1.0 : Pendahuluan

Menurut Hurlock (1981) remaja adalah mereka yang berusia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah dari 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada di antara 12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, dapat dilihat bahawa umur remaja adalah sama, tetapi berakhirnya masa remaja sangat berbeza. Bahkan ada yang dikenali juga dengan istilah remaja yang terpanjang dan terpendek. Pada umumnya masa remaja adalah masa yang penuh dengan masalah. Kenyataan ini sudah dikemukakan jauh pada masa lalu iaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja iaitu Stanley Hall. Pendapat Stanley Hall pada ketika itu bahawa masa remaja merupakan masa badai dan tekanan (storm and stress) sehingga sekarang masih banyak yang dipersetujui oleh orang. Manakala, menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis identiti atau pencarian identiti diri. Gagasan Erickson ini dikuatkan lagi oleh James Marcia yang menemukan bahawa terdapat empat status identiti diri pada remaja iaitu identity diffusion/ confussion, moratorium, foreclosure, dan identity achieved (Santrock, 2003, Papalia, dkk, 2001, Monks, dkk, 2000, Muss, 1988). Ciri-ciri remaja yang sedang dalam proses untuk mencari identiti diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja.

fisiologis. Sebahagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam pergerakan. dan sosial. 7. namun beberapa remaja boleh mengalami penurunan pada kondisi psikis. emosi. Kanak-kanak yang memasuki tahap ini berupaya berfikir dengan logik serta memahami konsep-konsep yang abstrak. dan bualan. sosial dan pencapaian (Fagan. iaitu: 1. 5. mempelajari tatabahasa yang kompleks.0 : Perkembangan dan masalah kognitif remaja Apabila memasuki lingkungan umur sebelas tahun. Satu lagi perubahan kognitif remaja yang agak ketara ialah pemikiran egosentrisme remaja (adolescence egocentrism) yang disarankan oleh Elkind (1967). Mempunyai banyak fantasi. iaitu operasi formal. konsep matematik seperti algebra dan mengendalikan tugas mental dengan menggunakan konsep serta fikiran yang kompleks. perbuatan dan sifat mereka. 6. termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif.tingkahlaku. Senang bereksplorasi. Adanya perasaan kosong akibat pergolakan pandangan dan petunjuk hidup. usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat. 9. Elkind mengatakan bahawa para remaja . khayalan. Tahap kognitif ini membolehkan para remaja berfikir tentang fikiran itu sendiri. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Remaja sering mengubahsuaikan persepsi tentang kebenaran alam. Senang bereksperimentasi. Ketidakstabilan emosi. Mereka sering merasai yang perhatian umum sentiasa tertumpu kepada diri. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. 3.Gunarsa (1989) merangkumkan beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi penyebab pertentangan pendapat dengan orang tua. 2. 4. 2006). piaget menyatakan perkembangan kognitif manusia masuk tahap yang akhir. Kegelisahan kerana banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 10. 8. 2.

Perubahan untuk berfikir ke arah ini akan wujud daripada masa ke semasa. Setiap remaja mempunyai pandangan yang tersendiri. Contohnya. pemikiran untuk mencari punca kepada sesuatu perkara. Ini juga dikenali sebagai operasi pemikiran logik formal yang melibatkan pemikiran abstrak. kebolehan berfikir ditumpukan hanya dalam membuat keputusan peribadi yang meibatkan sekolah dan rumah. menggunakan kebolehan berfikirnya dalam menyiapkan kerja sekolah. Perkembangan kognitif merujuk kepada perkembangan untuk berfikir dan mencari punca. Pada usia ini juga mereka akan mula berminat terhadap perkara berkaitan pihak berkuasa dan kedudukan dalam masyarakat. remaja yang sedang berkembang perlu mempunyai kebolehan untuk berfikir secara sistematik mengenai semua yang berkaitan dengan hubungan dan masalah.sering mengada-adakan bayangan sekelompok manusia yang akan mengkritik segala tingkah lakunya sedangkan ini hanyalah bayangan pesepsi mereka yang dikuasai oleh egosentrisme remaja. . kebolehan untuk mempertimbangkan pandangan daripada pelbagai sudut dan kebolehan untuk berfikir tentang proses pemikiran. Tahap perkembangan setiap remaja untuk berfikir perkara yang kompleks adalah berbeza-beza. Perkembangan remaja adalah berbeza-beza mengikut tahap usia. penampilan bagaimana yang lebih menarik serta undang-undang ibu bapa yang mana yang patut diubah. Analisis menunjukkan bahawa perkembangan kognitif banyak mempengaruhi pembentukan diri remaja pada tahap umur remaja dan perbezaan jantina hanya akan memberi kesan apabila usia mereka lebih tua. Contohnya. Kaitan ini dapat dilihat pada setiap subjek kajian tanpa mengira umur remaja samada awal remaja mahupun lewat remaja. Semasa remaja berusia antara 12 hingga 18 tahun. Mereka juga akan lebih bijak memilih apa yang dirasakan lebih sesuai untuk mereka. Pada awal usia remaja. Mempelajari sesuatu operasi logik dan mengamalkannya dalam dilema kehidupan seharian adalah berbeza. Kajian terhadap pelbagai golongan remaja menunjukkan tahap kematangan seseorang boleh dikaitkan dengan perkembangan kognitif. Kebolehan untuk berfikir ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil tidak kira samada keputusan tersebut adalah baik atau buruk. Tahap perkembangan kognitif seseorang remaja itu boleh diukur melalui cara remaja itu menyelesaikan masalah emosinya. Remaja menunjukkan permulaan perkembangan yang lebih kompleks dalam proses pemikiran. kumpulan mana yang patut mereka sertai. mereka memilih sendiri sukan apa yang patut diceburi.

remaja juga perlu dibantu menetapkan matlamat mereka dan merangsang mereka untuk merancang masa depan mereka. Selain itu. perkembangan kognitif remaja bukan sahaja berlegar mengenai kebolehan remaja untuk mempelajari ilmu yang baru. sejarah. Kesimpulannya. Impak daripada setiap keputusan itulah yang akan menjadikan perkembangan kognitif yang positif kepada remaja . Proses pembelajaran membuat keputusan ini akan membantu remaja menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan sendiri. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk merangsang perkembangan kognitif remaja yang positif. politik dan semangat patriotism. Mereka juga sudah boleh mempunyai matlamat tertentu dan berpandangan jauh. Orang dewasa terutamanya ibu bapa perlu menggalakkan remaja untuk berkongsi idea dan pendapatnya serta biarkan mereka berfikir sendiri dan menyuarakan idea mereka yang tersendiri. Pada usia lewat remaja. Mereka juga sudah boleh berdebat dalam mempertahankan pandangan mereka. Mereka akan mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih kuat dan mampu membentuk personaliti tersendiri. Bagi merangsang kebolehan menyelesaikan masalah ini. Ini akan membantu perkembangan kognitif yang lebih positif. Gaya pemikiran mereka ini akan mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. pemikiran remaja akan mula memfokus kepada perkara yang lebih besar termasuk hal berkaitan falsafah dan masa depan. tetapi ia juga merangkumi kebolehan pelajar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan tahap pemikiran mereka sendiri. ibu bapa serta orang dewasa lain berperanan membimbing dan memberi peluang remaja merasai sendiri pengalaman membuat keputusan tidak kira sama ada keputusan tersebut betul atau tidak.Semasa di usia pertengahan remaja. Pada usia ini juga. Biarkan setiap keputusan yang salah itu menjadi pengajaran kepada mereka. proses pemikiran yang kompleks digunakan untuk konsep yang kurang berkaitan dengan diri sendiri ataupun keputusan peribadi. Antaranya adalah dengan melibatkan anak remaja dalam sebarang perbincangan berkaitan pelbagai topik dan isu semasa. Walaupun kajian menunjukkan remaja merupakan golongan yang sering membuat keputusan yang salah namun ini akan membantu mereka berfikir dan membuat keputusan yang lebih tepat pada masa akan datang. Ibu bapa juga perlu mengelakkan memarahi remaja apabila mereka membuat keputusan yang salah. remaja sudah mula menetapkan karier pilihan mereka dan mula bersosial dengan orang dewasa di sekeliling mereka. Pada usia ini mereka akan mula mengambil tahu dan berfikir mengenai perkara global seperti keadilan.

4) Anak remaja yang di alam percintaan ibu bapa bertanggungjawab menyelidiki pasangannya itu.1 : Cara-cara melayani pergolakan jiwa remaja: 1) Ibu bapa bertangungjawab untuk memberi pendidikan agama yang secukupnya kepada anak-anak remaja. Dalam mencari identiti. 3) Ibu bapa dan guru perlu mengelakkan pilih kasih semasa membimbing remaja. 3. Apa yang ketara sekali para remaja cenderung untuk berpisah dengan ibu bapa mereka kerana mengaggap kawan-kawan sebayanya adalah lebih penting. Erikson menyatakan bahawa remaja mengalami konflik sosial diantara pengertian identiti diri dengan kekeliruan peranan yang ada padanya. remaja mempunyai keinginan untuk bebas daripada kongkongan ibu bapa. pendapat. 2) Ibu bapa perlu peka dengan permasalahan konflik jiwa remaja dan sering menaihati mereka. untuk berdikari dan untuk membuat apa-apa yang disukainya tetapi dalam masa yang sama memerlukan bimbingan terutamanya dari segi kewangan dan tempat tinggal. Remaja akan bertanyakan ‘siapakah saya’. 5) Ibu bapa perlu memahami ilmu tentang jiwa remaja . keluarga. Kawan-kawanlah tempat mereka berkongsi pandangan serta bertukar-tukar fikiran serta pendapat.3. Mereka sering memikirkan tentang pandangan dan pendapat orang lain tentang dirinya sendiri dan mereka sering bertukar pendirian. Segala apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka adalah betul dan apa yang penting di sini ialah proses identifikasi kepada norma-norma kumpulan kerana identiti kumpulan adalah identiti mereka.0 : Perkembangan sosial Perhubungan mereka dengan ibu bapa. ‘apakah tujuan hidup ini’ dan ‘kemanakah arah sendiri’. kawan-kawan sebaya dan hubungan percintaan amatlah rumit kerana pada masa ini. para remaja mengalami satu proses kesedaran kendiri. ideologi dan kawan-kawan. Disamping itu hubungan percintaan juga amat penting bagi remaja.

4.0 : Perkembangan Mental Alfred Binet. Dan kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta-fakta yang ada baru tampak pada umur 14 tahun. seorang psikolog prancis (1857-1911) yang terkenal dengan tes Binet/Simon. Itulah sebabnya anak-anak telah dapat menolak saran-saran yang tidak dapat di mengertinya dan mereka sudah dapat mengkritik pendapat-pendapat tertentu yang berlawanan dengan kesimpulan yang di ambilnya. tidak sempurna perkembangannya sebelum mencapai usia 12 tahun. Berpendapat bahwa kemampuan untuk mengerti masalah-masalah yang abstrak. . 7) Wujudkan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan remaja itu sendiri agar tiada jurang.6) Jangan meletakkan harapan yang tinggi kepada anak remaja tetapi sentiasa memberi dorongan dan semangat dengan kebolehan yang sesuai dengan mental mereka. Berikan peluang kepada remaja untuk melontarkan idea mereka. Yang pertama kali di perkenalkannya Intelligent Quotient (IQ).

remaja mudah keliru dan serba tidak kena b.Perkembangan emosi mampu mempengaruhi perkembangan mental seseorang. Sifat seksual kedua seperti bulu badan. fizikal remaja mengalami perubahan yang ketara dan tiba-tiba.mula mencari identiti sendiri dan mula berlaku kecelaruan identity 5. peningkatan kekuatan tenaga dan stamina. Antara contoh perkembangan mental adalah : a. perkembangan otot. Perubahan emosi dan fizikal yang berlaku begitu pesat kadangkala tidak dapat ditangkap oleh perkembangan mental. .0 : Pertumbuhan dan perubahan fizikal Pada zaman remaja. Tetapi kebanyakan perubahan adalah spesifik antara seks. perkembangan otak berlaku dengan pesat iaitu 30% menuju kesempurnaan c. Ada perubahan wujud bersama pada lelaki dan perempuan. iaitu saiz badan. pertambahan lemak badan. dan kematangan organ seksual akan menimbul dalam perubahan fizikal remaja.

Antara 2 perkara ini. Perubahan akil baligh bagi remaja awal ialah peningkatan besar dalam ketinggian. ada remaja awal menjadi gemuk dan pendek pada masa ini. Lemak yang berlebihan di badan lelaki akan hilang. 5. perkembangan saiz jantung dan paru-paru juga berlaku.Akil baligh merujuk kepada pencapaian kematangan seksual pada lelaki dan perempuan.1 : Kematangan seksual pada lelaki Selepas pertumbuhan secara menyembur. badan dan kulit remaja akan bermula mengeluarkan banyak minyak. tanda pertama akil baligh ialah pertumbuhan testis dan skrotum secara pecut. zakar mengalami pertumbuhan secara menyembur. manakala lelaki pula tidak. lelaki juga membangun lebih banyak sel darah merah berbanding dengan perempuan. Selain itu. manakala Lemak di badan perempuan akan kekal pada bahagian tertentu. Lebih kurang 1 year selepas pertumbuhan ini bermula. akibatnya badan mereka akan mengeluarkan bau. bahagian badan yang berbeza berkembang dengan kadar yang tinggi. tetapi ia tidak mencapai pertumbuhan sepenuhnya sehingga selepas penyelesaian perkembangan kemaluan. Berpunca daripada kelakuan hormon seks lelaki. Pengeluaran sel darah merah yang luas ini adalah salah satu faktor menyatakan keupayaan olahraga remaja lelaki mengatasi remaja perempuan. Pada lelaki. Pada zaman remaja awal. bulu pubik mula muncul. kaki dan tangan mereka semakin panjang. Seterusnya kelebaran badan berkembang. Tanda permulaan akil baligh perempuan merujuk kepada waktu haid yang pertama. Perubahan akil baligh selalunya didahului oleh pertambahan lemak badan. Sejak tempoh ini. Untuk mencapai saiz badan dewasa. Perkembangan cepat tersebut akan mengakibatkan remaja berasa janggal. testosterone. ia hanya satu peringkat perkembangan sahaja. Saiz otot dan tulang mula berkembang. Kedua-dua lelaki dan perempuan mempunyai lemak dalam tempat dada. . Perkembangan fizikal remaja ini akan selesai dalam 10 tahun bermula daripada permulaan akil baligh. manakala bagi lelaki pula merujuk kepada pancaran air mani. Lemak di dada perempuan akan kekal. perubahan major biologikal kedua ialah pembanguan sistem pembiakan.

Pancutan air mani pertama akan berlaku pada awal umur 11 tahun atau lewat umur 16 tahun. (Money. Waktu haid pertama biasanya berlaku semasa dia hampir mencapai ketinggian dewasanya dan semasa dia diuruskan untuk menyimpan jumlah minimum lemak badan. purata perempuan Amerika Syarikat ialah 12 ½.2 : Kematangan seksual perempuan Dalam perempuan. pertumbuhan yang lain ialah suara garau yang janggal. dan dalam kebanyakan lelaki berlaku terlalu perlahan untuk menjadi kepentingan sebagai batu tanda jarak pertumbuhan. Pancutan pertama selalunya wujud pada tempoh pertumbuhan lelaki yang cepat dan mungkin datang sejak pelancapan atau “mimpi lembap”. purata di antara Kikuyu of Kenya ialah umur 16 tahun. Hauser. . 1978) 5. 1988). waktu haid pertama berlaku lebih lewat berbanding dengan Amerika Syarikat. purata perempuan Czechoslovakian menghadapi haid pertama pada umur 14 tahun. sebenarnya berlaku lewat dalam rangkaian. “dada bertunas” adalah biasanya tetapi bukan selalunya sebagai tanda pertama akil baligh bermula. Waktu haid pertama mungkin berlaku pada awal umur 9 ½ atau lewat umur 16 ½. adalah berkemungkinan besar menandakan peringkat perubahan perempuan. Perkembangan uterus dan vagina adalah serentak dengan pembesaran labia dan kelentit. (Tanner. Bagi purata ketinggian perempuan. Dalam bahagian dunia lain. tanda ini biasanya berlaku semasa beratnya mencapai lebih kurang 100 pound (Frisch. & Kilner. Contohnya. dan untuk Bindi of New Guinea ialah umur 18 tahun (Power. 1989). 1980) Selain itu. Pancutan pertama ini biasanya tidak mempunyai cukup air mani untuk subur. Suara betul-betul berubah mengambil tempat berelavif lewat dalam rangkaian perubahan akil baligh. selepas puncak pertumbuhan secara menyembur. Waktu haid pertama.

Rajah 1 : Perubahan tipikal pada zaman remaja Perubahan dalam perempuan · · · · · · Perkembangan dada Pertumbuhan bulu kemaluan Pertumbuhan bulu di bawah katiak Pertumbuhan badan Waktu haid pertama Pertambahan pengeluaran minyak dan peluh yang dihasilkan oleh kelenjar. Rjah 2 : Perubahan pada tubuh badan remaja lelaki . Perubahan dalam lelaki · · · · · · · · Pertumbuhan testis dan scrotal sac Pertumbuhan bulu kemaluan Pertumbuhan bulu di bawah katiak dan muka Pertumbuhan badan Pertumbuhan zakar Perubahan suara Pancutan air mani yang pertama Pertambahan pengeluaran minyak dan peluh yang dihasilak oleh kelenjar.

Rajah 3 : Perubahan pada tubuh remaja lelaki .

Akil baligh adalah satu peringkat dalam hidup anda di mana tubuh badan anda berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Akil baligh merupakan tanda keupayaan remaja untuk mempunyai anak.Ia disebabkan bahan kimia di dalam badan yang dipanggil hormon. 5. Perbezaan inilah yang dinamakan sebagai jurang generasi. Ada sesetengah individu yang mengalaminya lebih awal dan ada juga yang lewat. • Ibu Bapa Terdapat perbezaan dan pengalaman di antara ibu bapa dan remaja. Antara kemungkinan sebab-sebab akil baligh awal adalah : 1.Perubahan-perubahan ini termasuklah ciri-ciri seks 'primer' dan 'sekunder'. Hubungan anatara tingkah lakj dan personaliti remaja adalah dipengaruhi oleh cara-cara didikan ibu bapa mereka. stres 3. Dikenali juga sebagai kematangan seksual.3 : Baligh Akil baligh akan dialami bila remaja meningkat dewasa.4 : Perbezaan Usia Akil Baligh Wanita Tidak semua orang akan mencapai akil baligh pada usia yang sama. . Biasanya akil baligh bermula antara umur 9 .5.5 : Pengaruh-pengaruh Perubahan Emosi dan Psikologi Remaja Semasa Akil Baligh Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan emosi seseorang itu terganggu. Jurang generasi merupakan konfilk yang timbul di antara ibu bapa dan remaja.16 tahun bagi perempuan. berpunca daripada bahan kimia di dalam makanan 5. Faktor-faktor itu adalah pengaruh daripada ibu bapa dan rakan sebaya. nutrisi yang lebih baik 2. Perhubungan ibu bapa dan remaja akan baik sekiranya mereka berjauhan seperti remaja melanjutkan pelajaran ataupun bekerja di tempat lain.

Mereka penakut dan cuba menjauhkan diri daripada rakan sebaya.• Rakan Sebaya Remaja yang tidak disanjung akan disingkirkan oleh rakan-rakan kerana sikap mereka yang agresif. remaja berpeluang mencuba pelbagai peranan identity yang akhirnya akan menyumbang kepada personalitinya kelak . Melalui cara ini juga. sombong dan terlalu mendesak akan merasa kurang yakin pada diri sendiri.

. dan kadang-kadang remaja yang sihat cuba menguruskan badan walaupun mereka tidak perlu berbuat demikian. remaja diumpan supaya memakan makanan tidak sihat pada setiap hari. ia boleh menjejaskan tumbesaran fizikal dan mental. tubuh kehilangan enzim penting yang boleh memecahkan gula dalam susu atau produk tenusu. Dalam tempoh ini. Tidak seperti masa dahulu di mana anak-anak membawa bekas bekalan berisi sandwic ke sekolah. Terlalu banyak lemak tepu. Gantikan dengan yogurt rendah lemak kerana ia mengandungi bakteria baik yang berupaya menyerap nutrien dengan baik. 5) Jangan kedekut untuk membeli sistem penapis air yang berkualiti. terlampau sedikit serat. produk tenusu dipercayai berpotensi tinggi menghasilkan mukus yang memberi reaksi alergi. Ibu bapa bekerja mempunyai wang. 7. kesankesan negatifnya memang banyak.0 : Remaja dan Makanan Dengan segala macam iklan mengenai kedai makanan segera dan minuman ringan di pasaran.7. Zaman remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan. 2) Jauhi snek dan makanan segera yang sememangnya sedap kerana kandungan sodium yang tinggi di dalamnya. jika diambil dalam jumlah yang banyak. oleh itu daripada memastikan anakanak remaja mendapat sajian yang dibawa dari rumah. 3) Lebihkan pengambilan protein yang bukan berasaskan haiwan misalnya kacang soya. hari ini ia bukan lagi kebiasaan. Protein dari haiwan tidak baik kerana ia lemak tepu dan tinggi kolesterol. 4) Awas dengan susu atau produk tenusu kerana bagi mereka yang berkulit sensitif. Hidup sebagai remaja boleh menjadi sukar. Ia dianggap sudah ketinggalan zaman. Air juga bertindak sebagai bahan membantu tubuh mengepam keluar toksik dalam badan. remaja mempunyai tabiat makan yang teruk dan mereka sama ada kekurangan zat ataupun obes. kebanyakan mereka cenderung untuk memberi wang saku yang banyak supaya anak-anak remaja mencari makanan mereka sendiri. pembentukan tulang sedang berlangsung dan jika remaja itu kekurangan zat atau tidak makan secukupnya. begitu banyak kalori kosong yang mana. Namun. Semakin meningkat usia.1 : Tip Memilih Makanan Yang Betul 1) Minum sepuluh gelas air sehari supaya kulit sihat dan lembap. Air yang bersih boleh merangsang awet muda. unsur kimia dalam makanan berkenaan akan menjadi racun yang boleh mengganggu organ tubuh. Akibatnya.

6) Anda penggemar kopi? Tahukah anda minuman seperti kopi atau apa saja yang berkafein sebenarnya bersifat toksik kepada badan? Ia menyebabkan pengoksidaan kulit menjadikannya cepat berkedut. 7) Jika anda mengimpikan berat badan ideal. berprotein tinggi dan mengandungi kolesterol dalam diet anda. 7. jauhkan makanan berasaskan lemak tepu.2 : Contoh menu untuk remaja lelaki (2. Ia bukan saja mengekalkan aras gula dalam darah tapi turut memanjangkan hayat alteri anda.700 kilokalori) • Sarapan 1 ½ cawan nasi lemak ½ telur rebus 2 ½ sudu besar sambal ikan bilis 4 hiris timun 1 cawan susu lemak rendah + 1 sudu kecil gula • Minum Pagi 1 biji karipap sardin 1 cawan susu (rendah lemak) + 1 ½ sudu kecil gula 1 hiris betik . 8) Cuba makanan berasaskan karbohidrat kompleks.

100 kilokalori) Sarapan 1 cawan nasi lemak ½ biji telur rebus 2 ½ sudu besar sambal ikan bilis 4 hiris timun . sawi dan taugeh 1 biji sederhana belimbing besi Air kosong • Minum Petang 2 potong (kecil) kuih lapis 1 potong epal 1 cawan susu (rendah lemak) + 1 sudu kecil gula • Makan Malam 2 cawan nasi 1 ekor (sederhana) ikan kembung masak asam pedas 1 cawan kangkung bercili ½ keping taukua dengan sayur campur 1 hiris tembikai Air Kosong 7. daging ayam.3 : Contoh menu untuk remaja perempuan (2.• Makan Tengahari 1 mangkuk (sederhana) sup mee / bihun dengan udang.

ayam. sawi dan taugeh 1 hiris (sederhana) tembikai Air Kosong Minum Petang 1 biji kuih cucur badak 1 potong epal 1 cawan susu (rendah lemak)+ 1 sudu kecil gula Makan Malam 1 ½ cawan nasi 1 ekor (sederhana) ikan kembung masak kunyit ½ cawan kangkung bercili ½ keping taukua dengan sayur campur 1 hiris belimbing besi Air kosong .1 cawan susu (rendah lemak) + 1 sudu kecil gula Minum Pagi 1 biji karipap daging 1 cawan susu (rendah lemak) + 1 ½ sudu kecil gula Makan Tengahari 1 mangkuk (sederhana) mee / bihun hailam dengan udang.

dilakukan untuk meningkatkan status kesihatan dan tahap kecergasan.8. sepak takraw. * Tolong membuat kerja rumah � ibubapa anda akan begitu gembira sekali jika anda membantu mereka memotong rumput.0 : Remaja dan Kesihatan 8. keluarlah bersenam. dan ia meningkatkan kelunturan anda. bermain bola sepak. mengambil bahagian dalam sukan atau aktiviti-aktiviti riadah dan masih mempunyai tenaga yang mencukupi ketika waktu kecemasan. bola keranjang atau badminton. Ia mengekalkan berat badan yang sihat. Ia baik untuk jantung dan otot-otot anda. . Seronok Bersenam Masa senaman adalah masa untuk bergembira! Anda boleh berseronok menaiki basikal.2 :Apakah itu senaman? Senaman adalah satu bentuk aktiviti fizikal atau rekreasi yang menyeronokkan dirancang dan diulang-ulang. bersukan dan berseronok! Ingat juga untuk melakukan gerakan memanaskan badan sebelum bersenam dan gerakan mendinginkan badan selepasnya JANGAN MALAS! * Gunakan tangga � anda akan mendapat senaman dan anda tidak perlu membuang masa menunggu lif! * Berjalan kaki � anda tidak perlu selalu menumpang kereta ibu atau bapa jika tempat yang anda ingin pergi tidak begitu jauh.1 :Apa itu kecergasan? Kecergasan adalah satu keadaan di mana fizikal seseorang itu membolehkan ia melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan efektif. mencuci kereta atau mengelap lantai. Senaman juga membakar tenaga berlebihan untuk membantu anda menjadi cergas dan sihat. berjoging. Kecergasan boleh ditingkatkan dengan senaman yang bersesuaian 8. Jadi jika anda perlu rehat seketika daripada pelajaran anda. roller-blade. Senaman juga menghasilkan bahan kimia dalam otak yang membolehkan anda berasa gembira.

Kenalpasti Siapa Anda! .

9 10 11 12 13 14 15 Tidak dapat mengawal perasaan dan emosi dengan baik Menghisap rokok Vandalisem di sekolah dan tempat awam Menyendiri apabila diselubungi oleh masalah Berasa diri tidak hensem/cantik Keliru dengan perubahan diri yang berlaku Tidak selesa dengan perubahan diri yang berlaku Masa yang paling indah adalah masa remaja. . 1 Soalan Kerap membuli rakan sekolah yang lemah Ya / Tidak 2 Mempunyai masalah kesihatan terutama pada peringkat awal baligh 3 Makan makanan yang seimbang mengikut aturan piramid makanan 4 Zaman remaja merupakan zaman yang bebas tanpa sebarang kongkongan 5 Berbeza pendapat dengan ibu bapa 6 7 8 Mengambil berat terhadap aspek kesihatan dan kebersihan Mempunyai ramai rakan Mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Masa yang paling menyedihkan adalah masa remaja.0 : Penutup No.9.

” Kenyataan ini memang tidak dapat disangkal lagi kerana kekayaan sesebuah negara adalah bergantung kepada remaja itu sendiri.Masa yang paling ingin dilupakan adalah masa remaja. Bekas Presiden Indonesia pernah mengatakan“ Jika ingin melihat masa depan sesebuah negara maka lihatlah para pemuda pemudinya.Masa yang paling ingin dikenang adalah masa remaja. Kesimpulannya. Remaja merupakan aset negara yang sangat bernilai. remaja amat penting kepada pembangunan negara. Runtuhnya remaja maka akan runtuhlah sebuah negara. marilah kita sama-sama menjaga diri kita untuk memastikan negara kita terus megah berdiri pada masa hadapan. RUJUKAN http://netsains.com/2009/04/psikologi-remaja-karakteristik-dan-permasalahannya/ . Pelbagai program dijalankan bagi membentuk remaja agar menjadi remaja harapan bangsa. Jadi.

wordpress.wordpress.com/ http://imronfauzi.com/doc/6946086/Remaja-Kesihatan-Diri-dan-Rohani http://portal.jsp? lang=pemakanan&storymaster=0&storyid=1217027815843&substoryid=1130468672388 http://www.com/2009/02/20/kesihatan-remaja/ http://anizyn.http://www.org.shvoong.com/2009/10/01/gejala-%E2%80%98kurus-jadi-cantik %E2%80%99-bahaya-kesihatan-remaja/ http://www.scribd.com/doc/19334981/Tugasan-2-an-Kognitif-Remaja http://anizyn.com/social-sciences/psychology/1854941-kesehatan-mental-remaja/ http://www.scribd.nutriweb.psikologiperkembangan-remaja.com/2008/06/17/perkembangan-remaja/ http://id.blogspot.wordpress.my/nutriteen/bahasa/bersenam.shtml .imateradigital.com/myhealth/bm/pemakanan_content.