ChristmasCarolMusic.

org - free Christmas carol sheet music

words: Basque carol para. Sabine Baring-Gould (1834-1924)

The Angel Gabriel
Ï Ï j Ï Ï J j Ï Ï J Ï Ï
Ga bles Ma man -

&

bb

Ï Ï

Ï Ï

1. 2. 3. 4.

The "For Then Of

j Ï J j Ï Ï J

an know gen her,

? bb b &b

Ï Ï

Ï Ï

Ï Ï

gel a tle Em -

from bri - el Mo - ther sed ry meek - ly the u - el,

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï .. Ï
hea thou bowed Christ,

Ï .. Ï

music: Gabriel's Message Basque carol harm. Edward L. Stauff

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï

Ï. Ï.

ven came, shalt be, her head, was born

Ï .. Ï

Ï Ï

his all "To in

j Ï J j Ï Ï J

Ï .. Ï j Ï Ï J j Ï Ï J Ï .. Ï Ï .. Ï

Ï .. # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï
wings ge me Beth -

? bb & bb

Ï Ï

as drif - ted ne - ra - tions be as it le - hem, all

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï Ï Ï

j Ï Ï J j Ï Ï J

snow, his laud and plea - seth on a

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï .. Ï
eyes hon God," Christ

Ï Ï
-

Ï .. Ï

Ï Ï

-

a - flame; or thee, she said, mas morn,

"All thy "my and

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï
hail," Son soul Chris -

? bb

Ï Ï

said shall shall tian

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï Ï Ï

he, "thou low - ly mai be Em - man - u - el, laud and mag - ni - fy folk through - out the world

j Ï Ï J

Ï Ï Ï Ï

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï Ï

j Ï #Ï J

Ï

den by his will

j Ï Ï J j Ï J

Ï .. Ï

Ï. Ï.

Ï .. Ï Ï .. Ï

Ma ry, seers fore - told, ho - ly Name." ev - er say

Ï .. Ï

Ï.

Ï Ï Ï .. Ï

most most Most "Most

j Ï Ï J j Ï Ï J

b &b Ï Ï
high high high high -

ly ly ly ly

j Ï Ï Ï Ï J j Ï Ï Ï Ï J

fa fa fa fa

-

vored vored vored vored

j Ï Ï J j Ï Ï J

Ï .. Ï
la la la la

Ï.
dy," dy," dy, dy,"

? bb Ï Ï

Ï .. Ï

Ï .. Ï

Glo Glo Glo Glo

Ï Ï .. Ï . Ï Ï Ï .. Ï Ïj Ï Ï Ï Ï J Ï .. Ï .. Ï Ï
-

ú .. ú
a! a! a! a!

Î

j Ï .. Ï Ï Ï Ï Ï J

-

-

ri ri ri ri

ú. ú.

Ï. Ï.

Î

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful