~i a,fost un • am al durerli ~iobisnuit le-am blsat sa clirga, ell sur riata" (Isaia 53:3).
:']1

ordine",

lacrlmilor. Mergen lntr-un ~)C uncle pulc]i Ii singurc, in mH~,ina 'SHillin dormitor, ori la dus si dati fj['~u Iiher lacrimllor, T-1!i,a.ti
Dati. friiu
I

liber

irl vole, ficaudu-mi din eleastemat , aecst asternat

pemru inilnii,. Pe
~H:)

,.

j!

,

I

lacrim ilc ',HI curga. Dati-lc fran liber, odHmit' Este singurul lucru hun pc care il puteti St'antul Augustin face pentru r nile din sulletul VO~tru, .. Conies! 011J,eSu,fm . II1'cadllliti-va s,n sinuln dill I1OU. Si veti ,r simti - n multirnc de lucruri, Manic, . Foarte binc, mania nu e un paCL t (Eleseni 4:26). Parcrc de rau, f:: fircsc ~a shut,iti pareri de l'a,u ~i!:la regretati c:a ;;U~]_ pierdut aJa.\ia ani, Frica, Da, este normal, bUS:.If ocupa si de f.-iea. De fapt, nu cxi::;ta
I

.

e

M

'"

~

~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful