Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
domates_yetistiriciligi

domates_yetistiriciligi

Ratings:
(0)
|Views: 3,102|Likes:
Published by fthygz8125

More info:

Published by: fthygz8125 on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
BAHÇEC
İ
L
İ
KDOMATES YET
İŞ
T
İ
R
İ
C
İ
L
İĞİ
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örn ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
iAÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 1....................................................................................................31. DOMATES YET
İŞ
T
İ
R
İ
C
İ
L
İĞİ
...........................................................................................31.1. Tan
ı
m
ı
ve Önemi...........................................................................................................31.2. Ekolojik
İ
stekleri...........................................................................................................71.3. Önemli Çe
ş
itleri ............................................................................................................81.4. Üretimi ..........................................................................................................................91.4.1. Serada Domates Yeti
ş
tiricili
ğ
i..............................................................................111.4.2. Aç
ı
kta Domates Yeti
ş
tiricili
ğ
i..............................................................................12UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................15ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................16Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2..................................................................................................192. KÜLTÜREL
İŞ
LEMLER ..................................................................................................192.1. Sulama.........................................................................................................................192.2.
İ
laçlama.......................................................................................................................222.2.1. Domateste Görülen Hastal
ı
klar ............................................................................222.2.2. Domateste Görülen Zararl
ı
lar...............................................................................332.3. Gübreleme...................................................................................................................352.4. Budama........................................................................................................................372.5. Destek Sa
ğ
lama...........................................................................................................382.6. Meyve Tutumunu Art
ı
r
ı
c
ı İş
lemler .............................................................................392.7. Yabanc
ı
Otlarla Mücadele...........................................................................................40UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................46ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................48ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................48Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 3..................................................................................................513. HASAT...............................................................................................................................513.1. Hasat Zaman
ı
...............................................................................................................513.2. Yap
ı
l
ışı
........................................................................................................................523.3. Hasat Sonras
ı İş
lemler.................................................................................................53UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...............................................................................................55ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.....................................................................................56MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................59CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................60ÖNER
İ
LEN KAYNAKLAR..................................................................................................62KAYNAKÇA.........................................................................................................................63
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burak Burk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->