CL 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE 101. Capital1 1011. Capital subscris nevarsat 1012. Capital subscris varsat 1015. Patrimoniul regiei 1016. Patrimoniul public 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune 1042. Prime de fuziune/divizare 1043. Prime de aport 1044. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni 105. Rezerve din reevaluare 106. Rezerve 1061. Rezerve legale 1063. Rezerve statutare sau contractuale 1064. Rezerve de valoare justa 1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1067. Rezerve din diferente de curs valutar în relatie cu investitia neta într-o entitate straina 1068. Alte rezerve 107. Rezerve din conversie 108. Interese care nu controleaza 1081. Interese care nu controleaza - rezultatul ex financiar 1082. Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii 109. Actiuni proprii 1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt 1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung 11. REZULTATUL REPORTAT 117. Rezultatul reportat 1171. Rez rept reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita 1172. Rez rep provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 297 1174. Rez rep provenit din corectarea erorilor contabile 1176. Rez rep provenit din trecerea la aplicarea Reg cont conforme cu Dir a IV-a a Com Ec Europene 12. REZULTATUL EXERCITIULUI FIN. 121. Profit sau pierdere 129. Repartizarea profitului 14. CÂSTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149. Pierderi legale de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 15. PROVIZIOANE 151. Provizioane 1511. Provizioane pt litigii 1512. Provizioane pt garantii acordate clientilor 1513. Provizioane pt dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea 1514. Provizioane pt restructurare 1515. Provizioane pt pensii si obligatii similare 1516. Provizioane pt impozite 1518. Alte provizioane 16. ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 161. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni 1614. Împ ext din emisiuni de oblig garantate de stat 1615. Împ ext din emisiuni de oblig garantate de banci 1617. Împ int din emisiuni de oblig garantate de stat 1618. Alte împ din emisiuni de oblig 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 1623. Credite externe guvernamentale 1624. Credite bancare externe garantate de stat 1625. Credite bancare externe garantate de banci 1626. Credite de la trezoreria statului 1627. Credite bancare interne garantate de stat

166. Datorii care privesc imobilizarile financiare 1661. Datorii fata de entitatile afiliate 1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

167. Alte împrumuturi si datorii asimilate 168. Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dob af împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni 1682. Dob af creditelor bancare pe termen lung 1685. Dob af datoriilor fata de entitatile afiliate 1686. Dob af datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare 1687. Dob aferente altor împrumuturi si datorii asimilate 169. Prime privind rambursarea obligatiunilor

CL 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
20. IMOBILIZARI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire 203. Cheltuieli de dezvoltare 205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv 2075. Fond comercial negativ 208. Alte imobilizari necorporale 21. IMOBILIZARI CORPORALE 211. Terenuri si amenajari de terenuri 2111. Terenuri 2112. Amenajari de terenuri 212. Constructii 213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2133. Mijloace de transport 2134. Animale si plantatii 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 22. IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE 223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii în curs de aprovizionare 224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale în curs de aprovizionare 23. IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI 231. Imobilizari corporale în curs de executie 232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 233. Imobilizari necorporale în curs de executie 234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 26. IMOBILIZARI FINANCIARE 261. Actiuni detinute la entitatile afiliate 263. Interese de participare 264. Titluri puse în echivalenta 265. Alte titluri imobilizate 267. Creante imobilizate 2671. Sume datorate de entitatile afiliate 2672. Dob aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 2673. Creante legate de interesele de participare 2674. Dob aferenta creantelor legate de int de participare 2675. Împrumuturi acordate pe t. l. 2676. Dob aferenta împrumuturilor acordate pe t. l. 2678. Alte creante imobilizate 2679. Dob aferente altor creante imobilizate 269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 2691. Varsam de ef privind act det la entitatile afiliate 2692. Varsam de ef privind interesele de participare

2693. Varsam de ef pentru alte imobilizari financiare 28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE 280. Amortizari privind imobilizarile necorporale 2801. Amort cheltuielilor de constituire 2803. Amort cheltuielilor de dezvoltare 2805. Amort concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 2807. Amort fondului comercial 2808. Amort altor imobilizari necorporale 281. Amortizari privind imobilizarile corporale 2811. Amort amenajarilor de terenuri 2812. Amort constructiilor 2813. Amort instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2814. Amort altor imobilizari corporale 29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR 290. Ajust pt. deprecierea imobilizarilor necorporale 2903. Ajust pt. deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2905. Ajust pt. deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,drepturilor si activelor similare 2907. Ajust pt. deprecierea fondului comercial 2908. Ajust pt. deprecierea altor imobilizari necorporale 291. Ajustari pentru deprecierea imob. corporale 2911. Ajust pt. deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri 2912. Ajust pt. deprecierea constructiilor 2913. Ajust pt. deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2914. Ajust pt. deprecierea altor imobilizari corporale 293. Ajust pt. deprecierea imob. în curs de executie 2931. Ajust pt. deprecierea imob. corp în curs de executie 2933. Ajust pt. deprecierea imob necorp în curs de exec 296. Ajust pt. pierderea de valoare a imob financiare 2961. Ajust pt. pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 2962. Ajust pt. pierderea de val a intereselor de part 2963. Ajust pt. pierderea de val a altor titluri imobilizate 2964. Ajust pt. pierderea de val a sumelor dat de ent af 2965. Ajust pt. pierderea de val a creantelor legate de interese de part 2966. Ajust pt. pierderea de val a împ acordate pe t. l. 2968. Ajust pt. pierderea de val a altor creante imob

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 301. Materii prime 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare 3022. Combustibili 3023. Materiale pentru ambalat 3024. Piese de schimb 3025. Seminte si materiale de plantat 3026. Furaje 3028. Alte materiale consumabile 303. Materiale de natura obiectelor de inventar 308. Diferente de pret la materii prime si materiale 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE 321. Materii prime în curs de aprovizionare 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare 323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare 326. Animale în curs de aprovizionare 327. Marfuri în curs de aprovizionare 328. Ambalaje în curs de aprovizionare 33. PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE 331. Produse în curs de executie 332. Servicii în curs de executie

taxe si varsaminte asimilate 447. deprec marfurilor 398. Ambalaje 388. Decontari între unitate si subunitati 482. Efecte de platit 404. Materii si materiale aflate la terti 354. Impozitul pe profit/venit 4411. Efecte remise spre scontare 512. Ch cu primele de asigurare 614. Produse reziduale 348. Ch cu întretinerea si reparatiile 612. pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P) CLASA 6 . Ajust pt. Furnizori . Dobânzi de încasat 519. Sume în curs de decontare 518. Sume datorate actionarilor/asociatilor 4551. Retineri din salarii datorate tertilor 428. Ch privind piesele de schimb 6025. Subventii guvernamentale pentru investitii 4752. Taxa pe valoarea adaugata 4423. Alte datorii si creante în legatura cu personalul 4281. Creditori diversi 47. Ajutor de somaj 4371. pierderea de valoare a obligatiunilor 598. Ajust pt. Împ nerambursabile cu caracter de subventii 4458. deprec marfurilor aflate la terti 3958. Ch privind marfurile 608. CH CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 611. reclama si publicitate 624. Impozitul pe profit 4418. Varsaminte de efectuat pt. Ajust pt. Obligatiuni emise si rascumparate 506. AMBALAJE 381. deprec produselor finite aflate la terti 3954. deprec produselor reziduale 395. Impozitul pe venit 442. investitiile pe t. Decontari din operatii în participatie activ 46. Subventii 4451. Credite bancare pe termen scurt 5192. Ch privind ambalajele 609. Ajust pt. Contrib unitati pentru asig sociale de sanatate 4314. Ajustari pentru deprecierea creantelor . Clienti 4111. Alte creante privind bugetul statului 45. Ajust pt.debitori diversi 508..salarii datorate 423. Ch privind animalele si pasarile 607. Decontari între entitatile afiliate 4518. Dob af decontarilor privind interesele de participare 455. Clienti . deprec produselor finite 3946. Conturi la banci în valuta 5125. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 461. Actiuni detinute la entitatile afiliate 505. deprec ambalajelor CLASA 4 . Ch privind furajele 6028. Alte datorii sociale 4382. Ch privind semintele si materialele de plantat 6026. Ajust pt. Clienti . PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 421. Cecuri de încasat 5113. Ajust pt. Acreditive 5411. STOCURI AFLATE LA TERTI 351. TVA neexigibila 444. Ajust pt. Personal . Ajust pt. CASA 531. Ajust pt. Impozitul pe venituri de natura salariilor 445. Animale si pasari 368. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 457. CONTURI LA BANCI 511. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI 451. Alte valori 54. TVA colectata 4428. Diferente de pret la marfuri 38. FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE 441. Ch cu materialele consumabile 6021. Conturi curente la banci 5121. Ajustari pentru deprecierea produselor 3941. locatiile de gestiune si chiriile 613. Ch privind materialele pentru ambalat 6024. Prime reprezentând participarea personalului la profit 425. Ch privind combustibilii 6023. BUGETUL STATULUI. Alte sume primite cu caracter de subventii 446. Efecte de primit de la clienti 418. Ch de protocol. Furnizori 403. Dob aferente decontarilor între entitatile afiliate 453. Ch privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. ACREDITIVE 541.decontari în cadrul grupului si cu actionarii/asociatii 496. MARFURI 371. Alte valori 5321. ASIGURARI SOCIALE. Împ nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii 4753. Ch cu materialele auxiliare 6022. ANIMALE 361.34. Credite interne garantate de stat 5198. deprec semifabricatelor aflate la terti 3953. Decontari privind interesele de participare 4538. Reduceri comerciale primite 61. Efecte de încasat 5114.creditori 42. Decontari din operatii în participatie 4581. Ajust pt.CONTURI DE TREZORERIE 50. Diferente de pret la ambalaje 39. Efecte de platit pentru imobilizari 408. Alte datorii fata de bugetul statului 4482. Decontari din operatii în curs de clarificare 475. deprec produselor reziduale aflate la terti 3956.conturi curente 4558. Ajust pt. Alte sume primite cu caracter de subventii pt. s. Animale aflate la terti 357. deprec materialelor de natura ob de inv 393. deprec mat si materialelor aflate la terti 3952. inv 48. Contrib personalului la fondul de somaj 438. Produse aflate la terti 356. DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII 481.debitori 4091. Alte datorii în legatura cu personalul 4282. prestari de servicii 41. Ajust pt. Ajust pt. Diferente de pret la animale si pasari 37. Ajust pt. Decontari între entitatile afiliate 4511. Ajust pt. Casa în lei 5314. TVA de recuperat 4426. Ch privind energia si apa 606. Avansuri de trezorerie 58. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt 51. Semifabricate 345. Dobânzi 5186. Asigurari sociale 4311. TVA de plata 4424. INVESTITII PE TERMEN SCURT 501. Acreditive în lei 5412. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate 5081. CONTURI DE SUBVENTII. Ch privind alte materiale consumabile 603. Tichete si bilete de calatorie 5328. Decontari privind interesele de participare 4531. CH PRIVIND STOCURILE 601. Alte datorii si creante sociale 4381. Ajust pt. Bilete de tratament si odihna 5323.CONTURI DE CHELTUIELI 60. Avansuri acordate personalului 426. Venituri înregistrate în avans 473. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 491. deprec stocurilor aflate la terti 3951. Produse finite 346. Furnizori de imobilizari 405. Dobânzi de platit 5187.dobânzi la conturi curente 456.clienti 495. Ajust pt. Donatii pentru investitii 4754. PRODUSE 341. TVA deductibila 4427. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 53. Decontari între subunitati 49.ajutoare materiale datorate 424. deprec animalelor 397. Contrib unitatii la asig sociale 4312. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 411. Decontari din operatii în participatie pasiv 4582. deprec semifabricatelor 3945. VIRAMENTE INTERNE 581. Alte impozite. Ch cu colaboratorii 622. Marfuri 378. deprec materiilor prime 392. Contrib personalului la asig sociale 4313. Subventii pentru investitii 4751. deprec animalelor aflate la terti 3957. Casa 5311. Alte datorii si creante cu bugetul statului 4481. Conturi la banci în lei 5124. pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate 596. Ambalaje aflate la terti 36. Ajust pt. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 5193. Debitori diversi 462. Drepturi de personal neridicate 427. Valori de încasat 5112. deprec productiei în curs de executie 394. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 4758. Timbre fiscale si postale 5322. Cheltuieli înregistrate în avans 472. Ajustari pentru deprecierea creantelor . Diferente de pret la produse 35. deprec materialelor 3921. Alte creante în legatura cu personalul 43. Clienti incerti sau în litigiu 413. Alte creante sociale 44. Obligatiuni . Personal . Fonduri speciale . AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE 391. Alte titluri de plasament 5088. REGULARIZARE SI ASIMILATE 471. Ch cu studiile si cercetarile 62. Ch privind materialele nestocate 605. Furnizori . Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate 5092. 4092.facturi nesosite 409. Credite externe guvernamentale 5194. Ch privind comisioanele si onorariile 623. Acreditive în valuta 542. Furnizori – deb pt. deprec materialelor consumabile 3922. Actionari/asociati . Ajust pt. Ch cu transportul de bunuri si personal CLASA 5 .CONTURI DE TERTI 40. deprec ambalajelor aflate la terti 396. PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE 431. Credite externe garantate de banci 5196. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 401. Credite externe garantate de stat 5195. Clienti 4118. Actionari/asociati . Dividende de plata 458. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591.facturi de întocmit 419. Contrib unitatii la fondul de somaj 4372. Casa în valuta 532.taxe si varsaminte asimilate 448. pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate 595. Marfuri aflate la terti 358. Contrib angajatilor pentru asig sociale de sanatate 437. Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament 509. Ch cu materiile prime 602. Subventii guvernamentale 4452. 5091. cumparari de bunuri de nat stoc. Ajust pt. Viramente interne 59. Ajust pt. Credite de la trezoreria statului 5197. CH CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 621. Credite bancare pe termen scurt 5191. Ajustari pentru deprecierea creantelor . Ajust pt. Furnizori – deb pt. Ch cu redeventele.

Ven din subv pt. Ven din subventii de exploatare 7411. plata personalului 7415. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus16 711. Ven din dobânzi 767. Ch cu protectia mediului înconjurator 654. Ven din productia de imobilizari necorporale 722. locatii de gestiune si chirii 707. Veni din despagubiri. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Ven din imobilizari financiare 7611. Ven din actiuni detinute la entitatile afiliate 7613. ALTE VEN DIN EXPLOATARE 754. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 635. Vei din subv de expl aferente cifrei de afaceri 7412. Ven din diferente de curs valutar 766. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 65. Venituri din fondul comercial negativ 786.CONTURI DE VENITURI 70. Ven fin din ajustari pentru pierdere de valoare 7863. Ch fin priv amort primelor de ramb a obligatiunilor 69. Ven din provizioane 7813. Ven din sconturi obtinute 768. Câstiguri din investitii pe termen scurt cedate 765. Ven din interese de participare 762. Contrib unitatii la schemele de pensii facultative 6457. deprec priv act de expl 7812. ALTE CH DE EXPLOATARE 652. Ch privind sconturile acordate 668. pierdere de valoare 6863. asigurari si protectie soc 7416. Ch fin privind amortizarile si ajustarile pt. Alte ch cu serviciile executate de terti 63. evenim extraord si altele similare 78. Ch privind dobânzile 667. Ch privind asigurarile si protectia sociala 6451. Ven din vânzarea produselor reziduale 704. dep imobilizarilor 6814. pierd de val activelor circ 6868. pierd de val a imob financiare 6864. Ven af costurilor serviciilor în curs de executie 72. Ven din studii si cercetari 706. Contrib unitatii pt. Ch cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 645. ÎN CURS DE EXEC . Ven din vânzarea produselor finite 702. Ven fin din ajust pt. DEPREC SAU PIERDERE DE VAL 781. Ven din subv de expl pt. Ven din vânzarea semifabricatelor 703. Ch fin priv ajust pt. Pierderi din creante si debitori diversi 658. pierderea de val a activelor circ CLASA 7 . alte cheltuieli de expl 7417. VEN DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 721.625. Alte ven din exploatare 7581. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Ch de exploatare privind amortizarile. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 6588. Ch de expl priv ajustarile pt. CH CU AMORT. Despagubiri. asig sociale de sanatate 6456. Contrib unitatii la primele de asig volunt de sanatate 6458. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate 665. pierderea de val a imob fin 7864. Reduceri comerciale acordate 71. Contrib unitatii la asig sociale 6452. mat prime si mat cons 7413. PROVIZ SI AJUST PT. VEN DIN PROVIZ SI AJUST PT. Ven din subventii pentru investitii 7588. Ch postale si taxe de telecomunicatii 627. Ven din vânzarea marfurilor 708. Veni din ajustari pt. CH CU ALTE IMPOZITE. Ven din donatii primite 7583. CH EXTRAORDINARE 671. depr activelor circ 686. CH CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMP 691. Ch fin priv ajust pt. Ven din servicii prestate 705. Ven din investitii financiare cedate 7641. taxe si varsaminte asimilate 64. Ven din activitati diverse 709. Ch privind investitiile financiare cedate 6641. Ch de expl priv ajustarile pt. alte cheltuieli externe 7414. Alte cheltuieli de exploatare 66. deprecierea activelor circulante 7815. Ven din investitii financiare pe termen scurt 763. Alte ch financiare 67. Ven af costurilor stocurilor de produse 712. Ven din imobilizari financiare cedate 7642. ajutorul de somaj 6453. deprecierea imobilizarilor 7814. amenzi si penalitati 7582. Ven din creante imobilizate 764. Ch cu alte impozite. Ch cu deplasari. Ven fin din ajust pt. Ven din subv de expl pt. Alte ch de exploatare 6581. Pierderi din creante legate de participatii 664. depreciere 6811. CH CU PERSONALUL 641. DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VAL 681. Alte ven financiare 77. amenzi si penalitati 6582. Ch de expl priv amortizarea imobilizarilor 6812. Alte ven din exploatare 76. Donatii acordate 6583. Ch privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 68. Ven din proviz si ajust pt. VEN AF COSTULUI PROD. detasari si transferari 626. CH FINANCIARE 663. VEN DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 741. Ch cu serviciile bancare si asimilate 628. CIFRA DE AFACERI NETA 701. VENITURI FINANCIARE 761. Ch cu tichetele de masa acordate salariatilor 643. Ch cu salariile personalului 642. Ch din diferente de curs valutar 666. Ven din subv de expl pentru dobânda datorata 75. Veni din ajustari pt. Ven din subv de expl pt. Ven din subv de expl aferente altor venituri 7418. Ven din subv de exp pt. Ch de expl priv provizioanele 6813. Ch privind imobilizarile financiare cedate 6642. Ven din vânzarea activelor si alte operatii de capital 7584. Contrib angajatorului pt. Ch cu primele reprezentând participarea personalului la profit 644. Ven din redevente. Ven din creante reactivate si debitori diversi 758. Ven din subv de expl pt. provizioanele si ajustarile pt. Ven din productia de imobilizari corporale 74.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful