P. 1
Seeyon Kural - Mar 2010 - A Catholic Tamil Magazine

Seeyon Kural - Mar 2010 - A Catholic Tamil Magazine

|Views: 44|Likes:
Seeyon Kural - Mar 2010 - A Catholic Tamil Magazine
Seeyon Kural - Mar 2010 - A Catholic Tamil Magazine

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2012

pdf

text

original

Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 3

Esú[,,,,,
ClT¥dÏ
Cû\Vu©p: PôdPo ú_. Bo
¡±vÕ CúVÑ®p G]dÏ ©¬VUô]YoLú[
EeLû[ ÁiÓUôn Nk§lT§p U¡rf£,
RYdLôXj§p (PERIOD OF LENT) YôrkÕ
ùLôi¥Úd¡ú\ôm, AYWÕ TôÓLû[ CkR
SôhL°p §]Øm §Vô²lTÕ SUÕ LPûUVôÏm,
ARtÏ ER® ùNnÙm ®RUôn CmUôR CR¯u
LhÓûWLû[j ùRôÏjÕsú[ôm, SUdLôL AYo
Htßd ùLôiP £ÛûYûVÙm. B¦Lû[Ùm.
Øs Ø¥Lû[Ùm. LûNV¥Lû[Ùm Sôm U\kÕ
®Pd áPôÕ, Cl骫p ùRnYm Guß
©\URj§]Wôp AûZdLlTÓm GkR Nd§Ùm
U²RàdLôL CWjRm £kR®pûX, CúVÑ
JÚYúW SUdLôL ùSôßdLlThPôo, AYUô]l
TÓjRlThPôo, ÏÚ§ £k§ £ÛûY«p U¬jRôo,
ùRnYUôn CÚkRôÛm U²R ÑTôYj§úXúV Rôu
AYo AjRû] TôÓLû[Ùm ÑUkRôo, G]úY
¨fNVUôn AYo SWL úYRû] AàT®jÕj
Rô²ÚlTôo, U] TôWjúRôÓ CWùYpXôm
ØZkRôs T¥«hÓ ù_©jRúTôÕ AYo
CWjRjûRúV ®VoûYVôL £k§]ôo Gu\ôp
Ntú\ £k§jÕl TôÚeLs. Gu] ùLô¥V úYRû]
AàT®j§ÚlTôo Guß, CkR ùLjNU²
SôVLàdÏ Sôm Gu] ûLmUôß
ùNnVlúTô¡ú\ôm?
G]dÏ RôLUôn CÚd¡\Õ Guß £ÛûY«p
Lj§V AYWÕ RôLjûR GqYôß R¦dLl
úTô¡ú\ôm?
AuTô]YoLú[. CúVÑ £ÛûY«p EWdLd Lj§
E«o Õ\kR úYû[«p AYÚdÏ G§úW ¨uß
ùLôi¥ÚkR ètßYo RûXYu. CmU²Ro
EiûUVôLúY Cû\ULu Guß Ru Es[j§p
Es[ ®ÑYôNjûR ûR¬VUôL A±dûL«hPôo,
AûRlúTôX SôØm A±dûL«ÓúYôm, ©\ûWÙm
A±dûL«Pf ùNnúYôm, CÕúY Sôm CkR
RYdLôXj§p GÓdÏm EߧùUô¯Vôn CÚdLhÓm,
úUÛm SUÕ ºúVôu ÏWp CmUôRm ØRp 5 YÕ
YÚPj§p LôX¥ GÓjÕ ûYd¡\Õ, Cû\YàdúL
Su±Ùm vúRôj§WeLÞm CúVÑúY EiûUVô]
Cû\ULu. AYúW ùUnVô] úRYu G] Tû\Nôt±
YÚm ºúVôu ÏWûX EeL[Õ SiToLÞdÏm
E\®]oLÞdÏm A±ØLlTÓjÕeLs, ¿eLÞm
CûRf ùNnV EߧùUô¯ GÓlTRu êXm ¿eLÞm
Ñ®úN` F¯VoL[ôn Uô\ Ø¥Ùm ! CúVÑ®u
YpXûU EeLû[ Y¯SPjRhÓm!
ºúVô²­ÚkÕ
CúVÑ®u ÏWp
ETYôNØm ùNTØm
úYRôLUd ÏÓmTeLs Ko TôoûY (NL¬Vô
G­NùTj)
ùTi¦u ùTÚûU (UL°o Tϧ)
Gu Cû\Yô. Hu Guû]d ûL®h¼o?
Sôm GkR ®ûR?
AmUô CYúW Em ULu! (BZUô] Cû\«Vp
CWL£VeLs)
CYûWj ùR¬ÙUô? (AWNu úVNôTôj)
ºúVôu TeLô[o §hPm
קolúTôh¥. Vôo CYo?
ØjÕ SL¬p SûPùTt\ Lô]ôîo LpVôQm
(YôNLo T¡oÜ)
CúVÑ Gu SiTu
LiÓ©¥dLlThP TÜX¥Vôo LpXû\!
¡±vÕ®u CWjRj§u Ød¡VjÕYm
Gu BiPY¬u Rôn (£ßLûR)
C[ûU«u CVp× (Cû[Oo Tϧ)
Cߧj úRoÜ GÝÕm UôQYoLÞdÏ ù_Tm
AojRØs[ ¡±jRY YôrÜ (ùLjNU² SôVL²u
RôLm!)
RkûRúV CYoLû[ Uu²Ùm! (CúVÑ®u Cߧ
YôojûRLs)
®®­Vm RÚm ®gOô]m (ã¬Vû] éª
Ñtß¡\Rô?
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 4
ETYôNØm ùNTØm
(RYdLôX £\l×d LhÓûW)
EiÔm EQÜ Y¯VôL Rôu U²Ru TôYj§p
®ÝkRôu, BLúY Rôu ETYôNm AY£Vm, ETYôNm
CÚkÕ úYiÓRp ùNnRYoLs úRôp®ûV
Nk§jR§pûX,
GvRo Ru Rô§LÞPu
3 SôhLs ETYôNªÚkRôo,
RôÅÕ CWô_ô 7 SôhLs
ETYôNªÚkRôo, TÜÛm
LlTp ©WVôQj§­ÚkR
260 úTÚm 14 SôhLs
ET Yô N ªÚk R ô o L s,
Rô²úVp 21 SôhLs ETYôNªÏkRôo, G­Vô 40
SôhLs ETYôNªÚkRôo, úVôÑYô 40 SôhLs
ETYôNªÚkRôo, CúVÑ 40 SôhLs ETYôNm
CÚkRôo, úUôúN 40 SôhLs CÚØû\ ETYôNªÚkRôo,
úRYàûPV úLôTm úRY _]jûR ®hÓ ¿eL
ETYô£dL úYiÓm,
úVôúYp 1:14. 2:15 EXLj§u Dol×. UôªNj§u
CfûNLs Utßm ©Nô£u YpXûUL°u úUp ù_Vm
CûY êuû\Ùm AûPV ETYô£dLÜm, 1ùLô¬ 11:27.
1 ùLô¬k§Vo 2:27. UjúRÙ 17:14-21, úRYàdÏ
ØuTôL RôrjÕ¡\RtÏm. GeLÞdLôLÜm. GeLs
NLX ùTÚsLÞdLôLÜm ùNmûUVô] Y¯ûV
úRokùRÓlTRtÏm ETYôNjûRd á±ú]u, (Gv
\ô 8:21), Aú]L Øû\ Li ®¯l×L°Ûm Aú]L
Øû\ ETYôNeL°Ûm CÚkúRu, TôYj§tÏ
Uu²l× ùT\ (2 ùLô¬ 11:27) ETYôNm úRûY, NÜp
BiPYûW Nk§jR úTôÕ 3 SôhLs ETYôNm
(AlúTôvRXo 9:9)
úRYàûPV YpXûU. YWeLs Sm úUp ReL
ETYôNm úRûY,
CúVÑ 40 SôhLs ETYôNm (UjúRÙ 4:2) TÜÛm
AYÚPu LlT­p TVQm ùNnRYoLÞm ùTÚm
Lôt±p Uôh¥ 14 SôhLs ã¬Vu. Nk§Wu
ShNk§WeLû[ LôQdáPôR ¨ûX«p ÕdLj§u
ªÏ§«]ôp EQÜ AÚkRôUp LR± ¨u\úTôÕ
JÚ úRYçRu AàlTlThÓ ®ÓRûX
AûPkRôoLs, AkRWeLj§p Tôod¡\ Eu ©Rô
RôúU E]dÏ ùY°VWeLUôn TX]°lTôo, UjúRÙ
6: 6 CÚRVj§u AkRWeLeLû[ AYo
A±k§Úd¡\ôúW §, Tô ( Ne) 44: 21 ©\ûW
AYU§d¡\Yu TôYm ùNn¡\ôu ¿§, 14:21 úUÛm
Ïû\ÜLú[ CpXôR U²Ru 骫p CpûX, úRYu
JÚYo R®W SpXYu JÚYàm CpûXúV (ídLô
18:19) Sôm JÚúTôÕm ©\ûW Bd¡û]dÏs[ôL
¾odL úYiPôm, (úWôUô 2:1)
RôÅÕ BiPYÚûPV ùTh¥ûV Rôŧu
SLWj§tÏ ùLôiÓ YÚm úTôÕ CWô_ Yv§WjûR
LZt±®hÓ NQp èp R¬jÕ LPûU Ti¦]ôo
NÜ­u ÏUôWj§Ùm Rôŧu Uû]®ÙUô] ÁLôs
CûRd LiÓ Ru CRVj§p RôÅûR AYU§jRôs,
CR]ôp N®­u ÏUôWj§Vô¡V ÁLôÞdÏ
UWQUûPÙm Sôs UhÓm ©sû[ CpXôUp CÚkRÕ,
(2 NôØúYp 6:16. 23) ©\ûW AYU§d¡\Yu TôYm
ùNn¡\ôu ¿§ ùUô 14:21. U²Ru Tôod¡\T¥ Sôu
TôúWu, U²Ru ØLjûR TôolTôu, BuPYúWô
CÚRVjûRl Tôod¡\ôo, NôØúYp 16: 7 H­
Au]ôû[l TôojÕ Eu Ï¥ûV Euû]®hÓ
®XdÏ Gu\ôo Au]ôú[ô Sôu JÚ RY\ô] ùTi
ApX Gu\ÕPu RuàûPV CÚRVjûR
BiPYÚûPV Nk¨§«p Ft±VRôLÜm á±]ôo,
1 NôØúYp 1:12-18 úRY U²RoL[ôp áP JÚY¬u
ùNV­u EiûUûV ׬kÕ ùLôs[ Ø¥V®pûX,
Au]ôs R]dÏ JÚ Bi ©sû[ûV Uôj§Wm
BiPY¬Pm úLhPôs, BiPYo NôØúYûX
ùLôÓjRÕUu± úUÛm 3 ÏUôWûWÙm 2
ÏUôWj§Lû[Ùm ùLôÓjRôo, úRYu U²R¬Pj§p
ThN TôRm Es[Yo ApXúY, (LXôj§Vo 2:6) ¿úVô
ù_Tm TiÔm úTôÕ Es[û\dÏs ©WúY£jÕ
Eu ©RôûY úSôd¡ ù_Tm TiÔ, AlùTôÝÕ
AkRWeLj§p Tôod¡\ Eu©Rô ùY°VWeLUôn
E]dÏ TX]°lTôo (UjúRÙ 6:5.6) Uû\Yô]
ETYôNjûR Lôi¡\Yo Uû\Yôn Es[jûRd
Lôàm EeLs RkûRÙm. EeLÞdÏ Ht\ ûLmUôß
A°lTôo, (UjúRÙ 6:18)
Gu ÕuTeL°u Gi¦dûLûV A±Åo, Gu
Li½ûW úRôt ûT«p úNojÕ ûYjÕsÇo, (§,Tô,
56:8) Guß RôÅÕ CWô_ô
ùNôp¡\ôo, GúNd¡Vô
CWô_ô UWQTÓdûL«p
CÚkRúTôÕ úRY²Pm
úYi¥ùLôiPôo Eu
®iQlTjûR úLhúPu,
Eu Li½ûWd LiúPu
Eu SôhLú[ôúP T§û]kÕ
YÚPeLû[ áhÓúYu 2 CWô_ô 20:4-6 Guß
LPÜs U]m CWe¡]ôo,
AY]Yu ùNn¡\ SuûU«u T¥úV TXû]
AûPYôù]uß A±kÕ U²RÚd ùLuß F¯Vm
ùNnVôUp LPÜÞdùLuú\ Sp U]úRôúP F¯Vm
ùNnÙeLs GúT£Vo 6: 7. 8 AYo _]eLû[
Aàl©®hP ©u× R²jÕ ù_Tm TiQ JÚ
UûX«u úUp H± NôVeLôXUô] úTôÕ AeúL
R²ûUVô«ÚkRôo UjúRÙ 14:23 ù_TjûR úLhÏm
GeLs úRYô ù_Tj§u YôgûNûV RkRÚÞm,
ù_Tj§úX R¬j§ÚkÕ ù_Tj§u úUuûUûV LôQ
ùNnÙm, ù_TúU ËYu! ù_TúU ù_Vm!!
§Ú. TjúWôv ´. U¥lTôdLm,
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 5
úYRôLU ÏÓmTeLs - JÚ TôoûY
úYRôLU SôÓLs JÚ TôoûY Gu\ ùRôPûW LPkR 2008 YÚPj§p SUÕ ºúVôu ÏW­p
Yô£jÕ Yk¾oLs, ClùTôÝÕ Gu êXUôn úYRôLUdÏÓmTeLû[d ϱjÕ BiPYo AúSL
Lô¬VeLû[ EeL°Pm JqùYôÚ UôRØm úT£d ùLôi¥Úd¡\ôo, úYRôLUUô]Õ BRôm -
HYô°p BWm©jÕ UQYô[]ô¡V CúVÑ ¡±vÕ UQYôh¥Vô] NûTÙPu CûQY§p Ø¥¡\Õ,
ARôYÕ JÚ ÏÓmTj§p BWm©jÕ JÚ ÏÓmTj§p Ø¥¡\Õ Guß á\Xôm, CkR Bi¥p SUÕ
ÏÓmTeLs TVu ùTßm YûL«p CjùRôPo AûUÙm Gu\ Sm©dûL«Ûm BiPYo GÝR
ÕûQ ùNnYôo Gu\ ®ÑYôNj§Ûm CjùRôPûW ùRôPokÕ GÝÕ¡ú\u,
P ô d P o úL, ¸oj§ (£lLôh TeÏ úYío)
14
NL¬Vô - G­NùTjÕ
קV HtTôh¥p á\lThÓs[
ØRp ÏÓmTm NL¬Vô -
G­NùTjÕ ÏÓmTm, ídLô CkR ÏÓmTjûRd
ϱjÕ ùR°Yôn GÝÕ¡\ôo,
AYoLs CÚYÚm BiPY¬u NLX
LtTû]L°u T¥úVÙm ¨VUeL°u T¥úVÙm Ït\
Ut\YoL[ôn SPkÕ. LPÜÞdÏ ØuTôL
¿§Ùs[YoL[ô«ÚkRôoLs (íd 1:6)
CYoLs CÚYûWl Tt±Ùm á\lThÓs[
Lô¬VeLs êXm CYoLs JÚ SpX RWØs[
RmT§Ls GuTûR SuÏ ®[e¡d ùLôs[Xôm,
BiPYÚûPV NLX LtTû]«u T¥Ùm
SPkÕYkRôoLs,
Hú]ôRôú]ô Gu\ YôrdûL YôZôUp Ko SpX
Td§Ùs[ YôrdûL YôrkRôoLs,
JÚ £X LhPû[Lû[d
ûLdùLôiPYoLs Guß
ùNôpXôUp LPÜÞûPV GpXôd
LhPû[LÞdÏm ¸rT¥kÕ
YôrkR]o, LQYu Uû]®
CÚYÚm B®dϬV Yôr®p JÚ
U]ÕPu CûQkÕ Y[oYÕ
GqY[Ü Bºo YôRUô]Õ !
LPÜÞûPV GpXôd
LhPû[LÞdÏm ¸rlT¥kÕ
SPdÏm RmT§Ls ùUnVôLúY
Bºo Y§dLl T hPYo LsRô u,
GpXôd LhPû[LÞdÏm ¸rT¥kÕ
SPdÏm ÏÓmTm Guß Nôh£
ùNôpXdá¥V YôrÜ YôrTYoLs
Ïû\úY, CYoLsúRYàûPV YN]j§tÏd
¸rlT¥kÕ T¬ÑjRUôn YôrkÕ YkR]o,
GpXô ¨VUeLû[Ùm ûLdùLôiÓ YkR]o,
¨VUeLs GuTÕ JÝeÏLs. NhP§hPeLs.
ARôYÕ. NhP§hPeLÞdÏd ¸rlT¥kÕ SPkR]o,
£Xo YN]j§tÏ ¸rlT¥kÕ T¬ÑjRUôn YôrYôoLs,
B]ôp £X JÝeÏLÞdÏd ¸rlT¥V UôhPôoLs,
NûTúVôÓs[ Lô¬VeL°p. AÛYXLj§Ûs[
úYûX NmTkRUô] Lô¬VeL°p. TdLjÕ
ÅhÓdLôWoLÞPu TZÏm ®`Vj§p £Xo A\ùS±j
RuûUÙPu SPkÕ ùLôsY§pûX,
NL¬VôÜm G­NùTjÕm úRYú]ôÓm. U²RúWôÓm
SpX E\®p CÚkR]o, CûR Yô£dÏm AÚûUVô]
NúLôRWú]. NúLôR¬úV ClT¥lThP YôrdûL YôZ
EeLû[ ØÝYÕm Jl×dùLôÓeLs,
Ït\Ut\YoL[ôn SPkR]o
LPÜÞdÏ ®úWôRUô] TôYm
ùNnV®pûX GuTÕ UhÓUpX.
Ut\YoLÞdÏ ®úWôRUô]
Ït\eLû[Ùm ùNnVôU­ÚlTÕ
AY£Vm, T¬ÑjRUôn YôÝm TXo
©\ÚûPV Ïû\Lû[ ùT¬ÕTÓj§l
úTÑYôoLs, ©\ÚûPV Ït\eLû[
Ut\YoLÞdÏ ®Y¬jÕl
úTÑYôoLs, ÏÓmTj§tÏsÞm
NUôRô]Uôn úTÑYôoLs,
ÏÓmTj§tÏsÞm NUôRô]Uôn
CÚdLUôhPôoLs, Uû]®«Pm
GlúTôÕm Ït\m LiÓ©¥jÕ
NiûP úTôÓYôoLs, LQYû]
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 6
NkúR¡lTôoLs, ùLôÓdLp YôeL­p N¬Vôn SPkÕ
ùLôs[ UôhPôoLs, GkR ®`Vj§Ûm
Ït\Ut\YoL[ôL SPdL ØVt£lTÕ AY£Vm,
©sû[Vt\ ùTtú\ôWô«ÚjR]o (íd 1:7)
CqY[Ü T¬ÑjRUôn YôrkR CYoLÞdÏ
ÏZkûR Tôd¡Vm CpXô§ÚkRÕ, CkR ¨ûX«Ûs[
AúSLo BiPYûW áßYôoLs, B®dϬV
Yôr®p úNôokÕ úTôYôoLs,
ÏZkûR«pXôR T¬ÑjR ùTtú\ôúW!
úNôokÕ úTôLôUp LPÜû[l Tt±d ùLôsÞeLs,
LPÜú[ CpûX GuTYoLÞdÏm LpûXÙm.
UWjûRÙm YQeÏTYoLÞdÏm áP ÏZkûR
CÚd¡u\úR ! LPÜs ¨fNVm
ÏZkûR Tôd¡VjûRj RÚYôo,
ClT¥lThP ¨ûX«p
CÚdÏm ùTiû] £Xo UX¥
Guß Ïû\áßYôoLs,
ÏZkûR CpXôR LQYû]®P
Uû]®Rôu A§Lm
Tô§dLlTÓYôs, AúSLÚûPV
C¯fùNôpÛdÏ B[ôYôs,
£X LQYoUôÚm ÏZkûR
CpXôRRtÏ Ru Uû]®ûV
Ïû\ á±l úTÑYôoLs, AúSL
NkRolTeL°p LQYàûPV
Ïû\«]ôpRôu ÏZkûR
CpXôU­ÚdÏm,
£X ÏÓmTeL°p
LQYàûPV ùTtú\ôo ReLs ULàdÏ úYß
ùTiûQj §ÚUQm ùNnÕûYdL ØVt£lTôoLs,
LQYuUôúW ÏZkûR CpXôRRtLôL EeLs
Uû]®«Pm ùYßlûTd LôhPô§ÚeLs,
CÚYÚm YVÕ ùNu\YoLs (íd 1:7)
GjRû]úVô BiÓLs Lôj§ÚkR]o,
B©WLôªu YôrdûLûV U]§pùLôiÓ
G§oTolúTôÓ Yôrk§ÚdLXôm, ApXÕ ÏZkûRûVj
RW BiPYo ®ÚmT®pûX, TWYô«pûX Guß
LPÜs £jRj§tÏ JlTûPjÕ CÚlT§p
§Úl§VûPkÕ Yôrk§ÚdLXôm,
NL¬Vô ùRôPokÕ úYRNk¨§«p F¯Vm
ùNnÕYkRôu,
BNô¬V YÏlûTf úNokR AYu BiPYÚdÏ
F¯Vm ùNnÕYkRôu, ÏZkûR RWôR BiPYÚdÏ
F¯Vm ùNnÕ TVù]u] Guß
úNôokÕúTôL®pûX,
AÚûU SiTúW! EeLÞdÏ Cuß Gu]
SPd¡\Õ GuTûR ûYjÕ BiPYûW GûP
úTôPdáPôÕ, ®VôTôW úSôdLj§p BiPYûW
úN®dLdáPôÕ, ¿eLs LPÜÞdÏ F¯Vm
ùNnYÕm. LPÜÞdÏ RôWô[Uôn ùLôÓlTÕm
ùRôPWhÓm, Ut\YoLs Gu] ùNôu]ôÛm
TWYô«pûX, LPÜs EiûUÙs[Yo, EeLû[
JÚúTôÕm U\dLúY UôhPôo, AYo úYû[ Gu\
Juß EiÓ, A§p AYo RUÕ £jRjûR
ùY°lTÓjÕYôo,
NL¬Vô ÏZkûRdLôL ù_©lTûR ¨ßj§
®P®pûX,
Lô©¬úVp Gu\ çRu NL¬Vô®tÏj R¬N]Uô¡
Eu úYiÓRp úLhLlThPÕ (íd 1:13) Gu\ôo,
AlT¥Vô]ôp NL¬Vô ùRôPokÕ ù_©jÕ YkRôo,
T§p ¡ûPdÏm YûW ù_©jRôo, GjRû]úVô
BiÓLs ù_©j§ÚdL úYiÓm, BXVj§p
F¯Vm ùNnÕYkR úSWj§p
úYRçRu R¬N]Uô¡ E]dÏ JÚ
ÏZkûRûVd LPÜs RÚYôo Gu\
StùNn§ûV A±®jRôo, AÕ
UhÓUpX AYàdÏ Gu] ùTV¬P
úYiÓm GuTûRÙm A±®jRôo,
©\dLl úTôÏm úVôYô²u
YôrdûL. F¯Vm GlT¥«ÚdÏm
Gu\ ®[dLØm
ùY°lTÓjRlThPÕ,
SUdÏl ©\dÏm JqùYôÚ
©sû[Lû[l Tt±Ùm N¬Vô]
ùY°lTôÓ ¡ûPjRôp GqY[Ü
Su\ôL CÚdÏm ! ©sû[Lû[l
ùTtß ®hÓ ùTVo ûYdLl
TÓmTôÓ GqY[Ü! CkRl
ùTôtú\ôÚdÏ AkRl ©WfNû]úV CpûX, CkRd
ÏZkûRûVd ϱjR NLX L¬VeLÞm
TWúXôLj§úXúV §hPªPlTh¥ÚkR]! BùUu,
NL¬Vô®u A®ÑYôNm
CjRû] BiÓLÞm FdLUôn ù_©jÕ YkR
AYÚdÏ úRYçRu úS¬p YkÕ ùNôp­Ùm SmT
CVXôRY]ôL CÚkRôo, Sôàm Gu Uû]®Ùm
YVRô]YoL[ôL CÚd¡uú\ôúU. CûR Sôu
GeM]m Sm×úYu? Guß AûPVô[m úLhPôu,
ù_©jRôp úTôRôÕ. ®ÑYôNjÕPu ù_©dL
úYiÓm GuTRtÏ NL¬Vô JÚ ERôWQm, AYÚdÏ
JÚ AûPVô[m ùLôÓdLlThPÕ, ©sû[ ùTßm
YûW ¿ FûUVôn CÚlTôn GuTúR AkR
AûPVô[m,
Åh¥tÏl úTôn Uû]®«PØm £úXh¥p
GݧjRôu Lô¬VjûR ®Y¬j§ÚlTôo LPÜs
ùNôu]T¥úV G­NùTjÕ JÚ ULû]l
ùTtù\ÓjRôs, Gu] ùTVo ûYdL úYiÓùUuß
NL¬Vô®Pm úLhPúTôÕ GÝjÕl TXûL«p úVôYôu
Guß Gݧ]ôo, EPú] AYo Yôn §\kÕ úT£
BiPYûWd Õ§jRôo,
AÚûUVô] NúLôRWú]. NúLôR¬úV! ùRôPokÕ
ù_©ÙeLs, T§p ¡ûPdÏm YûW ù_©ÙeLs,
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 7
ùRôPokÕ LPÜû[ BWô§ÙeLs, AYÚdÏ F¯Vm
ùNnÙeLs, NkúRLlTPô§ÚeLs, Ht\ LôXj§p
LPÜs T§X°lTôo,
NL¬Vô - G­NùTjÕ ÏÓmT Yôr®­ÚkÕ Ltßd
ùLôsÞm Lô¬VeLs,
CÚYÚm LPÜÞdÏ ©¬VUô] YôrÜ
YôrkRôoLs,
ReLÞdÏd ÏZkûR CpXôR úTô§Ûm
LPÜÞdÏ ùRôPokÕ F¯Vm ùNnÕ YkR]o,
اoYVRô] úTô§Ûm ÏZkûR úYiÓm Gu\
®iQlTjûR ùRôPokÕ Hù\ÓjÕ YkR]o,
ÏZkûR ùLôÓdLlTÓm Gu\ StùNn§ûV
A±®dLd LPÜs Lô©¬úVp çRû] CY¬Pm
Aàl©]Õ ùT¬V £Xôd¡Vm,
RôeLs ù_©jÕ YkRRtÏ T§p ¡ûPdLôR
úTôÕ. AûR ®ÑYô£VôU­ÚkRÕ SUdÏ Ko
GfN¬l×,
A®ÑYôNj§u RiPû]VôL FûUV]ô]ôo,
AYo A®ÑYô£jR úTô§Ûm LPÜs
YôdÏlTi¦]ûRd ùLôÓjRôo,
U¬Vô°u YôrjÕRûXd úLhPúTôÕ
G­NùTj§u Y«t±p Y[okÕ YkR ÏZkûR
Õs°tß, LolTj§­ÚdÏm úTôÕm ÏZkûR T¬ÑjR
B®Vô]Y¬u ùRôÓRûXl ùT\ Ø¥Ùm,
CúVÑûY EX¡tÏ A±ØLm ùNnÕ ûYdÏm
ULû]l ùTt\ôs,
G¬kÕ ©WLô£dÏm ®[dLôL ®[e¡] ULu
AYu
A±®l×Ls
1 , CÕYûW «p YÚP NkRô ûY
×Õl©dLôRYoLs ®ûWYôn AûR ùNnÙUôß
Au×Pu úYiÓ¡ú\ôm, SUÕ CR¯u Lô¡R
RW jûR EVo j§Ùsú [ô m, ©W §L°u
Gi¦dûLûVÙm T XUPeLô L
A§L¬jÕsú[ôm, G]úY SUÕ ùNXÜLÞm
A§L¬jÕs[Õ, G]úY EeLs JjÕûZlûT
G§oTôod¡ú\ôm,
2, SUÕ www.seeyonkural.org CûQV R[jûR
úUÛm £\l×\ ùNVpTÓjR ùYlûNh ¥ûN]oLs
úRûY, SpX AàTYØs[ §\ûU Nô­Ls
ùRôPo×ùLôs[Üm,
3 , Oô «tß¡ZûUL°p ùYqúYß
BXVeL°p Sm Tj§¬dûLûV A±ØLlTÓj§
NkRôRôWoLû[ §WhP FdLØs[ T¦Vô[oLs
úRûY, YVÕ RûP«pûX, Bi. ùTi
CÚTôXÚm ùRôPo× ùLôs[Xôm, §WhÓm NkRô
ùRô ûL«p AYo Ls ®Úm©]ô p 2 5 %
AYoLÞdÏ F§VUôL YZeLlTÓm,
4, ºúVôu ÏW­u 48 ×jRLeLs APe¡V 4
YÚP CVo×d RtúTôÕ ®tTû]dÏ Es[Õ,
®ûX ì,350/- (RTôp ùNXÜ R²) Yôe¡lT¥dL
®ÚlTØs[YoLs ùRôPo× ùLôs[Üm, Uôof
2009 ØRp ©lWY¬ 2010 YûW Es[ 4YÕ YÚP
CVo×d R²VôLÜm ®tTû]dÏ Es[Õ, ®ûX
ì,100/- UhÓúU,
CYu: B£¬Vo
©W§ UôRm ØRp N²d¡ZûU úRôßm TWe¡UûX ײR RôUv UÚjÕYUû] AÚúL Lª`]o
B©v NôûX«p AûUkÕs[ ETLôW UôRô BXVj§p CWÜ Li®¯l× ù_TUô]Õ GUÕ ºúVôu
ù_TdÏÝ®]Wôp CWÜ 10 U¦ ØRp 1, 30 U¦YûW«p SûPùTß¡\Õ, TWe¡UûXl TϧûVf
Ñt± YôÝm UdLs A§p LXkÕ ùLôs[ Au×Pu AûZd¡ú\ôm,
úS¬p YôÃoõ BiPYo ùNnÙm At×ReLû[l TôÃoõ
LPkR ©lWY¬ 6p úR§ SûPùTt\ ù_TdáhPm
TWe¡UûX ETLôW UôRôBXVj§p ClúTôÕ SUÕ ù_TdáhPm õ
,
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 8
UL°o Tϧ
ùTi¦u ùTÚûU
§Ú, ú_, Gm, AkúRô¦ AÚs. C¥kRLûW. ùSpûX UôYhPm
SUÕ ùTi YôNLoLÞdÏ EXL UL°o §] SpYôrjÕdLs!
§Ú®®­VjûR §\kÕ TôojRôp. ùRôPdL
è­p LPÜs U²Rû]j RUÕ NôVXôLúYl
TûPjRôo, BÔm ùTôiÔUôL AYoLû[l
TûPjRôo Guß 1:27 áß¡\Õ, LPÜs ùTiû]
TûPjR§u úSôdLm ùTi GuTYs ùTÚûU ªdL
YôrÜ YôZ úYiÓm, ª°W úYiÓm. J°W
úYiÓm Gu\ JúW ϱdúLô[ôLj Rôu CÚdL
úYiÓm, CRtÏf Nôu\ôL LôXm ¨û\Üt\ úTôÕ.
LPÜs Rm ULû] ùTi¦Pm ©\kRYWôL
Aàl©]ôo (LXô 4:5) GuTRôÏm, ùTi¦u
ùTÚûU Au\ôP Yôr®p U§lÀÓL°u (Values)
úUp LhPlTP úYiÓm, ùTi. ùTiQôLl
©\kRÕ U²R ®ÚlTm ApX. Uô\ôL ùTiQôLl
©\lTÕ Cû\Yu ®ÚlTm BÏm, G]úY ùTi
A±VôûU Gàm CÚ°­ÚkÕ ®X¡ ¨tL
ùTiLs ÏXm ùTÚûU ùT\ Lp® A±ÜdÏ
ØR­Pm ùLôÓdL ØuYW úYiÓm Lp® Gu\
¨ûX«p EP­Vp. E«¬Vp. JÝdL®Vp.
Au©Vp. NêL®Vp B¡VûYl
Tt±V TpLûXV±ûYl ùT\
úYiÓm, Cuû\V NØRôVj§p
ùTiLs ùTÚûU ùTßYÕ
Nôj§VUô] Ju\ôÏm EVokR
Eu]RUô] LPûULû[
¨ û \ ú Y t ß Y R t L ô L l
ùTiQôLl ©\kÕsú[ôm Guß
GlùTôÝÕm GiQ úYiÓm, ùTiL°ûPúV
Cuß LôQlTÓm £ßûUdÏ Gu] Gu]
LôWQeLs EiÓ GuTûR LiÓ ©¥dÏm
ùTôÝÕ. ùTô\ôûUdÏQm. BPmTWl
©¬ûVVôLÜm. YôÝm ùTiLs. ReL°u
ùTiûUûV úLs®dÏs[ôdÏ¡\ôoLs,
ùTiL°u ùTÚûU GpXô¨ûX«Ûm Yôr®u
JqùYôÚ ãr¨ûX«Ûm JÝdLm Gu\ Ti©p
YôojùRÓdLlTP úYiÓm, ùTiL°u
£kRû]Ùm EQof£Ùm EeL°u TôoûYdÏs
APe¡VûYVôL CÚdL úYiÓm, JÚ ùTi
U]dÏZlTj§tÏ EhThÓ®hPôp. AYû[f
Ñt±Ùs[ Aû]jÕ SToLû[Ùm ÏZlTYô§VôL.
U]dÏZlT A±Ï±ÙûPVYoL[ôL Uôt±®ÓYûR
Cußm BeLôeúL LôQXôm, CkR C¯¨ûXûV
Uôt\ úYiÓm, TQ BûN ©¥jRl ùTiLs.
ùTÚk¾² úNômúT±l ùTiLs. ÏÓmTjûR
ùLÓdL YkR úLôP¬VôÏm, Bm. ùTi C]jÕdúL
ÕúWô¡Ls. CYoL°u ¨ûX T¬RôTj§tϬVÕ,
ùTiL°u Bt\p. NØRôV R[of£dÏ ApX
Y[of£dÏ. ®j§P úYiÓm, Åi CûRl úT£.
LôXjûR ÅQôd¡ AYNW úLôXj§p GkR JÚ
Ø¥ûYÙm GÓjÕ. ©\o SpYôrûYd LiÓ úL­.
¡iPp úT£ ùNVpTôÓLs CpXôR ºW¯kR
TiTôPt\. A±VôûU CÚ°p £d¡j RY±
Yôr®ZkÕ YÚjRúU YôrYôL YôÝm ùTiLs Rôu
GjRû] GjRû]? LôhÓ ªWôi¥d LôXm ùRôhÓ
Cuû\V LmlëhPo LôXm YûW ùTiLs ReL°u
A±VôûUVôp C¯¨ûXdÏ Au\ôPm BhThÓ
YÚ¡\ôoLs, ùTi ùTÚûUªdLY[ôL YôZ
úYiÓùUu\ôp GjRûLVl ùTiQôL Y[Ú¡ú\ôm.
Yôr¡ú\ôm G] £k§jÕl TôojRôp Sôm EiûU«úX
B£oY§dLlThPYsRô]ô GuTÕ ×XlTÓm,
ùTiQôLl ©\kR§u ùTÚûU ùTi¦u
ײRjRuûUûV BdÏm Nd§ûV EQWØu YW
úYiÓm, Gu RûXYu CúVÑ®u Rôn Auû]
Lu²U¬Vôs ùTiLÞdÏs B£oY§dLlThPYs
CúRô BiPYÚûPV A¥ûU. EUÕ YôojûR«u
T¥úV G]dÏ BLhÓm Guß LPÜÞdÏj
Ruû] ØÝYÕUôL AolT¦jRRôL
ídLôv StùNn§Vô[o 1: 38 - p
áß¡\ôo, Cuû\V ùTiLs GRtÏ
A¥ûUVôL Es[]o? £k§lúTôm JÚ
ùTi Rôu ©\kR Ui¦tÏ
ÏÓmTj§tÏ YôÝm CPj§tÏm ×Õ
ØLY¬ûVj RW úYiÓm, CkRl
ùTiQô. CY°PªÚkÕ CqY[Ü SpX ùNVpL[ô
NØRôV Y[of£dÏ ClùTi Rôu LôWQm CkRl
ùTi ªLf £\kR TûPlTô° ClùTi¦u ©\l×
R¬j§WUô¡«ÚkRÕ, CY[Õ Cuû\V YôrúYô
N¬j§WUôL Uô±®hPÕ G]l ùTÚûUªdL ùTiLs
EÚYôL úYiÓm, ùTiLû[ U§jÕl úTôt\ôR GkR
ÅÓm. NêLØm SôÓm NkúRLj§tÏ CPªpXôUp
A¯ûY G§oúSôdÏm GuTûR ØR­p ùTiLs
¨û]®p ûYjRp úYiÓm, úYRôLUj§u
§ÚùY°lTôÓ è­u 1 2: 1 p ùTi JÚj§
LôQlThPôs. AYs L§WYû] BûPVôL
A¦k§ÚkRôs GuTûRd LôQXôm, ùTÚûUªdLl
ùTiLs Gu\ôp GRû] BûPL[ôL A¦V
úYiÓm? B®«u L²L[ôm Au× U¡rf£. AûU§.
ùTôßûU. T¬Ü. Su]Vm. Sm©dûL. L²Ü Ru]PdLm
(LXôj 5:22-23) B¡VYtû\ BûPL[ôL A¦kRôp
ùTi NØRôVm ùTÚûU ùTßm, ùTiLú[. ùTi¦u
ùTÚûUûV. ùTiûUûV EQoúYôm. YôÝúYôm.
©\ûW YôZ ®ÓúYôm, UôRo RmûU C¯Ü ùNnÙm
UPûUûVd ùLôÞjÕúYôm,
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 9
Gu Cû\Yô. Hu Guû]d ûL®h¼o?
CkR YôojûRLû[l ׬kÕ ùLôsYÕ
EiûU«úXúV £WUUô] Lô¬VmRôu,
StùNn§Vô[oL[ô] ײR ídLôÜm úVôYôàm
CûR GÝR®pûX, CkR Uû\Yôd¡u ùTôÚs
Gu]? Cû\Yu RmûUd ûL®hÓ ®hPôo Gu\
HUôt\j§u úYRû]Vô CÕ? HUôt\j§p C\kR
JÚYo GlT¥ ÁhTo BYôo? CúVÑ úT£V AWúUV
ùUô¯«p GÝRlThP UjúRÙ StùNn§«p
úUtùNôu] Uû\YôdÏ CPm
ùTt±ÚlTRôp CúVÑ CûRf
ùNôu]ôo GuT§p NkúRLªpûX,
ùLjNU²j úRôhPj§p
ùN©lTúRôÓ CúVÑ®u
ùTÚkÕuTeLs BWmTUô¡u\],
NôÜ YÚUU[ÜdÏ Br ÕVWm
ùLôiP CúVÑ Yô]Lj
RkûR«Pm úYi¥]ôo, AlTô.
RkûRúV GpXôm EmUôp CVÛm,
CjÕuTd ¡iQjûR
Gu²PªÚkÕ ALtßm, B]ôÛm
Gu ®ÚlTlT¥ ApX Em
®ÚllT¥úV ¨LZhÓm (Uôt 14:36)
JÚ ÏZkûR RkûR«Pm
EûWVôÓYÕ úTôu\ Au×
¨û\kR AûZl×jRôu AlTô.
RkûRúV GuTÕ. CkR ùNTm
UhÓUpX CúVÑ®u GpXôf ùNTeLÞúU
CqYô\ô]RÕRôu, B]ôp CRtÏ G§oUô\ôL
Cuß AYo Gu Cû\Yô Guß AûZjÕ
ùN©d¡\ôo,
CRVj§u BZj§­ÚkÕ GÝkR Yo¦dL
CVXôR úYRû]«u ùNTm. Gu Cû\Yô Gu
Cû\Yô Hu Guû]d ûL®h¼o? (Uôt 15:34)
LÚjRôZªdL JÚ ùNTm CÕ, §ÚlTôPpL°u
TX Uû\YôdÏLÞm CúVÑ®p éoQUôL
¨û\úY±], Uô²P¬u ¨kûRdÏ B[ô]ôo, (§Tô
22:6) ¾ûU ùNnúYô¬u áhPm AYûWf ãZkÕ
ùLôiPÕ (22:12-16) ûLLû[Ùm LôpLû[Ùm
Õû[jRôoLs (22:16) BûPLû[l Te¡hÓd
ùLôiP]o, EûP«u úUp ºhÓl úTôhP]o
(22:18) Aû]jûRÙm CZkRYWôL AYo £ÛûY«p
Aû\VlThPôo,
YpXûU ªdL Cû\Yôd¡]o. ×ÕûU ùNnTYo.
ÏÚ. ùU£Vô. úTôRLo. Rôŧu UL]ô] AWNo
Guß AûZdLlThP UdL°u ùYt±
BolT¬lúTôÓ GÚNúXªp ÖûZkRYo Cuß
A]ôûRVô]ôúW! B]ôp CûY Aû]jûRÙm
®Pd ùLôÓûUVô]ÕRôu RkûR«u ùU[]m!
ùLjNU²j úRôhPj§p EÚdLUôLd ùN©jÕm
ÕuTd ¡iQm ¿eL®pûX! AûRj §LhÓYÕ
YûWd Ï¥dL úYiÓùUuTúR
RkûR«u §ÚÜ[m, CûR
¨û\úYt\ CúVÑ £jRUô]ôo,
B]ôp RkûR«u CRV
©WNu]jûRj ÕnjÕQW
CVX®pûXúV! CÕ Rôu
RôeLØ¥VôR úYRû].
T¬úNVÚm URjRûXYoLÞm
TûPÅWoLÞm ùTôÕUdLÞm
£ÛûY«p Aû\VlThP
CúVÑûY H[[m ùNnR]o,
CÕ ªLlùT¬V úYRû].
LPÜ°Pm CYu EߧVô]
Sm©dûL ùLôi¥ÚkRô]ôm!
AYo ®Úm©]ôp ClúTôÕ
CYû] ®Ó®dLhÓm, Sôu
Cû\ULu Gu\ôú] (Uj 27:43)
BiPYo CúVÑ AÕYûW
ùNôu]Õm ùNnRÕm ùTônúVô Guß
IVeùLôs[d LôWQUôYÕRôú]ô RkûR«u
ùU[]m!
RUdÏ ER® ùNnV RkûR YW®pûX
GuTRpX úYRû], RmûU AYo ûL®hÓ®hPôo
GuTÕ úYRû]ûV CúVÑÜdÏj RkRÕ,
YZdLUôL AûZlTÕúTôpRkûRúV Guß AûZdL
U]m Yk§ÚdLôÕ, Gu Cû\Yô Guß Ut\
U²RoLs AûZjRÕúTôp CúVÑÜm Rm RkûRûV
AûZjÕ AZRôo, CúVÑ JÚ TôYØm ùNnVôR
úTôÕm Tô®«u AàTYm ØÝûUVôL AYÚdÏ
HtThPÕ, SUdLôLd ¡±vÕ NôTjÕdÏ
Es[ô]ôo (LXô 3:13), Sôm ¡±vÕ Y¯VôLj
RUdÏ Ht×ûPVYWôÏUôß LPÜs TôYm A±VôR
AYûWl TôY ¨ûXûV HtLf ùNnRôo (2 ùLô¬
5:21) LPÜ°u BhÓd Ïh¥! BhÓd Ïh¥Vôm
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 10
CYúW EX¡u TôYjûRl úTôdÏTYo (úVôYô 1:29)
Gu\ Uû\YôdÏLs CeúL ¨û\úYß¡u\],
BiPYúWô Sm Aû]Y¬u ¾fùNVpLû[Ùm
AYoúUp ÑUj§]ôo (GNô 52:13-53:12) CeúL
¨û\úY±tß,
EX¡u TôYjûR ARu Aû]jÕ TXuLú[ôÓ
Htßd ùLôiPRôp YkRÕRôu CkR ®û], CÕ
Rôu CúVÑ®u ªLl ùT¬V úYRû], CûR
Htßd ùLôiPRôpRôu CúVÑ EXL ÁhTWô]ôo,
AYo Ri¥dLThPRôp Sôm RiPû]«­ÚkÕ
Rl©ú]ôm, úUùXÝkR Yô¬VôLl TôojRôp CúVÑ
ùNôu] ùUô¯Ls HUôt\j§u ùUô¯L[ôLj
úRôu±]ôÛm EiûU«p AûY BZUô]
®ÑYôNj§u ùNTm Rôu, Gu Cû\Yô Guß
AûZjRÕRôu CRtÏf Nôuß, Cû\Yu
Guû]d ûL®hÓ ®hPôo Guß úRôu±]ôÛm
Sôu AYo ûLûV ®P UôhúPu, ®PôÕ Tt±d
ùLôsúYu Gu\ Eߧ! CÕRôu EiûUVô]
®ÑYô£«u ùNTm,
LPÜÞdÏ CûQVô«ÚdÏm ¨ûXûV Y­kÕ
Tt±d ùLôi¥ÚdL úYi¥VùRôu\ôLd
LÚRôUp U²RôYRôWj§u úTôÕ RmûUúV
ùYßûUVôd¡VYo ( ©­ 2: 6-9) EX¡u
TôYeLû[j RôúU Y­kÕ ÑUkÕ ùLôiPôo,
EX¡u ÕuTeLs úSônLs NôTeLs
RiPû]Ls Aû]jûRÙm ÑUkR £ÛûY«p
Aû\Vl ThPY¬u ùYt± ØZdLm Rôu AYWÕ
EWjR NjRm, Cû\Yu ûL®hPôÛm CúVÑ
ûL®P®pûX, SWL Yô«pYûW ùNu\Yo
Ae¡ÚkÕ E«ojùRÝkÕ ®iQLm ùNuß
RkûR«u YXlTdLm AUokRôo, TôRô[j§­ÚkÕ
ùNôodLm ùNu\ôo Gu\ ®ÑYôN A±dûL«Ûm
CkR YN]j§u ùTôÚû[l ׬kÕ ùLôs[Xôm,
C²úUp ûR¬VUôL SmUôp ùNôpX CVÛm
Sôu R²ûU«p ApX, GqúYû[«Ûm CúVÑ
A±VôR. AYo ÕnjÕQWôR JÚ úYRû]Ùm
EX¡p CpûX, LPÜs áP ûL®hÓ ®hPôo
Guß úRôu±]ôÛm LPÜs ûL®ÓY§pûX, Gu
TôYeLû[ Htßd ùLôiPYo GlúTôÕm
Guú]ôÓ CÚd¡\ôo, CkR G§o úSôdûLÙm
Sm©dûLûVÙm A°jÕ BßRXôL CÚlTÕRôu
CkR YôojûRLs,
PôdPo, ù_Lu úUôLu. RoU׬
Sôm TpúYß Cû\YôojûRLû[d úLhÓsú[ôm
B]ôp ARuT¥ Yôrk§Úd¡uú\ôUô?
UjúRÙ13: 3-9 YûW Es[ YN]eLû[ Sôm
Yô£júRôm Gu\ôp. A§p SôuÏ YûLVô] ®ûRLû[l
Tt± Sôm TôodLXôm,
1, £X ®ûRLs Y¯úVôWm ®ÝkR] T\ûYLs YkÕ
AYtû\ ®Ýe¡ ®hP],
£X U²RoLs Cû\ùNn§ûVd úLhTôoLs, B]ôp
úLhP Uß ¨ªPúU AûR U\kÕ ®ÓYôoLs
2, £X ®ûRLs ªÏ§VôL Ui CpXôl Tôû\l
TϧL°p ®ÝkR], AeúL Ui BZUôL CpXôRRôp
AûY ®ûW®p Øû[jR], B]ôp L§WYu úUúX GZ,
AûY LônkÕ úY¬pXôûUVôp LÚ¡l úTô«],
£X U²RoLs Cû\YôojûRûVd úLhÓj §Vô²jÕ
YkRôÛm. AYoL[ôp A§p úYñu± ¨ûXjÕ ¨tL
Ø¥VôÕ. £±Õ LôXj§úXúV AYoLs ReLs TûZV
YôrdûLdÏj §Úm© ®ÓYôoLs,
3, £X ®ûRLs ØhùN¥L°u CûPúV ®ÝkR]
ØhùN¥Ls Y[okÕ AYtû\ ùSÚd¡ ®hP],
£X U²RoLs GqY[ÜRôu Cû\Yú]ôÓ
CÚkRôÛm CkR EXL UdLÞm. EXL YôrdûLÙm
AYoLû[. Cû\Yû]®hÓ Rs° ¨tLf ùNnÙm,
4, £X ®ûRLs SpX ¨Xj§p ®ÝkR],
AYtßs £X èß UPeLôLÜm £X AßTÕ
UPeLôLÜm £X ØlTÕ UPeLôLÜm ®û[fNûXd
ùLôÓjR],
£X U²RoLs. Cû\YôojûRûVd úLhÓ. §Vô²jÕ.
AYoLs LPÜú[ôÓ YôrYÕ UhÓUpXôUp. Ut\
U²RoLû[Ùm. AYoLÞdÏm LPÜû[l Tt±d á±.
SpYôrdûLûV YôZ ûYlTôoLs,
SôuÏ YûLVô] U²RoLû[l TôojúRôm Sôm GkR
YûL? £k§jÕl TôÚeLs
CjRÚQj§p G]Õ Nôh£ Juû\Ùm CeúL á\
BûNlTÓ¡ú\u, SYmTo 28. 2009. Sôú] ¸úZ ®ÝkR§p
Gu ERÓ ¡¯kÕ ØRp Tp EûPkRÕ, UÚjÕYoLs 20
SôhLs wait TiQ úYiÓm Gu\ôoLs. Hù]u\ôp
ERÓl ×i N¬VôL úYiÓm, Gu]ôp Gu ØLjûRd
LiQô¥«p TôodL Ø¥V®pûX, ªLÜm ùLôåWUôL
CÚkRÕ Sôu ù_©jRúTôÕ G]dÏ LPÜs A°jR YN]m
GúW 33: 7 Cp, ,, Øuû]V
¨ûXdÏd ùLôiÓ YWlTÓm
¥NmTo 7 Bm úR§ G]dÏ
£¡fûN A°dLlThÓ.
ClúTôÕ Sôu TûZV T¥
CÚd¡ú\u, LPÜs Rôm
A°jR YN]j§uT¥ ÁiÓm
TûZV ¨ûXdÏ ùLôQokRôo,
10 SôhL°úXúV G]dÏ £¡fûN SPkRÕ, CúVÑÜdúL ×Lr!
PôdPo, ùT­£Vô.
ùNuû] Tp UÚjÕYd Lpí¬
Sôm GkR ®ûR?
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 11
CúVÑ Rm RôûVÙm AÚ¡p ¨u\ Rm
Au×f ºPûWÙm LiÓ Rm Rô«Pm. AmUô
CYúW Em ULu (ùTi GuTÕ êX TôPm). Gu\ôo
©u]o Rm ºP¬Pm. CYúW Em Rôn. Gu\ôo,
AkúSWØRp AfºPo AYûWj Rm Åh¥p Htß
BRWÜ A°jÕ YkRôo (úVôYô 19:26-27),
£ÛûY AÚ¡p ¨tÏm ûLmùTiQô] Rm
Rô«u TôÕLôlûTd LÚj§p ùLôiÓ ºP¬Pm
AYûW JlTûPlTÕRôu Ck¨LrÜ Guß
LÚÕTYoLs Es[]o, CR]ôp UôRôÜdÏ
CúVÑûYj R®W úYß ©sû[Ls CpûX GuTÕ
EߧVûP¡u\Õ Guß ùNôpTYoLÞm Es[]o,
B]ôp BiPYo CqYôß ùNôu]Ru ùTôÚs
CÕ Rô]ô? úVôYôu StùNn§«p BiPY¬u
YôojûRdÏ BZUô] AojRm EiÓ,
BiPYo CqÜX¡p YôrkR úTôÕ ùNnR LûP£
Lô¬Vm CÕ, ºPo UôRôûYj Rm Åh¥p Htß BRWÜ
A°jRôo Gu\ Yôd¡Vj§tÏ AÓjR Yôd¡VjûRd
LY²j¾oL[ô? Aû]jÕm ¨û\úY±®hPÕ
GuTûR A±kR CúVÑ (úVôYô 19:28) Yô]Lj
RkûRVôm Cû\Yu RmªPm JlTûPjR Áh×l T¦
¨û\úY±®hPÕ GuTÕ ùTôÚs !
CúVÑûYf £ÛûY«p Aû\YÕ ØRp AYWÕ
EPûXd LpXû\«p APdLm ùNnYÕ YûW«Xô]
¨LrûY HÝ TôLeL[ôLf £jR¬d¡u\ôo ײR
úVôYôu
1, CúVÑûYf £ÛûY«p Aû\¡u\]o 19:17-18
2, ©Xôj§u Ït\ A±dûL 19:19-22
3, ûRVp CpXôUp ùSnVlThP Ae¡ 19:23-24
4, RôÙm ULàm 19:25-27
5, RôLØm B®ûV JlTûPlTÕm 19:28-30
6, ®Xô®­ÚkÕ CWjRØm Ri½Úm 19:31-37
7, CúVÑûY APdLm ùNnYÕ 19:38-42
Ck ¨LrÜL°u Uj§«pRôu ARôYÕ
ûUVUôL AûUkÕs[ÕRôu RôûVÙm ºPûWÙm
Tt±V ¨LrÜ, Yô]Lj RkûR RUd¡h¥ÚkR
LhPû[ûV ¨û\Ü ùNnR BiPY¬u Cߧ
ùNVp GuTRôp CRtÏ Ød¡VjÕYm EiÓ,
úVôYôu StùNn§«p CÚ Øû\ UhÓmRôu
UôRô úRôuß¡\ôo, AûY CWiÓm ªL
Ød¡VUô] LhPeL°p GuTÕ Ï±l©PjRdLÕ,
Juß Lô]ôîoj §ÚUQj§p. CWiÓ.
ùLôpùLôRô®p. G]Õ úSWm Cuàm YW®pûXúV
( úVôYô 2: 4) Gu\ ùNôu] ULu AûRd
ùLôpùLôRô®p ¨û\Ü ùNnRôo, Lô]ô
ùLôpùLôRôûYjRôu Ñh¥dLôhÓ¡u\Õ, Lô]ô
AmUô. CYúW Em ULu
Dr.L²ùUô¯. UôXj¾Ü
ùRôPdLm ùLôpùLôRô Ø¥Ü! Cq®WiÓ
CPeL°Ûm UôRô CÚd¡\ôo, Cq®WiÓ
CPeL°Ûm CúVÑRm RôûVl ùTi (ùTôÕ ùUô¯l
ùTVol©p CÕ U¬VôûR ¨ªjRm AmUô Guß
RWlThÓs[Õ) Guß AûZd¡u\ôo, G]úY CRtÏ
BZUô] LÚjÕ EiÓ,
ùTi Guß AûZjRÕ UôRô ûYj Rm Rôn Guß
Htßd ùLô[ôRûR ApX ϱlTÕ, CÕ ÁhûTd
ϱjR ØRp Cû\YôdûLd ϱlTRôL Es[Õ,
E]dÏm ùTiÔdÏm Eu ®jÕdÏm AYu
®jÕdÏm TûLûV EiPôdÏúYu, AYs ®jÕ
Eu RûXûVd LôVlTÓjÕm (ùRô è 3:15) HYôu
Gu\ ØRp ùTiQôp U²Ro Aû]YÚm
TôYj§tÏ A¥ûUVô«]o. ¾ûU«u Nd§ûVl
ùTi¦u ULu ùYuß U²R ÁhûTj Rm £ÛûYf
Nô®p Nôj§VUôd¡]ôo GuTûRd ϱlTÕRôu
ùTi Gu\ CúVÑ®u AûZjRp ! BiPYo
UôRôûYl ùTi Guß AûZjRRu Yô«XôL
UôRôûYf NôRôWQ CWjR E\ÜdÏm úUXôL
EVoj§]ôo GuTÕRôu EiûU!AmUô Guß
AûZjRôp AÕ ùYßm Rôn E\ûYjRôu ϱdÏm,
ùTi Guß AûZlTÕ BiPYo AYÚdÏ U¦Ø¥
ãhÓYRtLô] AûZlTôÏm ! UôRôRôm ØRp
HYô°u TôYjûR A¯jR קV HYôs, AYúW
EiûU«p E«Úsú[ôo GpúXôÚdÏm Rôn (ùRô
è 3:20) TûZV HYôs C\kÕ úTôÏm ©sû[L°u
Rôn Gu\ôp קV HYô[ô] UôRô ¨ûXYôrÜ ùTt\
GpXôl ©sû[L°u Rôn BYôo!
CYúW Em ULu Guß BiPYo VôûWl Tt±f
ùNôp¡\ôo? Bm. StùNn§Vô[o úVôYôû]jRôu!
StùNn§Vô[o GYWÕ ùTVûWÙm CeÏ
ϱl©P®pûX, B]ôp AYo úYß VôÚUpX,
ùNTúRÙ®u ULu úVôYôuRôu, Rm Au×f ÑöPo
Guß Yô£d¡uú\ôm, Hu AYûWl
ùTVo ùNôp­ AûZdL®pûX? Rm
RôûVl ùTi Guß AûZjRRtÏ
¨LWô] LÚjÕ C§Ûm Es[Õ,
úVôYôu Guß ùNôu]ôp AÕ JÚ
R² U²RûWjRôú] ϱdÏm?
CúVÑ®u Au×f ºPo ºPoLs
Aû]Y¬u ©W§¨§VôL. Ko
AûPVô[UôL ®[eÏ¡u\ôo, CúRô
Em ULu. CúRô. Eu Rôn Guß
BiPYo ùNôu] úTôÕ EiûU«p
JÚ ×Õ ÏÓmT E\Ü UXo¡u\Õ,
ARôYÕ CeÏ úRôu±V ÏÓmTm úYß
GÕÜUpX. §ÚfN-ûTRôu!CÕ CWjR
E\Ü Øû\ûV®P úUXô] ®ÑYôN E\Ü Øû\ûVf
NôokRRôL AûUkÕs[Õ, AqYôß Yô]Lj
RkûRVôm Cû\Y²u GiQm ØÝûUVôL
¨û\úYß¡u\Õ, UôRôÜm. úVôYôàm
AdÏÓmTjûRf úNokRYoLs, CúVÑ ¡±vÕ®u
Rôn AqYôß §ÚfNûT«u Rôn B¡u\ôo
BZUô] Cû\«Vp CWL£VeLs
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 12
§ÚfNûTûVf úNokRYoLs Aû]YÚm UôRô®u
©sû[Ls B¡u\]o!
CúVÑ®u EPpRôu §ÚfNûT, §ÚfNûTVô¡V
EPÛdÏj RûXÙm ùRôPdLØm AYúW (ùLôúXô
1:18) ùTjXúLm UôhÓj ùRôÝYj§p RûXVô]
CúVÑûYl ùTtù\ÓjRYo ùLôpùLôRô®p
EPXô¡V §ÚfNûT«u Rôn B¡\ôo! CúVÑÜdÏl
©\Ï úLô¥dLQdLô] BuªLl©sû[LÞdÏm
UôRô Rôn B¡\ôo! AÕ LjúRô­dLj §ÚfNûT«u
LiÓ©¥jRp ApX, £ÛûY«p BiPYo
CúVÑRôúU ùY°lTÓj§VÕm StùNn§«p
GÝRlThÓs[Õm BÏm!
AkúSWØRp AfºPo AYûWj Rm Åh¥p Htß
BRWÜ A° jÕ YkRôo (úVôYô 19:27)
úVôYôàdÏ GÚNúXªp JÚ ÅÓ CÚkRRôLÜm
A§p AYo UôRôûY HtßdùLôiPRôLÜm
ùNôpTYoLs Es[]o, B]ôp Cj§ÚYN]j§tÏm
BZUô] LÚjÕ Es[Õ!
1, ÕuTj§tÏ úUp ÕuTjûR BiPYo VôÚdÏ Aàl©Ùs[ôo?
2, CvUúVp ùLôuß Ï®jR ©QeLû[ùVpXôm GeÏ Rs° AûR ¨Wl©]ôoLs?
3, GRàûPV ùLôm× Ø±kÕ ®hPÕ?
4, ùS×NWRôu SôÓLPj§V ëRô Sôh¥]o GjRû] úTo?
5, Tô©úXô²V Uu]àdÏ G§WôL ¡[of£ ùNnRYu Vôo?
6, Euû] Sôu Ri¥dÏm LôXm ùSÚe¡ ®hPÕ G]dá±VYo Vôo?
7, JÓdLl TÓ¡\YoLs Vôo?
8, VôÚdÏj ÕTm Lôh¥ ®iQLl TûPVpLû[ TûPjR]o?
9, GúWªVô á±V ùNôtLs TôÚdÏ ®tÏ G§p GݧûYdLlThÓs[Õ?
10, GvTô®u ¨Z­p YÛ®ZkÕ ¨túTôo Vôo?
11, Euû]f Ñt±«ÚlúTôo Aû]Y¬PªÚkÕm E]dÏ --------- YÚ®lúTu,
12, ¿eLs G¡lÕdÏf ùNpÛm ùTôÝÕ Gu --------- EeLs ÁÕ êiùPÝm,
13, UûXdÏm. ÏußdÏm CûP«p ------- AûXkÕ
§¬kRôoLs,
14, AY[Õ ------- Bs ÖûZV Ø¥VôRRôn
CÚd¡\Õ,
15, GjÕûQdLôXm ¿eLs EeLû[úV ---------
ùLôsÅoLs?
קolúTôh¥ (GúWªVô 41-50)
©lWY¬ UôR קo úTôh¥ ®ûPLs
®²Rô - TWe¡UûX
N¬Vô] ®ûP BßRp T¬Ñ ùTßm
YôNLoLs:
Uô£Xôu - úLô©fùNh¥Tôû[Vm
ѺXô - §iÓdLp
LPkR UôRl קolúTôh¥«p
ùYt±ùTt\ A§oxPNô­
1, AkúSW ØRp GuTÕ JÚ ×Õ ùRôPdLjûRd
ϱd¡u\Õ, CúVÑ®u Nô®p úRôu±V
§ÚfNûT«û]Ùm ARu UdLÞd¡ûP«p úRôu±V
×Õ E\ûYÙm CÕ Ï±d¡u\Õ,
2, Rm ÅÓ GuTÕ JÚ Lh¥PjûR ApX ϱlTÕ,
CRu ¡úWdL êXf ùNôp RôD§Vô GuTÕ R]dÏf
ùNôkRUô]ûY Aû]jÕm Guß ùTôÚs CÕ Åh¥p
UhÓm JÕe¡®Óm Ko E\ûY ApX. Uô\ôL
Aû]jÕ EX¡tÏm Rôn Gu\ E\ûYjRôu
ϱd¡u\Õ! G]úY UôRô §ÚfNûT«u Rôn GuTÕ
ùR°YûP¡u\Õ!
Lô]ô®p UôRô®u T¬kÕûWûV ¨û\úY\f
ùNnÕ AYûW Uô²Po Aû]Y¬u T¬kÕûWVô[WôL
Htßd ùLôiP BiPYo CúVÑ AYûWd
ùLôpùLôRô®p Cû\UdL°u §ÚfNûTdÏ
UôRôYôL Ø¥ãhÓ¡u\ôo! UôRôûYj RôVôLÜm
T¬kÕûWVô[WôLÜm Htßd ùLôsÞm Aû]YÚm
BiPYo CúVÑ®u LhPû[Lû[úV Htßd
ùLôs¡u\]o!
1, LpúRVo
2, RlTUôh¼o
3, ëRô
4, L]p Rh¥­ÚkR
5, TôZûPkR SôÓ
6, ùTu Cuú]ôm
7, ×°jR §WôhûNlTZm
8, GúWªVô
9, ùS×Ljú]No
10, G­NôUô
11, úVôVôd¡m
12, ùN®NônlúTu
13, Lh¥ GÝlTlTÓm
14, Cû\Yôd¡]o
15, Tváo
N¬Vô] ®ûPLû[ CmUôRm
10m úR§dÏs GeLs ûLL°p
YkÕ ¡ûPdÏUôß Aàl©
ûYdLÜm,
RVô¬l×:
§Ú, _v¥u.
SôLoúLô®p
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 13
ºúVôu TeLô[o §hPm
YôNLoLÞdÏ JÚ L²Yô] úYiÓúLôs!
SUÕ ºúVôu ÏWp Tj§¬ûL BWm©jÕ 5 YÚPeLs
B¡Ùs[ ¨ûX«p SUÕ Tj§¬ûLûV HWô[Uô] úTo
TôWôh¥. ®Úm© Yôe¡l T¥dL BWm©jÕs[]o, TX
úUûXSôÓLÞdÏm AûR ùLôiÓ ùNu\ CúVÑ
BiPYÚdÏ Su± úUÛm CûQV R[j§u Y¯VôL
TpúYß SôhÓ UdLs SUÕ Tj§¬ûLûVl T¥jÕ
TV]ûPVÜm Cû\Yu ¡ÚûT ùNnÕs[ôo ,
GeLÞûPV ºúVôu A\dLhPû[ Y¯VôL HûZ G°V
UdLÞdÏm JÕdLTó ThPYoLÞdÏm. A]ôûR
SiToLÞdÏm ER®Ls TX ùNnÙm úSôdLj§Ûm.
Cuàm TX YiQeL°p Tj§¬ûLûVd ùLôiÓ
YÚm úSôdLj§Ûm Sôm A±ØLlTÓj§Ùs[ Es[
§hPmRôu ºúVôu TeLô[o §hPm, ©¬®û]
NûT«]¬p TXo ReLs YÚUô]j§p JÚ TôLjûR
Lô¦dûLd ùLôÓdL BoYUôn ØuYÚ¡u\]o,
B]ôp Smªp TX úTo AûR ¨û\úYtßY§pûX,
EeLs UôR YÚUô]m ì, 5000 Guß ûYjÕd
ùLôsÞeLs, A§p Tj§p JÚ TôLm áP úYiPôm,
CÚT§p JÚ TôLm ARôYÕ ì, 250 BuÁL
Lô¬VeLÞdÏ Guß JÕdÏeLs,A§p 50 ìTôn
úLô®ÛdÏm 50 ìTôn HûZLÞdÏm 50 ìTôn
اúVôo. A]ôûR CpXeLÞdÏm 50 ìTôn Cû\
F¬Vm ùNnTYoLÞdÏm 50 ìTôn úYß Cû\
Lô¬VeLÞdLôLÜm ¿eLs ùNX®P TZ¡d ùLôs[ôm,
AkR Uô§¬Vô] UôR SuùLôûPVô[oLs SUÕ
Tj§¬ûL«u Y[of£dÏ úRûYlTÓ¡u\]o, CkR
ºúVôu TeLô[o §hPj§p ®ÚlTØs[YoLs
CûQkÕ ReL[ôp CVu\ûR JqùYôÚ UôRØm 50
ìTôúVô. 100 ìTôúVô. 200 ìTôúVô. 300 ìTôúVô
GeLÞdÏ Aàl© ûYdLXôm, EeLÞdLôLÜm EeLs
ÏÓmTeLÞdLôLÜm GeLs ºúVôu ùNTdÏÝ®p
£\lTôL ©WôojRû]Ls úUtùLôs[lTÓm, CkR ºúVôu
TeLô[o §hPj§p úYß Uô§¬Ùm ¿eLs LXkÕ
ùLôs[Xôm, 100 ìTôn U¦VôoPo ùNnÕ 10 ºúVôu
ÏWp Tj§¬ûLLû[ RTô­p ùTtß EeLs ÅÓLÞdÏ
AÚLôûU«p Es[YoLÞdÏ CXYNUôL ùLôÓjÕ
StùNn§l T¦Ùm ùNnVXôm, G]úY. AuToLú[.
EeLs JjÕûZlûTÙm BRWûYÙm RW GeLs B£¬Vo
ÏÝ Eßl©]oLs Aû]Y¬u NôoTôLÜm úLhÓd
ùLôs¡ú\u, CYu B£¬Vo
¿eLs GkR A[ûYVôp A[lÀoLú[ô AúR A[ûYVôp
EeLÞdÏmA[dLlTÓm (UjúRÙ 7:2)
CÕYûW«p Cj§hPj§p CûQkÕs[ UôR
SuùLôûPVô[oLs, §Ú, ù_Lu úUôLu. RoU׬.
§Ú, ­ úPôª²d. ùTeLðo. §Ú, Ï«uh¥u çjÕdÏ¥.
§Ú, Tôv¥ú]ô ùWôPó¬Ïp. ×Õ§p­. §Ú, ¡pToh
Ï«uhPv. SôLoúLô®p. PôdPo To­ePu.
SôLoúLô®p.§Ú Xô«hv SôLoúLô®p. §Ú ûUdúLp
ÑTôLo. ÕTôn. §Ú, PôdPo ¸oj§. úYío. ùNp® Gm, úWôv
DYô². áhPl×°. ùNp® A¡hPô. áhPl×°. ùNp®
vúSôTô. áhPl×°. §Ú, úS®v W® ùWôh¬dv.
úUPYôdLm. §Ú Bd]p WôwÏUôo. ÕTôn.
§Ú, L²ùUô¯. UôXj¾Ü. §Ú, º²YôNu BRmTôdLm.
§Ú, WÏSôRu. úY[fúN¬
TeLô[oLÞdÏ Au×
úYiÓúLôs!
SUÕ Tj§¬dûLl T¦ûV úRôs ùLôÓjÕ
Rôe¡ YÚm EeLÞdÏ TôWôhÓLÞm
Su±LÞm. CÚl©àm ùTÚmTôuûUúVôo
UôRôUôRm SuùLôûP AàlT U\kÕ
®Ó¡u\]o GuTûR YÚjRjÕPu
ùR¬®jÕdùLôs¡ú\ôm, Tj§¬dûLl
T¦dùL] JqùYôÚ UôRØm ì, 20.000/-
ùNX®hÓ YÚ¡ú\ôm, TeLô[o §hPm êXm
YÚm SuùLôûP ùRôûL 3500 ìTôn dÏm
Ïû\ÜRôu, G]úY קV TeLô[oLû[Ùm
G§oTôod¡ú\ôm,
CYûWj ùR¬ÙUô?
ëRô®u AWNu úVôNTôj
BNô®u ULu úVôNTôj C^WúVÛdÏ G§WôLj
RmûU YÛlTÓj§d ùLôiPôo, BiPYo
úVôNTôjÕPu CÚkRôo, Hù]²p AYo TôLôpLû[
SmTôUp Rm êRôûR Rôŧu Y¯«p SPkRôo,
G]úY BiPYo AYWÕ Bh£ûV ¨ûX
¨ßj§]ôo, ëRôûYf úNokR SôÓLs GpXôm
BiPYo ÁÕ AfNm ùLôiPRôp. AûY
úVôNTôjûR G§ojÕ úTô¬P®pûX, úVôNTôj ªÏkR
ùNpYØm. ×LÝm ùTt±ÚkRôo, §ÚUQj§u êXm
BRWÜPu E\Ü Øû\ ùLôiPôo, CWôúUôjÕ
¡XVô§u ÁÕ TûPùVÓjÕf ùNuß ùYu\ôo,
ëRô®u AWi ãr SLoL°p GpXôm ¿§T§Lû[
¨VªjÕ Cû\VfNjúRôÓ ¿§YZeLf ùNnRôo,
G§¬Ls TûPùVÓjÕ YkR úTôÕ UdLû[
JuߧWh¥ ETYôNªÚkÕ EWdLj ÕÕjÕ
BiPY¬Pm Uu\ô¥]ôo, ëR ÏXjRôo Aû]YÚm
ReLs ÏÓmTj§]ÚPu ᥫÚkR úYû[«p
VôL£«uúUp BiPY¬u B® C\e¡. úVôN
Tôj§tÏ úTô¬P ûR¬Vm ùLôÓjRôo BiPYo
AYúWôÓ CÚkRRôp úUôYô
©WVûWÙm. AUô²VûWÙm. úN«p
UûX Sôh¥]ûWÙm ùYu\ôo,
AYoL°u ùTôÚhLû[d
ùLôsû[«P êuß SôhLs
B«], SôuLôm Sôs ùTWôdLô
Ts[jRôd¡p Juß á¥
BiPYûWl ×LrkÕ Tô¥]ôo,
Aq®Pm CkSôs YûW ×Lrf£l
Ts[jRôdÏ Guß
AûZdLlTÓ¡\Õ, CߧSôhL°p
úVôNTôj ¾VY¯«p SPkR AL£VôÜPu úNokÕ
ùLôiPRôp AYÚûPV §hPeLû[ BiPYo
رV¥jRôo, (2 ϱlúTÓ 17-19 p LôiL)
§ÚU§ ÄUô úWôv. SôLoúLô®p
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 14
§Ú, ­, ùPôª²d. çjÕdÏ¥ (l.a.j.s.dominic@gmail.com) Ph: 98840 95886
CúVÑ Gu SiTu
ùYÏ SôhLÞdÏl ©u Gu SiTu NkúRôx
Guû] AûZj§ÚkRôu Sôàm AY]Õ
CpXj§tÏs ùNuú\u, NkúRô` ØLj§p
NkúRô`jûRd LôQ®pûX, ªÏkR
U]úYRû]ÙPu LôQlThPôu, AY]Õ Uû]®
UßØû]«p GûRlTt±Ùm LYûXlTPôUp ÅhÓ
úYûXûVf ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôs, Sôu AYoLû[
TôojÕ “PRAISE THE LORD!!! PEACE BE WITH
YOU!!! Guú\u NkúRôx Guû]l TôojÕ Gu²Pm
YkRôu, AYu LiL°p CÚkR YÚjRØm
Li½Úm TX LûRLs ùNôpYûRl úTôp CÚkRÕ,
Sôu AY²Pm NoY YpXYWôm Sm LPÜs CkR
EXLjûRÙm SmûUÙm TûPjR LPÜs Sm ÁÕ
ùLôiP Au©]ôp Rm JúW ULû] EX¡tÏj
RkR LPÜs Sm ©WfNû]Lû[Ùm ùSô¥l ùTôݧp
¿dÏYôo Guú\u, AYu U]§p CÚkR ÑûU
Ïû\kRûR EQokúRu, AYu Gu²Pm
SiTô ClùTôÝÕ Sôu JÚ CdLhPô]
ãr¨ûX«p Uôh¥d ùLôiÓsú[u, E]dÏ
Guû]l Tt± Su\ôLj ùR¬Ùm Sôu Gu Rôn
RkûR«Pm GkR A[ÜdÏl TôNm ûYjÕsú[u
GuTÕ E]dÏj ùR¬Ùm Gu Uû]®ÙPu
CÕYûW GkR NiûPÙm YkR§pûX
GuTûRÙm ¿ A±Yôn B]ôp ClùTôÝÕ.
Gu\ôu,
Sôu AYû[l TôodL AYs Gu²Pm Sôu GkRj
RYßm ùNnV®pûX AiQô Sôu AYûWd LPÜs
ùNôp­«Úd¡u\ T¥ YôrúYôm Guß Rôu
ùNôuú]u, ùNôu] Sôs ØRp AYo Gu²Pm
N¬YW úTN®pûX Gu\ôs, £±Õ ÏZm©V Sôu
AY¬Pm NkúRôx Gu]Tô ©WfNû] Guú\u AYu
Gu²Pm AYs Guû] Gu ùTtú\ô¬PªÚkÕ
©¬kÕ YWf ùNôu]ôs, Gu]ôp AÕ Rôe¡d
ùLôs[ Ø¥V®pûX, Sôu AY°Pm GqY[Ü
ùNôu]ôÛm AYs úLhÓdùLôsY§pûX Gu\ôu,
AYs AuQô! ¿eLs ùNôp­«ÚkRYôú\
SôeLs Sm LPÜs ÁÕ GeLs ØÝ Es[jûR
ùNÛj§l TZL BWm©júRôm, AlúTôÕ BiPY¬u
YôojûRûV Sôu T¥júRu, ùRôPdL èp 2:23-24
YN]eLû[ Yô£júRu A§p Sm LPÜs. LQYu
Ru RônRkûRûV ®hÓ®hÓ Uû]®úVôÓ
Ju±j§ÚlTôu Gu¡\ôo, Sôàm Gu LQY¬Pm
C²VôYÕ Sôm EeLs ùTtú\ôûW ®hÓ ®hÓj
R²úV ùNpúYôm Guú\u Gu\ôs, Sôàm AY°Pm
TXYôß GÓjÕ á±Ùm Gu]ôp Jußm ùNnV
CVX®pûX, Sôu Gu SiTu CúVÑûY
ál©húPu, CúVÑúY ¿o Bi ùTiûQl TûPjR
ùTôÝúR AYoLÞdÏj Rôn RkûRûVl Tt±
A±®j¾o, CkR EX¡p
U²RoLû[ EiPôd¡V ¿o
JÚúTôÕm AYoLs ©¬kÕ YôZ
úYiÓm Guß GiQ Uôh¼o, AlT¥«ÚdL CkR
úYR YN]j§u ùTôÚû[ ¿o RôúU G]dÏd Lt©Ùm
AÕÜm Gu ®ÚlT§]ô­pXôUp EUÕ ®ÚlTUôL
CÚdLhÓm Guú\u, AYo Gu²Pm ¿ AkR
YN]jûR ¨Rô]UôL Eu U]§p ¨ßjÕ Gu\ôo,
Sôu Gu ®®­VjûR GÓjÕ AkR YN]eLû[
U]§p ¨ßj§ú]u,
CúRô! CYú[ Gu GÛm©u GÛm×m
NûR«u NûRÙm B]Ys B¦PªÚkÕ
GÓdLlThPRôp CYs ùTi Guß
AûZdLTóTÓYôs Gu\ôu
CR]ôp LQYu Ru Rôn RkûRûV
®hÓ®hÓj Ru Uû]®ÙPu
Ju±j§ÚlTôu
CÚYÚm JúW EPXôn CÚlTo
CkR YN]eLû[úV Sôu TXØû\ Yô£jÕ
§Vô²júRu §Vô²jR úYû[«p Gu
SiTu ARu ®[dLjûR Gu CRVj§p
ûYjRôo, LPÜs U²RûW Ju±lTRtúL
§ÚUQjûR HtTÓj§]ôo, AlT¥«ÚdL Hu
LQYu Ru ùTtú\ôûWl ©¬kÕ YôZúYiÓm CÕ
Cû\Y²u GiQUô? JÚúTôÕm CpûX, Uû]®
LQY²u NûR«u NûR, AYs B¦u
EP­­ÚkÕ GÓdLlThPôs AlT¥ùV²p AYs
B¦u Y¯UW©]o, B¦PªÚkÕ GÓdLThPYs
B¦u ÏÓmTjûRf úNokRY[ô¡\ôs, AqYôú\
CÚYÚm JúW EPXôn CÚlTo GuTRu T¥ LQYàm
Uû]®«u ÏÓmTjûR úNokRY]ô¡u\ôu,
CR]ôp CkR CÚY¬u ©ûQlTôp EÚYô¡u\Õ
JÚ R²d ÏÓmTm ApX Uô\ôL Cû\Y²u
TôoûY«p AÕ CÚd¡u\ CÚ ÏÓmTj§u
CûQl× CkR CÚ ÏÓmTØm CûQkÕ Cû\Y²u
®ÚlTjûR ¨û\úYt\ úYiÓm GuTúR AYo
®ÚlTm,
AlT¥«ÚdL Ru Rôn RkûR«u AWYûQl©p
AYoLú[ôÓ CÚkR LQYu Ru §ÚUQj§tÏ
©u Ru Uû]®«u AWYûQl©p AYú[ôÓ
YôrYôu, AúR AuûT AYÞdÏf ùNÛj§
Cû\ÏÓmTUôL YôrYôu, CqYôß LPÜs
ÏÓmTeLû[ CûQjÕ AYoLû[ AYÚdÏ
ELkRYoL[ôL CkR EX¡p YôZ ûYdL úYiÓm
Guß ®Úmסu\ôo. GuTûR Sôu GÓjÕûWjúRu,
NkúRôx ØLj§Ûm AYu Uû]® ØLj§Ûm
U¡rf£ §Úm©VÕ,
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 15
TûZV EúWôûU SLo ÑYoLÞdÏ ùY°«p
AûUkÕs[ ײR TÜp T£­dLô®p 28.06
2009 Auß UôûX §ÚY¯TôÓ SPj§ ײR
TÜp BiûP §ÚjRkûR ¨û\Ü ùNnRôo,
AlúTôÕ AYWÕ §Ú EûW«p ©uYÚUôß
á±]ôo, ײR TÜp ©\l©u 2000-Bm
BiÓ ¨û]Ü ùLôiPôhPeLs Cuß
UôûXúVôÓ ¨û\YûP¡u\], CqúYû[«p
CkR ÀPj§u A¥«p Es[
LpXû\«p AUWo úTûZ«p
§ÚjçRo ײR TÜp AYoL°u
ײR EPp ×ûRdLlThP CPj§p
Sôm Ïݪ Esú[ôm, CkR AUWo
úTûZ TXèt\ôiÓL[ôL
§\dLlTP®pûX, AiûU«p קV
A±®Vp Øû\lT¥ AÕ
§\dLlTPôUúXúV A§p ÕWlTQm
êXUôL Õû[ûV HtTÓj§ ªLÜm
GfN¬dûLVôL A±®Vp BnÜ
ùNnVlThPÕ, AkRj Õû[ Y¯VôL
FRô ¨\NôVf £Yl× YiQj§Xô]
ùSnVlThP Õ¦Ùm. ReLjRôp
úYûXlTôÓ ùNnVlThP ùTôÚÞm
SôWôp ùNnVThP èÛm
GÓdLlThP], úUÛm Nôm©Wô¦
U¦jÕLsLÞm. ÑiQôm× Utßm ×úWôh¥u
ùTôÚhLÞm A§p LôQlThP], AúRôÓ
UhÓUpXôUp £ß GÛm×j ÕiÓLÞm
GÓdLlThP], AkRl ùTôÚhLs GkR BiûP
NôokRûY Guß Õp­VUôLd LiÓ©¥dL
SPjRlTÓm LôoTu 14 Gu\ A±®Vp BnÜ
ùNnV CûRl Tt±V ©\l©Pm YWXôß
ØR­VûYLû[ Ntú\àm A±VôR
A±®VXôoL°Pm Aàl© ûYdLlThP], AkR
A±®«p Bn®uT¥ AkRl ùTôÚhLs ØRp
èt\ôi¥u Cߧ«Ûm CWiPôm
èt\ôi¥u ùRôPdLj§Ûm YôrkR JÚ
U²RÚûPVûY Guß Eߧ ùNnVlThPÕ,
G]úY CkR BnY±dûL CkR CP§p APdLm
TiQlThÓs[ EPp ײR TÜX¥VôÚûPVÕ
LiÓ ©¥dLlThP TÜX¥Vôo LpXû\!
Gu\ §ÚfNûT«u Gq®R ®YôRj§tÏm
CPUt\ UWûT JÚU]RôL ¨ûXlTÓjÕ¡\Õ,
CûY Aû]jÕm Sm CRVeLû[ A[Yt\
U¡rf£Vôp ¨Wlסu\],
CkRj §ÚjçRo AYÚûPV YôrS ôhL°p
SPkÕ ùNu\ ×\l TVQl TôûRûV LPkR £X
UôReL[ôL TXo SPkÕ ùNuß Øuú]±
Es[]o, AYo E«ojR BiPYûWf Nk§jR
RUvÏ SLo ùNpÛm
NôûX Y¯VôLÜm
StùNn§«u J°ûV
Hk§dùLôiÓ Uj§Vj
RûWdLPp SôÓLÞdÏ
AYo TVQm ùNnR
Y¯Lû[Ùm CߧVôL
EúWôûU«p AYo úRY
Nôh£VôL U¬jÕ
EúWôûUj §ÚfNûTdÏ
AYo Øt±Ûm
ùNôkRôUô¡®P TV¦jR
TôûRûVÙm TXo ©uTt±
§ÚlTVQm ùNnR]o,
AYo ùNnR TVQm
AYúWôÓ Sôm ùNn¡u\
TVQm ¡±vRY Yôr®u ªL Ød¡VUô]
AeLUôL ¨ûXjÕ ¨t¡u\Õ, ARôYÕ
CúVÑûY A±VÜm CúVÑYôp J°ëhPlTPÜm
StùNn§Vôp Sôm EÚUôt\m ùT\Üm
TÜX¥VôûWl úTôX ALlTVQm úUtùLôs[
úYiÓm, ¡±vÕ Aû]YûWÙm A±kÕ Au×
ùNnÕ Aû]YÚdLôLÜm U¬jÕ.
E«ojùRÝkRR]ôp ײR TÜp ®ÑYô£L°u
YhPjûRd LPkÕ TV¦jÕ CúVÑ ¡±v®u
StùNn§ûV A±®dL ØtThPRôp ©\
C]jRY¬u úTôRLo (Teacher of the gentile)
Gu\ûZdLlTÓ¡\ôo, G]úY ײR TÜÛm.
ײR úTÕÚÜm StùNn§ A±®jR§p
JÚYúWôÓ JÚYo ©ûQdLlTh¥ÚlTRôp
AYoLÞûPV ®Zô BPmTWUô] Ju\ôL
Cußm ùLôiPôPlTÓ¡\Õ
,
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 16
LôûX«p GÝkÕ TôojR ®uùNuh §Ód¡hPôu,
Cuß Gu] BfÑ CkR Wô¦dÏ? §]Øm
LôûX«p ùTh Lô©ÙPu GÝl×Yôú[!
NûUVXû\«p úR¥]ôu, LôQ®pûX, vúPôo
ìªp TôojRôu, AeúL Wô¦ AY]Õ AÚûU
Uû]® UVe¡d ¡PkRôs, TR±VY]ôL Wô¦ Guß
ádÏW­hPôu, AÚúL CÚkR UÚjÕYUû]«p
úNojRôu, AYàdÏ Cuàm TPTPl× APeL®pûX
TVlTÓYRtÏ JuߪpûX, EQ®p ÑLôRôWUt\
Øû\«p RVô¬dLlThP EQûY EiPRôp CWÜ
Y«tßl úTôdÏ AûRj ùRôPokÕ Y«t±p Jußm
CpXôRRôp UVdLm HtTh¥Úd¡\Õ, ¸úZ
®ÝkRRôp RûX«p A¥ThÓ CWjRm
Lh¥«Úd¡\Õ, AßûYf£¡fûNdÏ HtTôÓ
ùNnÕsú[ôm, GRtÏm 24 U¦úSWm L¯jÕl
TôodLXôm,
ùWômT Su± PôdPo, EeLs ùTVo PôdPo?
PôdPo íoÕ Wôw, AYWÕ LÝj§p CÚkR
ùN«²p íoÕ Auû]«u §ÚEÚYm ùTô±jR
PôXo CÚkRÕ,
HúRô Eßj§VÕ úTôp ®uùNuh AkR PôXûW
Etß úSôd¡]ôu, AY]Õ ¨û]ÜLs ©uú]ôd¡f
ùNu\Õ,
úStß UôûX«p TeÏj RkûR ùRôûXúT£«p
AûZjRôo, ®uùNuh Nôo Sôû[ íoÕ Auû]
§Ú®Zô. ¡û[lTeLô] íoÕ Auû] BXVj§p
EeL[Õ TôPp ÏÝ®]úWôÓ
ùNuß UôûX §Ú®Zô §ÚlT­«p
LXkÕ ùLôsÞeLs, EeLs
ÏÝ®]ÚdÏ ®ÚkÕ HtTôÓ
ùNnÕs[ôoLs,
Nô¬ RkûRúV, GeLÞdÏ úYß
¨Lrf£ CÚd¡u\Õ,
AlT¥Vô? Cû\Yu £jRlT¥
SPdLhÓm,
Åh¥tÏ YkR ®uùNuh AÚh
RkûR ùNôu]RtÏ UßjÕ®hÓ
YkR ®`VjûR Wô¦«Pm á±]ôu,
Gu]eL? úLô®p T¦ Rôú] Ød¡Vm,
§ÚlT­dÏ EeLû[jR®W úYß VôÚdÏm ¸ úTôoÓ
úTôPj ùR¬VôúR,
Cu±WÜ Ï°oLôX TôhÓl úTôh¥«p Gu
CûN«p ¿ Tô¥ ùYu\ôp ØRp T¬Ñ TjRô«Wm
SUdÏd ¡ûPdÏúU! AÕ Sm ÏÓmT ùNX®tÏ
ERÜúU! R®W UôRô §Ú®Zô GpXôm Ød¡VªpûX,
AYoLs CúVÑ¡±vÕûYl ùTt\ôoLs,
AqY[ÜRôu,
AÚs ¨û\kRYúW YôrL! BiPYo EmúUôÓ
Gu BiPY¬u Rôn (ídLô 1:43)
CÚd¡\ôo Guß L©¬úVp çRo á±VûR ídLô
1:28 Sôm Yô£d¡uú\ôúU: ÑmUôYô ùNôu]ôo AkRj
çRo,
AùRpXôm Ød¡VUpX, JÚSôs ¸ úTôoÓ
Yô£dLô®hPp Jußm B¡®PôÕ,
Gu] CÚkRôÛm G]dÏ C§p EPuTô¥pûX,
Sôu ùNôp­ ¿eLs úLhLYô úTô¡ÈoLs?
úTôh¥«p ìTôn TjRô«Wm ¡ûPdL®pûX,
BßRp T¬Nô] ®[mTWl ûT UhÓm ¡ûPjRÕ,
ùSôkÕ èXô¡ Åh¥tÏ YÚ¡\ Y¯«p LûP«p
×úWôhPô £dLu Nôl©hÓ YkR]o, £dLu
ùLhÓlúTô«ÚdÏm úTôX, AR]ôp Rôu CkR
ËWQdúLô[ôß,
Gu] ®uùNuh Nôo. GlT¥«Úd¡\Õ EeL
Uû]®dÏ? BXVdLªh¥j RûXYo.
Au©VjRûX® Utßm Eßl©]o £XÚPu YkR
AÚh RkûR SXm ®Nô¬jRôo,
YôeL RkûRúV, PôdPo 24 U¦ úSWm BLhÓm
Guß á±«Úd¡u\ôo,
GpXôm N¬Vô¡®Óm, YôeL Sôm ù_Tm
ùNnúYôm, Auß ×²R íoÕ Auû] §Ú®Zô
GuTRôp Au©Vj RûX® §ÚdÏÓmT Td§ UôûX
ù_Tl ×jRLjûR GÓjÕ. Auû]«u
Uu\ôhÓUôûX Utßm ù_T ®iQlTm T¥jRôo,
EPu CÚkRYoLs T§ÛûWjR]o,
UQUô] NúLôR¬úV Eu]ôp Eu LQYo
ÁhTûPVXôm, Gu\ 1 ùLô¬k§Vo 7 :16 TϧûV
AÚh RkûR Yô£jÕf ù_©dLXô]ôo,
CߧVôL Uô£pXô Lu²úV UôRôúY EuúUp
Gu\ UôRô®u Td§l TôPûXl Tô¥]o,
Tô¥Ø¥jRÕm BTúWNu §úVhPo LRÜ
§\dLlThPÕ, ùY°úV YkR PôdPo Gu] ªvPo
®uùNuh. BßU¦ úSWj§úXúV N¬Vô¡®hPÕ,
EeL Uû]® éWQ ÏQUûPkÕ ®hPôoLs,
UôûX«p AûZjÕf ùNpXôm Gu\ôo,
PôdPo. Àv Guß RVe¡VYôß úLhPôu
®uùNuh,
ImTRô«Wm ìTôn HtL]úY EeL BXVd
Lªh¥«]o Lh¥®hPôoLs,
§ûLl×Pu LiL°p ¿o UpL LWeLû[d Ï®jR
®uùNuh BXVd Lªh¥«]ûW Su±ÙPu
TôojRôu,
UôûX ÅÓ §Úm©VÕm Lôp Pôd³ ©¥jÕ
§Ú®Zô §ÚlT­«p ØÝ AolT¦l× U]ÕPu.
Uû]® Wô¦ÙPu ¸ úTôoÓ Yô£dLl ×\lThPôo
®uùNuh,
§Ú, ùYô]ôu£Ùv ùWôh¬Ïv
ùTp PÜu£l. §Úf£
£ßLûR
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 17
Cû[Oo Tϧ
C[ûU«u CVp×
§Ú, ú_, Gm, AkúRô¦ AÚs
G]RÚûU Cû[V¾TeLú[! C[ûUl TÚYm
GpúXôÚm ®Úm×m TÚYm GpXôYtû\Ùm
®Úm×m TÚYm GuTRôp EiûUVô]
C[ûU«u CVpÜ Gu]? GuTûRj ùR¬kÕ.
׬kÕ ùLôiÓ YôZ AûZl× ®Ód¡ú\u,
U²R YôrdûL«p AÕÜm YôrdûLd
LûXûVd Ltßd ùLôsÞm BoYm
Cû[úVô¬Pm Õ°o ®P úYiÓm, E]dÏ ¿úV
ÕûQVôp. SôÓm.ÅÓm. St×LÝm Euû]j úR¥
YÚm, C[ûU Cû\Yu RkR T¬ÑjR EQof£,
YôNªdL UXo ûYjR CPùUpXôm UQm
TWl×YÕ úTôp. ¿ ùNpÛm CPùUpXôm
C[ûU«u CVp× ùY°lTPúYiÓm, ¿
Cû[O]ôn CÚlTRôp VôÚm Euû]j
RôrYôLd LÚRô§ÚdLhÓm, úTfÑ SPjûR.
Au×. Sm©dûL. çnûU B¡VYt±p ¿
®ÑYô£LÞdÏ Øu Uô§¬Vôn ®[eÏ (1
§ùUôj 4:12) CÕúY
C [ û U « u
C V p T ô L .
C X d L Q U ô L
A û U V h Ó m ,
Cû[úVôúW ¿eLs
YôÝm Cléª
YôPûL ÅÓ G]úY
Eu Yôr®p
C [ û U « p
ϱdúLôs ùR°Ü
E]dùL] JÚ
ùLôsûL Sm©dûL.
YôrÜ. U]TXm
B¡VYtû\ EVo GiQeL[ôL. NkR]
®ûRL[ôL. Eu EVokR Es[j§p Y¥Ym
ùLôÓjÕ ûYjÕ ®Ó Uô\ôL AûX úT£L°u
J­«Ûm. AûX Y¬ûNL°u AojRUt\
©Rt\L°p. LYof£L°p £d¡ LôXjûRÙm.
úSWjûRÙm ÅQôdLôúR G]dÏ Cû\Yu RkR
C[ûUl TÚYm GRtLôL? Gu²Pm Es[
C[ûU«u CVp× Gu]? Gu Es U]j§u
Bt\p Rôu Gu]? Gu GiQj§u CVp×
Rôu Gu]? Gu BuÁL Bt\p Rôu Gu]?
Gu ÕuTj§u Bt\p Gu]? Gu
ùYt±dLô]. U¡rf£dLô] YôrÜ Øû\Ls
Rôu Gu]? Gu²Pm RûXûUjÕY Bt\p
EiPô? Gu NêLj§p Gu]ôp NêL UXof£.
Y[of£. U¡rf£. JtßûU«u CVp×Ls Y[odL
Ø¥ÙUô? úTôu\ úLs®dLûQLû[d úLhÓl
TôojÕ Cû[ûU«u CVpûT ùR¬kÕ ùLôs[
úYiÓm Cû[úVôúW Eu ûLûV Sm© YôrkRôp
AÕÜm Oô]j§Ûm EPp Y[of£«Ûm ªÏkÕ
LPÜÞdÏm. NêLj§tÏm TVàs[ YôrÜ YôrYúR
C[ûU«u CVpTôÏm, C[ûU C²VÕ, GYWôÛm
®ÚmTjRdLÕ, §ÚlTeLû[f Nk§lTÕ. SôLÃLjûR
CW£lTÕ. ØWiTôÓL°p êrÏYÕ Uôt\eLû[j
úR¥d ùLôsYÕ. CuTj§p §û[lTÕ. ÕuTj§p
ÕYsYÕ, R²jRuûUûV SôÓYÕ. U§lûT
G§oTôolTÕ. NYôpLû[ G§oùLôsYÕ. ÑRk§WjûR
®Úm×YÕ. ùLôsûLl ©¥l×s[Õ. CXh£Vd L]Ü
LôiTÕ. ©¬kÕ ùLôs[d L¥]Uô]Õ. ×ÕûUûVl
×ÏjÕYÕ. EQof£«u £LWUô] HUôt\j§p
EûPYÕ G] C[ûU YûW CXdLQm RÚ¡\ôo
úTWô, ©­l CmUôÏúXh, C[ûU«p LÚj§p
ùLôs[ úYi¥VûY 1, C²V AàTYm RÚYÕ
YôrûYúV Uôt\d á¥VÕ 2, Yôr®u UXof£dLô]
Uôt\j§u BWmTm 3 ØÝU²R]ôL GÓjÕ
ûYdÏm ØRp T¥ 4 Yôr®u EVoÜdLô]
RVô¬l×dLôXm 5, R²jRuûUÙPu
R²f £\lûT ¨ûXSôhÓm TÚYm
6 ®ûW®p Uû\Ùm RuûUÙûPVÕ,
7 NØRôVj§u RôdLeL[ôp
Tô§lTûPÙm 8, LYof£«]ôp
Årf£ûVf Nk§dÏm 9 Bt\p
ªdL Nd§ YônkRl TÚYm 10 ¾V
TZdLeL°p £d¡]ôp YôrÜ
§ûNUôßm 11 C[ûU«p §ûN
Uô±]ôp §ûN §Úl×YÕ £WUm 12
C[ûU AÕ GÓlTôo ûLl©sû[
®¥VûXj úRÓm C[m
Es[eLú[, EuûLûV Sm©
EVok§Pl TôÚ E]dùL] GÝÕ JÚ YWXôß
JÝdLm Gàm TPûLd ùLôiÓ LPûU Gàm
LP­p TVQm ùNn, LPp Gu\ôp AûX
CÚdLjRôu ùNnÙm. ùRôPokÕ ¿fNX¥jÕ ùNpTÓ,
YôrdûL JÚ úTôWôhPm. GuTûR U\kÕ ®PôúR
LPp TVQj§p Sm©dûLÙs[Yàm
Sm©dûLÙs[Yàm Nk§dÏm úTôÕ Yôr®u
U¡rf£ Õ°o®Ó¡\Õ, AÕúTôX ¿ Cû[Ou
CVe¡d ùLôiúP«Ú, Sm©dûLVôp C[ûUúV ¿
T¥dÏm T¥l©tÏm A±®tÏm Gq®R
NmTkRتpûX, ùSÚlûTd LiÓ ©¥jRYu GkRl
TpLûXdLZLj§p T¥jRôu, G]úY ×j§d
áoûUÙPu. áoU§ ùLôiP A±Üj§\àPu
C[ûU«u CVpûT Y[ojÕd ùLôs! Gu C²V
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 18
C[ûUúV Euàs CÚdÏm NôdLûPf
£kRû]Lû[ ùY°úVtß, A±VôûU CÚû[
ALt±. Åi £kRû]Lû[Ùm. Åi
GiQeLû[Ùm úYúWôÓ NônjÕ.
SpùXiQeLû[Ùm. St£kRû]Lû[Ùm Eu
CRVl×®«p ShÓûY, CXdùLàm ®[dûLl
ùTtß. §¬ùVàm A±ûYj çi¥ EûZlùTàm
GiùQn Ft± Bt\ùXàm ÑPûWf úNojRôp
J°ùVàm ùYt± ¨fNVm, C[ûU«u CVpTôL
£kRû]ûV Y[ojÕd ùLôs[ ERÜm èpLû[l
T¥ÙeLs, JÚ ×jRo. JÚ HÑSôRo. JÚ ØLUÕ
S©. JÚ Lôk§ CYoL[ôp EXLm AûU§ûVd
LôQØ¥kRÕ, JÚ NôdW¼v. JÚ PôpvPôn -
JÚ ùTo]ôh`ôYôp EXLm £k§dLj
ùRôPe¡VÕ, Cuû\V EXL Y[of£dÏ R²
U²RoL°u NôRû]úV ùTÚm TeÏ Bt±Ùs[Õ,
Sôu Cû[Ou Gu]ôp Hu Gu NêL
Y[of£dÏ ERYØ¥VôÕ? Y[Úm RûXØû\dÏ
Y¯Lôh¥VôL Guû] AolT¦dLd áPôRô?
Cû[ûUúV Eu RϧûV Y[ojÕd ùLôs,
Ltßd ùLôs. EXûLl ׬k§Ó, NØRôV
Y[of£dÏ ER®Ó C[ûU YôrL Cû[úVôo
Y[oL G] YôrjùRô­ J­jÕd
ùLôiúP«ÚdÏm! YôrjùRô­«p C[ûU
LôQôUp úTôn®PdáPôÕ, LY]UôL«ÚdL
úYiÓm, Ts°«p T¥jÕ YkR Cû[OoL°Pm
JÚ Sôs ùSlúTô­Vu ¡ûPdÏm Aû]jÕ
Yônl×Lû[Ùm ETúVô¡jÕ
Y[of£VûPTYoL[ôL YôÝeLs, ¿eLs
Yô n l × Lû[
CZlÀoL[ô]ôp
YÚeLôXj§p
C û R ® P
ú U ô N U ô ]Õ
G Õ®ªÚd L
Ø ¥ V ô Õ
Gu\ôo,
C [ û U
ªLÜm ªL
Ød¡VUô]Õ,
A û R l
TVuTÓjRôÕ
®ÓYÕ úTôu\ £ßûUjR]m úYß GÕܪpûX
ùVuß ´,úL, ùNv PoNu áß¡\ôo, G]RÚûU
Cû[V¾TeLú[! YôûZ UWm úTôp YôrkÕ
LôhÓeLs, YôrYÕ JÚ Øû\ YôrjRhÓm
RûXØû\ Sôû[V YWXôß E]RôLhÓm,
Sm©dûL«u Nd§ûV EPùXeÏm TWl×eLs,
Eiû] EQokRôp EXûL ùYpYôn!
CߧjúRoÜ GÝÕm
UôQY - UôQ®Lú[ ù_©ÙeLs
Oô]m - Bt\p ùLôiPÕ
AqYôt\p A±ÜûPVÕ
çnûUVô]Õ
R²jRuûU YônkRÕ,
TXYûLlThPÕ
ÖiûUVô]Õ
E«úWôhPm Es[Õ
ùR°ÜªdLÕ UôÑTPôRÕ
ùY°lTûPVô]Õ
úLÓ\ôRÕ
SuûUûV ®Úm×YÕ áoûUVô]Õ
Oô]m - G§odL Ø¥VôRÕ
SuûU ùNnYÕ U²RúSVm ùLôiPÕ
¨ûXùTVWôRÕ EߧVô]Õ
ÅiLYûX ùLôs[ôRÕ
GpXôm YpXÕ GpXôYtû\Ùm
TôoûY«ÓYÕ A±Üm çnûUÙm
ÖiûUÙm ùLôiP GpXô Es[eLû[Ùm
FÓÚ®f ùNpYÕ
(NôXúUô²u Oô]m 7:22-23)
ù_Tm
GpXôm YpX Cû\Yô. EmûU úTôt±j
Õ§d¡ú\u!
Oô]j§u CÚl©PúU. EmûUj Õ§d¡ú\u!
EUdúL GpXô U¡ûUÙm BWôRû]Ùm
E¬jRôÏL !
LPÜú[! EmØûPV Oô]j§u Bt\Xôp
Guû]l TûPjÕd LôjÕ YÚ¡uÈúW! EUdúL
Su±Ùm GpXôl ×Lrf£Ùm! LPÜú[ !
Oô]j§u
Ftú\. Guû]Ùm EUÕ Oô]jRôp ¨Wl×m!
EUÕ Oô]j§u ùY°fNj§p Guû] Y¯
SPjÕm! GuàûPV ùNVpLû[Ùm GuàûPV
£kRû]Lû[Ùm GuàûPV EQof£Lû[Ùm
GuàûPV A±ûYÙm GuàûPV
E\ÜLû[Ùm
GuàûPV SWm× Sô[eLû[Ùm EUÕ
Oô]j§u
YpXûUVôp ùRôhÓ Y¯ SPjÕm GuàûPV
T¥l©Ûm GpXô TôPj §hPeL°Ûm
úRoÜL°Ûm EUÕ Oô]j§u ¨û\Yôp
Guû] Y¯ SPjÕm ! EUÕ Li TôoûY«p
A±Üm ùR°Üm çnûUÙm ÖiûUÙm
ùLôiÓ SPdL EUdÏ ©¬VUôn YôZ
GmûUj ùRôhÓ BºoY§Ùm ! Lu² U¬úV!
BiPY¬u RôúV ! Oô]j§u CÚl©PúU !
GUdLôL Uu\ôÓm!
Su±! Cû\Yô Su±! BùUu!
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 19
1 , ¡±vÕ®u CWjRj§]ôp LPÜÞdÏ
Ht×ûPVYoL[ô¡. RiPû]«­ÚkÕ Rl© Áh×l
ùTß¡ú\ôm,
EúWôûUVo 5:9
2, CúVÑ CWjRm £k§ Áh× A°jÕs[ôo,
AmÁhTôp Ït\eL°­ÚkÕ Uu²l×l ùTß¡ú\ôm
GúT£Vo 1:7
3, ùRôûX«p CÚkR Sôm AYWÕ CWjRj§u êXm
AYo AÚ¡p YkÕsú[ôm
GúT£Vo 2:13
4, CúVÑ®u CWjRm AûU§ûV ¨ûXSôhÓ¡\Õ
ùLôúXôûNVo 1:20
5, AYWÕ CWjRm. LPÜÞdÏ Sôm Y¯TôÓ ùNnÕ
NôÜdÏ ùNpÛm TôûR«­ÚkÕ YôrÜdÏ ùNpÛm
TôûRûV EQoj§ SmûU çnûUl TÓjÕ¡\Õ,
G©úWVo 9:14
6. UdLs JqùYôÚYûWÙm çVYWôdÏm
G©úWVo 13:
7, Sm êRôûRV¬PªÚkÕ YkR TôY
SPjûR«²uß ®Ó®dL ùLôÓdLlThP ®ûX
ªÏkR ùTôÚs ùTôu. ùYs° ApX Uô\ôL CúVÑ
SUdLôL £k§V CWjRm
1 úTÕÚ 1:18.19
8, CúVÑ®u CWjRj§u êXm G§¬ûV Sôm
ùYpX Ø¥Ùm
§ÚùY°lTôÓ 12:11
9, CúVÑ®u CWjRm SmûU úS¬V SpYôrÜdÏ
AûZjÕf ùNpÛm Y¯VôL §Lr¡\Õ,
G©úWVo 10:19-20
10, CúVÑ®u CWjRm GpXôl TôYj§²ußm
SmûU çnûUlTÓjÕm
1 úVôYôu 1:7
§Ú, ® Tôv¥ú]ô
ÏoÏYôu. ×Õ§p­
YôNLo ÏWp
ºúVôu ÏWp 5YÕ YÚPj§p LôX¥
GÓjÕ ûYd¡\Õ GuT§p
YôNLoL[ô¡V GeLÞdÏ úTWô]kRm
Y[WhÓm EeLs Cû\lT¦
ãûN Wôw. úTôìo
RYdLôX £kRû]ûV ùY°lTÓj§V
EeLs LhÓûWLÞm. L®ûRLÞm.
AhûPl TPØm TôWôhÓdϬVÕ,
­T¥p ©[Yo. úNXm
TÜúXôÓ úUô§VYoLs Tt±V LhÓûW
BfNoVUô] RLYpLû[j RkRÕ, úTÕÚ
TÜp NiûP«hPÕ G]dÏ CÕYûW
ùR¬VôÕ,
úPôª²d. ùTeLðo
©lWY¬ UôR AéoY ×ûLlTPUôn
UN©úVp ÏûLûV ùY°«hP§p
Guû]l úTôu\ UôRô TdRoLÞdÏ
U¡rf£
U¬VmUôs. LôûWdLôp
Cû\Y²u RôVu× Gu\ B£¬Vo
LhÓûW Es[jûR EûPjRÕ, AYûWl
úTôu\ AàTYeLs GeLÞdÏ
¡ûPdLôRô?
CNùTp. Yô¦VmTô¥
®gOô]m Tϧ. AÚûU,
¾odLR¬N] TϧûVd LôúQôúU!
£pùYvPo. RoU׬
SúLôª. ìj YôrdûL Cuû\V
UÚULs UôªVôoLÞdÏ SpX TôPm,
CúVÑ ¡±vÕ®u CWjRj§u Ød¡VjÕYm!
-©¬Vô. úUío
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 20
Au× YôNLoLú[. £ÛûY«p Aû\VlTÓTYo
AàT®dÏm ªLl ùT¬V ÕuTm Rôu RôeL Ø¥VôR
RôLm, CúVÑûYl ùTôßjR YûW RôLm ªLªLd
ùLô¥VÕ Rôu, £ÛûY«p Aû\VlTÓYRtÏ
ØkûRV Sôs CWÜ EQÜ EiPúRôÓ N¬, ©u]o
EiQܪpûX, Ri½o AÚkRܪpûX
ùLjNU²j úRôhPj§p CúVÑ CWjR ®VoûY
£k§VÕ úYRû]L°u ùRôPdLm UhÓm Rôu
©XôjÕ CúVÑûYf NôhûPVôpA¥dLf ùNnRôu,
AûRf NmUh¥Vôp A¥dLf ùNnRôu GuTo,
AR]ôp AYWÕ EPp CWjRUVUô«tß,
EúWôûUVo TVuTÓj§V NmUh¥ NôRôWQ
NôhûP ApX, JÚ ÏßkR¥«p IkÕ
úRôpYôoLs CÚdÏm JqùYôÚ Yô¬u
Ö²l Tϧ«Ûm áoûUVô] HÛm×jÕiÓ
ApXÕ CÚm× ùLôd¡ CÚdÏm NmUh¥Vôp
JÚ Øû\ A¥jRôp EP­p IkÕ BZUô]
LôVeLs HtTÓm, A¥jR NmUh¥ûV
CÝjRôp NûR ¡¯kÕ ùRôeÏm, ùLôgNm
£k§jÕl TôÚeLs A¥úUXó A¥ ØRp Sôs
TûPÅWoLs ùNnR £j§WYûRûV CúVÑ
GlT¥jRôu Rôe¡]ôúWô! TôWUô]
£ÛûYûVf ÑUkÕ LpYô¬ ùLôpùLôRôûY
úSôd¡l TVQm. ûLL«Ûm LôpL°Ûm
áoûUVô] B¦ûV A¥jÕf £ÛûY«p
Aû\kR]o, CWjR RU²LÞm SWm×LÞm
AßkÕ CWjRm ùLôh¥«ÚdÏm, ûLLôpLû[
CÝjÕ £ÛûY«p Aû\kRRôp HtTÓm
úYRû] ªL ªLd ùLôÓûUVô] NôÜRôu, £ÛûYf
Nô®p CWjRm ØÝYÕm Y¥kÕ ®Óm úTôÕ
LÓûUVô] RôLm HtTÓYÕ CVp×Rôu, B]ôp
CúVÑ®u RôLm CkR RôLm UhÓmRô]ô? RôLUôn
CÚlúTôÚdÏ YôrY°dÏm Ri½ûWd
ùLôÓlTRôLf ùNôu]Yo ClúTôÕ RôLUôn
CÚd¡\Õ Guß ùNôpY§p úYß HRôYÕ ùTôÚs
Es[Rô? GRtLôL AYo RôLUôn CÚd¡\Õ Guß
ùNôu]ôo?
Ï¥dL G]dÏj Ri½o ùLôÓm Guß BiPYo
NUô¬Vl ùTi¦Pm úLhPôo (úVôYô 4:7 B]ôp
Ri½ûW Aû]YÚm U\kÕ®hP]o, NUô¬Vl
ùTiÔm CúVÑÜdÏj Ri½o ùLôÓdL®pûX,
Ri½o ùUôs[ YkRYs ÏPjûR AeúLúV
®hÓ®hÓ FÚdÏs K¼]ôs, ºPoLs EQúYôÓ
CúVÑ®Pm YkR]o, B]ôp AYÚdÏ EQÜm
úYiPôm, Ri½Úm úYiPôm, Sôu EiTRtϬV
EQÜ Juß EiÓ, AÕ EeLÞdÏj ùR¬VôÕ
(úVôYô 4:32), £dLôo Guàm F¬p VôdúLô©u
PôdPo ú_, ùWôªePu.
(B£¬Vo)
AojRØs[ ¡±jRY YôrÜ
(ùLjNU² SôVL²u RôLm)
(Tϧ 48)
¡Qt\Ú¡p Auß CúVÑ
AàT®jR T£ RôLm úTôuß
HúRôùYôuß Cuß £ÛûY«Ûm
Es[úRô?
CRu©u. Aû]jÕm ¨û\úY±®hPÕ GuTûR
A±kR CúVÑ RôLUôn CÚd¡\Õ Gu\ôo,
Uû\è­p GݧÙs[Õ ¨û\úY\úY CqYôß
ùNôu]ôo (úVôYô 19:28) Uû\ è­p GݧÙs[Õ
¨û\úYt\ úYiÓm GuTúR GiQm, B]ôp
Aû]jÕm HtùL]úY ¨û\úY±®hPúR
AlT¥Vô]ôp GÕ ¨û\úY\ úYiÓm
Guß CúVÑ ¨û]jRôo?
RôLUôn CÚd¡\Õ Gu\ YN]jûR Sôm
ûT©°p úYù\eÏm LôiT§pûX CûRf
ùNôu]©u SPkRÕ Gu]? DúNôl×j
Ri¥p LPtTgûNl ùTôÚj§ AûRl
Tôj§Wm ¨û\V ûYj§ÚkR ×°jR
§WôhûN CWNj§p SuÏ úRônjÕ
CúVÑ®u Yô«p ûYjR]o, CkR
CWNjûRd Ï¥jRÕm GpXôm ¨û\úY±tß
Guß á±j RûX NônjÕ B®ûV
JlTûPjRôo, CúVÑ Rm E«ûWd
ûLV°lTRtÏØu ùNnRÕ ×°jR
§WôhûN CWNjûRd Ï¥jRÕRôu, G]úY
RôLØm§WôhûN CWNØmúNokR JÚ
Uû\YôdÏ ¨û\úY\ úYi¥«ÚkRÕ
Guß ùNôpTYoLÞm EiÓ,
AYoLs Gu EQ®p SgûNd LXkÕ
ùLôÓjRôoLs, Gs RôLjÕdÏd Lô¥ûVd Ï¥dLd
ùLôÓjRôoLs (§Tô 69:21) Gu\ Uû\YôdûL
¨û]®p ùLôs[ úYiÓm, CÕ ¨û\úYßYRôp
CúVÑ®u RôLm NôRôWQUô] CVpTô] RôLmRôu
Guß ùNôpX Ø¥VôÕ, ERÓ ApXÕ Sô ApXÕ
Yôn Sû]YRôp RôLm ¾ÚUô? Guû]
Aàl©VY¬u §ÚÜ[jûR ¨û\úYtßYÕm AYo
ùLôÓjR úYûXûVf ùNnÕ Ø¥lTÕúU Gu EQÜ
( úVôYô 4: 34) Gu\ Uû\YôdÏ úUtùNôu]
úLs®dÏ ®ûPVôL AûU¡\Õ, Rôm
CqÜXLjûR®hÓj RkûR«Pm ùfYRtLô] úSWm
YkÕ ®hPÕ Gu TûR CúVÑ A±k§ÚkRôo (úVôYô
13:1) Uôh£ûU«u StùNn§ Guß AûZdLlTÓm
úVôYôu StùNn§«p CúVÑ®u ùNVXôt\p
éoj§VôYûRd ϱjR Uû\YôdÏLs ©tTϧ«p
CPm ùTß¡u\], RkûR«PªÚkÕ EX¡tÏ YkR
UàÜÚYô] YôojûR RUÕ U²RYRôW úSôdûLl
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 21
éoj§ ùNnYÕ RkûR«Pm §Úm©f ùNpÛm
úTôÕRôu, AÕ NôÜ Y¯VôLúY ¨û\úYßm, RUÕ
Au× Auû]ûV Au×f ºPÚdÏ Auû]VôLÜm
Auû]dÏ UL]ôL Au×f ºPûWÙm ùLôÓjR úTôÕ
BiPYo §ÚfNûTûV JÚ ÏÓmTUôL
HtTÓj§]ôo, AR]ôp AYWÕ JÚ LPûU Ø¥kRÕ,
C² Gg£«ÚlTÕ Juß Rôu, C\kÕ RkûR«Pm
ùNpX úYiÓm , CRtLô] ¾®WUô] BoYm Rôú]
RôLUôn CÚd¡\Õ Gu\ YôojûRLs?
CúVÑ®u RôLm Rôm Ï¥lTRtLôL ApX,
RmûUúV ùLôÓlTRtLô] RôLUôÏm, EXÏ YôZ
Rm EPûX EQYôLd ùLôÓdL RôLm (úVôYô 6:51)
¨ûXYôr®u Ft\ô¡V çV B®ûVd
ùLôÓlTRtLô] RôLm (úVôY 4:14 7:37 - 39) BuªL
EQYô] CúVÑ C\kRôp Rôu Cû\UdLs BuªL
EQûY EiQÜm YôrÜ RÚm Ri½ûW
Ï¥dLÜm Ø¥Ùm, CúVÑ®u EPÛm £kRlTÓm
AYWÕ CWjRØm Rôu ¨ûXYôr®tLô] EQÜ
Utßm Ri½o, çV B® Cuàm AÚ[lTP®pûX
Hù]²p CúVÑ Uôh£TÓjRlTP®pûX (úVôYô 7:39)
¡±vÕ®u NôûY StùNn§Vô[o úVôYôu RûX
NônjÕ B®ûV JlTûPjRôo Gu¡u\ôo (19:30)
RkûR«u ûL«p E«ûW JlTûPjRôo Guß
ùTôÚs, TôùWúRôdLu Gu\ ¡úWdL ùNôp­u
ùTôÚs JlTûPjRp GuTRôÏm,AYo B®ûV
®P®pûX, B®ûV JlTûPd¡u\ôo,
RmªPm ùNXôt±V Cû\Y²u B®ûV RmªPm
Sm©dûL ûYjR Aû]YÚdLôLÜm RkûR«Pm
JlTûPd¡u\ôo, CúVÑ®u ®Xô®­ÚkÕ Y¥kR
CWjRØm Ri½Úm çV B®«u AûPVô[UôL
StùNn§Vô[o £jR¬d¡u\ôo (úVôYô 7:38-39)
CúVÑ®u RôLm çV B®ûVd ùLôÓlTRtLô]
RôLm BÏm, Hù]u\ôp YôrÜ RÚYÕ çV B®úV
(úVôYô 6:63) AkR çV B®ûVd ùLôÓdÏmúTôÕ
Rôu CúVÑ®u Áh×l T¦ ¨û\úYß¡u\Õ, çV
B®Vôo ÕûQVô[WôLf ºPúWôÓ Y£lTôo (úVôYô
14:16-28) AYoLû[ EiûU«u ¨û\ûY úSôd¡
Y¯ SPjÕYôo (úVôYô 16:13), AR]ôpRôu BiPYo
BuUôdLÞdLôLj RôLeùLôs¡\ôo Guß
áß¡u\]o, BuUôdLÞdLô] RôLm Gu\ôp
U²R Áh×dLô] RôLm Guß ùTôÚs, U²Ro
Aû]YÚm ¨ûXYôrÜùTtß Yô]Lj RkûRVôm
Cû\Yú]ôÓ CûQk§ÚdL úYiÓm GuTRpXYô
CúVÑ®u RôLm? CúVÑ Cußm RôLUônjRôu
CÚd¡\ôo, Bm CÕ EiûU, JÚ U²Ru A¯kRôp
áP AYWÕ RôLm ¾WôÕ, U²Ro Aû]YÚm
ÁhTûPkRôpRôu AYÚûPV RôLm ¾Wm, G]úY
JqùYôÚ BuUôûYÙm DúNôl©p ùTôÚj§V
LPgTg£p úRônjÕ CúVÑÜdÏ AolTQm ùNnV
úYiÓm, AlúTôÕ Rôu AYWÕ RôLm R¦Ùm
CûR EQokÕ AojRØs[ ¡±jRY YôrÜ
YôrúYôm!
YôNLoLú[ LiÓ©¥ÙeLs
1, Vôo CYo?
CYs JÚ ûLmùTi
CY[Õ LQYo U]ôúN
LPÜÞdÏ ªLÜm Ag£ SPkRYs
LQYu C\kR©u CÓl©p NôdÏ
EûP A¦kÕ úSôu©ÚkRYs
JúXôùT¬²u RûXûVd
ùLônRYs
Auû] U¬VôÞdÏ YZeLlùTt\
AúR YôrjÕ CYÞdÏm
YZeLlThPÕ,
2, Vôo CYo?
TúY¬Vô SôhÓ úTWWNûW UQkRYo
Uôof 3 p ¨û]Ü á\lTÓTYs
G¬¡u\ ùSÚl×j Õi¥u ÁÕ
SPkÕ UôNt\Yo G] ¨ì©jRYs,
LQYo C\kR ©u ùNôjûR
HûZLÞdÏ T¡okÕ ùLôÓjRYs
Rôu Lh¥d ùLôÓjR UPj§tÏ
ùNuß Õ\®VôL YôrkÕ
ײûRVô]Ys
§ÚU§, ®VôLmUôs. áhPl×°
® û P - ë § j
® û P × ² R Ï Q Ï k R ô
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 22
RkûRúV CYoLû[ Uu²Ùm!
(CúVÑ®u Cߧ YôojûRLs)
£ÛûY«p Aû\Vl ThP ¨ûX«p BiPYo
CúVÑ ùNu] HÝ YôojûRLû[ Sôm
§Ú®®­Vj§p LôQXôm, JÚYo C\dÏm úTôÕ
ùNôpÛm YôojûRLs AYWÕ BuU®ÚlTm
GuTRôp AûR EVoYôL U§lTÕ YZdLm, RUÕ
APeLôR BYûXjRôu NôÏm úYû[«p JÚYo
ùNôpYôo GuTRôp AÕ YôdÏêXUô¡u\Õ,
EX¡u UiûP«p EVojRlThP £ÛûY
úTfÑúUûP B«tß, £ÛûY«­ÚkÕ ùNôu]
LûP£ YôojûRLs Jl×VoYt\ úTfNô«tß º]ôn
UûXÙm GhÓ StúTßLû[l Tt± BiPYo
§ÚYôn ùUô¯kR UûXÙm ùLôpùLôRôûYúV
Ñh¥d LôhÓ¡u\], UiûP KÓ Guß AÕ
AûZdLlTÓ¡u\Õ, EX¡u UiûP Kh¥u úUp
£ÛûY EVokRÕ Guß ùTôÚs !
£ÛûY«p CúVÑ®u ùUô¯Lû[l Tt±
SôuÏ StùNn§Vô[oLÞm JúW ®RUôLd
á\®pûX, ײR UjúRÙÜm ײR UôtÏm
J ú W ù V ô Ú
Y ô d ¡ V j ûR j R ô u
GݧÙs[]o, Gu
Cû\Yô. Gu Cû\Yô Hu
Guû]d ûL®h¼o?
GuTúR AÕ, B]ôp
AkR Yôd¡VúUô AÓjR
CÚ StùNn§Vô[oL°u
S t ù N n § « p
L ô Ql T P Ü ª p ûX ,
StùN n§[ô Lo L[ô ]
ídLôÜm úVôYôàm
Øû\úV êuß
Yôd¡VeLû[ Gݧ
ûYjÕs[]o, AqYôß
SôuÏ StùNn§Lû[Ùm úNojRôp CúVÑ ùNôu]
HÝ Yôd¡VeLû[d LôQXôm, HÝ GuTÕ
ûT©°p ØÝûUûVd ϱdÏm GiQôÏm,
BiPYo CúVÑ®u GpXô úTôRû]L°u
ÑÚdLmRôu CkR HÝ Yôd¡VeLs Gußm
ùNôpXXôm, CYtßs ØRuûUVô]Õ GÕ Guß
LiP±V Ø¥VôÕ, AûYL°u LÚjÕjRôu
Ød¡Vm,
StùNn§Vô[Wô] ídLô CúVÑ ùNôu]
êuß Yôd¡VeLû[d ϱl©Ó¡u\ôo, A§p
ØRp Yôd¡VØm êu\ôm Yôd¡VØm Cû\ULu
CúVÑ Yô]Lj RkûRVôm Cû\Y²Pm ùNnÙm
úYiÓRp BÏm, CWiPôYÕ Yôd¡Vm
NôLlúTôÏm JÚY²Pm A°dÏm YôdÏߧVôÏm,
Cuß Sôm ØRp Yôd¡VjûRl Tt±jRôu
£k§d¡ú\ôm, CúVÑûYÙm YXl×\m JÚYàm
CPl×\m JÚYàUôL AdÏt\Yô°Lû[Ùm
£ÛûYL°p Aû\kRôoLs Gu\ Yôd¡Vj§tÏ
AÓjR Yôd¡VmRôu Sôm CeÏ £kRû] ùNnÙm
Yôd¡Vm, êu\ôYÕ Yôd¡Vm AYo E«o
Õ\dÏmúTôÕ ùNôu] Yôd¡Vm, ídLô CúVÑ
ùNôu] YôojûRLû[ RdL®Rj§p ùNôp­
CúVÑ®u £ÛûYf NôûYj RkûRdÏ
NUol©dÏm ùNTUôLf £jR¬d¡u\ôo, ùNôkR
YôrûYúV AolTQm ùNnÙm ¨ûXVô] ÕÚYô]
CúVÑ®u ùNTm CÕ,
CúVÑ ¡±vÕ®u YôrûYúV
StùNn§Vô[Wô] ídLô JÚ ùNTUôLf
£jR¬jÕs[RôLj
ú R ô u ß m
ù Y°l T ûP V ô ]
Y ô r Ü d Ï
Ø u ú ] ô ¥ V ô L
BiPYo úVôoRôu
S§«p §ÚØÝdÏl
ù T t \ © u
ùN©lTRtLôLl TôûX
¨ X j § t Ï f
ùNp¡u\ôo (íd 3:21
4: 1 ) Ød¡VUô]
¾ o U ô ] e L û [
GÓlTRtÏØu CWÜ
ØÝYÕm AYo
ùN©lTÕiÓ (íd 6:12 9:18-28), ÕuTeL°u
ùRôPdLj§p AYo ùLjNU²j úRôhPj§p
ªÏkR úYRû]dÏs[ô¡ EÚdLUôn úYi¥]ôo,
(íd 22:44) £ÛûY«p AYWÕ úYRû]Ùm
ùNTØm ¾®WUûPkR],
£ÛûY«p Aû\VlTÓTYoL°PªÚkÕ
G§oTôodL Ø¥VôR JußRôu BiPYo
ùNôu]ûRl úTôu\ ùNôtLs £ÛûY«p
Aû\VlTÓm úTôÕ RôeL Ø¥VôR úYRû]
HtTÓm NôYÕ YûW ªLd ùLô¥V úYRû]
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 23
CÚdÏm, G]úY £ÛûY«p Aû\VlTÓTYoLs
úYRû]ûVj RôeL Ø¥VôUp AÝYôoLs,
EXûLj çtßYôoLs, N©lTôoLs, ùLhP YôojûR
ùNôp­j §hÓYôoLs, £ÛûY AÚúL
¨tTYoLû[d Lô±j Õl×YôoLs, CÕRôu
NôRôWQUôL SûPùTßYÕ, B]ôp CúVÑ
CRtùLpXôm ®TÃRUôLf ùNVpTÓ¡u\ôo ! AYo
VôûWÙm YûN á\®pûX, AYÚdÏ HUôt\m
CpûX, úLôTm CpûX. ùYßl× CpûX!
RkûRúV Guß JÚ ÏZkûR AûZlTûRl úTôp
AûZjÕ RkûR«Pm Rôm ûYj§ÚdÏm
AuûTÙm Sm©dûLÙm A±dûL«Ó¡u\ôo,
RkûRVôm Cû\YuRôm CúVÑ®u Yôr®p
Aû]j§tÏm Eû\®Pm, LÓûUVô]
úYRû]«u úTôÕm AYo AûU§Vô] U]júRôÓ
CYoLû[ Uu²Ùm. Hù]²p RôeLs ùNnYÕ
Gu]ùYuß CYoLÞdÏj ùR¬V®pûX (íd
23: 34) Guß úYiÓ¡u\ôo, Rôm Ltßd
ùLôÓjRûRj RôúU ùNnÕ LôhÓ¡u\ôo,
‘CYoLs’ Guß CúVÑ VôûWd ϱl©Ó¡u\ôo?
AYûWf £ÛûY«p Aû\kRYoLs H[]m
ùNnRYoLs. N©jRYoLs. NYôp ®hPYoLs
UhÓmRô]ô? CpûX, Cû\Y²u Uu²lûTl
ùT\ úYi¥V Aû]YûWÙmRôu CYoLs GuTÕ
ϱd¡u\Õ! BiPYo ùNnR CkR TôYd LÝYôn
T­ U²Ro Aû]YÚdÏm E¬VÕ (G© 9:12-15
10:10) BiPYo SUdLôL Uu\ôÓm úTôÕ ARu
LôWQjûRÙm áß¡u\ôo RôeLs ùNnYÕ
Gu]ùYuß CYoLÞdÏj ùR¬V®pûX!
CúVÑûYf £ÛûY«p Aû\kRYoLs. T¬úNVo.
UWQ RiPû] A°jR ©XôjÕ Cû\Yû]j
çtßYRôLd á± UWQ RiPû] A°dL
Yt×ßj§V Nôuùaj¬u êlTo RûXûUf
NeLj§]o, CYoLs ùR¬VôUXô ùNnRôoLs?
ùTô\ôûUVôpRôu AYoLs CúVÑûY
Jl×®jRôoLs Guß Aû]YÚdÏm ùR¬Ùm (Uj
27: 8 Uôt 1 5: 1 0) G]úY GYÚm Ït\m
ùNnVôRYoLs ApX, B]ôp AYoLÞdÏ
ReLÞûPV TôYm GqY[Ü ùLô¥VÕ GuTÕ
ùR¬VôÕ, CúVÑ LPÜû[l T¯jÕûWjRôo Guß
ùNôu]YoL°u LPÜû[l Tt±V A±Ü GqY[Ü
TdÏYUt\Õ Tôoj¾oL[ô! AYoLÞdÏj ùR¬VôÕ
AYoLs RiPû] A°lTÕ AkR
Cû\YàdÏjRôu GuTÕ,
AYoLs ReLs A±VôûU«]ôp Rôu AlT¥f
ùNnR]o (§T 3:17 13:27) Auß UhÓUpX, Cuß
áP AlT¥jRôú] SPd¡\Õ, EeLû[d
ùLôpÛúYôo LPÜÞdÏj §ÚlT¦ ùNnYRôL
GiÔm LôXØm YÚ¡\Õ Guß BiPYo
á±Ùs[ôo Auú\ô (úVôYô 16:2) CYoLÞdÏj
ùR¬V®pûX Guß BiPYo ùNôu]ÕRôu
SUdÏ ªLl ùT¬V BßRp ARtLôL GqY[Ü
úYiÓUô]ôÛm TôYm ùNnVXôm Guß GiQd
áPôÕ, CúVÑ ¡±vÕ ùN©jRÕúTôp SmUôÛm
ùN©dL CVXúYiÓm, GYûWÙm ùYßdLd
áPôÕ, Õu×ßjÕúYôÚdLôLf ùN©dL
úYiÓm, N©lTYoLÞdÏ B£ á\úYiÓm,
CÕRôu £ÛûY LtßjRÚm TôPm ØRp Uû\
Nôh£Vô] vúRYôu ClTôPjûRf ùNqûYVôLd
Ltßd ùLôiPYo, AR]ôpRôu AYo RmûUd
LpXôp G±kÕ ùLôu\YoLÞdLôLf ùN©jRôo
BiPYúW CkRl TôYjûR CYoLs úUp
ÑUjRôúRÙm (§T 7:60)
RôeLs ùNnYÕ Gu]ùYuß CYoLÞdÏj
ùR¬V®pûX GuTRôp AYoLs ReLs
TôYjûRl ׬kÕ ùLôs[®pûX GuTÕ
UhÓUpX, Cû\j§hPj§p RôeLÞm
A±VôUúXúV TeÏùLôs¡u\]o GuTÕm
ùR°YûP¡u\Õ, ÏX ØÕYWô] úVôúNlûT
A¥ûUVôL ®t\ NúLôRWoLs RôeLs
A±VôUúXúV Cû\j§hPj§p TeÏ ùLôiPÕ
úTôu\ÕRôu CÕÜm (ùRôè 45:4-5) CÕ ùNnR
RYß ApXÕ TôYj§tÏ SôeLs LôWQUpX,
GpXôm ®§ Gu\ ùNôpYRtLôL ApX, ApXÕ
ARtÏ Sôu ùTôßlTpX Guß áßYRtLôLÜm
ApX, ¨LÝm JqùYôÚ Lô¬Vj§tÏm JÚ ×Õ
AojRm EiÓ GuTûR Sôm ®[e¡d
ùLôsYRtLôLjRôu, TôYm ùNnRôp U]m YÚkR
úYiÓm, U]m §ÚmT úYiÓm, ARôYÕ
Cû\Y²Pm Uu²l×d úLhÓ AY¬Pm §Úm©f
ùNpX úYiÓm, Cû\ YpXûU«p Sm©dûL
ûYjÕ G§oúSôdúLôÓ Øuú]\ úYiÓm,
VôûWÙm T¯jÕûWdLôUp Aû]jûRÙm
SuûUVôL Uôt\YpX Cû\Y²Pm Sm©dûL
ûYdL úYiÓm, BuPYo CúVÑ ¡±vÕ®u
CjRûLV Uu\ôhÓjRôu SUdÏ BßRÛm
AûPdLXØm BÏm,
PôdPo. ReLUô¬VlTu (G) úN®Vo.
çjÕdÏ¥
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 24
úLs® : LÝLôúW. RNU TôLm ARôYÕ Tj§p JÚ TôLm Lô¦dûL ùLôÓlTÕ AY£VUô?
Á]ô. Ïmª¥léi¥
T§p : Su±«pXôR CRVj§u úLs®VôÏm CÕ, LPÜs SmÁÕ ùTô¯kÕs[ SuûULÞdÏ AYÚdÏ
Su±VôLÜm. U¡ûUVôLÜm Tj§ùXôu±tÏm Ïû\Yônd ùLôÓdL Ø¥ÙúUô? RNUTôL ©WUôQm
CpXô§ÚdûL«úXúV A©WLôm RNUTôLm ùLôÓjRôo, (ùRô,è 14:20) Su±Vôp ¨Wm©Rô]ôLúY AlT¥f
ùNnRôo. AlT¥úV VôdúLô×m úRYu G]dÏj RÚm GpXôYt±Ûm EUdÏ RNUTôLm ùNÛjÕúYu Guß
Rô]ôLúY ùNôp­l ùTôÚjRû] Ti¦d ùLôiPôu, (ùRô, è 28:22)
CvWôúVXo Ko ùT¬V C]Uô] úTôÕ CjRu]ôoYf ùNVp Cû\ UdLÞdÏl ©WUôQUô]Õ,
úRNj§p ¨Xj§u ®j§Ûm ®ÚhNeL°u L²«Ûm. RNUTôLm GpXôm E¬VÕ, AÕ
Cû\YàdÏl T¬ÑjRUô]Õ, (úX® 27:30)
úYRTôWLÚm. T¬úNVÚm JtRXôªÛm. ùYkRVj§Ûm. ºWLj§Ûm RNUTôLm ùLôÓjÕ®hÓ
¿§ûVÙm. CWdLjûRÙm. ®ÑYôNjûRÙm ®hÓ®hPôoLs, G]úY Au©u B®úVôÓ
RNUTôLm ùNÛjR CúVÑ AYoLÞdÏl úTô§jRôo (Uj 23:23)
¡±vÕ®u UWQj§tÏl©u קV EPuT¥dûL AØÛdÏ YÚ¡\Õ, A§p RNUTôLjûRd
ϱjR ©WUôQf NhPm GÕܪpûX, קV EPuT¥dûL úUXô] EPuT¥dûLVô]Rôp.
ùLôÓlTûRd ϱjÕ úUXô] Øû\Ls úTô§dLlTh¥Úd¡u\], EtNôLUônd ùLôÓjRp
(2 ùLô¬ 9:7). RôWô[Uônd ùLôÓjRp (2 ùLô¬ 8:2) §VôLUôn ùLôÓjRp (2 ùLô¬ 8:3)
G]úY RNUTôLm Cuß SUdÏ JÚ ÕYdLd LhPUô«ÚdLXôm, B]ôp A§p Y[W úYiÓm, SmûUl
Tô§dÏm YûW Sôm ùLôÓjÕd ùLôiúP CÚdL úYiÓm, SmûUl Tô§dLôR Tô¦dûL Tôj§WUt\
Lô¦dûLVôm, (2 NôØ 24:24)
R]dÏ CÚkR GpXôYtû\Ùm AkR ®RûY ùLôÓjÕ ®hPôs, Rôu úNojÕ ûYj§ÚkR GpXôYtû\Ùm
Auû] U¬Vôs ùLôh¥ ®hPôs, CÚYûWÙm CúVÑ GqY[Yônl TôWôh¥]ôo, Tj§ùXôu±­ÚkÕ Tj§p
Tj§tÏf ùNpYÕ ¡±jRY Yôr®u Y[of£«p Ko AmNUôÏm (2 ùLô¬ 8:7) LPÜÞdÏ Tj§ùXôuû\d
áP ùLôÓdLj RVeÏTYûW §ÚPo G] Yô£d¡ú\ôm, (UXô 3:8) -BuÁLd LÝÏ
YôNLo úLs® - T§p-I
úLs®: 2 LÝLôúW. U¬VôûY CûQ ÁhTo (Co-Redeemer) Gu¡\ôoLú[? AYo Gu] ùRnYUô?
úP®h. RoU׬
T§p: AuTúW U¬Vô ùRnYUpX Y¯TP! B]ôp AYo Cû\Y²u Rôn GuTRôp YQdLm ùNÛjÕ¡ú\ôm,
CûR CWiPôm Yj§dLôu NeLj§u §ÚfNûT Tt±V ùLôsûL §Wh¥p (L.G 66/67) BWôRû]d LPÜÞdÏ
UhÓkRôu Ut\ YQdLeLs Rôu ײRoLÞdÏ CqY¥lTûP«p U¬Vô ¡±vÕ®u RôÙm. Cû\Y²u
RôÙUôL CÚlTRôp AYÚdÏ £\lTô] YQdLm ùNÛjRlTÓ¡\Õ, G] ®[dÏ¡\Õ, CqYQdLjûRf
NeLm êu\ôLl ©¬jÕd LôhÓ¡\Õ,
1 Y¯TôÓ - latria 2, YQdLm - Dulia 3, EVoYQdLm - Hyper Dulia U¬VôÜdÏ A°dLlTÓm
YQdLjûRj RY\ôL ׬kÕ ùLôs[d áPôÕ. Uô\ôL. AYo Cû\Y²u RôÙm. SUÕ RôÙUôL CÚlTRôp
£\lTô] YQdLj§tÏ E¬VYo (íd 1:43 úVôYô 19:27)
U¬Vô ù_uUlTôYªu± ©\kRôs Gu\ôÛm CúVÑRôu AYûW ÁhPôo, CûRjRôu
§ÚjRkûR 9 Bm BmTj§SôRo ¥NmTo 8. 1954 Cp ùY°«hP ®Ñ YôNd úLôhTôh¥p
CúVÑ®u úTß TXuL[ôp U¬Vô ÁhLlThPôo GuTûR ùR°ÜTÓj§Ùs[ôo, B]ôp
U¬Vô ÁhLl ThP ®RØm Sôm ùTß¡u\ Áh×m úYß ThPûY,
CWiÓYûL Áh×Ls
1, ײRlTÓjÕm Áh× (Purifactory Redemption), 2 TôYj§tÏ EhTPôUp TôÕLôjR Áh×
(Preventive Redemption)
C§úX CWiPôYÕ ¨ûXûVf NôokRÕ Rôu Auû] U¬Vô®u Áh×, CúVÑ
U¬VôÜdÏl ©u]o ©\kÕ £ÛûY«p Aû\VlThÓ Áh× ùLôÓjRôo, AlT¥«ÚdL U¬Vô UhÓm GlT¥
ÁhûT CúVÑ®u ©\l×dÏ ØuúT ùTt\ôo? CRtÏ PuvúLôLôhv Gu\ Cû\«VXôo áß¡\ôo, LPÜs
LôXm LPkRYo, AYÚdÏ GpXôúU ¨LrLôXm G]úY SUÕ YWXôt±p YÚm LôXj§p SPlTûR Øu
áh¥úV Auû]dÏ A°jRôo, Cû\Yu in (Advance Redemption) CkR ÁhûTl Tt± YÚ¦dL Ø¥VôR
Cû\Yu (Ineffabilis Deus) Gu\ §ÚUP­p LôQXôm, -BuÁLd LÝÏ
YôNLo úLs® - T§p-II
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 25
YôNLo T¡oÜ
AuTô]YoLú[. ClTϧ«p ©WѬdL EeLs ÏÓmTj§úXô. EeL[Õ R²lThP
Yôr®úXô. EeLs Te¡úXô. NûT«úXô. EeLs F¬úXô ApXÕ AÚLôûU«úXô
SûPùTt\ BuÁLm NmTkRlThP ÑûYVô] ¨LrÜLû[ GeLÞdÏ Gݧ AàlTXôm,
EeLs EQoÜLû[Ùm. G§oTôol×Lû[Ùm. HdLeLû[Ùm. EXLUû]jÕØs[
ºúVôu ÏWp YôNLoú[ôÓ T¡okÕ ùLôs[ ClTϧ HÕYôn CÚdÏm,
-B£¬Vo
ØjÕSL¬p SûPùTt\ Lô]ôîo LpVôQm!
Gu SiT²u AûZl©RûZ TôojRÕúU ׬kÕ úTô«tß, CYoLs ®j§VôNUô]YoLs,
Cj§ÚUQj§Ûm ®j§VôNm CÚdÏm Guß, CúVÑÜm. AYWÕ RôÙm. ºPoLÞm Lô]ôîo §ÚUQ
®Zô®tÏ AûZdLl ùTt±ÚkR]o Gu\ úVô 2:1.2 YN]eLs AûZl©R¯u úUp Tϧ«p
Af£PlTh¥ÚkRÕ, Sôàm BYXôn §ÚUQ ûYTYjÕdÏ çjÕdÏ¥ TVQUôú]u, ØjÕ SL¬u
©W£j§ùTt\ T²UV UôRô úTWôXVúU _]Y¬ 21 Auß Lû[ Lh¥«ÚkRÕ, LôWQm 3 §ÚUQeLs
JúW §ÚlT­«p, §ÚlT­ Ø¥kÕ AÚ¡Ûs[ vúSô aôÛdÏ §ÚUQ YWúYt©Ûm ®Úk§Ûm
LXkÕùLôs[f ùNuú\u, WmªVUô] §ûWlTPl TôPpLÞdÏl T§XôL ùSgûN ùSÚÓm Td§
TôPpLs J­TWlTô¡], JqùYôÚ CÚdûL«Ûm JÚ _]Y¬ 2010 ºúVôu ÏWp ×jRLØm. ºúVôu
ÏW­u B£¬V¬u UL²u AéoY ©\lûTl Tt±V Nôh£Vm APe¡V SLpLÞm YWúYt× ¨Lrf£
¨WÛm ûYdLlTh¥ÚkR], GjRû]úVô §ÚUQ AÛYpLs. TWTWl×Ls Uj§«Ûm §ÚUQjÕdÏ
ØkûRV Sôs U§Vm ÑUôo 2 U¦ úSWm Su±V±RXôL ÏÓmTjRôo. E\®]o Aû]YÚUôn §WiÓ
B®«p ¨û\kÕ ù_©jR]Wôm, ÑUôo 700 úTo LXkÕ ùLôiP AkR ûYTYj§p ºúVôu ÏW­u
B£¬VÚm. £X ÏÚYô]YoLÞm. RmT§VûW Yôrj§l úT£]o, Uôl©sû[ vRô]j§p Åt±ÚkR
Gu SiTo úPôª²d ºúVôu ÏW­u
GÝjRô[oL°p JÚYo UhÓUpX SUÕ B£¬V¬u
ûUjÕ]Úm áP UQUL²u AiQàm
UQlTôÓ Fo AÚhRkûRÙUô] AÚhT¦
Wô_ô ùWôh¬úLô ¨Lrf£ûV ªLÜm
AÚûUVôL ùRôÏjÕ YZeL UQUL²u £jRlTô
Cû\YQdLm Tô¥]ôo, §ÚUQm Ø¥kR êuú\
SôhL°p RmT§Vo CÚYÚUôn JÚYôWm
§ V ô ] j § t Ï úLW[ô®Ûs[ NôXdÏ¥
¥ûYu §Vô] CpXj§tÏ TVQUôYûR
úLs®Ùtß Ntß A§okÕRôu úTôú]u,
úVôÑYô 24. ¿§ùUô¯ 31. §,Tô, 127. GúT£ 5. úRô©jÕ
5. ùRô,è, 2. Utßm úWôUo 11. 1úLô¬ 7 A§LôWeL°­ÚkÕ ºúVôu ÏW­u B£¬Vo ÏÓmTYôrdûLûVd
ϱjR úYRYN]eLû[Ùm Cj§ÚUQm GqYôß ùNôodLj§p ¨fN«dLl ThPÕ GuTûRÙm L®ûR
SûP«p AZLôL Ñh¥dLôh¥]ôo, CûR GpXôYtû\d Lôh¥Ûm CߧVôn úTN YkR UQUL²u
Nôh£Vm. BiPYo AYûWj ùRôhP®Rm ×pX¬lûT EiPôd¡tß EiûU«p CúVÑ®u RôÙm.
AYWÕ ºPoLÞm. Yô]çRoLÞm AeúL UiPTj§p EXô®VûR Gu B®dϬV LiLs LiP],
Lô]ôîo LpVôQj§p LXkÕùLôiP U]¨û\ÜPu Au±WÜ ùW«­p TVQUô¡ ùNuû]
§Úm©ú]u,
-
- CúVÑúSNu
Uôof 2010 º ú Vô u ÏW p 26
ã¬Vû] éª Ñtß¡\Rô?
Yô]®Vp BWônf£Vô[oLÞdÏ Ko NYôp!
§Ú, ú_ôNl ùY­ePu
SôLoúLô®p
TjùRôuTRôm §ÚlTôP­u SôuÏ. IkÕ. Bß
YN]eL°u T¥ ã¬Vàm ÑtßYRôL ®®­Vm
ùR¬®d¡\Õ, B]ôp ã¬Vu ÑtßY§pûX,
éªRôu Ruû]j Rôú] Ñt±d ùLôsÞYÕPu
ã¬Vû]Ùm Ñt± YÚ¡\Õ, ã¬Vu Ñtß¡\Õ
Gu\ úYRj§u átß GqYôß N¬VôÏm?
CdúLs®dÏ T§ûXl TôodÏØu ØR­p úYR
YN]jûRl TôolúTôm,
AûYL°p ã¬VàdÏ JÚ áPôWjûR
vRô©jRôo,
AÕ Ru UQYû\«­ÚkÕ ×\lTÓ¡\
UQYô[û]lúTô­ÚkÕ. TWôd¡WNô­ûVlúTôp
Ru TôûR«p KP U¡rf£Vô«Úd¡\Õ,
AÕ Yô]eL°p JÚ Øû]«­ÚkÕ ×\lThÓ.
AûYL°u UßØû]YûWdÏm Ñt±úVôÓ¡\Õ,
A R u
ùYlTj§tÏ
Uû\Yô]Õ
JuߪpûX,
N e ¸ R m
19:4.5.6
ClTϧ«p
B \ ô m
Y N ]j § p
×\lThÓ Guß Rª¯Ûm going forth... Guß
Be¡Xj§Ûm YÚ¡\ YôojûRLs G©ùWV
ùUô¯lT¥ ã¬V²u KhPjûR ϱdL®pûX,
ã¬V²­ÚkÕ ©\lTÓ¡\ Guß AojRm
ùLôsÞm G©ùWV YôojûRúV CeÏ
TVuTÓjRlTÓ¡\Õ, CúR G©úWV YôojûR
ÁLô®u ×jRLm IkRôm A§LôWm CWiPôm
YN]j§p CvWúYûX B[lúTô¡\Yo,
Eu²Pj§­ÚkÕ ×\lThÓ Gu²Pj§p YÚYôo,
Gu\ CPj§Ûm ETôLUm GhPôm A§LôWm
êu\ôm YN]j§p LPÜÞûPV Yô«­ÚkÕ
×\lTÓ¡\ JqùYôÚ YôojûR«]ôÛm ©ûZlTôu
Gu\ CPj§Ûm ETúVôLlTÓjRlThÓs[Õ,
×\lThÓ ApXÕ going forth... Gu\ YôojûRLs
ã¬V²­ÚkR ùY°Vô¡\ ã¬V Nd§ûVjRôu
ϱd¡u\], CkR Nd§ éªûV YkRûPkÕ
éªdÏ úRûYVô] Nd§dÏm. Nd§
Uôt\eLÞdÏm ER® ùNn¡\Õ, 骫u úUp
UhÓªu± CkR Nd§ Ut\ ¡WLeLÞdÏm áP
ùNpÛ¡\Õ, ùRôPokÕ CkR Nd§ ã¬V²­ÚkÕ
ùY°Vô¡d ùLôi¥ÚlTRôÛm ã¬V
ÏÓmTj§Ûs[ Ut\ ¡WLeLÞdÏm CfNd§
LPkÕ ùNpYRôÛm A§u Lôk§dÏ Uû\Yô]Õ
JuߪpûX Guß úYRm áß¡\Õ, Lôk§dÏ
Gu\ TRm Be¡X úYRôLUj§p Heat Guß
ϱl©PlThÓs[Õ, ã¬V²u ùYlTj§tÏ
Uû\Yô]Õ JuߪpûX G] AojRm ùLôs[Xôm,
ã¬VàûPV úUtTWl©u ExQm 120000F ARu
ûUV Tϧ«u ExQm 40000000F (SôuÏ úLô¥)
CqY[Ü ùT¬V ExQ Nd§dÏ Uû\Yô]Õ
JuߪpûX Guß úYRm áß¡\Õ,
B]ôp ClTϧ«p Ru TôûR«p KP
U¡rf£Vôn CÚd¡\Õ, Gu\
YôojûRLs ã¬V²u KhPjûRjRôu
ϱd¡u\Õ, ùTôÕYôL éªRôu
Ñtß¡\Õ, ã¬Vu Ñt\YÕ CpûX Guß
LÚRlThPôÛm EiûU«p éª. ã¬Vu
Hu Yô] ùY°«Ûs[ GpXôúU
ReLÞdùLuß Ï±dLlThP úYLj§p
ϱl©hP TôûR«p K¥dùLôiÓRôu
CÚd¡u\], SÅ] LiÓ©¥l×L°uT¥
ã¬VàdÏ CWiÓ KhPeLs Es[RôL
LQd¡PlThÓs[Õ,
ã¬Vu Ruû]jRôú] 25 SôhLÞdÏ
JÚØû\ Ñt±d ùLôsÞ¡\Õ, ARpXôUp
RuàûPV TôûR«p JÚ ùSô¥dÏ 12 ûUp
úYLj§p ARôYÕ JÚ U¦dÏ 43.200 ûUp
úYLj§p KÓ¡\Õ Gußm LQd¡PlThÓs[Õ,
CdLiÓ©¥l×Ls ã¬VàdÏm ÑZt£ EiÓ
Gußm TjùRôuTRôm Ne¸Rj§u IkRôm
YN]j§u átß Yô] Nôv§W
LiÓ©¥l×L°uT¥ N¬úV Gußm ¨ì©d¡u\],
LûP£VôL JÚ Lô¬Vm. LPÜ°u JÚ
TûPlTô¡V ã¬Vû]úV JÚ ¨ªPm áP úSW¥VôL
LiL[ôp TôodL Ø¥VôR U²Ru. LPÜû[
úSW¥VôL Lôh¥]ôpRôu Sm×úYu GuTÕ
úY¥dûLVô]Õ ApXúYô
®®­Vm RÚm ®gOô]m
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->