Canis lupus (lup

)

IMPLEMENTAREA RE ELEI ECOLOGICE EUROPENE ´ NATURA 2000µ ÎN ROMÂNIA

Ciconia nigra
(barza)

NATURA 2000

DIRECTIVA P S RI

DIRECTIVA HABITATE

Piatra Craiului

SPA Arii de Protec ie Special Avifaunistic

SAC Arii Speciale de conservare

SCOP i OBIECTIVE
SCOP
Dianthus callizonus

PROTEC IA BIODIVERSIT CONSERVAREA II

OBIECTIVE
Pelecanus crispus (pelicanul cre ). 

protec ia habitatelor protec ia speciilor de plante i animale de interes
Lynx lynx (râs)

comunitar

CADRUL LEGISLATIV
Cypripedium calceolus (papucul doamnei) DIRECTIVA HABITATE 92/43/EEC DIRECTIVA P S RI 79/409/EEC

Vulcanii Noroiosi

TRANSPUNERE
Rupicapra rupicapra

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice

Milvus migrans (gaie neagr )

REGIUNILE BIOGEOGRAFICE ALE ROMÂNIEI

Slide 4 s1
silvia, 10/5/2007

DIRECTIVA P S RI Branta ruficollis
(gâsca cu gât ro u) SPECII DE P S RI

LIST NA IONAL DE ARII SPECIALE DE PROTEC IE AVIFAUNISTIC (SPA)

DIRECTIVA HABITATE Cascada Beu ni a Cheile Nerei
HABITATE SPECII LIST NA IONAL DE SITURI (pSCI)

NATURA 2000

Hyla arborea (brotacel)

LIST DE SITURI (SCI) APROBATA DE COMISIA EUROPEAN

Com.Nicolae B lcescu (Jud. Vâlcea)

ETAPELE REALIZ RII RE ELEIECOLOGICE EUROPENE NATURA 2000

ARII SPECIALE DE CONSERVARE (SAC)

Procesul desemn rii Ariilor Speciale de Conservare Special Areas of Conservation (SACs)
principiul prevenirii deterior rii habitatelor management

Anexa I habitate Anexa II specii Art 4 (1) Lista na ional a Siturilor de Importan Comunitar Propuse (pSCI) Art 4 (2) Lista Siturilor de Imp. Comunitar (SCI) aprobat 3 ani specii Seminarii pe zone biogeografice

Criterii Anexa III habitate
‡gradul de reprezentativitate

Arii Speciale de Conservare (SAC) Maxim 6 ani

Desemnare de c tre statele membre

‡supraf. acoperit de
habit./supraf. na ional a habit. ‡gradul de conservare ‡apreciere gen. a valori zonei

‡num r & densit. zon /popula ia na ionala ‡starea conserv. habitatelor ‡gradul de izolare a sp. /distrib. natural a sp.

‡Comisia Europeana ‡Autoritatea na ional pentru mediu ‡European Topic Centre for Nature Conservation

Surse de informare pentru Natura 2000
Com. Gîrbova (Jud. Alba)

persoan fizic
Cheile Râme ului

formular de înregistrare persoan juridic http://n2000.biodiversity.ro

Scarisoara Jud. Alba

Picus canus (ghionoaie sura)

Inform ri publice în zonele în care au fost desemnate situri Natura 2000.

AVANTAJE, OPORTUNIT
Com.Nicolae Balcescu Jud. Valcea

I

Natura 2000 recunoa te faptul c interesele localnicilor trebuie protejate 
Importan a pentru silvicultur - atragerea finan rilor speciale pentru gestionarea p durilor cuprinse în situri Natura 2000 Importan a pentru vân toare i pescuit - sunt permise vân toarea i pescuitul cu condi ia ca siturile Natura 2000 s - i p streze obiectul conserv rii - sunt autorizate proiecte cum ar fi realizarea unor bazine piscicole Importan a pentru turism - utilizarea pentru odihn i recreere a cadrului ariilor Natura 2000 (ex. birdwatching, etc) - ob inerea de venituri din ecoturism (în special cu turi ti str ini) 

Importan a pentru terenurile agricole 
sprijinirea dezvolt rii economiei rurale prin furnizarea unei surse de venit pentru administratorii de terenuri  proprietarii de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate sunt scuti i de plata impozitului Oportunit i economice semnificative: - cre terea vânz rilor produselor naturale (ca , miere, vin) prin etichetarea lor - cre terea num rului angaj rilor de personal din mediul rural - posibilitatea unei diversific rii a activit ilor economice i a investi iilor - atragerea finan rilor speciale UE pentru agricultur

OBLIGA II 


Terenurile agricole folosirea intensiv nu trebuie s duc la prejudicierea speciilor de plante i animale de interes comunitar utilizatorii de terenuri trebuie s asigure men inerea habitatelor seminaturale i a speciilor vulnerabile prin m suri de management adecvate Silvicultura folosirea intensiv nu trebuie s duc la prejudicierea p durilor Vân toare i pescuit respectarea perioadelor de popas i iernat ale p s rilor acvatice  

  

COMPENSA II 

Se vor asigura pl i compensatorii prin Agen ia de Pl i Interven ie pentru Agricultur din cadrul MAPDR pentru: -fermieri -proprietari de p duri

i 

Scutirea de la plata impozitului pe teren (conform cu OUG 57/2007 i Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 i) 

Fonduri pentru reconversia terenurilor pentru ob inerea produselor BIO

AMENIN 


RI

degradarea terenurilor (alunec ri de teren) pierderi de habitate i fragmentarea habitatelor din cauza dezvolt rii infrastructurii, exploat rii resurselor naturale supraexploatarea ecosistemelor i speciilor datorat agriculturii de tip industrial i suprap unatului pierderea de zone umede din lungul Dun rii poluarea turismul necontrolat comer ul cu specii rare i amenin ate de plante i animale existen a unor conflicte între diver i utilizatori de terenuri insuficienta con tientizare a publicului  

    

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful