‫وﺿﻌﻴﺎت اﻟﻨﻮم‬

d?? Oš q?? ŽU� W?? IH½ v??KŽ X??F³Þ

»—U−²�« X²³Ł√ bI� ∫©d�¹_« oA�« vKŽ® W¦�U¦�« WOF{u�« æ
r²¹ ¡UF�_« v�≈ …bF*« s� ÂUFD�« —Ëd� Ê√ ¡U³Þ_« U¼«dł√ w²�«
ÊU� «–≈  UŽUÝ lЗ_«Ë hM�«Ë 5²ŽU��« 5Ð U� ÕË«d²ð …b� w�
5Ð ÕË«d²ð …b� w� ô≈ p�– r²¹ ôË ¨s1_« V½U'« vKŽ rzUM�«
V½U'« vKŽ rzUM�« ÊU� «–≈  UŽUÝ w½UL¦�«Ë  UŽUÝ fL)«
d³�√ s� u??¼Ë b³J�« Ê_ p??�–Ë ¨…b??*« nF{ u×½ Í≈ ¨d�¹_«
tKF−¹ d�¹_« V½U'« vKŽ ÂuM�U� vMLO�« WN'« w� ¡UAŠ_«
ÆrCN�« WOKLŽ dšR¹Ë UNKLŽ nFCO� …bF*« vKŽ jGC¹
ÂuM�U� ¨r�'« s� Èd�O�« WN'« w� VKI�« Ê√ UC¹√ b$Ë
Wzd�« s� d³�√ w¼Ë ≠vMLO�« Wzd�« qF−¹ d�¹_« VM'« vKŽ
b³J�« ÊuJ¹Ë ¨tÞUA½ qKIðË VKI�« vKŽ jGCð ≠ Èd�O�«
ÆUIKF� ¡UAŠ_« qIŁ√ u¼Ë vMLO�« WN'« w� u¼ Íc�«
l{u�« u??¼ ∫©s?? ?1_« o??A?�« v??K?Ž® W??F?Ыd??�« WOF{u�« æ
VKI�« ÊuJO� vMLO�« s� dG�√ Èd�O�« Wzd�« Ê_ `O×B�«
¨WIKF� ô …dI²�� ÊuJð b³J�«Ë ¨UC³½ Ÿd??Ý√Ë öLŠ n??š√
jA½√ ÊU�½ù« ÊuJ¹ p�c� ªWÞuGC� dOž WD�³M� …bF*«Ë
Æ W×O×B�« WM��« tOKŽ X�œ U� u¼Ë ¨ÿUIO²Ýô« w�

Ê≈ò ∫¤ tK�« ‰uÝ— ‰U� ∫©sD³�« vKŽ® v�Ë_« WOF{u�« æ
ÆÍc�d²�« Á«Ë— åtK�« UN³×¹ ô WF−{ Ác¼
WŽUD²Ý« ÂbF� fHM²�« w� oOCÐ …b??� bFÐ ÊU�½ù« dFA¹
¨WÐuFBÐ ô≈ dO�e�« Ë√ oONA�« bMŽ hKI²�« Ë√ œbL²�« —bB�«
vKŽ Êu�UM¹ s¹c�« l{d�« …U??�Ë W³�½ ŸUHð—« U??�Ëœ kŠö¹Ë
V³�Ð ‰«e½ù«Ë Âö²Šô« UNO� d¦J¹ WOF{u�« «c¼Ë ¨rN¼ułË
ÆÂuM�« œdD¹Ë ¨…uNA�« ZON¹ U2 Íd�c�« uCF�« „UJ²Š«
s� fHM²�« v�≈ ÍœR¹ ∫©dNE�« vKŽ® WO½U¦�« WOF{u�« æ
¡U�ð—« V³�Ð dNE�« vKŽ ¡UIK²Ýô« bMŽ `²HM¹ t??½_ rH�«
n½_« Ê_ ¨wFO³Þ dOž qLŽ rH�« s� fHM²�«Ë ¨wKH��« pH�«
o¹dDÐ d1 t½_ tMO��ðË ¡«uN�« WOIM²� dFA�« s� tO� U0
U{dFð q�√ rN�u½√ s� Êu�HM²*«Ë ¨rH�« s� d� u� U2 ‰uÞ√
ÍuLH�« fHM²�« Ê√ UL� ¨ÂU�e�UÐ WÐU�û� ≠¡U²A�« w� W�Uš–
¨wzb³*« UNÐUN²�« v�≈ Á—Ëb??Ð ÍœR??¹ Íc??�« W¦K�« ·UHł V³�¹
UM½√ U??0Ë ¨UNOKŽ  öCH�« r�«dð v??�≈ ÍœR??¹ U2 UNšUH²½«Ë
«dDš ÊuJ¹ dNE�« vKŽ ÂuM�U� 5LzU½ U½—ULŽ√ YKŁ wCI½
ÆÊU�½ù« W×� vKŽ

‫أوﻗﺎت اﻟﻨﻮم‬
Ó zUŽÓ XÔ Ú�QÓ ÝÓ ∫‰Ó U�Ó œuÓ Ý_«
ÊÓ U�Ó ò ∫XÚ Ó�U�Ó ø qÚO]K�UÐ ¤ w= ³M] �« Ô…ö�
Ó XÚ Ó½U�Ó nÓ ÚO�Ó UNÓ ÚMŽÓ tÔ ]K�« wÓ { —Ó WÓ A
Ú sÚ FÓ � ª qOKIÐ ¡UAF�« bFÐ
Ó
Ó
Ú WÏ łU
 ÂÔ uÔIÓ¹ËÓ tÔ Ó�Ë] Ó√ ÂÔ UÓMÓ¹
 dÓ � vÓ�≈ lÔ ł dÚ Ó¹ r] ÔŁ w=KB
åÃÓ dÓ šÓ ËÓ Q{] uÓ Óð ô≈ËÓ qÓ �ÓÓ ²ž«
Ó ŠÓ tÐ ÊÓ U�Ó ÊÚ S �Ó VÓ ÓŁËÓ ÊÔ –= RÓ Ô *«Ú ÊÓ –] √ «–Ó S �Ó tý«
Ó ÔO�Ó ÔÁdÓ š¬

Æ Í—U�³�« Á«Ë—

Ó Ú ËÓ ¡UAÓ FÚ�« qÓ Ú³�Ó ÂÓ uÚ M] �« ÔÁdÓ JÚ Ó¹ ÊÓ U�Ó ò ¡UAF�« q³� ÂuM�« sŽ ¤ w³M�« vN½Ë
åU¼Ó bÓ FÚ ÓÐ ÓY¹ b(«
oKš tDÝËË ‚dš —UNM�« ‰Ë√ Âu½ò ∫‰U� dO³ł sÐ  «uš sŽ ∫p�– sL� ÂuMK� W³ÝUM� dOž  U�Ë_« iFÐ ¡ULKF�« d�–Ë
ÆœdH*« »œ_« w� Í—U�³�« Á«Ë— åoLŠ Ádš¬Ë
oKš Âu½ U�√Ë ¨rzU½ u¼Ë rN−z«uŠ ”UM�« wCI¹ v×C�« W�u½ w¼Ë qNł Í√ ‚dš Âu½ U�Q� ∫¡UH)« nA� w� ‰U� º
Æ…öB�« dC% 5Š W�uM� oLŠ Âu½ U�√Ë ¨—UNM�« nB½ WKzUI�« W�uM�
Æ tOKŽ oH²�

∫ bFÐ U�√ ÆÆ rKÝË t³×�Ë t�¬ vKŽË ¤ tK�« ‰uÝ— vKŽ Âö��«Ë …öB�«Ë tK�« bL(«
V�� qł_ v�UFð tK�« tKFł —UNM�U� ¨ÂuO�« VFð bFÐ ÊU�½û� WŠ«— v�UFð tK�« tKFł Ê√ ÂuM�« oKš rJŠ s�
Ác¼ ‰öš Á«u??� cHM²�ðË t²�UÞ ‰c³¹ r�'U� ¨tðUOŠ ÊËRAÐ ÊU�½ù« ÂUO�Ë ‚“d??�« qOBײ�Ë ‘UF*«
¨ÊU�½û� WŠ«d�« WD×� u¼ ÂuM�« ÊUJ� ¨t²�UÞ t� bOF¹Ë tÞUA½ œb−¹ U* WłU×Ð uN� ¨W¹—UNM�« ‰ULŽ_«
π Q³M�« ˝UÎðU³Ó Ý
Ô rÚ JÔ �Ó uÚ Ó½ UÓMÚKFÓ łÓ ËÓ ˚ v�UFð ‰U� ¨sLŠd�« UMЗ s� WLŠ—
ÆwF��«Ë œ«œd²�« …d¦� s� WŠ«d�« qBײ� W�d×K� UFD� ∫Í√ © UÎðU³Ó ÝÔ ® dO¦� sЫ ‰U� º
ªÍuO½b�« ÁdLŽ w� …dOš_« WD;« ÊuJð b�Ë rK�*« Âu¹ w� …dOš_« WD;« u¼ ÂuM�«Ë
ÆUNOKŽ W�Ë«b*«Ë —U�–√Ë »«œ¬ s� …dO³� W¹UMFÐ ÂuM�« ÂöÝù« ◊UŠ√ p�c�
Êb³�« sÞUÐ v�≈ ÈuI�«Ë W¹e¹dG�« …—«d(« —už UNF³²¹ Êb³K� W�UŠ ÂuM�« ∫rOI�« sЫ ‰U� º
ÆWŠ«d�« VKDÐ

‫ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ واﻷﻧﻒ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ‬

‫أذﻛﺎر اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم‬

r] ÔŁ t HÚ½Ó√ w � qÚ FÓ −Ú OÓ Ú K�Ó rÚ �Ô bÔ ŠÓ Ó√ QÓ {
] uÓ Óð «–Ó ≈ ò ∫¤ ‰U� æ
rÚ �Ô bÔ ŠÓ Ó√ kÓ IÓ ÚOӲݫ
Ú «–Ó ≈ ËÓ dÚ ð uÔOÚK�Ó dÓ LÓ −ÓÚ ²Ý«
Ú sÚ �Ó ËÓ dÚ Ô¦ÚMOÓ �
tzu{
Ô ËÓ w � UNÓ Ó Kš bÚ Ô¹ ÊÚ Ó√ qÓ Ú³�Ó ÔÁbÓ Ó¹ qÚ �Ú GOÓ Ú K�Ó t �uÚ Ó½ sÚ �
Æ tOKŽ oH²� åÔÁb
Ô Ó¹ XÓÚ ðUÓÐ sÓ Ú¹Ó√ Í —bÚ Ó¹ ô rÚ �Ô bÓ ŠÓ Ó√ Ê] S �Ó

Ó Ú qÚ IÔ OÓ Ú K�Ó kÓ IÓ ÚOӲݫ
Í c�] « t]K� bÔ LÚ («
Ú «–Ó S �Ó ÆÆÆò ∫¤ ‰U� æ
Ó
Ó
 —Ô w] KŽÓ œ] —Ó ËÓ Í b�Ó łÓ w � w½U�Ó UŽÓ
åÁ d�Ú cÐ w� ÊÓ –√ËÓ wŠË

ÆtOKŽ oH²�

Ó ÊÓ U??�Ó æ
Ó Ú ∫‰Ó U??�Ó t �UÓM�Ó sÚ � kÓ IÓ ÚOӲݫ
t]K� bÔ LÚ («ò
Ú «–Ó ≈ ¤
Ô M�« tÚOÓ�≈ ËÓ UÓMÓðU�Ó Ó√ U�Ó bÓ FÚ ÓÐ UÓ½UOÓ ŠÚ Ó√ Í c�] «
ÆÍ—U�³�« Á«Ë— å—Ô uA^

q¹uL²�« XOÐ 021020468504 wH�u�« 5²�öF�« WK�KÝ ŸËdA� rŽb� ≠ W¹dO)« ÊU�Šù« …d³� ≤∞∞∑Ø∂Ø≥∞ X³��«Ë ∂Ø≤π WFL'«Ë ∂Ø≤∏ fOL)« Âu¹ ·œUBð w²�«Ë …dšü« ÈœULł ±µ Ë ±¥ Ë ±≥ iO³�« ÂU¹√ ÂUO� fMðô

 U�bB�«Ë …U�e�« q³I²�½

4895634 ∫f�U� ≠ 9084116 - 9498659 ∫ÊuHKð

©tKŽUH� dO)« vKŽ ‰«b�U�® dO¦J�« dO)« dOGK� UNz«b¼≈ w�Ë ÆÆ ÊUN²�ô« sŽ UNEHŠ vłd¹ W¹u³½ Y¹œUŠ√Ë W1d�  U¹¬ Íu% W¹uD*« Ác¼

‫أوراد اﻟﻨﻮم وأذﻛﺎره‬
Ó Ú -١١
rÚ JÓ �Ó UÓ½«ËÓ ¬ËÓ UÓ½UHÓ �Ó ËÓ UÓ½UIÓ ÝÓ ËÓ UÓMLÓ FÓ ÞÚ Ó√ Í c�] « t]K� bÔ LÚ («ò
ÆrK�� Á«Ë— åÍ
Ó ËRÚ �Ô ôËÓ tÔ Ó� wÓ �U�Ó ô sÚ 2
] 
Ó
Ó Ú -١٢
w½UIÓ ÝÓ ËÓ wMLÓ FÓ ÞÚ √ËÓ w??½ «ËÓ ¬ËÓ w½UHÓ �Ó Í c�] « t]K� bÔ LÚ («ò
Ó Ú ‰Ó eÓ łÚ QÓ �Ó w½UDÓ ŽÚ Ó√ Í c�] «ËÓ qÓ CÚ
t]K� bÔ LÚ («
Ó �QÓ �Ó w] Ó KŽÓ s] �Ó Í c�] «ËÓ
–Ô uŽÔ Ó√ Ì¡wÚ ýÓ q= �Ô tÓ Ó�≈ ËÓ tÔ JÓ OK�Ó ËÓ Ì¡wÚ ýÓ q= �Ô »] —Ó r] NÔ ]K�« ‰UÌ ŠÓ q= �Ô vÓKŽÓ
Ó Ð
Ɯ˫œ uÐ√ Á«Ë— å —U]M�« sÚ � p
U¼U
Ó OÓ ×Ú �Ó ËÓ UNÓ ÔðU2
Ó �] uÓ Óð XÓ Ú½Ó√ËÓ w�Ú HÓ½ XÚÓ IÓKšÓ r] NÔ ]K�«ò -١٣
Ó Ó pÓ Ó� U¼U
Ú �Ó UNÓ ²] �Ó Ó√ ÊÚ ≈ ËÓ UNÓ EÚ HÓ ŠU
pÓ Ô�QÓ ÝÚ Ó√ w½= ≈ r] NÔ ]K�« UNÓ Ó� dÚ HžU
Ú �Ó UNÓ Ó²ÚOOÓ ŠÚ Ó√ ÊÚ ≈
sÚ �∫‰Ó UIÓ �Ó ødÓ LÓ ŽÔ sÚ � «cÓ ¼Ó XÓ FÚ LÝÓ Ó√ ∫qÏ ?łÔ —Ó tÔ Ó� ‰Ó UIÓ �Ó ÆWÓ OÓ �UFÓ Ú�«
ÆrK�� Á«Ë— å¤ t]K�« ‰uÝ
Ô —Ó sÚ � dÓ LÓ ŽÔ sÚ � dÌ ÚOšÓ
 ËÓ ULÓ ��«
rO
 —Ú _« »] —Ó ËÓ  «
] »] —Ó r] NÔ ]K�«ò -١٤
 E FÓ Ú�« ‘ dÚ FÓ Ú�« »] —Ó ËÓ ÷
Ó Ú oÓ � U�Ó Ì¡wÚ ýÓ q= �Ô »] —Ó ËÓ UÓMÐ] —Ó
qO$_«
 Ú ËÓ … «—Ó uÚ ²] �« ‰Ó eÚM�Ô ËÓ ÈuÓ M] �«ËÓ V= («
Ó Ð –Ô uŽÔ Ó√ ÊU�Ó dÚ HÔ Ú�«ËÓ
 MÐ cÏ š¬
 XÓ Ú½Ó√ Ì¡wÚ ýÓ q= �Ô d= ýÓ sÚ � p
r] NÔ ]K�« t²OÓ �UÓ
 XÓ Ú½Ó√ËÓ Ï¡wÚ ýÓ pÓ Ó KÚ³�Ó f
Ó ÚOÓK�Ó dÔ š_«
Ó ÚOÓK�Ó ‰Ô Ë] _« XÓ Ú½Ó√
Ï¡wÚ ýÓ „Ó bÓ FÚ ÓÐ f
] XÓ Ú½Ó√ËÓ
 ³Ó Ú�« XÓ Ú½Ó√ËÓ Ï¡wÚ ýÓ pÓ �Ó uÚ �Ó f
 E�«
pÓ Ó½ËœÔ f
Ó ÚOÓK�Ó sÔ ÞU
Ó ÚOÓK�Ó dÔ ¼U
ÆrK�� Á«Ë— å dIÚ HÓ Ú�« sÚ � UÓMM žÚ Ó√ËÓ sÓ Ú¹b�«
 �Ú « ¡Ï wÚ ýÓ
] U]MŽÓ i
tK�« ô≈ t�≈ ô tý«d� v�≈ ÍËQ¹ 5Š ‰U� s�ò ∫¤ ‰U� -١٥
Tý q� vKŽ u¼Ë ¨bL(« t�Ë pK*« t� ¨t� p¹dý ô ÁbŠË
tK� bL(«Ë tK�« ÊU×³Ý ¨tK�UÐ ô≈ …u� ôË ‰uŠ ôË ¨d¹b�
Ê≈Ë ÁU¹UDš ‰U� Ë√ tÐu½– t� dHž ¨d³�√ tK�«Ë tK�« ô≈ t�≈ ôË
ÆÊU³Š sЫ tłdš√ åd׳�« bГ q¦� X½U�
] ËÓ V ÚOGÓ Ú�« rÓ � UŽÓ r] NÔ ]K�«ò -١٦
 uÓ LÓ ��«
 �Ó … œÓ UNÓ A�«
÷
 —Ú _«ËÓ  «
] dÓ ÞU
Ó Ð –Ô uŽÔ Ó√ XÓ Ú½Ó√ ô≈ tÓ Ó�≈ ô ÊÚ Ó√ bÔ NÓ ýÚ Ó√ tÔ JÓ OK�Ó ËÓ Ì¡wÚ ýÓ q= �Ô »] —Ó
sÚ � p
] d= ýÓ sÚ �ËÓ w�Ú HÓ½ d= ýÓ
XÓ ×Ú ³Ó �
Ú Ó√ «–Ó ≈ tÔ Ú K�Ô ‰Ó U�Ó t �dÚ ý ËÓ ÊUDÓ ÚOA�«
Ó FÓ −Ó C
ÆÍc�d²�«Ë œË«œ uÐ√ Á«Ë— åp
Ú �Ó  Ó cÚ šÓ Ó√«–Ó ≈ ËÓ XÓ ÚO�Ó �Ú Ó√«–Ó ≈ ËÓ
Ó ?ÚO?Ó�≈ w??N??ł Ú ËÓ XÔ LÚ Ó KÝÚ Ó√ r] NÔ ]K�«ò -١٧
pÓ ÚOÓ�≈ Í d??�Ú Ó√ X?
Ú u] ? �Ó ËÓ p?
Ô ?{
Ó Ú Ó√ËÓ
U−ÚÓ M�Ó ôËÓ QÓ −Ó Ú K�Ó ô pÓ ÚOÓ�≈ WÎ ³Ó ¼Ú —Ó ËÓ WÎ ³Ó žÚ —Ó pÓ ÚOÓ�≈ Í dNÚ þÓ  Ô QÚ ?'
Ó ÐUÓ² JÐ XÚÔ M�Ó ¬ r] NÔ ]K�« pÓ ÚOÓ�≈ ô≈ pÚÓ M �
Í c�] « pÓ O= ³ ÓMÐ ËÓ XÓ Ú�eÓ Ú½Ó√ Í c�] « p
Ó ²ÓKÚOÓ� sÚ � X] �Ô ÊÚ S �Ó XÓ Ú KÝÓ —Ú Ó√
 s] NÔ Ú KFÓ ł«
dÓ š¬
Ú ËÓ … dÓ DÚ HÚ�« vÓKŽÓ XÓ Ú½QÓ �Ó p
r] NÔ ]K�« XÚÔ GÓKÓÐ UL] Ó K�Ó ¤ w= ³M] �« vÓKŽÓ UNÓ ÔðœÚ œ] dÓ �Ó ‰Ó U�Ó tÐ rÔ ]KJÓ Ó²Óð U�Ó
Ó �uÝÔ —Ó ËÓ XÔ Ú K�Ô XÓ Ú�eÓ Ú½Ó√ Í c�] « p
Ó ÐUÓ² JÐ XÚÔ M�Ó ¬
Í c�] « pÓ O= ³ Ó½ËÓ ô ‰Ó U�Ó p
ÆtOKŽ oH²� åX
Ó Ú KÝÓ —Ú Ó√
Ó ÐËÓ w³ÚMłÓ XÔ FÚ {
Ó ËÓ »= —Ó pÓ LÝU
XÓ JÚ �Ó �Ú Ó√ ÊÚ ≈ tÔ FÔ �Ó —Ú Ó√ p
Ú Ðò -١٨
Ô HÓ %
Ú Ó U0
„Ó œÓ U³Ó Ž tÐ k
Ó  UNÓ EÚ HÓ ŠU
Ú �Ó UNÓ Ó²ÚKÝÓ —Ú Ó√ ÊÚ ≈ ËÓ UNÓ LÚ ŠÓ —Ú U�Ó w�Ú HÓ½
  B�«
ÆtOKŽ oH²� å5
Ó (U
]

sÚ � tÚOÓKŽÓ XÚ Ó½U�Ó tO � tÓ ]K�« dÚ �Ô cÚ Ó¹ rÚ Ó� «bÎ FÓ IÚ �Ó bÓ FÓ �Ó sÚ �Ó ò ∫ ¤ ‰U�
tÚOÓKŽÓ XÚ Ó½U�Ó tO � tÓ ]K�« dÔ �Ô cÚ Ó¹ ô UFÎ −Ó C
Ú sÚ �Ó ËÓ Ï…dÓ ð t]K�«
Ú �Ó lÓ −Ó DÓ {«
wG³¹ ÊU� UM¼ s�Ë ¨œË«œ uÐ√ Á«Ë— åW�UOI�« Âu¹ Ï…dÓ ? ð t]K�« sÚ �
t�u½ tOKŽ ÊuJ¹ ô v²Š ÂuM�« œ«—Ë√ vKŽ ’d(« rK�LK�
ÆW�UOI�« Âu¹ …d�Š
Ó
Ópý«
Ó
 dÓ � v�≈ XÓ Ú¹ËÓ √ «–Ó ≈ ò ∫¤ ‰Ó U�Ó :‫ ﻗﺮاءة آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ‬-١
pÓ ÔÐdÓ IÚ Ó¹ ôËÓ kÏ �UŠÓ t]K�« sÚ � pÓ ÚOÓKŽÓ ‰Ó «eÓ Ó¹ sÚ Ó� w= Ý dÚ JÔ Ú�« WÓ Ó¹¬ Ú√dÓ �Ú U�Ó
Æ Í—U�³�« Á«Ë— å`Ó ³ BÔ
Ú ð v]²ŠÓ ÊÏ UDÓ ÚOýÓ
ÊU²¹ü«ò ∫¤ ‰U� :‫ اﻵﻳﺘﺎن اﻷﺧﻴﺮﺗﺎن ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‬-٢
 sÚ �
ÆtOKŽ oH²� åÔÁUÓ²HÓ �Ó WÌ Ó KÚOÓ� w � ULÓ ¼Ô Ó√dÓ �Ó sÚ �Ó … dÓ IÓ ³Ó Ú�« … —Ó uÝ
Ô dš¬
Ó zUŽÓ sÚ ŽÓ :‫ ﻗﺮاءة اﻹﺧﻼص واﳌﻌﻮذﺗﺎن‬-٣
Ê] Ó√ò ∫X�U� WÓ A
 dÓ � vÓ�≈ ÈËÓ Ó√ «–Ó ≈ ÊÓ U�Ó ¤ w] ³M] �«
ÓYÓHÓ½ r] ÔŁ tÚOH] �Ó lÓ LÓ łÓ WÌ Ó KÚOÓ� q] �Ô tý«
»= dÓ Ð –Ô uŽÔ Ó√ qÚ �Ô ˚ ËÓ ˝bÏ ŠÓ Ó√ tÔ ]K�« uÓ ¼Ô qÚ �Ô ˚ ULÓ NO � Ó√dÓ IÓ �Ó ULÓ NO �
ŸÓ UDÓÓ ²Ý«
 M�« »= dÓ Ð –Ô uŽÔ Ó√ qÚ �Ô ˚ ËÓ ˝ oÓKHÓ Ú�«
Ú Ó r] ÔŁ ˝”U]
Ú U�Ó ULÓ NÐ `Ô �Ó 1
Á b�Ó łÓ sÚ � qÓ ³Ó �Ú Ó√ U�Ó ËÓ t NłÚ ËÓ ËÓ tÝ Ú√—Ó vÓKŽÓ ULÓ NÐ Ô √bÓ Ú³Ó¹ Á b�Ó łÓ sÚ �
Ó �–Ó qÔ FÓ HÚ Ó¹
Ì d] �Ó ÓÀöÓŁ p
ÆÍ—U�³�« Á«Ë— å «
v]²ŠÓ ÂÔ UÓMÓ¹ ô ¤ ÊÓ U�Ó ò :‫ ﻗﺮاءة ﺳﻮرﺗﻲ اﳌﻠﻚ واﻟﺴﺠﺪة‬-٤
Ô Ú KÔ*«Ú Á bOÓ Ð Í c�] « „Ó —Ó U³Ó Óð˚ ˝…bÓ −Ú ��«
Á«Ë— ˝p
] qÔ ¹ eÚMÓð r�«˚ Ó√dÓ IÚ Ó¹
Æ Íc�d²�«Ë bLŠ√

vÓKŽÓ ÂÔ UÓMÓ¹ ô ¤ w^ ³M] �« ÊÓ U�Ó ò :‫ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء واﻟﺰﻣﺮ‬-٥
 dÓ �
Æ Íc�d²�« Á«Ë— ådÓ �Ó e^ �«ËÓ qÓ Oz«dÓ Ý
Ú ≈ wMÓÐ Ó√dÓ IÚ Ó¹ v]²ŠÓ tý«
tÔ ½] Ó√ › tOÐ Ó√ sÚ ŽÓ qÌ �Ó uÚ Ó½ sÚÐ Ó…ËÓ dÚ �Ó sÚ ŽÓ :‫ ﺳﻮرة اﻟﻜﺎﻓﺮون‬-٦
«–Ó ≈ tÔ Ô�u�Ô Ó√ U¾Î ÚOýÓ wMLÚ =KŽÓ t]K�« ‰Ó uÝÔ —Ó UÓ¹ò ∫‰Ó UIÓ �Ó ¤ w] ³M] �« vÓðÓ√
 dÓ � vÓ�≈ XÔ Ú¹ËÓ Ó√
UNÓ ½] S �Ó ˝ÊÓ ËdÔ �UJÓ Ú�« UNÓ ¹^ Ó√ UÓ¹ qÚ �Ô ˚ Ú√dÓ �Ú « ∫‰Ó U�Ó Æwý«
= sÚ � Ï…¡Ó «dÓ ÓÐ
ÆÍc�d²�«Ë bLŠ√ Á«Ë— å„ dÚ A�«
 ×Ó ³= �Ó Ô *«Ú ¤ Ô √dÓ IÚ Ó¹ ÊÓ U??�Ó ò :‫ اﳌﺴﺒﺤﺎت‬-٧
bÓ �Ô dÚ Ó¹ ÊÚ Ó√ qÓ Ú³�Ó  U
Ó WÎ Ó¹¬ s] NO � Ê] ≈ ∫‰Ô uÔIÓ¹ËÓ
ÆÍc�d²�« Á«Ë— åWÌ Ó¹¬ n Ú�Ó√ sÚ � dÏ ÚOš

dA(«Ë b¹b(«Ë ¡«d??Ýù«ò w¼Ë `³�Ð √b³ð w²�« —u��« w¼  U׳�*«

ÆåvKŽ_«Ë sÐUG²�«Ë WFL'«Ë nB�«Ë

Ó Ô cÚ šÓ Ó√ «–Ó ≈ ò ∫WLÞUH� ¤ ‰U� -٨
Ó �Ó U9
tÓ ]K�« «dÓ ³= JÓ �Ó ULÓ JÔ FÓ łU
 C
åÆÆÆ5
Ó Ł öÓŁËÓ UŁÎ öÓŁ U×Ó ³= ÝÓ ËÓ 5
Ó Ł öÓŁËÓ UŁÎ öÓŁ «bÓ LÓ Š«
Ó Ł öÓŁËÓ UFÎ ÓÐ—Ú Ó√
Ú ËÓ 5
ÆtOKŽ oH²�

ÆÍ—U�³�« Á«Ë— åUOÓ Š
Ô �Ô Ó√ r] NÔ ]K�« pÓ LÝU
Ú Ó√ËÓ  u
Ú Ðò -٩
Ó
Ó
Ú
Ô
Ú Ó ÔÁbÓ Ó¹ lÓ {
Ó ËÓ ÂÓ UÓMÓ¹ ÊÚ √ œÓ «—Ó √ «–Ó ≈ ¤ ÊU� -١٠
∫‰Ó U�Ó r] Ł tÝ √—Ó XÓ %
Ó œÓ U³Ó Ž ÔYFÓ Ú³Óð ËÚ Ó√ lÔ LÓ &
Ú Ó ÂÓ uÚ Ó¹ pÓ ÓЫcÓ ŽÓ wM � r] NÔ ]K�«ò
ÆÍc�d²�« Á«Ë— å„

‫ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻘﻴﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻮم‬

w(« v�UFð tK�«  UH� s� fO�Ë  U�uK�*«  UH� s� ÂuM�«
ÂuM�« tK�« oK�� ª…UO(« ‰UL�Ë WO�uOIK� WC�UM� UN½_ ÂuOI�«
ÎU�—U� ÂuM�« ÊuJO�Ë ¨W¹œu³F�« ‰–Ë WOÐuÐd�« eŽ 5Ð tÐ ‚dHO�
t]K�« ‰Ô uÝÔ —Ó UÓMO � ÂÓ U�Ó ∫‰Ó U�Ó vÝu
Ó �Ô wÐÓ√ sÚ ŽÓ ¨‚uK�*«Ë o�U)« 5Ð
Ó Ð¤
Ì LÓ K �Ó f LÚ �
tÔ Ó� w G³Ó ÚMÓ¹ ôËÓ ÂÔ UÓMÓ¹ ô q] łÓ ËÓ e] ŽÓ tÓ ]K�« Ê] ≈ò ∫‰Ó UÓI�Ó  U
Æ rK�� Á«Ë— åÆÆÆÂÓ UÓMÓ¹ ÊÚ Ó√
ÊÚ Ó√ tÔ Ó� w G³Ó ÚMÓ¹ ôËÓ ÂUÓMÓ¹ ôò ∫¤ t�uÚ �Ó U�] Ó√ ∫ ÍËuM�« ÂU�ù« ‰U� º
tÒIŠÓ w � qO×Ó ²�Ú Ó¹ tÔ ½] Ó√ËÓ ÂUÓMÓ¹ ô vÓ�UFÓ ÓðËÓ t½U×Ó Ú³ÝÔ tÔ ½] Ó√ ∫ÔÁUÓMFÚ LÓ �Ó åÂUÓMÓ¹
¨”U�Šù« tÐ jÔI�Ú Ó¹ qÚIFÓ Ú�« vÓKŽÓ W³Ó Ó KžÓ ËÓ —ULÓ GÚ½« ÂuÚ M] �« Ê] S �Ó ªÂuÚ M] �«
Ó �–Ó sÚ ŽÓ Áe] ÓM�Ô vÓ�UFÓ Óð t]K�Ó«ËÓ
ÆöŽÓ ËÓ q] łÓ tÒIŠÓ w � qO×Ó ²�Ú �Ô uÓ ¼Ô ËÓ p

] w� Âu]M�« w¼ :‫ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ‬æ
ÊS� «uKO�ò ∫¤ ‰U??� ¨…dO NE�«
ÆrOF½ uÐ√ tłdš√ åqOIð ô 5ÞUOA�«
t]K�« ‰Ô uÝÔ —Ó UÓMÚOÓÐò ∫‰Ó U�Ó fÌ Ó½Ó√ Y¹bŠ w� UL� WHOH)« W�uM�« w¼ :‫ اﻟﻐﻔﻮة‬æ
ÆrK�� Á«Ë— åULÎ �= ³Ó Ó²�Ô tÔ ÝÓ Ú√—Ó lÓ �Ó —Ó r] ÔŁ …Î ¡Ó UÓHžÚ ≈ vÓHžÚ Ó√ –Ú ≈ UÓ½ dNÔ þÚ Ó√ 5
Ó –Ó ¤
Ó Ú ÓÐ ÂÌ uÚ Ó¹  «
WÏ ÓMÝ ÔÁcÔ ÔšQÚ Óð Óô˚ v�UFð ‰U� ¨”UFM�«Ë sÝu�« w¼Ë :‫اﻟﺴﻨَ ﺔ‬
‫ ﱢ‬æ
Æ≤µµ …dI³�« ˝ÂÏ uÚ Ó½ ÓôËÓ
v�UFð t�u� tM�Ë WÔ Š«
:‫ اﻟﺴﺒﺎت‬æ
Ó d] �« tÔK�
Ú Ó√Ë ÂÔ u]M�«  U³Ó ��«Ë
^
Æπ Q³M�« ˝ÎUðU³Ó Ý
rJ

Ó uÚ Ó½ UMÚKFÓ łË˚
Ó
Ô
WłU(  «—Uý≈Ë ÂuM�«  U�bI� u¼Ë ¨WM��«Ë sÝu�« u¼ :‫ اﻟﻨﻌﺎس‬æ
Ʊ±‰UH½_« ˝tM� WM�√ ”UFM�« rJOAG¹ –≈˚ v�UFð ‰U� ¨ÂuM�« v�≈ Êb³�«
Ú Ó ËÓ ˚ v�UFð ‰U� :‫ اﻟﺮﻗﺎد‬æ
Ʊ∏nNJ�« ˝œu�Ô —Ô rÚ ¼Ô ËÓ ÎUþUÓIÚ¹Ó√ rÚ NÔ Ô³�
Ó %

‫أداب اﻟــﻨـــــــﻮم‬
ÂuM�« bMŽ bLŁùUÐ rJOKŽò ∫¤ ‰U� ∫bLŁùUÐ ‰Uײ�ô« æ
ÆtłU� sЫ Á«Ë— ådFA�« X³M¹Ë dB³�« uK−¹ t½S�
t??ý«
 dÓ ? � v??Ó�≈ rÚ ? �Ô bÔ ? ŠÓ Ó√ ÈËÓ Ó√ «–Ó ≈ ò ∫¤ ‰Ó U??�Ó ∫‘«d??H?�« iH½ æ
Ó dÓ � iÔ
 bÓ Ð tÔ ý«
Æ© tÚOÓKŽÓ tÔ HÓ Ó KšÓ U�Ó Í —ÚbÓ¹ ô tÔ ½] S �Ó Á —«Ó“≈ WÓKš«
Ú HÚMOÓ Ú K�Ó
«–Ó ≈ ¤ w^ ³M] �« ÊÓ U�Ó ò ∫s1_« Ábš X% vMLO�« bO�« l{Ë æ
Ú Ó ÔÁbÓ Ó¹ lÓ {
Ó XÓ %
Ó ËÓ qÚO]K�« sÚ � tÔ FÓ −Ó C
ÆÍ—U�³�« Á«Ë— åÁb= š
Ú �Ó cÓ šÓ Ó√
ÓÊÚ √ Í uÚMÓ¹ uÓ ¼Ô ËÓ tÔ ý«
Ó
Ó dÓ � vÓð√ sÚ �Ó ò ∫¤ ‰U� ∫qOK�« ÂUO� ÍuM¹ æ
Ô
ÈuÓ Ó½ U�Ó tÔ Ó� V
²

Ó `Ó ³Ó �
Ó Ô¹ ÂÓ uÔIÓ¹
Ú Ó√ v]²ŠÓ ÔÁUÓMÚOŽÓ tÔ Ú²³Ó Ó KGÓ �Ó qÚO]K�« sÚ � w=KB
ÆwzU�M�« Á«Ë— åq] ł
Ó ËÓ e] ŽÓ tÐ= —Ó sÚ � tÚOÓKŽÓ WÎ �Ó bÓ �
Ó tÔ �Ô uÚ Ó½ ÊÓ U�Ó ËÓ
ULNMŽ tK�« w{— dÓ LÓ ŽÔ sÚЫ sÚ ŽÓ ∫ÂuM�« q³� „«u��« œ«bŽ≈ æ
Ô uÓ ��«
«–Ó S �Ó ÔÁbÓ ÚMŽ „«
= ËÓ ô≈ ÂÔ UÓMÓ¹ ô ÊÓ U�Ó ¤ t]K�« ‰Ó uÝÔ —Ó Ê] Ó√ò ∫‰U�
Ó IÚOӲݫ
 uÓ ��U
ÆbLŠ√ Á«Ë— å„«
= Ð Ó√bÓ ÓÐ kÓ
Ú
UNO� U0 …œUF�« qFH¹ Ê√ rK�LK� wG³M¹ ∫t²�u½ V�²×¹ æ
dł_« p�cÐ ‰UM¹Ë ¨…œU³Ž v�≈ …œUF�« ‰uײ²� WŽËdA� —u�√ s�
¨V½«u'« Ác¼ s� V½Uł q� s� WOŽd*« »«œüUÐ vKײ¹Ë ¨UNOKŽ
Æ…œU³Ž v�≈ …œUF�« VKIMð v²Š
ô Ê√ vKŽ ’d×¹ Ê√ rK�LK� wG³M¹ ∫ÂuM�« q³� WÐu²�« æ
ô≈ UNłË“ ÂUM¹ ô Ê√ vKŽ …√d*« ’d% Ê√Ë ¨WÐuð vKŽ ô≈ ÂUM¹
tý«
 dÓ � vÓ�≈ tÔ ÓðÓ√dÓ �Ú « qÔ łÔ d] �« UŽÓ œÓ «–Ó ≈ ò ∫¤ ‰Ó U�Ó ªUNMŽ ÷«—
Ì u¼Ë
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ô
Ó
Ú

Ó
Á«Ë— å `Ó ³ BÔ
ð
v]
²
Š
W
J
z
ö

U
N
²
M
F

U
N
O
K
Ž
Ê
U
³
C
ž
 U
³
Ú
Ú
Ó Ó �Ó XÚ ÓÐQÓ �Ó
Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ó
Ó
Ú
¨ÈdG� Wðu� W�uM�« Ác¼ ÊS� ¨»u²¹ Ê√ ÊU�½ù« vKF� ÆÍ—U�³�«
∞ ÊU�½ù« UN�UM¹ W�u½ dš¬ ÊuJð U0d�Ë

sÚ ?ŽÓ v??NÓ ?Ó½ ¤ w?] ?³ ?M] ?�« Ê] Ó√ò ∫Áb??ŠË ÊU??�?½ù« Âu??½ WO¼«d� æ
ÆbLŠ√ Á«Ë— åÔÁbÓ Š
Ó ³Ó¹ ÊÚ Ó√ ª…bÓ ŠÚ uÓ Ú�«
Ú ËÓ dÓ �U�Ó Ô¹ ËÚ Ó√ ÔÁbÓ ŠÚ ËÓ qÔ łÔ d] �« XO
t]K�« ‰Ô uÝÔ —Ó vNÓ Ó½ò ∫…—U−(UÐ —u�� dOž ÊUJ� w� ÂuM�« ÂbŽ æ
ÆÍc�d²�« Á«Ë— å tÚOÓKŽÓ Ì—u−
Ó  f
Ô ×Ú 0
Ó ÚOÓ� `Ì DÚ ÝÓ vÓKŽÓ qÔ łÔ d] �« ÂÓ UÓMÓ¹ ÊÚ Ó√ ¤
Ó zUŽÓ XÔ Ú�QÓ ÝÓ ∫«dJ³� ÂuM�« æ
Ô…ö�
Ó XÚ Ó½U�Ó nÓ ÚO�Ó UNÓ ÚMŽÓ tÔ ]K�« wÓ { —Ó WÓ A
ÆÍ—U�³�« Á«Ë— åÆÆÆ tÔ Ó�Ë] Ó√ ÂÔ UÓMÓ¹ ÊÓ U�Ó ∫X
Ú Ó�U�Ó ò ø qÚO]K�UÐ ¤ w= ³M] �«
rÚ Ó�ËÓ dÏ LÓ žÓ Á bÓ¹ w �ËÓ ÂÓ UÓ½ sÚ �Ó ò ∫¤ t]K�« ‰Ô uÝÔ —Ó ‰Ó U�Ó ∫bO�« q�ž æ
ÆÍc�d²�«Ë œË«œ uÐ√ Á«Ë— åÔt�Ú
Ó QÓ �Ó tÔ Ú K�Ú GÓ¹
Ó HÓ½ ô≈ s] �Ó uÔKÓ¹ ö�Ó ¡Ï wÚ ýÓ tÔ ÓÐU�
Æp¹dײ�UÐ rÝb�« u¼ dÏ LÓ žÓ ∫dLG�«Ë
«–Ó ≈ ò ∫¤ w^ ³M] �« ‰Ó U�Ó ∫s1_« oA�« vKŽ ÂuM�«Ë ¡u{u�« æ
pÓ I= ý vÓKŽÓ lÚ − DÓ {«
Ô ËÔ QÚ {] uÓ Ó²�Ó pÓ FÓ −Ó C
Ú r] ÔŁ … öBK
Ú �Ó XÓ ÚOÓðÓ√
] � „Ó ¡Ó u{
ÆtOKŽ oH²� © s1_«
ÓÚ
Ó
Ó
wKOKšÓ w½U�
Ó ËÚ √ ∫‰Ó U�Ó › Ó…dÓ Ú¹dÓ ¼Ô wÐ√ sÚ ŽÓ ∫ÂuM�« q³� dðu�« æ
 Ðò ªÀö
Ì Ó¦Ð ¤
v×Ó C�«
^ wÓÚ ²FÓ �Ú —Ó ËÓ dÌ NÚ ýÓ q= �Ô sÚ � ÂUÌ ¹] Ó√ WÓŁöÓŁ ÂU OÓ B
Ó
Ó
Æ tOKŽ oH²� åb�Ô —Ú √ ÊÚ √ qÓ Ú³�Ó dÓ ð ËÔ√ ÊÚ Ó√ËÓ
¡Ï wÚ ýÓ tÔ Ó� rÌ K�Ú �Ô ∆Ì d�Ú « ^oŠÓ U�Ó ò ∫¤ ‰Ó U�Ó ∫ WO�u�« WÐU²� æ
 ËÓ ËÓ ô] ≈ 5Ó
 Ô¹
Æ tOKŽ oH²� åÔÁbÓ ÚMŽ WÏ ÓÐuÔ ²JÚ �Ó tÔ Ô ²O] �
 Ú ²ÓKÚOÓ� XO
Ô ³Ó¹ tO � w�u
∫¤ ‰Ó U�Ó ∫—uM�« ‚öž≈Ë WO½ü« dOL�ðË »«uÐ_« ‚öž≈ æ
Ú Ô bÚ �Ó —Ó «–Ó ≈ `Ó OÐUB
WÓ OÓ IÝ_«
«u??�Ô ËÚ Ó√ËÓ »«
Ó uÓ ÚÐ_« «uÔI=KžÓ ËÓ Ó Ó *«Ú «uÔ¾ HÞÚ Ó√ò
Ú
] «ËdÔ L= šÓ ËÓ
] ËÓ ÂÓ UFÓ D�«
Æ Í—U�³�« Á«Ë— åtÚOÓKŽÓ tÔ {
Ô dÔ FÚ Óð œuÌ FÔ Ð uÚ Ó�ËÓ »«
Ó dÓ A�«
5
Ó Š rÚ JÔ ð uÔOÔÐ w � —Ó U]M�« «u�Ô dÔ Ú²Óð ôò ∫¤ ‰Ó U??�Ó ∫—UM�« ¡UHÞ≈ æ
Æ tOKŽ oH²� åÊÓ u�Ô UÓMÓð

‫ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ‬
q� vKŽ u¼Ë bL(« t�Ë pK*« t� ¨t� p¹dý ô ÁbŠË tK�« ô≈ t�≈ ô∫‰UI� qOK�« s� —UFð s�ò ∫¤ ‰U� æ
rŁ rOEF�« wKF�« tK�UÐ ô≈ …u� ôË ‰uŠ ôË d³�√ tK�«Ë tK�« ô≈ t�≈ ôË tK�« ÊU׳ÝË tK� bL(« d¹b� ¡wý
ÆÍ—U�³�« Á«Ë— åtðö� XK³� vK�Ë Q{uð ÊS� t� VO−²Ý« UŽœ Ë√ w� dHž« rNK�« ∫‰U�

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful