´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖμÖÖêÖ

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

´ÖãμÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖ
²Öэú †Öò±ú ‡Ó×›üμÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, 3 ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÖÖÓ¬Öß ´Ö֐ÖÔ, ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ “ÖÖîú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400001 2267 0210 /148 /248,22102222 ±òúŒÃÖ : 22673915
Bank of India Bldg, 3rd floor, Mahatma Gandhi Road, Hutatma Chowk, Mumbai 400001

2267 0210 /148 /248, 22102222 Fax : 22673915

´Ö֗֐ÖÖÓ¾Ö úÖμÖÖÔ»ÖμÖ
׾֍Îúߍú¸ü ³Ö¾Ö−Ö, 9 ¾ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ,¹ý´Ö −ÖÓ²Ö¸ü 915, ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ²Ö»Ö¾ÖÓŸÖØÃÖÖ ¤üÖê¬Öß ´Ö֐ÖÔ, ´Ö֗֐ÖÖÓ¾Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 400203

23742191 ±òúŒÃÖ : 23781061

Vikrikar Bhavan, 9th floor, Room No.915, Sardar Balvantsing Dodhi Marg, Mazgaon, Mumbai 400203 23742191 Fax : 23781061

‡Ô-´Öê»Ö sec_mpsc@maharashtra.gov.in, mpscpre@gmail.com ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü – www.mpsc.gov.in, www.mpsconline.gov.in
¸üÖ•μÖ ÃÖê¾ÖÖ (¯Öæ¾ÖÔ) ¯Ö¸ü߁ÖÖ -2011 Îú´ÖÖӍú 1477(1)/2011/ŸÖß−Ö

•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖӍú : 47/2010

×−Ö´−Ö×»Ö×ÖŸÖ ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ ¸üÖ•μÖ ÃÖê¾ÖÖ (¯Öæ¾ÖÔ) ¯Ö¸ü߁ÖÖ -2011 Æüß ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü, פü−ÖÖӍú 13 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2011 ¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö 35 וֻÆü֍ëú¦üÖ¾Ö¸ü ‘ÖêμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
¯ÖÏßÖãŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»μÖÖ †™üà“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üÖÖ-μÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê †•ÖÔ ´Ö֐Ö׾֝μÖÖŸÖ μÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü߁ÖêŸÖ †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ šü¸üÖÖ-μÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´ÖãμÖ
¯Ö¸ü߁Öê“μÖÖ ¯ÖϾÖê¿ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö Ãִ֕֝μÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
2. ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯Ö¤ÃÖӏμÖÖ :†.•ÖÖŸÖß ¾Ö
†−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ ×¾Ö.•ÖÖ. ³Ö.•Ö.
³Ö.•Ö. ³Ö.•Ö.
†.
×¾Ö.´ÖÖ.¯ÖÏ.
‡.´ÖÖ.¾Ö.
¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ‹æúÖ ¯Ö¤üÃÖӏμÖÖ
†¸ü֏Öß¾Ö ŸμÖÖŸÖᯙ ²ÖÖü
•Ö´ÖÖŸÖß
(†)
(²Ö)
(ú) (›ü)
Îú.
¬Ö´ÖÖÔŸÖ׸üŸÖ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †×¬ÖÖú /ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖμÖ㌟Ö, Ö™ü
8
7*
4*
2*
--3*
-8*
† (‹æúÖ 32 ¯Ö¤êê)
´Ö×Æü»ÖÖ 2
2
1
1
--1
-2
2 ˆ¯Ö´ÖãμÖ úÖμÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß/Ö™ü ׾֍úÖÃÖ
3
1
1
†×¬ÖúÖ¸üßü, Ö™ - † (ˆ““Ö ÁÖêÖß)(‹æúÖ 5 ¯Ö¤êê)
´Ö×Æü»ÖÖ 2
1
1
†¯ÖÓÖ @ †Ó¬Ö/´ÖÓ¤ü¥ü™üß (Low-Vision) 1
3 ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¢Ö ¾Ö »ÖêÖÖ ÃÖê¾ÖÖ, Ö™ü ²Ö (‹æúÖ 76
†Ö¸üÖÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ´ÖãμÖ ¯Ö¸ü߁Öê“μÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖêŸÖ −Ö´Öæ¤ ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
¯Ö¤êê)
4 ˆ¯Ö †×¬ÖÖú, ³Öæ´Öß †×³Ö»ÖêÖ,Ö™ü-²Ö (‹æúÖ 4¯Ö¤êê)
2
-------2
´Ö×Æü»ÖÖ 1
--------5 −ÖÖμÖ²Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü, Ö™ü- ²Ö (‹æúÖ 126 ¯Ö¤êê)
83
21
8
3
5
-2
-4
´Ö×Æü»ÖÖ - 25
6
2
1
2
-1
-1
ÖêôûÖ›æü 4
1
1
------6 Ö™ü ׾֍úÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üßü,Ö™ü ²Ö(×−Ö´−Ö ÁÖêÖß)
--------2*
(‹æúÖ 2 ¯Ö¤êê)
-----1
´Ö×Æü»ÖÖ ---2.1 ˆ¯ÖוֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß-Ö™ü †, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü- Ö™ü †, †×¬ÖÖú, ¸üÖ•μÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú, Ö™ü † ˆ¯Ö×−Ö²ÖӬ֍ú, ÃÖÆü Ö¸üß ÃÖÓãÖÖ, Ö™ü- †., ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ¯Ö׸ü¾ÖÆü−Ö †×¬ÖúÖ¸üß, Ö™ü
²Ö, ‡ŸμÖÖ¤üß ÃÖӾ֐ÖÖԍú׸üŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö ¯Ö¤êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêμÖÖ“Öß ¿ÖŒμÖŸÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»μÖÖÃÖ ´ÖãμÖ ¯Ö¸ü߁Öê“μÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖêŸÖ ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤êüμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
2.2 * †¿Öß ÖãÖ êú»Öê»Öß ¯Ö¤êü †−Öã¿ÖêÂÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ.
2.3 ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»μÖÖ ¯Ö¤üÃÖӏμÖêŸÖ ¾Ö †Ö¸üÖÖÖ´Ö¬μÖê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“μÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“μÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêμÖÖ“Öß ¿ÖŒμÖŸÖÖ †ÖÆêü.
2.4 ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯Ö¤êü ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üߟÖᯙ ³Ö¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ‹æúÖ ¯Ö¤üÃÖӏμÖê¯Öîúß †ÃÖŸÖß»Ö.
2.5 †¯ÖӐÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öß ¯Ö¤êü ³Ö¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ‹æúÖ ¯Ö¤üÃÖӏμÖê¯Öîúß †ÃÖŸÖß»Ö. ²ÖÖ²Ö Îú´ÖÖӍú 2.1 ´Ö¬μÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»μÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¯Öîúß úÖÆüß ÃÖӾ֐ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö †¯ÖӐÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¤êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêμÖÖ“Öß ¿ÖŒμÖŸÖÖ †ÖÆêü.
2.6 †¯ÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÖãÖ¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü »ÖêÖ×−֍úÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸμÖÖÓ−Öß ŸÖÃÖê †ÖμÖÖêÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö׸üŸμÖÖ ¯Ö¡ÖÖ−Öê úôû׾֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
3. ¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß :3.1 Ö™ü -† “μÖÖ ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ ºþ¯ÖμÖê 15,600-39,100, ×−ÖμÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÏê›ü ¯Öê †×¬Öú ³Ö¢Öê.
3.2 Ö™ü-²Ö “μÖÖ ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ ºþ¯ÖμÖê 9,300-34,800, ×−ÖμÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÏê›ü ¯Öê †×¬Öú ³Ö¢Öê.
4. ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :4.1. :-³ÖÖ¸üŸÖßμÖ −Ö֐ָüߍú
4.2 ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ :4.2.1 פü−ÖÖӍú 1 ‹×¯ÖÏ»Ö, 2011 ¸üÖê•Öß ×ú´ÖÖ−Ö 19 ¾ÖÂÖì †ÃÖÖ¾Öê ¾Ö 33 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê.
4.2.2 ˆ““Ö ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ ÖÖ»Öᯙ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö×£Ö»ÖÖ´Ö :(1) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ´ÖÖ−μÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»μÖÖ ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáμÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 5 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖμÖÕŸÖ. (2) †¯ÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 45 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖμÖÕŸÖ.
(3) ¯ÖÖ¡Ö ÖêôûÖ›æÓü“μÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ 5 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖμÖÕŸÖ. (4) ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú/ †ÖÖß²Ö֝Öß ¾Ö †»¯ÖÃÖê¾ÖÖ ¸üÖ•ÖÖפü™ü †×¬ÖúÖ¸üß μÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ 5 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖμÖÕŸÖ.
(5) ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸμÖÖÆüß ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×¿Ö×£Ö»Ö êú»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
4.3 ¿ÖîÖם֍ú †ÆÔüŸÖÖ :4.3.1 ´ÖÖ−μÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¯Ö¤ü¾Öß Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ´ÖÖ−μÖ êú»Öê»Öß ÃÖ´ÖŸÖã»μÖ †ÆÔüŸÖÖ.
4.3.2 ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ¯Ö׸ü¾ÖÆü−Ö †×¬ÖúÖ¸üß, Ö™ü-²Ö ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ ³ÖÖîן֍ú¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö Ö×ÖŸÖ μÖÖ ×¾ÖÂÖμÖÖÃÖÆü ×¾Ö–ÖÖ−Ö †£Ö¾ÖÖ †×³ÖμÖÖÓס֍úß μÖÖ ¿Ö֏ÖêŸÖᯙ ¯Ö¤ü¾Öß

4.3.3 ¯Ö¤ü¾Öß ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖ ²ÖÃÖ»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÃÖ㬤üÖ μÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖŸÖß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¸üÖ•μÖ ÃÖê¾ÖÖ (´ÖãμÖ) ¯Ö¸ü߁ÖÖ- 2011 ú׸üŸÖÖ †ÆÔüŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ šü¸üÖÖ-μÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¸üÖ•μÖ ÃÖê¾ÖÖ (´ÖãμÖ) ¯Ö¸ü߁ÖÖ 2011 “ÖÖ †•ÖÔ Ã¾ÖߍúÖ¸üμÖÖ“μÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖμÖÔ−ŸÖ ¯Ö¤ü¾Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢ÖߝÖÔ ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö •μÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †ÓŸÖ¾ÖÖÔ×ÃÖŸÖÖ
؍ú¾ÖÖ úÖμÖÔ¿ÖÖôêûŸÖᯙ úÖ´ÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖê»Ö ŸμÖÖ ¯Ö¤ü¾Ö߬ÖÖ¸üúÖ−Öê Æüß †™ü ´ÖãμÖ ¯Ö¸ü߁Öê“Öê †•ÖÔ Ã¾ÖߍúÖ¸üμÖÖ“μÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ¯ÖæÖÔ êú»Öß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
4.3.4 ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ´Ö¸üÖšüß“Öê –ÖÖ−Ö †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö.
4.3.5 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬Ö߁֍ú/ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖμÖ㌟Ö, Ö™ü †, †×¬ÖÖú, ¸üÖ•μÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¿Ö㻍ú, Ö™ü † ¾Ö ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ¯Ö׸ü¾ÖÅ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß, Ö™ü ²Ö μÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö
×−ÖμÖ㌟ÖßÃÖÖšüß ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»μÖÖ †ÆÔüŸÖêÃÖÖê²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¿ÖÖ¸üß׸üú †ÆÔüŸÖÖ ÖÖ»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»μÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü:(‹ú) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬Ö߁֍ú/ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖμÖ㌟Ö, Ö™ü † :¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ú׸üŸÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ú׸üŸÖÖ
ˆÓ“Öß - 165 ÃÖë. ´Öß. (†−Ö¾Ö֝Öß) (ú´ÖßŸÖ ú´Öß)
ˆÓ“Öß - 157 ÃÖë.´Öß. (†−Ö¾Ö֝Öß) (ú´ÖßŸÖ ú´Öß)
”ûÖŸÖß - −Ö ±ãúÖ×¾ÖŸÖÖ 84 ÃÖê.´Öß. ±ãúÖ׾֝μÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ - ׍ú´ÖÖ−Ö 5 ÃÖê.´Öß. †Ö¾Ö¿μ֍ú.
(¤üÖ−ê Ö) †¬Ö߁֍ú, ¸üÖ•μÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö¿Ö㻍ú, Ö™ü-† ¾Ö ˆ¯Ö†¬Ö߁֍ú ¸üÖ•μÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö¿Ö㻍ú, Ö™ü-²Ö :¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ú׸üŸÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ú׸üŸÖÖ
ˆÓ“Öß - 165 ÃÖë. ´Öß. (†−Ö¾Ö֝Öß) (ú´ÖßŸÖ ú´Öß)
ˆÓ“Öß-155 ÃÖë.´Öß.
”ûÖŸÖß - −Ö ±ãúÖ×¾ÖŸÖÖ 79 ÃÖê.´Öß.±ãúÖ׾֝μÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ- ׍ú´ÖÖ−Ö 5 ÃÖê.´Öß. †Ö¾Ö¿μ֍ú
(†−Ö¾Ö֝Öß) (ú´ÖßŸÖ ú´Öß)
(ŸÖß−Öü) ÃÖÆüÖμ֍ú ¯ÖÏÖ¤êü׿֍ú ¯Ö׸ü¾ÖÆü−Ö †×¬ÖúÖ¸üß, Ö™ü-²Ö :¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ú׸üŸÖÖ
´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú׸üŸÖÖ
ˆÓ“Öß - 165 ÃÖë. ´Öß. (†−Ö¾Ö֝Öß) (ú´ÖßŸÖ ú´Öß)
ˆÓ“Öß-163 ÃÖë.´Öß.
”ûÖŸÖß - −Ö ±ãúÖ×¾ÖŸÖÖ 84 ÃÖê.´Öß. (ú´ÖßŸÖ ú´Öß)±ãúÖ׾֝μÖÖ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö 5
(†−Ö¾Ö֝Öß) (ú´ÖßŸÖ ú´Öß) “Ö´μÖÖÃÖÆü †£Ö¾ÖÖ
ÃÖê.´Öß.†Ö¾Ö¿μ֍ú, “Ö´μÖÖÃÖÆü †£Ö¾ÖÖ “Ö´μÖÖ׿־ÖÖμÖ “ÖÖӐֻÖß ¥ü™üß †ÖםÖ
“Ö´μÖÖ׿־ÖÖμÖ “ÖÖӐֻÖß ¥ü™üß †Ö×Ö ¸ÓÖÖÓÓ¬Öôêû¯ÖÖÖ
¸ÓÖÖÓÓ¬Öôêû¯ÖÖÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
−ÖÃÖÖ¾ÖÖ.
4.4 †¯ÖÓÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :- ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»μÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö.
5. ¯ÖÏßÖãŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬μÖê ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖÓׁ֯ŸÖ ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.†•ÖÔ ú¸üμÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ, †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÆÔüŸÖÖ, †Ö¸üÖÖ, ¾ÖμÖÖê´ÖμÖÖÔ¤üÖ, ¿Ö㻍ú, ×−Ö¾Ö›üß“Öß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏ׍ÎúμÖÖ,
¯Ö¸ü߁ÖÖ μÖÖê•Ö−ÖÖ, †³μÖÖÃ֍Îú´Ö, ‡ŸμÖÖ¤üßü²ÖÖ²ÖŸÖ“μÖÖ ÃÖ×¾Ößָü ŸÖ¯Ö¿Öß»ÖÖÃÖÖšüß †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ www.mpsc.gov.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸üß»Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö¸ü߁ÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ "ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ " ŸÖÃÖê“Ö " ¯Ö¸ü߁ÖÖ " μÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖᯙ "¸üÖ•μÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Ö¸üßüÖÖ" ´Ö¬μÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüμÖÖŸÖ †Ö»Öê»μÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê éú¯ÖμÖÖ †¾Ö»ÖÖêú−Ö ¾ÆüÖ¾Öê. †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ
¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü ú¸üμÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ †×¬ÖéúŸÖ Ãִ֕֝μÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
6. ¸üÖ•μÖÃÖê¾ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¾Ö ´ÖãμÖ ¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ÃÖ×¾Ößָü †³μÖÖÃ֍Îú´Ö †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ www.mpsc.gov.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
7. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö׸ü“”êû¤ü 2 ´Ö¬μÖê −Ö´Öæ¤ü ¯Ö¤üÖÓ¯Öîúß †−Öã. Îú. 2 ¾Ö 4 ¾Ö¸üᯙ ¯Ö¤üÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê פü. 8 •Öæ−Ö, 2010 ¸üÖê•Öß ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öß "´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃ֍úßμÖ Ö™ü † ¾Ö Ö™ü ²Ö (¸üÖ•Ö¯Ö×¡ÖŸÖ ¾Ö
†¸üÖ•Ö¯Öס֟Ö) ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê−Öê ×−ÖμÖ㌟ÖßÃÖÖšüß ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ÃÖӾ֐ÖÔ ÃÖÓ¸ü“Ö−ÖÖ ¾Ö ×¾Ö³Ö֐ÖßμÖ ÃÖӾ֐ÖÔ ¾ÖÖ™ü¯Ö μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×−ÖμÖ´ÖÖ¾Ö»Öß 2010" »Ö֐Öæ †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê úôû×¾Ö»Öê †ÃÖæ−Ö,
ˆ¾ÖÔ׸üŸÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖãμÖ ¯Ö¸ü߁Öê“μÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖêŸÖ −Ö´Öæ¤ ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
8. ¿Ö㻍ú :
8.1 †´Ö֐ÖÖÃÖ - 260/8.2 ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáμÖ - 135/8.3 ÃÖ¤ü¸ü ¿Ö㻍ú †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÕ“Öß −ÖÖë¤üÖß êú»μÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-μÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ “Ö»Ö−ÖÖ«üÖ¸êü ³ÖÖ¸üŸÖßμÖ Ã™êü™ü ²Öэêú“μÖÖ úÖêÖŸμÖÖÆüß ¿Ö֏Öê´Ö¬μÖê úÖμÖÖÔ»ÖμÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ¸üÖêÖß−Öê ³Ö¸üÖ¾Öê »Ö֐Öê»Ö.
8.4 ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ³ÖÖ¸üŸÖßμÖ Ã™êü™ü ²ÖэúÖÓ“μÖÖ ¿Ö֏ÖÖÓ“Öß μÖÖ¤üß †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ www.mpsconline.gov.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
9. †•ÖÔ ú¸üμÖÖ“Öß ¯Ö¨üŸÖ :9.1 ¯ÖÏßÖãŸÖ ¯Ö¸ü߁ÖêÃÖÖšüß †•ÖÔ ±úŒŸÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê þÖߍúÖ¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö. ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸμÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü †•ÖÔ Ã¾ÖߍúÖ¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ.
9.2 ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸Ö»ÖÖ ¾Öê²Ö-²ÖêÛüü (Web-based) †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ www.mpsconline.gov.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü«üÖ¸êü פü−ÖÖӍú 13 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2010 ŸÖê 10 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß,2011
μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö.
9.3 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“μÖÖ ÃÖ×¾Ößָü ÃÖæ“Ö−ÖÖ †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ www.mpsconline.gov.in μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê
†•ÖÔ ³Ö¸üμÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸμÖׁ֍ú (Demo) ÃÖ¤ü¸ü ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™¾Ö¸üü ¯ÖÖÆüŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö.
9.4 ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¤üÖê−Æüß ™ü¯¯μÖÖÓŸÖᯙ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“Öß (†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê ¾Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¿Ö㻍ú ²ÖэêúŸÖ •Ö´ÖÖ êú»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Transation ID −ÖÖë¤ü׾֝Öê)
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß †ÖμÖÖêÖÖ−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»μÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
9.5 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ•Ö¾Öôû þ֟Ö:“ÖÖ †ªμÖÖ¾ÖŸÖ (Latest) ±úÖê™üÖê (¹Óý¤üß 3.5 ÃÖê.´Öß x ˆÓ“Öß 4.5 ÃÖê.´Öß) ¾Ö þ֟Ö:“ÖÖ ‡Ô ´Öê»Ö†ÖμÖ›üß †Ã֝Öê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öß Ã¾Öցָüß ¾Ö ±úÖê™üÖê †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ ÃÖæ“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê Íòú−Ö ú¹ý−Ö †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.
9.6 ´Ö¤üŸÖ : †•ÖÖÔ“μÖÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö Ã¾ÖߍéúŸÖß“μÖÖ ¾μÖ¾ÖãÖêÃÖÖšüß †ÖμÖÖêÖÖ−Öê ´Öê. ¾ÖÖÙü ‡Ó×›üμÖÖ ¯ÖÏÖ. ×»Ö. μÖÖ ÃÖÓãÖê“Öß ×−ÖμÖ㌟Öß êú»Öß †ÃÖæ−Ö, ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓãÖê−Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¨üŸÖß−Öê †•ÖÔ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“μÖÖ ÃÖÖêμÖߍú׸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬μÖê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Ã¾ÖߍéúŸÖß ëú¦ü [Online Application Centre
(OAC)] ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü ëú¦üÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ‘ÖêŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ëú¦üÖÓ“Öß (OAC) “Öß μÖÖ¤üß †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ www.mpsconline.gov.in μÖÖ
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖӍúÖÃÖÆü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. †×¬ÖéúŸÖ ëú¦üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ´Ö¤üŸÖ 9757444020 μÖÖ ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖӍúÖ¾Ö¹ý−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö. μÖÖ
ëú¦üÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüμÖÖŸÖ μÖêÖÖ-μÖÖ ÃÖã×¾Ö¬Öêú¸üߟÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ¯ÖÏŸμÖêú ¯Ö¸ü߁ÖÖ / ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß †ÖμÖÖêÖÖÃÖ †¤üÖ ú¸üÖ¾ÖμÖÖ“μÖÖ ¿Ö㻍úÖ¾μÖןÖ׸üŒŸÖ ¹ý.24/- ‡ŸÖúß ¸üŒú´Ö
ÃÖݾÆüÃÖ “ÖÖ•ÖìÃÖ ´ÆüÖæ−Ö ¸üÖêÖß−Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ëú¦ü“Öֻ֍úÖÃÖ †¤üÖ ú¸üÖ¾Öß »Ö֐Öê»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ´Ö¤üŸÖ ëú¦ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÓãÖê−Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“μÖÖ ÃÖÖêμÖßÃÖÖšüß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ êú»Öê»Öß †ÃÖ»μÖÖ´Öãôêû
†ÖμÖÖêÖÖ“ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ëú¦üÖÓ¿Öß úÖÆüßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÖÆüß.
10. †ÖμÖÖêÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¾Ö–ÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ·μÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß, ×−֍úÖ»Ö, ´Öã»Ö֏֟Öß“ÖÖ úÖμÖԍÎú´Ö, ¯Ö¸ü߁ÖÖ, ‡ŸμÖÖ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖŸúÖôû ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‹ÃÖ.‹´Ö.‹ÃÖ. ÃÖã×¾Ö¬Öê«üÖ¸êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ÆüÖêμÖÖÃÖÖšüß ‡“”æûú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß www.mpsconline.gov.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü −ÖÖë¤üÖß ú¹ý−Ö ÃÖ¤ü¸ü †×ŸÖ׸üŒŸÖ ÃÖã×¾Ö¬Öêú׸üŸÖÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖ»Öê»Öê ¿Ö㻍ú ³Ö¸üÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ
†×ŸÖ׸üŒŸÖ ¾Ö ‹êÛ“”ûú †ÖÆêü.
11. ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¤üÖê−Æüß ™ü¯¯μÖÖŸÖᯙ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üμÖÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß ×¤ü−ÖÖӍú 10 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 2011 ¸üÖê•Öß 23.59 ¾ÖÖ•Öê¯ÖμÖÕŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.
ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü ¾Öê²Ö ػ֍ú ²ÖÓ¤ü ú¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö. “Ö»Ö−ÖÖ«üÖ¸êü ¿Ö㻍ú ³ÖÖ¸üŸÖßμÖ Ã™êü™ü ²Öэêú´Ö¬μÖê ³Ö¸ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ²Öэêúú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üÖ Transaction ID פü−ÖÖӍú 10 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß,2011
¸üÖê•Öß 23.59 ¾ÖÖ•Öê¯ÖμÖÕŸÖ †“Öæú¯ÖÖê −ÖÖë¤ü׾֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. Transaction ID “Öß −ÖÖë¤ü †“Öæú׸üŸμÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯Ö¨üŸÖß−Öê ¾Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ −Ö ú¸üÖÖ·μÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ
†•ÖÔ ×¾Ö−ÖÖ¿Ö㻍ú ÃÖ´Ö•Öæ−Ö −Ö֍úÖ¸üμÖÖŸÖ μÖê‡Ô»Ö.
12. ÃÖ×¾Ößָü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ †ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ www.mpsc.gov.in ¾Ö www.mpsconline.gov.in μÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
´ÖãÓ²Ö‡Ô :
¤üß. ¯ÖÏ.×´Ö¸ü•Öú¸ü
פü−ÖÓ֍ú : 13 ×›üÃÖêÓ²Ö¸üü , 2010
ˆ¯ÖÃÖד־Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖμÖÖêÖ
†ÖμÖÖêÖÖ“μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖÖŸÖ, ¯Ö¸ü߁ÖÖ úÖÖŸÖ, ¯Ö¸ü߁ÖÖ ëú¦üÖ“μÖÖ ¯Ö׸üÃÖ¸üÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö, ¿ÖÖ׸ü¸üߍú “Ö֓֝Öß ¾Ö ´Öã»Ö֏֟Öß“μÖÖ ¾Öêôûß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ±úÖê−Ö, †£Ö¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖêÖŸμÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü“Öß ‡»ÖꌙÒüÒ Öò×−֍ú ÃÖÖ¬Ö−Öê
†ÖÖμÖÖÃÖ ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üμÖÖÃÖ ÃÖŒŸÖ ´Ö−ÖÖ‡Ô †ÖÆêü.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful