Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x


| | | |
= − + − + + ∀ ∈
| |
\ . \ .

\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π
→ =


\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x

= ∈ = −

] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹

+ ⋅ −
´ `

¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. unde G = (3. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.M1 n ∈ n→∞ * .0} → . specializarea matematică . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 .Filiera vocaţională. 4. 5. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. ) este grup. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. 6. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . Să se arate că numărul   este real. + f ( n ) ) . 5p 5p 5p 2. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. n ∈ * . 1− i 1+ i  2 2. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. ) + . ∞) → G . a) Să se calculeze 4 5 6 .. ⋅) la ( G . 3. 2.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . b) Să se arate că I n ≤ 1.. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. ∞). . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . f ( x) = x + 3 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.informatică. acesta să aibă exact două cifre egale. de la ( (0. Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. n→∞ . profilul militar. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. * . Se consideră funcţia f : (0. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. ) . Să se determine probabilitatea ca. Se ştie că (G . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1.

f ( x) = 3 log 2 x . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1.3. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . C (8. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . 4} → {1. ∫ f ( x ) dx. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă.Proba D. dacă x > 1 .Filiera vocaţională.informatică. specializarea matematică .9). 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A..3. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . n ∈ n→∞ 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ . atunci rang( M ) = 2. x +1 1 2. profilul militar. 4. . 2( x − 1) MT1. .. Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . 1. ∞ ) . an = f (1) + f (2) + . 6. ∗ x = −1 . 4). ∞ ) → ( 0. care conţin ultima coloană. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. 3. + f (n).. a) Să se calculeze derivata funcţiei f. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. B (7. ∞ ) → . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. programa M1 c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. B (1. 6). ∀k ∈ ( 0. b = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) → . este nul. −4). ∞ ) . C (−1. în raport cu legea “ ∗ ”. Triunghiul ABC are B = laturii AC . unde a. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A(0. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. 2. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. Se consideră funcţia f : ( 0. −3) . B. 2.. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. 5. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . C sunt coliniare. Se consideră funcţia f : ( 0. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 2.

8} ? 5.. 2. pentru orice a ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 .n∈ . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . ecuaţia are o singură rădăcină reală. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1.. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . 4. ∀n ∈ * . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + .Proba D. MT1. x1 . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . 6. Ministerul Educaţiei. ∞) → 1+ x . c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.. 4. x2 . Se consideră funcţia f : ( 0. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . Ministerul Educaţiei. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . 3. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . −2) şi C (4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. pentru orice τ ∈ S5 . funcţiile f n : (−1. ∞ ) → . • Toate subiectele sunt obligatorii. − x 2n −1 + f n ( x) . ∞ ) → . ∀x > 0. Se consideră a ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B (2. Se consideră. 1 1 1 . există p ∈ 2. n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + − . 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . f (0) = 1. x 2n şi g n : (−1. specializarea matematică . f ( x ) = e x⋅ln x ..6) .informatică. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. 2) .Filiera vocaţională. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. să se determine x1 . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f (1) = 3 . 2. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . programa M1 . x2 şi x3 .6. profilul militar. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. Să se calculeze cos B .∞ ) .

Proba D. Să se rezolve în mulţimea [ 0. ∞ ) → . Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. 2 4. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . Se consideră funcţia f : (0. pentru orice t ∈ . Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . 1 1 5p b) Să se arate că. 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x .   z + 2t = 1    2k  2. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .. c) Să se demonstreze că grupurile (G . f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . profilul militar. Se ştie că. b. a) Să se determine a. . 4 şi 5.Filiera vocaţională. specializarea matematică .. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. MT1. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. 6. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.    . n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. Se admite faptul că (G. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. Ministerul Educaţiei. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. ⋅ ) este un grup.. c sunt parametri reali. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . Ministerul Educaţiei. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. în triunghiul ABC . Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. ∞) → .. 5. pentru orice k > 0 . b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . ∀n ∈ 2 3 n * . 2. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. b) Să se demonstreze că. + − ln n. + ) sunt izomorfe. 1 3..informatică.. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . < f ( k + 1) − f ( k ) < . unde a. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . H t este un subgrup al grupului (G . ∞) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ⋅) şi ( . xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţiile f : ( −1.3 ( ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 7 − 4i 2. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 2. 2π ) ecuaţia sin x = − . B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. ⋅ ) . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . Se acordă 10 puncte din oficiu. b. p ∈ .

• Toate subiectele sunt obligatorii. xn +1 = f ( xn ) . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p .informatică. b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . n ∈ 0 2 * . Fie triunghiul ABC. DF = 2 FE . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. x2 . Se consideră funcţia f : → .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Proba D Filiera teoretică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 .informatică.7. F şi C sunt coliniare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. f ( x ) = ax 2 + x + c . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . π 2 . specializarea matematică . c) Să se determine A−1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. Se consideră funcţia f : R → R .Probă scrisă la MATEMATICĂ . MT1. ∀ n ∈ . x3 sunt numere întregi. cu rădăcinile complexe x1 . 4. 2 ) şi B ( 0. x0 = 0. π 2 π .3.9} ? 5. profilul militar. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. ∀-nProba D. graficului funcţiei f . Să se demonstreze că punctele A .5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . AC = 14 şi BC = 15 . Ştiind că punctele A (1. ∀n ∈ 2 ∗ . specializarea matematică . . Filiera vocaţională. definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . c) Să se arate că nI n I n−1 = π . x3 . Ministerul Educaţiei.3) aparţin 3. x2 . să se determine numerele reale a şi c. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2.

b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). C ( xC . +  = ln 2 . 2. 5p 5p 5p b) Să se arate că. profilul militar. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . unde n ∈ . 1  1 ∈ M 3( 1  ). atunci X + Y ∈ A . ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * .1) → . Să se arate că şirul este nemărginit. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . 5p 5p 5p 5p ( ) 5.. dacă A. Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. atunci det ( M ) = ±1 . g n ( x) = 1− x 1− x * . c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor... n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = x − sin x .Proba D. 3 15 4. MT1. Să se arate că C17 > C17 → . C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x .Filiera teoretică. g n : [ 0. yB ) . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . B ( xB . B. c) Să se arate că. Filiera vocaţională. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. dacă X ∈ A . 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  .informatică. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţiile f .informatică.    −3b a   a) Să se arate că. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . b ∈  . specializarea matematică . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. y A ) . atunci det ( M ) = 0 . dacă matricea M este inversabilă. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. profilul real. 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . dacă X ∈ A şi Y ∈ A . atunci X = O2 sau Y = O2 .. Fie A ( x A . b) Să se arate că. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . Y ∈ A şi XY = O2 . 2. 91 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1.    a b   2.

∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . oricare ar fi ordinea factorilor. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se determine funcţia f de gradul întâi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1.0). Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. oricare ar fi x ∈ 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀ x ∈ . e =  . n ∈ 5p 5p 5p [i ] . x ∈ S3 . 2. c) Să se demonstreze că. n→∞ . x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. −1) . 4. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . α ∈ S3 . f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . profilul militar. [i ] şi z2 ∈ [i ] . 1 . . Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. ştiind că A(−1. } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 .Filiera vocaţională. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . C (2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. b ∈ } .informatică. specializarea matematică . z4 2. produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. B (0. Fie inelul [i ] = {a + bi a. ∀n ∈ * . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră permutările e.Proba D. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. α= . 6. 2). programa M1 n dx. MT1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . 2. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . Ministerul Educaţiei. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → .

5. b. a. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . c = −1. astfel încât x1 ≤ 1. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 .Proba D. 2. x3 ≤ 1.9 . b.Filiera vocaţională. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. dacă c < 0 . f ( x) = −3 x + 2 . 4. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde m este un parametru real.informatică. b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea [ 0. − {−2} → . 17. a sunt în progresie aritmetică. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. b ∈ ştiind că numerele 2. Se consideră a. Se consideră funcţiile f : . ştiind că f : → . se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . 2. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. x3 ∈ . Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. atunci b = −1. d ∈ . dacă a = 1. AE = 2 EC . MT1. x2 . → . 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. ∀x ≥ 0. Ministerul Educaţiei. c. b sunt în progresie geometrică şi 2.1] → 6 2. 6. cu rădăcinile x1 . să se calculeze det ( A) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. Să se determine a . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0.1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. profilul militar. ∞ ) . atunci A este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. dacă A = 5p π 4 . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . t x ∫0 f ( x)dx .1. c) Să se arate că. Pentru a. x →0 x >0 . E astfel încât AD = 2 DB . g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . 2} → {0. 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . x2 ≤ 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . B= π 6 şi AB = 6.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

1 1 1 1 . 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ .0) şi trece prin punctul (0. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . 3. n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . specializarea matematică . f n ( x) = x n − nx + 1 . π 4 . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. c ∈ şi matricea A =  c a b  . Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4.7. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. ∞ ) → . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . n ≥ 3 . b. n ∈ * .1) . 2. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . −3) . cu rădăcinile x1 . Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1.. Să se rezolve în mulţimea [ 0. x4 ∈ . MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii.9} ? 5.3. x3 . + ( −1)  = I0 . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. c) Să se calculeze lim an . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. ∞) . Să se calculeze sin α . programa M1 2. 1 − I 2n −2 . Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare n ∈ .  astfel încât cos α = − . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx.1) şi bn ∈ (1.Proba D. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. profilul militar. Se consideră şirul ( I n )n∈ . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . atunci a=b=c. Fie a.. f = X 4 − 5 X 2 + 5 . Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1.informatică. 5  3π  6. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ].Filiera vocaţională. unde an s-a definit la punctul b). 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. n ≥ 2 .5. Fie α ∈  π .1] şi strict crescătoare pe [1. atunci existăCurriculum şi Evaluare af . D (−1. se consideră funcţia f n :[0. 2) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.∞ ) . b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. x2 .

oricare ar fi numărul real x .3) . c) Să se arate că dacă A ∈ G . c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . f ( x ) =  x  0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci AB ∈ G . n ≥ 10 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. Fie α ∈  . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . 5. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. specializarea matematică . 3 π  6. c) Să se arate că dacă a.Proba D.Filiera vocaţională. iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. Se consideră funcţia f : → . D ∈ G pentru care CD ≠ DC . 2. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. b) Să se găsească două matrice C .1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . profilul militar. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . c ∈ . 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B ∈ G . n→∞ 0   1 1 ∗ . c) Să se calculeze lim x .informatică.  0 1     a) Să se arate că dacă A. b ∈ . 5 2  Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. Se consideră a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . Să se determine a ∈ 2−i . atunci f are o rădăcină raţională. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . n ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. −2 ) . Se consideră mulţimea G =  X =   a. Să se calculeze sin 2α . 1. programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Pentru fiecare n ∈ * 1 . 1 π 3.1] → . se consideră funcţia f n :[0. Să se rezolve în intervalul [ −1. x ∈ \ {0} . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. b) Să se calculeze lim f '( x). atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . f n ( x) = (1 − x)n . π  astfel încât sin α = . MT1. 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . a > 0  . a) Să se determine a. C ( −2. atunci I 2 − A + A2 ∈ G .3) . B ( 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 3 8 10 4. b.

17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. [X ] .Filiera vocaţională. Se consideră polinoamele f . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. Se consideră o funcţie f : * .  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. profilul militar. x3 . este convergent. unde x1 ∈ ( 0. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . .  .informatică. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . ∀x ∈ . → . f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . Să se determine probabilitatea ca.1) . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ 4 * . • Toate subiectele sunt obligatorii. B = 5p π 4 şi C = π 6 . să avem a + b = 4 .Proba D. 5. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. x2 .1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . 6. cu rădăcinile x1 . specializarea matematică . . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . 4. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. Se consideră matricele A =  şi B =  . Să se determine imaginea funcţiei f : 3.1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . cu proprietatea că xf ( x) = sin x. a) Să se arate că xn ∈ ( 0. MT1. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . f ( x) = x 2 − x + 2 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 .

−3) şi C (1. 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1.  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . alegând un număr k din mulţimea {0. 1 π = .. x2 . c) Să se determine a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1.. numărul C7 să fie prim. ∞). Să se rezolve în intervalul [ −1. Care este probabilitatea ca. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . b) Să se arate că F este funcţie pară.. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . are limita 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. f ( x) = x 2 − 3x + 2 . 2 2 3. cu rădăcinile x1 . ) Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . b = 0 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1.7} . + xn − n. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . 5. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . Se consideră a. Se consideră funcţia f :[0. . b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . profilul militar. x2 . Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu.4) . ∀n ∈ . x3 ∈ a) Să se determine x1 .Proba D. Să se determine a ∈ 6. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . specializarea matematică . ∞) → [0. 2.. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. ştiind că A(−3...1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. → . 2) . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A .Filiera vocaţională. b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . xn+1 = f ( xn ). . B (4. F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt .informatică. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.1.2. x3 în cazul a = 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → .

să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. B (2. programa M1 x →∞  x 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x ∈ ∗ . f ( x) = ln 2+ x . x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. 5. acesta să aibă toate cifrele pare. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . 3 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . x3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. g ( x) = −3 x + 3 3. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . x4 ∈ rădăcinile sale. Să se ordoneze crescător numerele 3. 2. . b) Să se rezolve sistemul. Se consideră funcţia f : ( −2. 2) . x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ . specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca. profilul militar. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.Filiera vocaţională. 2 ) → . 4. 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx.3) şi C (2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. 4 8 .Proba D. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . 6. . ∫0 f ( x ) dx . x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. Ministerul Educaţiei. 2. Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . c) Să se determine A−1 . −5) . unde a este un număr real. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . unde A(1.

2. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . b) Să se demonstreze că. specializarea matematică .1) . Se consideră triunghiul ABC. pentru orice A. 5p f '( x ) 5p .Filiera vocaţională. f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4 4 4 4.Proba D. ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. y0 . Să se rezolve în [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. y0 . Să se calculeze C4 + C5 + C6 . A(−1.∞ ) . b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  a b  2. b ∈ 3  . MT1. B ∈ G . 2) şi B (−2. profilul militar. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . programa M1 x →∞ f ( x ) 2. 5 . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. b = 4. 3.0) . BC = a .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . z0 ) . pentru orice triunghi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . x →∞ 1 x x . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . cu laturile AB = c . c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. ∀x > 0. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . c = 5. sistemul are soluţie unică. 5. CA = b şi sistemul  cx + az = b . b) Să se arate că AB ∈ G . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. să se demonstreze că x0 . ( ) Ministerul Educaţiei. ştiind că O(0. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . Se consideră mulţimea G =   a. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . Să se arate că 2 ∈ log 3 4. Se consideră funcţia f : [ 0.3) . Se consideră funcţia f : 5p → . z0 ∈ ( −1.

→ . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . f n ( x) = 1 . z ) . z ∈  bx + cy + az = c  .   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . specializarea matematică . 4. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . Se consideră mulţimea G =   a . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. y . Ştiind că sin x = .Filiera vocaţională. . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . 2. astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . profilul militar. Pentru a. 3 Ministerul Educaţiei. π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. b. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). 2.informatică. b. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. axele de coordonate şi dreapta x = 1. y. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . x + 8 − 6 x −1 = 1. 1 6. 2 2 x →∞ → . Se acordă 10 puncte din oficiu. X ∈G . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . Să se calculeze 5. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . să se calculeze cos 2 x . Să se determine a ∈ . c ∈  0 c  4. + f n (n) ) = .Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 .  a b  2. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a .. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . 3. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞ 4 . n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . MT1. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 .

Se consideră funcţiile f . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. D. ∀ x ∈ . b. b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . g : ( f g )( x) = 0 . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y ∈ . f ( x) = x x +3 4 . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 .. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . Se consideră funcţia f : → . programa M1 2. cu a.Proba.informatică. . Ministerul Educaţiei. → . Să se rezolve ecuaţia 3. Ministerul Educaţiei. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . 6. Să se calculeze 1 + i + i 2 + . n ≥ 2 . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . 2 2. Se consideră funcţia f : 5p → . g ( x) = 2 x − 1 . + i10 . c ∈ . distincte două câte două şi A matricea sistemului. x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . 3 f ( x) dx . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx .Filiera vocaţională. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 2 4. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = x3 − 3x + 2 . 2. 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . atunci sistemul este incompatibil. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . 5. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . n natural.xMT1. specializarea matematică .. Să se calculeze sin 75 + sin15 . f ( an ) = an . • Toate subiectele sunt obligatorii.

Proba D. numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. atunci Y = O2 . = x+2 x−2 4. f ( x ) = x3 + x + 1 . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. b) Să se arate că lim xn = 1 . Ministerul Educaţiei. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . Să se determine probabilitatea ca. 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2.    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) .. să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. −1). unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x).informatică. 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). Să se calculeze tg  − arctg  . 2.. ∀x > 0 .Filiera vocaţională. 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. B(2. 2. XA = AX . −3). Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. C ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . . 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3.9 ) . b ∈  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice n ∈ . Ştiind că tgα = 2 . Ministerul Educaţiei. alegând un element din mulţimea {1. . f ( x) = ∫ dt. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 .3. atunci det Z ≠ 0 . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ale polinomului f .. n∈ . dacă A(5. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . 40} . Se consideră funcţia f : 5p → . n +1 1 5p . 5p 5p 5p 5p 5p 2. specializarea matematică . ∞ ) → . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1.. 2 2 2x + 3 x − 1 . ∀a > −1 . 6. ˆ b) Pentru a = 2 . 5. Se consideră funcţia f : [ 0. să se calculeze sin4α . a) Să se arate că.

programa M1  . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu.∞ ) . e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. ştiind că A(0. . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. 1.Proba D. cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . 11 3. 6. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . Se notează cu A t transpusa matricei A. −3) . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . ∀x ∈ . x > 0. 2. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. Se consideră funcţia f : → . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. f (2) = 6 . să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. profilul militar. Ministerul Educaţiei. . 9) . f ( x) = x − sin x . 6 4. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . c) Ştiind că A ≠ A t . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. b) Să se calculeze −x −2 x . −1) şi C (5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. Se consideră funcţia f : [ 0.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . . atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . MT1. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. c) Să se arate că funcţia g : → . ∀ X ∈ M3 ( ) . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. 5. B (2. ∀x > 0. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx .

+ n  n  f   .. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . e] . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . astfel încât xσ = σx .. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. unde . MT1. cu x ∈ S3 . Ministerul Educaţiei. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + .Filiera vocaţională. Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a.12. 3 4 5  π 2. programa M1 + n − f ( n ) . X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). 4. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = ln 2 x . profilul militar. 2. ∞) → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 .  n  . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei... ⋅ ) este un grup abelian. { \ { − 1} . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . f ( x ) = cos x . În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. Să se determine probabilitatea ca. Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . 5.  → .. N . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1.. În triunghiul ABC punctele M .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. X (2009) = X (t − 1) . 3. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu.11. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1.ProbanD. b ∈ \ { − 1 } ..  2 2 2.. Să se calculeze sin  +  + sin  −  .40} . este descrescător. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. Se consideră funcţia f : (0. b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 .. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . π π  π π  6. Să se demonstreze că AH = BH = CH . alegând un număr din mulţimea {10. specializarea matematică . P sunt mijloacele laturilor.. Fie H ortocentrul triunghiului MNP.. Se consideră funcţia f :  0.

Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Fie mulţimea A = {−2. b ∈  a −b  astfel încât X =  . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f .  b a 5p . specializarea matematică . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . 4. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . Să se calculeze 5. Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . − 1.1] → . Fie funcţia f : R → R. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. dat de xn+1 = f ( xn ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. → . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . 0. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . Se consideră funcţia f : descrescătoare. π  cu sin α = . cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . 1] → R. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . f ( x ) = 1 − 2 x . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. x2 . unde x1 . − 1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. g ( x) = xf ( x) are primitive. Fie α ∈  . cu t ∈ . 5p Ministerul Educaţiei. iar acestea sunt crescătoare. 1. f ( x ) = arctg x − arcctg x . atunci există a. f ( x ) = arcsin x . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. x3 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. Bn =   sin nt − sin nt  . 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . a) Să se arate că funcţia g :[−1. Să se calculeze z1 + z2 . programa M1 2. Să se arate că funcţia f f f este strict 3.Filiera vocaţională. MT1. 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . este convergent . Se consideră matricele A =  şi B =  . 2. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) .informatică. π . Să se calculeze tgα . 1 π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 1 1 1 . 3) şi B (1. Fie funcţia f : [ −1.

profilul militar. ∗ ∗ . c) Să se arate că funcţia f este convexă.informatică. unde F este inversa funcţiei F a → . astfel încât AX = XA .Proba D. 1 0   0 1 ) . 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. 2.1.Filiera vocaţională. 4. f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = ( x − 1)arcsin x.1] → R. programa M1 2 3 4 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy .3} → {0. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . b) Fie funcţia f : → .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. 1 6. Să se rezolve în intervalul ( 0. a) Să se calculeze lim . f ( x ) = x + 1 . y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . Să se determine măsura unghiului AOB . 2 3 4 5 . . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. Fie funcţia f : [ −1. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . specializarea matematică . Să se determine numărul funcţiilor f : {0.. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . 3. A (1. 5. f ( x ) = −2 x 2 + x . 0 ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  .. y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). Se consideră funcţiile f : R → R.1. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2.2. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . 2 ) şi B ( 3. 2. 1) . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 .3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . atunci există x. 3 Ministerul Educaţiei. să se calculeze sin 2α . În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . ∀x.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . 1) şi C (1. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . 6.. Într-o clasă sunt 22 de elevi. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . + a1 X + a0 . f ( x ) = | x 2 − x | . 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . specializarea matematică . dintre care 12 sunt fete. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 4a 2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. programa M1 xn 2. 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . 5. Să se arate că sin 6 < 0 . să se arate că log 16 24 = 3. Ştiind că log 3 2 = a . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1.Filiera vocaţională. ) nu are soluţii. X ∈ M 2 ( 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . Ministerul Educaţiei.. B ( −1. 4. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. ∀n ∈ N∗. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 3) . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . 1MT1. Se consideră funcţia f : R → R. − 1) . 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ N∗. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . n→∞ . c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţiile f : R → R. 0. Toate subiectele sunt obligatorii. pentru oricare X . Se consideră funcţia f : R → R. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . − 1. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. 2 ) . g ( x ) = arctg x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. Ştiind că x ∈  . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. − 1) .  a 10b   2 2 2. B ( −1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2.Proba D. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . g : → . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. specializarea matematică-informatică. 1. 2. Fie mulţimea A = {−2. G =   | a. 5p 5. Y ∈ G .• • Filiera vocaţională. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. La toate subiectele se cer rezolvări complete. π  şi că sin x = . b ∈ . a − 10b = 1  . ∫1 2 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . Se consideră funcţiile f . profilul militar.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . 2 2 2 2 2. 3 x  π  6. 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . Să se demonstreze că s ∈ (1. 4. ∀x ∈ R . Se acordă 10 puncte din oficiu. x ∈ R . 2 → . 3) . a ∈  x + y + az = a  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. 1) şi C (1. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. 2} . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 3 f '( x) dx . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . MT1. să se calculeze sin .

an = + + + . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . b. Se consideră corpul 5p 5p 5p . Ministerul Educaţiei. să se calculeze tg  x +  . H = x2 x ∈ . b) Să se calculeze B −1 . acesta să } fie număr raţional. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀x ≥ 0 . ⋅ ) şi { 7 }. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. C (1. 4 ) . 5p 5p 1 1 1 1 < − < . n < 100 . ∀k ∈ N∗. B ( −1. MT1. 4. 5. b. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. + ∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. Se consideră funcţiile f n : [ 0. 1) . ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0.1. c ∈ 2. H.. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . Fie funcţia f : ( 0. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → .4} . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . +. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . unde a ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . + . b) Să se arate că. f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . c ∈ 1. − 1) . specializarea matematică . 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . ∀n ≥ 1 . 3) şi D ( a. + ∞ ) → R. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D.informatică.Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că ∀ a. b) Să se demonstreze că 2. 5p 6. 5p 5p 5p ( 7 . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . a. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ .. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. Să se calculeze probabilitatea ca. 2 3  Ministerul Educaţiei. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . + ∞ ) → . ∀n ∈ N∗. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. ∗ . profilul militar.

−1) . 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” .3) şi D (a. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. 2. Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie mulţimea A = {1. 6] este parte stabilă a lui .1) . y ∈ este o constantă reală. a ∈ . 1 b) Să se calculeze f1   . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă.  6 3 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă intervalul [ 0. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . x →1 x <1 . oricare ar fi n ∈ ∗ .5} . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.1] → R. 2. 2. 5p 6.fProba D.1 (  6   ) şi A = LK . + − ln  n +  . Ministerul Educaţiei. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . b) Să se arate că A2 = 32 A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A .. Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. 4) . ∀x ∈ ( 0. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . 2π ) . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . + ∞ ) → R. 1 a) Pentru a = . 5p 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x +1 2 2   1 1 1  + . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . Se consideră funcţiile f n : [ 0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. +∞ ) . 5p 2.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. MT1. atunci a ∈  . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. ∀n ∈ N∗ . 3 c) Să se arate că. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. C (1. specializarea matematică . 4. cu proprietatea că f (1) = 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : ( 0. ∀ x.. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . 5p 3. unde a  4 ) .  .Filiera vocaţională. + ∞ ) . ∀n ∈ N∗ . 5p 5. L =  5  ∈ M 3.3. B (−1. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0.

Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . 5. . n ≥ 2. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3.1.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. Se consideră mulţimea A = {0. specializarea matematică . b) Să se arate că. B (−1.. acesta să fie divizibil cu 5. − 3) şi B ( 4. 4. Să se determine probabilitatea ca. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un element din mulţimea A.Filiera vocaţională. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 .. Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . } . pentru orice x. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1.1) . f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . 3 3 2. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . programa M1 2.. ∀a. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. 2. { f ( x ) = −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. ∀n ∈ N∗.Proba D. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . adjuncta matricei A. 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . c) Să se determine rangul matricei A* . funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 .3) . Ministerul Educaţiei. − 3). ∀a ∈ . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. Se consideră funcţia f : R → R. 6. MT1. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ } .. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. Se acordă 10 puncte din oficiu. . profilul militar. C (0. 2009} . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . y ∈  2  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. f ( x ) = x − ln(e x + 1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . 0 ) . Ministerul Educaţiei. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1.informatică.

Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. Fie funcţia f : \ { 3} → . cu proprietatea că A2 = O2 . 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . . 3. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. Să se calculeze probabilitatea ca. F ( x ) = ∫ f (t )dt. grad ( h ) ≤ 3 } . an+1 = f ( an ). cu rădăcinile x1 . → . 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). Ministerul Educaţiei. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . B (4. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. Fie funcţiile f . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . Să se demonstreze că funcţia f : → . 4. a ) sunt coliniare. f ( x ) = 2 − x. Să se calculeze cos A . 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. −2) . x4 ∈ . profilul militar. f ( x) = e− x şi F : 2 → . x2 . a1a2 a3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . b ∈ M2 ( d  ) . f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. specializarea matematică .nu esteD. f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. g ( x ) = 3 x + 2 . Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 .. 2. 2.1) şi C (−1. c) Să se arate că A = B . acesta să fie divizibil cu 50. ∞). 5. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.. 7 7 Să se determine a60 . AC = 5 şi BC = 7. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. x3 . ∫0 F ( x) dx. 3) şi pe ( 3. ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. programa M1 2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀a. q şi r. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . ∞ ) . 5p x D. f ( x ) = x2 + x + 1 . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . 5p 5p 5p ( ) .Filiera vocaţională. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. b.  2 2     4. 6. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 ) . c) Să se calculeze lim nI n . c) Să se demonstreze că dacă a. b) Să se calculeze det A − At . + 100 .  1 3  3. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . 6+ 2 . n→∞ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . profilul militar. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. r ∈ ( 0.. q. Se consideră funcţia f : R → R. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1.. programa M1 2. atunci a. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 .informatică. ) 5 5. este finită şi nenulă. Să se determine imaginea funcţiei f : → . f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă .Proba→∞ MT1. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră polinomul f ∈ x1 . c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu a. f = X 3 + pX 2 + qX + r . cu p. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. x2 . 2. c ∈ ( −∞. ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. b. specializarea matematică . x3 ∈ . b ∈ 2.

5. Se consideră funcţia f : R → R. cu a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). 2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. pentru orice număr natural n. specializarea matematică . Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . programa M1 ( ) numărului real x . b. unde { x} este partea fracţionară a 2. are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . Proba) D. n ≥ 3 . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1.{ x} 1 − { x} . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . . ştiind că AB = 4. c ∈  . Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 6. 2 ) . 5p 5p 5p b) Să se arate că. 2 3 3 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . b. y ∈ . c ∈ . profilul militar. oricare ar fi x ∈ 3. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. 2. numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . atunci X ∈ M . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. pentru orice x. Să se arate că.   a . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c .   | 5p 5p 5p ). Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.informatică.

c sunt distincte două câte două. f ( x ) = x + este injectivă. ∞) → . xn+1 = e f ( xn ) este convergent. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . 1 3.Proba D. b.1). AC = 3 şi BC = 2 2 . a 2 − 5b 2 = 1 . Fie ABC un triunghi care are AB = 2. Se consideră numărul complex z = 2 2. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 .1. MT1. 6. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. în cazul în care a. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. Ministerul Educaţiei. 2. 1. profilul militar. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4 Ministerul Educaţiei. f ( x) = x ln x . c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) .3} pentru care f (1) este număr par. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că funcţia f : (1.informatică. programa M1 n x dx. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. b ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. ∗ şi A matricea sistemului. Să se arate că sin15 = 6− 2 . 4x + 5 1 . ∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. x 4. n +1 5p 5p 5p . ∀n ∈ N∗. Se consideră funcţia f : (0. în cazul în care a = b ≠ c . cu a. Să se calculeze AB ⋅ AC . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . 2. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Să se demonstreze că z 2 = z .Filiera vocaţională. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 2. 5. ∀n ∈ N∗ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. b.3} → {0.

0]. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . astfel încât f ( ε ) = 0 . 3. A (1. specializarea matematică . A =  3 9 6  . Ministerul Educaţiei. alegând o pereche ( a. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . pentru oricare a. MT1. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. C = I3 + aA . cu a ∈ . 1) . b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . Se consideră mulţimea A = {1. X =  3  .Proba D. 1. 2. f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. x 0 . Ministerul Educaţiei. Y = (1 3 2 ) . 6. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. a) Să se calculeze S = A − XY . 2 ) şi B ( 4. Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . − 1) .  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră a ∈ a + 2i . Se consideră funcţia f : R → R. f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. n→∞ → . 4.Filiera vocaţională. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A .3. ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . \ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. c) Să se calculeze lim Fn (1) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. 4.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) .5. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. Să se determine lungimea vectorului MA + MB . Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . . 5. f 2 . 2. f 2 . ∀n ∈ N∗. f3 este divizibil cu X − 1 . c) Să se arate că An+1 = 14 An . ∀n ∈ N∗.6} . profilul militar. b ∈ . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . unde f1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

dacă sistemul are soluţia ( −1.  n  c) Să se calculeze lim . se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 .. 2. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . q. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . programa M1 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. f ( x ) = . MT1. r ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . +. 2. să se rezolve sistemul.1) . D.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . ⋅) nu este corp. q. q. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1.. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. Se consideră inelul ( A. profilul militar. ⋅) unde A =   a.4} → {1. 1) . 4. + n  n  f   . − 1) şi B ( −1. Se consideră funcţia f : ( 0. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . atunci cel puţin două dintre numerele p. + ∞ ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 6.1. c) Să se arate că ( A. r sunt egale.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Să se calculeze cos ( a − b ) . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. + ∞ ) → ( − ∞. +. 3. r sunt distincte. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . Pentru p. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. f ( x) = 2x x +1 2 . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. 2 Ministerul Educaţiei. b) Dacă p.3. Fie funcţia f : R → R.    a b   2. 0 ) . Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . f ( x ) = ln (1 + x ) − x . b ∈ 5  .informatică. Să se determine imaginea funcţiei f : → .

x2 . definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx.Filiera vocaţională. Se consideră matricele A. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. b ∈ b) Să se determine a. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . . ∀n ∈ N∗. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . Fie funcţia f : R → R. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5) . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. în plus. a) Să se calculeze I 2 . 5. 2 x1 ) . n ≥ 2. ∀n ∈ N∗.Proba D. n ≥ 2 . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. . ∀n ∈ N. B (1. 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. . . b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . 3 2 4. B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. Să se arate că punctele A(−1. −3) sunt coliniare. pentru orice n ∈ . b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . programa M1 1 2. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . xn+1 = f ( xn ) .informatică. Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3.1) şi C (3. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . 4n + 2 . 0 0 0  0 2     [X ]. specializarea matematică . b ∈ c) Să se determine a. B = . 2. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . b ∈ aritmetică şi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . MT1. a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . 5 şi 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . 6. Ministerul Educaţiei.

b ∈ . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . dt şi g :  0. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x).    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . x2 . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. tg x t ctg x 1  π  π 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1.  . Să se calculeze probabilitatea ca. 3. x3 . 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . x2 . 4. alegând o pereche ( a. 5. f ( x ) = ∫ dt. x4 ∈ . x ∈  0. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . 1) . ∀x ∈  0. Se consideră funcţia f : → . 3) şi C ( −1. şi cu soluţiile x1 . cu a. 2 Ministerul Educaţiei. 5. 4. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. 2. c. astfel încât x1 .Filiera vocaţională. 2.” 2. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M .. programa M1 oarecare . x3 . b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. specializarea matematică . 6} . Fie mulţimea A = {1. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii.  → . Se consideră funcţia f : → .  → R. f ( x) = x + 2. profilul militar. b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6+ 2 6. x4 să fie în progresie aritmetică. unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. 3. + ∞ ) . c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. Se consideră mulţimea M =   | a. b ) din mulţimea A × A .Proba D.  . produsul numerelor a şi b să fie impar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  2 . Să se arate că sin105 + sin 75 = . c) Să se determine a. f ( x ) = x + e− x . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . Fie funcţiile f :  0.

. f ( x ) = ∫ earcsin t dt .9} . .Filiera vocaţională.3.. x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. 1+ i 5p 2. 2. Fie funcţia f :[−1. 5. să se calculeze ctg α . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . . Ştiind că α ∈  . . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. 5 2  Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . 2 4. Se consideră funcţia f : R → R. − 2 ) . MT1. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i .Proba D. 2. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 .1] .1. x3 . Se consideră mulţimea A = {0. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . din care exact două sunt numere pare. arcsin x t e cos t dt . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ R . oricare ar fi x ∈ . a. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 1 3. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . x2 . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. pentru orice a ∈ . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . b ∈ R . 0 .1] → R.informatică. π  şi sin α = . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ n ∗ . x4 ∈ . 2. specializarea matematică . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . . 3 π  6. 2 ) şi C ( 2. ∀x ∈ [−1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . Ministerul Educaţiei.

5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . Se consideră matricele A =  . astfel încât X =  . ∀x ∈ R . ∀ x. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .informatică. 2. 3. − 1) . ∗ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . n→∞ 0 . Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . 4} şi B = {1. 5 2 −1 2. 6} . 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. 4. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . b) Să se arate că ∀x. 5. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 1] → R . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. 6. Să se determine partea întreagă a numărului 7 . să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . a ∈ R. specializarea matematică . Se consideră mulţimile A = {1. B ( −2. 3. 2 3 9 Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea G = (−1. y ) → x ∗ y . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 2.  y x .. 2. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B .. y ∈ G . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. { ) XA = AX .Proba D. y ∈ G . 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . 3) . Se consideră funcţia f : R → R. 1) şi C ( −3.Filiera vocaţională. 5. f ( x ) = 1 − x 2 . } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . funcţia f : G → ( x. 2. unde x ∗ y =  x 0 . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. atunci există x. Fie funcţia f : [ −1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1.1) .

c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . 3. 3) . să se calculeze a6 + a16 . 2. ştiind că AB = 2. 2. .  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. AC = 3 şi BC = 4 . b) Să se arate că. Se consideră funcţia f :  0. b ) . + f ( n ) ) . b) Dacă A2 = O2 . pentru orice ( a. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. n→∞  π 2. N ( −1. • Toate subiectele sunt obligatorii.. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. . c astfel încât funcţia F :  0. − 1) . ( c. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). ad + bc ) . să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . unde m este un parametru real. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. d ) ∈ G . Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte.15) ∈ G . 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G .   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC.Proba D. specializarea matematică . 4. Ştiind că a3 + a19 = 10 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . să se demonstreze că a + d = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. b. 5p 5p 5p . 3. Se consideră mulţimile A = {1. Ministerul Educaţiei.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . ( a.. profilul militar. d ) = ( ac + 3bd . b ) ∗ ( c.  →  2 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . { ( a. ∗ ) este grup. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . 1) şi P ( 0. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.  → . 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . → . 3} şi B = {1. Ministerul Educaţiei. 2. 6. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . descrescătoare f : A → B . MT1. c) Ştiind că A2 = O2 . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a.informatică. b ) ∗ ( c.Filiera vocaţională. 5} . Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. f ( x ) = x 2 sin x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . d ) ∈ G .

2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . b) Să se calculeze f ( B ) . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele A =  . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. g ∈ x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. 4. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . programa M1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : R \ {1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . 6. 2. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine probabilitatea ca. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. Să se determine ecuaţia dreptei OG. a) Să se determine rangul matricei A . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. acesta să fie divizibil cu 9. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. 1 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. . − 1} → R. 5. x3 ∈ ) → M2 ( ) . x →1 x >1 1 x −1 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f = X 3 + a 2 X − a . x2 . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . B (1. profilul militar.Proba D. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. MT1. 2 ) . 3) şi C ( 3. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . Se consideră polinoamele f . 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 4 4 2. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . 1) . 5p 5p 5p [X ].

informatică. y. b.1.Filiera vocaţională. z în progresie aritmetică. . ∀n ∈ N∗. y.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. ) 6 1 . Ministerul Educaţiei. 5. Ministerul Educaţiei.1] → R. Se consideră funcţia f : (0. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . Să se calculeze ( f f )( 512 ) .  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se determine numărul tripletelor (a. z ) . 4.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. ∞) → . u ∈ .5} . ∀t . b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. b. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră mulţimea M = {0. c ∈ M şi a < b < c . 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. profilul militar.  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). specializarea matematică . Paralelogramul ABCD are AB = 1. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . 6. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 2.3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. b) Să se determine valorile parametrilor a. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. c) cu proprietatea că a. unde a şi b sunt parametri reali. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . f ( x) = 3 ( 3+i . MT1. x 3. f ( x ) = arcsin  . BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . Fie funcţia f : [ 0.  . Se consideră funcţia f : R → R. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . Să se determine partea reală a numărului complex 2. cu x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. k =1 ∫0 x f ( x)dx . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. 2.   cos t sin t  2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

2. 2. profilul militar. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . x . funcţiei g M1 ∞ ) → . . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine m ∈ astfel încât .informatică.Filiera vocaţională. Să se demonstreze că AM = AB − CA . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) . g ( x) = arccos f ( x) .  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . 2] → . . Se consideră funcţia f : [1. şi F : [1.Proba D. pentru orice x ∈ → . f ( x ) = 4 − 3x 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1.. 1000} . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. 2] → . acesta să fie număr raţional. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. • Toate subiectele sunt obligatorii. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. Se consideră funcţiile f :[1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . Se consideră a ∈ . Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . m ∈ ∗ . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. specializarea matematică . Să se calculeze probabilitatea ca. Fie mulţimea A = { 1. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f .. Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . c) Să se determine inversa matricei A . Ştiind că x ∈  0. graficul funcţiei F şi axa Ox. + ∞ ) → R. f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. ∀ x. 4 4 4  π 6. 2. să se calculeze sin 2 x . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  2 Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 2. 5p 5p 3 3 1 5. 5p 5p 3. 4.  şi tg x = 3 .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5.

2). b ∈ 5  . Să se arate că. P3 . a ∈ 4x + 4 y = 1 . dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ N∗. programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . 2− a + 2 + 1. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0.informatică. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n .  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. specializarea matematică . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3} . Se consideră funcţia f : R∗ → R. MT1. −6). Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. bk ) . Să se calculeze tg 2α . 13  2 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde k ∈ { 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. ) . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . B ∈ M .. pentru orice A. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. oricare ar fi punctele P . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. specializarea matematică . alegând un număr din mulţimea {11. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 .Filiera teoretică. P2 (2. Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . z 4. şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. 5p 12  π 6. c) Să se arate că ( M . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 .Proba D. 2. 4). Fie şirul ( I n )n∈N∗ . x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ .2 ( ) . Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . profilul militar. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. transpusa A t ∈ M3. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se determine probabilitatea ca.  şi sin α = . 2. 5. P3 (−3.… . . atunci z 2 − AC + BD . ⋅) este un grup. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. P2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. Filiera vocaţională.informatică.12. ştiind că α ∈  0. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. 2. Să se calculeze 3. x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B = AAt . 1 Ministerul Educaţiei. profilul real. ∀n ∈ N∗. P2 . ∀n ∈ N∗. 2k + 1 are limita 0 . f ( x ) = x ⋅ sin . b) Să se arate că AB ∈ M .50} .

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. specializarea matematică . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . ln x + 1. F ( x ) =  2 . X ≠ O2 şi AX = XA . 4. 6.Filiera vocaţională. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. dacă X ∈ M 2 ( ). c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. 3. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . ∞ ) → [1. Fie a. F0 = 0. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . ∀n ≥ 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1.informatică. b) Să se arate că. F1 = 1 şi matricea A =  . x b) Să se arate că funcţia f este . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. σ =  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. b ∈ şi funcţia F : → . Fie şirul ( Fn )n≥0 . 5. 5 { * }. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . 5p  ax + b. Se acordă 10 puncte din oficiu. x < 1 2.Proba D. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. MT1. x x →∞ x2 − x + 1 . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . Se consideră funcţia f : [1. Fie σ. pentru funcţia h :[1. • Toate subiectele sunt obligatorii. dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . π= . ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 .4] şi B = (1. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. π ∈ S5 .5] . atunci X este inversabilă. profilul militar. π .⋅) . Ministerul Educaţiei. Fn  F .1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . π] → .

specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. x ∈ ( 0. f ( x) = x + 1 . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . BC = 7 şi AC = 8 .informatică. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că (1. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . prin x y = xy − x − y + 2. definită pe f : → . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . π   x sin . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . Fie funcţiile f : [ 0. x = 0  ( ) . Ministerul Educaţiei. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . ) 9 5. Se consideră funcţia f : [ 0. Să se arate că funcţia f : → . 3. profilul militar. x = 1025. 6. Se consideră permutarea σ ∈ S6 . π 1 1 c) Să se arate că. σ =  . b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. 2. y ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. să se rezolve în ecuaţia x x .Proba D. f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. ∀x. dacă n ∈ * .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. y ∈ .0. programa M1 MT1. 4.1] → x )dx .1] . . Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă.. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1] . g ( x) = x arctg x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ⋅) . x 0. .Filiera vocaţională. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. Fie legea de compoziţie „ ”. f ( x) =  .  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . şi funcţia 2. Să se calculeze m ( A ) . ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx .   n +1 n  x 2.

→ . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . Fie vectorii a = i + j . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . 0 3  0 0 4  0 1      X . E1 . profilul militar. r ∈ R astfel încât u = pa + rb . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 .E = . E2 ∈ C ( A) . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . f ( x) =   xe x . Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . sin x. Să se determine imaginea intervalului [2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine p . E4 .E = . Y ∈ C ( A) . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : → . E3 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x.informatică. f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. 4. 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. programa M1 funcţiei g : 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. x ≤ 0 . Ministerul Educaţiei. g ( x) = f 2 ( x) . ∞ ) . Să se arate că 6 divide k. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . 6. MT1. E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . b = i − j şi u = 6i + 2 j . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . x > 0  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . 3. atunci o conţine şi pe a patra. ⋅) . ⋅). ∞ ) . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . 5. b= 2.Filiera vocaţională. E2 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci X + Y ∈ C ( A). b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1.3] prin funcţia f : R → R .Proba D. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . acesta să fie divizibil cu 4. 2. 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . 7 şi 8. Să se determine probabilitatea ca.

Qn = X n − Fn X − Fn −1 . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . ∀x ∈ (1. Se consideră funcţia f : → . ∀x ∈ (1. P = X 2 − X − 1. ( AB) n ≠ I 2 . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . c) Să se arate că. ∞ ) . . 4. c) Să se arate că. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. Se consideră funcţiile f : (1.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. 2 5p Ministerul Educaţiei. Fie rA = 2i + j . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . 2 x − 1 3x + 2 . ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. c) Să se arate că funcţia g : → . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . F0 = 0 . f ( x ) = e x − x . Qn ∈ [ X ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3.informatică. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. MT1. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. . b) Să se arate că g ' ( x ) = . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Ministerul Educaţiei. 5. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . polinomul Qn este divizibil cu P . 2. ∞ ) → . programa M1 2. F1 = 1. pentru orice n ≥ 2 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . ∀n ≥ 2. ∞ ) . b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. 6. Se consideră matricele A =  . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fn+1 = Fn + Fn−1 . profilul militar.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. c) Să se arate că. Fie punctele O ( 0. atunci xn+ 6 = 64 xn . A ( 2.0 ) . ( yn )n∈ sunt mărginite.1) . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . ∀x ∈ [1. Fie funcţia f : (1. Ministerul Educaţiei. b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. 1 x2 . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . ⋅ ). b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. 5p 1 2. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. 2 2 4. ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . Să se determine x ∈N . ∀n ∈  yn  .Filiera vocaţională.1) şi B ( −2. atunci şirurile ( xn )n∈ . +. f ( x) . ∞ ) .   x 2 + y 2 = 13 2. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p b) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 .informatică. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → .  x+ y =5  3. ştiind că ctg x = 3. Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . Să se calculeze [− 8] − {−2. 5. 2. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. 6.8} . x  A  n  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . ∞ ) → . Se consideră corpul ( 11 . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1.funcţiei f. x x −1 . Să se calculeze tg 2 x . ∀n ∈ . 11 [ X ] . Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . f ( x ) = . profilul militar. ∀n ≥ 0 . dacă a = 1 şi b = 3 . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( X ) = AX . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . a  9 5.. f ( x ) = ln x .Proba D. a ≠ 0 . b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . MT1. 3 3 2. 2 2 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . definit la punctul b). an = f (1) f (2). specializarea matematică . 1 1  a) Să se arate că dacă X . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀X ∈ M2 ( ). c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e .  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . g ( x) = f (e x ). Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. 2. să se calculeze x1 + x2 .informatică. x → . e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . Fie funcţia f : [1. f (n) . 3. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( x ) = . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . 1 .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . atunci XY ∈ M . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . 6.  1  4. 1 0  2. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. Y ∈ M . Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . profilul militar.

ProbaxD. ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. specializarea matematică . 2  xf ( x) . +) → ( * 7 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. 1 şi xn+1 = f ( xn ). ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 1. Fie funcţia f : 5p → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 .1. Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. x2 . x  A  n  . ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . Fie funcţia f : → 1 . oricare ar fi x ∈ . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . 5} . . 2  2  4.informatică. din dezvoltarea  3 x +  . 1) . 3. () Ministerul Educaţiei. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. )( ) 6. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. 4. ∀n ≥ 0 . M1 arctg x . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . ∀n ≥ 1 are limită . 2. y1 şi y2 . ∀x ∈ (0. +. y0 = 0 . Triunghiul ABC are AB = 2 .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . Ministerul Educaţiei. MT1. Să se arate că numărul 2. g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. x>0 .1 ( ). programa este derivabilă pe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. x2 → . x  5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2.3. f ( x) = x 2 + 1 . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x .Filiera vocaţională.5. 2. ∀n ∈ . ⋅) . c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. 4. 2. 3. ∞ ) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. AC = 4 şi m ( A ) = 60 . cu  n+1  = 1. g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → .

b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . Fie a. Să se determine probabilitatea ca. g ( x ) = arctg x . unde n ∈ *. ∞ ) → ( 0. specializarea matematică . c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . d > 0. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . dacă det A ≠ 0. pentru orice x ∈ ( 0. să se demonstreze că. 6. 3. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. astfel încât b .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. atunci f este funcţie constantă. acesta să fie multiplu de 3. ∀n ∈ cn x + d n ∗ . b) Să se arate că. a ≠ −1}. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. ∞ ) .. 2) există a. x ∈ [ 0. f )( x ) = de n ori f an x + bn . 4. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a ≠ b. Ministerul Educaţiei. c) Pentru m = 1 . 2] →  x − m. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f .Proba D.3. alegând un element al mulţimii A = {1. 2 ) . Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . 5. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . pentru orice m ∈ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . 4 + 7i 2. 5p 2. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . matricea A =  şi funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1.Filiera vocaţională.  x ln x. Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1.. pentru orice t ∈ (0. 2]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ . 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că..1]  . b ∈ [0. f ( x) =  . funcţia f este integrabilă. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . atunci funcţia f este injectivă. f ( x) = .. x ∈ (1. c. Se consideră matricele A =  .informatică. MT1.5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . profilul militar. 2009} . ∞ ) . Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 .

m = ±1 . MT1. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . Se consideră punctele A ( 2. d 2 : x + 3 y + 2 = 0.Proba D. f ( x ) = x3 + x . 2010} .3) astfel încât f ( x) 2 . alegând un element al mulţimii A = {2. Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. −2 ) . Să se determine probabilitatea ca. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. dar să nu fie divizibil cu 8. specializarea matematică . astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. n ∈ 5 .. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. 5. Se consideră mulţimea H =   | m. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + .informatică.. m ) şi B ( m. 6. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . + lg  1 −  este întreg. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1.6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 .Filiera vocaţională.. . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. . acesta să fie divizibil cu 4 . Ministerul Educaţiei. x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x → 2..  2  3  4  100  2. programa M1 −1 f ( x) . cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . log3 x 2 4. c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . ∫−π f ( x)dx. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . 4.

∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . unde At este transpusa matricei A. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . −2 ) . 5 3.∞ ) . c) Să se arate că. specializarea matematică . v ) ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀X . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . atunci f   = f (0). X ∈ M2 ( ) şi AX = B . pentru orice f ∈ M . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. 2.3 ) şi B ( −3. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . 2 2 4. a) Să se arate că funcţia f : . 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < .1) . Fie x1 . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. B ∈ P. Fie vectorii u şi v . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . MT1.Proba D.. g ( x ) = ln f ( x ) . f ( x ) = x + 1 + x2 . Ştiind că u ⋅ v = 5 .Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M .informatică. + 38 ) < 39. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii.. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . > 0 . Y ∈ M2 ( ). Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. unde g 2. Se consideră punctele A ( 2. Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . 3 2. dacă g : . dacă A. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. 1 b) Să se arate că. 5. atunci X ∈ P. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . → . atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1.   2 c) Să se arate că. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. f ( X ) = AX . 6. Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). Să se determine x ∈ . b) Să se arate că. ∀X ∈ M2 ( ).

b | M a.informatică. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4.Filiera vocaţională. Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.b+ d . programa M1 b) Să se calculeze lim . d ∈ . Să se determine probabilitatea ca. 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. b) Să se arate că ab = c. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . c. 2. Ministerul Educaţiei. rB = 2i − j . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Fie mulţimea M = {1. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . rangul matricei M a . 4. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. Dacă u = 1 . b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. ∀ a. c) Să se arate că grupul ( K . b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. c} . . Se consideră funcţia f : → . Ministerul Educaţiei. b. ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4.b ( M a. 5p 5p 5p 5p 2. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) .6} . Fie vectorii u şi v . a. b.b este transpusa lui M a. 3.b =  0 1 0  . x ≠1  .5. Se consideră mulţimea G =  M a.+ ). 5p 5p 5p 2. ⋅) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.b ).b − M a. f ( x) =  x −1 . . specializarea matematică . Se consideră un grup ( K . rG = 4i + 4 j . Punctele A .1) → f (t ) dt. ∫0 f ( x) cos x dx . ∞ ) →  ln x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . 1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. în funcţie de a şi b . MT1.b ⋅ M c. Fie funcţia f : ( 0.3. Să se rezolve în mulţimea [ 0. alegând una dintre submulţimile mulţimii M . aceasta să aibă 2 elemente. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . profilul militar. a.    ⊂ M3 (   ). 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . 5.d = M a + c. 6. t t c) Să se calculeze. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. unde K = {e.

Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . .Filiera vocaţională. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . f ( x ) = x 2 + x − 2 . 2 ) şi B ( 6. 6. −3 −1   b) Să se arate că. 1 + sin x. Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A ( 3. g ∈ [ X ] . b) Să se arate că. ( π π   3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. dacă a + d ≠ 2 . MT1. Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. N . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2   4. Se consideră polinoamele f . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π .    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . Se consideră funcţia f : R → R .0]  . atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . c) Să se arate că.5 ) . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . Ministerul Educaţiei. .1 . programa M1 . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. atunci det ( A ) = 0 . x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . profilul militar. f = X 4 − 1 . 2. * π c) Să se arate că . x ∈ ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. g = X 6 − 1 . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. x ∈ ( −∞. → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . dacă a + d = 2 . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .∞ ) . f n ( x ) = x n + ln x. 2π ] . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . M .informatică.Proba D. 2 5. pentru orice n ∈ . 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. f ( x) =  . ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. pentru oricare n natural. iar ordinea punctelor este A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . pentru orice n ∈ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. B . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 .

Se consideră a. profilul militar. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. specializarea matematică . ˆ ˆ 2. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. x ∈  \ . cu coeficienţi întregi. 5.Filiera vocaţională. să se calculeze c) Să se arate că. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. Ministerul Educaţiei. Să se determine termenul de rang patru. atunci lim ∫−1 f ( x)dx . 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) =  . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . ∀x ∈ [ −1. x ≤ 0  2. 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. de termen general an = 4n . b ∈ şi funcţia f : → . π π   3. oricare ar fi X ∈ Q . c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. B ∈ Q .Proba D. Ministerul Educaţiei. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . 4 4   4. 5p axe x − x . atunci AB ∈ P . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. n+3 2. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 .1] . Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. f ( x)dx = −∞ . f ( x ) ≤ x . { } { ) | At = − A} . x ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1.  x cos x + b. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. dacă b = 0 . Fie ABCD un patrulater. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. f ( x) =  3 x . dacă A. π ∫ x n→∞ 0 π n . Să se arate că şirul ( an )n∈ . b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. • Toate subiectele sunt obligatorii. este crescător.

x2 . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. . Se consideră funcţia f : ( −∞. atunci X = O2 . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 .M1f ( n ) − ln 5p 2.. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se demonstreze că. −2) .. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) .    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. y ∈  şi matricea A =  1 2  . Să se rezolve în ( 0. 2. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. Fie mulţimea M =   | x. . Să se determine x ∈N . Să se determine măsura unghiului C. 2. de termen general an = n 2 − n . 2) astfel încât (c − 1) f . x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . ∫0 xf ( x)dx . este strict monoton. unde x1 . Ministerul Educaţiei.. Fie funcţia f : [ 0. Ministerul Educaţiei. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. 5p 5p 5p 5p π  π  3. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. −2 ) ∪ ( 0. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . ∞ ) → .informatică.. profilul militar. + x5 . x5 sunt rădăcinile polinomului f . pentru orice x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. 5. MT1. c) Să se arate că An ∈ M .n≥1 . (f g ) ( x) ≥ 0. 3  2  x x −3 4. 6.. specializarea matematică . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ].+ f ( 2 ) + ..1] → . x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . atunci Y ∈ M . a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. tg B = 3.. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . f ( x ) = ln  1 +  . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

4. ∀x ∈ . atunci m = 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că funcţia f : R → R . f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. b pentru care sistemul are soluţia (1. programa M1 c) Să se demonstreze că. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. 1). 6. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . → . c ∈ 2  .  . Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . b astfel încât sistemul să fie incompatibil. Se consideră funcţia f : → . cu a.  a 0 0      2. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. să se calculeze sin α . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  .13. pentru orice X ∈ A . 5. f ( x ) = x + e x . 1. b) Să se determine a. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. 2. profilul militar. Ştiind că tg α 2 = 1 . Ministerul Educaţiei.17. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. Să se determine probabilitatea ca. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . a2 . 3 Ministerul Educaţiei..  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . b.Proba D. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2..Filiera vocaţională. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1.. specializarea matematică . b) Să se arate că. MT1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x ∈ . c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . 3. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. . .informatică. pentru orice n ∈ .

Să se rezolve în [ 0. x3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ) = x −2 f ( x) este mărginită. Ministerul Educaţiei. programa M1 2. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . .1] → [1. 1 5p c) Să se demonstreze că. 1 α . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . 5. profilul militar. a) Să se calculeze f (−1) . C ( 2. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . 2. Se consideră punctele A ( 2. Fie funcţia f :[0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3) . f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . f ( x) = {3x} . dacă α ∈ [1. Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0.3].Filiera vocaţională. 3. d 2 : 3x − 4 y = −1. 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. Să se calculeze cos 2 x . B ( 4.3] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1.informatică. ∞ . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . g ( xMT1. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.1) . b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. d3 : 4 x + 3 y = m . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. specializarea matematică . 2 ) şi D ( m. 2π ] ecuaţia 4. Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. Se consideră funcţia f : → . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. 6. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că tg x = 4 .n ) . a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. Să se determine m. f ( x ) = l− 1 − x 2 . c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . x2 . Se admite că funcţia f are inversa g .Proba D. unde m ∈ .5 ) . b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.

programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Fie permutările α =  . dacă f ∈ M şi n ∈ 2. 2 f  + n 3 n f   + . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că .1] → . atunci lim (1 + f ( x) ) = e . 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . elemente ale grupului ( S 4 . f   ≤ n ln 2. atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ... γ =  . . ⋅). Se consideră punctul G. cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . alegând o funcţie din mulţimea M. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . f ' ( 0 ) = 1} .1] \ {0} . 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ.informatică. 5. centrul de greutate al triunghiului ABC. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . ştiind că cos α = . dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. 3 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1.β =  . b) Să se arate că α 4 = β 4 . Să se calculeze cos2α .6. Se acordă 10 puncte din oficiu. să fie strict crescătoare. 24. g ( x ) = ∫ f (t )dt .3} cu valori în B = {5. ∀x ∈ [ −1. a) Să se arate că funcţia u : [ −1. 2. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . 2. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n .. . 3 3 3 3 4. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . Fie funcţiile f : [0. 2 şi g : [ 0. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . Să se calculeze probabilitatea ca. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. 1 6. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1.Proba D. oricare ar fi m ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.7} . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . 6. b3 . ∞ ) → . • Toate subiectele sunt obligatorii.1] → . aceasta să fie injectivă . profilul militar.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0.Filiera vocaţională. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . MT1. 2π 3π 4π + sin + sin . f ( x ) = 1 1+ x * . Fie sistemul  x + my + z = 1 . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1..

Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . x2 . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . ∀x ∈ ( 0.. n 2 2  2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . MT1. unde At este transpusa matricei A . 2. 4 11π 6. dacă x. 5. specializarea matematică . x3 . Se consideră funcţia f : ( 0. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că B t = B . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. xn = 1 + → . 1 . 1 π x = . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . atunci det ( A ) ≥ 1 . ∞ ) . profilul militar. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . c) Să se demonstreze că. acesta să fie divizibil cu 4.. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. să se determine x1 . q ∈ . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1.Filiera vocaţională. x3 soluţiile complexe ale acesteia. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . ∞ ) → 5p 5p 5p .informatică. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1.Proba D. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . Să se arate că numărul + este întreg. • Toate subiectele sunt obligatorii. şi x1 . p. Să se calculeze sin . f ( x ) = ∫ e t dt . + − ln  n +  este strict descrescător. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. b) Să se demonstreze că. x ∈ ( 0. 12 5p Ministerul Educaţiei. 3. atunci x + y ≠ 0. x2 . dacă B = 2 I 2 . 4 + 3i 4 − 3i 2. f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. f ( x) = 1 2x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . x 2 1 1 1  + . ∞ ) .

F ( x) = ∫ f (t )dt . c 1 1 1 + 3 + . Fie funcţia f : ( −1.Filiera vocaţională. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . z 2. Ministerul Educaţiei. +∞ ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 12 Ministerul Educaţiei. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. f ( x ) = 3 x + 1 . 4. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 ... + f ( 50 ) . → . Să se calculeze probabilitatea ca.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 .9} . an = 3 3 1 .1. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. + 3 − f (n) ... x 0 c) Să se arate. suma elementelor matricei An este n + 3...Proba D. x ∈ [ 0. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) .informatică. unde funcţia F : [ 0. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . ∀n ∈ . ∞ ) . există c ∈ ( k .. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . folosind eventual funcţia f. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. n ≥ 3. Fie funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . 7π 6. programa M1 b) Să arate că. este strict descrescător.. Se consideră funcţia f : N → N . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n 1 2 2. c) Să se arate că. Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). ∞ ) → . k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . Să se calculeze cos . f ( x ) = 2 x + 1 . 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. specializarea matematică . Să se determine z ∈C ştiind că =6. alegând o cifră din mulţimea {0. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . pentru orice k ∈ ( 0. 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. 2. [X ]. 2 3 ∫0 f ( x)dx . Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . 3. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) → 1 .2.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + .[ B. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. profilul militar.[C . +∞ ) → ( 0. a) Pentru A∈ M2 ( ) . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. ( ) 5. MT1.Proba D. Se consideră intervalul H = ( 0. Pentru orice două matrice A. • Toate subiectele sunt obligatorii.. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . f ( x ) = 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.[ A. b) Să se arate că. A]] + [C . Se consideră funcţia f : R∗ → R . specializarea matematică . Să se arate că funcţia f : R → R . 5p → . 6. pentru orice A.x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. ∫1 f  x  dx . ∀x.Filiera vocaţională. x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. unde A* este adjuncta matricei A. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă .. unde a este un număr real.informatică.   e 1 1 . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx .. să se rezolve în mulţimea ( H . ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. 1 x x x= . f ( x ) =  . ∀x ∈ . A* ] = O2 . 5p 5p 5p  x ln 2 x . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. 20 2. c) Să se arate că. [ A. 5p 5p 5p 5p 3. 3 3 4.  0 .. ∞ ) → . C ]] + [ B. pentru orice A ∈ M2 ( ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. B]] = O2 . Să se calculeze A5 − 6C5 .1) . să se calculeze [ A. C ∈ M2 ( ) . Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . Să se calculeze cos 75 − cos15 .. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . B. pentru fiecare n ∈ * .1) . f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). Fie funcţia f : [ 0. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. f 0 ( x) = e2 x şi. x ≠ 0  2. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. y > 0. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . A2 ] . B] = AB − BA. programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1.1] . [ A. Să se calculeze (1 + i ) .

împreună cu legea de compoziţie dată de (a.. 5 5p 6. specializarea matematică . x ∈ ( 0. c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. C ' astfel încât A′C = 2 BA′. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . programa M1 x →∞ 2. Să se determine n ∈ N . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1.. F ( x ) = ∫ t x dt ... 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0... ∀x ∈ . c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. c) Să se calculeze lim f ( x ) . ⋅) . Să se arate că dreptele AA′. .Proba D. ∞) → . Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. ştiind că A(2. Se consideră funcţia f : R∗ → R .informatică. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . .. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . MT1. b.. → R .. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2 1 0 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. . f ( x ) = x − ln (1 + x ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. c.. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 .. Se consideră funcţia f : ( 0. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . ∀a. x →−1 x +1 . ∀x ∈ ( 0. ∞ ) .. 1 0 0 0 . B '. ∀x.. n 5. Dn = . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . 0 0 0 1 2 1 ... ∀n ≥ 4. ∀n ≥ 2. . 0 0 1. b) ⋅ (c. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . Să se arate că funcţia f este pară. 2 4. . Un grup (G . astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. n ≥ 2 . cu elementul neutru e. b + d ). profilul militar... . ∀x ∈ (−1.Filiera vocaţională. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . ∞) . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . d ) = ( a + c. ∞ ) . 2 AC . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = x 2 − 3. x 0 . respectiv x − y + 2 = 0 .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . 0 0 . . c) Să se arate că Dn = n + 1. 2. 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . ∀x ∈ G . Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . y ∈ G .. 0 0 1 2 1 0 . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) .... B′C = C ′A = 3BC ′ .

6. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). Se consideră funcţia f : R∗ → R . b) Să se calculeze f ′ ( x ) . b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . x2 . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . Să se determine imaginea funcţiei f :[1. Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . Se acordă 10 puncte din oficiu. \ {−1} → . c) Să se arate că I n ≥ .. f ( x ) = x3 − 3. 2009 5. det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . Să se arate că funcţia f este impară. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. f ( x) = x 2 − x. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. − C2009 ⋅ 42009 . x2 . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. Se consideră punctul A (1.informatică. 2 1 1 1  + + . 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . să se determine x1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. −1 .Proba D. x3 . f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . x 2. MT1..Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei.  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. x3 ∈ . 4] → . +  . 0 2 2009 4.. 1 . x ∈ \ {−1} .. programa M1−∞. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. şi cu rădăcinile x1 . specializarea matematică . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . x ∈ .

 a b c    ˆ  | a . 2 2  f f f )(1) . π] → [0. acesta să fie divizibil cu 25 . y ) punctul AM ( x '. profilul militar. b. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. c) Să se rezolve ecuaţia X = X . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y ') . 2010} . π] . Fie α ∈  . d ∈  .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . c) Fie A. 5p Ministerul Educaţiei. atunci S M = S ⋅ | det M | . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . B. se defineşte funcţia f n : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). d = 4 . 4. 2. cu lungimile laturilor AB = c. C trei puncte în plan. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 2. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . cu X ∈ A .ProbaaD. Să se determine probabilitatea ca. xf n ( x) + 1 .informatică.. f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . Se asociază fiecărui punct A( x. programa M1 de extrem local al funcţiei f. 5. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . b) Ştiind că a = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1.      a) Ştiind că a = 1. b = 2. 2 Ministerul Educaţiei. 2. b = 2. c . Să se calculeze cosα . unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Se consideră un triunghi ABC.5. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. π  astfel încât cos 2α = . c = 2. c = 3.. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . f ( x ) = x 2 − x 4 . ∀x ∈ . . a) Să se calculeze lim f ( x) x . Se consideră funcţia f : R → R . Să se calculeze ( f 3. respectiv AM BM CM . să se determine coordonatele punctului AM .10. • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 x → . 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). 1 π  6. Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . alegând un element al mulţimii A = {0.. f0 ( x) = 1 şi. d = 4 şi că A(−1. pentru orice n ∈ * .1} → x →∞ . Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1.1) .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. 2. a b 4.2 ) → . 2 2  Ministerul Educaţiei. B ( 2. 1 π  6. x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 5. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . 1 − m ) să fie coliniare. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. cu rădăcinile x1 . 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . pentru oricare a. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀t ∈ . 4 ) şi C ( 2m. ∀x ∈ . 2. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 3) . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . f ( x ) = ln 2+ x . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. Ştiind că a = b = 1 . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . Se consideră matricea A =  −1 0 2  .informatică. Se consideră funcţia f : ( −2. ∞ ) → R . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. În cazul b = 1 . 3. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.Filiera vocaţională. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . 5p x →∞ x 2.Proba D. x3 ∈ . Să se arate că Ca +b = Ca +b . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . b ∈ ∗ . specializarea matematică . MT1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . a) b) c) Se consideră a. f ( x ) = x − 2m + 2 .  1  1 1 x  x     2 . Se consideră funcţia f : ( 0. Fie α ∈  . Să se calculeze sinα . π  astfel încât cos 2α = − . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . să se afle rădăcinile polinomului p. profilul militar. Să se determine a şi b . B = ∫ dx .

cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . y ∈ * * . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . P. Filiera vocaţională. x3 ..informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. M . dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . Q ∈ d 2 . det ( M x ) ≠ 0 . B. ) unde B (1. . ( x2 + x − 2 = 1 . 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. 6. 5p 5p 5p 3. specializarea matematică . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . α . y ∈ [0. ∞ ) \ {0} .Filiera teoretică. 1 c) Să se arate că dacă a = . ∀α ∈ (1.Proba D. ∞ ) . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. ∀x. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1.. ∀x ∈ ( −1. 5p Ministerul Educaţiei. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. b = log 2 1 şi c = −2 . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. 1 1 1 1 + + + . 2. profilul real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. x2 . 2. d 2 şi punctele distincte A. 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . α > 1 şi funcţia f : (−1. Se acordă 10 puncte din oficiu. x . C ∈ d1 . + f (n) − ∫ f ( x) dx . f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . unde M este mijlocul lui ( BC ) . Se consideră dreptele paralele d1 . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. pentru orice x real nenul. n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . specializarea matematică . 16 2. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. 2 Ministerul Educaţiei. x4 ∈ . ∞ ) → . −1) . Se consideră α ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 ∞ ) . −4 ) şi C ( −5. ∀x. f ( x) = (1 + x)α − α x . Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. 5. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. Fie funcţia f : ( −1.informatică. N . b) Să se arate că M x M y = M xy . este convergent. profilul militar. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. iar m ( AMC ) = 150 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1.)MT1. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox .

b) Să se arate că f a fb = f ab . n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . ∞ ) → . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j .·) un grup. b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . 3. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. f ( x) = x + ln x . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A.Filiera vocaţională. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. n ≥ 1 . b. 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . 2. x − x0 1 ln 0 2. π  . pentru orice a ∈ G. . a) Să se arate că f a este bijectivă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. ∞ ) . Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. unde x0 este numărul definit la punctul b). Să se calculeze tg . Să se arate că oricare ar fi n natural. b ∈ Z . Se acordă 10 puncte din oficiu. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . 3 α π  6. Fie ( G . Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. a) Să se determine I1 . astfel încât sin α = . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se arate că x1 + x2 ∈ . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . cu rădăcinile x1 şi x2 . ∀a. Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . specializarea matematică . ∀ x ∈ G. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : ( 0. MT1. 2 şi A* adjuncta sa.1 . n n 4. profilul militar. Să se calculeze modulul vectorului u + v . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . Ministerul Educaţiei.Proba D. { } 2 2 2. Fie α ∈  . ∀t ∈ ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. f a ( x ) = ax. 5.informatică. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. b ∈ G . Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . cu a.

5p b) Să se arate că grupurile G . profilul militar. ( * + . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . f ( x) = 3 x − 6 .  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. 3. + f (−10).· ) sunt izomorfe. programa M1 ea este derivabilă pe .  . 3 2 2 4. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. ∗) este grup abelian. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . situat pe graficul funcţiei f. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . . Fie f : → . Să se determine a1 .. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . Să se calculeze A4 − A3 − C4 . Se consideră o funcţie f : → . astfel încât xf ( x) = e x − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. 2. Să se calculeze tgα . astfel încât sin α = . Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. n→∞ . matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 .Proba D. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . ∀x ∈ . 5p b) Să se arate că. f ( x) = 1 + x. m ∈ .informatică. 4  2 Ministerul Educaţiei. pentru orice m ∈ . 3  π 6. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. specializarea matematică . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. prin funcţia f : G2 → * +. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . pentru orice α ≥ 2 . Ministerul Educaţiei. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. Fie α ∈  0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. n≥2. ∞ ) .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 .Filiera vocaţională. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. cuplul ( G2 . 5p c) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci 2.

2.10 ) . c) Să se determine m. k1 ) ∗ ( q2 . specializarea matematică . programa M1 1 .Proba D. Se consideră funcţia f : → . c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . Fie a.  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . 2. m  2. 5. n. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. 2 ) ∗ . Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. 0 x . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. n ∈ Z. ∗) este grup abelian.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD.1) ∗ (1.Filiera vocaţională. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . k2 ) = ( q1q2 . k2 ∈ Z. y0 . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că funcţia f : → . p ∈ . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈  − . f ( ( q.·). . ∗) şi ( . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . astfel încât a + b = . Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . Să se arate că BP = 2 BA + BC . ∀ k1 . ∗ Ministerul Educaţiei. 4. n ∈ . f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 ( ) π  π π 6. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. t0 ) cu z0 = t0 = 0. q2 ∈ Q0 . n. b) Să se arate că. p ∈ pentru care sistemul este compatibil.informatică. z0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. iar matricea sistemului are rangul 2. k1 + k2 ) . ∗ (1. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. pentru orice m. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . m. profilul militar.. Fie mulţimea Q 0 =  | m. ∀ q1 .

∞ ) = ∅. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .(MT1. n ≥ 3 . 3 4 b) Să se arate că ( G . Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . y0 . ∗) este grup abelian.informatică. + f ( − n)M1 2 ) . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. m∈ . astfel încât Cn să dividă Cn+1 . n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Să se calculeze cos 2 x. 2. Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât tg 2 x = 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n→∞ . Pe mulţimea G = [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. Se consideră funcţia f : → . 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . situat pe graficul funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1.Filiera vocaţională. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . profilul militar. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. B ( −1. b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. 2 ) . Să se determine n ∈ 5. 2  2. c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . 2 3 a) Să se calculeze ∗ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  ∩ ( log 2 3. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. Să se arate că  −∞. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1.Proba D. c) Să se calculeze lim an . f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . 4. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Fie punctele A (1. 3. x ∈G . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. 4 ) . 3 3 . . x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. 6.3) şi C ( 0. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . Fie x ∈ .

Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. f ( x ) = { x} . . c) Să se calculeze lim I n . f ( x) = x 2 + 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 − i 2009 .3} → {1. { ∗ }. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.Proba D.. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . specializarea matematică . profilul militar.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). n→∞ . ∀ x ∈ a) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. g ( x) = 2 x − 1. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.2. 2. 4. Să se arate că funcţia f g 3. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. programa M1 2.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. 2 5. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. . }. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. atunci −T ∈ H . Se consideră funcţia f : → .3. MT1. Să se calculeze sin 2 x. → .. Să se arate că τσ = στ . + ) . ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă T ∈ H . 2. 6. 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 .

Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie a. . + C16 . 2 ) . Se consideră funcţia f :[0.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . b ∈ . oricare ar fi m ∈ . 2. C ( 2m + 1.1) . C sunt coliniare. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1.Proba D. f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. 3. 2m + 1) . f ( x) = ( x − 1)e . Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. 32  a b     2. Ministerul Educaţiei. profilul militar. Fie mulţimea de matrice A =   a. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) .  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . b) Să se calculeze f (1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. b ∈ 5  . Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. B. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞) → . Se consideră funcţia f : → . m ∈ . 0 2 4 16 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie m ∈ şi punctele A ( m.. să se determine m. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . 5.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. care are rădăcinile reale x1 şi x2 .Filiera vocaţională. MT1. specializarea matematică . Ştiind că x1 − x2 = 1. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A.. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 6. B (1 − m. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . situat pe graficul funcţiei f. astfel încât a + b = π 2 . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 .

Fie f : {1.Filiera vocaţională. 4. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . ∞ ) . 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător.3} → {4. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. specializarea matematică . x →0 x 5p 5p 5p x>0 . Se consideră punctele A (1. acesta să aibă ambele cifre impare. Să se calculeze sin 3a.informatică. x + y ≠ 0  . ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). ( . ştiind că a ≠ b şi că (1. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. profilul militar.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. an+1 = 2 + an . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2. ∀x.5. B ( 2.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . 4 Ministerul Educaţiei.⋅) → (G.1) este soluţie a sistemului. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea G =   x.1. Fie funcţia f :  0. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. → .6} o funcţie injectivă. y ∈ . Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. . Se consideră şirul (an )n≥0 . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. definit prin a0 = 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1.  → ( 0. MT1. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. astfel încât sin a = . b. 6. Să se calculeze probabilitatea ca. b) Să se arate că.0 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. ∀n ∈ . 4 ) . c ∈ . sistemul admite soluţii nenule.3) şi C ( −1.·) este grup abelian. b) Să se arate că (G . 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. Să se calculeze AB ⋅ AC. a − an +1 5p . 2. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice a. Fie a ∈ 1 . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt .

4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 .  → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. Să se calculeze probabilitatea ca.  . a ≠ 0 sau b ≠ 0  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că pentru m ∈{0.informatică. MT1.Filiera vocaţională. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. 5. log 2 5 . y0 . Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. ) 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. ˆ ˆ b) Fie x.. Ministerul Educaţiei. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. Se consideră funcţiile f n :  0. Se consideră funcţia f : \ {1} → . π  π  3. programa M1 π 1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.1} sistemul este incompatibil. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49.1}. unde m ∈ . z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. extrăgând o bilă din urnă. n∈ * . 2. Într-o urnă sunt 49 de bile.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. 6. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. f n ( x) = . n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . c) Să se arate că dacă ( x0 . oricare ar fi x ∈ .. Să se arate că x = y = 0.Proba D. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . specializarea matematică . profilul militar. 6  3  4. ∀x ∈ 0. b ∈ Z7 . ⋅ tg89 = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. y ∈ H astfel încât x + y = 0. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . f ( x) = x x +1 .

atunci z ∈ . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . Să se determine numerele naturale n .) ) . x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . oricare ar fi X ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. profilul militar. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . y0 = 2. . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. C . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. Fie a. f ( x ) = x+3 este bijectivă. x +1 3 5 4. n ∈ . −2 ) şi ( −1. n ≥ 5 .  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. Ministerul Educaţiei.Proba+D. specializarea matematică . B. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. D astfel încât AB = CD. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : * → . 2. ∞ ) → (1. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică.4 ) .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. astfel încât Cn = Cn .informatică. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . b ∈ . 6. 3. 5. c) Să se arate că X 3 = I 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. b ∈ Z3  . Să se arate că AC + DB = 0.Filiera vocaţională. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . Fie z ∈ . Se se arate că funcţia f : ( 0. astfel încât a − b = π .1) . z0 = 1 . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. Se consideră punctele A. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. programa M1 n→∞ 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0.3) . (1. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . f ( x) = ex . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Ministerul Educaţiei. unde m.

Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . x4 . Fie z ∈ . 3π . programa M1 5p x →∞ 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. unde m ∈ . Fie a. x3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0.Proba D. profilul militar. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. n ∈ 0 π * 1. 3. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox.informatică. Să se calculeze AB ⋅ AC. Se consideră a.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . x2 . 2. Se consideră funcţia f : * → . b ∈ . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. Să se arate că numărul i z − z este real. 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. z0 ) a sistemului. este constantă. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. atunci expresia nenulă ( x0 . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. . − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. 4. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă m = 0 . y0 . . b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . f ( x) = e x . Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . care are rădăcinile complexe x1 . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2.)MT1.

5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀n ≥ 3 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . ˆ ˆ 2. 6. 3 6   k 4. ⋅ ) . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. f . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. k ∈ . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). MT1. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . • Toate subiectele sunt obligatorii. b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. a) Să se determine gradul polinomului f 2 . Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . specializarea matematică . b) Să se determine a.. I n = ∫ 2 sin n x dx . situat pe graficul funcţiei f.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . b a { } 5.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ g2 = 1 . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. +. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. Să se arate că numărul este real.. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + cos179 . unde a. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. f (n)  . . Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . Se consideră funcţia f : − {−1} → . 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . profilul militar. + 1 − 3i 1 + 3i 2. f ( x) = x3 − 1 . n→∞  2  n2 2. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că.. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  .informatică.

6. 2. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . Să se calculeze 1 + z + z 2 . 1 3 2.3) . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . ∞ ) . c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. Se consideră funcţiile f . profilul militar. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. care are toate elementele egale cu 1. ∀x ∈ . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx .informatică. 2.Filiera vocaţională. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. BC = 5 şi AC = 7 . Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. b ∈ } . t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . MT1. 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . 3− x x . Să se arate că funcţia f este bijectivă. g : ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = x 2 + 1 . 3. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . ∞ ) → ( 2. specializarea matematică . Fie matricea A∈ M3 ( ) . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. f ( x) = ln x + 1 + x 2 .− f ( x ) ≤ 1. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . ∀x ∈ ( 0. Fie funcţia f : (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. 4. în raport cu înmulţirea. Ministerul Educaţiei.3) → . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . diferită de 1. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. 0 t .

g = X 3 + 2X + 2 . astfel încât h ( x ) = g ( x ) .informatică. n ∈ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se demonstreze că EF + HG = CA . MT1. +. Să se determine a ∈ este egală cu 1.Filiera teoretică. profilul real. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. g ∈ 3. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . ˆ ˆ f = X 3 − X . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Se consideră corpul ( 3 . f ( x) = arctg x . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. situat pe graficul funcţiei f. b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . Ministerul Educaţiei. n ≥ 3 este divizibil cu 3. [ DA] . Punctele E . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. specializarea matematică . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3  3π  6. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . Să se calculeze tg x . Să se arate că numărul An . ABCD . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. 2. [ AB ] . F . ştiind că x ∈  . . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : → . Filiera vocaţională. 2. Să se arate că x ⋅ y = 1 . Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. I n = ∫ x n sin x dx . π  şi sin 2 x = − . ⋅ ) şi polinoamele f . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → .Proba D. x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. 4 5   . ∀n ≥ 2 . 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. specializarea matematică .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. G . 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . oricare ar fi x∈ 3. 5.

b) Să se determine a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1.3} → {5. MT1. 1. x2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . specializarea matematică . programa M1 . dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. atunci a + b< 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. b ∈ . x4 ) cu proprietatea că x1 .7. 2. x3 . Să se determine imaginea funcţiei f : .Proba D. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. . astfel încât a + b = → . Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . x2 . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . x > 0 .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x  5p ′ ( x). b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. ∞) → .8} . Ministerul Educaţiei.6. x2 . π 2 cos n x 0 dx .2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . x3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. 1 + 4 x2 4. Fie a şi b numere reale. ∀n ≥ 3 . [X ] şi x1 . x3 ∈ rădăcinile sale. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . unde a. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. 3. 2. f ( x) = x π 3 . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. sistemul este compatibil. pentru orice valori ale lui a şi b. profilul militar.

−1) şi C ( 5. b ∈ şi    3  = a + b 3 a. specializarea matematică . B (1. Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. ( 1x ) sunt convexe. atunci x ∈  2  . 2 ) . Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. profilul militar. n→∞ an .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..  2  la    3 .Filiera vocaţională. 4.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . B ∈ M . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ∈ 0 t +1 a * . alegând un număr din mulţimea {1. n . 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.   5p 5p 5p { } { }. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3.informatică. Se consideră punctele A ( 0. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . ∞) → . atunci A2 ∈ M . 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . atunci A + B ∈ M . Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. 5p 5p 5p a) Să se arate că.. c) Să se demonstreze că. 2. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . ∞ ) → . a) Să se arate că. 2π 4π 6π 8π 6. Să se determine toate perechile (a. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 2. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. acesta să nu fie divizibil cu 7. perpendiculară pe dreapta BC. g n ( x) = f n ( x) + f n * . 2. b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150.. Se consideră funcţiile f n : ( 0. f n ( x ) = x n + ln x.1) . Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . ∀n ≥ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . Să se determine probabilitatea ca. 2. MT1.100} . Fie a ∈ [0. dacă A. 5. dacă A ∈ M . tn dt . să se determine a1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . 3.

b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . Se consideră matricea A =   . specializarea matematică . x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a. profilul militar. b. Să se calculeze C10 − C9 . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . x3 .informatică. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . 3.Proba D. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. Fie ABCD un paralelogram. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . 1 → . x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. Fie funcţiile F . f ( x ) = esin 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . x →0 x c) Să se calculeze lim . iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. pentru care rang A + At = 1 . c . 6. x2 . a) Să se determine a. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. 2. F ( x) = ∫ f (t )dt . b. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. f : 5p 5p 5p → π . să se arate că ABCD este dreptunghi. x →∞ 2. b. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. c) Să se determine a. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . F ( x) . 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. Ministerul Educaţiei. MT1. → . 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. Ministerul Educaţiei. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . ştiind că a = b = c . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. . 5.

Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . x →∞ f ( x + 1) . f ( x ) = ln ( ln x ) .d sunt în progresie geometrică.5) ecuaţia sin  2 x +  = − .  astfel încât cos α = − .Filiera vocaţională. Să se rezolve în intervalul (0. dacă X ∈ G . 1  3π  6. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. ∞ ) → .informatică. b) Să se arate că. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5. 2. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. oricare ar fi x ∈ . Să se calculeze sin 2α . Fie α ∈  π . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că dacă X .c.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . să se determine raţia progresiei. atunci X + Y ∈ G. specializarea matematică .b.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. profilul militar. situat pe graficul funcţiei f. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . [X ].  . Numerele reale pozitive a. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . programa M1 . Y ∈ G . 6 2  0 2 4 6 8 4. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . Se consideră funcţia f : (1. 2 Ministerul Educaţiei. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2  3  Ministerul Educaţiei. π 1  3.

f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . profilul militar. Ministerul Educaţiei. programa M1 → .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . Pentru fiecare t ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. se consideră funcţia ft : → . MT1. 2π ) astfel ca tg α = sin α . 2. b) Să se determine A ⋅ At ). 4. oricare ar fi x ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . a) Să se calculeze f (1) .4 ) . x ∈ . 2 ) şi B ( 3. Care este probabilitatea ca. b) Să se arate că f este funcţie impară. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. x →∞ x2 x . specializarea matematică . c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . Să se determine α ∈ ( 0. b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. ft ( x) = x3 + t 2 x . x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. X ∈ M2 ( 2. a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. Fie a. acesta să fie cub perfect? 5. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. a) Să se calculeze ft′( x). 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. 3. Se consideră punctele A (1. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. c) Să se arate că funcţia g : 2. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. b ∈ ). Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

1 2. f ( x) = ln 1− x este impară. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. 6. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . c) Să se demonstreze că f = X . să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. specializarea matematică .  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . c   5p 5p an − bn   b n − c n  . Ştiind că BO = OC . oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. ∗ .1) → . Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . ∀n ≥ 1 . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ .Proba D. Fie α ∈ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. unde x este definit la punctul b). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. f n are exact un punct de extrem xn .Filiera vocaţională. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. 2n + 1 . Să se arate că funcţia f : ( −1. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . b. 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. prima sa cifră să fie număr prim? 5. 2. MT1. Se consideră funcţiile f n :[0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. profilul militar. pentru oricare n ∈ 2 * . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze   . Care este probabilitatea ca. 4.   5   4 2. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. b) Să se arate că.informatică. astfel încât sin α + cos α = 1. ( ) a) Să se determine f (−1). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a. 1+ x 3. Să se calculeze tg 2α . ∞ ) → .

4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă.informatică. . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . atunci x1 . ∀x ∈ . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . c sunt strict pozitive. a) Să se determine a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. + arctg  . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . 4. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. c) Să se arate că. Care este probabilitatea ca. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . pentru orice n ≥ 2 . MT1. care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. e . pentru nicio valoare a parametrilor a. ∞ ) → . x3 ∈ . b) Să se arate că g ( x) = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2.. f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 . Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1.   → . I n = ∫ e− x x n dx . x2 . c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . Ministerul Educaţiei. b. Ministerul Educaţiei. b. oricare ar fi x ∈ .. 1+ x 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. c. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . specializarea matematică . x3 sunt strict pozitive. 2 −1 2. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . b. n→∞ 1 . profilul militar. 5 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie a. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 Proba D.

b) Ştiind că a ∈ ∗ . n 5. pentru care C1 + Cn = 120 . 2. MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. n ≥ 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 .. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . f ( x) = 1 1 1 1 + + + . x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : → . 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . sin B = 1 şi BC = 4. Fie a. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . atunci A2 B = BA2 . Ştiind că a + b + c este un număr par. dacă tr ( A ) = 0. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. profilul militar. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. 2 4. + .b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. Să se calculeze aria triunghiului ABC. 5p 5p 5p 2.. ∞) . 2 Ministerul Educaţiei.. programa M1 funcţiei f . Ministerul Educaţiei.. 2.Filiera vocaţională. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. 2. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. să se arate că numerele a. atunci AB = BA . c) Să se determine a. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. ) şi A2 B = BA2 . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). B ∈ M2 ( ).b. . 3.. 1 6.informatică.2009} şi funcţia f : A → .3. oricare ar fi a ∈ . b) Să se demonstreze că. Fie ABC un triunghi cu sin A = . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.c sunt pare.Proba D. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. b) Să se determine a. specializarea matematică . f ( x) = ∫ e−t dt . Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d .c numere naturale nenule în progresie geometrică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numerele naturale n. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2.

f ( x) = arctg x .Proba D.informatică. 2. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . dacă A − At 2. +. atunci b − c ∈ {0. → . Ministerul Educaţiei. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. c) Să se demonstreze că. ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞) . MT1. ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . pentru orice a ∈ . f ( x) = 3 3 . Fie A =   ∈ M2 ( ) . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . ˆ 7 .Filiera vocaţională. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1.5 ) şi AC = 2 AB. 4 . ⋅ ).C astfel încât A (1.+ ). dacă A ⋅ At = At ⋅ A . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . Se consideră funcţia f : → . y ∈ . 3 6. f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. b) Să se arate că. specializarea matematică . Să se calculeze A5 − 4C6 . oricare ar fi x. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . Să se determine coordonatele punctului C. x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 .B. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ) 2009 = A − At . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . 3 100.3) . log 2 32 . x∈ . a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. 2. 3 2 4. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . 5p 5. Să se ordoneze crescător numerele 3!. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A.1} . B ( 2. Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că.

2. ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine a. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. funcţia f n este convexă. z0 ) ∈ .Filiera vocaţională. a) Să se arate că.5} care conţin cel puţin un număr par. Ştiind că a ∈  . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Pentru fiecare n ∈ . Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0.   2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . ∫0 f ( x)dx . 4. specializarea matematică . 2  5  5p Ministerul Educaţiei. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . c) Să se arate că. y0 . 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. f n ( x) = x n − nx − 1 . Fie funcţiile f . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1.Proba D. y0 . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. n ≥ 2 . n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0.3. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . pentru orice n ∈ . n ≥ 2 . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. b) Să se arate că. π c) Să se calculeze g   .informatică. MT1. π  şi sin a = . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. pentru orice p ∈ . f ( x) = ex 1+ e x . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. să se calculeze tg a. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. 4. unde m ∈ . c) Să se calculeze lim xn . Ministerul Educaţiei. 2. programa M1 → . 3 π  6. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . π ] . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . pentru orice n ∈ . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. Să se calculeze modulul numărului z .

c) Să se arate că există m. Se consideră funcţiile f n : (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. cos 3}. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1.informatică. Câte funcţii f : {1. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = det( AAt + xB ) . Ministerul Educaţiei.. specializarea matematică . n ∈ e ∗ . 6.10} → {0. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . Se consideră funcţia f : → .5 ) şi P ( 3.. Se consideră punctele M (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2.. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . 2 ) . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. m ∈ . N ( 2. situat pe graficul funcţiei f. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . profilul militar.cos 2.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. Fie f o funcţie de gradul întâi.Filiera vocaţională. m ) . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . 3− 2 2. + f (10 ) = 2 ? 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. }.3. 9 4.. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  .. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . D.1) . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. n ∈ → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . B =  1. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. n→∞ . pentru oricare x ∈ . Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt .. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . 5p 5p 5p 2. ∞) → . Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim f n (1) . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .  x 2.. 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5.

b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.1) . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante... programa M1 x →∞ ln x 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . b ∈ Z . ∀n ∈ n +1 * . 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. 2 ) şi G ( 3. n ≥ 3. 5 Ministerul Educaţiei. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1.Filiera vocaţională. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .. 5p 5. a0 . Fie matricea A =  . Se consideră funcţia f : → . b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. Fie n ∈ . atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. 2. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + . ). n→∞ 1 . specializarea matematică .. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A.. 1 2 10 5p 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. B ( 5. cu coeficienţi întregi. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. a1 . f ( x) = e x + x3 − x 2 + x .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x.Proba D. 4 ) . MT1. { } 5p 2. Ministerul Educaţiei. 5p 3.. + C11 . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se calculeze sin a . Ştiind că A (1. + a1 X + a0 .. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Fie a ∈ cu tg a = 2 . b) Să se arate că. să se calculeze coordonatele punctului C. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 .. 5p 6. a ∈ .. . X ∈ M2 ( 3 * } este finită.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful