Mata pelajaran Kelas Bilangan murid Tarikh Masa Tema Tajuk Objektif : pada akhir pengajaran dan pembelajaran

, murid dapat : Hasil pembelajaran : Fokus utama: 2.1 bercerita dengan menggunaka kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Fokus sampingan : 5.1 membaca kuat teksprosa dan puisi Aras 1 i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul

10.3 membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 1 i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar

Kemahiran bahasa : mendengar dan bertutur, menulis

Sistem bahasa : kosa kata : menerima, penyerahan, pemerintahan

Ilmu : sejarah. cekal Kemahiran bernilai tambah (KBT) Kemahiran berfikir : konstruktivisme dan kontekstual Pengetahuan sedia ada : setengah murid mengetahui nsejarah malaysia Bahan bantu mengajar : petikan teks. pendidikan sivik Nilai : tabah. LCD Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan BBB : KBT: Nilai : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful