ËÁÒÂàÅ¢ ª×èÍ

Name (Thai)
´ØÅ
¡ÅØèÁ¡ÒÃŧÃÒ¡ÒúÑ-ªÕÅÙ¡¤éÒ
¡ÅØèÁ¡ÒÃŧÃÒ¡ÒúÑ-ªÕ¸ØáԨ·ÕèµéͧàÊÕÂ
ÈÙ¹Âì¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº
ÃËÑÊ·ÕèµÑé§
ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ·ì
¼ÙéµÔ´µèÍ
VAT
200020 PETKRAJOKTONG
Êѹµìä·Â º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
415-0092 JIRAWUTT KUPTTAVOR
200030 DUSIT THANI
âçáÃÁ
HOTEL
´ØÊÔµ¸Ò¹Õ0 A
ã¹»ÃÐà·È
236-0450 SUPHAT
200040 CHEVRONિÃ͹»ÃÐà·Èä·ÂÊÓÃǨáÅмÅÔµ
THAILAND EXPLORATION
0A
& ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
545-5728
200051 THAI FA GROUP
ä·Â¿Ò CO.
¡ÃØê»
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
3216191-9 K.RUJIKAT
200052 THAI FA PROPERTY
ä·Â¿Ò ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
3220175-6 K.RUJINART
200090 DOMIKENTERPRISE
â´ÁÔ¡àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
.LTD
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
393-1855 2875
K. NATHAYA LIMPASER
200100 CHALITPONG
ªÅÔµ¾§ÈìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING CO.
0 Aº¨¡.LTD
ã¹»ÃÐà·È
02-8064653
200101 ISLANDDEAR
äÍᏴìà´ÕÂ
TELWELL
á·ÃáÇÅÅÍ´¨ì
RESORT
0 B ÃÕÊÍÃì· ã¹»ÃÐà·È
âçáÃÁ
(076)396200-7
K.ARUNEE
200110 KITCHENNETTE
¤Ôªàªè¹à¹çµ
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
(5135106) 513-0873
200120 SINOTHAI ÊÔâ¹·Ñ·ÃÑʵì
TRUST CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
VANTANA RATNANABO
200130 U.P.(1995) ÂÙ.¾Õ.(1995)
LTD. PART ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
045-288070
200140 ADVANCE áÍê´ÇÒ¹«ì
SYNDICATE
«Ô¹´Ôष
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
8818360-5
200141 ARCHITECT
ʶһ¹Ô¡
49 CO .LTD
A.49 º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
259-2991-5K.JUTAPORN LUMSUM
200142 P.49 AND ASSOCIATES
¾Õ 49 á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
2592992-6 K.LADDA AND PORNPE
200147 P.49 INTERIOR
¾Õ.49
AND
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
ASSOCATE
á͹´ì
0 C áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
264-0690 K.NING
200150 KASEM KUHAKARN
à¡ÉÁ ¤ÙËÒ¡Ò-¨¹ì
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
KASEM KUHAKARN KHU
200151 KRAN POBPERTY
¡Ò-¨¹ì ¾Ã;à¾ÍµÕé
MANNEGMENT
áÁṨàÁé¹·ì
0 B CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
01-9443329K.KASEAM
200160 S.TAWEECHAIKOSANG
Ê.·ÇժѡèÍÊÃéÒ§
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
(5854) 724-5077
200170 WANGTHONG
Çѧ·Í§ÊØ¢Àѳ±ì
SUKKAPHAN 0 C
ã¹»ÃÐà·È
(3772502) 378-1575
200180 SAYA(THAILAND)CO.
àÍÊàÍÇÒÂàÍ(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238-4300-1153
CHIN KHUN
200190 KRABI COTAGE
¡ÃкÕè
CO.
¤Í·à·¨
LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
747-2855
200220 GRAND JOMTIEN
á¡Ã¹´ì ¨ÍÁà·Õ¹
PALACE
¾ÒàŪ
CO.0 LTD.
Rº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
(038)231-407-8
POBSAK PANSITHONG
200240 THAI OIL CO.
ä·ÂÍÍÂÅì
LTD. ºÁ¨.
0A
ã¹»ÃÐà·È
(038)351-554-5
SOMCHAI KITTIPALKUL
200250 KANTANA ¡Ñ¹µ¹Ò
VIDEO ÇÕ´ÕâÍâ»Ã´Ñ¡ªÑè¹
PRODUCTION
0 ACO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
571-7433 SUCHERA KHUN
200260 NEWTRITIONAL
¹ÔǵÃÔªÑè¹á¹Å
PRODUCTS
â»Ã´Ñ¡Êì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO.
0 A LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
529-0088-9VIRACHAI KHUN
200270 F.A.D.CO. LTD.
àÍç¿.àÍ.´Õ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
231-0602 SUNTAREE
200300 JULDIS DEVELOP
¨ØÅ´ÔÈ CO.
´ÕàÇÅÅÍ»
LTD(PUBLIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0A
ã¹»ÃÐà·È
2550141-9 PIMPHAN KHUN
¨ØÅ´ÔÈà¢ÒãË-è
ÃÕÊÍÃì·
200301 JULDIS KHOLYAI
RESORT CO.
0 LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
2550141-9 K.PIMPAN
200302 JULRADIT ¨ØÅ´ÔÈ
DIVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»
CO.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
200310 LEAMTHONG
áËÅÁ·Í§ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
20,063.02
˨¡.E
ã¹»ÃÐà·È
221-3334 LEAMTHONG HARDWAR
200320 D.B.K. CO.´Õ.ºÕ.à¤
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
200330 WEEKENDER
ÇÕ¤à͹à´ÍÃì
HOTEL âçáÃÁ.0 C
ã¹»ÃÐà·È
038-428720K. BOONSONG
200340 C.CHAIPRATRA
ª.äªÂÀÑ·Ãì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUNTION
###º¨¡.
C CO.
ã¹»ÃÐà·È
6410631-4
200350 THE REGENT
ºÃÔÉÑ·
HOTLE
âçáÃÁÃÒª´ÓÃÔ
CO. LTD.0 B ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
2539810-9 CHAIANAN
200360 CHAIANGMAI
àªÕ§ãËÁè¾ÅÒ«èÒ
PLAZA CO. LTD 0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
053-270036-50
K.MAYAREE SURIYAPO
200370 A.49 CO. LTD.
àÍ 49 º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
259-3529 SURAT VASAPINYOKUL
200380 TECNOLOGY
ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å
RACHAMONKOL
0.00UNIVERSI
A
ã¹»ÃÐà·È
549-3673
200390 KATA CONSTRUCTION
¡ÐµÐ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
076-330202
200391 SAMAKHOM
ÊÁÒ¤Á˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìáË觻ÃÐà·Èä·Â
BOOK THAILAND0 C
ã¹»ÃÐà·È
243-1022
200400 GOLDDENâ¡Åà´é¹à¸Ãç´
THREAD CO.º¨¡.
LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
200410 LIVEING.CON
ÅÔ¿ÇÔè§.
LTD. PART
¤Í¹ ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
01-3037187
200420 SUAN BUAÊǹºÑÇ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
3814990-2
200430 WILAS WONGSUEBCHART
ÇÔÅÒÊ Ç§ÈìÊ׺ªÒµÔ
K. 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
635-6366
200440 NANAVASADUFURNITURE
¹Ò¹ÒÇÑÊ´Øà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.
0E
LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
074-364114
200441 NITAD FURNITURE
¹Ô·Ñȹìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART.
0˨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
9036263-5 K.CHAINARONG NITADV
200450 SEVEN ASSOCIATE
à«àÇè¹áÍÊâ««ÔàÍ·«ì
CO. LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
PRAMOT KHAOSAMARN
200460 DARAVIDEO
´ÒÃÒÇÕ´ÕâÍ
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
(5876219) 585-5314
200470 PACIFIC GROUP
ừԿԤ
PROPERTY
¡ÃØê» ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO.
0 B LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
(5744087) 574-5039
200480 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÃÔàÇÍÃì¾ÒÃì¤
RIVER PARK CO. LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
282-1111-4SOMSAK TECHAWISEJ
200482 REALTY SORUTION
àÃÕÂŵÕéCO.
â«ÅÙªÑè¹
LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
2358540-2 K.VITOON
200490 7205 GROUP
7205
CO.
¡ÃØê»
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
(2156337) 215-6963

200500 SEACON CO.
«Õ¤Í¹
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200510 KUBIC DESIGN
¤ÔǺԤ´Õ䫹ì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200514 SUPRATTRA
ÊؾѵÃÒ
PINGKLOWANG
»Ô§¤ÅÇÃó
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
200515 BANTAN CO.
ºÃ÷ҹ
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200520 MONTIEN HOTEL.
Á³à±ÕÂáÃا෾ âçáÃÁ
0B
ã¹»ÃÐà·È
200521 SINTHUPULSIRIWONG
ÊÔ¹¸Ø¾Ù¹ÈÔÃÔǧÈì¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
CON CO.
0 B LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
200522 PATAYAMARINNA
¾Ñ·ÂÒÁÒÃÔ¹Ò
HOTEL CO.
âÎàµçÅ(âçáÃÁÁ³à±ÕÂÃ
0LTD
B
ã¹»ÃÐà·È¾Ñ·ÂÒ) º¨¡.
200523 TANTAKIT µÑ¹µ¡ÔµµÔì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200524 PATTAYA MARINA
¾Ñ·ÂÒÁÒÃÔ¹ÒâÎàµçÅ
HOTLE
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200530 RIFENBERG
äÃ࿹àºÍÃì¡á͹´ìáÍÊâ««ÔàÍ·
& ASSOCIATE CO.
0 BLTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
200534 INTEGRATENGINEERING
ÍÔ¹·Õà¡Ã·àµ´àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.0LTD.
B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
200535 RIRKRIT KWLOWVICHIEN
Ä¡ÉìÄ·¸Ôì á¡éÇÇÔàªÕÂÃ
KHUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
200540 RAJTHANEE
ÃÒª¸Ò¹ÕºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹
REALTY CO. LTD.0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200550 BOLAE COLLECTION
âºÅÒàÍè ¤ÍÅàŤªÑè¹
CO. LTD.0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
200560 TOKEN INTERIOR
âµà¤¹ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
& DES CO. á͹´ì
LTD.
0 B ´Õä«¹ì º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
200570 PANJASABPANIT&CHOKCHAIPANJASUM
»Ñ-¨·ÃѾÂì¾Ò¹ÔªËÃ×Í⪤ªÑ»Ñ-¨·ÃѾÂì
0B
ã¹»ÃÐà·È ˨¡.
200571 PANCHASARP
»Ñ-¨·ÃѾÂì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
200580 NOMJIT SAVING
¹éÍÁ¨Ôµµì
STORE
˨¡. LTD. 0PART
B
ã¹»ÃÐà·È
200590 DESIGN 103
´Õ䫹ì
CO. 103
LTD.º¨¡. 61.6 B
ã¹»ÃÐà·È
200600 FOUR ACES
Êӹѡ§Ò¹â¿ÃìàÍÊ
CONSULTANTSº¨¡.
CO.
0 B LTD.
ã¹»ÃÐà·È
200610 AXIS ARCHITECTS
áÍç¡«ÔÊ ÍÒÃì¤Ôà·¤Êì
CO. LTD. 0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
200620 DESIGNPHASE
DESIGNPHASE
THAI LIMITED
THAI
0B
LIMITED ã¹»ÃÐà·È
200630 PORT FOLIO
ÀÑ·ª¹Ô¡ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200640 SIAM CEMENT
»Ù¹«ÔàÁ¹µìä·Â
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200641 NOPPOL THEPSITTHA
¹¾¾Ã à·¾ÊÔ·¸Ò
KHUN.
¤Ø³.0 C
ã¹»ÃÐà·È
200650 PDI CONSULTANTS
¾Õ.´Õ.äÍ. ¤Í¹à«Ò·ìáµ¹·ì
CO. LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200660 DESIGN 739
´Õ䫹ì 739 º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200670 BAN CHANG
ºéÒ¹©Ò§áŹ´ìá͹´ìàÎÒÊì
LAND & HOUSE C.L.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200680 WHITE ATHELIER
äÇ·ì á͵·ÕàÅÕÂ
CO. LTD.º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200681 THE CHALANTCH
à´ÍÐ ªÒáŹªìÁÕà´ÕÂ
MEDIA CO. 0
LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
200690 C.C.W. CO.C.C.W.CO.
LTD.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200700 P & 99 INTERNATIONAL
P&99 INTRNATIONAL
0 BCO. LTD. ã¹»ÃÐà·È
200710 VISUTHIPHAN
ÇÔÊØ·¸ÒÀѳ±ì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200720 EASTERN ºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹µÐÇѹÍÍ¡
LAND AND HOUSE 0
CO.
B LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200730 S.A.M.E. CO.
àÍÊLTD.
àÍ àÍçÁ ÍÕ º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200740 PACIFIC REAL
ừԿԤ
ESTATE
àÃÕÂÅ
CO. àÍÊ൷
LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200750 A & P ASSOCIATE
àÍ á͹´ì ¾Õ
CO.
áÍÊâ««ÔàÍ·
LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200760 QUALITY HOUSE
¤ÇÍÅÔµÕé
CO.àÎéÒÊì
LTD ºÁ¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200761 QUALITY HOUSE
¤ÇÍÅÔµÕé
CO.àÎéÒÊì
LTD(PUBBIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
200762 QUALITY HOUSE(PUBLIC)CO.
¤ÇÍÅÔµÕé àÎéÒÊì º¨¡.(ÁËÒª¹)
0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
200763 QUALITY HOSE
¤ÇÍÅÔµÕé
CO. LTD.(PUBLIC)
àÎéÒÊì º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
200764 QUALITY HOUSE
¤ÇÍÅÔµÕé
CO.àÎéÒÊì
LTD. º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
200765 QUALITY HOUSE
¤ÇÍÅÔµÕé
CO.àÎéÒÊì
LTD ºÁ¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200766 TEENAREEà·Í¹ÒÃÕè
B CO.,LTD.
ºÕ º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200770 A.P.YARA-ANANENGINEERING
àÍ.¾Õ.ÂÐÅÒ͹ѹµìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
0C
LTD.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200780 GRANDY INTERTRADE
á¡Ã¹´ÕéÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO. LTD
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
200790 PLAN ARCHITECT
á»Å¹ÍÒ¤Ôàµç¤
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
200791 PLAN ANDá»Å¹á͹´ì´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
DEVELOPMENT CO.
0 BLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200792 P.ESTETE ¾Õ.àÍÊ൷
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200800 KRIENKAMOLRAT
à¡ÕÂõԡÁÅÃѵ¹ì
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
200810 KOKRIDORªÒ-ªÑÂÊÒ¡Å¡ÒäéÒ
CO. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200820 YAOVALUXàÂÒÇÅѡɳì
WONGJEAMRAT
ǧÈìà¨ÕÂÁÃѵ¹ì
K.
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È

237-2900 SURIYA PRACHA
252-0084 SUWAKUN MALAWAN
314-4243
032-441370
(2348060) 233-7060
VANIDA
381-7223
234-8060
234-8060 K.KAMUL
038-429184
255-6641-3RIRKRIT
K.UNCHALEE
(2594457) 259-4459
K.SIRIPAN
245-3960 KALAYA LERTUGKAKAR
279-5553 SUNTHORN MRS.PRAN
2369103-10SANGSOAM
02-9167061-4
NUANPORN PANCHASA
938-5855 K.PINKEAW
374-0374 ANUN JITRMEESILP
2600160-6 KRISDA HIRANPANICH
392-7434-5SUPARERK MULIKAMAN
246-3398 SORASAK VICHAI
215-8814 SUNTHORN VISARNLAK
433-9586-7SHAKYING PITAKSAKO
(5863333) 586-3324
THIRANUN VATTHANAK
586-3143
513-2563 SUPPHONG PHECHBOO
255-3242 SANSANEE
PAIROJ PIAMPONGSAN
259-0060 TVAYTHEP PATTHANA
259-0060 K.THOYTHEP
278-5429 CHAIWAT RATTANAPOL
217-9892 VANIDA TARATASANEE
517-5510-3PRAYOON DAMRONGC
(038)601-942
BAVORN YASINTORN
259-0078-9PISAN NIMNUAM
237-8900 ARTORN VONGVANICH
2378900-3 ARTORN VONGVANICH
02-6643399ARTORN
2299
VONGVANICH
2308210-4 K.KANTIMA
243906-7 K.PORNPONG
2308210-4 K.PRASERT
6572400-29K.PICHIT
02-2675500
053-126224-5
073-244746
2127570-74
237-0080 PHIRAPONG
237-0080
237-0080 TO
PHIRAPONG
512
(3004473) 300-4477
251-9577 KOPHKURN
905-5663

200830 SALA ARCHITECTS
ÊÒÅÒá͹´ìáÍÊâ««ÔàÍ·
AND ASSOCIATE
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200840 ELECTRIC¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµáË觻ÃÐà·Èä·Â
GENERATING AUTHORITY
0B
ã¹»ÃÐà·È
200841 ELECTRIC¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒ¼ÅÔµáË觻ÃÐà·Èä·Â
GENERATING AUTHORITY
0A
ã¹»ÃÐà·È
200850 E.A.S CONSTRUCTION
ÍÕ.àÍ.àÍÊ.¤Í¹Ê·ÃѤªÑè¹
CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200860 K-TECH CONSTRUCTION
à¤-à·¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
PUBLIC
###ºÁ¨.
B CO.
ã¹»ÃÐà·È
200870 AMORTHEP
ÍÁÃà·¾
HONNOI
˧Éì¹éÍÂ
K.
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
200880 LINKAGE CO.
ÅÔ駤ìࡨ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
200890 PHOMPRAKASIT
¾ÃËÁ»ÃСÒÈÔµ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 B CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200891 WANNA ARUKPUTTINAN
ÇÃÃ³Ò ÍÒÃÑ¡Éì¾Ø·¸Ô¹Ñ¹·ì
KHUN
0.00 B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
200893 PAYOM CHAOMUENGKWAN
¾ÂÍÁ ªÒÇÁèǧ¢ÇÑ-0KHUN
¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
200897 ISUZU UNG
ÍÕ«Ù«Ø
NGUANÍÖ駧èǹäµë
THAI BANGKOK
0 B¡ÃØ§à·¾Ï º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200900 NEWMAX CO.
¹ÔÇáÁç¡
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
200910 THE MODERN
à´ÍÐâÁà´ÍÃì¹
GROUP ¡ÃØê»
REAL PROPERTY
àÃÕÂÅ
0B
¾Ãç;à¾Í·Ô
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
200911 SONTHONÊع·Ã
PAKDEEWONG
ÀÑ¡´ÕǧÉìK.¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
200920 SOPA ROJJANANAKARIN
âÊÀÒ âè¹¹¤ÃÔ¹·Ãì
K. 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
200930 DESIGN & ´Õ䫹ìá͹´ì´ÕàÇÅÅÍ»
DEVELOPMENT CO.
0º¨¡.
B
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
200931 DESIGN DIRECTIONS
´Õ䫹ì ä´àäªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
200940 PATONG RESORT
âçáÃÁ»èҵͧÃÕÊÍÃì·
HOTEL
21,539.10 B
ã¹»ÃÐà·È
200960 DOME CONSULTANT
â´Á ¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
CO. º¨¡.
LTD.0 B
ã¹»ÃÐà·È
200970 CHANAKARN
ª¹¡Ò¹µì
PATTANA
¾Ñ²¹Ò CO.
º¨¡. LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
200971 BHUMIBHOP
ÀÙÁÔÀ¾
COOPERATION
â¤ÍÍ¿à¾ÍàêÑè¹
CO.
0 B LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200980 M.K. REALÁÑ蹤§à¤ËСÒÃ
ESTATE CO. LTDº¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
200981 SINSUB MANKONG
ÊÔ¹·ÃѾÂìÁÑ蹤§
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
200983 RIVER KVEÃÔàÇÍÃìá¤Ç
RESORT AND
ÃÕÊÍÃì·
SAPORICUB
0C
á͹´ì Ê»ÍÃ쵤ÅѺ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
200984 SINSUK PROPERTIE
ÊÔ¹ÊØ¢¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
200990 ROYALCLIFFBEACH
âÃáÂŤÅÔ¿ºÕªâÎàµçÅ
HOTEL CO.
0 BLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201000 BANGKOK¡ÒúԹ¡Ãا෾
AIRWAYS CO. LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201010 THAI FARMER
¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â
BANK
, ºÁ¨.
0A
ã¹»ÃÐà·È
201020 INTERIOR ¹¹·ºØÃÕà·Ã´´Ôé§
DECOR CO. LTD 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201030 TRIEKAPAB
µÃÕàÍ¡ÀÒ¾
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201040 M.S.FURNITURE
àÍçÁ.àÍÊ.à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART. 0 B
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201041 T.M.S.SUPPLY
·Õ.àÍçÁ.àÍÊ.«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD. 0.00 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201060 EKWIN LOHAKIJ
àÍ¡ÇÔ¹âÅËСԨ ËéÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑ-¹ÔµÔºØ¤¤Å
0C
ã¹»ÃÐà·È
201080 THAI ART ENGINEER
ä·ÂÍÒÃìµ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
PRODUCT
0â»Ã´Ñ¤Êì
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201081 THAI TEAKä·Â
INTERRER
·Õ¤ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂâ»Ã´Ñ¤Êì
PRODUCT
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
201090 A.S.P.THAI-GLASS
àÍ.àÍÊ.¾ÕCO.
¡ÃШ¡ä·Â
LTD º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
201100 AUTSUMTION
ÍÑÊÊÑÁªÑ-¾Ò³ÔªÂì
SCHOOL
0âçàÃÕ¹
A
ã¹»ÃÐà·È
201110 THAI LIFE INSURANCE
ä·Â»ÃСѹªÕÇÔµ
CO .LTD
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
201120 UNAKAN CO.
ÍسҡÃó
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201140 BAKERY MUSIT
àºà¡ÍÃÕè
CO.ÁÔÇÊÔ¤
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
201150 CREATA CO.
CREATA
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201151 THAI MASTER
ä·ÂÁÒÊàµÍÃì·ÃҹʻÍÃìµÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹
TRANSPORT C.L
0
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
201160 ARCHITECTURE
ʶһ¹Ô¡
& INTERIOR
ºØÃÔ¹·Ãì ǧÈìʧǹ
DESIGN
0B
ʹ§.ã¹»ÃÐà·È
201170 SAHAKIJ CONSTRUCTION
ÊË¡Ô¨¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD
0˨¡.
C
PART
ã¹»ÃÐà·È
201180 CASA CO. ¤Ò«èÒ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201181 IN-SITE DESIGN
ÍԹ䫴ìCO.
´Õ䫹ì
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201183 MOTT MACDONALD
Êӹѡ§Ò¹¼Ùéá·¹
LTD. ÁÍ·0áÁ¤â´¹ÑÅ´ì
B
ÅÔÁÔàµç´
ã¹»ÃÐà·È
201200 SUNEK FOOD
«Ñ¹à¹¡
CO.
¿Ùé´
LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
201210 RAMA GARDEN
ÃÒÁÒ¡ÒÃìà´é¹·ì
HOTEL âçáÃÁ
0A
ã¹»ÃÐà·È
201211 VIBHAVAI RANGSIT
ÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµâÎàµçÅ
HOTEL CO.
0 ALTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
201220 A.S.ALUMINIUM
àÍ.àÍÊ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ ˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
201221 S.P.INTER àÍÊ.¾Õ.ÍÔ¹àµÍÃì
ALUMINUM CO. ÍÐÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD.
0D
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È

512-1000 RONGRIT
436-4326 TINANKONG
436-2646
9844438-9
2640669-74
375-2202
435-5407
4510413-4
032-231369K.WANNA ARUKPUTTIN
162-027945PAYOM CHAOMUENGK
434-6450 K.VIROT
726-8000 CHAIRAT K.
5746400-4 PORNCHAI KITIWATCHA

278-2551
258-4833 NIPAT SUETRONG KHU
2599495-7 K.CHATCHAI VICHATHE
076-211449AROONRAT TANTIVIT
291-7677-80
WATCHARAPHOL DUSI
(3810155) 391-0972
589-1683 K.KUNCHAI
216-6600-18
CHUTIMA TANGMATITH
(2166648) 216-6600
K.PONCHKI
2166640-5
2166600T.887
K.CHOMPUKUCH
038-250421-40
SOMBOON KHUN

(4701122) 470-1199
466-9973 SOMPHON PONGYINGP
246-1720 SOMSRI TERAVECHPAN
427-6124 PRASERT CHAROENRA
427-6124
076-222946
539-7000 LADDA
539-7000
5395046-50
212-5757 K. SIRIPRON
247-0247-8K. VEERASAK
02-3143541-2
251-0355 K.WANTIDA
252-6698 ANUKUL PIYANUKUL

252-5730 VITTAVAT CHAVANAHU
045-255139
245-2500 ARCHITECT GROUP
245-2740 K.SUTUS TAPRAB
245-2500 K.CHUS
561-1455
561-0022 K.TAVATCHAI SIRIPONG
561-0022 K.VICHAI
5395046-50SURACHAI
9445087-8 K.SURACHAI

201230 NAKHONSRITHAMMARAJ
âçàÃÕ¹¡ÕÌҨѧËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
SPORT
0 A SCHOO ã¹»ÃÐà·È
201240 LAGUNA BEACH
ÅÒ¡Ù¹èÒ
CLUB
ºÕª LTD
¤ÅѺ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201250 LANKILA R-NEKPRASONG
ÅÒ¹¡ÕÌÒÍ๡»ÃÐʧ¤ì
SAT
0¡¡·.
A
ã¹»ÃÐà·È
201260 JANSOMTHARA
âçáÃÁ¨Ñ¹·ÃìÊÁ¸ÒÃÒ
HOTEL CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201261 JANSOMTHARA
¨Ñ¹·ÃìÊÁ¸ÒÃÒ
ASSOCIATE
ʹ§. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201262 JANSOMTHARA
¨Ñ¹·ÃìÊÁ¸ÒÃÒªØÁ¾Ã
HOTEL
0B
âçáÃÁ ã¹»ÃÐà·È
201263 JANSJOM THARA
¨Ñ¹·ÃìÊÁ¸ÒÃÒÃÕÊÍÃì·
RESORT CO.
0 BLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201270 TUN WILAIµÑ³±ìÇÔäÅ
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO.
0 CLTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
201280 LANNA FARMAI
ÅéÒ¹¹Ò¿éÒãËÁè
CO. LTD º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
201290 CHAOPRAYA
à¨éÒ¾ÃÐÂÒà´ÍÅØ¡«ìàÎÒÊì
DELUXE HOUSE0CO.
B LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
201291 MILFORD GROUP
ÁÔÅ¿ÍÃì´
HOTEL
¡ÃØê¿CO.
âÎàµçÅ
0LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201300 P & P CHIANGHAI
¾Õ á͹´ì FURNITURE
¾Õ à«Õè§äÎéà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0 CO.
B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
201310 BAIYOK SWEET
ãºË¡ CO.
ÊÇÕ·LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201311 BAIYOKE SWEET
ãºË¡ ÊÇÕ·
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201312 POOMIPAWAN
ÀÙÁÔÀÇѹ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201320 GEBLE GLOBE
Í͡Ẻ CO.
à¡àºÔÅ
LTDâ¡Åêº º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201330 F.J.K. CO. LTD.
àÍ¿.à¨.ठº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201331 F.J.K CO. LTD
àÍ¿.à¨.ठº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201350 CAMINO CO.
á¤ÁÔâ¹
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201360 SIAM UNION
ÊÂÒÁÂÙà¹Õ¹¤Í¹à·¹à¹ÍÃì
CONTAINER CO.0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201380 ANUS LUACHAPIPAT
ÍÒ³ÑµÔ Å×ͪҪҾԾѲ¹ì
K.
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
201390 THAVIATION
à·ÇÕàͪÑè¹
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
201400 UNITY PRODUCT
ÂÙä¹µÕé â»Ã´Ñ¡·ì 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201410 ASTORIA HàÍÊâµàÃÕÂ
& R CO. LTD.
àÍçª á͹´ì0ÍÒÃì
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201420 CASA DEVELOPMENT
¤Ò«èÒ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì.º¨¡.
CO. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201430 GMS NETWORK
¨Õ àÍçÁCO.
àÍÊLTD
à¹ç·àÇÔÃì¤
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201440 ALL ABOUT
ÍÍÅINTERIOR
ÍàºêÒ·ì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
CO. LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201450 J.D.DESIGN
à¨.´Õ.´Õ䫹ì
& CONSTRUCTION
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201451 PAIRDEALá¿Ãì´ÕÅ
CO .LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
201452 EUROPIANÂÙâÃà»Õé¹
SNACKFOOD
ÊṤ¿Ùé´
CO. 0
LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201457 UNITED OUTOSALE
ÂÙä¹àµç´âÍâµà«ÅÊì
THAILAND
0
(»ÃÐà·Èä·Â)
CLTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
201460 KANYARAT¡Ñ--ÒÃѵ¹ì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201461 CHAIVAN FURENITURE
ªÑÂÇÃóà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201462 THE CONSTURCTION
¡èÍÊÃéÒ§Ê˾ѹ¸Øì
SAHAPHANDH
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
201463 CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§Ê˾ѹ¸ì
SAHAPHANº¨¡.
CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
201464 WATCHARA
ÇѪáÑ--Ò
GANYA CO.
º¨¡. LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
201465 KANYALAT¡Ñ--ÒÃѵ¹ì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
201470 ALEXANDER
ÍàÅç¡«Ò¹à´ÍÃì
HOTEL CO.âÎàµçÅ
LTD.0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
201480 THANOMWONG
¶¹ÍÁǧÈìºÃÔ¡ÒÃ
SERVICE CO.
º¨¡.0LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
201500 CENTRAL INTERPATTANA
à«ç¹·ÃÑÅÍÔ¹àµÍÃì¾Ñ²¹Ò
.LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201501 CENTRAL INTERPATTANA
à«ç¹·ÃÑÅÍÔ¹àµÍÃì¾Ñ²¹Ò
CO.0 LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201510 KPS ALUMINUM
ठ¾ÕCO.
àÍÊ LTD
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201520 THAI C.R.Tä·Â«ÕÍÒÃì·Õ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201530 METAL LICàÁ·ÑÅÅÔ¤
DESIGN CO.
´Õ䫹ì
LTDº¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
201540 PEARL VILLAGE
à¾ÔÃìÅÇÔÅàŨ
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
201550 DAIRY QUEEN
ËéÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑBRANCH KASET
0 B¤³ÐºØ¤¤Åã¹»ÃÐà·È
á´ÃÕè¤ÇÕ¹
201560 EMEC CO.ÍÕàÁ¤
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
201570 SPORTS AUTHORITY
Êӹѡ§Ò¹¡ÒáÕÌÒáË觻ÃÐà·Èä·Â
OF THAILAND
0B
ã¹»ÃÐà·È
ÀÒ¤ 2
201580 P.T.CORPORATION
¤ÍÁ⾫ԪÑè¹
CO. àÍ
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201590 ARCHITECTS&ASSOCIATES
ÍÒ¤Ô൤Êì á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO.
0 B LTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
201600 YONGSU CO.
§ÊØ
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201610 ERAWAN HOTEL
âçáÃÁàÍÃÒÇѳ
CO. LTD.(PUBIC)
º¨.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È

075-422034VEERASAK K.
240-9240 PORNSAK ATTAPORN N
3180940 T.1146
NIVAT K.
(4242050) 433-6588
KAROON KHUN
(4242050) 433-6588
KAROON KHUN
(4242050) 433-6588
KAROON KHUN
077-821611
911-0930 TANAKIENG K.

233-1401 THIDAPORN KHUN
(2359540) 238-4558
KITTIVET-SITTHICHAI K
413-2985 SUNTHONG KHUN
2594675-89NONGLUK KHUN
2550330-41
02-6563000
435-3017 SRINUAL KHUN
02-2530061NONGLAK PATARAVICH
02-2599721-3
392-7582 CHAN SRICHAVALA KH
(038)213-054
9302702-7
02-6426103-5
212-4885
287-3411-9SUNANTHA RATANATH
245-2500 PORNSWAT KATECHUL
2910667-70
919-6711
(2152503) 215-3074
K. VETH SATITJINDAWO
225-0065 K. SAKULTALA
(3880299) 388-0689
K.PORNCHAI WACHAKO
215-2503 K.TUKTA
251-5965-7SOTSAI KHUN
02-2677896K.SODSAI
2602325-2597963
K.SODSAI
260-2100 K.SODSAI
260-2100 K.WEERACHAI
252-4700
3750300-40K. CHAWALIT HARN-UD
271-0205 ROUMSIN SUPSAKORN
K.SOMCHIT THENGTAIR
541-1234 K.PESCHAYA
7473008-12
(038)351-238-41
KAMOL KHUN
509-4016
258-2242 VIMOLWAN KHUN
579-9506-8PAVITRA PRECHAHARN
4313171-2
035-545472
241-2416 SUTEE KHUN
6412124-6 ARCHITECT GROUP
259-4577 JUMPON KHUN
254-1234 SUCHAT KHUN

201620 SEVEN CONTINENT
à«àÇè¹ ¤Í¹·Ôà¹é¹
INTERÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
TRAD
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
201630 SIAM THANEE
ÊÂÒÁ¸Ò¹ÕâÎàµçÅ(1988)
HOTEL(1988)CO.
0 BLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201631 SOMCHAI TULAKIJJAWONG
ÊÁªÑ µØÅ¡Ô¨¨ÒǧÈì
KHUN
0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
201640 ALGLASS CO.
áÍÅ¡ÅÒÊ
LTD º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
201650 IMPALA HOTEL
ÍÔÁ¾ÒÅèÒâÎàµçÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201660 ALONGKOT
Íŧ¡µ
LTD.˨¡.
PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
201670 BOONSOMºØ-ÊÁ
JANSUKSRI
¨Ñ¹·ÃìÊØ¢ÈÃÕ
K.
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
201680 PHATRA REAL
ÀÑ·ÃàÃÕÂÅ
ESTATEàÍÊ൷
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201690 KANAKAR ¤³Ò¤ÒÃ
CO. LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
201700 KANTANA ¡Ñ¹µ¹Ò
GROUP¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201701 246 CO. LTD.
246 º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
201710 ALTEC CO.ÍÑÅà·¤
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201720 RANGSANÃѧÊÃäìʶһѵÂì
ARCHITECTURE CO.
0 º¨¡.
BLTD.
ã¹»ÃÐà·È
201730 CHANG KLAN
ªéÒ§¤ÅÒ¹àÇÂì
WAY CO.4,793.60
LTD
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
201731 C.B.DEVELOPMENT
«Õ.ºÕ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201732 CHANG KLAN
ªéÒ§¤ÅÒ¹àÇÂì
WAY CO. LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
201740 P.M DESIGN
¾Õ.àÍçÁ.´Õ䫹ì
CO. LTD
(ËÒ´ãË-è)
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
201750 NATANUN ³Ñ°¹Ñ¹·ì
YADTIRUKPIEN
µÔÃÑ¡à¾ÕÂÃ
K. 0 C ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
201760 CHAI-TALAY
âçáÃÁªÒ·ÐàÅ
HOTEL CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
201770 I.D.A STUDIO
äÍ.´Õ.àÍ
CO. ʵٴÔâÍ
LTD
0.00
º¨¡. B
ã¹»ÃÐà·È
201771 SOMSAK NAWEENAVAKUN
ÊÁÈÑ¡´Ôì ¹ÒÇչǤس
K.0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
201780 LAPICO TECNOLOGY&MANACEMENT
ÅÒÀÔâ¡é à·¤â¹âÅÂÕè
0 Cá͹´ì áÁ๨àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
201790 AMERICANAMERICAN
EMBASSY EMBASSY
0A
ã¹»ÃÐà·È
201791 AMERICANAMERICAN
EMBASSY EMBASSY
0A
ã¹»ÃÐà·È
201800 RAM ENGINEERING
ÃÒÁÇÔÈÇìCO.
º¨¡.LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
201810 ETERNAL INK
ÍÕà·Í¹ÍÅ
CO. ÍÔ駤ì
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
201820 ASIA WORLD
àÍà«ÕÂàÇÔÅ´ìà·¤
TECH INDUSTRIES
ÍÔ¹´ÑʵÃÕé
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201830 MEDIA ASSOCIATED
ÁÕà´ÕÂáÍÊâ««Ôà͵àµç¤
CO. LTD0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201840 BILLIAN ENGINEERING
ºÔÅàÅÕ¹àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
201860 THONBURIâç¾ÂÒºÒŸ¹ºØÃÕ
HOSPITAL CO. LTD
0ºÁ¨.
B
ã¹»ÃÐà·È
201861 THONBURIâç¾ÂÒºÒŸ¹ºØÃÕ
HOSPITAL CO. LTD.
0(2)
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201870 LUANGSUAN
ËÅѧÊǹâÎÅ´Ôé§
HOLDING4,408.40
CO. º¨¡.
LTDB
ã¹»ÃÐà·È
201880 71 DESIGN71
- DECORATE
´Õ䫹ì-à´´¤ÍÃìà÷ 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
201890 M.T DESIGN
àÍçÁ.·Õ.´Õ䫹ì
GROUP CO.¡ÃØê»
LTD 0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
201910 GUNGANIT¡Ñ¹µì¡¹ÔÉ°ì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
CO.
0C
º¨¡.LTD
ã¹»ÃÐà·È
201940 BILLION CONSULTANT
ºÔÅàÅÕè¹ ¤Í¹«ÑÅá·é¹·ì
CO. LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201941 BILLION HOUSE
ºÔÅàÅÕè¹
CO. LTD.
àÎéÒÊì º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
201942 TANAWAT ¸¹ÒÇѸ¹ì
INDUSTRY
ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201950 VANBUILDáǹºÔÇ·ì
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
201970 SRICHAROENCHAI
ÈÃÕà¨ÃÔ-ªÑ¾ҳԪÂì
PANICH LP.
0 R ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
201980 SHENGBORIKARN
àÊÕ§ºÃÔ¡ÒÃ
LTD. LTD
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
201990 DEE ENGINEERING
´Õ àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0º¨.
C
ã¹»ÃÐà·È
202000 NEW WANDEE
¹ÔÇÇѹ´Õ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹(1989)
0 C(1989) º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202001 MENAM HOTEL
ÁÕ¹ÓâÎàµçÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
202002 PHAIROJ LUMSUM
ä¾âè¹ì ÅèÓ«Ó
KHUN ¤Ø³0 B
ã¹»ÃÐà·È
202003 ONE PLASÇѹ
FERNEGER
¾ÅÑÊ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202004 CHAVANUN
ªÇ¹Ñ¹·ì
TUNTONTRAKUL
µÑ¹µé¹µÃСÙÅ
0K.C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
202005 HARIN-TOH-RUE
ËÐÃÔ¹µèÍàÃ×Í
CO. LTDº¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202006 PACIFIC PLUS
ừԿԤ
CO. LTD
¾ÅÑÊ º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
202010 VANICH ENGINEERING&SWICTH
ÇÒ³ÔªÂìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 A BORD
á͹´ì ÊÇÔ·«ìºÍÃì´
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
202020 PACIFIC I.V.
ừԿԤ
CO. LTDäÍ ÍÕ.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202030 V.J CONSTRUCTION
ÇÕ.à¨. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
L.P
0 ˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È

435-9026
247-0120 0130
THAN-KHUN PRITSANA

9248236-7
259-0053 RONNARONG MUTHUT
053-245304

2762030-2 PHANPILAI PORNPHAN
(4373509) 437-1373
275-4520-29
PRASERT SUWANNA
(2589257) 258-7963
K.SOMBAT
(038)321026
KAMOLWAN
091
RACHANEE
255-1212-8CHOMPOONUT HOWTA
(053)270240-9
NIPAPORN APINYAWAT
053-270240-9
NIPAPORN K.
053-279953
(24610) 723-3380
MAMA YUENTRAKUL KH
233-9819
(6528899) 652-8900
539-1861 VIJIT SILAVISESRITH KH
02-5384622
704-7209
205-5200 K. NUKUAL
205-5320
421-7920
513-3172
457-0064 WANCHAI KHUN
(2776708) 277-9167
NIMIT KHUN
411-3206
(4120020) 411-0401
KITISARN PRAKARN KH
412-0020 K.KITTISAN
2527242-3 LEK KHUN
(4131394) 413-2068
PARADORN SUTTIPONG
270-1816 VIPATAPONG CHANTAR
9251900-1
(5511822) 552-5009
PREEDA NARONG PEN
(5511822) 552-5009
K.SATITPONG
(2347150) 233-8133
K.MANUT
714-4443
527-5979 SUTIPORN KHUN
044-243939
377-8581-3KRASIN KHUN
5592623-4 CHAOVANAN
3624
TANTONT
253-5059 K.SAMAI
253-5059 K.SAMAI
5592623-4 3624
6890668-9
02-9345236-7

238-4419-21
NAKORN APA CHERTS
396-0408 VERA JEANSANG KHUN

202031 RUEM-CHAREON
ÃÇÁà¨ÃÔ-¤éÒÇÑÊ´Ø
CONSTRCTIN
0C
˨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
202032 V.J.MATERIALS
ÇÕ.à¨.áÁ··ÕàÃÕÂÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202033 V.J DEVELOPMENT
ÇÕ.à¨.´ÕàÇÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD. 0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202040 THAMRONG
¸Óç¤ì¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
DEVELOPMENTº¨¡.
CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
202042 NIYOMPANICH
¹ÔÂÁ¾Ò¹Ôª
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202043 K.T.P. DEVELOPMENT
à¤.·Õ.¾Õ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202044 THAMRONG
¸Óç¤ì¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
DEVELOPMENTº¨¡.
CO.
0 A LTD.
ã¹»ÃÐà·È
202050 SONGCHAIÊͧªÑ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.0
CO.
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
202053 PRE-EN MATERIALS
¾ÃÕàÍç¹ áÁ··ÕàÃÕÂÅÊì
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202054 PUTICON CO.
¾Ø²Ô¤Í¹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202060 SUKANIN CO.
Êؤ³Ô¹·ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202070 THAI HUADä·ÂÎÇ´
RAN ÃéÒ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
202080 F.S.DESIGN
àÍ¿.àÍÊ.´Õ䫹ì
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202090 SEAM INTER
à«ÕéÂÁÍÔ¹àµÍÃì¡ÃØê»
GROUP CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202091 BLAS CO. LTD
ºÕÅÒÊ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202092 SIEM FUNITUER
à«ÕéÂÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART. 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202100 ROMCHATÃèÁ©ÑµÃ
LP.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202101 ROMCHATÃèÁ©ÑµÃ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
DEVELOPMENT LP.
0 C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202110 LEO NINE DECOR
ÅÕâÍä¹¹ì &à´¤¤ÍÃì
BUILDá͹´ì
CO.
0ºÔÅ´ì
C
LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202120 NANTAWAN
¹Ñ¹·Çѹ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202125 THE SANWA
THE
BANK
SANWA
LTD.BANK
BIBF 0
LTD.
B BIBF ã¹»ÃÐà·È
202126 NANTAWAN-MARUSEI
¹Ñ¹·Çѹ-ÁÒÃÙà«è
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202130 C.KARNCHANG
ª.¡ÒêèÒ§-ⵡÔÇ
TOKYO
97,236.25
CONSTRUCT
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202131 C.KARNCHANG
ª.¡ÒêèÒ§-ⵡÔÇ
TOKYO CO.º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
202132 THAI PRACHA
ä·Â»ÃЪҡèÍÊÃéÒ§
LP.
0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202133 PROMPRATARN
¾ÃËÁ»Ãзҹ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUC CO.
0 C ˨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
202134 C.KARNCHANG
ª.¡ÒêèÒ§
CO. LTD.
ºÁ¨.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202135 PRASERT »ÃÐàÊÃÔ°ÇÔ·Âì¡èÍÊÃéÒ§
VIT CONSTRUCITON
0 BLTD. ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
202136 HICRET PRODUCTS
äΡÃÕµâ»Ã´Ñ¡Êì
& TECHNOLOGY
á͹´ì0à·¤â¹âÅÂÕè
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
202137 CTC JOINT¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
VENTURE
«Õ·Õ«Õ
0C
ã¹»ÃÐà·È
202140 THAI KONOIKE
ä·Ââ¤â¹ÍÔà¡Ð¤Í¹ÊµÃÑꡪÑè¹
CONSTRUC CO.
0 CLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202141 V.N.C CONSTRUCTION
ÇÕ.àÍç¹.«Õ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202150 THAISEI TRADING(THAILAND)
ä·Âà«ÍÔ à·Ã´´Ôé§(»ÃÐà·Èä·Â)
0CO.
C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
202151 THAISEI(THAILAND)
ä·Âà«ÍÔ(ä·ÂᏴì)
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
202160 TOWN PLAN
·Òǹìá¾Å¹âÎÅ´Ôé§
HOLDING CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202173 S.P.P EXPORT
àÍÊ.¾Õ.¾Õ.àÍç¡«ì»ÍÃìµ
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202174 KREE-THAI¡ÃÕä·Â
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202200 JITPACHOKE
¨ÔµÃ¾Ò⪤
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202201 M.L.DEVELOPMENT
àÍçÁ.àÍÅ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202202 ISSARA SIRIVONGWATTANA
ÍÔÊÃÐ ÈÔÃÔǧÈìÇѲ¹Ò
K.
0 C ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
202210 CHRISTIANI&NEILSEN
¤ÃÔÊàµÕ¹ÕÕèáÅйÕÅàÊç¹(ä·Â)
CO. LTD
### C
ã¹»ÃÐà·È
ºÁ¨.
202220 IN & FUR CO.
ÍÔ¹ LTD
á͹´ì à¿ÍÃì º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202230 MANAKEHAPHAN&CONSTRUCTION
ÁÒ¹Ðà¤ËÐÀѳ±ìáÅСèÍÊÃéÒ§
0C
LTD.˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202240 SUETRONG
«×è͵çÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202250 ENTANEERàÍç¹¾ÒàÁÕÂÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202260 TASSPOL CO.
·ÃÃȾÅ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202270 TIRANAN L.P.
¶Ôùѹ·ì ˨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
202280 GAYSORNà¡ÉÃàÃÕÂŵÕé
REALTY CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202290 SAHASUNTHORNCHAI
ÊËÊع·ÃäªÂ ˨¡.
CO. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202291 HOMEPRISE
âÎÁä¾Ãì´
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202292 HONGKAMOL
˧Éì¡ÁÅ
LTD. ˨¡.
PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
202300 V.R.ARCHITECT
ÇÕ.ÍÒÃì.ʶһѵÂì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

398-5109
(3960408) 396-0811
K.APICHAD
(3960408) 396-0811
K.APICHAT
(038)282397
KASEM KANOKVUN
(053)252755
K.NONGNUCH
2592370-1 K.ANONGNUT
053-872620
6507555-70PAISARN THIYAVUIKAN
6507555-70K.SUMALEE
6507555-70K.OL
(3990350) 399-0349
VITTAYA WATTANAPAN
809-7243
(5891735) 589-0880
SUKRI UDOMVANGTAD
5035006-16PRASIT THIPPAYASANT
294-3037 PRASERT KHUN

(053)271-220FAX
KRIANG-KRAI KHUN
248816-8 KRIANG-KRAI KHUN
8041401-4
252-5200-5SOMPONG PATARIN ON

02-6518170-3
(2753655) 277-5004
SAIKASEM PIBOON
275-0026 SAIKASEM PIBOON
275-0026 SAIKASEM
(02) 750-0260
K.SAIPIN
275-0026 K.SOMPOPB
044-256219-20
(2750026) 277-0460
277-5004 SUREE K.
251-3138-9K.ANAN KHANCHANA
5847277-8 K.VANCHAI
2070323-30JAMSAI
2070323-30
3200030-2 CHAWAT TEANCHUTIM
K.PITI
975-2282
392-5411 SOMNUK WATTANATRI
392-5411 K.SOMNUK
(3925411) 391-6178
398-0158 SUCHAT NARONG VIR
5307092-4
3222942-3 MANA SATID
517-2449 SATIAN TIYANON
589-8559 THASSATHEIN KETWAN
661-2842
(3111591) 311-5977
CHALEE MAHAVANICHW
656-1929
238-4037 GUMMAYHI PINTHONG
238-4037 K.KUMMAYEE
02-2384037
289-1327 2227
WIROJ CHEEWAPRAPA

202310 THANAWAT
¸¹ÒÇѪ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
(1990)
0CO.
R º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
202320 WUDTHINUN
ÇزԹѹ·ì
LP.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202330 SAHATHAIÊËä·ÂªÑµàµÍÃìá͹´ìÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
SHUTTER&ALUM CO.
0 D LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202340 THAI ART INTERIOR
ä·ÂÍÒÃìµÍÔ¹·ÕàÃÕÂâ»Ã´Ñ¡Êì
PRODUCT
0C
LTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
202350 OCEANWILLS
âÍàªÕ¹ÇÔÅÊì
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202370 COASTAL ENGINEERING
â¤ÊµÍÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. 0LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202380 WHITE ENGINEERING
äÇÊì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202390 MITRIKIJ FURNISHING
äÁµÃÕ¡Ô¨à¿ÍÃì¹ÔªªÔè§
LTD. PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202400 S.T.N CONSTRUCTION
àÍÊ ·Õ àÍç¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202410 JATURONT¨ÒµØùµìâ¸Ò
CONSTRUCTION
˨¡. L.P.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202411 PUWAPOOM
ÀÙÇÀÙÁÔ
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202420 L.T DECONáÍÅ·Õ
CO. LTD
à´¤¤Í¹ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
202421 SAHAMIT MACHINERY
ÊËÁÔµÃà¤Ã×èͧ¡Å
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202430 PHANSAK ¾Ñ¹¸ìÈÑ¡´Ôì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION CO.
0 Cº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
202440 NANTANEE¹Ñ··¹Õ
NEUNSUP
à¹ÕÂÁ·ÃѾÂì
K.
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
202450 WORLD DESCON
àÇÔÅ´ì CO.
à´Ê¤Í¹
LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202460 R.S.COMMERCIAL
ÍÒÃì.àÍÊ.¤ÍÁàÁÍÃìàªÕÂÅ
CO. LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202470 T.THAVEESIN
·.·ÇÕÊÔ¹
FURNISHING
à¿ÍÃì¹ÔªÔè§
LTD.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202471 T.THAINAKORN
·.ä·Â¹¤ÃÇÑÊ´ØÀѳ±ì
SUPPLVER CO.
0º¨¡.
ALTD.
ã¹»ÃÐà·È
202472 SOMNUK FURNISHING
ÊÁ¹Ö¡ à¿ÍÃì¹ÔªÔ觡ÃØê¿
LTD. PART.
0 A ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
202473 PARON ISSARASENA
ÀÒó ÍÔÈÃàʹÒ
KHUN
³ ÍÂظÂÒ
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
202480 F.B.FURNITURE
àÍ¿.ºÕ.à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202490 SITTHISAKÊÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION L.C
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202500 NAOWARAT
à¹ÒÇÃѵ¹ì¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
PATANAKARN CO.
0C
º¨¡.(ÁËÒª¹)
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
202501 VORAVUT ÇÃÇظ
OSATANUKHOL
âÍʶҹØà¤ÃÒÐËì
KHUN
0 B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
202510 BUNSUI AND
ºØé¹ÊØÂáÅкصÃ
SON CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202511 B.S.KARN CHANG
ºÕ.àÍÊ.¡ÒêèÒ§
LTD. PART.
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
202520 ITALIAN THAI
ÍÔµÒàÅÕ¹ä·Â´ÕàÇÅêÍ»àÁ¹µì
DEVELOPMENT0CORP.
C
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
202530 THAI NICHIMUTSU
ä·Â¹ÔªÔÁѵÊØ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202540 THAIFUKUIä·Â¿Ù¡ÙÍÔ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202550 NITHITHANA
¹Ô¸Ô¸¹Ò
L.P. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202560 HENG-CHAI-SENG-TRADING
àÎ駪ÑÂáʧà·Ã´´Ôé§(1981)
(1981)
0E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202570 CIVIL ENGINEERING
«ÕÇÔÅà͹¨Õà¹ÕÂÃÔ§
CO. LTD 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202571 AITHIPHOLÍÔ·¸Ô¼Å
CO. LTD.
º¨¡.
0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
202580 THANABUD
¸¹ÒºØµÃ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202590 SAMIT & BACKERS
ÊÁÔµ á͹´ìCO.
Ấà¡ÍÃìÊ
LTD 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202600 THAI RUNG
ä·ÂÃØè§ÍÐäËÅèáÍÃì-µÙéàÂç¹
LTD. PART
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202610 WHITE GROUP
äÇé·ì¡ÃØê»
CO. LTD(PUBLIC)
ºÁ¨.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202630 SILOM SHIANGHAI
ÊÕÅÁà«Õè§äÎéà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
& CONSTRUCTION
0C
ã¹»ÃÐà·È º¨¡
202640 CHARE FAH
ᪿéÒ
LTD.˨¡.
PART4,451.20 C
ã¹»ÃÐà·È
202650 LOXLEY ALUMINIUM
ÅçÍ¡«àÅèÂìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
C.L.
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
202660 ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
TECHNIC CO.
à·¤¹Ô¤
LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202670 ORAGON ALUMINIUM
âÍàá͹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁá͹´ìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
L.P.
0C
ã¹»ÃÐà·È˨¡
202671 ORAGON ALUMINIEM
âÍàá͹ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
###º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
202680 R.S.CONSTRUCTION
ÍÒÃì.àÍÊ ¡èÍÊÃéÒ§
L.P
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202690 VASANT THOOPTHONG
ÇÊѹµì ¸Ù»·Í§ ¤Ø³
K. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
202700 BENJEMITR
àº-¨ÁԵáèÍÊÃéÒ§
CO. LTD.
0.00
˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202701 BENJAMITàº-¨ÁԵáèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.
˨¡.
0 C PAR
ã¹»ÃÐà·È
202710 TRIARCHYäµÃÍÒÃìªÕÂì
CO. LTD. 8,128.80
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202711 RACO CO.àÃâ¡é
LTD. º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
202712 TECHTAIPRESTECH
à·ç¡«ìä·Åìà¾ÃÊ·Õ¨
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202713 SUKHUM PANICH
ÊØ¢ØÁ¾Ò³ÔªÂì
CO. LTD.º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È

(5700474) 570-0478
JIRAPORN TANAWUTTI
398-8703 SUPAROEK JAROENWU
(3933237) 393-5997
K.PEERASAK SRISANTI
(5143144) 539-1967
LADDA YONJAROENLU
9704961-3
038-271445
6907160-5
589-1022 MAITREE KIJRUENGWA
02-3210060-1
SHUTINAN BOORISUD
585-8898 7599
SUPARORN
(5858898) 585-7599
K.SUPAPORN
7430300-2
NATTAYA
8846467-8
01-8428998
9614574-5
9590810-1
6741183-6 THAVEE SRITHANOMSU
212-7746-7K.MANA (T.THAVEESIN)
(3321412) 481-7974
K.SUPRANEE
2127746-7
(2795553) 279-5260
NIWAT KONGWIJITWAT
281-0510 CHOMSIRI WONGKOND
7519455-74KAMOL
3740065-6 K.BOONTAVEE
4213938-50ARUNEE
4213948-50K.PONPIMON
716-1600 ATAPHAT
258-9590-7WORAPOJ
(2700977) 278-5727
PIYA
315-1553 SURACHET SRISAMRAN
(2141516) 215-2112
5898882-6
222-9111-46
2160317-21
319-3246
01-3342546
3902445-54
(2865138) 286-4437
NAKORN SEREE SUPHA
281-1001 8763
CHATCHAVAN SAMITHI
(4258221) 425-8490
KHUN RUENRIT PREMP
286-2496 MEECHAIAUSUWAN
391-3105 KHUN LEK PUNMEKA
9962111-34
(044)611010
KAMOL
445 KHUN
272-7008
291-9397 SUPACHAI HANNARON
2919397-9 K.PATCHAREE
645-2600 LADDA NONPREEDA A
9485391-2 K.MAM
245-5362 K.LADDA NONPREEDA
2476800-1 K.DANG

202714 CENTRAL GAEM
à«ç¹·ÃÑÅà¨ÁÊì
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0 B CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
202715 949 SUPPLYS
949 CO.
«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
202716 THAI CHOPREEM
ä·Â «Ù¾ÃÕÁ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 A CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202717 A PLUS CONSUNTANT
àÍ ¾ÅÑÊ ¤Í¹«ÑÅáµ¹Êì.º¨¡.
CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
202718 VV MM SERVICR
ÇÕÇÕ àÍçÁàÍçÁ
CO. LTD.à«ÍÃìÇÔÊ
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202720 S.SAENEEÊ.àʹÕÂì¾Ò¹Ôª
PHANICH L.P. ˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
202740 P.SAHAMITR
».ÊËÁÔµÃ
LTD. PART
˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
202750 B.S.ALUMINIUM
ºÕ.àÍÊ.ÍÅÙÁà¹ÕÂÁ
SUPPLY CO.«Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202760 ITALTHAI INDUSTRIAL
ÍÔµÑÅä·Â ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202761 JOINT VENTURE
Ê¡Å àÅÒÊØÇÃó
OF ITALTHAI.
¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
202770 SOMCHAI ALUMINIUM
ÊÁªÑ ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202782 NIRUNKORSANG
¹ÔÃѹ´Ãì¡èÍÊÃéÒ§
LTD .PART ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202790 CLASSINA¤ÒÊÊÔ¹èÒ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202791 CASCON CO.
¤Òʤ͹
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202792 W.R.T COPORATION
´ÑººÅÔÇ ÍÒÃì
CO.·ÕLTD.
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
202800 THA VEE WAT
·ÇÕÇѲ¹ìà¤ËСÒÃ
LAND & HOUSE
º¨¡.
0 CO.
C L
ã¹»ÃÐà·È
202810 ENTECON àÍ繷դ͹
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202820 TWO FOUR·ÙCONSTRUCTION
â¿Ãì ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO.
0 B º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
202840 KANOKE FURNITURE
¡¹¡à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
& CONS0L.P.
C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
202841 KANOK FURNITURE
¡¹¡à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
& DECORATION
á͹´ì à´¤¤ÍàêÑè¹
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202850 SANG CO. ÊÃéÒ§
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202851 BUILDING ºÔÅ´Ôé§áÁ··ÕàÃÕÂÅ
MATERIAL CO. LTD.0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202852 SRANG DECORATION
ÊÃéҧതÍàêÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202861 C.P.S.TRADING
«Õ.¾Õ.àͪ
CO. LTD.
à·Ã´´Ôé§ 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202870 ROYALTECÃÍÂÑÅà·¤
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0 C LT º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
202880 THAI CLASSIC
½ÕÁ×Íä·Âà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
DESIGN CONSTRUCTI
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
Ê. ¡Ò-¨¹ÃÑ¡Éì¾Ò³ÔªÂì
202890 S.C.K.ENGINEERING
CO. LTD.0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202900 KOVIT KORSURAJ
â¡ÇÔ· ¡ÍÊØÃÒÉ®Ãì
K.
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
202910 PATHOM FURNISHING
»°Á à¿ÍÃì¹ÔªÔè§
L.P ˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
202911 PATOMFERNITURE(1994)
»°Áà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì(1994)
CO.0LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202912 PATHOM INTERIOR
»°ÁÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CONTRAC
¤Í¹á·Ã¤
0 CO.
Cº¨¡. LT
ã¹»ÃÐà·È
202920 SOMCHAI CIVIL
ÊÁªÒ¡ÒÃâ¸Ò
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202921 PONG CHAROEN
¾§Éìà¨ÃÔ-¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUTCITON
0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
202940 J.PATTANA¨.¾Ñ²¹¡ÒêèÒ§
KANCHANG L.P
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
202950 TODAY STILE
·Ùà´Âì
2100
ÊäµÅì
CO. 2100
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202960 SIPHYA GLASS
ÊÕè¾ÃÐÂÒ¤éÒ¡ÃШ¡
CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202970 DECHO SHANGHAI
à´âªà«Õè§äÎéà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
FUR&CONSTRUCT
0C
N ã¹»ÃÐà·Èº¨¡
202971 DEARBACAB
´ÔÍÒºÒá¢çº
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
202980 THAI C.N.TRADING
ä·Â «Õ àÍç¹
CORPORATION
à·Ã´´Ôé§0¤Í»ÍàêÑè¹
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
202990 THAI KONOIKE
ä·Ââ¤â¹ÍÔà¡Ðà·Ã´´Ôé§
TRADING CO. 0LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203000 C.E.S. CO.«Õ.ÍÕ.àÍÊ.
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203002 MONET CO.,LTD.
âÁà¹çµ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
203010 DKK SINO-THAI
´Õà¤à¤
ENGINEERING
«Ôâ¹-ä·Â àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0C
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
203020 THAI INDUSTRIAL
ä·ÂºÃÔ¡ÒÃÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
& ENG CO.
###LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
ºÁ¨.
203030 B-ONE UNIT
ºÕ-ÇѹÂÙ¹Ôµ
CO. LTD
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
203040 S.T.ENGINEERING
ÊØ·ÑȹìÇÔÈÇ¡ÒÃ
L.P.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203041 C.S.P.A REAL
«Õ.àÍÊ.¾Õ.àÃÕÂÅàÍÊ൷
ESTATE CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203050 PREECHA »ÃÕªÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURN & DESIGN CO.
á͹´ì
0 CLTD.
´Õä«¹ì º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203051 PRECHA FUNITURE
»ÃÕªÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
STORE ÃéÒ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
203052 TNGP CO. ·ÕàÍ繨վÕ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203060 G.A.PRODUCTS
¨Õ.àÍ.â»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTD.º¨¡.0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
203061 GREENACTS
¡ÃÕ¹áͤÊì
CO. LTD.
º¨¡.2,568.00 C
ã¹»ÃÐà·È

2476800-1 K.DAENG
2476800-1 K.DAENG
645-2600
246-8092
246-8092
(5611337) 561-2075
NIYOMCHAI CHAIWAT K
437-1554
932-9137
319-2021-37
SAKOL LAOSUWAN
3192021-37MR.SAKOL LAOSUWAN
944-4751
356-2746 KHUM TUM
(3191789) 319-3243
K.PORNTHIP
314-1420
941-8181
9533437-39
7172534-5
(32) 107-0233
SUCHADA KHUN
321-0702
9445966-73BAUAN PIM KHUN
9445966-73K.THIP
9445966-73
264-0569
934-4790
(3193506) 318-3125
WIPA ATORN KHUN
525-3104 SUNCHAI KHUN

8923122-4 PISIT KHUN
8923122-4 K.PANIDA
02-8923448
(038)780237-9
NIMITR KHUN
038-284528K.TIBAKORN
278-2578 VORANUCH KHUN
712-1872
215-7581 VIRACHET KHUN
321-8600 SIAMENG SAESANG KH
321-8600 K.PARKIT
398-0158 CHATURUN WATTANA K
251-3138-9VICHAI
3243 KARNCHANA KH
587-0037-40
PAITOON TIM KHUN
02-6367788
035-215014-6
8601250-7 KRAITONG SURIN KHUN
02-6418018-9
286-6536 5344
SIRINUN KHUN
2352991-2 K.PUM
2484501-5
2484501-5

8113123-6 WANNEE-CHINTANARA
8113123-6 ORNUMA-CHINTANARA

203062 DINSOE HOSTEL
´Ô¹ÊÍ âÎÊà·Å
LTD.,PART.
˨¡. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
203070 V.M.I.INTERNATIONAL
ÇÕ.àÍçÁ.äÍ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
203080 KEE KWUANG
¤Õè¡Ç§
1991
1991 ÃéÒ¹ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
203090 PONGCHAITHORN
¾§ÈìªÑ·äéÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
MATERIAL0SUPPLY
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203100 STANCON áʵ¹¤Í¹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203110 PHAIROCHä¾âè¹ì
SUKKHANPHAN
ÊØ¢Àѳ±ì CO.
º¨¡.
0 CLTD
ã¹»ÃÐà·È
203120 TALINGCHAN
µÅÔ觪ѹ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUTIONCO.
0.00º¨¡.
B LTD.
ã¹»ÃÐà·È
203130 C.P.LAND CO.
«Õ.¾Õ.Ᏼì
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203131 C.P.LAND CO.
«Õ.¾Õ.Ᏼì
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203150 TETRA PAK
àµç´µÃÒ
(THAI) CO.
á¾é¤
LTD
(ä·Â)0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
203160 C.CHAYA CO.
ª.ª-ÒLTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203170 SANGCHAIáʧªÑ¾ҳԪÂìÀÙà¡çµ
COMMERCIAL PUKET
0 C LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203171 SEANGCHAI
áʧªÑ¾ҳԪÂì¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
PA-NICH CONSTRUCTION
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
203180 PAITOON HOTEL
ä¾±ÙÃÂìâÎàµçÅ
& RESORT
á͹´ì
CO.
0ÃÕÊÍÃì·
C LTD º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
203181 WATTANATHAI
ÇѲ¹ä·Â¡ÒÃâ¸Ò
ENGINEERING
º¨¡.0 CO.
C
ã¹»ÃÐà·È
203190 WINNING LINE
ÇÔ¹¹Ôè§
CO. LTD
äÅ¹ì º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
203200 SIAM RETAIL
ÊÂÒÁ
DEVELOPMENT
ÃÕà·Å ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁé¹·ì
0CO.
B LT
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203210 CENTRAL KARON
à«ç¹·ÃÑÅVILLAGE
¡Ðù ÇÔÅàŨ
CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203211 CENTARAVILLA
à«ç¹·ÒÃÒÇÔÅÅÒ
SAMUI CO.,LTD.
ÊÁØÂ
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203220 D&V TRADING
´Õ á͹´ì
CO.ÇÕ
LTD.
¾Ò³ÔªÂì¡Ô¨.º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
203221 MARCO CONSTRUCTION
ÁÒÃì⤠¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0LTD.
Rº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203222 WONGAMART
ǧÈìÍÁÒµÂì
LADN & Ᏼì
HOUSE
á͹´ì
0 CO.
RàÎéÒÊì
LTDº¨¡.ã¹»ÃÐà·È
203230 PHIMAI MUANG
¾ÔÁÒÂàÁ×ͧãËÁè
MAI CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203240 S.MAHASILP
Ê.ÁËÈÔÅ»ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203250 CHULA ENGINEERING
¨ØÌÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.º¨¡.
0.00
LTDC
ã¹»ÃÐà·È
203260 K.P.C.ENTERPRISE
à¤.¾Õ.«Õ.CO.
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
LTD 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
203270 B & B INTER
ºÕá͹´ìºÕ
TRADING
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0C
à·Ã´´Ôé§
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
à¨ÃÔ-Àѳ±ì¾Ò³ÔªÂì(1984)
º¨¡.
203280 JAREANPHANPANIT (1984) CO.
0 CLTD
ã¹»ÃÐà·È
203290 INTACON CO.
ÍÔ¹µÒ¤Í¹
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203300 SONGCHAI·Ã§ªÑÂàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§á͹´ì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ENGINEER&CON CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È º¨
203310 REMBAANDT
áÃÁáºÃ¹´·ì
HOTEL âÎàµçÅ
CORPORATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0C
CO º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203320 THAI SUMICON
ä·ÂÊØÁԤ͹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203330 BANJERD TERMYOD
ºÃÃà¨Ô´ àµÔÁÂÈ
K.
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
203340 KASEMKIJà¡ÉÁ¡Ô¨
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 Rº¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
203341 NAMPRASERT
¹ÒÁ»ÃÐàÊÃÔ°¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 RLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203350 THAI NANASAI
ä·Â¹Ò¹Òä«
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203360 RAT INTERNATIONAL(THAILAND)CO.
ÃѪµì ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
203361 PREMRUETHAI
à»ÃÁÄ·ÑÂ
GROUP
¡ÃØê»
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
203362 PREMREUTHAI
à»ÃÁÄ·ÑÂ
LAKEàŤ¾ÒÃì¤
PARK LTD.
0 B˨¡.
PAR
ã¹»ÃÐà·È
203370 KITIKARN CO.
¡ÔµÔ¡Òóì
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203380 AMARIN KARNCHANG
ÍÑÁÃÔ¹·Ãì¡ÒêèÒ§
L.P. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203390 P.A.N.TRADDING
¾Õ.àÍ.àÍç¹.à·Ã´´Ôé§
LTD. PART 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
203400 TAVEEVONG
·ÇÕǧÈì¾ÅèÒ«èÒ
PLAZA CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203410 KORNKANOK
¡Ã¡¹¡ENGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ º¨¡.0
CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
203431 SRIVARA TOWN
ÈÃÕÇÃÒ
IN TOWN
·ÒǹìÍÔ¹·Òǹì
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203432 SIVARA LAND
ÈÃÕÇÃÒ
& HOUSE
Ᏼìá͹´ìàÎéÒÊì
CO. LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203440 C&V REALESTAGE
«Õ á͹´ì ÇÕ
CO.
àÃÕÂÅàÍÊ൷
LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203450 CENTER FURNITURE&CONSTRUCTION
à«ç¹àµÍÃìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
203460 L&G TECNOLOGY
áÍÅ á͹´ì ¨Õ
CO.à·¤â¹âÅÂÕ
LTD 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203480 SIAM CONSTRUCTION
ÊÂÒÁ¡ÒÃÊÃéÒ§(1971)
(1971) 0L.P
C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203490 JULPAN CONSTRUCTION
¨Øžѹ¸ì¡ÒÃÊÃéÒ§
CO.0LTD
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
203500 PREMIER IMAGE
¾ÃÕàÁÕÂÃì
LETHER
ÍÔÁàÁ¨
CO.0àÅ·à¸ÍÃì
LTD
A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È

086-7702839
391-4078 VEERAPON KHUN
433-1143 NIPAPORN KHUN
391-3355 3950
SURAPONG WONGSINR
02-2608112-5
SURAPONG WONGSINR
3614482-89
4412151-3 DUSITTHORN
638-2412
043-324930-1
361-2801
(8002030) 889-3190
(076)215-339
UMPORN KHUN
076-215339
2553410-9 VUTH KHUN; KANITTA K
254-1663 K.VEERASAK
947-5000
076-286300-9
077-424020-1 µèÍ2065
271-3478-9LADAWAN KHUN

2713478-9 K.SANET
044-471618
7389070-3 SUCHART KHUN
8937212-4
2358392-4 MADLIKA KAMTHORN K
552-3532-3BUMRONGPONG KUMP
056-314122 118
(252887) 925-2888
VICHAI KHUN
3127184-87PLUEMSAK
7188
KHUN
261-7100
2500560-2 SOMSAK-KHUN SUCHIN
7227021-8
2666370-9 K.SANTI THITISATHEINK
2666370-9 K.SATHAPORN LARPNG
2949821-2
(5039841) 503-9881
RACHATA YUWANAWAN
K.RATCHATA
K.SOMSAK CHANGAM
467-3537 CHANYA SORAT KHUN
573-4831 KANTIMA AUMPAI KHUN
(4154529) 415-8532
(076)321438
SIRICHAI KHUN
583-7173
318-0540-7AKACHAI
318-0540-7
235-8414
6626294-7
6430215-6
02-9090933SOMPORN LUXSANASU
(7311199) 731-1200
PREECHA KHUN
01-8268589

203510 JONGRUK ¨§ÃÑ¡Éì
PRUEKPRASERT
¾Ä¡Éì»ÃÐàÊÃÔ°
K.0 B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
203520 PHYSICAL¡ÃÁ¾ÅÈÖ¡ÉÒ
EDUCATION
0B
ã¹»ÃÐà·È
203530 PLUBPLASIRI
âçàÃÕ¹¾ÅѺ¾ÅÒÈÔÃÔ
SCHOOL
0B
ã¹»ÃÐà·È
203540 TAWATCHAI
¸ÇѪªÑ´Õ䫹ì
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
203550 SRIANAN L.P
ÈÃÕ͹ѹµì ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203560 BANGKOK¡Ãا෾ÏÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
GLASS&ALUMINIUM
0D
1997
1997 º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
203570 SINGKEE CO.
ÊÔ§¤Õ
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203571 MOONLIGHT
ÁÙ¹äÅ·ì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION0CO.
C
º¨¡. LTD ã¹»ÃÐà·È
203580 THAI PRODUCT
ä·Ââ»Ã´Ñ¡ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL
0 C CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
203590 MARIA RUFLI
MARIA
MRS.
RUFLI MRS.0 A
ã¹»ÃÐà·È
203600 CHAIYANUT
ªÑ¹ѵÔìÍÔ¹¤Í¹
INCON CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
203610 W.CO-DEVELOPMENT
Ç.ÃèÇÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
CO.LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203620 WANCHAI ÇѹªÑ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION ˨¡.
L.P
0C
ã¹»ÃÐà·È
203630 SPAN HOMES
ÊỹâÎÁÊì
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203631 DIREK TUNMOOK
´Ôàá ·Ñ¹ÁØ¢
KHUN ¤Ø³ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
203632 K.S.P. INDUSTRIAL
à¤.àÍÊ.¾Õ.ÍÔ¹´ÑʵÃÕÂì
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203640 CANDO CONSTRUCTION
᤹´Ù ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
2,533.30
CO. LTD
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203650 PIRAMID CONSTRUCTION
»ÔÃÒÁÔ´¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0 LTD
R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203651 PHUNTHIP¾Ñ¹¸ì·Ô¾Âìà·Ã´´Ôé§
TRADING CO. LTD.0º¨.
C
ã¹»ÃÐà·È
203660 TARTAKO Êӹѡ§Ò¹ÍÓàÀÍ·èÒµÐâ¡
OFFICER
0C
ã¹»ÃÐà·È
203670 BURANO LTD.
ºÙÃÒâ³è
PART˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
203680 TEAM CONSULTING
·ÕÁ ¤Í¹«ÑŵÔé§
ENGINEERING
à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0C
&
ã¹»ÃÐà·È
á͹´ì
203690 RUNGREANG
ÃØè§àÃ×ͧ
LAOHATHAI
àÅÒË·ÑÂ
K. 0 A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
203700 SUKANYA ÊØ¡Ñ--Ò
POTHIKAMJORN
⾸ԡӨÃ
0.00
M.D.
á¾·ÂìË-Ô§
B
ã¹»ÃÐà·È
203710 S.VISAWAKIJ
Ê. ÇÔÈÇ¡Ô¨¡èÍÊÃéÒ§
CON LTD. PART.0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203720 KRISDA GENERAL
¡ÄÉ´Òਹà¹ÍÃÑÅ
GOLF CLUB
¡ÍÅì¿0 C
¤ÅѺ
CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
203730 B.K.K. GENERAL
ºÕà¤à¤CONTRATOR
ਹà¹ÍÃÑÅ ¤Í¹á·Ãç¤àµÍÃì
0 CO.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203740 TERAVERA¸ÕÃÐÇÕÃÐ
LTD. PART˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203750 V & V BANGKOK
ÇÕ á͹´ìCO.
ÇÕLTD
¡Ãا෾Ï
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203760 MOBILIA CO.
âÁºÕàÅÕÂ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203770 THAIMATERTRANSPORT
ä·ÂÁÒÊàµÍÃì ·ÃҹʻÍÃìµ
INTERNATION
0 C ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
ã¹»ÃÐà·È
203780 L & M SYSTEMS
áÍÅá͹´ìàÍçÁ«ÔÊà·çÁ(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND) CO.
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
203790 KORAVIS CO.
¡ÃÇÔÈÇì
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203800 ARECON CO.
ÍÒÃդ͹
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203810 MAE PING âçáÃÁáÁè»Ô§
HOTEL (1988) CO.
(1988)
LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203811 MAE PING âçáÃÁáÁè»Ô§(1988)
(1988)CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203812 MAE PING âçáÃÁáÁè»Ô§(1988),º¨¡.
HOTEL (1988)CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
203813 TCC HOTEL
×·Õ«Õ«ÕâÎà·Å¤ÍÅàÅ礪Ñè¹,º¨¡.
CONLECTION
1,872.50
CO.,LTD
A
ã¹»ÃÐà·È
203820 SRIBOONRUENGSARAVUT
ÈÃÕºØ-àÃ×ͧÊÃÒÇظ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTI
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203830 THAI DAIHO
ä·Â-ä´âÎ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203840 ENMASS CO.
àÍç¹áÁÊ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203850 EVERGREEN
ºÃÔÉÑ·
VIEWàÍàÇÍÃì¡ÃÕ¹ÇÔÅÅì
CO. LTD. 0 C
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È
203851 YIPCON CO.
ÂÔº¤Í¹
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203853 EVER GREEN
àÍàÇÍÃì¡ÃÕ¹
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
203860 BANK THAI¸¹Ò¤ÒÃ
PUPLICE
ä·Â¸¹Ò¤Òà ¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
203880 WOODWELL
ÇéÙ´àÇÅÅìÁÒ¹Ùá¿ç¤à¨ÍÃÔè§
MANUFACTURING
0 BCO. LTDº¨¡.ã¹»ÃÐà·È
203890 AMERICANAMERICAN
BUILDINGSBUILDINGS
COMPANY(ASI
0 C COMPANY
ã¹»ÃÐà·È
(ASIA)
203900 SAHACHAIÊ˪ÑÂÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMINUM
0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
203910 MITRAPAB-NONGCHANG
ÁÔµÃÀҾ˹ͧ©Ò§
LTD.˨¡.
0 PART
C
ã¹»ÃÐà·È
203920 MUENGNANG
àÁ×ͧ¹Ò§¾Ñ²¹Ò
PATTANA LTD.
˨¡.0PART
C
ã¹»ÃÐà·È
203930 RAJAMANGALA
ʶҺѹ෤â¹ÃÒªÁ§¤Å
INSTIUE SURIN
0 BÇÔ·ÂÒࢵÊØÃÔ¹·Ãì
CAM
ã¹»ÃÐà·È
203940 ALLIED CAPACITY
ÍÑÅÅÒÂ CO.
¤Òᾤ«ÔµÕé
LTD 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

285-0040
612-5360
9665691-2
4290559-62TANAPOL KHUN
(01)9125601
JUMLONG SUWANWAS
076-212763
587-5175 NATTAYA CHOKEVIKRA
539-36748 K.NATTAYA CHOKEVIKA
472-1218
285-5425
(5882396) 588-0039
(4333253) 424-7963
MALEE KHUN
(6290810) 282-8553
WANCHAI SUWAN KHU
(5832305) 583-1297
SONGPOL KHUN
274-3026
2743443-5 K.VICHIEN NUTCHAYAN
(5914387) 591-3972
AMNUAY KHUN
5878647-9 SWOMSAK SAKYUT KH

056-249098
3005131-4
509-9000
381-5431
2132351-61
(2817899) 281-7225
K.SOMSAK
243-5454
6798761-5 SUMONTA KHUN
056-531098
(6428946) 642-8538
6520491-5
6908041-60
7114588-90SARAVUT RUJIPORNPO
5419826-7
643-9112
053-270160-80
056-750058-60
053-684444-9
053-684444-9
01-8719699
2616706-8 WATCHARACHAI
5087
SURA
513-3757
316-0966-8CHAIWAT
02-8040888K.CHAIVAT
02-8041262
205-5000
(3311713) 331-1710
K.SIRIRUK SMANTHAI K
852-28949800
585-1914 BENJAWAN KHUN
042-312380
044-511022
243-5454 K.ANAN

203941 K.ANAN JINANUWATANA
͹ѹµì ¨Ô¹Ò¹ØÇѲ¹Ò 0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
203950 SIAM UNION
ÊÂÒÁÂÙà¹Õè¹
CO. LTD
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
203951 SIAM UNION
ÊÂÒÁÂÙà¹Õè¹ÍÐÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM CO. LTD.
0D
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
203952 ENGINERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔ觡ÃØê¿
GROUP CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203960 ABA TRADE
àÍ CENTRE
ºÕ àÍ à·Ã´à«ç¹àµÍÃì
CO. LTD0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203980 BANCHONG
ºÃè§ÈÔÅ»ì¡èÍÊÃéÒ§
SILPA LTD. PART0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203982 S.P.ALUMIUM
àÍÊ.¾Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
& GALSS CO. LTD.
0á͹´ì
D ¡ÅÒÊ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
203990 VIROON ALUMINUM
ÇÔÃØÌËìÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD. PART.
0 ˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
204000 BACK LIGHTSOJI(THAILAND)
຤äÅ·ì⫨Ô(ä·ÂᏴì)
CO.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204010 STANTERNÊáµ¹à·Ô¹
CO. LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
204021 BEST BUILDER
àºÊ·ìºÔÅà´ÍÃì
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
204030 SAENGPHA
áʧ¿éÒ
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ0 D
ã¹»ÃÐà·È
204031 S.C.VASADUPHAN
àÍÊ.«Õ.ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
LTD. PART.0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
204032 SANGFHA áʧ¿éÒÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMIMUM AND GALSS
0á͹´ì
D ¡ÅÒÊ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204040 PCC PISARNSIN
¾Õ«Õ«Õ
CO.ä¾ÈÒÅÊÔ¹
LTD
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204050 B.E.S CONSTRUCTION
ºÕ ÍÕ àÍÊ ¡ÒÃâ¸Ò
SERVICE
º¨¡.
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
204060 U.D.ALUMINUM
ÂÙ.´Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
204070 V.D.ALUMINIUM
ÇÕ.´Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ.º¨¡.
CO. LTD.
0D
ã¹»ÃÐà·È
204080 S.C.ALUMINIUM
àÍÊ.«Õ.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART. 0 ˨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
204090 KASAME GLASS
à¡ÉÁ¡ÅÒÊ
CO. º¨¡.
LTD.
0D
ã¹»ÃÐà·È
204091 KIM YHU SENG
¡ÔéÁ GLASS
ËÂÙàÊ秤éÒ¡ÃШ¡
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204093 TEKINT CO.
à·¤Ôé¹·ì
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
204100 KANJANA WICHIENPHAN
¡Ò-¨¹Ò ÇÔàªÕÂþѹ¸ì
K. 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
204110 N.K.D CONSTRUCTION
àÍç¹.à¤.´Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204120 ALFAB (THAILAND)
ÍÑÅὺ (»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD. 0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
204130 MONKOL AMPORNPISIT
Á§¤Å ÍÑÁ¾Ã¾ÔÊÔ¯°ì
K. 0 B¾ÅàÍ¡
ã¹»ÃÐà·È
204140 PAIROJ SUKNIRAN
ä¾âè¹ì ÊØ¢¹ÔÃѹ´Ãì
K.
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
204150 POONKIJ ALUMINUM
¾Ù¹¡Ô¨ ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
204160 S.PAIBOON
Ê.侺ÙÅÂìâÅËСԨ
LOHAKIJ L.P.
0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
204161 SQUARE INTERNATIONAL
Êá¤ÇÃì ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.0 LTD.
D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204162 T.R.INTERNATIONAL
·Õ.ÍÒÃì ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
LTD. PART.
0 C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
204170 NONLOHAKIJ
¹¹·ìâÅËСԨ
CO. LTDº¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
204180 SIAM BANGNA
ÊÂÒÁºÒ§¹ÒᏴì
LAND CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
204190 TECHNIC ALCANTHAI
à·¤¹Ô¤ÍÑŤ͹ä·Â
FRAME-GLASS
à¿ÃÁ¡ÅÒÊ
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204200 CITY REALTY
«ÔµÕéàÃÕÂŵÕé
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
204210 OVERSEAS
âÍàÇÍÃì«Õ
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204211 O.A.C.METALWORK
âÍ.àÍ.«Õ àÁµÑÅ
CO. LTD
àÇͤ0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
204220 CHAVEEPORN
ªÇÕÀÃ
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃìṪªÑè¹á¹Å
0 CGROUP
¡ÃØê¿ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
204230 AIEW HENG
àÍÕéÂÇàΧ¡ÅÒÊ
SHOP
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
204231 INTERTECH
ÍÔ¹àµÍÃìà·¤
SPECIALTY
Ê໤àªÕÂŵÕé¡ÅÒÊ
GLASS
0 DCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
204240 PASURA L.P.
ÀÒÊØà ˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
204250 YOTHAWISâ¸ÇÔÈÇì¾Ñ²¹Ò
PHATANA CO. LTD
0.00
º¨¡. C
ã¹»ÃÐà·È
204252 POWER LINE
à¾ÒàÇÍÃìäŹì
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§,ºÁ¨.
###
CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
204253 UNIMA ENGINEERING
ÂÙ¹ÔÁÒ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204260 SAKSIRI ALUMINUM(2000)CO.
ÈÑ¡´ÔìÈÔÃÔ ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ(2000)
0LTD
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204270 NAMHENG˹èÓàΧ
HARDWARE
ÃéÒ¹ SHOP0 D
ã¹»ÃÐà·È
204271 SAIMCENTRAL
ÊÂÒÁà«ç¹·ÃÑÅ¡ÃШ¡ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
KRAJOK ALUMIMIEM
0D
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
204280 SUTHAMASA
ÊظÃÃÁÒÊÒ
LTD. PART.
˨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
204290 TEERA SAMITTIKORNKUL
¸ÕÃÐ ÊÁÔ·¸Ô¡Ã¡ØÅ
K. 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
204300 NAPA ENTERPRISE
¹ÀÒ àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD
0.00º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
204310 PRASERT »ÃÐàÊÃÔ°
BOONWAN ºØ-ÇÃó
K.
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
204320 NOURISH HOUSE
à¹ÍÃÔª àÎéÒÊì
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È

243-5454 K.ANAN JINANUWATAN
9327322-3 SUTAS PRATOOMANEE
2153326-7 K.SUKANYA

804-5959
668-5687
(5892150) 580-3772
K.VICHAI
(4246695) 424-9431
SURACHET WIROONTA
(2313370) 231-3372
6522412-9
322-6360-7K.CHONTHED
3984790-2 SUTHAM PHANTADSHA
K.SUTHAM PHANDADSH
3614295-6 K.SUTHAM
954-0473
01-4891100
437-1468 AUDOMSAK SAKKONGM
8700102-4 VEERADEJ PRASITRAT
416-0286 SOMCHAI SAE-TIAW KH
294-6291-8DUNEE KHUN
2946291-8 K.KRUNG
02-2948425
668-3830
7226734-6 SUWIT WONGWIWAT
01-6946548

552-3159 3691
TOO KHUN
512-3515-9WITAYA WITAYASIRIPA
5335522-5 K.PENSRI
(5396035) 539-2964
K.TAVATCHAI
(039)313512
NONVIWAT KHUN
7380133-7
4456752-3 MANIT KHUN
685-7084
5398604-6 JINDA KHUN
538-9425 JINDA KHUN
038-270103
5390792-3 AIE KHUN
9331642-4
424-4364 YUTHIKRAI TUNGPARIM
01-6591143
02-3320345K.KRIENGKRAI
02-3320345
7294325-6
433-3419 ARTIT KHUN
433-3419 K.PEMRUDEE
277-5365 4962
K.KIM SUTHUMASA

(4245231) 424-5241

204330 CHANCHAIªÒ-ªÑÂ
TUNTIWIWATTANAPHAN
µÑ¹µÔÇÔÇѲ¹¾Ñ¹¸ì
0A
K.
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
204340 U.K.D. CO.ÂÙ.à¤.´Õ
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
204341 NIPHON HOWATANPON
¹Ô¾¹¸ì ËÍÇѲ¹¾Ñ¹¸ì
KHUN
¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
204350 TUEPHAIGHAM
âçàÃÕ¹·ÔÇä¼è§ÒÁ
SCHOOL
0A
ã¹»ÃÐà·È
204360 WANTANEE
Çѹ·¹ÕÂì
LUNCHAPRASIT
ÅÑ-©»ÃÐÊÔ·¸Ôì
K.
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
204370 RATCHANIDA
ÃѪ¹Ô´Ò
IPICHAT
ÍÔÀÔªÒµÔ
K.
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
204380 GREEN WAY
¡ÃÕ¹àÇÂì
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
204390 EK-CHAI DISTRIBUTION
àÍ¡-ªÑ ´ÕÊ·ÃÔºÔǪÑè¹
SYSTEN
0 A CO
«ÔÊà·Á ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
204391 EK-CHAI DISTRIBUTION
àÍ¡-ªÑ ´ÕÊ·ÃÔºÔǪÑè¹
SYSTEM
0 E CO
«ÔÊà·Á ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
204400 NANA GLASS
¹Ò¹Ò
ALUMINIUM
¡ÃШ¡ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0 D ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
204410 Y.H.S. INTERNATIONAL
ÇÒ àͪ àÍÊ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.LTD
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204411 BAE YONGàºêÂè§Î§àÊç§
HONG SENGº¨¡.
CO. LTD
0D
ã¹»ÃÐà·È
204420 ST.POWERàÍÊ·Õ
ENGINEERING
à¾ÒàÇÍÃì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CORP.
0 C LTD
ã¹»ÃÐà·È
¤ÍÃì»Í204430 SATHORN ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
HOUSE
0 CÊÒ¸ÃàÎéÒÊì
ã¹»ÃÐà·È
204440 CHINA & SON
䪹èÒ¡ÃØê¿
FURNITURE
º¨¡. 0.00
CO. LTD.
D
ã¹»ÃÐà·È
204450 BOONCHAROEN
ºØ-à¨ÃÔCHEMICAL
à¤ÁÔ¤ÍÅ CO.
º¨¡.
0 A LTD
ã¹»ÃÐà·È
204460 THAITEKSENG
ä·Âàµç¡àÊç§
CO. LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204461 SPECHARDWARE
Ê໤ÎÒÃì´áÇÃì
RAN ÃéÒ¹0 E
ã¹»ÃÐà·È
204462 PHANITPHATANAKAN
¾Ò¹Ôª¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
PART.
˨¡.
LTD
0E
ã¹»ÃÐà·È
204463 V.S.S.ENTERPRISE
ÇÕ.àÍÊ.àÍÊ.àÍç¹àµÍÃìä¾ÃìÊ
CO. LTD. 0 E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204464 SIRIPATTANA
ÈÔÃԾѲ¹Ò
UPAKON ÍØ»¡Ã³ì
MAI-AT
0äÁéÍÑ´
E
ã¹»ÃÐà·È
204470 KIAMVIVATà¤ÕÂÁÇÔÇѲ¹ì
RAN
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204471 KIAMVIWAT
à¤ÕÂÁÇÔÇѲ¹ì
LTD. PART. ˨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204480 PHANPRASERT
Àѳ±ì»ÃÐàÊÃÔ°ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE 0 E
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
ºØ-·Í§áʧ ˨¡.
204490 BOONTHONGSANG
LTD.
70,320.40
PART.E
ã¹»ÃÐà·È
204500 THAI SEREE
ä·ÂàÊÃÕÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE LTD.
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204510 PHOR.RATTANACHOET
¼.Ãѵ¹âªµÔà·Ã´´Ôé§
TRADING
900 E
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204511 HOME FELLOW
âÎÁà¿ÅâÅè
CO. LTD
º¨¡.
2,621.50 E
ã¹»ÃÐà·È
204520 VINCENT HARDWARE
ÇԹૹ·ìÎÒÃì´áÇÃì
LTD. PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204540 RAJCHAWONG
ÃҪǧÈìÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE174
LTD.
˨¡.
E PART ã¹»ÃÐà·È
204550 BOON CHAROEN
ºØ-à¨ÃÔ-áʧ
SANGÃéÒ¹
HARDWARE
0E
ã¹»ÃÐà·È
204560 HUAHENGLONG
ÎÑèÇàΧËŧâÅËСԨ
HARDWARE
0.00RAN
˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
204561 NITTAYA PROMSUK
¹ÔµÂÒ ¾ÃéÍÁÊØ¢
KHUN ¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
204562 SUNTHONÊع·Ã
SRINGAM
ÈÃÕ§ÒÁ
KHUN¤Ø³0 E
ã¹»ÃÐà·È
204563 SAKOL ATIKANGUMJOEN
ÊҡŠǪԡÒáӨÃ
KHUN
¤Ø³
0D
ã¹»ÃÐà·È
204564 LADDA SRINGAM
ÅÑ´´Ò ÈÃÕ´Õ
KHUN ¤Ø³ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204565 PRAYONG»ÃЧ¤ì
PAWHAT»ÃÐËÂÑ´
KHUN 0.00
¤Ø³
E
ã¹»ÃÐà·È
204566 P.HARDWARE
».ÎÒÃì´áÇÃì
SHOP ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204567 P.FOUR(1991)CO.
¾Õ.â¿Ãì(1991)
LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
204570 LIM WATTANA
ËÅÔÁÇѲ¹Ò
SHOP ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204571 THUNYANOK
¸Ñ-ª¹¡
LIMVIRAT
ËÅÔèÁÇÔÃѵ¹ì
KHUN0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
204572 DUNGDEN´Ç§à´ç¹
SHOP ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204573 SASI LIMVIRAT
ÈÈÔ ËÅÔÁÇÔÃѵì
KHUN
0
¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
204580 MUIKUANGÁØé¡ǧ ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204581 TEERA PHUMVISET
¸ÕÃÐ ¾ØèÁÇÔàÈÉ
KHUN
0¤Ø³
E
ã¹»ÃÐà·È
204582 PHINAPORN
ÀÔ³Ò¾Ã
TONUMCHAI
âµÇ¹ÓªÑÂ
KHUN
0¤Ø³
E
ã¹»ÃÐà·È
204583 AKEKCHAIàÍ¡ªÑÂ
JUMPHAE
¨ØÁá¾Ã
KHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
204584 PATTANA UTHAI
¾Ñ²¹Ò KHUN
ÍØ·Ñ ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
204590 MUIKUANGÁØé¡ǧ
(YOUNGER
(¹éͧ)
BROTHER)
ÃéÒ¹0 E
ã¹»ÃÐà·È
204591 SOMSRI KOMKHOM
ÊÁÈÃÕ ¢Ó¤Á
KHUN
¤Ø³ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204592 MUNIN TOWKARN
ÁعԷÃì KHUN
µÇ§¡ÒÅ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204600 NEWVISETH
¹ÔÇÇÔàÈɾҳԪÂì
PANICH(1991)
39,388.00
LTD.
1991
E ˨¡. ã¹»ÃÐà·È

6137800-6
252-4670-9K.VORAPOJ
K.NIPHON HOWATANPO
434-8237
2070255EXT203
035-631383
7267527-8
035-214917
7229640 T138133
056-511267PASIT SUWATTANAPOR
3181385 T.141
SALINEE NOPPORN KH
318-1383 SUPUD KHUN
6450350-64
6377141-3
(2589850) 258-3214
PRAPAT KHUN
428-1314
3217374-7 NOI PHONMUKDAMANI
3217374-7 NOI PHONMUKDAMANI
321-3220 K.SOMCHIT PONMUKDA
K.SOMSAK CHANGTRA
3217374-7 K.NOI PROMMUKDAMA
311-2514 4980
VACHARACHAI NOMNU
(3112514) 311-4980
K.KRONGKAEW
2162380-3 PHANPRASIRT KHUN
(2210398) 223-9503
223-3952
(2210404) 222-5424
K.PIN
02-3919414
(2223655) 221-4060
VICHIT KHUN
(2222596) 221-6779
PHILIN KHUN
224-3517
(2214385) 224-3532
KHUN NITARYAR PROM
221-4385

3986962-3
271-0533 JARADH KHUN
311-6386
271-0533
224-3620 SOMSARK KHUN

221-6768 SOMKIEG KHUN

221-4365 VIBUL KHUN

204601 S.T.INTERNATIONAL
àÍÊ.·Õ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Åá͹´ì·ÙÅÊì
LTD. PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
204602 UNIONTOUE
ÊË·ÙÅÊì¾Ñ²¹Ò
DEVELOPMENT
˨¡. PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204603 NEW SIAMPATTANA
¹ÔÇÊÂÒÁ¾Ñ²¹Ò(1991)
(1991)CO.0 LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204610 SANGCHAROEN
áʧà¨ÃÔ-ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE 0LTD.
˨¡.
R PART ã¹»ÃÐà·È
204620 LEE-YEW-KEE
ÅÕèÂÔÇ¡Õè ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204621 LEE-YEW-KEE
ÅÕèÂÔÇ¡Õè ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204622 LEE-YEW-KEE
ÅÕèÂÔÇ¡Õè ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204623 LEE-YWE-KEE
ÅÕèÂÔÇ¡Õè ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204624 SANGUDOM
áʧÍØ´Á
SHOP ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204625 VITTAYA PHAN
ÇÔ·ÂÒÀѳ±ì
SHOP ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204626 THAI VIWAT
ä·ÂÇÔÇѲ¹ì
CO. LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204630 YAOVARAJàÂÒÇÃÒªÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
968˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
204640 RUNGKIETÃØè§à¡ÕÂõԡÒêèÒ§
KARNCHANG
0 E ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
204641 NHOWSUNGAUN
â§éǫعÍѹ ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204650 SAHAPAN ÊËÀѳ±ì ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204660 SIRICHAI ELECTRIC
ÊÔÃԪѡÒÃä¿¿éÒ0 ÃéÒ¹
E
ã¹»ÃÐà·È
204670 KAMOLTHIP
¡ÁÅ·Ô¾Âì
AGENCY
àÍ๫Õè
CO. LTD0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
204680 VTCK CORPORATION
ÇÕ·Õ«Õठ¤ÍÃì»ÍÃìàêÑè¹
CO. LTD0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204690 PONGCHAROEN
¾§Éìà¨ÃÔCO. LTD 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
204700 SUPER LIGHT
«Ø»à»ÍÃìäÅ·ì
TRADINGà·Ã´´Ôé§
LTD. 0
PART
B˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204710 MUANGCHAROEN
ÁØè§à¨ÃÔ-ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
0E
ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
204720 GOLDEN FORM
â¡Åà´é¹
CO.
¿ÍÃìÁ
LTDº¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
204730 SUPACHAIÈØÀªÑÂÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE LTD.˨¡.
PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204740 LEE VITTAYA
ÅÕÇÔ·ÂÒÎÒÃì´áÇÃì0
HARDWARE
E
ã¹»ÃÐà·È
204750 THE CORDIAL
ÊËÃèÇÁ㨾Ѳ¹Ò¡ÒáèÍÊÃéÒ§
UNION OF CONSTRUCT
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204760 TONG NGEE
µ§§Õéà«é§
SENG LP.˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204761 SILOMPOPPERTRY
ÊÕÅÁ¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD. 0 Eº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204762 THAVORN ¶ÒÇÃàÍç¡à«¡¤ÔÇ·Õ¿
EXECUTIVE CO. LTD.
0 º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
204763 KUNGTHEP
¡Ãا෾Ï
999 CO.999
LTD.
º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
204770 SEIKO INSTRUMENTS(THAILAND)
ä«â¡é ÍԹʷÃÙàÁé¹·ì(»ÃÐà·Èä·Â)
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
204771 THAIMUNKONG
ä·ÂÁÑ蹤§ÎÒôìáÇÃì
HARDWEAR LTD
0˨¡.
R .PART ã¹»ÃÐà·È
204780 HONG SENG
ËéǧΧàÊç§âÅËÐÀѳ±ì
LOHAPAN
0E
ã¹»ÃÐà·È
204790 THAI RUAMKIT
ä·ÂÃÇÁ¡Ô¨ ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
204791 SUVIT ENGINEERING
ÊØÇÔ·ÂìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
RAN. 0 E
ÃéÒ¹. ã¹»ÃÐà·È
204792 LIBERTRYFASIONHOUSE
ÅÔàºÍÃìµÕéῪÑè¹àÎéÒ·ì
CO.0LTD.
E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204793 V.P.B. REALESTATEL
ÇÕ¾ÕºÕ àÃÕÂÅàÍÊ൷
CO. LTD.
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204794 THAIRUAMKITG
ä·ÂÃÇÁ¡Ô¨¡ÃØê»(1995)
GROUP(1995)0CO.
E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204795 FERRICH CO.
à¿ÍÃìÃÔª
LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204796 THAIRUMKIJ
ä·ÂÃÇÁ¡Ô¨ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE SHOP
0 ÃéÒ¹
E
ã¹»ÃÐà·È
204800 T.YONGKIAT
µÍ§à¡ÕÂõԡÅÒÊ
GLASS CO. LTD.º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204801 EXELL GLASSER
àÍç¡«ìà«Å
CO.
¡ÅÒà«ÍÃì
LTD
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204810 UNITED LIBERTY
Ê˪ÑÂÊÑÁ¾Ñ¹¸Ð¡Ô¨
TRADE CO. 0
LTD.
º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
204820 KRIENGYONG
à¡ÃÕ§§ÍÔÁà¾ç¡«ì
IMPEX CO. LTD.
0 º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
204830 PHAJOMKLAO
ÈÙ¹Âì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÍà¹×èͧ
THONBURI
0B
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹
ã¹»ÃÐà·È
204840 PATTANAKARNVEJAKIT
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàǪ¡Ô¨
CO.º¨¡.
LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
204850 YIP IN SOI ÂÔºÍÔ¹«ÍÂ
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
204860 CHAICHAROEN
ªÑÂà¨ÃÔ-«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLIES LTD.
0 ˨¡.
APART
ã¹»ÃÐà·È
204870 EKACHAI HARDWARE
àÍ¡ªÑÂÎÒÃì´áÇÃì
LTD.˨¡.
PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204880 DAWAN CO.
´ÒÇÑÅÂì
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
204890 V.N.CERAMIC
ÇÕàÍç¹
LTD.
à«ÃÒÁÔ¤.˨¡.
PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
204900 BOONKITTIºØ-¡ÔµµÔ¡Å¡ÒÃ
L.P.
˨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
204910 K.CHOTECHUANG
¡.⪵Ԫèǧ¾Ñ²¹Ò
PATANA 0 E
ã¹»ÃÐà·È

K.PICHIT
221-4365
221-4365
221-1695 K.PUNYA
221-3725 LEE-YEW-KEE

221-3725
(2228787) 222-6367
YAOVARAJ HARDWARE
224-3580 RUNGKIET KARNCHANG

222-2552
271-0538
729-0574
(2465300) 970-2797
01-9129542
512-0270
(2452761) 245-2513
MONTOOL KHUN
(3112240) 311-2250
538-1193 SOMCHAI
214-4167 VITTAYA
01-9131821
215-4868 PING
(2381127) 238-1134
K.PING
215-4868 K.PING
418-2849
5292420-5
224-3495 K.PRAVINEE
457-2690 PRATHEEP KHUN
286-9571 VICHAI
K.VICHAI
286-8660 MR.VICHAI
(2868660) 286-9571
K.VICHAI
6797884-5 K.VICHAI
(2868660) 286-9571
K.VICHAI
383-3800 K.VIBOON
4349590 6604-5
CHANCHAI
8818331-3
215-6273 BOONCHIRT KHUMPINY
530-0531-6SAUVANEE KHUN
4708272-5
722-2500
236-9294
225-0155
512-4593-4PONGSAK KHUN
01-8682695
(038)311-724
VEERA KHUN
457-3571 4147
WICHAI KHUN
396-1982 SUCHAT KHUN

204920 SUPPAT CO.
ÊÃþì¾Ñ²¹ì
LTD
º¨¡. 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
204930 T.YINGCHAROEN
µ.ÂÔè§à¨ÃÔ-«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLY LTD.
0 EPART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204931 SINORANCONGRETE
ÊÔ¹âÍÌÒä͹¡ÃÕµ
CO. LTD.
º¨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
204932 ROYALPRINT
âÃàÂÅ»ÃÔ¹ÊìÃѪ´Ò
RACHDA CO. LTD.
0º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
204933 T.RUNGSILPURENITURE
µ.ÃØè§ÈÔÅ»ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. 0
LTD.
E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204940 NGOW NGEE
â§éǧÕè¡Õèà·Ã´´Ôé§
GEE TRADDING0(1992).
E(1992) º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
204950 HUACHIEWÎÑéǨÔÇ¡ÒÃä¿¿éÒ
ELECTRIC
0ÃéÒ¹
E
ã¹»ÃÐà·È
204960 NATHAPHOL
³Ñ°¾ÅÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
1,112.80
LTD.
˨¡. E
PART
ã¹»ÃÐà·È
204970 AUSAVASUPACHAI
ÍÑÈÇÈØÀªÑÂÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
0 E ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
204980 ANOMA ELETRICE(THAILAND)
Íâ¹ÁÒÍÕàŤ·ÃÔ¤(»ÃÐà·Èä·Â)
0 CO.
B L º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
204990 SB CREATER
àÍÊ CO.
ºÕ ¤ÃÕàÍàµÍÃì
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205000 YONG SANGA
§ʧèÒ
LTD.˨¡.
PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
205010 SIAM VASCO
ÊÂÒÁÇÒÊâ¡
TRADING à·Ã´´Ôé§
CO. LTD
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205020 SAHACHAIMONGKOL
Ê˪ÑÂÁ§¤ÅRAN
ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
205030 T.LOHAPHAN
¸.âÅËÐÀѳ±ì
0E
ã¹»ÃÐà·È
205040 SOMCHAI PATTANA
ÊÁªÒ¾Ѳ¹Ò¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 B ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205050 GENIUS COMMUNICATION
¨Õà¹ÕÂʤÍÁÁÙ¹ÔपÑ蹫ÔÊàµçÁ
SYSTEM
0B
CO ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205070 A.T.PATTANA
àÍ.·Õ.¾Ñ²¹Ò
LP.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205080 TRIODESIGN
·ÃÕâÍ´Õ«Ò¹ì
CO. LTD.-3,492.48
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
205090 AKANN KENSINGTON
ÍÒ¤ÒÃह«Ô§µÑ¹
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
205100 HAPPY PALACE
áλ»Õé¾ÒàÅÊ
CO. LTD.º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
205110 CREDIT AKRIKAL
¸¹Ò¤Òà INDOSUACH
à¤Ã´Ôµ ÍСÃÔ¡ÍÅ
0 BANK
A ÍÔ¹â´ÊØàͪ
ã¹»ÃÐà·È
205120 STEVEN J ʵÕ࿹
LEACH JR
ਠÅÕª
ASSOCIATATE
¨Ùà¹ÕÂÃì
0 B á͹´ì áÍÊâ««Ôã¹»ÃÐà·È
205130 RUNGTIP HARDWARE
ÃØ觷ԾÂìÎÒÃì´áÇÃì
0E
ã¹»ÃÐà·È
205140 RETELIN (THAILAND)
ÃÕà·ÅÅÔ§¤ì(ä·ÂᏴì)
CO. LTD0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205150 DUMRONG´Óç¤ì¡èÍÊÃéÒ§ÇÔÈÇ
CONSTRUCTION CO.
0 C º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
205160 WIPHANAIÇÔÀ¹ÑÂ
CO. LTDº¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
205170 PUN (1999)LTD.
¾ÕÂÙàÍç¹(1999)
PART
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
205180 ROYAL GARDEN
ÃÍáÂÅ ¡ÒÃìà´é¹
RESORTS
ÃÕÊÍÃì·
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205181 CHAOPRAYA
à¨éÒ¾ÃÐÂÒ
RESORT CO.
ÃÕ«ÍÃì·
LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205190 PIMALAI PATTANA
¾ÔÁÒÅÑÂ
CO.
¾Ñ²¹Ò
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205191 PIMALAI RESORT
¾ÔÁÒÅÑÂ
ANDÃÕÊÍÃì·
SPA CO.
0á͹´ì
CLTD
Ê»Ò º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
205192 LANTANA DEVELOPMENT
ÅѹµÒ¹èÒ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO.0 LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205193 PIMALAI HOLDING
¾ÔÁÒÅÑÂ
CO.âÎÅ´Ôé§
LTD 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
205200 D P GLASS´Õ
LTD.
¾Õ PART
¡ÅÒÊ Ë¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205210 ARCADIA ALUMINIU&GLASS
ÍÒÃì¤Òà´Õ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO.
0 D LTDá͹´ì ¡ÅêÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205211 A.D.GLASSàÍ.´Õ.¡ÅêÒÊ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
205220 KRAHARN ¡ÅéÒËÒ-à«ÍÃìÇÔÊ
SERVICE CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205230 S.T.F.HOUSING
àÍÊ.·Õ.àÍ¿.àÎéÒÊì«Ôè§áÅкصÃ
AND SON CO.0LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
205231 S.T.F HOUSESING
àÍÊ.·Õ.àÍ¿
LTD.
àÎéÒÊì«Ôè§
PART.0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205240 PORNSAK ¾ÃÈÑ¡´Ôì
GROUP CO.
87 LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205241 JTR ALUMINIUM
਷ÕÍÒÃì
& GLASS
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO.LTD.
0 CáÅСÃШ¡ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205250 VORAVISITÇÃÇÔÊÔ®°ì
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205260 AMBASSADOR
áÍÁºÒÊà´ÍÃì
HOTELâçáÃÁ0 B
ã¹»ÃÐà·È
205261 AMTELL GROUP
áÍÁà·Å CO.
¡ÃØê»
LTD.
¡Ãا෾
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205262 AMTEL GROUP
áÍÁà·ÅBANGKOK
¡ÃØê» ¡Ãا෾Ï
CO.0 LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205270 PROMPT TECHNO
¾ÃéÍÁ à·¤â¹
SERVICE
à«ÍÃìÇÔÊ
CO.
0 Cº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
205280 PORNCHAROEN
¾Ãà¨ÃÔCONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0.00
º¨¡.C CO.
ã¹»ÃÐà·È
205290 KAJOKCHAIDUMRONG
¡ÃШ¡ªÑ´Óç¤ì
CO.º¨¡.
LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
205300 P.J.DEVELLOPMENT
¾Õ.à¨.´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0E
ã¹»ÃÐà·È
205301 P.J.KAVATSUDU
¾Õ.ਠ¤éÒÇÑÊ´Ø
SHOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
205310 ADVANCE áÍç´ÇÒ¹«ì¾ÑºÅÔª«Ôè§
PUBLICHING CO. LTD
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

6939434-5
587-4162 JEW KHUN
585-3595 K.JEW
587-4162 K.JEW
(5874162) 585-3595
K.JEW
223-1471-2ADISORN KHUN
(4652635) 466-7527
BANDIT SUPACHAI KHU
214-3181 PING KHUN
511-0503 VANCHAI MALEE
3260800-3
233-1749
6377391-9
9540517-8
(2433) 379-1367
SANCHAI
585-1897-8PRASARN
424-0608
8117921-33
2543821-3 LEK
(5802728) 580-5118
PANUWAT
(3210028) 321-5011
NUTTAPUL
255-2701-5SARAWAN
T255
WONGLAKA
650-5585
9207895-6
7280276-7
(2785122) 270-1667

01-9107527
476-0021 SAOWANEE NAKBETCH
476-0021-2BOONTAWEE FUENGPR
722-8480
02-7228484
075-607911-4
075-607911-4
944-8114
7480891-4 K.BOONMEE
7480891-4

(4260348) 426-0159
KANTHIROM
(4260159) 426-0348
K.SOMCHAI
9321200-7 CHOOSAK SURACHAI
(5744327) 574-4332
K.JATURON
9347682-4
254-0444 SIROJ OOD
254-0494 0150
WICHAN / WIPHAWAN K
038-255501-40
K.RATLEE
(3120266) 312-0264
8962743-4
(3122238) 752-4485
421-8482 JUREERAT
(4218482) 421-8497
K.JUREERAT
249-9449 WANVALAI K.

205320 PSP PO-SENGTHONG
¾ÕàÍÊ¾Õ ».áʧ·Í§¡ÒþÔÁ¾ì
PRESS0CO.
A LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205330 CENTRAL SAMUI
à«ç¹·ÃÑÅÊÁغժÃÕÊÍÃì·
BEACH RESORT
0 B CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205340 PACIFIC CLEANROOM
ừԿԤ ¤ÅÕ¹ÃÙÁ
SERVIES
0à«ÍÃìÇÔÊà«Ê
CCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205350 L.C(THAILAND)
áÍÅ.«Õ
CO.
(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD
0º¨¡.(ÊÒ¢Ò
B
1) ã¹»ÃÐà·È
205360 GEINAULT¹ÒºÍ¹ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
MR.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
205361 PHUKET JOMTONG
ÀÙà¡çµ¨ÍÁ·Í§ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
VASADUPHAN
0 C º¨¡.
CO. ã¹»ÃÐà·È
205370 PATANA HOUSE
¾Ñ²¹Òà¤ËÐ ÃéÒ¹ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
205380 TCK FURNITURE
·Õ.«Õ.à¤.à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205390 PADAENG ¼Òá´§ÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕ
INDUSTRY PUBLIC
ºÁ¨.
0COMPA
C
ã¹»ÃÐà·È
205400 WORLDSTRICKER
àÇÔÅ´ìʵԡà¡ÍÃì
LTD. PART
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
205410 ASIATEC DEVELOPMENT
àÍà«ÕÂà·¤ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO.0LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205420 PREMA CLEAN
¾ÃÕÁèÒ¤ÅÕ¹
CO. LTD º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
205430 CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
TECNOLOGY
à·¤â¹âÅÂÕ
0 SERVICE
C à«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205440 YODPRANG
ÂÍ´»ÃÒ§¤ì
CO. LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205450 RUAMSAPÃÇÁ·ÃѾÂì
ESTAE CO. à¾ÒàÇÍÃì
LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205460 BANGKOKºÒ§¡Í¡âÎÁà«ÍÃìÇÔÊ
HOME SERVICE CO.
º¨¡.
0 CLTD
ã¹»ÃÐà·È
205470 U.S.C.TECHNOLOGY
ÂÙ.àÍÊ.«Õ.à·¤â¹âÅÂÕ
CO. LTD0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205480 INTERPLAN
ÍÔ¹àµÍÃìá¾Å¹
INTERRIORÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
DESIGN
0 C CO.
´Õ䫹ì ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205490 SOMTHAI FURENISHING
ÊÁä·Â ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
205500 CHULALONGKORN
ʶҺѹÇԷºÃÔ¡ÒÃ
UNIVERCITY
0¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
B INSTI
ã¹»ÃÐà·È
205510 FASTECH CO.
¿ÒÊà·¤
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205520 QUANTUM¤Ç͹·ÑÁ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 Cº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
205530 PROFINE TRADING
â»Ãä¿Åìà·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
205540 WANNEE TUNGSRIKIATKUL
ÇÃÃ³Õ µÑé§ÈÃÕà¡ÕÂõԡØÅ
K.0 B
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
205550 JAWA INTERNATIONAL
à¨ÇÒ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205560 PATANAKARN
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕèÂÁ
KRAJOK
0 D ¡ÃШ¡ ã¹»ÃÐà·È
205570 PRECISION
¾ÃÕ«ÕʪÑè¹
ENGINEERING
à͹ÂÕà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0 ALTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205580 TAPANA(1993)CO.
°Ò»¹Ò(1993)
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205590 M.T.GROUP
àÍçÁ.·Õ.¡ÃØê»
FURNICHINGà¿ÍÃì¹ÔªªÔè§
CO.0LTD
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205600 THE REGENT
ÃÕà¨é¹·ì
CHAUM
ªÐÍÓ
CO.
âÎàµçÅ
LTD0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
205601 THE REGENT
à´ÍÐÃÕà¨é¹·ì
CHA-AM ªÐÍÓ
HOTEL
âÎàµçÅ
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205602 U.N.HOLDING
ÂÙ.àÍç¹.âÎÅ´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
205603 CAZAVADEE
¤Ò«ÒÇ´Õ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205610 ROJANACHAI
â蹪ѡÒÃâ¸Ò
CONSTRUCTION
º¨¡.0 C
CO. LT
ã¹»ÃÐà·È
205620 VINAI DECORATION
ÇԹѠà´ç¤¤ÍàêÑè¹0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
205630 VASANHOUSINGPRODUTS
ÇÊѹµìàÎéÒÊì«Ôè§â»Ã´Ñ¤·ì
CO.
0 CLTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205640 CIVILIZE CONSTRUCTION
ÈÔÇÔäÅÊì¡èÍÊÃéÒ§
CO.0 LTD
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
205641 KNL ALUMINIUM
ठàÍç¹ AND
áÍÅ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
GLASS LTD.
0 A á͹´ì
P ¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
205650 GRANDSPORT
á¡Ã¹´ìÊ»ÍÃìµ
LTD. PART
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205660 MEGA ALUMINIUM
àÁ¡éÒ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ0 D
ã¹»ÃÐà·È
205670 THAI HAZAMA
ä·ÂÎÒ«ÒÁèÒ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CORP CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205680 UTHEP ENGINEERING
ÍØà·¾¡ÒÃâ¸Ò
CO.
º¨¡.LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
205690 P.POWER ¾Õ.à¾ÒàÇÍÃì¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CONSTRUCTION CO.
0 CLTD º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
205700 BANGKOKºÒ§¡Í¡áÁ·
MATCONS
¤Í¹Êì
CO.
º¨¡.
LTD0 C
ã¹»ÃÐà·È
205710 P.CONSTRUCTION
¾Õ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
& MATERIAL
á͹´ì
0 CáÁ·ÃÕàÃÕÂÅ
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
205711 P.CONSTRUCTION&MATERIAL
¾Õ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ á͹´ì
0C
SUPPLY
áÁ·ÃÕàÃÕÂÅ
ã¹»ÃÐà·È
205720 S.S.JAPANàÍÊ.àÍÊ.à¨á»¹¤ÍÁ»¹Õ
COMPANY CO. LTD
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
205730 N.R.PROPERTY
àÍç¹.ÍÒÃì.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD
0 C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205740 ANAN ARAMKUM
͹ѹµì ÍÃèÒÁ¤Ó
K.
¤Ø³0 C
ã¹»ÃÐà·È
205750 KOSHOH(THAILAND)
â¤âª(ä·ÂᏴì)
CO.º¨¡.
LTD.0 B
ã¹»ÃÐà·È
205751 S.THANAKORN
È.¸¹Ò¡ÃÇÔÅÅèÒ
VILLA 1991 1991
CO.
0C
LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205760 ARCHTECH
ÍÒÃìª-à·¤ÊìÁÔ·ÍÅ
MITAL LTD. PART
˨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È

034-299509
077-230500
6520366-7
076-340608
076-330123
076-225031K.TRIRAT
01-6198345
5251151-7
661-9900
4401864-5
6450350-64
539-2882
(9840160) 984-0189
539-6004
(9241172) 924-4562
394-0527
(81) 711-2839
7525708-10
234-9432 ROUNG-ROJ KHUN
218-2911

9127973-4
2921375-82KHON SOMCHAI VIPISM
044-614100

321-2026 AUMPAI TECHABUNYUT
216-4762
02-8094891-2
9192112-4
251-0327 KUN RATANA
2522666 2535143
K.SIRIWAN
252-0252 K.LAKKANA
251-0305 TAKERT K.
3315429 5492-3
076-381245VINAI KHUN
(5891265) 589-2594
KUN SUMRAY
(2117840) 212-2842
02-9434895
216-4231
9529285-6
02-6381115-7
K.CHURIT PREMJAI
448-5267 K. UTHEP
01-9254617
3792892-4
5418369-70K.PRASIT
5418369-70K.PRASIT
(3934884) 393-2418
565-3916
01-8055555
238-3335-8K.ATHIPAI PENGSAWAT
ATIPHAT
8874520-6

205761 P.ENGINEERING
¾Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0 ¡ÃØê»
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205762 ENGCON CO.
ÍÔ§¤Í¹
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205770 PRATHAN »Ãиҹ
POONSIRI
¾ÙÅÈÔÃÔ
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
205780 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
CO.
7,664.76
LTD ÃÕà·Å
E
º¨¡.(ÊÒ¢ÒºÒ§¹Ò)
ã¹»ÃÐà·È
205781 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
CO. LTD0 ÃÕà·Å
D
º¨¡.(âÎÁàÇÔÃì¤ã¹»ÃÐà·È
205782 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETEL à¾ÒàÇÍÃì
(HOME
7,523.38
WORK)
ÃÕà·Å
E
º¨¡.(ÊÒ¢ÒÃѵ¹Ò¸Ô
ã¹»ÃÐà·È
205783 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
CO.
2,107.90
LTD ÃÕà·Å
E
º¨¡.(ÊÒ¢Ò¾ÃÐÃÒÁ2
ã¹»ÃÐà·È
205784 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
CO.
4,723.41
LTD ÃÕà·Å
E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205785 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
CO.
4,622.54
LTD ÃÕà·Å
E
º¨¡.(ÊÒ¢ÒÃѧÊÔµ)
ã¹»ÃÐà·È
205786 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
CO.
8,365.26
LTD ÃÕà·Å
E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205787 CRC POWER
«ÕÍÒÃì«Õ
RETAILà¾ÒàÇÍÃì
(DIRECT
0.00SALES
ÃÕà·Å(ÊÒ¢Òä´àÃç¡à«ÅÊì)
E
ã¹»ÃÐà·È
205790 PAIBOON INSURACE
侺ÙÅÂì»ÃСѹÀÑÂ
CO. LTD
0.00 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
205800 AUGUST DESIGN
ÍÍ¡ÑÊ·ì ´Õ䫹ì
CONSULTANT
¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
0.00 B CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205810 PLAM CON»ÒÅìÁ
CO. LTD
¤Í¹ º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
205820 SUTHIPORN
ÊØ·¸Ô¾ÃʶһѵÂì
ARCHITECT LTD.
0.00˨¡.
PART
C
ã¹»ÃÐà·È
205830 NIWAT JAORUNGRICH
¹ÔÇѲ¹ì ¨ÒÇÃØè§Ä·¸Ôì
K. 0.00 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
205840 PATTANACHANG
¾Ñ²¹ªèÒ§(1987)
(1987) CO.
º¨¡.
0.00
LTD
R
ã¹»ÃÐà·È
205850 CHAROENà¨ÃÔCONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0.00
& á͹´ì
DESIGN
C ´Õä«¹ì º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205860 RAJA FURNITURE
ÃÒªÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì ÃéÒ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
205880 SIRIWUTTISHAIKORSANG.
ÈÔÃÔÇزԪÑ ¡èÍÊÃéÒ§
LTP
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
205890 M.V DEVELOPMENT
àÍçÁ ÇÕ ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
205892 PROMPAK¾ÃéÍÁᾤ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
205893 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÊµÃѤà¨ÍÃì
STRUCTURE CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205910 YUPADEE Âؾ´Õ
JAORNGRICH
¨ÒÇÃØè§Ä·¸Ôì
K. 0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
205920 CLUB ANDAMAN
¤ÅѺÍѹ´ÒÁѹ
BEACH ºÕª
RESORT.
ÃÕÊÍÃì·
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
205921 AROONSOM
ÍÃسÊÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205922 SAINAMYEN
ãʹéÓàÂç¹
CO. LTD.º¨¡.
11,556.00 B
ã¹»ÃÐà·È
205930 TEMCO TECH
à·çÁâ¡é
CO.à·¤
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205940 NIPAWAN CO.
¹ÔÀÒÇÑÅÂì
LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
205950 KAI-MO-THAI
ä¤âÁä·Â
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
205960 ANON SAIBOONCHOY
ÍÒ¹¹·ì ÊÒºØ-ªèÇÂ
K.
¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
205970 BRIDGE VIEW
ºÃÔ¨ÇÔÇ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
205991 SIAM RESORT
ÊÂÒÁÃÕÊÍ·
HOETL âÎàµçÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
206000 P INTERIOR&ASSCOIATER
¾Õ ÍÔ¹·ÕàÃÕ á͹´ì
CO.
0áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
BLTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206010 GRUNGTHON
¡Ãا¸¹àÍ繨Ôà¹ÕÂ
ENGINEER CO.
º¨¡.
0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
206020 THAINICHIä·Â¹Ô¨Ô
SEIBI CO.
ૺÔ
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
206030 TAVEEROONG
·ÇÕÃØè§
L.P. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206040 WATTANA âçàÃÕ¹ÇѲ¹ÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
WITTAYALAI SCHOOL
0A
ã¹»ÃÐà·È
206050 KUASKUL GLASS
à¡×éÍÊ¡ØÅ¡ÅÒÊ
CO. LTDº¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
206061 PHUKET ISLAND
ÀÙà¡çµäÍᏴì¾ÒÇÔÅàÅÕ¹
PAVILLIAN 0 B
ã¹»ÃÐà·È
206063 PHUKET ILAND
ÀÙà¡çµäÍᏴìÃÕÊÍÃì·
RESORT HOTEL
0.00 AâçáÃÁ ã¹»ÃÐà·È
206064 BANTHAI HOTEL&RESORT
ºéÒ¹ä·ÂâÎàµçÅ á͹´ì
CO.
ÃÕÊÍÃì·
0 BLTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206066 PHUKET ISLAND
âçáÃÁÀÙà¡çµäÍᏴì¾ÒÇÔÅàÅÕ¹
PAVILION HOTEL
0B
ã¹»ÃÐà·È
206070 ELECTROLUX
ÍÕàŤâ·ÃÅÑ¡«ì»ÃÐà·Èä·Â
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206090 ADVANCE áÍç´ÇêÒ¹«ì¡ÅêÒÊ
GLASS CO. LTD º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
206091 PROGRESS
â»Ãà¡ÃÊ
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
&GLASSCO
0D
á͹´ì ¡ÅÒÊ
LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206100 PIYAPORN»Ô¾øØáԨ
BUSINESS CO.
º¨¡.
0.00
LTD C
ã¹»ÃÐà·È
206110 STRONGMAT
ʵÃͧáÁ·
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206120 A.U.M.CO. àÍ.ÂÙ.àÍçÁ.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206130 B.K.K.(1985)
ºÕ.à¤.à¤
CO. LTD
(1985) º¨¡.(ÁËÒª¹)
0C
ã¹»ÃÐà·È
206140 SIAMMAITHAI
ÊÂÒÁäÁéä·Â
DECOR &SON(1997)
à´¤¤ÍÃìáÅкصÃ(1997)
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206160 SIRICHAI GLASS
ÈÔÃԪѡÃШ¡ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMINIUM CO.
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È

02-2774999
02-8872899
(2143760) 481-8762
02-3612049
02-5280310-8
02-8721471-6
02-9585194-8

(3197575) 319-5963
ANOTHAI KHUN - KUSU
4330344-7
413-2278 SUTHIPORN SUTHIPOJ
583-7042
(3771427) 377-1409
PREEDEE PUNTHARIK
3329885-6 CHAROEN KHUN
044-259167DECHA KHUN
(038)#312578
K.SOMSAK KOMWUTTI
416-9291 K.SEREE PROMNERAM
416-9291 K.PAIRAT
8965741-2 K.PAIRAT
583-7042
76-340361 K.CHANA JARINTNGAR
076-340890-1
K.SOMJIN
076-340527K.PETHAI
6111022-23
(2127155) 282-4205
(4570122) 457-8148

(2922) 999-2888
SUTTHIPONG SUWAN
038-423871K.PONSUK
(2640690) 264-0689
433-7031 K.GAMOL
294-5661-2K.SARAT SUKHUPRAKA
(2142247) 214-2510
K.MANAT SOMPARKPO
8896391-4 K.PREEDA KUAKUL
076-215951-6
K.PONGANAN

076-220105-6
K.ROJANA
076-210445-7
718-0100 K.PHITOON
(5192031) 519-5697
519-2309 NATTA K.
8930381-2
7141108-9 ADISAK
1120
SRISUKKHO KH
(2940106) 294-0107
SUWADEE SOMCHAI KH
747-3735 JIRASAK KHUN
(7199179) 719-9188
(5791698) 579-1767
KHUN SIRICHAI

206170 S.P.C SPECIALITY
àÍÊ.¾Õ.«Õ.Êà»ÅàªÕÂÅÅÔµÕé
GROUP CO.
0C
LTD
¡ÃØê»
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206200 METRIC CO.
àÁµÃÔ¡
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
206210 CHARASSAENG
¨ÃÑÊáʧ
SHOP
ÃéÒ¹
0D
ã¹»ÃÐà·È
206220 THE ARCHITECT&TURN
´ÔÍÒ¤Ôà·ç¤Êì á͹´ì
KEYà·ÔÃ칤ÕÂì
CO.
0 C LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206230 MASON ACRUSTIC
àÁÊѹ ÍФÙʵԡÊì
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
206240 BOONANEK
ºØ-à͹¡
CHAISAM
äªÂÊÒÁ
K. ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
206250 PATANAKARN
¾Ñ²¹Ò¡ÒäéÒäÁéàÊÒà¢çÁ
PLYWOOD CO.0LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206260 VITOON WONGKUSULKIT
ÇÔ±ÙÃÂì Çèͧ¡ØÈÅ¡Ô¨
K. 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
206270 S. ESTATEàÍÊàÍçÊ൷
CO .LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206271 B.ESTATE ºÕ.àÍçÊ൷
CO. LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
206272 B.ESTATE ºÕ.àÍçÊ൷
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206273 PREECHA »ÃÕªÒ
GROUP¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0C
ã¹»ÃÐà·È
206274 ESTA CONS
àÍʵéÒ
CO. LTD.
¤Í¹Êì º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206275 PERCONSà¾ÍÃì¤Í¹Êì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206276 MAE RAMPUNG
áÁèÃÓ¾Ö§¡ÒÃìà´é¹ºÕª
GARDEN BEAH
0 CCO.
º¨¡. LD ã¹»ÃÐà·È
206280 V.S.RACHADA
ÇÕ.àÍÊ.ÃѪ´Ò
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.
0 ELTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206290 M.K.S. ENGINEERING
àÍçÁ.à¤.àÍÊ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206300 INTER SANITARY
ÍÔ¹àµÍÃìCERAMIC
ÊØ¢Àѳ±ìCO.
à«ÃÒÁÔ¤
0 ELTD º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
206301 INTER HOMECARE
ÍÔ¹àµÍÃì âÎÁá¤Ãì
CO. LTDº¨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
206302 INTER HOMECARE
ÍÔ¹àµÍÃìâÎÁá¤Ãì
CO.
15,342.73
LTD
º¨¡. E
ã¹»ÃÐà·È
206310 WORLD ALUMINIUM
àÇÔÅ´ì ÍÅÙÁÔà¹ÕèÂÁ
CO .LTD 0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206320 MODEM CO
âÁà´Á
.LTDº¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
206340 CENTARL HOUSING
à«ç¹·ÃÑÅàÎéÒÊì«Ôè§
CO .LTD 0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206341 AKSORN ART
ÍÑ¡ÉÃÍÒÃ쵡ÃêØ»
GROUP CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206342 CEN CON CO.
ૹ¤Í¹
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206343 UNIVERSAL
ÂÙ¹ÔàÇÍÃìá«Å
FURNISHINGà¿ÍÃì¹ÔªªÔè§ÁÒÃì·
CO.0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206344 RONGROEYMAI
âçàÅ×èÍÂÍشþѲ¹Ò
UDONPATTANA
0 Cº¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
206345 NAPIS ENTERPRISE
¹ÀÔÊ àÍç¹àµÍÃìä¾Ã«ì
CO. LTD.
0.00 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206350 99 REAL ESTATE
99 à¤ËСÒÃ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
206360 ROYAL SUKHUMVIT
ÃÍÂÑÅ ÊØ¢ØÁÇÔ·
GARDEN¡ÒÃìà´é¹
0CO.
B LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206361 ROYAL SUKHUMVIT
ÃÍÂÑÅ ÊØ¢ØÁÇÔ·
GARDEN¡ÒÃà´é¹
0CO.
B LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206362 ROYAL SUKHUMVIT
ÃÍÂÑÅÊØ¢ØÁÇÔ·
GARDEN
¡ÒÃìà´é¹
0CO.
C LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206363 PESEDENTà¾ÃÊÔà´¹·ì
PARK POPERTY
¾ÒÃì¤ CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
206364 PESIDEN PARK
à¾ÃÊÔà´¹·ì
POBPERTY
¾ÒÃì¤CO.
0 BLTD.
ã¹»ÃÐà·È
206365 PRESIDENT
à¾ÃÊÔà´¹·ì
PARK POPERTY
¾ÒÃì¤ ¾Ã;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO.
0 B LTD
ã¹»ÃÐà·È
ºÁ¨.
206366 PAVILLIAN¾ÒÇÔÅàÅÕè¹
HOME TOWN CO.
âÎÁLTD.
0·Òǹì
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206370 PETPLOY RESIDENT
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشྪþÅÍÂ
0A
ã¹»ÃÐà·È
àÃÊ«Ôà´¹·ì
206380 AUETHANAKIT
àÍ×é͸¹¡Ô¨
CO. LTD
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
206390 P.A.S METAL
¾Õ.àÍ.àÍÊ.
WORKSàÁ··ÑÅàÇÔÃì¡Êì
CO .LTD0 D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206400 BANGKOK¡Ãا෾âÅËоÅÒʵԡÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
METAL ALUMINUM0CO.
C LTD ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206401 NESCO CONSTRUCTION
à¹Êâ¡ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. 0LTD.
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206402 SUPHARANGSRI
ÈØÀÃѧÊÕÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMENUM 0CO.
D º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
206410 SANGTHIPáʧ·Ô¾Âì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUC LTD. PART.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206420 METROPOLE
àÁâ·Ãâ¾Å
HOTEL ÀÙà¡çµ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206430 CHONBURIªÅºØÃÕâÎÁà´¤¤ÍÃì
HOME DECOR CO.
º¨¡.
0 LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
206431 CHOLBURIªÅºØÃÕÍÖé§Âè§Åé§
UNGYONGLONG CO.
0º¨¡.
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
206432 THIPSUDA·Ô¾ÂìÊØ´Ò
WANNAPUTI
ÇÃóÐÀÙµÔ
KHUN0 C ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
206440 WILLIAM CHENG&ASSOCIATES
ÇÔÅàÅÕèÂÁ àªç§ áÅÐ
0 .LTD
ÊËÒ º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
206450 THAI-NGAM
ä·Â§ÒÁ-¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION 0CO.
Cº¨¡.LTD
ã¹»ÃÐà·È
206460 S.P.VENTURE
àÍÊ.¾Õ.àǹà¨ÍÃì¡ÃØê»
GROUP CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206470 BANGKOK¡Ãا෾¡ÒáÃШ¡
GLASS CO. LTD. ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0D
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206480 A CON CO.àÍLTD.
¤Í¹ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

(5709321) 570-9311
254-4038 K.JAKKRIT
222-1903 JARA KHUN
870-5739
750-3695
9078843-4
3740081-2 DHAWEEP KHUN
207-0864
322-6031-3K. SANTI
3226031-3 K.SANTI
3210039-40K.MALEE
3226031-3
3226031-3 K.MALEE
3210039-40K.SUCHAT
3210039-40K.CHUCAHT
3021
276-1358
2940202-3 SUWAN KHUN
276-4611
02-7467120-39
02-7467122
(2454078) 245-0784
K. PREECHA
(5113408) 511-1969
K. CHAISAWAI SOONTH
(5419864) 541-8145
K. SOMSAK
034-426901-5
5419864-5 8145
5419864-5 K.URAI
(5419864) 541-5145
9306934-5 K.URAI
224-2440
(2591582) 259-7276
VINEET KHUN
(2591582) 259-7276
261-2059
261-2059 K.AOOM
661-1000 K.AOOM
02-6611210-26
6611000-29K.MONRUDEE
235-3336
02-9137756-7
421-6280 K. PRASERTSAK
(2825022) 282-4205
JUMLONG KHUN
(2825022) 282-4205
K.PONGCHAI
466-1340 THONGCHAI K.
(5178978) 517-2416
076-215050ORASA KHUN
038-273993-6
THIPSUDA KHUN

251-6748-9K. SUCHEERA
(5380119) 514-0307
K.PRAMOT SIRIAUTAIKO
(4349187) 423-0813
K.VISAKA
076-215328TAWIN KHUN
(5894966) 589-6738
K. TA

206481 S.PALANGÊ.
CONSTRUCTION
¾Åѧ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 Cº¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
206490 MAILAR CO.
äÁéËÅÒ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206500 SEASIDE HOTEL
«Õä«´ì (THAILAND)
âÎà·Å(»ÃÐà·Èä·Â)
CO.
0 B Lº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206510 W.N.ALUMINUM
´ÑººÅÔÇ.àÍç¹.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
&GLASS LTD.0PART
A á͹´ì ¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
206520 SIAM SYNTECH
ÊÂÒÁ TRADING
«Ô¹à·ç¤
11,834.20
à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206521 SIAMSYNTECH
ÊÂÒÁ«Ô¹à·ç¤¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹(ÁËÒª¹)
CONS.PUBLIC
7,997.18CO
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206522 SIAM SYNTECH
ÊÂÒÁ«Ô¹à·ç¤
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
206523 SIAM SYNTECH
ÊÂÒÁ«Ô¹à·ç¤à·Ã´´Ôé§
TRADING CO.
###LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206530 THE DEPARTMENT
¡ÃÁ¡ÒúԹ¾Ò³ÔªÂì
OF AVIATION
0C
ã¹»ÃÐà·È
206550 DONGCHONG
´§ªÍ§CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206560 SAKPRASERT
ÈÑ¡´Ôì»ÃÐàÊÃÔ°
KEARPUL K. à¡Ô´¼Å
0A
¾.µ.Í. ã¹»ÃÐà·È
206570 INTRACHAIÍÔ¹·ÃªÑÂàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING LTD.
0 CPAR˨¡. ã¹»ÃÐà·È
206580 THAI PATTANA
ä·Â¾Ñ²¹Òà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FUR LTD. PART.
0.00 D´Õä«¹ì º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206590 ARUNRAT ÍÃسÃѵ¹ì
VUTIMONKOLCHAI
ÇزÔÁ§¤ÅªÑÂ
0.00K.B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
206600 ENERGY SERVICE
à͹à¹Í¨Ô à«ÍÃìÇÔÊ
INTERNATIONAL
0.00
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹¹ÑÅA
ã¹»ÃÐà·È
206602 SOUTH SIAM
·Ñ¡ÉÔ³ÊÂÒÁ
CO. LTD. º¨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
206610 SAENCHAREONPATTANA
áʧà¨ÃÔ-¾Ñ²¹ÒàÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
E. CO
0 E .LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206620 BALFOUR ºÒÅâ¿Ãì
BEATTY ºÕ·µÕé
THAI CO.
ä·ÂLTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206630 WATTANACHAI(1993)CO.
ÇѲ¹ªÑÂ(1993) º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
206640 B.D.V.VIWAT
ºÕ.´Õ.ÇÕ.ÇÔÇѲ¹ì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0CO.
C L º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206650 VIPADA SOPAKARN
ÇÔÀÒ´Ò âÊÀÒ¡ÒÃ
K.
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
206670 POHKA FURNITURE
âÀ¤Òà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206680 TIENGKUNGKRAJOK
à·Õ¹¡Ç§¡ÃШ¡
LTD.
˨¡.
PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
206690 STONE&WEBSTER
Êâµ¹ á͹´ìàÇçºÊàµÍÃì
ENGINEERING(THAI
0àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§(»ÃÐC
ã¹»ÃÐà·È
206700 PREMIER PRODUCT
¾ÃÕàÁÕÂâ»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206710 SUNE HUED
«Øè¹ÎǴʵÕÅ
STEEL CO. º¨¡.
LTD 0 E
ã¹»ÃÐà·È
206720 PORN PEN¾Ãà¾ç-;ÒÃì·àÁ¹·ì
APARTMENT
0C
ã¹»ÃÐà·È
206730 SINTHANEE
ÊÔ¹¸Ò¹Õ¡ÒÃìà´é¹
GARDEN CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
206731 SAW CON «Í¤Í¹
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206732 SINWATTANA
ÊÔ¹ÇѲ¹Ò
KRUNGTHEP(1990)CO.
¡Ãا෾ 0
(1990)
D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206733 SINTANI GROUP
ÊÔ¹¸Ò¹Õ
CO.
¡ÃØê»
LTD.º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
206740 SUKANYA ÊØ¡Ñ--ÒÁËÒ¡Ô¨
MAHAKIJ LTD. PART
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
206750 BEHIENG CONSTRUCTION
ºÕäÎ¿ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 º¨¡.
CLTD
ã¹»ÃÐà·È
206760 BECTHAI BANGKOK
຤ä·Â ¡Ãا෾ÍØ»¡Ã³ìà¤ÁÕÀѳ±ì
EQUIPMENT
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
206770 THAIWASUBPATTHANA
ä·ÂÇÒ·ÃѾÂì¾Ñ²¹Ò
CO. LTD
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
206771 LAGUNA GRAND
ÅÒ¡Ù¹èÒ
CO.
á¡Ã¹´ì
LTD.º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
206772 LAGUNA BANYANTREE
ÅÒ¡Ù¹èÒ ºÑ¹Âѹ·ÃÕ
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206773 LAGUNA GRANDE
ÅÒ¡Ù¹èÒCO.
á¡Ã¹´ì
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
206774 THAI VA PLAZA
ä·ÂÇÒ¾ÅÒ«èÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
206775 THAI WAH ä·ÂÇÒ¾ÅÒ«èÒ
PLASA CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
206776 THAI WAH ä·ÂÇÒàÃÕÂŵÕé
REALTY CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206777 WENCO-THAI
àǹâ¡-ä·Â
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206778 THAIWAH TOWER
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
OFFICE CONDOMINI
0 Cä·ÂÇÒ·ÒÇàÇÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
206780 AEK BUMRUNG
àÍ¡ºÓÃا¤Í¹¡ÃÕµ
CONCRETEº¨¡.
CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
206790 KATANYU ¡µÑ--ÙàÃÕÂÅàÍÊ൷
REAL ESTATE CO. LTD.
0º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
206800 VIVAT ANAN
ÇÔÇÃø͹ѹµìà·¤â¹âÅÂÕ
TECHNOLOGY LP.
0 C ˨¡
ã¹»ÃÐà·È
206810 PORNTIP RATTANAAMORPIN
¾Ã·Ô¾Âì Ãѵ¹ÍÁþԹ
0K.A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
206820 KRIENGYONG
à¡ÃÕ§§ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL
0 ECO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206830 WORLD CONTAINER
àÇÔÅ´ì¤Í¹à·¹à¹ÍÃì
LTD. PART
˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
206840 PHITRIMUT»ÃÕµÔÁص
ENGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÒÃ
CO.
0C
LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
206860 EROS CO. àÍÃÍÊ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206870 CHANATIPª¹Ò¸Ô»
BOONYAKUP
ºØ³Â¤Ø»µì
K. ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È

K.TA

734-8671
038-428755-9
(9924422) 998-2214
381-6333 K.SUMET ONGARNON
381-6333 K.CHRISTOPHER LOH
(3816333) 381-6330
(3816333) 381-6330
287-2041
5192289-93K.PENSOPA
(2860699) 286-0717
7310763-7
01-2125689SOMKID REUNGSINRAS
8865131-2
055-731226-7
074-211701-6
K.WANPHEN
511-4727 K. PHETCHPEN
(2785068) 278-0230
K.SOMSAK KULTHAWAI
034-411038K. SOPON
02-3214950
2948343-4

0-22566324-6
5431170-1 K.JINDA
2910204-6 PAISARN KHUN
(5431312) 543-1671
SAWAT KHUN
5194893-5 SIRIPORN KHUN
519-0985
519-0985 KHUN SIRIPHON
5194893-7 K.SIRIPORN
0-23819592
01-7977477
6152130-44
285-0040 PREECHA KHUN
251-6748-9K.PRACHA
285-0080 K.KHANITTHA
076-324101-7
K.VIRAI
285-0080 K.SUPHAT
679-1200 K.PANNAN
285-0040 K.VIRUN
285-0040 K.VIRUN
02-2850080
4354456-7 PITAK CHUACHANWON
01-9125601CHAMLONG SUVANVAS
2166083-4 BANCHA
970-3080
02-2798490-7
K.LRIENG
9070381-4
5416048-50
617-1583

206880 DONGYANG
´§ÂÒ§
29 ENGINEERING
29 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 CO.
C L º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
206890 RACHADAVASADUPHAN
ÃѪ´ÒÈÙ¹ÂìÃÇÁÇÑÊ´Ø
CENT
0E
CO.
º¨¡.LTD ã¹»ÃÐà·È
206900 J C READER
ਠ«Õ
LTD.
ÅÕ´à´ÍÃì
PART ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
206910 KINGSTAR¤Ô§ÊµÒÃì
MITAL
àÁ··ÍÅ º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
206920 3 D INTERIOS
·ÃÕ´Õ
CO.
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
LTD
0.00º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
206930 NICE INTERIOR
乫ìÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
206950 GUNNIKA SRIBOONRUE
¡ÃÃ³Ô¡Ò ÊÕºØ-àÃ×ͧ
K. 0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
206960 KLANG PLAZA
¤Åѧ¾ÅÒ«èÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
206961 KINGYON LTD.
¤Ô§Êì¹µì
PART.˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
206962 VALAPA RATIANAPANICH
ÇÑÅÅÀÒ Ãѵ¹¾Ò¹Ôª
KHUN
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
206970 PATANACHANG
¾Ñ²¹ªèÒ§
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.
0 B º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
206980 K.KAHAPHAN
¤.à¤ËÐÀѳ±ì ÃéÒ¹ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
206990 WORLD WISN
àÇÔÅ´ìÇÔÊ
MARKETTING
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
CO.
0 C LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207000 KRIT CHAIYAPHAN
¡Äª äªÂ¾Ñ¹¸Øì
K. ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
207010 SEAMNGERN
àÊÃÔÁà§Ô¹
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207011 HOMER CO
âÎàÁÍÃì
LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
207020 MAMMON GROUP
áÁÁÁ͹ ¡ÃØê»
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207030 HOSHI(THAI)
âΪÔ(ä·Â)
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207040 VANZON SINGTHONG
áǹ«Ñè¹ÊÔ§Ëì·Í§à·Ã´´Ôé§
TRADING
0 ALTD.
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
207050 VIBOONTHANI
ÇÔºÙÅÂì¸Ò¹Õ
TOWER CO.
·ÒÇàÇÍÃì
LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207060 VISION INTERIOR
ÇÔªÑè¹ DESIGN
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO.´Õ䫹ì
0 LTD
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207070 CHATCHAIªÑªªÑ¡ÃШ¡-ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
GLASS ALUMINIUM0 LTD.
D
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
207080 CHATBUNCHA
©ÑµÃºÑ-ªÒ
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
207090 N.H.K.STEEL
àÍç¹.àͪ.à¤.ʵÕÅ
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
207100 QUALITY PERFECT
¤ÇÍÅÔµÕéà¾ÍÃì࿤·ì
CONSTRUCTION
0C
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207110 BURKE CONSTRUCTION
àºÔÃì¤ ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
º¨¡.LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
207120 B P STEELºÕ
INDUSTRIES
¾Õ ʵÕÅÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207130 M.D.X. CO.àÍçÁ.´Õ.àÍê¡«ì
LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
207131 SPRINGCARITAL(THAILAND)CO.
Ê»Ãԧ᤻»ÔµÒÅ(»ÃÐà·Èä·Â)
0 B LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207140 NATAKIJ ALUMINIUM
³Ñ°¡Ô¨ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART.
0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
207150 WANGTHONG
Çѧ·Í§
999999
CO.º¨¡.
LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207170 SAHACHAIÊ˪ÑÂÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE CO.
770.4
º¨¡.
LTD.
D
ã¹»ÃÐà·È
207180 TECTONICS
àµç¡âµ¹Ô¤Êì
DESIGN CONSULTANTS
´Õ䫹ì¤Í¹«ÑÅáµ¹µì
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207190 WORKMANSHIP
àÇÔÃì¤áÁ¹ªÔ¾
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207200 T.2535 CO.·Õ.2535
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
207210 SIAM FILMÊÂÒÁ¾Ñ²¹Ò¿ÔÅìÁ
DEVELOPMENT CO.
º¨¡.
0 ALTD
ã¹»ÃÐà·È
207220 AB FOOD&BEFVEREST
àͺտÙé´á͹´ì຿àÇÍÃìàèÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILADN)
0B
ã¹»ÃÐà·È
207221 NOVARTIS(THAILADN)
â¹ÇÒÃìµÕÊ (»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207230 NESTLE MILKS
à¹Ê·ìàÅè
(THAILAND)
ÁÔŤìÊ(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD.
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
207231 NESTLE MANUFACTURING(THAILAND)
à¹Ê·ìàÅè (ä·Â) º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
207232 NESTLE ASIAN
à¹Ê·ìàÅè
(THAILAND)CO.
ÍÒàªÕè¹ (»ÃÐà·Èä·Â)
0 ALTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207233 NESTLE (THAI)CO.
à¹Ê·ìàÅè ¿Ùé´Êì
LTD (»ÃÐà·Èä·Â)
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207234 NESTLE (THAI)CO.
à¹Ê·ìàÅè (ä·Â)
LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
207240 CALTEX CO.
¤ÒÅà·ç¤«ì
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207250 NICHAKORN
¹ÔªÒ¡Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207251 ANICHITA CO.
͹ԪµÒ
LTD.
º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
207252 THANACHAI
°³ªÑÂ
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207253 N.T.LEKVILL
àÍç¹.·Õ.àŤÇÔÇ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207260 CHANGWATANA
á¨é§ÇѲ¹ÐºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹
HOMES & REAL
0 B ESTAT
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207261 SARANNIYOM
ÊÃÒ-¹ÔÂÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
207262 RADAKARN
ôҡÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207263 BAN NICHADA
ºéÒ¹¹Ôª´Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

204-1311
295-2651-8K.MOO
01-8223459
9219092-4 NONGLUK
5423131-2
904-8482
01-8064421
(044)256472
CHURIN SUKSUDEJ

(2774177) 276-4198
(3702014) 370-2015
(053)424930-7
SUDAPORN RATANAPA
02-6511575-6
539-2882
2516194-5 SOMMART DHUPCHIND
2679190-2 K. PATCHAREE
01-4509337
(4311608) 431-2984
01-8322851NIRAN K.
(2586) 358-3772
KARAN UATHAMTHAWO
8807401-2
(9873656) 987-3737
02-8899227
02-9078843
02-7564453
02-6552532-4
0-23894797-8
253-0430 SONGSRI
(2530427) 253-2731
K.ROY
3758686-7 SOMSRI
0-22361830
2169411-6 BOONCHERD
2487720-1 SUPAT PIYAKULSAK
6375710-3
(5852820) 587-3099
KHUN WICHI
434-1912
754-3839 PINIT
973-5555 K.ATCHALEE
384-0022 PONGSAK
3240634-5 K.SUPOJ
3240631-5 KHUN JAROON
529-0090
02-6578000
2869379 0951-4
SAROJ
583-3999 K.SOMPORN CHUENKU
5833-999 K.KRONGKRAN
583-3999 K.KRONGKRAN
583-3999
583-3999 BENJAMAS PHUBUDKU
583-3999 K.KRONGKARN
583-3999 K.KRONGKRAN
583-3999 K.CHANTANA

207270 BENJAKARN
àº-¨¡ÒáèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.0CO.
B LTD ã¹»ÃÐà·È
207271 ITTI PRASERT
ÍÔ·¸Ô»ÃÐàÊÃÔ°
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
207272 NICHADA PROPERTY
¹Ôª´Ò ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD
### C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207273 YUBHOLTHORN
ÂغžÃ
CO.
º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207274 NICHADAINTERNATION
¹Ôª´ÒÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CUNTREE
0 B ¤Ñ¹·ÃÕè¤ÅѺ
LTD ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207275 E.T.M CONS
ÍÕ.·Õ.àÍçÁ
LTD. PART.
¤Í¹Êì ˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
207276 NICHADATHANEE
¹Ôª´Ò¸Ò¹Õ
CO.
º¨¡.LTD 0 A
ã¹»ÃÐà·È
207277 NICHADA CLUB
¹Ôª´Ò CO.
¤ÅѺLTD
28,087.50
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
207278 CHANATHIP
ª¹Ò¸Ô»
MANITSIN
ÁÒ¹Ô¨ÊÔ¹
12,695.55
, KHUN
, ¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
207280 MAKA CONSTRUCTION
àÁ¤¡Ò ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
&INTERIOR
0 á͹´ì
C ÍÔ¹·ÕàÃÕ´Õ䫹ì
DE ã¹»ÃÐà·È
207285 TRIRASIT CO.
¶ÔÃÊÔ·¸Ôì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207286 TANASIT CONCRETE
¸¹ÊÔ·¸Ôì ¤Í¹¡ÃÕµ
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
207290 PROMPITAK
¾ÃÁ¾Ô·Ñ¡Éì
SRIKAJON ÈÃÕ¢¨Ã
K. 0.00 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
207300 V.INTERNATIONAL
ÇÕ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
PROPERTY
0B
CO.
¾Ãͺà¾ÍµÕé
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207310 PELE ALUMINIUM
à»àÅè ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD.PART 0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
207320 K.S.PRODUCT
à¤.àÍÊ.â»Ã´Ñ¡·ì
AND DESIGN
á͹´ìGROUP
0
´Õ䫹ì¡ÃØê»
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207330 MAHAJUK ÁËҨѡôÕàÇÅÍ»àÁ¹·ì
DEVELOPMENT CO.
0C
LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207340 BANGKOK¸¹Ò¤ÒÃ
BANK CO.
¡Ãا෾
LTD. 0.00
¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹)
A
ã¹»ÃÐà·È
207341 BANGKOK¸¹Ò¤ÒáÃا෾Ï0.00
BANK
B
ã¹»ÃÐà·È
207350 METRO DEPARTMENT
àÁâ·´Õ¾ÒÃì·àÁé¹·ìÊâµÃì
STORE0 CO.
B º¨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
207360 PHILIP MORRIS
¿ÔÅÅÔ»
(THAILAND)
ÁÍÃìÃÔÊ (ä·ÂᏴì)
LTD.
0B
ÅÔÁÔàµç´
ã¹»ÃÐà·È
207370 EVERGREEN
àÍàÇÍÃì¡ÃÕ¹ÇÔÅÅì
VIEW CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207371 EVERGREEN
àÍàÇÍÃì¡ÃÕ¹
PLACE CO.
à¾ÅÊ
LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207380 PRASARN »ÃÐÊÒ¹
VANACHAYAKIENG
ǹÐäªÂà¡ÕÂõÔ
0K.
B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
207400 MALEE CHALONGPANTARAT
ÁÒÅÕ ©Åͧ¾Ñ¹¸Ãѵ¹ì
0K.A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
207410 THE FIRSTà¿ÔÊ·ìâÎàµçÅ
HOTEL CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
207420 RITINARONG
Ä·¸Ô³Ã§¤ì
KULPRASUL
¡ØÅ»ÃÐÊÙµÃ
K. 0 C ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
207430 SOMCHAI JIRAYUS
ÊÁªÑ ¨ÔÃÒÂØÊ
K.
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
»ÔÂÐà¨ÃÔ207440 PIYA CHAROEN
INDECÍÔ¹·ìà´¤
CO. LTD.
0º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
207450 MARIE WOODS
áÁÃÕè
CO.
ÇÙ´Êì
LTDº¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207460 33 ENGINEERING
33 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
207470 SATAPANIC
ʶһ¹Ô¡
49 CO. 49
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207480 RELAX BEACH
ÃÕáÅ礫ìºÕª
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207481 RELAX BEACH
ÃÕáÅ¡«ìºÕª
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207490 TARAVIMOL
¸ÒÃÒÇÔÁÅ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207500 KAMOLPRAMOJ
¡ÁÅ»ÃÒâÁ·Âì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207510 TANGENT á·¹à¨é¹·ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207520 RAJDAMRIÃÒª´ÓÃÔ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁé¹·ì
ENGINEERING 1988
0 CLP. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207530 THANA PRODUCTION
¸¹Òâ»Ã´Ñ¡«ìªÑè¹
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207550 HUA HIN ROYAL
ËÑÇËÔ¹
PALACE
ÃÍÂÑžÒàÅ«
CO. 0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207560 JEAMSAI (THAILAND)
à¨ÕÂÁ䫹ì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207570 SINKARNCHANG
ÊÔ¹¡ÒêèÒ§
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207580 I & V MARKETING
äÍ á͹´ì ÇÕ
CO.
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
LTD.64.2 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207590 MATERIALáÁ··ÕàÃÕÂÅ
SUPPLY&SERVIEC
«Ñ¾¾ÅÒÂ
0CO.
C á͹´ì
L à«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207600 AKEKATHAI
àÍ¡¤éÒä·Â
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207620 TMC ARCHITECTURAL
·Õ àÍçÁ «Õ ÍÒÃì¤Ôà·¤·ÙÃÍÅ
CO. LTD
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207630 PRAYUENYONG
»ÃÐÂ׹§
ASSOCIATE
áÍêÊâ««ÔàÍ·
CO.
0 C º¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
207640 DANZAS CO.
´Ò¹«ÒÊ
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
207650 TIP CHAWAL
·Ô¾ÂìªÇÒÅ
CO. LTD.º¨.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207660 TOTAL QUALITY
â·à·ÔÅCONSTRUCTION
¤ÇÍÅÔµÕé ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 A CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207670 INTERNATIONAL
âçàÃÕ¹ʶҹÈÖ¡ÉÒ¹Ò¹ÒªÒµÔ
SCHOOL BANGKOK
0B
ã¹»ÃÐà·È
207680 TUBKALL CO.
·Ñºá¡éÇ
LTD.º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È

583-3999 KRONGKRAN
583-3999 K.BENJAMAS PHUBUDK
9604300-9EXT115
K. BENJAMAS PHUBUD
(5833999) 583-5225
K.SOMPORN
9604300-9 K.AND
02-9604300-9
02-9604300-9
02-9604300-9
02-8102729
K.ATTAKORN
038-423364-5

2475720-6 PAIRAT KASINE
0-27176717
(7597356) 759-5670
3199703-7
231-4333 ARPICHART SINGHARA
2339760-9 PIROJ
253-7926 CHAISIT KARNJANAPAR
6361833-48SOMPORN NA LAMPAN
751-4555 DHONGCHAI KHUN
02-2158561-4

673-1859
2550100-20BOONNA
0-29336241-2
076-294300
(4132484) 454-2617
SOMMAI CHUTHONG
(9395051) 930-2372
9623122-5
259-2991 PATIKORN NA SONGKH
2544264-5 PORNCHAI
076-340485KHUN CHLAN
PORNSAWAN METTAPR
01-9510551BOONPENG
2667663-4 KARAKED
7671
552-1236 SOMCHAI SAETAE
(2484163) 248-0731
PRINYA SANGUDSUP
719-6670 ANAK
(8905869) 890-5489
394-0393 CHATRI
551-2197-9ASSAWIN
2191
02-7311382-3
0-26799060
511-0427
(3748744) 375-2964
ARNIRUT
261-7755
4244822-5 PICHAI TANCHAWAL W
930-6107
02-9635800DARA
(053)248903
K.NONGRUK

207681 CHANG MOI
ªéÒ§ÁèÍÂà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD.0PART.
R˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207690 ROYAL ASSET
Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂìÊÔ¹Êèǹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì
OFFICE
0B
ã¹»ÃÐà·È
207700 KRIENGSAK
à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì
ARUNDAMRONGROT
ÍÃس´Óçâè¹ì
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
207710 H.P.TILLMANN
H.P.TILLMANN 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
207720 PREEDA CONSTRUCTION
»ÃÕ´Ò¡èÍÊÃéÒ§ LP.
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
207721 PURIJAK CO.
ÀÙÃԨѡÃì
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207722 BANGKAE ºÒ§á¤«ÔµÕé
CITY CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
207730 SATHAPORN
ʶҾÃ
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
AND
0á͹´ì
B
DECORA
à´¤¤ÍàêÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
207740 ALTA INTERNATIONAL
áÍŵéÒ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0 D º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207750 PHA-ERN PATTANA
à¼ÍÔ- ¾Ñ²¹Ò
CO.º¨¡.
LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
207760 KLEEN TECH
¤ÅÕ¹
ENGINEERING
à·¤ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0.00
&EQUIP
C
á͹´ì ÍÔ¤ÇԻ㹻ÃÐà·È
207770 THAI MILLENNIUM
¡Í§·Ø¹ÃÇÁä·ÂÁÔÅàŹà¹ÕÂÁ
FUND
0B
ã¹»ÃÐà·È
207780 S.SAHAKITÊ.ÊË¡Ô¨ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINIUM &GLASS(200
0á͹´ì
E ¡ÅÒÊ(2000)
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
207790 NOPADOL ¹¾´Å¾Ò¹Ôª
PANICH LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207800 ASIA ALUMINUM
àÍà«ÕÂÍÅÙÁÔ¹ÑèÁá͹´ì¡ÅÒÊ
AND GLASS 0
CO.
D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
207801 ASIA ALUMINUM(1988)
àÍà«ÕÂÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ(1988)
CO. LTD.
0 B º¨.
ã¹»ÃÐà·È
207802 ASIA ROLLING
àÍà«ÕÂâÃÅÅÔè§
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
207803 ASIA ALUMINIUM&GLASS
ASIA ALUMINIUM&GLASS
CO.0LTD
D
CO. LTD
ã¹»ÃÐà·È
207810 ARMY MEDICAL
¡ÃÁá¾·Âì·ËÒú¡
DEPARTMENT
0A
ã¹»ÃÐà·È
207820 KIATIKONGPOB
à¡ÕÂõԡéͧÀ¾
CO. LTD º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
207830 PETERSON
»ÕàµÍÃìÊѹà·Ã´´Ôé§
TRADING LTD. PART.
0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
207831 PETERSON
»ÕàµÍÃìÊѹ¡ÒêèÒ§
KARNCHANG LTD.0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
207832 PETERSON
»ÕàµÍÃìÊѹ
1990 CO. LTD.
1990 ###
º¨¡. D
ã¹»ÃÐà·È
207840 SA-NGUN THAI
ʧǹä·Â
CO.º¨¡.
LTD. 0.00 E
ã¹»ÃÐà·È
207850 VEERA HARDWARE
ÇÕÃÐÎÒÃì´áÇÃì ˨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
207851 THAI VARIN
ä·ÂÇÅÔ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207860 RUNGSEREECHAI
ÃØè§àÊÃժѠÃéÒ¹0 E
ã¹»ÃÐà·È
207870 SA-NGUN CHAI
ʧǹªÑÂà·Ã´´Ôé§
HARDWARE
6,591.20
º¨¡. E
ã¹»ÃÐà·È
207871 RUNG SAGUAN
ÃØè§Ê§Ç¹¡Ô¨
KIJ CO. LTD
º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
207872 SYSMAN CO.
«ÕÊáÁç¹
LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207874 P&M PATTANA
¾Õ.á͹´ì.àÍçÁ
FURNITURE
¾Ñ²¹Òà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.
0 ALTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207875 SESMENT «ÔÊáÁç¹
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
207876 SICHAIFURDESIGN
ÊÕèäªÂà¿ÍôÕ䫹ì
CO. LTD.
0.00
º¨¡.E
ã¹»ÃÐà·È
207877 R.S FURNITUER
ÍÒÃì.àÍÊ.à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
0E
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
207880 YEEHENGLONG
ÂÕéàΧËŧ ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207890 S.THAISINÊ.ä·ÂÊÔ¹¾Ò³ÔªÂì ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207891 SANGCHAREON
áʧà¨ÃÔPARTNERSHIP
˨¡.
0 ECO.LTD ã¹»ÃÐà·È
207900 YUHONG ELECTRICAL
ÂÙèΧ¡ÒÃä¿¿éÒ
PANICH
0.00
ÃéÒ¹E
ã¹»ÃÐà·È
207910 KITVIMOL PANICH
¡Ô¨ÇÔÁÅ¡ÒÃâÂ¸Ò Ë¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207920 C.KIT-CHAROEN
ª.¡Ô¨à¨ÃÔL.P. ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207921 P.MAX CARCO
¾Õ.áÁç¡«ì⡴ѧ
CO. LTD. º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
207922 PLAND & PROJET
á¾Å¹ á͹´ìâ¾Ãà¨ç¤
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
207930 CHARNCHAI
ªÒ-ªÑÂà¤ËÐÀѳ±ì
ENGINEER L.P. àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0E
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
207940 THAI HATAKIT
ä·ÂËѵ¶¡Ô¨ ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
207941 AMPAI PHOMCHAN
ÍÓä¾ ¾ÃËÁ¨Ñ¹·Ãì
KHUN ¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
207942 SAIJAI SARIKAONO
ÊÒÂ㨠ÊÒÃÔ¡Ò¹¹·ì
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
207943 ARNAN PRASANKEAL
͹ѹµì »ÃÐÊÒ¹à¡ÅÕÂÇ
KHUN 0 E¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
207944 T.PHINITKRAN
·Õ.¾Ô¹Ô¨¡ÒÃ
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
207945 TEENIN IMPORT
à·Õ¹¨Ô¹
CO.
ÍÔÁ»ÍÃìµ
LTD. ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207950 BORIKIT OFFICE
ºÃÔ¡Ô¨ÍÍ¿¿Ôµ ˨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
207960 BUANLEE HARDWARE
ºéǹËÅÕÎÒÃì´áÇÃì ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207970 SEREECHAI
àÊÃÕªÑÂà·Ã´´Ôé§
TRADING
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È

053-248903
0-25776996
523-8129 KRIENGSAK ARUNDAM
038-306262
241-5404-7KRISSANA PLOENPIN
241-5404-7K.PLOENPIN
(9435462) 943-7207
(3944) 434-2576
CHAMNARN
373-6658
0-25310051-5
0-26511200
0-25324861
240374-80 K.AMPAN
377
(5913577) 580-4570
NONGYAO
591-3577 K.NONGYAO
591-3577 K.NONGYAO
0-22455642
0-25141653
2345788-9 NIPAWAN
211-8186 NIPAWAN
2640303-12K.PORNPINIT
2913863-4 UDOM
245-6619 VEERA
279-6607 SEREECHAI
(2141964) 214-1567
PRASERT
02-2338330
(3748302) 377-5718

(5330966) 533-0865
(2214546) 222-2808
BOONSAWAD
222-4777 U-THAI
233-0687 SITTICHAI
(2212273) 232-1322
SUKIT
(2212273) 232-1322
SUKIT

(5894292) 588-2425
VICHAI
0-2224-3583
SITTILUCK

(2344980) 233-5443
SUVIT
215-5488 KAEW KHUN
(2226) 785-5803
KANYARAT

207971 KRUNG KHUN
¡Øé§ ¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
207980 U-NENG CO.
ÂÙà¹ç§â¡é
LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
207990 C.CHAIYANª.ªÂѹµì¾Ò¹Ôª
PANICH L.P. ˨¡.
0.00 E
ã¹»ÃÐà·È
207991 MABOONKONG(C.CHAYAN)
ºØ-ÁÒ¤Ãͧ(ª.ªÂѹµì)
CO.
0˨¡.
ELTD
ã¹»ÃÐà·È
208000 THAIPONGä·Â¾§ÉìÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208010 HAN PONGËèÒ¹¾§Éì¡ÕèºÔǵÕé
KEE BUETY SHOP0 EÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
208011 SOMCHAI SARIKARN
ÊÁªÒ ÊÒÃÔ¡Ò¹¹·ì ¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
208012 THONGKUM
·Í§¤Ó
CINPHEE
©ÔÁ¾ÅÕ
KHUN
¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
208013 MARUY THONGSA
ÁÒÃÇ ·Í§ÊÒ
KHUN¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
208020 THAI MANKONG
ä·ÂÁÑ蹤§ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE 0˨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
208030 T.TUNGSENGHUAD
µ.µÑé§à«è§ÎÇ´
L.P. ˨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
208040 THAI HUADä·ÂÎÇ´ Ëʹ.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208050 SANGVIVAT
áʧÇÔÇѲ¹ì¡ÒÃä¿¿éÒ
ELECTRICAL LP. 0 E ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208060 LAO CHIN àÅèÒ¨Ô¹àΧ
HENG
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208061 UNITED COTTONWASTE
ÂÙä¹àµç¤¡ÒýéÒÂ
CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
208062 SATJAVATTANA
ÊѨ¨ÐÇѲ¹Ò
LTD. PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208070 YUN FAR PANICH
Â×¹¿éÒ¾Ò¹Ôª ˨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
208071 THAI PATTANA
ä·Â¾Ñ²¹Ò¤ÃØÀѳ±ì
KARUPHAN CO.
0º¨¡.
ELTD.
ã¹»ÃÐà·È
208080 SEREECHAI
àÊÃժѺÔǵÕé
BEAUTY
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208090 JIAB HONGà¨ÕêºΧàÊç§
SENG
Ëʹ. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
208100 CHARNCHAI
ªÒ-ªÑÂÊÒ¡Å¡ÒäéÒ
INTER TRADING 0˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
208110 SADJA WATANA
ÊѨ¨ÐÇѲ¹Ò ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208130 SAHASETTAPHAN
ÊËàÈÃÉ°Àѳ±ì
(1978) (1978)
CO. 0LTD.
Eº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208140 SRISOPOLÊÕËìâÊÀ³¾Ò¹Ôª
PANICH CO. LTD.
º¨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
208141 PISANU LOHAKIJ
¾ÔɳØâÅËСԨ
LTD. PART.
˨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
208150 C.RUNGLERT
ª.ÃØè§àÅÔÈ
L.P.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208151 C.NATTAWAT
ª.³Ñ°ÇÃø¹ì
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208152 APICHARDPONG
ÍÀÔª¾§Èìâ¸Ò
TOTA LTD.
˨¡. PART.
0D
ã¹»ÃÐà·È
208153 C.RUNGLERT
ª.ÃØè§àÅÔÈ
GROUP33,651.50
CO.
¡ÃØê»
LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
208180 JANGCA CO.
¨Ñ§¡éÒ
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208190 GET CO. LTD
à¡ç· º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208200 MAKASAN ÁÑ¡¡ÐÊѹàÃÕÂÅàÍÊà··
REAL ESTATE CO. 0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208201 55 CONSANTAN
55 ¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
208202 MAKASAN ÁÑ¡¡ÐÊѹàÃÕÂÅàÍÊà··
REAL ESTED CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208210 ATIWAT CO.
͵ÔÇѵ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208220 GM MAXMEDUA
¨ÕàÍçÁáÁê¡ÁÕà´ÕÂ
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
208230 NEW STAR¹ÔÇʵÒÃì
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0 C LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
208240 SONY THAI⫹Õèä·Â
CO. LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
208250 INTIRA WATCHARAPHOL
ÍÔ¹·ÔÃÒ ÇѪþÅ
K. ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
208260 CENTRAL LADPROW
à«ç¹·ÃÑÅ ÅÒ´¾ÃéÒÇ
CINEMA0CO.
B«Õà¹ÁèÒ
LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208270 INTEN LINE
ÍԹ෹·ì
CO. LTD
äÅ¹ì º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208280 SURACHAIÊØêÑÂ
SIRIWAROP
ÈÔÃÔÇÑÅÅÀ
K. 0.00 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
208290 ACT CONSULTANTS
áÍç¤ ¤Í¹«ÑÅá·é¹Êì
CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
208300 TANARAT BANGKOK
¸¹ÒÃѵ¹ì¡Ãا෾
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
208310 SURIN MITPHUNPHANICH
ÊØÃÔ¹·Ãì ÁԵþѹ¸ì¾Ò¹ÔªÂì
K. 0 A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
208320 THAI SHIKA
ä·ÂªÔ¡Ò
CONS CORPORATION
¤Í¹Êì ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0 C CO
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
208330 ASJ CO. LTD
àÍ àÍÊ à¨ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208331 INSPRIRE ÍÔ¹Êä»Ãì
STUDIO CO.
ʵٴÔâÍ
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
208340 TONGSAI BAY
·éͧ·ÃÒÂàºÂì¤Í·à·¨Êì
COTTEGE AND0á͹´ì
HOTEL
A âÎàµçÅ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208350 SRITHAI CLASSIC
ÈÃÕä·Â¤ÅÒÊÊÔ¤âÎÁ
HOME CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208360 R.J.REYNOLDS
ÍÒÃì à¨
TOBACCO
àÃÂìâ¹Å´ìÊ(ä·ÂᏴì)ÍÔ駤ì
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
208370 KANOKE THAIHOUSE(1989)
¡¹¡àÃ×͹ä·Â (1989) º¨¡.
CO.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È

(2226785) 222-5803
(3938566) 398-5445
PIBUL CHERDSAKUL
585-3553 VICHITRA
580-5366
(2243564) 224-7429
224-3551 KASEAM NAKALERTKAV

226-4620-21
SOMCHAI SAEWONG
221-6516
(2819) 736-9733
(2252891) 222-7555
222-3345
222-3345

(2225507) 221-5767
ANAN LAISANITSEREEK

2525701-2 SEREE
(2347702) 233-1893
PRASIT
2247970-4 CHARN SIRIVICHARNKU
2228754-5
221-7266
2253274-8 JINTANA
2225507-22
451-8555 K. CHUCHEEP
(4169292) 415-3056
K. CHOCHEEP
4518555-9 K.YUPAPORN
4518555-8 K.NONGNUT
0-25036009
0-25592821-3
2070789-94
3329034-5
(2528213) 391-2527
02-5528638
02-9336241-4
02-2953953-7
02-7156220
02-6117111

02-2403431-39
02-7178751
01-8252020
(5190047) 510-8536
02-4214105-7
02-8138852-3
02-3818774-6
5869737-8 PRONTAEPEE SRIKANR
6616915-7
321-0702-3

208380 PITAKKIJ CO.
¾Ô·Ñ¡Éì¡Ô¨
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208390 CHIANGMAI
àªÕ§ãËÁèä·Â¾¹Ò
THAIPANA LTD. PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
208391 TAE BRATHERS
ൠºÃÒà´ÍÃì
CONPORACTION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208400 STATE CONSTRUCTION
Ê൷¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208410 SILOM STANDARD
ÊÕÅÁáʵ¹´ÒÃì´
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208420 S.W.D. COURT
àÍÊ.´ÑººÅÔÇ.´Õ.¤ÍÃì·
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
208430 GREENSIAM
¡ÃÕ¹ÊÂÒÁ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208431 GREENSIAM
¡ÃÕ¹ÊÂÒÁ
AIR SERVECE
áÍÃì à«ÍÃìÇÔÊà«Ê
CO.
0 BLTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
208440 KAEWNAWARAT
á¡éǹÇÃÑ°(1999)
(1999) CO.º¨¡.
LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
208450 TILOK CO.µÔÅ¡
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208452 BOONSEAM
ºØ-àÊÃÔÁ
BOMROUNGSING
ºÓÃاÈÔÅ»ì
0C
KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
208453 TILOK CO.µÔÅ¡
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208454 THAVORN ¶ÒÇÃÇèͧǧÈì
YONGWONG CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208455 CHAROENCHANA
à¨ÃÔ-ª¹Ð(1986)
(1986)CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208456 P.S.IN LTD.¾Õ.àÍÊ.ÍÔ¹
PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208457 CHAREONCHANA
à¨ÃÔ-ª¹Ð(1986)
(1986)CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208458 SUPPER T«Ø»à»ÍÃì·Õ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208460 SRINAKORNKARNYOTHA
ÈÃÕ¹¤Ã¡ÒÃâ¸ÒCO.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0LTD.
R
ã¹»ÃÐà·È
208461 DELTA HOLDINGS
à´ÅµéÒâÎÅ´Ôé§Êì
CO. LTD. º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
208462 DELTA ENGINEERING
à´ÅµéÒ à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CONSTRUCTION
0 C ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
208470 PATTANAWAN
¾Ñ²¹ÇÃó
CONSTRCTION
¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0 CO.
A LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208480 GOLDEN PLACE
â¡Åà´é¹à¾Å«
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208490 IN-CON ENGINEERING
ÍÔ¹-¤Í¹ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§(1999)
(1999) 0CO.
A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
208500 DESIGNO CO.
´Õ«Ô¤â¹
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208510 S P MANSION
àÍÊ ¾Õ
CO.áÁ¹ªÑè¹
LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
208520 ONGREENÍ͹-¡ÃÕ¹
PRODUCT
â»Ã´ÔéÇÊì
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208521 C.U.SWIMMING
«Õ.ÂÙ.ÊÇÔÁÁÔ觾ÙÅ
PULL CO. LTD.0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208530 NATAYA VAJARAT
¹Ò¯ÂÒ ÇÒ¨Ãѵ
K.
¤Ø³0 C
ã¹»ÃÐà·È
208540 PIYA ENGINEERING
»ÔÂÐ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208550 CHANSAK ªÒ-ÈÑ¡´Ôì
FUAEFUL à¿×èͧ¿Ù
K.
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
208570 U & P CONSULTING
ÂÙ á͹´ì ¾Õ
CO.
¤Í¹«ÑŵÔè§
LTD. 0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208580 CIBA-GEICY(THAILAND)LIMITED
«ÕºÒ-ä¡¡Õé(»ÃÐà·Èä·Â)
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208590 RACHA TRADING
ÃÒªÒà·Ã´´Ôé§
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208600 ISLAND RESORT
´ØÊÔµäÍÊìᏴìÃÕÊÍÃì·âÎàµçÅ
HOTEL CO. LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208601 ISLAND RESORT
äÍÊìᏴìÃÕÊÍÃì·âÎàµçÅ
HOTEL CO. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208610 MAHANAKORN
ÁËÒ¹¤Ã¡ÒêèÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.0 C LTD.P ã¹»ÃÐà·È
208611 KIMSUN CO.
¤ÔÁ«Ñ¹
LTD º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
208620 K.KIJAREON
¡.¡Ô¨à¨ÃÔALUMINIUMZEN
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁàÊé¹
CO.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
208621 PACIFIC DEVELOPMENT
ừԿԤ ´ÕàÇÅçÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208622 HI PROGRESS
äÎâ¾Ãà¡ÃÊ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208630 SRISIN CONSTRUCTION
ÈÃÕÊÔ¹¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
˨¡.
0PART
C
ã¹»ÃÐà·È
208640 PINKHAOJITNARONG
»Ôè¹à¡ÅéҨԵóç¤ì
CO .LTD.
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208642 JITNARONG
¨ÔµÃ³Ã§¤ì
ALUMINIEM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208650 M.E.D.CO. àÍçÁ.ÍÕ.´Õ
LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208660 GAMMA STEEL
á¡ÁÁèÒ
CO.ʵÕÅ
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208670 SIVANON T.S.B.
ÈÔÇÒ¹¹·ì
CO.·ÕàÍʺÕ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
208671 SIVANON T.S.B
ÈÔÇÒ¹¹·ì
CO. ·Õ
LTD.
àÍÊ ºÕ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208680 CHIAMINTERGROP
à«ÕéÂÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO .LTD 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
208690 C S IDEA SYSTEMS
«Õ.àÍÊ.äÍà´ÕÂ
CO. LTD
«ÔÊàµçÁÊì
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
208700 ASE CONSULTANTS
·Õè»ÃÖ¡ÉÒÍÐàÊ
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
208710 NOVO TELâ¹âÇà·Å
RIM PAE
ÃÔÁà¾
RAYONG
ÃÐÂͧ
0HOTEL
A âçáÃÁ ã¹»ÃÐà·È
208720 NATURAL PARK
á¹àªÍÃÑÅ
CO.¾ÒÃì¤
LTD.
5,350.00
º¨¡.(ÁËÒª¹)
B
ã¹»ÃÐà·È

038-480097-9
(053)281905-6
K.SONGKRAN TERIYAP
K.SONGKRAN
038-313874-5
PRAYUD
(2358255) 236-4814
3190503-13MR.BOONSONG
(3673433) 367-3333
SAHASCHAI SRIVCHIT
3673388-97K.MONTRI
053-306394
K.DUM
281-7744
K.BOONSEAM
K.DUM

K.DAM
281-7744 K.DAM
K.DAM
2669555-9 MR.YEN
2669555-9 MR.VIKIERT
(2550735) 255-2075
K.DECHA
722-1417
02-7373831
02-7117262
02-9767780
02-2468800
034-830636-7
3747196-7 K.RONNACHAI
02-7480352-3
038-966632
02-2301255
(2452887) 245-3751
NIPON UDOMKIJKOSOL
551-1046 PERAPONE LINDA
02-6643737
053-715777-9
RERAI
053-715777
074-244011
247-1672 DUSIT KHUN
594-0593
(5271521) 527-4090
K.NING
02-9316607
(4244108) 424-2177
K.KIT-K.WAN
(4334911) 434-6329
02-6823200-5
7331333-8 MISS SUPARNEE
7331333-8 K.ANCHALEE
294-3037 MR. PRASERT
589-6190 CHARUPORN K.
(5386212) 538-3311
SAISAMORN LEE
YUPAPORN
02-6268999K.NIRAMOL

208721 THINKBIG ·Ô駤ì
CO. LTD.
ºÔ¡ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208722 ISARA KANCHANAWEJKUL
ÍÔÊÃÐ ¡Ò-¨¹àǪ¡ØÅ
KHUN
0
¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
208723 BULBERRYÁÑÅàºÍÃìÃÕè
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208724 CHAT NARONG
©ÑµÃ³Ã§¤ì
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208725 MATCON TRADING
áÁ·¤Í¹ à·Ã´´Ôé§
CO LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
208726 STATMAN Ê൷áÁ¹
GUARD ¡ÒÃì´
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208727 NATURAL REALESTAE
á¹àªÍÃÑÅ àÃÕÂÅàÍÊ൷
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208730 THAI DONO
ä·Ââ´â¹
COATING
⤵µÔé§
CO .LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
208740 PANAKIJKAMAI
¾¹Ò¡Ô¨¤éÒäÁé
LTD. PART˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208771 TAS INTRAE
·Ñʤì
CO.ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
208772 TASK INTERIOR
·Ñʤì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
208773 TASK INTERIOR
·Ñʤì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
208780 SRICHONLATHORN
ÈÃժŸà º¨¡.
CO. LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208810 A.M.D. (THAILAND)
àÍ.àÍçÁ.´ÕCO.
(ä·ÂᏴì)
LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
208820 FARM TECH
¿ÒÃìÁà·¤
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
A º¨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
208830 KAEWPAIBOON
á¡éÇ侺ÙÅÂì
LTD. PART
˨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
208840 K.S PRUSAPA
à¤.àÍÊ.¾ÄÉÀÒ
2000 CONSTRUCTION
20000¤Í¹ÊµÃÑ¡ªÑè¹
C
ã¹»ÃÐà·È
á͹´ì208850 NGAMWONGWAN
§ÒÁǧÈìÇÒ¹¡ÒêèÒ§
CONSTRUCTION
0 C˨¡. LTD. ã¹»ÃÐà·È
208860 NEW IMPERIAL
¹ÔÇÍÔÁ¾ÔàÃÕÂÅ
HOTEL CO. LTD.
âÎàµçÅ
0B
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
208861 TARA MAEâçáÃÁ¸ÒÃÒ
HONG SORNáÁèÎèͧÊ͹
HOTEL
0 BCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208862 NEW IMPERIAL
¹ÔÇÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅâÎàµçÅ
HOTEL CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208863 IM PERIALâçáÃÁÍÔÁ¾ÕàÃÕÂŤÇÕ¹Êì»ÒÃì¤
QUEEN PARK HOTEL
0A
ã¹»ÃÐà·È
208880 ISSARIYA MECHANICS
ÍÔÊÃÔÂÐà¤Ã×èͧ¡Å
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
208890 SOMPONG-CHINDA
ÊÁ»Í§-¨Ô¹´Ò
CO.
º¨¡.LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208900 THAIRIM AND
ä·ÂÃÔÁá͹´ìáÍÊâ««ÔàÍ·Êì
ASSOCIATES CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208910 SUPREMAÊؾÃÕÁÒ
INTERIOR CO.
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
LTD0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
208920 SRANON CO.
ÈÃÒ¹¹
LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
208930 SAHAS-SUTHAKARN
ÊËÑÊÊظҡÒÃ
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
208940 SUMMA N.K.
«ÑÁÁèÒ
CONTRACTING
àÍç¹ à¤ ¤Í¹á·Ã¤µÔé§
CO.
0 C LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
208950 HCN CO. LTD
àͪ «Õ àÍç¹ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208960 PHAYATHAI
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش¾-Òä·à¾ÅÊ
PLACE
0B
ã¹»ÃÐà·È
208970 KHUNDAENG
¤Ø³á´§
SHOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
208971 SRINAKARINPAKE
ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì»Òà¡é 0 E
ã¹»ÃÐà·È
208972 PATTANAKANKA
¾Ñ²¹Ò¡ÒäéÒäÁéÍÑ´
MAI AD
0E
ã¹»ÃÐà·È
208980 MEDEE CO.
ÁÕ
LTD
´Õ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
208990 C.P.LOUIS«Õ
ALUMINIUM
¾Õ ËÅØÂÊì
LTD.
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
PART
0D
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
209000 WELMA FURNITECH
àÇçÅÁèÒà¿ÍÃì¹Ôà·¤
CO. LTD 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
209001 KITTIKRAN¡ÄµÔ¡Ò¹µì
CORPRORATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.
0 C º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
209040 SALA ARCHITECT
ÈÒÅÒÍÒ¤Ôàµç¤·ì
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
209041 THEPHABEACH
à·¾ÒºÕª
RESORT&COUTRY
ÃÕÊÍÃì· á͹´ì
0 B¤Ñ¹·ÃÕ¤ÅѺ
CLUB ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
209060 PACHA THONGPAPAT
»ÃÐªÒ ·Í§»ÃоÒÌ
KHUN¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
209061 MIKE S PLACE
äÁÊì CO.
à¾ÅÊ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209070 SAHAKOSANG
ÊˡǧàΧ«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPY CO. LTD.
0º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
209080 SOONTHORNPOO
Êع·ÃÀÙè
HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅ
0B
ã¹»ÃÐà·È
209081 P.W.C.CO.¾Õ.´ÑººÅÔÇ.«Õ
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
209090 A-SE CO. LTD.
ÍÐàÊ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209091 SUBBOONMA
·ÃѾÂìºØ-ÁÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209100 BENJAMASàºç-¨ÁÒÈ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
209110 SUDA PALACE
ÊØ´Ò¾ÒàÅ«
HOTEL âçáÃÁ
0B
ã¹»ÃÐà·È
209120 GRAND HYATT
á¡Ã¹´ìäÎáÍ·àÍÃÒÇѳ
ERAWAN HOTEL.
âçáÃÁ
0A
ã¹»ÃÐà·È
209130 RATTANAPORN
Ãѵ¹¾Å
CO.
º¨¡.LTD.
0E
ã¹»ÃÐà·È
209150 URBAN ARCHITECTS
àÍÍÃìàºÔé¹ ÍÒÃì¤Ôàµç¤Êì
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

2605045-54K.SUPHAKIT
259-4800
K.SUPHAKIT
2594800-8 SUPAKIJ K
2355727-9 K.SUMALEE CHAKCHAI
(3185413) 319-3886
02-6587680-8
K. NUSARA
(4240634) 424-1719
K. PATCHARINTR PANA
254-1777
253-1160
02-9436170
02-9607640-4
584-1591 605
02-6810871-3
02-8027804
02-5387999
02-5881836 1879
261-9000 K.PORNSAWAN VIMUKT
053-611272K.NARONGRIT
473
261-9000 K.PADAP
261-9000
02-8703375
02-3843792
02-5593178-9
02-3323539
02-2347020
02-3210060-1
581-6681 MR.SOMPONG HAEMIN
02-5917733-6
02-6447777
(3214470) 321-5012
KHUNCHITSRI SUNSAN
385-7887 K.CHITSRI SUNSANEEY
(7585807) 385-7887
K.CHITSRI SUNSANEEY
038-847391-5
MISS TARNJAI
02-9982273-4
034-299566-9
02-8031781K.KRANJANA
0762
6521003-4 2126
SOMSAK K.

255-2026-9KHUN PRACHA THONG
570-7634 MR.POONSAK
038-616102DR.VIROD

(2514061) 251-7062
PAVOOT
6410631-4
669-4040
2700585-7 SURACHART TANGTRA
662-2541234
(3780280) 378-1904
MISS TIM CHAROENJAI
248-4581-5K.AREE SUETRONG

209160 ANANKAHAPHAN
͹ѹµìà¤ËÐÀѳ±ì ˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
209161 KWANTIP CO.
¢ÇÑ-·Ô¾Âì
LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
209162 KAEY BURAPHA
âç§Ò¹á¡éǺÙþÒ
CO. LTD.
0º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
209163 T.CHAYAPORN
¸.ªÂÒ¾Ã
CO.º¨¡.
LTD.
0E
ã¹»ÃÐà·È
209170 SAMRIN IMPORT-EXPORT
ÊÒÁÃÔ¹·ÃìÍÔÁ»ÍÃìµàÍç¡«ì»ÍÃìµ
LTD
0C
PART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209171 RUNGCHARROEN
ÃØè§à¨ÃÔ-ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
VISAVAKRA0 LTD.
C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209172 RUNGCHAROEN
ÃØè§à¨ÃÔSTEELWORK
ʵÕÅàÇÍÃì¤
0 CO.
C º¨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
209180 SINO-THAI«Ôâ¹-ä·Â
ENGINEERING
àÍ繨Õà¹ÕÂÃÔè§
1,070.00
CO. LTD.
C
&
ã¹»ÃÐà·È
209210 POLYWIN CO.
â¾ÅÕÇÔ¹
LTD. º¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
209211 THAI PIPE ÍصÊÒË¡ÃÃÁ·è͹éÓä·Â
INDUSTRY CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209220 T.C.J.INDUSTRAIAL
·Õ.«Õ.à¨. ÍÔ¹´ÑÊà·ÃÕÂÅ
CO. LTD. 0 B ¨Ó¡Ñ´ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209230 CHORTWAT
⪵ÔÇѲ¹ì
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. 0
LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209240 N.C.PROPERTY
àÍç¹. «Õ.
CO.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209250 N.C.C.MENAGEMENT&DEV.
àÍç¹«Õ«Õ áÁ¹à¹¨àÁé¹·ì
CO.
0 Aá͹´ì
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
209260 RAJCHABURI
ÃÒªºØÃդѹ·ÃÕ¤ÅѺ
COUNTRY CLUB0 CO.
Bº¨¡. LT
ã¹»ÃÐà·È
209290 ASADON ENTERPRISE
ÍÑÊ´ÃàÍç¹àµÍÃìä¾ÒÊì
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209300 B.GRIMM ENGINEERING
ºÕ¡ÃÔÁ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
SYSTEM
0 C CO.
«ÕÊàµçÁÊì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
209310 ARCON CONDEC
ÍÒÃì¤è͹CO.
¤Í¹à´¤
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209311 ARCON CONTECH
ÍÒÃì¤è͹ ¤Í¹à·¤
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209320 YONGWATTANAKIJ
§ÇѲ¹¡Ô¨¡èÍÊÃéÒ§
(1981) CO.0(1981)
LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
209330 S.K.KENTAàÍÊ.à¤.᤹µéÒ
ALUMINOM LTD.
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁá͹´ì¡ÅÒÊ
PART
0D
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
209340 V.G.R. CORPORATION
ÇÕ.¨Õ.ÍÒÃì.¤ÍÃìà»ÍÃìàêÑè¹
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
209350 SAFETY STEEL
à«¿µÕéʵÕÅÍÔ¹´ÑʵÃÕ
INDUSTRY0.00
CO. A
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209360 THAI DAELIM
ä·Â CO.
á´ÅÔÁ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209370 KO FURNITURE
â¡ëà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209371 KHO FUNITER
â¡ëà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209380 UNITED ASIAN
ÂÙä¹àµç´
HOUING
àÍà«Õè¹
CO. LTD.
àÎéÒ«Ôè§
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
209390 GRAFFIC GLASS
¡ÃêÒ¿¿Ô¤¡ÅêÒÊ
RAN
ÃéÒ¹
0D
ã¹»ÃÐà·È
209400 KESINEE VIEW
à¡ÈÔ¹ÕÇÔÅÅì
VILLAGE ËÁÙèºéÒ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
209410 TANATARA¸¹¸ÒÃÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
209420 B.S APARTMENT
ºÕ.àÍÊ.͹ÒÃÔ¡àÁé¹·ì 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
209430 AMONPAN¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشÍÁþѹ¸ì
205-TOWER CO. LTD.
0B
205
ã¹»ÃÐà·È
º¨.
209450 THANAWAT
¸¹ÇѲ¹ì
L.P. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209460 BESTAL GLAZE
àºÊ·ÍÅCO.
à¡ÅªLTD.
º¨¡.
9,897.50 C
ã¹»ÃÐà·È
209470 SOMBATHÊÁºÑµÔ
PUTTHIDECH
¾Ø·¸Ôà´ª
KHUN
¤Ø³
0D
ã¹»ÃÐà·È
209480 ASOKE DEVELOPMENT
ÍâÈ¡´ÔàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
209481 SINSAHAKIJ
ÊÔ¹ÊË¡Ô¨¾Ñ²¹Ò
PATTANA CO.º¨¡.0
LTD.C
ã¹»ÃÐà·È
209490 SATHAPANIC
ʶһ¹Ô¡
110 CO.
110LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
209500 THAI MILITARY
·ËÒÃä·Â
BANK.
¸¹Ò¤ÒÃ
0A
ã¹»ÃÐà·È
209510 SETTEWAN
àÈÃÉ°ÕÇÃó
PATTANAKARN
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209511 SETHIWANàÈÃÉ°ÕÇÃó
KARNKEHA CO.
¡ÒÃà¤ËÐ
LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209530 ROYAL INDER
ÃÍÂÑÅ
MANSION
ÍÔ¹·ÃÒ áÁ¹ªÑè¹
0B
ã¹»ÃÐà·È
209540 CIVIL 19 CO.
«ÕÇÔÅ
LTD 19 º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209550 TECKS COLOUR
à·ç¤Êì ¤ÑÅàÅÍÃì
CORP CO.¤ÍÃì»ÍÃìàêÑè¹
LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209560 EAKNARINàÍ¡¹ÃÔ¹·Ãì
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209570 RAJBURISUWANASUB
ÃÒªºØÃÕÊØÇÃó·ÃѾÂì
LTD. PART.
0 B ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
209610 BANGKAE ºÒ§á¤¤Í¹â´·Òǹì
CONDOTOWN CO.
º¨¡. 0LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
209650 JENG UN CO.
à¨Ôè¹Íѹ
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
209660 S.T.N.C.CONSTRUCTION
àÍÊ.·Õ.àÍç¹.«Õ. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. 0LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
209670 LEBRA ALUMINIUM
ÃÕºÒÃì ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209680 SHINNTHAIªÔ¹ä·Â
SINO ä«â¹
CO. LTD
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
209690 CENTRAL ALUMINIUM
à«ç¹·ÃÑÅÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

4134799-4130489
MR.ANAN
413-0489 MR.ANAN
413-4799 K.MONGKOL
K.MONKHON
390-1090 MISS JERP
(3196163) 318-1734
K.DACHAR
(3196163) 319-1368
K.DACHA
260-1321-32
TIAMNATE SANGNGAM
4330021-5 K.VILAI
4330021-5
316-3656-8K.SUPANEE
415-1011 MISS RUMPAY
513-1039
229-3000 KUN TA
(2818591) 282-8621
K.KAMPOL VICKAYANO
261-5588-9K.CHUSAK
252-4081 K.APICHART PIBOON
538-1285
538-1285 K.JULAPAK
3228432-3
322-8797 K.PRAPHATSORN
286-8239
396-0935-7K.VIVAT RUJIRAVANICH
254-4927 CHUL KYUN LEE
319-5552 K.THONGCHAI OPASSU
(5220500) 300-2824
391-7730-2K.MANOON
512-3915 K.PAIRAT
274-3026 K.NUSARA
319-0833 K.SOMKIAT
532-2141 MR.MANOP
K.CHUSIT NETWIPADA
042-421103KHUN NIPHAN SAKUNK
513-5001 BONGKAN KHUN

2599911-25SUWANNEE
2599911-25K.SUVANNI
2495937-40MISS. LADDA
246-0020 KHUN CHAN
02-6567560K.TAKUL
02-2666000
279-7544 WINIT SITTIKORNCHAI
(2759208) 275-9265
PRACHA HGAMLATTAN
3915406-7 MR.PHISIT
211-7007 148 SOI ST.LOUIS SOI 2
482-0849 MR.TORSAK NOITHIP
413-3038 KONGSAK YASOTORN
393-4961 MR.SONWUT & MR.RUN
(2520745) 255-3242
K.CUTINAN BERRISUT
2642456-61MR. PATSAKRON
7178431-3 MISS.PHIKUL SIRIASWA
3224334-5 K.DARANEE

209700 C.PANITLANLUANG
ª.¾Ò³ÔªÂìËÅÒ¹ËÅǧ
CO. LTD. 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209710 K.CHAREON
¡.à¨ÃÔHOLDING
âÎÅ´Ôé§
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
209711 IMPERIAL BANGNA
ÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ
CO. LTD.
ºÒ§¹Ò
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209720 DAIEICHI ENGINER
ä´ ÍÔ ªÔ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¡èÍÊÃéÒ§
CON CO.
0.00
LTD.
R
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
209730 THAIWADEEWISAWA-KRAM
ä·ÂÇ´ÕÇÔÈÇ¡ÃÃÁ CO.
º¨¡.
0 B LTD.
ã¹»ÃÐà·È
209750 THAIKHA ENGINERING
ä·Âà¤ËСÒÃâ¸Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
209751 THAI HOUSING
ä·ÂàÎéÒÊì«Ôè§
DEVELOPMENT
´ÔàÇÅÅçÍ»àÁ¹·ì
0 ACO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209770 GREENSTATIONARY
¡ÃÕ¹Ê൪Ñè¹¹ÒÃÕè
SHOP 0ÃéÒ¹
B
ã¹»ÃÐà·È
209780 SIAM COMMERCHAIN
¡Ãا෾ϾҳԪ¡ÒÃ
BANK 0 B
¸¹Ò¤Òà ¨¡. ã¹»ÃÐà·È
209910 HENGRUNGSILP
àΧÃØè§ÈÔÅ»ì
CO. LTD.º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
209920 SUMMIT GRADE
ÊÒÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì
LTD. PART.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209930 SAMUISIN-UDOM
ÊÁØÂÊÔ¹ÍØ´Á¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
CONS. LTD.0PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
209950 PHOLAWUT
¾ÅÇزÔ
PTE LTD.
º¨¡.PART. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
209960 SILOM BULG
ÊÕÅÁÍÒ¤ÒÃáÅкÃÔ¡ÒÃ
&SERVICE
8,517.20
CO. LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209970 TWOPARTS
·ÙÇì¾ÒÃìµÊì
LTD. PART.˨¡ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
209980 QUALITY FRAME
¤ÇÍÅÔµÕé
METAL
à¿ÃÁ
CO.
àÁ·ÑÅ
LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
209990 UNION 84 CO.
ÂÙà¹Õè¹
LTD. 84 º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
21000 SKULPHAIBUL
Ë.¨.¡. IMPLEX
Ê¡ØÅ侺ÙÅÂìÍÔÁྡ«ì
CO. LTD.
0F
ã¹»ÃÐà·È
210000 S.P.S (1984)
àÍÊ.¾Õ.àÍÊ(1984)
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
21001 SKULTHAI Ê¡ØÅä·Â
CO. LTD.º¨¡.72,178.22 F
ã¹»ÃÐà·È
21002 SKULPHAIBUL
Ê¡ØÅ侺ÙÅÂìÍÔÁྡ«ì
IMPLEX CO. LTD.
0 F ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210020 T. PATTANAPUN
µ.¾Ñ²¹ÒÀѳ±ì
LTD. PART.
˨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
210021 A.T.SUPPLY
àÍ LTD.
·Õ «Ñ¾¾ÅÒÂ
PART. ˨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
21003 WINMA CORPORATION
ÇÔ¹ÁèÒ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
LTD. 0 F
º¨.
ã¹»ÃÐà·È
ºØ-Ãѵ¹ì¾Ñ²¹Ò
˨¡. C
210030 BOONYARATPATANA
L.P.823.9
ã¹»ÃÐà·È
210034 WORAPONG
Çþ§Éì
ENGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
LTD.
0˨¡.
C P.
ã¹»ÃÐà·È
21004 GREATDEAL
à¡Ã·´ÕÅ
CO. LTD.
º¨¡. 765.05 F
ã¹»ÃÐà·È
210040 NARONG SRIDUANGJAI
³Ã§¤ì ÈÃմǧã¨
KHUN
¤Ø³0 B
ã¹»ÃÐà·È
21005 SOMCHIT PATTANA
ÊÁ¨ÔµÃ¾Ñ²¹Ò
CO. LTD.
º¨¡. 0 F
ã¹»ÃÐà·È
210050 CLASSIC LINES
¤ÅÒÊÊÔ¤
CO. LTD.
äŹìÊ º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
210051 CLASSIC LINE
¤ÅÒÊÊÔ¤äŹìÊ
CO. LTD. º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
210090 WATANA ENYENEERING
ÇѲ¹ÒàÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
& CONS.CO.
0 C á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
210091 WATTANA ÇѲ¹ÒàÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING LTD.0 PART.
C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210100 ISUZUSENIYONT
ÍÕ«Ø«ØàʹÕ¹µì¹¤ÃÊÇÃäì
NAKHONSAWAN
0 A CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210120 EISAI(THAILAND)MARKETING
àÍä«(»ÃÐà·Èä·Â)ÁÒÃìà¡çµµÔé§
0CO.
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210130 M.S.HOLDING
àÍçÁàÍÊ.âÎÅ´Ôé§á͹´ìàÎÒÊì«Ôè§
&HOUSING CO.0LTD.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210140 QUALITY COFFE
¤ÇÍÅÔµÕé
PRODUCT
¤Í¿¿Õèâ»Ã´Ñ¡·ìÊ
0.00
CO.CLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210150 CHA-AM DEVELOPMENT&CONCO.
ªÐÍÓ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁ¹·ìá͹´ì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 B LTD. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
210151 K M C ARCHITECT&CONSTRUCTION
ठàÍçÁ «Õ ÍÒÃì¤Ôà·¤
0C
ã¹»ÃÐà·È
210160 PHILIN PHISANULOK
ä¾ÅÔ¹¾ÔɳØâÅ¡
HOTEL
0.00
âçáÃÁ
B
ã¹»ÃÐà·È
210161 PHET PAILIN
ྪÃä¾ÅÔ¹
CO. LTD. º¨¡. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
210180 CHINGHEANG
àªÕ§àΧà·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210182 WORLD TALACON
àÇÔÅ´ìà·àŤÍÁ«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLY0.00
CO.ALTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210190 YENNERDAIMONCUTTINGWORK
à¹à¹ÍÃìÅ ä´Á͹´ì º¨¡. 0 B CO.
ã¹»ÃÐà·È
210191 GENERAL à¹à¹ÍÃÑÅ
DIAMOND ä´Á͹´ì
CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
210200 MANO ALUMINIUM
Áâ¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LIMITED˨¡.
PART.
0D
ã¹»ÃÐà·È
210210 PACIFIC I EừԿԤ
CO. LTD.äÍÍÕ º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
210220 CHAROENà¨ÃÔ-ÇÃó¡Ô¨
VANAKIT CO. º¨¡.
LTD.0 B
ã¹»ÃÐà·È
210230 P & B RACHADA
¾Õ á͹´ì
HOTEL
ºÕ ÃѪ´ÒâÎàµçÅ
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210231 THE EMORALD
´ÔàÍÁàÁÍÃÑÅ
HOTEL âÎàµçÅ0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
210232 THE AMEROAL
âçáÃÁ
HOTEL
´Ô àÍÁàÁÍÃÑÅ´ì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210240 NNACON CO.
àÍç¹¹ÒÃì¤Í¹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

KHUN CHAILAT SHOSIW
MR. ANUWAT SOUNLUM
(3617770) 361-7785
K.CHUKIAT
573-5006 KHUN RUNRUANG
213-2514
224-5991 K. CONKIT
224-9977
4293944-45MISS. ONOUMA
235-5040 KHUN ANAK GADKOMO
(4330976) 424-8740
K.LEE
2430066-71K.PRATHUN NAKPALUN
077-421170K.KIRKITT
539-4034 PATRAWUTH
02-2662699K.PRASERT CHIRATHIT
02-9368970-2
K.BAUVORN
(3182138) 319-8249
K.SAKDA NABSKUL
314-1964 SAAUNGTHIP
433-0100-7
035-242236-9
K.SUKATI SARTSAN
433-0100-7
433-0100-7
2152114-2158765
K. PATTANA
(2167540) 216-8195
K.SOMJAI
433-0100-7
3757406-8-9
K. PHAHOL
511-0695 TERAVAT VORAVIT
433-0100-7
3743684-3780725
433-0100-7
(2536464) 250-1835
K.VILAI NAKWIROJ
253-6464
236-8684-7K. MALEE
(2455909) 246-7398
K.PIYAPORN
056-228521-5
K. JONGDEE
256-6296-8K.WINNA PANAPIRAKKU
318-7645-59
K.NANTHA
213-3265
243-5454 K.ANUN JINANWATTHA
243-5454 K.SURIRAT
055-245-034
K.MIT WIRIYACHAIKUN
252411-5 K.MAT
2338112-4 K.ANUCHA
2338112-4 K.ANUCHA
2338112-4 K.ANUCHA
(7270099) 727-0022
587-5734 K.CHERASAK
238-4419-21
K. ARPHA
237-7700-69
K.APISIT SIVAYATHORN
2764567 T.8561
K. PATCHAREE
276-4567 K.PUTCHAREE
276-4567 K.WON
392-9116 K. BUNDIT

210250 LAKE WOOD
àŤÇÙ´¤Ñ¹·ÃÕè¤ÅѺ
COUNTRY CLUB0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210251 S.U.K CONSTRUCTION
àÍÊ.ÂÙ.à¤.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210260 KITCHAROENWANTANAROHAPHAN
¡Ô¨à¨ÃÔ-ÇѲ¹ÒâÅËÐÀѳ±ì
0E
˨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
210270 A & P INTER
àÍ á͹´ì
STUD
·ÕCO.
ÍÔ¹àµÍÃìʵÙ
LTD. 0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210280 RATTANADHIBET
Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÃì
HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅ
0B
ã¹»ÃÐà·È
210290 BOONTHUCH
ºØ-¸Ñª
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210300 PONPHAN¾Ã¾Ñ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210310 S.INTER & àÍÊ.ÍÔ¹àµÍÃì
ASSOCIATES
á͹´ì
CO.
áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210320 MANOKIT CO.
Á⹡Եµì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210330 HEMMARACH
àËÁÃÒª
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210331 PAKKALIN ¾Ãä¡ÅÔ¹
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210340 WORAPONG
Çþ§ÉìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING LTD..PART
0
˨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
210341 ALADIN HARDWARE
ÍÒÅÒ´Ô¹ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
CO. LTD.0 R
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210350 CHAISANGONROHARIT
ªÑÂʧǹâÅËСԨ
LTD.˨¡.
PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
210360 MR.SOMSAK
ÊÁÈÑ¡´Ôì
NGAOTHONGPAITHOON
§éÒÇä¾·ÙÃÂì
0B
ã¹»ÃÐà·È
210361 MR.SOMCHAI
ÊÁªÒÂ
NGAOTHONGPAITHOON
§éÒǷͧ侷ÙÃÂì
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
210370 C.F.J. CO. «Õ.àÍ¿.à¨
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210380 JITTIPORN¨ÔµµÔ¾Ã
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210390 SRIPHRAYAWATTUBORAN
ÊÕè¾ÃÐÂÒÇѵ¶ØâºÃÒ³áÅÐà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
&FURNITURE
0C
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
210391 SIPHAYA INTERNATIONAL
ÊÕè¾ÃÐÂÒÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0C
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210393 SRIPHAYAÊÕè¾ÃÐÂÒºÔÅà´ÍÃì
BANDER CO.
20,544.00
LTD. º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
210394 RAB MAL MAI
ÃѺàËÁÒäÁéẺáÅÐàËÅç¡àÊÃÔÁ¤Í¹¡ÃÕµ
BAB CONKRET
###
CO.
A
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
210395 SIPHAYA CONSTRUCTION
ÊÕè¾ÃÐÂÒ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
0D
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210396 SRIPHAYAÊÕè¾ÃÐÂÒ
LAND ENTERPRISE
Ᏼì àÍç¹àµÍÃìä¾ÃìÊ
0C
CO. L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
210397 SIPRAYA ENGINEERING
ÊÕè¾ÃÐÂÒ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
MANTANANT
0C
àÁ¹à·¹á¹¹«ì
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
210400 S.P.INTERNATIONAL
àÍÊ.¾Õ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.0 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210410 KIAT PRASERT
à¡ÕÂõÔì»ÃÐàÊÃÔ°
MARKLTING CO.
0 ÁÒÃìà¡çµµÔé§
B LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
¨Ñ¹·Ãìà¾çÍÂÙèÂÔè§ÇѲ¹Ò
¤Ø³
210411 CHANPHEN UYINGWATTANA 0KHUN
C
ã¹»ÃÐà·È
210412 CHANKAEW
¨Ñ¹·Ãìá¡éÇ
TECHAYA
൨êÐÂÒ
KHUN 0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
210430 GROUPCIYIL
¡ÃØê»
CONS
«ÕÇÔÅ
CO.LTD.
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹(1990)
0B
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
210440 B.K.K.(1990)INTERTRADE
ºÕ.à¤.à¤(1990)ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO.0LTD
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210441 CONCRETESUPPLYTECHNOLOGY
¤Í¹¡ÃÕµ«Ñ¾¾ÅÒÂà·¤â¹âÅÂÕ
0 C LTD.º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
210450 LAND & HOUSES
Ᏼì á͹´ì
CO.
àÎéÒÊì
LTD.(PUBIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
210460 COUNTRY(THAILANG)CO.
¤Ñ¹·ÃÕè(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
210470 SANSTAR ᫹´ÑʵÒÃì«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLY LTD. PART0 B ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210480 SUK-O-LARN
ÊØ¢âÍÌÒÃ
CONDEC
¤Í¹à´ç¤
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
210481 LEO NINE ADVERTISING
ÅÕâÍä¹¹ì áÍ´àÇÍÃìä·«Ôè§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210490 ATCON CO.
ÍÃö¤Í¹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210500 PHONPHIPAT
¾Ã¾Ô¾Ñ²¹ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FUNITURE L.P. 0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210501 CLICK DECOR
¤ÅÔ¡CO.,LTD.
à´¤¤ÍÃì º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
210510 SANGCHAREONCHAI
áʧà¨ÃÔ-ªÑÂÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMINIUM
0 D CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210520 WEISSTECHNICAL
äÇÊÅì à·ç¤¹Ôà¤ÔÅ
SUPPLIES«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
0CO
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
210530 KADENCITY
¡ÒÃìà´é¹·ì«ÔµÕé
HOLDING CO. âÎÅ´Ôé§
LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210531 GARDEN CITY
¡ÒÃìà´é¹·ì«ÔµÕé
CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
210540 PRACHATHAIRUEYAI
»ÃЪÒä·ÂàÃ×ÍãË-è
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210550 CLASSIGO¤ÅÒÊ«Ôâ¡
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210560 THAI PITUSTSOOK
ä·Â¾Ô·Ñ¡ÉìÊØ¢¡èÍÊÃéÒ§
CONS.LTD.0 PART
E ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
210570 SUPRANEE
ÊØ»ÃÒ³Õ
KAMCHUDDUSKORN
¡Ó¨Ñ´´ÑÊ¡Ã
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
210580 BANGNA CENTRAL
ºÒ§¹Òà«ç¹·ÃÑÅ
PROPERTY
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
0 BCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
210590 SAMNAK NGANTHEEDINTHANEEPATANA
¸Ò¹Õ¾Ñ²¹Ò Êӹѡ§Ò¹·Õè´Ô¹
0B
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
210620 SAHAKIT PATANA
ÊË¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTER CO. 0
LTD.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210630 THANASINTH
°Ò¹ÐÊÔ¹¸Øì
DECCORà´¤¤ÍÃì
CO. LTD.
0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È

255-6824-6K. PRAFEEP
208-9490 K.JANPOT
7490722-6 K.MALEE
552-6520 K.CHINGCHAI
355-0443 K.SUCHAI
392-3851 K.SURASAK
251-0947 K.PANTIPA TACHASIRIN
7211641-9 PRASEMT JONGKULNE
375-4320 K.NUCHANARI SOMONS
(3748164) 374-3283
K.PONGCHAI
589-8740 K.PONGCHAI
511-0695 TERAVAT VORAVIT
(5110695) 512-1804
K.PAITON
235-3415
211-0201
211-0201
250-0739-40
K. CHERT RUENGKRITT
531-5558 K. PONGCHAI
394-1128 K.MHO
2218121-4 K.SOMCHAI
2218121-4
2218121-4
757-9555 K.SOMCHAI
757-9555 K.NALVARAT
(2218121) 225-9885
319-9600 K.NOPHARAT YOUKTAN
8811556-9 KIAT PRASERT

581-5769 K.TAWATCHAI
385-7020-4SUDARAT HMADLEE
3857020-4 K.SUWAT
237-8900-3K. ARTHORN K.VIROJ
3994343-59K.PAITUL ATANULUX
275-6358-9K.ANKANA
8041401-5 K.LEK K.CHADCHAI
(4766732) 476-3542
K.PRAPON
054-226371ATTHAPHON INTHARUN
07-9989989PRASIT PIPATVUDTHIT

9528674-5 K.SAMNOA
579-292-3 K.SOMSAK K.KITIPORN
332-7890 K.PHIYADAT PHONPHIT
3117414-5 400 SOI 79
574-0870 K.WORASAK
439-2143-4K.CHATTARAJ
331-0904 K.PISARN
282-0250
3988937-40K.SONSEE
233-3144 K.PISIT PREUGPAIBUL
530-3567 K.PIRAPHONG
968-0600 K. KUSUMA

210640 ROYAL PLAZA
ÃÍÂÑžÅÒ«èÒ
HOTEL
âçáÃÁ
0B
ã¹»ÃÐà·È
210650 WOOD&STEEL
ÇÙé´ DECCORATION
á͹´ì ʵÕÅ à´¤¤ÍàêÑè¹
0E
CO. LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210660 RAJPREECHA
ÃÒª»ÃÕªÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210670 MR.SOMCHAI
ÊÁªÒµÔ
NGAOTHONGPAITHON
§éÒǷͧ侱ÙÃÂì
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
210680 SUWALEE ÊØÇÅÕ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210690 LAKE RAJADA
àŤ ÃѪ´Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210700 SIAM FORTUNE
ÊÂÒÁ¹Ó⪤
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210701 UNIVEST LAND
ÂÙ¹ÔàÇÊ·ìᏴì
CO. LTD.(PUBIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
210710 THAI YAN YON
ä·ÂÂҹ¹µì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210720 SIAM A.L ENGINEERING
ÊÂÒÁ àÍ.áÍÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0D
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
210730 THAI INCHOUEROUE
ä·ÂÍÔ¹ªÑÇàÃÍÊì´ÒµéÒ๷
DATA CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210740 THAI PITAKSUK
ä·Â¾Ô·Ñ¡ÉìÊØ¢
LTD .PART.
˨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
210750 CARGO MARKETING
¤ÒÃìâ¡éÁÒÃìà¡çµµÔé§
INTERNATIONAL
0 A ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
ã¹»ÃÐà·È º¨
210760 THEPNIMMIT
à·¾¹ÔÁÁÔµÃ(1992)
(1992) CO. LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
210770 SUB ESTATE
·ÃѾÂìàÍç«à··
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
210780 FURNICO DECOR
à¿ÍÃì¹Ôâ¡
LTD.
à´¤¤ÍÃì
PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210781 FURNIGO DECORATION
à¿ÍÃì¹Ôâ¡ à´¤¤ÍÃìàêÑè¹
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210790 PAIBOON DEESAWAT
侺ÙÅÂì ´ÕÊÇÑÊ´Ôì0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
210800 R.T.MERTHANDISING
ÍÒÃì.·Õ.àÁÍÃì᪹ä´é««Ôè§
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210810 BUSINESSºÔÊÔà¹Ê
IMFORMATION
ÍÔ¹¿ÍÃìàÁªÑè¹
PUBLISHTY
0 A ¾ÑºÅÔ«ÔµÕé
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
210820 SECCOM CORPORATION(THAILAND)
à«ç¤¤ÍÁ(ä·ÂᏴì)¤ÍÃì»ÍÃìàêÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
210821 SEXCOM SERVICE
à«ç¤¤ÍÁ à«ÍÃìÇÔÊ(ä·ÂᏴì)
THAILAND0CO.
A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210830 THANAPO ¸¹â¾¸Ôì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210840 A & A AUTOPART
àÍ á͹´ì àÍCO.
âÍâµ¾ÒÃì·
LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
210850 FRUEDEL CO.
¿Ã×Íà´Å
LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210860 ASSIGN DESIGNER-GROUP
áÍÊ䫹ì á͹´ì«Ñ¹ º¨¡. LTD.PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
210870 S.E.C.MAINTENANCE
àÍÊ ÍÕ «Õ àÁ¹·Õá¹é¹«ì
& DESIGN
0 Cá͹´ì
LP. ´Õä«´ìã¹»ÃÐà·È
˨¡.
210890 SAMCON CO.
á«Á¤Í¹
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210891 SWAPS CO.
«Ç;Êì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210900 SOMTAWIN
ÊÁ¶ÇÔÅ
APARTMENT
ÍÒþÒÃì·àÁé¹µì
0B
ã¹»ÃÐà·È
210910 THAI YON ä·Â¹µìá·Ã¡àµÍÃì
TRACTER CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
210920 V.A.TRADING(1994)
ÇÕ.àÍ à·Ã´´Ôé§(1994)
LTD. PART.
0 E˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210930 ITALTHAI ENGINEERING
ÍÔµÑÅä·Â ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210931 ITALTHAI ENGINEERING
ÍÔµÑÅä·ÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
210940 C.CHAROENGVISAVAKAN
«.à¨ÃÔ-ÇÔÈÇ¡ÒÃL.P.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210950 CITY PROPERTIES
«ÔµÕé ¾Ãê;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO. LTD. 0 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
210960 PAWARIN CO.
ÀÇÃÔ¹·ì
LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210970 DESIGN DAIMANTION
´Õ䫹ìä´áÁ¹ªÑè¹Êì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
210980 CHOMBUAªÁºÑÇ
AREHITECT.LTD.
ʶһѵÂì ˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
210990 E.M.C.A CO.
ÍÕ.àÍçÁ.«Õ.àÍ
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211000 KOMTAYHANGKSAMAI.
¡Óä·éàΧ¤éÒäÁé
0A
ã¹»ÃÐà·È
211020 PHUNG BOONCHU
¼Öé§ ºØ-ªÙ
KHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
211050 PRASITDAMRONGUBONKORSANG
»ÃÐÊÔ·¸Ô´ÓçÍغšèÍÊÃéÒ§
0 C LTD.˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211051 UBONBANTHONGKAHAPHANT
ÍغźéÒ¹·Í§à¤ËÐÀѳ±ì
0C
LTD
˨¡.PART ã¹»ÃÐà·È
211060 J E M CONSTRUCTION
ਠÍÕ àÍçÁ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹á͹´ì´ÕàÇÅÅÍ»
& DEVELLOP
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
211080 B.R.T.TRADING
ºÕ.ÍÒÃì.·Õ.à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
211100 MONTEREY
Á͹à·ÍàÃÂì
LAND DEVELOPMENT
áŹ´ì ´Õ àÇÅÅ;àÁé¹·ì
0 B CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
211101 MONTEREY
Á͹à·ÍàÃÂì
PLACE CO.
à¾Å«
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
211102 MONTEREY
Á͹à·ÍàÃÂì
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
C LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211110 ELEPHANTÍÕàÅ࿹·ì
HOUSE CO.
àÎéÒÊì
LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
211111 PHONTHIP¾Ã·Ô¾Âì
OCHARNRAT
âÍà¨ÃÔ-Ãѵ¹ì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
211120 SRITHAIKIENGRUAN
ÈÃÕä·Âà¤Ã×èͧàÃ×͹
LTD. PART.
0D
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È

044-254-127-13
K.VITAYA
6838001-3 K.WOOD
584-0859 252219 JANGWATANA
211-0201
038-275334-8
K.WALAYA SITHIPONGS
238-1212-4K.VISUT NGAMSOM
247-3737 K.BURANEE ISAWANIT
247-3737 K.ATCHARA
214-4352 K.POUVAREE
038-3286312
K.PONGSAK
247-7200-9K.POLTEP SITTHI
331-0904 K.UDOM
249-9904-7K.SOMPHOP
277-4133
K.THITIRAT SRISA-ARN
585-4702 K.BORIBOON
5859873-4 BORIBOON K.
418-3594
514-1620
277-9743 K.THERA PUMKOM
375-4968 K.CHAO
361-8510 K.VITHAN
255-1289 CHULARAT SUWANNAP
2362485-90K.CHAIRAT CHOTAYAK
(3811979) 381-0277
K.VICHIAN
(2131459) 287-0895
K.WITAVA
574-2014 K.BOUNCHAI
591-5252 12/22 TRATBANSONGKA
02-2840544K.PRONCHAI
393-5740 940/278 SOI CHALEAN 7
5335114-8
(3985231) 398-8239
K.CHEAP
7131228-36K.URAVEE
7131228-36K.URAVEE
435-7224 K.THERAPHON
(2543431) 251-4660
K.TELFER
(2366235) 238-4004
K.PHATPHON
215-1325-6K.SOMSAK SOMSUKSA
(5390555) 538-0235
K.PHAJONGSIRI UPOMS
591-5519 K.SIRIVAN
281-6567

K.WEENA
045-244198K.WEENA
254-8870-4K.PATGWAREE
259-0123-8K.SOMKIAT
308-1000-15
MR.PRACHUAB PHRAE
3081000-15K.UTHAI PRAJUAB
3080241-2 K.KUNAN
448-6235 K.ANUCHIT CHETRUEN
424-1143 K.ANUCHIT PHETRUEN
(2453623) 245-5509
K.KITTIKORN

211121 COMWAY GORUP
¤ÍÁàÇÂì CO.
¡ÃØê»
LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
211130 PICHAI VASSANASONG
¾ÔªÑ ÇÒʹÒÊè§
KHUN¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
211131 KENTFULLह·ì¿ÙÅ
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
MANUFACTRU
0 BáÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§
ã¹»ÃÐà·È
211132 MICROWOOD
äÁâ¤ÅÇÙé´áÁ¹¹Ùῤà¨ÍÃÔè§(»ÃÐà·Èä·Â)
MANUFACTURING
0B
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
211140 BOONCHUAY
ºØ-ªèÇÂ
CIVIL«ÕÇÔÅ
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
211141 FINANCE ONE
àÍ¡¸¹¡Ô¨
HADYAI
¨Ó¡Ñ´ BRANCH
ºÅ§. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
211150 SONY LOGISTICS
⫹Õè âŨÔʵԤÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND)CO.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211160 SARIN PROPERTY
ÊÒÃÔ¹¾Ã;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211161 SARIN PROPERTY
ÊÒÃÔ¹ ¾Ã;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO. LTD. 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211170 SIAM COMMERCIAL
ÊÂÒÁ¾Ò³ÔªÂì¾Ñ²¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRIAL
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
211171 SIAM COMMERCIAL
ÊÂÒÁ¾Ò³ÔªÂìàÃÕÂÅàÍÊ൷
RELASTES
0 BCO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
211180 E.M.C MARKETING
ÍÕ àÍçÁ «Õ
CO.
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
LTD. 0 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
211190 KHAMPHOL
¡Ó¾ÅÍÒÃì·
ART
0D
ã¹»ÃÐà·È
211210 X RAY COMPUTER
ÈÙ¹ÂìàÍç¡«àÃÂì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
CENTER CO.
0 B LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
211220 RACHADAWIN
ÃѪ´ÒÇÔ¹
INTERCON
ÍÔ¹àµÍÃì¤Í¹
CO.0LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211230 PRESIDENT
à¾ÃÊ«Ôà´¹·ì
HOUSE CO.
àÎéÒÊì
LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
211240 AMORNPHANT
ÍÁþѹ¸Ø칤Ã-ÊǹÊÂÒÁ
NAKORN-SIAM0 PART
A º¨¡.CO ã¹»ÃÐà·È
211260 CEMEC (1991)
«ÕàÁ¤
CO.(1991)
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
211280 AUSTRALIANCONSTRUCTION&SUPPIER
ÍÍÊàµÃàÅÕ¹¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0R
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
211290 SAINT LOUIS
ૹµìËÅØÂÊì
HOSPITALâç¾ÂÒºÒÅ
0A
ã¹»ÃÐà·È
211300 S.A.M.CONSTRUCTION
àÍÊ.àÍ.àÍçÁ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211320 RITTAWANICH
Ä·¸ÒÇÒ¹Ôª
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211321 RITTA CO.Ä·¸Ò
LTD.º¨¡.
99,429.75 C
ã¹»ÃÐà·È
211322 RITTA ENTERPRISE
Ä·¸Ò àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
211323 P.S.K. CONSTRUCTION
¾Õ.àÍÊ.à¤.·Õè´Ô¹áÅСèÍÊÃéÒ§
CO. LTD
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211330 KITAPHANICH
¡ÔµÐ¾Ò³ÔªÂì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
211340 C.CHAIWAT
ª.ªÑÂÇѲ¹ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION 0CO.
º¨¡.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
211350 KLUAY NAM
¡ÅéǹéÓä·
THAI HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅ
0C
ã¹»ÃÐà·È
211360 ALDIANA SIAM
ÍÑÅà´Õ¹èÒÊÂÒÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211370 ANUJHANTR
͹بѹ·Ãì¡èÍÊÃéÒ§
COSRANG CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211380 SOMPONGÊÁ¾§ÉìáÅкصáèÍÊÃéÒ§
AND BURT LTD PART
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
211390 TRIAROONµÃÕÍÃس
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211400 TAI SENG FURNITUREVLTD.
äµèàÊç§ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
PART.
0 E˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211410 P.KARNCHANG
».¡ÒêèÒ§
0D
ã¹»ÃÐà·È
211420 AKHANAY ÍÒ¤à¹Âì¡ÒêèÒ§
KANCHANG CO.º¨¡.0
LTD.A
ã¹»ÃÐà·È
211430 PRACTIKAL
á¾Ã¤´Ô¤ÍÅàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING CO.
0 CLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
211440 PACIFIC ISLANDS
ừԿԤ
CLUB
äÍÊìᏴì
HOTEL
¤ÅѺ-ÀÙà¡çµ
0A
ã¹»ÃÐà·È
âçáÃÁ
211441 LAKUNA BECH
ÅÒ¡Ù¹èÒºÕª¤ÅѺ
CLUB CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
211450 K.P.U. JANTABURI
ाÕÂ٨ѹ·ºØÃÕ
CO. LTD.0.00
º¨¡.D
ã¹»ÃÐà·È
211460 THANOMSRI
¶¹ÍÁÈÃÕ
KEAWPHAITOON
á¡éÇä¾±ÙÃÂì
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
211470 DALAD HARIVARAWONGSE
´ÒÅÑ´ ËÃÔÇÃǧÈì ¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
211480 KAEHATHONG
à¤Ëзͧ¡èÍÊÃéÒ§
KORSHANG º¨¡.
CO.LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
211500 MALTA CO.ÁÍŵéÒ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211501 JONGSATID
¨§Ê¶ÔµÂì
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
211510 KHOW HAH
â¤éÇÎÐÎÇ´
HUAT CO.
º¨¡.LTD. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
211520 PLAN LINEá»Å¹äŹì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211530 SEEVIEW HOTEL
«ÕÇÔÇ»èҵͧâÎàµçÅ
LTD. PART 0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211531 SEAVIEW PATONG
«ÕÇÔÇ»èҵͧâÎàµçÅ
HOTEL LTD.
0 B˨¡.
PART
ã¹»ÃÐà·È
211540 A & S ASSOCIATE
àÍ á͹´ì àÍÊ
CO.
áÍÊâ««ÔàÍ·
LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211550 CHATTRAPA
©ÑµÃÒÀÒ
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211560 CHIANG HENG
àªÕ§ΧÅé§
LONG PTE.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
211570 FU-DEN ENGINEERING
¿Ù-à´è¹ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

2500025-38
2500025-236
K.JIEB
250-0025 K.PREEDA
074-244321MISS. NAIYANA KONGS
074-233512K.NAIYANA KONGSRI
574-0306-8
K.SUTCHAI
5875585-86 8060
2378844-6 K.ATTAPOL CHAIPIRIYA
2632500-20K.KITTI
2755263-7
(4113670) 418-1347
K.KHAMPHOL
260-1759 K.KOMKAI
281-5700 K.MONGKOI SUVAHKHA
(3922633) 397-1709
K.SANTACH
5170075-9 K.SAMNAO INTHASORN
9655272-4 K.PICHET BOORANAPIC
585-9292 K.PAPHA
(6755000) 675-9300
K.WANTANA
486-3770 K.ANON
(2792979) 270-0353
K.KAMOL OPASKITTI
5614963-7 K.KAMOL
4322
(2795935) 279-5941
K.KACHORN
JEW KHUN
2585623-25K.LILLY KITAPHANICH
354-0676 K.VICHAI
(3813) 200-6320
K.SIKHARIN
032-631-235-6
K.SUCHART JAMJANG
300-1154 K.SEHAD
483-0871 K.SOMPOB
8053526-8 K.SAMART
(5854566) 587-2668
K.GITAYA CHEERUNGP
3940430 A372
K.TEPARAT WONGWAT
234-9696
399-4220-23
K.VICHAI
076-311011K.SUVIT JANTARATTAN
076-324352-4
K.VISIN
039-323201-15
K.MANIT
(2537960) 253-7963
(2841913) 294-5254
424-7717 K.TIPAKORN
319-1341 K.NARINEE
K.SURASAK
(2495323) 249-9097
K.WIMALA
01-9190323K.SUCHART
076-341300-4
K.SIRIMA
076-398111
(3747565) 374-7568
K.BOONRUK
247-3900-2K.PONGTHAP
589-5125 PHOONPHAT K.
(2615548) 261-5560
K.JEN

211580 METRO FABRICATORS
àÁâ·á¿ºÔÅà¤àµÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211590 SAWAENGáÊǧáÅкصáèÍÊÃéÒ§
& SONS CONSTRUCTION
0.00 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211602 SARIN PROPERTY
ÊÒÃÔ¹ ¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211610 SEVEN GROUP
à«àÇ蹡ÃØê¾
CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
211611 PRANDA JEWELRY
á¾Ã¹´éÒ ¨ÔÇàÇÅÃÕè
CO. LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211620 THAI SHIMISU
ä·Â«ÔÁÔÊÖ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211630 RUAMTHANUTHAI
ÃÇÁ·¹Øä·Â
CO.
º¨¡.LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
211631 THANITHORN
¸¹Ô¸Ã
CO.
º¨¡.LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211640 THAVORN ¶ÒÇÃá·Ã¤àµÍÃì
TRACKTER MACHINERY
áÁªªÕ¹à¹ÍÃÕè
0B
CO.º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
211650 PAI ARCHITECT
¾ÒÂÍÒÃì¤Ôà·ç¤
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
211660 SI-PHYA PUBLISHING
ÊÕè¾ÃÐÂÒ¡ÒþÔÁ¾ì
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211670 S.T.C. CORPORATION
àÍÊ.·Õ.«Õ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211690 T.M.S.SUPPLY
·Õ.àÍçÁ.àÍÊ
CO. LTD.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211710 DEVELLOP´ÕàÇÅÅÍ»¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRCTION GROUP
0 B ¡ÃØê» º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211720 PATA DEPATMENT
¾ÒµéÒ ËéÒ§ÊÃþÊÔ¹¤éÒ
STORE 0 B
ã¹»ÃÐà·È
211721 PATA DEPARTMENT
ËéÒ§ÊÃþÊÔ¹¤éÒ¾ÒµéÒ
STORE LTD.
0 B PAR˨¡. ã¹»ÃÐà·È
211730 PROGRESSIVE
â»Ãà¡ÃÊ«Õ¿ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
VASADUPHUN0 CO.
C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211742 VICHAN SAMRANVET
ÇÔªÒ¹ ÊÓÃÒ-àÇ·Âì
KHUN 0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
211750 CLASSIC CONS
¤ÅÒÊÊÔ¤¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹á͹´ì
AND FURNITURE
0B
ã¹»ÃÐà·È
211760 KARNCHANOPART
¡Ò-¨â¹ÀÒÊENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 C &CON
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
211770 THAI NAKORN
ä·Â¹¤Ã¾Ñ²¹Ò
PATANA º¨¡.
CO. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211771 CHALIT PIRAUCHAREON
ªÅÔµ ¾ÔÃÑ-à¨ÃÔKHUN
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
211780 PRAKOB SAHAKARN
»ÃСͺÊË¡ÒáèÍÊÃéÒ§
CONS(1971)CO.
0 C (1971) º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
211800 SARABURICEMENT
ÊÃкØÃÕËÅèÁÈÑ¡´Ôì
CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211810 MALIWAN YUPONGPITAK
ÁÅÔÇÃó ÍÂÙ辧Éì¾Ô·Ñ¡Éì
KHUN
0A
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
211820 TOP SQUARE
·Í»Êá¤ÇÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
211821 TOPCON CO.
·Í»¤Í¹
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211822 BETA GLASS
ີéÒ¡ÅêÒÊ
CO. LTD º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
211830 KAJORNKIJ
¢¨Ã¡Ô¨àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
ENTERPRISE CO.0LTD.
Rº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211850 H.H.CONDOCHAIN
àͪ.àͪ.¤Í¹â´àª¹ËÑÇËÔ¹
HUAHIN CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211851 S.P.D LAND
àÍÊ.¾Õ.´Õ.Ᏼì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
211852 HUA-HIN GRAND
ËÑÇËÔ¹
MODERN
á¡Ã¹´ìâÁà´ÔÃì¹
CONDO
0 C ¤Í¹â´
CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
211880 DEJPOL & à´ª¾Å
FRIENDS
áÅÐCO.
à¾×è͹
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
211890 PETROLEUM
¡ÒûÔâµÃàÅÕÂÁáË觻ÃÐà·Èä·Â
AUTHORITY OFTHAILAND
0B
ã¹»ÃÐà·È
211910 GRAND CONT
á¡Ã¹´ìDESIGN
ૹ·ì ´Õ䫹ì
CO. º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
211920 SUTHEE DEECHATIWONG
ÊØ¸Õ à´ªÒµÔǧÈì
KHUN
³0ÍÂظÂÒ
B
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
211930 BEIERSDORF-INTANIN
äºàÍÍÃìÊ´êÍÿ-ÍÔ¹·¹ÔÅ
CO. LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211940 ASIANUROàÍàªÕè¹ÂÙâÃ
AUTOSENTERâÍâµà«ç¹àµÍÃì
CO.0LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
211941 ASIA UROUTO
àÍà«Õè¹ÂÙâÃâÍâµ
CENTER CO. LTD
à«ç¹àµÍÃì
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
211950 S.N.DEVELOPMENT
àÍÊ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅéÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
211960 THAI-PORIä·Ââ¾ÅÕ
AKILIK CO.
ͤÃÔÅÔ¤
LTD 0
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
211961 THAIPOLEAKILIK
ä·Ââ¾ÅÕÍФÃÔÅÔ¤
CO. LTD.(PUBIC)
0º¨¡.(ÁËÒª¹)
A
ã¹»ÃÐà·È
211970 JARDINE MATHESON
¨ÒÃì´Õ¹ áÁ¸·ÕÊѹ(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND)CO.
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
212010 SAHACHITWATANA
Ê˨ԵµìÇѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ
PLASTIC INDUST.
0B
¾ÅÒʵԡ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
212030 SUAN-BUAÊǹºÑÇ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212031 CHIANG MAI
àªÕ§ãËÁèºéÒ¹´ÍÂàÃÕÂÅàÍÊ൷
BAN DOY REALESTATE
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
212040 SAKSIT KHUN
ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ¤Ø³ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
212041 HOME MODIFY
âÎÁ âÁ´Ô¿ÒÂ
AND CONSTRUCTION
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
212042 PRASERT »ÃÐàÊÃÔ°
BOONWANºØ-ÇÃó
K.
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
212050 SRISAWATÈÃÕÊÇÑÊ´Ôìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD. PART.
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
212060 NOPHACHAI
¹¾ªÑÂ
CHUMRUM
ªØÁÃØÁKHUN
¤Ø³0 B
ã¹»ÃÐà·È
212070 UNITRIO ELECTROMECH
ÂÙ¹Ô·ÃÕâÍ ÍÕàÅç¤â·ÃàÁ¤
CO.0LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È

531-6293-6K.SIRISAK BUNRUESAK
394-0675 K.PAVIT PATTANASUPO
02-5519339
331-6966-7K.NALINEE
3938412-4
237-9290 K.MONTEE
225-50133 K.SRAUOT
4112649-4113
K.SRAYUT
(2143401) 215-2004
K.YUVAREE
(2772010) 277-6633
K.PORNTHEP SUPASRI
(5611456) 561-1393
K.PARAMED
5138725-6 K.RAUEK
(4276124) 427-2371
K.BANYEN
531-4546 K.SAKDA
4230568-77K.TANAVADEE
2080451-58K.SUTHIPONG
076-214876-7
K.SASIMA
3140300 0530-2
K.ANGKANAN
256-0448 K.PETCHARAPORN SUB
2947792-3 K.OPART
5892021-8 K.VARODOM VIRAPUCH
589-0021 MR.CHALIT
(3937128) 393-0444
K.VICHIEL
036-223237K.YUVADEE

2529802-3 K.SOMBOON
2515556-7 K.NAVLPAN
2529802-3 SOMBOON K.
(2456629) 246-5948
K.ALONGKORN
K.CHOOKCHAI
411-4089
(4114089) 411-4682
278-3073 K.DEJPOL
537-2000 VORAVIT K.
(4475800) 447-5802
K.SUJANE LIMSIVILAI
5864298-99
(2333414) 237-8765
K.MALI
(2168555) 216-8444
K.MANA
(2168555) 216-8444
CHANNIDA K.
(4248471) 433-4709
K.YUPA
434-5436 SOMCHAT SARUTHAI K
4330031-3 K.SOMEHART
287-3561 VEERATHAM K.
(4210326) 421-4706
K.UPSORN
053-282302K.BUA
(2580060) 259-0360
K.KITNAN
412-4568
8010960-2
561-3185 K.SURAPHONG
381-0908
5039596-7 K.UDOM
9602
PANYEAM

212071 SOKOMAKâ«â¤àÁ¤
UNITRIOÂÙ¹Ô·ÃÕâÍ
CO. LTD 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
212080 THOMSON·ÍÁÊѹ
TELEVISION(THAILAND)
à·àÅÇÔªÑè¹(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212090 FIRST ALUMINIUM
à¿ÔÊ·ì ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD. 0 ˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
212110 KRAJOK CHAROENSIN
¡ÃШ¡à¨ÃÔ-ÊÔ¹
SHOP0
ÃéÒ¹ D
ã¹»ÃÐà·È
212120 MONGKOLÁ§¤Å
SUYAKAN
ÊØǤѹ¸ì
KHUN
¤Ø³ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212130 SRIRUKSANAPANICH
ÈÃÕÅѡɳҾҹԪ
SHOP ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
212140 UNITY INTERNATIONAL(1988)CO.
ÂÙ¹ÔµÕéÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å(1988)
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
212160 TADA PRASITTHISO
¸Ò´Ò »ÃÐÊÔ·¸ÔÊÒ
KHUN ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
212180 VISITPHUNÇÔÈÔÉ®ìÀѳ±ì(1991)
(1991) CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212190 STUDIO DESIGN
ʵٴÔâÍÍ͡Ẻ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212200 T & V MARKETING
·Õ á͹´ì ÇÕ
LTD.
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
PART.0 C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
212210 NIYOM PHANICH
¹ÔÂÁ¾Ò¹Ôª
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212220 J.ONE.LTD.à¨.Çѹ
PART.˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212240 KANOKE EMSAARA
¡¹¡ àÍÕèÂÁÊÐÍÒ´
KHUN ¤Ø³0 B
ã¹»ÃÐà·È
212260 THIPAYARUEK
·Ô¾ÂÄ¡Éì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212280 TEERAPATHARAWARE
¸ÕÃоѲ¹ìÎÒÃì´áÇÃì(1987)
(1987)0CO.
E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212281 LOEY WASADUGOSANG
àÅÂÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
LTD.0PART.
˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
212290 THE TOWER
à´ÍзÒÇàÇÍÃìÍÔ¹¹ì
INN CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212300 C.A.Y.SUPPLY
«Õ.àÍ.ÇÒÂ.«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD.
0 Eº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212310 KAMPAENGPETWIWAT
¡ÓᾧྪÃÇÔÇѲ¹ì¡èÍÊÃéÒ§
KOSANG
0 C CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
212320 VACHIRACHAI
ǪÔÃäªÂ¾Ñ²¹Ò(1988)
DEVELOP CO. 0
LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212321 CHAIYAKRAN
äªÂ¡ÒÃ
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212330 PIPAT ENGINEERING
¾Ô¾Ñ²¹ì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
212340 NAWIN CONSTRUCTION
¹ÒÇÔ¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
212360 MECON SUPPLY
àÁ¤Í¹ «Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD. º¨¡.0 R
ã¹»ÃÐà·È
212361 MEACO TRADING
àÁ⤠à·Ã´´Ôé§
BANGKOK
¡Ãا෾
CO.
0 R LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212362 THIPMONGKOL
·Ô¾ÂìÁ§¤Å¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0C
º¨¡.CO.
ã¹»ÃÐà·È
212363 SAHADAMRONG
ÊË´Óçà·Ã´´Ôé§
TRADING º¨¡.0
CO. C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
212370 ABACUS DESIGN
áÍ纺ФÑÊ
CO.´Õ䫹ì
LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
212380 U.B.T. ENGINEERING
ÂÙºÕ·Õ à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212391 MOTIF INTERIOR
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
DESIGN
âÁ·Ô¿ º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
212400 V & P JEWELLERRY
ÇÕ á͹´ì ¾Õ
CO.
¨ÔÇàÇÅàÅÍÃìÃÕè
LTD. 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212410 KULTHORN
¡ØŸÃ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212420 SUBPINKLAO
·ÃѾÂì»Ôè¹à¡ÅéÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212430 PHUKET RUNDROON
ÀÙà¡çµÃØè§ÍÃس
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212432 HARD SAI ËÒ´·ÃÒÂà§Ô¹
GNEN CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212433 PHUKET KAN
ÀÙà¡çµ¡Ñ¹àͧ
EANG LTD.
˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212440 U.T.M.ENGINEERING&CONS
ÂÙ.·Õ.àÍçÁ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0 C LTD
ã¹»ÃÐà·È
212450 ROJANA AGENCY.
âè¹ÒàÍ๵ì«Õè
R.O.P. Ëʹ.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212451 RACHEAN ÃÒહ
PUNGJAD
¾èǧ¨Ò´
KHUN
¤Ø³ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212452 SIRINAT HOUSE
ÈÔÃÔ¹Ò·ºéÒ¹áÅÐÊǹ
AND GADENT0 CO.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212460 SAHAPHATTANA
Ê˾Ѳ¹Òà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE0LTD.
C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212470 MUANGTHONG
àÁ×ͧ·Í§«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLY CO. LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
212480 TANG HUAÊÃþÊÔ¹¤éÒµÑé§ÎÑèÇàÊç§
SENG DEPARTMENT
0 E STOREº¨¡.ã¹»ÃÐà·È
212490 D.P. ALUMINIUM
´Õ ¾Õ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ0 D
ã¹»ÃÐà·È
212491 K.COMMERCIAL
à¤.¤ÍÁàÁÍÃìàªÕÂÅ
& COMTRUTION
á͹´ì
0 D CO.
ã¹»ÃÐà·È
212492 TAIPROPRAB
äµÃÀ¾ÅÒÀ
CO. LTD.º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
212500 HARD SAI ËÒ´·ÃÒÂÊǹµÒÅ
SUAN TAL CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
212510 ARCORNENGINEERING
ÍÒÃì¤è͹ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212520 S.P.DESIGN
àÍÊ.¾Õ.´Õ䫹ì
& FURNITURE
á͹´ì
CO.
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0C
LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212530 ORARNTRALVEL
âÍÌÒÃà·ÃàÇÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212531 ORAN ATSAVARITIKUK
âÍÌÒà ÍÑÈÇÄ·¸Ô¡ØÅ
KHUN0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È

503-9243 K.KANYARAT
501-1022-3T.534
K.PORNCHAI
435-9145 K.BUNCHONG
277-9509 MR.KAISIN
2210760-212316
K.RUKSANA
531-7684 K.KANGANA

2951081-3 K.VILAI
044-258828K.NOI
393-9215 K.SENG
053-270020K.KENKERA SAKDATUA
398-8150 K.SAKCHAI

K.VISAKA
(4656854) 466-2318
K.TEERAPOL
01-6016937
2378300-4 K.SITTHIPUNTH SITTHIP
418-1719 K.ANUCHITT CHAROEN
5806972-86K.PRAMUAN SANGCHA
533-9611-2MR.VASAN VACHIRAYA
5339611-2
595-0758 K.SOMNUK CHULAPIPA
9545471-4 K.PATTANA KOSOL
(3984449) 398-3181
K.JINTANA KOSOOM
(3984449) 398-1381
K.SOMKIAT
(3984449) 398-1381
K.SOMBAT
(3984449) 749-4020
K.JINTANA
(3922366) 391-0052
K.JOHND LIGHTBODY
(2375376) 237-5385
K.CHATCHAI PONGMAL
9183141-2 K.WEERACHAI LERTWIW
(4384012) 438-4000
K.MITISAK
(2822151) 281-8394
K.SUMETH SIMAKULTH
(4480861) 448-0866
MR.PARKPOOM EMWAT
076-381323K.TERAPONG
076-340138-40
K.YENCHIT
(38122) 038-1215
K.BANCHA
(2157422) 215-7770
2714811-2 K.TERAVAT
2714811-2 K.TIRAWAT
074-220253K.NOK
574-2790 K.PREECHA
280-0936 K.VICHIEN
374-8089 K.ORANEE
K.ORANEE
374-8089 K.ORANEE
038-410995K.KACHORN
538-1285 K.VANIDA
2860851-2 K.SUPOJ
2910308-12K.ANUCHA
2910308-12K.SURIYAN

212540 WAKAYTHAI(THAILAND)CO.
ÇÒà¤ä·Â(ä·ÂᏴì) LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212541 B.K.HOME ºÕ.à¤.âÎÁà¿ÍÃì¹ÔªÔè§
FURNISING CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212542 L.CHAROENPANICH
Å.à¨ÃÔ-¾Ò³ÔªÂì
0C
ã¹»ÃÐà·È
212543 HWA KAY THAI
ÇÒà¤ä·Â
(THAILAND)CO.
(ä·ÂᏴì) º¨¡.
0C
LTD
ã¹»ÃÐà·È
212544 SUNEE SUTAMPORN
ÊØ³Õ ÊظÃÃÁ¾Ã
KHUN ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
212545 P.T.BUILDING
¾Õ.·Õ.ºÔÇ´Ôé§
& CONSTRUCTION
á͹´ì0¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
212546 KIRAPAN ENGINERING
¡ÕÃÀѳ±ì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212547 RATTANASUK
Ãѵ¹ÊØ¢¡ÒáèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 BCO.LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212548 SOMBAT TEAK
ÊÁºÑµÔ¤éÒäÁé
0D
ã¹»ÃÐà·È
212549 B.N.K.ENGINEERING
ºÕ.àÍç¹.à¤.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212560 KIA METALWORK(THAILAND)CO.
à¡ÕÂàÁµÑÅàÇÍÃì¤(ä·ÂᏴì)
0 E LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212570 WHITE HOUSE
äÇ·ìàÎÒÊìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
0 Rº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212580 HADTHIP CO.
ËÒ´·Ô¾Âì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212590 THAMMACHOT
¸ÃÃÁÒ⪵Ô
CO. LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
212591 WELFORT àÇÅ·ì¿ÍÃì·
CO. LTD. º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
212600 PROGRESSIVE
â»Ãà¡ÃÊ«Õ¿
DESIGN&CONSULTING
´Õ«Ò¹ì
0 Bá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
212601 SUKPRAJAK
ÈØÀ¨Ñ¡Éì
LTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212602 3RACON CO.
ÍÔÃҤ͹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212610 NUM ZUN LEE
¹Óè«Øè¹ËÅÕ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212621 BAN-SUK-SABAY
ºéÒ¹ÊآʺÒÂ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212640 DECKATEN(1991)CO.
à´¤¡éÒà·ç¹(1991)
LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
212641 TAWANAOK
µÐÇѹÍÍ¡â»ÅÕàÁÍÃì
POLEMER INDUSTY
0ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
B CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
212650 GREATWALL(1988)CO.
à¡Ã·ÇÍÅÅ(1988)
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212660 T.R.N CONSTRUCTION
·Õ.ÍÒÃì.àÍç¹.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212670 KETKAEW ࡵØá¡éÇ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.
˨¡.
0 C PART ã¹»ÃÐà·È
àº-¨¡Ô¨¾Ñ²¹Ò
212671 BENJAKIJ PATTANA
CO.º¨¡.
LTD.0 A
ã¹»ÃÐà·È
212672 P.SAKORNBURI
».ÊҤúØÃÕ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
212680 BONG DECOR
ºÍ§ à´¤¤ÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212690 TRAVEL LODGE
·ÃÒàÇÅ
CO.
ÅÍ´ì¨
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
212700 MPOINT CO.
àÍçÁ¾éÍ·ì
LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
212710 MAKER GROUP
àÁ¤à¡ÍÃì¡ÃØê»
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
212720 KAHAKIJ SHOP
à¤ËСԨ ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
212721 LAMDA PROFPERTRY
áÅÁºì´Ò ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO. LTD.
0E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212730 MANEE CHOOH
Á³Õ⪵ԡèÍÊÃéÒ§
COUNSTRUCTION
º¨¡.
0 C CO. ã¹»ÃÐà·È
212740 KALAHOUSE
¡ÒÅèÒ
CO. àÎéÒÊì
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
212741 TANASUN ¸¹ÒÊÃäì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212750 NUNGSIAM˹Öè§ÊÂÒÁà¿ÍÃì¹ÔªÔè§
FERNICHING CO. 0LTD.
R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
212770 VESTA FURNITURE
àÇʵéÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
&CONSTRUCTON
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
212780 OLYMPIA THAI
âÍÅÔÁà»ÕÂä·Â
CO. LTD. º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
212790 PHANAT ENGINEERING
¾¹ÑÊÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅкÃÔËÒáèÍÊÃéÒ§
CO. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
212800 THE MANSION
à´ÍÐáÁ¹ªÑè¹
KEMPINSKI
à¤Á»Ô¹Ê¡Õé
BANGKOK
0 A ¡Ãا෾Ï
ã¹»ÃÐà·È
212810 PUANG KRAM
¾Ç§¤ÃÒÁ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
212820 SINOTHAI ENGINERRING & CON
0A
ã¹»ÃÐà·È
212840 GOLDEN TOUR
â¡Åà´é¹·ÑÇÃì¹ÍÃì·
NORTH CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
212850 S.K.P.CONSTRUCTION
àÍÊ.à¤.¾Õ.¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212860 THAI INTERIOR
ä·ÂÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
212870 GOLDEN BUILD
â¡Åà´é¹ºÔÅ´ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212871 HANDLINGáι´ìÅÔè§
GROUP CO.
¡ÃØê»
LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
212872 SURADET ÊØÃà´ª
AMONRATTANAVET
ÍÁÃÃѵ¹àǪ0¤Ø³
C
KHUN
ã¹»ÃÐà·È
212873 S.P.INTER àͪ
FERBULD
¾Õ ÍÔ¹àµÍÃì
CO. LTD.
à¿ÍÃìºÔÅ·ì
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212874 SIAM WORLD
ÊÂÒÁàÇÔÅ´ì
GLOUP CO.
¡ÃØê»
LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
212875 SURASAK ÊØÃÈÑ¡´ÔìàÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING LTD.0 PART.
C
˨¡.ã¹»ÃÐà·È

(2510707) 651-7600
K.THAVORN
460-1892 K.KUM
(4130) 625-2883
(2510707) 251-0716
K.SOPHON
460-1892
460-1892 K.KUL

K.KUL
K.KUL
K.KOL
(4151496) 415-5952
SURACHAI CHAROENS
439-2589
K.BOONSONG
3917668-9 K.PHICHIT
3917668-9 K.PHICHIT
(3910963) 392-8442
K.APICHAT
2588437\3910963
K.PONGSAK
(3810155) 391-0972
K.COMSAK
4769425-9 K.ADISAK
(2795315) 278-0290
K.KRAIWAN
247-7484-6
5813472-81K.SANONG
(3317452) 311-5977
K.PLEONTA TAOROD
K.WORACHONG
K.KAVEEPHAN
(42644) 942-6451
K.WORAPONG
9323842-3 K.SONGSAK
(2346979) 234-9068
(5878147) 587-4332
K.MANGKORN
578-0669 K.MAYURACHAI
(2410906) 241-3262
K.NUT
2712037-9 K.NUT
5419111-3 K.VANNA
5304980-2 K.APICHARD
5304980-2 K.TAVATCHAI
(5520740) 552-0779
K.NOI
322-8892 K.VATSANA
2365940-2 K.SATJA
038-461029K.MAMAT
253-2655 K.KAJORNSAK
231-2608 K.SUPATRA
2601321-32
2471051-9 K.AREE
(5383104) 539-1451
K.KRITKANOK
(2544380) 255-4506
K.ARTHRU KENNEDY
713-0140 K PUCHONG
3929109-10K.PUCHONG
(3918) 917-7958
K.BANCHA
7130140-7 K.BUNCHA
(3917228) 391-7958
K.BANCHA

212890 DECCON PLUS
à´¤¤Í¹CO.
¾ÅÑÊ
LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
212891 NARONG ALUMINUEM
³Ã§¤ìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART.
˨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
212900 THANAPHUNKHAWATSADU
¸¹ÒÀѳ±ì¤éÒÇÑÊ´Ø
CO.
0º¨¡.
DLTD.
ã¹»ÃÐà·È
212910 T.NUMCHAI
µ.¹ÓªÑÂ
GLASS¡ÅêÒÊ
CO. LTD.
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
212920 NARAIHOTEL
¹ÒÃÒ³ìâÎàµçÅ
CO. LTD 2,005.20
º¨¡. A
ã¹»ÃÐà·È
212930 NAVACHAI(1990)CO.
¹ÇªÑÂ(1990)
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212940 THAIARUTä·ÂÍÃØ«
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212941 DF INTER CO.
´ÕàÍ¿
LTD.
ÍÔ¹àµÍÃì º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
212950 PATTANAWISU
¾Ñ²¹ÇÔÊØ·¸Ôì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
212960 OCM THAI âÍ«ÕàÍçÁ
CO. LTD.ä·Â º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
212970 THAI TAKENAKAINTERNATIONAL
ä·Â·ÒहҤÒÊÒ¡Å¡èÍÊÃéÒ§
0 C CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212980 SRITHONGCHAIPANICH
ÈÃշͧªÑ¾ҹԪ
SHOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
212990 METTALLICA
àÁç··ÍÅÅÔ¡éÒ
ALUMINUMÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO.
0.00
LTD.
D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
212991 JINAFROM¨Ô¹èÒ¿ÍÃìÁ
BRA CO. LTD.
ºÃÒ º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
213000 P.Y.D.CO. LTD.
¾Õ.ÇÒÂ.´Õ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213010 C.NONTHACHAI
ª.¹¹·ªÑ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
213011 NONTHACHAI
¹¹·ªÑÂ
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì0 CO.
º¨¡.
C LTD ã¹»ÃÐà·È
213012 C.N.C.MANSION
«Õ.àÍç¹.«Õ
CO. LTD
áÁ¹ªÑè¹ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213020 T.T.S.ENGINEERING
·Õ.·Õ.àÍÊ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213021 SWID KINKAYSORN
ÊÇÔ´ ¡ÅÔè¹à¡ÉÃ
K.
¤Ø³0 C
ã¹»ÃÐà·È
213030 KAMRON RUANGRI
¤Óó àÃ×ͧķ¸Ôì
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
213040 CHANCHAREON
¨Ñ¹·Ãìà¨ÃÔ-¡èÍÊÃéÒ§
CONTRUTION
0C
º¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
213050 RIVER GROUP
ÃÔàÇÍÃì¡ÃØê»
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213051 RIVER GROUP
ÃÔàÇÍÃì¡ÃØê»
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
213060 BANNO REAL
ºÑ¹â¹
ESTATE
àÃÕÂÅàÍÊàµÊ
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
213070 KRORAJROUMPATTANAKRAN
â¤ÃÒªÃÇÁ¾Ñ²¹¡ÒáèÍÊÃéÒ§
0 KOASANG
A
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
213071 RAJASRIMAPONGSRAN
ÃÒªÊÕÁÒ¾§ÉìÊÒÃ
LTD. 0
PART.
˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
213090 B.S.Y.TRADING
ºÕ.àÍÊ.ÇÒÂ.à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213091 B.S.Y.CONSTRUCTION
ºÕ.àÍÊ.ÇÒÂ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
1,177.00
CO. LTDC
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213100 BOOTYED ºØµµÕ
WARDS
àÍç´àÇÔÃì´
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213110 MONOLITHIC
âÁâ¹ÅÔ¸Ô¤
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CO.
C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213120 SANGTHONG
áʧ·Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡ÃͺÃÙ»
FRAME INDUSTRIES
0 B CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213130 SARAH CO.
ÊÃÒ
LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
213140 NONGNUAI¹§¹éÍÂ
SILPARAT
ÈÔÅ»Ãѵ¹ì
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
213160 VIPAVIEW ÇÔÀÒÇÔÇ
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213170 SIN CHIANG
«Ôé¹àªÕ§ËÅÕ
LEE (R.O.P.) Ëʹ(Êӹѡ§Ò¹ãË-è)
0E
ã¹»ÃÐà·È
213171 SIN CHIANG
«Ôé¹àªÕ§ËÅÕ
LEE (R.O.P.) Ëʹ(ÊÒ¢Ò)
0E
ã¹»ÃÐà·È
213180 C.P.SEVEN«Õ.¾Õ.à«àÇè¹ÍÕàÅ¿àÇè¹
ELEVEN PUBLIC CO.
0 B LT ºÁ¨. ã¹»ÃÐà·È
213181 KORSAK CHAIRASAMEESAK
¡èÍÈÑ¡´Ôì äªÂÃÑÈÁÕÈÑ¡´Ôì
K.
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
213190 UNION LAND
ÊÒÁѤ¤Õ·Õè´Ô¹áÅÐà¤ËÐ
AND HOUSE CO.0 LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213200 SUKIT CLENIC
ÊØ¡Ô¨¤ÅÕ¹Ô¤
SHOP
ÃéÒ¹0 A
ã¹»ÃÐà·È
213210 PASTEL CO.
¾ÒÊà·Å
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213230 RIELMAI CO.
ÃÔéÇäÁé
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213240 M.P.HOTELàÍçÁ.¾Õ.âÎàµçÅá͹´ìÃÕÊÍÃì·
& RESORT CO. LTD.
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213250 SAWATDI STANDART
ÊÇÑÊ´Õ Êáµ¹´ÒÃì´
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213260 KANIT LARPROJPAIBOON
¤³Ôµ ÅÒÀâè¹ì侺ÙÅÂì
KHUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
213270 SOPIT MANOSAMUT
âÊÀÔµ Áâ¹ÊÁØ·Ã
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
213280 MANUTDILORK
Á¹ÑÊ´ÔÅ¡
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213320 DANG TAI á´§
TONG
äµé µ§
0D
ã¹»ÃÐà·È
213330 RATTANAGOSIN
Ãѵ¹â¡ÊÔ¹·Ãì
PINKLO»Ôè¹à¡ÅéÒ
CO. 0
LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213331 PINKLO-BANGLUMPUO
»Ôè¹à¡ÅéÒ-ºÒ§ÅÓ¾Ù
CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213340 SUVIT WATJANAPAKRON
ÊØÇÔ·Âì ÇѨ¹Ð»¡Ã³ì
KHUN
0¤Ø³
D
ã¹»ÃÐà·È

7221340-1
(2112968) 923-9478
K.NARONG
038-428991-2
K.LEK
424-0017 K.LEK
237-0100 K.CHAIO
566-1640 K.MONTHIVAT
(294538) 029-4379
VANNA K
295-0684
418-2387 K.SUPAWADI
2100223-7 K.VI
2662790-2801
K.SUTEP
281-6621 K.CHANCHAI NORRASU
(749) 528-6637
K.SOMBOON
398-0981 K.SOMBOON
277-7001 K.JONGJIN
(2114806) 212-1903
K.VIRAWAN
(2114806) 212-1903
K.VILALAN
3228495-99K.TRAKUN

(2941045) 294-0106
K.ANN
3180540-2 K.PENSRI
038-426352-4
K.KRONGKAEW
6712409-14K.LUDDA
044-244275K.NIPON
044-244275K.NIPON
2080577-8 K.MAYURI
02-2080577-8
2553066-7 K.SIRIPEN
K.ORNANAONG POOMS
3702075-6 K.ANGKANA
254-3347 K.ADINAN
427-6272
2553535-7 K.PHUNVADEE
053-251953-7
K.THONGCHAI
053-235334K.BANCHA
6310231 T.1217
K.TIDARAT
02-6779292-3
589-7544 K.SITTHICHAI
318-1804
(5137751) 513-7268
K.WARALAK
530-3490 K.MU
2514200-1 K.SUCHAI
(2582349) 259-2375
K.PAYUP
4343747-51
521-3349 K.DUSIT
(5264906) 525-0788
K.KWANREAON
(2825254) 281-6827
K.SANQNG
(2825254) 281-6827
K.SANONG
(2335443) 234-4980
K.SUVIT

213360 DAMRONGCHAI
´Óç¤ìªÑÂâ»Ã´Ñ¡Êì
PRODUCT CO.
0º¨¡.
DLTD.
ã¹»ÃÐà·È
213370 SLACKFORM
ÊàŤ·ì¿ÍÃìÁ
FURN & SON
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅкصÃ
CO.
0C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
213380 THAI STEEL
ä·ÂʵÕÅ´ÃÑÁ
DRUM CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213400 DAMRONGKIJFACTORY
´Óç¤ì¡Ô¨á¿¤àµÍÃìºÔÅ´Ôé§Êì
LTD. 0
PART.
R
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213410 LERDAPA CO.
àÅÔÈÍÒÀÒ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213420 C.P.DECKORCENTER
«Õ.¾Õ.à´¤¤ÍÃìà«ç¹àµÍÃì
CO. LTD.
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213430 RUNGCHOOCHAI
ÃØ觪٪ÑÂ
ARCHITECT
ʶһѵÂì
0LTD.
C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213440 EASTERN ʶһ¹Ô¡áÅÐÇÔÈǡúÙþÒ
ARCHITECTS
0R
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213450 SUMMIT SYSTEM
«ÑÁÁÔ·INSTALLATION
«ÔÊàµçÁÍԹʵÍÅàŪÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
á͹´ì
213460 SUVAT VASAPINYOKUL
ÊØÇѲ¹ì ÇÊÐÀÔ-â-¡ØÅ
KHUN0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
213470 POCON DESIGN
⾤͹´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213471 ROES GRADEN(2511)HOTEL
âçáÃÁâÃÊ¡Òà´é¹(2511)
LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213480 PHUKET GOLDENLAND
ÀÙà¡çµâ¡Åà´é¹áŹ´ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213500 KITSIAM PATTANAKARN
¡Ô¨ÊÂÒÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
213510 CHAIINTERNATIONAL
ªÑÂÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
& ASSOCIATED
0 Cá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
213520 TECTRONIC
à·ç¡«ìâ·¹Ô¡«ì
INTEECONÍÔ¹·Õ¤Í¹
CO. LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
213521 DECORATION
à´¤¤ÍÃìàêÑè¹
2 CO. LTD.2 º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213522 C S E ASSOCIATES
«Õ àÍÊ ÍÕ CO.
áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213523 TECTONICS
෤ⷹԤÊì
DESIGN ´Õ«Ò¹ì
CONSOUNTANG
¤Í¹«ÑÅáµ¹·ìÊ
0A
C ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
213540 NARONG INDUSTRIES
³Ã§¤ì ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
213550 SARABURI-SOMBOOL
ÊÃкØÃÕÊÁºÙóì
LTD PART
˨¡
0B
ã¹»ÃÐà·È
213560 AEK REALTY
àÍ¡àÃÕÂŵÕé
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213580 INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
PROJECT â¾Ãਤ
0B
ã¹»ÃÐà·È
213590 NEOCANDY
¹ÕâÍ᤹´Ô´
CO. LTD.º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
213591 SKUL OFF Ê¡ØÅ
ART LTD.
ÍÍ¿ ÍÒÃìµ
PART.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213600 LORATTANA
âÅèËìÃѵ¹¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0CO.
º¨¡.
B LTD ã¹»ÃÐà·È
213610 C.PANTAWEE
ª.¾Ñ¹·ÇÕ
L.P. ྪúÙóì0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
213620 PONGSOM¾§ÉìÊÁ¡èÍÊÃéÒ§
CONTRUCTION CO.
º¨¡.0 CLTD.
ã¹»ÃÐà·È
213630 GOVERMENT
¸¹Ò¤ÒÃ
HOUSTIN
ÍÒ¤ÒÃʧà¤ÃÒÐËì
BANG0 B
ã¹»ÃÐà·È
213640 ROSESUKOND
ÃÊÊؤ¹¸ì
HOTEL
âçáÃÁ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
213650 TESCO ENGINEERING
à·Êâ¡ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213660 VISAWA 84ÇÔÈÇ
UDON84LTD.
ÍØ´ÃPART.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213670 BANWAT CO.
ºÃóÇѲ¹ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213680 PRASERT »ÃÐàÊÃÔ°·ÇÕ·ÃѾÂì¡èÍÊÃéÒ§
THAWEESUB CONSTRUCTION
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213681 NATIONAL๪Ñè¹á¹Å
ADHESIVES
áÍç´ÎÕÊÕ¿Êì
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213700 DESIGN PLUS
´Õ䫹ì
CO.
¾ÅÑÊ
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213710 ALLENGINEER
ÍÍÅàÍ繨Ôà¹ÕÂÃìÊ
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
213720 CHATCHAVAL
ªÑªÇÒÅÂì
SUPMUANG
·ÃѾÂìàÁ×ͧ
0.00
KHUN
B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
213730 TEEVARA CO.
¸ÕÇÃÒ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213750 THAINOX STEEL
ä·Â¹êͤ«ì
LTD.
ʵÕÅ
PART.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
213760 MERIT HOUSE
àÁÃÔ·
CO.
àÎéÒÊì
LTD. º¨¡. 0 R
ã¹»ÃÐà·È
213770 N.J.N.CONSTRUCTION&ENGINEERING
àÍç¹.à¨.àÍç¹ ¡èÍÊÃéÒ§-ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
213780 THANANCHAI
¸¹Ñ¹ªÑÂ
SHOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
213790 GRAND DANA
á¡Ã¹´ì
GROUP
´Ò¹Ò ¡ÃØê¿
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213800 UNITED CENTER
ÂÙä¹àµç´
CO.
à«ç¹àµÍÃì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213810 PATONG MERLIN
»èҵͧ àÁÍÃìÅÔ¹
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
213820 MAGGIO FINE
áÁ硨ÕâÍ
FURNITURE
¿Ò¹ì à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.
0C
LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213830 QUALITY CONSTRUCTION
¤ÇÍÅÅÔµÕé ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0.00
CO. C
LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213840 SENGCHENG
à«è§àªÕ§
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0C
LTD.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213850 DEAR HOUSING
à´ÕÂÃìàÎéÒÊì«Ôè§
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
213860 Mc CONNELL
áÁ礤͹à¹Å
DOWELL(THAILAND)
´ÙàÇÅ(»ÃÐà·Èä·Â)
0 C CO º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213870 PERANE CO.
»ÕÃÒà¹è
LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È

9959984-6 K.SOMCHAI
(4351987) 435-6755
K.TREDKEATH
393-9386 K PORNRAT
(5461950) 931-5881
K.SUSART
4336251-2 K.SOONTREE
(4681863) 355-5127
K.CHAIPORN
445-4575 K.SURACHAI SRISUKLO
038-424671K.PEERASAK POONCHA
2537485-6 K.SANEMG

286-4756 K.WUNCHAI POKARATS
286-4756
076-340210-4
K.ARPORN
01-9104795K.SURASIT
(5416442) 541-6438
K.WIRAWAN
2487720-1 K
7710
PORNTHIP
K.APIRADEE
2487720-1 APIRADEE K.
02-2487708-10
3153266-72K.CHAIYAO WANNA
036-222022-9
K.DITTIPON CHUMSAKW
(2518528) 251-8562
K.YONBYUT
(2781) 385-2004
K.PHANVADEE
01-9196042K.THONGKUM JEANGSA
(5806766) 591-5249
K.THONGKUM
(2946521) 294-7922
K.PHATOMCHAI
056-721764K.JU
163
3214335-6 K.CHUTKEAW
02-2021529K.WANCHAI
043-236899K.JANJIRA
941
(2119501) 211-9158
K.KWAN
042-245435K.PIYAPONG
(5124923) 552-8030
K.KUNCHIT
(4249829) 435-1214
K.PRASERT
5170045-9 K.SOMCHAI
2580460-12
254-7326 K.SANSARN
2600160-6
(2463767) 245-2329
K.SA
038-636069-73
K.KITSANA
(2799389) 279-2709
K.NIPUT JITRATANASUK
(2452264) 247-2391
K.NARONG
(5140834) 514-1690
K.NARONGRIT
(2791590) 279-7421
K.MANA
237-8811 K.SURAPONG TACHAW
076-321070-4
K.SOMCHAI JIRAYUS
9483955-7 MONTRI K.
7127500-15K.SUTHAWON
044-246532K.MARINEE
332-1412 K.NAPAPORN
(3914580) 391-9582
K.NEIL FERGUSONG
464-1739 K.PRANEE NIMVACHIRA

213880 LAPSUWAN
ÅÒÀÊØÇÃó
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
213890 AMARIN NAKORN
âçáÃÁÍÁÃÔ¹·Ã칤Ã
HOTEL CO.0LTD.
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
213910 GRAND CENT
á¡Ã¹´ì
DESOGN
ૹ·ì ´Õ䫹ì
CO.º¨¡.
LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
213921 PAE(THAILAND)CO.
¾Õ àÍ ÍÕ(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD.PUBIC
0C
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
213930 BANGSAENROYAL
ºÒ§áʹÃÍÂÑÅ«Õ¾ÒàÅ«
SEA PALACE
0 R CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213940 K.R.T CO. LTD.
à¤.ÍÒÃì.·Õ.92 º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
213950 BANGSAENMAHANACORN
ºÒ§áʹÁËÒ¹¤Ã ˨¡.
LTD.
0 CPART. ã¹»ÃÐà·È
213951 BANGSAENMAHANAKORN
ºÒ§áʹÁËÒ¹¤Ã¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
PROPERTY
0B
COº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
213960 MAXWIN PROPERTIES
áÁ¡«ìÇÔ¹ ¾Ãê;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213961 MAXWIN PROPPERTIES
áÁ¡«ìÇÔ¹¾Ãê;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
213970 S.T.ALUMINUM
àÍÊ.·Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
213980 BOONSRIRUNGROAT
ºØ-ÈÃÕÃØè§âè¹ì
L.P. ˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
214000 BAN BORAN
ºéÒ¹âºÃÒ³
CHIENGRAI
àªÕ§ÃÒÂ
LTD.0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214020 YENGDEE ÂÔ觴Õ
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214021 STAR MARK
ʵÒÃìÁÒÃì¤
MANUFACTERRING
áÁ¹ÙῤàªÍÃìÃÔè§
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
214040 HABITA CO.
áκºÔµÒ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214050 TAVIT BANCHOEN
·ÇÔª ºÒ¹ª×è¹
KHUN
¤Ø³ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
214060 58 SAFETY58
GLASS
à«¿µÕé
CENTER
¡ÅêÒÊ à«ç¹àµÍÃì
CO.
0 DLTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
214070 BANGKOKºÒ§¡Í¡¾ÒàÅ«
PALACE HOTEL
âçáÃÁ
0B
ã¹»ÃÐà·È
214071 SUVANYA ÊØÇÑ--Ò
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214080 ART ENGINEERING&CONSTRUCITON
ÍÒÃì·àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 Cá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
214090 NAPA-UMPAI
¹ÀÒÍÓä¾
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214110 NORAMON¹ÃÁ¹
BUILDING
ºÔÅ´Ôé§
CO.
º¨¡.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214120 PICHAYA BUILDS
¾Ôª-Ò ºÔÅ´ì´Õ䫹ì
DESIGN LTD.PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214140 STUDIO 55ʵٴÔâÍ
CO. LTD.
55 º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
214150 CHAIYONGªÑ§¤ì
KAHAKIJ
à¤ËСԨ
CO. LTD.
º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
214160 MAN SANITARY
áÁ¹ÊØ¢Àѳ±ì
WARE LTD.
˨¡. PART.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214180 PROCESS â»Ãà«Ê
ARCHITECT&PLANNER
ÍÒ¤ÕÃìà·¤ á͹´ì
0 B á»Å¹à¹ÍÃì
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
214190 SUMSUNG«ÑÁ«Ø§ä·ÂᏴì
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
214200 V.N.K TRADING
ÇÕ.àÍç¹.à¤.¤éÒÇÑÊ´Ø
R.O.P
0 DËÊÁ.
ã¹»ÃÐà·È
214220 THOTTHONG
·È·Í§LTD.
˨¡. PART.
0D
ã¹»ÃÐà·È
214230 PORN PITAK
¾Ã¾Ô·Ñ¡Éì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214240 PHONGWARIN
¾§ÉìÇÃÔ¹¡ÒþÔÁ¾ì
PRINTING LTD.0 PART.
Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214250 SIRIKAHAPHAN
ÈÔÃÔà¤ËÐÀѳ±ì
SKOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
214251 NAMEAKENGINEERING
¹éÓàÍ¡àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214260 C.B. PROPERTY
«Õ.ºÕ.¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214270 HMT POLYSTYRENE
àͪ àÍçÁ ·Õ â¾ÅÕÊäµÃÕ¹
CO. LTD.0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214280 WORLD FLY
àÇÔÅ´
CO. LTD.
ä¿Åì º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214290 SEANG-CHAROEN
áʧà¨ÃÔ-ºÔǵÕé
BEAUTY RAN
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
214291 CHOOL-PONG
ªÙ¾§Èì
SUNGTHONWONGSAI
Êع·ÃǧÈÃÑÂ
0 E ¤Ø³ K. ã¹»ÃÐà·È
214292 SRINUL SINGHARAJ
ÈÔÃÔ¹ÇÅ ÊÔ§ËÃÒª
KHUN 0¤Ø³
E
ã¹»ÃÐà·È
214293 SANGCHAROEN
áʧà¨ÃÔSHOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
214300 THAI-SEREE-AUPRAKORN
ä·ÂàÊÃÕÍØ»¡Ã³ì ˨¡.0
LTD.EPART
ã¹»ÃÐà·È
214310 W.T.S SERVICE
´ÑººÅÔÇ
& MANUFACTURING
·Õ àÍÊ à«ÍÃìÇÔÊ
0C
ã¹»ÃÐà·È
214320 N.THAI CHAROEN
¹.ä·Âà¨ÃÔLTD.
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
PART 0 D ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214330 N.WATTHANA
³.ÇѲ¹Ò
CO. º¨¡.
LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
214340 UNITED TOWER
ÂÙä¹àµç´
CO.·ÒÇàÇÍÃì
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214350 INFINITE ENGINEERING
ÍÔ¹¿Õ¹Ô· à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTR
0C
ã¹»ÃÐà·È
214360 MIDO HOTEL
ÁÔâ´
CO.
âÎàµçÅ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
214370 BANGKOKÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾
UNIVERSITY
0B
ã¹»ÃÐà·È
214380 CHINNAWAT
ªÔ¹ÇѵÃá«·à·ÅäÅ·ì
SETLELIGHT PUBLI
ºÁ¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214390 BANGKOK¡Ãا෾¤Í¹¡ÃÕµ
CONCRETE (1989)
(1989)
0CO.LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

2746461-9 K.ATINUCH
055-258588K.BONMEE
02-4475800K.KASEMSUDA
5802
322-0222 K.ORANUCH
038-384766-7
K.SOMCHAI
(4671442) 467-4424
K.POLSAK SAKULMETT
038-383526-7
K.SOMCHAI
038-838527
2340160-1233096
K.V.K.SAIN
267-4050
5180286-4835021
K.SUVAN
255-1932
053-716702SAKALTIP
678
K.
4134312-3 K.TAWATCHAI SRISAKU
4134312-3 K.TAVATCHAI
2782350-2 K.PHUMMARA PHARAD
377-3892 K.VIRACHAI
398-5654 K.PISIT LAOHATHREER
2530510 T.2182
K.BOONPORM
2530510 T.2182
K.BOONPORM
(5137702) 513-1490
K.PANTHEP
038-382126K.MAM
580-1132 K.PRASIT IHITIPORN
(4484999) 448-4987
K.PANYA SUKI
253-3977
989-4500 K.CHAIYONG PHAIMEE
(2341372) 235-0980
K.REVADEE
(4342654) 435-4770
K.VICHAI
2385036-7 K.YAMSAK
076-381245K.VINAI
9324739-40K.CHUN MUKDAPHRAK
2128340-1 K.PRATOOM
02-7498935-45
K.SOMPHONG
1144-533454
K.PORNCHAI
114-533454K.PORNCHAI
K.TEANTHONG KERANU
2498580-2 K.PEERA WANDEE
053-510520K.NILUN
252-9549
252-9549
252-9549
(4375006) 439-3619
KITI K.
215-1164 K.NOWLPHONG
399-3619 NETR K.
5330677-9168629
K.PECHA
392-2261 K.THONGMIT
(2498896) 249-7280
K.PHANSAK
2794560-6 K WANNA
2490141-4 K.NALISSA
5132
CHAILERD
(2588247) 259-9268
K.PRASIT

214400 PHIKKANET
¾Ô¦à³È¾ÃÔ¹·ìµÔé§
PRINTING 3,329.84
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
ACO.
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
214410 RIVER SIDE
âçáÃÁÃÔàÇÍÃìä«´ì¾ÒÇÔàÅÕè¹
PAVINLIEN HOTEL
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
214420 KAMAL INDUSTRY
¡ÁÅÍÔ¹´ÑʵÃÕ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
214421 KAMOLINDUSTRY
¡ÁÅÍÔ¹´ÑʵÃÕ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
214450 COTTON CLUB
¤ÍµµÍ¹¤ÅѺ
IMPORT
ÍÔÁ»ÍÃìµ
EXPORT
0àÍç¡«ì»ÍÃìµ
B CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214460 WEATDERàÇ´à´ÍÃì
SLEK CO.
ÊàŤ
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
214470 AAE & ASSOCIATES
àÍ.àÍ.ÍÕ.á͹´ìCO.
áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
LTD.0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214471 AAE AND DECER
àÍ àÍ ÍÕ CO.
á͹´ì LTD.
à´¤¤ÍÃì º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214480 282 ASSOCIATES
282 áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
214481 SAWANGWAN
ÊÇèÒ§Çѹ
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
214482 SPC TECHNOCON
àÍÊ ¾Õ «Õ
CO.
෤⹤͹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214490 DELTA LABBORATY
à´ÅµéÒ áÅ纺ÍÃÒµÍÃÕè
CO. LTD. 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214500 SCANDEAR
Ê᡹à´ÕÂ
FERNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. 0PART.
C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214520 QUEEN PARK
¤ÇÕ¹»ÒÃ줤ҫèÒ
CASA CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214530 CHINNAROJ
ªÔ¹âè¹ì¡èÍÊÃéÒ§
CONTRUCTION˨¡.
LTD
0 C PART ã¹»ÃÐà·È
214560 BURANAKIJ
ºÙóСԨ
CROUP¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
214570 SANG FAHáʧ¿éÒ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTIONº¨¡.
CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
214580 P.S.K. ALUMINUM
¾Õ.àÍÊ.à¤.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
& GLASS SHOP
0 D á͹´ì ¡ÅéÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
ÃéÒ¹
214590 THANALAND
¸¹ÒᏴì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214600 K.E.A. CO. à¤.ÍÕ.àÍ.
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214601 VILAWAN PITAWARANON
ÇÔÅÒÇÃó »ÔµÒÇÃÒ¹¹·ì
KHUN
0 C ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
214610 VIRIYA INTERIOR
ÇÔÃÔÂÐ
PRODUCTS
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0CO.
C
â»Ã´Ñ¡Êì º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214611 VIRIYA INTER
ÇÔÃÔÂÐÍÔ¹àµÍÃì´Õ䫹ì
DESIGN CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214620 D.S.STAR GROUP
´Õ.àÍÊ.ʵÒÃì
LTD. PART.
¡ÃØê»0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
214630 THAI CENTRAL
ä·Âà«ç¹·ÃÑÅàÁ¤¤Ò¹Ô¤Êì
MECCHANICS0CO.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214640 PMP SUPPLY
¾ÕàÍçÁ¾Õ
CO. LTD.«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214650 SUWAN KOKKHET
ÊØÇÃó MR.
¹¡à¡µØ ¤Ø³ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
214660 TRAD YOTHAKRAN
µÃÒ´â¸ҡÒÃ
LTD. ˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214670 KITJAPHAN
¡Ô¨Àѳ±ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
214680 MANOP PISANJITARTHOND
ÁÒ¹¾ ä¾ÈÒŨԵÃÍÒ·Ã
KHUN
0 C ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
214690 CREATIVE¤ÃÕàÍ·Ô¿
HOUSE &àÎÒÊì
PROPERTIES
á͹´ì0¾Ã;à¾ÍÃìµÕéÊì
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
214700 TOUKANGâµêСѧàÃÕÂÅàÍÊ൷
RIAESTATE CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214701 HONEY VILLA
Îѹ¹ÕèÇÔÅÅèÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
214702 TOA-KANGâµêСѧ
GROUP ¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
214710 K & B CONSTRUCTION
ठá͹´ì ºÕ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214720 LOTUS POINT
âŵÑʾÍ·ì
CO. LTD.º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
214721 SURASANA
ÊØÃàʹÒ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 R LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214730 S.K.GOODWILL
àÍÊ.à¤.¡Ùê´ÇÔÅÅì
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
214731 SIAM INTERNATIONAL
ÊÂÒÁÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Åà¨ÁÊì
GAEMS0 CO.
A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
214740 P.P.LABORATORY
¾Õ.¾Õ.áźÍÃÒµÍÃÕÊì
CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214760 PROGREAS
â»Ãà¡ÃÊᏴìÁÒÃì¤
LANDMARK CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
214770 IDEAL CONSULTANT
äÍà´ÕÂÅ ¤Í¹«ÑÅá·¹·ì
CO. LTD.0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
214780 THAI LAYTON
ä·Âàŵѹ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
214790 THE MECHANICAL-DLECTRICAL
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ¡Å-ä¿¿éÒ
0 C ENG. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
214800 INTER PLANNER
ÍÔ¹àµÍÃìá¾Å¹à¹ÍÃì
TECHNOLOGY
à·¤â¹âÅÂÕ
0 DCO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
214820 C.T.I.TOWER
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
0 C«Õ.·Õ.äÍ.·ÒÇàÇÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
214830 SANGKITPAISARN
áʧ¡Ô¨ä¾ÈÒÅà·Ã´´Ôé§
TRADING LP.
0 E ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214840 KITTI HARDWARE(1982)
¡ÔµµÔ¤éÒÇÑÊ´ØÀѳ±ì(1992)
LTD. 0
PART
D
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214850 C.N. ALUMINIUM
«Õ.àÍç¹CO.
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD.
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214860 GRAND A DEVELOPMENT
á¡Ã¹´ì-àÍ ´ÕàÇÅêÍ»àÁ¹µì
CO.0 LTD.
R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214870 N.L.DEVELOPMENT
àÍç¹áÍÅ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹µì
PUBLIC CO.
0 CLTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
214871 PETCHKASEAM
ྪÃà¡ÉÁàǪ¡Ô¨
WACHKIT CO.
º¨¡.0 LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È

2231971-5 K.PHAIROAT
255-3296
3154161-4 K.NARITSRA
(2770589) 277-2750
K.NARJTSARA
438-0053 K.YUTHANA
(2710205) 271-0041
K.SOMJIT
2133164-5 K.YONGYUT
2133164-5 K.YOUNGPOOT
539-6881 K.PRAYUTH
(31124) 532-1584
K.WAN
(9323585) 932-3881
K.VASINPUN
559-3363-5
215-6735-7
(2556889) 252-8057
K.SITTHICHAI
(5858786) 587-3928
K OUSA
076-340847K.SANIT BOONTHONG
(3929923) 392-5476
K.SAROJ
(9940958) 994-0963
K.ENDOO PAYUALERT
4350822-6 K.SUPOJ
(4349621) 424-7644
(4349621) 424-7644
(4113347) 412-7371
K.SOMPONG
02-9263200-5
K.SOPHA
K.SUKHON
(3988698) 398-8131
K.LAKANA
536-7221 K.PORNCHAI
01-9128936
9305621-3 K.SONGRIT
3220880-1 K.SUNEE
(3746028) 375-2646
(2826483) 280-0658
K.DEGPHON
(4486182) 448-6871
(4486871) 448-6182
K.SUCHADA
(4486871) 448-6182
K.VEECHAT
2555721-6 K.RATANAMON HOMWI
2593073-4 K.SOMCHIT
2593073-4 K.SOMCHID
4401355-9 K.SUPHAPON
252-0287 K.SUPHAPON
579-3041
250-0337 K.SURADACH
7321012-3 K.KAIRUNG
7148580-4 K.SUPHAKEAT
5592751-2 K.VISARAT
(3752590) 275-2795
K.TANONG
2615079-80
(2243692) 223-0496
K.SARTCHAIY
053-251754
(8097920) 809-7922
K.NIRAMOL
747-1404 K.ARAMSRI
02-4351054K.GOSOL
(4241254) 433-1171

214880 TEERA NIWAT
¸ÕùÔÇѲ¹ì
LOHAKIJ
âÅËСԨ
LTD. PART.
0 ˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
214890 HOFMAN DESIGN
Îê;áÁ¹´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
214900 WONGWATTANAKIJ
ǧÉìÇѲ¹¡Ô¨
CONSTRCTUON
¡èÍÊÃéÒ§
0 C º¨¡. CO. ã¹»ÃÐà·È
214910 B.M.ALUMINIUM
ºÕàÍçÁÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
214920 KALAKASEAM
¡ÑÅ»ìà¡ÉÁ
LTD. PART.
˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
214930 RUNGROJÃØè§âè¹ì
TECNICCHIEN
à·¤¹Ô¤àªÕÂÅ
SUPPLY
0 C «Ñ¾¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
214940 UNITY STANDARD
ÂÙ¹ÔµÕéCO.
áʵ¹´ÒÃì´
LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
214950 A & A ALUMINIUM
àÍ á͹´ì àÍCO.
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214960 PEANGRAVEE
à¾Õ§ÃÐÇÕ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CCO. LT
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
214961 RARIN CONSTRUCTION
ÃÐÃÔ¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
214970 WATTANA ÇѲ¹Ð¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION &0á͹´ì
SUPPLY
C «Ñ¾¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
214990 L.P.N.DEVELOPMENT
áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
214991 LUMPINI TOWER
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
JURISTIC PERSON
0 DÅØÁ¾Ô¹Õã¹»ÃÐà·È
·ÒÇàÇÍÃì
215000 TARA PATONG
¸ÒÃÒ»èҵͧ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215010 SEARCH INTERNATIONAL
¨Ñ´ËÒ§Ò¹à«ÔÃìªÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
EXECUTIVE
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
215020 S.W.HOLDING
àÍÊ.´ÑººÅÔÇ.âÎÅ´Ôé§
CO. LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215030 INTANIN CO.
ÍÔ¹·¹Ô¹
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215040 PAISIT CO.ä¾ÊÔ°
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215050 Q.S.CONS ¤ÔÇ
CO. LTD.
àÍÊ ¤Í¹Êì º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
215060 T.CON CONSTUCTION
·Õ.¤Í¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
215061 FCC ENGINEERING
àÍ¿«Õ«Õ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
215070 TRITHIP COMPLEX
µÃÕ·Ô¾ÂìCO.
¤ÍÁà¾Åç¡«ì
LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215071 TRITIP CONPLEX
µÃÕ·Ô¾Âì
CO.¤ÍÁà¾Åç¡«ì
LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215072 TRI NI TY PLACE
µÃÕ¹ÔµÕé
CO. à¾ÅÊ
LTD. º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
215073 NE-O SULFLAWER
¹Õ-âÍ.«ÑÅ¿ÅÒÇàÇÍÃì
CO. LTD. 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215074 A.V STUDIO
àÍ.ÇÕ.ʵٴÔâÍ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
215075 TRITHIP SUPERMAKET
µÃÕ·Ô¾Âì «Ø»à»ÍÃìÁÒÃìà¡çµ
CO. LTD.
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
215080 ST.JOHN SCHOLLEGE
ૹµì¨ÍËì¹ âçàÃÕ¹0 B
ã¹»ÃÐà·È
215081 SAINT JOHN
âçàÃÕ¹¹Ò¹ÒªÒµÔૹµì¨ÍËì¹
INTERNATIONAL0SCHOO
A
ã¹»ÃÐà·È
215090 PHILIPS HOME
¿ÔÅÔ»ÊìâÎÁâ»Ã´Ñ¡Êì
PRODUCTS LTD.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215100 THANIT ENGINEERING
°Ò¹ÔµÇÔÈÇÐ
2,396.80
CO.
º¨¡. LTD.C
ã¹»ÃÐà·È
215110 TIA TAI JIAàµÕÂäµéà¨Õ¤éÒäÁé
HARDWARE LTD PART.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215120 EASTERN ÍÕÊàµÍÃì¹ÊµÒÃì
STAR CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215131 METRO INGINEERING
àÁâ·Ã àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215140 SAMCHAREONG
ÊÒÁà¨ÃÔ-¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§ºéÒ¹©Ò§
KAVASADUKOSANG
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
215150 KESKRAWàÊÃÔÁÊÇÂà¡Èà¡ÅéÒ
BEAUTY SCHOOL 0 AâçàÃÕ¹㹻ÃÐà·È
215151 K.STAR IMAGE
à¤.ʵÒÃì
CO. LTD.
ÍÔÁàÁ¨ º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
215154 KED KOA (PHAHOLYOTHIN)CO.
à¡Èà¡ÅéÒ (¾ËÅâ¸Թ)
0 ELTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215155 KEDKAO CO.
à¡Èà¡ÅéÒ
LTD º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
215156 MAURI 911ÁÒÂÙÃÔ
CO. LTD 911 º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
215157 LELI K CO.àÍÅÅÕè
LTD
ठº¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
215160 KESSIAM BEAUTY
àÊÃÔÁÊÇÂà¡ÈÊÂÒÁ
SCHOOL 0 A
âçàÃÕ¹ ã¹»ÃÐà·È
215170 THANACHOLAKIT
¸¹ÐªÅ¡Ô¨LTD.
˨¡. PART. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
215171 S.R.T SUPPLY
àÍÊ ÍÒÃì
LTD.·Õ
PART.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215190 WONGSUWACHRA
ǧÈìÊØÇѪÃ
CO. LTD.
1991 º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215200 V.O.DESINGE
ÇÕ.âÍ
CO.
´Õ䫹ì
LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215201 V.O.S.INTERCONSTRUCTION
ÇÕ.âÍ.àÍÊ ÍÔ¹àµÍÃì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
215210 S.T.ALUMINIUM
àÍÊ.·Õ.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
SHOP
0ÃéÒ¹
D
ã¹»ÃÐà·È
215220 GOLDEN BEACH
â¡Åà´é¹ºÕªâÎàµçÅ
HOTEL CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215230 AOMSIN BANK
ÍÍÁÊÔ¹ ¸¹Ò¤ÒÃ
0B
ã¹»ÃÐà·È
215250 FASH ON HAIR
ῪÍ͹áÎÃìá¡ÅàÅÍÃÕè0
GALLERY
A
ã¹»ÃÐà·È
215280 NIPHA LODGES
¹ÔÀÒÅÍ´ì¨
CO. º¨¡.(âçáÃÁÃÔ¹¤Ó
LTD.
0B
àªÕ§ãËÁè)
ã¹»ÃÐà·È

2166843-4 K.DANAI
374-9201 K.SOMBAT
01-9195927K.BOONLED
(5142740) 923-6506
K.NENG
(3776839) 375-2910
K.SUKKASAEM
02-587-8304
¤Ø³ÈÔÃÔÁÒ
5304350-1 K.PRAYUN
378-1168 K.ARAM
(5260745) 922-8050
K.CHARAN
9655208-9
585-4317 K.PAISAN
2855011-6 K.RASSAMEE
285-6010 -9
076-340135K.PHIYAPON
520
(2339092) 237-6116
SORAYUT PHATAMINVI
9526608-10K.SRONGSAK
2414450-3 K.DOWREANGE
2529383-4 K.PAIROL
(3749963) 735-1272
K.TEERAT TANSIRI
8024501-4 K.SUPOT
(4204078) 420-9252
K.SOMPONG
2354874-9 K.SOMJIT
2354874-9 K.YAI
(2315050) 231-5333
K.NUTSARIN
2354874-9 K.VALE
231-5333 K.VALE
2354874-9 K.KOY
(5113337) 511-2835
K.SUPONG
02-9387015-20
054-511296K.NOI
556
391-6431 K.KOMEN
2942591-3 K.NIPAPORN
378-0767 K.KASEM
(2596208) 381-0212
K.WIRA PHUPRAPHAN
038-602692K.PONGSAK
2090
251-7503 K.KUENKUL SUDSAVAS
561-2599
02-5139749-52
02-2517503

02-5139749-52
(2528813) 252-9483
(5521558) 552-3983
K.SURACHAI
(5521558) 552-3983
(2116851) 911-8762
K.SUWACHRA SERMSO
(2777214) 275-5832
K.NIPAPORN
(2777214) 275-5832
K.NIPAPORN
412-0135 K.SITIN ITTIPONCMETE
254-2805 K.VORAPOL
2710237-60K.POM
433-1561 K.SATER
053-221044K.CHATCHAYAL
130

215281 NIPA LODC¹ÔÀÒÅçÍ´¨ì
CO. LTD. º¨¡. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
215290 PROTECT â¾Ãà·¤·ì
LOCKS SYSTEM
ÅçͤÊì «ÕÊàµçÁ
LTD.
0 EPART
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
215300 VIBOONRAT
ÇÔºÙÅÂìÃѵ¹ì
KETIYUTANON
¡ÃÕµÔÂصҹ¹·ì
KHUN
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
215310 ADULL HAIR
Í´ØÅÂì
DO áÎÃì´Ù
0A
ã¹»ÃÐà·È
215320 S.THANAPOON
Ê.¸¹Ò¾Ù¹
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215321 FURTECH à¿ÍÃìà·¤´Õ䫹ì
DESIGN & CONSTRUCTION
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
215330 K.P.T.KAJOKTHAI
à¤.¾Õ.·Õ.¡ÃШ¡ä·Â
LTD. PART.˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
215340 NAKORNLAUANG
ÊÒþѴªèÒ§¹¤ÃËÅǧ
POLYTECHNIC
0 B ÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ã¹»ÃÐà·È
215350 DIETHELM´Õ·áÎÅìÁ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215360 BANGKOKTHANI
âçáÃÁHOTLE
¡Ãا෾¸Ò¹Õ
CO. LTD.
0 Rº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215370 012 DESINGE
012 CO.
´Õ䫹ì
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215371 012 DEVELLOPMENT
012 ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215380 P.S.M.DEVELOPMETN
¾Õ.àÍÊ.àÍçÁ.´ÕàÇÅÅ;àÁé¹·ì
CO. LTD.
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
215381 P.S.DEVELOPMETN
¾Õ.àÍÊ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
GROUP OF
0 BCOM
¡ÃØê» ÍÍ¿
ã¹»ÃÐà·È
215390 LE MOTIF CO.
àÅÍ âÁµÕ¿
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215400 TECHNIC CONSTRUCTION
à·¤¹Ô¤¡èÍÊÃéÒ§ ˨¡.0
LTD.CPART
ã¹»ÃÐà·È
215410 SAHAPOOLVAKIJ
ÊËÀÙÇ¡Ô¨
LTD.
˨¡.
PART. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
215411 RUBBERPARE
ÃѺàºÍÃìá¿Ãì
PACTORY
ῤàµÍÃÕè
CO. 0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215412 SULLADEEÊѳËìÄ´Õ
YINGSANNSOPA
ÂÔè§áʹâÊÀÒ
KHUN
0 C ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
215420 AERE NGUAN
âçäÁéàÍÕêÂЧéǹµÑ¹Ë§ÁÑÊ
LTD. PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
215440 SALANUKOMTHAI
â¤Ã§¡ÒÃÊÒÃҹءÃÁä·ÂÊÓËÃѺàÂÒǪ¹Ï
FOR YOLVACHON
0B
ã¹»ÃÐà·È
215460 V.M.P.CONSTUCTION
ÇÕ.àÍçÁ.¾ÕCO.
¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215470 PRO ARCHITECTS
â»ÃÍÒÃì¤Ôà·¤Êì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
215480 JOK VIVA KHUN
¨Í¡ ªÑÂʹԷ ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
».à¨ÃÔ-»Ñ--Òà¹ÃÁԵôÕ
º¨¡.
215490 P.CHAROEN
PANYANERAMITDE
0 D CO.
ã¹»ÃÐà·È
215500 SAHASUTAÊËÊظÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215510 MAI BEAUTY
àÊÃÔÁÊÇÂ
SALON ãËÁè 0 A
ã¹»ÃÐà·È
215530 JUSMIN INTERNATIONAL
¨ÑÊÁÔ¹ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. 0LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
215540 DAIMOND ä´Á͹´ì
HAIR STUDIO
áÎÃìʵٴÔâÍ
SHOP
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
215550 PENA HOUSE
¾Õ¹èÒ
CO.àÎéÒÊì
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
215560 TECHNIC FAIBER
à·¤¹Ô¤ä¿àºÍÃì¡ÅÒÊ
GLASS CO. º¨¡.
0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
215570 POTRUNGROJ(LIMTHAIHOD)LTD.PART
¾¨¹ìÃØè§âè¹ì(ÅÔéÁä·éÎÇ´)
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
215580 HIS & HERÎÔÊ á͹´ì àÎÍÃì ÃéÒ¹ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
215590 KANNOP CONSTRUCTION
¡Ñ¹Âì¹¾¡èÍÊÃéÒ§LTD.
˨¡.
0 CPART.
ã¹»ÃÐà·È
215600 TWELVE CO.
·àÇçÅ¿ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215601 KRISADA LEELAPIROM-KHUN
¡ÄÉ®Ò ÅÕÃÒÀÔÃÁÂì
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
215602 SIKAVAS GIATRAKUL
ÈÔ¡ÇÑÊ à¨ÕµÃСÙÅ
K.
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
215620 HORK-EYES
ÎÍÃì¤ÍÒÂÊìÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
INTERTRADE CO.0 LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215630 MAHACHAIÁËÒªÑÂ
HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅ
0C
ã¹»ÃÐà·È
215640 BANGKOKºÒ§¡Í¡âÎÁà¿ÍÃì¹Ô«Ôè§
HOME FERNICING 0LTD.
A˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215650 SOMKIAT ASSAVAPITCHYACHOT
ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÍÑÈǾԪ-⪵Ô
0 C KHUN
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
215660 J.VEMIT CO.
à¨ÇÕÁÔµÃ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215680 NEAT VISAWA
๵ÃìÇÔÈÇÐ
LTD. PART.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
215690 VENGO CO.
àǹâ¡é
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
215700 MANOON JANTA
Á¹Ù- ¨Ñ¹·ÃÒ
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
215710 RONNACHAI
óªÑÂà·Ã´´Ôé§
TRADING LTD.
˨¡.PART.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215720 ATIMISS CO.
Í·ÔÁÔÊ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
215730 V.J.INTERRIOR
ÇÕ à¨DESIGN
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
MANAGEMEN
´Õ䫹ì
0 B áÁ¹à¹·àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
215740 RIM MONG¡ÃШ¡
HOUD
ÅÔéÁËÁ§ÎÇ´
GLASS SHOP
ÃéÒ¹
0D
ã¹»ÃÐà·È
215750 SORAKRITÊáĪ
LUPTAWUT
ÅѾ¸ÇزÔ
KHUN
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
215760 N.T.ESTATE
àÍç¹
INTERNATIONNAL
·Õ àÍÊ൷ ÍÔ¹àµÍÃìá¹·ªÑè¹á¹Å
0B
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
215770 LITTLE HOME
ÅÔµàµÔÅâÎÁâ¤âµºÙ¡Ô
KOTOBUKI CO. 0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

053-221130K.SGNA
044
3730276-7 K.CHAI SOMPANICH
233-2981
(3180690) 319-8326
8092355-7 K.SAIRUNG SOMCHAI
8092355-7 K.SAIRUNG
463-6033 K.KOLAYUTH
(4247430) 424-1944
K.SASINA CHOMDETCH
02-6954000K.KITIPHAN
2740491-6 K.MANOON RATANA
3328660-3 K.SATTRA
3328660-3 K.SARTTHA
2332922-7 K.SHUTIMA
2332922-7 K.SHUTIMA
9327276-9 K.KITSADA
043-511816K.PIJARN
(2871783) 287-3168
K.TAY
(2871783) 287-3168
K.TAY
SULLADEE YINGSANNS
073-671058K.PATTNAMA
207
224-4332 K METHANI
(2752733) 275-9243
K.PITCHAYA
K.MAYUREE
034-331902K.JOK CHAISANIT
(4771889) 477-1890
K.YOT
(5422244) 542-2236
K.VIBOON CHATADEER
252-7195 K.JAK SRISUK
5760200=9K.SOMSUK
454-1404 K.SUWANNEE
4346921-8 K.MAITREE
431-2644 K.SUBEAT
3115729-32K.PHANNEE PORNPHAN
573-4775 K.THANAKUL PLIPLONK
448-3246
(2771142) 275-3394
K.CHAROENCHAI
277-1142
277-1142
2806184-6 K.PONSAK
034-412128K.JAMNON
460-1892
481-2868 K.SOMKIAT
(32107) 632-1047
K.VERASAK
531-7533
(3142721) 314-5157
K.CHAOEMSRI
(5791424) 579-7390
251-4786 K.NEE
233-5024
(2126941) 913-6130
K.VICHAI
222-6330 K.CHANSAKAI LIM
2460301-4
(2537483) 253-5954
K.AED
2331900-2 K.PONCHAI

215780 PIROJ RATTAKUL
ä¾âè¹ì KHUN
Ãѵµ¡ØÅ ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
215790 KIAT-THAI âç§Ò¹à¡ÕÂõÔä·Â¹ÔµµÔé§
KNITTING CO. LTD 0 A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
215800 KIJCHAREONCHAI
¡Ô¨à¨ÃÔ-ªÑ¡èÍÊÃéÒ§(1992)
CONSTRUCTIONCO.
0R
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
215810 BUILDING ÍÒ¤ÒÃ
33 CO. 33
LTD.
º¨¡.
### C
ã¹»ÃÐà·È
215820 SRISUWANÈÃÕÊØÇÃó
DEVELOPMETN
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO.
0 DLTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
215821 L.T.CORD CO.
áÍÅ.·Õ.¤ÍÃì·
LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
215850 T.CHAROEN
µ.à¨ÃÔ-ªÑÂÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE SHOP
0 EÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
215861 CONCRETE
¤Í¹¡ÃÕµ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹Êì
0THAILAND
B (»ÃÐà·Èä·Â)
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
215870 JULLANIT SHOP
¨ØŹԵÂì ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
215880 SKILL ENGINEERING
Ê¡ÔÅàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215890 T.C.COULESS
·Õ.«Õ.¤ÙÅàÅÊ
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
215900 D AND C ART
´Õ á͹´ì
CO.«Õ
LTD.
ÍÒÃìµ º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
215910 TANSING(THAI)CO.
á·¹«Ô§(ä·Â)
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
215920 PREMRUTHAILAND
ºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹à»ÃÁÄ·ÑÂ
AND HOUSE
0 B LTD.
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
215930 P.D.INTERNATIONAL
¾Õ.´Õ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.0 R
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
215950 VERTEX HOUSING
àÇÍÃìà·ç¤«ìàÎéÒÊì«Ôè§
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
215960 TOP LAND·êͻᏴì¾ÅÒ«èÒ
PLAZA CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
215970 HOECHST àÎÔ¡«ìä·Â
THAI CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
215980 ROYAL THAI
¡ÃÁªèÒ§â¸ҷËÒÃàÃ×Í
NAVY CONSTRUCTION
0B
ã¹»ÃÐà·È
215990 BUILDING ÍÒ¤ÒþҳԪÂìÃÒª´ÓÃÔ
COMMERCIAL RAJDAMRI
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216000 JEWELRY ¨ÔÇàÇÅÃÕè
REALTY CO. àÃÕÂŵÕé
LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216001 BERRIN PROINMET
àºÍÃìÅÔ¹ â»ÃÍÔÁàÁ¨
CO. LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
216010 VIRIYA SHOP
ÇÔÃÔÂÐ ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
216020 M.CHAROEN
Á.à¨ÃÔSHOPÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
216021 LERTTANACHAIKIT
àÅÔȸ¹ªÑ¡Ԩ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216031 PITCHAREE
¾ÔªªÒÃÕÂì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216050 P.T.GROUP
¾Õ.·Õ.¡ÃØê»
CO. LTD. º¨¡.0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
216060 C & P (BANGKOK)CO.
«Õ á͹´ì ¾Õ (¡Ãا෾Ï)
LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216070 SO-ATE CONSTRUCTION
â«àÍ·¡èÍÊÃéÒ§áÅÐÊËÒÂ(1992)
& ASSCO
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216090 BOONCHUAY
ºØ-ªèÇÂ
SRICHAT
ÈÃÕªÒµÔ
KHUN0
¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
216100 A & ASSOCIATES
àÍ á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍÊ
DESIGN GORUP
´Õ䫹ì
0 B CO
¡ÃØê»ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216101 A & ASSOCIATES
àÍ á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍÊ
DESIGN GROUP
´Õ䫹ì
0 B CO
¡ÃØê»ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216110 SOMBAT SANTAVESUK
ÊÁºÑµÔ áʹ·ÇÕÊØ¢
KHUN0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
216120 STYLIST BEAUTY
ÊäµÅÅÔÊ
SALON
0A
ã¹»ÃÐà·È
216130 MAJOR TECH
àÁà¨ÍÃì
ALUMINIUM
à·¤ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO.0 LTD.
D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216140 RATANAMARD
Ãѵ¹ÁÒÈ
PATTANA
¾Ñ²¹Ò¾Ò³ÔªÂì
COMMERCIAL
0 C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
216150 KENG KHAà¡è§¡ÅéÒ¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION CO.
0 C LTD. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216160 THAI KAJIMA
ä·Â¤Ò¨ÔÁÒ
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216170 PURESENG
à¾ÕÂÇàÊç§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRY CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
216180 PHUVANAIÀÙÇä¹Â
LUNGCHOKEAT
àËÅ×ͧªÙà¡ÕÂõÔ
KHUN
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
216190 SUKKASEAM
ÊØ¢à¡ÉÁ
PHOMSON
¾ÃËÁÈÃ
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
216200 VICHAI MITTHAJIT
ÇԪѠÁԵ÷ШԵÃì
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
216220 CITY SERVICE
«ÔµÕé
COMPANY
à«ÍÃìÇÔÊLIMITED.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
216230 BUALOY THITITEPADUL
ºÑÇÅÍ °ÔµÔ෾ʹØÅ¡ØÅ
KHUN0 A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
216240 AROUN MEPHOL
ÍÃس ÁÕ¼Å
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
216250 THAI STEEL
»ÃеÙàËÅç¡ä·Â
DOOR LTD. PAR.
˨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
216260 SC ASSEXàÍÊ
CO.«Õ
LTD.
áÍÊàÊ· º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
216261 SC OFFICEàÍÊ
PARK
«Õ ÍÍ¿¿Ô«
CO. LTD
»ÒÃì¤0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
216270 CHIANGMAI
àªÕ§ãËÁè
DELTA CO.
à´ÅµéҤ͹ʵÃѤªÑè¹
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216280 AELL KHUN
¤Ø³áÍêÇ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
216290 JOM KHUN¨ÍÁ ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
216300 AEK KHUNàÍ¡ ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È

391-4893 K.PARIYA
(4203305) 420-1249
SUPIN KHUN
(2893500) 289-3545
PUK.K
02-6190535-6
K.NITAT
2376700-1 K.VIVAT
(2590138) 258-5273
K.VIVAT
5138158-9 K.PRASERT
5753711-5 K.ASWIN
394-2478 K.KARONGNIJ
(5317932) 531-7937
K.PAIPONG
538-2151 K.CHARTREE
(2951231) 295-1232
K.CHUCHART
2179700 T.135
K.PRASIT
2498984-5 K.THICAPON
3619030-34K.NUTPHAPONG
(2826071) 280-3003
K.KOMATE PRUGCHATD
055-245400-6
K.KANUNGNIT WONGCH
233-2981
466-1180 THANIT SARINAT
251-6247 K.SIRIRAK
630-1000 K.KHONGSAK IMRAPOR
2373576-80
437-5782 K.CHATCHAVAL
277-8608 K.SANTRI
277-8608 K.SANTRI
(5803149) 591-0934
K.SUPHAKIJ
(2452827) 247-1341
K.SUPHOL
(3189797) 319-8637
K.SANTI SRIYUTTHAKR
533-7287 K.SOMCHA VIRIKITKUL
01-9106874
391-5570 K.SOMCHAI JUTHA
(3927312) 392-7320
K.JUTHARAT
241-4684 SOMTOB DHAMMAKUL
9322385-7 K.SUTHIN ULAPANAT
(2350559) 235-1240
K.PASIN
2381877-79K.PAITOON
632-9300 MR.LEE
222-8596
(4120129) 455-3795
541-1552 UNIC FOR KAY
541-1449 CUT AND KROEN
(4343342) 435-2445
K.PRASONG
434-7177 BUALOY SHOP
541-1552 UNIC FOR KAY
3268383-8 K.SOMBOON
(2996922) 299-6934
K.RUJIRA
02-9492199
3248383-8 K.SOMBON
513-5990
222-0283 JOM HADU BET
587-9777 JAEESRI SHOP

216320 SANGTAWAN
áʧµÐÇѹ¤Í¹ÊµÃÑ¡ªÑè¹
CONSTRUCTION
0C
CO.
º¨¡.LTD ã¹»ÃÐà·È
216340 CHAROENSITTIPHAN
à¨ÃÔ-ÊÔ·¸ÔÀѳ±ìÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE
0 E CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
216350 SIN HONG«Ô¹Îͧä¶è
THAI SHOP
ÃéÒ¹
0D
ã¹»ÃÐà·È
216360 INTERIA AMANGEMENT
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì àÁ๨àÁé¹·ì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216370 DUSIT LAGUNA
´ØÊÔµÅÒ¡Ù¹èÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
216390 CENTRAL CHIDLOM
ÊÃþÊÔ¹¤éÒªÔ´ÅÁ
CO. LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
216391 CENTRAL DEPARTMENT
ËéÒ§à«ç¹·ÃÑÅ´Õ¾Ò·àÁ¹·ìÊâµÃì
STORE
0 B CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216392 CENTRAL DEPARTMENT
ÊÃþÊÔ¹¤éÒà«ç¹·ÃÑÅ
CO. 0
LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216393 CENTRAL (RANGSIT)
ÊÃþÊÔ¹¤éÒà«ç¹·ÃÑÅ
CO. LTD.0 C º¨¡.(ÊÒ¢ÒÃѧÊÔµ)
ã¹»ÃÐà·È
216400 SUN PARATECH
«Ñ¹¾ÒÃÒà·¤
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
216420 TAKASHIMAYA
·Ò¡ÒªÔÁÒÂÒ(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND) CO.
0 CLTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216430 YADA HOUSE
-Ò´ÒàÎéÒÊì
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216440 HATTHAKARN
Ëѵ¶¡ÒÃ
CO. LTD
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
216441 SATHORN ÊҸëԵÕé·ÒÇàÇÍÃì¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ
CITY TOWER COMDOMINIUM
0D
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216450 PRIME HOUSING
ä¿ÃìÁ àÎéÒÊì«Ôè§
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216451 SAVIT MUNDAI
ÊÒÇÔµÃ
KHUN
ËÁ×è¹à´ª ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
216460 PENGJAI HOMSUNTEA
à¾Õ§㨠ËÍÁÊѹà·ÕÂÐ
KHUN 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
216470 ARDESIA CO.
ÍÒÃì´Õà«ÕÂ
LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
216480 HONGHARIN
˧ÉìËÐÅÔ¹
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216490 KUTSANA ¡ÄɳÒ
SANGSUKDE
áʧÊØ¡´Õ
KHUN
¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
216500 AMORNRITÍÁÃÄ·¸Ôì
SUMANA
ÊØÁÒ¹Ò
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
216520 YOUR HOME
ÂÑÇÃìâÎÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
216530 PRESTIGEà¾ÃÊ·Õ¨
HOME CO.
âÎÁÊì
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
216540 P.RUNGREUNG
».ÃØè§àÃ×ͧÇÑʴآ͹á¡è¹
LTD. PART. 0 C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
216550 WALTZEN ÇÍÅ·ìà«ç¹àÍç¹àµÍÃìä¾Ã«ì
ENTERPRISE CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216560 FESIGNER´Õä«à¹ÍÃì
QUARTER
¤ÇÍàµÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
216570 PITOTHAI CO.
»ÔâµÃä·Â
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
µÃ§à¨ÃÔ-¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
º¨¡.
216580 TRONG CHAREON CONSTRUCTION
0C
CO. ã¹»ÃÐà·È
216590 BE JEE JUA
ྪÃ
JEWELRY
àºê§Õè¨ÑêÇ
LTD. PART.
ËéÒ§
0C
ã¹»ÃÐà·È
216600 RAIMON LAND
äÃÁ͹CO.
Ᏼì
LTD.(PUBIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0C
ã¹»ÃÐà·È
216601 KOBALRESORTPROPERTYDEVELOPMENT
â¡ÅºÍÅÃÕÊÍÃì·¾Ã;à¾ÍÃìµÕé´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216602 KITSANA SUTJARITKUL
¡Äȳ ÊبÃÔµ¡ØÅ
DR.´Ã.0 C
ã¹»ÃÐà·È
216603 TAWAT JUNPRAVIT
ËÁèÍÁÃҪǧÈì
MOMRAJCHAWONG
¸ÇѪ¨Ñ¹·Ãì
0C
»ÃÐÇÔµÃ
ã¹»ÃÐà·È
216604 FARINO CO.
¿ÒÃÔâ¹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216610 IDLM CO. LTD.
äÍ ´Õ áÍÅ àÍçÁ º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
216620 JARAN IAMNOI
¨ÃÑ- àÍÕèÂÁ¹éÍÂ
KHUN
¤Ø³0 B
ã¹»ÃÐà·È
216630 LOOKMAI DESIGN
ÅÙ¡äÁé´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
216640 SIRITHEP CONSTRUCTION
ÊÔÃÔà·¾¡ÒêèÒ§CO.
º¨¡.
0 CLTD.
ã¹»ÃÐà·È
216650 JITTRA WONGBOONSIN
¨ÔµÃÒ Ç§ÈìºØ-ÊÔ¹
DR ¾.-.
0A
ã¹»ÃÐà·È
216660 WARARATÇÃÒÃѵ¹ì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216670 POM(THE BEST)
»ÍÁ(à´ÍÐàºÊ·ì)
KHUN ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
216680 CHANGTHAI
ªèÒ§ä·Â
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216681 BEGERRY àºà¡ÍÃÕèÎÑ·
HUT CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216682 MARCH DEVELOPMENT
ÁÒÃ쪴ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹µì
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216690 S.PLANNING
áÍÊAND
á»Å¹¹Ôè§
CONSTRUCTION
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
216700 BEN & GROUP
ູ á͹´ì ¡ÃØê»
0A
ã¹»ÃÐà·È
216710 CHALACHOL
ªÅÒªÅ
HAIR
áÎÃìʵٴÔâÍ
STUDIO 0 A
ã¹»ÃÐà·È
216730 SIRIPHOL TRADING
ÊÔÃÔ¼Åà·Ã´´Ôé§
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
216740 B.D.C.R LTD.
ºÕ ´Õ
PART.
«Õ ÍÒÃì º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
216750 P-FEEN ENGINE
¾Õ-¿ÕÅ
CO.
àÍ繨Ôà¹ÕÂ
LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
216760 UNIC TEAM
ÂÙ¹Õ¤
CO. LTD.
·ÕÁ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
216780 BURAPHA ºÙþÒ
GOLF CO.
¡ÍÅì¿
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

585-4725
585-6969 K.MANUA
(5132459) 291-6938
K.SUPHARAT
272-4555 K.JIRAPORN
(07) 632-4174
K.PHATCHALE
2519201-9 K.KITCHA CHALAVANCI
(2519201) 253-9199
K.KAMOLPUT
K.NOPPADOL
K.KOL
035-261355-9
K.CHARIN
2553500-3 SIRAJIT K.
3324063 65YADA K.
01-8213955KIRATI K.
KIRATI K.
433-9559 K.PAYU
433-9559
(2546) 343-1234
580-4575 K.JANTIMA
038-602693-4
K.VITHOON
034-331246
374-7922 K.KOSORN TANASUIT
7182785-9 K.CHINVORN
(23693) 023-9894
K.SANTI
3142721-2 K.CHALOEMSRI
282-2066 K.NALIT
2601295-9
(2156433) 215-8008
K.BONSIN
224-8609 K PRANEE
2871751-2 K.SUTREERA
1755
K.SUTEERA
2871751-2 K.SUTHERA
2856656-7 K SUTREERA
K.SUTRERA
2375441-2 K.SUWANNA
2618238-9
415-8817 K.TONGCHAI
(5036482) 503-6490
K.PLEONPIS KANTIMA
2891153-8T.6605
438-8053 K.KACHORN
476-6205
7444259-62K.RITTIDEAT
K.RITTIDEAT
7444259-62K.RUTTIDAJ
2642191-3 K PAIROEY
485-2512
(3923701) 381-6496
SOMSAK
053-277788 8676
161-162 024490
K.KRISDA
(2711859) 270-1654
K.RAWAT
(5797679) 561-2514
K.PICHIT
(2471717) 247-5480
K.WATCHARA

216790 GLASS MAN
¡ÅÒÊáÁ¹(1993)
(1993) CO. LTD.
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
216800 B.J.AND SUN
ºÕ à¨
CO.
á͹´ì
LTD
«Ñ¹ º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
216810 LOYTEE CO.
Å͵Õé
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
216820 SANGTHAIáʧä·ÂÍÔ¹àµÍÃìà·Ã¤
INTERTEC CO. LTD.
0º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
216830 BOONRUBºØ-ÃѺ¤Í¹Ê·ÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION CO.
0º¨¡.
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
216831 BANGKOKºÒ§¡Í¡àª¹ÎÍʻԷÍÅ
CHAIN HOSPITAL
º¨¡.0
CO.
B LTD
ã¹»ÃÐà·È
216832 SARABURIÊÃкØÃÕàǪ¡Ô¨
VETCHAKIT CO.º¨¡.0
LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
216850 JURIN SUKSUDET
¨ØÃÔ¹·ÃìKHUN
ÊØ¢ÊØà´ª 0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
216851 WONGSINTHAI
ǧÉìÊÔ¹ä·Â
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216852 PREYANUT»ÃÕÂҹت
THONGTUBKUL
·Ã§·ÃѾÂì¡ØÅ
KHUN
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
216860 KOMKIT SATJAANUNTAKUL
¤Á¡Äª ÊѨ¨Ò͹ѵ¡ØÅ
KHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
216870 BANGSAWATDEE
ºéÒ¹ÊÇÑÊ´Õ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216871 PHUKLOWÀÙá¡éÇ
RESORT
ÃÕÊÍÃì·
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
216872 BOOGO CO.
ºÙâ¡é
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216873 KAO KAH MOUTAIN
à¢Ò¤éÍàÁéÒ·ìà·¹ÃÕÊÍÃì·
RESORT CO.
0 C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216880 THEPINTANON
à·¾ÍÔ¹·¹¹·ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216890 CHONBURIªÅºØÃÕàÁ×ͧ·Í§
MUANGTONG CO.
º¨¡. 0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
216900 GLORY CONSTRUCTION
¡ÅÍÃÕè¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
-3,595.20
CO. LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216901 THAI SEGAä·Âà«è¡Ò
ELECTRIC
ÍÕàŤ·ÃÔ¤
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216902 KLOLY DECORACTION
¡ÅÍÃÕè à´¤ÍàêÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
216903 BEST CONSTRUCITON
àºÊ·ì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216904 MYCALL MARKETING
ÁÒ¤ÍÅ ÁÒÃìà¡çµµÔé§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216905 D T ASSOCIATES
´Õ ·Õ áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
216906 SI-SANG CONSTRUCTION(1979)
ÊÕèáʧ¡ÒÃâ¸Ò(1979)
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
216907 GLORY INTERRIOR
¡ÅÍÃÕè ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
CO.
1,797.60
LTD º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
216910 CHEDCHOM
à©Ô´â©Á
PIKULNOI
¾Ô¡ØŹéÍÂ
KHUN 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
216920 BURI THOKRO
ºØÃÕKHUN
â·à¡ÒÐ ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
216940 CHALOEMCHAI
à©ÅÔÁªÑÂ
RALBUARNAN
àËÅèÒºØȳì͹ѹµì
0 KHUN
A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
216950 BAVONSINºÇÃÈÔÅ»ì
BUILDERS
ºÔÅà´ÍÃìÊ
CO. LTD.
0 º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
216970 SANGA DAMRONG
ʧèÒ´Óç¤ìÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRY0LTD.PAR
C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
216980 SIAM V.M.C.SAFETY
ÊÂÒÁ ÇÕ.àÍçÁ.«Õ.¡ÃШ¡¹ÔÃÀÑÂ
GLASS CO.LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
216990 SIAM PACIFIC
ÊÂÒÁừԿԤ
ENGINEERING
àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
0CON
C
ã¹»ÃÐà·È
217000 THAI-GERMANY
ä·Â-àÂÍÃÁѹ
SPEACIALY
Êà»àªÕÂŵÕé
GLASS
0B
¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
217050 S.M.ALUMINUM
àÍÊàÍçÁ
AND
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁá͹´ì¡ÅÒÊ
GLASS LTD.
0D
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
217060 P.LAND 1253
¾Õ.Ᏼì
CO. LTD.
1253 º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
217080 SIAM SIRAÊÂÒÁÈÔÃÐ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217090 RATTANACHOD
Ãѵ¹âªµÔ
LTD.ËéÒ§
PART. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
217100 FIRST PACIFIC
à¿ÔÃÊ·ì
CONSTRUCTION
ừԿԤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
217110 MAMEZONÁÒàÁ«Í§¤ì
CO. LTD. º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
217120 SOMCHAI BEAUTY
ÊÁªÒ ÃéÒ¹
SALON
0A
ã¹»ÃÐà·È
217130 VILAS IMPORT
ÇÔÅÒÈÍÔÁ»ÍÃìµ
SHOP.
0A
ã¹»ÃÐà·È
217140 MANOOSAN
àÊÃÔÁÊÇÂ
ASIR DRESUIY
Á¹ÙÈÑ¡´Ôì
SCHOOL
0 A âçàÃÕ¹
ã¹»ÃÐà·È
217150 PHAKAWAT
À¤Çѵ
BENJAWATANAKUL
àº-¨ÇѲ¹Ò¡ØÅ
0B
¤Ø³
KHUN ã¹»ÃÐà·È
217160 PRASEATSAK
»ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì
ANAKORN KHUN
ÍÒ³Ò¡Ã
0 A ÍÒ¨ÒÃÂì
ã¹»ÃÐà·È
217170 CHANACHAI
ª¹ªÑÂ
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217180 PIYAVATE âç¾ÂÒºÒÅ
HOSPITAL »ÔÂÐàÇ·
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217190 THEPCHAIPATTANA
à·¾ªÑ¾Ѳ¹Ò
CO.º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
217200 RAMPETCH
ÃÒÁྪÃ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217210 KITTIYA CONTEC
¡ÔµµÔ-Ò
CO.
¤Í¹à·¤
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
217220 CHAMMING
ªÒÃìÁÁÔè§áÎÃì
HAIR BEAUTY SALON
0A
ã¹»ÃÐà·È
217230 PREECHANAN
»Ãժҹѹ·ì
ENTERPRISE
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
LTD
0 C PART
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
217240 NARIN TANGCHANAPANICN
¹ÃÔ¹·Ãì µÑ駪¹Ð¾Ò³ÔªÂì
0 C ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È

5272957-8 K.SOMCHAY
212-9276 JAKAEYNG K.
224-3602
(4683647) 468-3911
K.JASSADA
K.BUNTHAM
(25647) 225-8987
24-3467
K.JURIN SUKSUDET
3810710-9 K.ORPHAN
3810710-4 K.PAL
3328972-8
381-0710 K.PAL
211851-2 K.ANCHALEE
038-273250-9
K.SAWAI
690-6661 K.SONGPHON
274-3026
274-3026
K.JUM
K.NUTSARA
246-5570 K.TANET
5837058-9
274-3026
424-9709 POBSALOM SHOP
(2533540) 253-4078
931-7000
(2487675) 248-7677
K.JIRAWAN
4213661-5 K.AMPHAWAN
315-4433 K.SANGCHAI
(4230930) 423-0931
294-6288 K.PRECHA
457-5801 K.SOMSAK
4544505-6 K.PHATTHAWUT
(4378185) 437-8186
K.ARNUWAT
(2455228) 246-2865
421-3009
511-4698 K.SUNTORN
377-9529
2557817-20MR.TISAK
374-2718 MR.FALA
(2518750) 251-7732
314-4542
2013905-7 K.THAVEEP
641-4400 K.PHACHA
(3780609) 378-2809
K.VANNEE
(3925411) 391-6178
K.SURIN
(3547182) 567-3773
K.THEERACHED
570-8750 K.PHOIANA
3222942-3 KRISDA
517-0352-3

217250 AUSCHARA
ÍѨ©ÃÒ
SRIPHATARAPRASIT
ÈÃÕÀѷûÃÐÊÔ·¸Ôì
0 A KHUN¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
217260 BENJAWAN
àº-¨ÇÃó
HANTHA
ËÒ-¶Ò
KHUN¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
217270 AMNUYRAK
ÍÓ¹ÇÂÃÑ¡
SUWAN ÊØÇÃó
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
217280 ZENITHLANDSCAPE
«Õ¹Ô¸ ᏴìÊऻ
CO LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
217281 MUANGTONG
àÁ×ͧ·Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMIUIUM CO.0 LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
217290 RUENGRAT
àÊÃÔÁÊÇÂ
BEAUTY SALON
àÃ×ͧÃѵ¹ì
0A
ã¹»ÃÐà·È
217300 ANCHALEEÍÑ-ªÅÕÇÔÇѲ¹ì
VIVAT CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
217330 T.H.K.REALESTATE
·Õ.àͪ.à¤.àÃÕÂÅàÍÊ൷
CO. LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217340 UNION APARTMENT
ÂÙà¹Õè¹;ÒÃì·àÁ¹·ì
CO. LTD.0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217341 BANGKOK¡Ãا෾»ÔÂоѹ¸ì
PIYAPHAN CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
217342 PARIMA CO.
»ÒÃÔÁÒ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217343 GROUP SAHASENG
¡ÃØê» «ÒÎÐà«é§
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
217344 SATAYO CO.
ȵÒÂØ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217345 KAJOK TANG
ËéÒ§¡ÃШ¡µÑ§¹éÓ
NUM CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217350 CHAI MUNG
ªÑÂÁØ觪ÑÂà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CHAI FURNITURE0 CO.
B L˨¡. ã¹»ÃÐà·È
217370 ASSET MANAGMENT
áÍÊà«· àÁ๨àÁé¹·ì
GROUP¡ÃêØ»
0LTD.
C º¨¡.
PAR ã¹»ÃÐà·È
217371 CITY CAPITAL
«ÔµÕé᤻»ÔµÍÅ
LTD. PART. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
217380 NATHATHAI
³Ñ°Ë·ÑÂ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217390 MAYUREEÁÂØÃÕ
TEAPCHORL
à·¾àªÒÇì
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
217400 NATTHASIT
³Ñ°ÅÔ¹
ROENGKURTIYA
àÃ×ͧ¡ÄµÂÒKHUN
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
217410 BAIOFIRE CO.
äºâÍ¿Ò´ì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
217420 KETVADEEàÊÃÔÁÊÇÂ
KANDINI HAIR
ࡵØÇ´Õ
SCHOOL
0A
᡹´Ô¹Õ âçàÃÕ¹
ã¹»ÃÐà·È
217440 CHODAMNAT
⪵ÔÍÓ¹Ò¨
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217450 MANHIRUNáÁé¹ËÔÃÑ-¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.
0C
˨¡.PAR ã¹»ÃÐà·È
217470 NARUETHAI
¹Ä·ÑÂ
SHOP
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
217480 PORASUB »Ã·ÃѾÂì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217490 INTIGRATTED
ÍÔ¹·Ôà¡Ã·àµç´
CONPUTER
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
SORUTION
0C
â«ÅÙªÑè¹Ê
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
217500 ROOM S ARCHITECT
ÃÙÁÊì ÍÒÃì¤Ôà·¤
& INTEROR
á͹´ì
0 BÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
217510 VINITHAI PBULIC
ÇÕ¹Ôä·ÂCO.
º¨¡.(ÁËÒª¹)0
LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
217520 TEAYHONGSILOM
àµÕÂÇΧÊÕÅÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
217530 DUSIT RESORT
´ØÊÔµÃÕÊÍÃìµ
AND POLOCLUB
á͹´ì 0â»âŤÅѺ
A
ã¹»ÃÐà·È
217540 CHAN NAKORN
ªÒ-¹¤ÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING
º¨¡.
0C
CO.
ã¹»ÃÐà·È
217550 SIAMPORNÊÂÒÁ¾ÃÇѲ¹Ò
PATTANA CO. º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217560 SATHORN ÊÒ·Ã
ASAVALEDPALAKORN
ÍÑÈÇàÅÔȾÅÒ¡Ã
0 A KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
217580 MIRANO CO.
ÁÔÃÒâ¹
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217590 C.BOONCHAI
ª.ºÙóìªÑÂ
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕèÂÁ
SHOP
0 D ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
217600 ACME CO.àÍç¡ÁÕè
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217620 BANTALSAWONG
ºéÒ¹·éÒÇÉÒǧÉ
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
217621 BANGSAMAI
ºéÒ¹ÉÒãËÁè
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217640 PRICE DESIGN
ä¾Ãé«ì
& SUNS
´Õ䫹ìCO.
á͹´ìLTD.
«Ñ¹Êì
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217650 JARUPHAN¨ÒÃؾѹ¸ì
PANJVININ
»Ñ-¨ÇÕ³Ô¹
KHUN 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
217660 CUT AND CRET
¤Ñ· á͹´ì
SHOP
à¤ÃÔÅ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
217670 KIMCHEANG
¡ÔÁàªÕ§ÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0LTD.
E
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
217690 SOMSAKVITSAVAPHAN
ÊÁÈÑ¡´ÔìÇÔÈÇÀѳ±ì
LTD. PART.
0 E˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217700 SUPHAPHON
ÊØÀÒÀóì
SANGTHONGPRAW
áʧ·Í§¾ÃÒÇ
0 A ¤Ø³
K.
ã¹»ÃÐà·È
217710 CHOK PHANARAT
⪤¾¹ÒÃѵ¹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
217711 SAHA CHUNG
Ê˪èÒ§à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURENITURE LTD
0˨¡.
D PART ã¹»ÃÐà·È
217720 REAL SUPREME
àÃÕÂÅCONSTRUCTION
ÊؾÃÕÁ ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
217721 P.H.7 GROUP
¾Õ CO.
àͪ à«àÇè¹
LTD. ¡ÃØê»
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217740 KAJOKTHONGWONG
¡ÃШ¡·Í§ÇѧCO.
º¨¡. LTD.0 D
ã¹»ÃÐà·È
217750 SQUARE ARCH
Êá¤ÇÃì
CONSTRUCTION
ÍÒÃì« ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0 C CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
217760 MAENAM METAL
áÁè¹éÓÁÔ·ÍūѾ¾ÅÒÂ
SUPPLY CO.0LTD.
D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

573-7370
587-9777 JASSRE SHOP
(4352839) 424-2052
(4573806) 457-1531
(4573806) 457-1531
K.ANURAK
289-0555 K.CHANIST RATTANASU
038-426073K.JAREYA
2666611-8 K.UDOM
(4214378) 421-4459
K.PORN
(4214378) 421-4459
K.SIRILUK
(4214378) 421-4459
K.PON
(4214378) 421-4459
K.PON
421-4378
421-4378 K.PON
(3681533) 368-3446
DA K.
579-7187 K.PHATCHANEE
579-9946 K.PHATCHANEE
(4347603) 434-8237
K.SUMAMAL
253-6891
255-2514
253-6891
252-9445 K.SAISUDA
437-6587 K.PATCHARIN
074-230212K.SUPORN
585-2895 K.NGAMPLAN
579-4275
433-3412 K.VIPHN
424-0098 K.BOONKIATI LEELAVA
038-683112-25
K.SURAT
3120045-69K.SOMMAI
032-520008-9
K.PITAYASAK
589-4188 K.SOMCHAI
527-5403 K.SAMROUY
(2822432) 282-0369
2359445-8 K.VITAYA
580-6711 K.CHARTREE
216-4920 K.AMNUY
2557367-8 K.SURASING
(2557368) 255-2514
K.SURASING
682-8992-5K.SOMKIAT
481-7704
541-1449 K.NAMTHIP
045-244981K.NITTAYA
216-6057
2222111-1273
(4160979) 416-1998
K.THAVATCHAI
587-9577-8
6798130-6 K.THANIT
2856280-81
(5705328) 570-5058
K.WANCHAI
538-8570 K.ATJASIN
(2943053) 284-3031
K.NONG

217761 THAI GLASS
ä·Â¡ÅÒÊ
CO. LTD
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
217770 HOLIDAY GARDEN
ÎÍÅÔà´Âì ¡ÒÃà´¹·ì
HOTEL âçáÃÁ
0B
ã¹»ÃÐà·È
217771 SUVANA CO.
ÊØǹÐ
LTD.º¨¡.(âçáÃÁ ÎÍÅÔà´Âì
0C
¡ÒÃìà´¹)
ã¹»ÃÐà·È
217780 KOKIJ CHAROEN
¡èÍ¡Ô¨à¨ÃÔCO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217781 TAPAKORN
à·¾Ò¡Ã
VISAVAKIT
ÇÔÈÇ¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
217782 L P N PLATEMILL
áÍÅ ¾Õ CO
àÍç¹LTD.
à¾Å·ÁÔÅ
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217790 SIGMA CONSTRUCTION
«Ô¡ÁèÒ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
DEVELOPMENT
0 C´ÔàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
217800 SRIDONCHAI
ÈÃմ͹äªÂ
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0D
ã¹»ÃÐà·È
217810 THANUTKIJ
¸¹Ñµ¶ì¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217811 AEKKASEAM
àÍ¡à¡ÉÁâÅËСԨ
LOHAKIJ CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217820 MINGMUANG
ÁÔè§àÁ×ͧ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
217830 PATONG BAY
»èҵͧ
GARDEN
àºÂì ¡ÒÃìà´é¹
RESORT
0 ÃÕÊÍÃì·
A HOTELâçáÃÁ
ã¹»ÃÐà·È
217840 VINHARDWARE
ÇÔ¹ÎÒÃì´áÇÃì
SHOP ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
217850 SAKSRICHAROENPHAN
ÈÑ¡´ÔìÈÃÕà¨ÃÔ-Àѳ±ì
SHOP0 A ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
217870 WORCHAKÇèѡÃÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL CO.
0 B LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217890 CHAROENCHAITAVAT
à¨ÃÔ-äªÂ ¸ÇѪ
CO.
º¨¡.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217900 MUANGMAI
àÁ×ͧãËÁèÁÍàµÍÃì
MOTOR CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217910 BANTAI ENGINEERING
ºéÒ¹ãµéÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
LTD. PART.
0
˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
217930 NATPRACHUM
¹Ñ´»ÃЪØÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217940 CAMCON(1993)
à¤Á¤Í¹(1993)
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
217950 S.C.M.CONSTRUCTION
àÍÊ.«Õ.àÍçÁ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
217960 NEW MUANG
¹ÔÇàÁ×ͧ·Í§à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì(1993)
THONG FURNITURE
0 C CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
217961 NEW MUANG
¹ÔÇàÁ×ͧ·Í§
THONG FURNITEC
à¿ÍÃì¹Ôà·¤,º¨¡.
0 C CO.,LTD ã¹»ÃÐà·È
217970 THE SEABOARD
à´ÍЫպÍÃì´´ÕàÇÅêÍ»àÁ¹·ì
DEVELOPMENT
0B
ã¹»ÃÐà·È
217980 B I P ENGINEERING
ºÕäÍ¾Õ à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTRUC
0 C á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
217990 P&C GROUP
¾Õá͹´ì«Õ
CONSTRUTION
¡ÃØê» ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹1993
1993
0 B LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
218000 INFRA ASSOCIATE
ÍÔ¹¿ÃÒ àÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218020 BAN-BENG-MHANAKORN
ºéÒ¹ºÖ§ÁËÒ¹¤ÃCO
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218030 V.ACRHITECT
ÇÕ.ÍÒ¤Ôà·¤
CO LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
218031 AUTOMOTIVE
ÍÍâµâÁ·Õ¿
PRODUCT
â»Ã´Ñ¤Êì
EXPROT
0àÍç¡«ì»ÍÃìµ
C CEN ã¹»ÃÐà·È
218040 DUKE AND´Øê¡
DUSCHES
á͹´ì ´ÑêªàªÊ
BEAUTY0 SALON
A
ã¹»ÃÐà·È
218060 UNITED MOTOR
ÂÙä¹àµç´ÁÍàµÍÃìàÇÔ¡Êì(ÊÂÒÁ)
WORKS(SIAM)CO.
0C
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
218061 PIYA VASADU
»ÔÂÐÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218062 PIYA PATTANAKIJ
»ÔÂоѲ¹¡Ô¨¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218070 JORBPORN
¨Çº¾Ã
KONSORN
¢Ø¹ÈÃ
0A
ã¹»ÃÐà·È
218080 SOMNUK PHOLCHOY
ÊÁ¹Ö¡ ¼ÅªèÇÂ
KHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
218100 ANUCHA JETSADAPONGPAKDE
Í¹ØªÒ à¨É®Ò¾§ÈìÀÑ¡´Õ
0 A KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
218120 M.CHEMICAL
àÍçÁ.à¤ÁÕ¤ÍÅ
AND FAVRIC
á͹´ìCO.
ῺÃÔ¤
0B
LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
218130 NOPTANAJ¹¾¸¹Ò¨
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218140 SUPADET ÈØÀà´ª
POONPIPAT
¾Ù¹¾Ô¾Ñ²¹ì
KHUN 0 ¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
218160 PISANSIN LTD.
ä¾ÈÒÅÈÔÅ»ì
PART. Ëʹ. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
218170 NATIONAL๪Ñè¹á¹Å
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 C LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218180 QUALIMAT¤ÇÍÅÔáÁç·
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
218190 UTHENCHAI
ÍØà·¹ªÑÂ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
218200 GRAND FRAM
á¡Ã¹´ìCO.
à¿ÃÁ
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218201 T.S.B.CONSTRUCTION1991CO.
·Õ.àÍÊ.ºÕ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
LTD.
1991 º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
218210 JARKTHIP ¨Ñ¡Ã·Ô¾Âì¤ÍÃìµ
COURT LTD. PART.
˨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
218220 NARATHIP¹ÃÒ¸Ô»
POLPIYARAK
¼Å»Ø³ÂÃÑ¡Éì
KHUN
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
218230 CEYS CINGNEERING
«Ôé¡«ì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218240 ARUN PANPRATEP
ÍÃس »Ò¹»Ãзջ
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
218250 TASK CO. LTD.
·ÑÊ¤ì º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218270 APIS CO. LTD.
à;ÔÊ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

02-8099446-7
053-210901-4
K.KONG
053-210901-4
K.KITSADA
(3226571) 322-7368
K.TANAPAPAT
(3226571) 322-7368
322-6571
038-437471K.SOMSAK
(27293) 627-4434
K.THONGCHAI
(5107955) 508-3232
K.SIRIMON
(5107955) 508-3232
K.SIRIMON
056-222097K.SUVENA
340297-8
514-3048 K.ATSARA
514-3048 K.BOONSRI
312-0707 K.SOMSON
(9316389) 931-6390
K.SOMSAK
(21133) 221-5967
K.SIRIYA
(822164) 913-5192
(4132985) 413-0878
K.VERADET
(4861246) 285-5879
K.PONMMEAT
(76626) 976-6270
K.MANNOP
3121712-5 K.ANGKANA
02-3121712-5
038-681776K.SOMCHAI
937-0333 K.SANTIPONG
(3183334) 435-7175
MR.PREDA
02-6196393-4
320-0388 K.SOMBOON
216-2376
216-2376
253-3678 K.NOI
K.BENJAMART
580-0435 K.BENJAMART
580-0435 K.BENJAMAS
433-0123
225-2697
(2397513) 284-2218
K.MANOON
2769607-11K.SUPATTA
(2179595) 217-9622
5438273-8 K.SUPRAP
5303961-2 K.BOONLUA
(2331789) 234-6748
K.CHAROCN
(2266071) 483-7016
K.PRANEE
9403590-4
9403590-4
(3530316) 222-0723
K.JARKTHIP
285-0040
(9316258) 931-7054
K.PRAXIT
5735585-6
5843200-1 K.USA
530-3822 K.NAMPUNG

218280 BAN TALINGGNAM
ºéÒ¹µÅÔ觧ÒÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
218281 BANTALINGGNAM
ºéÒ¹µÅÔ觧ÒÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
218282 SAMUI HOTEL
âçáÃÁ
1 CO.
ÊÁØÂ
LTD.1 º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
218290 DECHORATE
à´¤¤Íà÷
ATELIER(DECA)CO.
áÍ··ÕàÃÕÂ(à´¤¡éÒ)
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
218300 SOMPRASONG
ÊÁ»ÃÐʧ¤ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE CO.
0 C LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218320 DOLLAR SHOP
´ÍÅÅèÒ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
218330 TEPTIDA BEAUTY
à·¾·Ô´ÒSHOP
ºÔǵÕé ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
218340 THAI CENTRAL
ä·Âà«ç¹·ÃÑÅ¡ÒÃì´
GUARD INTERNATION
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
218350 JEAKJEAMà¨Õ¡à¨ÔÁ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218360 CHOLNITI CO.
ªÅ¹Ô¸Ô
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
218361 CHONNITI ªÅ¹Ô¸Ô
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218370 S.P. CIVIL WORK(1988)
àÍÊ.¾Õ.â¸ҡԨ
LTD.
(1988)
PAR
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218390 C.B.ESTATE
«Õ.ºÕ.àÍÊ൷
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218400 NATEE-THONG
¹Ò·Õ·Í§áÁ¹ªÑè¹
MANSION
0B
ã¹»ÃÐà·È
218410 WESTING-HOUSE
àÇʵÔé§àÎéÒÊì
BRAKE &COMPANY
àºÃ¤
0 Aá͹´ì «Ô¡á¹Å
ã¹»ÃÐà·È
¤ÑÁ»Ð¹Õ
218420 SAKCHAI SEATUN
ÈÑ¡´ÔìªÑÂ
KHUN
á«èµÑ¹ ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
218430 NATANUN ³Ñ®°¹Ñ¹·ì
PHUMCHOOCHID
¾Ñ¹¸ìªÙ¨ÔµÃ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
218440 PRAK NAIROET
âçáÃÁ»ÒÃì¤
HOTEL CO.
¹ÒÂàÅÔÈ
LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218450 SOMCHAI ALUMINUM
ÊÁªÒÂÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
SHOP ÃéÒ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
218460 INFRA CONSTRUCTION
ÍÔ¹¿ÃÒ ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218461 INFRA SUPPLY
ÍÔ¹¿ÃÒ
CO.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218462 GREEN AND
¡ÃÕ¹
KRY
á͹´ì
TRADING
à¡ÃÂì à·Ã´´Ôé§
CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218470 S.V.S.SATAPRT
àÍÊ.ÇÕ.àÍÊ.ʶһѵÂì
LTD. PART. 0 B˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218480 TAVEEMONGKOL
·ÇÕÁ§¤Å¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218481 S P V ADVANCE
àÍÊ ¾ÕCO.
ÇÕLTD.
áÍ´ÇÒ¹«ì0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
218482 TAVEEMONGKOL
·ÇÕÁ§¤Å¡èÍÊÃéÒ§(2000)
CONSTRUCTION(2000
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218490 P.N.CONSTRUCTION
¾Õ.àÍç¹.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218500 PNC HOUSE
¾ÕGROUP
àÍç¹ «Õ CO.
àÎéÒÊì¡ÃØê¿
LTD.0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218510 ROYAL ORCHID
âçáÃÁÃÍÂÑÅÍͤԴ(»ÃÐà·Èä·Â),ºÁ¨.
THAILANG HOTEL
0B
ã¹»ÃÐà·È
218520 CLINIC MAKRO
¤ÅÕ¹Ô¤àÁâ¡Ð
0A
ã¹»ÃÐà·È
218540 KAJOKDEEJIN
¡ÃШ¡´Õ¨Ô¹
LTD. PART.
˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
218550 RODEN STOCK
âÃà´é¹ÊµêÍ¡(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILADN)CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218560 ZENITH INTERIOR
ૹԸ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
ARCHITECTURE
ÍÒ¤Ôà·ç¤àªÍÃì
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
218580 BANGKOKºÒ§¡Í¡
PACIFIC
ừԿԤ
HOLDING
âÎÅ´Ôé§
0CO.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218590 SATHON PARK
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
PLACE CONDO
0 BÊҸþÒÃì¤à¾ÅÊ
ã¹»ÃÐà·È
218600 YUTTAPORN
ÂØ·¸¾ÃàÍç¹àµÍÃìà·¹àÁ¹·ì
ENTERTAINMENT
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218610 KUNG SANG
¡Ñ§ÊìáʧÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRY CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218620 S.P.INTRIGRAE
àÍÊ.¾Õ.ÍÔ¹·Ôà¡Ãµ
DISTRIBUTION
´ÔÊ·ÃÔºÔǪÑè¹
0A
CO
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
218630 SIRIPORNKAVEE
ÊÔÃԾáÇÕ
LTD. PART.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
218640 JINDAPRADIT
¨Ô¹´Ò»ÃдÔÉ°ì
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
218660 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÃÔàÇÍÃìä«´ì
RIVERSIDE DEVELOPMENT
´ÕÇÔÃÍ»àÁ¹·ì
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
218670 SEANTHAVEESIN
áʹ·ÇÕÊÔ¹(1989)
(1989) CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
218680 TEPRRISDA
à·¾¡ÄÉ®Ò
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§0LTD.
˨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
218690 WONGPHAYA
ǧÈì¾ÃÐÂÒ
PROPPERTRY
¾ÃÍ»à»ÍµÕÊì
CO.
0 B LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
218740 GRAND QUALITY
á¡Ã¹´ì ¤ÇÍÅÔµÕé
CONSTRUCION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218750 Y.N.C ENGINEERING
ÇÒ àÍç¹ «ÕCO.
àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
LTD.0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218760 M NARAKORLKAN
Á.¹ÃÒ¡Å¡ÒÃ
LTD.˨¡.
PART.0 E
ã¹»ÃÐà·È
218770 PRAMUEN»ÃÐÁÇÅ
RUCHANASEREE
Ãب¹àÊÃÕKHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
218780 RAYONG CONTECH
ÃÐÂͧ ¤Í¹à·¤
CO.
º¨¡.LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
218790 WESTCONàÇÊ·ì¤Í¹
CO. LTD.
º¨¡.
### B
ã¹»ÃÐà·È
218791 REGULUS àáÔÇÅÑÊ
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218800 NARKAROON
¹Ò¤ÍÃس
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

254-9900 K.ISSARA
254-9900 K.ISSARA
077-234-242
RATCHANOK REEYATH
260-8497 K.VICHIEN
(2555510) 251-7389
K.CHAI
282-6977
243-3373 K.TEPTIDA
(2779314) 277-3712
K.NIKHOM
513-3783 K.VATHIT
(2820166) 282-0162
K.RONNACHAI
9380490-1
074-243589KRIENG
072
K.
2612308-10K.SONGWOUT
4357221-2 PISIT K.
2597951-2 PINTIP K.
(2521691) 252-1696
2782241-5
2530123 T.8057
K.BUMROET
038-423478K.BANCHA
2722501-20K.TAVEB
2722501-20K.TAVEP
9370333 T.592
K.YEAR
290-0299 K.NIPAPORN
(4184776) 418-0214
K.TAVEEWAT
(4184776) 418-0214
K.CHANTANA
(4180859) 866-1180
(5353925) 321-5739
K.RUNGROT
(5805243) 588-0305
K.PANYA
2660123-9 K.APIRAT
2720681-3
221-5243 K.SUPANNEE
(3260542) 326-1156
K.VANAPORN
3900813-4 K.PONNISA
391-7655 K.NIPON
(2855444) 231-0123
361-3290 K.KITSADA
(24545) 524-5271
K.CHAONGSRI
454-4902 K.SIRIRAT
2435484-5 K.TIRANAN
K.SORMRADA
K.ANUCHA
(3225055) 322-6441
K.SEAN
510-1905 K.PUNGPENG
2539762-3 K.SOMSRI
258-1084 K.KOY
331-9248 K.VIJAK
(51135) 551-1549
K.MANA
9392064-5 K.PRAMUEN
01-9416633K.ARTHID
(7141) 109-1108
K.KARNJANA
02-7141121
552-2808 K.PONGPARN

218810 P.P.BANSUAY
¾Õ.¾Õ.ºéÒ¹ÊÇÂ
LTD. PART. 0.00
˨¡. C
ã¹»ÃÐà·È
218820 THAI TONGä·Â·Í§
EASTERN
ÍÕÊà·ÔÃì¹ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM
0 C CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
218830 CHOMPORN
ªØÁ¾Ã»ÃеÙàÁ×ͧ
PRATU MUANG CO.
0º¨¡.
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
218840 CHONTHEP
ªÅà·¾
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
218850 AYL(HARISTRA)
¤Ø³áÍêÇ(áÎÃìʵÒÃì)0 A
ã¹»ÃÐà·È
218860 ALL TAP ENTERPRICE
áÍÅ á·» àÍç¹àµÍÃìä¾Ã«
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218870 UNION BANK
¸¹Ò¤Òà Ê˸¹Ò¤Òà ¨Ó¡Ñ´
0 A (ÁËÒª¹)ã¹»ÃÐà·È
218890 URAIWAN ꯊ̗̂
LILIHAVANICHKUL
ÅÕÌËǹԪ¡ØÅ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
218900 C & M ESTATE
«Õ á͹´ì
CO.àÍçÁ
LTD.
àÍÊ൷ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
218920 TREND UPà·Ã¹´ì
CO. LTD.
ÍѾ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218921 NAPHALAIâçáÃÁ¹ÀÒÅÑÂ
HOTEL CO. LTD.0.00
º¨¡. C
ã¹»ÃÐà·È
218922 NAPARAI HOTEL
âçáÃÁ¹ÀÒÅÑÂ
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
218930 JIRAPORN¨ÔÃÒ¾Ã
PHOMPAK
¾ÃËÁÀÑ¡´Ôì
KHUN 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
218940 J.S.METALà¨.àÍÊ.ÁÔ·ÍÅ
LTD. PART. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
218950 EMCO LTDàÍçÁâ¡é
(THAILAND)
áÍÅ·Õ´Õ(ä·ÂᏴì)
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
218960 PING PIMAY
¾Ô§¤¾ÔÁÒ¹
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
218980 N.D.ALUMINIUM
àÍç¹ ´ÕSHOP
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ0 D
ã¹»ÃÐà·È
218990 R.INTERIOR
ÍÒÃì·ÕàÃÕÂ
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
219000 TEANWIN SHOP
à·ÕÂÃÇÔ¹ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
219010 JIRAPHAN¨ÔþÃó
MOONMEA
ÁÙÅáÁ
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
219020 VIWON SALON
ÇÔÇѹ
BUEATUY
«ÒÅ͹ºÔǵÕé
0A
ã¹»ÃÐà·È
219030 PATTAYA BUEATUY
¾Ñ·ÂÒºÔǵÕé
LTD. ËéÒ§
0E
ã¹»ÃÐà·È
219040 S AND Y IMPORT
àÍÊ á͹´ìCO.
ÇÒÂLTD.
ÍÔÁ»ÍÃìµ
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219050 SUKHOTHAI
ÊØ⢷ÑÂ
PITROLIAM
»ÔâµÃàÅÕèÂÁ
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219060 J.S.HOME à¨.àÍÊ.âÎÁ
SERVICE CO.
à«ÍÃìÇÔÊ
LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
219070 POLY TECHNOLOGY
â¾ÅÕà·¤â¹âÅÂÕ
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
219080 EAGIL CONSTRUCTION
ÍÕà¡ÔŤ͹ʵÃѤªÑ蹡ÃØê»
GROUP
0.00 RCO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
219130 SIAM.N.D TRADING
ÊÂÒÁ àÍç¹´Õ
CO.à·Ã´´Ôé§
LTD.
0.00 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219150 PHONE INTERLINE
⿹ ÍÔ¹àµÍÃìäŹì
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
219160 HARINTHON
ËÐÃÔ¹¸Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
219170 PHANULAND
ÀÒ³ØᏴì
DEVELOMMETN
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹µì
0CO.
C LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
219200 KAMOL LAND
¡ÁÅᏴì
AND á͹´ì
HOUSE
àÎéÒÊì
CO.
0º¨¡.
C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
219210 SEREE SABPHAKIT
àÊÃÕÊÃþ¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
219220 THAI SIAMä·ÂÊÂÒÁÃØè§àÃ×ͧ
RUNGRUENG CO. 0
LTD.
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
219230 TWO R CO.·Ù.ÍÒÃì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
219250 THAI HOVIXHI
ä·ÂâκԪÔ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219260 KRITSADA¡ÄÉ´ÒÁËÒ¹¤Ã
MAHANAKORN
º¨¡.(ÁËÒª¹)
PUBBIC
0C
ã¹»ÃÐà·È
219261 THANON PROPERTY
¸Ò¹¹·ì ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219270 SCANDIA MUEBELHOUSE
Ê᡹à´Õ àÁºÔÅàÎéÒÊì
CO.0 LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219280 LAKTHONG
ËÅÑ¡·Í§
TRADING
à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡.0 R
ã¹»ÃÐà·È
219290 CHOKSIRIKIET
⪤ÈÔÃÔà¡ÕÂõÔ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
219300 KHEOUNKAN
à¢×è͹¢Ñ¹¸ì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0C
CO.
º¨¡. LTD ã¹»ÃÐà·È
219310 FEDERAL SUPPLY
à¿´à´ÍÃÑÅ
SERVICE
«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO.
0 Cá͹´ì
LTDà«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
219320 ROUNG KWANG
àÃ×͹¢ÇÑ-à«ÃÒÁÔ¤
CERAMIC CO.
0º¨¡.
C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
219330 BENJAPUKàº-¨¾Ä¡Éì
SARAMIC
à«ÃÒÁÔ¤
CO. LTD.0º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
219340 TAWEESUP
·ÇÕ·ÃѾÂì
INTERNATION
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO0 LTD
B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
219380 CHAIYONGªÑ§¤ì¡ÒêèÒ§
KRANCHANG SHOP
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
219440 PRATICAL á¾Ã¤µÔ¤ÍŤ͹ʵÃÑꡪÑè¹
CONSTRUCTION CO.
0 CLTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
219460 RACHA REALESTEATE
ÃÒªÒàÃÕÂÅàÍÊ൷
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
219461 RACHA CONSTURICTION
ÃҪҤ͹ʵÃѤªÑè¹(1993)
CO.0LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
219462 RACHA OOCHID
âçáÃÁÃÒªÒÍͤԴ
HOTEL
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
219463 RACHA HANDA
ÃÒªÒÎ͹´éÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È

3005379-80K.APINYA
(32148) 432-1544
K.PUNG
077 503813-4
K.SOMPONG
7448704-8 K.MONVAN
525-2836
272-4216 K.ARUN
205-6457 SURIN K.
2168536-8 K.VRAIWAN
6780727-36K.ADUL
(5304867) 539-1206
K.JAKAPAN
(5304867) 539-1206
K.CHAKKAPHAN
042-346774K.SOISON
K.SUNTHON
5898000-3 K.SAMAI
9509
053-213674
(4311038) 356-1497
K.NITTAYA
7190355-6 K.PATCHALEE
(25061) 042-4177
038-424946
(42634) 642-7487
378-1019
3902463-5 K.TAI
K.JUNTIRA
(2464646) 245-2863
6624874-5 K.NOK
8818815-7 K.ARNON
503-6168 K.SIRIRAT
2663001-8 K.BOONKIAET
4483814-5 K.SOPIT
(39135) 639-1286
K.KAMOL
(2415269) 241-5305
K.POT
(2333477) 233-8288
K.SANDET
(2594457) 259-4459
K.SIRIPAN
(3227714) 212-1995
K.VICHUDA
243-5454
02-2435508
2156735-7 K.MANSHUNA
4548452-3 K.SMCHAI
(4372729) 437-2406
K.SANTI
393-3791 K.NARONG
(3222384) 322-2390
K.PENSRI
(5420488) 542-0535
K.CHOOCHAI
5438928-9 K.MITRI
(2755476) 276-3491
K. SURASAK
(21364) 121-4890
(3191142) 319-5263
K.SOMSAK
(22107) 922-5256
K.SOMSAK
(22525) 622-1190
K.SOMSAK

219470 RUAMRUDEE
ÃèÇÁÄ´Õ
ESTATE
àÍÊ൷
CO. º¨¡.0
LTD.B
ã¹»ÃÐà·È
219480 ADVANCE áÍê´ÇÒ¹«ì
CEILING CO.
«ÔÅÅÔè§
LTD. 0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
219490 TILLIKY AND
µÔÅÅÔ¡Õ
KIBPIN á͹´ì ¡ÔººÔ¹Êì
0B
ã¹»ÃÐà·È
219500 LEE CONTINENT
ÅÕ ¤Í¹µÔ๹·ì
TRADING
à·Ã´´Ôé§
CO.
0D
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219510 KEYTEC(THAILAND)
¤ÕÂìà·¤(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
219530 NITIBUKROL
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشàºÂìÇÔÇ
BAYWILL RESORT.
0C
ÃÕÊÍÃì·
ã¹»ÃÐà·È
219540 SANG UTHAI
áʧÍØ·ÑÂâÅËСԨ¤éÒäÁé
ROHAKIT KHAMAI
0 ASHOP
ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
219550 KHONKAEN
¢Í¹á¡è¹à¨ÃÔ-·ÒÇàÇÍÃì
CHAROEN TOWER
0 Bº¨¡.
CO. LTD ã¹»ÃÐà·È
219560 UNICORD PUBLIC
ÂÙ¹Ô¤ÍÃì´
CO.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
219570 SASEAMLUK
à¡ÉÁÅѡɳì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
219580 MENGSIN MUANGMAI
àÁ觫Թ àÁ×ͧäÁé 0 C
ã¹»ÃÐà·È
219590 M.D.F PLANNER
àÍçÁ.´Õ.àÍ¿
CO. LTD.
á¾Å¹à¹ÍÃì
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219600 SONGSILP·Ã§ÈÔÅ»ì
SHOP ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
219680 ANCHAREE
àÊÃÔÁÊÇÂ
BUATY ÍÑ-ªÅÕ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
219700 THOSAPORN
·È¾Ã
ALUMIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
219720 LADY BEAUTY
àÅ´Õé
SALON
ºÔǵÕé «ÒÅ͹
0A
ã¹»ÃÐà·È
219730 ESSO (THAILAND)PUBLIC
ºÃÔÉÑ· àÍÊâ«è(»ÃÐà·Èä·Â)
COMPANY)
0B
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È
(ÁËÒª¹)
219740 S.E.S SUPPLY
àÍÊ.ÍÕ.àÍÊ.«Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD. PART.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219750 S.T.K. SUCCESS
àÍÊ ·Õ à¤
DESIGN
«Ñ¤à«Ê
CO.
´Õ䫹ì
0LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219780 VITAYASRAT
ʶҺѹÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì
KRANPHAT
0 C¡ÒÃá¾·Âìã¹»ÃÐà·È
219790 MY MARCHÁÒÂ
CO.ÁÒÃìª
LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
219810 PACIFIC DEVELOPMENT
ừԿԤ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹µì
LTD.0PART.
R ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
219830 KRUNGTHAI
¡Ãاä·Â
BANK Êӹѡ§Ò¹ãË-è
0 A ¸¹Ò¤Òà 㹻ÃÐà·È
219840 SUWAT KOLAKRAN(1993)
ÊØÇѲ¹ì¡Å¡ÒÃ(1993)
CO.0LTD.
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
219850 VISITSAK KANKAO
ÇÔÈÔÉ°ìÈÑ¡´Ôì
KHUN ¢Ñ¹á¡éÇ
0 B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
219860 TECHNO TEAM
෤⹠·ÕÁ
CO. º¨¡.
LTD.
0R
ã¹»ÃÐà·È
219880 CAPETONIC
ाâ·Ã¹Ô¤
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
219900 PRACHA HEATAGUL
»ÃÐªÒ à˵ÃСÙÅ
KHUN. ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
219910 RAYONG CDC
ÃÐÂͧ
CO.
«Õ´Õ«Õ
LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
219920 S.B CEATER
àÍÊ.ºÕ.¤ÃÕàÍàµÍÃì
CO. LTD.
º¨.0 B
ã¹»ÃÐà·È
219930 THAIBURINä·ÂºØÃÔ¹·Ãì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
219940 THE EXCLUSIVE
´Ô àÍç¡«ì¤ÅÙÊÔ¿
RELSTTEDàÃÕÂÅàÍÊ൷
CO.
0 C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
219950 LUKSUB ACCINSAN
ËÅÑ¡·ÃѾÂì
CO.áÍê´¤Ô¹ªÑ¹
LTD.(PUBIC
0 A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
219960 ROUMNAKORN
ÃÇÁ¹¤Ã
KRANCHANG
¡ÒêèÒ§ ˨¡.
0LTD.
C PART ã¹»ÃÐà·È
219961 RUAM NAKORN FURNITURE CO.
0 B LTD.
ã¹»ÃÐà·È
219970 VIPAVADEE-RANGSIT
ÇÔÀÒÇ´Õ-ÃѧÊÔµ
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
219980 LAKE VIEWàŤÇÔÇ
GLOF AND
¡ÍÅì¿YAOCHT
á͹´ì ÂÍÃìª
0 BCO.
¤ÅѺ º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
219981 LAKE VIEWàŤÇÔÇᏴì
LAND CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
219990 VICHAI JUNATAMKHUN
ÇԪѠ¨§¸ÃÃÁ¤Ø³
DR. ¹.¾
0A
ã¹»ÃÐà·È
220000 TANAT PANIC
¶¹Ñ´¾Ò³ÔªÂì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220001 THANAT TRADONG
¶¹Ñ´¾Ò³ÔªÂì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220020 THAI RUNG
ä·ÂÃØ觡ÒÃä¿¿éÒ
ELECTRIC LTD. PART.
0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
220030 N.T PROJECT
àÍç¹.·Õ.â»Ãà¨ç¤ÍÕ¤ÇÕ»àÁ¹µì
EQUIPMENT CO.
0 DLTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220040 TEAM CONSOUTDING
·ÕÁ ¤Í¹«Ñ·µÔé§
AND
á͹´ì
ENGINER
0àÍ繨Ôà¹ÕÂ
B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
220050 BULUE CANYON
ºÅÙ᤹Â͹¾Ã;à¾ÍÃì·Õè
PROBPERTY0CO.
B º¨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
220060 G-MARK CONSTRUCTION
¨Õ-ÁÒÃì¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220061 G.MARK WATSADU
¨Õ-ÁÒÃì¤ CONSTUCTION
ÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
0C
ã¹»ÃÐà·È
220070 T.P.C STEEL
·Õ.¾Õ.«Õ
PART CENTER
ʵÕÅ ¾ÒÃì·
CO.
0 B à«ç¹àµÍÃìã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
220080 SUNNY FOOTWEAR(THAILAND)
«Ñ¹¹Õè ¿Ù·áÇÃì(ä·ÂᏴì)
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220090 K.C.ALUMINIUM
à¤.«Õ.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
220100 WESTERNàÇÊà·ÔÃì¹
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220110 THAVORN ¶ÒÇÃá·Ã¤àµÍÃì
TRACTOR ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0A
CO ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.

(5415040) 541-5187
K.PARADEE
9433308-10K.THEERACHAI
3312
2542640-59K.DAVID
2477700-4 K.VEERASAR
2580194-5 K.SUTIN
2713824-8 K.TUK
042-245346-4
K.PAIROS
043-220400-14
K.SIRIPORN
(2160220) 216-1468
K.MONGKOL
086-7951948
K.SUTEP
(5223044) 522-2010
K.PRAPATSORN
K.LADAWON
(2210531) 223-6833
K.SURACHAI
462-6315
(2127194) 211-7088
K.THOSAPORN
(4653272) 466-4699
K.PRAPASSORN
262-4000
(2776) 119-8057
732-2841
2461432-40K.ARANYA
300-4394
(4248958) 353-3664
K.ADIREK
2552222 T.3120
K.MALEE
(22214) 322-8143
K.SOMCHAI
314-5757 K.VISITSAK
(3741755) 375-6638
K.SONGCHAI
573161-72 K.WANCHAI
(3222128) 322-4066
(2331789) 633-0200
(2525730) 252-5735
K.VITTAWAT
(2488111) 248-8477
K.BANCHA
2474774-9 K.SUTTICHAI
570-2596 K.RADAWAN
(5702596) 570-2328
K.LADAWAN
2080577-8 K.SUPAT
4400230-3 K.TIRACHAI
4400230-3 K.TRERACHAI
224-4655
221-3305
2479515-9
(2822231) 282-8595
K.PRANEE
585-9303 K.SOMNUCK
3773480-6
327281 327440-9
K.BOONRRUD
7294250-1 K.CHOKCHAI
K.SOMRUDEE
(2125511) 211-7378
K.VIVAT
3673611-6 K.KHUN SAENGCHAN
034-472814K.APISAK
7473024-6 K.PRASEAT
(2143401) 215-2004
K.YUVAREE

220120 RUNG FAHSERM
ÃØ觿éÒàÊÃÔÁ
CORPORCATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0 C CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220130 V.VIROJ PATANAKIT
Ç.ÇÔâè¹ì ¾Ñ²¹¡Ô¨(1989)
(1989) PART.
0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220140 LEK GREEN
àŤ¡ÃÕ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220150 OUNARLEE
ÍØè¹ÍÒÃÕÂì
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD.
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
220170 K.T.G.Y INTER
षըÕÇÒÂ
ASSOCIATES
ÍÔ¹àµÍÃì
LTD.
0áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
220180 P.T.A TRADE
¾Õ.·Õ.àÍ.à·Ã´
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
220190 B.S APARTMENT
ºÕ.àÍÊ Í¾ÒÃìµàÁ¹·ì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
220200 SYDNEY ALUMINIUM
«Ô´¹ÕÂìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART.
0D
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220210 B.D.ACCIATE
ºÕ.´Õ.áÍÊâ««ÔàÍ·
LTD. PART. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220220 JEINVANICH
à¨ÕÂÃÇÒ¹Ôª
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220230 AROUNPORN
ÍÃس¾ÃÎÒÃì´áÇÃì
HARDWAER SHOP
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
220231 HOME TECâÎÁà·¤´Õ䫹ì
DESING LTD.
˨¡.PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
220232 PRATHOM»°Áà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FERNITURE RAN
ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
220233 KLOW CHAROEN
¡éÒÇà¨ÃÔ-à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FERNITER LTD.
0 E ˨¡.
PAR
ã¹»ÃÐà·È
220234 WORLD WIN
àÇÔôìÇÔ¹´ì
CO. LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
220235 U.D.DECORATE
ÂÙ.´Õ.à´¤¤Íà÷
CO. LTD.º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
220236 THEIN-TONG
à·Õ¹·Í§à¤Ã×èͧàÃ×͹
KRANGLAN PART.
0 E˨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
220240 NIYOMPHAMICH
¹ÔÂÁ¾Ò¹Ôª
REALàÃÕÂÅàÍÊ൷
ESTATE
0 BCO. L
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220250 GE INFORMATION
ÂÕÍÕ ÊÂÒÁ
SERVICE
ÍÔ¹¿ÍÃìàÁªÑè¹
CO.
0 A LTD
ã¹»ÃÐà·È
220260 OOKIDLODGE
ÍÁÒÃÕ
CO.âÎàµçÅ
LTD. á͹´ì ÃÕÊÍÃì·
0B
º¨¡ ã¹»ÃÐà·È
220261 C.P.K.INTERNATIONAL
«Õ.¾Õ.à¤.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220270 MONGKOLÁ§¤ÅâÅËÐä¿¿éÒ
LOHA ELETONICÃéÒ¹
SHOP
0E
ã¹»ÃÐà·È
220280 TANIYA CO.
¸¹ÔÂÐ
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
220290 O.A.DESIGN
âÍ.àÍ.´Õ䫹ì
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220300 CEMEC GENERAL
«ÕáÁ¤ ਹà¹ÍÃÑÅ
CO. LTD.º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
ªÑÂà¨ÃÔ-ÎÒÃì´áÇÃì
220310 CHAI-CHAROEN
HARDWARE RAN
0ÃéÒ¹
E
ã¹»ÃÐà·È
220330 SANG SIAM
áʧÊÂÒÁ¡ÒÃä¿¿éÒ(1977)
ELECTRIC(1977)CO.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220340 THAI CON ䷤͹
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220350 SUPHAN HARDWARE
ÊؾÃóÎÒÃì´áÇÃì
AP MATCHINNARI
àÍʾÕáÁªªÔ¹à¹ÍÃÕè
0E
ã¹»ÃÐà·È
ÃéÒ¹
220351 KERATI FURNICHING
¡ÕõÔà¿ÍÃì¹ÔªÔ§Êì
CO. LTD.
0º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
220352 V.VIWATVANIT
Ç.ÇÔÇѲ¹ìdzԪÂì
LTD. PART. ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
220360 KRONGTHONG
¡Ãͧ·Í§JUNCHEDSIN
¨Ç¹àªÔ´ÊÔ¹ ¤Ø³
0KHUN
A
ã¹»ÃÐà·È
220370 RUBIA INDUSTRIES
ÃÙàºÕÂÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220380 BANGKOKºÒ§¡Í¡â¿Á
PROM CO.
º¨¡.LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
220390 THAI THANASIN
ä·Â¸¹ÊÔ¹
GLASS
¡ÅêÒÊ
(1994)
1994
0CO.
C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220400 I.C.CONSTRUCTION
äÍ «Õ à·¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220420 PRARICHARD
»ÃÔªÒµÔ
ENTERPRICE
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
LTD.
0 E PAR
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
220430 NOPALOD ¹¾»¯Å
DEJUDOM
à´ªÍØ´Á
K. ¤Ø³. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
220440 P.S.B INTERTEC
¾Õ.àÍÊ.ºÕ
CO. ÍÔ¹àµÍÃìà·¤
LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220450 UNIFIY GLAZING
ÂÙ¹Ô¿ÒÂ
CO.à¡Å««Ôè§
LTD.
0º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
220460 SWISS LAND
ÊÇÔÊ
ANDᏴì
HOUSE
á͹´ì àÎéÒÊì
CO.0 LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220470 HERITAGEàÎÃÔà·«
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220480 SIRIPHAN ÊÔÃÔÀѳ±ì
SHOP
ÃéÒ¹ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
220490 KITTIMATE¡ÔµµÔàÁÈÇÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
220510 REAL DEVELOPMENT
àÃÕÂÅ´ÕàÇÅÅçÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220520 ATLANTIS á͵ᏵÕÊ
CORPORATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
LTD.
0 CPART
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220530 THANAPAT¸¹ÀÑ·Ã
REALàÃÕÂÅàÍÊ൷
ESTATE CO.0 LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
220540 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÂÔº«ÑèÁ
YIBSAM PARTTER
¾ÅÒÊàµÍÃì
0CO.
C LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220550 PRATOON»ÃÒ·ÙÃ
PATTANA
¾Ñ²¹Ò
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
220560 DRACO DESIGN
´ÃÒâ¡éCO.
´Õ䫹ì
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
220570 A.T.S.ENGINEERING
àÍ.·Õ.àÍÊ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 R
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220580 C.D.S JOIN¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
IN TRADE
«Õ.´Õ.àÍÊ
0C
ã¹»ÃÐà·È

3615582-7 K.SORAYUTH
6425971-8 K.SAYAMON
(2554693) 252-8962
2553610-1 K.SOMNUK
3816720-23K.ILADA
(4157411) 416-1638
K.PHUVANAI
(5238443) 523-6950
K.MONGKOL
373-0290 K.SOMSAK
K.BOONCHAI
2756358-9 K.SISORN
(5858022) 587-4330
K.SASITHON
(5858022) 587-4330
585-8022
(5858022) 585-9071
(5858055) 587-4330
(5858022) 587-4330
(5858022) 587-4330
053-222327SANJIRA SAKDATORN
2566432-4 K.KARUNA
6539000-19K.KITTIMA
02-2554588
435-2057
2354150-6
(3756680) 377-1271
K.KIT
8790147-8 K.SILINTUT
5867878-9
(2144075) 214-4149
K.NARONG
(7486882) 748-6632
K.ARPORN
(5856770) 585-4101
(5856770) 585-4101
(5856770) 587-2670
2795034-6
(3859024) 385-9355
K.TANJAI
(5388159) 539-3145
K.SUVAT
376-0651 K.KANG
416-6564
(5193711) 519-3728
K.JARUWAN
(2516522) 251-6711
378-0501 K.SURACHA
6913890-1 K.WIRUNH
7480963-8 K.SIRAPRAPHA
651-4060 K.SABIAH
032-200069K.SITIPHAN
370-0563 K.ARTCHARIN
(5614395) 579-5472
K.ANUWAT
2466181-3 K.WICHIT
(4486350) 448-6947
K.VICHUDA
4338630-3
7310442-3 K.THANAKORN
5593898 99K.SURACHAI
900
4284235-8
(2946465) 294-5612
K.PRAVANA

220590 THANAN VISAVAKRAN
¸¹Ñ¹·¸ìÇÔÈÇСÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
220600 THE DAI LAND
âçáÃÁ´ÔäÍᏴìà´Õ»ÒÃì¤ÃÕÊÍÃì·
PARK RESORT0HOTEL
A
ã¹»ÃÐà·È
220620 THAI SAVETY
ä·Âà«¿µÕé¡ÅÒÊ
GLASS CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
220630 APP MARKETING
à;վÕ
CO.
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
LTD. 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220640 RUAMCHITÃèÇÁ¨Ôµµì¾ÅÒ«èÒ
PLAZA CO. LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
220650 CHAI CHAROEN
ªÑÂà¨ÃÔ-äÁµÃÕ
MAITE CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220660 JUTO LTD.¨Ùâµ
PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
220670 UNION TEAM
ÂÙà¹Õ¹·ÕÁ
TRADINGà·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220680 GLASS COMPLEX
¡ÅêÒÊ ¤ÍÁà¾Åç¡«ì
CO. LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
220690 K.S.THANASARN
à¤.àÍÊ.¸¹ÊÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220700 SQUARE ARCHITECT
Êá¤ÇÃì ÍÒ¤Ôà·ç¤Êì
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
220710 T.C.K.CONSTURCITON
·Õ.«Õ.à¤.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220720 TWIN TRADING
·ÇÔ¹ à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
220730 TECHNISIGNS
à·¤¹Ô䫹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220741 SOW MIL AUB
âçàÅ×èͨѡÃ
HUD SENG àÍÕêºÎÇ´àÊç§
LTD.
0A
PART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220760 NUMKIAT CO
¹Óà¡ÕÂõÔ
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220761 NUMKIAT CO
¹Óà¡ÕÂõÔ
LTD.
º¨¡.(ÃÍÂÑÅàº-¨Ò¾ÒàÅ«)
0B
ã¹»ÃÐà·È
220762 KIATTIPOLà¡ÕÂõԼÅ
CO. LTD.
º¨¡. 0
2 ã¹»ÃÐà·È
220770 CITY PROP«ÔµÕé
AND DESING
¾Ã; á͹´ì
CO.
´Õ䫹ì
0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
220780 ASA FURNITURE
ÍÒÈÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220790 MON PHA LUANG
Áè͹¼ÒËÅǧ
CO. LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
220800 NOPAWON¹¾ÇÑÅÂì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220810 CATHAY DECORATION
¤Òà¸èÂì à´¤ÍàêÑè¹
AND CONSTRU
0
á͹´ì
C ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨
220820 HI-PAX CO.äÎᾤ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220830 T.J.P.ENGINEERING
·Õ.à¨.¾Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
220840 AEARO LINE
áÍâÃè
CO.äŹì
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220850 B AND M PRODUCT
ºÕá͹´ìàÍçÁâ»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTD.
0.00º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
220860 BETTER B ືà·ÍÃì
HOME CO.
ºÕ âÎÁ
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
220870 LEE PLACEÅÕà¾Å«
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220880 THAMMATANI
¸ÃÃÁ¸Ò¹Õ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220890 TEKA CONSTRUCTION
±Õ¦Ò¡èÍÊÃéÒ§CO.
º¨¡.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220900 NAKANO ENTERPRISE
¹Ò¡Òâ¹ à͹àµÍÃìä¾ÃéÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
220910 TREAM ENTERPRICE
·ÕÁàÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
220920 P.T FURNISHING
¾Õ ·Õ à¿ÍÃì¹ÔªÔè§
LTD. PART. 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
220930 NAMTHONG
¹ÒÁ·Í§âÅËСԨ
LEHAKIJ LTD.˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220940 P.S.I TOWER
¾ÕCO.
àÍÊ LTD.
äÍ ·ÒÇàÇÍÃì 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
220950 SAMITIVEJÊÁÔµÔàǪ
HOSPITALâç¾ÂÒºÒÅ
0A
ã¹»ÃÐà·È
220960 LUKSUB KONGTHUNROUM
ËÅÑ¡·ÃѾÂì ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
CO.
0 ALTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
220970 STEP GROUP
Êàµç»¡ÃØê»
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
220980 KRONGTHONG
¡Í§·Í§¤éÒÇÑÊ´Ø
KHAVATSADU
ÃéÒ¹
0SHOP
E
ã¹»ÃÐà·È
220990 RIO RESIDENCE
ÃÕâÍ àÃÊ«Õà´é¹«ì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221010 C.I.ALUMINUM
«Õ.äÍ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
221020 A-TYPE CO.
àÍä·¾ì
LTD.º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
221021 S.V.M.K CO.
àÍÊ.ÇÕ.àÍçÁ.à¤
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
221030 SALAYUT BUNCHAROEN
ÈÃÒÂØ·¸ ºØ-à¨ÃÔKHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
221040 D.C.M 200 ´Õ.«Õ.àÍçÁ.2000
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
221050 RUNG SATHAPATT
ÃØè§Ê¶Ò»ÑµÂì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
221070 ALPHA NUMERIR
ÍÑÅ¿Ò ¹ÔÇàÁÍÃÔ¤
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
221080 THEPVIWAT
à·¾ÇÔÇѲ¹ì
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD.0PART.
C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221090 COMFORM¤ÍÁ¿ÍÃìÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
221100 SRIMA THANI
ÊÕÁÒ¸Ò¹Õ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221110 CASTROL ¤ÒʵÃÍÅ(ä·ÂᏴì)
THAILAND CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È

076-396200-7
K.ARUNEE
234-0249 K.LUACHA
(4377494) 439-2478
K.VIROJ
254-0205 K.CHERDSAK
9880138-43K.PHASET
(434633) 057-1345
K.CHEIWAT
(2495641) 671-1403
K.KITIWECH
428-7615 K.SOMWANG
(3754574) 375-7083
K.WANNI
6797378-81K.SOMBAT
(5712200) 915-0978
K CHOOSAL
899-6265-6K.SARAVUTH
4512060-1 K.YUPA
(4245860) 424-6553
K.SOMSAK
2530651-76K.THAVORN
2530651-76K.THAVORN
CHOLBURI
(2474245) 922-2832
K.KITTAPON
3200458-60K.NISARAT
(2721447) 272-1448
K.ARONGKORW
(5438723) 919-4787
259-7930 K.SUNEE
(4150095) 415-1187
K.MARNOCH
5760510-11K.UDOMPON
5179766-71K.SUKIT
3227744-51K.SAISUNI
5092229-30K.NAKORM
2131018-9 K.CHAITHEP
9374961-3 K.PANATDA
580-4474 K.NOPPADOL
3187249-51K.KITTIKORN
9390084-9 K.SUNAN
294-4663 K.KAISON
215-2551
6625700-8 K.CHAN
392-0011 K.KOSIN
6619000-99K.SOMBOOM
580-9024 K.AMONCHAI
01-9246957
287-0041 K.SAKOL
(5915420) 591-5483
K.CHOKCHAI
6915035-6 K.WISIT
4437
DHAMMARKAT
6915035-6
536-3406 K.SINEERATANA
(3983214) 398-8884
K.UMPORN
5222445-8
(2363106) 236-4155
K.THEP
3683942-7 K.BAVORN
(3755335) 374-7101
K.SUKANYA

221130 THAI TODAä·Â
CORPORATION
â·´Ð ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.
0C
º¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
221140 NOBLE DEVELOPMENT
â¹àºÔÅ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. (PUBIC)
0 Bº¨¡.(ÁËÒª¹)ã¹»ÃÐà·È
221150 A.K.ENGINEERING
àÍ.à¤.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.0 E˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221160 SOMSAK VANICHSUKSABAI
ÊÁÈÑ¡´Ôì ÇÒ¹ÔªÊØ¢ÊÁºÑµÔ
KHUN
0B
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
221170 CHAYANAN
ªÂҹѹ·ì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
221180 PHANTHIP¾Ñ¹¸Øì·Ô¾Âì
PARK CO. LTD.
¾ÒÃì¤0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
221190 SAMUT PATTANA
ÊÁطþѲ¹Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221240 THAI INTERNATIONAL
¡ÒúԹä·Â º¨¡.(ÁËÒª¹)
CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
221250 SOOKSRI VITHAYATACHAKUL
ÈØ¡ÃìÈÃÕ ÇÔ·Â൪СØÅ
0 KHUN
B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
221260 INDUSTRAL
ÍÔ¹´ÑÊàµÃÕÂÅ
AIR TECNIC CO.
áÍÃìLTD.
0à·¤¹Ô¤(»ÃÐà·Èä·Â)
A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
221270 MENGHENG
àÁè§àΧà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE CO. 0LTD.
º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
221280 THAI MUI IMPORT
ä·ÂÁØéÂÍÔÁ»ÍÃìµ
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
221290 PANIPA HAIR
àÊÃÔÁÊǾÃóÔÀÒ
AND BEAUTY 0 AÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
221300 SOMNUK CHANGAROUN
ÊÁ¹Ö¡ á¨é§ÍÃس KHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
221310 THAI PROFILE
ä·Ââ»Ãä¿Åì
CO. LTD.
à·Ã´´Ôé§
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221320 KARANGNPAS
¡ÒÃѳÂÀÒÊ
CO..LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221330 GLASS LINE
¡ÅÒÊäŹì
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
221340 BENJAPARK
àº-¨¾Ãä
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221341 PANTA DEVELOPMENT
ྐྵµéÒ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221342 SABFAI HODING
á«¿ä¿Ãì
GROUP
âÎÅ´Ô駡ÃØê»
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221350 STANDARD
áʵ¹´ÒÃì´
CUTTING¤Ñ´µÔé§ä¹¿ì«
KNIVES0CO.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221360 PROPETY ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
PERFECT PUBLIC
à¾ÍÃì࿤
CO.
0 C LTDº¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
221370 A.S.W.IMPROT-EXPORT
àÍ.àÍÊ.´ÑººÅÔÇCO.
ÍÔÁ»ÍÃìµ-àÍç¡«ì»ÍÃìµ
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
221380 THE PROPERTY
à´ÍÐ ¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
OF UTOPIA CO.
0ÍÍ¿
C LTD
ÂÙâ·à»ÕÂ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
221400 YULEE KWALSUKSRI
ÂØÃÕ á¡éÇÊØ¢ÈÃÕ
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
221420 S.M.I(1994)àÍÊ.àÍçÁ.äÍ(1994)
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
221430 S.T.SALE AND
àÍÊ.·Õ.à«ÅÅì
SERVICEá͹´ì
CO.à«ÍÃìÇÔÊ
LTD.
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
221440 RATCHAKIT
ÃѪ¡Ô¨
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.0CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
221460 SRI THANAà§Ô¹·Ø¹ËÅÑ¡·ÃѾÂì
FINANCE CO. LTD.
0.00ÈÃÕ¸¹Ò
A
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
221470 NEW MODER
¹ÔÇHOME
âÁà´ÍÃì¹
CO.
âÎÁ
LTD.
º¨¡.0 R
ã¹»ÃÐà·È
221480 SING-THAIÊÔ§¤ì-ä·Â
COMPUTER
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221481 VETTERN TECNOLUYEE
àÇÊ·ìà·ÔÃì¹ à·ç¤â¹âÅÂÕè
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221490 V.THRIVE CONSTRUTCITON
ÇÕ ä¸ÃÇì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 A LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221510 LIKIT NAKMAN
ÅÔ¢Ôµ
KHUN
¹Ò¤ÁÑè¹ ¤Ø³0 C
ã¹»ÃÐà·È
221520 SAHACHOTE
ÊË⪵Ô;ÒÃì·àÁé¹·ì
APARTMENT CO.
0º¨¡.
B
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
221530 BUA DISIGN
ºÑÇ ´Õ䫹ì
0B
ã¹»ÃÐà·È
221540 MADISAN AND
àÁ´ÔÊѹ
PENá͹´ì
CONSONTEN
ྐྵ¹ì ¤Í¹«ÑÅá·¹Êì
0 C CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221550 M.V.CONSTRUCTION
àÍçÁ.ÇÕ.¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221560 V.C GROUP
ÇÕ«Õ.¡ÃØê¾à´¤¤ÍÃì
DECCOR LTD. 0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
221570 SANTAMAS
Êѳ±ÁÒÈ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION ˨¡.
LTD.
0 C PAR ã¹»ÃÐà·È
221580 YONNERAMIT
¹µìà¹ÃÁԵþѲ¹Ò
PATTANA CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
221590 CENCAR CO.
à«ç¹¤ÒÃì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
221600 VISAVAKORN
ÈÔÇ¡Ã
LTD.
˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
221601 SIVAKORNÈÔǡáÒêèÒ§
KRANCHANG CO.
º¨¡. 0
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
221610 K.J.PRODUCT
à¤.à¨.¼ÅÔµÀѳ±ìÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì
VITTAYASRT CO.
0 ALTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
221620 ROK GARDEN
Ãçͤ GROUP
¡ÒÃìà´é¹CO.
¡ÃØê»
LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
221630 SURACHAIÊØêÑÂ
MATHURUNYANOK
Á¸ØÃѹÂÒ¹¹·ì
0B
KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
221640 PAKDEE LIMSILA
ÀÑ¡´Õ ÅÔèÁÈÔÅÒ
KHUN
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
221650 SASI CONSULTANT
ÈÈÔ ¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
221670 LAMTHONG
áËÅÁ·Í§ÊË¡ÒÃ
SAHAKRAN CO.
º¨¡. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221671 LAEMTHONG
áËÅÁ·Í§¼ÅÔµÀѳ±ìÍÒËÒÃ
FOOD PRODUCT
0B
CO. LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
221680 P.D.PRODUCT
¾Õ ´Õ
DESIGN
â»Ã´Ñ¡·ì
CO.
´Õ䫹ì
LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

2310985-8 K.BANSHIPO
391-3161 K.VANIDA
(9382040) 513-1403
K.TASNAI
565-4816
577-2026 K.ADISAK
(2820169) 285-0179
K.ISSARA
3951910-2 K.SUVEE
513-0121 K.FUANGKAN
2640532-7
2557986-7 K.PORJAI
(2349696) 235-2799
K.SITHICHAI
2352941-9 K.LILAPRACHAKUL
392-6218
454-4723
6519050-2 K.ADUL LUPRASONGK
525-2719 K.NARIN
2642191-3 K.JOO
(6424879) 642-4887
K.WACHAIRA
(4337595) 434-8595
K.UTHAIWAN
6315014-5 K.LRADA
(2921122) 289-1234
K.SOMSUK
5170070-4 K.ANCHALEE
2131953-4 K.SUKHUM
9480655-9 K.PANCHEEP
246-5300 K.POLNAPAH
9397178-9 K.SUWANNEE
6925
513-2576 K.SUNUN
260-9460 K.ADISORN
4207273-4 K.PREECHA
2497420-2 K.ATCHARA
5307
249-7420 K.ATCHARA
398-7173 K.RUNGTHIP
567-5055 K.LIKIT
7317739-56K.SIRITHORN
(5113403) 356-7135
K.BUA
(2363162) 236-3191
(5193711) 519-3728
K.PHUVADOL
(4570657) 457-7082
(5387287) 932-9949
K.SATIEN
251-6127 K.CHAINARIN
6521453-5 K.WILAWAN
(4240389) 424-6291
K.CHAROENSRI
8830940-1 K.CHAROENSEI
2280023T.2287
K.POM
053-495814
250-0025
250-0025
279-2110 K.PRATEEP
(2523777) 255-0255
K.SOPUM
252-3777
215-1701 K.CHAI

221700 ANEKTHUPCHIEN
Í๡·Ñ¾¨Õ¹
SHOP
ÃéÒ¹
0B
ã¹»ÃÐà·È
221710 FINE HOUSE
¿Ò¹ìàÎéÒÊì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221720 D.K.TRADING
´Õ.à¤
CO.
à·Ã´´Ôé§
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
221730 B.P.POBPERTRY
ºÕ.¾Õ.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221731 SC OFFICEàÍÊ«Õ
PARKÍÍ¿¿Ô«
CO. LTD
»ÒÃì¤0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
221740 VUDTHICHAI
ÇزԪÑÂ
KANUWATTANA
¤³ÙÇѲ¹Ò0KHUN
¤Ø³
R
ã¹»ÃÐà·È
221750 VARIS CONSTRUCTION
ÇÃÔÈ ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
º¨¡.0
LTD.
R
ã¹»ÃÐà·È
221760 THAI GREEN
ä·Â¡ÃÕ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING CO.
º¨¡.
0 R LTD
ã¹»ÃÐà·È
221770 MAE-SOD PANAKIJ
áÁèÊÍ´¾¹Ò¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
221780 QULITY PLUS
¤ÇÍÅÔµÕé
CONSTRUCTION
¾ÅÑÊ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
221790 BAN PHRAARTIS
ºéÒ¹¾ÃÐÍÒ·ÔµÂì
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
221800 ROMANEEÃÁ³ÕÂì
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
221810 THANUSIL¸¹ÙÈÔÅ»ì
BANPONG
ºéÒ¹â»è§
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
221820 CHIANG-MAI
àªÕ§ãËÁè´Óç¡ÒÃä¿¿éÒ
DUMRONG ELECTRIC
0B
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
221830 THANA SETJANTHORN
´Ã.¸¹Ò àÈÃÉ°¨Ñ¹·Ã
DR. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
221840 B.GRIM MBM
ºÕ.¡ÃÔÁ
METALWORKS
àÍçÁºÕàÍçÁCO.
0àÁ·ÑÅàÇÔÃì¤Ê
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
221850 L.A ALUMINIEM
áÍÅ.àÍ.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
221860 FEM DIVELOPMENT
à¿Á ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
AND CONS
á͹´ì
0 CCO.
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
221870 NIKEINC CO.
乡Õé
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221880 YUPENSRIÂØà¾ç-ÈÃÕ
TUNGCHAROEN
µÑé§à¨ÃÔKHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
221890 BANGKOK¹¤ÃËÅǧÍÔ¹àµÍÃìà¿ÔÃì¹
INTERFURN CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
221930 O.C.C CO. âÍ
LTD.
«Õ «Õ º¨¡.(ÁËÒª¹)0 B
ã¹»ÃÐà·È
221940 AROONWAN
ÍÃسÇÃó¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTIONº¨¡.
0LTD.
A PAR ã¹»ÃÐà·È
221950 BILDING POEI
ºÔÅ´Ôé§Êì
CO. LTD.
¾éÍÂ·ì º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
221960 RACH GEMA
ÃѪà¨ÁÊì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
221980 VORANITAS
ÇùԷÑȹì
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
221990 KERTAN WALL
à¤ÍÃìà·¹
ALUMINUM
ÇÍÅ ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁá͹´ì¡ÅÒÊ«Ôè§
& GASS
0D
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
222010 SIAM QUALITYLAND
ÊÂÒÁ ¤ÇÍÅÔµÕé
CO LTD.
Ᏼì
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222020 SAE-THAILAND
â««ÔàÍàµé
CO. LTD.
ÍÍ¡«ÔÅÔáÂ
0 C´Í§àµÍÃì»ÃÕÊì
ã¹»ÃÐà·È
222030 PACIFICYECARE
ừԿԤÍÒÂá¤Ãì 0 B
ã¹»ÃÐà·È
222040 J.A.MARBLE
à¨.àÍ.ËÔ¹Íè͹
AND GRANITE
áÅÐ á¡Ã¹Ôµ
CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222170 FANTASY LAND
ΌµÒ«ÕᏴì
CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
222180 SIAM MICRO
ÊÂÒÁäÁâ¤Ã«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLY CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222190 CHART SALON
ªÒµÔ ªÒÅ͹
0A
ã¹»ÃÐà·È
222200 PIN INTERWOOD
¾Ô³ ÍÔ¹àµÍÃìÇÙé´
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
222210 PRAPAS KARNKAHA
»ÃÐÀÒÊ¡ÒÃà¤ËÐ
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222220 PAVIT JANSRTCHAVALA
»ÃÐÇÔ·Âì ¨Ñ¹·ÃìÈÃÕªÇÒÅÒ
KHUN
0B
¤Ø³.ã¹»ÃÐà·È
222221 SANYA SRISKULCHAVALA
ÊÑ--Ò ÈÃÕÊ¡ØŪÇÒÅÒ
KAUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
222250 NATIONAL๪Ñè¹á¹Å
STARCH &
ʵÒÃìª
CHEMICAL
á͹´ì
0 Cà¤ÁÔà¤ÔÅ
ã¹»ÃÐà·È
222270 EXTEL CO.àÍç¡«ìà·Å
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222280 B.C.BUSICOM
ºÕ.«Õ
CO.
ºÔÊ«Õè¤ÍÁ
LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
222290 N.S.W & ASSOSIATES
àÍç¹.àÍÊ.´ÑººÅÔÇ
CO. LTD.
á͹´ì
0A
àÍÊâ««ÔàÍ·Êì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
222300 FINE LINE 俹ìäŹì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222301 POEMSUBà¾ÔèÁ·ÃѾÂì¾Ñ²¹Ò
PATTANA CO. LTD.
0.00 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222320 WINTAKORN
ÇÔ¹·¡ÃÁÔµªÙ
MTTSU CO.º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
222330 REAL ESTATE
àÃÕÂÅàÍÊ൷
PLANNING
á¾Å¹¹Ôè§
CONSTUAL
0 B ¤Í¹«ÑÅá·¹·ìÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
222340 FIVE FIFTYä¿Çì-¿Ô¿µÕéä¿Çì
FIVE CONTRACTOR
¤Í¹á·Ã¡àµÍÃì
0C
ã¹»ÃÐà·È
222350 K.U.N ASSOSIATE
à¤.ÂÙ.àÍç¹.áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222360 T.WATTAJID
·.ÇѲ¹¡Ô¨
LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
222370 A.S.V.K PROPERTY
àÍ.àÍÊ.ÇÕ.à¤
CO¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
.LTD. 0 A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
222380 LENSO PAGING
àŹâ«èCO.
ྨ¨Ôé§
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
222390 C.M.I.C DEVELOPMENT
«Õ àÍçÁ äÍ «Õ CO.
´ÔàÇÅÅêÍ»àÁ¹·ì
LTD.
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

01-9423911K.ANEK
434-4096 K.PREECHA
513-2853 K.ORRACHOTN
6790090-7 K.WILAI
02-9492199
279-9858
272-1187 K.ORAN
(3755843) 374-7737
K.KITTIPONG
(5131969) 511-3898
971-6669 K.DANG
(2819917) 280-2077
K.ONGARS
212-9276 K.NOI
(229986) 919-6537
053-212315K.SURADTE
(5614334) 248-1608
(5180683) 518-1780
K.CHATKLOW
40801621-21
K.SUDARAT
2714811-2 K.TERAWAT
367-3535 K.PRAPAT SUKSAI
392-1052
415-0077 K.VISIT
427-6240 K.WICHIEN
375-1785 K.SUCHADA
2254960-1 K.PONGKETMONGKOL
044-515510 332
9484167-70K.MANOCH
381-3899 K.PRASERT
6311866-77K.PONGSAK
K.RATANA
(2744616) 274-4805
K.JEEB
(2867947) 287-4292
K.PARIN
3740110-4
(5793026) 579-7497
038-5704216
K.SALAWUT
331-0931 K.PRAPAS
(2238647) 221-4707
K.PAVIT
(2214707) 223-8647
K.SANYA
3120530-45K.THEERACHAI
253-1610 K.TIPAVAN
591-1381 K.TRANNA
260-9113
(5303734) 530-3735
K.DAL
530-3734 K.DAL
4160278-9 K.SIRIPAN
3816015-7 K.SOMSAK
7476631-5 K.SUNUN
(5391734) 538-1343
373-9065
587-6832 K.PORNSATORN
351-3041
261-6431 K.PUAK

222400 WONGTACHA
ǧÈì൪Ш§à¨ÃÔCHAROEN LTD.
˨¡.
0PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
222410 AMONPONG
ÍÁþ§Èì
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD.
0 C PART
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
222420 3RAND HOMEMART
á¡Ã¹´ìâÎÁÁÒÃì·
CO. LTD.
º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
222430 KANOK CAR
¡¹¡¤ÒÃìàÎÒÊì
HOUSE LTD.
˨¡.PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222440 MUANGMAN
ÁØè§ÁÑè¹ÇѲ¹Ò
WATTANA CO.º¨¡.0
LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
222441 PATTARA SARAN
ÀÑ·ÃìÈÃѳÂì
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
222450 WONG WUT
ǧÈìÇزÔ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
222460 BANSUANFON
ºéÒ¹Êǹ½¹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222470 HI-TECH GRECH
äÎà·¤ à¡Å«à«ÍÃì
CHER CO.
º¨¡.LTD.
0D
ã¹»ÃÐà·È
222480 PAETHONG
ᾷͧ
ASSOCIATE
áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
222490 SUAN THONG
Êǹ¸¹àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
ENTERPRISE CO.
0º¨¡.
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
222510 HOME PERFECT
âÎÁ à¾ÍÃì࿤·ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
222520 CHAWENGà©Ç§ÃÕà¨é¹·ì
REGENT CO.º¨¡.
LTD.
30 B
ã¹»ÃÐà·È
222530 ARCADIA INTERIOR
ÍÒÃìà¤à´ÕÂÍÔ¹·ÕàÃÕÂૹàµÍÃì
CENTER 0
CO.
A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222550 L.M.ENGNIEERING
áÍÅ.àÍçÁ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.0 C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
222560 PONGPAN¾§Èì¾Ñ¹¸ì
NANTASRI¹Ñ¹·ÈÃÕ
KHUN ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
222570 BANGKRANDA
ºéÒ¹¡Ò¹´Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222580 C.V.TEC CO.
«ÕÇÕà·¤
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222590 CHOEMCHID
àª×èÍÁªÔ´
KANMARAKUL
¡ÃÃÁÒÃСØÅ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
222600 JPN CO. LTD.
ਾÕàÍç¹ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
222610 BP OIL(THAILAND)
ºÕ.¾Õ ÍÍÂÅì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD. 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222620 N S B CO. LTD.
àÍç¹ àÍÊ ºÕ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
222630 P&G CONSULTANT
¾Õ á͹´ì ¨Õ
ENGINERING
¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
0 B LTD.
ã¹»ÃÐà·È
222650 PRAJAK AND
»ÃШѡÉìáÅкصÃ
SUN CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222660 HOME POINT
âÎÁ CO
¾Í·ì
.LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
222670 VEERAWUTH
ÇÕÃÐÇزÔ
LTD .PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222680 WAN PI NONG
ÇÃó¾Õè¹éͧ
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
222690 CASA BELLA
¤Ò«Ò
CO.àºÅÅèÒ
LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
222700 H.R.S HOLDINGS
àͪ.ÍÒÃì.àͪ
CO.âÎÅ´Ôé§Êì
LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222710 ARCORN SQUAR
ÍÒÃì¤è͹Êá¤ÇÃì
CO. LTD.º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
222720 CITY REALTY
«ÔµÕéàÃÕÂŵÕé
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222730 MCT ENGINEERING
àÍçÁ«Õ·Õ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
LTD. PART.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222740 MOBEL WOODWORK
ºÃÔÉÑ· âÁàºÅ
CO.ÇÙé´àÇÍÃì¤
LTD.0 C
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È
222750 POST OFFICE
·Õè·Ó¡ÒÃä»ÃɳÕÂìâ·ÃàÅ¢ÊÒÁàʹã¹
SAMSENNAI0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
222760 RAJTAVEEÃÒªà·ÇÕâ¾ÅÕ¤ÅÕ¹Ô¤
POLOCINIC CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222770 THAI RESOURES
·ÃѾÂÒ¡Ãä·Â(1993)º¨¡.
CONSTRUCITON
0C
ã¹»ÃÐà·È
222780 DEC CON 101
à´¤¤Í¹
CO.
101
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222790 PRAYOON»ÃÐÂÙ÷ÇÕÇѲ¹ì¡èÍÊÃéÒ§
TAVEEWAT CONSTRUCTION
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
222791 CHADA WATTANASIRI
ª®Ò ÇѲ¹ÈÔÃÔ¸ÃÃÁ
K.
0 ¤Ø³Ë-Ô§
B
ã¹»ÃÐà·È
222800 LONGSAN Åͧ«Ò¹
VENEAR
ÇÕà¹ÕÂÃì
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
222810 URO ASIA ÂÙâÃ
CONNECTORS
àÍà«Õ ¤Í¹à¹¤àµÍÃìÊ
CO.0LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
222820 S.SUPAVAN
Ê.ÊØÀÇѹ
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222830 KANGKAJARN
á¡è§¡ÃШҹàÃÕÂÅàÍÊ൷
33 CO. LTD. 0 B 33 º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
222831 PETCHTAIPATTANA
ྪÃä·Â¾Ñ²¹Ò
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
222840 SIAM BANGNA
ÊÂÒÁºÒ§¹ÒᏴì
LAND CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
222850 KRIT THAI ¡Äɳìä·ÂáÁ¹ªÑè¹
MANSION CO. LTD.
º¨¡.
0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
222860 RICH INTER
ÃÔªÍÔ¹àµÍÃì
CONTRACT
¤Í¹á·Ãç¡
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
222870 BRINK!S (THAILAND)
ºÃÔ§¤ìÊ(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
222880 SASIPOL MANSION
ÈÈԾŠáÁ¹ªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
222890 BANGKOKºÒ§¡Í¡
2000 CO.
2000LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222910 VIPAVADEE
âç¾ÂÒºÒÅ
HOSPITAL ÇÔÀÒÇ´Õ
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222911 VIPAVADEE
ÇÔÀÒÇ´ÕáÁ¹ªÑè¹
MANCHTION CO.º¨¡.
0LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È

(5854009) 587-4481
K.SUPRANI
(5438818) 543-8648
K.SUTON
589-4469 K.MALEE
273-0651 K.ANUNTACHAI
9327612-5
931-0604
054-521028-36
K.SAMAK
(2511060) 250-0928
K.WATCHARIN
(5742722) 574-2724
K.NOI
2756073-4 K.CHUCHAI
7971
(4264038) 426-4043
K.CHEN
(4486216) 931-4080
K.JIDAPA PRARICHATR
077-422008-10
K.SRIPRAPA WHANGPA
5423243-5 K.TAWAT
3131
(4247644) 434-9621
K.SANEE
2313402-10
4547325-31K.KOBCHAI
7456180-2 K.NAKORNSAWAN

(3910843) 390-0808
K.IRADA
(2511315) 251-1301
911-4488 K.CHATCHAWAL
(3683380) 368-3904
K.NUI
247-3377 K.PRAJAK
580-0407 0409
K.UNCHALEE
289-1070 K.SOMBUN PIPATANAS
(5121000) 512-1001
K.VATSANA
217-9765 K.PATCHAREE
2384300 T.4151
K.CHIN
538-1285 K.JURAPUAK
287-3201 K.SURAPHOL
446-0760 K.MALEE
(5333955) 533-3644
K.HATTAYA
(2701530) 279-3370
585-5096
5592315-7 K.SOMJUNTHANA
(2453835) 247-3739
K.PHAISAN
(2111210) 213-3003
K.PRATEEP
5415348-50K.NANTHA
3852543-4
(5273496) 527-0390
K.SURAPAN
2910308-12K.SIT
2910308-12K.MAL
2590547-9 K.NATRUDEE
215-2582 K.TANTHASATHEIN
(4769585) 928-3182
K.THEERA
630-0661 K.SUMBOON
510-8666 K.PRAPAT
741-6671 K.SAMIT
5611260-7 K.DACHA
5611260-7 K.DACHA

222912 VIPAVADEE
ÇÔÀÒÇ´Õ
CONSANTTANT
¤Í¹«ÑÅá·é¹µì
CO.
0 B LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222914 GOLDEN CITY
àÁ×ͧ·Í§ÍÒÀóìÀѳ±ì
GARMENTS FACTORY
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
222920 UBONRAT ÍغÅÃѵ¹ì
CHANRUANG
¨Ñ¹·ÃìàÃ×ͧ
KHUN
0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
222930 T.A.N CO. LTD.
·Õ.àÍ.àÍç¹ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
222940 WANTANAÇÃø¹ÈÔÅ»ì
SIL CO. LTD.º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
222950 VACHIRATHAM
ǪÔøÃÃÁ
SANPHAKIT
ÊÃþ¡Ô¨
LTD.
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
222970 SANGTHONG
áʧ·Í§ÇÔÈÇ¡Ô¨
VIAVAKIJ LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
222980 FUR!N CON
à¿ÍÃìàÍ繤͹
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
222990 WIANGLAKOK
àÇÕ§ŤÍÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
223030 WAH HAY(THAILAND)
ÇÒáÎ(ä·ÂᏴì)
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223040 AUTHAISENG
ÍÙèä·ÂàÊç§
(1981) CO.
(1981)
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223070 SUTHI INET
ÊØ·¸ÔÍÔ¹àµÍÃìÍÍÂÅì
OIL CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
223080 INTEGRATED
ÍÔ¹µÔà¡Ã·àµç´
RESOURCES
ÃÕ«ÍÃìÊà«Ê
CO.
0 BLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223090 THAI TOYOä·Â
KOGEI
â·â â¤à§
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
223100 SIAMSIRI CONSTRUNTION
ÊÂÒÁÈÔÃÔ¡èÍÊÃéÒ§
LTD.PRAT
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223110 SILA VISAVAKRAN
ÈÔÅÒÇÔÈÇ¡ÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
223120 BANCHAIDAN
ºéÒ¹ªÒÂá´¹ÀÙ¼ÒÀÙÁÔ
PUPAPOM HOTEL
0 B âçáÃÁ ã¹»ÃÐà·È
223130 MULANITI ÁÙŹԸԺÓà¾ç-ÊÒ¸ÒóлÃÐ⪹ì
0B
ã¹»ÃÐà·È
223140 S.C.S.DEVELOPMENT
àÍÊ.«Õ.àÍÊ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223141 S.C.S.DEVELOPMENT
àÍÊ.«Õ.àÍÊ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223150 FRIEND-MATE
à¿Ã¹´ì-àÁ·
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0CO.
D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223160 THAI INTER
ä·ÂÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
FATFOOD CO. LTD.
0A
¿Òʵì¿Ùé´ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
223190 JEAG TIPPHONGPRAAS
à¨Õ§ ·Ô¾¾§Éì»ÃÐÀÒÊ
K. 0 C ¤Ø³. ã¹»ÃÐà·È
223200 RACHADA ÃѪ´Ò¹µÃ¡ÒÃ
YONTRAKARN.CO.
º¨¡. 0LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
à¢ÒãË-è
á¡Ã¹´ì Êǹà¡ÉµÃ
º¨¡.
223210 KHOYAI GRAND
SUANKASET
0CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
223220 PREECHA »ÃÕªÒ¶ÒÇÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ
TAVORN INDUSTRY
0C
CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223230 KINSUN (THAILAND)CO.
¤Ô¹«Ñ¹ (»ÃÐà·Èä·Â)
LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
223231 GILFINGERºÔÅ¿Ô§à¡ÍÃì
BERGER CONS
àºÍÃìà¡ÍÃì(ä·Â)¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
223240 PECT TET ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
TOWER
0 Aà¾ÃÊ ·Õ¨ ·ÒÇàÇÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
223250 VIBUL PANICH
ÇÔºÙÅÂì¾Ò¹Ôª¨Ñ¹·ºØÃÕ
CHANTABURI LTD.
0 E ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
223260 UNIC PROPERTY
ÂÙ¹Ô¤¾Ãé;à¾ÍµÕé
CO. LTD. 0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223270 PADUNG CO.
¼´Ø§
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223280 K.O.M ENGINERING
à¤.âÍ.àÍçÁ SERVICE
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§à«ÍÃìÇÔÊ
0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
223290 ROYAL SIAM
ÃÍÂÑÅÊÂÒÁ
NINING & ÁÒ¹Ôè§
MANUFACTU
0 Cá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
223300 PANTHONG
¾Ò¹·Í§
LTD. ˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223301 SURIPORNÊØÃÕ¾Ã
BENJASIRIWAN
àºç-¨ÈÔÃÔÇÃó
KHUN
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
223310 ASCAND JNTERIOR
áÍÊà«ç¹µì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
LTD. PART.
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223320 TACHAKIJ ¸Ñª¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223330 SCALE LINE
Êà¡ÅäŹì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223350 82 CONSTRUCITON
82 ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
& INTERIOR
á͹´ì
0B
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
223360 DURABEAU
´ÙÃÒºÑÇ(»ÃÐà·Èä·Â)
THAILAND CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223361 DURABEAU(THAILAND)
´ÙÃÒºÑÇ(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223370 CHAROENSRI
à¨ÃÔ-ÈÃÕá¡Ã¹´ìÃÍÂÑÅ
GRAND ROYAL0CO.
Bº¨¡.LTD ã¹»ÃÐà·È
223380 CHAROONRAT
¨ÃÙ-Ãѵ¹ì
PRODUCT
â»Ã´Ñ¡Êì
CO.0º¨¡.
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
223390 PHICHAI KOMOLVITTAYATHON
¾ÔªÑ â¡ÁÅÇÔ·ÂÒ¸Ã
0 CKHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
223400 TIRAVUTTHIPON
µÔÃÇزԾÃ
CO. LTD.
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
223410 THAI HUADä·ÂÎÇ´âÅËСԨ
LOHAKIT SHOP
ÃéÒ¹0 E
ã¹»ÃÐà·È
223411 THAIHUADä·ÂÎÇ´¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.CO.
0 E LTD.
ã¹»ÃÐà·È
223420 PANYA GOLF
»Ñ--Ò¡ÍÅì¿
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
223430 GROUP & SECWITAS
¡Ãؾ 4 તà¤ÕÂÇÃÔ·ÒÊ(ä·ÂᏴì)
THAILAND
0.00 A CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
223440 TADA RECHET
¸Ò´ÒÃÕàªÔÃìÊ
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
223450 SOMSAK TAMVETVITHI
ÊÁÈÑ¡´Ôì ¸ÃÃÁàǪÇÔ¶Õ
KHUN0 B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È

9412877-8 K.CHAROEN
02-3922009
2593529-38
391-0843
748-2252 K.POONSUK
746-1939 K.PICHIT
(326847) 636-6603
K.PHAKIT
(3682848) 368-2139
K.SATAWAT
054-224470K.PIMOL
2596160-2 K.PRANEE
4350051-4 K.KITTI
(3842479) 394-1508
K.PRAYOON
2498503-17MR.RAYMOND
326-0290-1K.ARACHON
01-9558794K.NOPADON
2439038-9 K.PATCHARA
034-599035-048
K.VICHAI
(2793060) 271-4961
K.KHEMMARAT
(4241392) 424-1385
02-9248470-1
(5331741) 533-1260
K.RICHARD TEO
(2510151) 252-9352
K.PRONTIP
2611061-4 191 CTI TOWER TH 20
421-4378 MANIDA K.
2618408-10K.MTUN
034-837398-9
K.SOMPONG
3180360-9
691-9449 K.RUESAK
259-6068
039-311123K.VIBUL
7127500-15K.SUTHAWON
01-9188943K.PRATREEP
(2841147) 294-8346
K.KHOM
2873168-9 K.YUTCHAI
3323600-4 K.KWANJAI
331-8518
322-7527 K.ARTHON
(4336166) 433-4914
K.PAISAN
(3748503) 374-8517
K.CHAINARONG
(3982354) 747-4648
K.SAMPHAN
2311738-9 K.PHILIP
231-0603 K.ANDREW
042-343555K.DUNGTA
2114880-1 K.KIETPONG
243-1342
(2483479) 248-3463
K.MONTHA
(5857805) 585-9399
K.SUJITRA
(5857805) 585-9399
K.NUI
9430000-29
2598590-8 K.JASRI
2383275-6 K.MANON

223460 NARA TAKSIN
¹ÃÒ·Ñ¡ÉÔ³ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
VISAVAKAM LTD.
0 C˨¡.
PAR
ã¹»ÃÐà·È
223470 DIA BLUE(THAILAND)
ä´ºÅÙ(ä·ÂᏴì)
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
223480 TRIYOK RIVERVIEW
ä·Ã⤠ÃÔàÇÍÃìÇÔÇ
CO. LTD.0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223490 KRUNGSIAM
¡ÃاÊÂÒÁ
CO. LTD.º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
223500 MANCHOINáÁ¹ªÑè¹ÊìÍÔ¹à´ÍоÒÃì¤
INTHEPARK CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223510 GRAND CITY
á¡Ã¹´ì
MANCHION
«Ô·µÕé áÁ¹ªÑè¹
INTERNATIO
0R
ã¹»ÃÐà·È
223530 ROENGCHAI
àÃÔ§ªÑÂ
MATANACHAI
ÁÒ¸¹ªÑÂKHUN
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
223540 DEPO HARDWARE
´Õâ»·ì ÎÒÃì´áÇÃì
CO. LTDº¨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
223550 WORLD GLASS
àÇÔÅ´ì
CO.
¤ÅÒÊ
LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
223570 ROENTHAIàÃ×͹ä·Â¡ÒÃìà´é¹âÎÁ
GRDEN HOME CO.0º¨¡.
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
223580 COMMOL WEL
¤ÍÁÁ͹àÇŸì
HOLDING
âÎÅ´Ôé§
CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
223590 DEUTSCH ´Íªì
INTERIOR
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
223600 THANAKOON
¸¹Ò¤Ù³¡Ãا෾
BANGKOK CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223610 T.M MANSION
·Õ.àÍçÁ
CO.áÁ¹ªÑè¹
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
223620 A & P CO. LTD.
àÍ á͹´ì ¾Õ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223630 I ASOSIAET
äÍ DIVELOPMENT
ÍÐâ««ÔàÍ·Êì ´ÔàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO.
0 CLTD
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
223640 ANDAMANÍѹ´ÒÁѹ
CLUB CO.
¤ÅѺ
LTD.º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
223650 SALINTHARA
ÊÅÔŸÒÃÒ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
223660 CHAVALINªÇÃÔ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223670 V.VEERAWAT
Ç.ÇÕÃÐÇѲ¹ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 CCO.
º¨¡.LT ã¹»ÃÐà·È
223680 SURASAK ¤Ø³
CHALSANGKITTI
ÊØÃÈÑ¡´Ôì àªÒÇìáʧ¡ÔµµÔ
KHUN
0A
ã¹»ÃÐà·È
223690 AEKCHOL âç¾ÂÒºÒÅ
HOSPITAL CO.
àÍ¡ªÅ
LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
223740 MEDITOP CO.
àÁ´Ô·Í»
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223750 CHAIWAT TRANSPORT
ªÑÂÇѲ¹ì·ÃҹʻÍÃìµ
CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
223770 WANCHAI ¹.ʾ.ÇѹªÑÂ
TANASRISUEBWONG
¸¹ÐÈÃÕÊ׺ǧÈì
0 ANSP
ã¹»ÃÐà·È
223780 S.P.M ALUMINIUM
àÍÊ ¾Õ àÍçÁ
ADNÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
GLASS0 CO.
C á͹´ì ¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
223790 SAKALJAI PEMPOONSUB
Ê¡ÒÇ㨠à¾ÔèÁ¾Ù¹·ÃѾÂì
KHUN
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
223800 THE OFFICE
Êӹѡ§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡¡Ãا෾
OF BANGKOK CO.
0 BLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223810 JIEA T.P LTD.
à¨ÕÂ.·Õ.¾Õ
PART. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223820 FOUR SEAS
â¿Ãì«ÕÊìà¿ÍÃì¹ÔªÔè§
FURNSHING LTD.0 PART.
A˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223830 GROUP THAI
¡ÅØèÁä·Â¿éÒ¡ÒÃà¤ËÐ
ELECTIC CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223840 C.D.E CO. «Õ.´Õ.ÍÕ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223841 SOMBOONÊÁºÙóì
SUKCHAROENKAISRI
ÊØ¢à¨ÃÔ-ä¡ÃÈÃÕ
0 C KHUN
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
223850 SRIPHAYAÊÕè¾ÃÐÂÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223860 PREMIER LNAD
¾ÃÕàÁÕÂÃì
CO. LTD.
áŹ´ì º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
223870 THAI-NUMSIRI
ä·Â¹ÓÈÔÃÔ¡Ò÷Í
WEAVING CO
º¨¡.0
LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
223890 S.N.S WSERVICE
àÍÊ.àÍç¹.àÍÊ.´ÑººÅÔÇà«ÍÃìÇÔÊ
LTD PART. 0 A
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223900 CHEMET CO.
à«çÁàÁ·
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
223910 VIROONSAHAMITRA
ÇÔÃØÌËìÊËÁÔµÃÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ARUMINUM
0 D LTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
223920 T L T CONSTRUCTION
·Õ áÍÅ ·Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
223930 P.T.CORPORATION
¾Õ.·Õ.¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
223950 RUJIRA BUNTHA
¤Ø³ ÃبÔÃÒ
KHUN ºØ-¸ÃÃÁ
0C
ã¹»ÃÐà·È
223970 THAI FAMERS
¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â
BANK (PUBLIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
223980 SYSTEM GROUP
«ÔÊàµçÁ
HOLDING
¡ÃØê» âÎÅ´Ôé§Êì
CO.
0 RLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
223990 HMC POLYMERS
àÍçªàÍçÁ«Õ
CO. â»ÅÕàÁÍÊì
LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224000 PRESKO CO.
à¾ÃÊâ¡é
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
224010 SANGMIT LIGTING
áʧÁÔµÃäÅ·ìµÔé§
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
224020 CENTRAL SUPER
à«ç¹·ÃÑÅ
STORE
«Ùà»ÍÃìÊâµÃì
CO.0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224030 SEA RIAN CO.
«ÕàÃÕ¹
LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
224040 PRANNOK¾ÃÒ¹¹¡ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRY CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
224050 3LUFORM ÍÅÙ¿ÍÃìÁ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
224060 INSCALE CO.
ÍÔ¹Êà¡Å
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È

(514673) 957-2543
K.NIKRON
2343550\2355083
K.JUTHAMAS
(4485392) 448-5908
K.PIMOLMART
3267012-6
258-1848 K.PANINART
2599257-9 K.CHATCHAWAL
236-4390
9926600-19
321-4896 K.NIVAT
433-9146
2547200-8
951-7118
(2140884) 214-4773
254-7499 K.SONGCHAROEN
(3318193) 311-1197
K.BOY
2611061-4 K.JIEN
2856404-7 K.NONGNUCH
2603592-9 K.PATUMTIP
254-0444 K.SOMSAK
(7506155) 750-5511
275-9394
038-273840-7
K.SIRICHAI
933-1133 K.WATSANA
214-4410 K.PRAPAPON
4460178-80 109
526-2672 K.SURPHONG
274388-9
235-9118 K.SMIT
(5614747) 579-5472
K.KRIANGKRAI
314-4875
6513000-3 K.PONGCHAI
4380262-3 K.OOY
438-0262
757-9555
2130944-7 K.BANYAD
2100780-9 K.SOMCHAI
4639633-4 K.CHANJILA
036-251743
(4275832) 427-6513
(5702549) 924-3970
K.PUTCHONG
(2996934) 299-6922
K.DANEE
250-0025
2733303-4 K.SAWAI
3188592-3 K.SANCHAI
6796388-9 K.WACHAI
273-8800 K.PIYAPAN
(2156318) 215-7079
K.JANTHIP
513-6856 K.SAMRIT
276-8031 K.SEREE
412-0123 K.SUHONG
394-2193
5914908-9 K.SOMGAID

224070 SITTAN CONSTRUCTION
ÊÔ·¸Ò¹µì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. 0LTD.
R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224080 SIAM SIGHTSEEING
ÊÂÒÁä«·ì«ÕÍÔé§
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
224090 LEADER BUILDERS
ÅÕ´à´ÍÃì ºÔÅà´ÍÃìÊ
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
224100 TEPKUL CO.
à·¾¡ØÅ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224110 SOPHISITCA
â«¿ÔÊ·Ô¡Ò
NOVA CO.
â¹ÇÒ
LTD.º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
224120 OI LETX & ÍÍÂÅìà·¤
ASSOCIATES
á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224130 K.M INTERLAB
ठàÍçÁ
CO.ÍÔ¹àµÍÃìáÅçº
LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
224140 CECON DEVELOPMENT
«Õ¤Í¹ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
0ºÁ¨.
B
ã¹»ÃÐà·È
224141 CECON MANNEGMENT
«Õ¤Í¹áÁ๨àÁ¹·ì
CO.
º¨¡.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224150 MARK LAND
ÁÒÃì¤áŹ´ì
TOWER CO.
·ÒÇàÇÍÃì
LTD.0 A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224160 CHAVARANYA
ª.ÇÃÑ--Ò
ALUMINUM(1994)
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ(1994)
0 A CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224170 JARUPONG(1991)
¨ÒÃؾ§Èì(1991)
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
224190 SETHISNEE
ÊÔ·¸Ô³Õ
CREATION
¤ÃÕàͪÑè¹
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
224200 KHOKSAMRONG
⤡ÊÓâç¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹
PATTANA TIDIN
0 C º¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
224220 KOMDHET¤Áà´ª
AMNICHIPONG
ÍÁ¹Ô¸Ô¾§Èì 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224230 1+1 DESIGN
1+1
LTD.
´Õ䫹ì
PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224240 AKEVIWUTàÍ¡ÇÔÇزԡÒÃâ¸Ò
KARNYOTHA 19920CO.
1992
C LT
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224250 QULITY CONSTRUCTION
¤ÇÍÅÔµÕé ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. 0LTD.
C â»Ã´Ñ¡Êì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
224260 SKUL INTERTRAD
Ê¡ØÅÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
224270 MONTRICHAI
Á¹µÃÕªÑÂÇÔÈǡáÒêèÒ§
VISAVAKORN CO.
0 CLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224280 RUNGOULÃØé§Íéǹ
SHOP
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
224290 PAISAN OVASIT
ä¾ÈÒÅ
KHUN
âÍÇÒÊÔ·¸Ôì0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
224310 LIVING STANDARD
ÅÕ¿ÇÔè§Êáµ¹´ÒÃì´
GORUP CO.
0¡ÃØê»
BLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224320 CTL& DECOR
«Õ ·Õ
CO.
áÍÅ
LTD.
á͹´ì à´¤¤ÍÃì
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224330 ARKHITEKTON
ÍÒ¤Ôà·ç¤µÑé¹
CO. LTD. º¨¡. 0 R
ã¹»ÃÐà·È
224340 KRUNGKASEMSRIKRUNG
âçáÃÁ¡Ãاà¡ÉÁÈÃÕ¡Ãا
HOTEL
0 B LTD.
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
224350 THE BOATà´ÍÐâºê·
HOUSE àÎéÒÊìÍÔ¹¹ì
INN5,256.38
RESTAURANT
á͹´ì
B àÃÊ·ÑÇÃͧ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
224370 ASIAM EXPERTISE
àÍà«Õè¹CO.
àÍ礫à»ÍÃìµÕéÊ
LTD. 0 D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224380 CONSALTING
¤Í¹«ÑŵÔé§
ACITEC DISIGN&DEVE
ÍÒÃì¤Ôà·ç¤
0 C ´Õ䫹ìà¹ÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
á͹´ì
224390 GOLDEN WOOD(1994)LTD.
â¡Åà´é¹ÇÙé´(1994)PART.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224391 P.L.MATCH¾Õ
CO.
áÍÅ.áÁ·«ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224410 STYLISH DECOR
ÊäµÅÔªCO.
à´¤¤ÍÃì
LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224420 BI-O CONSUMER
äºâÍ ¤Í¹«ÙàÁÍÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224430 THONGLHO
¡ÅØèÁ·Í§ËÅèÍ
GORUP CO.º¨¡.
LTD 0 B
ã¹»ÃÐà·È
224440 SUNTHORN
Êع·Ã
CHUTIKARUMONGKLO
ªØµÔ¡ÒÃÁ§¤Å
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
224450 TAWIN SUPSIN
à·ÇÔ¹·Ãì
CO.·ÃѾÂìÊÔ¹
LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
224460 CONCEPT ¤Í¹à«ç»·ì
PREMIUM
¾ÃÕàÁÕèÂÁ
CO. LTD.0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224470 SINGHA LAND
ÊÔ§ËìᏴì
CO. LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
224471 ALL FACADE(MARKETING)CO.
ÍÍÅ ¿Ò«Ò´(ÁÒÃìà¡çµµÔé§)
0 LTD
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224500 GABRIELI CO.
¡ÒàºÃÕÂÅÕèè
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
224501 GABRIELI GROUP
¡ÒàºÃÕÂÅÕè
CO. LTD.
¡ÃØê»0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
224510 SORNTHEP
ÈÃà·¾»ÃÐàÊÃÔ°¡èÍÊÃéÒ§
PRASERT CO. LTD
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224520 SIVAKORNÈÔÇ¡Ã
CONSYSTEM
¤Í¹«ÔÊàµçÁ
LTD.0
˨¡.
PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
224530 LANTANA CO.
Åѹ·Ò¹Ò
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
224540 SRISAIM POBPOTRY
ÈÃÕÊÂÒÁ ¾Ã;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO. LTD.0 D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224550 SRIRAJCHA
ÈÃÕÃҪҤ͹ʵÃѤªÑè¹(1994)
CONSTURCTION 0CO.
C LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224560 CAPTAN PROJECT
¡Ñ»µÑ¹ â»Ãਤ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
224570 P.LISING CO.
¾Õ.ÅÔÊ«Ôè§
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224580 TANAWAT ¸¹ÇѲ¹ì
SARAMIC
à«ÃÒÁÔ¤
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
224590 PAKA ENGINEERING
À¤ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
224600 SONGPOL·Ã§¾Å
GROUP
¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224610 GREEN UNION
¡ÃÕ¹ÂÙà¹Õè¹
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È

510-8617 K.SOMJET
236-0400
2769197-8 K.ARUNRAT
(5878366) 587-2816
(2533151) 253-3754
K.LOEPONG
2829071-8 T.18
315-1074-5K.UAN
721-8888
721-8888
237-0848
583-2664
539-3190 K.SUMHET
2748291-4 K.VERACHAI
(2793387) 279-3829
K.VORAVIT
4413600-3
3329401-4 K.KWAN
536-2261
561-3399
467-0006 K.NARUNCH
377-6379 K.VORAPOL
053-510606
591-5554
731-1726 K.PRASRAT
3319622-3 K.SOMCHAI
225-0132 K.JUREE
076-330015-7
K.THEPHUDEE
(3915165) 391-4218
2676388-9 6418
4350925-6 K.ATIPAT
(2464093) 246-0920
K.ATIPAT
448-0474 K.SOMSAK
2600500-13K.CHUTIMA
3913114-5 K.VASAN
01-9177690
2721901-24K.SOMPORN
7183040-5 K.PRASET
9412000-7 K.SARUNYA
941-2000 PUTCHALUK K.
7464375-9 K.ANANPON
7464375-9 K.KAMADCH
(2792939) 843-4007
K.APIWAT
7316291-3 K.WATCHAREE
939-6214
2130352-5 K.SUWAT
038-351250K.SOMPONG
(8922268) 611-1406
K.CHUNGCHAI
3210039-40K.MALEE
(5111551) 512-2660
586-9035 K.SATIT
(22249) 522-6501
K.NUNCHAMAI
2666611-8 K.UDOM

224620 THANOMNGAM
¶¹ÍÁ§ÒÁ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.
0 C CO. LT ã¹»ÃÐà·È
224630 KERDMUNGMEE
à¡Ô´ÁÑè§ÁÕ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224640 SANGSIN CO.
áʧÊÔ¹
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224650 VEEREAM ÇÕàËÅÕèÂÁ
LTD. PART. ˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
224660 MESAATELIER
àÁ«èÒáÍ··ÕàÅÕÂ
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
224670 DUSITA TOWER.
ÍÒ¤ÒôØÊÔµÒ
0B
ã¹»ÃÐà·È
224680 U.S.C. PROGRESS
ÂÙ.àÍÊ.«Õ
CO.
â»Ãà¡ÃÊ
LTD 0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
224690 C.M.T.I CO.«Õ.àÍçÁ.·Õ.äÍ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224700 SAHATANASINPANICH
Ê˸¹ÒÊÔ¹¾Ò¹Ôª
CO.º¨¡.0
LTD.C
ã¹»ÃÐà·È
224710 O.K WOODPRADUCT
âÍ.à¤.ÇÙé´â»Ã´Ñê¤
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224720 FUNAN CONSTRUCTION
¿Ù¹Ò¹¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
224730 CHAIPRAKALSAK
ªÑ»ÃСÒÂÈÑ¡´Ôì
LTD. PART.˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224740 ANAWAT DECOR
ÍÒ³ÒÇѲ¹ì
CO.à´¤ÍÃì
LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
224760 U.A INTERÂÙ
TRAD
àÍ ÍÔ¹àµÍÃì
AND CONSTUCRION
à·Ã´ á͹´ì
0C
ã¹»ÃÐà·È
224770 CHAIROJ FURNITURE
ªÑÂâè¹ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
224779 TIPPAYARUF CONDO.
0A
ã¹»ÃÐà·È
224790 S.S.M.C CO.
àÍÊ.àÍÊ.àÍçÁ.«Õ.
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224800 RUNGSAENG
ÃØè§áʧ
1993 CO.
1993LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
224801 RUNGSANG
ÃØè§áʧ
BILIDERºÔÅà´ÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
224810 TIPPAYARUF
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
CONDO.
0 A·Ô¾ÂÄ¡Éì ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´
224820 SANGSEAM
ÊÃéÒ§àÊÃÔÁ¡ÃØê»
GORUP CO. LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
224830 P.R GROUP
¾Õ.ÍÒÃì.¡ÃØê»
DECORATIONà´¤¤ÍàêÑè¹
CO.0 LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
224870 LARNLUNGËÅÒ¹ËÅǧ
HARDWARE
ÎÒÃì´áÇÃì
SHOP
0 EÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
224871 NA KARNYOTAKIT
³. ¡Ò-¨¹ìâ¸ҡԨ
LTD. PART0
˨¡. D
ã¹»ÃÐà·È
224872 KIET-THAMSATIT
à¡ÕÂõÔ-¸ÃÃÁʶԵ
CO. LTD. 0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
224873 ING ARKRAN
ÍÔ§ÍÒ¤ÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
224874 L.P.S SUPPLY
áÍÅ ¾Õ
LTD.àÍÊ
PART.
«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224890 PHUVASORAKUL
ÀÙÇÊáØÅ
CO. º¨¡.
LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
224910 G.E.C SERVICE
¨Õ.ÍÕ.«Õ.à«ÍÃìÇÔÊ
CO. LT.D
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
224920 AUTO CONTRENNER
ÍÍâµ ¤Í¹à·¹à¹ÍÃì
CO.
º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
224930 YOKSANGË¡áʧà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FUNITER CO. LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
224940 PHA-IN CONSTURCTION
¼ÒÍÔ¹·Ãì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
224941 SANGTHAIáʧä·Â¼ÅÔµÂÒ§
PRODUCT YANGº¨¡.
CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
224950 SIRIVASU CO.
ÈÔÃÔÇÊØ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
224970 SIAM NUMTEAW
ÊÂÒÁ¹Óà·ÕèÂÇ
CO. LTD. º¨¡.(âçáÃÁ·ÃͻԤҹÒ)
0B
ã¹»ÃÐà·È
224980 CHANCHARAT
¨Ñ¹·Ãì¨ÃÑÊ
PHUCHONG
Àتª§¤ìKHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
224990 PATTARAPOL
ÀѷþÅ
INTERIE
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD.
0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
225000 CONTINATAL
¤Í¹µÔ๹µÑÅ
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD.0PART.
D ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225010 C.S BUILDING
«Õ.àÍÊ.ºÔÅ´Ôé§
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
225020 J.C.P GROUP
à¨.«Õ.¾Õ.¡ÃØê»
INTERNATIONNAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0 A LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
225030 DHARMNITI
Êӹѡ¡¯ËÁÒÂ
LAW OFFICE¸ÃÃÁ¹ÔµÔ
CO. 0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225040 PITAK FURNITER
¾Ô·Ñ¡Éìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
SHOP
0 ÃéÒ¹
A
ã¹»ÃÐà·È
225050 MEDIR JENERUNALUMINUM
ÁÕà´Õ ਹà¹ÍÃÑÅÍÅÙÁÔ¹ÑèÁâ»Ã´Ñ¡Êì
PRODUCT
0D
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
225060 M-CON CITY
àÍçÁ-¤Í¹
CO. LTD.
«ÔµÕé º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
225070 QEENMARINFOOD
¤ÇÕ¹ÁÒÃÕ¹¿Ùé´
CO. LTD.º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
225081 P.P.C.M CO.
¾Õ.¾Õ.«Õ.àÍçÁ
LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
225090 HORIZON INTERIORCONTRACTOR
ÎÍäë͹ ÍÔ¹·ÕàÃÕ ¤Í¹á·Ã¤àµÍÃì
0 C LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225100 VITHANANT
ÇԸҹѹ·ì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§0CO.
º¨¡.
D LTD
ã¹»ÃÐà·È
225110 THAIWATWISAWAKARNTANG
ä·ÂÇѲ¹ìÇÔÈÇ¡Ò÷ҧ
0CO.
Dº¨¡.LTD. ã¹»ÃÐà·È
225120 PAT CO. LTD.
¾Ñ±²ì º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
225130 POO NGUNÀÙà§Ô¹
99 CO.99
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
225140 MISTER BRABEE
ÁÔÊàµÍÃìºÒÃìºÕ¤ÔÇ
Q CO. LTD. 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

591-4420 K.SAMPHAN
01-4893080SOMSAK K.
(2854804) 285-4806
K.NOI
4130101-4 K.SOMSRI
503-7101 K.NATTAYA
4390074-5 K.CHOPOONUT
(5193753) 519-4727
UTHAI SUNGDEN
7190121-6
510-2215 K.JAXKET
5869569-70K.TANAN
6131111-3 K.SAMRIT
27-1686 K.PET
435-8382 K.PANUWAT
(2721447) 272-1448
K.ARONGKORN
586-9141 K.ANAWAT
434-1561 K.PRAPASSARA
(2759934) 276-7961
K.PAIRIN
4310904-5 K.SUMET
8143081-9 K.SUMET
434-1561 K.PRAPASSARA
9394680-1 K.TERA
9324900-2 K.RUCHANEE
(2811564) 628-0105
K.PHANSAK
628-0105
281-1564
281-1564
318-1639
(5141364) 538-1872
K.OYO
(5399173) 539-9343
K.PARICHUT
321-2584
(2757707) 277-5364
K.VIRA
K.SUPAPON
(5112582) 511-4685
K.VANIDA
428645-8 420545
K.KWANJIT
(5195216) 932-4307
7490032-3 K.BUBPHA
2477700-4 K.PING
2382025-8
2678960-70K.PICHAI
466-2186 K.PHASAN
(2754466) 691-1355
K.KUNG
(4486216) 356-7028
4518555-9 K.NONGNUCK
01-9252071
(5805662) 588-0291
K.SUNON
808-9061-5K.HAUY
042-324287-92
K.PHASIT
480-2306
(3216154) 322-5873
K.PRATUMWADEE
(2434770) 376-0779
K.BANDIT

225150 DURAPAX ´Ùà¾ç¡«ì
ENGINERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225160 THAI MODEL
ä·ÂâÁà´Å
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0 C LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225170 KIMBERLI-CLAKK
¤ÔÁàºÍÃìÅÕèÂì-¤ÅêÒ¤
THAILAND LTD.
0 B »ÃÐà·Èä·Â
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
225180 MODERNIZE
âÁà´ÔÃì¹ä¹«ì
DESIGN CO.
´Õ䫹ì
LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
225190 VANAKIATǹÐà¡ÕÂõԡèÍÊÃéÒ§
CONSRTUCTION CO.
0 DLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225210 RONGNGAN
âç§Ò¹áÁèÃÇÂ
MAIRUYE CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
225230 PREYAKARNCHANG
»ÃÕÂСÒêèÒ§
LTD. PART.
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
225240 MAHASAK ÁàËÊÑ¡¢ì
MARKETING
¡ÒõÅÒ´
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
225250 JAP CONSTRUCTION
á¨ê¾ ¤Í¹ÊµÃÑꡪÑè¹
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
225270 SOMKARNÊÁ¡Ò-ªÒ-¡ØÅ
CHARNKUL CO.
º¨¡. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
225280 THAN-KA CONSTRUCTION
°Ò¹-¤Ò ¡èÍÊÃéÒ§ CO.
º¨¡.0 B
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
225281 TONGTHAI¸§ä·ÂËѹ¤Ò
HANKA LTD.
˨¡.
PART0 C
ã¹»ÃÐà·È
225300 JULSAWAT¨ØÅÊÇÑÊ´Ôì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
225310 BOONTHAM
ºØ-¸ÃÃÁ
HARNPHANICH
ËÒ-¾Ò³ÔªÂì
KHUN
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
225320 BANGKAPIâçáÃÁºÒ§¡Ð»Ô
ROYALROD HOTEL
ÃÍÂÑÅâÃÊ
0 CO.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225330 SUWAN VENJERS
ÊØÇÃø¹ì
CO.
àǹà¨ÍÃìÊ
LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
225340 NIRATCHADA
¹ÔÃѪ®Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
225350 ABB POWER
àͺպÕ
LTD.à¾ÒàÇÍÃì
PART.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
225360 BANGKOK¡Ãا෾¾Ñ²¹Àѳ±ì
PATTANAPAN LTD.˨¡.
0PART.
E
ã¹»ÃÐà·È
225370 SAT 35 ENGINEERING
á«· 35 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225400 UP LINE DESIGN
ÍѾäŹìCO.
´Õ«Ò¹ì
LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
225410 T & C PLAGE
·Õ.á͹´ì
CO. «Õ.à¾ÅÊ
LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
225420 AIYA CO. LTD.
ÍÑÂÂÐ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
225430 TANYATON¸Ñ¹Â¸Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
225440 THAI KRAFT
àÂ×èÍ¡ÃдÒÉÊÂÒÁ
PAPER INDUSTRY
0
º¨¡.(ÁËÒª¹)
BCO.
ã¹»ÃÐà·È
225450 GODEN TIME
â¡Å´ìà´é¹ä·Áì´ÕàÇÅÅçͺàÁé¹·ì
DEVELOPMENT0CO.
C LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225451 S.P.B.DVELOPMENT
àÍÊ.¾Õ.ºÕ CO.
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
LTD.0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225452 B.J.GROUPºÕ.à¨.¡ÃØê»
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
225453 FAST TRAD
¿ÒÊ·ì-á·Ã¤
& BILDERºÔÅà´ÍÃì
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
225454 BUNSIRI INDUSTRY
ºØ-ÈÔÃÔ ÍÔ¹´ÑÊ·ÃÔ
CO. LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
225460 PALINYA DECORATION
»ÃÔ--Òà´ç¤¤ÍàêÑè¹
LTD. PART.
0˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
225470 BOSS MANSION
ºÍÊÊì áÁ¹ªÑè¹·ÒÇàÇÍÃì
TOWER CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225480 CHELL OF àªÅÅìáË觻ÃÐà·Èä·Â
THAILAND CO. LTD.0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225490 VANNUMKEY
Çѧ¹éÓà¢ÕÂÇ«ÔµÕéÃÕÊÍÃì·
COTY RESORT CO.
0 R LTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
225500 TANADEE ¸¹Ò´Õ
CO. LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
225510 MANHATTAN
áÁ¹ÎѵµÑ¹
WATEHÇͪ
AND
á͹´ì
JEWELRY
¨ÕàÇÅÃÕè
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
225520 SATHIT ENGINEERING
ʶԵÂìÇÔÈÇ¡Ã
LTD.
˨¡.0
PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
225530 SINPOL CO.
ÊÔ¹¾Å
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
225540 PACIFIC METAL
ừԿԤ
ALUMINIUM
àÁ··ÍÅ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO.
0R
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
225550 E.C.M(THAILADN)
ÍÕ.«Õ.àÍçÁ(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225560 FONGSILP¿§ÈÔÅ»ì
INTERIOR
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225570 SURADET ÊØÃàªÉ°
RIREMKUL
ÃÔàÃÔèÁ¡ØÅ
KHUN 0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
225580 TEMMATTERIAL
à·çÁáÁ··ÕàÃÕÂÅ
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
225581 TEM ENGINEERING
à·çÁ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225590 CSS FIRESTOP
«Õ.àÍÊ.àÍÊ.ä¿ÃìʵêÍ»
CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225600 C.S.P IN.TDECOR
«Õ.àÍÊ.¾Õ.ÍÔ¹
CO. LTD.
·Õ à´¤¤ÍÃì
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225610 WATTALNAMLAI
ÇÑ´¸ÒùéÓäËÅ
0A
ã¹»ÃÐà·È
225620 SASMA & ASSOCIATES
¤ÒÊÁÒ á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225621 SASMA INTERIOR
¤ÒÊÁÒ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
CO. LTD. 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225622 JOHN FLEMING
¨ÍËì¹ à¿ÃÁÁÔè§
MR.
¤Ø³.0 C
ã¹»ÃÐà·È
225623 MONTRI PALYAN
Á¹µÃÕ »ÒÅ-Ò³
KHUN ¤Ø³ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
225630 KOHKIAT KRISATANON
¡èÍà¡ÕÂÃµÔ ¡ÄÉ´Ò¸Ò¹¹·ì
KHUN.0 C ¤Ø³.
ã¹»ÃÐà·È

(2237914) 223-4576
K.VICHAI
(5171029) 518-2654
K.POOLCHAI SINTHAVA
2676055-69K.CHUTHAPRON
(4580166) 458-0164
7/69-71 RATCHADAPISA
(5793490) 579-3844
K.PISET
416-5614 K.PHISIT
896-0945 K.CHAIWUT
2541777 T.67
K.KITJATHORN
427-9357 K.PHAIROT
(2402660) 240-2658
MR.CHARNCHAI
884-3009 MR.CHARAN IAMNOI
02-8843009
K.NATTHAPHON
(5940020) 594-0030
375-0020 K.SASITHORN
579-9199 K.TAI
218-3708 K.SOMJAI
(2498446) 249-8455
K.PIMOL
(2365631) 236-0164
K.YOY
(3840749) 255-8567
SOMSAK K.
(3682394) 368-2927
K.DANG
2384419-21K.NAKON
4248196-7
509-0007 K.SRIRIKUL
211386 201196-9
K.PAITOON
4400881-8 K.BOONCHI
4400881-4 K.SUWAT
4400881-9 K.SUWAT
4400881-9 K.SUWAT
4400881-8 K.SUWAT
3191562-3 K.PRARINYA
2487600-8 K.VICHAI
262-6259 K.WANCHAI
01-9167923K.SIRINEE
(3780609) 378-2243
K.PHU NUL
5290620-3 K.SUKUM
(35138) 735-1913
K.PREECHA
3196900-2
433-2658 K.JAXKAPONG
(4773163) 477-3190
K.A
815-8990 K.PARPAT
224-7296
(9390996) 939-0800
K.PICHIT
939-0799
3613775-8 K.SOMPONG
01-4411177K.SOMKIEN
P.ANAMAI
6920902-5
6920902-5 K.SURAKRAN
262-9389 K.SARAKAN
233-1230
243-5454 K.SUREERAT

225640 ROYAL JAME
ÃÍÂÑÅ
SQUARE
à¨ÁÊìÊá¤ÇÃì
LTD. PART
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
225650 LANDY DEVELOPMENT
ᏴÕé ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225651 LANDY HOME
ᏴÕéâÎÁ(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND) CO.0 LTD.
Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225660 TAWANNAµÇѹ¹ÒÍÔ¹àµÍÃì¤Í¹
INTERCON CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
225670 YANNAPHAN
ÂÒ¹Àѳ±ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
225680 U.S.GORUP
ÂÙ.àÍÊ.¡ÃØê»
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
225690 P.P.C.ENTERPISE
¾Õ.¾Õ.«Õ.àÍç¹àµÍÃìä¾ÃìÊ
CO. LTD. 0 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225700 MATCON TRADING
áÁ·¤Í¹ à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
225710 MAHATANATAS
à§Ô¹·Ø¹ÁËÒ¸¹·ÃÑʵì
CO. LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
225720 SSP PROPERTY
àÍÊ àÍÊCO.
¾ÕLTD.
¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225721 ASIA AITSAHAGEEM
àÍàªÕ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ØëÂà¤ÁÕ
PUYKAMEE
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
225730 P.M INDET¾Õ.àÍçÁ.ÍԹ෤
CO. LTD.
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
225750 TONGHENG
µ§àΧ¡ÃШ¡ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM CO. LTD.
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225760 R.P.POBPERTY
ÍÒÃì ¾Õ
CO.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225770 HOME CARE
âÎÁá¤Ãì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
225771 INTERIOR ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
RESEARCHÃÕàÊÔÃìª
& PLANNING
0 Cá͹´ì C
á¾Å¹¹Ôè§
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
225780 PHA CONSTRUCTION
¼Ò¤Í¹ÊµÃÑ餪Ñè¹
LTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
225790 J.S.P.CONSTRUCTION
ਠàÍÊ ¾Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225800 SUMSUNG«ÑÁ«Ø§
DLECTROMACHANIC
ÍÔàÅç¤â·Ã-áÁ礤ҹԤÊì
0B
ã¹»ÃÐà·È
225820 CENJULY WATSADUPHAN
à«ç¹¨ÙÃÕèÇÑÊ´ØÀѳ±ì
CO.
0B
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225821 NATIONALṪÑè¹á¹Åà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD. PART
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225822 VEERAWAN
ÇÕÃÇÃó
VINICHBUD
ÇÔ¹ÔªºØµÃ
K. 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
225823 THAINATIONAL
ä·Â๪Ñè¹á¹Å¡ÒäéÒ
TRADING LTD.0 PART
˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
225824 RUNGNAPA
ÃØ觹ÀÒ
PRITATPIASARN
»ÃÔ·Ñȹìä¾ÈÒÅ
0
K.A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
225830 VIRAI KOWITKOOLDAI
ÇÔäÅ â¡ÇÔ·¡ÙÅä¡Ã
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
225850 PRASOBSANG
»ÃÐʺÊÃéÒ§
CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
225860 THAI SUN CONSTRUCTION
ä·Â «Ñ¹¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0C
º¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
225870 SANGTHONG
áʧ·Í§¤éÒ¢éÒÇ(1968)
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225880 THAI OLEFINS
ä·ÂâÍàÅ¿Ô¹Êì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
225881 THAI OLEFIN
ä·ÂâÍàÅ¿Ô¹Êì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
225890 DAN HUAGE
´èÒ¹ÎÑèÇ¡Õè ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
225900 PISIT KIATSOOKSRI
¾ÔÊÔ° à¡ÕÂõÔÊØ¢ÈÃÕ
KHUN 0 C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
225910 P.S.MANTION
¾Õ.àÍÊ.áÁ¹ªÑè¹
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
225920 NIPONL DARARAJSAMI
¹Ô¾¸¹ì ´ÒÃÒÃÑÈÁÕ
KHUN0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
225930 MAHAPHORN
ÁËÒ¾Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
225940 JOINT VENTURE
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒàÇÕ¹ԹÕè
VIANINI
0C
ÅÒÇÍÃÕè-àÇÕ¹ԹÕè
ã¹»ÃÐà·È
225950 CHAIYONGäªÂ§¤ì
LTD. PART.
¡èÍÊÃéÒ§ ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
225960 SURAPOL ÊØþūտÙé´Êì
SEAFOOD CO. LTD.PUBIC
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
225970 CHAIVICHID
ªÑÂÇÔªÔµÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
VISAVAKAM LTD.0PART
C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
225980 P-YA GORUP
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
CONSTRUCTION
¾Õ-ÂÒ 0¡ÃØê¾
CO.
B LTº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
225990 B.L.M.GORUP
ºÕ áÍÅ
CO.àÍçÁ
LTD.
¡ÃØê» º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226000 JITRADA BAMRUNGROT
¨ÔµÃÅ´Ò ºÓÃاÃÊ
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
226010 TARUA MARJNE
·èÒàÃ×ÍÁÒÃÕ¹â»Ã´Ñ¤Êì
PRODICT LTD.
0 APART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226020 DAIMONG ä´Á͹´ì¡ÃØê»
GROUP CONSTRUCITON
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
226021 SUMIT LEUNGSUWAN
ÊØÁÔµµì àËÅ×ͧÊØÇÃó
KHUN 0 B ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
226022 PROFILE INTERIOR
â»Ãä¿Åì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226070 J&V INTERNATIONAL
à¨.àÍç¹.ÇÕ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
SUPPLY0CO.
B
ã¹»ÃÐà·È
226080 BOON SOONTHORN
ºØ-Êع·Ã ÃéÒ¹
SHOP 0 E
ã¹»ÃÐà·È
226090 ARCHITECTS
ÍÒ¤Ôà·¤
THE 9à´ÍÐä¹¹ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
226100 VANRAPA ÇÑÅÅÀÒ
NULBUNROEG
¹ÇźØ-àÃ×ͧ
KHUN.
0 A¤Ø³.
ã¹»ÃÐà·È
226110 DECOR MART
à´¤¤ÍÃì
CO.ÁÒÃì·
LTD. º¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
226111 DECORMART
à´¤¤ÍÃìÁÒÃì·
SEACON º¨¡.
CO. LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È

476-6191 K.NAPHAPON
9383444-54
9383444-54
458-1612 K.SOMSAK
(3934786) 393-5304
K.TAVEECHAI
(2793808) 270-1113
K.VATSANA
K.SURSH
3329312-7 K.SUMALEE
(2236204) 223-6209
K.TANAROCH
3818726-9 K.ATTAPORN
2402939-43K.ISOON
(2791884) 272-0510
K.PANYA
6224448-50K.MAM
(3925411) 391-6178
K.SOMSUK
4244844|4349399
K.PINYO
(4349399) 424-4844
K.KLISAMEE
412-7021 K.SURASAK
4246915-29K.SOMPORN
038-570191-2
K.PARUHUT
543-9501 K.RUNGNAPHA
(5439501) 543-9969

438-4091
314-1781 K.TAKUN
(5781382) 578-0095
K.TICK
2231133-9 K.CHAINARONG
537-5400 K.APIRAK
038-683400K.SARAWUDTH
(2243608) 224-6722
K.KHALHENG
3329312-5
519-4893 K.SIRIPOR
01-9155252
5746370-1 K.SURACHAI
2368852-4 K.PAIRIN
(24681) 524-6386
K.SRIVALA
319-1142 K.SOMSAKE
246-5955
718-6154
5761827-30
034-426765-6
K.SANARAT
9527523-6 K.PRADIT
02-6658004
2724090-4 K.TIM
2246347-8 K.SUNTHORN
804-0195 K.REKA5RAVIT
579-0521
(7587290) 758-7310
K.TEERAYUT

226120 STATS CHIPPAC
Êáµç·Êì(THAILAND)
ªÔ¾á¾¤(»ÃÐà·Èä·Â),º¨¡.
CO.,LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
226130 JETSADACHAT
à¨É®Ò©ÑµÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226140 C.S.N & ASSOCIATE
«Õ.àÍÊ.àÍç¹CO.
á͹´ìLTD.
áÍÊâ««ÔàÍ·
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
226150 TERAWAT ¸ÕÃÇѲ¹ì«Ñ¾¾ÅÒÂ0
SUPPLY
A
ã¹»ÃÐà·È
226160 C.U DEVELOPMENT
«Õ.ÂÙ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CONCAL&DISIGN
0 C¤Í¹«ÑÅ·ì á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
226170 101 DECORATION
˹Öè§ÈÙ¹Âì˹Öè§
CO. LTD. à´¤¤ÍÃìàêÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
226180 P.K.HOUSE¾Õ.à¤.àÎéÒÊì
AND CEVELOPMENT
á͹´ì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
226190 ALCON METAL
áÍŤ͹CO
àÁ··ÍÅ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226200 TALTAVA TAVAKUK
Á.Å ·éÒÇà·ÇÒ
MRVà·Ç¡ØÅ
0C
ã¹»ÃÐà·È
226210 PAWANGKANAN
ÀÇѧ¤¹Ñ¹·ì
REALESTATE
àÃÕÂÅàÍÊ൷
0C
CO. º¨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
226220 THAI LILY TEXTILE
ä·ÂÅÔÅÅÕèà·ç¡«ìä·Åì
CO. LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226230 NATTAPONGSATAPAT
³Ñ°¾§ÈìʶһѵÂì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226240 CASARICA¤Ò«èÒÃÔ¡éÒ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
226250 ONGSA ARCHITECTS
ͧÈÒ Ê¶Ò»¹Ô¡
CO.
º¨¡.LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
226260 LAPAPATRÅÀÒÀÑ·Ã
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226270 RIVERSIDEÃÔàÇÍÃìä«´ì
TOWER CO.
·ÒÇàÇÍÃì
LTD. 0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226280 PECSUWAN
¾ªÃÊØÇѳ³ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0CO.
Dº¨¡.LTD. ã¹»ÃÐà·È
226290 IRAVADE INTERNATIONAL
ÍÔÃÇ´Õ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0C
LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
226300 ARUN ENGINEERING
ÍÃسàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& SERVICE
0E
á͹´ìà«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
226320 NUTTAWAN
³Ñ°ÇÃó¸ØáԨ
BUSINESS CO.
º¨¡.LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
226330 O.A.I ASSET
âÍ.àÍ.äÍ
CO. LTD.
áÍÊàÊ· º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
226340 MAKE HOME
àÁ¤âÎÁ´Õ䫹ì
DESIGN CO.
º¨¡.LTD0 B
ã¹»ÃÐà·È
226350 S.G.F TRADING
àÍÊ.¨Õ.àÍ¿
(THAILAND)CO.
à·Ã´´Ôé§(ä·ÂᏴì)
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
226360 RATTANAWAN
Ãѵ¹Çѹ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.
0 DCO. LT ã¹»ÃÐà·È
226370 POWERPLUS
à¾Òà´ÍÃì¾ÅÑÊ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
226380 STARO CO.
ʵÒâÃ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226390 CON SUPPLY
¤Í¹ «Ñ¾¾ÅÒÂÊì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
226400 TRIMIT ARCHITECT&ENGINEER
äµÃÁÔµÃʶһѵÂìáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
0 CCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
226410 PANITRAN»³Ô¸Ò¹¡ÒÃâ¸Ò
GANYOTA CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226420 CHAI MUNG
ªÑÂÁØ觪ÑÂ(169)
CHAI(169) CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
226430 INTEGRATE
ÍÔ¹·Ôà¡Ã·
DESIGN´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
226440 TG SASH CO.
·Õ ¨Õ
LTD.
᫪ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
226450 FORINRIMEN
â¿ÃìÍÔ¹ÃÕàÁ¹Êì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
226460 PRIRAVUT¾ÕÃÇزÔ
CHIECATINRAKUL
àªÔ´Ê¶ÔáØÅ
0KHUN
A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
226470 STRONGPACK
ʵÃͧá¾ç¤
BUBLICº¨¡.(ÁËÒª¹)
CO. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
226471 STRONG THAI
ʵÃͧ
PACK
ä·Âá¾ç¤
CO. LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
226480 T.S.L.PRODUCT
·Õ.àÍÊ.áÍÅ.â»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
226490 MONKONGÁÑ蹤§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
VISAVAKAM CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226500 FAR EAST ¿ÒÃìÍÕÊ·ì»ÃÐà·Èä·Â
THAILANG CO. LTD.
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
226520 PAIBOON PAINAK
¾Í.侺ÙÅÂì
KHUN
ä¼è¹Ò¤0 B
ã¹»ÃÐà·È
226530 OREIN ALUMINIEM
âÍàÃÕ¹·ìCO.
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. 0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226540 DEAE CO. à´ÕÂÃì
LTD. º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
226550 WELL RESORT
àÇÅ ÃÕÊÍÃì·
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226551 KASET WATTANAKAN
à¡ÉµÃÇѲ¹Ò¡ÒÃ
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226552 KASET RUNGURUNG
à¡ÉµÃÃØè§àÃ×ͧ¾×ª¼Å
CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226553 THAI POWER
ä·Â SUPPLY
à¾ÒàÇÍÃì
CO.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226560 THAYORN ¶ÒÇÃá¡Ã¹´ì¾ÅÒ«èÒ
GRANDPLAZA HOTEL
0âçáÃÁ
C
ã¹»ÃÐà·È
226570 THAITHANASINASSOSIEAT
ä·Â¸¹ÒÊÔ¹á͹´ìáÍÊâ««ÔàÍ·
CO
0D
LTD.º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226580 PICHAIYAHI
¾ÔªÑÂ-ÒµÔ
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
226590 SANGCHAIáʧªÑÂ
VIROTSANGTHON
ÇÔâè¹ìáʧ·Í§
0KHUN
B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
226600 APSI AND SUN
ÍÀÑÂáÅкصÃ
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
226610 SURAT GLASS
¡ÃШ¡ÊØÃÒÉ®Ãì
CO. LTD. º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È

02-5298351K.SURIYA
, 02-9090250
395-0764
440-0140 K.CHAKHIT
4277858 6116-8
K.NAMTHIP
3747196-7 K.UDOM
9446047-50K.OA
(6418029) 246-5293
K.PHADUNGSAK
(8602657) 831-9661
SURACHET
(2557368) 255-2514
533-0969 K.BUNSOM
2244392-4 K.VORASIT
368-1255 K.SUMVORN
2314879-80K.RUENGCHAI
5139020-22K.CHALE
(62167) 962-1677
K.BUNCHOI
3166237-43K.SOMPHOT
076-217544-6
9336928-9 K.KASON
523-6416 K.VITUL
(222826) 951-5775
K.PRACHA
2996902-5 K.NIMIT
331-9714 MR.KOBKIT NITIVORAN
K.PHAIRAT
(6290810) 282-8553
K.SUMALEE
543-8723 K.SINE
(5812842) 581-4085
K.TANA
4483033-4 K.PRASONG
9171430-3 K.SUPORT
K.ATTAVIT
(3681533) 368-3446
K.SANGA
(2910475) 291-0373
K.NANTANA
6425241-4 K.SOMCHAY
3191545-9 K.CHURARAK
053-275401
3124122-8 K.SIRINAT
3124122-8
519-3415 K.KITTIPHAI
ARPUN KANTANAVET K
(2510326) 253-6085
K.BANPOT
(2782690) 278-4930
K.APRTMENT
318-8190 K.PIKUL
248-2980 K.JONJIT
2367568-87K.SEMSAK
267-7236 K.SEMSAK
2367568-87K.SEMSAK
267-7236 K.SEMSAK
K.BUNSEM
323-3771 MR. LEX
441-2070 K.SURADET
8770441-3
(5316405) 531-3019
K.GUB
(21929) 121-9329
K.PANNEE

226620 KETTAMRONG
ࡵظÓç¤ì
NAKBANRANG
¹Ò¤ºÑÅÅѧ¡ì
0KHUN
A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
226631 TAVORN SUWANRAOO
¶ÒÇà ÊØÇÃóÅÐÍͧ
KHUN0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
226640 THAI TRONIC
ä·Ââ·Ã¹Ô¤
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226650 RUNGRIT AND
àÃ×ͧķ¸Ôì
ASSOSIAID
á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·
CO.
0B
LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
226660 CHO.SIL ARCHITEC
ª.ÈÔÅ»ìʶһѵÂì(2525)
2525 LTD.0PAR
C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226670 PLACEWELL
à¾Å«àÇÅÅì
PURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226680 FUTURE AREA
¿ÔÇà¨ÍÃì
CO. LTD.
áÍàÃÕ º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
226681 P.G. UNITY¾Õ.¨Õ.ÂÙ¹ÔµÕé
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
226690 PARKLEN REALTY
¾ÒÃì¤àŹ
CO.
àÃÕÂŵÕé
LTD. 0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226700 VISAVAKRAM
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì
MAHIDOL UNIVERSITY
0 A Á.ÁËÔ´Å ã¹»ÃÐà·È
226710 THANATHORN
¸¹Ò¸Ã¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION
º¨¡.
0 CCO.
ã¹»ÃÐà·È
226720 ANFATAL MANUFACTURING
ÍÑÅ¿Ò«ÍÃìÊ áÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§
CO.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226740 VITOR CO.ÇÔ¸Ã
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226750 304 PROPERTY
304 ¾Ãê;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.
0 º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
226760 RETSERTHAI
à÷ INTERNATIONNAL
à«ÍÃì ä·Â ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226770 JINGGLE BELL
¨Ô§à¡ÔÅ-àºÅÅì
CO. LTD. º¨¡.
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
226780 FIRT SITY à§Ô¹·Ø¹
INVETMEN
à¿ÔÊ·ì
FINALCIAL
«ÔµÕé
0A
ã¹»ÃÐà·È
226790 SAYAN&SON
ÊÒÂѳËì
CONSTRUCTION
á͹´ì «Ñ¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CO.
C LTD ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
226800 S.T.V CONSTRUCTION
àÍÊ.·Õ.ÇÕ ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226810 PROKETSIF
â»Ãà¡ÃÊ«Ô¾
DIVELOPMENT
´ÕáÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
& 0CONSTA
C
á͹´ìã¹»ÃÐà·È
226811 KAMOLPHAN
¡Ážѹ¸ì
SRISAENG
ÈÃÕÊÍéÒ¹
K. 0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
226820 S.B.CIVIL CO.
àÍÊ.ºÕ.«ÕÇÔÅ
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
226830 WATCHANEE
ÇѪÃÕ³ÕÂì
SRICHAN
ÈÃըѹ·Ãì
KHUN0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
226840 PANIPAN CO.
»³Ô¾Ñ¹¸ì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
226850 K.R. MANNETMET
ठÍÒÃì áÁ๨àÁ¹·ì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
226860 CENTRAL HUA
âçáÃÁà«ç¹·ÃÑÅËÑÇËÔ¹
HIN RESOT HOTEL
0 C ÃÕÊÍÃì·
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
226870 SOTHON MALTICOL
âʸÃÁÑŵԤ͹
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
226880 DECON ENGINEERING
´Õ¤Í¹àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226890 MARIN TERET
áÁèÃÔÁà·ÍàëÃÕ«ÍÃì·
RISORT CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226900 CONTOL DATA(THAILAND)
¤Í¹â·ÃÅ ´ÒµéÒ(»ÃÐà·Èä·Â)
CO.
0C
LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
226920 S.THANASIT
È.¸¹ÊÔ·¸ÔÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING CO.
0C
º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
226930 SILVERSPRING
«ÔÅàÇÍÃìÊ»ÃÔ§¿ÒÃìÁ
FARM CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226940 HOME PLAN
âÎÁá»Å¹´Õ䫹ì
DESIGN FURNITURE
á͹´ì à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0 C CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226950 TANAM DESIGN
Êӹѡ§Ò¹Í͡Ẻ·èÒ¹éÓ
OFFICE CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
226960 PLAN CONSULTANT
á»Å¹¤Í¹«Ñ·á·¹
CO.º¨¡.
LTD.0 B
ã¹»ÃÐà·È
226970 SAKAILI SATUDIO
Ê¡ÒÂäŹì ʵٴÔâÍ ËÊÁ.
0A
ã¹»ÃÐà·È
226980 SOMPORN¾Ñ¹àÍ¡Ë-Ô§
TONGPUSAÊÁ¾Ã
KHUN0
·Í§»ØÊÊÐ
B
ã¹»ÃÐà·È
227000 PRO-TECHâ¾Ã-à·¤
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.0 LTD.
C ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227010 K.F.T.ENGINEERIN
à¤.àÍ¿.·Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0 E
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
227020 PHOTCHANA
¾¨¹ÐÈÔÅ»à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
SILP FURNITURE
0B
CO.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227030 CHATTHAIPOL
©ÑµÃ举Å
LTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
227040 JUNO INTERIOR
¨Ùâ¹ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
CO. LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
227050 YOUNG ARCHITECT
Âѧ ÍÒÃì¤Ôà·¤
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227060 E&A GROUP
ÍÕ CO.
á͹´ì LTD.
àÍ ¡ÃØê» º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227070 V.S.T.ALUMINIUM
ÇÕ.àÍÊ.·Õ.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
AND GLASS0CO.
D á͹´ì ¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227080 P.S.B. ENTERTENMENT
¾Õ àÍÊ ºÕ à͹àµÍÃìà·¹àÁ¹·ì
CO. LTD.
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
227090 UNIGRANGÂÙ¹Ôá¡Ã¹´ì
TRAT CO.à·Ã´
LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227110 SUPREMEÊؾÃÕÁ
TEAM CO.·ÕÁ
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
227111 REAL SUPREME
àÃÕÂÅCONSTRUCTION
ÊؾÃÕÁ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227120 S.INTERIOR
Ê.ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227140 POONPAN¾Ùžѹ¸ì
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD.
0 C PART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227160 SANGPRADIT
áʧ»ÃдÔÉ°àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING CO.
0 C LTD º¨¡.ã¹»ÃÐà·È

656-1114
917-0380
(3928307) 392-5581
GEORGE K.
5304658-9
036-461609K.SUVAT
570-6142 K.SOMSAK
(4443305) 421-5264
K.SPHPONE
(4215264) 421-6461
3818726-9 K.RUNGTHAIWA
4419859-60K.SOMCHAI
2482536-8 K.SUWANNI
501-1020
2554444-9 K.SAYSNNEE
044-216665
3180360-8 K.TRONGPHON
(2546752) 255-3303
K.ARNAWAT
7180600-13
385-6850 K.WANLOP
(3987602) 749-4998
K.TERAPOL
7227021-8 K.KORNKANOK
721-0378 K.BUNSONG
(4164961) 415-7698
K.SANTHAS
4391836-7 K.TANED
032-512021-35
K.CHUCHART
580-9519 K.AMRIN
510-9494 K.TUMRONG
053-298181-88
K.PEMRUDEE
415-8817
4181715-6 K.SOPON
01-8123725K.SURAGORT
(4379730) 860-1209
K.PAIROJ
(3181193) 719-6001
K.DONGDEAN
K.PYGL
2604370T.701
K.JIRANAN
6625600-6 K.SUMALE
(2259895) 225-4335
K.PUNSAK
(24197) 024-2132
K.VINAT
(3742795) 733-5346
K.NAMCHAI
539-5932 K.JARINI
5137646-7 K.MAPIMOL
(3916023) 538-9390
K.SAMUT
316-4385 VEERASAK K
(4110418) 411-0335
K.CHAIWAT
(9433587) 943-4246
K.CHATRI
6798130-6 K.THANIT
6798130-6 THANIT K.
8718108-9 K.SOMYOD
01-9365945K.TONGPOON
2710058-9 K.CHAISIRI

227170 HIMER TECH
äÎàÁÍÃìà·¤
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227180 KONG VIWAT
¤§ÇÔÇѲ¹ì
CONSTRUCTION
˨¡.
0C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
227190 WATTANA ÇѲ¹ªÑÂ
CHAI CONSTRUCTION
µ¡áµè§áÅСèÍÊÃéÒ§
0 C CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
227200 HOUSESING
àÎéÒ«Ôè§
MASTER
ÁÒÊàµÍÃì
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
227201 WATCHACHAI
ÇѪêÑÂ
INTEREA
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CONSTRUCTIO
0 ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227210 ASPEX DESIGN
áÍÊ໤CO.
´Õ䫹ì
LTD.º¨¡.0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
227220 HAN ENGINEERING
ËÒ-ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.LTD.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227230 CP-HEIL CO.
«Õ.¾Õ.äÎÅì
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227240 TONGCHAI¸§ªÑÂ
SUPPLY(1978)
«Ñ¾¾ÅÒÂ(1978)
CO.0 LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227250 INTERWAYÍÔ¹àµÍÃìàÇÂì
INTERIOR C0.
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227260 BIOLAND AND
äºâÍᏴì
DEVELOPMENT
á͹´ì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0 CO.
C LT º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
227270 CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
PLUS MANAGEMENT
¾ÅÑÊ0 áÁ๨àÁé¹·ì
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227280 CHINNARAT
ªÔ¹ÃѪ
HOLDING
âÎÅ´Ôé§
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227290 KREETHA ¡ÃÕ¸Ò
& ASSOCIATE
á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227300 JOHD & KILLEEN
¨ÍÃì¨ á͹´ì
P.C
¤ÔÅÅÕ¹
DO. LTD.
â»Ã࿪ªÑè¹á¹Å
0B
ã¹»ÃÐà·È
227310 M.C.E COMPAC
àÍçÁ.«Õ.ÍÕ.¤ÍÁᾤ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
227320 THEERADA¸ÕôÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227330 CLEAN TECHNOLOGY
¤ÅÕ¹ à·¤â¹âÅÂÕè
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
227340 THAWEEPOLKIT
·ÇռšԨ
CO. º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
227341 POWER-P à¾ÒàÇÍÃì-¾Õ
CO. LTD.(PUBIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
227342 TAVEEPHOLKIJ
·ÇռšԨÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING
0A
CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227350 THAI SWEDISH
ä·ÂÊÇÕ´ÔªáÍÊà«ÁºÅÕÂì
ASSEMBLY CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227360 C & A DECORATION
«Õ á͹´ì àÍ à´¤¤ÍÃìàêÑè¹
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227370 P.PHAKDEEVIBOON
¾.ÀÑ¡´ÕÇÔºÙÅ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227381 JAKPONG Êӹѡ§Ò¹¨Ñ¡Ã¾§Éì·¹Ò¤ÇÒÁ
LAW OFFICE CO. LTD.
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
227390 T.C.B.ENTERPRISE
·Õ.«Õ.ºÕ.àÍç¹àµÍÃìä¾Ã«ì
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227400 SAHAVIRIYA
ÊËÇÔÃÔÂÒ
COMMUNICATION
¤ÍÁÁÔǹÔपÑè¹
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227401 SAHAVIRIYA
ÊËÇÔÃÔÂÒ
COMMUNICATION
¤ÍÁÁÔǹÔपÑè¹
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227410 B.M.C CHUTTER&CONSTRUCTION
ºÕ.àÍçÁ.«Õ.ªÑµàµÍÃì0á͹´ì
A LTD ã¹»ÃÐà·È
227420 T.SUWANNARAT
µ.ÊØÇÃóÃѵ¹ì
LTD. PART.
˨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
227430 EAC LOJITTIK(THAILAND)
ÍÕàÍ«Õ ÅͨÔʵԡ(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
227440 SING DESIGN
ÊÔ§Ëì
LTD.
´Õ䫹ì
PART.
˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
227450 ARCHITECT
ʶһ¹Ô¡»Ñ·Áì
PAT CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
227460 TRONG CHIT
µÃ§¨Ôµµì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227470 NEIL S TAVERN
¹ÕÅÊìà·àÇÔÃì¹(1974)
LTD. PART. 0 A
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227480 NCR RUBBER
àÍç¹ INDUSTRY
«Õ ÍÒÃì ÃѺàºÍÃìÍÔ¹´ÑʵÃÕé
CO. 0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227490 NATA CIVIL¹ÔµÒ
ENGINEERING
¡ÒÃâÂ¸Ò º¨¡.CO.
0C
LTD
ã¹»ÃÐà·È
227500 SIAM SINTHON
ÊÂÒÁÊÔ¹¸Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
227520 TIP TRANAPHON
·Ô¾Â츹ҾÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227530 PHAKEE TANARATANA
À¤Õ¸¹Ãѵ¹ì º¨¡.CO. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227550 SIVAPORNÈÔÇоáÒêèÒ§
KARNCHANG CO.º¨¡.
0
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
227560 RANGSIT GERERAL
á¾·ÂìÃѧÊÔµ
HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅ
0B
ã¹»ÃÐà·È
227570 CHAI SANG
äªÂáʧ·Í§
THONG R.O.P
Ëʹ.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227580 PLAN HOUSE
á»Å¹àÎéÒÊì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227590 SUWIT DICHAYAWONG
ÊØÇÔ·Âì ´ÔÉÂǧÈì
KHUN0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
227600 THAI INTONGENTER
ä·ÂÍÔ¹·ÃàÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
PRICE CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227610 PISANULOK
¾ÔɳØâÅ¡ªÑµàµÍÃìÊ
CHITER LTD. PART.
0 ˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
227620 CALLAHAN¤ÑÅÅÒáι
CORGIN â¤âèԹ
STUDIO ʵٴÔâÍ
CO.
0 B LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
227630 PIPPAYA INSURANCE
·Ô¾Âì»ÃСѹÀÑÂ
CO. LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
227640 A.M.C.APARTMENT
àÍ.àÍçÁ.«Õ.;ÒÃì·àÁé¹·ì
CO. LTD. 0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227650 CHAVANAN
ªÇ¹Ñ¹·ì
COPRORATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.
0º¨¡.
DLTD.
ã¹»ÃÐà·È
227660 NIVET VASAN
¹ÔàÇȹì
KHUN
ÇÐÊÕ¹¹·ì ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È

(5527271) 552-2545
K.WATCHARIN
(2512813) 251-0374
K.YUVADI
(3142439) 319-6585
K.CHATCAHVALI
(7313361) 378-2885
937-3666
2524741-2 K.SOUNVAROT
(22422) 522-3595
K.SURAPON
5761877-8 K.PRAKITH
4355139-40K.CHANIDA
(4261363) 426-0120
K.ARUNCHAI
2600710-25K.VINITA
2758530-1 K.KASEMSUK
379-2743 K.TANARAT
7311382-3 K.BUBPA
266-5234 K.CHALERMPOL
378-0767 K.SAMART
7311382-3 K.BUNTARIKA
(3747131) 734-0560
MR.MICHEAL
6176277-9 MISS.AMONRAT
618-8888
9968254-6
3381931-4 K.ARTORN
522-0500 K.TONGCHAI
(8092678) 809-2679
K.SUCHITRA
573-0881
(5113757) 939-6667
682-6111 PAISAN K.
682-6111 K.PHAISAN
394-0613 K.ARDIREK
281-7293 K.SUMET
(3124198) 312-4211
K.TOED
2923203-5 K.SUPUT
4400718-20K.POOMCHAI
(2156433) 215-8008
K.TRONG CHITT
2604391-3 K.PHIPHAT
2233993-4 K.SUMATE
(2815111) 282-1135
K.NITTAYA
263-2500 K.PUNGMANI
3619035-6
(2411622) 241-1914
K.KAVEE
7047186-9 K.SOMBAT
531-0089 K.GHAYANANT
224-6428 K.SAWAI
(5840986) 988-5390
K.PHIKUL
273-0885 K.SUWIT
(5837173) 583-2634
K.VANCHAI
055-259706K.PHASET
2604243-4 K.BILL
2480059 T.113
K.VITAYA
K.PON
392-4692 K.VUT
K.NIWET

227670 EAKPOL CIVIL
àÍ¡¾Å¡ÒÃâ¸Ò
CO. LTD. º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
227680 PAN SIAM á¾¹ÊÂÒÁàÍç¡«ìà¾ÃÊ
EXPRESS LTD. PART.
0E
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227690 VIPHATSIRI
ÇԾѲ¹ìÈÔÃÔ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227700 ARCHALAND
ÍÒªÒᏴì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
227710 SUPANIT RIAESTATE
Êؾ¹Ôª ºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227720 DESING SCALE
´Õ䫹ì Êà¡Å
0B
ã¹»ÃÐà·È
227730 V.S.THAIHERRIT
ÇÕ.àÍÊ.ä·ÂàÎÍÃìÃÔ¤
SATILL CTRUCTER
0ʵÕÅ
B
ʵÃѤà¨ÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227740 SAMART CROPORATION
ÊÒÁÒö ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. 0LTD.
Cº¨¡.(ÁËÒª¹)ã¹»ÃÐà·È
227750 TIPTAWA CONSTRUCTION
·Ô¾Âìà·ÇÒ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
0 º¨¡.
R
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
227760 AMPS CO. áÍÁ»ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227770 MAA JEWELRY
ÁÒ¨ÔÇàÇÅÃÕè
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
227780 FORTUNE ¿ÍÃì¨Ù¹
VENTURE
àǹà¨ÍÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
227790 DONGBU-THAI
´Í§ºÙ-ä·Â
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227800 STC PROPERTY
àÍÊ·Õ«Õ
MANAGEMENT
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
0 ACO.áÁ๨àÁé¹·ì
L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227801 STC PROPERTY
àÍÊ·Õ«Õ
MANANEMENT
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
0 BCO.áÁ๨àÁé¹·ì
L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
227810 SIBSONG CO.
ÊÔºÊͧ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227820 QUEENSLAND
¤ÇÕ¹ÊᏴì
ENGINEERING
à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0LTD.
B PA˨¡. ã¹»ÃÐà·È
227830 C.A.N.C LTD.
«Õ.àÍ.àÍç¹.«Õ
PART.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
227840 SEEMADONG
«ÕÁÐâ´è§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING CO.
0 Cº¨¡.LTD.
ã¹»ÃÐà·È
227850 TANATHAIKOSARN
¸¹ä·Â¡èÍÊÃéÒ§
CO .LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
227860 HUN YOUNG
ÎѹÂѧ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃÑꡪÑè¹
0 CO.
Aº¨¡.LTD ã¹»ÃÐà·È
227870 24 CONSTRUCTION
24 ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
227880 TRANG PLAZA
âçáÃÁµÃѧ¾ÅÒ«èÒ
HOTEL CO. LTD.
0 Rº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227890 NEO COSMED
¹ÕâͤÍÊàÁ´
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227900 SUKEE NEW-K
ÊØ¡Õé
SHOP
¹ÔÇठÃéÒ¹ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
227910 DURIFEX CO.
´ÙÃÕà¿Åç¡«ì
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227920 TANEE METAL
µÒ¹ÕàÁ··ÍÅ ÃéÒ¹ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
227930 FHATHAI LOHA
¿éÒä·ÂâÅËÐ ÃéÒ¹ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
227940 UNIC BILLDING
ÂÙ¹Ô¤1995
ºÔÅ´Ôé§
.LTD. 1995
PART.
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227950 THAI CON ䷤͹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
227960 VICHAIYUTÇÔªÑÂÂØ·¸
HOSPITALâç¾ÂÒºÒÅ
0B
ã¹»ÃÐà·È
227970 HAPPLY PLACE(THAILAND)
áλ»Õéà¾ÅÊ(ä·ÂᏴì)
CO.
0 BLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
227980 ADISON RUNGSAN
Í´ÔÈÃÃѧÊÃäì
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
227990 CHALERMNIJ
à©ÅÔÁ¹Ô¨
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228000 LIVING STANDARE
ÅÔ¿ÇÔè§Êáµ¹´ÒÃì´
GROUP CO.
0¡ÃØê»
BLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228020 PERFECT HOUSE
à¾ÍÃìà¿ç¤«ì
CO. LTD.
àÎéÒÊì 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
228030 MANTANA Áѳ±¹ÒáÅкصÃ
& SUN CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
228040 S.PORKORN
Ê.»Ã¡Ã³ì àÁªªÔ¹à¹ÍÃÕè
0E
ã¹»ÃÐà·È
228050 CHIENGMIA
àªÕ§ãËÁè
RIMDOY CO.
ÃÔÁ´ÍÂ
LTD.0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
228060 LANG&HOUSE
Ᏼì NORTHEAST
á͹´ì àÎéÒÊì ¹ÍÃì¸ÍÕÊ
CO.
0 B LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228061 LANG&HOUSE
Ᏼì NORTHEST
á͹´ì àÎéÒÊì ¹ÍÃì¸ÍÕÊ
CO.
0B
LTD.º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228070 BETA CLOUGH
ີéÒCO.
¤ÅÑ¿
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228071 BETA CLOUGH
ີéÒTRADING
¤ÅÑ¿ à·Ã´´Ôé§
CO. 0LTD
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228080 PITCHANI POTARAMIC
´Ã.¾Ôª¹Õ ⾸ÒÃÒÁÔ¡
DR. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
228090 GREATIVE¤ÃÕàÍ·Õ¿
PLASTIC ¾ÅÒʵԤ
CO. LTD. 0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
228091 JEN BENJET
ਹºÃÃà¨Ô´
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228100 DARLINGTUN
´ÒÃìÅÔ§µÑ¹
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228110 SUTHA ENGINEERING
ÊظҡÒêèÒ§
LTD.
˨¡.PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228120 CHATKET CO.
©ÑµÃà¡È
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228121 JITVALEE CONDOMINIUM
¨ÔµÃÇÒÃÕ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ
CO.0LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228130 BEST WAWIN
àºÊ·ì&¹ÒÇÔ¹
MARK á͹´ì
CO. ÁÒÃì¤
LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228140 TANANGSUKKHAKANG
¸Ð¹Ñ§ÊØ¢¢Ñ§COMMERCIAL
¤ÍÁàÁÍÃìàªÕÂÅ
0A
CO
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È

(2464978) 248-0192
K.PAIKEAT
(4383921) 437-3985
038-322700
7213600-59K.PASIT
2351206-9EXT461
K.PUNLUK
(2621577) 262-1599
K.KONGKEIAT
3618231-6 K.PHORNPHAN
5161186-8T.1901
K.SARAT
(2463009) 246-3059
K.KAOYEE
(7211794) 721-1800
K.PHAYAP
6550567-74K.PRASERT
(2498211) 502-5055
K.ANUSORN
2454634-5 K.PRECHA
4394848 T.2205
8607602-9
(5304151) 539-4227
K.VIRAT
(27817) 781-5064
K.NAI
(5389923) 538-9929
(5303367) 539-1028
K.PAITUN
(5884038) 588-1937
JETANA K.
5612570-1
(5392342) 530-1463
K.PATTARAMOL
075-226281-5
K.SANONG
K.PAWANA
01-6135197K.NARACHAT
8111324-9 K.CHALEANCHAI
073-333542
(2919049) 409-4662
K.CHOL
337-4088 K.PHANU
3613758-61K.SUWANNI
271-0125 K.SAKCHAI
713-0140 K.SONGSUK
580-5307 K.CHANCHAI
2590035-8 K.DANG
591-5554 K.CUTCHARIN
(5879333) 911-7844
K.PAIBOON
(2262710) 224-8838
K.YAI
034-321065K.PAIBUL
053-271420
043-324906-8
K.CHANGCHAI
044-216635-6
K.PISIT
6190303-8 K.WANCHAI
6190738-40
(9977991) 965-1500
208-9977 K.WATSANA
251-8302 K.WATSANA
056-229761-2
K.TOM
01-4827006K.AEK
(3167251) 353-8691
K.KAMPOL
K.KAMPOL
948-6001

228160 STEEL IMAGE
ʵÕÅÍÔÁàÁ¨
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228170 CHARTWELL
ªÒÃì·àÇÅ
SIAM CO.
ÊÂÒÁ
LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
228180 NICHANEE³ÔªÒÃÕÂì
KETPHOLà¡Ô´¼Å
KHUN ¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
228190 RUNGSIMAÃѧÊÔÁÒ
CONSTRUCITON
¤Í¹ÊµÃÑ¡ªÑè¹
CO.
0 D LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228200 KULA HOSPITALITY
¤ÙÅèÒ ÎÍŻԵÍÅÅÔµÕé
INDUSTRY
0C
CO.
ÍÔ¹´ÑʵÃÕé
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
228210 DUNG TAWAN
´Ç§µÐÇѹ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228211 M.P DUNGTAWAN
àÍçÁ ¾Õ CO.
´Ç§µÐÇѹ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
228220 PROPERTY
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
PERFECT PUB à¾ÍÃì࿤
CO.
0 BLTD. º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
228230 HEX CON CO.
àΡ«ì¤Í¹
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228240 P.SAHAPHAT
».Ê˾Ѳ¹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228260 CHALAT PATANOTHAI
ªÅÑ·¸Ôì ¾Ñ²â¹·ÑÂ
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
228270 SUKSAWAT
ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì
INTERHOUSE
ÍÔ¹àµÍÃìàÎéÒÊì
CO.0 LTD.
B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
228271 SUKSAWAT
ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì
INTER GORUP
ÍÔ¹àµÍÃì¡ÃØê»
CO.
0 BLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228280 KHANBER हàºÍÃì´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹µì
DEVELOPMETN CO.
0B
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228290 BANGKOK¡Ãا෾ÃÍáÂÅÊáµ¹´ÒÃì´
ROYAL STANDART0CO.
B º¨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
228300 V.V.S TRADING
ÇÕ.ÇÕ.àÍÊ.à·Ã´´Ôé§Êì
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228301 V.V.S GROUP
ÇÕ.ÇÕ.àÍÊ.¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228310 PHANSA CO.
¾Ñ¹ÊÒ
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228320 DAI-ICHI HOUSE
ä´ÍÔ¨Ô CO.
àÎéÒÊì
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
228330 CK.SYSTEM(THAILAND)
«ÕफÔÊàµçÁÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
228340 PROMMAHARAJ
¾ÃËÁÁËÒÃÒª¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹
CONSTRUCTION
0 B CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228350 PUKET PAKEL
ÀÙà¡çµ»ÒÃìà¡é
LTD. PART.˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
228360 LUXUR GROUP
ÅÑ¡«ìà«ÍÃì
AND ASSOCIATES
¡ÃØê» á͹´ì
0 AáÍÊâ««ÔàÍ·Êì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
228370 OPULENT Í;¾ÔÇàÅç¹·
LAND CO. LTD.
áŹ´ì º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228380 PEESA FURNITER
¾Õ«èÒÃìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD. 0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228390 SGUNG SUB
ʧǹ·ÃѾÂì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228400 HEANPORLIANG
àÎ×͹»éÍàÅÕé§
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
228410 S. NAPA (THAILAND)
Ê.¹ÀÒ (»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
228420 WORTH SUPPLY
àÇÔÃì¸CO.
«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
228430 ARLEE VISAVAKUJ
ÍÒÃÕâ¸ҡÒÃ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
228440 TATATA DECORETA
µ¶µÒ à´¤ÍÃÒµÒ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
228450 NORTH WOOD
¹ÍÃì¸ÇÙ´áŹ´ì
LANG CO.
º¨¡.LTD.0 B
ã¹»ÃÐà·È
228460 N.K.G ENGINEERING
àÍç¹.à¤.¨Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228470 PRASONG»ÃÐʧ¤ì¡ÒÃâ¸Ò
KARNYOTA LTD. ˨¡.
PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
228480 TRIO DYNAMIC
·ÃÔâÍ CO.
ä´¹ÒÁÔ¤
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
228510 PRO CIVILâ»Ã
& CONSTRUCITON
«ÕÇÔÅ á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228520 NAKSAWADI
¹Ò¤ÊÇÑÊ´Ôì¡ÒÃÊÓÃǨáÅСÒÃâ¸Ò
SURVEYOR&CONSTRUCTIO
0A
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
228530 SOUTHTHOEN
à«Ò·ìà·ÍÃì¹
STAR ʵÒÃì
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
228540 TECHNICAà·¤¹Ô¡Ò
NOVA CO.
â¹ÇÒ
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
228550 FRIT FOR ARCITEC
à¿ÔÃÊ·ì ¿ÅÍÃì
CO. LTD.
ÍÒÃì¤Õà·¤Êì
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228580 ORCHID GARDEN
â¤Ã§¡ÒÃPROJEC
ÍÍÃì¤Ô´ ¡ÒÃìà´é¹
0 B â´Â ã¹»ÃÐà·È
228600 JULAKUJ CO.
¨ØÅ¡Äɳì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228610 PRISAMA DESIGN
¾ÃÕÊÁèÒ
CO.´Õ䫹ì
LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
228620 RUNGROJª.ÃØè§âè¹ì
CONSTRUCITON
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 DLTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228630 A.D.ENTERPRISE
àÍ.´Õ.àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD. 0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
228631 KPD SUPPLY
ाմÕ
AND CONSTRUCTION
«Ñ¾¾ÅÒÂ0á͹´ì
C ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
228640 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÇÙ´à´é¹ºÔÊÔà¹Ê
WOODEN BUSINESS
0 CCO.
º¨¡. LT ã¹»ÃÐà·È
228650 BANGKAPIºÒ§¡Ð»Ô¾Ñ²¹Ò
PATTANA CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
228660 CHUKAMON
ªÙ¡ÁÅ
RESORT
ÃÕÊÍÃì·
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228670 THREEMAN
·ÃÕáÁ¹
ENTERPRISE
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
LTD.
0C
PART.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228680 KENU DESIGN
¤Õ¹ÙCO.
´Õä«¹ì º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
228690 M.S.P.S HOME
àÍçÁ CO.
àÍÊ ¾Õ
LTD.
àÍÊ âÎÁ0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È

(8030099) 803-6100
K.NUK
2476702-3 K.THUNTHORN
076-581399K.NICHANEE
185
(5102215) 519-2470
K.UNTRAY
253-1610 K.NANVARAT
270384-98

2456640-7 K.SOMSAK
6060
(2793376) 920-9932
K.CHIROJ
541-7412 K.PON
319-9481
8730961-8 K.DONGMANEE
(4639190) 873-0961
K.TIPPAWAN
(6912003) 691-2038
K.VICHAI
(2383200) 235-9933
9738753-5 K.SINGCHAI
9738753-5 K.PANYA
(2751357) 276-8081
K.PHAYOUN
9383464-71K.VORAVIT
3616714-5 K.VARCHRA
(628111) 628-2141
K.JAN
076-215636K.NOPPADOL
(5877615) 587-3007
K.PRASONGSUK
2377844-8 K.PRAKIN
(7581506) 758-4752
(2873672) 287-3660
K.SGUNG
2782350-2 K.MANUS
2581406-7 K.NEAKRUK
(202)
299-5031 K.NIRABUL
(2154113) 215-2809
K.AMPHA
7281826-8 K.PARICHAT
247-5465 K.PRAKONG
9398341-2 K.SRISALAI
2953889-90
(7196) 044-6045
TARINEE K.
578-2617 K.ORSA
(5910304) 580-6313
K.SOMNUKE
(4242747) 424-4714
K.PAIRORT
(2521731) 252-2937
K.ARANYA
243-1741 K.NIRAN
415-0245 K.JUTI JATUPORNPONG
(2156083) 216-8234
K.RUNGKANA
6624686-9 K.ITTIPHORN
(3215393) 322-6385
K.KIM
9949005-6 K.YUPMA
9948673-4
5817956-9 K.NUSHANATH
(3771718) 377-5967
K.HUSADIN
2712037-9 K.KOY
898-7850 K.MARUT
931-8611 K.NITAYA
538-8581 K.VICHIT

228700 A.P.P.D.ENGINEERING
àÍ.¾Õ.¾Õ.´Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228710 MAI THAI INDUSTRY
ÍصÊÒË¡ÃÃÁäËÁä·Â
CO. LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
228720 WATTANAWONG
ÇѲ¹ÐǧÈì
KHAWATSADUPHAN
¤éÒÇÑÊ´ØÀѳ±ì
0C
˨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
228730 TANACHOD
¸¹âªµÔ
PATTANA
¾Ñ²¹ÒCO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228740 PEERA JIYAROM
¾ÕÃÐ ¨ÔÂÒÃÁ³ì
KHUN
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
228750 SOMPONGÊÁ¾§Éì
HANGSRISUWAN
áËè§ÈÃÕÊØÇÃó
KHUN
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
228760 CHOKKASEM
⪤à¡ÉÁ
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.
0A
CO. LTD ã¹»ÃÐà·È
228761 CHOKDEE⪤´ÕÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228770 COMPLETE
¤ÍÁ¾ÅÕ·
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0 R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228780 OGUS ENGINEERING
ÍÍ¡ÑÊ·ì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228790 S F CONSTRUCTION
àÍÊ àÍ¿ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228800 VISUT KASEM(THAILAND)
ÇÔÊØ·¸Ôìà¡ÉÁ(»ÃÐà·Èä·Â)
CO.0LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228810 SUWANNAKIT
âçáÃÁÊØÇÃó¡ÔµµÔì
HOTEL LTD. PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228820 ORAKARNÍáҹµìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING CO.
º¨¡.
0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
228830 ID.INTERIOR
äÍ´Õ.ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
DECORATIONà´¤¤ÍàêÑè¹
LTD.
0 B PA ˨¡.ã¹»ÃÐà·È
228831 AUTO INTERNATIONAL
ÍÍâµé·ÃÔÁ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
TRANSECTION
0A
ã¹»ÃÐà·È
228832 S.R.C CO. àÍÊ.ÍÒÃì.«Õ
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
228833 THAREERAT
¸ÒÃÕÃѵ¹ì
FRACHASAN
»ÃЪÒÊѹµÔì
KHUN
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
228834 ROENGDET
àÃ×ͧപ
DUTSADEESURAPPOT
´ØÉ®ÕÊØþ¨¹ì
0 A ¤Ø³
KHUNã¹»ÃÐà·È
228840 SEMENS ELESTRICAL
«ÕàÁ¹Êì º¨¡. ENGINEERING
0B
ã¹»ÃÐà·È
228841 SIEMEN CO.
«ÕàÁ¹Êì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228850 INTERHOUSE
ÍÔ¹àµÍÃìàÎéÒÊì
DESIGN CO.
´Õ«Ò¹ì
LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228851 HANNARONG
ËÒ-³Ã§¤ì
KUBTABSATEN
¤Ø»µÑÉà°ÕÂÃ
0KHUN
A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
228860 S.S AGENCIES
àÍÊ.àÍÊ.àÍàÂ蹫ÕÊì
R.O.P
Ëʹ.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228870 CHAIYAN PORNPONG
¹.¾.äªÂÂѹµÃì
DR.
¾Ã¾§Èì
0A
ã¹»ÃÐà·È
228880 RATSAMEEJUN
ÃÑÈÁըѹ·Ãì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 C ˨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
228890 THE WORLD
à´ÍÐàÇÔÅ´ì
BEST YOKERT
àºÊ·ì âÂà¡ÔÃìµ
CO.
0 A LTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
228900 SANGTONG
áʧ·Í§¹ÔµµÔé§
KNITING CO. º¨¡.
LTD.
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
ºØ-¼èͧ
º¨¡.
228910 BOONPONG
CO. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228930 SENANUNT
àʹҹѹµì
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228940 URUCHAI CONSTRUCTION
ÍØÃØäªÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.
0º¨¡.
CLTD.
ã¹»ÃÐà·È
228941 UTHAI PHALPHU
ÍØ·Ñ à¼èÒÀÙè
KHUN
¤Ø³0 C
ã¹»ÃÐà·È
228950 PALS INTERNATIONAL
á¾ÅÊ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228960 KMCC CO.à¤àÍçÁ«Õ«Õ
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228970 THAI GAMMON
ä·Â á¡ÁÁ͹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
228980 SRIVICHAIÈÃÕÇÔªÑÂ
ENGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
228990 K.T. DISPLAY
à¤.·Õ.´ÕÊà¾ÅÂì
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
229000 WATCHARAPONG
ÇѪþ§ÈìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING
0C
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
229010 AUTO B.P.CO.
ÍÍâµ ºÕ.¾Õ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
229020 TOP POINT·ç;¾éÍ·ì
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0 C LT º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229030 ANUCHA VATCHARASIN
Í¹ØªÒ ÇѪÃÊÔ¹¸Øì
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
229040 THE EMERALD
âçáÃÁ
HOTEL
´Ô àÍÁàÁÍÃÑÅ´ì
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229060 PET MASTER
ྷÁÒÊàµÍÃì
INTERNETWORK
ÍÔ¹àµÍÃì-๷àÇÍÃì¤
0E
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
229070 STREFEN JʵÕ࿹
LEAS JUNIE
à¨.ÅÕªAND
¨Ùà¹ÕÂÃì
ASSO
0 B á͹´ì áÍÊâ««Ôã¹»ÃÐà·È
229080 SAMSUNG«ÑÁ«Ø§
DEVELOPMENT
´ÔàÇÅÅêÍ»àÁ¹·ì(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
229081 C.P.-SAMSUNG
«Õ.¾Õ.CONSTRUCITON
«ÑÁ«Ø§ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 B CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229082 SAMSUNG«ÑÁ«Ø§
ENGINEERING(THAILAND)
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
229090 U.S.K SURVICE
ÂÙ àÍÊ
LTD.
ठºÃÔ¡ÒÃ
PART. ˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
229100 K.E.C.(THAILAND)
ठÍÕ «ÕCO.
(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229110 BANGKOKâç§Ò¹àËÅç¡¡Ãا෾Ï
STEEL CO. LTD. 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229120 CENTRAL PATTANA
à«ç¹·ÃÑžѲ¹Ò
CO. LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0C
ã¹»ÃÐà·È
229123 CENTRAL WORLD
à«ç¹·ÃÑÅàÇÔÅ´ì
CO. LTDº¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È

374-0963 K.PIYAWAN
(4378411) 437-1373
K.NIYOM
(4163900) 416-8145
K.CHULA
2164499 T.109
K.TRERADET
225-4438
247-6757
4161843-5
4161843-5
(3857531) 758-7210
K.JIN
(9312134) 931-2099
K.CHAN
(918213) 226-1599
K.SAMAT
9391345-9 K.SURARIT
053-227884K.PORNCHAI
332-4720 K.PRAVET
249-1977 K.PRASERT
249-1977 K.PRASERT
249-1977 K PRASERT
249-1977 K.PRASERT
249-1977
K.SATID
(8140066) 373-3480
K.NOPPADON
463-9190 K.NARURNAT
463-9190
2671182-3 K.SUTTIPHONG
045-263478-9
(71211) 571-7749
K.SIAM
435-2995 K.SOMSAK
463-2270
2781659-61T.153
K.CHUTAMART
K.SASSANEE
7491142-3 K.MONTA
7491142-3
3673272-3 K.HUNNY
3276
3919960-2 K.RAINER
2678438-39
7335963-4
(8114461) 420-9154
01-4821592
9412400-6 K.NOK
7280514-5 K.BOONCHAI
279-0105
3226031-3 SUCHART K.
7196780-3
02-6505585K.MIMI
2640542-7 K.NAM
2640371-5 K.CHALEE
02-22640524-5
9699060-2 K.USA
053-222826K.PHACHA
4636300-7 K.KITIT
T.205
884-8100 K.PONCHAI
02-2559500

229124 CENTRAL PATTANA
à«ç¹·ÃÑžѲ¹Ò
CO. LTD
ºÁ¨.0 B
ã¹»ÃÐà·È
229126 CENTRAL PATANA
à«ç¹·ÃÑžѲ¹Ò
CO.,LTD.
ºÁ¨.0 C
ã¹»ÃÐà·È
229130 SAROT SRISUVAN
ÊÒâê ÈÃÕÊØÇÃó
KHUN.
0¤Ø³.
A
ã¹»ÃÐà·È
229140 GRECON TRADING
¡Ãդ͹ à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
229150 SINKLOW CO.
ÊÔ¹à¡ÅéÒ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229160 SUPHA ARUN
ÈØÀÍÃس
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
229170 NEW WILKINSON
¹ÔÇÇÔŤԹÊѹ
CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
229180 RASA TOWER
ÃÊÒCO.
·ÒÇàÇÍÃì
LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
229190 VORAVOUT
ÇÃÇظ
KIETSAK
à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì
KHUN 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
229200 KOTCHASAN
¤ªÊÒÃà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¡èÍÊÃéÒ§
FUERNITURE CONSTRU.
0C
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
229220 WINSOR HOTEL
ÇÔ¹à«ÍÃìâÎàµçÅ
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
229230 RAJSIMA NAKORNSUB
ÃÒªÊÕÁÒ¹¤Ã·Ô¾Âì
CO. LTD.
0º¨¡.
R
ã¹»ÃÐà·È
229240 ORITENTAL
âÍàÃÕÂÅàµçÅ
EXCEL CO. LTD.
àÍç¡à«Å
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229250 PINKLOW DISIGN
»Ôè¹à¡ÅéÒ
CO.´Õ䫹ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229251 SUNTRALEE
Êع·ÃÕÁÑ蹤§
MAKOL CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
229260 PINKLOW METAL(1990)
»Ôè¹à¡ÅéÒâÅËÐÀѳ±ì(1993)
CO. LTD.
0E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229270 NICCO (THAILAND)
¹Ô¡â¡é(ä·ÂᏴì)
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
229280 JEST THAIà¨É®ä·Â
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 C º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
229290 CHANWITHªÒ-ÇÔ·ÂìâÎàµçÅ
HOTEL CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
229300 NAVAKIT FORNITURE
¹Ç¡Ô¨à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì(55)
(55) CO.0 LTD
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229310 THANINE CO.
¸¹Ô¹Õ
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229320 PREMA ESTET
¾ÃÕÁÒ
CO.àÍÊ൷
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
229330 P.TG.INTERTRADE
¾Õ.·Õ¨Õ.ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229340 HADYAI KAHAKAN
ËÒ´ãË-èà¤ËСÒÃ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229350 SOMWANG¹.¾.ÊÁËÇѧ
VANGTAL ÇѧµÒÅ
0A
ã¹»ÃÐà·È
229360 SIAM BAYSHORE
ÊÂÒÁàºÂìªÍÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
ÅÔºà¨ÃÔ-ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
º¨¡.
229370 LIM CHAROEN
ALUMINIEM CO.
0 ALTD.
ã¹»ÃÐà·È
229371 L.C.A METAL
áÍÅ.«Õ.àÍ
WORKàÁç··ÑÅàÇÔÃì¤
LTD. PART
0 D ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
229380 YENJIT TUNGBANJETVANIT
àÂ繨Եà µÑ駺ÃÃà¨Ô´Ç¹Ôª
KHUN
0A
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
229390 PACKWEST
ᾤàÇʵì
CAPITAL(THAILADN)
᤻»ÔµÒÅ(»ÃÐà·Èä·Â)
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
229400 HOME PLUS
âÎÁCO.
¾ÅÑÊ
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229410 KRENGSAK
à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì
TANTIPIPOB KHUN
µÑ¹µÔ¾Ô¶¾
0A
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
229420 RUENGRUNG
àÃ×ͧÃØè§
CONSTRUGTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CCO. º¨¡.
LTD ã¹»ÃÐà·È
229430 SQUARETEH
Êá¤ÇÃìà·¤
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229431 SRIPRAE RUNGRANGSRI,K.
ÈÃÕá¾Ã ÃØè§ÃѧÉÕ,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
229440 CORDUKES
¤ÍÃì´Øê¤Êì
THAI CO.ä·Â
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
229450 WELL DEVELLOPMENT
àÇÅ ´ÔàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD.
0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
229460 SUWAT URISIN
ÊØÇѵ´Ôì
K
ÍØäÃÊÔ¹¸Çì
0 A ¤Ø³.
ã¹»ÃÐà·È
229470 WEL-CINEPLEX
àÇÅ-«Õ¹Õà¾Å硪ì
CO. LTD.
º¨¡.(ÊÒ¢Ò
0A
1) ã¹»ÃÐà·È
229472 WEL-CINEMA
àÇÅ-«Õ¹ÕÁèÒ
CO. LTD (1)º¨¡.(ÊÒ¢Ò·Õè
0A
1) ã¹»ÃÐà·È
229473 MAJOR CEMEMA
àÁà¨ÍÃì CO.
«Õ¹ÕÁèÒ
LTD º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
229474 CHANGMAIàªÕ§ãËÁè
CIMEPLEX«Õ¹Õà¾Åç¡«ì
CO. LTD
0A
º¨¡.(ÊÒ¢Ò
ã¹»ÃÐà·È
1)
229475 MAJOR CINEMA
àÁà¨ÍÃì«Õ¹ÕÁèÒ
&ENTERIAMENT
á͹´ì
0 BàÍç¹àµÍÃìà·¹àÁ¹·ìCOM ã¹»ÃÐà·È
229476 MAJOR CENEPLEX
àÁà¨ÍÃì «Õ¹Õà¾Åç¡«ì
GROUP CO.
0A
¡ÃØé»
LTD ºÁ¨. ã¹»ÃÐà·È
229480 SOMKIAT RATANAKONGTON
ÊÁà¡ÕÂÃµÔ Ãѵ¹¤§·¹
0
K.C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
229490 TRIMITR ENGINEERING
äµÃÁԵà ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
(1994)0 LTD
C(1994) º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229500 SUKHUMVIT
ÊØ¢ØÁÇÔ·àͤ«ÔÁ
EXSIVE CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
229510 SAIMGONGIJ
ÊÂÒÁ¡Ã¡Ô¨
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229520 P&N RICHARD
¾Õ á͹´ì
CO.àÍç¹
LTD.
ÃÔªÒÃì´
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229530 DANIEL ENGINEERING
´Òà¹ÕÂÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229540 PHUKET PARADISE
ÀÙà¡çµ¾ÒÃÒä´«ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229550 UDOMCHAIÍØ´ÁªÑÂ
CHALEMLABANAN
à©ÅÔÁÅÒÀ͹ѹµì
0 KHUN
A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È

02-5525513
02-6736000
912-1156
3810294-6 K.PUTTIMA
4351101-2 K.ATIPAT
233-3991 K.TOI
255-4376 K.URAIRAT
937-0000
616-9500
053-572541-2
K.SUVAT
262-1234
044-242789K.PHAIBOON
6740810-1 K.CHALEAMKERT
8849238-46K.SOMMPORA
434-6258 K.SOOMPORD
8840601-9 K.PETCHART
285-6400 K.NIMAPORN
(5222920) 522-2937
K.PRONPOEN
056-612955K.SAROJ
02-7266872-4
K.SOMCHAI
077-283295-6
K.NIVAT
322-8095 K.MUK
(2452177) 642-5065
K.NOPPAKOW
074-246600K.SAKON
4349196-99
K.PITSANA
02-7472659-62
02-7472659
K.YENJIT
255-3307 K.VILAI
6914016-20_
K.TOO
2600817-9
565-0960 K.CHALRA RUENGRUNG
9701059-60K.SUVIN
6799019-22K.SIRINON
267-7236 K.SUEMSUK
881-7979
2556445-6
511-5252
02-9585500
02-5115252
3210039-40
928-1838 K.ANANT
712-8264 K.SAWAT
7343377-84K.SOMRAT
454-6390 K.ANU
6934042-3 K.THANYA
6810550 T.311
K.SUPONG
K.UDOM

229560 D.ENGINEERING
´Õ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
229570 SER JAMEàªÍÃì
RESORT
à¨ÁÊìCO.
ÃÕÊÍÃì·
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
229580 TRIPATCHARA
µÃÕ¾ªÃ
CONSTRUTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0A
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229590 HUAY CHUAN
ÎèǪǹ
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229600 TBI TOWER
·ÕºÕäÍ
CO. LTD.
·ÒÇàÇÍÃì º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
229610 DOTI CO. LTD.
´ÙÍÔ· º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229611 MAHADAMRONG
ÁËÒÄ¡Éì
PATTANA
´Óç¾Ñ²¹Ò
CO.
0C
º¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
229620 KANJANASAN
¡Ò-¨¹Êѹµì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229630 CITY PROPERTY
«ÔµÕé GROUP
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. 0LTD.
B ¡ÃØê» º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229640 KOSY BEACH
⤪Õè
HOTEL
ºÕª âÎàµçÅ
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
229650 PROCON PROPERTY
â»Ã¤Í¹ ¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
MANAENMENT
0 CáÁ๨àÁé¹·ì
CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
229660 THAI FUKANO
ä·Â¿Ù¡Òâ¹è
ALUMINEM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO.0LTD.
D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229670 DITECTURE
ä´à·¤à¨ÍÃì
ESTATEàÍÊ൷
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
229671 THONGDEE
·Í§´Õ¾Ñ²¹Ò
PHATHANA
º¨¡.CO. LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
229680 WEINGPANG
àÇÕ§¾Ò¹·ÇÕÀѳ±ì
TAVEEPAN LTD.0PART.
˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
229690 GENNERAL
à¹à¹ÍÃÑÅ
INTERTRADE
ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO.0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229700 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD.
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229701 HOMEPRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
0 E ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229702 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229703 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229704 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229705 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD.
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229706 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229707 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229708 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
229709 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
PUBLIC
0 E ºÁ¨.
COM ã¹»ÃÐà·È
229710 LIVING LAND
ÅÔ¿ÇÔè§
DEVELOPMENT
áŹ´ì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0CO.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229720 MANA NAKPRASET
ÁҹР¹Ò¤»ÃÐàÊÃÔ°
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
229730 TAM ENGINEERING
·ÕáÍÁ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229731 KPS ASSOCIATE
ाÕàÍÊ
ENGINEERING
áÍÊâ««ÔàÍ·0 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
229740 VANACHAIǹªÑÂ
CAMEEACL
à¤ÁÕ¤ÍÅ
INDUSTRIE
ÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕèÊì
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
229750 HIWAY INNäÎàÇÂìÍÔ¹¹ì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229751 PUTTARAT¾Ø·¸Ãѵ¹ì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229760 T.W.GROUP
·Õ.´ÑººÅÔÇ.¡ÃØê»
FATION ISLAND ῪÑè¹
CO.
0B
äÍÊìᏴì
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
229761 T.W GROUP
·Õ.´ÑººÅÔÇ.¡ÃØê»
IMPORN EXPORTN
ÍÔÁ»ÍÃìµ
0 BHOLDI ã¹»ÃÐà·È
229770 BOONRAWD
ºØ-ÃÍ´
ALUMINUM&GLASS
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ á͹´ì¡ÅÒÊ
0D
ã¹»ÃÐà·È
229780 TEINSUT CONSTURCTION
à¸ÕÂÃÊٵáèÍÊÃéÒ§
LTD.
0 A˨¡.
PART
ã¹»ÃÐà·È
229790 C.P.K INTERNATIONAL
«Õ.¾Õ.à¤.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229800 B.K.ALUMINIUM
ºÕ.à¤.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0
º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
229810 SRISUPARAT
ÈÃÕÈØÀÃÒªáÍÊà«ç·
ACSESE CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
229820 SOMNUK KANRAYAVINAI
ÊÁ¹Ö¡ ¡ÑÅÂÒÇÔ¹ÑÂ
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
229830 SUKAA CO.ÈØ¢Ð
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229840 HAIR CAREáÎÃìá¤Ãì
SHOP ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
229850 ASOKE-CHEMICAL
ÍâÈ¡à¤ÁÕà¤ÔÅ
SUPPLIES
«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
0CO.
B LT º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229860 THAI VANAPANG
ä·ÂǹÀѳ±ì
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229870 BURAPHA ºÙþҸҹÕ
TANI CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229871 THAI PIM CO.
ä·Â¾ÔÁ¾ì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
229880 TEERADET¸ÕÃà´ª
CHIRATIWAT
¨ÔÃÒ¸ÔÇѲ¹ì
KHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
229900 ENTERTAIN
àÍç¹àµÍÃìà·¹
THEATRES
à¸ÕÂàµÍÃìÊ
NETWORK
0 B à¹çµàÇÔÃì¤
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
229910 SANSIRI CO.
áʹÊÔÃÔ
LTD.(PUBIC)
ºÁ¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
229920 CENCHURIà«ç¹¨ÙÃÕ
HOTEL CO.
âÎàµçÅ
LTD.º¨¡.0 R
ã¹»ÃÐà·È
229930 J.A.V.S ENGINEERING
à¨àÍÇÕàÍÊ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È

530-3883 K.KARNJANA
036-34744-4
281-1564
222-6141 NUNTANI.K
(5611286) 561-1632
TU.K
5303567-8 CHARLBOON.K
3986333-4 K.CHANTIMA
7187300-5 K.PHENRUMPAI
038-250800-3
K.DOLRUDEE
2629485-6 K.PANTIP
(3140184) 314-6037
K.MONSUSNAN
6362744-9 K.SUVIT
PHATHARAKORN K.
01-9515442K.ATIDET
9325120-6 K.RANOOPRON
K. BOONCHOAT
9212403-14K.BOONCHOT
689-0844
454-9299
641-2900

053-851515
917-0380 K.ANUN
K.MANA
(2459394) 245-9395
K.AMORN
2459394-95K.AMORN
5854900-3 K.YINGYOT
(4114682) 411-4089
K.SULIYA
411-4682
2721921-22K.SOMPORN
2721921-22K.SOMPORN
01-4321823
054- 710006
4165857-9
9719277-8 K.KHUNTUP
(2792715) 279-3535
K.RCHARA TEERANANO
4330123-8
02-6110920-31
K.PRATPIMAL
6437461-70
2612561-5 K.NAREE
3942146-7 K.TAVESAK
3280544-8 K.KULTIDA
3280544-8 K.PONGSAK
281-1476
460-0032 K.SUCHAT
2013905-10K.SUMET
2467800-9 K.SOMCHAI
516-1265 K.SAROJ

229940 ANOTHAI KORSANG(1993)
Íâ¹·Ñ¡èÍÊÃéÒ§(1993)
CO.
0C
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
229950 SRIROKE NAN
ÈÃÕ¡Äɹѹ·ì
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
229960 THAI INDUSTRIES
ÍصÊÒË¡ÃÃÁä·ÂºÃèØÀѳ±ì
PACKADING
0C
CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
229980 WORLD CLASS
àÇÔÅ´ì¤ÅÒÊ
PATTANA
¾Ñ²¹Ò
CO.0LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
229990 SUTREE &ÊظÕ
BET HOUSE
á͹´ì àºÊ·ì
FUNITURE
àÎéÒÊì
0C
ã¹»ÃÐà·È
230000 ANLOY INDUSTRY
ÍÑÅÅÍÂÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
23001 SKULTHAI CO. LTD.(EKAMAI) 0 A
ã¹»ÃÐà·È
230010 PORNPIMOL
á¾·ÂìË-Ô§
PULPRADEIT
¾Ã¾ÔÁÅ
KHUN
0B
¾ÑÇ»ÃдÔÉ°ì
ã¹»ÃÐà·È
230020 P V APARTMENT
¾Õ.ÇÕ.;ÒÃì·àÁé¹·ì
CO. LTD
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
23003 WINMA CORPORATION.(EKAMAI)
0A
ã¹»ÃÐà·È
230030 PATTARINÀÑ·ÃÔ¹
KORATâ¤ÃÒª
APARTMENT
;ÒÃì·àÁé¹·ì
0 ALTD. ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
230040 CN DESIGN
«Õ.àÍç¹.´Õ䫹ì
CONSULTANT
á͹´ì
LTD.
¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
0 CPART ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230050 SANGCHAIáʧªÑÂâÅËСԨ
LOHSKIJ ELECTRICT
ÍÔàŤ·ÃÔ¤
0E
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
230060 PIMAN PRAK
¾ÔÁÒ¹¾ÒÃì¤
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
230070 A S & A CO.
àÍ LTD.
àÍÊ á͹´ì àÍ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
230071 GREEN HOUSE
¡ÃÕ¹ àÎéÒÊì
LANDSKAB
ᏴìÊऻ
CO.
0 BLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230080 SIAM AXESÊÂÒÁáÍç¤à«Ê
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
230100 CERCON SYSTEM
à«ÍÃì¤Í¹ «ÕÊà·çÁ
CO. LTD.º¨¡.0 R
ã¹»ÃÐà·È
230101 UNION CITY
ÂÙà¹Õè¹
CONTACT
«ÔµÕé
CO. LTD
¤Í¹á·¤
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230110 TONG GVEEN
·Í§¡ÇÕ¹
CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
230120 JARIYA AMORNSAMANRAK
¨ÃÔÂÒ ÍÁÃÊÁÒ¹Åѡɳì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
230140 UNION INDUSTRIAL
ÂÙà¹Õè¹ DEVELOPMENT
ÍÔ¹´ÑÊàµÃÕÂÅ
0C
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
230150 SUWAN BUNSERM
ÊØÇÃó ºØ-àÊÃÔÁ
KHUN
0
¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
230160 CHERGTALEA
àªÔ§·ÐàÅ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
230170 MBK PROPERTRY
àÍçÁ ºÕ à¤
AND
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕéÊì
DEVELLOPMENT
0C
á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
230180 SAMLEE ACHEEWA
ÊÓÅÕ ÍÒªÕÇÐ
K. ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
230190 BY BEST CO.
ºÒÂàºÊ·ì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
230200 TUNGPET µÇ§à¾ªÃ
SATITTADA
ÊÒ¸Ôµ¸Ò´Ò
KHUN 0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
230210 LAM SUNG(THAILAND)
ÅèÓÊÙ§(»ÃÐà·Èä·Â)
PUBIC0 º¨¡.(ÁËÒª¹)
B
ã¹»ÃÐà·È
230220 TIP SUWONG
·Ô¾ÂìÊØǧÈì
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
230230 SIVA THAI ÈÔÇÐä·Â
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230240 DBS BANK OF SINGAPORE 0 A
ã¹»ÃÐà·È
230250 BABCORD-HANSA
Ẻ¤Í¤ Îѹ«èÒ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
230260 UBON MEEJINDA
ÍغŠÁÕ¨Ô¹´Ò
KHUN ¤Ø³ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
230270 P & C ELEXTIIC
¾Õ.á͹´ì
SHOP
«Õ ÍÕàÅ礷ÃÔ¤
0 D ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
230280 C.C.S. CURTERNWALL
«Õ.«Õ.àÍÊ.à¤ÍÃìà·Ôè¹ÇÍÅÅì
AND CONSTRU
0D
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
230290 SINSUPNAKORN
ÊÔ¹·ÃѾÂ칤Ã
CO. LTD.(PLBLIC)
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0C
ã¹»ÃÐà·È
230300 UNGSANAÍѧʹÒ
VONGKUSOLKIJ
Çèͧ¡ØÈÅ¡Ô¨
K.0 ¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
230310 B S T SUPPLY
ºÕ àÍÊ
CO.
·ÕLTD.
«Ñ¾¾ÅÒÂ0 ˨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
230311 22 IMPORTÊͧÊͧ
EXPORT
ÍÔÁ»ÍÃìµ
LTD. PART.
àÍç¡«ì»ÍÃìµ
0E
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
230320 CEATIP DESING
¤ÃÕàÍ·Õ¿´Õ䫹ì
LTD. PART.
˨¡.
0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
230330 WORD TEXTIME
à¤àÇÔÅ´ìà·ç¡«ìä·Åì
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
230340 SANTISUKÊѹµÔÊØ¢¤éÒàËÅç¡áÅСèÍÊÃéÒ§
STEEL&CONSTURCTION
0C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
230350 SAHAMONGKOLTRUP
ÊËÁ§¤Å·ÃѾÂì
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230360 PENTHA ENGINEERING
ྐྵ·Ò àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0.00
LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230370 PICHCON GROUP
¾Ôª¤Í¹ ¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡.0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
230380 PAKCHONG
»Ò¡ªèͧ
LANDMARK
ᏴìÁÒÃì¤
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
230390 TARAROM¸ÒÃÒÃÁ³ì
ENTERPRISE
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO.
0.00
LTD.
C º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
230400 SOLID GROUP
â«ÅÔµ
CO.
¡ÃØê»
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
230410 RAJSIMAEKSOMBAT
ÃÒªÊÕÁÒàÍ¡ÊÁºÑµÔ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCITON
0.00 C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230420 V.S.ENGINEERING
ÇÕ.àÍÊ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTRUCTION
0 C á͹´ì - ã¹»ÃÐà·È
230430 MES ENGINEER
àÁÊ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

(5432750) 801-0413
K.SANGAIM
2664656-7
4150085-8 K.DUANGPORN
260-8632 K.YUPHIN
514-1311
226-0044
392-6341-2
279-0805 K.MARI
(2795209) 451-2113
K.THAWATCHAI
392-6341-2
(25266) 924-3899
(2501202) 681-4655
K.CHATRE
(8033031) 454-1987
K.SUPA
K.VEVAN
9310819-20K.PARSAT
9310819-20K.PRASAT
(4337525) 435-3744
K.ANUSORN
(5801800) 591-0786
K.MITCHAI
954-6179
2854544-5
435-1692
038-473093-5
K.SEAKSUN
01-9037222
2511352-3 MR.SOMPOJONA KYAV
217-9111 MR.SUCHAI
038-321211K.SAMLEE ACHEEWA
748-0916
245-2908
3810723-42K.ANCHALEE
K.SURIYA
2522538-40K.UTEN
044-212511K.TAWAN
522
433-9559 K.UBON
223-6985 K.PORNCHAI
864-9041-5RUM AND SOMKIT MR.
803-6520-7SIRIRUT KHUN
7310763-7
249-1977
7476671-5 K.PATTARAVDEE
(5855399) 912-7346
K.VIPAPON
01-3534057K.CHUSAK
056-631750
392-4462 K.VICHIEN
2262342-4 K.PONCHAI
448-4987 K.PANYA
044-280047-54
K.KENGSAK
318-0083 K.WANPHEN
3210048-50K.SUPAKIT
044-291421K.CHIRATTIKAL
9380761-3 NUM K.
(9199825) 919-9826
K.TITIMA

230440 HARN ENGINEERING
ËÒ-àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230450 IYARETH CO.
äÍÂàÃÈ
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230460 LAKE & HILL
àŤ
CO.
á͹´ì
LTD.
ÎÔÅÅì º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
230470 STYLE INTERRIOR
ÊäµÅì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
(THAILAND)
(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230480 SAHAMANTANA
ÊËÁѳ±¹Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
230490 3 PORN CO.
3 ¾Ã
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
230491 PINKAEW CONSTRUCTION
»Ôè¹á¡éÇ¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
˨¡.
0 B PART
ã¹»ÃÐà·È
230500 A.W.M MANAGEMENT
àÍ.´ÑººÅÔÇ.àÍçÁ.áÁ๨àÁé¹·ì
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
230520 DESIGN AND
´Õ䫹ì
LIVING
á͹´ì CO.
ÅÔ¿ÇÔè§
LTD.0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230530 BANGKAPIºÒ§¡Ð»ÔáÁ¹ªÑè¹
MANCHAION CO.
º¨¡.0
LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
230540 PICHAI OPASSUKSATIT
¾ÔªÑ âÍÀÒÊÊآʶԵ
KHUN0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
230560 PRASIT KOSARATSAVADEE
»ÃÐÊÔ·¸Ôì â¦ÊÃÑÊÇ´Õ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
230580 PROPERTY
¾Ã;à¾ÍµÕé
PANNING & á¾Å¹¹Ôè§
DEVELOPMENT
0 B á͹´ì ´ÕàÇÅÅéͻ㹻ÃÐà·È
230590 K.C. FERNITURE
à¤.«Õ.à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART. ˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
230600 SUTISAN FERNICHING
ÊØ·¸ÔÊÒÃà¿ÍÃì¹ÔªÔè§
LTD. PART.
0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230610 FIRT.E.M.Sà¿ÔÊ·ì.ÍÕ.àÍçÁ.àÍÊ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230620 VIWATNAKRON
ÇÔÇѲ¹ì¹¤Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
230630 MING CHAROEN
ÁÔè§à¨ÃÔ-à·Ã´´Ôé§
TRADING CO.
0º¨¡.
C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
230640 KITIKORN ¡ÔµµÔ¡Ã
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230650 KINGFISHER
¤Ô§¿ÔªàªÍÃì
HOLDINGS
âÎÅ´Ôé§Êì
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230660 SPACE INTERIORS
Ê໫ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230670 NICHIDA CONSTRUCTION
¹ÔªÔ´éÒ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
º¨¡.
0 LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
230680 CHALEE GOVITKULANUCHIT
ªÒÅÕ â¡ÇÔ·¡ØÅҹتԵ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
230690 FI FHA TANACHART
ä¿¿éÒ¸¹ªÒµÔ
CO.˨¡.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
230700 FOUR FELLOW
â¿Ãì à¿ÅâÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230710 PATTANAKII
¾Ñ²¹ì·ÇÔ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230720 BASF (THAI)
ºÕàÍàÍÊàÍ¿(ä·Â)
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
230730 DEFTER CO.
à´¿àµÍÃì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230740 HOUSE OFºéÒ¹ÊØ¢Àѳ±ìáÅСÃÐàº×éͧ
SANJIARY WARE AND
0 E TI º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
230750 LUANG SIRUNVUT
àËÅ×ͧËÔÃÑ-ÇزÔ
LTD. PART.0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
230760 V.S.PERFECT
ÇÕ.àÍÊ.à¾ÍÃì࿤·ì
INTERIOR DESING
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0C
´Õ䫹ì
ã¹»ÃÐà·È
230770 CHERATON
àªÍÃҵѹ
GRANDE
á¡Ã¹´ì
SUKHUMVIT
5,510.50
ÊØ¢ØÁÇÔ·
A
ã¹»ÃÐà·È
230780 CONTECH¤Í¹à·¤
PROJECT
â»Ãà¨ç¤
MANAGEMENT
áÁ๨àÁ¹·ì(»ÃÐà·Èä·Â)
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
230790 PONGSIRICHAI
¾§ÉìÈÔÃԪѴÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
DEVELOPMENT
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
230800 THAI MEDENCHA
ä·ÂàÁà´¹«Ò
CO. º¨¡.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
230810 MITTRAPABP
âç¾ÂÒºÒÅÁÔµÃÀÒ¾àÁâÁàÃÕÂÅ
MEMORIAL HOSPITAL
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
230820 DANTXIGUIAN-THAI
´Ñ¹«Ôà¡Õ¹
CO.
ä·ÂLTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
230830 THANKITTI°Ò¹¡ÔµµÔ
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230840 STYLE PANG
ÊäµÅì
CONSTRUCITON
á»Å¹ ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0 CO.
C LT
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
230850 ANUSORN͹ØÊóì
JANAPON
¨Ò¹Ð¾Ã
KHUN
¤Ø³0 B
ã¹»ÃÐà·È
230860 TECHNICAL
à·¤¹Ôà¤ÔÅ
COOPERATION
¤ÍÃìà»ÍÃìàêÑè¹
FACILITY
0A
¿Ò«ÔÅÔµÕé
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
230870 SUNG SIRI«Ç§ÈÔÃÔ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230880 CHENG CHAI
àªÔ§ªÒÂ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230890 VASU ENGINEERING
ÇÊØÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
230900 UNI-POINTÂٹԾͷì
LTD. PART˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
230901 SIAM INFURCON
ÊÂÒÁÍÔ¹à¿ÍÃì¤Í¹
CO. LTD º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
230910 CHAIYAPON
ªÑ¾áÒêèÒ§
ENGINEERING
ÃéÒ¹
SHOP
0D
ã¹»ÃÐà·È
230920 CHANYUT ªÒ-ÂØ·¸
KAIYNAVASONGSA
à¢ÕÂǹÒÇÒǧÈÒ
0KHUN
A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
230950 DEE DAY DECORTEP
´Õ à´Âì à´¤¤Íà÷տ
LTD. PART.
˨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
230960 SAMTON CONSTRUCITON
ÊÒÁµÍ¹ ¡èÍÊÃéÒ§CO.
º¨¡.0 B
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
230961 AM AM GRANDSPORT
áÍÁ áÍÁ á¡Ã¹´ìÊ»ÍÃìµ
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
230980 SRISUDA ANUNTPUK
ÈÃÕÊØ´Ò Í¹Ñ¹µ¾Ä·¸Ôì
KHUN 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È

2033057-60NOPPORN CHANNARO
669-4040 K.LUKNA
2741670-2
2611080-5 BOONDHARIKA K.
2946604-5 K.SURATIN
2473130-4 K.YUTH
375-1721 K.CHALOY
215-0730 K.APINYA
7127515-9 K.SUTAWAN
6533118-9 K.ANCHU
(9703075) 624-3880
54117970 T.2437
2618620-22K.PREECHA
413-4628 K.CHUKRET
589-6867
7499347-9 K.MONGKOL
034-425569K.CHOSAR
2232472-3
721-3600 CHUTIMA K.
681-1035 K.VORAWUTH
5616681 6798-9
K.LERTCHAI
2640381-5 K.JIEM
(5704163) 570-5395
4333512 T.145
416-9291 K.PIRAT
722-4470 K.SANIT
2590531-43K.UNCHALEE
3225190-1 K.SOMSAK
237354-5 K.VIMOLRAT
K.NANTANA
(2768199) 276-8354
6530333 T.8032
K.ARUNEE
6375300-9 K.SUPAGHAI
K.LEK
273-8954 K.CHAIYU
036-212131-4
K.KITTIPON
9981987-8 K.SAME
509-3548 K.KITTI
943-6993 K.TANAPAT
913-3414 K.SONPONG
231-0409 K.SUZANNE
(5892911) 580-2541
K.KOMSAN
(4127681) 412-9668
K.RUNG
(5854886) 585-6097
K.SUWANNA
(2769093) 277-8317
VORAVIT K.
(2778317) 276-9093
VORAVIT K.
039-321334
(2486595) 814-4098
K.ARKOM
291-1470
(5323654) 532-3540
K.CHAIYAT
K.CHAIYASIT
034-816187-8

230990 BAN YALVAPA
ºéÒ¹àÂÒǾÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
231030 VICHIT CONSTRUCTION
ÇÔªÔµ¡èÍÊÃéÒ§§èǹà«è§ËÅÕ
GUN0SEN
E
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231040 AMNOYPORN
ÍӹǾÃ
SHOPÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
231050 Q.U.D. CO.¤ÔÇ.«Õ.´Õ.
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
231060 CHINSRI NORTH
ªÔ¹ÊÕËì
EASTERN
¹ÍÃì¸ÍÕÊà·ÍÃì¹
CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231070 P.THAI ARCHITECT
¾Õ.ä·Â ÍÒÃì¤Ôàµç¤
AND CONSTRUCT
0á͹´ì
C
ã¹»ÃÐà·È
231080 REAL HOUSE
àÃÕÂÅ
CO. àÎéÒÊì
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
231090 ATTAPORNÍÃö¾Ã
LUNUTAPONG
Åչص¾§Éì
KHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
231100 BANGCHAºÑ-ªÒ
KITTIRATTANAVIWAT
¡ÔµµÔÃѵ¹ÇÔÇѲ¹ì
0 B KHUN
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
231110 BANGKOKä·Âà·¹à´ÍÃì
THAITENDER
á͹´ì INTER
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0A
ã¹»ÃÐà·È
231111 BANGKOKºÒ§¡Í¡
THAI ELECTONIT
ä·Â ÍÕàŤ·ÃÔ¤
SERKIT
0B
à«ÍÃì¡Ôµ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231120 S.P.T GLASS
àÍÊ.¾Õ.·Õ.¡ÅÒÊ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
231130 SANTI FORESTRY
»èÒäÁéÊѹµÔ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
231140 T.THANATRUB
¸.¸¹Ð·ÃѾÂì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCITON
0 C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
231150 P N D COMPLEX
¾Õ àÍç¹CO.
´Õ LTD.
¤ÍÁà¾Åç¡«ì
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231160 NICHIOKA ¹ÔªÔâÍ¡Ð
CHOYI CO.
âªÂÔ(»ÃÐà·Èä·Â)
LTD. 0 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231170 CHAKVAL SANGTHONG
¨Ñ¡ÃÇÒÅáʧ·Í§CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231180 WELLTECHàÇÅà·¤¡ÃØê»
GROUP CO.º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
231190 ONGARD AECHITECT
ͧÍÒ¨ÍÒÃì¤Ôàµç¤
LTD. ˨¡.
PART.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231210 PLAN CONSTRUCITON
á»Å¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231220 NEO PALS¹Õâ;ÅÒÊ·ì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
231230 BAN SUNGºéÒ¹ÊǹËÁÒ¡
MAK CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
231240 SATHIT M.K
Ã.Ã.ÊÒ¸ÔµáËè§
SCHOOL
Á.¡ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
231250 PEEK FURNITURE
¾Õ¡ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231260 AUSKLA LAGALSS
ÍÍÊ¡ÅéÒ-ÅÒ¡ÅÒÊ
CONTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 D CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231270 SUPALAI CO.
ÈØÀÒÅÑÂ
LTD. º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
231280 THAKOON°Ò¡ÙÃ
SUWANSUKHUM
ÊØÇÃóÊØ¢ØÁ
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231281 ASADPORN
´Ã.ÍÑɮҾÃ
KRATRAPANOND
ä¡Ã¾Ò¹¹·ì
0DR.
B
ã¹»ÃÐà·È
231290 GREEN PINE
¡Ãչ侹ì´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
DEVELOPMENT 0CO.
C º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
231300 S.CHAROEN
Ê.à¨ÃÔ-àÀÊѪà·Ã´´Ôé§
TRADING CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231310 VARA PLACE
ÇÃÒà¾ÅÊ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231330 SUWAN NAKORN
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشÊØÇÃó¹¤Ã¤Í¹â´
CONDOMINIEN
0A
ã¹»ÃÐà·È
231340 CHAROENCHOK
à¨ÃÔ-⪤¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
á͹´ì
0 D CO. L ã¹»ÃÐà·È
231350 SAGNUNSRI
ʧǹÈÃÕ
KHIN à´ª¾Ãà·ÇÑ0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231360 HARMONYÎÒÃìâÁ¹Õ
BUILDERºÔÅà´ÍÃì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231370 IN HOUSE ÍÔ¹àÎéÒÊì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231380 VIRIYA INSURANCE
ÇÔÃÔÂлÃСѹÀÑÂ
CO. LTD. 0 A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231390 TANASIT CONKRET
¸¹ÊÔ·¸Ôì ¤Í¹¡ÃÕµ
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
231400 JATUPAT CONSTRUCTION
¨µØÀÑ·Ã ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO.
0C
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231410 THAI FREMä·Âà¿ÃÁ
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231420 SIAMINTERÊÂÒÁÍÔ¹àµÍÃì
AIR SUPPLY áÍÃì
CO. «Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231430 DESINGNER
´Õä«à¹ÍÃì
BATHWER
ºÒ¸áÇÃì(àÍà«ÕÂ)
ASTA0CO.
B LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231440 P T T MANETMENT
·Õ ¾Õ ¾ÕCO.
áÁ๨àÁ¹·ì
LTD. 0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231450 NAITY TWO
ä¹¹ìµÕé·Ù
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
231460 PORNSIT CONSTRUCTION
¾ÃÊÔ·¸ì¡ÒÃâÂ¸Ò LTD.
˨¡.
0 CPART
ã¹»ÃÐà·È
231470 RAJTANI PATTANAKRAN
ÃÒª¸Ò¹Õ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
CO. º¨¡.
0
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
231471 PRELITE ENTERPRI
à¾ÔÃìÅÃÕŵÕé
CO. LTD.
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
231480 PREEYAPAT
»ÃÕ¾Ѳ¹ì
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231490 9-JUA CO. à¡éÒ¨ÑèÇ
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231491 CHERDCHOM
à©Ô´â©Á
PHUMMARIN
ÀØÁÃÔ¹·Ãì
KHUN
0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231500 PHISSAMAI¾ÔÈÁÑÂ
JITVIMOL¨ÔµÃÇÔÁÅ
K
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231510 KITTIPHOL¡ÔµµÔÀ³
CHOMSAKRING
ªØÁÈÑ¡´ÔìÇÔ¹Ô¨
KHUN
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È

675-9090 K.PRASET
042-411165K.ARUNI
982
7350476-7
284-3211 SURADETH AMORNRAT
01-9459313K.SOMKID
5131563 7591-2
K.PRANEE
9521370-1 K.VILASINEE
215-3407 K.JA
714-2077 K.BANCHA
(2753198) 275-7864
K.SANCHAI
(2757263) 275-3198
K.SINCGAU
(7226964) 995-9264
K.MONTRI
(2001210) 541-5351
K.NUNTHA
056-722507K.THANAWAT
044-614131K.PHAVANA
K.LADDAWAN
K.JINTANA
2725520-32K.SUVIT
3921863-4 K.VIBOON
K.SOMJET
K.SRISUDA
2333990-9 K.LEK
T.205
942-8094 K.CHATCHADA
(4244681) 441-1775
K.WINAI
9461347-9 K.SOMNUEK
2602223-7 K.SOMPORD
264-2130 K.THAKOON
272-3055
457-1531 K.ANURAK
2218587-8 7597
512-3333 K.PAPATSARA
8114616-8 K.WIJITR
(3961259) 361-6792
K.KAWE
552-5781
221979 226448-9
K.THONGCHAI
7461282-3 K.TASNEE
(2230996) 223-0851
038-429690K.KIJJA
7320281-5 K.PHARKIT
(5742000) 574-3676
(2494875) 249-4694
K.RATIPINN
7142333-4 K.JAMPEN
539-3505 K.SAMPAN
4400683-7
277-3270
2482120-3 K.DAO
2482121-3 K.ADA
K.RUNGORJ
530-4472 WARAPORN K.
(5304472) 539-6796
6624686-8 ARTIWATI K.
036-222022-9

231520 SINTU-U-DOM
ÊÔ¹¸ØÍØ´Á
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231530 PROPERTY
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
MATERIAL CO. áÁç··ÕàÃÕÂÅ
LTD.
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231540 ROYAL NAVY
¡Í§·Ñ¾àÃ×Í
NAVAL BASE
â´Â °Ò¹·Ñ¾àÃ×ÍÊѵËÕº
0A
ã¹»ÃÐà·È
231550 TESGO CO.
à·Êâ¡é
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231560 KARANKARN
¡ÒÃѳ¡Òóì
CO. LTD.º¨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
231570 SUTHIPATÊØ·¸ÔÀѵ
JIRATIWAT¨ÔÃÒ¸ÔÇѲ¹ì
KHUN 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231580 BAN PHU NAL
ºéÒ¹ÀÙ˹ÒÇ
SERVICEà«ÍÃìÇÔÊ
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231590 CHAIBUL ARCITEC
äªÂºÙóì ʶһѵÂì
CO. LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
231591 MAXIM BUILD
áÁç¡«ÔÁºÔÅ´ì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
231593 PENSUDA à¾ç-ÊØ´Ò
CHUANCHAISIT
ªÇ¹äªÂÊÔ·¸Ôì
K. 0 A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
231594 KEMMATAT
à¢Á·Ñµ
CHANTAKA
¨Ñ¹·Ã줤Ð
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
231595 PIYA SOONTHARA
»ÔÂÐ Êع·ÃÒ
KHUN¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
231596 RITJARIYAÈÃÕ¨ÃÔÂÒ
KAJOHNVITTAYA
¢¨ÃÇÔ·ÂÒ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231597 CHUMNUTªÓ¹ÑMONKOLKASAM
Á§¤Åà¡ÉÁ ´Ã.
K.0 B
ã¹»ÃÐà·È
231598 MONTRI LELAHAPHAN
Á¹µÃÕ ÅÕÌËоѹ¸Øì
K.
0C
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
231599 TARA CASA
à·ÃÒ¤Ò«èÒ
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231600 CABRIELIST
ÍÒ¤ÒÃÁÙŹԸԤ³Ðૹµì¤ÒàºÃÕÂÅ
PROVINCIAL CENTER
0B
ã¹»ÃÐà·È
231610 GRAND BIULT
á¡Ã¹´ìºÔÅ·ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231620 BANCHANG
ºéÒ¹©Ò§¾Õá͹´ìÍÒÃì¡èÍÊÃéÒ§áÅÐ
P&R CONS AND MAINT
0C
ã¹»ÃÐà·È
231630 MODERN MANU
âÁà´ÍÃì¹áÁ¹Ù
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
231640 BAC 1991 CO.
ºÕàÍÊ«Õ
LTD. 1991 º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
231650 RENG PATTANA
àÃ觾Ѳ¹ÒºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹
LADN AND HOUSE
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231660 THAI ISOWALL
ä·ÂäÍâ«ÇÍÅÅì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231680 P PLACETES
¾ÕLAND
à¾ÃÊ·ÕÊ
CO. LTD.
áŹ´ì º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231690 PSU ENGINEERING
¾ÕàÍÊÂÙ CO.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231700 FACTORY ῤµÍÃÕè
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0 CLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231710 VASINPANÇÈÔ¹¾Ñ¹¸ì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231720 J.C ELECTONIC
à¨.«Õ.à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡ÅáÅЧҹâ¸Ò
AND YOTA CO.
0 CLTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
231730 HEPER CONSTRUCITON
àÎÅà»ÍÃì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
& DEVELOP
0 Cá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
231740 PROGRESTSEP
â»Ãà¡ÃÊ«Õ¾ºÔÅ´Ôé§áÁ๨àÁé¹·ì
BUILIDING MANNET
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
231750 ACCESS CONTROL
Ãкº¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¢éÒÍÍ¡
ESCO CO.0 LTD.
A áÍÊâ¡é º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231760 THAICON ENGINERING
ä·Â¤Í¹ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231770 CHANGKAEW
ªéÒ§á¡éÇ
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231780 KAMOLCHAI
¡ÁŪÑÂÍ͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§
DESIGN&CONSTRUCTION
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231790 GRAND MARKTING
á¡Ã¹´ì ÁÒÃìà¡çµµÔé§
CO. LTD. 0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
231800 SUANPLU ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشºéÒ¹Êǹ¾ÅÙ
TOWER
0A
ã¹»ÃÐà·È
231820 K.TUNGSIN¡.µÇ§ÊÔ¹
SUPPLY«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD.0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
231830 SOMBUNPATTANA
ÊÁºÙóì¾Ñ²¹Ò¡èÍÊÃéÒ§(1970)
CONSTRUCITON
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231840 ARIPORTS¡Ò÷èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹áË觻ÃÐà·Èä·Â
AUTHORTH OF THAILAND
0B
ã¹»ÃÐà·È
231850 PERMASTEELISA(THAILAND)
à¾ÍÃìÁèÒʵÔÅÅÔ«èÒ(ä·ÂᏴì)
0CO.
C LT
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
231860 HYUNDAI ENGINEERING
ÎØ¹ä´ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 Cá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
231870 MOOKDAHAN
ÁØ¡´ÒËÒÃà¡ÉÁ
KASEM CO. º¨¡.
LTD.
0D
ã¹»ÃÐà·È
231880 B.E.C CO. LTD.
ºÕ.ÍÕ.«Õ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
231890 CHAIYAPLUEK
ªÑ¾ġÉì
INTERIOR
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO.0LTD.
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231900 SIAMCITY ÊÂÒÁ«ÔµÕé
CORPORATION
¤ÍÃìâ»àêÑè¹
CO.0 LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
231910 ARLEE TUNGRAKULCHAROEN
ÍÒÃÕÂì µÑ駵ÃСÙÅà¨ÃÔ0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
231920 COMPUTER
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
SUPPORT SYSTEM
«Ñ¾¾ÍÃìµ
0 CCO.
«ÔÊàµéÁ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
231930 M.V.S TRADING
àÍçÁ.ÇÕ.àÍÊ.à·Ã´´Ôé§
LTD. PART. 0 B˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231940 PLOENCHIT
à¾ÅÔ¹¨Ôµ
REAL ESTATE
àÃÕÂÅàÍÊ൷
CO.
0 BLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231941 PLOENCHIT
à¾ÅÔ¹¨Ôµ
REAL ESTATE
àÃÕÂÅàÍÊ൷
CO.
0 BLTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
231960 K.J.M ARCHITECT
ʶһ¹Ô¡CO.
à¤.à¨.àÍçÁ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
231970 PRATTHANA
»ÃÒö¹ÒÊÔÃÔ
SIRI CO. LTD.º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È

574-5228 K.JITTIMA
3777379-80K.JINTANA
(2581320) 259-5462
K.ADINANT
9316351-3 K.ROCHANA
(5742958) 982-4301
K.SURIYA
332-5525
(3325525) 331-7010
K.BURTMART
332-5525 PENSUDA K.
332-5525
332-5525
332-5525
02-3325525
7129010-9 K.SURAPOL
215-9488 K.PHORNTHEP
(60109) 560-1211
K.PRECHAR
7347351-8 K.PHIYASUNEE
551-2074 K.PENSRI
454-2124 K.UTHAI
7083745-50K.TOR
(2522184) 252-2186
K.VASAN
074-236066-7
K.PAVIT
5760377-8 K.TAL
9416528-9 K.SONGKORT
9734300-9 K.TAI
879-0879 K.MEAY
3116580-1 K.LADDA
6916789-98
(7346602) 734-6848
K.SANIT
3183000-13K.CHAI
2870450-2 K.SUPHAPORN
(3841011) 384-6484
K.
035-581029K.SONGCHAI
535-1441 K.WING
038-213134-5
K.NARAIN
K.TUNG
(61177) 461-1163
K.MANTREE
2744581-9 K.YONGKRET
247-1724 K.PANADDA
9316401-5 K.KAMJORN
4204932-3
7210241-50K.SAMRAN
271-3069
6568600-3 K.SUCHAI
6567700 T.4002
435-8890 K.KETJAL
2613231-3 K.SUBSAKUL

231980 LOE CONCORDE
àÅÍ ¤Í§¤ÍÃì´
HOTEL
âÎàµçÅ
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
231990 ASTAT DEVELLOPMETN
àÍçÊà·· ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232000 KANOTHAI¤â³·ÑÂ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232010 PLANNINGá¾Å¹¹Ôè§
AND LAND
á͹´ì
DEVELOPMENT
Ᏼì 0´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
232011 TAI TOP INDUSTRY
ä·Åì ·éÍ» ÍÔ¹´ÑʵÃÕé
CO. LTD. 0 A
º¨¡.(ÁËÒª¹) ã¹»ÃÐà·È
232020 SOMCHAI BUNYAMANON
ÊÁªÑ ºØ³ÂÁÒ¹¹·ì
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
232030 PENN ASIAà¾ç¹¹ì
CO. LTD
àÍà«Õ º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
232040 TOP CLSAA
·çÍ»¤ÅÒÊ
DECORà´¤ÍÃì
LTD. PART
˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
232050 T.P.BATIMENT
·Õ.¾Õ.ºÒµÔÁͧ·ì
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
232060 TEAK FUFNITURE
·Õ¤ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
232061 PHATAD VALLEY
¼ÒµÒ´ CO.
ÇÑÅàÅèÂì
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
232062 TECK DECORATION
·Õ¤ à´¤¤ÍàêÑè¹
&FURNITURE
á͹´ì0à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
C CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
232070 SRI NAKARINTHAVIROS
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâò
UNIVERSTTY
0B
ã¹»ÃÐà·È
232080 NIW SANG¹ÔÇáʧ·Í§à«ÍÃìÇÔÊ
TONG SERVICE CO.
0º¨¡.
BLTD.
ã¹»ÃÐà·È
232090 SUNGPINITÊǹ¾Ô¹Ô¨
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
232100 G.S.PROPERTY
¨Õ.àÍÊ.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
MANAGEMENT
0 BCO.
º¨¡.L
ã¹»ÃÐà·È
232101 G.S PROPERTY
¨Õ.àÍÊ.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
MANAGEMENT
0 ACO.
áÁ¹à¹¨àÁé¹·ì
LT ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
232110 T.THAMMAWUT
¸.¸ÃÃÁÇزÔ
LTD. PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
232120 P.LA.ENGINEERING
¾Õ.áÍÅ.àÍ.àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
232130 SOLTH CITY
à«éÒ·ì
ENTERPRISE
«ÔµÕé àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO.0 LTD
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232140 B.K. DESIGN
ºÕ GROUP
ठ´Õ䫹ìCO.
¡ÃØê»
LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232150 CHOKE NANA
⪤¹Ò¹Ò
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232160 HEAB NGAN
àÎÕº˧ǹºÔÅàÅÍÃì
BILLER LTD.PART
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
232170 M&W ENGINEERING
àÍçÁ á͹´ì ´ÑººÅÔÇ
CO. LTD.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
232180 DOVER ELEVATOR
DOVER ELEVATOR
SYSTEM INC
0SYSTEM
B
INC.
ã¹»ÃÐà·È
232190 RATTANAWONG
Ãѵ¹Ç§ÈìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING
0C
º¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
à¤Ã×ÍÀÙè
232200 SUKANYA ÊØ¡Ñ--Ò
KREAPOO
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
232210 RUAM PRASONG
ÃèÇÁ»ÃÐʧ¤ì
LTD. PART
˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
232220 WIANGTHONG
àÇÕ§·Í§
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CLTD.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232230 SG BULLDER
àÍÊ CO.
¨Õ ºÔÅ´ìà´ÍÃì
LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
232240 UDOMWATÍØ´ÁÇÃø¹ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.
0˨¡.
C PART ã¹»ÃÐà·È
232250 M.M.M FURNITUR
àÍçÁ.àÍçÁ.àÍçÁ.à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD. 0 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
232260 TANA CONSTRUCITON(1994)
¸¹¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ (1994)
0
CO.
Aº¨¡.
LT
ã¹»ÃÐà·È
232270 THAWAY INTER-TRAD
·àÇÂì ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232280 SINSUB SOMBOON
ÊÔ¹·ÃѾÂìÊÁºÙóì
CO. LTD. 0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
232290 RUNGROJÃØè§âè¹ì
TRINITI KHUN
µÃÕ¹ÔµÔ0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
232300 P.W. STATE
¾Õ.´ÑººÅÔÇ.àÍÊ൷
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
232310 KHONKAEN
¢Í¹á¡è¹ÃÕàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
GEENGINEERING0LTD.PAT
C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
232320 UBON S.T.ÍغÅ
CO. àÍÊ.·Õ
LTD. º¨¡.
4,140.90 A
ã¹»ÃÐà·È
232330 PIYAPAT MAMUNGTONG
»Ô¾Ѫà ÁÐÁèǧ·Í§
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
232340 KAMOL SUKOSOL
¡ÁÅÊØâ¡ÈÅ
CO.º¨¡.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
232360 CORRUM CORPRORACTION
¤ÍÃÑèÁ ¤ÍÃì¾ÍàêÑè¹
CO.
0 Bº¨¡.LTD.
ã¹»ÃÐà·È
232370 EKWONGSE
à͡ǧÈì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232380 GENERAL à¹à¹ÍÃÑÅáÁ¤¤Ò¹Ô¤Êì
MECHANICS LTD. PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232390 AHAVEP CHAISOMPOP
·ÇÕ» ªÑÂÊÁÀ¾
KHUN
¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
232400 IRPC PUBLIC
äÍÍÒÃì¾Õ«Õ,ºÁ¨.
COMPANY LIMITED
0C
ã¹»ÃÐà·È
232410 TIPAPON JILVARANON
·Ô¾ÒÀóì à¨ÕÂÃǹ¹·ì
KHUN 0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
232420 NARATIP PATTANA
¹ÃÒ¸Ô»¾Ñ²¹Ò
LTD.˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232430 ROMSUBPAIBOON
ÃÇÁ·ÃѾÂì侺ÙÅÂì
CO. LTD 0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
232440 WAJANA CO.
Ǩ¹Ð
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
232450 STUDIO ONE
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
JURISTIC PERSON
0 CʵٴÔâÍÇѹ
ã¹»ÃÐà·È
232460 FRAME ARCHITECT
à¿ÃÁ ÍÒÃì¤Ôà·¤Êì
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

6941000-5 K.ORAPAN
662-1560 K.KANYA
236-8010 EUTHAI K.
579-3973
579-3973
224-0122 K.SOMCHAI
4291409-10CHAROEN K.
912-7661
4542953 FAX
SOMWONG
43
ANGKHANA
7490846-9
(3961762) 393-1328
VIPA K.
7490846-9
258-4111 K.VARAPORN
877-0686 K.CHAIYAPORN
236-7272 K.NIPON
656-1149 K.NIRUTH
656-1149
K.CHUTIMA
585-0614 K.NUTTAPORN
717-1730 SERMPIT K.
7123323-7
(3779840) 377-3907
PLASIT K.
(7214751) 322-6759
K.MANOJ
676-5566 K.NONTHARAT
(392) 313-4700
K.NA
053-218996
254-3431 SUPOT K.
038-617757K.TICK
3210048-60K.SUPAKIT
043-223220K.DARUNEE
038-420509K.SOMSAK
036-591133
542-0619 K.VIRACHAI
6511200 T.3421
K.PRADIT
044-252013
(5852003) 585-7370
K.PRAMUK
043-245620K.PRAVIT
(25375) 525-7478
466-2727 MAL BUAETY
2222700 T.275
K.PONSUK
390-2789 K.SOMKIRT
2713478-9
2150688-9 K.VARARAT
531-9072 K
02-6497000K.KAMPOL
750-2504 K.A
373-4664 K.AMPHAI
3200154-7
5306901-2 K.PHIRIYA
5306920-2
2349135-8 K.YUTHANA

232470 SANG SANÊÃéÒ§ÊÒ¹
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232480 PETDARA ྪôÒÃÒ
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232490 TERMINALà·ÍÃìÁÔ¹ÍÅ
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0 D LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
232500 SIAMSONGSERN
ÊÂÒÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¤ËÐ
KARNKAHA 0CO.
B LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
232510 KITI PAISAN
¡ÔµÔä¾ÈÒÅ
WATSADU ¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
2535 0 A
ã¹»ÃÐà·È
2535 º¨¡.
232520 SRI WATTANA
ÈÃÕÇѲ¹Òà¤ËСÒÃ
HOUSING CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
232530 SV CITY JURISTIC
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
CONDOMINIUM
0 BàÍÊÇÕ «ÔµÕé
ã¹»ÃÐà·È
232540 A3 D9 CO. àÍ3-´Õ9
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232550 PRIVIS CONSTRUCTION
ä¾ÃìÇÔÈÇì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
232560 UDON KENKUL
ÍØ´Ã à¡×éÍ¡ÙÅ
KHUN ¤Ø³ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
232570 SAHASILP ÊËÈÔÅ»ì
GLASS CO.
¡ÅÒÊ
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
232571 PETCHSIAM
ྪÃÊÂÒÁÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMIUM LTD. PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232580 BRICKLAYER
ºÃÔ¤àÅàÂÍÃì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232590 BEST HOUSE
àºÊ·ìàÎéÒÊì
CO. LTD.º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
232600 HENGKORàΧà¡Í
TRADING
à·Ã´´Ôé§
LTD.˨¡.
PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
232610 LEE GRADEN
ÅÕ¡ÒÃìà´¹Êì
BANGKOK
¡Ãا෾Ï
CO. LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232620 UMPIKA RATTANAPORN
ÍÑÁ¾Ô¡Ò Ãѵ¹ÒÀóì
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
232630 PONLAWAT
¾ÅÇѵÃ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0&CMANAGE
á͹´ìáÁ๨àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
232631 SRIAYUTHAYA
ÈÃÕÍÂظÂÒ
RISIDENT
àÃÊ«Ôà´¹«ì
CO. 0LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232640 MODERN CONCEPT
âÁà´ÔÃì¹ ¤Í¹à«»·ì
DEVELOPMENT
´ÔàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
0B
CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
232650 KEEN DESIGN
¤Õ¹´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232660 PACHARAKIT
¾ÑªÃ¡Ô¨
MARKETING
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
CO.
0C
LTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232680 SILAPACHAI
ÈÔÅ»ªÑÂ
TECHNICAL
à·¤¹Ô¤ÍÅ
LTD.˨¡.
0PART
C
ã¹»ÃÐà·È
232690 SINCE 24 CO.
«Ôé¹Êì
LTD24 º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
232700 D-BUILT CO.
´Õ-ºÔÅ·ì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232710 MEE SUWAN
ÁÕÊØÇÃó·ÒÇàÇÍÃì
TOWER CO. LTD0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
232720 ARKATIK RELTY
ÍÒÃ줵Ԥ
CO.àÃÕÂŵÕé
LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232730 SAKDAMRONG
ÈÑ¡´Ôì´Óç¤ì
ENGINEER
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.
0B
LTD.º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232740 SERICHAI àÊÃÕªÑÂÂØ·¸Àѳ±ì
YUTHPAND CO. LTD
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
232750 S.KIJTIWAT
È.¡ÔµµÔÇѲ¹ì
LTD. PART. Ëʹ. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
232760 SITAPIRAKÊÔµÒÀÔÃÑ¡Éì
LTD. PART. ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
232770 DESIGN COLECCTION
´Õä«¹ì ¤ÍÅàŤªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232780 EK-UNION àÍ¡ÂÙà¹Õè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232790 NAMTHUNG
¹èӷا
LTD. PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
232800 MARUAN CIVIL
ÁÒÃÇÂ
ENGINEERING
¸ØáԨ¡ÒÃâ¸Ò
0CO.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232810 MERLIN HOTEL
àÁÍÅÔ¹âÎàµçÅ
LAT. PART.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
232820 S.BOONPENG
Ê.ºØ-à¾ç§
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CLTD.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232830 RACHADA ÃѪ´ÒâÎÅ´Ôé§
HOLDING CO. º¨¡.
LTD 0 A
ã¹»ÃÐà·È
232840 THONGCHAI
¸§ªÑÂ
TONGJOUR
·Í§à¨×Í ¤Ø³
KHUN
0C
ã¹»ÃÐà·È
232850 GARDEN VIEW
¡ÒÃìà´é¹ÇÔÇ·ÒÇàÇÍÃì
TOWER CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
232860 YIM AND NUAL
ÂÔéÁáÅйÇŨѹ·Ãì
CHAN CO. LTD0
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
232870 ANANTAYA͹ѹµìÂÒ
SRISAWAT
ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì
KHUN 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
232880 ARLEE PENGKRUT
ÍÒÃÕÂì à¾ç§¡ÃØ´
KHUN ¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
232890 CHACHAWAL-DE
ªÑªÇÒÅÂì-à´Í
WEGER
àÇà¡ÍÃìÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATINA
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨
232900 AMONG RUNGCHAROEN
ÍÁÃÃØè§à¨ÃÔ- ˨¡.
LTD.0 PART.
D
ã¹»ÃÐà·È
232910 SAMRONGÊÓâçÃÇÁ¡Ô¨
RUAM-KIJ LTD.
˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
232920 MAHATHUN
ÁËҷع¾ÅÒ«èÒ
PLAZA CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
232930 E.M.C.C CO.
ÍÕ LTD.
àÍçÁ «Õ «Õ º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
232940 GODEN MAI
â¡Åà´¹
CO. äÁÅì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
232950 PICHAI WONGWAISAYAWAN
¾ÔªÑ ǧÈìäÇÈÂÇÃó
KHUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
232960 RACHASIMA
ÃÒªÊÕÁÒ
HOME DESIGN
âÎÁ´Õ䫹ì
CO.
0º¨¡.
C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
232970 SUTIN SUKSUDEJ
ÊØ·Ô¹ ÊØ¢ÊØà´ª
K.
Ã.µ.
0A
ã¹»ÃÐà·È

586-0281 K.SUN
K.PITAK
6926859-60
4258806-7 K.YOI
036-511311K.PUNNEE
527
(22193) 924-2396
K.PON
6825610-27K.SUCHAI
6520824-5 K.WITCHAYA
246-4978 K.PAISIT
(2942231) 294-1590
K.TASANEE
K.TASANEE
3218364-5 K.KULWALEE
938-0857
2559400 T.2340
238-1991
314-0576
748-6331 PHIBOON K.
02-2560890-2
8113521-4 K.RACHAPHAN
3004526-9 K.SIRIPAN
9540597-8 PATCHARA K.
(5842095) 584-4708
K.WASANA
02-9731130PRAMORT K.
9524000-1 K.NOPPORN
3811756-7
2544401-2
6536963-6 K.SAKCHAI
580-3124 SAKCHAI K.
248-1131 K.ROJJANA
884-2756 K.APIRAK
2640990-5 K.PRA
K.PON
(2214641) 225-8025
K.SUPANNEE
203-0665 K.YUWAREE
073-611003K.CHANCHAI
413
(9191872) 448-0198
SURACHAI
267-2670 NATAPORN K.
276-7423
6793752-5 K.NARUMOL
4444
2540056-63AGANI JANABHAYA K.
(2233538) 236-4550
K.ANAYA
247-2111
2602507-8 PRAMOTE K.
01-9268084K.SUKAT
K.KYL
253-0479
308-0730 K.TANAWAT
2514891-7 K.VITTAYA
(2593533) 260-4370
044-274954-5
K.SONGKRAN
277-3199

232980 VATCHARENTARA
ÇѪàù·ÃìCO.
º¨¡.LTD 0 B
ã¹»ÃÐà·È
232990 IVET CO. LTD
äÍàÇ· º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
233000 SANG UDOM
áʧÍØ´ÁäÅ·ìµÔé§à«ç¹àµÍÃì
LIGTHING CENTER
0 A CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
233010 ASOKE PLACE
ÍâÈ¡ à¾Å«
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
233020 SERMSUKàÊÃÔÁÊØ¢
KITCHROENWONG
¡Ô¨à¨ÃÔ-ǧÈì
0K.
B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
233030 UNITED UTILITY
ÂÙä¹àµç´
MANAGEMENT
ÂÙ·ÔÅÔµÕé
0 BCO.
áÁ๨àÁ¹·ìã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233031 BENCHACHINDA
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêشàº-¨¨Ô¹´Ò
CONDOMINUM
0B
ã¹»ÃÐà·È
233040 RABIANG TALAY
ÃÐàºÕ§·ÐàÅ
CO. LTDº¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
233060 SONG PANÊͧ¾Ñ¹ºØÃÕ
BURI CO. LTD
´ÕàÇÅÅÍ»
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233070 BANGKOKºÒ§¡Í¡á»«Ô¿Ô¤ÊµÕÅ
PACIDIC STEEL CO.
0C
º¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
233080 PAPOL ENGINEERING
»¾¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
LTD.
˨¡.PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
233090 THAI GYPSUM
ä·Â¼ÅÔµÀѳ±ìÂÔº«ÑèÁ
PRODUCT CO.0LTD.
C º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
233100 RITHICHAIÄ·¸ÔªÑ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CORPERATION CO.
0 º¨¡.
A
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
233110 HLE SIAM KANKAHA
ËÅÔÇÊÂÒÁ¡ÒÃà¤ËÐ
CO. LTD.0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233120 THAI NACOä·Â¹Òâ¡é
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
233130 TADTONG ·Ñ´·Í§
LTD. PART
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
233140 LEBERAL ENGINEERING
ÅÔàºÍÃÑÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTRU
0C
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
233150 ASIA VINYLàÍàªÕÂ
INTERNATIONAL
ÇÕ¹ÕÅ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233160 THEPDUSIT
à·¾´ØÊÔµ
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
233170 SUCHART ÊتҵÔ
JIRAYUS ¨ÔÃÒÂØÊ
K.
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
233180 SUVIT KETSAMPAN
ÊØÇÔ·Âì à¡ÕÂõÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
KHUN 0.00 B
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
233190 NARAI PROPPERTY
¹ÒÃÒ³ì¾Ãç;à¾ÍµÕé
CO. LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233200 HEXON TECHNOLOGY
àÎç¡«ì«Í¹ à·¤â¹âÅÂÕ
CO. LTD.
0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
233210 TRIMORO ·ÃÕâÁâÃ
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
233220 FINE DEC CO.
¿Ò¹ì
LTD.
à´¤ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
233240 TU-VISION·Ù
CO.
ÇÔªÑè¹
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
233250 A.P.L.INTERGROUP
àÍ.¾Õ.áÍÅ.ÍÔ¹àµÍÃì¡ÃØê»
CO. LTD 0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233260 VIRACHAI ÇÕêÑÂ
UNHATAPARAK
ÍسËà·¾ÒÃÑ¡Éì
KHUN
0 C ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
233270 MONTRI CONSTRUCTION(1994)
Á¹µÃÕ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹(1994)
0 CCO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
233280 CONSONA¤Í¹â«¹èÒ
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
233290 BUA-THONG
ºÑǷͧ¸Ò¹Õ
TANEE GROUP
¡ÃØê» º¨¡.
CO.
0 C LTD
ã¹»ÃÐà·È
233300 SAENGCHAI
áʧªÑÂà¨ÃÔCHAROEN POWER
à¾ÒàÇÍÃì
0 C&CONS
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
233301 SAENGCHAICHAROEN
áʧªÑÂà¨ÃÔ-POWER
à¾ÒàÇÍÃì
0 C&CONSTR
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
233310 ANANPAN ͹ѹµÀѳ±ì
CENTER CO.
à«ç¹àµÍÃì
LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
233311 PHUSRIPANIT
ÀÙèÈÃÕ¾Ò³ÔªÂì
LTD. PART. ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
233340 DEE DANG´Õ´Ñ§
DESIGN
´Õ«Ò¹ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
233350 FIRST FAME
à¿ÔÊ·ìà¿Á
DEVELOP
´ÕàÇÅÅÍ»
GROUP
0C
¡ÃØê»
CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
233360 KIET SASAVETE
¡Äɳì àÊÊÐàǪ
KHUN ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
233370 TOTAL ENGNEERING&CONSTRUCTION
â·à·ÔèÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 C á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
233380 BLUE LAGOON
ºÅÙÅÒ¡Ù¹
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
0 CCO.º¨¡.
LT ã¹»ÃÐà·È
233390 CHAVAL KARNYOTHA
ªÇÒÅ¡ÒÃâ¸Ò
CO.
º¨¡.LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
233400 CHOENCHOM
¾.Í.Ë-Ô§ª×蹪Á
KITSADAKRON
¡Ä´Ò¡Ã
0KHUN
A
ã¹»ÃÐà·È
233410 MONGKOLÁ§¤ÅÈØÀ¡Ô¨
SUPRAKIJ CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
233420 AMNARJ SUKVATJI
ÍÓ¹Ò¨ ÊØ¢ÇѨ¹Õ
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
233450 SWOT CONSTRUCITON
ÊÇç͵ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
233500 YINDEE SHOP
ÂÔ¹´Õ ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
233510 NATTAWUT
¹Ñ°ÇزÔ
STAINLESS
Êáµ¹àÅÊ
LTD.˨¡.
PART.
0D
ã¹»ÃÐà·È
233520 ATIPHAT KULKRITPAS
͸ԻѵÂì ¡ØšĵÀÒÊ
KHUN 0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
233530 FERNITO CO.
à¿ÍÃì¹Ôâµé
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
233550 SUNTHONÊع·Ã
WONGKUSOLKIJ
Çèͧ¡ØÈÅ¡Ô¨KHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
233580 CHAN PANICH
ªÒ-¾Ò¹Ôª¡Ô¨
KIJ LIMITED.
˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
233590 SUPAKORN
ÈØÀ¡Ã¡ÒÃâ¸Ò
KARNYOTA LTD.
˨¡.0
PART.
C
ã¹»ÃÐà·È

01-9419967VANCHAI K.
4512165-7
901-3000 4000
2599911-25T7005
2618620-1
9530053-55JANTIP K.
9530053-5 K.SUPAB
285-9349 SORAWUTH K.
035-522555-7
425-0013 K.CHAKSIT
043-261777PRANEE
888
K.
642-5065 K.MANIT
(2221641) 221-7644
K.LADAWAN
415-7411 K.SANGDUEN
394-0074 K.SIRICHAI
241-0137
9060117-8 K.JOHN
5614997-8 K.PHANTHEP
2803446-8 CHARAT K.
4370061-8
264-0569
02-9666111K.SASITHORN
7193650-3 K.SIRINA
295-3078 K.WILAWAN
2598574-5 K.VINACHA
282-8388
(4767471) 476-7530
APILAK K.
6151732-7
(451177) 448-0315
K.SUCHART
511-4090 TAWACH K.
5710184-6 VILAWAN K.
328-8065 CHARUNGCHIT K.
043-344329CHARUNGCHAI K.

(5130253) 355-5018
K.CHERDCHAI
(7311412) 731-1854
K.MANOCH
210-0550
972-7530 K.PRAVIT
2615613 7603-4
K.PONGSTORN
961-5534 K.NANTANA
511-4396
454-4609 K.PUN
681-1099
038-402111K.PHAYUT
412-4982
583-1683 K.SURIYA
771-5430
7218114-5
656-8488
5881892-3
075-342658K.PAYONG

233600 PINTHONG¾Ô³·Í§
PHOCHIT
¾Í¨Ôµ
KHUN
¤Ø³ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
233610 SUETRONG
«×è͵ç¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CONSTRUCITON 0CO.
B º¨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
233611 SUETRONG
«×è͵ç¡ÃØê»
GROUP CO. º¨¡.
LTD 0 B
ã¹»ÃÐà·È
233620 K.S.N. CONSTRUCITON
à¤.àÍÊ.àÍç¹.ÂÙà¹Õè¹
CO. LTD.
0C
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233630 I.M.E.X CO.äÍ.àÍçÁ.ÍÕ.àÍç¡«ì
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
233650 FIRST C.C.à¿ÔÊ·ì
GROUP
«Õ.«Õ.¡ÃØê»
CO. LTD. 0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
233670 PRATU PET
»ÃеÙà¾çªÃ
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
233680 OORIKA ENGINERING
ÍÍÃÔ¡éÒ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233690 U.K.SYSTEMS
ÂÙ.à¤.«ÔÊàµçÁ
& ENGINEERING
á͹´ì0àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233700 CHINGMAIàªÕ§ãËÁèäΤ͹
HICON CO. LTD.º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
233710 R C & P CONSTRUCTION
ÍÒÃì «Õ á͹´ì ¾ÕCO.
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0LTD.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233720 WEST INN àÇʵìÍÔ¹
COMPLEX
¤ÍÁà¾Åç¡«ì
CO. LTD.0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233730 PIROM CONSTRUCITON
ÀÔÃÁÂì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
& DESIGN
0 Cá͹´ì ´Õ䫹ì
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
233740 RUANG VITH
àÃ×ͧÇÔ·Âì
CONSTRUCITON
¡èÍÊÃéÒ§(1993)
0 (1993)
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
233750 NGARM KEAT
§ÒÁà¡ÕÂõԡèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 C1994
1994 º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
233760 URAIRAJ ASAVATITANON
ÍØäÃÃѵ¹ì ÍÑÈǸԵҹ¹·ì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
233770 NATIONALÊӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáËè§
SCIENCE TECHNOLOGY
0B
ã¹»ÃÐà·È
233780 SAHAPHAIBUL
ÊË侺ÙÅÂìà·Ã´´Ôé§(Î.侺ÙÅÂì)
TRADDING ( H.PHAI)
0D
ã¹»ÃÐà·È
233810 SERI CONSTRUCTION
àÊÃÕ¡ÒÃâ¸Ò
CO.
º¨¡.LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
233820 S.CHARONE
Ê.à¨ÃÔ-àÀÊѪà·Ã´´Ôé§
BHAESAT TRADING
0 A º¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
233830 TRIMITR ENGINEERING
äµÃÁÔµÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233840 SITTICHOKÊÔ·¸Ô⪤
CONSTRUCTION
¤Í¹Ê·ÃѤªÑè¹
LTD.PAR
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233850 LOUIS LEVNOWENS(THAILANG)
ËÅØÂÊì µÕ.àÅÕÂÇâ¹àǹÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
0 CCO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233851 LOUIS LEVNOWENS
ËÅØÂÊì µÕ.àÅÕÂÇâ¹àǹÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND)CO.
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233870 CHAIYACHET
äªÂàªÉ°ìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINERING CO.
0º¨¡.
CLTD.
ã¹»ÃÐà·È
233880 CENTER GLASS
ૹàµÍÃì
CO.
¡ÅÒÊ
LTD.º¨¡.0.00 E
ã¹»ÃÐà·È
233890 KIJTIPORN¡Ô¨¸Ô¾Ã
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
233900 NARIT RATTANPICHENTCHAI
¹Äµ Ãѵ¹¾Ôમ°ªÑÂ0KHUN
¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
233910 SURAT LERTVANATPAKON
ÊØÃÑ° àÅÔÈÇÒ³Ôª»¡Ã³ì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
233930 EXCELLENCE
àÍç¤à«ÅàÅ繫ì
CONSTRUCTON
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0B
(1994X (1994)
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
233940 LEND LEASE
àŹ´ìÅÕÊ
THAILAND
(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233960 SIAM SIENGHAI
ÊÂÒÁ CHONGKLEE
à«Õè§äÎéªÍ§¤Õ
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233970 THE WORDà´ÍÐ
WALT
ÇÍÅ·ì
DISNEY
´ÔʹÕÂì(»ÃÐà·Èä·Â)
THAI
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233980 S ONE ALUMINIUM
àÍÊ Çѹ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD. 0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233981 S ONE ALUMINUIM
àÍÊ Çѹ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD 0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
233990 THAI NISSHIN
ä·Â-¹ÔªªÕ¹á¾Å¹·ì
PLANT CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
234010 SCHERING(BANGKOK)
àªÃÔ§(¡Ãا෾)
CO.º¨¡.0
LTD.A
ã¹»ÃÐà·È
234011 SCHERINGàªÃÔ§
CHEMICALS
à¤ÁÕÀѳ±ì
CO. º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
234022 LG THAI ENGINEERING
áÍÅ¨Õ ä·Â àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTRU
0C
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
234030 VINITCHAROEN
ÇÔ¹Ô¨à¨ÃÔLTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
234040 196 DD CO.196
LTD.
´Õ´Õ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
234050 SURAPOL ÊØþÅ
SANGUTHAI
áʧÍØ·ÑÂ
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
234060 VASINCHAROENSUP
ÇÈÔ¹à¨ÃÔ-·ÃѾÂì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0C
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
234070 V.T.DEVELOPMENT
ÇÕ.·Õ.´ÕàÇÅÅçÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234090 DANGK FURNITER
ᴧʤì à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
234100 MAASO CONSTRUCITON
ÁÒÃìâ« ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO. 0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234110 UBOL SAHATHAM
ÍغÅÊ˸ÃÃÁ¢¹Êè§(1983)
TRANSPRT0CO.
B LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234130 CHALERM à©ÅÔÁ¹¤Ã
NAKORN CO.
º¨¡. LTD. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
234150 DECHANA à´ª¹Ð
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
234160 RMA QUALITY
ÍÒÃìàÍçÁàÍÊ
CO. LTD.
¤ÇÍÅÔµÕé
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234180 BLOOMINGºÅÙÁÁÔè§
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234190 PATCHANIE
ÀÑ·ª¹Ô¡
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

055-444199
5951010-6 K.PHOLAWIT
5951010-2 PARINYA K.
01-6520652K.SUCHAT
(2583412) 258-3421
K.CHOUNPIT
951-8468 K.CHAIYANAN
2679056-9 K.LINDA
9417074-5 K.
(5215260) 973-4234
053-213666K.TAL
2616613 7603-4
(4673838) 496-0127
K.CHUMLONG
01-9767838K.SIRIWAT
(4285788) 874-4980
K.RAEWAT
01-9109554K.SOMCHAI
399-0473
6448150-4
(3880926) 389-5925
HAI K.
3315492-3 PHAYORM K.
076-212541PRAWAT K.
01-9180343K.SUNEE
237-7040 K.MANSANANT
237-7040 MANASNAN K.
(3683773) 368-3808
K.SUREERAT
5674851-2 K.PRONPRAPA
6934171-4 K.SOPHA
561-3904

9821788-91
253-9124 CHITPONG KOOARUN K
3818770-77
656-1929 K.SOMSAK
517-3960 K.SITTHICHAI
02-5173960-1
(2868402) 286-2847
K.THEERACHAI
(5730053) 573-7733
(5730053) 573-7733
260-6599
2490266-9 K.YUPRA
4292877-9
01-9883318K.PRATHUM
9640308-9 K.VORCHAT
215-9668
435-6714 K.VILAIWAN
9729424-9 K.PIROMPORN
2332144-7 K.WANNA
(3742876) 378-2462
K.RAKKHIT
(5802876) 580-7131
941-2866 VEERACHAI K.
5363701-3 PONCHAI K.

234200 ANGTHONG
ÍèÒ§·Í§ÊÒ¡Å
SASIL CO.º¨¡.
LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
234220 THAI-HAN THAI-HAN
TRADING CO.
TRADING
LTD. 0 CO.
C LTD ã¹»ÃÐà·È
234230 SUPATTRAÊؾѵÃÒ
CHOENMEECHAL
ª×è¹ÁÕàªÒÇì
0KHUN
A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
234240 THEPPRASIT
à·¾»ÃÐÊÔ·¸Ôì
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì(1989)
0(1989)
B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
234260 PATTANA DEVELOPMETN
¾Ñ²¹Ò»ÃЪҡà º¨¡.
CO.0 LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
234280 SAINT PAUL
ૹµì»ÍÅ
HUA-HIN
ËÑÇËÔ¹
MEMORIAL
àÁâÁàÃÕÂÅ
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234300 P.S.J.ENTERPRISE
¾Õ.àÍÊ.à¨.àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD. 0 C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
234320 W.VIENGSIRIHENG
Ç.àÇÕ§ÈÔÃÔàΧ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
### C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
234330 UERRPRASERT
àÍ×éÍ»ÃÐàÊÃÔ°
CO. LTD º¨¡.
### C
ã¹»ÃÐà·È
234340 T.C.S.ELECTRIC
·Õ.«Õ.àÍÊ.ÍÕàŤ·ÃÔ¤
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234390 RATTANAKIT
Ãѵ¹¡Ô¨
TAVAà·ÇÒ
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
234410 NAKORNTHON
Ã.¾ ¹¤Ã¸¹
HOTPITAL
º¨¡.
CO.0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
234420 SUNTHONÊع·Ã¡ÃШ¡ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
KRAJOK ALUMINIEM
0A
ã¹»ÃÐà·È
234430 SURACHAIÊØêÑÂ
TAITANANUBAN
äµÃ¸¹Ò¹ØºÒÅ
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
234440 PERSPECTIVE
à¾ÍÃìÊ໤·Õ¿
SOLUTION
â«ÅÙªÑè¹
CO.0 LTD.
A º¨¡
ã¹»ÃÐà·È
234450 D.C TION DATA
´Õ «ÕCO.
ªÑè¹LTD.
´ÒµéÒ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
234460 AVERGROW
àÍàÇÍÃìâ¡ÃÇì
PROPERTY
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
SERVICE
0 B CEN à«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
234461 MPA PAPER&SERVICE
àÍçÁ¾ÕàÍ à»à»ÍÃì
CO. LTD.
á͹´ì
0 Bà«ÍÃìÇÔÊã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
234470 SUNEE CHAIJENKIT
ÊعÕÂì ªÑÂਹ¡Ô¨
K.
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
234480 TIPFANEE ·Ô¿¿Ò¹Õè
SHOW PATTAYA
âªÇì ¾Ñ·ÂÒ
CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234490 KASEMKIJà¡ÉÁ¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
234540 BIG C SUPER
ºÔê¡«Õ
CENTER
«Ùà»ÍÃìà«ç¹àµÍÃì
CO. LTD.
0 B º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
234541 BIG-C SUPENTER
ºÔê¡«Õ «Ùà»ÍÃìà«ç¹àµÍÃì
CO. LTD. 0 A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
234542 BIG-C SUPERCENTER
ºÔê¡«Õ «Ùà»ÍÃìà«ç¹àµÍÃì
CO. LTD.
0 A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
234550 TOKYO HOTEL
âµà¡ÕÂÇ âçáÃÁ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
234570 CO LINE CONSTRUCTION
â¤äŹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0º¨¡.
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
234580 ALLMETALÍÍÅàÁ··ÍÅ
SUPPLY«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD. 0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
234600 TQC DEVELOPMET
·Õ ¤ÔÇ «ÕCO.
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
LTD. 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
234610 SPLENDY TEE
Êà»Å¹´Õé
CO. LTD.
·ÕÊì º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
234620 KHONKEAN
¢Í¹á¡è¹
CONSTRUCTION
ÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
0CO.
C ˨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
234630 NOPAKAREWPRASART
¹¾à¡éÒ»ÃÒÊÒ·
LTD.
˨¡.PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
234640 BORILUX AND
»ÃÔÃÑ¡Éì-ÊØ´Ò
SUDA HAVIRIYARITA
ËÒ-ÇÔÃÔÂÐÄ·¸Ò
0A
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
234650 SV.DECORATE
àÍÊ.ÇÕ.à´¤Íà÷
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
234660 TAWANNAµÇѹ¹ÒâÎàµçÅ
HOTEL CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
234670 J.W.R. CONSTRUCTION
à¨.´ÑººÅÔÇ.ÍÒÃì.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. 0 C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234680 THE PET PLACE
à´ÍÐ à¾ç·
RAN
à¾ÅÊ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
234690 STEPEL CO.
Êàµà»ÔÅ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
234710 C.P.N REAL
«Õ.¾Õ.àÍç¹.àÃÕÂÅàÍÊ൷
ESTATE & DEVELOP
0 B á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
234790 SIAMWAXYÊÂÒÁáÇç¡«Õèáʵ¹´ÒÃì´
STANDART CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234800 P.M.I CONSTRUCTION
¾Õ.àÍçÁ.äÍ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234860 SOLID CIVIL
â«ÅÔ´
CO. LTD.
«ÕÇÔÅ º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
234970 SITTICHAI ÊÔ·¸ÔªÑÂà͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING CO.0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
234980 PRASETSAK
»ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì
EKPRASONG KHUN
àÍ¡»ÃÐʧ¤ì
0C
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
234990 RATTANAFHA
Ãѵ¹¿éÒ
LTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
234991 AIRIA CO. LTD.
àÍà·ÃÕ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
234992 RATTANAFHA
Ãѵ¹¿éÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING 0CO.
º¨¡.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
235090 PMS-P ENGINEERING
¾Õ àÍçÁ àÍÊ-¾Õ
CO. LTD.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
235100 NOPPAWONG
¹¾Ç§Èì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.0 ACO. LTD ã¹»ÃÐà·È
235110 INTEREORÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì¡ÃØê¾
GROUP LTD. PART.
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
235120 S.K.R INTERNATIONAL
àÍÊ.à¤.ÍÒÃì.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
235130 SAVARAT PATTAPONG
àÊÒÃÑ° »Ñµµ¾§Èì
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
235140 RANGTHONG
ÃÒ§·Í§
JEWELRY
¨ÔÇàÇÅÃÕè
CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È

318-3555
2640371-5 K.SANIT
539-3154 K.SUPATTRA
322-1414
2294611 T.615
K.TANAPORN
2797000-9 K.NIPA
2721616-7 K.SUEBPONG
055-713771PRANEE PHROMKOT K
055-411335PORNSAK K.
2478078-9 K.YUPIN
(9940958) 994-0963
416-5454
045-711696
2642202-4
258-6622 K.TIM
K.PAOLPRAPAT
K.PONPRAPAT
(2714208) 617-2898
038-3913904
K.SUPUJ
2338989-98
6550775-9 K.YOTIN
958-0100
9212800-15K.VIKUL
045-241739K.SURACHAJ
262
(5652662) 911-7222
K.VEERAMON
312-6697-8
991-4020 K.WICHAI
933-6200 K.PEN
043-221217K.CHAITCHAVAL
044-511782K.ADISAK
(4240242) 423-0526
570-0103
236-0361 K.YARUN
(07) 321-3063
K.PANAPONG
884-8440
633-8336 K.SOPIDA
2373878-87K.ANYAKORN
(2462167) 246-3603
K.SOMSAH
(2118098) 211-8221
K.WITOON
K.BONSONG
4351789-90K.MARI
(4106627) 410-6629
02-2158868K.NOPPORAT
02-9206881-2
K NOPPARAT
(2158868) 215-9252
K.YONGYOOT
6820437-8 K.NUTTHASIT
9645780-91K.JUNSUDA
(4573321) 457-4069
K.CHANNIT
3929383-5 K.THEINCHAI
516-1594
236-0400

235150 MEDICARE(THAILADNX
àÁ´Ôá¤Ãì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235190 NEW TECHNOLOGY
¹ÔÇà·¤â¹âÅÂÕè
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0C
ã¹»ÃÐà·È
235200 UDON E.K.ALUMINIUM
ÍØ´ÃÍÕ.à¤.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235210 SYSTEM FORU
«ÔÊàµçÁâ¿Ãì
CONSTRUCITON
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
á͹´ìã¹»ÃÐà·È
235220 CHANCHAIªÒ-ªÑ¤éÒäÁé
TRADWOOD CO.
º¨¡. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
235230 C.K.T. FURNISHINGS
«Õà¤·Õ à¿ÍÃì¹ÔªÔè§Êì
LTD. PART
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235240 ARKARI CO.
ÍÒ¡ÒÃÔ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
235250 YARA COLLEGE
ÇÔ·ÂÒÅѾÅÈÖ¡ÉÒ
0 A¨.ÂÐÅÒ ã¹»ÃÐà·È
235260 KITTICHOK¡ÔµµÔ⪤
SHOP ÃéÒ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
235270 KANJANA KEYSKUL
¡Ò-¨¹Ò àÅÕÂÇÊ¡ØÅ
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
235290 GREAT SERIES
à¡Ã· «ÕÃÕÊì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
235300 OVERMATCH
âÍàÇÍÃìáÁª
INTERTRADE
ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235310 AMARIN DEVELOPMENT
ÍÑÁÃÔ¹·Ãì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO.
0.00
LTD.
A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
235340 DELIGHT GOLD
à´ÍäÅ·ìCO.
â¡Å´ì
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
235350 THAI SANGUAN
ä·ÂʧǹÍÕ«Ù«Øà«ÅÊì
ISUZU SALES0CO.
Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235360 NIT MASAVISUT
¹Ôµ ÁÒÈÐÇÔÊØ·¸Ôì
KHUN
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
235390 T.A.P TRADING
·Õ àÍ ¾Õ
CO.à·Ã´´Ôé§
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
235410 SIAM INTER
ÊÂÒÁÍÔ¹àµÍÃì¤Í¹µÔ๹µÑÅ
CONTINATAL HOTEL
0A
âçáÃÁ
ã¹»ÃÐà·È
235420 PROGERSSIVE
â»Ãà¡ÃÊ«Ô¿
DEVELOPMET
´ÕáÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
0C
á͹´ìã¹»ÃÐà·È
235430 BANGKOKºÒ§¡Í¡àªÍÃìÇÔ¹-ÇÔÅàÅÕèÂÁ
SHERWIN-WILLIAMS
0 BCO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
235450 SCALE ASSOCIATE
Êà¡Å áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
235480 VCN CO. LTD.
ÇÕ «Õ àÍç¹ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
235490 BODY FASHION
ºÍ´Õé ῪÑè¹
(THAILAND)CO.
(»ÃÐà·Èä·Â)
0 BLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235580 SOMJET BUAAEM
ÊÁਵ¹ì ºÑÇàÍÕèÂÁ
KHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
235590 RACHADA ÃѪ®Òâ¦É³Ò
ADVERTISING
º¨¡.CO. 0LTD.
D
ã¹»ÃÐà·È
235600 CHOTIMA TUNTIWONGS
⪵ÔÁÒ µÑ¹µÔǧÉì
KHUN
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
235601 SA-NGUANWONG
ʧǹǧÉìÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRY 0
CO.
C º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
235610 ARSA FERTEC
ÍÒÊÒCO.
à¿ÍÃìà´¤
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
235630 KANYONG¡Ñ¹Â§âÅËÐ
LOHA CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
235640 MORAWANâÁÃÒÇÃó
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
SHOP0 D ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
235660 SOMSAK LIKITWONG
ÊÁÈÑ¡´Ôì ÅԢԵǧÈì
KHUN 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
235690 M.V.K ENGINEERING
àÍçÁÇÕठàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTRUCT
0C
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
235730 KWANYUEN
¢ÇÑ-Â×¹
KONGPETCHSAK
¤§à¾ªÃÈÑ¡´Ôì
0KHUN
C ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
235740 PARK SHOP(1996)
¾ÒÃ줪ç;(1996)
CO. LTD.º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
235760 TECHNAL S.E.A.
à·¤¹ÑÅCO.
à«Ò·ì-ÍÕʵì
LTD.
àÍà«ÕÂ
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
235770 CUAMCHAIÃÇÁªÑ¤éÒÇÑÊ´Ø
MATERIAL CO. LTD.
0
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
235780 B.A.P CONSTRUCTION
ºÕ.àÍ.¾Õ.¡èÍÊÃéÒ§
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
235790 GENERALEà¨à¹ÍÃìÃÑÅ
BANK
¸¹Ò¤Òà 0 B
ã¹»ÃÐà·È
235800 WORLD CONTECT
àÇÔÅ´ì ¤Í¹à·ç¤
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
235820 V.N ALUMINIUM
ÇÕ.àÍç¹.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235860 EARTH CONSTRUCTION
àÍÔÃì· ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
235890 R.S.THAI CO.
ÍÒÃì.àÍÊ.ä·Â
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
235900 T.TIENCHAI
·.à·Õ¹ªÑÂ
0A
ã¹»ÃÐà·È
235910 PRAPAT JIRAPONSUWAN
»ÃоѲ¹ì ¨ÔþÃÊØÇÃó
KHUN
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
235920 SPAM TRADING
Ê»ÑÁ à·Ã´´Ôé§
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
235950 TONG MUEN
·Í§ËÁ×è¹ÅÕé
LEE CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
235980 COLUM CONSALTANT
¤ÍÅÑÁ¹ì ¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
CO. LTD.
0
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
235990 S.PATTANA
Ê.¾Ñ²¹ÒàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING LTD.
0 BPAR
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
236000 SRIRUNGROJ
ÈÃÕÃØ觺éÒ¹áÅзÕè´Ô¹
LADN&HOUSE CO.
0 C LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236010 ROBINSONËéÒ§ÊÃþÊÔ¹¤éÒâúԹÊѹ
DEPARTMETSTOR0 CO.
A LTDº¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
236020 CIRCULARà«ÍÃì¤ÔÇÅèÒÃì
DEVELOPMENT˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
236040 TUNG E HUD
¤³ÐºØ¤¤Å µÑé§ÍÕèÎÇ´
0A
ã¹»ÃÐà·È

02-7481398K.TODPON
042-328151-3
K.KENAROGN
284-0592 K.VUJAK
517-1774 K.SRIPAI
(2595519) 259-5530
ANAK K.
272-0022 K.TANYAPONG
073-212899
(4152697) 415-4810
K.PEECHA
4290004-11
5610063-5 K.SIRIDEJ
9621171-4 K.KRIANGKRAI
256-9111 K.SAVEAK
6348230-3 K.TEMKAE
5363487-90K.TAN
2713700 T.731
246-9734 K.SILA
2530355-7
7227021-5 K.VICHAI
2217163-7 K.SIRIRAT
044-252669K.PRAPAS
7462212-5 K.TEERAPONG
(3153) 299-3283
SUMALEE K.
284-0127 K.TASNEE
044-212723-6
212-4406 K.NIT
038-796256-9
(7210646) 251-2792
K.PHAIBOON
731-1125
K.VICHAI
(4089106) 991-7219
K.PIROM
585-2868 K.RUNGPORN
3181809-10K.JULADA
457-0039
043-324930K.APICHAT
932
266-2656 K.SIRIRAK
6542980-1 K.KID
9403754-5 K.VIROJ
275-5203 K.NUTVDEE
457-0039
(7016295) 395-3552
K.TIENCHAI
897-2980
3320262-4 K.TON
9581835-6
291-0818
222-1072
042-247476-9
K.EKASITH
2380052-61
3323665-6 K.CHESADAH

236060 PRIME REALTY
ä¾ÃÁìDEVELOPMETN
àÃÕÂŵÕé ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0 AKHUN
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
236090 JOTUN THAILAND
⨵ѹä·ÂCO.
º¨¡. LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
236100 THAI TRIOä·Â·ÃÕâÍ
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
236110 ARMSTRONG
ÍÒÃìÁʵÃͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐà·Èä·Â
INDUSTRY THAILADN
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
236120 SUPACHAIÈØÀªÑÂ
NATAPAN
¹Ò¶Ð¾Ñ¹¸Ø
KHUN 0 ¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
236130 R.P.M LTD.ÍÒÃì
PART.
¾Õ àÍçÁ ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
236140 EURO-ORIENTAL
ÂÙâÃ-âÍàÃÕ¹àµÅ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0 C CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
236150 AUN BOONYANKAN
ÍÑé¹ ºØ--Ò³¡Òóì
K.
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
236160 BANG KWAN
ºÒ§¢ÇÑ-¾ÙÅ¡ÙÅ
PULKOOL CO. º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236170 CHOLHATHAI
ªÅË·ÑÂ
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§ ˨¡.
0C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
236180 THERR STONE
·ÃÕ Êâµ¹
INTERLOK
ÍÔ¹àµÍÃìÅêÍ¡
CO.0 LTD.
Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236190 IRIDIUM SOUTHEAST
ÍÔÃÔà´ÕÂÁ ASIA
à«Ò·ìÍÕÊ·ì
CO.
0 BLTD
àÍàªÕ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236200 TERDKIATà·Ô´à¡ÕÂõÔ
STIENSWASDI
àʶÕÂÃÊÇÑÊ´Ôì
KHUN
0B
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
236270 CHERRY SERINA
àªÍÃìÃÕè
CO.
àÊÃÕ¹Ò
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236280 PRO AND WORLD
â»Ã á͹´ì DECOR
àÇÔÃìÊCO.
à´¤¤ÍÃì
0 LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236310 SIAM NAVAPHAN
ÊÂÒÁ¹ÇÀѳ±ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
236320 TAKULTHAI
µÃСÙÅä·Â
PRODUCTâ»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTD.
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
236340 FOCI IDEAâ¿ä«
LTD. äÍà´ÕÂÊì
PART. ˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
236350 WHALE HOTEL
âçáÃÁàÇÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236360 MAYWAN DEVILOPMENT
àÁÂìÇѹ ´ÕÇÔÅÍ»àÁ¹µì
LTD.0PART.
A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236370 MAIVAN(THAILAND)
äÁÇÒ¹(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236420 EXPRESS àÍç¡«ìà¾ÃÊ
ALARM SUPPLY
ÍÅÒÁ LTD.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
0 CPART ˨¡.ã¹»ÃÐà·È
236450 THE SEABOARD
à´ÍЫպÍÃì´
GROUP
¡ÃØê»
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
236451 THE SEABOARD
à´ÍЫպÍÃì´âÎÅ´Ôé§
HOLDING º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
236452 THE SEA BOARD
à´ÍЫպÍÃì´
GROUP
¡ÃØê»
CO.
º¨¡.
0LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
236490 MUNGLAEàËÁ×ͧáÃèÊÒ·ͧ
SAI THONG CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236510 PHRAINN CONMAT
¾ÃÐÍÔ¹·Ãì¤Í¹-áÁ·
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
236520 AMIS CO. LTD.
àÍÁÔÊ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
236540 SEAKLANGà«ÕÂÐàÅ駡ÒÃâ¸Ò
KARNYOTA LTD. PART.
0A
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236560 SUPEEYA ÊØ»ÃÕÂÒ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C Ëʹ. ã¹»ÃÐà·È
236580 BECHTEL INTERNATIONAL
Ấà·ÔÅÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
ING
0A
ÍÔ駤ìã¹»ÃÐà·È
236590 CADTERIOR
ᤴ·ÕàÃÕÂ
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
236610 S.T AIR CENTER
àÍÊ.·Õ.áÍÃì.à«ç¹àµÍÃì
PART. LTD. 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
236620 EXCEL CENTER
àÍç¡«ìà«Å
CO.à«ç¹àµÍÃì
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236630 R.K.UNIONÍÒÃì.à¤.ÂÙà¹Õè¹
CONSTRUCTION¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO.
0 A LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
236650 CINLEECHUA
«Ô¹ËÅÕ¨ÑéÇà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD.
0 CPART
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
236660 BUGNA JULPANITCHAKRAM
ºØË§Ò ¨ØžҳԪ¡ÃÃÁ
KHUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
236720 T.SIAM-LADN
·Õ.ÊÂÒÁ-Ᏼì
CO. LTD. º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
236730 PARINDA TUNGPIRUNTHUM
»ÃÔ¹´Ò µÑ駾ÔÃØÌËì¸ÃÃÁ
KHUN
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
236731 VORAVIT TANGPIRUNTHAM
ÇÃÇÔ·Âì µÑ駾ÔÃØÌËì¸ÃÃÁ
KHUN
0A
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
236732 SOMROK TANGPIRUNTHAM
ÊÁÄ¡Éì µÑ駾ÔÃØÌËì¸ÃÃÁ
KHUN
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
236740 VUTHITHORN
ÇزԸÃ
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0 C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236760 P.S.C.GANYOTA
¾Õ.àÍÊ.«Õ.¡ÒÃâ¸Ò
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
236770 SIAM ATVENGER
ÊÂÒÁ áÍç´àǹà¨ÍÃì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236780 TANESPOL¸à¹È¾Å
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§ ˨¡.
CO.
0 C LTD.
ã¹»ÃÐà·È
236790 YARA TECHNIC
ÂÐÅÒà·¤¹Ô¤¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0C
ã¹»ÃÐà·È
236810 CON 9 CO.¤Í¹
LTD.
9 º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
236840 AREEYA TRADING
ÍÒÃÕÂÒ SHOP
à·Ã´´Ôé§ ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
236850 VASIN CON
ÇÈÔ¹¤Í¹á͹´ìà´ç¤(1997)
AND DEC(1977) CO.
0 CLT
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236860 S.JALOENKONGKIART
Ê.à¨ÃÔ-¡éͧà¡ÕÂõÔ
PART.
0.00LPD.
C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236950 HIPERRONäÎà¾ÍÃ͹
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
236960 DAVIS DIMOND
à´ÇÔÊSTAR
ä´Á͹´ì
CO.
ʵÒÃì
LTD0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È

318-0779 K.AROON
7484144-5 K.WIROCH
053-814281-2
K.CHAL
2945258-9 K.DARAT
236-3188 K.WANCHAI
936-2066 K.SUKARN
7440747-8
(9241130) 917-1228
K.BANTAO
9477091-2
903-7300 K.KITSANA
633-8073
038-743521-29
K.NAVIN
212-2066
3942146-7
(8074381) 807-4661
9175567-8 K.SOMPRON
034-251020-4
K.KANOKWALEE
503-2585 K.WARAIRAT
259-3150 K.ALIPHIN MULSAP
K.PHUCHONG
038-682655-60
K.KOMKARN
038-681971KHUN-CHANTAVADEE
01-8238517K.VISA
2640704-5 K.PREECHA
(3774387) 732-8074
K.SURACHON
259-5090 K.PREECHA
074-210075K.CHAMROEN
937-9325
(2250194) 225-5706
K.CHATCHAWAL
3842056-8 K.SUPAK
2594522-6 K.TIPPAWAN
3989221-2 K.SOMPONG
(2216229) 224-7256
K.VIPHAPORN
392-9540
(5302287) 931-9807
K.TEPPHNOM
4770021-2
4770155-8
4770155-8
6884264-6 K.KEAWTA
054-410629K.SAKSIT
2169845-6
543-7486 K.CHANNARONG
073-257505
510-7881
279-3270
(4769306) 476-1944
K.VICHAI
(4241909) 424-9832
K.SOMPOCH
9878300-4
3188370-3 CHUWIT

236970 KOKIJ KANCHANG
¡èÍ¡Ô¨¡ÒêèÒ§
CO. LTD
(1994)
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
236990 BAHOMA CO.
ºÒâÎÁÒ
LTD. º¨¡. (âçáÃÁÍÔ¹·ÃÒ
0A
ÃÕàÂè¹µì)
ã¹»ÃÐà·È
237000 PARINTHORN
»ÃÔ¹·Ã
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
237020 JURISTIC OF
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشÂÙä¹àµç´·ÒÇàÇÍÃì
UNITED TOWER0CO.
B
ã¹»ÃÐà·È
237030 CHAISIN DESIGN
ªÑÂÈÔÅ»ì
LTD´Õ䫹ì
PART.˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
237050 PIPATMONGKOL
¾Ô¾Ñ²¹ìÁ§¤Å
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237060 V.P.ALUMINUM
ÇÕ.¾Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
& GLASS CO. LTD.
0á͹´ì
D ¡ÅÒÊ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237070 RATTANAKOSIN
Ãѵ¹â¡ÊÔ¹·Ãì-ÃѧÊÔµ
RANGSIT LTD.
0 CPART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237090 FLOREVER¿ÅÍÃìàÍ¿àÇÍÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
237100 TARATHORN
¸ÃÒ¸ÃÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0 LTD.
E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237110 NATURE DESIGN
à¹à¨ÍÃì´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
237120 CHAROENMIT
à¨ÃÔ-ÁÔµÃ
ALUMINIEM
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD.
0 DPART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237140 KASION FCपÑè¹.àÍ¿.«Õ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
237170 L P M CO. LTD.
áÍÅ ¾Õ àÍçÁ º¨¡.
0
ã¹»ÃÐà·È
237180 CHAO SAMRAN
à¨éÒÊÓÃÒCO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
237220 EMC PUBLIC
ÍÕ àÍçÁ
CO. LTD.
«Õ º¨¡.(ÁËÒª¹)
4,333.50 C
ã¹»ÃÐà·È
237230 SIA CONSTRUCTION
à«Õ ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
MANAGMENT
0A
á͹´ì áÁ๨àÁ¹·ì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
237240 TOONKLAO
·Ù¹à¡ÅéÒ
LERTBUNPONG
àÅÔȺÃó¾§Éì
KHUN
0 A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
237260 RIYER ENGINEERING
ÃÔàÇÍÃì à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237270 BAYER LABORATORIES
äºàÍÍÃìáźÍáõÍÃÕèÊ
CO. LTD.
0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
237290 MEPEE CO.
ÁоÕ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
237300 KREIANG SIRI(1995)
à¡ÃÕ§ÈÔÃԾѲ¹Ò(1995)
0A
ã¹»ÃÐà·È
237310 STANDARD
Êáµ¹´ÒÃì´
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
AND GLASS
0 A á͹´ì ¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
237340 A.E PROPPERTY
àÍ.ÍÕ.¾ÃçÍÁà¾ÍÃìµÕé
CO. LTD
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237360 CHAIPRESERT
ªÑ»ÃÐàÊÃÔ°¡ÒÃâ¸Ò
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237370 HEMARAJ àËÁÃÒª¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹
LADN AND DEVELOPMET
0A
º¨¡.(ÁËÒª¹) ã¹»ÃÐà·È
237420 PANUPONG
Àҳؾ§Èì
BAMRUNGPONGSAWAT
ºÓÃا¾§ÉìÊÇÑÊ´Ôì
0C
KHUN
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
237440 SUKHOTHAI
ÊØ⢷ÑÂ
REE CONSULTANTS
Ãդ͹«ÑÅá·¹«ì
0 A CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237450 PRISANA PRONBANDITPATTAMA
»ÃÔÈ¹Ò ¾ÃºÑ³±ÔµÂì»Ñ·ÁÒ
0 A KHUN
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
237460 SUMSUNG-LOTTEY
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
CEC «ÑÁ«Ø§-Å͵àµ-«ÕÍÕ«Õ
0A
ã¹»ÃÐà·È
237470 RASRI-TAWAN
ÃÒÈÃÕ-µÇѹ
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
237480 SA-NGWAN
ʧǹä·
TAI ËéÒ§
0A
ã¹»ÃÐà·È
237490 TEERAWAT
¸ÕÃÇѲ¹ì
KACHENCHAT
¤àª¹·ÃìªÒµÔ
KHUN
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
237500 SIAM INTERNATIONAL
ÊÂÒÁÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
237510 ROYOL INKAM
âçáÃÁá¡Ã¹´ì
CO. LTD.ÍÔ¹¤Ó0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
237530 ALONGKOT
Íŧ¡µ
LTD.˨¡.
PART.
0C
ã¹»ÃÐà·È
237560 SANTIRATH
¾³ÔªÂ¡ÒÃÊѹµÔÃÒÉ®Ãì
COMMERCIAL SCHOOL
0 B âçàÃÕ¹
ã¹»ÃÐà·È
237600 PATHAWEEWATTANA
»°ÇÕÇѲ¹Ò º¨¡.
CO. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
237601 RUNGSIT RUAMPATTANA
ÃѧÊÔµÃèÇÁ¾Ñ²¹Ò
CO.0LTD.
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
237620 P.J.HOME ¾Õ.à¨.âÎÁ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
237650 EMERSONÍÔàÁÍÃìÊѹ
ELECTRIC ÍÔàÅ礷ÃÔ¤
(THAILAND
0 C LTD
(»ÃÐà·Èä·Â)
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
237660 Y H M GROUP
ÇÒÂCO.
àͪ àÍçÁ
LTD.¡ÃØê» 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
237670 BAN KRISSAKORN
ºéÒ¹¡ÄÉ¡ÃCO.
º¨¡.LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
237700 THONG TAVEEPAT
·Í§·ÇվѲ¹ì
CO.
º¨¡.LTD. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
237720 SOMBOONSUB
ÊÁºÙóì·ÃѾÂì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 C CO.,
º¨¡. LTD.
ã¹»ÃÐà·È
237730 FELIX KARON
âçáÃÁà¿ÅÔ¡«ì¡ÐùÇÔǾÍ·ì(ÀÙà¡çµ)
VIEW POINT CO.
0 BTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
237731 FELIX RIVER
à¿ÅÔ¡«ìÃÔàÇÍÃìá¤Ç
KWEW RESORT
5,320.00(KANJA
ÃÕÊÍÃì·(¡Ò-¨¹ºØÃÕ)
B
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡
237740 PORNSAWAD
¾ÃÊÇÑÊ´Ôì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 CPART.
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237760 GWAON-CHEIAN
§èǹàªÕ§ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ
FOOD CO. LTD.
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237790 PROPER MIX
¾Ã;à¾ÍÃì
SNG PLANT
ÁÔ¡«ì
CO.
á͹´ì
0LTD.
Aá¾Å¹·ì º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
237820 URAIWAN ꯊ̗̂
RODRATTANATOON
ÃÍ´Ãѵ¹Ò·ÙÅ
0A
KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
237830 CRE-FUL CO.
¤ÃÕ-¿ÙÅ
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

NATTAYA
208-0133 MARISA KHUN
749-3960 K/PRAPEE
02-7126604-8
286-7702 CHAIYAPRUK MAHACH
038-451707
(2776557) 277-7402
SUDA KHUN
9972451-2 K.AEA
633-8336 K.KUNG
034-723704-5
SUPARAWADEE TORAN
6755353-5
(5106975) 510-2418
6795212-4 K.TEERANAI
01-9062836VATANYU KHUN
252-0084 K.MALAWAN
937-0333 K.CHIVIN
214-2945 SOMPOP GAMSENGWA
258-8422 TOONKLAO LERTBUNP
932-7788 K.VATSANA
2331440-5 K.SOMSAK
01-8438337NOPPORN KHUN
3122291-2 K.KANITTHA
02-5324688-89
7313031 33DANG
36 K.
076-224795K.PRESET
719-9559
074-355385
8819155-8 K.NONGNUT
316-6108 PEISANA PRONBANDIT
6814751-7
01-6546896SUCHART K.
222-3218
286-1587 TEERAWAT KACHENCH
6446941-5 K.JINTANA
215-5100
053-245304K.LEK
512-2101 SIRINDA KHUN
2333990-9 K.CHOKCHAI
233-3990-9CHOKCHAI KHUN
390-0739 K.JARVWAT
038-954238KHUN NAVAPORN

433-5612 K.JUTHATIP
3990509-10SUTEERA THONGTAVE
8102363-5 K.BOONEIAM
076-396666-75
K.THONGCHAI
08-99686494
056-261026PATTAREYA
245
KHUN
463-2057 K.TRONGPURN
01-8121255K.WARUTKO
8114401-3 T.106
720-6370 SOMCHAI KHUN

237840 BOONSIN SURAWATSATIEN
ºØ-ÊÔ¹ ÊØÃÇѵÔàʶÕÂÃ
KHUN
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
237860 THAI SIN ENGINEER
ä·ÂÊÔ¹ÇÔÈÇ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237900 NUSARA ARTESATOKKIT
¹ØÊÃÒ ÍÒ·ÕÊÒ¸¡¡Ô¨
K. 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
237910 FURCOM LTD.
à¿ÍÃì¤ÍÁ
PART
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
237930 S.T.P.HOUSE
àÍÊ.·Õ.¾Õ.àÎÒÊì
LTD. PART ˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
237940 U&PS SUPPLY
ÂÙá͹´ì¾ÕàÍÊ
(1992) LTD.
«Ñ¾¾ÅÒÂ(1992)
PART
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
237960 TOSAPOL ·È¾Å
LANDᏴì
CO. LTD
º¨¡. (ÁËÒª¹)
0A
ã¹»ÃÐà·È
238000 PRACHAYA
»ÃѪ-Ò
YONKIATTRAKUL
§à¡ÕÂõԵÃСÙÅ
0K.C
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
238010 A.E.C.M CO.
àÍ LTD
ÍÕ «Õ àÍçÁ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
238020 BED & BENCH
ິ á͹´ì
CO.ູ«ì
LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238030 JAS INTERIOR
á¨êÊ DESIGN
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO.´Õ䫹
LTD
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238040 XOVIC CO.â«ÇÔ¤
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
238060 BOLAE LTD.
âºÅÒàÍé
PART ˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238070 NATION SUPPLY
๪Ñè¹ «Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238080 SET INTERIOR
à«ç· ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
238090 JUTI GROUP
¨ØµÔ
CO.¡ÃØê¾
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238100 FOUR PEOPLE
â¿Ãì ¾Õà¾ÔÅ
CO. LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
238120 SATHONTHONG
ÊҸ÷ͧCO.
º¨¡.LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
238137 G.L & R.LTD. PAT.
0B
ã¹»ÃÐà·È
238140 VILAILUK PRASERTBURANAKUL
ÇÔäÅÅÑ¡É³ì »ÃÐàÊÃÔ°ºÙóСØÅ
0 A K.
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
238150 TIGER LOCK
ä·à¡ÍÃì
CO. Åçͤ
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238160 KAMJORNKIT
¡Ó¨Ã¡Ô¨¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRCTION
º¨¡.0CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
238170 KAMOL CONSTRUNTION
¡ÁÅ¡èÍÊÃéÒ§ ˨¡.
CO. 0
LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
238180 POH LIAN-TIME
â¾àÅÕè¹-ä·ÁìÊ
J.V. CO. LTD
à¨.ÇÕ.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238220 NITISAK RAJAPIT
¹Ô¸ÔÈÑ¡´Ô
K. ÃÒª¾ÔµÃ
0 B·èÒ¹¼ÙéÇèÒÏ
ã¹»ÃÐà·È
238230 VANALUK ÇÃóÅѡɳì
PATARAPRASIT
ÀѷûÃÐÊÔ·¸Ôì
K. 0 A
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
238240 DHANASINDHI
¸¹ÊÔ¹¸Ô
CO.º¨¡.
LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
238250 O.RUNGVIWAT
Í.ÃØè§ÇÔÇѲ¹ì
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
238260 MEC FAREST
àÍçÁÍÕ«Õ
INTERNATIONAL
¿ÒÃìÍÕʵì0 ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
A
CO. L
ã¹»ÃÐà·È
ºÁ¨
238261 METRO ENGINEERING
àÁâ·ÃàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
AND MACHINER
0 A á͹´ì áÁªªÕ¹à¹ÍÃÕè
ã¹»ÃÐà·È
238270 S.C.ALUMINIUM
àÍÊ.«Õ.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART 0 ˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
238280 EMON SIRIYUTWATANA
àÍÁÍà ÈÔÃÔÂØ·¸ìÇѲ¹Ò
K. 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
238290 BAAN RIM ºéÒ¹ÃÔÁ¹Óéà¨éÒ¾ÃÐÂÒ
NAAM CHAO PRAYA
0C
CO. º¨¡.
L
ã¹»ÃÐà·È
238320 BOONSOMºØ-ÊÁ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡. CO.
0 B LTD
ã¹»ÃÐà·È
238360 MO-DE-CON.
âÁ´Õ¤Í¹
LTD PART
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238380 TWO TREES
·Ù-·ÃÕÊì
INTERIOR
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
DECORATION
0 Bà´¤¤ÍàêÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
238390 VANASANUN
ǹÑʹѹ·ì
HAETRAKOOL
à˵ÃСÙÅ
K0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
238400 RUAM CONSTRUCTION
ÃÇÁ¡èÍÊÃéÒ§ LTD.
˨¡. PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
238410 YOMRAJ PLACE
ÂÁÃÒªCO.
à¾ÅÊ
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
238450 BETTERWAY
ືàµÍÃìàÇÂì(»ÃÐà·Èä·Â)
THAILAND CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238460 DAONAUE´ÒÇà˹×Í¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.
˨¡.
0 C PART ã¹»ÃÐà·È
238490 P.T.G.CONSTRUCTION
¾Õ.·Õ.¨Õ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238510 HITECH CONTROL
äÎà·¤¤Í¹â·ÃÅ
CO.º¨¡.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
238530 WOLD TIME
àÇÔÃìÅä·ÁìâÎÅ´Ôé§
HOLDING CO.LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
238550 ALUGLAZEÍÅÙà¡Å«
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
238560 THONGPIBUL
·Í§ä¾ºÙÅÂìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238590 CHAI THANA
ªÑ¸¹ÒʶһѵÂì
SATHAPAT CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238610 CHOKE PRA
⪤»Ãоѹ¸ì¡èÍÊÃéÒ§
PHAN CONSTRUCTION
0 Cº¨¡. CO ã¹»ÃÐà·È
238620 ASIA DOOR
àÍà«Õ»ÃеÙ
& FURNITURE
á͹´ì
CO.
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0 LTD.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238630 INOUE(THAILAND)
ÍÔâ¹ÍÙàÍ(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
238640 PAT REPUBLIC
á¾çµ CO.
ÃվѺºÅÔ¤
LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
238650 RANGSIT PROSTER
ÃѧÊÔµ ¾ÃÍÊà¾ÍÃì
ESTATE CO.
0àÍÊ൷
B LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È

8950214-9 K.JUTI
880-0517
01-4504138SOMBAT PRUKJAMROO
(5294998) 929-4349
SATHAPORN K.
9092280-5 LEK K.
277-7497 VIMONWAN K.
6686967-8
3818630-9
9300511-5 SAROJ K.
(2780194) 278-4157
JIRAWAT K.
(9385425) 442-0307
SOMPORN K.
9247710-3 PRAJAK K.
(6413899) 641-3637
NANTAYA K.
375-6242 JIRAPONL K
652-1111 AMORNPHUN K.
393-7485 K.KALAYANEE
7125270-2
747-7640
(2783072) 279-4767
SOMSUK K.
AIMORN K.
2316243-4 SIRIPORN K.

053-414155-6
(2410127) 241-0858
SAMARKE K.
(3161748) 750-0644
INK K.
(3994130) 399-4140
WAREERAT K.
399-4140
416-0286
01-8420470
(4373080) 437-2918
2384980-99
8828163-4
9385856-7
(2491977) 671-0911
PRASERT
044-631834SUCHIN BOONPLOOK K
(6913463) 636-3050
(5178000) 517-8999
ANUVAT KHUN
(9240240) 924-0241
MONGKOL K
01-6374376
(2170090) 519-5650
CHON MALI
640-1620-2SHONGSRI K.
321-6306 ORASA K.
398-4043 NARONGRIT K.
487-3496
9410970-3 SIRAWAT K.
813-0721-3NUNTANIKA K.
01-2139055SHUCHARD K.
711-2058
PHITTAYA K.

238660 CHONGDEE
¨§´ÕÊË¡ÒÃ
SAHAKARN
˨¡.LTD. 0PART.
A
ã¹»ÃÐà·È
238670 JEN PUENG-ATTAWUTHAVORN
ਹ ¾Öè§ÍѵÇزԶÒÇÃ
0 AK. ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
238680 UNION POWER
ÂÙà¹Õè¹
ENGINEERING
à¾ÒàÇÍÃì0 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
238690 THE IMPERIAL
âçáÃÁàÃ×ÍáÅкéÒ¹ÊÁØÂ
QUEEN SPARK0 HOTEL
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
238700 ROHM APOLLO
âÃÁ ;ÍÅâÅ
ELECTRONIC
ÍÕàÅç¤â·Ã¹Ô¤Êì(»ÃÐà·Èä·Â)º¨¡.
0CO.
B LT
ã¹»ÃÐà·È
238710 ANOTHAI Íâ¹·ÑÂ
PORNPRAPAR
¾Ã»ÃÐÀÒ
K. ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
238720 IDIA DECORATION
äÍà´Õ ത¤ÍàêÑè¹
CO. LTD. 0
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
238730 JOINT VENTURE
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
OF HYUNDAI
Îعä´
0COR.
C¤ÍÃì»ÍàêÑè¹áÅÐÎعä´
ã¹»ÃÐà·È
238750 ARMENO-THAI
ÍÒÁÕâ¹-ä·Â
CO.LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
238760 WASUPHOL
ÇÊؾÅ
KHUNTHAONG
¢Ø¹·Í§ ¤Ø³K.0 A
ã¹»ÃÐà·È
238770 WATTANA ÇѲ¹Ò¾Ò¹Ôª
PANICH
0A
ã¹»ÃÐà·È
238790 ENTERPRISE(1994)
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì(1994)
CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238800 FER & FIN à¿ÍÃì
CO. LTD
á͹´ì ¿Ô¹ º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
238810 SCAN-INTER
Ê᡹CO.
ÍÔ¹àµÍÃì
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
238820 CHANG-MAI
àªÕ§ãËÁèÈØÀÃÑ¡Éì¡èÍÊÃéÒ§
SUPALUK CONSTRUCTION
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238830 WORASITSEJ
ÇÃÊÔ·¸ÔìàÈÃÉ°ì
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
238850 GEMINAI &ASSOCIATE
à¨ÁÔä¹Â á͹´ì CO.,LTD
áÍÊâ««ÔàÍ·,º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
238870 AKARAKORN
ÍѤáÃ
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0CO.
B º¨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
238880 MONOPLAN
âÁâ¹á¾Å¹
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
238900 PETCHPHAYA
ྪþ-Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
238910 LANG SUAN
ËÅѧÊǹ¾Ã;à¾ÍÃìµÕéÊì
PROPERTIES CO.0 LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
238930 SRISINGHARA
ÈÃÕÊÔ§ËÃÒ
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
238940 TIMES ENGINEERING
ä·ÁìÊ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
SYSTEMS
0 C«ÔÊàµçÁÊì
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
238941 TIMES ENTERPRISE
ä·ÁìÊ àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
238950 NUNG FORG
Ê˼Ùé¼ÅԵ˹ѧ¿Í¡ä·Â
THAI CO. LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
à¨ÃÔ-àÅÔÈ
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
238960 CHAROENLEAD
ENTERPRICE
0CO.
A LTD
238980 RESTUARANT
ËéͧÍÒËÒÃá´ÃÕè¤ÇÕ¹
DAIRY QUEEN 0CO.
A º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
238982 BANGKOKÊÒÂä¿¿éÒºÒ§¡Í¡à¤àºÔéÅ
KABLE CO. LTD 0 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
238983 KAEWKUMá¡éǤÓ
KRAISORRAPONG
ä¡ÃÊþ§Éì 0´Ã.
K.
A
ã¹»ÃÐà·È
238990 PHRAPAS »ÃÐÀÒÊ
SUPSUWANKUL
ÈØÀÊØÇÃó¡ØÅ
KHUN
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
239000 NIPAPORN¹ÔÀÒÀóì
PHIBUNSUKYING
¾ÔºÙÅÂìÊØ¢ÂÔè§
0KHUN
C
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239020 JUENG KING
¨Ö§¤Ô§àΧ
HENG
0A
ã¹»ÃÐà·È
239040 SATHORN ÊÒ¸Ã
PARK¾ÒÃì¤
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
239060 T-SQUARE·Õ-Êá¤ÇÃì
ALUMINUM
ÍÐÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO.0.00
LTD.D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239070 SAMANGWAN
Á.Ã.Ç.ÊÓÍÒ§ÇÃó
LUMSUM 0.00
ÅÓè«Ó
C
ã¹»ÃÐà·È
239090 SIAM HOUSE
ÊÂÒÁàÎéÒÊì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION0 CO.
C LT
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
239110 MANDARINáÁ¹´ÒÃÔ¹âÎàµçÅ
HOTEL CO. LTD.ºÁ¨.
0A
ã¹»ÃÐà·È
239120 CHAI THAWEE
ªÑ·ÇվѲ¹ì
PHAT CO.º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
239130 SITTHIPORN
ÊÔ·¸Ô¾Ã
WISAWAPHAN
ÇÔÈÇÀѳ±ì
CO.
0 Dº¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
239140 CONSEPT ¤Í¹à«»·ì
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
DESIZN
0B
´Õ䫹ìã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
239160 MAXIALTOáÁç¡«ÕèÍÑÅâµé
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
239180 SAHATAT INDUSTRY
Ê˷ѵÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
239190 EL-NAMAKIEL-NAMAKI
DR.
DR.
0A
ã¹»ÃÐà·È
239220 S & T CONTEMP
àÍÊ á͹´ìCO.
·Õ LTD.
¤Í¹à·éÁ¾ì0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239221 S & T CONTEMP
àÍÊ á͹´ìCO.
·Õ LTD
¤Í¹à·éÁ¾ì0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
239230 C&M BROTHERS
«Õá͹´ìàÍçÁ
DEVELOPMENT
ºÃÒà¸ÍÃìÊ
0 C´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
239240 LILIN PRAPHAILONG
ÅÔÅÔ¹ »ÃÐä¾Ëŧ
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
239250 METHEE RASAMEEVIJITPHAISAL
àÁ¸Õ ÃÑÈÁÕÇÔ¨ÔµÃä¾ÈÒÅ
0 C K.
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239260 MPA HOLDING
àÍçÁ¾ÕàÍ
CO. LTD
âÎÅ´Ôé§ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
239270 W.T.CO. LTD.
´ÑººÅÔÇ.·Õ. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
239280 PRODESIGN
â»Ã´Õ䫹ì
CO. TDLº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
239290 PONGSAKORN
¾§È¡ÃPENTRAKUL
à¾ç-µÃСØÅ
KHUN
0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È

965-9298-9POONPAT K.
4400681-2
621-5196-7SUNEE K.
261-9000 KIATTISAK K.
5290777-82CHAICHAN K.
3199600-2EX1508
921-8090-3SOMCHAY K.
237-4737 WARAT K.
574-0668 NUTH K.
01-8420460
6227774-6 PANUS K.
879-8798
530-0324 PONGPISAN K.
591-3339 SOMKIAT WEETRAKUL
053-261184SOMCHAY K.
(074)342571-6
AEA KHUN
22980014
732-0316-9ARUNWAN KHUN
801-7450 SIPPAPHAD TUSITANON
216-3391-8
679-8294-97
CHUTIMA KHUN
231-5333 SRIRAT KHUN
6827357-8 SIRIPORN K.
6827235-9 MISS TAN
249-5816
5525761-4 RATRE K.
9218670-5
02-2543854
02-2543854
278-0117 2820
235-7180
(073)611455
NIVAT KHUN
287-0222
9983968-9 NUTTHAPORN KHUN
651-8500-14
7489000-1 DUANGJAI K.
238-0238 WANLOP KHUN
(7324335) 377-2291
KAI KHUN
(2337414) 236-6224
(6343937) 237-2418
PHRATHANA KHUN
747-5373
(2511045) 251-1668
2497548-50UTHAIWAN KHUN
MAM K.
6640118-9 VORAPROJ KHUN
512-1478
7141617-8
6352552-3
(2510656) 254-1466
SUVIMON KHUN
952-9006 SONGSERM KHUN
(7149088) 392-4692
CHAVANAN KHUN

239300 PMK (999) ¾Õ
LTD.àÍçÁ
PART
ठ(999) ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
239310 GREEN SYSTEMS
¡ÃÕ¹«ÕÊàµçÁÊì
& CONSULTANTS
á͹´ì0¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
A
CO ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
239320 PATHARAPHOL
ÀѷþÅ
CONSTRUCTIONS
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C á͹´ì
ENG.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ã¹»ÃÐà·È
239330 VITTAVAT ÇÔ·ÇÑÊ
SUNTHORNVINAET
Êع·ÃÇÔ๵Ãì
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239340 CONTECH¤Í¹à·¤
INTERIER
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
& DECORATION
á͹´ì
0 A à´¤¤ÍàêÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡
239360 BANGKOKâçàÃÕ¹ºÒ§¡Í¡¾Ñ²¹Ò
PATANA SCHOOL 0 A
ã¹»ÃÐà·È
239361 BANGKOKÁÙŹԸÔâçàÃÕ¹ºÒ§¡Í¡¾Ñ²¹Ò
PATANA SCHOOL FOUNDATI
0A
ã¹»ÃÐà·È
239370 SATAPAT ALUMINIUM
ʶһѵÂì ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
239380 AKARA OLAN
ÍѤÃâÍÌÒÃ
(1996) CO.
(1996)
LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
239390 L.KHUN LEE
Å.¤Ø¹ËÅÕ
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§0CO.
º¨¡.
C LT
ã¹»ÃÐà·È
239400 WELL CENTER
àÇÅ·ìCO.
à«ç¹àµÍÃì
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
239410 CHANNARONG
ªÒ-³Ã§¤ì
POOSAKUL
ÀÙèÊ¡ØÅKHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
239420 P.T.K BUSINESS
¾Õ.·Õ.à¤
CO.ºÔÊÔà¹Ê
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
239430 SUPASUN ÈØÀÊÃÃ
HONGLADAROME
˧ÊìÅ´ÒÃÁÀì
0KHUN
B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239460 SAHAVICHAI
ÊËÇÔªÑÂ
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD.0 PART
A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239470 THONBURI¸¹ºØÃÕ¾Ò¹Ôª
PANICH CO. º¨¡.
LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
239480 DIDSAYASARIN
¹Ò¹ÒªÒµÔ´ÔÉÂÐÈÃÔ¹
INTERNATIONAL
0 AâçàÃÕ¹
SCH
ã¹»ÃÐà·È
239500 UNION CONSTRUCTION
ÂÙà¹Õ蹡ÒáèÍÊÃéÒ§
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239520 SITACHAI GEERATANYASKUL
ÈÔµªÑ ¨ÕÃиÑ--ÒÊ¡ØÅ
0K.
C ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
239530 JINDARAT ¨Ô¹´ÒÃѵ¹ì
RUMSUK K.ÃèÇÁÊØ¢
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239540 FOUR MENâ¿ÃìàÁç¹àÎéÒÊì
HOUSE
0A
ã¹»ÃÐà·È
239550 BASIC JEWELLY
àºÊÔ¤ CO.
¨ÔÇàÇÅÃÕè
LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
239570 PICHAI NUMSIRIKUL
¾ÔªÑ ¹ÓÈÔÃÔ¡ØÅ
K.
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239580 MAPLE & BEECH
àÁà»ÔÅCO.
á͹´ìLTD
ºÕª º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
239590 EEC INDUSTRIAL
ÍÕÍÕ«Õ ENGINEERING
ÍÔ¹´ÑÊàµÃÕÂÅ
0 A CO.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
239620 AKANN SYNDICATE
ÍÒ¤ÒëԹ´Ôव
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
239650 SRIPATUMÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ
UNIVERSITY
0B
ã¹»ÃÐà·È
239670 SIAM AG FABRICATION
ÊÂÒÁ àÍ¨Õ á¿ºÃÔपÑè¹
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239680 LAD PHRAO
ÅÒ´¾ÃéÒÇËÔ¹Íè͹
MARBLE CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
239700 BANMAI CONSTRUCTION
ºéÒ¹äÁé¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0LTD.
Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239730 C.K.CONSTRUCTION
«Õ.à¤.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
&DEVELOPMENT
0á͹´ì
C ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
239760 PORNPAILIN
¾Ãä¾ÅÔ¹
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0
CO.
C LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
239761 SNUAN KIATCHAROENKUN
ʧǹ à¡ÕÂõÔà¨ÃÔ-¡ØÅ
KHUN
0 C ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
239762 MONCHAI Á¹µìªÑÂ
ROJRATANACHAI
âè¹ìÃѵ¹ªÑÂ
KHUN
0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239780 MR.DUNCAN
´Ñ¹á¤¹
JAMES
à¨ÁÊì
MC
áÁç¡à¡Ãà¡ÍÃì
0 A áÃÁà«ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
239820 SATAYU CO.
ȵÒÂØ
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
239830 AUGUST DESIGN
ÍÍ¡ÑÊ ´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
239840 KAVEE AIEMSAKULRAT
¡ÇÕ àÍÕèÂÁÊ¡ØÅÃѵ¹ì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239860 METRO TRI
àÁâ·Ã
CONSTRUCTION
ä·Ã ¡èÍÊÃéÒ§CO.
0º¨¡.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
239870 THUNYAKORN
¸Ñ¹Â¡Ã³ì
AJCHARIYACHAI
ÍѨ©ÃÔÂЩÒÂ
0 CKHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
239890 CHUMNANªÓ¹ÒWONGPHATH
ǧÈìá¾·ÂìKHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
239900 PICROTEE¾Ô⤷Õ
PLUS CO.
¾ÅÑÊ
LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
239910 NEOLD COLLECTION
¹ÕâÍÅ´ì ¤ÍÅàŤªÑè¹
2000 CO.
2000
0B
LTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239920 OZCON INTERIORS
ÍÍ«¤Í¹ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
239940 PARAGON¾ÒÃҡ͹
MACHINERY
áÁªÕ¹à¹ÍÃÕè
CO. LTD
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
239950 FOUR SUMMIT
â¿Ãì«ÑÁÁÔ·
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
239960 GAMMA CONSTRUCTION
á¡ÁÁèÒ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
º¨¡0LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
239970 KAP PHANG
᤻
NGA
¾Ñ§§Ò
PARK
¾ÒÃì¤
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
239980 PITI ALUMINUM
»ÔµÔ CO.
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
240000 TWIN LOTUS
âçáÃÁ
HOTEL
·ÇÔ¹âŵÑÊ
CO. LTD.0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
240020 C.N.PROGRESS
«Õ.àÍç¹.â»Ãà¡ÃÊ
INTER GROUP
ÍÔ¹àµÍÃì
0 ACO.¡ÃØê»
L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
240040 AUGUST DECORATION
ÍÍ¡ÑÊ·ì à´¤ÍàêÑè¹
CO. º¨¡.
LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È

5125356-61
907-8587
950-0754
251-1045
319-1700 CO. LTD.
398-0200 EX.130
TRODSAPORN KHUN
02-3980200
SATAPRON K.
038-379456-61
454-4863 SUKARAT KHUN
421-4378
728-1826-8JUTHARAT KHUN
938-0100 MANO K.
617-9500-29
918-71037 TUM KHUN
559-2623-4TUY KHUN
312-5660-2KHUN LAKHANA TAVEK
311-6877
9324771-2
934-1789
038-421025KHUN PRACHIT

6121101-4
6421200(208)
9547520-1
5799120-39RUTCHANEEPORN POO
752-3868-9KHUN PAT
(5386163) 539-2958
KANYA KAMPHOL K.
038-770242KHUN SANCHAI
392-7891-2
332-5525 KHUN BUDSAMAS
332-5525
332-5525
233-7733-9KHUN KETKANOK
01-8321188
(8901321) 472-2646
KHUN-KANOKSRI
203-0357
6520838-9 KHUN CHOEKIAT
(076)381878
KHUN-NUAN
243-7600
318-6550-1
(2358) 352-8916
CHAIWUT K.
533-6442 KHUN SOM
5335114-8 KHUN-SIRIPORN
941-9700-5KHUN DUAN
6185420-3 SRIWARIN K.
530-7285-6KHUN RUNGTIWA
02-9698130-3
KHUN-JATUPORN
075-323777
943-5914 6
2923203-5 SUMIT K.

240050 S.SUPPERSUPPLY
àÍÊ.«Ø»à»ÍÃì«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240060 RATANACHAI
Ãѵ¹ªÑÂ
YOONIPAT<
ÍÂÙè¹Ô¾Ñ¹¸ì
3,370.50
K. B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240070 SUN METAL
«Ñ¹àÁç··ÑÅ
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
240080 TANYA THAITANYAPANICH
¸Ñ--Ò ä·Â¸Ñ--¾Ò¹Ôª
K.0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
240110 SUPARENG
ÊØÀÄ¡Éì
DESIGN´Õ䫹ì
GROUP
¡ÃÙê»
CO.
0 Bº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
240120 TANAVITSATHAPAT
¸¹ÒÇÔ·ÂìʶһѵÂì
LTD. PART.
0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
240140 SATHEAR «ÒàµÕÂ
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
240150 AKHACHOTE
ÍÃæ⪵Ô
LTD. PART.
˨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
240160 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD.
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240161 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
PUBLIC
0 E ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240162 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240163 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240164 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240165 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240166 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTRE
à«ç¹àµÍÃì
CO.
0E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240167 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
PUBLIC
0 E ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240168 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO.
### E
LTD
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
240169 HOME PRODUCT
âÎÁ â»Ã´Ñ¡Êì
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
PUBLIC
0 E ºÁ¨.
CO. ã¹»ÃÐà·È
240180 SIRA-USORN
ÊÔÃÍÑ¡ÉÃ
KRITSADATANON
¡ÄÉ´Ò¸Ò¹¹·ì
0 BK.
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240181 PRANOM SAENGSUWANMAKA
»ÃйÍÁ áʧÊØÇÃóàÁ¦Ò
0A
K. ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240200 C.N.HOME«Õ.àÍç¹.âÎÁ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO.
0 C LTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
240210 MAGIC ENTERPRISE
áÁ¨Ô¡ àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240220 THAVEESAK
·èÒ¹·ÇÕÈÑ¡´Ôì
SESAWETH KHUN
àÊÊÐàǪ
0A
ã¹»ÃÐà·È
240230 LIGHTSCAPE
LIGHTSCAPE
CO. LTD. CO. LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
240241 NIPAT ASSOSIATES
¹Ô¾Ñ·¸ì áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. LTD
0.00 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240242 WATCHATHAWAN
ÇѴવÇѹ
0A
ã¹»ÃÐà·È
240250 PEPSI-COLA
à»ê»«Õè-â¤ÅèÒ
(THAI) TRADING
(ä·Â)à·Ã´´Ôé§
0CO.
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240260 SANTIPITAK
ÊѹµÔ¾Ô·Ñ¡Éì
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
240270 V S V ENGINEERING
ÇÕ àÍÊ ÇÕ AND
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
SUPPLY
321 A
á͹´ìã¹»ÃÐà·È
«Ñ¾¾ÅÒÂ
240290 WATTHANACHAI
ÇѲ¹ªÑÂʶһѵÂì
ARCHITECT 0
˨¡.
LTD.PAR
C
ã¹»ÃÐà·È
240300 V.K.DECORATION
ÇÕ.à¤.à´¤¤ÍÃìàêÑè¹
CO. LTD 0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
240310 YUTAKIJ KARNCHANG
ÂØ·¸¡Ô¨¡ÒêèÒ§
CO.º¨¡.0
LTDC
ã¹»ÃÐà·È
240320 PHUKET FANTASEA
ÀÙà¡çµá¿¹µÒ«Õ
CO. LTD
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
240330 QUALITY INN
¤ÇÍÅÔµÕé
CO.,LTDÍÔ¹¹ì,º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
240340 VIKOMTARAKIT
ÇÔ¡ÃÁ¸ÒÃÒ¡Ô¨
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
240350 S.K.C. LTD.àÍÊ.à¤.«Õ.
PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
240360 PORNCHAN
¾Ã¨Ñ¹·ÃìºÃÔ¡ÒÃ
SERVICE CO. LTD
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
240370 ASIA CONSULT
àÍà«Õ¤͹«ÑÅ·ì
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 CO.
C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
240380 GLOBAL ALUMINIUM
â¡ÅºÍÅ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
AND GLASS
0á͹´ì
A CO.
¡ÅÒÊ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240400 RIM PAE RAYONE
âçáÃÁÃÔÁà¾ÃÐÂͧ
HOTEL CO.0LTD
Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240410 WANNEE WANNAPHANICH
ÇÃÃ³Õ ÇÃó¾Ò¹Ôª
K.0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
240440 TONG SIANG
·Í§àÊÕ§
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
240460 M.D.MANDESIGN
àÍçÁ.´Õ.ÁèÒ¹´Õ䫹ì
CO. LTD. 0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
240470 RIGHT ENTERTAINMENT
äÃé·ì à͹à·ÍÃìà·¹àÁé¹·ì
COMPLEX
0C
¤ÍÁà¾Åç¡«ìã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
240520 27 ENGINEERING
27 ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
240530 MAPS CONSTRUCTION
áÁ¾Êì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
240540 WAT PHRADHAMMAKARA
ÇÑ´¸ÃÃÁ¡ÒÂ
0A
ã¹»ÃÐà·È
240550 GREAT SUCCESS
à¡Ã· «Ñ¤à««
TRADDING
à·Ã´´Ôé§
0CO.
Aº¨¡.LTD
ã¹»ÃÐà·È
240580 RELIABLE ÃÕäÅàÍàºÔÅ
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅ;àÁé¹µì
CO.
0C
LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240590 THE JOINT¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
VENTURE OF VININI
àÇÕ¹ԹÕè
0C
´ÃÒ¡Òâ´Êã¹»ÃÐà·È
240600 IMPERIAL SAMUI
ÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅÊÁØÂ
CO. LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240610 THE INTERIOR
´Ô ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
ART CO. LTD.
ÍÒÃìµ0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È

216-1346 SUDALUK K
586-3143
044-251040
264-2064
376-2491 SUPARENG K.
412-2857 KHUN-VITTAYA
424-3996 KHUN-CHARDCHAI
01-9669487KHUN-VASANT
947-6365
02-7354999
02-8956555
02-8321000
02-9857350-2
02-8321465
02-8321462-69
02-3251200
243-5454
02-2435454
252-9629
5755599 T.1517
(5393380) 538-4170
KHUN-CHAT
02-2615306-8
054-230495
937-6272
681-3601-8PORN PITERSON
9209881-2 VICHAI K.
322-6875 3621
KHUN-SOMCHAI
9318471-2
2150070-4
076-271133-5
2554661-4 KHUN-KASAEMSAN
(2814796) 282-4570
314-0672 KHUN-CHALATHORN
521-0446
589-7192 KHUN-SRAYUT
683-0690-4KHUN-NARIN
(2469598) 646-6628
279-1641
810-1339 KHUN-JAREEPORN
817-0441-2KHUN-SERMCHAI
(2124885) 674-7357
SUTHEP K.
873-2621-2
9600391-3 KHUN-SMOCHAI
5240257-63VORAPONG K.
691-4358
7184042-4 KHUN-SUMONRAT
01-9294628
077-422396-7
435-8547 KHUN-SIRIWAN

240630 CITEC POWEN(THAILAND)
ä«à·¤ â¾àǹ (»ÃÐà·Èä·Â)
CO.
0A
LTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240640 THE EMPEROR
´Ô àÍçÁà¾ÍàÃèÍÃì
HOUSE CO. àÎéÒÊì
LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240641 AMPORN TANGYOCHKAJORN-KHUN
ÍÑÁ¾Ã µÑé§ÂÈ¢¨Ã ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
240642 RITTIRONG
Ä·¸Ôç¤ì
BOONMEECHOT
ºØ-ÁÕ⪵Ô
K.
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240643 DUMRONG´Óç
KONGKEATKRAI
¡éͧà¡ÕÂõÔä¡Ã
K.
0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240644 PIPATCHA¾Ô¾ÑªªÒ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD.
0 C PAR
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
240650 T.2535 CO.·Õ.2535
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
240660 PATUM DESIGN
»·ØÁ´Õ䫹ì
& DEVELOP
´ÕàÇÅÅÍ»
CO.
0 Cº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
240661 PATUM DESIGN
»·ØÁ´Õ䫹ì
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»
0 Cº¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
240670 PICHEA UTHAIJARASRASAMEE
¾ÔàªÉ°ì ÍطѨÃÑÊÃÑÈÁÕ
0 AK.
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
240680 RACHAYOTHA
ÃѪâ¸Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
240690 ASSUMPTION
ÍÑÊÊÑÁªÑ-¸¹ºØÃÕ
COLLEGE THONBURI
âçàÃÕ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
240700 SAHACHAIÊ˪ÑÂÍÅÙÁÔ¹ÑèÁÍÑÅÅÍÂ
ALUMIUM ALLOY LTD.
0 D PA
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
240710 PAROT WANICHYOPAKORN-KHUN
Àõ ǹԪâ»¡Ã³ì ¤Ø³
0D
ã¹»ÃÐà·È
240720 CHANITPREEYA
ª¹Ôµ»ÃÕÂÒ
BOONYARATAPHAN
ºØ³ÂÃѵ¹¾Ñ¹¸ì
0C
K.
¤Ø³ã¹»ÃÐà·È
240730 WUTIPONG
ÇزԾ§Èì
SURAPHAN
ÊØþÃó
K.
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240740 KAEW BEAUTY
ÃéÒ¹á¡éǺÔǵÕé
SHOP
0E
ã¹»ÃÐà·È
240750 JAKKAWAN
âçàÃÕ¹¹Ñ¡Í͡Ẻ·Ã§¼Á¨Ñ¡ÃÇÒÅÂÙâÃáÎÃì
EURO HAIR CENTER
0 A OF
ã¹»ÃÐà·È
240780 NONG SUPPER
¹éͧ«Ø»à»ÍÃìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ¡èÍÊÃéÒ§
ALUMINIUM LTD.
0 A PAR
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
240800 BANGKOK¡Ãا෾»ÃСѹÀÑÂ
INSURANCE PUBLIC
0ºÁ¨.
BCO. L
ã¹»ÃÐà·È
240810 CHAI WATANA
ªÑÂÇѲ¹
CO. º¨¡.
LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
240820 TEPYON AIROMOTIP
෾¹µì áÍâÃâÁ·Õ¿
INDUSTRY
ÍÔ¹´ÑʵÃÕÊì
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
240830 A.S.A.KARNCHANG
àÍ.àÍÊ.àÍ.¡ÒêèÒ§
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
240840 S.C.GUAZING
àÍÊ.«Õ.á¡Å«Ôè§
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
240850 SRISAKTHEP
ÈÃÕÊÑ¡à·¾
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
240900 HARIN COMMERCIAL
ËÐÃÔ¹¾Ò³ÔªÂì
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
240920 PANWABURE
¾Ñ¹ÇÒºØÃÕ
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
240930 TTV CONSTRUCTION
·Õ ·Õ ÇÕ ¡èÍÊÃéÒ§
CO. LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
240940 MARISA PORNSKULPHAISAN
ÁÒÃÔÊÒ ¾ÃÊ¡ØÅä¾ÈÒÅ
0K.A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
240960 BOONCHOL
ºØ-ªÙ
KUNAJIRAKUL
¤Ø³Ò¨ÔÃСØÅ
K.0 C
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
240970 MOONNITHI
ÁÙŹԸÔ͹ØÃÑ¡ÉìáÅоѲ¹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ä·Â
A-NULUX
0B
ã¹»ÃÐà·È ã¹¾ÃÐ
241030 THE MALL à´ÍÐÁÍÅÊì
GROUP CO.
¡ÃêØ»
LTDº¨¡.0(ÊÒ¢Ò§ÒÁǧÈìÇÒ¹)
B
ã¹»ÃÐà·È
241031 THE MALL à´ÍÐÁÍÅÅìÃÒªÊÕÁÒ
RATCHASRIMA CO.0º¨¡.
LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
241032 THE MALL à´ÍÐÁÍÅÅì¡ÃØê»
GROUP (THAPRA)
º¨¡.(ÊÒ¢Ò·èÒ¾ÃÐ)
CO.
0 B LT
ã¹»ÃÐà·È
241040 AMONVUTÍÁÃÇزÔ
LTD PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
241080 AES ENGINEERING
àÍÍÕàÍÊ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
241090 S.V.W.ENGINEERING&CONSTRUCTION
àÍÊ.ÇÕ.´ÑºàºÔÅÂÙ. 0àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
C
ã¹»ÃÐà·È
á͹´ì
241100 HERITAGEàÎÍÃÔà·¨
HOUSEàÎéÒÊì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
241120 ST.LIOUS BUETY
à«ç¹µìËÅØÂÊìºÔǵÕé
0E
ã¹»ÃÐà·È
241300 CHINA STATE
䪹èÒ
CONSTRUCTION
Ê൷ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 C à͹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
ã¹»ÃÐà·È
241310 RURAL TOWN
ÃÙÃÑÅ
PLANNING
·Òǹì á¾Å¹¹Ôè§
AND0 DESIGN
A á͹´ì ´Õ䫹ì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
241480 KAMLEE PHAJCHIMSAWAD
¡ÁÅÕ »Ñ¨©ÔÁÊÇÑÊ´Ôì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
241540 COST PERFECT
¤ÍÊ·ìà¾ÍÃì࿤
PROJECTS
â»ÃਤÊì
CO.
0 C LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
241550 KNOK SONGSAMPHAN
¡¹¡ Êè§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
KHUN
¤Ø³0 C
ã¹»ÃÐà·È
241560 BANCHORN
ºÑ-ªÃ
SONGSAMPHAN
Êè§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì 0
KHUN
¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
241610 EVER WIDE
àÍ¿àÇÍÃì
CONSTRUCTION
ÇÒÂ´ì ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
0CO.
A LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
241630 CHEST HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅâä·Ãǧ͡
0B
ã¹»ÃÐà·È
241640 CRAFTS INTERIERS
¤ÃÒ¿·ì ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÊì
CO. LTD.0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
241650 RICHMOREÃÔªÁÍÃì
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.
0 C LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
241670 PAVIN CO.¾ÒÇÔ¹
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
241710 NUT BEAUTY
³Ñ°ºÔǵÕé
CENTREà«ç¹àµÍÃì
0A
ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
241730 PRAPON KULPAISARN-KHUN
»Ãо¹¸ì ¡ØÅä¾ÈÒÅ0 ¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È

5910364-5 AREE K.
9703080-3 KHUN-JINTANA
KHUN-SU

02-9703080-3
585-2820 KHUN-WAN
9960940-7 KHUN-MALEE KHUN-SU
038-765560-4
273-6000
9070128-9 KHUN-KHUEWAN
421-0016 LORCHAI K.
043-324565 66
931-5374
9302702-7
7480603-4
(044)513027
(044)296327
053-218978KHUN-THAMMASAK KH
02-2858888
677-3777 AMNAJ
6291075-7
573-5504 KHUN-DUANGCHAI
945-4192-3KHUN-SOMBOON
9110046-7 SIRIWAN K.

435-4088 0804
KHUN-KUNYARAT
055-546218
2712037-9

02-4779090-9
044-243230
5303947-5
435-0051
9310819-20
286-9585
716-1388 KHUN-NARONGCHAI
881-8257-8KHUN-DUSIT
960-0800 KHUN-PONGSAK

662-7103-5
580-2341 KHUN-SIRIRAT LERTPH
896-9110 KHUN-SURIYA
311-7358-60
KHUN-PRAPEAD
539-2882 KHUN-JINTANA

241780 TAITUNG ALUMINIUM
äµéµ§ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD.
º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
241790 YALA MUNICIPALITY
Êӹѡ§Ò¹à·ÈºÒŹ¤ÃÂÐÅÒ
0A
ã¹»ÃÐà·È
241800 KEEN DESIGN
¤Õ¹ ´Õ䫹ì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
241830 ITEM INTERIER
äÍà·çÁCO.
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
241870 SRANRUAN
ÊÃéÒ§àÃ×͹
AECORATION
áµè§ºéÒ¹áÅШѴÊǹ
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
241880 KESKRAWà¡Èà¡ÅéÒ«ÒÅ͹
SALON
0E
ã¹»ÃÐà·È
241900 PISIT ARCHITECT
¾ÔÈÔÉ°ì
ATELIER
ÍÒ¤Ôà·¤CO.LTD
ÍÒà·àÅÕÂ
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
241910 RICHIE HOUSES
ºÃÔÉÑ·CO.
ÃÔªªÕèàÎéÒÊì
LTD.
0 B ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
241940 GAMMA STEEL
ºÃÔÉÑ·
CO.
á¡ÁÁèÒ
LTD. ʵÕÅ
0 C¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
241970 S.C SOMCHAI
àÍÊ.«Õ
KARNCHANG
ÊÁªÒ¡ÒêèÒ§
LTD.
0 D ˨¡.
PAR
ã¹»ÃÐà·È
241980 DILOK ASAMONGKOL
´ÔÅ¡ ÍÑÊÊÁ§¤Å
K. ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
241990 MATTEL BANGKOK
áÁ·à·Å ¡Ãا෾
CO. LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
242000 AMARIN PRINTING&PUBLISHING
ÍÁÃÔ¹·Ãì¾ÃÔé¹µÔé§á͹´ì¾ÑºÅÔªªÔè§
0 A CO.
ã¹»ÃÐà·È
ºÁ¨.
242010 S N 2002 àÍÊ àÍç¹ 2002
0A
ã¹»ÃÐà·È
242020 DADFA CO.´Ò´¿éÒ
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
242030 VASIN PRODUCT
ÇÈÔ¹ â»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTDº¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
242040 S.D.T ENGINEERING
àÍÊ.´Õ.·Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CONSTRUCTION
0C
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤ㹻ÃÐà·È
242060 MADERA PRODUCTS
ÁÒà´ÃèÒ â»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242070 JITPIMPHAN
¨Ôµ¾ÔÁ¾Ãó
SHANGHAI à«Õè§äÎé
DECORATE
0 C à´ç¤¤ÍÃìà÷
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
242080 CHINRUNGROJ
ªÔ¹ÃØè§âè¹ì
CO. LTDº¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
242090 VISANU DECOR
ÇÔɳØCO.
à´¤¤ÍÃì
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
242100 ONE D DECOR
Çѹ´Õ
CO.
à´¤¤ÍÃì
LTD º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
242110 VC&THANAÇÕ
INDUSTRIAL
«Õ á͹´ì ¸¹Ò CO.
ÍÔ¹´ÑÊà·ÃÕÂÅ
LTD
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242120 KURURAT ¤ØÃØÃѵ¹ì
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242130 VIGOR MERGER
ÇÔ¡à¡Í CO.
àÁÍà¨ÍÃì
LTDº¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
242140 METTA UTAKAPUN
àÁµµÒ ÍØ·¡Ð¾Ñ¹¸Øì
K.
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
242150 OROCK CO.
âÍÃçͤÊì
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
242160 LAND AND¡Í§·Ø¹ÃÇÁÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂìáÅÐÊÔ·¸ÔàÃÕ¡HOUSE PROPERTY
0B
AND
ã¹»ÃÐà·È
242180 CHOKAMNOEYPANICH
⪤ÍӹǾҹԪ
LTD.
˨¡.0
PART
B
ã¹»ÃÐà·È
242190 A.P ACTION
àÍ.¾Õ
LTD.áͤªÑè¹
PART ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
242210 PISITCHAI ¾ÔÊÔ·¸ÔªÑÂÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL CO.
0 AL
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242220 K.M ALUMINIUM
ठàÍçÁLTD.
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
PART 0 D
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242230 KALKIN SAMUI
¤ÒŤԹ
CONTRUCTION
ÊÁؤ͹ʷÃѤªÑè¹
0C
& DEV á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
´ÕàÇÅÅÍ»242240 PHATPOLCHAI
¾Ñ²¹ì¾ÅªÑÂ
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242260 BIG CON CO.
ºÔ¡¤Í¹
LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242270 GRATE ALUMINUM
à¡Ã· ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
242280 KRITTAWAT
¡ÄµÇÃø
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242290 UDOM WATANANAI
ÍØ´Á ÇѸ¹¹ÑÂ
K. ¤Ø³ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
242300 BRITISH EMBASSY
ʶҹàÍ¡ÍѤÃÃÒª·ÙµÍѧ¡ÄÉ
0A
ã¹»ÃÐà·È
242320 JIRAKORNʶһ¹Ô¡¨ÔÃÒ¡Ã
ARCHITECT CO.»ÃÐʧ¤ì¡Ô¨
LTD
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
242330 U SEAVE CO.
ÂÙÊÕ¿¿ì
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
242340 J.S.K.ELECTRIC
à¨.àÍÊ.à¤
LTD.
ÍÕàŤ·ÃÔ¤
PART 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
242350 KENSAN CONSTRUCTION
ह«Ñ§ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0 LTD
Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242360 P.A.DESIGN
¾Õ.àÍ.´Õ«Ò¹ì
LTD. PART ˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
242370 CFT ENGINEERING
«ÕàÍ¿·Õ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242380 MONCHAI Á¹µìªÑÂ
ANANCHONCHAI
͹ѹµì·Ã§ÇÔ·Âì
K.0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
242390 AE-ONE CONSULTANT
àÍÍÕ-Çѹ ¤Í¹«ÑÅá·¹·ì
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
242400 RICHIE HOUSE
ÃÔªªÕèàÎéÒÊì
CO. LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
242420 FINE WOOD
俹ì
SHUTTER
ÇÙê´ ªÑµàµÍÃì
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
242430 PIDO INTERNATIONAL
¾Ôâ´é ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242440 S.S.SUAN BANGKOK
àÍÊ.àÍÊ.«Ç¹(ầ¤çͤ)
CO. LTD0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
242441 WM&K CO.ºÃÔÉÑ·
LTD ´ÑººÅÔÇ 0.00
àÍçÁCá͹´ì ठ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È

588-1285 KOSUL-MR.
073-212152
662-6294-7KHUN-SIRIPORN
02-729-0732
KHUN-KARAKET
0-2539-2882
KRANGSAK KHUN
6583780-1
0-2938-4164-5
PISIT
0-2674-0350-1
K.PIKUL
075-384000K.CHAOWARIT
09-8962872
02-2256002
02-3240373
02-4340286
02-9200631
02-2473130-4
02-5264390
038-325812
02-3746531-2
02-4382199
02-9749484
02-9502810-9
02-5305700
02-3810202-4
02-3735972-4
02-4653548-9
02-4340286
02-9356855
01-8887815
02-4153501
02-9734886
02-9851725-7
0-29289238
077-427690
02-9431140
02-9325120-5
02-8010972-4
02-3796587
01-4431917
02-3058377
02-3747456
01-821674
02-9298266
02-2487764-5
02-2464444-5
038-354900-2
02-7226529
02-6740352
02-9887637
02-2757451-5

242450 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL ALUMINIU
0 A ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
242460 SAKULKIT Ê¡ØÅ¡Ô¨
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
3,319.68
CO.CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242470 MEABURI CONSTRUCTION
ÁÕ¹ºØÃÕÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹
CO.
0 ALTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242480 K.R.GLASSà¤.ÍÒÃì.¡ÅÒÊ
LTD. PART ˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
242490 FILA PLUS¿ÕÅÒ
CO. LTD
¾ÅÑÊ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
242500 ROYAL PRINCESS
âçáÃÁÃÍÂÑÅ»ÃÔê¹à«Ê
SRINAKARIN
0 A ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì
ã¹»ÃÐà·È
242510 A.D.ALUMINUM&GLASS
àÍ.´Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁá͹´ì¡ÅÒÊ
CO. LTD
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
242520 J&BOSS SERVEY
ਠá͹´ì ºÍÊ
CONSTRUCTION
à«ÍÃìàÇÂì0¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
C LTD ã¹»ÃÐà·È
˨¡
242530 NUMBER ONE
¹ÑÁàºÍÃìÇѹᏴì
LAND CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
242540 16 KARNYOTHA
16 ¡ÒÃâ¸Ò
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
242550 PRESIDENT
à¾ÃÊÔà´é¹·ìâÎàµçÅáÅзÒÇàÇÍÃì
HOTEL AND TOWER
0 B CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
242560 COLOURS¤ÑÅàÅÍÃì
PARTY CO.
»ÒÃìµÕé
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242570 BUILD INTER
ºÔÅ´ì
NETWORK
ÍÔ¹àµÍÃì ๷àÇÔÃì¤
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242580 AONANG VILLA
ÍèÒǹҧÇÔÅÅì
RESORT CO.
º¨¡. LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
242590 PUTTIPONG
¾Ø²Ô¾§Èì
BOONPICHADA
ºØ-¾Ôª´Ò
K.
0 C¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
242600 ROYAL GARDEN
ÃÍÂÑÅ PLAZA
¡ÒÃìà´é¹CO.
¾ÅÒ«èÒ
LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242610 SAMARD WANGWANICH
ÊÒÁÒö ÇѧÇÒ¹Ôª
K. 0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
242620 VICHAYATADA
ÇÔª-¸Ò´Ò
DECORATE
à´¤¤Íà÷LTD.
˨¡.
0 CPART
ã¹»ÃÐà·È
242630 SIAM MODERN
ÊÂÒÁâÁà´ÔÃì¹â»Ã´Ñ¡Êì
PRODUCT CO.0 LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242640 AMORPIMOR
ÍÁþÔÁÅ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242650 NORTH-CHIENGMAI
ÇÔ·ÂÒÅѹÍÃì·-àªÕ§ãËÁè
COLLEGE0 B
ã¹»ÃÐà·È
242660 SHINNAVORN
âçàÃÕ¹ªÔ¹ÇÃ
SCHOOL
0B
ã¹»ÃÐà·È
242670 OVENDEL âÍàǹà´Å
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
242680 ITO JOINT ITO
VENTURE
JOINT VENTURE
0C
ã¹»ÃÐà·È
242690 WICHCHU ÇÔªªØ
CONSTUCKTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
242700 B.CONENGINEERING
ºÕ.¤Í¹àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242710 SIAMNET INDUSTRY
ÊÂÒÁà¹çµÍÔ¹´ÑʵÃÕÊì
CO. LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242720 BASIC JEWELRY
BASIC JEWELRY
CO. LTD CO.
0 CLTD
ã¹»ÃÐà·È
242730 ALTEMTECH
ÍÑÅà·çÁà·¤
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242740 PROMBOT¾ÃËÁº¶
CO. LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
242750 C.S.BUSINESS
«Õ.àÍÊ.ºÔÊ«Ôà¹Ê
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242760 J T SMITH à¨
CO.
·ÕLTD
ÊÁÔ¸ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242770 HRISIKESHHRISIKESH
LTD.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
242780 CHOKEANANTAKARN
⪤͹ѹµì¸¡ÒÃCO.
º¨¡. LTD0 D
ã¹»ÃÐà·È
242790 DARING MATTRESS
·Õè¹Í¹´ÒÃìÅÔè§
CO. LTD
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
242800 CHOMPOUNON
ªÁÀÙ¹¹·ì
INGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ0º¨¡.
CO.
C LTD ã¹»ÃÐà·È
242810 SRIVILAI BOONYAKARNKUL
ÈÃÕÇÔäÅ ºØ--СÒáØÅ
K.0 C á¾·ÂìË-Ô§
ã¹»ÃÐà·È
242820 OLARN ALUMINUM
âÍÌÒà ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242830 FACADE PRO
¿Ò«Ò´
CO.â»Ã
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242840 BENZ TALINGCHAN
ູ«ìµÅÔ觪ѹ
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
242850 DBY ORDER
´ÕºÒÂ
CO. ÍÍà´ÍÃì
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242860 SOUTH CHOR
à«Ò·ì«ÍÃì
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
242870 M.P.METALàÍçÁ.¾Õ.àÁ··ÍÅ
SUPPLY AND «Ñ¾¾ÅÒÂ
SERVICE
0C
á͹´ì à«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
242880 GREAT EASTER
à¡Ã·ÍÕÊà·ÔÃì¹
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0 A COM ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
242890 DEESAWAT
ÍصÊÒË¡ÃÃÁ´ÕÊÇÑÊ´Ôì
INDUSTRIES CO. 0LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242900 N A S HARDWARE
àÍç¹ àÍ àÍÊ ÎÒÃì´áÇÃì0 C
ã¹»ÃÐà·È
242910 TUSCAN CO.
·ÑÊ᤹
LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242920 STANDARD
Êáµ¹´ÒÃì´
BUILDERºÔÅà´ÍÃì
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242930 ANUCHA RUNGANANCHAI
Í¹ØªÒ ÃØè§Í¹Ñ¹µìªÑÂ
K. 0 ¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
242940 SRI -U-THONG
ÈÃÕÍÙè·Í§
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
242950 MOMTREEËÁèÍÁµÃÕ
ROYALE VILLA
ÇÔÅÅèÒ
GROUP
0ÃÍáÂÅ
B CO.
¡ÃØê»
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
242960 P KAP ARCHITECTS
¾Õ ᤾ ÍÒÃì¤Õà·¤Êì
CO. LTD 0 A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

02-8707550-2
02-9194653
02-4544422
02-7218400 8422
02-9589370-4
09-2839899
02-9216856
02-6560777
02-7300599
02-8014994
075-637270-4
038-710294-8
02-4397494
02-5717030 7372
02-9306587
02-9505112-3
053-427438-41
02-3779889
032-632111
(02) 716-1600
(02) 970-3080
02-4258806-7
02-2673200-1
02-7064394
02-3219688-9
02-2515016-18
02-9929260
02-2150638-9
02-9615713-4
02-8878432
02-5527384
02-7323288-9
02-8807180-9
02-2141618
02-2606505-1
02-9081334
02-5211027
02-8908244-5
02-6624733-6
02-9875499
02-2730032
076-330015
02-5137330-1

242970 P.S.E.ARCHITECTS
¾Õ.àÍÊ.ÍÕCO.
ÍÒÃì¤Ôà·ç¤Êì
LTD 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
242980 AMNAJCHAIYAKIT
ÍÓ¹Ò¨ªÑ¡Ԩ
BANGKOK
¡Ãا෾
0
CO.
Cº¨¡.LT
ã¹»ÃÐà·È
242990 J.S.DEVELOPMENT
à¨.àÍÊ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
CO. LTD 0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
243000 SAMUI PALM
ÊÁØ»ÒÅìÁºÕªÃÕÊÍÃì·
BEACH RESORT0CO.
B º¨¡.
LT
ã¹»ÃÐà·È
243010 ADAMAS INTERTRADE
Í´ÒÁÒÊ ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO. LTD
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
243020 PANISA YUSAWAT
»¹ÔÊÒ ÍÂÙèÊÇÑÊ´Ôì
K.
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
243030 DONGDUMRAT
´Ç§´ÓÃÑÊ
K.
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
243040 RTH CONSTRUCTION
ÍÒÃì·Õàͪ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243050 CIVIL & INTERIOR
«ÕÇÔÅ á͹´ì
CO. ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
LTD 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243060 VARAKORN
ÇÃÒ¡Ã
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
243070 PHUKET KAJOHNKIJ
ÀÙà¡çµ¢¨Ã¡Ô¨¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243071 FORZ CONSTRUCTION
¿ÍÃì« ¤Í¹Ê·ÃѤªÑè¹
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243080 P.A.M JOINT
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
VENTURE
¾Õ.àÍ.àÍçÁ
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243081 PORT AND¾ÍÃì·
MARINE
á͹´ì CORPARATION
ÁÒÃÕ¹0.00
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹(¾Õ.àÍ.C
ã¹»ÃÐà·È
243090 PORNSANTEA
0C
ã¹»ÃÐà·È
243100 ARTE CO. ÍÒÃìàµé
LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
243110 SHOTIMA PATAMANAN
⪵ÔÁÒ »Ñ·Áҹѹ·ì
K.
0¤Ø³Ë-Ô§
A
ã¹»ÃÐà·È
243120 LOCK -BUILD
Åêͤ-ºÔÅ´ì
GROUP¡ÃØê»
LTD.PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243130 T J MANAGEMENT
·Õ ਠáÁ๨àÁ¹·ì
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
243140 RIGHTMANä÷ìáÁ¹
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
243150 TAKASHIMAYA
·Ò¤ÒªÔÁÒÂèÒ(»ÃÐà·Èä·Â)
(THAILAND) CO.
0 ALTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243160 FAMILY HOME
á¿ÁÔÅÕèâÎÁ
(1999) CO.
(1999)
LTD0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
243161 PRACHACHEN
»ÃЪҪ×è¹ÍÔÁàÁ¨¨Ôé§
IMAGINE CENTER
0 C à«ç¹àµÍÃì
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
243170 PROFRESHSIONAL
â»Ãà¿ÊªÑè¹á¹Å
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0 ALTD. ˨¡.ã¹»ÃÐà·È
243180 SIAM BUILD
ÊÂÒÁºÔÅ´ìà«ÍÃìÇÔÊ
SERVICE CO. LTD0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243190 BEAUTY D&D
ºÔǵÕé
CO. LTD
´Õ á͹´ì ´Õ º¨.
0E
ã¹»ÃÐà·È
243200 TANG CHENGKAOWN ALUMINIUM
0 D CO. ã¹»ÃÐà·È
243210 PHAISAL HARDWARE
ä¾ÈÒÅÎÒÃì´áÇÃì
RAN ÃéÒ¹
0E
ã¹»ÃÐà·È
243220 PLANSET CO.
á¾Å¹à«·
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243230 SUPBANCHORN
·ÃѾÂìºÑ-ªÃ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
243231 PROMARTâ»ÃÁÒÃì·
MERCHADISING
àÁÍÃìªÑ¹ä´«Ôè§
CO.
0 BLTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243240 PIPAT BOONWAN
¾ÔÀÑ·ÃK.ºØ-ÇÃó ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
243250 SAKTHONGPOON
ÈÑ¡´Ôì·Í§¾Ù¹
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
243260 CHEMCHAN
á¨èÁ¨Ñ¹·Ãì
PENCHAROEN
à¾ç§à¨ÃÔK.0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
243270 CURVE INTERIORS
à¤ÔÃì¿ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243271 CURVE CONTRACTING
à¤ÔÃì¿ ¤Í¹á·Ã¤µÔé§
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
243280 AUSTRALIAN
ÍÍÊàµÃàÅÕ¹ºÔÅ´Ôé§â¾Ã´Ñ¡Êì
BUILDING PRODUCT
0 C CO º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243290 SPORT&RECREATIONS
Ê»ÍÃìµ á͹´ì ÃÕ¤ÃÕàͪÑè¹
ENTERPRISE
0 B àÍç¹àµÍÃìä¾Ãì«
C ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
243300 IXL COMPANY
äÍàÍç¡«ìáÍÅ
LIMITED
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
243310 MONEBLOCK
âÁ¹ÕºÅçͤ
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243320 JUNLAJIT 1994
¨ØŨԵµì
ENGINEERING
1994 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
243330 TELESAT COPRATION
à·àÅá«· ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
243340 CENTRAL PATTANA
à«ç¹·ÃÑžѲ¹Ò
CHIANG
àªÕ§ãËÁè
MAI
0 A CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243350 KEATPHONG
à¡ÕÂõԾ§Éì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0 LTD.
A ˨¡.
PA ã¹»ÃÐà·È
243360 LERTRAG àÅÔÈÃÑ¡Éì
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 CLTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243370 TRI-SINTECH
äµÃ-«Ô¹à·¤
1998 CO.1998
LTDº¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
243380 D PROM ENGINEERING
´Õ¾ÃéÍÁàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243390 TONG CHAN
µ§¨Ñè¹
LTD.ËéÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑ-¹ÔµÔºØ¤¤Å
PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
243410 ROYSTONÃÍÂÊìµÑ¹
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243420 CHORNARINPORN
ªÅ¹ÃÔ¹¾ÃCO.
º¨¡. LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
243430 HADYAI ALUMINIUM
ËÒ´ãË-èÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0C
ã¹»ÃÐà·È
243440 PUMEPAT ÀÙÁԾѲ¹ì
MANSION COMPANY
áÁ¹ªÑè¹0º¨¡.
BCO. LT ã¹»ÃÐà·È

02-6908311
02-3701806-7
02-6513941-3
077-425494-5
02-2364529
02-2364529
02-7351020-8
02-6674904-6
02-7491198
076-215711
02-6912003
02-6912003
02-7505025
02-2243381
02-9101328-30
02-9412386
02-7264141
02-3082451
02-5094972-3
01-8320759
034-413070-2
02-9732215-6
02-7364322
02-8776623-4
02-9164250-3
02-3329013
02-3317713
02-9184555
02-7125362
02-7126305-6
02-6621060-5
02-9550055
02-7264574-6
01-9273271
038-352383
02-6829700
053-281661-80
02-2773036
02-9297945
02-9670557
034-326378
02-4101557
02-9370333
02-9229396-7
02-2556602-9

243450 PROMJAI SERVICE
¾ÃéÍÁ㨠à«ÍÃìÇÔÊ
LTD. PART
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
243460 MAMMON TECHNOLOGY
áÁÁÁ͹ à·¤â¹âÅÂÕ
AND
á͹´ì
0MAINTEN
C áÁ¹à·ç¹á¹¹«ì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
243470 BOON HIAP
ºØ-àÎÕºàΧÍÔÁ»ÍÃìµ
HENG IMPORT LTD.
0 ˨¡.
CPAR
ã¹»ÃÐà·È
243480 PATONG CONSTRUCTION
¼Ò·Í§¡ÒáèÍÊÃéÒ§
CO.0
º¨¡.
LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
243490 HENKEL THAI
àΧà¤çÅä·Â(1999)
(1999) CO. LTD
º¨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
243500 T.S.K.MARKETING
·Õ.àÍÊ.à¤CO.
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
LTD 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243510 PHETBOONMA
ྪúØ-ÁÒ
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243520 PORNSANTEA
¾ÃÊѹà·ÕÂÐ
0C
ã¹»ÃÐà·È
243530 ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁàÇÔÃì¤
WORK CO. LTD 0 D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243540 MECHANICAL
áÁ¤¤Ò¹Ô¤ÍÅ
POWER CO.
à¾ÒàÇÍÃì
LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243550 NANTASILP
¹Ñ¹·ÈÔÅ»ì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§0
LTD.
˨¡.
C PA
ã¹»ÃÐà·È
243560 INTERPRO-MEW
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
JOINT VENTURE
ÍÔ¹àµÍÃìâ»Ã-àÍçÁÍմѺ0C
ã¹»ÃÐà·È
243570 MATER CON
ÁÒÊàµÍÃì
S ENGINEERING
¤Í¹Êì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0CO.
A L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
243580 WECOM CONSTRUCTION
ÇÕ¤ÍÁ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0º¨¡.
LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
243590 BOUYGUES
ºÇÔ¤-ä·Â
THAI CO.
º¨¡.LTD ### C
ã¹»ÃÐà·È
243600 DHANATHONG
¸¹·Í§ Ᏼì
LAND&HOUSE
á͹´ì àÎéÒÊì0CO.
C
º¨¡. LTD ã¹»ÃÐà·È
243601 DHANATHONG
¸¹·Í§ ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
PROPERTY CO.
0C
º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
243602 UNITY DEVELLOPMENT
ÂÙ¹ÔµÕé ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243603 LENGHOEÃéÒ¹àÅè§Î×éÍ
0C
ã¹»ÃÐà·È
243604 DHANATHONG
¸¹·Í§ ´ÔàÇÅÅÍ»àÁ¹
DEVELOPMENT
254.67
º¨¡. CCO. LTD ã¹»ÃÐà·È
243605 DHANATHONG
¸¹·Í§ àºÊ·ì
BEST
àÎéÒÊì
HOUSE
º¨¡.0
CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
243610 WIN WIN BONCO
ÇÔ¹ÇÔ¹CO.
ºÍ§â¡é
LTDº¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
243620 LIFE UP LONGSTAY
äÅ¿ÍѾ ÅͧÊàµÂì
CO. LTD(àªÕ§ãËÁè)
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243650 STT FURNISSING
àÍÊ·Õ·Õ CO.
à¿ÍÃì¹ÔªªÔè§
LTD
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243660 FOURTH DIMENSION
â¿Ãì· ä´àÁ¹ªÑè¹
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
243670 SAROJ PENGRASAMEE
ÊÒâè¹ì à¾ç§ÃÑÈÁÕ
K.
0C
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
243680 PHOLLAWAT
¾ÅÇѵÃ
RESIDENT
àÃÊ«Ôà´¹«ì
CO. LTD
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243681 WELCOMEàÇŤÑÁ
RESIDENT
àÃÊ«Ôà´¹«ì
CO. LTD
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
243690 KRUNGTHON
¡Ãا¸¹ºØÃÕ
BURI LAND&HOUSE
ºéÒ¹áÅзÕè´Ô¹
0 C CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243710 NICE ASIAN
乫ì
ALUMINIUM
ÍÒà«Õè¹ ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243720 KRUNGTHEP
¡Ãا෾¸Ò¹Õ
THANI ENTERPRISE
à͹àµÍÃìä¾ÃìÊ
0 B CO.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243730 VARAKORN
ÇÃÒ¡Ãà·Ã´´Ôé§
TRADDING LTD.
˨¡.0
PART
C
ã¹»ÃÐà·È
243740 SUMATE SURABOTSOPON
ÊØàÁ¸ ÊØú¶âÊÀ³K.¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
243750 WORKD CLASS
àÇÔÅ´ì
(INTERNATIONAL)
¤ÅÒÊ äÅ¿ì(ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å)
0 A CO
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
243760 STYLE & UNIQUE
ÊäµÅì á͹´ì
CO.ÂÙ¹Õ¤
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243770 PHRARAM¾ÃÐÃÒÁ
2 CIVIL ENGINEERING
2 ¡ÒÃâ¸Ò0 º¨¡.
C CO
ã¹»ÃÐà·È
243780 PRAYAMITT
»ÃÕÂÐÁÔµµì
HAETRAKULà˵ÃСÙÅ
K. 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
243790 SUEBCHAIÊ׺äªÂ
LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243791 FORWARD¿ÍÃìÇÒÃì´
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.0 LTD
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243810 D.K.J.CONSTRUCTION
´Õ.à¤.à¨.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243820 O.RUNGROJ
Í.ÃØè§âè¹ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243830 VIRIYA ENERGY
ÇÔÃÔÂÐ
DESIGN
àÍç¹à¹ÍÃìÂÕ
ARCHITEC
0 B´Õ䫹ì ÍÒÃì¤Ôà·ç¤ã¹»ÃÐà·È
243840 BAYER THAI
äºàÍÍÃìä·Â
CO. LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
243850 CHABA RESORT
ªºÒ ÃÕÊÍÃì·
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
243860 SANGUNGʧǹ
KONJITCHAROEN
¡ÅèÍÁ¨Ôµà¨ÃÔ-0
K.¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
243870 OMF THAILAND
âÍ.àÍçÁ.àÍ¿.ã¹»ÃÐà·Èä·Â
0C
ã¹»ÃÐà·È
243880 GOLDEN GLORY
â¡Åà´é¹INDUSTRY
¡ÅÍÃÕè ÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕ
CO.
0 B LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243890 PANAWONG
»Ò¹ÐǧÈì
CO. LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
243900 ALL SEASONS
ÍÍÅ «Õ«Ñè¹Êì
PROPETY
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. 0LTD
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243910 NOPPORN¹¾¾Ã
CHANTHSAKUL
¨Ñ¹·ÃÊ¡ØÅ ¤Ø³
K. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
243920 Y T C CORPORATION
ÇÒ ·Õ «Õ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
243930 THAIVIVATä·ÂÇÔÇѲ¹ìÊØ¢Àѳ±ì
SANITARY LTD. PART
0 E˨¡.
ã¹»ÃÐà·È

038-688160
02-5697814
02-2222077-9
02-9602626
02-6618222
02-4442856-7
02-6566888
02-7505025
02-5123727
02-9063490
02-7096641
032-512060
02-7311570
02-9602300
02-4442888
02-4442888
02-8099978-9
01-4222840
02-4442888
02-4442888
02-3776751-2
053-844665
02-4207276
02-5705333
02-7473064-5
02-2560890
02-2560890-2
02-2756241-4
02-6610200
02-3250637-39
02-9132888
02-2754443
02-8958800
09-6692633
02-8801575-1600
02-8801615
02-7311588-90
02-9513748-9
02-6450588
038-683228
077-230407
02-2435454
02-9285061-65
02-3913347
02-2351870-2
02-6543000
038-681122
02-3917201

243940 THREE MAN
·ÃÕáÁ¹
GROUP
¡ÃêØ»
LTD.
˨¡.
PART
0D
ã¹»ÃÐà·È
243950 SRIKULLAKIS
ÈÃÕ¡Å¡Ô¨
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
243960 FIRST INTER
Ê˸ØáԨ
BUSINESS
º¨¡. CO. LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
243970 V.SIT.ENTERPRISE
ÇÕ.ÊÔ·¸Ôì.àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO. LTD 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
243980 QUALITY INN
¤ÇÍÅÔµÕé
CO. LTDÍÔ¹¹ì º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
243990 NAKORNTHON
âç¾ÂÒºÒŹ¤Ã¸¹
HOSPITAL COMPANY
º¨¡.
0A
CO ã¹»ÃÐà·È
244000 THAIPATANAPHUM
ä·Â¾Ñ²¹ÀÙÁÔ
CO. LTD
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
244010 SQUARE PANEL
Êá¤ÇÃìSYSTEM
¾Òá¹Å «ÔÊàµçÁ
CO.0LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244020 SUK CHAROEN
ÈØ¢à¨ÃÔ-¡Ô¨
KIJ LTD.˨¡.
PART0 C
ã¹»ÃÐà·È
244030 UDOMMETHA
ÍØ´ÁàÁ¸Ò¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.
0 BCO .LTD ã¹»ÃÐà·È
244031 O.P.S. CONTRATOR
âÍ.¾Õ.àÍÊ.¤Í¹á·Ã¡àµÍÃì
GROUP LTD.,PART.
0 C¡ÃØê» Ë¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244040 SOOKNIVEJ
ÊØ¢¹ÔàÇȹì
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244050 L.I.S.INTERNATIONAL
áÍÅ.äÍ.àÍÊ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD0 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
244060 ROYAL RIVER
ÃÍÂÑÅÃÔàÇÍÃì¾ÒÃì¤
PARK CO. LTD 0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244070 PET CON PRODUCT
ྪä͹ â»Ã´Ñ¡Êì
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
244080 ZENITH NATURAL
«Õ¹Ô· à¹àªÍÃÑÅ
CO. LTDº¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
244081 KARANTARAT
¡Ãѳ±ìÃѵ¹ì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0 CLTD.
˨¡. P ã¹»ÃÐà·È
244090 YONGKARNCHANG
Â駡ÒêèÒ§
LTD.
˨¡.
PART
0A
ã¹»ÃÐà·È
244100 ASOKE KAMOLWAN
ÍâÈ¡¡ÁÅÇÃó
CO.º¨¡.
LTD 0 B
ã¹»ÃÐà·È
244110 KANDA WONGPAISAN
¡Ò¹´Ò ǧÈìä¾ÈÒÅ
K.
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
244120 BOSS SYSTEM
ºÍÊ «ÔÊà·çÁ
PRODUCTS
â»Ã´Ñ¡Êì
CO.
0 Bº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
244130 VICHAT CONSTRUCTION
ÇÔªÒµÔ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. 0LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244140 RITTHAWEE
Ä·¸Ôì·ÇÕ
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.
0CO.
C LTD ã¹»ÃÐà·È
244150 JARINPORN
¨ÃÔ¹·Ãì¾Ã¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
3,595.20LTD.
˨¡.
C PA
ã¹»ÃÐà·È
244160 V.S.V.CO. LTD
ÇÕ.àÍÊ.ÇÕ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244170 MATTRILLION
áÁ··ÃÔÅàÅÕ¹·ì
CO. LTD2,568.00
º¨¡. B
ã¹»ÃÐà·È
244180 DAIZO ENGINEERING
ä´â« àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244190 ZIP PROPERTIES
«Ô¾ ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕéÊì
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244200 EMPORIUM
¡Í§·Ø¹ÃÇÁàÍçÁâ¾àÃÕÂÁ·ÒÇàÇÍÃì
TOWER PROPERTY
0 AFUND
ã¹»ÃÐà·È
244210 OCTA CONSTRUCTION
ÍêÍ¡µéÒ ¤Í¹ÊµÃÑ¡ªÑè¹
CO. LTD
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244220 GRACE FROM
à¡Ã«¿ÍÃìÁ
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
244230 PRASERT »ÃÐàÊÃÔ°¤Ó¹Ç³
KUMNUAN CO. LTD
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
244240 PORNPRANAKORN
¾Ã¾Ãй¤Ã
CO.
º¨¡.LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
244250 SOMVUNG¤Ø³ÊÁËÇѧ
KIATISRITANAKON
à¡ÕÂõÔÈÃÕ¸¹¡Ã
0 KHUN
A
ã¹»ÃÐà·È
244260 GASSAN KHUNTAN
¡Ñ««Ñ¹ ¢Ø¹µÒ¹
GOLF&RESORT
¡ÍÅì¿0á͹´ì
A ÃÕÊÍÃì·
CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
244270 C.AMORPHANWATTANA
ª.ÍÁþѹ¸ØìÇѲ¹Ò
CO.º¨¡.
LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
244280 N.VITHI CONSTRUCTION
¹.ÇÔ·Ôµ¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
0.00
˨¡.PART
C
ã¹»ÃÐà·È
244290 ANANDA HOTEL
âçáÃÁ͹ѹ´Ò
CO. LTDº¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
244300 SUPREEYAÊØ»ÃÕÂÒ
WEAYEE áÇÂÕ
K.
0.00
¤Ø³ B
ã¹»ÃÐà·È
244320 INDO CONSTRUCTION&ENGINEERING
INDO CONSTRUCTION
0.00 B & ENGINEERING
ã¹»ÃÐà·È CO. LTD
244330 KOOLA HOSPITALITY
¤ÙÅèÒ ÎÍʻԵÍÅÅÔµÕé
CO. LTD
0.00 A ÍÔ¹´ÑʵÃÕé
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
244340 DELIGHT ENTERPRISE
´ÕäÅ·ìàÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
CO.0.00
LTDCº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244350 BANGKOKâç¾ÂÒºÒÅ¡Ãا෾ËÒ´ãË-è
HATYAI HOSPITAL0 A
ã¹»ÃÐà·È
244360 D.D.ALUMINUM
´Õ´Õ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁáÅСÃШ¡
AND GLASS
0.00
RAN
D
ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
244370 AOTOPIDIC
ÀÒ¤ÇÔªÒÍÍÃì⸻ԴԡÊì
RAMADHIBODEE
0.00
HOSPITA
A
ã¹»ÃÐà·È
244380 ARCH ZERO
ÍÒÃì¤
THREE
«ÕâÃè
CO.·ÃÕ
LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
244390 WORLD TRADE
àÇÔÅ´ìà·Ã´
&ASCOMMODATION
á͹´ì áͤ¤ÍÁâÁà´ªÑè¹
0A
CO. º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244410 HOLIDAY MANSION
ÎÍÅÔà´Âì áÁ¹ªÑè¹
CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
244420 CARGILL SIAM
¤ÒÃì¡ÔÅÅìÊÂÒÁ
CO. LTD
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
244430 THE EVASON
à´ÍÐPHUKET
àÍÇҫ͹ ÀÙà¡çµ
CO. LTD
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
244440 TRIPLE C.ENGINEERING
·ÃÔ»à»ÔÅ «Õ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
&CONSTRUC
0C
á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹,º¨¡244450 KING MONGKUT
ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ¾Ãй¤Ãà˹×Í
INSTITUTE OF
0 ATECH
ã¹»ÃÐà·È

02-9194816
02-6450350-64
02-2805650
01-6682334
02-2552940
02-4165454
02-8942971-3
02-7492951
02-4152842-3
01-6395030
02-4258806-7
02-2031190
02-6791122
02-9437963-4
02-8874171-3
02-9212158
02-2603410-3
01-9376154
077-424678

02-5610593
02-2752733
032-446649-51
02-4443053-4
02-2315800
02-6618767-71
02-6162349-50
01-8274632
02-7353033-6
02-392-9383
053-963202
02-9197200
02-5805188
055-614334
01-5672194
02-4633135
02-6554980
02-7206351-3
074-365780-9
053-852244 773
02-3547281
02-6617001 6406
02-9447383-4
02-2550099
02-2632929
076-381010-7
02-4244082-3
02-9132500

244460 CHOKCHAI⪤ªÑÂÃØè§àÃ×ͧ
RONGRUNG CO. (2003)
LTD
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244470 IN.CON PROGRESSIVE
ÍÔ¹.¤Í¹ â»Ãà¡ÃÊ«Õ¿
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
244480 P.R.CONSTRUCTION
¾Õ.ÍÒÃì.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
SERVICE
0A
LTD.
à«ÍÃìÇÔÊã¹»ÃÐà·È
˨¡.
244490 SUCCESS «ÑÊà«Ê
PLAN CO.
á¾Å¹
LTDº¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
244520 UDOM CHANTAAMORN
ÍØ´Á ©Ñ¹·ÍÁà ¤Ø³
K.
0B
ã¹»ÃÐà·È
244530 CHOKPRASOP
⪤»ÃÐʾ
CHAIYON
äªÂ¹µì
K. ¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
244550 SRISUCHART
ÈÃÕÊتҵÔ
GRANDVIEW
á¡Ã¹´ìÇÔÇ
CO.
0 ALTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244560 AANA HOLDING
ÍÒ¹èÒ CO.
âÎÅ´Ôé§
LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
244570 S.C.BOW CO.
àÍÊ.«Õ.âºÇìÅ
LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
244580 PLAZA HOTEL
¾ÅÒ«èÒ
CO. LTD
âÎàµçÅ º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
244590 MADISIN SUPPLY
àÁ´Ô«Õ¹CO.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
244600 WATTANA ÇѲ¹Ò¾Ò³ÔªÂì
PANICH RAN ÃéÒ¹0 C
ã¹»ÃÐà·È
244610 BANGSAK ºÒ§ÊÑ¡
FORTUNE
¿ÍÃì¨Ù¹
20,094.60
CO. º¨¡.
LTD B
ã¹»ÃÐà·È
244620 CITY NEON«ÔµÕé¹ÕÍ͹
DISPLAYS´ÔÊà¾ÅÊì
CONSTRUCTIO
0 Cá͹´ì ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹Ê
ã¹»ÃÐà·È
244630 SANGTHANA
áʧ¸¹Ò
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD.0 PART
˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
244640 KRY THAI CONSTRUCTION
¡ÃÕä·Â ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244650 SAMCHAILABLE
ÊÒÁªÑÂàÅàºÔéÅÍصÊÒË¡ÃÃÁ
INDUSTRY CO.
0 CLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244660 ASSUMTION
âçàÃÕ¹ÍÑÊÊÑÁªÑSCHOOL SAMUTPRAKARN
0 AÊÁطûÃÒ¡ÒÃ
ã¹»ÃÐà·È
244670 JASTEK CO.
á¨êÊà·¤
LTD º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
244690 HOLD-HERH
âÎÅàÍÔ÷ì
DEVELOPE&PROPERTY
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0B
á͹´ì
CO¾Ã;㹻ÃÐà·È
244700 CHULA CONSTRUCTION
¨ØÌÒ¡ÒÃà¤ËÐ º¨¡.
CO. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244710 T.C.C.COMMERCIAL
·Õ.«Õ.«Õ.¤ÍÁàÁÍÃìàªÕÂÅ
PROPERTY
0 B MAG.
¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
ã¹»ÃÐà·È
244720 KATE AROON
ࡵØÍÃس
CONSTRUCTION
˨¡.
0 BLTD.P
ã¹»ÃÐà·È
244730 PENEKSINGHBURI
à»ç¹àÍ¡ÊÔ§ËìºØÃÕ
LTD. PART.0
˨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
244740 NATIONAL๪Ñè¹á¹Å
ADVANCEáÍ´ÇÒ¹«ì
CORPORATIONAL
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
244750 VUTHIPRATRA
ÇزÔÀÑ·ÃÒ
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0 Cº¨¡.
CO. L
ã¹»ÃÐà·È
244760 P & T ENGINEERING
¾Õ á͹´ì ·Õ LTD.
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
PART
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244780 FCD ENGINEERING
àÍ¿«Õ´Õ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD 0 C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
244790 TUANJAI WATTAGIHATTAGUM
àµ×͹㨠ÇѲ¡ÕËѵ¶¡ÃÃÁ
0 K.
A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
244800 ST.ANDREWS
ૹµìá͹´ÃÙÇìÊ
INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃìṪªÑè¹á¹Å
0 ACO. L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
244810 KARAVITAD
¡ÃÒÇÔ·Ñȹì
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244820 SOMYUT ASIRALARTSIRI
¤Ø³ÊÁÂÈ ÍÒÈÔÃàÅÔÈÊÔÃÔ
KHUN
0B
ã¹»ÃÐà·È
244830 THANATHONG
¸¹·Í§ àÎéÒÊì
HOUSEº¨¡.
CO. LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244860 GREEN ARCHITECTURE&ENGINEERING
¡ÃÕ¹ ÍÒÃì¤Ôà·¤à¨ÍÃì0á͹´ìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
B
ã¹»ÃÐà·Èº¨¡.
244870 SAK PRASERT
ÈÑ¡´Ôì»ÃÐàÊÃÔ°
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244880 BBTV EQUITY
ºÕºÕ·ÕÇÕ
CO. LTD
àÍ礤ÇÔµÕé
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244890 VILLA SANTI
ÇÔÅÅèÒ
CO. LTD
ÊѹµÔ º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
244900 ANJV
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ ÍѤáÃ-¹ÒÁ»ÃÐàÊÃÔ°
0C
ã¹»ÃÐà·È
244910 MBF EASTERN
àÍçÁºÕàÍ¿
STARÍÕÊà·ÍÃì¹
INTERNATIONAL
0ʵÒÃì
A
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹
ã¹»ÃÐà·È
244920 BANGKOK¡Ãا෾´ØÊÔµàǪ¡ÒÃ
DUSIT MEDICAL SERVICE
0 A ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
244930 HONOUR BUSINESS
Î͹à¹ÍÃì ºÔÇ«Ôà¹Ê
CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
244940 GRAND ASSET
á¡Ã¹´ìDEVELOPMENT
áÍÊàÊ· ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0 BPUBLICºÁ¨.ã¹»ÃÐà·È
244950 MOBICRATE
âÁºÔá¤Ã·
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
244960 IBA ERA GROUP
äͺÕàÍ àÍÃèÒ
CO. LTD
¡ÃØê» 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
244970 B.K.K.INFRASTRUCTURE
ºÕ.à¤.à¤.ÍÔ¹¿ÃÒʵÃÑê¤à¨ÍÃì
CO. 0LTD
C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
244980 RESORT PROPERTY
ÃÕÊÍÃì· ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
244990 NARA INTERNATIONAL
¹ÒÃÒ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245000 S.V.C.ASSOCIATES
àÍÊ.ÇÕ.«Õ.áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245010 BANNAVITºÃóÇÔ·Âì
KENRIEN à¡è§àÃÕ¹
K.
0 C¾ÅàÃ×ÍàÍ¡ã¹»ÃÐà·È
245020 DOLE THAILAND
â´Å ä·ÂᏴì
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
245030 TMP JOINT¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ·ÕàÍçÁ¾Õ
VENTURE
0B
ã¹»ÃÐà·È
245040 OTEC SUPPLY
âÍà·¤ CO.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
LTD
º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È

02-6198849
02-8028287
02-3113450

076-210536
039-551137
02-8661180-3
02-2380238
034-339199
02-2944923
076-420131
02-6902682-4
02-6921112
02-6781888
02-8978090
02-3847492
02-9390264-5
01-9234275
02-951-9083
KHUN JUNTIMA
02-670-2000
KHUN SOMCHAI
02-374-4561
KHUN SORALAK K.KOP
KHUN AREE
02-5108877
01-6159308
02-9005570
02-4169345
02-9035451
02-3812387-8
02-9843422
02-716-1600-700
02-444-2888
02-9366950-4
02-4130625
02-2630099
076-344847
02-2485861
02-2401307
02-3180066
02-6513861-5
02-6513861-5
02-4248196-7
02-7473735
02-2265660
02-2747280-4
02-6810200-7
01-4227595
02-7573412

245050 KASEM TNTERCON
à¡ÉÁÍÔ¹àµÍÃì¤Í¹
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
245060 SUN VALLEY
«Ñ¹áÇÅàÅèÂì(ä·ÂᏴì)
(THAILAND) CO.0LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245070 PHANNARATANAPORN
¾ÃóÃѵ¹¾§Èì
CO.
º¨¡.LTD
0E
ã¹»ÃÐà·È
245080 ADVANCED
áÍç´ÇéÒ¹«ì
TECHNOLOGY
à·¤â¹âÅÂÕ
CONTRACTIN
0 A¤Í¹á·Ã¤µÔé§
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
245090 JAN 2000 GROUP
ᨹ·Ù·ÒÇ«Ñè¹
IMEX CO.
¡ÃØê»
LTD
0ÍÔÁàÁç¡«ì
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245100 PHAYATHAI
âç¾ÂÒºÒž-Òä·
2 HOSPITAL CO. 2LTD
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
245101 PHAYATHAI
âç¾ÂÒºÒž-Òä·
3 HOSPITAL CO.30LTD
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
245110 NARONGSAK
³Ã§¤ìÈÑ¡´Ôì
MARIKANÁÒÃԡѹ
&SON0LTD.
Bá͹´ìPA
«Ñ¹ ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245120 PREECHA »ÃÕªÒ
KUMUTPONGPANICH
¡ØÁØ·¾§Éì¾Ò¹Ôª
0 B K. ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
245130 CDG MICROSYSTEM
«Õ´Õ¨Õ äÁâ¤Ã«ÔÊàµçÁÊì
CO. LTD0 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245140 DEPARTMENT
¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡
OF EXPORT PROMOTION
0B
ã¹»ÃÐà·È
245150 COMPONENT
¤ÍÁâ¾à¹¹·ì
TRADEà·Ã´
CENTER
à«ç¹àµÍÃì
0.00 LTD.
B ˨¡.
PA ã¹»ÃÐà·È
245160 SOMPON ALUMINIUM
ÊÁ¾Å ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
RAN 0ÃéÒ¹
D
ã¹»ÃÐà·È
245170 NONTHAVEJ
âç¾ÂÒºÒŹ¹·àǪ
HOSPITAL CO. LTD
ºÁ¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
245180 POONSIN ALUMINIUM
¾Ù¹ÊÔ¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁáÅСÃШ¡
AND GLASS
0C
ã¹»ÃÐà·È
245190 TWO MAKER
·ÙàÁ¤à¡ÍÃì
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
245200 SIAM ENGINEERING
ÊÂÒÁàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
&MANEGEMENT
0 A á͹´ìáÁ๨àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
245210 TRIPLE S.ENGINEERING
·ÃÔ»à»ÔéÅ àÍÊ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
245220 TAKKON LTD.PART
à·ç¤¤Í¹ ˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
245230 BOONVASA
ºØ-ÇÊÒ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
245240 BRILLIANTºÃÔÅàÅÕ蹫ÔÊàµçÁÊì
SYSTEM CO. LTD 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245250 SUPREME¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشÊؾÃÕÁ
VILLE CONDOMINIUM
0 B JURI ÇÔÅÅì
ã¹»ÃÐà·È
245260 C.M.S CONTROL
«Õ.àÍçÁ.àÍÊ.¤Í¹â·ÃÅ
SYSTEM CO.0«ÔÊà·çÁ
LTD
A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245270 BANGTHAI¸¹Ò¤ÒÃ
PUBLICä·Â¸¹Ò¤ÒÃ
COMPANY¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹)
0LIMITE
A
ã¹»ÃÐà·È
245280 A.L.T.INTER
àÍ.áÍÅ.·Õ.ÍÔ¹àµÍÃì
CORPORATION¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.
0 B LT
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245290 FIRST LOGIC
à¿ÔÃìÊ
CO. LTD
Åͨԡ º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
245300 SEAFCO PUBLIC
«Õ¿â¡éCOMPANY
ºÁ¨.
LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
245310 VMJ PROPERTY
ÇÕ àÍçÁ
CO.
ਠLTD
¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245320 VIPONG RATANASIRIVILAI
ÇÔ¾§Éì Ãѵ¹ÈÔÃÔÇÔäÅ
K. 0 B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
245330 PICNIC CORPORATION
»Ô¤¹Ô¤ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
PUBLIC
0C
ºÁ¨.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
245340 BEAUTY JAME
ºÔǵÕéà¨ÁÊì
FOCTORY
ῤµÍÃÕè
CO.0LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245350 SOMKEIT CHANTRACHIRATHUMRONG
ÊÁà¡ÕÂõÔì ¨Ñ¹·ÃÒ¨ÕÃиÓç¤ì
0A
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
245360 THUMMASIRISUKSA
âçàÃÕ¹¸ÑÁÁÈÔÃÔÈÖ¡ÉÒ
SCHOOL0 A
ã¹»ÃÐà·È
245370 TANG CHEANG
µÑé§àªÕ蹡ǧ
KUAL ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0 E CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
245380 S.P PROPERTY
àÍÊ.¾Õ
CO.
¾ÃéÍ»à¾ÍÃìµÕé
LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245390 M.N FURNITURE
àÍçÁ.àÍç¹à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
245400 CHANIN INTERRIOR
ª¹Ô¹ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÃì
DESIGN´Õ䫹ì
CO.
0 B LT
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245410 P.CONTRACTORS
¾Õ.¤Í¹á·Ã¡àµÍÃì
CO. LTD.º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
245420 SERI CENTER
àÊÃÕà«ç¹àµÍÃì
MANAGEMENT
áÁ๨àÁ¹·ì
0CO.
B LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245430 M.T.ALUMINIUM
àÍçÁ.·Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
CO. LTD
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
245440 KASA COMPOST
¤Ò«èÒ CO.
¤ÍÁâ¾Ê
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
245450 SIAM BUDER
ÊÂÒÁºÔÇà´ÍÃì
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
245460 PCC-DC JOINT
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
VENTURE ¾Õ«Õ«Õ-´Õ«Õ
0B
ã¹»ÃÐà·È
245470 KITIWAT CIVIL
¡ÔµµÔÇѲ¹ì¡ÒÃâ¸Ò
CO.LTD
0 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
245480 SIAMPORNWASADU
ÊÂÒÁ¾ÃÇÑÊ´Ø
CO. LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
245490 PATTAWIA»ÑµµÒàÇÕÂ
RESORT AND
ÃÕÊÍÃì·
SPA0CO.
Bá͹´ìLT
Ê»Ò º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245500 UBONWANÍغÅÇÃó
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
245510 STANDARD
áʵ¹´ÒÃì´ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMINIUM CONSTRUCTIO
0 E ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
245520 CENTRAL SAMUI
à«ç¹·ÃÑÅÊÁØÂÇÔÅàŨ
VILLAGE CO.0 LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245530 STIEFEL LABORATORY
ʵÕà¿Å ÅÒºÍÃÒ·ÍÃÕè
(THAILAND)
0 C(ä·ÂᏴì) ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
245540 RUNGSANG
ÃØè§áʧ
BUDINGºÔÅ´Ôé§
PRODUCT
â»Ã´Ñ¡Êì
0 CCO. LTº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245550 OAI CONSULTANT
âÍàÍäÍ ¤Í¹«ÑÅáµé¹·ì
AND MANAGEMENT
á͹´ì
0 C áÁ¹à¹¨àÁé¹·ì
ã¹»ÃÐà·È

02-6893851
036-351175
02-8034190
02-9119830-4
02-3323918-9
02-6172444
02-6172444
02-5701207
02-9980485
06-6275876
02-6827157
02-8975930
02-5910047
02-9098600-1
02-4482851
02-8125282
02-9105255
02-2226805
01-6463065
02-9120022
02-6713105-7
02-5761345-8
02-6267663
02-8863356-63
02-6780200
02-9193355
02-7179013
02-4188044-5
02-7213600
09-8105098
02-3222443
02-7364322
02-9399757
01-4012772
02-9160358
02-9344422-4
KHUN PRAYOCH
02-7460444
02-9765105-6
02-2157952
02-9274178-9
02-9133675-6
02-9461875
02-9619271
038-756898
02-2610978-87
02-6912734
077-424020
02-6190278-82
02-8140961-4
02-5300560-79

245560 WINDSOR ÇÔ¹µìà«ÍÃì
EDUCATION
àÍç´´ÙपÑè¹
CO. LTD
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245570 CKP TECHNIQUE
«ÕाÕ
CO.
à·¤¹Ô¤
LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
245580 K.T.CONSULTANTS(ASIA)
à¤.·Õ.¤Í¹«ÑÅá·¹·ì(àÍàªÕÂ)
CO.0LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245590 ROYAL ORCHID
âÃÂÑÅTRADE
ÍͤԴ à·Ã´
LTD.
ËéÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑPART
0B
ã¹»ÃÐà·È
245600 SEARCH ENTERTAINMENT
à«ÍÃìÊ à͹àµÍÃìà·¹àÁé¹·ì
CO.
0 BLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245610 KULATHORN
¡ØŸÃà¤ÍÃìºÕé
KERBEE CO.
ºÁ¨.
LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
245620 IDEATION äÍ´ÕàͪÑè¹
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
245630 FOUR PATTANA
â¿Ãì¾Ñ²¹Ò
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
245640 S.YOTHAKIJ
Ê.â¸ҡԨÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING 2005
0 C2005 ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
245650 DENLA SCHOOL
âçàÃÕ¹͹غÒÅà´è¹ËÅéÒ
0B
ã¹»ÃÐà·È
245660 MAXICORRP
áÁê¡«Õè¤ÍÃì»
CO. LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
245680 KORATSANGTHAVEE(1991)CO.
â¤ÃÒªáʧ·ÇÕ(1991)0º¨¡.
CLTD
ã¹»ÃÐà·È
245690 V.P.CIVIL TECH
ÇÕ.¾Õ.«ÕÇÔÅ
CO. LTD à·¤ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
245700 ALUMAYER
ÍÅÙàÁàÂÍÃì(ä·ÂᏴì)
CO. LTD
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245710 SPA INTEGRATION
àÍÊ.¾Õ.àÍ.ÍÔ¹·Õà¡ÃªÑè¹
CO.2,225.60
LTD
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245720 SI-PEE-NONG
âçàÃÕ¹͹غÒÅÊÕè¾Õè¹éͧ
SCHOOL
0A
ã¹»ÃÐà·È
245730 SIAMPARAGON
ÊÂÒÁ¾ÒÃҡ͹
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0 BCO. LT º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245731 ROYAL PARAGON
ÃÍÂÑÅ ¾ÒÃҡ͹
ENTERPRISE
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
0 A CO. L
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245740 LEE MING ËÅÕèËÁÔ§
ASSET PLUS
66,160.00
áÍÊà«·
CO. LTD
¾ÅÑÊ
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245750 SAKONNAKON
ʡŹ¤Ãä·ÂÍÕÊÒ¹
THAI-ESARN
˨¡.
LTD.
0 B PAR
ã¹»ÃÐà·È
245760 NATIONAL๪Ñè¹á¹ÅºÔÅà´ÍÃì
BILDER CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
245770 RUAM SANG
ÃèÇÁÊÃéÒ§àÊÃÔÁ
SERM LTD. PART0˨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
245780 E-TWO CO.ÍÕ·Ù
LTDº¨¡.
0.00 E
ã¹»ÃÐà·È
245790 ESSEM INTERNATIONAL
àÍÊà«Á ÍÔ¹àµÍÃìCO.
๪Ñè¹á¹Å
LTD
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
¡Ô¨à¨ÃԤ͹ʵÃѤªÑè¹
àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
º¨¡
245800 KIJCHAROEN
CONSTRUCTION
0C
ENTERã¹»ÃÐà·È
245810 SIAM OCEAN
ÊÂÒÁâÍàªÕè¹
WORLD CO.àÇÔÃìÅ
LTD0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245820 SAKOLNAKORN-THAI-ESAN
ʡŹ¤Ãä·ÂÍÕÊÒ¹ ˨¡.
LTD.
0 B PAR
ã¹»ÃÐà·È
245830 SPECIAL PRODUCT
Êà»àªÕÂÅâ»Ã´Ñ¡Êì
CONZING0
¤Í¹ä«¹ì
CO.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245840 I.C.T(1993)äÍ.·Õ.«Õ.(1993)
CO. LTD
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
245850 VALI PITAKÇÑÅÅÕÂì
K.
¾Ô·Ñ¡Éì ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
245860 TAKUL CHAOWANAKIT
µÃСÙÅ àªÒǹ¡Ôµµì
K.
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
245870 HEXAD CO.
àΤ«Ò´
LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
245880 TRINITY EDUCATION
·ÃÕ¹ÕµÕé àÍç´´ÙपÑè¹
CO. LTD0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245890 EKTAVEESIN
àÍ¡·ÇÕÊÔ¹
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅçÍ»àÁé¹·ì
0CO.
B LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245900 SITHISAK LIMWATHANAYINGYONG
ÊÔ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ÅÔéÁÇѲ¹ÒÂÔè§Â§
0A
K.
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
245910 THE CHURCH
ÁÙŹԸÔÈÒʹҨѡâͧ¾ÃÐà«٤ÃÔʵìáËè§OF JESUS
4,708.00
CHRIST
B OF
ã¹»ÃÐà·È
245920 MALEE-CHONGTARN
ÁÒÃÕ-«Í§µÒÅ
CO.º¨¡.
LTD0 A
ã¹»ÃÐà·È
245930 PALANGBOON
¾ÅѧºØCO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
245940 HATCH-BUILT
áÎçª-ºÔÅ·ì
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
245950 D-PROM ENGINEERING
´Õ¾ÃéÍÁ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
245960 P.S.K.LAND&CONSTRUCTION
¾Õ.àÍÊ.à¤.·Õè´Ô¹áÅСèÍÊÃéÒ§
0CO.
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
245970 PRAVIT MALEENON
»ÃÐÇÔ·Âì K.
ÁÒÅÕ¹¹·ì 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
245980 WAT
ÇÑ´áÁè¾ÃжÇÒ¾ÃСØÁÒÃã¹¾ÃÐÇÔËÒÃ
0A
ã¹»ÃÐà·È
245990 PIYANARONGWIT
»ÔÂгç¤ìÇÔ·Âì
CO. LTD º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
246000 SCAND INTERFERM
Ê᡹´ì ÍÔ¹àµÍÃìà¿ÔÃìÁ
CO. LTD 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246010 KITIPONG ¡ÔµµÔ¾§ÉìºÒ§àŹ
BANGLEN LTD. PART
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
246020 RUNGKITPHAISARN
ÃØ觡Ԩä¾ÈÒÅ
TRADDING
à·Ã´´Ôé§
0 ACO.º¨¡.
L
ã¹»ÃÐà·È
246030 DIAMOND ྪáÃШ¡·Í§
GOLDEN GLASS
º¨¡. ###
CO.ALTD
ã¹»ÃÐà·È
246040 P.K.ALUMINIUM
»Ò¡à¡Ãç´ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART 0 D˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246050 SRIKOLKIJÈÃÕ¡Å¡Ô¨
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
246060 R&J TECHNOLOGY
ÍÒÃì á͹´ì à¨
CO.
à·¤â¹âÅÂÕ
LTD 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246070 VISANU FER&DEC
ÇÔɳØà¿ÍÃìá͹´ìà´´
LTD. PART˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

02-5407122-3
02-9723819
02-6642063
02-2129797
02-5590698
02-2822151
02-7187184-6
02-5704961

076-333261
044-244779
02-9167221
02-7089481
02-9505112-4
01-8318118
02-6588000
02-6108043
02-6903411
043-203458
02-3932875 7241
01-8211271
02-7366690-2
02-6616101-4
038-777264-5
02-6872000
02-2477700
02-3742809

02-7301395
02-6613993
02-8146214-8
02-9841016
02-5808808
02-3746110
02-8892061
034-511-991

02-6551611
02-7371098-99
01-8800228
02-7017446-7
02-5705058
02-5882471
01-8316000
02-8001209
02-3274760

246080 DENLA KINGDERGARTEN
âçàÃÕ¹͹غÒÅà´è¹ËÅéÒ
SCHOOL
0A
ã¹»ÃÐà·È
246090 PINEJ CO. ¾Ôà³µÁì
LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246100 MON0 PLAN
âÁâ¹á¾Å¹
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
246110 BEACH VILLA
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
WIPAVADEE 0 CºÕªÇÔÅÅèÒ
ã¹»ÃÐà·È
ÇÔÀÒÇ´Õ
246120 FEDERAL HOTEL
âçáÃÁà¿à´ÍÃÑÅ
CO. LTD º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
246130 ALL TRACKÍÍÅá·Ã¤
CO. LTD
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
246140 NUMCHOKNAKONPANOM
¹Ó⪤¹¤Ã¾¹Á ˨¡.LTD.
0 BPART
ã¹»ÃÐà·È
246150 LIVE SMART
ÅÕ¿ÊÁÒÃì·
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246160 JOIN VENTURE
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
WIN
ÇÔ¹
0C
ã¹»ÃÐà·È
246170 DESIGN PLUS
´Õ䫹ì¾ÅÑÊ
& RICH CO
á͹´ìCO.
ÃÕªâ¤
0LTD
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246180 RATHASAKÃÑ°ÈÑ¡´Ôì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION CO.
0º¨¡.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
246190 A E S ENGINEERING
àÍ ÍÕ àÍÊ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
246200 THAI POLYCONS
ä·Ââ¾Åդ͹Êì
CO. 88,557.48
LTD
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
246210 RACHADA ÃѪ´ÒῺÃÔ¤àÎéÒ·ìá͹´ì¡ÃØê»
FABRIC HOUSE &GROUP
0C
COº¨¡.ã¹»ÃÐà·È
246220 N.S.L CONSTRUCTION
àÍç¹.àÍÊ.áÍÅ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD
0 C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
246230 RAN SOMCHATCHAROEN
ÃéÒ¹ÊÁªÒµÔà¨ÃÔ- 0 A
ã¹»ÃÐà·È
246240 CHAOPRAYA
âç¾ÂÒºÒÅà¨éÒ¾ÃÐÂÒ
HOSPITAL CO. LTD
0 A ºÁ¨. ã¹»ÃÐà·È
246250 S PRO FURNTI
àÍÊ â»Ãì
CO.à¿ÍÃì¹Ô·
LTD
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
246260 SOMPONGÃéÒ¹ÊÁ»Í§¡ÒêèÒ§0
ENGINEERING RANA
ã¹»ÃÐà·È
246270 ELECTRICITY
¼ÅԵ俿éÒ
GERNERATING
ºÁ¨. 0PUBLIC
A
ã¹»ÃÐà·È
246280 CPN RETEL
¡Í§·Ø¹ÃÇÁÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂìCPNÃÕà·Åâ¡Ã·
GLON FUND
0C
ã¹»ÃÐà·È
246290 OPTIMUM Í;·ÔÁÑèÁ
GROUP CO.¡ÃØê»
LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
246300 C.K.ALUMINIUM
«Õ.à¤.ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD.PART 0 C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246310 PLAN 1661á»Å¹
CO. 1661
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.C ã¹»ÃÐà·È
246320 CHAROENà¨ÃÔ-âÀ¤Àѳ±ìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
POKPHAND ENGINEERING
0C
246330 AUGMENTÍÍ¡àÁ¹·ì
COMMUNICATTIONS
¤ÍÁÁÔǹÔपÑè¹Êì
0 ECO. º¨¡.
LT ã¹»ÃÐà·È
246340 ROYAL RIVER
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
PLACE
0 CÃÍÂÑÅÃÔàÇÍÃìà¾ÅÊ
ã¹»ÃÐà·È
246350 SHANGRI-LA
ᪧ¡ÃÕ-ÅÒâÎàµçÅ
HOTEL PCL. ºÁ¨.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246360 CHUBB DIRECT
ªÑººì ä´àÃ礷ì
CO. LTDº¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
246370 KRAITHEPä¡Ãà·¾
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD.PART
0 A˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246380 KIND PRO 䤹´ìâ¾Ã
CO. LTD º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
246390 AZERA DESIGN
ÍÒÈÔÃÒ
CO.´Õ䫹ì
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
246400 MOANA HOTELS
âÁÍÒ¹ÒAND
âÎàµçÅ
RESORTS
á͹´ìÃÕÊÍÃì·
0 A CO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
246410 NRC-EHWM
ÈÙ¹ÂìÇÔ¨ÑÂáË觪ҵԴéÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃÊÔè§áÇ´0A
ã¹»ÃÐà·È
246420 NIPONVITTAYA
¹Ô¾¹¸ìÇÔ·ÂÒ
CO. LTD
66,254.40
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
246430 WONGCHAN
ǧÈì¨Ñ¹·Ãì
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
246440 CHALERMCHAI
à©ÅÔÁªÑ¤éÒÇÑÊ´Ø
KAWATSADU 0
LTD.
E˨¡.
PAR ã¹»ÃÐà·È
246450 KING POWER
¤Ô§INTERNATIONAL
à¾ÒàÇÍÃì ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0B
CO. L
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
246460 NEW CONCEPT
¹ÔǤ͹૾·ì
PRODUCT
â»Ã´Ñ¤·ì
CO.
0A
º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
246470 JIRACHAI OOKANURAK
¨ÔÃЪÑ âͦҹØÃÑ¡Éì
K.
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
246480 RINRADA CO.
ÃԹôÒ
LTD º¨¡.
### B
ã¹»ÃÐà·È
246490 AMORPINTIP
ÍÁûÔè¹·Ô¾Âì
CO. LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
246500 JAKKAWAL¨Ñ¡ÃÇÒÅ
BANDAPRANEET
ºÃôһÃгյ
K.
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
246510 TCS.JOINE¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
VENTURE CO. LTD
·Õ«Õ
0 CàÍÊ. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
246520 CIVICON ENGINEERING
«ÔÇԤ͹ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
(2001)0 CO.
C
(2001)ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
246530 ARCHA FURNITURE
ÍÒÈÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246540 WARANGKANANG
ÇÃÒ§¤³ÒENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 B CO.º¨¡.
L ã¹»ÃÐà·È
246550 TAVEEKIT-KA-MAI
·ÇÕ¡Ô¨¤éÒäÁé
LTD. PART
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
246560 CHEER SYSTEM
àªÕÂÃìINTERNATIONAL(THA
«ÕÊàµçÁ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å0A
ã¹»ÃÐà·È
246570 PROTASK â»Ã·ÃѪ
CO. LTD º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
246580 RATCHATAYOTHIN
êµâ¸Թ CO.
º¨¡.5,585.40
LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
246581 RACHATAYOTHIN
êµâ¸Թ,º¨¡.
CO.,LTD 0 A
ã¹»ÃÐà·È

02-8091794
02-4415050-1
02-8017450-3
02-6617555

01-5443311
02-6701500
02-7320281-5
02-5510838
02-3751739
02-5303974-8
02-9426491-6
02-6914755
02-5592680-2
02-8047302
02-4341111T1165
02-3942518
01-6394333
02-9985999
02-6736000
02-2294318
038-797199
02-7441477
02-6758800
02-6312790
02-2951191-5
02-2367777
02-7467000
01-8082180
02-5800912-3
02-9688611
02-2382620
K.NANTHAWAN
02-9688620-3
02-2234341
02-7311029
02-6362111
02-3841115THAVEEP K.
02-5917854-63
075-313102-3
02-7297967-9
0-320-0458-60
02-7452742
01-9187060
02-7503148-9
02-8044414-6
02-7137688-9
081-8364333

246590 REXCON CO.
àÃç¡«ì¤Í¹
LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246600 NAKKASEM
¹Ò¤à¡ÉÁ
CO. LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246610 P-A TRAD CO.
¾Õ-àÍ
LTD
µÃÒ´ º¨¡.
8,217.60 A
ã¹»ÃÐà·È
246620 JOINT VENTURE
¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
RUAMNAKORN&KRETH
47,208.40
ºÃÔÉÑ·
C ÃÇÁ¹¤Ã¡èÍÊÃéҧ㹻ÃÐà·È
246630 JOMTHON¨ÍÁ·Í§à¤ËÐÀѳ±ì
KAHAPHAN
60,107.25
CO.º¨¡.
LTDE
ã¹»ÃÐà·È
246640 TEMCO SYSTEM&CONSTRUCTION
à·çÁâ¡é «ÕÊàµçÁ á͹´ì
0 C¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
246650 AI DECORATION
àÍäÍ à´ç¤¤ÍàêÑè¹
CO.,LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
246660 KAO LAK GOLDENHILL
à¢ÒËÅÑ¡â¡Åà´é¹ÎÔÅÅì
15,009.96
CO. LTDEº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246670 GRAND BUILDER
á¡Ã¹´ìºÔÅà´ÍÃì
CO. LTD
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
246680 TALENT ENGINEERING
á·ÅàÍç¹· à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔ§
CO. LTD
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246690 POWER BUILDER
¾ÒÇàÇÍÃì
ENGINEERING
ºÔÅà´ÍÃì 0àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
B CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
246700 NANA GARDEN
Êǹ¹Ò¹Ò¾Ñ¹¸ØìäÁé
LTD. PART 0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
246701 BEL AIRE MANSION
àºÅ áÍÃì áÁ¹ªÑè¹
LTD. PART
˨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
246710 PANGKANON
»Ñ§¤Ò¹¹·ì
CO. LTD
º¨¡.
### B
ã¹»ÃÐà·È
246720 NEXT STEP
à¹ç¡«ìÊàµç¾
PLANNINGá¾Å¹¹Ôè§
CO. LTD
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246730 SIAM STEEL
ÊÂÒÁʵÕÅÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL0PUBLI
B
ºÁ¨.
ã¹»ÃÐà·È
246740 CHUJAK CONSTRUCTION
ªÙ¨Ñ¡Ãì¡èÍÊÃéÒ§CO.
º¨¡.0LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
246750 TRITRON CO.
ä·Ã·Ñ¹
LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246760 KIRI TECHNOLOGY
¤ÕÃÕ à·¤â¹âÅÂÕ
CO. LTD
0.00
º¨¡. C
ã¹»ÃÐà·È
246770 ROGE ANDÃéͨ
ASSOCIATES
á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
CO. 0LTD
Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246780 BOONTHAVORN
ºØ-¶ÒÇÃà«ÃÒÁÔ¤
(RATCHADAPISEK)
2000
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246790 P.S.ASET DEVELOPMENT
¾Õ.àÍÊ.áÍÊà«· ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO.0LTD
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246800 RAMKHAMHAENG
âçàÃÕ¹¹Ò¹ÒªÒµÔáÍê´àǹµìÃÒÁ¤Óá˧
ADVENT INTERNATIO
0A
ã¹»ÃÐà·È
246810 T ONE BUILDER
·Õ ÇѹCO.
ºÔÅà´ÍÃì
LTD º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
246820 AMUSEMENT
ÍÐÁÔÇÊìàÁé¹·ì
CREATION ¤ÃÕàͪÑè¹
CO. 0
LTD
C º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
246830 SAFETY SOLUTION
à«¿µÕé â«ÅÙªÑè¹
SPECCIALLIST
Êà»àªÕèÂÅÅÔª
0C C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
246840 INFORGENÍÔ¹¿ÍÃìਹ´ÒµéÒ«ÔÊà·çÁ
DATA SYSTEM CO.
0C
LTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246850 JAMMA INTERNATIONAL
à¨ÁÁèÒ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
246860 UNITY EGINEERING
UNITY ENGINEERING
AND CONSULTAN
0 CAND CONSULTANCY
ã¹»ÃÐà·È
246870 VINCENT HOME
ÇԹૹ·ìâÎÁÍÔ¹â¹àǪÑè¹
INNOVATION0CO.
E º¨¡.
LT
ã¹»ÃÐà·È
246880 AEUNGFAH
àÍ×éͧ¿éÒ
PROMSRI
¾ÃÁÈÃÕ
K.
0¤Ø³
C
ã¹»ÃÐà·È
246890 PHUKET KEPSAB
ÀÙà¡çµà¡çº·ÃѾÂì¸ØáԨ
BUSINESS
40,874.00
CO.
C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246900 THAMRONGCHAK
¸Óç¨Ñ¡ÃCO.
º¨¡.LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
246910 PIYAWAN KAEWKAMHEANGE
»ÔÂÇÃóá¡éÇ¡Óá˧¡èÍÊÃéÒ§
0CO.
C LTD º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246920 THEPTHUNYAPHA
à·¾¸Ñ--ÀÒ
CO.
º¨¡.LTD 0 A
ã¹»ÃÐà·È
246930 P&K INTRIOR
¾Õ CO.
á͹´ì LTD
ठÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246940 ASSIGN RES1DENCE
áÍÊ䫹ì àÃÊ«Ôà´¹«ì
CO. LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
246950 TA-CHA INTERNATIONAL
·Ò-ªÒ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. 0LTD
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246960 FAH CHUN¿éҪǹ
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅçÍ»àÁ¹µì
CO.
0 BLTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
246970 SIRISAK KHUNSARA
ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì
K. ¤Ø³ÊÒÃÐ
0 A ¹.Í.
ã¹»ÃÐà·È
246980 S.JAIDEE CONSTRUCTION
Ê.ã¨´Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
87,151.50
CO.º¨¡.
C
LTD
ã¹»ÃÐà·È
247000 SRITHAIMAI
ÈÃÕä·ÂãËÁèÇÑÊ´ØÀѳ±ì
VASADUPHAN0.00
LTD.E PAR
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
247010 19 TH LANDSCAPE
ä¹¹ì·Õ¹¸ ᏴìÊऻ
CO. LTDº¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
247020 DIAMOND ä´Á͹´ì
1992 CO.
1992
LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
247030 NAVAPOL ¹Ç¾Å
PRAKORNWONG
»ÃФͧǧÉì K.
¹ÒÂá¾·Âì
0A
ã¹»ÃÐà·È
247040 M & R LABORATORY
àÍçÁ á͹´ì ÍÒÃì
CO.áźàºÍÃÒ·ÍÃÕè
LTD0 C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
247050 KAOLAK BHANDARI
à¢ÒËÅÑ¡ºÑ¹´ÒÃÕ
CO. LTDº¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
247060 SOMBOONÊÁºÙóì
RUCHAI.K.
ÄÒäªÂ ¤Ø³Ë-Ô§
0B
ã¹»ÃÐà·È
247070 P.S.S.CONCRET
¾Õ.àÍÊ.àÍÊ
CO. LTD
¤Í¹¡ÃÕµ 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
247080 PISON AREEYANGKUL
¾ÔÊѳËì ÍÒÃÕÂÒ§¡ÙÃ
K.
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
247090 PHATIWEJ»®ÔàǸ
SANGVIJIT
áʧÇÔ¨ÔµÃ
K.
0 ¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
247100 SINAM FOOD&DRINK
¤³ÐºØ¤¤Å ÊÕ¹Óé ¿Ù´á͹´ì´ÃÔ駷ì
0B
ã¹»ÃÐà·È

02-9077383-4
01-6565963
02-9555684-5
01-9685627
02-6111022
02-9749719 , 02-9747366
076-420712-3
02-3760990
02-9763298-9
02-6185742
076-381566
076-292431
02-9073353
02-3843000
02-9055560
02-6622777
02-3913838
02-6931108
02-6623719
02-3700316-7
02-9644151-2
02-5331152
02-5784101-5
02-2120327-8
02-6300544
02-9128827-9
038-573420
076-292956-8
02-5100803
02-3487000
02-3287606
02-7147555
02-5190179
02-3330486-7
038-214147
042-321986
02-5531658
02-5875857
02-9544009-12
076-485753
02-2433863
02-9878068-9
034-422479
056-432076

247110 J.K.DESIGNER
à¨.à¤.LTD.
´Õä«à¹ÍÃì
PART ˨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
247120 BAN SUANºéÒ¹ÊǹÊØ¢ØÁÇÔ·
SUKHUMVIT
0C
ã¹»ÃÐà·È
247130 WUTHICHAI
ÇزԪÑÂ
CHAIWONGSURIYA
äªÂǧÈìÊØÃÔÂ
0 EK. ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
01-8116789
247150 TOPTECH ·Í»à·¤
ALUGLAZING
ÍÅÙ¡ÅÒÊ«Ôè§
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
02-4161887
247160 NORTH PATTAYA
¾Ñ·ÂÒà˹×Í
PLAZA
¾ÅÒ«èÒ
CO. 0
LTD
Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
085-9802849
247161 RATSAYANA
ÃÑÊÂÒ¹Ò
CO. LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
081-8293135
247170 ART ENGINEERING
àÍ ÍÒÃì ·Õ CO.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD 0 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
02-5307337
247180 TANAKORN
¸¹¡Ã
CHALEE
ªÒÅÕ ¤Ø³
K.
0A
ã¹»ÃÐà·È
247190 SAMUI PALM
ÊÁØ»ÒÅìÁºÕªÃÍÂÑÅÇÔ§
BEACH ROYAL WING
0 B CO.,LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
02-2658720-3
247200 MILLENNIUM
ÁÔÅàŹà¹ÕÂÁ
ALUMINIUMÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
DECCOR
0 C COà´¤¤ÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
02-8887599
247210 PEMAPOL ÀÕÁ¾Å
CO. LTDº¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-9661202
247220 BOONTHAVORN
ºØ-¶ÒÇÃà¤ËÐÀѳ±ì
KAHAPHAN CO.
0º¨¡.
E LTD
ã¹»ÃÐà·È
02-2814340
247230 VR HOME CENTER
ÇÕÍÒÃì âÎÁà«ç¹àµÍÃì
LTD. PART0 ˨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
02-6374052
247240 TONGKOD·Ã§¡Å´ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL CO.
0 C LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-7027263
247250 THE PLAN à´ÍÐ
CO. á¾Å¹
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
083-304-2524
KHUN TRAN
247260 CHIDCHANOK
ªÔ´ª¹¡CO.
º¨¡.LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-2469462
247270 SATANEE 1.618
ʶҹÕCO.
1.618
LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
247280 THAI ASSET
¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂìä·Â
FUND
0C 1
ã¹»ÃÐà·È
02-6361308
247290 DESIGN LAB
´Õ䫹ìáÅ»
MISC CO.
àÍçÁäÍàÍÊ«Õ
LTD 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-7150605-6
247300 CHIANGMAI
àªÕ§ãËÁè
T.KAHAPHANT(2002)CO.
µ.à¤ËÐÀѳ±ì(2002)
0E
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
053-441425-6
247310 CHARLIE FURNITRE
ªÒÃìÅÕà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD.PART
0˨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
02-3280744-47
247320 VORRAVARN
ÇÃÇÃó
PREECHACHAN
»ÃÕªÒªÒ- 0, ¤Ø³
,AKHUN
ã¹»ÃÐà·È
02-7443247
247330 ANGKUL LEAWSAKUL
Íѧ¡Ùà ÅÔèÇÊ¡ØÅ0 A
ã¹»ÃÐà·È
###
247340 ëëJADE PATANA
à¨É®ì¾Ñ²¹Ò
CO.,LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
02-5878917-20
¤Ø³¾Ã¾ÔÁÅ
, 02-9100805
247350 PPY PRODUCTS
¾Õ¾ÕÇÒÂ
CO.,LTD.
â»Ã´Ñ¡Êì
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-5096646-7
247360 NANA HOTEL
¹Ò¹ÒâÎàµçÅ
CO.,LTD.º¨¡. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
02-2572525
247370 SUPAKORNKANCHANG
ÈØÀ¡Ã ¡ÒêèÒ§
LTD.,PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
037-208114
ÊÑ¡¡ÒÃʶҹ
ºØ-ÃÒÈÃÕ
ºØ-à¡Ô´
¡ÄɺÓÃا
247380 SHRINE OF THE BLESSED NICOLAS
0A
BUNKERD
ã¹»ÃÐà·È
KITBAMRUNG
¡Ò-¨¹Ò
¹Ñ¹·¢ÇéÒ§ , ¤Ø³
247390 KANCHANA
NUNTAKWANG
0
KHUN
A
ã¹»ÃÐà·È
02-5615319
247400 TANAKORN
¸¹¡Ã
CHAREE
ªÒÅÕ , ,¤Ø³
KHUN 0 B
ã¹»ÃÐà·È
247410 THAICHIANG
¡ÃШ¡ä·ÂàªÕ§
GLASS (1988)
(1988)
CO.,LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-7228091-5
247420 M.D.HOMEàÍçÁ.´Õ.âÎÁ
FITTINGS CENTER
¿ÔµµÔé§Êì
0CO.,LTD.
C à«ç¹àµÍÃìã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
02-9769810-3
247430 WIDE ABLEäÇàÍàºÔéÅ
SOLUTION
â«ÅÙªÑè¹
CO.,LTD.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
247440 ADIS KHAMCHITSUKSRI
Í´ÔÈÃì §ÒÁ¨ÔµÊØ¢ÈÃÕ
, KHUN
0 C , ¾.µ.Í. ã¹»ÃÐà·È
247450 RUNGCHAORENG
ÃØè§à¨ÃÔSUPPLY
«Ñ¾¾ÅÒÂ
0A
ã¹»ÃÐà·È
089-1834820 , 085-9239738
247460 PRECISE INTERNATIONAL
¾ÃÕä««ì ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
0.00
CORPORATION
A
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
CO.,LTD.º¨¡.
02-9109700-5
247470 KANOKWAN
¡¹¡ÇÃó
SUKSATIT
ÊآʶԵÂì
, KHUN
0,B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
247480 CAPITAL ALUMINIUM
᤻»ÔµÍÅÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD.,PART.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-2457444-5
247490 ÔÔÔBAY CORPORATION
àºÂì ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.,LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
02-9260111
247500 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 7 0 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒÃàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õà¾×èÍ¢éÒÃÒª¡ÒÃ
02-9805500
7
247510 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 4 0 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒÃàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õà¾×èÍ¢éÒÃÒª¡ÒÃ
02-9805500
4
247520 LUXAME RUNGREANGKIT
ÅÑ¡ÉÁÕÃØè§àÃ×ͧ¡Ô¨
CO.,LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-3618608
247530 RACHA ROLLING
ÃÒªÒâÃÅÅÔ觫ѵàµÍÃì
SHUTTER CO.,LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-3222228-30
247540 ROJANA PROPERTY
âè¹Ð ¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO.,LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-2041490-2
247550 CHAIWAT ªÑÂÇѲ¹ì
TANGSAWATDUMRONG
µÑé§ÊÇÑÊ´Ôì´ÓÓç
0 A , KHUN
,ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
247560 M HOTEL SATHORN
àÍçÁ âÎàµçÅCO.,LTD.
ÊҸà º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-2860942
247570 IRRI ENGINEERING
àÍÍÃÕè àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.,LTD.0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-9814793
247580 PLIM ENGINEERING
¾ÕÅÔÁàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD.,PART
0 C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
02-7498000
247590 SAMUI GRAND
ÊÁØÂPROPERTY
á¡Ã¹´ì13,035.28
¾Ãé;à¾ÍÃìµÕé
CO.,LTD.
B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
247600 STEPHEN ʵÕ࿹¡ÍÃìÁÅÕÂì
GORMLEY ASSOCIATES
áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
0 A CO.,LTD.
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
038-225141
247610 MR.BOONSONG
ºØ-Êè§ CHAROENPATHOMRAT
à¨ÃÔ-»°ÁÃѪµì
0 A , ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
034-256910
247620 RATTANAJED
Ãѵ¹à¨ç´¡èÍÊÃéÒ§
LTD.,PART. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

247630 A-BRIS INTERNATIONAL
àÍ-ºÅÔÊ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO.,LTD.
0.00 C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
02-9814200
247640 P.A.GLASS¾Õ.àÍ.¡ÅÒÊ
CO.,LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
02-817-0470
247650 PRACHIN »ÃЪԹ
WAREE ÇÒÃÕ
, KHUN ¾Å.µ.µ.
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-255-6055
247660 DEPARTMENT
¤³Ðʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃìáÅСÒüѧàÁ×ͧ
OF ARCHITECTURE
0 C AND ã¹»ÃÐà·È
247670 SONGWUT·Ã§ÇزÔ
PRACHCHAYAKUL
»ÃÒªª-Ò¡ØÅ
0B
ã¹»ÃÐà·È
02-2855806
247680 PAIROJSOMPONGPANICH
ä¾âè¹ìÊÁ¾§Éì¾Ò³ÔªÂì,˨¡.
LTD.,PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-4202971
247681 VIMONNATÇÔÁųѰ,º¨¡.
CO.,LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
247690 T-PLUN CREATION
·Õ¾ÅÑÊ ¤ÃÕàͪÑè¹,º¨¡.
CO.,LTD 0
247700 SUNTOWER
«Ñ¹·ÒÇàÇÍÃìÊ,º¨¡.
CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
247710 SIRIPONG ÈÔÃÔ¾§Éì
VITTHAYAPRAPAT,K.
ÇÔ·ÂÒ»ÃоѲ¹ì,¤Ø³
0D
ã¹»ÃÐà·È
02-2249819-21
247720 FATIMA CHURCH
ÇÑ´áÁè¾ÃпҵÔÁÒ
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-2451039
247721 FATIMA SCHOOL
âçàÃÕ¹áÁè¾ÃпҵÔÁÒ
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-2451039
247730 DAZZ 2000&ASSOCIATES
á´«Êì ·Ù·Òǹìà«è¹
CO.,LTD
á͹´ì
0 AáÍ«â««ÔàÍ·Êì,º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-6151530
247740 VISOOT DEESANG
ÇÔÊٵà ,´Õáʧ
KHUN, ¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
034-818565 , 086-8119928
247750 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êçÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 20.00 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒÃàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ
02-980-5500
à¾×èÍ¢éÒÃÒª¡Òà 2
247760 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êçÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 1 0 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒÃàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ
02-980-5500
à¾×èÍ¢éÒÃÒª¡Òà 1
247761 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 2 0 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒäÃÙàÁ×ͧ·Í§
02-9805500
2
247762 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 5 0 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒÃàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õà¾×èÍ¢éÒÃÒª¡ÒÃ
02-9805500
5
247763 MUANGTHONG
àÁ×ͧ·Í§
BUILDING
ºÔÅ´Ôé§SERVICE
à«ÍÃìÇÔÊà«Ê
0B
SES CO.,LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-9805500
247770 POPPULA ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش»êçÍ»»ÙÅèÒ
CONDOMINIUM 9 0 B
ã¹»ÃÐà·È
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤ÒÃàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ
02-980-5500
à¾×èÍ¢éÒÃÒª¡Òà 9
247780 N.M.C.PROPERTY
àÍç¹.àÍçÁ.«Õ.¾Ãç;à¾ÍÃìµÕé
CO.,LTD. 0 C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
02-251-0350
247790 GATEWAYGATEWAY
ENTERPRISE
ENTERPRISE
CO.,LTD.
450 A CO.,LTD.
ã¹»ÃÐà·È
###
247800 GREAT FURNIC
à¡Ã·à¿ÍùԤ
ENGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
0B
CO.,LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-4559792
247810 ççDHARA âçáÃÁ´ÒÃÒà·ÇÕ
DHEVI HOTEL CO.,LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
053-888888
247820 INSAF ASSET
ÍÔ¹«Ò¿
CO.,LTD.
áÍÊàÊ· º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
02-6513941-3
247830 PANNARAJ»Ñ³ÇѨ¹ì
DESIGN ´Õ䫹ì
PLUS CO.,LTD.
¾ÅÑÊ
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-8997255
247840 CHAIYAPRUK
ªÑ¾ġÉì , ÃéÒ¹ 0 E
ã¹»ÃÐà·È
02-7587172 , 02-7587181
Á³à±ÕÂÃ
ËÔÃÑ-ÃØè§
,
¤Ø³
247850 MONTIEN HIRANRUNG , KHUN
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-8035096-7
247860 TANASORNROTYOK
¸¹ÒÊÃö¡ AND
áÅÐà¤ËÐÀѳ±ì
6,291.60
KEHAPAN
E
ã¹»ÃÐà·È
02-8130075-6
247870 GAVANG CO.,LTD.
¡ÒÇÒ§ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-5130158
247880 CENTENNIAL
ૹ෹à¹ÕÂÅ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0C
AND MANAGEMENT
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
áÁ¹à¹¨àÁé¹·ì
CO.,LTD.
º¨¡.
02-3920468-9
247890 INSTYL DECORE
ÍÔ¹ÊäµÅì
CO.,LTD.
à´¤¤ÍÃì º¨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
081-848-2808
247900 ÑYOKPHET
Ë¡ྪÃ
ENGINEER
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃì
2,568.00
LTD.,PART.
B ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
034-725679
247910 HENGER M.F.R.
ધà¡ÍÃì
CO.,LTD.
àÍçÁ.àÍ¿.ÍÒÃì
0.00 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-5612653 , 02-5613871
247920 KONGSANEUN
¤§Ê§Ç¹
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0.00 C
(1993)
(1993)
CO.,LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-6211611-5
247930 MR.DENNIS TAN
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-6700055
247940 TEPMONGKOL
à·¾Á§¤Å ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-9748298
247950 MERIT HOLLIDAY
àÁÍÃÔ· ÎÍÅÔà´Âì
PARK CO.,LTD.
»ÒÃì¤
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-2550111
247960 APISUWANÍÀÔÊØÇÃó
LITMEECHAI
Ä·¸ÔìÁÕªÑÂ
CO.,LTD.
0.00 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
081-4811-6651
247970 JUMNAIWATTHUKORSANG
¨Ó˹èÒÂÇѵ¶Ø¡èÍÊÃéÒ§
6,975.14
CO.,LTD.
E
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
034-339501-5
247980 DASAN ( THAILAND
á´«Ò¹ (»ÃÐà·Èä·Â)
) CO.,LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
02-6391028
247990 SUPACHAIÈØÀªÑÂ
SANGPRASIT
áʧ»ÃÐÊÔ·¸Ôì
KHUN
0 C , ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
081-8654536
248000 èèJEWELLY
¨ÔÇàÇÅÃÕè
TRADE CENTER
à·Ã´ à«ç¹àµÍÃì
CONDOMINIUM
0B
, ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
ã¹»ÃÐà·È
02-6300900
248010 PATKOL PUBLIC
¾Ñ²¹ì¡ÅCO.,LTD.
º¨¡. (ÁËÒª¹)0 C
ã¹»ÃÐà·È
02-3281035-49
248020 ORAPIN LIEWPHAIRAT
ÍþԹ àÅÕèÂÇä¾Ãѵ¹ì
, KHUN
0 A , ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
248030 VARIN TUNSUPASIRI
ÇÒÃÔ¹·Ãì µÑ³±ìÈØÀÈÔÃÔ
, DR.
0B
, ¹¾. ã¹»ÃÐà·È
02-4221577
248040 PENTA DEVELOPMENT
ྐྵµéÒ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
30,190.05
CO.,LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-7197021-4
248050 SANGARUN
áʧÍÃس
PRINTING
¾ÃÔé¹µÔé§
1,655.29
CO.,LTD.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
081-6430428
248060 TOYOTA CHAIRUCHAKAN
âµâµéÒ ªÑÂÃѪ¡ÒÃ
CO.,LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
081-9878855
248070 W CONSTRUCTION
´ÑºàºÔéÅÂÙ
CO.,LTD.
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
### B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
02-7132284
248080 SIRI PROJECT
ÊÔÃÔ
CONSTRUCTION
â»Ãà¨ç¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 CCO.,LTD.
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
02-8946122
248090 TANACHOL¸¹ÒªÅ
LTD.,PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-7571495-6

248100 éHUNNEE Îѹ¹ÕèâÎàµçÅ
HOTEL CO.,LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
248110 çTHUMRONGCHAIPANICH
¸ÓçªÑ¾ҳԪÂì 0 E
ã¹»ÃÐà·È
02-4652118
248120 T AND S SERVICE
·Õ á͹´ì àÍÊAIR
à«ÍÃìÇÔÊ
91,206.80
CO.,LTD.
C
áÍÃì º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-9606529
248130 VTC KITCHEN
ÇÕ·Õ«Õ
EQUIPMENT
¤Ô·àªè¹
31,704.10
CO.,LTD.
ÍÕ¤ÇÔ»àÁ¹·ì
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-8137570-2
248140 ROYAL GOLD
ÃÍÂÑÅ
CO.,LTD.
â¡Å´ì 5,392.80
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
02-9020211-2
248150 CHAROENKITJONGSATIEN
à¨ÃÔ-¡Ô¨¨§àʶÕÂÃ
CO.,LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
02-1596199
248160 F AND S 79àÍ¿
CO.,LTD.
á͹´ì àÍÊ 79 º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
02-4333575 , 02-8866600-16
248170 ÔÕBUNCHAKIT
ºÑ-ªÒ¡Ô¨
CO.,LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-9949944
248180 S M P C ARCHITECT
àÍÊ àÍçÁ ¾Õ
29,906.50
CO.,LTD.
«Õ ÍÒÃì¤Ôà·¤
D
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
081-6453522
248190 THE STOCK
µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÂìáË觻ÃÐà·Èä·Â
EXCHANGE OF THAILAND
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-2292000
248200 SORRHANSORRHAN
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
CO.,LTD.
0A
CO.,LTD.
ã¹»ÃÐà·È
248210 SHIP SHAPE
ªÔ¾àª¾
SEA STORE
«Õ ÊâµÃì
CO.,LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-8771140-1
248220 QTEC TECHNOLOGY
¤ÔÇà·¤ à·¤â¹âÅÂÕ
11,673.70
CO.,LTD.º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
02-5761647-8
248230 MIRACLE PET
ÁÔÃÒà¤ÔÅ
SHOP à¾ç· ªçÍ»
0 E, ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
085-3399700
248240 TOA SHUTTER
âµàÍ ªÑµàµÍÃì,˨¡.
LTD.,PART
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-4636148-9
248250 PITCHAYA¾ÔªÂÐ
PACIFIC
ừԿԤ,º¨¡.
CO.,LTD 0 E
ã¹»ÃÐà·È
02-3308784-6
248260 DIRECT TELECOM
ä´àÃ礷ì à·àŤÍÁ,º¨¡.0
CO.,LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
02-7226780-3
248270 VASAN JATIKAVANISN,K.
ÇÊѹµì ¨ÒµÔ¡Ç³Ôª,¤Ø³
2,699.08 B
ã¹»ÃÐà·È
02-3488856
248280 PURE DESIGN
à¾ÕÂÇ´Õ䫹ì
CONCEPTS
¤Í¹à«»µì,º¨¡.
CO.,LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
248290 STARINTER
ʵÒÃìÍÔ¹àµÍÃì
DESIGN CO.,LTD
´Õ䫹ì,º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-3214950
248300 éÓHENG ASIA
HENG
HOME
ASIAPRODUCT
HOME
526.4
PRODUCT
A
ã¹»ÃÐà·È
248310 SUVANNAPUME
ÊØÇÃóÀÙÁÔ
TRAN SERVICE
·ÃÒ¹Êì
0 C CO.,LTD.
à«ÍÃìÇÔÊã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
086-5817678
248320 KAMANASAN
¤Á¹ÒÊÒ¹,º¨¡.
SERVICE CO.,LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
038-687931
248330 GLASS IMAGE
¤³ÐºØ¤¤Å
PARTY
¡ÅÒÊ ÍÔÁàÁ¨
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-4377597
248340 INFORMATION
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕèÊÒÃʹà·È
TENOLOGY MANAGMENT
0 A ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕè¾ÃШÍÁà¡ÅéÒà¨éҤس·ËÒÃÅÒ´¡Ãкѧ
ã¹»ÃÐà·È
02-7372551-4
248350 SAWATUDOM
ÊÇÑÊ´ÔìÍØ´ÁàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING
1,540.80 RAYONG
B
(ÃÐÂͧ)
CO.,LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
02-4277715
248360 KITIPONG ¡ÔµÔ¾§Éì
VIMOLSOMBUT,K
ÇÔÁÅÊÁºÑµÔ,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
248370 SERCON D-PLAN
à«ÍÃì¤Í¹ CO.,LTD
´Õá»Å¹,º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
02-9707575
248380 KAMOLRAT
¡ÁÅÃѵ¹ì
TRIYANON,K.
µÃÔÂÒ¹¹·ì,¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
081-8124314
248390 ANNIMATEáÍç¹¹ÔàÁ·,º¨¡.
CO.,LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-2495165
248400 VERACHAIÇÕÃЪÑÂ
LERTVIWATKUL,K.
àÅÔÈÇÔÇѲ¹ì¡ØÅ,¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
248410 TEASCO(THAILAND)
·ÕÊâ¡é(»ÃÐà·Èä·Â),º¨¡.
CO.,LTD 0 D
ã¹»ÃÐà·È
038-540248-9
248420 PATAYA HOMEMART
¾Ñ·ÂÒâÎÁÁÒÃì·
11,100.02 E
ã¹»ÃÐà·È
081-9409292
248430 CIMAC GENERAL
«ÕáÁ¤ ਹà¹ÍÃÑÅ,º¨¡.
CO.,LTD
23,737.95 C
ã¹»ÃÐà·È
02-4476073-5
248440 T.T.N DECORATION
·Õ.·Õ.àÍç¹ à´¤¤ÍàêÑè¹,º¨¡.
CO.,LTD
6,420.00 C
ã¹»ÃÐà·È
02-7375602
248450 D.V.DEVELOPMENT
´Õ.ÇÕ.´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
LTD.,PART.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
02-9136142
248460 PATTAYA SEA
¾Ñ·ÂÒ
SAND
«Õ ᫹´ì
SUN «Ñ¹,º¨¡.
RESORT
### B CO.,LTD
ã¹»ÃÐà·È
038-435163
248470 CIVIL 9 CONSTRUCTION
«ÕÇÔÅ 9 ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
&ARCHTECTURE
### C á͹´ì ÍÒ¤Ôà·¤à¨ÍÃì,º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
CO.,LTD
02-9810644
248480 CITY POWER
«ÔµÕéà¾ÒàÇÍÃì,º¨¡.
CO.,LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
02-6412255
248490 PAWONGWATTANA
¾ÒǧÈìÇѲ¹Ò,º¨¡.
CO.,LTD
28,462.00 B
ã¹»ÃÐà·È
044-247444
248500 RUNG-REANG
ÃØè§àÃ×ͧ·ÇÕ¡Ô¨
THAVEEKIJ
0B
ã¹»ÃÐà·È
02-4387362
248510 SITECH ENGINEERING
ÊÕè·ÔÈ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§,º¨¡.
CO.,LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
02-3228432
248520 SIAM OCEAN
ÊÂÒÁâÍàªÕè¹àÇÔÃìÅ¡Ãا෾,º¨¡.
WORLD BANGKOK
0 B CO.,LTD ã¹»ÃÐà·È
02-6872000
248530 THAI WINDOW
ä·Â¾Ñ²¹Ò˹éÒµèÒ§,º¨¡.
S DEVELOPMENT
69,336.00 C CO.,LTDã¹»ÃÐà·È
02-3281520-1
248540 NAPAK SEREEYOTHIN,K.
³ÀѤ àÊÃÕâ¸Թ,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
081-9256282
248550 CHAROENPHAN
à¨ÃÔ-Àѳ±ìâÎÁá͹´ìÅÔ¿ÇÔè§à«ç¹àµÍÃì,º¨¡.
HOME
34,359.84
& LIVING
E CENTERã¹»ÃÐà·È
CO.,LTD
056-314118
248560 THAI YON ä·Â¹µìªÅºØÃÕ
CHONBURI TOYOTA
¼Ùé¨Ó˹èÒÂâµâµéÒ(ÊҢҾѷÂÒ),º¨¡.
0B
DELER (PATAYA)
ã¹»ÃÐà·È
CO.,LTD
081-9964540
248570 SURASAK ÊØÃÈÑ¡´Ôì
CHAIMONGKOL,K.
ªÑÂÁ§¤Å,¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
081-9322678
248580 VACHIRA CIVIL
ǪÔÃÐ
AND
«ÕÇÔÅ
CONSTRUCTION
28,087.50
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹,º¨¡.
C
CO.,ã¹»ÃÐà·È
02-4153918
248590 EASTINY INN
ÍÕÊ·ìµÔ¹Õ
CO.,LTD
ÍÔ¹¹ì,º¨¡.
### C
ã¹»ÃÐà·È
038-361668-9
248600 MT PROTECH
àÍçÁ·Õ
LTD,.PART
â»Ãà·¤Êì,˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
038-792277
248610 SAKKARINÈÑ¡ÃÔ¹·Ãì
SANGSURIYAROJ,K
áʧÊØÃÔÂÒâè¹ì,¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
02-4159082

248620 T.SAMANPHAN
µ.ÊÁÒ¹¾Ñ¹¸ì
HARDWARE
ÎÒÃì´áÇÃì,º¨¡.
CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
248630 MUTIARA CO.,LTD
ÁÙà·ÕÂÃèÒ,º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
248640 LEE VICTOR
ÅÕFURNITURE
ÇÔ¤àµÍÃì
10,593.00
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì,º¨¡.
CO.,LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
248650 PATARARUNGROJ
ÀÑ·ÃÃØè§âè¹ì,˨¡.
LTD.,PART0 C
ã¹»ÃÐà·È
248660 THANEJ CHAIWAT
¸à¹ÈªÑÂÇѲ¹ì,º¨¡.
CO.,LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
248670 OSOTSAPA
âÍʶÊÀÒ,º¨¡.
CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
248680 SUTISAK CHAIPRADIT,K.
ÊØ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ªÑ»ÃдÔÉ°ì,¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
248690 RUNGRUANTANYAKIJ
ÃØè§àÃ×ͧ¸Ñ--¡Ô¨,º¨¡.
CO.,LTD
0E
ã¹»ÃÐà·È
248700 ×THE MALL
à´ÍÐÁÍÅÅì
BANGKAPI
ºÒ§¡Ð»Ô
COMPLEX
¤ÍÁà¾Åç¡«ì,º¨¡.
0 B CO.,LTDã¹»ÃÐà·È
248710 SUTANYA ÊظÑ--ì-Ò
ANAMANAROD,K.
ÍÒ¹ÒÁ¹Òö,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
248720 SURIN GOLDEN
ÊØÃÔ¹·Ãìá¼è¹´Ô¹·Í§,º¨¡.
LAND CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
248730 I.D GROUPäÍ.´Õ
CO.,LTD
¡ÃØê»,º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
248740 SAN & STON
᫹´ì
CO.,LTD
á͹´ì Êâµ¹,º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
248750 BOONSAWANG
ºØ-ÊÇèÒ§
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§,º¨¡.
5,093.20 C CO.,LTDã¹»ÃÐà·È
248760 RAYONG AUTO
ÃÐÂͧÍÍâµéà«ç¹àµÍÃì,º¨¡.
CENTER
6,077.60
CO.,LTD
A
ã¹»ÃÐà·È
248770 NATTA ENGINEERING
³Ñ°°ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ,º¨¡.
4,815.00
CO.,LTD C
ã¹»ÃÐà·È
248780 BANGSAI FIBER
ºÒ§ä·Ãä¿àºÍÃìºÍÃì´,º¨¡.
BOARD CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
248790 SOMSAK PANASUWANKUL,K.
ÊÁÈÑ¡´Ôì ¾¹ÒÊØÇÃó¡ØÅ,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
248800 KANNIKA BOON-A-NANTABUD,K.
¡ÃÃ³Ô¡Ò ºØ-͹ѹµºØµÃ,¤Ø³
32,863.98 B
ã¹»ÃÐà·È
248810 SYNTEC CONSTRUCTION
«Ô¹à·ç¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹,ºÁ¨.
PUBLIC
### C CO.,LTD
ã¹»ÃÐà·È
248820 METECNOàÁ·à·¤â¹
PANNELLI(THAILAND)
¾Òà¹ÅÅÕè(ä·ÂᏴì),º¨¡.
0 A CO.,LTDã¹»ÃÐà·È
248830 FACTORY ῤà·ÍÃÕè
BUILDER CO.,LTD
ºÔÅà´ÍÃì,º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
248840 TONGSUNµ§«Ñ¹,º¨¡.
CO.,LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
248850 CEO SUITE«ÕÍÕâÍ
CO.,LTD
ÊÇÕ·,º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
248860 101 DECORATION
˹Öè§ÈÙ¹Âì˹Öè§
CO.,LTD
3,531.00
à´¤¤ÍÃìàêÑè¹,º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
248870 THAI AIRPORT
ä·Â áÍÃì¾ÍÃìµÊì
GROUP SERVICE
¡ÃÒÇ´ì
0 A à«ÍÃìÇÔÊà«Ê,º¨¡.
CO.,LTD ã¹»ÃÐà·È
248880 ABLE ARCHITECT
àÍàºÔéÅ CO.,LTD
ÍÒÃì¤Ôà·¤,º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
248890 WELTECHTHAI
àÇÅà·¤ä·Â
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§,º¨¡.
0 CO.,LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
248900 S.MAI-SIAM
Ê.äÁéÊÂÒÁ,˨¡.
LTD.,PART
0E
ã¹»ÃÐà·È
248910 CHAIKIT THANAKAMANUSORN,K.
ªÑ¡Ԩ ¸¹Ò¤Á¹Ò¹ØÊóì,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
248920 A.R.L.ENGINEERING
àÍ.ÍÒÃì.áÍÅ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§,˨¡.
LTD.,PART
11,556.00 B
ã¹»ÃÐà·È
248930 KRUNGTHEP
¡Ãا෾
RIMNAM
ÃÔÁ¹éÓ,º¨¡.
30,741.10
CO.,LTD B
ã¹»ÃÐà·È
248940 CENTER PIP
à«ç¹àµÍÃì
CO.,LTD
ä¾¾ì,º¨¡.
24,599.30 C
ã¹»ÃÐà·È
248950 PONGSAKUL
¾§ÉìÊ¡ØÅ
CONSTRUTION
¡èÍÊÃéÒ§,º¨¡.
26,803.50
CO.,LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
248960 ÔBANN SAMUI
ºéÒ¹ÊÁØÂ
RESORT
ÃÕÊÍÃì·,º¨¡.
CO.,LTD
### B
ã¹»ÃÐà·È
248970 MAHARUAK
ÁËÒÄ¡Éì´Óç¾Ñ²¹Ò,º¨¡.
DUMRONGPATTANA
0 C CO.,LTDã¹»ÃÐà·È
248980 AMARIN NARULA,K.
ÍÁÃÔ¹·Ãì ¹ÄËÅéÒ,¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
248990 TECHNOLOGY
à·¤â¹âÅÂÕè
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0SUPPLIER
C
«Ñ¾¾ÅÒÂàÍÍÃì,˨¡.
LTD.,PART
ã¹»ÃÐà·È
249000 RONG-MAI-CHAIKIJ
âçäÁéªÑ¡Ԩ¡ÃØê»
GROUP 0 E
ã¹»ÃÐà·È
249010 KRABI CITY
¡ÃкÕè«ÔµÕéâÎàµçÅá͹´ìÃÕÊÍÃì·,º¨¡.
HOTEL & RESORT
2,100.00 CO.,LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
249020 MAHIDOL UNIVERSITY
ÇÔ·ÂÒÅѹҹҪҵÔ
INTERNATIONAL
### BÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
ã¹»ÃÐà·È
249030 SANAN LANSEN,K.
ʹÑè¹ àËÅèÒàÊç¹,¤Ø³
9,621.44 A
ã¹»ÃÐà·È
249040 MANEEYA Á³ÕÂÒ
REALITY
àÃÕÂŵÕé,º¨¡.
CO.,LTD
### B
ã¹»ÃÐà·È
249050 PANAKARNSUTHA
¾¹Ò¡ÒÃÊظÒ,º¨¡.
CO.,LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
249060 PIPATTHANAKIJTRADDING
¾Ô¾Ñ²¹¡Ô¨à·Ã´´Ôé§,˨¡.
LTD.,PART
0A
ã¹»ÃÐà·È
249070 SUCHAT SAOYAI,K.
ÊØªÒµÔ àÊÒÇìãÂ,¤Ø³
0C
ã¹»ÃÐà·È
249080 P&T TECHNICAL
¾Õ á͹´ìSYSTEM
·Õ à·¤¹Ô¤ÍÅ
4,494.00
CO.,LTD
«ÔÊàµçÁ,º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
249090 KRIENGKRAI
à¡ÃÕ§ä¡Ã
EAKWONGSIL,K.
à͡ǧÈÔÅ»ì,¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
249100 MAHATHANAPHUMON
ÁËÑ·¸¹ÀÙÁ¹,º¨¡.
2,000.90
CO.,LTDC
ã¹»ÃÐà·È
249110 S.NUMCHAIKAWATSADUKORSANG
Ê.¹ÓªÑ¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§,º¨¡.
0E
CO., ã¹»ÃÐà·È
249120 RUNGPHET
¡ÃШ¡ÃØè§à¾ªÃ,º¨¡.
GLASS CO.,LTD 0 A
ã¹»ÃÐà·È
249130 CHAWAKORN
ªÇ¡Ã YOOSWAT
ÍÂÙèÊÇÑÊ´Ôì 0, ¤Ø³
E
ã¹»ÃÐà·È

02-9417343-5
02-5290625-7
02-2951225
02-4108288
02-9631355
02-3511000
06-6684795
038-341641-4
02-4871106-8
081-9130521
076-354355
02-2345840
02-3325525
081-8590625
02-9802380
035-255076
089-2275511
02-2867904
02-3816333
02-7559265-7
02-9770577
075-637888
02-9446047-50

02-7282018
02-9782282-5
036-511755
035-220766
02-4422494-6
02-7525701
02-3950988-90
02-2622987

035-275765
075-620028-46
081-3420555
02-2540340-69
02-2233454
02-8794257-8
081-3183562
02-9436352,6096
02-9852102
036-314746-7

249140 XTERIA CO.,LTD
àÍ¡«ì·ÕàÃÕÂ,º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
249150 CH.CHOKCHAIKARNCHANG
ª.⪤ªÑ¡ÒêèÒ§ÃÐÂͧ,º¨¡.
RAYONG
0A
CO.,ã¹»ÃÐà·È
249160 LELAN ENTERPRISE
ÅÕᏠàÍç¹àµÍÃìä¾Ã«ì,º¨¡.
CO.,LTD 0 A
ã¹»ÃÐà·È
249170 PICHET PORNPIPATSAKUL,K.
¾ÔàªÉ°ì ¾Ã¾Ô¾Ñ²¹ìÊ¡ØÅ,¤Ø³
2,739.20 A
ã¹»ÃÐà·È
249180 VSN ENGINEERING
ÇÕàÍÊàÍç¹&àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
SUPPLY0 CO.,LTD
C
á͹´ì«Ñ¾¾ÅÒÂ,º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
249190 SAWASDEE
ÊÇÑÊ´ÕàÃÊ«Ôà´é¹,º¨¡.
RESIDENCE CO.,LTD
0B
ã¹»ÃÐà·È
249200 SOJIRAT SINGHOLKA,K.
âȨÔÃѵ¹ì ÊÔ§ËÅ¡Ð,¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
249210 LITTLE HOME
ÅÔµàµÔéÅâÎÁàºà¡ÍÃÕè(1966),º¨¡.
BEKERY6,912.20
(1966) CO.,LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
249220 SARINYA TANCHAWAL,K.
ÊÃÔ¹ÂÒ á·è¹ªÇÒÅ,¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
249230 íYOUNG MEEDEE
Âѧ¤ìÁÕ´Õ
FUTURE
¿ÔÇà¨ÍÃì
GROUP
0 E¡Ãؾ,º¨¡.
CO.,LTD
ã¹»ÃÐà·È
249240 SOMYOT HOME
ÊÁÂÈâÎÁÁÒÃì·(1999),˨¡.
MART (1999)LTD.,PART
0E
ã¹»ÃÐà·È
249250 NATTHAPONG
³Ñ°¾§ÈìʶһѵÂì,º¨¡.
SATHAPAT CO.,LTD
0A
ã¹»ÃÐà·È
249260 GREAT PLAN
à¡Ã·CO.,LTD
á¾Å¹,º¨¡.
30,334.50 C
ã¹»ÃÐà·È
249270 RACHAYOK
ÃÒªÒâ¤,º¨¡.4,815.00
CO.,LTD
B
ã¹»ÃÐà·È
249280 SUPORN PLOYJINDA,K.
Êؾà ¾ÅͨԹ´Ò,¤Ø³
0E
ã¹»ÃÐà·È
249290 ëëJST SYSTEM
ਠàÍÊCO.,LTD
·Õ «ÔÊàµçÁ,º¨¡.
11,727.20 A
ã¹»ÃÐà·È
249300 P.P.INTERNATIONAL
¾Õ.¾Õ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CONSTRUCTION
0E
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹,º¨¡.
CO.,LTD
ã¹»ÃÐà·È
249310 GREEN CONSTRUCTION
ÊÕà¢ÕÂÇ¡èÍÊÃéÒ§,º¨¡.
CO.,LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
249320 M.G.SERVICE
àÍçÁ.¨Õ.à«ÍÃìÇÔÊ,º¨¡.
CO.,LTD
0E
ã¹»ÃÐà·È
249330 PAKINEE JAMEEKORN,K.
À¤Ô¹Õ ¨ÒÁÕ¡Ã,¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
249340 WOODLAND
ÇÙé´áŹ´ìÃÕÊÍÃì·,º¨¡.
RESORT CO.,LTD0 B
ã¹»ÃÐà·È
249350 THE 99 TURNKEY
à´ÍÐ 99 à·ÔÃ칤ÕÂì
SPECIALIST
Êà»ÃàªÕÂÅÅÔÊ,º¨¡.
0 CO.,LTD
C
ã¹»ÃÐà·È
249360 SIAM NISSAN
ÊÂÒÁ¹ÔÊÊѹ
T.K.F.CO.,LTD
·Õ.à¤.àÍ¿.,º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
249370 NUMCHAI MARKETING
¹ÓªÑ ÁÒÃìà¡çµµÔé§,º¨¡.
CO.,LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
249380 EGLESTORE
ÍÕà¡ÔéÅÊâµÃì
SMARTILE LTD.,PART
ÊÁÒÃì·ä·Ãì,˨¡.
0H
ã¹»ÃÐà·È
249390 VIROJ SIRITANASART,K.
ÇÔâè¹ì ÈÔÃÔ¸¹ÒÈÒʵÃì,¤Ø³
6,696.86 C
ã¹»ÃÐà·È
249400 VERASATOEN
ÇÕÃàʶÕÂÃ,˨¡.
LTD.PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
249410 D.T.ENGINEERING
´Õ.·Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§,˨¡.
LTD.,PART
2,482.40 C
ã¹»ÃÐà·È
249420 K.S.P. ENGINEERING
à¡ÉÁ¾ÅÇÔÈÇ¡ÃÃÁ,º¨¡.
CO.,LTD0 A
ã¹»ÃÐà·È
249430 UDOMSABÍØ´Á·ÃѾÂìºÒ§ä·ÃáÅкصÃ,˨¡.
BANGSSI&SON LTD.,PART
0C
ã¹»ÃÐà·È
249440 CAR-LACK(THAI-GERMANY)
¤ÒÃìáŤ(ä·Â-àÂÍÃÁѹ),º¨¡.
CO.,LTD
0E
ã¹»ÃÐà·È
249450 PIPAKKIT CHAROEN
¾ÔÀÑ¡´Ôì¡Ô¨à¨ÃÔ-,º¨¡.
CO.,LTD 0 E
ã¹»ÃÐà·È
249460 NUMTHAVEE
¹Ó·ÇÕÃØè§ÇÔÈÇ¡Ô¨,º¨¡.
RUNG ENGINEERING
0 C CO.,LTD
ã¹»ÃÐà·È
249470 NEO ENGINEERING
¹ÕâÍ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§,º¨¡.
CO.,LTD 0 C
ã¹»ÃÐà·È
292300 VISUT WORASUTHIPISIT
ÇÔÊØ·¸Ôì ÇÃÊØ·¸Ô¾ÔÈÔÉ®ì
KHUN
0B
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
293001 PHUKET ROYAL
ÀÙà¡çµÃÍÂÑÅ»ÒÃì¤
PARK CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
293002 K.CHAN CONSTRUCITON
à¤.ªÒ¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0LTD.
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
293003 K.N.KAJOKà¤.àÍç¹.¡ÃШ¡ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293004 THONGCHAI
¸§ªÑÂ
GROUP
¡ÃØê»
CO.
º¨¡.LTD.0 B
ã¹»ÃÐà·È
293005 CHO VARAªèÍÇÃÒ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.
LTD.
0 C PAR
ã¹»ÃÐà·È
293006 MARK LAND
ÁÒÃì¤áŹ´ì
REASTETàÃÕÂÅàÍÊ൷
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293007 THEPNIMITà·¾¹ÔÁԵáÒÃà¤ËÐ
KRAN KEHA CO. LTD.
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293008 MANEECHAN
Á³Õ¨Ñ¹·ìÃÕÊÍÃì·
RESORT & SPORT
á͹´ì0Ê»ÍÃ쵤ÅѺ
B CLUB ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
293009 COSAVE CO.
â¤à«¿
LTD.
º¨¡
0B
ã¹»ÃÐà·È
293010 PETCH TAHVEE
ྪ÷ÇÕ
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
293011 STONE SYSTEM
Êâµ¹ «ÔÊàµçÁ
CO. LTDº¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
293012 UMBER GROUP
ÍÁÅàºÍÃì
CO.
¡ÃØê»
LTD º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
293013 T.K.S.ENTERPRISES
·Õ.à¤.àÍÊ.àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì
SU CO. LTD.
0 A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
293014 KENTRAI LTD.
हä·Ãì
PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293015 NIC CONSTRUCITON
¹Ô¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
MANAGEMENT
áÁ๨àÁé¹·ì
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
293016 JULSENG YASOTHON
¨ÑèÇà«é§ÂâʸÃ
LTD.˨¡.0
PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
293017 BANBANGPLEE
ºéÒ¹ºÒ§¾ÅÕ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

081-6652199
038-694189
02-6912780,2231
02-9904356
089-7290250
081-9850281
02-2247803
02-8817151-60
02-8722788
056-341181
02-7357278
02-5610063-66
02-4350050
081-0349884
02-2131702
02-2117940
02-7279956
02-3222193
02-5731071
02-6823095-7
034-846717-8
02-7414620-1
081-9481899
02-7560991-6
02-2415709
02-2431513,7735
038-310544
02-4542876-8
02-4551628-30
02-3310811,8414
02-9788565,8566
225-5200 K. WISUT
076-324021-2
K.WANRUN
(5899240) 580-4595
053-895216
584-2110 K.SUCHIN
054-225882K.VARAVUT
(2378891) 238-2343
3219723-5 K.SUKHONTHA
039-343777-8
K.TANANCHAI
(5172376) 517-2331
K.SUTEE
2840316-7 K.SAWANG
01-4432722SUPASIT K.
5092088 SANIT POOTRAKUL K.
884-5300 K.RUNG
420-5511
933-2248 K.NIRAT
045-711605K.TIP
7511504-7 K.SUNGJUSA

293018 ALUSAT CO.
ÍÅÙá«·
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293019 VIPANEE JANTHAWONG
ÇÔÀÒÇÕ ¨Ñ¹·ÃǧÈì
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
293020 VAIYA LTD.äÇ-ÇÒ
PART.˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293021 PRASOPCHOKE
»ÃÐʾ⪤
PROPERTY
¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
CO.
0 B LTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
293022 P.24 DETCORET
¾Õ 24 CO.
à´¤à¤Íà÷
LTD. º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
293023 THOSSAPRON
·È¾ÃCHOENCHUMON
ª×蹪ټŠ¤Ø³0 A KHUN ã¹»ÃÐà·È
293024 NANA CONSTRUCTION
¹Ò¹Ò¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293026 HATCHISAN
ÎÑ·ªÔÊѹ
TELECOMMINICATION
à·àŤÍÁÁÔǹÔपÑè¹Êì
0A
ã¹»ÃÐà·È
293027 INTHARACHAI
ÍÔ¹·ÃªÑÂ
CONSTRUCITON
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 ACO.
º¨¡. T
ã¹»ÃÐà·È
293028 CHAYATHIP
ªÂÒ·ÔµÂì
CO. LTDº¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293029 VORAPOL ÇþÅ
KITTIPAN
¡ÔµµÔ¾Ñ¹¸ì
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293030 RAT JAREON
Ãѵ¹ìà¨ÃÔENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LPD.
0B
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
293031 GIORDANO¨ÔÍÍ´Òâ¹(ä·Â)
THAI CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293032 WANNEE AUECHAIKUL
ÇÃÃ³Õ àÍ×éͪÑ¡ØÅ
K.
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
293033 WELCRAFT
àÇŤÃÒ¿·ì
PRODUCTS
â»Ã´Ñ¤Êì
CO. LTD
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293034 CHAI STYLE
ªÒÂÊäµÅì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0˨¡.
LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
293035 SANGLEE «Ò§ËÅÕ
LTD.
ËéÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑ-¹ÔµÔºØ¤¤Å
0A
ã¹»ÃÐà·È
293036 SAO-LAK CONSTRUCTION
àÊÒËÅÑ¡¡èÍÊÃéÒ§
CO.
º¨¡.
0A
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
293037 ART INDEXÍÒÃì¤
CO. LTD.
ÍԹത º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293038 C AND M ENGINEERING
«Õ á͹´ì àÍçÁ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293039 SURATMAHAPON
ÊØÃѪÁËÒ¾Å
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
293040 S.K.KULNATUM
àÍÊ.à¤.LTD.
¤Ø³¸ÃÃÁ
PART˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
293041 LAOHUNGLEE
àÅèÒ§èǹËÅÕ
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293042 THAI TABUä·ÂµÒºÙªÔÍÕàÅ礷ÃÔ¤
C ELECTRIC CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293043 NUBOON CO.
¹ÙºÙ¹
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293044 KIJVORARAT
¡Ô¨ÇÃÃѵ¹ì
CO. LTD.º¨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
293045 NUT SALIAM
¹ØªKHUN
á«èÅÔéÁ ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293046 VIPA MUTCHATAVEECHAI
ÇÔÀÒ ÁѨ©Ò·ÇÕªÑÂ
K. 0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
293047 CHITTRA TANCHAWAL
¨ÔµÃÒ á·è¹ªÇÒÅ
K. ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293048 GRANG CORS
á¡Ã¹´ìLADN
¤ÃÍÊ AND
Ᏼì HOUSING
á͹´ì0àÎéÒ«Ôè§
B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293049 THE MALL à´ÍÐÁÍÅÅì
GROUP CO.
¡ÃØê»
LTD.º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
293050 SAMITTHAÈÁÔÉ°Ò
SANGVAT
áʧÇѲ¹ì
K.
¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
293051 RAJA ORCHID
âçáÃÁÃÒªÒÍͤԴ
HOTEL CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293052 GENERAL àÂà¹ÍÃÑÅ
ELECTIC INTERNATIONAL
ÍÕàŤ·ÃÔ¤
0 AÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
ã¹»ÃÐà·È
293053 MS.NATALIE
MS.NATALIE
BECHAMPBECHAMP
0A
ã¹»ÃÐà·È
293054 SRIVILI KORSANG
ÈÃÕÇÔäÅ¡èÍÊÃéÒ§
LTD. PART.01.7.5
C Íشà ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293055 SRITAYA DE-CON
ÈÃÕ·ÂÒCO.
´Õ-¤Í¹
LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
293056 PII EXPLORATION
»µ·.ÊÓÃǨáÅмÅÔµ»ÔâµÃàÅÕÂÁ
& PRODUCTION
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
ºÁ¨.
293057 SINTAVEEÊÔ¹·ÇÕ¸ØáԨ(1995)
BUSINES(1995)CO.0LTD.
A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293058 VISAVAPAT
ÇÔÈÇÀÑ·Ãì
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
293059 CHALITPONG
ªÅÔµ¾§Èì
ENGINNERING
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.
0 Cº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
293060 SAHAKORN
¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÊˡóì¡ÒÃà¡ÉµÃ
& KANKASET BANK
0A
ã¹»ÃÐà·È
293061 ARNURAK ºÒ·ËÅǧ͹ØÃÑ¡Éì
PRAJONGKIT
»ÃШ§¡Ô¨
0A
ã¹»ÃÐà·È
293062 RANGTHONG JEWELTY CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293063 WOODLETÇÙé´àÅ·
PART. PART.
˨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
293067 EFFECTIVE
àÍç¿à¿¤·Õ¿
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
293068 CHAVALIT ªÇÅÔµÍغÅ
UBON PART.
˨¡.LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293069 METRO FIBER
àÁâ·Ãä¿àºÍÃì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
293070 ALPHATECÁÔÅÕ¹à¹ÕÂÁ
ELECTORNICS
äÁâ¤Ãà·¤(»ÃÐà·Èä·Â)
CO.
0B
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
293071 THE FIFTHà´ÍпԿ¸ìáÁ¹ªÑè¹
MANSION
0A
ã¹»ÃÐà·È
293074 UNIMIT EGNINEERING
ÂÙ¹ÔÁÔµ à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
293075 N.V HITECH
àÍç¹.ÇÕ.äÎ-à·¤
INGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD.
0 APA
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È

727-8030 K.KAMPON
510-7279 K.VIPAVEE
941-7624 K.YAAVALUX
(4123360) 887-7094
K.ARANUA
7444819-20
8817151-60
579-7376 K.WANPEN
201-3421
3751142-3 K.BUNDIT
2915145-8
677-6377
361-5874 K.SOMKAIT
644-7056 K.SUTHIPONG
387-1112
8177002-5 JONGJIN K.
054-217481
054-222355PURIWAT K.
9542785-6 K.AIN
970-3075
7172141-4 K.VIBOON
375-7943 K.PITSMAI
074-333074SOMKUAN K.
K.SINCHAI
(3124984) 312-4692
K.SUREE
8790061-3 K.VANNAPORN
(2515959) 982-5340
2117782-3 VIPA K.
4330100-7 CHITTRA TANCHAWAL
321-1896 K.KAE
310-1191 K.YONGYUT
881-7151
043-322155K.SODSAI

042-347533K.BENJAMAS
8974224-5
537-4000 K.ARERERAT
045-712201K.DOW
(3743153) 734-0522
K.PIMPON
8064653-55K.NONG
053-711220K.PRAJIN
01-9503644
236-0400
319-6248 K.JEERAYU
7184671-3
045-511793-4
K.PORNTIP
54-2399 K.SARIT
038-514711K.TARINEE
2555833-5 K.TNAKONG
1120
(4630100) 817-0543
(6516939) 651-6954

293076 SAKSRI ALUMINIUM
ÈÑ¡´ÔìÈÃÕÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART.
0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293077 SATIT LIMPONGPAN
ʶԵÂì ÅÔèÁ¾§Éì¾Ñ¹¸Øì
KHUN 0 A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
293078 VARA ENGINEERING
ÇÃÒËìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CONSTRUCTION
0 C á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
293079 GREEN THUMB
¡ÃÕ¹·ÑéÁºì
CO. LTD
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293080 S.VARANON
Ê.ÇÃÒ¹¹·ìÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM
0D
ã¹»ÃÐà·È
293081 CHANVANIT
¨Ñ¹ÇÒ³ÔªÂì
SIKEAYRITY
«Ôà¤ÕÂÇÃÔµÕé
PRENDING
0B
¾ÃÔé¹·ìµÔé§
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
293082 UNION CONSTRUCTION&ENGINEER
ÂÙà¹Õ蹤͹ʵѤªÑè¹
0 Bá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
293083 THAI KLINIPRO
ä·Â¤ÅÔ¹Ôâ»Ã
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293084 BEST PROFILE
àºÊ·ìâ»Ãä¿Åì
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293085 JONGOLNEE
¨§¡Å¹Õ
PIYASUNTORN
»ÔÂÐÊع·Ã KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293086 THANATHORN
¸¹Ò·ÃENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0&CONS
Dá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
293087 C.L.BEST CON
«Õ.áÍÅ.àºÊ·ì¤Í¹
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293088 ISTINI INN ÍÕÊ·ìµÔ¹Õ
CO. LTD. ÍÔ¹¹ì º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
293089 A.V.SYSTEMS
àÍ.ÇÕ.«ÔÊà·çÁÊì
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
293090 CHANGKALEE-LA
ᪧ¡ÃÕ-ÅÒ
HOTEL
âÎàµçÅ
CO.ºÁ¨.
0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
293091 PORANI HARABAT
ÀÃ³Õ àËÃҺѵÂì
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293092 S.P.MARKETING&CONSTRUCTION
àÍÊ.¾Õ.ÁÒÃìà¡çµµÔé§á͹´ì¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
293093 P.M.INTER¾Õ.àÍçÁ.ÍÔ¹àµÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
293094 CHAMNANKIJ
ªÓ¹Ò-¡Ô¨ÊË¡ÒáèÍÊÃéÒ§
SAHAKRAN CONSTRUCTI
0 B ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
293095 ARAYA KINTARAK
ÍÒÃÂÐ ¤Ô¹·ÃÑ¡Éì
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293096 PORNPRANAKORN
¾Ã¾Ãй¤Ã
CO.
º¨¡.LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
293097 INTERIA REFINE
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD.
ÃÕä¿¹ì º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
293098 DALAT SUBTAVEECHAIKUL
´ÒÅÑ´Âì ·ÃѾÂì·ÇժѡØÅ
0.00
KHUN
A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
293099 GOLD PLAN
â¡Å´ìá¾Å¹
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO.
0 C LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
293100 TRIPLE M. ·ÃÔ»à»ÔéÅ
CO. LTD
àÍçÁ. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
293101 SURASAK ÊØÃÈÑ¡´Ôì
SONGMANSIL
·Ã§ÁÑè¹ÈÕÅ
KHUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
293102 MODERNLUMPUN
âÁà´ÔÃì¹ÅÓ¾Ù¹
LART ˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
293103 SOMSAN DARARUT
ÊÁÊѹµì ´ÒÃÒÃѵ¹ì
KHUN
0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
293104 BOONYAPROM
ºØ³Â¾ÃËÁ
PART.LTD
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
293105 THAI FUKUDA
ä·Â ¿Ù¤Ù´Ð
LTD. PART.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
293106 PANPONGTHAI
¾Ò¹¾§Éìä·Â
PART LTD.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293107 TANKANOK
¸Ñ-¡¹¡
CO. º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293108 PHAK VIVATTANAKASEM
ÀÒ¤Âì ÇÔÇѲ¹Òà¡ÉÁ
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
293109 SIRIRAT GLASS
¡ÃШ¡ÈÔÃÔÃѵ¹ì
CO. LTD º¨¡.0 D
ã¹»ÃÐà·È
293110 BANGKOKRUBBERLAND
ºÒ§¡Í¡ÃѺàºÍÃìᏴìà͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
293111 NOPPARAT
¹¾Ãѵ¹ì
SRIJANÈÃըѹ·Ãì
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293112 SUCCESS «Ñ¤à«çÊ
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
AND0 CON.
C
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤ㹻ÃÐà·È
293113 DESIGN PEAK
´Õ䫹ì
CO.
¾Õ¤
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293114 PERMKIJ CO.
à¾ÔèÁ¡Ô¨
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293115 SAKOLSRIÊ¡ÅÈÃÕ
MALEENON
ÁÒÅÕ¹¹·ì
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293116 BUDJET MANAGMENT
ºÑ´à¨· áÁ๨àÁé¹·ì
AND á͹´ì
DESIGN
0 B´Õ䫹ì
CO
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
293117 BANYOUNºéÒ¹-ǹ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293118 A & S INTERIOR
àÍ á͹´ì CONSTRUCTION
àÍÊ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0.00 A¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
293119 HAD SAI SUNG
ËÒ´·ÃÒÂÊǹµÒÅ
TAL CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
293120 PIKUL PRAVINMAT
¾Ô¡ØÅ »ÃÐÇÕ³àÁ¸
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
293121 PRETTY HOME
à¾Ã·µÕéâÎÁÃÑ°
RUT CO. LTD
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
293122 ROJANASIN
âè¹ìÊÔ¹¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTIONº¨¡.
0CO.
A LTD
ã¹»ÃÐà·È
293123 ARUNI KETTRATAD
ÍÃØ³Õ à¡ÉµÃзѵ
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
293124 K.C.INTERFERM
à¤.«Õ.ÍÔ¹àµÍÃìà¿ÃÁ
CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
293126 JUTHAPAT¨Ø±ÒÀÑ·Ã
CO. LTD º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
293127 LINK-CARLYLE
ÅÔ§¤ì-¤ÒÃìäÅÅì
CO. LTD
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
293128 SOMPOL CHOTVARASAKUL
ÊÁ¾Å ⪵ÔÇÃÊ¡ØÅ
K.
0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È

02-5876669

(5709860) 807-8247
ORAPIN K.
9869230-6 SUKSIRI K.
5879577-8 CHANG K.
815-6969 K.SUPHA
9966598-9 K.MANUTHCAI
3151013-5 K.VIYADA
9199138-40K.PAITOON
6717550-3T.9402
909-0079 K.NATTAPORN
(5113447) 585-9191
K.GUNERAVEE
038-273411K.PRAMUENPONG
6151600-3 K.BENJAWAN
236-7777
589-7888 K.PONGCHI
2673441-3 K.SAKORN
389-4500 K.KULTHIDA
467-1496 K.SUTII
01-3555793
374-5338 K.KNITTA
(3196248) 314-6520
K.JEERAYUA
311-0011
02-7585234K.PAITOON
(2338160) 634-0886
MONGKOLCHAI K.
631-4040
053-510556-7
NUT KHUN
043-512187SOMSAN DARARUT KH
280-5434-45
SUVIMOL KHUN
2642020-22K.VASAKONP
053-721689-90
UTIS KHUN
261-7375
287-1152 SUTERN KHUN
9526480-3 UBONRAT K.
689-8979 SURIN KHUN
276-1814 BOONTAVEE KHUN
722-6742-4
9384858-9 K.SUPLUCK
(3910556) 712-1233
6317061-2 K.NIND
241-1081 CHAILAI KHUN
7319871-2 K.AUMNOUN

PIKUL PRAVINMAT KHU
501-2555 MANOON K.
911-0930
374-0959 ARUNI KETTRATAD KHU
9717284-6
7140700-1 SURASAK K.
988-2401 SINCHAI K.
9300817-9

293129 KAMOL PIMAPANSRI
¡ÁÅ ¾ÔÁҾѹ¸ØìÈÃÕ
K.
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
293130 WIRELESSäÇÃìàÅÊ
SYSTEM«ÕÊà·çÁ
HOLDING
âÎÅ´Ôé§
0CO.LTD
A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
293132 CATHERINE
ᤷà¸ÍÃÕ¹
RESTURANT
àÃʵÑÇÃͧ·ì
CO.0LTD
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
293133 J.THNAKIT¨.¸¹Ø¡Ô¨¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTIONº¨¡.
CO.
0 C LTD
ã¹»ÃÐà·È
293134 WANPAKAÇÃó¼¡Ò
CO. LTD. º¨¡. ÊÒ¢Ò01B
ã¹»ÃÐà·È
293135 EASTIN LAKESIDE
àÁ×ͧ·Í§Í¾ÒÃì·àÁ¹·ì
HOTEL APARTMEN
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
293136 NEWHAMSER
¹ÔÇáÎÁà«ÍÃì
INSURANCE
ÍÔ¹«ÑÇÃѹÊì
CO.
0 A LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
293137 WARIYADAÇÃÔ´Ò
JAROENCHANIKARN
à¨ÃÔ-ª¹Ô¡Ò¹µì
0 A KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
293138 RACHASIMAPHECHTHAVEE
ÃÒªÊÕÁÒྪ÷ÇÕCO.
0º¨¡.
A LTD.
ã¹»ÃÐà·È
293139 BRANINCHILD
àºÃ¹ªÒ´ì
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
293140 CHOKEPHANICHKLONGRANG
⪤¾Ò¹Ôª¤ÅͧÃÑé§ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
0 EQUIPMEN
A
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
293141 SRINAKARINTRARAVIROJ
¤³Ðá¾·ÂìÈÒʵÃìUNIVERCIT
ÁÈÇ
0 A(ÈÙ¹Âì¡ÒÃá¾·ÂìÏ)
ã¹»ÃÐà·È
293142 JIRANRAT ¨ÔÃѧÃѪµì
CO. LTD
º¨¡. 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
293143 SOP TAM VITAYA
âçàÃÕ¹ʺµÓëÇÔ·ÂÒ
SCHOOL 0 A
ã¹»ÃÐà·È
293144 MAJOR DESIGN
àÁà¨ÍÃìGROUP
´Õä«¹ì ¡ÃØê»
CO. LTD
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
293145 JIM LOGISTICS
JIM LOGISTICS
MANAGEMENT
MANAGEMENT
0A
PTE
ã¹»ÃÐà·È
PTE LTD.
294001 PREMIER WINDOWS
¾ÃÕàÁÕÂÃì
CO.
ÇÔ¹â´Çì
LTD.0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294002 K.G.CONSTRUCITON
à¤.¨Õ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
294003 MORNING ÁÍÃì¹Ô觴ÔÇ
DEW CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294004 V.R.V ENGINEERING
ÇÕ.ÍÒÃì.ÇÕLTD.
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
PART.
0C
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
294005 CHANON ENGINEERING
ªÒ¹¹·ì ¡ÒêèÒ§(1992)
19920CO.
º¨¡.
D LT
ã¹»ÃÐà·È
294006 QUALITY SIAM
¤ÇÍÅÔµÕéÊÂÒÁ
LTD. PART. ˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
294007 K.SAN ARCITEC
à¤.ªÒ¹ CO.
ÍÒ¤Ôà·¤
LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294008 I.P.A CO. LTD
äÍ.¾Õ.àÍ. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294009 UPADEE PONGSOMBOON
Âؾ´Õ ¾§ÉìÊÁºÙóì
KHUN
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294010 BEST STETàºÊÊ൷
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294011 PHRAE TUMRUNGVIT
á¾Ãè¸ÓçÇÔ·Âì
LTD. ˨¡.
PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294012 KIJBURI CO.
¡Ô¨ºØÃÕ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294013 NARUMOL¹ÄÁÅ
JONGJITPISUT
¨Í§¨Ôµ¾ÔÈØ·¸Ôì
KHUN
0.00 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294014 LAGUNA PARK
ÅÒ¡Ù¹èÒ
VILLE
»ÒÃì¤ÇÔÅÅì
CO. LTD.0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294015 JOMSURANG
¨ÍÁÊØÃÒ§¤ì
HOTEL âçáÃÁ0 A
ã¹»ÃÐà·È
294016 NEO HOUSING
¹ÕâÍàÎéÒÊì«Ôè§
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
294017 TONG 7 CO.
µÍ§LTD.
7 º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
294018 SUDA TENGSIRIKAMOL
ÊØ´Ò àµç§ÈÔÃÔâ¡ÁÅ
KHUN0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294019 EUROPEAN
EUROPEAN
UNION
UNION
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
294020 NIPOL ASFUN
¹Ô¾¹¸ì
LTD.
áÍÊ¿ÑÅ·ì
PART. ˨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
294021 P.R.M CONGEEING
¾Õ.ÍÒÃì.àÍçÁ
LTD.¤Í¹¡ÃÕµ
PART.
0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294022 INDEE CO.ÍÔ¹´Õ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294023 JIN HUAT CO.
¨Ôé¹ÎÇ´
LTD.º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
294024 PONCHAI KITIWANPRASAN
¾ÃªÑ ¡ÔµÔÇÃó»ÃÐÊÒ¹
KHUN
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
294025 TUN MANEEWATTNA
´Ã.µØÅÂì Á³ÕÇѲ¹Ò0
DR.
A
ã¹»ÃÐà·È
294026 PAIROJ PANITSAMA
¾ÅµÃÕä¾âè¹ì ¾Ò¹ÔªÊÁÑÂ
0A
ã¹»ÃÐà·È
294027 NETNAPHIT
๵ùÀÔÊ
MALAKUL
ÁÒÅÒ¡ØÅ
N.AYUTAYA
0 ³AÍÂظÂÒ ã¹»ÃÐà·È
294028 SPORT THAILAND
¡ÒáÕÌÒáË觻ÃÐà·Èä·Â
0B
ã¹»ÃÐà·È
294029 NACX BUSINESS
á¹ç¤ ºÔÊ«Ôà¹Ê
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294030 KHANTHIP¢ÇÑ-·Ô¾Âì
MONGKOLSAKULKIT
Á§¤ÅÊ¡ØÅ¡Ô¨
0 AKHUN
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
294031 OVA CO. LTD.
âÍÇÒ º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294032 BRIDGE DEVELOPMENT
ºÃÔ´¨ì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294033 P & SUN HARDWARE
¾Õ á͹´ì «Ñ¹Êì ÎÒÃì´áÇÃì
0 A ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
294034 PIKULTHONG
àÊÃÔÁÊǾԡØŷͧ
BEAUTY
0 AÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
294035 PMN ALUMINIUM&GLASS
¾Õ àÍçÁ àÍç¹ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁá͹´ì¡ÅÒÊ
CO.0LTD.
D
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
294036 SAHAROUMMIT
ÊËÃèÇÁÁԵáèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCITON
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È

(2943709) 681-6523
953-1170-6WANNA BENJARONGKA
719-6670 SANIL K.
9528910-4
591-6601-2YUVADEE K.
503-2062-80
JIRAPUN K.
634-8888EX.4721
ADIREK KHUN
328-0658
(044)241-026
KEE KHUN
938-5733 KITTPHONG KHUN
037-395085-8
881-7383
(2450733) 246-1606
7406309-10K.NOI
580-1878 K.PARADEE
(3912349) 391-2712
(4654950) 466-0788
K.VIRAT
589-8736 K.ADHAN
510-7004 K.PANSAK
(5899240) 580-4595
K.CHANARONG
6434511-2
01-9584924
300-0529
(52152) 152-2666
K.NARONG

(26177) 726-1888
K.PANI
044-257088K.SURACHAI
(3322974) 332-6169
K.PA
585-1462 K.NONG
01-9342112
255-9100 K.SUPORN
(52186) 651-1528
K.NISARAT
721689-90 K.AROONSRI
651-0420
(21108) 621-4411
K.JITRA
5139533-5
218-6611
616-9312
4393790-9T.1808
319-9481 K.CHALAT
231-2519 K.KITTI
01-6120529K.KANCHAIT
2030344-52K.SOMCHAI
(2089971) 508-0512
K.PORNPIRAI
446-0670 K.PIKUL
509-4452 K.THERDSAK
032-532451-3
K.PREAW

294037 MCL CLAYTON
àÍçÁ.«Õ.áÍÅ.à¤ÅÂìµÑ¹
CO. LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294038 S.P.SUPPLY
àÍÊ.¾Õ.«Ñ¾¾ÅÒ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
294039 KANOK ALUMINIEM
¡¹¡¾ÃÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294040 PRAYASU ÇÑ´¾ÃСØÁÒÃà«Ù
TEMPLE
0A
ã¹»ÃÐà·È
294041 THAI MODERN
ä·ÂâÁà´ÔÃì¹¾ÅÒʵԤÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕ
PLASTIC INDUSTRY
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.(ÁËÒª¹)
294042 TRANSTANA
·Ãҹʸ¹Ò
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294043 TANAT CONSTRUCTION
¸¹Ñ° ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294044 PRUK MONTOL
¾Ä¡ÉìÁ³±Å
CO. LTD.
º¨¡. 0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
294045 OTANG INTERIA
âÍᵧ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
AND AREHITETC
á͹´ì
0 CÍÒ¤Ôà·¤àªèÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
294046 RUTNAN SRIAMORN
Ãص¹Ñ¹·ì ÈÃÕÍÁÃ
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
294047 SKULTHAI ¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
SURAWONG TOWER
0 BÊ¡ØÅä·Â ÊØÃǧÈì
ã¹»ÃÐà·È
294048 KOPKUL CHAMPHU
¡Íº¡ØÅ ¨ÓÀÙè
KHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294049 S.W.V.CO. àÍÊ.´ÑººÅÔÇ.ÇÕ
LTD.AITAYA KHUN
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
294050 RAVEE PIMOLSAN
¹ÒÂá¾·ÂìÃÇÕ
DR. ¾ÔÁÅÈÒ¹µÔì
0A
ã¹»ÃÐà·È
294051 ANAN PALITPOLKRANPIN
͹ѹµì ¼ÅÔµ¼Å¡ÒþÔÁ¾ì
KHUN
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
294052 UNITY FABLICHOUSE
ÂÙ¹ÔµÕé ῺÃÔ¤àÎéÒÊì
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294053 BELLYFLEX
àºÅÅÕèà¿Åç¡«ì
CO. LTD
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294054 FIRST MODERN
à¿ÔÊ·ìHOME
âÁà´ÔÃì¹
CO.âÎÁ
LTD.
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
294055 UBON CHAREONSRI
ÍغÅà¨ÃÔ-ÈÃÕ
CO. º¨¡.
LTD.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
294056 SR AND STàÍÊÍÒÃì
CO. LTD.
á͹´ì àÍÊ·Õ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294057 PRE-BUILT¾ÃÕºÔÅ·ì
CO LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294058 SANCHAI PONGPATIN
ÊÃêÑ ¾§Éì»ÃоԳ
KHUN
0.00 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294059 PAK-TAI CHOEPENG
ÀÒ¤ãµéàª×éÍà¾ÅÔ§
CO. LTD.0º¨¡.(ÁËÒª¹)
A
ã¹»ÃÐà·È
294060 VIKAN-NUKORN
Çԡѹµì-³Ø¡Ã
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
294061 FIDDLER CO.
¿Ô´àÅÍÃì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294062 SINTANACHAI
ÊÔ¹¸¹ªÑÂ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294063 KURAB TUNGKETDAMNENKRAN
¡ØËÅÒº µÑé§à¡ÕÂõԴÓà¹Ô¹¡ÒÃ
0A
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
294064 CHAIRUNGRONG
ªÑÂÃØè§àÃ×ͧÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE0 CO.
A º¨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
294065 T.C.J.CO. LTD.
·Õ.«Õ.à¨.ÁÍàµÍÃì
REPLUBLICº¨¡. 0(ÁËÒª¹)
C
ã¹»ÃÐà·È
294066 ACHARA YOLAREE
ÍѨ©ÃÒ ÂÅÍÒÃÕÂì
KHUN. ¤Ø³.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294067 CHATRI CHAROENSRI
ªÒµÃÕà¨ÃÔ-ÈÃÕ
LTD. ˨¡.
PART.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294068 CHAI WATANA
âç§Ò¹¿Í¡Ë¹Ñ§ªÑÂÇѲ¹Ò
TANNERY PUBLIC
0 A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
294069 BOONSONG
ºØ-Êè§
RITTIVAY
Ä·¸ÔÇÑÂ
KHUN
¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
294070 SNK/PMEC¡Ô¨¡ÒÃÃèÇÁ¤éÒ
PROJECT
àÍÊ0 àÍç¹
C à¤/¾Õ ã¹»ÃÐà·È
àÍçÁ ÍÕ «Õ
294071 PRO MIEIAMART
â»ÃÁÕà´ÕÂÁÒÃì·
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294073 109 CONSTRUCITON
109 ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294074 BAIYOKE KANDAWGYI
BAIYOKE KANDAWGYI
HOTEL0CO.
A HOTEL
LT
CO.
ã¹»ÃÐà·È
LTD.
294075 UTHAI CHAMNAM
ÍØ·Ñ ¨Óà¹ÕÂÃ
HOLDING
âÎÅ´Ôé§
CO.
0 A LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294076 WORLD ENGINEERING
àÇÔÃìÅà͹¨Ôà¹ÕÂÃÔ觫Ѿ¾ÅÒÂ
SUPPLY
0 ALTD.
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
294077 WORLD CLASSVISION
àÇÔÅÃì´¤ÅÒÊÇÔªÑè¹
CO. LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294078 TAVEENAN·ÇԹѹ·ì
ENDINEERING
à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD.
0 CPART
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294079 UPCUNTRY
ÍѾ¤Ñ¹·ÃÕè
LAND CO. LTD.
áŹ´ì º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294080 SITA GROUP
ÈÔ¸Ò
CO.¡ÃØê»
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294081 CHAISURAäªÂÊØÃСèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION CO.
º¨¡.
0 A LTD.
ã¹»ÃÐà·È
294082 BANNKHAW KOOSANG CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294083 THAI FUJEä·Â¿Ù¨Ô
XEROX CO.
«ÕÃçÍ¡«ì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294084 CHAROENSUK
à¨ÃÔ-ÊØ¢ªØÁ¾Ã
CHOMPORN˨¡.
LTD.
0 A PART. ã¹»ÃÐà·È
294085 PATTAMAPONG
»Ñ·Á¾§Èì
PROBPERTY
¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
0CO.
A LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
294086 V K C CO. LTD.
ÇÕ à¤ «Õ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294087 EKTANAWAT
àÍ¡¸¹ÇѲ¹ì
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì
0CO.
A LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294088 PORNMONGKOL-KARNCHANG
¾ÃÁ§¤Å¡ÒêèÒ§¾Ñ§â¤¹
0A
CO.˨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
294089 PATNUNT ¾Ñ²¹Ñ¹´ì
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È

267-0683 K.PHEM
375-9018 K.A
039-312805
01-9503644
437-0354 K.RATCHADA
381-3258 K.PAIROJ
277-8767 K.PIPOP
K.SRIHAPONG
(3681931) 986-3894
K.SUCHIN
532-2623
2379700-9 K.KANCHANA
(4374047) 438-9573
K.VIRANART
(4198) 021-1144
K.ANAN
01-9322353K.NARUNGCHAI
02-6882705
970-7546 K.CHUTIKARN
045-242771-3
K.NIKORN
392-0443
9370240-2 K.NIPAPAN
(2920351) 292-0368
2469978-83K.VASINEC
044-252245K.MANEE
463-7776 K.BANCHA
245-7241 K.SANIT
261-6344
223-5425
552-6611 K.AMPORN
273-1309
053-202706-8
K.MAI
01-9140157K.WARANEE
225405-6
01-3350336K.NIPA
5875594-5 K.SOMNUK
038-241468K.THUMMANOON
K.PHYOWAI
K.WANCHAI
(5611937) 561-1311
K.SOPON
(2113959) 675-1288
K.NAT
9717771-5 K.POONSIRI
511-3230 K.APICHAI
(5113230) 938-4164
K.APICHAI
211-5091 K.THAVIT
278-2071 KHUN CHAIYONG
6176700-24K.ARUNEE
077-511574K.RUNGROF
2511071-2 K.KORMOL
2764782-9
038-715431-2
246-4116

294090 CHANTANA
¨Ñ¹·¹Ò
SADABBANDIT
ʴѺºÑ³±ÔµÂì
0.00
KHUN
¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
294091 TANAWUT¸¹ÇزÔ
UDOMKIJPANYA
ÍØ´Á¡Ô¨»Ñ--Ò
KHUN
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294092 THANAPHOM
¸¹ÀÙÁÔàÍÊ൷
ESTATE CO.
º¨¡.LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294093 CLINIC PONGSAK
¤ÅÕ¹Ô¤ËÁ;§ÉìÈÑ¡´Ôì
0A
ã¹»ÃÐà·È
294094 FINALCHIEL
à§Ô¹·Ø¹¾ÃÕàÁÕÂÃì
PEMET CO. LTD.
0.00 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
294095 W.ASSO CO.
´ÑººÅÔÇ
LTD. áÍÊâ« º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294096 KORNPOTCH
¡Ã¾ªÃ
CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294097 ARCITEC SARIN
ʶһ¹Ô¡ÊÃÔ¹
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294098 VANIDA KANYAKAMAN
Ç¹Ô´Ò ¡Ò¹ÂФÒÁÔ¹
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
294099 MAHIDOL UNIVERSITY
ÈÙ¹Âì»ÃÐÂØ¡µìáÅкÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
APPLIDE
0A
ã¹»ÃÐà·È
294101 PIRAPORN¾ÔÃÀóì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCITON LTD.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294102 V.S.P CONSTRUCTION
ÇÕ.àÍÊ.¾Õ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
0 C ˨¡. ã¹»ÃÐà·È
294103 D.K.M CONMERCHIEL
´Õ.à¤.àÍçÁ ¤ÍÁàÁÍÃìàªÕÂÅ
LTD. PART.
0A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
294104 B.D.GOLDEN
ºÕ.´Õ.â¡Åà´é¹¡ÃØê»
GROUP CO. LTD.0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
294105 NONG ALUMINIUM
¹éͧÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
RAN ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
294106 RINGSIK CO.
ÃÔ¹ÊÔ¤
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294107 ARNUT AUMNUYPOL
ÍÒ³ÑµÔ ÍӹǾÅ
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
294108 SINPINK THONG
ÊÔ¹»Ô蹷ͧ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294109 TONGPUN·Í§¾Ù¹¾§Éì
PONG CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294110 KENGKUNà¤Õ§¤Ø³
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294111 SAMMIT FIHRUT
«ÑÁÁÔ·
GLOF
ä¾¹ìàÎÔÃìÊ·
CLUB CO.
0¡ÍÅì¿
A
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
294112 KASALONG
¡ÒÊÐÅͧ
HOTERâÎàµçÅ
& RESORT
á͹´ì0ÃÕÊÍÃì·
A
CO. LT º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
294113 SEAMICO SECURITIES
«ÕÁÔâ¡é º¨¡.(ÁËÒª¹)0
CO. LTD.A
ã¹»ÃÐà·È
294114 TRINITY TRADING
·ÃÔ¹ÔµÕé
CO.
à·Ã´´Ôé§
LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
294115 T.N PROPERTY
·Õ.àÍç¹.¾Ãê;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294116 KWANGPAISAN
¼ÅÔµÀѳ±ìÍÒËÒáÇéÒ§ä¾ÈÒÅ
TRANG CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.(ÁËÒª¹)
294117 TOYOTA TRANG
âµâµéÒàÁ×ͧµÃѧ¼Ùé¨Ó˹èÒÂâµâµéÒ
CO. LTD. 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È º¨¡.
294118 SAMAKLEEÊÒÁѤ¤Õà¾ÔèÁ·ÃѾÂì
PERMSRUP CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294119 THE SAMUIà´ÍÐÊÁغժ
BEACH CO. º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
294120 PETRO BANGKOK
à»âµÃ¡Ãا෾Ï
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
294121 THAI KAREYA
ä·Â à¤ÃÕÂÒ
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294122 CENTER PORIN
à«ç¹àµÍÃì¾Í·ì
DEVELOPMENT
´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì
0 A CO. L º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294125 KIJSERI WOOD
¡Ô¨ÈÔÃÔ¤éÒäÁé
DEALER LTD.
˨¡.
0PART.
D
ã¹»ÃÐà·È
294126 TAK CONSTRUCITON
µÒ¡¡èÍÊÃéÒ§CO.
º¨¡.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294127 T.S.C KARNYOTHA
·Õ.àÍÊ.«Õ.¡ÒÃâ¸Ò
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294128 PHETCHARAT
ྪÃÃѵ¹ì¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§(1991)
WATSADUKHOSANG
0B
CO. ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
294129 WESTERNàÇÊ·ìà·ÔÃì¹
ENGINEERING
ÍÔ¹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0.00LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
294130 SLIL CONSTRUCITON
ÊÅÔÅ¡èÍÊÃéÒ§
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294131 S.P.INTERIOR
àÍÊ.¾Õ.ÍÔ¹·ÕàÃÕÂàÎéÒÊì
HOUSE LTD. PART.
0A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
294132 WORK PLUS
àÇÔÃ줾ÅÑÊ
CORPERATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.
0 C LTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
294133 Y.T.C CORPROATION
ÇÒ ·Õ «Õ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294134 L.N.DESIGN
áÍÅ.àÍç¹.´Õ䫹ì
LTD. PART. ˨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
294135 GILL MAKETTING
¡ÔÊÊì ÁÒÃìà¡çµµÔé§
CO. LTD. 0 C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294136 S.S.P ALUMINUM
àÍÊ.¾Õ.¾Õ
LTD.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
PART. 0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294137 PAKPUM CO.
ÀÑ¡´ÔÀÙÁÔ
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294138 YOO HUI CONSTRUCITON
ÂÙèÎØ ¡èÍÊÃéÒ§CO.
º¨¡.
0 LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
294139 U.S STANDDART
ÂÙ.àÍÊ.áʵ¹´ÒÃì´
LTD. PART.
0.00
˨¡. A
ã¹»ÃÐà·È
294140 NAKORNSAWAN
¹¤ÃÊÇÃäì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CON D.S.N LTD.
0 A PAR
´Õ àÍÊ àÍç¹
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
294141 TEERA ALUMINUI
¸ÕÃÐ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
294142 J.S.S.CONSTRUCTION
à¨.àÍÊ.àÍÊ.¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
CO. LTD.
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294143 CHIDARAM¨ÔµµìÍÃèÒÁ
INTERTRADE
ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´
CO. 0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294144 BANSOMTHAWIN
ºéÒ¹ÊÁ¶ÇÔÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

539-0963
038-437705 752
K.WASSANA
256-7474 K.VIMOL
931-0432 K.WATCHARIN
954-4404 K.THANISORN
(3788237) 729-0109
434-3388 K.PATSADA
042-491393K.PATARA
434-8485 K.SUPANEE
(2910741) 291-9042
K.KUNCHAI
411-4892 K.VIERAVAT
053-215271
038-776252
278-2626
7483650-9 SOMNUK
045-514281-8
K.TIYAPRON
044-245967K.AM
5168679-84K.SUPAPORN
K.PIYAWAN
6311600 T.8111
K.DUTHATHAI
(6689031) 243-2498
K.MUANGSUANG
937-0995 K.VARAPORN
075-276088K.JONJIT
075-211302-3
K.JONGJIT
2580240-2 K.PRAPIEN
077-230500K.SUMIIT
02-6450900K.DNUT
5419329-30
2126185-9 K
7471405-7 K.THAI
055-511950 910
368-1445 K.KAMONRAT
044-614279K.PATCHAROHOL
9310142-6 K.PANNEE
01-9373697K.PERMPRON
(5437845) 543-7847
K.VANIDA
9528910-4 K.JARIN
038-682817-8
K.SUPANAN
390-0739 K.JARUWAT
(2777597) 277-9668
K.NUPCRE
(2111973) 212-1055
K.VILARVAN
511-3230 K.JIM
02-3222944-6
384-1382
K.PRAPATSORN
075-356527K.TRERAWAT
8801126-8 K.PITOON
437-0354 K.RATCHAIAOA
2545090-4 K.KACHAIN

294145 UTANIC CO.LTD.
ÂÙูԤ º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294146 SOPA THEERAWATMONTRI
âÊÀÒ ¸ÕÃÇѲ¹Á¹µÃÕ
K.0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294147 CHATCHAWAL
ªÑªÇÒÅÇÑÊ´ØÀѳ±ì
WATSADUPAN0LTD.
˨¡.
D PAR ã¹»ÃÐà·È
294148 NPG TRAINING&CONFERENCE
àÍç¹¾Õ¨Õ à·Ã¹¹Ôè§ á͹´ì
0 BRESORT
¤Í¹à¿Íàù«ì
ã¹»ÃÐà·È
294149 BANG PONGSIRICHAI
ºéÒ¹¾§ÉìÈÔÃÔªÑÂ
GROIUP0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
294150 KHANCHAI¢ÃäìªÑÂ
ENGINEERING
¡ÒêèÒ§ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
294151 SOMYOT JULTADA
ÊÁÂÈ ¨ØŸҴÒ
KHUN¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294152 SATIRA WASSADUPHAN
ʶÔÃÐ ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
CO. LTD
0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
294153 HORAISANÎÍäëѹ
ASOSIAET
áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294154 WARAPANÇÃÒÀѳ±ìÊÃþ¡Ô¨
SUPPAKIT CO. LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
294155 SATIT PREMCHUN
ʶԵÂì à»ÃÁª×è¹
KHUN ¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
294156 MONGKOLÁ§¤ÅÊÒäÒÁ
SARAKAM LTD.
˨¡.
0.00
PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
294157 CHIANRAI àªÕ§ÃÒ¡Ԩà¨ÃÔKIJCHAROEN LTD. 0PART.
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
294158 SITTHINONÊÔ·¸Ô¹¹·ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION˨¡.
LTD.
0 A PA
ã¹»ÃÐà·È
294159 PRADIT SOMNET
»ÃдÔÉ°
KHUN
ÊÁ๵à 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294160 CABEL CONSTRUCTION
à¤àºÔéÅ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.KLTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294161 PHILLYC CO.
¿ÔÅÅÔ¤
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294162 SIRIRAK KHUNLETARPON
ÈÔÃÔÅÑ¡É³ì ¤Ø³àÅÔÈÍÒÀóì
KHUN
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294163 J.C.KAEHAPHAN
à¨.«Õ.à¤ËÐÀѳ±ì
CO. LTD. º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
294164 LE MERIDIEN
âçáÃÁ
PHUKET
àÅÍ àÁÃÔà´Õ¹
0 A ÀÙà¡çµ ã¹»ÃÐà·È
294165 AKACHAI THANAPOOM
àÍ¡ªÑ¸¹ÀÙÁÔ&àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERIN
0C
á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
294166 P.M.U.HOLDINGS
¾Õ.àÍçÁ.ÂÙ.âÎÅ´Ôé§
CO. LTD.0.00 º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
294167 WAT THA THO
ÇÑ´·èÒµÍ
0A
ã¹»ÃÐà·È
294168 TATUNG(THAILAND)
µéҶا(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
ãºÑÇà·È
¾.Í.Ë-Ô§
¾ÔàÈÉ
294169 NANTANA ¹Ñ¹·¹Ò
YAIBOUTED
K. 0.00
A
ã¹»ÃÐà·È
294170 STAIR CONS
懵̓
CO.¤Í¹Êì
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
294171 MONGKOLâçàÃÕ¹Á§¤ÅÇÔ·ÂÒ
WITTAYA LUMPOON
0 A ÅÓ¾Ù¹ ã¹»ÃÐà·È
294172 T.M.S INTERNATIONAL
·Õ.àÍçÁ.àÍÊ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
Á¹ÑÊ ºØ-ÁÕ
294173 MANAT BONMEE
KHUN¤Ø³ 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
294174 ZENITH DECORATIVE
«Õ¹Ô¸ à´¤¤ÍÃìà÷տ
CO. LTD0º¨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
294175 S.N.VISSANU
àÍÊ.àÍç¹.ÇÔɳØÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMINIUM CO.
0.00LTD
D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
294176 T.SAMARNPHAN
µ.ÊÁÒ¹¾Ñ¹¸ìÎÒÃì´áÇÃì
HARDWEAR 0CO.
B º¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
294177 YALA KRIANG
ÂÐÅÒà¡ÃÕ§à¨ÃÔ-Àѳ±ì
CHAROEN PHAN
0 CLTD˨¡. ã¹»ÃÐà·È
294178 TRIPLE BUILDING
·ÃÔ»à»ÔéÅ
& CON
ºÔÅ´Ôé§
CO. 0LTD.
C
á͹´ì ¤Í¹Êì º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294179 DENCHAI SURIN
à´è¹ªÑÂÊØÃÔ¹·Ãì
LTD. PART.˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294180 WON DETPICHAI
Çѹ à´ª¾ÔªÑÂ
KHUN ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
294181 THARANIT¸Ã³ÔÈ
TANTIPIRIYAKIJ
µÑ¹µÔ¾ÔÃÔÂСԨ
K.0 A
¹ÒÂá¾·Âì
ã¹»ÃÐà·È
294182 BANCHALPHAYA
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشºéÒ¹à¨éÒ¾ÃÐÂÒ
JURISTIC0.00
PERSON
B
ã¹»ÃÐà·È
294185 PP & SPP SUPPLY
¾Õ¾Õ á͹´ì
CO.àÍʾվÕ
LTD 0 A«Ñ¾¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
294186 SURINTHON
ÊØÃÔ¹¸Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294187 SRISUPARAJ
ÈÃÕÈØÀÃÒª¾Ã;à¾ÍÃìµÕé
PROPERTY CO.0LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
294188 KANJANA SUTAPRADIT
¡Ò-¨¹Ò ÊظһÃдÔÉ°ì
KHUN0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
294189 SAMAKKEE
ÊÒÁѤ¤Õ¤éÒ¹éÓÁѹ
KANAMMAN LTD. 0PART.
A˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294190 THE MALL à´ÍÐÁÍÅÅì
GROUP CO.
¡ÃØê»
LTD.º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
294191 SIAM MAILORDER
ÊÂÒÁàÁÅìÍÍà´ÍÃìàÎéÒ«ì
HOUSE 0.00
CO. LTD
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
294192 CHAROON¨ÃÙ-äËÁä·Â
THAI SILK LTD.
˨¡. PATR.
0A
ã¹»ÃÐà·È
294193 C.P.T. CO. «Õ.¾Õ.·Õ.
LTD
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294194 DONSALLE´Í¹«ÒÅ
ENGINEERING
ÇÔÈÇ¡ÒÃ0.00
LTD.
˨¡. CPART
ã¹»ÃÐà·È
294195 S.C.BOWL àÍÊ.«Õ.âºÇìÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
294196 CHARTER ªÒÃìàµÍÃì
SQUARE HOLDING
Êá¤ÇÃì0.00
âÎÅ´Ôé§
CO.
A LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
294197 MARBLE HOME
ÁÒÃìàºÔéÅâÎÁ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 A CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
294198 CHODT CHAMRENSUKWATTANA
âªµÔ ¨ÓàÃÕ§ÊØ¢ÇѲ¹Ò
0 A KHUN
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È

3753866-8
511-3527
032-520433
(032)520-162-6
K.PATTARAPAN
4358850-4 K.JANTIP
516-3018 K.SUKHUM
875-8103 K.
035-544066-7
NONGNUT K.
737-8606 K.JARUSINI
044-614357K.CHAINARONG
043-711468K.SUVATANA
(71414) 171-6000
K.PRASERTSAK
5275975-8 K.VIROJ
K.PRADIT
(3212250) 812-9584
K.SAM
6932990-1 K.VASANA
9020352-5
517-5441 K.VANPEM
076-340480K.THORONYONT
892-2960 K.SOMPOB
073-613881-5
K.SAEREE
038-213080-5
K.APIRADEE
589-6138
9436054-5 CHATCHAI K.
053-511091K.DUANGPORN
367
2590410-2 K.WONGDUARN
810-6885
8993720-21PARIROJ K.
02-9688869-71
(5790) 469-3637
073-244620ORAPIN K.
035-245365-6
K.ORANVAN
044-511082K.SITTHISAK
073-332071
076-224300THARANIT K.
8633170-9 K.DOCTOR
332-0924
806-4653
6186977-99K.JINTANA
076-240304
01-4457662K.PATTANA
454-0061 K.YONGYUT
02-2617900-3
294-1144 K.VIMON
427-9389 SOMCHAI K.
(3615140) 361-5150
YOD K.
934-9789 K.THONGCHAI
637-8000
7462007-9 K.WANTANA
377-5736

294199 CHIT CHARUS
¡ÃШ¡¨ÔµÃ¨ÃÑÊ
GALSS
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
295001 SRIRUNGROJ
ÈÃÕÃØè§âè¹ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 CCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295002 BAN THONG
ºéÒ¹·Í§»ÃСÒÂ
PRAKAI CO. º¨¡.
LTD.0 C
ã¹»ÃÐà·È
295003 SANI ENGINEERING
ૹÕè à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295004 COSYBEACH
⤫պժ
HOTEL
âçáÃÁ.
PATTAYA.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295005 KALASIN-CONSTRUCTION
¡ÒÌÊÔ¹¸ìØ¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
0
˨¡.
CPART
ã¹»ÃÐà·È
295006 THANAWAN
¸¹ÐÇѹ
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
C
º¨¡. LTD. ã¹»ÃÐà·È
295007 SIRIKUL INDUSTRATL
ÈÔÃÔ¡ØÅ ÍصÊÒË¡ÒÃ
SHOP 0 D ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
295008 SUNAM AUEVITANA
Êعѹ·ì àÍ×éÍÇÔ·ÂÒ
KHUN 0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
295009 THITIVAT VISAVAKIT
°ÔµÔÇѲ¹ì CO.
ÇÔÈÇ¡Ô¨
LTD.
0.00 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
295010 RATTANAPOL
Ãѵ¹¾Å
POEMMANU
»Å×éÁÁ¹Ù
KHUN
¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
295011 KRENGKIJà¡ÃÕ§¡Ô¨¼ÅÔµÀѳ±ì¤Í¹¡ÃÕµ
PRODUCT CONCRET
0 A CO. L º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295012 YALA YONGHUAD
ÂÐÅÒÂè§ÎÇ´
LTD. ˨¡.0.00
PART. A
ã¹»ÃÐà·È
295013 PONTAVEE¾Ã·ÇÕàÎéÒÊì«Ôè§
HOUSESING CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295014 SAHATANAPAN
Ê˸¹¾ÃÃÉ
CO. LTD.
º¨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
295015 AMCON CO.
àÍÅìÁ¤Í¹
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295016 NICKEN SALE(THAILAND)
¹Ô¤à¤¹à«ÅÅì(»ÃÐà·Èä·Â)
CO.0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295017 S.K.UNIONàÍÊ.à¤.ÂÙà¹Õè¹áŧà¡Ç¨
LANGUAGE SOUND
0 ALTD.
«ÒÇ´ì º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295018 SRINAKORN
ÈÃÕ¹¤Ã
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
Cº¨¡.LTD ã¹»ÃÐà·È
295020 BAIYOKE PATTAYA
ãºË¡ ÊÇÕ·
HOTEL.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
295021 S.N.ALUMINIUM
àÍÊ.àÍç¹.ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0D
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295023 SANGTHONG
áʧ·Í§ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM SHOP
ÃéÒ¹
0D
ã¹»ÃÐà·È
295024 S.A.HERMATIC
àÍÊ.àÍ.àÎÍÃìàÁµÔ¡
CO. LTD. 0.00
º¨¡. A
ã¹»ÃÐà·È
295025 ALLGO PRODUCT
áÍÅâ¡é â¾´Ñ¡·ì
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295027 JERARUEN¨ÕÃÐàÃ×ͧ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.
0 ˨¡.
B PAR ã¹»ÃÐà·È
295028 AIEM ENGINEERING
àÍÕèÂÁàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.
0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295029 MITSUI AND
ºÃÔÉÑ·
CO. LTD.
ÁÔµ«ØÂ0.00
á͹´ì B¤ÑÁ»Ð¹Õ ÅÔÁÔàµç´
ã¹»ÃÐà·È
295030 BANGKOKºÒ§¡Í¡ÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁ
UNIFORM CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
295031 SCANPLUSÊ᡹¾ÅÑÊ
CO. LTD. º¨¡. 0.00 D
ã¹»ÃÐà·È
295032 CENLOUISÇÔ·ÂÒÅѾÂÒºÒÅà«ç¹µìËÅØÂÊì
HOTSIPITAL COLLAGE
0A
ã¹»ÃÐà·È
295033 B.J.K TRADING
ºÕ.à¨.à¤
CO.à·Ã´´Ôé§
LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
295034 NAMCHAROEN
¹Óà¨ÃÔ-ÊËÁԵþѲ¹Ò
SASAMITPATTANA
0 A ˨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
295035 CHATNAPHARAT
©ÑµÃ¹ÀÒÃѵ¹ì
LTD. PART.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295036 VIMITKIT LTD.
ÇÔÁԵáԨ
PART. ˨¡. 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295037 GLASS ZOL
¡ÅÒÊâ«Å
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295038 THEERACHAI
¸ÕÃЪÑÂ
SARANROM
ÊÃÒ-ÃÁ³ì
0.00
KHUN
¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
295039 CUNTRY GROUP
¤Ñ¹·ÃÕèHOLDING(1990)
¡ÃØê¿âÎÅ´Ôé§(1990)
0.00 A CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
295040 BOOK ALUMINIEN
ºØê¤ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD. PART.
˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
295041 MR.PASONANEE
¾èÍà»Ãìâ«à¹¹Õ
BUBTHEETHA
ºÑ¾µÕÊìµÒ
0A
ã¹»ÃÐà·È
295044 TECHNOLOGY
à·¤â¹âÅÂÕèáÍÊâ««ÔàͪÑè¹
ASSOCATION CO.
0 A LTD.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295045 D.K.J CONSTRUCTION
´Õ ठਠ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0.00
LTD.Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295046 CHANIN FINE
ª¹Ô¹·Ãì
FURNISHING
俹ì à¿ÍÃì¹ÔªªÔè§
CO.
0 CLTDº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295047 BANPOT STEEL
ºÃþµ»ÃеÙàËÅç¡
DOOK LTD. PART.
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
295048 GAMMA INTERPLAST
á¡ÁÁèÒ ÍÔ¹àµÍÃì¾ÅÒÊ·ì
CO. LTD0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295049 YUTTANA JINDAKUL
¤Ø³ ÂØ·¸¹ÒKHUN
¨Ô¹´Ò¡ØÅ
0B
ã¹»ÃÐà·È
295050 THE ROYAL
âçáÃÁ
PARADIST
à´ÍÐ ÃÍÂÑžÒÃÒä´Êì
HOTEL0 A
ã¹»ÃÐà·È
295051 ROENTHIPàÃ×͹·Ô¾Âì
CO. LTD. º¨¡. 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295052 DEACHA HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅà´ªÒ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295053 PONGSAK¹ÒÂá¾·Âì
KHOSATIT
¾§ÉìÈÑ¡´Ôì
0 Aâ¤éÇʶԵ㹻ÃÐà·È
295054 KULRADEE¡ØÅÄ´Õ
TENGKWLA
à·Õè§á¡éÇ
KHUN0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
295055 S.A.HERMATIC
àÍÊ.àÍ.àÎÍÃìàÁµÔ¡
CO. LTD. 0.00
º¨¡. A
ã¹»ÃÐà·È
295056 YUVAKORN
ÂØÇÒ¡ÃÈØÀÀѳ±ì
SUPAPAN LTD.0.00
PART.
˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È

311-2091 K.NOY
416-2215 K.ANUSOM
3792177-8 K.NUTCHARAA
218-6541 K.VICIDWAN
258-1845
811074 813493-5
K.THONGSAMUT
(5138654) 513-1393
K.MALEEVAL
584-1706 K.VANSIVI
441-1595 K.SUNAN
559-4191 K.VEERASAK
ASSAMCHAN BANGRAK
4166835-8 K.SUPOL
212056 215628-9
K.CURERAT
2711070-7 K.PONCHAI
055-243653K.VINAI
717-6110-1
254-3280
(2456013) 247-8148
K.ALAI
570-5000 0174
K.SUPAB
038-423300K.SARAWUT
(5707691) 570-5683
K.TOYE
(2895152) 289-4382
221-3880
2914611-3 K.SARAWOUT
(5701033) 570-1480
2662836-7 K.VICHENT
(2893122) 291-0741
01-9142157
675-5000 K.PORNRAT
(3223621) 322-6875

5592680-2 K.A
2415600-19
3994343-59K.PIYAVADEE
053-412448-9
2541788-9
2863685-6
731-1590
6521460-2 K.KOOK
389-4797 K.BUNPOT
(5774400) 577-1429
K.SOMCHAI
273-1237
076-340666K ANAN
K.SUKIT
2461685-93K.SUKANYA
201-1821 K.PONGSAK
274-7560
221-3880
036-411765K.AMORN

295057 RISMON PALES
¹ÔµÔºØ¤¤Å ÍÒ¤Òêش
0.00 BÃÔªÁ͹´ì ¾ÒàÅÊ
ã¹»ÃÐà·È
295058 PAIRAJ KHAHAPHAN
ä¾ÃѪà¤ËÀѳ±ì
LTD. ˨¡.
PART.
0.00 E
ã¹»ÃÐà·È
295059 MONTHA TANTANA
¤Ø³ Á³±¹ÒKHUN
µÑ¹¸¹Ð0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295060 SRIMA TANI
âçáÃÁ
HOTELÊÕÁÒ¸Ò¹Õ
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295061 C K.T ENGINEERING
«Õ à¤.·Õ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0.00 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295062 KANA ASSOCIIATE
¤Ò¹èÒ áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295063 SOMCHAI ROENGWATTANASUK
¹ÒÂá¾·Âì ÊÁªÒÂ0.00
àÃ×ͧÇѲ¹ÊØ¢
A DR.
ã¹»ÃÐà·È
295064 PONNARIN¾Ã¹ÃÔ¹·Ãì
ENGINEERING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.0 LTD.
B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295065 KONGKANSANGKIS
¡Í§¡ÒÃÊѧ¤Õµ ¡ÃÁÈÔŻҡÃ
0A
ã¹»ÃÐà·È
295066 CHOMPOLªØÁ¾Å
HARABAT
àËÃҺѵÃ
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
295067 ADVANCE áÍ´ÇÒ¹«ìà·¤
TECH CO. LTD.
º¨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
295068 TANG HAIRàÊÃÔÁÊÇÂᵧáÎÃì·Ñª
TOUCH
0A
ã¹»ÃÐà·È
295069 WECOM CONSTRUCTION
ÇÕ¤ÍÁ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0LTD.
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
295070 T.S.K ENGINEERING
·Õ.àÍÊ.à¤.à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295071 THONKHOLUANG
µé¹¡èÍËÅǧ
CO.º¨¡.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
295072 NORT PRAK
¹ÍÃì¸
GOLF&SPORT
»ÒÃì¤ ¡ÍÅì¿á͹´ìÊ»ÍÃ쵤ÅѺ
679.45
CLUB
A CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295073 M.E.A.I CONSTRUCTION
àÍçÁ.ÍÕ.àÍ.äÍ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295074 VACHARAPHOL
ÇѪþÅ
CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295075 SILKLINE INTERNATIONNAL
«ÔŤìäŹ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295076 PHAITUNEä¾±ÙÃÂì
PHANITSUKONE
¼Ò³ÔµÊؤ¹¸ì
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
295077 TEERA ALUMINUIM
¸ÕÃÐ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ 0 D
ã¹»ÃÐà·È
295078 SATHON CITY
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤Òêش
TOWER
0 AÊҸëԵÕé
ã¹»ÃÐà·È
·ÒÇàÇÍÃì
295080 GRAND T.C.
á¡Ã¹´ì
CO.¾Õ.«Õ.
LTD. º¨¡.0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
295081 THAI-BOON
ä·ÂºÙóì
CO. LTD.
º¨¡.
0.00 B
ã¹»ÃÐà·È
295082 KAONA PANIT
¡éÒÇ˹éÒ¾Ò¹Ôª 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295083 C.LOHAKITª.âÅËСԨ
0D
ã¹»ÃÐà·È
295084 VARAKIJ CO.
ÇÃÒ¡Ô¨
LTD. º¨¡.
0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
ÍÔ¹·Ã
ËÒ-ÍÔÊÃÐ
¤Ø³
295085 INTORN HANISSARA KHUN 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295086 THEP NIMIT
à·¾¹ÔÁÔµàªÕ§ÃÒÂ
CHIENRAI
0.00 C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295087 P.P.SUPPLY
¾Õ.¾Õ.«Ñ¾¾ÅÒÂ
SHOP
0A
ã¹»ÃÐà·È
295088 KIRIVAN CONSTRUCTION
¤ÕÃÕÇÃó¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
0.00 ˨¡.
C
PART
ã¹»ÃÐà·È
295089 PRECHICHION
¾ÃÕªÔªÑè¹
PART CO.
¾ÒÃì·
LTD.
0.00
º¨¡.A
ã¹»ÃÐà·È
295090 SOMPUP SRISOMWONG.
ÊÁÂÈ ÈÃÕÊÁǧÈì
0.00
¾µ·.
A
ã¹»ÃÐà·È
295091 PITROLIAMTHAI
»ÔâµÃàÅÕÂÁä·Â¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CORPORATION
0 B CO.
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
295092 PAEW KIATNUKSOO
á»ëÇ à¡ÕÂõԹѡÊÙé
KHUN 0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
295093 SCALE CONSTRUCTION
Êà¡Å¡èÍÊÃéÒ§ ˨¡.
LTD.
0.00PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
295094 TABSAKAE·ÑºÊÐá¡¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCITON
0.00
˨¡.
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
295095 ERAWAN FOODS
àÍÃÒÇѳ¿Ù´
CO. LTD.
º¨¡. 0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295096 MASISA NAOVARATANOPAS
ÁÒÃÔÊÒ à¹ÒÇÃѵâ¹ÀÒÊ
0.00
KAUN
A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
295097 KAJOK A.MANAKIT
¡ÃШ¡ Í.ÁҹСԨ
ANALUMINUM
á͹´ìÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
0 A LTD
ÃéÒ¹
ã¹»ÃÐà·È
295098 A.B.NA HOUSE
àÍ.ºÕ.¹èÒ àÎéÒÊì
0B
ã¹»ÃÐà·È
295099 CHUTIMA SAHANETH
ªØµÔÁÒ Ê§èÒ๵Ã
KHUN
0.00
¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
295100 MAGIC LAMP
áÁ¨Ô¡
CO.áÅéÁ»ì
LTD. º¨¡.0.00 D
ã¹»ÃÐà·È
295101 T T L INDUSTRY(PUBIC)
·Õ ·Õ áÍÅ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO.
0.00
LTD.
A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
295102 NARONG KARNCHANG
³Ã§¤ì¡ÒêèÒ§ 0.00 D
ã¹»ÃÐà·È
295103 S.A.N CINDICATE
àÍÊ àÍ àÍ繫Թ´Ôष
LTD. PART.˨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
295104 P.CHAROENPATTANA
».à¨ÃÔ-¾Ñ²¹Ò¸ØáԨ
BUSINESS
0.00 A
º¨¡.CO.
ã¹»ÃÐà·È
295105 A.M.R BUSINESS
àÍ.àÍçÁ.ÍÒÃì
CONSUNTANT
ºÔÊ«Ôà¹Ê
0.00 D¤Í¹«ÑÅàµç¹·ì
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
295106 KLICK INTERIOR
¤ÅÔ¤ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂÅ
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295107 THAI SURIYAE
ä·ÂÊØÃÔàÂ
LTD. PART.
˨¡. 0.00 C
ã¹»ÃÐà·È
295108 BANSAT FAINAL
ºÃÃÉÑ·à§Ô¹·Ø¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁáË觻ÃÐà·Èä·Â
INDUSTRY0.00
THAI
A
ã¹»ÃÐà·È
295110 C.T.C BUSINESS
«Õ.·Õ.«Õ.ºÔÊ«Ôà¹Ê¡ÃØê»
GROUP LTD.
0.00PART
A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È

2590340-1 K.AUO
043-223938K.MALENEE
288-1971
044-213100
280-5590 K.MUNGSUNG
(9382846) 938-3643
253-8083
514-0445 K.CHONLADA
225-9097 K.UBON
(5883414) 505-1278
K.CHOMPHOL
6799060-8 K.NANTACHAI
K.CHONLADA
7311570-74K.VATANA
038-275595-7
K.KANJANE
3934797-8 K.PAEW
955-0055
429-3317
272-1741 K.PRAPA
3196264-6 K.PAKPUM
224-0978 K.PHAITUNE
01-7200619K.THEERAVAT
6796000-2
K.PICHIT
526-1148 K.WAMA
463-2607 K.PAISAN
035-361184K.PAKORN
433-2253 K.VICHAI
255-4010 K.JINTORN
053-716821K.THAVAL
332-0880 K.PONGPAN
61-2586 K.SARAVEETH
235-1331
2469979-83K.VASINCE
223-4513
053-713866K.PAIRAG
077-311611K.JARUWAN
6810251-9
213-0771 K.MARISA
036-412456K.ANAN
K.CHALERMCHAI
532-2757 K.CHUTIMA
3328362-7 K.VARASIT
2259922-5
01-9174165K.NARONG
(4158411) 481-8735
K.SOMCHAI
331-7573 K.PRASUP
455-7685 K.CHOOSIT
264-8813
01-9626898K.CHOOCHART
2537111 T.109
K.TONGCHAI
(5222010) 522-3044
K.BOONRAT

295111 KLOW ENGINEERING
à¡ÅéÒàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
& CONSTRUCTIO
0 C á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
295112 DECA WORK
à´¤¡éÒ
SHOP
àÇÔÃ줪;
CO. LTD.
0.00
º¨¡.A
ã¹»ÃÐà·È
295113 KORAJ P.A.N
â¤ÃÒª
CONSTRUCTION
¾Õ.àÍ.àÍç¹ ¡èÍÊÃéÒ§
0 PART.
C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
295114 CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
KANTHACHAI
¡Ñ¹·ÃÒªÑÂ
0.00 ˨¡.
C
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
295115 BANK OF THAILAND
¸¹Ò¤ÒÃáË觻ÃÐà·Èä·Â
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295116 THAI FARMER
¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â
BANG BANPA
0.00
ÊÒ¢ÒºéÒ¹à¾
A
ã¹»ÃÐà·È
295117 LAGUNA BANYANTREE
ÅÒ¡Ù¹èÒ ºÑ¹Âѹ·ÃÕ
CO.0.00
LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
295118 PIZZA EXPRESS
¾Ô««èÒ
CO.
àÍç¡à¾ÃÊ
LTD. 0.00
º¨¡.C
ã¹»ÃÐà·È
295119 TRIDAIMANTION&DEVELOMPENT
¸ÃÕä´àÁ¹ªÑè¹´Õ䫹ì 0á͹´ì
A CO.
ã¹»ÃÐà·È
295120 VATEE RINSUNTORN
ÇÒ·Õ ÃÔ¹·ÃÊع·Ã
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
295121 TTC CONSTRUCTION
·Õ·Õ«Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
AND ENGINERIN
0 Aá͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
295122 SAVAPA BAIMAI
àÊÒÇÀÒ
KHUN
ãºäÁé ¤Ø³
0.00 A
ã¹»ÃÐà·È
295123 RAVEE PIMONSAN
¤Ø³ËÁÍÃÐÇÕ ¾ÔÁÅÈÒ¹µÔì
0A
ã¹»ÃÐà·È
295124 SOMSAK AMONRATANACHAIKUL
ÊÁÈÑ¡´Ôì ÍÁÃÃѵ¹ªÑ¡ØÅ
0 A KHUN
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
295125 SUPENYA ÊØà¾ç--Ò
KARISOPAä¡ÃâÊÀÒ
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
295126 PLOY SMITH
¾ÅÍÂÊÁÔ·¸Ô¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
CONSTRUCTION0LTD.
A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
295127 TONG PRACHAK
¸§»ÃШѡášÒÃ
KOLLAKAN
˨¡.0 E
ã¹»ÃÐà·È
295128 NAVAPORNPONG
¹Ç¾Ã¾§Éì
CO.º¨¡.
LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
295129 SRIRUNGROT
ÈÃÕÃØè§âè¹ì
POBPERTER
¾Ãê;à¾ÍÃìµÕé
CO.
0 ALTD.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
295130 FREESIZE ¾ÃÕä««
ENGINEERING&
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CONSTRU
0D
á͹´ì ã¹»ÃÐà·È
295131 UBOL MAXXI
ÍغÅáÁç¡«Õè
LTD. PART.˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295132 C.&.P ASSOCIATE
«Õ.á͹´ì.¾Õ
LTD.
áÍÊâ««ÔàÍ·
PART.0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295133 TANADOL ¸¹´Å¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡. LTD.
0 A PART ã¹»ÃÐà·È
295134 VATCHANAÇѨ¹Ò
BUNRITTIPONG
ºØ-Ä·¸Ô¾§¤ìKHUN
0
¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
295135 UDOMPHAN
ÍØ´ÁÀѳ±ì¡ÒêèÒ§
KANCHANG
0C
ã¹»ÃÐà·È
295136 LUKKY STAR
âç§Ò¹ÅÑ¡¡ÕéʵÒÃì¡Ò÷Í
GAMENT CO. LTD.
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295137 PECNOPARAT
ྪù¾Ãѵ¹ì
CO. LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295138 ADIWAT CO.
Í´ÔÇѲ¹ì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295139 TOPPOINT·çÍ»¾éÍ·ì
CORPRATION
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295140 P L B MARKETING
¾Õ áÍÅ ºÕ
LTD.
ÁÒÃìà¡çµµÔé§
PART.0 C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
295141 ROETPHASUK
àÅÔȼÒÊØ¢
INPORTSÍÔÁ»ÍÃìµ
LTD. 0PART.
A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295142 PEMEIR FINALCHIEN
¾ÃÕàÁÕÂÃì º§Å. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295143 SURINRUNGVICHIDKUL
ÊØÃÔ¹·ÃìÃØè§ÇԨԵáØÅ
LTD. PART.
0A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
295144 SUPHACHAI
ÈØÀªÑ¡ÒÃä¿¿éÒáÅÐÊ×èÍÊÒÃ
ELETIC AND CONMUNI
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
295145 GRONGCHAROEN
·Ã§à¨ÃÔ-CARS
¤ÒÃìÊì
CO.
º¨¡.0
LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
295146 SITTIKORNÊÔ·¸Ô¡Ã
CONSULTANTS
¤Í¹«ÑÅáµé¹·ì
CO.
0C
º¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
295147 ANAN TRIRABUN
͹ѹµì ¸ÕÃкØKHUN ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295148 FR.BATTISATA
ºÒ·ËÅǧ
PERSONENI
à»Ãìâ«à¹¹Õ0 ºÑ¾µÕÊìµÒ
A
ã¹»ÃÐà·È
295149 BETPRO CO.
àºç´â»Ã
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295150 V.S.SUPPLY
ÇÕ.àÍÊ.«Ñ¾¾ÅÒ ÃéÒ¹
0D
ã¹»ÃÐà·È
295151 SISTER LADDA
SISTER ÅÑ´´Ò(¤³Ð«ÔàµÍÃì¼ÙéÃѺãªé)
0A
ã¹»ÃÐà·È
295152 ISARIYA CONSTRUCTION
ÍÔÊÃÔÂСèÍÊÃéÒ§(1994)
CO.0LTD.
A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
295153 KORAT CHANKIT
â¤ÃÒªªÒ-¡Ô¨
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295154 WACKATION
áǤपÑè¹(ä·ÂᏴì)
(THAILADN)CO. LTD.
0º¨¡.
R àÅ¢·Õè ã¹»ÃÐà·È
99/89
295155 THAMNU WASRINON
·Ó¹Ø ÇÐÊÕ¹¹·ì
KHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295156 RAPEE PNGSUCHART
Ã¾Õ ¾§ÈìÊتҵÔ
KHUN ¤Ø³
0B
ã¹»ÃÐà·È
295157 SOMBOONÊÁºÙóìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅСèÍÊÃéÒ§
FERNITER AND CON
0A
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
295158 CICHIT CONSTRUCITON
ÇÔªÔµ¡èÍÊÃéÒ§§èǹà«é§ËÅÕ(1993)
JUANSENGLE
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
295159 POO CONSTRUCTION
ÀÙ ¤Í¹Ê·ÃѤªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
295160 CHAROENà¨ÃÔTONGVARANON
µÃ§ÇÃÒ¹¹·ì ¤Ø³
KHUN
0A
ã¹»ÃÐà·È
295161 CHAROENKIT
à¨ÃÔ-¡Ô¨Ç¹ÔªÂì¡èÍÊÃéÒ§
VANIT CONSTRUCTION9
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295162 THOSPOLSRISAKET
·È¾ÅÈÃÕÊÐà¡É¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È

038-312962K.NICHA
9318119-20K.PICHAI
044-213186K.AKARIN
043-711299K.NAVPANA
2835244-5 K.PRECYANUT
038-653053-60
K.SAKCHAI
076-324359-360
K.APISIT
719-0755 K.VARARAT
911-1346 K.SURAPONG
513-3425
(5384806) 538-2837
KHUN WANNIPHA
254-2564
511-2846
249-7113
394-2573
432-0254 K.AEA
221-9988
589-2684 K.PASAKORN
4351389-92K.TALLLENG
9107610-29K.CHANG
24-2865
377-6405 K.CHANGCHAI
944-5009
01-4892050
043-721579
4290345-7 0028
(2215532) 221-5751
9167457-8 K.SOMCHAI
(4154522) 415-8604
K.KRIENGSAK
993-6421 K.ORARAN
286-8387

(2218084) 223-2098
K.SUPHACHAI
K.UDOM
5899647-8 K.SAHATAVAL
(4625848) 462-6799
2541788-9
01-9305303
586-5000 K.SUCHART
02-9017981K.VAN
K.PASITIPORN
4349372-3 K.LALISA
4244822-3
248-5102
243-3247 K.SOMBOON
(41116) 141-1165
K.VICHIT
038-424057K.SOMONG POOMA
233-5331 K.JAROEN
215-0093 K.ARKOM
045-613975K.PRADIT

295163 TUNGLAP µÇ§ÅÒÀ
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
295164 TOSATAN ·È¸ÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295165 CHAISANGUN
ªÑÂʧǹ¡ÒÃä¿¿éÒ
ELECTRIC SHOP
0
ÃéÒ¹
D
ã¹»ÃÐà·È
295166 APIRAK ENGINERING
ÍÀÔÃÑ¡ÉìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.
0A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
295167 TOYO CHUTTER
âµâªѵàµÍÃì
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295168 PATTAYA HONDA
¾Ñ·ÂÒ Î͹´éÒ¤ÒÃìÊì.º¨¡.
CARS CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295169 JOHNSON&JOHNSON
¨ÍËì¹Êѹ á͹´ì THAI
¨ÍËì¹Êѹ(ä·Â)
CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295170 J DESIGN AND
ਠ´Õ«Ò¹ì
DECORATIVE
á͹´ì à´¤Íà÷տàÎéÒÊì
HOUSE
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
295171 CATHAY LISPLAN
¤Òà¸èÂìÅÕÊá¾Å¹
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
295172 SALA PAKEE
ÊÅÒÀÒ¤Õ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
295173 THAI OVERä·ÂâÍàÇÍÃìáŹà´ÍÃì
LANDER CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295174 RUNGFHAÃØ觿éÒ
PAIBULVIRIYAKHUN
侺ÙÅÂìÇÔÃÔÂФس
0 AKHUN
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
295175 SOMCHAI JUTASOK
ÊÁªÒ ¨Ù±ÐÃÊ¡
KHUN¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
295176 KITPAISAN¡Ô¨ä¾ÈÒÅÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE SHOP0 ÃéÒ¹
D
ã¹»ÃÐà·È
295177 NARONGSAK
³Ã§¤ìÈÑ¡´Ôì
VICHIDSARAWONG
ÇÔ¨ÔµÃÊÒÃÐǧÈì
0 A KHUN ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³
295178 RATTANA EQUIPMENT
Ãѵ¹ÍÕ¤ÇÔ»àÁé¹·ì
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295179 ANDAMANÍѹ´ÒÁѹ
P.G.H CO.
¾Õ
LTD.
¨Õ àͪ 0
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
295180 T&T ALUMINUM
·Õ.á͹´ì.·Õ
1993ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ(1993)
LTD. PAT.
0D
˨¡.ã¹»ÃÐà·È
295181 3 M THAILAND
3 àÍçÁ
CO.
»ÃÐà·Èä·Â
LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
295182 PICHIT PREECHA
¾Ô¨ÔµÃRUNGRUNG
»ÃÕªÒÃØè§àÃ×ͧ¡èÍÊÃéÒ§
0 CONSTR
C
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
295183 VONGTHONGSINSUB
ǧÈì·Í§ÊÔ¹·ÃѾÂì
PATTANA
¾Ñ²¹Ò
0 ACO.º¨¡.
LT ã¹»ÃÐà·È
295184 K.A.F CONSTRUCTION
à¤.àÍ.àÍ¿ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295185 POOMVIT CO.
ÀÙÁÔÇÔÈÇì
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295186 SUVIT CONSTRUCTION
ÊØÇÔ·Âì ¡èÍÊÃéÒ§
PART.˨¡.
0 LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
295187 DANG SHOP
á´§ªç;
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295188 GRAN SIAM
á¡Ã¹´ìÊÂÒÁ
FOOTWEAR
¿ØµáÇÃì
CO. LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295189 SAMUI PARADISE
ÊÁؾÒÃÒä´«ì
RESORTÃÕÊÍÃì·
CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295190 THE S GROUP
à´ÍÐàÍÊ
CO.¡ÃØê»
LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295191 SAHAKORN
¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÊˡóì¡ÒÃà¡ÉµÃ
ANG KANKASET 0 A
ã¹»ÃÐà·È
295192 KUSON CHIVIN
¡ØÈŪÕÇÔ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
295193 SUKIJ WONGWITOKIJ
ÊØ¡Ô¨ ¨§ÇÔ·Ù¡Ô¨
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
295194 RUNGROJÃØè§âè¹ì
SHOP
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
295195 EXPORT&IMPORT
¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡áÅйÓà¢éÒ
BANK
0A
ã¹»ÃÐà·È
295196 SIAM LAND&S.P
ÊÂÒÁᏴì
CO. LTD.
á͹´ì àÍÊ.¾Õ
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
295197 THAI GREEN
ä·Â¡Ãչ෤
TECH CO.
º¨¡.LTD. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
295198 NIPON SUWANWATTANA
ÊÒÃÇѵùԾ¹¸ì ÊØÇÃóÇѲ¹Ò
0A
ã¹»ÃÐà·È
295199 FWENGFAR
à¿×èͧ¿éÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ
KARNKASETH LTD.
0A
˨¡.
PART. ã¹»ÃÐà·È
296101 RUNGJINDA
ÃØ觨Թ´Ò¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION0LTD.
˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
296102 PRANI VATTANATANASUB
ÀÒ³Õ ÇѲ¹¸¹Ò·ÃѾÂì
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
296103 GRAND DERSON
á¡Ã¹´ìà´ÍÃìÊѹ
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
296104 JYEN THAI(1992)
à¨Õé¹ä·Â(1992)
CO. LTD. º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
296105 PATTANASINKARNCHANG
¾Ñ²¹ÊÔ¹¡ÒêèÒ§áÅФéÒäÁé
& KAM
0 C LTD. ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296106 POALO HOSIPITAL
âç¾ÂÒºÒÅà»ÒâÅ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296107 TRI UNIONäµÃÂÙà¹Õè¹
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
296108 SANGCHAIáʧªÑÂ
CHAIWATTANASALANSUK
äªÂÇѲ¹ÒÊÃÒ-ÊØ¢
0B
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
296109 PRAW PROPERTY
¾ÃÒǾÃ;à¾ÍÃìµÕé
CO. LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296110 SIAM FRIED
ÊÂÒÁ
KEMEE
¿Ò¹ì
CO.
à¦ÁÕ
LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296111 SUB SANGTAWAN
·ÃѾÂì áʧµÐÇѹ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
296112 S.Q AND CO
àÍʤÔÇá͹´ìâ¤
CO. LTD. º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
296113 MANIT RAJWONMUANG
ÁÒ¹Ô´Ò ÃÒªÇѧàÁ×ͧ
KHUN0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
296114 BOONCHOºØ-ªÙ
KUNAJIRA
¤Ø³Ò¨ÔÃСØÅ
KHUN 0 ¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
296115 WORLD STRUCTCHER
àÇÔÅ´ì Ê·ÃѤàªÍ
CORPORRACTION
¤Íâ¾àêÑè¹
0B
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È

7190121-6 K.SOMCHAI
6918127-9 K.NOPPHADONE
467-1201 K.RAT SINCHAI
513-4183
034-823250-1
K.SURORNIPIMON
376-3303 K.VEERA
02-7253000K.PASIT
8770441-3 NITTAYA K.
6338051-9 K.RANGSUN
(5112764) 511-3496
2589246-7 K.AUSA
472-2259
043-812981
(22431) 122-4630
K.PANAT
287-4913
454-5262
K.ADYSIN
(4682387) 468-0602
K.VARANUT
260-8577 K.PANIE
056-612217K.PARAI
K.PASIT

056-711256K.ANOTAI
(2585487) 259-9655
K.WANIDA
(4160026) 415-7989
K.VICHIEN JURAVICH
2150808 T.7222
K.SIRIWAN
5123560-1 0592
043-571244-5
K.VICHAIRAT
595-0843 K.JIRANAN
416-6529
61-3237 K.RUNGROJ
2780047 T.454
K.BANGPOJ
2592641-2 K.WANDEE
518-1922 K.KAWALEE
053-222802K.SOPON
492-2235 K.SOMBAT
2378904-28
(5798249) 579-8507
K.NOI
6511967-9 K.NUNG
(3563150) 353-5231
K.APHIUAT
279-7000 K.KRET
251-1834 K.VIBOOL
282-6375 K.SANGHAI
3188750-2 K.SIRAPORN
254-3210
429-2542 K.JUNKANA
K.MANOT
541-1111
038-614762
3995151-4 K.SOMBAT

296116 HOME ADDRESS
âÎÁáÍç´à´´
CO.
º¨¡.LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296117 KHONKAEN
¢Í¹á¡è¹·Ã§¾Å
SONGPOL LTD.
˨¡. PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296118 SANGMIT CONSTRUCTION
áʧÁԵä͹ʵÃѤªÑè¹
CO
0C
LLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296119 KITTITAVEEWAT(1989)
¡ÔµµÔ·ÇÕÇѲ¹ì(1989)
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296120 PHIKUL ADVERTRISING
¾Ô¡ØÅâ¦É³Ò ˨¡.
LTD. PART.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296121 PMN EGINERRING
¾Õ.àÍçÁ.àÍç¹
SUPPLY
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD.
0 B PAR «Ñ¾¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È ˨¡.
296122 CENTER PRAY
à«ç¹µìàµÍÃìä¾¹ì
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296123 M.G.TRADING
àÍÁ¨Õ
CO.
à·Ã´´Ôé§
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296124 JUREEPON¨ØÃÕ¾Ã
SAMPHANTARAT
ÊÑÁ¾Ñ¹¸Ãѵ¹ì
0KHUN
A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
296125 TAVEE ANAN
·ÇÕ͹ѹµì
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296126 CONTRACTOR
¤Í¹á·Ã¤àµÍÃì¡ÃØê»
GROUP CO..LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296127 WANCHAI ÇѹªÑÂ
SOONTHORNADISAI
Êع·ÃÍ´ÔÈÑÂ
0B
KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
296128 THANASIN¸¹ÐÊÔ¹¹ÔàÇȹì
NIVEAT LTD. PART.
˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296129 INTEKETTED
ÍÔ¹·Õà¡Ã൴â»Ã´ÔÇÊì
PRODUE CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296130 TEXS NEERING
à·ç¡Êìà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
296131 PAISRI JITKLONGTHAM.KHUN
ä¾ÈÃÕ ¨Ôµ¤Åͧ¸ÃÃÁ
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
296132 B.K.R.SUPPLY
ºÕ.à¤.ÍÒÃì.«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296133 OLARN LAND
âÍÌÒÃ
AND
Ᏼì
HOUSE
á͹´ì àÎéÒÊì
CO0LTD.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296134 SOMBAT BURANAKITSIN
ÊÁºÑµÔ ºÙó¡Ô¨ÊÔ¹
KHUN
0¤Ø³.
A
ã¹»ÃÐà·È
296135 ROYAL SIAMHOLDING
ÃÍÂÑÅÊÂÒÁâÎÅ´Ôé§
CO. LTD.
0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
296136 TANIN TELECOMMUNICATION&RESCUE
¸Ò¹Ô¹·Ãì Ê×èÍÊÒÃáÅкÃÃà·Ò
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
296137 GENERAL àÂà¹ÍÃÑÅ᤹´Õé
CANDY CO. LTD.º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
296138 PHUA KIEM
¾ÑÇà¤ÕÂÁÊÕ¹
SIEN CO. LTD.º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
296139 KORAKOD¡Ã¡¯
ENGINEER
ÇÔÈÇ¡ÒÃ
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
296140 CENTRAL LEN
à«ç¹·ÃÑÅ
LABORATRY
àŹÊì ÅÒºÍÃÒµÍÃÕ
CO.
0 BLTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
296141 SANAKIT CO.
àʹҡԨ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296142 GLASS LINE
¡ÅÒÊäŹì
CO LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296143 WANLAYA ÇÑÅÂÒ
SCHOOL
âçàÃÕ¹ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296144 TOP PRO ENGINEERING
·çÍ» â»Ã àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296145 CENJURI REALSTEAT
à«ç¹¨ÙÃÕ àÃÕÂÅàÍÊ൷
DEVELOPMENT
0 A á͹´ì
ã¹»ÃÐà·È
296146 CHAIRUNGCHAI
ªÑÂÃØ觪ÑÂ
LTD. PART.
˨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
296147 HO KRAN KHA
ËÍ¡ÒäéÒä·Â
THAI CO.º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296148 P K A ENGINERING
¾Õà¤àÍ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
LTD. PART.
0 B ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296149 P K A ENGINERING
ÇÔÈÔÉ°ì LTD.
ÊÔ§ËìàʹèËì
PART.
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
296150 HARN PANICH
ËÒ-¾Ò³ÔªÂì¾Ñ²¹Ò
PATTANA CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
296151 SOLIX CONSTRUCTION
â«ÅÔ´ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
296152 SEAMMIT TOWER
¹ÔµÔºØ¤¤ÅÍÒ¤ÒêشàÊÃÔÁÁԵ÷ÒÇàÇÍÃì
0B
ã¹»ÃÐà·È
296153 SVENSON ÊàǹÊѹáÎÃì
HAIR CENTER
à«ç¹àµÍÃì
CO. 0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296154 LEELA CONSTRUCTION
ÅÕÅÒ¡èÍÊÃéÒ§
CO.
º¨¡.LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
296155 S.T.C CORPORATION
àÍÊ·Õ«Õ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296156 SRIMA CEAET
ÊÕÁÒ¤ÃÕàÍ·¡ÃØê»
GROUP CO. LTD.
0
º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
296157 BANGPHAIºÒ§ä¼è
HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅ
0A
ã¹»ÃÐà·È
296158 YU HUY LTD.
ÂÙèÎØÂ
PART.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
296159 DIREC GROOP
à´ÍÐä´àÃ礡ÃØê»
CO LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
296160 PANJAVIT »Ñ-¨ÇÔÈÇì
PART LTD. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
296161 BAN PHAYATHAI
ºéÒ¹¾-Òä·
CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296162 CHAROENKRUNG
à¨ÃÔ-¡ÃاÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL
0B
CO.
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
296163 JIRAWONG¨ÔÃǧÈì
DEVELOPMETN
´ÕàÇÅÅ;àÁ¹·ì
CO.
0 ALTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296164 HOME ANDâÎÁ
HOME
á͹´ì âÎÁ
BY DESIGN
ºÒ´Õ䫹ì
0LTD.
B˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296165 MUANG RAJ
àÁ×ͧÃÒª¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CONSTRUCTION0CO
A º¨¡.
LTD. ã¹»ÃÐà·È
296166 HEAM VIJIT
àËÁÇÔ¨ÔµÃ
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
LTD.
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296167 T.N.V ENGINERRING
·Õ.àÍç¹.ÇÕ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD.0 B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È

321-3109 K.VIPAWAN
22-2495
074-321601PHAITOON SRISAI
538-8022 K.THARIN
253-3784
393-1923 K.MANUT
3199786-7 K.SOMPONG
215-7508 K.SUDAVAN
375-0257
510-7857
2485807-8 K.SUDARAT
01-4234992
(5106188) 510-0041
247-5330 K.KRANNOK
2613132-4 K.URAI
441-2328
7294324-6 K.YUPHA
573-1923 K.NARONG PHATARATA
(2551619) 256-2430
K.SONBAT

(2791431) 278-0098
K.VEERAWAT
(5731166) 573-1303
K.BUHAR
4771043-4 K.KALAYA
1055
K.SIRICHAI
6516400-1
216-0256 K.MANUP
02-5847171WARAPORN PRASITHIR
281-2682 K.VANLAYA
K.VISIL
527-6129
(3681533) 368-3446
K.SAGNA
225-0086 K.ARNUWAT
410-2877 K.MONGKOL
410-2877 K.MONGKOL
3266742-3 K.YAI
(2114958) 212-1063
K.PANYA
K.AMPAI
2312495-6 K.VANIDA
321-6122 K.TVEW
4394848 T.2232
K.RALAUS
(25375) 525-7478
K.AMPAWAN
281-0038 K.JUNTIMA
281-0035 K.JUNTUMA
392-0123
5611324-5
2616534-5 K.JARD
2917677-80K.KITCHOT
4166835-8 K.PIRUNNAN
519-3611 K.NANTAPHOL
(5526965) 552-5082
398-5721 K.PORNCHAI
5806994-5 K.JUNTIMA

296168 MONTHANA
Á³±¹Ò
TANTANA
µÑ¹±¹ÐKHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
296169 HIM KEE ÎÔÁ¡Õè
0A
ã¹»ÃÐà·È
296171 AXCIL LINEáͤ¤ÔÇäŹì
ENGINERRING
àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO.
0A
LTD
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
296172 PACIFIC LEGEL
¡ÅØèÁ¡®ËÁÒÂừԿԤ
GROOP LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296174 PRAYOONVISAVA
»ÃÐÂÙÃÇÔÈÇì¡ÒêèÒ§
KRANCHANG
0 DCO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296175 DISHAM CO.
´Õ·áÎÅìÁ
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296176 ARSAHE SOMBOON
ÍÒ«ÒÎÕÊÁºÙóìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMIUM0 CO.
C LTDº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
296177 SOMBOONÊÁºÙóìËÅèÍàËÅç¡à˹ÕÂÇÍصÊÒË¡ÃÃÁ
LAOLEKNEIG INDUSTRY
0C
CO ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
296178 CHAIYONGäªÂ§à¿ÍÃì¹ÔªÔè§
FURNISHING PART.
˨¡.
0 DLTD.
ã¹»ÃÐà·È
296179 MAI REANG
äÁéàÃÕ§ªØÁ¾Ã
CHOMPHON CO.º¨¡.
0
LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
296180 TEM TEAMà·çÁ
CO.·ÕÁ
LTD.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0 D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296181 VISAVAKORN
ÇÔÈÇ¡Ãä·Â
THAI CO.º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
296182 SURAN FURNICHING
ÊØÃÑ- à¿ÍÃì¹ÔªÔè§
CO. LTD.0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
296184 SVR TRANSPORT
àÍÊ ÇÕ ÍÒÃì
CO. ·ÃҹʻÍÃìµ
LTD. 0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296185 KIJBANJET¡Ô¨ºÃÃà¨Ô´
CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.LTD.
0 A 1991 º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296186 PICHID RUNGROAT
¾Ô¨ÔµÃÃØè§âè¹ì
LTD. PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296187 SIAM MANTANASIN
ÊÂÒÁÁѳ±¹ÈÔÅ»ì
CO.LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296188 TAKAIFHA µÒ¢èÒ¿éÒ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296189 PONGSIRIKUL
¾§ÈìÈÔÃÔ¡ÙÅ¡ÒáèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 BLTD. ˨¡.ã¹»ÃÐà·È
296190 HOMURNISH
âÎàÁ͹Ԫ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
296191 KROKSAMRONG
⤡ÊÓâçà«ç¹àµÍÃì
CENTER CO.0º¨¡.
LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
296192 TEEKRNGHENG
àµÕ¡ǧàΧ
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
296193 THAI ART JAEM
ä·Â ÍÒÃìµ(à¨ÁÊì
AND JEVALY
á͹´ì0¨ÕàÇÅÃÕ
B
ã¹»ÃÐà·È
296194 AMONPONG
ÍÁþ§ÈìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINERRING LTD.
0 B PART
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
296195 CHAISUTHON
ªÑÂÊظ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
296196 AMMARIN ÍÁÅÔ¹
SUNTHONGVET
Êع·ÃàǪ ¤Ø³0
KHUN
B
ã¹»ÃÐà·È
¡ÄÉ³Ò ¡Ò-¨¹Ðà´ªÐ
¤Ø³
296197 KISANA KRANJANADET
KHUN
0B
ã¹»ÃÐà·È
296198 SSC ARCHJTECTS
àÍÊ àÍÊ «Õ
CO.
ÍÒÃì¤Ôà·ç¤Êì
LTD. 0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
296199 J.B.BILDING
à¨.ºÕ.ºÔÅ´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
297101 PEEYA PHOLARNAN
»ÃÕÂÒ ¼Å͹ѹµì
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
297102 SANPECH ÊÃÃྪÃ
AUCKARAVICHIEN
ÍѤÃÇÔàªÕÂÃ
0KHUN
A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
297103 BAIOFIT CO.
äºâÍ¿Ôµ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
297104 ASAMCHAN
ÍÑÊÊÑÁªÑBANGRAKºÒ§ÃÑ¡
SCHOOL
âçàÃÕ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
297105 RUNG REARG
ÃØè§àÃ×ͧÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM CO.0 LTD.
D º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297107 KORAJTEAPBODEE
â¤ÃҪ෾º´Õ
CO.º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
297108 MITERSONÁÔµàµÍÃìÊѹ
0D
ã¹»ÃÐà·È
297109 ROYAL HOUSE
ÃÍáÂÅàÎéÒÊì
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297110 ADVANCE áÍ´ÇÒ¹«ì¤Í¹¡ÃÕµ
CONKRED INDUSTRY
ÍÔ¹´ÑʵÃÕÊì
0 B CO. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
297111 KHONKAN¢Í¹á¡è¹ÇÔÈÇÀѳ±ì
VISAVAPAN LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297112 VONGVAIVIT
ÇèͧäÇÇÔ·Âì
CO. LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
297113 IMMAGE CONSTRUCTION
ÍÔÁàÁ¨¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0 LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
297114 BENJASIT àº-¨ÊÔ·¸Ôì
PARTNERSPIP
˨¡. LTD.0 PART
D
ã¹»ÃÐà·È
297115 PASU ENTERPRISES
¾ÊØà͹àµÍÃìä¾ÃÊì
LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297116 RUMNAKORN
ÃÇÁ¹¤Ã¡èÍÊÃéÒ§(»ÃÐà·Èä·Â)
CONTRUCTION0THAILAND
C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
297117 JOSEP HYPATHAM
ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀì
U-THONG
ÍÙè·Í§
0SCHOOL
AâçàÃÕ¹㹻ÃÐà·È
297118 B.P.F FURNITURE
ºÕ.¾Õ.àÍ¿
LTD.
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
PART.0 D ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297119 CHANCHAIªÒ-ªÑÂ
RUJINARONG
ÃبԳç¤ì
KHUN
¾Ñ¹â·
0A
ã¹»ÃÐà·È
297120 CHOMPHAªØÁÀÒ
DURAT´ÙÃѵ¹ì
KHUN ¤Ø³¾èÍ
0A
ã¹»ÃÐà·È
297121 SANAT FATER
¤Ø³¾èÍʹѴ
0A
ã¹»ÃÐà·È
297122 VATANAKUL
ÇѲ¹¡ØžҳԪÂì
PANIT LTD. PART.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297123 PARINYA SRIMANOOH
»ÃÔ--Ò ÈÃÕÁÒ⹪-ì
KHUN 0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
297124 SUKANYA ÊØ¡Ñ--Ò
HOMMAKËÍÁÁÒ¡
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È

280-1742
053-711766K.ORAPIN
847
373-9314 K.TEERASAK
2366154-7 K. PAKHON
02-4540037K.PAKORN
02-6954000K.SURAT
2585623-5 K.TUKTA
2585623-5 K.TUKTA
584-4241 K.VEENYONG
958-4877 K.VIPAT
5878652-4 K.SOMKIAT
(2791832) 279-1077
K.JERADEJ
(3774977) 376-2892
K.AREE
3188750-2 K.JERAPORN
931-1291
591-7140 K.YAOVAPA
(2330657) 237-3900
K.CHACCHAI
(2330657) 237-3900
K.CHANCHAI
375-1785 K.SORRACHAI
6914146-7
(5791829) 561-2098
K.YONKYUT
045-243667K.VINAT
(4391463) 439-3914
K.CHANONG
(5438648) 543-8818
K.SUTON
(4389943) 438-3402
K.CHAIYAPURN
424-6771
374-2531 K.SAQVANEE
4723671-2 K.AUMPAI
2366401-3
255-5677 K.SUKUNYA
234-3095
539-4723 K.VEERACHAI

NITAYA K.
(4356985) 243-3978
K.PONCHAI
275-2663 K.CUREEYAPORN
043-261426K.CHAIVAT VATANAKUL
488-5453
044-244779K.WANITCHA
286-9472 K.PAKORN JITBUMPHA
511-0565 K.VALAILUX
02-9386868K KISANA
035-551407K.WIJIT
1976 SANGHAN
(2943511) 284-1161
587-4031 K.NITAYA RUJIRARONG
2430060-1
042-241685K.SUNIT
4330100-7
4330100-7

297125 U.S ENGINEERING
ÂÙ àÍÊ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297126 INDOSUEZÍÔ¹â´ÊØàͪ
BANK
¸¹Ò¤Òà 0 A
ã¹»ÃÐà·È
297127 KIM DECORATE
¤ÔÁ à´ç¤¤Íà÷
CO. LTD.º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
297128 SUKIT ALUMINUM
ÊØ¡Ô¨ ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
LTD. PART.˨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
297129 KRANGANAPAIBUL
¡Ò-¨¹ä¾ºÙÅÂì
CONSTRUCTION
¡èÍÊÃéÒ§
0 C ˨¡. CO ã¹»ÃÐà·È
297130 ARANKROÍÃÑ-â¡é
OIL AND
ÍÍÂÅì
FAINT
á͹´ì à¾é¹·ì
0D
ã¹»ÃÐà·È
297131 LIMCO (THAILAND)
ÅÔÁâ¡(»ÃÐà·Èä·Â)
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297132 TECH TEAM
à·¤·ÕÁºÔÅ´Ôé§
BUILDING CO.º¨¡.
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È
297133 CIVIL SUPPLY
«ÕÇÔūѾ¾ÅÒÂ
LTD. PART. ˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297134 HI AND HUT
äÎ CONSTRUCTION
á͹´ì ÎÑ· ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0CO.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297135 THARAD ENGINEERING
¸ÃÈ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁLTD.
˨¡. PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297136 PERUTTIPONG
¾Ä·¸Ô¾§Èì
KRANGANAKHOM
¡Ò-¨¹¤Á ¤Ø³
0 A KHUN ã¹»ÃÐà·È
297137 CHAIYAPOB
ªÑÂÂÒÀ¾
DECOR à´¤¤ÍÃì
CO. LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
297138 SURAPOL ÊØþÅÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINIEM LTD. PART.
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
297139 A.D.E. INTERNATIONAL
àÍ.´Õ.ÍÕ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD
0D
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
297140 BALARAMAºÒÅÒÃÒÁèÒ
ENTERPRICE(THAILAND)
àÍç¹àµÍÃìä¾Ãé«ì(»ÃÐà·Èä·Â)
0C
ã¹»ÃÐà·È º¨¡
297141 SIAM WOOD
ÊÂÒÁÇÙê´à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE CO. 0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297142 THAI FURNITURE
ä·Âà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÇѵ¶ØâºÃÒ³
WATUBORAN
0 CCO. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
297143 DOCTOR VICHIT
ÇÔªÔµLEENUTAPONG
Åչص¾§Éì 0¹ÒÂá¾·Âì
A
ã¹»ÃÐà·È
297144 K.S.WASADUPHAN
ठàÍÊ ÇÑÊ´ØÀѳ±ì
CO. LTD. 0
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
297145 S.CHAI THAIWOODWORK
Ê.ªÑ ¼ÅÔµÀѳ±ìäÁéä·Â
INDUSTRY
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297146 KOO THURUP
¤Ùè·ÃѾÂì
PART. LTD.
˨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
297147 S.PANIT PAT.
Ê.¾Ò³ÔªÂì
LTD. ˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297148 DYNTECH ä´¹ìà·¤
ENGINEERING
àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃìÃÔè§
CO.0LTD.
A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
297149 P.P.INTERAE
¾Õ.¾Õ.ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297150 TAXSIN PATTANAKIT
·Ñ¡ÉÔ³¾Ñ²¹¡Ô¨ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
297151 S.SURATCHANI
Ê.ÊØÃѪ¹Õ«Ñ¾¾ÅÒÂ
SUPPLY CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297152 VATTANASIN(PROSEA)LTD.
ÇѲ¹ÊÔ¹(»Íá«) ˨¡. PAT
0C
ã¹»ÃÐà·È
297153 CERVORICE
à«ÍâÇäŹì
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297154 PITSANU PUTAWONG
¾ÔÉ³Ø ¾Ø·¸Ç§Èì
K.
¤Ø³.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297155 NANTARAT¹Ñ¹·¹ìÃѵ¹ì
PART LTD.
˨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297156 ROLAND FUNITURE
âÃᏴì à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì0 B
ã¹»ÃÐà·È
297157 MAHAWISAVA
ÁËÒÇÔÈÇì
CO. LTD.
º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
297158 JONGSATIT
¨§Ê¶ÔµÂì
CO. LTD.º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
297159 IREEN SUPAENGKASAN
¤Ø³ËÁÍäÍÃÕ¹ ÈØÀÒ§¤àʹ
KHUN
0A
ã¹»ÃÐà·È
297160 APICHARDÍÀÔªÒµÔ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION LTD.PART
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
297161 AMPAWANÍÑÁ¾ÇÃó
LAMPALINÊÓàÀÒÍÔ¹·Ã
KHUN 0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
297162 CHAIWAT YONGSAMIT
ªÑÂÇѲ¹ì §¤ìÊÁÔ·¸ì
KHUN 0 ¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
297163 ROETSIN FURNITRUE
àÅÔÈÈÔÅ»ìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0B
ã¹»ÃÐà·È
297164 MILLING INDUSTRIAL
ÁÔÅÅÔè§ ÍÔ¹´ÑÊàµÃÕÂÅ
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
297165 TEDA CONSTRUCTION
à·´éÒ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
297166 CREAT LTD.
à¤ÍÃì·
PART.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297167 PIONEAR INDUSTRY
ä¾âÍà¹ÕÂÍÔ¹´ÑÊàµÃÕÂÅ
CO. LTD.0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297168 AEIM HNOUN
àÍÕÂÁ˧ǹÁÔÅàÅÍÃì
MINLER LTD. PART.
0A
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297169 SRISIN PATTANA
ÊÕèÊÔ¹¾Ñ²¹Ò
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
297170 PORNCHAROEN
¾Ãà¨ÃÔ-ÎÒÃì´áÇÃì
HARDWARE˨¡.
0LTD.
A PART ã¹»ÃÐà·È
297171 J.S.R.SUPPLY
à¨.àÍÊ.ÍÒÃì
CO. LTD.
«Ñ¾¾ÅÒÂ
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297172 CONSTRUCTION
¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹äŹÊì
LINES CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297173 JARIN LENANUPHAN
¨ÃÔ¹·Ãì Åչҹؾѹ¸ì
KHUN 0 C
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
297174 ADISAK TANSUMET
͸ÔÈÑ¡´Ôì DOCTOR
µÑ¹ÊØàÁ¸0¹ÒÂá¾·Âì
B
ã¹»ÃÐà·È
297175 DESIGN LINE
´Õ䫹ì
GROUP
äÅ¹ì ¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
297176 J.MARKETING
à¨.ÁÒà¡çµµÔé§
LTD. PART.˨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È

246-6258 K.AMONRAT
253-0106 K.SAWWANEE
(4156454) 415-7653
K.CHORNARONG
(3780909) 375-5376
K.SUPANEE
037-311215K.SENG
585-2790 K.SOA
4349524-7 K.LADDAWAN
054-227238K.SOMBAT
055-252101K.MALINEE
223-7552 K.SURAPORN BUNMALE
5592942-3 K.YUPADEE
483-2441
3372282-4 K.TUM
416-8740 K.SURIPAL
455-7685 CHOOSIT K.
(3168006) 316-8029
(3941130) 394-3380
K.SARINTARA
314-3675
2598574-5 K.SOMBAT
585-6334 K.JUM
01-2130795K.TRADA
587-2457 K.NIPON
077-272345K.ARUNPONG
3199062-3 K.KORISUT
539-5818 K.DARIN
2746420-2 K.THAWATOHAI
245-4843 K.SURAPIM
045-241277K.VATTANASIN
(2115301) 212-8190
583-2502 43/117 THIWANON ROA
99/10 KLUNGMONTRI S
076-218546
538-2414 K.WIROTE
(4150081) 415-1015
285-3263 K.IREEN

411-3050
570-8851
424-6686 K.DENCHAI
4169849-50K.PORNCHAI
424-7037 K.RITH
K.PATTAYA
K.PINPA
042-246601-5
K.PAIRAK
3327651-5 K.OOY
222-8060
587-1902 K.JUANPHEN
(3322655) 332-2646
K.VICHET CHAIKLAHYA
(2941792) 294-3918
K.JURIN
(82246) 681-1574
259-1864 K.THANONK
281-8760 K.TAWAT

297177 VERTICAL àÇÍÃìµÔ¤ÑÅ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297178 YEING VORAKIT
àÂÕè§ÇáԨ
CO. LTDº¨¡. 0 E
ã¹»ÃÐà·È
297179 RSP SYSTEM
ÍÒÃì¾ÕàÍÊ
CO. LTD.
«ÔÊàµçÁ
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297180 TDN CO. LTD.
·Õ´ÕàÍç¹ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297181 PITSANU CONSTRUCTION
¾ÔɳءèÍÊÃéÒ§ CO.
º¨¡.0 B
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
297182 LAPPOOLTAVEE
ÅÒÀ¼Å¾ÙÅ·ÇÕ¡èÍÊÃéÒ§
LTD. PART. 0 C
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
297183 SRIRUNGROJ
ÈÃÕÃØè§âè¹ì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUNCTION
0 C LTD.P
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297184 S.S.K.STEELCON
àÍÊ.àÍÊ.à¤
LTD.
ʵÕŤ͹
PART. ˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
297185 FIDELIO SOFLWARE(THAILAND)
¿Ôà´ÅÔâÍ «Í¿·ìáÇÃì(»ÃÐà·Èä·Â)
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
297186 CHAIWAN ªÑÂÇÃóà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITER CO. LTD.0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297187 PRO-PUS INTERIOR
â»Ã-¾ÅÑÊCO.
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
LTD.0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297188 BAMRUNGTHAI
ºÓÃاä·ÂÊÕ¤ÔéÇ
SRIKYEL 25222522
0CO.
B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297189 SIAM CIVILÊÂÒÁ«ÕÇÔÅàÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§
INGINERING CO. LTD.
0B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297190 PHOLPHAIBOON
¼Å侺ÙÅÂì
LAND·Õè´Ô¹áÅСèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
297191 AEKHONGà͡Χ
CO. º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297192 BANGKOKºÒ§¡Í¡âÁà´ÍÃì¹á¡Ã¹Ôµ
MODEN KEANIT CO.
0 º¨¡.
BLTD.
ã¹»ÃÐà·È
297193 WONGKITCHAROEN
ǧÈì¡Ô¨à¨ÃÔLTD.
˨¡.
PART.
0E
ã¹»ÃÐà·È
297194 TANIYA FOTOEXPEST
¸¹ÔÂÐ â¿âµéàÍç¡«ìà¾ÃÊ
CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297195 S.JITTRAGAN
Ê.¨ÔµÃ¡Ò¹µì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0 ACO.,LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
297196 PHIMAY CO.
¾ÔÁÒÂ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
297197 P.T.N.CONSTRUCITON
¾Õ.·Õ.àÍç¹ ¤Í¹ÊµÃÑꤪÑè¹
SUPPLY
0 CCO. «Ñ¾¾ÅÒÂÊì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
297198 BUNCHAI JEMJAIRAK
ºØ-ªÑ à¨ÕÂÁã¨ÃÑ¡Éì
KHUN 0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
297199 PRATEEP JAIPLUEMKASEM
»Ãзջ 㨻Å×éÁà¡ÉÁ
KHUN
0 B¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
298101 THANUPONG
·¹Ø¾§Èì
PASUKTRUP
¼ÒÊØ¢·ÃѾÂì
KHUN
0 B ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
298102 THAISUPREM
ä·ÂÊؾÃÕÁÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONNAL
0 A CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298103 ARROW GOLDBEL
áÍÃìâà â¡ÅàºÔÅ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
298104 THAVEESAK
·ÇÕÈÑ¡´Ôì
JULRAPHAT
¨ØžѲ¹ì
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
298105 AMARI CO.ÍÁÒÃÕ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
298106 DAMRONG´Óç
SAGOUNSIT
ʧǹÊÔ·¸ì
KHUN
¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
298107 VORAPOL ÇþÅ
PAVANGKANUN
ÀÇѧ¤Ð¹Ñ¹·ì
KHUN
0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
298108 NIPPON ALUMINUM
¹Ô»»Í¹ ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
&GLASSá͹´ì¡ÅÒÊ
CO.
0 C LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
298110 THAMMANOON
¸ÃÃÁ¹ÙNIRANDON
¹ÔÃѹ´Ã ¤Ø³
KHUN
0A
ã¹»ÃÐà·È
298111 LAW & CONSULTANT
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡¯ËÁÒÂáÅÐÀÒÉÕÍÒ¡Ã
S.G.V.N0CO.
D
ã¹»ÃÐà·È
298112 SRIRUNGROAT
ÈÃÕÃØè§âè¹ì
AND ASCOCIATE
á͹´ì áÍÊâ««ÔàÍ·Êì
0 C CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
298113 SUVIDA SULPARAMDEJA
ÊØÇÔ´Ò ÊÃþÍÃèÒÁà´ªÐ
KHUN
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
298114 GRAVITEE¡ÃÒÇÔµÕéàÎéÒÊì
HOUSE CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298115 MANO HOUSE
Áâ¹àÎéÒÊì
CO. LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
298116 KITRUNGRUENG
¡Ô¨ÃØè§àÃ×ͧÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM LTD.
0A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
298117 MANA SRITANAPHAT
ÁҹРÈÃÕ¸¹Ð¾Ñ²¹ì
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
298118 J.INDUSTRY
à¨.ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
CO. LTD.
º¨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
298119 BAN CHANG
ºéÒ¹©Ò§¡ÃØê»
GROUP CO. LTD.
º¨¡.(ÁËÒª¹)
0B
ã¹»ÃÐà·È
298120 THANATHORN
¸¹Ò¸ÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEERING
º¨¡.0CO.
B LTD ã¹»ÃÐà·È
298121 CHARENPRONHARDWEAR
à¨ÃÔ-¾ÃÎÒÃì´áÇÃìLTD.
˨¡.
0 A PART. ã¹»ÃÐà·È
298122 S.W.GROUP
àÍÊ.ÍѺºÅÔÇ
CO. LTD. ¡ÃêÙ¾ 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
298123 VICTORIALÇÔ¤µÍàÃÕÂ
CECRET HEATH
«Õà¤Ã·
CENTER
0àÎÅ·ì
B à«ç¹àµÍÃì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
298125 PRASITTHAI
»ÃÐÊÔ·¸Ôìä·Âá͹´ì·ÙÅ
& TOOL LTD. PART.
0 D˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298126 WILAIWANÇÔäÅÇÃó
KONGKASAI
¤§¤ÒãÊ
KHUN0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
298127 THAI FURNITURE
ä·Âà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìá͹´ìà«¿(2521)
& SEF(2512)0CO.
A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
298128 PHANCHAI¾ÃóªÑÂ
SOMBOONSUB
ÊÁºÙóì·ÃѾÂì
KHUN
0 A ¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
298129 SUPAKIT KRAKYOTA
ÈØÀ¡Ô¨¡ÒÃâ¸Ò
LTD. PART.
˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
298130 B.GRIM MBM
ºÕ.¡ÃÔÁ
METALWORK
àÍçÁºÕàÍçÁ
CO.
0àÁ·ÑÅàÇÔÃì¤Êì
ALTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
298131 TANEAT SRISUWANKRAN
¸à¹È ÈÃÕÊØÇÃóҡÒÃ
KHUN
0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È

(5176064) 517-3456
K.SURAT
427-2245 PAO K.
2738846-9
472-1009 K.VIJITWAN
(4347137) 434-9953
K.PAICHAI
K.ANCECHA
(2723278) 272-3296
NUNG K.
4263275-6 K.YAO
3221
5592778-81K.VATCHALEE
252-3017 K.TIM
035-273814-9
K.YING
044-411306K.SUTAMART
5615040-4 K.PEMRUDEE
038-784114-7
K.KULUADEE
2247880-5 K.THANA
(5262420) 526-5945
K.SIRICHAI
(3871104) 387-2811
K.PORN
2312470-2 K.BANROE
02-7316614-5
01-4100067K.NOI
412-5110 K.KALYA
211-6032
286-8153
381-5955
2843031-2 K.FANG
038-428161K.FRITSEHI
323

4330100-7
6912456-7 SOMCHAI SAMUTHANE
243-6030 K.THAMMANOON NIRAN
455-7685 K.CHOOSITH CHAKANP
(2796) 883-1023
K.NUNG
K.SOMPORN
(3902346) 332-8911
K.AMON
044-242857

038-427800-9
K.WANIDA
5124668-5130518
K.THANAPHUT
215-4444
3991989-93
2472815-6 K.PRASAN
(4388762) 438-0215
K.YANYONG
01-9178630
2331938-9
351193-4
518-0682 K.ROLAND
279-9969

298132 RUNG SRISIAM
ÃØè§ÈÃÕÊÂÒÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE 0 D
ã¹»ÃÐà·È
298133 SAIRUNG MONGKRONG
ÊÒÂÃØé§ Á§¤ÅKHUN
¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
298134 PORNTEP ¾Ãà·¾
SAENGO
á«èâ§éÇ
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
298135 BOONRATºØ-Ãѵ¹ìà·Ã´´Ôé§
TRADING CO. LTD.0
º¨¡. A
ã¹»ÃÐà·È
298136 ANEK & ASSOCIATES
à͹¡ á͹´ì áÍÊâÊ«ÔàÍ·Êì
CO. LTD.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298137 G.L & R.LTD.
¨Õ.áÍÅ.á͹´ì.ÍÒÃì
PAT.
˨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
298138 VITAT TOCHOEN
ÇÔ·ÑȹìKHUN
âµà¨ÃÔ- ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
298139 CONDOTEL
¤Í¹â´à·Å
MANAGEMENT
àÁ๨àÁ¹·ìCO.
º¨¡.
0 BLTD.
ã¹»ÃÐà·È
298140 SIAM DECCORRAT
ÊÂÒÁà´¤¤Íà÷
AND CONTRUCTION
á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
298141 SINOUDOM
ÊÔ¹ÍØ´ÁÊØÃÔ¹·Ãì(1990)
SURIN(1991)CO. LTD.
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298142 LEK PINGMUANG
àÅç¡ »Ô§àÁ×ͧ
KHUN ¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
298143 CHONBURIªÅºØÃÕ
K.S.ENGINERRING
à¤.àÍÊ.àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
˨¡.
298144 J.P.S IMPORT
à¨.¾Õ.àÍÊ.ÍÔÁ»ÍÃìµàÍç¡«ì»ÍÃìµ
EXPORT & SUPPLY
0A
ã¹»ÃÐà·È
298145 METRO LIVING
àÁâ·ÃÅÔ¿ÇÔè§
CO. LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
298146 VIRIYASUTORN
ÇÔÃÔÂÐÊع·ÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ENGINEER LTD.PART
0B
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
298147 DARING CO.
á´ÃÔè§
LTD. º¨¡.
0E
ã¹»ÃÐà·È
298148 WIBOON POWPAKA
ÇÔºÙÅ à¼èÒÀ¤Ð
KHUN ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
298149 K.L.C CO. LTD.
à¤.áÍÅ.«Õ. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298150 ALMOND(THAILAND)
ÍÑÅÁ͹´ì(ä·ÂᏴì)
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
298151 BERRASA àºÍÃìàëèÒ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298152 T.C.N PANICH
·Õ.«Õ.àÍç¹.¾Ò³ÔªÂì
LTD. PART.
0
˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
298153 THANATHORN
¸¹Ò·ÃMANUFACTURING
áÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§
0 B º¨¡.
CO.
ã¹»ÃÐà·È
298154 JUTA SAKOL
¨Ø±Ò-Ê¡Å
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298155 PREEDA KORNLUK
»ÃÕ´Ò ¡ÃÅѡɳì
KHUN ¤Ø³0 A
ã¹»ÃÐà·È
298156 FAMILY T.S.T
á¿ÁÔÅÕè
CO. LTD.
·Õ àÍÊ äÍ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298157 YALA THANAVAN
ÂÐÅÒ¸¹Çѹµì
LTD. PART.
˨¡. 0 D
ã¹»ÃÐà·È
298158 KING MONGKUT
ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ¸¹ºØÃÕ
OF TECHNOLOGY
0A
ã¹»ÃÐà·È
298159 SRI MONGKOL
ÈÃÕÁ§¤Å
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298160 INCAP-THAI
ÍÔ¹ªìऻä·Â
CO. LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
298161 CHAISUPREM
äªÂÊØ»ÃÕÁ
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298162 BOONCHOIºØ-ªèÇÂ
KHOSANAN
¡ÍʹҹKHUN
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
298163 SURAPONG
ÊØþ§Éì
PONGHANYOUT
¾§ÉìËÒ-ÂØ·¸
DR.
0 A ¤Ø³ËÁÍ ã¹»ÃÐà·È
298164 WANTHANA
Çѹ·¹Ò
LERTTHANAPONG
àÅÔȸ¹¾§Èì 0¤Ø³
AKHUN
ã¹»ÃÐà·È
298165 BOONSOMºØ-ÊÁ
MAHAKITPAISAN
ÁË¡Ô¨ä¾ÈÒÅKHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È
298166 THAIDHANU
ä·Â·¹Ø(ÁËÒª¹)¨Ó¡Ñ´
BANK
¸¹Ò¤ÒÃ
0B
ã¹»ÃÐà·È
298167 A.P & GROUP
àÍ ¾Õ
CO.
á͹´ì
LTD.
¡ÃØê» º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
298168 SUWAT ROETSUWANSIRI
ÊØÇѲ¹ì àÅÔÈÊØÇÃóÈÔÃÔ
KHUN
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
298169 GREEN PEACE
¡ÃÕ¹¾ÕªàÃÕÂÅàÍÊ൷
REALESTATE 0CO.
Bº¨¡.
LTD
ã¹»ÃÐà·È
298170 S.YUTTHAKRAI
È.ÂØ·¸ä¡Ã¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
0
˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
298171 ANEKTHAMMAKUL
à͹¡¸ÃÃÁ¡ØÅ
CO.º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
298172 SANGCHAROEN
áʧà¨ÃÔ-¾Ñ²¹ÒàÍç¹àµÍÃìä¾ÃìÊ
PATTANA ENTERPARI
0A
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298173 ORIFLAMEÍÍÃÔà¿ÅÁ(ä·Â)
(THAI) CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
298174 EAGLERIDGE(THAILAND)CO.
ÍÕà¡ÔÅÃÕ¨(»ÃÐà·Èä·Â)
0
LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298175 D.K BEAUTY
´Õ HOUSE
ठºÔǵÕéàÎéÒÊì0 A
ã¹»ÃÐà·È
298176 PACIFIC ORLOEN
ừԿԤâÍàÅÕ¹
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298177 CITY ORCHID
«ÔµÕé
CO.ÍÍÃì¤Ô´
LTD. º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
298178 B BOY CO.ºÕ
LTD.
ºÍ º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298179 PASIT AMONPASIT
»ÃÐÊÔ·¸Ôì
KHUN
ÍÁûÃÐÊÔ·¸Ôì
0A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
298180 PRAVEAT VISAVAKRAN
»ÃÐàÇÈÇÔÈÇ¡ÒÃ
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298181 CHAIYAPHOM
ªÑÂÀÙÁÔà¡ÉÁÇÔÈÇì
KASEAMVISAVA
0A
CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298182 YONGSUGNHOUD
§«Øè¹ÎÇ´
SHOP
ÃéÒ¹
0A
ã¹»ÃÐà·È
298183 SANCAMILLO
ÁÙŹԸԤ³Ð¹Ñ¡ºØ-¤ÒÁÔÅâÅáË觻ÃÐà·Èä·Â
HOSPITAL
0A
ã¹»ÃÐà·È

K.SURIN
377-9131 K.SAIRUNG
01-9183094K.SOMCHAI
234-6900 K.KRONGSIRI
393-7485 K.KALAYANEE
255-5070-4K.ANKANA
075-218705K.SIAM
044-511074K.THAVON
337
038-352476K.KAMEONG
589-2873 K.CHAI
(5740339) 574-0328
K.PATRAPORN
247-7736 K.ARANYA
02-3702398K.DANAI
221-6708
K.LIKIT
5170042-43K.PITAKCHAI
(2853603) 285-3609
K.VISIT
(4153186) 415-4787
9385546-7 K.THANAPHAT
413-2225
2476678-9
073-215828K.ANUVAT
4280035 T.2401
054-511444K.PONGRAK
477
374-0021 K.NAKORN
K.PUTTHICHONG
368-2515
251-7276 K.SURAPONG
393-1025 K.JIM

(2305392) 230-5103
K.WASAN VAREESAART
439-2144
457-1336 K.SRISUK
574-1588 K.KANYANEE
(7595129) 383-5558
439-0182 K.PAIROAT
(5110080) 513-4117
K.NIRAT
392-3300 K.ANONGNAT TRONGK
424-8311 K.TANWUT SITHIKUL
K.NUI
253-3708
(4203232) 420-6808
K.VICHAI DIJKRAJAN
(5114683) 579-1615
K.RAJDA
281-8523
(5874063) 585-6699
K.SUCHADA
044-811066K.VICHAI
900
236-4492 K.SUPARAT
032-211143 975

298184 AMORNPIMOL
ÍÁþÔÁÅ
CO. LTD.
º¨¡.6,026.24 B
ã¹»ÃÐà·È
298185 BUMRUNGºÓÃا
PRAJONG
»ÃШ§ ¾ÅÍÒ¡ÒȵÃÕ
0A
ã¹»ÃÐà·È
298186 VIWAT CONSTRUCTION
ÇÔÇѲ¹ì¡èÍÊÃéÒ§
LTD.˨¡.
0PART.
A
ã¹»ÃÐà·È
298187 H.P.INDUSTRIES
àͪ ¾Õ CO.
ÍصÊÒË¡ÃÃÁ
LTD.
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
298188 T AND N WOOD
·Õ á͹´ìFURNITURE
àÍç¹ ÇÙ´à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO.
0 A LTD º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
298189 FOUR SIDEâ¿ä«´ì
ALUMINUM
ÍÅÙÁÔ¹ÑÁ
CO. º¨¡.
LTD.
0D
ã¹»ÃÐà·È
298190 SASIPHOMÈÈÔÀÙÁÔ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298191 CERCRAL à«Íà¤ÔÅ
RELSTEDàÃÕÂÅàÍÊ൷
CO. LTD.0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298192 JURIN CHIANCHUE
¨ØÃÔ¹·Ãì àªÕÂÃàª×éÍ
CO. LTD. 0 B
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298193 N.A SUPPLY
àÍç¹.àÍ.«Ñ¾¾ÅÒÂÊì
LTD. PART.
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
298194 C.B.CONSTRUCTION
«Õ.ºÕ.¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
LTD. PART.
0˨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
298195 A.P INTERTEC
àÍ.¾Õ.ÍÔ¹àµÍÃìà·¤
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
298196 VORANUT Çùت
LUENVIPHU
àËÅ×ͧÇÔÀÙ
KHUN 0¤Ø³
B
ã¹»ÃÐà·È
298197 TAK SAHAKARNCHANG
µÒ¡ÊË¡ÒêèÒ§LTD.
˨¡. PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298198 NEW AB MAKER
¹ÔÇáÍ´àÁ¤à¡ÍÃì
SHOP ÃéÒ¹0 A
ã¹»ÃÐà·È
298199 AVERRED àÍàÇÍÃìàô
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298201 LE RAFFINE
àÅÍÃÑ¿¿Ôà¹è
24 CO. LTD 24 º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
298202 THAI CIVILä·Â«ÕÇÔÅàÇÍÃì¤Ê
WORK CO. LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
298203 STAR UNITED
ʵÒÃìÊÂÙä¹àµç´
CO. LTD.
º¨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
298204 TRUST CO.·Ñʤì
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298205 DESIGN LINE
´Õ䫹ì
GROUP
äÅ¹ì ¡ÃØê»
CO. LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
298206 DESIGN PLUS
´Õ䫹ì
CO.
¾ÅÑÊ
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
298207 SIAM WALLÊÂÒÁÇÍÅà·¤
TEC ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
298208 TRIPRADUB
µÃÕ»ÃдѺ
L.P.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
298210 RELAX BEACH
ÃÕáÅ¡«ìºÕª
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298211 GRAND MODERN
á¡Ã¹´ìâÁà´ÔÃ칤͹â´
CONDO CO.º¨¡.
0LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
298212 SUKHUMVIT
ÊØ¢ØÁÇÔ·à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE
0 C ÃéÒ¹ ã¹»ÃÐà·È
298213 SAKSIWARIT
ÈÑ¡´ÔìÈÔÇÄ·¸Ôì
LTD. PARTN. ˨¡.0 C
ã¹»ÃÐà·È
298214 GYPSUM METROPOLITAN
ÁËÒ¹¤ÃÂÔº«ÑèÁCO.
º¨¡.0 LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
298215 P.N.THAI FURNISHING
¾Õ.àÍç¹.ä·Â à¿ÍÃì¹ÔªÔè§
LTD. PARTN
0 C ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298216 LIEVING STAI
ÅÔ¿ÇÔè§ÊäµÅì
CO. LTD.
º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
298217 SRISURUANG
¤Ø³ÈÃÕÊØÃÒ§¤ì
SRISUKREE ÈÃÕÈØ¡ÃÕ
0B
ã¹»ÃÐà·È
298218 ST.LOUIS HOSPITAL
âç¾ÂÒºÒÅૹµìËÅØÂÊì
0A
ã¹»ÃÐà·È
298219 COMMERCIAL
¤ÍÁàÁÍÃìàªÕÂÅ
MOTORWORK
ÁÍàµÍÃìàÇÍÃì¤
0
CO.
A LTD. º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
298220 UDOMSUKÍØ´ÁÊØ¢·ÒÇàÇÍÃì
TOWER CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298222 METTEK TREADING
àÁ·à·¤ à·Ã´´Ôé§
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
298223 INTERBELLA
ÍÔ¹àµÍÃìàºÅÅèÒ
LTD. PARTN. ˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
298224 ISUZU NAKHONLOUNG
Íի٫ع¤ÃËÅǧ
CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298225 T.YONGKIAT
µÍ§à¡ÕÂõԡÅÒÊ
GLASS CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298226 FURNEC INDUSTRY
à¿ÍÃìà¹ç¡«ìCO.
ÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕ
LTD. 0 Cº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298227 INTERNATIONAL
ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
HI-FI CENTER
äÎ-ä¿
0 A à«ç¹àµÍÃìã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
298228 SUWAPHOLSUPARK
ÊØǾÅÊØÀÒ¤Âì
CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
298229 SAILOM HOTEL
âçáÃÁÊÒÂÅÁ
0A
ã¹»ÃÐà·È
298230 STAR(92)CO.
ʵÒÃì(92)
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298231 CHAROENPOL
à¨ÃÔ-¼ÅÊØ¢Àѳ·ì
SANITARYWARE
º¨¡.
0 BCO.LTD ã¹»ÃÐà·È
298232 TRIMORO TRIMORO
CO. LTD. CO. LTD.0 A
ã¹»ÃÐà·È
298234 CHINDANOND
¨Ô¹´Ò¹¹·ì
DESIGN
´Õ䫹ì
LTD.
˨¡.PARTN.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298235 MITI DEVELOPMENT
ÁÔµÔ´ÕàÇÅÅéÍ»àÁé¹·ì
CO. LTD.0 R º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298236 V.I.D.INTERNATIONAL
ÇÕ.äÍ.´Õ.ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
298237 AXES CO. áÍç¡à«Ê
LTD.
º¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
298238 BUNDIT FURNITURE
ºÑ³±Ôµà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PART.
0
˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
298239 NATIONNALLAUSTARAL
๪Ñè¹á¹ÅÍÍÊàµàÅÕÂáºç§¤ì
BANK.
0 ALTD. ¸¹Ò¤ÒÃ
ã¹»ÃÐà·È
¨¡.

9505112-3 K.RUNGRSUN
226-3118
561-1341
9191256-7 K.KAMONWON
(5312915) 531-1953
K.SOMKID
(3755411) 374-2986
K.PRATERNG
3754332-9 K.DACHA
T.206
3770754-5 K.RAT
054-221725K.KITTISAK

243-6231 K.SOMBOON KUANDMIA

K.VORANUT LUENVIPH
055-511732K.PUY
252-7796 K.MATHARATEE
02-2912414-6
K TUNJAI
570-5178
392-7999
253-1160
259-1864
315-4267
254-9900
516-8388
258-8859
(3991408) 393-0920
2487940-9
375-1935
314-7333
2120033-48

570-5178
428-0036
4349590 6604-5
396-1762
391-3886 CO. LTD.
234-0821
381-2757
(3746583) 377-1325
K.SIRIRAT
235-5815
319-7963
(2454900) 253-1313
314-3197
8877241-4
300-2711-3WARAPHON KHUN
2366016_7

298241 BENJACHAI
àº-¨ªÑ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
º¨¡.0CO.
C LTD
ã¹»ÃÐà·È
298242 ARCHITECTURE
ÍÒÃì¤Ôà·¤à¨ÍÃìÍÔ¹·ÕàÃÕÂá͹´ìà·¤â¹âÅÂÕ
INTERIOR & TECHNO
0B
ã¹»ÃÐà·Èº¨
298243 DEFTER CO.
à´¿àµÍÃì
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
298244 SATHAPORN
ʶҾÃà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD.
0˨¡.
A
PARTN ã¹»ÃÐà·È
298245 HOT SHOPÎ͵ªÍ»
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298246 FLOWSIDEâ¿ä«äÍà´ÕÂÊì
IDEA LTD. PARTN.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
298247 JANPEN RESTAURANT
ÀѵµÒ¤Òèѹ·Ãìà¾çLTD. PARTN.
0 B˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298248 PROGRESS
â¾à¡ÃÊÊì
METAL AND
àÁ··ÍÅá͹´ì´Õ䫹ì
DESIGN
0C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
298249 C.L.P. TRADING
«ÕáÍžÕà·Ã´´Ôé§á͹´ìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
AND ENGINEERING
0D
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
298250 ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
HIGHTECHäÎà·¤
LTD.˨¡.
PARTN
0D
ã¹»ÃÐà·È
298251 TECHTHONIC
෤ⷹԤÊì
C.M. CO.
«Õ.àÍçÁ.
LTD. 0º¨¡.
C
ã¹»ÃÐà·È
298252 SODSRI FUR
Ê´ÈÃÕà¿ÍÃìá͹´ì¤Í¹Ê·ÃѤªÑè¹
& CONSTRUCTION
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
298253 SINCHAIPONG
ÊÔ¹ªÑ¾§Éì
CO. LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298254 IMPERIAL PLAZA
ÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ
CO. LTD.
¾ÅÒ«èÒ
0.00 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298255 SHOWER MASTER
ªÒÇàÇÍÃìCO.
ÁÒÊàµÍÃì
LTD. 0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
298256 BOOGO CO.
3Ùâ¡é
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298257 3 PORN CO.
3 ¾Ã.
LTD.º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
298258 SENG HUAD
à«é§ÎÇ´ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
ALUMINIUM CO. 0
LTD.
C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298259 CHINA & SON
䪹èÒá͹´ì«Ñ¹
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD.
0 CPAR˨¡. ã¹»ÃÐà·È
298260 LINE LUCKäŹìÅѤ
CO. LTD.(2537)
º¨¡.(2537) 0 B
ã¹»ÃÐà·È
298261 TRIGROUPäµÃ¡ÃêØ»
RATCHADA
ÃѪ´Ò
CO.º¨¡.
LTD
0C
ã¹»ÃÐà·È
298262 W R T COPORATION
´ÑººÅÔÇ ÍÒÃì·Õ
CO. LTD.
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
0C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
298263 MS HOLDINGS
àÍçÁàÍÊ
AND
âÎÅ´Ôé§á͹´ìàÎÒÊì«Ôè§
HOUSINGS
0 BCO. L
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
298264 SARAROMÊÃÒÃÁ³ì
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298265 SAHAVATANA
ÊËÇѲ¹Ò»ÃСѹÀÑÂ
INSURANCE CO.
0 Aº¨¡.
LTD.
ã¹»ÃÐà·È
298266 ACMEN INTERNATIONAL
áÍç¤àÁ¹ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
CO. 0LTD.
C
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
298267 LETROI CO.
àÅÊì·ÃÑÇÊì
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
298268 CASDACO¤ÒÊà´â¡
CO. LTD.º¨¡
0A
ã¹»ÃÐà·È
298269 CASCON CO.
ºÃÔÉÑ·
LTD.¤Òʤ͹ ¨Ó¡Ñ´
0A
ã¹»ÃÐà·È
299100 CASH
à§Ô¹Ê´
-3,745.00 CASH
ã¹»ÃÐà·È
299101 S.Y.B GROUP
àÍÊ.ÇÒÂ.ºÕ
CO. LTD.¡ÃêØ» º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299102 CHOKCHAI⪤ªÑÂ
SIRISAKSUWAN
ÈÔÃÔÈÑ¡´ÔìÊØÇÃó
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
299103 KARON LAND
¡ÐùᏴì
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299104 P.J. JAYA ALUMINIUM
¾Õ.à¨. ¨Ò¹èÒÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁÍԹⴹÕà«ÕÂ
INDONESIA
0A
ã¹»ÃÐà·È
299105 A.I.A.CO. LTD.
ÍàÁÃԡѹÍÔ¹àµÍÃìṪªÑè¹á¹ÅáÍʪÑÇÃѹÊì
0A
ã¹»ÃÐà·È
299106 THAI FARMER
¡ÊÔ¡Ãä·Â
BANK(ʹ-.)
(HO)¸¹Ò¤ÒÃ
0A
ã¹»ÃÐà·È
299107 ORIENTALâçáÃÁâÍàÃÕ¹àµçÅ(»ÃÐà·Èä·Â)
HOTEL (THAILAND)0 CO.
B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.(ÁËÒª¹)
299108 TIGER GROUP
ä·à¡ÍÃì¡ÃØê»ÍÔ¹àµÍÃì
INTER CO. LTD.
0 º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
299109 UNIT PLACE
ÂÙ¹Ô¤à¾Å«
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
299110 BUNDIT DEVELOPMENT
ºÑ³±ÔµÇÔÇѲ¹ì´ÔÇÔÅÍ»àÁ¹µì
CO. LTD.
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
299111 WORLDWIDE
àÇÔÅ´ìäÇ´ìàÁç·à·ÔéÅàÇÍÃì¤
MATIALWORK CO
0 A.LTD. º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299113 TUAPHO CO.
µÑèÇâ¾é
LTD. º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
299114 PETER CONSTRUCTION
PETER CONSTRUCTION
L.P 0 A L.P. ã¹»ÃÐà·È
299116 SRIRACHAÈÃÕÃÒªÒäÁéáÅÐÇÑÊ´Ø
LUMBER & CONSTRUCTION
0 E º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299117 SRIVISANUKAM
ÈÃÕÇÔɳءÃÃÁ
CO. LTD º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
299118 KING DOOR
KING
PRODUCTS
DOOR PRODUCTS
.LTD0 A .LTD ã¹»ÃÐà·È
299119 BUMRUNGRAJ
ºÓÃاÃÒÉ®Ãì
M.C. CO. LTD.
àÍçÁ«Õ
0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299120 MANUT SATTUREE
Á¹ÑÊ ÈѵÃÙÅÕé
CAPTAIN.
¾.µ.·.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299121 ASSOCIATED
»ÃÐÁÇÅÊÂÒÁ
SIAM LTD. PART.
˨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299122 KITRUNGRUENG
¡Ô¨ÃØè§àÃ×ͧ ÃéÒ¹0 A
ã¹»ÃÐà·È
299123 KITPATTANAALUMINIUM
¡Ô¨¾Ñ²¹ÒÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
LTD.0PART.
A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299124 TRAIRONGäµÃç¤ì
SRIMANGKORN
ÈÃÕÁѧ¡Ã
KHUN
0¤Ø³
A
ã¹»ÃÐà·È

398-8848
933-8400 LOYEE
3225190-1
(5381454) 530-1805
SAYAN KHUN

2871535-6
5125356-61
CO. LTD.
286-9059
02-5137683K.SUTREERA
7693
322-6759
258-8926
3841338-41KHUN.CHAWEEWAN
259-5473
382-0414
247-3130-4KHUN.CHALERMCHAI
249-3517
258-3214
5095642-8 SUDARATANA KHUN
247-3130-4CHALERMCHAI KHUN
CHANCHIRA LEUMCHO
3187631-4 KALAYANEE PANDCHE
381-2757
222-2064
02-3910241-4
258-0652
(3198005) 319-3243
(3198005) 319-3243

(3146003) 314-2676
K.ANCHANA MUALMEK
224-1746 CHOKCHAI SIRISAKSUW

02-6387079BOONROD
270-1122 YINGYONG
236-0400
353-6965 METRI
(2155468) 215-7252
SUKIJ
3225253-6
277-3270
076-211661K.MAYUREE
277-3404 SRISUDA KHUN
(038)323316-8
KITTI PAWANA
(5322785) 533-8386
SURAPOL CHARUSAK K
MR. ROGER HARRIEON
(2348241) 234-8253
BUMRUNGRAJ M.C. CO
(4486480) 448-6363
TALINGCHAN POLIEC S
4244822-3
038-615849
(5301897) 514-2462
243-5454

299125 PIBOONSRI.
¾ÔºÙÅÈÃÕ
LTD. PART.
˨¡.
0F
ã¹»ÃÐà·È
299126 DOICH BANK
¸¹Ò¤Òôͪì
0A
ã¹»ÃÐà·È
299127 V.S.METALÇÕ.àÍÊ.àÁç··ÑÅàÇͤ
WORK LTD. PART.0˨¡.
D
ã¹»ÃÐà·È
299128 CENTRAL DEPARTMENT
à«ç¹·ÃÑÅ´Õ¾ÒÃì·àÁé¹·ìÊâµÃì
STORE.
0A
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
299129 DETHPONG
à´ª¾§Éì¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUC LTD.
˨¡0PART.
A
ã¹»ÃÐà·È
299130 SOMSAK TIAWPHAIBUL,KHUN
ÊÁÈÑ¡´Ôì àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
134.4 A
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
299131 PIJIT CHATKALSAEREE
¾Ô¨ÔµÃ ©ÑµÃä¡ÃàÊÃÕ
KHUN0 A ¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
299133 KILPHATTHANAKIT
à¡è§¾Ñ²¹Ò
CO.
º¨¡.LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299134 CHOKPHANKIT
⪤¾¹Ò¡Ô¨¡èÍÊÃéÒ§
CON LTD. PART.
0˨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
299135 KABIE CODTAKE
¡ÃкÕè¤Í·à·¨
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299137 K.SUCHADA
ÊتҴÒ
MONGKONKANOK
Áѧ¡Ã¡¹¡ ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
299138 SUN CEILING
«Ñ¹ CO.
«ÕÅÔè§
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299139 SAINAMG CO.
·ÃÒ§ÒÁ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299140 KRUTKAEW
¤Ãظá¡éÇ
DEVELOPMENT
´ÕàÇçÅÅÍ»àÁé¹·ì
CO.
0 B LTD.º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299141 KRORATSANGTAWEE
â¤ÃÒªáʧ·ÇÕ
CO.
¤Åѧ¡ÃШ¡-ÍÐÅÙÁÔ¹ÑèÁ1997
LTD.
0B
ã¹»ÃÐà·È º¨¡
299142 PILISTAION
ʶҹյÓÃǨ¹¤ÃºÒÅ
TALINGCHOUN 0 µÅÔ觪ѹ
A
ã¹»ÃÐà·È
299143 CLINIC V.D.O
¤ÅÕ¹Ô¤ÇÕ´ÕâÍ
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299144 K.S.MANAGEMENT
ठàÍÊ áÁ¹à¹·àÁ¹µì
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299145 ITALTHAI REAL
ÍÔµÑÅä·ÂàÃÕÂÅàÍç«à··
ESTATE CO. LTD.
0 A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299146 VACHIRACHAIPATANA(1988)
ǪÔÃäªÂ¾Ñ²¹Ò (1988)
CO.
0 Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299147 POONPAYOON
¾Ù¹»ÃÐÂÙÃ
ISSARASAK
ÍÔÈÃÈÑ¡´Ôì
0 A ³ ÍÂظÂÒ
ã¹»ÃÐà·È
¾.µ.·.
299148 BEST ALUMINIUM
àºÊ·ìÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299149 SRIMAK CO.
ÈÃÕÁÒ¡
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299150 ROSE GARDENS
âÃÊ¡ÒÃìà´é¹Êì
HOTEL âçáÃÁ
CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299151 JAGUAR INDUSTTRY(THAILAND)
¨Ò¡ÑÇÃìÍÔ¹´ÑʵÃÕÊì
0 A(»ÃÐà·Èä·Â)
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299152 SANGVORN
ÊѧÇóìàÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ENGINEERING LTD.
0 A PART
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
299153 DELUKSIN´ÕÅѤ«Ô¹
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299155 UOTHIN PHONPASEAD.K
â¸Թ ¼Å»ÃÐàÊÃÔ°0Ã.Í.
A
ã¹»ÃÐà·È
299156 SUVIT KHUN
ÊØÇÔ·Âì ¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
299157 ASANUNGSINPANIT
ÍʧǹÊÔ¹¾Ò¹Ôª
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299158 BURAPHAWIN
ºÙþÒÇÔ¹
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299159 C & N DESIGN
«Õ á͹´ì
CO.àÍç¹
LTD.
´Õä«¹ì º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299160 FAMILY MISSIONARY
á¿ÃÁÃÕè ÁÔÊÊÔ·Í͹ÒÃÕ
SUPPLIES
0 A «Ñ¾¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È
299161 SANAM THAI
ʹÒÁä·Â
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299162 CENTRAL GAMENTFACTORY
à«ç¹·ÃÑÅ¡ÒàÁ¹·ìῤ·ÍÃÕè
0CO.
B LTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299163 RUAMFOOD
ÃÇÁÍÒËÒÃ
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299164 S.NUMSIRIÊ.¹ÓÈÔÃÔ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUTION CO.
0º¨¡.
ALTD.
ã¹»ÃÐà·È
299165 THAITHANAMITRE
ä·Â¸¹ÁÔµÃÍØ»¡Ã³ì
UPAKORN
º¨¡.0CO.
A LTD
ã¹»ÃÐà·È
299166 P.S.P GROUP
¾Õ.àÍÊ.¾Õ
LTD. PART.
¡ÃØê» Ë¨¡.
0R
ã¹»ÃÐà·È
299167 CIDHOM CO.
«Õâ´Á
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299168 ANOKARNÍÐ⹤ÒÅ
METAL CO.
àÁç··ÍÅ
LTD.º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299169 VERASATIAN
ÇÕÃàʶÕÂÃ
LTD. PART.
˨¡. 0 R
ã¹»ÃÐà·È
299170 TAWEE SRIBOOTDEE
·ÇÕ ÈÃÕºØÈÂì´Õ
KHUN¤Ø³
0A
ã¹»ÃÐà·È
299171 SANER SORNNIYOM
àÊ¹Í ÈùÔÂÁ
KHUN.
¤Ø³ 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299172 SAMAINIYOM
ÊÁѹÔÂÁ
HOTEL. âçáÃÁ0 B
ã¹»ÃÐà·È
299173 SURAI ENGINEERING
ÊØäà àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
0 A ˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299174 WALTER WRIGHT
ÇÍÅàµÍÃìäÃé·ìáÁÁÁÍ·(ä·ÂᏴì)
MAMMOET 0 C
º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
299175 CHATRATSAME
ªÑÂÃÑÈÁÕ¡èÍÊÃéÒ§
KOSANG CO.0LTD.
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
299176 PACIFIC PLASTICS(THAILAND)
ừԿԤ ¾ÅÒʵԤÊì(»ÃÐà·Èä·Â)
0A
CO.
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299177 A.T.SUPPLY
àÍ.·Õ.«Ñ¾¾ÅÒÂ
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
299178 THANAKRANCHANG
¸¹Ò¡ÒêèÒ§L.P.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299179 N. 88 CO. LTD.
àÍç¹.88 º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È

253-7644 KHUN OOM
285-0021
245-7499 K.WICHITTRA
5411111-T-3303
KHUN KOY
282-6286 K.SOMSAK
433-0100-7
K.PIJIT CHATKALSAERE
518-2946 K. KLLJAI NUNTHAJUN
056-511937K.KANHANA THANVASR
PREECHA POOLPHOKP
278-3520-1
(5397930) 483-7839
K.SUTHIN BULPANUT
483-7839 K.SUTHIN
513-1769 K.PHISEAD
244779 F.253637
K.VINISCHA
448-6360 VISANU
(5391470) 539-6904
(2500139) 252-3912
076-340106K.PITI
256-4988-9K.WASAN
034-321473
246-3380
01 9122801K.SURACHAT
412-0824-5K.NIPHAPHON
238-2620
248-2721
571-0839
320-1179
286-1370
377-1604 K.CHANGVIT
(3902375) 391-4469
K.JINTANA
2556955 T.2738
249-5370 K.PISUT TANPAIROA
(3917108) 392-2890
(2151539) 214-0162
K.SOMBOON
01-3211424K.PHONGSAK
4664040-3
574-4497
282-1515 K.WIPA

055-258575K.KAMOL
01-8576411K.SURAI
316-1291 K.THRONGPOL JIMONG
4258950-4
2168195-6 K.SOMJAI
(2232651) 224-5980
074-238062K.THAMMARONG

299180 NAWAKIJ ¹Ç¡Ô¨ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁ
ALUMINUM LTD.,˨¡.
PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299181 NUCHSARA
¹ØªÉÃÒ
CHAVALEE
ªÇÅÕ KHUN
¤Ø³ 0 B
ã¹»ÃÐà·È
299182 BANGNARA
ºÒ§¹ÃÒ¡èÍÊÃéÒ§
SAOSRANG LTD.
˨¡.
0PART.
C
ã¹»ÃÐà·È
299183 HIWAY CO.äÎàÇÂì
LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299184 TRITOSE INTERIOR
µÃÕ·È ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD.´Õ䫹ì
0 B º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299185 AMORN LERTPONGSUP
ÍÁà àÅÔȾ§Éì·ÃѾÂì
KHUN
0 A¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
299186 LEE HOUSING
ÅÕàÎéÒÊì«Ôè§
INTERIA PRODUCT
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0.00 C COâ»Ã´Ñ¤Êì
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299187 AREE WESAKOWIT
ÍÒÃÕÂì àÇÊÊÐâ¡ÇÔ·
KHUN
0A
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
299188 RUAMPATAYA
ÃèÇÁ¾Ñ·ÂÒ
CO. LTD.º¨¡.
0D
ã¹»ÃÐà·È
299189 BOONYATAWEEWAT
ºØ--зÇÕÇѲ¹ì
LTD.
˨¡.
PART.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299190 POMOLA CO.
¾ÒâÁÅÒ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
299191 S.PANURUNGSRI
Ê.ÀÒ³ØÃѧÉÕ
CO. LTD.
º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
299192 BOONPIPHAT
ºØ-¾Ô¾Ñ²¹ì
0C
ã¹»ÃÐà·È
299193 ATSADANG
ÍÑɮҧ¤ì
SATHIRAPORNPONG
ʶÔþþ§Èì
0 B KHUN
¤Ø³
ã¹»ÃÐà·È
299194 BRAIN CONSTRUCTION
àºÃ¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299195 SIAM MINIFAC
ÊÂÒÁà¤ËÐÁÔ¹Ôῤ
CO. LTD.
0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
299196 PRAVIT ENGINEERING
»ÃÐÇÔ·ÂìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. LTD.
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299197 PANYAPORN
»Ñ--ҾáèÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.
0 LTD.
B
ã¹»ÃÐà·È
299198 KIATSKULYONG
à¡ÕÂõÔÊ¡Øŧ¤ì¡èÍÊÃéÒ§
CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299199 RATTANA KHEHA
Ãѵ¹à¤ËÐ
CO.º¨¡.
LTD. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
299200 CASH
¤Ø³Ãѵ¹Ò ¤§»Å×éÁ¨Ôµµì
0 CASH
ã¹»ÃÐà·È
299201 KITITKORN¡ÔµµÔ¡Ã
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299202 CHAROEN¤Ø³ÍØÁÒ¾Ã
PETER FURNITURE
Êѧ¢Ð·ÃѾÂì
0A
& SON
ã¹»ÃÐà·È
299203 BALANCE ENGINEERING
ºÒÅéÒ¹«ìÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO. 0LTD.
º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
299204 CHINA GROUP
䪹èÒ¡ÃØê¿
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
»ÃÔ--Ò à´ç¤¤ÍàêÑè¹
˨¡.
299205 PRINYA DECORATION
LTD. PARTN.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299206 MODERN HOME
âÁà´Í¹âÎÁ
LTD.
à´¤¤ÍàêÑè¹
PARTN.0 A˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299207 THE ORIENTAL
à´ÍÐ âÍàÃÕ¹àµçÅ
BANGKOK HOTEL
¡Ãا෾
0B
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299208 BAN SUAYºéÒ¹ÊÇÂà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD. PARTN.
0R
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299209 PICOTEE INTERIOR
¾Ôâ¤·Õ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂૹàµÍÃì
CENTRE CO.LTD
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299210 SRIMATHANEE
âçáÃÁÊÕÁÒ¸Ò¹Õ
SHERATON HOTEL
àªÍÃҵѹ
0A
ã¹»ÃÐà·È
299211 CHUJAK CONSTRUCTION
ªÙ¨Ñ¡Ãì¡èÍÊÃéÒ§CO.
º¨¡.0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
299212 UDOMPHANKAMAI
ÍØ´ÁÀѳ±ì¤éÒäÁé
LTD. PART.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299213 RUAMPRASARN
ÃèÇÁ»ÃÐÊÒ¹
CO. LTD.
º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299214 CASSINA CO.
¤ÒÊÊÔ¹èÒ
LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
299215 TEAK FURNITURE
·Õ¤ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PARTN.
˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
299216 JUREE TRADING
¨ØÃÕÂìà·Ã´´Ôé§
LTD. PARTN.
˨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
299217 MAHAMONGKON
ÁËÒÁ§¤Åà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE0CO.
Aº¨¡.LTD. ã¹»ÃÐà·È
299218 PIYAPUM CO.
»ÔÂÐÀÙÁÔ
LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299220 AMNAJCHAIKIJ
ÍÓ¹Ò¨ªÑ¡Ԩ
BANGKOK
¡Ãا෾
CO0.LTD.
Aº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299221 ACMEN FURNICON
áÍç¤àÁ¹ à¿ÍÃì¹Ô¤Í¹
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299222 T.I.A. AND ä·ÂÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
G. CO. LTD.
0A
ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁã¹»ÃÐà·È
299223 KRUNGTHAI
¡Ãاä·Â¡ÒÃä¿¿éÒ
ELECTRICAL CO.º¨¡.
0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
299224 RAMA 9 HOSPITAL
¾ÃÐÃÒÁ 9 âç¾ÂÒºÒÅ
0A
ã¹»ÃÐà·È
299225 CHEETAH ªÕµÒÃì
ON-BOARD
Í͹ ºÍÃì´
CO.º¨¡.
LTD.
0C
ã¹»ÃÐà·È
299226 SCANTHAIÊ᡹ä·Âà¤Ã×èͧàÃ×͹
FURNITURE CO. LTD.
0 º¨¡.
E
ã¹»ÃÐà·È
299227 PROMPT INTERIOR
¾ÃéÍÁ·ìÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO. LTD. º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
299228 LEE HOUSING
ÅÕàÎéÒÊì«Ôè§
INTERIOR PRODUCT
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂâ»Ã´Ñ¤Êì
0B
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299229 SWEET HOME
ÊÇÕ·âÎÁáÅкصÃ
& SON CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299230 PORNCHAI¾ÃªÑÂʶҾÃ
STAPORN CO.º¨¡.
LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299231 CHUCHAI ENGINEERING
ªÙªÑÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
CO.
º¨¡.0
LTD.
C
ã¹»ÃÐà·È
299232 DEMAND`91
´ÕÁÒ¹`91
LTD. PART.
˨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È

02-5834519
241-3725
073-511383K.PEENA
319-1717 K.WANCHAI
438-9900 K.VATTANA
(3310782) 331-5090
K.CHOMLATHORN
391-4554
2355411-5 K.SUPHAPORN
034-251611
384-0582 K.BOONCHAI
448-3815 K.VANPEN
074-220074K.KITIPONG
561
2344930-9 182
411-2760 K.SITHICHAI
428-0836 K.SITHICHAI
251-3212 K.PRAVIT
(6446867) 644-6864
K.WISAN TARACHOTE
(5102737) 510-2765
K.VITOOM
8831501-5 K.KOSIT
721-3600
3700418-22
(3110225) 311-1437
258-3214
319-1562
236-1920-9NIYOM TIAMJIT
394-3224
(7121) 448-1341
5300183-8
3812476-8
(3198005) 319-3243
WEERATHAI KHUN
7490846-9
258-3214
394-4592
314-3468
3701806-7
02-3910241-4
3901411-2
2545010-8
538-6125
2580460-12
5336164-5
(3310782) 331-0943
(3111015) 311-0101
2557860-5

299233 FIELD IMAGE
¿ÕÅ´
CO.
ÍÔÁàÁç¨
LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
299234 NEO-CLASSIC
¹ÕâÍ-¤ÅÒÊÊÔ¤
FURNITURE
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTP.
0A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
299235 NATIONAL๪Ñè¹á¹Åà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE LTD. PARTN.
0 C˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299236 ELLOT A.G.C.
áÍÅÅ͵àÍ.¨Õ.«Õ.
CO. LTD. º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
299237 PRA-IN CONSTRUCTION
¾ÃÐÍÔ¹·Ãì¤éÒÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
MATERIAL
0B
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299238 C & P CIVIL«Õá͹´ì¾Õ«ÕÇÔÅ¡ÃØê»
GROUP CO. LTD. 0 C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299239 L.P.N. DEVELOPMENT
áÍÅ.¾Õ.àÍç¹.´ÕàÇÅÍ»àÁé¹·ì
PUBLIC0 CO.
B
º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
299240 THE CONTRACT
à´ÍФ͹á·Ã¤
INTERIOR
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
CO.
0 CLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299241 TRIPLE T FURNITURE
·ÃÔºà»ÔéÅ ·Õ
& INTERIOR
à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅÐÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0B
ã¹»ÃÐà·È º¨
299242 3AKEN COURT
ÎÒÃìà¡é¹·ì¤Í·
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299243 SPANSION(THAILAND)CO.
ÊỹªÑè¹ (ä·ÂᏴì)
LTD
0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
299244 POLYGRAM
â¾ÅÕá¡ÃÁ´Õ䫹ì
DESIGN CO. LTD.
º¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
299245 U.D.ALUMINIUM
ÂÙ.´Õ.ÍÅÙÁÔ¹ÑèÁá͹´ì¡ÅÒÊ
& GLASS LTD.0 PAR
A
˨¡. ã¹»ÃÐà·È
299246 SIAM V.M.C.(THAILAND)
ÊÂÒÁ ÇÕ.àÍçÁ.«Õ.
CO. LTD.
¡ÃШ¡¹ÔÃÀÑÂ
0C
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299247 C.NONTACHAI
ª.¹¹·ªÑ¡èÍÊÃéÒ§
CONSTRUCTION
˨¡.0 BLTP.
ã¹»ÃÐà·È
299248 EK-THAMRONG
ËÅÑ¡·ÃѾÂìàÍ¡¸Óç
FINANCE CO.0LTD.
º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
299249 SIWA HOLDING
ÈÔÇÐâÎÅ´Ôé§
CO. LTD.º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
299250 THE INTERIOR
à´ÍÐ ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
SHOP CO. LTD.
ªéÍ»0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
299251 HUAHIN FURNITURE
ËÑÇËÔ¹à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.0 º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
299252 SUMIPOL CO.
ÊØÁÔ¾Å
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299253 PATTANAKARN
¾Ñ²¹Ò¡ÒáÒÃìà´é¹
GARDEN CO.º¨¡.
0LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
299254 WATTANACHAI
ÇѲ¹ªÑÂËÑÇËÁÒ¡
HUAMARK CO.
º¨¡.
0 LTD.
A
ã¹»ÃÐà·È
299255 THE COMMAND
à´ÍФÍÁÁÒ¹
PERFORMANCE
à¾Í¿ÍÁáÁ¹ªì
0 A CO.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299256 THE ARBACAB
´ÔÍÒºÒá¢çº
LTD. PARTN.
˨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299257 VISUT CONSTRUCTION
ÇÔÊØ·¸Ôì¡èÍÊÃéÒ§áÅкÃÔ¡ÒÃà¤Ã×èͧ·Øè¹áç
CO. LTD.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299258 UDOMSUKÍØ´ÁÊØ¢
TOWER ·ÒÇàÇÍÃì
CO. LTD. º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299259 THAMMASIT
¸ÃÃÁÊÔ·¸Ôìà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
FURNITURE CO. 0LTD.
A º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299260 SEVEN ASSOCIATE
à«àǹ áÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTD.
º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
299261 ETICO ASIA
ÍÔ´ÃÕâ¡é
CORPORATION
àÍà«Õ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
CO.
0 A LTD
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299262 SAHAVIVAT
ÊËÇÔÇѲ¹ì
GARDEN CO.
¡ÒÃìà´é¹
LTD.
0º¨¡.
A
ã¹»ÃÐà·È
299263 TEAM CO. ·ÕÁ
LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299264 TEMDUANG
àµçÁ´Ç§
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299265 PORN SANTI
¾ÃÊѹµÔ
CO. LTD.
º¨¡.
0C
ã¹»ÃÐà·È
299266 MULTI-CREDIT
à§Ô¹·Ø¹ËÅÑ¡·ÃѾÂì
CORPERATION
0àÍçÁ
A «Õ «Õã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299267 SASI ASSOCIATES
ÈÐÈÔàÍÊâ««ÔàÍ·
CO. LTDº¨¡.0 B
ã¹»ÃÐà·È
299268 SRIRATTANA
ÈÃÕÃѵ¹Ð¼ÅÔµÀѳ±ì¼éÒ
PRODUCT CO. LTD.
0A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299269 THAI MICRO
ä·ÂäÁâ¤Ã
SYSTEMS
«ÔÊàµçÁÊì
COR.CO.
0 B¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
LTD
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299270 K.SULANGÊØÃÒ§¤ì
KINGHIRANWATANA
¡Ô觷ÔÃÑ-ÇѲ¹Ò
0C
¤Ø³ ã¹»ÃÐà·È
299271 CHULALONGKORN
ÀÒ¤ÇÔªÒÍÒËÒÃà¤ÁÕ¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì
UNIVERSITY
0A
ã¹»ÃÐà·È
299272 LA MAISONÅÒàÁ«Í§
CO. LTD.
º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299273 LARSEN CONTRACT
ÅÒÃìૹÊì ¤Í¹á·Ã¤ÍÔ¹àÇÕÂ
INTERIOR
0 BCO. Lº¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299274 A & P INTERIOR
àÍ á͹´ì CO.
¾Õ LTD.
ÍÔ¹·ÕàÃÕÂ
0 Bº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299275 THE PAVILION
à´ÍоÒÇÔ¹àÅÕèÂÁ
PLACE HOTEL 0à¾ÅÊ
B
âçáÃÁ
ã¹»ÃÐà·È
299276 WILSON GOLF
ÇÔ¹Êѹ¡ÍÅì¿
CO. LTD.º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299277 DECORATION
à´¤¤ÍÃìàêÑè¹
2 CO. LTD.2 º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
299278 TWENTY FURNITURE
·àǹµÕé à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
CO. LTD.
0C
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299279 REALTY CONSTRUCTION
àÃÕÂŵÕé¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹
CO.0LTD.
C º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299281 SENGHUAD
à«é§ÎÇ´
ALUMINIUM
ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ
CO. LTD.
0 Dº¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299282 THONBURIPANICH
¸¹ºØÃÕ¾Ò¹Ôª
CO. º¨¡.
LTD. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299283 ASSIGN & áÍÊ䫹ì
SON CO.
á͹´ì
LTD.
«Ñ¹ º¨¡. 0 C
ã¹»ÃÐà·È
299284 THONBURI¸¹ºØÃÕà¨ÁÊì
GEM STORE.
ÃéÒ¹ 0 C
ã¹»ÃÐà·È
299285 RAJDAMRIºÃÔÉÑ·
HOTEL âçáÃÁÃÒª´ÓÃÔ
PUBLIC CO.
0B
LTD. ¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È
(ÁËÒª¹)

249-3517
539-1453
(2157787) 215-7858
394-2573
3902988-9
285-5011-16

584-1599
355-3887
3154267-80
211-4806
2567255µèÍ703-4
2256334-6
2580517-9
331-0967

321-8600
(2526681) 252-0060
396-0148
2580330-1

318-1499
247-3130-4
K.TWATCHAI
501-1231
230-2623
K.SNATSINEE
259-8876
331-8193
237-4000-9
7499039-41
751-1070
3224502-6

213-1459
251-6127

299286 MAX ONE BUILDER
áÁ¡«ìÇѹ ºÔÅà´ÍÃìÊ
CO. LTD. 0º¨¡.
B
ã¹»ÃÐà·È
299287 INTERIOR ÍÔ¹·ÔàÃÕÂ
AVENUE CO.
ÍàǹÔÇ
LTD. º¨¡.
0B
ã¹»ÃÐà·È
299288 THAI HOTELS
ÊÁÒ¤ÁâçáÃÁä·Â
ASSOCIATION 0 B
ã¹»ÃÐà·È
299289 C.R.C.AHOLD
«ÕÍÒÃì«Õ.àÍâÎÅ´ì
CO. LTD.
º¨¡.(ÊÒ¢ÒºÒ§ÃÑ¡)
0B
ã¹»ÃÐà·È
299290 S.C. METAL
àÍÊ.«Õ
CO. LTD.
àÁµÑÅ º¨¡. 0 B
ã¹»ÃÐà·È
299291 CHA-AM VILLA
ªÐÍÓÇÔÅÅèÒá͹´ì¡ÍÅ쿤ÅѺ
& GOLF CLUB 0 A
º¨¡. ã¹»ÃÐà·È
299292 SATHORN ÊҸëԵÕé·ÒÇàÇÍÃì¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ
CITY TOWER CONDOMINIUM
0A
ã¹»ÃÐà·È
º¨¡.
299293 YOTHAGA ⸡ÒÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
INTERNATIONAL CO.
0 BLTD.
º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299294 C.S.BUILDING
«Õ àÍÊ
CO.ºÔÅ´Ôé§
LTD. º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299295 DAYCHA DECORATION
പРത¤ÍÃìàêÑè¹
CO. LTD.
º¨¡.
0A
ã¹»ÃÐà·È
299296 ROYAL CLIFF
ÃÍÂÑŤÅÔ»·ÒÇàÇÍÃì¾Ñ·ÂÒ
TOWER PATTAYA
0A
ã¹»ÃÐà·È
299297 SCANDIA FURNITURE
Ê᡹à´ÕÂà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
LTD. PARTN.
0C
˨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299298 PETER AND
»ÕàµÍÃì
SON FURNITURE
á͹´ì «Ñ¹ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
0CO.
A LT º¨¡.ã¹»ÃÐà·È
299299 CENTRAL PLAZA
âçáÃÁà«ç¹·ÃÑžÅÒ«Ò
HOTEL CO. LTD
0 A º¨¡.(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
299300 CASH
·Õ.¨Õ.àÍçÁ.à«ÅÊì á͹´ì
0 CASH
à«ÍÃìÇÔÊ º¨¡.
ã¹»ÃÐà·È
299301 CASH
ÍÕÊâ¤Êµì ´Õä«¹ì º¨¡. 0 A
ã¹»ÃÐà·È
299302 CASH
ÍÔÁàÁ¨ ÍÔÁᾤ º¨¡.0 A
ã¹»ÃÐà·È
299939 THE GANNON
THECOMPANIES
GANNON COMPANIES
0A
ã¹»ÃÐà·È
2D_QUOTATION
Dummy Quotation
ÅÙ¡¤éÒ´ÑÁÁÕãºàʹÍÃÒ¤Ò
0B
(¤Ø³¡º)
ã¹»ÃÐà·È
2D_WAREHOUSE
Dummy WAREHOUSE
ÅÙ¡¤éÒ´ÑÁÁÕ WAREHOUSE
0
ã¹»ÃÐà·È
48330 GLASS IMAGE
¤³ÐºØ¤¤Å
PARTY
¡ÅÒÊ ÍÔÁàÁ¨
0
CI-00000001
0
CI-00000002
0
CL-00000001
0
CL-00000002
0
CL-00000003
0

2530444µèÍ2363
3210022-23
2591583-5
253-1258
2382025-8
393-2725
2156735-7
02-3116293-4
5411234 T.4035

MR.ROBERT H.GREENF

ª×èÍ·Õè¤é¹ËÒ
PETKRAJOKTONG

K.RUJIKAT
K.RUJINART
K. NATHAYA LIMPASERI
K.ARUNEE
VANTANA RATNANABON KHUN

K.JUTAPORN LUMSUM
K.LADDA AND PORNPEN.
KASEM KUHAKARN KHUN
K.KASEAM

CHIN KHUN
POBSAK PANSITHONG KHUN
SOMCHAI KITTIPALKUL KHUN
SUCHERA KHUN
VIRACHAI KHUN
SUNTAREE
PIMPHAN KHUN
K.PIMPAN
LEAMTHONG HARDWARE RAN
K. BOONSONG
CHAIANAN
K.MAYAREE SURIYAPONG
SURAT VASAPINYOKUL

K.CHAINARONG NITADVORAKUL
PRAMOT KHAOSAMARNG

SOMSAK TECHAWISEJ
K.VITOON

SURIYA PRACHA
SUWAKUN MALAWAN

K.UNCHALEE
K.SIRIPAN
KALAYA LERTUGKAKARN DANAI
SUNTHORN MRS.PRANORM
SANGSOAM
NUANPORN PANCHASAP
K.PINKEAW
ANUN JITRMEESILP
KRISDA HIRANPANICH
SUPARERK MULIKAMANN
SORASAK VICHAI
SUNTHORN VISARNLAKIJ
SHAKYING PITAKSAKORN
THIRANUN VATTHANAKAM
SUPPHONG PHECHBOOTR
SANSANEE
PAIROJ PIAMPONGSAN
TVAYTHEP PATTHANA
K.THOYTHEP
CHAIWAT RATTANAPOL
VANIDA TARATASANEE
PRAYOON DAMRONGCHITANON
BAVORN YASINTORN
PISAN NIMNUAM
ARTORN VONGVANICHAKIT
ARTORN VONGVANICHKIT
ARTORN VONGVANICHKIT
K.KANTIMA
K.PORNPONG
K.PRASERT

TEENAREE B CO.,LTD.

PHIRAPONG
PHIRAPONG
KOPHKURN

TINANKONG

K.WANNA ARUKPUTTINAN
PAYOM CHAOMUENGKWAN
CHAIRAT K.
PORNCHAI KITIWATCHARAPONG KHUN

NIPAT SUETRONG KHUN
K.CHATCHAI VICHATHEP
AROONRAT TANTIVIT
WATCHARAPHOL DUSITNANOND KHUN
K.KUNCHAI
CHUTIMA TANGMATITHAM KHUN
K.PONCHKI
K.CHOMPUKUCH
SOMBOON KHUN

SOMPHON PONGYINGPIT KHUN
SOMSRI TERAVECHPANYA KHUN
PRASERT CHAROENRATANAMONGKOL

K. SIRIPRON
K. VEERASAK
K.WANTIDA
ANUKUL PIYANUKUL
VITTAVAT CHAVANAHUT
ARCHITECT GROUP
K.SUTUS TAPRAB

K.TAVATCHAI SIRIPONG VORAPHOL
SURACHAI
K.SURACHAI

VEERASAK K.
PORNSAK ATTAPORN NARATHIP KHUN
KAROON KHUN
KAROON KHUN
KAROON KHUN
TANAKIENG K.
THIDAPORN KHUN
KITTIVET-SITTHICHAI KHUN
SUNTHONG KHUN
NONGLUK KHUN

SRINUAL KHUN
NONGLAK PATARAVICHIAN KHUN
CHAN SRICHAVALA KHUN

SUNANTHA RATANATHO KHUN
PORNSWAT KATECHULASRIROY

K. VETH SATITJINDAWONG
K. SAKULTALA
K.PORNCHAI WACHAKORN
SOTSAI KHUN

K.WEERACHAI
K. CHAWALIT HARN-UDOMLARP
ROUMSIN SUPSAKORN KHUN
K.SOMCHIT THENGTAIRUN
K.PESCHAYA
KAMOL KHUN
VIMOLWAN KHUN
PAVITRA PRECHAHARN KHUN

SUTEE KHUN
ARCHITECT GROUP
JUMPON KHUN
SUCHAT KHUN

THAN-KHUN PRITSANA-KHUN

RONNARONG MUTHUTA KHUN

PHANPILAI PORNPHAN KHUN
PRASERT SUWANNA
K.SOMBAT
KAMOLWAN RACHANEEKORN
CHOMPOONUT HOWTAWANICH
NIPAPORN APINYAWATCHRAKUL KHUN
NIPAPORN K.
MAMA YUENTRAKUL KHUN

VIJIT SILAVISESRITH KHUN

K. NUKUAL

WANCHAI KHUN
NIMIT KHUN
KITISARN PRAKARN KHUN
K.KITTISAN
LEK KHUN
PARADORN SUTTIPONG KHUN
VIPATAPONG CHANTARAKAVEE KHUN
PREEDA NARONG PENRUNG KHUN
K.SATITPONG

SUTIPORN KHUN
KRASIN KHUN
CHAOVANAN TANTONTRAKUL KHUN

NAKORN APA CHERTSAK
VERA JEANSANG KHUN

K.APICHAD
K.APICHAT
KASEM KANOKVUN
K.NONGNUCH
K.ANONGNUT
PAISARN THIYAVUIKAN
K.SUMALEE
VITTAYA WATTANAPANICH
SUKRI UDOMVANGTADEE
PRASIT THIPPAYASANTI
PRASERT KHUN
KRIANG-KRAI KHUN
KRIANG-KRAI KHUN
SOMPONG PATARIN ONGART KHUN

SAIKASEM PIBOON
SAIKASEM PIBOON
SAIKASEM
K.SOMPOPB

K.ANAN KHANCHANA
K.VANCHAI

CHAWAT TEANCHUTIMA

SOMNUK WATTANATRIPOP KHUN
K.SOMNUK
SUCHAT NARONG VIRAT
MANA SATID
SATIAN TIYANON
THASSATHEIN KETWANG
CHALEE MAHAVANICHWONG
GUMMAYHI PINTHONG
K.KUMMAYEE
WIROJ CHEEWAPRAPANAN

JIRAPORN TANAWUTTIKORN
SUPAROEK JAROENWUDHINUN
K.PEERASAK SRISANTIROJ
LADDA YONJAROENLUM

MAITREE KIJRUENGWAN
SHUTINAN BOORISUD
SUPARORN
K.SUPAPORN

THAVEE SRITHANOMSUB
K.MANA (T.THAVEESIN)
K.SUPRANEE
NIWAT KONGWIJITWAT
CHOMSIRI WONGKONDEE
K.BOONTAVEE
K.PONPIMON
WORAPOJ
SURACHET SRISAMRAN

NAKORN SEREE SUPHACHAI KHUN
CHATCHAVAN SAMITHIPONG KHUN
KHUN RUENRIT PREMPRAT
MEECHAIAUSUWAN
KHUN LEK PUNMEKA
KAMOL KHUN
SUPACHAI HANNARONG
K.PATCHAREE
LADDA NONPREEDA AUDOM
K.LADDA NONPREEDA

NIYOMCHAI CHAIWAT KHUN

SAKOL LAOSUWAN
MR.SAKOL LAOSUWAN
KHUM TUM
K.PORNTHIP

SUCHADA KHUN
BAUAN PIM KHUN

WIPA ATORN KHUN
SUNCHAI KHUN
PISIT KHUN

NIMITR KHUN
K.TIBAKORN
VORANUCH KHUN
VIRACHET KHUN
SIAMENG SAESANG KHUN
CHATURUN WATTANA KHUN
VICHAI KARNCHANA KHUN
PAITOON TIM KHUN
MONET CO.,LTD.
KRAITONG SURIN KHUN
SIRINUN KHUN

WANNEE-CHINTANARAT KHUN
ORNUMA-CHINTANARAT KHUN

DINSOE HOSTEL LTD.,PART.
VEERAPON KHUN
NIPAPORN KHUN
SURAPONG WONGSINRUNG KHUN
SURAPONG WONGSINRUNG KHUN
DUSITTHORN

UMPORN KHUN
VUTH KHUN; KANITTA KHUN
K.VEERASAK

CENTARAVILLA SAMUI CO.,LTD.
LADAWAN KHUN

SUCHART KHUN
MADLIKA KAMTHORN KHUN
BUMRONGPONG KUMPHOL KHUN
VICHAI KHUN
PLUEMSAK KHUN
SOMSAK-KHUN SUCHIN-KHUN
K.SANTI THITISATHEINKUL
K.SATHAPORN LARPNGARCHANA
RACHATA YUWANAWANTANA KHUN
K.RATCHATA
K.SOMSAK CHANGAM
CHANYA SORAT KHUN
KANTIMA AUMPAI KHUN
SIRICHAI KHUN

SOMPORN LUXSANASUVONG KHUN
PREECHA KHUN

TANAPOL KHUN
JUMLONG SUWANWASRI KHUN
NATTAYA CHOKEVIKRAIKIT KHUN
K.NATTAYA CHOKEVIKARIKIT

MALEE KHUN
WANCHAI SUWAN KHUN
SONGPOL KHUN
K.VICHIEN NUTCHAYANGKUL
AMNUAY KHUN
SWOMSAK SAKYUT KHUN

K.SOMSAK
SUMONTA KHUN

SARAVUT RUJIPORNPONG

MAE PING HOTEL (1988)CO.,LTD
TCC HOTEL CONLECTION CO.,LTD
WATCHARACHAI SURASAK

K.CHAIVAT

K.SIRIRUK SMANTHAI K.ANEKPORN
BENJAWAN KHUN

K.ANAN JINANUWATANA
SUTAS PRATOOMANEECHAI
K.SUKANYA

SURACHET WIROONTANAWONG KHUN

K.CHONTHED
SUTHAM PHANTADSHARIYAKUL KHUN
K.SUTHAM PHANDADSHAVIRIVAKUL
K.SUTHAM

AUDOMSAK SAKKONGMATTA
VEERADEJ PRASITRATTANAPORN
SOMCHAI SAE-TIAW KHUN
DUNEE KHUN

SUWIT WONGWIWAT

TOO KHUN
WITAYA WITAYASIRIPAIBOON KHUN
K.TAVATCHAI
NONVIWAT KHUN
MANIT KHUN
JINDA KHUN
JINDA KHUN

YUTHIKRAI TUNGPARIMONTHON
K.KRIENGKRAI

ARTIT KHUN
K.PEMRUDEE
K.KIM SUTHUMASA

K.VORAPOJ
K.NIPHON HOWATANPON

PASIT SUWATTANAPORN KHUN
SALINEE NOPPORN KHUN
SUPUD KHUN

PRAPAT KHUN
NOI PHONMUKDAMANI KHUN
NOI PHONMUKDAMANI KHUN
K.SOMCHIT PONMUKDAMANI
K.SOMSAK CHANGTRAKUN
K.NOI PROMMUKDAMANI
VACHARACHAI NOMNUNTHASAP KHUN
K.KRONGKAEW
PHANPRASIRT KHUN

VICHIT KHUN
PHILIN KHUN

KHUN NITARYAR PROMSUK

JARADH KHUN

SOMSARK KHUN

SOMKIEG KHUN

VIBUL KHUN

LEE-YEW-KEE

YAOVARAJ HARDWARE
RUNGKIET KARNCHANG

MONTOOL KHUN

K.PRAVINEE
PRATHEEP KHUN

MR.VICHAI

K.VIBOON
CHANCHAI
BOONCHIRT KHUMPINYO
SAUVANEE KHUN

PONGSAK KHUN
VEERA KHUN
WICHAI KHUN
SUCHAT KHUN

JEW KHUN

ADISORN KHUN
BANDIT SUPACHAI KHUN
PING KHUN
VANCHAI MALEE

PRASARN

PANUWAT
NUTTAPUL
SARAWAN WONGLAKAR

SAOWANEE NAKBETCH
BOONTAWEE FUENGPRAPUSH KHUN

K.BOONMEE

KANTHIROM
K.SOMCHAI
CHOOSAK SURACHAI TIK
K.JATURON
SIROJ OOD
WICHAN / WIPHAWAN KHUN
K.RATLEE

JUREERAT
K.JUREERAT
WANVALAI K.

ROUNG-ROJ KHUN

KHON SOMCHAI VIPISMAKUL

AUMPAI TECHABUNYUT KHUN

KUN RATANA
K.SIRIWAN
K.LAKKANA
TAKERT K.
VINAI KHUN
KUN SUMRAY

K.CHURIT PREMJAI

K.ATHIPAI PENGSAWAT

ANOTHAI KHUN - KUSUMA KHUN
SUTHIPORN SUTHIPOJANARAK
PREEDEE PUNTHARIK KHUN
CHAROEN KHUN
DECHA KHUN
K.SOMSAK KOMWUTTICHAI
K.SEREE PROMNERAMIT

K.CHANA JARINTNGARM

SUTTHIPONG SUWAN WEERAPHOL
K.PONSUK

K.SARAT SUKHUPRAKARN
K.MANAT SOMPARKPOOM
K.PREEDA KUAKUL
K.PONGANAN
K.ROJANA
K.PHITOON

ADISAK SRISUKKHO KHUN
SUWADEE SOMCHAI KHUN
JIRASAK KHUN
KHUN SIRICHAI

K.JAKKRIT
JARA KHUN

DHAWEEP KHUN

K.SUCHAT
K.CHUCAHT
SUWAN KHUN

K. PREECHA
K. CHAISAWAI SOONTHORN
K. SOMSAK

VINEET KHUN

K.MONRUDEE

K. PRASERTSAK
JUMLONG KHUN
K.PONGCHAI
THONGCHAI K.
ORASA KHUN
THIPSUDA KHUN

K. SUCHEERA
K.PRAMOT SIRIAUTAIKORN
TAWIN KHUN

K.SUMET ONGARNON
K.CHRISTOPHER LOH

K.PENSOPA

SOMKID REUNGSINRASSAMEE KHUN

K.WANPHEN
K. PHETCHPEN
K.SOMSAK KULTHAWAIPORN
K. SOPON

PAISARN KHUN
SAWAT KHUN
SIRIPORN KHUN
KHUN SIRIPHON
K.SIRIPORN

PREECHA KHUN
K.PRACHA
K.KHANITTHA
K.SUPHAT
K.PANNAN

PITAK CHUACHANWONGSE
CHAMLONG SUVANVASI

NONGLUK

CHURIN SUKSUDEJ

SUDAPORN RATANAPAN

SOMMART DHUPCHINDA
K. PATCHAREE

KARAN UATHAMTHAWORN

BOONCHERD
SUPAT PIYAKULSAK
KHUN WICHI

K.ATCHALEE
PONGSAK
KHUN JAROON

K.SOMPORN CHUENKUM
K.KRONGKRAN
K.KRONGKRAN
BENJAMAS PHUBUDKUL
K.KRONGKARN
K.KRONGKRAN
K.CHANTANA

KRONGKRAN
K.BENJAMAS PHUBUDKUL
K. BENJAMAS PHUBUDKUS
K.SOMPORN

CHANATHIP MANITSIN , KHUN
K.ATTAKORN

PAIRAT KASINE

ARPICHART SINGHARAT
CHAISIT KARNJANAPART
SOMPORN NA LAMPANG
DHONGCHAI KHUN

SOMMAI CHUTHONG

PATIKORN NA SONGKHLA
PORNCHAI
KHUN CHLAN
PORNSAWAN METTAPRASERT
BOONPENG
KARAKED
SOMCHAI SAETAE
PRINYA SANGUDSUP

PICHAI TANCHAWAL WANDEE

K.NONGRUK

KRIENGSAK ARUNDAMRONGROT
KRISSANA PLOENPIN
K.PLOENPIN

CHAMNARN

NONGYAO
K.NONGYAO
K.NONGYAO

K.PORNPINIT

SEREECHAI

BOONSAWAD

SITTICHAI

SITTILUCK

KAEW KHUN
KANYARAT

PIBUL CHERDSAKUL

KASEAM NAKALERTKAVEE

SOMCHAI SAEWONG

ANAN LAISANITSEREEKUL

CHARN SIRIVICHARNKUL

K. CHUCHEEP
K. CHOCHEEP
K.YUPAPORN
K.NONGNUT

PRONTAEPEE SRIKANRNJANA

K.SONGKRAN TERIYAPIROM
K.SONGKRAN

MR.BOONSONG
SAHASCHAI SRIVCHIT
K.MONTRI

K.BOONSEAM

MR.VIKIERT

K.RONNACHAI

NIPON UDOMKIJKOSOL
PERAPONE LINDA

DUSIT KHUN

K.KIT-K.WAN

MISS SUPARNEE
K.ANCHALEE
MR. PRASERT
CHARUPORN K.
SAISAMORN LEE
YUPAPORN
K.NIRAMOL

K.SUPHAKIT
K.SUPHAKIT
SUPAKIJ K
K.SUMALEE CHAKCHAI

K. NUSARA
K. PATCHARINTR PANAKIJTRAKUL

K.PORNSAWAN VIMUKTANON
K.NARONGRIT

MR.SOMPONG HAEMINTRATARAPORN

KHUNCHITSRI SUNSANEEYAVANICH
K.CHITSRI SUNSANEEYAVANICH
K.CHITSRI SUNSANEEYAVANICH
MISS TARNJAI

K.KRANJANA
SOMSAK K.
KHUN PRACHA THONGPRAPAN
MR.POONSAK
DR.VIROD

SURACHART TANGTRAKUL
MISS TIM CHAROENJAI
K.AREE SUETRONG

K.MONGKOL
K.MONKHON
MISS JERP
K.DACHAR
TIAMNATE SANGNGAM

K.SUPANEE
MISS RUMPAY

K.KAMPOL VICKAYANONT
K.CHUSAK
K.APICHART PIBOON
K.JULAPAK
K.PRAPHATSORN
K.VIVAT RUJIRAVANICH
CHUL KYUN LEE
K.THONGCHAI OPASSUKSATID
K.MANOON
K.NUSARA
K.SOMKIAT
MR.MANOP
K.CHUSIT NETWIPADA
KHUN NIPHAN SAKUNKU
BONGKAN KHUN
SUWANNEE
K.SUVANNI
MISS. LADDA
KHUN CHAN

WINIT SITTIKORNCHAI
PRACHA HGAMLATTANAKUN
MR.PHISIT
148 SOI ST.LOUIS SOI 2
MR.TORSAK NOITHIP
KONGSAK YASOTORN
MR.SONWUT & MR.RUNGPET
K.CUTINAN BERRISUT
MR. PATSAKRON
MISS.PHIKUL SIRIASWAKUZ
K.DARANEE

KHUN CHAILAT SHOSIWAN
MR. ANUWAT SOUNLUM
K.CHUKIAT
KHUN RUNRUANG
K. CONKIT
MISS. ONOUMA
KHUN ANAK GADKOMON
K.PRATHUN NAKPALUNG
K.KIRKITT
PATRAWUTH
K.PRASERT CHIRATHITI
K.BAUVORN
K.SAKDA NABSKUL
SAAUNGTHIP
K.SUKATI SARTSAN

K. PATTANA

K. PHAHOL
TERAVAT VORAVIT

K.VILAI NAKWIROJ

K.PIYAPORN
K. JONGDEE
K.WINNA PANAPIRAKKUL
K.NANTHA
K.ANUN JINANWATTHANA
K.SURIRAT
K.MIT WIRIYACHAIKUN
K.ANUCHA
K.ANUCHA
K.ANUCHA
K.CHERASAK
K.APISIT SIVAYATHORN
K. PATCHAREE
K.PUTCHAREE
K. BUNDIT

K. PRAFEEP
K.JANPOT
K.CHINGCHAI
K.SURASAK
K.PANTIPA TACHASIRINUGUNE
PRASEMT JONGKULNEE
K.NUCHANARI SOMONSOL
K.PONGCHAI
K.PONGCHAI
TERAVAT VORAVIT

K. CHERT RUENGKRITTAYA
K. PONGCHAI
K.SOMCHAI

K.SOMCHAI
K.NALVARAT
K.NOPHARAT YOUKTANUN
KIAT PRASERT

K.TAWATCHAI
SUDARAT HMADLEE
K. ARTHORN K.VIROJ
K.PAITUL ATANULUX
K.ANKANA
K.LEK K.CHADCHAI
K.PRAPON
ATTHAPHON INTHARUNGSEE
PRASIT PIPATVUDTHITHORN
CLICK DECOR CO.,LTD.
K.SAMNOA
K.SOMSAK K.KITIPORN
K.PHIYADAT PHONPHITHIKSUK
400 SOI 79
K.WORASAK
K.CHATTARAJ

K.SONSEE
K.PISIT PREUGPAIBUL
K.PIRAPHONG
K. KUSUMA

252219 JANGWATANA
K.WALAYA SITHIPONGSRI
K.VISUT NGAMSOM
K.BURANEE ISAWANIT
K.ATCHARA
K.POUVAREE
K.PONGSAK
K.POLTEP SITTHI
K.SOMPHOP
K.THITIRAT SRISA-ARN
K.BORIBOON
BORIBOON K.

K.THERA PUMKOM

CHULARAT SUWANNAPIUM
K.CHAIRAT CHOTAYAKRIT
K.VICHIAN
K.WITAVA
K.BOUNCHAI
12/22 TRATBANSONGKAO RD.
K.PRONCHAI
940/278 SOI CHALEAN 7

K.URAVEE
K.URAVEE
K.THERAPHON
K.TELFER
K.PHATPHON
K.SOMSAK SOMSUKSAWATDIKUL
K.PHAJONGSIRI UPOMSINKUL
K.SIRIVAN

K.PATGWAREE
K.SOMKIAT
MR.PRACHUAB PHRAEPHET
K.UTHAI PRAJUAB
K.ANUCHIT CHETRUENGRORNG
K.ANUCHIT PHETRUENGRORNG
K.KITTIKORN

K.PREEDA
MISS. NAIYANA KONGSRI
K.NAIYANA KONGSRI
K.SUTCHAI
K.ATTAPOL CHAIPIRIYAPITAK

K.KHAMPHOL
K.KOMKAI
K.MONGKOI SUVAHKHAN
K.SANTACH
K.SAMNAO INTHASORN
K.PICHET BOORANAPICHET
K.WANTANA
K.KAMOL OPASKITTI
K.KACHORN
JEW KHUN
K.LILLY KITAPHANICH
K.SIKHARIN
K.SUCHART JAMJANG
K.SOMPOB
K.SAMART
K.GITAYA CHEERUNGPITUK
K.TEPARAT WONGWATCHARAKUL

K.SUVIT JANTARATTANAWONG

K.TIPAKORN
K.NARINEE
K.SURASAK
K.WIMALA
K.SUCHART

K.BOONRUK
K.PONGTHAP
PHOONPHAT K.

K.SIRISAK BUNRUESAK
K.PAVIT PATTANASUPONG
K.NALINEE
K.MONTEE
K.SRAUOT
K.SRAYUT
K.YUVAREE
K.PORNTHEP SUPASRI
K.PARAMED
K.BANYEN
K.TANAVADEE
K.SUTHIPONG
K.ANGKANAN
K.PETCHARAPORN SUBOUNTHORN
K.VARODOM VIRAPUCHONG
MR.CHALIT
K.VICHIEL
K.YUVADEE
K.SOMBOON
K.NAVLPAN
SOMBOON K.
K.ALONGKORN
K.CHOOKCHAI

K.DEJPOL
VORAVIT K.
K.SUJANE LIMSIVILAI

CHANNIDA K.
SOMCHAT SARUTHAI K.
K.SOMEHART
VEERATHAM K.
K.UPSORN

K.SURAPHONG
K.UDOM PANYEAM

K.KANYARAT
K.PORNCHAI
K.BUNCHONG
MR.KAISIN
K.RUKSANA
K.KANGANA

K.KENKERA SAKDATUAN
K.SAKCHAI

K.TEERAPOL
K.SITTHIPUNTH SITTHIPOKA
K.ANUCHITT CHAROENWARAWONG
K.PRAMUAN SANGCHAROEN
MR.VASAN VACHIRAYAKAN
K.SOMNUK CHULAPIPAT
K.PATTANA KOSOL
K.JINTANA KOSOOM
K.SOMKIAT
K.SOMBAT
K.JINTANA
K.JOHND LIGHTBODY
K.CHATCHAI PONGMALA
K.WEERACHAI LERTWIWATKUL
K.MITISAK
K.SUMETH SIMAKULTHORN
MR.PARKPOOM EMWATTANA
K.TERAPONG
K.YENCHIT
K.BANCHA
K.TERAVAT
K.TIRAWAT
K.PREECHA
K.VICHIEN
K.ORANEE
K.ORANEE
K.ORANEE
K.KACHORN

K.ANUCHA
K.SURIYAN

K.THAVORN

K.SOPHON

SURACHAI CHAROENSETTHAUJ
K.BOONSONG
K.PHICHIT
K.PHICHIT
K.APICHAT
K.PONGSAK
K.COMSAK

K.KRAIWAN
K.SANONG
K.PLEONTA TAOROD
K.WORACHONG
K.KAVEEPHAN
K.WORAPONG
K.SONGSAK
K.MANGKORN
K.MAYURACHAI

K.APICHARD
K.TAVATCHAI
K.VATSANA

K.KAJORNSAK
K.SUPATRA

K.KRITKANOK
K.ARTHRU KENNEDY
K PUCHONG
K.PUCHONG
K.BANCHA
K.BUNCHA
K.BANCHA

K.NARONG

K.MONTHIVAT

K.SUPAWADI

K.CHANCHAI NORRASUCHA
K.SOMBOON
K.SOMBOON
K.JONGJIN
K.VIRAWAN
K.VILALAN
K.TRAKUN

K.KRONGKAEW

K.MAYURI
K.SIRIPEN
K.ORNANAONG POOMSAN
K.ANGKANA

K.PHUNVADEE
K.THONGCHAI
K.BANCHA
K.TIDARAT
K.SITTHICHAI
K.WARALAK

K.KWANREAON
K.SANQNG
K.SANONG

K.SOMCHAI
K.TREDKEATH
K PORNRAT
K.SUSART
K.SOONTREE
K.CHAIPORN
K.SURACHAI SRISUKLOM
K.PEERASAK POONCHAI
K.SANEMG
K.WUNCHAI POKARATSIKI
K.ARPORN
K.SURASIT
K.WIRAWAN
K PORNTHIP
K.APIRADEE
APIRADEE K.
K.CHAIYAO WANNA
K.DITTIPON CHUMSAKWINIT
K.YONBYUT
K.PHANVADEE
K.THONGKUM JEANGSAWANG
K.THONGKUM
K.PHATOMCHAI
K.CHUTKEAW
K.WANCHAI
K.JANJIRA
K.PIYAPONG
K.KUNCHIT
K.PRASERT
K.SOMCHAI
K.SANSARN

K.KITSANA
K.NIPUT JITRATANASUK
K.NARONG
K.NARONGRIT
K.SURAPONG TACHAWIBOL
K.SOMCHAI JIRAYUS
MONTRI K.
K.SUTHAWON
K.MARINEE
K.NAPAPORN
K.NEIL FERGUSONG
K.PRANEE NIMVACHIRASUNTHORN

K.ATINUCH
K.BONMEE
K.KASEMSUDA
K.ORANUCH
K.SOMCHAI
K.POLSAK SAKULMETTATAM
K.SOMCHAI
K.V.K.SAIN

SAKALTIP K.
K.TAWATCHAI SRISAKULPIMYO
K.TAVATCHAI
K.PHUMMARA PHARADONSARI
K.VIRACHAI
K.PISIT LAOHATHREERAPONG
K.BOONPORM
K.BOONPORM
K.PANTHEP
K.PRASIT IHITIPORN
K.PANYA SUKI
K.CHAIYONG PHAIMEE
K.REVADEE
K.YAMSAK
K.CHUN MUKDAPHRAKON
K.PRATOOM
K.SOMPHONG
K.PORNCHAI
K.PORNCHAI
K.TEANTHONG KERANUN
K.PEERA WANDEE

K.NOWLPHONG

K.THONGMIT
K.PHANSAK
K.NALISSA CHAILERD

K.PHAIROAT
K.NARITSRA
K.NARJTSARA
K.YUTHANA
K.YONGYUT
K.YOUNGPOOT
K.PRAYUTH
K.VASINPUN

K.SITTHICHAI
K.SANIT BOONTHONG
K.ENDOO PAYUALERT

K.SOMPONG
K.SUKHON
K.LAKANA
K.PORNCHAI
K.SONGRIT

K.DEGPHON
K.SUCHADA
K.VEECHAT
K.RATANAMON HOMWILAT
K.SOMCHIT
K.SOMCHID
K.SUPHAPON
K.SUPHAPON
K.SURADACH
K.KAIRUNG
K.SUPHAKEAT
K.VISARAT
K.TANONG
K.SARTCHAIY
K.NIRAMOL
K.ARAMSRI

K.SOMBAT
K.BOONLED
K.SUKKASAEM
¤Ø³ÈÔÃÔÁÒ
K.PRAYUN
K.CHARAN

K.RASSAMEE
K.PHIYAPON
SORAYUT PHATAMINVIPHAS
K.SRONGSAK
K.DOWREANGE
K.TEERAT TANSIRI
K.SOMPONG

K.NUTSARIN

K.SUPONG

K.NIPAPORN
K.WIRA PHUPRAPHAN
K.PONGSAK
K.KUENKUL SUDSAVAS

K.SURACHAI
K.SUWACHRA SERMSOPHIT
K.NIPAPORN
K.NIPAPORN
K.SITIN ITTIPONCMETEE
K.VORAPOL

K.CHATCHAYAL

K.CHAI SOMPANICH

K.SAIRUNG SOMCHAI
K.SAIRUNG
K.KOLAYUTH
K.SASINA CHOMDETCH
K.KITIPHAN
K.MANOON RATANA
K.SATTRA
K.SARTTHA
K.SHUTIMA
K.SHUTIMA
K.KITSADA

SULLADEE YINGSANNSOPA KHUN
K.PATTNAMA
K METHANI
K.PITCHAYA
K.MAYUREE
K.JOK CHAISANIT
K.VIBOON CHATADEEROPTAT
K.JAK SRISUK
K.SOMSUK
K.SUWANNEE
K.MAITREE
K.SUBEAT
K.PHANNEE PORNPHANASAP
K.THANAKUL PLIPLONKERD
K.CHAROENCHAI

K.PONSAK
K.JAMNON
K.SOMKIAT
K.VERASAK
K.CHAOEMSRI

K.CHANSAKAI LIM

K.PONCHAI

SUPIN KHUN

K.PRASERT
K.KARONGNIJ
K.PAIPONG
K.CHARTREE
K.CHUCHART
K.THICAPON
K.NUTPHAPONG
K.KOMATE PRUGCHATDILOK
K.KANUNGNIT WONGCHALOA
THANIT SARINAT
K.SIRIRAK
K.KHONGSAK IMRAPORN
K.CHATCHAVAL

K.SUPHAKIJ
K.SUPHOL
K.SANTI SRIYUTTHAKRT
K.SOMCHA VIRIKITKUL
K.SOMCHAI JUTHA
K.JUTHARAT
SOMTOB DHAMMAKUL
K.SUTHIN ULAPANAT
K.PAITOON

UNIC FOR KAY
CUT AND KROEN
K.PRASONG
BUALOY SHOP
UNIC FOR KAY
K.SOMBOON

K.SOMBON
JOM HADU BET
JAEESRI SHOP

K.SUPHARAT
K.JIRAPORN
K.PHATCHALE
K.KITCHA CHALAVANCIY
K.KAMOLPUT
K.NOPPADOL
K.CHARIN
SIRAJIT K.

K.JANTIMA
K.VITHOON

K.KOSORN TANASUIT
K.CHINVORN
K.CHALOEMSRI

K.BONSIN
K PRANEE
K.SUTREERA
K.SUTEERA
K.SUTHERA
K SUTREERA
K.SUTRERA
K.SUWANNA
K.TONGCHAI
K.PLEONPIS KANTIMA
K.KACHORN
K.RITTIDEAT
K.RITTIDEAT
K.RUTTIDAJ
K PAIROEY

K.WATCHARA

K.SOMCHAY
JAKAEYNG K.

K.JASSADA
K.BUNTHAM

K.JURIN SUKSUDET
K.ORPHAN

K.ANCHALEE
K.SONGPHON

K.NUTSARA

POBSALOM SHOP

K.JIRAWAN
K.AMPHAWAN
K.SANGCHAI
K.PRECHA
K.SOMSAK
K.PHATTHAWUT
K.ARNUWAT

K.SUNTORN

K.THAVEEP
K.PHACHA
K.VANNEE
K.THEERACHED
K.PHOIANA

JASSRE SHOP

K.ANURAK
K.CHANIST RATTANASUR
K.JAREYA

K.SIRILUK

K.PHATCHANEE
K.PHATCHANEE
K.SUMAMAL

K.SAISUDA
K.PATCHARIN
K.SUPORN
K.NGAMPLAN

K.BOONKIATI LEELAVAROOM
K.SOMMAI
K.PITAYASAK
K.SOMCHAI
K.SAMROUY

K.CHARTREE
K.SURASING
K.SURASING
K.SOMKIAT
K.NAMTHIP
K.NITTAYA

K.THAVATCHAI

K.WANCHAI
K.ATJASIN

K.KITSADA
K.TANAPAPAT

K.SOMSAK
K.THONGCHAI
K.SIRIMON
K.SIRIMON
K.SUVENA
K.ATSARA
K.BOONSRI
K.SOMSON
K.SOMSAK

K.VERADET
K.PONMMEAT
K.MANNOP
K.ANGKANA
NEW MUANG THONG FURNITEC CO.,LTD
K.SOMCHAI
K.SANTIPONG
MR.PREDA
K.SOMBOON

K.BENJAMART
K.BENJAMART
K.BENJAMAS

K.MANOON
K.SUPATTA
K.SUPRAP
K.BOONLUA
K.CHAROCN
K.PRANEE

K.JARKTHIP

K.NAMPUNG

RATCHANOK REEYATHA KHUN
K.VICHIEN

K.TEPTIDA
K.NIKHOM
K.RONNACHAI
KRIENG K.
K.SONGWOUT

K.BUMROET
K.BANCHA

K.NIPAPORN
K.TAVEEWAT
K.CHANTANA
K.RUNGROT

K.SUPANNEE
K.VANAPORN
K.PONNISA

K.KITSADA
K.CHAONGSRI
K.SIRIRAT
K.TIRANAN
K.SORMRADA
K.ANUCHA
K.PUNGPENG
K.SOMSRI

K.PRAMUEN
K.KARNJANA
K.PONGPARN

K.SOMPONG
K.MONVAN

K.VRAIWAN
K.JAKAPAN
K.CHAKKAPHAN
K.SOISON
K.SUNTHON

K.NITTAYA
K.PATCHALEE

K.JUNTIRA

K.SIRIRAT
K.BOONKIAET

K.SANDET
K.SIRIPAN
K.VICHUDA

K.MANSHUNA
K.SMCHAI
K.NARONG
K.CHOOCHAI
K. SURASAK
K.SOMSAK
K.SOMSAK
K.SOMSAK

K.PARADEE
K.THEERACHAI
K.VEERASAR

K.SIRIPORN
K.MONGKOL
K.PRAPATSORN
K.LADAWON
K.SURACHAI
K.THOSAPORN
K.PRAPASSORN

K.ARANYA

K.SOMCHAI
K.VISITSAK
K.SONGCHAI
K.WANCHAI

K.VITTAWAT
K.BANCHA
K.SUTTICHAI
K.RADAWAN
K.LADAWAN
K.TIRACHAI
K.TRERACHAI

K.PRANEE
K.SOMNUCK
K.BOONRRUD
K.CHOKCHAI
K.SOMRUDEE
K.KHUN SAENGCHAN
K.PRASEAT
K.YUVAREE

K.SORAYUTH
K.SAYAMON
K.SOMNUK
K.PHUVANAI
K.MONGKOL
K.SOMSAK
K.BOONCHAI
K.SISORN
K.SASITHON

SANJIRA SAKDATORN
K.KARUNA
K.KITTIMA

K.SILINTUT
K.NARONG
K.ARPORN

K.JARUWAN
K.SURACHA
K.WIRUNH
K.SIRAPRAPHA
K.SITIPHAN
K.ARTCHARIN
K.ANUWAT
K.VICHUDA
K.THANAKORN
K.SURACHAI
K.PRAVANA

K.ARUNEE
K.LUACHA
K.CHERDSAK
K.PHASET
K.CHEIWAT
K.KITIWECH
K.SOMWANG
K.SOMBAT
K CHOOSAL
K.SARAVUTH
K.SOMSAK
K.THAVORN
K.THAVORN
CHOLBURI
K.KITTAPON
K.NISARAT
K.ARONGKORW

K.MARNOCH
K.UDOMPON
K.SAISUNI
K.NAKORM
K.CHAITHEP
K.PANATDA
K.NOPPADOL
K.KITTIKORN

K.SOMBOOM
K.AMONCHAI

K.CHOKCHAI
K.WISIT DHAMMARKATANA

K.SINEERATANA
K.UMPORN

K.BAVORN
K.SUKANYA

K.BANSHIPO

K.FUANGKAN

K.SITHICHAI
K.LILAPRACHAKUL

K.ADUL LUPRASONGK

K.WACHAIRA
K.UTHAIWAN
K.SOMSUK
K.ANCHALEE
K.SUKHUM
K.PANCHEEP
K.POLNAPAH
K.SUWANNEE
K.ADISORN
K.PREECHA
K.ATCHARA
K.ATCHARA
K.RUNGTHIP
K.SIRITHORN

K.PHUVADOL

K.CHAINARIN
K.WILAWAN
K.CHAROENSRI
K.CHAROENSEI

K.PRATEEP

K.PREECHA
K.ORRACHOTN

K.KITTIPONG

K.ONGARS

K.SURADTE
K.CHATKLOW
K.SUDARAT
K.TERAWAT
K.PRAPAT SUKSAI

K.WICHIEN
K.SUCHADA
K.PONGKETMONGKOL
K.MANOCH
K.PRASERT
K.PONGSAK
K.RATANA

K.SALAWUT
K.PRAPAS

K.THEERACHAI
K.TIPAVAN
K.TRANNA

K.SIRIPAN
K.SOMSAK

K.PORNSATORN

K.SUPRANI

K.ANUNTACHAI

K.WATCHARIN
K.CHUCHAI
K.JIDAPA PRARICHATRAKUL
K.SRIPRAPA WHANGPATTANATHON

K.KOBCHAI
K.NAKORNSAWAN

K.CHATCHAWAL
K.PRAJAK
K.UNCHALEE
K.SOMBUN PIPATANASKUL.
K.VATSANA
K.PATCHAREE
K.JURAPUAK
K.SURAPHOL
K.HATTAYA

K.SOMJUNTHANA
K.PHAISAN
K.PRATEEP
K.NANTHA
K.SURAPAN

K.NATRUDEE
K.TANTHASATHEIN
K.THEERA
K.SUMBOON
K.PRAPAT

K.CHAROEN

K.POONSUK

K.SATAWAT
K.PRANEE
K.PRAYOON
MR.RAYMOND
K.ARACHON
K.NOPADON
K.PATCHARA
K.KHEMMARAT

K.RICHARD TEO
K.PRONTIP
191 CTI TOWER TH 20
MANIDA K.
K.SOMPONG
K.RUESAK

K.SUTHAWON
K.PRATREEP
K.YUTCHAI
K.KWANJAI
K.ARTHON
K.CHAINARONG
K.SAMPHAN
K.ANDREW
K.DUNGTA
K.KIETPONG
K.MONTHA
K.SUJITRA

K.NIKRON
K.JUTHAMAS
K.PIMOLMART
K.PANINART
K.CHATCHAWAL

K.SONGCHAROEN

K.NONGNUCH
K.PATUMTIP
K.SOMSAK

K.SIRICHAI
K.WATSANA
K.PRAPAPON
K.SURPHONG

K.KRIANGKRAI
K.PONGCHAI

K.BANYAD
K.SOMCHAI
K.CHANJILA

K.PUTCHONG

K.SANCHAI
K.WACHAI
K.PIYAPAN
K.JANTHIP

K.SUHONG
K.SOMGAID

K.SOMJET
K.ARUNRAT
K.LOEPONG

K.SUMHET
K.VERACHAI
K.VORAVIT

K.NARUNCH
K.VORAPOL

K.PRASRAT
K.SOMCHAI
K.THEPHUDEE

K.SOMSAK
K.CHUTIMA

K.SOMPORN
K.PRASET
K.SARUNYA
PUTCHALUK K.
K.ANANPON
K.KAMADCH
K.APIWAT
K.WATCHAREE

K.SOMPONG
K.CHUNGCHAI

K.NUNCHAMAI

K.SAMPHAN
SOMSAK K.
K.SOMSRI
K.NATTAYA
K.CHOPOONUT
UTHAI SUNGDEN

K.PANUWAT
K.ARONGKORN
K.ANAWAT
K.PRAPASSARA

K.PRAPASSARA
K.RUCHANEE
K.PHANSAK

K.PARICHUT

K.SUPAPON
K.KWANJIT
K.BUBPHA

K.PHASAN

K.NONGNUCK

K.PRATUMWADEE

K.POOLCHAI SINTHAVALAT
K.CHUTHAPRON
7/69-71 RATCHADAPISAK RD.

K.CHAIWUT
K.KITJATHORN
K.PHAIROT
MR.CHARNCHAI
MR.CHARAN IAMNOI
K.NATTHAPHON
K.SASITHORN

SOMSAK K.

K.SRIRIKUL
K.PAITOON
K.BOONCHI

K.PRARINYA
K.WANCHAI
K.SIRINEE
K.PHU NUL
K.PREECHA
K.JAXKAPONG
K.PARPAT

K.SOMPONG
K.SOMKIEN
P.ANAMAI
K.SURAKRAN
K.SARAKAN
K.SUREERAT

K.NAPHAPON

K.SOMSAK
K.TAVEECHAI
K.VATSANA
K.SUMALEE
K.TANAROCH
K.ATTAPORN

K.SOMSUK
K.KLISAMEE
K.SURASAK
K.SOMPORN
K.PARUHUT
K.RUNGNAPHA

K.CHAINARONG
K.SARAWUDTH
K.KHALHENG
K.SIRIPOR
K.SURACHAI
K.SRIVALA
K.SOMSAKE

K.SANARAT

K.SUNTHORN
K.REKA5RAVIT
K.TEERAYUT

STATS CHIPPAC (THAILAND) CO.,LTD
K.CHAKHIT
K.NAMTHIP

K.PHADUNGSAK
SURACHET
K.BUNSOM
K.VORASIT
K.SUMVORN
K.RUENGCHAI
K.BUNCHOI
K.SOMPHOT

K.PRACHA
MR.KOBKIT NITIVORANAN
K.PHAIRAT
K.SUMALEE

K.PRASONG
K.SUPORT
K.ATTAVIT
K.NANTANA
K.SOMCHAY
K.CHURARAK
K.SIRINAT
K.KITTIPHAI
ARPUN KANTANAVET K
K.BANPOT
K.APRTMENT

K.SEMSAK
K.SEMSAK
K.SEMSAK
K.SEMSAK
K.BUNSEM
K.SURADET

K.PANNEE

GEORGE K.

K.SOMSAK
K.SPHPONE
K.RUNGTHAIWA
K.SOMCHAI
K.SUWANNI
K.SAYSNNEE
K.TRONGPHON
K.ARNAWAT
K.WANLOP
K.TERAPOL
K.KORNKANOK
K.BUNSONG
K.SANTHAS
K.CHUCHART
K.TUMRONG
K.PEMRUDEE

K.SURAGORT
K.DONGDEAN
K.JIRANAN
K.SUMALE
K.PUNSAK
K.NAMCHAI
K.MAPIMOL
VEERASAK K
K.CHAIWAT

THANIT K.
K.SOMYOD
K.TONGPOON
K.CHAISIRI

K.WATCHARIN
K.CHATCAHVALI

K.SOUNVAROT
K.SURAPON
K.PRAKITH
K.CHANIDA
K.ARUNCHAI
K.KASEMSUK
K.TANARAT
K.CHALERMPOL
K.SAMART
K.BUNTARIKA
MR.MICHEAL
MISS.AMONRAT

K.ARTORN
K.TONGCHAI
K.SUCHITRA

PAISAN K.
K.PHAISAN
K.ARDIREK

K.POOMCHAI
K.TRONG CHITT
K.PHIPHAT
K.SUMATE
K.NITTAYA
K.PUNGMANI

K.SOMBAT
K.GHAYANANT

K.VANCHAI
K.PHASET

K.PAIKEAT

K.PUNLUK
K.KONGKEIAT
K.PHORNPHAN
K.KAOYEE
K.PHAYAP
K.PRASERT
K.ANUSORN
K.PRECHA

JETANA K.
K.PATTARAMOL
K.SANONG
K.PAWANA
K.NARACHAT
K.CHALEANCHAI

K.SUWANNI
K.SAKCHAI
K.SONGSUK
K.CHANCHAI
K.CUTCHARIN
K.PAIBOON

K.CHANGCHAI
K.WANCHAI

K.WATSANA
K.WATSANA

K.KAMPOL
K.KAMPOL

K.THUNTHORN
K.NICHANEE
K.UNTRAY
K.NANVARAT

K.SOMSAK

K.DONGMANEE
K.TIPPAWAN

K.SINGCHAI
K.PHAYOUN
K.VORAVIT
K.VARCHRA
K.NOPPADOL
K.PRASONGSUK

K.NEAKRUK
K.NIRABUL
K.PARICHAT
K.PRAKONG
K.SRISALAI
TARINEE K.
K.SOMNUKE
K.PAIRORT
K.ARANYA
K.JUTI JATUPORNPONGPHAN
K.RUNGKANA
K.ITTIPHORN

K.NUSHANATH
K.HUSADIN

K.PIYAWAN

K.TRERADET

K.SURARIT
K.PORNCHAI
K.PRAVET
K.PRASERT
K.PRASERT
K PRASERT
K.PRASERT

K.NOPPADON
K.NARURNAT
K.SUTTIPHONG

K.SOMSAK
K.CHUTAMART
K.SASSANEE

K.BOONCHAI
SUCHART K.

K.CHALEE

K.PHACHA
K.PONCHAI

CENTRAL PATANA CO.,LTD.
K.PUTTIMA

K.URAIRAT

K.PHAIBOON
K.CHALEAMKERT
K.SOMMPORA
K.SOOMPORD
K.PETCHART
K.NIMAPORN
K.PRONPOEN
K.SOMCHAI

K.NOPPAKOW

K.PITSANA

K.CHALRA RUENGRUNG
SRIPRAE RUNGRANGSRI,K.
K.SIRINON
K.SUEMSUK

K.SOMRAT
K.THANYA
K.SUPONG

K.KARNJANA

NUNTANI.K
CHARLBOON.K
K.CHANTIMA
K.PHENRUMPAI
K.DOLRUDEE
K.MONSUSNAN
PHATHARAKORN K.
K.RANOOPRON
K. BOONCHOAT
K.BOONCHOT

K.YINGYOT

K.SOMPORN
K.SOMPORN

K.KHUNTUP
K.RCHARA TEERANANON
K.PRATPIMAL

K.TAVESAK
K.KULTIDA
K.PONGSAK
K.SUCHAT
K.SOMCHAI

K.SANGAIM
K.DUANGPORN

K.THAWATCHAI

K.CHATRE

K.PARSAT
K.PRASAT
K.ANUSORN
K.MITCHAI

K.SEAKSUN
MR.SOMPOJONA KYAVATANAKIJ
MR.SUCHAI
K.SAMLEE ACHEEWA

K.ANCHALEE

K.PORNCHAI
RUM AND SOMKIT MR.
SIRIRUT KHUN

K.PATTARAVDEE
K.VIPAPON
K.CHUSAK
K.VICHIEN
K.PONCHAI
K.KENGSAK
K.WANPHEN
K.SUPAKIT
K.CHIRATTIKAL

NOPPORN CHANNARONG KHUN

BOONDHARIKA K.
K.SURATIN
K.CHALOY
K.SUTAWAN

K.PREECHA
K.CHUKRET
K.MONGKOL
K.CHOSAR
CHUTIMA K.
K.VORAWUTH
K.LERTCHAI

K.UNCHALEE
K.SOMSAK
K.VIMOLRAT
K.NANTANA
K.ARUNEE
K.SUPAGHAI

K.KITTIPON

K.TANAPAT
K.SONPONG
K.SUZANNE
K.KOMSAN
K.SUWANNA
VORAVIT K.
VORAVIT K.

K.CHAIYAT
K.CHAIYASIT

K.PRASET

SURADETH AMORNRATTANAKOSON
K.SOMKID
K.PRANEE
K.VILASINEE
K.BANCHA
K.SANCHAI
K.SINCGAU
K.MONTRI
K.NUNTHA
K.THANAWAT
K.PHAVANA
K.LADDAWAN
K.JINTANA
K.VIBOON
K.SOMJET
K.SRISUDA
K.CHATCHADA
K.SOMNUEK
K.SOMPORD
K.THAKOON
K.ANURAK
K.PAPATSARA

K.THONGCHAI
K.TASNEE

K.PHARKIT
K.RATIPINN
K.JAMPEN
K.SAMPAN

K.RUNGORJ
WARAPORN K.
ARTIWATI K.

K.JINTANA
K.ADINANT
K.ROCHANA

K.BURTMART
PENSUDA K.

K.SURAPOL
K.PHORNTHEP
K.PRECHAR
K.PHIYASUNEE

K.SONGKORT

K.SUPHAPORN
K.SONGCHAI

K.MANTREE
K.YONGKRET
K.PANADDA
K.KAMJORN
K.SAMRAN

K.SUBSAKUL

K.ORAPAN
EUTHAI K.

K.SOMCHAI
CHAROEN K.
SOMWONG ANGKHANA

K.VARAPORN
K.CHAIYAPORN

K.CHUTIMA
K.NUTTAPORN
SERMPIT K.

K.NONTHARAT

K.SUPAKIT
K.DARUNEE
K.SOMSAK
K.VIRACHAI

K.PRAMUK

MAL BUAETY
K.PONSUK
K.SOMKIRT
K.VARARAT
IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
K.AMPHAI
K.PHIRIYA
K.YUTHANA

K.PUNNEE

K.WITCHAYA

K.TASANEE
K.TASANEE
K.KULWALEE

PHIBOON K.
K.RACHAPHAN
K.SIRIPAN
PATCHARA K.
K.WASANA
PRAMORT K.
K.NOPPORN

K.SAKCHAI
SAKCHAI K.
K.ROJJANA

K.SUPANNEE
K.YUWAREE
K.CHANCHAI
SURACHAI
NATAPORN K.
K.NARUMOL
AGANI JANABHAYA K.

PRAMOTE K.

K.TANAWAT
K.VITTAYA
K.SONGKRAN

VANCHAI K.

SORAWUTH K.
K.CHAKSIT
PRANEE K.
K.LADAWAN
K.SANGDUEN
K.SIRICHAI

K.PHANTHEP
CHARAT K.

K.SASITHORN
K.WILAWAN
K.VINACHA

K.SUCHART
TAWACH K.
VILAWAN K.
CHARUNGCHIT K.
CHARUNGCHAI K.

K.CHERDCHAI
K.MANOCH

K.PONGSTORN
K.NANTANA

K.PHAYUT

K.PAYONG

K.PHOLAWIT
PARINYA K.
K.SUCHAT
K.CHOUNPIT
K.CHAIYANAN

K.CHUMLONG
K.SIRIWAT
K.RAEWAT
K.SOMCHAI

PHAYORM K.
PRAWAT K.
K.MANSANANT
MANASNAN K.
K.SUREERAT
K.PRONPRAPA

CHITPONG KOOARUN K.
K.SOMSAK
K.SITTHICHAI
K.THEERACHAI

K.PRATHUM
K.VORCHAT
K.VILAIWAN
K.PIROMPORN
K.RAKKHIT
VEERACHAI K.
PONCHAI K.

K.SUPATTRA
K.TANAPORN
K.SUEBPONG
PRANEE PHROMKOT K.
PORNSAK K.

K.PAOLPRAPAT
K.PONPRAPAT

K.SURACHAJ
K.VEERAMON

K.CHAITCHAVAL

K.PANAPONG

K.ANYAKORN
K.SOMSAH
K.WITOON
K.BONSONG

K.NOPPORAT
K NOPPARAT
K.YONGYOOT
K.NUTTHASIT
K.JUNSUDA
K.CHANNIT
K.THEINCHAI

K.TODPON
K.KENAROGN

K.TANYAPONG
K.PEECHA
K.SIRIDEJ
K.KRIANGKRAI
K.SAVEAK
K.TEMKAE

K.SIRIRAT
K.PRAPAS
K.TEERAPONG
SUMALEE K.
K.TASNEE

K.PHAIBOON

K.RUNGPORN
K.JULADA
K.APICHAT
K.SIRIRAK

K.NUTVDEE
K.TIENCHAI

K.EKASITH
K.CHESADAH

K.WIROCH

K.WANCHAI
K.SUKARN

K.BANTAO
K.KITSANA

K.SOMPRON
K.KANOKWALEE
K.WARAIRAT
K.ALIPHIN MULSAP
K.PHUCHONG
K.KOMKARN
KHUN-CHANTAVADEE

K.PREECHA
K.SURACHON
K.PREECHA
K.CHAMROEN
K.CHATCHAWAL
K.TIPPAWAN
K.SOMPONG
K.VIPHAPORN
K.TEPPHNOM

K.KEAWTA

K.CHANNARONG

K.SOMPOCH

MARISA KHUN
K/PRAPEE
CHAIYAPRUK MAHACHAI KHUN
SUDA KHUN

SUPARAWADEE TORANAVIKRAI KHUN

K.TEERANAI
VATANYU KHUN
K.MALAWAN
SOMPOP GAMSENGWAT KHUN
TOONKLAO LERTBUNPONG KHUN
K.VATSANA
K.SOMSAK
NOPPORN KHUN
K.KANITTHA

K.PRESET

K.NONGNUT
PEISANA PRONBANDITPATTAMA KHUN
SUCHART K.
TEERAWAT KACHENCHAT KHUN
K.JINTANA

SIRINDA KHUN
K.CHOKCHAI
CHOKCHAI KHUN
K.JARVWAT
KHUN NAVAPORN
K.JUTHATIP
SUTEERA THONGTAVEEPAT KHUN
SOMBOONSUB CONSTRUCTION CO., LTD.
K.THONGCHAI
PATTAREYA KHUN
K.TRONGPURN
K.WARUTKO
SOMCHAI KHUN

SOMBAT PRUKJAMROOM K.
SATHAPORN K.
VIMONWAN K.

JIRAWAT K.
SOMPORN K.
PRAJAK K.
NANTAYA K.
JIRAPONL K
AMORNPHUN K.
K.KALAYANEE

SOMSUK K.
AIMORN K.
SIRIPORN K.

SAMARKE K.
WAREERAT K.

SUCHIN BOONPLOOK K.
ANUVAT KHUN
MONGKOL K
CHON MALI
SHONGSRI K.
NARONGRIT K.
SIRAWAT K.
NUNTANIKA K.
SHUCHARD K.
PHITTAYA K.

POONPAT K.

KIATTISAK K.
CHAICHAN K.
SOMCHAY K.
WARAT K.

PONGPISAN K.
SOMKIAT WEETRAKUL KHUN
SOMCHAY K.
AEA KHUN
GEMINAI &ASSOCIATE CO.,LTD
ARUNWAN KHUN
SIPPAPHAD TUSITANON KHUN
CHUTIMA KHUN
SRIRAT KHUN
SIRIPORN K.

NIVAT KHUN
NUTTHAPORN KHUN
DUANGJAI K.
WANLOP KHUN

PHRATHANA KHUN

UTHAIWAN KHUN
VORAPROJ KHUN

SUVIMON KHUN
SONGSERM KHUN
CHAVANAN KHUN

TRODSAPORN KHUN
SATAPRON K.
SUKARAT KHUN
JUTHARAT KHUN

TUM KHUN
TUY KHUN
KHUN LAKHANA TAVEKUL

KHUN PRACHIT

RUTCHANEEPORN POOKYAPORN K.
KHUN PAT
KANYA KAMPHOL K.
KHUN SANCHAI
KHUN BUDSAMAS

KHUN KETKANOK
KHUN-KANOKSRI
KHUN CHOEKIAT
KHUN-NUAN

CHAIWUT K.
KHUN SOM
KHUN-SIRIPORN
KHUN DUAN
SRIWARIN K.
KHUN RUNGTIWA
KHUN-JATUPORN

SUDALUK K

SUPARENG K.
KHUN-VITTAYA
KHUN-CHARDCHAI
KHUN-VASANT

KHUN-CHAT

PORN PITERSON
KHUN-SOMCHAI

QUALITY INN CO.,LTD
KHUN-CHALATHORN
KHUN-SRAYUT
KHUN-NARIN

KHUN-JAREEPORN
KHUN-SERMCHAI
SUTHEP K.
KHUN-SMOCHAI
VORAPONG K.
KHUN-SUMONRAT

KHUN-SIRIWAN

KHUN-JINTANA

KHUN-WAN
KHUN-MALEE KHUN-SUNAN

KHUN-KHUEWAN
LORCHAI K.

KHUN-THAMMASAK KHUN-WARAPORN

KHUN-DUANGCHAI
KHUN-SOMBOON
SIRIWAN K.

KHUN-KUNYARAT

KHUN-NARONGCHAI
KHUN-DUSIT
KHUN-PONGSAK

KHUN-SIRIRAT LERTPHUTPINYO
KHUN-SURIYA
KHUN-PRAPEAD
KHUN-JINTANA

KOSUL-MR.
KHUN-SIRIPORN
KHUN-KARAKET
KRANGSAK KHUN

K.CHAOWARIT

O.P.S. CONTRATOR GROUP LTD.,PART.

KHUN JUNTIMA
KHUN SOMCHAI
KHUN SORALAK K.KOP.
KHUN AREE

KHUN PRAYOCH

K.NANTHAWAN

THAVEEP K.

RACHATAYOTHIN CO.,LTD

AI DECORATION CO.,LTD.

SAMUI PALM BEACH ROYAL WING CO.,LTD.

KHUN TRAN

VORRAVARN PREECHACHAN , KHUN
ANGKUL LEAWSAKUL
ëëJADE PATANA CO.,LTD.
PPY PRODUCTS CO.,LTD.
NANA HOTEL CO.,LTD.
SUPAKORNKANCHANG LTD.,PART.
SHRINE OF THE BLESSED NICOLAS BUNKERD KITBAMRUNG
KANCHANA NUNTAKWANG , KHUN
TANAKORN CHAREE , KHUN
THAICHIANG GLASS (1988) CO.,LTD.
M.D.HOME FITTINGS CENTER CO.,LTD.
WIDE ABLE SOLUTION CO.,LTD.
ADIS KHAMCHITSUKSRI , KHUN
RUNGCHAORENG SUPPLY
PRECISE INTERNATIONAL CORPORATION CO.,LTD.
KANOKWAN SUKSATIT , KHUN
CAPITAL ALUMINIUM LTD.,PART.
ÔÔÔBAY CORPORATION CO.,LTD.
POPPULA CONDOMINIUM 7
POPPULA CONDOMINIUM 4
LUXAME RUNGREANGKIT CO.,LTD.
RACHA ROLLING SHUTTER CO.,LTD.
ROJANA PROPERTY CO.,LTD.
CHAIWAT TANGSAWATDUMRONG , KHUN
M HOTEL SATHORN CO.,LTD.
IRRI ENGINEERING CO.,LTD.
PLIM ENGINEERING LTD.,PART
SAMUI GRAND PROPERTY CO.,LTD.
STEPHEN GORMLEY ASSOCIATES CO.,LTD.
MR.BOONSONG CHAROENPATHOMRAT
RATTANAJED LTD.,PART.

A-BRIS INTERNATIONAL CO.,LTD.
P.A.GLASS CO.,LTD.
PRACHIN WAREE , KHUN
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND
SONGWUT PRACHCHAYAKUL
PAIROJSOMPONGPANICH LTD.,PART
VIMONNAT CO.,LTD
T-PLUN CREATION CO.,LTD
SUNTOWER CO.,LTD
SIRIPONG VITTHAYAPRAPAT,K.
FATIMA CHURCH
FATIMA SCHOOL
DAZZ 2000&ASSOCIATES CO.,LTD
VISOOT DEESANG , KHUN
POPPULA CONDOMINIUM 2
POPPULA CONDOMINIUM 1
POPPULA CONDOMINIUM 2
POPPULA CONDOMINIUM 5
MUANGTHONG BUILDING SERVICE SES CO.,LTD.
POPPULA CONDOMINIUM 9
N.M.C.PROPERTY CO.,LTD.
GATEWAY ENTERPRISE CO.,LTD.
GREAT FURNIC ENGINEERING CO.,LTD.
ççDHARA DHEVI HOTEL CO.,LTD.
INSAF ASSET CO.,LTD.
PANNARAJ DESIGN PLUS CO.,LTD.
CHAIYAPRUK
MONTIEN HIRANRUNG , KHUN
TANASORNROTYOK AND KEHAPAN
GAVANG CO.,LTD.
CENTENNIAL CONSTRUCTION AND MANAGEMENT CO.,LTD.
INSTYL DECORE CO.,LTD.
ÑYOKPHET ENGINEER LTD.,PART.
HENGER M.F.R. CO.,LTD.
KONGSANEUN ENGINEERING (1993) CO.,LTD.
MR.DENNIS TAN
TEPMONGKOL
MERIT HOLLIDAY PARK CO.,LTD.
APISUWAN LITMEECHAI CO.,LTD.
JUMNAIWATTHUKORSANG CO.,LTD.
DASAN ( THAILAND ) CO.,LTD.
SUPACHAI SANGPRASIT KHUN
èèJEWELLY TRADE CENTER CONDOMINIUM
PATKOL PUBLIC CO.,LTD.
ORAPIN LIEWPHAIRAT , KHUN
VARIN TUNSUPASIRI , DR.
PENTA DEVELOPMENT CO.,LTD.
SANGARUN PRINTING CO.,LTD.
TOYOTA CHAIRUCHAKAN CO.,LTD.
W CONSTRUCTION CO.,LTD.
SIRI PROJECT CONSTRUCTION CO.,LTD.
TANACHOL LTD.,PART.

éHUNNEE HOTEL CO.,LTD.
çTHUMRONGCHAIPANICH
T AND S SERVICE AIR CO.,LTD.
VTC KITCHEN EQUIPMENT CO.,LTD.
ROYAL GOLD CO.,LTD.
CHAROENKITJONGSATIEN CO.,LTD.
F AND S 79 CO.,LTD.
ÔÕBUNCHAKIT CO.,LTD.
S M P C ARCHITECT CO.,LTD.
THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
SORRHAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
SHIP SHAPE SEA STORE CO.,LTD.
QTEC TECHNOLOGY CO.,LTD.
MIRACLE PET SHOP
TOA SHUTTER LTD.,PART
PITCHAYA PACIFIC CO.,LTD
DIRECT TELECOM CO.,LTD
VASAN JATIKAVANISN,K.
PURE DESIGN CONCEPTS CO.,LTD
STARINTER DESIGN CO.,LTD
éÓHENG ASIA HOME PRODUCT
SUVANNAPUME TRAN SERVICE CO.,LTD.
KAMANASAN SERVICE CO.,LTD
GLASS IMAGE PARTY
INFORMATION TENOLOGY MANAGMENT
SAWATUDOM ENGINEERING RAYONG CO.,LTD.
KITIPONG VIMOLSOMBUT,K
SERCON D-PLAN CO.,LTD
KAMOLRAT TRIYANON,K.
ANNIMATE CO.,LTD
VERACHAI LERTVIWATKUL,K.
TEASCO(THAILAND) CO.,LTD
PATAYA HOMEMART
CIMAC GENERAL CO.,LTD
T.T.N DECORATION CO.,LTD
D.V.DEVELOPMENT LTD.,PART.
PATTAYA SEA SAND SUN RESORT CO.,LTD
CIVIL 9 CONSTRUCTION &ARCHTECTURE CO.,LTD
CITY POWER CO.,LTD
PAWONGWATTANA CO.,LTD
RUNG-REANG THAVEEKIJ
SITECH ENGINEERING CO.,LTD
SIAM OCEAN WORLD BANGKOK CO.,LTD
THAI WINDOW S DEVELOPMENT CO.,LTD
NAPAK SEREEYOTHIN,K.
CHAROENPHAN HOME & LIVING CENTER CO.,LTD
THAI YON CHONBURI TOYOTA DELER (PATAYA) CO.,LTD
SURASAK CHAIMONGKOL,K.
VACHIRA CIVIL AND CONSTRUCTION CO.,
EASTINY INN CO.,LTD
MT PROTECH LTD,.PART
SAKKARIN SANGSURIYAROJ,K

T.SAMANPHAN HARDWARE CO.,LTD
MUTIARA CO.,LTD
LEE VICTOR FURNITURE CO.,LTD
PATARARUNGROJ LTD.,PART
THANEJ CHAIWAT CO.,LTD
OSOTSAPA CO.,LTD
SUTISAK CHAIPRADIT,K.
RUNGRUANTANYAKIJ CO.,LTD
×THE MALL BANGKAPI COMPLEX CO.,LTD
SUTANYA ANAMANAROD,K.
SURIN GOLDEN LAND CO.,LTD
I.D GROUP CO.,LTD
SAN & STON CO.,LTD
BOONSAWANG CONSTRUCTION CO.,LTD
RAYONG AUTO CENTER CO.,LTD
NATTA ENGINEERING CO.,LTD
BANGSAI FIBER BOARD CO.,LTD
SOMSAK PANASUWANKUL,K.
KANNIKA BOON-A-NANTABUD,K.
SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD
METECNO PANNELLI(THAILAND) CO.,LTD
FACTORY BUILDER CO.,LTD
TONGSUN CO.,LTD
CEO SUITE CO.,LTD
101 DECORATION CO.,LTD
THAI AIRPORT GROUP SERVICE CO.,LTD
ABLE ARCHITECT CO.,LTD
WELTECHTHAI ENGINEERING CO.,LTD
S.MAI-SIAM LTD.,PART
CHAIKIT THANAKAMANUSORN,K.
A.R.L.ENGINEERING LTD.,PART
KRUNGTHEP RIMNAM CO.,LTD
CENTER PIP CO.,LTD
PONGSAKUL CONSTRUTION CO.,LTD
ÔBANN SAMUI RESORT CO.,LTD
MAHARUAK DUMRONGPATTANA CO.,LTD
AMARIN NARULA,K.
TECHNOLOGY ENGINEERING SUPPLIER LTD.,PART
RONG-MAI-CHAIKIJ GROUP
KRABI CITY HOTEL & RESORT CO.,LTD
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL
SANAN LANSEN,K.
MANEEYA REALITY CO.,LTD
PANAKARNSUTHA CO.,LTD
PIPATTHANAKIJTRADDING LTD.,PART
SUCHAT SAOYAI,K.
P&T TECHNICAL SYSTEM CO.,LTD
KRIENGKRAI EAKWONGSIL,K.
MAHATHANAPHUMON CO.,LTD
S.NUMCHAIKAWATSADUKORSANG CO.,
RUNGPHET GLASS CO.,LTD
CHAWAKORN YOOSWAT

XTERIA CO.,LTD
CH.CHOKCHAIKARNCHANG RAYONG CO.,
LELAN ENTERPRISE CO.,LTD
PICHET PORNPIPATSAKUL,K.
VSN ENGINEERING & SUPPLY CO.,LTD
SAWASDEE RESIDENCE CO.,LTD
SOJIRAT SINGHOLKA,K.
LITTLE HOME BEKERY (1966) CO.,LTD
SARINYA TANCHAWAL,K.
íYOUNG MEEDEE FUTURE GROUP CO.,LTD
SOMYOT HOME MART (1999)LTD.,PART
NATTHAPONG SATHAPAT CO.,LTD
GREAT PLAN CO.,LTD
RACHAYOK CO.,LTD
SUPORN PLOYJINDA,K.
ëëJST SYSTEM CO.,LTD
P.P.INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.,LTD
GREEN CONSTRUCTION CO.,LTD
M.G.SERVICE CO.,LTD
PAKINEE JAMEEKORN,K.
WOODLAND RESORT CO.,LTD
THE 99 TURNKEY SPECIALIST CO.,LTD
SIAM NISSAN T.K.F.CO.,LTD
NUMCHAI MARKETING CO.,LTD
EGLESTORE SMARTILE LTD.,PART
VIROJ SIRITANASART,K.
VERASATOEN LTD.PART
D.T.ENGINEERING LTD.,PART
K.S.P. ENGINEERING CO.,LTD
UDOMSAB BANGSSI&SON LTD.,PART
CAR-LACK(THAI-GERMANY) CO.,LTD
PIPAKKIT CHAROEN CO.,LTD
NUMTHAVEE RUNG ENGINEERING CO.,LTD
NEO ENGINEERING CO.,LTD
K.WANRUN

K.SUCHIN
K.VARAVUT
K.SUKHONTHA
K.TANANCHAI
K.SAWANG
SUPASIT K.
SANIT POOTRAKUL K.

K.SUNGJUSA

K.KAMPON
K.VIPAVEE
K.YAAVALUX
K.ARANUA

K.WANPEN

K.SOMKAIT
K.SUTHIPONG
JONGJIN K.
PURIWAT K.

K.VIBOON
K.PITSMAI
SOMKUAN K.
K.SINCHAI

K.VANNAPORN

CHITTRA TANCHAWAL K.
K.YONGYUT

K.BENJAMAS
K.ARERERAT
K.PIMPON

K.JEERAYU
K.PORNTIP
K.TARINEE
K.TNAKONG

ORAPIN K.
SUKSIRI K.
CHANG K.
K.MANUTHCAI
K.PAITOON
K.NATTAPORN
K.GUNERAVEE
K.PRAMUENPONG
K.BENJAWAN
K.PONGCHI
K.SAKORN
K.KULTHIDA

K.JEERAYUA
K.PAITOON
MONGKOLCHAI K.
NUT KHUN
SOMSAN DARARUT KHUN
SUVIMOL KHUN
K.VASAKONP
UTIS KHUN
SUTERN KHUN
UBONRAT K.
SURIN KHUN
BOONTAVEE KHUN
K.SUPLUCK

CHAILAI KHUN
K.AUMNOUN
PIKUL PRAVINMAT KHUN
MANOON K.
ARUNI KETTRATAD KHUN
SURASAK K.
SINCHAI K.

WANNA BENJARONGKAKUL KHUN

YUVADEE K.
JIRAPUN K.
ADIREK KHUN
KEE KHUN
KITTPHONG KHUN

K.PARADEE

K.PANSAK
K.CHANARONG

K.NARONG

K.SURACHAI

K.SUPORN
K.NISARAT
K.AROONSRI

K.CHALAT

K.KANCHAIT
K.SOMCHAI
K.PORNPIRAI
K.THERDSAK

K.RATCHADA

K.SRIHAPONG
K.SUCHIN
K.KANCHANA
K.VIRANART

K.NARUNGCHAI
K.CHUTIKARN
K.NIKORN
K.NIPAPAN
K.VASINEC
K.BANCHA

K.AMPORN

K.WARANEE

K.SOMNUK
K.THUMMANOON
K.PHYOWAI
K.WANCHAI

K.POONSIRI
K.APICHAI
K.APICHAI
KHUN CHAIYONG
K.ARUNEE
K.RUNGROF
K.KORMOL

K.WASSANA

K.WATCHARIN
K.THANISORN

K.PATSADA
K.PATARA
K.SUPANEE
K.KUNCHAI
K.VIERAVAT

K.TIYAPRON
K.SUPAPORN
K.PIYAWAN
K.DUTHATHAI
K.MUANGSUANG
K.VARAPORN
K.JONGJIT
K.PRAPIEN

K.KAMONRAT
K.PATCHAROHOL
K.PANNEE
K.PERMPRON

K.SUPANAN
K.JARUWAT
K.NUPCRE
K.VILARVAN

K.PRAPATSORN
K.TRERAWAT
K.PITOON
K.RATCHAIAOA
K.KACHAIN

K.PATTARAPAN
K.SUKHUM
NONGNUT K.
K.JARUSINI
K.CHAINARONG
K.SUVATANA
K.PRASERTSAK

K.VASANA
K.VANPEM
K.THORONYONT
K.SOMPOB
K.SAEREE
K.APIRADEE
CHATCHAI K.
K.DUANGPORN
K.WONGDUARN
PARIROJ K.

ORAPIN K.
K.ORANVAN
K.SITTHISAK
THARANIT K.
K.DOCTOR

K.JINTANA
K.PATTANA
K.YONGYUT

SOMCHAI K.
K.THONGCHAI
K.WANTANA

K.ANUSOM
K.NUTCHARAA
K.VICIDWAN
K.THONGSAMUT
K.MALEEVAL
K.VANSIVI
K.VEERASAK
ASSAMCHAN BANGRAK SCHOOL
K.CURERAT
K.PONCHAI

K.SARAWUT

K.SARAWOUT
K.VICHENT

K.PORNRAT

K.PIYAVADEE

K.BUNPOT
K.SOMCHAI

K.SUKANYA
K.PONGSAK

K.MALENEE

K.MUNGSUNG

K.CHONLADA
K.CHOMPHOL
K.NANTACHAI
K.CHONLADA
K.VATANA
K.KANJANE

K.PAKPUM
K.PHAITUNE
K.THEERAVAT

K.PAKORN
K.JINTORN
K.THAVAL
K.PONGPAN
K.SARAVEETH

K.VASINCE

K.JARUWAN
K.MARISA
K.CHALERMCHAI
K.CHUTIMA
K.VARASIT
K.NARONG
K.SOMCHAI
K.PRASUP
K.CHOOSIT
K.CHOOCHART
K.TONGCHAI
K.BOONRAT

K.NAVPANA
BANK OF THAILAND
K.SAKCHAI
K.VARARAT
K.SURAPONG
KHUN WANNIPHA

K.PASAKORN
K.TALLLENG

K.CHANGCHAI

K.SOMCHAI
K.KRIENGSAK
K.ORARAN

K.SUPHACHAI
K.SAHATAVAL

K.SUCHART

K.PASITIPORN

K.SOMBOON
K.SOMONG POOMA
K.JAROEN

K.SOMCHAI
K.NOPPHADONE
K.RAT SINCHAI
K.SURORNIPIMON

NITTAYA K.
K.RANGSUN

K.VARANUT

K.WANIDA
K.VICHIEN JURAVICH
K.SIRIWAN
K.VICHAIRAT
K.JIRANAN
K.RUNGROJ
K.BANGPOJ
K.WANDEE
K.KAWALEE

K.SOMBAT

K.APHIUAT

K.SANGHAI
K.SIRAPORN
K.JUNKANA

K.SOMBAT

K.VIPAWAN
PHAITOON SRISAI

K.SOMPONG
K.SUDAVAN

K.SUDARAT

K.KRANNOK

K.NARONG PHATARATANAKUL
K.SONBAT
K.VEERAWAT
K.KALAYA
K.SIRICHAI

WARAPORN PRASITHIRAN K.
K.VANLAYA

K.ARNUWAT
K.MONGKOL
K.MONGKOL

K.RALAUS
K.AMPAWAN
K.JUNTIMA
K.JUNTUMA

K.KITCHOT
K.PIRUNNAN
K.NANTAPHOL
K.PORNCHAI
K.JUNTIMA

K.ORAPIN
K.TEERASAK
K. PAKHON
K.PAKORN

K.VEENYONG
K.SOMKIAT
K.JERADEJ
K.JERAPORN
K.YAOVAPA
K.CHACCHAI
K.CHANCHAI
K.SORRACHAI
K.YONKYUT
K.CHANONG
K.CHAIYAPURN

K.SAQVANEE
K.AUMPAI

K.SUKUNYA
K.VEERACHAI
NITAYA K.
K.PONCHAI
K.CUREEYAPORN
K.CHAIVAT VATANAKUL
K.WANITCHA
K.PAKORN JITBUMPHANTAVET
K.VALAILUX
K.WIJIT SANGHAN
K.NITAYA RUJIRARONG

K.AMONRAT
K.SAWWANEE
K.CHORNARONG
K.SUPANEE

K.LADDAWAN
K.SOMBAT
K.MALINEE
K.SURAPORN BUNMALERT
K.YUPADEE

K.SURIPAL
CHOOSIT K.
K.SARINTARA
K.SOMBAT

K.ARUNPONG
K.KORISUT
K.THAWATOHAI
K.SURAPIM
K.VATTANASIN
43/117 THIWANON ROAD
99/10 KLUNGMONTRI SOI
K.WIROTE

K.DENCHAI
K.PORNCHAI
K.PATTAYA

K.JUANPHEN
K.VICHET CHAIKLAHYAL

K.THANONK

K.VIJITWAN
K.PAICHAI
K.ANCECHA

K.VATCHALEE

K.SUTAMART
K.PEMRUDEE
K.KULUADEE
K.SIRICHAI
K.BANROE
S.JITTRAGAN CONSTRUCTION CO.,LTD.

K.FRITSEHI

SOMCHAI SAMUTHANEEPHAP
K.THAMMANOON NIRANDON
K.CHOOSITH CHAKANPAI

K.SOMPORN

K.WANIDA
K.THANAPHUT

K.PRASAN
K.YANYONG

K.ROLAND

K.SAIRUNG
K.SOMCHAI
K.KRONGSIRI
K.KALAYANEE
K.ANKANA
K.THAVON
K.KAMEONG
K.PATRAPORN
K.ARANYA

K.PITAKCHAI

K.THANAPHAT

K.ANUVAT
K.PONGRAK
K.NAKORN
K.PUTTHICHONG
K.SURAPONG

K.WASAN VAREESAART

K.KANYANEE
K.PAIROAT
K.ANONGNAT TRONGKONGSIN
K.TANWUT SITHIKUL

K.VICHAI DIJKRAJAN

K.SUCHADA
K.SUPARAT

K.RUNGRSUN

K.KAMONWON
K.SOMKID
K.PRATERNG

K.KITTISAK
K.SOMBOON KUANDMIA
K.VORANUT LUENVIPHU
K.MATHARATEE

K.SIRIRAT

WARAPHON KHUN

SAYAN KHUN

K.SUTREERA

KHUN.CHAWEEWAN

KHUN.CHALERMCHAI

SUDARATANA KHUN
CHALERMCHAI KHUN
CHANCHIRA LEUMCHOME KHUN
KALAYANEE PANDCHET

K.ANCHANA MUALMEK
CHOKCHAI SIRISAKSUWAN

BOONROD
YINGYONG

K.MAYUREE
SRISUDA KHUN
KITTI PAWANA
SURAPOL CHARUSAK KHUN
MR. ROGER HARRIEON
BUMRUNGRAJ M.C. CO. LTD.
TALINGCHAN POLIEC STATION.

KHUN OOM
K.WICHITTRA
KHUN KOY
K.SOMSAK
SOMSAK TIAWPHAIBUL,KHUN
K.PIJIT CHATKALSAEREE
K. KLLJAI NUNTHAJUN
K.KANHANA THANVASRI
PREECHA POOLPHOKPHOL
K.SUTHIN BULPANUT
K.PHISEAD
K.VINISCHA

K.SURACHAT
K.NIPHAPHON

K.CHANGVIT
K.JINTANA
K.PISUT TANPAIROA
K.SOMBOON
K.PHONGSAK

K.THRONGPOL JIMONGKOLGUL

K.THAMMARONG

NAWAKIJ ALUMINUM LTD., PART.

K.WANCHAI
K.VATTANA
K.CHOMLATHORN
K.SUPHAPORN
K.BOONCHAI
K.VANPEN
K.KITIPONG
K.SITHICHAI
K.SITHICHAI
K.WISAN TARACHOTE
K.VITOOM

NIYOM TIAMJIT

WEERATHAI KHUN

K.TWATCHAI

K.SNATSINEE

MR.ROBERT H.GREENFIELA
DUMMY QUOTATION
DUMMY WAREHOUSE
GLASS IMAGE PARTY

ËÁÒÂàÅ¢
VE00000002
VE00000003
VE00000004
VE00000005
VE00000006
VE00000007
VE00000008
VE00000009
VE00000010
VE00000011
VE00000012
VE00000013
VE00000014
VE00000015
VE00000016
VE00000017
VE00000018
VE00000019
VE00000020
VE00000021
VE00000022
VE00000023
VE00000024
VE00000025
VE00000026
VE00000027
VE00000028
VE00000029
VE00000030
VE00000031
VE00000032
VE00000033
VE00000034
VL00000001
VL00000002
VL00000003
VL00000004
VL00000005
VL00000006
VL00000007
VL00000008
VL00000009
VL00000010
VL00000011
VL00000012
VL00000013
VL00000014
VL00000015
VL00000016
VL00000017
VL00000018
VL00000019
VL00000020
VL00000021
VL00000022

ª×èÍ
Name (Thai)
¡ÅØèÁ¡ÒÃŧÃÒ¡ÒúѭªÕ¸ØáԨ
´ØÅ WHT
ÈÙ¹Âì¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº
ÃËÑÊ·ÕèµÑé§
Ingersoll-Rand (Hong Kong) LimitedµèÒ§»ÃÐà·È
312,916.63
Ingersoll-Rand Architectural HardwareµèÒ§»ÃÐà·È
0
Hager Companies
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Hager Asia Limited
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Pemko Manufacturing Company µèÒ§»ÃÐà·È
6,768.59
Wespac Corporation
µèÒ§»ÃÐà·È
390
Brocar Products Inc.
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Ceco Door Products
µèÒ§»ÃÐà·È
0
JP Resources Enterprise Company µèÒ§»ÃÐà·È
0
Fuso Electric Industries Co. Ltd. µèÒ§»ÃÐà·È
0
Glory Hardware Industry Co. Ltd. µèÒ§»ÃÐà·È
8,331.90
Ghidini Pietro Bosco S.p.A
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Best Inc.
µèÒ§»ÃÐà·È
936,400.00
Dor-Matic Doo Control Specialist Pte.µèÒ§»ÃÐà·È
Ltd.
0
Winkhaus Turtechnik GmbH & Co. KG
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Kinhope Hardware Products Factory Co.
µèÒ§»ÃÐà·È
Ltd.
0
Timax Hardware Industry Co.
µèÒ§»ÃÐà·È
2,500.00
Baifu Co. Ltd. (Taiwan)
µèÒ§»ÃÐà·È
0
JENG SHYUAN PRECISION CO.,LTD.
µèÒ§»ÃÐà·È
5,081.40
Dah Ling Hardware Co. Ltd.
µèÒ§»ÃÐà·È
75.4
WAHL GMBH
µèÒ§»ÃÐà·È
3,270.84
MORSE WATCHMANS INCORPORATED
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Krieger Steel Products Co.
µèÒ§»ÃÐà·È
0
METROPOLITAN VACUUM CLEANER
µèÒ§»ÃÐà·È
CO.,INC.
0
OLYMPUS LOCK, INC.
µèÒ§»ÃÐà·È
0
CHANGZHOU EVER SAFE ELECTRONIC
µèÒ§»ÃÐà·È
LOCK CO.LTD.
1,184.00
ZURN INDUSTRIES
µèÒ§»ÃÐà·È
0
Bricard s.a. SERRURERIE D'ART µèÒ§»ÃÐà·È
0
CHANGZHOU EVER
CHANGZHOU
SAFE ELECTRONIC
EVER
µèÒ§»ÃÐà·È
SAFE
LOCK
ELECTRONIC
CO., LTD. LOCK CO., LTD. 1,376.30
NING BO FEDERATED
NING BO
INDUSTRY
FEDERATED
µèÒ§»ÃÐà·È
CO.,LTD.
INDUSTRY CO.,LTD.
200
Yucon Building Materials
Yucon Building
Co.,Ltd. Materials
µèÒ§»ÃÐà·È
Co.,Ltd.
1,991.64
California Scents California Scents µèÒ§»ÃÐà·È
40,445.90
0
¤Ø³Ä·¸ÔªÑ á·è¹ªÇÒÅ
¤Ø³Ä·¸ÔªÑ á·è¹ªÇÒÅ
INDIVIDUAL
0
¡ÃÁ¡Òâ¹Ê觷ҧº¡¡ÃÁ¡Òâ¹Ê觷ҧº¡ã¹»ÃÐà·È
0
¸¹Ò¤ÒáÃاÈÃÕÍÂظÂÒ
¸¹Ò¤ÒáÃاÈÃÕÍÂظÂÒ
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
ºÃÔÉÑ· ÀѷûÃСѹÀÑÂ
ºÃÔÉÑ· ÀѷûÃСѹÀÑÂ
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
¤Ø³ª¹Ò¸Ô» ÁÒ¹Ô¨ÊÔ¹
¤Ø³ª¹Ò¸Ô» ÁÒ¹Ô¨ÊÔ¹
INDIVIDUAL
0
ºÃÔÉÑ· ¡Ò­¨¹ªÒµÔºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´ ¡Ò­¨¹ªÒµÔã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ࡵتÑÂÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
ºÃÔÉÑ· ࡵتÑÂÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
TKK LOGISTICS TKK
CO.,LTD.
LOGISTICS ã¹»ÃÐà·È
CO.,LTD.
0
ºÃÔÉÑ· à¡ÉÁ¡ÅÒʺÃÔÉÑ· à¡ÉÁ¡ÅÒÊã¹»ÃÐà·È
0
ÃéÒ¹ à¡ÉÁ¡ÒêèÒ§ÃéÒ¹ à¡ÉÁ¡ÒêèÒ§INDIVIDUAL
0
¤Ø³ÇÊѹµì ÍÒ¨à¤Ã×Í
¤Ø³ÇÊѹµì ÍÒ¨à¤Ã×Í
INDIVIDUAL
0
˨¡. á¡ÅàÅÍÃÕè ¡ÒþÔÁ¾ì
˨¡. á¡ÅàÅÍÃÕè ¡ÒþÔÁ¾ì
ã¹»ÃÐà·È
0
¤Ø³ªÅÔ·¸Ôì µÑ³±ìÈØÀÈÔÃÔ
¤Ø³ªÅÔ·¸Ôì µÑ³±ìÈØÀÈÔÃÔ
INDIVIDUAL
0
¤³ÐºØ¤¤Å ´ÙâÍéÍÒÃìµ
¤³ÐºØ¤¤Å ´ÙâÍéÍÒÃìµ
ã¹»ÃÐà·È
0
¤³ÐºØ¤¤Å ¹Ò§ÊÒǷѳ±ÔÁÒ
¤³ÐºØ¤¤Å ¹Ò§ÊÒǷѳ±ÔÁÒ
ÇÃÒ¤Óã¹»ÃÐà·È ÇÃÒ¤Ó
0
ºÃÔÉÑ· ¤ÃÕà͵ØʺÃÔÉÑ·
¤ÍÃìâ»àêÑè¹
¤ÃÕà͵ØÊ
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¤ÍÃìâ»àêÑè¹ ¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ¤Í¹·Ô¹ÔÇÍÑÊ¿ÍÃìÁ
ºÃÔÉÑ· ¤Í¹·Ô¹ÔÇÍÑÊ¿ÍÃìÁ
á͹´ì ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
ã¹»ÃÐà·È á͹´ì
¨Ó¡Ñ´
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ÍÒÃÕÂÒ ¾Ã»ÃÐÊÔ·¸Ôì¡ØÅ
¤Ø³ÍÒÃÕÂÒ ¾Ã»ÃÐÊÔ·¸Ôì¡ØÅ
INDIVIDUAL
0
ºÃÔÉÑ· ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
ºÃÔÉÑ·
â¿Ãì´Õ
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È
â¿Ãì´Õ ¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³°ÔµÒÀÑ·Ãì áÇÂÕ
¤Ø³°ÔµÒÀÑ·Ãì áÇÂÕ
INDIVIDUAL
0
ºÃÔÉÑ· ¤ÔÇ àÍ ÍÍâµàÁªÑè¹
ºÃÔÉÑ· ¤ÔÇ
¨Ó¡Ñ´
àÍ ÍÍâµàÁªÑè¹
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0

VL00000023
VL00000024
VL00000025
VL00000026
VL00000027
VL00000028
VL00000029
VL00000030
VL00000031
VL00000032
VL00000033
VL00000034
VL00000035
VL00000036
VL00000037
VL00000038
VL00000039
VL00000040
VL00000041
VL00000042
VL00000043
VL00000044
VL00000045
VL00000046
VL00000047
VL00000048
VL00000049
VL00000050
VL00000051
VL00000052
VL00000053
VL00000054
VL00000055
VL00000056
VL00000057
VL00000058
VL00000059
VL00000060
VL00000061
VL00000062
VL00000063
VL00000064
VL00000065
VL00000066
VL00000067
VL00000068
VL00000069
VL00000070
VL00000071
VL00000072
VL00000073
VL00000074
VL00000075
VL00000076
VL00000077
VL00000078

ºÃÔÉÑ· ाÕäÍ à·Ã´´Ôé§
ºÃÔÉÑ· ¨Ó¡Ñ´
ाÕäÍ à·Ã´´Ôé§
ã¹»ÃÐà·È¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ºÒ§¡Í¡¿ÒÃìÁÒµÔ¡«ì
ºÃÔÉÑ· ºÒ§¡Í¡¿ÒÃìÁÒµÔ¡«ì
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ᤹¹Í¹ ÁÒÃìà¡çµµÔé§(ä·ÂᏴì)
ºÃÔÉÑ· ᤹¹Í¹ ÁÒÃìà¡çµµÔé§(ä·ÂᏴì)
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ
¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ÇþŠÀÇѧ¤Ð¹Ñ¹·¹ì
¤Ø³ÇþŠÀÇѧ¤Ð¹Ñ¹·¹ì
INDIVIDUAL
0
º. àÍç¡«-µÑé¹ ¨¡. º. àÍç¡«-µÑé¹ ¨¡. ã¹»ÃÐà·È
0
TNT EXPRESS WORLDWIDE
TNT EXPRESS(THAILAND)
WORLDWIDE
ã¹»ÃÐà·È CO.,LTD.
(THAILAND) CO.,LTD.
0
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¸¹Ò¤Òø¹Ò¤ÒÃä·Â¸¹Ò¤ÒÃ
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
600,000.00
ºÃÔÉÑ· ਠÍصÊÒË¡ÃÃÁ
ºÃÔÉÑ· ¨Ó¡Ñ´
ਠÍصÊÒË¡ÃÃÁ
ã¹»ÃÐà·È¨Ó¡Ñ´
663,116.45
¤Ø³ªÑÊ »ÀÑÊÃÒ·Ã
¤Ø³ªÑÊ »ÀÑÊÃÒ·Ã
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ਹà¹ÍÃÑźÃÔÉÑ·
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
ਹà¹ÍÃÑÅ
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ÃÔººÍ¹ ´ÔʵÃÔºÔÇàµÍÃì
ºÃÔÉÑ· ÃÔººÍ¹ ´ÔʵÃÔºÔÇàµÍÃì
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
˨¡.à¿ÔÊ·ì¡ÒÃì´ «ÔÊà·çÁ
˨¡.à¿ÔÊ·ì¡ÒÃì´ «ÔÊà·çÁ
ã¹»ÃÐà·È
0
FORTRESS MARINE
FORTRESS
CO.,LTDMARINE
ã¹»ÃÐà·È
CO.,LTD
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ªÙÈÔÅ»ì ºÃÔÉÑ·
¾ÃÔé¹·ìªÙÈÔÅ»ì
á͹´ì á¾ç¤ã¹»ÃÐà·È
¾ÃÔé¹·ì
¨Ó¡Ñ´ á͹´ì á¾ç¤ ¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· «ÔÊàµçÁÇѹ
ºÃÔÉÑ·
ÍÔ¹àµÍÃìÅÔ§¤ì
«ÔÊàµçÁÇѹ
ã¹»ÃÐà·È
¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
ÍÔ¹àµÍÃìÅÔ§¤ì
¨Ó¡Ñ´¤ÍÃì»ÍàêÑè¹ ¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
˨¡. «Øè¹ä¶è¨Ñè¹ÍÔÁ»ÍÃìµ
˨¡. «Øè¹ä¶è¨Ñè¹ÍÔÁ»ÍÃìµ
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
˨¡. ´ÃÕÁ¡ÃØê» Ë¨¡. ´ÃÕÁ¡ÃØê» ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
¾¹Õ¡§Ò¹ªèÒ§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ªèÒ§ ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ·ÃÔ»à»ÔéÅ
ºÃÔÉÑ·
àÍçÁ ¨Ó¡Ñ´
·ÃÔ»à»ÔéÅ
ã¹»ÃÐà·È
àÍçÁ ¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ·Õ¾ÅÑÊ ºÃÔÉÑ·
¤ÃÕàͪÑè¹
·Õ¾ÅÑÊ
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È
¤ÃÕàͪÑè¹ ¨Ó¡Ñ´
0
˨¡. ·ÕÇÕ·Õ Ê൪Ñè¹à¹ÍÃÕè
˨¡. ·ÕÇÕ·Õ Ê൪Ñè¹à¹ÍÃÕè
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ·Ùà´Âì ÊäµÅì
ºÃÔÉÑ·
2100·Ùà´Âì
¨Ó¡Ñ´ÊäµÅì
ã¹»ÃÐà·È
2100 ¨Ó¡Ñ´
40,146.40
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ä·Âà¡ÕÂÇâµ
ºÃÔÉÑ·
ᾤࡨ¨Ôé§
ä·Âà¡ÕÂÇâµ
â»Ã´Ñ¡·ì¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ᾤࡨ¨Ôé§ â»Ã´Ñ¡·ì ¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
˨¡.ÍÔ·¸Ô¾§ÈìáÍÃì«Ñ¾¾ÅÒÂ
˨¡.ÍÔ·¸Ô¾§ÈìáÍÃì«Ñ¾¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È
0
¤Ø³ÍÃÔª¯Ò §ÒÁǧÈìʶԵ
¤Ø³ÍÃÔª¯Ò §ÒÁǧÈìʶԵ
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0

VL00000079
VL00000080
VL00000081
VL00000082
VL00000083
VL00000084
VL00000085
VL00000086
VL00000087
VL00000088
VL00000089
VL00000090
VL00000091
VL00000092
VL00000093
VL00000094
VL00000095
VL00000096
VL00000097
VL00000098
VL00000099
VL00000100
VL00000101
VL00000103
VL00000104
VL00000105
VL00000106
VL00000107
VL00000108
VL00000109
VL00000110
VL00000111
VL00000112
VL00000113
VL00000114
VL00000115
VL00000116
VL00000117
VL00000118
VL00000119
VL00000120
VL00000121
VL00000122
VL00000123
VL00000124
VL00000125
VL00000126
VL00000127
VL00000128
VL00000129
VL00000130
VL00000131
VL00000132
VL00000133
VL00000134
VL00000135

ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ¹Ç¡Ô¨»ÃСѹÀÑÂ
ºÃÔÉÑ· ¹Ç¡Ô¨»ÃСѹÀÑÂ
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
˨¡. à»à»ÍÃìàÎéÒÊì˨¡. à»à»ÍÃìàÎéÒÊìã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ¾Ã·ÇÕ âÍàÍ
ºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´¾Ã·ÇÕ âÍàÍ
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ¾ÃÕàÁÕèÂÁ
ºÃÔÉÑ·
á͹´ì¾ÃÕàÁÕèÂÁ
ÍÍ¿¿ÔȫѾ¾ÅÒÂ
ã¹»ÃÐà·È
á͹´ì ÍÍ¿¿ÔȫѾ¾ÅÒÂ
¨Ó¡Ñ´
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ÁÔè§à¨ÃÔ­à·Ã´´Ôé§
ºÃÔÉÑ· ÁÔè§à¨ÃÔ­à·Ã´´Ôé§
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· äÇ·ì á͹´ì ºÅÙ
ºÃÔÉÑ·
¿ÃÒ¡Ãѹ«ì
äÇ·ì á͹´ì¨Ó¡Ñ´
ºÅÙ
ã¹»ÃÐà·È
¿ÃÒ¡Ãѹ«ì ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VL00000136
VL00000137
VL00000138
VL00000139
VL00000140
VL00000141
VL00000142
VL00000143
VL00000144
VL00000145
VL00000146
VL00000147
VL00000148
VL00000149
VL00000150
VL00000151
VL00000152
VL00000153
VL00000154
VL00000155
VL00000156
VL00000157
VL00000158
VL00000159
VL00000160
VL00000161
VL00000162
VL00000163
VL00000164
VL00000165
VL00000166
VL00000167
VL00000168
VL00000169
VL00000170
VL00000171
VL00000172
VL00000173
VL00000174
VL00000175
VL00000176
VL00000177
VL00000178
VL00000179
VL00000180
VL00000181
VL00000182
VL00000183
VL00000184
VL00000185
VL00000186
VL00000187
VL00000188
VL00000189
VL00000190
VL00000191

ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
˨¡. ÊÂÒÁà¿ÔÊ·ì ˨¡.
á¾ç¤ÊÂÒÁà¿ÔÊ·ì ã¹»ÃÐà·È
á¾ç¤
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ËÅØÂÊì ´Õ
ºÃÔÉÑ·
àÅÕÂÇâ¹àǹÊ
ËÅØÂÊì ´Õ
ã¹»ÃÐà·È
ì(»ÃÐà·Èä·Â)
àÅÕÂÇâ¹àǹÊ
¨Ó¡Ñ´
ì(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ 125,350.50
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÍÁÃÔ¹·Ãì¾ÃÔé¹µÔé§
ã¹»ÃÐà·È á͹´ì ¾ÑºÅÔªªÔè§ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÍÑÈÇÔ¹¡ÒþÔÁ¾ì
ºÃÔÉÑ· ÍÑÈÇÔ¹¡ÒþÔÁ¾ì
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ÇÔ·ÂÒ ÊÔ·¸Ô¨Ô¹´Ò
¤Ø³ÇÔ·ÂÒ ÊÔ·¸Ô¨Ô¹´Ò
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÍÒÃì.«Õ.ÍÒÃì.à¤ËÐÀѳ±ì
ºÃÔÉÑ· ÍÒÃì.«Õ.ÍÒÃì.à¤ËÐÀѳ±ì
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÍÕ«Ù«ØÍÖ駧èǹäµë¡Ãا෾Ï
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÍØ´ÁÀѳ±ìºÃÔÉÑ·
¾ÃÕàÁÕèÂÁ
ÍØ´ÁÀѳ±ì
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¾ÃÕàÁÕèÂÁ ¨Ó¡Ñ´
0
ËéÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑ­
ËéÒÒ§ËØé¹ÊèǹÊÒÁÑ­
¤§¤Ò¡ÒþÔÁ¾ì
ã¹»ÃÐà·È
¤§¤Ò¡ÒþÔ×Á¾ì
0
ÍØéÂΧàÊ秡ÒÃä¿¿éÒ
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· âÍàªÕ¹¡ÅÒÊ
ºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹)
âÍàªÕ¹¡ÅÒÊ
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹)
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· àÍç¹ «Õ ÍÒÃì
ºÃÔÉÑ·
ÃѺàºÍÃìÍÔ¹´ÑʵÃÕé
àÍç¹ «Õ ÍÒÃì
ã¹»ÃÐà·È
ÃѺàºÍÃìÍÔ¹´ÑʵÃÕé
¨Ó¡Ñ´
¨Ó¡Ñ´
2,749.90
˨¡.àÍç¹ àÍÊ à¤ ÍÔ¹´ÑʵÃÕè
˨¡.àÍç¹ àÍÊ à¤ ÍÔ¹´ÑʵÃÕé
ã¹»ÃÐà·È
1,109,932.40
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· àÍÊà·Å ¨Ó¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· àÍÊà·Å ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ºØ­ÃÑ¡ÉÒºÃÔÉÑ·
ºÃèØÀѳ±ì
ºØ­ÃÑ¡ÉÒ
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ºÃèØÀѳ±ì ¨Ó¡Ñ´
12,750.12
ã¹»ÃÐà·È
0

VL00000192
VL00000193
VL00000194
VL00000195
VL00000196
VL00000197
VL00000198
VL00000199
VL00000200
VL00000201
VL00000202
VL00000203
VL00000204
VL00000205
VL00000206
VL00000207
VL00000208
VL00000209
VL00000210
VL00000211
VL00000212
VL00000213
VL00000214
VL00000215
VL00000216
VL00000217
VL00000218
VL00000219
VL00000220
VL00000221
VL00000222
VL00000223
VL00000224
VL00000225
VL00000226
VL00000227
VL00000228
VL00000229
VL00000230
VL00000231
VL00000232
VL00000233
VL00000234
VL00000235
VL00000236
VL00000237
VL00000238
VL00000239
VL00000240
VL00000241
VL00000242
VL00000243
VL00000244
VL00000245
VL00000246
VL00000247

ºÃÔÉÑ· ÍÕ-ºÔ«Ôà¹Ê¾ÅÑÊ
ºÃÔÉÑ· ÍÕ-ºÔ«Ôà¹Ê¾ÅÑÊ
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ »Ãзջ 㨻Å×éÁà¡ÉÁ
¤Ø³ »Ãзջ 㨻Å×éÁà¡ÉÁ
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÍӾѹ à·¤â¹âÅÂÕ
ºÃÔÉÑ· ÍӾѹ
(2002) à·¤â¹âÅÂÕ
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È(2002) ¨Ó¡Ñ´
0
Assa Abloy (TH) Ltd.
Assa Abloy (TH) Ltd.
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ¤ÔÁÁÔè¹ÊìÕ´Õ·áÎÅìÁ
ºÃÔÉÑ· ¤ÔÁÁÔè¹ÊìÕ´Õ·áÎÅìÁ
¨ÓÑ¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È ¨ÓÑ¡Ñ´
0
ºÃÔÉí· ÊÂÒÁáͧà¤ÍÃì¿ÒÊà·¹à¹ÍÃìÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕè
ºÃÔÉí· ÊÂÒÁáͧà¤ÍÃì¿ÒÊà·¹à¹ÍÃìÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕè
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
¨ÓÑ¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· âµâµéÒÅÔÊ«×èÔ§
ºÃÔÉÑ· âµâµéÒÅÔÊ«×èÔ§
(»ÃÐà·Èä·Â)
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ ·È¾Ã ª×蹪ټÅ
¤Ø³ ·È¾Ã ª×蹪ټÅ
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÁ¨. áÍç´ÇÒ¹«ìÍÔ¹¿ÍÃìàÁªÑè¹à·¤â¹âÅÂÕè
ºÁ¨. áÍç´ÇÒ¹«ìÍÔ¹¿ÍÃìàÁªÑè¹à·¤â¹âÅÂÕè
ã¹»ÃÐà·È
0
ã¹»ÃÐà·È
0
˨¡. ÊØ¢·ÃѾÂì·ÇÕ
˨¡. ÊØ¢·ÃѾÂì·ÇÕ
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· Í͹â¡ÍÔ§àÇÔÃì¤
ºÃÔÉÑ·¨Ó¡Ñ´
Í͹â¡ÍÔ§àÇÔÃì¤
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· àÁâ·Ã«Ñ¾¾ÅÒÂá͹´ìà«ÍÃìÇÔÊ
ºÃÔÉÑ· àÁâ·Ã«Ñ¾¾ÅÒÂá͹´ìà«ÍÃìÇÔÊ
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ᤻µéÒÍÍâµàÇÔÃì¤
ºÃÔÉÑ· ᤻µéÒÍÍâµàÇÔÃì¤
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
Arvato systems (TH)
ºÃÔÉÑ·
Ltd. ÍÇÒâµé«ÔÊàµçÁÊì
ã¹»ÃÐà·È (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
0
KRUNGTEPMAHANAKORN
¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ã¹»ÃÐà·È
0
¤Ø³ÊØÇÔ´Ò ÊÃþÍÃèÒÁà´ªÐ
¤Ø³ÊØÇÔ´Ò ÊÃþÍÃèÒÁà´ªÐ
INDIVIDUAL
0
The Post PublishingºÃÔÉÑ·
Public â¾Êµì
Co.,Ltd.¾ÑºÅÔªªÔ§
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
˨¡.¼.Ãѵ¹âªµÔà·Ã´´Ôé§
˨¡.¼.Ãѵ¹âªµÔà·Ã´´Ôé§
ã¹»ÃÐà·È
157,936.85
MSIG Insurance (Thailand)
ºÃÔÉÑ· àÍçÁàÍÊäͨջÃСѹÀÑÂ
Co.,Ltd. ã¹»ÃÐà·È
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
0
˨¡.¾ÃÕàÁÕÂÃìÎÔÇá͹ì´Õ䫹ì
˨¡.¾ÃÕàÁÕÂÃìÎÔÇá͹ì´Õ䫹ì
ã¹»ÃÐà·È
0
»ÃдÔÉ°ì¡ÒêèÒ§»ÃдÔÉ°ì¡ÒêèÒ§INDIVIDUAL
0
˨¡.»ÃÐÁÇÅÊÂÒÁ
˨¡.»ÃÐÁÇÅÊÂÒÁ
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÇÑ®®Ð ¨Ó¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· ÇÑ®®Ð ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· à·àÅÍÔ¹â¿ÁÕà´ÕÂ
ºÃÔÉÑ· à·àÅÍÔ¹â¿ÁÕà´ÕÂ
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
ºÃÔÉÑ· ä·ÂÍÍâµéà«ÅÊì
ºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´
ä·ÂÍÍâµéà«ÅÊì
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
ºÃÔÉÑ· ÍÕ«Õ¨Õ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
ºÃÔÉÑ· ÍÕ«Õ¨Õ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ËÑ·ÂÒ ¾ÔÁžѹ¸Øì
¤Ø³ËÑ·ÂÒ ¾ÔÁžѹ¸Øì
INDIVIDUAL
22,999.99
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· à§Ô¹·Ø¹¸¹ªÒµÔ
ºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´
à§Ô¹·Ø¹¸¹ªÒµÔ
(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
¸¹Ò¤Òà ¸¹ªÒµÔ ¨Ó¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒÃ
(ÁËÒª¹)
¸¹ªÒµÔ ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
(ÁËÒª¹)
0
ʧèÒÍÍâµéà«ÍÃìÇÔÊ
ʧèÒÍÍâµéà«ÍÃìÇÔÊ
INDIVIDUAL
0
UPS PARCEL DELIVERY
UPS PARCEL
SERVICE
DELIVERY
ã¹»ÃÐà·È
LTD. SERVICE LTD.
0
ºÃÔÉÑ· àÍÊÇÕºÕà«ÍÃìÇÔÊ
ºÃÔÉÑ· àÍÊÇÕºÕà«ÍÃìÇÔÊ
¨Ó¡Ñ´ ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ
ã¹»ÃÐà·È
0
DHL EXPRESS INTERNATIONAL
ºÃÔÉÑ· ´ÕàͪáÍÅàÍç¡«ìà¾ÃÊÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
ã¹»ÃÐà·È
(THAILAND) LTD.
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ 0
ºÃÔÉÑ· àªÅÊìáË觻ÃÐà·Èä·Â
ºÃÔÉÑ· àªÅÊìáË觻ÃÐà·Èä·Â
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
0
˨¡. Êӹѡ¾ÔÁ¾ì¿éÒËÅѧ½¹
˨¡. Êӹѡ¾ÔÁ¾ì¿éÒËÅѧ½¹
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ºÕºÕ«Ñ¾¾ÍÃì·
ºÃÔÉÑ·¨Ó¡Ñ´
ºÕºÕ«Ñ¾¾ÍÃì·
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
áÍÅâ¡éâ¾´Ñ¡·ì áÍÅâ¡éâ¾´Ñ¡·ì ã¹»ÃÐà·È
173,331.02
ºÃÔÉÑ· àÍÊ·Õ¡ÒÃì´
ºÃÔÉÑ·
(»ÃÐà·Èä·Â)
àÍÊ·Õ¡ÒÃì´
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
0
¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ã¹»ÃÐà·È
0
˨¡. àÍ.à¤. àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
˨¡. àÍ.à¤. àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§
ã¹»ÃÐà·È
479,039.00
¹ªÒÅÑÂ
¹ªÒÅÑÂ
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹ÁèÒ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹ÁèÒ
¨Ó¡Ñ´¤ÍÃì»ÍàêÑè¹
ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
1,239,697.12
ºÃÔÉÑ· ÃéÍÂÂÍ´´ÍÂ
ºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´ÃéÍÂÂÍ´´ÍÂ
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
ã¹»ÃÐà·È
0
ºÃÔÉÑ· ·Õ·ÕàÍ¿ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
ºÃÔÉÑ· ·Õ·ÕàÍ¿ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
0
¤Ø³ÊÁÈÑ¡´Ôì àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
¤Ø³ÊÁÈÑ¡´Ôì àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
INDIVIDUAL
0
ºÃÔÉÑ· ¸ÇѪªÑ´Õ䫹ì
ºÃÔÉÑ· ¸ÇѪªÑ´Õ䫹ì
ã¹»ÃÐà·È
0
àªç¤à§Ô¹Ê´
àªç¤à§Ô¹Ê´
INDIVIDUAL
0
ºÃÔÉÑ· ¡Ê· â·Ã¤Á¹Ò¤Á
ºÃÔÉÑ·¨Ó¡Ñ´
¡Ê· â·Ã¤Á¹Ò¤Á
(ÁËÒª¹)
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
0
ÃéÒ¹ÈÔÃÔÇÃóÃéÒ¹ÈÔÃÔÇÃóINDIVIDUAL
0
¤Ø³³Ñ°¾Å àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
¤Ø³³Ñ°¾Å àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
INDIVIDUAL
0
¤Ø³ÊѨ¨Ð ྪ÷ͧ¤Ø³ÊѨ¨Ð ྪ÷ͧINDIVIDUAL
0
¤Ø³ÊÁ¾§Éì ¨Ñ¹¼ÒÂ
¤Ø³ÊÁ¾§Éì ¨Ñ¹¼ÒÂ
INDIVIDUAL
0

VL00000248
VL00000249
VL00000250
VL00000251
VL00000252
VL00000253
VL00000254
VL00000255
VL00000256
VL00000257
VL00000258
VL00000259
VL00000260
VL00000261
VL00000262
VL00000263
VL00000264
VL00000265
VL00000266
VL00000267
VL00000268
VL00000269
VL00000270
VL00000271
VL00000272
VL00000273
VL00000274
VL00000276
VL00000278
VL00000279
VL00000280
VL00000281
VL00000282
VL00000283
VL00000284
VL00000285
VL00000286
VL00000287
VL00000288
VL00000289
VL00000290
VL00000291
VL00000292
VL00000293
VL00000294
VL00000295
VL00000296
VL00000297
VL00000298
VL00000299
VL00000300
VL00000301
VL00000302
VL00000303
VL00000304
VL00000305

PETTY CASH à§Ô¹Ê´ÂèÍÂ
ã¹»ÃÐà·È
¤Ø³¨ÔµÃÒ á·è¹ªÇÒÅ
¤Ø³¨ÔµÃÒ á·è¹ªÇÒÅ
INDIVIDUAL
ºÃÔÉÑ· ÍàÁÃԡѹàÍç¡«ìà¾ÃÊ
ºÃÔÉÑ· ÍàÁÃԡѹàÍç¡«ìà¾ÃÊ
(ä·Â)ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
(ä·Â) ¨Ó¡Ñ´
¤Ø³ÊØÃѵ¹ìªÑ ¤Ø³ÊØÃѵ¹ìªÑÂ
¹Ñ¹·â¡ÇѲ¹ì
ã¹»ÃÐà·È
¹Ñ¹·â¡ÇѲ¹ì
¤Ø³à¹ÅÔ¹ä«¹ì ¤Ø³à¹ÅԹ䫹ì INDIVIDUAL
¤Ø³à©ÅÔÁªÑ µÑé§à¨ÃÔ­¡Ô¨¡ÒÃ
¤Ø³à©ÅÔÁªÑ µÑé§à¨ÃÔ­¡Ô¨¡ÒÃ
INDIVIDUAL
¤Ø³ÂÍ´¢ÇÑ­ Ê׺àʹ
¤Ø³ÂÍ´¢ÇÑ­ Ê׺àʹ
INDIVIDUAL
¡ÒûÃлҹ¤ÃËÅǧ
¡ÒûÃлҹ¤ÃËÅǧ
ã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ÂÙà·ç¡«ìà«ÍÃìÇÔÊà«Ê
ºÃÔÉÑ· ÂÙà·ç¡«ìà«ÍÃìÇÔÊà«Ê
¨Ó¡Ñ´ã¹»ÃÐà·È ¨Ó¡Ñ´
à§Ô¹à´×͹
à§Ô¹à´×͹
INDIVIDUAL
¡ÃÁÊÃþҡà ¡ÃÁÊÃþҡà 㹻ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ·ÕâÍ·Õ ¨Ó¡Ñ´
ºÃÔÉÑ·
(ÁËÒª¹)
·ÕâÍ·Õ ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
(ÁËÒª¹)
ºÃÔÉÑ· à¡Ã·´ÕÅ ¨Ó¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· à¡Ã·´ÕÅ ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
Êӹѡ§Ò¹»ÃСѹÊѧ¤Á
Êӹѡ§Ò¹»ÃСѹÊѧ¤Á
ã¹»ÃÐà·È
ºÃÔÉÑ· ·ÃÙÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ
ºÃÔÉÑ·¨Ó¡Ñ´
·ÃÙ Áѹ¹Õè
ã¹»ÃÐà·È
¨Ó¡Ñ´
ºÃÔíÉÑ· ·ÃÙÁÙ¿ ºÃÔÉÑ·
¨Ó¡Ñ´ ·ÃÙÁÙ¿ ¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ÃéÒ¹ Ê.à«ÍÃìÇÔÊÃéÒ¹ Ê.à«ÍÃìÇÔÊINDIVIDUAL
¤Ø³ÇÔàªÕÂà ¤ÔÁÊ¡ØÅàǪ
¤Ø³ÇÔàªÕÂà ¤ÔÁÊ¡ØÅàǪ
INDIVIDUAL
¤Ø³ÇѲ¹Ò àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
¤Ø³ÇѲ¹Ò àµÕÂÇ侺ÙÅÂì
INDIVIDUAL
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂì
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂì
ã¹»ÃÐà·È
KUEHNE & NAGEL
KUEHNE
LTD. & NAGEL
ã¹»ÃÐà·È
LTD.
¤Ø³âÊÀÔµ Áâ¹ÊÁØ·Ã
¤Ø³âÊÀÔµ Áâ¹ÊÁØ·Ã
INDIVIDUAL
¤Ø³àÊÃÔÁÈÃÕ ¨ÃÃÂÒǹԪÂì
¤Ø³àÊÃÔÁÈÃÕ ¨ÃÃÂÒǹԪÂì
INDIVIDUAL
DELTAMAX LOGISTIC
DELTAMAX
FREIGHT
LOGISTIC
ã¹»ÃÐà·È
SERVICE
FREIGHT
CO.LTD.SERVICE CO.LTD.
ºÃÔÉÑ· ÇÔ±ÙÃÂìºÃÔÉÑ·
ÍÕ¤ÇÔ»àÁé¹·ì
ÇÔ±ÙÃÂì
¨Ó¡Ñ´
ã¹»ÃÐà·È
ÍÕ¤ÇÔ»àÁé¹·ì ¨Ó¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒáÃاà·