P. 1
Cap. I Marketing strategic

Cap. I Marketing strategic

|Views: 405|Likes:
Published by Cristina Postolache
Capitolul I Marketing Strategic - Administrarea Afacerilor Master Complementar - Academia de Studii Economice - Prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop
Capitolul I Marketing Strategic - Administrarea Afacerilor Master Complementar - Academia de Studii Economice - Prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cristina Postolache on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

Facultatea de Marketing Catedra de Marketing

Marketing strategic

Prof. Univ. Dr. Nicolae Al. Pop

1

Marketing strategic (1)

1. 2. 3. 4. 5.

Marketingul strategic în cadrul conducerii întreprinderii Caracteristici, rol i componente ale marketingului strategic Analiza mediului ambiant al întreprinderii Analiza clien ilor si mecanismul cercetarii de marketing Analiza concuren ilor i a riscurilor în marketing

2

Marketing strategic (2) 6. Analiza poten ialului competitiv al întreprinderii Strategia de marketing i instrumentele sale Pozi ionarea strategic a întreprinderii Planificarea de marketing Organizarea de marketing Controlul de marketing strategic 3 . 10. 8. 11. 9. 7.

± Marketing. 2004. Economic .. Bucure ti. Danciu. V. fifth edition.Bibliografie (1) Backhaus. Stuttgart. (coordonator) ISBN-973-9021-75-1. 2002. 2007. Ed. Schneider H. edi ia. ISBN-978-3-7910-2623-7. ISBN-973-590-939-1.O abordare interna ional . a II-a. ISBN-0-273-686887. ± International Marketing Strategy. Pearson Education. K. ± Marketing strategic competitiv . Bradley Fr. V. Schäffer-Poeschel Verlag. Bucure ti. Uranus. Ed.  4 . 2005. Balaure. ± Strategisches Marketing.

. 12th Edition. Ed. Pop N. Boston. 2004. P. 5 . ISBN-973-590-824-7. Dumitru.L. S. Pearson Keller. 2003. Upper Saddle River. Harvard Business School Dipak. Uranus.O abordare în perspectiva globaliz rii. Bucure ti. Publishing.. Ed. Kotler. Florescu. Ph. C. Economic . Ph.. 2002. ISBN-973-9021-97-2.Bibliografie (2)   ± Marketing strategic . ± Marketing Moves. I. J... Mâlcomete.C. Al. ± Marketing Management. Kotler. Maesincee. ± Marketing ± Dic ionar Explicativ. Education Inc. New Jersey. 2006.. Bucure ti. ISBN-2-7440-7143-9. ISBN-3-593-37077-8. K.

. Ed. ± Customers in an e-commerce World. Edition.E.Bibliografie (3)   Lendrevie.. 2001. ISBN-0-324-028113. Zaharia. 6 . Pop.S. J. N. Lévy. ISBN-973-590351-2. United States.. Bucure ti. D. Seventh d¶Amico.. W. ± Mercator. (coordonator) Bucure ti. ISBN-2-10-050262 x. 2000. ISBN-973-8127-91-2. ± Marketing strategic. (coordonator) 2000. M. South-Western College Publishing. Paris. A. Zikmund. Ed. R. Al. 8e Edition. L. ± Marketing strategic. Economic . 2006.G. Lindon.

tiin managerial 7 . func iune a întreprinderii.Capitolul I MARKETINGUL ± obiect de studiu.

idei sau drepturi cu alte grupuri sau indivizi. 8 . servicii.Marketingul contemporan poate fi definit ca fiind: «un proces social i de conducere prin care grupurile i indivizii ob in ceea ce au nevoie i doresc prin crearea i schimbul de produse.

a) o concep ie economic modern în orientarea permanent a întreprinderii spre pia f) o tân r tiin în câmpul tiin elor manageriale b) un ansamblu de metode i tehnici tiin ifice de ac iune pentru atingerea obiectivelor strategice ale întreprinderii e) Marketingul o func iune a întreprinderii c) un instrument al conducerii tiin ifice d) o activitate practic . cu ajutorul c reia întreprinderea reu e te s se adapteze la exigen ele pie ei 9 .

În elesurile atribuite conceptului de marketing 10 .

intermedieri . Alte servicii: .administrare . hârtii de valoare etc. ca: aerul.) Bunuri materiale (obiecte) Bunuri imateriale (tot ce nu are corp material) Resurse naturale (c rbune. apa de izvor etc. Bunuri de consum Bunuri de producie Bunuri de consum Bunuri de producie Bunuri de consum Bunuri de producie Bunuri nominale Drepturi Alte servicii HARDWARE SOFTWARE 11 Sistematica bunurilor ce fac obiectivul vânz rii-cump r rii (actelor de pia ) . nu se cump r .. petrol etc.Bunuri libere (nu se vând.. know-how etc.) Bunuri rezultate din procese de produc ie (produse prelucrate) Servicii Drepturi (brevete. licen e.servicii medicale etc.) BUNURI Bunuri economice (tot ce se vinde i se cump r ) Bunuri reale (tot ce poate fi pereceput direct cu sim urile) Bunuri nominale (bani.) Bunuri mobile (bunuri consumabile) Bunuri imobile (bunuri durabile) Servicii de între inere a bunurilor de produc ie i de consum Servicii de consultan în corela ie cu ..transport .

uman .financiar STRATEGIA DE PIA MARKETING CONTROLLING PROGNOSTI C DIAGNOSTIC POZI IONARE Sistem integrat de marketing pentru întreprindere 12 .INFORMA IE CONSTRUC IE EVALUARE Sistem de colectare a informa iilor POLITICILE DE MARKETING Punerea în oper a instrumentarului de marketing SISTEM DE INDICATORI DE PERFORMAN ANALIZA MEDIULUI AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII MONDOMEDIUL MACROMEDIUL M I C R O M E D I U L CLIEN II CONCUREN II AL I ACTORI Analiza poten ialului întreprinderii: .material .

utilaje. marketing comercial. care se concentreaz asupra asigur rii resurselor (materii prime. for de munc etc. marketing al produc iei. care este marketingul întreprinderii comerciale (de comer en gros.) i este practicat de fabricantul ce caut parteneri ap i a oferi respectivele resurse.Specializarea marketingului (1) Specializarea marketingului pe domenii în raport cu func iunile întreprinderii: marketing al aprovizion rii. care se concentreaz asupra domeniului clasic al fabrica iei bunurilor pentru o anumit pia . en detail sau al i intermediari de distribu ie) 13 .

marketingul sanitar. marketingul asigur rilor etc. marketingul financiar-bancar. 14 . având drept componente principale:    marketingul transporturilor. marketing al serviciilor.Specializarea marketingului (2) Domeniile marketingului în raport cu profilul activit ii economice: marketing al bunurilor de produc ie având drept principale componente:  marketingul materiilor prime. marketingul bunurilor de investi ii. marketing al bunurilor de consum. marketingul turistic.

15 . specific marilor companii transna ionale ce privesc pia a la nivel mondial (planetar). ce dirijeaz activitatea agen ilor economici în limitele grani elor unei ri. marketing interna ional. marketing al companiilor multina ionale. ce orienteaz activitatea agen ilor economici în afara grani elor na ionale i îmbrac urm toarele forme:  marketing al întreprinderilor interna ionale.Specializarea marketingului (3) Domeniile marketingului în raport cu aria sa de ac iune: marketing domestic (intern). marketing global.

.palet mai larg de presta iei.implicarea frecvent a clien ilor în dezvoltarea produselor noi. . .achizi ionarea m rfurilor în partizi mari. .combina ii în propor ii diferite ale factorilor ra ionali cu cei emotivi în decizia de cump rare.organizarea cererii sub forma unui centru de cump r tori (³Buying Center´).implicarea consumatorului în mecanismul .consumul serviciilor la locul producerii. Marketingul serviciilor . . variante decizionale de la marketingul de mas la marketingul personalizat. mult mai complexe în declan area cererii. . Marketingul bunurilor de consum . .importan a motiv rii.caracterul intangibil al ofertei de servicii. instruirii i calific rii prestatorului de servicii.modele comportamentale .imposibilitatea stoc rii.Marketingul bunurilor de produc ie .caracter preponderent ra ional al deciziei de cump rare. Tr s turi specifice domeniilor marketingului grupate în raport cu profilul activit ii economice (1) 16 .

preponderen a canalelor lungi de distribu ie.forme de comunicare personal i individual cu clientul. . .cicluri de inovare mai scurte.preponderen a caracterului persuasiv al publicit ii.preponderen a canalelor scurte de distribu ie (distribu ia direct ). Tr s turi specifice domeniilor marketingului grupate în raport cu profilul activit ii economice (2) 17 . . Marketingul bunurilor de consum .diferen ierea mai pronun at a tarifelor presta iilor în raport cu elementele caracteristice ale cererii.multitudinea produselor tip ³imita ie´ în cadrul ofertei.gradul ridicat de eterogenitate al ofertei de servicii. . . Marketingul serviciilor .Marketingul bunurilor de produc ie .

.Concentrarea con inutului marketingului asupra.. Orientarea holistic Orientarea rela ional Orientarea spre mediu Orientarea spre concuren Orientarea spre comer Orientarea spre consum Abord rii complexe (afaceri. mediu. societate) Cadrului rela ional Mediului înconjur tor Concuren ilor Comer ului Consumatorului 1960 1970 1980 1990 2000 Timp 2010 Etape ale dezvolt rii marketingului contemporan 18 .

proceduri i ac iuni de marketing cu spectru larg i corelate între ele.rela ional .socialmente responsabil 19  . Marketingul holistic este: .omniprezent intern . Aceast optic recunoa te c ³totul este important´ în materie de marketing i c este necesar o viziune larg i integrat .Marketingul holistic Marketingul holistic ± const în elaborarea i punerea în oper de programe.integrat .

pag.Clien i Re ea de distribu i e Parteneri Comunicare Produse. Marketing. 2006. Pearson Education. 12th Edition. 22 20 . Management. Ph. idei.. et all. New Jersey. drepturi (presta ii) Re ea de distribu i e Marketing rela ional Marketing integrat Marketing holistic Marketing omniprezent în interior Marketing socialmente responsabil Comportimentul de marketing Top management Celelalte servicii (compartimente) Etic Mediu Aspecte reglementate Comunitate Dimensiunile marketingului holisitc Sursa: prelucrat dup : Kotler. servicii.

Concentrare asupra clien ilor Concentrarea asupra competen elor Re ea de parteneri Explorarea (recunoa terea) valorii Spa iul cognitiv al clien ilor Spa iul competen elor Spa iul resurselor Oferta adresat pie ei Arhitectura afacerii Crearea valorii Avantajele pentru clien i Contextul afacerii Partenerii de afaceri Activit ile de marketing Oferirea (livrarea) valorii Gestiunea resurselor interne Sistemul operativ M. Managementul partenerilor de afaceri Schema marketingului holisitc (Un model de marketing complex) Sursa: prelucrat dup : Kotler. S..C... Boston. Ph.R. Harvard Business Press. pag. 2002. Marketing Moves. D. Measince.C. 29 21 . Jian.

merchandising. interna ional ? Cum s reduci costurile cuceririi clientelei?  Cum s spore ti gradul de fidelitate a propriei clientele?  Cum s m sori eficacitatea instrumentelor proprii de comunicare (publicitate.promovarea vânz rilor. na ional . marekting direct etc. rela ii publice.Întreb rile cele mai frecvente pe care i le pune marketerul (1) Cum s detecteze i s aleag cele mai bune (profitabile) segmente de pia ? Cum (prin ce) se diferen iaz oferta noastr de cea a concuren ilor? Cum s reac ionezi fa de concuren a local .)? 22 .

.i asiguri cre terea propriei afaceri? Cum s ameliorezi productivitatea propriilor for e de vânzare? Cum s gestionezi multiplele canale de distribu ie evitând conflictele? Cum s antrenezi toate serviciile întreprinderii s se preocupe de client?  Prelucrat dup : Kotler.i personalizezi propria ofert ? Cum s . 12e édition.Întreb rile cele mai frecvente pe care i le pune marketerul (2) Pân unde s-ar cere s . 2006. Marketing Management.5 23 . et all. Ph. pag. Pearson Education. Paris.

Bachofen¶s Digest Nr. 2/1972 (Bachofen AG.Sursa: Marketing Journal 4/74. Uster/Schweiz) 24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->