cxovreba 90 wuTSi

_ yoveli TamaSis win Cemi cxovreba Tavidan iwyeba. kadrebad maxsendeba yvelaferi _ bavSvoba, Cemi ojaxi, gamarjvebebiT gamowveuli sixaruli da damarcxebis tkivili. ara aqvs mniSvneloba sad var _ moedanze Tu mwvrTnelis skamze, zustad vici, rom stadionze gatarebuli yoveli wami advilad SeiZleba iqces Cemi cxovrebis umniSvnelovanes epizodad.
46

Temur qecbaia `msoflio sportis~ foto arqividan

47

gali. 1971 weli

Sic Semodioda. bavSvebs Zalian gviyvarda im ReleSi banaoba. erTxel, roca 5 wlis viyavi, mec Cavedi sabanaod da wyalma wamiRo. naxevari saaTis manZilze mTeli ubani meZebda. xalxi ambobda _ Tu xids iqiT gaitana, mere mkvdarsac veravin ipovoso, magram, sabednierod, trusi wyalSi xis tots gamoedo da damiWira. Cemma momavalma naTliam _ Tengiz modebaZem mipova da wylidan amomiyvana. maxsovs, mezoblis qali iZaxda, bedi hqonia, iRbliani biWi iqnebao. iRbali da gamarTleba gvian movida, manamde ki win urTulesi gza meloda. _ pirveli sirTule Tqvens sportul samianobas ukavSirdeba? _ ara. maxsovs patara viyavi, skolaSi wasasvlelad vemzadebodi da xel-pirs vibandi, Tmaze xeli gadavisvi da... mTeli Tma xelSi SemrCa. erTianad damcvivda. vis ar mimarTes mSoblebma, sad ar wamiyvanes. eqimi ar darCenila, rom ar miveyvane, magram uSedegod. mizezs veravin gveubneboda. Zalian ganvicdidi. megobrebsac gavurbodi. erTxel mamam morig eqimTan wamiyvana. avtobusSi asvlisas Tavze xeli gadamisva da moulodnelad axlad amoRerili Tma moxvda xelSi. isev gamezarda Tma, Tumca veravin gaigo, konkretulad ram miSvela. skolaSi xuTosani arasdros vyofilvar, magram arc is iTqmoda, rom cudi moswavle viyavi. sayvareli sagani, ra Tqma unda, fizkultura iyo. mouTmenlad velodi, rodis daiwyeboda gakveTili, rom fexburTi meTamaSa... gakveTilebis Semdegac fexburTis saTamaSod gavrbodi. biWebTan erTad yvelgan vTamaSobdi _ quCaSi, stadionze. ise viyavi fexburTiT gatacebuli, rom mSoblebs sxva gza ar hqondaT _ sportul skolaSi mimabares. 70-ian wlebSi gals kargi gundi hyavda _ `mziuri~. maSin saqarTvelos CempionatSi TamaSobda. xSirad davdiodiT stadionze da vuyurebdiT TamaSs, magram yvelaze sayvareli gundi mainc Tbilisis `dinamo~ iyo. televizorSi vuyurebdiT matCebs. mere, TamaSi rom damTavrdeboda, burTs aviRebdiT da fexburTelebis saxelebs gaviZaxodiT. yvelas undoda, rom daviT yifiani yofiliyo. gali patara qalaqi iyo da erTaderTi stadioni hqonda, amitom sportuli skolis moswavleebi im stadionze davyavdiT, sadac galis `mziuri~ varjiSobda. erTxel, sportuli skolidan axalcixeSi `tyavis burTis~ prizis turnirze wagviyvanes. TamaSis dros dedaqalaqidan Camosulma mwvrTnelebma ramdenime fexburTeli agvarCies da TbilisSi, sportul skolainternatSi swavla SemogvTavazes.

galSi yvela erTmaneTs vicnobdiT. quCaze, sadac Cemi mSoblebis saxli idga, yvelani naTesavebi viyaviT. ded-mamam am saxlis aSenebaSi yvelaferi Cado, Cvenken asea _ didi saxlebiT da lamazi ezoebiT awoneben erTmaneTs Tavs. mama Zalian axalgazrda iyo, roca avariaSi moyva da dainvalidda. TviTonve mixvdebiT, amis Semdeg ra Semosavali eqneboda Cems ojaxs _ mamis pensias dedis mcire xelfasi emateboda, galis saavadmyofoSi mzareulad muSaobda. ojaxSi oTxi bavSvi vizrdebodiT, sami Zma da erTi da. me meore Svili viyavi.

internatSi Cveulebrivi internatuli cxovreba iyo

TamaSi rom damTavrdeboda, burTs aviRebdiT da fexburTelebis saxelebs gaviZaxodiT. yvelas undoda, rom daviT yifiani yofiliyo
Cemi gataceba imdenad Zlieri iyo, rom mSoblebma uari ver Tqves da 10 wlis ase Sors marto gamiSves. maxsovs, rogor wamomiyvana mamam TbilisSi, mTeli gza raRacebs marigebda, sul imas mimeorebda, Cven gverdiT ar geyolebiT, magram martoobis ar SegeSindes, ar Semarcxvinoo. ras niSnavda martooba, maSin gavacnobiere, roca mamam internatis kari gaixura da 10 wlis bavSvi ucxo garemoSi aRmovCndi. aqedan daiwyo Cemi damoukidebeli da rTuli cxovreba. internatSi Cveulebrivi internatuli cxovreba iyo _ Zalian mkacri, datvirTuli dRis reJimiT. diliT adre vdgebodiT, skolaSi Cveulebrivi, saskolo programiT vswavlobdiT da yovel saRamos vvarjiSobdiT, fexburTis garda sportis sxva saxeobebic iswavleboda. aq saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebidan Camosuli bavSvebi swavlobdnen _ kalaTburTelebi, moWidaveebi, mZleosnebi, mofarikaveebi. internatSi dawerili kanonebis garda, dauwereli, mgluri kanonebic mefobda. yvelas, lideroba Tu ara, Tavis damkvidreba mainc surda. xSirad iyo Cxubebi, saqmis garCeva. fexburTelebs pirveli dapirispireba moWidaveebTan mogvivida. ar maxsovs zustad ra ver gaviyaviT, magram nacemi adgilebi didxans mtkioda. Cven raodenobiT ufro metni viyaviT da, Cveni simravlis wyalobiT, moWidaveebi gvarianad vcemeT. imave saRamos internatis direqtoris kabinetSi dagvibares. viRacam Tqva _ pirvel-

maxsovs, mezoblis qali iZaxda, bedi hqonia, iRbliani biWi iqnebao
ojaxSi, bavSvebs skolis garda, Cven-Cveni funqcia gvqoda _ ufrosebs unda movxmarebodiT. simindis daTesva-aReba, saqonlis movla, Widan wylis amoReba _ es yvelaferi Cveni saqme iyo da, gvindoda Tu ara, unda gvekeTebina. Cvens saxlTan axlos patara Rele Camoedineboda, romelic wvimebis Semdeg diddeboda da xandaxan saxl-

48

Tbilisis `dinamo~. 1989 weli

ma qecbaiam daartyao. direqtorma moWidaves gaxeda, mere me Semomxeda da `dazaralebuls~ uTxra: _ amxela mutruki am TiTis tolam rogor gaglaxao!

direqtorma moWidaves gaxeda, mere me Semomxeda da `dazaralebuls~ uTxra: _ amxela mutruki am TiTis tolam rogor gaglaxao!
_ gagiWirdaT dedaqalaqTan Segueba? _ internatSi moxvedramde Tbilisi mxolod televizorSi menaxa. skola gldanSi iyo, iqidan gasvlis ufleba mxolod kviraobiT gvqonda. CemTan erTad sxva galeli biWebic swavlobdnen _ kaxa geTia, daTo Cxetia, koba xarCilava. ZiriTadad maTTan erTad gavdiodi qalaqSi da am gasvlebs sakvirao seirnobebs veZaxdiT. sadac ar unda wavsuliyaviT, bolos mainc ,,dinamos~

stadionTan aRmovCndebodiT. erT wres davartyamdiT da Semdeg isev gldanSi, internatSi vbrundebodiT. yvelaze didi zeimi maSin gvqonda, roca internatSi romelime matCis bileTebi mohqondaT. lodinisgan Rameebi ar gveZina. Semdeg ki visxediT tribunaze da xmamaRla vocnebobdiT _ ai, me rom aq viyo, ase gaviqceodi, ase CavuWridi, ase davartyamdi. nomrebic gadanawilebuli gvqonda da funqciebic. praqtikulad, virtualurad vTamaSobdiT. mere yvelaferi elvis siswrafiT Seicvala _ sportuli skola jer kidev ar mqonda damTavrebuli, roca soxumis `dinamoSi~ gadamiyvanes, sadac erTi sezoni viTamaSe. es 1986 wels moxda. erTxel Cvenma gundma afrikidan, eTiopiidan miiRo mowveva. mogexsenebaT, im wlebSi ucxoeTSi wasvla ras niSnavda, Zalian gvixaroda da mouTmenlad velodiT gamgzavrebas. daviwyeT mzadeba. gundis yvela wevrs acra Cagvitares _ es savaldebulo moTxovna iyo. eTiopiaSi moskovis gavliT mivfrinavdiT, magram moxda ise, rom moskovidan lamis ukan mogviwia dabruneba. gafrenis win aRmoCnda, rom gundis administrators acrebis damadasturebeli dokumenti soxumSi darCa. reisi ori saaTiT Seayovnes. mere gamoCnda viRac madliani, vinc pasuxismgebloba sakuTar Tavze aiRo da, rogorc iqna, TviTmfrinavSi agviSves. es iyo pirveli gasvla sabWoTa kavSiris farglebs gareT. maxsovs, Cemi pirveli STabeWdileba, saSineli sicxe, irgvliv afrikuli soflebi da bevri Savkaniani. eTiopieli fexburTelebi fexSiSvelebi TamaSobdnen. Cven, SeiZleba arc ise xarisxiani, magram mainc, bucebi gvecva. es is namdvilad ar iyo, rasac ,,ucxoeTisgan~ velodi. ojaxSi ki zeimi hqondaT, mTelma galma gaigo _ nargizas da valikos biWi sazRvargareT wasulao. eTiopiidan rom davbrundiT, ambavi damaxvedres _ Tbilisis `dinamodan~ depeSa movida, Sen dageZebeno. soxumis `dinamos~ xelmZRvaneloba didxans cdilobda CemTvis wasvla gadaefiqrebina. marwmunebdnen, jer aq iTamaSe, iq SeiZleba didxans ar gaTamaSono, magram aseTi Sansis dakargva ar mindoda da sworadac moviqeci. Cavjeqi matarebelSi da wamovedi. mTeli Rame ar mZinebia. mTeli Cemi bargi erT patara CanTaSi Cavatie. Tbilisis sadgurSi matarebeli diliT adre Camodga. bazaze saaTnaxevriT adre mivedi. vdgavar da vfiqrob, Sevide Tu ara, rogor gavecno, vin vikiTxo. sabolood Sesvla mainc ver gavbede _ mrcxvenoda. ar vici ramden xans vidgebodi, am dros manqana rom ar gaCerebuliyo. gadmovida kaxi asaTiani da mkiTxa _ aq ras akeTebo. vupasuxe _ Temuri var, qecbaia, TqvenTan gamomiZaxesmeTqi.

50

51

mTeli Cemi Semosavali garTobaSi ixarjeboda

_ mere sad xar, ramdeni xania gelodebiTo. _ ucxoeTSi viyavi-meTqi. _ amayad vupasuxe, Tumca eTiopia ar mixsenebia. gundSi Cemi darCenis sakiTxi karga xans ver gadawyda, raRacebi ar gamomdioda. Semdeg SoTa WeiSvilma da nodar akobiam miSuamdgomles, kidev erTi Sansi mivceTo da gundTan erTad leseliZeSi gavemgzavre. iq pirdapir ZiriTad SemadgenlobaSi momiwia TamaSi

vcxovrobdiT. xelfasi 500 maneTi gvqonda da yovel mogebul TamaSze premiis saxiT 500 maneTs viRebdiT. maSin es didi fuli iyo. mamaCemi sul imas meubneboda, fuli daagroveo. me ki axalgazrda viyavi, mTeli Cemi Semosavali restornebSi, barebSi da garTobaSi ixarjeboda. magram male airia situacia, fulic icvleboda. `dinamoelebs~ limitis gareSe SegveZlo fulis gadacvla. dadga naTesavebis da axloblebis rigi _ yvela mTxovda fulis gadaxurdavebaSi dagvexmareo. maSin vuTxari mamas _ `fuli rom megrovebina, axla sul dakarguli meqneboda, rac SemrCa drostarebaa-meTqi.~ 90-iani wlebis dasawyisi iyo. daiwyo erovnuli moZraoba. Tbilisis `dinamo~ sabWoTa kavSiris pirvelobaze TamaSobda. politikuri situacia Zalian daZabuli iyo da es pirdapir aisaxa fexburTze. maxsovs, erTxel, vilniusis `JalgisirTan~ viTamaSeT, TbilisSi rom davbrundiT, TamaSis dros gulSematkivari gahyviroda: `vilniusSi ra gindoda, Tu sircxvili ar gindoda!~ CvenTan modiodnen araformalebi da moiTxovdnen, ar iTamaSoT sabWoTa kavSiris Cempionatzeo. asec moxda. gundi aRar iRebda monawileobas sakavSiro Cempionatis matCebSi da mxolod saqarTvelos pirvelobaze daiwyo TamaSi. or weliwadze meti xnis ganmavlobaSi izolaciaSi moveqeciT. ucxoeTSi ver gavdiodiT, aRarc sabWoTa kavSiris CempionatSi vTamaSobdiT. es cudad aisaxa qarTul fexburTze da Tavad fexburTelebzec. amitom iyo, rom yvelam calk-calke daiwyo ucxoeTSi wasvlaze fiqri. izolaciis Semdeg nel-nela daviwyeT evropaSi gasvla da sxvadasxva gundebTan Sexvedrebis gamarTva. iq Casulebs, xSirad gvxvdebodnen emigranti qarTvelebi. magaliTad, germaniaSi yoveli TamaSis Semdeg CvenTan meore samamulo omis dros iq darCenili qarTveli modioda, romelic samSobloSi aRar dabrunebula, am kacis saxe da sevdiani Tvalebi sicocxlis bolomde ar damaviwydeba. israelSi Casulebs ki aeroport-

safexburTo klub `anorTosisSi~

vdgavar da vfiqrob, Sevide Tu ara, rogor gavecno, vin vikiTxo. Sesvla mainc ver gavbede _ mrcxvenoda
_ Cexoslovakiis gundTan amxanaguri matCi tardeboda. Cems sayvarel fexburTelebTan _ gabeliasTan, CivaZesTan, WediasTan, SengeliasTan, ketaSvilTan erTad viTamaSe da amis Semdeg nel-nela aewyo yvelaferi. _ am dros sad cxovrobdiT? _ raionebidan Camosulebi Si uamravi qarTveli ebraeli gveloda, iseT pativs gvcemdnen, ver agiwerT. dReSi ramdenime banketze gvepatiJebodnen, gvasaCuqrebdnen, Tel-avivis erT-erT yvelaze ZviradRirebul sastumroSi vcxovrobdiT da honoraric kargi gadagvixades _ karg cxovrebas gemo maSin pirvelad gavuge.

_ ra privilegiebiT sargeblobdnen dinamoelebi? _ sabWoTa kavSiris dros yvelaze didi privilegia bina da manqanis urigod miReba iyo. roca Cemi pirveli manqana 03 miviRe, qveyana Cemi megona, magram problema is iyo, rom tareba ar vicodi. manqanis gamosayvanad Cemi ori megobari waviyvane TavianTi manqanebiT. erTi win Camidga, meore ukan. me SuaSi momaqcies. maqsimaluri siCqare 10 km saaTSi iyo. is dro, rac bazamde misvlas movandome, moskovSi gadasafrenad iqneboda sakmarisi. erT TveSi axal manqanas ver icnobdiT _ miWeWyili, fergadaclili, Camsxvreuli farebiT. mokled, tareba viswavle. Semdeg es istoriuli manqana mamaCems vaCuqe. roca galSi Cavedi da vnaxe, veRar vicani - movlili, galamazebuli, axaliviT iyo. 80-iani wlebis bolos saxlic momces, magram dRemde ar aSenebula.

_ kviprosze rogor moxvdiT? _ rogorc ukve giTxariT, 90-iani wlebis dasawyisSi yvelaferi Tavdayira dadga, fexburTi ki ara, xalxs lukmapuris fuli aRar hqonda. TbilisSi arc saxli mqonda, arc kari, arc sayvareli adamiani myavda, romlis gamoc aq gavCerdebodi. ase daviwye fiqri sazR-

roca Cemi pirveli manqana 03 miviRe, qveyana Cemi megona, maSin tareba ar vicodi
vargareT wasvlaze. jer moskovSi Cavedi. erT-erTi rusuli gundidan mqonda SemoTavazeba, pirobebic sakmaod momxiblavi iyo _ biniT da manqaniT uzrun-

safexburTo

bazaze

52

53

mindorze saukeTeso unda iyo

velyofasac dampirdnen. Tanxmoba maSinve ar miveci, jer saqarTveloSi davbrundi, magram TbilisSi rom Camovedi, aeroportSi damxvdnen da lamis damiWires _ Cven damoukideblobisTvis vibrZviT da Sen ruseTSi wasvlas apireb, es samSoblos Ralats niSnavso _ meubnebodnen. Tanac im wels saqarTvelos saukeTeso fexburTelad damasaxeles da esec mohyavdaT mizezad. CemTvis ki politika da sporti sxvadasxva ram iyo. sxva gza ar mqonda, davrCi saqarTveloSi, Tumca ucxoeTSi wasvlaze isev vfiqrobdi. male amis SesaZleblobac momeca _ kviprosis gundis mwvrTneli, iordanesi dainteresda da Cems sanaxavad TbilisSi Camovida. es iyo 1991 wels. am dros travmirebuli viyavi da mxolod erTxel, iordanesis TxovniT gavedi savarjiSod. es sakmarisi gaxda, kviprosze, `anorTosisSi~ mimiwvies da kontraqti gavaformeT. kviprosze moskovis gavliT gavfrindi, `dinamosTan~ erTad. biWebi SvedeTSi midiodnen da aeroportSi davSordiT erTmaneTs.

90-iani wlebSi yvelaferi Tavdayira dadga, fexburTi ki ara, xalxs lukmapuris fuli aRar hqonda
autaneli sicxe damxvda. roca TviTmfrinavidan gamovedi da gavarvarebuli haeri SevisunTqe, instinqturad ukan Sevbrundi. Cavedi Tu ara, miTxres, unda iTamaSoo. CemTan erTad vova gucaevic Camovida, meore mwvrTnelad iyo mowveuli. sxva gza ar iyo, unda gvevarjiSa. dilis 9 saaTze temperatura ukve 45 graduss aRwevda. stadionze savarjiSod misuls 2000 kaci dagvxvda. sicxe imdenad autaneli iyo, rom pirvel matCze mxolod erTi taimis TamaSi SevZeli. meoreze _ uari vTqvi. gulSematkivrebi ise miyurebdnen, mgoni fiqrobdnen, amis imedi unda gvqondes mTeli welio?! magram male bulgareTSi gamarTul turnirze wavediT, TiTqmis yvela TamaSze goli gamqonda, presaSi didi aJiotaJi atyda. ase daiwyo Cemi warmatebuli kariera kviprosze. -kviprosze yofnis dros afxazeTis omma mogiswroT... - mTeli Cemi profesiuli warmatebebi erT wamSi gaufasurda, yvelaferma azri dakarga. isteriulad vrekavdi CemebTan da iseT saSinel ambebs vigebdi, rom rTuli iyo araTu fexburTze da varjiSze, aramed
afxazeTis fexburTis 100 wlis iubile

Cvenebi galidan wamosvlas bolo wuTebamde ar apirebdnen, imeds ar kargavdnen, Tumca bolos mainc mouwiaT yvelafris datoveba da wamosvla
zogadad rameze koncentrireba. verc wamosvlas vaxerxebdi, kontraqti amis uflebas ar maZlevda. Cemi mdgomareoba garSemomyofebsac kargad esmodaT da visac rogor SeeZlo, ise cdilobda damxmareboda da TanaegrZno. Cvenebi galidan wamosvlas bolo wuTebamde ar apirebdnen, imeds ar kargavdnen, Tumca bolos mainc mouwiaT yvelafris datoveba da wamosvla. soxumSi mxolod Cemi da iyo darCenili, romelTanac Cemi umcrosi Zma Cavida, TviTmfrinaviT SeZlo dis TbilisSi gamogzavna, Tavad ki soxumSi darCa da Semdeg Wuberis uReltexiliT mouxda gadmosvla. mogvianebiT miyveboda, am gzaze ramdeni saSineleba naxa. mTeli kviris manZilze ar vicodiT cocxali iyo Tu ara. maSin namdvil jojoxeTSi vicxovre. Tumca kviprosi Cem cxovrebaSi yvelaze naTel epizodad rCeba da ara mxolod profesiuli warmatebebis gamo. bina, sadac me vcxovrobdi, Zalian sandomian da karg xalxs ekuTvnoda. erTxelac, morigi gamarjvebis Semdeg, vaxSamze dampatiJes. iq pirvelad aRmovaCine, rom Cemi binis mepatroneebs qaliSvili hyoliaT _ Tanac Zalian lamazi da momxiblavi. nel-nela Cemsa da katerinas Soris grZnoba gaCnda. erT dResac, momaval simamrs Taigulis da pijakis gareSe mivadeqi da vuTxari: `batono filipe, male sa-

54

55

aRmovaCine, rom Cemi binis mepatrones lamazi qaliSvili hyolia

berZneTSi mivdivar da minda, rom katerina Tan maxldes-meTqi”. mamis Tanxmoba imwamsve miviRe, Tumca qorwili erTi wlis Semdeg, 1995 wlis 30 ivniss gadavixadeT. jvari ar dagviweria, radgan mosamzadebeli procedura iq

biebis saxeli ar aris, ise, ubralod, lamazi saxeli SevarCieT. roca pirvelad davinaxe sakuTari Svili, Tavi ucnaurad vigrZeni. lida Tveebis iyo, saberZneTSi rom gadavediT. kviprosis Semdeg iyo aTenis `aeki~, romelmac `anorTosiss~ 500 000 dolari gadauxada Cems wayvanaSi. saberZneTSi pirvelive TamaSze travma miviRe _ xeli movitexe da mTeli sami Tve ar miTamaSia. es weli erT-erTi yvelaze rTuli iyo _ Zalian cudi periodi iyo CemTvis. berZnebma kontraqtSic raRac momatyues. meore sezonma ukeT Caiara, yvela TamaSze goli gamqonda. im wels saberZneTSi saukeTeso ucxoel fexburTelad damasaxeles. samwliani kontraqti mqonda dadebuli da yvela grZnobda, rom aRar vapirebdi gagrZelebas. mesame sezonmac kargad Caiara, Tasi movigeT. sezonis damTavrebis Semdeg ki gundidan wavedi. am dros inglisis premier-ligidan, `niukaslidan~ damirekes da Sexvedra daminiSnes. im dros sazRvargareT viyavi da vuTxari, aTenSi rom davbrundebi, CamodiT da visaubroT-meTqi. aTenSi Casvla Zlivs movaswari, rom zari isev gaisma. isini ukve Camosuliyvnen da saRamosTvis Sexvedra mTxoves. mWirdeboda adamiani, vinc inglisuri kargad icoda da kontraqtis pirobebs gaecnoboda. berZnebTan iseTi gamocdileba mqonda, rom yvelas eWvis TvaliT vuyurebdi. Tumca, sul tyuilad, imitom, rom ingliselebi iseTi xalxia, arafers mogatyueben, rac gekuTvnis, arafers dagakleben, mTavaria, Sen Seni movaleoba kargad Seasrulo. davureke Cemi meuRlis Zmas da saswrafod Camosvla vTxove. marTlac saRamos is ukve aTenSi iyo da erTad SevxvdiT `niukaslis~ warmomdgenlebs. Cven Cveni pirobebi wavuyeneT da maTgan Tanxmoba miviReT. gavaformeT kontraqti da inglisSi gavemgzavre. erTxel `manCester iunaitedTan~ TamaSi wavageT. arasdros damaviwydeba, ukan dabrunebulebs rogor dagvxvda xalxi. aeroportidan Ria avtobusiT wagviyvanes. qalaqamde misvlas 7 saaTi movundiT. centric

qaliSvil lidasTan erTad

erT dResac mivadeqi momaval simamrs da vuTxari: `batono filipe, male saberZneTSi mivdivar da minda, rom katerina Tan maxldes-meTqi”
sakmaod xangrZlivia, katerina ki ukve bavSvs eloda, amitom, ubralod, samoqalaqo qorwinebiT davkmayofildiT. SegveZina gogona, romelsac lida davarqviT. begadaWedili iyo. asiaTasobiT adamiani gamovida. xalxi aRfrTovanebuli gvxvdeboda, gmirebs gviwodebdnen, eWvic ki Semepara da biWebs vekiTxebodi _ iqneb movigeT da me meSleba raRac-meTqi. xSirad mifiqria, ne-

tav, arsad araferi momego da is TamaSi ar wagvego. gulSematkivris mxridan aseTi siyvaruli arasdros minaxavs. maTTvis mniSvneloba ar hqonda, wagebuli vbrundebodiT Tu mogebuli, mainc didi siyvaruliT gvxvdebodnen. meore welsac wavageT `manCesterTan~ da isev ase dagvxvdnen. arnaxuli siyvaruli iyo gundis mimarT, Tavi valdebulad miaCndaT, rom egulSematkivraT, daxmarebodnen gunds da wagebas tragikulad ar aRiqvamdnen. male gundSi bobi robsoni movida, masTan usiamovne-

ba momivida, gundi davtove da kontraqti pirveli ligis gundTan _ `hantonTan~ gavaforme. erTi weli iq viTamaSe, iqidan ki SotlandiaSi wavedi, sadac im dros xizaniSvili da nemsaZe TamaSobdnen. iqac erTi weli davyavi. nemsaZe travmirebuli iyo da mxolod xizaniSvilTan erTad momiwia TamaSi. roca nemsaZe gamovida, me travma miviRe, 6 Tve TiTqmis ar miTamaSia da kviprosze davbrundi. marTalia, isev miwvevdnen SotlandiaSi, magram rom gamaxsenda is nisli, sicive, Tovli (xandaxan minus aT gradusSi vTamaSobdiT), survili

56

57

rac drogadis vrwmundebi imaSi, rasac bavSvobaSi meubnebodnen - rac Zalian ginda, aucileblad

preskonferenciaze

aRar gamCenia, davrCi kviprosze da 2002 wels isev `anorTosisTan~ movawere xeli kontraqts. _ kviprosi mudmivad rCeba Tqvens cxovrebaSi.. _ `anorTosisSi~ mwvTneloba SemomTavazes. aqamde amaze arasdros mifiqria, jer kidev karg formaSi viyavi da vTamaSobdi. mosafiqreblad dro viTxove, magram pasuxi dauyovnebliv momTxoves. davTanxmdi. im wels gundi CempionatSi mexuTe adgilze gavida. es iyo 2004-2005 wlebi. gundSi bevri problema iyo, fexburTelebis umetesoba wavida. davrCi oTx-xuT kacTan erTad da xelaxla momiwia gundis Camoyalibeba. maSin ori qarTveli myavda gundSi _ gabidauri da citaiSvili. fuli ar gvqonda, gundi ar iyo. bevr ucxoel fexburTels vicnobdi, kontaqtebi mqonda da kargi gun-

yvelaferi kargad aewyo. maxsovs, niqoziaSi veTamaSebodiT `apoels~, gio qinqlaZe Seviyvane oTaxSi da vuTxari _ Seni imedi maqvs, Sen unda moigo es TamaSimeTqi. marTlac movigeT 3:2, samive goli me gavitane. _ TamaSs rodis daanebeT Tavi? _ TamaSs 2007 wels, 39 wlis asakSi davanebe Tavi. travmebma Tavisi kvali damitova. Tanac, roca erTadroulad mwvrTnelic xar da fexburTelic, Znelia. mindorze saukeTeso unda iyo, pasuxismgebloba ufro didia. amitom, varCie, rom mxolod mwvrTneli vyofiliyavi. `olimpiakosis~ mwvrTnelic viyavi. iqac didxans ar davrCenilvar, guldasawyvetia _ ver gamiges, rom iq mwvrTnelis xarisxSi wavedi da ara fexburTelis.

saqarTvelos erovnuli nakrebi

onTa ligis `b~ jgufSi. CemTvis Zalian guldasawyveti iyo, rom evropis Cempionatis SesarCev TamaSze gasaSuqeblad saberZneTSi arc erTi qarTveli Jurnalisti

advilad davTanxmdi erovnuli nakrebis mwvrTnelobas. pasuxismgebloba didia. CvenTan xalxi jer kidev im eoforiis gavlenis qveSaa, rac 81 wels `dinamos~

ukve mqonda SemoTavazebebi, magram aRaraferze mifiqria. advilad davTanxmdi erovnuli nakrebis mwvrTnelobas
ar Camovida. iqauri warmomadgeneli ironiulad meubneboda _ ra enaze ilaparakeb, qarTulad Tu berZnulado. qarTulad visTan melaparaka, marto me viyavi qarTveli da berZnulad vilaparake. _ saqarTvelos nakrebis mwvrTnelad rogor moxda Tqveni daniSvna? _ roca `olimpiakosidan~ wamovedi, kulturisa da sportis ministris, nika ruruas moadgilem damireka da miTxra, rom ministrs CemTan saubari surda. sad SexvdebiT, parizSi Tu madridSio. gameRima da vuTxari _ TbilisSi xSirad Camovdivar-meTqi. am dros ukve mqonda SemoTavazebebi, magram aRaraferze mifiqria. gamarjvebam moitana. aravin fiqrobs ra gamoiara mas Semdeg qveyanam da ra realuri problemis winaSea axla. saerTod, ar miyvars gegmebis winaswar dasaxva. iluziebs ar vqmni. am bolo dros, mudmivad maxsendeba galeli mezobeli qalis sityvebi, romelmac miwinaswarmetyvela _ iRbliani iqnebao. cocxali aRar aris, Torem vetyodi _ rom icodeT, iRblis misaRwevad ramdeni Sroma damWrida...

gio qinqlaZes vuTxari _ Seni imedi maqvs, Sen unda moigo es TamaSi-meTqi. marTlac movigeT 3:2 , samive goli me gavitane
di Sevkribe. qarTvelebidan qinqlaZe dagvemata. yvela eloda, rom katastrofuli sezoni iqneboda, magram yvelasTvis moulodnelad, Zalian kargad viTamaSeT da gundi Cempioni gaxda. finansuradac amovisunTqeT da iq, saberZneTSi sxva gundSi vTamaSobdi _ `aekSi~, mere mqonda Sansi `olimpiakosSi~ meTamaSa da uari rom vTqvi, es xalxma ver gaigo. problemebi Semeqmna gulSematkivarTan, JurnalistebTan. gundi ki gaviyvane Cempi-

irma malaciZe

58

59

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful