9.

0
1.

PENGURUSAN BAHAN
Pengenalan ~ Pusat Sumber Sekolah dianggap sebagai organisasi kerana terdapat pengguna dan personel yang mengendalikannya dan mempunyai objektif tertentu. Pusat Sumber diwujudkan untuk mencapai objektif, mengekalkan ilmu pengetahuan dan kegunaan masyarakat.

~

2.

Takrif Pengurusan ~ ~ ~ ~ Seni ( art of getting things done through people ) yang dilakukan untuk mencapai apa yang dihasratkan. Pengurusan merupakan aktiviti yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Pusat Sumber. Empat aktiviti yang dilakukan dalam pengurusan adalah perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Memperolehi, memproses, menyimpan dan mengedarkan sumber dan maklumat kepada guru dan pelajar bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan pusat sumber yang berkesan berkait rapat dengan produktiviti iaitu pengurusan yang betul dan dilakukan dengan cara yang betul.

~

3.

Kepentingan Pengurusan PSS ~ ~ Memastikan PSS melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bertanggungjawab menentukan arah tuju PSS, perancangan masa depan, pengorganisasian bahan dalam konteks pembangunan pelajar dan guru. Menentukan kaedah dan cara yang boleh dilakukan untuk kejayaan PSS. Menentukan cara yang boleh dilakukan untuk menentukan keberkesanan dan produktiviti serta pencapaian PSS.

~ ~

~

Bertanggungjawab terhadap kesan dan impak PSS terhadap masyarakat sekolah.

4.

Jenis Koleksi Bahan PSS ~ Bahan bercetak ~ buku – fiksyen, bukan fiksyen, rujukan ( atlas, ensaiklopedia, kamus dll ), buku teks dan sebagainya. ~ bukan buku – majalah, surat khabar, risalah dan sebagainya. Bahan Bukan Bercetak ~ alat – alat ( hardware ) ~ alat tayangan ~ alat-alat bukan tayangan ~ alat-alat audio ~ alat-alat pandang dengar ~ perkakasan sokongan lain ~ bahan-bahan / perisian ( software ) ~ bahan dua dimensi ~ bahan tiga dimensi ~ bahan-bahan beraneka media

~

5.

Pengurus Pusat Sumber ~ Induvidu yang mempunyai kebolehan, kemahiran, keupayaan, pengetahuan dan komitmen untuk mengurus dan menjayakan program Pusat Sumber.

6.

Peranan Pengurus ~ “leader” pemimpin menentukan, mengarah dan mengkoordinasi kerjakerja yang perlu dilaksanakan – perolehan resos, proses dan melaksanakan aktiviti demi kepentingan pelajar dan guru. ‘negotiator’ perunding dengan pentadbiran sekolah, jabatan dan kementerian dalam menentukan perkenbangan PSS. ‘liason’ penghubung di antara guru besar, guru dan PSS dalam memastikan sokongan daripada mereka yang terlibat dalam kejayaan pusat sumber.

~ ~

7.

Harapan Pengguna dari Pengurus PSS

~

Mewujudkan budaya kerja dan budaya ilmu yang menggabungkan eknologi untuk melahirkan pelajar yang cemerlang serta mempunyai daya kreatif dan inovatif. Menjadikan pusat sumber sebagai ‘ one-stop center’ dalam memenuhi keperluan maklumat pelajar dan guru. Menyediakan kemudahan sumber bacaan bercetak dan elektronik bagi menggalak dan memperkembangkan minat dan kemahiran membaca serta menghargai kesusasteraan. Menjadi perantara sumber dan agensi maklumat dengan pelajar dan guru. Menjadikan pusat sumber sebagai tempat yang mempunyai pelbagai sumber maklumat bagi tujuan perkembangan minda pelajar dan guru.

~ ~

~ ~

8.

Keperluan Pengguna dan Perkhidmatan PSS ~ Pengkatalogan dan Pengkelasan ~ membuat rekod resos bagi memastikan ia boleh diakses apabila diperlukan. ~ menentukan bahan diletakkan bersamaan dengan bahan yang mempunyai subjek atau bidang yang sama. Sirkulasi ~ menentukan pengguna yang layak m,eminjam bahan keluar dari PSS. ~ menentukan kemudahan peminjaman, tempahan, peminjaman antara perpustakaan dan pemulangan boleh dilaksanakan. ~ menentukan stok resos yang terdapat di PSS. Perkhidmatan maklumat ~ mengumpul, menganalisis dan menyebarkan maklumat dan bahan yang diperlukan oleh pengguna PSS. ~ membantu dalam mencari dan mendapatkan bahan maklumat yang diperlukan. ~ membantu pengguna yang memerlukan bimbingan dalam mendapatkan bahan. ~ mengadakan program kemahiran perpustakaan. Perhubungan awam ~ mewujudkan perhubungan yang baik di antara pengguna dan PSS. ~ mengadakan program dan aktiviti yang memperkenalkan dan meningkatkan nama PSS. ~ muwujudkan suasana PSS yang menggalakkan pengguna suka

~

~

~

mengunjungi dan menggunakan PSS. ~ perolehan ~mengenalpasti keperluan maklumat dan resos pelajar, guru dan pentadbir sekolah. ~ menentukan sumber dan kaedah untuk mendapatkan bahan. ~ melakukan penilaian sebelum membuat penilaian. ~ mendapatkan dan memproses. peraturan ~ tindakan tertentu yang perlu diambil dalam sesuatu situasi. Peraturan selalunya disertai dengan tindakan atau denda. ~ peraturan pemulangan buku. ~ peraturan dalam pusat sumber.

~

9.

Kesimpulan ~ Sekiranya PSS telah dilengkapkan dengan kemudahan seperti alat / bahan yang ‘ sophisticated ‘ dan memberi perkhidmatan serta kemudahan yang memuaskan maka PSS dapat memberikan sumbangan secara berkesan demi untuk meningkatkan mutu pelajaran. Dengan hal yang demikian, satu orientasi pengurusan alat / bahan PSS sangat penting dan harus diberi keutamaan.

~

9.1
A.

PENGKELASAN
Pengkelasan Bahan
Pengkelasan merupakan satu proses di mana bahan-bahan dikumpulkan dan diletakkan bersama-sama di atas rak tanpa mengira bentuknya asalkan bahanbahan itu mengenai perkara yang sama.

B.

Definisi dan Tujuan Pengkelasan Bahan Mengkelaskan buku bermakna meletakkan buku-buku itu secara berkumpulan supaya tiap-tiap kumpulan mengandungi seberapa boleh, kalau boleh, semua buku mengenai satu perkara tertentu , misalnya geologi atau semua buku, tidak kira perkaranya yang ditulis dalam sesuatu bentuk tertentu, misalnya puisi, atau semua buku yang ada kena mengena dengan sesuatu masa tertentu, misalnya zaman pertengahan………… Tujuan dan fungsi pengkelasan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Menyusun bahan dan entri-entri katalog di dalam satu susunan yang memudahkan pengguna. Mengesan bahan dengan cepat dan tepat di atas rak dan memulangkan bahan itu ke tempat asal. Menunjukkan kekuatan dan kelemahan koleksi bahan. Memberi panduan yang berkesan dan jelas. Memudahkan pameran buku dan proses pilih buang. Memudahkan proses semakan stok. Membantu menyimpan beberapa jenis perangkaan seperti bilangan buku dan rekod pinjaman. Memudahkan pengguna untuk mencari bahan terus dari rak ( browsing) dengan cara menuju kepada nombor pengelasan yang diperlukan. Memudahkan kerja-kerja menyediakan kad katalog. Mewujudkan hubungan antara perkara-perkara. Contoh :

500

590

595

595.5

~

Digunakan dalam rujukan bibliografi.

C.

Sistem-sistem Pengkelasan TAHUN 1876 1893 1896 1906 1933 1936 1936 PENGASAS Melville Louis Kossuth Dewey Charles Ammi Cutter Henri La Fontaine & Pail Otlet Hames Duff Brown S.R. Ranganathan Henry Evelyn Bliss Kakitangan Perpustakaan SISTEM KOD PENGKELASAN Perpuluhan Dewey Expensive Perpuluhan Universe Perkara Colon Bibliographic Library of Congress USA DDC EG UDC SG CG BG LG

D.

