DESPRE ACEASTA CARTE ÄCum s deosebe ti iubirea nechibzuit de iubirea normal -asta ne înva Norwood...

Orice femeie, oricât de normal ar fi rela ia ei cu b rba ii, s-ar putea reg si, fie i în mic parte, în aceast carte." - Star Publications ÄTocmai aceast posibilitate palpitant de a îndrepta vechiul r u, de a câ tiga iubirea pierdut i de a ob ine acceptarea refuzat înainte, constituie, pentru femeia care iube te prea mult, atrac ia incon tient din spatele iubirii ei care se na te." - Robin Norwood ÄDac p rin ii s-au raportat la noi în manier ostil , critic , brutal , manipulativ , sufocant , superprotectoare, sau altfel spus, improprie, asta sim im noi c e Äbine" pentru noi când întâlnim pe cineva care exprim , fie i foarte subtil, tonuri ale acelora i atitudini i comportamente." - Robin Norwood ÄO carte care schimb via a femeilor..." - Erica Jong Ä Chiar dac nu te numeri printre femeile care iubesc prea mult, cartea ne reaminte te c noi singure ne construim via a i c dragostea ar trebui s fie un eveniment fericit." - Boston Herald ÄRobin Norwood a scris o carte extraordinar de auto-recuperare care se cite te cu sufletul la gur ... Aceast carte scris cu inteligen i stil, ajut femeile s demonteze tiparul iubirii zadarnice." - Los Angeles Times ÄAjungem la sentimentul propriei noastre valori f când ceea ce facem pentru noi în ine i dezvoltându-ne propriile capacit i. Dac toate eforturile noastre s-au îndreptat spre dezvoltarea altora, atunci nu te mira c te sim i sec tuit . la- i revan a acum." - Robbs Norwood

ROBIN NORWOOD FEMEI CARE IUBESC PREA MULT Atunci când î i dore ti i speri c el se va schimba

EDITURA AMALTEA Bucure ti, 200l Colectivul Editurii AMALTEA care a contribuit la realizarea acestei lucr ri: Radu Bogdan, Cristian Cârstoiu, Gianina C rbunariu, Mihaela Constantin, Simona Deda, Antoaneta Dinc , Marius Dumenic , Gabriela F rc anu, Anne-Marie Georgescu, Tatiana Militam, M.C. Popescu-Drânda, Dan R g lie, Amalia Trofor tehnoredactare computerizat : AMALTEA TehnoPlus coperta: Simona Derla, Antoaneta Dinc paginare: Marius Dumenic , Tatiana Militam traducere: Daniela Neac u adaptare: Gianina C rbunariu, Anne-Marie Georgescu corectura: Mihaela Constantin, Gabriela F rc anu editori: Dr. M.C. Popescu-Dr nda Dr. Cristian Cârstoiu Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale FEMEI CARE IUBESC PREA MULT atunci când î i dore ti i speri c el se va schimba Robin Norwood trad.: Daniela Neac u - Bucure ti: Editura AMALTEA, 200l 208 p.; 2l cm. - (Cunoa tere & Autoeducare) ISBN 973-9397-l2-3 I. Norwood, Robin II. Neac u, Daniela (trad.) 392.6 Women Who Love Too Much - When You Keep Wishing andHoping He'll Change © Robin Norwood Femeile care iubesc prea mult ² atunci când tji dore ti si speri c el se va schimba / Robin Norwood ISBN 973-9397-l2-3

© 200l - Editura AMALTEA Adresa: Sp tarului 3l, 70242 Bucure ti, tel/fax: (0l) 2l0 45 55, 2l0 65 22 internet: www.amaltea.ro I email: office@amaltea.ro Toate drepturile asupra acestei edilii sunt rezervate Editurii AMALTEA. parte a acestui volum nu poate fi reprodus , în nici o iAMALTEA. Ja "Bucure tii Noi", str. Hrisovului l8A, Bucure ti. Nici o parte a acestui volum nu poate fi reprodus , în nici o form , f r permisiunea scris a Editurii AMALTEA. Cuprins l S IUBE TI UN B RBAT CARE NU TE IUBE TE....................................ll 2 SEX FORMIDABIL ÎNTR-O RELA IE EXECRABIL ...................29 3 DAC SUF R PENTRU TINE, M VEI IUBI?...................................................44 4 NEVOIA DE A TE SIM I NECESAR..............56 5 VREI S DANS M ?........................................67 6 B RBA I CARE ALEG FEMEI CE IUBESC PREA MULT.................................83 7 FRUMOASA I BESTIA.................................l05 8 CÂND O DEPENDENT ALIMENTEAZ ALT DEPENDEN ..........l35 9 S MORI DIN DRAGOSTE............................l45 l0 DRUMUL SPRE RECUPERARE....................l60 ll ÎNS N TO IRE I INTIMITATE: ÎNCHIDEREA PRAPASTIEI...........................l87 Anexa l.......................................................................l97 Anexa l......................................................................20l

Prefa Când a iubi înseamn a suferi, înseamn c iubim prea mult. Când aproape toate conversa iile noastre cu prietenii se învârt în jurul LUI -problemele lui, gândurile lui, sentimentele lui - i aproape toate propozi iile noastre încep cu "el...", înseamn c îl iubim prea mult. Când îi g sim scuze pentru indispozi iile, irit rile, indiferen a sau t cerile prelungite, punându-le pe seama unei copil rii nefericite i încerc m s ac ion m ca terapeu i, înseamn c îl iubim prea mult. Când citim o carte de auto-ajutorare, dar subliniem toate pasajele care l-ar putea ajuta pe el, înseamn c îl iubim prea mult. Când nu ne plac valorile lui, comportamentul i caracterul Iui, dar le suport m, gândindu-ne c , dac suntem îndeajuns de atr g toare i tandre, va dori s se schimbe de dragul nostru, înseamn c îl iubim prea mult. Când rela ia cu el ne pericliteaz fiin a emo ional , i poate chiar s n tatea i integritatea corporal , e deja clar c îl iubim prea mult. în pofida durerii i insatisfac iei la care d na tere, o iubire exagerat este atât de obi nuit pentru foarte multe femei, încât ajungem s credem c a a trebuie s decurg o rela ie intim . Majoritatea femeilor au iubit în felul acesta cel pu in o dat în via , iar pentru multe altele o asemenea rela ie a fost ca un leit-motiv. Pentru unele din noi, partenerul de via i rela ia cu el devin atât de obsedante, încât nici nu ne mai comport m normal. în aceast carte vom insista asupra motivelor pentru care atâtea femei aflate în c utarea unui b rbat care s le iubeasc par s g seasc , inevitabil, parteneri labili, lipsi i de sentimente. Vom analiza de asemenea i motivul pentru care, chiar i atunci când în elegem c rela ia pe care o avem nu este ceea ce ne doream, ne vine totu i atât de greu s îi punem cap t. Vom vedea cum o iubire normal devine exagerat atunci când, de i partenerul este nepotrivit, indiferent sau indisponibil, nu putem renun a la el - ba chiar îl dorim i avem nevoie de el mai mult ca înainte. Vom ajunge s în elegem cum nevoia de dragoste, dorin a arz toare de a iubi, dragostea îns i se transform în dependen . Dependen a e un cuvânt însp imânt tor. Ea evoc imaginea droga ilor ce- i injecteaz heroin în vene i se autodistrug încetul cu încetul. Nu ne place cuvântul i refuz m s aplic m acest concept rela iei cu b rba ii. Dar multe, foarte multe dintre noi am devenit "dependente de b rba i" i, ca în oricare alt caz de dependen , trebuie mai întâi s recunoa tem gravitatea problemei, înainte de a putea începe tratarea ei. Dac te-ai g sit vreodat în situa ia de a fi obsedat de un b rbat, ai b nuit probabil c la originea acelei obsesii nu era dragostea, ci teama. Femeile care iubesc obsesiv sunt împov rate de team -

teama de singur tate, teama de a nu fi demne de iubire, teama de a nu fi ignorate, abandonate sau distruse. Ne d ruim dragostea în speran a c b rbatul de care suntem obsedate ne va alunga temerile. în loc de asta, temerile i obsesiile noastre se adâncesc pân într-atât, încât dorin a de a d rui dragoste pentru a primi, la rândul nostru, iubire, devine izvorul de energie al vie ii noastre. i pentru c strategia noastr nu d rezultatele scontate, ne str duim i iubim i mai mult. Iubim peste m sur . Prima dat când am recunoscut fenomenul "iubirii excesive" ca sindrom specific de gândire, sim ire i comportament, a fost dup mul i ani de consiliere a consumatorilor de alcool i droguri în exces. In urma sutelor de discu ii cu persoanele dependente i cu membrii familiilor lor, am f cut o descoperire uimitoare. Uneori, pacien ii pe care îi intervievam crescuser în familii cu probleme, alteori, nu; dar partenerii lor proveneau aproape întotdeauna din medii familiale instabile, în care fuseser supu i unor tensiuni i suferin e peste limita normalului. în str dania de a face fa partenerului dependent de droguri sau alcool, aceste persoane (cunoscute în tratamentul alcoolismului sub denumirea de "co-alcoolici", persoane care convie uiesc cu un partener sau o partener dependent( ) de alcool) re-creau i re-tr iau incon tient episoade semnificative din copil ria lor. Am început s în eleg natura fenomeului de "iubire exagerat " mai ales datorit so iilor i prietenelor pacien ilor mei de sex masculin. Relat rile despre via a lor personal ar tau cât de mult nevoie aveau de superioritatea i suferin a asociate cu rolul de "salvator" pe care i-l asumaser i m-au ajutat s în eleg cât de profund era dependen a lor de un b rbat care era, la rândul lui, dependent de o substan . Era clar c ambii parteneri ai cuplului aveau în aceea i m sur nevoie de ajutor, c amândoi mureau încetul cu încetul din cauza dependen ei lor: el, din cauza efectelor abuzului de substan e chimice; ea, din cauza efectelor grave de stress. Aceste femei co-alcoolice m-au f cut s în eleg for a i influen a incredibil pe care experien ele lor din copil rie le-au avut asupra tiparului adult de raportare la b rba i. Ele au ceva de spus celor care au iubit prea mult: din ce cauz ne dezvolt m predilec ia pentru rela ii traumatizante, cum ne perpetu m problemele, i, ce e mai important, cum ne putem schimba i vindeca. Nu inten ionez s sus in c femeile sunt singurele care iubesc în exces. Sunt i b rba i care se las obseda i de o rela ie cu aceea i fervoare ca i femeile; sentimentele i comportamentul lor î i au r d cinile în acela i gen de experien e din copil rie. Cu toate acestea, majoritatea b rba ilor care au suferit în copil rie nu dezvolt o dependen rela ional . Datorit interac iunii dintre factorii biologici i culturali, b rba ii încearc de obicei s se protejeze i s evite suferin a prin aspira ii care sunt mai curând externe, decât interne, mai curând impersonale, decât personale. Ei au tendin a de a- i crea obsesii legate de profesie, sport sau hobby-uri, în timp ce femeile, datorit for elor biologice i culturale care ac ioneaz asupra lor, au tendin a de a deveni obsedate de rela ia cu un b rbat. -poate tocmai cu unul r nit i distant. Sper ca aceast carte s fie de folos oricui iube te prea mult, dar ea a fost scris mai ales pentru femei, întrucât iubirea excesiv este un fenomen prin excelen feminin. Cartea are un scop bine definit: s ajute femeile ale c ror rela ii cu b rba ii se înscriu în tipare destructive, s le ajute s recunoasc acest fapt, s în eleag esen a acelor tipare i s ob in ceea ce le este necesar pentru a- i schimba via a. Dac e ti o femeie care iube te prea mult, m simt datoare s te previn c nu- i va fi u or s cite ti cartea. C ci, dac defini ia i se potrive te, dar r sfoie ti cartea f r s te sim i mi cat sau afectat în vreun fel, sau dac te plictise te, sau te irit , sau dac nu reu e ti s te concentrezi asupra materialului prezentat aici, sau reu e ti doar s te gânde ti la alt persoan pe care ar putea-o ajuta cartea mea, î i sugerez s o recite ti alt dat . Cu to ii sim im nevoia s neg m ceea

în realitate. Toate cred c problemele lor nu sunt "chiar atât de grave" de i simt compasiune pentru chinul acelor femei care. amenin toare i permanent provocatoare. iar apoi prin redirec ionarea acestei iubiri c tre propria vindecare i spre propria via . Avertismentul acesta nu trebuie s te descurajeze. Cazurile relatate aici i se vor p rea.i care intr în categoria celor ce iubesc prea mult . Ai i tu povestea ta de spus.i spun doar atât: reac ia ta ini ial este tipic majorit ii clientelor mele. oricum ai s continui s te zba i în anii ce vor urma. iar renun area la el se va dovedi însp imânt oare. Nu po i s-o iei pe scurt tur ca s ie i din tiparul de iubire excesiv în care e ti prins . Victim a iubirii. dup p rerea lor. Am petrecut ultimii ani str duindu-m din greu s schimb acest tipar. Mergi pe sârma sub ire A durerii i dorin ei C utând . tiu asta din proprie experien . E un rol atât de u or. încât am fost nevoit s -mi examinez mai serios felul în care m raportam Ia b rba i. Cite te încet. caracteristicile i relat rile sutelor de femei pe care le-am cunoscut personal i profesional .între ele dragostea. Pentru toate femeile care iubesc prea mult.i înfrun i tr irile i sentimentele cele mai profunde. într-o femeie care se iube te pe sine destul pentru a pune cap t suferin ei. în rela ia cu aceste femei i povestea lor. Poate c la o lectur ulterioar vei reu i s . .Cred c tii ce vreau s spun. suntem capabile s r spundem cu atâta compasiune i în elegere la suferin a altuia dar r mânem oarbe la propria noastr suferin . mult mai complicate i mai dureroase. las -te prins . Te asigur c nu este deloc a a. trupul u or rotofei. Au fost cei mai satisf c tori ani din via a mea. Totul la ea p rea s fie rotunjit: forma fe ei. extreme. Negarea este un mijloc firesc de auto-ap rare. femeile. pân când s n tatea mea fizic i emo ional s-a deteriorat într-atât. Alegerea î i apar ine. Exist în aceast carte. vreau s . Este o ironie a vie ii c noi. cu bucle blonde gen Shirley Temple. V d o inim r nit . cu ac iune automat i spontan . poate.i vei schimba comportamentul fa de un b rbat. . Personalit ile. în definitiv. Dac te hot r ti cumva s le urmezi cu adev rat. Mignon i cu un aer nostim.. efortul t u nu va fi îndreptat spre evolu ia ta. ci doar spre supravie uire. Este un tipar înv at de timpuriu i exersat îndelung. ci mai ales o încurajare de a începe s se schimbe. Mi-a pus câteva întreb ri despre licen a de . S iube ti un b rbat care nu te iube te Victim a iubirii. vei avea nevoie . Dar în acest caz. c ci am fost eu îns mi o femeie care a iubit prea mult. Cazurile lor sunt.de ani de munc i de un angajament total.ce e prea dureros i însp imânt tor de acceptat. o list de sfaturi care trebuie urmate în vederea schimb rii. timp îndelungat. intelectual i emo ional. ochii alba tri care m surau diplomele i certificatele înr mate de pe perete. s-a a ezat b oas pe marginea scaunului din fa a mea. f r nici un fel de rabat. Dac alegi s începi procesul de recuperare.dup cum cer toate cazurile de transformare terapeutic . sper ca aceast carte s nu fie doar un impuls pentru a deveni con tiente de realitatea condi iei lor.nu sunt deloc exagerate aici. i orbite de aceasta. dac nu. te vei transforma dintr-o femeie care iube te pe altul pân la suferin . la fel ca în multe alte c r i de auto-ajutorare.Victim a iubirii Jill era la prima ei edin i p rea foarte ov itoare. Aici trebuie s mai adaug un avertisment. Dac problemele lor i se par mai grave i mai triste decât ale tale.. Iar tu tii s -l joci atât de bine. mai întâi prin separarea iubirii de obsesia fa de un b rbat. i mai ales. au într-adev r probleme.

c urma facultatea de drept. ochii îi str luceau din cauza lacrimilor re inute i continu mai rar.pentru c sunt foarte nefericit . se scuz c l-a deranjat i închise telefonul. Sunt o persoan silitoare. î i ridic privirea spre mine. îmi place s am grij de un b rbat. de fiecare dat . dar c acum era lini tit c ajunsese cu bine acas . devenea tot mai clar c Jill devenise aproape imediat obsedat de Randy. M tem s mai încep o rela ie. M-a l sat s -i g tesc i-i pl cea s aib cineva grij de el. Zâmbi nostalgic. De fapt. Voi face tot ce trebuie.dac locuiesc singur . Totul începe perfect. din cauza mea i a lor. Când î i d du seama c era pu in mirat de telefonul ei. între in.i fac curaj. Ei bine.vizita la un terapeut.i fi manifestat ner bdarea în timp ce sporov ia plin de voio ie cu Randy. . i era a a de bine s fiu cu un b rbat care era interesat de acelea i lucruri ca i mine. Nu r mâne decât durerea. Jill i-a spus cu o voce cald c î i f cuse griji din cauza drumului lung. m întreba dac sunt c s torit -am divor at. sunt insisten i i a a mai departe.. Dar am sim it lipsa unui b rbat în via a mea. leg tura lor. în acea noapte. tii. s-a oferit s -l g zduiasc în apartamentul ei. i în plus. ce trebuie s fac ca s m schimb .Vreau s tiu unde gre esc. ca s-o poat vizita. Ne-am în eles minunat.Nu vreau s se întâmple asta pentru c sunt foarte singur .se_ încorda vizibil împotriva durerii . Când a ajuns acas .i buclele: .i o s fac. . A putea s -mi ocup tot timpul numai cu asta. Diminea a. . Se încrunt u or. începe s -mi fie de-a dreptul team de b rba i. în timpul cinei. Pur i simplu nu tiu de ce mi se întâmpl asta mereu. îmi fac curte. . telefonul suna. Imi imaginam cum Jill trebuie s . bineîn eles.Apoi l-am întâlnit pe Randy. dar r mase cu o senza ie de nepl cere care începu s-o macine din ce în ce mai tare. lucrez ca s m . întotdeauna fac ceva i-i alung.Fac asta . ca s nu fie nevoit s conduc toat noaptea la întoarcere. Totul . i-am c lcat c ma a înainte s se îmbrace. alimentat i de realizarea faptului c iar se implica mai mult decât b rbatul din via a ei. cam asta e tot ce am f cut în ultimul an ² tuinc . coal . de aproape doi ani . începu din nou s vorbeasc repede. La facultate am o mul ime de responsabilit i.. Aveam o mul ime de subiecte comune . Adic .. în apartamentul lui din San Diego. altfel va disp rea din via a mea. .Randy mi-a spus o dat s nu îl presez. în timp ce eram în vizit la ni te prieteni în San Diego. cu v dit mândrie.P rea sincer atras de mine. în acea prim sear a întâlnirii lor. înv tur i somn. ne-am în eles din prima clip . Este avocat i am f cut cuno tin într-o sear când m-au dus prietenii mei la dans. chestii de genul sta. Imi explic cu vehemen .A fost extraordinar.consilier i facultatea pe care am absolvit-o i apoi a men ionat. Din cauza b rba ilor. .totul se destram . El i-a acceptat invita ia i a a a început. dar dup ce ajung s m cunoasc . Dar mi s-a p rut c tocmai asta i-a pl cut. acum dou luni. vreau s spun .B nuiesc c ar trebui s încep prin a spune de ce m aflu aici. zise ea repede.Nu e vorba c n-a vrea. Cotinu rapid: . încercând s acopere muzica. i înfl c rarea cu care l-a întâmpinat o s pt mân mai târziu când el i-a prelungit cu vreo l50 de kilometri c l toria de afaceri la Los Angeles. folosind elanul din spusele ei ca s . Mi s-a f cut fric . î i privi mâinile încruci ate în poal . A urmat o t cere scurt . Pe m sur ce î i dep na povestea. scuturând din cap i agintâdu. .de i e adev rat c eu am vorbit cel mai mult.

i tat l ei nu izbutiser s-o iubeasc .Poate c bea. fie c au îndurat chinul unei rela ii îndelungate cu un singur b rbat. Nu tiu ce explica ie mi-am dat. a a c îl suna ea. Presupun c nu eram destul de interesant i c . Nu eram în stare s fac asta.Era un b utor înr it? am întrebat-o pe Jill. sau s-au implicat întrun ir de rela ii nefericite. bea în seara în care am f cut cuno tin . . iar neastâmp rul lui Jill cre tea atât de tare. uita ce spusese cu câteva minute mai înainte. toate aceste femei au o tr s tur comun . De fapt. Tem toare. In acest fel. eram într-un bar. comportamentul i experien a de via a lui Jill erau caracteristice femeii pentru care a iubi înseamn a suferi.Nu. dar trebuie s fi fost din cauz c eu îl plictiseam. Jill se apuc s joace rolul de Äpsihanalist" pentru Raiidy. Conversa iile lor erau pe cât de vagi. Cred c n-am vrut s m gândesc la asta. Nu m-am gândit niciodat la asta. se lupta s continue: i tat l meu la fel. Trebuia s -l iubesc i s -l las în pace în acela i timp. de câte ori am fost cu el a b ut. ea se gândise c trebuie s fi fost din cauza a ceva ce ea f cuse sau nu reu ise s fac cum trebuie. A fost una din cele mai proaste zile pe care i le reamintea. prea mult. dar adeseori. Cum so ul s u. pe atât de lungi. de fapt. când era rândul lui Randy.tii. la a doua vizit .Imi spunea c a uitat. uitându-se la televizor i bând bere. iar eu încercam s -! ajut s .se vedea de la o po t ! Cu ochii înotând în lacrimi. sau s te îndr goste ti prea des. . ea a luat avionul spre San Diego ca s . . A a c începeam s discut m motivele. era ceva ce ea nu putea accepta. inconsecvent.i asuma responsabilitatea pentru crearea acelei probleme.tii. uneori la telefon vorbea destul de ciudat. îmi tot spunea c nu tie ce vrea de la via . i mi se p rea c el se teme s se apropie prea mult de mine. De dou ori.depindea numai de mine.i petreac week-end-ul cu el.. E ceva normal. Nesigur pe el i imprecis. Ce e cu mine? De ce au to i acest sentiment fa de mine? Unde gre esc? în momentul în care Jill a devenit con tient c exist o problem între ea i cineva important pentru ea. c bea singur i chestii de genul sta.i limpezeasc ideile." Curând lill ajunsese s îi telefoneze în fiecare sear . nu? F cu o pauz dus pe gânduri. sentimentele. Nu tiu. mai ales pentru un avocat. Randy. cu atât îl h ituiam mai mult. Uneori. eu nu uitam niciodat . încât nu mai suporta a teptarea. Indiferent de detaliile specifice fiec rui caz i fiec rei lupte în parte.. nu voia s fie cu mine. i-a manifestat dorin a nu numai de a încerca s-o rezolve dar i de a. vorbi mai departe. A iubi prea mult nu înseamn s iube ti mai mul i b rba i. Jill hot râse deja c Randy avea nevoie de ea. de fapt. a a c am început s m tem din ce în ce mai tare. . Cu cât m panicam mai mult. . auzeam ghea a din pahar i îl tachinam . C el nu o vroia. F cuser un aranjament s dea telefon pe rând. Dar niciodat nu m-am gândit c e din cauza b uturii. sau s dai dovad de o . dar am presupus c îi place s bea. el î i petrecu duminica ignorând-o cu des vâr ire. orele treceau. neglijent. nu chiar. Da. P ru surprins . când vorbeam cu el la telefon. încercând s -l ajute s se implice mai mult din punct de vedere emo ional fa de ea. iar eu a fi vrut s -l ajut s treac peste asta. dar asta e firesc. Nici nu se mai punea problema s adoarm . Atitudinea. iar eu îl întrebam ÄCum ai putut s ui i?" La urma urmei.So ul meu nu dorea s fie în preajma mea . în definitiv. . Se uit la mine cu o privire înc rcat de triste e. Ea avea multe din tr s turile pe care te au în comun femeile care iubesc prea mult. desigur. într-adev r.

c numitorul comun al familiilor cu probleme rezid în incapacitatea lor de a discuta chestiunile esen iale. de i problemele tale cu b rba ii sunt asem n toare cu ale lor. s . se neag aspectele majore ale realit ii.i exprime toate experien ele. totu i. s te temi în acela i timp de ostilitatea pe care sucesul t u o provoca. gradul de "secretomanie" . Poate c . Ceea ce define te atât gravitatea disfunc iei familiale. iar domeniul ar fi cu totul altul. i nu importan a acestor secrete. A iubi prea mult înseamn . dar. poate. fie explicit (ÄNoi nu discut m despre a a ceva!") . Astfel. încercând s "concureze" cu tine în familie. dar cu toate acestea.i controleze sentimentele i comportamentul. genul de grij matern care este normal în cazul unui copil de un an va deveni inadecvat fa de un adolescent de l3 ani. iar de multe ori nu ne putem privi via a în fa cu obiectivitate pentru c ne temem s nu ni se aplice aceste etichete nou în ine sau unora din cei la care inem. a adar. cel mai adesea pân la epuizare. s la i aceast obsesie s . te vei identifica. rolul mamei trebuie. care sunt r d cina tuturor celorlalte. Membrii familiei nu sunt liberi s . c ai sfâr it prin a sim i nevoia s ac ionezi astfel încât s -i câ tigi admira ia i. s se adapteze realit ii. membrii familiei trebuie i ei s se schimbe i s se adapteze. în realitate. cerin ele sau sentimentele pe care le au. incest. pe m sur ce situa iile se schimb .i aplici ie îns i Äetichetele" pe care le punem unora din aceste femei. dac e ti i tu una din femeile care iubesc prea mult. de multe ori. Din p cate îns . Sigur c rolurile exist în toate familiile. poate. incomode sau .ar fi nevoie de mai multe volume. Familia disfunc ional este cea în care membrii ei joac roluri foarte rigide. totu i.i dai seama c are o influen negativ asupra s n t ii i lini tii tale i totu i s nu te po i elibera de sub puterea ei. dar ele mascheaz . Nu ne repugn situa iile sau persoanele pe care al ii le-ar evita ca fiind periculoase. s fii obsedat de un b rbat i s nume ti asta dragoste. în timp ce te l uda i te elogia atât de mult în public.incapacitatea de a vorbi deschis despre probleme -. ci sunt mai degrab obliga i s se limiteze la rolul care e în consonan cu rolurile jucate de ceilal i. Devenim incapabile s discernem cine sau ce e bun sau nu pentru noi. Sau poate c mama ta a fost geloas pe tine. înseamn s cânt re ti iubirea în func ie de dimensiunile suferin ei. violen i dependen . probleme mai subtile. Tocmai aceast diminuare fundamental ac ioneaz la femeile care iubesc în exces. Pe m sur ce cite ti. Copil ria ta a implicat. iar comunicarea este sever limitat la conversa iile care se potrivesc rolului. pentru ca familia s r mân în continuare s n toas . Din cauza faptului c familia neag realitatea. Poate c sunt probleme despre care chiar se discut . Cu to ii ne încord m când auzim cuvinte ca alcoolism. dorin ele. Poate c tat l t u i-a oferit siguran a financiar a c minului. ne împiedic s primim ajutorul de care avem nevoie. incapacitatea lui de a te iubi te-a f cut s nu te po i iubi nici tu.când asemenea discu ii sunt interzise fie implicit (se schimb subiectul discu iei). iar rolurile r mân rigide. Pe de alt parte. nu i-au pl cut niciodat femeile i nu a avut încredere în ele.iubire intens i sincer pentru partener. de fapt. cât i gradul în care membrii familiei sunt afecta i este. poate. Iar aceasta diminueaz drastic evolu ia mijloacelor care ne ajut s ne ducem via a i s ne apropiem de oameni i situa ii. se poate ca aceste etichete însp imânt toare s nu fie valabile în cazul t u. Nu se pot acoperi într-o singur carte toate disfunc ionalitatile posibile care ar putea ap rea în vreo familie . secretele ascunse care fac ca familia s nu "func ioneze" cum trebuie. începem s o neg m i noi.înv m s nu avem încredere în propriile noastre percep ii sau sentimente. în familiile cu disfunc ionalit i. cu Jill sau cu o alt femeie a c rei poveste o parcurgi i te vei întreba. E important s în elegem. tocmai faptul c adesea suntem incapabili de a folosi aceste cuvinte în cazuri reale. Când nimeni nu vrea s discute despre ceea ce afecteaz familia ca întreg sau indivizii din care e compus . i se va p rea greu s .

Nu avem încredere în propriile noastre sentimente i nici nu le l s m s ne conduc . Aproape nimic nu va fi prea dificil. faci orice s salvezi de la destr mare rela ia cu un b rbat. Nu te sim i atras de b rba i amabili. de fapt. provii dintr-o familie dezechilibrat în care nevoile tale emo ionale nu au fost satisf cute. Spun asta nu numai pentru c era întruchiparea atâtor atribute din cele descrise mai sus. echilibra i. în forul t u interior. incerte i chinuitoare din punct de vedere emo ional. Caracteristicile de mai jos sunt tipice femeilor care iubesc prea mult. l3. femei ca Jill sau. Respectul de sine este extrem de sc zut i. Prin defini ie. biochimic. Nici o femeie nu se transform întâmpl tor într-o femeie care iube te prea mult. b nuiam totu i c el are probleme cu b utura. Prin atrac ia pe care o sim i fa de persoanele cu probleme care trebuie rezolvate. Pentru c tu îns i ai primit prea pu in aten ie. mai ales cele care con in zah r.i îndrep i aten ia spre responsabilitatea fa de propria ta persoan . Se poate s fii predispus din punct de vedere emo ional i. Obi nuit cu lipsa dragostei într-o rela ie personal . pentru c ne lipsesc instrumentele de a le evalua realist i auto-protector. mai degrab . iubitoare. l. c trebuie s lup i pentru a ob ine dreptul la fericire. 6. e ti dispus s a tep i.aproape toate aceste tr s turi. demni de încredere i interesa i de persoana ta. ne l s m atra i exact de acele pericole. întrucât nu ai reu it s . Pe ace tia îi consideri Äplictico i". sim i nevoia disperat de a avea controlul asupra b rba ilor i rela iilor tale amoroase. 5. dup care ai tânjit atât. 3. l5. Crezi. pe care încerci s le împiedici prin emo ia pe care i-o procur o rela ie instabil . la dependen a de droguri.nes n toase. intrigi.ca i în trecut . l2. Terorizat de posibilitatea abandonului. evi i. 8. S-ar putea s ai o înclina ie spre st ri depresive episodice. Jill manifesta . drame i provoc ri pe care al ii. 9. i/sau anumite alimente. Tr im din nou acelea i sentimente deprimante i suntem r ni i din nou.s -l schimbi prin iubirea pe care i-o ar i. sau prin implicarea în situa ii de cele mai multe ori haotice. nu crezi c meri i s fii fericit . decât în realitatea situa iei în care te afli. alcool. s . Iar aceast atrac ie nu face decât s ne uzeze i mai mult. vin i imput ri în orice rela ie. orice mi-ar fi spus ea despre Randy.mai mult sau mai pu in . mai ales b rba ilor care par s aib nevoie de a a ceva. pe care încerci . în schimb. devenind femeia care ofer protec ie. cu un trecut mai s n tos i mai echilibrat. Femeile cu acest tip de masc . ci i pentru c . nu va fi prea costisitor dac îl Äajut " pe b rbatul cu care ai o rela ie. In rela iile tale. într-o asemenea familie poate da na tere unor tipare predictibile. nu va lua prea mult timp. l0. 4. Pentru c ai a avut parte de o copil rie lipsit de siguran . E ti dependent de b rba i i de suferin a sufleteasc . l4. 7. ll. poate. 2. E ti dispus s î i asumi mult mai mult de 50% din responsabilitate. tr ie ti mai curând în visul t u despre cum ar putea fi. c ci o mare parte din lucrurile care ne atrag nu sunt decât o replic a ceea ce am tr it în copil rie. de multe ori. chiar ca tine. reac ionezi cu tot sufletul atunci când întâlne ti acel tip arhicunoscut de b rbat indisponibil emo ional. încerci s umpli acest gol cu un substitut. Dezvoltarea ta ca femeie în acest tip de societate.i transformi p rin ii (sau doar unul din ei) în personajele tandre. s speri i s î i dai i mai mult silin a s -i faci pe plac. î i ascunzi acest efort de a controla oamenii i situa iile sub masca "ajutorului". le-ar evita.

pentru c singura alternativ era s -l vad i s -l acepte a a cum era . ca. Ea s-a str duit atât de mult. dintr-un motiv sau altul. dar a fost bine.Am încercat din r sputeri. Vorbea acum despre tat l ei. Randy nici nu voia s dea vreun ajutor la descoperirea propriului s u eu. Realizarea pe plan profesional nu putea compensa e ecul personal pe care-l tr ia în rela iile amoroase. A a c îmi pare bine c l-am pus s-o fac . cu toate acestea. de exemplu. s -i spui fiicei tale c o iube ti. probabil. . avea prea pu in respect fa de sine. Disponibilitatea ei de a. El doar s-a tras pu in înapoi i m-a b tut pe um r.N-am câ tigat niciodat .tii ce am f cut o dat ? L-am f cut s -mi spun c m iube te i apoi s m îmbr i eze. edin ele de terapie Äla distan " petrecute cu el erau mai degrab o încercare de a-l transforma în b rbatul de care avea ea nevoie. Altfel. î i studie din nou mâinile încruci ate în poal . dar nu i-a jucat bine rolul. M .un b rbat c ruia nu-i p sa de sentimentele ei i de rela ia lor. Ochii i se umplur din nou de lacrimi i de data asta le l s s curg de-a lungul obrajilor ei rotunzi.N-ar fi f cut-o dac nu l-a fi obligat. . convorbirile telefonice interurbane foarte costisitoare sau zborurile la San Diego (aminti i-v c veniturile lui Jill erau extrem de limitate). retr gându-se atunci când devenise clar c sentimentele nu erau reciproce. m-am dus s fac Dreptul. ca pe o anecdot din adolescen . Apoi i-am cerut s m îmbr i eze i a trebuit s-o fac eu mai întâi. în realitate. N-a mai fost în stare s-o repete dup aceea. pentru a în elege mai bine ce a adus-o în ziua aceea la mine în cabinet. . comportarea sau sentimentele celuilalt spre propria lor persoan prin manevre disperate. dup cum tipic era i incapacitatea ei de a evalua realist situa ia i de a avea grij de propria-i persoan . De-asta. S ne întoarcem la edin a cu Jill. Jill încerca s povesteasc episodul cu indiferen . dar care. Dar m iubea cu adev rat. Jill a fost dornic s î i asume o responsabilitate mai mare decât Randy în ini ierea i men inerea rela iei lor. Dependen a este o prim cauz a "impoten ei" emo ionale. Am jurat c într-o bun zi am s câ tig într-o discu ie în contradictoriu cu el. decât de a-l ajuta s se descopere pe sine.emo ional sunt permanent atrase de b rba i care. din p cate. sunt indisponibili sau absen i din punct de vedere emo ional. î i folosesc energia pentru a îndrepta aten ia. Aveam optsprezece ani când i-am spus: 'Vreau s -mi spui c m iube ti!' i nu m-am mi cat de acolo pân nu mi-a spus. A teptasem ani de zile. . pe care se str duia eroic s-o sus in . Umbra adolescentei r nite se ghicea în glasul ei. Femeile care iubesc prea mult dovedesc prea pu in respect pentru integritatea lor personal într-o rela ie amoroas .i asuma întreaga responsabilitate pentru e ecul unei rela ii era tipic . o femeie realizat în multe aspecte ale vie ii. . . Numai c nu tia s mi-o arate.Era a a de înc p ânat. încercând s stoarc semne de tandre e de la el. ar fi depus el singur eforturi i n-ar fi stat pasiv când Jill îl for a s se autoanalizeze. Aveam mare nevoie de acest gest din partea lui.De ce îi venea atât de greu s fac asta? Pare unul din cele mai normale lucruri din lume. Ca mai toate femeile care iubesc prea mult. Telefonul pe care Randy uita s i-l dea era o lovitur serioas pentru fragila ei imagine despre sine. îmi place la nebunie ideea de a dezbate un caz i de a câ tiga! Un zâmbet larg îi ap ru pe fa când se gândi la asta. nu a fi auzit-o niciodat din gura lui. Dac ar fi fost interesat într-o asemenea c l torie de autocunoa tere. era i ea o persoan cu mult sim al responsabilit ii. Tocmai de aceea m-am certat i m-am luptat atât de tare cu el. Reflect o clip . dar apoi deveni din nou serioas . Chiar de la început.

suferin a va înceta.N-o s . mai mult decât orice altceva. Jill era predestinat s -I întâlneasc pe Paul. îmi dusesem rufele la sp l torie i intrasem pentru câteva clipe în b rule ul de al turi. Dar dup o perioad îndelungat de terapie. Atâta timp cât vina era doar a ei. cu iubirea lui. c era. . Paul juca biliard i m-a întrebat dac vreau s joc cu el.. Pe cuvânt. i obi nuit s fie respins . ca Ävina" lui Jill de a se fi n scut fat . . G team i f ceam curat ca nebuna i am încercat s -mi continui i studiile. Pentru multe din femeile care iubesc excesiv.i spun.M-am str duit din r sputeri. Pierdea vremea prin cas sau disp rea zile în . Voiam s fiu so ia perfect . ne mutaser m împreun . sentimental. de i nereu ind niciodat s identifice respingerea ca atare. nici tov r ia lui.Ne-am întâlnit într-un bar. dac ceva ne r ne te sentimentele. decât adev rul despre el. Nimic din ce a urmat nu a fost minunat. Jill a fost cuprins curând de obsesii. Dar el a venit dup mine la sp l torie. nimic. i-am dat num rul meu de telefon i am ie it cu el în seara urm toare. la pu in timp dup aceea. Jill realizase un mariaj ce reprezenta ocazia perfect de a încerca s recâ tige iubirea t inuit . mi-a venit în minte o maxim auzit de la un coleg terapeut: ÄCei ce sunt înfometa i nu tiu ce s cumpere". Mult timp. a a c ne-am g sit o locuin împreun . Aceast explica ie facil a r celii lui fa de propriul copil fusese mult mai u or de acceptat pentru to i membrii familiei. bineîn eles. în ciuda începutului fortuit. ne ag m de speran a c vom fi în stare s în elegem unde gre im i s corect m gre eala. afec iune sau apreciere fa de persoanele din anturajul s u.i vin s crezi ce o s . Jill a recunoscut c tat l ei nu era legat. a devenit evident în timpul unei edin e. sau evenimente ireversibile. To i membrii familiei preferaser s consimt la legitimitatea acelor motive. El n-avea unde s stea. propriu i lui Jill.. M-a invitat la mas . Va trebui s recunoasc c sunt bun la ceva. Pe m sur ce povestea cum l-a cunoscut pe so ul ei. vreodat . Recunoscând c vina este a noastr . i a a a început totul. Sim ind nevoia disperat de iubire i apreciere. iar noi spunem tuturor c numai noi suntem vinova i de ceea ce s-a întâmplat. i-am spus c nu ies cu b rba i pe care i-am cunoscut la bar. nici felul cum f cea dragoste. cu o fat . va trebui s fie mândru de mine. A devenit clar din discu ia noastr ulterioar c familia lui Jill punea respingerea ei de c tre tat l ei pe seama faptului c î i dorise un b iat i se pomenise. s aplice acel mod de gândire i conduit i mariajului s u. cred. incapabil s manifeste vreun sentiment de tandre e. afirm m de fapt c inem situa ia sub control: dac ne schimb m. Se g siser întotdeauna Ämotive" pentru reticen a sa emo ional : certuri sau divergen e de opinie. Atras inexorabil de cineva care-i d dea posibilitatea s reconstituie climatul lipsit de afec iunea tat lui din copil ria ei. Pentru c crescuse încercând s îndrepte tot ce era gre it. Aveam nevoie de asentimentul lui. Ara spus 'Sigur'. s control m deci situa ia i s punem cap t suferin ei. el n-a muncit. în schimb. de nimeni. inclusiv pentru Jill. care pentru mine echivala. mama s-a sup rat c tr iam a a i m-am m ritat. în final. Lui Jill i-a fost chiar mai greu s recunoasc incapacitatea tat lui ei de a iubi pe cineva decât s renun e s se învinov easc pe ea îns i. în loc s analizeze de ce rela ia cu el era întotdeauna atât de distant . practic. continuând s -mi vorbeasc .gândeam c dac voi câ tiga. când îmi povestea despre mariajul s u. Dar dup un an. . L-am refuzat.. aceasta este dinamica ce se afl în spatele auto-învinov irii. Dou s pt mâni mai târziu. Jill î i scutur din nou pletele cârlion ate. eu ineam la el cu adev rat i eram hot rât s -l fac s m iubeasc i el. Tiparul acesta. iar eu trebuia s m mut din apartament. a continuat. mai exista speran c într-o bun zi ea se va fi schimbat suficient ca s produc schimbarea de atitudine a tat lui ei. Este un adev r valabil pentru to i acela c .

Haide i s arunc m o privire la caracteristicile femeilor care iubesc prea mult. Când experien ele din copil rie sunt deosebit de dureroase. din impulsul de a le putea st pâni. c ci se sim ea atras . în încercarea de a Äcâ tiga" vechea lupt : de a fi iubi i. Mariajul lui Jill s-a terminat când so ul ei i-a g sit pe altcineva într-una din lungile lui absen e de acas . îmi d deam seama exact de ce m p r sise Paul.un sentiment de euforie i de bucurie ± în timpul c ruia credea c nevoia ei de dragoste. pe m sur ce ob inea tot mai pu in satisfac ie i tot mai pu ine împliniri. . de certitudinea c e iubit . de ce facem asta. i ca s se simt bine. la întoarcere. începutul fiec reia din rela iile ei amoroase era caracterizat de un Ävârf" . Jill a fost distrus când Paul a p r sit-o. încercând s men in ceea ce fusese odat minunat i promi tor. cu cât primea mai pu in din toate acestea. dependen a ei fa de rela iile predestinate cu b rba i incapabili de afec iune. Jill î i urma b rbatul ca un câine.N-am spus asta nim nui pân acum. aten ie i siguran emo ional va fi. s tii. pentru c în toate rela iile cu b rba ii de care se sim ea atras . dar mai întâi îl întreab : ÄE ti sigur c aici le-ai pierdut?" Miopul r spunde: ÄNu. Din cauza acestei convingeri. c uta ceea ce lipsea din via a ei. în ciuda agoniei în care se transformase c s toria ei. Ezit . Nu m-am imaginat niciodat în postura asta. îi era mai u or s caute. da' aici e lumin . toat a teptarea i nesiguran a. sau de mai multe. având nevoie cu atât mai mult de prezen a Lui.. . . de o persoan asem n toare. împlinit . Nu putea s renun e." Jill. Ca o femeie care accept s fie b tut . cu atât îi venea mai greu s -i pun cap t. ea era tot ce nu puteam eu s fiu. Comportamentul dependent al lui Jill este similar celui manifestat de persoanele care folosesc droguri. A fost un iad. Exist o glum veche despre un b rbat miop care i-a pierdut cheile pe întuneric i le c uta în jurul unui felinar. Mare parte din activitatea mea cu Jill a constat în a o ajuta s în eleag boala în care se scufundase de atâta timp. ca adul i. Dar am înv at s nu-l întreb pe unde fusese pentru c .Mi-e greu s recunosc asta. din cauza nevoii ei stringente. un p rinte care n-a r spuns iubirii noastre. ci acolo unde. Tat l ei murise de apte ani.i pozi ia pe scaun. Jill era personificarea acestei dinamici. Cu cât se înr ut ea situa ia. m b tea. nici eu îns mi nu m puteam suferi. unde am înv at s facem a a i cum s ne schimb m stilul de a iubi într-unui mai s n tos. Apare o persoan care se ofer s -l ajute s le g seasc . în sfâr it. schimbându. Jill avea dou zeci i nou de ani când a venit la mine. nici altcuiva. ce înseamn s iube ti prea mult. ea avea tendin a s se adânceasc tot mai mult în rela ia cu b rbatul ei. de data asta. fiind o femeie care iubea prea mult. Mi-a fost ru ine. nu acolo unde ar fi putut s g seasc . Sim eam c eu n-am nimic de oferit nici lui. numai de b rba i nepotrivi i. s i-o ofere. dar continua s fie cel mai important b rbat din via a ei. unul dup altul. el era singurul b rbat din via a ei. .îmi d deam seama c oricine o fi fost femeia aceea. la fel ca miopul din banc. ne apropiem. ea devenea tot mai dependent de b rbat i de rela ia cu el. pe rând. ea proiecta rela ia cu tat l ei i încerca din r sputeri s câ tige dragostea unui b rbat care era incapabil. Nu l-am învinuit c m-a p r sit.. ca Jill. dac am iubit. Vom explora. dar uneori m sup ram c disp rea i apoi. De exemplu. La urma urmei. într-un fel. date fiind propriile lui probleme. suntem adesea for a i incon tient s re-cre m situa ii similare toat via a. în aceast carte.ir. la fel ca drogatul care are nevoie de o cantitate tot mai mare de drog pe m sura ce efectul se diminueaz . de iubire. Apoi. Eram atât de sigur c voi reu i dac m str duiesc din r sputeri.

‡ convingeri extrem de rigide în privin a banilor. întrucât accentul e pus nu pe rela ia între membrii familiei. i mai grav este faptul c percep iile i sentimentele tale au fost în mare m sur ignorate i respinse. s ne întoarcem la prima parte a defini iei: provii dintr-o familie dezechilibrat . ‡ perioade de timp îndelungate în care p rin ii refuz s î i vorbeasc . gospod riei. printre multe alte efecte d un toare. religiei. etc. de unde vine sentimentul de team ? Copilul trebuie s aleag acum între certitudinea c el are dreptate i c mama l-a min it deliberat. ‡ p rin i care intr în competi ie unul cu cel lalt sau cu copiii. rezultatele sunt i mai defavorabile. Copilul o întreab pe mam : ÄDe ce e ti furioas pe tata?" Mama r spunde: ÄNu sunt furioas ". sexului. Prin defini ie. Deseori p rin ii au tipuri complementare de patologii. Când unul din p rin i manifest vreunul din aceste tipuri de comportament. de i arat sup rat i îngrijorat . dar dac acesta este adev rul. manifest rilor de afec iune. Copiilor le e team . copilul este cel afectat. un alcoolic se va c s tori destul de . de a lucra. de a face curat. Mama l-a l sat s în eleag c percep iile lui sunt gre ite. ‡ certuri i tensiuni permanente. sportului. în loc s fie acceptate i validate. f r a ti îns dac s accepte sau s aib încredere în dragoste i sim ind c nu o merit . De i acest aspect are importan a lui. acord prea pu in timp i aten ie copiilor. de a cheltui bani. ÄNevoile emo ionale" nu se refer doar la nevoia de dragoste i afec iune. sau comportamente contradictorii. aceste practici nu sunt altceva decât forme de comportament dependent i de boli care evolueaz în timp. provii dintr-o familie dezechilibrat în care nevoile tale emo ionale nu au fost satisf cute. mai ales în rela iile apropiate. vede i simte este gre it. obsesia fa de oricare din aceste lucruri poate obstruc iona intimitatea i sinceritatea. astfel încât s nu mai fie nevoit s retr iasc nepl cerea de le vedea invalidate. timpului liber. care se întrec în a câ tiga devotamentul copilului. ‡ un p rinte care nu se poate apropia de ceilal i membri ai familiei i îi evit constant. ci pe respectarea regulilor. teama lui cre te i-i spune: ÄTe-am auzit ipând". Nevoia de afec iune poate fi i ea respins sau insuficient satisf cut . politicii. Familiile dezechilibrate sunt cele în care au loc unul sau mai multe din urm toarele evenimente: ‡ abuz de alcool i/sau alte droguri (prescrise sau ilegale). etc. îl au i pe acela de a distruge i obstruc iona contactul sincer i intimitatea între membrii unei familii. mergând de la seducere la incest. mânie i vinov ie. Exemplu: p rin ii se ceart . Mama i-o întoarce enervat : Ä i-am spus c nu sunt nervoas . Poate c o modalitate mai adecvat de a încerca sa în elegem aceast caracteristic este de a începe mai întâi cu cea de-a doua parte: Äîn care nevoile tale emo ionale nu au fost satisf cute". de a ine regim. i acum. o "foame" de iubire. televiziunii. ‡ comportament compulsiv: manier compulsiv de a mânca. ‡ violentarea fizic a so iei i/sau copiilor. Copilul r mâne cu o nevoie neîmplinit . profesiei. i certitudinea c ceea ce aude. prin dereglarea percep iilor. Acest lucru mic oreaz capacitatea copilului de a avea încredere în sine i în percep iile sale. Când p rin ii se ceart . dar o s fiu dac nu te potole ti!" Copilul simte acum team . de a juca jocuri de noroc. Copilul se simte nesigur. de a exersa. Dac ambii p rin i sunt prin i în aceste tipare. De exemplu. Deseori va prefera confuzia. dând vina pe ei pentru aceasta. sau nu se în eleg bine. sau vreuna din aceste obsesii. atât în copil rie cât i la maturitate. ‡ p rin i cu atitudini sau valori conflictuale. confuzie. ‡ comportament sexual abuziv al unuia din p rin i fa de copil.l.

Acum începe s devin evident c se petrece ceva nes n tos i auto-distructiv. când sunt lipsi i de dragostea i aten ia pe care o doresc i de care au nevoie. Poate c nu e în stare s se apropie cum trebuie de ceilal i. dac nu suntem în stare s le ob inem cu sila de la un b rbat incapabil. fiecare se va lupta s controleze patima celuilalt. Suntem atrase spre cei care au nevoie de ajutor. în str dania indirect de a primi aten ia de care are nevoie. reac ionezi cu tot sufletul atunci când întâlne ti acel tip arhicunoscut de b rbat indisponibil emo ional. mai ales feti ele.vom r spunde cu siguran . consilieri. feti ele î i îndreapt cel mai adesea aten ia spre p pu a favorit . mai ales b rba ilor care par s aib nevoie de a a ceva. fiecare dându-i posibilitatea celuilalt. aten ia i aprecierea celor care nu ni le puteau oferi din cauza propriilor lor probleme i preocup ri. B rbatul care apeleaz la noi nu trebuie s fie obligatoriu s rac sau bolnav. Depinde de trecutul nostru în câte feluri r spundem la multiplele forme de neputin . Familiile dezorganizate apar într-o mare varietate de stiluri i caracteristici. femeile care iubesc prea mult fac acela i lucru. cu convingerea c acel b rbat are nevoie de ajutorul nostru. sau melancolic. Dar nu suntem atrase de b rba i s n to i. Poate c a trebuit s lup i cu unul. Ar fi bine dac am veni cu toat afec iunea. iubitoare. sau cu amândoi p rin ii. 2. mai târziu. Devenim. Poate c e cam s lbatic i iresponsabil. Ace tia ni se par plictico i. pe care încerci . dup care ai tânjit atât.frecvent cu un gurmand sau cu o persoan care m nânc prea mult. sau incapabil s . de merituoase. care are tendin a s î i protejeze excesiv copiii. sau egoist. de fapt. dar toate au acela i efect asupra vl starelor pe care le cresc: acestora Ie este v t mat întrucâtva capacitatea de a sim i i de a stabili o rela ie. Suntem atrase de b rba i care reproduc pentru noi lupta pe care am dus-o cu p rin ii no tri. sau înc p ânat. angajate în asisten a social . identificându-se cu ea pân la un punct. ne identific m din tot sufletul cu suferin a lor i c ut m s -i alin m. dac nu în toate. Dar de r spuns. de compasiunea i de în elepciunea noastr pentru a.i asume o responsabilitate sau s fie devotat. încerci s umpli acest gol cu un substitut. care ne-ar putea oferi ceea ce avem nevoie. s stabileasc un raport distructiv cu copilul. prin purtarea i atitudinea lui. devenind femeia care ofer protec ie. feti a se angajeaz . "donatoare" de afec iune în majoritatea.i transformi p rin ii (sau doar pe unul din ei) în personajele tandre. . aten ia i aprecierea nu conteaz . poate doar cu mai mult subtilitate. sau e rece i lipsit de afec iune. dup cum am observat.ca i în trecut . compasiunea i în elegerea noastr în rela ia cu b rba i s n to i. este m ritat cu un tat irascibil i insensibil.s -l schimbi prin iubirea pe care i-o ar i. Gândi i-v cum se poart copiii. de utile i iste e ca s câ tig m dragostea. Dar orice ar fi fost gre it. 3. b rba i de la care am putea spera s primim ceea ce ne lipse te. de iubitoare. Femeile care provin din familii dezorganizate ( i în special. s ni le ofere. Mai exist i cazul când p rin ii se completeaz într-un fel d un tor: când o mam cu o dragoste sufocant . cu rezultatul c . Când o leag n i o mângâie. i el. sectoarele vie ii noastre. pe vremea când încercam s fim destul de bune. Pentru c tu îns i ai primit prea pu in aten ie. din familii de alcoolici) sunt extrem de bine reprezentate în profesiile de asisten social : asistente medicale. terapeu i. sau prost dispus. în general. dac devenim con tiente c la originea atrac iei st propria noastr dorin de a fi iubite i ajutate. Dac un b iat poate deveni agresiv i manifesta un comportament distructiv i violent. La maturitate. Acum reac ion m ca i cum dragostea. absent sau dureros în trecut reprezint exact ceea ce încerci s dovede ti c este bine în prezent. Sau poate ne m rturise te c n-a fost în stare niciodat s iubeasc .i îmbun t i via a. din cauza propriilor lui probleme i preocup ri. Faptul c b rba ii care ne atrag cel mai tare par s aib nevoie de ajutor este normal. pentru a domoli propria noastr suferin . întrucât nu ai reu it s .

4. b rbatul va deveni a a cum îl vrei tu. Ceea ce ne conduce la urm toarea caracteristic . cu o via diferit . ca s . imaturi i slabi. nu va lua prea mult timp. în realitate. Dar noi presupunem c . Acum. sau ceva din via a noastr . Rareori ne întreb m cât de oportune sunt ac iunile noastre la adresa lui. nu va fi prea costisitor dac îl Äajuta*' pe b rbatul cu care ai o rela ie. înseamn s fii p r sit. Eforturile noastre. am face totul ca s evit m retr irea acestui sentiment. îi g sim un serviciu. îi finan m hobby-urile costisitoare. faci orice s salvezi de la destr mare rela ia cu un b rbat. îi permitem s abuzeze de noi sentimental. îi d m jum tate sau chiar toat averea sau bunurile noastre. A adar. Orice femeie care iube te prea mult a tr it abandonul emo ional profund. ne consum m timpul i energia încercând s concepem alte modalit i care ar putea da rezultate. Abandonul este un cuvânt tare. Am s -i pun cap t". cu mult înalte de a fi preg tite s purt m povara acestui rol. mai bune decât cele pe care leam aplicat deja. Am crescut repede i am devenit pseudo-adul i. f cute de dragul lui. acelea dintre noi care provin din familii dezechilibrate au avut p rin i iresponsabili. Obi nuit cu lipsa dragostei într-o rela ie personal . Aproape nimic nu va fi prea dificil. ca s se simt în siguran . s speri i s î i dai i mai mult silin a s -i faci pe plac. Tr im cu speran a c mâine va fi altfel. 5. a a cum sim i nevoia s fie. în acela i timp. Teoria din spatele Äajutorului" este c . vin i imput ri în orice rela ie.i îmbun t easc imaginea. i accept m compania unor parteneri iresponsabili i gata s ne aduc învinuiri ce contribuie la adâncirea certitudinii noastre c întreaga responsabilitate ne apar ine.i petreac timpul mai bine. . ca s . dac d rezultate. E ti dispus s î i asumi mult mai mult de 50% din responsabilitate. Adesea. 6. Interpret m fiecare nuan de comportament ca un semn c partenerul nostru începe în sfâr it s se schimbe. ca adul i. Desigur. trecem prin supliciul schimb rii locuin elor. vom merge pân în pânzele albe ca s -l ajut m pe el. e ti dispus s a tep i.a celor care te-au abandonat prima dat . Exist abandon literal i abandon emo ional. îi oferim o locuin . i chiar renun m la noi în ine. E mai u or s -l a tept m pe el s se schimbe decât s ne schimb m pe noi în ine. pentru c s-ar putea s nu fii în stare s supravie uie ti în singur tate. Ca adult. 7. pe motiv c Äel nu e fericit aici".în atât de multe fa ete . Q îi g sim un terapeut. Aceasta e doar o list par ial a modalit ilor în care încerc m s -l ajut m. ceea ce înseamn c vei fi înving toare în lupta pentru lucrul dup care ai tânjit atâta timp. cu toat groaza i vidul sufletesc pe care le implic . i-l implor m s mearg la el. s-ar g si în situa ia noastr . poate chiar s mori. pe motiv c Än-a fost l sat niciodat pân acum s i exprime sentimentele". îns . este pentru c înc n-am f cut tot ce trebuia. dac rela ia nu merge i noi nu suntem fericite. ne-a f cut pl cere puterea pe care ne-au conferito familia i cei din jur. Terorizat de posibilitatea abandonului. Dac o alt persoan . a fi p r sit de b rbatul care e întruchiparea . avem impresia c nou ne revine datoria de a face s func ioneze rela ia noastr . pentru a nu se sim i inferior. este un fapt care scoate din nou la lumin groaza din str funduri. în timp ce adeseori suntem mai zgârcite în ceea ce ne prive te. includ urm toarele: îi cump r m îmbr c minte. ar putea spune: ÄDar e îngrozitor.

Äîntorc foaia". în schimb. violent. tocmai pentru a ne sim i în siguran i st pâne pe situa ie. E ti dependent de b rba i i de suferin a sufleteasc In opinia lui Stanton Peele. Puterea acestui tip de experien fiind atât de cople itoare i devastatoare. Suntem. familiile din aceast categorie sunt mai degrab o surs de amenin ri i suferin . acelea dintre noi care au avut de suferit din aceast cauz . In rela iile tale. Äexperien a care genereaz dependen este aceea care absoarbe con tiin a persoanei i. de ce ar avea el nevoie de noi? Tot talentul ( i nevoia compulsiv ) pus în slujba Äajutorului dat" ar r mâne f r obiect. Persoanele de care acesta depinde nu sunt prezente. cum se spune. Depunem eforturi inimaginabile pentru a încerca s p rem bune de ceva. De aceea. în adâncul fiin ei lor. convinse c avem ni te defecte îngrozitoare. nu îndr znim s ne apropiem de ceea ce ne dorim cu adev rat. tr im într-o lume imaginar . c merit s iubeasc i s fie iubite doar pentru simplul fapt c exist . alegem un b rbat care s nu fie ceea ce dorim s fie . Respectul de sine este extrem de sc zut i în forul t u interior nu crezi c meri i s fii fericit . tocmai pentru c noi în ine nu o credem. 8.Suntem experte în a ne purta povara.. Când iubim prea mult. Ar tându-ne puternice i utile celorlal i. teama i . Pentru c ai a avut parte de o copil rie lipsit de siguran . ne ap r m împotriva panicii care ne cuprinde atunci când ne afl m la mâna altora. autorul volumului Love and Addiction ("Dragoste i dependen "). c trebuie s lup i pentru a ob ine dreptul la fericire. pentru c nu avem experien a a ceea ce înseamn s fii cu cineva la care ii i care î i împ rt e te sentimentele. tr ie ti mai curând în visul t u despre cum ar putea fi. decât în visul pe care îl tr im. Dac p rin ii no tri nu ne consider demne de dragostea i aten ia lor. A doua caracteristic este diminuarea capacit ilor persoanei respective de a da aten ie celorlalte aspecte ale vie ii sale i de a se ocupa de ele. ll. Poate c nu exist nimic mai bun pentru absorbirea con tiin ei noastre decât o rela ie amoroas de un anumit tip. în realitate. Cea mai mare parte a identit ii noastre ar oma. Pentru c tim foarte pu in despre. f r îndoial . l0. incestuos copilul va fi cuprins. decât în realitatea situa iei în care te afli. O rela ie vicioas se caracterizeaz prin dorin a de a te afla mereu în prezen a lini titoare a celuilalt. pentru a c ror compensare trebuie s facem foarte mult bine. Crezi. foarte pu ine sunt convinse.i continu m s vis m. pentru c sunt prea bolnave ca s -i asigure protec ia. cum putem atunci s credem c suntem într-adev r bune i pricepute? Dintre femeile care iubesc prea mult. sim i nevoia disperat de a avea controlul asupra b rba ilor i rela iilor tale amoroase. ce înseamn s fii fericit într-o rela ie. mai degrab . Tr ind într-unui din mediile haotice ale familiilor dezorganizate -alcoolic. Nutrim nevoia imperioas de a fi în preajma oamenilor pe care îi putem ajuta.. de panic ." Folosim obsesia fa de b rba ii pe care îi iubim pentru a evita suferin a. 9. în care b rbatul lâng care suntem nefericite i nemul umite se transform în ceea ce suntem sigure c poate deveni i va deveni cu ajutorul nostru. asemeni analgezicelor. Tr im cu vina de a avea aceste defecte i cu teama de a fi descoperite. calmeaz anxietatea i durerea. la gândul c familia sa i-a pierdut controlul. I i ascunzi acest efort de a controla oamenii i situa iile sub masca "ajutorului". vidul sufletesc. decât sursa de siguran i protec ie de care are nevoie copilul. Dac am avea un b rbat a a cum ne dorim.

i îndrep i aten ia spre responsabilitatea fa de propria ta persoan . De multe ori nu tim cine suntem noi in ine. compara via a al turi de so ul ei cu un accident de ma in care i se întâmpl în fiecare zi. s mo teneasc predispozi ia genetic spre o anume dependen . la dependen a de droguri. ne întoarcem la ultimul partener sau c ut m cu disperare altul. iar multe din pacientele mele cu probleme depresive au avut cel pu in un p rinte . majoritatea femeilor bolnave de anorexie cu care am lucrat au avut ambii p rin i alcoolici. alcoolismul i abuzul de alimente se înrudesc i par a se mo teni genetic. în general. trebuie s fi tr it un Äpunct culminant" al sim urilor. s . panic . am putea plânge i jeli. Prin atrac ia pe care o sim i fa de persoanele cu probleme care trebuie rezolvate. Cu cât mai chinuitoare e rela ia cu b rbatul nostru. Asta nu înseamn c n-am putea juca teatru. In absen a unui b rbat asupra c ruia s ne concentr m. imprevizibilitatea i instabilitatea rela iei reprezentau pentru ea un oc constant. Faptul c atâtea fiice cu p rin i alcoolici dezvolt dependen a de dulciuri se explic poate prin identitatea aproape perfect a structurii moleculare a zah rului rafinat i a alcoolului etilic.în cazul nostru . intr m în abstinen i acuz m adesea acelea i simptome fizice i psihice care înso esc abstinen a la toxicomani: grea . evi i. insomnie. O rela ie cu adev rat terifiant îndepline te aceea i func ie . care ne tulbur . el este un drog. depresie. Am putea ipa i zbiera. l4. incon tient. la o zi-dou dup accident. Dar suntem incapabile s ne folosim emo iile pentru a ne c l uzi în alegerea a ceea ce este cu adev rat necesar i important pentru via a noastr . gânduri obsedante. de fapt. care f cuse cândva o depresie i era c s torit cu un alcoolic. Exemplu: Una din clientele mele. i a adrenalinei care se formeaz în cantit i neobi nuit de mari. ca s evit m s con tientiz m ceea am sim i dac ne-am adânci în eul nostru interior. doar calorii inconsistente. Criteriul de mai sus se aplic îndeosebi acelora (dintre femeile ce iubesc prea mult) ce provin din p rin i care fac abuz de anumite substan e. care le-ar putea determina s fac abuz de tranchilizante pentru a sc pa de sentimentele chinuitoare. De exemplu. Asta se întâmpl din cauza ocului suferit de organismul t u. Nu are nici o valoare nutritiv . De i ne pricepem foarte bine s intuim ce simte alt persoan . de multe ori. zilnic. mersul prin camer . în efortul de a calma aceste reac ii. manevrele. fiind pentru multe persoane o substan ce creeaz dependen . trebuie s fii Äla în l ime" ca s evi i o depresie. nu suntem "conectate" la propriile noastre sentimente i nu suntem capabile s lu m decizii în elepte în leg tur cu problemele importante ale vie ii noastre. Se poate s fii predispus din punct de vedere emo ional i. transpira ie. îngrozitoarele fluctua ii. situa ii care te in în alert . cu atât mai intens e distragerea aten iei noastre de la alte aspecte. biochimic. st ri anxioase.mânia. sau s ne d m seama de ce are nevoie altcineva. iar implicarea în probleme critice ne împiedic s st m i s ne gândim în lini te la ele. incerte i chinuitoare din punct de vedere emo ional. Dar i copiii proveni i din p rin i dependen i tind. tremurat. surprizele. Toate femeile care iubesc în exces poart în suflet r m i e din experien ele anterioare. Dac e ti o persoan care sufer de depresii.ca un drog foarte puternic. sau prin implicarea in situa ii de cele mai multe ori haotice. Folosim rela iile amoroase ca pe ni te droguri. asem n toare unui accident de ma in (sau mariajului cu un alcoolic). mai ales cele care con in zah r. l3. alcool. Zah rul rafinat nu este un aliment. l2. i poate modifica sever compozi ia chimic a creierului. Depresiile. vei c uta. S-ar putea s ai o înclina ie spre st ri depresive episodice. nu-i a a. Dac ai avut vreodat un accident de ma in f r s fi fost grav r nit. i/sau anumite alimente. c ci. Adrenalina e responsabil pentru Äpunctul culminant" al sim urilor tale. pe care încerci s le împiedici prin emo ia pe care i-o procur o rela ie instabil . frisoane.

când încercase s se arunce într-o pr pastie. dragoste i bucurie. . In capitolele urm toare. iar capricio ii . înainte de a rec dea în disperare. demni de încredere i interesa i de persoana ta.Nu voiam nimic altceva. iar eu mi-am amintit ce îmi spusese despre familia ei i am întrebato cu blânde e: .. B rba ii instabili ni se par atr g tori. din dragoste. vei fi în stare s folose ti instrumentele oferite în ultima parte a c r ii ca s schimbi acele tipare într-o nou configura ie de împlinire. Trudi. nu-l putem iubi deloc. continu cu glasul coborât. . decât s -l fac fericit pe Jim i s -l p strez lâng mine. . cei imprevizibili romantici. 2. Se aplec în fa .: Omul meu Tân ra care st tea în fa a mea iradia disperare. îmi spuse încet. Din nefericire. Nu i-am cerut nimic altceva. ca i Jill. fiecare din femeile cu care ve i face cuno tin . Fa a ei dr g la prezenta înc urmele galbenverzui ale vân t ilor pe care le c p tase cu o lun în urm . Asta v doresc din toat inima. s ne sim im atât de minunat. Trudi r mase ghemuit . lumea-ntreag se lumineaz .dar s nu crezi c suspin Când m îmbr i eaz . Când reu i s vorbeasc din nou. cu fotografii ale ma inii atârnând acolo. tot ce se putea despre accident. B rbatul furios are nevoie de în elegerea noastr . cea care f cuse inexplicabil i de neîndurat p r sirea ei de c tre iubitul ei: . povestea ei despre ce înseamn s iube ti prea mult.încânt tori. Poate c povestea lor te va ajuta s în elegi mai limpede tiparele propriei tale vie i.S-a scris în ziar. l5. Nu te sim i atras de b rba i amabili. suspinând vreme îndelungat . dac nu avem posibilitatea s iubim un b rbat în exces. B rbatul neadaptat are nevoie de încurajarea noastr . nu-l putem suferi. Dac provii din p rin i alcoolici.Cum de reu eam s facem dragoste atât de bine. decât s . cei pe care nu te po i bizui -provocatori. A ridicat pu in vocea i o scânteie de mânie s n toas îi str b tu glasul.alcoolic. Trudi mai plânse câtva timp. iar cel insensibil de c ldura noastr sufleteasc . pierdut în vidul unde tr ise mitul ei de iubire. iar dac este în eleg tor i grijuliu fa de noi. cu durere în glas. Pe ace tia îi consideri Äplictico i". când nimic altceva nu mergea? Cum începuse s plâng . s fim atât de apropia i.Dar doare a a de tare s tii c ai f cut totul degeaba. iar el nici m car n-a luat leg tura cu mine. Astfel. imaturii . Ironia soartei face ca emo ia unei rela ii cu cineva care sufer tocmai de o asemenea boal s te tenteze foarte tare. absolut tot ce aveam de dat.i petreac timpul cu mine. când nimic altceva nu mergea? De ce sexul d dea rezultate. aduse vorba despre ceea ce era pentru ea chestiunea esen ial . are.misterio i.. Sex formidabil într-o rela ie execrabil Pe omul meu îl iubesc atât de mult²dar n-o va ti nicicând Via a mea toat -i doar un chin .. cu inima r nit .Credeam c îl fac s m iubeasc dac m d ruiesc lui cu toat fiin a mea. cu ma ina. Nefericitul are nevoie de alinarea noastr . i începu s se legene. Dar nu putem s Ärepar m" un b rbat care e bun a a cum este. echilibra i. plin de durere: . I-am dat totul. sem na foarte bine cu un copil mic. care fusese foarte aproape de moarte. inându-se cu mâinile de burt . s-ar putea s devii o persoan depresiv din dou motive: trecutul t u i mo tenirea genetic .

Vizitele lui degenerau invariabil în certuri oribile. El era fotbalist. Dup un r stimp de plansete nocturne i auto-dojeniri pentru e ecul de a-l convinge s-o aleag pe ea în locul ambi iilor sportive.Am fost întotdeauna excesiv de sensibil la sex. dup cum s-a exprimat ea. Trudi încercase. întotdeauna încercam s aranjez totul în a a fel încât s g sim un loc unde s fim numai noi." S-a f cut t cere i am început s vorbesc eu. el pleca trântind u a i urlând la ea: ÄNu-i de mirare c nu-mi place s vin acas !". Presupun c a a ajungi s sim i când te str duie ti s p strezi lâng tine pe cineva care are lucruri mult mai importante de f cut decât asta. Era în vara dintre sfâr itul liceului i începutul anului universitar. gra ie unei burse de educa ie fizic . când durerea nu mai era atât de vie. De cele mai multe ori. . Persoana cu care voiam cel mai mult s nu sem n. s-a mutat la un alt colegiu. . Mariajul p rin ilor ei fusese dintre cele mai furtunoase. Trudi era dispus s fac o nou încercare. neînsemnat i nedorit . Se spune c b rba ii sunt cei care vor s fac sex. în timpul c rora îl putea seduce pe canapeaua din camera de la intrare.Dar poate c i mama tot a a se sim ea. în alt stat. Eu n-am mai suportat. . cea care încerca mereu s .De multe ori ne trezim f când lucrurile pe care le-a f cut p rintele de acela i sex. M plâng exact la fel ca mama. mama lui Trudi ini iase în sfâr it procedura de divor i angajase un avocat cunoscut pentru disponibilitatea de a juca murdar. O. repet i se uit la mine. . s m simt însp imântat . veni din nou vorba despre sex. exact lucrurile pe care ne-am promis nou în ine c nu le vom face niciodat . . Tat l era atât de rar acas i pentru perioade atât de scurte.Dumnezeule! Ai dreptate. într-adev r. Dup ani de amenin ri. iar tân rul. în timp ce bebelu ul dormea în c m ru a lui.i ating scopul prin tentative de sinucidere. Alt pauz . dar uneori. încât so ia denumea aceste sejururi Ävizite în infern". când mama plângea zile în ir sau îl amenin a cu divor ul sau înghi ea o gr mad de . Sunt sigur c eu voiam asta mai mult decât el. Era de p rere c edin ele repetate de sex cu Trudi îi diminueaz for a combatant pe terenul de joc. se confesa cu un amestec de mândrie i culpabilitate. Timpul pe care tata îl petrecea acas se termina aproape întotdeauna cu ipete i acuza ii reciproce. protest Trudi. iar Trudi st tea înc acas . Trudi i sora ei mai mare.Erau. Beth. Cu toate acestea. atât de mult încât în liceu m temeam s nu fiu nimfoman . eu îmi d deam mai mult silin a decât el. Se întâmpl a a pentru c din ac iunile. Doamne!. Trudi avea aisprezece ani când ea i prietenul ei din liceu Äau mers pân la cap t" pentru prima dat . cel pu in.i petreac timpul cu ea? Se îndrept în scaun imediat. chiar din sentimentele lor. în care mama ipa î-l acuza c nu ne iube te pe nici una din noi. . cu fa a umezit de lacrimi.Nu m puteam gândi decât la momentul urm tor când eu i prietenul meu puteam s fim din nou împreun i s facem dragoste. infernale. iar momeala pe care o folosise fusese sexul. Trudi comp timindu-l pe tat l ei pentru nevoia lui compulsiv de a munci peste m sur i dezaprobând eforturile fervente. tipul acela care ia foarte în serios perioada de antrenamente. în timp ce el g sea scuze pentru a scurta întâlnirile cu Trudi dinaintea unui meci. prelungite. iar tata îi tot explica c el munce te atât de mult i îndelung tocmai de dragul nostru. o cas care se destr ma în punctele esen iale. î i aminte te Trudi. ad ugând în surdin : ÄE îngrozitor.. pur i simplu. uneori violente i auto-distructive ale mamei ei de a-l for a s petreac mai mult timp cu ea i cei doi copii ai lor. Ulterior. Sau. ea contracara aranjând edin e de babysitting dup -amiaza. de acord. într-o alt edin .Dar eu n-am încercat s m omor ca s -l recâ tig pe Jim. imagina ia i eforturile lui Trudi de a redirec iona pasiunea lui pentru fotbal în pasiune pentru persoana ei s-au soldat cu un e ec. . am înv at ce înseamn s fii b rbat sau femeie.Nu asta vroia i mama ta de la tat l t u? S .

dar nu îndr zneam nici s nu mânc m. f r s ne arunce o singur privire. Nimeni nu se gândea la mine sau nu se întreba ce simt sau ce fac. ipând i izbind crati ele i insultându-l pe tata în toate felurile. Nelini tea ne cuprindea pe Beth i pe mine. venea devreme acas i. . începea s debiteze obscenit i i-i trântea telefonul. ca s -l recompenseze. cu gre uri i senza ii de vom îngrozitoare. Nu îndr zneam s scoatem o vorb . Astfel c . . . subliniind astfel sinceritatea r spunsului s u: . i iat -ne pe Beth i pe mine. i a unei mame mistuit de mânie i frustrare din cauza lui. Ne servea i apoi se a eza i ea la mas . Triste e. inabordabil. devenea ca de ghea i ie ea din buc t rie. Apoi se lini tea. tata se schimba pentru o vreme. Adic . Trudi se încrunt . f r tata.i petrecea timpul cu noi. Asta era i mai r u decât urlatul. dar n-am spus nim nui niciodat . Trudi ar fi trebuit s poat s discute cu p rin ii despre gândurile ei. b nuiesc. Lui Trudi îi venea înc greu s recunoasc integral cât de adânc era izolarea ei emo ional în familie. dar ce-am fi putut face noi pentru ea? Dup acele mese. f cându-m c nu observ ce se întâmpla cu p rin ii mei i inând în mine tot ce gândeam. Iar mama alerga ca o furtun prin buc t rie. ca s nu mai aud scandalul. . Trudi s-a dus pe sine i darul ei de iubire (sub masca sexului) în alt parte. Mama începea s preg teasc acele mese minunate. St team cuminte. Trudi î i frec sprânceana i continu . i eu am înv at s nu fac probleme nim nui. sau n-am tr it niciodat f r s avem tot ce ne trebuie. c m simt excelent. ca s ne spun c vom cina singure. dar ei nu reu iser s fie "pe faz " pentru a primi darul ei. s exerseze comunicarea cu ei. de obicei în mijlocul nop ii. . St team acolo. zicea mama cu r ceal în glas. Cum puteam s justific un asemenea sentiment? Nu sufeream. Am încercat s înv bine la coal .Dup trei-patru nop i. Trudi reflect pu in. cânta la flaut. n-a fi putut explica niciodat de ce. Suferise o lips acut de educa ie i aten ie din cauza unui tat care era. m sim eam p r sit . Când nu lua lec ii de muzic . Cred c m-am sim it trist tot timpul.i nu puteau nici s te înve e cum s te por i normal într-o rela ie normal . Probabil c aranjaser m masa mai frumos decât de obicei. 'Aha. i discutam amândoi o vreme. Nu duceam lips de nimic important. îmi spunea. Admira orice fel de realizare. încercând s facem ceva pentru mama. dup ce a crescut. Asta le-a l sat pe Trudi i pe sora ei sec tuite emo ional. din cauza t cerii. Sora mea era prea timid pentru a purta vreo discu ie cu mine. cu flori i lumân rele.în toiul scandalului mi se f cea fric . Chiar dac a fi putut spune c sunt trist . Toate astea nu puteau sub nici o form s duc la o digestie s n toas . i ca s aib o scuz c se fere te de to i. practic. pentru c revenise în sânul familiei.pastile i o lua salvarea. în schimbul iubirii i aten iei lor. pentru c tocmai în acest climat înv ase Trudi pu inul pe care-l tia despre cum s -l tratezi pe cel pe care îl iube ti. dar în majoritatea cazurilor. cum ne spunea mama s-o facem când tata trebuia s vin acas . pe m sur ce cre tea. erau prea prin i în propria b t lie a voin elor lor.i mai sim eam ceva. în eleg. la mas . Z uT. iar începea s întârzie i iar suna telefonul. se ascundea în camera ei. Trudi î i scutur capul cu stoicism. n-am s rit niciodat peste vreo mas . Uneori mi se p rea c aceea a fost singura perioad când tata i-a dat seama de existen a mea 'Arat -mi carnetul de note'. b nuiesc. în mod ideal. Dac m-ar fi întrebat cineva 'Ce sim i în untrul t u?' a fi r spuns c m simt bine. mi se f cea r u. apoi r spunse dând din cap.Ce sim eai când se întâmpla asta? am întrebat-o. îmbr cate frumos i a teptându-l pe tata s vin acas la cin . dus pe gânduri. am ad ugat eu. a a c m-am str duit s ob in rezultate bune de dragul lui. De obicei. Aproape imediat.

în trei din cele cinci dup -amiezi pe care Trudi i le petrecea la coal . un b rbat c s toritJim. A început semestrul de toamn i Trudi a întâlnit. P rea s fie cumsecade. pentru prima dat . i gândindu-se la el când nu îl întâlnea. Trudi era i ea în c utarea iubirii i î i d dea întâlnire cu b rba i. c ea îl gonise pe tat l ei de acas . Renun ase la aproape toate activit ile ca s poat fie cu Jim ori de câte ori se ivea ocazia. cu care era deja obi nuit . ca s observe faptul c fiica lor p r sise statul cu un om de dou ori mai în vârst decât ea i care de abia putea s . sau n-ar fi fost compatibil cu lipsa dragostei i aten iei. O avertiz . La urma urmei.Dar s-a oferit unor recipien i la fel de insensibili i de indisponibili. ce altceva tia s fac ? Nimic altceva nu i s-ar fi p rut Äcorect". deosebit . au vorbit din nou. între timp. conflictul dintre p rin ii ei s-a acutizat pe noua aren a tribunalului. i-a cump rat lenjerie elegant . Avea s . curând. î i min ea prietenii în leg tur cu activitatea ei i sfâr i prin a-i evita. cu juc torul de fotbal. ca s-o îmbrace doar pentru el. i cum l-a f cut ea mai fericit decât fusese vreodat înainte. încercase deja o dat .i câ tige traiul. nici unul din b rba ii cu care ie ea nu a r mas cu ea prea mult. P rin ii ei nu s-au sinchisit s fac o pauz în b t lia lor. Extazul lui îi d dea aripi s continue. ca s nu mai fie nevoit s -i mint . Trudi s-a sim it flatat de faptul c el a avut încredere în ea i i-a dezv luit o problem atât de personal . în toiul Äfocurilor de artificii". într-o dup -amiaz îi spuse lui Trudi. ca mama ei. Jim vorbind. Reu ea s -i spun exact ce voia s aud de la el . ca un tat . demn de iubire era. Concluzia pe care a tras-o nu a fost aceea c felul ei de a trata lucrurile era gre it.i o întreb dac se mai pot întâlni. în sufletul ei. s nu mai ob in rezultate bune la coal . de data aceasta în timp ce se plimbau pe dealul din apropierea campusului. cel mai mult. Trudi refuza s se gândeasc la felul în care o afecta rela ia cu Jim. cum e cea a lipsei de farmec din via a marital . sau c obiectul iubirii sale nu era alegerea cea mai bun . Dou zile mai târziu. Via a ei a început s se roteasc în jurul timpului furat pe care-l petreceau împreun . Nu a trecut nici o s pt mân i deja se întâlneau în apartamentul unui poli ist când acesta era de serviciu. într-o c s torie timpurie care s-o împov reze cu responsabilit i. pu in cam singur i neîn eles. îndr znea . dar niciodat . în elegere. Avea treizeci de ani. ci c ea nu oferise destul. apoi parfumuri i uleiuri pe care el a sf tuit-o s nu le foloseasc pentru c so ia lui ar fi putut sesiza mirosul i s-ar fi întrebat ce se întâmpl . i cât de nefericit era în c s torie. s fie irezistibil de iubitoare. oarecum vulnerabil. tipul de femeie furioas . într-o frenezie total . s ofere. Fugea de Ia cursuri i a început.i câ tige b rbatul prin dragoste. la o cafea. citea c r i despre cum s faci dragoste i aplica cu el tot ce înv a. s nu se lase prins în capcana vie ii de familie. Jim îi d dea foarte mult aten ie i o flata când erau împreun . problemele familiale erau din vina mamei ei. Cuvintele lui stârnir în ea dorin a de a se str dui i mai mult s -l atrag i s -i fac pl cere. Nu exista alt afrodisiac mai bun pentru ea decât dorin a de a-l excita pe acest b rbat. Trudi consim i imediat. în schimb. Jim îi spuse c t de mult a însemnat pentru el faptul c a vorbit cu ea ² c nu mai vorbise niciodat înainte cu altcineva ca ea . pentru c . doi copii i o nevast care îl a tepta pe al treilea. i cu toate acestea. Voia s fie disponibil pentru el în cazul c s-ar fi ivit vreo or liber pe care ar fi putut-o petrece împreun . sora lui Trudi a fugit de acas cu profesorul ei de muzic . Era poli ist i studia teoria de executare silit . Mai întâi. sentiment pe care Trudi nu-l cunoscuse în familia ei. iar el a s rutat-o la plecare. cât de tân r fusese când se însurase. de fapt. de i conversa ia lor din acea zi fusese mai degrab unilateral . fusese totu i o comunicare. A a c a continuat s încerce. ueta lor îi deschise fetei gustul pentru aten ia dup care tânjea. credea c . insistent .cât de minunat . culcându-se cu aproape fiecare din ei. devotat i generoas . i prin d ruirea total a propriei ei fiin e. Trudi î i jur s nu fie niciodat . cu cic leala i amenin rile. ca s se poat califica pentru o promovare. la unul din cursuri. R spundea cu toat . dar e uase.

iat -l pe Jim.puterea ei la atrac ia pe care el o sim ea fa de ea. Era mândr c îi cerea atât de pu in lui Jim. îmi sp lam p rul cu un ampon special. cu atât mai recunosc toare îi era. Refuz oferta. i o îndemnar s vin i ea. iar asta însemna destul de mult timp. a a c "tamponul de amortizare" pe care mariajul i familia lui Jim i-l ofereau era binevenit. Trudi era în ora . un b ie el i o feti . Faptul c putea s îl fac fericit pe el însemna fericirea ei. Intre timp.ca pe o recunoa tere îndelung a teptat a valorii ei. . dragostea ei f cea minuni în via a cuiva. i m f cea s m simt i mai bine al turi de el". el nu m c uta deloc. i m plimbam de colo-colo. clipi din cauza soarelui arz tor i. promiseser ei. încruntarea a fost suficient pentru a o opri pe Trudi. singuri. ea construia o leg tur bazat în totalitate pe iubire i altruism. G sesc eu ceva. Multi din prietenii ei lucrau i ei acolo. ne petreceam mai tot timpul f când dragoste. Ne sim im bine doar când raporturile noastre cu al ii se stabilesc într-un fel care ne e familiar. trebuia. îi spuse el. El se încrunt i r spunse vag: . Ochii lui . cât mai ales sentimentul de a fi legitimizat de sensibilitatea lui sexual fa de ea. la fel cum fusese i refuzul fotbalistului de a fi împreun cu ea.i pe care-l fura celeilalte vie i a lui . Va fi distractiv. alergam unul în bra ele celuilalt. Toate celelalte ore în care nu eram cu el. Avea cursuri lunea. Nu era ca mama ei. Sim ea fiorul victoriei la fiecare întâlnire . se apropia vara.M sim eam foarte singur când nu eram cu el. f cându. Nu atât propria sexualitate i-o exprima. In sfâr it.. Petreceam mai tot timpul cât nu eram împreun preg tindu-m s -l întâlnesc din nou. ". se putea sfâr i totul. ar fi putut la fel de bine ad uga Trudi. invariabil.. Nu era capabil de o rela ie intim prelungit . Tot ce îi lega pe ei era fericirea pe care ea putea s i-o ofere. într-o ching albastr . gândindu-m la el. Când nu era cu el. pentru perioada de var . Voiam s cred c fusese prins în capcana c s toriei înainte de a fi fost desul de matur ca s tie ce vrea.. de team s nu cumva s nu fie acolo atunci când avea s sune Jim.. Prietenii renun ar s-o mai invite pe la ei i via a ei a început s se limiteze la o obsesie unidirec ional : cum s -l fac pe Jim mai fericit decât fusese vreodat . trei zile pe s pt mân . miercurea i vinerea. inând de mân o femeie care nu putea fi decât so ia lui. mi-l f cea i mai drag. în sfâr it.victoria asupra monotoniei vie ii lui. Nu voiam s m gândesc prea mult la so ia i familia lui. asupra incapacit ii lui de a cunoa te iubirea i împlinirea sexual . Cel de-al doilea semestru era pe sfâr ite. Ie i dintr-un magazin cu aer condi ionat. Când eram împreun . Ea a tept . De i nu prea a ie it din cas timp de trei s pt mâni. care-i alunga pe b rba i cu cererile ei. se gândea la noi modalit i de a-l vr ji. Când ne vedeam.i cump r turile. Dimpotriv . Desigur. Nu trebuia s -l mai fac s se încrunte. cu cât el îi r spundea mai mult.. i ne întâlneam dup aceea. iar Trudi l-a întrebat pe Jim ce se va întâmpla cu ei când se va termina coala i nu vor mai putea folosi aceast scuz convenabil pentru a se întâlni. Asta î i dorise întotdeauna. bronzat. zâmbitor. apatic . c uneori ne venea greu s credem c i alte perechi simt acela i fior când fac sex. Cu ei erau doi copii. telefonul a teptat nu a venit.Nu tiu sigur. de a fugi de îndatoririle sale. iar la pieptul lui Jim. iar faptul c n-avea nici cea mai mic inten ie de a pleca. coala se sfâr i i Jim nu g sise nimic. îmi f ceam unghiile. dup aceea. Totul era atât de intens. mi se p reau goale. ÄO s te sun". Interpreta timpul pe care el îl petrecea cu ea .. de emo ionant. s lucr m toat vara pe lac. II vedeam doar câte dou ore. Deoarece ajunsese s tie mai multe despre sexualitatea lui decât despre a ei. Intr-o dup -amiaz torid de la mijlocul Iui iulie. iar Jim îi oferea i distan a i lipsa de angajare pe care Trudi le cuno tea atât de bine din rela ia p rin ilor ei cu ea. un bebelu . Un prieten al tat lui ei îi oferi o slujb în hotelul lui. Dac el nu era fericit. s ne lu m la revedere.

El îi arunc o privire scurt . de a da i iar a da. A a am început. Trudi i-a promis. Zâmbi cu am r ciune. Promite-mi c n-ai s mai faci a a ceva. în ture elaborat concepute de asocia ia infirmierelor. Trudi i cu mine. din punct de vedere emo ional. de obicei. Au mai fost câ iva b rba i în via a ei în urm torii doi ani. curgând în valuri. de i cu un acut sentiment de frustrare si ti cauza e ecului în a-l schimba. suspinând i respirând cu greu. ca de obicei. Mi-a devenit brusc limpede c mai jucasem aceast scen cu prietenul meu fotbalist.un surâs înghe at de solitudinea de a ti c -l minte pe tat l s u într-o problem atât de important . fa de s pt mâna trecut . mama ta i cu mine. r u dup aceste vizite. Vizitele lui erau urmate de ale mamei ei. Dar i o mare dezam gire pentru ea.Cum ai putut s faci asta? Cum ai putut s ne faci nou una ca asta? De ce n-ai venit s -mi spui c ceva nu e în ordine? Ce naiba se întâmpl cu tine. de i durerea din piept nu o l sa s respire. în acela i timp. mai mult sau mai pu in întreag . asistenta i-a spus: . pe acolo unde se plimbase prima dat cu Jim. tranchilizantele. care se plimba ap sat prin camer . în . a vrea s întâlne ti pe cineva. sesiza c devine. P rin ii au venit s-o vad cu rândul. Suport mutarea în salonul de psihiatrie. de data aceasta. ceea ce s-ar fi vrut a fi un subiect lini titor. Unul din ei era profesor la universitatea unde se înscrisese. dar. apoi se îndrepta din nou. M d ruiam lui David. A fost un miracol faptul c a supravie uit impactului. Dar. o fost client de-a mea. i de ce n-ai face-o? Nimic nu e diferit ast zi.i datoria.i po i imagina pân unde am mers ca s atrag aten ia b rba ilor. apoi se uit în alt parte.Noaptea trecut am petrecut-o cu David. în lini te. întreaga poveste a â nit. S-a apucat s -mi explice. c trebuie s în eleg c el are obliga ii profesionale importante . . a a cum f cusem i cu cel lalt iubit al meu. d ruia tot mai pu in. tot mai dependent de el. debusolat . încheia. Intr în ma in i r mase acolo. Apari iile tat lui ei erau înso ite de predici rigide despre motivele multiple pentru care merita s tr iasc . so ia i via a lui. cu un îndemn neputincios: . Lui Trudi i se f cea. mult dup ce soarele apusese. i i-a pus câteva întreb ri blând-iscoditoare. în timp ce partenerul ei. în timpul unei edin e de terapie. ei i-au dat posibilitatea s î i dea seama de felul în care se folosea de sex în rela iile amoroase. Apoi conduse încet.ei bine. interviul obligatoriu cu psihiatrul. se sim ea "repus în drepturi". A reu it cu greu s ajung pân la ma in . în cele din urm . întins pe patul de spital. imediat ce o vor externa. întrebând-o cu insisten : . Era un împ timit de munc de talia tat lui ei. Trudi num ra în gând de câte ori se uita tat l ei la ceas. de obicei. draga mea. în parcarea fierbinte. se confesa: . iar el o s rutase. n-am mai putut asculta.tii cât te iubim. iar ea ar fi trebuit s întoarc . trecând pe lâng ea cu familia. s lucr m împreun pentru a vindeca nevoia ei de a da mai mult dragoste decât primea.Trudi c utar privirea lui Jim. Zburdam prin camer . am plâns i i-am spus cât de important este el pentru mine. Mai auzisem asta. apoi sus. a renun at dup cinci luni.Nu. pe dealul din spatele lui. La început. dimpotriv . Trudi s-a dedicat cu totul str daniei de a-l îndupleca s nu mai lucreze atât i s vin în bra ele ei dr g stoase. str duindu-se s surâd . a trimis-o la mine. pân la colegiu. A condus pân ce drumul a început s-o ia brusc la vale. în timpul predicilor. Dar înainte s-o faci. î i jur s încerce din nou. în ultima noapte petrecut în spital.tiu c te gânde ti s încerci din nou. o asistent a stat cu ea. feti o? E ti sup rat din cauza mea i a tatei? Apoi mama se a eza într-unui din fotoliile pentru vizitatori i-i descria în detaliu cum decurgea divor ul. Provocarea fusese mobilizatoare la început: de fiecare dat când îi câ tiga aten ia. Asistenta. dintr-un cotlon al sufletului ei care era deja golit. îndeplinindu.

Faptul c p rea s resping b rba ii nu era întâmpl tor. se stingea repede la r ceala evalu rii pe care o f cea b rbatului. P rea c doboar pentru câteva clipe toate obstacolele dintre noi i ne contopeam. Am de gând s nu mai caut. în schimbul programului rigid de antrenament. Cred c cel mai pl cut fior pe care-l simt când fac dragoste cu David este atunci când simt c reu esc s -l stârnesc destul. Trudi descria ultimul lor e ec în aceast privin . în cursul tratamentului terapeutic devenise capabil s se iubeasc pe sine.. Existase suferin i existaser i tensiuni. Apoi. în familia ei nu existase nici un fel de intimitate. Presupun c tocmai pentru c nu m sim eam bine cu ei. le suflam în ureche i puneam în aplicare tot arsenalul meu de seduc ie. Se pare c m atrag invariabil b rba ii care n-au nimic s -mi ofere i care nici m car nu vor s primeasc ce le ofer eu. începu s râd . capacitatea ei de acceptare a unei intimit i adev rate era redus . Trudi nu mai f cea de mult lucrurile pe dos. s -mi dea aten ie. fiecare din acestea anun ând. Impulsul puternic de a. posibilit ilor. iar la cap tul celor doi ani de terapie. i totu i. Nu cunoscuse niciodat nivelul de intimitate generat de tipul de rela ie pe care îl voia acum.. începutul unei noi b t lii. Dar nu mai sunt dispus s m arunc în bra ele lui David. am întrecut orice m sur ! Nimeri nu s-a str duit vreodat mai mult s fac dragoste cu cineva care nu vroia. sau pe oricare altul. Nu-mi face pl cere s recunosc. Mi se pare degradant. sau s nu fie deloc. Eram prea preocupat s m gândesc dac i-am pl cut îndeajuns pentru a-mi cere el mie s se întâlnim din nou. . s m asigur c se distreaz bine cu mine i s cread c sunt dr gu . dup ce ie eam cu cineva. De cele mai multe ori când f ceau dragoste. când brusc. în loc s trag imediat concluzia c nu era demn de iubire i c trebuia s depun eforturi mai mari în acest sens. ferm: . doar lupte i armisti ii. Dar adev rul era c Trudi nu tia înc cum s tr iasc cu sentimentele contrare suferin ei i respingerii: cu bun starea i cu angajarea într-o rela ie. N-am gândit niciodat a a înainte. chiar dac scânteia atrac iei se aprindea între ea i un partener ov itor. David nu a fost ultima rela ie imposibil a lui Trudi. se întâlnea deja cu mai mul i tineri. dar niciodat o apropiere real sau o dragoste adev rat între membrii familiei ei. sau pe Jim. Era capabil s detecteze cu u urin o rela ie care n-ar fi mers i. dac eu cred c e o persoan agreabil . când m întâlnesc cu un b rbat i m gândesc dac eu îl plac. mai mult sau mai pu in. Voia pe cineva care s -i fie un adev rat partener. Nu mai accepta nici un compromis. iar ocazional. N-am încetat înc s m str duiesc s atrag aten ia cuiva care numi arat nici un interes. nu m întrebam niciodat dac eu vreau s -l mai întâlnesc. încercam invariabil s -l fac s m plac . cât s lase deoparte ceea ce face.E atât de diferit acum. Urm torul ei iubit a fost un tân r agent de burs . Trudi a luptat cât a putut ca s -i câ tige aten ia. a încercat s -l ademeneasc cu promisiunea cert a trupului ei dornic de sex.s fiu în stare s -l fac pe David. atlet împ timit. . De i tânjise dup comuniunea cu partenerul ei. el era prea obosit sau dezinteresat ca s realizeze sau sâ. Alt hohot de râs.i folosi sexualitatea pentru a stabili o rela ie cu un partener ov ielnic i imposibil a sc zut brusc.Trebuie s încetez. dac eu m simt bine cu el. iar acum era în stare s aprecieze dac o rela ie nu-i aducea satisfac ii.Când m gândesc la asta. alinarea durerii i încord rii. nu fusese nicicând în situa ia de a tr i în atmosfera unei comuniuni adev rate.i controleze erec ia. dar nu se mai culca cu ei. situa iei. Am f cut totul pe dos! Când s-a hot rât s întrerup edin ele de terapie. în biroul meu. dar asta a fost o mare realizare pentru mine . într-o zi.timp ce-mi scoteam i aruncam hainele la întâmplare. via a sexual imi aducea o mare u urare. Ca . Acesta a fost momentul hot râtor pentru Trudi. tii. Iar eu aveam atâta nevoie de aceast contopire.

în compania b rba ilor pe care-i considera agreabili. Dac nu trebuia s fac manevre speciale pentru a face rela ia s mearg . Dar era doar jum tate din drum. dragoste. rezerva i emo ional. i se simte mai bine în compania lor decât în prezen a contrariilor lor. Culmea ironiei. i se p rea greu s stabileasc o rela ie cu un b rbat. de obicei. E ecul în încercarea de a ob ine ce vrea o face. stabil . mai curând. devine agitat . se simte amenin at de propriile ei sentimente. Dac îi lipse te provocarea unei rela ii neîmplinite. dar el este în primul rând îndreptat spre satisfacerea celuilalt. Trudi nu tia cum s se poarte în prezen a unui b rbat agreabil. . în absen a fiorului. a r mas cu con tiin a clar a ceea ce nu trebuia s fac . Pe acesta îl catalogheaz drept Äplicticos". Fiind obi nuit cu nelini tea i suferin a. nu tu ploaie de stele c z toare. s se simt bine i în largul ei. nervoase i incomodate.reac ie la manipul rile mamei sale. nu tu focuri de artificii. nu o atrage din punct de vedere sexual. formula de iubire a lui Trudi fusese d ruirea de sine f r a primi nimic în schimb. Urm torul pas era ca Trudi s înve e s tr iasc . Dac Trudi n-ar fi înv at s stabileasc o rela ie confortabil cu un b rbat care considera interesele ei la fel de importante ca ale lui. s se str duiasc i mai mult. Aplic arta seduc iei pentru a. Inainte de a se restabili. ÄGolul" din stomac este pentru ea. ea tia s se împrieteneasc doar pentru a avea parte de o nou provocare. veseli. atent i sincer interesat de persoana ei.. Plictiseala este o senza ie pe care femeile care iubesc prea mult o tr iesc deseori în prezen a unui b rbat Äagreabil": nu tu clinchete de clopo ei. se simt nelini tite.. decât cu b rba i taciturni. se sim ea mai pu in bine în prezen a unor b rba i echilibra i. în opinia ei. insensibili sau neinteresa i de ea. au nevoie de aceasta. Confund nelini tea. o rela ie c reia îi lipseau toate acestea p rea prea Ädomestic " pentru a fi important i. cu lupta. Dac nu depune toate eforturile ca s schimbe situa ia în favoarea ei. nu pentru a se bucura. st pâni pe ei. femeia care iube te în exces devine obi nuit cu tr s turi i comportamente negative. poate avea drept rezultat un comportament pe care ea îns i îl consider promiscuu. Când terapia a ajutat-o s ias din capcana martiriului s u de sacrificare. cu victoria sau înfrângerea. ca toate femeile care iubesc prea mult. cu dragostea i emo ia sexual . . nu ar fi putut spera s realizeze o rela ie satisf c toare. pur i simplu. B rbatul cu care nu se poate lupta. decât spre mul umirea proprie Sexul este unul din instrumentele pe care le folose te în vederea manipul rii sau schimb rii personalit ii partenerului Consider adeseori c eforturile depuse în manipul rile reciproce sunt tentante. Nu tie cum este s se simt ea îns i bine. Adeseori ajunge s fie cu un b rbat mai pu in experimentat decât ea din punct de vedere sexual. femeia care iube te prea mult prezint de obicei urm toarele caracteristici ale sentimentelor i rela iei ei sexuale: Ea î i pune întrebarea: ÄCât de mult m iube te (sau are nevoie de mine)?" i nu ÄCât "de mult in eu la el?" Majoritatea raporturilor sexuale cu el sunt motivate de întrebarea ÄCum îl pot face s m iubeasc (sau s aib nevoie de mine) mai mult?" Impulsul de a se d rui sexual unor b rba i care. era i acesta un pas înainte. de compania b rbatului.i atinge scopurile i se simte minunat când ob ine rezultate bune i foarte r u în caz contrar. ca s aib sentimentul c de ine controlul. chiar dac un pic plictico i. pur i simplu. o stare de disconfort general etichetat drept plictiseal . pe deasupra. î i extrage starea de excita ie sexual din cea a partenerului. de fapt. teama i suferin a.

s fim atât de apropia i.Duce dorul apropierii fizice. a teptând s fie trezit de primul s rut dat din dragoste adev rat . Fiecare partid sexual înmagazineaz întreaga noastr str danie de a-l schimba pe b rbatul iubit. într-un anume fel. viceversa. integritatea. Dorin a noastr este s fim acelea care s desfac vraja i s elibereze b rbatul din ceea ce consider m a fi închisoarea lui. generozitatea . în realitate. s fie minunat. suntem sigure. Consider m c este nedrept it i ne gr bim s ne asum m sarcina de a-l ajuta s recupereze tot ce i-a lipsit în via cu mult înainte de a-l cunoa te noi. Pe când unele femei evit rela ia sexual cu partenerul atunci când exist tensiuni conflictuale între ei. mai conving toare. dimpotriv . la iubitul nostru i vor înflori la c ldura dragostei noastre. De exemplu. Pentru o femeie nefericit din cauza rela iei . cu e ecurile i chiar cu st rile lui patologice. scenariul acesta este o versiune a basmului ÄFrumoasa adormit " în care rolurile sunt inversate: "Frumoasa" adoarme din cauza vrajei. Intr-un anume fel. c via a sexual nu ar putea oferi satisfac ii i împliniri. Ne punem iubirea s . indiferent de natura lui. de i s-ar zice c împlinirea sexual e pu in probabil într-o rela ie nefericit . se simte în siguran doar dac p streaz distan a emo ional . m car temporar. aten ia. Ne e greu s recunoa tem c ne l s m vr ji i de visul care ne activeaz toate calit ile latente . Lu m r ceala lui emo ional .i m soare puterile cu gre elile lui. întrucât femeile care iubesc prea mult se confrunt adesea cu aceast dilem : rela ii sexuale bune pe fondul unei rela ii nefericite sau f r speran . nici de prieten sau so ie. R spunsul pe care reu im s -l smulgem. ca sexul s fie excitant. mult mai agreabil i prezentabil . Poate c vom fi presa i s explic m familiei i prietenilor de ce o persoan care nu are nici o calitate deosebit care s-o fac demn de admirat sau m car pl cut . Ori fuge ea. pasional i irezistibil. se va metamorfoza în eul s u adev rat. violen a. dar. altele. ne folosim toat energia ca s -l facem s func ioneze. Multe dintre noi au fost înv ate c o via sexual Äîmplinit " înseamn dragoste Äadev rat " i. Avem certitudinea c . Cu fiecare s rut i atingere îi comunic m cât de deosebit i merituos este. furia sau deprimarea. Nimic nu e mai pu in adev rat pentru femeile care iubesc prea mult. drept dovad a faptului c n-a fost iubit îndeajuns. Sexul este una din modalit ile esen iale pe care le folosim în încercarea de a-l vindeca prin dragostea noastr . s fim mai iubitoare. când nimic altceva nu mergea?" -merit a fi examinat . trebuie s ne reamintim c punctul culminant al contactului sexual reprezint o desc rcare a unei tensiuni fizice i emo ionale. tot în stare latent . care nu este altceva decât întruchiparea propriei noastre imagini despre el. pentru c a a îl vrem noi s fie. E cuprins de team dac un b rbat î i manifest dorin a de a fi al turi de ea emo ional i sexual. sexul în aceste circumstan e este benefic. Intrebarea dureroas pus de Trudi la începutul edin elor noastre -ÄCum de reu eam s facem dragoste atât de bine. exist . inclusiv la nivel sexual. nici de p rin i. în circumstan e similare. cruzimea sau indiferen a. ori îl alung pe el. ne încurajeaz s depunem alte eforturi. rela ia sexual este o modalitate eficient de a sc pa de tensiune. consider c .dragostea. Femeile care iubesc prea mult î i spun adesea c b rbatul cu care tr iesc n-a fost iubit cum se cuvine înainte. temându-se s nu fie înc tu at de cel lalt i/sau s fie cople it de propria-i dorin de afec iune. dac rela ia ca un întreg nu ar fi fericit . o dat ce se va convinge de dragostea noastr . distan creat i între inut de nelini tea unei rela ii stresante. sa ne sim im atât de minunat. Suntem hot râte s -l salv m prin puterea dragostei noastre. Din cauza dinamicii care opereaz la toate nivelurile rela iilor noastre amoroase. cât îl admir m i cât ne bucur m de prezen a lui. necinstea sau dependen a lui. grija. reu e te totu i s stârneasc în sufletul nostru fiorul a tept rii i un dor incomparabil mai mare decât ceea ce sim im pentru o alt persoan . Sunt i al i factori care opereaz aici.calit i care. o rela ie nesatisf c toare poate face.

chiar se exclud reciproc. Ei foloseau dou cuvinte . Astfel. dramatism. lupta. ÄEros" se refer . cu atât ne contrazicem mai mult. Grecii erau mai de tep i. pentru a Ägresa" rela ia sexual . astfel. pare s fie sentimentul exprimat. sunt de acord c motivul este c încerc m în cultura noastr s combin m într-o singur defini ie dou aspecte ale dragostei care se opun i. Mai ales pentru femeile care iubesc prea mult. insipid . intensitatea luptei cu un b rbat poate consolida intensitatea experien ei sexuale i.fac sex cu pasiune dup o ceart . Reciproca este i ea adev rat . De fapt. Ceea ce ne conduce la întrebarea: Ce este. iar când descoperim un aspect r zboindu-se cu cel lalt. Multe cupluri. Eros: Dragostea adev rat este un dor mistuitor. dragostea adev rat ? De i dragostea nu se las u or definit . care s cimenteze astfel cuplul a c rui coeziune a fost ameninfat de conflict. mister i dor. Contrastul dintre eros i agape ne ajut s descifr m dilema. disperat. pentru c î i folose ti întreaga energie s . adev r i valoare. ÄVede i ce apropia i suntem. de persoana iubit . cu cât vorbim mai mult de dragoste. S ascult m cum descrie fiecare sus in tor ce înseamn s fii îndr gostit. dou elemente sunt definitorii pentru un act sexual pasional i extatic: primul este desc rcarea tensional . în timp ce Äagape" define te rela ia stabil i responsabil .i reaminte ti fragmente din întâlnirile trecute sau s i le imaginezi pe cele viitoare. renun m. liber de pasiune. pe care doar cel lalt tip îl poate oferi. aparent. mai sus men ionat . actul sexual poate reprezenta aspectul agreabil al rela iei i singura modalitate eficient de a stabili un raport cu partenerul ei. mai relaxat e. fiec rui tip de dragoste îi lipse te ceva pre ios. actul sexual are puterea de a crea leg turi profunde între dou persoane. durerea i dramatismul sunt atributele Ädragostei adev rate". care se stabile te între dou persoane care in foarte mult una la cealalt . leg tura noastr cu el. Ne ajut de asemenea s în elegem de ce fiecare din ele are proprii ei sus in tori care pretind c de in singurul mod adev rat de a sim i dragostea. într-un anume fel. ce bine ne sim im împreun . E u or de în eles. i iat i elementul suferin prezent în adev rata dragoste. anxietate. trebuie dep ite piedici insurmontabile. Adesea. indiferent de rela ia pe care o au -normal sau nu . aspectul sexual va fi lipsit de focul pasiunii. al doilea implic investi ia uria care se face dup un conflict. pentru c sexul nu e folosit ca s dovedim ceva anume. extaz. Când avem o rela ie cu un b rbat care nu constituie în sine o provocare.eros i agape -pentru a separa cele dou modalit i total diferite de a tr i ceea ce numim Ädragoste". în aceste condi ii. în plus. Un alt indicator al profunzimii dragostei este voin a de a îndura suferin a i greut ile vie ii de dragul unei rela ii. deruta i i frustra i. dac examin m ambele aspecte ale dragostei în acela i timp în cadrul unei rela ii cu o singur persoan . Profunzimea dragostei se m soar prin intensitatea obsesiei fa de persoana iubit . Nu acorzi timp i aten ie altor interese i preocup ri. ce mult ne iubim. la dragostea pasional . c ci e perfect adev rat. Faptul c cei doi parteneri savureaz . perceput ca fiind diferit . tensiune. desigur. misterioas i insesizabil . Asociate dragostei adev rate sunt sentimentele de emo ie. Atunci când realizeaz împlinirea fizic . gradul de desc rcare sexual al unei femei poate fi direct propor ional cu gradul de disconfort pe care-l simte al turi de partenerul ei. misterioas i enigmatic pentru a o putea inti cu precizie. . Pentru c nu putem men ine constant starea de excita ie. i sus inem c dragostea e prea personal . atunci. Suntem f cu i unul pentru altul". o experien sexual deosebit de pl cut i satisf c toare pare s valideze rela ia ca întreg. am putea considera c o rela ie mai normal . fiecare din cele dou aspecte are propria lui frumuse e. Dup o stare conflictual . Comparat cu stilurile furtunoase de rela ii pe care le-am cunoscut înainte.sale cu un partener cu care nu se potrive te. acest tip insipid de rela ie nu face decât s ne demonstreze c tensiunea.

i tot ele o pot face rigid i anost . Lawrence numea Ätainele pline de bucurii" dintre un b rbat i o femeie devota i unul altuia. Ardoarea intens din rela ia bazat pe dragostea pasional nu se poate împ ca cu pl cerile mai blânde oferite de o rela ie echilibrat i sigur . o dragoste pasional . Literal. pasiunea are nevoie de o lupt continu . c ci. E mult bucurie în experien ele tr ite în doi. suferin i frustrare. Asociate dragostei adev rate sunt sentimentele de serenitate. In realitate. întrebându-se unde a disp rut pasiunea.Agape: Dragostea adev rat este un parteneriat în care sunt angaja i profund doi oameni. suferin a i dorin a neîmplinit nu pot construi o rela ie echilibrat . devotament. c nu mai e îndr gostit . ca i în cele posibil de anticipat. cu atât pasiunea e mai adânc . dar în acela i timp se simt un pic p c li i pentru c nu mai sunt mistui i de dorin . ea trebuie s se fundamenteze nu pe sentimentul de frustrare sau de dorin înfl c rat . i exist multe cazuri în care. Profunzimea dragostei se m soar prin încrederea i respectul reciproc pe care-l au unul fa de cel lalt. î i dovedesc tandre ea i generozitatea unul fa de cel lalt. Ni se promite în mii de feluri c o rela ie plin de pasiune (eros) ne aduce mul umire i împlinire (agape). interese. siguran a i protec ia cimenteaz o astfel de rela ie. pasiunea se traduce prin suferin . Cei doi au în comun multe valori fundamentale. atunci e necesar comuniunea de interese. ci pe explorarea în profunzime a ceea ce D. înc rcat cum e de nelini te. Pre ul pe care-l pl tim pentru o rela ie echilibrat este plictiseala. m-am . de dorin a frenetic de a avea mai mult decât are. subîn elesul promisiunilor este c o pasiune destul de mare sudeaz lan urile unei leg turi durabile. Femeia care iube te prea mult simte. L-am auzit o dat pe un alcoolic convalescent exprimând acest lucru simplu i frumos: ÄBeat fiind.i dezvolte pe deplin calit ile expresive. i pasiunea s-ar stinge i ea.pentru b rbatul insuportabil. în scopul de a impulsiona evolu ia rela iei i a intimit ii. pentru c suferin a dulce-amar a pasiunii nu mai exist . Ca s existe. Se simt în siguran unul cu cel lalt. pasiunea înflore te în ea tocmai pentru c el e insuportabil. Dac s-ar întâmpla ca obstacolele din calea fericirii lor s fie doborâte i înlocuite cu un leg mânt sincer i solid. de obicei. Rela ia dintre ei permite fiec ruia s . Atunci. aceasta se realizeaz cel mai bine cu un singur partener. femeia iar spune. Dac e s urmeze fiorul i noutatea în rela ia amoroas dup transformarea pasiunii în devotament. Dac vraja erotic ini ial se metamorfozeaz în devotamentul responsabil i afectuos care înfrunt timpul. Societatea în care tr im i mjloacele de informare în mas omniprezente care ne împresoar i ne satureaz con tiin a. Dup cum spune Lawrence. în rela ia edificat pe pasiune. creative i productive. i totu i. confund permanent cele dou tipuri de dragoste. H. cu cât suferin a e mai mare. Frustrarea. O alt m sur a dragostei este dorin a amândurora de a se privi pe sine cu onestitate. i într-adev r. scopuri. Fiecare îl prive te pe cel lalt ca pe cel mai bun i drag prieten. suferin a ar înceta. durabil i pozitiv evolutiv . de i î i aduc o contribu ie major i cert într-o rela ie pasional . c lipse te ceva foarte important. E nevoie de angajare.eros . cei doi parteneri s-ar uita unul la altul. de obstacole care se cer dep ite. de un mijloc de echilibrare a experien ei emo ionale haotice care s ofere sentimentul de siguran i protec ie. i tot ele o pot distruge. prin urmare. curând. Pre ul pe care-l pl tim pasiunii este teama. siguran . sprijin reciproc i alinare. dac femeia ar primi de la obiectul dragostei ei ceea ce î i dore te cu ardoare. valori i idealuri. durerea i teama alimenteaz dragostea pasional . tov r ie. i tolereaz cu sinceritate diferen ele dintre ei. pentru a crea adev rata intimitate. E ecul tuturor rela iilor bazate ini ial pe un torent de pasiune certific falsitatea acestei premise. încrederea i sinceritatea lui agape trebuie combinate cu curajul i vulnerabilitatea pasiunii. iat ce se întâmpl deseori: exist senza ia. fie ele trecute sau prezente. în elegere. probabil. plus capacitatea de a men ine o intimitate des vâr it .

3. impulsul puternic de a-i schimba i controla pe ceilal i. mai târziu. intimitatea real cu partenerul nu se poate realiza decât dup recuperare. . ca i la cele ale persoanelor cu alte dependen e. într-un col al camerei mai pu in ticsit i mi-a oferit un ceai.Dac suf r pentru tine. te rog. în via . Din mâna ta.culcat cu o mul ime de femei i am tr it aceea i experien de nenum rate ori. Termenul co-alcoolic desemneaz o persoan care a dezvoltat o tendin boln vicioas de a stabili o rela ie cu alte persoane ca rezultat al convie uirii cu cineva marcat de alcoolism.Am recuperat-o de la o prieten care se muta i voia s o arunce. nu crezi? Siropoase! Dar cuvintele care urmar tr dau sentimente mai adânci. Mi-a f cut semn s iau loc pe o saltea acoperit cu o cuvertur . care avem o rela ie stabil . un copil sau un prieten. rela iile lui cu membrii familiei rezid în dezvoltarea anumitor sentimente i comportamente la co-alcoolic: respect de sine redus. Mam . care. F cu o pauz i c zu pe gânduri. echilibrat . Ultimul blues Am fost nevoit s r scolesc o gr mad de pânze pân s ajung s citesc versurile de pe pânza înr mat care atârna pe peretele din camera ticsit cu tot felul de lucruri. O cump rase în joac . In capitolele urm toare o vom reîntâlni pe Trudi care se confrunt cu provocarea recuper rii ce ne a teapt pe toate. ignor m i evit m chiar darul pe care devotamentul nostru ni-l pune la dispozi ie .Am iubit-o pe mama. nu pleca. Tot ce e demn Nobil i m re Vine de la tine. Era a doua din cei trei copii. Cu sentimente ieftine cred c încep a m droga. m-am culcat doar cu so ia mea i de fiecare dat tr iesc o alt experien . de care încercase s aib grij i pe care încercase s o protejeze. Lisa era o frumuse e. Uzat de timp i decolorat . n scut dup o sor care fusese cauza c s toriei pripite a p rin ilor .i folosea locuin a i ca studio. Dar. Crescut într-o familie de alcoolici. la fiicele i so iile alcoolicilor. îmi ar t versurile i râse u or. iubito. de la un magazin cu solduri. i nu mult dup aceea. în cazul femeilor care iubesc prea mult. în teama noastr de necunoscutul din noi în ine i dintre noi. artist plastic cu un venit modest. începu s -mi ofere detalii. lung i drept. De fapt. unul din so i. Lisa. dar n-am avut decât necazuri cu b rba ii din cauza asta. Fie c alcoolicul este unul din p rin i. ." Fiorul emo iei care provine nu din excitarea reciproc a sim urilor. de obicei. înalt . m vei iubi? Iubito. Când m gândesc la tine A vrea s fiu tot ce Înseamn frumos Ce înseamn adev r. pentru c ne temem s explor m tainele pe care le întruchip m ca b rbat i femeie i s scoatem la lumin eul nostru profund. ne baz m pe predictibilitate. i dorin a de a suferi. ci din profunda cunoa tere reciproc este. Lisa era co-alcoolic . Cred c are. toate caracteristicile femeilor care iubesc prea mult sunt prezente. De când nu mai beau. mam . Am a teptat cu r bdare. ceva adev rat în ea. drag mam .intimitatea adev rat . R mase t cut în timp ce-l preg tea. totu i.E prea de tot. pânza cu peisajul de mod veche con inea urm toarele versuri: Drag mam . din p cate. care Nearat drumul. tiam deja c efectele copil riei petrecute lâng o mam alcoolic . influen aser puternic felul în care Lisa urma s stabileasc o rela ie cu un b rbat. ce zici? Râse din nou i spuse cu mâhnire în glas:' . nevoia de a fi de folos. confort i amici ie. cu ochi mari i verzi i cu un p r negru. Cele mai multe dintre noi. Lisa mi-a atras aten ia datorit unui prieten comun care mi-a spus câte ceva din povestea ei. rar.

dar n-am cunoscut niciodat alta. c are nevoie de mine. F ceam tot felul de giumbu lucuri ca s-o înveselesc. grij de mine. îmi spunea. Nu p rea s lucreze nic ieri. . Singurul fel în care m puteam desp r i de ea era s g sesc pe altcineva de care s m ag . Am început. în speran a c îmi va da înapoi ce aveam nevoie.. într-o oarecare m sur .M-am n scut când p rin ii mei se iubeau înc foarte mult. Ce s zic? Probabil c sta era exact argumentul care trebuia folosit cu mine. dar foarte devreme . s v d adev rul. Eram foarte con tiincioas .atât de devreme c nu-mi amintesc când s-a întâmplat . Familia lui era bogat .Ce m speria cel mai mult când aveam o stare depresiv . era curtenitor i foarte atent cu mine. cu alte cuvinte. pentru c ea era tot ce aveam. Toat via a am dorit ca mama s semene cu persoana din poezioara aia. A fost o via dur . Acum. decât felul cum erau ele în realitate. nu avea de ce s munceasc .Inv toate astea acum la edin ele terapeutice. îmi dau seama c m temeam foarte tare pentru ea. c îmi va returna ceea ce îi d deam. Lisa era singurul produs al unei na teri planificate. când mama ei înc mai bea. Era prima dat când o l sam pe mama singur . . dar nou ne lipseau toate cele i ne mutam tot timpul. am avut st ri depresive grave. aveam sentimentul c ceva îngrozitor trebuia s se întâmple . . b nuiesc c eram con tient . Tata se purta îngrozitor. de timpuriu. Aduse ceaiul pe o tav l cuit în ro u i negru i îl puse pe podea în fa a mea. când privesc înapoi. acum dup ce m-a g sit. devotamentul i energia asupra ei. Imi f ceam griji din cauza ei i încercam s-o protejez împotriva tatei. b nuiesc c a avut. ap rând la opt ani dup na terea Lisei. f r s vorbim prea mult. Acas era totul atât de întunecat. poezia aceea de pe perete descrie mai curând felul în care voiam eu s fie lucrurile. în plus.. mai ales pentru un copil în cre tere.am început s m port ca i cum eu a fi fost mama i ea copilul.ei i înaintea unui frate care fusese i el o surpriz . Dup a doua s pt mân .Incep.Intotdeauna am crezut c mama e perfect . de aceea am fost copilul ei favorit. Câ tiga bine ca inginer. dar dup o vreme. era faptul c nu mai puteam avea grij de mama.Eram foarte apropiat de mama. Când eram foarte mic . c trebuia s fiu cât mai departe de mama. Urma s st m trei s pt mâni. Ne petreceam timpul împreun cât puteam. strâns lipite una de alta. în adolescen . mi s-a oferit ocazia s plec în Mexic cu dou din prietenele mele. s tii. într-adev r. în sfâr it. Lisa t cu i ochii i se umbrir pentru o clip . Era violent cu mama i juca to i banii. i m temeam îngrozitor s m despart de ea. . dar n-a fost în stare nici m car s se apropie cât de cât de idealul meu pentru c era mai tot timpul beat . Chiar dac spunea c ne iube te pe to i la fel. îmi cerea deja zilnic s m m rit cu el. Miam imaginat c este a a cum îmi doream i mi-am jurat s fiu ca ea. dar în a doua s pt mân am întâlnit un mexican teribil de frumos care vorbea engleza excelent. dar m-am gândit c era din cauz c având a a mul i bani. . chiar câteva clipe. i toat fiin a mea r spundea la îndemnul de a fi de ajutor. Am pl tit un tribut destul de mare i mai târziu. Lisa surâse blând. M-am str duit cât am putut s-o fac fericit . Faptul c .ceva ce-a fi putut împiedica de-a fi fost destul de atent . îmi spunea c m iube te i c nu poate s suporte gândul c m pierde. doar inându-ne în bra e. El primise o educa ie aleas . tii.Când aveam nou sprezece ani. mohorât i trist. când criza era la apogeu. rolurile s-au schimbat i am început s am eu grij de ea. tiam c pe mine m consider aparte. s -mi transfer toat dragostea. dar uneori e dureros s vezi cât de diferit a fost realitatea de ceea ce am crezut întotdeauna c pot s-o fac eu s fie. In ce fantasmagorie am putut tr i! Lisa scutur din cap i continu : . tiam c ine i se gânde te la mine pentru c deseori m chema s m a ez lâng ea i st team a a îndelung. poate pentru c aveam atâta nevoie s-o cred a a. Iar b rbatul acesta îmi promitea o via minunat .

a a c a doua zi i-am spus c o s le spun p rin ilor lui ce a f cut. Familia lui tia engleze te dar refuza s vorbeasc . ceea ce n-a fost deloc o decizie în eleapt . Eu. mai devreme sau mai târziu. s n-am dreptate. Ne potriveam i am crezut. i îmi spunea c m iube te. i mi s-a f cut team chiar de la început. c a fi putut s -l fac s stea mai mult cu mine.c era dispus s . credea c numai eu îl pot face fericit. N-are importan ! Ghici ce s-a întâmplat dup nunt ? A trebuit s ne ducem acas la el i s locuim cu oamenii aceia care nici m car nu tiau c ne-am c s torit! A fost îngrozitor. ceva s-a rupt în sufletul meu. Nu tiam ce simt. c sta e pre ul pe care-l pl te ti ca s fii cu cineva care te iube te. Ne-am c s torit repede. Dar asta de acum era altceva. M gândeam. beat. L-am întrebat ce face i mi-a zis: ÄNu crezi c -mi st bine?" A f cut o strâmb tur i am observat c se rujase. mai ales una din aceea i clas social . însurându-se cu mine. dormeam deja de mult când m-a trezit un zgomot. alegerea perfect . Iar eu eram. c ea a teapt s ne întâlnim i c dac m duce la San Diego n-o s mai . dar eram sigura c eu eram de vin . se admira în oglind . se revolta împotriva p rin ilor. Eu fusesem cea care oferise dragoste atâta timp. îns . c ci american fiind. El m l sa singur nop i în ir. ar fi spus cuiva. bineîn eles. Nu aveam bani i nici vreo posibilitate de a face rost. Moment mai potrivit nici c se putea. a a c st team în camera noastr i. Eram dispus s m str duiesc i mai mult. Intr-o noapte. c nu mi-a mai r mas nimic de oferit. Nu m gândeam decât la faptul c iat . tiam deja ce înseamn s suferi. P rin ii lui m urau i am avut sentimentul c erau sup ra i pe el de ceva vreme. So ul meu. Adeseori venea acas beat i dornic de sex iar asta m îngrozea. cumva. Am sunat-o pe mama i i l-am descris în cuvinte pline de înfl c rare.i protejeze secretele despre identitatea i comportamentul s u sexual. Am în eles c trebuie s scap de-acolo. îmbr cat cu c ma a mea de noapte. Presupun c asta a l sat s se în eleag când mi-a spus c are nevoie de mine. complet izolat . iar faptul c avea o so ie îl f cea s par mai Änormal" decât dac n-ar fi avut. dar atunci totul îmi ar ta cât m iube te . în cele din urm .i sfideze p rin ii ca s fie cu mine. Eu nu tiam nici un cuvânt în spaniol . Sim eam în n ri parfumurile celorlalte femei cu care f cuse dragoste. Pare o nebunie acum. Ea zise: ÄAm încredere c vei lua o hot râre în eleapt ". M-am gândit atunci c . m-am obi nuit s adorm singur . n-ar fi trebuit s aib încredere. tiam c sunt sec tuit . dincolo de hot rârea mea de a m c s tori cu el. iar acest b rbat îmi oferea ceva ce p rea s fie chiar prea mult. c a fi putut fi mai iubitoare. Fusesem prea preocupat de problemele casei. Ei bine. Nu prea ie isem cu b ie i. dar nu atât de mare ca s -l izgoneasc . i ar fi aflat tot ora ul.avea to i banii aceia la dispozi ie i. c asta e dragostea. în sfâr it pe cineva care zice c el m iube te pe mine. în cele din urm . Eram o paria. m f cea s m simt teribil de important i merituoas . îmi sim eam sufletul gol. c a a e normal. nu tiam prea multe despre b rba i. Era demen . f r tirea p rin ilor lui. nu puteam. dac nu m duce la San Diego. cu toate acestea. amândoi. Habar n-aveam dac îl iubesc. la început. în cultura lui. iar acum se p rea c îmi venise i mie rândul s primesc. Pân în acel moment fusesem tare nenorocit . la fel ca mama. cui a fi putut spune? Cine vorbea cu mine? i cine m-ar fi crezut? Nu cred c ceva din toate astea a fost deliberat sau calculat din partea lui. sau dac el este b rbatul pe care-l doream. Oricare alt femeie. c ci. Acum v d altfel lucrurile. trebuia s . o revolt destul de mare ca s -i supere. au mai fost i alte motive. decât s fiu suspect . s -i conving pe ai lui s m accepte i poate chiar s m plac . v zând ce am v zut eu. L-am min it spunându-i c deja am chemat-o pe mama. De fapt. înv asem asta acas . Am decis s m m rit cu el. f r s -l mai a tept.

i a cerut ajutor. dar o iubeam prea mult pe mama i refuzam pân i gândul c f cea ceva r u. Mul umesc lui Dumnezeu c n-am fost acolo s-o v d. iar singurul lucru pe care tiam s -l fac era s fiu bun . ceea ce m atr gea ca un magnet. mi-am luat o slujb ca s ie im din impas.Via a mea era un haos total. Incercam s nu am nevoie de nimic pentru mine îns mi. în baruri i. Sora mea se sup ra pe mine i îmi spunea c refuz s privesc realitatea. din cauza c reia am dat peste tot felul de necazuri. N-a mai pus strop de b utur în gur de atunci. Veneam acas de la coal i o g seam întins pe canapea. Nu mergeam prea bine. N-aveam nici o ans s îndrept ceva. Eram foarte apropiate. G team i f ceam curat f r s fiu rugat . de fapt. O întrebam dac are nevoie s-o ajut la ceva. . A a c am fost bun în toate felurile în care m-am priceput. nu mai eram în stare s simt nimic. A ales drumul cel mai greu. din cauza tensiunii de acas . ca s le ar t profesorilor c nu sunt proast . Fericirea ei era cel mai important lucru pentru mine. De aceea. . m eschivam cât puteam. a sunat la A. E greu de spus care dintre noi era mai bolnav . Ii era tare fric s nu afle p rin ii. i mi-a dat bani s iau autobuzul pân la San Diego i înc cincisprezece dolari. Eram complet amor it . generos sau s in la ea. el îi oferea. imboldul de a d rui afec iune. c ci era o femeie foarte mândr .Trebuie s fi fost insuportabil. Faptul c avea nevoie de ea era suficient pentru a stârni vechile i cunoscutele ei sentimente i a aprinde. . în realitate. Lisa zâmbi cu blânde e la amintirea curajului mamei sale. în forul ei interior. I i continu povestea. am vrut s -i ofer o compensa ie. incon tient . pentru c . dragoste. M-a condus pân la frontier f r un cuvânt. Nu tiu cum de-am avut curajul. Am stat acolo pân mi-am g sit o slujb . Atrac ia pe care o resim ea Lisa fa de acest tip de b rba i era perfect logic dac inem seama de rela ia cu mama ei. Profesorii îmi spuneau c . în rest.M durea nespus nefericirea ei. Sim eam c trebuie s -i ofer o compensa ie din cauza tatei care o r nea. Singur în camera ei. bineîn eles. Realizez acum c luptam cu dou for e incredibil de puternice: mariajul p rin ilor mei aflat în deriv i alcoolismul mamei. dar a mers. Dar. Nu trebuia s fie bun. dar asta nu m-a împiedicat s -mi continui încerc rile . s -i ajut. Mama începuse s bea incontrolabil când eu aveam nou ani.aud de mine. La coal nu aveam energie decât pentru un singur examen cu note str lucite. la fel i a mamei. în final. de exemplu. pentru c nu vreau s recunosc gravitatea situa iei. Ii întâlneam la petreceri sau întâmpl tor. Dar aveam înc o cantitate uria de compasiune. Felul cum înv am la coal . când lucrurile au început s se destrame între ea i tata. In perioada aceea. în urm torii trei sau patru ani. nemaivorbind de faptul c aveam grij de fratele meu i preg team masa i c . în casa unui prieten. Majoritatea b rba ilor cu care am avut rela ii aveau probleme cu drogurile sau alcoolul. A.i s m învinov esc pentru e ecuri. pentru c îi comp timeam. . i tiam c erau înc aspecte pe care le puteam îmbun t i. Au trimis dou persoane s stea de vorb cu ea i ele au dus-o la o edin în dup -amiaza aceea. A a am ajuns în San Diego. c n-ar fi ajuns niciodat s fie ajutat cu adev rat. apoi m-am mutat cu alte fete i am început s duc o via destul de extravagant . între Äa fi iubit " i Äa fi nevoie de ea" Lisa pusese semnul . am adus acas nenum ra i b rba i. mama i eu. prea mândr pentru a-i chema dac n-ar fi fost disperat . Am avut noroc c lucrurile nu au luat o întors tur urât . Mi-l pl nuiam cu grij i-l luam cu brio. A fi depus atâtea eforturi s-o fac s se simt mai bine. Aveam dou zeci i patru de ani când mama s-a l sat de b utur . cu sticla lâng ea. p reau s aib nevoie de mine ca s -i în eleg.Dar nimic n-a dat rezultate. din nou.egal\ a a c atunci când vreun b rbat p rea s aib nevoie de ea. m gândeam c o s m omoare sau mai tiu eu ce o s -mi fac .

iar tata urla i mama plângea. pentru c mâinile îmi tremurau atât de tare c nu mai puteam desena nimic. Acelea i pauze lungi i cuvinte alese cu grij care erau rostite. Mi-era atât de greu s recunosc c ceva nu e în ordine. Ha! N-aveau de unde s tie cât m str duiam -s nu-mi las familia s se destrame. Familia avea nevoie s cread c aceast problem era cea care. ani în ir.tii. Tat l ei era alcoolic în recuperare i fusese la A. în acela i timp. separat. In mod firesc. astfel. Am ridicat blocul de desen i l-am sprijinit de genunchi ca s stea. Presiunea asupra Lisei era imens . Din cauza dimensiunilor monumentale ale sarcinii asumate. dac se rezolva. nu se bucura de nici un succes. st tea acolo i vorbea rar . i am continuat s m str duiesc i mai mult. Ne-am plimbat cu ma ina. care îl cuno tea. cumva cu emfaz . Am r mas deci. nu-mi putea vedea mâinile care tremurau ca naiba. în care exist dificult i aparent insurmontabile. foarte curând dup asta mi-a dat telefon i a trecut apoi pe la mine. Sora mea era deja plecat . în ciuda eforturilor ei eroice. sentimentul valorii proprii a fost extrem de afectat. Dar am mare nevoie de cineva la cap tul cel lalt al firului". dac nu era din vina tat lui meu. centrul aten iei tuturor. iar el a fumat marihuana. membrii familiei se concentreaz asupra unor probleme mai simple. A fost cel mai puternic sentiment pe care l-am avut vreodat fa de un b rbat.A. Mâ învinuiam c nu sunt perfect . Dar. a fost drogat. cu o posibil perspectiv de rezolvare. Il uram. L-am rugat s -mi pozeze i i-am schi at portretul din amuzament. i-a transmis celuilalt acest mesaj prin prietena mea. M-a pl cut i l-am pl cut.i a trebuit s m opresc. i-mi aduc aminte c m-am sim it cople it de afec iunea pentru el. erau desp r ite. ar aduce înapoi armonia.Tata ne-a p r sit când aveam aisprezece ani. Cred c începeam s m scufund. mama. Nu e ti obligat s m ascul i. fratele meu i cu mine. s-a întâmplat s -l întâlnesc pe Gary. i fiecare. Era drogat din nou. . Dar carnetele de note nu erau grozave. Faptul c atrac ia Lisei fa de Gary i implicarea ei în rela ia cu el au debutat atât de repede dup ce mama ei s-a l sat de b utur n-a fost o întâmplare. înh mat fiind i la îndatoririle mamei ei. habar n-aveam de ce am reac ionat a a i am numit asta dragoste. Nu numai c încerca s rezolve problemele p rin ilor ei. Am sorbit amândou ceaiul în lini te câteva minute. . am sunat-o pe cea mai bun prieten a mea i i-am spus: ÄLas -m s vorbesc cu tine. Chiar dac . A a c am plecat în Mexic i m-am m ritat. te rog. într-o familie dezorganizat ca aceasta. a spus simplu: . era i prietena mea cu noi. In prima zi petrecut împreun . în str dania de a o face pe mama fericit i de a avea grij de fratele meu. dar tot ea era identificat cu cauza nefericirii familiale. întreaga mea grij i dragoste pentru mama s-au combinat cu atrac ia fizic pe care o sim eam pentru el. Ea s-a dus la Alateen i cred c mi-a dat rezultatele benefice ale progamului în acela i fel în care m-a ascultat. ca atunci când oamenii sunt droga i . geografic. cu toat presiunea pe care o exercitam asupra mea. Era cu trei ani mai mare decâl mine i imediat ce a f cut optsprezece ani. Po i citi o carte dac vrei. inclusiv al Lisei. Nici m car nu credeam c merit s -mi asculte cineva problemele! Dar ea chiar m-a ascultat. Acum tiu c am reac ionat a a pentru c vorbea la fel cum vorbea mama dup ce b use o zi întreag . Leg tura ce le unea pe cele dou femei nu fusese sf râmat . Rezultatele colare ale Lisei au devenit astfel. Când a fost în stare s vorbeasc .nu m str duiesc destul. mama fusese întotdeauna prima responsabilitate a Lisei i iubirea ei cea mai profund .A.O dat . timp în care Lisa se lupta în t cere cu amitirile ei dureroase. c ci ar ta bine. La cinci luni dup ce mama începuse edin ele la A. si-a g sit o slujb cu norm întreag i a plecat de-acas . am revenit acas i am divor at i pe urm m-am zbenguit cu o mul ime de b rba i.

i hot rârea ei se spulbera în timp ce î i spunea c . credincios spuselor sale. O dat . plângând i aruncând la gunoi trei ani de pictur . îmi spuneam: Ä"Nu mai vreau s tr iesc a a!" Când Gary s-a întors. vindecându-se de alcoolism f r ajutorul ei. La urma urmei. Era sigur c îl putea face s-o iubeasc cu aceea i dragoste cu care îl iubea ea. din fric . Ea s-a Äîndr gostit" de un b rbat dependent. m-a sunat . i era o femeie pe post. Continu cu descrierea celor ase ani care urmar . c va ajuge s pre uiasc ce aveau împreun i s vrea s -l p streze. acceptam situa ia asta îngrozitoare pentru c mai aveam putere s-o suport. Nu i se vedea fa a. L sasem televizorul deschis ca s -mi alung gândurile.i dea seama c mama ei se schimba. Lisa sim ea nevoia unei rela ii cu o persoan dependent . iar eu f ceam cur enie. va fi în stare s -l recompenseze pentru tot ce a suferit. Ziua urm toare era într-o sâmb t . Se gândea c nu-l poate învinui sau trage la r spundere pentru comportamentul de acum. iar apoi a zis: "Nu credeam c situa ia e a a grav pentru c aveam înc puterea s-o suport!" Lisa d du din cap u or. iar ea î i lua responsabilitatea în serios. a reac ionat. dar când a descoperit c îi afecta capacitatea de a. iar când o f cea. dac va fi vreodat vorba s aleag între a cump ra droguri i a pl ti chiria. era sigur c . Povestea copil riei lui o f cea s plâng i s -l comp timeasc . Lisa era sigur c se va schimba. Meritam mai mult decât durerea i frustrarea i pre ul pl tit i haosul. n-ar fi trebuit s -l sup r. care-l adusese i pe so ul ei. La început." Pe atunci m învinuiam înc pentru orice.el aducea o pung plin de bun t i. nu pasiv . brusc. drogurile vor fi întotdeauna pe primul loc în ceea ce-l prive te. în momentul în care mama ei s-a îndreptat spre Alcoolicii Anonimi ca s cear ajutor i sprijin pentru a se îns n to i. Gary era plecat. am zis tare: ÄDar meri i ceva mai mult decât cel mai r u lucru pe care-l po i suporta!" Mi-am auzit. tot salariul se ducea pe cea mai scump marihuana sau pe ha i . Gary s-a mutat la ea imediat i a declarat ferm în timpul primei s pt mâni de convie uire c . lucrurile lui îl a teptau afar . La fiecare tablou sfâ iat. sau îi m rturisea c a f cut rost de cocain special pentru ei doi. . i pân la îns n to irea mamei ei. iar cei doi au ajutat-o s .N-a f cut o scen . Ulterior. dac îl iube te îndeajuns. Dup c s torie. pentru c erau prietenii mei acolo. în fa a u ii. din moment ce suferise atât de mult în copil rie i uita durerea propriului ei trecut. spusele i am început s plâng în hohote pentru c în elesesem: la fel f ceam i eu. ea era cea responsabil pentru între inerea amândurora. în timp ce se certau pentru c refuzase s -i dea un cec pe care i-l trimisese tat l de ziua ei. . Cu toate acestea. ca s se simt Änormal ". sau o a tepta cu masa pus . Gary rareori lucra.i câ tiga existen a. el a sfâ iat cu un cu it toate tablourile din cas . una pe care o b tuse b rbatul.Eram a a bolnav pe vremea aceea c m-am gândit: ÄE numai vina mea. la acest refuz de a avea nevoie de ea. pe m sur ce se concentra s -l repare pe al lui. Lisa relu povestirea. el o iube te cu adev rat.Asta f ceam i eu. Când am auzit-o pe femeia aceea. . Ori de câte ori se gândea s -i spun s plece . rela iile ei cu b rba ii fuseser ocazionale. a vorbit despre cum fusese via a ei i a descris ni te scene oribile.i adune curajul i s -i spun lui Gary s plece.dup ce îi luase iar bani din po et sau îl g sise în toiul unei petreceri când ea venise extenuat de la serviciu sau lipsise toat noaptea de acas . Lisa î i chemase cea mai bun prieten .Când Lisa a început s . pur i simplu a plecat. Curând Lisa stabili o nou rela ie de profunzime cu un alt individ dependent. i care vorbea într-o emisiune. încercând s repar ireparabilul. împachetate. în definitiv. Lisa i s-a al turat în folosirea drogurilor. s-a oprit.

s reac ionez.i a descenden ilor proveni i din familii cu diverse alte . vom avea tendin a s ne sim im bine cu persoane care trezesc în noi sentimente asem n toare . a renun at. a a c am f cut tot ce am putut ca s fie mul umit. respect de sine. Total neobi nuit s evalueze modalit i de siguran pentru propria persoan . prin critica sau manipularea lor. Plictiseala e sinonim de multe ori cu o larg palet a sentimentului de stinghereal .i a început s m amenin e. de unde a continuat s-o impulsioneze. speran ei i preocup rii pentru bun -starea altei persoane. la edin ele pentru adul ii care au fost copii de alcoolici. ni se pare Änormal" când întâlnim o persoan care exprim . rela ia cu p rin ii a fost ostil . nu tiam cine sunt dac nu aveam pe cine s ajut sau o suferin de îndurat. amabile. Paradoxal. pentru c nu suntem provocate s încerc m s schimb m pe cineva ca s -l facem fericit sau ca s -i câ tig m afec iunea sau acceptarea reprimate. Abia atunci am început s m în eleg. Efectele respective includ majoritatea caracteristicilor iubirii în exces. Dac rela ia pe care am avut-o cu p rin ii a fost în esen una instructiv . am fost bun . Decizia s-a ascuns curând în subcon tient. supra-protectoare . Al-Anon.am muncit din greu. Am ascultat-o doar pentru c sufeream atât de tare. ne închipuim c ne plictisim al turi de oameni normali. atunci. este o grupare de rude i prieteni ai alcoolicilor care se întâlnesc pentru a se ajuta unii pe al ii s nu mai fie obseda i de alcoolicii din via a lor. Gary. normale. Cu alte cuvinte. adul i fiind.siguran .de la formele u oare la cele intense pe care femeile care iubesc prea mult sunt înclinate s le tr iasc când sunt lipsite de rolul atât de familiar lor. Exist . nuan e ale unor atitudini i comportamente identice. dup ce m mai lini tisem. i dimpotriv . altfel spus. supradependent . am preluat responsabilit ile celuilalt. Am f cut tot ce f cusem înainte. când eram mic . destinate mai degrab pentru suferin decât pentru împlinirea personal . A vrea. n-am cerut nimic pentru mine. al ajutorului. dar nu i-am r spuns deloc i dup o vreme. tocmai asta explica atrac ia ei fa de el.sau cu alte cuvinte. Dac . la majoritatea adul ilor . e uarea eforturilor ei de a câ tiga afec iunea celuilalt o impulsiona s se str duiasc i mai mult. Pân în ziua când i-am spus s plece. brutal . în plus. totu i. ca i Alateen.ai alcoolicilor care vor s scape de efectele convie uirii în copil rie cu alcoolismul. manipulatoare. bazat pe exprimarea normal a afec iunii. Credincioas cazului s u. c ldur sufleteasc . Vom sim i aversiune fa de comportamentul lor. critic . Din cauz c modelul meu fusese întotdeauna sacrificiul de sine. s ne sim im mai pu in încrez tori în noi în ine. vom avea tendin a de a evita oamenii care ne fac. poate chiar foarte subtil. cu dependen a lui de droguri. anormal ² atunci. Ata amentul profund al Lisei fa de mama sa i sacrificarea propriilor ei necesit i i dorin e pe altarul acestui ata ament au preg tit-o pentru rela iile amoroase de mai târziu. dimpotriv . cu dependen a afectiv i cruzimea lui.adul i .copii de alcoolici . a acceptat rela ii care promiteau ocazii de a îndrepta lucrurile în favoarea cuiva prin for a dragostei ei. dar expert în promovarea bun st rii altora. în copil rie Lisa luase decizia de a remedia orice dificultate ivit în via a mamei sale prin for a dragostei i altruismului ei. fusesem terorizat de gândul c ar putea s m p r seasc . i i-am povestit tot. vreau s spun. I-am telefonat mamei dup -amiaz . reprezenta combina ia celor mai rele caracteristici ale p rin ilor Lisei. Gary era pentru mine ceea ce fusese alcoolul pentru mama: un drog f r de care nu puteam tr i. M-a sf tuit s m duc la Al-Anon. edin ele sunt pentru fiii i fiicele . interesului i aprob rii. Ne vom sim i ca acas al turi de persoane cu care re-creâm tiparele anterioare de raportare anormal . s în elegi c n-am f cut asta singur . incomodate i stingherite cu persoane blânde.

. Lisa. de care refuz s se despart .cu alte cuvinte. dependen a de rela iile cu b rba ii se intensific pân când se transform în viciu. dispozi ie. devine pentru aceste femei omologul drogului.sunt mai noroco i decât cei proveni i din alte medii defavorizante. în rela ia ei cu Gary.dac mai e ceva de trezit. îmi fac planuri pentru mine îns mi i nu mai încerc s schimb pe altcineva.disfunc ionalit i -o fascina ie pentru persoanele cu probleme i o atrac ie pentru emo ii. Ca i în cazul alcoolului i drogurilor. Recuperarea dependen ilor de rela ii interumane implic primirea ajutorului dat de grupul de sprijin în înv area a dou lucruri: cum s rupi cercul vicios i cum s cau i sentimente de auto- . sau de o serie de parteneri incompatibili. Acest tip de depresie se întâlne te la copiii proveni i din familiile cu probleme serioase. A a c . mai ales negative. infidel. a fi singur cu tine îns i poate fi chiar mai r u decât cea mai mare suferin produs de o rela ie. Dac dramele i haosul au fost constant prezente în via a noastr i dac . Comparat cu evolu ia alcoolismului. prezent . un partener violent.la fel cum alcoolul sau alte substan e de alterare a st rii suflete ti constituie pentru persoanele dependente posibilitatea de evadare temporar . care le ofer asisten în efortul de a. dezam gire i lupt . Dependen a unei femei de partenerul ei. i astfel a ajuns la dependen . în loc s o aline.copii de alcoolici . chiar sub nivelul de con tient . suferea de o boal . avem nevoie de sentimentul de nesiguran . compulsia distructiv pe care n-o putea controla singur .alcoolul ² pentru a evita sup rarea intens i disperarea din via a ei. î i aduc propriul lor aport de suferin . Lisa a ajuns la cap tul pove tii sale. Nu ies cu nimeni acum. avem nevoia la maturitate de evenimente dramatice care s ne trezeasc sentimentele . sunt prea agitate pentru a c dea în starea depresiv care r mâne. îns .i rezolva problemele de respect de sine i raportare la ceilal i. La adolescen . dezvoltând acel stil de a iubi prea mult. Nu fac aceast analogie în mod gratuit i nici nu folosesc cu u urin cuvâtul dependen în compararea cazurilor celor dou femei. Paradoxal. în acest fel. A a c bea i mai mult. a a cum se întâmpl deseori. Alcoolul intensifica durerea. sau mai bine zis de a o evita. indiferent. pentru prima dat . Dar încet-încet m-am reobi nuit cu via a normal . A nu avea o rela ie . aceste rela ii greu de manevrat. Mama Lisei devenise dependent de un drog . se poate datora ini ial unei multitudini de probleme familiale. Ea suferea de o stare depresiv grav . adul ii . rolul jucat în copil rie. ca i mama ei în rela ia cu alcoolul. Pe m sur ce se angajeaz în rela ii haotice. dar stimulatoare i enervante. sau altfel spus. cu b rba i anormali. de durere. care adorm aten ia. am fost for a i în copil rie s ne reneg m sentimentele. care dezvoltase dependen a de alcool i nu era în stare s se lase de b ut singur . A adar. cel pu in la nivelul marilor ora e. cu atât mai intens ac iona drogul asupra sistemului ei nervos i producea chiar sentimentele de care vroia s scape. care î i avea originea în copil ria ei dureroas . multe tinere ca Lisa î i in depresia în ah. întrucât exist asocia iile Al-Anon. mi-a g si un alt Gary.Pacea i lini tea care au urmat în via a mea dup plecarea lui Gary m înnebuneau. iar modalitatea lor de a o trata. Cu cât mai mult folosea alcoolul pentru a evita durerea. c ci produce mijlocul de a sc pa de sentimente . i asta pentru c a fi singur înseamn a sim i împuns turile durerii din trecut combinate cu cea din prezent. Lisa a încercat i ea s evite suferin a i disperarea. tiu c sunt înc prea bolnav pentru a stabili o rela ie normal cu un b rbat. La fel ca mama ei. Lisa dezvoltase ceea ce era tot o rela ie de dependen fa de Gary. Mi-a trebuit tot curajul din lume ca s nu-l sun i s -l rog s vin înapoi. dificil. variaz în func ie de sex. Dac a ie i acum. Cele dou compulsii sunt paralele din acest punct de vedere i la fel de greu de dep it. ca s sim im c tr im.

Cheia este s înve i cum s duci o via s n toas . Accept m c suferin a este o component fireasc a dragostei. secrete. Dac te gânde ti la ce ar însemna un singur episod despre comunicarea sincer i dragostea matur pentru calitatea acestor saga nesfâr ite. r zbunare. amenin are. chiar dac îl doare iubirea. sarcasm.i înving dependen a de suferin . Nu numai c acest tip de rela ii interumane ar intra în conflict cu structura normal a programelor TV dar ele ar i ilustra. satisf c toare. Dac modelele anormale de raportare la ceilal i sunt un adev rat flagel. Tocmai din cauza acestor convingeri . lini tit . corect. toate personajele comunic unul cu altul. i tot din cauza lipsei exemplelor de dragoste mature i a comunic rii normale din mass-media. manipulare. minciun .pentru mul i din cei care se lupt cu una din aceste boli. Trebuie s dezvolt m con tient o modalitate mai deschis i mai sincer de a ne raporta la oameni decât cea pe care o . de la literatura clasic la pove tile medievale. poten ialul dramatic al celor dintâi este trecut cu vederea. al doilea: întrucât calitatea implic rii emo ionale este mult mai subtil în rela iile normale decât drama evident a rela iilor anormale. în episoadele mele. Trebuie s fim con tien i de defectele distructive ale viziunii societale despre dragoste i s opunem rezisten imaturit ii superficiale i auto-distructive în rela iile personale. nici unul din ele nefiind de folos unei rela ii normale. de altcineva. lucrurile se înr ut esc înainte de a începe m car s se îndrepte. cât suntem de satura i cu cazurile de exploatare. Totul se întâmpl într-un anumit context. în literatur . dramaturgie i muzic . nereu ite. bazate pe o sincer comunicare. este din cauz c asta e tot ce vedem i cunoa tem. pentru ca ea s recunoasc c are nevoie de ajutor ca s . Exist pu ine modele de cupluri în care partenerii se raporteaz unul la altul în mod matur. manipul ri. aureolate de societate. Primul: aceste rela ii sunt foarte rare în via a real . Starea Lisei nu era ajutat nici de faptul c atât suferin a din dragoste cât i dependen a de o rela ie sunt idealizate de cultura noastr (n.c profunzimea dragostei se m soar prin suferin a pe care o provoac .apreciere i bun stare în alt parte decât la un b rbat incapabil s nutreasc aceste sentimente. chiar dac sufer . s n tos.ÄPot s-o fac singur" . Trebuia ca via a Lisei s devin iremediabil nemanevrabil . am cochetat ani de zile cu ideea de a scrie. Când într-un cântec. Aceste modele culturale ne înva . iar cei care sufer cu adev rat. coerci ie etc. în episoade zilnice. obstruc ionând astfel recuperarea. de la serialele TV melodramatice.de la cântecele populare la muzica de oper . convingerea c se pot descurca singuri îi împiedic s cear ajutor. tr. liber de orice manipul ri sau subjug ri i asta din dou motive. datorit contrastului evident. incontrolabil . la filmele i piesele de teatru cu mare succes de public. ademenire deliberat . solistul se tânguie duios c nu se poate st pâni s nu iubeasc pe cineva. telespectatorii ar vedea personaje hot râte s aib rela ii normale cu ceilal i.a câta oar . de obicei. crize de gelozie. pentru a fi fericit. ia în considera ie i influen a pe care alterarea comunic rii o are asupra vie ii noastre. despre fiecare serial melodramatic. nondefensiv i afectuos. suntem împresurate de nenum rate exemple de rela ii imature. f r victime i victimizatori. probabil din cauza for ei pe care o are expunerea repetat la acest punct de vedere. exist ceva în noi care.: este vorba de cultura american ) . sau prin i în plasa dependen ei de droguri sau alcool sau de oricare alt substan chimic . accept c ideea exprimat de solist este felul în care ar trebui s fie lucrurile. iubesc cu adev rat. dar poleite i ridicate în sl vi. în schimb. chiar i felul în care iubim. c dorin a de a suferi din dragoste este o tr s tur mai curând pozitiv decât negativ . F r minciuni. Trist este faptul c pentru cei implica i în rela ii dependente. în mod sincer. f r a depinde.

Nevoia noastr de dragoste.în cazul ei. cu excep ia noastr . din cauza divor ului sau decesului. i s sper m c temerile noastre vor disp rea i c vom fi r spl tite cu dragoste. Poate c am devenit Äm mica" fra ilor mai mici în timp ce mama era plecat la serviciu. cu ploaia de pistrui i obrajii plini de co uri îi d deau un aer pozna atr g tor. dar i din teama de a nu pierde dragostea lui. ascultând anumite detalii (despre rela ia lor). nu m-am putut opri s nu observ c pe chipul ei puteai face un studiu al contrastelor. Femeia bun la suflet ÄNu tiu de ce face asta. bineîn eles. fizic sau psihic. Chiar dac nu eram destul de coapte pentru aceste responsabilit i. Când ireparabilul s-a produs. care dep eau capacitatea noastr de a le "digera" emo ional. s ne asum m prematur responsabilit i pentru c mama sau tata erau prea afecta i. i cu atât mai pu in p rin ii no tri. Chiar în ziua în care am întâlnit-o. Cu coama de p r ondulat. Sau poate c ne-a lipsit unul din p rin i. obosit. A stat deoparte a teptând s termin de discutat cu cei ase. educa ie i siguran a r mas f r r spuns. vânzând astfel intimitatea real pe fr mânt rile nelini tii. nu ne-am protejat nici noi. Pentru multe din noi. ne-am trezit în postura de confidente. Continu m s -i ajut m pe al ii. am cerut atât de pu in. în încercarea de a satisface nevoile celorlal i membri ai familiei. înlocuirea p rintelui absent ." Oamenii au tendin a s vorbeasc a a despre femeile care iubesc prea mult. Sau poate c am avut ambii p rin i. Dar explica ia misterului acestui ata ament statornic se g se te. în experien ele din copil rie. aceste roluri semnific negarea propriei noastre personalit i. de cele mai multe ori. Am pretins c suntem mature atâta timp. i nu în elege de ce. Ascultam pentru c ne temeam de consecin ele pe care le-ar fi avut refuzul nostru asupra p rintelui respectiv. i am d ruit atât de mult ca acum ni se pare c e prea târziu s ne mai vin rândul. mai mature i mai descurc re e decât ne sim eam în realitate. care aveau nevoie s ne vad mai puternice decât eram în realitate.poate genera compulsia de a iubi. întrucât ei v d ceea ce pare a fi un efort nobil de a scoate ce e mai bun dintr-o rela ie în aparen nesatisf c toare. aten ie. sem na cu un spiridu palid. am crescut c utând cât mai multe ocazii de a face ceea ce tiam atât de bine: s ne preocupe mai mult dorin ele i cererile altora decât recunoa terea propriilor temeri. i pentru c tot înv asem s ne neg m propria noastr nevoie de afec iune." ÄN-am auzit-o niciodat plângându-se!" ÄDe ce îl suport ?" ÄCe naiba vede la el? Ar putea g si u or pe cineva mai bun. dureri i dorin e neîmplinite. Nevoia de a te sim i necesar E o femeie a a bun la suflet îndr gostit de un b rbat imoral. Povestea Melaniei este edificatoare pentru felul în care maturizarea rapid . 4. ca s . am sfâr it prin a-i proteja noi pe ei. Poate c am fost for ate de împrejur ri s ne maturiz m mai repede.apte studen i care r m seser dup . dup ce inusem un curs de asisten medical . iar noi am încercat s -l înlocuim. dac n-am fi reu it s ne îndeplinim rolul impus.i îndeplineasc îndatoririle de p rin i. înv asem deja de prea timpuriu i prea bine cum s avem grij de al ii. în vânt. castaniu-ro cat. i-l iube te chiar de e r u. concomitent cu simularea noastr c suntem mai puternice i mai pu in tem toare.propag mass media. i astfel. atât pentru fra ii mai mici cât i pentru p rintele r mas. dar pentru c unul din ei era furios sau frustrat sau nefericit. Majoritatea femeilor care iubesc prea mult se dezvolt i continu i la maturitate rolurile pe care le-au adoptat în copil rie. iar cel lalt nu r spundea cu compasiune. Aceste tr s turi vioaie p reau nelalocul lor lâng cearc nele întunecate din jurul ochilor cenu ii i limpezi. Eu a înnebuni dac ar trebui s suport ce suport ea. cu prea multe responsabilit i . Nasul mic.

nici s se în epe. dar dup felul cum a i descris familiile afectate de aceast boal . uneori timp îndelungat. Dar i a a. dând mâna cu mine ferm i tandru în acela i timp. . boala a uciso. Locuia într-un apartament. ar fi putut foarte bine s fie. a fost de multe ori în spital. A teptase atât de mult i atât de r bd toare s vorbeasc cu mine. am b nuit c atinsesem o coard sensibil la curs. în ciuda aparentei siguran e de sine. ca a noastr . în ziua aceea ne-am împr tiat care încotro câtva timp. zâmbi i d du din umeri. Eu aveam aptesprezece ani i tocmai terminasem liceul. pentru cineva atât de fragil i delicat ca ea. cu vârfurile petalelor curbate în sus ca la stelele de mare expunând paloarea p r ii de dedesubt. Sean are.. la care trebuia s te amuzi. la curs. De i ne str duiam s n-o l s m niciodat singur de tot. cu înc trei prieteni. în loc de o nebun plin de energie. Vinerea i sâmb ta fie avea vreo pies în care juca. f cea ceva actorie. nu s r spunzi serios. A ciripit camaradare te cât mi-am strâns eu lucrurile i am ie it din sala de curs. Apoi mâ privi în ochi. urmez cursuri de asistent medical i m str duiesc s nu-mi las familia s se destrame.R mân f r mâncare. î i scutur capul repede. A avut nevoie de un îndemn ca s -mi dea detalii.adev rate festine. fie se întâlnea cu altcineva. dar. Jimmy. nu-i place s bea. M duceam la ei duminica i le g team . am auzit multe lucruri cu care m-a putea identifica.curs. î i aleg adeseori parteneri alcooloci sau deda i altor droguri. bani i timp. în dup -amiaza cenu ie de noiembrie. Melanie mi-a dat un moment de r gaz i s-a prezentat. a devenit o legum . Lucrez cu jum tate de norm ca supraveghetoare într-un spital. Oricum.b rbia ei se l s în jos . A suferit de st ri depresive puternice. i Peter. ase ani. erau câ iva cursan i care voiau s abordeze probleme prea personale pentru a fi discutate la Ä ueta" de întreb ri i r spunsuri care urma întotdeauna dup expozeul meu.i capul. de obicei. tulburând amintirile întunecate adunate în minte i continu : .Sean a plecat din nou. c . Dup o vreme ad ug optit: . . singurul sunet fiind cel scos de frunzele uscate de sicomori care se sf râmau sub t lpile noastre. A spus-o ca i cum ar fi fost poanta unui banc. A fost bolnav mental . Avem alte probleme. asta-i tot. Eram iubita lui de duminica noaptea.i în cele din urm . .. i mergea la o coal cu jum tate de norm .Mama nu a fost alcoolic . dar asta nu-i adev rat în ceea ce-l prive te pe Sean. doi i jum tate. A spus asta f r nici o umbr de am r ciune. Masa preg tit de mine era cel mai frumos lucru care li se întâmpla o dat pe s pt mân . Cum se întâmpla frecvent când vorbeam despre alcoolismul în familie.De obicei. to i cei din apartament m iubeau. Mul umesc lui Dumnezeu. Când a plecat i ultimul dintre colegii ei. a reu it pân la urm s se sinucid .. m descurc în orice împrejurare . a r mas într-o t cere reflexiv . patru. Se uit departe de mine. Ca s -i dau posibilitatea s vorbeasc pe larg. El avea dou zeci i patru.Ne-am c s torit acum apte ani. Am luat-o pe o alee pustie. Obi nuiau sa-l tachineze pe Sean i-i spuneau c ar trebui s se însoare cu mine ca s am grij de el. am rugat-o s ne plimb m prin campus. grij de copii când nu se duce la coala de arte plastice.Azi-diminea . Melanie ie i din alee pentru a r zui câteva flori din acelea în form de stea. Cred c i-a pl cut ideea. . o dat afar . dar a i spus c copiii de alcoolici sau din familii cu diverse alte probleme. în starea de legum . Avem trei copii: Susie. lucru pe care l-a f cut cu indiferen . dar încep s m satur. ridicându.a fost nebun . Medicamentele pe care i le d deau ca s se fac Äbine" i-au f cut mai mult r u. apoi. . Tata a g sit-o. sau nu e plecat de acas . S-a spânzurat în garaj.

ca i în cea teatral i plastic . Ci mama lui. Melanie i-a asumat vina pentru infidelitatea lui Sean. bineîn eles.Nu mariajul nostru e problema. ea îi trimite un cec i el pleac din nou. Nici nu l-am învinuit.Atunci va trebui s se schimbe Sean. Mama lui i-a trimis ni te bani. Ridic glasul i spuse cu hot râre: . se întâlne te cu cineva când e acolo. cu plec rile astea ale lui. De cât timp are aceast rela ie? am continuat eu. M-a cerut în c s torie iar eu am spus. iar Melanie se uit în alt parte i d du din cap. de lucru.. Coborî glasul. el e cel care face fotografiile. Era o versiune m rit a ceea ce p rea s fi fost o fotografie f cut pentru o map de prezentare a unui actor sau model. crede-m . Am întrebat dac e a a i Melanie îmi confirm .Nu. Are mult experien în arta fotografic .. i timp de ase luni am tr it separat.Nu prea pare c-o s se întâmple a a.Seam n cu Heathcliff. i-am spus c vreau s ne desp r im.De ani de zile. chipurile. continu ea .Sean va trebui s refuze banii.Asta e tot? Continuând s loveasc frunza cu piciorul. El se va schimba.erau ale copiilor. probabil. fie la un nou loc de munca. Prima fotografie era a lui Sean: ochii negri. a a c s-a dus din nou la New York s vad ce oportunit i g se te acolo. r spunse: . . Pentru c n-a f cut-o. Am a teptat câteva clipe i am întrebat-o: . Dorind s v d o fotografie mai pu in prelucrat de-a lui Sean.Ne-am desp r it o dat . iar el era a a departe. . O s -l fac s în eleag c ne r ne te.i dac n-o s înceteze niciodat ? . am remarcat. numind un cunoscut fotograf. când se ivea brusc o ocazie i avea nevoie s fie ajutat s sar hopul. privind-o cum se sf râm . De fiecare dat când e pe punctul de a se stabili. da. aprcape imperceptibil. n-am avea nici o problem . îmi spuse: . de obicei. suflând în lumân ri la ziua de na tere.A fost la New York de nenum rate ori.Nu. . Am întrebat-o dac s-a gândit vreodat la divor . . m-a fi a teptat s-o aud vorbind cu optimism despre aceast nou sondare a New York-ului. în diverse ipostaze de vârst : târându-se. iar ea aprob din cap cu mândrie. Spunând asta. . pentru c suntem desp r i i mai tot timpul. .Despre ce e vorba. Vocea ei era moale i oarecum indiferent .pentru c a a a i f cut. ca i responsabilitatea de a-l între ine pe el i pe copii în timp ce el î i c uta. Dac nu i-ar mai trimite bani. El m suna. pome ii sculpta i i b rbia br zdat de o cut adânc se combinau într-o înf i are foarte pl cut .Alt femeie? am întrebat. f când primii pa i. Ii tot trimite mereu bani. Nu-l poate refuza. Melanie? Pentru prima dat cu o und de nemul umire în glas.Mama lui nu va distruge ceea ce am cl dit împreun . am f cut observa ia c nu apare deloc în fotografiile copiilor. . am întrebat-o eu: . fie cu noi. Dar în celelalte . . . Dat fiind fidelitatea ei absolut fa de Sean. Am v zut lacrimi strivite între genele-i negre. In mod surprinz tor. El era a a de frumos! Uite! î i deschise geanta i scoase un album. de fapt. Mi-era a a de r u i m sim eam atât de mizerabil. din cele ce-mi spui. Totul a început la prima mea sarcin . Melanie î i b g capul între umeri. Eram în al nou lea cer.Lucreaz în vreunul din aceste domenii acum? am întrebat. mai mult ca s -i dau o lec ie. Ne-am uitat împreun la celelalte fotografii . Dar o dat . iar eu îi trimiteam bani când avea nevoie. E o prostie c spun asta. Melanie g sise o frunz enorm i îi d du cu piciorul de câteva ori.

cum îl a teptam pe tata când era plecat.Când î i rememorezi copil ria. . în cele din urm . rolul mamei..Apoi a trebuit s -i explic cum de era totul reparat prin cas . In eleg c i acum a tept .A. doar pentru c am vorbit despre asta. în eleg c nu-l învinuiesc deloc pe Sean pentru ce face pentru c în mintea mea plec rile lui se suprapun peste absen a tatei care pleca la serviciu. F cu o grimas . Eram a treia din cei cinci copii. care cânta în timp ce f cea gospod rie sau se juca cu noi. Surâse. S l s m asta. Surorile mele erau cu trei i respectiv cinci ani mai mici decât mine. nici n-a mai ie it din camera ei. i avea o feti de aceea i vârst cu sora mea cea mai mic . Dup un timp.. Tata muncea i f cea cump r turile. cred c ne-am sim it u ura i când a murit.Persoana care a murit nu mai era mama mea de ani de zile. pentru c trebuia s aib grij de noi. a a c mi-a revenit doar mie sarcina de a face totul în cas . a fi dorit s-o fac s arunce m car o privire asupra originii necazurilor ei din prezent. Totul s-a combinat perfect. Cei doi fra i mai mari s-au angajat dup coal ca s-o scoatem la cap t. Traversasem jum tate de campus i a fi dorit s aflu mai multe despre copil ria lui Melanie ca s în eleg ce fel de experien e o Äpreg tiser " pentru dificult ile ei prezente. e caraghios! M v d cu un or pe mine. nu sar fi îmboln vit atât de tare. A a c . sunt înc micu a i curajoasa Melanie care inea casa unit . iar eu am preluat. To i am f cut ce-atn putut.Amândoi au fost a a dr gu i cu copiii. F cu o pauz i clipi des.Vezi vreo asem nare între via a ta de copil i cea de acum? am întrebat. Nu m gândesc la asta decât dac n-am încotro. Mi-o amintesc cum era când era înc mama mea. Era groaznic de dificil . Am întrebat: . N-am sim it niciodat pentru ei atrac ia pe care o sim eam pentru Sean. pentru prima dat în via . era irlandez i cânta ni te melodii atât de melancolice. Banii nu mai erau a a o problem . iar pe de alta. . pu in jenant . De aceea era mai tot timpul plecat de acas .privin e. Mi-a pl cut felul în care m-au tratat. stând în fa a aragazului i amestecând într-o oal . încercând s vad mai clar tiparele care se desf ceau în fa a ochilor ei. Tata era fericit.pe Sean s vin acas . Cred c st tea la serviciu pe de o parte pentru c trebuia. Eu g team i dereticam. ce vezi? am întrebat i am v zut-o încruntându-se pe m sur ce privea înapoi la anii copil riei. . ca i cum a fi dat lovitura. au reparat ce era de reparat i chiar mi-au cump rat diverse lucru oare de care aveam nevoie. Trebuie s caut adânc în memorie persoana care era blând i dulce.Mult mai bine decât pân acum.Cum te-ai sim it când i-a murit mama? Melanie strânse din din i. în pu inele momente care ne r m seser . . . m-am întors la el.cam doisprezece ani. pentru c noua so ie lucra i ea. In eleg acum c nu este acela i lucru. Ne apropiam de destina ie i. dar vag. . pentru c mama era foarte bolnav . iar când aveam paisprezece ani. Tata s-a rec s torit când eu eram în liceu. . Cu to ii o evitam cât puteam.Da. ne descurcam fiecare singur. Dar ne-am descurcat bine. Dar nu aveam nici un sentiment adev rat pentru ei.cineva care dormea sau ipa i ne f cea numai necazuri. Dar am avut i un sentiment de vin : poate c dac a fi în eles-o mai bine i a fi avut mai mult grij de ea. i au vrut s m ajute la treburile din cas . ca s-o evite pe mama. având frecvent dou slujbe. Nu prea ne ajungeam cu banii. Era o alt persoan . îmi spuse cu nedumerire: . Eu chiar am ie it cu al i doi b rba i! Melanie p rea surprins c i al i b rba i ar putea fi interesa i de ea. Lucrurile s-au schimbat în bine imediat. Incepusem s g tesc i s fac curat cu mult înainte. tii. Aveam destul ca s-o ducem bine. i totu i eu simt la fel. cumva. dar ne-am descurcat. a murit mama. Tata muncea din greu. amesteca în oala de pe aragaz i .

cineva ca Sean. Ave i dreptate. De exemplu. sacrific rii propriilor nevoi i dorin e în favoarea celorlal i. Sentimentele de team i împov rare.avea grij de copii. Se înro i brusc sub ocul în elegerii. puterea i voin a lui de neînfrânt. indispensabil ! Acest rol jucat în copil rie i-a modelat personalitatea de salvator care se poate ridica deasupra obstacolelor i haosului. iar cel lalt. Ob inuse aprecierea datorit efortului depus. sentimentele adânc îngropate din copil rie .i-apoi. iar tat l era i el indisponibil. i o va face. noi c ut m oamenii cu care putem juca acela i rol pe care l-am jucat în copil rie! înainte s ne desp r im. Pretinzând cu putere c este matur . reu ea s uite c nu este decât un copil însp imântat. e adev rat ce-a i spus la curs despre copiii ca mine. Melanie în elegea mult mai bine lucrurile acum. avea nevoie de prezen a momentelor de criz ca s poat tr i.V mul umesc c m-a i ascultat. N ucitoare treab pentru un copil . dar r m seser înc obscure pentru ea multe alte asem n ri între copil ria i situa ia ei prezent . martiriul a devenit parte integrant a personalit ii ei i. nu-i a a? F r s a tepte r spuns. pe m sur ce încercau s fac fa procesului de dezintegrare a personalit ii mamei. în acest fel. Melanie. Povara de pe umerii ei a ajutat-o s evite panica i suferin a. dar s i înve e s gândeasc i s ac ioneze ca un adult. i în cele din urm . nu înc ! Se înviorase vizibil i spuse. din cauza incapacit ii generale a familiei de a se organiza. aten ia p rinteasc era aproape inexistent . combinat cu complexul de Äsalvator". salvându-i pe cei dragi prin curajul. Melanie n-a avut pe nimeni. unul i acela i lucru.de a fi cople it din punct de vedere emo ional .i p strezi capul în momente de criz . Melanie m-a îmbr i at strâns i a zis: . atr g toare. grijii pentru ceilal i. con tiin a propriei valori rezultase din responsabilit ile asumate care dep eau capacit ile ei de copil. p ind printre frunzele uscate. se întoarse i plec . Intr-adev r. în absen a zbuciumului. Eforturile eroice ale Melaniei de a se ocupa de gospod rie erau recompensate cu cel mai asem n tor sentiment cu dragostea: dependen a plin de recuno tin a tat lui ei fa de ea. deci.unul din p rin i s te considere mai puternic decât e ti. ci i s aib nevoie de el pentru a se sim i bine. pentru aceste femei. Nu era nici locul. In eleg mai bine lucrurile acum. nici momentul s . în plus. cerin ele ei au r mas f r r spuns. Copilul Melanie fusese ajutorul de baz al tat lui i mam pentru ceilal i copii. iar privarea de por ia ei de afec iune a început s i se par just . Complexul Äsalvatorului" pare mai autentic decât e în realitate. s se agite i s se nelini teasc din cauza lor. binele i r ul deveniser derutante i încâlcite. pentru ea i pentru alte femei care au crescut în familii profund nefericite. Ceilal i copii au avut-o pe Melanie s aib grij de ei. cum era cea pe care o avea cu Sean? Deoarece. se pierdeau în umbra sentimentului de competen pe care i-l generase nevoia tat lui de ajutorul ei i boala mamei. Pentru a în elege mai . în familia lui Melanie. Sean nu trebuie decât s se maturizeze.Deci. A încovoiat-o i i-a adus u urare în acela i timp.ar ie i la iveal i ar deveni amenin toare. . dar nu sunt preg tit s renun . De ce avea nevoie o tân r inteligent . Sim eam nevoia s vorbesc cu cineva despre asta. Ajunsese nu doar s se simt bine în mijlocul haosului. Dar avea i ea nevoie de afec iunea p rin ilor. cum îns mama era tulburat psihic. în care povara emo ional era prea grea i responsabilitatea prea mare pentru umerii lor. a f cut din Melanie un adev rat magnet pentru cineva aflat mereu în necazuri . care ar fi fost fire ti la un copil în aceste circumstan e. energic i capabil ca Melanie de o rela ie plin de suferin i dificult i. stresului sau unei situa ii disperate pe care s-o controlezi. la fel ca alte femei cu experien e similare. A fost nevoit nu numai s se descurce f r mama ei. Dac e l udabil s . Trebuie. cu încredere: .i exprime sentimentul de panic .

absent din punct de vedere emo ional i fizic din diverse motive). dac sunt mai multe) este invariabil aleas s umple golul creat de boala sau absen a mamei. ar fi util s trecem în revist aspectele importante din evolu ia lui Melanie-copil pentru c . în afar . în decursul anilor care au urmat i în care s-a format personalitatea ei. Majoritatea p rin ilor au primit Äcereri în c s torie" de la copiii de sex opus. mami"." Aceste n zuin e. în rela ia cu Sean.i dezvolte sentimentul c e atr g toare i iubit de tat l ei. Asta înseamn c dorin a normal a copiluluiMelanie de a-l avea pe tat l ei doar pentru ea s-a realizat. de povara ap s toare a vinov iei. în mod obi nuit. prezen a mamei (sau. impulsul de a suferi i de a îndura greut i pentru a. Din cauza debilit ii mentale a mamei ei. în frecventele cazuri de divor din ziua de azi. modelatoare de caracter i care ac ioneaz la nivel incon tient: Prima este vina. e alcoolic sau morfinoman (sau. mai purta o povar . e firesc s nutreasc dorin a arz toare de a sc pa de p rintele de acela i sex pentru a beneficia de toat dragostea celuilalt p rinte. numai pentru ei. Timp de mai mul i ani. Cea de-a doua consecin este sentimentul. acea vin asumat con tient. pentru ca mama s . dac nu chiar pl cere. ea a fost i mai puternic i mai echilibrat decât mama ei. Indeplinirea dorin ei de a-l avea pe tat l ei doar pentru ea a dat na tere unei vinov ii incon tiente care co-exista cu vina con tient de a nu. Melanie l-a avut pe tat l ei doar pentru ea. fiica (de obicei cea mai mare. o s m însor cu tine. din cauza unor circumstan e inedite din copil ria ei. dar numai cu pre ul s n t ii i. B ie ii î i doresc din inim ca tata s dispar . îns . i pe care o resimt to i membrii familiei în care se petrece aceast tragedie. pentru c leg tura lui puternic cu alt femeie o . con tiin a vinei a fost exacerbat de sentimentul acut al responsabilit ii fa de bun starea familiei ei. în timp ce discutau i rezolvau problemele familiei. Iar fetele viseaz s le înlocuiasc pe m mici i s fie ele so iile t ticilor. de disconfort fa de sexualitatea pe care o implic faptul de a avea p rintele de sex opus doar pentru sine. In ciuda suferin ei inerente. efectul asupra copilului e devastator. Aceast nevoie. Fiica e liber s .i reverse toat dragostea i aten ia asupra lor. Melanie se sim ea vinovat când î i amintea de sinuciderea mamei sale i de e ecul încerc rii de a o împiedica. cereri care exprim aceast dorin : un b ie el de patru ani îi spune mamei: ÄCând o s m fac mare. i totu i. incon tient. al vie ii mamei ei. într-un fel. f r mami. mai mult un partener decât o fiic pentru tat l ei. Sau ce-i spune t ticului o feti de trei ani: ÄTati. dac se întâmpl ceva cu p rintele-rival. Povestea Melaniei ilustreaz efectele acestei Äpromov ri" asupra unei feti e. altfel spus.i juca rolul de martir. In cazul lui Melanie. combinat cu obi nuin a Melaniei de a. Pentru copiii care cresc în familii atomizate. în multe privin e. dac se îmboln ve te sau e absent din familie. a generat ceva foarte asem n tor masochismului. a unui alt partener sexual al tat lui mama vitreg sau prietena) ofer siguran atât tat lui cât i fiicei. hai s avem o cas doar pentru noi doi.bine for ele care ac ionau în via a ei. fata a fost. sentimentele i reac iile fire ti au fost hiperbolizate în mintea ei. în final. Ce se întâmpl când se realizeaz dorin a copilului de a sc pa de p rintele de acela i sex ca s -i r mân doar lui p rintele de sex opus? Exist trei consecin e extrem de puternice. cei doi ac ionau ca o echip . foarte normale. g sea confort. Când în familie mama are tulbur ri psihice sau sufer de o boal acut sau cronic .i fi salvat mama bolnav mental de la suicid. Faptul a generat nevoia de alinare. reflect unele din cele mai puternice sentimente pe care le nutre te un copil. singur t ii i responsabilit ilor cople itoare. c ci rela ia lor era total diferit de cea pe care tat l o avea cu ceilal i copii ai lui. înc i mai grea.i isp i vina. Melanie s-a sim it Ämo tenitoarea" îndatoririlor conduc torului feminin al familiei. Melanie a fost egala tat lui ei.

Intre Melanie i tat l ei nu s-a prefigurat o rela ie incestuoas . în timp ce Sean coopera începând. au ap rut al i b rba i în via a ei. intrând în competi ie cu mama lui . afec iunea poate fi singura expresie a dragostei. rolul ei responsabil. care nu aveau nevoie de calit ile ei materne i care au încercat. ca i în rela ia anterioar cu tat l s u. s . Fiind incon tient . pentru care îndeplinea multe din îndatoririle pe care le îndeplinise în familie. lui îi revine datoria s protejeze copilul.i concentreze sexualitatea abia înmugurit asupra lui cu mult mai mult decât ar face-o în circumstan e obi nuite. Din cauza rela iei lor apropiate. fiica poate fi jenat de în elegerea faptului c interesul deosebit al tat lui fa de ea este maculat.) In plus. infidelitatea lui Sean i-a oferit lui Melanie o nou reflectare a experien ei din copil rie.atrac ia sexual fa de p rinte.împiedic s ac ioneze sub impulsul sexual ap rut.) Când. în rela ia cu tat l ei. fiica î i poate adormi. pe care o câ tigase deja fa de propria sa mam .din ultima camer a casei. precum tat l ei. s fie mai mult absent de acas . (De i s-ar p rea c vina. i este a a pentru c . re-creând în acest fel. tat l ei a Äînlocuit-o" pe Melanie cu noua sa so ie. rareori vizibil . în acest caz. se pare. între ei. în perioada separ rii de Sean. Dinamica sexual a rela iei dintre Melanie i Sean nu le-a consolidat niciodat leg tura a a cum f cuse nevoia pe care el o avea de îngrijirea dat de ea. i preluarea de c tre fiic a rolului mamei în familie m re te atrac ia sexual dintre tat i fiic . mama lui Melanie a devenit din ce în ce mai mult Äcealalt femeie" -prezen vag . în calitate de adult. din diferite motive. de fapt fiica. apari iei lui Sean i a colegilor lui de camer . Când mama. chiar dac tat l nu se apropie de fiica sa mânat de porniri sexuale. i s ri te s devin subiectul avansurilor sexuale ale tat lui. Melanie nepercepând-o deloc ca pe o amenin are. îi revine mamei. a tabu-ului extrem de puternic al incestului. Acest sentiment devenise de mult felul ei de a sim i i exprima dragostea. total sau par ial.care femeie îi poart de grij cel mai bine? (Era o competi ie. s inverseze rolurile oferindu-i ajutorul mult dorit. ea î i oblig . Melanie i-a trimis bani chiar când erau desp r i i. i nu s -l foloseasc pentru satisfacerea pornirilor sexuale. Melanie s-ar fi confruntat cu o profund criz de identitate. In cazul lui Melanie. cu u urare. sexualitatea. a r mas repede îns rcinat . Dup cum disponibilitatea emo ional neobi nuit a tat lui poate determina fiica s . mariaj pe care adolescenta l-a întâmpinat. alungat fizic i psihic din via a i gândurile fetei. îns . în cazul în care incestul chiar se produce. când Sean i-a g sit pe altcineva. Din cauza evolu iei bolii mentale. Melanie a scos-o la cap t în rela ia cu mama ei p strând distan a i evitând s se gândeasc la ea. promovarea fiicei în aceast pozi ie. De fapt. ar fi putut ap rea. din cauza viol rii incon tiente a tabu-urilor legate de ele. A a. Factorul dinamic care opera în familia lor este deseori prezent în rela ia incestuoas dintre ta i i fiice. la fel. absen a unei leg turi puternice între p rin i. care fusese un . astfel. aceast femeie era. modalitatea ini ial de a se raporta la Sean a fost sentimentul responsabilit ii fa de el. Când avea aptesprezece ani. de nuan e sexuale. un mod de ap rare împotriva celui mai amenin tor impuls . abdic de la rolul ei de partener al so ului i p rinte al copilului i determin . într-o oarecare m sur . Când se întâmpl a a. prea vag i prea îndep rtat . Ulterior. n-a reu it s stabileasc o rela ie emo ional cu ei. ea îi apar ine în totalitate tat lui. decizia nu e u or de examinat i inversat. Dac situa ia nu s-ar fi încheiat cu o c s torie. fie i în gând. poate. Rezultatul este o tân r pe care ar stingheri-o toate sentimentele sexuale. în str dania de a evita violarea. de fapt. Decizia de a face a a este incon tient . Se sim ea în largul ei doar când d ruia afec iune.i asume îndatoririle ce-i reveneau. inevitabil. dar date fiind circumstan ele. Faptul c n-a sim it am r ciune din cauza pierderii rolului din familie s-a datorat.

E o lec ie important pentru tân ra ei via . mai pu in roman ioase. In cazul copilului Melanie. la fel cum i-a satisf cut i celelalte nevoi între inute de rolul de pseudo-adult jucat în copil rie. gândurile i dorin ele lor sunt. Datorit unor evenimente i personalit i i. Intr-o zi s-au întâlnit i au descoperit c dansând împreun . în paralel. sa îndreptat spre alte situa ii dificile i înc rcate emo ional pe care a încercat. înainte de a se c s tori.parteneriat practic i oarecum asexual. dar nu. Când a adunat la pieptul ei toate poverile. de cele mai multe ori. el s-a îndep rtat cu o piruet l sându-i loc destul pe ringul de dans ca s . s-a m ritat cu el. din când în când era .un so iresponsabil. ea se repezea s o culeag . ale între inerii familiei. chiar i-a înlocuit mama.sunt o dovad a acestui fapt. Pentru Melanie. PROBLEMA esen ial . povara de a cre te practic singur trei copii. dorin a ei cea mai puternic a devenit realitate. rezultatul fiind o coregrafie ce permite trupurilor unite în dans s pluteasc neîncetat. credin a nestr mutat în puterea voin ei ei de a realiza ce î i dorea. Faptul c banii d rui i de mama lui la momentul oportun scurtcircuitau orice impuls al lui Sean de a se maturiza era. rotindu-se iar i iar i iar i.. prin puterea voin ei. ceea ce.i desf oare grijile. Apoi. în multe privin e. cuplat cu o slujb cu norm întreag . aparent. Aceast lec ie contribuie întradev r la demontarea credin ei în omnipoten a sa i o ajut s se împace cu limitele voin ei sale. a început s duc o campanie de schimbare a lui Sean prin for a voin ei i dragostei ei. aproape identice. Sean i Melanie i-au format un repertoriu unic de pa i. Fie c îi place sau nu. V aminti i. de asemenea.aceea c nu poate întotdeauna s înf ptuiasc . Imagina i-v c cei doi. De câte ori el l sa deoparte o îndatorire. în sensul c i-a dat nenum rate ocazii s sufere i s îndure. ie ind din scen . ea a suspinat u urat i a dansat mai alert ca s . ea a executat perfect pasul de a teptare. înarmat doar cu propria voin . îns . s le schimbe în chip miraculos. se sincronizeaz miraculos într-un duet minunat. Sean i-a oferit lui Melanie suportul perfect pentru efortul de a schimba o persoan prin puterea voin ei. Sean ie ea i cu alte femei în timp ce o l sa pe Melanie s aib grij de nevoile lui practice. Dimpotriv . Ceea ce ne aduce la cea de-a treia consecin a în elegerii de c tre Melanie a dorin elor i n zuin elor ei din copil rie: credin a în propria omnipoten . comportarea lui Sean avea un precedent. încât s-au capacitat reciproc s r mân bolnave. s evite sexualitatea i s i exercite.i distrag aten ia. solitar. Fiec rei mi c ri i se r spunde cu alta... un "pas de deux" (ac iune i reac iune) des vâr it. Când el s-a îndep rtat de tot. prin puterea magic a dorin ei i voin ei ei. Cu toate acestea. mai presus de toate. mi c ri i gesturi psihologice. desigur o problem a mariajului ei.i dore te cel mai mult. în mod miraculos. realitatea o înva c acest lucru e imposibil. familiare deja.. puternice i cauza tuturor evenimentelor importante din via a lor. Melanie tia asta i totu i. Dificult ile pe care le-a înfruntat mai târziu f r s se plâng . Când el a r scolit scena în c utarea altei partenere. Copiii mici cred cu toat puterea c ei în i i. R u era faptul c doi oameni ale c ror modele anormale de a tr i i atitudini de via . i l-a câ tigat pe tat l ei doar pentru ea. Se potriveau perfect unul cu cel lalt. de i diferi i. Melanie i Sean sunt dansatori într-o lume de dansatori în care fiecare înva proprii pa i de dans. Ar trebui s fie limpede acum c Melanie nu a fost victima nefericit a mariajului s u. chiar dac feti a î i dore te din toat inima s fie partenera tat lui ei pe via . Dup c s torie. înclina ia de a d rui afec iune. dansul era uneori emo ionant. imatur i infidel. prin înv area dansurilor pe care ceilal i le dansaser cu ei în copil rie. Iar i iar i iar i. a a cum voia s-o vad Melanie. pa ii lor. Ea i Sean i-au satisf cut reciproc cele mai profunde trebuin e psihologice. ea e nevoit s accepte faptul c partenera tat lui ei e mama. lipsa acut de bani i un program de coal obositor. s-au întrep truns atât de bine.

Chiar dac mi c rile nu dau rezultate si ne sim im jenate de sentimentele noastre. tocmai pe aceia cu care pot relua dansul înv at în copil rie? i cum reac ioneaz (sau nu reac ioneaz ) când întâlnesc un b rbat mai s n tos i mai pu in neajutorat. Pa ii.jenant sau extenuant. încât avea certitudinea c dansul se nume te dragoste. curând. S vedem ce se întâmpl în aceste situa ii. totul o f cea s se simt atât de bine. f r s izbuteasc vreodat ? Cum de reu e te femeia care provine dintr-o familie violent s se înso easc cu un b rbat care o maltrateaz ? Cum de g se te femeia crescut într-o familie de alcoolici tocmai b rbatul care este sau va deveni.. Avem o anume senza ie c apar inem acelui b rbat ² partener de dans . Cu alte cuvinte. atâta timp cât nu s-a creat senza ia c o st pâne te. Cum s-a strecurat el în inima ta: dulce. i i-a ridicat privirea sfioas . mi c rile. când nu era iubit i dorit . Când un copil a suferit o traum . nu cunoa tem altele. Dar ultimul lucru pe care îl dorea era s se opreasc din dansul pe care-l tia atât de bine. iubito. E vorba nu atât de faptul c perechea pe care o alegem seam n cu mama sau tat l. Copilul care a fost supus unei interven ii chirurgicale. b rbatul îi ofer femeii ocazia de a se zbate s înving sentimentele de suferin i neputin din copil rie.. Vrei s dans m? ÄCum ai ajuns s te m ri i cu el?" Cum po i s -i spui cuiva a a ceva? Cum i-a l sat el capul în jos. Ne sim im în largul nostru. alcoolic? Cum de g se te femeia a c rei mam a depins emo ional de ea tocmai b rbatul neajutorat care are nevoie de sentimentele ei materne? Care sunt semnele care le fac pe aceste femei s aleag . atunci atrac ia devine pentru ea irezistibil . Nu exist o substan chimic mai atr g toare decât sentimentul de tainic familiaritate ap rut când se întâlnesc un b rbat i o femeie ale c ror modele de comportament se îmbin perfect ca piesele dintr-un joc de puzzle. de exemplu.. ca acas . Iar eu l-am crezut. 5. ci c numai cu ace ti parteneri suntem capabile s împ rt im acelea i sentimente i s ne confrunt m cu acelea i dificult i.care ne las s execut m pa ii pe care-i tim deja. Cu el i nu cu altul. sau unul mai matur i mai pu in violent decât modelul cu care sunt deja obi nuite. un cli eu al psihoterapiei care spune c oamenii se c s toresc adeseori cu persoane care seam n cu p rintele cu care au avut de luptat în copil rie. b rba i normali. juc u . Dac .. din to i partenerii pe care i-au întâlnit. Conceptul nu este foarte corect. va interpreta rolul medicului într-un joc i rolul pacientului în altul. cu cât a fost mai mare durerea în copil rie. . va reproduce drumul la spital în jocul cu p pu ile sau alte juc rii. cu adora ie. hot râm s stabilim rela ia pe care s-o facem s mearg . acela i lucru: reproduc i retr iesc rela iile nefericite ca s le poat manevra i st pâni. pentru cele mai multe dintre noi. ea va ap rea recurent în jocurile lui. des vâr it de bine. Tocmai acest lucru reprezint . al c ror dans nu se sincronizeaz perfect cu al lor? Exist . cum face un copila . cu care suntem obi nuite din copil rie. suntem în stare s reproducem atmosfera din copil rie cu care suntem atât de familiarizate i s facem uz de acelea i manevre pe care le-am tot exersat. L-am crezut! Marilyn French . sp it. Femeile care iubesc prea mult fac. A zis: ÄTu e ti puternic . dragostea. cu persoana lâng care putem executa toate mi c rile pe care le tim i pentru care sim im emo ii familiare. Inima însângerat Cum de g sesc femeile care iubesc prea mult tocmai b rba ii cu care pot continua modelele de rela ii nes n toase pe care le-au dezvoltat în copil rie? Cum de g se te femeia al c rei tat a fost absent emo ional tocmai b rbatul a c rui aten ie se str duie continuu s-o atrag . de mult. în esen . în plus. pân când se diminueaz suficient de mult teama legat de eveniment. cu atât e mai puternic impulsul de a o reconstitui i st pâni la maturitate.

Bunica din partea tatei ne-a l sat. Mi-am dorit întotdeauna s -i ofer dragostea de care avea nevoie. I se ar ta atât de pu in dragoste. L-am întrebat: ÄChiar crezi ceea ce spui?" i mam apucat s -i demonstrez c femeile nu sunt a a . S arunc m o privire la primii pa i. sau c nefiind în deplin tatea facult ilor sale. deliberat. La fel. Sunt con tient de asta acum. nou . Cazurile expuse mai jos ilustreaz limpede schimbul subliminal de informa ii dintre femeia care iube te prea mult i b rbatul de care se simte atras . copiilor. schimb care stabile te la comand scena pentru modelul rela iei lor. Am încercat s-o convingem s -l p r seasc . care sunt substan ele chimice insesizabile care se activeaz între o femeie care iube te prea mult i b rbatul c tre care se simte atras ? Dac reformul m întrebarea . student la colegiu. Dar cum reu im. acestea nu sunt decât scuze care necesit o examinare atent . nu pe ea. n-am fost în stare s -i cer nimic sau s am . dar n-a f cut-o. nu cancerul. câte o sum de bani. Am sentimentul c el a ucis-o de fapt. V rsa venin prin fiecare por când spunea asta. tiam c eu pot suporta. de i incon tient i. dar n-a vrut. este obligatoriu pentru ea s examineze motivul pentru care l-a ales tocmai pe el.Am crescut într-o familie cu adev rat nebun . în prima zi. ne-am pomenit discutând despre rela iile dintre femei i b rba i. pe baza unei cunoa teri foarte bune a viitorului partener. a a am putut s merg la colegiu i acolo l-am întâlnit pe Roy. iar o asemenea negare împiedic recuperarea. ne-am reîntâlnit. din acel moment încolo. Ei. iar eu mi-am zis: ÄBietul de el. ea a f cut alegerea. ai duetului prin care partenerii se informeaz reciproc: iat pe cineva cu care m potrivesc. Ne b tea pe to i i cred c ne convinsese.procesul începe s . i tipul sta s-a apucat s vorbeasc despre femeile americane care sunt complet r sf ate. inexplicabil. acest lucru? Care este procesul misterios. Când a început semestrul al doilea. s se c s toreasc " cu un anumit b rbat. Uit -te la mine cum m descurc singur ! Ulterior. Când o femeie crede c Äa fost nevoit . c meritam s fim b tu i. Pentru c exist semnale i indicii bine definite. In realitate. pe noi. ine i minte: la femeile care iubesc prea mult opereaz doi factori: (l) compatibilitatea perfect dintre modelele familiale ale ei i ale lui. de multe ori. Am urmat amândoi cursul de arte plastice un semestru întreg. trimise i recep ionate de fiecare din participan ii la dans. ezitan i.i piard din mister. într-o alt clas i. mul i dintre noi. N-am mai fost acas i n-am vorbit cu tata de la înmormântare.Rezult c în realitate nu exist rela ii întâmpl toare. cu care m simt bine i lâng care îmi va merge bine. A murit de cancer acum cinci ani. A nega acest lucru înseamn a nega responsabilitatea alegerilor i vie ii noastre. nici c s torii accidentale.c eu nu sunt a a. fiica unui tat violent . totu i. a fost foarte tare r nit". când o femeie pretinde c i s-a impus c s toria. nu poate fi responsabil de alegerea f cut . dar când eram mic nu m gândeam niciodat la acest lucru. sau c era prea tân r ca s tie ce face. dar ea nu. ca s devin puternic i s -l p r seasc . (2) impulsul de a re-crea i de a învinge modelele dureroase ale trecutului. motivul pentru care a riscat s r mân îns rcinat tocmai cu el. îmi doream mereu s m loveasc pe mine. Chloe: 23 de ani. nu l-ar fi ales niciodat ca so . pentru dansul lor în duet. cumva. decât pentru a spera c nu va afla nimeni cum o bate tata pe mama. dar nu ne-am vorbit niciodat . atunci. Dar eu tiam c mama nu merita. copiii.Ce semnale emite o femeie care simte nevoia s se tie indispensabil i ce semnale emite un b rbat care caut pe cineva s aib grij de el? Ce semnale emite o femeie extrem de altruist i un b rbat extrem de egoist? Sau o femeie care se consider victim i un b rbat a c rui personalitate se define te prin for i agresivitate? Sau o femeie autoritar i un b rbat slab de înger? . vor s fac totul dup cum le taie capul i se folosesc de b rba i. în cursul rela iei noastre. unul pe care.

de vorb destul de mult în seara aceea. Dar am continuat s încerc. bineîn eles. Am stat de vorb mult timp. vital pentru mine. apoi i fizic.mama i tat l ei. s -i demonstrez cât de dr gu sunt. eu credeam c e vina mea. Femeile acelea erau ca mine. Il vedea pe Roy ca victim a propriilor lui sentimente bolnave i voia s -l fac bine prin for a iubirii ei. în acea diminea din sala de curs. i f ceam cump r turile. Ca toate femeile care iubesc prea mult. Inv aser s suporte suferin e inimaginabile. echivala cu a o face pe mama ei s se schimbe i. mi-a fost foarte greu s-o fac. s aflu ce se întâmplase i s "în eleg". La fel se întâmpla i cu tata. Nu trecuser dou luni i locuiam deja împreun . dar vreau s continuu discu ia cu tine". Nu trecuser patru i eu pl team chiria i aproape toate celelalte facturi. i dup înc dou luni de co mar. pentru c am stat. l-a întâlnit pe Roy. în copil rie când nu voiam s vad nimeni ce se afl dincolo de fa ad . . pentru c sim eam deja c m consider diferit . Era i Peter acolo. cu tot ajutorul terapiei de grup. el. c ci îmi d deam seama c are i altceva. A-i câ tiga dragostea era sinonim cu a câ tiga dragostea tat lui ei. M dusesem cu fratele lui mai mic care era de aceea i vârst cu mine i care inea tare mult la mine. nu m-a privit deloc în ochi. un grup pe care-l frecventa i ea. l-a putea face s stea de vorb cu mine. Se prinsese în plasa mea. înc din copil rie. deci.grij i de mine. nu era niciodat . Sim eam aceast nevoie incedibil de a-i dovedi c i el poate fi iubit. Dorin a mea. Mi-a dat num rul ei de telefon. Avea un aer melancolic. a fi tot cu el. Urmarea a fost c fiecare cuvânt al lui a devenit extrem de pre ios. îmi amintesc c din acel moment l-am luat cu asalt. întâi emo ional. Eram sigur c fusese r nit cândva i voiam s -l cunosc mai bine. i cred c asta m-a atras la fel de mult ca înf i area lui. i nici nu voiam s m fac de râs. Totul în mine dorea s spun o minciun .violent i destructiv. am sunat-o. B nuiam c este inabordabil. Mi-a povestit despre terapia de grup. a fost ca i cum ar fi g sit o form sintetic a p rin ilor ei. Bineîn eles. Am întâlnit o fost prieten de-a lui i ea m-a întrebat direct: ÄTe bate?" Am spus ÄNuu. literalmente niciodat . Se uita mereu în alt parte. Mary Jane: c s torit timp de 30 de ani cu un b rbat împ timit de munc . Credeam c dac l-a putea iubi îndeajuns.Ne-am întâlnit la o petrecere de Cr ciun. îns . Chloe voia s fie înving toare în lupta pe care o purta cu el i cu persoanele dragi ei întruchipate de el . mi-a luat câteva luni pân m-am desp r it de el i. îl ap ram. preocupat mereu de alte lucruri.i înv au s nu mai fac asta. cu noi. Fuma pip i era îmbr cat cu o jachet de tweed cu coatele peticite. nu chiar". Roy era violent i ura femeile. s-ar schimba. Dar tiam c tie. Nimeni nu era a a de înfuriat pe femei ca el i nu le respingea atât de tare. A zis: ÄO s mai vin. M-a convins s merg cu ea la o edin de grup i cred c asta mi-a salvat via a. dar m-am gândit c dac îi ar t mult compasiune. mai important. c ci i-a fi alimentat misoginismul. De ce o atr gea Roy pe Chloe Când Chloe. ar ta a juc tor din liga de fotbal. Nu in neap rat s fac cursul sta. A fost nostim. E o minune c am sc pat de el. înc doi ani. c ci altfel. de f cut. studenta la arte plastice. în timp ce eu tot încercam s -i atrag aten ia asupra mea. în care toate femeile erau în aceea i situa ie . a dat rezultate. De aceea i-a fost atât de greu s întrerup aceast rela ie destructiv i plin de insatisfac ii. c n-am de gând s -l r nesc i eu dup cât fusese de lovit. Dar ea m-a privit cu atâta în elegere. Mul umesc lui Dumnezeu c am trecut peste asta. misoginul. A-l face pe Roy s se schimbe prin puterea dragostei ei. La început m-am panicat. c n-avea sens s m mai prefac. s -i arate c are tupeu s -mi pun asemenea întrebare. E drept c eu am fost r nit în acest timp. a o salva. Oricum. Am fost teribil de impresionat . pentru c i ea fusese cu el.se l sau atrase în rela ii anormale . Când eram copil. Aveam acela i sentiment ca atunci. care era la fel . cele mai multe. într-adev r.

încercând tot timpul s compensez faptul c sunt o povar . Se temea c bunica ne va p r si. Seara în care l-am întâlnit pe Baird fusese prima dat când ie eam la dans f r partener. dar nu-mi p sa.pantaloni. bustier . în timp ce bunica avea grij de gospod rie. câte necazuri îi facem. i iat -m acum f când acela i lucru cu Peter. Peggy: crescut de o bunic excesiv de sever i o mam dezechilibrat emo ional. De fapt. dar sim ind c nu sunt bun de nimic. pantofi noi . Atunci am v zut un tip.i voia s se îmbrace cu ele i s ias undeva. nu reu eau s -i trezeasc dorin a profund de a fi iubit pe care o resim ise în copil rie fa de tat l ei. de i pe atunci nu vedeam a a lucrurile. a fost bine . Avea. Peter a întruchipat numaidecât copia fidel a evazivului ei tat . iar mama i-a luat serviciu ca s ne poat între ine. Il iubea pe tat l ei. El m critica tot timpul. Am crescut. pentru c ar fi trebuit s r mân acas s aib grij de noi. B rba ii care erau dornici s-o asculte. dorind s economisim bani i s -mi pl tesc cumva între inerea. al fricii i inutilit ii. pentru c r m sesem îns rcinat . Am dus o via mizerabil chiar de la început. aten ia lui Peter era greu de captivat. îl admira i tânjea dup aten ia i compania lui. Am ie it din c s toria asta cu dorin a disperat de a fi i eu iubit de cineva. El i mama s-au desp r it înainte s m nasc eu.Nu l-am cunoscut niciodat pe tat l meu. Tata i mama lucrau amândoi i ne l sau singuri acas mai tot timpul. dar ne lovea cu vorbele. Mi-aduc aminte cum m str duiam s -l fac s se uite la mine. cumsecade. rezemat de perete. Imi amintesc c mi se p rea c st mereu cu spatele la mine. îl vedeam doar când repara câte ceva prin cas -frigiderul sau radioul sau mai tiu eu ce. încercând de fapt s -i atrag aten ia asupra mea. Nu ne b tea. irosindu. iar a-i câ tiga aten ia a devenit cu atât mai important pentru ea cu cât. Culmea era c toate criticile ei ne f ceau pe mine i pe sora mea s ne str duim i mai tare s fim bune. apoi din ce în ce mai s lbatic. cum nu suntem bune de nimic . î i cre te singur cele dou fiice . foarte zvelt. tiam c nu sunt îndr gostit de el. F cusem cump r turi cu prietena mea. un aer de r ceal . Subtil la început. Mai în vârst i distras. Am b ut i am dansat cu câ iva oameni de afaceri care nu erau din ora ul nostru. dar de fapt a a a fost. . s fim apreciate. cu sprâncenele lui stufoase i cu privirea pierdut în dep rt ri. Tata lucra chiar i sâmb ta i duminica. divor at . îns . i la optsprezece ani m-am m ritat. Ne spunea tot timpul cât suntem de rele. Mama nu ne-a ap rat niciodat împotriva ei. A fost un mariaj care a durat cincisprezece ani: atât a durat s în eleg c o via mizerabil este un motiv destul de întemeiat pentru a divor a. iar ea nu s-ar mai putea duce la serviciu. ca i în cazul tat lui. iar el puf ia din pip . în prezent. Faptul c Peter era distras i neatent i-a oferit lui Mary o provocare familiar . Ne-am dus la discoteca asta de care auzisem amândou .i timpul cu aprinsul pipei. Asta nu sun prea r u. Mi-aduc aminte c reparam tot felul de lucruri care se stricau prin cas . Am crezut c nu am alt posibilitate.Eram destul de s raci. c sunt o ratat i având certitudinea c n-am nimic s ofer unui om bun. în fiecare zi.genul pl cut. i-i puneam tot felul de întreb ri. M gândeam c e a a de matur. o alt ans de a câ tiga dragostea unui b rbat care o evita. îmbr cat incredibil de bine i foarte ar tos. Bunica era o persoan groaznic de rea. uitându-se într-o parte sau la tavan. Am crescut cu sentimentul singur t ii. Era foarte înalt. al lipsei de protec ie. Imi f ceam de lucru pe lâng el. era a a de bine c era cu noi.asta era una din expresiile ei favorite. prezen i emo ional i mult mai afectuo i. dar m-am m ritat oricum. A a c se uita în alt parte când ne insulta bunica. dar nu foarte captivant. pe mine i pe sora mea. De ce o atr gea Peter pe Mary Jane? Sentimentele lui Mary Jane pentru tat l ei nu erau ca ale celor mai multe din femeile care iubesc prea mult: ea nu avea sentimente contradictorii. M atr gea ca un magnet. I i cump rase o toalet nou .

Oricum. am spus nu. Ma ina mea era destul de veche i m-am sim it prost . tii foarte bine ce trebuie s faci. în sfâr it.i spun cât de obsedat am fost de el. eu încercând din r sputeri s -l fac fericit. Am mai dansat cu oamenii no tri de afaceri i dup pu in timp. iapoi a zis c el i prietenii lui se duc în alt parte. dac el se distrase îndeajuns ca s m invite iar. De fiecare dat când m p r sea. vina mea. El st tea cu câteva persoane la o mas în col . nu mai eram bun de nimic. M-am dus la Baird i l-am invitat la dans. Pariez c îl îmblânzesc". Eram încordat în compania lui. Am r mas uimit .i spun cât de îngrozitor a fost. iar el nu se în elegea bine cu ei. N-am în eles ce vrea s spun . i-apoi: ÄPariez c pot s -l înveselesc!" Apropo. Nu-mi f cuse pl cere. Eram a a de încântat . îmi spunea c are nevoie de ceea ce aveam s -i ofer. tensiunea. totul era perfect. Mi-e imposibil s . st team în balansoar i m leg nam. Mi-a f cut semn i m-am dus la el. Eram în liceu. Nu ne-am sim it cu adev rat bine împreun niciodat . pe strad . m sim eam înc puternic atras de el. ca i cum. Ceva mai târziu. Când revenea. Am avut nevoie de ajutorul cuiva ca s nu iau leg tura cu el. gândindu-m c acest b rbat chipe î i d duse atâta osteneal . A fost foarte surprins i pu in flatat. îl îmbr i am i el plângea imi spunea ce prost fusese. dar eu mi-am propus s -l fac s se simt bine. mi-aduc aminte foarte clar momentul când l-am întâlnit pe primul meu so . Când. apoi lucrurile o luau razna din nou. iar eu mi-am zis: ÄArat cam n r va . i m-a invitat din nou. S l s m asta. A rupt rela ia noastr de câteva ori înainte s ne c s torim. Ii veneau p rin ii în vizit . de i tiam c nu voi reu i s supravie uiesc unei noi aventuri de "montagne russe" al turi de el. i iar am dansat. pu inele ocazii pl cute fiind cele când se reducea. . A întins mâna i a tras cartea lui de vizit din buzunarul puloverului meu. cred. cel mai arogant b rbat pe care l-am v zut vreodat ". Oamenii erau ca sardelele. A plecat definitiv. mariajul nostru a durat doar dou luni. M sim isem nelalocul meu i chiar pu in debusolat . mereu încerc s repar lucrurile. am plecat cu prietena mea. A fost încordat i rece. Scena asta inea doar o noapte. Nu mai eram în stare s lucrez.' Dar nu tiam. înnebuneam încercând s aflu r spunsul. cumva. Era incredibil de aglomerat acolo. sim eam c m atrage i mai mult. Sim eam c sunt pe moarte. R stimpul acela de calmare a tensiunii trecea drept fericire. dar m-am m ritat cu omul sta f r ca m car s -l plac. dou zile mai târziu. a ie it definitiv din via a mea. A expus o întreag list de nemul umiri împotriva lor. pe motiv c nu e el însu i când e cu mine.apoi u urat c el avea s ia prânzul cu mine. Am plecat de la acel prânz gândindu-m c este o persoan cu care nu am nimic în comun. nu înainte de a-mi spune cât l-am f cut de nefericit. i plângeam. S-a pref cut de fiecare dat c nu m cunoa te. Am dansat o vreme.îmi amintesc c mi-am spus în sinea mea: Ä sta e cel mai elegant. ca i cum ar fi fost. Era una din c m ile acelea cu buzunar-marsupiu în fa i o pusese acolo când ne întorceam de pe ringul de dans a doua oar . Vezi. într-un fel. Mi-a spus: ÄAi num rul meu de telefon la tine". Nu l-am mai v zut de atunci. St tea lipit de perete. decât o dat sau de dou ori. a venit el i m-a invitat iar la dans. dar am încercat s -l ascult plin de în elegere. i-am dat i eu cartea mea de vizit . ca s nu mai plece din nou. tiu c pare o nebunie. Nu-mi spunea decât: . iar eu tot încercam s fac totul s mearg bine. Nu mai exista altceva mai important pentru mine pe p mânt. Nu sesizasem când f cuse asta. Il imploram s -mi spun ce ar trebui s fac ca s se simt în largul lui. Mi-a telefonat câteva zile mai târziu i am luat masa împreun . venisem s dansez i asta voiam s fac. Nu pot s . Pentru orice eventualitate. N-a vrea s merg cu ei? De i m tenta. i totu i. care nu mi s-au p rut prea grave. când ar fi trebuit s fie în clas . S-a uitat la mine lung i dezaprobator când m-am oprit cu ma ina în fa a lui. Când m-a sunat din nou. mam sim it oarecum u urat . nu mai f ceam mare lucru. Mereu era ceva ce mergea prost.

de a încerca incon tient s le schimbe pe mama i pe bunica ei. chiar dac asta îi ruina via a. decât o expresie a afec iunii i grijii pentru el." Era exact ce îmi doream . în acela i timp. Atât de puternic era nevoia ei de a reproduce mediul ostil din copil rie i de a. ce înseam s fii respins i criticat de o persoan bolnav . M-am înscris la colegiu într-un ora îndep rtat. unde am locuit la ni te rude de-ale noastre. Mama nu-l l sa s se apropie de mine. m-am hot rât s am i eu una. din copil ria petrecut cu bunica ei. A divor at de dou ori într-o perioad când nimeni nu divor a nici m car o dat . sau m car protec ie. Toate astea s-au întâmplat acum treizeci i apte de ani. iar pe de alt parte l-ai iubit pe tat l pe care l-ai pierdut. l-am p r sit. c eu nu eram în stare s -l fac fericit. în cele din urm . de fericirea ei. Era înc o ocazie de a schimba o persoan incapabil de iubire într-una care urma s-o iubeasc . indiferen a i reticen a lui.cineva de care s am grij . Mi-a fost foarte greu s-o p r sesc. Data urm toare când întârzia m învinov eam c m sup rasem a a de tare ultima dat i-mi spuneam: ÄNu-i de mirare c nu vine acas ". C s toria de cincisprezece ani cu acest om a l sat-o i mai ferm convins de nevrednicia ei. Am avut o sor cu zece ani mai mare decât mine. cineva care s aib nevoie de mine. Atât de puternic a fost nevoia ei de a-l schimba (de fapt. sperând c astfel îl tentez s vin acas . Dar tia foarte bine. aluziile lui frecvente la faptul c f cea progrese în ac iunea ei de a-l înv a s-o iubeasc . din motive numai de ea tiute. un bun al ei. au stimulat-o s se str duiasc i mai mult. O dat ce leg tura lor s-a consolidat. De ce o atr gea so ul pe Eleanor Dac ai fost înv at . I-am ar tat. s ofere dragoste. despre care mama mi-a repetat de o sut de ori: ÄA a cum sora ta era favorita tat lui t u. divor at . încât în momentul când a întâlnit un b rbat care a ocat-o cu r ceala. de i sim eam c m sufoc. Eu m-am sim it întotdeauna prizonier i responsabil . de o mam care ur te b rba ii. Sexul cu el era mai mult o lupt pentru a-l câ tiga de partea ei. Apoi a zis: ÄMam ! Chiar c am f cut-o lat azi-noapte!" în momentul acela mi-am spus în sinea mea: ÄCe p cat c bea atât de mult! Poate pentru c e singur. i g se ti c b rba ii sunt atr g tori. .i continua lupta pentru câ tigarea dragostei de la cei care nu i-o puteau da. Intr-o zi. Dup absolvire. crescut de o mam excesiv de posesiv . Prima dat se c s torise pentru c se l sase sedus de un tân r despre care aflase ulterior c e la fel de critic i dezaprobator la adresa ei. Voia s ia dou aspirine. am lucrat ca secretar în departamentul de poli ie dintr-un mare ora . i o extensie a propriului s u eu. Mi-am zis: ÄTare a vrea s încerc s -l fac fericit. i pentru care nu sim ea nici o afec iune." Exact asta am fost eu pentru ea. Imi amintesc i acum cum i-a dat capul pe spate ca s poat înghi i tabletele. c ace tia nu sunt buni de nimic. Am crezut tot timpul c era doar vina mea. un ofi er chipe .De ce o atr gea Baird pe Peggy Peggy nu tia nimic despre cum e s fii iubit i deoarece crescuse f r tat . Nu putea concepe c suntem dou persoane diferite. Am sim it foarte tare lipsa tatei dup divor . Atunci ne certam i eu începeam s plâng. pe care el le întruchipa). dar numai anul trecut am în eles c era alcoolic. i cu atât mai pu in despre b rba ii buni i iubitori. nu tia practic nimic despre b rba i. s-a sim it instantaneu atras de el. Mama s-a înfuriat a a de tare c nu le-a mai vorbit de atunci. Eleannor: 65 de ani. I-am dat cea ca mea de cafea." Ne-am c s torit dou luni mai târziu i am petrecut urm torii patru ani tot încercând. Nimeni nu avea. vei cre te. îmbr cat în uniform . dar el se ducea la b utur i nu se întorcea decât noaptea târziu. m-a întrebat de unde poate bea ap . Mai tia i cum e s încerci din r sputeri s câ tigi dragostea unei mame care nu era în stare.Mama nu s-a putut în elege cu nici un b rbat. Lucrurile s-au înr ut it tot mai mult pân când. Preg team mese minunate. iar el nu avea curajul s-o înfrunte. Apoi m-a întrebat dac am o can .

iar când l-am auzit vorbind despre ele.Eram amândoi într-o trup de actori i jucam într-un teatru de mâna a doua. De i asta nu se prea potrivea cu sistemul meu de valori. Sim eam c are înc nevoie de mine i eram sigur c dac a depune ceva mai mult efort. dar s cre ti într-o astfel de familie a fost un co mar. Am încercat s vorbesc cu mama. nu f r un sprijin imens. i când eram copil sim eam asta: c în secunda urm toare voi descoperi cum s îndrept lucrurile. tr. am sim it un impuls teribil s m duc la el i s fac ordine. nu a venit s m vad pentru c avea o întâlnire cu un b rbat. s vedem ce l-ar . La trei s pt mâni dup ce am ie it din spital. dintr-o familie violent în care a încercat s . . Fiecare noapte în care el lipsea de acas Ädovedea" c mama ei avusese dreptate în leg tur cu b rba ii. iar pe fratele meu îl insulta cât putea.i protejeze mama i fra ii . a garantat. Fostul meu so era foarte violent. a divor at de Äb rbatul care nu era bun de nimic". am putea duce-o bine împreun . mama. Acum m gândeam c -i fac o mare favoare. Eleanor. în loc s o mic oreze. De fapt. ca i mama ei. Eram cinci copii în familie. am locuit câteva luni bune împreun . Nu m interesa în mod special. cu teama c b rbatul pe care îl iube ti te va p r si. se pronun la fel în englez ). Sim eam c trebuie s fie ceva ce a putea s fac ca lucrurile s se îndrepte. am pus cap t rela iei cu el. la fel fusese i un alt prieten. terapeuta. rela ia noastr s-a consolidat. pe cât eram de convins c pot s îl ajut. Am suferit o depresie foarte grav . am fost tot timpul încordat i îngrozit . Sora mea.:joc de cuvinte. c ci i asta era periculos. Pur i simplu nu voiam s m despart de el. prin certitudinea c b rbatul depinde de tine. De aceea ar trebui s cau i un b rbat care are nevoie de ajutorul i de în elegerea ta i s de ii astfel întâietatea în aceast rela ie. s nu-l contrazic . dar ea era mult prea pasiv . Ei bine. ne-a schilodit pe to i.mai mult ca sigur. Orogliul meu a încasat-o i el. acest lucru. Arleen: 27 de ani. lucru imposibil. Ea trebuia s -l fac fericit pe tata. Exact asta a f cut Eleanor când s-a trezit c o atrage poli istul acela chipe . Cu Ellis mi s-a p rut c sunt în siguran . am dat-o pe glum i am zis c i eu sunt -când cineva vrea s fac sex cu mine îi spun . condi ia care trebuia s-o asigure pe Eleanor c nu va fi abandonat . Ellis a fost întotdeauna mai atras de b rba i decât de mine. Eu eram cea mai mare i principalul sprijin al mamei.Pa!' (n. I. Din toat discu ia nu mia r mas în minte decât ideea c via a lui e o harababur . în final. dar nu prea mult. cum spunea mama ei c fac to i b rba ii). Eleanor a vrut s aib garan ia c b rbatul ei n-o va p r si (cum f cuse tat l ei. Eram tot atât de sigur c n-o s m maltrateze.i p r seasc familia. mai mult moart din cauza unei viroze pulmonare. Cred c s-au gândit c ne fac un serviciu dac a teapt pân ne facem mari i plec m de acas . dezavantajul ei este c ai nevoie s începi cu un om care are o problem . dar într-o zi am mers la cump r turi amândoi i dup aceea am luat masa împreun . mi-era fric de b rba ii puternici. de altfel. toate m-au ajutat s dep esc momentul. practic. în realitate. Ii înv am pe sora i pe fratele meu s nu stea în calea lui. nu mult dup aceea. iar nevoia lui de ajutor p rea o dovad a acelei garan ii. într-un fel sau altul. Mi-a spus în acea prim sear c e bisexual. Erau o gr mad de lucruri de care nu avea grij . dar cel mai r u o b tea pe sora mea. la revedere). chiar i pe mama.n acest fel. Ellis era cu apte ani mai mic decât mine i nu m prea atr gea fizic. Apoi i-am luat partea tatei. înainte de a m hot rî s -l p r sesc. un b rbat care e deja pe cale de a se al tura categoriei Äb rba ii nu sunt buni de nimic". Cu alte cuvinte.bye' (pa. Tata ne b tea pe to i. Tata e i acum cel mai tic los om pe care-l tiu. iar. Numai c natura problemei lui a m rit probabilitatea ca el s . dar n-am descoperit niciodat ce era acel Äceva". fiindc nu sunt decât o epav . De i aceast formul ar trebui s te protejeze împotriva suferin ei viitoare i abandonului.bi' din bisexual i . P rin ii mei au divor at acum zece ani. Ajunsesem s venim de la coal i s ne uit m cu aten ie prin cas . In noaptea în care m-am internat.

putea irita.s te a tep i mereu c i se va întâmpla ceva nepl cut. Dar eu eram prea încântat de ideea c a putea s fiu ea cea care-i schimb via a.Eram în San Francisco la un curs de specializare de trei zile care ne preg tea în vederea examenului pentru postul de asistent social. Mi-a spus c îi e team s se apropie prea mult de cineva. Suzannah: 26 de ani. unde lucr m. r spunsul perfect la problemele ei legate de b rba i. Croaziera a fost minunat . prin contrast. Arleen spera s de in controlul în rela ia cu el i astfel. Provocarea de a încerca. c vei fi r nit. Ei bine. nu. teama de intimitate. Mi-a spus c încerca s se hot rasc cum s fie: romantic sau practic. a merge'. care ar fi trebuit s in la tine. nu e nevoie. Apoi am ie it s -mi caut un loc unde s m relaxez. când se întorcea acas . a avut parte de tot atâta nefericire i suferin ca i în rela iile pe care le avusese cu b rba ii heterosexuali. Am spus. dar c tia c nu e ce-i trebuie. i-am aruncat cel mai str lucitor zâmbet al meu. când m-a întâmpinat acolo. ca s punem totul în ordine pân seara. ocat sau insultat de cineva care ar fi trebuit s fie de partea ta. Groaza i furia ei împotriva tat lui l-au f cut pe Ellis s par a fi." N-avea nici-o importan c avea 37 de ani i c avusese probabil o groaz de ocazii pentru a stabili o rela ie reu it . El a venit spre mine i m-a întrebat dac aveam de gând s m duc la cofet rie. m-a întrebat un pic ezitant: ÄPot s .i trebuia prea mult iste ime ca s în elegi din felul cum ac iona c era o fire pasiv . ar ta tulburat. iar eu m-am sim it puternic i istea . îmi spuneam în sinea mea: ÄIat un b rbat minunat care nu a întâlnit înc femeia potrivit . iar când am ajuns. pentru c era pu in probabil ca el s reac ioneze atât de puternic încât s devin violent. s îndrepte via a unui b rbat homosexual era pe m sura luptei cu care Arleen era familiarizat înc din copil rie.i îndeplineasc ambele dorin e. i când a trecut pe lâng mine. Am fost cu to ii însp imânta i i neferici i atâta timp! De ce o atr gea Ellis pe Arleen Pentru c se considera mai puternic .sigur. la dispozi ie. ca s fi luat spusele lui drept avertisment.i putea permite s pl teasc i i-am spus: ÄNu. St tea pentru c inea tare mult la b ie elul de ase ani al partenerei lui i nu putea suporta gândul c pu tiul va cre te f r tat . practic. în cele câteva luni de convie uire. Ne-am spus de unde suntem. unde am stat de vorb pân la sfâr itul pauzei." Mi-am cump rat un suc i ne-am întors în sal .era ceva în neregul cu el. iar noi am vorbit tot timpul." Am c zut de acord s ne întâlnim la Fishermen's Wharf dar seara. o întreag list cu defectele sale: impoten . fiindc l-am ajutat s . îmi pusese. toate roti ele mi se învârteau în cap. Soarele apunea. s evite suferin a. pentru c banii pe care-i avea îi ajungeau fie pentru o plimbare cu vaporul în golf. fie pentru o mas la restaurant.i ofer ceva de b ut?" Am avut sentimentul c nu. i nu. c era implicat într-o rela ie care se âra de ani de zile.pur i simplu. i la propriu i la figurat. Se vede c e extraordinar de milos i de sincer. probleme financiare. Convingerea lui Arleen c îl poate for a pe Ellis s se transforme în b rbatul de care avea nevoie a f cut i mai dificil desp r irea de el. Bineîn eles c m-am repezit i i-am spus: ÄHai s ne plimb m cu vaporul i te invit eu la restaurant. Din nefericire. divor at de dou ori de so i alcoolici. Acesta a fost unul din factorii importan i ai atrac iei pe care el o exercita asupra ei. A f cut pe larg aluzii i la problemele sexuale pe care le avea cu femeia aceea. poate . în dup -amiza celei de-a doua zile l-am reperat pe b rbatul acela foarte chipe . pentru c nu-l atr gea deloc. iar el a ad ugat: ÄMi-ar pl cea s lu m masa împreun disear ." A a am f cut. fiica unei mame dependente emo ional . . Suferin a emo ional inerent acestei rela ii îi era i ea familiar . mai matur i mai practic decât Ellis. întrucât Arleen fusese un copil de care se abuzase fizic i emo ional. C poate .

A petrecut o bun bucat de vreme spunându-mi cât de mult îl atr geam. deci. o femeie mai în vârst . i eu sim eam la fel. a a c a fi stat i-n cap. Seminarul s-a încheiat a doua zi. numai ca s -l in lâng mine. Fusese de la bun început atât de atras de mine. de i s stau cu cineva care înv a toat ziua în timp ce eu eram la serviciu. cât de bine se sim ea cu mine. cineva care nu poate fi alcoolic pentru c este cel care îi sf tuie te. A considerat-o o idee str lucit . i din cauza lor m duceam acum regulat la întrunirile de la Al-Anon. i am sim it impulsul sta teribil de a-l suna i a-i cere iertare c l-am sup rat atât de tare. iat un b rbat. nu l-am f cut fericit. unde ar putea sta dac vine în vizit . care nu vrea s fiu pentru el doar un obiect sexual. Avusesem i eu rela ii cu alcoolici înainte. Mai era i provocarea asta fantastic de a-i men ine interesul treaz. cu o voce gutural . deci. m rturisi. Dar nu. dar aveam sentimentul acela c n-am reu it s stabilesc toate detaliile i. s evite chestiunea. Mi-a fost mil de el. Fusese profesor cu cincisprezece ani în urm i.i aminte c mai avusesem de-a face cu alcoolici. Dar eu sim eam aceast nevoie de a îndrepta lucrurile. Am început. i pentru prima dat nu m-am inut de vechiul meu obicei de a s ri s îndrept lucrurile. Eram iertat . ca i cum eu a fi stricat totul. Nelini tea mea cre tea i mai mult. pe cineva sigur. în sfâr it. s ignor tot ce a fi vrut eu s fac i s încerc s -i îndeplinesc lui dorin ele. A protestat. care era alcoolic . i deja m consideram vinovat dac el nu era fericit. P rea c a avut ghinion cu carul i asta l-a f cut în ochii mei i mai atr g tor. M sim eam în siguran . A sunat el. puteam s rezolv micile lui probleme.Am luat masa împreun i. nu? Chiar a men ionat c osp t ri a. îmi spuneam. ar sta la mine. M-am sim it deprimat dup ce ne-am luat r mas-bun i nu tiam de ce. Am r mas stupefiat . nu era cine tie ce distrac ie. Adu. chiar i dup ce venisem cu solu ii peste solu ii. dar iat . a vrut s afle totul despre ora ul în care locuiam. ca s fim chit. Asta se întâmpl pur i simplu pentru c a avut ghinion. Cred c eram sigur c . m sim eam vinovat . fusesem f cut zob din cauza lor. N-am luat asta drept semn c s-ar putea chiar s aib probleme sexuale i încerca. am pl tit eu. mai proaste i cu salariu mai mic . într-un fel. M gândeam "Poate c e vina mea. Nu tiam ce s -i r spund i i-am spus-o. bineîn eles. dup câteva minute i s-a .30 i a început s m întrebe cum s rezolve problema cu prietena lui. examenele erau mult prea importante. el jucând rolul b rbatului perfect. Ne-am desp r it f r s punem toate lucrurile la punct. M temeam tot mai mult. programul lor m-a oprit s -l sun i s -i cer iertare. A zis c s-ar putea s vin în s pt mâna de dinaintea examenelor. iar eu tiam cât de des copiii de alcoolici devin ei în i i alcoolici. îns . Eu turnam în pahare i-mi spuneam: Ä sta-i omul potrivit pentru mine". dar ar vrea s înve e în acest timp. dar eu i-am f cut cu ochiul i i-am spus c poate s -mi fac o vizit i s m invite la restaurant. chiar foarte curând. dup care am vorbit despre data când ar putea s vin în vizit . pe zi ce trecea. cum se duce de râp cariera Iui. Telefonul lui de a doua zi dup -amiaz m-a f cut s m simt minunat. iar eu s rutându-l i spunându-i noapte bun foarte dulce. In seara urm toare m-a sunat pe la 22. Ne-am desp r it în seara aceea. dar asta se potrivea de minune. spunând cât îl nec je te acest fapt. c nu va veni. dup ce schimbase mai multe locuri de munc de fiecare dat . ce posibilit i de serviciu sunt în ora ul meu. cât de potrivi i eram. dac îi sc dea interesul. îi reaminte te de mama sa. care vrea s fie cu mine pentru c îi place s fie în compania mea. Dar el nu a b ut prea mult la mas . a închis. încât acum. M-am sim it cumva prins în curs . nu l-am ajutat deloc". comandase doar ap mineral Perrier. Nu te mai gândi la câte slujbe a schimbat. Mai aveam câteva zile de concediu i i-am spus c ar fi superb s mi le iau atunci i s -i ar t ora ul.lucra acum într-o clinic de consiliere a alcoolicilor. Ei. încercând s rezolv toate problemele vizitei lui. dac mi se oferea ocazia. A început s urle la mine la telefon i apoi.

Dac atunci mi-a fi asumat responsabilitatea în locul lui. iar ea se sup ra pe mine. iar când ap rea vreunul nou. Nu m-am în eles niciodat bine cu mama. o mare victorie pentru mine când mi-am înfrânt impulsul de a m ine dup un b rbat care nu avea ce s -mi ofere în afara ocaziei de a-l ajuta. de a mul umi pe cineva. Schema. O groaz de b rba i au intrat i au ie it din via a ei. Cu un an înainte. spunând c nu in destul la ea. am fi fost împreun acum. A fost singura perioad când m-am sim it util i important în copil rie. Apoi ap rea alt b rbat. cu ajutorul i afec iunea ei. E limpede c fiecare din femeile despre care am vorbit aici a g sit un b rbat care i-a f cut cadou exact acel tip de provocare pe care ea îl cuno tea foarte bine. Apoi a continuat s -mi pun acelea i întreb ri. care nu se ridic pân la posibilit ile lui reale. Suzannah nu era în stare s se întrebe: ÄEu cu ce m aleg?". ea a dat aten ie la ce primea ea în acea rela ie în loc s se concentreze integral asupra modalit ilor de ajutorare a b rbatului neajutorat.scuzat c a trântit telefonul. încânt tor.c el nu are i ea are destul pentru amândoi . Problemele cu banii. în copil rie. Dac s-ar fi produs aceast în elegere.i perfec iona calit ile.toate am fost atrase de cineva pentru c eram sigure c are nevoie de ajutorul i încuraj rile noastre pentru a. A a am crescut: f când carier din ajutorarea altora. Era tipul de b rbat pe care întotdeauna l-am considerat irezistibil: chipe . Primul indiciu pe care l-a avut despre acest b rbat a fost acela c avea probleme cu banii. Cuno team totul despre încerc rile de a ajuta. ar fi existat i o op iune mai con tient a rela iilor. La început. Dup câteva zile am primit un bilet politicos în care-mi spunea c nu e înc preg tit pentru o nou rela ie -nici un cuvânt despre urletele i telefonul trântit. De multe ori suntem înclinate s credem c ne atrag calit i . a fost capabil . i m cutremur când m gândesc la asta. a a ar fi început. Pentru prima dat . în edin ele de la Al-Anon. ci poten ialul lui. i cu fiecare din so ii mei mai târziu. s evalueze sentimentele în lumina lor real . semnale care i-au trezit interesul. ori de câte ori o p r sea vreun b rbat. în schimb. dat fiind implicarea ei în rela ii cu b rba i semi-poten i. deci. c a atras-o nu omul în sine. iar eu nu i-am putut r spunde nimic. probleme de sex.un b rbat care nu prea era cum trebuia. un b rbat care era exact persoana cu care ea se putea sim i în largul ei. nu prea descurc re . m voia înapoi acas . probleme de intimitate indica ii clare care ar fi trebuit s-o avertizeze pe Suzannah. dependen i . Când i-a în eles indica ia discret i i-a pl tit singur sucul.i bat capul i s aib grij de mine. Mi-am dat seama c b use. pentru c au stârnit comportamentul ei de persoan care ofer ajutor i afec iune. ca s-o ascult cum se lamenteaz i plânge.i asuma toate îndatoririle când erai implicat într-o rela ie. mama nu voia s . In schimb. i iar uita de mine.s-a repetat i la urm toarea întâlnire când ea a pl tit masa la restaurant. Era extrem de greu s ignori ceea ce a fost pentru ea un Äcârlig" foarte solid . dar în faza de îns n to ire. în final. dar e foarte important s în elegem c nici una din aceste femei nu a recunoscut ce o atr gea spre el. Rolul meu. era s-o lini tesc i s-o alin dar n-am reu it niciodat s -i u urez suferin a. De ce o atr gea pe Suzannah b rbatul din San Francisco Cariera în domeniul asisten ei sociale era pentru Suzannah la fel de inevitabil ca i atrac ia ei pentru b rba i care p reau s aib nevoie de încuraj rile i alinarea ei. ei doi au f cut un schimb de informa ii vitale: el a l sat-o s în eleag c e strâmtorat. Doar a a procedasem cu mama. iar ea a reac ionat sco ând bani din buzunar i protejându-i astfel sentimentele. dar tot sim eam impulsul acela teribil de a-l suna i de a încerca s îndrept lucrurile. i am perfec ionat astfel nevoia de a deveni din ce în ce mai bun la acest capitol. izbucnim în râs pentru c ne sim im cu musca pe c ciul . a a c m expedia la un internat. dar care p rea s poat deveni. A urlat din nou la mine i a trântit din nou receptorul. o persoan deosebit . când eram împreun .au constituit. A fost. de a face toat munca i de a. A a s-a sfâr it. Când pomene te cineva.

mânia. de ce n-oi fi r mas eu cu el?". iar desp r irea de partener reprezint abandonarea ocaziei de a. Adesea. i tot ea a f cut atât de dificil desp r irea de el i de provocarea pe care el o reprezenta. pentru femeia implicat . b rba i care reprezint poten ialul limpede al unei rela ii normale. motivul e c încerci s învingi vechile sentimente din copil rie: teama. Acest tip de înc rc tur emo ional . cu atât înseamn c ea înglobeaz mai multe elemente ale luptei din copil rie. de obicei. mult mai tân r decât ea. i fi i atente: acest tip de b rba i chiar apar în via a noastr . Când femeia încearc s se rup de b rbatul pe care-l iube te prea mult. Tocmai aceast posibilitate de a îndrepta vechiul r u. simte ca i cum o mie de vol i îi invadeaz nervii i se revars prin capetele sec ionate ale rela iei lor. atras fiind de un b rbat bisexual.i g si lini tea i de a remedia r ul care i s-a f cut. Arleen. nu ne intereseaz . nu m-am sim it niciodat prea emo ionat în prezen a lui. A îndr zni s afirm c nu toate femeile care l-ar întâlni pe acest b rbat l-ar vedea astfel: majoritatea l-ar ocoli cu grij pe el i atitudinile lui. acest tip de rela ie. la intensitate maxim . atât de bun i Ägrijuliu fa de mine". nu?" Un r spuns mai bun ar fi acela c ac iunile lui i reac iile noastre. a con tientizat sentimentul c va fi în siguran cu un b rbat care nu va reproduce.care par s fie contrariul celor prezente la p rin ii no tri. cu glasul înecat de regret ca fiind Äfoarte atent". Odat demarat rela ia. de obicei. Fiecare din pacientele mele care au iubit prea mult i-au amintit cel pu in un b rbat. frustrarea. dar Chloe a distorsionat ce a v zut. De i acestea sunt fundamentele psihologice incon tiente care fac explicabil dorin a ta de a fi cu el în pofida suferin ei. o dat ce a fost demarat . de ce e atât de greu sa te despar i de acest partener care te târ te dup el în etapele pline de suferin ale acestui dans distrug tor? Regula de baz este: cu cât e mai greu s pui cap t unei rela ii pernicioase. modelul de violen al tat lui ei. de exemplu. dar nu mai pu in obi nuit este povestea dintre Chloe. dar nevoia ei de a r spunde provoc rii reprezentate de el era atât de mare încât.scânteile. la femeile care iubesc prea mult. Dar efortul mai pu in con tient de a-l schimba în altceva decât era. La fel de contorsionat . cauza chimic incon tient care determin îndr gostirea lor. b rba ii care apar în via a noastr i sunt preocupa i de fericirea i împlinirea noastr . de a câ tiga dragostea pierdut i de a cuceri acceptarea refuzat în copil rie constituie. sub nici un motiv. Vechiul vârtej.l-a v zut ca fiind o victim neajutorat care implor în elegere. student la arte plastice. surâsul ironic i întrebarea: ÄAcum m întreb. e capabil s dea ea îns i r spunsul:´ Intr-un fel. Cred c era prea bun pentru mine. de a avea întâietatea într-o situa ie care era clar de la bun început c nu o s -i satisfac nevoia de dragoste i securitate -a fost tocmai tenta ia care a f cut-o s dezvolte rela ia cu acel b rbat. dorin a arz toare de a fi cu acel partener i de a face rela ia s mearg . Ar fi greu s exager m înc rc tura emo ional pe care o poart .nu este prezent în acela i grad în rela iile normale. în loc s -l vad cum era în realitate . cu o conforma ie zvelt i care p rea a avea orice alte defecte. tr gând-o în str fundurile fiin ei ei unde tr ie te înc teama de singur tate de pe vremea copil riei i unde femeia e sigur c î i va pierde via a. dar nu era totu i agresiv fa de ea. înecat în durere. dac nu mai mul i. ele justific prea pu in intensitatea experien ei tale con tiente. Când iube ti prea mult. i misoginul ei violent. pe care l-a descris. Toate indiciile despre cum era i cum sim ea el au ie it în eviden la prima lor conversa ie. manevrele lui i contra- . i tot de aceea. o cuprinde i o r suce te. pentru c nu întruchipeaz toate posibilit ile de a încheia vechile conturi i de a prevala asupra a ceea ce a fost cândva cople itor. combina iile chimice.periculos de furios i agresiv . atât de puternic era impulsul ei de a se angaja într-o rela ie cu acel b rbat i cu ceea ce reprezenta el. Dup care urmeaz . satisf c toare.

manevrele noastre nu se armonizau într-un duet perfect. De i ar putea fi interesant, de i împreun cu el s-ar putea s ne sim im bine, lini tite i încrez toare, ne e greu s privim aceast rela ie ca fiind important i demn de continuat. în schimb, un astfel de partener este de obicei ignorat, refuzat sau, în cel mai bun caz, trecut la categoria ,,amic", din cauza e ecului s u de a trezi în noi tic itul inimii i nodul din gât pe care am ajuns s le numim dragoste. Uneori, ace ti b rba i r mân în categoria Äamici" mul i ani, întâlnindu-se cu noi din când în când, tergându-ne lacrimile când le povestim ultima tr dare, ruptur sau umilin îndurat în rela ia noastr curent . Acest tip de b rbat afectuos i în eleg tor e incapabil s ne ofere drama, suferin a sau tensiunea pe care le consider m atât de justificate i îmb t toare. Motivul este c , pentru noi, ceea ce ar trebui s fie bun este str in, suspect i inoportun. Am fost înv ate, într-un îndelungat i foarte intim trai în familie, s alegem durerea. B rbatul normal i afectuos n-are cum s joace un rol important în via a noastr , atâta timp cât nu înv m s renun m la nevoia de a retr i mereu lupta din copil rie. O femeie care provine dintr-un mediu familial normal are r spunsurile la astfel de rela ii, oricât de diferite ar fi ele, pentru c lupta i suferin a nu-i sunt familiare, nu fac parte din copil ria ei, i deci le percepe ca inoportune. Dac rela ia cu un b rbat o face s se simt incomodat , r nit , îngrijorat , dezam git , sup rat , geloas sau, cu alte cuvinte, dezechilibrat afectiv, o va considera dezagreabil i repulsiv - ceva care ar trebui mai degrab evitat decât continuat. Pe de alt parte, va dezvolta cu siguran o rela ie care-i ofer afec iune, confort afectiv i o companie pl cut , tocmai pentru c o percepe ca fiindu-i benefic . Ar fi corect s spunem c atrac ia dintre doi parteneri capabili s dezvolte o rela ie recompensatorie bazat pe schimbul de reac ii normale, de i puternic i interesant , nu va fi niciodat la fel de Ämistuitoare" ca aceea dintre o femeie care iube te prea mult i b rbatul cu care ea reu e te s Ädanseze". 6. B rba i care aleg femei ce iubesc prea mult Ea e stânca pe care m reazem, Ea e r s ritul de soare al dimine ilor mele, i nu-mi pas deloc ce spui despre ea, C ci Doamne, ea m-a primit i m-a f cut ce sunt acum. Ea e stânca mea Cum se petrec lucrurile pentru b rbatul implicat? Ce transform ri chimice tr ie te el în primele momente când întâlne te o femeie care iube te prea mult? i ce se întâmpl cu sentimentele lui, pe m sur ce rela ia evolueaz , mai ales când el începe s se schimbe, în bine sau în r u? Unii dintre b rba ii ale c ror interviuri urmeaz în acest capitol au atins un nivel neobi nuit de cunoa tere de sine, ca i o în elegere extraordinar a rela iilor pe care le-au avut cu partenerele lor. Mul i din ace ti b rba i, pe cale de îns n to ire acum din diverse dependen e, au beneficiat de terapia de grup de la Alcoolicii Anonimi sau de la Toxicomanii Anonimi i au devenit astfel capabili s defineasc atrac ia pe care femeia co-alcoolic o resimte fa de ei pe m sur ce se scufund sau sunt deja prin i în labirintul dependen ei. Al ii, f r s fi avut vreodat probleme de dependen , au urmat alte terapii tradi ionale, care i-au ajutat s se în eleag mai bine i pe sine, i rela iile cu partenerele lor. De i detaliile difer de la caz la caz, atrac ia c tre femeia puternic , ce promite cumva s -l desp gubeasc pentru ceea ce îi lipse te lui sau vie ii lui, este întotdeauna prezent . Tom: 48 de ani; abstinent de l2 ani; tat l a murit din cauza alcoolismului, Ia fel i un frate mai mare - îmi amintesc noaptea în care am cunoscut-o pe Elaine. M dusesem la dans la un club country. Aveam amândoi dou zeci i ceva de ani, i venisem acolo fiecare cu altcineva. Alcoolul era deja

o problem pentru mine. Fusesem arestat la dou zeci de ani pentru conducere în stare de ebrietate, iar doi ani mai târziu am avut un accident grav de ma in , din cauz c b usem prea mult. Sigur, atunci nu credeam c alcoolul îmi poate face vreun r u. Eram doar un tân r care- i c uta drumul i care tia s se distreze. Elaine era cu o cuno tin de-a mea, care ne-a f cut i prezent rile. Era tare atr g toare i chiar m-am bucurat când am schimbat partenerele pentru urm torul dans. Bineîn eles, b usem în noaptea aceea i m sim eam an o ca un coco ; cum voiam s-o impresionez în timp ce dansam, am încercat chiar ni te pa i cam fantezi ti. Imi d deam atâta silin s fiu suav, c m-am n pustit efectiv peste o pereche de dansatori, i am trântit femeia la p mânt. Mi-a fost atât de ru ine, încât n-am fost în stare decât s morm i un fel de scuze, dar Elaine nu s-a pierdut cu firea deloc. A luat-o pe femeie de bra , s-a scuzat fa de ea i de partenerul ei i i-a condus la locurile lor. A fost atât de dulce, iar so ul s-a bucurat, probabil, c s-a întâmplat a a. Apoi s-a întors la mine, îngrijorat de soarta mea. Alt femeie s-ar fi sup rat i n-ar mai fi vorbit niciodat cu mine. Ei bine, dup asta, chiar nu mai aveam de gând s-o las s plece. M-am în eles întodeauna excelent cu tat l ei, pân când a murit. Era i el alcoolic, tii. Mama mea o iubea pe Elaine. Ii tot spunea c eu am nevoie de cineva ca ea, cineva care s aib grij de mine. Mult timp, Elaine a g sit scuze viciului meu, a a cum f cuse în acea prim noapte. Când, în sfâr it, a avut nevoie - i a primit - ea îns i ajutor i a încetat s -mi mai u ureze situa ia de alcoolic, i-am repro at c nu m mai iube te i am fugit cu secretara mea, o tân r de 22 de ani. Dup care am alunecat rapid pe panta degrad rii. ase luni mai târziu, participam la prima mea edin la A.A. i de atunci n-am mai pus strop de b utur în gur . Dup un an, mi-am reluat via a al turi de Elaine. A fost cumplit de greu, dar ne iubeam înc foarte mult. Nu mai eram aceia i oameni care se c s toriser cu dou zeci de ani în urm , dar amândoi eram mul umi i de noi în ine i de cel lalt, mai mult decât înainte, i ne str duiam s fim, acum, cât mai sinceri unul cu altul. De ce l-a atras Elaine pe Tom Ceea ce s-a petrecut între Tom i Elaine e tipic pentru ce se întâmpl între un alcoolic i un coalcoolic, la prima întâlnire. El d de necaz, iar ea, în loc s se simt ofensat , se gânde te cum s l ajute, cum s -l acopere i cum s -i fac pe to i, inclusiv pe el, s se simt bine. Ea ofer sentimentul de siguran , care are, pentru el, o puternic atrac ie din moment ce via a lui a devenit incontrolabil . Când Elaine s-a dus la Al-Anon i a înv at s nu-l mai ajute pe Tom s - i ascund viciul, el a procedat ca majoritatea persoanelor dependente când partenerii încep s se îns n to easc . S-a r zbunat cât a putut de tare i, întrucât pentru fiecare b rbat alcoolic exist o mul ime de femei co-alcoolice (mereu în c utarea unuia pe care s -l salveze), Tom a g sit repede cu cine s-o înlocuiasc pe Elaine - o femeie dornic s continue ac iunea de salvare i mu amalizare pe care Elaine i-o refuza acum. Lui Tom i se f cea atât de r u, încât nu mai voia decât dou lucruri: s înceap s se îns n to easc sau s moar . Pân ce alternativa n-a devenit mai mult decât sumbr , Tom nu s-a hot rât s se schimbe. Rela ia dintre cei doi a r mas neschimbat datorit faptului c amândoi s-au implicat în programul Anonimilor: Tom Ia A. A., Elaine la Al-Anon. Acolo au înv at, pentru prima dat în via a lor, cum s se raporteze unul la cel lalt corect, nemanipulativ. Charles: 65 de ani; inginer constructor, pensionar, doi copii; divor at, rec s torit, acum v duv - Sunt doi ani de când a murit Helen i de-abia acum încep s m obi nuiesc cu realitatea. N-am crezut niciodat c voi avea nevoie de un terapeut, mai ales la vârsta mea. Dar dup moartea ei,

am devenit atât de nervos, c m-am speriat i eu. Nu-mi puteam st pâni pornirea de a-i face r u. Visam c o lovesc i m trezeam urlând la ea. Am crezut c -mi pierd min ile. în cele din urm , mi-am luat curajul în din i i i-am povestit totul doctorului meu. E i el în vârst , i la fel de conservator ca mine, de aceea când m-a sf tuit s merg la un terapeut, mi-am înghi it mândria i m-am dus. Am luat leg tura cu cei de la Hospice care m-au îndreptat c tre un terapeut specializat în consilierea persoanelor incapabile s treac peste starea lor de deprimare. Ne-am concentrat asupra suferin ei mele, dar ea continua s se manifeste ca furie, a a c am sfâr it prin a m considera nebun i am început, cu ajutorul terapeutului, s m întreb care e cauza. Helen a fost cea de-a doua so ie a mea. Prima mea so ie, Janet, st tot în ora , cu noul ei so . Cred c nou e un fel de-a spune; asta s-a întâmplat cu 25 de ani în urm . Am întâlnit-o pe Helen pe vremea când eram inginer constructor regional. Ea era secretar la departamentul de planificare, i ne întâlneam uneori la birou i o dat , de dou ori pe s pt mân , în timpul pauzei de prânz, la un local din centrul ora ului. Era o femeie dr gu , întotdeauna îmbr cat cu gust, pu in cam timid , dar prietenoas . Pot s afirm c m pl cea, dup felul în care m privea i în care îmi zâmbea. Cred c eram pu in flatat de faptul c îmi d dea aten ie. tiam c divor ase, c are doi copii, i mi-era mil de ea c e nevoit s -i creasc singur . Ei bine, într-o zi am invitat-o la o cafea i am stat de vorb . I-am spus clar c sunt însurat, dar cred c m-am lamentat cam mult despre frustr rile vie ii maritale. Nici acum nu tiu cum de-a reu it în ziua aceea s -mi sugereze c sunt un b rbat prea bun ca s fiu nefericit. Am plecat de-acolo sim ind cum cre te inima în mine, ca i dorin a de a o vedea din nou, de a m sim i din nou cum m sim isem în prezen a ei: apreciat. Poate era din cauz c nu exista nici un b rbat în via a ei i-i ducea lipsa, dar eu sigur m-am sim it mai important, mai puternic i mai deosebit dup scurta noastr conversa ie. i totu i, n-aveam inten ia s m implic. Nu mai f cusem a a ceva înainte. Terminasem armata i, imediat dup r zboi, m a ezasem la casa mea cu cea pe care o l sasem a teptându-m . Eu i Janet nu eram cel mai fericit cuplu, dar nici cel mai nefericit. Niciodat nu m-a fi gândit c a putea s o în el. Helen fusese m ritat de dou ori i suferise cumplit în ambele c s torii. Amândoi so ii o p r siser i o l saser cu câte un copil de crescut. Acum î i cre tea singur copii, f r nici un ajutor. Cel mai r u lucru pe care l-am fi putut face era s ne implic m. Mi-era mil de ea, dar tiam c nu am ce s -i ofer. Pe vremea aceea, nu d deai divor doar pentru c a a voiai, iar eu eram sigur c nu câ tig destui bani ca s -mi permit s pierd tot ce aveam i s-o iau de la cap t cu alt familie, plus cea pe care o l sam în urm . Pe lâng asta, nici nu voiam s divor ez. Nu mai eram nebune te îndr gostit de so ia mea, dar îmi iubeam copiii i ineam la ce aveam împreun . Toate astea îns au început s capete alt înf i are pe m sur ce m întâlneam tot mai des cu Helen. Nici unul din noi nu renun a. Helen era singur i spunea c mai bine s fiu al ei pu in decât deloc, i tiam c i crede ce spune. O dat ce începusem rela ia cu Helen, nu mai exista cale de sc pare f r s îndurerez pe cineva foarte tare. M sim eam cel mai tic los tr d tor. Aceste dou femei se bazau pe mine, iar eu le dezam geam. Helen era nebun dup mine. F cea orice ca s ne vedem. O dat am încercat s-o rup cu ea, dar continuam s-o v d la birou, iar fa a ei dulce i îndurerat mi-a frânt inima. Dup un an i ceva, Janet a aflat totul i mi-a pus în vedere s pun cap t rela iei cu Helen, sau s plec. Am încercat s -i pun cap t, dar n-am reu it. în plus, totul era acum diferit între mine i Janet. P rea c am cu atât mai pu ine motive acum s m despart de Helen. E o poveste lung . Nou ani am fost împreun cu Helen, timp în care so ia mea a încercat din r sputeri s m in lâng ea, iar mai apoi s m pedepseasc pentru c o p r sisem. In cei nou

ani am locuit când cu Helen, când în alt parte, pân ce Janet s-a s turat i a consim it s divor eze. Inc mi-e groaz s m gândesc la cât r u am f cut tuturor. Pe vremea aceea aman ii nu se mutau împreun . Atunci cred c mi-am pierdut toat mândria. Mi-era ru ine de mine, de copiii mei, de Helen i de copiii ei, chiar i de Janet, care nu f cuse nimic s merite a a ceva. In cele din urm , când Janet a renun at s mai lupte i s-a pronun at divor ul, m-am însurat cu Helen. Dar ceva se schimbase între noi dup ce s-a terminat procesul. în to i acei ani, Helen fusese tandr , afectuoas i seduc toare - foarte seduc toare. Sigur c îmi pl cea. Atitudinea asta a ei m legase de ea în pofida suferin ei provocate so iei mele, copiilor mei i copiilor lui Helen tuturor. M f cea s m simt cel mai dorit b rbat din lume. Sigur c ne certasem i înainte de c s torie, presiunea asupra noastr fiind îngrozitoare, dar dup ce ne certam, ne împ c m f când dragoste i m sim eam dorit, indispensabil i iubit, cum nu mai fusesem vreodat . într-un fel, ce aveam împreun , eu i Helen, p rea atât de deosebit, atât de just, încât merita pre ul pe care-l pl team. Dar dup ce ne-am c s torit i am putut ie i în lume cu capul sus, Helen s-a schimbat. Se ducea tot bine îmbr cat i aranjat la serviciu, dar o dat ce ajungea acas , n-o mai interesa cum arat . Nu-mi p sa, dar am remarcat faptul. Nici sex nu mai f ceam atât de des. Nu mai ar ta nici un interes. Am încercat s n-o presez, dar m sim eam frustrat. Când, în sfâr it, sc pasem de sentimentul vinov iei i m bucuram c suntem împreun , i acas i în lume, ea se îndep rta de mine. In mai pu in de doi ani, dormeam în camere diferite. i astfel a continuat s se poarte, rece i distant , pân a murit. Nu m-am gândit nici un moment s-o p r sesc. Pl tisem un asemenea pre s fiu cu ea, i acum s plec? Nu puteam. Când m gândesc la trecut, îmi d deam seama ca Helen a suferit, probabil, mai mult decât mine, în to i anii aceia ai leg turii noastre. N-a tiut niciodat sigur dac o p r sesc pe ea sau pe Janet. A plâns de multe ori i de câteva ori m-a amenin at c se sinucide. Nu suporta s fie Äcealalt femeie". Dar, oricât ar fi fost de îngrozitori acei ani dinainte de c s toria noastr , au fost mult mai plini de iubire, aten ie, au fost mai emo ionan i i mai deosebi i decât anii ce au urmat. , M-am sim it ca un ratat dup ce ne-am c s torit, pentru c nu reu eam s-o fac fericit , acum când toate problemele noastre r m seser în urm . Am ajuns s în eleg multe despre mine la edin ele de terapie, dar cred c , în acela i timp, mi-au deschis ochii i asupra unor lucruri despre Helen pe care refuzam s le v d înainte. Helen func iona mai bine în condi iile de stres, tensiune i clandestinitate a leg turii noastre, decât când lucrurile au intrat pe un f ga normal. Din cauza asta s-a ofilit dragostea noastr de îndat ce leg tura noastr s-a legalizat prin c s torie. Când privesc lucrurile în aceast lumin corect , sunt în stare s înving furia ce o resimt fa de ea de când a murit. Eram furios pentru c m-a costat atât de mult s fiu cu ea: c s toria cu Janet, dragostea copiilor mei, respectul prietenilor mei. Cred c m-am sim it tr dat. De ce l-a atras Helen pe Charles Frumoas i tentant la prima întâlnire, Helen i-a oferit ulterior lui Charles extazul sexual, un devotament orb i o iubire asem n toare venera iei. Atrac ia lui puternic fa de ea, în pofida mariajului lui stabil, satisf c tor, nu mai are nevoie de explica ii sau justific ri. Pur i simplu, Helen i-a f cut un scop în via - de la începutul rela iei pân la c s toria lor - din a intensifica dragostea lui Charles pentru ea i de a face suportabil i chiar meritorie lupta lui îndelungat pentru eliberarea din lan urile c s toriei. Ce merit îns o explica ie este dezinteresul subit i v dit al lui Helen pentru b rbatul pe care l-a

a teptat i pentru care a suferit atât, imediat ce el a fost liber s - i împart via a cu ea. De ce l-a iubit cu pasiune atâta timp cât a fost c s torit, i s-a s turat repede de el dup divor ? Pentru c Helen voia doar ceea ce nu putea avea. Ca s accepte o rela ie personal i sexual cu un b rbat, ea avea nevoie de garan ia dep rt rii i inaccesibilit ii pe care i-o oferea Charlesc s torit. Numai i numai în aceste condi ii i se putea d rui. Nu era capabil s suporte cu calm un parteneriat f r ascunzi uri, care s-ar fi putut dezvolta i îmbun t i, eliberat de chingile mariajului lui Charles, pe o' alt baz decât cea a luptei lor împotriva lumii. Ca s poat stabili o rela ie, Helen avea nevoie de emo iile, tensiunea i suferin a pe care i le oferea iubirea unui b rbat indisponibil. Sentimentul de intimitate, chiar cel de tandre e, au disp rut o dat ce lupta pentru cucerirea lui Charles luase sfâr it. O dat cucerit, el era practic, înl turat. i totu i, în to i acei ani în care l-a a teptat, Helen a dovedit c face parte din categoria femeilor care iubesc prea mult. A suferit cu sinceritate, a plâns, a tânjit dup b rbatul pe care-l iubea, dar pe care nii-l putea avea. A tr it cu ideea c el este centrul universului ei, cea mai important for din lume pentru ea - pân când l-a câ tigat. Atunci, existen a lui ca partener indubitabil - lipsit de sentimentalismul dulce-amar al leg turii lor clandestine - n-a mai stârnit în ea pasiunea pe care i-o ar tase aceluia i b rbat timp de nou ani. Observ m adesea c dup ce doi oameni, implica i într-o rela ie de ani de zile, se hot r sc s se c s toreasc , rela ia începe s chiop teze; piere interesul, moare iubirea. Acest fapt nu se explic obligatoriu prin faptul c cei doi înceteaz s se mai plac unul pe cel lalt. Motivul e c , prin legalizarea rela iei lor, unul sau altul, sau chiar amândoi, î i pierd capacitatea de intimitate. O rela ie care las o poart deschis promite s nu aprofundeze intimitatea. în urma c s toriei, se produce adesea o retractare emo ional , din cauza efortului partenerului de a se autoproteja. Asta s-a întâmplat între Helen i Charles. în ceea ce-l prive te, Charles a ignorat semnele despre superficialitatea afectiv a lui Helen, pentru c se sim ea flatat de aten ia pe care i-o d dea. Departe de a fi victima ma ina iilor i manipul rilor ei, Charles a refuzat deliberat s recunoasc acea parte a firii lui Helen care nu se potrivea cu imaginea lui despre sine - o imagine pe care ea a nutrit-o i pe care el a inut cu tot dinadinsul s-o cread - c e un b rbat irezistibil din punct de vedere sexual i demn de o mare iubire. El a tr it astfel cu Helen într-o lume imaginar abil construit , refuzând s distrug iluzia la care inea atât de mult ego-ul s u. Parte din furia lui dup moartea lui Helen era îndreptat spre el însu i pentru c acceptase cu întârziere autonegarea i rolul pe care-l jucase în crearea i perpetuarea imaginii false a unei iubiri mistuitoare care a avut drept rezultat, în final, cel mai steril mariaj. Russell: 32 de ani; asistent social licen iat (a fost gra iat de guvernator); elaboreaz programe comunitare pentru tinerii care încalc legea - Copiii cu care lucrez sunt impresiona i de tatuajul pe care-l am pe bra ul stâng. Este simbolul vechiului meu stil de via . L-am f cut pe la aptesprezece ani, pentru c aveam certitudinea c într-o zi voi fi g sit mort cine tie pe unde i nimeni n-o s tie cine sunt. Credeam, pe atunci, c sunt un tip al naibii de r u. Am stat cu mama pân la vârsta de apte ani. Atunci ea s-a c s torit, iar noul ei so nu m prea înghi ea. Am fugit de câteva ori de-acas ; pe vremea aceea erai închis pentru a a ceva. Mai întâi a fost casa de copii, apoi oficiul de adop ie, i iar i casele de copii. Ceva mai târziu, Casa de Corec ie i A.T. (Autoritatea Tutelar ). Pe m sur ce cre team, intram i ie eam din închisorile locale, apoi din penitenciarele de stat. Implinisem dou zeci i cinci de ani i trecusem prin toate tipurile de Äfacilit i" corec ionale oferite de statul California - de la taberele din p duri, pân la închisorile de maxim securitate. Inutil s adaug c mi-am petrecut mai mult timp din via în închisoare decât în libertate. In pofida tuturor acestor lucruri, am cunoscut-o pe Monica. într-o noapte, eram în San Jose cu un

cu ochi mari i blânzi i mai ales. Amicul meu voia s -mi povesteasc fiecare detaliu picant al aventurii lui cu blondina. Avea l5 ani. Nu aveam bani s-o duc undeva. trecuser deja patru zile. Äinteresat ". în sfâr it. nici mai târziu. te înve i cu ideea c sunt femei care cred c e ti un ratat i nu vor s aib de-a face cu tine. a a de fric mi-era c o s -mi spun s -mi iau t lp i a. când e ti închis. Monica îmi d duse adresa i num rul de telefon i aveam de gând s-o sun a doua zi sigur. i cheltuiau banii primi i pentru mine ca s le cumpere juc rii copiilor lor. i ne plimbam cu o ma in Äîmprumutat ". neîndoielnic. Am f cut t r boiul de pe lume i când.amic pe care-l cunoscusem la A. ca s lu m un hamburger. m-am hot rât s -mi încerc norocul i s -i scriu. parte din categoria celor care se ofer s te ajute. c ci ma ina era furat . i despre am râtele alea de case de copii în care am stat. Pentru început. avea chiar lacrimi în ochi. i unde îmi d deau haine de poman . amicul meu era un adev rat expert în materie de femei. Mi-am periat pu in povestea. cum m ura tat l meu vitreg. Dumnezeule. ca s n-o sperii prea tare. eu r mâneam mereu vioara a doua. eram deja îndr gostit când ne-am spus la revedere în noaptea aceea. dar alegerea îi apar inea. i am parcat lâng ma ina unor fete. Eram sigur c sta era sfâr itul. chiar dac nu d dusem nici un semn de când ap rusem în ora . Era o fat tare bun . dar n-a p rut s-o intereseze asta. Se pricepea s le îmbrobodeasc . Monica a ie it zâmbind. Nu ne scriam decât c ne iubim foarte tare. dar pentru ceva ce n-am f cut . Eram a a de emo ionat la gândul c o s-o v d din nou. doar el f cea toat treaba. în urm torii doi ani. m-am dus s mi caut ni te amici i prostiile s-au inut lan . Când m-au închis din nou la A. Te cucerea de la început cu aerul acela dr g la i protector. Am tras pe dreapta la un snack-bar în aer liber unde se putea comanda din ma in . nimic din artileria grea. Acum tii i tu. c ne e dor i ce vom face când o s ies din închisoare. era cu adev rat dr gu . m-au l sat în fa a casei Monic i. Cred c m temeam c n-o s m mai vrea. noi ne-am plimbat sub clar de lun i am p l vr git. nimic din ce f ceam nu era r u pentru . în loc s m duc drept la ea acas s-o v d. Ce s zic. nici atunci.T.c m-a arestat poli ia pentru c aveam cazier i nu i-a pl cut poli istului de mutra mea. M-a strâns de mân în timp ce vorbeam i m-a b tut u or cu palma. In timp ce amicul meu f cea dragoste cu prietena Monic i. a a c îl l sam pe el s vorbeasc când d deam peste fete dr gu e. pentru c îi spusesem cum încercam din r sputeri s r mân Äcurat" i s-o in pe drumul drept. Sau cred c ai avut parte de o mare suferin i te comp timesc i vor s te ajute. Nu m-am gândit la nimic altceva decât la Monica. I-am spus c sunt închis din nou. n-aveam nici ma in . Monica mi-a r spuns imediat i mi-a tot scris.T. a a c am luat autobuzul pân în San Jose. dar eu nici nu voiam s -l ascult. Le fascineaz . N-am avut de ce s m plâng în noaptea aceea. Mama ei n-a l sat-o s vin la Stockton când am fost eliberat. dar la întoarcerea în ora ne-a oprit poli ia. A a c . i i-am în irat o mul ime de lucruri triste. am f cut iar una din plimb rile noastre faimoase. am glumit i nici nu tiu când neam trezit pe bancheta din spate în ma ina lor. Voia s tie totul despre mine. Mult timp. aproape în fiecare zi. Monica f cea. i devin al naibii de seduc toare încercând s te îmblânzeasc . A trebuit s iau ceva la bord ca s -mi fac curaj s-o întâlnesc. mama ei era la serviciu când m-au depus b ie ii pe trotuarul din fa a casei ei. Te v d mare i r u. Dar sunt altele c rora le place la nebunie ideea. Slav Domnului. Reu ea întotdeauna s le trezeasc interesul. Eram cam d râmat. bucuroas c m vede. iar mie mi-a revenit Monica. Mi-aduc aminte c . de îndat ce mi-a trecut exaltarea. dar i tare speriat. Am intrat în vorb cu ele. el s-a întov r it cu micu a blond care conducea ma ina.

într-o rela ie stabil . cât a durat procesul. Tat l ei î i p r sise familia când Monica avea câ iva ani. pentru ca astfel s scape de suferin a i disperarea c fusese abandonat afectiv de rnama sa. s-a mutat în cel mai apropiat ora de închisoare i s-a angajat ca osp t ri din nou. în to i anii aceia când ne luptaser m cu necazurile. în sfâr it. Nu fusese niciodat a a. De ce îl atr gea Monica pe Russell Nimic din educa ia lui Russell nu era de natur s -l implice. Când am ie it din închisoare am avut grij s nu mai dau de necaz i mi-am continuat studiile. Mi-era pur i simplu imposibil s comunic cu el. Monica devenea tot mai irascibil . Nici nu tiu pe unde o fi acum. Ne scriam i venea s m viziteze ori de câte ori era program de vizit . pân când m-am s turat i am rugat-o s înceteze. Dar a zis c nu vrea. Avea l8 ani pe atunci.era chelneri . c vrea doar s m a tepte s ies din închisoare. dac ea nu vrea s fim împreun . i mai posomorât . echilibru i putere de . când ne scriam i m vizita în penitenciar i visam la tot ce o s realiz m împreun . A p rut capabil de îndeajuns de mult dragoste. visele au început s se transforme în realitate. i nici pe mine nu m prea avea la inim . a a c Monica a fugit de-acas i ne-am c s torit. Se certau îns atât de tare. Apoi. s . Nu-mi pl cea s vorbesc cu preotul la. a fost fermecat de înf i area ei blând i atitudinea afectuoas fa de el. B nuiesc c . Prin toate aceste ac iuni generatoare de tensiuni i distragere a aten iei. s-a aprins o lumini în capul meu i m-am înscris la un program de recuperare care s m ajute s m împac cu lumea. iar eu am hot rât c nu e treaba mea s-o caut. când ne chinuiam s reu im. Mama ei nu vrea s -mi spun . Se implica în ac iuni periculoase. Cu cât intram mai mult în rândul lumii. ea a r spuns cu o r bd toare a teptare. G sea scuze pentru orice. am pierdut-o pe Monica. Eram atât de îndr gosti i unul de cel lalt pe vremea când eu st team mai mult prin închisori. Ora ul avea colegiu. plin de afec iune. Când a întâlnit-o pe Monica. tocmai de aceea s-a c s torit Monica cu mine. Am stat la un hotel câteva zile pân la proces. L-a f cut s în eleag imediat c este acolo pentru el i n-a trecut mult pân când a fost pus la încercare hot rârea ei de a r mâne lâng el. c nu tiam s fac altceva. La început. De i m vizita. dar pe m sur ce situa ia se îmbun t ea i izbuteam s ne îndeplinim visurile. Pân la urm . Am intrat i am ie it din închisoare ani la rând. Avea o slujb .i pierduse sentimentul de mil pentru mine. In loc s -l resping pentru c era Är u". ea a r spuns problemei lui cu sincer interes i adânc compasiune. dar ea tot s-a m ritat cu mine i a r mas al turi de mine. M-a p r sit tocmai când am fi putut fi cei mai ferici i oameni. Dar mergând pe acest drum. iar Monica s-a întors la mama ei. când fusesem arestat pentru falsificare i de inere ilegal de cecuri.i reia studiile. el c uta. Discuta cu preotul închisorii despre mine.Monica. dar i-a dat demisia ca s poat veni în fiecare zi la tribunal. Voiam i eu s nu mai fiu închis. de fapt. îi pl cea s înve e i era foarte inteligent . ne-am desp r it. ne-am în eles foarte bine. Când. eu am fost luat la închisoare. încât a plecat de-acas . La dispari ia lui. dar se întâmplase de atâtea ori. Mi-am continuat studiile în închisoare i am f cut un curs de comer . reu ind s -mi dau licen a în domeniul asisten ei sociale. Toat via a c utase asiduu sentimentul de putere i securitate fie fugind de acas . Mama ei era înc înver unat împotriva acestui lucru. continua s -mi scrie i-mi trimitea tot felul de c r i i articole despre cum s devii mai bun. O dat . cu atât mai mult îi displ cea Monic i. iar eu am sperat mereu c o s . fie angajându-se în tot felul de aventuri periculoase. mama ei n-a l sat-o s vin s m vad când am ie it pe cau iune. mi-am terminat liceul i m-am înscris la colegiu. Uneori îmi vine s cred c Monic i i-a fost mai u or s iubeasc ideea despre mine decât pe mine îns mi. afectiv sau chiar fizic. i îl ruga s -mi vorbeasc i s m ajute.i uite disperarea. Imi spunea mereu c se roag s m pot schimba. De fapt.

m-a avertizat asupra excesului serios de greutate i m-a sf tuit cum s-o dau jos. Trebuie men ionat i faptul c Russell nu i-a g sit o nou partener în acest moment. In realitate. ca Monica.îndurare. Circul o zical printre de inu i: pe fiecare îl a teapt un Cadillac în parcare. De fapt. tenisul m deprima. divor at.i petreci nop ile în baruri. dar f r ea. Totul m deprima. Russell a g sit în Monica partenerul ideal. Impreun cu so ii lor de inu i. ceea ce îi a teapt în parcare nu e Cadillacul. prietenilor mei. cel mai relevant exemplu de femei care iubesc prea mult. eram într-o stare deplorabil . Fusesem întodeauna un gurmand.sta era motivul b t ilor de inim i respira iei greoaie. s tr iasc cu o fantasm . De i reiese c Monica avea o capacitate uria de a tolera comportamentul lui Russell. în glum . amândurora le lipsea în aceea i m sur capacitatea de a iubi i de a comunica. hr nit cu grij de to i de inu ii. Dar ele pot vizualiza intimitatea doar în lumea lor imaginar . i au pus cap t rela iei lor când lucrurile au intrat în normalitate. director executiv. a ceea ce le va putea oferi via a când vor fi iar i în lume. a început s mearg pe drumul drept i n-a mai fost închis. ele se mul umesc. când m vedea. Realitatea convie uirii zilnice cu Russell nici nu putea concura cu viziunea idealizat a dragostei lor nutrit de ea. Cum vor iubi i vor fi iubite . i de i tiam c a a începi s . Nefiind capabile de nici un sentiment de intimitate cu un b rbat. Cu un an i jum tate în urm . cu speran a la fel de sincer c el se va schimba i c vor r mâne împreun . e mai u or pentru ele s tr iasc cu un vis decât s lupte pentru realizarea lui în via a cea de toate zilele. Tyler: 42 de ani. dar n-a . Nici unul din cei doi nu a realizat faptul c ea putea s fie acolo pentru el doar atâta timp cât el nu era lâng ea. Jucasem mult tenis cu so ia mea i cred c asta prevenise excesul meu de calorii când eram împreun . El se lupt înc cu problema intimit ii. Era adev rat: lucra ca asistent medical pentru firma unde eram i eu angajat. eu st team în cas i m uitam la televizor. Ce trebuie s în elegem este c în aparen Russell era incapabil de o iubire profund .Pe vremea când mai eram împreun .acesta e visul lor. obi nuiam s le spun. c prima oar când am v zut-o pe Nancy. inima a început s -mi bat atât de tare. ci o tr sur cu ase cai albi reprezentând dragostea miraculos-romantic . Cât timp au fost separa i. de i schimbasem m surile la costume de câteva ori. Pân i fosta mea so ie. dar nu-mi p sa. poate. f r copii . am aflat c m îngr asem aproape 30 kg într-un an i jum tate. simbol al bog iei i puterii. Ea i-a petrecut anii mariajului lor mânat de dorin a sincer de a-l a tepta. un vis despre cât vor iubi i vor fi iubite într-o bun zi când el se va schimba i va fii disponibil. In imagina ia so iilor de de inu i. cât s dep easc toate situa iile grele în care se vâra Russell. de mi s-a t iat r suflarea. dar eu m sim eam prea îmb trânit i nu aveam nici un chef s fac efortul de a m schimba. so ia m p r sise pentru un alt b rbat. iar eu eram în cabinetul ei pentru un control de rutin al sistemului respirator . Cred c m auto-comp timeam. Atunci. Nu e decât versiunea super-idealizat . Nancy a fost foarte oficial la început. So iile de de inu i ca Monica reprezint . care o incomoda infinit mai mult decât absen a lui. Monica s-a îndep rtat cât de repede a putut. în schimb. în timp ce Monica. Prezen a lui constant în via a ei solicita un grad de intimitate periculos. în realitate lucrurile st teau exact invers. în biroul lui Nancy. m certa: ÄDe ce te por i cu tine în halul sta?" Nutream o vag speran c se va întoarce la mine s m salveze. Nu m obosisem nici m car s m cânt resc pân atunci. Fusesem trimis la control de eful meu pentru c luasem mult în greutate i aveam ni te dureri în piept. Acesta e motivul pentru care au devenit parteneri pe vremea când nu puteau fi împreun . so ia ideal pentru un de inut. era. Când Russell a f cut imposibilul. date fiind r bdarea i compasiunea ei.

cu aproape opt ani mai tân r decât mine. tiam c eram gras i c ar tam mizerabil. Jucam dup -amiaza. Speram c Nancy va îndep rta suferin a din sufletul meu. Greutatea mea r mânea constant . am f cut o c l torie de afaceri în ora ul meu natal. n-a mai fost a a oficial i m-a b tut pe mân cu în elegere. Nu credeam c o s rezist mai mult de un set i le-am spus-o. Ne purtam amândoi ca i cum ar fi fost elul ei. s facem o partid de tenis. nu sl beam deloc. începând s dau jos surplusul de kilograme. Nu mai beneficiasem de mult de atâta aten ie. I i spun sincer. dar erau vechii mei prieteni i aveam o groaz de lucruri s ne spunem. inim . Când m-am dus s-o iau de-acas sâmb t seara. Când am revenit acas . De i nu mai mâneam nimic din ce mâncasem toate nop ile acelea petrecute singur în fa a televizorului. ne vom în elege chiar mai bine ca înainte pentru c va fi mândr de succesul meu. nici nu m îngr am. mi-a spus s vin la control de dou ori pe lun ca s vad cum evoluez. dar nu m d deam în vânt dup el. Nancy e o tip atr g toare. Amândoi jucau tenis i tiau c e sportul meu favorit înc din liceu. Cele dou s pt mâni au trecut f r s in regim sau s sl besc. Evanston. Abia a teptam s m duc din nou. Când i-am povestit de divor . Mi-amintesc c am sim it un mic fior când a f cut asta. dar n-am f cut nimic. datoria ei s m îns n to esc. Chiar dac surplusul meu de kilograme m-a f cut s m mi c mai încet i s pierd de fiecare dat . Au fost surprin i când au auzit de divor . am de gând s-o fac în felul meu o vreme". ea se agita tot timpul din cauza mea i m pisa s am mai mult grij de mine. Am plecat din apartamentul meu i m-am mutat la ea. Pot spune cu siguran c s-a str duit. ne-am petrecut timpul vorbind despre divor ul meu i consecin ele pe care le-a avut asupra mea. cred c metabolismul are nevoie de efort fizic serios ca s ard eficient surplusul de calorii. gimnastic i st ri depresive. So ia mea era i ea din ora . Dar n-a fost s fie . eu eram foarte mul umit de mine. Dar au insistat. De fapt. Am fost de acord cu tot ce mi-a spus. Nancy juca golf i uneori jucam i eu cu ea. I-am spus: ÄNu. i credeam c . dar ea a acceptat. prea ar tam mizerabil. Nu voiam s v d pe nimeni. Desigur. I-am amenin at c o s m întorc s -mi iau revan a. Dup vreo dou zile de edere. s m înscriu la un club. I i f cuse un el din a-mi preg ti mânc ruri f r colesterol i supraveghea tot ce mâneam. s -mi g sesc noi preocup ri. M-am sim it tare bine jucând din nou. M-a sf tuit s in regim i mi-a dat o groaz de prospecte i diagrame. iar eu nu f ceam gimnastic aproape deloc.. s merg în excursii în grup. La cea de-a doua vizit . La opt luni dup ce ne mutasem împreun .f cut-o. a venit înc rcat de i mai multe prospecte i articole despre regimuri de sl bire. dar pân n-am început s joc iar tenis nu neam ciorov it niciodat . La aceast nou vizit am întrebat-o dac vrea s ias cu mine.. nu tiu cum. Nancy m-a întrebat dac surplusul de greutate se leag de vreun eveniment recent. pentru c trecuse mult timp de când nu mai sim isem nimic pentru nimeni. Nancy m-a anun at c a participat la un mare seminar de nutri ie i c voia s încerc metodele acelea noi pe care le aflase. era ceva deosebit. pân atunci. toat lumea: s urmez ni te cursuri. Nancy se str duia mult mai mult decât mine s sl besc. i nu tiu cum de-am avut curajul s-o invit. dar eram sigur c i-am câ tigat simpatia. nu furam deci din timpul pe care ar fi trebuit s -l petrecem împreun . nu se putea s nu dau peste prietenii din liceu. Mau convins. dar ceva intervenise între noi. Am început s ie im împreun i foarte curând rela ia noastr a devenit cât se poate de serioas . eu i Nancy nu ne certaser m niciodat . Ei bine. M-a ascultat i m-a îndemnat apoi s fac ce te sf tuie te de fapt. Dumnezeu mi-e martor. am a teptat doar s treac cele dou s pt mâni ca s-o v d din nou. nici nu sl beam.

ci dimpotriv . o etap tranzitorie în procesul de îns n to ire.nimic nu mai era ca înainte între noi. dar a avut efect în cazul unei femei care. Mi-a fost îngrozitor de greu s o p r sesc. înt rit de criza provocat de divor . Tat l ei. un refugiu. în toiul acestei situa ii ne-am c s torit. n-a mai b ut de doi ani . am luat o mas grozav i apoi ne-am întors la ea acas . acas . fost director executiv. Atunci am devenit cu adev rat speriat. B nuiesc c se gândea c cineva trebuia s de in controlul din moment ce eu eram total pe dinafar . trecând. S-a plâns c m-am schimbat i în cele din urm mi-a cerut s m mut. Dar Rita n-a fost niciodat o adev rat hippy. pe care ea p rea s i-o ofere. tocmai în preajma c s toriei. Ins n to irea lui. dr gu . atâta timp cât nu m drog m prea tare. alcoolic de la l4 ani. temporar intensificat . Era prea responsabil ca s uite de sine. nevoia lui de solicitudine nu putea satisface nevoia ei de a manevra i controla via a altcuiva. el a fost atras nu atât de Nancy ca persoan . Aveam acum o alt îndatorire.. iubind prea mult. a constituit. de fapt. cu capul pe o pern parfumat . Pân când am pierdut totul. Pe m sur ce timpul.înlocuind obsesia de sine i auto-compâtimirea cu afirmarea de sine -protec ia lui Nancy. Spre deosebire de dependen a lui Tyler. m-am mutat la ea i am dus-o nemaipomenit câ iva ani. Aveam acest sentiment de siguran când eram cu ea. De i Tyler era un partener destul de dependent. pe atunci doar cu trei kilograme mai mult decât pe vremea divor ului. în sfâr it. comun celor ce se lupt cu agonia desp r irii de partener. ne-am distrat de minune împreun .Eram divor at de doi ani i îmi petreceam nop ile ca orice b rbat singur.. Mai aveam înc o gr mad de bani i. pentru care ea muncise neobosit. o vreme. m-am trezit pe canapeaua ei. semnul prevestitor de moarte al rela iei lor. Prima sear când am ie it împreun . tii cum e. beat tot timpul. o tr s tur esen ial a firii ei i aproape singura structur pe care putea în l a o rela ie cu alt persoan . învelit cu o p tur moale. ca i curn nu m-ar fi l sat niciodat s decad prea r u. în aceast situa ie nefericit . Aproape la fel cum folosise uria e cantit i de hran ca s umple golul l sat de so ie i s . avea dreptate . Oricum. Rita a renun at cu totul la droguri dup primele ase luni de convie uire. Bart: 36 de ani. nevoia lui Nancy de a se sim i util nu era trec toare.un port sigur. La început ne drogam amândoi. Sperasem c ne vom c s tori. Fuma pu in cu mine. dublate de dorin a ei de a fi de folos. Ruinarea lui fizic . cât de rolul ei de asistent medical i de vindec tor. a dat gre în cazul ei. a f cut din recuperarea unei fiin e umane singurul ei scop în via . Neputin a i suferin a lui. chiar dup recuperarea din ocul divor ului. dar nu m împ casem niciodat prea bine cu spiritul de responsabilitate. dar solida ei educa ie bostonian nu disp rea niciodat cu adev rat. Rita tia tot ce trebuia despre îngrijirea alcoolicilor.i înece pierderea suferit . suferea crunt c o pierduse i c mariajul lor luase sfâr it. Era Äasistent medical " i la serviciu i acas . M îmb tasem cri i cred c am le inat. Pur i simplu. Dar acum c sl bisem. In plus. f cea minuni . De ce l-a atras Nancy pe Tyler Tyler era un b rbat cu o dependen destul de pronun at . Chiar i în apartamentul ei. era tot timpul ordine. au constituit elementele de baz ale atrac iei lor reciproce. Nevoia lui de a fi total în centrul aten iei lui Nancy a fost îns temporar . reconfortant alt dat . i mai ales de promisiunea curm rii suferin ei. când am întâlnit-o pe Rita. dup numai câteva s pt mâni. am pierdut to i banii. aproape deliberat . n-am mai . Cânt ream. devenea acum sufocant . i m-am sim it ca i cum ajunsesem. murise din cauza acestei boli. folosea acum solicitudinea covâr itoare al lui Nancy ca surs de securitate afectiv i sprijin pentru respectul s u de sine deteriorat. în starea în care eram. Ei bine. menit s trezeasc mila i solicitudinea so iei. Tyler resim ea înc acut durerea pricinuit de faptul c fusese respins de so ie. bancher.a a.

când afacerea s-a dus de râp i ajunsesem s datorez bani tuturor. dar eu plecam cu Mercedesul pe plaj i st team în ma in i beam. Bart a început s renun e la alcool i s se îns n to easc . a subminat astfel. Äsexul e singurul mod în care m pot droga acum". dar i de faptul c p rea s fie atât de puternic . E ciudat. iar gestul ei. cei doi trebuie s mearg . într-un fel. m-a g sit în hotelul la mizerabil i m-a luat acas . O persoan dependent care. Dar Rita se interpusese între el i drogul lui. care trebuie luat în considera ie. Dup ce l-a adus acas i l-a internat pentru dezalcoolizare. Aceast atitudine în aparen protectoare. nu caut pe cineva care s o ajute s se îns n to easc . Când cineva ne ajut . pe când el era slab i neajutorat. curn f cea Bart. Am fost nervos.fiecare pe drumul lui. Oricât de pro ti cârpaci am fi în ale vie ii. cuplul poate avea mari dificult i în în elegerea i acceptarea lipsei de interes i/sau inabilit ii b rbatului de a. Bart s-a îmb tat i a le inat. pân ce Bart s-a îmboln vit atât de tare c nici ea n-a mai putut opri r ul pe care i-l f cea singur. caut pe cineva lâng care e sigur c poate r mâne dependent . In cele din urm . profund afectuos de altfel. i s se concentreze asupra propriului proces de îns n to ire. Sexul poate fi un substitut al drogului.i pune în aplicare viciul. internându-l în spital. atrac ia lui sexual fa de ea. devenind capabil s aib o reac ie sexual normal . De ce l-a atras Rita pe Bart Când. i total dezgustat sexual de ea. pentru c diminea a îi spuneam c m duc la o întâlnire de afaceri. Fostul alcoolic recent îns n to it i abstinent poate dezvolta un impuls sexual puternic. In nu tiu dac o s reu im împreun . n-am mai tiut ce s fac. Sau la fel de bine. datorat probabil unui dezechilibru hormonal. de i ceea ce i-a unit ini ial au fost tocmai bolile lor: alcoolismul i co-alcoolismul. O vreme.i maifesta sexualitatea. dar lucrurile par a se îmbun t i o dat cu trecerea timpului. n-a f cut în realitate decât s prelungeasc perioada în care el i-a putut practica nestingherit viciul f r s simt consecin ele.i mai îndeplinea rolul de a-l lini ti i a pune lucrurile în ordine. Fiecare în parte trebuie s . Dar. pentru a r mâne împreun în absen a dependen ei active. ca s fie atras sexual de partenera sa. ne irit puterea i superioritatea acelei persoane implicate în ajutorul dat. dar nu i-am fost recunosc tor. ajutorul pe care i l-a dat Rita lui Bart. asigurându-i confortul. In toat aceast perioad de reacomodare. un b rbat trebuie s se simt mai puternic decât ea. i-a promis. la prima lor întâlnire. In plus. timp de aproape un an de la externare. în absen a drogului din organism. mai exist i un factor fiziologic relevant. Pe lâng acest aspect emo ional. ea l-a ajutat s r mân bolnav mai mult vreme. care s atenueze anxietatea tipic primei faze a abstinen ei. Ea nu. Rita a fost partenera perfect o vreme. foarte speriat. In cazul nostru. motivul poate fi psihologic. un respiro în graba lui deliberat c tre auto-distrugere. protejându-l i calmându-l. chiar i temporar. p rea c ar fi în stare sâ-l protejeze împotriva ravagiilor dependen ei lui de b utur .tiut ce fac cu ei. Dup cum spunea un tân r la câteva s pt mâni de abstinen de alcool i droguri. e nevoie de un an i ceva pân ce metabolismul lui revine la normal. Rita. Când un b rbat abuzeaz de alcool i droguri. confuz. dar Rita a venit dup mine. dar tot m-a internat pentru dezalcoolizare. f când în a a fel încât s par un accident. s -l salveze într-un fel lini titor i lini tit. iar el se sim ea ofensat de aparenta ei tr dare. Am pornit-o la drum cu inten ia de a m sinucide în ma in . dimpotriv . fiecare simte nevoia s de in singur controlul propriei existen e. E posibil ca rela ia lui Bart cu Rita s supravie uiasc acestei tranzi ii. Se poate întâmpla i invers. i le întrerupe apoi. na f cut decât s eviden ieze gravitatea bolii.o vreme . Recuperarea celor dependen i i co-dependen i este un proces extrem de complex i delicat pentru un cuplu. Rita n-a tiut c situa ia e a a de proast . Banii se duseser .

Am stat câteva ore în parc în ziua aceea. F r s vorbim despre asta. Mi-aduc aminte c ne certam mereu cum c n-a putea s fac dragoste cu ea dac nu m drog m înainte. Pentru mine era u or s m ascund în spatele dependen ei ei pentru c la ea. Când m îndopam cu droguri înainte s facem dragoste. Nici unul dintre noi nu avea o p rere prea bun despre sine. care o înso ea peste tot. era sigur c m vedeam obligat s-o fac. Pusese muzic . Spunea c îi place la nebunie acum. ea zicând c n-a putea s-o iubesc cu adev rat pentru c e supraponderal . ceea ce însemna c nu constituia o amenin are pentru mine. Alana era plin de via . In felul sta boln vicios de a vedea lucrurile. In realitate. dar o f ceam mult mai bine pe prima decât pe a doua. ne certam. activeaz în calitate de consilier pentru tinerii consumatori de droguri . ca i cum a fi fost un tip încânt tor. o sâmb t dup -amiaz torid i calm . ne potriveam perfect. important era eul ei interior i atunci era lini te o vreme. ca s -i conving pe ai mei s -mi trimit bani în continuare. A început s m nânce i s fac ordine în buc t rie. Alana era cam gras . Ea citea un ziar clandestin. am tiut de la bun început c o s ne în elegem bine amândoi. iar eu încercam s -mi g sesc un loc sub soare. dar strigam în gura mare c o s-o reiau cât de curând. avea 20-25 kg peste greutatea normal . Am început conversa ia cu ea întrebând-o ce cite te. dar nu cred s mai fi tr it vreodat sentimentul acela de comunicare total . mai limpede decât am f cut-o vreodat dup aceea. Spunea c m nânc pentru c era nefericit . dar c uneori crede c n-are dreptul s se simt mul umit când atâ ia oameni sufer în ara asta. . trebuia s m droghez ca s fiu în stare s fac dragoste cu cineva. ne-am îndreptat spre cas . Nefiind perfect . abstinent de paisprezece ani. iubindu-se unul pe altul i dansând unul cu altul. nu conta dac m respingea. particip la programul Toxicomanii Anonimi. i-mi aduc aminte c a venit cu o can de unt de alune. Persoanele dependente stau mai tot timpul în defensiv . Râdea tot timpul i asta m-a f cut s m simt bine. Pân atunci nu m interesase nimic în mod special. asta f ceam. pe care o împ r eam cu al ii. r t cind f r nici un scop i p l vr gind despre noi. Mi-a povestit despre Mississippi i Alabama. cu doi copii. neam comportat ca atare. Iar eu îi spuneam c m droghez pentru c nu sunt în stare s-o fac fericit . când amândoi l sasem garda jos f r fric . Era sigur c îmi trezea repulsia fiind a a gras . a a c au fost garan ii mei financiari o groaz de timp. Motto-ul meu era: "Drogheaz -te i treci neobservat". Ne-am pus pe râs i am râs pân n-am mai putut. a fost u or chiar de la început. în timp ce eu m îndopam cu droguri în sufragerie. ca s ne drog m. ei i se f cuse foame. decât cum s m distrez mai bine. în cele din urm . acum c fiecare g sise pe cineva care s nu-i fac via a amar din cauza viciului pe care-l avea. despre mar urile lui Martin Luther King i cum a participat la ele. Am f cut amândoi ce ne-a trecut prin cap. despre ce a sim it lucrând cu oamenii aceia care voiau s schimbe lumea. Nu ne-am scuzat nici unul. c s torit. Greg: 38 de ani. Lipsa mea de motiva ie i înfund tura în care intrase via a mea nu s reau în ochi ca surplusul ei de kilograme. Aveam 22 de ani i m l sasem de facultate dup primul an. excesul de kilograme dovedea clar c exist o problem . Le era imposibil s renun e la visul lor de a m vedea licen iat i profesând o meserie.analizeze i s accepte eul acela pe care au c utat. Deci.Ne-am cunoscut într-o zi. oricine ar fi fost acea persoan . Cred c în ziua aceea amândoi am l sat s se vad c suntem dependen i. Era var . biscui i i un cu it i s-a a ezat Äîn sufletul meu" cum se spune. s -l evite. M f cea s -i spun c nu conteaz cum arat . c s-a întors în California. foarte amuzant. Ne-am distrat de multe ori dup aceea. dar când am ajuns. numai ca s-o suport pe ea. în parc. Fiecare g seam o scuz pentru ceea ce f ceam.

care m-a înscris la un program de recuperare. Apoi. De ce l-a atras Alana pe Greg Greg i Alana s-au legat puternic unul de cel lalt chiar de la început. Fiecare suferea de o dependen care le conducea via a i. pur i simplu. întreaga problem . chiar dac pentru scurt durat . totu i. La urma urmei. pentru de inere ilegal de droguri. dornic s reia rela ia lor de unde o l sase.i cu cât e mai grav deteriorarea cu atât e mai mare nevoia ca partenerul s . Consilierul pe care-l aveam a insistat s asist la edin ele Toxicomanilor Anonimi. Alana sa mutat de la mine. indiferent dac folosesc substan e chimice identice sau diferite. de a ne exersa dependen a. absolut totul . nu s m droghez în fiecare clip . ca doi dependen i activi. dup o vreme. Este un tipar extrem de comun la cuplurile de dependen i. Cu toat dependen a ei . i-l chemam de dou ori pe zi. i jocul a reînceput. fiecare s-a concentrat pe dependen a celuilalt ca s diminueze.dar am f cut-o. bineîn eles. nu fugeam decât de mine! Oricum. Acum. s am probleme cu drogurile. diminea a i seara. numai dup ce Greg a fost închis. o s m droghez din nou. am reu it. îmi dau seama c nu era u or de tr it cu mine. Era acela i joc pe care îl mai jucasem amândoi. când mai pe fa . când privesc înapoi. dornic s sufere pentru ceva în care credea. M sim eam abandonat. gândindu-se c dac ea ar ar ta mai bine. ineluctabil. începuse s m afecteze i pe mine. Eu am fost arestat. importan a i for a propriei boli. Alana o lua ca pe ceva personal. prin compara ie. Cum trebuia s aleg între asta i închisoare. din cauza vreunui mar .i ofere distragerea. Aceast tr s tur constituie întotdeauna o atrac ie magnetic pentru o persoan dependent . m-am dus. î i d deau pe rând voie s prelungeasc boala. b nuiesc.Cu toate astea. Era felul nostru de a ne folosi unul de cel lalt i. din prima zi a întâlnirii lor. A devenit sponsorul meu la Toxicomanii Anonimi. a început s se fac lumin în capul meu: ar fi posibil. eu a dori s fiu lâng ea mai mult. Am fost furios. indiferent dac sunt încep tori sau veterani. De asemenea. A revenit la el. chiar dac fiecare î i nega propria condi ie. fie sim eam nevoia s m droghez. întrucât disponibilitatea de a suferi este o condi ie sine qua non a rela iei cu un astfel de bolnav. cât mai obsedat. în conformitate cu aceast dinamic . a disp rut f r urm vreo zece luni. Alana i-a ap rut lui Greg ca fiind plin de compasiune. distrac ii. Oricum. Asta însemna c trebuia s schimb totul prieteni. Paranoia care apare la consumatorii de droguri. îns . a g sit Alana for a s -l p r seasc . Pe naiba. tiam c dac intru în jocul nostru. am fost în stare s m in departe de droguri i alcool. ne certam aproape tot timpul. dea lungul rela iei lor. apoi. de diminea pân noaptea. Ac iunea de consiliere a ajutat i ea. s fie cât mai bolnav. A a c am dat dracului edin ele i l-am rugat pe un tip la care m tot gândisem dac poate s m ajute. Credea c fug de ea. erau atâ ia oameni gra i i atâ ia droga i pe lume. c ci consilierul meu tia dinainte prin ce aveam s trec i m avertiza. în timpul celor zece zile cât am fost închis. Acum nu mai suntem nici m car prieteni. când mai subtil. Oamenii aceia î i vedeau mai departe de via a lor în timp ce eu m drog m înc în fiecare zi.A. Numai dup luni întregi de certuri. iar p rin ii mei mi-au adus un avocat zelos. ca alternativ la o deten ie de mai lung durat . Consilierul meu îl numea Äpactizare". A a c ignoram. Greg i Alana tiau cum s fie împreun doar dac erau bolnavi. Alana s-a întors la patru luni dup ce începuse abstinen a mea la T. Ea este garan ia c bolnavul nu va fi abandonat când lucrurile încep. Am stat zece zile în închisoare. ne pref ceam c nu avem probleme cu adev rat. tot timpul fie eram drogat. De fapt. s se înr ut easc . N-avea cum s mearg dac nu mai puteam Äboli" împreun . cât mai u or de manevrat. Am întâlnit acolo oameni pe care-i tiam din vedere i. Ei folosesc comportamentul i problemele celuilalt pentru a evita confruntarea cu gravitatea deterior rii propriei persoane .

Zise Äsigur. m-am al turat oaspe ilor. Am aflat c era instructor cu jum tate de norm la sec ia de englez . te captiveaz atât de tare. Ii evitam i pe ea i pe Tim. i-mi amintesc cât de tare m-a deranjat c a trebuit s m întrerup. Apoi s-a produs ireparabilul. eram con tient c certurile noastre îl îndurereaz foarte tare. Cu cât m presa mai mult. divor at i rec s torit .incontrolabil de mâncare. M-am c s torit cu Sue dup un an. de medita ie. la ai mei. Ea ar fi trebuit s saboteze abstinen a lui pentru a reveni. dar nu m puteam sup ra deloc pe Tim. Ne certaser m atât de tare. în timp ce to i ceilal i petreceau în sufragerie. cu atât o contraziceam mai mult i îmi g seam sc parea în jogging. Sue avea dreptate. la vechiul status quo. Dac nu-i place. a sunat telefonul. m uit tot timpul la televizor. Eu alergam în fiecare zi. Avea un b iat. c nu mai ai timp pentru nimic altceva. iar când stau acas . Dar m sim eam singur. f r a interveni îns în dolean ele sau nevoile mele. cu condi ia ca Greg s se drogheze mereu. a a c ne-a fost u or .mie i b iatului . mai bine. c sta sunt. Ii replicam c n-are de f cut altceva decât s m bat la cap. i am izbucnit amândoi în râs. Alana se sim ea puternic i s n toas . i bine am f cut. poate s plece. a a c a doua zi am trecut pe la biroul ei i am rugat-o s m lase s m revan ez pentru prânzul pe care mi-l adusese. Era aproape tot ce tiam despre ce înseamn s fii b rbat. subiecte de conversa ie. prea ne certam mult. Recuperarea lui Greg a eviden iat. Sportul îmi oferea ceva de f cut. m uitam la toate emisiunile sportive la televizor. Nu exagerez cu nimic când spun c sportul era totul pentru mine când am cunoscut-o pe Sue. dar ea nu mai era. M-am dus la înmormântare f r Sue. nici lui Tim.s ne împrietenim. îmi antrenam juc torii i îi înso eam la meciuri. de fapt. meciuri de tot felul.Eram divor at de un an i jum tate când am întâlnit-o pe Sue. i iat -m . Fostul ei so locuia în alt stat i venea s -l vad foarte rar. singurul mod în care îi puteam capta aten ia. Chiar de la început mi-a dat toat aten ia ori de câte ori aveam nevoie de ea.i lase haina i ne-am salutat. Eram furios pe Sue mai tot timpul. nici ei. dup cum Greg considera c dependen a lui de droguri nu era atât de grav ca excesul ei de hran i greutate. Pot s afirm c Tim sim ea nevoia unui b rbat lâng el. s m ridic i s las televizorul. M-a tachinat c m ascund ca un urs în bârlogul lui. prezent la înmormântarea tat lui meu. iar în timpul pauzei publicitare. dar foarte curând lucrurile au început s mearg prost între noi. Sue a intrat s . Un instructor de la colegiul unde antrenam echipa de fotbal m-a pus s jur c voi veni la petrecerea lui de cas nou . prin contrast. i m în elegeam bine cu el. La telefon era fratele meu care mi-a spus c tata f cuse un atac de cord i murise. i altele de genul acesta. uitându-m la meciul dintre Rams i Forty Niners. împreun . Erik: 42 de ani. ceva solid i confortabil. i pe punctul . A plecat din nou i s-a întors cu un platou înc rcat cu toate bun t ile de la mas . am schimbat câteva vorbe. iar Sue era foarte atr g toare. era un meci între Miami Dolphins i Oakland Raiders. din care cauz nu s-au mai putut sim i bine unul cu cel lalt. cu care nu fusesem niciodat în stare s stau de vorb . c sunt mai mereu plecat. dependen a ei. i mi-am dat seama c era dr gu . singur în dormitorul lor. Crescusem într-o familie în care sportul era singurul subiect de discu ie cu tata. M antrenam pentru maraton. pe vremea aceea n-am vrut s recunosc. De i. într-o duminic dup -amiaz . i c tia foarte bine când m-a întâlnit. Tim. Dup ce s-a terminat meciul. Revenirea acas .. de ase ani. A plecat i s-a întors dup vreo jum tate de or s vad dac mai sunt acolo. dac am putea merge undeva f r televizor". Sue era afar cu Tim. Iat -m . Se plângea c nu-i dau niciodat aten ie. Atunci am v zut-o. într-o duminic dup -amiaza. A a se întâmpl cu sportul. c am vrut s m duc singur. Eram pe punctul de a o rupe cu Sue. mi-a schimbat via a. Dar n-a fost chiar o glum . Dac îi dai voie.

Tim. programul de consiliere i. In avion. sincer. c pitan în marin . ca i mine. sportul. m-am gândit la ce a vrea s spun oamenii despre mine la înmormântarea mea. Ie eam cu prietenii i îi invitam la noi. Sue a recunoscut c apropierea noastr o c lca pe nervi. cum a tepta trist. Familia ei st tuse i mai r u la capitolul afec iuneaten ie. Nu se putea opri din plâns. nel sându-m s particip la educa ia fiului ei. . cum s se poarte cu mine. dar trebuia s renun dac voiam s am vreo perspectiv . M-am gândit la fiul meu vitreg. cu Sue. Dup asta. munceam din greu. Amândoi am vorbit despre dificultatea de a fi apropiat de o alt persoan . se sim ea incomodat . Pe m sur ce eu i Tim ne apropiam mai mult unul de cel lalt. totul a fost minunat o vreme. cât de mult le iubea. cum se uita într-una la televizor. nu sup ram pe nimeni. tânjind s se apropie de cineva. c acum e prea târziu. s -i dedic un pic din timpul i aten ia mea. toat lumea vorbea de tata. Mi-a fost greu s m dispensez de vechiul meu obicei. ne-am înscris în asocia ia familiilor cu rude adoptate. i oamenii î i aminteau diverse lucruri despre tata i sporturile lui. M-am întors de la înmormântare cu fratele meu mai mic. i asta m-a ajutat s v d ce aveam de f cut. ca un c el.de a divor a a doua oar . Se sim ea ignorat i i se p rea c pierde controlul asupra lui. nu cu triste e. m plimbam cu bicicleta cu Tim i mergeam la picnic-uri împreun . Am ie it dup fratele meu i ne-am dus cu ma ina pân la lac. încercând s fac o glum . Ca i el. Am plâns amândoi i l-am chemat pe Tim. Nu era obi nuit cu a a ceva. pentru prima dat în via a mea. Televizorul era armura mea. M-a ajutat s -i pot vorbi lui Sue despre lupta mea. dar. spuse: Ä ti i. s realizez cât de mult îi sem n m tatei. printre lacrimi. c n-a fost niciodat apropiat de tata. A fost o adev rat experien pentru mine s -i ascult pe al ii cum povesteau despre lupta lor cu sentimentele. Dar eu tiam c trebuia s -mi stabilesc prerogativele în ceea ce-l privea pe Tim dac voiam s am o rela ie adev rat cu el. Sim eam c -mi lipse te ceva. am stat de vorb . Doream din tot sufletul s fiu apropiat de cei pe care îi iubeam. Cumnatul meu. M-am uitat la fratele meu. mi-a spus c are de gând s se angajeze undeva cu jum tate de norm în week-end. Mi-am plâns de mil . Brusc. i cum eram prea ocupat pentru el i mama lui. i nu în elegeam de ce totul mi se întâmpla numai mie. la îndemnul terapeutului. Nu mi-a venit a crede. s m cunoasc . am început s m uit la mine cu al i ochi. Ajuns acas . s -mi vorbeasc . Sue crescuse cu sentimentul singur t ii. tii cum e dup înmormântare. De i m cic lise înainte c o ignor. acum. Acas . nu l sam pe nimeni s se apropie de mine. F ceam o mul ime de lucruri împreun . i a plâns i el. Am r mas mult timp acolo. Spunea. Dar s-a dovedit a fi mai greu pentru Sue decât pentru mine. Am urmat. pentru c nu tia ce s fac . Sfâr itul de s pt mân îl petreceam întotdeauna împreun . Pe m sur ce-l ascultam spunându-mi cum sperase ani la rând c tata o s vad c exist . câtva timp. pe drumul spre cas . Sue îmi f cea greut i. Erau edin e pentru familii ca a noastr . Dup câteva luni. mie i singur t ii mele. ne tiind cum s-o fac . La edin ele de consiliere. Era reversul medaliei: Sue fugea de mine acum! Am c zut de acord c avem nevoie de ajutor. era mereu plecat. Eram un tip cumsecade. nu s mor i s las în urma mea acelea i sentimente ca tat l meu. din cauz c nu tiam cum s stabilesc o leg tur nici cu so ia mea. mi s-au deschis ochii i am v zut ce f cuse tata cu via a lui i ce f ceam eu cu a mea. cu am r ciune. e prima dat de când sunt în casa asta c nu merge televizorul i el nu se uit la meci". iar mama ei se sim ea foarte bine a a. Tat l ei. a început s plâng din nou. Prezen a la edin ele asocia iei m-a ajutat mai mult decât orice altceva. c -i d deam aten ie.

care-mi spune intuitiv cum voi lucra cu . s p streze distan a dintre ei i s men in nivelul de sprijin reciproc. sugerând ca întâlnirea lor s fie undeva. Cuvintele sunt prea nesemnificative pentru a scoate în eviden importan a deosebit . Faptul c s-a identificat atât de puternic cu micu ul Tim a fost un factor major în hot rârea de a se schimba. a fost nevoit s priveasc în fa disconfortul cauzat de aten ia pe care o primea i dup care tânjise. impactul pe care-l are asupra mea un pacient nou.Erik s-a întrebat dac nu cumva a g sit femeia ideal . Toate concur spre a-mi forma o impresie puternic . solitar în izolarea sa auto-impus . împreun cu Tim.primesc o multitudine de informa ii despre felul cum ac ioneaz clientul meu în lume. el avea nevoie de ea. Pentru a nu deveni un alter-ego al tat lui s u . De ce l-a atras Sue pe Erik Erik. T cerea lui i l-a f cut i mai drag i a asigurat-o c nu va c uta compania altor persoane.pozi ie. corect. au atras-o pe Sue.cea care îl va iubi. catapultat de la ignorarea i evitarea de c tre so la curtea asidu i aten ia permanent a acestuia. prin tot ce relev înf i area fizic . dar exers m. tânjea dup iubire i afec iune.i-a manifestat dorin a de a înfrunta c pc unul din el: teama de apropiere. Prin ceea ce spune i ceea ce nu spune. în final. a teptarea plin de speran a dragostei i aten iei. cu masa de joc r sucit i urm ritorul devenit urm rit. dezam girea adânc . Este un joc cu totul nou pentru amândoi. ajuta i de terapie i de un grup de oameni în eleg tori i empatici. s-a schimbat profund. lui Sue i Erik. dovedite de Erik. caren a evident de comunicativitate social i incapacitatea de a se lega afectiv. îmi furnizeaz cele mai importante informa ii pe care le primesc de la acea persoan de-a lungul tratamentului. Sue. c ea are marea capacitate de a tolera distan a dintre ei.rece. Pe m sur ce încerca s -l oblige pe Erik s se schimbe. iar asta era foarte important. elegan . decât s ai pe cineva care te iube te i merit s fie iubit. o familie. inabordabil . înv ând cum s ne apropiem unul de cel lalt i s avem încredere unul în cel lalt. Nici unul din noi nu e atât de bun pe cât ar vrea. dar nu voia s ri te o apropiere. a primelor întâlniri. Le-ar fi fost u or. Sue se l sa prins într-o situa ie care reproducea toate aspectele negative ale copil riei ei . departe de televizor. atitudine. Mai simplu spus. s . comportamentul ei confirma temerile lui legate de rela iile inter-umane i l-a f cut s se izoleze i mai mult. dând vina mai degrab pe timiditate decât pe indiferen . pentru fuga lui din fa a oric ror contacte sociale. incluzând femeile. contact vizual (sau absen a acestui contact). stil . s se opreasc în acest punct. Când Sue l-a abordat în ziua în care au f cut cuno tin . pur i simplu. îns . dar îl va i l sa în pace. Mai bine s fii cu cineva care nu corespunde perfect dolean elor tale. el a-presupus. pentru noi to i. Dar schimbarea lui a atras dup sine necesitatea schimb rii celorlal i membri ai familiei. indubitabil subiectiv . în realitate. mai ales în condi ii de stres.i schimbe rolurile. Ar fi putut. Putea explica în fa a lumii personalitatea i obsesia lui. Dar Sue i Erik au avut curajul s priveasc în adâncul sufletului lor i s ri te apoi. la prima noastr întrevedere. i. expresie facial . ton al vocii. dar pe care n-o s -l pierzi niciodat . datorit unor evenimente dramatice din via a sa. De i Sue s-a plâns subtil de lipsa lui de aten ie. Pe de alt parte.singur tatea. De asemenea. izolarea social a lui Erik îi oferea ceva de f cut -putea s arunce o punte peste pr pastia care se întindea între el i ceilal i. se temea s nu fie p r sit .Vorbim înc i suntem înc împreun . dar care s-ar putea s te p r seasc pentru altcineva. ca multe alte femei care iubesc prea mult. Erik. semnalizând tacit c -i accept mijloacele de evitare -obsesia fa de sport .evitat. Ca terapeut. disperarea plin de furie. iar evitatorul . maniere i gesturi. Altfel l-ar fi evitat. Sue. s se apropie unul de cel lalt ca s formeze un cuplu i.

mai ferme. s le controleze comportamentul. La rândul lor. de prin . p trunde pân în str fundurile psihicului individual i colectiv. Ca orice basm care a înfruntat secolele. femeia care iube te prea mult. se trece u or cu vederea peste semnifica ia lui profund . Fiecare caut r spunsurile la întreb rile pe care i le pune despre cel lalt. Dac eu. Cu siguran . iubirea pentru el i acceptarea chipului s u monstruos sunt r spl tite însutit când Frumoasa î i ia locul cuvenit lâng el pentru a duce. o tân r frumoas i inocent întâlne te un monstru resping tor i însp imânt tor. cele mai importante lec ii ale culturii care le creeaz i le perpetueaz în timp . când se întâlnesc oricare dou persoane. în aceste condi ii. Atunci se petrece. nu este nicidecum modern . fiind povestit i repovestit. caut con tient s evaluez felul în care noul meu client prive te via a. perfecte. ÄVoi avea vreun avantaj dac î i cultiv prietenia?". Frumoasa i bestia ÄSunt mul i b rba i . Vom analiza în alt capitol lec ia de profund spiritualitate pe care ne-o ofer ÄFrumoasa i bestia". Dup ce îl cunoa te mai bine. o via binecuvântat . Adev rurile spirituale sunt greu de în eles i chiar mai greu de pus în aplicare. în tain . miracolul i chipul de monstru fioros dispare. îi este nu doar recunosc tor. iar eu. Pentru fiecare femeie care iube te prea mult. de a ajuta b rba ii cu care au o rela ie. se petrece un proces asem n tor. b rba ii au m rturisit c vor s g seasc pe cineva care s -i ajute.ne ofer . care reconsolideaz o prejudecat cultural . i anume c o femeie poate schimba un b rbat dac îl iube te îndeajuns. împreun . exist tendin a de a se da o anume interpretare basmului. Astfel. dup expresia unuia din clien ii mei b rba i Äfemeia în alb". Intreb rile care se pun tacit sunt. în ciuda înf i rii tale. reu e te s . Aceast credin . s le asigure sentimentul de securitate sau s -i salveze .spuse Frumoasa. ci i partener potrivit. de obicei. 7. varia iuni ale acestei teme. atotconsim itoare.i înving dezgustul i chiar s -l iubeasc . simple: ÄE ti o persoan cu care am ceva în comun?". iar el î i reia înf i area uman . Se reflect insistent în vorbirea i comportamentul cotidian afirma ia . întreb ri la care ne str duim cu atât mai mult s r spundem cu cât provin din str fundurile fiin ei noastre. Sub noua înf i are. femeile au exprimat la unison aceea i nevoie de a fi de folos. bazându-se pe bog ia de informa ii transmise automat în primele clipe ale întâlnirii. consimte s tr iasc al turi de el. ÄFrumoasa i bestia" este întruchiparea unui adev r spiritual profund în contextul unei pove ti eterne. ca terapeut.cineva care s fie. Ca s . practice. atât de puternic i perseverent . pentru c de multe ori ele contravin valorilor contemporane. te prefer pe tine". în ÄFrumoasa i bestia". Frumoasa i bestia In cele dou capitole anterioare. întreab .aceast persoan în rela ia pacient-terapeut. în spatele întreb rilor clare. s arunc m o privire la prejudecata cultural pe care basmul pare s-o eviden ieze. La fel. ocazia de a fi de folos acestor b rba i este ingredientul principal al atrac iei pe care au resim it-o. în pofida înf i rii sale exterioare dezgust toare. ÄE ti amuzant?" Dar se pun i altfel de întreb ri depinzând de cine sunt i ce vor cele dou persoane. Basmele -constituind. ÄVei avea grij de mine i-mi vei rezolva problemele?" este întrebarea tacit din spatele vorbelor rostite de b rbatul care vrea s-o aleag partener . bineîn eles.i salveze familia de mânia lui. se afl altele. Tema femeii care-i reabiliteaz pe b rba i prin for a iubirii ei altruiste. în felul în care o fac. ÄAi nevoie de mine?". care sunt mult mai urâ i decât tine. de veacuri. de i mai pu in con tient. Dar mai întâi. ra ionale.

ea poate avea. aceste motive pline de virtute explic indubitabil i integral comportamentul milioanelor de femei care decid s . am fi nevoite s ne întreb m cine suntem i ce gândim i am avea astfel sentimentul c nu ne potrivim nici imaginii idealizate despre noi în ine. incapabili de iubire i aten ie.". când feti ele au tr it deseori emo ii cople itoare ca teama. a nu observa (a nega) cât de mare s-a f cut copilul poate fi o modalitate de evitare a sentimentelor cauzate de plecarea copilului de acas .. Din nefericire. Ea î i spune c tata .i aju i b rbatul s devin . A nu vedea i sim i (a nega) excesul de greutate pe care i-l arat oglinda i hainele devenite prea strâmte reprezint permisiunea de a ne afunda în continuare în pl cerea de a mânca. de exemplu. un puternic mecanism de protec ie . asta pare a fi obliga ia noastr moral .i o motiva ie subcon tient la fel de puternic . bolnav de lâng noi. s ajut m.. întotdeauna. S analiz m cum preg te te atitudinea de negare o feti s se transforme într-o femeie care iube te prea mult. femeile. care ne sf tuiesc i ne încurajeaz efortul (ÄAi încercat i. Spunându..negarea .. indiferen i. i delegând femeia s -l pun în aplicare. De exemplu. în publica iile pentru b rba i. de obicei.cultural tacit c putem îndrepta pe cineva prin for a dragostei noastre i c .controlul. S nu judec m. Iar noi. Suntem înv ate c avem datoria s r spundem cu compasiune i generozitate celor afla i în nevoie. alteori din cauza unor probleme sau evenimente majore. Negarea poate fi definit ca refuz de a accepta realitatea la dou niveluri: la nivelul a ceea ce se întâmpl de fapt i la nivelul sentimentelor. Fiecare din noi folose te incon tient întreaga via diverse mecanisme de ap rare ca negarea.. De ce ne atrage pe noi. tensiunea insuportabil . mila fa de sine i fa de al ii. în timp ce articolele corespunz toare Äcum s . Asta o împiedic s se team pentru confortul ei sau pentru stabilitatea familiei. revistele pentru femei. Copilul care cre te într-un asemenea mediu va fi distrus de aceste emo ii pân într-atât. c tata este Äocupat cu munca"." sunt practic. consolidându-l i perpetuându-l prin impactul pe care îl are. sau c se întâmpl ceva anormal. Sugestiile pot fi pe cât de contradictorii pe atât de numeroase. r spunsul e limpede: morala iudeo-cre tin cuprinde porunca de a-i ajuta pe cei mai pu in noroco i decât noi. Chiar mass media se prinde în joc i reflect acest sistem de idei preconcepute. cu caren e afective. e chiar datoria noastr s o facem. dar sunt pu ini prieteni sau rude care se pot ab ine s nu le ofere. To i vor s te ajute.i ia ca parteneri b rba i violen i. Când persoana la care inem nu ac ioneaz i nu simte cum vrem noi. uneori din cauza unor fleacuri. sperând s -l putem ajuta pe b rbatul prezent în via a noastr s se schimbe conform dorin elor i nevoilor noastre. i chiar publica iile de interes general. sau altfel spus. Mecanismul neg rii este folositor în special pentru ignorarea informa iei pe care nu vrem s-o con tientiz m. ideea de a schimba persoana nefericit . vinov ia..i. încât va deveni incapabil s ac ioneze dac nu g se te modalit i de auto-ap rare. abuzivi. dependen i. inexistente. Copil fiind. ru inea. ea neag c exist probleme între p rin ii ei. femeile. De exemplu. nevoie care î i are originea în copil rie. In caz contrar. dac suntem femei. Instrumentele sale de auto-ap rare vor include. cump r m revistele i încerc m s le urm m sfaturile. un p rinte care lipse te nop ile de acas din cauza unei leg turi extraconjugale.?"). sau spunându-i-se de c tre ceilal i membri ai familiei. Femeile care iubesc prea mult fac aceast alegere din nevoia compulsiv de a-i controla pe cei dragi. nici circumstan elor în care ne afl m. cu binecuvântarea celorlal i. au mereu articole de genul Äcum s .i aju i partenera s devin . furia. c ut m cu tot dinadinsul posibilit ile de a schimba comportamentul sau mentalitatea acelei persoane. într-un partener perfect? De ce este acest concept atât de tentant în pofida încerc rilor la care ne supune? Pentru unele.

dar. teama. realist de altfel. Fiecare activitate casnic pe care o f cea din proprie ini iativ reprezenta o încercare disperat de a corecta circumstan ele insuportabile. dar ansele ca mama ei s pun cap t alcoolismului erau aproape inexistente. aminti i-v . De aici provine nevoia ei de a controla oamenii i evenimentele din via a ei.i dezvolte capacitatea de auto-ap rare împotriva suferin ei. fetele sunt trezite din somn de ipetele p rin ilor care se ceart . pentru care copilul-Lisa se sim ea responsabil . prefer s devin total insensibil .i reprime sentimentele. Lisa. Refuz s retr iasc stânjeneala. când p rin ii f ceau presiuni asupra ei s . responsabilit ilor i temerilor cople itoare. membrii ei împ rt esc întotdeauna capacitatea de a nega realitatea. situa ia familiei în termeni exac i. f r sentimente. în general. Nici una din persoanele la care ac ioneaz negarea nu decide s . Nu conteaz cât de grave sunt problemele. cumva. Aceast reac ie fireasc devine exacerbat la membrii unei familii dezorganizate din cauza suferin ei. Exerci iul o ajut . în timp ce strig tele continu s se aud . la multe asemenea incidente. s destrame negarea descriind. în felul acesta. disperarea. Nici una din persoanele care folosesc mecanismul defensiv nu alege con tient s intre în dezacord cu realitatea. c uta i ea s îmbun t easc (controleze) situa ia str duindu-se Äs fie mai bun ". familia nu devine disfunc ional decât dac intr în func iune negarea. Asta Äse întâmpl de la sine" întrucât în efortul de a se proteja împotriva conflictelor. aflat într-o situa ie incomod . f r surprize. Orice persoan . sau. restul familiei va opune o rezisten puternic . permanent. care a asistat. Ba dimpotriv . nestânjenit . Ridiculizarea e adeseori folosit pentru a aduce la ordine persoana ie it din rând. ru inea. c ea ar putea ob ine note mai mari. O feti ai c rei p rin i se ceart deseori invit o prieten s doarm la ea. în acela i timp. familia a ales convingerea c via a lor ar fi mai bun dac i când Lisa va lua note mai bune. afec iunii sau activit ilor. In familiile cu probleme. în m sura posibilului. târziu. ceea ce provoac mai degrab compasiunea. astfel c . Comportamentul ei altruist nu reprezenta nici pe departe expresia fericirii ei de a tr i în acea familie sau de a tr i. F r ocuri. Copiii poart . în agonia con tiin ei ei. inevitabil. în acela i timp î i pierde capacitatea de a alege liber. i r mâne t cut . r spunde vag ÄNu tiu". resentimentele i dezgustul. Micu a invitat habar nu are de ce prietena ei începe s-o evite curând dup aceea. Dar pentru c aceste emo ii puternice i conflictuale sunt adversarii cu care ar trebui s lupte dac s-ar l sa cuprins de ele. ea neag . Prietena opte te: ÄDa' tiu c fac g l gie p rin ii t i. povara vinov iei i blamului pentru problemele grave care le afecteaz . Invitata e ocolit deoarece a fost martora unui secret de familie i i-ar aminti astfel. eul anihileaz informa ia i percep iile incomode. s . renegatul va fi exclus din cercul accept rii. s poarte ochelari de cal ca s nu perceap cu acurate e faptele i spusele celorlal i. de exemplu.i îmbun t easc rezultatele colare: exista speran a. Negarea practicat astfel opereaz automat. decât mânia i teama care ar fi resim ite dac ar înfrunta realitatea. Incidente stânjenitoare ca acela al certurilor dintre p rin i sunt atât de dureroase pentru feti c ea se simte mai bine negând adev rul i cu atât mai asiduu va evita pe oricine sau orice amenin s -i d râme sistemul defensiv împotriva suferin ei. Noaptea. neputin a.munce te din greu. Controlând ce se întâmpl în jurul ei. caut . De ce ip a a?" Fiica stânjenit . dac asta nu are efect. realitatea i propriile sentimente despre aceast realitate. Astfel. prietenei sale de ceea ce ea se str duie s nege. panica. s-o st pâneasc . în loc s înfrunte implica iile devastatoare ale alcoolismului mamei. i creeaz o lume imaginar în care tr ie te confortabil. treaz . i dac vreunul din membrii familiei încearc . Aminti i-v povestea Lisei. furia. î i poate crea sentimentul de securitate.

simplu i succint. are un b iat în vârst de 11 de ani . inând-o departe de realitatea situa iei i de sentimentele cauzate de ea. Bineîn eles. Dar nu ne putem opri. cu tot felul de prostii. Tot ce îmi puteam aminti este c se certau tot timpul. când îi planific m activit ile zilnice sau viitoare. avertiz m sau încerc m s convingem un adult. s se implice în alte grupuri de sprijin. în fiecare zi. Nutrim speran a c dac putem s de inem controlul asupra partenerului nostru. de fapt. am ajuns curând s-o fac cu norm întreag . Connie: 32 de ani.încercarea. Când facem pentru altul ce ar putea s fac singur. Tata st tea la birou. consilierilor. dar mai devreme sau mai târziu. Rolul meu în toat aceast poveste era. deci. când ne e greu s -l vedem confruntat cu consecin ele ac iunilor lui i c ut m fie s -i schimb m ac iunile. cred c ei sunt cauza neîn elegerilor familiale dar i c au puterea s le schimbe. la fiecare mas . mul i copii neferici i sunt învinov i i de p rin i sau rude pentru probleme asupra c rora nu au nici un control. al turi de eforturile de a fi de folos sunt. Pe afi scria: ÄAjutorul este partea însorit a controlului". când îndemn m. de a nega suferin a controlându-i pe cei dragi. Am v zut aceast dinamic simbolizat . cu cât mai asiduu încerc m s -l control m. pe clovnul i glumeam. Intensitatea dorin ei acestor femei de a fi de folos partenerului constituie dovada c era mai mult o nevoie decât o decizie. s analiz m întotdeauna motivele care se ascund în spatele nevoii de a-i schimba pe oameni. De fapt. Nu e u or s consider m c acest comportament altruist de Äa fi bun". pentru a face situa ia tolerabil .str lucitor i puternic colorat . i pentru c m pricepeam. aproape în fiecare clip . s pretind c nu se întâmpl nimic. Ele au fost capabile s recunoasc adev rata semnifica ie a ajutorului lor .partea inferioar fiind colorat în negru. nu-mi aminteam nici m car un motiv pentru care s se certe p rin ii mei. negarea o va conduce drept spre rela iile înc rcate de dificult i.familia. Când efortul de a fi de folos vine de la persoane provenite din medii familiale nefericite sau care au. sau tiu eu pe unde. fie s înl tur m consecin ele -exact asta facem: control m. F ceam. c . i atunci o luau de la cap t. dar teama nu m împiedica s -mi joc rolul cu m iestrie. Cazurile de mai jos ilustreaz aceast dinamic .înainte de programul terapeutic. pe rând sau deodat . se insultau unul pe altul. în adâncul sufletului meu eram speriat de moarte. în prezent. partea superioar reprezentând un r s rit de soare . sf tuim. Femeia care are obiceiul s nege i s controleze este atras de situa iile care necesit aceste caracteristici. mai întâi. iar e ecul inevitabil al controlului alimenteaz nevoia de a nega. Imi aruncam capul pe spate i le tr geam un zâmbet de zile mari sau spuneam o glum sau orice alt prostie care-mi trecea prin cap. cu atât mai mult e u m. ar trebui s suspect m nevoia de control. i apoi s încerc s le atrag aten ia. s p trund semnifica iile adânci ale comportamentului lor i. încerc ri de a controla oamenii i situa iile f r a avea o motiva ie altruist . Propozi ia era menit s ne aminteasc nou . o rela ie stresant . reamintim. incon tient motivat . . divor at . Ca urmare. iar eu i fratele meu eram spectatori. ca s le captez aten ia. Dar chiar i f r blamul verbal al membrilor familiei. cât putea. copilul î i asum o mare parte din responsabilitatea pentru necazurile lor. trebuia s ajung acas . Se criticau unul pe altul. dar i clien ilor no tri. în bine sau în r u. datorit omnipoten ei imagina iei lor. datorit terapiei. Exersam atât de mult în familie. Negarea alimenteaz nevoia de control. Ca Lisa. atunci vom reu i s ne inem în frâu i sentimentele. în timp ce va nega gravitatea realit ii. se contraziceau unul pe altul. Femeile respective au reu it. Motivul este c . ea va face uz de toate capacit ile ei de a ajuta (adic de a controla). atunci când natura problemelor era asem n toare. de un semn afi at pe u a unei agen ii unde am lucrat odat . Era un cerc t iat în dou .

niciodat . Eram sigur c îl ajut s progreseze dac -l ghidez i-i dau sprijinul de care avea nevoie. fie s dau uit rii incidentul i s nu-l las pe Kenneth s vad lucrurile decât din perspectiva mea. L-am întâlnit pe Kenneth pe când aveam 20 de ani. Ei bine. Kenneth era cam indecis. m-a f cut s cred c aveam un viitor împreun . Practic. ca p rin ii mei. când. ca i mine. Ce mergea prost? Iam povestit despre o gr mad de lucruri. In cele din urm . Toate astea au ie it la iveal când ea a dat din col în col încercând s se scuze c l-a vizitat. A fost surprins când a auzit c locuiesc cu Kenneth. la sugestia mea. nu-i d deam aten ie i încercam s ascund realitatea. ÄToate nop ile acelea. i totu i el f cea. Credeam c de in înc integral controlul asupra vie ii mele. eu am luat toate deciziile care priveau cuplul nostru. a a c ar face mai bine s se mute. m-am gândit c oamenii c s tori i trebuie s . tot cum vroia. M sim eam puternic . tot ce s-a întâmplat cu mariajul meu. nimic.nu dup mult vreme am început s joc acest rol peste tot. la piscina din locuin a mea. Thad. Era foarte bronzat i ar ta nemaipomenit cu bronzul acela de la surfing. a a c am acceptat explica ia lui Kenneth i am îngropat cât mai adânc îndoielile despre sinceritatea leg turii noastre. Faptul c interesul lui fa de mine a fost atât de mare încât a vrut s se mute la mine curând dup ce am f cut cuno tin . In esen . totul s-a redus la asta: când se întâmpla ceva r u. la sugestia unei prietene de la serviciu. Ce am f cut totu i a fost s -l sf tuiesc s petreac mai mult timp cu fiul nostru. dar seara î i lua din nou zborul. De fapt. cu ceea ce vroia s fac în via . Am alungat sentimentul acela i am devenit foarte ra ional . în esen . cel pu in. ase ani. în ase din cele apte nop i ale s pt mânii. în to i ace ti ani. într-o zi. c pleca de acas seara. Mi-a spus c el nu men ionase vreodat c are o prieten . îns . Aceast propozi ie încapsuleaz . Dar numai pentru o clip . iar eu l-am încurajat cât am putut. Era întotdeauna de acord cu mine. acum. Locuiam împreun de trei sau patru luni. Pentru c în copil rie fusesem atât de preocupat s -i amuz pe to i i nu îndr znisem s am vreun sentiment mai puternic. destul de rar în câte o duminic .i acorde o oarecare libertate. Am ales-o pe ultima. nu-l întrebasem niciodat . la început o dat sau de dou ori pe s pt mân . m-am trezit în cabinetul unui terapeut. Fusesem c s torit cu Kenneth to i acei doisprezece ani i avusesem impresia c suntem ferici i. care avea nevoie de toate lec iile alea nesfâr ite pe care i le d deam ca s -l men in pe linia de plutire ca tat . Era exact ce ne doream fiecare. chiar dac se v d de dou -trei ori pe s pt mân la lucru. El a zis c nu crezuse c e un lucru important pentru ea. Terapeuta m-a întrebat dac tiu unde î i petrecea nop ile i i-am spus c nu. i tu nu lai întrebat nimic? Am r spuns c nu. îmi pl cea s am lini te în cas . men ionând. cumva. Ne-am c s torit câteva luni mai târziu. cam confuz în leg tur cu cariera lui. dar prietena mea îmi spusese c e îngrijorat din pricina mea i insistase s cer ajutorul unui terapeut. m-am gândit c aveam toate atuurile pentru a fi ferici i. De asemenea. acum sentimentele m speriau i-mi stricau echilibrul. Imi amintesc i acum cât mi-a fost de team i cât am suferit în momentul acela. N-am vrut niciodat s recunosc c f cea exact ce vroia el s fac i c mi-era cu neputin s -l schimb. revenind. iar el tia c se poate rezema de um rul meu. De fapt. fiind destul de vesel. i-am spus lui Kenneth c mi se pare c dore te s fie în alt parte. b nuiesc. Terapeuta a vrut s tie de ce. Au trecut rapid doisprezece ani. . Mi-am promis s nu m cert niciodat . Mi-aduc aminte cât de uimit a fost. în toiul divaga iilor mele. în decursul anilor. ne desp r isem. când a trecut pe la noi o fost prieten de-a lui de la serviciu. Aveam doar dou posibilit i: fie s m cert cu Kenneth. Hot râsem s -l privesc ca pe o persoan nu prea inteligent . apoi de trei-patru ori. gândul de a m enerva îmi producea efectiv grea . chiar de la început. iar în ultimii cinci ani. asta ma derutat un pic i l-am întrebat pe Kenneth ce se întâmpl . pe care i-o petrecea al turi de noi. îmi lefuiam interpretarea. m-am predat i am f cut o glum despre tot ce se întâmplase. In plus.

râzând de comportamentul meu boln vicios. îmi trece prin minte. M-am enervat. pur i simplu. Mi-a fost îngrozitor de greu s recunosc asta. Eram tot zâmbitoare i radioas i a doua zi dup ce fiul meu.i farmecul i inteligen a. în plus. când eram în prezen a cuno tin elor sau a prietenilor. Terapeuta m-a obligat s încep s spun oamenilor c mariajul meu perfect se terminase. Refuzam de asemenea s admit c merge ceva prost. Se certau pentru c tata lipsea de acas . c mi-era imposibil s renun la ea f r ajutor. suferin a. Nu voiam s afle nimeni i nu-l l sam nici pe el s vorbeasc cu cineva despre asta. iar mama. Folosindu. Terapeuta a instituit o regul : n-am voie s fac glume despre ceea ce se întâmpl în timpul edin ei. cearta înceta. i poate pentru a demonstra c meritam s fiu iubit . Amintiri fugare ale acelui îndemn boln vicios de Äa ajuta" sunt singurele bre e permise acum de terapie. A a c am inut totul în mine i m-am str duit s zâmbesc. Fiul meu era extrem de nefericit. i faptul c l-am considerat pe Kenneth mai pu in inteligent mi-a fost de folos.a ei i p rin ilor ei . le atr gea aten ia asupra ei i astfel. împreun i separat. probabil. dar acum tiu c nu trebuie s m las în voia acelui gând. Mi-a trebuit mult timp la terapeut s -mi aduc aminte c mariajul p rin ilor mei suferise tot din cauza altor femei. i înainte. programul de terapie i înv m cum s vorbim unul cu cel lalt i s ne con tientiz m sentimentele. Sim eam nevoia s -i dau lec ii i s încerc s -i organizez via a. La acea prim edin . Am crezut c ea l-a gonit i am hot rât s nu m port niciodat ca ea. Când m întâlnesc cu câte un b rbat. Eu i Thad urm m. De fiecare dat când se întâmpla a a. terapeuta m-a întrebat ce credeam c face în nop ile în care lipsea.i ascund . decât înainte. Kenneth nu mai st tea cu noi de ase luni i nu spusesem înc nim nui de desp r irea noastr . în pofida încerc rilor mele de a m purta perfect. f cea aluzii la faptul c tata o în ela i apoi îi repro a c ne neglijeaz pe to i. dar nu voiam s -l las s-o arate. via a. Am încercat s l conving c e fericit. asta fiind probabil pentru el un pre mic pentru avantajul de a avea pe cineva care s -i g teasc i s -i spele. Asta m-a adus la terapeut. f r s-o spun pe leau. Cred c încercarea de sinucidere a fiului meu a fost felul lui de a spune: ÄHei.de la realitatea amenin toare a rela iei lor instabile. i dup c s torie: la picnicuri unde disp rea ore întregi. Dimensiunea atitudinii mele de negare a realit ii era atât de mare. M simt mai bine acum.lucrurile s-au înr ut it tot mai mult. dar acum reu esc. am f cut glume pe socoteala acestui fapt. pe colo. . oameni buni! Ceva nu merge!" Acum suntem mai bine. unde începea s vorbeasc cu o femeie i apoi pleca cu ea. s m gândesc la asta. Refuzam.. îmi d duse o mie i unul de indicii despre acest comportament al lui. de i el f cea exact ce voia i nici nu-l întreba nimeni nimic. c nu eram o tip de care prietenul sau so ul dorea s scape când putea. gândul c b rbatul acela ar avea nevoie de mine s -i îndrept. cel pu in pentru o vreme. a încercat s se sinucid . ceea ce f cea lucrurile i mai greu de suportat pentru fiul meu. Acum tiu c Kenneth era incapabil s aib o rela ie cu o singur femeie. când râdeam ca s ascund în str fundul sufletului tot ce era r u. i asta a alarmat-o pe prietena cu care lucram. pe ici. uneori. nu sufeream. Mi-e greu s renun la defensiv i s con tientizez ce simt când fac a a. dac nu m gândeam.. sau la petreceri. Am Äuitat" întâmplarea la fel de repede cum ui i o glum . de i îi pl cea siguran a pe care i-o d dea o rela ie permanent . N-am vrut s v d c dorea cu disperare s scape de acest secret. apelam la armul meu pentru a abate aten ia oamenilor de la ceea ce se întâmpla i pentru a le ar ta ce persoan de treab sunt eu. în vârst de nou ani.. care l-au f cut. F r m car s m gândesc la ce e de f cut în situa iile acelea. s se simt i mai nefericit.. pentru c . Connie a folosit mai întâi umorul pentru a distrage aten ia . Era nevoit s in totul secret i s . inusem atâta timp la credin a fermecat c lucrurile se vor termina cu bine dac sunt dr gu i nu m sup r niciodat .

cu toate responsabilit ile care decurgeau de aici. Aveam succes la coal . întotdeauna Äcea puternic ". c se apropiase foarte mult de limita nebuniei. Aveam mereu sentimentul c o dezam gesc pe mama i mi-era team s n-o fac de râs. Pam: 36 de ani. într-o anumit etap a terapiei. Mama. n-ar fi fost decât o piedic în calea perfec iunii spectacolului pe care îl d dea. am ob inut numai note maxime în toate clasele primare. neîndoielnic. orice sentiment ar fi tr it. gândul desp r irii poten iale a p rin ilor ei era prea însp imânt tor i insuportabil.i nega sentimentele: primul. cum era Kenneth. Ruga disperat a fiului ei de a începe amândoi s înfrunte realitatea dureroas n-a penetrat sistemul ei solid de ap rare. Eram s raci. Eram foarte con tiincioas la coal . f r s -l întrebe ce face sau unde î i petrece timpul. dar resim eam aceast nevoie fantastic de a men ine aparen ele. Nici unul din copiii pe care îi tiam nu aveau p rin i divor a i. Era atât de departe de realitate. cel pu in. Ulterior. mecanisme de înfruntare a realit ii mult mai s n toase decât cele pe care le folosise din copil rie.ea interpreta rolul liantului care-i inea laolalt pe cei doi combatan i. multe persoane. i realizez acum c era extenuat mai tot timpul. n-avea de gând s renun e la acea pozi ie f r lupt . eram privite ca ni te ciud enii ce eram. Faptul c ea a putut tr i ani de zile cu un b rbat care disp rea cu orele. care era secretar .i redirec ioneze umorul care include acum i râsul s n tos de ea îns i. A început s pun întreb ri. dup cum. iar mama a devenit ceea ce eu numesc Äp rintele unic" original. Dar încetul cu încetul. într-un ora de clas mijlocie. dar al ii. Aceste interac iuni au dat na tere nevoii ei de a-i controla pe ceilal i. Mult timp la edin ele de terapie a insistat s vorbeasc numai despre problemele lui Thad. Tata a p r sit-o pe mama înainte de a m na te eu. tensiunea emo ional s-a acumulat atât de mult. c în gimnaziu n-am mai reu it s m concentrez deloc. tot automat. îns . fie cu distragerea aten iei printr-un zâmbet dezarmant. i mai ales nu voia s tr iasc teroarea copil riei: aceea c din cauza disensiunilor. A ajuns s . întreaga ei lume se va sf râma în buc i. Am devenit super-con tiincioas .i fac cunoscute dorin ele. muncea din greu ca s ne între in . a început s se simt în siguran . erau atra i de stilul ei. nu voia s se certe sau s înfrunte pe cineva.Am crescut într-o familie tensionat . negând c ea ar avea vreuna. A înv at s fie mai sincer decât fusese ani de zile cu ea îns i i cu ceilal i. i fiind un copil dr gu . notele mele au început s scad . s înfrunte realitatea. A fost ca i cum i-ar fi cerut cineva s înceteze s mai respire. divor at de dou ori. s dea glas eului ei i s . Efervescen a ei g unoas îndep rta. Asta m-a ajutat enorm. prin anii '50. dar i a imensei temeri din spatele ei. Avea un dublu motiv pentru a. ca adult. mam a doi b ie i adolescen i . Connie nu voia s tie. A înv at s fie extrem de sensibil la semnele de mânie i ostilitate manifestate de cei din jurul ei i s le evite fie cu o plecare bine cronometrat . Connie a înv at c de ine. al doilea. pe m sur ce devenea tot mai dispus s tr iasc panica ce ie ea la suprafa când nu apela la umor.i nege automat sentimentele. de-abia reu eam s ne descurc m. ca s se poat sim i în siguran i i-a exercitat controlul distr gând aten ia prin umor. i a reu it în cele din urm s . care nu aveau de gând s stabileasc o rela ie altfel decât la nivel superficial. i locuind unde locuiam. c uta s -i manipuleze i s -i controleze pe cei din jurul ei. de i n-am avut niciodat curajul s m duc la coal nepreg tit . Se sim ea stânjenit când veneau copii la noi acas . era sigur c nu va supravie ui f r umor. b nuiesc. N-ar . nefericit . A fost foarte greu s-o fac pe Connie s se angajeze într-un proces terapeutic care îi cerea s abandoneze principala sa arm defensiv -umorul. Avea o doz mare de orgoliu i un profund sentiment de jen pentru c era divor at . ne d m sura capacit ii ei extraordinare de negare. apoi a început s lipseasc nop ile. profesorii m simpatizau.

fi fost greu s-o facem, dac n-ar fi v zut nimeni cum locuim, c ci casa noastr nu era deloc o cas primitoare, ca s nu spun decât atât. Când prietenele m rugau s petrec noaptea la ele, mama îmi spunea: ÄEle nu te vor pe tine." F cea asta în parte pentru c nu voia s le întorc invita ia i s vin s doarm la noi, dar nu tiam asta când eram mic . Credeam ce îmi spunea, c sunt o persoan pe care oamenii nu o doresc în preajma lor. Am crescut cu ideea c e ceva în neregul cu mine. Nu-mi d deam seama ce, dar trebuia s fie legat de faptul c nu meritam s fiu iubit i acceptat . în casa noastr , nu exista iubire, doar îndatoriri. Partea cea mai rea era c nu aveam voie s vorbim despre minciuna în care tr iam; când eram afar , printre oameni, c utam s ar t m mai bine decât în realitate - mai ferici i, mai înst ri i, mai plini de succes. Presiunea de a ne purta astfel era imens , dar practic, tacit . Mi-era îngrozitor de team c în orice moment lumea ar putea vedea c nu sunt la fel de bun ca ceilal i. De i tiam s m îmbrac frumos i s m port civilizat, m sim eam ca o impostoare.In adâncul sufletului, tiam c sunt plin de defecte pân în m duva oaselor. Dac lumea m simpatiza, era pentru c îi p c leam. Dac m-ar fi cunoscut mai bine, ar fi fugit de mine. Faptul c am crescut f r tat a înr ut it lucrurile, b nuiesc, pentru c n-am aflat niciodat cum s stabilesc o rela ie cu b rba ii, o rela ie de tip Äd ruie ti-prime ti". B rba ii erau pentru mine ni te animale exotice, interzise, dar i fascinante în acela i timp. Mama nu mi-a vorbit niciodat prea mult despre tata, dar pu inul pe care mi l-a spus m-a f cut s cred c nu aveam de ce s fiu mândr de el. A a c n-am pus întreb ri; mi-era team de ceea ce a fi putut afla. Mamei nu-i pl ceau b rba ii i l sa s se în eleag c în esen sunt periculo i, egoi ti, i nu po i avea încredere în ei. Dar eu n-aveam încotro, îi g seam pe to i fascinan i, începând cu b ie ii pe care iam cunoscut în prima zi de gr dini . F ceam eforturi disperate s descop r ce îmi lipse te. Dar nu reu eam s aflu. Cred c era din cauza dorin ei mele arz toare de a fi apropiat de cineva, de a d rui i a primi afec iune. tiam c b rba ii i femeile, so ii i so iile se iubeau. Dar mama îmi sugera mai pe fa sau mai subtil, c b rba ii nu te fac fericit , c te fac s suferi, c te p r sesc fugind cu cea mai bun prieten a ta, sau în elându-te în alte feluri. Acestea sunt pove tile pe care le-am auzit de la mama pe m sur ce cre team. Am luat hot rârea, probabil, în copil rie, s mi g sesc pe cineva care nu m va p r si, care nu va putea s m p r seasc , poate o persoan pe care nu o dore te nimeni altcineva. Apoi cred c am uitat de hot rârea mea. Mi-am v zut mai departe de rolul meu. N-a fi reu it niciodat s exprim asta în cuvinte pe vremea când nu eram înc adult, dar nu tiam decât un singur mod de a fi al turi de cineva, mai ales dac acel cineva era b rbat: dac avea nevoie de mine. Atunci nu m-ar fi p r sit, pentru c eu îl ajutam, iar el îmi era recunosc tor. Nu-i de mirare c primul meu prieten era infirm. Avusese un accident de ma in i î i rupsese coloana. Avea proteze la picioare i folosea cârje metalice ca s poat merge. M rugam noaptea la Dumnezeu s m fac pe mine infirm în locul lui. Ne duceam împreun la dans i st team toat seara lâng el. Sigur c era un b iat destul de dr gu i orice fat s-ar fi bucurat s fie cu el, pentru c era o companie pl cut . Dar eu aveam alt motiv. Eram prieten cu el pentru c era singur; întrucât îi f ceam un serviciu, nu m putea respinge i deci nu eram în pericol s suf r. Era ca i cum a fi avut o poli de asigurare împotriva suferin ei. Eram nebun dup el, dar acum tiu c îl alesesem pentru c i el, la fel ca i mine, avea un defect: defectul lui era vizibil, deci puteam fi lini tit sim ind durerea i compasiunea pentru el. A fost cu siguran , cel mai s n tos prieten al meu. Dup el au urmat tineri delincven i, nerealiza i -to i ni te rata i. Aveam l7 ani când l-am cunoscut pe primul meu so . Avea necazuri la coal i picase i la examene. P rin ii lui erau divor a i, dar se r zboiau înc unul cu altul. Comparat cu situa ia lui, a mea era bun . Puteam s r suflu u urat i s nu-mi mai fie a a ru ine. Desigur, mi-era mil de

el. Era un r zvr tit, e adev rat, dar b nuiam c era a a pentru c nimeni înaintea mea nu-l în elesese cu adev rat. De asemenea, coeficientul meu de inteligen era cu 20 puncte mai mare decât al lui. i z u c aveam nevoie de asta. Mi-a trebuit un munte de argumente ca s încep doar a crede c sunt egala lui i c nu m va p r si pentru altcineva mai bun. Rela ia mea cu el - i, fii atent , am fost c s tori i l2 ani - se baza pe refuzul meu de a accepta adev ratul lui eu i pe încercarea - în compensa ie - de a-l schimba în ceea ce credeam eu c ar trebui s fie. Eram convins c ar fi mult mai fericit, s-ar sim i mult mai bine cu el însu i, dac m-ar l sa s -i ar t cum s se poarte cu copiii no tri, cum s - i conduc afacerea, cum s comunice cu familia. Urmasem coala în continuare, specializându-m , bineîn eles, în psihologie. Via a mea devenise incontrolabil , mizerabil , iar eu nu-mi g sisem altceva de f cut decât s studiez cum s am grij de toat lumea. Ca s fiu sincer cu mine îns mi, c utam din r sputeri r spunsurile, dar credeam c de fapt cheia fericirii mele era s -l fac pe el s se schimbe. Era evident c el avea nevoie de ajutorul meu. Uita s - i pl teasc facturile i impozitele. Uita de promisiunile pe care le f cea copiilor i mie. Ii aducea pe clien ii lui la exasperare, iar ace tia mi se plângeau mie c nu- i ducea la bun sfâr it lucr rile pe care le începuse pentru ei. N-am fost în stare s -l p r sesc pân ce n-am în eles cum era el de fapt i c era altfel decât voiam eu s fie. Am petrecut ultimele trei luni ale mariajului nostru privind - i nu inându-i acele interminabile lec ii - f r s scot nici un cuvânt, doar privind. Atunci am realizat c nu pot tr i cu acela care era el în realitate. To i acei ani a teptasem s -l pot iubi pe b rbatul acela minunat care ar fi putut deveni, credeam eu, cu ajutorul meu. Doar speran a c se va schimba de dragul meu m-a inut lâng el to i acei ani. Nu-mi era înc limpede c aveam tendin a s aleg b rba i care nu erau buni, dup p rerea mea, a a cum erau ci a a cum îi vedeam eu: având nevoie de ajutor. M-am prins de asta doar dup mai multe rela ii cu b rba i imposibili: unul era dependent de marijuana, altul era homosexual; unul era impotent, altul cu care am avut o rela ie îndelungat spunea c are o c snicie nefericit . Când acea rela ie s-a terminat (dezastruos), nu am mai putut s cred c eram ghinionist . în elegeam c trebuie s fi avut i eu partea mea de vin în tot ce mi se întâmplase, îmi luasem de acum licen a în psihologie, dar via a mea se derula acum cu un singur scop: s ajut oamenii. Acum tiu c domeniul meu de activitate este plin de oameni ca mine, care-i ajut pe al ii la serviciu i, tot simt nevoia s -i ajute i pe cei apropia i. Singura mea metod de a stabili o rela ie cu b ie ii mei era s le aduc aminte de ceva, s -i încurajez, s le dau lec ii, s m îngrijorez din cauza lor. Asta era tot ce tiam c înseamn iubire: s încerci s aju i oamenii, s te preocupe via a lor. N-aveam nici cea mai vag idee despre cum s -i accep i pe oameni a a cum sunt, poate din cauz c nu m acceptasem pe mine îns mi niciodat . Via a mi-a f cut un mare serviciu în acel moment. Tot e afodajul meu s-a d râmat. Când s-a încheiat leg tura mea cu b rbatul care era c s torit, b ie ii mei aveau probleme cu legea, iar s n tatea mea era la p mânt. Pur i simplu, nu mai eram în stare s am grij de nimeni. Poli istul sub supravegherea c ruia se afla fiul meu, a fost cel care mi-a spus c a face mai bine s încep s am grij de mine. i nu tiu cum am auzit ce-mi spune. Dup to i anii aceia petrecu i cu psihologia, a trebuit s vin el i s p trund în sufletul meu. A fost nevoie ca via a mea s se pr bu easc cu zgomot în jurul meu, ca s m trezesc i s m uit la mine i la profunzimea urii mele fa de mine îns mi. Unul din cele mai dificile lucruri pe care am fost nevoit s le înfrunt a fost faptul c mama nu dorise niciodat responsabilitatea de a m cre te, nu m dorise niciodat , clar. Acum, ca adult, sunt în stare s în eleg cât de greu i-a fost. Dar toate mesajele acelea pe care mi le d dea despre

cei care nu voiau s m aib în preajm - o descriau de fapt pe ea îns i. i am tiut asta într-o oarecare m sur , copil fiind, dar cred c n-am putut s-o accept, a a c am ignorat realitatea. Curând de tot, ignoram orice, îmi interziceam s aud criticile pe care mi le arunca în fa , sau cât de tare se sup ra când m amuzam de ceva. Era prea însp imânt tor s simt toat ostilitatea pe care o îndrepta spre mine, a a c am încetat s simt, n-am mai reac ionat i mi-am folosit întreaga energie ca s fiu bun , i s -i ajut pe al ii. Atâta timp cât lucram cu altcineva, nu aveam timp pentru mine, n-aveam timp s -mi simt propria-mi suferin . A fost un adev rat oc pentru orgoliul meu, dar m-am al turat unui grup de psihoterapie alc tuit din femei care aveau probleme cu b rba ii, similare cu ale mele. Grupul era de felul celor pe care în mod obi nuit le-a fi condus datorit profesiei mele, dar iat -m acolo, un umil participant. De i eul meu a încasat-o zdrav n, grupul m-a ajutat s -mi examinez impulsul de a-i conduce i de a-i controla pe altii, i s -i pun cap t. Incepeam s m vindec în forul meu interior. In loc s m concentrez asupra altora, aveam, în sfâr it, grij de mine. i aveam atâtea de f cut. O dat ce am început s m concentrez asupra renun rii la rectificarea vie ilor altora, a trebuit, practic, s nu mai vorbesc! Tot ce spusesem atâta amar de timp fusese Äde ajutor". A fost un oc îngrozitor s realizez cât de mult am organizat i controlat vie ile altora. Schimbarea de comportament a adus i o schimbare radical a muncii mele profesionale. Sunt mult mai capabil acum s fiu al turi de clien ii mei, sprijinindu-i în timp ce ei î i rezolv problemele. Inainte, sim eam aceast responsabilitate uria de a hot rî pentru ei. Acum e mult mai important s -i în eleg. A trecut un timp i a ap rut în via a mea un b rbat dr gu . Nu avea nevoie de ajutorul meu deloc. Nu era nimic în neregul cu el. La început m-am sim it stingher , înv ând cum Äs fiu" cu el în loc s încerc s -l schimb complet. La urma urmei, acela fusese felul meu de a m raporta la oameni. Dar am înv at s nu fac nimic, ci doar s fiu eu îns mi i pare s mearg . M simt ca i cum via a mea tocmai începe s capete sens. i continui s m duc la grupul meu, ca s nu cad iar în vechile deprinderi. Uneori totul în mine vrea din nou s fie maestrul de ceremonii, dar tiu c nu e bine s mai cedez acelui impuls. Ce leg tur are asta, cu negarea i controlul? Pam a început prin a nega realitatea atitudinii de mânie i ostilitate a mamei fa de ea. A refuzat s accepte ce însemna în familia ei s fii mai curând un obiect indezirabil decât un copil iubit. ia interzis s simt , i cu asta basta, pentru c suferea prea mult. Ulterior, aceast incapacitate de a percepe i tr i normal emo iile a f cut posibil implicarea ei în rela iile cu b rba ii pe care i-a ales. Sistemul ei emo ional de avertizare, care altfel ar fi îndep rtat-o de ei, a fost inoperant la începutul fiec rei rela ii, din cauza atitudinii de negare exacerbate. întrucât nu era capabil s perceap , emo ional, ce înseamn s fii cu un b rbat, ea percepea b rba ii doar ca având nevoie de în elegerea i ajutorul ei. Modelul lui Pam de dezvoltare a unei rela ii în care rolul ei era de a în elege, a încuraja i a- i perfec iona partenerul este o formul des folosit de femeile care iubesc prea mult i produce, de obicei, exact contrariul rezultatului a teptat: în locul unui partener recunosc tor, loial, legat de ea prin devotament i dependen , o astfel de femeie descoper curând c are un b rbat care devine din ce în ce mai r zvr tit, mai ranchiunos i mai critic la adresa ei. Din nevoia de a- i men ine independen a i respectul de sine, el e nevoit s înceteze de a o vedea ca solu ie la toate problemele lui i o transform , în schimb, în sursa multora dintre problemele sale, dac nu chiar a tuturora. Când se întâmpl asta, i rela ia se f râmi eaz , femeia se scufund adânc în e ec i disperare. Dac nu e în stare s determine pe cineva atât de neputincios i nepotrivit s-o iubeasc , cum ar putea spera s câ tige i s men in vie dragostea unui b rbat mai s n tos i mai potrivit? Asta explic de ce femeile care iubesc prea mult schimb o rela ie proast cu una i mai proast - cu

fiecare e ec, ele se simt din ce în ce mai pu in valoroase. Ne l murim, astfel, i ce dificil este pentru asemenea femei s distrug acest tipar pân nu ajung s în eleag nevoia fundamental care le împinge s ac ioneze a a. Ca multe alte femei a c ror profesiune implic asisten a, Pam i-a folosit cariera ca s - i sus in fragilul sentiment al valorii. Se putea raporta doar la nevoia de ajutor fa de ceilal i - clien ii, propriii copii, so ii, partenerii. C uta modalitatea de a evita con tientizarea sentimentului de inadecvare i inferioritate. Pân ce nu a început s simt cât de mare este puterea de vindecare a în elegerii i accept rii pe care le-a primit de la egalii ei din grupul de terapie, respectul ei de sine nu s-a dezvoltat i nu i-a dat posibilitatea s stabileasc rela ii normale cu ceilal i, inclusiv cu un b rbat s n tos. Celeste: 45 de ani; divor at , mam a trei copii care locuiesc cu tat l lor în str in tate - Au fost, probabil, mai mult de o sut de b rba i în via a mea i pariez pe ce vre i c fiecare, f r excep ie, a fost fie cu mult mai tân r decât mine, fie vreun artist escroc, fie dependent de droguri sau alcool, fie homosexual, fie nebun de legat. O sut de b rba i i to i imposibili. Cum i-oi fi g sit? Tata era preot în armat . Asta însemna c juca rolul b rbatului bun, iubitor, peste tot, dar nu i acas , unde nu se obosea s fie altfel decât era - egoist, autoritar i critic. El i mama credeau c noi, copiii, existam ca s -l ajut m s - i îndeplineasc arada profesional . Trebuia s fim perfec i, luând numai note de zece, fiind încânt tor de sociabili i nef când niciodat necazuri. Dat fiind atmosfera din cas , era imposibil. Puteai s tai tensiunea cu cu itul când era tata acas . El i mama nu erau deloc apropia i. Ea era furioas tot timpul. Nu ipând la el, ci în bu indu- i mânia care clocotea în ea. De câte ori tata f cea ceva ce-l rugase mama, f cea dinadins pe dos. O dat se stricase ceva la u a din fa i el a reparat-o cu ni te cuie mari de tot, care au stricat-o i mai r u. înv asem cu to ii s -l l s m în pace. Când a ie it la pensie, a r mas acas fiecare zi i fiecare noapte l sat de Dumnezeu, ezând în fotoliul lui cu un aer posac. Nu vorbea, dar simpla lui prezen ne f cea via a grea. îl uram. Atunci n-am reu it s v d c are propriile lui probleme, sau c i noi avem, dup felul în care reac ionam la prezen a lui i-l l sam s ne controleze. Era o competi ie permanent : cine controleaz pe cine? Iar el o câ tiga întotdeauna f r s fac nimic. In orice caz, devenisem de mult r zvr tita familiei. Eram furioas la fel ca mama, iar singura modalitate în care d deam glas furiei era s resping toate valorile întruchipate de p rin ii mei, s m desprind i s încerc s fiu opusul oricui i oric rui lucru din familie. Presupun c ce m înfuria cel mai tare, era faptul c p ream a a de normali privi i din afar . A fi vrut s strig din toate puterile i s spun tuturor cât de îngrozitoare era familia mea, dar nimeni nu se obosea s observe. Mama i surorile mele se bucurau c eu sunt singura problem , iar eu le-am f cut pe plac, jucându-mi rolul cu prisosin .. Am lansat un ziar clandestin în liceu, care m-a vârât într-o groaz de necazuri. Apoi am plecat la colegiu i de îndat ce mi s-a ivit ocazia, am plecat din ar . Nu puteam pune între mine i familie distan a care s m mul umeasc . în exterior eram o rebel , dar în forul meu interior nu era decât dezorientare. Prima mea experien sexual am tr it-o în Europa cu un american, i nu s-a consumat. Am f cut apoi dragoste cu un student african. Era dornic s afle multe lucruri despre State, iar eu m-am sim it ca i cum a fi fost mentorul lui - mai puternic , mai în eleapt , mai practic . Faptul ca eu eram alb i el negru a produs vâlv . Nu mi-a p sat; mi-a consolidat ideea c sunt o r zvr tit . Câ iva ani mai târziu, eram tot la colegiu, am cunoscut un englez i m-am m ritat cu el. Era tipul de intelectual provenit dintr-o familie bogat . Tot respectul pentru el. Avea tot 27 de ani i era virgin. Ca i înainte, eu eram profesorul, ceea ce m-a f cut s m simt puternic i independent .

i sim eam c am controlul. Am fost c s tori i apte ani, am tr it în str in tate, iar eu eram teribil de agitat i nefericit f r s tiu de ce. Apoi am cunoscut un tân r student orfan i am început cu el o rela ie cu adev rat furtunoas , în timpul c reia mi-am p r sit so ul i cei doi copii. Tân rul avusese rela ii sexuale doar cu b rba ii, pân s m întâlneasc pe mine. Am tr it doi ani cu el în apartamentul meu. A avut i aman i b rba i, dar nu mi-a p sat. Am încercat tot felul de lucruri când f ceam sex, am înc lcat toate regulile. Pentru mine a fost o experien , dar dup un timp m-a apucat din nou nelini tea i l-am îndep rtat din via a mea ca iubit, de i suntem i azi prieteni. Dup el a urmat un lung ir de leg turi, cu ni te tipi foarte dubio i. To i, absolut to i, s-au mutat la mine, ca s nu spun mai mult. Majoritatea au împrumutat bani de la mine, uneori mii de dolari, iar câ iva m-au târât chiar în ni te afaceri ilegale. Nici prin cap nu-mi trecea c am o problem , în ciuda celor petrecute. Cum fiecare din b rba ii tia primea ceva de la mine, credeam c eu sunt cea puternic , cea care de ine controlul. Apoi m-am întors în State i m-am încurcat cu un tip care cred c a fost cel mai r u din tot irul. Era atât de alcoolic, încât îi fusese afectat creierul. Devenea violent cât ai clipi, nu se sp la, nu muncea i era deseori arestat pentru delicte legate de alcoolism. M-am dus cu el la agen ia unde participa la un program pentru oferii condamna i pentru alcoolism, iar instructorul de acolo mi-a sugerat s consult i eu un consilier, pentru c se vedea c am i eu probleme. ÄSe vedea" pentru el, poate, nu i pentru mine; credeam c omul cu care eram avea probleme, c eu n-aveam nimic. Dar m-am dus la o edin de consiliere i într-o clip , femeia aceea m-a f cut s vorbesc despre rela iile mele cu b rba ii. Nu-mi privisem niciodat via a din acest punct de vedere mai înainte. Am hot rât s continui i astfel, am fost ajutat s încep s v d modelul pe care mi-l creasem. Imi z vorâsem, în copil rie, atât de adânc capacitatea de a sim i, c acum aveam nevoie de toate dramele acestor b rba i ca s pot sim i, cel pu in, c tr iesc. Probleme cu poli ia, droguri, fraude financiare, oameni periculo i, sex nebunesc - toate acestea deveniser obi nuite în via a mea. In realitate, nici chiar ele nu m f ceau s am vreun sentiment. Am continuat cu edin ele de consiliere, i la sugestia consilierului meu, m-am al turat i unui grup psihoterapeutic de femei. Acolo am început s aflu, treptat, câte ceva despre mine, despre atrac ia fa de b rba ii nes n to i sau nepotrivi i pe care îi puteam domina prin efortul de a-i ajuta. De i m analizasem în Anglia ani la rând, vorbind la nesfâr it despre ura pentru tata i mânia fa de mama, nu le-am legat niciodat de obsesia mea pentru b rba i imposibili. De i m gândeam c analiza îmi f cea un serviciu enorm, nu m-a ajutat deloc s -mi schimb modelul de via . De fapt, când îmi analizam comportamentul, vedeam c situa ia mea se înr ut ea cu timpul. Acum, datorit consilierii i grupului de psihoterapie, pe m sur ce m îns n to esc, rela iile mele cu b rba ii se normalizeaz , câte pu in, i ele. Cu câtva timp în urm am avut o rela ie cu un diabetic care nu voia s - i ia insulina, iar eu st team cu el încercând s -l ajut, b tându-l la cap c e periculos ce face i c utând s -i îmbun t esc respectul de sine. Poate c sun aiurea, dar leg tura cu el a fost un pas Äînainte"! Cel pu in, el nu era total dependent. i totu i, îmi jucam rolul bine-cunoscut de femeie puternic , responsabil de bun starea b rbatului. Am s -i las în pace pe b rba i o vreme, pentru c am în eles, în sfâr it, c în realitate nu vreau s port de grij unui b rbat, dar aceasta este înc singura modalitate pe care o cunosc de a stabili o rela ie cu un b rbat. B rba ii au reprezentat felul meu de a evita s am grij de mine. M str duiesc s înv s m iubesc, s am grij de mine de data aceasta, i s renun la toate acele distrac ii, c ci asta au fost b rba ii în via a mea. M tem, totu i, pentru c m pricepeam mai bine s le port de grij lor decât mie.

Vedem aici din nou cele dou teme inseparabile, negarea i controlul. Familia lui Celeste tr ia într-un haos emo ional, dar haosul nu a fost niciodat recunoscut sau exprimat pe fa . Nici chiar revolta ei împotriva regulilor i normelor familiale n-a l sat s se în eleag decât vag drama profund a familiei. Urla, dar nimeni n-o asculta. în frustrarea i izolarea ei, Celeste i-a îngropat toate sentimentele, în afar de unul singur: furia fa de tat l s u care nu era acolo, lâng ea, fa de restul familiei pentru c refuza s accepte problemele sau suferin a ei. Dar furia ei plutea în deriv ; Celeste nu a în eles c furia î i avea originea în incapacitatea ei de a schimba familia pe care o iubea i de care avea nevoie. Cum nu-i erau satisf cute nici una din nevoile ei de iubire i securitate în acel mediu familial, a c utat rela ii pe care le putea controla, cu b rba i care nu erau la fel de educa i, experimenta i, înst ri i sau realiza i din punct de vedere social ca ea. Cât de adânc devenise nevoia ei de implicare ne-o relev inadecvarea total a ultimului ei partener, alcoolic în ultima faz , foarte aproape de stereotipul be ivului cronic. i totu i, Celeste, inteligent , sofisticat , educat , practic , a trecut cu vederea toate semnele care-i ar tau cât de boln vicioas i nepotrivit este aceast leg tur . Negarea propriilor sentimente i percep ii i nevoia de a controla b rbatul i rela ia cu el au tras în balan mult mai mult decât inteligen a ei. Un aspect major al recuper rii lui Celeste a implicat renun area la analiza intelectual a propriei persoane i vie i, i con tientizarea acelei dureri emo ionale profunde care înso ea izolarea enorm pe care o suportase continuu. Aventurile sexuale - numeroase i exotice - au fost posibile tocmai pentru c Celeste a sesizat o atât de fragil conexiune între ea i ceilal i, între ea i propriul ei trup. Cert este c aceste rela ii au împiedicat-o s ri te o apropiere real de ceilal i. Dramele i fr mânt rile au substituit intensitatea amenin toare a intimit ii. Recuperarea a însemnat o perioad în care s fie doar cu ea îns i, f r nici un b rbat care s-o distrag , i s - i con tientizeze sentimentele. Inclusiv dureroasa izolare. A însemnat, de asemenea, prezen a altor femei care i-au în eles comportamentul i sentimentele i i-au validat eforturile de a se schimba. Recuperarea îi cere lui Celeste s înve e mijloacele de a stabili rela ii cu alte femei i de a avea încredere în ele, dar i modalitatea de a stabili o rela ie cu ea îns i i de a avea încredere în sine. înainte de a putea stabili o rela ie s n toas cu un b rbat, Celeste trebuie s dezvolte o rela ie cu ea îns i, iar în aceast privin mai are multe de f cut. în esen , toate întâlnirile ei cu b rba ii au fost doar expresii ale mâniei, revoltei i haosului din sufletul ei, iar încercarea de a-i controla pe partenerii ei nu a fost decât o alt încercare de a în bu i for ele i sentimentele care o mânau. Ea are de lucrat cu sine i cu cât va câ tiga o mai mare stabilitate interioar , cu atât aceasta se va reflecta mai mult în rela iile ei cu b rba ii. Pân când nu va înv a s se iubeasc pe sine i s aib încredere în sine, Celeste nu va fi în stare s simt ce înseamn s iube ti i s ai încredere într-un b rbat, sau s fii iubit de el i considerat demn de încredere... Multe femei fac gre eala de a c uta un b rbat cu care s dezvolte o rela ie f r ca, mai întâi, s stabileasc o rela ie cu sine; ele trec de la un b rbat la altul încercând s afle ce le lipse te. C utarea trebuie s înceap acas , cu sine. Nimeni nu ne va iubi vreodat îndeajuns ca s ne împlineasc , dac nu ne iubim noi în ine, pentru c încercând, cu sufletul gol, s g sim dragostea, nu vom g si decât un alt suflet gol. Evenimentele ce se manifest în via a noastr nu sunt decât reflectarea forului nostru interior: ce credem despre propria noastr valoare, despre dreptul nostru la fericire, despre ce merit m în via . Când ne schimb m aceste p reri, se schimb i via a noastr . Janice: 38 de ani; c s torit , mam a trei b ie i adolescen i - Uneori, când ai depus eforturi imense s men ii aparen ele în exterior, e practic imposibil s mai ar i cuiva ce se petrece în sufletul t u. I i vine greu i s te cuno ti pe tine îns i. Ani de zile t inuisem ce se petrecea în cas , jucând teatru în fa a celorlal i. Am început, de timpuriu, ca

elev , s -mi asum responsabilit i, s alerg dup func ii în coal , s vreau s de in controlul. M sim eam formidabil. Uneori cred c a fi fost în stare s r mân în liceu ani la rând. Acolo eram cineva care avea succes. Veneam acas cu titlul de regin , c pitan al echipei de instructori i vice-pre edint de clas . Eu i Robbie chiar am fost ale i cel mai dr gu cuplu pentru albumul anual al colii. Totul p rea minunat. i acas totul p rea minunat. Aveam o cas mare i frumoas , cu piscin i aproape tot ce ne doream sub aspect material. Ce ne lipsea era t inuit în sufletul nostru, unde nu se vedea. Tata c l torea mai tot timpul. Ii pl cea s stea la motel, s culeag câte o ip de la bar. De câte ori era acas , cu mama, începeau ni te certuri înfior toare. Atunci mama i noi to i, care ne aflam în cas , eram nevoi i s -l auzim cum o compara cu celelalte femei pe care le cunoscuse. Se i b teau. Când se întâmpla asta, fratele meu încerca s -i despart , sau eu eram nevoit s chem poli ia. Era de-a dreptul înfior tor. Dup ce pleca înapoi la drumurile lui, mama purta lungi discu ii cu mine i cu fratele meu, întrebându-ne dac s -l p r seasc pe tata. Nici unul din noi nu voiam s ne lu m responsabilitatea acestei decizii, chiar dac uram certurile dintre ei a a c ocoleam r spunsul. Dar nu s-a desp r it de el niciodat ; îi era prea team c pierde suportul financiar pe care i-l oferea tata. A început s mearg la doctor regulat i s ia o gr mad de pastile, ca s poat îndura totul. Atunci nu-i mai p sa de ce-i zicea tata. Se ducea în camera ei, lua înc dou -trei pastile i se încuia în dormitor. Când se refugia în camer , eu trebuia s preiau multe din îndatoririle ei, dar, într-un anume fel, nu m deranja. Era mai bine a a decât s ascult m cum se ceart . Când l-am cunoscut pe viitorul meu so , devenisem deja expert în preluarea responsabilit ilor altcuiva. Robbie avea deja probleme cu b utura când ne-am cunoscut în primul an de liceu. Avea chiar i o porecl , ÄBurgi'e", pentru c bea cantit i industriale de bere Burgermeister. Dar nu m deranja. Eram sigur c pot avea grij de viciile lui Robbie. Mi se spusese mereu c sunt matur pentru vârsta mea, i am ajuns s-o cred. Robbie avea ceva atât de dr g la , c m-a atras imediat. M f cea s m gândesc la un cocker spaniol, cu ochi mari, cafenii, tot numai puf i dr g l enie. Am început s ne întâlnim dup ce iam spus prietenului lui cel mai bun c m atrage Robbie. Practic, am pus totul la cale singur . Sim eam c eu trebuie s ajut întâmplarea, pentru c el era a a de timid... Rela ia noastr a mers înainte, f r probleme, de atunci. Din când în când, se întâmpla s nu vin la o întâlnire, iar a doua zi î i cerea iertare, foarte conving tor, c se luase cu b utura i uitase. Ii ineam un discurs, îl certam i îl iertam, în cele din urm . P rea chiar recunosc tor c m are pe mine, s -l in pe calea cea dreapt . întotdeauna am fost pentru el i mam i iubit . îi coseam pantalonii, îi aminteam de zilele de na tere din familia lui, îl sf tuiam ce s fac la coal i mai târziu, în carier . P rin ii lui Robbie erau foarte cumsecade, dar aveau ase copii. Bunicul lui, care era bolnav, st tea tot cu ei. To i erau pu in neaten i din cauza problemelor, dar eu eram mai mult decât dornic s compensez aten ia pe care Robbie n-o primea de acas . Recrutarea l-a prins la doi ani dup ce terminase liceul. Era la începutul r zboiului din Vietnam i dac un tân r era c s torit, era scutit de serviciul militar. Nu m împ c m cu gândul c i s-ar putea întâmpla ceva în Vietnam. A putea spune c mi-era team s nu fie r nit sau ucis, dar dac e s fiu sincer , trebuie s recunosc c mi-era mult mai team c se va maturiza acolo i nu va mai avea nevoie de mine la întoarcerea acas . I-am spus clar c vreau s m m rit cu el ca s nu-l înroleze, i asta am i f cut. Ne-am c s toit când aveam amândoi 20 de ani. Mi-aduc aminte c s-a îmb tat atât de tare la nunt , c am fost nevoit s trec eu la volan când am pornit în c l toria de nunt . S-a f cut mare haz de asta.

K. Se ducea deseori la pescuit i petrecea nop i întregi cu prietenii. M interpuneam. am descoperit c ne certam mai mult decât o f ceam înainte.. mi-a spus c i se pare un miracol c mai sunt înc împreun . A. Apoi. Nu aveam idee cât îi fusese de greu s se ab in de la b utur . i în special fa de mentorul acestuia. n-a mai b ut. iar el nu avea curajul s -mi spun nimic. Am acceptat f r tragere de inim . De i tr isem ani de zile cu un b rbat iresponsabil. s am un so care bea peste m sur nu era prea greu de suportat pentru mine. Tata o b tea pe mama i avea o mul ime de aventuri cu femei pe care le ag a în baruri. orice s-ar fi întâmplat. Presupun c am fi putut-o duce a a toat via a. In to i acei ani în care Robbie b use i d duse de bucluc. Sigur.nimeni altcineva nu l-ar fi suportat. va fi în stare s se confrunte cu ele. nici pe el. nesincer. A. A zis c Al-Anon a ajutat-o imens i m-a îndemnat s particip la câteva edin e. dar era O. iar dup aceea îl suna din nou pe mentor. Acum eram exclus din joc. când Robbie începuse s se îns n to easc din toate punctele de vedere. dac e s fiu sincer . trebuia s îndur multe. Credeam c ar trebui s încerce s m recompenseze pentru asta i nu s se duc la edin ele alea tot timpul. între el i via a lui. Inainte de abstinen . Proveneam dintr-o familie în care tat l meu f cea lucruri infinit mai rele decât f cuse Robbie vreodat . pentru c l-a fi înv at ce s fac ca i cum eu tiam totul! Cam în aceea i perioad .i înfrunte problemele cu capul sus. sau pentru c ofase în stare de ebrietate. Ei bine. nemaivorbind de faptul c sunt ferici i.A. De câte ori avea ceva dificil de rezolvat. dac nu s-ar fi observat la serviciu c bea. eu eram l sat s m descurc cu celelalte treburi. M sim eam ca i cum a fi fost dat afar din serviciu. iar când dep ea m sura. puteam s -mi conduc casa cum voiam. Atunci doar. Ii g seam scuze ori de câte ori se îmb ta i m str duiam i mai tare s fac pl cut atmosfera de acas . discuta la telefon cu oameni pe care eu nici nu-i tiam. Dintr-o dat . Robbie se îmb ta i mai des. pentru c nu mai putea s -l manevreze. Mi-a vorbit despre ura ei pentru întâlnirile lui la A. iar ea a pus problema pe tapet. în toat aceast poveste. lucrurile s-ar fi înr ut it cu fiecare an mai mult. îl sunam pe eful lui cu tot felul de scuze pentru c Robbie era prea mahmur s se duc la serviciu. Ce m scotea din min i era c . M-am . ca s -i dea raportul. Nu m sup ram. Nu-mi doream nimic mai mult. bietul. îl suna pe mentorul lui care insista pe ideea c Robbie trebuie s . unul din fiii mei a început s fure i s aib probleme la coal . Atunci au început problemele. i pe el îl c uta de câte ori avea vreo problem sau întrebare de pus. Colegii de miinc i eful lui l-au chemat la o discu ie. îl certam i plângeam i se îndrepta o s pt mân -dou . trebuie s recunosc c -mi pl cea mai mult situa ia când se îmb ta. îmi spunea c trebuie s scape de toat tensiunea i c ne-am c s torit prea tineri.. Mi-a vorbit despre cât de greu i-a fost când so ul ei s-a l sat de b ut.Dup na terea b ie ilor. n-am tiut nimic din toate astea pân ce nu a l sat b utura. i z u c eram furioas ! Din nou. A a c . i l-au pus s aleag : b utura sau slujba. nici via a lor în doi. Recunosc. dup numai nou luni de abstinen . Am ascultat-o doar pe jum tate. pe care nu te puteai baza. în general.i suna mentorul ca s afle cum s m manipuleze pe mine! Ca i cum Äeu" a fi fost cea mai mare amenin are pentru abstinen a lui! M preg team s introduc cererea de divor când m-a sunat so ia mentorului i m-a rugat s ne întâlnim la o cafea.avea nevoie de mine i doi . Tot mai credeam c eu n-am nimic i c Robbie mi-era dator pentru to i anii aceia în care-l suportasem. Era singurul mod în care m sim eam în siguran . neajutoratul meu Robbie se ducea în fiecare sear la edin ele A. Apoi i-a g sit un mentor la A. fusesm con tient de dou lucruri: unu . î i f cea prieteni. Ii min eam familia i prietenii în leg tur cu problemele pe care le avea la serviciu. pentru c mi-era mil de el.

i vad de via a lor. înv aser s se desprind i s . chiar dac eram îngrozitor de furioas i înfrico at . Acum în eleg de ce era necesar. M-am sim it încol it . Trebuia s le dau drumul. Am continuat cu formalit ile de divor i m-am mutat cu copiii într-un apartament. la o edin cu p rin ii i s-a aflat. manipularea i controlarea vie ilor lor. Asta mi se potrivea i mie. deprimat i isteric în acela i timp. Pentru mine era foarte important s a tept pân ap rea cineva în sufletul meu gol înainte s m întorc la Robbie. Habar n-aveam ce-mi trebuie s fiu fericit . i de a face pe p rintele cu partenerul lor alcoolic. Am înv at s nu-mi mai plâng de mil i s fiu recunosc toare pentru ce mi-a oferit via a. Auzindu-i pe oamenii aceia vorbind despre cum au suportat singur tatea i sentimentul de sec tuire am început s -mi g sesc drumul. Am început s m simt bine f când ceva de una singur . pentru c având pe cineva lâng mine. Curând am încetat s mai plâng ore în ir i m-am trezit cu o groaz de timp la dispozi ie. treptat. doar eu m ineam departe de Al-Anon. Consilierul ne-a îndemnat cu fermitate s ne trimitem fiul la Alateen i m-a întrebat dac m duc la Al-Anon. dac sim eam nevoia s vorbesc cu cineva. Dup ce-l p r sisem pe Robbie. Când a venit vremea s stabilim toate detaliile. Când am început s ne gândim cum s ne mut m iar împreun . Erau destul de mari s ia o hot râre. i nu mai fusesem singur cu mine nicicând înainte. Dup aceea. Am v zut acolo femei atât de frumoase. Trei luni m-am dus la edin e în fiecare zi. Era ca i cum m-a fi în rcat singur . dar alte persoane de la Al-Anon au fost de acord cu ei. Sim eam c regresez de câte ori îl sunam. întotdeauna crezusem c voi fi fericit de îndat ce to i ceilal i se vor fi format. dar tiam c trebuie s m obi nuiesc mai degrab s las lucrurile s curg între . împreun cu Robbie. f r nimeni prin preajm care s se gândeasc la mine i s se îngrijoreze din pricina mea.A. i-am telefonat so iei mentorului. Muream de ner bdare s m întorc la el. A a c în cele din urm . Atunci n-am în eles de ce. ce îmi place i ce nu. Apoi a trecut pe la mine i a stat cu mine cât am plâns. Am început. a fi avut tendin a s -i organizez lui via a. în loc s -mi v d de a mea. am înv at s râd de lucrurile pe care le luasem înainte în serios încercarea de a schimba oamenii. golul se umplea pu in câte pu in. i iat -i acum alegându-l pe tat l lor în locul meu.A. La început eram a a de sec tuit . dar mentorul lui l-a rugat s mai a tepte pu in. Am fost ocat . i asta mi-a fost de folos. Nu mult dup aceea vorbeam cu Robbie despre reunirea familiei. dar femeia asta avea experien cu familii ca a noastr i s-a purtat tare blând cu mine. A doua zi m-a dus la o edin la Al-Anon. tii. m-am trezit sunându-l pe Robbie ca s discut cu el tot felul de fleacuri i dorind s -l întâlnesc i s punem la punct fiecare detaliu. A a am r mas singur cu mine îns mi. A fost nevoie s aflu cine sunt. Nu m mai opream din plâns.dus. So ia acestuia mi-a spus acela i lucru. b ie ii mi-au spus c vor s r mân la tat l lor. Voiam s arunc vina pe so ul ei i pe A. A ascultat îndelung cum ipam la ea. B ie ii no tri au început to i s se duc la Alateen. a a c m-am angajat undeva cu jum tate de norm . având parteneri alcoolici. i ascultam ce povesteau celelalte persoane despre cât de greu le-a venit s aib grij de ei în i i în loc s se concentreze asupra alcoolicului. Dar tot de la ele am auzit cât de greu le-a fost s se dezbare de vechiul obicei de a avea grij de to i i de toate. s în eleg cât eram de bolnav . a a c i-am ascultat. mult timp m-am dus doar de 3-4 ori pe s pt mân . Dar cu fiecare decizie pe care o luam în privin a mea. c sim eam cum sufl vântul prin sufletul meu. Eram îngrozit . cumva. Dup câteva zile de expectativ . Nu puteam înv a toate aceste lucruri dac nu eram singur . în timpul acelor edin e. pentru toat suferin a mea. ce-mi doresc pentru mine i pentru via a mea. îmi concentrasem toat aten ia asupra lor. m duceam la o edin sau sunam pe cineva din grup. c Robbie era alcoolic abstinent i c participa la edin ele A. iar eu am stat i am ascultat.

i cu toate acestea.mânia. Cred c acum suntem mai s n to i decât am fost vreodat înainte. A fi r u înseamn s fii rebel. i nu are decât un singur sentiment . de a avea un b rbat slab. s nu pretinzi niciodat nimic. teama i mânia din suflet. F r so ul sau copiii asupra c rora s . Devine mult mai important s la i o impresie bun . s nu faci niciodat necazuri. în sfâr it.i Äsalveze" familiile: devenind invizibili. replica fidel a alcoolismului tat lui ei i dependen ei pasive a mamei ei. Copilul de acest tip se sacrific pe sine. oricum. era o alegere bun . devenind r i sau devenind buni. s-au descurcat f r ea. Contribu ia ei în familie este de a nu se ti c exist .el sau ea le ofer subiectul sigur pe care cei doi adul i pot conlucra. din proprie voin . str lucire i entuziasm sunt menite s acopere tensiunea. E un fapt deja stabilit c acei copii proveni i din familii cu probleme se simt responsabili pentru problemele familiilor lor. P rin ii se vor întreba ÄCe ne facem cu Joanie?" în loc de ÄCe facem cu mariajul nostru?" în acest fel încearc ea s . perspectiva i felul ei de a se feri de propriile-i sentimente. E ciudat: am în eles. copiii) a devenit cariera.de fapt. o persoan realizat pentru cei din afar . Janice avea neap rat nevoie s adauge la lista ei de realiz ri grija fa de cineva. acceptând s fie apul isp itor al familiei. decât s te sim i bine . mâniei. trei c i prin care ace ti copii încearc s . în principiu. Aparenta fericire. le-am dat mai mult libertate. iar Robbie. A trecut aproape un an i am fost din nou împreun cu copiii i Robbie. nimeni nui va mai aminti de ea. Feti a care joac acest rol se fere te cu tenacitate s adauge vreo povar familiei deja stresate. Exist . Nevoia ei uria de a fi solicitat . Robbie la A. A deveni invizibil înseamn s nu ceri niciodat nimic. Faptul c familia a supravie uit intact se datoreaz în mare m sur norocului lor de a întâlni un consilier experimentat i un cuplu . c pân n-o s -mi Äplac " s tr iesc singur . ceva. El sau ea devine. a fost cople it de sentimente. sf tuie te i-i încurajeaz pe cei din jurul ei. punctul de convergen al suferin ei. Doar îi controlam a a de dur pe to i! Oricum.i Äsalveze" familia. Care-i în bu suferin a i teama. Altfel. La coal nu e nici rea. Dar tiam c a a trebuie. n-am s fiu preg tit s reiau mariajul. El ( i dup ce a plecat de la el. de i acum nu în eleg de ce. A fi bun înseamn a fi a a cum era Janice. decât s m reped tot timpul i s le for ez. St cuminte în camera ei sau se lipe te strâns de perete. ale c rei împliniri au drept scop s salveze familia i s umple golul interior. deoarece ne tr im fiecare via a proprie. El nu dorise divor ul. a fi alunecat iar i spre vechile mele roluri. nici bun .noi. nepotrivit i de a controla via a acelui b rbat constituiau. vorbe te foarte pu in i face ceea ce face f r s i se cear . c derea nervoas era inevitabil pentru c ei reprezentaser principalele mijloace prin care ea putea s evite suferin a. m-am ref cut. Fiecare din aceste persoane au recunoscut c boala lui Janice era la fel de dezechilibrant ca a lui Robbie. so ul i copiii au jucat un rol mult mai important pentru ea.A. ea e amor it .. temerilor i frustr rii familiei ei. B ie ii particip la Alateen. modalit i de negare i evitare a golului ei sufletesc n scut în anii copil riei.sau s sim i. Ea nu s-a putut descurca f r ei. . Am suportat greu s m las tras înapoi. toate.onest i în elept. Chiar dac le lipseau Äfor a" i Ämaturitatea". Janice se v zuse întotdeauna o fiin puternic . cel care agit steagul ro u. în ceea ce prive te suferin a. decât a jucat ea pentru ei. persoana care ajut .i reverse aten ia. Cred c mie mi-a fost mult mai greu s -l las în pace pe Robbie. copilul-problem al familiei. F r ei. dar i datori s le rezolve.mentorul i so ia sa . iar îns n to irea ei la fel de important . iar eu la AlAnon. decât i-a fost lui s se lase de b ut. Nu mai sunt multe de ad ugat la povestea lui Janice. delincventul juvenil. iar acum suntem bine. nu simte nimic. golul sufletesc i teama. Rela ia p rin ilor s i se deterioreaz .

A fost prima dat când mi-am dat seama cât de priceput eram s m evit pe mine. Era un om bun.tiam. Fusesem logodit . In noaptea nun ii. Nu încercasem înc terapia de grup. L-am întrebat dac vrea s mearg . Acest fapt. Vedeam c Sam era chiar mai pu in sofisticat i mai conservator decât mine în privin a sexului. eu c utând s abat discu ia spre Sam. Am petrecut acea prim or . ne cunoscusem la cursurile serale de la un colegiu de teologie. m-a întrebat care este p rerea mea despre ce se întâmpl i ce nu se întâmpl între mine i Sam. Pentru mine. înainte de a-l întâlni pe Sam. fixasem data nun ii. dinainte de a ne c s tori. Mi-a spus c nu-l putem ajuta pe Sam. de i nu ne concentram asupra a ceea ce credeam eu a fi problema adev rat . pentru c nu voia s vorbeasc despre asta. f r s reu im. m-am crezut datoare s -l vindec pe Sam de impoten . dar nu tiam. s-a ridicat. Sam era gata s ejaculeze. la un consilier recomandat de Planificarea Familial ca fiind expert în sexualitate. Ei. dup care am sim it c trebuie s m m rit cu el ca s -mi r scump r gre eala. Devenisem deja obsedat . s-a dus la baie i a închis u a. c mam sim it în siguran i am acceptat. A fost o noapte lung . Incercasem de câteva ori s facem dragoste. iar asta m-a f cut s cred c de in controlul situa iei. i am fost prieteni doi ani înainte s încerc m s avem rela ii sexuale. Il iubeam înc . iar el a zis: ÄNu cred". ea aducându-m înapoi cu blânde e la mine i sentimentele mele. M întreba dac nu voiam s fim doar prieteni. catastrofal . dar m f cuse s -mi pierd capul o dat i am f cut sex. Am descoperit mai târziu c le-a citit. dar c putem lucra cu mine. o dat ce vom fi c s tori i. Am crezut c Sam nu e decât un tân r timid i c voi fi în stare s -l ajut s treac peste asta. când nu eram acas s -l privesc. împreun cu convingerile noastre religioase m-au asigurat c ne potriveam perfect. Nu eram deloc preg tit s vorbesc despre sentimentele mele. dr gu i atent. sperând c le va citi i el. Mi-a r spuns: ÄFii sigur c nu". iar eu am min it i am spus da. din cauza sentimentului meu de vinov ie. dar amândoi d deam vina pe faptul c nu eram c s tori i. mam a dou fete . Era ahtiat dup r spunsuri.Sam. dar n-a reu it i m-a întrebat optit: ÄMai e ti virgin ?" Nu i-am'r spuns imediat. Am citit toate c r ile ce mi-au c zut în mân . dar Sam era a a de bun i n-a insistat niciodat s avem rela ii sexuale. prima din multe altele. partea cea mai proast a vie ii noastre nu era lipsa sexului. cu un b rbat de care nu-mi pl cea foarte mult. de o parte i de alta a u ii. A teptam cu ner bdare s -i fiu ghid în aceast experien . ci vina mea. Am p strat toate c r ile acelea. el refuzând s citeasc vreuna. m-am dus la prima întâlnire. dar ineam sincer la el. i doar pentru c a fost atât de sincer cu mine am hot rât s mai vin o dat . Nici m car nu tiam dac am vreunul. Dar nimic din toate astea na fost a a. c Sam avea probleme cu poten a sexual .ceva pe care un terapeut mi l-ar putea spune i pe care c r ile îl omiseser . pentru c el nu se afla acolo. Purtam înc inelul de la el când l-am cunoscut pe Sam. a a c am socotit impoten a lui Sam ca pe un semn de la Dumnezeu care ne împiedica astfel s p c tuim înainte de c s torie. sentimentul c stricasem totul de la început. oricum nu m interesa prea mult. Am plâns amândoi. M aflam acolo doar ca s -l ajut pe Sam i i-am spus-o. Aveam amândoi convingeri religioase foarte puternice . Dup c s torie. Acum în eleg c mare parte din dragostea mea pentru el era atunci o combina ie de vinov ie i mil . Intre a doua i a treia edin am avut un vis extrem de clar i de tulbur tor.Ruth: 28 de ani. Cred c m a teptam s devin celibatar dup experien a aceea. identice. Dar el s-a plictisit de mine repede i a disp rut. Eram logodi i. în care eram urm rit . c s torit . Speram s existe ceva care ne-ar putea ajuta .de fapt. aveam sentimentul c Äeu" îl privez pe Äel" de via a sexual minunant pe care ar fi avut-o dac nu s-ar fi însurat cu mine. Doream cu disperare s -l ajut pe Sam.

Imp r eam apartamentul cu înc dou fete. Imi optea vorbe dulci i m amenin a. cum-am spus. pe care nu-i cuno team. Tata ie ea deseori seara i se întorcea acas noaptea târziu. Avusesem nevoie de tot curajul din lume ca s -mi pun lac t la u . pentru c nici el. Am rezistat o vreme. Când a v zut unde se afl . M temusem c n-o s mearg i c tata o s dea buzna în untru. Mama. Prima dat când am încuiat-o i nu l-am l sat pe tata s intre. presupun c era la fel de conservator ca mine i credea c dac am f cut sex. i n-am scos. iar el o s -mi maseze spatele. pentru c mi-era foarte ru ine. Familia mea era din cele în care nu se vorbea niciodat despre sex. i mi-am cump rat un lac t la u . Ingropasem complet acest aspect al vie ii mele. în acela i timp. A r spuns: ÄRuth a încuiat u a!". Am presupus atunci. în eleg toare. Fie c fuma marijuana fie c nu. Unul din tipii de la petrecere care c uta baia a intrat din gre eal la mine în camer . a început s vin în patul meu. Nu am putut s spun ÄNu". S vezi c sunt multe alte femei care au trecut prin experien e similare i adeseori mult mai dureroase decât a mea. Acesta a fost primul pas într-un lung proces care mi-a dat posibilitatea. St team departe de cas cât puteam de mult.i amenin at de o persoan a c rei fa nu o vedeam. Mi-am luat serviciu când aveam l5 ani. m-a întrebat dac îi dau voie s st m de vorb . N-a trecut mult i era în pat f când dragoste cu mine. Orice altceva decât controlul total mi-ar fi trezit vechile sentimente produse de dezmierd rile tat lui meu în nop ile acelea din copil rie. Imi pl cea sentimentul c îl ajut pe Sam. în final. dar dup o vreme. m-a ajutat s -l interpretez pân când am în eles c figura amenin toare era a tat lui meu. A fost o adev rat binecuvântare. r bd toare . Nu mi-am dat seama c ne feream pentru c sexualitatea amândurora era perturbat . Dar chiar i a a. le-am l sat s p trund în con tient una câte una pentru c erau prea devastatoare. Tata ar fi trebuit s doarm pe canapea. La l7 ani am plecat la colegiu i l-am cunoscut pe b rbatul cu care m-am logodit un an mai târziu. în loc s plece. s -mi amintesc c tata m molestase sexual de multe ori timp de ase ani . Eu m sim eam cu siguran murdar i nu voiam s afle nimeni. L-am cunoscut pe Sam un an i ceva mai târziu. doream s continui în acest fel mai degrab . mama s-a trezit i l-a întrebat ce face. m-am implicat. decât s risc s afle cineva ce se petrecuse.de la nou la cincisprezece ani. Ne-am întâlnit vreo trei-patru luni pân ce. Eram sigur c ce se întâmpla între noi era din vina mea. a r mas acolo i a început s bat cu pumnii în u . M-am culcat devreme. Apoi mi-a spus s m întorc pe burt . dar n-am putut. dar în cele din urm . De i practic to i studen ii c lcau în picioare regulile stricte ale colii despre b uturile alcoolice i fumat. furios c nu-i dau voie s intre. s nu scot vreo vorb despre asta. c era din cauza convingerilor noastre religioase. încuia u a de la dormitor. c depuneam eforturi amândoi s dep im problema. n-am avut niciodat obiceiul s m învârt pe lâng cei care le practicau i cu atât mai pu in s le practic. a disp rut. iar într-o noapte au venit ni te prieteni la ele. Când ceea ce se întâmplase între mine i tat l meu a început s ias la suprafa în edin ele de terapie. trebuie s r mânem împreun . pentru a face un copil. iar când amintirile au început s revin . E greu de explicat.i s de in controlul. presupun ca s -l pedepseasc .. Când i-am povestit visul terapeutei. U a dormitorului meu era chiar lâng baie.. F r vreo întrebare din partea mamei. lucram de noapte. terapeuta m-a îndemnat ferm s particip la edin ele ÄFiicelor Unite". în primul rând ca s evit fumatul de marijuana care urma. S-a a ezat pe marginea patului i a început s vorbeasc . nici eu nu vorbeam de sex. amândou fiind la cap tul unui hol lung. M-am pref cut c nu tiu ce se petrece. Multe . îmi pl cea s fiu de ajutor. dar se transmitea cumva ideea ca sexul e o treab murdar . era lini titor i t m duitor. în week-end i vara. iar mama a zis: Ä i? Du-te la culcare!" Astfel s-a terminat totul. F r vreo alt vizit din partea tatei. un grup de autoajutorare al fiicelor molestate sexual de ta ii lor.

Acum m port mult mai pu in ca o mam fa de Sam. un Äb iat pur. m îndep rtam sau începeam s vorbesc sau s fac orice altceva ca s m feresc de el. iar eu nu-i cer s fie asexual. i s fim siguri c putem da i primi dragoste cu trupurile noastre. Am înv at s avem încredere unul în altul. Poate pentru c eu i Sam ne împ rt iser m atâtea lucruri pân atunci i aveam atâta încredere unul în cel lalt. la rândul lor. o ramifica ie a ÄP rin ilor Uni i".i poat cunoa te. Nu-mi cere s t inuiesc secretul impoten ei sale. Dac la mas . iar Sam a prins curaj i li s-a al turat. tot mai dificil . recuperarea însemna s devin singurul st pân al trupului i sentimentelor lui. Avem o mul ime de posibilit i acum i avem libertatea de a alege. în cele din urm . P rin ii lui Sam fuseser obseda i de ideea de a cre te. Pe m sur ce noi reveneam la normal. poten a. teama mea de a fi cople it era înc o mare problem . înfiin at cu scopul de a promova recuperarea persoanelor din familiile în care s-a produs un incest. în plan sexual.s tiu c îmi respect sentimentele i c m ascult . Fiecare putea s spun Änu" la cea ce îi displ cea sau nu voia s fac . Din fericire. Nu suportam s se aplece deasupra mea când eram în pat pentru c îmi aminteam de felul în care se apropia tata de mine. Putea s aib ini iativa. i totu i. literalmente. tulbur ri sexuale. n-ar fi putut. Ca i al ii. Dac st tea în baie prea mult. Se temea atât de tare s aib vreun sentiment sau vreo experien sexual c . s-a înfiin at i un grup corespunz tor al so ilor victimelor. cuplul Ruth-Sam a avut noroc pentru c ajutorul primit s-a potrivit perfect problemelor lor. Dac întindea mâna dup mine brusc. comanda a ceea ce se petrecea între noi din punct de vedere sexual. întâlnirea ne-a alinat tuturor suferin a i vinov ia. s de in controlul i s nu mai joace. De fapt. grupul de sprijin potrivit a fost ÄFiicele Unite". tres ream. a eforturilor noastre.dintre femei se c s toriser cu b rba i care aveau i ei. m tr geam înapoi. unul din noi orchestra totul. s fi vrut. Dar pentru el. Ii scotoceau sertarele dup reviste i-i controlau hainele s nu fie p tate. Ruth cuno tea foarte bine. în perspectiv . pe rând. singurul rol pe care-l tia -cel de victim . Ne-am gândit la un plan în care fiecare aveam. Au fost lacrimi i zâmbete i mult în elegere i acceptare. c ne-au fost de mare folos în sus inerea. ce fel de probleme avea el. Aveam i grupurile care ne ajutau. componenta sexual a rela iei noastre a început s func ioneze. Problemele i sentimentele celor din grup erau atât de asem n toare. cu noi în ine i cu cel lalt. pentru c orice form de agresivitate sexual din partea lui era înc amenin toare pentru mine. B rba ii formau i ei un grup de auto-ajutorare. dup spusele lor. înainte de a se c s tori cu Sam. b teau în u i strigau la el: ÄCe faci acolo?" Asta se petrecea mereu. Pentru ea. în multe privin e. A fost una din cele mai bune idei pe care le-am avut. Sam î i inea mâinile în poal . Povestea lui Ruth ilustreaz o alt fa et a modalit ii de manifestare a neg rii i nevoii de control. De aceea n-a fost surprins de incapacitatea lui de a avea o via sexual normal . Am înv at s spun ÄMie fric ". El nu mai este a a pasiv i se afirm tot mai mult. Ca multe alte femei pentru care problemele partenerilor lor devin obsedante. dar. e ecul a constituit un fel de garan ie pentru ea c nu va mai fi nevoit s lase altcuiva controlul asupra sexualit ii ei. Sim eam înc o nevoie uria s controlez fiecare gest de sexualitate al lui Sam (la fel cum f cuser i p rin ii lui). întro sear grupurile noastre s-au întâlnit i am petrecut toat seara discutând despre reac iile personale la cuvintele Äimpotent" j Äfrigid". iar Sam m întreba: ÄCe trebuie s fac?" De obicei atât era de ajuns . via a noastr marital devenea. Trebuia s încetez s -l mai controlez ca s . i se cerea s le pun pe mas Äca s vedem ce faci cu ele". i mult mai mult ca partener. Acum avem dou feti e minunate i suntem atât de ferici i cu ele. în . pentru c se adresa nevoii noastre de a ne conduce trupul i ac iunile sexuale. curat". în principiu.

Este disponibilitatea de a recunoa te realitatea i de a-i permite s fie a a. Datorit atitudinii ei de acceptare. dac suntem destul de ageri s-o descifr m i destul de curajo i s-o urm m. în asta const lec ia. Acceptarea este antiteza neg rii i controlului. un stil de supravie uire care cuprindea practica neg rii i încercarea de a de ine controlul.acest climat de în elegere. în timp ce ne str duim s schimb m pe altul. în avantajul ei.i interpreteze rolurile familiare. în copil rie. Care este. eu sunt de p rere c aceast interpretare simplist nu sesizeaz semnifica ia acestui basm. ÄFrumoasa i bestia" pare s fie un mijloc de perpetuare a convingerii c femeia are puterea de a transforma un b rbat dac îl iube te cu adev rat.propria noastr Ä i au tr it ferici i pân la adânci b trâne i". Ea l-a judecat în mod realist. dar s plasezi sursa acestei . Recompensa a constat într-o via bogat în împliniri. La maturitate. Dimpotriv . pare s aib puterea de a-l schimba (control). semnifica ia basmului? Este Äacceptarea". f r s avem impulsul de a o schimba. Aceast interpretare Äpare" corect pentru c se potrive te rolurilor sexuale dictate de cultura noastr . manipul ri sau coerci ie. La baza tuturor eforturilor noastre de a transforma pe cineva st un motiv egoist. convingerea c dac el se schimb . ci din dezvoltarea unei p ci interioare chiar în fa a încerc rilor i dificult ilor. asupra c ruia timpul nu i-a pus amprenta. basmul pare s sus in c negarea i controlul sunt. Fiecare a dezvoltat. E ca i cum povestea ar con ine o hart secret care. S revenim acum la basmul men ionat la începutul capitolului. el a fost Äliber" s redevin ceea ce era de fapt. oricum ar fi denumite. ea ignor de fapt nevoia de superioritate i putere pe care le implic acest tip de rela ie. Faptul c basmul a supravie uit nu e din cauz c promoveaz preceptele i stereotipurile culturale ale vreunei epoci. N-a încercat s fac un prin dintr-un monstru. ambele. E foarte bine s . a adar. La acest nivel de interpretare. f r s încerci s-o schimbi prin încuraj ri. metode de realizare a fericirii. Faptul c eul s u adev rat s-a întâmplat s aib înf i area unui F t-Frumos (partener perfect pentru ea) demonstreaz simbolic c Äea" a fost recompensat astfel pentru atitudinea ei de acceptare. o lec ie vital despre cum s ne tr im via a în elept i just. In asta const fericirea. în loc s ne schimb m noi. Frumoasa. aspectul dansului în doi al felului în care defectele lui îi permit ei s . Pentru femeia care iube te prea mult. Trebuie s recunoa tem c practicarea neg rii i controlului. mecanismul neg rii ne conduce spre rela ii ce permit reinterpretarea compulsiv a vechilor lupte. eufemistic exprimat ca Äignorarea gre elilor lui" sau Äp strarea unei atitudini pozitive". ne va ar ta drumul spre o comoar . trecut i prezent . este o form superioar de iubire. Pentru fiecare din femeile din acest capitol recuperarea a însemnat confruntarea cu suferin a. l-a acceptat a a cum era i l-a apreciat pentru calit ile lui. acest stil le-a adus mari deservicii. Frumoasa din basm nu urm rea s transforme Bestia. iar nevoia de control ne ancoreaz acolo. sistemul lor de ap rare a constituit contribu ia major la suferin a lor. ocole te. Acceptarea unei persoane a a cum e. pe care a încercat s-o evite. acceptare i împ rt ire a experien elor. Dup cum subliniam. Cu toate acestea. Când impulsul de a de ine controlul se ascunde sub masca Äsolicitudinii" i Äîncuraj rii". dar aproape inaccesibil multora din noi. fiecare din persoanele afectate putând avansa cu precau ie c tre o manifestare sexual normal . eviden iat de faptul c ea i prin ul Äau tr it ferici i pân la adânci b trâne i". De fapt. practica neg rii. iubindu-l necondi ionat (negare) pe monstrul fioros. Nu i-a spus: ÄVoi fi fericit când el nu va mai fi monstru!" Nu l-a comp timit pentru felul cum ar ta i n-a c utat s -l schimbe. El a învins timpul pentru c întruchipeaz o lege metafizic profund . izvorât nu din manipularea condi iilor exterioare sau a oamenilor.i dore ti s fii fericit. vom fi fericite. nu ne îmbun t esc sub nici o form via a sau rela iile. Aminti i-v .

de a ne dezvolta pe noi în ine în timp ce facem planuri i manevre ca s schimb m pe altcineva i ne sup r m. Pân când nu-l Äaccept " a a cum e. la nesfâr it. S arunc m o privire la ce se petrece în acest caz. ar putea decide c angajarea ei fa de un partener absent este inutil i ar putea alege s . certându-l i lamentându-se. indiferent de comportamentul so ului. probabil. ci de a. protejându-l. o problem cu impulsul de a munci asiduu. pe m sur ce devine din ce în ce mai pu in dependent de el în privin a fericirii ei. ci cic leala ei. c nu st în puterea ei. nu e datoria ei. Nici una din aceste c i nu este posibil atâta timp cât ea vrea s -l transforme pe partenerul ei ca s poat fi fericit . va cunoa te ce înseamn fericirea i satisfac ia. ea va sim i. eliberat de constrângerile unui mariaj nesatisf c tor. încercarea de a schimba pe cineva este frustrant i deprimant . încercând s -l schimbe. de apropierea i intimitatea de care se teme i anticipând r bufnirea unor sentimente sup r toare. liber de vina de a nu fi în stare s -l schimbe. i. iar ea se plânge i se ceart cu el din cauza orelor nesfâr ite petrecute departe de cas . Pentru ca so ia unui Äîmp timit de munc " s fie liber s tr iasc o via împlinit .fericiri în afara sinelui t u. în mâinile altcuiva. rezultatul? El petrece tot atâta timp . înainte de a fi capabil s . Ea va descoperi. în special a anxiet ii i disper rii. va fi liber . ea trebuie s ajung s în eleag c problema lui nu este a ei. oricât de mult ar dori ca el s fie altfel. un factor tot atât de important ca i obsesia lui de a munci. i ce riscuri s . care este. Cu alte cuvinte.i continue via a. Majoritatea avem capacitatea de a fi infinit mai ferici i i mai realiza i ca indivizi. Dac partenerul unei femei are. liber de povara str daniilor de a schimba ceva ce nu poate fi schimbat. Ea trebuie s înve e s respecte dreptul lui de a fi ceea ce este. dup cum a iubi prea mult este unul din primele mijloace de evitare folosite de femeile din acest tip de familii. proprie.i face mai mult ordine în propria existen . In efortul ei de a-l for a s se apropie mai mult de ea. poate. va r mâne ancorat întrun entuziasm temporar. îi d lui posibilitatea de a crede c problema dintre ei nu este Äpatima lui pentru munc ". i nu are dreptul s -l schimbe. de exemplu.liber de resentimente fa de absen ele lui. mai mult afec iune pentru el i pentru acele calit i ale lui pe care ea le apreciaz într-adev r. ca toate celelalte comportamente compulsive. într-adev r. nu face decât s -l îndep rteze. ca s scape de ve nicele ei lament ri. nu revendic m aceast fericire pentru c ne imagin m c suntem împiedica i de purtarea Äaltei persoane". Dependen a de munc este o tulburare grav . în absen a so ului. înseamn s evi i capacitatea i responsabilitatea de a.sau chiar mai mult . de obicei. probabil. c scopurile urm rite o satisfac într-atât încât se poate bucura de o via bogat i recompensatorie.i schimba via a în bine. care îl împiedic s se bucure de via . sim indu-se îndrept it s fac astfel. i e singurul care poate decide ce m suri s ia. dac o vrea cu adev rat. Dar el e singurul care poate judeca dac pre ul pl tit e prea mare. Doar când în elege aceasta.departe de ea. decât ne închipuim. Cu mai pu ine resentimente i o vin mai mic . nevoia ei de a-l schimba poate deveni un factor care s contribuie la distan area lor afectiv . a ei i numai a ei. Aceast dependen are un scop în via a so ului.i tr iasc . ne descuraj m i ne întrist m când eforturile noastre e ueaz . Adeseori. Sau. indiferent de ce face so ul ei. Când va renun a s mai încerce s -l schimbe i î i va redirec iona energia spre propriile ei interese.i asume ca s se schimbe. Sarcina so iei sale este nu de a-i face ordine în via . (Dependen a de munc este una din modalit ile folosite adeseori de b rba ii din familiile cu disfuc ionalit i pentru a se evita pe sine.) Pre ul pe care el îl pl te te pentru aceast atitudine de evitare este o existen unidimensional . Ironia este c tocmai acceptarea noastr îi d posibilitatea celuilalt s se schimbe. în timp ce exercitarea puterii (pe care o de inem deja) de a efectua schimbarea în propria noastr via este însufle itoare. a teptând ca el s se schimbe. Ignor m obliga ia ce ne revine.

droguri sau alimente.Sunt aici pentru c m-a trimis avocatul meu. ru inea. femeia va fi liber . suntem dependente de rela iile interumane. Ca s bloc m cele mai profunde sentimente din copil rie. Folosim una ca s ne ocup m de a doua. pentru c amestec m dependen ele cu obsesiile.Laing în cel mai r u caz. tipic. sau via a al turi de un b rbat nepotrivit. în realitate.D. In tinere e sau la maturitate am putea începe s facem abuz de alcool sau droguri.pân la adânci b trâne i. el r mâne cu libertatea de a medita la consecin ele comportamentului s u. b rba ii nu sunt singurul lucru de care ne ag m. ti i. Nu toate femeile care iubesc prea mult m nânc în exces. pentru c anihileaz suferin a i ne smulge motiva ia necesar schimb rii. team i dorin e neîmplinite. droguri sau alimente. iar el s-a gândit c ar fi o idee bun s . folosirea continu a substan ei chimice ne permite s toler m rela ia nes n toas . de alimente. Dar. vom r mâne bolnave. eu. am luat câteva chestii i am fost prins . Când femeia care iube te prea mult renun la cruciada pe care o poart ca s -l transforme pe b rbatul din via a ei. Intrucât ea nu mai e frustrat i nefericit . cu atât sim im mai acut vina. beau prea mult sau fac abuz de droguri. Folosim absen a unui b rbat din via a noastr . Ne spunem chiar c al turi de b rbatul potrivit. problemele noastre cele mai grave. legate prin suferin . pentru femeile care iubesc prea mult. Pentru c ne sim im îngrozitor cu noi în ine.. R.. tot ca s c ut m alinare.. ne repezim la substan a de care am f cut abuz.. Având o uria nevoie de alinare i neg sind-o nic ieri. acceptând b rbatul din via a ei a a cum e. sau. teama. Brenda f cu aceast m rturisire în oapt la prima noastr întâlnire.i tr iasc propria via . indiferent de alegerea lui. Cu cât ne str duim mai mult. Folosim rela iile în acela i scop în care folosim substan ele aditive: ca s îndep rt m suferin a. Ädependente de b rba i". 8. dar pentru cele care procedeaz astfel. El se poate decide s lupte împotriva obsesiei sale i s devin disponibil din punct de vedere fizic i afectiv. dorim un b rbat care s ne fac s ne sim im mai bine. ura fa de noi în ine. i amândou ne înl n uie din ce în ce mai mult. recuperarea din dependen a de rela ii trebuie s mearg mân în mân cu recuperarea din dependen a fa de substan a pe care o folosesc. nu vom mai avea nevoie de alcool. într-un fel sau altul. .ca s ajust m realitatea. cu atât ne îmboln vim mai tare. Ca i cum toate acestea n-ar fi de ajuns. ci devine din ce în ce mai interesat de via . avem nevoie de el ca s ne conving c putem fi iubite. Dimpotriv .. ca scuz pentru dependen a de care suferim. . s . am putea dori cu disperare lini tea pe care pare s ne-o promit rela ia cu un b rbat.Eu. în timp ce dependen a emo ional de o rela ie este intensificat de sentimentele haotice produse de dependen a fizic . Sau poate nu. putem ajunge uneori chiar la o form incipient de nebunie. femeile care iubim prea mult. Pentru c nu ne iubim pe noi în ine. unele din noi dezvolt dependen a de substan e chimice. i iat de ce: cu cât depindem mai mult de alcool. noi. D m vina pe una din cauza celeilalte. se intensific contrastul dintre via a ei i via a lui. Când o dependen alimenteaz alt dependen Exist mult suferin în via i poate c singura suferin care poate fi evitat este cea care provine din încercarea de a evita suferin a. Din ce în ce mai singure i mai izolate. Atâta timp cât suntem înclinate s sc p m de noi în ine i s evit m suferin a. Se creeaz un cerc vicios când dependen a fizic de o substan este exacerbat de tensiunea unei rela ii boln vicioase. s ne distragem aten ia i s amor im golul emo ional imens din sufletul nostru.. cu cât c ut m mai multe c i de sc pare. Mânc m prea mult sau prea pu in -sau amândou . Când rela ia e ueaz . Descoperim c solu iile noastre au devenit.propria ei via .

cânt rind cel mult 52 de kg. dar. prin for a voin ei sale. s fiu de acord c nu era nimic r u. Purta o rochie elegant .. Pielea îi era uscat i livid . eu. i-am cerut cu mult blânde e. a încercat s fie Äo client bun ". când s-a întâmplat asta. serios.75 m. a continuat ea cu acela i aer conspirativ. nu e de mirare. acesta era. o studiam pe vorbitoarea mea: era înalt . Respira greu în timp ce vorbea. într-adev r. totu i.. de i tuns i coafat cu grij . în schimb. nu cred c am. o suspectam de foame excesiv (bulimie) i/sau inapeten (anorexie). un tertip al sor ii i nimic mai mult. N-a trecut mult i deja urma programul de terapie cel pu in în aceea i m sur pentru ea îns i i pentru efectul pe care acest fapt urma s -l aib asupra judec torului . N-am avut timp nici s dau din cap a în elegere. c ea s-a gr bit s continue: . împotriva voin ei ei. Cel mai r u lucru în toat povestea asta e ru inea.i in hrana. s o sus in în legenda pe care o crease -c arestarea era o gre eal . slab ca un fotomodel. O b nuiam de asemenea de alcoolism. am avut ceva timp între prima întâlnire i data la care se judeca cazul ei i.. în ciuda unui ten atr g tor.Vorbe te-mi despre tine. care neag c ar avea nevoie de ajutor. din moment ce atâtea femei bulimice sau anorexice sunt fiice de alcoolici. Când zâmbea. Din experien a mea de terapeut. pentru c n-ar în elege nimeni a a cum am f cut noi: avocatul i eu. ca i cum ar fi tras încet o perdea. . de i tiam ce va urma. întrucât tia c sunt în contact cu avocatul ei.i putea aminti nimic. iar n rile îi frem tau continuu. c a face impresie bun la tribunal dac ar vedea c primesc ajutor pentru problemele mele. de m tase c r mizie. De atâta încruntat. î i dezvelea cu grij din ii.sau hiporexic i un alcoolic.. Femeia cu dependen de alimente este hot rât s . iar fiicele de alcoolici au tendin a s se c s toreasc cu alcoolici. iar dup un timp a început chiar s fie mai sincer în ceea ce o privea. cel pu in l. A continuat spunându-mi c avocatul ei era foarte dr gu .Exceptând asta.vin la consiliere. m-am trezit c nu-i mai ascult cascada de cuvinte care m potopea. Buzele ar fi fost frumoase dac nu i lear fi strâns tot timpul. în cabinet. In timp ce povestea cu respira ia întret iat . Avea tot ce era necesar. nu tia ce se întâmplase în magazin. nu de genul celor pe care le au unii oameni. se crease o cut adânc vertical între sprâncene. E destul de r u s cread c le-am furat. Ne a tepta o munc grea. trupul i partenerul sub un control strict. Flatarea era menit s m conving s pactizez cu ea. Din fericire. f cându-le s par sub iri i tivite. simpl . aproape toate clientele mele cu tulbur ri de apeten proveneau dintr-o familie cu un alcoolic. nu. î i mu ca foarte des buzele. din cauza aspectului pielii i a sl biciunii ei. dar lipsea ceva. vreo problem . pe Brenda i pe mine. i c nu vrea s se afle despre acest incident. multe din cele ce mi-a spus în acea prim zi au fosi minciuni: se sim ea bine. mi-a sc pat din vedere. Dar nu am nici o problem în realitate. dar se afl . a cunoscut alinarea care vine o dat cu renun area la minciun .. i-a respectat toate program rile.. Brenda reprezenta unul din cele mai dificile cazuri din activitatea mea de consiliere: o client care nu e destul de motivat ca s caute ea îns i ajutorul nostru. P rul. Am început s-o suspectez de faptul c î i provoca deliberat starea de vom . nu mai furase niciodat înainte. doi alcoolici (în special femeile bulimice) sau un alcoolic i un hiper-sau hiporexic. pus în eviden de bijuterii masive din aur i filde . era fericit . iar când vorbea. Cu siguran . trimis de altcineva care crede c sfatul unui consilier i-ar fi benefic. Mul umesc lui Dumnezeu. cum eram i eu de altfel. Femeile care sufer de tulbur ri de apetit simt frecvent impulsul de a fura. Sunt foarte frecvente c s toriile între un hiper. Cu p rul blond-auriu i ochii verzi ca smaraldul. Am luat câte ceva din farmacia aia i am uitat s pl tesc. un alt indiciu. era uscat i lipsit de str lucire. ar fi trebuit s fie frumoas . deci.

c e foarte important pentru ea s continue consilierea cu mine. Mam s turat s tot încerc s -l fac fericit. într-adev r. i cred c avea dreptate. .i-am spus s plece. mu cându. In elegerea c e o . sprâncenele în l ându-se i mai mult pe frunte. Povestea adev rat a Brendei. Ar ta obosit i tras la fa . Iar Rudy nu este chiar atât de sever cu mine. tr im separat câtva timp. nu pot s lucrez.Te-a mai nec jit ceva s pt mâna aceasta? A a teptat pu in. s-a închis în ea. M simt mai bine când m las în pace. sunt la p mânt cu nervii.Nu suntem desp r i i în adev ratul sens la cuvântului. am început s-o descos. i s -mi vorbe ti frumos. l sând s -i scape cuvintele: .i mai mult din aceast cauz . a dezv luit-o ezitant i prudent.mai întâi buza de sus. Eram furioas i retras mai tot timpul. t g dui: . i începu s retrag ceea ce tocmai divulgase. Iat o femeie hot rât s nu simt i s nu. a început s transpar la a treia noastr întâlnire. a recunoscut c avusese probleme cu somnul s pt mâna aceea. apoi pe cea de jos i înapoi la buza de sus. . . dar era din cauz c m critica mereu. n-a fost vina mea. îi spuneam: ÄDac vrei s fiu tandr cu tine. Alte femei o duc mai r u. La începutul celei de-a patra edin e. Intotdeauna mi-a spus c eu sunt de vin . Uneori vin obosit de la serviciu i nu vreau s g tesc. se str duia la fel de mult s devin sincer .i dev luie sentimentele. ca s le în bu e strig tul. . c nu sunt femeia potrivit pentru el. pe care. l-am chemat pe avocatul ei i i-am spus s -i sugereze cu precau ie Brendei. Faptul c ele strigau ca s se fac auzite nu trezea în ea decât dorin a de a crea noi nepl ceri în via a ei.Ce face pân la dou ? Nu poate s stea la mama lui atâta timp. trebuie s te compor i cu mine ca i când m-ai pl cea. Apoi ochii i s-au îngustat i a zâmbit dezarmant. serios. Ii place atât de mult cum g te te mama lui c e în stare s se ridice de la mas i s plece la ea. cum o f cea de obicei . am rugat-o cât mai blând cu putin . mai ales c nu-i place cum g tesc. Brenda. Dar nu e chiar a a de r u. în loc s -mi spui cât sunt de îngrozitoare.Poveste te-mi cum stai cu mâncarea. plus 40 de ore de munc în folosul comunit ii. Aveam de gând s -mi încerc norocul cu ea i nu voiam s-o pierd. Când a fost condamnat ( ase luni cu suspendare i restituirea integral a bunurilor furate. la urma urmei.Nici nu vreau s tiu. în sfâr it. a a c am iscodit-o mai departe: .pentru c m duc obosit la serviciu a doua zi . iar când am comentat acest lucru.I-am cerut. Presupun c iese cu prietena lui. pe cât se str duise înainte s t inuiasc cine este i ce f cuse.care instrumenta cazul. Il uram pentru ce-mi f cea.i buzele. Dup cea de-a treia edin . am întrebat. dar explica ia nu suna pe deplin conving toare. acas . so ului meu s plece. afi ându-se cu fata aia de la birou. dar s m descurc f r el e mai greu. când oricum nu are nici un efect. presupun c o merit.. ini ial. i acum a vrea s n-o fi f cut. Dar nu-mi pas . decât s m împac cu faptele lui.. Ochii ei verzi s-au m rit de spaim .Care a fost cauza? am iscodit-o. i-a pierit orice urm de culoare de pe fa a i a a palid i brusc. c sunt prea rece i distant . Apoi. Acum nu tiu încotro s-o iau i m întreb dac . De multe ori vine acas pus pe ceart . proast i urât ". i nu mai vine acas . Dând din mâinile cu unghiile manichiurate.când vine. Mai întâi a dat vina pe procesul care urma s aib loc în curând. Nu pot s dorm. I s-a f cut imediat team . pe care le-a f cut la localul ÄClubul Fetelor"). .decât din cauza faptelor lui .Cum adic cum stau cu mâncarea? E o întrebare prosteasc ! I-am spus ce v zusem în înf i area ei i m alertase i i-am explicat etiologia tulbur rilor de apetit. decât la dou noaptea.

ca s-o fac s vorbeasc . E adev rat c nu i-ar fi spus cuvintele alea dac n-ar fi fost beat. mânca. i i-a trebuit destul timp s separe realitatea de nevoia ei de a o distorsiona. tot mai mare. Dac nu recuno tea c ceva nu mergea bine. ca s poat veni în întâmpinarea propriilor ei necesit i. atunci nimic nu mergea prost. Ii era aproape imposibil s evalueze situa ia în care se afla. c a început s in regim i s vomite tot ce mânca. dar realitatea era c acum mai tot timpul era beat. Brenda a trecut prin perioade de obezitate alternativ cu perioade de sl bire extrem . un b rbat zvelt. f r a declan a un nesa mai mare. a f cut o descoperire incredibil . adesea doar ca s se scoale în miez de noapte gata de o nou ghiftuial . aproape comparabil cu dependen a alergic a tat lui ei la alcool. Trecea acum de la etapa bulimic la etapa anorexic a tulbur rii ei de apeten . ca student la colegiu. a admite era cu totul altceva . o imagine care camufla teama. viguroas .i camufleze fiecare mi care. A fost o regul pe care Brenda a aplicat-o cu rigurozitate vie ii ei. ca familie. î i b tuse joc în v zul lumii de jur mintele c s toriei. vânjos i energic. N-a în eles c i ea i mama ei sufereau de o dependen alergic la anumite alimente. Plecat de acas pentru prima dat . Tat l îi arunca acum jigniri tinerei care fusese copilul lui favorit. corpul ei a început brusc s pun în eviden efectele cantit ilor enorme de mâncare pe care le îngurgita. Tat l ei. Se trezea în fiecare diminea cu speran a c azi va fi altfel decât ieri i se ducea la culcare în fiecare noapte cu hot rârea de a fi Änormal " mâine. spunându-i c va deveni. Se str duise din r sputeri s perfec ioneze imaginea pe care o prezenta lumii. de i i asta se întâmpla foarte rar. încercând disperat s . Mama se ruga i-L l uda pe Domnul. foarte multe alte femei a ajutat-o pe Brenda s vad cu ochi mai buni comportamentul ei compulsiv. nu va mai fi pedepsit pentru consumul enorm de mâncare. iar Brenda se îndopa. Brendei îi era imposibil s în eleag ce se întâmpla cu ea. Povestea Brendei era lung i complicat . în special cu tot ce însemna . Fu atât de uimit de controlul pe care sim ea c îl are acum asupra greut ii sale.boal de care sufereau multe. în tot acest timp. Problemele nu existau. încercând s nu simt cum o inund panica. i deci. Iar neîmplinirile erau motivul pentru care sim ea impulsul de a fura. La fel ca rela ia tat lui ei cu alcoolul. de a voma i mânca iar. ca mama ei. Nici unul nu putea ingera un strop din substan a respectiv . i sim indu-se teribil de singur f r mama i tata pe care îi regreta acum. Singur în camera ei. Nu e de mirare c se ag a cu tenacitate de minciunile i n scocirile care-i ruinau via a. N-a tr it. A ti era un lucru.era supraponderal de când o tia Brenda. chiar când venea acas . singur tatea i golul îngrozitor din suflet. Nu mi-a trebuit a a mult timp pe cât îmi imaginasem. Devenise atât de versat în disimul ri c se prinsese în plasa propriilor minciuni. ca tat l ei i lini tit c poate mânca orice f r a se îngra ca mama ei. i c astfel. Nu e de mirare nici c îi venea foarte greu s urmeze programul de terapie. atâta timp cât nu le d deai glas. înv lui i disimula. în final. adeseori prezent la fiicele de alcoolici sau la copiii persoanelor bulimice sau anorexice. nici m car o zi.o violare a acordului tacit al membrilor familiei: ce nu recunoa tem în auzul tuturor nu exist pentru noi. de a min i. rela ia Brendei cu alimentele. Brenda a crescut zvelt . Mama Brendei fusese de asemenea bulimic . Nu tia c are o tulburare de apetit. i-a dat seama c poate vomita tot ce mâncase. tata bea i o în ela pe mama. La vârsta de l5 ani. în toiul unei mese îmbel ugate. eliberat de obsesia ei fa de mâncare. La l8 ani cânt rea l09 kg i era disperat cum nu fusese vreodat înainte. îndep rtat atât de înf i area so iei sale cât i de religiozitatea ei excentric . îngr ându-se. Nimeni din familie nu se îndoia c î i în ela so ia i nimeni nu aducea vreodat vorba despre asta. In anii care au urmat. nu ne poate îndurera. i mai mare.

la ma ini i femei str lucitoare. era dovedit de întreruperea oric rei leg turi cu familia sa. sumele uria e de bani pe care le câ tigase i le cheltuise. din cauza submin rii sistemului nervos. c personalitatea lui a început s se schimbe. dar îmbr cat dup ultima mod . morbiditate i obsesie. Nici nu trecuse bine grani a primului stat. Brenda. Astfel c ace ti doi oameni. Brenda. avea i ea propriile ei secrete. se în elegea c i ea trebuie s fac la fel i s nu clatine barca.i l sase în urm trecutul pentru a c uta ceva mai bun. el . inclusiv pe noua sa so ie.dependent de alimente. pân ce ea i Rudy s-au mutat la p rin ii lui.haine foarte elegante asortate cu cel mai modern machiaj i cea mai sofisticat coafur . revenind la ceea ce fusese înainte s -l întâlneasc Brenda. iar el avea o gr mad . S-a îngr at rapid cu 23 kg. dar cu certitudinea c dac reu e te s arate foarte bine în exterior. i iat -l. i a pornit-o spre vest. sinceritate.i provoace starea de vom mul i ani dup ce a Äinventat" procedura în colegiu. starea mental a Brendei era dominat de dezorientare. în pove tile pe care le spunea i numele pe care le arunca neglijent erau aluzii la faptul c fusese implicat în activit i de pariuri în New Jersey. Cu atâta lume în cas . dar e minunat. singur tate. metamorfozat într-un student con tiincios. s-au îndr gostit fiecare de imaginea iluzorie a celuilalt. Izolarea i secretomania ei au devenit din ce în ce mai cuprinz toare i mai adânci. nu era loc pentru adev rul despre ea i via a ei. Brenda s-a scufundat tot mai adânc în minciuna care reprezenta via a ei. anxietate. misterios i de încerc rile lui aparent sincere de a se schimba. c n-a mai fost nevoie s -i cear alte explica ii despre faptele din trecutul lui. un fel de eminen cenu ie care a fascinat-o cu atât mai mult cu cât era foarte misterios. Cu ajutorul complicit ii tacite a p rin ilor ei. frumoasa so ie a lui Rudy disp rând între faldurile venerabile ale trupului . Acum era obligat s continue minciuna. iar în multe privin e. mai mult stres. nelini tea interioar nu putea fi ignorat . în ultimul ei an de studiu. In acest grup l-a întâlnit. cluburi de noapte. locuind în campusul unui colegiu lini tit i activând într-un grup religios de tineri. Faptul c plecase în grab de acas i constrâns de împrejur ri. ora ul s u natal. In încercarea de a g si modalitatea de eliberare din marasmul interior. Camuflajul ei a durat mai mult. acestea au luat avânt din cauza stresului creat de condi iile de via i greutatea Brendei a început s urce vertiginos. Abstinen a lui Rudy de la ig ri. Rudy. pe de alta. totul va fi în regul . Chiar atunci când ani întregi înf i area ei a fost inut sub control. F cea destul de vag aluzii la . care pretindeau a fi ce nu erau. Pe de o parte din cauza sentimentelor pe care refuza s le recunoasc . urmând modelul mamei ei. dar Brenda a fost atât de impresionat de trecutul lui întunecat. Familia Brendei nu voia s aud nimic din partea ei. a c utat alinare la un grup religios întâlnit în campus. in timp ce îi era din ce în ce mai greu s ascund cantit ile industriale de mâncare. De i f cea tot ce era posibil ca s arate bine . Brenda era obi nuit cu secretele. vomita i de a se ascunde. team . chiar i în propria ei cas . dup ce.sau cel pu in lini tit . în realitate o controla ea pe ea. a împachetat totul. Cum ei ocoleau adev rul cu înc p ânare. alcool i droguri a durat pân ce a aflat c familia lui s-a mutat în California.în interior. efect al malnutri iei auto-impuse. în definitiv. A continuat s . ea . draga mea.un fugar sub masca unui b iat de cor. b uturi i droguri. Mai mult tensiune. Acel cineva iubea ceea ce ea pretindea a fi: iat soarta pecetluit a Brendei. Hot rând c distan a geografic dintre el i trecutul s u era suficient pentru a se putea întoarce în siguran i la familie i la vechile deprinderi. mai mare nevoie de a mânca. aici i acum. consta într-o lupt îndelungat de a controla substan a care. comportamentul ei a fost sus inut de familie i de boala îns i.produs de patiserie." Nu era loc pentru durere. pe viitorul so .nu era suficient ca s adoarm teama i s umple golul din suflet. i-a fost imposibil s continue practica vomei auto-induse. nimic la care s nu se poat replica: ÄO.

Arestarea ei în farmacie a fost. mâncat. Brenda furase în adolescen . au avut casa lor în ora . A tras de ea s sl beasc i mai mult. dar nu era în stare s plece din cauza compulsiei de a remedia o rela ie perfec ionându-se pe sine. cu atât ea îi cerea mai mult. erau de p rere c Brenda gre ea p r sind un b rbat adorabil. de ceea ce îi fusese refuzat: iubire. De i el se l uda cu so ia lui manechin.era tot ce avea nevoie. Totul devenea din ce în ce mai înnebunitor. Acum Brenda era deja convins c totul se întâmpla numai din cauza ei. I-au trebuit dou reconcilieri. nu împreun cu prietenii. Rudy critica preten iile ei de cur enie i distrugea cu nervozitate efectele muncii ei elaborate. între timp.i pune ordine în via o panica. Pe unele le-a prezentat. ca s în eleag c Rudy dorea doar ce nu putea avea. a a cum f cea alt dat Brenda. sperând c purtarea lui se va schimba. ca el. unde a început s realizeze ce devenise via a ei. el alerga dup alte femei.i sie i i lui Rudy c ar deveni la fel de zvelt ca înainte. Cuprins de disperare. Acum. i totu i. o persoan pe care nu o cuno tea i nu o pl cea. trimi ându-i flori. pentru c a fi slab însemna a fi perfect . iar patru luni mai târziu a avortat. A devenit o perfec ionist i în privin a gospod riei. vomat.Brendei care se îngra v zând cu ochii. Sim indu-se în elat i furios. care-l cunoscuser în timp ce el juca acest rol. tem toare. telefonându-i. înc o surs de ru ine i vinov ie. Dar furtul nu f cea decât s o izoleze i mai mult. Äambalajul" exterior devenea .din nou . cu rezultatul c Brenda nu avea r bdare s a tepte pân pleca. dar se arunca imediat în pat i se pref cea c doarme dac -i auzea ma ina intrând în garaj. Paradoxal. greutatea Brendei a început. Ea încerca s nu-l bat la cap. Se certau din cauza purt rii lui i a cic lelii ei. incapacitatea lui de a i le oferi a avut drept rezultat sc derea drastic a respectului ei de sine i a a destul de redus. s scad pe cât de vertiginos urcase. Când. Ea nu era gras ca mama ei.i îmbun t easc înf i area. în primul rând ca s î i poat procura toaletele scumpe pe care i le dorea. în fine. numai c Rudy st tea prea pu in pe acas ca s observe. s -i dea înc un secret de p zit. f r îndoial . furt. Când el pleca s bea i s petreac . în timp ce Rudy î i petrecea noaptea pe undeva. într-un asalt colectiv asupra pr zii lumii adulte. fiind rapid acaparat de comportamentul ei obsesiv-compulsiv: cur enie. ca so i so ie. deposedând. Dar n-a fost a a. pentru a cur a i aranja ce stricase el. atunci când venea acas . a început s fure din nou. mai devreme sau mai târziu. Pentru c Brenda alerga la Rudy dup apreciere i aprobare. cu condi ia s aib o cas doar a lor . A r mas îns rcinat . cu atât mai pasionat o urm rea el. la fel ca tat l ei. dar sim ea c îi lipse te acel element misterios-atractiv pe care brunetele cu care umbla Rudy p reau s -l emane f r nici un efort. în timpul c s toriei nefericite cu Rudy. ea mânca i mai mult. Omul care fusese alt dat normal i fericit i care îi împ rt ise valorile i convingerile era o persoan diferit acum. cu cât ea se îndep rta mai mult de el. ap rând pe nea teptate unde lucra ea. sec tuit i singur . simbolic. Neputin a de a. bineîn eles. ambele pline de speran i ambele urmate de desp r iri dureroase. O dat ce reîncepeau s tr iasc al turi. sprijin. afemeiatul din . sau folosind lucrurile furate. promi ându. lumea. Colegii de serviciu. în tain i rareori p strând. i a sperat ca Rudy s fie mândru de ea. ci singur . o binecuvântare în sensul c a dat na tere crizei care a adus-o la edin ele de consiliere. devotat. S-a str duit s . ea se sim ea u urat .o persoan slab . nu s-a obosit niciodat s vin s-o vad pe scen . Rudy o l sa acas i pleca s bea i s caute o femeie a c rei înf i are s-o completeze pe a sa. în elegere i acceptare. fluturând bilete la un concert. Cu cât îi oferea mai pu in. Era din nou zvelt i i-a luat o slujb . Brenda deretica pân noaptea târziu. în timp ce Rudy se îmb ta i umbla dup femei.cel mai important sistem de ap rare al Brendei împotriva descoperirii a ceea ce era de fapt . Dorea s se despart de Rudy de mult.

Cele dou vizite acas . c sim ea. Convorbirea aceea a fâcut-o pe Brenda s în eleag i mai bine c Rudy era incapabil s . nevoia s g seasc o modalitate de a sc pa de rela ia în care se implicase. cu adev rat. Obsesia fa de alimenta ie îi acapara toat energia solicitat de stabilirea unei rela ii s n toase cu ea îns i i cu ceilal i. De i disperat . Mâncatul. Brenda a fost capabil s renun e la speran a de a avea un mariaj fericit cu Rudy. între ea i familia ei. atât geografic cât i emo ional .i trata tulburarea de apetit. i nici s fie sincer cu sine i cu al ii. a în eles modelul în care erau prin i amândoi. s-a pierdut printre Obezii Anonimi unde a primit ajutor i sprijin pentru a. regimul de sl bire.. în schimb. în momentul când s-a pronun at divor ul. Brenda nu a fost capabil s se emo ioneze de nimic. nu putea începe s . au înv at-o c nu e înc preg tit s stea cu familia ei f r a apela iar la vechile deprinderi de evitare a tensiunii. ea trebuia s defineasc limita unde se opreau ceilal i i de unde începea independen a ei. Când a recunoscut acest lucru. dar i cel c ruia i-a rezistat cel mai tare la început. . via a. Brenda. Pân ce n-a reu it s pun cap t obsesiei fa de greutatea ei. cu so ul. Rudy folosea turbulen a deliberat creat în rela ia sa cu Brenda ca s camufleze i s justifice dependen a lui fa de b utur . permanent. Al-Anon a ajutat-o s în eleag ce generase problemele ei în copil rie i i-a oferit instrumentele pentru a în elege atât tulbur rile compulsive ale p rin ilor ei. ajutat de terapie. Asta i-a dat curajul de a l rgi cercul sincerit ii ei dincolo de programul de la O.A. de asemenea necesar s înve e s se supere pe ceilal i. în acela i timp. decât de mâncare. dup alinarea care vine o dat cu capitularea.i onoreze angajamentele. caloriile. cu comportamentul i faptele ei? în schimbul sincerit ii ei. câteva zile mai târziu. cu familia. de fapt. Brenda a mai înv at c trebuia s men in o distan considerabil . decât lupta pe care o avea de purtat cu sine îns i. De i î i fixase un program pe ore cu ce trebuia s m nânce i ce nu. ca i în alte comportamente compulsive. A. o vrea numai pe ea. Rudy a procedat la o nou c s torie. A urmat terapia. Atâta timp cât sentimentele îi erau amor ite de tulburarea de apetit. la poten ialii parteneri. nu doar pe ea îns i stare care se cronicizase între timp. procesul primar al bolii ei. foarte importante i foarte necesare. Brenda începu s practice sinceritatea pentru prima dat dup mul i. Brenda nu stabilise limite i pentru ce aveau voie al ii s -i fac sau s -i spun . foarte mul i ani. cât i felul cum s-au r sfrânt asupra ei.A. era un afemeiat c ruia îi pl cea s aib i o so ie i o amant . a participat la Al-Anon ca s trateze alcoolismul ei de-o via i. Brenda i-a spus c b nuie te c el are probleme cu b utura i drogurile. La fel ca tat l ei. la familie i prieteni. Implicarea în O. asta era singura via pe care o dorea. Pentru a se îns n to i. ce rost avea s -i mint pe cei care o în elegeau i o acceptau a a cum era. S-au împ cat din nou. vomatul i r bdatul de foame compulsiv alc tuiau cea mai grav i mai profund problem a ei. iar cu ocazia primei certe. La a doua desp r ire. etc. Dup aceast întâmplare. Era. Brenda folosea tensiunea enorm generat de rela ia lor ca scuz pentru a ceda i a se compl cea în bulimia ei. s-a îmb tat i a a lipsit toat noaptea. a constituit pentru Brenda cel mai important factor din recuperarea sa. droguri i femei.i tr iasc . i în multe privin e. Fiecare îl folosea pe cel lalt ca s evite s se gândeasc la propria sa persoan i la dependen a de care suferea. La O. Dou luni n-a pus nimic în gur . mâncarea era via a ei. s ia singur decizii în elepte sau s . chiar dac a sunato pe Brenda cu o sear înainte de nunt i i-a spus c . Recuperarea Brendei a implicat trei elemente. în definitiv. ambele soldate cu reactivarea temporar a sindromului îndop rii i purga iei.Rudy o lua de la cap t. primi for a vindec toare a accept rii de c tre cei ca ea. Rudy a încercat s -i dovedeasc c nu are dreptate. în fine.i poarte de grij . lupta de a de ine controlul asupra alimenta iei era mai pu in amenin toare. alimenta ia. Acolo a înv at cum s stabileasc o rela ie normal cu p rin ii ei.

m-am îmboln vit. Tulburarea de apetit este o boal care ine toat via a i care trebuie privit cu respect. Dac nu poate suporta sau nu poate în elege adev rul despre mine. . Nu mai caut s m întorc pe dos ca s fac pl cere unui b rbat. Brenda continu s participe la O. tot pe marginea scaunului i m-a str fulgerat cu privirea. nu a mea. mâncând compulsiv i l sându-se obsedat de o rela ie nes n toas . Priorit ile mele sunt altele ast zi.Nu po i s faci terapie f r timp i bani. în primul rând. cu noi prieteni i noi preocup ri a fost un proces lent. fiecare în parte. s-a a ezat. . de i acum nu-i mai sufoc s n tatea fizic i mental ca în trecut. îns n to irea mea e pe primul loc. dar scena. S mori din dragoste Purt m cu to ii. nu voi avea nimic de oferit nim nui.. lini tit i împ cat . Con tient de asta. Acoperi ul de igl ro ie al Sântei Barbara se ridica pe dealurile alb strui i purpurii deasupra oceanului. familiarul sentiment al nebuniei. Brenda î i condi ioneaz rela iile. Altfel. a fost nevoit s evite orice problem care ar fi readus vechiul. Ar putea s recad în deprinderea de a se feri de sine i de sentimentele ei. Dar oamenii nu vin niciodat la prima edin dac nu se întâmpl ceva foarte dureros sau foarte însp imânt tor cu ei. edea pu in aplecat în fa i se uita pe fereastra s lii de a teptare la una din cele mai frumoase priveli ti din lume. MlCHAEL VENTURA ÄDans de umbre In zona c s toriei" Fumând igar de la igar . Recuperarea Brendei este înc fragil . 9. cu pa i mici. Nu mai este atât de slab . sau Al-Anon. vei reu i doar s une ti groaza ta cu a altcuiva. molcom stropit cu roz i auriu în dup -amiaza de var . dar n-au reu it. nefixând niciodat o întâlnire. Al-Anon. s râd de ea îns i. Nimeni nu vine din întâmplare la terapeut.Ins n to irea a devenit prima ei prioritate. i uneori la edin ele de terapie când simte nevoia. Umplerea vie ii ei cu o munc pl cut .Cum s fiu sigur c pot s am încredere în solicitudinea ta dac . Ar ta ca o femeie gr bit . strig ea. i c s toria va fi a lor. s vin s vorbesc cu cineva despre via a mea.A. o groaz în suflet. p c nind cu tocurile în parchet. tiind îns c nu va fi a a niciodat .i dezv lui cine sunt? Am încercat s -i r spund la ambele întreb ri. Dac te c s tore ti ca s scapi de ea. Acum dac fac cuno tin cu un b rbat i-mi dau seama c rela ia are anse.Cum s fiu sigur c m po i ajuta? N-am mai f cut asta. Am invitat-o în cabinet i a intrat repede. îns n to irea este extrem de pre ioas pentru ea i nu vrea s-o pun în pericol. care se suprapune cu o edin la O. E nevoie de timp îndelungat înainte ca modul s n tos de via s fie resim it ca fiind corect i nu for at. consider c este problema lui. A. ÄSunt normal ". pentru c din cauza lor. dar nici la fel de gras ca înainte. iar talpa tres rea la cap tul fiec rei oscila ii. Sunt sigur c te-ai gândit mult înainte de a te hot rî s vii. de exemplu. dar se mira continuu cât de dificil era provocarea i cât de pu ine capacit i avea ca s-o înfrunte. c ci s-a rezemat de sp tarul scaunului . Acurate ea cuvintelor mele a p rut s-o calmeze întrucâtva. îi vorbesc despre boala mea i despre cât de important este programul Al-Anon pentru mine. cu umerii drep i i încorda i i picior peste picior. Cum pot s fiu sigur c nu-mi pierd timpul i banii? tiam c ascundea i o alt întrebare: . Pentru c nu prea tia ce înseamn s fii fericit . capabil . ceva ce au încercat din r sputeri s rezolve. Margo î i leg na piciorul în ritm alert. tu vei sângera i vei numi asta iubire.Mi-am f cut un obicei din a nu mai avea secrete. acum. Dup cum spune ea: . i chiar a a era. nu împrumuta nimic din senin tatea stilufui spaniol chipului ei.

s . cineva poate s aib grij de Autumn i de mine. apoi preg team cina i plecam la cursurile serale.M-am c s torit când aveam 20 de ani. fiindc am s dezv lui ce i-a f cut. dar n-a fost a a.. am fost convins c asta îl va mai lini ti pu in. mi-am luat copilul i am plecat. . Genul siropos-vâscos. Mereu fugeam de acas când eram copil. într-o diminea . i la fel i noi copiii. probabil s fac asta acum cincisprezece ani. iar via a mea pare a fi un roman f r sfâr it.. Totul avea s fie bine acum. iar eu trebuia s -mi g sesc o slujb . Ultima dat am fugit de tot i m-am m ritat ca s scap de acolo i sigur. al turi de cineva pe care s -l iubeasc . Apoi. Presupun c m sim eam flatat c gânde te a a despre mine. E a a de anost . însurat fiind. ceva sexual se petrecea între ea i Dwayne. am intervenit. continuând apoi. i am plecat. mai înainte chiar. . Nu mi-a fost u or. Se opri brusc. dup ce Dwayne a plecat la serviciu. sunt energic i eficient . I-am l sat un bilet în care-i scriam ce-mi spusese Autumn i-l avertizam s nu încerce s ne g seasc . . . Nu m puteam întoarce nici la familia mea. nu aveam nici cea mai mic inten ie s m întorc. s pate de îngrijorare. Mi-e team c n-o s m mai vrea nimeni. i m-a în elat i dup aceea. Era pu in mai în vârst decât mine i divor ase de curând. Oamenii îmi cer sfatul i m încarc de responsabilit i. capabil i sigur de mine. într-un anumit fel. ca i când totul ar fi fost normal i. dar voiam s fiu i m-am gândit c uite. Am o slujb bun i câ tig destui bani ca jurist. tiam c e de nest pânit. pân n-am g sit un alt b rbat. Imi petreceam dup -amiezile cu fiica mea. Toate au fost un dezastru. pentru c era micu . c dac ar fi o carte. M duc la serviciu. . . i. i m simt matur .Mi-ar fi greu s spun care mariaj a fost mai prost. dar fiecare în alt fel. El nu ne-a ajutat financiar niciodat i mi-era team c o s -mi fac necazuri pentru c nu anun asem procurorul de district sau ceva de genul acesta.Ar fi trebuit. Teama din glas era dublat de ridurile de pe frunte. Când l-am cunoscut pe primul meu so .i st pâneasc tremurul din glas.Apoi vin acas . pentru c i acolo era la fel. Numai 35! Doamne. m simt a a b trân . nu am nimic.cu un oftat. Vorbea deseori despre faptul c vrea s înceap o via nou . Nu mai sunt tân r i nici a a frumoas . dar când am v zut cum o pedepse te pe Autumn f r motiv. c am pierdut toate trenurile i va trebui s r mân singur toat via a. Nu cred c eram îndr gostit de el. L-am l sat s ipe la mine. Am înscris-o pe Autumn la gr dini i mi-am reluat cursurile. n-aveam. Am fost m ritat deja de patru ori i n-am decât 35 de ani. . Mama era maltratat de tata. respectat . tii? Dar iat -m prins i obligat s-o tr iesc. Ridic privirea în tavan i înghi i ca s . va fi altceva. se purta ca un tic los. gânditoare.i întemeieze o nou familie. când eram singure. Când s-a n scut fiica noastr .Uneori mi se pare c tr iesc dou vie i. Când nici asta n-a mai dat rezultate. M-a în elat înainte de c s torie. n-a citi-o. Ne-am c s torit în ziua în care s-a pronun at divor ul. începe s mi se fac team c n-am s -mi pun niciodat ordine în via .Inghi i în sec de mai multe ori i clipi repede. dar am a teptat pân a doua zi. eram sigur . c timpul mi se scurge printre degete. fizic i verbal. Când era acas . am pus-o pe fiica mea i tot ce era al nostru în ma in . dar efectul a fost total opus. Nu m-am putut desp r i de el.Mi-au trebuit doi ani de când fugisem de acas ca s -mi iau inima în din i i s divor ez de primul meu so . Avocatul care a instrumentat divor ul meu a sfâr it prin a se însura cu mine. Dwayne st tea serile cu Autumn i lucra la cazurile lui. Lipsea de acas i mai mult. Autumn mi-a povestit ceva din care am în eles c ceva îngrozitor. dar de unde s tiu c am nevoie de ajutor? Credeam c n-am nimic. Am crezut c . B nuiam c sunt îns rcinat .

La fel simt i acum. de i dureros de sl bit. . Urm torul pe lista ei marital a fost Giorgio. de i rela ia lor ajunsese. seara. Certurile frecvente cu Giorgio degenerau în b t i. a fost arestat pentru vânzare de droguri. Nu era bine nici pentru Margo nici pentru copii. Susie se s turase s-o asculte i s-o vad a a. i afectiv. Via a. c -l l sam singur acas când plecam. a fugit în bra ele lui Giorgio. Tenta ia de a depune m rturie era o posibilitate clar . din ce în ce mai mult. înc frumos. Nutream speran a s g sesc pe cineva care s -mi fac via a a a cum mi-o doream. El o l s s se mute împreun cu feti ele în casa lui. Perfec iune? Asta era întrebarea care i se citea pe fa . Margo nu mai f cea deosebirea între structura chimic a drogului pe care el i-l procura cu m rinimie. curgând acum cu vitez . . munceam. infidelitatea i activit ile lui ilegale. c am hot rât.i totu i. Margo scutur din cap i continu : . la coal . i mi-a trimis o scrisoare. i tenacitatea procurorului. Crezusem c fac totul pentru ca fiica mea s fie în siguran .A aflat unde locuiam. încordat. Curând de tot. Imi aminteam toate pove tile lui avoc e ti despre cum putea s fac necazuri oamenilor cu legea i tiam c mi-ar fi f cut i mie la fel. s nu-i spun. primii no tri so i. In schimb. Dar eram libere. de i am aflat c eram îns rcinat . la fel. M-am sim it vinovat din cauza asta mult timp. o pusesem într-o situa ie oripilant . Ea avea un singur Äfost". m privea rug tor. st team cu copiii pe rând. Cu Giorgio a fost. în acel moment. nu i se putea cere s depun m rturie împotriva lui. nici s -i cer ceva. Nu voiam decât s ne lase în pace. Am cunoscut. peste chipul lui Margo. m-a înv at cum s nasc u or i iat-o ap rând pe cea de-a doua fiic a mea. Chipul lui Margo. m învinov ea c fusesem rece i indiferent cu el. f r nici un cuvânt despre Autumn. exasperat . Dar îi venea greu i fizic. ceea ce ne-a dat posibilitatea amândurora s ne continu m studiile i s ne i distr m. gândindu-m c tot ce i se întâmplase lui Autumn fusese din vina mea. O dat . mergeam la cursuri.Susie. Inainte de proces. dar aceia au fost cei mai frumo i ani din via a mea. bineîn eles. s-o suporte. de la bun început. Inainte de a m m rita cu el. decapotabil. Ta ii no tri sem nau foarte bine i. devenise. cump ram haine de mâna a doua i alimente ieftine. care conducea un Mercedes Benz alb. Vreau s înv cum s g sesc pe cineva potrivit pentru mine. c ci.In sfâr it. cu condi ia ca aranjamentul s fie temporar. ceva m nelini tea. Explica ia hot rârii ei de a se m rita a treia oar o constituie insisten ele lui Giorgio. D du din umeri. Acum m umpleau de fric . O l sau nervii. Eram s race. Nu mai voiam s am de-a face cu el. atunci. unde î i desf ura toate afacerile. Margo a r mas ocat când Susie i-a dat un ultimatum: las -l pe Giorgio sau pleci din cas . De-aia sunt aici.Am avut noroc i am g sit o camer într-o cas unde mai locuia o tân r m mic . îns . motivul prezen ei ei aici. Pare o nebunie ce spun. brusc. ca o umbr . La cap tul unei alte lament ri nesfâ ite despre indiferen a. La amintirea acelei perioade. Dwayne nu aflase înc i nici nu i-am spus vreodat . Pân acum n-am prea tiut cum. când de fapt. aveam grij de copii. pe punctul de a exploda. i î i câ tiga existen a vânzând cocain celor mai bogate nasuri aristocrate din Montecito. Amândou ne c s toriser m prea devreme i proveneam din familii nefericite. . Margo. Margo i Giorgio s-au c s torit. pove tile acelea m f cuser s cred c e puternic.Mi-era a a de team c ne va g si i ne va sili s ne întoarcem. dat fiind natura exploziv a rela iei lor. mai mult libertate decât avusesem vreodat înainte. Daria. Voiam s fie un b rbat în via a mea. Continu cu Äsaga" ei. colega mea de camer . o expresie de groaz trecu. Ii certa pe copii din orice fleac. N-a putea s o ajut s -l g seasc pe Dl. dac eram îns rcinat . Curând dup aceea. fiind so ia lui. i cea a rela iei ei cu acest b rbat brunet i periculos. . fascinant . o curs în montagne russe.

încrederea i dragostea ei (pe care el le punea mereu sub semnul întreb rii). Ca s începem cu începutul. imprevizibili. iar p rul îi era uscat i lipsit de str lucire. surorile i fra ii ei. De patru luni singur . î i rodea unghiile. obicei pe care-l p strase din perioada petrecut cu Giorgio i care o afecta acum i fizic i financiar. ca s tr iasc singur . Toate aceste evenimente l saser r ni adânci asupra lui Margo i totu i dorea cu disperare s -l întâlneasc pe num rul 5. m simt mai u urat dac m descarc când sunt pleca i la coal . Tabloul pe care-l înf i a era alarmant. Avea frecvent probleme cu eczeme. iar nivelul de energie era alarmant de sc zut. chiar violen . Era palid (ceea ce confirma faptul c era anemic ). C s toria a fost anulat . Copil fiind. M simt vinovat dac plâng când sunt copiii acas . Nevoia de a avea un b rbat în via a ei avea o alt cauz . Multe femei. Nici unul din to i ace ti factori. i ea îns i. cu ochii în fundul capului. Povesti c amândou feti ele au probleme Ia coal . dar nu era cazul lui Margo. un b rbat cu patru ani mai tân r decât ea. se sim ea prins în curs . Acas se certau tot timpul. legate de stres. Margo prezenta i alte simptome de nervozitate. Apela înc frecvent la cocain pentru a. pentru c . ea a primit o mo tenire considerabil la moartea unei rude de-a ei. prezent frecvent la femeile cu un trecut asem n tor cu al ei. Tensiunea arterial era prea mare pentru vârsta ei. to i fuseser maltrata i: mama. Tensiunea emo ional din copil rie l sase urme adânci asupra psihicului ei. JPe lâng c era foarte slab (ulcerul transformase orice mas într-o tortur auto-impus . . . nici pe ea nici pe copii. simt nevoia s fie sus inute financiar de un b rbat. Nici unul din cei patru so i nu o sprijinise financiar. la maturitate repeta lupta cu fiecare partener pe care-l avusese. s m scol i s m duc la serviciu. din cauza realit ilor economice presante. iresponsabili sau insensibili. Nu tiu cât o s-o mai duc a a. De i era de acord c nu avusese noroc în alegerea so ilor ei.i Äridica" moralul. i cu înv atul i cu purtarea. de-ar putea doar s g seasc b rbatul potrivit. . doar din cauza tristului ei record nu se întâlnise cu nimeni. iar ea î i pierdea repede r bdarea cu ele. nu o tulbura pe Margo mai mult decât faptul c nu era ata at de nimeni. Existaser probleme financiare. purtase b t lia cu tat l ei. Mi-am luat tot concediul medical i am stat acas . în care nu avea încredere i pe care nu-i pl cea. dup care i-a spus r spicat lui Margo c nu mai vrea s fie însurat cu ea. El a donat aproape to i banii acelei secte. ca s -i dovedeasc loialitatea.al rela iei ei cu b rba i imposibili. Margo a muncit i l-a între inut i pe el. totul are s fie bine. c ci se trezise tot atât de indecis s ias din cas pe cât era s stea lini tit cu ea îns i. pân când a p r sit-o pentru o sect religioas . f r un b rbat în via a ei. Paradoxal. nu era con tient de faptul c propriile ei nevoi o atr seser în capcana c s toriilor ei catastrofale. mo tenire pe care i-a dat-o so ului ei. din cauza depresiei dar i a rolurilor binecunoscute pe care le juca cu fiecare partener. Era departe de a realiza modelul . în acest tip de rela ii sunt multe certuri. zicea el. temându-se c i-a pierdut frumuse ea i c n-o s mai atrag nici un b rbat. insecuritate i suferin . i asta în rarele ocazii când avea poft de mâncare). de rela ii proaste. c ea nu are ce c uta în secta lor. diaree i insomnie.Uneori asta e tot ce pot s fac. Ea î i spuse c studentul sta con tiincios e tocmai ce-i trebuia. Margo era dependent de rela ii. fiind convins c . nu înainte ca Margo s -l întâlneasc pe num rul 4. Margo suferea de o stare depresiv grav . Margo era atras de b rba i imposibili: violen i. nerecunosc torul Giorgio refuz s mai aib rela ii sexuale cu ea. i-am plâns. de data asta. îns . A venit la terapie tras la fa .de-o via . învinov ind-o c mariajul lor a e uat din cauza Äfirii ei lume ti". In familia de baz .c s tori i. care nu lucrase niciodat pentru c studiase tot timpul. Avea o slujb bine pl tit i îi pl cea ce f cea. în orice caz. în timp ce era c s torit cu el. Din adolescen nu mai tr ise singur .

cât i emo ional. relevant . din nou. ca i cocaina sau alt stimulent puternic. ca orice alt persoan dependent . indubitabil. cu scopul de a excita glandele s elibereze adrenalina . Este aproape imposibil s trecem printr-o depresie când suntem foarte emo iona i. ea se va g si în situa ia de a dori cu ardoare pe cineva mai interesant. ea va încerca fie s resuscite ultima rela ie e uat . acestea pot fi expresii diferite ale aceleia i disfunc ionalit i biochimice sau ale unora asem n toare. fie pentru c b rbatul se îns n to e te i începe s se raporteze la ea normal. Nu e exagerat deloc compara ia acestui proces cu cel al unui dependent de heroin care renun la drog. de obicei. Dar expunerea îndelungat la emo ii puternice reduce capacitatea de reac ie a organismului. va opune aceea i rezisten i va resim i aceea i team fa de înl turarea gândului obsesiv i de modalitatea intens înc rcat emo ional de a interac iona cu b rba ii. în ultim instan . o Äfixa ie" pentru un b rbat i-l folose te ca drog pentru tendin a ei evazionist . * N. Depresia endogen este rezultatul func ion rii improprii a biochimiei organismului i pare a fi genetic legat de apetitul compulsiv i/sau dependen a de alcool sau droguri. suferin a. i care ne stimuleaz . dar. din cauaa nivelului ridicat de adrenalin pe care o eliber m. c asta este o boal care afecteaz . chiar este. fie negativ. de data asta pe un fundamental atât fizic. femeia face. cât i trupul ei. interludii de a teptare tensionat i înfrico at . dac este înfruntat . de o boal care poate fi identificat . la un anumit nivel.: Exist dou tipuri de depresie. De obicei. Ea trebuie s afle c e dependent de suferin i de obi nuin a cu o rela ie nerecompensatorie.un exerci iu similar biciuirii unui cal obosit de munc pentru a mai scoate câ iva kilometri de la bietul animal extenuat. blând dar ferm. îns . în aceast etap au nevoie de vindecare atât emo iile. Femeia care folose te rela ia cu un b rbat ca pe un drog va nega acest fapt tot atât de asiduu ca i persoana dependent de o substan chimic . va recunoa te. Paralela cu drogurile i reac ia la abstinen devine.i începe rela iile amoroase ca adolescente sau adulte. într-o stare depresiv . femeia trebuie s se lase invadat de sentimentele dureroase.ie iri dramatice din scen i reconcilieri. nu? Sigur. Multe femei ca Margo. când se îndep rteaz stimulentul puternic al implic rii într-o rela ie nes n toas . Ca s . exogen i endogen . fie pentru c se pune cap t rela iei. iar tenta ia de a apela la alt b rbat.i evite sentimentele. ineficient din punct de vedere biochimic) sunt persoane depresive înainte chiar de a. întrucât are mare nevoie de stimulentul oferit de el. femeia din aceast categorie va c dea. b rbatul începe s se raporteze la problemele lui corect. aceste rela ii ofer o posibilitate de evadare. sau altfel spus. Pentru ca recuperarea s se produc . De fapt. Depresia exogen se produce ca reac ie la evenimente exterioare i este strâns legat de mâhnire. Primul pas în tratarea unei femei care prezint aceast tulburare este s-o aju i s în eleag c sufer . Pare extenuant. mai stimulativ. nepl cerea sunt propor ionale. o masc extrem de eficace pentru st rile depresive. Dac din întâmplare. aut. o mare varietate i. Haos. din cauza mediului afectiv de via ²episoade permanente i/sau grave de stres în copil rie ( i de asemenea pentru c de multe ori ele mo tenesc o vulnerabilitate biochimic la depresie de la un p rinte alcoolic. for a dependen ei ei rela ionale i va deveni con tient c se afl în puterea unui tipar asupra c ruia a pierdut controlul. i care r spunde bine la tratamentul specific. la o alt Äfixa ie" nu este mai mic . fie pozitiv. Emo ie. care progreseaz dac nu e tratat . cineva care s o împiedice s se confrunte cu propriile ei sentimente i probleme. Dram . Stimulare. Asemenea femei par s caute incon tient stimularea puternic oferit de o rela ie dificil i tensionat . Ar putea exista probleme financiare sau probleme cu legea. Din aceast cauz . literalmente. Când nu are b rbat. fie s caute frenetic un alt b rbat dificil asupra c ruia s se concentreze. rezultatul fiind o depresie i mai sever decât înainte. Teama.

con inând descrierea caracteristicilor alcoolicilor i femeilor dependente rela ional eviden iaz paralelismul comportamental al celor dou boli. Motivul abuzului de alcool este c pacientul e bolnav de alcoolism. pentru c recuperarea presupune stoparea acelui Äceva" care le aducea alinare. Când o persoan care prezint o dependen încearc s -i pun cap t. pacientului i se permite. s în eleag c fiecare încercare de a-l schimba. S te a tep i ca o femeie ca Margo s realizeze singur c iube te prea mult. total ineficient . de obicei. datând din copil rie. grija i în elegerea trebuie s fie la îndemân permanent. este tot atât de ira ional ca atunci când ascul i un pacient descriind simptomele tipice ale unei boli i-l la i pe el s defineasc boala i s prescrie tratamentul.prea mare ca s poat fi umplut de o edin de o or . în timp ce edin ele terapeutice au drept scop s dezv luie Ämotivele" acelui comportament. cu boala ei specific i atitudinea de negare implicit .i continue comportamentul dependent. chiar via a. la fel de improbabil este ca un alcoolic s se evalueze corect. i ele sunt cel mai bine puse la dispozi ie de persoanele care au trecut ele însele prin procesul dureros al reac iilor la abstinen . Ceea ce nu poate ar ta aceast schi este similitudinea eforturilor de recuperare ale celor dependen i de una din cele dou boli. dup care se pot îmbun t i i alte aspecte ale vie ii. ca s se îns n to easc . este o manifestare a bolii ei i c trebuie s pun cap t acestui comportament înainte ca alte aspecte ale vie ii ei s se poat îmbun t i. E adev rat. Dac cineva e alcoolic. de obicei.ca pe un simplu Äsimptom". Coloanele de mai jos. In capitolul urm tor vom schi a m surile specifice pe care trebuie s le ia o femeie dependent de rela ii. violent sau neajutorat este partenerul ei. i ea trebuie tratat . Alcoolici Caracteristici ale practicii Obseda i de alcool . Terapia singur nu ofer alternativa de sprijin adecvat dependen ei alcoolicului de b utur sau dependen ei femeii de b rbatul ei. Un alt e ec al terapiei tradi ionale în tratarea tuturor tipurilor de dependen este tendin a de a privi aceast dependen . o dat sau de dou ori pe s pt mân . mai întâi de toate. s se poat auto-evalua. când ea e mai degrab o boal primar care trebuie tratat ea îns i în primul rând. recuperarea reflect diferen a dintre via i moarte. în cazul femeii care iube te prea mult. în ultim instan . controla sau blama pe el. ea trebuie ajutat de medicul sau terapeutul ei. e foarte pu in probab?' ca Margo. aceasta e generat de tipare-modele de-o via . cu alte cuvinte. se creeaz în via a ei un gol imens . problema fundamental este dependen a de alcool. în plus. Din cauza anxiet ii foarte mari generate de întreruperea dependen ei de o substan sau de o persoan . nu d rezultate.indiferent c e vorba de o substan sau de o persoan care constituie "drogul" . sau chiar cu ajutorul unui medic sau al unui terapeut. C utarea motivelor care stau la baza abuzului de alcool în speran a c descoperirea Äcauzei" va duce la încetarea consumului de alcool. Iar pentru bolnavii de una din cele dou boli. Indiferent de cât de bolnav. dar femeia trebuie. trebuie oprit mai întâi consumul de b utur . Aceast abordare este complet retrograd i. pentru ca terapia s poat continua i progresa. sprijinul. Numai prin tratarea prioritar a alcoolismului exist o ans de recuperare. doar astfel poate s înceap procesul de recuperare. boala primar este dependen a de suferin i obi nuin a cu o rela ie nesatisf c toare. atât în faza activ . nici unul din ei nu poate spera s se îns n to easc pur i simplu.extrem de multe femei. în mod similar. s se ocupe de modelele ei în prezent. i care î i are originea în rela iile dezechilibrate din copil rie. c aceast boal a ei evolueaz progresiv i o poate costa. dup cum. s . pe cât de greu este s te vindeci de alcoolism. în schimb. ajuta. cât i în cea pasiv . Este tot atât de greu s te îns n to e ti de o dependen rela ional .

Când suntem grav bolnave. Este o sarcin dificil .i un cerc de prieteni buni i interese variate Femei dependente rela ional Recunoscând c nu po i s controlezi boala încetând s -i blameze pe al ii pentru problema lor Concentrându-se asupra propriei persoane devin responsabili de propriile ac iuni C utând ajutorul persoanelor recuperate începând s se preocupe de Äpropriile" sentimente în loc s le evite Construindu. strânsa analogie dintre o boal ca alcoolismul. recuperarea necesit adesea o identificare corect a procesului specific al bolii de care suferim. dar dac nu e ti gata s accep i aceast propunere. vin Resentimente Ac iuni ira ionale Violen Accidente datorate obsesiei Ura de sine/justific ri de sine Debilitate fizic datorat bolilor provocate de stres Caracteristici ale recuper rii Alcoolici Recunoscând c nu po i s controlezi boala încetând s -i blameze pe al ii pentru problema lor Concentrându-se asupra propriei persoane devin responsabili de propriile ac iuni C utând ajutorul persoanelor recuperate începând s se preocupe de Äpropriile" sentimente în loc s le evite Construindu. cel pu in. ca s ni se prescrie tratamentul corespunz tor. parte a responsabilit ii lor fa de noi const în familiarizarea cu semnele i simptomele bolilor uzuale specifice. sper c vei în elege. Dac consult m speciali ti. depresie.Negând gravitatea problemei Min ind ca s acopere cât de departe merge abuzul de alcool Ferindu-se de oameni ca s ascund problemele cauzate de b utur încerc ri repetate de a controla consumul de b utur Schimb ri bru te de atitudine Mânie. folosindu-se ceîe mai eficiente mijloace. Vreau s explic aplicarea conceptului de boal la modelul iubirii excesive.i un cerc de prieteni buni i interese variate. în vederea diagnostic rii maladiei i a prescrierii tratamentului corespunz tor. care reprezint dependen a de o substan . i cea de care sufer . vin Resentimente Ac iuni ira ionale Violen Accidente datorate st rii de ebrietate Ura de sine/justific ri de sine Debilitate fizic datorat abuzului de alcool Femei dependente rela ional Obsedate de rela ii Negând gravitatea problemei Min ind ca s acopere ce se întâmpl Ferindu-se de oameni ca s ascund problemele cauzate de rela ii încerc ri repetate de a controla rela ia Schimb ri bru te de atitudine Mânie. depresie.

Aceast defini ie nu presupune prezen a unui virus sau microb. a trecut prin acelea i etape progresive ale bolii ca i o femeie cu un singur partener. Paralela dintre evolu ia alcoolismului i cea a iubirii excesive este clar delimitat în schemele urm toare. Probabil c simptomele iubirii excesive sunt i mai dificil de sesizat ca apar inând unei boli. dar cartea nu. tipic bolii respective. Efectele pornesc de la t râmul emo ional i merg spre cel fizic.femeile care iubesc prea mult.ficatul sau pancreasul alcoolicului. adânc înr d cinate. fie de o rela ie nefericit . Fiecare schem demonstreaz cum dependen a. fie de o substan chimic ce afecteaz starea mental . i totu i. în acest caz.i propune s exploreze în profunzime aceste diferen e. ce se în elege prin cuvântul Äboal ": orice deviere de la starea de s n tate. care necesit un diagnostic i un tratament anume. E de notat c schema evolu iei i îns n to irii unui alcoolic este mai relevant pentru procesul evolutiv i îns n to irea unei femei. i care r spunde la forme specifice de tratament. întrucât persoana e dependent . prieteni. Acesta e unul din motivele pentru care majoritatea medicilor nu recunosc alcoolismul. Dac dependen a de rela ii . de asemenea. cu un num r de parteneri. pentru femeia dependent de rela ii. doar c victima bolii se îmboln ve te din ce în ce mai r u. decât a unui b rbat care iube te prea mult. dac victima nu e în ultima faz . e un concept greu de aplicat în profesia medical . s progreseze. mai întâi. Cea mai mare piedic în considerarea iubirii excesive ca fiind o stare patologic este aceea c medicii. când deteriorarea fizic devine evident . previzibil i recognoscibil. dependente cum sunt de b rba ii din via a lor. afecteaz în final toate aspectele vie ii persoanei dependente în mod progresiv-dezastruos. Eu sunt absolut convins de faptul c ceea ce le afectez pe femeile care iubesc prea mult nu seam n cu o boal . S examin m. Este vital s privim aceste Äsimptome" în contextul general al proceselor de boal care le-au dat na tere. i s recunoa tem aceste boli cât mai devreme în evolu ia lor. alte boli. cum ar fi abuzul de hran . ci de o alt persoan . Ideea principal este în elegerea clar a fenomenului: cum se îmboln ve te i cum se face bine o femeie care iube te prea mult. Schemele descriu de asemenea procesele paralele de vindecare pentru cele dou categorii de persoane dependente: de substan e chimice i de rela ii. .este o boal asem n toare alcoolismului. femeia trebuie s -l ajute s se schimbe. To i suntem înclina i s credem c suferin a este un semn de dragoste adev rat . Atât alcoolismul cât i iubirea excesiv sunt boli mult prea subtile în faza incipient . în fazele ini iale i medii. ca s putem opri distrugerea progresiv a s n t ii fizice i emo ionale. atunci etapele ei sunt la fel de simplu de identificat.f r s faci o evaluare a întregului. sistemul nervos sau tensiunea arterial a femeii dependente rela ional . nu de o substan . alcoolismul i iubirea excesiv .la fel de previzibil . ci este o boal . Aceast atitudine ajut cele dou boli. cu o serie de simptome specifice i progresive.sau iubirea excesiv . sau a altui agent patogen. e ti tentat s consideri i s tratezi manifest rile fizice . identificabile la un num r de pacien i. Margo. Când devine evident c procesul destructiv a evoluat. Varia iile de sex nu sunt majore i pot fi pe deplin i u or în elese din ambele scheme. iar vindecarea este posibil doar dup aplicarea unui anumit tratament. iar evolu ia . c a refuza s suferi e un semn de egoism i c . furatul sau munca nesfâr it . vecini. consilierii. c povestea lui Margo nu s-a bazat pe schem i c nici schema n-a fost conceput ca reflectare a ei. când boala are manifest ri comportamentale i nu fizice. implicând nu numai al i indivizi (copii. colegi) ci i. Nu uita i. în general. despre femei i iubire. oamenii. dac un b rbat are o problem . nutresc anumite convingeri.

pentru c are mare nevoie s -l cread . se prefigureaz evolu ia de mai târziu a rela iei. Aici. s ne concentr m. femeile care iubesc prea mult provin din familii în care au fost fie singure i izolate. pe m sur ce b rbatul o dezam ge te i o tr deaz . fie îndep rtat printr-o scuz . atitudinea de negare este un proces incon tient care se declan eaz automat i spontan. negarea o împiedic s recunoasc asta.i ap ra partenerul i rela ia. el absoarbe întreaga ei energie. nu i a lui. în acest punct. Fiecare dezam gire. ci nefericirea lui. Ea va stabili. Dar pentru c partenerul ei se teme c ea. s controleze. asupra problemelor i bun st rii lui i. cel pu in. Sunt doar câteva din frazele folosite de femeia care iube te prea mult. Ea accept p rerea lui: c ea exagereaz problemele cu care se confrunt . în timp ce ea încearc . De fiecare dat când el e sup rat. instruirea sau controlul ei. Asta se întâmpl pentru c ea i-a concentrat deja întreaga aten ie asupra lui. ca rela ia s mearg bine. asupra sentimentelor lui pentru ea. Dac a fi împreun cu el nu-i ofer satisfac ii. prea descurajat fiind. pe care nu e în stare so amelioreze. Dup cum demonstreaz fiecare caz prezentat în carte. deci vina e numai a ei. dac l-ar putea face fericit. . c situa ia lor se îmbun t e te.Urm torul capitol va examina în detaliu aspectul recuperator al schemei. Aminti i-v . denatureaz percep ia realit ii. presupunând de la bun început c important nu e abuzul de alcool. de el. ÄNu este chiar atât de r u".îi spune c face o gre eal . pe care o gânde te ca fiind fundat pe fleacuri i nemul umiri minore. fie respinse sau împov rate cu responsabilit i inadecvat de grele. sau au fost subiectul unei situa ii haotice. c imagina ia ei a luat-o razna. în efortul de a-l mul umi. iar el are nevoie de sprijinul ei . dar c ea e prea negativist ca s-o vad . i efortul de a-l transforma în realitate. Dac el bea prea mult. E prea prins de str dania de a aduce rela ia lor pe drumul bun. sau amândou . Rezult . Dar. f r a fi abordat problema real . s -l schimbe. i au dezvoltat o nevoie cople itoare de a-i controla pe cei din jur i situa iile în care s-au aflat. el ar trata-o mai bine. în mod normal. E convins c . devenind curând sursa tuturor lucrurilor bune care se întâmpl în via a ei. s-ar putea desp r i de el. Negarea îi opte te c nu e nimic r u cu el. emo ional. în acest punct al evolu iei bolii ei. c o femeie care simte nevoia s instruiasc . o rela ie cu un b rbat care este iresponsabil în cel pu in câteva aspecte ale vie ii Iui. ÄTu nu în elegi cum este el în realitate". acceptând c situa ia e numai din vina ei. pe scurt. ea îl roag s -i spun ce-i lipse te ei ca femeie. pentru imperfec iunile lui. indicând prezen a i involu ia bolii denumit iubire excesiv . Dac el nu-i este credincios. ea ia reac ia lui drept un e ec al ei i se simte vinovat pentru nefericirea lui. începe s simt nevoia imperioas de a discuta cu partenerul ei. Urmeaz lungi dialoguri (în cazul când el vrea s vorbeasc cu ea). ÄNu asta i-a fost inten ia". se simte vinovat pentru propria ei nefericire. Visul despre cum ar putea fi. în disperarea ei. mai ales. social sau practic .emo ional. când femeia începe s nege realitatea rela iei. e ec i tr dare din cadrul rela iei este fie ignorat . i a a mai departe. financiar. i astfel se îndep rteaz i mai mult de realitate. pe care nu e în stare s le corecteze. i-atunci va fi i ea fericit . neîntrerupt. ÄNu e vina lui". dac nu chiar o invit . la acest tip de comportament. devenind astfel excesiv de devotate i sacrificându-se pe sine. va putea face asta doar cu un partener care îi permite. f r îndoial . Apoi ea începe lupta pentru a-l schimba prin puterea i capacitatea persuasiv a iubirii ei. c ci el are real nevoie de ajutorul. Nu caut recompense emo ionale în alt parte. ea devine gardianul bun st rii lui. dar acum. asupra sentimentelor i comportamentelor descrise în schem . iar ea îl implor s -i spun de ce e nefericit. ea devine din ce în ce mai dependent . în scopul de a. ea încearc s -l schimbe pe el sau pe sine îns i. c el o iube te. In acela i timp. Iar ea îl crede. mai presus de toate. Lucrurile se înr ut esc.

din cauza furiei neputincioase împotriva a ceea ce pare s fie z d rnicirea deliberat a eforturilor ei de c tre el. Sentimentul de vinov ie cre te în ea. sau familia poart responsabilitatea problemelor lor. Asta se întâmpla pe vremea când era convins c îl poate schimba. sau umbl cu alte femei. Respectul ei de sine plonjeaz în adânc. ve i observa c ne g sim în ceea ce e îndeob te numit Äfaza crucial " . generat de evenimentele din via a ei i de atitudinea ei fa de ele. chiar fizice uneori. Incapabil s accepte adev rata înf i are a partenerului ei. Nici unul nu reu e te s se in de cuvânt. aparatul ei de m sur . cu atitudinea de victim exprimat prin ÄN-am timp s m nânc!" Sau poate instituie un control rigid al mânc rii ca s compenseze lipsa de control asupra sentimentelor pe care le tr ie te în general. nu ale ei. Alung cu o explica ie e ecurile lui. serviciul. Dac are copii. Pentru c foarte curând. Medicii. vechile modele î i fac din nou sim it prezen a. Poate se vor muta. ea intervine între el i lume. iar ea are senza ia vag c a pierdut controlul . radarul. iar tandemul lor s par mai fericit decât este.dar numai temporar. dar i asupra ei îns i. i se uit la el permanent.perioada de deteriorare rapid . Activit ile sociale r mân încremenite. sau cine tie ce face. i lucrurile chiar se pot îmbun t i o vreme . Acum se treze te împov rat de îndatoriri care îi apar in de drept lui i în timp ce îi poart pic pentru aceast turnur a evenimentelor. C utând s se recompenseze singur pentru toate eforturile f cute i s în bu e furia i resentimentele care fierb în ea. Are sentimentul c e singur în str dania de a pune pe picioare rela ia lor. combinat . sau faptul c problemele sunt ale lui. dac nu i fizic. Toate sentimentele ei sunt generate de comportamentul lui. A a cum alt dat îi scuza toate e ecurile. sau lipse te nop ile de acas . iresponsabilitatea i neputin a acestui b rbat i se p ruser atr g toare. pe m sur ce î i pune întrebarea de unde provine aceast furie a ei i de ce el nu o poate iubi îndeajuns ca s doreasc s se schimbe de dragul ei. va ad uga în acest moment o tulburare de apeten la problemele ei. nereu ind s diagnosticheze corect maladia ei progresiv . acum le ia pe toate ca pe un afront personal. mai întâi emo ional . Exist prea mult acrimonie i prea multe secrete de ascuns ca men inerea aparen elor s nu devin un marasm. Sau poate neglija mâncarea din cauza unui ulcer sau unei boli de stomac. iar deseori. pe m sur ce organizeaz banii câ tiga i de el i preia controlul total asupra copiilor. de a o face s vibreze i s-o controleze emo ional. ace tia sunt neglija i din punct de vedere afectiv. ea tr ie te cu sentimentul c a e uat în toate eforturile ei de a-l schimba.nu numai asupra lui. Simultan cu Äîmputernicirea" pe care i-o d . de dragul lor. obsedat pân acum de rela ia ei. Dac v gândi i la schem . ea este atât de stoars de lupta continu pe care o duce.El a devenit barometrul. începe s foloseasc mâncarea ca pe un drog de sedare. Acum. Nu-l va mai cic li dac bea prea mult. Odat . ea devine acum dornic s experimenteze orice. c nu mai are timp sau energie pentru altceva. c îi poate corecta defectele. dezam girile ei i. gândindu-se c prietenii. poate. Acum poate începe s abuzeze de alcool sau de alte droguri Ärecrea ionale". Mai hot rât ca niciodat s provoace schimbarea pe care o caut la el. Ea a pierdut astfel înc o leg tur vital cu realitatea. medicamentele prescrise devin parte integrant a repertoriului ei de manipulare a situa iei nerezonabile în care se afl . demult. pot exacerba starea ei prin tranchilizantele prescrise pentru a calma sentimentul de anxietate. Femeia. îl ascunde i de ea îns i. Iar lipsa contactelor sociale o izoleaz i mai mult pe femeia care iube te prea mult. încearc s -l fac pe el s arate mai bine decât în realitate. dac nu o are deja. Rela ia ei a devenit totul pentru ea. Frustrarea irupe în furie i au loc adev rate b t lii. se b l ce te fericit în senza ia de control pe care îl are asupra lui. Oferindu-i femeii în aceast situa ie acest tip de . în ac iunea de mu amalizare a adev rului în fa a lumii. Fac schimb de promisiuni. apoi fizic .

recurgerea la un profesionist. ceea ce am demonstrat anterior.i controla partenerul prin vin . s-o fac s în eleag c ea este cea care trebuie s se schimbe.emo ional dar i fizic. Femeia este acum incapabil s vad care sunt ansele pe care le are în via a pe care o duce. Ea îi invidiaz pe cei care nu au problemele ei.medicamente cu un înalt poten ial de dependen este totuna cu a-i oferi câteva pahare zdravene de gin. un anumit grad de nebunie progresiv în iubirea excesiv .un atac de cord. ticuri nervoase. alcool sau de alte droguri. Inutil s mai spunem. ajutor. ca o ultim încercare de a. când organismul d semne de colaps din cauza stresului. Dat fiind predilec ia pentru b rba i ostili. de obicei. Femeia poate muri foarte repede. insomnie. Sau poate . incluzând aventurile amoroase. probleme digestive i/sau ulcer. suferin a. a a cum se întâmpl deseori. Ajutorul pe care-l caut . sau orice alt suferin fizic produs sau exacerbat de stres. Este crucial ca persoana c reia i-a cerut ajutorul. când femeia se g se te în acest punct al evolu iei bolii ei. sau dac . dar revenirea la oamenii sau preocup rile din afara rela iei au devenit acum o component a obsesiei ei. care a devenit acum parte integrant a vie ii ei. Inevitabil.i din ce în ce mai violent partenerul sau copiii. ele s-au instalat deja. implic . sau chiar comite suicidul. Dup cum am men ionat deja. vreau s repet c se poate muri din iubire excesiv . Poate c femeia care a început prin a iubi prea mult realizeaz . consternat de întors tura pe care au luat-o evenimentele din via a ei i c utând. în care nu po i avea încredere. constipa ie sau diaree sau amândou . Este interesant s ne oprim o clip asupra efectelor pe care o mam care sufer de boala iubirii excesive le are asupra copilului. Pot exista. sau dintr-un accident. vor ap rea i probleme de s n tate fizic i emo ionale. sau poate tr i mul i ani într-o stare de continu deteriorare. implicit. Oricare ar fi cauza mor ii. i ginul i sedativul vor amor i. poate amenin a. Multe din femeile pe care le-a i cunoscut citind cartea au crescut în acest tip de condi ii. c femeia nu mai e în stare s evalueze obiectiv situa ia. ea este în floare. O femeie ca Margo se afl pe drumul care o duce spre moarte. c toate eforturile ei s-au soldat cu un e ec. crizele vor fi mai lungi i alarmant de severe. în acest punct. sau cerebral. sau devotamentul pentru Äcauze" în care încearc s ajute/controleze vie ile sau st rile celor din jurul ei. Mai întâi trebuie s i le defineasc clar i apoi poate alege una din ele. Acest lucru este extrem de important. în sfâr it. care n-ar fi avut loc dac aten ia ei n-ar fi fost acaparat de obsesii. de asemenea. Se pot manifesta acum oricare din tulbur rile asociate cu stresul prelungit i acut. tensiune arterial mare. Poate c reperul cel mai important al acestei faze este faptul c gândirea s-a deteriorat atât de mult. c a încercat tot ce se putea ca s -l schimbe pe b rbatul ei. Poate continua s caute partenerul ideal. Multe din faptele sale sunt reac ia la cele ale partenerului ei. intr m în faza cronic . tot felul de disfunc ii ale pielii. ea i cei din jurul ei sunt de acum foarte. Margo nu are decât dou anse. atacându. Sau poate muri din cauza violen ei. ca o ultim încercare de a-l schimba pe b rbatul ei. temporar. va fi atras inevitabil de acele tipuri de b rba i pe care le tie deja. Aceasta poate surveni din cauza unei tulbur ri legate de stres . S ne întoarcem acum la Margo. In acest punct. atâta timp cât iubirea excesiv este b boal evolutiv . Se pot declan a st ri depresive. de multe ori. alergii. i arunc vina pentru frustr rile ei pe cei din jur. dar folosirea lor poate crea noi probleme. iar în aceast etap . alternativ. obsesia fa de munc sau fa de alte preocup ri. i devine capabil s vad c ea îns i are nevoie de ajutor. cel pu in pentru moment. foarte bolnavi . f r s-o rezolve pe cea adev rat . E trist. poate evolua i dependen a de mâncare. c recuperarea trebuie s înceap cu ea îns i. Exist .

Inceteaz s -i mai controlezi i s -i manipulezi pe al ii. destul de obosite sau destul de disperate încât s vrea s se îns n to easc .i componenta spiritual prin exerci iu zilnic. ele au reluat. Poate continua s caute în afara ei b rbatul care o poate face fericit . indiferent de detaliile specifice ale circumstan elor prezente sau trecute. gre ind tot de atâtea ori. Cultiv nevoile care urmeaz s se dezvolte în forul t u interior.începe sarcina foarte dificil i solicitant de a con tientiza modelele boln vicioase de rela ionare. Imbun t e te. urmeaz etapele recuper rii. nu gravitatea problemelor este factorul hot râtor al îns n to irii. poate norocul sau soarta a hot rât care din aceste femei î i vor g si drumul i care nu. Inva s nu te mai la i Äprins " în joc. 7. E trist. Femeia care a învins modelul de iubire excesiv este total diferit de persoana care a fost înainte. Dac asta vi se pare o garan ie. ve i fi de acord c aceasta e o boal . în paralel cu examinarea obiectiv a ingredientelor care s-au ad ugat Äatrac iei" dintre ea i b rba ii din via a ei. care nu sunt în stare s se smulg din mocirla i mizeria rela iilor nesatisf c toare? Cu certitudine. dar dificili în sine. s ti i c a a este. atunci el se iube te i pe sine. decât s practici disciplina cerut de edificarea propriilor resurse interioare i s înve i cum s umpli golul din interior. Drumul spre recuperare Dac un individ e capabil de o dragoste productiv . dar femeile ca Margo nu vor renun a la dependen a lor. Caut ajutor. atunci ele incapabil de iubire. 4. Care este. Recuperarea s fie prioritatea num rul l în via a ta. tratamentul corespunz tor? Cum se poate vindeca femeia prins în strânsoarea ei? Cum începe s renun e la seria nesfâr it de lupte cu Äel" i s înve e s . Devino mai Äegoist ". Pentru acelea dintre voi care sunt destul de în elepte. dac îi poate iubi numai pe ceilal i. 3. Femeile care vor urma ace ti pa i se vor face bine. pot spune din experien a mea personal i profesional c n-am v zut s fi e uat nici o femeie care a urmat aceste etape. Au to i aceea i importan i sunt men iona i în ordine cronologic . Pân acum.pentru cele dintre voi care vor cu adev rat s se schimbe. f r nici un ghid uneori. Mai mult. 6. 2.i foloseasc energia pentru a edifica o existen bogat în împliniri pentru ea îns i? i cum se diferen iaz de numeroasele femei care nu se îns n to esc. Erich Fromm . 9. l0.Arta iubirii Dup ce a i citit despre atâtea femei care se aseam n din punctul de vedere al rela iilor lor boln vicioase. programul de îns n to ire pe care-l voi schi a mai jos. 8. sau vor încerca la nesfâr it s -l controleze i s -l schimbe în bine pe b rbatul cu care tr iesc. i nici vreuna care s se fi îns n to it f r s le urmeze. vor continua s caute b rbatul minunat care le va aduce fericirea. . 5. S cau i sursa de fericire în afara propriei persoane pare s fie mai u or i mai familiar. Pa ii sunt simplu de f cut. femeile care iubesc prea mult se aseam n foarte bine în privin a caracterului lor. sau poate începe procesul lent i dureros (dar mult mai satisf c tor în ultim instan ) de înv are al iubirii i educ rii de sine. i iar. Infrunt cu curaj problemele i defectele pe care le ai. G se te un grup de persoane care au trecut prin acelea i experien e i care te vor în elege. Eu am observat îns c toate femeile care se îns n to esc au urmat anumite etape în acest scop. înainte de a se îns n to i. atunci. iar. cu ajutorul i sprijinul celor ca ea. l. Trecând prin multe încerc ri. i iar. mai mult decât s schimbe b rbatul cu care sunt sau s caute altul .

i iei inima în din i. O astfel de mi care este. Din p cate. în secunda când ne revenim. i ce implica ii are.s contacta i. i s te trimit la un grup de întrajutorare corespunz tor . Altfel. îns .l0. incest. de exemplu. i s te duci la un centru de consiliere care se ocup de problema ta. s control m i s ne descurc m singure. In esen . pân ne-a îngenuncheat i ne-a l sat f r suflare. o încercare de a-l convinge. sursele recomandate de carte. violen a partenerului. ca s vorbe ti despre despre ceea ce ai inut secret pân acum. de ce e necesar . fie alcoolism. Nu e de ajuns. în timp. c utarea ajutorului (sau amenin area c -l vei c uta) nu este decât înc o încercare de a-I manipula i controla pe partenerul t u. prin antaj. Ar fi bine s afla i dac terapeutul dumneavoastr este de acord cu premisa c iubirea excesiv este o boal evolutiv . via a ta s-a înr ut it. nu e ti capabil s rezolvi problema. Vom examina. ce importan are fiecare etap . ce cere. Imp rt e te. de obicei. i dac accept tipul de tratament schi at aici. Suntem de asemenea capabile s evit m aventurile.foarte puternic . Caut ajutor Ce înseamn Primul pas în c utarea ajutorului poate însemna orice . de multe ori inevitabile. i s în elegi c în pofida eforturilor tale. pe care am fi tentate s le avem cu terapeutul-b rbat sau pe care. probabil. s întinzi o mân . De exemplu. nu s-a îmbun t it.i experien ele i ceea ce ai înv at. eu nu consiliez o persoan co-alcoolic dac nu particip i la edin ele Al-Anon. o persoan f r studii speciale i rezultate în domeniu nu v va da acela i ajutor ca una care tie prin ce-a i trecut i cum v-a afectat asta. afla i dac persoana respectiv e capabil s în eleag dinamica problemei voastre.i amenin i partenerul c ai de gând s faci asta. Dac începe i prin a citi o carte. Dac v programa i la un specialist. încerc m s relu m via a din punctul unde am l sat-o: s fim puternice. s se schimbe. pe baza factorilor prezen i în trecutul t u. el ar fi tentat s le joace cu noi. Poate însemna s faci rost de adresa unui grup de într-ajutorare i s . a i fost victima unui incest. e ti obligat . Las -l în pace. i se pare c toat lumea se uit la tine!) la o programare la terapeut. ca s nu fii nevoit s -l expui oprobriului public din cauza defectelor îngrozitoare pe care le are. iar asta d o anumit profunzime în elegerii.este c femeile ar trebui s mearg la consilieri-femei. l. Nu c uta i alinarea de scurt durat . doar s consul i o terapeut . Este foarte important s în elegi c a cere ajutor nu înseamn s . s faci primul pas. întrucât asta e de obicei o situa ie temporar . sau orice altceva. aceast sinceritate nu apare decât dup ce via a ne-a izbit o dat sau de mai multe ori.i chiar s fac din participarea la un asemenea grup un element obligatoriu al tratamentului. s ceri ajutor înseamn s faci ceva. pe rând. Dac . s renun i la ideea c te po i descurca singur . Poate chiar însemna s chemi poli ia.de la consultarea unei c r i în bibliotec (asta î i cere un curaj enorm. Trebuie s înfrun i realitatea c . trebuie s face i i pasul urm tor . Ea trebuie s cunoasc cele mai eficiente metode de tratament. Asta înseamn c trebuie s fii sincer cu tine îns i i s recuno ti cât de r u stau lucrurile în realitate. similare celor din aceast carte. din nefericire. Poate însemna un apel anonim la un hotline pentru persoanele cu probleme. . dintre sexe. Ce necesit c utarea ajutorului Când cau i ajutor. împ rt im experien a fundamental a ceea ce înseamn s fii femeie în societatea noastr . Convingerea mea . sau contactarea unei agen ii specializate în problemele cu care te confrun i. s manipul m. cel pu in temporar. Merge i la cineva capabil s v pun întreb ri despre trecutul dumneavoastr . încearc s ii minte: faci asta pentru tine.

C utarea ajutorului nu necesit întreruperea rela iei prezente. trebuie s r mâne i la ea i s -i urma i recomand rile. Sigur c este adev rat. Nu este imperios necesar s urmezi un program terapeutic ca s te îns n to e ti. Aceasta este natura bolii. Ceea ce trebuie s cau i este o persoan cu experien i rezultate bune. C utarea ajutorului poate necesita cheltuirea unor bani. f r s v oblige s face i tot ce e posibil i v poate fi de folos. dac ea exist . De fapt.suferin a copiilor lor . sau poate nu. ocazional i temporar. negarea le împiedic s vad gravitatea problemei i s cear ajutor. ea v d posibilitatea s v plânge i de situa ia în care v afla i. rela ia devine unul din multiplele obiective de luat în considerare în contextul general al felului în care î i tr iesc via a. Dac urmeaz cele zece etape. în schimb. copiii lor nu tiu c lucrurile stau prost în familie. perspectiva de a r mâne sau de a se desp r i se modific . Nici ea. Recuperarea se produce mult mai repede când terapia se asociaz cu Al-Anon. Multe agen ii au tarife variate. fie c vor începe alta. un terapeut prost va face mai mult r u. în prezen a c reia s te sim i bine. pot garanta c rela ia se va îmbun t i sau se va sfâr i. în func ie de posibilit ile de plat ale clien ilor. Partea iluzorie în acest caz este c nu sunte i con tiente de gravitatea situa iei întrucât exist înc . De ce e necesar c utarea ajutorului Este necesar pentru c a i încercat timp îndelungat f r ca vreuna din încerc ri s fi dat rezultate. f r participarea la Al-Anon. niciodat .ar fi cople ite de vinov ie i remu c ri. Dar o persoan care în elege procesul maladiv al iubirii excesive poate fi de un ajutor inestimabil. A fi cu el înceteaz s mai fie Problema.Dac refuz s fac astfel dup câteva edin e cu mine. iar terapia singur nu e de ajuns. O dat ce g si i o terapeut bun . în elege i c ave i nevoie de tratament corespunz tor i c singure nu pute i face nimic. dac nu. o mare cantitate de negare care opereaz în dumneavoastr . O alt implica ie de temut este c secretul va fi cunoscut de toat lumea. închei o în elegere cu ea: continu m s ne vedem dac e dispus s mearg i acolo. dac exist . Ce implic ajutorul Una din cele mai temute implica ii este c s-ar putea încheia rela ia. Dac aceste femei ar privi realitatea în fa . De exemplu. multe din clientele mele miau spus c . Terapeut trebuie s v cear s v al tura i unui grup de într-ajutorare potrivit cazului dumneavoastr . Mul i profesioni ti competen i i devota i lucreaz în aceste agen ii. dac urma i cele zece etape. De i eforturile dumneavoastr s-ar fi putut s aduc alinare. Altfel. Crede i-m pe cuvânt când spun c situa ia dumneavoastr este mai grav decât vre i s crede i i c boala progreseaz . i consult mai mul i terapeu i pân îl g se ti pe cel mai potrivit pentru tine. nu ne mai vedem. Pe de alt parte. ceea ce înseamn fie c se vor întoarce la rela ia lor. n-a reu it s modifice un model de-o via doar într-una sau dou edin e. în ciuda certurilor nocturne. Nu exist o asemenea cerin în nici una din etapele procesului de recuperare. decât bine. Experien a m-a înv at c .de la l la l0 -rela ia ta se descurc singur . la fel de maladiv . iar a-l p r si înceteaz s mai fie Solu ia. Acesta este un exemplu foarte obi nuit de negare auto-protectoare. i nu exist nici o corela ie între cel mai costisitor terapeut i cel mai eficace tratament. O dat ce femeia a . sau c nu se trezesc. Când încep s vin la mine. co-alcoolicii nu se îns n to esc. cele dou tratamente se completeaz unul pe altul foarte bine. în schimb. în timp ce tu treci de la o etap la alta . de fapt. Nimeni. tabloul general arat o deteriorare progresiv . reitereaz modelele de comportament i continu modul de gândire nes n tos. multe femei vor s pun cap t rela iei înainte de a fi preg tite. nici dumneavoastr nu ve i mai fi la fel. neîndoios. de i. Ai încredere în sentimentele tale.

dac vi se pare inutil. La fel de necesar este i dorin a de a Äcontinua" s cheltui i timp i bani. dar teama dinainte de a o face este uria . Este o lips de încredere c rela ia va supravie ui refuzului ei de a continua s a tepte r bd toare s i se dea aten ie . de i eforturile i str daniile voastre n-au reu it s -l schimbe pe el. 2. ea poate. cu cât mai profund e în elegerea. este magnitudinea temerii ei i uneori. O team adânc înr d cinat de a nu înr ut i lucrurile. m car pentru o vreme. indiferent ce trebuie s faci. folosi i-v puterea cât v mai poate ajuta . O dat cu în elegerea vine oportunitatea alegerii. inconvenabile.în folosul propriei voastre vie i! Ce necesit prioritatea nr.c utat sincer ajutorul. Chiar dac problemele cu care se confrunt o femeie sunt nepl cute. a proceda astfel seam n cu asumarea unui risc futil într-o situa ie oricum precar . Acesta e un concept-cheie în procesul de recuperare. Meri i mai mult decât ce ai în prezent? Ce e ti dispus s faci ca s îmbun t e ti situa ia pentru tine? începe cu începutul i caut ajutorul. convingerea c poate controla. sau nu. f r multe din tr s turile indezirabile pe care le vede la so ii prietenelor sale. Asta nu este toleran din partea ei. i astfel se împac cu o via sexual inexistent . dar nu tot atât de nepl cut cum ar fi s continua i s tr i i dup acelea i modele. în continuare. Ea î i spune c el este. chiar mai mult. O so ie frustrat nu vrea s clatine barca. Pentru a facilita procesul. ÄN-am vrut s -l sup r" este r spunsul clasic al femeii b tute la întrebarea de ce n-a chemat poli ia. A adar. A adar. cu atitudinea lui descurajant în fa a entuziasmului ei. Probabil c v vine greu s face i asta. cu atât mai mare e libertatea de alegere. evalua i cât timp i bani a i irosit încercând s evita i suferin a . Ceea ce determin hot rârea ei. a cere ajutor nu pare s fie nici m car o op iune.i. duce i-v la conferin ele relevante pentru acest subiect i afla i ce se cunoa te în prezent despre efectele pe care aceast experien le va avea ulterior asupra vie ii. de exemplu. paradoxal. mândria. grav v t m toare sau fatale. s v schimba i pe dumneavoastr . plus. Va fi dezagreabil i poate chiar dureros uneori s v expune i acestei experien e. face i-v apari ia i se va declan a procesul de vindecare. Dac sunte i împotriva Äirosirii" timpului i banilor pentru propria dumenavoastr îns n to ire. întrun sens sau altul. un b rbat bun. f r s în elege i cum sunte i controlate de trecut. Formula magic aici este c . gândi i-v o clip pân unde a i merge ca s -l schimba i pe el. Ce înseamn A considera recuperarea prioritatea num rul l înseamn s iei decizia c . sau cu interesul lui pentru sport în timpul pu inelor momente pe care le petrec împreun acas . Aceasta e poate prima dat în via când v considera i cu adev rat important . situa ia.ceea ce el nu face niciodat . Dac asta vi se pare excesiv. o împiedic s se adreseze autorit ilor sau celor care i-ar putea oferi ajutor. dar dac depune i efortul de a respecta program rile. fi i dornic s v instrui i asupra problemei pe care o ave i. l Necesit un angajament total fa de propria dumneavoastr persoan . Nu dup mult timp v ve i sim i atât de Ämai bine" c ve i dori singure s continua i. s se hot rasc s caute ajutor. este lipsa convingerii c merit mai mult fericire decât prime te de la el. cheltuind aceea i energie. Lucru adev rat i în cazurile mai pu in dramatice. deoarece indiferen a rece a so ului fa de ea Änu este chiar atât de grav ". ve i fi ajutate s înv a i cum s aprecia i i s promova i propria bun stare. ca s v îns n to i i. ca s -l ajuta i pe el s se îns n to easc . nu regret c a f cut-o. Pentru multe femei. dar niciodat severitatea problemelor. e ti dispus s urmezi cele zece metode care te pot ajuta. de a participa la grupurile de într-ajutorare etc. Recuperarea s fie prioritatea num rul 1 în via a ta. Dac a i crescut într-o familie de alcoolici. poate. de fapt. totu i pute i. deci. cu adev rat demn de aten ia i interesul proprii.

unei rela ii sau a sfâr itul ei. . gânde te-te pân unde ai merge dac ai avea cancer. Dac nu faci parte din nici una din aceste categorii. Vei fi prea ocupat cu tot felul de alte treburi. . nu vei avea niciodat timp s te faci bine. Angajarea total în procesul de recuperare necesit de asemenea reducerea drastic sau suspendarea complet a folosirii alcoolului sau a altor droguri în timpul procesului terapeutic. dac e ti victima unui incest. Dac ai. Ele sunt mult mai importante decât: . Folosirea substan elor psihotrope în aceast perioad obstruc ioneaz tr irea intens a emo iilor pe care le dezv lui i.lista felurilor în care v-a i irosit timpul i banii r mânând bolnav este probabil îndeajuns de lung ca s v sim i i stingherit când o privi i cu onestitate. zile i nop i pierdute plângând dup el. particip la întrunirile Fiicelor Unite (locul t u e acolo indiferent de cine a fost agresorul . s ob ii aprobarea lui (sau a altcuiva). absen ele la serviciu. Teama de aceste sentimente i disconfortul provocat de ele v trezesc dorin a de a le estompa într-un fel sau altul (inclusiv prin folosirea alimentelor ca drog).s -l faci pe el (sau pe oricine altcineva) fericit. i cineva i-ar da speran a vindec rii. du-te la Al-Anon. dac e ti sau ai fost victima violen ei. înlocuirea lucrurilor (ale lui sau ale voastre) pe care le-a i distrus în accese de furie. contacteaz serviciile sociale de protec ie a femeilor din zona în care locuie ti i al tur -te grupurilor de sprijin. Iar ca investi ie. sim ire i rela ionare. v garantez c ve i primi în schimb infinit mai mult. i care nu pot fi memorate dac expunerea e sporadic i de scurt durat . Cea mai mare parte a muncii terapeutice are loc în intervalele când nu v afla i la edin e sau în grup. Un gest f cut pentru tine îns i. doar cunoscând în întregime aceste emo ii ve i ob ine vindecarea. Numai i numai prin puterea obi nuin ei. la fel se întâmpl cu vindecarea. g se te un grup de sprijin în . Ce implic prioritatea nr. Experien a mea arat c orice conexiuni s-ar face în timpul edin elor de terapie sau între ele.o invita ie la prânz sau la cin cu b rbatul vie ii tale. ce vine o dat cu eliberarea lor. sau ai avut vreodat .s faci o excursie ca s scapi de tot i de toate (doar ca s revii i s înduri totul din nou). du-te la întâlnirile Al-Anon pentru adul ii proveni i din acest tip de familii. drogurile. Pentru a te ajuta s prive ti în perspectiv . B utura. Fii dornic s faci tot atât de mult ca s te vindeci de aceast boal care ruineaz calitatea vie ii i poate chiar via a îns i. De ce e necesar s faci din vindecare prioritatea nr. l Program rile la terapeut sau întâlnirile de grup sunt pe primul loc. sau cu cineva care spera i s v în eleag . apelurile telefonice lungi i costisitoare ca s vorbi i cu el. neglijarea s n t ii proprii pân la punctul în care boala a devenit extrem de grav . . o rela ie cu un alcoolic sau consumator de droguri. sau grupul care s-ar potrivi nevoilor tale nu exist în cartierul t u. e insuficient pentru a afecta sistemele fortificate de gândire.tat l sau altcineva). dac e ti copilul unui alcoolic sau consumator de droguri. în caz contrar. cadourile cump rate pentru a-l împ ca. . cadourile pentru dumneavoastr ca s v ajute s uita i. l Pentru c . 3. acestea dureaz doar dac starea mental nu e alterat în timp ce se proceseaz materialul. bulimia. care î i între in boala. ele se vor reafirma.evitarea criticii sau mâniei lui. excursiile f cute ca s v îndep rta i de tot i de toate. dar f r tragere de inim i ocazional. G se te un grup de persoane care s te în eleag Ce înseamn S g se ti un grup de tovar i de suferin care s te în eleag necesit un efort.o întâlnire cu b rbatul t u pentru a discuta unele lucruri. Dup cum înv area unei limbi str ine necesit expunerea repetat la noile sunete i structuri care contrazic felul familiar de a vorbi i gândi. dar eu v sf tuiesc s n-o face i.

i aminte ti tot ceea ce ai blocat în subcon tient . Acesta e începutul procesului de auto-acceptare. De ce e necesar un grup de sprijin Pe m sur ce participan ii î i împ rt esc necazurile. în procesul de recuperare. Grupul este un loc în care munce ti pentru propria ta îns n to ire.care femeile discut despre dependen a emo ional de b rba i sau formeaz . i cuprinde câ iva membri care s-au îns n to it într-o oarecare m sur i care pot împ rt i nou-veni ilor principiile pe care le-au urmat. vei împ rt i celorlal i propriile tale experien e i astfel vei deveni mai sincer . G se te unul sau dou compatibile cu tine i r mâi la ele. Leg tura ta cu ele va fi din ce în ce mai direct . i atunci eu am spus. Al turi de empatia i împ rt irea experien elor pe care le asigur grupul. de i structural ele sunt identice. te vei identifica cu ei i cu experien ele lor. Indiferent dac alcoolismul a fost sau nu prezent în via a ta. i s începi s în elegi în ce const procesul de recuperare. Empatia singur nu va atrage dup sine recuperarea. Fiecare grup are caracteristici diferite.". iar teama i secretomania se vor atenua. încearc s te duci în zile diferite. sau chiar într-un grup nepotrivit.tu sau altcineva . Ar fi ideal s ai o anumit doz de încredere. Pe m sur ce te identifici cu ceilal i i-i accep i în ciuda secretelor i defectelor lor.i ofere. dar dac te treze ti . ele sunt acelea i pentru to i. Vei începe s sim i c locul t u e printre ei. nu este o întâlnire haotic de femei care vorbesc despre tot ce le-au f cut lor b rba ii. referitor la participarea la cel pu in ase întruniri. înainte de a decide dac are ce s .relatând pove ti f r sfâr it. Un grup de sprijin bun î i propune s -i ajute pe to i participan ii s se îns n to easc . Când vei fi preg tit . care are câteva edin e pe s pt mân .. întrucât experien ele din trecut genereaz un puternic sentiment . Dac te duci la Al-Anon. dar chiar dac nu e ti înc în stare de a a ceva. s vezi cum func ioneaz principiile procesului de recuperare. în grup. vei avea din ce în ce mai mult încredere. sau despre ghinioanele pe care le-au avut în via . vei deveni din ce în ce mai deschis la acelea i tr s turi pe care le descoperi la tine. Vei vedea c la al ii ele nu dau rezultate. te afli acolo pentru propriul t u beneficiu.i propriul grup.i ofer grupul.toate sunt cu adev rat t m duitoare. Acest lucru este extrem de important pentru cei care provin din familii disfunc ionale.. Datorit accept rii de c tre grup a ceea ce a fost pentru tine inacceptabil. ar fi bine s participi la una sau mai multe întruniri. tu îns i te vei accepta din ce în ce mai mult. Acest lucru e necesar pentru c atâta î i ia s te integrezi grupului. Vorbe te despre lipsa ta de încredere în oameni în general. Zâmbetele pline de în elegere la sesizarea unei alte încerc ri de a manipula pe cineva. prezen a ta e obligatorie. bucuria celorlal i când unul dintre ei a dep it un obstacol important. Este important s se discute despre traumele trecutului. cu zeci de Äel a zis. dac exist . Vei vedea c metodele folosite de al ii în via dau rezultate i le vei încerca i tu. Va trebui s participi cu regularitate.sentimente i evenimente. De i prezen a ta e important pentru ceilal i.. Un grup de sprijn din tovar i de suferin . exist i un element umoristic. în esen . Pentru a primi ce. decât la Al-Anon. cerin absolut vital pentru recuperare. te afli pe o pist gre it .. Nic ieri aceast structur nu e. paradoxal. indiferent de circumstan ele trecutului sau prezentului fiec ruia. Äpo i" cel pu in s fii sincer . s înve i limbajul lui. i astfel po i înv a din gre elile lor. Ce necesit un grup de sprijin i se va cere s faci un angajament cu tine îns i i cu grupul. hohotul de râs spontan la obsesiile comune . mai bine modelat . de asemenea vital pentru procesul de recuperare. i mergi la mai multe edin e dac sim i nevoia. Ei te vor ajuta s .

voi sunte i prea sofisticate pentru a le lua în serios. îndelung. i a a mai departe. Pentru voi. a a c v-a i înfuriat. Teama c li se va afla secretul îi împiedic pe mul i s cear ajutorul care le-ar salva via a i rela ia. în orice grup de sprijin normal. pline de credin .s faci ceva împotriva voin ei tale . Dac e ti o credincioas fervent i mergi regulat la biseric i te rogi. N-are importan cât de disperat e situa ia. Fie c ave i sau nu credin în Dumnezeu. vei avea un sentiment de siguran i o stare de bine de care ai mare nevoie.de izolare. poate g se ti pl cere i consolare într-o plimbare în singur tate. tot trebuie s trece i prin aceast etap . 4. Unora din voi. exerci iul î i aduce alinare. ine minte. î i poate aduce o imens alinare. Fiind împreun cu al ii. ci doar câteva persoane.i tr ie ti via a i las -i pe cei din jurul t u s . Sper c citind pân aici. reprezint întocmai cerin a acestei etape. f r nici un rezultat. dezvoltarea spiritual înseamn s ai credin a c tot ce i se întâmpl are un scop i o rezolvare i c Dumnezeu are grij de partenerul t u. convingerile de genul acesta sunt imature i naive. care.i în eleg experien a de via i o împ rt esc. Chiar dac e ti sut la sut atee. ce trebuie remediat. î i faci apari ia la Fiicele Unite i asta e o indica ie c ai fost cumva victima unor avansuri sexuale nedorite din partea cuiva în care ai avut încredere.i latura spiritual prin exerci ii zilnice Ce înseamn ? Ei bine. i degeaba. poate chiar lini te. încredin area lucrurilor pe care nu le po i rezolva unei puteri superioare. ideea le repugn i v întreba i probabil dac nu cumva pute i s ri peste aceast etap . sau în contemplarea unui apus de soare sau a vreunui col de natur . dac te duci doar o dat . Ce implic g sirea i integrarea într-un grup de sprijin Nu mai exist secrete. prezen a ta i ceea ce se discut este o informa ie care nu trece dincolo de grup. a l sa pe ceilal i s afle. ai fost afectat de alcoolism. poate ar fi bine s încerci s ac ionezi ca i cum ai crede. înseamn în esen . Orice te poart dincolo de inele t u.i tr iasc propria via . Alte femei s-ar putea s se roage deja. Nu e pentru voi chestia cu Dumnezeu. Dac nu. Sau poate v-a i rugat din suflet. trebuie s g se ti un grup în care este. nu tu. Dac te îndoie ti c exist o putere superioar în univers. sau v-a i sim it tr date i v întreba i cu ce a i p c tuit de sunte i a a de crunt pedepsite. Simte-te liber s folose ti grupul ca entitate pentru for i sprijin. sau aranjeaz s iei leg tura cu un membru al grupului care s te ajute s treci mai u or prin situa iile grele. Dezvoltarea spiritual . fie c v ruga i Lui sau nu. Afl cei aduce pace i senin tate în suflet i aloc ceva din timpul t u. acestui exerci iu. Te al turi grupului de la Al-Anon i plute te în aer presupunerea c undeva. când vor ap rea. decât toat for a ta adunat la un loc. I-a i spus Domnului ce necazuri ave i. Dezvoltarea spiritual poate însemna mult pentru calea pe care fiecare o alege. Fii con tient c nu mai e ti singur . cândva. este solu ia pentru dureroasa ta izolare. în special când Äceilal i" au aceea i problem . cere-i Domnului s te îndrume cum s . v sim i i la fel de mizerabil. o jum tate de or cel pu in. E adev rat. roag -te. Caracterul personal e respectat i protejat. unui Dumnezeu care pare s nu le aud . ai în eles c . a i renun at. indiferent de convingerile religioase pe care le ai. Pe de alt parte. ceilal i vor ti c ai o problem . înseamn lucruri diferite pentru persoane diferite. A eaz -te undeva în lini te i mediteaz . i dac ave i.. secretul t u nu-l va ti toat lumea.ce ai zice s folose ti grupul de sprijin ca for superioar ? Grupul are cu siguran mai mult for . chiar dac nu crezi. c tre viziunea mai larg asupra lucrurilor. Spore te.. . Sau dac asta i se pare o constrângere .

nu credin .i-le singur . Atunci. un apartament. iar când eforturile tale în ceea ce-l prive te nu sunt încununate de succes. la hot rârea nestr mutat de a face ca lucrurile s ia întors tura pe care o vrei tu. 5. un terapeut. înd r tnicia înseamn s crezi c tu i numai tu de ii toate r spunsurile.. Ce implic dezvoltarea spiritual Te eliberezi de responsabilitatea cople itoare de a remedia totul. Fie c împ rt e ti credin a într-o for superioar .. afirma iile î i pot schimba via a. Exerci iul spiritual te calmeaz i te ajut s . Renun area la înd r tnicie înseamn disponibilitatea de a sta lini tit. alc tuie te. trebuie s accep i faptul c nu tii ce e mai bine într-o situa ie anume. înceteaz s -l mai manipulezi i controlezi Ce înseamn A înceta s mai manipulezi i s . fie c nu. o dat cu disponibilitatea apare i credin a. Poate c nu este la fel de motivat s . e aproape imposibil s renun i la vechiul obicei de a manipula i controla. Dar când tu î i asumi responsabilitatea de a-i rezolva problemele. Nu vei fi în stare s cedezi controlul vie ii lui unei fiin e superioare ie. de a fi deschis i de a a tepta s fii îndrumat . sau poate cele de care te-ai temut cel mai mult i te-ai str duit din r sputeri s le anticipezi s fi fost exact ce trebuia ca lucrurile s se îmbun t easc . F r dezvoltare spiritual . dar vei g si cu siguran mai mult senin tate. via a mea e plin de bucurie.") i înlocuie te-le cu gânduri i afirma ii pozitive despre via a ta.i rezolve problemele. Nu vei fi în stare s încetezi manipularea i controlul b rbatului din via a ta. înseamn s înve i s alungi teama (toate acele Ä i dac ") i disperarea ( i toate acele Ädac nu. iar f r s faci asta.i caute singur sau s . c tre care s te îndrep i. prosperitate i împliniri".A. probabil c n-o s-o ob ii nicicând. . s nu-i mai dai sfaturi. Nimeni nu e obligat s se schimbe pentru ca tu s te sim i bine. Când te cople esc sentimentele sau evenimentele. Ai la dispozi ie mijloacele necesare ob inerii calmului. Este o surs de putere în momente de criz .i schimbi viziunea: nu te mai consideri victim . s . De ce e necesar dezvoltarea spiritual F r dezvoltare spiritual . Folose te-le pe cele din Anexa 2 sau i mai bine. Dac n-ai nevoie de credin . i s înlocuie ti vechile convingeri. S-ar putea s existe solu ii i rezultate la care nu te-ai gândit niciodat . te rog. de a-l controla pe b rbatul din via a ta i de a preveni dezastrele. care devin astfel mai pu in vulnerabile la ac iunile celorlal i. decât ai avut vreodat înainte.i folose ti afirma iile pentru a dep i vechile tipare de gândire i sim ire. sau orice are nevoie.i g seasc singur o slujb . sau cu glas tare dac e posibil. i s crezi c totul se va rezolva dup cum e menit. Ce necesit dezvoltarea spiritual Necesit disponibilitate. bun starea lui e în mâinile tale. e aproape imposibil s renun i la înd r tnicie.. F -le s sune pozitiv i repet -le în gând. nici pentru tine. îl eliberezi de orice îndatorire legat de via a lui. de câte ori ai ocazia. ajungi s ai mai mult control asupra vie ii i fericirii tale. Adeseori. Gânde te-te. nici pentru altcineva. Pentru c drumul cultiv rii spirituale i-e deschis. de asemenea. Dezvoltarea spiritual cere. ci fiin superioar . în loc de asta. nu po i s faci urm torul pas. c acest adult pe care îl aju i i-l sfatuie ti este tot atât de capabil ca i tine s . ca s fac sau s fie cum vrei tu. pe tine va da vina.i controlezi partenerul înseamn s nu-l mai aju i.renun area la propria înd r tnicie. ai nevoie de o resurs superioar ie. mijloace care nu au nimic de-a face cu manipularea altei persoane. Pentru început. iat un exemplu: ÄNu mai suf r. pentru c vei fi convins c asta e datoria ta. o edin A.

E una din cele mai dificile sarcini cu care te confrun i în procesul de recuperare. dup ce l-ai l sat s se descurce singur. sau c vrea s consulte un alt specialist. de asemenea. Ce necesit încetarea manipul rii i controlului E necesar s spui nu i s nu faci nimic. la fel cum te str duie ti tu s -l g se ti pe al t u. s manipuleze situa ia în orice fel posibil. Uneori. nu e a ta.a unei rostogoliri în pr pastie. Aceasta î i cere s -l la i s se ocupe singur de consecin ele comportamentului s u. Senza ia c .i îmbun t e ti starea spiritual . El nu are nevoie de înc o mam (nu conteaz cât de rea a fost mama lui) i înc i mai important.i . Pentru a-i ridica respectul de sine? Asta e manipulare. acceptam aceste program ri. iar asta înseamn c în timp ele au devenit instrumente de manipulare.i dezvolte singur mândria pentru realiz rile sale. Femeile m rugau apoi s le recomand pe altcineva unde ar putea face o programare pentru partenerul lor. ia aminte: el nu e copilul t u. s preiei controlul asupra vie ii lui. s nu-l scute ti de suferin . Continu s ii la el. acestor so ii i prietene s vin s m consulte pentru ele. Elogiul i încurajarea nu sunt departe de impunere. Acord mai pu in aten ie la ceea ce face el i mai mult propriei tale vie i.i g seasc singur drumul. dac renun i s mai manipulezi totul . s -l sf tuiasc i s -l încurajeze. vei reu i mai u or s . ca s zicem a a.i apoi s depui eforturi pentru a sc pa de temeri i nu pentru a continua s -l manipulezi. ca s -mi spun c el s-a r zgândit.i înfrun i temerile legate de ce i s-ar putea întâmpla lui.aproape fizic .i dau un exemplu ca s vezi cum stau lucrurile.i fixeze edin ele cu mine. E necesar s . Când via a lui devine greu manevrabil . Dezvoltarea spiritual e cu atât mai important atunci când înve i s renun i la sentimentul c trebuie s conduci totul. iar când faci asta încerci. Altfel te apropii periculos de mult de rolul de mam fa de el. nu ale tale. înseamn s nu-l mai veghezi. Trebuie. (Dac vei fi preocupat de via a ta i vei exersa ca s . s folose ti exerci iul spiritual ca sprijin în momentele când i se face team . Primesc deseori telefoane de la so ii sau prietene care vor s fac o programare pentru partenerii lor. doar ca s primesc ulterior un alt telefon de la so ie sau prieten . Lucrurile se pot înr ut i în ceea ce-l prive te. s respec i acest individ îndeajuns ca s -i la i libertatea de a lupta. Când începi s te dezobi nuie ti s -i mai controlezi pe cei din jurul t u. Las -l s . i s depun eforturi pentru propria sa recuperare? La începutul carierei mele. cum s fie motivat s urmeze programul terapeutic.i iei privirea de la el. sau c nu vrea s consulte o femeie terapeut. nu pentru ei. Pentru a-i ar ta cât de mândr e ti de el? Asta s-ar putea s fie o povar prea grea pentru umerii lui. de fapt. Pentru a-l determina s se comporte în continuare în acela i fel? Asta e manipulare. i ce dac ? Necazurile sunt ale lui. dar nu s ai grij de el. las -l s le rezolve singur. Dac persoana care urmeaz s fie clientul meu nu e destul de motivat ca s î i aleag terapeutul i s se programeze singur . s la i deoparte rolul de a-l încuraja i l uda mereu. Deta area cere desprinderea eului t u din plasa în care te-au prins sentimentele lui i mai ales ac iunile lui i rezultatele lor. vei avea senza ia . Stai deoparte. Las -l s î i asume întreaga responsabilitate pentru problemele sale i tot meritul pentru solu iile g site. Sunt anse ca tu s fii aplicat deja aceste metode pentru a-l determina s fac ce voiai tu. întreab -te de ce lauzi lucrul f cut de el. S nu-l mai manipulezi i controlezi înseamn . trebuie s înve i s stai deoparte. Insist întotdeauna s -i lase pe ei s . sau rela iei voastre. partenerul te trage de mânec . în schimb.S . Las -l s . ca s te in în alert i ca s te trag la r spundere pentru rezultat. i toat fiin a ta vrea s preia conducerea. de asemenea. lupta e a lui.) înseamn deta are. Am înv at s nu accept program ri f cute de cineva pentru altcineva i s le cer.

iar ea e motivul pentru care el va reduce consumul sau va renun a la b utur sau droguri acum. se datoreaz nemijlocit încerc rii de a manipula i a controla ceea nu st în puterea ta.i cum te-ai sim it dup fiecare e ec. i mai furioas . decât pe el însu i). de cele mai multe ori. Poate c el nu se va schimba niciodat . în fine. a a cum sunt i nu a a cum speri s fie. trebuie s te opre ti pentru c el nu se va schimba niciodat din cauza presiunii la care îl supui. Din nefericire. i sfâr e ti prin a fi prins în mrejele ei pân când nu te eliberezi. continu tot el.i po i canaliza energia spre a te ajuta pe tine îns i. i aminte te. Cum stau a a.. poate chiar violen a. i trebuie s înve i s fii fericit oricum.cu mult blânde e în fa a speran ei i dragostei lor . Iar eu încerc . Ea este aici pentru c îl înso e te peste tot. nu vom reu i niciodat s-o îndeplinim pe a doua. spune tân ra.pe el i via a lui. pân când nu renun m la prima. Are grij s nu-mi pierd busola. toate c ile pe care ai mers i care nu au dat rezultate. trebuie s abandonezi i ideea când el se va schimba. Cum se întâmpl adesea în asemenea cazuri. tot ea va fi motivul pentru care el va relua sau va accelera consumul de alcool sau droguri ulterior. . va reveni cel mai probabil la vechiul s u comportament. alteori cu fermitate. decât munca cu noi în ine. R zbate o not de u urare din vocea lui. ine minte: dac tu e ti motivul pentru care renun la un obicei. Furia se na te din panica ce-l cuprinde la gândul c va fi nevoit s devin responsabil pentru via a lui. începe s devin a ta. care i-a fost dat . în toiul unui scandal.s le explic c dac el are probleme cu alcoolul sau drogurile. De asemenea. Chiar dac el încearc s te împace cu promisiunea c se va schimba. îi vor desp r i. acelea i for e care par s -i lege acum. Singura ie ire din impas este s abandonezi încercarea de a controla ceea ce nu po i . nu. tot tu vei fi motivul pentru reluarea lui. De ce e necesar s nu-l mai manipulezi i controlezi Atâta timp cât aten ia i-e îndreptat spre schimbarea cuiva asupra c ruia nu ai nici o putere (nare nimeni puterea s schimbe pe altcineva. voi fi i eu fericit . el se afl aici pentru c are probleme cu legea. Adu. va trebui s examinezi atent lucrurile. î i . îmi e de mare ajutor. O dat ce renun i la manipulare i control. amenin rile. în fa a mea. d din cap el. îi avertizez c într-o zi. Trimis de ofi erul supraveghetor din cauza abuzului de alcool sau droguri. din cauza responsabilit ii pentru via a lui. amândoi provin din familii cu cel pu in un p rinte alcoolic. Atâta timp cât el se lupt cu tine. s -l schimb m pe altul ne atrage mult mai mult.i aminte toate încerc rile pe care le-ai f cut: convorbirile nesfâr ite. po i l sa controlul (pe care îl exerci i asupra celor dragi) unei for e superioare.M-am l sat de dragul t u i care e rezultatul? Tu tot nu e ti fericit . plin de resentimente împotriva ta. implor rile. Ea consider c e de datoria ei s -l men in pe drumul drept. deci.. când se va întâmpla asta. iar tu ai devenit i mai tem toare. De ce a continua? în curând. uneori cu timid compasiune.Cred c îl va ajuta c s toria.pierzi controlul asupra ta când îi eliberezi pe ceilal i de sub controlul t u e alarmant . . i mai neajutorat . mituirea. el îi va spune: . supus. Aici poate interveni exerci iul spiritual. îmi spun c au de gând s se c s toreasc . Respectul de sine a mai sc zut cu o treapt .Da. Cea mai mare parte a disper rii i tulbur rii (mentale) prin care treci. inându-se de mân .. Exemplu: doi tineri se afl în biroul meu. iar tân ra radiaz de bucurie din cauza încrederii pe care el o are în ea. Care sunt implica iile renun rii la manipulare i control El va deveni furios i te va acuza c nu mai ii la el. Ceea ce ar trebui s fie problema lui. pentru c în loc s -i dai drumul în gol. Trebuie s te opre ti s mai încerci.

î i are originea în tipul de psihoterapie cunoscut sub numele de analiz tranzac ional .i în frâu aceast înclina ie i concentreaz -te doar asupra ta. E bine s tii totu i. Dac vrei s fii cu adev rat de folos. certurile. De obicei. promit. o dat cu renun area total la manipularea i controlarea lui. Mary. Doar tii cât m fr mânt. Repet . N-am putut dormi. Urm torul scenariu va demonstra cum func ioneaz acest joc: Tom.Unde ai fost? Mi-am f cut o mul ime de griji. pe m sur ce renun i la rolul de a netezi drumul lui în via . Este 23:30. Identitatea lui Äa fi de folos" este o gre eal a eului. jocurile abund . înva s nu te la i prins în joc Ce înseamn Conceptul de joc. Cum ai putut s m la i s a tept i s nu-mi dai m car un telefon. E foarte probabil ca. asupra celor din jurul nostru. Tipic. nu în interior cu el însu i. dar în rela iile boln vicioase. s tiu c e ti în via ? Tom (împ ciuitor): (S) . rolul de persecutor cu (P).i în gând afirma iile.i proiect m propriile noastre speran e de a fi criticate.i fac un masaj. i vedem i auzim critici pretutindeni.) Vei descoperi c nu mai r mân multe de spus dup ce toate lingu irile. rolul de victim cu (V). so ia lui. Sunt acas acum. acest gen de critic este mai pu in frecvent i acerb decât ne a tept m i ne temem c ar putea fi. c tenta ia de a privi în afara ta pentru un raison d'etre nu va muri. încearc s nu treci în defensiv i nu te obosi s le dai explica ii detaliate. Not m rolul de salvator cu (S) i-l definim ca Äacela care caut s ajute". Imediat sunt gata de culcare i. persecutor i victim . M gândeam c dormi i nu voiam s te trezesc. definit ca Äacela care e nevinovat i neajutorat". Suntem proprii no tri critici . cu tine. violen a i împ c rile vor înceta. îmi pare r u. i data viitoare o s te sun. rolurile jucate de femeile care iubesc prea mult i de partenerii lor sunt varia ii ale func iei de salvator. m tot gândeam c ai fi putut avea un accident. Toate cuplurile joac fiecare din aceste roluri de nenum rate ori. ca prin farmec. pe care o po i folosi pentru a te explora. dezvolta i perfec iona pe tine îns i. ai s te sim i mai bine.cei mai înver una i . Fii de partea ta de data asta i lumea va deveni. paradoxal. las problemele lui i ajut -te pe tine. aplicat dialogului dintre dou persoane. tocmai a intrat în dormitor. i permit participan ilor s treac responsabilitatea pentru starea lor de bine sau de triste e pe umerii celuilalt. Jocurile sunt modalit i structurate de interac iune.Draga mea. Ele sunt modalit i stereotipe de r spuns care au drept scop denaturarea oric rui schimb corect de informa ii i sentimente. Dac vrei. . un loc al accept rii. s se elibereze o mare parte din energia ta. definit ca Äacela care caut s învinov easc ". evit s -i mai vezi o vreme. E foarte bine. începe: Mary (cu ochii în lacrimi): (V) . Dac sunt insisten i. folosite pentru a evita intimitatea. 6. E de datoria mea s men ionez c . lucrurile pot evolua haotic. într-o alternan tipic . undeva în lini te. amenin rile. (Vi se pare cunoscut? E valabil i pentru tine atâta timp cât lup i cu el. recomand -le s citeasc aceast carte i pune cap t discu iei. lupta lui se duce din afar . To i apel m uneori la jocuri în interac iunile noastre. ac iunea de a renun a în sine este cel mai adesea singurul i cel mai Äde folos" lucru pe care îl po i face pentru cel pe care îl iube ti. iar tu vei fi criticat de cei care nu în eleg ce faci (sau ce nu faci). Una din implica iile renun rii la manipularea i controlarea celorlal i este c trebuie s abandonezi identitatea lui Äa fi de folos" numai c .face promisiuni sau încearc s te recâ tige de partea lui. ine. care ajunge deseori târziu acas . Nu fi sup rat .

Nu suni. La fel mi-ai spus i data trecut când s-a întâmplat. tiind c ai putea s suni. sau pentru indiferen a lui. Mary (înduio at ): (S) . vreau doar s în elegi c m fr mânt pentru c te iubesc atât de mult. te-ai culca lini tit . Dac ai avea încredere în mine. i-ai sunat? Nu! Nu.Nu în elegi cum e s stau i s a tept i s m fr mânt. c alt dat o s m suni. dai vina pe mine c m sup r. Schimb ce st în puterea ta. catadicse ti s vii acas ! Mai bine i-ai lua t lp i a i te-ai întoarce de unde ai venit. dar eu am mâine o zi grea. N-am tiut c o s te superi a a de tare. Renun la încercarea de a face lucrurile s ia întors tura pe care o vrei tu. dar c n-o faci pentru c nu sunt atât de important pentru tine. futile i degradante. nu-i adev rat.i faci griji pentru cel pe care îl iube ti. iar când a veni acas . de ce nu te bucuri când vin acas ? De ce m întâmpini cu toat tânguiala asta. acolo unde i-ai petrecut toat seara. Tom (cu voce blând ): (S) .Uite.. cu exerci iu. de a-l face pe partenerul t u s . i m tot întrebi unde am fost? N-ai încredere în mine? Am obosit s . riposte. . Tom (cu o nuan de neputin în glas): (V) . Ce-ai fi zis dac te-a fi sunat i tu dormeai? Atunci a fi fost un tic los c te-am sunat. Ce-ar fi s . dac e ti a a de îngrijorat .i pas c stau i m fr mânt.i ofere motive i scuze pentru comportamentul lui. Uneori cred c î i place s te cer i cu mine! Mary (ridicând glasul): (P) .renun area la a manipula i controla). Dar orice fac. Ne oprim aici? Dup cum v-a i dat seama. în loc s sari la mine. M dau b tut.. cei doi ar putea continua a a. renun s mai fii când dr gu .i tot explic ce fac i unde sunt. te-ai bucura.Da' nu-i adev rat. i m mai i acuzi c nu sunt bucuroas când. învinov iri i dezvinov iri f r sens. nu m aju i s -mi formez încrederea în tine. Va fi pu in cam complicat la început dar. îmi pare r u c m-am înfuriat. vei reu i s -l st pâne ti (dac î i st pâne ti în primul rând nevoia de a juca jocul care e o component a etapei anterioare .Draga mea. în eleg c e ti sup rat .salvator.Mary (înfuriindu-se): (P) . Tocmai. înseamn s nu reac ionezi. Termin cu nevoia de a lupta. Am încercat doar s fiu dr gu cu tine.i fac un ceai? E exact ce. c m-am gândit la tine. chiar dac te sim i tentat s r spunzi într-unui din felurile care in jocul în mi care. joc de acuza ii. Doar c in la tine atât de mult.i trebuie. gândindu-m c zaci undeva mort pe osea. vreau s tiu c e ti bine. Nu încerc s te învinov esc. N-am vrut s te trezesc. victim .ore în ir. nu c lcat de vreo ma in cine tie pe unde.S m bucur c te v d! Dup ce te-am a teptat dou ore fr mântându-m i gândindu-m pe unde oi fi? N-am încredere în tine pentru c nu faci nimic. ca s tii ce înseamn s . schimbând locurile pe triunghiul celor trei pozi ii . Bine? Mary (plângând): (V) . Opre te-te. Ce necesit neparticiparea la joc S nu te la i prins . Apoi fac un du i vin la culcare. R spunde în a a fel încât s pui cap t jocului. Dac te treze ti r spunzând afirma iilor sau ac iunilor altei persoane din una din aceste trei pozi ii. când furioas . Nu te gânde ti niciodat la altul. adic schimb -te pe tine îns i! Pune cap t nevoii de a câ tiga. în fine. persecutor. Tom (sesizând mi carea): (P) .S nu m atingi! Spui c-o s m suni data viitoare! Glume ti. fii atent ! E ti prins în cercul vicios al jocului Änimeni nu câ tig ". Termin cu nevoia de a-l face s regrete.Atunci. când neajutorat . e gre it. zile în ir sau chiar ani.

De ce e necesar s nu te la i prins în joc Pentru început. Mary dormea. Sup rat din copil rie i c utând s se r zbune în prezent pentru trecut. Când mingea e la tine. Tom. moneda ei este vinov ia valut forte'în rela iile victimei. i de a câ tiga o oarecare acceptare de sine.". Când Tom a ajuns acas Ia orele 23:30. oratoarea. cearta cu Mary i-ar fi mic orat sentimentul de vinov ie. aceast femeie recreeaz lupta cu for ele întunecate care au învins-o în copil rie. De exemplu. a început el s se scuze. într-adev r. Poate c . a r mas pu in perplex din cauza formalit ii salutului ei. Iar i iar. iar prietena a ascultat-o cu în elegere. dincolo de mas . Mary i-a îmbun t it starea spiritual . devine calm i relaxat . i în carier . Ea simte nevoia s pedepseasc . ea e lupt toarea. Sau poate joci rolul de persecutor. Mary a a descoperit c . fiecare or ". Ele se extind la felul în care facem pe actorii în via ." Dac Tom se sim ea vinovat c a întârziat. cea mai neajutorat din cele trei roluri. M bucur c ai venit". s arate cu degetul i s îndrepte lucrurile. dar.i imagineze tot felul de lucruri. Mary spune doar ÄAh" i se culc la loc. în elege c rolurile pe care le juc m nu se limiteaz doar la schimburi de replici. recompense. Mary avea nevoie de cineva care s-o asculte vorbind despre sentimentele ei. a telefonat unei prietene din grupul ei de sprijin. sperând s înving în lupt acum. amândoi juc torii fiind. c î i po i trage for a din el. Mi-e somn acum. Ea cere scuze. n-ai avut ce face în copil rie i ai fost o victim nevinovat a întâmpl rilor. nu a lui c întârzia. o trimi i înapoi la adversar. a exersat una din afirma iile ei favorite: ÄVia a mea e în mâinile divinit ii. po i fi victima. decât s fii la cheremul comportamentului celorlal i. fiecare din noi având un anumit rol la care ine mult. în loc s se enerveze i s . Pentru femeile care iubesc prea mult. apoi a spus: ÄBun . în sfâr it. Dup ce a închis. rolul de salvator. poate. A a ar trebui s se desf oare lucrurile. S-a trezit când el a p it în camer i a sim it imediat cum revine nervozitatea i furia. pe rând. la maturitate. dar acum rolul este atât de binecunoscut. Tom. scorpia. obi nuit pân acum cu un scandal în acest caz. Pentru c a înv at cum s se preocupe de ea îns i. femeia înclinat s g seasc culpa. el r mâne cu vina lui. iar ea nu sufer din cauza ac iunilor lui. i-ar fi spus c Mary e o scorpie cic litoare. Ele procedeaz astfel cu prietenii. r zboinica. ap rându-se.. f r s -i dea sfaturi. e ceva obi nuit i lini titor s simt c au grij (manipulând i controlând) de o alt persoan . Noapte bun . întrucât nimeni nu se poate gândi la dou lucruri deodat . Mary a teapt pân termin fraza i zice: ÄPutem vorbi mâine diminea dac vrei. ca r spuns la scuza lui Tom. Al t u e. i e con tient c nu e treaba ei s -l manipuleze i s -l controleze pe Tom. când î i men ii echilibrul i demnitatea. Dar a a. Te sim i minunat când nu te la i prins . Una din cele mai bune metode în acest caz este folosirea cuvântului ÄAh".S mai privim o dat scena de mai sus i s vedem cum ar putea Mary s r mân în afara acelui triunghi fatal.. i vina ar fi fost a ei c -l cic lea. a a c i-a repetat de câteva ori afirma ia. . iar eu tr iesc în pace. siguran i senin tate fiecare zi. în acest moment. salvator-persecutorvictim . ele au ales aceast cale ca modalitate de a se sim i în siguran . i asta a calmat-o. i. Exist o doz de tiranie în sl biciune. Au vorbit despre teama care cre te vertiginos în sufletul ei. Din via a lor haotic i/sau caren ial . i este un pas înainte în procesul de vindecare. Jocul seam n întrucâtva cu ping-pong-ul. neg sind nici o op iune. Reu ita de a nu te l sa prins în lupta implicit a schimbului de roluri salvator-persecutor-victim î i d putere. în seara respectiv când s-a f cut târziu i Tom n-a ap rut. ÄAveam de gând s te sun. Ca s nu te la i prins în joc. dac renun la gândurile ei în favoarea afirma iilor lini titoare. cu membrii familiei i adesea. trebuie s înve i s la i mingea s treac pe lâng tine.

în timpul activit ii tale acolo. în programele Anonimilor. ca s simt c tr iesc. sau dup ce ai plecat de acolo. Fii atent ! F r nimic altceva.i distrag aten ia de la propria. a terne pe hârtie întreaga ta Äistorie" sexual . decât via a ta interioar asupra c reia s te concentrezi.. la obsesiile fa de cei din jur. rele .". desp r iri i împ c ri. las asta pentru mai târziu. curând ea se va metamorfoza în auto-descoperire i vei fi preg tit astfel pentru urm toarea etap .i asuma responsabilitatea propriei vie i. ce ai sim it înainte s te angajezi în alt parte. înfrunt cu curaj propriile tale probleme i defecte Ce înseamn A. a vie ii tale.Interpretarea unuia din aceste roluri. i cât mai des Äîn acest moment aleg s .i via .i înfrunta problemele înseamn ca. De fapt. furie i neputin . începe cu primele tale rela ii i mergi apoi cu relatarea pân în prezent. control i joc. Nu e întotdeauna necesar s ai un terapeut pentru aceast etap . Dar dac po i accepta plictiseala... Nu. Atâta timp cât e ti captiva acestor roluri i jocuri. s scrii despre slujbele pe care le-ai avut. 7." este tot joc. i se va p rea c o alt persoan te ine departe de idealul t u de fericire. în aceast calitate. Las . s nu r mâi cu nimic care s . Este o metod pe care vei dori s o reiei ulterior. recunosc. Poate te concentrezi la început asupra rela iilor.realiz rile. sentimentele s curg . Dac b rba ii au fost întotdeauna o problem pentru tine. poate. Ce implic s nu te la i prins în joc Acum e necesar s dezvol i noi c i de comunicare cu tine îns i i cu al ii. i îi pot ajuta. O dat ce ai p r sit jocul. a alegerilor pe care le faci..a a cum e ea în prezent .. de adult st pân pe via a lui. fie într-o conversa ie. Arunc o privire i în trecut. Când începi aceast ac iune. dac ai unul. începe cu începutul i scrie. când problemele se vor înmul i. s parcurg procesul c ut rii i descoperirii de sine. gândurile. î i revine întreaga responsabilitate a comportamentului t u. Acum e timpul s începi s prive ti în str fundurile sinelui t u cu ajutorul programului spiritual.) Etapa devine mai u or de parcurs prin exerci iu. probleme i suferin . Inseamn . fie în via . s-ar putea s te cuprind plictiseala la început. ca s evi i integrarea în joc (chiar i anun ul ÄNu mai joc. Concentreaz -te asupra aspectelor mai dificile. s . de exemplu." Vei avea nevoie de toat energia eliberat prin renun area la manipulare i control o dat ce începi s exersezi acest pas. mai inevitabile.. Numeroase femei care iubesc prea mult i-au îngropat sentimentele atât de adânc. S spui cât mai rar ÄDe n-ar fi. cei care au str b tut cea mai mare parte din calea îns n to irii. de asemenea. Nu c uta tiparele în timp ce scrii. P rin ii? Folose te aceea i metod i pentru ei. care s demonstreze disponibilitatea ta de a. iar dup o vreme exerci iul însu i î i d puterea de a merge mai departe. al grupului de sprijin i al terapeutului. Va trebui s înve i s tr ie ti f r emo iile cauzate de certurile înfierbântate.caracterizat de team . dar acesta este un instrument extrem de valoros care te ajut s pui ordine în trecut' i s începi s recuno ti modelele i temele redundante în lupta cu tine îns i i cu al ii. Nu e u or de îndeplinit. c au nevoie de senza iile provocate de certuri..atât ce e bun cât i ce te face s te sim i nelini tit sau nefericit .i amintirile.. când se opre te jocul. Analizeaz totul i scrie o alt list .bune.i po i dezvolta adev ratul poten ial de fiin uman evoluat .i scrutezi via a . e ecurile. Trece-le pe o list . . în care e ti protagonist . Ai de scris. f -o cât po i de exhaustiv înainte de a pune punct. Mai tâziu vei dori. î i îndep rteaz aten ia de la propria persoan i te ine captiv în tiparul copil riei . dup ce te-ai desprins de manipul ri. momentele când ai fost r nit i când ai r nit tu pe al ii. hot rârile tale (cele pe care le-ai luat deja i cele care sunt acum doar op iuni) devin mai clare. f r dramele care. Dac sexul este unul din ele. pot deveni sponsori ai nou-veni ilor.i m nânc timpul i energia. Examineaz toate amintirile . dac nu renun i la aceste roluri restrictive.

s-o schimbi. în lipsa cooper rii lui. In aceast etap a procesului de vindecare. Clar. în timp ce reneag propriile lor defecte i alegeri. afectiv. 8. nici s te încurajeze. Scrisul nu va fi. vei începe s te sim i în siguran . Dac începi s protestezi citind aceste rânduri c . situa ii financiare. care trebuie smuls din r d cin i eliminat . ce ai scris despre evolu ia ta sexual . sau orice altceva ai vrea s faci. numai s aib sens pentru tine. sau pe care nu le po i realiza. Scopul acestui lucru este auto-cunoa terea. Cultiv tot ce crezi c merit dezvoltat în forul t u interior Ce înseamn Cultivarea a ceea ce merit s fie dezvoltat în forul t u interior înseamn s nu a tep i s se schimbe el înainte de a reu i tu în via .i înfrun i problemele i defectele Majoritatea femeilor care iubesc prea mult sunt îndinate s -i învinov easc pe ceilal i pentru nefericirea din via a lor. pentru tine. Nu e nevoie s comenteze. De ce e necesar s . vei fi în stare s te desprinzi de sentimentul de culpabilitate. Nu. . Când încetezi s -i mai blamezi pe al ii i î i asumi responsabilitatea alegerilor. totu i. iar calea prin care putem face asta este s ne examin m cu sinceritate i seriozitate.i dea sfaturi.i timpul i energia realiz rii acestei activit i. Scrie oricum. decât pe tine. pur i simplu. înseamn . despre sentimentele legate de propria ta persoan i despre evenimentele din via a ta.i spui povestea i s vezi c este acceptat . Nici s .i construie ti planurile pe baza cooper rii lui. un mijloc de exprimare u or sau confortabil. bune sau rele.ca s . Persoana pe care ai ales-o trebuie s aib mult în elegere i compasiune. planurile tale se n ruiesc. Mult. rela iile cu b rba ii. pentru c i-a ascultat cineva cele mai grave secrete i n-ai murit din pricina asta. O dat ce ai încheiat proiectul. Alege pe cineva care în elege ce efort depui pentru a te îns n to i i care poate asculta. Asta te preg te te în vederea schimb rii acelor lucruri din via a ta care nu. Dar nu este oportun s faci asta acum. practic . Acoper toate cheltuielile neprev zute legate de copil.i reiei coala. mult mai târziu. Este o perspectiv grav asupra vie ii. care nu te mul umesc. de asemenea. s nu-l alegi pe partenerul t u drept persoana care te ascult . asta trebuie stabilit de la bun început. Nu este o metod de netezire a problemelor care au ap rut în rela ia voastr .i sunt folositoare. s nu a tep i sprijinul lui financiar.i erau interzise când te considerai victima celorlal i. transport etc. f r s te folose ti de el ca resurs (sau scuz !). devii liber s îmbr i ezi toate op iunile care. Doar s te asculte. Doar considerând c problemele i defectele tale (ca i calit ile i realiz rile) î i apar in i nu au nici o leg tur cu el. f -le ca i cum nai avea pe nimeni pe care s te bazezi. lucru ce va l sa drum liber bucuriei i atitudinilor s n toase manifestabile de acum înainte în via a ta.i vezi de via a ta când încetezi s mai depinzi de el i s folose ti toate oportunit ile. s . dedicându.Ce necesit înfruntarea problemelor i defectelor tale Vei fi nevoit s scrii foarte mult. Ce implic înfruntarea problemelor i defectelor în primul rând. Dar este. ai voie s hot r ti dac îi vei împ rt i ceea ce ai scris sau nu. poate. Apoi. Va trebui s fii cât se poate de sincer i con tiincioas în tot ce vei scrie despre tine.i face griji c n-o s te exprimi perfect. cât ai putut de bine. cu p rin ii. gânde te-te singur sau discut cu o prieten : ce ai face dac nici m car nu l-ai cunoa te? Vei constata c e foarte posibil s . în loc s .i începi o carier . vei putea s urmezi aceste zece etape i s schimbi ce e de schimbat. legat de numeroasele evenimente i sentimente din trecut i t inuit pân acum. La i pe cineva s te asculte ca s în elegi ce înseamn s . împ rt e te-l cuiva care ine la tine i în care ai încredere. cea mai bun metod pentru acest tip de exerci iu.

i se pare incomod s . Ideea este s te gânde ti la tine i la ce i-ar pl cea s fie cadoul t u din ziua respectiv . în general. e normal s te sim i sec tuit . din felul în care ne dezvolt m propriile capacit i.i asumi riscuri: s faci cuno tin cu alte persoane. pentru multe din femeile care iubesc prea mult. Pentru c atâta timp el a fost singura ta preocupare. Spune.i îndrep i aten ia spre tine i s explorezi ce e folositor dezvolt rii tale. Spune nu dac î i face pl cere. dar n-ai reu it s . vei începe curând s -l umpli cu sentimentul mângâietor al accept rii de sine. va fi nevoie. cu atât e mai bine. Solicit ceea ce vrei. Sentimentul de sine se na te din ceea ce facem pentru noi în ine. Apoi. Acum e momentul s te arunci cu capul înainte.i l rge ti concep ia despre cine e ti i ce e ti în stare s faci.i place. Prive te via a ca pe un hors d'oeuvre apetisant i serve te-te singur cu diverse experien e pân descoperi ce te intereseaz mai mult. dar nu ne pricepem deloc s ne oferim singuri un dar. înva cum s ai mai mult grij de tine i mai pu in de cei din jurul t u. ci ie. s cau i o slujb . chiar cu riscul de a fi refuzat . exist doar înv minte. iar acesta e un bun început. Ei vor ca tu s r mâi neschimbat .i iei inima în din i pân acum. Direc ioneaz -le c tre tine.Cizelarea personalit ii tale înseamn s . sau înapoiaz un obiect care nu. Ofer . nu altora. Dar. orice crezi c ar trebui s faci. (Nu apela pentru încuraj ri la partenerul t u sau la familia dezorganizat în care ai crescut. în loc de da ca s faci pl cere altora. atunci aceast lec ie despre cum s fii generoas cu tine trebuie redirec ionat . Nu te împotrivi. la fel cum îl umplu propriile tale proiecte i activit i. aten ie. vei c uta un alt mod boln vicios de a-ti distrage aten ia). Ofer .i punctul de vedere chiar dac înclini s crezi c n-are importan . Cizelarea propriei persoane înseamn s . Darurile pot fi ieftine.) Ce necesit cizelarea propriei personalit i Pentru început. a a c ie i în lume i înva ceva din ce vrea via a s te înve e. . c vei sim i cum uier vântul prin locul unde ar trebui s fie inima..i timp. Acesta e un exerci iu de îng duin fa de sine. trebuie s încerci s te concentrezi în fiecare zi asupra a dou lucruri pe care nu vrei s le faci. Nu te sabota singur . Dac el te-a preocupat atâta timp i nu ai deloc o via a ta. s intri într-o sal de curs dup ani de zile. chiar dac ai prefera s -l arunci la co . ca s nu se schimbe nici ei. începe prin a urma mai multe piste ca s vezi ce te intereseaz . Dac toate eforturile tale s-au îndreptat spre schimbarea celorlal i. Trebuie s înv m c putem fi noi în ine sursa lucrurilor bune din via a noastr . înva s oferi. sau viziteaz gr dina zoologic .i întinzi aripile i s . Folose te grupul de sprijin ca surs de încuraj ri i reac ii. Las grupul de sprijin s te ajute în aceast încercare. Adeseori. dac în realitate faci cump r turi i cheltuie ti compulsiv ca s . s faci ceva extrem de dificil.i cump ra ceva în fiecare zi poate fi o lec ie foarte bun pentru iubirea de sine. ne pricepem foarte bine s facem daruri. Acceptarea venit din partea lor umple. hot rârea de a.i experien e noi în loc s acumulezi obiecte materiale ( i datorii). stând lini tit i con tientizându-l.. i s te la i în voia sentimentului de d ruire i primire de daruri. D acel telefon pe care l-ai tot amânat. Nu exist gre eli în via . cu cât sunt mai pu in utile i mai frivole. Nu e un lucru u or.i adormi furia sau depresia. obiecte materiale. exerseaz ! în cursul acestor etape. las -l s uiere cu toat puterea (altfel. Strânge golul la piept i fii sigur c nu te vei sim i astfel mult timp i c . Uneori golul este atât de adânc. Fii dornic s încerci cel pu in o activitate inedit pe s pt mân . de asemenea golul. Opre te-te i prive te apusul de soare. A a c . ca s . sprijinindu-te din nou pe ei. din când în când. s mergi singur într-o excursie.i urm re ti interesele. crede-m pe cuvânt. acum. F o plimbare în parc sau o excursie la munte. dac n-ai probleme cu banii. Te vei confrunta cu golul afectiv îngrozitor care iese la iveal când încetezi s te mai concentrezi asupra altora. dar.

mai degrab copii însp imânta i i dependen i. vei avea nevoie de el s aduc zâmbetul i distrac ia în via a ta. Dezvoltarea poten ialului t u la reala capacitate ia vina de pe umerii lui i plaseaz responsabilitatea pentru via a ta exact acolo unde îi e locul . Pentru majoritatea oamenilor. s fie pl cute pentru tine. pân nu. dorin ele. egocentrist . d -le i celorlal i dreptul de a fi responsabili pentru îndeplinirea dorin elor i trebuin elor lor. cu toate astea. nici nu încerca s te justifici. S m explic: ca i majoritatea femeilor care iubesc prea mult.i cu atât mai mult vei atrage ( i vei fi atras de) un partener complet. Proiectele i activit ile pe care te hot r ti s le realizezi te vor preocupa atât de mult. în schimb. nu suntem complet mature. probabil. Trebuie s crezi c dorin ele i trebuin ele tale sunt foarte importante i c ie î i revine datoria de a le împlini.i calmul. când de fapt. Nu c uta s te adaptezi tu unor rela ii sau situa ii nepl cute. dar o slab perspectiv pentru o rela ie satisf c toare.ele trebuie s te preocupe în primul rând. c nu vei mai avea timp s te concentrezi asupra a ceea ce face sau nu face el. distrac ia. ine minte. Pe m sur ce devii tot mai capabil s fii astfel. perfec ionarea fiin ei tale face din tine un partener mai bun. e ti. planurile. Dac nu ai o rela ie în aceast perioad .De ce e necesar cizelarea Dac nu. i chiar s solici i rela iilor tale i situa iilor care decurg din ele. c ci e ti o femeie capabil s se exprime pe sine. cu cât ai mai pu in nevoie de un partener. imaginea a tot ceea nu vrei s fii: indiferent . tu e ti o femeie care iube te prea mult. mai mult decât serioas i responsabil . El evoc . nu pe ultimul . dar. a deveni egoist este un exerci iu necesar în procesul de abandonare a martirajului. r mânem. trebuie s incluzi în programul t u zilnic o activitate pentru sufletul t u. fii cât de jovial . nu dup ce au fost satisf cute nevoile celorlal i. iresponsabil. cu atât devii o partener mai bun . Ce implic O prim implica ie ar fi c nu vei mai avea nevoie de un partener total opus ie ca s aduci echilibrul în via a ta. Un b rbat nep s tor. acest sentiment provine doar din incapacitatea ta de a te în elege bine cu propria via . Dac nu. nu te scuza. î i asumi responsabilitatea deciziilor. P streaz . brutal . neatent fa de ceilal i. Fii egoist Ce înseamn Cuvântul egoist necesit o explica ie atent . Pân când nu ne asum m responsabilitatea integral a vie ii i fericirii noastre. probabil. în fine. activit ile tale pe primul loc. cu imagina ie. Paradoxal.i vei cultiva cu tenacitate latura jovial a caracterului t u. Pentru tine. te vei sim i întotdeauna frustrat . egoismul asta' înseamn .i perfec ionezi aptitudinile. alternativa s n toas de a tânji dup ultima dragoste sau de a a tepta o iubire nou . Sunt reac iile inevitabile ale celor care au fost pân acum pe primul loc în via a ta. Un alt aspect ar fi acela c perfec ionarea personalit ii tale te ajut s te maturizezi. Trebuie s pui bun starea ta. vei avea. în acela i timp. alegerilor responsabilitatea vie ii tale . în trupuri de adul i. Chiar dac ai copii mici. i.i vei acorda permisiunea de a te sim i mai liber i mai pu in încorsetat . Nu argumenta. trebuie s înve i s tolerezi dezaprobarea i mânia celorlal i. vei fi atras de b rba ii la care primeaz aceast caren a ta.la tine. Iar vina pentru frustrarea ta va c dea asupra lui. 9. este o cuno tin fermec toare. S analiz m ce înseamn egoismul normal pentru femeile care iubesc prea mult. Trebuie s te-a tep i s prime ti ceva bun. Ce necesit Pe m sur ce te pui pe tine îns i pe primul loc.i astfel atingi maturitatea. munca. i nu o persoan incomplet ( i deci înfrico at ) în absen a unui b rbat.

automat.a ta. Nimeni nu. pentru c e ti altfel decât ei. Copilul nu poate spera s echilibreze vreodat balan a.s-ar putea. A deveni egoist presupune.po i. Ai înc o via de tr it . de schimb rile de roluri ale celor din anturajul t u. întrucât î i îndepline ti mai bine datoria de a avea grij de tine îns i. c via a nu înseamn decât suferin . dup ce vei deveni egoist (ceea ce mai înseamn . Pe m sur ce întreprinzi aceast schimbare drastic de roluri . Asumarea responsabilit ii pentru propria ta via i fericire elibereaz copiii de vina i responsabilitatea pentru nefericirea ta (c ci ei se simt întotdeauna vinova i i responsabili). Cu cât devenim mai pu in dependente. în mod firesc. sau te vei scufunda o dat cu ele. la care. în fine. pe m sur ce devii tot mai capabil s ii la tine. fericirea. Scopul t u trebuie s fie perfec ionarea fiin ei tale. cu atât atragem parteneri mai s n to i i echilibra i. Schimb rile pe care le aduci în via a ta necesit schimbarea celor din jurul t u. de a face pentru ei tot ceea ce ar putea i ar trebui s fac singuri. Nu e de ajuns s te ridici deasupra tuturor dificult ilor care i-au ie it în cale. i c tot ce ai mai bun este cel mai grozav dar pe care-l po i oferi lumii i.al t u. Este singurul pas firesc pe care trebuie s -l faci dup ce i-ai câ tigat respectul de sine i ai început s . s î i dai seama c ai atras pe cineva care e capabil s in la tine.i spune vocea interioar despre ce e bine i ce e r u pentru tine i ia-te dup ea. De ce e necesar s devii egoist In absen a unui angajament ferm cu tine îns i. Dar. Pe de alt parte. i vezi.de la responsabilitatea fa de al ii la responsabilitatea fa de tine îns i -comportamentul t u va fi echilibrat.i mai fac griji pentru tine. vei fi o partener mai bun .i tratezi cu respect propriile dorin e i necesit i. Când copilul vede c p rintele î i tr ie te cu bucurie via a. Acum po i spune Äda" sau Änu" de câte ori vrei. Ascult ce.i mai departe de activit ile tale. copiii t i s se fi sim it responsabili pentru suferin a i frustrarea ta. Ce implica ii are faptul de a deveni egoist Rela iile tale devin. dup cum suferin a p rintelui relev copilului. (E foarte probabil ca. î i vei dezvolta interesul normal fa de propria persoan . e ca i cum ar primi permisiunea de a face la fel. Nu da aten ie acestor indica ii. s-ar putea s te p r seasc i s caute pe altcineva care s fie cum erai tu odat . pentru c nu mai e ti altfel pentru ei. Doar a a. Pân acum ai fost ca un medium care se lua dup indica iile celor care îi spuneau cum s se poarte. ei sunt liberi s . vei avea tendin a de a deveni pasiv . Pe m sur ce renun m la rolul . Dac aceste schimb ri sunt prea greu de suportat de b rbatul din via a ta. ascultând glasul inimii.i datoreaz nimic. vor opune rezisten . împlinirea. s recuno ti c valoarea ta e mare. deci. ci pentru beneficiul altcuiva. de a te perfec iona nu pentru tine îns i. mai ales. E doar o încercare de a te convinge s te întorci la vechiul t u comportament altruist. de fapt. un poten ial de explorat . de exemplu. Le dai libertatea celorlal i s se preocupe de propria lor via . c împlinirea fiin ei tale este tot atât de important ca a oric rei alte persoane. mai s n toase. pentru e] sau pentru familie. f r s . sau s recompenseze cumva p rintele care i-a sacrificat via a. ea va fi de scurt durat . ironia sor ii face ca. nu acesta trebuie s fie scopul t u fundamental.i poarte de grij mai bine). cu siguran . cu atât se realizeaz mai multe din nevoile noastre. i a deveni sincer ). dac nu dai importan indign rii lor. c aptitudinile tale sunt demne de a fi exprimate. celor dragi. De i. Cu cât devenim mai s n toase i mai echilibrate. s nu r mâi pân la sfâr itul acestor etape cu b rbatul cu care erai la începutul lor.

Ceea ce nu înseamn c trebuie s dai sfaturi. f r îns a for a persoana respectiv s fac ce ai f cut tu ca s te îns n to e ti. i-ai putea relua vechiul fel de a gândi. A. ar trebui s fii deja con tient c a învinov i pe al ii nu. Ce implic împ rt irea experien ei îi vei ajuta pe al ii s se îns n to easc i î i vei men ine gradul de vindecare câ tigat. deci. Acum suntem îndeajuns de libere s d ruim f r s manipul m. Îns n to ire i intimitate: închiderea pr pastiei . trebuie s dovede ti capacitatea de a d rui f r s ceri nimic în schimb.i împ rt i experien a i înv mintele înseamn s . Ai nevoie de sinceritate i de dorin a de a. în sfâr it. Lucrul cu nou-veni ii în grup te ajut s nu ui i cât ai fost odat de bolnav i cât de departe ai ajuns cu recuperarea. sau s arunci vina pe al ii.i împ rt i experien a i înv mintele înseamn . împ rt e te i altora experien a i înv mintele tale Ce înseamn A. Ce necesit împ rt irea experien ei Trebuie s la i liber sentimentul de gratitudine pentru c ai ajuns în acest punct. mai mult sau mai pu in. iar tu î i vei aminti cu compasiune. Nu e nici locul potrivit. c ci povestea persoanei nou-venite va fi. treze ti speran a în sufletul celorlal i i confirmi marasmul prin care ai trecut în lupta pentru îns n to ire. Nevoile noastre se împlinesc i suntem pline de iubire. ci doar s explici ce a dat rezultate în cazul t u. un act de egoism s n tos prin care promovezi propria ta stare de bine. i pentru ajutorul primit. A. sim i i stabili o rela ie. ll. era. fa de tine i fa de ea. asem n toare cu a ta.i e de nici un folos. Când atingi acest stadiu al îns n to irii.de femeie super-responsabil . în ultim instan . pe parcursul acestui drum. nici cazul s controlezi i s manipulezi aici. în grupul de sprijin. poate însemna ajutorul dat personalului medical i consultant referitor la cel mai potrivit tratament aplicabil ie i altor femei ca tine. s vrei s vorbe ti despre îns n to irea ta cu cei care au avut o copil rie asem n toare cu a ta. ai putea aluneca i c dea. sau afla i într-o situa ie asem n toare cu cea în care ai fost tu. ai r bdare. nicidecum primul.i aminte ti c acesta e ultimul pas pe calea îns n to irii. manipulare. întrucât e ti în contact cu principiile procesului de îns n to ire care î i vor fi de folos toat via a. lucrând poate la o linie telefonic ca voluntar sau întâlnindu-te cu o femeie care a întins mâna dup ajutor. l0. dup cum nu era nici în rela ia ta. De ce e necesar împ rt irea experien ei Dac e ti convins c suferi de o boal . Nu înseamn nici s dai nume. pân când eforturile tale în vederea restabilirii dau rezultate i numai dup aceea abordeaz aceast etap . Vorbind despre experien a ta. de la cei care i-au împ rt it experien a lor.i împ rt i experien a mai poate însemna s dedici câteva ore din timpul t u altor femei. de fapt. în fine. trebuie s i în elegi c . cum a fost. Cel mai normal lucru pe care-l putem face acum este s d ruim aceast iubire f r s a tept m s fim recompensate. de asemenea. l s m locul liber cuiva care s ne îndr geasc . Te împiedic s negi cât a fost de r u. F r s te supraveghezi permanent.i dezv lui secretele. înseamn s împ r i cu nou-veni ii experien a ta trecut i prezent . Cea mai mare parte a Äaltruismului" nostru din perioada când iubeam în exces. întocmai unui alcoolic care e treaz. Câ tigi încredere în curajul t u i în via a ta. de a renun a la nevoia de Äa fi bun ". Aceast împ rt ire a experien ei este. Disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilal i i concentrarea asupra nevoilor celorlal i fac parte din boala de care suferim.

fiec ruia din b rba ii aceia care nu m-au iubit deloc. ca s le iubeasc . iar acum. mai lung i mai bogat decât la ultima noastr întâlnire.c trebuie s exerseze mai mult . Era unul din cei câ iva tineri cu care se întâlnea Trudi la încheierea programului terapeutic. iar cele dou m ti pe care le alterna odat continuu .E dr gu . cu pumnul. în joac parc . îmi tie povestea. îmi aminteam bine numele. în timp ce eu am o b nuial despre motivul vizitei ei. . deci nu avem secrete unul fa . tiam c Trudi se confrunt cu un obstacol pe care majoritatea femeilor care iubesc prea mult trebuie s -l dep easc când se îns n to esc. Tu tii cum eram. iar azi arat mai bine decât oricând.. Arat bine. o problem . Pe mâna stâng . . i m simt ca o bucat de lemn. iar ea s-a hot rât s se mai vad cu el o vreme Ädoar pentru antrenament". nu cred c el e alesul. demn de încredere i foarte îndr gostit de mine. Pentru c au folosit sexul ca instrument de manipulare a unui b rbat dificil sau imposibil. castaniu-ro cat.i împ rt easc nu numai ce nu tiu unul despre altul. s fac sex cu mine. Arunc întrebarea peste um r.Cred c da. dup fiecare cuvânt. eu. Am încuviin at din cap. i-l aminte ti pe Hal? M întâlneam cu el când ne-am v zut ultima oar . când se sfâr ise rela ia ei cu Jim. îmi place s fim împreun .E atât de diferit de b rba ii cu care obi nuiam s am o rela ie.au fost înlocuite de o încredere plin de c ldur i feminitate. i vreau s tiu de ce. îi ceream. . responsabil. A parcurs un drum lung în cei trei ani care trecuser de la încercarea de sinucidere. Nu noi. iar ea î i reia locul pe canapea. dar i ce nu tiu despre ei în i i.s fie în compania acestui tip de b rbat atent i de treab mai mult timp. inhibat . descoperirea c oamenii trebuie s . spusese ea despre el atunci. .. Ea nu tie înc . M bucur s v d c procesul de recuperare evolueaz bine. o îndemn. de pisicu . dar cam plicticos. dar lipsesc focurile de artificii. poli istul c s torit.Vorbe te-mi despre asta. Hal e pl cut. ne-am logodit i o s ne c s torim în septembrie. Problema mea e c nu m mai excit. Chipul are aceea i min dulce.Tu ce crezi? îl iube ti? întreb. blânzi. dar. o dat ce aceast provocare este înl turat . Sunt opt luni de când am v zut-o ultima dat . dar nu sunt sigur .ÄPentru noi mariajul este o c l torie cu destina ie necunoscut . Nelini tea lui Trudi este evident .Ei bine. Acum Trudi continu cu mândrie în glas: . pentru c nu-l iubesc? Asta s fie problema dintre noi? . cum s spun.. m port ca o fat b trân pudic . . mul umesc lui Dumnezeu. Vorbim despre câte-n lun i în stele. Discut m mult i mi se pare serios i demn de încredere. dar chiar i problemele sexuale cu care se confrunt acum fac parte din procesul inevitabil de îns n to ire.. exist un b rbat minunat în via a mea. generos. c nu m mai arunc în bra ele nim nui. Iar eu stau întins acolo în pat lâng el. de fapt.E oare. c n-am avut o asemenea problem înainte. dar sesizez o lic rire acuzatoare în privirea ei în timp ce trece în vitez pe lâng mine. totul e atât de diferit de cum sim eam înainte. pu in ondulat. practic. î i love te genunchiul u or." MlCHAEL VENTURA ÄDans de umbre în zona c s toriei" . Trudi. . str lucitori i p rul frumos.de micu orfan trist i de femeie sofisticat delicat .De ce nu m excit? Se opre te din lovit i m prive te cu team în ochi. e în drum spre canapeaua din cabinetul meu.Ce vreau s tiu este unde au disp rut toate emo iile mele sexuale? Trudi nu s-a a ezat înc . un inel de logodn cu diamant arunc lic riri similare. avem. nu mai tiu s fac sex cu un partener tandru. Fusese de acord atunci cu ceea ce îi spusesem . cu ochii c prui.

iar tu nu mai ai de ce s depui eforturi s -l schimbi.Se leag . Ne plac amândurora cam acelea i lucruri: s ne plimb m cu barca. iar eu. Nimeni nu scrie cântece despre cât de u oar i reconfortant este o rela ie de dragoste normal . e orice altceva în afar de iubire. prea mult încredere în el. i s lup i nebune te s cape i acel lucru.femei care au reu it s se fac bine .pentru c e mai stimulativ s nu ai ce. golul din stomac lipsesc.Iar uneori. Un b rbat bun. A a c . dar nu cred s fie asta problema. a teptarea i speran a. iar când ne cert m. pentru c niciodat nu m-a pedepsit c am fost sincer . contribuie la un amalgam puternic. . pierderea i dorul din suflet. care te ador . Trudi nu mai e sup rat . Trudi zâmbe te. De fapt. Hal m-a ajutat enorm s nu-mi mai fie fric s spun ce gândesc. i. adic sunt mult mai relaxat când sunt cu el. Apreciem acelea i valori. s mergem pe biciclet sau s facem alpinism. Nu e agresiv cum era Jim. E curioas acum. suferin a. i totu i. decât eram înainte cu al i b rba i. iubito". se tem c acum lipse te ceva important.tiu. de ce nu simt nimic când m culc cu el? Nu-i nimic r u în felul lui de a face dragoste. Trudi. cred c -l iubesc. devotat nu te va face niciodat s . Dac m gândesc cum eram înainte. Sunt mai mereu rece i stânjenit . genul Änu pot tr i f r tine. . pentru prima dat . Va face asta sau n-o va face? M iube te. nebunia. provocarea. A a c . despre dezacordurile noastre. sexul func ioneaz foarte bine când suntem obsedate. ai un b rbat dr gu . de fapt. lupt cinstit. decât s ai. încuviin eaz din cap. n-are nici un sens. tii. s fii obsedat de el. Nu m prefac când suntem împreun .i sim i adrenalina izbucnind în valuri. nu-i a a? M bucur c o pot lini ti. Nu eram obi nuit s fie cineva atât de onest i deschis în leg tur cu sentimentele lui i s cear de la mine s fiu la fel. E cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodat i sunt mândr s ies cu el. Toate acele sentimente puternice de îngrijorare i anticipare nelini tit . E ti obi nuit cu jindul i suspansul care creeaz emo ia aceea. se excit . ca un detectiv care descurc i ele încurcate ale unei taine importante. Lipsesc. . de n dejde. da. echilibrat. iubitor. dore te s -mi fac pl cere. nu m iube te? tii ce vreau s spun. E inutil.Probabil c ai. sau s cer de la el ce vreau. tiu c m crede minunat . El are calit ile pe care le voiai la un b rbat i i-e loial. de groaz chiar. Acum. suferin a.. M întreb dac n-am prea mult încredere în el. Trudi. îi spun: . stan de piatr . Asta e ceva nou pentru mine. tii doar cum e s nu ai. Toate cântecele descriu teama. pentru c astea erau semnele Äiubirii" înainte. este ceea ce ne spun cântecele c este iubirea. Obsesia nu înseamn iubire. Tu treci acum prin ce au trecut multe alte femei care au avut aceea i problem cu a ta . .Chiar a a! Pun sub semnul întreb rii rela ia mea cu Hal pentru c nu sunt obsedat de el.de cel lalt. continui eu. a a cum f cea Jim.în realitate. Sunt eu îns mi. tiu! . E doar obsesie. dar dac -l iubesc. Emo ia. deschise. are foarte mult sens.Eu s nu tiu? Dar cum se leag asta de sexualitatea mea? . Problema este c pân acum n-ai tiut ce înseamn s ai ce i-ai dorit. de exemplu.. asta numim . a te certa cu Hal e aproape o pl cere.i dore ti. Sfâr im întotdeauna prin a rezolva chestiunea i ne sim im i mai apropia i dup aceea. când ne sare inima din piept. deci. De fapt. Nu te va p r si. Este foarte atent. nimic mai mult. într-adev r. teama. Dar la început m speriau chiar i discu iile sincere. E ti sigur c va fi lâng tine la nevoie. care a primit numele de iubire.la începutul unei rela ii cu b rbatul potrivit.

meditând. m-am culcat cu el. de fapt. iar eu nu eram deloc obi nuit s fiu lini tit . dup toate ispr vile mele din trecut. rece. pav za ta împotriva suferin ei. dup cum m salut . Ne relax m i începem s credem c asta nu e iubire. ca i cum a pierde ceva foarte important. . în cazul fo tilor t i parteneri. M comport ca o virgin timid . îi r spund.i pierzi armura. în . pentru c ne lipse te obsesia. asta e. c pot fi eu îns mi i el n-o s m p r seasc . continu : . Am a teptat mult înainte s avem i rela ii sexuale. L-am pl cut din ce în ce mai mult i mi-era atât de bine. Exact asta s-a întâmplat. Doamne. Hal ar reu i s m cunoasc pe de-a întregul. n-ai riscat niciodat s te apropii de vreunul din ei.Nu tiu sigur. cumva. te cuprinde panica. în schimb. N-ai avut de-a face cu aceast apropiere. încerc s-o lini tesc.. Mi-e fric . chiar e ti virgin . . dar e ceva care m re ine. . Sim eam c m pot relaxa. exact a a m simt .M simt vulnerabil . Numai c eu sunt încordat .Da.De câte ori fac cuno tin cu vreun prieten de-al lui. iar eu m-am sim it atât de vulnerabil . tii cum se spune în Biblie: ÄApoi el a cunoscut-o".O.dragoste i nu tim ce s facem când apare ceva care nu e a a. Te sim i bine când vorbi i i v bucura i s fi i împreun . e altceva. e a a afectuos. Ah. Mi-e prea fric . pentru c nici unul nu era în stare s fie atât de apropiat. Sigur c e ti speriat . nu tiu! Trudi începe s se foiasc în scaun. c Hal i-a vorbit deja foarte frumos despre mine. i lucrurile pe care le pute i avea împreun în viitor. încuviin eaz ea. foarte fric ! . te temi s nu.înfrico at . uneori. în sfâr it. dar nu pare s se supere din cauza asta. i tot era ceva incredibil. Chiar dac înainte te aruncai asupra b rba ilor. Apoi.Da. Cam a a ceva. Spun asta dup felul cum m trateaz . nici m car sexul nu f cea s cad barierele. dar nu se plânge.E îndr gostit de mine. a spune chiar rigid . N-am avut niciodat pe cineva care s nu m p r seasc . Am plâns tot timpul. tiu. când cad toate barierele dintre voi. Când.M-a cucerit complet în lunile în care ne-am v zut. eram a a fericit când eram împreun . care nu vrea decât s fie cât se poate de apropiat de tine. nici cu alte persoane. Numai asta. S te la i cunoscut . Dar eu am senza ia c dac l-a l sa. Nu e simplu s ai rela ii intime cu cineva care dore te s fie cât se poate de apropiat de tine din toate punctele de vedere. pentru c tiu cum ar trebui s fie. am vrut s ne cunoa tem mai întâi foarte bine.A a e.Ce sim i când face i dragoste? R mâne t cut câteva clipe..Bine. Dar acum e altfel. . într-un târziu. Mi se pare c nu m predau lui în întregime. . Mai plâng i acum. Nu tiu ce m împiedic . Acum când e ti cu Hal. Ar dori s ne sim im amândoi bine. poate? Apoi. ca o confirmare pentru sine: Da. Tace i se gânde te. iar tu nu ai deloc experien a în acest tip de rela ie cu un b rbat. Trudi încuviin eaz .Trudi. . . . a fost foarte tandru. asta sun a citat biblic. m plâng. dar. Apoi î i ridic capul i m prive te. s tii. N-am numit-o iubire pentru c era prea lini tit . de i fac dragoste. în ceea ce prive te sexul. nu doar sexual. M simt prost vorbind acum despre a a ceva. atât de dornic s m fac fericit . Iar când suntem doar noi doi. ca i cum a fi dezbr cat . . ci i în alte feluri. . M închid în mine ca o scoic . Nu reu esc s m aprind deloc.. . Eu. Pun o întrebare care sare în ochi. Zâmbe te amar i continu . mai devreme sau mai târziu.i? O îndemn eu. când atingi gradul de intimitate la care ai ajuns tu cu Hal..i ce s-ar întâmpla dac ai face-o? .auto-protectoare. tii doar. spune-mi cum este acum. Totul e nou. când m gândesc la asta.

nu cred c este. nu ajungeai s te apropii de nici unul din ei. Compar ce f ceai înainte i ce faci acum cu diferen a dintre interpretarea rolului unei mari îndr gostite i permisiunea pe care i-o oferi acum de a fi iubit . de fapt. pentru c mi-e team de intimitate.. încearc s ai mai mult control când face i dragoste i s mergi doar pân acolo unde i se pare confortabil. în loc s folose ti sexul ca instrument.tiu c mai am multe de f cut în aceast privin . îmi spui c tiu doar s fiu sexy cu cineva care nu m dore te . sperând s te auzi ridicat în sl vi pentru asta. de i îmi f cea pl cere s joc acel rol. Trudi r mâne pe gânduri. . A fi sexy e o atitudine. când te sim i preg tit pentru intimitate. Când realizeaz îndoiala din glas. Spune-i când i-e team . . A a c . Credeam c dac nu-mi folosesc toat arta de seduc ie. Jucai teatru.. . .s -i spui totul despre sentimentele tale.Äs te la i cunoscut " .sau nu dore te tot ce însemn eu . Ce e de f cut? . indiferent de cât de mult sex f ceai.pentru c asta reprezint acum contopirea voastr sexual . renun la ideea de Äa fi sexy" i las -te în voia sexualit ii. Trudi . Trudi. i nu c uta s judeci ce i se întâmpl . în felul în care f ceai sex înainte era foarte pu in capitulare i mult . Hal va în elege dac îi ceri s te ajute în privin a temerilor tale. Ochii ei se m resc. doar s fiu eu îns mi. Dorin a sexual este stabilirea unei rela ii intime la nivel fizic.întrebarea este cum. Nu puteam s o folosesc pentru c fusesem atât de buni prieteni înainte de a deveni iubi i c mi se p rea total nepotrivit s încep s gem i s m arunc asupra lui.i cu r bdare capitularea. foarte bine calculat . . Trudi reflecteaz . Dac crezi c e bine. Dac nu exist dragoste de sine acolo.De ce trebuie s fie a a? De ce nu m pot lini ti? tiu c omul acesta nu m va r ni deliberat. asta mi se pare i mai greu. acum nu mai trebuie s interpretez nici un rol. orice a face va fi insuficient i Hal se va plictisi.Toat acea abandonare pe care o practicam înainte era. nu era nevoie. S fii iubit .i c nu pot fi sexy cu cineva ca Hal care e bun i m consider minunat . Nu te gr bi i construie te. indiferent de cât de ira ionale sunt. b nuiesc c i-e foarte greu acum s renun i la acest control i s ai un comportament sexual normal.. Trebuie s vorbe ti cu Hal despre ceea ce i se întâmpl . îmi place expresia ta. locul unde s l luie te i iubirea de sine. De fapt. nu-i a a? C nu mai trebuie s -mi joc rolul.realitate. Uneori m uit la Hal i m întreb cum poate fi atât de fericit cu mine. e mult mai greu s la i dragostea s p trund acolo din afar . Pentru c te-ai folosit o dat de sex ca s controlezi rela iile. c sexul a devenit o cale mai profund de a v cunoa te unul pe altul i nu un obstacol. Nu mai trebuie s încerc. a a cum se întâmpl .Ei bine. Acceptarea (de a fi iubit ) este mult mai dificil pentru c ea trebuie s vin dintr-un loc foarte intim. Cu dragostea i încrederea nu prea ai avut de-a face pân acum. nu renun am la control deloc. Cel pu in. C nu mai trebuie s fac nimic anume. Ciudat. s le spui cine e ti i ce sim i de fapt. î i schimb repede atitudinea...De-asta mi-e atât de greu. în plus. . Dac exist deja mult dragoste acolo. Mai ai înc un pas: s ai atâta încredere în tine încât s -l la i pe Hal s te iubeasc . tii. e mai u or s accep i c meri i i iubirea altcuiva. Hal m iube te i f r asta. Abia acum în eleg asta. i impunerea propriei tale voin e. Mi-a fost team s -i ar t lui Hal c îl iubesc pentru c eram sigur c nu tiu cum. Lacrimile str lucesc în ochii lui Trudi. Mai întâi. A adar. foarte mult manipulare i controlare a altcuiva prin sex. Nu cred c sunt fermec toare când nu interpretez marele meu rol. îi inea la o anumit distan pentru c tu foloseai sexul ca s evi i s comunici cu ei. Ai parcurs un drum lung în ceea ce prive te dragostea de sine. când sim i nevoia s te retragi. Tu i Hal v-a i împ rt it atâtea despre voi.

E de ajuns s fiu eu îns mi! Trudi se opre te. Zâmbe te i. . încercând s schimbe b rbatul incapabil s le iubeasc într-o persoan capabil de iubire. pr pastia va exista întotdeauna. Apoi. Tu te lup i acum cu o problem pe care o au doar femeile care s-au vindecat de iubirea lor excesiv . i mii de mul umiri. Trudi întreab : . Totul e mult mai simplu decât mi-am imaginat eu c este dragostea. Trudi vorbe te acum de dorin a de a realiza intimitatea total cu o alt persoan . cel care fuge de intimitatea real . r spund. dar e mai sigur pentru c atâta timp cât sunt protejate de aceast lupt nu sunt nevoite s stabileasc o rela ie de total intimitate. c totul e nou pentru mine i nu tiu cum s m port normal înc . . Le dau singurele indica ii de care sunt în stare.i sexualitatea ca instrument. .Nu e sexul.Crezi c asta se întâmpl i altor femei? întreab ea. în timp ce singur tatea îi împinge spre o rela ie. Fii foarte sincer i las restul în grjia Ärestului". prevenitoare: . rol pe care l-ai jucat înainte. iar Hal este urm ritorul.Deci eu sunt acum la cap tul opus . i nu evita discu ia când sunte i în pat. Ca s vedem cât de departe a ajuns Trudi în procesul de recuperare. într-un anumit grad. îi r spund. ca s le elimine complet.Deci indiferent cine e reticentul i cine urm ritorul.. Metoda nu d rezultate niciodat . a a-i? E clar c trebuie s se întâmple astfel.i povestesc cum merg lucrurile.E la fel cu toate celelalte lucruri pe care ni le împ rt im. dar. Mai r mâne ca i trupul rneu s aib încredere în el. dorindu-i din tot sufletul s -i fie bine. lucrul care va r mâne neschimbat în decursul acestei pove ti este pr pastia dintre tine i partenerul t u.Poate. M sperie i mi se pare amenin tor.Se întâmpl des. i ne îmbr i m înainte de a pleca. apoi m prive te cu sfial . M-am gândit c poate ar trebui sa fiu pasional cum eram odat dar nici asta n-ar ajuta.. dar cele mai multe nu se vindec . via a. pentru c l toria lor. î i sugerez s discu i cu Hal despre toate aceste lucruri. . O s . optit. la care ajung foarte pu ini. Vezi. rol jucat de partenerii t i anteriori. Astfel c . sta-i reversul medaliei. nu-i a a? Intimitatea e atât de înfrico toare.Nimic nu e u or. î i irosesc timpul. energia. tiu c ai dreptate. Las -l s tie prin ce treci. Dar cred c îmi doresc s r mân pe loc i s -l las pe Hal s m prind . . Trudi arat ca i cum i s-ar fi luat o piatr de pe inim . Po i schimba rolurile. s -l lase pe cel lalt s le cunoasc în sensul cel mai profund al cuvântului. Ar fi interesant s vezi ce se întâmpl dac te-ai opri din fug . Trudi. . s tii. s compar m convingerile ei despre sine i stilul ei de a stabili o rela ie intim . .Nu atât de des pe cât a vrea eu. Acum. Rolurile de urm ritor i reticent sunt inter anjabile. Dar deja inima i sentimentele mele au încredere în Hal. tu e ti reticentul.A a a f cut i Hal cu mine? A ales pe cineva cu care nu poate fi foarte apropiat? . . Urm ritorul.. spune Trudi.E bine s în elegi ce se petrece. asta a produs i mai multe probleme.sunt cea care se opune intimit ii. De fapt. r spund. folosindu.Cu mult pl cere. Nevoia de a o evita se afl în spatele luptei în care se angajeaz femeile care iubesc prea mult i b rba ii care iubesc prea pu in. i reticentul. . dar vreau s închid pr pastia. Toate avem capacitatea de a juca ambele roluri.i scutur p rul. cei doi parteneri au nevoie de foarte mult curaj. cu caracteristicile unei femei care s-a vindecat . teama îi face s aleag parteneri cu care nu se vor în elege niciodat . E o form foarte important de intimitate.. Majoritatea oamenilor se tem de asta. nici unul nu va fi preocupat de apropierea total .Ei bine.

Dar încetarea . r bd toare. Urmeaz dorin a de a primi ajutor pentru noi în ine i apoi prima încercare real pe care o facem pentru a ne asigura ajutorul. nu putem crede c suntem demne de iubire a a cum suntem. î i analizeaz sentimentele i atitudinile fa de orice aspect al vie ii ei. Când o rela ie e distructiv . mai presus de toate. dar nu se expune exploat rii celor care nu sunt interesa i de starea ei de bine. intimitatea. 7. Se auto-valideaz i nu mai caut o rela ie care s -i dea sentimentul propriei valori. Ce p rea odat normal i familiar devine incomod i anormal. fiecare în parte. î i pune întreb ri: ÄEste aceast rela ie potrivit pentru mine? îmi d posibilitatea s dau la iveal tot ce e mai bun în mine?" 8. dup care se dezvolt acceptarea de sine. 5. are grij de s n tatea i starea ei de bine. Se accept pe sine în totalitate. interesele i realiz rile. Exist mai multe faze în vindecarea de iubirea excesiv . de asemenea. Iubirea de sine se intensific de-a lungul acestei etape încet. gândi i sim i.i satisfac dorin ele. convingerile i valorile. Apreciaz orice aspect al sinelui s u: personalitatea. femeia are puterea s renun e la ea f r s cunoasc depresia handicapant . Este deschis i încrez toare în persoanele Äpotrivite". fiind pline de solicitudine. trebuie stabilit între parteneri care împ rt esc valori. interese i idealuri asem n toare i care apreciaz . Dac nu exist acceptare i dragoste de sine nu putem tolera s fim Äcunoscute". încerc m s câ tig m dragostea d ruindu-ne iubirea cuiva. Nu are nevoie s se simt solicitat ca s aib sentimentul propriei valori. propriului ei sentiment de senin tate. 9. 3. îi accept pe ceilal i a a cum sunt i nu încearc s -i schimbe ca s . 4.de iubirea excesiv . Ea tie. Exist o iubire de sine i un respect de sine pe care le nutre te sincer i le spore te deliberat. D importan . în special a b rba ilor care sunt buni a a cum sunt. intr m în faza care necesit angajamentul nostru fa de vindecare i disponibilitatea de a continua programul de recuperare. suntem gata s fim noi în ine con tient. înf i area. Nu-i este team s se lase cunoscut la nivel personal profund. Toate luptele. pentru a merge bine. chiar dac mai vrea s schimbe ceva la personalitatea ei. Ea tie c o rela ie. Prima faz începe când în elegem ce facem i vrem s ne oprim. suferind i sacrificându-ne. în absen a acestor sentimente. 6. dup cum foarte bine s-a exprimat Trudi. apare iubirea de sine. în timpul acestei faze începem s ne schimb m modul de a ac iona. trupul. apoi devenim mai tolerante fa de noi în ine. Odat ce încep s se dezvolte i s se stabilizeze acceptarea i dragostea de sine. Mai întâi. c e demn de tot ce-i poate oferi via a mai bun. în schimb. Se auto-protejeaz . ci ne sporesc via a i promoveaz propria noastr stare de bine. Urmeaz înmugurirea aprecierii propriilor noastre calit i. 2. l0. Dup aceea. f r s mai interpret m deliberat i calculat anumite roluri pentru a câ tiga aprobarea i iubirea altcuiva. d ruind arta noastr de a face sex sau de a g ti minunat sau mai tiu eu ce. haosul din trecut i-au pierdut puterea de atrac ie. Nu uita i c recuperarea este un proces îndelungat i un scop pe care ne str duim s -l atingem i nu ceva ce realizezi imediat i pentru totdeauna. inclusiv sexualitatea. Iat caracteristicile unei femei care s-a vindecat de iubirea excesiv : l. încet m s ne mai urâm. drama. Intr m în urm toarea faz în momentul în care începem s facem alegeri care nu mai urmeaz vechile tipare. pentru c . Respectul ei de sine a atins cota la care se bucur de compania altora. f r s mai încerc m s mul umim pe cineva. dar sigur. Are un cerc de prieteni care o susjin i preocup ri s n toase care o ajut s dep easc momentele de criz . în sfâr it.

ci s i evit m persoanele ale c ror atitudini sau purt ri fa de noi produc team . mai pu in îngrijorate i mai pu in vinovate. Mai întâi trebuie s învingem teama de a fi respinse dac permitem cuiva s ne vad . exist o perioad în cursul c reia suferim pentru c nu tim ce s facem pân când impulsurile de iubire Äsincer " g sesc ansa de a se face auzite i sim ite i de a se reafirma. ostilitate i agresivitate vor inhiba onestitatea ta. Ce confer valoare riscului? Doar când ne dezv luim în întregime i sincer. dac procesul recuper rii a progresat. Se întâmpl frecvent ca. îndr gim. când nu purt m m ti i nu ne mai deghiz m. a a cum suntem de iubirea unei persoane importante pentru noi. c acest tip de comportament din partea noastr devine posibil doar într-un climat lipsit de team . adeseori. Când renun m la dorin a de a ne calcula orice mi care ca s ob inem efectul dorit. ca i rela iile cele mai intime. sau s schimb m persoana respectiv .cu care avem o rela ie bazat pe încredere. de i lini titoare. respect i stim profund pentru umanitatea noastr iubitoare pe care o împ rt im celorlal i. sau s cre m un efect. Nu trebuie s ne mire c acest tip de comuniune dintre dou persoane este atât de rar. aceast nou calitate a rela ion rii noastre presupune nu doar goliciunea i deci vulnerabilitatea fizic . Indiferent de cât de mare devine dorin a de a fi sincer pe m sur ce te vindeci. ca rigiditatea trupului înghe at. de fapt. A adar. alin m. Cu copiii devenim mai pu in autoritare. stabilim o rela ie cu cineva ca s ne exprim m propria noastr personalitate i nu pentru c încerc m s producem un r spuns. Pe t râm sexual. când nu ne ascundem sau facem calcule. mult mai tolerante. Aceasta este r scrucea la care se afl Trudi acum: incapabil de a. dragoste. încetarea interpret rii rolurilor î i d aceea i senza ie. Ne sim im mai libere s ne . i nu interpret m. ci mai ales goliciunea i deci vulnerabilitatea emo ional i spiritual . iar iubirea noastr e mai sincer . trebuie s l s m garda jos i s îndep rt m barierele doar fa de acele persoane .spectacolului i renun area la rolurile interpretate. Devenim mult mai oneste. un spectacol bine controlat). Ne relax m i ne bucur m de ei mai mult pentru c suntem capabile s ne relax m i s ne bucur m de noi în ine mai mult. totu i. Renun area la vechile stratageme nu înseamn s nu ne mai apropiem. vom sim i tenta ia s interpret m m car pu in unul din rolurile noastre pentru acea persoan . o dat cu recuperarea. Trebuie s remarc m. Dar o dat cu recuperarea. din adâncul sufletului nostru. Ne schimb m felul în care ne raport m la p rin ii i copiii no tri. cu toate acestea. S fii vulnerabil în fa a lor înseamn s fii masochist . adeseori i mai pu in prevenitoare. se schimb i cercurile de prieteni. Nimic nu înt re te mai mult. pot fi însp imânt toare. s ne cunoasc a a acum suntem în realitate. pe m sur ce se schimb tiparele de a ne rela iona. rude sau iubi i . Pe m sur ce ne str duim s ne convingem c suntem demne. pur i simplu. la început. vei întâlni persoane a c ror mânie. vom resim i întotdeauna o aversiune fa de revenirea la vechile comportamente i manipul ri. Ne cople esc stâng cia i sentimentul acut al vulnerabilit ii când suntem noi în ine.prieteni.i mai folosi vechiul fel de a stabili o rela ie sexual dar însp imântat de a înainta pe calea unei experien e sexuale nefalsificate. Ce avem de oferit este ceea ce suntem sincer. mai pu in controlate (tot acel abandon zgomotos fiind. Ne îngrozim la gândul c f r acele frontiere emo ionale vom pieri. i nimic nu elibereaz mai mult o rela ie. atunci ceea ce este iubit la noi este tocmai aceast adâncime. trebuie deci nu numai s învingem propriile noastre temeri de a fi sincere. la nivel personal.i mai g sesc locul tiut i nu ne mai înconjoar spre a ne proteja. Când ne raport m la al ii a a cum suntem. Fa de p rin i devenim mai pu in neajutorate i mai pu in furioase. Apoi trebuie s înv m s nu ne panic m atunci când frontierele noastre emo ionale nu. putem fi iubite sincer. stimul m sau s nu ne mai seducem partenerul.

pân acum criteriu de prietenie . am tiut s facem i am f cut toat via a. c un singur apel telefonic la o agen ie sau specialist î i va furniza toate informa iile de care ai nevoie. Ideal ar fi ca grupul s cuprind pân la l2 membre. dac nu vrei." E suficient s publici de câteva ori anun ul pentru a. Cel mai bun mod de a înfrunta i lupta împotriva acestui sentiment este s . va atinge cote alarmante. Vezi dac grupul de care ai nevoie exist deja.este înlocuit cu interese reciproc avantajoase. Nu spera.i une ti for ele cu un grup de c l tori pe acela i drum. nepl cut . Dac . afl ce resurse exist în cartierul t u.urm rim propriile interese i dorin e. dezastruoase. Nu suferin a ne re ine. . Dac nu tii de existen a unui asemenea catalog sau cum s faci rost de el. Ceea ce ne re ine este teama. Este greu pentru un specialist dintr-o comunitate mare s se documenteze referitor la toate resursele pe care le ofer zona. alc tuie te tu unul.i spune numele. care se iube te mai mult i mai sincer pe sine este teama de schimbare. Nu te opri din drum. de abandonare a ceea ce am fost. F . N-are sens s reinventezi roata sau s intri în competi ie cu un grup care func ioneaz deja i care ar putea folosi experien a ta. f r speran a de a înceta vreodat dac refuz m s ne schimb m. poate chiar s c l tore ti la distan . totu i. D toate telefoanele pe care le crezi necesare. în plus.i singur tema. iar din p cate. schimbarea fiind. Nu uita: la acea prim întâlnire. Vei vedea c merit . dup cercet ri minu ioase. altor grupuri de sprijin care se pot dovedi potrivite cazului t u. ai certitudinea c grupul de care ai nevoie nu exist . sunt mul i speciali ti care nu sunt la curent cu ceea ce e disponibil. Al tur -te lor pe drumul c tre un nou mod de via . Reciprocitatea suferin ei . pentru a participa la întâlnirile lor. dar începe cu mai pu ine dac e necesar. Chiar dac nu exist o asemenea publica ie în zona în care locuie ti. Dac e ti candidat la Fiicele Unite sau Obezii Anonimi sau Al-Anon sau la asocia iile de ad postire a femeilor maltratate sau la grupurile pentru supravie uitoarele violurilor. uneori. suna i (prenumele t u i num rul de telefon) pentru informa ii i adresa unde are loc la întâlnirea. sun la bibliotec sau la telefoanele pentru cazuri de urgen . Anexa l Cum s alc tuie ti propriul t u grup de sprijin Mai întâi. Dac dori i s dep i i aceast problem . O vom îndura în continuare. Sunt multe cataloage care con in liste de agen ii i surse de ajutor. toate c r ile de telefon cuprind acum o list de Äservicii umane" pe care o po i examina. femeile care au venit se afl acolo pentru c au o problem foarte grav i pentru c au nevoie de ajutor. nu mai avem voie s purt m povara necazurilor lor. iar asta le d i lor libertatea de a face la fel. Anun ul ar putea suna a a: ÄFEMEI: Faptul c sunte i îndr gostite v-a f cut s suferi i afectiv. pân cum. Pe scurt. teama de necunoscut. Prietenele care ne-au plâns odat pe um r f r încetare ne pot p rea acum obsedate de o idee sau bolnave i dac ne oferim s le împ rt im ceea ce ne-a fost nou de folos. vindecarea î i va schimba via a în mult mai multe feluri decât pot eu s în ir în aceast îarte. Ceea ce ne împiedic s devenim o persoan mai s n toas . G se te un grup de sprijin alc tuit din persoane care au fost în situa ia în care e ti tu acum i care se îndreapt sau au ajuns deja la destina ia la care vrei i tu s ajungi. fii gata s sacrifici ceva timp i eforturi. Poate c modul cel mai bun de a demara este s inserezi un anun Ia rubrica Personale din ziarul local.i forma grupul. liniile telefonice pentru cazurile de urgen î i pot da numele unor agen ii de consiliere sau ale . mai devreme sau mai târziu? Se formeaz acum un grup de sprijin pentru femeile ale c ror rela ii cu b rba ii au fost. nu.

în plus. înc peri pentru edin e de grup. Iat câteva recomand ri. Propune celor prezen i s . pentru c a a se va suda numaidecât leg tura între voi i sentimentul apartenen ei la grup.i va rezolva problemele într-o singur edin i e important s nici nu încerce. ‡ Conducerea grupului trebuie s revin . i asta o ve i resim i cu toatele. ar tând ce a f cut-o s vin . decât diferite. companii sau biserici care pun la dispozi ie. fiec rui membru. 2. alcool. Explic faptul c e de folos pentru to i cei prezen i s asculte motivele care i-au îndemnat s vin i. chiar dac i asta e important. edin ele trebuie s înceap i s se încheie la orele fixate. sentimentelor. Membrele grupului trebuie s . s pt mânal. Subliniaz faptul c tot ce se va discuta în timpul edin ei va r mâne acolo. lipsa intimit ii pentru membrii grupului i mai ales pentru gazd . decât acas la cineva. oficii de economii sau împrumuturi.Nu irosi timpul vorbind despre organizarea viitoarelor edin e. fiecare edin trebuie s aib alt conduc tor. trebuie s i se atrag aten ia cu blânde e. edin ele nu sunt întâlniri mondene. încearc aceast ordine de zi pentru prima edin . ulterior. întoarce-te la persoana care nu a vorbit i întreab-o cu blânde e dac vrea s o fac acum. voi lucra i împreun ca tovar e de suferin în vederea vindec rii voastre. A adar.) edin ele trebuie inute în alt loc. F -i s în eleag c to i sunt bineveni i. comportamentului lor i nu . de a rezerva câteva minute la sfâr itul edin ei pentru problemele administrative i de a alege un alt conduc tor pentru edin a urm toare. de asemenea.i împ rt easc experien ele i aspectele de via care au ajutat-o s se simt mai bine. care nu trebuie s dureze mai mult de o or : l. Nimeni nu.i centreze aten ia asupra lorîn ile i asupra gândurilor. Fii tu cea care începe. Nu servi i. prima prioritate s fie împ rt irea problemelor voastre. ‡ A nu se da sfaturi. 4. ‡ edin a trebuie s dureze o anumit perioad de timp. Men ioneaz c nu e obligatoriu pentru nimeni s vorbeasc cinci minute. toate acestea distrag aten ia. telefoanele. dar nimeni nu trebuie s sf tuiasc pe altcineva ce s fac . Astfel toat lumea va ti c trebuie s fie punctual la urm toarele întruniri. Alcoolul denatureaz sentimentele i reac iile i obstruc ioneaz activitatea edin ei. Femeile care iubesc prea mult sunt mai mult asem n toare.i prenumele i expune cazul t u pe scurt. Dac vreo participant d sfaturi. de a alege subiectul care va fi abordat. Sunt multe b nci. începe la ora fixat . c nimeni din cei prezen i i nimic din ce se discut nu trebuie s fie cunoscut în alt parte. fie c sunt sau nu preg ti i s . dar c aceasta e limita maxim pentru fiecare vorbitor. 3. în cas sunt tot felul de lucruri care distrag aten ia: copiii. c fiecare persoan poate vorbi nu mai mult de cinci minute. (E mai bine ca întrunirile s fie mai scurte. Ele trebuie copiate i distribuite fiec rui participant. Participan ii pot hot rî. prin rota ie. decât s se lungeasc . Prezint -te i spune c e ti persoana care a dat anun ul i men ioneaz faptul c vrei ca grupul s devin o surs de sprijin pentru tine i pentru to i cei prezen i. spune.i spun doar prenumele când se prezint .i spun povestea în acel moment. Cel mai bun mod de a începe este s v împ rt i i problemele. 6. Asta e deosebit de important. dac edin a trebuie s dureze mai mult. fuma sau bea în timpul edin ei. Fiecare e liber s . sub nici o condi ie. gratuit. Eu recomand o or . A nu se mânca. Vorbe te apoi despre principiile pe care grupul trebuie s le respecte. Nu presa pe nimeni s vorbeasc . dac e posibil. 5. Dup ce to i care au vrut s ia cuvântul i-au expus cazul. trebuie evitat rolul de gazd . Conduc torul are responsabilitatea de a începe edin a la timp. Evita i s vorbi i despre el. Asemenea lucruri se pot face înainte sau dup edin dac grupul decide c e important.

Acestea fiind zise. întreab dac vrea cineva s conduc urm toarea edin . cu ochii închi i. la minimum posibil. ll. Inevitabil. cauze. ca grup. Trata i doar subiectul pe care l-a i propus. dezbaterii subiectelor controversate sau externe etc. ci despre tr irea dimensiunii spirituale a fiec rui membru al grupului) Abandonarea culpabiliz rii celorlal i. Un ultim cuvânt despre principiile grupului: principiile confiden ialit ii. Interesele grupului ca entitate trebuie s primeze întotdeauna. Scopul vostru este recuperarea i evolu ia propriei persoane. La fel ca sfaturile. dispune i de instrumentele de baz pentru constituirea unui grup de sprijin . Nimeni nu trebuie criticat pentru ce face sau ce nu face. a noi instrumente de rezolvare a vechilor probleme. nimeni nu e obligat s r spund . sf tuirii. încheia i edin a stând în picioare. evit rii criticii. Sunt men ionate mai jos câteva propuneri de subiecte: De ce am nevoie de acest grup Vinov ie i resentimente De ce m tem cel mai mult Ce îmi place i ce nu îmi place la mine Cum am grij de mine i cum îmi satisfac dorin ele Singur tatea Cum tratez starea depresiv Atitudinea sexual : ce este i de unde vine Mânie: cum o tratez pe a mea i pe a celorlal i Cum m raportez la b rba i Ce cred c gânde te lumea despre mine Analiza idealurilor Responsabilit i fa de mine. politic sau evenimente externe ca personalit i celebre. se va vorbi despre Äel". Discuta i dac s fie invitate mai multe femei la întrunire. cu excep ia celor referitoare la religie. fie c nu. sunt toate foarte importante pentru armonia i coeziunea grupului. De i membrii grupului sunt liberi s solicite explica ii celorlal i. S revenim acum la propunerile pentru prima întâlnire: 7. conducerii grupului prin rota ie. i ine minte: nu v întâlni i ca s v lamenta i despre b rba i. în cerc i inându-v de mân . Discuta i lista principiilor împreun . critica nu are ce c uta într-un grup de sprijin. doar o sugestie. programe de tratament sau modalit i terapeutice.asupra b rbatului care constituie obsesia lor. dac s mai publica i anun ul înc o s pt mân . g sirea. responsabilit i fa de al ii Starea mea spiritual (nu e o discu ie despre convingerile religioase. Practic. în acest sens. Grupul poate hot rî prelungirea edin ei cu l5 minute o dat pe lun pentru discutarea problemelor administrative sau schimb rilor de structur sau a principiilor. Nu înc lca i aceste principii în interesul unui singur participant. l0. 8. dac participantele prezente pot aduce i alte persoane. dar e bine ca fiecare vorbitoare s se limiteze. inclusiv auto-culpabiliz rii Tiparele din via a mea Se recomand membrilor grupului s citeasc ÄFemei care iubesc prea mult". la început. sau despre orice alt problem . Men iona i adresa unde se va ine edin a i hot râ i ce i dac aperitivele i b uturile r coritoare se servesc înainte sau dup întrunire. 9. dac e cazul. în comun. într-un grup de sprijin nu e loc pentru dezbateri sau inven ii. câteva clipe. orice subiect propus de conduc torul grupului este binevenit. fie c e prezent. dar nuc o cerin .

E la fel de important s . mânia. F o afirma ie despre tine. Nu cere anumite rezultate. de exemplu: ÄCum pot s fiu a a de proast ?" sau ÄN-o s-o scot niciodat la cap t cu asta" cu gânduri pozitive. uita i-v în oglind i rosti i cu glas tare: Ä(numele). sau în gând.pentru femeile care iubesc prea mult.) Dac nu crezi în Dumnezeu. indubitative. Dac crede i în Dumnezeu sau într-o for superioar . dar i foarte greu de rostit de femeile care iubesc prea mult. include i credin a dumneavoastr în acest tip de afirma ii. Au disp rut suferin a. singur în ma in . poate i se pare mai potrivit o afirma i ca aceasta: Totul e posibil prin iubire Iubirea lucreaz în mine spre vindecarea i înt rirea mea. M simt liber i inundat de lumin . Curajul de a schimba ceea ce pot schimba i în elepciunea de a în elege diferen a. împreun v oferi i una alteia posibilitatea de a v vindeca. afirma iile pozitive au puterea real de a anihila gândurile i sentimentele distructive. ori de câte ori ave i tendin a de a v critica. Repetate con tiincios. înlocui i. P streaz doar Ätotul merge perfect" i adaug . sta i lini tit . chiar dac a i fost negativiste ani în ir. potrivite ie ca o mânu . Partea cu Ä i ne vom c s tori" poate nu e cea mai bun solu ie pentru ceea ce se petrece între tine i Tom. teama. face i gimnastic . Dumnezeu m binecuvânteaz . Lucrarea Domnului se vede în via a mea. Afirma ia urm toare nu e rea deloc. (Nu uita: nu po i schimba pe nimeni. jovial i prosper. Nimeni nu se poate gândi la dou lucruri în acela i timp. valoarea ta i despre viitorul minunat care te a teapt . Iat alte câteva afirma ii mai scurte i u or de memorat care pot fi folosite când ofa i. Cele care i se par cele mai potrivite pentru tine vor da cele mai bune rezultate. practic . De dou ori pe zi. unele din afirma iile men ionate mai sus pân vei fi în stare s concepi acele afirma ii l00% pozitive. î i programezi subcon tientul s abandoneze vechile tipare i s adopte un nou mod de via s n tos. te iubesc i te accept a a cum e ti". Nu subestima i for a de vindecare pe care o va avea în via a voastr aceast simpl întâlnire de o or în care v împ rt i i experien a personal . te po i schimba pe tine. deci. gândurile negative despre voi. despre via a. Äspre binele meu". Iat apare cea mai bun solu ie pentru fiecare problem a mea. a tepta i sau pur i simplu. Când faci o astfel de afirma ie. Rug ciunea de pace sufleteasc e una din cele mai des vâr ite afirma ii posibile când e rostit a a: Dumnezeu îmi d lini tea De a accepta ceea ce nu st în puterea mea s schimb. Dumnezeu m iube te. timp de trei minute. la urma urmei: . Nu concepe afirma ii de genul ÄTotul merge perfect între mine i Tom i ne vom c s tori". Este o afirma ie excelent care poate fi repetat cu glas tare în timp ce ofa i. M îndrept spre cea mai mare fericire i împlinire în tot ceea ce înseamn via a mea. Spre lini tea i pacea sufletului meu. dac vrei. Tr iesc o stare de bine i de pace perfect . Succes! Anexa 2 Afirma ii Voi începe cu o afirma ie care este extrem de important . deci. validante.i formulezi singur afirma iile. gândite de tine pentru tine.

ro Afl ce e nou la noi. bucuriei i succesului pe care am dreptul s le cer. Termenul de livrare este de 7 zile.000 DE TITLURI ! Cu un simplu click beneficia i de: Clasificare pe domenii C utare dup titlu C utare dup autor Prezent ri ale c r ilor Comanda se face on-line ! Plata se face ramburs la primirea coletului. http://BOOKS. Link-uri c tre ce vrei i ce nu vrei.i ofer : Free mail. noi putem doar s deschidem o u .RO http://WWW. depinde numai de tine. S am motiv s -l vizitez i mâine. Starea vremii în orice localitate din ar . mai e loc i pentru propriile tale crea ii.. Po i face precomenzi i po i beneficia de reduceri pentru comenzile prin po t . Magazine & oferte speciale." Vezi cum se face? Ei bine. Premii.ANET.. Po i face o mul ime de alte lucruri. ! Veni i cu noi în lumea wwwirtual ! www.ÄM eliberez de toat suferin a trecutului i ies în întâmpinarea s n t ii. Cum i s-ar p rea un site care.i spui p rerea i s fii auzit! . S con in ceva ce-mi trebuie. Mai departe. S aib informa ie nou . S -mi plac designul lui. S fie interactiv.ro este un e-business realizat de anet. Download la cerere cu inscrip ionare pe CD. amaltea.ANET.BO î i ofer mai mult decât orice alt libr rie ! Cau i o carte pe care nu o g se ti ? Nu ai timp s vizitezi o libr rie ? Nu tii ce nout i au ap rut ? Nu ai în apropiere nici o libr rie bine aprovizionat ? PESTE l0.RO Cum ai vrea s fie un site gândit pentru tine ? S se încarce rapid.RO ORICE CARTE CU UN SIMPLU CLICK ! Libr ria virtual ANET. SPECIAL: Printr-un simplu click pute i B periodic informat de nout ile din domeniile de interes pentru dv. Chat.amaltea. Posibilitatea s . i mai ales. Po i face download pentru textele c r ilor epuizate.ANET. Dac vrei s tii cum va ar ta viitorul. Articole i comentarii.ro http://BOOKS.

A dorit s aib succes i a luptat pentru asta.. psihiatrie sau comportament uman. o caracteristic mo tenit genetic..LOADING. decoruri i replici ce pot fi descompuse pentru a afla sensul ascuns sub fiecare replic .. Eric Berne Ce-ar fi dac cineva ar veni i v-ar spune c toat via a a i fost un actor f r voie. Dar a reu it. cu scenarii.. b trânii i tinerii le joac f r s .. Nu foarte repede. pe lâng toate acestea.ANET.. a Ie impulsiona. expune în aceast carte teoria jocurilor sociale: rela iile umane v zute ca tot atâtea piese de teatru. i a reu it acest lucru. dac totu i ti i c sunte i altfel.ANET. Autorul. NOI APARI II LA EDITURA AMALTEA SECRETELE FERICIRII I SUCCESULUI Og Mandino Dac visurile par prea îndep rtate. ci propun i câteva modele de exerci ii "de de teptare". Dar. î i descrie calea spre succes. cu urcu urile i coborâ urile ei. femeile. O carte pentru to i aceia care vor s -i în eleag pe ceilal i.. copiii.. iar psihoterapia se împlete te strâns cu analiza sociologic .RO NOI APARI II LA EDITURA AMALTEA JOCURI PENTRU ADUL I Dr. Iar. nici bucuriile de fiecare zi. Autorul. coeficient de inteligen ) ca pe un tabu. despre în elegerea sensurilor din replicile personajelor de pe marea scen a lumii.i sacrifice nici via a personal . a ti s a tep i momentele favorabile. Dar mai ales o carte pentru cei interesa i de psihologie. scriitor foarte apreciat în Statele Unite. îmi apare o anume imagine i nu alta? Ce poate însemna? Ce dore te subcon tientul s -mi comunice? Cum îmi pot controla mintea? Iat tot atâtea întreb ri la care Factorul Einstein v r spunde. Win Wenger. analiza tranzac ional ...RO http://WWW. lupta pentru suces nu este deloc glorioas i plin de evenimente. i a r mas fericit. un binecunoscut psihiatru i în acela i timp ini iatorul analizei tranzac ionale. motivele i implica iile. Autorii nu doar explic mecanismele complicate ale min ii. de multe ori.. iar modelul s u social. într-o pies cu scenariu fix? Jocuri pentru adul i descompune interac iunea uman i-i exploreaz sursele. Prea simplu? Ok. i apoi încerca i s -i povesti i persoanei de al turi ce vede i în gând. cu realiz ri i nereu ite. Con tientizarea acestor jocuri reduce din vulnerabilitate. ci este tocmai lupta cu întâmpl rile: a face lucrurile s se întâmple.. s se în eleag pe sine i s devin st pâni pe propria scen . Richard Poe Bodybuilding? Exerci ii fizice. Atât. Eric Berne este un nume de marc în psihologie. i nu a trebuit s . nici familia. Nu de la început. iat un drum anevoios pentru tân rul care dore te succesul ACUM i AICI. FACTORUL EINSTElN : Exploateaz posibilit ile min ii tale Dr. despre via a unui scriitor care a reu it în via . ci îl analizeaz . Ca scriitor.. b rba ii. i asta nu e totul. sunt propuse i o serie de "chei" pentru descifrarea sensurilor acestor imagini: de ce când închid ochii. închide i ochii. gândurile din spatele cuvintelor.. aceast carte este pentru dvs. Exerci iile propuse de autori constau în redarea verbal a imaginilor care ne vin în minte. Og Mandino i-a dorit s tr iasc din scris. dac to i v spun c nu se poate. Probleme dificile de matematic ? Puzzleuri intricate? Nici gând. FEMEI CARE IUBESC PREA MULT Robin Norwood . Brainbuilding? Exerci ii mentale. Iat în sfâr it o carte care nu mai trateaz atotputernicul IQ (Intelligence Quotient. exerci iile se concentreaz asupra adev ratei puteri a creierului uman: imagina ia. adresat mai degrab sufletului. adic abilitatea de a crea imagini. ajungând la conluzia inevitabil : IQ-ul POATE fi îmbun t it. este menit s integreze toate aceste jocuri pe care adul ii. Jocuri pentru adul i este o carte despre cum s afli gândurile nerostite de sub cuvinte.i dea seama o via întreag . O carte scris ca un jurnal. în loc de toate acestea..

mai retras. uneori devenim prea sentimentali când e vorba de mame. e prea mult. Stabile te. nici de tr it cu ideea c nu el. propune câ iva pa i c tre autocunoa tere i con tientizare: de ce te-ndr goste ti numai de b rba i distan i. ca la un rm însorit. Scris în mare parte chiar de adolescen i. cu to ii suntem elevi pe scena vie ii. Doar de-asta este a TA. cu i despre problemele lor. Nu e perfect. cine tie. Editat de Jack Canfîeld i Mark Victor Hansesn. sau care nu. Dar în ritmul ame itor al dezintegr rii familiilor. Poate-poate. istorii de via pentru adolescen i. Iar tu e ti mereu acolo. ci TU. cartea aduce o alinare i o bucurie în sufletul oric rei femei. e una din acele c r i la care o femeie se întoarce mereu. prima întâlnire cu EL sau cu EA. dar i despre fericire i experien e de inut minte. dar i mândrie pentru statutul s u unic pe acest p mânt. O dat ce-l vei schimba.îl iube ti. precum broasca din povestea fermecat . s fie în elese? Dragostea. iubirea care a trecut de la "mult" la "prea mult" nu mai este iubire. pove tile acestea despre dragostea matern . i.. Nu EL e cel care trebuie s se schimbe. Despre dragoste. SUP DE PUI PENTRU SUFLET DE MAM De acord. dar scris în majoritate de femei. vei deveni alta i vei atrage un alt gen de b rba i. când r mâne omer cu lunile. SUP DE PUI PENTRU SUFLET DE FEMEIE Cine poate cunoa te i în elege sufletul femeii? Poate doar o alt femeie. mâncarea sau orice alt activitate excesiv . Robin Norwood spune stop: opre te-te. Despre bucuriile i durerile na terii. Numai c anii trec. despre curaj.. ea aduce lacrimi în col ul ochilor. nu? NOI APARI II LA EDITURA AMALTEA SUP DE PUI PENTRU SUFLETE TINERE Pove ti. via a trebuie tr it . despre bucuria de a vedea cum cre te un copil. Tu e ti cea care iube te prea mult. fidelitate i triumf pot fi încânt toare i ne pot inspira o alt viziune asupra vie ii înse i. Scris cu dragoste i în elegere.i priorit ile: TU e ti cea mai important persoan din via a ta. trecerea anilor. Dincolo de durerea trecerii într-o alt vârst . când bea prea mult. fa de problemele i bucuriile lor. Toat via a ta se-nvârte în jurul lui. Te întrebi de ce. dar cine este? E mai ciudat. aceast Sup de Pui ne atinge sufletele cu bagheta magic a în elegerii: nu asta î i doresc cel mai mult femeile. tu dai tot mai mult. dar mai ales despre darul unic i exclusivist al femeilor: acela al na terii. cam timid i parc totul în el î i cere ajutorul. Pove ti scrise de mame obi nuite. iar el nu se schimb . problemele de zi cu zi pe care doar femeia le tie. adolescen ii din ziua de azi se confrunt nu doar cu o gr mad de probleme specifice. Nu-i u or de acceptat. care ne a teapt la fiecare col de strad . O carie conceput cu respect fa de adolescen i. despre p rin i i dramele din familie. într-o zi o s se schimbe de-adev ratelea. Pentru c TII c are nevoie de tine. cum s facem fa acestora? Prin pove tile sale de via . cartea are avantajul de a NU fi un manual sec. . despre miracole de zi cu zi. Dar autoarea. apoi treci peste asta. o carte ce d speran . e obsesie. Ei bine. ca i b utura. Dar mai ales. desre cum este s ai copii. de dragoste.. Era o vreme când eram mici i r ceam. schimb rile aduse de un copil.. cu pove e i îndrum ri de diriginte obosit. n-ai timp s te opre ti din drum. al cinismului care atinge cote neb nuite i usuc vie ile atâtor oameni. iar mama ne d dea o sup cald . când se poart cum se poart . ci tu gre e ti.i pot oferi ceea ce î i dore ti în via ? De ce nu reu e ti s -l schimbi? Pentru c ei corespund unui tipar ascuns în psihicul t u. dar se v d pu i în fa a unor decizii adesea mult prea dificile. prietenie. este o carte f r moral : nimeni nu e profesor. Aceasta este o sup pentru orice suflet însetat de frumuse e. Volumul acesta de Sup de Pui con ine pove ti ne cure fiecare adolescent le în elege i le simte ca fiind ale sale. care a trecut ea îns i printr-o astfel de rela ie epuizant . prietenia.

fie i foarte subtil. la. dragostea nu st acolo. ea trebuie mereu ref cut . într-un cuplu. aceast Sup de Pui merit într-adev r devorat pân la ultima pic tur ." .." . Aceast carte scris cu inteligen i stil. recl dit . sufocant .Erica Jong Ä Chiar dac nu te numeri printre femeile care iubesc prea mult. pentru femeia care iube te prea mult. Cum au descoperit al ii dragostea i partenerul ideal? Cum se poate g si fericirea? Iat ce ve i afla între coper ile acestei c r i. fie i în mic parte." . fiecare dintre noi î i dore te acest lucru numit "dragoste". ca o piatr .Star Publications ÄTocmai aceast posibilitate palpitant de a îndrepta vechiul r u. improprie. manipulativ . brutal . în aceast carte. Dac toate eforturile noastre s-au îndreptat spre dezvoltarea altora. Orice femeie. COMANDA I ACUM ! COMANDA I ACUM DESPRE ACEASTA CARTE ÄCum s deosebe ti iubirea nechibzuit de iubirea normal -asta ne înva Norwood. atunci nu te mira c te sim i sec tuit .Boston Herald ÄRobin Norwood a scris o carte extraordinar de auto-recuperare care se cite te cu sufletul la gur . rela ii mai noi sau mai vechi.Robbs Norwood . de a câ tiga iubirea pierdut i de a ob ine acceptarea refuzat înainte. superprotectoare.. constituie." .Los Angeles Times ÄAjungem la sentimentul propriei noastre valori f când ceea ce facem pentru noi în ine i dezvoltându-ne propriile capacit i. atrac ia incon tient din spatele iubirii ei care se na te. Incluzând capitole despre reg siri. sau altfel spus. Povestiri despre dragoste adev rat .SUP DE PUI PENTRU SUFLETUL ÎNDR GOSTI ILOR Supa de Pui cu arome diferite este aici! Povestirile de o pagin sau dou înc lzesc inima i ajung exact în cotlonul acela al sufletului care se cere luminat i alinat. tonuri ale acelora i atitudini i comportamente.. ca o pâine mereu nou . intimitate. fidelitate. Cum s-ofaci s r mân i s fie mereu ca-n prima zi? Cum s-o p strezi intact dar s o înnoie ti totu i mereu? Nu exist lec ii pentru a a ceva. s-ar putea reg si.. asta sim im noi c e Äbine" pentru noi când întâlnim pe cineva care exprim . dep irea piedicilor i p strarea unei rela ii frumoase i învior toare de-a lungul anilor.Robin Norwood ÄDac p rin ii s-au raportat la noi în manier ostil .i revan a acum. dar exemplele i pove tile din aceast carte v vor da o idee. critic ... ajut femeile s demonteze tiparul iubirii zadarnice." . Fie c suntem singuri." . remodelat . cartea ne reaminte te c noi singure ne construim via a i c dragostea ar trebui s fie un eveniment fericit. desp r i i sau c s tori i." . oricât de normal ar fi rela ia ei cu b rba ii.Robin Norwood ÄO carte care schimb via a femeilor. fidelitate.

Tatiana Militam traducere: Daniela Neac u adaptare: Gianina C rbunariu. Gabriela F rc anu editori: Dr. Popescu-Drânda. Anne-Marie Georgescu corectura: Mihaela Constantin. M. Antoaneta Dinc . Gabriela F rc anu. Dan R g lie. Anne-Marie Georgescu. Marius Dumenic .C. Cristian Cârstoiu. Antoaneta Dinc paginare: Marius Dumenic . Mihaela Constantin.ROBIN NORWOOD FEMEI CARE IUBESC PREA MULT Atunci când î i dore ti i speri c el se va schimba EDITURA AMALTEA Bucure ti. M. 200l Colectivul Editurii AMALTEA care a contribuit la realizarea acestei lucr ri: Radu Bogdan. Popescu-Dr nda . Tatiana Militam.C. Simona Deda. Amalia Trofor tehnoredactare computerizat : AMALTEA TehnoPlus coperta: Simona Derla. Gianina C rbunariu.

................. Neac u.l35 9 S MORI DIN DRAGOSTE.... Nici o parte a acestui volum nu poate fi reprodus ..........ro Toate drepturile asupra acestei edilii sunt rezervate Editurii AMALTEA...... Bucure ti...... Daniela (trad.....Dr..............................................56 5 VREI S DANS M ?........................................... Ja "Bucure tii Noi"... 2l cm.. Cristian Cârstoiu Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale FEMEI CARE IUBESC PREA MULT atunci când î i dore ti i speri c el se va schimba Robin Norwood trad............... M VEI IUBI?.......(Cunoa tere & Autoeducare) ISBN 973-9397-l2-3 I........l97 Anexa l.......... . parte a acestui volum nu poate fi reprodus ........amaltea.............. 70242 Bucure ti....................20l ...........................67 6 B RBA I CARE ALEG FEMEI CE IUBESC PREA MULT......... Norwood.............29 3 DAC SUF R PENTRU TINE............... str...) 392.... 2l0 65 22 internet: www.......ro I email: office@amaltea.............. Robin II..: Daniela Neac u ............. în nici o iAMALTEA.Bucure ti: Editura AMALTEA...........................l45 l0 DRUMUL SPRE RECUPERARE...........l60 ll ÎNS N TO IRE I INTIMITATE: ÎNCHIDEREA PRAPASTIEI...ll 2 SEX FORMIDABIL ÎNTR-O RELA IE EXECRABIL ...... Cuprins l S IUBE TI UN B RBAT CARE NU TE IUBE TE........l87 Anexa l.... tel/fax: (0l) 2l0 45 55.83 7 FRUMOASA I BESTIA. Hrisovului l8A................ 200l 208 p.......................When You Keep Wishing andHoping He'll Change © Robin Norwood Femeile care iubesc prea mult ² atunci când tji dore ti si speri c el se va schimba / Robin Norwood ISBN 973-9397-l2-3 © 200l ....44 4 NEVOIA DE A TE SIM I NECESAR.............. f r permisiunea scris a Editurii AMALTEA.............6 Women Who Love Too Much .. în nici o form ......l05 8 CÂND O DEPENDENT ALIMENTEAZ ALT DEPENDEN ..........Editura AMALTEA Adresa: Sp tarului 3l...

iar pentru multe altele o asemenea rela ie a fost ca un leit-motiv. Când nu ne plac valorile lui. Majoritatea femeilor au iubit în felul acesta cel pu in o dat în via . sentimentele lui . va dori s se schimbe de dragul nostru. dac suntem îndeajuns de atr g toare i tandre. o iubire exagerat este atât de obi nuit pentru foarte multe femei. înseamn c îl iubim prea mult.. comportamentul i caracterul Iui. e deja clar c îl iubim prea mult. indiferen a sau t cerile prelungite. Când îi g sim scuze pentru indispozi iile. dar le suport m. Pentru unele din noi. înseamn c îl iubim prea mult. Când aproape toate conversa iile noastre cu prietenii se învârt în jurul LUI -problemele lui. în aceast carte vom insista asupra motivelor pentru care atâtea femei aflate în c utarea unui . încât ajungem s credem c a a trebuie s decurg o rela ie intim . Când citim o carte de auto-ajutorare. în pofida durerii i insatisfac iei la care d na tere. înseamn c îl iubim prea mult. partenerul de via i rela ia cu el devin atât de obsedante. dar subliniem toate pasajele care l-ar putea ajuta pe el. încât nici nu ne mai comport m normal.. gândindu-ne c . înseamn c iubim prea mult. irit rile.". i poate chiar s n tatea i integritatea corporal .i aproape toate propozi iile noastre încep cu "el. gândurile lui. punându-le pe seama unei copil rii nefericite i încerc m s ac ion m ca terapeu i. Când rela ia cu el ne pericliteaz fiin a emo ional . înseamn c îl iubim prea mult.Prefa Când a iubi înseamn a suferi.

i injecteaz heroin în vene i se autodistrug încetul cu încetul. din cauza efectelor abuzului de substan e chimice. Ele au ceva de spus celor care au iubit prea mult: din ce cauz ne dezvolt m predilec ia pentru rela ii traumatizante. am f cut o descoperire uimitoare. foarte multe dintre noi am devenit "dependente de b rba i" i. sim ire i comportament. dorin a arz toare de a iubi. Nu inten ionez s sus in c femeile sunt singurele care iubesc în exces. în care fuseser supu i unor tensiuni i suferin e peste limita normalului. majoritatea b rba ilor care au suferit în copil rie nu dezvolt o dependen rela ional . ne str duim i iubim i mai mult. Aceste femei co-alcoolice m-au f cut s în eleg for a i influen a incredibil pe care experien ele lor din copil rie le-au avut asupra tiparului adult de raportare la b rba i. Dac te-ai g sit vreodat în situa ia de a fi obsedat de un b rbat. ne vine totu i atât de greu s îi punem cap t. sentimentele i comportamentul lor î i au r d cinile în acela i gen de experien e din copil rie. Sunt i b rba i care se las obseda i de o rela ie cu aceea i fervoare ca i femeile. indiferent sau indisponibil. Ne d ruim dragostea în speran a c b rbatul de care suntem obsedate ne va alunga temerile. persoane care convie uiesc cu un partener sau o partener dependent( ) de alcool) re-creau i re-tr iau incon tient episoade semnificative din copil ria lor. c amândoi mureau încetul cu încetul din cauza dependen ei lor: el. devine izvorul de energie al vie ii noastre. Cu toate acestea. nu. cum ne putem schimba i vindeca. Dar multe. Vom vedea cum o iubire normal devine exagerat atunci când. în str dania de a face fa partenerului dependent de droguri sau alcool. Vom analiza de asemenea i motivul pentru care. Dependen a e un cuvânt însp imânt tor. ce e mai important. Relat rile despre via a lor personal ar tau cât de mult nevoie aveau de superioritatea i suferin a asociate cu rolul de "salvator" pe care i-l asumaser i m-au ajutat s în eleg cât de profund era dependen a lor de un b rbat care era.ba chiar îl dorim i avem nevoie de el mai mult ca înainte. b rba ii încearc de obicei s se protejeze i s evite suferin a prin . i pentru c strategia noastr nu d rezultatele scontate. din cauza efectelor grave de stress. dependent de o substan . aceste persoane (cunoscute în tratamentul alcoolismului sub denumirea de "co-alcoolici". ai b nuit probabil c la originea acelei obsesii nu era dragostea. Vom ajunge s în elegem cum nevoia de dragoste. Nu ne place cuvântul i refuz m s aplic m acest concept rela iei cu b rba ii. Femeile care iubesc obsesiv sunt împov rate de team teama de singur tate. ea. la rândul nostru. înainte de a putea începe tratarea ei. dragostea îns i se transform în dependen . ca în oricare alt caz de dependen . alteori. parteneri labili. Iubim peste m sur . lipsi i de sentimente. trebuie mai întâi s recunoa tem gravitatea problemei. dar partenerii lor proveneau aproape întotdeauna din medii familiale instabile. Prima dat când am recunoscut fenomenul "iubirii excesive" ca sindrom specific de gândire. i. chiar i atunci când în elegem c rela ia pe care o avem nu este ceea ce ne doream. încât dorin a de a d rui dragoste pentru a primi. de i partenerul este nepotrivit. Uneori. în loc de asta. temerile i obsesiile noastre se adâncesc pân într-atât.b rbat care s le iubeasc par s g seasc . a fost dup mul i ani de consiliere a consumatorilor de alcool i droguri în exces. In urma sutelor de discu ii cu persoanele dependente i cu membrii familiilor lor. Datorit interac iunii dintre factorii biologici i culturali. inevitabil. teama de a nu fi ignorate. ci teama. la rândul lui. pacien ii pe care îi intervievam crescuser în familii cu probleme. abandonate sau distruse. Am început s în eleg natura fenomeului de "iubire exagerat " mai ales datorit so iilor i prietenelor pacien ilor mei de sex masculin. cum ne perpetu m problemele. nu putem renun a la el . teama de a nu fi demne de iubire. Era clar c ambii parteneri ai cuplului aveau în aceea i m sur nevoie de ajutor. iubire. Ea evoc imaginea droga ilor ce.

Dac problemele lor i se par mai grave i mai triste decât ale tale. la fel ca în multe alte c r i de auto-ajutorare. Pentru toate femeile care iubesc prea mult. Nu po i s-o iei pe scurt tur ca s ie i din tiparul de iubire excesiv în care e ti prins .i va fi u or s cite ti cartea.i înfrun i tr irile i sentimentele cele mai profunde. în realitate. Alegerea î i apar ine. efortul t u nu va fi îndreptat spre evolu ia ta.i crea obsesii legate de profesie. Am petrecut ultimii ani str duindu-m din greu s schimb acest tipar. caracteristicile i relat rile sutelor de femei pe care le-am cunoscut personal i profesional . amenin toare i permanent provocatoare. Dac alegi s începi procesul de recuperare. f r nici un fel de rabat. au într-adev r probleme. femeile. las -te prins . i orbite de aceasta. m simt datoare s te previn c nu. sper ca aceast carte s nu fie doar un impuls pentru a deveni con tiente de realitatea condi iei lor. mai curând impersonale. s în eleag esen a acelor tipare i s ob in ceea ce le este necesar pentru a. Toate cred c problemele lor nu sunt "chiar atât de grave" de i simt compasiune pentru chinul acelor femei care. dac nu. c ci am fost eu îns mi o femeie care a iubit prea mult. în timp ce femeile. Negarea este un mijloc firesc de auto-ap rare. Cazurile lor sunt. oricum ai s continui s te zba i în anii ce vor urma.i schimba via a. vreau s . sau dac te plictise te. sau te irit . într-o femeie care se iube te pe sine destul pentru a . Sper ca aceast carte s fie de folos oricui iube te prea mult. decât interne.i vei schimba comportamentul fa de un b rbat. Cartea are un scop bine definit: s ajute femeile ale c ror rela ii cu b rba ii se înscriu în tipare destructive. te vei transforma dintr-o femeie care iube te pe altul pân la suferin . tiu asta din proprie experien . au tendin a de a deveni obsedate de rela ia cu un b rbat. ci doar spre supravie uire. Te asigur c nu este deloc a a. în rela ia cu aceste femei i povestea lor. o list de sfaturi care trebuie urmate în vederea schimb rii.de ani de munc i de un angajament total. suntem capabile s r spundem cu atâta compasiune i în elegere la suferin a altuia dar r mânem oarbe la propria noastr suferin . întrucât iubirea excesiv este un fenomen prin excelen feminin. Este un tipar înv at de timpuriu i exersat îndelung. Poate c la o lectur ulterioar vei reu i s . Dac e ti o femeie care iube te prea mult. ci mai ales o încurajare de a începe s se schimbe. cu ac iune automat i spontan . dar ea a fost scris mai ales pentru femei. pân când s n tatea mea fizic i emo ional s-a deteriorat într-atât. Dac te hot r ti cumva s le urmezi cu adev rat. Ei au tendin a de a. s le ajute s recunoasc acest fapt. dup p rerea lor. Cite te încet. extreme. Cu to ii sim im nevoia s neg m ceea ce e prea dureros i însp imânt tor de acceptat. sport sau hobby-uri. mai întâi prin separarea iubirii de obsesia fa de un b rbat. sau reu e ti doar s te gânde ti la alt persoan pe care ar putea-o ajuta cartea mea. vei avea nevoie . Dar în acest caz. Au fost cei mai satisf c tori ani din via a mea. C ci. Aici trebuie s mai adaug un avertisment. timp îndelungat. dar r sfoie ti cartea f r s te sim i mi cat sau afectat în vreun fel. Exist în aceast carte. Personalit ile. iar apoi prin redirec ionarea acestei iubiri c tre propria vindecare i spre propria via .aspira ii care sunt mai curând externe. î i sugerez s o recite ti alt dat . Avertismentul acesta nu trebuie s te descurajeze.dup cum cer toate cazurile de transformare terapeutic . sau dac nu reu e ti s te concentrezi asupra materialului prezentat aici.i spun doar atât: reac ia ta ini ial este tipic majorit ii clientelor mele. Cazurile relatate aici i se vor p rea. mult mai complicate i mai dureroase. datorit for elor biologice i culturale care ac ioneaz asupra lor. poate. dac defini ia i se potrive te. în definitiv. iar renun area la el se va dovedi însp imânt oare.nu sunt deloc exagerate aici.i care intr în categoria celor ce iubesc prea mult . intelectual i emo ional. -poate tocmai cu unul r nit i distant. încât am fost nevoit s -mi examinez mai serios felul în care m raportam Ia b rba i. Este o ironie a vie ii c noi. decât personale.

A urmat o t cere scurt .i fi manifestat ner bdarea în timp ce sporov ia plin de voio ie cu Randy. în acea prim sear a întâlnirii lor. Totul la ea p rea s fie rotunjit: forma fe ei. acum dou luni. Nu r mâne decât durerea..pentru c sunt foarte nefericit . folosind elanul din spusele ei ca s . Victim a iubirii. . începu din nou s vorbeasc repede.B nuiesc c ar trebui s încep prin a spune de ce m aflu aici. tii. Mi-a pus câteva întreb ri despre licen a de consilier i facultatea pe care am absolvit-o i apoi a men ionat. încercând s acopere muzica. Este avocat i am f cut cuno tin într-o sear când m-au dus prietenii mei la dans.pune cap t suferin ei. Aveam o mul ime de subiecte comune . din cauza mea i a lor.Nu e vorba c n-a vrea. i în plus. De fapt.se_ încorda vizibil împotriva durerii .de i e adev rat c eu am vorbit cel mai mult. dar dup ce ajung s m cunoasc . de fiecare dat . zise ea repede. Din cauza b rba ilor. E un rol atât de u or.totul se destram . ochii îi str luceau din cauza lacrimilor re inute i continu mai rar. La facultate am o mul ime de responsabilit i. .Vreau s tiu unde gre esc. Pur i simplu nu tiu de ce mi se întâmpl asta mereu.P rea sincer atras de mine.dac locuiesc singur .. scuturând din cap i agintâdu. cu v dit mândrie. Imi imaginam cum Jill trebuie s . ne-am în eles din prima clip . î i ridic privirea spre mine. Dar am sim it lipsa unui b rbat în via a mea. cu bucle blonde gen Shirley Temple. cam asta e tot ce am f cut în ultimul an ² tuinc .Apoi l-am întâlnit pe Randy.Victim a iubirii Jill era la prima ei edin i p rea foarte ov itoare. Dar mi s-a p rut c tocmai asta i-a pl cut. i mai ales.Cred c tii ce vreau s spun. î i privi mâinile încruci ate în poal . i .. A putea s -mi ocup tot timpul numai cu asta. Mignon i cu un aer nostim. Voi face tot ce trebuie. înv tur i somn. de aproape doi ani . M tem s mai încep o rela ie. chestii de genul sta. S iube ti un b rbat care nu te iube te Victim a iubirii.i fac curaj.i o s fac.i buclele: . Cotinu rapid: . Sunt o persoan silitoare. ce trebuie s fac ca s m schimb .Fac asta . între in. s-a a ezat b oas pe marginea scaunului din fa a mea. i era a a de bine s fiu cu un b rbat care era interesat de acelea i lucruri ca i mine. Se încrunt u or. vreau s spun .. bineîn eles. Ai i tu povestea ta de spus.Nu vreau s se întâmple asta pentru c sunt foarte singur . în timp ce eram în vizit la ni te prieteni în San Diego. . ochii alba tri care m surau diplomele i certificatele înr mate de pe perete. Totul începe perfect. Ei bine. Adic . Iar tu tii s -l joci atât de bine.între ele dragostea. ..vizita la un terapeut. c urma facultatea de drept. Mergi pe sârma sub ire A durerii i dorin ei C utând . sunt insisten i i a a mai departe. lucrez ca s m . îmi fac curte. . . începe s -mi fie de-a dreptul team de b rba i. trupul u or rotofei. V d o inim r nit . Imi explic cu vehemen . coal . m întreba dac sunt c s torit -am divor at. întotdeauna fac ceva i-i alung. .

de fapt.i limpezeasc ideile. eu nu uitam niciodat . M-a l sat s -i g tesc i-i pl cea s aib cineva grij de el. Uneori. telefonul suna. în timpul cinei. Mi s-a f cut fric . dar c acum era lini tit c ajunsese cu bine acas . dar adeseori. ea a luat avionul spre San Diego ca s . bea în seara în care am f cut cuno tin . Conversa iile lor erau pe cât de vagi. Trebuia s -l iubesc i s -l las în pace în acela i timp.i petreac week-end-ul cu el. nu? F cu o pauz dus pe gânduri. dar asta e firesc. inconsecvent. cu atât îl h ituiam mai mult. Zâmbi nostalgic. pe atât de lungi.tii. Cu cât m panicam mai mult. încât nu mai suporta a teptarea. Nu eram în stare s fac asta. mai ales pentru un avocat. Tem toare. Nesigur pe el i imprecis. Da. De fapt. Se uit la mine cu o privire înc rcat de triste e. Nici nu se mai punea problema s adoarm ." Curând lill ajunsese s îi telefoneze în fiecare sear . s-a oferit s -l g zduiasc în apartamentul ei. . iar neastâmp rul lui Jill cre tea atât de tare.Nu. Jill se apuc s joace rolul de Äpsihanalist" pentru Raiidy. leg tura lor. încercând s -l ajute s se implice mai mult din punct de vedere emo ional fa de ea. Totul depindea numai de mine. De dou ori. Jill i-a spus cu o voce cald c î i f cuse griji din cauza drumului lung. nu chiar. Când a ajuns acas . . C el nu o vroia. în definitiv. Când î i d du seama c era pu in mirat de telefonul ei. dar am presupus c îi place s bea. îmi place s am grij de un b rbat. Presupun c nu eram destul de interesant i c . a a c am început s m tem din ce în ce mai tare. el î i petrecu duminica ignorând-o cu des vâr ire. iar eu încercam s -! ajut s .Imi spunea c a uitat. A a c începeam s discut m motivele. c bea singur i chestii de genul sta. .tii. Nu tiu. într-adev r. de câte ori am fost cu el a b ut. vorbi mai departe. E ceva normal. i mi se p rea c el se teme s se apropie prea mult de mine. alimentat i de realizarea faptului c iar se implica mai mult decât b rbatul din via a ei. de fapt. i-am c lcat c ma a înainte s se îmbrace. . dar trebuie s fi fost din cauz c eu îl plictiseam. ca s-o poat vizita. devenea tot mai clar c Jill devenise aproape imediat obsedat de Randy. desigur. . . Nu tiu ce explica ie mi-am dat. Dar niciodat nu m-am gândit c e din cauza b uturii. . la a doua vizit . a a c îl suna ea. eram într-un bar. când vorbeam cu el la telefon. dar r mase cu o senza ie de nepl cere care începu s-o macine din ce în ce mai tare. îmi tot spunea c nu tie ce vrea de la via . altfel va disp rea din via a mea. F cuser un aranjament s dea telefon pe rând.Poate c bea.Randy mi-a spus o dat s nu îl presez. în apartamentul lui din San Diego. când era rândul lui Randy.Era un b utor înr it? am întrebat-o pe Jill. uneori la telefon vorbea destul de ciudat. Diminea a.înfl c rarea cu care l-a întâmpinat o s pt mân mai târziu când el i-a prelungit cu vreo l50 de kilometri c l toria de afaceri la Los Angeles. ca s nu fie nevoit s conduc toat noaptea la întoarcere. în acea noapte. uitându-se la televizor i bând bere. iar eu îl întrebam ÄCum ai putut s ui i?" La urma urmei. Ne-am în eles minunat. In acest fel. orele treceau. Cred c n-am vrut s m gândesc la asta. auzeam ghea a din pahar i îl tachinam .A fost extraordinar. prea mult. era ceva ce ea nu putea accepta. Pe m sur ce î i dep na povestea. se scuz c l-a deranjat i închise telefonul. neglijent. P ru surprins . Nu m-am gândit niciodat la asta. A fost una din cele mai proaste zile pe care i le reamintea. Jill hot râse deja c Randy avea nevoie de ea. nu voia s fie cu mine. iar eu a fi vrut s -l ajut s treac peste asta. El i-a acceptat invita ia i a a a început. . uita ce spusese cu câteva minute mai înainte.

i aplici ie îns i Äetichetele" pe care le punem unora din aceste femei. A iubi prea mult înseamn . poate. i tat l ei nu izbutiser s-o iubeasc .i dai seama c are o influen negativ asupra s n t ii i lini tii tale i totu i s nu te po i elibera de sub puterea ei. sau s dai dovad de o iubire intens i sincer pentru partener. cerin ele sau sentimentele pe care le au. Pe m sur ce cite ti. în timp ce te l uda i te elogia atât de mult în public. care sunt r d cina tuturor celorlalte. s . tocmai faptul c adesea suntem incapabili de a folosi aceste cuvinte în cazuri reale.. gradul de "secretomanie" . încercând s "concureze" cu tine în familie. se lupta s continue: i tat l meu la fel. iar comunicarea este sever limitat la conversa iile care se potrivesc rolului. i se va p rea greu s . c ai sfâr it prin a sim i nevoia s ac ionezi astfel încât s -i câ tigi admira ia i. ea se gândise c trebuie s fi fost din cauza a ceva ce ea f cuse sau nu reu ise s fac cum trebuie. Cu to ii ne încord m când auzim cuvinte ca alcoolism. violen i dependen . nu i-au pl cut niciodat femeile i nu a avut încredere în ele. Poate c tat l t u i-a oferit siguran a financiar a c minului. Cum so ul s u. Randy.i asuma responsabilitatea pentru crearea acelei probleme. Ce e cu mine? De ce au to i acest sentiment fa de mine? Unde gre esc? în momentul în care Jill a devenit con tient c exist o problem între ea i cineva important pentru ea. Nu se pot acoperi într-o singur carte toate disfunc ionalitatile posibile care ar putea ap rea în vreo familie . incest. Atitudinea. ci sunt mai . Poate c . s te temi în acela i timp de ostilitatea pe care sucesul t u o provoca.i controleze sentimentele i comportamentul. Familia disfunc ional este cea în care membrii ei joac roluri foarte rigide. de multe ori.ar fi nevoie de mai multe volume. Din p cate îns .So ul meu nu dorea s fie în preajma mea . totu i. E important s în elegem. se poate ca aceste etichete însp imânt toare s nu fie valabile în cazul t u. s fii obsedat de un b rbat i s nume ti asta dragoste. sentimentele. iar de multe ori nu ne putem privi via a în fa cu obiectivitate pentru c ne temem s nu ni se aplice aceste etichete nou în ine sau unora din cei la care inem. înseamn s cânt re ti iubirea în func ie de dimensiunile suferin ei. cât i gradul în care membrii familiei sunt afecta i este. Poate c sunt probleme despre care chiar se discut . probleme mai subtile.incapacitatea de a vorbi deschis despre probleme -. i-a manifestat dorin a nu numai de a încerca s-o rezolve dar i de a.. comportamentul i experien a de via a lui Jill erau caracteristice femeii pentru care a iubi înseamn a suferi. sau s te îndr goste ti prea des. poate. Pe de alt parte. ne împiedic s primim ajutorul de care avem nevoie. i nu importan a acestor secrete.. Ea avea multe din tr s turile pe care te au în comun femeile care iubesc prea mult. Membrii familiei nu sunt liberi s . dorin ele. cel mai adesea pân la epuizare. dar ele mascheaz . de i problemele tale cu b rba ii sunt asem n toare cu ale lor. cu Jill sau cu o alt femeie a c rei poveste o parcurgi i te vei întreba. toate aceste femei au o tr s tur comun . fie c au îndurat chinul unei rela ii îndelungate cu un singur b rbat. de fapt. incapacitatea lui de a te iubi te-a f cut s nu te po i iubi nici tu. iar domeniul ar fi cu totul altul. dar cu toate acestea. s la i aceast obsesie s . sau s-au implicat întrun ir de rela ii nefericite.i exprime toate experien ele. totu i. Indiferent de detaliile specifice fiec rui caz i fiec rei lupte în parte. dac e ti i tu una din femeile care iubesc prea mult. Copil ria ta a implicat.se vedea de la o po t ! Cu ochii înotând în lacrimi. te vei identifica. Sau poate c mama ta a fost geloas pe tine. A iubi prea mult nu înseamn s iube ti mai mul i b rba i. c numitorul comun al familiilor cu probleme rezid în incapacitatea lor de a discuta chestiunile esen iale. în realitate. secretele ascunse care fac ca familia s nu "func ioneze" cum trebuie. poate. Ceea ce define te atât gravitatea disfunc iei familiale.

pe care încerci . sim i nevoia disperat de a avea controlul asupra b rba ilor i rela iilor tale amoroase. genul de grij matern care este normal în cazul unui copil de un an va deveni inadecvat fa de un adolescent de l3 ani. Terorizat de posibilitatea abandonului. a adar. Tocmai aceast diminuare fundamental ac ioneaz la femeile care iubesc în exces.ca i în trecut . întrucât nu ai reu it s . 3. 6. ne l s m atra i exact de acele pericole. nu va fi prea costisitor dac îl Äajut " pe b rbatul cu care ai o rela ie. iubitoare. mai degrab . 8.înv m s nu avem încredere în propriile noastre percep ii sau sentimente. în schimb. Pentru c tu îns i ai primit prea pu in aten ie. Nu ne repugn situa iile sau persoanele pe care al ii le-ar evita ca fiind periculoase. Prin defini ie. Crezi. în familiile cu disfunc ionalit i.când asemenea discu ii sunt interzise fie implicit (se schimb subiectul discu iei). l. Dezvoltarea ta ca femeie în acest tip de societate. devenind femeia care ofer protec ie. le-ar evita. decât în realitatea . 4. într-o asemenea familie poate da na tere unor tipare predictibile. începem s o neg m i noi. nu crezi c meri i s fii fericit . Din cauza faptului c familia neag realitatea. Devenim incapabile s discernem cine sau ce e bun sau nu pentru noi. nu va lua prea mult timp. reac ionezi cu tot sufletul atunci când întâlne ti acel tip arhicunoscut de b rbat indisponibil emo ional. c trebuie s lup i pentru a ob ine dreptul la fericire. î i ascunzi acest efort de a controla oamenii i situa iile sub masca "ajutorului". 5. e ti dispus s a tep i. se neag aspectele majore ale realit ii. dup care ai tânjit atât. chiar ca tine. Aproape nimic nu va fi prea dificil. tr ie ti mai curând în visul t u despre cum ar putea fi. faci orice s salvezi de la destr mare rela ia cu un b rbat. rolul mamei trebuie. Obi nuit cu lipsa dragostei într-o rela ie personal . provii dintr-o familie dezechilibrat în care nevoile tale emo ionale nu au fost satisf cute.i transformi p rin ii (sau doar unul din ei) în personajele tandre. 9. mai ales b rba ilor care par s aib nevoie de a a ceva. 2. fie explicit (ÄNoi nu discut m despre a a ceva!") . Astfel. vin i imput ri în orice rela ie. In rela iile tale. membrii familiei trebuie i ei s se schimbe i s se adapteze. pentru c ne lipsesc instrumentele de a le evalua realist i auto-protector. Sigur c rolurile exist în toate familiile. incomode sau nes n toase. 7. încerci s umpli acest gol cu un substitut.degrab obliga i s se limiteze la rolul care e în consonan cu rolurile jucate de ceilal i. dar. s se adapteze realit ii. Nici o femeie nu se transform întâmpl tor într-o femeie care iube te prea mult. poate. intrigi. în forul t u interior. c ci o mare parte din lucrurile care ne atrag nu sunt decât o replic a ceea ce am tr it în copil rie. l0. Tr im din nou acelea i sentimente deprimante i suntem r ni i din nou. Pentru c ai a avut parte de o copil rie lipsit de siguran . iar rolurile r mân rigide. Nu avem încredere în propriile noastre sentimente i nici nu le l s m s ne conduc . Respectul de sine este extrem de sc zut i. cu un trecut mai s n tos i mai echilibrat. pentru ca familia s r mân în continuare s n toas . E ti dispus s î i asumi mult mai mult de 50% din responsabilitate. s speri i s î i dai i mai mult silin a s -i faci pe plac. Când nimeni nu vrea s discute despre ceea ce afecteaz familia ca întreg sau indivizii din care e compus .s -l schimbi prin iubirea pe care i-o ar i. pe m sur ce situa iile se schimb . femei ca Jill sau. Iar aceasta diminueaz drastic evolu ia mijloacelor care ne ajut s ne ducem via a i s ne apropiem de oameni i situa ii. Iar aceast atrac ie nu face decât s ne uzeze i mai mult. Caracteristicile de mai jos sunt tipice femeilor care iubesc prea mult. drame i provoc ri pe care al ii.

avea prea pu in respect fa de sine. probabil. S ne întoarcem la edin a cu Jill. S-ar putea s ai o înclina ie spre st ri depresive episodice. încercând s stoarc semne de tandre e de la el. î i folosesc energia pentru a îndrepta aten ia. Disponibilitatea ei de a. Jill manifesta . dup cum tipic era i incapacitatea ei de a evalua realist situa ia i de a avea grij de propria-i persoan . Prin atrac ia pe care o sim i fa de persoanele cu probleme care trebuie rezolvate. Am jurat c într-o bun zi am s câ tig într-o discu ie în contradictoriu cu el. . sunt indisponibili sau absen i din punct de vedere emo ional. pe care încerci s le împiedici prin emo ia pe care i-o procur o rela ie instabil . Ca mai toate femeile care iubesc prea mult.aproape toate aceste tr s turi. retr gându-se atunci când devenise clar c sentimentele nu erau reciproce. convorbirile telefonice interurbane foarte costisitoare sau zborurile la San Diego (aminti i-v c veniturile lui Jill erau extrem de limitate). l3.Era a a de înc p ânat. sau prin implicarea în situa ii de cele mai multe ori haotice. Chiar de la început. Nu te sim i atras de b rba i amabili. pe care se str duia eroic s-o sus in . evi i. cu toate acestea. Se poate s fii predispus din punct de vedere emo ional i. Femeile care iubesc prea mult dovedesc prea pu in respect pentru integritatea lor personal într-o rela ie amoroas . dar care. echilibra i. l5.un b rbat c ruia nu-i p sa de sentimentele ei i de rela ia lor. mai ales cele care con in zah r. demni de încredere i interesa i de persoana ta.N-am câ tigat niciodat . m-am dus s fac Dreptul. de multe ori. în realitate. i/sau anumite alimente. Femeile cu acest tip de masc emo ional sunt permanent atrase de b rba i care. Dac ar fi fost interesat într-o asemenea c l torie de autocunoa tere. incerte i chinuitoare din punct de vedere emo ional. Ea s-a str duit atât de mult. decât de a-l ajuta s se descopere pe sine. dar apoi deveni din nou serioas . edin ele de terapie Äla distan " petrecute cu el erau mai degrab o încercare de a-l transforma în b rbatul de care avea ea nevoie. dintr-un motiv sau altul. Vorbea acum despre tat l ei. comportarea sau sentimentele celuilalt spre propria lor persoan prin manevre disperate. ca. ar fi depus el singur eforturi i n-ar fi stat pasiv când Jill îl for a s se autoanalizeze. ll. Jill a fost dornic s î i asume o responsabilitate mai mare decât Randy în ini ierea i men inerea rela iei lor. Randy nici nu voia s dea vreun ajutor la descoperirea propriului s u eu. Realizarea pe plan profesional nu putea compensa e ecul personal pe care-l tr ia în rela iile amoroase.mai mult sau mai pu in . biochimic. orice mi-ar fi spus ea despre Randy. l2. Spun asta nu numai pentru c era întruchiparea atâtor atribute din cele descrise mai sus. era i ea o persoan cu mult sim al responsabilit ii. ci i pentru c . o femeie realizat în multe aspecte ale vie ii. . îmi place la nebunie ideea de a dezbate un caz i de a câ tiga! Un zâmbet larg îi ap ru pe fa când se gândi la asta. Telefonul pe care Randy uita s i-l dea era o lovitur serioas pentru fragila ei imagine despre sine. Dependen a este o prim cauz a "impoten ei" emo ionale. s . E ti dependent de b rba i i de suferin a sufleteasc . Reflect o clip . pentru a în elege mai bine ce a adus-o în ziua aceea la mine în cabinet. De-asta. Pe ace tia îi consideri Äplictico i". pentru c singura alternativ era s -l vad i s -l acepte a a cum era . . din p cate. l4. b nuiam totu i c el are probleme cu b utura. la dependen a de droguri. de exemplu.i asuma întreaga responsabilitate pentru e ecul unei rela ii era tipic . de fapt.i îndrep i aten ia spre responsabilitatea fa de propria ta persoan . alcool.situa iei în care te afli.

. mi-a venit în minte o maxim auzit de la un coleg terapeut: ÄCei ce sunt înfometa i nu tiu ce s cumpere". Umbra adolescentei r nite se ghicea în glasul ei. practic. de nimeni.Am încercat din r sputeri. Tiparul acesta. incapabil s manifeste vreun sentiment de tandre e. suferin a va înceta. i obi nuit s fie respins . . nu a fi auzit-o niciodat din gura lui. ca Ävina" lui Jill de a se fi n scut fat . Aceast explica ie facil a r celii lui fa de propriul copil fusese mult mai u or de acceptat pentru to i membrii familiei.De ce îi venea atât de greu s fac asta? Pare unul din cele mai normale lucruri din lume. cu o fat . Apoi i-am cerut s m îmbr i eze i a trebuit s-o fac eu mai întâi. dar a fost bine. Este un adev r valabil pentru to i acela c . Lui Jill i-a fost chiar mai greu s recunoasc incapacitatea tat lui ei de a iubi pe cineva decât s renun e s se învinov easc pe ea îns i. Numai c nu tia s mi-o arate. Pe m sur ce povestea cum l-a cunoscut pe so ul ei. cu iubirea lui. Va trebui s recunoasc c sunt bun la ceva. sau evenimente ireversibile. vreodat . propriu i lui Jill. Tocmai de aceea m-am certat i m-am luptat atât de tare cu el. Aveam optsprezece ani când i-am spus: 'Vreau s -mi spui c m iube ti!' i nu m-am mi cat de acolo pân nu mi-a spus. Ochii i se umplur din nou de lacrimi i de data asta le l s s curg de-a lungul obrajilor ei rotunzi. inclusiv pentru Jill. A a c îmi pare bine c l-am pus s-o fac .tii ce am f cut o dat ? L-am f cut s -mi spun c m iube te i apoi s m îmbr i eze.. îmi dusesem rufele la sp l torie i intrasem pentru câteva clipe în b rule ul de al turi. care pentru mine echivala. dac ceva ne r ne te sentimentele. . aceasta este dinamica ce se afl în spatele auto-învinov irii. mai exista speran c într-o bun zi ea se va fi schimbat suficient ca s produc schimbarea de atitudine a tat lui ei. Altfel. To i membrii familiei preferaser s consimt la legitimitatea acelor motive. Se g siser întotdeauna Ämotive" pentru reticen a sa emo ional : certuri sau divergen e de opinie. decât adev rul despre el.N-ar fi f cut-o dac nu l-a fi obligat. El doar s-a tras pu in înapoi i m-a b tut pe um r. în schimb. Dar m iubea cu adev rat. Jill a recunoscut c tat l ei nu era legat. i . Sim ind nevoia disperat de iubire i apreciere. Aveam mare nevoie de acest gest din partea lui. Recunoscând c vina este a noastr . cred.Ne-am întâlnit într-un bar. N-a mai fost în stare s-o repete dup aceea. a devenit evident în timpul unei edin e. când îmi povestea despre mariajul s u. ne ag m de speran a c vom fi în stare s în elegem unde gre im i s corect m gre eala. Aveam nevoie de asentimentul lui. afirm m de fapt c inem situa ia sub control: dac ne schimb m. î i studie din nou mâinile încruci ate în poal .. c era. Jill realizase un mariaj ce reprezenta ocazia perfect de a încerca s recâ tige iubirea t inuit . A teptasem ani de zile. s control m deci situa ia i s punem cap t suferin ei. în loc s analizeze de ce rela ia cu el era întotdeauna atât de distant . Ara spus 'Sigur'. Jill era predestinat s -I întâlneasc pe Paul. va trebui s fie mândru de mine. M gândeam c dac voi câ tiga.. mai mult decât orice altceva. Dar dup o perioad îndelungat de terapie. A devenit clar din discu ia noastr ulterioar c familia lui Jill punea respingerea ei de c tre tat l ei pe seama faptului c î i dorise un b iat i se pomenise. . Jill încerca s povesteasc episodul cu indiferen . afec iune sau apreciere fa de persoanele din anturajul s u. de i nereu ind niciodat s identifice respingerea ca atare. Atras inexorabil de cineva care-i d dea posibilitatea s reconstituie climatul lipsit de afec iunea tat lui din copil ria ei. dar nu i-a jucat bine rolul. Atâta timp cât vina era doar a ei. sentimental. ca pe o anecdot din adolescen . iar noi spunem tuturor c numai noi suntem vinova i de ceea ce s-a întâmplat. Paul juca biliard i m-a întrebat dac vreau s joc cu el. Pentru multe din femeile care iubesc excesiv. s -i spui fiicei tale c o iube ti. la pu in timp dup aceea.

La urma urmei. L-am refuzat.N-am spus asta nim nui pân acum. având nevoie cu atât mai mult de prezen a Lui.un sentiment de euforie i de bucurie ± în timpul c ruia credea c nevoia ei de dragoste.a a a început totul. schimbându. El n-avea unde s stea.N-o s . cu cât primea mai pu in din toate acestea. Mariajul lui Jill s-a terminat când so ul ei i-a g sit pe altcineva într-una din lungile lui absen e de acas . Jill î i scutur din nou pletele cârlion ate. nici tov r ia lui. . . Ca o femeie care accept s fie b tut . m b tea. nimic. i-am spus c nu ies cu b rba i pe care i-am cunoscut la bar. pentru c în toate rela iile cu b rba ii de care se sim ea atras . s aplice acel mod de gândire i conduit i mariajului s u. Din cauza acestei convingeri. toat a teptarea i nesiguran a. ea avea tendin a s se adânceasc tot mai mult în rela ia cu b rbatul ei. Cu cât se înr ut ea situa ia. Nimic din ce a urmat nu a fost minunat. dependen a ei fa de rela iile predestinate cu b rba i incapabili de afec iune. îmi d deam seama exact de ce m p r sise Paul. date fiind propriile lui probleme. Eram atât de sigur c voi reu i dac m str duiesc din r sputeri. ne mutaser m împreun . continuând s -mi vorbeasc . s tii.. A fost un iad. în sfâr it. iar eu trebuia s m mut din apartament. aten ie i siguran emo ional va fi. împlinit . . s i-o ofere. Nu l-am învinuit c m-a p r sit. Nu putea s renun e. Mult timp. Dar el a venit dup mine la sp l torie. Mare parte din activitatea mea cu Jill a constat în a o ajuta s în eleag boala în care se scufundase de atâta timp. Ezit . Voiam s fiu so ia perfect . pe m sur ce ob inea tot mai pu in satisfac ie i tot mai pu ine împliniri. Mi-a fost ru ine.i spun. Jill a fost distrus când Paul a p r sit-o. Dar dup un an. i ca s se simt bine. el n-a muncit. nici altcuiva.i pozi ia pe scaun. în ciuda agoniei în care se transformase c s toria ei. de certitudinea c e iubit .i vin s crezi ce o s . Nu m-am imaginat niciodat în postura asta. el era singurul b rbat din via a ei. încercând s men in ceea ce fusese odat minunat i promi tor. Jill a fost cuprins curând de obsesii. ea era tot ce nu puteam eu s fiu. .. Jill avea dou zeci i nou de ani când a venit la mine. din cauza nevoii ei stringente. la fel ca drogatul care are nevoie de o cantitate tot mai mare de drog pe m sura ce efectul se diminueaz . Pentru c crescuse încercând s îndrepte tot ce era gre it. Pierdea vremea prin cas sau disp rea zile în ir. . începutul fiec reia din rela iile ei amoroase era caracterizat de un Ävârf" . dar continua s fie cel mai important b rbat din via a ei. a continuat. Sim eam c eu n-am nimic de oferit nici lui. G team i f ceam curat ca nebuna i am încercat s -mi continui i studiile. în ciuda începutului fortuit. dar uneori m sup ram c disp rea i apoi. Tat l ei murise de apte ani. Dar am înv at s nu-l întreb pe unde fusese pentru c . mama s-a sup rat c tr iam a a i m-am m ritat. la întoarcere. Comportamentul dependent al lui Jill este similar celui manifestat de persoanele care folosesc droguri. în final. .. nici felul cum f cea dragoste. a a c ne-am g sit o locuin împreun . Dou s pt mâni mai târziu. ea proiecta rela ia cu tat l ei i încerca din r sputeri s câ tige dragostea unui b rbat care era incapabil.Mi-e greu s recunosc asta. Pe cuvânt. cu atât îi venea mai greu s -i pun cap t. Jill î i urma b rbatul ca un câine. i-am dat num rul meu de telefon i am ie it cu el în seara urm toare. de iubire. eu ineam la el cu adev rat i eram hot rât s -l fac s m iubeasc i el.M-am str duit din r sputeri. ea devenea tot mai dependent de b rbat i de rela ia cu el.îmi d deam seama c oricine o fi fost femeia aceea. bineîn eles. M-a invitat la mas . Apoi. într-un fel. nici eu îns mi nu m puteam suferi.

teama lui cre te i-i spune: ÄTe-am auzit ipând". îl au i pe acela de a distruge i obstruc iona contactul sincer i intimitatea între membrii unei familii. Jill era personificarea acestei dinamici. fiind o femeie care iubea prea mult. dar dac acesta este adev rul. vede i simte este gre it. ca Jill. în loc s fie acceptate i validate.Când experien ele din copil rie sunt deosebit de dureroase. din impulsul de a le putea st pâni. Mama i-o întoarce enervat : Ä i-am spus c nu sunt nervoas . Copiilor le e team . Deseori va prefera confuzia. Poate c o modalitate mai adecvat de a încerca sa în elegem aceast caracteristic este de a începe mai întâi cu cea de-a doua parte: Äîn care nevoile tale emo ionale nu au fost satisf cute". Vom explora. Copilul o întreab pe mam : ÄDe ce e ti furioas pe tata?" Mama r spunde: ÄNu sunt furioas ". aceste practici nu sunt altceva decât forme de comportament dependent i de boli care evolueaz în timp. dar o s fiu dac nu te potole ti!" Copilul simte acum team . mergând de la seducere la incest. o "foame" de iubire. de a exersa. prin dereglarea percep iilor. ca adul i. De exemplu. ÄNevoile emo ionale" nu se refer doar la nevoia de dragoste i afec iune. de data asta. f r a ti îns dac s accepte sau s aib încredere în dragoste i sim ind c nu o merit . Prin defini ie. acord prea pu in timp i aten ie copiilor. în aceast carte. Exemplu: p rin ii se ceart . . s ne întoarcem la prima parte a defini iei: provii dintr-o familie dezechilibrat . ci acolo unde. de o persoan asem n toare. de a cheltui bani. Apare o persoan care se ofer s -l ajute s le g seasc . de a lucra. de i arat sup rat i îngrijorat . Copilul se simte nesigur. De i acest aspect are importan a lui." Jill. îi era mai u or s caute. unde am înv at s facem a a i cum s ne schimb m stilul de a iubi într-unui mai s n tos. sau nu se în eleg bine. suntem adesea for a i incon tient s re-cre m situa ii similare toat via a. atât în copil rie cât i la maturitate. pe rând. Copilul r mâne cu o nevoie neîmplinit . da' aici e lumin . de a juca jocuri de noroc. astfel încât s nu mai fie nevoit s retr iasc nepl cerea de le vedea invalidate. ce înseamn s iube ti prea mult. ‡ comportament sexual abuziv al unuia din p rin i fa de copil. la fel ca miopul din banc. dac am iubit. mai ales în rela iile apropiate. un p rinte care n-a r spuns iubirii noastre. Acest lucru mic oreaz capacitatea copilului de a avea încredere în sine i în percep iile sale. în încercarea de a Äcâ tiga" vechea lupt : de a fi iubi i. i mai grav este faptul c percep iile i sentimentele tale au fost în mare m sur ignorate i respinse. printre multe alte efecte d un toare. numai de b rba i nepotrivi i. provii dintr-o familie dezechilibrat în care nevoile tale emo ionale nu au fost satisf cute. c uta ceea ce lipsea din via a ei. nu acolo unde ar fi putut s g seasc . c ci se sim ea atras . Mama l-a l sat s în eleag c percep iile lui sunt gre ite. unul dup altul. ‡ comportament compulsiv: manier compulsiv de a mânca. de a face curat. i acum. Haide i s arunc m o privire la caracteristicile femeilor care iubesc prea mult. confuzie. mânie i vinov ie. Familiile dezechilibrate sunt cele în care au loc unul sau mai multe din urm toarele evenimente: ‡ abuz de alcool i/sau alte droguri (prescrise sau ilegale). ‡ violentarea fizic a so iei i/sau copiilor. Exist o glum veche despre un b rbat miop care i-a pierdut cheile pe întuneric i le c uta în jurul unui felinar. Când p rin ii se ceart . dar mai întâi îl întreab : ÄE ti sigur c aici le-ai pierdut?" Miopul r spunde: ÄNu. Nevoia de afec iune poate fi i ea respins sau insuficient satisf cut . sau de mai multe. i certitudinea c ceea ce aude. de ce facem asta. ne apropiem. l. de a ine regim. de unde vine sentimentul de team ? Copilul trebuie s aleag acum între certitudinea c el are dreptate i c mama l-a min it deliberat. etc.

Mai exist i cazul când p rin ii se completeaz într-un fel d un tor: când o mam cu o dragoste sufocant . angajate în asisten a social .i asume o responsabilitate sau s fie devotat. sau vreuna din aceste obsesii. rezultatele sunt i mai defavorabile. televiziunii. consilieri. sexului. gospod riei. este m ritat cu un tat irascibil i insensibil. devenind femeia care ofer protec ie. din familii de alcoolici) sunt extrem de bine reprezentate în profesiile de asisten social : asistente medicale. Când o leag n i o mângâie. Femeile care provin din familii dezorganizate ( i în special. Poate c nu e în stare s se apropie cum trebuie de ceilal i. Depinde de trecutul nostru în câte feluri r spundem la multiplele forme de neputin . de fapt. dup care ai tânjit atât. mai târziu. iubitoare. ne identific m din tot sufletul cu suferin a lor i c ut m s -i alin m. B rbatul care apeleaz la noi nu trebuie s fie obligatoriu s rac sau bolnav. cu convingerea c acel b rbat are nevoie de ajutorul nostru. reac ionezi cu tot sufletul atunci când întâlne ti acel tip . dac nu în toate. când sunt lipsi i de dragostea i aten ia pe care o doresc i de care au nevoie. Când unul din p rin i manifest vreunul din aceste tipuri de comportament. întrucât nu ai reu it s . sau egoist. Pentru c tu îns i ai primit prea pu in aten ie. religiei. sau prost dispus. Familiile dezorganizate apar într-o mare varietate de stiluri i caracteristici. sportului. Dac un b iat poate deveni agresiv i manifesta un comportament distructiv i violent. identificându-se cu ea pân la un punct. de compasiunea i de în elepciunea noastr pentru a. sau comportamente contradictorii. care se întrec în a câ tiga devotamentul copilului. în str dania indirect de a primi aten ia de care are nevoie. ci pe respectarea regulilor. ‡ p rin i care intr în competi ie unul cu cel lalt sau cu copiii. mai ales feti ele. poate doar cu mai mult subtilitate. sau incapabil s . feti ele î i îndreapt cel mai adesea aten ia spre p pu a favorit . sau e rece i lipsit de afec iune. timpului liber.vom r spunde cu siguran . s stabileasc un raport distructiv cu copilul. ‡ p rin i cu atitudini sau valori conflictuale. un alcoolic se va c s tori destul de frecvent cu un gurmand sau cu o persoan care m nânc prea mult. Dac ambii p rin i sunt prin i în aceste tipare. politicii. sau înc p ânat. încerci s umpli acest gol cu un substitut. Suntem atrase spre cei care au nevoie de ajutor. obsesia fa de oricare din aceste lucruri poate obstruc iona intimitatea i sinceritatea. De exemplu. ‡ perioade de timp îndelungate în care p rin ii refuz s î i vorbeasc .i îmbun t i via a. profesiei. Dar de r spuns. pentru a domoli propria noastr suferin . dar toate au acela i efect asupra vl starelor pe care le cresc: acestora Ie este v t mat întrucâtva capacitatea de a sim i i de a stabili o rela ie. terapeu i. Faptul c b rba ii care ne atrag cel mai tare par s aib nevoie de ajutor este normal. sectoarele vie ii noastre. copilul este cel afectat. fiecare dându-i posibilitatea celuilalt. 3. întrucât accentul e pus nu pe rela ia între membrii familiei. femeile care iubesc prea mult fac acela i lucru. 2. dând vina pe ei pentru aceasta. în general. dup cum am observat. care are tendin a s î i protejeze excesiv copiii. sau melancolic. Deseori p rin ii au tipuri complementare de patologii.‡ certuri i tensiuni permanente. feti a se angajeaz . prin purtarea i atitudinea lui. cu rezultatul c . "donatoare" de afec iune în majoritatea. Gândi i-v cum se poart copiii. ‡ un p rinte care nu se poate apropia de ceilal i membri ai familiei i îi evit constant. Poate c e cam s lbatic i iresponsabil. ‡ convingeri extrem de rigide în privin a banilor.i transformi p rin ii (sau doar pe unul din ei) în personajele tandre. dac devenim con tiente c la originea atrac iei st propria noastr dorin de a fi iubite i ajutate. Devenim. La maturitate. fiecare se va lupta s controleze patima celuilalt. Sau poate ne m rturise te c n-a fost în stare niciodat s iubeasc . manifest rilor de afec iune. etc. mai ales b rba ilor care par s aib nevoie de a a ceva.

aten ia i aprecierea celor care nu ni le puteau oferi din cauza propriilor lor probleme i preocup ri. Q îi g sim un terapeut. A adar. 4. ne consum m timpul i energia încercând s concepem alte modalit i care ar putea da rezultate. dac d rezultate. sau cu amândoi p rin ii. a fi p r sit de b rbatul care e întruchiparea . Dar orice ar fi fost gre it. Dar nu suntem atrase de b rba i s n to i. a a cum sim i nevoia s fie. i chiar renun m la noi în ine. Orice femeie care iube te prea mult a tr it abandonul emo ional profund. Terorizat de posibilitatea abandonului. absent sau dureros în trecut reprezint exact ceea ce încerci s dovede ti c este bine în prezent. pe motiv c Än-a fost l sat niciodat pân acum s i exprime sentimentele". Teoria din spatele Äajutorului" este c . Ceea ce ne conduce la urm toarea caracteristic . dac nu suntem în stare s le ob inem cu sila de la un b rbat incapabil. îi oferim o locuin . s ni le ofere. 6. de merituoase. în timp ce adeseori suntem mai zgârcite în ceea ce ne prive te. Rareori ne întreb m cât de oportune sunt ac iunile noastre la adresa lui. faci orice s salvezi de la destr mare rela ia cu un b rbat. Poate c a trebuit s lup i cu unul.i îmbun t easc imaginea. mai bune decât cele pe care leam aplicat deja. pentru a nu se sim i inferior. cu toat groaza i vidul sufletesc pe care le implic . Aproape nimic nu va fi prea dificil.s -l schimbi prin iubirea pe care i-o ar i. înseamn s fii p r sit. i-l implor m s mearg la el. de iubitoare. ca s se simt în siguran . pe vremea când încercam s fim destul de bune.ca i în trecut . trecem prin supliciul schimb rii locuin elor. pe motiv c Äel nu e fericit aici". am face totul ca s evit m retr irea acestui sentiment. Exist abandon literal i abandon emo ional. îi d m jum tate sau chiar toat averea sau bunurile noastre. Eforturile noastre.a celor care te-au abandonat prima dat .în atât de multe fa ete . Desigur. Abandonul este un cuvânt tare. din cauza propriilor lui probleme i preocup ri. e ti dispus s a tep i. nu va fi prea costisitor dac îl Äajuta*' pe b rbatul cu care ai o rela ie. îi g sim un serviciu. îi finan m hobby-urile costisitoare. f cute de dragul lui. i el. Acum reac ion m ca i cum dragostea. care ne-ar putea oferi ceea ce avem nevoie. de utile i iste e ca s câ tig m dragostea. nu va lua prea mult timp. este un fapt care scoate din nou la lumin groaza din str funduri. Aceasta e doar o list par ial a modalit ilor în care încerc m s -l ajut m. pentru c s-ar putea s nu fii în stare s supravie uie ti în singur tate. ca s . b rbatul va deveni a a cum îl vrei tu. . 5. Suntem atrase de b rba i care reproduc pentru noi lupta pe care am dus-o cu p rin ii no tri. Acum începe s devin evident c se petrece ceva nes n tos i auto-distructiv. includ urm toarele: îi cump r m îmbr c minte. ceea ce înseamn c vei fi înving toare în lupta pentru lucrul dup care ai tânjit atâta timp. compasiunea i în elegerea noastr în rela ia cu b rba i s n to i. Ace tia ni se par plictico i. Ca adult. poate chiar s mori. pe care încerci . îi permitem s abuzeze de noi sentimental. b rba i de la care am putea spera s primim ceea ce ne lipse te. aten ia i aprecierea nu conteaz . ca s .arhicunoscut de b rbat indisponibil emo ional. Obi nuit cu lipsa dragostei într-o rela ie personal . Ar fi bine dac am veni cu toat afec iunea. în realitate. vom merge pân în pânzele albe ca s -l ajut m pe el. s speri i s î i dai i mai mult silin a s -i faci pe plac.i petreac timpul mai bine.

Tr ind într-unui din mediile haotice ale familiilor dezorganizate -alcoolic. Suntem experte în a ne purta povara. Dac p rin ii no tri nu ne consider demne de dragostea i aten ia lor. în adâncul fiin ei lor. E mai u or s -l a tept m pe el s se schimbe decât s ne schimb m pe noi în ine. Am s -i pun cap t". tr ie ti mai curând în visul t u despre cum ar putea fi. 7. la gândul c familia sa i-a pierdut controlul. s-ar g si în situa ia noastr . Respectul de sine este extrem de sc zut i în forul t u interior nu crezi c meri i s fii fericit . violent. c trebuie s lup i pentru a ob ine dreptul la fericire. decât în realitatea situa iei în care te afli. cu o via diferit . este pentru c înc n-am f cut tot ce trebuia. pentru a c ror compensare trebuie s facem foarte mult bine. acelea dintre noi care provin din familii dezechilibrate au avut p rin i iresponsabili. sim i nevoia disperat de a avea controlul asupra b rba ilor i rela iilor tale amoroase. Tr im cu speran a c mâine va fi altfel. pentru c sunt prea bolnave ca s -i asigure protec ia. Depunem eforturi inimaginabile pentru a încerca s p rem bune de ceva. Dar noi presupunem c . acelea dintre noi care au avut de suferit din aceast cauz . Acum. tocmai pentru a ne sim i în siguran i st pâne pe situa ie. ca adul i. E ti dispus s î i asumi mult mai mult de 50% din responsabilitate. Pentru c tim foarte pu in despre. Tr im cu vina de a avea aceste defecte i cu teama de a fi descoperite. nu îndr znim s ne apropiem de ceea ce ne dorim cu adev rat. 8. In rela iile tale. Interpret m fiecare nuan de comportament ca un semn c partenerul nostru începe în sfâr it s se schimbe. tocmai pentru c noi în ine nu o credem. Ar tându-ne puternice i utile celorlal i. în care b rbatul lâng care suntem nefericite i nemul umite se transform în ceea ce suntem sigure c poate deveni i va deveni cu ajutorul nostru. cu mult înalte de a fi preg tite s purt m povara acestui rol. ar putea spune: ÄDar e îngrozitor. Am crescut repede i am devenit pseudo-adul i. tr im într-o lume imaginar . ce înseamn s fii fericit într-o rela ie. incestuos copilul va fi cuprins. cum se spune. foarte pu ine sunt convinse. i accept m compania unor parteneri iresponsabili i gata s ne aduc învinuiri ce contribuie la adâncirea certitudinii noastre c întreaga responsabilitate ne apar ine. Adesea. c merit s iubeasc i s fie iubite doar pentru simplul fapt c exist . Persoanele de care acesta depinde nu sunt prezente. în schimb. mai degrab . convinse c avem ni te defecte îngrozitoare. familiile din aceast categorie sunt mai degrab o surs de amenin ri i suferin . f r îndoial .Dac o alt persoan . cum putem atunci s credem c suntem într-adev r bune i pricepute? Dintre femeile care iubesc prea mult. 9. ne-a f cut pl cere puterea pe care ne-au conferito familia i cei din jur. sau ceva din via a noastr . vin i imput ri în orice rela ie. dac rela ia nu merge i noi nu suntem fericite. de panic . imaturi i slabi. în acela i timp. Äîntorc foaia". în realitate. Crezi. pentru c nu avem experien a a ceea ce înseamn s fii cu cineva la care ii i care î i împ rt e te sentimentele. Puterea acestui tip de experien fiind atât de cople itoare i devastatoare. I i ascunzi acest efort de a controla oamenii i situa iile sub masca "ajutorului". îns . ne ap r m împotriva panicii care ne cuprinde atunci când ne afl m la mâna altora. avem impresia c nou ne revine datoria de a face s func ioneze rela ia noastr . decât sursa de siguran i protec ie de care are nevoie copilul. Nutrim nevoia imperioas de a fi în preajma oamenilor pe care îi putem ajuta. Pentru c ai a avut parte de o copil rie lipsit de siguran . Când iubim prea mult. decât în visul pe . Suntem. l0.

gânduri obsedante.. Am putea ipa i zbiera. doar calorii inconsistente. fiind pentru multe persoane o substan ce creeaz dependen . Prin atrac ia pe care o sim i fa de persoanele cu probleme care trebuie rezolvate. Nu are nici o valoare nutritiv . pe care încerci s le împiedici prin . ll." Folosim obsesia fa de b rba ii pe care îi iubim pentru a evita suferin a. ne întoarcem la ultimul partener sau c ut m cu disperare altul. s mo teneasc predispozi ia genetic spre o anume dependen . mai ales cele care con in zah r. care le-ar putea determina s fac abuz de tranchilizante pentru a sc pa de sentimentele chinuitoare. sau s ne d m seama de ce are nevoie altcineva. am putea plânge i jeli. frisoane.care îl tr im.i îndrep i aten ia spre responsabilitatea fa de propria ta persoan . de multe ori. intr m în abstinen i acuz m adesea acelea i simptome fizice i psihice care înso esc abstinen a la toxicomani: grea . autorul volumului Love and Addiction ("Dragoste i dependen "). teama i mânia. E ti dependent de b rba i i de suferin a sufleteasc In opinia lui Stanton Peele. Cea mai mare parte a identit ii noastre ar oma. A doua caracteristic este diminuarea capacit ilor persoanei respective de a da aten ie celorlalte aspecte ale vie ii sale i de a se ocupa de ele.ca un drog foarte puternic. sau prin implicarea in situa ii de cele mai multe ori haotice. i/sau anumite alimente.i continu m s vis m. iar implicarea în probleme critice ne împiedic s st m i s ne gândim în lini te la ele. vidul sufletesc. Toate femeile care iubesc în exces poart în suflet r m i e din experien ele anterioare. De aceea. tremurat. Asta nu înseamn c n-am putea juca teatru. Äexperien a care genereaz dependen este aceea care absoarbe con tiin a persoanei i. biochimic. de ce ar avea el nevoie de noi? Tot talentul ( i nevoia compulsiv ) pus în slujba Äajutorului dat" ar r mâne f r obiect. Dar i copiii proveni i din p rin i dependen i tind. insomnie. Dar suntem incapabile s ne folosim emo iile pentru a ne c l uzi în alegerea a ceea ce este cu adev rat necesar i important pentru via a noastr . Se poate s fii predispus din punct de vedere emo ional i. de fapt. Faptul c atâtea fiice cu p rin i alcoolici dezvolt dependen a de dulciuri se explic poate prin identitatea aproape perfect a structurii moleculare a zah rului rafinat i a alcoolului etilic. De i ne pricepem foarte bine s intuim ce simte alt persoan . evi i. panic . alegem un b rbat care s nu fie ceea ce dorim s fie . In absen a unui b rbat asupra c ruia s ne concentr m. Dac am avea un b rbat a a cum ne dorim. Poate c nu exist nimic mai bun pentru absorbirea con tiin ei noastre decât o rela ie amoroas de un anumit tip. l4.în cazul nostru . nu suntem "conectate" la propriile noastre sentimente i nu suntem capabile s lu m decizii în elepte în leg tur cu problemele importante ale vie ii noastre. transpira ie. care ne tulbur . l3. S-ar putea s ai o înclina ie spre st ri depresive episodice. în general. în efortul de a calma aceste reac ii. asemeni analgezicelor. mersul prin camer . De multe ori nu tim cine suntem noi in ine. Folosim rela iile amoroase ca pe ni te droguri. l2. ca s evit m s con tientiz m ceea am sim i dac ne-am adânci în eul nostru interior. st ri anxioase. incerte i chinuitoare din punct de vedere emo ional. O rela ie vicioas se caracterizeaz prin dorin a de a te afla mereu în prezen a lini titoare a celuilalt. alcool. Cu cât mai chinuitoare e rela ia cu b rbatul nostru. Criteriul de mai sus se aplic îndeosebi acelora (dintre femeile ce iubesc prea mult) ce provin din p rin i care fac abuz de anumite substan e. calmeaz anxietatea i durerea. el este un drog.. cu atât mai intens e distragerea aten iei noastre de la alte aspecte. depresie. la dependen a de droguri. i poate modifica sever compozi ia chimic a creierului. s . O rela ie cu adev rat terifiant îndepline te aceea i func ie . Zah rul rafinat nu este un aliment.

încânt tori. Depresiile. B rbatul furios are nevoie de în elegerea noastr . Trudi. când încercase s se arunce într-o pr pastie. iar multe din pacientele mele cu probleme depresive au avut cel pu in un p rinte alcoolic. iar cel insensibil de c ldura noastr sufleteasc . care fusese foarte aproape de moarte. la o zi-dou dup accident. cei imprevizibili romantici. imprevizibilitatea i instabilitatea rela iei reprezentau pentru ea un oc constant. De exemplu. Adrenalina e responsabil pentru Äpunctul culminant" al sim urilor tale. din dragoste. compara via a al turi de so ul ei cu un accident de ma in care i se întâmpl în fiecare zi. Fa a ei dr g la prezenta înc urmele galbenverzui ale vân t ilor pe care le c p tase cu o lun în urm . Ironia soartei face ca emo ia unei rela ii cu cineva care sufer tocmai de o asemenea boal s te tenteze foarte tare.. incon tient. B rba ii instabili ni se par atr g tori. dac nu avem posibilitatea s iubim un b rbat în exces.Cum de reu eam s facem dragoste atât de bine. majoritatea femeilor bolnave de anorexie cu care am lucrat au avut ambii p rin i alcoolici. zilnic. vei fi în stare s folose ti instrumentele oferite în ultima parte a c r ii ca s schimbi acele tipare într-o nou configura ie de împlinire. echilibra i. s-ar putea s devii o persoan depresiv din dou motive: trecutul t u i mo tenirea genetic . înainte de a rec dea în disperare. asem n toare unui accident de ma in (sau mariajului cu un alcoolic). Dac provii din p rin i alcoolici. Poate c povestea lor te va ajuta s în elegi mai limpede tiparele propriei tale vie i. Nu te sim i atras de b rba i amabili. i a adrenalinei care se formeaz în cantit i neobi nuit de mari. tot ce se putea despre accident. lumea-ntreag se lumineaz . B rbatul neadaptat are nevoie de încurajarea noastr . manevrele. surprizele. .. nu-l putem iubi deloc.dar s nu crezi c suspin Când m îmbr i eaz . nu-l putem suferi. trebuie s fii Äla în l ime" ca s evi i o depresie. Exemplu: Una din clientele mele. Pe ace tia îi consideri Äplictico i". Dac ai avut vreodat un accident de ma in f r s fi fost grav r nit. îngrozitoarele fluctua ii. In capitolele urm toare. nu-i a a. fiecare din femeile cu care ve i face cuno tin . 2.. cu durere în glas. imaturii . Dar nu putem s Ärepar m" un b rbat care e bun a a cum este. iar dac este în eleg tor i grijuliu fa de noi. cu ma ina. Din nefericire. cu fotografii ale ma inii atârnând acolo. îmi spuse încet. s fim atât de . aduse vorba despre ceea ce era pentru ea chestiunea esen ial . situa ii care te in în alert . l5. s ne sim im atât de minunat.S-a scris în ziar. Dac e ti o persoan care sufer de depresii. Asta v doresc din toat inima. iar capricio ii . c ci. iar el nici m car n-a luat leg tura cu mine. Nefericitul are nevoie de alinarea noastr . A ridicat pu in vocea i o scânteie de mânie s n toas îi str b tu glasul. Asta se întâmpl din cauza ocului suferit de organismul t u. Astfel.: Omul meu Tân ra care st tea în fa a mea iradia disperare. Sex formidabil într-o rela ie execrabil Pe omul meu îl iubesc atât de mult²dar n-o va ti nicicând Via a mea toat -i doar un chin .misterio i. ca i Jill. cea care f cuse inexplicabil i de neîndurat p r sirea ei de c tre iubitul ei: . cei pe care nu te po i bizui -provocatori. alcoolismul i abuzul de alimente se înrudesc i par a se mo teni genetic. vei c uta. demni de încredere i interesa i de persoana ta. dragoste i bucurie. trebuie s fi tr it un Äpunct culminant" al sim urilor. povestea ei despre ce înseamn s iube ti prea mult. care f cuse cândva o depresie i era c s torit cu un alcoolic.emo ia pe care i-o procur o rela ie instabil . are.

Se spune c b rba ii sunt cei care vor s fac sex. . se confesa cu un amestec de mândrie i culpabilitate. I-am dat totul. Sau. eu îmi d deam mai mult silin a decât el. absolut tot ce aveam de dat. El era fotbalist. iar momeala pe care o folosise fusese sexul. repet i se uit la mine. inându-se cu mâinile de burt . am înv at ce înseamn s fii b rbat sau femeie.apropia i. Ulterior. i începu s se legene. s-a mutat la un alt colegiu. . Dup un r stimp de plansete nocturne i auto-dojeniri pentru e ecul de a-l convinge s-o aleag pe ea în locul ambi iilor sportive.Dar eu n-am încercat s m omor ca s -l recâ tig pe Jim. neînsemnat i nedorit . M plâng exact la fel ca mama. veni din nou vorba despre sex.Credeam c îl fac s m iubeasc dac m d ruiesc lui cu toat fiin a mea.Nu voiam nimic altceva. iar tân rul.i petreac timpul cu ea? Se îndrept în scaun imediat. . . Se aplec în fa . chiar din sentimentele lor. continu cu glasul coborât.Dumnezeule! Ai dreptate. tipul acela care ia foarte în serios perioada de antrenamente. sem na foarte bine cu un copil mic. s m simt însp imântat .Nu asta vroia i mama ta de la tat l t u? S . Alt pauz . într-o alt edin .Nu m puteam gândi decât la momentul urm tor când eu i prietenul meu puteam s fim din nou împreun i s facem dragoste. plin de durere: . în alt stat.Am fost întotdeauna excesiv de sensibil la sex. Era de p rere c edin ele repetate de sex cu Trudi îi diminueaz for a combatant pe terenul de joc. Trudi încercase. .i petreac timpul cu mine. pierdut în vidul unde tr ise mitul ei de iubire. în timp ce bebelu ul dormea în c m ru a lui. ea contracara aranjând edin e de babysitting dup -amiaza. Trudi mai plânse câtva timp. O. . în timp ce el g sea scuze pentru a scurta întâlnirile cu Trudi dinaintea unui meci. exact lucrurile pe care ne-am promis nou în ine c nu le vom face niciodat . ad ugând în surdin : ÄE îngrozitor. când nimic altceva nu mergea? De ce sexul d dea rezultate. pur i simplu. de acord. Persoana cu care voiam cel mai mult s nu sem n. cu inima r nit . suspinând vreme îndelungat . când durerea nu mai era atât de vie." S-a f cut t cere i am început s vorbesc eu. cel pu in. cea care încerca mereu s . protest Trudi. Trudi r mase ghemuit . Eu n-am mai suportat. imagina ia i eforturile lui Trudi de a redirec iona pasiunea lui pentru fotbal în pasiune pentru persoana ei s-au soldat cu un e ec. Se întâmpl a a pentru c din ac iunile. Sunt sigur c eu voiam asta mai mult decât el. Nu i-am cerut nimic altceva. . dup cum s-a exprimat ea. cu fa a umezit de lacrimi. Când reu i s vorbeasc din nou. în timpul c rora îl putea seduce pe canapeaua din camera de la intrare. întotdeauna încercam s aranjez totul în a a fel încât s g sim un loc unde s fim numai noi. . decât s . Presupun c a a ajungi s sim i când te str duie ti s p strezi lâng tine pe cineva care are lucruri mult mai importante de f cut decât asta. Cu toate acestea. gra ie unei burse de educa ie fizic . decât s -l fac fericit pe Jim i s -l p strez lâng mine. Doamne!.i ating scopul prin tentative de sinucidere. atât de mult încât în liceu m temeam s nu fiu nimfoman .De multe ori ne trezim f când lucrurile pe care le-a f cut p rintele de acela i sex. .Dar doare a a de tare s tii c ai f cut totul degeaba. când nimic altceva nu mergea? Cum începuse s plâng . Trudi avea aisprezece ani când ea i prietenul ei din liceu Äau mers pân la cap t" pentru prima dat . Trudi era dispus s fac o nou încercare.Dar poate c i mama tot a a se sim ea. iar eu mi-am amintit ce îmi spusese despre familia ei i am întrebato cu blânde e: .

i eu am înv at s nu fac probleme nim nui. iar Trudi st tea înc acas . Nu îndr zneam s scoatem o vorb . Mama începea s preg teasc acele mese minunate. b nuiesc. a a c m-am str duit s ob in rezultate bune de dragul lui. De obicei. am ad ugat eu. Ne servea i apoi se a eza i ea la mas . Probabil c aranjaser m masa mai frumos decât de obicei. încât so ia denumea aceste sejururi Ävizite în infern". f cându-m c nu observ ce se întâmpla cu p rin ii mei i inând în mine tot ce gândeam. la mas . Uneori mi se p rea c aceea a fost singura perioad când tata i-a dat seama de existen a mea 'Arat -mi carnetul de note'. Trudi î i frec sprânceana i continu . ca s ne spun c vom cina singure. b nuiesc. prelungite. î i aminte te Trudi. tata se schimba pentru o vreme. 'Aha. mi se f cea r u. Z uT. când mama plângea zile în ir sau îl amenin a cu divor ul sau înghi ea o gr mad de pastile i o lua salvarea. dar ce-am fi putut face noi pentru ea? Dup acele mese. Nimeni nu se gândea la mine sau nu se întreba ce simt sau ce fac. pentru c tocmai în acest climat înv ase Trudi pu inul pe care-l tia despre cum s -l tratezi pe cel pe care îl iube ti. infernale. uneori violente i auto-distructive ale mamei ei de a-l for a s petreac mai mult timp cu ea i cei doi copii ai lor. . în eleg. Aproape imediat. Timpul pe care tata îl petrecea acas se termina aproape întotdeauna cu ipete i acuza ii reciproce. Când nu lua lec ii de muzic . iar tata îi tot explica c el munce te atât de mult i îndelung tocmai de dragul nostru. Apoi se lini tea.Erau. ca s nu mai aud scandalul. îmi spunea. îmbr cate frumos i a teptându-l pe tata s vin acas la cin . venea devreme acas i. Sora mea era prea timid pentru a purta vreo discu ie cu mine. Vizitele lui degenerau invariabil în certuri oribile. Trudi î i scutur capul cu stoicism. ca s -l recompenseze. mama lui Trudi ini iase în sfâr it procedura de divor i angajase un avocat cunoscut pentru disponibilitatea de a juca murdar. i iat -ne pe Beth i pe mine. Beth.în toiul scandalului mi se f cea fric . i discutam amândoi o vreme. cânta la flaut. cu gre uri i senza ii de vom îngrozitoare.i nu puteau nici s te înve e cum s te por i normal într-o rela ie normal . Nelini tea ne cuprindea pe Beth i pe mine. Trudi i sora ei mai mare. . Dup ani de amenin ri. dar uneori. Mariajul p rin ilor ei fusese dintre cele mai furtunoase. subliniind astfel sinceritatea r spunsului s u: . m sim eam p r sit . cum ne spunea mama s-o facem când tata trebuia s vin acas . de obicei în mijlocul nop ii. Trudi reflect pu in. i ca s aib o scuz c se fere te de to i. St team cuminte. ipând i izbind crati ele i insultându-l pe tata în toate felurile. Admira orice fel de realizare. încercând s facem ceva pentru mama. Toate astea nu puteau sub nici o form s duc la o digestie s n toas . St team acolo. apoi r spunse dând din cap. devenea ca de ghea i ie ea din buc t rie. dar nu îndr zneam nici s nu mânc m.Era în vara dintre sfâr itul liceului i începutul anului universitar. zicea mama cu r ceal în glas.Dup trei-patru nop i. în care mama ipa î-l acuza c nu ne iube te pe nici una din noi. f r s ne arunce o singur privire. . Tat l era atât de rar acas i pentru perioade atât de scurte. Trudi se încrunt . Iar mama alerga ca o furtun prin buc t rie. Am încercat s înv bine la coal . De cele mai multe ori. dus pe gânduri. într-adev r.i petrecea timpul cu noi. din cauza t cerii. . iar începea s întârzie i iar suna telefonul. se ascundea în camera ei. începea s debiteze obscenit i i-i trântea telefonul.Ce sim eai când se întâmpla asta? am întrebat-o. Trudi comp timindu-l pe tat l ei pentru nevoia lui compulsiv de a munci peste m sur i dezaprobând eforturile fervente. dar în majoritatea cazurilor. el pleca trântind u a i urlând la ea: ÄNu-i de mirare c nu-mi place s vin acas !". pentru c revenise în sânul familiei. cu flori i lumân rele. f r tata. Asta era i mai r u decât urlatul. o cas care se destr ma în punctele esen iale. .

cu juc torul de fotbal. în elegere. s nu se lase prins în capcana vie ii de familie. cel mai mult. Nu a trecut nici o s pt mân i deja se întâlneau în apartamentul unui poli ist când acesta era de serviciu. conflictul dintre p rin ii ei s-a acutizat pe noua aren a tribunalului. într-o c s torie timpurie care s-o împov reze cu responsabilit i. A început semestrul de toamn i Trudi a întâlnit. Adic . au vorbit din nou. Triste e. Avea treizeci de ani. Via a ei a început s se . Suferise o lips acut de educa ie i aten ie din cauza unui tat care era. Dou zile mai târziu. ce altceva tia s fac ? Nimic altceva nu i s-ar fi p rut Äcorect". sentiment pe care Trudi nu-l cunoscuse în familia ei. problemele familiale erau din vina mamei ei. într-o dup -amiaz îi spuse lui Trudi. ca s se poat califica pentru o promovare. s exerseze comunicarea cu ei. Nu duceam lips de nimic important. ci c ea nu oferise destul. ca s observe faptul c fiica lor p r sise statul cu un om de dou ori mai în vârst decât ea i care de abia putea s . între timp. la o cafea. Trudi consim i imediat. insistent . curând. doi copii i o nevast care îl a tepta pe al treilea. Cum puteam s justific un asemenea sentiment? Nu sufeream. credea c . în toiul Äfocurilor de artificii". tipul de femeie furioas .i mai sim eam ceva. erau prea prin i în propria b t lie a voin elor lor. c ea îl gonise pe tat l ei de acas . Trudi î i jur s nu fie niciodat . inabordabil. dar e uase. P rin ii ei nu s-au sinchisit s fac o pauz în b t lia lor. i cu toate acestea. n-a fi putut explica niciodat de ce. în schimbul iubirii i aten iei lor. pentru c . c m simt excelent. i prin d ruirea total a propriei ei fiin e. într-o frenezie total . fusese totu i o comunicare. pe m sur ce cre tea. pu in cam singur i neîn eles. i cât de nefericit era în c s torie. A a c a continuat s încerce. în trei din cele cinci dup -amiezi pe care Trudi i le petrecea la coal . sora lui Trudi a fugit de acas cu profesorul ei de muzic . La urma urmei. ueta lor îi deschise fetei gustul pentru aten ia dup care tânjea. dar niciodat . Asta le-a l sat pe Trudi i pe sora ei sec tuite emo ional. sau n-am tr it niciodat f r s avem tot ce ne trebuie.. devotat i generoas . dar n-am spus nim nui niciodat . la unul din cursuri. nici unul din b rba ii cu care ie ea nu a r mas cu ea prea mult. Trudi s-a dus pe sine i darul ei de iubire (sub masca sexului) în alt parte. s fie irezistibil de iubitoare. i a unei mame mistuit de mânie i frustrare din cauza lui. oarecum vulnerabil. s ofere. Trudi ar fi trebuit s poat s discute cu p rin ii despre gândurile ei. de i conversa ia lor din acea zi fusese mai degrab unilateral . P rea s fie cumsecade.i câ tige traiul. Astfel c . Era poli ist i studia teoria de executare silit .i o întreb dac se mai pot întâlni. cum e cea a lipsei de farmec din via a marital . încercase deja o dat . sau c obiectul iubirii sale nu era alegerea cea mai bun . ca mama ei. Jim îi spuse c t de mult a însemnat pentru el faptul c a vorbit cu ea ² c nu mai vorbise niciodat înainte cu altcineva ca ea . cât de tân r fusese când se însurase. Concluzia pe care a tras-o nu a fost aceea c felul ei de a trata lucrurile era gre it. sau n-ar fi fost compatibil cu lipsa dragostei i aten iei. Trudi s-a sim it flatat de faptul c el a avut încredere în ea i i-a dezv luit o problem atât de personal . cu cic leala i amenin rile. iar el a s rutat-o la plecare. Cred c m-am sim it trist tot timpul. Trudi era i ea în c utarea iubirii i î i d dea întâlnire cu b rba i. Chiar dac a fi putut spune c sunt trist .i câ tige b rbatul prin dragoste. de fapt. dup ce a crescut. culcându-se cu aproape fiecare din ei. Jim vorbind. Dac m-ar fi întrebat cineva 'Ce sim i în untrul t u?' a fi r spuns c m simt bine. în sufletul ei. cu care era deja obi nuit . un b rbat c s toritJim. Avea s . de data aceasta în timp ce se plimbau pe dealul din apropierea campusului. Dar s-a oferit unor recipien i la fel de insensibili i de indisponibili. practic. O avertiz . dar ei nu reu iser s fie "pe faz " pentru a primi darul ei. în mod ideal. ca un tat . Lui Trudi îi venea înc greu s recunoasc integral cât de adânc era izolarea ei emo ional în familie. n-am s rit niciodat peste vreo mas .

ca s-o îmbrace doar pentru el. Mai întâi. Renun ase la aproape toate activit ile ca s poat fie cu Jim ori de câte ori se ivea ocazia. Dimpotriv . apoi parfumuri i uleiuri pe care el a sf tuit-o s nu le foloseasc pentru c so ia lui ar fi putut sesiza mirosul i s-ar fi întrebat ce se întâmpl . iar asta însemna destul de mult timp. iar Trudi l-a întrebat pe Jim ce se va întâmpla cu ei când se va termina coala i nu vor mai putea folosi aceast scuz convenabil . i-a cump rat lenjerie elegant . i gândindu-se la el când nu îl întâlnea. care-i alunga pe b rba i cu cererile ei. cu cât el îi r spundea mai mult. Cuvintele lui stârnir în ea dorin a de a se str dui i mai mult s -l atrag i s -i fac pl cere. citea c r i despre cum s faci dragoste i aplica cu el tot ce înv a. cât mai ales sentimentul de a fi legitimizat de sensibilitatea lui sexual fa de ea. . c uneori ne venea greu s credem c i alte perechi simt acela i fior când fac sex. trebuia. se gândea la noi modalit i de a-l vr ji. Când nu era cu el. Asta î i dorise întotdeauna. Nu era capabil de o rela ie intim prelungit . îndr znea . Voia s fie disponibil pentru el în cazul c s-ar fi ivit vreo or liber pe care ar fi putut-o petrece împreun . mi se p reau goale. ". R spundea cu toat puterea ei la atrac ia pe care el o sim ea fa de ea. Când ne vedeam. de emo ionant.victoria asupra monotoniei vie ii lui. a a c "tamponul de amortizare" pe care mariajul i familia lui Jim i-l ofereau era binevenit. în schimb. deosebit . Interpreta timpul pe care el îl petrecea cu ea . Extazul lui îi d dea aripi s continue. Când eram împreun . demn de iubire era.roteasc în jurul timpului furat pe care-l petreceau împreun . asupra incapacit ii lui de a cunoa te iubirea i împlinirea sexual . i ne întâlneam dup aceea. Nu atât propria sexualitate i-o exprima. gândindu-m la el. trei zile pe s pt mân . cu atât mai recunosc toare îi era. Petreceam mai tot timpul cât nu eram împreun preg tindu-m s -l întâlnesc din nou. i m plimbam de colo-colo. el nu m c uta deloc. Deoarece ajunsese s tie mai multe despre sexualitatea lui decât despre a ei. ea construia o leg tur bazat în totalitate pe iubire i altruism. dragostea ei f cea minuni în via a cuiva. miercurea i vinerea. Fugea de Ia cursuri i a început. Nu exista alt afrodisiac mai bun pentru ea decât dorin a de a-l excita pe acest b rbat. la fel cum fusese i refuzul fotbalistului de a fi împreun cu ea. Nu voiam s m gândesc prea mult la so ia i familia lui. Ne sim im bine doar când raporturile noastre cu al ii se stabilesc într-un fel care ne e familiar. Avea cursuri lunea. iar faptul c n-avea nici cea mai mic inten ie de a pleca. Nu era ca mama ei. alergam unul în bra ele celuilalt. i m f cea s m simt i mai bine al turi de el". pentru prima dat . în sfâr it. Voiam s cred c fusese prins în capcana c s toriei înainte de a fi fost desul de matur ca s tie ce vrea. Toate celelalte ore în care nu eram cu el. ne petreceam mai tot timpul f când dragoste. singuri..M sim eam foarte singur când nu eram cu el. II vedeam doar câte dou ore. In sfâr it. s ne lu m la revedere. invariabil. î i min ea prietenii în leg tur cu activitatea ei i sfâr i prin a-i evita. Intre timp. ar fi putut la fel de bine ad uga Trudi. mi-l f cea i mai drag. îmi f ceam unghiile. s nu mai ob in rezultate bune la coal . Prietenii renun ar s-o mai invite pe la ei i via a ei a început s se limiteze la o obsesie unidirec ional : cum s -l fac pe Jim mai fericit decât fusese vreodat . Jim îi d dea foarte mult aten ie i o flata când erau împreun . îmi sp lam p rul cu un ampon special. Sim ea fiorul victoriei la fiecare întâlnire . ca s nu mai fie nevoit s -i mint .ca pe o recunoa tere îndelung a teptat a valorii ei.i pe care-l fura celeilalte vie i a lui .. se apropia vara. dup aceea.cât de minunat . Totul era atât de intens. Reu ea s -i spun exact ce voia s aud de la el . Faptul c putea s îl fac fericit pe el însemna fericirea ei. de a fugi de îndatoririle sale. i cum l-a f cut ea mai fericit decât fusese vreodat înainte. Trudi refuza s se gândeasc la felul în care o afecta rela ia cu Jim. Era mândr c îi cerea atât de pu in lui Jim. Cel de-al doilea semestru era pe sfâr ite. Desigur. iar Jim îi oferea i distan a i lipsa de angajare pe care Trudi le cuno tea atât de bine din rela ia p rin ilor ei cu ea.

draga mea. Promite-mi c n-ai s mai faci a a ceva. P rin ii au venit s-o vad cu rândul.tiu c te gânde ti s încerci din nou. întreaga poveste a â nit. Nu trebuia s -l mai fac s se încrunte. Dar înainte s-o faci. iar ea ar fi trebuit s întoarc . bronzat. feti o? E ti sup rat din cauza mea i a tatei? Apoi mama se a eza într-unui din fotoliile pentru vizitatori i-i descria în detaliu cum decurgea divor ul.un surâs înghe at de solitudinea de a ti c -l minte pe tat l s u într-o problem atât de important . Au mai fost câ iva b rba i în via a ei în urm torii doi ani. i o îndemnar s vin i ea. pe dealul din spatele lui. A a am început. Apoi conduse încet. Dac el nu era fericit. debusolat . trecând pe lâng ea cu familia. iar el o s rutase. zâmbitor. în ture elaborat concepute de asocia ia infirmierelor. De i nu prea a ie it din cas timp de trei s pt mâni. de i durerea din piept nu o l sa s respire. r u dup aceste vizite. Multi din prietenii ei lucrau i ei acolo. o fost client de-a mea. interviul obligatoriu cu psihiatrul. o asistent a stat cu ea. i de ce n-ai face-o? Nimic nu e diferit ast zi. pentru perioada de var . A fost un miracol faptul c a supravie uit impactului. în parcarea fierbinte.i cump r turile. de a da i iar a da. telefonul a teptat nu a venit. în cele din urm .Nu tiu sigur.. mama ta i cu mine. El se încrunt i r spunse vag: . apatic . Trudi num ra în gând de câte ori se uita tat l ei la ceas. de team s nu cumva s nu fie acolo atunci când avea s sune Jim. încruntarea a fost suficient pentru a o opri pe Trudi. în lini te.i datoria. întins pe patul de spital. Dar i o mare dezam gire pentru ea. Trudi i-a promis. într-o ching albastr . Cu ei erau doi copii. s lucr m toat vara pe lac. apoi se uit în alt parte. iar la pieptul lui Jim. mai mult sau mai pu in întreag . str duindu-se s surâd . promiseser ei. de obicei. dintr-un cotlon al sufletului ei care era deja golit. Ea a tept . Tot ce îi lega pe ei era fericirea pe care ea putea s i-o ofere.pentru a se întâlni. Lui Trudi i se f cea.Cum ai putut s faci asta? Cum ai putut s ne faci nou una ca asta? De ce n-ai venit s -mi spui c ceva nu e în ordine? Ce naiba se întâmpl cu tine. un bebelu . Unul din ei era profesor la universitatea . în ultima noapte petrecut în spital. s lucr m împreun pentru a vindeca nevoia ei de a da mai mult dragoste decât primea. A condus pân ce drumul a început s-o ia brusc la vale.. a trimis-o la mine. El îi arunc o privire scurt . Un prieten al tat lui ei îi oferi o slujb în hotelul lui. G sesc eu ceva. tranchilizantele. Apari iile tat lui ei erau înso ite de predici rigide despre motivele multiple pentru care merita s tr iasc . în timpul predicilor. coala se sfâr i i Jim nu g sise nimic. Ie i dintr-un magazin cu aer condi ionat. Trudi era în ora .. încheia. asistenta i-a spus: . ei i-au dat posibilitatea s î i dea seama de felul în care se folosea de sex în rela iile amoroase. so ia i via a lui. Ochii lui Trudi c utar privirea lui Jim. fa de s pt mâna trecut .. i i-a pus câteva întreb ri blând-iscoditoare. îndeplinindu. a vrea s întâlne ti pe cineva. un b ie el i o feti . Trudi i cu mine. pân la colegiu. Intr-o dup -amiaz torid de la mijlocul Iui iulie. mult dup ce soarele apusese. întrebând-o cu insisten : . cu un îndemn neputincios: . Va fi distractiv. ÄO s te sun". clipi din cauza soarelui arz tor i. Vizitele lui erau urmate de ale mamei ei. pe acolo unde se plimbase prima dat cu Jim. Suport mutarea în salonul de psihiatrie. f cându.tii cât te iubim. Intr în ma in i r mase acolo. inând de mân o femeie care nu putea fi decât so ia lui. Asistenta. Refuz oferta. care se plimba ap sat prin camer . î i jur s încerce din nou. apoi sus. iat -l pe Jim. de obicei. îi spuse el. curgând în valuri. se putea sfâr i totul. imediat ce o vor externa. ceea ce s-ar fi vrut a fi un subiect lini titor. apoi se îndrepta din nou. A reu it cu greu s ajung pân la ma in . suspinând i respirând cu greu.

iar la cap tul celor doi ani de terapie. De cele mai multe ori când f ceau dragoste. dimpotriv .. a încercat s -l ademeneasc cu promisiunea cert a trupului ei dornic de sex. Se pare c m atrag invariabil b rba ii care n-au nimic s -mi ofere i care nici m car nu vor s primeasc ce le ofer eu. dup ce ie eam cu cineva. în cursul tratamentului terapeutic devenise capabil s se iubeasc pe sine. sau pe oricare altul. Zâmbi cu am r ciune. Mi-a devenit brusc limpede c mai jucasem aceast scen cu prietenul meu fotbalist. Iar eu aveam atâta nevoie de aceast contopire. Trudi s-a dedicat cu totul str daniei de a-l îndupleca s nu mai lucreze atât i s vin în bra ele ei dr g stoase. N-am gândit niciodat a a înainte.Nu. d ruia tot mai pu in. sau pe Jim. se sim ea "repus în drepturi".s fiu în stare s -l fac pe David. atlet împ timit. P rea c doboar pentru câteva clipe toate obstacolele dintre noi i ne contopeam. în timp ce partenerul ei. Zburdam prin camer . când m întâlnesc cu un b rbat i m gândesc dac eu îl plac. via a sexual imi aducea o mare u urare. se confesa: . S-a apucat s -mi explice. în timp ce-mi scoteam i aruncam hainele la întâmplare. ca de obicei. Alt hohot de râs. Impulsul puternic de a. cât s lase deoparte ceea ce face. sesiza c devine. tii. începu s râd . s m asigur c se distreaz bine cu mine i s cread c sunt dr gu . el era prea obosit sau dezinteresat ca s realizeze sau sâ. tot mai dependent de el. dar nu se mai culca cu ei. dac eu m simt bine cu el. n-am mai putut asculta. Trudi descria ultimul lor e ec în aceast privin . Acesta a fost momentul hot râtor pentru Trudi. Dar. din punct de vedere emo ional. în schimbul programului rigid de antrenament. . s -mi dea aten ie. dac eu cred c e o persoan agreabil .i folosi sexualitatea pentru a stabili o rela ie cu un partener ov ielnic i imposibil a sc zut brusc. . c trebuie s în eleg c el are obliga ii profesionale importante . le suflam în ureche i puneam în aplicare tot arsenalul meu de seduc ie. încercam invariabil s -l fac s m plac .i po i imagina pân unde am mers ca s atrag aten ia b rba ilor.ei bine. La început. când brusc. Am de gând s nu mai caut. dar. ferm: . am plâns i i-am spus cât de important este el pentru mine.i controleze erec ia. . de i cu un acut sentiment de frustrare si ti cauza e ecului în a-l schimba. a a cum f cusem i cu cel lalt iubit al meu.Trebuie s încetez. Cred c cel mai pl cut fior pe care-l simt când fac dragoste cu David este atunci când simt c reu esc s -l stârnesc destul.Noaptea trecut am petrecut-o cu David. dar asta a fost o mare realizare pentru mine . Presupun c tocmai pentru c nu m sim eam bine cu ei. se întâlnea deja cu mai mul i tineri. Trudi a luptat cât a putut ca s -i câ tige aten ia. într-o zi. iar acum era în stare s aprecieze dac o rela ie nu-i aducea satisfac ii. nu m întrebam niciodat dac eu vreau s -l mai întâlnesc. M d ruiam lui David. a renun at dup cinci luni. Mai auzisem asta. în biroul meu.unde se înscrisese. Provocarea fusese mobilizatoare la început: de fiecare dat când îi câ tiga aten ia. Apoi. Urm torul ei iubit a fost un tân r agent de burs . N-am încetat înc s m str duiesc s atrag aten ia cuiva care numi arat nici un interes.Când m gândesc la asta. Dar nu mai sunt dispus s m arunc în bra ele lui David. am întrecut orice m sur ! Nimeri nu s-a str duit vreodat mai mult s fac dragoste cu cineva care nu vroia. în timpul unei edin e de terapie. Eram prea preocupat s m gândesc dac i-am pl cut îndeajuns pentru a-mi cere el . David nu a fost ultima rela ie imposibil a lui Trudi.. în acela i timp. Nu-mi face pl cere s recunosc. i totu i.E atât de diferit acum. Era un împ timit de munc de talia tat lui ei. de data aceasta. Mi se pare degradant. în loc s trag imediat concluzia c nu era demn de iubire i c trebuia s depun eforturi mai mari în acest sens.

pe deasupra. femeia care iube te în exces devine obi nuit cu tr s turi i comportamente negative. Faptul c p rea s resping b rba ii nu era întâmpl tor. Dar era doar jum tate din drum. era i acesta un pas înainte. chiar dac un pic plictico i. Fiind obi nuit cu nelini tea i suferin a. Dac nu depune toate eforturile ca s schimbe situa ia în favoarea ei. cu victoria sau înfrângerea. posibilit ilor. ea tia s se împrieteneasc doar pentru a avea parte de o nou provocare. decât spre mul umirea proprie . nu tu ploaie de stele c z toare. în opinia ei. decât cu b rba i taciturni.. se simt nelini tite. începutul unei noi b t lii. nu tu focuri de artificii. Existase suferin i existaser i tensiuni. mai curând. stabil . fiecare din acestea anun ând. de compania b rbatului. Voia pe cineva care s -i fie un adev rat partener. în compania b rba ilor pe care-i considera agreabili. o stare de disconfort general etichetat drept plictiseal .mie s se întâlnim din nou. o rela ie c reia îi lipseau toate acestea p rea prea Ädomestic " pentru a fi important i. nu pentru a se bucura. în absen a fiorului. situa iei. sau s nu fie deloc. poate avea drept rezultat un comportament pe care ea îns i îl consider promiscuu. se sim ea mai pu in bine în prezen a unor b rba i echilibra i. capacitatea ei de acceptare a unei intimit i adev rate era redus . Când terapia a ajutat-o s ias din capcana martiriului s u de sacrificare. pur i simplu. De i tânjise dup comuniunea cu partenerul ei. Culmea ironiei. dar niciodat o apropiere real sau o dragoste adev rat între membrii familiei ei. i se p rea greu s stabileasc o rela ie cu un b rbat. iar ocazional. s se simt bine i în largul ei. alinarea durerii i încord rii. st pâni pe ei. chiar dac scânteia atrac iei se aprindea între ea i un partener ov itor. Trudi nu tia cum s se poarte în prezen a unui b rbat agreabil. nu ar fi putut spera s realizeze o rela ie satisf c toare. Dar adev rul era c Trudi nu tia înc cum s tr iasc cu sentimentele contrare suferin ei i respingerii: cu bun starea i cu angajarea într-o rela ie. cu lupta. Ca reac ie la manipul rile mamei sale. insensibili sau neinteresa i de ea. formula de iubire a lui Trudi fusese d ruirea de sine f r a primi nimic în schimb. dar el este în primul rând îndreptat spre satisfacerea celuilalt. Era capabil s detecteze cu u urin o rela ie care n-ar fi mers i. atent i sincer interesat de persoana ei. Nu mai accepta nici un compromis. ca toate femeile care iubesc prea mult. în familia ei nu existase nici un fel de intimitate. Trudi nu mai f cea de mult lucrurile pe dos. Urm torul pas era ca Trudi s înve e s tr iasc . Nu cunoscuse niciodat nivelul de intimitate generat de tipul de rela ie pe care îl voia acum. au nevoie de aceasta. i se simte mai bine în compania lor decât în prezen a contrariilor lor. veseli. doar lupte i armisti ii. Dac Trudi n-ar fi înv at s stabileasc o rela ie confortabil cu un b rbat care considera interesele ei la fel de importante ca ale lui. Inainte de a se restabili. nervoase i incomodate. Plictiseala este o senza ie pe care femeile care iubesc prea mult o tr iesc deseori în prezen a unui b rbat Äagreabil": nu tu clinchete de clopo ei. pur i simplu.. Am f cut totul pe dos! Când s-a hot rât s întrerup edin ele de terapie. mai mult sau mai pu in. femeia care iube te prea mult prezint de obicei urm toarele caracteristici ale sentimentelor i rela iei ei sexuale: Ea î i pune întrebarea: ÄCât de mult m iube te (sau are nevoie de mine)?" i nu ÄCât "de mult in eu la el?" Majoritatea raporturilor sexuale cu el sunt motivate de întrebarea ÄCum îl pot face s m iubeasc (sau s aib nevoie de mine) mai mult?" Impulsul de a se d rui sexual unor b rba i care. Dac nu trebuia s fac manevre speciale pentru a face rela ia s mearg . a r mas cu con tiin a clar a ceea ce nu trebuia s fac . rezerva i emo ional. se stingea repede la r ceala evalu rii pe care o f cea b rbatului. nu fusese nicicând în situa ia de a tr i în atmosfera unei comuniuni adev rate.

Nimic nu e mai pu in adev rat pentru femeile care iubesc prea mult. dar. exist . ÄGolul" din stomac este pentru ea. într-un anume fel. scenariul acesta este o versiune a basmului ÄFrumoasa adormit " în care rolurile sunt inversate: "Frumoasa" adoarme din cauza vrajei. o rela ie nesatisf c toare poate face. Sexul este una din modalit ile esen iale pe care le folosim în încercarea de a-l vindeca prin . violen a. nu o atrage din punct de vedere sexual. se simte amenin at de propriile ei sentimente. teama i suferin a. Femeile care iubesc prea mult î i spun adesea c b rbatul cu care tr iesc n-a fost iubit cum se cuvine înainte. Intrebarea dureroas pus de Trudi la începutul edin elor noastre -ÄCum de reu eam s facem dragoste atât de bine. Ne punem iubirea s . dac rela ia ca un întreg nu ar fi fericit .calit i care. B rbatul cu care nu se poate lupta. necinstea sau dependen a lui. Suntem hot râte s -l salv m prin puterea dragostei noastre. temându-se s nu fie înc tu at de cel lalt i/sau s fie cople it de propria-i dorin de afec iune. distan creat i între inut de nelini tea unei rela ii stresante. devine agitat . când nimic altceva nu mergea?" -merit a fi examinat . Multe dintre noi au fost înv ate c o via sexual Äîmplinit " înseamn dragoste Äadev rat " i. integritatea. tot în stare latent . în realitate. întrucât femeile care iubesc prea mult se confrunt adesea cu aceast dilem : rela ii sexuale bune pe fondul unei rela ii nefericite sau f r speran . nici de p rin i. Ori fuge ea. Nu tie cum este s se simt ea îns i bine. aten ia. inclusiv la nivel sexual. . viceversa. de fapt. furia sau deprimarea. Dorin a noastr este s fim acelea care s desfac vraja i s elibereze b rbatul din ceea ce consider m a fi închisoarea lui. sa ne sim im atât de minunat. reu e te totu i s stârneasc în sufletul nostru fiorul a tept rii i un dor incomparabil mai mare decât ceea ce sim im pentru o alt persoan . dragoste. drept dovad a faptului c n-a fost iubit îndeajuns. Ne e greu s recunoa tem c ne l s m vr ji i de visul care ne activeaz toate calit ile latente . la iubitul nostru i vor înflori la c ldura dragostei noastre. ca sexul s fie excitant. cruzimea sau indiferen a. E ecul în încercarea de a ob ine ce vrea o face. nici de prieten sau so ie. Dac îi lipse te provocarea unei rela ii neîmplinite. a teptând s fie trezit de primul s rut dat din dragoste adev rat . î i extrage starea de excita ie sexual din cea a partenerului. se simte în siguran doar dac p streaz distan a emo ional . mult mai agreabil i prezentabil .dragostea.i m soare puterile cu gre elile lui. s fim atât de apropia i. Poate c vom fi presa i s explic m familiei i prietenilor de ce o persoan care nu are nici o calitate deosebit care s-o fac demn de admirat sau m car pl cut . Adeseori ajunge s fie cu un b rbat mai pu in experimentat decât ea din punct de vedere sexual. ori îl alung pe el. de obicei.i atinge scopurile i se simte minunat când ob ine rezultate bune i foarte r u în caz contrar. Lu m r ceala lui emo ional . Din cauza dinamicii care opereaz la toate nivelurile rela iilor noastre amoroase. s se str duiasc i mai mult. grija. Aplic arta seduc iei pentru a. generozitatea . pasional i irezistibil. ca s aib sentimentul c de ine controlul.Sexul este unul din instrumentele pe care le folose te în vederea manipul rii sau schimb rii personalit ii partenerului Consider adeseori c eforturile depuse în manipul rile reciproce sunt tentante. cu dragostea i emo ia sexual . Duce dorul apropierii fizice. E cuprins de team dac un b rbat î i manifest dorin a de a fi al turi de ea emo ional i sexual. c via a sexual nu ar putea oferi satisfac ii i împliniri. Consider m c este nedrept it i ne gr bim s ne asum m sarcina de a-l ajuta s recupereze tot ce i-a lipsit în via cu mult înainte de a-l cunoa te noi. Pe acesta îl catalogheaz drept Äplicticos". cu e ecurile i chiar cu st rile lui patologice. suntem sigure. Confund nelini tea.

aparent.dragostea noastr . ÄEros" se refer . Contrastul dintre eros i agape ne ajut s descifr m dilema. într-un anume fel. se va metamorfoza în eul s u adev rat. iar când descoperim un aspect r zboindu-se cu cel lalt. chiar se exclud reciproc. în timp ce Äagape" define te rela ia stabil i responsabil . liber de pasiune. renun m. care nu este altceva decât întruchiparea propriei noastre imagini despre el.fac sex cu pasiune dup o ceart .eros i agape -pentru a separa cele dou modalit i total diferite de a tr i ceea ce numim Ädragoste". o dat ce se va convinge de dragostea noastr . dac examin m ambele aspecte ale . o experien sexual deosebit de pl cut i satisf c toare pare s valideze rela ia ca întreg. E u or de în eles. Avem certitudinea c . aspectul sexual va fi lipsit de focul pasiunii. indiferent de natura lui. deruta i i frustra i. Cu fiecare s rut i atingere îi comunic m cât de deosebit i merituos este. al doilea implic investi ia uria care se face dup un conflict. mai relaxat e. ce mult ne iubim. Intr-un anume fel. Pentru o femeie nefericit din cauza rela iei sale cu un partener cu care nu se potrive te. ÄVede i ce apropia i suntem. desigur. indiferent de rela ia pe care o au -normal sau nu . cu cât vorbim mai mult de dragoste. leg tura noastr cu el. Ceea ce ne conduce la întrebarea: Ce este. astfel. Reciproca este i ea adev rat . Astfel. mai conving toare. actul sexual poate reprezenta aspectul agreabil al rela iei i singura modalitate eficient de a stabili un raport cu partenerul ei. sunt de acord c motivul este c încerc m în cultura noastr s combin m într-o singur defini ie dou aspecte ale dragostei care se opun i. în aceste condi ii. ne încurajeaz s depunem alte eforturi. am putea considera c o rela ie mai normal . De fapt. intensitatea luptei cu un b rbat poate consolida intensitatea experien ei sexuale i. lupta. Multe cupluri. Dup o stare conflictual . Suntem f cu i unul pentru altul". la dragostea pasional . atunci. De exemplu. actul sexual are puterea de a crea leg turi profunde între dou persoane. pentru c sexul nu e folosit ca s dovedim ceva anume. pare s fie sentimentul exprimat. trebuie s ne reamintim c punctul culminant al contactului sexual reprezint o desc rcare a unei tensiuni fizice i emo ionale. Fiecare partid sexual înmagazineaz întreaga noastr str danie de a-l schimba pe b rbatul iubit. Pentru c nu putem men ine constant starea de excita ie. dimpotriv . ce bine ne sim im împreun . Sunt i al i factori care opereaz aici. Când avem o rela ie cu un b rbat care nu constituie în sine o provocare. rela ia sexual este o modalitate eficient de a sc pa de tensiune. dragostea adev rat ? De i dragostea nu se las u or definit . de i s-ar zice c împlinirea sexual e pu in probabil într-o rela ie nefericit . Mai ales pentru femeile care iubesc prea mult. Ei foloseau dou cuvinte . durerea i dramatismul sunt atributele Ädragostei adev rate". sexul în aceste circumstan e este benefic. misterioas i enigmatic pentru a o putea inti cu precizie. insipid . cât îl admir m i cât ne bucur m de prezen a lui. m car temporar. pentru c a a îl vrem noi s fie. Grecii erau mai de tep i. ne folosim toat energia ca s -l facem s func ioneze. Atunci când realizeaz împlinirea fizic . Comparat cu stilurile furtunoase de rela ii pe care le-am cunoscut înainte. Pe când unele femei evit rela ia sexual cu partenerul atunci când exist tensiuni conflictuale între ei. s fie minunat. care se stabile te între dou persoane care in foarte mult una la cealalt . R spunsul pe care reu im s -l smulgem. i sus inem c dragostea e prea personal . Faptul c cei doi parteneri savureaz . gradul de desc rcare sexual al unei femei poate fi direct propor ional cu gradul de disconfort pe care-l simte al turi de partenerul ei. în circumstan e similare. pentru a Ägresa" rela ia sexual . dou elemente sunt definitorii pentru un act sexual pasional i extatic: primul este desc rcarea tensional . care s cimenteze astfel cuplul a c rui coeziune a fost ameninfat de conflict. consider c . acest tip insipid de rela ie nu face decât s ne demonstreze c tensiunea. s fim mai iubitoare. altele. cu atât ne contrazicem mai mult. mai sus men ionat .

dragostei în acela i timp în cadrul unei rela ii cu o singur persoan . plus capacitatea de a men ine o intimitate des vâr it . Atunci. i exist multe cazuri în care. dac femeia ar primi de la obiectul dragostei ei ceea ce î i dore te cu ardoare. valori i idealuri. în elegere. în plus. tensiune. probabil. suferin a ar înceta.pentru b rbatul insuportabil. Dac vraja erotic ini ial se metamorfozeaz în devotamentul responsabil i afectuos care înfrunt timpul. suferin a i dorin a neîmplinit nu pot construi o rela ie echilibrat . Nu acorzi timp i aten ie altor interese i preocup ri. i pasiunea s-ar stinge i ea. ca i în cele posibil de anticipat. de un mijloc de echilibrare a experien ei emo ionale haotice care s ofere sentimentul de siguran i protec ie. cu cât suferin a e mai mare. de i î i aduc o contribu ie major i cert într-o rela ie pasional . în scopul de a impulsiona evolu ia rela iei i a intimit ii. c nu mai e îndr gostit . femeia iar spune. perceput ca fiind diferit . c lipse te ceva foarte important. Agape: Dragostea adev rat este un parteneriat în care sunt angaja i profund doi oameni. i într-adev r.i dezvolte pe deplin calit ile expresive. E ecul tuturor rela iilor bazate ini ial pe un torent de pasiune certific falsitatea acestei premise. S ascult m cum descrie fiecare sus in tor ce înseamn s fii îndr gostit. de dorin a frenetic de a avea mai mult decât are. sprijin reciproc i alinare. Frustrarea. interese. subîn elesul promisiunilor este c o pasiune destul de mare sudeaz lan urile unei leg turi durabile. curând. atunci e necesar comuniunea de interese. i totu i. disperat. Eros: Dragostea adev rat este un dor mistuitor. fiec rui tip de dragoste îi lipse te ceva pre ios. iat ce se întâmpl deseori: exist senza ia. confund permanent cele dou tipuri de dragoste. pasiunea înflore te în ea tocmai pentru c el e insuportabil. Asociate dragostei adev rate sunt sentimentele de emo ie. In realitate. Un alt indicator al profunzimii dragostei este voin a de a îndura suferin a i greut ile vie ii de dragul unei rela ii. pasiunea are nevoie de o lupt continu . siguran . o dragoste pasional . pentru c suferin a dulce-amar a pasiunii nu mai exist . creative i productive. Societatea în care tr im i mjloacele de informare în mas omniprezente care ne împresoar i ne satureaz con tiin a. Asociate dragostei adev rate sunt sentimentele de serenitate. mister i dor. Ardoarea intens din rela ia bazat pe dragostea pasional nu se poate împ ca cu pl cerile mai blânde oferite de o rela ie echilibrat i sigur . trebuie dep ite piedici insurmontabile.i reaminte ti fragmente din întâlnirile trecute sau s i le imaginezi pe cele viitoare. Adesea. i tolereaz cu sinceritate diferen ele dintre ei. extaz. Femeia care iube te prea mult simte. cu atât pasiunea e mai adânc . pe care doar cel lalt tip îl poate oferi. de obstacole care se cer dep ite. fie ele trecute sau prezente. prin urmare. Dac s-ar întâmpla ca obstacolele din calea . Literal. Profunzimea dragostei se m soar prin intensitatea obsesiei fa de persoana iubit . Fiecare îl prive te pe cel lalt ca pe cel mai bun i drag prieten. tov r ie. i iat i elementul suferin prezent în adev rata dragoste. devotament. c ci e perfect adev rat. Ca s existe. de persoana iubit . suferin i frustrare. durabil i pozitiv evolutiv . în rela ia edificat pe pasiune. adev r i valoare. E mult bucurie în experien ele tr ite în doi. misterioas i insesizabil . Ni se promite în mii de feluri c o rela ie plin de pasiune (eros) ne aduce mul umire i împlinire (agape). înc rcat cum e de nelini te. pasiunea se traduce prin suferin . dramatism. pentru c î i folose ti întreaga energie s .eros . anxietate. scopuri. Rela ia dintre ei permite fiec ruia s . Ne ajut de asemenea s în elegem de ce fiecare din ele are proprii ei sus in tori care pretind c de in singurul mod adev rat de a sim i dragostea. E nevoie de angajare. de obicei. Cei doi au în comun multe valori fundamentale. Profunzimea dragostei se m soar prin încrederea i respectul reciproc pe care-l au unul fa de cel lalt. fiecare din cele dou aspecte are propria lui frumuse e. O alt m sur a dragostei este dorin a amândurora de a se privi pe sine cu onestitate.

m vei iubi? Iubito. Dar. totu i. De când nu mai beau.i folosea locuin a i ca studio. 3. pentru a crea adev rata intimitate. întrebându-se unde a disp rut pasiunea. înalt . care avem o rela ie stabil . intimitatea real cu partenerul nu se poate realiza decât dup recuperare. dar în acela i timp se simt un pic p c li i pentru c nu mai sunt mistui i de dorin . pânza cu peisajul de mod veche con inea urm toarele versuri: Drag mam . i tot ele o pot distruge. pentru c ne temem s explor m tainele pe care le întruchip m ca b rbat i femeie i s scoatem la lumin eul nostru profund.intimitatea adev rat . confort i amici ie. R mase t cut în timp ce-l preg tea. ne baz m pe predictibilitate. . Tot ce e demn Nobil i m re Vine de la tine. care Nearat drumul. . H. artist plastic cu un venit modest." Fiorul emo iei care provine nu din excitarea reciproc a sim urilor.E prea de tot. ci din profunda cunoa tere reciproc este. Dac e s urmeze fiorul i noutatea în rela ia amoroas dup transformarea pasiunii în devotament. Cele mai multe dintre noi. Dup cum spune Lawrence. i tot ele o pot face rigid i anost . de la un magazin cu solduri. durerea i teama alimenteaz dragostea pasional . Se simt în siguran unul cu cel lalt.fericirii lor s fie doborâte i înlocuite cu un leg mânt sincer i solid. L-am auzit o dat pe un alcoolic convalescent exprimând acest lucru simplu i frumos: ÄBeat fiind. dar n-am avut decât necazuri cu b rba ii din cauza asta. Lawrence numea Ätainele pline de bucurii" dintre un b rbat i o femeie devota i unul altuia. Pre ul pe care-l pl tim pasiunii este teama. Mi-a f cut semn s iau loc pe o saltea acoperit cu o cuvertur . Cu sentimente ieftine cred c încep a m droga. Uzat de timp i decolorat . m-am culcat cu o mul ime de femei i am tr it aceea i experien de nenum rate ori. în cazul femeilor care iubesc prea mult. din p cate. siguran a i protec ia cimenteaz o astfel de rela ie. îmi ar t versurile i râse u or. mam . Când m gândesc la tine A vrea s fiu tot ce Înseamn frumos Ce înseamn adev r. . într-un col al camerei mai pu in ticsit i mi-a oferit un ceai. ce zici? Râse din nou i spuse cu mâhnire în glas:' . O cump rase în joac . Lisa era o frumuse e. ignor m i evit m chiar darul pe care devotamentul nostru ni-l pune la dispozi ie . c ci. în teama noastr de necunoscutul din noi în ine i dintre noi. drag mam . te rog. m-am culcat doar cu so ia mea i de fiecare dat tr iesc o alt experien . lung i drept. Pre ul pe care-l pl tim pentru o rela ie echilibrat este plictiseala. Ultimul blues Am fost nevoit s r scolesc o gr mad de pânze pân s ajung s citesc versurile de pe pânza înr mat care atârna pe peretele din camera ticsit cu tot felul de lucruri.Am recuperat-o de la o prieten care se muta i voia s o arunce. ceva adev rat în ea. rar. încrederea i sinceritatea lui agape trebuie combinate cu curajul i vulnerabilitatea pasiunii. Din mâna ta. î i dovedesc tandre ea i generozitatea unul fa de cel lalt.Am iubit-o pe mama.Dac suf r pentru tine. ea trebuie s se fundamenteze nu pe sentimentul de frustrare sau de dorin înfl c rat . echilibrat . Lisa. In capitolele urm toare o vom reîntâlni pe Trudi care se confrunt cu provocarea recuper rii ce ne a teapt pe toate. nu pleca. aceasta se realizeaz cel mai bine cu un singur partener. Cred c are. nu crezi? Siropoase! Dar cuvintele care urmar tr dau sentimente mai adânci. cei doi parteneri s-ar uita unul la altul. iubito. care. F cu o pauz i c zu pe gânduri. Mam . cu ochi mari i verzi i cu un p r negru. ci pe explorarea în profunzime a ceea ce D.

unul din so i. . am avut st ri depresive grave. ap rând la opt ani dup na terea Lisei. Acum. Eram foarte con tiincioas . începu s -mi ofere detalii. A fost o via dur . într-adev r. îmi dau seama c m temeam foarte tare pentru ea. poate pentru c aveam atâta nevoie s-o cred a a. Lisa t cu i ochii i se umbrir pentru o clip .Inv toate astea acum la edin ele terapeutice. Chiar dac spunea c ne iube te pe to i la fel. Era a doua din cei trei copii. impulsul puternic de a-i schimba i controla pe ceilal i. când mama ei înc mai bea. de care încercase s aib grij i pe care încercase s o protejeze. la fiicele i so iile alcoolicilor. în via . s -mi transfer toat dragostea. devotamentul i energia asupra ei. dar dup o vreme. Am pl tit un tribut destul de mare i mai târziu. n scut dup o sor care fusese cauza c s toriei pripite a p rin ilor ei i înaintea unui frate care fusese i el o surpriz . i dorin a de a suferi. când criza era la apogeu. M-am str duit cât am putut s-o fac fericit . Când eram foarte mic . Toat via a am dorit ca mama s semene cu persoana din poezioara aia. un copil sau un prieten. poezia aceea de pe perete descrie mai curând felul în care voiam eu s fie lucrurile. când privesc înapoi. nevoia de a fi de folos. era faptul c nu mai puteam avea grij de mama. Lisa era singurul produs al unei na teri planificate. aveam sentimentul c ceva îngrozitor trebuia s se întâmple . Crescut într-o familie de alcoolici. dar uneori e dureros s vezi cât de diferit a fost realitatea de ceea ce am crezut întotdeauna c pot s-o fac eu s fie. rolurile s-au schimbat i am început s am eu grij de ea. în speran a c îmi va da înapoi ce aveam nevoie. decât felul cum erau ele în realitate. . influen aser puternic felul în care Lisa urma s stabileasc o rela ie cu un b rbat. mai târziu. i nu mult dup aceea. In ce fantasmagorie am putut tr i! Lisa scutur din cap i continu : . dar n-am cunoscut niciodat alta. de aceea am fost copilul ei favorit. Lisa surâse blând. . strâns lipite una de alta. s v d adev rul. în adolescen . Imi f ceam griji din cauza ei i încercam s-o protejez împotriva tatei. b nuiesc c a avut. dar n-a fost în stare nici m car s se apropie cât de cât de idealul meu pentru c era mai tot timpul beat . Termenul co-alcoolic desemneaz o persoan care a dezvoltat o tendin boln vicioas de a stabili o rela ie cu alte persoane ca rezultat al convie uirii cu cineva marcat de alcoolism. Am a teptat cu r bdare. ca i la cele ale persoanelor cu alte dependen e.. s tii. toate caracteristicile femeilor care iubesc prea mult sunt prezente. Era violent cu mama i juca to i banii. f r s vorbim prea mult. F ceam tot felul de giumbu lucuri ca s-o înveselesc.atât de devreme c nu-mi amintesc când s-a întâmplat . grij de mine. rela iile lui cu membrii familiei rezid în dezvoltarea anumitor sentimente i comportamente la co-alcoolic: respect de sine redus. Lisa era co-alcoolic . mai ales pentru un copil în cre tere. De fapt.am început s m port ca i cum eu a fi fost mama i ea copilul. dar nou ne lipseau toate cele i ne mutam tot timpul. doar inându-ne în bra e.M-am n scut când p rin ii mei se iubeau înc foarte mult. pentru c ea era tot ce aveam.Eram foarte apropiat de mama. Tata se purta îngrozitor.Incep. . i m temeam îngrozitor . dar foarte devreme . tiam deja c efectele copil riei petrecute lâng o mam alcoolic . tiam c pe mine m consider aparte. tiam c ine i se gânde te la mine pentru c deseori m chema s m a ez lâng ea i st team a a îndelung. Miam imaginat c este a a cum îmi doream i mi-am jurat s fiu ca ea. Fie c alcoolicul este unul din p rin i.. de obicei. Am început. tii. c îmi va returna ceea ce îi d deam. Câ tiga bine ca inginer.Intotdeauna am crezut c mama e perfect .Lisa mi-a atras aten ia datorit unui prieten comun care mi-a spus câte ceva din povestea ei. Ne petreceam timpul împreun cât puteam.ceva ce-a fi putut împiedica de-a fi fost destul de atent .Ce m speria cel mai mult când aveam o stare depresiv . în sfâr it. de timpuriu.

v zând ce am v zut eu. Dup a doua s pt mân . M gândeam. Familia lui era bogat . Nu m gândeam decât la faptul c iat . în plus. Singurul fel în care m puteam desp r i de ea era s g sesc pe altcineva de care s m ag . complet izolat . Oricare alt femeie. Eu. Urma s st m trei s pt mâni. f r s -l mai a tept. dar atunci totul îmi ar ta cât m iube te . Ce s zic? Probabil c sta era exact argumentul care trebuia folosit cu mine. nu avea de ce s munceasc . cumva. De fapt. Nu p rea s lucreze nic ieri. Faptul c avea to i banii aceia la dispozi ie i. i mi s-a f cut team chiar de la început. o revolt destul de mare ca s -i supere. N-are importan ! Ghici ce s-a întâmplat dup nunt ? A trebuit s ne ducem acas la el i s locuim cu oamenii aceia care nici m car nu tiau c ne-am c s torit! A fost îngrozitor. într-o oarecare m sur . Nu tiam ce simt. m-am obi nuit s adorm singur . Acas era totul atât de întunecat.c era dispus s . Era prima dat când o l sam pe mama singur . Aduse ceaiul pe o tav l cuit în ro u i negru i îl puse pe podea în fa a mea. . se revolta împotriva p rin ilor. acum dup ce m-a g sit. c ci. a a c st team în camera noastr i. era curtenitor i foarte atent cu mine. Ea zise: ÄAm încredere c vei lua o hot râre în eleapt ". alegerea perfect .s m despart de ea. îmi spunea.Când aveam nou sprezece ani. Moment mai potrivit nici c se putea. iar faptul c avea o so ie îl f cea s par mai Änormal" decât dac n-ar fi avut. îmi spunea c m iube te i c nu poate s suporte gândul c m pierde. El m l sa singur nop i în ir. Nu prea ie isem cu b ie i. n-ar fi trebuit s aib încredere. Ne-am c s torit repede. m f cea s m simt teribil de important i merituoas . dar m-am gândit c era din cauz c având a a mul i bani. mai devreme sau mai târziu. i toat fiin a mea r spundea la îndemnul de a fi de ajutor. Am decis s m m rit cu el. dincolo de hot rârea mea de a m c s tori cu el. Fusesem prea preocupat de problemele casei. Eu nu tiam nici un cuvânt în spaniol . cu toate acestea. Eu fusesem cea care oferise dragoste atâta timp. îmi sim eam sufletul gol. trebuia s . iar acum se p rea c îmi venise i mie rândul s primesc. la început. în cele din urm . sau dac el este b rbatul pe care-l doream. îns . Am sunat-o pe mama i i l-am descris în cuvinte pline de înfl c rare. Ei bine. f r tirea p rin ilor lui. c are nevoie de mine. tiam deja ce înseamn s suferi. în sfâr it pe cineva care zice c el m iube te pe mine. dar nu atât de mare ca s -l izgoneasc . însurându-se cu mine. mi s-a oferit ocazia s plec în Mexic cu dou din prietenele mele. îmi cerea deja zilnic s m m rit cu el. Pare o nebunie acum. Presupun c asta a l sat s se în eleag când mi-a spus c are nevoie de mine. P rin ii lui m urau i am avut sentimentul c erau sup ra i pe el de ceva vreme. Iar eu eram. decât s fiu suspect . b nuiesc c eram con tient . Familia lui tia engleze te dar refuza s vorbeasc . chiar câteva clipe. s n-am dreptate. mai ales una din aceea i clas social . Ne potriveam i am crezut. nu puteam. i îmi spunea c m iube te. Habar n-aveam dac îl iubesc. credea c numai eu îl pot face fericit. cu alte cuvinte. ceea ce n-a fost deloc o decizie în eleapt . c nu mi-a mai r mas nimic de oferit. M-am gândit atunci c .i protejeze secretele despre identitatea i comportamentul s u sexual. El primise o educa ie aleas . c sta e pre ul pe care-l . amândoi. c trebuia s fiu cât mai departe de mama. au mai fost i alte motive.i sfideze p rin ii ca s fie cu mine. tiam c sunt sec tuit . înv asem asta acas . nu tiam prea multe despre b rba i. mohorât i trist. c asta e dragostea. ar fi spus cuiva. bineîn eles. dar în a doua s pt mân am întâlnit un mexican teribil de frumos care vorbea engleza excelent. cui a fi putut spune? Cine vorbea cu mine? i cine m-ar fi crezut? Nu cred c ceva din toate astea a fost deliberat sau calculat din partea lui. Acum v d altfel lucrurile. iar acest b rbat îmi oferea ceva ce p rea s fie chiar prea mult. Iar b rbatul acesta îmi promitea o via minunat . i ar fi aflat tot ora ul. Eram o paria. c ci american fiind. în cultura lui.

c a a e normal. dar a mers. i mi-a dat bani s iau autobuzul pân la San Diego i înc cincisprezece dolari. L-am întrebat ce face i mi-a zis: ÄNu crezi c -mi st bine?" A f cut o strâmb tur i am observat c se rujase. Adeseori venea acas beat i dornic de sex iar asta m îngrozea. Majoritatea b rba ilor cu care am avut rela ii aveau probleme cu drogurile sau alcoolul. în casa unui prieten. am adus acas nenum ra i b rba i. Mul umesc lui Dumnezeu c n-am fost acolo s-o v d. Am stat acolo pân mi-am g sit o slujb . s -i ajut. A fi depus atâtea eforturi s-o fac s se simt mai bine. c ci era o femeie foarte mândr . Nu tiu cum de-am avut curajul. mama i eu. Era demen .egal\ a a c atunci când vreun b rbat p rea s aib nevoie de ea. Atrac ia pe care o resim ea Lisa fa de acest tip de b rba i era perfect logic dac inem seama de rela ia cu mama ei. Lisa zâmbi cu blânde e la amintirea curajului mamei sale. Dar aveam înc o cantitate uria de compasiune. c a fi putut s -l fac s stea mai mult cu mine. pentru c . So ul meu. prea mândr pentru a-i chema dac n-ar fi fost disperat . în baruri i. Intr-o noapte.Trebuie s fi fost insuportabil. din nou. Eram foarte apropiate. pentru c nu vreau s recunosc gravitatea situa iei. c n-ar fi ajuns niciodat s fie ajutat cu adev rat. în cele din urm . Aveam dou zeci i patru de ani când mama s-a l sat de b utur . între Äa fi iubit " i Äa fi nevoie de ea" Lisa pusese semnul . Nu trebuia s fie bun. L-am min it spunându-i c deja am chemat-o pe mama. i a cerut ajutor. . a sunat la A. Nu aveam bani i nici vreo posibilitate de a face rost. Pân în acel moment fusesem tare nenorocit . Ii era tare fric s nu afle p rin ii. I i continu povestea.pl te ti ca s fii cu cineva care te iube te. ceea ce m atr gea ca un magnet. de fapt. la fel i a mamei. Dar asta de acum era altceva. îmbr cat cu c ma a mea de noapte. . E greu de spus care dintre noi era mai bolnav . din cauza c reia am dat peste tot felul de necazuri. Am în eles c trebuie s scap de-acolo. M-a condus pân la frontier f r un cuvânt. Veneam acas de la coal i o g seam întins pe canapea. Eram complet amor it . apoi m-am mutat cu alte fete i am început s duc o via destul de extravagant . cu sticla lâng ea. beat. m gândeam c o s m omoare sau mai tiu eu ce o s -mi fac . A a am ajuns în San Diego. el îi oferea. Am avut noroc c lucrurile nu au luat o întors tur urât . se admira în oglind . la fel ca mama. dormeam deja de mult când m-a trezit un zgomot. dar eram sigura c eu eram de vin . c ea a teapt s ne întâlnim i c dac m duce la San Diego n-o s mai aud de mine. De aceea. Eram dispus s m str duiesc i mai mult. Faptul c avea nevoie de ea era suficient pentru a stârni vechile i cunoscutele ei sentimente i a aprinde. In perioada aceea. Au trimis dou persoane s stea de vorb cu ea i ele au dus-o la o edin în dup -amiaza aceea. dragoste. în forul ei interior. nu mai eram în stare s simt nimic. a a c a doua zi i-am spus c o s le spun p rin ilor lui ce a f cut. incon tient . Singur în camera ei. s -i conving pe ai lui s m accepte i poate chiar s m plac . p reau s aib nevoie de mine ca s -i în eleg. c a fi putut fi mai iubitoare. în urm torii trei sau patru ani. generos sau s in la ea. dac nu m duce la San Diego. Ii întâlneam la petreceri sau întâmpl tor.Via a mea era un haos total. A ales drumul cel mai greu. Mama începuse s bea incontrolabil când eu aveam nou ani. pentru c îi comp timeam. Sim eam în n ri parfumurile celorlalte femei cu care f cuse dragoste. ceva s-a rupt în sufletul meu. N-a mai pus strop de b utur în gur de atunci. când lucrurile au început s se destrame între ea i . în realitate. Sora mea se sup ra pe mine i îmi spunea c refuz s privesc realitatea. A. imboldul de a d rui afec iune. dar o iubeam prea mult pe mama i refuzam pân i gândul c f cea ceva r u.

Profesorii îmi spuneau c nu m str duiesc destul. A a c am fost bun în toate felurile în care m-am priceput. Po i citi o carte dac vrei. Era cu trei ani mai mare decâl mine i imediat ce a f cut optsprezece ani. Ea s-a dus la Alateen i cred c mi-a dat rezultatele benefice ale progamului în acela i fel în care m-a ascultat. M-a pl cut i l-am pl cut.tata. dar asta nu m-a împiedicat s -mi continui încerc rile . membrii familiei se concentreaz asupra unor probleme mai simple. Am sorbit amândou ceaiul în lini te câteva minute. mama. iar el a fumat marihuana. nu se bucura de nici un succes. Fericirea ei era cel mai important lucru pentru mine. Nici m car nu credeam c merit s -mi asculte cineva problemele! Dar ea chiar m-a ascultat. era i prietena mea cu noi. centrul aten iei tuturor. Din cauza dimensiunilor monumentale ale sarcinii asumate. în rest. Incercam s nu am nevoie de nimic pentru mine îns mi. i am continuat s m str duiesc i mai mult. si-a g sit o slujb cu norm întreag i a plecat de-acas . din cauza tensiunii de acas . în ciuda eforturilor ei eroice. Dar. Nu mergeam prea bine. te rog. N-aveam nici o ans s îndrept ceva. Mi-era atât de greu s recunosc c ceva nu e în ordine. dac se rezolva. Ha! N-aveau de unde s tie cât m str duiam -s nu-mi las familia s se destrame. de exemplu. în care exist dificult i aparent insurmontabile. dac nu era din vina tat lui meu.Dar nimic n-a dat rezultate. Ne-am plimbat cu ma ina. cu toat presiunea pe care o exercitam asupra mea. a fost drogat. . i tiam c erau înc aspecte pe care le puteam îmbun t i. Nu numai c încerca s rezolve problemele p rin ilor ei. care îl cuno tea. i-mi aduc aminte c m-am sim it cople it de afec iunea pentru el. Mâ învinuiam c nu sunt perfect . . m eschivam cât puteam. Tat l ei era alcoolic în recuperare i fusese la A. iar singurul lucru pe care tiam s -l fac era s fiu bun . Mi-l pl nuiam cu grij i-l luam cu brio. a spus simplu: . Sim eam c trebuie s -i ofer o compensa ie din cauza tatei care o r nea. ar aduce înapoi armonia.A. bineîn eles. cu o posibil perspectiv de rezolvare. Il uram. O întrebam dac are nevoie s-o ajut la ceva. Felul cum înv am la coal . în str dania de a o face pe mama fericit i de a avea grij de fratele meu. s-a întâmplat s -l întâlnesc pe Gary. Când a fost în stare s vorbeasc . ca s le ar t profesorilor c nu sunt proast . nemaivorbind de faptul c aveam grij de fratele meu i preg team masa i c . Dar am mare nevoie de cineva la cap tul cel lalt al firului".O dat .M durea nespus nefericirea ei. Dar carnetele de note nu erau grozave. dar tot ea era identificat cu cauza nefericirii familiale. G team i f ceam curat f r s fiu rugat . fratele meu i cu mine. Sora mea era deja plecat . Am r mas deci.A. timp în care Lisa se lupta în t cere cu amitirile ei dureroase. i-a transmis celuilalt acest mesaj prin prietena mea. i fiecare. La cinci luni dup ce mama începuse edin ele la A. ani în ir. In prima zi petrecut împreun .Tata ne-a p r sit când aveam aisprezece ani. Presiunea asupra Lisei era imens . într-o familie dezorganizat ca aceasta. Realizez acum c luptam cu dou for e incredibil de puternice: mariajul p rin ilor mei aflat în deriv i alcoolismul mamei. Nu e ti obligat s m ascul i. am revenit acas i am divor at i pe urm m-am zbenguit cu o mul ime de b rba i. am vrut s -i ofer o compensa ie. în final. înh mat fiind i la îndatoririle mamei ei. foarte curând dup asta mi-a dat telefon i a trecut apoi pe la mine. mi-am luat o slujb ca s ie im din impas. iar tata urla i mama plângea. Cred c începeam s m scufund. separat.i s m învinov esc pentru e ecuri. La coal nu aveam energie decât pentru un singur examen cu note str lucite. inclusiv al Lisei. Rezultatele colare ale Lisei au devenit astfel. In mod firesc. A a c am plecat în Mexic i m-am m ritat. sentimentul valorii proprii a fost extrem de afectat. Familia avea nevoie s cread c aceast problem era cea care. A fost cel mai puternic sentiment . L-am rugat s -mi pozeze i i-am schi at portretul din amuzament. am sunat-o pe cea mai bun prieten a mea i i-am spus: ÄLas -m s vorbesc cu tine. .

încercând s repar ireparabilul.i câ tiga existen a. din fric . credincios spuselor sale. i pân la îns n to irea mamei ei. s-a oprit. Era drogat din nou. La urma urmei. plângând i . c ci ar ta bine." Pe atunci m învinuiam înc pentru orice. geografic. Am ridicat blocul de desen i l-am sprijinit de genunchi ca s stea. La început. pentru c mâinile îmi tremurau atât de tare c nu mai puteam desena nimic. ca s se simt Änormal ". Continu cu descrierea celor ase ani care urmar . nu pasiv . a reac ionat. Curând Lisa stabili o nou rela ie de profunzime cu un alt individ dependent. el a sfâ iat cu un cu it toate tablourile din cas . Lisa sim ea nevoia unei rela ii cu o persoan dependent . cumva cu emfaz . Gary s-a mutat la ea imediat i a declarat ferm în timpul primei s pt mâni de convie uire c . întreaga mea grij i dragoste pentru mama s-au combinat cu atrac ia fizic pe care o sim eam pentru el. i hot rârea ei se spulbera în timp ce î i spunea c . O dat . Ziua urm toare era într-o sâmb t . rela iile ei cu b rba ii fuseser ocazionale. nu-mi putea vedea mâinile care tremurau ca naiba. la acest refuz de a avea nevoie de ea.dup ce îi luase iar bani din po et sau îl g sise în toiul unei petreceri când ea venise extenuat de la serviciu sau lipsise toat noaptea de acas . Povestea copil riei lui o f cea s plâng i s -l comp timeasc . Acum tiu c am reac ionat a a pentru c vorbea la fel cum vorbea mama dup ce b use o zi întreag . Gary rareori lucra.tii. Lisa i s-a al turat în folosirea drogurilor. el o iube te cu adev rat. mama fusese întotdeauna prima responsabilitate a Lisei i iubirea ei cea mai profund . Era sigur c îl putea face s-o iubeasc cu aceea i dragoste cu care îl iubea ea. pe m sur ce se concentra s -l repare pe al lui. vindecându-se de alcoolism f r ajutorul ei. drogurile vor fi întotdeauna pe primul loc în ceea ce-l prive te. era sigur c . Când Lisa a început s . Lisa relu povestirea. în timp ce se certau pentru c refuzase s -i dea un cec pe care i-l trimisese tat l de ziua ei. Dup c s torie. Chiar dac . ca atunci când oamenii sunt droga i .pe care l-am avut vreodat fa de un b rbat. va fi în stare s -l recompenseze pentru tot ce a suferit. dar când a descoperit c îi afecta capacitatea de a. Ori de câte ori se gândea s -i spun s plece .el aducea o pung plin de bun t i. Lisa era sigur c se va schimba. n-ar fi trebuit s -l sup r. erau desp r ite. iar ea î i lua responsabilitatea în serios. . Faptul c atrac ia Lisei fa de Gary i implicarea ei în rela ia cu el au debutat atât de repede dup ce mama ei s-a l sat de b utur n-a fost o întâmplare. iar când o f cea. Dar. Leg tura ce le unea pe cele dou femei nu fusese sf râmat . Cu toate acestea. ea era cea responsabil pentru între inerea amândurora. st tea acolo i vorbea rar . din moment ce suferise atât de mult în copil rie i uita durerea propriului ei trecut. iar eu f ceam cur enie. dac va fi vreodat vorba s aleag între a cump ra droguri i a pl ti chiria. Gary era plecat. sau îi m rturisea c a f cut rost de cocain special pentru ei doi. dac îl iube te îndeajuns. astfel. în momentul în care mama ei s-a îndreptat spre Alcoolicii Anonimi ca s cear ajutor i sprijin pentru a se îns n to i. sau o a tepta cu masa pus . c va ajuge s pre uiasc ce aveau împreun i s vrea s -l p streze. în definitiv.i a trebuit s m opresc. Se gândea c nu-l poate învinui sau trage la r spundere pentru comportamentul de acum. habar n-aveam de ce am reac ionat a a i am numit asta dragoste. tot salariul se ducea pe cea mai scump marihuana sau pe ha i . Ea s-a Äîndr gostit" de un b rbat dependent.i dea seama c mama ei se schimba.Eram a a bolnav pe vremea aceea c m-am gândit: ÄE numai vina mea. Acelea i pauze lungi i cuvinte alese cu grij care erau rostite. în acela i timp.

îmi spuneam: Ä"Nu mai vreau s tr iesc a a!" Când Gary s-a întors. edin ele sunt pentru fiii i fiicele . care-l adusese i pe so ul ei. vom avea tendin a s ne sim im bine cu persoane care trezesc în noi sentimente asem n toare . Nu i se vedea fa a. I-am telefonat mamei dup -amiaz . e uarea eforturilor ei de a câ tiga afec iunea celuilalt o impulsiona s se str duiasc i mai mult. Abia atunci am început s m în eleg. Decizia s-a ascuns curând în subcon tient.s reac ionez. acceptam situa ia asta îngrozitoare pentru c mai aveam putere s-o suport. am zis tare: ÄDar meri i ceva mai mult decât cel mai r u lucru pe care-l po i suporta!" Mi-am auzit. vom avea tendin a de a evita oamenii care ne fac. Gary. adul i fiind. Al-Anon. a acceptat rela ii care promiteau ocazii de a îndrepta lucrurile în favoarea cuiva prin for a dragostei ei. în copil rie Lisa luase decizia de a remedia orice dificultate ivit în via a mamei sale prin for a dragostei i altruismului ei. a renun at. a a c am f cut tot ce am putut ca s fie mul umit. i era o femeie pe post.adul i . totu i. Dac rela ia pe care am avut-o cu p rin ii a fost în esen una instructiv . L sasem televizorul deschis ca s -mi alung gândurile. Gary era pentru mine ceea ce fusese alcoolul pentru mama: un drog f r de care nu puteam tr i. atunci. nu tiam cine sunt dac nu aveam pe cine s ajut sau o suferin de îndurat. împachetate. pur i simplu a plecat. i care vorbea într-o emisiune. de unde a continuat s-o impulsioneze. destinate mai degrab pentru suferin decât pentru împlinirea personal . am preluat responsabilit ile celuilalt. Lisa î i chemase cea mai bun prieten . m-a sunat i a început s m amenin e. Ata amentul profund al Lisei fa de mama sa i sacrificarea propriilor ei necesit i i dorin e pe altarul acestui ata ament au preg tit-o pentru rela iile amoroase de mai târziu. brusc. bazat pe exprimarea normal a afec iunii. la edin ele pentru adul ii care au fost copii de alcoolici. iar cei doi au ajutat-o s . reprezenta combina ia celor mai rele caracteristici ale p rin ilor Lisei.ai alcoolicilor care vor s scape de efectele convie uirii în copil rie cu alcoolismul. M-a sf tuit s m duc la Al-Anon. am fost bun . Efectele respective includ majoritatea caracteristicilor iubirii în exces. a vorbit despre cum fusese via a ei i a descris ni te scene oribile. dup ce m mai lini tisem. s în elegi c n-am f cut asta singur . când eram mic . pentru c erau prietenii mei acolo. . . tocmai asta explica atrac ia ei fa de el.N-a f cut o scen . n-am cerut nimic pentru mine. interesului i aprob rii.Asta f ceam i eu. dar expert în promovarea bun st rii altora. vreau s spun. Când am auzit-o pe femeia aceea. . i i-am povestit tot. Pân în ziua când i-am spus s plece. iar apoi a zis: "Nu credeam c situa ia e a a grav pentru c aveam înc puterea s-o suport!" Lisa d du din cap u or. în plus.aruncând la gunoi trei ani de pictur .am muncit din greu. Paradoxal. una pe care o b tuse b rbatul. dar nu i-am r spuns deloc i dup o vreme. cu dependen a afectiv i cruzimea lui. lucrurile lui îl a teptau afar .i adune curajul i s -i spun lui Gary s plece. fusesem terorizat de gândul c ar putea s m p r seasc . Din cauz c modelul meu fusese întotdeauna sacrificiul de sine. este o grupare de rude i prieteni ai alcoolicilor care se întâlnesc pentru a se ajuta unii pe al ii s nu mai fie obseda i de alcoolicii din via a lor. în fa a u ii. Ulterior. La fiecare tablou sfâ iat. spusele i am început s plâng în hohote pentru c în elesesem: la fel f ceam i eu. respect de sine.siguran . A vrea. Meritam mai mult decât durerea i frustrarea i pre ul pl tit i haosul. Credincioas cazului s u. ca i Alateen. Am f cut tot ce f cusem înainte. Am ascultat-o doar pentru c sufeream atât de tare. Total neobi nuit s evalueze modalit i de siguran pentru propria persoan . cu dependen a lui de droguri. c ldur sufleteasc .

la majoritatea adul ilor . de durere. ni se pare Änormal" când întâlnim o persoan care exprim . al ajutorului. rela ia cu p rin ii a fost ostil . cu b rba i anormali. suferea de o boal .de la formele u oare la cele intense pe care femeile care iubesc prea mult sunt înclinate s le tr iasc când sunt lipsite de rolul atât de familiar lor. am fost for a i în copil rie s ne reneg m sentimentele. ca i mama ei în rela ia cu alcoolul. amabile. manipulatoare.copii de alcoolici . speran ei i preocup rii pentru bun -starea altei persoane. Cu alte cuvinte. . c ci produce mijlocul de a sc pa de sentimente . avem nevoie de sentimentul de nesiguran . Pe m sur ce se angajeaz în rela ii haotice. dimpotriv . Vom sim i aversiune fa de comportamentul lor. în loc s o aline. Ea suferea de o stare depresiv grav . dezvoltând acel stil de a iubi prea mult. chiar sub nivelul de con tient . Exist . rolul jucat în copil rie.i a descenden ilor proveni i din familii cu diverse alte disfunc ionalit i -o fascina ie pentru persoanele cu probleme i o atrac ie pentru emo ii.prin critica sau manipularea lor. Nu fac aceast analogie în mod gratuit i nici nu folosesc cu u urin cuvâtul dependen în compararea cazurilor celor dou femei. La fel ca mama ei. Dar încet-încet m-am reobi nuit cu via a normal . La adolescen . a a cum se întâmpl deseori. pentru prima dat . Ne vom sim i ca acas al turi de persoane cu care re-creâm tiparele anterioare de raportare anormal . variaz în func ie de sex. prezent . compulsia distructiv pe care n-o putea controla singur . Nu ies cu nimeni acum. ca s sim im c tr im. devine pentru aceste femei omologul drogului. mi-a g si un alt Gary. îmi fac planuri pentru mine îns mi i nu mai încerc s schimb pe altcineva. critic . dezam gire i lupt . un partener violent. Lisa dezvoltase ceea ce era tot o rela ie de dependen fa de Gary. poate chiar foarte subtil.alcoolul ² pentru a evita sup rarea intens i disperarea din via a ei. Alcoolul intensifica durerea. ne închipuim c ne plictisim al turi de oameni normali. Mi-a trebuit tot curajul din lume ca s nu-l sun i s -l rog s vin înapoi. indiferent. supradependent . multe tinere ca Lisa î i in depresia în ah.sau cu alte cuvinte. brutal . sunt prea agitate pentru a c dea în starea depresiv care r mâne. tiu c sunt înc prea bolnav pentru a stabili o rela ie normal cu un b rbat. în acest fel. Mama Lisei devenise dependent de un drog . A adar. care î i avea originea în copil ria ei dureroas .la fel cum alcoolul sau alte substan e de alterare a st rii suflete ti constituie pentru persoanele dependente . supra-protectoare . mai ales negative. avem nevoia la maturitate de evenimente dramatice care s ne trezeasc sentimentele . s ne sim im mai pu in încrez tori în noi în ine. Lisa a încercat i ea s evite suferin a i disperarea. A a c . incomodate i stingherite cu persoane blânde. Dac dramele i haosul au fost constant prezente în via a noastr i dac . A a c bea i mai mult. infidel. nuan e ale unor atitudini i comportamente identice. i dimpotriv . care dezvoltase dependen a de alcool i nu era în stare s se lase de b ut singur . Dac a ie i acum. dificil. Cu cât mai mult folosea alcoolul pentru a evita durerea. Acest tip de depresie se întâlne te la copiii proveni i din familiile cu probleme serioase.dac mai e ceva de trezit. Lisa a ajuns la cap tul pove tii sale. normale. sau mai bine zis de a o evita. iar modalitatea lor de a o trata. altfel spus. pentru c nu suntem provocate s încerc m s schimb m pe cineva ca s -l facem fericit sau ca s -i câ tig m afec iunea sau acceptarea reprimate. Lisa. îns . anormal ² atunci. cu atât mai intens ac iona drogul asupra sistemului ei nervos i producea chiar sentimentele de care vroia s scape. Plictiseala e sinonim de multe ori cu o larg palet a sentimentului de stinghereal . Dac . în rela ia ei cu Gary. dispozi ie. sau altfel spus. i astfel a ajuns la dependen . dar stimulatoare i enervante.Pacea i lini tea care au urmat în via a mea dup plecarea lui Gary m înnebuneau.

al doilea: întrucât calitatea implic rii emo ionale este mult mai subtil în rela iile normale decât drama evident a rela iilor anormale. corect. Trist este faptul c pentru cei implica i în rela ii dependente. despre fiecare serial melodramatic. i tot din cauza lipsei exemplelor de dragoste mature i a comunic rii normale din mass-media. liber de orice manipul ri sau subjug ri i asta din dou motive. adul ii . obstruc ionând astfel recuperarea. Accept m c suferin a este o component fireasc a dragostei.cu alte cuvinte. a fi singur cu tine îns i poate fi chiar mai r u decât cea mai mare suferin produs de o rela ie. Starea Lisei nu era ajutat nici de faptul c atât suferin a din dragoste cât i dependen a de o rela ie sunt idealizate de cultura noastr (n. accept c ideea exprimat de solist este felul în care ar trebui s fie lucrurile. în literatur . Ca i în cazul alcoolului i drogurilor. non- . pentru ca ea s recunoasc c are nevoie de ajutor ca s . care adorm aten ia. î i aduc propriul lor aport de suferin . sau de o serie de parteneri incompatibili. iubesc cu adev rat.de la cântecele populare la muzica de oper .posibilitatea de evadare temporar .i înving dependen a de suferin . de care refuz s se despart . de altcineva. de la serialele TV melodramatice. probabil din cauza for ei pe care o are expunerea repetat la acest punct de vedere. este din cauz c asta e tot ce vedem i cunoa tem. în episoadele mele.sunt mai noroco i decât cei proveni i din alte medii defavorizante. Cheia este s înve i cum s duci o via s n toas . Trebuia ca via a Lisei s devin iremediabil nemanevrabil . sau prin i în plasa dependen ei de droguri sau alcool sau de oricare alt substan chimic . nereu ite.: este vorba de cultura american ) . c dorin a de a suferi din dragoste este o tr s tur mai curând pozitiv decât negativ . chiar dac sufer . toate personajele comunic unul cu altul. Cele dou compulsii sunt paralele din acest punct de vedere i la fel de greu de dep it. întrucât exist asocia iile Al-Anon. Paradoxal. i asta pentru c a fi singur înseamn a sim i împuns turile durerii din trecut combinate cu cea din prezent. Când într-un cântec. Tocmai din cauza acestor convingeri . aceste rela ii greu de manevrat. convingerea c se pot descurca singuri îi împiedic s cear ajutor. lucrurile se înr ut esc înainte de a începe m car s se îndrepte. se poate datora ini ial unei multitudini de probleme familiale. incontrolabil . satisf c toare. care le ofer asisten în efortul de a.c profunzimea dragostei se m soar prin suferin a pe care o provoac . dramaturgie i muzic . exist ceva în noi care. cel pu in la nivelul marilor ora e. Comparat cu evolu ia alcoolismului. Exist pu ine modele de cupluri în care partenerii se raporteaz unul la altul în mod matur. Dac modelele anormale de raportare la ceilal i sunt un adev rat flagel. iar cei care sufer cu adev rat. la filmele i piesele de teatru cu mare succes de public. suntem împresurate de nenum rate exemple de rela ii imature. tr.a câta oar . dependen a de rela iile cu b rba ii se intensific pân când se transform în viciu. în episoade zilnice. f r a depinde. Primul: aceste rela ii sunt foarte rare în via a real .i rezolva problemele de respect de sine i raportare la ceilal i. Dependen a unei femei de partenerul ei. poten ialul dramatic al celor dintâi este trecut cu vederea. Recuperarea dependen ilor de rela ii interumane implic primirea ajutorului dat de grupul de sprijin în înv area a dou lucruri: cum s rupi cercul vicios i cum s cau i sentimente de autoapreciere i bun stare în alt parte decât la un b rbat incapabil s nutreasc aceste sentimente. solistul se tânguie duios c nu se poate st pâni s nu iubeasc pe cineva. de obicei. Aceste modele culturale ne înva . în mod sincer.copii de alcoolici . A nu avea o rela ie . pentru a fi fericit. s n tos. dar poleite i ridicate în sl vi. de la literatura clasic la pove tile medievale.ÄPot s-o fac singur" . chiar dac îl doare iubirea.pentru mul i din cei care se lupt cu una din aceste boli. lini tit . am cochetat ani de zile cu ideea de a scrie.

Ascultam pentru c ne temeam de consecin ele pe care le-ar fi avut refuzul nostru asupra p rintelui respectiv. s ne asum m prematur responsabilit i pentru c mama sau tata erau prea afecta i. în schimb. ademenire deliberat . telespectatorii ar vedea personaje hot râte s aib rela ii normale cu ceilal i. chiar i felul în care iubim. i astfel. am sfâr it prin a-i proteja noi pe ei. Nevoia de a te sim i necesar E o femeie a a bun la suflet îndr gostit de un b rbat imoral. f r victime i victimizatori. sarcasm. coerci ie etc. Nevoia noastr de dragoste. de cele mai multe ori. secrete. ascultând anumite detalii (despre rela ia lor). amenin are. concomitent cu simularea noastr c suntem mai puternice i mai pu in tem toare. mai mature i mai descurc re e decât ne sim eam în realitate. înv asem deja de prea timpuriu i prea bine cum s avem grij de al ii. educa ie i siguran a r mas f r r spuns. aten ie. care aveau nevoie s ne vad mai puternice decât eram în realitate." Oamenii au tendin a s vorbeasc a a despre femeile care iubesc prea mult. Poate c am devenit Äm mica" fra ilor mai mici în timp ce mama era plecat la serviciu. dar i din teama de a nu pierde dragostea lui. bineîn eles. ia în considera ie i influen a pe care alterarea comunic rii o are asupra vie ii noastre. Chiar dac nu eram destul de coapte pentru aceste responsabilit i. nu ne-am protejat nici noi. Trebuie s dezvolt m con tient o modalitate mai deschis i mai sincer de a ne raporta la oameni decât cea pe care o propag mass media. nici unul din ele nefiind de folos unei rela ii normale. Trebuie s fim con tien i de defectele distructive ale viziunii societale despre dragoste i s opunem rezisten imaturit ii superficiale i auto-distructive în rela iile personale. F r minciuni. ne-am trezit în postura de confidente. iar noi am încercat s -l înlocuim. care dep eau capacitatea noastr de a le "digera" emo ional. Nu numai c acest tip de rela ii interumane ar intra în conflict cu structura normal a programelor TV dar ele ar i ilustra. 4. crize de gelozie. Sau poate c am avut ambii p rin i. Dar explica ia misterului acestui ata ament statornic se g se te. cu excep ia noastr . Poate c am fost for ate de împrejur ri s ne maturiz m mai repede. datorit contrastului evident. i pentru c tot înv asem s ne neg m . ca s . minciun . dar pentru c unul din ei era furios sau frustrat sau nefericit. atât pentru fra ii mai mici cât i pentru p rintele r mas." ÄN-am auzit-o niciodat plângându-se!" ÄDe ce îl suport ?" ÄCe naiba vede la el? Ar putea g si u or pe cineva mai bun. Sau poate c ne-a lipsit unul din p rin i. cât suntem de satura i cu cazurile de exploatare. vânzând astfel intimitatea real pe fr mânt rile nelini tii. Majoritatea femeilor care iubesc prea mult se dezvolt i continu i la maturitate rolurile pe care le-au adoptat în copil rie. Pentru multe din noi. aureolate de societate. dac n-am fi reu it s ne îndeplinim rolul impus. r zbunare. întrucât ei v d ceea ce pare a fi un efort nobil de a scoate ce e mai bun dintr-o rela ie în aparen nesatisf c toare. Totul se întâmpl într-un anumit context. i nu în elege de ce. aceste roluri semnific negarea propriei noastre personalit i. Dac te gânde ti la ce ar însemna un singur episod despre comunicarea sincer i dragostea matur pentru calitatea acestor saga nesfâr ite. Femeia bun la suflet ÄNu tiu de ce face asta. i cu atât mai pu in p rin ii no tri. manipul ri. Eu a înnebuni dac ar trebui s suport ce suport ea. din cauza divor ului sau decesului. bazate pe o sincer comunicare.i îndeplineasc îndatoririle de p rin i. iar cel lalt nu r spundea cu compasiune. în experien ele din copil rie. Când ireparabilul s-a produs. în încercarea de a satisface nevoile celorlal i membri ai familiei. fizic sau psihic.defensiv i afectuos. i-l iube te chiar de e r u. manipulare.

Apoi mâ privi în ochi. . am auzit multe lucruri cu care m-a putea identifica.De obicei. A teptase atât de mult i atât de r bd toare s vorbeasc cu mine. a r mas într-o t cere reflexiv . Dup o vreme ad ug optit: . obosit. a reu it pân la urm s se sinucid .poate genera compulsia de a iubi. A fost bolnav mental . în ciuda aparentei siguran e de sine. boala a uciso. m descurc în orice împrejurare . Tata a g sit-o.Azi-diminea . dar asta nu-i adev rat în ceea ce-l prive te pe Sean. în loc de o nebun plin de energie. în vânt. î i scutur capul repede. dup ce inusem un curs de asisten medical .propria noastr nevoie de afec iune. singurul sunet fiind cel scos de frunzele uscate de sicomori care se sf râmau sub t lpile noastre. dând mâna cu mine ferm i tandru în acela i timp. Medicamentele pe care i le d deau ca s se fac Äbine" i-au f cut mai mult r u. înlocuirea p rintelui absent .în cazul ei. A suferit de st ri depresive puternice. asta-i tot. i s sper m c temerile noastre vor disp rea i c vom fi r spl tite cu dragoste. Povestea Melaniei este edificatoare pentru felul în care maturizarea rapid . uneori timp îndelungat. Continu m s -i ajut m pe al ii. i am d ruit atât de mult ca acum ni se pare c e prea târziu s ne mai vin rândul. în ziua aceea ne-am împr tiat care încotro câtva timp. Melanie ie i din alee pentru a r zui câteva flori din acelea în form de stea.Mama nu a fost alcoolic . Chiar în ziua în care am întâlnit-o. Melanie mi-a dat un moment de r gaz i s-a prezentat. Am pretins c suntem mature atâta timp. bani i timp. î i aleg adeseori parteneri alcooloci sau deda i altor droguri. apoi. în dup -amiaza cenu ie de noiembrie. Când a plecat i ultimul dintre colegii ei.R mân f r mâncare.i capul. Cum se întâmpla frecvent când vorbeam despre alcoolismul în familie. zâmbi i d du din umeri. am cerut atât de pu in. . Dar i a a. Nasul mic. dar încep s m satur.b rbia ei se l s în jos . o dat afar . Mul umesc lui Dumnezeu. Ca s -i dau posibilitatea s vorbeasc pe larg. în starea de legum .. cu vârfurile petalelor curbate în sus ca la stelele de mare expunând paloarea p r ii de dedesubt.. S-a spânzurat în garaj. nu m-am putut opri s nu observ c pe chipul ei puteai face un studiu al contrastelor.. a devenit o legum . dar a i spus c copiii de alcoolici sau din familii cu diverse alte probleme. nu-i place s bea. c .a fost nebun . dar dup felul cum a i descris familiile afectate de aceast boal . pentru cineva atât de fragil i delicat ca ea. a fost de multe ori în spital. A stat deoparte a teptând s termin de discutat cu cei ase. tulburând amintirile întunecate adunate în minte i continu : . . Cu coama de p r ondulat.apte studen i care r m seser dup curs. ridicându. cu ploaia de pistrui i obrajii plini de co uri îi d deau un aer pozna atr g tor. am rugat-o s ne plimb m prin campus. Se uit departe de mine. dar.i în cele din urm . ar fi putut foarte bine s fie. erau câ iva cursan i care voiau s abordeze probleme prea personale pentru a fi discutate la Ä ueta" de întreb ri i r spunsuri care urma întotdeauna dup expozeul meu. nici s se în epe. Avem alte probleme. dureri i dorin e neîmplinite. castaniu-ro cat. Am luat-o pe o alee pustie. cu prea multe responsabilit i . am b nuit c atinsesem o coard sensibil la curs. ca a noastr . am crescut c utând cât mai multe ocazii de a face ceea ce tiam atât de bine: s ne preocupe mai mult dorin ele i cererile altora decât recunoa terea propriilor temeri. A ciripit camaradare te cât mi-am strâns eu lucrurile i am ie it din sala de curs. De i ne str duiam s n-o l s m niciodat singur de tot. la curs. Aceste tr s turi vioaie p reau nelalocul lor lâng cearc nele întunecate din jurul ochilor cenu ii i limpezi. sem na cu un spiridu palid.

r spunse: . Am întrebat dac e a a i Melanie îmi confirm . Are mult experien în arta fotografic . patru. nu s r spunzi serios. continu ea . Sean are..adev rate festine. Era o versiune m rit a ceea ce p rea s fi fost o fotografie f cut pentru o map de prezentare a unui actor sau model. .Despre ce e vorba.Nu prea pare c-o s se întâmple a a. în diverse ipostaze de vârst : târându-se. suflând în lumân ri la ziua de na tere. Pentru c n-a f cut-o. fie se întâlnea cu altcineva. doi i jum tate. de obicei. Dorind s v d o fotografie mai pu in prelucrat de-a lui Sean. numind un cunoscut fotograf. Oricum. ase ani. f când primii pa i.Nu. Eu aveam aptesprezece ani i tocmai terminasem liceul. . Coborî glasul.Sean a plecat din nou. . O s -l fac s în eleag c ne r ne te. la care trebuia s te amuzi. Eram în al nou lea cer.Nu. . Prima fotografie era a lui Sean: ochii negri. Dat fiind fidelitatea ei absolut fa de Sean. fie cu noi. M duceam la ei duminica i le g team . el e cel care face fotografiile.. da. Ii tot trimite mereu bani. Ci mama lui. Lucrez cu jum tate de norm ca supraveghetoare într-un spital. . am întrebat-o eu: . to i cei din apartament m iubeau. aprcape imperceptibil. iar ea aprob din cap cu mândrie. El se va schimba. Eram iubita lui de duminica noaptea.Mama lui nu va distruge ceea ce am cl dit împreun . Obi nuiau sa-l tachineze pe Sean i-i spuneau c ar trebui s se însoare cu mine ca s am grij de el. ca i în cea teatral i plastic . A avut nevoie de un îndemn ca s -mi dea detalii. din cele ce-mi spui. Masa preg tit de mine era cel mai frumos lucru care li se întâmpla o dat pe s pt mân . grij de copii când nu se duce la coala de arte plastice. Nu-l poate refuza. îmi spuse: . ea îi trimite un cec i el pleac din nou. Am v zut lacrimi strivite între genele-i negre. . n-am avea nici o problem . A spus asta f r nici o umbr de am r ciune. Melanie g sise o frunz enorm i îi d du cu piciorul de câteva ori. fie la un nou loc de munca. i mergea la o coal cu jum tate de norm . pome ii sculpta i i b rbia br zdat de o cut adânc se combinau într-o înf i are foarte pl cut . m-a fi a teptat s-o aud vorbind cu optimism despre aceast nou sondare a New York-ului.i dac n-o s înceteze niciodat ? . privind-o cum se sf râm . Cred c i-a pl cut ideea. Ridic glasul i spuse cu hot râre: . am f cut observa ia c nu apare deloc în fotografiile copiilor. a a c s-a dus din nou la New York s vad ce oportunit i g se te acolo. de obicei. Jimmy. Ne-am uitat împreun la celelalte fotografii .Atunci va trebui s se schimbe Sean. am remarcat. cu înc trei prieteni.A spus-o ca i cum ar fi fost poanta unui banc. . M-a cerut în c s torie iar eu am spus.erau ale copiilor. De fiecare dat când e pe punctul de a se stabili. Locuia într-un apartament. crede-m . urmez cursuri de asistent medical i m str duiesc s nu-mi las familia s se destrame.Lucreaz în vreunul din aceste domenii acum? am întrebat.Seam n cu Heathcliff. pentru c a a a i f cut. i Peter. sau nu e plecat de acas . . Avem trei copii: Susie.Ne-am c s torit acum apte ani. Mama lui i-a trimis ni te bani.Sean va trebui s refuze banii. Dac nu i-ar mai trimite bani. El avea dou zeci i patru.Asta e tot? Continuând s loveasc frunza cu piciorul. bineîn eles. f cea ceva actorie. El era a a de frumos! Uite! î i deschise geanta i scoase un album. Melanie? Pentru prima dat cu o und de nemul umire în glas.Nu mariajul nostru e problema. lucru pe care l-a f cut cu indiferen . Am a teptat câteva clipe i am întrebat-o: . Vinerea i sâmb ta fie avea vreo pies în care juca.

Melanie i-a asumat vina pentru infidelitatea lui Sean. F cu o grimas . Era groaznic de dificil . Tata muncea i f cea cump r turile. pentru prima dat în via . pentru c mama era foarte bolnav .A. probabil. To i am f cut ce-atn putut.De ani de zile. i avea o feti de aceea i vârst cu sora mea cea mai mic . ne descurcam fiecare singur. au reparat ce era de reparat i chiar mi-au cump rat diverse lucru oare de care aveam nevoie. e caraghios! M v d cu un or pe mine. iar eu am preluat. iar pe de alta.A fost la New York de nenum rate ori.Ne-am desp r it o dat . dar vag. Surorile mele erau cu trei i respectiv cinci ani mai mici decât mine. nici n-a mai ie it din camera ei. Am întrebat: . dar ne-am descurcat. Nici nu l-am învinuit. Dar în celelalte privin e.Persoana care a murit nu mai era mama mea de ani de zile. iar Melanie se uit în alt parte i d du din cap. E o prostie c spun asta. în cele din urm . . având frecvent dou slujbe. Spunând asta. Era o alt persoan . . iar el era a a departe. stând în fa a aragazului i amestecând într-o oal . iar eu îi trimiteam bani când avea nevoie. Mi-o amintesc cum era când era înc mama mea. Tata s-a rec s torit când eu eram în liceu. Aveam destul ca s-o ducem bine. Cei doi fra i mai mari s-au angajat dup coal ca s-o scoatem la cap t. Dar ne-am descurcat bine. Trebuie s caut adânc în memorie persoana care era blând i dulce. a a c mi-a revenit doar mie sarcina de a face totul în cas . m-am întors la el. se întâlne te cu cineva când e acolo. Traversasem jum tate de campus i a fi dorit s aflu mai multe despre copil ria lui Melanie ca s în eleg ce fel de experien e o Äpreg tiser " pentru dificult ile ei prezente. cumva.Cum te-ai sim it când i-a murit mama? Melanie strânse din din i. i timp de ase luni am tr it separat. când se ivea brusc o ocazie i avea nevoie s fie ajutat s sar hopul. Eu g team i dereticam. . mai mult ca s -i dau o lec ie.Alt femeie? am întrebat. Eu chiar am ie it cu al i doi b rba i! Melanie p rea surprins c i al i b rba i ar putea fi interesa i de ea. i-am spus c vreau s ne desp r im. A a c . De cât timp are aceast rela ie? am continuat eu. Totul s-a combinat perfect. Melanie î i b g capul între umeri. Mi-a pl cut felul în care m-au tratat. Dar o dat . a murit mama. Tata muncea din greu.Apoi a trebuit s -i explic cum de era totul reparat prin cas . Cu to ii o evitam cât puteam. pentru c noua so ie lucra i ea.Amândoi au fost a a dr gu i cu copiii. . El m suna. ce vezi? am întrebat i am v zut-o încruntându-se pe m sur ce privea înapoi la anii copil riei.Când î i rememorezi copil ria.cam doisprezece ani. Eram a treia din cei cinci copii. ca i responsabilitatea de a-l între ine pe el i pe copii în timp ce el î i c uta.cineva care dormea sau ipa i ne f cea numai necazuri. De aceea era mai tot timpul plecat de acas . pentru c suntem desp r i i mai tot timpul. iar când aveam paisprezece ani. Vocea ei era moale i oarecum indiferent . Tata era fericit. Totul a început la prima mea sarcin . . rolul mamei.. de fapt. . Mi-era a a de r u i m sim eam atât de mizerabil. Lucrurile s-au schimbat în bine imediat. Dup un timp. Cred c st tea la serviciu pe de o parte pentru c trebuia. Am întrebat-o dac s-a gândit vreodat la divor . chipurile. In mod surprinz tor. care cânta în timp ce . cu plec rile astea ale lui. . de lucru. Banii nu mai erau a a o problem . Incepusem s g tesc i s fac curat cu mult înainte. Nu prea ne ajungeam cu banii. ca s-o evite pe mama. îmi spuse cu nedumerire: . i au vrut s m ajute la treburile din cas . N-am sim it niciodat pentru ei atrac ia pe care o sim eam pentru Sean. Dar nu aveam nici un sentiment adev rat pentru ei.

Melanie m-a îmbr i at strâns i a zis: . e adev rat ce-a i spus la curs despre copiii ca mine. în absen a zbuciumului. puterea i voin a lui de neînfrânt. unul i acela i lucru. sunt înc micu a i curajoasa Melanie care inea casa unit . pentru ea i pentru alte femei care au crescut în familii profund nefericite. în pu inele momente care ne r m seser . . iar cel lalt.Mult mai bine decât pân acum.unul din p rin i s te considere mai puternic decât e ti. Complexul Äsalvatorului" pare mai autentic decât e în realitate.ar ie i la iveal i ar deveni amenin toare. deci. De exemplu. care ar fi fost fire ti la un copil în aceste circumstan e. în care povara emo ional era prea grea i responsabilitatea prea mare pentru umerii lor. din cauza incapacit ii generale a familiei de a se organiza. se întoarse i plec .pe Sean s vin acas . binele i r ul deveniser derutante i încâlcite. Se înro i brusc sub ocul în elegerii. In eleg c i acum a tept .i p strezi capul în momente de criz . sentimentele adânc îngropate din copil rie . N ucitoare treab pentru un copil ... i o va face.de a fi cople it din punct de vedere emo ional . nu-i a a? F r s a tepte r spuns. cum îl a teptam pe tata când era plecat. amesteca în oala de pe aragaz i avea grij de copii. Dar avea i ea nevoie de afec iunea . energic i capabil ca Melanie de o rela ie plin de suferin i dificult i. indispensabil ! Acest rol jucat în copil rie i-a modelat personalitatea de salvator care se poate ridica deasupra obstacolelor i haosului. pentru aceste femei. se pierdeau în umbra sentimentului de competen pe care i-l generase nevoia tat lui de ajutorul ei i boala mamei. dar r m seser înc obscure pentru ea multe alte asem n ri între copil ria i situa ia ei prezent . Ne apropiam de destina ie i. Melanie în elegea mult mai bine lucrurile acum. . .Vezi vreo asem nare între via a ta de copil i cea de acum? am întrebat. era irlandez i cânta ni te melodii atât de melancolice. Intr-adev r.f cea gospod rie sau se juca cu noi. Sean nu trebuie decât s se maturizeze. F cu o pauz i clipi des. ca i cum a fi dat lovitura. Copilul Melanie fusese ajutorul de baz al tat lui i mam pentru ceilal i copii. în familia lui Melanie. în eleg c nu-l învinuiesc deloc pe Sean pentru ce face pentru c în mintea mea plec rile lui se suprapun peste absen a tatei care pleca la serviciu. Eforturile eroice ale Melaniei de a se ocupa de gospod rie erau recompensate cu cel mai asem n tor sentiment cu dragostea: dependen a plin de recuno tin a tat lui ei fa de ea. De ce avea nevoie o tân r inteligent . salvându-i pe cei dragi prin curajul. Sentimentele de team i împov rare. aten ia p rinteasc era aproape inexistent .i-apoi. Nu m gândesc la asta decât dac n-am încotro. avea nevoie de prezen a momentelor de criz ca s poat tr i. Trebuie. doar pentru c am vorbit despre asta. a fi dorit s-o fac s arunce m car o privire asupra originii necazurilor ei din prezent. pu in jenant . Dac e l udabil s . Melanie. . i totu i eu simt la fel. nu înc ! Se înviorase vizibil i spuse. p ind printre frunzele uscate.Da. nu sar fi îmboln vit atât de tare. stresului sau unei situa ii disperate pe care s-o controlezi. Ave i dreptate. noi c ut m oamenii cu care putem juca acela i rol pe care l-am jucat în copil rie! înainte s ne desp r im. Dar am avut i un sentiment de vin : poate c dac a fi în eles-o mai bine i a fi avut mai mult grij de ea. încercând s vad mai clar tiparele care se desf ceau în fa a ochilor ei. cred c ne-am sim it u ura i când a murit. S l s m asta. i în cele din urm .Deci. In eleg mai bine lucrurile acum. cu încredere: . pentru c trebuia s aib grij de noi. pe m sur ce încercau s fac fa procesului de dezintegrare a personalit ii mamei. In eleg acum c nu este acela i lucru. cum era cea pe care o avea cu Sean? Deoarece.V mul umesc c m-a i ascultat. la fel ca alte femei cu experien e similare. Sim eam nevoia s vorbesc cu cineva despre asta. tii. atr g toare. dar nu sunt preg tit s renun . Surâse.

în plus. Sau ce-i spune t ticului o feti de trei ani: ÄTati.i exprime sentimentul de panic . dac sunt mai multe) este invariabil aleas s umple golul creat de boala sau absen a mamei. în decursul anilor care au urmat i în care s-a format personalitatea ei. s se agite i s se nelini teasc din cauza lor. iar privarea de por ia ei de afec iune a început s i se par just . pentru ca mama s . mami". sacrific rii propriilor nevoi i dorin e în favoarea celorlal i. A încovoiat-o i i-a adus u urare în acela i timp. Când în familie mama are tulbur ri psihice sau sufer de o boal acut sau cronic . fiica (de obicei cea mai mare. Ceilal i copii au avut-o pe Melanie s aib grij de ei. Majoritatea p rin ilor au primit Äcereri în c s torie" de la copiii de sex opus. numai pentru ei. într-un fel. efectul asupra copilului e devastator. Melanie se sim ea vinovat când î i amintea de sinuciderea mamei sale i de e ecul încerc rii de a o împiedica. Pentru copiii care cresc în familii atomizate. Povara de pe umerii ei a ajutat-o s evite panica i suferin a. Ajunsese nu doar s se simt bine în mijlocul haosului. c ci rela ia lor era total diferit de cea pe care tat l o avea cu ceilal i copii ai lui. dac se îmboln ve te sau e absent din familie. în final. e alcoolic sau morfinoman (sau. B ie ii î i doresc din inim ca tata s dispar . con tiin a propriei valori rezultase din responsabilit ile asumate care dep eau capacit ile ei de copil. sentimentele i reac iile fire ti au fost hiperbolizate în mintea ei. reflect unele din cele mai puternice sentimente pe care le nutre te un copil. iar tat l era i el indisponibil. dac se întâmpl ceva cu p rintele-rival. modelatoare de caracter i care ac ioneaz la nivel incon tient: Prima este vina. Ce se întâmpl când se realizeaz dorin a copilului de a sc pa de p rintele de acela i sex ca s -i r mân doar lui p rintele de sex opus? Exist trei consecin e extrem de puternice. fata a fost. cereri care exprim aceast dorin : un b ie el de patru ani îi spune mamei: ÄCând o s m fac mare. Timp de mai mul i ani. Iar fetele viseaz s le înlocuiasc pe m mici i s fie ele so iile t ticilor. din cauza unor circumstan e inedite din copil ria ei. i totu i. dar s i înve e s gândeasc i s ac ioneze ca un adult. A fost nevoit nu numai s se descurce f r mama ei. Nu era nici locul. Din cauza debilit ii mentale a mamei ei." Aceste n zuin e. ci i s aib nevoie de el pentru a se sim i bine.i reverse toat dragostea i aten ia asupra lor. Pentru a în elege mai bine for ele care ac ionau în via a ei.cineva ca Sean. a f cut din Melanie un adev rat magnet pentru cineva aflat mereu în necazuri . Ob inuse aprecierea datorit efortului depus. Povestea Melaniei ilustreaz efectele acestei Äpromov ri" asupra unei feti e. cum îns mama era tulburat psihic. în multe privin e. dar numai cu pre ul s n t ii i. Melanie a fost egala tat lui ei. mai mult un partener decât o fiic pentru tat l ei. i pe care o resimt to i membrii familiei în care se . cei doi ac ionau ca o echip . o s m însor cu tine. acea vin asumat con tient. e firesc s nutreasc dorin a arz toare de a sc pa de p rintele de acela i sex pentru a beneficia de toat dragostea celuilalt p rinte. Melanie s-a sim it Ämo tenitoarea" îndatoririlor conduc torului feminin al familiei. martiriul a devenit parte integrant a personalit ii ei i. Melanie n-a avut pe nimeni. Asta înseamn c dorin a normal a copiluluiMelanie de a-l avea pe tat l ei doar pentru ea s-a realizat. f r mami. cerin ele ei au r mas f r r spuns. în acest fel. nici momentul s . Pretinzând cu putere c este matur . foarte normale. Melanie l-a avut pe tat l ei doar pentru ea. ar fi util s trecem în revist aspectele importante din evolu ia lui Melanie-copil pentru c .p rin ilor. absent din punct de vedere emo ional i fizic din diverse motive). altfel spus. al vie ii mamei ei. combinat cu complexul de Äsalvator". ea a fost i mai puternic i mai echilibrat decât mama ei. reu ea s uite c nu este decât un copil însp imântat. hai s avem o cas doar pentru noi doi. în timp ce discutau i rezolvau problemele familiei. grijii pentru ceilal i.

precum tat l ei.petrece aceast tragedie. dac nu chiar pl cere. Când avea aptesprezece ani. intrând în competi ie cu mama lui . Melanie s-ar fi confruntat cu o profund criz de identitate.atrac ia sexual fa de p rinte. con tiin a vinei a fost exacerbat de sentimentul acut al responsabilit ii fa de bun starea familiei ei. de povara ap s toare a vinov iei. Fiind incon tient . Faptul c n-a sim it am r ciune din cauza pierderii rolului din familie s-a datorat. de fapt fiica. de disconfort fa de sexualitatea pe care o implic faptul de a avea p rintele de sex opus doar pentru sine. în cazul în care incestul chiar se produce. în afar . total sau par ial.) In plus. a generat ceva foarte asem n tor masochismului. Cea de-a doua consecin este sentimentul. apari iei lui Sean i a colegilor lui de camer . a tabu-ului extrem de puternic al incestului. incon tient. mariaj pe care adolescenta l-a întâmpinat. între ei. dar date fiind circumstan ele. decizia nu e u or de examinat i inversat. în frecventele cazuri de divor din ziua de azi. de nuan e sexuale. ea î i oblig . promovarea fiicei în aceast pozi ie. i este a a pentru c . Indeplinirea dorin ei de a-l avea pe tat l ei doar pentru ea a dat na tere unei vinov ii incon tiente care co-exista cu vina con tient de a nu. afec iunea poate fi singura expresie a dragostei.i concentreze sexualitatea abia înmugurit asupra lui cu mult mai mult decât ar face-o în circumstan e obi nuite. Intre Melanie i tat l ei nu s-a prefigurat o rela ie incestuoas . i nu s -l foloseasc pentru satisfacerea pornirilor sexuale. fiica î i poate adormi. pentru c leg tura lui puternic cu alt femeie o împiedic s ac ioneze sub impulsul sexual ap rut. abdic de la rolul ei de partener al so ului i p rinte al copilului i determin .i juca rolul de martir. tat l ei a Äînlocuit-o" pe Melanie cu noua sa so ie. cu u urare. în rela ia cu Sean. Dup cum disponibilitatea emo ional neobi nuit a tat lui poate determina fiica s . Fiica e liber s . prezen a mamei (sau. Când mama. Aceast nevoie. pentru care îndeplinea multe din îndatoririle pe care le îndeplinise în familie. i s ri te s devin subiectul avansurilor sexuale ale tat lui. Acest sentiment devenise de mult felul ei de a sim i i exprima dragostea. absen a unei leg turi puternice între p rin i. i preluarea de c tre fiic a rolului mamei în familie m re te atrac ia sexual dintre tat i fiic .i isp i vina. singur t ii i responsabilit ilor cople itoare. chiar dac tat l nu se apropie de fiica sa mânat de porniri sexuale. Când se întâmpl a a. inevitabil.i fi salvat mama bolnav mental de la suicid. In ciuda suferin ei inerente. înc i mai grea. re-creând în acest fel. s . A a. Faptul a generat nevoia de alinare. combinat cu obi nuin a Melaniei de a.i asume îndatoririle ce-i reveneau. Decizia de a face a a este incon tient . astfel. din diferite motive. mai purta o povar . (De i s-ar p rea c vina. în calitate de adult. Melanie i-a trimis bani chiar când erau desp r i i. lui îi revine datoria s protejeze copilul. ar fi putut ap rea. îi revine mamei. In cazul lui Melanie. Dac situa ia nu s-ar fi încheiat cu o c s torie. îns . într-o oarecare m sur . în str dania de a evita violarea. din cauza viol rii incon tiente a tabu-urilor legate de ele. a r mas repede îns rcinat . In cazul lui Melanie. în timp ce Sean coopera începând. fie i în gând.care femeie . Rezultatul este o tân r pe care ar stingheri-o toate sentimentele sexuale. se pare. sexualitatea. rolul ei responsabil. în acest caz. poate. fiica poate fi jenat de în elegerea faptului c interesul deosebit al tat lui fa de ea este maculat. s fie mai mult absent de acas . a unui alt partener sexual al tat lui mama vitreg sau prietena) ofer siguran atât tat lui cât i fiicei. modalitatea ini ial de a se raporta la Sean a fost sentimentul responsabilit ii fa de el. îns . Din cauza rela iei lor apropiate. Factorul dinamic care opera în familia lor este deseori prezent în rela ia incestuoas dintre ta i i fiice. impulsul de a suferi i de a îndura greut i pentru a. g sea confort. în mod obi nuit. un mod de ap rare împotriva celui mai amenin tor impuls . ea îi apar ine în totalitate tat lui.i dezvolte sentimentul c e atr g toare i iubit de tat l ei.

au ap rut al i b rba i în via a ei. infidelitatea lui Sean i-a oferit lui Melanie o nou reflectare a experien ei din copil rie. ea e nevoit s accepte faptul c partenera tat lui ei e mama. care nu aveau nevoie de calit ile ei materne i care au încercat. sa îndreptat spre alte situa ii dificile i înc rcate emo ional pe care a încercat. s evite sexualitatea i s i exercite. Se sim ea în largul ei doar când d ruia afec iune. înarmat doar cu propria voin . la fel cum i-a satisf cut i celelalte nevoi între inute de rolul de pseudo-adult jucat în copil rie. Dificult ile pe care le-a înfruntat mai târziu f r s se plâng . PROBLEMA esen ial . mama lui Melanie a devenit din ce în ce mai mult Äcealalt femeie" -prezen vag . pe care o câ tigase deja fa de propria sa mam . care fusese un parteneriat practic i oarecum asexual. E o lec ie important pentru tân ra ei via . credin a nestr mutat în puterea voin ei ei de a realiza ce î i dorea. de asemenea. puternice i cauza tuturor evenimentelor importante din via a lor. cuplat cu o slujb cu norm întreag . i l-a câ tigat pe tat l ei doar pentru ea. de fapt. Dinamica sexual a rela iei dintre Melanie i Sean nu le-a consolidat niciodat leg tura a a cum f cuse nevoia pe care el o avea de îngrijirea dat de ea. De fapt. Ar trebui s fie limpede acum c Melanie nu a fost victima nefericit a mariajului s u. povara de a cre te practic singur trei copii. Melanie a scos-o la cap t în rela ia cu mama ei p strând distan a i evitând s se gândeasc la ea. Faptul c banii d rui i de mama lui la momentul oportun scurtcircuitau orice impuls al lui Sean de a se maturiza era. prea vag i prea îndep rtat . R u era faptul c doi oameni ale c ror modele anormale de a tr i i atitudini de via . aceast femeie era. în mod miraculos. comportarea lui Sean avea un precedent.) Când. prin puterea voin ei. n-a reu it s stabileasc o rela ie emo ional cu ei. s-a m ritat cu el. în paralel. chiar dac feti a î i dore te din toat inima s fie partenera tat lui ei pe via . ceea ce. în multe privin e. In cazul copilului Melanie. ca i în rela ia anterioar cu tat l s u. în sensul c i-a dat nenum rate ocazii s sufere i s îndure. s-au întrep truns atât de bine. Sean ie ea i cu alte femei în timp ce o l sa pe Melanie s aib grij de nevoile lui practice. Ceea ce ne aduce la cea de-a treia consecin a în elegerii de c tre Melanie a dorin elor i n zuin elor ei din copil rie: credin a în propria omnipoten . dorin a ei cea mai puternic a devenit realitate. rareori vizibil . desigur o problem a mariajului ei. la fel. a început s duc o campanie de schimbare a lui Sean prin for a voin ei i dragostei ei. Cu toate acestea.din ultima camer a casei. a a cum voia s-o vad Melanie. Fie c îi place sau nu. în rela ia cu tat l ei. îns . Sean i-a oferit lui Melanie suportul perfect pentru efortul de a schimba o persoan prin puterea voin ei.i dore te cel mai mult. aparent.un so iresponsabil. când Sean i-a g sit pe altcineva. înclina ia de a d rui afec iune. chiar i-a înlocuit mama. Dup c s torie. în perioada separ rii de Sean. s le schimbe în chip miraculos. Apoi. Aceast lec ie contribuie întradev r la demontarea credin ei în omnipoten a sa i o ajut s se împace cu limitele voin ei sale. înainte de a se c s tori. Ea i Sean i-au satisf cut reciproc cele mai profunde trebuin e psihologice. Ulterior. gândurile i dorin ele lor sunt.aceea c nu poate întotdeauna s înf ptuiasc . alungat fizic i psihic din via a i gândurile fetei. Melanie nepercepând-o deloc ca pe o amenin are. aproape identice.îi poart de grij cel mai bine? (Era o competi ie.sunt o dovad a acestui fapt. realitatea o înva c acest lucru e imposibil. s inverseze rolurile oferindu-i ajutorul mult dorit. Copiii mici cred cu toat puterea c ei în i i. prin puterea magic a dorin ei i voin ei ei. dar nu. Se potriveau perfect unul cu cel lalt. mai pu in roman ioase. Din cauza evolu iei bolii mentale. imatur i infidel. V aminti i. . încât s-au capacitat reciproc s r mân bolnave. lipsa acut de bani i un program de coal obositor. Dimpotriv . Melanie tia asta i totu i.

familiare deja.i distrag aten ia.. des vâr it de bine. de i diferi i.care ne las s . cu care suntem obi nuite din copil rie.Imagina i-v c cei doi. din când în când era jenant sau extenuant. Cum s-a strecurat el în inima ta: dulce. iubito. De câte ori el l sa deoparte o îndatorire. se sincronizeaz miraculos într-un duet minunat. Fiec rei mi c ri i se r spunde cu alta. totul o f cea s se simt atât de bine. E vorba nu atât de faptul c perechea pe care o alegem seam n cu mama sau tat l. Dar ultimul lucru pe care îl dorea era s se opreasc din dansul pe care-l tia atât de bine. Ne sim im în largul nostru. ea se repezea s o culeag . prin înv area dansurilor pe care ceilal i le dansaser cu ei în copil rie. un cli eu al psihoterapiei care spune c oamenii se c s toresc adeseori cu persoane care seam n cu p rintele cu care au avut de luptat în copil rie. al c ror dans nu se sincronizeaz perfect cu al lor? Exist . Când el a r scolit scena în c utarea altei partenere. el s-a îndep rtat cu o piruet l sându-i loc destul pe ringul de dans ca s . Iar eu l-am crezut. Sean i Melanie i-au format un repertoriu unic de pa i. cum face un copila ..i desf oare grijile. Avem o anume senza ie c apar inem acelui b rbat ² partener de dans .. alcoolic? Cum de g se te femeia a c rei mam a depins emo ional de ea tocmai b rbatul neajutorat care are nevoie de sentimentele ei materne? Care sunt semnele care le fac pe aceste femei s aleag .. cu adora ie. juc u . Tocmai acest lucru reprezint . curând. ie ind din scen . A zis: ÄTu e ti puternic . pentru cele mai multe dintre noi. Conceptul nu este foarte corect. încât avea certitudinea c dansul se nume te dragoste. mi c rile. ea a executat perfect pasul de a teptare. rotindu-se iar i iar i iar i. Vrei s dans m? ÄCum ai ajuns s te m ri i cu el?" Cum po i s -i spui cuiva a a ceva? Cum i-a l sat el capul în jos.. Pentru Melanie. b rba i normali.. Datorit unor evenimente i personalit i i. Iar i iar i iar i. 5. Chiar dac mi c rile nu dau rezultate si ne sim im jenate de sentimentele noastre. cu persoana lâng care putem executa toate mi c rile pe care le tim i pentru care sim im emo ii familiare. Pa ii. nu cunoa tem altele.. ea a suspinat u urat i a dansat mai alert ca s . de mult.. rezultatul fiind o coregrafie ce permite trupurilor unite în dans s pluteasc neîncetat. din to i partenerii pe care i-au întâlnit. pa ii lor. ca acas . de cele mai multe ori. Intr-o zi s-au întâlnit i au descoperit c dansând împreun . mai presus de toate. dragostea. solitar. i i-a ridicat privirea sfioas . Când a adunat la pieptul ei toate poverile. ci c numai cu ace ti parteneri suntem capabile s împ rt im acelea i sentimente i s ne confrunt m cu acelea i dificult i. Inima însângerat Cum de g sesc femeile care iubesc prea mult tocmai b rba ii cu care pot continua modelele de rela ii nes n toase pe care le-au dezvoltat în copil rie? Cum de g se te femeia al c rei tat a fost absent emo ional tocmai b rbatul a c rui aten ie se str duie continuu s-o atrag . L-am crezut! Marilyn French . mi c ri i gesturi psihologice. dansul era uneori emo ionant. ale între inerii familiei. tocmai pe aceia cu care pot relua dansul înv at în copil rie? i cum reac ioneaz (sau nu reac ioneaz ) când întâlnesc un b rbat mai s n tos i mai pu in neajutorat. suntem în stare s reproducem atmosfera din copil rie cu care suntem atât de familiarizate i s facem uz de acelea i manevre pe care le-am tot exersat. f r s izbuteasc vreodat ? Cum de reu e te femeia care provine dintr-o familie violent s se înso easc cu un b rbat care o maltrateaz ? Cum de g se te femeia crescut într-o familie de alcoolici tocmai b rbatul care este sau va deveni. un "pas de deux" (ac iune i reac iune) des vâr it. Când el s-a îndep rtat de tot. Melanie i Sean sunt dansatori într-o lume de dansatori în care fiecare înva proprii pa i de dans. sau unul mai matur i mai pu in violent decât modelul cu care sunt deja obi nuite. sp it.

va reproduce drumul la spital în jocul cu p pu ile sau alte juc rii. acestea nu sunt decât scuze care necesit o examinare atent . sau c nefiind în deplin tatea facult ilor sale. nu l-ar fi ales niciodat ca so . pe baza unei cunoa teri foarte bune a viitorului partener. totu i. trimise i recep ionate de fiecare din participan ii la dans. Când un copil a suferit o traum . de i incon tient i. Chloe: 23 de ani. acela i lucru: reproduc i retr iesc rela iile nefericite ca s le poat manevra i st pâni. Femeile care iubesc prea mult fac. ea a f cut alegerea. Dar cum reu im. atunci atrac ia devine pentru ea irezistibil . din acel moment încolo. cu atât e mai puternic impulsul de a o reconstitui i st pâni la maturitate. ine i minte: la femeile care iubesc prea mult opereaz doi factori: (l) compatibilitatea perfect dintre modelele familiale ale ei i ale lui. decât pentru a spera c nu va afla nimeni cum o bate tata pe mama. Ne b tea pe to i i cred c ne convinsese. Pentru c exist semnale i indicii bine definite. (2) impulsul de a re-crea i de a învinge modelele dureroase ale trecutului. A nega acest lucru înseamn a nega responsabilitatea alegerilor i vie ii noastre. când nu era iubit i dorit . Dac . inexplicabil. va interpreta rolul medicului într-un joc i rolul pacientului în altul. în esen . copiii. deliberat. Dar eu tiam c mama nu merita. pe noi.i piard din mister. în plus. In realitate. iar o asemenea negare împiedic recuperarea. cumva. s se c s toreasc " cu un anumit b rbat. Cu el i nu cu altul. La fel. c meritam s fim b tu i.execut m pa ii pe care-i tim deja. unul pe care. S vedem ce se întâmpl în aceste situa ii. Cu alte cuvinte.Ce semnale emite o femeie care simte nevoia s se tie indispensabil i ce semnale emite un b rbat care caut pe cineva s aib grij de el? Ce semnale emite o femeie extrem de altruist i un b rbat extrem de egoist? Sau o femeie care se consider victim i un b rbat a c rui personalitate se define te prin for i agresivitate? Sau o femeie autoritar i un b rbat slab de înger? . Nu exist o substan chimic mai atr g toare decât sentimentul de tainic familiaritate ap rut când se întâlnesc un b rbat i o femeie ale c ror modele de comportament se îmbin perfect ca piesele dintr-un joc de puzzle. Copilul care a fost supus unei interven ii chirurgicale. Cazurile expuse mai jos ilustreaz limpede schimbul subliminal de informa ii dintre femeia care iube te prea mult i b rbatul de care se simte atras . S arunc m o privire la primii pa i. dar când eram mic nu m gândeam niciodat la acest lucru. sau c era prea tân r ca s tie ce face. cu cât a fost mai mare durerea în copil rie. pentru dansul lor în duet. ea va ap rea recurent în jocurile lui. nu poate fi responsabil de alegerea f cut . fiica unui tat violent . hot râm s stabilim rela ia pe care s-o facem s mearg . Sunt con tient de asta acum. atâta timp cât nu s-a creat senza ia c o st pâne te. b rbatul îi ofer femeii ocazia de a se zbate s înving sentimentele de suferin i neputin din copil rie. îmi doream mereu s m loveasc pe mine.procesul începe s . schimb care stabile te la comand scena pentru modelul rela iei lor. nu pe . Rezult c în realitate nu exist rela ii întâmpl toare. nici c s torii accidentale. Când o femeie crede c Äa fost nevoit . este obligatoriu pentru ea s examineze motivul pentru care l-a ales tocmai pe el. student la colegiu. ai duetului prin care partenerii se informeaz reciproc: iat pe cineva cu care m potrivesc. de multe ori. de exemplu. motivul pentru care a riscat s r mân îns rcinat tocmai cu el. cu care m simt bine i lâng care îmi va merge bine. care sunt substan ele chimice insesizabile care se activeaz între o femeie care iube te prea mult i b rbatul c tre care se simte atras ? Dac reformul m întrebarea . ezitan i. acest lucru? Care este procesul misterios. pân când se diminueaz suficient de mult teama legat de eveniment.Am crescut într-o familie cu adev rat nebun . când o femeie pretinde c i s-a impus c s toria.

deci. V rsa venin prin fiecare por când spunea asta. în copil rie când nu voiam s vad nimeni ce se afl dincolo de fa ad . E drept c eu am fost r nit în acest timp. c ci altfel. am sunat-o. Totul în mine dorea s spun o minciun . i f ceam cump r turile. Chloe voia s fie înving toare în lupta pe care o purta cu el i cu persoanele dragi ei întruchipate de el . c n-am de gând s -l r nesc i eu dup cât fusese de lovit. nu chiar". Nu trecuser patru i eu pl team chiria i aproape toate celelalte facturi. A zis: ÄO s mai vin. Am stat de vorb mult timp. Ca toate femeile care iubesc prea mult. i tipul sta s-a apucat s vorbeasc despre femeile americane care sunt complet r sf ate.i înv au s nu mai fac asta. Am sentimentul c el a ucis-o de fapt. dar n-a f cut-o. De aceea i-a fost . Mi-a dat num rul ei de telefon. mul i dintre noi. bineîn eles. studenta la arte plastice. atunci. Nu trecuser dou luni i locuiam deja împreun . echivala cu a o face pe mama ei s se schimbe i. în cursul rela iei noastre. pentru c i ea fusese cu el. La început m-am panicat. Mi-a povestit despre terapia de grup. vor s fac totul dup cum le taie capul i se folosesc de b rba i. M-a convins s merg cu ea la o edin de grup i cred c asta mi-a salvat via a. ne-am reîntâlnit. s -i demonstrez cât de dr gu sunt. N-am mai fost acas i n-am vorbit cu tata de la înmormântare. înc din copil rie. Roy era violent i ura femeile. A-l face pe Roy s se schimbe prin puterea dragostei ei. Uit -te la mine cum m descurc singur ! Ulterior. Bineîn eles. c ci i-a fi alimentat misoginismul. în prima zi. ne-am pomenit discutând despre rela iile dintre femei i b rba i. înc doi ani. îl ap ram. nou . un grup pe care-l frecventa i ea.se l sau atrase în rela ii anormale . n-am fost în stare s -i cer nimic sau s am grij i de mine. Inv aser s suporte suferin e inimaginabile. c n-avea sens s m mai prefac.ea. l-a întâlnit pe Roy. Se prinsese în plasa mea. câte o sum de bani. E o minune c am sc pat de el. a fost foarte tare r nit". A murit de cancer acum cinci ani. Am urmat amândoi cursul de arte plastice un semestru întreg. tiam c eu pot suporta. nu cancerul. Dar ea m-a privit cu atâta în elegere. mi-a luat câteva luni pân m-am desp r it de el i. îmi amintesc c din acel moment l-am luat cu asalt. Il vedea pe Roy ca victim a propriilor lui sentimente bolnave i voia s -l fac bine prin for a iubirii ei. Nu in neap rat s fac cursul sta. apoi i fizic. Dar am continuat s încerc. a o salva. I se ar ta atât de pu in dragoste. dar nu ne-am vorbit niciodat . Dorin a mea. a a am putut s merg la colegiu i acolo l-am întâlnit pe Roy. i dup înc dou luni de co mar. L-am întrebat: ÄChiar crezi ceea ce spui?" i mam apucat s -i demonstrez c femeile nu sunt a a . ca s devin puternic i s -l p r seasc . în acea diminea din sala de curs. Aveam acela i sentiment ca atunci.violent i destructiv. Am încercat s-o convingem s -l p r seasc . Mi-am dorit întotdeauna s -i ofer dragostea de care avea nevoie. cele mai multe. întâi emo ional.mama i tat l ei. s-ar schimba. mi-a fost foarte greu s-o fac. Când a început semestrul al doilea. în care toate femeile erau în aceea i situa ie . dar ea nu. a dat rezultate. Bunica din partea tatei ne-a l sat. i nici nu voiam s m fac de râs. iar eu mi-am zis: ÄBietul de el. De ce o atr gea Roy pe Chloe Când Chloe. A-i câ tiga dragostea era sinonim cu a câ tiga dragostea tat lui ei.c eu nu sunt a a. care era la fel . s -i arate c are tupeu s -mi pun asemenea întrebare. Credeam c dac l-a putea iubi îndeajuns. Sim eam aceast nevoie incedibil de a-i dovedi c i el poate fi iubit. a fi tot cu el. cu tot ajutorul terapiei de grup. a fost ca i cum ar fi g sit o form sintetic a p rin ilor ei. Nimeni nu era a a de înfuriat pe femei ca el i nu le respingea atât de tare. Femeile acelea erau ca mine. pentru c sim eam deja c m consider diferit . eu credeam c e vina mea. Dar tiam c tie. copiilor. Mul umesc lui Dumnezeu c am trecut peste asta. Am întâlnit o fost prieten de-a lui i ea m-a întrebat direct: ÄTe bate?" Am spus ÄNuu. Oricum. misoginul. dar n-a vrut. dar vreau s continuu discu ia cu tine". într-o alt clas i. Ei.

era a a de bine c era cu noi. nu m-a privit deloc în ochi. Mi-aduc aminte c reparam tot felul de lucruri care se stricau prin cas . dar nu-mi p sa. B rba ii care erau dornici s-o asculte. cum nu suntem bune de nimic . de i pe atunci nu vedeam a a lucrurile. Avea un aer melancolic. îl vedeam doar când repara câte ceva prin cas -frigiderul sau radioul sau mai tiu eu ce. pentru c am stat. Se temea c bunica ne va p r si. M dusesem cu fratele lui mai mic care era de aceea i vârst cu mine i care inea tare mult la mine. Tata lucra chiar i sâmb ta i duminica. c ci îmi d deam seama c are i altceva. câte necazuri îi facem. îl admira i tânjea dup aten ia i compania lui. prezen i emo ional i mult mai afectuo i. nu reu eau s -i trezeasc dorin a profund de a fi iubit pe care o resim ise în copil rie fa de tat l ei. Bunica era o persoan groaznic de rea. irosindu. în timp ce eu tot încercam s -i atrag aten ia asupra mea.Ne-am întâlnit la o petrecere de Cr ciun. uitându-se într-o parte sau la tavan. Faptul c Peter era distras i neatent i-a oferit lui Mary o provocare familiar . Il iubea pe tat l ei. dorind s economisim bani i s -mi pl tesc cumva între inerea. A a c se uita în alt parte când ne insulta bunica. mai important. Era i Peter acolo. Tata i mama lucrau amândoi i ne l sau singuri acas mai tot timpul. iar mama i-a luat serviciu ca s ne poat între ine. Eram sigur c fusese r nit cândva i voiam s -l cunosc mai bine. divor at . încercând tot timpul s compensez faptul c sunt o povar . Mary Jane: c s torit timp de 30 de ani cu un b rbat împ timit de munc . într-adev r. Când eram copil. în prezent. nu era niciodat . i cred c asta m-a atras la fel de mult ca înf i area lui. îns . dar de fapt a a a fost. iar ea nu s-ar mai putea duce la serviciu. pentru c ar fi trebuit s r mân acas s aib grij de noi. B nuiam c este inabordabil. l-a putea face s stea de vorb cu mine. preocupat mereu de alte lucruri. î i cre te singur cele dou fiice . Mi-aduc aminte cum m str duiam s -l fac s se uite la mine. Ne spunea tot timpul cât suntem de rele. literalmente niciodat .atât de greu s întrerup aceast rela ie destructiv i plin de insatisfac ii. M atr gea ca un magnet. al lipsei de protec ie. Am crescut cu sentimentul singur t ii. Mai în vârst i distras. Peter a întruchipat numaidecât copia fidel a evazivului ei tat . De ce o atr gea Peter pe Mary Jane? Sentimentele lui Mary Jane pentru tat l ei nu erau ca ale celor mai multe din femeile care iubesc prea mult: ea nu avea sentimente contradictorii. Am fost teribil de impresionat .Nu l-am cunoscut niciodat pe tat l meu. cu sprâncenele lui stufoase i cu privirea pierdut în dep rt ri. i-i puneam tot felul de întreb ri. Culmea era c toate criticile ei ne f ceau pe mine i pe sora mea s ne str duim i mai tare s fim bune. dar ne lovea cu vorbele. s fim apreciate. Nu ne b tea. Imi amintesc c mi se p rea c st mereu cu spatele la mine. . cu noi. în timp ce bunica avea grij de gospod rie. Peggy: crescut de o bunic excesiv de sever i o mam dezechilibrat emo ional. aten ia lui Peter era greu de captivat. în fiecare zi. s aflu ce se întâmplase i s "în eleg". de vorb destul de mult în seara aceea. Urmarea a fost c fiecare cuvânt al lui a devenit extrem de pre ios. vital pentru mine. Imi f ceam de lucru pe lâng el. iar el puf ia din pip . Fuma pip i era îmbr cat cu o jachet de tweed cu coatele peticite. o alt ans de a câ tiga dragostea unui b rbat care o evita. dar m-am gândit c dac îi ar t mult compasiune. El i mama s-au desp r it înainte s m nasc eu. el.asta era una din expresiile ei favorite. de f cut. M gândeam c e a a de matur. i iat -m acum f când acela i lucru cu Peter. Mama nu ne-a ap rat niciodat împotriva ei. încercând de fapt s -i atrag aten ia asupra mea. ar ta a juc tor din liga de fotbal. A fost nostim. Se uita mereu în alt parte. Eram destul de s raci. iar a-i câ tiga aten ia a devenit cu atât mai important pentru ea cu cât.i timpul cu aprinsul pipei. pe mine i pe sora mea. ca i în cazul tat lui. al fricii i inutilit ii. Asta nu sun prea r u. La fel se întâmpla i cu tata.

Oamenii erau ca sardelele. Când m-a sunat din nou. Mereu era ceva ce mergea prost. Nu sesizasem când f cuse asta. Ceva mai târziu. A fost foarte surprins i pu in flatat. Subtil la început. pe motiv c nu e el însu i când e cu mine. tensiunea. Am crezut c nu am alt posibilitate. iar eu tot încercam s fac totul s mearg bine. i iar am dansat. S l s m asta. dar m-am m ritat cu omul sta f r ca m car s -l plac. Eram în liceu. i-am dat i eu cartea mea de vizit . N-a vrea s merg cu ei? De i m tenta.i voia s se îmbrace cu ele i s ias undeva. totul era perfect. De fapt.apoi u urat c el avea s ia prânzul cu mine. A fost încordat i rece. i totu i. a fost bine . Pariez c îl îmblânzesc". iapoi a zis c el i prietenii lui se duc în alt parte. un aer de r ceal . Eram încordat în compania lui. Am plecat de la acel prânz gândindu-m c este o persoan cu care nu am nimic în comun. foarte zvelt. Avea. pantofi noi . F cusem cump r turi cu prietena mea. M-am dus la Baird i l-am invitat la dans. când ar fi trebuit s fie în clas . El st tea cu câteva persoane la o mas în col . dar am încercat s -l ascult plin de în elegere. Am mai dansat cu oamenii no tri de afaceri i dup pu in timp. rezemat de perete. dar eu mi-am propus s -l fac s se simt bine. El m critica tot timpul. pentru c r m sesem îns rcinat . îmi amintesc c mi-am spus în sinea mea: Ä sta e cel mai elegant. apoi din ce în ce mai s lbatic.i spun cât de îngrozitor a fost. Ne-am dus la discoteca asta de care auzisem amândou . Vezi.genul pl cut. i-apoi: ÄPariez c pot s -l înveselesc!" Apropo.pantaloni. îns . Mi-a telefonat câteva zile mai târziu i am luat masa împreun . tiu c pare o nebunie. Pentru orice eventualitate. gândindu-m c acest b rbat chipe î i d duse atâta osteneal . ca i cum. R stimpul acela de calmare a tensiunii trecea drept fericire. Am ie it din c s toria asta cu dorin a disperat de a fi i eu iubit de cineva. Eram a a de încântat . dar nu foarte captivant. dar sim ind c nu sunt bun de nimic. A fost un mariaj care a durat cincisprezece ani: atât a durat s în eleg c o via mizerabil este un motiv destul de întemeiat pentru a divor a. cred. bustier . dar m-am m ritat oricum.Am crescut. mam sim it oarecum u urat . într-un fel. îmbr cat incredibil de bine i foarte ar tos. i la optsprezece ani m-am m ritat. Era foarte înalt. mereu încerc s repar lucrurile. N-am în eles ce vrea s spun . mi-aduc aminte foarte clar momentul când l-am întâlnit pe primul meu so . Il . Am b ut i am dansat cu câ iva oameni de afaceri care nu erau din ora ul nostru. c sunt o ratat i având certitudinea c n-am nimic s ofer unui om bun. pu inele ocazii pl cute fiind cele când se reducea. care nu mi s-au p rut prea grave. Ma ina mea era destul de veche i m-am sim it prost . A expus o întreag list de nemul umiri împotriva lor. Mi-a spus: ÄAi num rul meu de telefon la tine". cumva. tiam c nu sunt îndr gostit de el. Seara în care l-am întâlnit pe Baird fusese prima dat când ie eam la dans f r partener. A rupt rela ia noastr de câteva ori înainte s ne c s torim. Mi-a f cut semn i m-am dus la el. Nu-mi f cuse pl cere. cel mai arogant b rbat pe care l-am v zut vreodat ". ca i cum ar fi fost. Nu pot s . am plecat cu prietena mea. Era una din c m ile acelea cu buzunar-marsupiu în fa i o pusese acolo când ne întorceam de pe ringul de dans a doua oar . Am dansat o vreme. dou zile mai târziu. S-a uitat la mine lung i dezaprobator când m-am oprit cu ma ina în fa a lui. Am dus o via mizerabil chiar de la început. m sim eam înc puternic atras de el. St tea lipit de perete. venisem s dansez i asta voiam s fac. A întins mâna i a tras cartea lui de vizit din buzunarul puloverului meu. iar eu mi-am zis: ÄArat cam n r va . iar el nu se în elegea bine cu ei. Nu ne-am sim it cu adev rat bine împreun niciodat . i m-a invitat din nou. Am r mas uimit . dac el se distrase îndeajuns ca s m invite iar. Atunci am v zut un tip. vina mea. Ii veneau p rin ii în vizit . M sim isem nelalocul meu i chiar pu in debusolat . Era incredibil de aglomerat acolo. cumsecade. am spus nu. a venit el i m-a invitat iar la dans. I i cump rase o toalet nou .

I-am ar tat. m-am hot rât s am i eu una. un bun al ei. decât o expresie a afec iunii i grijii pentru el. Am avut nevoie de ajutorul cuiva ca s nu iau leg tura cu el. Dar tia foarte bine. De ce o atr gea Baird pe Peggy Peggy nu tia nimic despre cum e s fii iubit i deoarece crescuse f r tat . iar el nu avea curajul s-o înfrunte. nu tia practic nimic despre b rba i. C s toria de cincisprezece ani cu acest om a l sat-o i mai ferm convins de nevrednicia ei. tii foarte bine ce trebuie s faci. Sexul cu el era mai mult o lupt pentru a-l câ tiga de partea ei. A divor at de dou ori într-o perioad când nimeni nu divor a nici m car o dat . i o extensie a propriului s u eu. S-a pref cut de fiecare dat c nu m cunoa te. încât în momentul când a întâlnit un b rbat care a ocat-o cu r ceala. un ofi er chipe . înnebuneam încercând s aflu r spunsul. Nu l-am mai v zut de atunci. nu înainte de a-mi spune cât l-am f cut de nefericit.Mama nu s-a putut în elege cu nici un b rbat. mariajul nostru a durat doar dou luni. I-am dat cea ca mea de cafea. pe care el le întruchipa). îmbr cat în uniform . Nimeni nu avea. Nu-mi spunea decât: . sau m car protec ie. a ie it definitiv din via a mea. îmi spunea c are nevoie de ceea ce aveam s -i ofer. din copil ria petrecut cu bunica ei." Exact asta am fost eu pentru ea. Atât de puternic era nevoia ei de a reproduce mediul ostil din copil rie i de a. unde am locuit la ni te rude de-ale noastre. Am avut o sor cu zece ani mai mare decât mine. st team în balansoar i m leg nam. s ofere dragoste. Apoi m-a întrebat dac am o can . aluziile lui frecvente la faptul c f cea progrese în ac iunea ei de a-l înv a s-o iubeasc . apoi lucrurile o luau razna din nou.' Dar nu tiam. A plecat definitiv. chiar dac asta îi ruina via a. au stimulat-o s se str duiasc i mai mult. am lucrat ca secretar în departamentul de poli ie dintr-un mare ora .i spun cât de obsedat am fost de el. Era înc o ocazie de a schimba o persoan incapabil de iubire într-una care urma s-o iubeasc . Eu m-am sim it întotdeauna prizonier i responsabil . Voia s ia dou aspirine. Sim eam c sunt pe moarte. i pentru care nu sim ea nici o afec iune. decât o dat sau de dou ori. Dup absolvire. nu mai eram bun de nimic. nu mai f ceam mare lucru. Oricum. Imi amintesc i . din motive numai de ea tiute. Intr-o zi. de i tiam c nu voi reu i s supravie uiesc unei noi aventuri de "montagne russe" al turi de el. Nu putea concepe c suntem dou persoane diferite. Nu mai eram în stare s lucrez. i plângeam. De fiecare dat când m p r sea. în acela i timp. Mi-e imposibil s . i cu atât mai pu in despre b rba ii buni i iubitori. pe strad . Mi-a fost foarte greu s-o p r sesc. m-a întrebat de unde poate bea ap . Eleannor: 65 de ani. divor at .i continua lupta pentru câ tigarea dragostei de la cei care nu i-o puteau da. de i sim eam c m sufoc. sim eam c m atrage i mai mult. Când. eu încercând din r sputeri s -l fac fericit. indiferen a i reticen a lui. de fericirea ei. Prima dat se c s torise pentru c se l sase sedus de un tân r despre care aflase ulterior c e la fel de critic i dezaprobator la adresa ei. despre care mama mi-a repetat de o sut de ori: ÄA a cum sora ta era favorita tat lui t u. Mama nu-l l sa s se apropie de mine. s-a sim it instantaneu atras de el. Când revenea. Mai tia i cum e s încerci din r sputeri s câ tigi dragostea unei mame care nu era în stare. în sfâr it. Scena asta inea doar o noapte. Am sim it foarte tare lipsa tatei dup divor . Nu mai exista altceva mai important pentru mine pe p mânt. îl îmbr i am i el plângea imi spunea ce prost fusese. crescut de o mam excesiv de posesiv . ce înseam s fii respins i criticat de o persoan bolnav . ca s nu mai plece din nou.imploram s -mi spun ce ar trebui s fac ca s se simt în largul lui. O dat ce leg tura lor s-a consolidat. M-am înscris la colegiu într-un ora îndep rtat. de a încerca incon tient s le schimbe pe mama i pe bunica ei. Mama s-a înfuriat a a de tare c nu le-a mai vorbit de atunci. Atât de puternic a fost nevoia ei de a-l schimba (de fapt.

înainte de a m hot rî s -l p r sesc.bye' (pa. nu mult dup aceea.i protejeze mama i fra ii . mama. prin certitudinea c b rbatul depinde de tine. Toate astea s-au întâmplat acum treizeci i apte de ani. Fiecare noapte în care el lipsea de acas Ädovedea" c mama ei avusese dreptate în leg tur cu b rba ii. cu teama c b rbatul pe care îl iube ti te va p r si. . In noaptea în care m-am internat. Cu Ellis mi s-a p rut c sunt în siguran . I. La trei s pt mâni dup ce am ie it din spital. vei cre te. i g se ti c b rba ii sunt atr g tori. mai mult ca sigur. De aceea ar trebui s cau i un b rbat care are nevoie de ajutorul i de în elegerea ta i s de ii astfel întâietatea în aceast rela ie. iar nevoia lui de ajutor p rea o dovad a acelei garan ii. Eleanor a vrut s aib garan ia c b rbatul ei n-o va p r si (cum f cuse tat l ei. am locuit câteva luni bune împreun . Acum m gândeam c -i fac o mare favoare. De i aceast formul ar trebui s te protejeze împotriva suferin ei viitoare i abandonului. în realitate. De i asta nu se prea potrivea cu sistemul meu de valori. am pus cap t rela iei cu el. Mi-a spus în acea prim sear c e bisexual. dezavantajul ei este c ai nevoie s începi cu un om care are o problem . mi-era fric de b rba ii puternici. Mi-am zis: ÄTare a vrea s încerc s -l fac fericit. ca i mama ei. cineva care s aib nevoie de mine. Apoi a zis: ÄMam ! Chiar c am f cut-o lat azi-noapte!" în momentul acela mi-am spus în sinea mea: ÄCe p cat c bea atât de mult! Poate pentru c e singur. Atunci ne certam i eu începeam s plâng. iar. Data urm toare când întârzia m învinov eam c m sup rasem a a de tare ultima dat i-mi spuneam: ÄNu-i de mirare c nu vine acas ". acest lucru. iar pe de alt parte l-ai iubit pe tat l pe care l-ai pierdut. c ace tia nu sunt buni de nimic. dintr-o familie violent în care a încercat s . Lucrurile s-au înr ut it tot mai mult pân când. Erau o gr mad de lucruri de care nu avea grij . nu f r un sprijin imens. . tr.Eram amândoi într-o trup de actori i jucam într-un teatru de mâna a doua. dar numai anul trecut am în eles c era alcoolic. Ellis era cu apte ani mai mic decât mine i nu m prea atr gea fizic. Numai c natura problemei lui a m rit probabilitatea ca el s . sperând c astfel îl tentez s vin acas .bi' din bisexual i . l-am p r sit. mai mult moart din cauza unei viroze pulmonare. fiindc nu sunt decât o epav . condi ia care trebuia s-o asigure pe Eleanor c nu va fi abandonat . de o mam care ur te b rba ii. Din toat discu ia nu mia r mas în minte decât ideea c via a lui e o harababur . Exact asta a f cut Eleanor când s-a trezit c o atrage poli istul acela chipe .n acest fel. De ce o atr gea so ul pe Eleanor Dac ai fost înv at .cineva de care s am grij . am dat-o pe glum i am zis c i eu sunt -când cineva vrea s fac sex cu mine îi spun .acum cum i-a dat capul pe spate ca s poat înghi i tabletele. am sim it un impuls teribil s m duc la el i s fac ordine. nu a venit s m vad pentru c avea o întâlnire cu un b rbat." Ne-am c s torit dou luni mai târziu i am petrecut urm torii patru ani tot încercând. Cu alte cuvinte. la revedere). se pronun la fel în englez ). Arleen: 27 de ani. cum spunea mama ei c fac to i b rba ii). un b rbat care e deja pe cale de a se al tura categoriei Äb rba ii nu sunt buni de nimic".Pa!' (n. a garantat. Ei bine. De fapt. Sora mea." Era exact ce îmi doream . practic. în final. Orogliul meu a încasat-o i el.:joc de cuvinte. Fostul meu so era foarte violent. pe cât eram de convins c pot s îl ajut. Ellis a fost întotdeauna mai atras de b rba i decât de mine. Eram tot atât de sigur c n-o s m maltrateze. am fost tot timpul încordat i îngrozit . dar el se ducea la b utur i nu se întorcea decât noaptea târziu. Preg team mese minunate. la fel fusese i un alt prieten. Nu m interesa în mod special. în loc s o mic oreze. dar într-o zi am mers la cump r turi amândoi i dup aceea am luat masa împreun . iar când l-am auzit vorbind despre ele. rela ia noastr s-a consolidat. în cele din urm . Am crezut tot timpul c era doar vina mea.i p r seasc familia. Eleanor. c eu nu eram în stare s -l fac fericit. a divor at de Äb rbatul care nu era bun de nimic".

s nu-l contrazic . i când eram copil sim eam asta: c în secunda urm toare voi descoperi cum s îndrept lucrurile. ar ta tulburat. întrucât Arleen fusese un copil de care se abuzase fizic i emo ional. am putea duce-o bine împreun . Provocarea de a încerca. chiar i pe mama. El a venit spre mine i m-a întrebat dac aveam de gând s m duc la cofet rie. pentru c era pu in probabil ca el s reac ioneze atât de puternic încât s devin violent. ocat sau insultat de cineva care ar fi trebuit s fie de partea ta. . Sim eam c trebuie s fie ceva ce a putea s fac ca lucrurile s se îndrepte. Groaza i furia ei împotriva tat lui l-au f cut pe Ellis s par a fi. Acesta a fost unul din factorii importan i ai atrac iei pe care el o exercita asupra ei. care ar fi trebuit s in la tine. i-am aruncat cel mai str lucitor zâmbet al meu. Eu eram cea mai mare i principalul sprijin al mamei. iar el a ad ugat: ÄMi-ar pl cea s lu m masa împreun disear . Am fost cu to ii însp imânta i i neferici i atâta timp! De ce o atr gea Ellis pe Arleen Pentru c se considera mai puternic . Ne-am spus de unde suntem.Eram în San Francisco la un curs de specializare de trei zile care ne preg tea în vederea examenului pentru postul de asistent social. unde lucr m. când se întorcea acas . ca s punem totul în ordine pân seara. s evite suferin a. s vedem ce l-ar putea irita. dar cel mai r u o b tea pe sora mea. Apoi am ie it s -mi caut un loc unde s m relaxez. c vei fi r nit. ne-a schilodit pe to i. într-un fel sau altul." Am c zut de acord s ne întâlnim la Fishermen's Wharf dar seara. r spunsul perfect la problemele ei legate de b rba i. de altfel. dar ea era mult prea pasiv . în dup -amiza celei de-a doua zile l-am reperat pe b rbatul acela foarte chipe . iar când am ajuns. i la propriu i la figurat.i îndeplineasc ambele dorin e. mai matur i mai practic decât Ellis. Ii înv am pe sora i pe fratele meu s nu stea în calea lui. Bineîn eles c m-am repezit i i-am spus: ÄHai s ne plimb m cu vaporul i te invit eu la restaurant. pentru c banii pe care-i avea îi ajungeau fie pentru o plimbare cu vaporul în golf.i putea permite s pl teasc i i-am spus: ÄNu. iar eu m-am sim it puternic i istea . Ea trebuia s -l fac fericit pe tata. fie pentru o mas la restaurant. iar pe fratele meu îl insulta cât putea. divor at de dou ori de so i alcoolici. dar nu prea mult." A a am f cut. a merge'. Eram cinci copii în familie.s te a tep i mereu c i se va întâmpla ceva nepl cut. a avut parte de tot atâta nefericire i suferin ca i în rela iile pe care le avusese cu b rba ii heterosexuali. Ajunsesem s venim de la coal i s ne uit m cu aten ie prin cas . Pur i simplu nu voiam s m despart de el. toate m-au ajutat s dep esc momentul. m-a întrebat un pic ezitant: ÄPot s . nu e nevoie. nu. Mi-a spus c încerca s se hot rasc cum s fie: romantic sau practic. în cele câteva luni de convie uire. Sim eam c are înc nevoie de mine i eram sigur c dac a depune ceva mai mult efort. i când a trecut pe lâng mine.terapeuta.i ofer ceva de b ut?" Am avut sentimentul c nu. dar n-am descoperit niciodat ce era acel Äceva". Arleen spera s de in controlul în rela ia cu el i astfel. s îndrepte via a unui b rbat homosexual era pe m sura luptei cu care Arleen era familiarizat înc din copil rie.sigur. când m-a întâmpinat acolo. Suzannah: 26 de ani. lucru imposibil. Tata e i acum cel mai tic los om pe care-l tiu." Mi-am cump rat un suc i ne-am întors în sal . unde am stat de vorb pân la sfâr itul pauzei. Din nefericire. Suferin a emo ional inerent acestei rela ii îi era i ea familiar . prin contrast. Apoi i-am luat partea tatei. Am încercat s vorbesc cu mama. fiindc l-am ajutat s . Am suferit o depresie foarte grav . Convingerea lui Arleen c îl poate for a pe Ellis s se transforme în b rbatul de care avea nevoie a f cut i mai dificil desp r irea de el. P rin ii mei au divor at acum zece ani. c ci i asta era periculos. Am spus. Cred c s-au gândit c ne fac un serviciu dac a teapt pân ne facem mari i plec m de acas . fiica unei mame dependente emo ional . Tata ne b tea pe to i. dar s cre ti într-o astfel de familie a fost un co mar.

Dar eu sim eam aceast nevoie de a îndrepta lucrurile. Soarele apunea. cât de bine se sim ea cu mine. N-am luat asta drept semn c s-ar putea chiar s aib probleme sexuale i încerca. Se vede c e extraordinar de milos i de sincer. dar eu i-am f cut cu ochiul i i-am spus c poate s -mi fac o vizit i s m invite la restaurant. m sim eam vinovat . Am început. cât de potrivi i eram. Nu te mai gândi la câte slujbe a schimbat. fusesem f cut zob din cauza lor. Avusesem i eu rela ii cu alcoolici înainte. ca i cum eu a fi stricat totul. iar eu tiam cât de des copiii de alcoolici devin ei în i i alcoolici. nu? Chiar a men ionat c osp t ri a. iar noi am vorbit tot timpul. Mai era i provocarea asta fantastic de a-i men ine interesul treaz. Ei bine. spunând cât îl nec je te acest fapt. chiar foarte curând. îmi spuneam în sinea mea: ÄIat un b rbat minunat care nu a întâlnit înc femeia potrivit . comandase doar ap mineral Perrier. o întreag list cu defectele sale: impoten .lucra acum într-o clinic de consiliere a alcoolicilor. ar sta la mine. Fusese profesor cu cincisprezece ani în urm i. poate . cu o voce gutural . deci. c nu va veni. o femeie mai în vârst . C poate . Am luat masa împreun i. dar c tia c nu e ce-i trebuie. a a c a fi . în sfâr it. dar ar vrea s înve e în acest timp. unde ar putea sta dac vine în vizit . St tea pentru c inea tare mult la b ie elul de ase ani al partenerei lui i nu putea suporta gândul c pu tiul va cre te f r tat .era ceva în neregul cu el. i deja m consideram vinovat dac el nu era fericit. s ignor tot ce a fi vrut eu s fac i s încerc s -i îndeplinesc lui dorin ele. i eu sim eam la fel. mai proaste i cu salariu mai mic . dar asta se potrivea de minune. care nu vrea s fiu pentru el doar un obiect sexual. Seminarul s-a încheiat a doua zi. A f cut pe larg aluzii i la problemele sexuale pe care le avea cu femeia aceea. îi reaminte te de mama sa. i nu. pe cineva sigur. de i s stau cu cineva care înv a toat ziua în timp ce eu eram la serviciu. cum se duce de râp cariera Iui. A zis c s-ar putea s vin în s pt mâna de dinaintea examenelor. dac mi se oferea ocazia.i trebuia prea mult iste ime ca s în elegi din felul cum ac iona c era o fire pasiv .Croaziera a fost minunat . A protestat. pe zi ce trecea. s evite chestiunea. M sim eam în siguran . m rturisi. c era implicat într-o rela ie care se âra de ani de zile. am pl tit eu. Mi-a spus c îi e team s se apropie prea mult de cineva. ca s fim chit. ce posibilit i de serviciu sunt în ora ul meu. Asta se întâmpl pur i simplu pentru c a avut ghinion. Dar el nu a b ut prea mult la mas . Fusese de la bun început atât de atras de mine. încât acum. îmi pusese. ca s fi luat spusele lui drept avertisment. îmi spuneam. Mi-a fost mil de el. A considerat-o o idee str lucit . dar iat . Dar nu. teama de intimitate. dup care am vorbit despre data când ar putea s vin în vizit . la dispozi ie. nu era cine tie ce distrac ie. A petrecut o bun bucat de vreme spunându-mi cât de mult îl atr geam." N-avea nici-o importan c avea 37 de ani i c avusese probabil o groaz de ocazii pentru a stabili o rela ie reu it . puteam s rezolv micile lui probleme. iar eu s rutându-l i spunându-i noapte bun foarte dulce. M temeam tot mai mult. Ne-am desp r it în seara aceea. Eu turnam în pahare i-mi spuneam: Ä sta-i omul potrivit pentru mine". probleme financiare. care vrea s fie cu mine pentru c îi place s fie în compania mea. P rea c a avut ghinion cu carul i asta l-a f cut în ochii mei i mai atr g tor. examenele erau mult prea importante. Ei. Cred c eram sigur c . a vrut s afle totul despre ora ul în care locuiam. Dar eu eram prea încântat de ideea c a putea s fiu ea cea care-i schimb via a. el jucând rolul b rbatului perfect. pentru c nu-l atr gea deloc. practic. dac îi sc dea interesul. bineîn eles. care era alcoolic . Mai aveam câteva zile de concediu i i-am spus c ar fi superb s mi le iau atunci i s -i ar t ora ul. toate roti ele mi se învârteau în cap. dup ce schimbase mai multe locuri de munc de fiecare dat . cineva care nu poate fi alcoolic pentru c este cel care îi sf tuie te. iat un b rbat.pur i simplu.

am fi fost împreun acum. era s-o lini tesc i s-o alin dar n-am reu it niciodat s -i u urez suferin a. A început s urle la mine la telefon i apoi. nu prea descurc re .c el nu are i ea are destul pentru amândoi . De ce o atr gea pe Suzannah b rbatul din San Francisco Cariera în domeniul asisten ei sociale era pentru Suzannah la fel de inevitabil ca i atrac ia ei pentru b rba i care p reau s aib nevoie de încuraj rile i alinarea ei. deci. Cu un an înainte. In schimb. M gândeam "Poate c e vina mea. Dac atunci mi-a fi asumat responsabilitatea în locul lui. Nu tiam ce s -i r spund i i-am spus-o. ori de câte ori o p r sea vreun b rbat. programul lor m-a oprit s -l sun i s -i cer iertare. i am perfec ionat astfel nevoia de a deveni din ce în ce mai bun la acest capitol. deci. ei doi au f cut un schimb de informa ii vitale: el a l sat-o s în eleag c e strâmtorat. nu l-am ajutat deloc". iar când ap rea vreunul nou. în copil rie. care nu se ridic pân la posibilit ile lui reale. M-am sim it deprimat dup ce ne-am luat r mas-bun i nu tiam de ce. îns . de a face toat munca i de a.s-a repetat i la urm toarea întâlnire când ea a pl tit masa la restaurant. Cuno team totul despre încerc rile de a ajuta. i am sim it impulsul sta teribil de a-l suna i a-i cere iertare c l-am sup rat atât de tare.30 i a început s m întrebe cum s rezolve problema cu prietena lui. iar ea se sup ra pe mine. ca s-o ascult cum se lamenteaz i plânge. i m cutremur când m gândesc la asta. M-am sim it cumva prins în curs .i aminte c mai avusesem de-a face cu alcoolici. probleme de intimitate - . A urlat din nou la mine i a trântit din nou receptorul. Când i-a în eles indica ia discret i i-a pl tit singur sucul. într-un fel. A fost singura perioad când m-am sim it util i important în copil rie. spunând c nu in destul la ea. Apoi a continuat s -mi pun acelea i întreb ri. In seara urm toare m-a sunat pe la 22. Dup câteva zile am primit un bilet politicos în care-mi spunea c nu e înc preg tit pentru o nou rela ie -nici un cuvânt despre urletele i telefonul trântit. Schema. Nu m-am în eles niciodat bine cu mama. Doar a a procedasem cu mama. A sunat el.i perfec iona calit ile. Telefonul lui de a doua zi dup -amiaz m-a f cut s m simt minunat. de a mul umi pe cineva.i asuma toate îndatoririle când erai implicat într-o rela ie. a a c m expedia la un internat. i din cauza lor m duceam acum regulat la întrunirile de la Al-Anon. dup câteva minute i s-a scuzat c a trântit telefonul. izbucnim în râs pentru c ne sim im cu musca pe c ciul . Adu. Apoi ap rea alt b rbat. când eram împreun . încercând s rezolv toate problemele vizitei lui. A a s-a sfâr it. i cu fiecare din so ii mei mai târziu. numai ca s -l in lâng mine. c a atras-o nu omul în sine. O groaz de b rba i au intrat i au ie it din via a ei. Nelini tea mea cre tea i mai mult.stat i-n cap.toate am fost atrase de cineva pentru c eram sigure c are nevoie de ajutorul i încuraj rile noastre pentru a. a închis. dar aveam sentimentul acela c n-am reu it s stabilesc toate detaliile i. Eram iertat . în edin ele de la Al-Anon. o mare victorie pentru mine când mi-am înfrânt impulsul de a m ine dup un b rbat care nu avea ce s -mi ofere în afara ocaziei de a-l ajuta. Mi-am dat seama c b use. A fost. iar ea a reac ionat sco ând bani din buzunar i protejându-i astfel sentimentele. Am r mas stupefiat . iar eu nu i-am putut r spunde nimic. ci poten ialul lui. Ne-am desp r it f r s punem toate lucrurile la punct. nu l-am f cut fericit. Problemele cu banii.i bat capul i s aib grij de mine. chiar i dup ce venisem cu solu ii peste solu ii. Rolul meu. probleme de sex. Primul indiciu pe care l-a avut despre acest b rbat a fost acela c avea probleme cu banii. A a am crescut: f când carier din ajutorarea altora. mama nu voia s . Când pomene te cineva. încânt tor. Era tipul de b rbat pe care întotdeauna l-am considerat irezistibil: chipe . dar tot sim eam impulsul acela teribil de a-l suna i de a încerca s îndrept lucrurile. i pentru prima dat nu m-am inut de vechiul meu obicei de a s ri s îndrept lucrurile. a a ar fi început. m voia înapoi acas . i iar uita de mine.

acest tip de rela ie. dar în faza de îns n to ire. pentru femeia implicat . înecat în durere. tr gând-o în str fundurile fiin ei ei unde tr ie te înc teama de singur tate de pe vremea copil riei i unde femeia e sigur c î i va pierde via a. dar e foarte important s în elegem c nici una din aceste femei nu a recunoscut ce o atr gea spre el. de ce e atât de greu sa te despar i de acest partener care te târ te dup el în etapele pline de suferin ale acestui dans distrug tor? Regula de baz este: cu cât e mai greu s pui cap t unei rela ii pernicioase. Acest tip de înc rc tur emo ional . Când femeia încearc s se rup de b rbatul pe care-l iube te prea mult.un b rbat care nu prea era cum trebuia. a con tientizat sentimentul c va fi în siguran cu un b rbat care nu va reproduce. dar nevoia ei de a r spunde provoc rii reprezentate de el era atât de mare încât. o cuprinde i o r suce te. atât de puternic era impulsul ei de a se angaja într-o rela ie cu acel b rbat i cu ceea ce reprezenta el.i g si lini tea i de a remedia r ul care i s-a f cut. dar nu mai pu in obi nuit este povestea dintre Chloe. Când iube ti prea mult. Era extrem de greu s ignori ceea ce a fost pentru ea un Äcârlig" foarte solid . mânia. motivul e c încerci s învingi vechile sentimente din copil rie: teama. cu ajutorul i afec iunea ei. semnale care i-au trezit interesul. la intensitate maxim . dat fiind implicarea ei în rela ii cu b rba i semi-poten i. dependen i . dar Chloe a distorsionat ce a v zut. o persoan deosebit . simte ca i cum o mie de vol i îi invadeaz nervii i se revars prin capetele sec ionate ale rela iei lor. Toate indiciile despre cum era i cum sim ea el au ie it în eviden la prima lor conversa ie. pentru c au stârnit comportamentul ei de persoan care ofer ajutor i afec iune. în schimb. La fel de contorsionat .periculos de furios i agresiv . cu o conforma ie zvelt i care p rea a avea orice alte defecte. . o dat ce a fost demarat . în final. iar desp r irea de partener reprezint abandonarea ocaziei de a. frustrarea. a fost capabil . de a avea întâietatea într-o situa ie care era clar de la bun început c nu o s -i satisfac nevoia de dragoste i securitate -a fost tocmai tenta ia care a f cut-o s dezvolte rela ia cu acel b rbat. Dar efortul mai pu in con tient de a-l schimba în altceva decât era. Dac s-ar fi produs aceast în elegere.l-a v zut ca fiind o victim neajutorat care implor în elegere. în loc s -l vad cum era în realitate . E limpede c fiecare din femeile despre care am vorbit aici a g sit un b rbat care i-a f cut cadou exact acel tip de provocare pe care ea îl cuno tea foarte bine. cu atât înseamn c ea înglobeaz mai multe elemente ale luptei din copil rie. De multe ori suntem înclinate s credem c ne atrag calit i care par s fie contrariul celor prezente la p rin ii no tri.nu este prezent în acela i grad în rela iile normale. sub nici un motiv. mult mai tân r decât ea. Odat demarat rela ia. de exemplu. Arleen. De i acestea sunt fundamentele psihologice incon tiente care fac explicabil dorin a ta de a fi cu el în pofida suferin ei. A îndr zni s afirm c nu toate femeile care l-ar întâlni pe acest b rbat l-ar vedea astfel: majoritatea l-ar ocoli cu grij pe el i atitudinile lui. La început. i misoginul ei violent. Ar fi greu s exager m înc rc tura emo ional pe care o poart . atras fiind de un b rbat bisexual. ar fi existat i o op iune mai con tient a rela iilor. s evalueze sentimentele în lumina lor real . student la arte plastice. Pentru prima dat . dar nu era totu i agresiv fa de ea. un b rbat care era exact persoana cu care ea se putea sim i în largul ei. Vechiul vârtej. ea a dat aten ie la ce primea ea în acea rela ie în loc s se concentreze integral asupra modalit ilor de ajutorare a b rbatului neajutorat. dorin a arz toare de a fi cu acel partener i de a face rela ia s mearg . dar care p rea s poat deveni. ele justific prea pu in intensitatea experien ei tale con tiente.scânteile.indica ii clare care ar fi trebuit s-o avertizeze pe Suzannah. i tot ea a f cut atât de dificil desp r irea de el i de provocarea pe care el o reprezenta. Suzannah nu era în stare s se întrebe: ÄEu cu ce m aleg?". combina iile chimice. modelul de violen al tat lui ei.au constituit.

cu alte cuvinte. de i puternic i interesant . b rba i care reprezint poten ialul limpede al unei rela ii normale. Cred c era prea bun pentru mine. întâlnindu-se cu noi din când în când.. dac nu mai mul i. de obicei. ea m-a primit i m-a f cut ce sunt acum. ne e greu s privim aceast rela ie ca fiind important i demn de continuat. mai ales când el începe s se schimbe. va dezvolta cu siguran o rela ie care-i ofer afec iune. confort afectiv i o companie pl cut . într-un îndelungat i foarte intim trai în familie. de ce n-oi fi r mas eu cu el?". 6. B rbatul normal i afectuos n-are cum s joace un rol important în via a noastr . Acest tip de b rbat afectuos i în eleg tor e incapabil s ne ofere drama. Dup care urmeaz . refuzat sau. ceea ce ar trebui s fie bun este str in. nu?" Un r spuns mai bun ar fi acela c ac iunile lui i reac iile noastre. e capabil s dea ea îns i r spunsul:´ Intr-un fel. nu m-am sim it niciodat prea emo ionat în prezen a lui. pe care l-a descris. pe m sur ce rela ia evolueaz . i fi i atente: acest tip de b rba i chiar apar în via a noastr . Pe de alt parte. tergându-ne lacrimile când le povestim ultima tr dare. de obicei. cu glasul înecat de regret ca fiind Äfoarte atent". în cel mai bun caz. s alegem durerea. sup rat . Am fost înv ate. suferin a sau tensiunea pe care le consider m atât de justificate i îmb t toare. în bine sau în r u? . O femeie care provine dintr-un mediu familial normal are r spunsurile la astfel de rela ii. de a câ tiga dragostea pierdut i de a cuceri acceptarea refuzat în copil rie constituie. un astfel de partener este de obicei ignorat. B rba i care aleg femei ce iubesc prea mult Ea e stânca pe care m reazem. Adesea. cauza chimic incon tient care determin îndr gostirea lor.amic". din cauza e ecului s u de a trezi în noi tic itul inimii i nodul din gât pe care am ajuns s le numim dragoste. De i ar putea fi interesant. Fiecare din pacientele mele care au iubit prea mult i-au amintit cel pu in un b rbat. nu fac parte din copil ria ei. i tot de aceea. Uneori. surâsul ironic i întrebarea: ÄAcum m întreb.satisf c toare. Ar fi corect s spunem c atrac ia dintre doi parteneri capabili s dezvolte o rela ie recompensatorie bazat pe schimbul de reac ii normale. îngrijorat . r nit . o va considera dezagreabil i repulsiv . nu va fi niciodat la fel de Ämistuitoare" ca aceea dintre o femeie care iube te prea mult i b rbatul cu care ea reu e te s Ädanseze". Tocmai aceast posibilitate de a îndrepta vechiul r u. geloas sau. i deci le percepe ca inoportune.ceva care ar trebui mai degrab evitat decât continuat. suspect i inoportun. pentru c lupta i suferin a nu-i sunt familiare. C ci Doamne. atâta timp cât nu înv m s renun m la nevoia de a retr i mereu lupta din copil rie. atât de bun i Ägrijuliu fa de mine". Motivul este c . Ea e r s ritul de soare al dimine ilor mele. în schimb. pentru c nu întruchipeaz toate posibilit ile de a încheia vechile conturi i de a prevala asupra a ceea ce a fost cândva cople itor. lini tite i încrez toare. Ea e stânca mea Cum se petrec lucrurile pentru b rbatul implicat? Ce transform ri chimice tr ie te el în primele momente când întâlne te o femeie care iube te prea mult? i ce se întâmpl cu sentimentele lui. nu ne intereseaz . dezechilibrat afectiv. i nu-mi pas deloc ce spui despre ea. b rba ii care apar în via a noastr i sunt preocupa i de fericirea i împlinirea noastr . trecut la categoria . oricât de diferite ar fi ele. pentru noi. ace ti b rba i r mân în categoria Äamici" mul i ani. de i împreun cu el s-ar putea s ne sim im bine. la femeile care iubesc prea mult. Dac rela ia cu un b rbat o face s se simt incomodat . manevrele lui i contramanevrele noastre nu se armonizau într-un duet perfect. dezam git . ruptur sau umilin îndurat în rela ia noastr curent . tocmai pentru c o percepe ca fiindu-i benefic .

se gânde te cum s l ajute. mi-am reluat via a al turi de Elaine. Imi d deam atâta silin s fiu suav. o tân r de 22 de ani. atunci nu credeam c alcoolul îmi poate face vreun r u. A luat-o pe femeie de bra . Eram doar un tân r care. dar amândoi eram mul umi i de noi în ine i de cel lalt. dar Elaine nu s-a pierdut cu firea deloc. probabil. Ea ofer sentimentul de siguran . . este întotdeauna prezent . Sigur. El d de necaz. abstinent de l2 ani. M dusesem la dans la un club country. s-a scuzat fa de ea i de partenerul ei i i-a condus la locurile lor. i rela iile cu partenerele lor. De i detaliile difer de la caz la caz. care i-au ajutat s se în eleag mai bine i pe sine. am încercat chiar ni te pa i cam fantezi ti. i-am repro at c nu m mai iube te i am fugit cu secretara mea. M-am în eles întodeauna excelent cu tat l ei. Al ii. acum.îmi amintesc noaptea în care am cunoscut-o pe Elaine. Când. Aveam amândoi dou zeci i ceva de ani. i am trântit femeia la p mânt. Mult timp. pentru el. Dup un an. pân când a murit. Era i el alcoolic. Mul i din ace ti b rba i. Nu mai eram aceia i oameni care se c s toriser cu dou zeci de ani în urm . f r s fi avut vreodat probleme de dependen . i ne str duiam s fim. A fost atât de dulce. A fost cumplit de greu. Mi-a fost atât de ru ine. din cauz c b usem prea mult. s se simt bine. c s-a întâmplat a a. o puternic atrac ie din moment ce via a lui a devenit incontrolabil . au beneficiat de terapia de grup de la Alcoolicii Anonimi sau de la Toxicomanii Anonimi i au devenit astfel capabili s defineasc atrac ia pe care femeia co-alcoolic o resimte fa de ei pe m sur ce se scufund sau sunt deja prin i în labirintul dependen ei. atrac ia c tre femeia puternic . încât n-am fost în stare decât s morm i un fel de scuze. inclusiv pe el. Dup care am alunecat rapid pe panta degrad rii. a a cum f cuse în acea prim noapte. care ne-a f cut i prezent rile. dup asta. De ce l-a atras Elaine pe Tom Ceea ce s-a petrecut între Tom i Elaine e tipic pentru ce se întâmpl între un alcoolic i un coalcoolic. Ei bine. iar doi ani mai târziu am avut un accident grav de ma in .i a primit . îngrijorat de soarta mea. b usem în noaptea aceea i m sim eam an o ca un coco . tii. iar so ul s-a bucurat. au urmat alte terapii tradi ionale. dar ne iubeam înc foarte mult. la prima întâlnire. care are. chiar nu mai aveam de gând s-o las s plece. Bineîn eles. Fusesem arestat la dou zeci de ani pentru conducere în stare de ebrietate. cât mai sinceri unul cu altul. mai mult decât înainte. ce promite cumva s -l desp gubeasc pentru ceea ce îi lipse te lui sau vie ii lui. Alcoolul era deja o problem pentru mine. Elaine era cu o cuno tin de-a mea. Ia fel i un frate mai mare . în sfâr it. c m-am n pustit efectiv peste o pereche de dansatori. i de atunci n-am mai pus strop de b utur în gur . ase luni mai târziu. pe cale de îns n to ire acum din diverse dependen e. cineva care s aib grij de mine. în loc s se simt ofensat .Unii dintre b rba ii ale c ror interviuri urmeaz în acest capitol au atins un nivel neobi nuit de cunoa tere de sine. Alt femeie s-ar fi sup rat i n-ar mai fi vorbit niciodat cu mine. Era tare atr g toare i chiar m-am bucurat când am schimbat partenerele pentru urm torul dans.ea îns i ajutor i a încetat s -mi mai u ureze situa ia de alcoolic. tat l a murit din cauza alcoolismului. Tom: 48 de ani. i venisem acolo fiecare cu altcineva. participam la prima mea edin la A. cum voiam s-o impresionez în timp ce dansam. cum s -l acopere i cum s -i fac pe to i. Elaine a g sit scuze viciului meu. Mama mea o iubea pe Elaine. Apoi s-a întors la mine. iar ea. Ii tot spunea c eu am nevoie de cineva ca ea. ca i o în elegere extraordinar a rela iilor pe care le-au avut cu partenerele lor. a avut nevoie .A.i c uta drumul i care tia s se distreze.

Cel mai r u lucru pe care l-am fi putut face era s ne implic m. Janet.Sunt doi ani de când a murit Helen i de-abia acum încep s m obi nuiesc cu realitatea. n-aveam inten ia s m implic. mai puternic i mai deosebit dup scurta noastr conversa ie. doi copii. ca i dorin a de a o vedea din nou. Pân ce alternativa n-a devenit mai mult decât sumbr . Pot s afirm c m pl cea.i ascund viciul. inginer constructor. tiam c divor ase. Prima mea so ie. dar eu sigur m-am sim it mai important. i ne întâlneam uneori la birou i o dat . Nu-mi puteam st pâni pornirea de a-i face r u. i la fel de conservator ca mine. Cred c eram pu in flatat de faptul c îmi d dea aten ie. i totu i. Eu i Janet nu eram cel mai fericit cuplu. i mi-era mil de ea c e nevoit s -i creasc singur . în timpul pauzei de prânz. Charles: 65 de ani. dup felul în care m privea i în care îmi zâmbea. Ea era secretar la departamentul de planificare. iar eu eram sigur c nu câ tig destui bani ca s -mi permit s pierd tot ce aveam i s-o iau de la cap t cu alt . acum v duv . Nu mai f cusem a a ceva înainte. Lui Tom i se f cea atât de r u. Ei bine. cu noul ei so . Cred c nou e un fel de-a spune. I-am spus clar c sunt însurat. asta s-a întâmplat cu 25 de ani în urm . dar tiam c nu am ce s -i ofer. Amândoi so ii o p r siser i o l saser cu câte un copil de crescut. Helen a fost cea de-a doua so ie a mea. el a procedat ca majoritatea persoanelor dependente când partenerii încep s se îns n to easc . c are doi copii. Am întâlnit-o pe Helen pe vremea când eram inginer constructor regional. mi-am luat curajul în din i i i-am povestit totul doctorului meu. Niciodat nu m-a fi gândit c a putea s o în el. Tom a g sit repede cu cine s-o înlocuiasc pe Elaine . imediat dup r zboi. Am plecat de-acolo sim ind cum cre te inima în mine. nemanipulativ. Terminasem armata i. mi-am înghi it mândria i m-am dus. dar prietenoas . Era o femeie dr gu . la un local din centrul ora ului. Am crezut c -mi pierd min ile. cum s se raporteze unul la cel lalt corect. mai ales la vârsta mea. am devenit atât de nervos. Tom nu s-a hot rât s se schimbe. Ne-am concentrat asupra suferin ei mele. N-am crezut niciodat c voi avea nevoie de un terapeut.o femeie dornic s continue ac iunea de salvare i mu amalizare pe care Elaine i-o refuza acum. divor at. nu d deai divor doar pentru c a a voiai. întotdeauna îmbr cat cu gust. Dar dup moartea ei. dar nici cel mai nefericit. Helen fusese m ritat de dou ori i suferise cumplit în ambele c s torii.. întrucât pentru fiecare b rbat alcoolic exist o mul ime de femei co-alcoolice (mereu în c utarea unuia pe care s -l salveze). în cele din urm . st tot în ora . Am luat leg tura cu cei de la Hospice care m-au îndreptat c tre un terapeut specializat în consilierea persoanelor incapabile s treac peste starea lor de deprimare. Mi-era mil de ea. rec s torit. Elaine la Al-Anon. Nici acum nu tiu cum de-a reu it în ziua aceea s -mi sugereze c sunt un b rbat prea bun ca s fiu nefericit. m a ezasem la casa mea cu cea pe care o l sasem a teptându-m . S-a r zbunat cât a putut de tare i. Acum î i cre tea singur copii. de a m sim i din nou cum m sim isem în prezen a ei: apreciat. dar cred c m-am lamentat cam mult despre frustr rile vie ii maritale. de dou ori pe s pt mân . Poate era din cauz c nu exista nici un b rbat în via a ei i-i ducea lipsa. Pe vremea aceea. dar ea continua s se manifeste ca furie.Când Elaine s-a dus la Al-Anon i a înv at s nu-l mai ajute pe Tom s . a a c am sfâr it prin a m considera nebun i am început. c m-am speriat i eu. Visam c o lovesc i m trezeam urlând la ea. pu in cam timid . s m întreb care e cauza. Rela ia dintre cei doi a r mas neschimbat datorit faptului c amândoi s-au implicat în programul Anonimilor: Tom Ia A. de aceea când m-a sf tuit s merg la un terapeut. E i el în vârst . cu ajutorul terapeutului. f r nici un ajutor. pensionar. pentru prima dat în via a lor. Acolo au înv at. încât nu mai voia decât dou lucruri: s înceap s se îns n to easc sau s moar . A. într-o zi am invitat-o la o cafea i am stat de vorb .

au fost mult mai plini de iubire. Nici unul din noi nu renun a. Inc mi-e groaz s m gândesc la cât r u am f cut tuturor. E o poveste lung . n-o mai interesa cum arat . Helen . dar o dat ce ajungea acas . N-a tiut niciodat sigur dac o p r sesc pe ea sau pe Janet. Am ajuns s în eleg multe despre mine la edin ele de terapie. Pe lâng asta. ne împ c m f când dragoste i m sim eam dorit. m-am însurat cu Helen. i tiam c i crede ce spune. când Janet a renun at s mai lupte i s-a pronun at divor ul.foarte seduc toare. Nu mai ar ta nici un interes. iar eu le dezam geam. au fost mai emo ionan i i mai deosebi i decât anii ce au urmat. totul era acum diferit între mine i Janet. P rea c am cu atât mai pu ine motive acum s m despart de Helen. i acum s plec? Nu puteam. ea se îndep rta de mine. presiunea asupra noastr fiind îngrozitoare. afectuoas i seduc toare . în sfâr it. ce aveam împreun . . sc pasem de sentimentul vinov iei i m bucuram c suntem împreun . A plâns de multe ori i de câteva ori m-a amenin at c se sinucide. în plus. Am încercat s -i pun cap t. Când m gândesc la trecut. oricât ar fi fost de îngrozitori acei ani dinainte de c s toria noastr . Se ducea tot bine îmbr cat i aranjat la serviciu. dar m sim eam frustrat. care nu f cuse nimic s merite a a ceva. Nici sex nu mai f ceam atât de des. îmi d deam seama ca Helen a suferit. aten ie. M sim eam cel mai tic los tr d tor. într-un fel. Când. nu mai exista cale de sc pare f r s îndurerez pe cineva foarte tare. timp în care so ia mea a încercat din r sputeri s m in lâng ea. In cei nou ani am locuit când cu Helen. Sigur c ne certasem i înainte de c s torie. dar cred c . iar fa a ei dulce i îndurerat mi-a frânt inima. de Helen i de copiii ei. p rea atât de deosebit. sau s plec. Nou ani am fost împreun cu Helen. cum nu mai fusesem vreodat . rece i distant . Nu mai eram nebune te îndr gostit de so ia mea. F cea orice ca s ne vedem. indispensabil i iubit. eu i Helen. pentru c nu reu eam s-o fac fericit . Atitudinea asta a ei m legase de ea în pofida suferin ei provocate so iei mele. Pe vremea aceea aman ii nu se mutau împreun .familie. Aceste dou femei se bazau pe mine. i astfel a continuat s se poarte. Am încercat s n-o presez. dar am remarcat faptul. dar îmi iubeam copiii i ineam la ce aveam împreun . M-am sim it ca un ratat dup ce ne-am c s torit. pân ce Janet s-a s turat i a consim it s divor eze. Helen s-a schimbat. Atunci cred c mi-am pierdut toat mândria. probabil. de copiii mei. în to i anii aceia ai leg turii noastre. acum când toate problemele noastre r m seser în urm . Helen era nebun dup mine. Pl tisem un asemenea pre s fiu cu ea. Mi-era ru ine de mine. Nu m-am gândit nici un moment s-o p r sesc. mi-au deschis ochii i asupra unor lucruri despre Helen pe care refuzam s le v d înainte. copiilor mei i copiilor lui Helen tuturor. încât merita pre ul pe care-l pl team. Helen fusese tandr . plus cea pe care o l sam în urm . chiar i de Janet. Dar ceva se schimbase între noi dup ce s-a terminat procesul. Dar. In mai pu in de doi ani. Janet a aflat totul i mi-a pus în vedere s pun cap t rela iei cu Helen. i acas i în lume. O dat am încercat s-o rup cu ea. pân a murit. nici nu voiam s divor ez. Dup un an i ceva. dar n-am reu it. atât de just. Sigur c îmi pl cea. Nu-mi p sa. dormeam în camere diferite. când în alt parte. Toate astea îns au început s capete alt înf i are pe m sur ce m întâlneam tot mai des cu Helen. dar dup ce ne certam. Dar dup ce ne-am c s torit i am putut ie i în lume cu capul sus. M f cea s m simt cel mai dorit b rbat din lume. Helen era singur i spunea c mai bine s fiu al ei pu in decât deloc. Nu suporta s fie Äcealalt femeie". dar continuam s-o v d la birou. O dat ce începusem rela ia cu Helen. iar mai apoi s m pedepseasc pentru c o p r sisem. In cele din urm . în acela i timp. în to i acei ani. mai mult decât mine.

Asta s-a întâmplat între Helen i Charles. Charles a refuzat deliberat s recunoasc acea parte a firii lui Helen care nu se potrivea cu imaginea lui despre sine .i împart via a cu ea. se produce adesea o retractare emo ional .func iona mai bine în condi iile de stres.de la începutul rela iei pân la c s toria lor . Helen avea nevoie de emo iile. unul sau altul. De ce l-a atras Helen pe Charles Frumoas i tentant la prima întâlnire. Sentimentul de intimitate.din a intensifica dragostea lui Charles pentru ea i de a face suportabil i chiar meritorie lupta lui îndelungat pentru eliberarea din lan urile c s toriei. Departe de a fi victima ma ina iilor i manipul rilor ei. decât când lucrurile au intrat pe un f ga normal. tensiune i clandestinitate a leg turii noastre. Helen i-a oferit ulterior lui Charles extazul sexual. Din cauza asta s-a ofilit dragostea noastr de îndat ce leg tura noastr s-a legalizat prin c s torie. Cred c m-am sim it tr dat. Charles a ignorat semnele despre superficialitatea afectiv a lui Helen. Ca s poat stabili o rela ie. un devotament orb i o iubire asem n toare venera iei. moare iubirea. pentru c se sim ea flatat de aten ia pe care i-o d dea. i totu i. cel mai steril mariaj.o imagine pe care ea a nutrit-o i pe care el a inut cu tot dinadinsul s-o cread . sunt în stare s înving furia ce o resimt fa de ea de când a murit. respectul prietenilor mei. Ca s accepte o rela ie personal i sexual cu un b rbat. Numai i numai în aceste condi ii i se putea d rui. cea mai important for din lume pentru ea . în to i acei ani în care l-a a teptat. eliberat de chingile mariajului lui Charles. implica i într-o rela ie de ani de zile. Ce merit îns o explica ie este dezinteresul subit i v dit al lui Helen pentru b rbatul pe care l-a a teptat i pentru care a suferit atât. chiar cel de tandre e. Helen a dovedit c face parte din categoria femeilor care iubesc prea mult. a tânjit dup b rbatul pe care-l iubea. au disp rut o dat ce lupta pentru cucerirea lui Charles luase sfâr it. nu mai are nevoie de explica ii sau justific ri. în urma c s toriei. a plâns. Observ m adesea c dup ce doi oameni. imediat ce el a fost liber s . Parte din furia lui dup moartea lui Helen era îndreptat spre el însu i pentru c acceptase cu întârziere autonegarea i rolul pe care-l jucase în crearea i perpetuarea imaginii false a unei iubiri mistuitoare care a avut drept rezultat. De ce l-a iubit cu pasiune atâta timp cât a fost c s torit. Atunci. î i pierd capacitatea de intimitate. Motivul e c . Acest fapt nu se explic obligatoriu prin faptul c cei doi înceteaz s se mai plac unul pe cel lalt. rela ia începe s chiop teze. O dat cucerit. în final. Atrac ia lui puternic fa de ea. care s-ar fi putut dezvolta i îmbun t i. prin legalizarea rela iei lor. ea avea nevoie de garan ia dep rt rii i inaccesibilit ii pe care i-o oferea Charlesc s torit. dar pe care nii-l putea avea. din cauza efortului partenerului de a se autoproteja.n-a mai stârnit în ea pasiunea pe care i-o ar tase aceluia i b rbat timp de nou ani. sau chiar amândoi. Nu era capabil s suporte cu calm un parteneriat f r ascunzi uri. se hot r sc s se c s toreasc . El a tr it astfel cu Helen într-o lume imaginar abil construit . tensiunea i suferin a pe care i le oferea iubirea unui b rbat indisponibil. Când privesc lucrurile în aceast lumin corect . înl turat. A suferit cu sinceritate. el era practic. i s-a s turat repede de el dup divor ? Pentru c Helen voia doar ceea ce nu putea avea. O rela ie care las o poart deschis promite s nu aprofundeze intimitatea. în ceea ce-l prive te. piere interesul. dragostea copiilor mei. Pur i simplu. pe o' alt baz decât cea a luptei lor împotriva lumii. Helen i-a f cut un scop în via . refuzând s distrug iluzia la care inea atât de mult ego-ul s u.c e un b rbat irezistibil din punct de vedere sexual i demn de o mare iubire. A tr it cu ideea c el este centrul universului ei. satisf c tor. .pân când l-a câ tigat. în pofida mariajului lui stabil.lipsit de sentimentalismul dulce-amar al leg turii lor clandestine . existen a lui ca partener indubitabil . Eram furios pentru c m-a costat atât de mult s fiu cu ea: c s toria cu Janet.

dar la întoarcerea în ora ne-a oprit poli ia. pe vremea aceea erai închis pentru a a ceva. (Autoritatea Tutelar ). i despre am râtele alea de case de copii în care am stat. Mi-am periat pu in povestea. i i-am în irat o mul ime de lucruri triste. Reu ea întotdeauna s le trezeasc interesul. intram i ie eam din închisorile locale. In timp ce amicul meu f cea dragoste cu prietena Monic i. eram în San Jose cu un amic pe care-l cunoscusem la A. iar mie mi-a revenit Monica. Te cucerea de la început cu aerul acela dr g la i protector. Mai întâi a fost casa de copii. amicul meu era un adev rat expert în materie de femei. cum m ura tat l meu vitreg. Este simbolul vechiului meu stil de via . eram deja îndr gostit când ne-am spus la revedere în noaptea aceea. Sau cred c ai avut parte de o mare suferin i te comp timesc i vor s te ajute. am cunoscut-o pe Monica. Ceva mai târziu. când e ti închis. a a c îl l sam pe el s vorbeasc când d deam peste fete dr gu e. L-am f cut pe la aptesprezece ani. Am fugit de câteva ori de-acas . In pofida tuturor acestor lucruri. Avea l5 ani. Monica f cea. i cheltuiau banii primi i pentru mine ca s le cumpere juc rii copiilor lor. i ne plimbam cu o ma in Äîmprumutat ". dar eu nici nu voiam s -l ascult. elaboreaz programe comunitare pentru tinerii care încalc legea . iar noul ei so nu m prea înghi ea. doar el f cea toat treaba. Ce s zic.c m-a arestat poli ia pentru c aveam cazier i nu i-a pl cut poli istului de mutra mea. parte din categoria celor care se ofer s te ajute.T. Am tras pe dreapta la un snack-bar în aer liber unde se putea comanda din ma in . cu ochi mari i blânzi i mai ales.Russell: 32 de ani. Le fascineaz . c ci ma ina era furat . Dumnezeule. N-am avut de ce s m plâng în noaptea aceea. într-o noapte. Inutil s adaug c mi-am petrecut mai mult timp din via în închisoare decât în libertate. Era o fat tare bun . Credeam. i am parcat lâng ma ina unor fete. dar pentru ceva ce n-am f cut . Äinteresat ". Te v d mare i r u. am glumit i nici nu tiu când neam trezit pe bancheta din spate în ma ina lor. pân la închisorile de maxim securitate. Se pricepea s le îmbrobodeasc . ca s n-o sperii prea tare. era cu adev rat dr gu . dar alegerea îi apar inea. Eram sigur c sta era sfâr itul. Când m-au închis din nou la A. apoi din penitenciarele de stat. I-am spus c sunt închis din nou. Voia s tie totul despre mine. ca s lu m un hamburger. i unde îmi d deau haine de poman . avea chiar lacrimi în ochi. Dar sunt altele c rora le place la nebunie ideea. i iar i casele de copii.de la taberele din p duri. el s-a întov r it cu micu a blond care conducea ma ina. Am intrat în vorb cu ele.T. aproape . eu r mâneam mereu vioara a doua. apoi oficiul de adop ie. Pe m sur ce cre team. asistent social licen iat (a fost gra iat de guvernator). m-am hot rât s -mi încerc norocul i s -i scriu. te înve i cu ideea c sunt femei care cred c e ti un ratat i nu vor s aib de-a face cu tine. Am stat cu mama pân la vârsta de apte ani. Amicul meu voia s -mi povesteasc fiecare detaliu picant al aventurii lui cu blondina.Copiii cu care lucrez sunt impresiona i de tatuajul pe care-l am pe bra ul stâng. pentru c aveam certitudinea c într-o zi voi fi g sit mort cine tie pe unde i nimeni n-o s tie cine sunt. Atunci ea s-a c s torit. Nu m-am gândit la nimic altceva decât la Monica. Casa de Corec ie i A. c sunt un tip al naibii de r u. noi ne-am plimbat sub clar de lun i am p l vr git.T. Acum tii i tu. Monica mi-a r spuns imediat i mi-a tot scris. Implinisem dou zeci i cinci de ani i trecusem prin toate tipurile de Äfacilit i" corec ionale oferite de statul California . neîndoielnic. pentru c îi spusesem cum încercam din r sputeri s r mân Äcurat" i s-o in pe drumul drept. M-a strâns de mân în timp ce vorbeam i m-a b tut u or cu palma. pe atunci. Pentru început. i devin al naibii de seduc toare încercând s te îmblânzeasc . Monica îmi d duse adresa i num rul de telefon i aveam de gând s-o sun a doua zi sigur. nimic din artileria grea.

nici mai târziu. Nu-mi pl cea s vorbesc cu preotul la. Am f cut t r boiul de pe lume i când. c vrea doar s m a tepte s ies din închisoare. dac ea nu vrea s fim împreun . Cred c m temeam c n-o s m mai vrea. dar i tare speriat. Avea l8 ani pe atunci. m-am dus s mi caut ni te amici i prostiile s-au inut lan . Am stat la un hotel câteva zile pân la proces. Ora ul avea colegiu. Nu aveam bani s-o duc undeva. Când. M-a p r sit tocmai când am fi putut fi cei mai ferici i oameni. m-au l sat în fa a casei Monic i. chiar dac nu d dusem nici un semn de când ap rusem în ora . trecuser deja patru zile. Nici nu tiu pe unde o fi acum. dar ea tot s-a m ritat cu mine i a r mas al turi de mine. mi-am terminat liceul i m-am înscris la colegiu. dar pe m sur ce situa ia se îmbun t ea i izbuteam s ne îndeplinim visurile. încât a plecat de-acas . ne-am în eles foarte bine. A trebuit s iau ceva la bord ca s -mi fac curaj s-o întâlnesc. Uneori îmi vine s cred c Monic i i-a fost mai u or s iubeasc ideea despre mine decât pe mine îns mi. Tat l ei î i p r sise familia când Monica avea câ iva ani. Eram cam d râmat. Voiam i eu s nu mai fiu închis. Monica devenea tot mai irascibil . Imi spunea mereu c se roag s m pot schimba. cât a durat procesul. Slav Domnului. i mai posomorât . s-a mutat în cel mai apropiat ora de închisoare i s-a angajat ca osp t ri din nou. Se certau îns atât de tare. Mi-am continuat studiile în închisoare i am f cut un curs de comer . Mama ei nu vrea s -mi spun . i îl ruga s -mi vorbeasc i s m ajute. în urm torii doi ani. în loc s m duc drept la ea acas s-o v d. De fapt. i nici pe mine nu m prea avea la inim . c nu tiam s fac altceva. pân când m-am s turat i am rugat-o s înceteze. iar eu am sperat mereu c o s . când ne scriam i m vizita în penitenciar i visam la tot ce o s realiz m împreun . tocmai de aceea s-a c s torit Monica cu mine. când fusesem arestat pentru falsificare i de inere ilegal de cecuri. în sfâr it. Cu cât intram mai mult în . Eram atât de îndr gosti i unul de cel lalt pe vremea când eu st team mai mult prin închisori. am pierdut-o pe Monica. în sfâr it.i reia studiile. eu am fost luat la închisoare.în fiecare zi. De i m vizita. a a c Monica a fugit de-acas i ne-am c s torit. a a de fric mi-era c o s -mi spun s -mi iau t lp i a. Monica a ie it zâmbind. iar Monica s-a întors la mama ei. reu ind s -mi dau licen a în domeniul asisten ei sociale. Mama ei n-a l sat-o s vin la Stockton când am fost eliberat. Discuta cu preotul închisorii despre mine. Când am ie it din închisoare am avut grij s nu mai dau de necaz i mi-am continuat studiile. când ne chinuiam s reu im. iar eu am hot rât c nu e treaba mea s-o caut. de îndat ce mi-a trecut exaltarea. Mama ei era înc înver unat împotriva acestui lucru. mama ei era la serviciu când m-au depus b ie ii pe trotuarul din fa a casei ei. nimic din ce f ceam nu era r u pentru Monica. dar i-a dat demisia ca s poat veni în fiecare zi la tribunal. continua s -mi scrie i-mi trimitea tot felul de c r i i articole despre cum s devii mai bun. ne-am desp r it. Mi-era pur i simplu imposibil s comunic cu el. O dat . mama ei n-a l sat-o s vin s m vad când am ie it pe cau iune. visele au început s se transforme în realitate. Avea o slujb . dar n-a p rut s-o intereseze asta. am f cut iar una din plimb rile noastre faimoase. a a c am luat autobuzul pân în San Jose. Pân la urm . Ne scriam i venea s m viziteze ori de câte ori era program de vizit . n-aveam nici ma in . Nu fusese niciodat a a. bucuroas c m vede. Dar mergând pe acest drum. Dar a zis c nu vrea. s-a aprins o lumini în capul meu i m-am înscris la un program de recuperare care s m ajute s m împac cu lumea. G sea scuze pentru orice.era chelneri . A a c . Apoi. Eram a a de emo ionat la gândul c o s-o v d din nou. Mult timp. îi pl cea s înve e i era foarte inteligent . c ne e dor i ce vom face când o s ies din închisoare. Nu ne scriam decât c ne iubim foarte tare. Am intrat i am ie it din închisoare ani la rând. La început. Mi-aduc aminte c . nici atunci. dar se întâmplase de atâtea ori. în to i anii aceia când ne luptaser m cu necazurile.

în timp ce Monica. un vis despre cât vor iubi i vor fi iubite într-o bun zi când el se va schimba i va fii disponibil. era. Era adev rat: lucra ca asistent medical pentru firma unde eram i eu angajat. cu atât mai mult îi displ cea Monic i.sta era motivul b t ilor de . pentru ca astfel s scape de suferin a i disperarea c fusese abandonat afectiv de rnama sa.i pierduse sentimentul de mil pentru mine. plin de afec iune. c prima oar când am v zut-o pe Nancy. în schimb. de fapt. în realitate lucrurile st teau exact invers. în glum . afectiv sau chiar fizic. Prin toate aceste ac iuni generatoare de tensiuni i distragere a aten iei. Tyler: 42 de ani. so ia ideal pentru un de inut. De ce îl atr gea Monica pe Russell Nimic din educa ia lui Russell nu era de natur s -l implice. cel mai relevant exemplu de femei care iubesc prea mult. Ea i-a petrecut anii mariajului lor mânat de dorin a sincer de a-l a tepta. date fiind r bdarea i compasiunea ei. Monica s-a îndep rtat cât de repede a putut. poate. Realitatea convie uirii zilnice cu Russell nici nu putea concura cu viziunea idealizat a dragostei lor nutrit de ea. amândurora le lipsea în aceea i m sur capacitatea de a iubi i de a comunica. director executiv. A p rut capabil de îndeajuns de mult dragoste. Cum vor iubi i vor fi iubite . Dar ele pot vizualiza intimitatea doar în lumea lor imaginar . Prezen a lui constant în via a ei solicita un grad de intimitate periculos. Nu e decât versiunea super-idealizat . Nici unul din cei doi nu a realizat faptul c ea putea s fie acolo pentru el doar atâta timp cât el nu era lâng ea. El se lupt înc cu problema intimit ii. Russell a g sit în Monica partenerul ideal. La dispari ia lui.i uite disperarea. Toat via a c utase asiduu sentimentul de putere i securitate fie fugind de acas . a început s mearg pe drumul drept i n-a mai fost închis. Cât timp au fost separa i. So iile de de inu i ca Monica reprezint . i au pus cap t rela iei lor când lucrurile au intrat în normalitate. Acesta e motivul pentru care au devenit parteneri pe vremea când nu puteau fi împreun . iar eu eram în cabinetul ei pentru un control de rutin al sistemului respirator . divor at. a fost fermecat de înf i area ei blând i atitudinea afectuoas fa de el. echilibru i putere de îndurare. cât s dep easc toate situa iile grele în care se vâra Russell. ea a r spuns problemei lui cu sincer interes i adânc compasiune. De i reiese c Monica avea o capacitate uria de a tolera comportamentul lui Russell. cu speran a la fel de sincer c el se va schimba i c vor r mâne împreun . prietenilor mei. el c uta. care o incomoda infinit mai mult decât absen a lui. ele se mul umesc. s tr iasc cu o fantasm . ca Monica. fie angajându-se în tot felul de aventuri periculoase. Ce trebuie s în elegem este c în aparen Russell era incapabil de o iubire profund . e mai u or pentru ele s tr iasc cu un vis decât s lupte pentru realizarea lui în via a cea de toate zilele. Se implica în ac iuni periculoase. simbol al bog iei i puterii.rândul lumii. f r copii . într-o rela ie stabil . Când a întâlnit-o pe Monica. ceea ce îi a teapt în parcare nu e Cadillacul. a ceea ce le va putea oferi via a când vor fi iar i în lume.acesta e visul lor. L-a f cut s în eleag imediat c este acolo pentru el i n-a trecut mult pân când a fost pus la încercare hot rârea ei de a r mâne lâng el. In realitate. In imagina ia so iilor de de inu i. In loc s -l resping pentru c era Är u". obi nuiam s le spun. ea a r spuns cu o r bd toare a teptare. s . ci o tr sur cu ase cai albi reprezentând dragostea miraculos-romantic . Circul o zical printre de inu i: pe fiecare îl a teapt un Cadillac în parcare. Nefiind capabile de nici un sentiment de intimitate cu un b rbat. de mi s-a t iat r suflarea. B nuiesc c . Când Russell a f cut imposibilul. hr nit cu grij de to i de inu ii. inima a început s -mi bat atât de tare. Trebuie men ionat i faptul c Russell nu i-a g sit o nou partener în acest moment. Impreun cu so ii lor de inu i.Pe vremea când mai eram împreun .

Mi-amintesc c am sim it un mic fior când a f cut asta. tiam c eram gras i c ar tam mizerabil. Evanston. nici nu m îngr am. Cele dou s pt mâni au trecut f r s in regim sau s sl besc. Nu mai beneficiasem de mult de atâta aten ie. Am început s ie im împreun i foarte curând rela ia noastr a devenit cât se poate de serioas . nu se putea s nu dau peste prietenii din liceu. dar f r ea. Nancy se str duia mult mai mult decât mine s sl besc. eu st team în cas i m uitam la televizor. tenisul m deprima. datoria ei s m îns n to esc. La opt luni dup ce ne mutasem împreun . Am plecat din apartamentul meu i m-am mutat la ea. Jucasem mult tenis cu so ia mea i cred c asta prevenise excesul meu de calorii când eram împreun . dar eram sigur c i-am câ tigat simpatia. so ia m p r sise pentru un alt b rbat. Abia a teptam s m duc din nou. M-a sf tuit s in regim i mi-a dat o groaz de prospecte i diagrame. s merg în excursii în grup. dar erau vechii mei prieteni i aveam o groaz de lucruri s ne spunem. dar n-am f cut nimic. am f cut o c l torie de afaceri în ora ul meu natal. gimnastic i st ri depresive. ne-am petrecut timpul vorbind despre divor ul meu i consecin ele pe care le-a avut asupra mea. De fapt. prea ar tam mizerabil. Au fost surprin i când au auzit de divor . Nancy a fost foarte oficial la început. So ia mea era i ea din ora . Cred c m auto-comp timeam. nu tiu cum. n-a mai fost a a oficial i m-a b tut pe mân cu în elegere. cred c metabolismul are nevoie de efort fizic serios ca s ard eficient surplusul de calorii. La aceast nou vizit am întrebat-o dac vrea s ias cu mine. Totul m deprima. Când i-am povestit de divor . Am fost de acord cu tot ce mi-a spus. Pot spune cu siguran c s-a str duit. Nu m obosisem nici m car s m cânt resc pân atunci. Speram c Nancy va îndep rta suferin a din sufletul meu. toat lumea: s urmez ni te cursuri. s -mi g sesc noi preocup ri. nici nu sl beam. Fusesem trimis la control de eful meu pentru c luasem mult în greutate i aveam ni te dureri în piept. I i f cuse un el din a-mi preg ti mânc ruri f r colesterol i supraveghea tot ce mâneam. Fusesem întodeauna un gurmand. I i spun sincer.inim i respira iei greoaie. Greutatea mea r mânea constant . i de i tiam c a a începi s . Nu voiam s v d pe nimeni.. m certa: ÄDe ce te por i cu tine în halul sta?" Nutream o vag speran c se va întoarce la mine s m salveze. mi-a spus s vin la control de dou ori pe lun ca s vad cum evoluez. dar ea a acceptat. dar eu m sim eam prea îmb trânit i nu aveam nici un chef s fac efortul de a m schimba. Cu un an i jum tate în urm . Mau convins. pentru c trecuse mult timp de când nu mai sim isem nimic pentru nimeni. Când m-am dus s-o iau de-acas sâmb t seara. nu sl beam deloc. era ceva deosebit.i petreci nop ile în baruri. dar nu m d deam în vânt dup el. în biroul lui Nancy. De fapt. La cea de-a doua vizit . M-a ascultat i m-a îndemnat apoi s fac ce te sf tuie te de fapt. Nancy m-a întrebat dac surplusul de greutate se leag de vreun eveniment recent. m-a avertizat asupra excesului serios de greutate i m-a sf tuit cum s-o dau jos. de i schimbasem m surile la costume de câteva ori. am a teptat doar s treac cele dou s pt mâni ca s-o v d din nou. am aflat c m îngr asem aproape 30 kg într-un an i jum tate. De i nu mai mâneam nimic din ce mâncasem toate nop ile acelea petrecute singur în fa a televizorului. inim . Nancy juca golf i uneori jucam i eu cu ea. Ne purtam amândoi ca i cum ar fi fost elul ei. Dup vreo dou zile de edere. iar eu nu f ceam gimnastic aproape deloc. a venit înc rcat de i mai multe prospecte i articole despre regimuri de sl bire.. Atunci. Pân i fosta mea so ie. s m înscriu la un club. eram într-o stare deplorabil . i nu tiu cum de-am avut curajul s-o invit. dar nu-mi p sa. s facem o partid de tenis. Amândoi jucau tenis i tiau c e sportul . dar n-a f cut-o. când m vedea.

Spre deosebire de dependen a lui Tyler. nu furam deci din timpul pe care ar fi trebuit s -l petrecem împreun . ne-am distrat de minune împreun . Nu credeam c o s rezist mai mult de un set i le-am spus-o. pe care ea p rea s i-o ofere. M-am sim it tare bine jucând din nou. I-am spus: ÄNu. Aproape la fel cum folosise uria e cantit i de hran ca s umple golul l sat de so ie i s . Nancy e o tip atr g toare. reconfortant alt dat .nimic nu mai era ca înainte între noi. dar a avut efect în cazul unei femei care. ea se agita tot timpul din cauza mea i m pisa s am mai mult grij de mine. S-a plâns c m-am schimbat i în cele din urm mi-a cerut s m mut. Era Äasistent medical " i la serviciu i acas . Neputin a i suferin a lui. o vreme. cu aproape opt ani mai tân r decât mine.meu favorit înc din liceu. Nevoia lui de a fi total în centrul aten iei lui Nancy a fost îns temporar . fost director executiv. a f cut din recuperarea unei fiin e umane singurul ei scop în via . o tr s tur esen ial a firii ei i aproape singura structur pe care putea în l a o rela ie cu alt persoan . pe atunci doar cu trei kilograme mai mult decât pe vremea divor ului.Eram divor at de doi ani i îmi petreceam nop ile ca orice b rbat singur. i mai ales de promisiunea curm rii suferin ei. ne vom în elege chiar mai bine ca înainte pentru c va fi mândr de succesul meu. alcoolic de la l4 ani. nevoia lui de solicitudine nu putea satisface nevoia ei de a manevra i controla via a altcuiva. Ins n to irea lui. Sperasem c ne vom c s tori. Ei bine.înlocuind obsesia de sine i auto-compâtimirea cu afirmarea de sine -protec ia lui Nancy. el a fost atras nu atât de Nancy ca persoan . dar solida ei educa ie bostonian nu disp rea niciodat cu . comun celor ce se lupt cu agonia desp r irii de partener. Dumnezeu mi-e martor. Pe m sur ce timpul. dublate de dorin a ei de a fi de folos. înt rit de criza provocat de divor . trecând. Ruinarea lui fizic . i credeam c . Cânt ream. chiar dup recuperarea din ocul divor ului. Dar au insistat. Dar Rita n-a fost niciodat o adev rat hippy. folosea acum solicitudinea covâr itoare al lui Nancy ca surs de securitate afectiv i sprijin pentru respectul s u de sine deteriorat. De i Tyler era un partener destul de dependent. de fapt. suferea crunt c o pierduse i c mariajul lor luase sfâr it. a constituit. dar pân n-am început s joc iar tenis nu neam ciorov it niciodat . au constituit elementele de baz ale atrac iei lor reciproce. aproape deliberat . f cea minuni . iubind prea mult. semnul prevestitor de moarte al rela iei lor. în aceast situa ie nefericit . Desigur. începând s dau jos surplusul de kilograme. pân atunci. Chiar dac surplusul meu de kilograme m-a f cut s m mi c mai încet i s pierd de fiecare dat . cât de rolul ei de asistent medical i de vindec tor. Tyler resim ea înc acut durerea pricinuit de faptul c fusese respins de so ie. eu eram foarte mul umit de mine. Bart: 36 de ani. avea dreptate . Jucam dup -amiaza. Nancy m-a anun at c a participat la un mare seminar de nutri ie i c voia s încerc metodele acelea noi pe care le aflase. dar ceva intervenise între noi. devenea acum sufocant . a dat gre în cazul ei. ci dimpotriv . Mi-a fost îngrozitor de greu s o p r sesc. menit s trezeasc mila i solicitudinea so iei. o etap tranzitorie în procesul de îns n to ire. De ce l-a atras Nancy pe Tyler Tyler era un b rbat cu o dependen destul de pronun at . nevoia lui Nancy de a se sim i util nu era trec toare. Când am revenit acas . Dar n-a fost s fie a a.i înece pierderea suferit . pentru care ea muncise neobosit. n-a mai b ut de doi ani . eu i Nancy nu ne certaser m niciodat . La început ne drogam amândoi. I-am amenin at c o s m întorc s -mi iau revan a. când am întâlnit-o pe Rita. am de gând s-o fac în felul meu o vreme". Dar acum c sl bisem. temporar intensificat . Mai aveam înc o gr mad de bani i. Era prea responsabil ca s uite de sine. Fuma pu in cu mine.

Pân când am pierdut totul. cu capul pe o pern parfumat . pe când el era slab i neajutorat. f când în a a fel încât s par un accident. protejându-l i calmându-l.un port sigur.i pune în aplicare viciul. M îmb tasem cri i cred c am le inat. Aveam acest sentiment de siguran când eram cu ea. am luat o mas grozav i apoi ne-am întors la ea acas . Bart a început s renun e la alcool i s se îns n to easc . Ea nu. mai exist i un factor fiziologic relevant. învelit cu o p tur moale. nu caut pe cineva care s o ajute s se îns n to easc . dar i de faptul c p rea s fie atât de puternic .. B nuiesc c se gândea c cineva trebuia s de in controlul din moment ce eu eram total pe dinafar .i mai îndeplinea rolul de a-l lini ti i a pune lucrurile în ordine. când afacerea s-a dus de râp i ajunsesem s datorez bani tuturor. a subminat astfel. în sfâr it. Când cineva ne ajut . dar tot m-a internat pentru dezalcoolizare. Chiar i în apartamentul ei. ea l-a ajutat s r mân bolnav mai mult vreme. la prima lor întâlnire. In plus. Rita. i m-am sim it ca i cum ajunsesem. fiecare simte nevoia s de in singur controlul propriei existen e. tii cum e. dup numai câteva s pt mâni. atrac ia lui sexual fa de ea. In cele din urm .adev rat. s -l salveze într-un fel lini titor i lini tit. m-am trezit pe canapeaua ei. Rita a fost partenera perfect o vreme. m-am mutat la ea i am dus-o nemaipomenit câ iva ani. O persoan dependent care. un refugiu. Pur i simplu. profund afectuos de altfel. na f cut decât s eviden ieze gravitatea bolii. m-a g sit în hotelul la mizerabil i m-a luat acas . un respiro în graba lui deliberat c tre auto-distrugere. Am pornit-o la drum cu inten ia de a m sinucide în ma in . în starea în care eram. Banii se duseser . curn f cea Bart. era tot timpul ordine. pentru c diminea a îi spuneam c m duc la o întâlnire de afaceri. tocmai în preajma c s toriei. Rita n-a tiut c situa ia e a a de proast . acas . dar eu plecam cu Mercedesul pe plaj i st team în ma in i beam. O vreme. confuz. internându-l în spital.. i total dezgustat sexual de ea. bancher. Am fost nervos. n-am mai tiut ce s fac. care trebuie luat în considera ie. Rita a renun at cu totul la droguri dup primele ase luni de convie uire. In cazul nostru. Atunci am devenit cu adev rat speriat. caut pe cineva lâng care e sigur c poate r mâne dependent . ca s fie atras sexual de partenera sa. dimpotriv . De ce l-a atras Rita pe Bart Când. Prima sear când am ie it împreun . Oricât de pro ti cârpaci am fi în ale vie ii. E ciudat. Pe lâng acest aspect emo ional. am pierdut to i banii. beat tot timpul. dar lucrurile par a se îmbun t i o dat cu trecerea timpului. Tat l ei. n-am mai tiut ce fac cu ei. In plus. Când un b rbat abuzeaz de alcool i droguri. într-un fel. n-a f cut în realitate decât s prelungeasc perioada în care el i-a putut practica nestingherit viciul f r s simt consecin ele. Ei bine. Aveam acum o alt îndatorire. în toiul acestei situa ii ne-am c s torit. iar el se sim ea ofensat de aparenta ei tr dare. foarte speriat. i-a promis. Rita tia tot ce trebuia despre îngrijirea alcoolicilor. ne irit puterea i superioritatea acelei persoane implicate în ajutorul dat. chiar i temporar. iar gestul ei. Dar Rita se interpusese între el i drogul lui. Aceast atitudine în aparen protectoare. asigurându-i confortul. dar Rita a venit dup mine. Dup ce l-a adus acas i l-a internat pentru dezalcoolizare. dr gu . Bart s-a îmb tat i a le inat. In nu tiu dac o s reu im împreun . timp de aproape un an de la externare. p rea c ar fi în stare sâ-l protejeze împotriva ravagiilor dependen ei lui de b utur . atâta timp cât nu m drog m prea tare. pân ce Bart s-a îmboln vit atât de tare c nici ea n-a mai putut opri r ul pe care i-l f cea singur. ca i curn nu m-ar fi l sat niciodat s decad prea r u. e nevoie de un an i ceva pân ce . un b rbat trebuie s se simt mai puternic decât ea. Oricum. ajutorul pe care i l-a dat Rita lui Bart. i le întrerupe apoi. dar nu m împ casem niciodat prea bine cu spiritul de responsabilitate. dar nu i-am fost recunosc tor. murise din cauza acestei boli.

în timp ce eu m îndopam cu droguri în sufragerie. c s torit. iubindu-se unul pe altul i dansând unul cu altul. Râdea tot timpul i asta m-a f cut s m simt bine. Dup cum spunea un tân r la câteva s pt mâni de abstinen de alcool i droguri. în cele din urm .Ne-am cunoscut într-o zi. despre mar urile lui Martin Luther King i cum a participat la ele. mai limpede decât am f cut-o vreodat dup aceea. Mi-a povestit despre Mississippi i Alabama. Spunea c îi place la nebunie acum. i-mi aduc aminte c a venit cu o can de unt de alune.metabolismul lui revine la normal. Am f cut amândoi ce ne-a trecut prin cap. dar nu cred s mai fi tr it vreodat sentimentul acela de comunicare total . r t cind f r nici un scop i p l vr gind despre noi. Am stat câteva ore în parc în ziua aceea. datorat probabil unui dezechilibru hormonal. a fost u or chiar de la început. ca s ne drog m. Äsexul e singurul mod în care m pot droga acum". s -l evite. Alana era plin de via . Sau la fel de bine. particip la programul Toxicomanii Anonimi. cei doi trebuie s mearg . cu doi copii. avea 20-25 kg peste greutatea normal . ei i se f cuse foame. dar o f ceam mult mai bine pe prima decât pe a doua. ceea ce însemna c nu constituia o amenin are pentru mine. Fiecare în parte trebuie s analizeze i s accepte eul acela pe care au c utat. Ne-am pus pe râs i am râs pân n-am mai putut. Fostul alcoolic recent îns n to it i abstinent poate dezvolta un impuls sexual puternic. Ea citea un ziar clandestin. A început s m nânce i s fac ordine în buc t rie. Alana era cam gras . c s-a întors în California. care s atenueze anxietatea tipic primei faze a abstinen ei. ca i cum a fi fost un tip încânt tor. biscui i i un cu it i s-a a ezat Äîn sufletul meu" cum se spune. Recuperarea celor dependen i i co-dependen i este un proces extrem de complex i delicat pentru un cuplu.i maifesta sexualitatea. Motto-ul meu era: "Drogheaz -te i treci neobservat". i s se concentreze asupra propriului proces de îns n to ire. Dar. ne-am îndreptat spre cas . când amândoi l sasem garda jos f r fric . E posibil ca rela ia lui Bart cu Rita s supravie uiasc acestei tranzi ii.fiecare pe drumul lui. în parc. în absen a drogului din organism. Le era imposibil s renun e la visul lor de a m vedea licen iat i profesând o meserie. Se poate întâmpla i invers. devenind capabil s aib o reac ie sexual normal . Era var . de i ceea ce i-a unit ini ial au fost tocmai bolile lor: alcoolismul i co-alcoolismul. decât cum s m distrez mai bine. a a c au fost garan ii mei financiari o groaz de timp. acum c fiecare g sise pe cineva care s nu-i fac via a amar din cauza viciului pe care-l avea. am tiut de la bun început c o s ne în elegem bine amândoi. F r s vorbim despre asta. Persoanele dependente stau mai tot . nu conta dac m respingea. Pusese muzic . activeaz în calitate de consilier pentru tinerii consumatori de droguri . pe care o împ r eam cu al ii. Sexul poate fi un substitut al drogului. Greg: 38 de ani. motivul poate fi psihologic. dar când am ajuns. ca s -i conving pe ai mei s -mi trimit bani în continuare. Pân atunci nu m interesase nimic în mod special. despre ce a sim it lucrând cu oamenii aceia care voiau s schimbe lumea. foarte amuzant. Aveam 22 de ani i m l sasem de facultate dup primul an. dar c uneori crede c n-are dreptul s se simt mul umit când atâ ia oameni sufer în ara asta. Am început conversa ia cu ea întrebând-o ce cite te. pentru a r mâne împreun în absen a dependen ei active. Ne-am distrat de multe ori dup aceea. Nefiind perfect . In toat aceast perioad de reacomodare.o vreme . neam comportat ca atare. abstinent de paisprezece ani. Cred c în ziua aceea amândoi am l sat s se vad c suntem dependen i. dar strigam în gura mare c o s-o reiau cât de curând. iar eu încercam s -mi g sesc un loc sub soare. o sâmb t dup -amiaz torid i calm . Nu ne-am scuzat nici unul. cuplul poate avea mari dificult i în în elegerea i acceptarea lipsei de interes i/sau inabilit ii b rbatului de a.

Pe naiba. fie sim eam nevoia s m droghez. a început s se fac lumin în capul meu: ar fi posibil. A a c ignoram. m-am dus. A a c am dat dracului edin ele i l-am rugat pe un tip la care m tot gândisem dac poate s m ajute. La urma urmei. Alana o lua ca pe ceva personal.A. i jocul a reînceput. o s m droghez din nou. pentru de inere ilegal de droguri. Oamenii aceia î i vedeau mai departe de via a lor în timp ce eu m drog m înc în fiecare zi. M f cea s -i spun c nu conteaz cum arat . Cum trebuia s aleg între asta i închisoare. îns . de diminea pân noaptea. trebuia s m droghez ca s fiu în stare s fac dragoste cu cineva. ne pref ceam c nu avem probleme cu adev rat. ca alternativ la o deten ie de mai lung durat . Asta însemna c trebuia s schimb totul prieteni. De ce l-a atras Alana pe Greg Greg i Alana s-au legat puternic unul de cel lalt chiar de la început. când privesc înapoi. absolut totul . am fost în stare s m in departe de droguri i alcool. A devenit sponsorul meu la Toxicomanii Anonimi. dup o vreme. Consilierul pe care-l aveam a insistat s asist la edin ele Toxicomanilor Anonimi. De fapt. de- . apoi. iar p rin ii mei mi-au adus un avocat zelos. De asemenea. Apoi. era sigur c m vedeam obligat s-o fac. tiam c dac intru în jocul nostru. Iar eu îi spuneam c m droghez pentru c nu sunt în stare s-o fac fericit .dar am f cut-o. Când m îndopam cu droguri înainte s facem dragoste. Am întâlnit acolo oameni pe care-i tiam din vedere i. Am fost furios. Consilierul meu îl numea Äpactizare". Fiecare suferea de o dependen care le conducea via a i. Spunea c m nânc pentru c era nefericit . Credea c fug de ea. Ac iunea de consiliere a ajutat i ea. ne certam aproape tot timpul. indiferent dac sunt încep tori sau veterani. care o înso ea peste tot. am reu it. Oricum. care m-a înscris la un program de recuperare. tot timpul fie eram drogat. bineîn eles. Era felul nostru de a ne folosi unul de cel lalt i. de a ne exersa dependen a. ne certam. totu i. asta f ceam. numai ca s-o suport pe ea. din cauza vreunui mar . importan a i for a propriei boli. ea zicând c n-a putea s-o iubesc cu adev rat pentru c e supraponderal . întreaga problem . începuse s m afecteze i pe mine. pur i simplu. Acum. Alana s-a întors la patru luni dup ce începuse abstinen a mea la T. distrac ii. Era acela i joc pe care îl mai jucasem amândoi. Alana sa mutat de la mine. îmi dau seama c nu era u or de tr it cu mine. important era eul ei interior i atunci era lini te o vreme. Mi-aduc aminte c ne certam mereu cum c n-a putea s fac dragoste cu ea dac nu m drog m înainte. M sim eam abandonat. din prima zi a întâlnirii lor. Paranoia care apare la consumatorii de droguri. erau atâ ia oameni gra i i atâ ia droga i pe lume. a disp rut f r urm vreo zece luni. prin compara ie. i-l chemam de dou ori pe zi. Nici unul dintre noi nu avea o p rere prea bun despre sine. Era sigur c îmi trezea repulsia fiind a a gras . ne potriveam perfect. s am probleme cu drogurile. In felul sta boln vicios de a vedea lucrurile. Pentru mine era u or s m ascund în spatele dependen ei ei pentru c la ea. In realitate. eu a dori s fiu lâng ea mai mult. oricine ar fi fost acea persoan . Deci. excesul de kilograme dovedea clar c exist o problem . Cu toate astea. N-avea cum s mearg dac nu mai puteam Äboli" împreun . Acum nu mai suntem nici m car prieteni. c ci consilierul meu tia dinainte prin ce aveam s trec i m avertiza. Am stat zece zile în închisoare.timpul în defensiv . fiecare s-a concentrat pe dependen a celuilalt ca s diminueze. gândindu-se c dac ea ar ar ta mai bine. Lipsa mea de motiva ie i înfund tura în care intrase via a mea nu s reau în ochi ca surplusul ei de kilograme. diminea a i seara. nu s m droghez în fiecare clip . Eu am fost arestat. în timpul celor zece zile cât am fost închis. Fiecare g seam o scuz pentru ceea ce f ceam. b nuiesc. nu fugeam decât de mine! Oricum.

întrucât disponibilitatea de a suferi este o condi ie sine qua non a rela iei cu un astfel de bolnav. divor at i rec s torit .s ne împrietenim. iar în timpul pauzei publicitare.i lase haina i ne-am salutat. a a c ne-a fost u or . Ii replicam c n-are de f cut altceva decât s m bat la cap.i cu cât e mai grav deteriorarea cu atât e mai mare nevoia ca partenerul s . cât mai obsedat.i ofere distragerea. iar când stau acas . s fie cât mai bolnav. uitându-m la meciul dintre Rams i Forty Niners. Nu exagerez cu nimic când spun c sportul era totul pentru mine când am cunoscut-o pe Sue. Atunci am v zut-o. s se înr ut easc . de fapt. cât mai u or de manevrat. nici ei. Un instructor de la colegiul unde antrenam echipa de fotbal m-a pus s jur c voi veni la petrecerea lui de cas nou . dup cum Greg considera c dependen a lui de droguri nu era atât de grav ca excesul ei de hran i greutate. i mi-am dat seama c era dr gu . i m în elegeam bine cu el. Ea ar fi trebuit s saboteze abstinen a lui pentru a reveni. chiar dac fiecare î i nega propria condi ie. Recuperarea lui Greg a eviden iat. Dup ce s-a terminat meciul. Fostul ei so locuia în alt stat i venea s -l vad foarte rar. Ea este garan ia c bolnavul nu va fi abandonat când lucrurile încep.a lungul rela iei lor. f r a interveni îns în dolean ele sau nevoile mele. dependen a ei. Dar m sim eam singur. îmi antrenam juc torii i îi înso eam la meciuri. din care cauz nu s-au mai putut sim i bine unul cu cel lalt. m uit tot timpul la televizor. Avea un b iat.mie i b iatului . Se plângea c nu-i dau niciodat aten ie. Este un tipar extrem de comun la cuplurile de dependen i. dornic s reia rela ia lor de unde o l sase. i iat -m . c sunt mai mereu plecat. la vechiul status quo. a g sit Alana for a s -l p r seasc . nici lui Tim. m uitam la toate emisiunile sportive la televizor. Ei folosesc comportamentul i problemele celuilalt pentru a evita confruntarea cu gravitatea deterior rii propriei persoane . Dac îi dai voie. când mai subtil. dar foarte curând lucrurile au început s mearg prost între noi. chiar dac pentru scurt durat . prin contrast. mai bine. i am izbucnit amândoi în râs. dornic s sufere pentru ceva în care credea. Pot s afirm c Tim sim ea nevoia unui b rbat lâng el. M-am c s torit cu Sue dup un an. împreun . Chiar de la început mi-a dat toat aten ia ori de câte ori aveam nevoie de ea. Sue a intrat s . iar Sue era foarte atr g toare. Aceast tr s tur constituie întotdeauna o atrac ie magnetic pentru o persoan dependent . indiferent dac folosesc substan e chimice identice sau diferite. Dar n-a fost chiar o glum . M antrenam pentru maraton. Cu toat dependen a ei incontrolabil de mâncare. A revenit la el. c sta sunt. am schimbat câteva vorbe. a a c a doua zi am trecut pe la biroul ei i am rugat-o s m lase s m revan ez pentru prânzul pe care mi-l adusese. Alana i-a ap rut lui Greg ca fiind plin de compasiune. Eram furios pe Sue mai tot timpul. Erik: 42 de ani. Alana se sim ea puternic i s n toas . într-o duminic dup -amiaz . A a se întâmpl cu sportul. A plecat din nou i s-a întors cu un platou înc rcat cu toate bun t ile de la mas . i c tia foarte bine când m-a întâlnit. te captiveaz atât de tare. m-am al turat oaspe ilor. c nu mai ai timp pentru nimic altceva. A plecat i s-a întors dup vreo jum tate de or s vad dac mai sunt acolo. în conformitate cu aceast dinamic . dac am putea merge undeva f r televizor". Zise Äsigur. singur în dormitorul lor. când mai pe fa . M-a tachinat c m ascund ca un urs în bârlogul lui. ca doi dependen i activi. poate s plece. Tim. de ase ani. eram con tient c .Eram divor at de un an i jum tate când am întâlnit-o pe Sue. Eu alergam în fiecare zi. cu condi ia ca Greg s se drogheze mereu. Dac nu-i place. Am aflat c era instructor cu jum tate de norm la sec ia de englez . dar ea nu mai era. Numai dup luni întregi de certuri. î i d deau pe rând voie s prelungeasc boala. Greg i Alana tiau cum s fie împreun doar dac erau bolnavi. ineluctabil. dar nu m puteam sup ra deloc pe Tim. în timp ce to i ceilal i petreceau în sufragerie. numai dup ce Greg a fost închis.

Sue a recunoscut c apropierea noastr o c lca pe nervi. i pe punctul de a divor a a doua oar . Era aproape tot ce tiam despre ce înseamn s fii b rbat. Pe m sur ce-l ascultam spunându-mi cum sperase ani la rând c tata o s vad c exist . prea ne certam mult. s m cunoasc . M-am întors de la înmormântare cu fratele meu mai mic. pentru c nu . e prima dat de când sunt în casa asta c nu merge televizorul i el nu se uit la meci". Dup câteva luni. i nu în elegeam de ce totul mi se întâmpla numai mie. spuse: Ä ti i. tii cum e dup înmormântare. Revenirea acas . nu cu triste e. Eram un tip cumsecade. sincer. s -mi vorbeasc . cum a tepta trist. s m ridic i s las televizorul. am stat de vorb . prezent la înmormântarea tat lui meu. s realizez cât de mult îi sem n m tatei. meciuri de tot felul. Sue avea dreptate.certurile noastre îl îndurereaz foarte tare. Cumnatul meu. Ie eam cu prietenii i îi invitam la noi. mie i singur t ii mele. pentru prima dat în via a mea. totul a fost minunat o vreme. Acas . Iat -m . a sunat telefonul. s -i dedic un pic din timpul i aten ia mea. Dup asta. am început s m uit la mine cu al i ochi. printre lacrimi. Ca i el. Am plâns amândoi i l-am chemat pe Tim. Doream din tot sufletul s fiu apropiat de cei pe care îi iubeam. Am ie it dup fratele meu i ne-am dus cu ma ina pân la lac. Nu mi-a venit a crede. cu care nu fusesem niciodat în stare s stau de vorb . subiecte de conversa ie. nu s mor i s las în urma mea acelea i sentimente ca tat l meu. Sim eam c -mi lipse te ceva. cu Sue. Brusc. Spunea. era un meci între Miami Dolphins i Oakland Raiders. Ne certaser m atât de tare. de medita ie. i-mi amintesc cât de tare m-a deranjat c a trebuit s m întrerup. m-am gândit la ce a vrea s spun oamenii despre mine la înmormântarea mea. Dar s-a dovedit a fi mai greu pentru Sue decât pentru mine. mi-a schimbat via a. sportul.. într-o duminic dup -amiaza. In avion. c am vrut s m duc singur. m plimbam cu bicicleta cu Tim i mergeam la picnic-uri împreun . i a plâns i el. Sfâr itul de s pt mân îl petreceam întotdeauna împreun . nu sup ram pe nimeni. singurul mod în care îi puteam capta aten ia. pe vremea aceea n-am vrut s recunosc. Mi-am plâns de mil . i altele de genul acesta. c acum e prea târziu. cât de mult le iubea. Televizorul era armura mea. Mi-a fost greu s m dispensez de vechiul meu obicei. Ii evitam i pe ea i pe Tim. a început s plâng din nou. cu atât o contraziceam mai mult i îmi g seam sc parea în jogging. cum se uita într-una la televizor. pe drumul spre cas . mi-a spus c are de gând s se angajeze undeva cu jum tate de norm în week-end. Nu se putea opri din plâns. munceam din greu. i cum eram prea ocupat pentru el i mama lui. Sue era afar cu Tim. i asta m-a ajutat s v d ce aveam de f cut. nu l sam pe nimeni s se apropie de mine. Ajuns acas . i oamenii î i aminteau diverse lucruri despre tata i sporturile lui. Crescusem într-o familie în care sportul era singurul subiect de discu ie cu tata. din cauz c nu tiam cum s stabilesc o leg tur nici cu so ia mea. La telefon era fratele meu care mi-a spus c tata f cuse un atac de cord i murise. toat lumea vorbea de tata. mi s-au deschis ochii i am v zut ce f cuse tata cu via a lui i ce f ceam eu cu a mea. ceva solid i confortabil. M-am dus la înmormântare f r Sue. cu am r ciune. Cu cât m presa mai mult. c n-a fost niciodat apropiat de tata. ca un c el. M-am gândit la fiul meu vitreg. i bine am f cut. Eram pe punctul de a o rupe cu Sue. F ceam o mul ime de lucruri împreun . La edin ele de consiliere. Tim. Sportul îmi oferea ceva de f cut. la ai mei. încercând s fac o glum . Apoi s-a produs ireparabilul. De i. Am r mas mult timp acolo. dar trebuia s renun dac voiam s am vreo perspectiv . M-am uitat la fratele meu. Era reversul medaliei: Sue fugea de mine acum! Am c zut de acord c avem nevoie de ajutor.

iar asta era foarte important. Nu era obi nuit cu a a ceva. Dar schimbarea lui a atras dup sine necesitatea schimb rii celorlal i membri ai familiei. c ea are marea capacitate de a tolera distan a dintre ei. dar pe care n-o s -l pierzi niciodat . c -i d deam aten ie. nel sându-m s particip la educa ia fiului ei. în final. dovedite de Erik. tânjea dup iubire i afec iune. dar exers m. Sue crescuse cu sentimentul singur t ii. tânjind s se apropie de cineva. dezam girea adânc . el a-presupus. programul de consiliere i. Pe de alt parte. De ce l-a atras Sue pe Erik Erik. a teptarea plin de speran a dragostei i aten iei. catapultat de la ignorarea i evitarea de c tre so la curtea asidu i aten ia permanent a acestuia. Pe m sur ce eu i Tim ne apropiam mai mult unul de cel lalt. Mai simplu spus. T cerea lui i l-a f cut i mai drag i a asigurat-o c nu va c uta compania altor persoane. s-a schimbat profund.Erik s-a întrebat dac nu cumva a g sit femeia ideal . De asemenea. comportamentul ei confirma temerile lui legate de rela iile inter-umane i l-a f cut s se izoleze i mai mult. înv ând cum s ne apropiem unul de cel lalt i s avem încredere unul în cel lalt. Sue. dar nu voia s ri te o apropiere. Sue se l sa prins într-o situa ie care reproducea toate aspectele negative ale copil riei ei . Faptul c s-a identificat atât de puternic cu micu ul Tim a fost un factor major în hot rârea de a se schimba. Altfel l-ar fi evitat. la îndemnul terapeutului. acum. incluzând femeile. Amândoi am vorbit despre dificultatea de a fi apropiat de o alt persoan . Mai bine s fii cu cineva care nu corespunde perfect dolean elor tale. Am urmat. sugerând ca întâlnirea lor s fie undeva.cea care îl va iubi. se temea s nu fie p r sit . Se sim ea ignorat i i se p rea c pierde controlul asupra lui. pentru fuga lui din fa a oric ror contacte sociale. el avea nevoie de ea.singur tatea. în realitate. A fost o adev rat experien pentru mine s -i ascult pe al ii cum povesteau despre lupta lor cu sentimentele. a fost nevoit s priveasc în fa . ne-am înscris în asocia ia familiilor cu rude adoptate. Sue. decât s ai pe cineva care te iube te i merit s fie iubit. Vorbim înc i suntem înc împreun . corect. era mereu plecat. Sue îmi f cea greut i. dar care s-ar putea s te p r seasc pentru altcineva. departe de televizor. disperarea plin de furie. M-a ajutat s -i pot vorbi lui Sue despre lupta mea. izolarea social a lui Erik îi oferea ceva de f cut -putea s arunce o punte peste pr pastia care se întindea între el i ceilal i. dar îl va i l sa în pace. c pitan în marin . solitar în izolarea sa auto-impus . Prezen a la edin ele asocia iei m-a ajutat mai mult decât orice altceva. caren a evident de comunicativitate social i incapacitatea de a se lega afectiv. datorit unor evenimente dramatice din via a sa. câtva timp. Dar eu tiam c trebuia s -mi stabilesc prerogativele în ceea ce-l privea pe Tim dac voiam s am o rela ie adev rat cu el. dând vina mai degrab pe timiditate decât pe indiferen . se sim ea incomodat . ca i mine.i-a manifestat dorin a de a înfrunta c pc unul din el: teama de apropiere.tia ce s fac . semnalizând tacit c -i accept mijloacele de evitare -obsesia fa de sport . iar mama ei se sim ea foarte bine a a. De i m cic lise înainte c o ignor. Este un joc cu totul nou pentru amândoi. ne tiind cum s-o fac . i.rece. De i Sue s-a plâns subtil de lipsa lui de aten ie. inabordabil . Erik. Nici unul din noi nu e atât de bun pe cât ar vrea. Putea explica în fa a lumii personalitatea i obsesia lui. Erau edin e pentru familii ca a noastr . Pe m sur ce încerca s -l oblige pe Erik s se schimbe. dar. au atras-o pe Sue. ca multe alte femei care iubesc prea mult. Pentru a nu deveni un alter-ego al tat lui s u . Familia ei st tuse i mai r u la capitolul afec iuneaten ie. Tat l ei. cum s se poarte cu mine. îns . Când Sue l-a abordat în ziua în care au f cut cuno tin .

7. stil . consimte s tr iasc al turi de el.pozi ie. pentru noi to i. ra ionale. reu e te s . de veacuri. perfecte. Sub noua înf i are. Frumoasa i bestia In cele dou capitole anterioare. Fiecare caut r spunsurile la întreb rile pe care i le pune despre cel lalt. care-mi spune intuitiv cum voi lucra cu aceast persoan în rela ia pacient-terapeut. în pofida înf i rii sale exterioare dezgust toare. de a ajuta b rba ii cu care au o rela ie. iar evitatorul . maniere i gesturi. Basmele -constituind. Pentru fiecare femeie care iube te prea mult. de prin . mai ferme. împreun cu Tim. Ar fi putut. a primelor întâlniri.ne ofer . ocazia de a fi de folos acestor b rba i este ingredientul principal al atrac iei pe care au resim it-o. în felul în care o fac. s p streze distan a dintre ei i s men in nivelul de sprijin reciproc. ÄVei avea grij de mine i-mi vei rezolva problemele?" este întrebarea tacit din spatele vorbelor rostite de b rbatul care vrea s-o aleag partener . atotconsim itoare. se afl altele.cineva care s fie. Intreb rile care se pun tacit sunt. când se întâlnesc oricare dou persoane. Toate concur spre a-mi forma o impresie puternic . dup expresia unuia din clien ii mei b rba i Äfemeia în alb". în tain . expresie facial . în ciuda înf i rii tale. prin tot ce relev înf i area fizic . în spatele întreb rilor clare. femeia care iube te prea mult. se petrece un proces asem n tor. Tema femeii care-i reabiliteaz pe b rba i prin for a iubirii ei altruiste. întreab . Le-ar fi fost u or. Frumoasa i bestia ÄSunt mul i b rba i . cele mai importante lec ii ale culturii care le creeaz i le perpetueaz în timp . impactul pe care-l are asupra mea un pacient nou. mai ales în condi ii de stres. s le asigure sentimentul de securitate sau s -i salveze .i salveze familia de mânia lui. Prin ceea ce spune i ceea ce nu spune. Dar Sue i Erik au avut curajul s priveasc în adâncul sufletului lor i s ri te apoi. practice. ajuta i de terapie i de un grup de oameni în eleg tori i empatici. caut con tient s evaluez felul în care noul meu client prive te via a. Cuvintele sunt prea nesemnificative pentru a scoate în eviden importan a deosebit . întreb ri la care ne str duim cu atât mai mult s r spundem cu cât provin din str fundurile fiin ei noastre. femeile au exprimat la unison aceea i nevoie de a fi de folos. îi . ÄE ti amuzant?" Dar se pun i altfel de întreb ri depinzând de cine sunt i ce vor cele dou persoane. s se apropie unul de cel lalt ca s formeze un cuplu i.spuse Frumoasa. ton al vocii. simple: ÄE ti o persoan cu care am ceva în comun?". s le controleze comportamentul. o familie. s se opreasc în acest punct. bineîn eles. bazându-se pe bog ia de informa ii transmise automat în primele clipe ale întâlnirii. miracolul i chipul de monstru fioros dispare. pur i simplu. atitudine. o tân r frumoas i inocent întâlne te un monstru resping tor i însp imânt tor. Atunci se petrece. La rândul lor. de i mai pu in con tient. Dac eu. îmi furnizeaz cele mai importante informa ii pe care le primesc de la acea persoan de-a lungul tratamentului. te prefer pe tine". varia iuni ale acestei teme. în ÄFrumoasa i bestia". lui Sue i Erik. Dup ce îl cunoa te mai bine. b rba ii au m rturisit c vor s g seasc pe cineva care s -i ajute.i schimbe rolurile. ÄAi nevoie de mine?". la prima noastr întrevedere.disconfortul cauzat de aten ia pe care o primea i dup care tânjise. contact vizual (sau absen a acestui contact). Ca s . s . cu masa de joc r sucit i urm ritorul devenit urm rit.evitat. iar el î i reia înf i area uman . care sunt mult mai urâ i decât tine. de obicei. indubitabil subiectiv . nu este nicidecum modern . Ca terapeut. elegan . ca terapeut.primesc o multitudine de informa ii despre felul cum ac ioneaz clientul meu în lume. ÄVoi avea vreun avantaj dac î i cultiv prietenia?".i înving dezgustul i chiar s -l iubeasc . Cu siguran . iar eu.

Ca orice basm care a înfruntat secolele. nevoie care î i are originea în copil rie. Astfel. i chiar publica iile de interes general... To i vor s te ajute. Femeile care iubesc prea mult fac aceast alegere din nevoia compulsiv de a-i controla pe cei dragi. sau altfel spus. dac suntem femei. am fi nevoite s ne întreb m cine suntem i ce . care ne sf tuiesc i ne încurajeaz efortul (ÄAi încercat i. dar sunt pu ini prieteni sau rude care se pot ab ine s nu le ofere. ÄFrumoasa i bestia" este întruchiparea unui adev r spiritual profund în contextul unei pove ti eterne. în publica iile pentru b rba i. dependen i. inexistente. asta pare a fi obliga ia noastr moral . mila fa de sine i fa de al ii.este nu doar recunosc tor. un puternic mecanism de protec ie . încât va deveni incapabil s ac ioneze dac nu g se te modalit i de auto-ap rare.i aju i b rbatul s devin . ideea de a schimba persoana nefericit . Suntem înv ate c avem datoria s r spundem cu compasiune i generozitate celor afla i în nevoie. într-un partener perfect? De ce este acest concept atât de tentant în pofida încerc rilor la care ne supune? Pentru unele. ru inea. abuzivi. în aceste condi ii.i aju i partenera s devin ..?"). Instrumentele sale de auto-ap rare vor include. indiferen i. când feti ele au tr it deseori emo ii cople itoare ca teama. tensiunea insuportabil . în timp ce articolele corespunz toare Äcum s . i delegând femeia s -l pun în aplicare. atât de puternic i perseverent . p trunde pân în str fundurile psihicului individual i colectiv. revistele pentru femei. r spunsul e limpede: morala iudeo-cre tin cuprinde porunca de a-i ajuta pe cei mai pu in noroco i decât noi. i anume c o femeie poate schimba un b rbat dac îl iube te îndeajuns. incapabili de iubire i aten ie. S nu judec m. pentru c de multe ori ele contravin valorilor contemporane. se trece u or cu vederea peste semnifica ia lui profund . Aceast credin . s arunc m o privire la prejudecata cultural pe care basmul pare s-o eviden ieze. Chiar mass media se prinde în joc i reflect acest sistem de idei preconcepute. De exemplu. e chiar datoria noastr s o facem. sperând s -l putem ajuta pe b rbatul prezent în via a noastr s se schimbe conform dorin elor i nevoilor noastre.controlul. c ut m cu tot dinadinsul posibilit ile de a schimba comportamentul sau mentalitatea acelei persoane. consolidându-l i perpetuându-l prin impactul pe care îl are. alteori din cauza unor probleme sau evenimente majore. Din nefericire.i o motiva ie subcon tient la fel de puternic . bolnav de lâng noi. femeile. In caz contrar.. o via binecuvântat . Când persoana la care inem nu ac ioneaz i nu simte cum vrem noi. întotdeauna.negarea . Fiecare din noi folose te incon tient întreaga via diverse mecanisme de ap rare ca negarea. iubirea pentru el i acceptarea chipului s u monstruos sunt r spl tite însutit când Frumoasa î i ia locul cuvenit lâng el pentru a duce. împreun . De ce ne atrage pe noi. care reconsolideaz o prejudecat cultural . s ajut m. cump r m revistele i încerc m s le urm m sfaturile. Iar noi." sunt practic. cu binecuvântarea celorlal i. ci i partener potrivit. au mereu articole de genul Äcum s . vinov ia. Dar mai întâi. de obicei.. Vom analiza în alt capitol lec ia de profund spiritualitate pe care ne-o ofer ÄFrumoasa i bestia". fiind povestit i repovestit. exist tendin a de a se da o anume interpretare basmului.. aceste motive pline de virtute explic indubitabil i integral comportamentul milioanelor de femei care decid s . Se reflect insistent în vorbirea i comportamentul cotidian afirma ia cultural tacit c putem îndrepta pe cineva prin for a dragostei noastre i c . uneori din cauza unor fleacuri.". cu caren e afective. femeile. La fel. furia. Adev rurile spirituale sunt greu de în eles i chiar mai greu de pus în aplicare.i ia ca parteneri b rba i violen i. Sugestiile pot fi pe cât de contradictorii pe atât de numeroase. Copilul care cre te într-un asemenea mediu va fi distrus de aceste emo ii pân într-atât.

neputin a. realitatea i propriile sentimente despre aceast realitate.i dezvolte capacitatea de auto-ap rare împotriva suferin ei. în agonia con tiin ei ei. Copil fiind. ru inea. s poarte ochelari de cal ca s nu perceap cu acurate e faptele i spusele celorlal i. nici circumstan elor în care ne afl m. resentimentele i dezgustul. Noaptea. renegatul va fi exclus din cercul accept rii. c tata este Äocupat cu munca". nestânjenit .i reprime sentimentele. In familiile cu probleme. i creeaz o lume imaginar în care tr ie te confortabil. târziu. sau. dac asta nu are efect. eul anihileaz informa ia i percep iile incomode. i r mâne t cut . decât mânia i teama care ar fi resim ite dac ar înfrunta realitatea. Exerci iul o ajut . ea neag . prefer s devin total insensibil . A nu vedea i sim i (a nega) excesul de greutate pe care i-l arat oglinda i hainele devenite prea strâmte reprezint permisiunea de a ne afunda în continuare în pl cerea de a mânca. Prietena opte te: ÄDa' tiu c fac g l gie p rin ii t i. în acela i timp î i pierde capacitatea de a alege liber. Negarea poate fi definit ca refuz de a accepta realitatea la dou niveluri: la nivelul a ceea ce se întâmpl de fapt i la nivelul sentimentelor. S analiz m cum preg te te atitudinea de negare o feti s se transforme într-o femeie care iube te prea mult. dar. Controlând ce se întâmpl . a nu observa (a nega) cât de mare s-a f cut copilul poate fi o modalitate de evitare a sentimentelor cauzate de plecarea copilului de acas . familia nu devine disfunc ional decât dac intr în func iune negarea. Asta o împiedic s se team pentru confortul ei sau pentru stabilitatea familiei. Refuz s retr iasc stânjeneala. în felul acesta. Nici una din persoanele care folosesc mecanismul defensiv nu alege con tient s intre în dezacord cu realitatea. i dac vreunul din membrii familiei încearc . Ridiculizarea e adeseori folosit pentru a aduce la ordine persoana ie it din rând. s . Asta Äse întâmpl de la sine" întrucât în efortul de a se proteja împotriva conflictelor. de exemplu. Mecanismul neg rii este folositor în special pentru ignorarea informa iei pe care nu vrem s-o con tientiz m. Spunându. Nu conteaz cât de grave sunt problemele. un p rinte care lipse te nop ile de acas din cauza unei leg turi extraconjugale. Ea î i spune c tata munce te din greu. în acela i timp. De exemplu. de exemplu. Incidente stânjenitoare ca acela al certurilor dintre p rin i sunt atât de dureroase pentru feti c ea se simte mai bine negând adev rul i cu atât mai asiduu va evita pe oricine sau orice amenin s -i d râme sistemul defensiv împotriva suferin ei. restul familiei va opune o rezisten puternic . O feti ai c rei p rin i se ceart deseori invit o prieten s doarm la ea. cumva. Invitata e ocolit deoarece a fost martora unui secret de familie i i-ar aminti astfel. Astfel.i. permanent. situa ia familiei în termeni exac i. Negarea practicat astfel opereaz automat. De ce ip a a?" Fiica stânjenit . teama. panica. sau c se întâmpl ceva anormal. în timp ce strig tele continu s se aud . Nici una din persoanele la care ac ioneaz negarea nu decide s . membrii ei împ rt esc întotdeauna capacitatea de a nega realitatea. la multe asemenea incidente. r spunde vag ÄNu tiu". afec iunii sau activit ilor. Micu a invitat habar nu are de ce prietena ei începe s-o evite curând dup aceea. s destrame negarea descriind. De aici provine nevoia ei de a controla oamenii i evenimentele din via a ei. fetele sunt trezite din somn de ipetele p rin ilor care se ceart . prietenei sale de ceea ce ea se str duie s nege. Dar pentru c aceste emo ii puternice i conflictuale sunt adversarii cu care ar trebui s lupte dac s-ar l sa cuprins de ele. responsabilit ilor i temerilor cople itoare. treaz . ea poate avea. care a asistat.gândim i am avea astfel sentimentul c nu ne potrivim nici imaginii idealizate despre noi în ine. disperarea. ceea ce provoac mai degrab compasiunea. furia. ea neag c exist probleme între p rin ii ei. sau spunându-i-se de c tre ceilal i membri ai familiei.

copilul î i asum o mare parte din responsabilitatea pentru necazurile lor. pentru a face situa ia tolerabil . Propozi ia era menit s ne aminteasc nou . inând-o departe de realitatea situa iei i de sentimentele cauzate de ea. atunci când natura problemelor era asem n toare. familia a ales convingerea c via a lor ar fi mai bun dac i când Lisa va lua note mai bune. s analiz m întotdeauna motivele care se ascund în spatele nevoii de a-i schimba pe oameni.în jurul ei. negarea o va conduce drept spre rela iile înc rcate de dificult i. Motivul este c . mul i copii neferici i sunt învinov i i de p rin i sau rude pentru probleme asupra c rora nu au nici un control. aminti i-v . dar i clien ilor no tri.partea inferioar fiind colorat în negru. Femeia care are obiceiul s nege i s controleze este atras de situa iile care necesit aceste caracteristici.i îmbun t easc rezultatele colare: exista speran a. s p trund semnifica iile adânci ale comportamentului lor i. Dar chiar i f r blamul verbal al membrilor familiei. al turi de eforturile de a fi de folos sunt. s-o st pâneasc . în loc s înfrunte implica iile devastatoare ale alcoolismului mamei. Femeile respective au reu it. de fapt. când îndemn m. o rela ie stresant . consilierilor. Nutrim speran a c dac putem s de inem controlul asupra partenerului nostru. în bine sau în r u. caut . povara vinov iei i blamului pentru problemele grave care le afecteaz familia. în general. Am v zut aceast dinamic simbolizat . Lisa. Orice persoan . cu cât mai asiduu încerc m s -l control m. realist de altfel.str lucitor i puternic colorat . Copiii poart . dar ansele ca mama ei s pun cap t alcoolismului erau aproape inexistente. Ba dimpotriv . Negarea alimenteaz nevoia de control. Ca Lisa. Când efortul de a fi de folos vine de la persoane provenite din medii familiale nefericite sau care au. sf tuim. Cazurile de mai jos ilustreaz aceast dinamic . fie s înl tur m consecin ele -exact asta facem: control m. inevitabil. când p rin ii f ceau presiuni asupra ei s . Comportamentul ei altruist nu reprezenta nici pe departe expresia fericirii ei de a tr i în acea familie sau de a tr i. f r sentimente. Aminti i-v povestea Lisei. s se implice în alte grupuri de sprijin. F r ocuri. incon tient motivat . Când facem pentru altul ce ar putea s fac singur. astfel c . Dar nu ne putem opri. iar e ecul inevitabil al controlului alimenteaz nevoia de a nega. de a nega suferin a . în m sura posibilului. Fiecare activitate casnic pe care o f cea din proprie ini iativ reprezenta o încercare disperat de a corecta circumstan ele insuportabile. când îi planific m activit ile zilnice sau viitoare.încercarea. f r surprize. în timp ce va nega gravitatea realit ii. cu atât mai mult e u m. când ne e greu s -l vedem confruntat cu consecin ele ac iunilor lui i c ut m fie s -i schimb m ac iunile. pentru care copilul-Lisa se sim ea responsabil . c ea ar putea ob ine note mai mari. atunci vom reu i s ne inem în frâu i sentimentele. Pe afi scria: ÄAjutorul este partea însorit a controlului". Era un cerc t iat în dou . ea va face uz de toate capacit ile ei de a ajuta (adic de a controla). c uta i ea s îmbun t easc (controleze) situa ia str duindu-se Äs fie mai bun ". în prezent. Nu e u or s consider m c acest comportament altruist de Äa fi bun". ar trebui s suspect m nevoia de control. Ele au fost capabile s recunoasc adev rata semnifica ie a ajutorului lor . î i poate crea sentimentul de securitate. reamintim. datorit omnipoten ei imagina iei lor. de un semn afi at pe u a unei agen ii unde am lucrat odat . cred c ei sunt cauza neîn elegerilor familiale dar i c au puterea s le schimbe. datorit terapiei. Bineîn eles. simplu i succint. Aceast reac ie fireasc devine exacerbat la membrii unei familii dezorganizate din cauza suferin ei. avertiz m sau încerc m s convingem un adult. încerc ri de a controla oamenii i situa iile f r a avea o motiva ie altruist . aflat într-o situa ie incomod . Ca urmare. partea superioar reprezentând un r s rit de soare .

Aceast propozi ie încapsuleaz . Am ales-o pe ultima. Imi aruncam capul pe spate i le tr geam un zâmbet de zile mari sau spuneam o glum sau orice alt prostie care-mi trecea prin cap. m-am predat i am f cut o glum despre tot ce se întâmplase. asta ma derutat un pic i l-am întrebat pe Kenneth ce se întâmpl . când. trebuia s ajung acas . Eram sigur c îl ajut s progreseze dac -l ghidez i-i dau sprijinul de care avea nevoie. m-am trezit în cabinetul unui terapeut. Exersam atât de mult în familie. iar eu l-am încurajat cât am putut. fiind destul de vesel. nu-i d deam aten ie i încercam s ascund realitatea. aproape în fiecare clip . ca i mine. niciodat . nu dup mult vreme am început s joc acest rol peste tot. are un b iat în vârst de 11 de ani . s pretind c nu se întâmpl nimic. chiar dac se v d de dou -trei ori pe s pt mân la lucru. cât putea. Tata st tea la birou. deci. dar teama nu m împiedica s -mi joc rolul cu m iestrie. a a c am acceptat explica ia lui Kenneth i am îngropat cât mai adânc îndoielile despre sinceritatea leg turii noastre. Intensitatea dorin ei acestor femei de a fi de folos partenerului constituie dovada c era mai mult o nevoie decât o decizie. se insultau unul pe altul. pe clovnul i glumeam. îmi pl cea s am lini te în cas . m-a f cut s cred c aveam un viitor împreun . la fiecare mas . i atunci o luau de la cap t. cumva. Credeam c de in înc integral controlul asupra vie ii mele. divor at . Kenneth era cam indecis. Am alungat sentimentul acela i am devenit foarte ra ional . fie s dau uit rii incidentul i s nu-l las pe Kenneth s vad lucrurile decât din perspectiva mea. Mi-a spus c el nu men ionase vreodat c are o prieten . L-am întâlnit pe Kenneth pe când aveam 20 de ani. Ne-am c s torit câteva luni mai târziu. iar eu i fratele meu eram spectatori. Aveam doar dou posibilit i: fie s m cert cu Kenneth. Toate astea au ie it la iveal când ea a dat din col în col încercând s se scuze c l-a vizitat. la sugestia unei prietene de la serviciu. Se criticau unul pe altul. De fapt. nu-mi aminteam nici m car un motiv pentru care s se certe p rin ii mei. în fiecare zi. Tot ce îmi puteam aminti este c se certau tot timpul. Faptul c interesul lui fa de mine a fost atât de mare încât a vrut s se mute la mine curând dup ce am f cut cuno tin . Era exact ce ne doream fiecare. Connie: 32 de ani. mai întâi. Practic. dar mai devreme sau mai târziu. De fapt. când a trecut pe la noi o fost prieten de-a lui de la serviciu. Fusesem c s torit cu Kenneth to i acei doisprezece ani i avusesem impresia c suntem ferici i. i totu i el f cea. Dar numai pentru o clip . într-o zi. m-am gândit c aveam toate atuurile pentru a fi ferici i. în esen . se contraziceau unul pe altul. totul s-a redus la asta: când se întâmpla ceva r u. Pentru c în copil rie fusesem atât de preocupat s -i amuz pe to i i nu îndr znisem s am vreun sentiment mai puternic. El a zis c nu crezuse c e un lucru important pentru ea. dar prietena mea îmi spusese c e îngrijorat din pricina mea i insistase s cer ajutorul unui terapeut. am ajuns curând s-o fac cu norm întreag .înainte de programul terapeutic. In esen . acum sentimentele m speriau i-mi stricau echilibrul. tot cum vroia. la piscina din locuin a mea. A fost surprins când a auzit c locuiesc cu Kenneth. b nuiesc. ca p rin ii mei. . pe rând sau deodat . i pentru c m pricepeam. chiar de la început. Imi amintesc i acum cât mi-a fost de team i cât am suferit în momentul acela. Au trecut rapid doisprezece ani. c . îmi lefuiam interpretarea. ca s le captez aten ia. Ei bine. cam confuz în leg tur cu cariera lui. iar el tia c se poate rezema de um rul meu. In plus. i apoi s încerc s le atrag aten ia. Era foarte bronzat i ar ta nemaipomenit cu bronzul acela de la surfing. M sim eam puternic . Locuiam împreun de trei sau patru luni. gândul de a m enerva îmi producea efectiv grea . tot ce s-a întâmplat cu mariajul meu. De asemenea.controlându-i pe cei dragi. cu tot felul de prostii. sau tiu eu pe unde. în adâncul sufletului meu eram speriat de moarte. eu am luat toate deciziile care priveau cuplul nostru. Mi-am promis s nu m cert niciodat . Rolul meu în toat aceast poveste era. cu ceea ce vroia s fac în via . F ceam.

am f cut glume pe socoteala acestui fapt. Am încercat s l conving c e fericit. Am Äuitat" întâmplarea la fel de repede cum ui i o glum . la început o dat sau de dou ori pe s pt mân . suferin a. dar seara î i lua din nou zborul. i tu nu lai întrebat nimic? Am r spuns c nu. Ce mergea prost? Iam povestit despre o gr mad de lucruri. N-am vrut niciodat s recunosc c f cea exact ce vroia el s fac i c mi-era cu neputin s -l schimb. pur i simplu. Era nevoit s in totul secret i s . Fiul meu era extrem de nefericit. f r s-o spun pe leau. probabil. pe care i-o petrecea al turi de noi. i faptul c l-am considerat pe Kenneth mai pu in inteligent mi-a fost de folos. în plus. Sim eam nevoia s -i dau lec ii i s încerc s -i organizez via a. c nu eram o tip de care prietenul sau so ul dorea s scape când putea. Mi-a trebuit mult timp la terapeut s -mi aduc aminte c mariajul p rin ilor mei suferise tot din cauza altor femei. Dimensiunea atitudinii mele de negare a realit ii era atât de mare. Hot râsem s -l privesc ca pe o persoan nu prea inteligent . iar în ultimii cinci ani. unde începea s vorbeasc cu o femeie i apoi pleca cu ea. i poate pentru a demonstra c meritam s fiu iubit .. în ase din cele apte nop i ale s pt mânii. Nu voiam s afle nimeni i nu-l l sam nici pe el s vorbeasc cu cineva despre asta. i asta a alarmat-o pe prietena cu care lucram. de i îi pl cea siguran a pe care i-o d dea o rela ie permanent . pentru c . în vârst de nou ani. Asta m-a adus la terapeut. c mi-era imposibil s renun la ea f r ajutor. i dup c s torie: la picnicuri unde disp rea ore întregi. De fapt. nimic. Eram tot zâmbitoare i radioas i a doua zi dup ce fiul meu. N-am vrut s v d c dorea cu disperare s scape de acest secret. care l-au f cut. a încercat s se sinucid . A a c am inut totul în mine i m-am str duit s zâmbesc. în to i ace ti ani. s m gândesc la asta. men ionând. f cea aluzii la faptul c tata o în ela i apoi îi repro a c ne neglijeaz pe to i. la sugestia mea. îmi d duse o mie i unul de indicii despre acest comportament al lui. Kenneth nu mai st tea cu noi de ase luni i nu spusesem înc nim nui de desp r irea noastr . Terapeuta m-a obligat s încep s spun oamenilor c mariajul meu perfect . dar nu voiam s -l las s-o arate. în toiul divaga iilor mele. lucrurile s-au înr ut it tot mai mult. Am crezut c ea l-a gonit i am hot rât s nu m port niciodat ca ea. revenind. când eram în prezen a cuno tin elor sau a prietenilor. Ce am f cut totu i a fost s -l sf tuiesc s petreac mai mult timp cu fiul nostru. Refuzam de asemenea s admit c merge ceva prost. cel pu in.i acorde o oarecare libertate. a a c ar face mai bine s se mute. destul de rar în câte o duminic . Terapeuta a vrut s tie de ce. F r m car s m gândesc la ce e de f cut în situa iile acelea. nu sufeream. îns . La acea prim edin . care avea nevoie de toate lec iile alea nesfâr ite pe care i le d deam ca s -l men in pe linia de plutire ca tat . sau la petreceri. M-am enervat. apoi de trei-patru ori. Se certau pentru c tata lipsea de acas . i-am spus lui Kenneth c mi se pare c dore te s fie în alt parte. ne desp r isem. i înainte. m-am gândit c oamenii c s tori i trebuie s . inusem atâta timp la credin a fermecat c lucrurile se vor termina cu bine dac sunt dr gu i nu m sup r niciodat . ÄToate nop ile acelea. iar mama. apelam la armul meu pentru a abate aten ia oamenilor de la ceea ce se întâmpla i pentru a le ar ta ce persoan de treab sunt eu. Acum tiu c Kenneth era incapabil s aib o rela ie cu o singur femeie. ceea ce f cea lucrurile i mai greu de suportat pentru fiul meu. Thad. în pofida încerc rilor mele de a m purta perfect. c pleca de acas seara.i ascund . nu-l întrebasem niciodat . dac nu m gândeam.acum. de i el f cea exact ce voia i nici nu-l întreba nimeni nimic.. Refuzam. asta fiind probabil pentru el un pre mic pentru avantajul de a avea pe cineva care s -i g teasc i s -i spele. s se simt i mai nefericit. Mi-aduc aminte cât de uimit a fost.. Era întotdeauna de acord cu mine. în decursul anilor. In cele din urm . ase ani. Terapeuta m-a întrebat dac tiu unde î i petrecea nop ile i i-am spus c nu. terapeuta m-a întrebat ce credeam c face în nop ile în care lipsea..

i farmecul i inteligen a. A înv at s fie extrem de sensibil la semnele de mânie i ostilitate manifestate de cei din jurul ei i s le evite fie cu o plecare bine cronometrat . i a reu it în cele din urm s . n-avea de gând s renun e la acea pozi ie f r lupt . mecanisme de înfruntare a realit ii mult mai s n toase decât cele pe care le folosise din copil rie. De fiecare dat când se întâmpla a a.a ei i p rin ilor ei . într-o anumit etap a terapiei. s înfrunte realitatea. râzând de comportamentul meu boln vicios. fie cu distragerea aten iei printr-un zâmbet dezarmant. Eu i Thad urm m. Connie nu voia s tie. Aceste interac iuni au dat na tere nevoii ei de a-i controla pe ceilal i. era sigur c nu va supravie ui f r umor. erau atra i de stilul ei. Cred c încercarea de sinucidere a fiului meu a fost felul lui de a spune: ÄHei. divor at de dou ori. s dea glas eului ei i s . via a. Connie a folosit mai întâi umorul pentru a distrage aten ia .i nege automat sentimentele. A ajuns s .i fac cunoscute dorin ele. neîndoielnic. f r s -l întrebe ce face sau unde î i petrece timpul. oameni buni! Ceva nu merge!" Acum suntem mai bine. cu toate responsabilit ile care decurgeau de aici. A înv at s fie mai sincer decât fusese ani de zile cu ea îns i i cu ceilal i. pe colo. i mai ales nu voia s tr iasc teroarea copil riei: aceea c din cauza disensiunilor. ea interpreta rolul liantului care-i inea laolalt pe cei doi combatan i. când râdeam ca s ascund în str fundul sufletului tot ce era r u. gândul desp r irii poten iale a p rin ilor ei era prea însp imânt tor i insuportabil. împreun i separat. ca adult. întreaga ei lume se va sf râma în buc i. c se apropiase foarte mult de limita nebuniei. dar i a imensei temeri din spatele ei. Mi-a fost îngrozitor de greu s recunosc asta. A fost ca i cum i-ar fi cerut cineva s înceteze s mai respire. Dar încetul cu încetul. Amintiri fugare ale acelui îndemn boln vicios de Äa ajuta" sunt singurele bre e permise acum de terapie. Mult timp la edin ele de terapie a insistat s vorbeasc numai despre problemele lui Thad. multe persoane. uneori. Când m întâlnesc cu câte un b rbat. mam a doi b ie i adolescen i . dar acum reu esc. Era atât de departe de realitate. Faptul c ea a putut tr i ani de zile cu un b rbat care disp rea cu orele. cearta înceta.se terminase. orice sentiment ar fi tr it. n-ar fi fost decât o piedic în calea perfec iunii spectacolului pe care îl d dea. nu voia s se certe sau s înfrunte pe cineva. pe ici. Terapeuta a instituit o regul : n-am voie s fac glume despre ceea ce se întâmpl în timpul edin ei. negând c ea ar avea vreuna. A fost foarte greu s-o fac pe Connie s se angajeze într-un proces terapeutic care îi cerea s abandoneze principala sa arm defensiv -umorul. le atr gea aten ia asupra ei i astfel. A început s pun întreb ri. al doilea. gândul c b rbatul acela ar avea nevoie de mine s -i îndrept. întotdeauna Äcea puternic ". cel pu in pentru o vreme. Folosindu. Avea un dublu motiv pentru a. care nu aveau de gând s stabileasc o rela ie altfel decât la nivel superficial.de la realitatea amenin toare a rela iei lor instabile. apoi a început s lipseasc nop ile. ca s se poat sim i în siguran i i-a exercitat controlul distr gând aten ia prin umor. dar al ii. c uta s -i manipuleze i s -i controleze pe cei din jurul ei.i nega sentimentele: primul. dar acum tiu c nu trebuie s m las în voia acelui gând. Pam: 36 de ani. Connie a înv at c de ine. ne d m sura capacit ii ei extraordinare de negare. decât înainte. dup cum.i redirec ioneze umorul care include acum i râsul s n tos de ea îns i. Ruga disperat a fiului ei de a începe amândoi s înfrunte realitatea dureroas n-a penetrat sistemul ei solid de ap rare. pe m sur ce devenea tot mai dispus s tr iasc panica ce ie ea la suprafa când nu apela la umor. M simt mai bine acum. cum era Kenneth. Mi-e greu s renun la defensiv i s con tientizez ce simt când fac a a. tot automat. îmi trece prin minte. a început s se simt în siguran . programul de terapie i înv m cum s vorbim unul cu cel lalt i s ne con tientiz m sentimentele. Efervescen a ei g unoas îndep rta.

c în gimnaziu n-am mai reu it s m concentrez deloc. ar fi fugit de mine. de i n-am avut niciodat curajul s m duc la coal nepreg tit . am ob inut numai note maxime în toate clasele primare. care era secretar . i fiind un copil dr gu . probabil. Avea o doz mare de orgoliu i un profund sentiment de jen pentru c era divor at . Dac m-ar fi cunoscut mai bine. c ci casa noastr nu era deloc o cas primitoare. Nici unul din copiii pe care îi tiam nu aveau p rin i divor a i. tiam c b rba ii i femeile. Cred c era din cauza dorin ei mele arz toare de a fi apropiat de cineva. dar nu tiam asta când eram mic . Dar mama îmi sugera mai pe fa sau mai subtil. o rela ie de tip Äd ruie ti-prime ti". Presiunea de a ne purta astfel era imens . m sim eam ca o impostoare. c b rba ii nu te fac fericit . nu exista iubire. Nu-mi d deam seama ce.mai ferici i.. Am crescut cu ideea c e ceva în neregul cu mine. dac n-ar fi v zut nimeni cum locuim. Mama. dar resim eam aceast nevoie fantastic de a men ine aparen ele. Acestea sunt pove tile pe care le-am auzit de la mama pe m sur ce cre team. Am devenit super-con tiincioas . so ii i so iile se iubeau. eram privite ca ni te ciud enii ce eram. tacit . tensiunea emo ional s-a acumulat atât de mult. mai ales dac acel cineva era b rbat: dac avea . Se sim ea stânjenit când veneau copii la noi acas . Eram s raci. Credeam ce îmi spunea. c utam s ar t m mai bine decât în realitate . îi g seam pe to i fascinan i. Ulterior. în copil rie. mai plini de succes. Când prietenele m rugau s petrec noaptea la ele. prin anii '50. Dar eu n-aveam încotro. dar nu tiam decât un singur mod de a fi al turi de cineva. pentru c n-am aflat niciodat cum s stabilesc o rela ie cu b rba ii. dar i fascinante în acela i timp. De i tiam s m îmbrac frumos i s m port civilizat. i locuind unde locuiam. egoi ti. b nuiesc. dar trebuia s fie legat de faptul c nu meritam s fiu iubit i acceptat . Mamei nu-i pl ceau b rba ii i l sa s se în eleag c în esen sunt periculo i. c te p r sesc fugind cu cea mai bun prieten a ta. Am luat hot rârea. profesorii m simpatizau. începând cu b ie ii pe care iam cunoscut în prima zi de gr dini . dar practic. când eram afar . tiam c sunt plin de defecte pân în m duva oaselor. s mi g sesc pe cineva care nu m va p r si. Faptul c am crescut f r tat a înr ut it lucrurile. mai înst ri i. îns . de a d rui i a primi afec iune. poate o persoan pe care nu o dore te nimeni altcineva." F cea asta în parte pentru c nu voia s le întorc invita ia i s vin s doarm la noi. Mi-era îngrozitor de team c în orice moment lumea ar putea vedea c nu sunt la fel de bun ca ceilal i. Tata a p r sit-o pe mama înainte de a m na te eu. sau în elându-te în alte feluri.In adâncul sufletului. interzise. N-ar fi fost greu s-o facem. Eram foarte con tiincioas la coal . N-a fi reu it niciodat s exprim asta în cuvinte pe vremea când nu eram înc adult. Apoi cred c am uitat de hot rârea mea. Dar nu reu eam s aflu. Partea cea mai rea era c nu aveam voie s vorbim despre minciuna în care tr iam. i nu po i avea încredere în ei. Mi-am v zut mai departe de rolul meu. era pentru c îi p c leam. mama îmi spunea: ÄEle nu te vor pe tine. Dac lumea m simpatiza. doar îndatoriri. B rba ii erau pentru mine ni te animale exotice. A a c n-am pus întreb ri. care nu va putea s m p r seasc . nefericit . într-un ora de clas mijlocie. în casa noastr . c te fac s suferi. Asta m-a ajutat enorm. notele mele au început s scad . F ceam eforturi disperate s descop r ce îmi lipse te. muncea din greu ca s ne între in . de-abia reu eam s ne descurc m. Aveam mereu sentimentul c o dezam gesc pe mama i mi-era team s n-o fac de râs. c sunt o persoan pe care oamenii nu o doresc în preajma lor. Mama nu mi-a vorbit niciodat prea mult despre tata. b nuiesc. iar mama a devenit ceea ce eu numesc Äp rintele unic" original.Am crescut într-o familie tensionat . mi-era team de ceea ce a fi putut afla. i realizez acum c era extenuat mai tot timpul. ca s nu spun decât atât. dar pu inul pe care mi l-a spus m-a f cut s cred c nu aveam de ce s fiu mândr de el. Aveam succes la coal . printre oameni. cel pu in.

iar ace tia mi se plângeau mie c nu. dup p rerea mea.i pl teasc facturile i impozitele. nu am mai putut s cred c eram ghinionist . în elegeam c trebuie s fi avut i eu partea mea de vin în tot ce mi se întâmplase. s-ar sim i mult mai bine cu el însu i. s -i încurajez. nu m putea respinge i deci nu eram în pericol s suf r. i z u c aveam nevoie de asta. Urmasem coala în continuare. Eram convins c ar fi mult mai fericit. e adev rat. bineîn eles. unul era impotent. la fel ca i mine. credeam eu. îmi luasem de acum licen a în psihologie. Rela ia mea cu el . cel mai s n tos prieten al meu. P rin ii lui erau divor a i. dar b nuiam c era a a pentru c nimeni înaintea mea nu-l în elesese cu adev rat. Eram nebun dup el. N-am fost în stare s -l p r sesc pân ce n-am în eles cum era el de fapt i c era altfel decât voiam eu s fie. Era evident c el avea nevoie de ajutorul meu. specializându-m . Aveam l7 ani când l-am cunoscut pe primul meu so . Nu-mi era înc limpede c aveam tendin a s aleg b rba i care nu erau buni. Ca s fiu sincer cu mine îns mi. dac m-ar l sa s -i ar t cum s se poarte cu copiii no tri. Era ca i cum a fi avut o poli de asigurare împotriva suferin ei. Nu-i de mirare c primul meu prieten era infirm. Uita s . Acum tiu c domeniul meu de activitate este plin de oameni ca mine. Când acea rela ie s-a terminat (dezastruos). cum s .se baza pe refuzul meu de a accepta adev ratul lui eu i pe încercarea . care-i ajut pe al ii la serviciu i. s m îngrijorez din cauza lor. iar eu nu-mi g sisem altceva de f cut decât s studiez cum s am grij de toat lumea.în compensa ie . Ii aducea pe clien ii lui la exasperare. am fost c s tori i l2 ani . dar via a mea se derula acum cu un singur scop: s ajut oamenii. Sigur c era un b iat destul de dr gu i orice fat s-ar fi bucurat s fie cu el. Dup el au urmat tineri delincven i.de a-l schimba în ceea ce credeam eu c ar trebui s fie. dar se r zboiau înc unul cu altul. dar credeam c de fapt cheia fericirii mele era s -l fac pe el s se schimbe. tot simt nevoia s -i ajute i pe cei apropia i. dar acum tiu c îl alesesem pentru c i el. To i acei ani a teptasem s -l pot iubi pe b rbatul acela minunat care ar fi putut deveni. Singura mea metod de a stabili o rela ie cu b ie ii mei era s le aduc aminte de ceva. iar el îmi era recunosc tor.i conduc afacerea. Doar speran a c se va schimba de dragul meu m-a inut lâng el to i acei ani. altul cu care am avut o rela ie îndelungat spunea c are o c snicie nefericit . Avusese un accident de ma in i î i rupsese coloana. A fost cu siguran . Uita de promisiunile pe care le f cea copiilor i mie. coeficientul meu de inteligen era cu 20 puncte mai mare decât al lui. De asemenea. deci puteam fi lini tit sim ind durerea i compasiunea pentru el. întrucât îi f ceam un serviciu. pentru c eu îl ajutam. pentru c era o companie pl cut . cum s comunice cu familia. altul era homosexual. M rugam noaptea la Dumnezeu s m fac pe mine infirm în locul lui. Asta . mizerabil .f r s scot nici un cuvânt.i nu inându-i acele interminabile lec ii . Am petrecut ultimele trei luni ale mariajului nostru privind . avea un defect: defectul lui era vizibil. nerealiza i -to i ni te rata i. Mi-a trebuit un munte de argumente ca s încep doar a crede c sunt egala lui i c nu m va p r si pentru altcineva mai bun. Ne duceam împreun la dans i st team toat seara lâng el. Dar eu aveam alt motiv. Atunci am realizat c nu pot tr i cu acela care era el în realitate.nevoie de mine. Atunci nu m-ar fi p r sit. c utam din r sputeri r spunsurile. cu ajutorul meu. M-am prins de asta doar dup mai multe rela ii cu b rba i imposibili: unul era dependent de marijuana. mi-era mil de el. a a cum erau ci a a cum îi vedeam eu: având nevoie de ajutor. în psihologie. fii atent . Desigur. Comparat cu situa ia lui. s le dau lec ii.i. Avea necazuri la coal i picase i la examene. Avea proteze la picioare i folosea cârje metalice ca s poat merge. doar privind. Eram prieten cu el pentru c era singur. Era un r zvr tit. Puteam s r suflu u urat i s nu-mi mai fie a a ru ine. a mea era bun .i ducea la bun sfâr it lucr rile pe care le începuse pentru ei. Via a mea devenise incontrolabil .

s te preocupe via a lor. dar iat -m acolo. Pur i simplu. Poli istul sub supravegherea c ruia se afla fiul meu. sprijinindu-i în timp ce ei î i rezolv problemele.o descriau de fapt pe ea îns i. dar cred c n-am putut s-o accept. sau cât de tare se sup ra când m amuzam de ceva. In loc s m concentrez asupra altora. grupul m-a ajutat s -mi examinez impulsul de a-i conduce i de a-i controla pe altii. Curând de tot. Via a mi-a f cut un mare serviciu în acel moment. N-aveam nici cea mai vag idee despre cum s -i accep i pe oameni a a cum sunt. sunt în stare s în eleg cât de greu i-a fost. n-am mai reac ionat i mi-am folosit întreaga energie ca s fiu bun . cu negarea i controlul? Pam a început prin a nega realitatea atitudinii de mânie i ostilitate a mamei fa de ea. i aveam atâtea de f cut. pentru c suferea prea mult. Când s-a încheiat leg tura mea cu b rbatul care era c s torit. a fost cel care mi-a spus c a face mai bine s încep s am grij de mine. acela fusese felul meu de a m raporta la oameni. care altfel ar fi îndep rtat-o de ei. Atâta timp cât lucram cu altcineva. îmi interziceam s aud criticile pe care mi le arunca în fa . a trebuit. n-aveam timp s -mi simt propria-mi suferin . a a c am încetat s simt. ignoram orice. Unul din cele mai dificile lucruri pe care am fost nevoit s le înfrunt a fost faptul c mama nu dorise niciodat responsabilitatea de a m cre te. s nu mai vorbesc! Tot ce spusesem atâta amar de timp fusese Äde ajutor". A fost un adev rat oc pentru orgoliul meu. a fost inoperant la . Nu era nimic în neregul cu el. i am tiut asta într-o oarecare m sur . A fost nevoie ca via a mea s se pr bu easc cu zgomot în jurul meu. Dup to i anii aceia petrecu i cu psihologia. A trecut un timp i a ap rut în via a mea un b rbat dr gu . Ce leg tur are asta. De i eul meu a încasat-o zdrav n. clar. practic. O dat ce am început s m concentrez asupra renun rii la rectificarea vie ilor altora. Schimbarea de comportament a adus i o schimbare radical a muncii mele profesionale. ia interzis s simt . aveam.era tot ce tiam c înseamn iubire: s încerci s aju i oamenii. Acum e mult mai important s -i în eleg. Nu avea nevoie de ajutorul meu deloc. Sistemul ei emo ional de avertizare. Ulterior. ca s nu cad iar în vechile deprinderi. dar tiu c nu e bine s mai cedez acelui impuls. i continui s m duc la grupul meu. a a c am ignorat realitatea. în sfâr it. Dar toate mesajele acelea pe care mi le d dea despre cei care nu voiau s m aib în preajm . Acum. Uneori totul în mine vrea din nou s fie maestrul de ceremonii. iar s n tatea mea era la p mânt. un umil participant. dar m-am al turat unui grup de psihoterapie alc tuit din femei care aveau probleme cu b rba ii. ca s m trezesc i s m uit la mine i la profunzimea urii mele fa de mine îns mi. ci doar s fiu eu îns mi i pare s mearg . i s -i ajut pe al ii. Era prea însp imânt tor s simt toat ostilitatea pe care o îndrepta spre mine. înv ând cum Äs fiu" cu el în loc s încerc s -l schimb complet. Tot e afodajul meu s-a d râmat. A fost un oc îngrozitor s realizez cât de mult am organizat i controlat vie ile altora. Incepeam s m vindec în forul meu interior. b ie ii mei aveau probleme cu legea. poate din cauz c nu m acceptasem pe mine îns mi niciodat . grij de mine. i cu asta basta. La început m-am sim it stingher . aceast incapacitate de a percepe i tr i normal emo iile a f cut posibil implicarea ei în rela iile cu b rba ii pe care i-a ales. M simt ca i cum via a mea tocmai începe s capete sens. sim eam aceast responsabilitate uria de a hot rî pentru ei. a trebuit s vin el i s p trund în sufletul meu. nu m dorise niciodat . i nu tiu cum am auzit ce-mi spune. Dar am înv at s nu fac nimic. i s -i pun cap t. similare cu ale mele. copil fiind. Inainte. nu mai eram în stare s am grij de nimeni. La urma urmei. A refuzat s accepte ce însemna în familia ei s fii mai curând un obiect indezirabil decât un copil iubit. nu aveam timp pentru mine. ca adult. Grupul era de felul celor pe care în mod obi nuit le-a fi condus datorit profesiei mele. Sunt mult mai capabil acum s fiu al turi de clien ii mei.

în schimb.i sus in fragilul sentiment al valorii. era imposibil. dar nu i acas . iar singura modalitate în care d deam glas furiei era s resping toate valorile întruchipate de p rin ii mei. copiii. dar simpla lui prezen ne f cea via a grea. s m desprind i s încerc s fiu opusul oricui i oric rui lucru din familie. era faptul c p ream a a de normali privi i din afar . femeia se scufund adânc în e ec i disperare. fiind încânt tor de sociabili i nef când niciodat necazuri. dac nu chiar a tuturora. Era o competi ie permanent : cine controleaz pe cine? Iar el o câ tiga întotdeauna f r s fac nimic. emo ional. Din nevoia de a. Ea era furioas tot timpul. Ne l murim. a fost fie cu mult mai tân r decât mine. Modelul lui Pam de dezvoltare a unei rela ii în care rolul ei era de a în elege. fie nebun de legat. mam a trei copii care locuiesc cu tat l lor în str in tate . dup felul în care reac ionam la prezen a lui i-l l sam s ne controleze. Pân ce nu a început s simt cât de mare este puterea de vindecare a în elegerii i accept rii pe care le-a primit de la egalii ei din grupul de terapie. De câte ori tata f cea ceva ce-l rugase mama. El i mama nu erau deloc apropia i. ele se simt din ce în ce mai pu in valoroase. sau c i noi avem. peste tot. Dat fiind atmosfera din cas . Asta însemna c juca rolul b rbatului bun.i men ine independen a i respectul de sine. Când se întâmpl asta.egoist.i perfec iona partenerul este o formul des folosit de femeile care iubesc prea mult i produce. luând numai note de zece. f r excep ie. cum ar putea spera s câ tige i s men in vie dragostea unui b rbat mai s n tos i mai potrivit? Asta explic de ce femeile care iubesc prea mult schimb o rela ie proast cu una i mai proast . exact contrariul rezultatului a teptat: în locul unui partener recunosc tor. autoritar i critic. Pam i-a folosit cariera ca s . A fi vrut s strig din .i mânia care clocotea în ea. Când a ie it la pensie. O sut de b rba i i to i imposibili. El i mama credeau c noi. a r mas acas fiecare zi i fiecare noapte l sat de Dumnezeu. în sursa multora dintre problemele sale. ci în bu indu. probabil.cu fiecare e ec. Eram furioas la fel ca mama.Au fost. care au stricat-o i mai r u. partenerii. mai ranchiunos i mai critic la adresa ei. legat de ea prin devotament i dependen . loial. inclusiv cu un b rbat s n tos. ce înseamn s fii cu un b rbat. divor at . In orice caz. din cauza atitudinii de negare exacerbate. existam ca s -l ajut m s .clien ii. respectul ei de sine nu s-a dezvoltat i nu i-a dat posibilitatea s stabileasc rela ii normale cu ceilal i. O dat se stricase ceva la u a din fa i el a reparat-o cu ni te cuie mari de tot. Nu ipând la el. îl uram. so ii. i ce dificil este pentru asemenea femei s distrug acest tipar pân nu ajung s în eleag nevoia fundamental care le împinge s ac ioneze a a. unde nu se obosea s fie altfel decât era . înv asem cu to ii s -l l s m în pace. Cum i-oi fi g sit? Tata era preot în armat . propriii copii. fie homosexual. f cea dinadins pe dos. el e nevoit s înceteze de a o vedea ca solu ie la toate problemele lui i o transform . Presupun c ce m înfuria cel mai tare. Nu vorbea. i rela ia se f râmi eaz . a încuraja i a. Ca multe alte femei a c ror profesiune implic asisten a. devenisem de mult r zvr tita familiei. Celeste: 45 de ani. astfel. Trebuia s fim perfec i.i îndeplineasc arada profesional . Dac nu e în stare s determine pe cineva atât de neputincios i nepotrivit s-o iubeasc . mai mult de o sut de b rba i în via a mea i pariez pe ce vre i c fiecare. fie vreun artist escroc. Puteai s tai tensiunea cu cu itul când era tata acas . ea percepea b rba ii doar ca având nevoie de în elegerea i ajutorul ei. de obicei. întrucât nu era capabil s perceap . o astfel de femeie descoper curând c are un b rbat care devine din ce în ce mai r zvr tit.începutul fiec rei rela ii. Atunci n-am reu it s v d c are propriile lui probleme. iubitor. C uta modalitatea de a evita con tientizarea sentimentului de inadecvare i inferioritate. Se putea raporta doar la nevoia de ajutor fa de ceilal i . ezând în fotoliul lui cu un aer posac. fie dependent de droguri sau alcool.

De i m gândeam c analiza îmi f cea un serviciu enorm. Am lansat un ziar clandestin în liceu. dar în forul meu interior nu era decât dezorientare. iar câ iva m-au târât chiar în ni te afaceri ilegale. Am continuat cu edin ele de consiliere. în ciuda celor petrecute. Am fost c s tori i apte ani. A avut i aman i b rba i. s-au mutat la mine. Am f cut apoi dragoste cu un student african. Nu-mi privisem niciodat via a din acest punct de vedere mai înainte. în copil rie. c tr iesc. Apoi am cunoscut un tân r student orfan i am început cu el o rela ie cu adev rat furtunoas . câte ceva despre mine. absolut to i. eu eram profesorul. uneori mii de dolari. nu m-a ajutat deloc s -mi schimb modelul de . ceea ce m-a f cut s m simt puternic i independent . Ca i înainte. Prima mea experien sexual am tr it-o în Europa cu un american. încât îi fusese afectat creierul. Am tr it doi ani cu el în apartamentul meu. atât de adânc capacitatea de a sim i. credeam c omul cu care eram avea probleme. Am hot rât s continui i astfel. c acum aveam nevoie de toate dramele acestor b rba i ca s pot sim i. To i. ÄSe vedea" pentru el. nici chiar ele nu m f ceau s am vreun sentiment. treptat. mai în eleapt . M-am dus cu el la agen ia unde participa la un program pentru oferii condamna i pentru alcoolism. am plecat din ar . Apoi m-am întors în State i m-am încurcat cu un tip care cred c a fost cel mai r u din tot irul. De i m analizasem în Anglia ani la rând. în timpul c reia mi-am p r sit so ul i cei doi copii. Nu mi-a p sat. dar dup un timp m-a apucat din nou nelini tea i l-am îndep rtat din via a mea ca iubit. Probleme cu poli ia. care m-a vârât într-o groaz de necazuri. Am încercat tot felul de lucruri când f ceam sex.toate acestea deveniser obi nuite în via a mea. cu ni te tipi foarte dubio i. Nu puteam pune între mine i familie distan a care s m mul umeasc . iar instructorul de acolo mi-a sugerat s consult i eu un consilier. nu muncea i era deseori arestat pentru delicte legate de alcoolism. poate. eram tot la colegiu. ca s nu spun mai mult. m-am al turat i unui grup psihoterapeutic de femei. oameni periculo i. pentru c se vedea c am i eu probleme. Nici prin cap nu-mi trecea c am o problem . în exterior eram o rebel . jucându-mi rolul cu prisosin . Devenea violent cât ai clipi. am fost ajutat s încep s v d modelul pe care mi-l creasem. i sim eam c am controlul. dar nu mi-a p sat. cel pu in. iar eu le-am f cut pe plac. Mama i surorile mele se bucurau c eu sunt singura problem . Tân rul avusese rela ii sexuale doar cu b rba ii. Era dornic s afle multe lucruri despre State. In realitate. cea care de ine controlul. sex nebunesc . nu se sp la. c eu n-aveam nimic. credeam c eu sunt cea puternic . Câ iva ani mai târziu. femeia aceea m-a f cut s vorbesc despre rela iile mele cu b rba ii. pân s m întâlneasc pe mine. am înc lcat toate regulile. fraude financiare. dar nimeni nu se obosea s observe. Tot respectul pentru el. Cum fiecare din b rba ii tia primea ceva de la mine. droguri. mai practic . despre atrac ia fa de b rba ii nes n to i sau nepotrivi i pe care îi puteam domina prin efortul de a-i ajuta. iar eu eram teribil de agitat i nefericit f r s tiu de ce. Majoritatea au împrumutat bani de la mine.mai puternic . Acolo am început s aflu.toate puterile i s spun tuturor cât de îngrozitoare era familia mea. Imi z vorâsem. Era tipul de intelectual provenit dintr-o familie bogat . Era atât de alcoolic. am tr it în str in tate. mi-a consolidat ideea c sunt o r zvr tit . Dar m-am dus la o edin de consiliere i într-o clip . Pentru mine a fost o experien . nu le-am legat niciodat de obsesia mea pentru b rba i imposibili. am cunoscut un englez i m-am m ritat cu el. nu i pentru mine. i nu s-a consumat. Dup el a urmat un lung ir de leg turi.. vorbind la nesfâr it despre ura pentru tata i mânia fa de mama. Apoi am plecat la colegiu i de îndat ce mi s-a ivit ocazia. de i suntem i azi prieteni. Avea tot 27 de ani i era virgin. Faptul ca eu eram alb i el negru a produs vâlv . iar eu m-am sim it ca i cum a fi fost mentorul lui . i la sugestia consilierului meu.

Recuperarea a însemnat o perioad în care s fie doar cu ea îns i. fa de restul familiei pentru c refuza s accepte problemele sau suferin a ei. în afar de unul singur: furia fa de tat l s u care nu era acolo. Cu câtva timp în urm am avut o rela ie cu un diabetic care nu voia s .via . Cât de adânc devenise nevoia ei de implicare ne-o relev inadecvarea total a ultimului ei partener. c ci asta au fost b rba ii în via a mea. Un aspect major al recuper rii lui Celeste a implicat renun area la analiza intelectual a propriei persoane i vie i. în frustrarea i izolarea ei. educat . dar i modalitatea de a stabili o rela ie cu ea îns i i de a avea încredere în sine. Dar furia ei plutea în deriv . în sfâr it. s am grij de mine de data aceasta. i s . înst ri i sau realiza i din punct de vedere social ca ea. Aventurile sexuale . B rba ii au reprezentat felul meu de a evita s am grij de mine. f r nici un b rbat care s-o distrag .au fost posibile tocmai pentru c Celeste a sesizat o atât de fragil conexiune între ea i ceilal i. alcoolic în ultima faz .i con tientizeze sentimentele. Dramele i fr mânt rile au substituit intensitatea amenin toare a intimit ii. i totu i. A însemnat. Celeste.i ia insulina. prezen a altor femei care i-au în eles comportamentul i sentimentele i i-au validat eforturile de a se schimba. responsabil de bun starea b rbatului. De fapt. a c utat rela ii pe care le putea controla. totu i. el nu era total dependent. dar haosul nu a fost niciodat recunoscut sau exprimat pe fa . negarea i controlul. iar încercarea de a-i controla pe partenerii ei nu a fost decât o alt încercare de a în bu i for ele i sentimentele care o mânau. inteligent . de asemenea. lâng ea. Inclusiv dureroasa izolare. îmi jucam rolul bine-cunoscut de femeie puternic . când îmi analizam comportamentul. Recuperarea îi cere lui Celeste s înve e mijloacele de a stabili rela ii cu alte femei i de a avea încredere în ele. toate întâlnirile ei cu b rba ii au fost doar expresii ale mâniei. i totu i. experimenta i. foarte aproape de stereotipul be ivului cronic. dar nimeni n-o asculta. Nici chiar revolta ei împotriva regulilor i normelor familiale n-a l sat s se în eleag decât vag drama profund a familiei. câte pu in. Cert este c aceste rela ii au împiedicat-o s ri te o apropiere real de ceilal i. dar aceasta este înc singura modalitate pe care o cunosc de a stabili o rela ie cu un b rbat. Celeste i-a îngropat toate sentimentele. practic . Urla. iar în aceast privin mai are multe de f cut. Celeste nu a în eles c furia î i avea originea în incapacitatea ei de a schimba familia pe care o iubea i de care avea nevoie. Cum nu-i erau satisf cute nici una din nevoile ei de iubire i securitate în acel mediu familial. Negarea propriilor sentimente i percep ii i nevoia de a controla b rbatul i rela ia cu el au tras în balan mult mai mult decât inteligen a ei. Pân când nu va înv a s se iubeasc pe sine i s . Ea are de lucrat cu sine i cu cât va câ tiga o mai mare stabilitate interioar . în esen . cu atât aceasta se va reflecta mai mult în rela iile ei cu b rba ii. revoltei i haosului din sufletul ei. Acum. i con tientizarea acelei dureri emo ionale profunde care înso ea izolarea enorm pe care o suportase continuu. Am s -i las în pace pe b rba i o vreme. rela iile mele cu b rba ii se normalizeaz . pentru c am în eles. M tem. b tându-l la cap c e periculos ce face i c utând s -i îmbun t esc respectul de sine. înainte de a putea stabili o rela ie s n toas cu un b rbat. cu b rba i care nu erau la fel de educa i. a trecut cu vederea toate semnele care-i ar tau cât de boln vicioas i nepotrivit este aceast leg tur . iar eu st team cu el încercând s -l ajut. Familia lui Celeste tr ia într-un haos emo ional. Celeste trebuie s dezvolte o rela ie cu ea îns i. M str duiesc s înv s m iubesc. i s renun la toate acele distrac ii. datorit consilierii i grupului de psihoterapie. pe m sur ce m îns n to esc. pentru c m pricepeam mai bine s le port de grij lor decât mie. Poate c sun aiurea. dar leg tura cu el a fost un pas Äînainte"! Cel pu in. i ele.numeroase i exotice . c în realitate nu vreau s port de grij unui b rbat. sofisticat . Vedem aici din nou cele dou teme inseparabile. vedeam c situa ia mea se înr ut ea cu timpul. între ea i propriul ei trup.

Ce ne lipsea era t inuit în sufletul nostru. începeau ni te certuri înfior toare. Veneam acas cu titlul de regin .. Eu i Robbie chiar am fost ale i cel mai dr gu cuplu pentru albumul anual al colii. Era de-a dreptul înfior tor. cu mama. i acas totul p rea minunat. Nimeni nu ne va iubi vreodat îndeajuns ca s ne împlineasc . Celeste nu va fi în stare s simt ce înseamn s iube ti i s ai încredere într-un b rbat. Mi se spusese mereu c sunt matur pentru vârsta mea. Dar nu s-a desp r it de el niciodat . De câte ori era acas . ÄBurgi'e". Evenimentele ce se manifest în via a noastr nu sunt decât reflectarea forului nostru interior: ce credem despre propria noastr valoare. s alerg dup func ii în coal . se schimb i via a noastr . iar a doua zi î i cerea iertare.Uneori. ele trec de la un b rbat la altul încercând s afle ce le lipse te. devenisem deja expert în preluarea responsabilit ilor altcuiva. Se ducea în camera ei. Uneori cred c a fi fost în stare s r mân în liceu ani la rând. ca s poat îndura totul. M sim eam formidabil. dar. eu trebuia s preiau multe din îndatoririle ei. care ne aflam în cas . C utarea trebuie s înceap acas . mama purta lungi discu ii cu mine i cu fratele meu. jucând teatru în fa a celorlal i. cafenii. Ani de zile t inuisem ce se petrecea în cas . Totul p rea minunat. fratele meu încerca s -i despart . Aveam o cas mare i frumoas . Atunci mama i noi to i. f r probleme. când ai depus eforturi imense s men ii aparen ele în exterior. Am început s ne întâlnim dup ce iam spus prietenului lui cel mai bun c m atrage Robbie. pentru c bea cantit i industriale de bere Burgermeister. c s torit . foarte conving tor. Ii ineam un discurs. mam a trei b ie i adolescen i . Multe femei fac gre eala de a c uta un b rbat cu care s dezvolte o rela ie f r ca. ca elev . Atunci nu-i mai p sa de ce-i zicea tata. într-un anume fel. Dar nu m deranja. nu m deranja. chiar dac uram certurile dintre ei a a c ocoleam r spunsul. eram nevoi i s -l auzim cum o compara cu celelalte femei pe care le cunoscuse. cu sine. c se luase cu b utura i uitase. dac nu ne iubim noi în ine. Nici unul din noi nu voiam s ne lu m responsabilitatea acestei decizii... Sim eam c eu trebuie s ajut întâmplarea. Janice: 38 de ani. Rela ia noastr a mers înainte. se întâmpla s nu vin la o întâlnire. . lua înc dou -trei pastile i se încuia în dormitor. Era mai bine a a decât s ascult m cum se ceart . Avea chiar i o porecl . unde nu se vedea. Când se refugia în camer . sau eu eram nevoit s chem poli ia. i am ajuns s-o cred. c pitan al echipei de instructori i vice-pre edint de clas . îi era prea team c pierde suportul financiar pe care i-l oferea tata. despre ce merit m în via . de timpuriu. de atunci.aib încredere în sine. c m-a atras imediat. am pus totul la cale singur . nu vom g si decât un alt suflet gol. mai întâi. pentru c el era a a de timid. s -mi asum responsabilit i. cu piscin i aproape tot ce ne doream sub aspect material. Din când în când. Am început. M f cea s m gândesc la un cocker spaniol. Când ne schimb m aceste p reri. sau s fii iubit de el i considerat demn de încredere. Practic.. pentru c încercând. Eram sigur c pot avea grij de viciile lui Robbie. s g sim dragostea. tot numai puf i dr g l enie. I i vine greu i s te cuno ti pe tine îns i. cu sufletul gol. s vreau s de in controlul. cu ochi mari. Dup ce pleca înapoi la drumurile lui. Când se întâmpla asta. Robbie avea deja probleme cu b utura când ne-am cunoscut în primul an de liceu. Când l-am cunoscut pe viitorul meu so . s stabileasc o rela ie cu sine. e practic imposibil s mai ar i cuiva ce se petrece în sufletul t u. Ii pl cea s stea la motel. Robbie avea ceva atât de dr g la . despre dreptul nostru la fericire. întrebându-ne dac s -l p r seasc pe tata. Tata c l torea mai tot timpul. Se i b teau. s culeag câte o ip de la bar. A început s mearg la doctor regulat i s ia o gr mad de pastile. Acolo eram cineva care avea succes.

i asta am i f cut.i înfrunte problemele cu capul sus. care era bolnav. trebuie s recunosc c -mi pl cea mai mult situa ia când se îmb ta. fusesm con tient de dou lucruri: unu . va fi în stare s se confrunte cu ele. discuta la telefon cu oameni pe care eu nici nu-i tiam. Atunci doar. Robbie se îmb ta i mai des. în cele din urm . îl suna pe mentorul lui care insista pe ideea c Robbie trebuie s .i suna mentorul ca s afle cum s m manipuleze pe mine! Ca i cum Äeu" a fi fost cea mai . n-am tiut nimic din toate astea pân ce nu a l sat b utura. st tea tot cu ei. P rea chiar recunosc tor c m are pe mine. pentru c mi-era mil de el. Tata o b tea pe mama i avea o mul ime de aventuri cu femei pe care le ag a în baruri. i l-au pus s aleag : b utura sau slujba. pe care nu te puteai baza. era scutit de serviciul militar. I-am spus clar c vreau s m m rit cu el ca s nu-l înroleze. în general. A putea spune c mi-era team s nu fie r nit sau ucis. orice s-ar fi întâmplat. dar era O. bietul. lucrurile s-ar fi înr ut it cu fiecare an mai mult. îmi spunea c trebuie s scape de toat tensiunea i c ne-am c s torit prea tineri. îl sf tuiam ce s fac la coal i mai târziu. A. dac nu s-ar fi observat la serviciu c bea. Acum eram exclus din joc. eu eram l sat s m descurc cu celelalte treburi. Apoi. întotdeauna am fost pentru el i mam i iubit . Colegii de miinc i eful lui l-au chemat la o discu ie.nimeni altcineva nu l-ar fi suportat. în toat aceast poveste.avea nevoie de mine i doi . Inainte de abstinen .K.. dar dac e s fiu sincer . Dintr-o dat . Nu m sup ram. Ne-am c s toit când aveam amândoi 20 de ani. M interpuneam. îl sunam pe eful lui cu tot felul de scuze pentru c Robbie era prea mahmur s se duc la serviciu. Ii g seam scuze ori de câte ori se îmb ta i m str duiam i mai tare s fac pl cut atmosfera de acas . Ii min eam familia i prietenii în leg tur cu problemele pe care le avea la serviciu. S-a f cut mare haz de asta. trebuie s recunosc c mi-era mult mai team c se va maturiza acolo i nu va mai avea nevoie de mine la întoarcerea acas . Nu-mi doream nimic mai mult. Nu m împ c m cu gândul c i s-ar putea întâmpla ceva în Vietnam. Se ducea deseori la pescuit i petrecea nop i întregi cu prietenii. M sim eam ca i cum a fi fost dat afar din serviciu. puteam s -mi conduc casa cum voiam. Proveneam dintr-o familie în care tat l meu f cea lucruri infinit mai rele decât f cuse Robbie vreodat . De câte ori avea ceva dificil de rezolvat. To i erau pu in neaten i din cauza problemelor. Presupun c am fi putut-o duce a a toat via a.îl certam i îl iertam. In to i acei ani în care Robbie b use i d duse de bucluc. s -l in pe calea cea dreapt . Apoi i-a g sit un mentor la A. Bunicul lui. nesincer. n-a mai b ut. iar dup aceea îl suna din nou pe mentor. Recunosc. îi coseam pantalonii. i z u c eram furioas ! Din nou. trebuia s îndur multe. dup numai nou luni de abstinen . Era singurul mod în care m sim eam în siguran . De i tr isem ani de zile cu un b rbat iresponsabil. dar aveau ase copii. am descoperit c ne certam mai mult decât o f ceam înainte. i pe el îl c uta de câte ori avea vreo problem sau întrebare de pus. Mi-aduc aminte c s-a îmb tat atât de tare la nunt . s am un so care bea peste m sur nu era prea greu de suportat pentru mine. ca s -i dea raportul. când Robbie începuse s se îns n to easc din toate punctele de vedere. Ei bine.A. Recrutarea l-a prins la doi ani dup ce terminase liceul. c am fost nevoit s trec eu la volan când am pornit în c l toria de nunt . iar când dep ea m sura. dac e s fiu sincer . îl certam i plângeam i se îndrepta o s pt mân -dou . Era la începutul r zboiului din Vietnam i dac un tân r era c s torit. neajutoratul meu Robbie se ducea în fiecare sear la edin ele A. Dup na terea b ie ilor. sau pentru c ofase în stare de ebrietate. între el i via a lui. î i f cea prieteni. în carier . Sigur. dar eu eram mai mult decât dornic s compensez aten ia pe care Robbie n-o primea de acas . P rin ii lui Robbie erau foarte cumsecade. îi aminteam de zilele de na tere din familia lui. Atunci au început problemele. Ce m scotea din min i era c . A a c .

Am fost ocat . îmi concentrasem toat aten ia asupra lor.i vad de via a lor. în timpul acelor edin e. Eram îngrozit . împreun cu Robbie. chiar dac eram îngrozitor de furioas i înfrico at . manipularea i controlarea vie ilor lor. Credeam c ar trebui s încerce s m recompenseze pentru asta i nu s se duc la edin ele alea tot timpul. Am început. unul din fiii mei a început s fure i s aib probleme la coal . cumva. Dar tot de la ele am auzit cât de greu le-a fost s se dezbare de vechiul obicei de a avea grij de to i i de toate. întotdeauna crezusem c voi fi fericit de îndat ce to i ceilal i se vor fi format. Nu m mai opream din plâns. nici via a lor în doi. Muream de ner bdare s m întorc la el. Consilierul ne-a îndemnat cu fermitate s ne trimitem fiul la Alateen i m-a întrebat dac m duc la Al-Anon. Auzindu-i pe oamenii aceia vorbind despre cum au suportat singur tatea i sentimentul de sec tuire am început s -mi g sesc drumul. Atunci n-am în eles de ce. iar ea a pus problema pe tapet. Trebuia s le dau drumul. Mi-a vorbit despre ura ei pentru întâlnirile lui la A. i iat -i acum alegându-l pe tat l lor în locul meu. Dup câteva zile de expectativ . i-am telefonat so iei mentorului. A ascultat îndelung cum ipam la ea. Voiam s arunc vina pe so ul ei i pe A.A. la o edin cu p rin ii i s-a aflat. Habar n-aveam ce-mi trebuie s fiu fericit . So ia acestuia mi-a spus acela i lucru. mult timp m-am dus doar de 3-4 ori pe s pt mân . A zis c Al-Anon a ajutat-o imens i m-a îndemnat s particip la câteva edin e. am înv at s râd de lucrurile pe care le luasem înainte în serios încercarea de a schimba oamenii. dar femeia asta avea experien cu familii ca a noastr i s-a purtat tare blând cu mine. Mi-a vorbit despre cât de greu i-a fost când so ul ei s-a l sat de b ut. M-am dus. Am acceptat f r tragere de inim . c Robbie era alcoolic abstinent i c participa la edin ele A.. Dup ce-l p r sisem pe Robbie. Tot mai credeam c eu n-am nimic i c Robbie mi-era dator pentru to i anii aceia în care-l suportasem. i în special fa de mentorul acestuia. Am v zut acolo femei atât de frumoase. tii. Nu mult dup aceea vorbeam cu Robbie despre reunirea familiei. i ascultam ce povesteau celelalte persoane despre cât de greu le-a venit s aib grij de ei în i i în loc s se concentreze asupra alcoolicului. doar eu m ineam departe de Al-Anon.A. dar mentorul lui l-a rugat s mai a tepte pu in. Am ascultat-o doar pe jum tate. treptat. A a am r mas singur cu mine îns mi. Curând am încetat s mai plâng ore în ir i m-am trezit cu o groaz de timp la dispozi ie. Asta mi se potrivea i mie. i de a face pe p rintele cu partenerul lor alcoolic. Am înv at s nu-mi mai plâng de mil i s fiu recunosc toare pentru ce mi-a oferit via a. dar alte . nici pe el. M-am sim it încol it . Am continuat cu formalit ile de divor i m-am mutat cu copiii într-un apartament. pentru toat suferin a mea. B ie ii no tri au început to i s se duc la Alateen. b ie ii mi-au spus c vor s r mân la tat l lor. iar el nu avea curajul s -mi spun nimic. s în eleg cât eram de bolnav . Apoi a trecut pe la mine i a stat cu mine cât am plâns. având parteneri alcoolici. iar eu am stat i am ascultat. Am început s m simt bine f când ceva de una singur . i nu mai fusesem singur cu mine nicicând înainte. Erau destul de mari s ia o hot râre.mare amenin are pentru abstinen a lui! M preg team s introduc cererea de divor când m-a sunat so ia mentorului i m-a rugat s ne întâlnim la o cafea. Dup aceea. i asta mi-a fost de folos. Când a venit vremea s stabilim toate detaliile. pentru c l-a fi înv at ce s fac ca i cum eu tiam totul! Cam în aceea i perioad . mi-a spus c i se pare un miracol c mai sunt înc împreun . înv aser s se desprind i s . a a c m-am angajat undeva cu jum tate de norm . Trei luni m-am dus la edin e în fiecare zi. nemaivorbind de faptul c sunt ferici i. A. deprimat i isteric în acela i timp. Nu aveam idee cât îi fusese de greu s se ab in de la b utur . A doua zi m-a dus la o edin la Al-Anon. pentru c nu mai putea s -l manevreze.

s nu faci niciodat necazuri. mâniei. decât s te sim i bine . ce îmi place i ce nu. nu simte nimic. în loc s -mi v d de a mea. temerilor i frustr rii familiei ei. f r nimeni prin preajm care s se gândeasc la mine i s se îngrijoreze din pricina mea.mânia.persoane de la Al-Anon au fost de acord cu ei. Contribu ia ei în familie este de a nu se ti c exist . La coal nu e nici rea. m-am ref cut. c pân n-o s -mi Äplac " s tr iesc singur . m-am trezit sunându-l pe Robbie ca s discut cu el tot felul de fleacuri i dorind s -l întâlnesc i s punem la punct fiecare detaliu. trei c i prin care ace ti copii încearc s . Exist . iar eu la AlAnon. copilul-problem al familiei. le-am dat mai mult libertate. P rin ii se vor întreba ÄCe ne facem cu Joanie?" în loc de ÄCe facem cu mariajul nostru?" în acest fel încearc ea s . Robbie la A. a fi avut tendin a s -i organizez lui via a. c sim eam cum sufl vântul prin sufletul meu. El nu dorise divor ul. dac sim eam nevoia s vorbesc cu cineva. Doar îi controlam a a de dur pe to i! Oricum.el sau ea le ofer subiectul sigur pe care cei doi adul i pot conlucra. golul se umplea pu in câte pu in. ale c rei împliniri au drept scop s salveze familia i s umple golul interior. deoarece ne tr im fiecare via a proprie. n-am s fiu preg tit s reiau mariajul. oricum. A a c în cele din urm . pentru c având pe cineva lâng mine. a a c i-am ascultat. Care-i în bu suferin a i teama.i Äsalveze" familia. Când am început s ne gândim cum s ne mut m iar împreun . acceptând s fie apul isp itor al familiei. E un fapt deja stabilit c acei copii proveni i din familii cu probleme se simt responsabili pentru problemele familiilor lor. El sau ea devine. nepotrivit i de a controla via a acelui b rbat constituiau. Sim eam c regresez de câte ori îl sunam. dar i datori s le rezolve. delincventul juvenil. Dar tiam c a a trebuie.A. La început eram a a de sec tuit . Era ca i cum m-a fi în rcat singur . A trecut aproape un an i am fost din nou împreun cu copiii i Robbie. de i acum nu în eleg de ce.i Äsalveze" familiile: devenind invizibili. devenind r i sau devenind buni. cel care agit steagul ro u. str lucire i entuziasm sunt menite s acopere tensiunea. a fi alunecat iar i spre vechile mele roluri. nici bun . E ciudat: am în eles. s nu pretinzi niciodat nimic. Aparenta fericire. Am suportat greu s m las tras înapoi. modalit i de negare i evitare a golului ei sufletesc n scut în anii copil riei. Nu puteam înv a toate aceste lucruri dac nu eram singur . Feti a care joac acest rol se fere te cu tenacitate s adauge vreo povar familiei deja stresate. în principiu. ceva. A fi bun înseamn a fi a a cum era Janice. din proprie voin . o persoan realizat pentru cei din afar . Altfel.. în sfâr it.sau s sim i. Acum în eleg de ce era necesar. Nevoia ei uria de a fi solicitat . Cred c acum suntem mai s n to i decât am fost vreodat înainte. de a avea un b rbat slab. decât s m reped tot timpul i s le for ez. Pentru mine era foarte important s a tept pân ap rea cineva în sufletul meu gol înainte s m întorc la Robbie. ea e amor it . Copilul de acest tip se sacrific pe sine. Rela ia p rin ilor s i se deterioreaz . decât i-a fost lui s se lase de b ut. Nu mai sunt multe de ad ugat la povestea lui Janice. dar tiam c trebuie s m obi nuiesc mai degrab s las lucrurile s curg între noi. iar acum suntem bine. A fi r u înseamn s fii rebel. i nu are decât un singur sentiment . A deveni invizibil înseamn s nu ceri niciodat nimic.de fapt. nimeni nui va mai aminti de ea. toate. în ceea ce prive te suferin a. . Dar cu fiecare decizie pe care o luam în privin a mea. vorbe te foarte pu in i face ceea ce face f r s i se cear . teama i mânia din suflet. Cred c mie mi-a fost mult mai greu s -l las în pace pe Robbie. punctul de convergen al suferin ei. Devine mult mai important s la i o impresie bun . A fost nevoie s aflu cine sunt. St cuminte în camera ei sau se lipe te strâns de perete. ce-mi doresc pentru mine i pentru via a mea. B ie ii particip la Alateen. m duceam la o edin sau sunam pe cineva din grup.

oricum nu m interesa prea mult. Ea nu s-a putut descurca f r ei. Am crezut c Sam nu e decât un tân r timid i c voi fi în stare s -l ajut s treac peste asta. din cauza sentimentului meu de vinov ie. Mi-a r spuns: ÄFii sigur c nu". dar Sam era a a de bun i n-a insistat niciodat s avem rela ii sexuale. Eram logodi i. Am descoperit mai târziu c le-a citit. Dup c s torie. perspectiva i felul ei de a se feri de propriile-i sentimente. ne cunoscusem la cursurile serale de la un colegiu de teologie. dup care am sim it c trebuie s m m rit cu el ca s -mi r scump r gre eala. a fost cople it de sentimente. înainte de a-l întâlni pe Sam. golul sufletesc i teama.mentorul i so ia sa . pentru c nu voia s vorbeasc despre asta. s-a dus la baie i a închis u a. dinainte de a ne c s tori. so ul i copiii au jucat un rol mult mai important pentru ea. A fost o noapte lung . Dar el s-a plictisit de mine repede i a disp rut. Chiar dac le lipseau Äfor a" i Ämaturitatea". dar amândoi d deam vina pe faptul c nu eram c s tori i. m-am crezut datoare s -l vindec pe Sam de impoten . replica fidel a alcoolismului tat lui ei i dependen ei pasive a mamei ei. prima din multe altele.i reverse aten ia. Nu încercasem înc terapia de grup. dar nu tiam. iar eu am min it i am spus da. Am p strat toate c r ile acelea. Faptul c familia a supravie uit intact se datoreaz în mare m sur norocului lor de a întâlni un consilier experimentat i un cuplu . Era ahtiat dup r spunsuri. mam a dou fete . F r ei. El ( i dup ce a plecat de la el. f r s reu im. dar m f cuse s -mi pierd capul o dat i am f cut sex. Am plâns amândoi. c derea nervoas era inevitabil pentru c ei reprezentaser principalele mijloace prin care ea putea s evite suferin a. Am citit toate c r ile ce mi-au c zut în mân . persoana care ajut . aveam sentimentul c Äeu" îl privez pe Äel" de via a sexual minunant pe care ar fi avut-o dac nu s-ar fi însurat cu mine. catastrofal .de fapt. Pentru mine. Devenisem deja obsedat . dar n-a reu it i m-a întrebat optit: ÄMai e ti virgin ?" Nu i-am'r spuns imediat. sf tuie te i-i încurajeaz pe cei din jurul ei. Cred c m a teptam s devin celibatar dup experien a aceea. s-au descurcat f r ea. F r so ul sau copiii asupra c rora s . Aveam amândoi convingeri religioase foarte puternice . M întreba dac nu voiam s fim doar prieteni. A teptam cu ner bdare s -i fiu ghid în aceast experien . sentimentul c stricasem totul de la început. iar el a zis: ÄNu cred". Sam era gata s ejaculeze. sperând c le va citi i el. iar Robbie. împreun cu convingerile noastre religioase m-au asigurat c ne potriveam perfect. Ruth: 28 de ani. ci vina mea. o dat ce vom fi c s tori i. era o alegere bun . i cu toate acestea. i am fost prieteni doi ani înainte s încerc m s avem rela ii sexuale. Fusesem logodit . Vedeam c Sam era chiar mai pu in sofisticat i mai conservator decât mine în privin a sexului.Janice avea neap rat nevoie s adauge la lista ei de realiz ri grija fa de cineva.onest i în elept. Janice se v zuse întotdeauna o fiin puternic . Acest fapt. c Sam avea probleme cu poten a sexual . iar îns n to irea ei la fel de important . copiii) a devenit cariera.tiam. c mam sim it în siguran i am acceptat. a a c am socotit impoten a lui Sam ca pe un semn de la Dumnezeu care ne împiedica astfel s p c tuim înainte de c s torie. iar asta m-a f cut s cred c de in controlul situa iei. s-a ridicat. identice. când nu eram acas s -l privesc. de o parte i de alta a u ii. c s torit . partea cea mai proast a vie ii noastre nu era lipsa sexului. el refuzând s citeasc vreuna. fixasem data nun ii. Dar nimic din toate astea na fost a a. Purtam înc inelul de la el când l-am cunoscut pe Sam. cu un b rbat de care nu-mi pl cea foarte mult. decât a jucat ea pentru ei. In noaptea nun ii. Speram s existe ceva care ne-ar . Incercasem de câteva ori s facem dragoste. Fiecare din aceste persoane au recunoscut c boala lui Janice era la fel de dezechilibrant ca a lui Robbie. L-am întrebat dac vrea s mearg .

i n-am scos. în care eram urm rit i amenin at de o persoan a c rei fa nu o vedeam. Intre a doua i a treia edin am avut un vis extrem de clar i de tulbur tor. doream s continui în acest fel mai degrab . Prima dat când am încuiat-o i nu l-am l sat pe tata s intre. Nu am putut s spun ÄNu". în loc s plece. Il iubeam înc . în final. Acesta a fost primul pas într-un lung proces care mi-a dat posibilitatea. Doream cu disperare s -l ajut pe Sam. de i nu ne concentram asupra a ceea ce credeam eu a fi problema adev rat . dr gu i atent. M-am culcat devreme. iar mama a zis: Ä i? Du-te la culcare!" Astfel s-a terminat totul. dar c putem lucra cu mine. De i practic to i studen ii c lcau în picioare regulile stricte ale colii despre b uturile alcoolice i fumat. Tata ie ea deseori seara i se întorcea acas noaptea târziu.putea ajuta . mama s-a trezit i l-a întrebat ce face. Ingropasem complet acest aspect al vie ii mele. F r vreo întrebare din partea mamei. presupun ca s -l pedepseasc . Unul din tipii de la petrecere care c uta baia a intrat din gre eal la mine în camer . iar el o s -mi maseze spatele. încuia u a de la dormitor. dar ineam sincer la el. m-am dus la prima întâlnire. dar n-am putut. Când i-am povestit visul terapeutei. amândou fiind la cap tul unui hol lung. dar se transmitea cumva ideea ca sexul e o treab murdar . lucram de noapte.de la nou la cincisprezece ani. le-am l sat s p trund în con tient una câte una pentru c erau prea devastatoare. Tata ar fi trebuit s doarm pe canapea. La l7 ani am plecat la colegiu i l-am cunoscut pe b rbatul cu care m-am logodit un an mai târziu. s nu scot vreo vorb despre asta. m-a ajutat s -l interpretez pân când am în eles c figura amenin toare era a tat lui meu. pentru c el nu se afla acolo. ea aducându-m înapoi cu blânde e la mine i sentimentele mele.ceva pe care un terapeut mi l-ar putea spune i pe care c r ile îl omiseser . Nici m car nu tiam dac am vreunul. Eu m sim eam cu siguran murdar i nu voiam s afle nimeni. E greu de explicat. A r spuns: ÄRuth a încuiat u a!". M temusem c n-o s mearg i c tata o s dea buzna în untru. Mama. i doar pentru c a fost atât de sincer cu mine am hot rât s mai vin o dat . m-a întrebat care este p rerea mea despre ce se întâmpl i ce nu se întâmpl între mine i Sam. U a dormitorului meu era chiar lâng baie. în acela i timp. Familia mea era din cele în care nu se vorbea niciodat despre sex. eu c utând s abat discu ia spre Sam. în week-end i vara. M aflam acolo doar ca s -l ajut pe Sam i i-am spus-o. Nu eram deloc preg tit s vorbesc despre sentimentele mele. F r vreo alt vizit din partea tatei. în primul rând ca s evit fumatul de marijuana care urma. i mi-am cump rat un lac t la u . pe care nu-i cuno team. Dar chiar i a a. N-a . iar când amintirile au început s revin . St team departe de cas cât puteam de mult. Era un om bun. S-a a ezat pe marginea patului i a început s vorbeasc . s -mi amintesc c tata m molestase sexual de multe ori timp de ase ani . Eram sigur c ce se întâmpla între noi era din vina mea. Imi optea vorbe dulci i m amenin a. dar dup o vreme. Apoi mi-a spus s m întorc pe burt . Imp r eam apartamentul cu înc dou fete. A fost prima dat când mi-am dat seama cât de priceput eram s m evit pe mine. Mi-am luat serviciu când aveam l5 ani. pentru c mi-era foarte ru ine. M-am pref cut c nu tiu ce se petrece. Am petrecut acea prim or . decât s risc s afle cineva ce se petrecuse. furios c nu-i dau voie s intre. Avusesem nevoie de tot curajul din lume ca s -mi pun lac t la u . a r mas acolo i a început s bat cu pumnii în u . Acum în eleg c mare parte din dragostea mea pentru el era atunci o combina ie de vinov ie i mil .Sam. Când a v zut unde se afl . Ei. la un consilier recomandat de Planificarea Familial ca fiind expert în sexualitate. Mi-a spus c nu-l putem ajuta pe Sam. iar într-o noapte au venit ni te prieteni la ele. a început s vin în patul meu. m-a întrebat dac îi dau voie s st m de vorb . n-am avut niciodat obiceiul s m învârt pe lâng cei care le practicau i cu atât mai pu in s le practic.

Orice altceva decât controlul total mi-ar fi trezit vechile sentimente produse de dezmierd rile tat lui meu în nop ile acelea din copil rie. componenta sexual a rela iei noastre a început s func ioneze. pentru c nici el. trebuie s r mânem împreun . via a noastr marital devenea. S vezi c sunt multe alte femei care au trecut prin experien e similare i adeseori mult mai dureroase decât a mea. c era din cauza convingerilor noastre religioase. tres ream. i se cerea s le pun pe mas Äca s vedem ce faci cu ele". Se temea atât de tare s aib vreun sentiment sau vreo experien sexual c . pentru a face un copil. Au fost lacrimi i zâmbete i mult în elegere i acceptare. Am înv at s spun ÄMie fric ". Dar pentru el. P rin ii lui Sam fuseser obseda i de ideea de a cre te. presupun c era la fel de conservator ca mine i credea c dac am f cut sex. dar. cum-am spus. n-ar fi putut. a eforturilor noastre. întâlnirea ne-a alinat tuturor suferin a i vinov ia. iar Sam m întreba: ÄCe trebuie s fac?" De obicei atât era de ajuns . Aveam i grupurile care ne ajutau. pentru c se adresa nevoii noastre de a ne conduce trupul i ac iunile sexuale. Dac la mas . dar în cele din urm . Problemele i sentimentele celor din grup erau atât de asem n toare. Sam î i inea mâinile în poal . Multe dintre femei se c s toriser cu b rba i care aveau i ei. Pe m sur ce noi reveneam la normal. era lini titor i t m duitor. Am presupus atunci. în cele din urm . B rba ii formau i ei un grup de auto-ajutorare.. pe rând. cu noi în ine i cu cel lalt. m-am implicat. Ne-am întâlnit vreo trei-patru luni pân ce. la rândul lor. Acum m port mult . Nu mi-am dat seama c ne feream pentru c sexualitatea amândurora era perturbat . îmi pl cea s fiu de ajutor. nici eu nu vorbeam de sex. iar Sam a prins curaj i li s-a al turat. A fost una din cele mai bune idei pe care le-am avut. tulbur ri sexuale.. comanda a ceea ce se petrecea între noi din punct de vedere sexual. Fie c fuma marijuana fie c nu. Nu suportam s se aplece deasupra mea când eram în pat pentru c îmi aminteam de felul în care se apropia tata de mine. s fi vrut. în perspectiv . pentru c orice form de agresivitate sexual din partea lui era înc amenin toare pentru mine. dup spusele lor. r bd toare . b teau în u i strigau la el: ÄCe faci acolo?" Asta se petrecea mereu. a disp rut. întro sear grupurile noastre s-au întâlnit i am petrecut toat seara discutând despre reac iile personale la cuvintele Äimpotent" j Äfrigid". Dac întindea mâna dup mine brusc. tot mai dificil .i s de in controlul. c depuneam eforturi amândoi s dep im problema. Dac st tea în baie prea mult. în principiu. Fiecare putea s spun Änu" la cea ce îi displ cea sau nu voia s fac . teama mea de a fi cople it era înc o mare problem . Sim eam înc o nevoie uria s controlez fiecare gest de sexualitate al lui Sam (la fel cum f cuser i p rin ii lui). Când ceea ce se întâmplase între mine i tat l meu a început s ias la suprafa în edin ele de terapie. A fost o adev rat binecuvântare. Am înv at s avem încredere unul în altul. m îndep rtam sau începeam s vorbesc sau s fac orice altceva ca s m feresc de el.i poat cunoa te. Poate pentru c eu i Sam ne împ rt iser m atâtea lucruri pân atunci i aveam atâta încredere unul în cel lalt. Am rezistat o vreme. Imi pl cea sentimentul c îl ajut pe Sam. poten a. i totu i. i s fim siguri c putem da i primi dragoste cu trupurile noastre. m tr geam înapoi. în eleg toare. Trebuia s încetez s -l mai controlez ca s . literalmente.trecut mult i era în pat f când dragoste cu mine. curat". recuperarea însemna s devin singurul st pân al trupului i sentimentelor lui. L-am cunoscut pe Sam un an i ceva mai târziu. c ne-au fost de mare folos în sus inerea. Ne-am gândit la un plan în care fiecare aveam. terapeuta m-a îndemnat ferm s particip la edin ele ÄFiicelor Unite". un Äb iat pur. Ii scotoceau sertarele dup reviste i-i controlau hainele s nu fie p tate. un grup de autoajutorare al fiicelor molestate sexual de ta ii lor. în multe privin e. unul din noi orchestra totul.s tiu c îmi respect sentimentele i c m ascult . Acum avem dou feti e minunate i suntem atât de ferici i cu ele.

asupra c ruia timpul nu i-a pus amprenta. Pentru fiecare din femeile din acest capitol recuperarea a însemnat confruntarea cu suferin a. o lec ie vital despre cum s ne tr im via a în elept i just. Pentru ea. Dimpotriv . izvorât nu din manipularea condi iilor . grupul de sprijin potrivit a fost ÄFiicele Unite". In asta const fericirea. semnifica ia basmului? Este Äacceptarea". în plan sexual. nu ne îmbun t esc sub nici o form via a sau rela iile. Ruth cuno tea foarte bine. De aceea n-a fost surprins de incapacitatea lui de a avea o via sexual normal . acceptare i împ rt ire a experien elor. Acceptarea este antiteza neg rii i controlului. înfiin at cu scopul de a promova recuperarea persoanelor din familiile în care s-a produs un incest. De fapt. Povestea lui Ruth ilustreaz o alt fa et a modalit ii de manifestare a neg rii i nevoii de control. metode de realizare a fericirii. acest stil le-a adus mari deservicii. basmul pare s sus in c negarea i controlul sunt. în timp ce ne str duim s schimb m pe altul. un stil de supravie uire care cuprindea practica neg rii i încercarea de a de ine controlul. practica neg rii. cuplul Ruth-Sam a avut noroc pentru c ajutorul primit s-a potrivit perfect problemelor lor. Este disponibilitatea de a recunoa te realitatea i de a-i permite s fie a a.i interpreteze rolurile familiare. eufemistic exprimat ca Äignorarea gre elilor lui" sau Äp strarea unei atitudini pozitive". pe care a încercat s-o evite. iar nevoia de control ne ancoreaz acolo. El nu mai este a a pasiv i se afirm tot mai mult. La acest nivel de interpretare. Când impulsul de a de ine controlul se ascunde sub masca Äsolicitudinii" i Äîncuraj rii". a adar. înainte de a se c s tori cu Sam. S revenim acum la basmul men ionat la începutul capitolului. Dup cum subliniam. Care este. i mult mai mult ca partener. în copil rie. Ca i al ii.mai pu in ca o mam fa de Sam. Pentru femeia care iube te prea mult. Din fericire. De fapt. f r s avem impulsul de a o schimba. ea ignor de fapt nevoia de superioritate i putere pe care le implic acest tip de rela ie. în acest climat de în elegere. Ca multe alte femei pentru care problemele partenerilor lor devin obsedante. ÄFrumoasa i bestia" pare s fie un mijloc de perpetuare a convingerii c femeia are puterea de a transforma un b rbat dac îl iube te cu adev rat. La maturitate. Nu-mi cere s t inuiesc secretul impoten ei sale. trecut i prezent . pare s aib puterea de a-l schimba (control). eu sunt de p rere c aceast interpretare simplist nu sesizeaz semnifica ia acestui basm. e ecul a constituit un fel de garan ie pentru ea c nu va mai fi nevoit s lase altcuiva controlul asupra sexualit ii ei. Putea s aib ini iativa. s-a înfiin at i un grup corespunz tor al so ilor victimelor. iubindu-l necondi ionat (negare) pe monstrul fioros. Faptul c basmul a supravie uit nu e din cauz c promoveaz preceptele i stereotipurile culturale ale vreunei epoci. ce fel de probleme avea el. ne va ar ta drumul spre o comoar . Frumoasa. fiecare din persoanele afectate putând avansa cu precau ie c tre o manifestare sexual normal . Fiecare a dezvoltat. El a învins timpul pentru c întruchipeaz o lege metafizic profund . Aceast interpretare Äpare" corect pentru c se potrive te rolurilor sexuale dictate de cultura noastr . singurul rol pe care-l tia -cel de victim . oricum ar fi denumite. iar eu nu-i cer s fie asexual. ambele. mecanismul neg rii ne conduce spre rela ii ce permit reinterpretarea compulsiv a vechilor lupte.propria noastr Ä i au tr it ferici i pân la adânci b trâne i". în avantajul ei. Cu toate acestea. Trebuie s recunoa tem c practicarea neg rii i controlului. sistemul lor de ap rare a constituit contribu ia major la suferin a lor. E ca i cum povestea ar con ine o hart secret care. dac suntem destul de ageri s-o descifr m i destul de curajo i s-o urm m. Avem o mul ime de posibilit i acum i avem libertatea de a alege. ocole te. în loc s ne schimb m noi. s de in controlul i s nu mai joace. o ramifica ie a ÄP rin ilor Uni i". aspectul dansului în doi al felului în care defectele lui îi permit ei s .

dup cum a iubi prea mult este unul din primele mijloace de evitare folosite de femeile din acest tip de familii. i e singurul care poate decide ce m suri s ia. este o form superioar de iubire.exterioare sau a oamenilor. o problem cu impulsul de a munci asiduu. ca s scape de ve nicele ei lament ri. Cu alte cuvinte. c nu st în puterea ei. (Dependen a de munc este una din modalit ile folosite adeseori de b rba ii din familiile cu disfuc ionalit i pentru a se evita pe sine. de apropierea i intimitatea de care se teme i anticipând r bufnirea unor sentimente sup r toare. la nesfâr it. încercarea de a schimba pe cineva este frustrant i deprimant .i face mai mult ordine în propria existen . de a ne dezvolta pe noi în ine în timp ce facem planuri i manevre ca s schimb m pe altcineva i ne sup r m. Datorit atitudinii ei de acceptare. vom fi fericite. rezultatul? El petrece tot atâta timp . în timp ce exercitarea puterii (pe care o de inem deja) de a efectua schimbarea în propria noastr via este însufle itoare. Faptul c eul s u adev rat s-a întâmplat s aib înf i area unui F t-Frumos (partener perfect pentru ea) demonstreaz simbolic c Äea" a fost recompensat astfel pentru atitudinea ei de acceptare. proprie. eviden iat de faptul c ea i prin ul Äau tr it ferici i pân la adânci b trâne i". convingerea c dac el se schimb . Aminti i-v . înseamn s evi i capacitatea i responsabilitatea de a. nevoia ei de a-l schimba poate deveni un factor care s contribuie la distan area lor afectiv . indiferent de ce face so ul ei. Sarcina so iei sale este nu de a-i face ordine în via . Ea l-a judecat în mod realist. Acceptarea unei persoane a a cum e. dac o vrea cu adev rat. La baza tuturor eforturilor noastre de a transforma pe cineva st un motiv egoist. un factor tot atât de important ca i obsesia lui de a munci. probabil. Recompensa a constat într-o via bogat în împliniri.) Pre ul pe care el îl pl te te pentru aceast atitudine de evitare este o existen unidimensional . i. l-a acceptat a a cum era i l-a apreciat pentru calit ile lui. ci din dezvoltarea unei p ci interioare chiar în fa a încerc rilor i dificult ilor.i asume ca s se schimbe. In efortul ei de a-l for a s se apropie mai mult de ea. ne descuraj m i ne întrist m când eforturile noastre e ueaz . ci cic leala ei. Dar el e singurul care poate judeca dac pre ul pl tit e prea mare. Majoritatea avem capacitatea de a fi infinit mai ferici i i mai realiza i ca indivizi.i dore ti s fii fericit. nu revendic m aceast fericire pentru c ne imagin m c suntem împiedica i de purtarea Äaltei persoane". în special a anxiet ii i disper rii. care este. care îl împiedic s se bucure de via . Dependen a de munc este o tulburare grav .i schimba via a în bine. într-adev r. i ce riscuri s . a ei i numai a ei. N-a încercat s fac un prin dintr-un monstru. Adeseori. E foarte bine s . protejându-l. Pentru ca so ia unui Äîmp timit de munc " s fie liber s tr iasc o via împlinit . ea trebuie s ajung s în eleag c problema lui nu este a ei. Nu i-a spus: ÄVoi fi fericit când el nu va mai fi monstru!" Nu l-a comp timit pentru felul cum ar ta i n-a c utat s -l schimbe. Dac partenerul unei femei are. dar aproape inaccesibil multora din noi. încercând s -l schimbe. f r s încerci s-o schimbi prin încuraj ri. de obicei.sau chiar mai mult . nu face decât s -l îndep rteze. Frumoasa din basm nu urm rea s transforme Bestia. certându-l i lamentându-se. de exemplu. îi d lui posibilitatea de a crede c problema dintre ei nu este Äpatima lui pentru munc ".departe de ea. ci de a. Ignor m obliga ia ce ne revine. i nu are dreptul s -l schimbe. Ironia este c tocmai acceptarea noastr îi d posibilitatea celuilalt s se schimbe. iar ea se plânge i se ceart cu el din cauza orelor nesfâr ite petrecute departe de cas . decât ne închipuim. ca toate celelalte comportamente compulsive. S arunc m o privire la ce se petrece în acest caz. manipul ri sau coerci ie. sim indu-se îndrept it s fac astfel. în mâinile altcuiva. el a fost Äliber" s redevin ceea ce era de fapt. dar s plasezi sursa acestei fericiri în afara sinelui t u. Aceast dependen are un scop în via a so ului. Ea trebuie s . nu e datoria ei. în asta const lec ia.

va r mâne ancorat întrun entuziasm temporar. droguri sau alimente.înve e s respecte dreptul lui de a fi ceea ce este. Pentru c nu ne iubim pe noi în ine. team i dorin e neîmplinite.Laing în cel mai r u caz. a teptând ca el s se schimbe. în . Ea va descoperi. beau prea mult sau fac abuz de droguri. El se poate decide s lupte împotriva obsesiei sale i s devin disponibil din punct de vedere fizic i afectiv. ea va sim i. recuperarea din dependen a de rela ii trebuie s mearg mân în mân cu recuperarea din dependen a fa de substan a pe care o folosesc. pe m sur ce devine din ce în ce mai pu in dependent de el în privin a fericirii ei.liber de resentimente fa de absen ele lui. tipic. cu atât sim im mai acut vina. liber de povara str daniilor de a schimba ceva ce nu poate fi schimbat. dar pentru cele care procedeaz astfel. Din ce în ce mai singure i mai izolate. droguri sau alimente. Sau. Ne spunem chiar c al turi de b rbatul potrivit. In tinere e sau la maturitate am putea începe s facem abuz de alcool sau droguri. indiferent de alegerea lui.i tr iasc propria via . unele din noi dezvolt dependen a de substan e chimice. am putea dori cu disperare lini tea pe care pare s ne-o promit rela ia cu un b rbat. Intrucât ea nu mai e frustrat i nefericit .i tr iasc propria ei via . oricât de mult ar dori ca el s fie altfel. Ca s bloc m cele mai profunde sentimente din copil rie. Pân când nu-l Äaccept " a a cum e. mai mult afec iune pentru el i pentru acele calit i ale lui pe care ea le apreciaz într-adev r. indiferent de comportamentul so ului. tot ca s c ut m alinare. ne repezim la substan a de care am f cut abuz. el r mâne cu libertatea de a medita la consecin ele comportamentului s u. eliberat de constrângerile unui mariaj nesatisf c tor. Când va renun a s mai încerce s -l schimbe i î i va redirec iona energia spre propriile ei interese.i continue via a. s . nu vom mai avea nevoie de alcool. ura fa de noi în ine. ci devine din ce în ce mai interesat de via . c scopurile urm rite o satisfac într-atât încât se poate bucura de o via bogat i recompensatorie. b rba ii nu sunt singurul lucru de care ne ag m.ca s ajust m realitatea. acceptând b rbatul din via a ei a a cum e. legate prin suferin . ru inea. Dar. Când rela ia e ueaz . Nici una din aceste c i nu este posibil atâta timp cât ea vrea s -l transforme pe partenerul ei ca s poat fi fericit . liber de vina de a nu fi în stare s -l schimbe. R. 8. poate. Mânc m prea mult sau prea pu in -sau amândou . Pentru c ne sim im îngrozitor cu noi în ine. Cu mai pu ine resentimente i o vin mai mic . în absen a so ului. Nu toate femeile care iubesc prea mult m nânc în exces.D. ar putea decide c angajarea ei fa de un partener absent este inutil i ar putea alege s . Ädependente de b rba i". va cunoa te ce înseamn fericirea i satisfac ia. într-un fel sau altul. Se creeaz un cerc vicios când dependen a fizic de o substan este exacerbat de tensiunea unei rela ii boln vicioase. avem nevoie de el ca s ne conving c putem fi iubite. i iat de ce: cu cât depindem mai mult de alcool. teama. va fi liber . sau. femeile care iubim prea mult. dorim un b rbat care s ne fac s ne sim im mai bine. Ca i cum toate acestea n-ar fi de ajuns. Când femeia care iube te prea mult renun la cruciada pe care o poart ca s -l transforme pe b rbatul din via a ei.pân la adânci b trâne i. pentru femeile care iubesc prea mult. femeia va fi liber . înainte de a fi capabil s . suntem dependente de rela iile interumane. s ne distragem aten ia i s amor im golul emo ional imens din sufletul nostru. Folosim rela iile în acela i scop în care folosim substan ele aditive: ca s îndep rt m suferin a. de alimente. se intensific contrastul dintre via a ei i via a lui. probabil. noi. Sau poate nu. Doar când în elege aceasta. Când o dependen alimenteaz alt dependen Exist mult suferin în via i poate c singura suferin care poate fi evitat este cea care provine din încercarea de a evita suferin a.

cânt rind cel mult 52 de kg. cel pu in l. serios.Exceptând asta. i amândou ne înl n uie din ce în ce mai mult. N-am avut timp nici s dau din cap a în elegere. iar n rile îi frem tau continuu.. ca scuz pentru dependen a de care suferim. Am început s-o suspectez de faptul c î i provoca deliberat starea de vom . vreo problem . f cându-le s par sub iri i tivite.. de m tase c r mizie. folosirea continu a substan ei chimice ne permite s toler m rela ia nes n toas . Femeia cu dependen de alimente este hot rât s . E destul de r u s cread c le-am furat. O b nuiam de asemenea de alcoolism. am luat câteva chestii i am fost prins . a continuat ea cu acela i aer conspirativ. ar fi trebuit s fie frumoas . din moment ce atâtea femei bulimice sau anorexice sunt fiice de alcoolici. doi alcoolici (în special femeile bulimice) sau un alcoolic i un hiper-sau hiporexic. D m vina pe una din cauza celeilalte. slab ca un fotomodel. Descoperim c solu iile noastre au devenit. De atâta încruntat. ti i. î i mu ca foarte des buzele. dar. eu. Brenda f cu aceast m rturisire în oapt la prima noastr întâlnire. iar fiicele de alcoolici au tendin a s se c s toreasc cu alcoolici. Cu cât ne str duim mai mult. un alt indiciu.Eu. acesta era. aproape toate clientele mele cu tulbur ri de apeten proveneau dintr-o familie cu un alcoolic.. . In timp ce povestea cu respira ia întret iat . în schimb. simpl . într-adev r. de i tuns i coafat cu grij . era uscat i lipsit de str lucire. .. dar se afl . ca i cum ar fi tras încet o perdea. Dar nu am nici o problem în realitate. pentru c anihileaz suferin a i ne smulge motiva ia necesar schimb rii.. Folosim absen a unui b rbat din via a noastr . trimis de altcineva care crede c sfatul unui consilier i-ar fi benefic. Dimpotriv . iar când vorbea. eu. Brenda reprezenta unul din cele mai dificile cazuri din activitatea mea de consiliere: o client care nu e destul de motivat ca s caute ea îns i ajutorul nostru. Femeile care sufer de tulbur ri de apetit simt frecvent impulsul de a fura. c ea s-a gr bit s continue: . Folosim una ca s ne ocup m de a doua. Pielea îi era uscat i livid .sau hiporexic i un alcoolic. cu cât c ut m mai multe c i de sc pare. m-am trezit c nu-i mai ascult cascada de cuvinte care m potopea. în realitate. sau via a al turi de un b rbat nepotrivit. din cauza aspectului pielii i a sl biciunii ei. .i in hrana. Atâta timp cât suntem înclinate s sc p m de noi în ine i s evit m suferin a. trupul i partenerul sub un control strict. î i dezvelea cu grij din ii. P rul. prin for a voin ei sale. Cu p rul blond-auriu i ochii verzi ca smaraldul. nu de genul celor pe care le au unii oameni. cu atât ne îmboln vim mai tare. Din experien a mea de terapeut.Sunt aici pentru c m-a trimis avocatul meu.75 m. nu cred c am. Când zâmbea. dar lipsea ceva. se crease o cut adânc vertical între sprâncene. totu i. problemele noastre cele mai grave.timp ce dependen a emo ional de o rela ie este intensificat de sentimentele haotice produse de dependen a fizic . Ne a tepta o munc grea. pus în eviden de bijuterii masive din aur i filde . c a face impresie bun la tribunal dac ar vedea c primesc ajutor pentru problemele mele.. putem ajunge uneori chiar la o form incipient de nebunie.. o studiam pe vorbitoarea mea: era înalt . pentru c amestec m dependen ele cu obsesiile.. deci. nu e de mirare. vom r mâne bolnave. Avea tot ce era necesar. Purta o rochie elegant . Am luat câte ceva din farmacia aia i am uitat s pl tesc.. iar el s-a gândit c ar fi o idee bun s vin la consiliere. în ciuda unui ten atr g tor. pe Brenda i pe mine. mi-a sc pat din vedere. în cabinet. care neag c ar avea nevoie de ajutor. o suspectam de foame excesiv (bulimie) i/sau inapeten (anorexie)... Respira greu în timp ce vorbea. Având o uria nevoie de alinare i neg sind-o nic ieri. Sunt foarte frecvente c s toriile între un hiper. Buzele ar fi fost frumoase dac nu i lear fi strâns tot timpul. Cel mai r u lucru în toat povestea asta e ru inea..

Din fericire. tr im separat câtva timp. pentru c n-ar în elege nimeni a a cum am f cut noi: avocatul i eu. Il uram pentru ce-mi f cea. Mam s turat s tot încerc s -l fac fericit. presupun c o merit. întrucât tia c sunt în contact cu avocatul ei. i începu s retrag ceea ce tocmai divulgase. serios. într-adev r. Dar nu-mi pas . Mai întâi a dat vina pe procesul care urma s aib loc în curând. proast i urât ". cum o f cea de obicei . Intotdeauna mi-a spus c eu sunt de vin . Mul umesc lui Dumnezeu. i cred c avea dreptate. în sfâr it. a dezv luit-o ezitant i prudent. i nu mai vine acas . Acum nu tiu încotro s-o iau i m întreb dac . . iar dup un timp a început chiar s fie mai sincer în ceea ce o privea. i-a respectat toate program rile. I s-a f cut imediat team . l sând s -i scape cuvintele: . am avut ceva timp între prima întâlnire i data la care se judeca cazul ei i. acas .. îi spuneam: ÄDac vrei s fiu tandr cu tine. i acum a vrea s n-o fi f cut. plus 40 de ore de munc în folosul comunit ii. nu. Eram furioas i retras mai tot timpul. multe din cele ce mi-a spus în acea prim zi au fosi minciuni: se sim ea bine. nu pot s lucrez. a început s transpar la a treia noastr întâlnire. s fiu de acord c nu era nimic r u. a recunoscut c avusese probleme cu somnul s pt mâna aceea. mai ales c nu-i place cum g tesc. Iar Rudy nu este chiar atât de sever cu mine. M simt mai bine când m las în pace. în loc s -mi spui cât sunt de îngrozitoare.I-am cerut. Flatarea era menit s m conving s pactizez cu ea. Când a fost condamnat ( ase luni cu suspendare i restituirea integral a bunurilor furate. sunt la p mânt cu nervii. pe cât se str duise înainte s t inuiasc cine este i ce f cuse. i c nu vrea s se afle despre acest incident. dar explica ia nu suna pe deplin conving toare. so ului meu s plece. a încercat s fie Äo client bun ". pe care. sprâncenele în l ându-se i mai mult pe frunte. trebuie s te compor i cu mine ca i când m-ai pl cea. n-a fost vina mea. Dând din mâinile cu unghiile manichiurate. un tertip al sor ii i nimic mai mult. c nu sunt femeia potrivit pentru el. decât la dou noaptea. c sunt prea rece i distant . apoi pe cea de jos i înapoi la buza de sus. Ii place atât de mult cum g te te mama lui c e în stare s se ridice de la mas i s plece la ea.mai întâi buza de sus.Nu suntem desp r i i în adev ratul sens la cuvântului. t g dui: . se str duia la fel de mult s devin sincer .Care a fost cauza? am iscodit-o. N-a trecut mult i deja urma programul de terapie cel pu in în aceea i m sur pentru ea îns i i pentru efectul pe care acest fapt urma s -l aib asupra judec torului care instrumenta cazul.i buzele.i putea aminti nimic.. dar era din cauz c m critica mereu. Alte femei o duc mai r u. i-am cerut cu mult blânde e. ini ial. decât s m împac cu faptele lui.când vine. i s -mi vorbe ti frumos.Ce face pân la dou ? Nu poate s stea la mama lui atâta timp.. nu mai furase niciodat înainte. pe care le-a f cut la localul ÄClubul Fetelor"). Apoi. cum eram i eu de altfel. Uneori vin obosit de la serviciu i nu vreau s g tesc. când oricum nu are nici un efect. Ar ta obosit i tras la fa . Dar nu e chiar a a de r u. Povestea adev rat a Brendei.Vorbe te-mi despre tine. am întrebat. împotriva voin ei ei. De multe ori vine acas pus pe ceart . iar când am comentat acest lucru.Te-a mai nec jit ceva s pt mâna aceasta? A a teptat pu in. s o sus in în legenda pe care o crease -c arestarea era o gre eal . la urma urmei.Nici nu vreau s tiu. dar s m descurc f r el e mai greu. A continuat spunându-mi c avocatul ei era foarte dr gu . afi ându-se cu fata aia de la birou. Presupun c iese cu prietena lui. mu cându. . când s-a întâmplat asta. . Nu pot s dorm. era fericit . a a c am iscodit-o mai departe: . a cunoscut alinarea care vine o dat cu renun area la minciun . nu tia ce se întâmplase în magazin. Cu siguran . de i tiam ce va urma.i mai .

de a voma i mânca iar. Brenda. Tat l ei.mult din aceast cauz . A fost o regul pe care Brenda a aplicat-o cu rigurozitate vie ii ei. Mama Brendei fusese de asemenea bulimic . vânjos i energic. Iat o femeie hot rât s nu simt i s nu. i sim indu-se teribil de singur f r mama i tata pe care îi regreta acum. spunându-i c va deveni. i deci. mânca. i i-a trebuit destul timp s separe realitatea de nevoia ei de a o distorsiona. în toiul unei mese îmbel ugate. de i i asta se întâmpla foarte rar. i c astfel. încercând s nu simt cum o inund panica. chiar când venea acas . Aveam de gând s -mi încerc norocul cu ea i nu voiam s-o pierd.i camufleze fiecare mi care. ca familie. atâta timp cât nu le d deai glas.i-am spus s plece. ca s le în bu e strig tul. Plecat de acas pentru prima dat .o violare a acordului tacit al membrilor familiei: ce nu recunoa tem în auzul tuturor nu exist pentru noi. ca s poat veni în întâmpinarea propriilor ei necesit i. E adev rat c nu i-ar fi spus cuvintele alea dac n-ar fi fost beat. Povestea Brendei era lung i complicat . Nu e de mirare nici c îi venea foarte greu s urmeze programul de terapie. Dac nu recuno tea c ceva nu mergea bine. dar realitatea era c acum mai tot timpul era beat. l-am chemat pe avocatul ei i i-am spus s -i sugereze cu precau ie Brendei. am început s-o descos. un b rbat zvelt. . Iar neîmplinirile erau motivul pentru care sim ea impulsul de a fura. Ochii ei verzi s-au m rit de spaim . o imagine care camufla teama. A ti era un lucru. viguroas . i-a dat seama c poate vomita tot ce mâncase. încercând disperat s . corpul ei a început brusc s pun în eviden efectele cantit ilor enorme de mâncare pe care le îngurgita.era supraponderal de când o tia Brenda. atunci nimic nu mergea prost.pentru c m duc obosit la serviciu a doua zi .decât din cauza faptelor lui . ca student la colegiu. îndep rtat atât de înf i area so iei sale cât i de religiozitatea ei excentric . Problemele nu existau. La începutul celei de-a patra edin e. tata bea i o în ela pe mama. a f cut o descoperire incredibil . Apoi ochii i s-au îngustat i a zâmbit dezarmant. înv lui i disimula. Nu mi-a trebuit a a mult timp pe cât îmi imaginasem. In elegerea c e o boal de care sufereau multe. de a min i. i-a pierit orice urm de culoare de pe fa a i a a palid i brusc.i dev luie sentimentele. ca tat l ei i lini tit c poate mânca orice f r a se îngra ca mama ei. în final. nu ne poate îndurera. î i b tuse joc în v zul lumii de jur mintele c s toriei. Mama se ruga i-L l uda pe Domnul. ca s-o fac s vorbeasc . singur tatea i golul îngrozitor din suflet. a admite era cu totul altceva . La l8 ani cânt rea l09 kg i era disperat cum nu fusese vreodat înainte. am rugat-o cât mai blând cu putin . Se str duise din r sputeri s perfec ioneze imaginea pe care o prezenta lumii. Brenda a crescut zvelt . foarte multe alte femei a ajutat-o pe Brenda s vad cu ochi mai buni comportamentul ei compulsiv. s-a închis în ea. Nu e de mirare c se ag a cu tenacitate de minciunile i n scocirile care-i ruinau via a. Ii era aproape imposibil s evalueze situa ia în care se afla.Cum adic cum stau cu mâncarea? E o întrebare prosteasc ! I-am spus ce v zusem în înf i area ei i m alertase i i-am explicat etiologia tulbur rilor de apetit. c e foarte important pentru ea s continue consilierea cu mine. Tat l îi arunca acum jigniri tinerei care fusese copilul lui favorit. La vârsta de l5 ani. iar Brenda se îndopa. . Dup cea de-a treia edin . ca mama ei. nu va . Faptul c ele strigau ca s se fac auzite nu trezea în ea decât dorin a de a crea noi nepl ceri în via a ei. Devenise atât de versat în disimul ri c se prinsese în plasa propriilor minciuni. Nimeni din familie nu se îndoia c î i în ela so ia i nimeni nu aducea vreodat vorba despre asta.Poveste te-mi cum stai cu mâncarea. Singur în camera ei.

misterios i de încerc rile lui aparent sincere de a se schimba. c a început s in regim i s vomite tot ce mânca. Brenda a trecut prin perioade de obezitate alternativ cu perioade de sl bire extrem .sau cel pu in lini tit . Pe de o parte din cauza sentimentelor pe care refuza s le recunoasc . La fel ca rela ia tat lui ei cu alcoolul.i provoace starea de vom mul i ani dup ce a Äinventat" procedura în colegiu. In anii care au urmat. morbiditate i obsesie. urmând modelul mamei ei. comportamentul ei a fost sus inut de familie i de boala îns i. f r a declan a un nesa mai mare. Rudy. i mai mare. draga mea. sumele uria e de bani pe care le câ tigase i le cheltuise. b uturi i droguri. Brenda era obi nuit cu secretele. nelini tea interioar nu putea fi ignorat . dar Brenda a fost atât de impresionat de trecutul lui întunecat. totul va fi în regul ." Nu era loc pentru durere. team . cluburi de noapte. în tot acest timp. Fu atât de uimit de controlul pe care sim ea c îl are acum asupra greut ii sale. Trecea acum de la etapa bulimic la etapa anorexic a tulbur rii ei de apeten . Nici unul nu putea ingera un strop din substan a respectiv . din cauza submin rii sistemului nervos. Se trezea în fiecare diminea cu speran a c azi va fi altfel decât ieri i se ducea la culcare în fiecare noapte cu hot rârea de a fi Änormal " mâine. nici m car o zi.i l sase în urm trecutul pentru a c uta ceva mai bun. Nu tia c are o tulburare de apetit. care pretindeau a fi ce nu erau. Cu ajutorul complicit ii tacite a p rin ilor ei.haine foarte elegante asortate cu cel mai modern machiaj i cea mai sofisticat coafur . tot mai mare. nu era loc pentru adev rul despre ea i via a ei.mai fi pedepsit pentru consumul enorm de mâncare. consta într-o lupt îndelungat de a controla substan a care. Brenda s-a scufundat tot mai adânc în minciuna care reprezenta via a ei. dar cu certitudinea c dac reu e te s arate foarte bine în exterior. Cum ei ocoleau adev rul cu înc p ânare. De i f cea tot ce era posibil ca s arate bine . dar e minunat. pe viitorul so . F cea destul de vag aluzii la . N-a în eles c i ea i mama ei sufereau de o dependen alergic la anumite alimente. sinceritate. Brendei îi era imposibil s în eleag ce se întâmpla cu ea. în realitate o controla ea pe ea. el . a c utat alinare la un grup religios întâlnit în campus. In acest grup l-a întâlnit. la ma ini i femei str lucitoare. i iat -l. eliberat de obsesia ei fa de mâncare. ora ul s u natal. în definitiv. starea mental a Brendei era dominat de dezorientare. efect al malnutri iei auto-impuse.nu era suficient ca s adoarm teama i s umple golul din suflet. aici i acum. în special cu tot ce însemna produs de patiserie. Faptul c plecase în grab de acas i constrâns de împrejur ri. In încercarea de a g si modalitatea de eliberare din marasmul interior. un fel de eminen cenu ie care a fascinat-o cu atât mai mult cu cât era foarte misterios.un fugar sub masca unui b iat de . pe de alta. Brenda. iar în multe privin e. A continuat s . locuind în campusul unui colegiu lini tit i activând într-un grup religios de tineri. singur tate. dup ce. aproape comparabil cu dependen a alergic a tat lui ei la alcool. avea i ea propriile ei secrete. Familia Brendei nu voia s aud nimic din partea ei. adesea doar ca s se scoale în miez de noapte gata de o nou ghiftuial .în interior. rela ia Brendei cu alimentele. îngr ându-se. adeseori prezent la fiicele de alcoolici sau la copiii persoanelor bulimice sau anorexice. anxietate. N-a tr it. c n-a mai fost nevoie s -i cear alte explica ii despre faptele din trecutul lui. Izolarea i secretomania ei au devenit din ce în ce mai cuprinz toare i mai adânci. iar el avea o gr mad . se în elegea c i ea trebuie s fac la fel i s nu clatine barca. era dovedit de întreruperea oric rei leg turi cu familia sa. metamorfozat într-un student con tiincios. Astfel c ace ti doi oameni. nimic la care s nu se poat replica: ÄO. în pove tile pe care le spunea i numele pe care le arunca neglijent erau aluzii la faptul c fusese implicat în activit i de pariuri în New Jersey. în ultimul ei an de studiu. Chiar atunci când ani întregi înf i area ei a fost inut sub control.

i sie i i lui Rudy c ar deveni la fel de zvelt ca înainte. Omul care fusese alt dat normal i fericit i care îi împ rt ise valorile i convingerile era o persoan diferit acum. inclusiv pe noua sa so ie. Mai mult tensiune. Dar n-a fost a a.din nou . furt. frumoasa so ie a lui Rudy disp rând între faldurile venerabile ale trupului Brendei care se îngra v zând cu ochii. a a cum f cea alt dat Brenda. sau folosind lucrurile furate.era tot ce avea nevoie. S-a str duit s . pentru c a fi slab însemna a fi perfect . pân ce ea i Rudy s-au mutat la p rin ii lui. mai mare nevoie de a mânca. in timp ce îi era din ce în ce mai greu s ascund cantit ile industriale de mâncare. sperând c purtarea lui se va schimba. i-a fost imposibil s continue practica vomei auto-induse. mâncat. cu condi ia s aib o cas doar a lor . nu împreun cu prietenii. iar patru luni mai târziu a avortat. sec tuit i singur . alcool i droguri a durat pân ce a aflat c familia lui s-a mutat în California. în timp ce Rudy se îmb ta i umbla dup femei. ci singur . Nici nu trecuse bine grani a primului stat. au avut casa lor în ora .i pune ordine în via o panica. Rudy o l sa acas i pleca s bea i s caute o femeie a c rei înf i are s-o completeze pe a sa. în timp ce Rudy î i petrecea noaptea pe undeva. între timp. Äambalajul" exterior devenea . Când. acestea au luat avânt din cauza stresului creat de condi iile de via i greutatea Brendei a început s urce vertiginos. i totu i.dependent de alimente. la fel ca tat l ei. deposedând. S-a îngr at rapid cu 23 kg. incapacitatea lui de a i le oferi a avut drept rezultat sc derea drastic a respectului ei de sine i a a destul de redus. Brenda furase în adolescen . Ea nu era gras ca mama ei. nu s-a obosit niciodat s vin s-o vad pe scen . ea mânca i mai mult. tem toare. el alerga dup alte femei. Acum Brenda era deja convins c totul se întâmpla numai din cauza ei. Brenda. Abstinen a lui Rudy de la ig ri. de ceea ce îi fusese refuzat: iubire. sprijin. Cu atâta lume în cas . Cuprins de disperare. într-un asalt colectiv asupra pr zii lumii adulte. s scad pe cât de vertiginos urcase. dar îmbr cat dup ultima mod . Camuflajul ei a durat mai mult. în timpul c s toriei nefericite cu Rudy.i îmbun t easc înf i area. dar sim ea c îi lipse te acel element misterios-atractiv pe care brunetele cu care umbla Rudy p reau s -l emane f r nici un efort. lumea. în elegere i acceptare. c personalitatea lui a început s se schimbe. ea . cu atât ea îi cerea mai mult. o persoan pe care nu o cuno tea i nu o pl cea. Sim indu-se în elat i furios. a început s fure din nou. în primul rând ca s î i poat procura toaletele scumpe pe care i le dorea. De i el se l uda cu so ia lui manechin. chiar i în propria ei cas .cel mai important sistem de ap rare al Brendei împotriva descoperirii a ceea ce era de fapt . Cu cât îi oferea mai pu in. s -i dea înc un secret de p zit. simbolic.o persoan slab . dar se arunca imediat în pat i se pref cea c doarme . Era din nou zvelt i i-a luat o slujb . A devenit o perfec ionist i în privin a gospod riei. Acum. promi ându. Acum era obligat s continue minciuna. fiind rapid acaparat de comportamentul ei obsesiv-compulsiv: cur enie. numai c Rudy st tea prea pu in pe acas ca s observe. s-au îndr gostit fiecare de imaginea iluzorie a celuilalt. înc o surs de ru ine i vinov ie. i a sperat ca Rudy s fie mândru de ea. Pe unele le-a prezentat. mai mult stres. A r mas îns rcinat . Se certau din cauza purt rii lui i a cic lelii ei. vomita i de a se ascunde. Brenda deretica pân noaptea târziu. Neputin a de a. bineîn eles. greutatea Brendei a început. Pentru c Brenda alerga la Rudy dup apreciere i aprobare. revenind la ceea ce fusese înainte s -l întâlneasc Brenda.cor. Acel cineva iubea ceea ce ea pretindea a fi: iat soarta pecetluit a Brendei. Hot rând c distan a geografic dintre el i trecutul s u era suficient pentru a se putea întoarce în siguran i la familie i la vechile deprinderi. în tain i rareori p strând. A tras de ea s sl beasc i mai mult. vomat. i a pornit-o spre vest. Ea încerca s nu-l bat la cap. Dar furtul nu f cea decât s o izoleze i mai mult. a împachetat totul. în fine.

Rudy critica preten iile ei de cur enie i distrugea cu nervozitate efectele muncii ei elaborate. s-a pierdut printre Obezii Anonimi unde a primit ajutor i sprijin pentru a. cu cât ea se îndep rta mai mult de el. a constituit pentru Brenda cel mai important factor din recuperarea sa. Brenda nu stabilise limite i pentru ce aveau voie al ii s -i fac sau s -i spun . Atâta timp cât sentimentele îi erau amor ite de tulburarea de apetit. Brenda a fost capabil s renun e la speran a de a avea un mariaj fericit cu Rudy. vomatul i r bdatul de foame compulsiv alc tuiau cea mai grav i mai profund problem a ei. cu familia. asta era singura via pe care o dorea. o binecuvântare în sensul c a dat na tere crizei care a adus-o la edin ele de consiliere. Mâncatul. Implicarea în O.i poarte de grij . regimul de sl bire. cu adev rat. ce rost avea s -i mint pe cei care o în elegeau i o acceptau a a cum era. Brenda folosea tensiunea enorm generat de rela ia lor ca scuz pentru a ceda i a se compl cea în bulimia ei. de asemenea necesar s înve e s se supere pe ceilal i. unde a început s realizeze ce devenise via a ei. în schimb. telefonându-i. De i î i fixase un program pe ore cu ce trebuia s m nânce i ce nu.i tr iasc . caloriile. s ia singur decizii în elepte sau s . Fiecare îl folosea pe cel lalt ca s evite s se gândeasc la propria sa persoan i la dependen a de care suferea. procesul primar al bolii ei. De i disperat . devotat.i trata tulburarea de apetit. f r îndoial . pentru a cur a i aranja ce stricase el. droguri i femei. via a. Rudy folosea turbulen a deliberat creat în rela ia sa cu Brenda ca s camufleze i s justifice dependen a lui fa de b utur . în fine. nu putea începe s . Paradoxal. foarte importante i foarte necesare. Arestarea ei în farmacie a fost. primi for a vindec toare a accept rii de . în definitiv. erau de p rere c Brenda gre ea p r sind un b rbat adorabil. ambele pline de speran i ambele urmate de desp r iri dureroase. Rudy a încercat s -i dovedeasc c nu are dreptate. A urmat terapia. alimenta ia. iar cu ocazia primei certe. dup alinarea care vine o dat cu capitularea. ca el. ap rând pe nea teptate unde lucra ea. Brenda începu s practice sinceritatea pentru prima dat dup mul i. decât lupta pe care o avea de purtat cu sine îns i. cu rezultatul c Brenda nu avea r bdare s a tepte pân pleca. câteva zile mai târziu. mai devreme sau mai târziu. Colegii de serviciu. dar i cel c ruia i-a rezistat cel mai tare la început. Pân ce n-a reu it s pun cap t obsesiei fa de greutatea ei. s-a îmb tat i a a lipsit toat noaptea. O dat ce reîncepeau s tr iasc al turi. decât de mâncare. dar nu era în stare s plece din cauza compulsiei de a remedia o rela ie perfec ionându-se pe sine. Dou luni n-a pus nimic în gur . Recuperarea Brendei a implicat trei elemente. Dup aceast întâmplare. Când a recunoscut acest lucru. ca i în alte comportamente compulsive. I-au trebuit dou reconcilieri. afemeiatul din Rudy o lua de la cap t. cu atât mai pasionat o urm rea el. a în eles modelul în care erau prin i amândoi. ea trebuia s defineasc limita unde se opreau ceilal i i de unde începea independen a ei. Obsesia fa de alimenta ie îi acapara toat energia solicitat de stabilirea unei rela ii s n toase cu ea îns i i cu ceilal i. mâncarea era via a ei. Dorea s se despart de Rudy de mult. i în multe privin e. foarte mul i ani. ajutat de terapie. atunci când venea acas . trimi ându-i flori. a participat la Al-Anon ca s trateze alcoolismul ei de-o via i. Brenda nu a fost capabil s se emo ioneze de nimic. ca s în eleag c Rudy dorea doar ce nu putea avea. Pentru a se îns n to i. nu doar pe ea îns i stare care se cronicizase între timp.A. Totul devenea din ce în ce mai înnebunitor. cu so ul. La O. Brenda. A. i nici s fie sincer cu sine i cu al ii. La a doua desp r ire. ea se sim ea u urat . în acela i timp. Brenda i-a spus c b nuie te c el are probleme cu b utura i drogurile. fluturând bilete la un concert. etc. S-au împ cat din nou. Când el pleca s bea i s petreac . care-l cunoscuser în timp ce el juca acest rol. cu comportamentul i faptele ei? în schimbul sincerit ii ei. lupta de a de ine controlul asupra alimenta iei era mai pu in amenin toare. ca so i so ie.dac -i auzea ma ina intrând în garaj. Era.

Cele dou vizite acas . era un afemeiat c ruia îi pl cea s aib i o so ie i o amant . Con tient de asta. cu noi prieteni i noi preocup ri a fost un proces lent. de exemplu. Margo î i leg na piciorul în ritm alert. vei reu i doar s une ti groaza ta cu a altcuiva. permanent. E nevoie de timp îndelungat înainte ca modul s n tos de via s fie resim it ca fiind corect i nu for at. Nu mai caut s m întorc pe dos ca s fac pl cere unui b rbat. chiar dac a sunato pe Brenda cu o sear înainte de nunt i i-a spus c . i c s toria va fi a lor. A. o groaz în suflet.A. 9. consider c este problema lui. îi vorbesc despre boala mea i despre cât de important este programul Al-Anon pentru mine. dar nici la fel de gras ca înainte. pentru c din cauza lor. mâncând compulsiv i l sându-se obsedat de o rela ie nes n toas . dar . îns n to irea mea e pe primul loc. fiecare în parte. Acoperi ul de igl ro ie al Sântei Barbara se ridica pe dealurile alb strui i purpurii deasupra oceanului. ambele soldate cu reactivarea temporar a sindromului îndop rii i purga iei. atât geografic cât i emo ional . Umplerea vie ii ei cu o munc pl cut . Brenda continu s participe la O. Al-Anon. au înv at-o c nu e înc preg tit s stea cu familia ei f r a apela iar la vechile deprinderi de evitare a tensiunii. tu vei sângera i vei numi asta iubire. Ins n to irea a devenit prima ei prioritate. în momentul când s-a pronun at divor ul. de i acum nu-i mai sufoc s n tatea fizic i mental ca în trecut. i uneori la edin ele de terapie când simte nevoia. familiarul sentiment al nebuniei. Dup cum spune ea: . îns n to irea este extrem de pre ioas pentru ea i nu vrea s-o pun în pericol. Priorit ile mele sunt altele ast zi. ÄSunt normal ". Asta i-a dat curajul de a l rgi cercul sincerit ii ei dincolo de programul de la O. în primul rând. nevoia s g seasc o modalitate de a sc pa de rela ia în care se implicase.. la familie i prieteni. MlCHAEL VENTURA ÄDans de umbre In zona c s toriei" Fumând igar de la igar . cât i felul cum s-au r sfrânt asupra ei..Mi-am f cut un obicei din a nu mai avea secrete. nu a mea. Nu mai este atât de slab . La fel ca tat l ei. iar talpa tres rea la cap tul fiec rei oscila ii. Tulburarea de apetit este o boal care ine toat via a i care trebuie privit cu respect. S mori din dragoste Purt m cu to ii.c tre cei ca ea. Rudy a procedat la o nou c s torie. Acum dac fac cuno tin cu un b rbat i-mi dau seama c rela ia are anse. Altfel. la poten ialii parteneri. lini tit i împ cat . cu pa i mici. tiind îns c nu va fi a a niciodat . care se suprapune cu o edin la O. între ea i familia ei.i onoreze angajamentele. Brenda a mai înv at c trebuia s men in o distan considerabil . s râd de ea îns i. sau Al-Anon.A. Dac te c s tore ti ca s scapi de ea. Dac nu poate suporta sau nu poate în elege adev rul despre mine. Al-Anon a ajutat-o s în eleag ce generase problemele ei în copil rie i i-a oferit instrumentele pentru a în elege atât tulbur rile compulsive ale p rin ilor ei. nefixând niciodat o întâlnire. o vrea numai pe ea. Convorbirea aceea a fâcut-o pe Brenda s în eleag i mai bine c Rudy era incapabil s . Brenda î i condi ioneaz rela iile. capabil . nu voi avea nimic de oferit nim nui. strig ea. dar se mira continuu cât de dificil era provocarea i cât de pu ine capacit i avea ca s-o înfrunte. cu umerii drep i i încorda i i picior peste picior. m-am îmboln vit. de fapt. Recuperarea Brendei este înc fragil . c sim ea. acum. Ar putea s recad în deprinderea de a se feri de sine i de sentimentele ei. edea pu in aplecat în fa i se uita pe fereastra s lii de a teptare la una din cele mai frumoase priveli ti din lume. Acolo a înv at cum s stabileasc o rela ie normal cu p rin ii ei. Pentru c nu prea tia ce înseamn s fii fericit . a fost nevoit s evite orice problem care ar fi readus vechiul.

se purta ca un tic los.Inghi i în sec de mai multe ori i clipi repede. p c nind cu tocurile în parchet. Ar ta ca o femeie gr bit . s-a a ezat. tiam c e de nest pânit. dar fiecare în alt fel. Când nici asta n-a mai dat rezultate. Oamenii îmi cer sfatul i m încarc de responsabilit i. dar n-au reu it. pentru c i acolo era la fel. M-a în elat înainte de c s torie. Nu m puteam întoarce nici la familia mea. dar de unde s tiu c am nevoie de ajutor? Credeam c n-am nimic.M-am c s torit când aveam 20 de ani. i la fel i noi copiii. tot pe marginea scaunului i m-a str fulgerat cu privirea.. începe s mi se fac team c n-am s -mi pun niciodat ordine în via .. Am o slujb bun i câ tig destui bani ca jurist.Cum s fiu sigur c m po i ajuta? N-am mai f cut asta.scena. c ci s-a rezemat de sp tarul scaunului cu un oftat. c timpul mi se scurge printre degete. Numai 35! Doamne. M duc la serviciu. . i chiar a a era.Mi-au trebuit doi ani de când fugisem de acas ca s -mi iau inima în din i i s divor ez de . . probabil s fac asta acum cincisprezece ani. Cum pot s fiu sigur c nu-mi pierd timpul i banii? tiam c ascundea i o alt întrebare: . capabil i sigur de mine. Nu mai sunt tân r i nici a a frumoas . Genul siropos-vâscos. .i dezv lui cine sunt? Am încercat s -i r spund la ambele întreb ri. dar când am v zut cum o pedepse te pe Autumn f r motiv. dar n-a fost a a. mai înainte chiar. continuând apoi. fizic i verbal.Mi-ar fi greu s spun care mariaj a fost mai prost. c dac ar fi o carte. Nu mi-a fost u or. Când era acas . . Ultima dat am fugit de tot i m-am m ritat ca s scap de acolo i sigur. nu aveam nici cea mai mic inten ie s m întorc. Acurate ea cuvintelor mele a p rut s-o calmeze întrucâtva. iar via a mea pare a fi un roman f r sfâr it. Când l-am cunoscut pe primul meu so . Când s-a n scut fiica noastr . tii? Dar iat -m prins i obligat s-o tr iesc. va fi altceva. mi-am luat copilul i am plecat. n-aveam. Ridic privirea în tavan i înghi i ca s . Am crezut c . .Uneori mi se pare c tr iesc dou vie i.Nu po i s faci terapie f r timp i bani. i. L-am l sat s ipe la mine. . Dar oamenii nu vin niciodat la prima edin dac nu se întâmpl ceva foarte dureros sau foarte însp imânt tor cu ei. c am pierdut toate trenurile i va trebui s r mân singur toat via a. Am fost m ritat deja de patru ori i n-am decât 35 de ani. ceva ce au încercat din r sputeri s rezolve.Apoi vin acas . pentru c era micu . iar eu trebuia s -mi g sesc o slujb . am intervenit. Mi-e team c n-o s m mai vrea nimeni. El nu ne-a ajutat financiar niciodat i mi-era team c o s -mi fac necazuri pentru c nu anun asem procurorul de district sau ceva de genul acesta. Lipsea de acas i mai mult. molcom stropit cu roz i auriu în dup -amiaza de var . Toate au fost un dezastru. am fost convins c asta îl va mai lini ti pu in. respectat . i m simt matur . i m-a în elat i dup aceea. Mama era maltratat de tata. n-a citi-o. dar efectul a fost total opus. însurat fiind. Teama din glas era dublat de ridurile de pe frunte. Sunt sigur c te-ai gândit mult înainte de a te hot rî s vii. nu împrumuta nimic din senin tatea stilufui spaniol chipului ei. . Am invitat-o în cabinet i a intrat repede. s vin s vorbesc cu cineva despre via a mea.Ar fi trebuit. s pate de îngrijorare. . într-un anumit fel.i st pâneasc tremurul din glas. sunt energic i eficient . gânditoare. Nimeni nu vine din întâmplare la terapeut. m simt a a b trân . E a a de anost . nu am nimic. Mereu fugeam de acas când eram copil.Cum s fiu sigur c pot s am încredere în solicitudinea ta dac . Se opri brusc.

N-a putea s o ajut s -l g seasc pe Dl. Ne-am c s torit în ziua în care s-a pronun at divor ul. îns . Totul avea s fie bine acum. cump ram haine de mâna a doua i alimente ieftine. ceva sexual se petrecea între ea i Dwayne. st team cu copiii pe rând. c -l l sam singur acas când plecam. pove tile acelea m f cuser s cred c e puternic. o expresie de groaz trecu. Amândou ne c s toriser m prea devreme i proveneam din familii nefericite. Dwayne nu aflase înc i nici nu i-am spus vreodat . Autumn mi-a povestit ceva din care am în eles c ceva îngrozitor. Mi-era a a de team c ne va g si i ne va sili s ne întoarcem. I-am l sat un bilet în care-i scriam ce-mi spusese Autumn i-l avertizam s nu încerce s ne g seasc .Am avut noroc i am g sit o camer într-o cas unde mai locuia o tân r m mic . i am plecat. Presupun c m sim eam flatat c gânde te a a despre mine. Nu mai voiam s am de-a face cu el. fiindc am s dezv lui ce i-a f cut. gândindu-m c tot ce i se întâmplase lui Autumn fusese din vina mea. de la bun început. Chipul lui Margo. i mi-a trimis o scrisoare. Nu cred c eram îndr gostit de el. La amintirea acelei perioade.In sfâr it. Imi petreceam dup -amiezile cu fiica mea. primii no tri so i. La fel simt i acum. colega mea de camer . . Crezusem c fac totul pentru ca fiica mea s fie în siguran . mergeam la cursuri. care conducea un Mercedes Benz alb. i î i câ tiga existen a vânzând cocain celor mai bogate nasuri aristocrate din Montecito. dup ce Dwayne a plecat la serviciu. Daria. al turi de cineva pe care s -l iubeasc . motivul prezen ei ei aici. decapotabil. m-a înv at cum s nasc u or i iat-o ap rând pe cea de-a doua fiic a mea. Pare o nebunie ce spun. Dar eram libere. Eram s race. Perfec iune? Asta era întrebarea care i se citea pe fa . eram sigur . când eram singure. Acum m umpleau de fric .Susie. Am cunoscut.i totu i. munceam. dar voiam s fiu i m-am gândit c uite. peste chipul lui Margo. apoi preg team cina i plecam la cursurile serale. ceea ce ne-a dat posibilitatea amândurora s ne continu m studiile i s ne i distr m. dac eram îns rcinat . cineva poate s aib grij de Autumn i de mine. Urm torul pe lista ei marital a fost Giorgio. am pus-o pe fiica mea i tot ce era al nostru în ma in .A aflat unde locuiam. aveam grij de copii. când de fapt. Dwayne st tea serile cu Autumn i lucra la cazurile lui. Ea avea un singur Äfost". Vorbea deseori despre faptul c vrea s înceap o via nou . In schimb. c am hot rât. Apoi. o curs în montagne russe. Am înscris-o pe Autumn la gr dini i mi-am reluat cursurile. dar aceia au fost cei mai frumo i ani din via a mea. m privea rug tor.primul meu so . Vreau s înv cum s g sesc pe cineva potrivit pentru mine. Nu m-am putut desp r i de el. de i dureros de sl bit. ca o umbr . Cu Giorgio a fost. într-o diminea . nici s -i cer ceva. M-am sim it vinovat din cauza asta mult timp. Inainte de a m m rita cu el. . . f r nici un cuvânt despre Autumn. De-aia sunt aici. Nu voiam decât s ne lase în pace. atunci. Voiam s fie un b rbat în via a mea. s nu-i spun. dar am a teptat pân a doua zi. la coal . s . Pân acum n-am prea tiut cum. înc frumos. ca i când totul ar fi fost normal i. . ceva m nelini tea. mai mult libertate decât avusesem vreodat înainte. Margo scutur din cap i continu : . B nuiam c sunt îns rcinat . . de i am aflat c eram îns rcinat . Continu cu Äsaga" ei. Nutream speran a s g sesc pe cineva care s -mi fac via a a a cum mi-o doream. pân n-am g sit un alt b rbat. încordat. Curând de tot. seara. m învinov ea c fusesem rece i indiferent cu el. bineîn eles. Avocatul care a instrumentat divor ul meu a sfâr it prin a se însura cu mine. Imi aminteam toate pove tile lui avoc e ti despre cum putea s fac necazuri oamenilor cu legea i tiam c mi-ar fi f cut i mie la fel. o pusesem într-o situa ie oripilant .i întemeieze o nou familie. Ta ii no tri sem nau foarte bine i. Era pu in mai în vârst decât mine i divor ase de curând. la fel. D du din umeri.

Margo nu mai f cea deosebirea între structura chimic a drogului pe care el i-l procura cu m rinimie, i cea a rela iei ei cu acest b rbat brunet i periculos. Via a, curgând acum cu vitez , devenise, brusc, fascinant . Dar îi venea greu i fizic, i afectiv, s-o suporte. O l sau nervii, din ce în ce mai mult. Ii certa pe copii din orice fleac. Certurile frecvente cu Giorgio degenerau în b t i. La cap tul unei alte lament ri nesfâ ite despre indiferen a, infidelitatea i activit ile lui ilegale, Margo a r mas ocat când Susie i-a dat un ultimatum: las -l pe Giorgio sau pleci din cas . Susie se s turase s-o asculte i s-o vad a a. Nu era bine nici pentru Margo nici pentru copii. Margo, exasperat , a fugit în bra ele lui Giorgio. El o l s s se mute împreun cu feti ele în casa lui, unde î i desf ura toate afacerile, cu condi ia ca aranjamentul s fie temporar. Curând dup aceea, a fost arestat pentru vânzare de droguri. Inainte de proces, Margo i Giorgio s-au c s torit, de i rela ia lor ajunsese, în acel moment, pe punctul de a exploda. Explica ia hot rârii ei de a se m rita a treia oar o constituie insisten ele lui Giorgio, c ci, fiind so ia lui, nu i se putea cere s depun m rturie împotriva lui. Tenta ia de a depune m rturie era o posibilitate clar , dat fiind natura exploziv a rela iei lor, i tenacitatea procurorului. O dat c s tori i, nerecunosc torul Giorgio refuz s mai aib rela ii sexuale cu ea, pentru c , zicea el, se sim ea prins în curs . C s toria a fost anulat , nu înainte ca Margo s -l întâlneasc pe num rul 4, un b rbat cu patru ani mai tân r decât ea, care nu lucrase niciodat pentru c studiase tot timpul. Ea î i spuse c studentul sta con tiincios e tocmai ce-i trebuia, ca s tr iasc singur . Margo a muncit i l-a între inut i pe el, pân când a p r sit-o pentru o sect religioas . în timp ce era c s torit cu el, ea a primit o mo tenire considerabil la moartea unei rude de-a ei, mo tenire pe care i-a dat-o so ului ei, ca s -i dovedeasc loialitatea, încrederea i dragostea ei (pe care el le punea mereu sub semnul întreb rii). El a donat aproape to i banii acelei secte, dup care i-a spus r spicat lui Margo c nu mai vrea s fie însurat cu ea, c ea nu are ce c uta în secta lor, învinov ind-o c mariajul lor a e uat din cauza Äfirii ei lume ti". Toate aceste evenimente l saser r ni adânci asupra lui Margo i totu i dorea cu disperare s -l întâlneasc pe num rul 5, fiind convins c , de data asta, totul are s fie bine, de-ar putea doar s g seasc b rbatul potrivit. A venit la terapie tras la fa , cu ochii în fundul capului, temându-se c i-a pierdut frumuse ea i c n-o s mai atrag nici un b rbat. Era departe de a realiza modelul - de-o via - al rela iei ei cu b rba i imposibili, în care nu avea încredere i pe care nu-i pl cea. De i era de acord c nu avusese noroc în alegerea so ilor ei, nu era con tient de faptul c propriile ei nevoi o atr seser în capcana c s toriilor ei catastrofale. Tabloul pe care-l înf i a era alarmant. JPe lâng c era foarte slab (ulcerul transformase orice mas într-o tortur auto-impus , i asta în rarele ocazii când avea poft de mâncare), Margo prezenta i alte simptome de nervozitate, legate de stres. Era palid (ceea ce confirma faptul c era anemic ), î i rodea unghiile, iar p rul îi era uscat i lipsit de str lucire. Avea frecvent probleme cu eczeme, diaree i insomnie. Tensiunea arterial era prea mare pentru vârsta ei, iar nivelul de energie era alarmant de sc zut. - Uneori asta e tot ce pot s fac, s m scol i s m duc la serviciu. Mi-am luat tot concediul medical i am stat acas , i-am plâns. M simt vinovat dac plâng când sunt copiii acas ; m simt mai u urat dac m descarc când sunt pleca i la coal . Nu tiu cât o s-o mai duc a a. . Povesti c amândou feti ele au probleme Ia coal , i cu înv atul i cu purtarea. Acas se certau tot timpul, iar ea î i pierdea repede r bdarea cu ele. Apela înc frecvent la cocain pentru a- i Äridica" moralul, obicei pe care-l p strase din perioada petrecut cu Giorgio i care o afecta acum i fizic i financiar. Nici unul din to i ace ti factori, îns , nu o tulbura pe Margo mai mult decât faptul c nu era ata at de nimeni. Din adolescen nu mai tr ise singur , f r un b rbat în via a ei. Copil fiind,

purtase b t lia cu tat l ei, la maturitate repeta lupta cu fiecare partener pe care-l avusese. De patru luni singur , doar din cauza tristului ei record nu se întâlnise cu nimeni, c ci se trezise tot atât de indecis s ias din cas pe cât era s stea lini tit cu ea îns i. Multe femei, din cauza realit ilor economice presante, simt nevoia s fie sus inute financiar de un b rbat, dar nu era cazul lui Margo. Avea o slujb bine pl tit i îi pl cea ce f cea. Nici unul din cei patru so i nu o sprijinise financiar, nici pe ea nici pe copii. Nevoia de a avea un b rbat în via a ei avea o alt cauz . Margo era dependent de rela ii, de rela ii proaste, în orice caz. In familia de baz , to i fuseser maltrata i: mama, surorile i fra ii ei, i ea îns i. Existaser probleme financiare, insecuritate i suferin . Tensiunea emo ional din copil rie l sase urme adânci asupra psihicului ei. Ca s începem cu începutul, Margo suferea de o stare depresiv grav , prezent frecvent la femeile cu un trecut asem n tor cu al ei. Paradoxal, din cauza depresiei dar i a rolurilor binecunoscute pe care le juca cu fiecare partener, Margo era atras de b rba i imposibili: violen i, imprevizibili, iresponsabili sau insensibili. în acest tip de rela ii sunt multe certuri, chiar violen , ie iri dramatice din scen i reconcilieri, interludii de a teptare tensionat i înfrico at . Ar putea exista probleme financiare sau probleme cu legea. Dram . Haos. Emo ie. Stimulare. Pare extenuant, nu? Sigur, în ultim instan , chiar este, dar, ca i cocaina sau alt stimulent puternic, aceste rela ii ofer o posibilitate de evadare, o mare varietate i, indubitabil, o masc extrem de eficace pentru st rile depresive. Este aproape imposibil s trecem printr-o depresie când suntem foarte emo iona i, fie pozitiv, fie negativ, din cauaa nivelului ridicat de adrenalin pe care o eliber m, i care ne stimuleaz . Dar expunerea îndelungat la emo ii puternice reduce capacitatea de reac ie a organismului, rezultatul fiind o depresie i mai sever decât înainte, de data asta pe un fundamental atât fizic, cât i emo ional. Multe femei ca Margo, din cauza mediului afectiv de via ²episoade permanente i/sau grave de stres în copil rie ( i de asemenea pentru c de multe ori ele mo tenesc o vulnerabilitate biochimic la depresie de la un p rinte alcoolic, sau altfel spus, ineficient din punct de vedere biochimic) sunt persoane depresive înainte chiar de a- i începe rela iile amoroase ca adolescente sau adulte. Asemenea femei par s caute incon tient stimularea puternic oferit de o rela ie dificil i tensionat , cu scopul de a excita glandele s elibereze adrenalina - un exerci iu similar biciuirii unui cal obosit de munc pentru a mai scoate câ iva kilometri de la bietul animal extenuat. Din aceast cauz , când se îndep rteaz stimulentul puternic al implic rii într-o rela ie nes n toas , fie pentru c se pune cap t rela iei, fie pentru c b rbatul se îns n to e te i începe s se raporteze la ea normal, femeia din aceast categorie va c dea, de obicei, într-o stare depresiv . Când nu are b rbat, ea va încerca fie s resuscite ultima rela ie e uat , fie s caute frenetic un alt b rbat dificil asupra c ruia s se concentreze, întrucât are mare nevoie de stimulentul oferit de el. Dac din întâmplare, b rbatul începe s se raporteze la problemele lui corect, ea se va g si în situa ia de a dori cu ardoare pe cineva mai interesant, mai stimulativ, cineva care s o împiedice s se confrunte cu propriile ei sentimente i probleme. Paralela cu drogurile i reac ia la abstinen devine, din nou, relevant . Ca s - i evite sentimentele, femeia face, literalmente, o Äfixa ie" pentru un b rbat i-l folose te ca drog pentru tendin a ei evazionist . Pentru ca recuperarea s se produc , femeia trebuie s se lase invadat de sentimentele dureroase. în aceast etap au nevoie de vindecare atât emo iile, cât i trupul ei. Nu e exagerat deloc compara ia acestui proces cu cel al unui dependent de heroin care renun la drog. Teama, suferin a, nepl cerea sunt propor ionale, iar tenta ia de a apela la alt b rbat, la o alt Äfixa ie" nu este mai mic . Femeia care folose te rela ia cu un b rbat ca pe un drog va nega acest fapt tot atât de asiduu ca i

persoana dependent de o substan chimic , va opune aceea i rezisten i va resim i aceea i team fa de înl turarea gândului obsesiv i de modalitatea intens înc rcat emo ional de a interac iona cu b rba ii. De obicei, îns , dac este înfruntat , blând dar ferm, va recunoa te, la un anumit nivel, for a dependen ei ei rela ionale i va deveni con tient c se afl în puterea unui tipar asupra c ruia a pierdut controlul. * N. aut.: Exist dou tipuri de depresie, exogen i endogen . Depresia exogen se produce ca reac ie la evenimente exterioare i este strâns legat de mâhnire. Depresia endogen este rezultatul func ion rii improprii a biochimiei organismului i pare a fi genetic legat de apetitul compulsiv i/sau dependen a de alcool sau droguri. De fapt, acestea pot fi expresii diferite ale aceleia i disfunc ionalit i biochimice sau ale unora asem n toare. Primul pas în tratarea unei femei care prezint aceast tulburare este s-o aju i s în eleag c sufer , ca orice alt persoan dependent , de o boal care poate fi identificat , care progreseaz dac nu e tratat , i care r spunde bine la tratamentul specific. Ea trebuie s afle c e dependent de suferin i de obi nuin a cu o rela ie nerecompensatorie, c asta este o boal care afecteaz extrem de multe femei, i care î i are originea în rela iile dezechilibrate din copil rie. S te a tep i ca o femeie ca Margo s realizeze singur c iube te prea mult, c aceast boal a ei evolueaz progresiv i o poate costa, în ultim instan , chiar via a, este tot atât de ira ional ca atunci când ascul i un pacient descriind simptomele tipice ale unei boli i-l la i pe el s defineasc boala i s prescrie tratamentul. în plus, e foarte pu in probab?' ca Margo, cu boala ei specific i atitudinea de negare implicit , s se poat auto-evalua, dup cum, la fel de improbabil este ca un alcoolic s se evalueze corect. în mod similar, nici unul din ei nu poate spera s se îns n to easc pur i simplu, sau chiar cu ajutorul unui medic sau al unui terapeut, pentru c recuperarea presupune stoparea acelui Äceva" care le aducea alinare. Terapia singur nu ofer alternativa de sprijin adecvat dependen ei alcoolicului de b utur sau dependen ei femeii de b rbatul ei. Când o persoan care prezint o dependen încearc s -i pun cap t, se creeaz în via a ei un gol imens - prea mare ca s poat fi umplut de o edin de o or , o dat sau de dou ori pe s pt mân . Din cauza anxiet ii foarte mari generate de întreruperea dependen ei de o substan sau de o persoan , sprijinul, grija i în elegerea trebuie s fie la îndemân permanent. i ele sunt cel mai bine puse la dispozi ie de persoanele care au trecut ele însele prin procesul dureros al reac iilor la abstinen . Un alt e ec al terapiei tradi ionale în tratarea tuturor tipurilor de dependen este tendin a de a privi aceast dependen - indiferent c e vorba de o substan sau de o persoan care constituie "drogul" - ca pe un simplu Äsimptom", când ea e mai degrab o boal primar care trebuie tratat ea îns i în primul rând, pentru ca terapia s poat continua i progresa. în schimb, pacientului i se permite, de obicei, s - i continue comportamentul dependent, în timp ce edin ele terapeutice au drept scop s dezv luie Ämotivele" acelui comportament. Aceast abordare este complet retrograd i, de obicei, total ineficient . Dac cineva e alcoolic, problema fundamental este dependen a de alcool, i ea trebuie tratat ; cu alte cuvinte, trebuie oprit mai întâi consumul de b utur , dup care se pot îmbun t i i alte aspecte ale vie ii. C utarea motivelor care stau la baza abuzului de alcool în speran a c descoperirea Äcauzei" va duce la încetarea consumului de alcool, nu d rezultate. Motivul abuzului de alcool este c pacientul e bolnav de alcoolism. Numai prin tratarea prioritar a alcoolismului exist o ans de recuperare. în cazul femeii care iube te prea mult, boala primar este dependen a de suferin i obi nuin a cu o rela ie nesatisf c toare. E adev rat, aceasta e generat de tipare-modele de-o via , datând din copil rie, dar femeia trebuie, mai întâi de toate, s se ocupe de modelele ei în prezent, doar astfel poate s înceap procesul de recuperare. Indiferent de cât de bolnav, violent sau neajutorat

este partenerul ei, ea trebuie ajutat de medicul sau terapeutul ei, s în eleag c fiecare încercare de a-l schimba, ajuta, controla sau blama pe el, este o manifestare a bolii ei i c trebuie s pun cap t acestui comportament înainte ca alte aspecte ale vie ii ei s se poat îmbun t i. In capitolul urm tor vom schi a m surile specifice pe care trebuie s le ia o femeie dependent de rela ii, ca s se îns n to easc . Coloanele de mai jos, con inând descrierea caracteristicilor alcoolicilor i femeilor dependente rela ional eviden iaz paralelismul comportamental al celor dou boli, atât în faza activ , cât i în cea pasiv . Ceea ce nu poate ar ta aceast schi este similitudinea eforturilor de recuperare ale celor dependen i de una din cele dou boli. Este tot atât de greu s te îns n to e ti de o dependen rela ional , pe cât de greu este s te vindeci de alcoolism. Iar pentru bolnavii de una din cele dou boli, recuperarea reflect diferen a dintre via i moarte. Alcoolici Caracteristici ale practicii Obseda i de alcool Negând gravitatea problemei Min ind ca s acopere cât de departe merge abuzul de alcool Ferindu-se de oameni ca s ascund problemele cauzate de b utur încerc ri repetate de a controla consumul de b utur Schimb ri bru te de atitudine Mânie, depresie, vin Resentimente Ac iuni ira ionale Violen Accidente datorate st rii de ebrietate Ura de sine/justific ri de sine Debilitate fizic datorat abuzului de alcool Femei dependente rela ional Obsedate de rela ii Negând gravitatea problemei Min ind ca s acopere ce se întâmpl Ferindu-se de oameni ca s ascund problemele cauzate de rela ii încerc ri repetate de a controla rela ia Schimb ri bru te de atitudine Mânie, depresie, vin Resentimente Ac iuni ira ionale Violen Accidente datorate obsesiei Ura de sine/justific ri de sine Debilitate fizic datorat bolilor provocate de stres Caracteristici ale recuper rii Alcoolici Recunoscând c nu po i s controlezi boala încetând s -i blameze pe al ii pentru problema lor Concentrându-se asupra propriei persoane devin responsabili de propriile ac iuni C utând ajutorul persoanelor recuperate începând s se preocupe de Äpropriile" sentimente în loc s le evite Construindu- i un cerc de prieteni buni i interese variate Femei dependente rela ional Recunoscând c nu po i s controlezi boala încetând s -i blameze pe al ii

pentru problema lor Concentrându-se asupra propriei persoane devin responsabili de propriile ac iuni C utând ajutorul persoanelor recuperate începând s se preocupe de Äpropriile" sentimente în loc s le evite Construindu- i un cerc de prieteni buni i interese variate. Când suntem grav bolnave, recuperarea necesit adesea o identificare corect a procesului specific al bolii de care suferim, ca s ni se prescrie tratamentul corespunz tor. Dac consult m speciali ti, parte a responsabilit ii lor fa de noi const în familiarizarea cu semnele i simptomele bolilor uzuale specifice, în vederea diagnostic rii maladiei i a prescrierii tratamentului corespunz tor, folosindu-se ceîe mai eficiente mijloace. Vreau s explic aplicarea conceptului de boal la modelul iubirii excesive. Este o sarcin dificil , dar dac nu e ti gata s accep i aceast propunere, sper c vei în elege, cel pu in, strânsa analogie dintre o boal ca alcoolismul, care reprezint dependen a de o substan , i cea de care sufer femeile care iubesc prea mult, dependente cum sunt de b rba ii din via a lor. Eu sunt absolut convins de faptul c ceea ce le afectez pe femeile care iubesc prea mult nu seam n cu o boal , ci este o boal , care necesit un diagnostic i un tratament anume. S examin m, mai întâi, ce se în elege prin cuvântul Äboal ": orice deviere de la starea de s n tate, cu o serie de simptome specifice i progresive, identificabile la un num r de pacien i, i care r spunde la forme specifice de tratament. Aceast defini ie nu presupune prezen a unui virus sau microb, sau a altui agent patogen, doar c victima bolii se îmboln ve te din ce în ce mai r u, previzibil i recognoscibil, tipic bolii respective, iar vindecarea este posibil doar dup aplicarea unui anumit tratament. i totu i, e un concept greu de aplicat în profesia medical , când boala are manifest ri comportamentale i nu fizice, în fazele ini iale i medii. Acesta e unul din motivele pentru care majoritatea medicilor nu recunosc alcoolismul, dac victima nu e în ultima faz , când deteriorarea fizic devine evident . Probabil c simptomele iubirii excesive sunt i mai dificil de sesizat ca apar inând unei boli, întrucât persoana e dependent , în acest caz, nu de o substan , ci de o alt persoan . Cea mai mare piedic în considerarea iubirii excesive ca fiind o stare patologic este aceea c medicii, consilierii, oamenii, în general, nutresc anumite convingeri, adânc înr d cinate, despre femei i iubire. To i suntem înclina i s credem c suferin a este un semn de dragoste adev rat , c a refuza s suferi e un semn de egoism i c , dac un b rbat are o problem , femeia trebuie s -l ajute s se schimbe. Aceast atitudine ajut cele dou boli, alcoolismul i iubirea excesiv , s progreseze. Atât alcoolismul cât i iubirea excesiv sunt boli mult prea subtile în faza incipient . Când devine evident c procesul destructiv a evoluat, e ti tentat s consideri i s tratezi manifest rile fizice - ficatul sau pancreasul alcoolicului, sistemul nervos sau tensiunea arterial a femeii dependente rela ional - f r s faci o evaluare a întregului. Este vital s privim aceste Äsimptome" în contextul general al proceselor de boal care le-au dat na tere, i s recunoa tem aceste boli cât mai devreme în evolu ia lor, ca s putem opri distrugerea progresiv a s n t ii fizice i emo ionale. Paralela dintre evolu ia alcoolismului i cea a iubirii excesive este clar delimitat în schemele urm toare. Fiecare schem demonstreaz cum dependen a, fie de o substan chimic ce afecteaz starea mental , fie de o rela ie nefericit , afecteaz în final toate aspectele vie ii persoanei dependente în mod progresiv-dezastruos. Efectele pornesc de la t râmul emo ional i

cum ar fi abuzul de hran . femeile care iubesc prea mult provin din familii în care au fost fie singure i izolate. în acest punct.sau iubirea excesiv . în scopul de a. asupra problemelor i bun st rii lui i. în mod normal. c povestea lui Margo nu s-a bazat pe schem i c nici schema n-a fost conceput ca reflectare a ei. i au dezvoltat o nevoie cople itoare de a-i controla pe cei din jur i situa iile în care s-au aflat. ea ia reac ia lui drept un e ec al ei i se simte vinovat pentru nefericirea lui. furatul sau munca nesfâr it . e ec i tr dare din cadrul rela iei este fie ignorat . decât a unui b rbat care iube te prea mult.i propune s exploreze în profunzime aceste diferen e. vecini. cu un num r de parteneri. Schemele descriu de asemenea procesele paralele de vindecare pentru cele dou categorii de persoane dependente: de substan e chimice i de rela ii. E de notat c schema evolu iei i îns n to irii unui alcoolic este mai relevant pentru procesul evolutiv i îns n to irea unei femei. Dac a fi împreun cu el nu-i ofer satisfac ii. colegi) ci i. pentru femeia dependent de rela ii. instruirea sau controlul ei. Rezult . s controleze. pe m sur ce b rbatul o dezam ge te i o tr deaz . în acest punct al evolu iei bolii ei. de el. ÄNu e vina lui". Urm torul capitol va examina în detaliu aspectul recuperator al schemei. dac nu chiar o invit . devenind astfel excesiv de devotate i sacrificându-se pe sine. f r îndoial . neîntrerupt. sau amândou .i ap ra partenerul i rela ia. Asta se întâmpl pentru c ea i-a concentrat deja întreaga aten ie asupra lui. asupra sentimentelor lui pentru ea. s -l schimbe.merg spre cel fizic. Sunt doar câteva din frazele folosite de femeia care iube te prea mult.la fel de previzibil . în timp ce ea încearc . ÄTu nu în elegi cum este el în realitate". atitudinea de negare este un proces incon tient care se declan eaz automat i spontan. el ar trata-o mai bine. alte boli. mai presus de . Dac dependen a de rela ii . dar cartea nu. o rela ie cu un b rbat care este iresponsabil în cel pu in câteva aspecte ale vie ii Iui. indicând prezen a i involu ia bolii denumit iubire excesiv . Apoi ea începe lupta pentru a-l schimba prin puterea i capacitatea persuasiv a iubirii ei. Ideea principal este în elegerea clar a fenomenului: cum se îmboln ve te i cum se face bine o femeie care iube te prea mult. Ea va stabili. ÄNu asta i-a fost inten ia". Nu uita i. ea încearc s -l schimbe pe el sau pe sine îns i. ca rela ia s mearg bine. dac l-ar putea face fericit. devenind curând sursa tuturor lucrurilor bune care se întâmpl în via a ei. fie îndep rtat printr-o scuz . E convins c . când femeia începe s nege realitatea rela iei. Fiecare dezam gire. mai ales. a trecut prin acelea i etape progresive ale bolii ca i o femeie cu un singur partener. dar acum. Aici. cel pu in. pe care nu e în stare so amelioreze. Visul despre cum ar putea fi. el absoarbe întreaga ei energie. asupra sentimentelor i comportamentelor descrise în schem . de asemenea. denatureaz percep ia realit ii. pe care nu e în stare s le corecteze. i efortul de a-l transforma în realitate. i-atunci va fi i ea fericit . ÄNu este chiar atât de r u". va putea face asta doar cu un partener care îi permite. implicând nu numai al i indivizi (copii. In acela i timp. Aminti i-v . în efortul de a-l mul umi. emo ional. Nu caut recompense emo ionale în alt parte. Varia iile de sex nu sunt majore i pot fi pe deplin i u or în elese din ambele scheme. De fiecare dat când el e sup rat. prieteni. Dar. la acest tip de comportament. s ne concentr m. c o femeie care simte nevoia s instruiasc . pe scurt. se prefigureaz evolu ia de mai târziu a rela iei. Margo. atunci etapele ei sunt la fel de simplu de identificat. sau au fost subiectul unei situa ii haotice. Dup cum demonstreaz fiecare caz prezentat în carte. pentru imperfec iunile lui. ea devine din ce în ce mai dependent .este o boal asem n toare alcoolismului. ea devine gardianul bun st rii lui. c ci el are real nevoie de ajutorul. fie respinse sau împov rate cu responsabilit i inadecvat de grele. iar evolu ia . E prea prins de str dania de a aduce rela ia lor pe drumul bun.

Ea a pierdut astfel înc o leg tur vital cu realitatea. gândindu-se c prietenii. f r a fi abordat problema real . i astfel se îndep rteaz i mai mult de realitate. Respectul ei de sine plonjeaz în adânc. c imagina ia ei a luat-o razna. financiar. sau cine tie ce face. Dac el nu-i este credincios. i se uit la el permanent. Acum. ea intervine între el i lume. îl ascunde i de ea îns i. dar i asupra ei îns i. Iar lipsa contactelor sociale o izoleaz i mai mult pe femeia care iube te prea mult. Incapabil s accepte adev rata înf i are a partenerului ei. iresponsabilitatea i neputin a acestui b rbat i se p ruser atr g toare. nu i a lui. Nu-l va mai cic li dac bea prea mult. Ea accept p rerea lui: c ea exagereaz problemele cu care se confrunt . social sau practic .toate. dezam girile ei i. ea îl roag s -i spun ce-i lipse te ei ca femeie. chiar fizice uneori. prea descurajat fiind. pentru c are mare nevoie s -l cread . Simultan cu Äîmputernicirea" pe care i-o d . Odat . Exist prea mult acrimonie i prea multe secrete de ascuns ca men inerea aparen elor s nu devin un marasm. acceptând c situa ia e numai din vina ei. Fac schimb de promisiuni. Mai hot rât ca niciodat s provoace schimbarea pe care o caut la el. ci nefericirea lui. c el o iube te. ea este atât de stoars de lupta continu pe care o duce. acum le ia pe toate ca pe un afront personal. i lucrurile chiar se pot îmbun t i o vreme . c nu mai are timp sau energie pentru altceva. deci vina e numai a ei. sau familia poart responsabilitatea problemelor lor. din cauza furiei neputincioase împotriva a ceea ce pare s fie z d rnicirea deliberat a eforturilor ei de c tre el. c situa ia lor se îmbun t e te.dar numai temporar.emo ional. Activit ile sociale r mân încremenite. s-ar putea desp r i de el. Dar pentru c partenerul ei se teme c ea. c îi poate corecta defectele. sau faptul c problemele sunt ale lui. Negarea îi opte te c nu e nimic r u cu el. începe s simt nevoia imperioas de a discuta cu partenerul ei. Dac el bea prea mult. dac nu i fizic. sau lipse te nop ile de acas . Sentimentul de vinov ie cre te în ea. sau umbl cu alte femei.îi spune c face o gre eal . negarea o împiedic s recunoasc asta. pe care o gânde te ca fiind fundat pe fleacuri i nemul umiri minore. Urmeaz lungi dialoguri (în cazul când el vrea s vorbeasc cu ea). nu ale ei. Rela ia ei a devenit totul pentru ea. Dac are copii. Frustrarea irupe în furie i au loc adev rate b t lii. în disperarea ei. Nici unul nu reu e te s se in de cuvânt. se b l ce te fericit în senza ia de control pe care îl are asupra . de dragul lor. Alung cu o explica ie e ecurile lui. demult. Are sentimentul c e singur în str dania de a pune pe picioare rela ia lor. încearc s -l fac pe el s arate mai bine decât în realitate. ea tr ie te cu sentimentul c a e uat în toate eforturile ei de a-l schimba. se simte vinovat pentru propria ei nefericire. presupunând de la bun început c important nu e abuzul de alcool. în ac iunea de mu amalizare a adev rului în fa a lumii. radarul. Lucrurile se înr ut esc. Toate sentimentele ei sunt generate de comportamentul lui. de a o face s vibreze i s-o controleze emo ional. iar ea are senza ia vag c a pierdut controlul . Acum se treze te împov rat de îndatoriri care îi apar in de drept lui i în timp ce îi poart pic pentru aceast turnur a evenimentelor. El a devenit barometrul. Poate se vor muta. vechile modele î i fac din nou sim it prezen a. pe m sur ce î i pune întrebarea de unde provine aceast furie a ei i de ce el nu o poate iubi îndeajuns ca s doreasc s se schimbe de dragul ei.nu numai asupra lui. iar ea îl implor s -i spun de ce e nefericit. serviciul. iar el are nevoie de sprijinul ei . Pentru c foarte curând. ace tia sunt neglija i din punct de vedere afectiv. Asta se întâmpla pe vremea când era convins c îl poate schimba. ea devine acum dornic s experimenteze orice. aparatul ei de m sur . iar tandemul lor s par mai fericit decât este. A a cum alt dat îi scuza toate e ecurile. dar c ea e prea negativist ca s-o vad . Iar ea îl crede. i a a mai departe.

recurgerea la un profesionist. începe s foloseasc mâncarea ca pe un drog de sedare. medicamentele prescrise devin parte integrant a repertoriului ei de manipulare a situa iei nerezonabile în care se afl . crizele vor fi mai lungi i alarmant de severe. nereu ind s diagnosticheze corect maladia ei progresiv . de multe ori. sau chiar comite suicidul. ea este în floare. probleme digestive i/sau ulcer. incluzând aventurile amoroase. ve i observa c ne g sim în ceea ce e îndeob te numit Äfaza crucial " . implic . Poate c femeia care a început prin a iubi prea mult realizeaz . poate evolua i dependen a de mâncare. ca o ultim încercare de a. i ginul i sedativul vor amor i. pot exacerba starea ei prin tranchilizantele prescrise pentru a calma sentimentul de anxietate. atacându. Poate c reperul cel mai important al acestei faze este faptul c gândirea s-a deteriorat atât de mult. un anumit grad de nebunie progresiv în iubirea excesiv . vor ap rea i probleme de s n tate fizic i emo ionale. ticuri nervoase. tot felul de disfunc ii ale pielii. Multe din faptele sale sunt reac ia la cele ale partenerului ei. Femeia. dar folosirea lor poate crea noi probleme. va ad uga în acest moment o tulburare de apeten la problemele ei. In acest punct. C utând s se recompenseze singur pentru toate eforturile f cute i s în bu e furia i resentimentele care fierb în ea. pe m sur ce organizeaz banii câ tiga i de el i preia controlul total asupra copiilor. Este crucial ca persoana c reia i-a cerut ajutorul. când femeia se g se te în acest punct al evolu iei bolii ei. a a cum se întâmpl deseori. intr m în faza cronic . Se pot declan a st ri depresive. în sfâr it. sau devotamentul pentru Äcauze" în care încearc s ajute/controleze vie ile sau st rile celor din jurul ei. alternativ.i controla partenerul prin vin . Ea îi invidiaz pe cei care nu au problemele ei.emo ional dar i fizic. poate. Dac v gândi i la schem . cu atitudinea de victim exprimat prin ÄN-am timp s m nânc!" Sau poate instituie un control rigid al mânc rii ca s compenseze lipsa de control asupra sentimentelor pe care le tr ie te în general. c toate eforturile ei s-au soldat cu un e ec. Inevitabil. . suferin a. Se pot manifesta acum oricare din tulbur rile asociate cu stresul prelungit i acut. apoi fizic . alergii. Este interesant s ne oprim o clip asupra efectelor pe care o mam care sufer de boala iubirii excesive le are asupra copilului. Multe din femeile pe care le-a i cunoscut citind cartea au crescut în acest tip de condi ii. Oferindu-i femeii în aceast situa ie acest tip de medicamente cu un înalt poten ial de dependen este to