You are on page 1of 1

Archdiocese of Cagayan de Oro

Gagmaying Simbahanong Katilingban


Jesus Nazareno Parish

San Lazaro Certification


BEC/GSK

April 01, 2011


San Lazaro Implementing Council
San Lazaro, Lapasan, Cagayan de Oro City

Kamatuoran;

Gipamatuod nga sila Silverio Lauron Baltonado, 48 yrs old, ug Georgina Nolon
Baltonado, 46yrs old, magtiayon kasal sa Simbahan, ug miyembro sa among katilingban nga
mao ang GSK, sa among kapilya sa San Lazaro. Maayo nga pamilya ug sumusunod sa mga
kasuguan sa atong Ginoo ug sa atong simbahan. Kini gipamatuod sa among mga laygo sa among
kapilya ug mga opisyales.
Gihimo kini alang sa katuyuan sa nagkinahanglan ug kini gikinahanglan sa pagpalambo sa
doktrina o Kristohanong katilingban sa atong Simbahan ug sa Sacramento sa atong Simbahang
Katoliko
And Ginoo maga-uban unta kanato kanunay! DAYGON ANG DIYOS!

Kanunay matinahuron;

Lolita P. Baclayo
Chapel Sec. /BEC /GSK

Daisy Daguimol
Chapel Leader /BEC /GSK