Sistem Pengkelasan Dewey ( SPPD ) a. Pengenalan SPPD Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey telah dicipta oleh Melville Louis Kossuth Dewey ( 1876 ) . SPPD membahagikan semua ilmu pengetahuan kepada 10 bahagian utama, sembilan daripadanya mewakili sembilan bidang ilmu pengetahuan umum dan satu bahagian yang terlalu umum seperti ensaiklopedia, surat khabar dan lain-lain. Setiap kelas utama dikenali dengan penggunaan nombor siri ke seratus. b. Setiap kelas utama dikenali dengan penggunaan nombor ke seratus seperti: Ringkasan Pertama 000 100 200 300 400 Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa

500 600 700 800 900

Sains Teknologi Kesenian Kesusasteraan Geografi dan Sejarah

Ringkasan Pertama SPPD adalah tidak mencukupi untuk mengkelaskan pengetahuan dunia, maka Dewey telah menyediakan senarai Ringkasan Kedua dalam SPPD. c. Berikut adalah Ringkasan kedua dalam SPPD. Pembahagian nombor berikut, Dewey pecahkan kepada 9 bahagian seperti: Ringkasan Kedua 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 FALSAFAH Wujudiah Ilmu, Sebab, Tujuan Manusia Psikologi Kaji Jiwa Biasa / Ghaib Pendapat Falsafah Tertentu Psikologi Ilmu Mantik Etika / Akhlak Falsafah Timur / Falsafah Barat 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 AGAMA Agama Ketuhanan Kitab Injil / Kristian Asas Ajaran Kristian Moral dan Ibadat Kristian Teologi Misyen & Kepadrian Aspek Sosial & Hal Ehwal Kristian Sejarah & Geografi Gereja Mazhab & Puak Kristian Agama Lain BAHASA Linguistik Bahasa Inggeriis Bahasa Jerman Bahasa Perancis Bahasa Itali Romania dll Bahasa Portugis & Sepanyol Bahasa Latin & Itali Bahasa Greek Klasik & Moden Bahasa-bahasa lain

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

SAINS KEMASYARAKATAN Perangkaan Sains Politik Ekonomi Undang-undang Pentadbiran Awam Perkhidmatan sosial Pendidikan Perniagaan & Perhubungan Adat Resam & Budaya Rakyat

400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

500 510 520 530 540 550 560 570 580 590

SAINS TULEN Ilimu Hisab Astronomi Fizik Kimia Sains Bumi Kaji Fosil Sains Hayat Sains Tumbuhan Sains Haiwan

600 610 620 630 640 650 660 670 680 690

TEKNOLOGI Sains Perubatan Kejuruteraan Pertanian Sains Rumahtangga Perkhidmatan Pengurusan Teknologi Kimia Hasil Perusahaan Kimia Hasil Kilang Lain Bangunan KESUSASTERAAN Sastera Amerika Sastera Inggeris Sastera Jerman Sastera Perancis dsbnya Sastera Itali, Rumania dsbnya. Sastera Sepanyol, Portugis Sastera Latin & Itali Sastera Yunani Sastera bahasa-bahasa lain KARYA AM Bibliografi Sains Perpustakaan Ensaiklopedia (belum ditentukan karyanya) Terbitan berkala Pertubuhan Am Kewartawanan Koleksi Karya Manuskrip & buku nadir

700 710 720 730 740 750 760 770 780 790

KESENIAN / HIBURAN Seni Taman & Budaya Senibina Archa Lukisan & Seni Hiasan Mengecat & Catan Seni Grafik Seni Foto Muzik Seni Hiburan & Lakonan

800 810 820 830 840 850 860 870 880 890

900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

GEOGRAFI / SEJARAH Geografi / Lawatan Biografi Sejarah Am Dunia Purba Sejarah Eropah Asia Afrika Amerika Utara Amerika Selatan Bahagian Lain dunia

000 010 020 030 040 050 060 070 080 090

Contohnya : a. Abdul Samad Ismail, Kursus Wartawan, Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1996. b. Ensaiklopedia Perintis, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970. Menurut Ringkasan Pertama buku-buku ini dikelaskan kepada nombor umum 000. Berpandukan pada Ringkasan Kedua pula kita lihat buku-buku tersebut dikhaskan satu nombor tertentu iaitu Kursus Wartawan itu diberi nombor 070 ( kewartawanan ) dan Ensaiklopedia Perintis diberi nombor 030 ( ENSAIKLOPEDIA ) Di sini menerangkan yang Ringkasan Kedua itu menunjukkan nombor-nombor yang lebih detail dan spesifik. Ringkasan Ketiga Dalam keadaan tertentu Ringkasan pertama dan Ringkasan kedua masih kekurangan dalam senarai nombor pengkelasan. Contoh : 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 Contohnya : a. Muhammad Salleh, mengenai Agama Islam Kelantan : Pustaka Aman, 1961. b. Suzuku D.T. An Introduction to Zen Buddhism. London : Arrow Book, 1957. SAINS TULEN Sains Haiwan Kaji Haiwan Haiwan Invertebrata Kehidupan Laut,bunga karangan laut Moluska dan Invertebrata berkulit cengkerang keras Haiwan Invertebrata yang lain:cacing, labah-labah, halipan sengkenit Haiwan Vertebrata Ikan Burung Mamalia

Kedua-dua buku ini dikelaskan dengan menggunakan Ringkasan Kedua, kelasnya 290. Kita dapati buku-buku ini Islam dan Buddha dikelaskan dalam satu nombor yang khusus mesti diberi kepada kedua-dua jenis buku ini kerana kandungannya nombornya sendiri. Di sinilah kita dapati kekurangan dalam Ringkasan kedua tadi. Ringkasan Ketiga adalah merupakan pecahan nombor pengkelasan yang lebih spesifik. Contohnya : a. Fauziah Othman, Ruku Islam. Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1974. Buku Rukun Islam jika dikelaskan nombor pengkelasannya : 297.5 200 290 297 Agama Agama-agama Lain Agama Islam Rukun Islam

297.5 -

Senarai lengkap boleh didapati daripada buku : 1. “Senarai Ringkas Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey” terbitan Dewan Bahasa & Pustaka 2. “Cara Mengelaskan Buku-buku Perpustakaan” oleh Mat Jizat Abdul, 1977. 3. “Senarai Tajuk Perkara” terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Nombor pengkelasan boleh juga dicari menggunakan buku “Senarai Tajuk Perkara” dengan cara : 1. Tentukan dahulu perkara dengan melihat isi buku tersebut. 2. Rujuk perkara itu di dalam buku “ Senarai Tajuk Perkara” mengikut ABJAD. 3. Tentukan nombor pengkelasan buku yang dicari.

E.

Unit-unit Pengasingan Terdapat dua jenis unit pengasingan dalam Sistem Perpuluhan Dewey. 1. Unit Pengasingan Sama Pembahagian yang halus di bawah itu boleh dilakukan juga mengikut bentuk buku itu ditulis, misalnya kamus, ensaiklopedia dan buku panduan mengenai sesuatu topik, seperti di bawah: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Contoh : 540 540.7 598 598.03 Kimia Cara mengajar Kimia dan Sains Gunaan Burung Ensaiklopedia mengenai burung Teori dan Falsafah Buku Panduan Kamus & Ensaiklopedia Esei & Syarahan Terbitan Berkala Organisasi & Persatuan Mengajar & Belajar sesuatu perkara Koleksi karya oleh beberapa pengarang Sejarah bagi sesuatu perkara

Secara amnya, hanya satu sifar “0” diperlukan bagi menunjukkan pembahagian bentuk ; tidak perlu ditambah sifar “0” dalam bentuk pembahagian jika nombor yang berkenaan itu sudah ada “0” dihujungnya. Contoh : 600 610 610.2 Teknologi Sains Perubatan Panduan Sains Perubatan ( bukan 610.02 )

F.

Cara-cara Mengkelas Bahan PSS Bahan-bahan cetak ( buku ) 1. Tentukan perkara buku yang hendak dikelaskan dengan menimbangkan perkara-perkara berikut:a. b. 2. Karya – judul, kandungan, pendahuluan, ciri-ciri istimewa, teks, judul ( jangan berdasarkan tajuk sahaja kadang-kadang mengelirukan ) Maklumat dari punca lain termasuk buku rujukan dan orang yang pakar mengenai sesuatu perkara itu.

Pilih nombor pengkelasan ikut langkah demi langkah :a. b. c. Cari bahagian yang sesuai dalam bidang atau kelas ilmu yang berkenaan. Tentukan secara umumnya bidang atau kelas ilmu yang berkenaan. Daripada judul yang disediakan, pilih nombor yang paling sesuai dan tepat atau kena-mengena dengan perkara itu.

3.

Jika lebih daripada satu aspek ( perkara ) dibincangkan dalam buku itu, pilih mana-mana satu cara seperti berikut:a. b. c. Pilih satu nombor yang dapat merangkumi semua aspek dalam buku itu. Pilih perkara yang ditegaskan dalam buku itu. Jika kedua-dua perkara diberi penegasan yang sama, pilih perkara yang terdahulu disebutkan dalam jadual pengkelasan

Bahan –bahan Bukan Buku Mengkelaskan bahan-bahan bukan buku adalah sama seperti mengkelaskan bahan tersebut mengikut perkara yang diutarakan. Contoh 1 : Contoh 2 : Contoh 3 : Sebuah carta mengenai Matematik hendaklah dikelaskan pada 510 sebagai Matematik. Carta gambar ikan dikelaskan pada 590 sebagai sains atau 697 untuk lebih spesifik. Bagi peta pula dikelaskan pada 912 sebagai Geografi.

G.

Nombor Panggilan Bahan Buku a. Buku-buku Fiksyen Tulis sahaja huruf F dan dibawahnya tiga huruf pangkal nama pengarang. Contohnya : Nama Buku : Pengarang : No. Panggilan : Nama Buku : Pengarang : No. Panggilan : b. Buku-buku Rujukan Tulis huruf R di atas nombor panggilan. Contoh: Encyclopedia Britannica : R 030 ENC A Tale of Two Cities Charles Dickens F DIC Budak Cerdik Maarif Mahmud F MAA

c.

Buku-buku Bukan Fiksyen Nombor panggilan terdiri daripada nombor pengkelasan dan komponen tiga huruf pangkal nama pengarang. Contoh : Nama Buku : ] Penyusun : No. Panggilan : Senarai tajuk perkara untuk Perpustakaan Sekolah. Kay Eaton 020 EAT

Bahan Bukan Buku Nombor panggilan terdiri daripada kod petunjuk media, nombor pengkelasan dan komponen tiga huruf awal pengarang atau judul. Contoh : P 959.5 SEJ - Peta - Nombor pengkelasan peta. -Tiga huruf awal judul.

H.

Masalah-masalah Pengkelasan 1. Buku-buku bersiri a. b. Buku-buku bersiri bagi perkara yang sama boleh diberi nombor pengkelasan yang sama dalam kumpulan yang sama. Buku-buku dari siri yang sama tetapi mengenai perkara yang berlainan hendaklah dikelaskan mengikut perkara masingmasing.

2.

Buku-buku mudah bergambar a. Buku-buku ini bolehlah dikelaskan dan dijadikan satu kumpulan yang berasingan – tanda dengan huruf (BP) di atas nombor kelasnya.

3.

Buku-buku teks yang banyak naskahnya. a. b. Tinggalkan 2 / 3 naskah sahaja untuk Pusat Sumber. Yang tidak terletak atas rak tidak perlu dikelaskan. Memadai dengan diadakan satu kumpulan buku-buku teks mengikut kelasnya.

4.

Buku-buku rujukan untuk guru. a. b. Di sekolah rendah patut diadakan kumpulan untuk buku-buku demikian. Bagi sekolah menengah, buku-buku ini dikelaskan dan elok ditempatkan dalam bahan rujukan bersekala.

5.

Risalah a. Bahan-bahan boleh dikumpul dan diletakkan dalam kotak risalah mengikut tajuk perkara masing-masing.

6.

Ensaiklopedia Am Ensaiklopedia Am terdiri dari beberapa jilid dan tiap=tiap jilid itu mempunyai judul yang tertentu, boleh dikelaskan di bawah satu nombor pengkelasan umum iaitu 030, supaya semua jilid itu tidak diasngkan. Contoh : Oxfort Junior Encyclopedia Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Mankind Nature History The Universe Communication Great Lives Farming and Fisheries

( Tiap jilid akan diberi nombor pengkelasan yang sama iaitu 030 – nombor untuk ensaiklopedia am )

9.2

PROSES TEKNIK

9.2.1 Proses Teknik Bahan Pusat Sumber
Pengenalan Semua bahan ( buku dan bukan buku ) di Pusat Sumber Sekolah perlu diproses supaya dapat diedarkan untuk penggunaan dengan mudah dan cepat Dalam tugas memproses bahan yang pelbagai jenis di Pusat Sumber, Penyelaras PSS perlu memahami keperluan dan masalah-masalah mengenai : I. 2. 3. 4. tempat letak bahan pengedaran penggunaan penyelenggaraan bahan

Penyelaras PSS perlu senantiasa dapat mengatasi masalah dan mengubahsuaikan keadaan serta mengemaskini perkhidmatan supaya satu sistem yang sempurna dapat tercapai. Oleh kerana cara memproses buku dan bahan bukan buku adalah berbeza-beza antara satu sama lain, jadual kerjanya perlu diasingkan mengikut jenis bahan yang diproses.

CARTA ALIRAN UNTUK MEMPROSES BUKU DAN BAHAN BUKAN BUKU
Menerima bahan dari pembekal

Semak borang pesanan dan invois dengan bahan yang diterima

Tidak

Adakah bahan yang diterima itu seperti tercatat dalam borang

Pulangkan bahan itu kepada pembekal
Periksa keadaan fizikal bahan itu, adakah bahan dalam keadaan memuaskan

Ya

Tidak

Ya Kelas dan lengkapkan slip kerja

Rekod butiran bahan dalam buku stok / perolehan

Jalankan proses teknik / fizikal

Sediakan kad katalog

Sediakan panduan pengguna Sediakan kemudahan baik pulih bahan

9.2.2

Bahan Buku Buku-buku di Pusat Sumber secara umumnya dibahagikan kepada tiga kumpulan: 1. 2. 3. Buku Rujukan Buku ‘ Red Spot’ Buku Pinjaman

Terdapat beberapa perbezaan dalam kerja memproses buku-buku tersebut mengikut cara penggunaannya.

Buku Rujukan ~ ~ ~ Ditempatkan pada rak “ Bahagian Rujukan “. Tidak boleh dipinjam. Oleh itu tiada kad buku dan tiada slip tarikh pulang. Ditandakan dengan huruf ‘R’ pada label tulang buku.

Buku ‘ Red Spot ‘ ~ ~ ~ ~ Ditempatkan pada rak ‘Red Spot’ Boleh dipinjam dalam tempoh masa yang singkat. Tiada kad buku dan tiada slip tarikh pulang. Ditandakan merah pada tulang buku.

Buku Pinjaman ~ ~ ~ Ditempatkan pada rak buku bahagian pinjaman. Boleh dipinjam dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dilengkapkan dengan kad buku dan slip tarikh pulang.

RR R 571 OTH 927 ABD

Buku Rujukan

Buku Red Spot

420 IBR

Buku Pinjaman

CARTA ALIRAN UNTUK MEMPROSES BUKU

Menerima buku dari pembekal

Semak borang pesanan dan invois dengan buku yang diterima

Tidak

Adakah buku yang diterima itu seperti tercatat dalam borang

Pulangkan buku itu kepada pembekal
Periksa keadaan fizikal buku itu, adakah bahan dalam keadaan memuaskan

Ya

Tidak

Ya Kelas dan lengkapkan slip kerja

Rekod butiran bahan dalam buku stok / perolehan

Jalankan proses teknik

Sediakan kad katalog

Sediakan panduan pengguna Sediakan kemudahan baik pulih bahan

9.2.3 9.2.3.1

Proses Teknik Bahan Buku Bahan yang diperlukan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Slip kerja Poket buku Kad buku Slip tarikh pulang Sticker ( label ) Tranparensi tape Cop hak milik Cop butiran perolehan Stamp pad Sesiku ‘L’ ukuran 1.5 cm Gam, gunting, kertas dsbnya. Langkah-langkah proses teknik buku Langkah 1 ~ ~ menyemak borang pesanan dengan buku yang diterima. menyemak buku – pastikan buku berkeadaan baik. ( Lihat gambarajah 1 )

9..2.3.2

1. Periksa buku dengan rapi ~

2. Buku koyak Gambarajah 1

3. Muka surat tertinggal

bagi menentukan pengukuhan penjilidan buku. Buka buku mengikut cara yang betul. ( Lihat gambarajah 2 )

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Gambarajah 2

Langkah 2 Mengecop hak milik ~ ~
~

bahagian luar ketebalan buku muka surat rahsia ( mukasurat 8, 18 dan 58 ) muka surat belakang Lihat gambarajah 3 Cop hak milik

SK. SAUJANA IMPIAN

PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN 43000 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN

Cop hak milik pada bahagian luar ketebalan kulit buku

PUSAT SUMBER SEK. KEB. GOMBAK (1)

Cop hak milik pada muka surat rahsia
SE K. KE B. GO MB AK (1)

Gambarajah 3

Langkah 3 – Mengecop butiran perolehan ~ ~ muka surat judul penuhi butiran pada cop butiran. Lihat gambarajah 4

PUSAT SUMBER SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN NOMBOR milikpada NOMBOR PEROLEHAN Cop hak PANGGILAN bahagian luar ketebalan buku

TARIKH

PUNCA

HARGA

NASKAH

Cop Butiran Perolehan Gambarajah 4

Langkah 4 - Merekod butiran dalam Slip Kerja

~

Isikan butir-butir buku ke dalam slip kerja. Slip kerja ini boleh digunakan sebagai Kad Senarai Rak. ( Lihat panduan mengisi slip kerja )

Langkah 5 – Merekodkan buku dalam Rekod Perolehan ~ ~ Rekodkan butir-butir dalam Buku Rekod Perolehan. Masukkan nombor perolehan buku pada cop perolehan. ( Lihat panduan mengisi Buku Rekod Perolehan )

Langkah 6 - Menyediakan kad buku ~ penuhi butiran pada kad buku. ~ nombor panggilan ( sebelah kiri ) ~ nombor perolehan ( sebelah kanan ) ~ nama pengarang ~ judul

Langkah 7 - Melekatkan poket buku ~ ~ ~ lekatkan poket buku pada bahagian dalam kulit buku hadapan. ukuran : 1.5 sm dari tepi dan 1.5 sm dari bahagian bawah. masukan kad buku ke dalam poket buku. ( Lihat Gambarajah 5 )

Langkah 8 – Melekatkan “Barcode” ~ diletakkan pada kulit dalam di bahagian bawah. ( Lihat gambarajah 5 )

Langkah 9 - Melekatkan Slip Tarikh Pulang ~ ~ ~ lekatkan pada muka surat pertama sebelum muka surat judul. sekiranya tiada muka surat tersebut, lekatkan helaian kertas dan kemudian lekatkan slip tarikh pulang pada helaian tersebut. ukuran : 1.5 sm dari tepi dan 1.5 sm dari atas. ( Lihat gambarajah 6 )

No.Pangillan Nama pengarang Judul buku

530 KOE PENGARANG Koe Chong Aun JUDUL Ulangkaji fizik moden untuk SPM

2509

No. Perole han

TARIKH PULANG

NAMA PEMINJAM

TINGKATAN/ TAHUN

Kad Buku

No.Pangillan Nama pengarang Judul buku Poket Buku

530 KOE

2509

No. Perol ehan

Koe Chong Aun Ulangkaji fizik moden untuk SPM

Gambarajah 5

1.5

sm
Kulit bergambar

Slip tarikh pulang

Kad buku

Poket buku

1.5

sm
Helaian tambahan

Muka Surat judul

Gambarajah 6

Langkah 10 - Melekatkan label buku ~ ~ penuhi butiran nombor panggilan pada label, lekatkan label buku pada tulang belakang buku. ukuran : 3.5 sm dari bahagian bawah. ( Lihat gambarajah 7 )

Tulang buku

Transparent tape
BUKU NIPIS

Label

Tulang buku 3.5 sm

1.5 sm

3.5 sm

Gambarajah 7

PANDUAN MENGISI SLIP KERJA / KAD SENARAI RAK Slip kerja merupakan satu borang maklumat yang mengandungi keterangan tentang sesuatu bahan yang terdapat di PSS. Biasanya keterangan sesuatu bahan terdiri daripada butir-butir seperti nama pengarang, judul, maklumat imprin, siri dan sebagainya.

Slip kerja digunakan bagi memudahkan kerja-kerja pengurusan sesuatu bahan. Dengan adanya slip kerja, kita jarang melakukan kesilapan ketika memproses dan menguruskan sesuatu bahan. Slip kerja merupakan asas kepada penyediaan kad katalog. Sehubungan itu, slip kerja perlu disediakan bagi memulakan kerja-kerja katalog mengkatalog sesuatu bahan. Slip kerja perlu disediakan bagi setiap bahan walau pun terdapat dua atau lebih bahan di bawah judul yang sama. Selepas selesai menjalankan pemerosesan bahan, slip kerja boleh dijadikan sebagai Kad Senarai Rak. Ia boleh membantu kita untuk menjalankan proses semakan stok dengan mudah dan efektif bila perlu.

Panduan Mengisi Slip Kerja Bahan Buku 1. Nombor Panggilan Rekodkan kod buku ( jika ada ) dan diikuti dengan Nombor Pengkelasan ( SPPD ). Seterusnya dicatatkan tiga huruf awal nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang ) Contoh : Dibawah pengarang Dibawah judul

T 372.3 RAM 2. Nombor Perolehan

R 511.24 BAH

Nombor yang diberi kepada setiap buku yang didaftarkan sebagai satu bahan PSS. Setiap buku hendaklah mempunyai nombor perolehan yang tersendiri. Jika ada dua buku atau lebih di bawah datu judul, kesemua buku itu hendaklah didaftarkan dengan memberi nombor yang berasingan. Semua buku ( semua bahasa dan jenis) hendaklah dimasukkan ke dalam satu rekod. Rekodkan nombor perolehan mengikut bilangan buku berkenaan. Contoh 3. : 0001 0002 0003 dan seterusnya.

Nama Pengarang Nama pengarang perlu ditulis mengikut peraturan katalog. Contoh : Nama Barat : Roger Mills Datuk Ahmad b. Dahlan Amutha Muniandy Dr. Lim Ah Lek - Mills, Roger - Ahmad b. Dahlan,Datuk - Amutha Muniandy - Lim, Ah Lek, Dr

Nama Melayu : Nama India Nama Cina : : •

Jika tiada pengarang, tandakan dengan tanda sengkang dalam ruangan ini.

4.

Judul : maklumat lain mengenai judul : Judul hendaklah ditulis dengan sepenuhnya. Gunakan huruf besar untuk huruf pertama dan diikuti dengan huruf kecil kecuali nama khas. Jika ada judul kecil ( maklumat lain mengenai judul ), gunakan noktah bertindih selepas pertunjuk media dan diikuti dengan judul kecil. Contoh :

Pengkatalogan bahan bukan buku : panduan untuk pusat sumber sekolah Burung-burung di Malaysia

5.

Kenyataan Pihak Penanggungjawab: Jika ada, mulakan dengan nama pengarang ( ikut seperti mana terdapat pada buku ) dan guna koma bertindih dan diikuti dengan kenyataan pihak-pihak lain ( jika ada ) yang bertanggungjawab bersama untuk menghasilkan buku berkenaan. Contoh : Dr. Sidek Mohamad ; ill. Oleh Lim Ah Lek Robert Wagner ; ill. By John Dewey

6.

Kenyataan Edisi: Edisi pertama tidak perlu direkodkan. Jika ada edisi kedua, ketiga dan lainlain, catatkannya seperti berikut : Contoh : Ed. ke2 ~ 3rd ed. Ed. baru

Jika tiada, tandakan dengan tanda sengkang dalam ruangan ini.

7.

Kenyataan Imprin : Maklumat ini dimulakan dengan tempat penerbitan ( jika ada ) dan diikuti dengan tanda noktah bertindih. Seterusnya direkodkan nama penerbit 9 jika ada) dan diikuti dengan tanda koma. Kemudian dicatatkan tarikh penerbitan dan diakhiri dengan tanda noktah. Contoh :

Petaling Jaya : Fajar Bakti , 1998. [ T.T.P ] : Kumpulan Budiman , c2001. Kuala Lumpur : [T.N.P], 1972. Kuala Lumpur : DBP, [t.t.].

- jika ada semua butiran. - jika tiada tempat penerbitan. - jika tiada nama penerbit - jika tiada tarikh penerbitan.

8.

Huraian Fizikal Ruangan ini adalah untuk menghuraikan keadaan fizikal sesuatu buku. Catatkan huraiannya berdasarkan butir-butir berikut: • • • muka surat roman, muka surat rumi : * illustrasi. Rekodkan maklumat yang terdapat pada buku berkenaan sahaja Kalau tidak ada mukasurat, bilang dan tulis dalam [ ]. Jika tiada illustrasi tandakan sengkang.

9.

Kenyataan Siri : Maklumat siri tidak terdapat pada semua buku. Jika ada, rekodkan sepenuhnya nama siri berkenaan dalam kurungan bulat. Contoh : ( Siri Pendidikan Fajar Bakti ). • Jika tiada, tandakan dengan tanda sengkang dalam ruangan ini.

10.

Nota : Nota adalah penting untuk membantu pengguna mencari buku yang tepat dan sesuai. Nota hendaklah direkodkan dengan ringkas dan padat. Contoh : 1. PSS ada dua naskah / buah. 2. Sesuai untuk murid tahap 2.

3. Bahan yang disertakan bersama ….. 4. Sinopsis / kandungan buku.

11.

ISBN : Jika terdapat International Standard Book Number ( ISBN ), rekodkan seperti berikut: Contoh : ISBN 967-933-024-9 ISBN 967 933 024 9 • Jika tiada, tandakan dengan tanda sengkang dalam ruangan ini.

12.

Trasing: Trasing hendaklah direkodkan selang satu baris selepas ISBN pada kad katalog. Entri Perkara Entri Perkara direkodkan hanya untuk bukan fiksyen sahaja. Rujuk buku Senarai Tajuk Perkara untuk menentukan tajuk perkara. Gunakan HURUF BESAR untuk menulis tajuk perkara. Contoh : BURUNG – MALAYSIA GUNUNG BERAPI • Jika tiada, tandakan dengan tanda sengkang dalam ruangan ini.

Entri Tambahan Maklumat ini biasanya terdiri daripada butir-butir berikut:Pengarang Kedua / Pengarang Ketiga / Pihak –pihak Penanggungjawab Jika terdapat butir-butir tersebut, hendaklah ditulis mengikut peraturan katalog. Judul dan Siri – Jika ada, hanya perlu merekodkan perkataan Judul dan Siri sahaja.

Jika tiada, tandakan dengan tanda sengkang dalam ruangan ini.

13.

Butiran Perolehan: Butir-butir dalam ruangan ini hendaklah ditulis berdasarkan maklumat yang terdapat pada borang pesanan, invois atau bil. Semua butiran berkaitan perlu diisi. Ruang catatan hendaklah diisi seperti berikut: Lokasi bahan Kategori bahan Statua bahan Jenis koleksi nyatakan tempat letaknya buku berkenaan. bahan biasa ( fiksyen & bukan fiksyen ) / rujukan am / rujukan khas. hilang / rosak / hapus kira dan sebagainya. umum / khas /bahan terlarang / diharamkan dan sebagainya.

14.

Semakan Stok: Ruangan ini hendaklah diisi dengan tarikh penyemakan dan tandatangan penyemak semasa membuat semakan stok berdasarkan polisi PSS berkenaan.

9.3

REKOD-REKOD PEROLEHAN
Pengenalan

Setiap Pusat Sumber Sekolah Perlu menyimpan dan mengemaskinikan rekodrekod perolehan bahan. Antara rekod-rekod yang perlu ada di sesebuah Pusat Sumber Sekolah ialah : 1. 2. Rekod Perolehan Bahan Buku Rekod Perolehanan Bahan Bukan Buku

3. 4. 5.

Rekod Bekalan Pejabat Rekod Perolehan Akhbar Rekod Perolehan Majalah

Rekod-rekod tersebut perlu disimpan di tempat yang selamat agar segala maklumat dapat dijaga dengan rapi dan memudahkan AJK membuat semakan mengikut jangka masa yang ditetapkan.

9.4

KATALOG

9.4.1 Pengenalan
Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan nadi kepada sesebuah sekolah. Pusat Sumber mengandungi bahan cetak dan bahan bukan cetak. Untuk menggunakan bahan-bahan ini dengan mudah dan berkesan, satu indeks atau senarai bahan perlu disediakan. Indeks atau senarai bahan dalam koleksi perpustakaan atau Pusat Sumber dikenali sebagai KATALOG. Proses menyediakan katalog ini dipanggil PENGKATALOGAN.

9.4.2
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

TUJUAN PENGKATALOGAN
untuk menyimpan satu rekod yang lengkap tentang koleksi bahan dalam Pusat Sumber. untuk semakan stok dan mengesan semula bahan dalam simpanan. untuk memudahkan pencarian bahan mengikut aspek-aspek yang diketahui oleh pengguna. Untuk membantu dalam pemilihan bahan. i. dari segi format fizikal ii. dari segi kandungan iii. dari segi edisi

9.4.3 FUNGSI PENGKATALOGAN
Katalog merupakan direktori atau rekod mengenai semua koleksi Pusat Sumber bagi membolehkan pengguna mencari bahan dengan mudah dan cepat.

9.4.4 BENTUK, UKURAN DAN WARNA KATALOG

Terdapat pelbagai bentuk katalog, antaranya ialah Kad, Microfis, CD ROM, Automasi dan sebagainya. Ukuran katalog sama ada kad atau bentuk lain ialah 3 in. x 5 atau 7.6 cm x 12 cm. Warna yang biasa digunakan untuk kad katalog ialah warna putih untuk buku dan warna merah jambu untuk bukan buku.

9.4.5 JENIS-JENIS ENTRI KATALOG
9.4.5.1 Entri Senarai Rak i. ii. iii. iv. v. Merupakan maklumat lengkap bagi sesebuah bahan buku atau bukan buku sebagai satu rekod stok yang lengkap. Kad Rujukan untuk Guru Penyelaras PSS. Disimpan dalam laci katalog yang terletak di pejabat PSS. Disusun mengikut Nombor Perolehan bahan buku atau bukan buku. Kad Entri Utama di bawah pengarang atau judul sahaja dijadikan sebagai Kad Senarai Rak.

9.4.5.2

Entri Utama

DI BAWAH PENGARANG i. Kad utama bagi bahan buku dan bukan buku yang menggunakan nama pengarang. Nama pengarang dicatat sebagai kad utama.

ii.

DI BAWAH JUDUL i. ii. 9.4.5.3 Nama judul dicatat sebagai kad utama. Menggunakan judul sebagai kad utama jika tiada pengarang atau lebih dari 3 orang pengarang.

Entri Tambahan

i.

Kad Tambahan disediakan dibawah:• Nama pengarang bersama • Nama pihak penanggungjawab • Judul • Siri Kad-kad ini disediakan mengikut urutan daripada maklumat yang terdapat dalam bahagian ‘Trasing’.

ii. 9.4.5.4

Entri Perkara
i.

Kad Perkara disediakan untuk bahan buku dan bukan buku yang berbentuk bukan fiksyen sahaja. Kad-kad ini disediakan mengikut urutan daripada maklumat yang terdapat dalam bahagian ‘Trasing’. Buku Senarai Tajuk Perkara digunakan untuk menentukan kad ini.

ii. iii. 9.4.5.5

Entri Rujukan i. ii. Kad Entri Rujukan disediakan berdasarkan maklumat yang terdapat pada buku Senarai Tajuk Perkara. Kad Rujukan ‘lihat’ dan juga ‘lihat juga’ merupakan kad arahan supaya pengguna dapat melihat kad seterusnya seperti yang diarahkan berikut:x xx lihat lihat juga

9.4.6

PENENTUAN ENTRI UTAMA

A ENTRI UTAMA DI BAWAH PENGARANG Pengarang perseorangan ialah orang utama yang bertanggungjawab keatas kandungan kreatif dan intelektual sesuatu karya. - Karya oleh seorang pengarang i. ii. Entri Utama di bawah nama pengarang Entri Tambahan di bawah judul

Contoh:Darmawan Rahman Pelabuhan cinta terakhir / Darmawan Rahman I. Judul - Karya oleh dua orang pengarang i. ii. Entri Utama di bawah nama pengarang pertama. Entri Tambahan di bawah pengarang kedua dan judul. Contoh:Munir Ali Puteri Indera Bayu / Munir Ali dan Omar Din I. Omar Din II. Judul

- Karya oleh tiga orang pengarang perseorangan i. ii. Entri Utama di bawah nama pengarang pertama. Entri Tambahan di bawah pengarang kedua dan ketiga serta judul. Contoh:Betsy, Li Prinsip Akaun SPM / Betsy Li, Tan Sai Kim dan Goh Ling Chin. I. Tan, Sai Kim III. Judul - Karya hasil terjemahan i. ii. iii. Entri Utama di bawah nama pengarang perseorangan yang asal. Sekiranya pengarang asal tidak dapat dikenalpasti, Entri Utama di bawah judul. Entri Tambahan di bawah penterjemah. Contoh:II. Goh, Ling Chin

Mc Gregor, Douglas Aspek kemanusiaan dalam perusahaan / Douglas Mc Gregor ; diterjemahkan oleh Hassan Ali I. Hassan Ali - Karya Semakan i. ii. iii. Karya yang disemak semula, diringkas, ditokok tambah, dipadat dan dikemskinikan. Entri Utama di bawah nama pengarang yang asal. Entri Tambahan di bawah kenyataan Pihak Penanggungjawab. Contoh:Fowler, H. W. A dictionary of modern English usage / by H. W. Fowler. 2nd ed. / revised by Sir Ernest Gowers. I. Gowers, Ernest, Sir. - Karya dipadankan i. ii. iii. Karya yang ditulis semula dalam bentuk sastera lain, ditulis semula atau disesuaikan untuk kanak-kanak. Entri Utama di bawah nama Pihak Penanggungjawab. Entri Tambahan hendaklah disediakan di bawah judul. Contoh:Suton, Felix Adventure of Tom Sawyer / Mark Twain ; Rewritten for young readers by Felix Suton I. Twain, Mark II. Judul II. Judul II. Judul

- Karya hasil kerjasama antara Pengarang dan Pelukis i. ii. iii. Karya yang ditulis semula dalam bentuk sastera lain, ditulis semula atau disesuaikan untuk kanak-kanak. Entri Utama di bawah nama Pihak Penanggungjawab. Entri Tambahan hendaklah disediakan di bawah judul.

Contoh:Suton, Felix Adventure of tom Sawyer / by Mark Twain ; Rewritten for young readers by Felix Suton I. Twain, Mark II. Judul

PERATURAN MENULIS NAMA PENGARANG Berikut adalah cara menulis nama-nama Pengarang mengikut peraturan katalog, iaitu AACR:-

Nama Orang Barat i. Roger Mills Direkodkan sebagai: Mills, Roger ii. Cecil Day-Lewis Direkodkan sebagai: Day-Lewis, Cecil iii. J. E. Kane Direkodkan sebagai: Kane, J. E. iv. Mary Russel Vick Direkodkan sebagai: Vick, Mary Russel

v.

Sir Frank Swettenham Direkodkan sebagai: Swettenham, Frank, Sir.

Nama Orang Melayu i. Nik Aziz Nik Samad Direkodkan sebagai: Nik Aziz Nik Samad

ii.

Haji Ali bin Akhbar Direkodkan sebagai: Ali bin Akhbar, Haji.

iii.

A. Samad Said Direkodkan sebagai: A. Samad Said

iv.

Tan Sri Dahlan Yusof Direkodkan sebagai: Dahlan Yusof, Tan Sri.

v.

Noor Azlina Tunas Direkodkan sebagai: Noor Azlina Tunas

Nama Orang Indonesia i. Abdullah bin Nuh Direkodkan sebagai: Abdullah bin Nuh ii. Dr. Mohammad Hatta Direkodkan sebagai: Mohammad Hatta, Dr. iii. Adi Waskito Direkodkan sebagai: Adi Waskito

iv.

Alan Budi Kasuma Direkodkan sebagai: Alan Budi Kasuma

v.

B. J. Habibie Direkodkan sebagai: Habibie, B.J.

Nama Orang India i. M. Amutha

Direkodkan sebagai: Amutha, M. ii. Rabindranath Tagore Direkodkan sebagai: Rabindranath Tagore iii. Tan Sri V. Manicka Vasagam Direkodkan sebagai: Manicka Vasagam, V., Tan Sri. iv. Dr. C. Baranitharan Direkodkan sebagai: Baranitharan, C., Dr. v. Steven Raj Direkodkan sebagai: Raj, Steven

B.

ENTRI UTAMA DI BAWAH NAMA BADAN BERGABUNG (SELEMBAGA)
Badan Bergabung (Selembaga) ialah satu organisasi atau kumpulan orang yang mempunyai satu nama dan mungkin bertindak sebagai satu badan. • • Kerajaan (Persekutuan / Tempatan) Agensi-agensi Kerajaan

• • • • • •

Persatuan Institusi Agensi Antarabangsa Persidangan Pameran Pertunjukan

Contoh:Malaysia, Bank Pertanian. Laporan pertanian. Malaysia. Labour Law. Malaysia. Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Peristilahan ilmu perpustakaan dan dokumentasi. Seminar Bengkel Kemudahan Memperoleh Penerbitan Di peringkat Kebangsaan (1987 : Kuala Lumpur)

C. ENTRI UTAMA DI BAWAH JUDUL
Entri Utama di bawah judul ditetapkan berdasarkan keadaan-keadaan berikut:• • • • Pengarangnya tidak diketahui dan tiada badan bergabung (selembaga) yang bertanggungjawab. Karya yang ditulis oleh lebih daripada tiga orang pengarang dan tiada di antara mereka adalah pengarang utama. Satu koleksi karya atau satu karya dihasilkan di bawah siding pengarang dan mempunyai satu judul kolektif. Kitab suci

9.4.7 JENIS-JENIS MAKLUMAT DALAM REKOD KATALOG
A Tajuk 1.1 Pengarang atau orang lain atau nama badan bergabung (selembaga) yang dipilih sebagai entri utama.

1.2

Judul, jika (1.1) di atas tidak dipilih.

B Deskripsi 1.2.1 Judul dan Kenyataan Pihak Penanggungjawab • Judul benar termasuk judul pilihan jika ada. • Judul selari dan judul-judul kecil • Petunjuk Media (bahan bukan buku sahaja) • Kenyataan Pihak Penanggungjawab

C. Kenyataan Edisi 1.2.2 Kenyataan edisi (nama, nombor atau kedudukannya).

D. Butiran Khusus Bahan (atau jenis penerbitan) 1.2.3 Untuk bahan-bahan kartografi, terbitan bersiri, muzik, bahan mikro, fail-fail computer dan sebagainya.

E. Penerbitan 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Tempat Penerbitan, Pengedar dll. Nama Penerbit, Pengedar dll. Tahun hak cipta.

F. Huraian Fizikal Bahan 1.2.7 1.2.8 1.2.9 Keluasan bahan (ms., discs, frame) Butiran fizikal yang lain (ilustrasi, had laju) Dimensi (tinggi, lebar)

1.2.10 Bahan yang disertakan (panduan guru, peta)

G. Kenyataan Siri 1.2.11 Judul benar, selari, judul kecil 1.2.12 Kenyataan Pihak Penanggungjawab dengan siri 1.2.13 Nombor ISBN 1.2.14 Nombor ISSN H. Nota H.1.1 Maklumat tambahan mengenai bahan yang dikatalog yang dikira penting. I. Nombor Standard dan Syarat Perolehan I.1.1 I.1.2 9.4.8 Nombor Standard (ISBN, ISSN) Syarat Perolehan (harga, peruntukan kewangan)

KATALOG BUKU

1.1 Jenis-jenis Maklumat dalam Kad Entri Utama 1.1.1 Nombor Panggilan 745 AHM Nombor Pengelasan (SPPD) Tiga huruf awal tajuk entri utama (iaitu sama ada Pengarang atau Judul)

1.1.2

Judul i. Judul Sebenar Rekodkan judul sebenar dengan tepat seperti yang terdapat pada sumber maklumat utama, iaitu muka surat judul tanpa mengikut tanda bacaan dan cetakan huruf.

Rekodkan huruf pertama dengan huruf besar dan huruf kecil lainnya kecuali ‘NAMA KHAS’. Contoh 1: Guru Dan Perguruan Direkodkan sebagai: Guru dan perguruan

Contoh 2: Waktu & Kejayaan Direkodkan sebagai: Waktu & kejayaan

ii.

Judul Selari Pilih satu judul sebagai judul sebenar sekiranya judul tersebut terdapat di dalam dua bahasa atau lebih dan satu lagi judul sebagai judul selari. Contoh: AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580) & COUNSELLORS ACT 1998 (ACT 580) Direkodkan sebagai: Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)=Counsellors Act 1998 (Act 580)

1.1.3

Maklumat Lain Mengenai Judul i. Maklumat lain mengenai judul Contoh:PENGKATALOGAN BAHAN BUKAN BUKU Panduan untuk Pusat Sumber Sekolah

Direkodkan sebagai: Pengkatalogan bahan bukan buku: panduan untuk Pusat Sumber Sekolah ii. Judul yang sangat panjang Contoh:Rancangan Pembangunan Lima Tahun Pusat Kegiatan Guru Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan Tahun 1993 – 1997 Direkodkan sebagai: Rancangan Pembangunan Lima Tahun Pusat Kegiatan Guru… (ringkas dan tidak meninggalkan idea utama)

1.1.4

Kenyataan Pihak Penanggungjawab Contoh:KATALOG MENGKATALOG UNTUK PERPUSTAKAAN SEKOLAH Atma Singh disunting dan diterjemahkan oleh Wong Kim Siong Direkodkan sebagai: Katalog mengkatalog untuk perpustakaan sekolah/ Atma Singh; disunting dan diterjemahkan oleh Wong Kim Siong

1.1.5

Kenyataan Edisi i. ii. Edisi perlu dicatat jika terdapat pada buku Edisi pertama tidak perlu dicatatkan Contoh:Edisi Kedua

Third Edition Direkodkan sebagai: Ed. Ke2 3rd ed. 1.1.6 Maklumat Imprin: • • • Tempat Penerbitan Nama Penerbit Tarikh Penerbitan Contoh 1: Petaling Jaya Penerbit Fajar Bakti (M) Sdn. Bhd. c1999 Direkodkan sebagai: Petaling Jaya: Fajar Bakti, c1999. Contoh 2: (tidak dinyatakan tempat penerbitan ) Kumpulan Budiman (M) Sdn. Bhd. c1998 Direkodkan sebagai: (T.T.P.): Kumpulan Budiman, c1998. Contoh 3: Kuala Lumpur (tidak dinyatakan nama penerbit) c1993 direkodkan sebagai: Kuala Lumpur: (T.N.P.), c1993. Contoh 4: Melaka Penerbitan Kota

(tidak dinyatakan tarikh penerbitan) Direkodkan sebagai: Melaka : Penerbitan Kota, (t.t.) 1.1.7 Huraian Fizikal Muka surat Roman, Muka surat Rumi; Kenyataan ilustrasi Contoh 1: Muka surat Roman Muka surat Rumi Ilustrasi Direkodkan sebagai: vii, 128 ms. : ill. Contoh 2 : Muka surat Roman Muka surat Rumi Ilustrasi Direkodkan sebagai : 128 ms. : ill. 1.1.8 Kenyataan Siri Direkodkan dalam kurungan bulat Contoh : SIRI PENDIDIKAN FAJAR BAKTI Direkodkan sebagai : (Siri Pendidikan Fajar Bakti) 1.1.9 Nota i. ii. iii. Memberi maklumat tambahan mengenai buku berkenaan Menunjukkan kandungan sesuatu buku Menunjukkan bilangan buku atau saiz : : xi 128 : : : vii 128 :

ada

tiada

iv. 1.1.10 ISBN • •

Menunjukkan golongan pengguna yang dapat faedah maksima

Ia merupakan International Standard Book Number Jika terdapat pada buku berkenaan, rekodkan seperti berikut: ISBN 967 933 024 9. ISBN 967-89-0927-8.

1.1.11 ISSN • • Singkatan bagi ‘International Standard Serial Number’ ISSN digunakan sekiranya buku dibeli dalam set lengkap.

1.1.12 Trasing • • • • Maklumat direkod dalam Bahasa Melayu. Menunjukkan entri-entri lain yang disediakan, iaitu ENTRI PERKARA dan ENTRI TAMBAHAN Nombor Rumi menunjukkan direkodkan dalam huruf besar. ENTRI PERKARA dan

Nombor Roman menunjukkan ENTRI TAMBAHAN di bawah pengarang, judul, siri.

Contoh 1 (untuk buku fiksyen): I. Rahman Ismail, Hj. II. Judul III. Siri

Contoh 2 (untuk buku bukan fiksyen): I. SAINS PERPUSTAKAAN III. Siri I. Ong, Kim Siong.

9.4.9 KATALOG BAHAN BUKAN BUKU

1.

JENIS-JENIS MAKLUMAT DALAM KAD ENTRI UTAMA 1.1 Nombor Panggilan FJ Petunjuk media 745 Nombor Pengelasan (SPPD) FIZ Tiga huruf awal tajuk entri utama (iaitu sama ada Pengarang atau Judul) 1.2 Judul i. Judul Sebenar Rekodkan judul sebenar dengan tepat seperti yang terdapat pada sumber maklumat utama, iaitu muka surat judul tanpa mengikut tanda bacaan dan cetakan huruf. Rekodkan huruf pertama dengan huruf besar dan huruf kecil lainnya kecuali ‘NAMA KHAS’ Contoh 1: Scan – Glob A / S Direkodkan sebagai: Scan – Glob A / S Contoh 2: Masyarakat Sihat Negara Maju Direkodkan sebagai: Masyarakat sihat Negara maju ii. Judul Selari Pilih satu judul sebagai judul sebenar sekiranya judul tersebut terdapat di dalam dua bahasa atau lebih dan satu lagi judul sebagai judul selari.

Contoh: KAYU Struktur sifat dan penggunaan Direkodkan sebagai: Kayu [ carta ] : struktur sifat dan penggunaan 1.3 Maklumat Lain Mengenai Judul i. Maklumat lain mengenai judul Contoh: KATALOG PERPUSTAKAAN Jenis-jenis entri Direkodkan sebagai: Katalog perpustakaan [ Slaid ] : jenis-jenis entri ii. Judul yang sangat panjang Contoh: Ahmad Zamani mempersembahkan rangkaian lagu-lagu di Hari Penyampaian Sijil Direkodkan sebagai: Ahmad Zamani mempersembahkan rangkaian lagu-lagu … (ringkas dan tidak meninggalkan idea utama) iii. Tiada judul Tulis judul deskriptif dalam kurungan siku Contoh: Terdapat 12 keping peta dengan judul masing-masing dalam sebuah kotak tetapi tiada satu judul kolektif untuk kesemua 12

keping peta tersebut. Tiap-tiap satu peta menunjukkan ibu negeri masing-masing di Malaysia seperti Alor Star, Ipoh … Direkodkan sebagai: [Ibu-ibu negeri di Malaysia] 1.4 Nama Petunjuk Media Direkod dalam kurungan siku dalam Bahasa Melayu Contoh: [ Slaid ], [ Carta ], [ Video ]

1.5

Kenyataan Pihak Penanggungjawab Contoh: PANDUAN IBADAH Teori dan Praktikal oleh Ustaz Md. Tahir bin Md. Yusof Direkodkan sebagai: Panduan Ibadah [ Pita Audio ]: teori dan praktikal / Ustaz Md. Tahir bin Md. Yusof

1.6

Kenyataan Edisi i. ii. Edisi perlu dicatat jika terdapat pada bahan Edisi pertama tidak perlu dicatatkan. Contoh: Edisi Kedua Third Edition Direkodkan sebagai:

Ed. Ke2 3rd ed. 1.7 Maklumat Imprin • • • Tempat Penerbitan Nama Penerbit Tarikh Penerbitan

Contoh 1: Petaling Jaya Penerbit Fajar bakti (M) Sdn. Bhd. c1999 Direkodkan sebagai: Petaling Jaya: Fajar Bakti, c1999 Contoh 2: (tidak dinyatakan tempat penerbitan) Kumpulan Budiman (M) Sdn. Bhd. C1998 Direkodkan sebagai: [T.T.P.] : Kumpulan Budiman, c1998 Contoh 3: Kuala Lumpur (tidak dinyatakan nama penerbit) c1993 Direkodkan sebagai: Kuala Lumpur : [T.N.P.], c1993 Contoh 4: Melaka Penerbitan Kota

(tidak dinyatakan tarikh penerbitan) Direkodkan sebagai: Melaka : Penerbitan Kota, [t.t.]. 1.8 Huraian Fizikal i. ii. Bahan : Carta, Lukisan, Gambar, Transparensi. Huraian : Jumlah : hp/bwn.: saiz Contoh: CARTA: C 381 JAD Poster, Slaid,

Jadual pertukaran metrik untuk perniagaan Emas [ Carta ]: metric conversion table Forgold trade. Kuala Lumpur: Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, 1975. 1 : bwn.: 77 X 51 cm.

LUKISAN: L 759 JOH

Johnson, Jeanette Mother earth [ Lukisan ]: in the bosom of mother radiates the life energy of the sun / Jeanette Johnson. 1 : pasir atas kayu ; bwn. : 33 X 18cm Rakaman bersuara : Kaset - Jumlah : masa permainan : Katrij - Jumlah : masa permainan : mono/stereo Piring Hitam – Jumlah : kelajuan : mono/stereo

iii.

Bahan : Huraian mono/stereo

Contoh: PITA VIDEO:

VK 750 DIA

Diamond, Neil I am glad that you are here with me [Pita Video] / Neil Diamond. Ultrecht : Vestron, 1987. 1 : 45 min. : stereo PIRING HITAM: PH 784 USM Usman Awang Uda dan Dara [ Piring Hitam ]: dalam lagu dan suara / Karya dan lirik oleh Usman Awang : cipta lagu dan gubahan oleh Basil Jayatilaka. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan dan Sukan, 1999. 1 : 33 1/3 psm : stereo. iv. Bahan : Glob. Peta Huraian : Skala. Jumlah : hp/bwn. : saiz Contoh: GLOB: G 912 TOL

Tolman, Le Roy, M. World nation series [Glob} / Le Roy M Tolman. Skala 1:31,363,000. Meredith Corporation, 1987. 1 : bwn

PETA: P 912 MAL Malacca [Peta] / prepared under the direction of The Surveyor General Malaya. Skala 1: 63,360. Kuala Lumpur: Surveyor

General, Federation of Malaya, 1961. 1 : bwn. : 89 X 64cm.

1.9

Kenyataan bahan yang disertakan Contoh: Satu set carta disertakan dengan buku panduan guru dan buku kerja murid. Direkodkan sebagai: 1 : bwn. + 1 buku panduan guru + I buku kerja murid

1.10

Kenyataan Siri Direkodkan dalam kurungan bulat Contoh: SIRI PENDIDIKAN FAJAR BAKTI Direkodkan sebagai: (Siri Pendidikan Fajar Bakti)

1.11

Nota i. ii. iii. iv. Memberi maklumat tambahan mengenai bahan berkenaan. Menunjukkan kandunagn sesuatu bahan. Menunjukkan bilangan bahan atau saiz. Menunjukkan golongan pengguna yang dapat faedah maksima.

1.12

Trasing • • Maklumat direkod dalam Bahasa Melayu. Menunjukkan entri-entri lain yang disediakan, iaitu ENTRI PERKARA dan ENTRI TAMBAHAN.

• •

Nombor Rumi menunjukkan ENTRI PERKARA dan direkod menggunakan huruf besar. Nombor Roman menunjukkan ENTRI TAMBAHAN dan di bawah pengarang, judul dan siri. Contoh 1 I. Rahman Ismail, Hj. Contoh 2 1. SAINS PERPUSTAKAAN III. Siri I. Wong, Kim Siong II. Judul II. Judul III. Siri

9.4.10 CONTOH PENYEDIAAN KAD KATALOG BUKAN BUKU
1.1 BAHAN YANG MEMPUNYAI PENGARANG 6.1.1 Entri Utama di bawah pengarang
FJ 915 CRO

Crossfield, L. The physical geography [Filem Jalur] / L., Crossfield. London : Hulton Eduucational Publications, 1987. 1 (46 fr) : bwn. + 1 buku panduan. (MCE Series). Kajian bentuk muka bumi Semenanjung. 1. MALAYSIA-GEOGRAFI FIZIKAL I. Judul II. Siri

1.2 Entri tambahan di bawah judul
FJ 915 CRO The physical geography Crossfield, L. The physical geography [Filem Jalur] / L. Crossfield. London : Hulton Educational Publications, 1987. 1 (46 fr) : bwn. + 1 buku panduan. (MCE Series). Kajian bentuk muka bumi Semenanjung

1.3 Entri Tambahan di bawah perkara
FJ 915 CRO

MALAYSIA-GEOGRAFI FIZIKAL Crossfield, L. The physical geography [Filem Jalur] / L. Crossfield. London : Hulton Educational Publications, 1987. 1 (46 fr) : bwn. + 1 buku panduan. (MCE Series). Kajian bentuk muka bumi Semenanjung.

1.4 Entri Tambahan di bawah siri
FJ 915 CRO

MCE Series Crossfield, L. The physical geography [Filem Jalur] / L. Crossfield. London : Hulton Educational Publications, 1987. 1 (46 fr) : bwn. + 1 buku panduan. (MCE Series). Kajian bentuk muka bumi Semenanjung

2.1 Bahan yang tiada mempunyai pengarang atau lebih dari 3 orang pengarang 500 Entri utama di bawah Kokusai Bunka Shinkokai, c1972. judul
HOW How tiny creatures living in water [Slaid]. Tokyo : 12 : bwn. (Elementary School Science). Kandungan: Water made green by plants – Means of observation – Tiny water plants – How to collect water plants. 1. RUMPAI AIR i. Siri

S

Entri tambahan di bawah perkara
S 500 HOW

RUMPAI AIR How tiny creatures living in water [Slaid]. Tokyo : Kokusai Bunka Shinkokai, c1972. 12 : bwn. (Elementary School Science). Kandungan: Water made green by plants – Means of observation – Tiny water plants – How to collect water plants.

Entri tambahan di bawah siri
S 500 HOW

Elementary School Science. How tiny creatures living in water [Slaid]. Tokyo : Kokusai Bunka Shinkokai, c1972. 12 : bwn. (Elementary School Science). Kandungan: Water made green by plants – Means of observation – Tiny water plants – How to collect water plants.

9.5

PENYUSUNAN KATALOG

DAN

PANDUAN

MEMFAIL

KAD

1 Susunan berabjad - susun semua entri menurut abjad

2 Perkataan demi perkataan - fail menurut abjad berdasarkan perkataan demi perkataan. Contoh: I met a man Image books Image of America In the days of giants In unknown world 3 Tanda baca - pemberian tanda baca tidak diambil kira. Contoh: Hand action games Hand-ball Hand-book Hand in hand 4 Kata sandang awal - perkataan “A”, “The”, “de” tidak diambil kira. Contoh: The man in black Ditulis: Man in black

5 Kependekan - kependekan seperti “St”, “Dr” dan “Mc” difailkan seperti dieja dengan penuh. Contoh: Saint Doctor 6 Akronim - akromin diambilkira sebagai satu perkataan jika tidak diselangi dengan noktah. Contoh:

U.N.E.S.C.O. Unemployment UNESCO handbook 7 Angka-angka Contoh: 2 budak nakal 2 little Indians Seperti dieja: Dua budak nakal Two little Indians 8. Banyak judul

- sekiranya terdapat banyak buku ditulis oleh seorang pengarang susun ikut judul buku secara abjad

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful