ð I H C ðÀ N NG

TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn

LU N VĂN T T NGHI P K SƯ
NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN
MÃ NGÀNH : 05115

ð TÀI : NGHIÊN C U XÂY D NG H TH NG WEBSITE QU N LÝ ðÀO T O TÍN CH CHO ð I H C ðÀ N NG
Mã s : 02T4-15 02T4-21 Ngày b o v : 13/06/2007 – 15/06/2007

SINH VIÊN : Lê Văn Minh Nguy n Minh Quang L P: 02T4 CBHD : ThS Huỳnh H u Hưng

ðÀ N NG, 05/2007

L I C M ƠN

Trư c h t, chúng con xin c m ơn cha m , nh ng ngư i ñã có công sinh thành, dư ng d c chúng tôi ñ n ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành c m ơn các th y cô trong khoa Công ngh Thông tin, các th y cô gi ng d y trong trư ng ð i h c Bách khoa ðà N ng ñã truy n ñ t nh ng ki n th c quý báu cho chúng tôi trong nh ng năm h c v a qua. ð c bi t, chúng tôi xin chân thành c m ơn th y giáo Huỳnh H u Hưng - thu c b môn M ng máy tính, khoa Công ngh Thông tin, trư ng ð i h c Bách khoa ðà N ng ñã t n tình hư ng d n, ñ ng viên và giúp ñ chúng tôi trong su t th i gian th c hi n ñ tài. Chúng tôi cũng xin chân thành c m ơn anh Nguy n Thanh Nam, chuyên viên phòng ðào t o và Công tác Sinh viên, trư ng ð i h c Bách khoa ðà N ng ñã giúp ñ , h tr s li u và tư v n v nghi p v qu n lý sinh viên cho chúng tôi trong th i gian làm ñ tài. Cu i cùng, xin chân thành c m ơn b n bè g n xa, b n bè trong khoa Công ngh Thông tin ñã giúp ñ , chia s ki n th c cũng như kinh nghi m và tài li u cho chúng tôi trong quá trình nghiên c u th c hi n ñ tài này. M t l n n a, xin chân thành c m ơn!

ðà N ng, ngày 25 tháng 05 năm 2006 Sinh viên th c hi n Lê Văn Minh Nguy n Minh Quang

L I CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan : 1 Nh ng n i dung trong lu n văn này là do tôi th c hi n dư i s hư ng d n tr c ti p c a th c sĩ Huỳnh H u Hưng. 2 M i tham kh o dùng trong lu n văn ñ u ñư c trích d n rõ ràng tên tác gi , tên công trình, th i gian, ñ a ñi m công b . 3 M i sao chép không h p l , vi ph m quy ch ñào t o, hay gian trá, tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m. Sinh viên,

Lê Văn Minh Nguy n Minh Quang

M CL C
T NG QUAN ð TÀI ...................................................................................1
I. II. III. B i c nh ñ tài ...................................................................................................... 1 M c ñích ............................................................................................................... 2 Hư ng nghiên c u................................................................................................. 2

CƠ S
I.

LÝ THUY T.......................................................................................4

L p trình Java trong môi trư ng Web ................................................................... 4 I.1. M t s khái ni m liên quan ñ n Web............................................................ 4 I.2. K t n i cơ s d li u...................................................................................... 9 II. Mô hình phát tri n ng d ng Web ...................................................................... 11 II.1. Ki n trúc mô hình 1 ..................................................................................... 11 II.2. Ki n trúc mô hình 2 (Model – View – Controller)...................................... 12 III. Ngôn ng mô hình hóa th ng nh t (UML) ......................................................... 12 III.1. Gi i thi u UML ....................................................................................... 12 III.2. UML và các giai ño n c a chu trình phát tri n ph n m m...................... 15 Phân tích hi n tr ng............................................................................................. 17 Phân tích ch c năng c a h th ng....................................................................... 29 II.1. Các tác nhân (actor) ..................................................................................... 29 II.2. Usecase c a admin....................................................................................... 29 II.3. Usecase c a giáo viên.................................................................................. 34 II.4. Usecase c a sinh viên .................................................................................. 36 III. Thi t k ............................................................................................................... 39 III.1. Sơ ñ l p (class diagram) ........................................................................ 39 III.2. Sơ ñ thành ph n (component diagram).................................................. 43 III.3. Sơ ñ tri n khai (deployment diagram) ................................................... 44

PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG................................................ 17
I. II.

XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH VÀ K T QU ð T ðƯ C ................ 45
I. Xây d ng chương trình ....................................................................................... 45 I.1. Xây d ng d li u ......................................................................................... 45 I.2. Xây d ng giao di n...................................................................................... 56 I.3. Xây d ng gói theo mô hình MVC ............................................................... 58 I.4. Các gi i pháp ............................................................................................... 61 II. K t qu ñ t ñư c ................................................................................................. 69 ðánh giá k t qu ................................................................................................. 75 I.1. V m t lý thuy t........................................................................................... 75 I.2. V m t chương trình.................................................................................... 75 II. Hư ng phát tri n ................................................................................................. 76 II.1. V m t lý thuy t........................................................................................... 76 II.2. V m t chương trình.................................................................................... 76

K T LU N.................................................................................................... 75
I.

................................................................................................ 56 Hình 39 – Right Pane..................................... 12 Hình 7 – Quy trình sinh viên ñăng ký l p h c ph n........................................................................................................................................... 31 Hình 11 – Activity Diagram c a usecase admin upload ñi m.. 42 Hình 26 – Class Diagram: Sinh viên và ñi m ............................... L p sinh ho t. 56 Hình 37 – Header............ 41 Hình 25 – Class Diagram: Sinh Viên ðăng ký................................................................................ 57 Hình 42 – Sinh Viên Top Menu ................................................................................................... 6 Hình 2 – JDBC k t n i tr c ti p v i trình ñi u khi n ........ 29 Hình 9 – Activity diagram c a usecase admin ñăng nh p ............................................................................................................................................................. quan h h c ph n ................................................................................ 35 Hình 16 – Usecase c a sinh viên ....... 39 Hình 21 – Object Diagram: H c ph n............................................................................................ 40 Hình 22 – Class Diagram: L p h c ph n................................................................................ 35 Hình 15 – Sequence Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u.. 11 Hình 6 – Mô hình 2 (MVC)............................ 26 Hình 8 – Admin Usecase ......... quan h h c ph n ................................................................... 33 Hình 13 – Usecase c a giáo viên......................................................................................................................................... Khóa h c ...........................................................................................................DANH M C HÌNH V Hình 1 – Cách th c servlet làm vi c.................................................................................................................................................... 40 Hình 23 – Class Diagram: Khung chương trình ............ 38 Hình 19 – Class Diagram: Sinh viên......................... 37 Hình 18 – Sequence Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n .............................................. 57 Hình 40 – Giáo viên Top Menu........ 57 Hình 41 – Admin Top Menu ......................... 39 Hình 20 – Class Diagram: H c ph n............................................................................................. l p sinh ho t ............................ 56 Hình 38 – Footer................................... 48 Hình 36 – B c c trang Web ..................................................................................... 47 Hình 34 – Th i khóa bi u sinh viên .............................................................................................................................. Giáo viên Left Menu.................................................................................................................................... 10 Hình 3 – JDBC s d ng c u n i ODBC ..... 46 Hình 32 – Sinh viên ñăng ký ..................................................................................... 32 Hình 12 – Sequence Diagram c a usecase admin upload ñi m ..................................................................... 10 Hình 4 – JDBC k t n i thông qua các ng d ng m ng trung gian ...................................................... 57 Hình 43 – Admin Left Menu ... 43 Hình 29 – Sơ ñ tri n khai c a ng d ng........................................................................................................................................................... 41 Hình 24 – Object Diagram: Khung chương trình ........................................................................................................... 11 Hình 5 – Mô hình 1 ......................................... 42 Hình 27 – Class Diagram: Sinh viên và th i khóa bi u ........................... 30 Hình 10 – Sequence diagram c a usecase admin ñăng nh p.............. 36 Hình 17 – Activity Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n............................................................ Sinh viên Left Menu.............................. Ngành.................................................. 45 Hình 31 – Khung chương trình................................................... 46 Hình 33 – Sinh viên......... 43 Hình 28 – Bi u ñ thành ph n c a h th ng................................................................................................................................... 34 Hình 14 – Activity Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u......................................... 44 Hình 30 – ði m c a sinh viên ............... 47 Hình 35 – L p h c ph n theo kỳ ................................................. h c kỳ..................................................................... 57 ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 Hình 54 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi ñăng ký............... 74 ................................. 74 Hình 68 – Trang xem th i khóa bi u c a sinh viên.............................................. 60 Hình 49 – N i dung gói DataAcessObject ................................................Hình 44 – N i dung gói AdminInterface....................................................................................................................................................... 72 Hình 65 – Trang xem khung chương trình c a sinh viên .............................. 67 Hình 57 – Trang thi t k khung chương trình c a Admin................. 60 Hình 50 – N i dung gói Default ........... 59 Hình 47 – N i dung gói BusinessObject ................................................................................................ 69 Hình 58 – Trang thi t k th i khóa bi u c a l p h c ph n ................................. 65 Hình 55 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi h y b l p h c ph n... 60 Hình 51 – ð th mô t h c ph n và các quan h ............................................................................... 71 Hình 62 – Trang xem l p h c ph n c a giáo viên.................. 72 Hình 64 – Trang xem ñi m c a sinh viên.................................................... 59 Hình 48 – N i dung gói Bean...................................................................... 73 Hình 67 – Trang li t kê danh sách l p h c ph n hi n có.... 61 Hình 52 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (không xung ñ t)......... 69 Hình 59 – Trang web ch n file upload c a Admin ................................... 70 Hình 60 – Trang Web hi n th danh sách sau khi upload thành công .......................................................................................................................... 58 Hình 46 – N i dung gói GiaoVienInterface............................................................................................... 65 Hình 53 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (có xung ñ t).................. 71 Hình 63 – Trang xem cây quan h h c ph n c a sinh viên ....................... 66 Hình 56 – Quy trình ánh x d li u ............................................................................................................................................................................................... 58 Hình 45 – N i dung gói SinhVienInteface ................. 73 Hình 66 – Trang xem l p h c ph n ...................................................................................................................... 70 Hình 61 – Trang xem th i khóa bi u c a giáo viên .

........................................................................................................................................................................................................................................ 49 ng 15 – B ng tblGiaoVien............................... 52 ng 21 – B ng tblKhungChuongTrinh....................... 23 ng 10 – B ng tblChiTietDiemCuaSinhVien ................. 51 ng 17 – B ng tblHocKyHienHanh .............. 53 ng 26 – B ng tblNhomLopHocPhan ......................................... 52 ng 23 – B ng tblLopHocPhan ............................................................................................................................................. 48 ng 12 – B ng tblChiTietHocPhan .......................... 8 ng 4 – Các hành ñ ng trong JSP ................................................................................................................................................................................................... 62 ng 35 – B ng quan h h c ph n .................................................................................................................................. 49 ng 14 – B ng tblDonVi ........................................................................................................................................ 5 ng 3 – Các tùy ch n c a ch th page.... 51 ng 19 – B ng tblKhoa.................................... 63 ng 36 – N i dung m t class ñ c file excel ......... 50 ng 16 – B ng tblHocKy.............................................................................. 51 ng 20 – B ng tblKhoaHoc.................................................................... 19 ng 6 – ði m rèn luy n quy ñ i .............................. 53 ng 28 – B ng tblQuanHe.... 9 ng 5 – Chi ti t t ng lo i khóa h c ....................................................................................................................................................................................................................................... 49 ng 13 – B ng tblDiemCuaSinhVien.......................................... 53 ng 29 – B ng tblQuanHeHocPhan ............................................... 68 .............................................. 53 ng 27 – B ng tblPhongHoc ....................................................................................................................................... 54 ng 31 – B ng tblThoiKhoaBieu ........................................................................................................ 22 ng 9 – Mã c a các ngành thu c ñ i h c Bách Khoa ðà N ng ....................................................................................................................................................................................................................................... 53 ng 25 – B ng tblNganh................................................. 54 ng 33 – B ng tblSinhVien .............................................. 54 ng 32 – B ng tblThoiKhoaBieuSinhVien ..................... 52 ng 22 – B ng tblLoaiDiem .................................................................................................................................................... 54 ng 30 – B ng tblSinhVienDangKy............................................................................................ 55 ng 34 – Bi u di n quan h theo danh sách ñ nh k ... 21 ng 8 – Mã c a các khoa............................................................................................................................................................................ 51 ng 18 – B ng tblHocPhan.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 ng 11 – B ng tblChiTietKhungChuongTrinh............................................. 4 ng 2 – Các l nh c a giao th c HTTP ......................................................................................................... 52 ng 24 – B ng tblLopHocPhan ................................................. 20 ng 7 – Mã c a m t s trư ng thu c ðH ðà N ng................................DANH M C B NG BI U B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ng 1 – M t s th (tag) thư ng s d ng trong ngôn ng HTML ................................

DANH M C T VI T T T HTML URL HTTP HTTPS JSP XML ODBC JDBC MVC UML WML API Hypertext Markup Language Uniform Resource Locator Hypertext Tranfer Protocol HTTP over SSL Java Server Page Extensible Markup Language Open Database Connectivity Java Database Connectivity Model – View – Controller Unifield Modeling Language Wireless Markup Language Application Programming Interface .

Qu n lý ñào t o tín ch tuy là m t công vi c khó khăn và ph c t p nhưng công vi c này vô cùng quan tr ng. v i nh ng trư ng ñ i h c hàng ñ u tiêu bi u là Hoa Kỳ. − H th ng còn giúp qu n tr viên d dàng c p nh t các thông tin liên quan ñ n ñào t o. h c ph n nào nên h c trư c h c ph n nào nên h c sau… Vi c qu n lý c a nhân viên qu n tr cũng g p nhi u khó khăn như xây d ng khung chương trình. ñ i h c ðà N ng ñang chuy n d n t ðào t o theo niên ch sang ðào t o theo tín ch . vi c ki m tra xung ñ t v th i khóa bi u c a sinh viên không ñư c th c hi n trong quá trình ñăng ký. ñ i h c ðà N ng là m t trong ba tr ng ñi m trong vi c phát tri n n n giáo d c ñ i h c c a nư c ta.… và vi c qu n lý này v n còn mang nhi u nh hư ng c a h th ng qu n lý niên ch hi n có. th nhưng ñ ñánh giá s phát tri n c a c m t dân t c thì ngư i ta l i xét ñ n các khía c nh c a giáo d c ñ c bi t là giáo d c ñ i h c. vi c qu n lý ñào t o tín ch t i ð i h c ðà N ng ñang g p m t s khó khăn. s tín ch mà mình ñã ñ t ñư c. Trong quá trình phát tri n c a mình. h th ng qu n lý m i xây d ng. Sinh viên v n chưa bi t ñư c quan h c a các h c ph n. − H th ng cho phép sinh viên d dàng bi t ñư c ñi m c a mình. nh p ñi m… Bài toán ñ t ra lúc này là làm sao ñ xây d ng ñư c m t h th ng website qu n lý ñào t o tín ch ñáp ng ñư c t t c nhu c u cho giáo viên. các qu c gia ñã phát tri n ñ u là nh ng nư c có n n giáo d c tiên ti n. Ngư i ta thư ng dùng các ch s kinh t ñ ñánh giá s phát tri n c a m t qu c gia. Anh và g n chúng ta nh t là Singapore. qu n lý t t thì ch t lư ng ñào t o ñư c nâng cao. Nh t B n. B i c nh ñ tài TÀI Giáo d c là n n t ng cho s phát tri n c a c m t dân t c. sinh viên và qu n tr viên. c th là giáo viên s d y phòng nào. bi t ñư c r ng nên ñăng ký môn h c nào trư c và cu i cùng là cho phép sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n. C th là h th ng website ph i có nh ng ch c năng sau: − H th ng cho phép giáo viên d dàng bi t ñư c th i khóa bi u c a mình và danh sách các l p h c ph n mà mình d y.T NG QUAN ð I. Sinh viên ph i ñăng ký môn h c b ng tay. Hi n t i. Trên th gi i. Lê Văn Minh. L P 02T4 1 . xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau: m i ñ u chuy n sang ñào t o tín ch . ñ c bi t là giáo d c b c ñ i h c. Nguy n Minh Quang. N n giáo d c c a nư c ta ñang t ng bư c c i cách và phát tri n. xây d ng th i khóa bi u. chưa th ng nh t. d dàng xây d ng khung chương trình và d dàng xây d ng th i khóa bi u cho các l p h c ph n mà không lo xung ñ t v th i gian. môn gì vào th i ñi m hi n t i.

t ñó chúng tôi ñưa ra nh ng gi i pháp kh c ph c và cu i cùng là c th hóa các gi i pháp b ng vi c xây d ng m t h th ng website qu n lý ñào t o tín ch có ñ y ñ ch c năng nêu trên.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Công c xây d ng ñ tài Công c nghiên c u cơ s lý thuy t: các tài li u liên quan ñ n ñào t o tín ch do ð i h c ðà N ng phát hành. C th là có th xem ñư c s lư ng sinh viên t i ña. Nghiên c u lý thuy t xây d ng m t h th ng website tác nghi p b ng công ngh Java. chúng tôi th c hi n ñ tài này nh m m c ñích nghiên c u nh ng v n ñ g p ph i trong vi c qu n lý ñào t o tín ch .3. khi xây d ng h th ng website này chúng tôi mong mu n góp m t ph n nh trong s nghi p phát tri n c a giáo d c Vi t Nam. − Giáo viên xem danh sách l p h c ph n: Giáo viên có th xem danh sách các l p h c ph n mà mình d y. Sun IDE NetBean 4. giáo viên xem ñư c th i khóa bi u c a mình. III. chúng tôi. D ki n k t qu ñ t ñư c V i nh ng công c và ki n th c thu th p ñư c. chúng tôi s xây d ng h th ng website ph c v qu n lý ñào t o tín ch .2. Hư ng nghiên c u III. b ng nh ng ki n th c ñã h c và s hư ng d n t n tình c a giáo viên.1. V m t lý thuy t Nghiên c u vi c qu n lý ñào t o tín ch t i trư ng ð i h c Bách Khoa ðà N ng hi n nay. phòng nào vào nh ng th i gian nào. chúng tôi mong nh n ñư c ý ki n ñóng góp ñ hoàn thi n sau này. ðưa ra các ñ nh hư ng phát tri n c a ñ tài. c th là JSP và Servlet.5. III. Nguy n Minh Quang. H th ng xây d ng không tránh kh i nh ng h n ch .5.1. III. các tài li u liên quan ñ n l p trình Java (giáo trình và ebook). H th ng website g m các ch c năng ng v i t ng lo i ngư i dùng như sau − Giáo viên xem th i khóa bi u: Sau khi ñăng nh p. Ngoài ra. Apache Tomcat 5. s lư ng sinh viên t i thi u và s lư ng sinh viên hi n t i. Nghiên c u nh ng v n ñ g p ph i c a vi c qu n lý ñào t o tín ch . các trang web liên quan… Công c xây d ng h th ng website: Sun Java JDK 1. M c ñích Trong b i c nh trên. Microsoft Visio 2003 beta. Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4. c th là giáo viên có th bi t ñư c trong tu n mình s ph i d y nh ng l p nào. L P 02T4 2 . Lê Văn Minh.

Ngoài ra. Xây d ng chương trình và k t qu ñ t ñư c: Trong chương này.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Sinh viên xem khung chương trình: Sinh viên xem khung chương trình mà mình c n h c. − Sinh viên xem th i khóa bi u: Sinh viên xem th i khóa bi u trong h c kỳ hi n hành. − Sinh viên xem ñi m: Sinh viên xem ñi m c a mình. Lê Văn Minh. mình s ph i h c nh ng môn nào. − Nhân viên qu n tr upload các danh sách liên quan: Nhân viên qu n tr (admin) sau khi ñăng nh p s có ch c năng upload. Các danh sách này ñư c lưu d ng file excel và t ñ ng ñư c c p nh t vào cơ s d li u. lu n văn ñư c t ch c thành các chương c th như sau: Chương 1. C th là sinh viên có th bi t ñư c trong m t h c kỳ c th . Quá trình ñăng ký này s ñư c ki m tra ch t ch các ràng bu c. Phân tích thi t k h th ng: Trong chương này. V i k t qu d ki n ñ t ñư c c a chương trình. chúng tôi trình bày các bư c xây d ng chương trình và các k t qu ñ t ñư c. sinh viên có th h y b m t l p h c ph n mà mình ñã ñăng ký. phân tích h th ng và thi t k h th ng. − Nhân viên qu n tr xây d ng th i khóa bi u: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng th i khóa bi u cho t ng l p h c ph n mà không lo ng i xung ñ t th i khóa bi u. Các h c ph n này ñư c trình bày d ng cây ñ sinh viên d dàng bi t ñư c h c ph n nào nên h c trư c và h c ph n nào nên h c sau. phòng h c. Chương 3. Nguy n Minh Quang. sinh viên. l p h c. − Nhân viên qu n tr c p nh t thông tin: Nhân viên qu n tr d dàng c p nh t thông tin c a ñ i tư ng b t kỳ liên quan ñ n quá trình qu n lý ñào t o. bi t ñư c s tín ch mình ñã ñ t ñư c và bi t ñư c mình ñã hoàn t t bao nhiêu ph n c a quá trình h c ñ i h c t i trư ng. Chương 2. chúng tôi trình bày v phân tích hi n tr ng. Cơ s lý thuy t: Gi i thi u t ng quan lý thuy t và công c th c hi n ñ tài. − Sinh viên ñăng ký l p h c ph n: Sinh viên xem danh sách các l p h c ph n ñang ñư c m trong h c kỳ hi n hành ñ t ñó ñăng ký vào m t trong các l p ñó. Trong chương này. C th là sinh viên có th bi t ñư c ñi m c a t ng h c ph n mà mình ñã h c. − Sinh viên xem h c ph n và quan h h c ph n: Sinh viên có th xem danh sách các h c ph n và quan h gi a chúng. ch c năng này cho phép upload danh sách giáo viên. L P 02T4 3 . − Nhân viên qu n tr xây d ng khung chương trình: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng khung chương trình cho t ng khóa h c c a t ng ngành. chúng tôi trình bày lý thuy t xây d ng m t h th ng website b ng ngôn ng JSP theo mô hình Model View Controller. h c ph n và các thông tin khác.

<h2>. Th ñ nh d ng in ñ m và in nghiêng c a m t chu i văn b n trong tài li u. Th ñ nh d ng in c ch cho tiêu ñ Th ñ nh d ng ph n thân c a tài li u HTML. HTML ñơn gi n ch là các file thu n văn b n (text) s d ng các th (tag) yêu c u th hi n d li u ñ t gi a các th theo m t ñ nh d ng nào ñó. Th ñ nh d ng m t hàng trong b ng c a tài li u HTML Th ñ nh d ng m t ô trong m t b ng c a tài li u HTML Th xu ng c t dòng B ng 1 – M t s th (tag) thư ng s d ng trong ngôn ng HTML <b>. M i th s mang m t ñ nh d ng khác nhau và ñư c nh n bi t b i trình duy t (browser) thông qua tên th . N i dung c a HTML ñư c ñ t gi a hai th này. L P 02T4 4 . ð tài này ñư c xây d ng trên n n Web chính vì v y trong ph n này chúng tôi ch ñưa ra m t s ñ nh nghĩa liên quan ñ n Web ñư c s d ng trong ñ tài thay vì làm rõ t ng y u t c a công ngh này. hình nh k c kh năng tương tác d li u… luôn ñư c c p nh t liên t c thông qua thông qua h th ng mang toàn c u Internet. I. âm thanh. Trang Web là trang thông tin. Ngôn ng HTML (Hypertext Markup Language) Cơ s ñ xây d ng và phát tri n h th ng website trên Internet là ngôn ng HTML.1. Nguy n Minh Quang. Cùng v i s bùng n c a công ngh thông tin và Internet. LÝ THUY T L p trình Java trong môi trư ng Web M t s khái ni m liên quan ñ n Web Thu t ng World Wide Web hay g i t c là Web không còn xa l v i chúng ta. ch a d li u văn b n.1. <h3> <body> </body> <table> </table> <tr> </tr> <td> </td> <br> Lê Văn Minh. I. Th ñ nh d ng m t b ng trong tài li u HTML. Ch c năng c th c a t ng th ñư c th hi n qua b n sau. Tên th <html> </html> Ch c năng C p th này quy ư c m ñ u và k t thúc cho tài li u HTML. <i> <h1>. Web nh hư ng h u h t ñ n t t c các lĩnh v c trong cu c s ng c a chúng ta.1.CHƯƠNG 1 CƠ S I.

Trình duy t (browser) Trình duy t là m t chương trình phía Client dùng ñ hi n th tài li u HTML. trình duy t s liên h v i trình ch Web Server ñ l y tài li u qua m t ñ a ch Web là Url. Lê Văn Minh.1.4. giao th c này cho phép trình duy t phía máy khách (client) g i m t yêu c u (request) ñ n trình server (web server) máy ch . VBScript.1. ð có ñư c tài li u HTML.1. M t s khái ni m v Servlet và JSP V i HTTP và HTML. Ngư i s d ng có th nh p d li u và trình duy t thông qua các thành ph n ñi u khi n c a form như textBox. chúng ta có th t o trang web m t cách d dàng.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. ð a ch này g m 4 ph n: ph n giao th c (protocol). chúng tôi trình bày công ngh l p trình web c a Java do Sun Microsystem Co cung c p. HTTP là m t giao th c phi k t n i. hình nh. V i ñ tài này có th ch y b ng b t c trình duy t nào.5. listBox... màu s c. tuy nhiên. g m các l nh sau: Tên l nh GET POST PUT DELETE TRACE Ý nghĩa Yêu c u l y n i dung trang d li u t Web Server Chuy n d li u lên trình ch Web Server ðưa m t file lên Web Server Yêu c u xóa trang Yêu c u l y thông tin c a m t trang B ng 2 – Các l nh c a giao th c HTTP I.. I. tuy nhiên. checkBox. L P 02T4 5 . Máy ch s nh n ñư c l nh và tr v tài li u tương ng. Khi nh n ñư c tài li u. Nguy n Minh Quang. ph n ñ a ch máy ch (address). ð a ch ñ nh v tài nguyên Url (Uniform Resource Locator) Url (Uniform Resource Locator) là ñ a ch ñ nh v tài nguyên th ng nh t. I. T p l nh c a giao th c này r t ñơn gi n. ñ a ch này tr t i v trí tài nguyên trên máy ch . Giao th c HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) Giao th c HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) là cách th c ñ trình duy t k t n i v i máy ch server. trình duy t s ñ c..2. âm thanh th m chí còn th c hi n m t s l nh tương tác như JavaScript. textArea.0 tr v sau ñ n i dung ñư c hi n th chính xác hơn.1. phân tích và hi n th tài li u theo các ñ nh d ng nh t ñ nh như font ch . ñây. chúng ta nên s d ng Ms Internet Explorer phiên b n 4. và yêu c u trình duy t g i v máy ch x lý thông qua thao tác ñư c g i là submit.3. s hi u c ng c a d ch v và ph n ñư ng d n tương ñ i ñ n nơi ch a tài nguyên. mu n xây d ng m t h th ng website tác nghi p và các trang web ñ ng có kh năng tương tác cơ s d li u chúng ta ph i s d ng công ngh l p trình web phía máy ch .

cơ b n ñ tri n khai ng d ng Web: Java Server Page. M t Web Server hi u ñư c Servlet ñư c g i là servlet container hay servlet engine. I.1.7. là công ngh quan tr ng. Servlet s x lý các yêu c u ngư i s d ng và tr v h i ñáp ñ n servlet container. Cách th c servlet làm vi c: M t Servlet s ñư c n p b i servlet container khi l n ñ u tiên servlet ñư c yêu c u. Web Server Web Server là m t máy tính có cài ph n m m Web server. L P 02T4 6 . Servlet tương tác v i client thông qua mô hình request-response d a trên HTTP.6. Servlet Công ngh Servlet là cơ s ñ tri n khai các ng d ng Web s d ng ngôn ng l p trình Java.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I.1. Nguy n Minh Quang. B i vì công ngh Servlet d a trên HTTP nên servlet container cũng ph i h tr HTTP hay m t giao th c tương t như HTTPS (HTTP over SSL) ñ b o m t hơn. Hình 1 – Cách th c servlet làm vi c Chu trình s ng Servlet: Lê Văn Minh. nó nh n các yêu c u (request) HTTP t phía client và tr l i ph c v các yêu c u ñó b ng d li u tương ng. Servlet là m t l p Java có th ñư c load ñ ng và ñư c ch y b i m t Web Server ñ c bi t. Sau ñó servlet v n trong b nh ñ ñ i các yêu c u khác nó s ñư c unload khi servlet container th y b nh còn ít.

Cú pháp c a JSP cho thêm các th XML m i.hành ñ ng JSP. n u chưa nó s n p Servlet vào b nh . trong khi h i âm yêu c u c a trình khách.8. trình ch Web Server s xem Servlet ñã n p vào b nh hay chưa. Thư vi n th (Tag libraries) là phương pháp m r ng kh năng c a m t máy ch web trong khi nh ng m r ng ñó không ph thu c vào h n n (v c c u trúc máy cũng như h ñi u hành ñư c dùng). t p tin JSP ph i ñư c biên d ch thành Servlet.class c a nó th m chí ñ i tên ti p ñ u ng dùng ñ tri u g i Servlet. s ñ n lúc c n lo i b Servlet ra kh i b nh . Web Server s ti n ñ n giai ño n kh i t o Servlet − Kh i t o Servlet: Trình ch Web Server kh i t o Servlet b ng cách g i ñ n phương th c init() mà Servlet cài ñ t. Công ngh này cho phép ngư i ta nhúng mã Java và m t s hành ñ ng x lý ñã ñư c ñ nh trư c (pre-defined actions) vào trong n i dung tĩnh c a trang. Web Server s tri u g i ñ n phương th c destroy() c a Servlet. ð n p Servlet. r i biên d ch mã ngu n ra t p tin . − Th c thi Servlet: Khi trình duy t g i ho c các trang JSP tri u g i Servlet thông qua ñ a ch URL. XML hay m t s ñ nh d ng khác c a trang web m t cách năng ñ ng. Trư c khi hi n th ra trình duy t. là nh ng ch c năng ñã ñư c xây d ng trư c. Tuy nhiên. Khi có m t yêu c u tri u g i Servlet.1. doPost() ho c service(). trình ch Web server c n ph i bi t tên l p c a Servlet. − D n d p Servlet: Servlet không gi l i trong b nh vĩnh vi n. Sau khi các phương th c này th c thi xong. Nguy n Minh Quang. là nh ng cái ñóng vai trò vào vi c m r ng các th HTML hay XML tiêu chu n. dùng b biên d ch JSP (JSP compiler). Servlet v n gi l i trong b nh ñ ph c v cho l n tri u g i ti p theo. I. g i là JSP actions . M t khi Servlet ñư c n p. công ngh còn cho phép chúng ta t o ra các thư vi n th JSP (JSP tag libraries). Nh ng "hành ñ ng JSP" này ñư c dùng ñ kh i ñ ng ch c năng s n có. Thông thư ng tên l p c a Servlet (tên file . C ng thêm vào ñó.t m d ch là "B x lý văn l nh Java ti n trình" . ði u này giúp cho Servlet th c thi nhanh hơn. trình ch Web Server s chính th c g i Servlet th c thi thông qua các phương th c như doGet(). B biên d ch JSP có th t o servlet thành mã ngu n Java trư c. L P 02T4 7 .class) cũng là tên mà trình duy t dùng tri u g i Servlet khi b n th c hi n quá trình ñăng ký và ánh x . Trư c khi ch m d t. M t trang JSP có th ñư c phân thành t ng ph n nh như sau: − d li u tĩnh. b n cũng có th ánh x ñ i tên Servlet khác v i tên file *.là m t công ngh Java cho phép các nhà phát tri n t o n i dung HTML.class dùng b biên d ch Java. Phương th c này ñư c g i m t l n duy nh t. Java Server Page (JSP) Java Server Page còn ñư c bi t ñ n v i m t cái tên khác là Java Scripting Preprocessor . ho c có th tr c ti p t o mã byte code cho servlet t trang JSP. khi ngư i qu n tr yêu c u ho c khi trình duy t tri u g i Servlet t máy khách. như HTML − các ch th JSP (JSP directives) như ch th include: <jsp:include> Lê Văn Minh.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − N p Servlet: M t Servlet có th n p vào b nh 3 th i ñi m khác nhau: khi server kh i ñ ng.

ho c b ký t (character set) ñư c dùng không ph i là b ký t m c ñ nh. − pageContext (ng c nh c a trang) – M t PageContext là m t th c th có ch a d li u liên k t v i toàn b trang web. Ch ñ nh cho bi t servlet t o ra có tính an toàn v lu ng x lý (threadsafe) hay không. − response (h i âm) – ð i tư ng h i âm HTTP. Ch th này ñòi h i m t ti n t (prefix) (tương t như namespace trong C++). ví d : − <% scriptlet %> − <%= expression %> − <%! declaration %> − hành ñ ng JSP (JSP actions) − th tùy bi n (custom tags) Các ch th JSP bao g m: − include – Ch th include thông báo cho b biên d ch JSP cho nh p toàn b n i dung c a m t t p tin vào trong n i dung hi n có. Ch ñ nh r ng trang web s ñư c hi n th n u có m t ngo i l (exception) x y ra trong quá trình x lý yêu c u HTTP N u ñ nh giá tr là true thì nó nói r ng trang này là trang báo l i (error page). Chúng ta nên dùng ch ph i này n u chúng ta không dùng HTML. − request (yêu c u) – ð i tư ng yêu c u HTTP. t yêu c u này ñ n yêu c u khác Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. Tùy ch n import contentType Gi i thích K t qu là câu l nh import c a Java ñư c chèn vào trong t p tin Ch ñ nh n i d ng c a t p tin ñư c kh i t o. Các ñ i tư ng chu n: − out (xu t) – JSPWriter s d ng nó ñ ghi d li u vào lu ng d li u h i âm (response stream). Vi c làm này tương t như vi c chúng ta l y n i dung c a t p tin ñó dán tr c ti p vào trong n i dung c a t p tin ñang dùng − page – Có nhi u tùy ch n v i ch th page. Cái này có th ñư c dùng ñ theo dõi tin t c v m t ngư i dùng.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − các ph n t k ch b n JSP (scripting elements) và các bi n (variables). B ng 3 – Các tùy ch n c a ch th page errorPage isErrorPage isThreadSafe − Taglib – Ch th taglib thông báo r ng chúng ta s s d ng m t thư vi n th JSP (JSP tag library). − session (phiên giao d ch) – ð i tư ng phiên giao d ch HTTP. cũng như k t n i URI c a ph n mô t thư vi n th (URI for the tag library description) ph i ñư c xác ñ nh. L P 02T4 8 . − page (trang) – B n thân servlet. M t trang HTML nào ñ y có th ñư c truy n qua nhi u trang JSP.

Ph n n i dung s ñư c hi n th n u trình duy t web không h tr applets. B ng 4 – Các hành ñ ng trong JSP jsp:param jsp:forward jsp:plugin jsp:fallback jsp:getProperty jsp:setProperty jsp:useBean I. Nguy n Minh Quang. m t khi trang JSP kia hoàn thành nhi m v c a nó. mã trang JSP ñư c chia s v i nhi u trang JSP. Java servlet t m th i trao nhi m v ñ t yêu c u và h i âm cho trang JavaServer (JavaServer Page) ch ñ nh nào ñ y. là cái có th dùng ñư c trong trang JSP.2. Thi t l p thu c tính c a m t JavaBean ch ñ nh. ðư c dùng ñ trao nhi m v ñ t yêu c u và h i âm sang cho m t trang JSP khác. Quy n kh ng ch s ñư c hoàn tr l i cho trang JSP hi n t i. kh i jsp:forward ho c kh i jsp:params. và thông s này s ñư c c ng thêm vào chu i các thông s hi n có c a yêu c u. I. Dùng phương pháp này. Các k t n i này nhanh và hi u qu hơn ki u JDBC-ODBC. Có th ñư c dùng bên trong kh i jsp:include. Hành ñ ng này t o nên th thu c trình duy t web c n thi t ñ bao g m applet. Lê Văn Minh. L y thu c tính c a m t JavaBean ch ñ nh. Ki n t o ho c dùng l i m t JavaBean. K t n i cơ s d li u K t n i tr c ti p b ng trình ñi u khi n cơ s d li u JDBC k t n i tr c ti p v i các trình ñi u khi n CSDL. Tuy nhiên. ho c cho m t servlet khác. Khi Java phát tri n.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Các th hành ñ ng c a JSP: Hành ñ ng jsp:include Gi i thích Tương t như m c ñích s d ng m t th t c con (subroutine). b n ph i mua các trình ñi u khi n CSDL ñ c thù do nh ng nhà phát tri n cơ s d li u cung c p.2. Nó ñư c dùng ñ xác ñ nh m t thông s . thay vì ph i sao mã. các nhà cung c p h tr trình ñi u khi n JDBC k t n i tr c ti p v i các trình ñi u khi n ñ c thù c a m i h mà không c n ph i qua trung gian ODBC c a Window n a. Nh ng phiên b n cũ c a Netscape Navigator và Internet Explorer dùng nh ng th khác ñ nhúng m t chương trình nh (applet). Quy n kh ng ch s ñư c hoàn l i cho trang JSP hi n t i. L P 02T4 9 .1.

ng d ng m ng trung gian (middle-ware) trên m t máy ch s ch u trách nhi m k t n i CSDL.3.2. Trình ñi u khi n này s ñư c ñăng ký v i b qu n lý ODBC.2. có kh năng giao ti p v i ng d ng trung gian qua Internet ñ truy v n d li u. Java cho b n s d ng JDBC ñ g i ODBC và b ng cách này b n có th ki m soát nhi u h qu n tr cơ s d li u khác nhau. T t c các l nh truy xu t cơ s d li u sau ñó ñư c th c thi b ng l nh SQL. Nguy n Minh Quang. Theo mô hình l p trình phân tán. M i h cơ s d li u s cung c p m t trình ñi u khi n có kh năng ñ c hi u ñư c cơ s d li u c a chúng. Applet. Java Application. Nhi m v c a trình khách là s d ng nh ng trình ñi u khi n JDBC g n nh . Quan h c u n i JDBC-ODBC ñư c th hi n hình dư i. K t n i thông qua c u n i ODBC (Open Database Connectivity) ODBC (Open Source Connectivity) là cách k t n i t ng quát nh t ñ n m i h cơ s d li u thông qua trình qu n lý ODBC c a Windows.2.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 2 – JDBC k t n i tr c ti p v i trình ñi u khi n I. L P 02T4 10 . K t n i thông qua ng d ng m ng trung gian Ngày nay các ng d ng ñ u g n li n v i m ng Internet. Servlet JDBC Driver ODBC Database Driver CSDL Hình 3 – JDBC s d ng c u n i ODBC I. Sun cung c p s n thư vi n JDBC-ODBC kèm theo b JDK và b n có th dùng mi n phí. Lê Văn Minh.

Ki n trúc mô hình 1 Hình 5 – Mô hình 1 C u trúc Mô hình 1 r t ñơn gi n. Mô hình 1 còn không c n thi t ph i có s liên k t gi a bussiness logic và presentation logic c a ng d ng. x lý các nguyên t c tác nghi p và t o ra m t response. Hai mô hình ñó ñư c bi t như là Mô hình 1 và Mô hình 2 và chúng bi u di n nh ng cách ti p c n khác nhau ñ xây d ng ng d ng Web d a trên JSP. Khi k t h p business logic v i presentation logic làm cho nó khó có th ñưa vào m t “view” m i hay m t ñi m truy c p m i trong ng d ng. Mô hình 1 ñơn gi n hơn Mô hình 2 và là gi i pháp chính ñ xây d ng ng d ng Web khi công ngh JSP ñư c gi i thi u l n ñ u tiên. Sun cũng ñưa ra nh ng cách ñ làm vi c v i nó và ñ nh nghĩa 2 mô hình ñ xây d ng ng d ng Web d a trên JSP. Mô hình phát tri n ng d ng Web Khi gi i thi u công ngh JSP. nhưng Mô hình 1 không thích h p ñ phát tri n nh ng ng d ng l n b i vì ch c h n m t s lư ng l n các hàm s ñươc nhân b n trong m i trang JSP. II. Tuy nhiên. Ví d như Lê Văn Minh. Không nh ng th . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 4 – JDBC k t n i thông qua các ng d ng m ng trung gian II. ki m tra tính h p l d li u. L P 02T4 11 . M c dù ñơn gi n.1. m t request t o b i JSP ho c Servlet và sau ñó JSP ho c Servlet kia s x lý request. qua th i gian Mô hình 2 ñư c ch p nh n là gi i pháp t t nh t ñ xây d ng ng d ng Web d a trên JSP.

Mô hình nhìn chung là m t cách mô t c a m t v t th nào ñó.2. Trong mô hình MVC Controller là m t Servlet trung tâm nh n t t c các request t phía client. Trong mô hình này business logic v i presentation logic ñư c tách bi t l n nhau. Mô hình này c n ph i ñư c trình bày theo hư ng nhìn (View) c a khách hàng hay ngư i s d ng và làm sao ñ h hi u ñư c. Ngôn ng mô hình hóa th ng nh t (UML) III. s tách bi t này cung c p nhi u lo i giao di n khác nhau cho ng d ng.1. Ki n trúc mô hình 2 (Model – View – Controller) Hình 6 – Mô hình 2 (MVC) Mô hình 2 hay mô hình Model – View – Controller (MVC) ñã gi i quy t nhi u v n ñ c h u c a Mô hình 1. II. Mô hình hóa h th ng ph n m m M c tiêu c a giai ño n phân tích h th ng là s n xu t ra m t mô hình t ng th c a h th ng c n xây d ng. Controller s tr d li u v cho client thông qua ñ i tư ng response. b n mu n thêm vào m t giao di n m i như Wireless Markup Language (WML) cho truy c p không dây thì vi c ñó là r t khó. B t kỳ ñâu. ñ u tiên ngư i ta ñã t o nên các b n v ñ quy t ñ nh c ngo i hình l n phương th c ho t ñ ng c a nó. Gi i thi u UML III. L P 02T4 12 . t ng Model bên dư i s cung c p các phương th c cho Controller. sau ñó ñ i tư ng này ñư c trình di n t ng View. T m quan tr ng c a mô hình ñã ñư c lĩnh h i m t cách th u ñáo trong h u như t t c các ngành khoa h c k thu t t nhi u th k nay. Mô hình này cũng có th ñư c s d ng ñ xác ñ nh các yêu c u c a ngư i dùng ñ i v i h th ng và qua ñó giúp chúng ta ñánh giá tính kh thi c a d án. ho c GUI (Swing). khi mu n xây d ng m t v t th nào ñó. Thêm vào ñó. có th là Web.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng trong m t giao di n HTML. Sau khi x lý. Bên trong Model có 2 t ng tách bi t là Business Logic và Data Manipulation. Ch ng h n các b n v k thu t thư ng g p là m t d ng mô hình quen thu c. s tách bi t này cũng cho phép chúng ta s d ng l i mã l nh m t cách d dàng. Khi x lý các request. wireless. III.1. View bao g m t t c các JSP th c hi n vi c trình di n d li u và các form ñ nh n các request ti p theo. Controller s phân lo i và x lý các request. Business Logic ñ c t t t c các ñ i tư ng tương tác trong toàn b h th ng còn Data Manipulation ñ c t t t c các lu t và phương th c x lý c a các ñ i tư ng trên. Nguy n Minh Quang.1. V t ñó có th t n t i Lê Văn Minh.

− T o m t khuôn m u hư ng d n nhà phát tri n trong su t quá trình xây d ng h th ng. − ð ng nh t (consistent): Các view khác nhau không ñư c mâu thu n v i nhau. Nhà thi t k c n ph i t o ra các mô hình mô t t t c các khía c nh khác nhau c a s n ph m. Mô hình thư ng ñư c mô t trong ngôn ng tr c quan. M t mô hình cũng có th ñư c xây d ng trong nhi u giai ño n và m i giai ño n. n y sinh nhu c u mô ph n m m theo hư ng ñ i tư ng. ngành công ngh ph n m m ch có duy nh ñ i tư ng là Simula. dù ñó là giai ño n thi t k hay giai ño n xây d ng ho c ch là m t k ho ch. − Ch rõ c u trúc ho c ng x c a h th ng. ch khi c n thi t m t s thông tin m i ñư c bi u di n d ng văn b n. ñi u ñó có nghĩa là ña ph n các thông tin ñư c th hi n b ng các ký hi u ñ h a và các k t n i gi a chúng. − Ghi l i các quy t ñ nh c a nhà phát tri n ñ s d ng sau này. mô hình s ñư c b sung thêm m t s chi ti t nh t ñ nh. Có th nói thêm r ng mô hình là m t s ñơn gi n hoá hi n th c. Sang n a sau c a th p k 1980. Trư c khi UML ra ñ i ð u nh ng năm 1980. m i hư ng nhìn trong s chúng s mô t m t khía c nh riêng bi t c a s n ph m hay h th ng c n ñư c xây d ng. T o mô hình s giúp cho chúng ta hi u th u ñáo m t h th ng ph c t p trong s toàn th c a nó. mô hình hóa m t h th ng nh m m c ñích: − Hình dung m t h th ng theo th c t hay theo mong mu n c a chúng ta . Mô hình ñư c xây d ng nên ñ chúng ta d dàng hi u và hi u t t hơn h th ng c n xây d ng. III. Theo ñúng như câu ng n ng "M t b c tranh nói nhi u hơn c ngàn t ". m t mô hình có th ñư c chia thành nhi u hư ng nhìn. − Có th hi u ñư c (understandable): Cho nh ng ngư i xây d ng l n s d ng − D thay ñ i (changeable) − D dàng liên l c v i các mô hình khác. T o mô hình cho các h th ng ph n m m trư c khi th c s xây d ng nên chúng.1. Và m t vài trong s nh ng ngôn ng nh ng năm ñ u th p k 90 ñư c nhi u ngư i dùng là: − Grady Booch’s Booch Modeling Methodology − James Rambaugh’s Object Modeling Technique – OMT − Ivar Jacobson’s OOSE Methodology t m t ngôn ng hư ng hư ng ñ i tư ng như hình hoá các h th ng mô hình hoá xu t hi n Lê Văn Minh.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng trong m t s giai ño n nh t ñ nh. L P 02T4 13 . Cùng v i chúng. Ngoài ra. Nguy n Minh Quang. Nói tóm l i. ñã tr thành m t chu n m c trong vi c phát tri n ph n m m và ñư c ch p nh n trong c ng ñ ng làm ph n m m gi ng như trong b t kỳ m t ngành khoa h c k thu t nào khác. Vi c bi u di n mô hình ph i thõa mãn các y u t sau: − Chính xác (accurate): Mô t ñúng h th ng c n xây d ng.2. các ngôn ng Smalltalk và C++ xu t hi n.

ngư i ta nh n th y c n thi t ph i cung c p m t phương pháp ti m c n ñư c chu n hoá và th ng nh t cho vi c mô hình hoá hư ng ñ i tư ng. IBM. Trong quá trình phát tri n có nhi u công ty ñã h tr và khuy n khích phát tri n UML có th k t i như : Hewlett Packard. Chính hi n th c này ñã ñư c nh ng ngư i tiên phong trong lĩnh v c mô hình hoá hư ng ñ i tư ng nh n ra và h quy t ñ nh ng i l i cùng nhau ñ tích h p nh ng ñi m m nh c a m i phương pháp và ñưa ra m t mô hình th ng nh t cho lĩnh v c công ngh ph n m m.Packard’s Fusion − Coad and Yordon’s OOA and OOD M i phương pháp lu n và ngôn ng trên ñ u có h th ng ký hi u riêng. Oracle. khi n x y ra cu c tranh lu n phương pháp nào là t t nh t. UML (Unifield Modeling Language) Ngôn ng mô hình hóa th ng nh t (Unifield Modeling Language – UML) là m t ngôn ng ñ bi u di n mô hình theo hư ng ñ i tư ng ñư c xây d ng b i ba tác gi trên v i ch ñích là: − Mô hình hoá các h th ng s d ng các khái ni m hư ng ñ i tư ng.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Hewlett.3. Nó là m t ngôn ng ñ ñ c t . nhà thi t k và nhà phát tri n ph n m m. III.1. ðã có ba công trình tiên phong nh m t i m c tiêu ñó. t t c nh ng phương pháp trên ñã ti m c n l i và b sung l n cho nhau.4. Microsoft. s khác bi t gi a các phương pháp ñó h u như không ñáng k và theo cùng ti n trình th i gian. UML có th ñư c s d ng làm công c giao ti p gi a ngư i dùng. Grady Booch và Ivar Jacobson. Trong th c t . có nhi u ràng bu c khác nhau. chúng ñư c th c hi n dư i s lãnh ñ o c a James Rumbaugh. tr c quan hoá. S ra ñ i c a UML Trong b i c nh trên. − Gi i quy t v n ñ v m c ñ th a k trong các h th ng ph c t p. L P 02T4 14 . nhà phân tích. − Thi t l p m t k t n i t nh n th c c a con ngư i ñ n các s ki n c n mô hình hoá. ðây là cu c tranh lu n khó có câu tr l i. Lê Văn Minh. ñư c các phương pháp hư ng ñ i tư ng s d ng ñ th hi n và miêu t các thi t k c a m t h th ng. rành m ch. Yêu c u c th là ñưa ra m t t p h p chu n hoá các ký hi u (Notation) và các bi u ñ (Diagram) ñ n m b t các quy t ñ nh v m t thi t k m t cách rõ ràng. Nguy n Minh Quang. Vì th . III. UML là m t ngôn ng mô hình hoá th ng nh t có ph n chính bao g m nh ng ký hi u hình h c. xây d ng và làm sưu li u cho nhi u khía c nh khác nhau c a m t h th ng có n ng ñ ph n m m cao. Unisys. các nhà phát tri n ph n m m nhi u kinh nghi m thư ng s d ng ph i h p các ñi m m nh c a m i phương pháp cho ng d ng c a mình. Chính nh ng c g ng này d n ñ n k t qu là xây d ng ñư c m t Ngôn Ng Mô Hình Hoá Th ng Nh t (Unifield Modeling Language – UML). b i t t c các phương pháp trên ñ u có nh ng ñi m m nh và ñi m y u riêng. phương pháp x lý riêng và công c h tr riêng. − T o m t ngôn ng mô hình hoá có th s d ng ñư c b i ngư i và máy.1.

Sau khi nhà phân tích ñã nh n bi t ñư c các l p thành ph n c a mô hình cũng như m i quan h gi a chúng v i nhau..2..2. t t nh t nên c g ng né tránh vi c ngay l p t c bi n ñ i các mô hình này thành các dòng code. các l p cùng các m i quan h ñó s ñư c miêu t b ng công c bi u ñ l p (class diagram) c a UML.2.. III. Giai ño n phân tích Giai ño n phân tích quan tâm ñ n quá trình tr u tư ng hóa ñ u tiên (các l p và các ñ i tư ng) cũng như cơ ch hi n h u trong ph m vi v n ñ . Các tác nhân và các Use case ñư c mô hình hóa cùng các m i quan h và ñư c miêu t trong bi u ñ Use case c a UML. Giai ño n thi t k s ñưa ra k t qu là b ng ñ c t chi ti t cho giai ño n xây d ng h th ng. cho s giao ti p. k t qu c a giai ño n phân tích s ñư c m r ng thành m t gi i pháp k thu t. các ch c năng ñ lưu tr các ñ i tư ng trong ngân hàng d li u. Qua phương pháp mô hình hóa Use case.. Ph thu c vào kh năng c a ngôn ng ñư c s d ng..Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III.2. Nguy n Minh Quang. các l p c a giai ño n thi t k s ñư c bi n thành nh ng dòng code c th trong m t ngôn ng l p trình hư ng ñ i tư ng c th (không nên dùng m t ngôn ng l p trình hư ng ch c năng!). III.. Các l p k thu t ñ nh nghĩa chi ti t cũng như gi i pháp trong h th ng ph n m m. Các l p thu c ph m vi v n ñ có t giai ño n phân tích s ñư c "nhúng" vào h t ng cơ s k thu t này. UML s d ng bi u ñ Use case (Use Case Diagram) ñ nêu b t m i quan h cũng như s giao ti p v i h th ng. cho ngân hàng d li u. giao ti p v i các h th ng khác. Trong giai ño n phân tích. .4. Khi t o ra các mô hình phân tích và thi t k trong UML. t o ra kh năng thay ñ i trong c hai phương di n: Ph m vi v n ñ và h t ng cơ s . Các l p m i s ñư c b sung ñ t o thành m t h t ng cơ s k thu t: Giao di n ngư i dùng. giao di n v i các thi t b ngo i vi và các máy móc khác trong h th ng. ví d như các l p cho giao di n ngư i dùng. v. S c ng tác gi a các l p nh m th c hi n các Use case cũng s ñư c miêu t nh vào các mô hình ñ ng (dynamic models) c a UML. ch duy nh t các l p có t n t i trong ph m vi v n ñ (các khái ni m ñ i th c) là ñư c mô hình hóa. mô hình ñư c s d ng ñ d hi u. UML và các giai ño n c a chu trình phát tri n ph n m m III. ñây có th là m t công vi c khó khăn hay d dàng. trùng h p. vì v y.3. Giai ño n thi t k Trong giai ño n này. các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm ñ n h th ng s ñư c mô hình hóa song song v i ch c năng mà h ñòi h i t phía h th ng (t c là Use case). chưa ph i là m i quan tâm c a giai ño n này. v i vàng ñưa ra nh ng k t lu n v Lê Văn Minh. Trong nh ng giai ño n trư c. Giai ño n xây d ng Trong giai ño n xây d ng (giai ño n l p trình). M i m t Use case ñư c mô t trong tài li u. Giai ño n nghiên c u sơ b UML ñưa ra khái ni m Use Case ñ n m b t các yêu c u c a khách hàng (ngư i s d ng).v.1.2. L P 02T4 15 .2. III. d giao ti p và t o nên c u trúc c a h th ng. nó s ñ c t các yêu c u c a khách hàng: Anh ta hay ch ta ch ñ i ñi u gì phía h th ng mà không h ñ ý ñ n vi c ch c năng này s ñư c th c thi ra sao.

2. Nguy n Minh Quang. Ch qua vi c ñ nh nghĩa c a m t lo t các hư ng nhìn khác nhau. − Bi u ñ (diagram): Bi u ñ là các hình v miêu t n i dung trong m t hư ng nhìn. m i hư ng nhìn ch ra m t khía c nh riêng bi t c a h th ng.6. Ví d như l p. Các thành ph n c a ngôn ng UML Ngôn ng UML bao g m m t lo t các ph n t ñ h a (graphic element) có th ñư c k t h p v i nhau ñ t o ra các bi u ñ . khái quát hóa. M t hư ng nhìn không ph i là m t b n v . nơi các mô hình ñư c chuy n thành code. B i ñây là m t ngôn ng . M t ph n t mô hình thư ng ñư c s d ng trong nhi u bi u ñ khác nhau. nên UML cũng có các nguyên t c ñ k t h p các ph n t ñó. ph thu c. bao g m c liên k t. thông ñi p cũng như các quan h gi a các khái ni m này. ngư i ta m i có th t o d ng nên m t b c tranh hoàn thi n v h th ng. Các nhóm s d ng nhi u lo i bi u ñ UML khác nhau làm n n t ng cho công vi c c a mình: Th nghi m ñơn v s d ng bi u ñ l p (class diagram) và ñ c t l p. m t t ch c ho c m t ngư i dùng).Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng vi c vi t code có th s thành m t tr ng i cho vi c t o ra các mô hình chính xác và ñơn gi n. b sung các thông tin cũng như các quy t c ng pháp chung v m t ph n t mô hình. chúng còn cung c p thêm các cơ ch ñ có th m r ng ngôn ng UML cho phù h p v i m t phương pháp xác ñ nh (m t quy trình. III. UML có t t c 9 lo i bi u ñ khác nhau ñư c s d ng trong nh ng s k t h p khác nhau ñ cung c p t t c các hư ng nhìn c a m t h th ng. và giai ño n th nghi m h th ng s d ng bi u ñ Use case (use case diagram) ñ ñ m b o h th ng có phương th c ho t ñ ng ñúng như ñã ñư c ñ nh nghĩa t ban ñ u trong các bi u ñ này. nhưng nó luôn luôn ch có m t ý nghĩa và m t kí hi u. Cũng chính các hư ng nhìn này n i k t ngôn ng mô hình hóa v i quy trình ñư c ch n cho giai ño n phát tri n. mà là m t s tr u tư ng hóa bao g m m t lo t các bi u ñ khác nhau.5. Lê Văn Minh. − Cơ ch chung: Cơ ch chung cung c p thêm nh ng l i nh n xét. ñ i tư ng. M t s nh ng thành ph n ch y u c a ngôn ng UML: − Hư ng nhìn (view): Hư ng nhìn ch ra nh ng khía c nh khác nhau c a h th ng c n ph i ñư c mô hình hóa. L P 02T4 16 . − Ph n t mô hình hóa (model element): Các khái ni m ñư c s d ng trong các bi u ñ ñư c g i là các ph n t mô hình. Giai ño n xây d ng là m t giai ño n riêng bi t.2. III. th nghi m tích h p thư ng s d ng bi u ñ thành ph n (component diagram) và bi u ñ c ng tác (collaboration diagram). Th nghi m M t h th ng ph n m m thư ng ñư c th nghi m qua nhi u giai ño n và v i nhi u nhóm th nghi m khác nhau. th hi n các khái ni m hư ng ñ i tư ng quen thu c.

I. chu n b khoá lu n trong m t tu n và kéo dài trong su t h c kỳ. ki n t p. mà t t c m i sinh viên thu c ngành hay nhóm ngành ñào t o ñó ñ u ph i theo h c và tích lu ñư c.15 tín ch (c th xem ði u 28). có kh i lư ng tương ñương 10 . m i h c ph n lý thuy t ho c h c ph n có c lý thuy t và th c hành có kh i lư ng t 2 ñ n 5 tín ch . Như v y. thí nghi m ho c 45 .1. bài t p. M i h c ph n ph i ñư c ký hi u b ng m t mã riêng do trư ng qui ñ nh.60 ti t th c t p. chu n b khoá lu n. I.2 ti t chu n b . M t ti t h c trên l p ñư c quy ñ nh là 45 phút. Phân tích hi n tr ng Tín ch Tín ch là ñơn v dùng ñ ño lư ng kh i lư ng ki n th c và k t qu h c t p ñã tích lũy ñư c c a sinh viên. H c ph n ð nh nghĩa H c ph n là kh i lư ng ki n th c tương ñ i tr n v n.1. Các lo i h c ph n − H c ph n b t bu c là h c ph n ch a ñ ng nh ng n i dung chính y u c a ngành hay nhóm ngành ñào t o. m t ti t h c th c hành ho c bài t p c n 1 . th o lu n ho c 3 ñ n 4 ti t th c t p.2. Lê Văn Minh.CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG I. M t tín ch ñư c qui ñ nh b ng 15 ti t h c lý thuy t ho c 30 ti t th o lu n trên l p. M t h c ph n ph i ñư c b trí gi ng d y tr n v n và phân b ñ u trong m t h c kỳ.3 ti t chu n b . n u trong m t h c kỳ có 15 tu n th c h c thì tín ch là m t ti t lý thuy t ho c 2 ti t bài t p. Ð ti p thu ñư c m t ti t h c lý thuy t trên l p sinh viên c n kho ng 2 .2. I.2. thu n ti n cho ngư i h c tích lũy trong quá trình h c t p: M i h c ph n th c hành có kh i lư ng t 1 ñ n 3 tín ch . I.2. Khoá lu n hay ñ án t t nghi p là m t h c ph n ñ c bi t. ki n t p. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 17 . Ki n th c trong m i h c ph n ñư c thi t k ki u môñun theo t ng môn h c ho c ñư c k t c u dư i d ng t h p t nhi u môn h c thành m t môn h c m i. th c hành.

c th là có n i dung gi ng nhau t 80% tr lên và có s tín ch tương ñương ho c l n hơn. các h c ph n trên có th ñư c chia ra: − H c ph n tiên quy t ñ i v i h c ph n X là h c ph n b t bu c sinh viên ph i h c trư c h c ph n X và thi ñ t m i ñư c theo h c h c ph n X. I. − Ngoài các h c kỳ chính. Nguy n Minh Quang.3. − H c ph n tương ñương ñ i v i h c ph n X. g i là s tín ch tích lu . Trong m i h c kỳ có qui ñ nh kh i lư ng ki n th c t i thi u b t bu c sinh viên ph i tích lũy. cho dù k t qu thi có th không ñ t. Theo n i dung và tính ch t tương ñ i gi a các m ng ki n th c. X Ký hi u: Y − H c ph n h c trư c ñ i v i h c ph n X là h c ph n sinh viên ph i h c trư c h c ph n X m i ñư c h c h c ph n X. Lê Văn Minh. trư ng có th t ch c thêm h c kỳ hè dành cho nh ng sinh viên thi không ñ t các h c kỳ chính ñư c ñăng ký h c l i và nh ng sinh viên h c gi i có ñi u ki n k t thúc s m chương trình ñào t o. tùy theo ñi u ki n. mà sinh viên b t bu c ph i ch n m t s lư ng xác ñ nh trong s nhi u h c ph n tương ñương ñư c quy ñ nh cho ngành ñó. H c kỳ.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − H c ph n t ch n b t bu c là h c ph n ch a ñ ng nh ng m ng n i dung chính y u c a ngành hay nhóm ngành ñào t o. 1 tu n ki m tra gi a kỳ và 3 tu n thi. là h c ph n có n i dung và th i lư ng ñáp ng ñư c yêu c u c a h c ph n X. Năm h c Năm h c có t i thi u 2 h c kỳ chính: − M t h c kỳ chính có 15 tu n th c h c.3. − H c ph n t ch n t do là h c ph n sinh viên có th t do ñăng ký h c hay không tùy theo nguy n v ng.1. Y X Ký hi u: − H c ph n song hành ñ i v i h c ph n X là h c ph n sinh viên có th theo h c ñ ng th i v i h c ph n X. M t h c kỳ hè có t 4 ñ n 6 tu n th c h c và m t tu n thi. L P 02T4 18 . năm h c H c kỳ H c kỳ là th i gian ñ sinh viên hoàn thành m t s h c ph n c a chương trình ñào t o. Y X SH Ký hi u: − H c ph n tích lũy là h c ph n có k t qu cu i cùng c a h c ph n ñ t t ñi m 5 tr lên. I. I. T ng s tín ch c a các h c ph n này tính t lúc b t ñ u khoá h c ñ n th i ñi m xét.2.3.

t o thành m t l p h c ph n. n u mu n xin mi n h c h c ph n ñó. s tín ch và ñi m) g i v phòng ðào t o c a trư ng ch m nh t là 1 tháng trư c khi thi k t thúc h c ph n. ñư c t ch c thành l p sinh ho t. I.5. I.5 năm 4 năm 3 năm S tín ch tích lu t i ña 260 235 180-210 150 Th i gian rút ng n t i ña 3 h c kỳ chính 2 h c kỳ chính 2 h c kỳ chính 2 h c kỳ chính Th i gian kéo dài t i ña 5 h c kỳ chính 4 h c kỳ chính 4 h c kỳ chính 3 h c kỳ chính B ng 5 – Chi ti t t ng lo i khóa h c I. Các lo i ñi m khác − ði m trung bình chung h c t p (ðTBCHT) ñư c tính theo m i h c kỳ ho c năm h c. L P 02T4 19 . ðTBCHT ñư c tính d a theo ñi m và s tín ch c a t t c các h c ph n mà sinh viên ñã ñăng ký h c và d thi trong h c kỳ (k c các h c ph n ñư c ñăng ký h c l i).6.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I.2.2) m t trư ng nào ñó trong th i gian không quá 5 năm.2. N u ñư c ch p thu n thì h c ph n ñó s ñư c ñi m mà sinh viên ñã ñ t và kèm theo ch b o lưu (BL). I.1. ph i làm ñơn kèm theo xác nh n (s ti t h c. I. M i l p h c ph n ñư c ký hi u b ng m t mã s riêng do trư ng quy ñ nh.4. Th i gian c a m t khoá h c. Khóa h c Khoá h c là th i gian ñ sinh viên hoàn thành chương trình ñào t o c a m t chuyên ngành ñào t o trình ñ ñ i h c ho c cao ñ ng.6.2. I. di m tương ñương Sinh viên ñã thi ñ t yêu c u m t h c ph n ho c h c ph n tương ñương (xem m c 3. ñư c t ch c tương ñ i n ñ nh t ñ u cho ñ n cu i khoá h c. ð i v i h c ph n tương ñương ñi m h c ph n s ñư c ghi kèm ký hi u (Tð). Các lo i ñi m ði m b o lưu. Tuỳ theo kh năng và ñi u ki n h c t p. tr các h c ph n ñư c b o lưu và ñư c mi n. ñư c quy ñ nh tuỳ thu c vào b c h c và chuyên ngành ñào t o.1. L p sinh ho t có mã s riêng.5. sinh viên có th rút ng n ho c kéo dài th i gian h c t i ña như sau : B ch c Ð ih c ð ih c ð ih c Cao ñ ng Th i gian ñào t o 5 năm 4.5. L p sinh ho t Nh ng sinh viên cùng khoá tuy n sinh. ñăng ký h c cùng chuyên ngành ñào t o trong cùng m t khoá ñào t o.6. L ph c L p h c ph n Nh ng sinh viên theo h c cùng m t h c ph n trong cùng m t kho ng th i gian và cùng gi ng viên. Nguy n Minh Quang. Lê Văn Minh.

t l phân b th i gian ñào t o gi a kh i ki n th c giáo d c ñ i cương và kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi p. t o ti m l c cho ngư i ñư c ñào t o d dàng thích nghi v i môi trư ng làm vi c. Chương trình ñào t o bao g m 2 kh i ki n th c − Kh i ki n th c giáo d c ñ i cương (GDðC) g m các h c ph n thu c các lĩnh v c: khoa h c xã h i và nhân văn.0 ñi n quy ñ i m m m m m m m B ng 6 – ði m rèn luy n quy ñ i − ði m trung bình chung m r ng (ðTBCMR) b ng t ng ñi m trung bình chung h c t p và ñi m rèn luy n quy ñ i. I.4 ñi 0. khoa h c t nhiên và toán. t c p nh t ki n th c trư c tình hình phát tri n nhanh c a khoa h c và công ngh . giáo d c qu c phòng và giáo d c th ch t.0 ñi 0.7.7. trung bình chung tích lũy và trung bình chung m r ng ñư c quy ñ nh t i ði u 22 c a Quy ch này. I. Cao ñ ng. Cách tính ñi m trung bình chung h c t p. Trung h c chuyên nghi p h chính quy ban hành theo Quy t ñ nh s 42/2002/Qð-BGD&ðT ngày 21/10/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ðào t o. − ði m rèn luy n quy ñ i (ðRLqñ) là ñi m quy ñ i t k t qu rèn luy n c a sinh viên. Lê Văn Minh. Theo Quy ch ñánh giá k t qu rèn luy n c a h c sinh. I. L P 02T4 20 .0 ñi -0. Chương trình khung g m cơ c u n i dung và s tín ch các h c ph n.5 ñi -1. Chương trình ñào t o c a m i chuyên ngành ñào t o do các trư ng thành viên xây d ng trên cơ s chương trình khung c a B Giáo d c & Ðào t o qui ñ nh và ñư c Giám ñ c Ð i h c ðà N ng phê duy t.6 ñi 0.8 ñi 0.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − ði m trung bình chung tích lũy (ðTBCTL) là ñi m trung bình chung c a t t c các h c ph n mà sinh viên ñã ñăng ký h c và d thi cũng như các h c ph n ñư c b o lưu và tương ñương ñư c mi n tính t ñ u khoá h c cho ñ n th i ñi m xét. nh m trang b cho sinh viên n n h c v n r ng ñ ti p thu t t ki n th c chuyên môn. sinh viên các Trư ng ð i h c. − Kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi p (GDCN) g m các h c ph n cơ s .2.1. ngo i ng . m c quy ñ i ñư c tính như sau: Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy K t qu rèn luy n n ñ t lo i xu t s c n ñ t lo i t t n ñ t lo i khá n ñ t lo i trung bình khá n ñ t lo i trung bình n lo i y u n lo i kém ði m rèn luy 1. ngo i ng ph c v chuyên ngành và các h c ph n chuyên môn nh m cung c p cho ngư i h c nh ng ki n th c và k năng ngh nghi p ban ñ u c n thi t.7. Nguy n Minh Quang. Chương trình ñào t o N i dung ñào t o N i dung ñào t o trong toàn khoá h c m i trình ñ c a t ng chuyên ngành ñào t o ñư c th hi n thành chương trình ñào t o. th i gian ñào t o. gi a lý thuy t và th c hành.

8. L P 02T4 21 . I. có d ng B ng 7 – Mã c a m t s trư ng thu c ðH ðà N ng I.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. I. Mã Khoa 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 3xx Tên Khoa Khoa Cơ khí Khoa Công ngh thông tin Khoa Cơ khí giao thông Khoa Công ngh Nhi t.7. Nhóm h c ph n t ch n g m nh ng h c ph n ch a ñ ng nh ng n i dung c n thi t nhưng sinh viên ñư c t ch n ñ tích lũy ñ s tín ch qui ñ nh và chi m kho ng 20 .1. Quy t c ñánh mã Mã trư ng U Tên ñơn v Cơ quan ð i h c ðà N ng ð i h c Bách khoa ð i h c kinh t ð i h c Sư ph m ð i h c Ngo i ng Cao ñ ng Công ngh Mã 0 1 2 3 4 5 Ký hi u in ðHðN ðHBK ðHKT ðHSP ðHNN CðCN Mã trư ng: 1 ký t .3. − DD: S th t khoa trong trư ng.80% kh i lư ng ki n th c toàn khoá.Th y ñi n D án ñào t o k sư Vi t-Pháp Phòng Hành chính t ng h p Phòng ðào t o & Công tác sinh viên T tài v Khoa Toán – ð i h c Sư Ph m Ghi chú Lê Văn Minh. M i kh i ki n th c có 2 nhóm h c ph n sau − Nhóm h c ph n b t bu c g m nh ng h c ph n ch a ñ ng nh ng n i dung ki n th c chính y u c a ngành ñào t o. Nguy n Minh Quang.9. b t bu c sinh viên ph i h c và chi m kho ng 70 .ði n l nh Khoa ði n Khoa ði n t Vi n thông Khoa Hóa Khoa Sư ph m k thu t Khoa Xây d ng C u ðư ng Khoa Xây d ng Dân d ng & công nghi p Khoa Xây d ng Th y l i .30% kh i lư ng ki n th c toàn khoá.8. có d ng − U: Mã trư ng. Mã khoa U D D Mã khoa: 3 ký t .

− N: S th t ngành trong khoa. có d ng − UDD: Mã khoa. Nguy n Minh Quang. Mã ngành 10110 10120 10130 10210 10220 10230 10240 10250 10310 10410 10420 10430 10510 10520 10530 10540 10610 10620 10630 10710 10720 10730 10740 Tên ngành Cơ khí Ch t o máy Cơ ñi n t Cơ khí .ðH Ngo i Ng Trung tâm Giáo d c Th ch t Trung tâm Giáo d c Qu c phòng B ng 8 – Mã c a các khoa I.Vi n thông Hóa Hóa Hóa Hóa Lê Văn Minh. Mã ngành U D D N S Mã ngành: 5 ký t .Vi n thông ði n t .ði n l nh Công ngh Nhi t.9. L P 02T4 22 .Luy n . − S: Mã chuyên ngành (ngành chung thì S=0 ).Silicat ði n t .Giáo d c.ði n l nh Công ngh Nhi t.ðH Sư Ph m Khoa Mác-Lênin ð i h c Kinh t Khoa Ngo i ng chuyên ngành.Vi n thông ði n t .ð i h c Ngo i Ng Khoa Pháp .1.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng 3xx 3xx 3xx 2xx 4xx 4xx 0xx 601 Khoa Lý – ð i h c Sư Ph m Khoa Hóa – ð i h c Sư Ph m Khoa Tâm lý .ði n l nh ði ði ði ði n n n n K thu t ði n t K thu t Vi n thông K thu t Máy tính Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Th c ph m Sinh h c Hóa h c v t li u .Cán thép Công ngh thông tin Khoa h c máy tính (D ki n) M ng máy tính (D ki n) Công ngh ph n m m (D ki n) Tin h c công nghi p (D ki n) Cơ khí ñ ng l c Công ngh Nhi t – ði n l nh Thi t b năng lư ng (D ki n) K thu t nhi t l nh (D ki n) K H T ði thu t ñi n th ng ñi n (D ki n) ñ ng hóa (D ki n) n công nghi p (D ki n) Thu c khoa Cơ khí Cơ khí Cơ khí Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin Cơ khí Giao thông Công ngh Nhi t.

ði n t thu t ði n t .Pôlyme v t li u .H m (D ki n) ðư ng Ôtô và ñư ng thành ph (D ki n) ðư ng Ôtô và ñư ng sân bay (D ki n) K thu t Giao thông (D ki n) Công trình Ng m (D ki n) Ki m ñ nh ch t lư ng công trình GT (D ki n) C u ñô th (D ki n) V t li u xây d ng (D ki n) Xây d ng dân d ng và công nghi p Ki n trúc Công ngh Môi trư ng K thu t ñô th (D ki n) Xây d ng C u ñư ng Xây d ng C u ñư ng Xây d ng Dân d nghi p Xây d ng Dân d nghi p Xây d ng Dân d nghi p Xây d ng Dân d nghi p Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d ng TL-Tð ng TL-Tð ng TL-Tð ng TL-Tð ng TL-Tð ng & công ng & công ng & công ng & công Xây d ng Th y l i .ðư ng C u . L P 02T4 23 .Th y ñi n Kinh t Xây d ng và Qu n lý D án C ng và Công trình ven b (D ki n) Công trình th y ñi n (D ki n) Qu n lý và Khai thác Tài nguyên nư c (D ki n) Xây d ng Cơ s h t ng nông thôn (D ki n) S n xu t t ñ ng Xây d ng TL-Tð D án ñào t o k sư Vi t-Pháp B ng 9 – Mã c a các ngành thu c ñ i h c Bách Khoa ðà N ng I.9.2.D u & Khí Hóa in (D ki n) Hóa nhu m (D ki n) hóa dư c (D ki n) thu t Công nghi p thu t ði n .ði n hóa hóa h c . Mã h c ph n U D D M M M Z Mã h c ph n: 7 ký t .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng 10750 10760 10770 10780 10790 10711 10810 10820 10830 10840 10850 10860 10910 10920 10930 10940 10950 10960 10970 10980 10990 11010 11020 11030 11040 11110 11120 11130 11140 11150 11160 11210 Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Sư ph m K Sư ph m k Sư ph m k Sư ph m k (D ki n) Sư ph m k Sư ph m k v t li u .Tin h c thu t Công ngh th c ph m thu t Cơ ði n t (D ki n) thu t Xây d ng (D ki n) Hóa Hóa Hóa Hóa Hóa Hóa Sư ph Sư ph Sư ph Sư ph mK mK mK mK thu thu thu thu t t t t Sư ph m K thu t Sư ph m K thu t Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C u ñư u ñư u ñư u ñư u ñư u ñư u ñư ng ng ng ng ng ng ng Xây d ng C u . có d ng Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

Ví d : M t h c ph n có mã là 1010070 thì − 3 ký s "101" ñ u tiên: có nghĩa h c ph n này thu c Khoa Cơ Khí. − Z: ð c thù h c ph n (0 .HP chung cho m t s ngành khác nhau. − MMM: S th t h c ph n trong khoa. Mã l p h c ph n Mã l p h c ph n: 11 ký t . Mã l p sinh ho t U D D N S K K L H C Mã l p: 10 ký t . − NS: Ngành. 2 . L P 02T4 24 . Nguy n Minh Quang. − Ký s "1" ti p theo n a: có nghĩa l p này thu c c p ñ i h c.chính qui. − 2 ký s "05" ñ u tiên: có nghĩa l p này thu c khoá h c vào trư ng năm 2005. 3 . − S "007" ti p theo: có nghĩa ñây là h c ph n ñư c ñánh s th t 007 trong Khoa ñó. − 1 ký s "2" ti p theo: có nghĩa ñây là l p sinh ho t ñư c ñánh s th t 2 trong Khoa Cơ Khí c a trư ng . có d ng − UDD: Mã khoa qu n lý.LêNin). − C: C p ñào t o (1.HP chung toàn trư ng h (Cao ñ ng / trung c p). Ví d : M t l p có mã là 1010420511 thì − 3 ký s "101" ti p theo: có nghĩa l p này thu c Khoa Cơ Khí c a trư ng. 1 . − H: Mã hình th c ñào t o (1.ð i h c. I.9. …). I. − L: S th t l p (Class) trong m t khoa c a niên khóa ñó (b t ñ u t 1 ñ n 9). Lê Văn Minh.Cao ñ ng.HP chung toàn trư ng. − KK: Mã khoá h c là 2 ký t (2 s cu i) c a niên khóa (vòng ñ i ph n m m có th kho ng vài ch c năm). 2. 3-Trung c p). − 2 ký t “04” là mã ngành Cơ khí ch t o trong khoa cơ khí. có d ng U D D M M M Z K K S S − UDDMMMZ: Mã môn h c (xem gi i thích phía trên). 2.HP chuyên ngành ).9. − KK: Mã khóa h c (2 s cu i c a niên khóa).3. − Ký s "1" ti p theo: có nghĩa l p này thu c h chính quy. − Ký s "0" cu i cùng: có nghĩa ñây là h c ph n d y cho toàn trư ng (ví d : các môn Mác .v a h c v a làm.4.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − UDD: Mã khoa qu n lý h c ph n.

có d ng U D D N S L K K H C S S − UDDNS: Mã ngành sinh viên ñăng ký h c.ñ i h c − 15 (tương ng v i SS): s th t c a sinh viên trong l p sinh ho t là 15.Cao ñ ng. − 1 (tương ng v i H): h chính qui.5. 2. Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − SS: S th t c a l p h c ph n. …). L P 02T4 25 . Ví d : m t sinh viên có mã s Có nghĩa như sau: − 10210 (tương ng v i UDDNS): sinh viên thu c Ngành Công ngh thông tin. − 06 (tương ng v i KK): khóa 2006 – 2011.9. − C: C p ñào t o (1.chính qui. − L: S th t l p. − H: Mã hình th c ñào t o (1. 102101061115 Lê Văn Minh. Mã sinh viên Mã sinh viên: 12 ký t .v a h c v a làm. − 1 (tương ng v i L): l p s 1. 3-Trung c p). I. − SS: S th t sinh viên trong l p. 2.ð i h c. − KK: Khóa h c (2 s cu i c a niên khóa). − 1 (tương ng v i C): c p ñào t o .

10. V i các bư c.10. quá trình sinh viên ñăng ký h c m t l p h c ph n ti n hành b ng tay theo nhi u bư c.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. Quy trình sinh viên ñăng ký l p h c ph n Hi n t i.1. sinh viên ñư c phát tài li u và gi y ñăng ký ñi kèm. I. Mô t quy trình Hình 7 – Quy trình sinh viên ñăng ký l p h c ph n Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. N u quá trình ñăng ký có s xung ñ t ho c b t h p lý thì phòng ñào t o s t ñi u ch nh ho c thông báo cho các sinh viên ñ ch nh s a. L P 02T4 26 .

danh sách các h c ph n. Bư c này ki m tra li u th i khóa bi u c a sinh viên có b xung ñ t hay không. Bư c 8: Ki m tra s lư ng t ng l p h c ph n. Sinh viên s ghi mã l p h c ph n (th c ch t là mã nhóm) t i ô có h c ph n tương ng c n ñăng ký. Ngư c l i. Khi ñăng ký. Như ta ñã bi t. sinh viên có h c 2 l p h c ph n khác nhau hay không. các h c ph n có quan h v i nhau. Nguy n Minh Quang. Tài li u này bao g m khung chương trình. N u có s xung ñ t nghĩa là sinh viên v n chưa h c ho c không th vư t qua h c ph n ràng bu c thì phòng quy trình s chuy n sang bư c 6. Các l p h c ph n này ñư c chia thành nhóm và m i nhóm tương ng v i m t l p niên ch . Bư c 5: Ki m tra ñi u ki n ràng bu c. Bư c 4: Sinh viên ñăng ký và n p l i cho phòng ñào t o. C t ñ u tiên là tên sinh viên c a l p. Bư c 3: Phát hành m u ñăng ký l p h c ph n. thông thư ng có r t ít sinh viên không ñáp ng yêu c u v các ràng bu c h c ph n. Ngư c l i. sinh viên không h bi t ñư c có bao nhiêu ngư i cùng ñăng ký như mình vào m t l p h c ph n do ñó s có hi n tư ng s sinh viên ñăng ký vào l p h c ph n vư t quá s lư ng cho phép c a l p h c ph n ñó. phòng ñào t o g i ý cho sinh viên m i khoa nên ñăng ký vào nh ng nhóm nào cho h p lý. n u có thì sinh viên ñó ñã h c ho c ñã vư t qua các h c ph n ràng bu c hay không.2. phòng ñào t o s phát hành thông báo cho nh ng sinh viên v n chưa ñăng ký ñư c và dán t ng khoa. Lê Văn Minh. Bư c 7: Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u. Bư c 6: Thông báo l i cho sinh viên. Tài li u này là k ho ch h c t p c a sinh viên c a t t c các ngành khóa 06. N u s lư ng không ñáng k thì phòng ñào t o s phát hành thông báo và ti n trình s quay l i bư c 6. quan h các h c ph n. Sinh viên ñ c ñư c thông báo này s liên h v i phòng ñào t o ñ ch nh s a cho phù h p. Bư c này ki m tra h c ph n c n ñăng ký li u có c n ph i h c trư c m t s h c ph n khác hay không. N u s lư ng sinh viên ñăng ký vư t quá s lư ng cho phép thì ti n trình chuy n sang bư c 9. L P 02T4 27 . Sinh viên s ñi n vào các ô tương ng mã nhóm l p h c mà mình c n ñăng ký r i n p cho phòng ñào t o. quy trình s chuy n sang bư c 7. các c t ti p theo tương ng v i các h c ph n có m l p trong h c kỳ hi n hành. M u ñăng ký này ñư c phát theo t ng l p sinh ho t.10. Tài li u này g m t t c các l p h c ph n và chi ti t l p h c ph n ñư c d y trong h c kỳ ñó. Do ñó. Di n gi i quy trình Quy trình ñư c th c hi n t ng bư c như sau: Bư c 1: Phòng ñào t o s phát hành “Chương trình ñào t o khóa 2006 – 2011” vào ñ u năm h c. ñánh giá và các v n ñ liên quan.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. Trong tài li u này. Sinh viên s d a vào tài li u này ñ ch n ra l p h c ph n mà mình c n. h c. M u ñăng ký này là m t b ng g m nhi u dòng và nhi u c t. Bư c 2: Phòng ñào t o s phát hành “S tay sinh viên” trư c m i h c kỳ cho sinh viên. Ngư c l i ti n trình s chuy n sang bư c 8. Bư c 9: Ki m tra s lư ng sinh viên vư t quá m c. ti n trình s chuy n sang bư c 10. N u có xung ñ t thì ti n trình s chuy n sang bư c 6. các quy ñ nh liên quan ñ n d y. Vì k ho ch ñào t o c a trư ng r t ch t ch nên. Nghĩa là ki m tra xem có hi n tư ng trong cùng m t th i ñi m. Nghĩa là sinh viên s th c hi n l i bư c 4.

Ưu ñi m − Chương trình ñào t o ñư c th c hi n r t khoa h c. I.10. ðánh giá hi n tr ng I. I.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Bư c 10: T ñi u ch nh s lư ng.11. I. Nh ng ñ xu t c i ti n − ð ti t ki m th i gian và công s c c a phòng ñào t o. B n thân sinh viên sau khi ñăng ký cũng chưa th bi t ñư c mình có ñư c h c l p h c ph n ñó hay không. sinh viên ñó có th bi t ngay l p t c là mình ñã ñăng ký ñư c hay không. − Th i khóa bi u. Khi t t c các bư c trên ñ u hoàn t t. − Khi s lư ng sinh viên ñăng ký vào m t l p h c ph n vư t quá gi i h n thì có s t ñi u ch nh c a phòng ñào t o. − Biên lai thu h c phí. phòng ñào t o s ñi u ch nh s lư ng cho phù h p. Lê Văn Minh. − Quá trình ki m tra ràng bu c các h c ph n. − S tay sinh viên. Vi c ñi u ch nh này là r t khó khăn.11. Các bi u m u liên quan − Chương trình ñào t o khóa 2006 – 2011. Như c ñi m − Quy trình ñăng ký h c tín ch quá rư m rà. I. − K ho ch ñào t o ñư c biên so n ch t ch . Nguy n Minh Quang. ki m tra xung ñ t th i khóa bi u cũng như ki m tra s lư ng sinh viên ñã ñăng ký ph i ñư c th c hi n v i m t t c ñ th t cao ñ khi m t sinh viên ñăng ký.3.2.3. − M u ñăng ký h c ph n. Trong trư ng h p s lư ng ñăng ký vư t tr i. L P 02T4 28 . Bư c 11: Xác nh n ñăng ký thành công. phòng ñào t o s phát hành cho sinh viên danh sách các l p mà sinh viên ñã ñăng ký ñ sinh viên th c hi n vi c n p h c phí. vi c sinh viên ñăng ký h c l p h c ph n nên ñư c th c hi n qua m ng. S ñi u ch nh này v n còn chưa h p lý vì v i vi c ñăng ký b ng tay thì không th bi t ñư c sinh viên nào ñăng ký trư c và sinh viên nào ñăng ký sau ñ s p x p ưu tiên. − Vi c ki m tra ràng bu t và ki m tra xung ñ t th i khóa bi u c a sinh viên di n ra khó khăn.11.11.1.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

II. Phân tích ch c năng c a h th ng
II.1. Các tác nhân (actor)
H th ng qu n lý tín ch hi n t i ñư c tương tác b i 3 tác nhân. − Admin: Nhân viên qu n tr . Nhân viên qu n tr là ngư i tr c ti p v n hành và ñi u khi n h th ng qu n lý ñào t o tín ch , ngư i th c hi n cung c p thông tin cho h th ng ñ các tác nhân khác s d ng. − Sinh viên: Sinh viên ñang h c t i trư ng. Sinh viên là tác nhân s d ng h th ng. Các ch c năng chính c a h th ng ñư c xây d ng ñ hư ng t i tác nhân này.

Giáo viên: Giáo viên ñang gi ng d y t i trư ng. Giáo viên cũng là tác nhân s d ng h th ng.

II.2. Usecase c a admin
Ch nh s a sinh vien Upload Danh sách Sinh Viên

Ch nh s a khoa Upload danh sách khoa Ch nh s a giáo viên Upload danh sách giáo viên ðăng nh p

Ch nh s a ñơn v

Upload danh sách ñơn v Upload danh sách ngành

Ch nh s a ngành

Ch nh s a phòng h c

Upload danh sách phòng h c Admin

Ch nh s a h c kỳ Ch nh s a h c ph n và quan h

Upload danh sách l p sinh ho t

Upload danh sách H c Ph n

Ch nh s a khung chương trình

Ch nh s a l p h c ph n

Upload ñi m

Danh sách l p h c ph n

Download các report

Hình 8 – Admin Usecase

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

29

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

a. Usecase Admin ðăng nh p: Usecase này cho phép ngư i dùng s d ng tên và m t kh u c a mình ñ ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin trư c khi th c hi n các ch c năng qu n lý. − Dòng s ki n chính: Usecase này b t ñ u khi ngư i dùng mu n ñăng nh p vào h th ng. 1. Ngư i dùng ch n ch c năng ñăng nh p ho c b t ñ u vào trang web c a admin. 2. H th ng hi n th form ñăng nh p. 3. Ngư i dùng nh p tên và m t kh u. 4. H th ng s ki m tra tên, m t kh u tương ng ñ l y ra quy n truy c p tương ng và cho phép ngư i dùng ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin n u ki m tra thành công − Dòng s ki n khác: Tên ho c m t kh u không h p l . Trong dòng s ki n chính, n u ngư i dùng nh p sai tên ho c m t kh u thì h th ng s hi n th m t thông báo l i. H th ng s hi n th form ñăng nh p và ngư i dùng s b t ñ u l i dòng s ki n chính. Ngư i dùng có th thoát kh i h th ng b ng cách t t chương trình browser. − Các yêu c u ñ c bi t: không có. − ði u ki n tiên quy t: Ngư i dùng ph i hi n ñư c ch c năng này. tr ng thái chưa ñăng nh p m i có th th c

− ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công, ngư i dùng s ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin. Ngư c l i, tr ng thái c a h th ng s không thay ñ i. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram)

Hình 9 – Activity diagram c a usecase admin ñăng nh p

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

30

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

− Bi u ñ trình t (Sequence Diagram)

Admin

LogIn Page

LogInController

DB User

1: Click LogIn 2: Load Page

3: Nh p UserId và Password

4: n nút Submit 5: Log In 6: L y quy n truy c p ng v i UserId & Password

7: Ki m tra quy n truy c p

8: Tr k t l i n u UserId và Password không h p l

9: Thi t l p session

10: Tr v trang c a admin

Hình 10 – Sequence diagram c a usecase admin ñăng nh p b. Usecase admin upload ñi m: Usecase này mô t cách admin upload danh sách ñi m c a sinh viên dư i d ng file excel. − Dòng s ki n chính: Usecase này b t ñ u khi admin th c hi n updoad ñi m c a sinh viên. 5. Admin ch n ch c năng upload ñi m. 6. H th ng ñưa ra form ñ admin nh p ñư ng d n file excel ho c th c hi n ch c năng browse ñ tìm file. 7. Admin click vào nút upload. 8. H th ng phía client s th c hi n vi c upload file excel ñó ñ n server. 9. H th ng phía server th c hi n vi c ñ c file excel và tr v phía client danh sách sinh viên và ñi m c a sinh viên.

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

31

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

− Admin s click vào nút Update Database − H th ng s th c hi n vi c c p nh t danh sách này vào cơ s d li u − Dòng s ki n khác: − Upload g p l i k t n i: N u trong quá trình upload, k t n i b ng t thì h th ng tr v thông báo l i phía client. H th ng phía client s ñưa ra form ñ admin th c hi n vi c upload l i, admin s th c hi n l i dòng s ki n chính. − L i ñ c file excel: Trong quá ñ c file excel ñ c p nh t vào cơ s d li u, n u vi c ñ c có s c v ki m tra l i ràng bu c, s c v ki u d li u, h th ng s tr v thông báo l i phía client. H th ng phía client s ñưa ra form ñ admin th c hi n vi c upload l i, admin s th c hi n l i dòng s ki n chính. − Các yêu c u ñ c bi t: không có. − ði u ki n tiên quy t: Ngư i dùng ph i ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin. − ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công, h th ng s g i v phía ngư i dùng thông báo update thành công. Ngư c l i, tr ng thái c a h th ng không thay ñ i. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram)

Hình 11 – Activity Diagram c a usecase admin upload ñi m

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

32

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Bi u ñ trình t (Sequence Diagram) Admin Upload page ProcessUpload DBDiemSinhVien 1: Click Upload ñi m 2: Load Page 3: Ch n file excel 4: Click nút Upload 4: Upload file 5: ð c file excel 6: Tr v danh sách 7: Hi n th danh sách 8: Click nút Update DB 9: Yêu c u c p nh t DB 10: C p nh t DB 12: C p nh t 13: Tr v k t qu ho c l i n u có Hình 12 – Sequence Diagram c a usecase admin upload ñi m Lê Văn Minh. L P 02T4 33 . Nguy n Minh Quang.

− ði u ki n tiên quy t: Giáo viên ph i ñăng nh p m i có th s d ng ch c năng này. 2. Giáo viên ch n ch c năng xem th i khóa bi u. H th ng phía server truy v n cơ s d li u ñ l y ra th i khóa bi u tương ng c a giáo viên r i tr v client. L P 02T4 34 . h th ng s hi n th th i khóa bi u d ng b ng phía client. − ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram) Lê Văn Minh. 3.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Nguy n Minh Quang. − Các yêu c u ñ c bi t: không có. N u không.3. tr ng thái h th ng không ñ i. − Dòng s ki n khác: không có. H th ng phía client s hi n th k t qu lên browser. Usecase c a giáo viên ðăng nh p Xem th i khóa bi u Giáo viên Xem danh sách l p h c ph n Hình 13 – Usecase c a giáo viên Usecase giáo viên xem th i khóa bi u: Usecase này mô t cách giáo viên xem th i khóa bi u c a mình − Dòng s ki n chính: 1.

L P 02T4 35 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Click xem th i khóa bi u [Loi neu chua dang nhap] Hi n th th i khóa bi u Hình 14 – Activity Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u − Bi u ñ trình t (Sequence Diagram) Hình 15 – Sequence Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u Lê Văn Minh.

2. L P 02T4 36 . Usecase c a sinh viên ðăng nh p Xem khung chương trinh Xem cây quan h h c ph n Xem ñi m Xem h c ph n c n ñăng ký Sinh viên Xem th i khóa bi u Xem h c ph n ñã ñăng ký H yb m tl ph c ph n Hình 16 – Usecase c a sinh viên a. Usecase sinh viên ñăng ký: Usecase này mô t cách sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n.4. H th ng phía client s hi n th danh sách các l p h c ph n. − Các yêu c u ñ c bi t: không có.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. 4. − ði u ki n tiên quy t: Sinh viên ph i ñăng nh p m i có th s d ng ch c năng này. Lê Văn Minh. Sinh viên ch n m t l p h c ph n. H th ng phía server truy v n cơ s d li u ñ l y ra danh sách các l p h c ph n hi n có và v n còn ch ñ ñăng ký r i tr v phía client. − Dòng s ki n chính: 1. Sinh viên ch n ch c năng ñăng ký. − Dòng s ki n khác: không có. 3. Nguy n Minh Quang.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram) ðăng ký môn h c [Khong dang nhap] ðăng nh p [Het cho] Hi n th danh sách l p h c ph n [Khong dap ung hoc phan hoc truoc] [Xung dot thoi khoa bieu] Sinh viên ch n l p h c ph n C p nh p CSDL Hình 17 – Activity Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. tr ng thái h th ng không ñ i. N u không. h th ng s hi n th th i khóa bi u d ng b ng phía client. L P 02T4 37 .

L P 02T4 38 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Bi u ñ trình t (Sequence Diagram) Sinh Viên DangKyPage ProcessDangKy DbHocPhan 1: Click ðăng ký 2: Page Load 3: Ki m tra Sesction 4: Tr v l i n u chưa ñăng nh p 5: Ki m tra ràng bu c 6: L y danh sách môn h c liên quan 7: Ki m tra s SV ñã ñăng ký 8: Tr v l i n u l p h c ph n ñã ñ ngư i 8: Ki m tra h c ph n tiên quy t 9: Tr v l i n u chưa ñ t các h c ph n tiên quy t 10: Ki m tra h c ph n h c trư c 11: Tr v l i n u các chưa t ng h c các h c ph n h c trư c 12: Ki m tra th i khóa bi u 13: Tr v l i n u th i khóa bi u b xung ñ t 14: C p nh t thông tin vào DB 15: Tr v ñã ñăng ký thành công Hình 18 – Sequence Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

Nguy n Minh Quang..* -maKhoaHoc : string -tenKhoaHoc : string -namVaoTruong : int 1. Sinh viên và các quan h v i l p sinh ho t ngành. khóa h c Nganh -maNganh : string -tenNganh : string -maTruongDT : string -maNganhDT : string -khoi : string -moTa : string -soTinChi : int -soHocKy : int 1. III.1.* 1.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III...1. quan h h c ph n Lê Văn Minh. L p sinh ho t.1 SinhVien -maHS : string -maLopNienChe : string Hình 19 – Class Diagram: Sinh viên. Khóa h c III. Thi t k III. Ngành. H c ph n và quan h h c ph n Hình 20 – Class Diagram: H c ph n..1 KhoaHoc 1..1..2. Sơ ñ l p (class diagram) Vì s lư ng l p (class) c a h th ng r t nhi u nên không th ñ t t t c các l p cũng như quan h gi a chúng vào trong m t hình v .1. Do ñó chúng tôi trình bày ph n này theo nhóm các quan h .* LopSinhHoat -maLopSinhHoat : string -maNganh : string -tenLop : string -moTa : string -maKhoaHoc : long 1. L P 02T4 39 .1 1.

* 1.. L P 02T4 40 .1.1 ChiTietLopHocPhan -maChiTietLopHocPhan : long -maLopHocPhan : string -maHocKy : long -maGiaoVien : string -maPhongHoc : long -maThoiKhoaBieu : long -soLuongToiThieu : int -soLuongToiDa : int -soLuongHienTai : int 1.. Nguy n Minh Quang.* PhongHoc -maPhongHoc : long -tenPhong : string -trucThuocDonVi : string -tinhTrang : string 1..* Hình 22 – Class Diagram: L p h c ph n...1 1. quan h h c ph n III.1 1.* 1...Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 21 – Object Diagram: H c ph n. h c kỳ Lê Văn Minh... L p h c ph n và h c kỳ NhomLopHocPhan -maNhom : string -tenNhom : string -maNganh : string LopHocPhan -maLopHP : string -tenLop : string -maNhomLopHocPhan : string -maHocPhan : string -moTa : string -status : long HocKy -maHocKy : long -hocKy : int -namHoc : int -moTa : string +thietLapHocKyHienHanh() : int 1.* GiaoVien -maGiaoVien : string -hoLot : string -tenGiaoVien : string -email : string -maKhoa : string 1.3..1 ThoiKhoaBieu -maThoiKhoaBieu : long -mon : long -tue : long -wed : long -thu : long -fri : long -sat : long -sun : long 1.* 1..1 1.1 1..

4. Khung chương trình Hình 23 – Class Diagram: Khung chương trình Hình 24 – Object Diagram: Khung chương trình Lê Văn Minh. L P 02T4 41 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. Nguy n Minh Quang.1.

1 1... Sinh viên.* 1.1 1.1. ñi m SinhVien -maSinhVien : string -maLopNienChe : string 1.... L P 02T4 42 .* 1.* 1..* -maHocKy : long -hocKy : int -namHoc : int -moTa : string +thietLapHocKyHienHanh() : int HocPhan -maHocPhan : string -tenHocPhan : string -soTinChi : float -lyThuyet : float -thucHanh : float -doAn : float -baiTapLon : byte -thucTap : byte -ghiChu : string -STT : long -maThi : string -maTinhTien : string -vietTat : string -maCongThuc : string 1.1 Hình 26 – Class Diagram: Sinh viên và ñi m Lê Văn Minh.5. Sinh viên ñăng ký l p h c ph n SinhVien -maSinhVien : string -maLopNienChe : string 1.1 ChiTietDiemCuaSinhVien -maChiTietDiemCuaSinhVien : long -maDiemCuaSinhVien : long -maLoaiDiem : long -soDiem : float -ghiChu : string 1.1 SinhVienDangKy -maSinhVienDangKy : long -maSinhVien : string -maLopHocPhanTheoKy : long -maNopTien : long -ngayDangKy : Date -thuTuDangKy : int Hình 25 – Class Diagram: Sinh viên ñăng ký III...Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III.* LopHocPhanTheoKy -maLopHocPhanTheoHocKy : long -maHocPhan : string -maHocKy : long 1.1 -maDiemCuaSinhVien : long -maSinhVien : string -maHocKy : long -maHocPhan : string -diemCuoiCung : float 1..1 DiemCuaSinhVien 1. Nguy n Minh Quang.* LoaiDiem -maLoaiDiem : string -tenLoaiDiem : string -heSoTinh : float -moTaLoaiDiem : string 1..6.1...* HocKy 1...

Sơ ñ thành ph n (component diagram) User Interface Apache Tomcat Component Business Logic Java Development Kit (JDK) Data Access Database Driver Database Hình 28 – Bi u ñ thành ph n c a h th ng Lê Văn Minh. Sinh viên và th i khóa bi u Hình 27 – Class Diagram: Sinh viên và th i khóa bi u III. L P 02T4 43 .2.7. Nguy n Minh Quang.1.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III.

L P 02T4 44 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. Sơ ñ tri n khai (deployment diagram) Client 1 -TCP/IP Client 2 -TCP/IP Web Server -Database Driver Database Server Hình 29 – Sơ ñ tri n khai c a ng d ng Lê Văn Minh.3.

I. Nguy n Minh Quang. Xây d ng chương trình Xây d ng d li u Hình 30 – ði m c a sinh viên Lê Văn Minh. L P 02T4 45 .CHƯƠNG 3 XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH VÀ K T QU ð T ðƯ C I.1.

L P 02T4 46 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 31 – Khung chương trình Hình 32 – Sinh viên ñăng ký Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 33 – Sinh viên. l p sinh ho t Hình 34 – Th i khóa bi u sinh viên Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 47 .

L P 02T4 48 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 35 – L p h c ph n theo kỳ Mô t các b ng: STT 1 2 3 4 5 Tên maChiTietDiemCuaSinhVien maDiemCuaSinhVien maLoaiDiem soDiem ghiChu Ghi chú int Mã chi ti t ñi m c a Sinh Viên int Mã ñi m c a Sinh Viên nvarchar(12) Mã lo i ñi m float S ñi m nvarchar(128) Ghi chú Ki u B ng 10 – B ng tblChiTietDiemCuaSinhVien STT 1 2 3 4 Tên maChiTietKhungChuongTrinh maKhungChuongTrinh maHocPhan hocKy Ki u int int nvarchar(7) int Ghi chú Mã chi ti t khung chương trình Mã khung chương trình Mã lo i ñi m S ñi m B ng 11 – B ng tblChiTietKhungChuongTrinh Lê Văn Minh.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tên maChiTietLopHocPhan maLopHocPhan maHocKy maGiaoVien maThoiKhoaBieu maPhongHoc soLuongToiThieu soLuongToiDa soLuongHienHanh Ki u int nvarchar(12) int nvarchar(12) int nvarchar(50) int int int Ghi chú Mã chi ti t l p h c ph n Mã l p h c ph n Mã h c kỳ Mã giáo viên Mã th i khóa bi u Mã phòng h c S lư ng t i thi u S lư ng t i ña S lư ng hi n hành B ng 12 – B ng tblChiTietHocPhan STT 1 2 3 4 5 Tên maDiemCuaSinhVien maSinhVien maHocKy maHocPhan diemCuoiCung Ki u int nvarchar(12) int nvarchar(7) float Ghi chú Mã ñi m c a sinh viên Mã sinh viên Mã h c kỳ Mã h c ph n ði m cu i cung B ng 13 – B ng tblDiemCuaSinhVien STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên maDonVi tenDonVi diaChi dienThoai fax email stt Ki u nvarchar(5) nvarchar(255) nvarchar(255) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) int Ghi chú Mã ñơn v Tên ñơn v ð a ch ði n tho i Fax Email S th t B ng 14 – B ng tblDonVi Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 49 .

Nguy n Minh Quang. L P 02T4 50 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 … Tên maGiaoVien maKhoa stt hoLot tenGiaoVien tenKhac gioiTinh ngaySinh noiSinh queQuan truQuan hoKhau diaChi mobile dienThoai danToc tonGiao doiTuong soCMND ngayCapCMND noiCapCMND thanhPhanGiaDinh thanhPhanBanThan ngayCongTac ngayNhapNgu maCVQuanDoi ngayXuatNgu ngayVaoNganh ngayVaoCQ ngayVaoDoan maCVDoan ngayVaoCongDoan maCVCongDoan ngayVaoDang ngayChinhThuc maCVDang noiVaoDang nguoiGioiThieu1 nguoiGioiThieu2 thuongBinh … Ki u nvarchar(12) nvarchar(7) int nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) int datetime nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) nvarchar(40) nvarchar(40) nvarchar(30) nvarchar(30) nvarchar(20) nvarchar(20) datetime nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) datetime datetime nvarchar(12) datetime datetime datetime datetime nvarchar(12) datetime nvarchar(12) datetime datetime nvarchar(12) nvarchar(128) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(12) … Ghi chú Mã giáo viên Mã khoa S th t H lót Tên giáo viên Tên khác Gi i tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Trú quán H kh u ð a ch Mobile ði n tho i Dân t c Tôn giáo ð i tư ng S CMND Ngày c p CMND Nơi c p CMND Thành ph n gia ñình Thành ph n b n thân Ngày công tác Ngày nh p ngũ Ngày CV Quân ñ i Ngày xu t ngũ Ngày vào ngành Ngày vào cơ quan Ngày vào ñoàn Mã CV ðoàn Ngày vào công ñoàn Mã CV công ñoàn Ngày vào ñ ng Ngày chính th c Mã CV ð ng Nơi vào ð ng Ngư i gi i thi u 1 Ngư i gi i thi u 2 Thương binh … B ng 15 – B ng tblGiaoVien Lê Văn Minh.

L P 02T4 51 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 Tên maHocKy hocKy namHoc moTa Ki u int int int nvarchar(128) Ghi chú Mã h c kỳ H c kỳ Năm h c Mô t B ng 16 – B ng tblHocKy STT Tên 1 maHocKyHienHanh Ki u int Ghi chú Mã h c kỳ hi n hành B ng 17 – B ng tblHocKyHienHanh STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tên maHocPhan maKhoa tenHocPhan soTinChi lyThuyet thucHanh doAn baiTapLon thucTap ghiChu maThi maThucTap vietTat maCongThuc Ki u nvarchar(7) nvarchar(3) nvarchar(255) float float float float int int nvarchar(255) nvarchar(6) nvarchar(6) nvarchar(50) nvarchar(6) Ghi chú Mã h c ph n Mã khoa Tên h c ph n S tín ch Lý thuy t Th c hành ð án Bài t p l n Th c t p Ghi chú Mã thi Mã th c t p Vi t t t Mã công th c B ng 18 – B ng tblHocPhan STT 1 maKhoa 2 tenKhoa 3 moTa Tên Ki u nvarchar(3) Mã khoa nvarchar(128) Tên khoa nvarchar(128) Mô t B ng 19 – B ng tblKhoa Ghi chú Lê Văn Minh.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT Tên 1 maKhoaHoc 2 tenKhoaHoc 3 namVaoTruong Ki u nvarchar(2) nvarchar(50) int Ghi chú Mã khóa h c Tên khóa h c Năm vào trư ng B ng 20 – B ng tblKhoaHoc STT 1 2 3 4 5 Tên maKhungChuongTrinh maNganh maKhoaHoc namXayDungKhungChuongTrinh moTa Ghi chú int Mã khung chương trình nvarchar(7) Mã ngành nvarchar(2) Mã khóa h c int Năm XD khung chương trình nvarchar(128) Mô t Ki u B ng 21 – B ng tblKhungChuongTrinh STT 1 2 3 4 Tên maLoaiDiem tenLoaiDiem heSoTinh moTa Ki u nvarchar(12) nvarchar(50) int nvarchar(128) Ghi chú Mã lo i ñi m Tên lo i ñi m H s tính Mô t B ng 22 – B ng tblLoaiDiem STT 1 2 3 4 5 6 Tên maLopHocPhan maNhomLopHocPhan maHocPhan tenLopHocPhan moTa status Ki u nvarchar(12) nvarchar(12) nvarchar(7) nvarchar(128) nvarchar(255) int Ghi chú Mã l p h c ph n Mã nhóm l p h c ph n Mã h c ph n Tên l p h c ph n Mô t Tình tr ng B ng 23 – B ng tblLopHocPhan Lê Văn Minh. L P 02T4 52 . Nguy n Minh Quang.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 Tên maLopSinhHoat maNganh maKhoaHoc tenLopSinhHoat moTa Ki u nvarchar(10) nvarchar(7) nvarchar(2) nvarchar(50) nvarchar(255) Ghi chú Mã l p sinh ho t Mã ngành Mã khóa h c Tên l p sinh ho t Mô t B ng 24 – B ng tblLopHocPhan STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên maNganh maKhoa tenNganh khoi moTa soTinChi soHocKy Ki u nvarchar(7) nvarchar(3) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) int int Ghi chú Mã ngành Mã khoa Tên ngành Kh i Mô t S tín ch S h c kỳ B ng 25 – B ng tblNganh STT Tên 1 maNhomLopHocPhan 2 maNganh 3 tenNhomLopHocPhan Ki u nvarchar(12) nvarchar(7) nvarchar(50) Ghi chú Mã nhóm l p h c ph n Mã ngành Tên nhóm l p h c ph n B ng 26 – B ng tblNhomLopHocPhan STT 1 2 3 4 Tên maPhongHoc maDonVi tenPhong tinhTrang Ki u nvarchar(50) nvarchar(5) nvarchar(50) nvarchar(50) Ghi chú Mã phòng h c Mã ñơn v Tên phòng Tình tr ng B ng 27 – B ng tblPhongHoc STT 1 maQuanHe 2 tenQuanHe 3 moTa Tên Ki u int Mã quan h nvarchar(50) Tên quan h nvarchar(128) Mô t B ng 28 – B ng tblQuanHe Ghi chú Lê Văn Minh. L P 02T4 53 . Nguy n Minh Quang.

Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 Tên maQuanHeHocPhan maHocPhan maHocPhanSau maQuanHe Ki u int nvarchar(7) nvarchar(7) int Ghi chú Mã quan h h c ph n Mã h c ph n trư c Mã h c ph n sau Mã quan h B ng 29 – B ng tblQuanHeHocPhan STT 1 2 3 4 5 Tên maSinhVienDangKy maSinhVien maChiTietLopHocPhan ngayDangKy thuTuDangKy Ki u int nvarchar(12) int Date int Ghi chú Mã sinh viên ñăng ký Mã sinh viên Mã chi ti t l p h c ph n Ngày ñăng ký Th t ñăng ký B ng 30 – B ng tblSinhVienDangKy STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên maThoiKhoaBieu mon tue wed thu fri sat sun Ki u int int int int int int int int Ghi chú Mã th i khóa bi u Th hai Th ba Th tư Th năm Th sáu Th b y Ch nh t B ng 31 – B ng tblThoiKhoaBieu STT 1 2 3 4 Tên maThoiKhoaBieuCuaSinhVien maSinhVien maHocKy maThoiKhoaBieu Ki u int nvarchar(12) int Date Ghi chú Mã th i khóa bi u c a sinh viên Mã sinh viên Mã h c kỳ Mã th i khóa bi u B ng 32 – B ng tblThoiKhoaBieuSinhVien Lê Văn Minh. L P 02T4 54 .

L P 02T4 55 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Tên maSinhVien maNganh maLopSinhHoat hoLot tenSinhVien gioiTinh imageUrl ngaySinh noiSinh danToc tonGiao queQuan diaChi doiTuong namTrungTuyen tuyenThang lyDoTuyenThang thanhPhanGiaDinh thanhPhanBanThan ngayVaoDoan ngayVaoDang ngayChinhThuc ngoaiNgu thoiHoc luu lyDoLuu ngayLuu khongTotNghiep ghiChu stt maChucVu mobile dienThoai matKhau email hoKhau quocTich diaChi2 lienLac diemUuTien maQuyenTruyCap Ki u nvarchar(12) nvarchar(7) nvarchar(10) nvarchar(50) nvarchar(50) int nvarchar(255) datetime nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) nvarchar(50) int int nvarchar(128) nvarchar(20) nvarchar datetime datetime datetime nvarchar(20) int int nvarchar(20) datetime int nvarchar(50) int nvarchar(12) nvarchar(40) nvarchar(40) nvarchar(50) nvarchar(255) nvarchar(50) nvarchar(20) nvarchar(255) nvarchar(255) float int Ghi chú Mã sinh viên Mã ngành Mã l p sinh ho t H lót Tên sinh viên Gi i tính Image Url Ngày sinh Nơi sinh Dân t c Tôn giáo Quê quán ð a ch ð i tư ng Năm trúng tuy n Tuy n th ng Lý do tuy n th ng Thành ph n gia ñình Thành ph n b n thân Ngày vào ñoàn Ngày vào ñ ng Ngày chính th c Ngo i ng Thôi h c Lưu Lý do lưu Ngày lưu Không t t nghi p Ghi chú S th t Mã ch c v Mobile ði n tho i M t kh u Email H kh u Qu c t ch ð a ch 2 Liên l c ði m ưu tiên Mã quy n truy c p B ng 33 – B ng tblSinhVien Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

2. I. Do ñó.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. Xây d ng giao di n B c c trang Web Vì ñây là h th ng website ph c v giáo d c nên b c c c a m i trang web ph i ch t ch . K t qu hi n th t ng ph n nh Hình 37 – Header Hình 38 – Footer Lê Văn Minh.2. tùy theo m i trang mà n i dung này khác nhau. Header Top Menu Left Menu N i dung chính Right Pane Footer Hình 36 – B c c trang Web I.1. B c c c a m i trang Web ñư c chia thành t ng ph n nh như sau: − Header: ñây là ph n tiêu ñ trang. L P 02T4 56 . − Footer: ñây là ph n chân trang. ñ ng nh t và màu s c cũng ph i phù h p. − Left Menu: ñây là menu bên trái .2. chúng ta thi t k b c c và tông màu d a trên trang web c a các trư ng n i ti ng. danh sách các link.2. − Top Menu: ñây là menu phía trên. − N i dung chính: ñây là ph n n i dung chính c a m i trang. Nguy n Minh Quang. − Right Pane: ñây là ph n bên trái ch a Form Log out.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 39 – Right Pane. Giáo viên Left Menu. Nguy n Minh Quang. Sinh viên Left Menu Hình 40 – Giáo viên Top Menu Hình 41 – Admin Top Menu Hình 42 – Sinh Viên Top Menu Hình 43 – Admin Left Menu Lê Văn Minh. L P 02T4 57 .

Nguy n Minh Quang.jsp adminUploadSinhVien.jsp adminViewDanhSachSinhVienDangKy.jsp adminViewPhongHoc. I. L P 02T4 58 .jsp adminUploadKhoa.jsp adminViewQuanHeHocPhan.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I.jsp adminViewDonVi.jsp adminViewKhoa.jsp adminUploadLopSinhHoat.jsp adminUploadHocPhan.jsp adminViewNganh.jsp changePassword.1.jsp Hình 44 – N i dung gói AdminInterface login.jsp adminViewSinhVien.jsp Hình 45 – N i dung gói SinhVienInteface Lê Văn Minh.jsp adminViewHocPhan. Xây d ng gói theo mô hình MVC T ng View adminLogin.jsp adminChangePassword.jsp adminUploadLopHocPhan.jsp adminUploadDiem.jsp adminViewKhungChuongTrinh.jsp adminViewLopSinhHoat.jsp logout.jsp viewThoiKhoaBieu.jsp adminViewNhomLopHocPhan.3.jsp adminViewHocKy.jsp adminUploadNganh.jsp viewLopHocPhanHienCo.jsp viewLopHocPhanDangKy.jsp adminViewGiaoVien.jsp adminUploadDonVi.jsp viewCayQuanHeHocPhan.jsp adminUploadPhongHoc.jsp viewKhungChuongTrinh.jsp adminViewCayQuanHeHocPhan.jsp adminLogout.jsp viewDiem.3.jsp adminUploadGiaoVien.jsp adminViewLopHocPhan.

class ThoiKhoaBieuCuaSinhVien.class KhoaHoc.class ChiTietLopHocPhan.class LoaiDiem. Nguy n Minh Quang.class LopSinhHoat.class GiaoVien.class NhomLopHocPhan.class KhungChuongTrinh.jsp giaoVienChangePassword.class QuanHeHocPhan.jsp giaoVienLogout.class QuanHe.jsp giaoVienViewLopHocPhan.class SinhVien.class PhongHoc.jsp Hình 46 – N i dung gói GiaoVienInterface I.class Hình 47 – N i dung gói BusinessObject Lê Văn Minh.class Khoa.jsp giaoVienViewThoiKhoaBieu. T ng Model ChiTietDiemSinhVien.class ThoiKhoaBieu.class ChiTietKhungChuongTrinh.class Nganh.class DonVi.class HocKy.3.2.class SinhVienDangKy. L P 02T4 59 .class LopHocPhan.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng giaoVienLogin.class DiemSinhVien.class HocPhan.

class UploadBean.class ReadExcel.class DAOThoiKhoaBieuCuaSinhVien.class DAOQuanHe.class UserController.class DAOLopSinhHoat.class DAOSinhVien.class DAONganh.3.class DAOKhoa.class DAOHocPhan.class UserBean.class EncryptBean.class DAOHocKy.class DAOKhungChuongTrinh.class DAOPhongHoc.class DAOKhoaHoc.class Hình 48 – N i dung gói Bean DAOChiTietDiemSinhVien.class DAOThoiKhoaBieu.class DAODonVi.3.class DAOChiTietKhungChuongTrinh. T ng Controller AdminController.class Hình 49 – N i dung gói DataAcessObject I.class DAOQuanHeHocPhan.class DAONhomLopHocPhan.class DAOSinhVienDangKy. L P 02T4 60 . Nguy n Minh Quang.class MyUtil.class DAODiemSinhVien.class Hình 50 – N i dung gói Default Lê Văn Minh.class DAOGiaoVien.class DAOLoaiDiem.class DAOChiTietLopHocPhan.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng AdminBean.class DAOLopHocPhan.

H c ph n A là h c ph n tiên quy t ñ i v i D. trong ñó tr ng s c a m i cung chính là mã quan h gi a các h c ph n. quá trình sinh viên ñó h c t i trư ng chính là ño n ñư ng mà sinh viên ñó ñi ñư c. Trong ñó.1. H c ph n A là h c ph n song hành ñ i v i F. Yêu c u: v i m t sinh viên. Nguy n Minh Quang. a. V n ñ ñ t ra là làm sao khi sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n. Hình 51 – ð th mô t h c ph n và các quan h V i ví d trên thì các h c ph n có m i quan h như sau: − − − − − H c ph n A là h c ph n h c trư c ñ i v i B. G là các h c ph n tùy ch n. khi ñăng ký m t l p h c ph n. L P 02T4 61 . h c ph n mà sinh viên ñăng ký ñ h c chính là ñ nh ti p theo trên ñ th mà sinh viên ñó ph i ñi.4. Các h c ph n E. m t t p các quan h . quan h h c trư c. Gi i pháp: G i ñ th có hư ng G = (V. hãy ki m tra xem sinh viên ñó có ñáp ng ñ yêu c u v ràng bu c các h c ph n hay không. sinh viên ñó có th ñi ti p ñ n ñ nh xác ñ nh nào ñó hay không.4. m i h c ph n có quan h ràng bu c v i các h c ph n khác. Theo chương trình hi n nay có 3 lo i quan h : quan h tiên quy t. I. T ñó suy ra. Mô t bài toán: Cho trư c m t t p các h c ph n. Và như v y. ð t v n ñ : Như ñã nói b. V là t p các ñ nh v i m i ñ nh là m t h c ph n và E là t p các cung v i m i cung ñ c trưng cho quan h gi a chúng. vi c sinh viên h c ho c vư t qua các h c ph n t i trư ng ñ i h c s tương ng v i vi c m t ngư i ñã ñi qua ñư c các ñ nh trên ñ th . H c ph n D là h c ph n h c trư c ñ i v i C. quan h song hành.E) ñ ñ c t các h c ph n và quan h gi a chúng. ð th G ñư c ñ c t như hình. bài toán lúc này tr thành ki m tra xem v i ño n ñư ng ñã ñi ñư c c a m t sinh viên vào th i ñi m hi n t i.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. Lê Văn Minh. h th ng có th t ñ ng ki m tra các ràng bu c trên m t cách nhanh chóng. c. Các gi i pháp Gi i pháp ñ th cho vi c ñ c t h c ph n và quan h h c ph n ph n phân tích hi n tr ng. cho trư c m t danh sách sinh viên và b n ñi m c a sinh viên.

ð mô t ma tr n này trong máy tính thì ph i yêu c u m t c u trúc l n. Danh sách c nh: Toàn b ñ th ñư c lưu tr theo danh sách các c nh. 3. Nguy n Minh Quang. ch ng nh ng th . nên vi c bi u di n này s r t phí ph m. V i nh ng lý do trên. Tuy nhiên. Nh ng h c ph n có liên quan Lê Văn Minh. phương pháp bi u di n ñ th b ng ma tr n c nh k th c s không t i ưu. Danh sách ñ nh k : V i m i ñi m.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Bi u di n bài toán vào h th ng: ñ bi u di n ñ th này vào máy tính ñ x lý. Bên c nh ñó vi c bi u di n ñ th b ng ma tr n c nh k tr nên phí ph m n u s c nh trong ñ th thưa th t. V i ví d trên thì ma 0 0  0 0 0 0  3 0  0 0 0 0  0 0 Phương pháp này có ưu ñi m là vi c truy xu t nhanh chóng. c u trúc này l i khó thay ñ i. 2. chúng ta s d ng m danh sách ñ bi u di n nh ng ñi m k nó. thì vi c x lý s r t khó khăn. giá tr m i ô trong ma tr n ñ c trưng cho tr tr n c nh k như sau: 0 1 0 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  A = 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  0 0 0 0 0 n b ng ma tr n NxN. các h th ng hi n t i có dung lư ng b nh h n ch trong khi các h c ph n l i nhi u và có xu hương tăng lên. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nh ng h n ch . Th c t thì chương trình ñào t o tín ch ñang m i chuy n t ñào t o niên ch sang do ñó các h c ph n không có s ràng bu c nhi u. chúng ta có 3 phương pháp: 1. m t ñ nh ñích và tr ng s . v i N là s ñ nh ng s c a ñ th . V i ví d trên thì m b ng 3 và ñ th ñư c bi u di n thành danh sách ñ nh k như sau: H c ph n A B C D E F G H c ph n h c trư c B C F D H c ph n tiên quy t D H c ph n song hành B ng 34 – Bi u di n quan h theo danh sách ñ nh k Phương pháp này có ưu ñi m là ti t ki m tài nguyên lưu tr nh t. m i c nh ñư c ñ c t b ng m t ñ nh xu t phát. Ma tr n c nh k : Toàn b ñ th ñư c bi u di c a ñ th . L P 02T4 62 . m i danh sách th hi n m t lo i quan h . vi c x lý trên nhi u danh sách cùng m t lúc s làm cho h th ng làm vi c ch m l i. trong trư ng h p s lư ng quan h tăng lên (nghĩa là tr ng s có s thay ñ i). Trên th c t . Bên c nh ñó. Trong trư ng h p các h c ph n có thêm m t ho c nhi u quan h m i thì cũng d dàng c p nh t. ð i v i nh ng trư ng h p s c nh thưa th t và các tr ng s không thay ñ i nhi u thì phương pháp này r t hi u qu .

danh sách các c nh (quan h gi a các h c ph n). vi c truy c p là không nhi u. ño n ñư ng mà sinh viên ñã ñi ñư c (b ng ñi m c a sinh viên). ð i v i th i ñi m ñ u tiên thì vi c x lý là thêm h c ph n và thêm quan h . Vi c thi t k lưu tr theo phương pháp danh sách c nh nói trên tuy không thu n ti n cho vi c thêm các quan h nhưng hoàn toàn thu n l i cho vi c truy xu t d li u tương ng. mã sinh viên. do ñó b c c a m t ñ nh thư ng không vư t quá 5. vi c x lý liên quan ñ n quan h gi a các h c ph n ñư c th c hi n trong 2 th i ñi m: th i ñi m ñ u tiên là th i ñi m ñ u m i khóa h c khi nhân viên ñào t o c p nh t chương trình h c và các ràng bu c kèm theo và th i ñi m th hai là th i ñi m ñ u kỳ khi sinh viên ñăng ký h c ph n cho kỳ t i. L P 02T4 63 . c p nh t s ñư c d dàng. Trong trư ng h p m t ñ nh có r t nhi u cung (nghĩa là b c c a ñ nh ñó khá l n) thì phương pháp này tr nên phí ph m hơn so v i phương pháp danh sách ñ nh k . T ñó sinh viên có th d dàng xem và bi t ñư c h c ph n nào là tiên quy t. trong th i ñi m này các truy c p c a sinh viên là r t nhi u. − ð i v i v n ñ x lý. Vì b c c a m t ñ nh không quá l n nên vi c lưu tr s không quá phí ph m. chúng tôi ch n phương pháp th 3 v i các lý do sau: − ð i v i v n ñ lưu tr . V i ví d trên thì ñ nh có b c cao nh t là ñ nh D (b c 3). trong th i ñi m này. m i h c ph n thư ng ch c n 1 ñ n 2 môn h c trư c ho c tiên quy t. − Output: Yes/No. sinh viên có ñi ti p ñ n ñ nh ñích hay không. ð i v i th i ñi m th hai thì vi c x lý là truy xu t ñ ki m tra. h c ph n nào c n h c trư c ñ có k ho ch h c t p h p lý. ho c sinh viên ñó có ñư c phép ñăng ký h c ph n ñó hay không. Lê Văn Minh. Nh ng ñ nh ñ c l p thì không c n lưu tr nên s ti t ki m ñáng k tài nguyên b nh . ñ nh ñích (h c ph n c n ñăng ký). − V i thi t k này.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng ñ n các h c ph n khác ñư c lưu b i 1 c nh c a ñ th . V i th c t bài toán này. Nguy n Minh Quang. V i ví d trên thì ñ th ñư c bi u di n thành danh sách c nh như sau: H c ph n 1 A A D D H c ph n 2 B D C F Quan h 1 2 1 3 B ng 35 – B ng quan h h c ph n Phương pháp này có ưu ñi m là danh sách c nh ch c n ñư c lưu tr trong m t danh sách. chúng ta d dàng hi n th quan h gi a các h c ph n theo d ng cây phân c p. Nghĩa là. N i dung thu t toán (vi t b ng gi ng ): − Input: Danh sách các ñ nh (h c ph n). d. nên vi c truy xu t.

không có ñ nh nào n m trong ño n ñư ng mà sinh viên ñã ñi (nghĩa là sinh viên ñã h c qua h c ph n ñó) thì tr v “No”. Bi u di n bài toán vào h th ng: Ta ñ nh nghĩa qu th i gian là m t ñ i tư ng g m 7 thu c tính ki u s nguyên (integer 2 byte). a. P bao g m nh ng khe th i gian trong m t vài ngày xác ñ nh tương ng v i các ti t h c trong th i khóa bi u c a l p h c ph n ñó. Qu th i gian Q g m có 7 ngày tương ng v i 7 ngày trong tu n và trong m i ngày s có 12 khe th i gian tương ng v i 12 ti t h c. c. chúng ta ch c n th c hi n toán t AND các c p bit tương ng trong t ng s nguyên c a 2 ñ i tư ng v i nhau. V i t ng c nh thu ñư c. khi m t sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n. L P 02T4 . ngư c l i k t qu s là 1. m i khe th i gian làm m t bit trong s 16 bit c a 2 byte ñó.4. V i m t sinh viên và m t th i khóa bi u c a sinh viên. m là s ñ nh mà sinh viên ñó ñã ñi qua. Khi m t sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n nghĩa là sinh viên ñó s ph i dành ra m t vài khe th i gian trong qu th i gian c a mình hay nói cách khác. V i ñ ph c t p này. n u khe th i gian v n chưa ñư c chi m d ng thì k t qu s là 0.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Method: 1. 64 Lê Văn Minh. Gi i pháp: G i Q là qu th i gian c a sinh viên. ngư c l i. ð ki m tra nh ng khe th i gian mà l p h c ph n yêu c u ñã b chi m d ng hay chưa. hãy ki m tra xem sinh viên có th h c l p h c ph n y mà hai th i khóa bi u không b xung ñ t hay không. gi i pháp này hoàn toàn có th áp d ng vào chương trình. s ñ nh và sinh viên ñó ñi qua không quá 100. I. 3. S c nh trong danh sách c nh không quá 1000. l p h c ph n ñã chi m d ng m t vài khe th i gian trong qu th i gian c a ngư i ñó. 2. Do ñó s x lý th c hi n không vư t quá 105. tr v “Yes”. Mô t bài toán: Cho trư c danh sách các l p h c ph n và th i khóa bi u tương ng c a chúng. ð t v n ñ : Như ñã nói b. ðánh giá thu t toán ð ph c t p c a thu t toán là O(n*m) v i n là s c nh trong danh sách c nh. N u không tìm th y (nghĩa là ñ nh ñó ñ c l p. d. trong ñó 7 thu c tính này tương ng 7 ngày trong tu n.2. e. ti p t c bư c 3. ngư c l i. ð i tư ng này cũng ñư c ñ nh nghĩa cho danh sách các khe th i gian c a l p h c h c ph n. ki m tra trong ñ nh ñ u c a m i c nh. hay h c ph n c n ñăng ký là h c ph n ñ c l p) tr v “Yes”. h th ng c n ki m tra xem th i khóa bi u c a sinh viên có b xung ñ t hay không. Gi i pháp chi m d ng khe th i gian ph n phân tích hi n tr ng. Nguy n Minh Quang. Tìm trong danh sách c nh nh ng c nh có ñ nh cu i là ñ nh ñích. Và P là danh sách nh ng khe th i gian mà l p h c ph n yêu c u. V n ñ lúc này là khi m t sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n ti p theo thì chúng ta c n ki m tra xem các khe th i gian mà l p h c ph n ñó c n ñã b chi m d ng hay chưa.

L P 02T4 65 . Qu th i gian c a sinh viên Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Khe th i gian l p h c ph n yêu c u Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Qu th i gian sau khi ñăng ký Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat + Hình 54 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi ñăng ký Lê Văn Minh. chúng ta s d ng toán t OR ñ OR các c p bit tương ng trong t ng s nguyên c a 2 ñ i tư ng v i nhau.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Qu th i gian c a sinh viên Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Khe th i gian l p h c ph n yêu c u Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Qu th i gian sau khi ñăng ký Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat * Hình 52 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (không xung ñ t) Qu th i gian c a sinh viên Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Khe th i gian l p h c ph n yêu c u Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Qu th i gian sau khi ñăng ký Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat *  Hình 53 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (có xung ñ t) ð c p nh t qu th i c a sinh viên sau khi ñăng ký l p h c ph n. Nguy n Minh Quang.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon Tue Wed Thu Fri Sat - Hình 55 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi h y b l p h c ph n f. Vi c s d ng các toán t x lý bit (toán t cơ b n c a h th ng) như AND. Gi i pháp: ð có th chuy n d li u t h qu n tr cơ s d li u này sang h qu n tr cơ s d li u khác ta s d ng m t c u trúc d li u trung gian làm tr c.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng ð c p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi sinh viên th c hi n h y b m t l p h c ph n chúng ta ch c n th c hi n toán t AND NOT các c p bit tương ng trong t ng s nguyên c a 2 ñ i tư ng v i nhau. L P 02T4 66 . File excel (*. Open Office c a Linux v n có th ñ c ñư c. Lê Văn Minh. b. Do ñó. ng v i m i qu th i gian chúng ta ch c n lưu tr 14 byte. Vi c nh p l i s li u t h th ng cũ sang h th ng m i r t là v t v và không hi u qu . tuy nhiên. ð t v n ñ : Khi thi t k chương trình. h th ng ch c n th c hi n phép toán này 7 l n.xls) hi n t i tr thành d ng file thông d ng nh t hi n nay. V n ñ ñ t ra lúc này là làm sao có th chuy n d li u t h qu n tr cơ s d li u này sang h qu n tr cơ s d li u khác m t cách nhanh chóng mà v n ñáp ng các ràng bu c. − Gi i pháp này t i ưu v vi c tính toán. d li u liên quan ñ n ñào t o v n ñã có trong h th ng qu n lý niên ch t i trư ng. D li u ñư c ánh x theo quy trình như hình 56. ðánh giá gi i pháp − Gi i pháp này t i ưu v vi c lưu tr . Gi i pháp ánh x d li u a. OR và NOT làm cho vi c tính toán tr nên r t nhanh chóng. V i m i l n ki m tra.4. I. Nguy n Minh Quang. Ngoài Ms Office c a Windows. chúng tôi ch n file excel.3. ðơn gi n nh t là s d ng file xml. file xml không th bi u di n tr c quan thành d ng b ng cũng như khó ch nh s a cho phù h p. Vi c thi t k lưu tr d li u d ng bit làm cho vi c lưu tr là t i ưu nh t.

xls C un i JDBC CSDL ch ñ nh CSDL Oracle CSDL Access Hình 56 – Quy trình ánh x d li u Quy trình ánh x d li u như sau: Bư c 1: Chương trình qu n lý hi n t i s d ng ch c năng report ñ xu t d li u trong cơ s d li u c th c a mình sang file excel (*.xls). C u trúc module ánh x d li u: Module ánh x d li u này ñư c xây d ng b ng ngôn ng Java trên n n JDK 1. Bư c 2: Module ánh x d li u s ñ c file excel.5 nên có c u trúc như sau: − JExcel API: là m t Java API cho phép nh ng ng d ng Java có th ñ c nh ng b ng tính Excel và có th t o nh ng b ng tính Excel. JExcel API ñư c công b mi n phí t i ñ a ch http://jexcelapi.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng D li u t h th ng hi n t i CSDL Ms SQL D li u h th ng m i Module ánh x d li u ð c file Excel X lý ràng bu c d li u CSDL My SQL File Excel . Bư c 3: Module ánh x d li u s ghi vào cơ s d li u ch ñ nh thông qua c u n i d li u.net và thành ph n chính c a nó là gói jxl. và ghi ra m t b ng tính m i. c.sourceforge. Nguy n Minh Quang.jar − Class ñ c file excel: Class này do chúng tôi cài ñ t ñ v a ñ c v a ki m tra ràng bu c d li u t file excel. L P 02T4 67 . N i dung class này như sau: Lê Văn Minh. Thêm vào ñó. nó còn ch a nh ng k thu t cho phép ng d ng Java có th v a ñ c m t b ng tính v a thay ñ i m t s cell trên b ng tính. sau ñó ki m tra ràng bu c.

getSheet(0).Date. chúng ta có th ghi file excel do ñó vi c chuy n các report thành file excel ñ ch nh s a và in n ñư c d dàng. import java.xls")). Do ñó.getContents(). Cell c2 = sheet. String stringb2 = b2. L P 02T4 68 . Workbook workbook = Workbook.getContents(). B n có th l y n i dung c a cell là m t xâu b ng cách s d ng phương th c getContents(). String stringa1 = a1.. b n có th b t ñ u truy c p các cell c a sheet. B2 là ngày. // Khi ñã có s truy c p vào workbook. ngoài vi c ñ c file excel. . B2 là giá tr s . b n có th truy c p vào m t sheet c th nào ñó. Nguy n Minh Quang. Trong ví d dư i ñây A1 là text cell. − V i JExcel API. Sheet ñ u tiên có ch m c là 0.getWorkbook(new File("myfile.1).. c u trúc d li u trung gian làm tr c là file excel (m t lo i file thông d ng) và c u n i cơ s d li u là Connectivity Driver c a h qu n tr cơ s d li u. chúng tôi s d ng Ms SQL 2000 Driver for JDBC d. sheet th hai có ch m c là 1 và c ti p t c như th .getCell(2. ðánh giá gi i pháp: − Gi i pháp này th c hi n b ng công ngh Java. //Khi ñã có m t sheet . Cell b2 = sheet. B ng 36 – N i dung m t class ñ c file excel − C u n i JDBC: Chúng ta có th s d ng c u n i ODBC ho c s d ng tr c ti p Connectivity Driver c a chính cơ s d li u ch ñ nh. Trong ñ này.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng import java. String stringc2 = c2.getCell(1. Lê Văn Minh. Sheet sheet = workbook.getCell(0. Cell a1 = sheet.getContents().*.util. import jxl.File.1).0). gi i pháp này có th th c hi n trên t t c các lo i h th ng (c Windows l n Linux).io.

K t qu ñ t ñư c V i phân tích. Admin có th thi t k khung chương trình Hình 57 – Trang thi t k khung chương trình c a Admin II. chúng tôi ñã xây d ng h th ng Website có các ch c năng sau: II.1. L P 02T4 69 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II.2. Admin có th thi t k th i khóa bi u c a m t l p h c ph n Hình 58 – Trang thi t k th i khóa bi u c a l p h c ph n Lê Văn Minh. thi t k và nh ng gi i pháp trên.

Nguy n Minh Quang. Admin có th upload các lo i danh sách liên quan Hình 59 – Trang web ch n file upload c a Admin Hình 60 – Trang Web hi n th danh sách sau khi upload thành công Admin n u mu n c p nh t danh sách vào cơ s d li u thì click vào nút Update Database.3. Lê Văn Minh. L P 02T4 70 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II.

4. L P 02T4 71 . Giáo viên có th xem l p h c ph n mình d y Hình 62 – Trang xem l p h c ph n c a giáo viên Lê Văn Minh. Giáo viên có th xem th i khóa bi u c a chính minh Hình 61 – Trang xem th i khóa bi u c a giáo viên II.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Nguy n Minh Quang.5.

Sinh viên xem cây quan h h c ph n Hình 63 – Trang xem cây quan h h c ph n c a sinh viên II. Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Sinh viên có th xem ñi m h c ph n mình ñã h c Hình 64 – Trang xem ñi m c a sinh viên Lê Văn Minh.6.7. L P 02T4 72 .

L P 02T4 73 .8. Hình 66 – Trang xem l p h c ph n Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Sinh viên xem khung chương trình h c Hình 65 – Trang xem khung chương trình c a sinh viên Sau khi click chu t vào link tên h c ph n thì s hi n th danh sách nh ng l p h c ph n hi n có c a h c ph n này và sinh viên có th ñăng ký h c.

Sinh viên có th ñăng ký h c Hình 67 – Trang li t kê danh sách l p h c ph n hi n có Hình 68 – Trang xem th i khóa bi u c a sinh viên Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 74 .9.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II.

ðánh giá k t qu V m t lý thuy t V i vi c nghiên c u ñ tài này. mình s ph i h c nh ng môn nào. bi t ñư c s tín ch mình ñã ñ t ñư c và bi t ñư c mình ñã hoàn t t bao nhiêu ph n c a quá trình h c ñ i h c t i trư ng. − Sinh viên ñăng ký l p h c ph n: Sinh viên xem danh sách các l p h c ph n ñang ñư c m trong h c kỳ hi n hành ñ t ñó ñăng ký vào m t trong các l p ñó. Các h c ph n này ñư c trình bày d ng cây ñ sinh viên d dàng bi t ñư c h c ph n nào nên h c trư c và h c ph n nào nên h c sau. I. − Sinh viên xem ñi m: Sinh viên xem ñi m c a mình. chúng tôi ñã s d ng h u h t các ki n th c chuyên ngành ñã h c trong su t th i gian h c t i trư ng như: lý thuy t ñ th . s lư ng sinh viên t i thi u và s lư ng sinh viên hi n t i − Sinh viên xem khung chương trình: Sinh viên xem khung chương trình mà mình c n h c. lý thuy t l p trình hư ng ñ i tư ng. Quá trình ñăng ký này s ñư c ki m tra ch t ch các ràng bu c. lý thuy t xây d ng h th ng website…T t c các ki n th c trên ñư c hi n th c hóa trong h th ng website qu n lý ñào t o tín ch mà chúng tôi ñã xây d ng. C th là sinh viên có th bi t ñư c trong m t h c kỳ c th .K T LU N I. h th ng c a chúng tôi ñã ñáp ng các yêu c u cơ b n c a vi c qu n lý ñào t o tín ch ñó là qu n lý quá trình ñăng ký. Ngoài ra sinh viên có th h y b m t l p h c ph n mà mình ñã ñăng ký. c th là giáo viên có th bi t ñư c trong tu n mình s ph i d y nh ng l p nào. qu n lý ñi m.2. H th ng ñã ñáp ng ñư c các ch c năng sau: − Giáo viên xem th i khóa bi u: Sau khi ñăng nh p. lý thuy t l p trình h th ng (x lý bit). lý thuy t phân tích và thi t k h th ng. − Giáo viên xem danh sách l p h c ph n: Giáo viên có th xem danh sách các l p h c ph n mà mình d y. − Sinh viên xem h c ph n và quan h h c ph n: Sinh viên có th xem danh sách các h c ph n và quan h gi a chúng. V m t chương trình V i ñ tài này. L P 02T4 75 . ch c năng này cho phép upload danh sách Lê Văn Minh. phòng nào vào nh ng th i gian nào. qu n lý vi c xây d ng khung chương trình. công ngh ph n m m. và các ch c năng khác c a sinh viên và giáo viên. giáo viên xem ñư c th i khóa bi u c a mình. − Nhân viên qu n tr upload các danh sách liên quan: Nhân viên qu n tr (admin) sau khi ñăng nh p s có ch c năng upload.1. C th là có th xem ñư c s lư ng sinh viên t i ña. I. − Sinh viên xem th i khóa bi u: Sinh viên xem th i khóa bi u trong h c kỳ hi n hành. C th là sinh viên có th bi t ñư c ñi m c a t ng h c ph n mà mình ñã h c. Nguy n Minh Quang.

II. − Nhân viên qu n tr xây d ng th i khóa bi u: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng th i khóa bi u cho t ng l p h c ph n mà không lo ng i xung ñ t th i khóa bi u. Th m chí. Hi n t i. − Nhân viên qu n tr xây d ng khung chương trình: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng khung chương trình cho t ng khóa h c c a t ng ngành. II. T ñó. h c ph n và các thông tin khác.1. Bên c nh ñó. hoàn toàn không có ch c năng cho giáo viên. H th ng website hi n nay ch có ch c năng sinh viên xem ñi m. ðây là hư ng nghiên c u r t có giá tr . gi i pháp này m ra hư ng nghiên c u m i v l p l ch. Do ñó. Lê Văn Minh. chúng tôi s phát tri n ch c năng này. n u áp d ng cho ð i h c ðà N ng thì r t có th s b quá t i vì lư ng sinh viên. V m t lý thuy t V i gi i pháp chi m d ng khe th i gian. V n ñ này m ra hư ng phát tri n m i. h th ng ch ñư c ki m tra trong ph m vi h p. nghĩa là nhân viên ñào t o ch c n ñưa danh sách vào máy OpScan. chúng ta có th xây d ng chương trình l p l ch t ñ ng ho c bán t ñ ng cho vi c l p th i khóa bi u c a chương trình h c t p t i trư ng. chúng tôi s phát tri n ch c năng này thành thanh toán qua m ng b ng h th ng ngân hàng. máy s ñ c và cho ra b ng ñi m d ng file excel. l p l ch trên quan ñi m chi m d ng khe th i gian. sinh viên. vi c chuy n d li u t file Excel vào CSDL r t d dàng.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng giáo viên. Vi c ñăng ký này gi ng như vi c ñ t ch . v i ñi u ki n thương m i ñi n t ñang phát tri n hi n nay. V i hư ng nghiên c u này. H th ng v n chưa qu n lý vi c thanh toán h c phí. chúng tôi s phát tri n ti p module ñ c ñi m t ñ ng. Tuy nhiên. Trong tương lai. n u có m t sinh viên khác h y ñăng ký thì sinh viên ñ t ch ñ u tiên s t ñ ng ñư c c p nh p vào danh sách. Nguy n Minh Quang. l p h c. h th ng có th ki m tra xung ñ t th i khóa bi u c a giáo viên trong quá trình admin xây d ng khung chương trình. khi l p ñã ñ y thì sinh viên v n có th ñư c ñăng ký. L P 02T4 76 .2. − Nhân viên qu n tr c p nh t thông tin: Nhân viên qu n tr d dàng c p nh t thông tin c a ñ i tư ng b t kỳ liên quan ñ n quá trình qu n lý ñào t o. phòng h c. trên th c t . phát tri n h th ng này thành m t h phân tán ñ áp d ng cho toàn b các trư ng tr c thu c ð i h c ðà N ng. V m t chương trình H th ng v n chưa m m d o trong vi c sinh viên ñăng ký h c ph n nghĩa là khi l p ñã ñ ngư i thì sinh viên không ñư c phép ñăng ký. So v i h th ng website hi n nay thì các ch c năng c a h th ng này ưu vi t hơn h n. trong tương lai. các h th ng qu n lý ñào t o tín ch c a các trư ng ñ i h c khác. V i gi i pháp ánh x d li u. Hư ng phát tri n II. Các danh sách này ñư c lưu d ng file excel và t ñ ng ñư c c p nh t vào cơ s d li u. File này s ñư c ñ c và c p nh t vào cơ s d li u. b ng ñi m c a sinh viên hi n t i ñư c ghi b ng phương pháp ñánh d u như tr c nghi m và có th ñ c t ñ ng b ng máy OpScan. V i hai n n t ng này. giáo viên truy c p s r t l n.

April 12.edu. 2006. UML for Java Programmer .ud.net . Kolb. Shawn Bayern – Maning.Robert Cecil Martin – Object Mentor Inc.TÀI LI U THAM KH O [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] “Chương trình ñào t o khóa 2006 – 2011” – ð i h c ðà N ng. Reed Jr. Web Development with Java Server Pages – Duane K. Deploying Applications with Java and UML – Paul R.org http://dut1. L p trình Java t p 2 – Phương Lan. JSP. Mark A. Fields.com http://jexcelapi. Lý thuy t ñ th và toàn r i r c – Nguy n ð c Nghĩa & Nguy n Tô Thành. Java for the Web with Servelet.vn http://java.sun. 2006. – Addison Wesley http://www.sourceforge. “S tay sinh viên khóa 06 h c kỳ 2” – ð i h c Bách khoa ðà N ng. and EBJ – Budi Kurniawan – New Riders Publishing.javavietnam. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful