UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ODSJEK: SIGURNOSNIH I MIROVNIH STUDIJA PREDMET: CIVILNA ZAŠTITA U EUROATLANTSKIM SISTEMIMA SIGURNOSTI

SEMINARSKI RAD UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – ANALIZA SPREMNOSTI ZA DJELOVANJE U 21. VIJEKU

Student: Edis Muratović Br. indeksa: 155-ZIS/10

Mentor: prof. dr. sc. Ćamil Husejnbašić

Sarajevo, 01.02.2011. godine

.............. CIVILNA ZAŠTITA U SISTEMU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE......................................................10 5....................1 2..........................................................................................................................................................................................14 7............. BUDUĆI RAZVOJ SNAGA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE...15 ...................................................................... ZAKLJUČAK...................................................................................13 6................ POPIS SKRAĆENICA..................................... LITERATURA....................................................... UVOD..............8 4.................. HISTORIJAT I ORGANIZACIJA UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ....3 3......................................SADRŽAJ 1...........................................................

............................. Organigram URSZS.................................9 .......................................6 Slika 3...................LISTA SLIKA Slika 1...........5 Slika 2.................................................. Slovenije ................ Struktura i linije komandovanja i koordinacije civilne zaštite Rep............................. Sistem nacionalne sigurnosti Republike Slovenije.....

2011 1 .wikipedia. Ovaj seminarski rad ima za cilj da potvrdi ili negira sljedeću opću hipotezu: „Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje je spremna i pripravna na djelovanje spram izazova u 21. CZ je odigrala veoma bitnu ulogu. početkom 90. vijeku su kombinacija prirodnih i civilizacijskih nesreća često s velikim brojem civilnih žrtava2. nastala je krajem šezdesetih godina 20.org/wiki/Biggest_natural_disasters_from_2000_to_2010. Savremeni izazovi pred sistemima civilne zaštite u 21. –ih godina 20. Njena glavna uloga u ovom periodu je bila zaštita i spašavanje ljudi i njihovih materijalnih dobara tokom vojnih djelovanja. Tokom kratkotrajnog rata za osamostaljenje Republike Slovenije.urszr. tada je bila podređena odbrambenim aktivnostima u sklopu širih priprema koordinacijske grupe na čelu s tadašnjim rukovodstvom Republike Slovenije. Alpskog masiva i Panonske nizine. Pored ove prve funkcije CZ je proširila svoj djelokrug i na područje zaštite od prirodnih i civilizacijskih nesreća. poplavama. narode te kulture. vijeku“.1.2010 http://en. podložnog povremenim zemljotresima.02. požarima te drugim oblicima ugrožavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara. istovremeno krije i rizike poput trusnog zemljišta.si. UVOD Republika Slovenija se nalazi na tromeđi Sredozemlja. vijeka. vijek1 i to kroz požarnu zaštitu odnosno vatrogastvo. Posjećeno 01. vijeku. Cilj seminarskog rada je da se opiše Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje te njena spremnost za nove izazove bilo koje vrste u 21. vijeka kada je Republika Slovenija bila dijelom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Prvi oblici organiziranja s ciljem zaštite ljudi i materijalnih dobara na području Republike Slovenije sežu u 17. Civilna zaštita (CZ). CZ Republike Slovenije se usmjerila na otklanjanje posljedica ratnih dejstava i dalje za mirnodopsko djelovanje. Po završetku ovog sukoba. Ovaj geografski položaj ima prednosti jer povezuje različite regije. Posjećeno 29. od ostatka nekadašnje zajedničke države. kakvu je poznajemo danas. 1 2 www.11.

Treće poglavlje se odnosi na mjesto i ulogu civilne zaštite u sistemu zaštite i spašavanja Republike Slovenije.U drugom poglavlju dat je kratki historijat o organizacijska struktura Uprave Republike slovenija za zaštitu i spašavanje. 2 .Rad bi trebao dokazati da je Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje (URSZS) sposobna da se nosi sa savremenim izazovima koji su postavljeni pred nju kao i ulogu URSZS u sjevernoatlantskom sistemu sigurnosti s obzirom da je Republika Slovenija članica Evropske Unije i Sjevernoatlantskog saveza.Zaključak predstavlja peto poglavlje u kojem je dana sinteza seminarskog rada. .Šesto poglavlje sadrži popis literature.Četvrto poglavlje sadrži smjernice razvoja snaga za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije. .Popis skraćenica je sadržan u sedmom poglavlju. Kako bih potvrdio gore navedenu tezu koristit ću se metodama (a) deskripcije i (b) kompilacije koje se zasnivaju na (a) jednostavnom opisivanju činjenica te njihovih empirijskih potvrđivanja odnosa i veza te (b) preuzimanjem tuđih rezultata znanstveno istraživačkog rada. . . Rad je podijeljen u nekoliko poglavlja: . .

Daljnjim raspadom SFRJ Republika Slovenija se suočila s valom izbjeglica iz Hrvatske. Jedna od glavnih aktivnosti se sastojala od otklanjanja posljedica rata a posebno uklanjanje minsko – eksplozivnih naprava. HISTORIJAT I ORGANIZACIJA UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Prvi korijeni organiziranog djelovanja civilne zaštite u Republici Sloveniji sežu u šezdesete godine 20. Ovo omogućuje da snage civilne zaštite Republike Slovenije mogu sudjelovati i u međunarodnim humanitarnim akcijama. Sadašnja struktura je uspostavljena 1. i 1994. vijeka kada je uspostavljena organizacijska struktura na nivou tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. itd. Posjećeno 29. Bosne i Hercegovine i kasnije Kosova te je u rješavanje ovog problema bila uključena i civilna zaštita kroz aktiviranje svojih kapaciteta inače namijenjenih ovladavanju prirodnih i drugih nesreća. tehničkom opremanju. spašavanja i pomoći teku u skladu s načelima međunarodnog prava i s međunarodnim obavezama tako da su sve te aktivnosti humanitarne i nevojne prirode. godine civilna zaštita Republike Slovenije je uklonila 800 protivpješadijskih mina i pregledala površinu veličine 1500 Ha3. Tokom kratkotrajnog rata na području Republike Slovenije i civilna zaštita je imala svoju ulogu te je u tom periodu djelovala u sklopu obrambenih snaga pod koordinacijom zajedničke komande koja je rukovodila odbranom države. januara 2003. Na taj način je osigurala da svi oblici zaštite.urszr. znanstveno-naučnih ustanova. Odlaskom Jugoslovenske Narodne Armije s područja Republike Slovenije civilna zaštita se preorijentirala na mirnodopske aktivnosti. U skladu s tadašnjim idejama vodiljama o strukturi civilne zaštite pristupilo se organiziranju.htm&r=1. Tokom 1992.2.si/slo/page. obuci članova civilne zaštite te usmjerenoj suradnji stručnjaka.11. Republika Slovenija je odmah nakon osamostaljenja pristupila reorganizaciji sistema zaštite i spašavanja a prvi korak u tome domenu je predstavljalo razdvajanje sistema zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća od odbrambenog sistema Republike Slovenije.php?src=sv1.2010 3 . godine i posljedica je reorganizacije Ministarstva odbrane Republike Slovenije (MORS). Formirana je Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje (URSZS) čime je osigurano 3 http://www.

o Usklađuje pripravnost i djelovanje te sufinancira aktivnosti javnih spasilačkih službi u domenu državne nadležnosti. spašavanje i pomoć.si/slo/tdocs/varstvo. o Priprema programe te organizira i izvodi obrazovanje i osposobljavanje za zaštitu. URSZS ima sljedeće zadatke: o Priprema nacionalni program zaštite od prirodnih i drugih nesreća. obavještavanja i alarmiranja te se brine za njegov neometan rad. oprema i osposobljava Civilnu zaštitu iz domena državnih nadležnosti. o Priprema analize rizika i ugroženosti. o Organizira sistem nadzora. o Organizira sistem veza i brine se za njegov rad. 4 http://www. o Predlaže istraživačke i razvojne projekte. o Oblikuje i održava državne rezerve materijalnih sredstava za slučaj prirodnih i drugih nesreća.pdf. o Osigurava uslove za rad rukovodioca i štabova Civilne zaštite Republike Slovenije. U sadašnjem sastavu URSZR nalazi se i 13 područnih jedinica raspoređenih po cijeloj Republici Sloveniji na osnovu specifičnosti i mogućnosti dešavanja nesreća na određenom području. o Proglašava stanje prirodne i drugih nesreća. o Organizira. o Priprema državne planove zaštite i spašavanja. o Osigurava uslove za rad državnih komisija za procjenu štete. Posjećeno 02. o Daje uputstvo za postupanje tokom opasnosti i nesreća.urszr. URSZR kao glavno koordinirajuće tijelo zajedno s svim ostalim službama predstavlja jedan od tri stupa nacionalnog sistema sigurnosti Republike Slovenije4. spašavanja i pomoći uz istovremeno povećanu efikasnost cjelokupnog sistema.02. o Usmjerava i usklađuje preventivne mjere. učinkovito i ekonomično obavljanje upravno – stručnih zadataka zaštite.jedinstveno.2011 4 .

Civilna zaštita (ekipe prve pomoći. skauti. ronioci. Gorska služba spašavanja. ekološki laboratorij. jedinice za zaštitu od 5 . javna veterinarska služba. jedinice za RHB odbranu. rudarska spasilačka jedinica. službe za održavanje i upotrebu skloništa.SISTEM NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE ODBRAMBENI SISTEM SISTEM ZAŠTITE OD NESREĆA SIGURNOSNI SISTEM Slika 1. ugovorne organizacije i drugi). kinolozi. tehničke spasilačke jedinice. jedinice za veterinarsku prvu pomoć. radioamateri. regije i države) dobrovoljne jedinice (dobrovoljni vatrogasci. Slovenski karitas. mobilna meteorološka jedinica. spašavanje i pomoć Republike Slovenije danas čine (na nivou općine. Crveni krst. Sistem nacionalne sigurnosti Republike Slovenije Sile za zaštitu.

2011.urszr. 6 . Posjećeno 01. jedinice za brze spasilačke intervencije i službe za podršku). Zadaci sistema zaštite i spašavanja Republike Slovenije je grupiran po sljedećim segmentima: o Sprečavanje nesreća.2011. 5 6 http://www.php?src=sv1.urszr. zavodi i ostale organizacije5.si/slo/tdocs/organigram.si/slo/page. Organigram URSZS6 Glavni cilj sistema zaštite pred prirodnim i drugim nesrećama je smanjenje broja nesreća i sprečavanje odnosno smanjenje broja žrtava i drugih posljedica. privredna društva.NUS-a.02. http://www.02. Posjećeno 01. Slika 2. o Pripremljenost na nesreće. o Spašavanje i pomoć prilikom nesreća. o Zaštita pred opasnostima.pdf.htm&r=1.

2011. Poboljšati specifičnu spremu za zaštitu i spašavanje prilikom vojnog napada. Kao buduće osnovne ciljeve7 zaštite od prirodnih i drugih nesreća URSZS smatra: • • • • • • Smanjiti broj nesreća i njihove posljedice s preventivnim pristupom.si/slo/page.urszr.europa.2011.02.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/si/2-si-1.4 % 8 državnog proračuna za tekuću godinu a općine su dužne podržati aktivnosti iz domena civilne zaštite s dodatnih 3 %9 iz godišnjeg općinskog budžeta. Posjećeno 01. 7 . http://ec. • Urediti formalnu osnovu međusobne suradnje na području zaštite od prirodnih i drugih nesreća s svim susjednim državama i državama regiona. ekosistema i zaštićenog kulturnog naslijeđa te sudjelovanje kod očuvanja i zaštite svjetskog ekosistema. Posjećeno 01. tehničke i tehnološke nesreće imajući na umu princip trajnog razvoja. Ojačati ulogu i aktivnosti Republike Slovenije u međunarodnim humanitarnim i drugim organizacijama. Poboljšati opću pripremljenost na prirodne. 9 http://ec. • Pripremiti novu podlogu sanacije posljedica nesreća. uključujući i angažman jedinica R. Posjećeno 01. pojave terorizma i drugih sigurnosnih prijetnji. 7 8 http://www. U sklopu Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje djeluje i Sistem za hitne slučajeve – 112. Za potrebe financiranja civilne zaštite u Republici Sloveniji država izdvaja 0.html#orga. Sistem zaštite od prirodnih i drugih nesreća Republike Slovenije se i dalje razvija. koja bi temeljila na većoj odgovornosti fizičkih i pravnih lica za zaštitu ljudi i materijalnih dobara te na zaštiti od nesreća.html#orga.02.europa.2011.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/si/2-si-1. otkrivanja i praćenja opasnosti prirodnih i drugih nesreća.o Sanacija posljedica nesreća. Poboljšati zaštitu posebno osjetljivih područja. Slovenije u međunarodne humanitarne i spasilačke aktivnosti.htm&r=1. Poboljšati mogućnosti predviđanja. Kratiti odzivno vrijeme spasilačkih službi prilikom prirodnih i drugih nesreća.02.php?src=sv1.

html#orga. Slovenj Gradec i Velenje)10. opremanju i osposobljavanju snaga za zaštitu. Skupština Republike Slovenije je nadležna za uspostavljanje osnovnih smjernica za organizaciju i provođenje mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća na nivou države. spašavanja i pomoći je u nadležnosti zapovjednika i štabova civilne zaštite. Programa i osigurava 10 http://ec.02. spašavanje i pomoć11. 8 . Područje rada URSZS za zaštitu i spašavanje je definirano kroz sljedeće zakonske okvire: • • • • • • Zakon o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća.si/slo/tdocs/uuspsilzazascito. Kranj. Ptuj. Nova Gorica. 11 http://www. Zakon o zaštiti o požara. Zakon o materijalnoj dužnosti. Ljubljana. Operativno stručno rukovođenje akcijama zaštite.europa. Vlada Republike Slovenije vodi i koordinira organizaciju. Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje je organ Ministarstva odbrane Republike Slovenije koji sprovodi mjere civilne zaštite kroz administrativne i tehničke mjere s područja civilne zaštite. Vlada također vrši nadzor različitih ministarstava Republike Slovenije u domenu civilne zaštite. nadzire provedbu sredstva u slučaju većih prirodnih nesreća.pdf.2011. Novo Mesto. Zakon o Crvenom križu Slovenije. Murska Sobota. Posjećeno 01.02.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/si/2-si-1. Kopar. CIVILNA ZAŠTITA U SISTEMU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE Republika Slovenija se sastoji od 210 općina od kojih su 11 urbane sredine (gradske općine – Celje.urszr. Posjećeno 01. usvaja Godišnji plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća i državni plan odgovora na nesreću. pripremu i provedbu mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća na državnom nivou. Imenovanja i postavljenja u domenu civilne zaštite Republike Slovenije definirano je Uredbom o organiziranju. Maribor.3. usvaja Nacionalni program zaštite od prirodnih i drugih nesreća. rukovodioca intervencija te rukovodioca spasilačkih jedinica i službi. Zakon o zaštiti od utapljanja. Zakon o vatrogastvu.2011.

02. 9 . CZ je organizirana na državnom i regionalnom nivou a u lokalnim zajednicama organizacija CZ i dalje teče. Za 12 http://ec.Vlada Republike Slovenije Ministarstvo odbrane URSZS Područne jedinice URSZS Štab civilne zaštite Republike Slovenije Državne jedinice i službe za zaštitu i spašavanje Regionalni štab civilne zaštite Gradonačelnik Općinske službe Općinski štab civilne zaštite Lokalne jedinice i službe za zaštitu i spašavanje Mjesni štab civilne zaštite Slika 3. spašavanju i pomoći. spašavanje i pomoć. Struktura i linije komandovanja i koordinacije civilne zaštite Rep. zaštitnu i spasilačku opremu te objekte i tehniku namijenjenu zaštiti. Civilna zaštita (CZ) obuhvata organe rukovođenja.europa. spašavanje i pomoć. jedinice i službe za zaštitu. Slovenije12 Civilna zaštita u Republici Sloveniji je definirana kao namjenski organiziran dio sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća odnosno poseban dio namjensko organiziranih snaga za zaštitu.2011. Jedinice CZ su organizirane na geografskom principu kao taktične jedinice s snagom od jedne ekipe odnosno odjeljka do jedne čete. Pristupljeno 01.html#orga.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/si/2-si-1.

Dokument daje pregled sadašnje situacije u sistemu zaštite i spašavanja Republike Slovenije od prirodnih i drugih nesreća. 4. BUDUĆI RAZVOJ SNAGA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE Parlament Republike Slovenije je tokom 2009.sos112. Službe za podršku. Službe za održavanje i upotrebu skloništa. spašavanje i pomoć djeluje i državna jedinica za brze intervencije. Tehničke jedinice za spašavanje. Posjećeno 01.htm. logistike i drugih sistema za potrebe zaštite. Posjećeno 01. spašavanja i pomoći organiziraju se kroz sljedeće jedinice13: • • • • • • • Jedinice prve pomoći.2011. sistema nadzora. veza. 13 14 http://www.2011.uradni-list. Ovom rezolucijom date su smjernice budućeg srednjoročnog razvoja sistema zaštite i spašavanja Republike Slovenije. lokalna zajednica. zavodi i druge organizacije organiziraju jedinice i službe civilne zaštite u skladu s vladinim mjerilima za organiziranje. http://www.php?src=cz1.02. Država. razvoj savremenih informacionih sistema. 10 .si/1/content?id=93322. privredna društva. Tamo gdje ne postoji odgovarajuća organizacija vatrogasne operativne jedinice lokalna zajednica pristupa organizaciji vatrogasne jedinice. U sastavu državnih snaga za zaštitu. Jedinice za prvu veterinarsku pomoć. definira osnovne ciljeve budućeg razvoja sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća. hemijsku i biološku zaštitu.02. godine usvojio Rezoluciju o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih nesreća za period od 2009 do 201514.si/slo/page.obavljanje zadataka zaštite. opremanje i obuku tih jedinica. Jedinice za zaštitu od neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ova jedinica je namijenjena izvođenju posebno zahtjevnih spasilačkih intervencija koje zahtijevaju brzu reakciju. Jedinice i službe za radiološku.

programiranju i planiranju zaštite i spašavanja.02. Plan za nepredviđene situacije posebno je usmjeren na slučajeve zemljotresa.spašavanja i pomoći. Postoji pozitivno iskustvo u upotrebi radija i televizije. Buduće profiliranje civilne zaštite u Republici Sloveniji se ogleda kroz četiri osnovna usmjerenja15: detaljno planiranje. razvoj sposobnosti i snaga za zaštitu. Ovom reorganizacijom planirano je da se postigne broj od 5000 pripadnika civilne zaštite do kraja planiranog perioda za reorganizaciju. Posjećeno 01.org/preventionweb/files/9346_Europe. Usvajanjem ovog dokumenta Vlada Republike Slovenije dala je do znanja da su snage civilne zaštite važan element nacionalnog sistema sigurnosti i da će ove snage u budućnosti biti ojačane kako bi bile spremne odgovoriti na nove izazove u skladu s svjetskim trendovima ali i intenzivnijem broju nesreća.2011 11 . koristeći pri tom širok spektar raspoloživih medija. Posebno se naglašava daljnji rad na jedinstvenom informacijsko . kampanjom kroz plakate nastoji se 15 www. razvoja preventivnih aktivnosti. Ovim dokumentom jasno su zacrtani srednjeročni planovi koji se baziraju na daljnjem razvoju i upotrebi savremenih tehnologija pri procjeni.unisdr. participiranje javnosti.telekomunikacijskom sistemu s ciljem upotrebe aplikacija direktno s interneta uz primjenu standardnih internet tehnologija. te iako je upotreba zvučnih signala putem sirena upitna. spašavanje i pomoć. o Participiranje javnosti: civilna zaštita Republike Slovenije uključuje u svoje aktivnosti sve osobe (profesionalci i volonteri) u sve nivoe aktivnosti uz visok stepen disperzije informacija. što prirodnog što antropogenog porijekla. koje popunjavaju pripadnici civilne zaštite. o Detaljno planiranje: tačna i detaljna izrada planova za nepredviđene situacije koji pokrivaju širok spektar mogućih scenarija s devet identifikovanih tipova nesreća te razrađenim planom za svaku od njih. Planirana je reorganizacija snaga civilne zaštite s ciljem specijalizacije jedinica i službi.pdf. s jasno definiranim obavezama i zadacima za svaki nivo sistema zaštite i spašavanja. upotrebu novih tehnologija te međusobnu saradnju s srodnim agencijama regiona i šire.

12 . o Međusobnu saradnja s srodnim agencijama regiona i šire: Jedan od prioriteta Republike Slovenije je i suradnja s državama iz jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana s ciljem izgradnje kapaciteta za suočavanje s nesrećama te daljnjom međusobnom saradnjom. Ovo uključuje i predstavljanje mogućnosti poziva WAP 112. uključujući geografski informacioni sistem (GIS). URSZS planira da sljedeći korak u razvoju multimedijalnih mogućnosti poziva na broj 112 bude integracija video poziva i drugih servisa. s temom neke od nesreća namijenjene predškolskoj djeci i učenicima a s ciljem preventivne edukacije. koja omogućuje gluhim osobama da komuniciraju s operatorima u Centrima za obavještavanje. Napori u oblasti informiranja i obuke u vezi upotrebe jedinstvenog broja za hitne slučajeve – 112 – su bile prepoznate od strane Evropske Asocijacije za upotrebu broja za hitne slučajeve (EENA). o Upotreba novih tehnologija: u upotrebi su integrirani informatički i komunikacioni sistemi. Svake godine se organiziraju posebne aktivnosti. WAP 112 predstavlja prvi korak ka multimedijalnoj podršci poziva na broj 112. koje uključuju umjetnička takmičenja.informirati građanstvo o zvučnim znacima upozorenja te kako reagirati na zvučna upozorenja. pogotovu u Centrima za obavještavanje. Procedure i upute o vrstama nesreća koje se mogu dogoditi u Republici Sloveniji te kako reagovati na njih objavljene su na internet prezentaciji URSZS.

ZAKLJUČAK Kroz razradu problema „Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje je spremna i pripravna na djelovanje spram izazova u 21. predstavlja malu i homogenu strukturu spremnu za reagovanje u što kraćem vremenskom intervalu kako bi uspjela pružiti zaštitu i pomoć ugroženom stanovništvu i materijalnim dobrima. vijeku“ dat je prikaz jednog od stupova svakog sistema sigurnosti. Postavljeni zadatak nije lagan ali uz zalaganje svih nivoa vlasti i angažiranog osoblja nema sumnje da Civilna zaštita Republike Slovenije predstavlja snažan stup sistema sigurnosti. Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje danas. odnosno.5. sistema sigurnosti Republike Slovenije. u ovom slučaju. kontinuirano usavršavanje i obuku sistem zaštite i spašavanja u Republici Sloveniji nastoji održati korak s vremenom i savremenim izazovima u 21. Kroz primjenu savremenih tehnologija i dobru organiziranost. vijeku kroz profesionalan angažman profesionalnih i dobrovoljnih snaga s ciljem pomoći stanovništvu i očuvanju materijalnih dobara. Civilna zaštita Republike Slovenije. .

html#orga Wikipedia – stranica posvećena katastrofama u svijetu.2011.unisdr.si/1/content?id=93322 Vadamekum civilne zaštite članica EU.02.02.org/wiki/Biggest_natural_disasters_from_2000_to_2010 Kompilacija članaka URSZS.pdf Internet prezentacija Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje.org/preventionweb/files/9346_Europe. Posjećeno 02.2011.uradni-list.wikipedia.02. Posjećeno 01.2011. Posjećeno 01. Posjećeno 01.2011 http://en. http://www. na mrežnoj stranici UN strategije za smanjenje nesreća: http://www.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/si/2-si-1.urszr.02.02. Posjećeno 01. http://ec.pdf .si/slo/ Službeni list Republike Slovenije. R.6.europa.si/slo/tdocs/varstvo. Knjige : - LITERATURA Zelenika. Mrežni izvori: The Structure. Role and Mandate of Civil Protection in Disaster Risk Reduction for South Eastern Europe. (2000). Posjećeno 01. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci.urszr.2011.02.2011. http://www. http://www.

POPIS SKRAĆENICA CZ EENA Ha MORS SFRJ URSZS Civilna zaštita European Emergency Number Association Hektar Ministarstvo odbrane Republike Slovenije Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful