ð I H C ðÀ N NG

TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn

LU N VĂN T T NGHI P K SƯ
NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN
MÃ NGÀNH : 05115

ð TÀI : NGHIÊN C U XÂY D NG H TH NG WEBSITE QU N LÝ ðÀO T O TÍN CH CHO ð I H C ðÀ N NG
Mã s : 02T4-15 02T4-21 Ngày b o v : 13/06/2007 – 15/06/2007

SINH VIÊN : Lê Văn Minh Nguy n Minh Quang L P: 02T4 CBHD : ThS Huỳnh H u Hưng

ðÀ N NG, 05/2007

L I C M ƠN

Trư c h t, chúng con xin c m ơn cha m , nh ng ngư i ñã có công sinh thành, dư ng d c chúng tôi ñ n ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành c m ơn các th y cô trong khoa Công ngh Thông tin, các th y cô gi ng d y trong trư ng ð i h c Bách khoa ðà N ng ñã truy n ñ t nh ng ki n th c quý báu cho chúng tôi trong nh ng năm h c v a qua. ð c bi t, chúng tôi xin chân thành c m ơn th y giáo Huỳnh H u Hưng - thu c b môn M ng máy tính, khoa Công ngh Thông tin, trư ng ð i h c Bách khoa ðà N ng ñã t n tình hư ng d n, ñ ng viên và giúp ñ chúng tôi trong su t th i gian th c hi n ñ tài. Chúng tôi cũng xin chân thành c m ơn anh Nguy n Thanh Nam, chuyên viên phòng ðào t o và Công tác Sinh viên, trư ng ð i h c Bách khoa ðà N ng ñã giúp ñ , h tr s li u và tư v n v nghi p v qu n lý sinh viên cho chúng tôi trong th i gian làm ñ tài. Cu i cùng, xin chân thành c m ơn b n bè g n xa, b n bè trong khoa Công ngh Thông tin ñã giúp ñ , chia s ki n th c cũng như kinh nghi m và tài li u cho chúng tôi trong quá trình nghiên c u th c hi n ñ tài này. M t l n n a, xin chân thành c m ơn!

ðà N ng, ngày 25 tháng 05 năm 2006 Sinh viên th c hi n Lê Văn Minh Nguy n Minh Quang

L I CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan : 1 Nh ng n i dung trong lu n văn này là do tôi th c hi n dư i s hư ng d n tr c ti p c a th c sĩ Huỳnh H u Hưng. 2 M i tham kh o dùng trong lu n văn ñ u ñư c trích d n rõ ràng tên tác gi , tên công trình, th i gian, ñ a ñi m công b . 3 M i sao chép không h p l , vi ph m quy ch ñào t o, hay gian trá, tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m. Sinh viên,

Lê Văn Minh Nguy n Minh Quang

M CL C
T NG QUAN ð TÀI ...................................................................................1
I. II. III. B i c nh ñ tài ...................................................................................................... 1 M c ñích ............................................................................................................... 2 Hư ng nghiên c u................................................................................................. 2

CƠ S
I.

LÝ THUY T.......................................................................................4

L p trình Java trong môi trư ng Web ................................................................... 4 I.1. M t s khái ni m liên quan ñ n Web............................................................ 4 I.2. K t n i cơ s d li u...................................................................................... 9 II. Mô hình phát tri n ng d ng Web ...................................................................... 11 II.1. Ki n trúc mô hình 1 ..................................................................................... 11 II.2. Ki n trúc mô hình 2 (Model – View – Controller)...................................... 12 III. Ngôn ng mô hình hóa th ng nh t (UML) ......................................................... 12 III.1. Gi i thi u UML ....................................................................................... 12 III.2. UML và các giai ño n c a chu trình phát tri n ph n m m...................... 15 Phân tích hi n tr ng............................................................................................. 17 Phân tích ch c năng c a h th ng....................................................................... 29 II.1. Các tác nhân (actor) ..................................................................................... 29 II.2. Usecase c a admin....................................................................................... 29 II.3. Usecase c a giáo viên.................................................................................. 34 II.4. Usecase c a sinh viên .................................................................................. 36 III. Thi t k ............................................................................................................... 39 III.1. Sơ ñ l p (class diagram) ........................................................................ 39 III.2. Sơ ñ thành ph n (component diagram).................................................. 43 III.3. Sơ ñ tri n khai (deployment diagram) ................................................... 44

PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG................................................ 17
I. II.

XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH VÀ K T QU ð T ðƯ C ................ 45
I. Xây d ng chương trình ....................................................................................... 45 I.1. Xây d ng d li u ......................................................................................... 45 I.2. Xây d ng giao di n...................................................................................... 56 I.3. Xây d ng gói theo mô hình MVC ............................................................... 58 I.4. Các gi i pháp ............................................................................................... 61 II. K t qu ñ t ñư c ................................................................................................. 69 ðánh giá k t qu ................................................................................................. 75 I.1. V m t lý thuy t........................................................................................... 75 I.2. V m t chương trình.................................................................................... 75 II. Hư ng phát tri n ................................................................................................. 76 II.1. V m t lý thuy t........................................................................................... 76 II.2. V m t chương trình.................................................................................... 76

K T LU N.................................................................................................... 75
I.

............................................................................... 37 Hình 18 – Sequence Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n ...................................................................................... 47 Hình 35 – L p h c ph n theo kỳ ............................................... 46 Hình 33 – Sinh viên.......... 30 Hình 10 – Sequence diagram c a usecase admin ñăng nh p..................................................................... 56 Hình 38 – Footer.................DANH M C HÌNH V Hình 1 – Cách th c servlet làm vi c............................................................................... 12 Hình 7 – Quy trình sinh viên ñăng ký l p h c ph n............................................................................................ 29 Hình 9 – Activity diagram c a usecase admin ñăng nh p ........................... 38 Hình 19 – Class Diagram: Sinh viên........................................................................... 57 Hình 40 – Giáo viên Top Menu.................. 57 Hình 43 – Admin Left Menu ............................................................................... 56 Hình 39 – Right Pane............................................................................................................................. l p sinh ho t ......... Sinh viên Left Menu....... 57 Hình 42 – Sinh Viên Top Menu ...... 41 Hình 24 – Object Diagram: Khung chương trình ...................................................................................................................................................................... 45 Hình 31 – Khung chương trình................. 33 Hình 13 – Usecase c a giáo viên...................... Ngành............. 10 Hình 3 – JDBC s d ng c u n i ODBC .............................................. 57 ........... 32 Hình 12 – Sequence Diagram c a usecase admin upload ñi m ........................................ 47 Hình 34 – Th i khóa bi u sinh viên .. L p sinh ho t..... Giáo viên Left Menu................ 11 Hình 5 – Mô hình 1 ................................................................................................................................................................................... 39 Hình 21 – Object Diagram: H c ph n......................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Hình 27 – Class Diagram: Sinh viên và th i khóa bi u .............. 40 Hình 23 – Class Diagram: Khung chương trình ................................... 43 Hình 29 – Sơ ñ tri n khai c a ng d ng.............................................................................................. 35 Hình 15 – Sequence Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u........ 11 Hình 6 – Mô hình 2 (MVC)................................................................... 39 Hình 20 – Class Diagram: H c ph n........................ quan h h c ph n ............. 56 Hình 37 – Header............................................................................... 48 Hình 36 – B c c trang Web ........................................... h c kỳ............................................................................................................................................................. quan h h c ph n ....................................................................................................................................... Khóa h c .................... 57 Hình 41 – Admin Top Menu ........................................................................................................ 40 Hình 22 – Class Diagram: L p h c ph n................................................ 34 Hình 14 – Activity Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u....................................................................................................................................................................................................................... 36 Hình 17 – Activity Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n......... 41 Hình 25 – Class Diagram: Sinh Viên ðăng ký................................................................... 42 Hình 26 – Class Diagram: Sinh viên và ñi m .................................................................................... 31 Hình 11 – Activity Diagram c a usecase admin upload ñi m......................................... 43 Hình 28 – Bi u ñ thành ph n c a h th ng.................................................... 26 Hình 8 – Admin Usecase .................................................................................... 35 Hình 16 – Usecase c a sinh viên ............................................................................................................................. 10 Hình 4 – JDBC k t n i thông qua các ng d ng m ng trung gian ................ 46 Hình 32 – Sinh viên ñăng ký ....................... 44 Hình 30 – ði m c a sinh viên .................... 6 Hình 2 – JDBC k t n i tr c ti p v i trình ñi u khi n .........................................

........................................ 71 Hình 63 – Trang xem cây quan h h c ph n c a sinh viên ................................................................................................................................................................................................................................ 65 Hình 53 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (có xung ñ t)............................................. 58 Hình 46 – N i dung gói GiaoVienInterface..................... 73 Hình 66 – Trang xem l p h c ph n ................................................... 59 Hình 48 – N i dung gói Bean..............................Hình 44 – N i dung gói AdminInterface............... 60 Hình 50 – N i dung gói Default .... 74 Hình 68 – Trang xem th i khóa bi u c a sinh viên............................................................................................................................................................................................................. 70 Hình 61 – Trang xem th i khóa bi u c a giáo viên ................................................................... 65 Hình 54 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi ñăng ký.............. 71 Hình 62 – Trang xem l p h c ph n c a giáo viên.. 66 Hình 56 – Quy trình ánh x d li u ............................... 60 Hình 49 – N i dung gói DataAcessObject ........................................................................................................................ 61 Hình 52 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (không xung ñ t).................................................................................................................................................................................... 59 Hình 47 – N i dung gói BusinessObject ........................................................................... 67 Hình 57 – Trang thi t k khung chương trình c a Admin....... 72 Hình 65 – Trang xem khung chương trình c a sinh viên ... 74 .............................................. 72 Hình 64 – Trang xem ñi m c a sinh viên................................ 73 Hình 67 – Trang li t kê danh sách l p h c ph n hi n có................ 60 Hình 51 – ð th mô t h c ph n và các quan h ............................. 70 Hình 60 – Trang Web hi n th danh sách sau khi upload thành công ............................ 58 Hình 45 – N i dung gói SinhVienInteface ................................................................................................................................... 69 Hình 59 – Trang web ch n file upload c a Admin .................................................... 65 Hình 55 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi h y b l p h c ph n................................. 69 Hình 58 – Trang thi t k th i khóa bi u c a l p h c ph n .........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 ng 19 – B ng tblKhoa........ 62 ng 35 – B ng quan h h c ph n ..................................................................................................................................... 20 ng 7 – Mã c a m t s trư ng thu c ðH ðà N ng..................................................... 54 ng 31 – B ng tblThoiKhoaBieu ........................ 19 ng 6 – ði m rèn luy n quy ñ i .............. 23 ng 10 – B ng tblChiTietDiemCuaSinhVien .......................... 49 ng 14 – B ng tblDonVi ...... 50 ng 16 – B ng tblHocKy................................................................... 52 ng 24 – B ng tblLopHocPhan .................................................. 54 ng 32 – B ng tblThoiKhoaBieuSinhVien .................................................................... 9 ng 5 – Chi ti t t ng lo i khóa h c ..................................... 49 ng 13 – B ng tblDiemCuaSinhVien........ 5 ng 3 – Các tùy ch n c a ch th page............. 4 ng 2 – Các l nh c a giao th c HTTP ................................................................................................................................................................. 51 ng 20 – B ng tblKhoaHoc........ 54 ng 33 – B ng tblSinhVien ....................................................................................................................................... 21 ng 8 – Mã c a các khoa....................................... 53 ng 28 – B ng tblQuanHe................................................................................. 51 ng 17 – B ng tblHocKyHienHanh .................................................................... 52 ng 22 – B ng tblLoaiDiem ..............................................................................................DANH M C B NG BI U B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ng 1 – M t s th (tag) thư ng s d ng trong ngôn ng HTML ...................................................................... 53 ng 27 – B ng tblPhongHoc ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 48 ng 11 – B ng tblChiTietKhungChuongTrinh........................................................ 53 ng 26 – B ng tblNhomLopHocPhan ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52 ng 23 – B ng tblLopHocPhan ....................... 55 ng 34 – Bi u di n quan h theo danh sách ñ nh k .................................................................................................................................................................................. 48 ng 12 – B ng tblChiTietHocPhan ........................................................................................ 63 ng 36 – N i dung m t class ñ c file excel ....................................... 22 ng 9 – Mã c a các ngành thu c ñ i h c Bách Khoa ðà N ng ......................................................................................................................................... 52 ng 21 – B ng tblKhungChuongTrinh...................................................... 51 ng 18 – B ng tblHocPhan............................................................................................................................................ 8 ng 4 – Các hành ñ ng trong JSP ..... 53 ng 29 – B ng tblQuanHeHocPhan .......................................... 49 ng 15 – B ng tblGiaoVien... 53 ng 25 – B ng tblNganh.......... 54 ng 30 – B ng tblSinhVienDangKy........................................................................................................... 68 .................................................................................................................................................................

DANH M C T VI T T T HTML URL HTTP HTTPS JSP XML ODBC JDBC MVC UML WML API Hypertext Markup Language Uniform Resource Locator Hypertext Tranfer Protocol HTTP over SSL Java Server Page Extensible Markup Language Open Database Connectivity Java Database Connectivity Model – View – Controller Unifield Modeling Language Wireless Markup Language Application Programming Interface .

Lê Văn Minh. Trên th gi i. xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau: m i ñ u chuy n sang ñào t o tín ch .… và vi c qu n lý này v n còn mang nhi u nh hư ng c a h th ng qu n lý niên ch hi n có. Ngư i ta thư ng dùng các ch s kinh t ñ ñánh giá s phát tri n c a m t qu c gia. Qu n lý ñào t o tín ch tuy là m t công vi c khó khăn và ph c t p nhưng công vi c này vô cùng quan tr ng. Trong quá trình phát tri n c a mình. d dàng xây d ng khung chương trình và d dàng xây d ng th i khóa bi u cho các l p h c ph n mà không lo xung ñ t v th i gian. L P 02T4 1 . bi t ñư c r ng nên ñăng ký môn h c nào trư c và cu i cùng là cho phép sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n. chưa th ng nh t. Nh t B n. Anh và g n chúng ta nh t là Singapore. ñ i h c ðà N ng ñang chuy n d n t ðào t o theo niên ch sang ðào t o theo tín ch .T NG QUAN ð I. xây d ng th i khóa bi u. − H th ng cho phép sinh viên d dàng bi t ñư c ñi m c a mình. h th ng qu n lý m i xây d ng. c th là giáo viên s d y phòng nào. vi c qu n lý ñào t o tín ch t i ð i h c ðà N ng ñang g p m t s khó khăn. Sinh viên ph i ñăng ký môn h c b ng tay. B i c nh ñ tài TÀI Giáo d c là n n t ng cho s phát tri n c a c m t dân t c. nh p ñi m… Bài toán ñ t ra lúc này là làm sao ñ xây d ng ñư c m t h th ng website qu n lý ñào t o tín ch ñáp ng ñư c t t c nhu c u cho giáo viên. các qu c gia ñã phát tri n ñ u là nh ng nư c có n n giáo d c tiên ti n. Hi n t i. ñ c bi t là giáo d c b c ñ i h c. môn gì vào th i ñi m hi n t i. ñ i h c ðà N ng là m t trong ba tr ng ñi m trong vi c phát tri n n n giáo d c ñ i h c c a nư c ta. sinh viên và qu n tr viên. vi c ki m tra xung ñ t v th i khóa bi u c a sinh viên không ñư c th c hi n trong quá trình ñăng ký. v i nh ng trư ng ñ i h c hàng ñ u tiêu bi u là Hoa Kỳ. − H th ng còn giúp qu n tr viên d dàng c p nh t các thông tin liên quan ñ n ñào t o. N n giáo d c c a nư c ta ñang t ng bư c c i cách và phát tri n. s tín ch mà mình ñã ñ t ñư c. Sinh viên v n chưa bi t ñư c quan h c a các h c ph n. qu n lý t t thì ch t lư ng ñào t o ñư c nâng cao. Nguy n Minh Quang. C th là h th ng website ph i có nh ng ch c năng sau: − H th ng cho phép giáo viên d dàng bi t ñư c th i khóa bi u c a mình và danh sách các l p h c ph n mà mình d y. h c ph n nào nên h c trư c h c ph n nào nên h c sau… Vi c qu n lý c a nhân viên qu n tr cũng g p nhi u khó khăn như xây d ng khung chương trình. th nhưng ñ ñánh giá s phát tri n c a c m t dân t c thì ngư i ta l i xét ñ n các khía c nh c a giáo d c ñ c bi t là giáo d c ñ i h c.

V m t lý thuy t Nghiên c u vi c qu n lý ñào t o tín ch t i trư ng ð i h c Bách Khoa ðà N ng hi n nay. Microsoft Visio 2003 beta.1. H th ng website g m các ch c năng ng v i t ng lo i ngư i dùng như sau − Giáo viên xem th i khóa bi u: Sau khi ñăng nh p. các trang web liên quan… Công c xây d ng h th ng website: Sun Java JDK 1. Ngoài ra. ðưa ra các ñ nh hư ng phát tri n c a ñ tài. c th là JSP và Servlet. D ki n k t qu ñ t ñư c V i nh ng công c và ki n th c thu th p ñư c. − Giáo viên xem danh sách l p h c ph n: Giáo viên có th xem danh sách các l p h c ph n mà mình d y.3. III. phòng nào vào nh ng th i gian nào.2. b ng nh ng ki n th c ñã h c và s hư ng d n t n tình c a giáo viên. s lư ng sinh viên t i thi u và s lư ng sinh viên hi n t i. c th là giáo viên có th bi t ñư c trong tu n mình s ph i d y nh ng l p nào. L P 02T4 2 . các tài li u liên quan ñ n l p trình Java (giáo trình và ebook). M c ñích Trong b i c nh trên. chúng tôi th c hi n ñ tài này nh m m c ñích nghiên c u nh ng v n ñ g p ph i trong vi c qu n lý ñào t o tín ch . Công c xây d ng ñ tài Công c nghiên c u cơ s lý thuy t: các tài li u liên quan ñ n ñào t o tín ch do ð i h c ðà N ng phát hành.5. Hư ng nghiên c u III. chúng tôi. Nguy n Minh Quang. t ñó chúng tôi ñưa ra nh ng gi i pháp kh c ph c và cu i cùng là c th hóa các gi i pháp b ng vi c xây d ng m t h th ng website qu n lý ñào t o tín ch có ñ y ñ ch c năng nêu trên.1. Lê Văn Minh. giáo viên xem ñư c th i khóa bi u c a mình. III. chúng tôi mong nh n ñư c ý ki n ñóng góp ñ hoàn thi n sau này. Nghiên c u lý thuy t xây d ng m t h th ng website tác nghi p b ng công ngh Java. H th ng xây d ng không tránh kh i nh ng h n ch . Apache Tomcat 5. chúng tôi s xây d ng h th ng website ph c v qu n lý ñào t o tín ch . C th là có th xem ñư c s lư ng sinh viên t i ña. Nghiên c u nh ng v n ñ g p ph i c a vi c qu n lý ñào t o tín ch . III.5.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. khi xây d ng h th ng website này chúng tôi mong mu n góp m t ph n nh trong s nghi p phát tri n c a giáo d c Vi t Nam. Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4. Sun IDE NetBean 4.

mình s ph i h c nh ng môn nào. chúng tôi trình bày các bư c xây d ng chương trình và các k t qu ñ t ñư c.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Sinh viên xem khung chương trình: Sinh viên xem khung chương trình mà mình c n h c. sinh viên có th h y b m t l p h c ph n mà mình ñã ñăng ký. l p h c. chúng tôi trình bày v phân tích hi n tr ng. − Sinh viên ñăng ký l p h c ph n: Sinh viên xem danh sách các l p h c ph n ñang ñư c m trong h c kỳ hi n hành ñ t ñó ñăng ký vào m t trong các l p ñó. chúng tôi trình bày lý thuy t xây d ng m t h th ng website b ng ngôn ng JSP theo mô hình Model View Controller. h c ph n và các thông tin khác. Các danh sách này ñư c lưu d ng file excel và t ñ ng ñư c c p nh t vào cơ s d li u. − Nhân viên qu n tr c p nh t thông tin: Nhân viên qu n tr d dàng c p nh t thông tin c a ñ i tư ng b t kỳ liên quan ñ n quá trình qu n lý ñào t o. L P 02T4 3 . C th là sinh viên có th bi t ñư c trong m t h c kỳ c th . sinh viên. Lê Văn Minh. − Sinh viên xem h c ph n và quan h h c ph n: Sinh viên có th xem danh sách các h c ph n và quan h gi a chúng. − Sinh viên xem th i khóa bi u: Sinh viên xem th i khóa bi u trong h c kỳ hi n hành. V i k t qu d ki n ñ t ñư c c a chương trình. Trong chương này. Chương 2. phòng h c. − Nhân viên qu n tr xây d ng khung chương trình: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng khung chương trình cho t ng khóa h c c a t ng ngành. phân tích h th ng và thi t k h th ng. lu n văn ñư c t ch c thành các chương c th như sau: Chương 1. Các h c ph n này ñư c trình bày d ng cây ñ sinh viên d dàng bi t ñư c h c ph n nào nên h c trư c và h c ph n nào nên h c sau. Quá trình ñăng ký này s ñư c ki m tra ch t ch các ràng bu c. Cơ s lý thuy t: Gi i thi u t ng quan lý thuy t và công c th c hi n ñ tài. ch c năng này cho phép upload danh sách giáo viên. − Nhân viên qu n tr xây d ng th i khóa bi u: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng th i khóa bi u cho t ng l p h c ph n mà không lo ng i xung ñ t th i khóa bi u. C th là sinh viên có th bi t ñư c ñi m c a t ng h c ph n mà mình ñã h c. Nguy n Minh Quang. − Nhân viên qu n tr upload các danh sách liên quan: Nhân viên qu n tr (admin) sau khi ñăng nh p s có ch c năng upload. bi t ñư c s tín ch mình ñã ñ t ñư c và bi t ñư c mình ñã hoàn t t bao nhiêu ph n c a quá trình h c ñ i h c t i trư ng. Ngoài ra. Xây d ng chương trình và k t qu ñ t ñư c: Trong chương này. − Sinh viên xem ñi m: Sinh viên xem ñi m c a mình. Chương 3. Phân tích thi t k h th ng: Trong chương này.

<h3> <body> </body> <table> </table> <tr> </tr> <td> </td> <br> Lê Văn Minh. Trang Web là trang thông tin. âm thanh. Web nh hư ng h u h t ñ n t t c các lĩnh v c trong cu c s ng c a chúng ta. Th ñ nh d ng m t b ng trong tài li u HTML. Ngôn ng HTML (Hypertext Markup Language) Cơ s ñ xây d ng và phát tri n h th ng website trên Internet là ngôn ng HTML. Cùng v i s bùng n c a công ngh thông tin và Internet. I. HTML ñơn gi n ch là các file thu n văn b n (text) s d ng các th (tag) yêu c u th hi n d li u ñ t gi a các th theo m t ñ nh d ng nào ñó.1.CHƯƠNG 1 CƠ S I. M i th s mang m t ñ nh d ng khác nhau và ñư c nh n bi t b i trình duy t (browser) thông qua tên th . I. Tên th <html> </html> Ch c năng C p th này quy ư c m ñ u và k t thúc cho tài li u HTML. <i> <h1>. Th ñ nh d ng in c ch cho tiêu ñ Th ñ nh d ng ph n thân c a tài li u HTML. Ch c năng c th c a t ng th ñư c th hi n qua b n sau. hình nh k c kh năng tương tác d li u… luôn ñư c c p nh t liên t c thông qua thông qua h th ng mang toàn c u Internet. L P 02T4 4 . Nguy n Minh Quang. ð tài này ñư c xây d ng trên n n Web chính vì v y trong ph n này chúng tôi ch ñưa ra m t s ñ nh nghĩa liên quan ñ n Web ñư c s d ng trong ñ tài thay vì làm rõ t ng y u t c a công ngh này. LÝ THUY T L p trình Java trong môi trư ng Web M t s khái ni m liên quan ñ n Web Thu t ng World Wide Web hay g i t c là Web không còn xa l v i chúng ta. Th ñ nh d ng m t hàng trong b ng c a tài li u HTML Th ñ nh d ng m t ô trong m t b ng c a tài li u HTML Th xu ng c t dòng B ng 1 – M t s th (tag) thư ng s d ng trong ngôn ng HTML <b>.1.1. Th ñ nh d ng in ñ m và in nghiêng c a m t chu i văn b n trong tài li u. N i dung c a HTML ñư c ñ t gi a hai th này. <h2>. ch a d li u văn b n.

Nguy n Minh Quang. Trình duy t (browser) Trình duy t là m t chương trình phía Client dùng ñ hi n th tài li u HTML..1. Lê Văn Minh.4. mu n xây d ng m t h th ng website tác nghi p và các trang web ñ ng có kh năng tương tác cơ s d li u chúng ta ph i s d ng công ngh l p trình web phía máy ch . trình duy t s liên h v i trình ch Web Server ñ l y tài li u qua m t ñ a ch Web là Url. ñ a ch này tr t i v trí tài nguyên trên máy ch . ð a ch này g m 4 ph n: ph n giao th c (protocol). hình nh.0 tr v sau ñ n i dung ñư c hi n th chính xác hơn. T p l nh c a giao th c này r t ñơn gi n.. I. HTTP là m t giao th c phi k t n i. ð a ch ñ nh v tài nguyên Url (Uniform Resource Locator) Url (Uniform Resource Locator) là ñ a ch ñ nh v tài nguyên th ng nh t. I. Khi nh n ñư c tài li u. chúng tôi trình bày công ngh l p trình web c a Java do Sun Microsystem Co cung c p. V i ñ tài này có th ch y b ng b t c trình duy t nào. chúng ta nên s d ng Ms Internet Explorer phiên b n 4. giao th c này cho phép trình duy t phía máy khách (client) g i m t yêu c u (request) ñ n trình server (web server) máy ch .. ñây.1. trình duy t s ñ c. và yêu c u trình duy t g i v máy ch x lý thông qua thao tác ñư c g i là submit.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. g m các l nh sau: Tên l nh GET POST PUT DELETE TRACE Ý nghĩa Yêu c u l y n i dung trang d li u t Web Server Chuy n d li u lên trình ch Web Server ðưa m t file lên Web Server Yêu c u xóa trang Yêu c u l y thông tin c a m t trang B ng 2 – Các l nh c a giao th c HTTP I. M t s khái ni m v Servlet và JSP V i HTTP và HTML. Ngư i s d ng có th nh p d li u và trình duy t thông qua các thành ph n ñi u khi n c a form như textBox. tuy nhiên. textArea. chúng ta có th t o trang web m t cách d dàng.3.2. VBScript. phân tích và hi n th tài li u theo các ñ nh d ng nh t ñ nh như font ch .. L P 02T4 5 . tuy nhiên. màu s c.1. checkBox. listBox. Giao th c HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) Giao th c HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) là cách th c ñ trình duy t k t n i v i máy ch server. ph n ñ a ch máy ch (address). s hi u c ng c a d ch v và ph n ñư ng d n tương ñ i ñ n nơi ch a tài nguyên. Máy ch s nh n ñư c l nh và tr v tài li u tương ng. âm thanh th m chí còn th c hi n m t s l nh tương tác như JavaScript. ð có ñư c tài li u HTML.5.1.

Servlet là m t l p Java có th ñư c load ñ ng và ñư c ch y b i m t Web Server ñ c bi t. Hình 1 – Cách th c servlet làm vi c Chu trình s ng Servlet: Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. là công ngh quan tr ng. Web Server Web Server là m t máy tính có cài ph n m m Web server. Servlet Công ngh Servlet là cơ s ñ tri n khai các ng d ng Web s d ng ngôn ng l p trình Java. Cách th c servlet làm vi c: M t Servlet s ñư c n p b i servlet container khi l n ñ u tiên servlet ñư c yêu c u. M t Web Server hi u ñư c Servlet ñư c g i là servlet container hay servlet engine.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. nó nh n các yêu c u (request) HTTP t phía client và tr l i ph c v các yêu c u ñó b ng d li u tương ng. Sau ñó servlet v n trong b nh ñ ñ i các yêu c u khác nó s ñư c unload khi servlet container th y b nh còn ít. L P 02T4 6 . Servlet tương tác v i client thông qua mô hình request-response d a trên HTTP. B i vì công ngh Servlet d a trên HTTP nên servlet container cũng ph i h tr HTTP hay m t giao th c tương t như HTTPS (HTTP over SSL) ñ b o m t hơn.1.6.7.1. Servlet s x lý các yêu c u ngư i s d ng và tr v h i ñáp ñ n servlet container. I. cơ b n ñ tri n khai ng d ng Web: Java Server Page.

C ng thêm vào ñó. Thông thư ng tên l p c a Servlet (tên file . M t khi Servlet ñư c n p. Java Server Page (JSP) Java Server Page còn ñư c bi t ñ n v i m t cái tên khác là Java Scripting Preprocessor . khi ngư i qu n tr yêu c u ho c khi trình duy t tri u g i Servlet t máy khách. Servlet v n gi l i trong b nh ñ ph c v cho l n tri u g i ti p theo. ð n p Servlet. Tuy nhiên. Phương th c này ñư c g i m t l n duy nh t. trong khi h i âm yêu c u c a trình khách. r i biên d ch mã ngu n ra t p tin . t p tin JSP ph i ñư c biên d ch thành Servlet. Trư c khi hi n th ra trình duy t. trình ch Web Server s chính th c g i Servlet th c thi thông qua các phương th c như doGet(). n u chưa nó s n p Servlet vào b nh . M t trang JSP có th ñư c phân thành t ng ph n nh như sau: − d li u tĩnh. như HTML − các ch th JSP (JSP directives) như ch th include: <jsp:include> Lê Văn Minh. Khi có m t yêu c u tri u g i Servlet. g i là JSP actions . trình ch Web server c n ph i bi t tên l p c a Servlet.8. s ñ n lúc c n lo i b Servlet ra kh i b nh . Công ngh này cho phép ngư i ta nhúng mã Java và m t s hành ñ ng x lý ñã ñư c ñ nh trư c (pre-defined actions) vào trong n i dung tĩnh c a trang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − N p Servlet: M t Servlet có th n p vào b nh 3 th i ñi m khác nhau: khi server kh i ñ ng. Sau khi các phương th c này th c thi xong. I. Trư c khi ch m d t.class dùng b biên d ch Java. Nguy n Minh Quang. là nh ng cái ñóng vai trò vào vi c m r ng các th HTML hay XML tiêu chu n. Thư vi n th (Tag libraries) là phương pháp m r ng kh năng c a m t máy ch web trong khi nh ng m r ng ñó không ph thu c vào h n n (v c c u trúc máy cũng như h ñi u hành ñư c dùng). ho c có th tr c ti p t o mã byte code cho servlet t trang JSP. Web Server s tri u g i ñ n phương th c destroy() c a Servlet.1.t m d ch là "B x lý văn l nh Java ti n trình" . Nh ng "hành ñ ng JSP" này ñư c dùng ñ kh i ñ ng ch c năng s n có. ði u này giúp cho Servlet th c thi nhanh hơn. − D n d p Servlet: Servlet không gi l i trong b nh vĩnh vi n. Cú pháp c a JSP cho thêm các th XML m i.class c a nó th m chí ñ i tên ti p ñ u ng dùng ñ tri u g i Servlet. trình ch Web Server s xem Servlet ñã n p vào b nh hay chưa. b n cũng có th ánh x ñ i tên Servlet khác v i tên file *. dùng b biên d ch JSP (JSP compiler). B biên d ch JSP có th t o servlet thành mã ngu n Java trư c. doPost() ho c service(). L P 02T4 7 . là nh ng ch c năng ñã ñư c xây d ng trư c. Web Server s ti n ñ n giai ño n kh i t o Servlet − Kh i t o Servlet: Trình ch Web Server kh i t o Servlet b ng cách g i ñ n phương th c init() mà Servlet cài ñ t. XML hay m t s ñ nh d ng khác c a trang web m t cách năng ñ ng.hành ñ ng JSP. công ngh còn cho phép chúng ta t o ra các thư vi n th JSP (JSP tag libraries). − Th c thi Servlet: Khi trình duy t g i ho c các trang JSP tri u g i Servlet thông qua ñ a ch URL.class) cũng là tên mà trình duy t dùng tri u g i Servlet khi b n th c hi n quá trình ñăng ký và ánh x .là m t công ngh Java cho phép các nhà phát tri n t o n i dung HTML.

− response (h i âm) – ð i tư ng h i âm HTTP. − page (trang) – B n thân servlet. Ch ñ nh cho bi t servlet t o ra có tính an toàn v lu ng x lý (threadsafe) hay không. B ng 3 – Các tùy ch n c a ch th page errorPage isErrorPage isThreadSafe − Taglib – Ch th taglib thông báo r ng chúng ta s s d ng m t thư vi n th JSP (JSP tag library). Ch ñ nh r ng trang web s ñư c hi n th n u có m t ngo i l (exception) x y ra trong quá trình x lý yêu c u HTTP N u ñ nh giá tr là true thì nó nói r ng trang này là trang báo l i (error page). ho c b ký t (character set) ñư c dùng không ph i là b ký t m c ñ nh. M t trang HTML nào ñ y có th ñư c truy n qua nhi u trang JSP.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − các ph n t k ch b n JSP (scripting elements) và các bi n (variables). t yêu c u này ñ n yêu c u khác Lê Văn Minh. − pageContext (ng c nh c a trang) – M t PageContext là m t th c th có ch a d li u liên k t v i toàn b trang web. Chúng ta nên dùng ch ph i này n u chúng ta không dùng HTML. cũng như k t n i URI c a ph n mô t thư vi n th (URI for the tag library description) ph i ñư c xác ñ nh. − session (phiên giao d ch) – ð i tư ng phiên giao d ch HTTP. Tùy ch n import contentType Gi i thích K t qu là câu l nh import c a Java ñư c chèn vào trong t p tin Ch ñ nh n i d ng c a t p tin ñư c kh i t o. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 8 . Cái này có th ñư c dùng ñ theo dõi tin t c v m t ngư i dùng. − request (yêu c u) – ð i tư ng yêu c u HTTP. Ch th này ñòi h i m t ti n t (prefix) (tương t như namespace trong C++). Các ñ i tư ng chu n: − out (xu t) – JSPWriter s d ng nó ñ ghi d li u vào lu ng d li u h i âm (response stream). Vi c làm này tương t như vi c chúng ta l y n i dung c a t p tin ñó dán tr c ti p vào trong n i dung c a t p tin ñang dùng − page – Có nhi u tùy ch n v i ch th page. ví d : − <% scriptlet %> − <%= expression %> − <%! declaration %> − hành ñ ng JSP (JSP actions) − th tùy bi n (custom tags) Các ch th JSP bao g m: − include – Ch th include thông báo cho b biên d ch JSP cho nh p toàn b n i dung c a m t t p tin vào trong n i dung hi n có.

2. thay vì ph i sao mã. m t khi trang JSP kia hoàn thành nhi m v c a nó. Tuy nhiên.1. L y thu c tính c a m t JavaBean ch ñ nh. B ng 4 – Các hành ñ ng trong JSP jsp:param jsp:forward jsp:plugin jsp:fallback jsp:getProperty jsp:setProperty jsp:useBean I. Java servlet t m th i trao nhi m v ñ t yêu c u và h i âm cho trang JavaServer (JavaServer Page) ch ñ nh nào ñ y. ho c cho m t servlet khác. Nguy n Minh Quang. và thông s này s ñư c c ng thêm vào chu i các thông s hi n có c a yêu c u. Thi t l p thu c tính c a m t JavaBean ch ñ nh. Dùng phương pháp này. Nó ñư c dùng ñ xác ñ nh m t thông s . Ki n t o ho c dùng l i m t JavaBean. Ph n n i dung s ñư c hi n th n u trình duy t web không h tr applets. Các k t n i này nhanh và hi u qu hơn ki u JDBC-ODBC. L P 02T4 9 . kh i jsp:forward ho c kh i jsp:params. ðư c dùng ñ trao nhi m v ñ t yêu c u và h i âm sang cho m t trang JSP khác. Có th ñư c dùng bên trong kh i jsp:include. b n ph i mua các trình ñi u khi n CSDL ñ c thù do nh ng nhà phát tri n cơ s d li u cung c p.2. các nhà cung c p h tr trình ñi u khi n JDBC k t n i tr c ti p v i các trình ñi u khi n ñ c thù c a m i h mà không c n ph i qua trung gian ODBC c a Window n a. Khi Java phát tri n. Nh ng phiên b n cũ c a Netscape Navigator và Internet Explorer dùng nh ng th khác ñ nhúng m t chương trình nh (applet). K t n i cơ s d li u K t n i tr c ti p b ng trình ñi u khi n cơ s d li u JDBC k t n i tr c ti p v i các trình ñi u khi n CSDL. là cái có th dùng ñư c trong trang JSP. mã trang JSP ñư c chia s v i nhi u trang JSP. I. Lê Văn Minh. Quy n kh ng ch s ñư c hoàn tr l i cho trang JSP hi n t i. Hành ñ ng này t o nên th thu c trình duy t web c n thi t ñ bao g m applet. Quy n kh ng ch s ñư c hoàn l i cho trang JSP hi n t i.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Các th hành ñ ng c a JSP: Hành ñ ng jsp:include Gi i thích Tương t như m c ñích s d ng m t th t c con (subroutine).

Quan h c u n i JDBC-ODBC ñư c th hi n hình dư i. T t c các l nh truy xu t cơ s d li u sau ñó ñư c th c thi b ng l nh SQL. Theo mô hình l p trình phân tán. Lê Văn Minh.2. Nhi m v c a trình khách là s d ng nh ng trình ñi u khi n JDBC g n nh . Applet. Java cho b n s d ng JDBC ñ g i ODBC và b ng cách này b n có th ki m soát nhi u h qu n tr cơ s d li u khác nhau. L P 02T4 10 .2. M i h cơ s d li u s cung c p m t trình ñi u khi n có kh năng ñ c hi u ñư c cơ s d li u c a chúng. Nguy n Minh Quang. có kh năng giao ti p v i ng d ng trung gian qua Internet ñ truy v n d li u.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 2 – JDBC k t n i tr c ti p v i trình ñi u khi n I. ng d ng m ng trung gian (middle-ware) trên m t máy ch s ch u trách nhi m k t n i CSDL. K t n i thông qua c u n i ODBC (Open Database Connectivity) ODBC (Open Source Connectivity) là cách k t n i t ng quát nh t ñ n m i h cơ s d li u thông qua trình qu n lý ODBC c a Windows.2. Trình ñi u khi n này s ñư c ñăng ký v i b qu n lý ODBC. Java Application.3. Servlet JDBC Driver ODBC Database Driver CSDL Hình 3 – JDBC s d ng c u n i ODBC I. K t n i thông qua ng d ng m ng trung gian Ngày nay các ng d ng ñ u g n li n v i m ng Internet. Sun cung c p s n thư vi n JDBC-ODBC kèm theo b JDK và b n có th dùng mi n phí.

L P 02T4 11 . Không nh ng th . ki m tra tính h p l d li u.1. Tuy nhiên. Hai mô hình ñó ñư c bi t như là Mô hình 1 và Mô hình 2 và chúng bi u di n nh ng cách ti p c n khác nhau ñ xây d ng ng d ng Web d a trên JSP. Ki n trúc mô hình 1 Hình 5 – Mô hình 1 C u trúc Mô hình 1 r t ñơn gi n. x lý các nguyên t c tác nghi p và t o ra m t response. Mô hình 1 ñơn gi n hơn Mô hình 2 và là gi i pháp chính ñ xây d ng ng d ng Web khi công ngh JSP ñư c gi i thi u l n ñ u tiên. Ví d như Lê Văn Minh. qua th i gian Mô hình 2 ñư c ch p nh n là gi i pháp t t nh t ñ xây d ng ng d ng Web d a trên JSP. nhưng Mô hình 1 không thích h p ñ phát tri n nh ng ng d ng l n b i vì ch c h n m t s lư ng l n các hàm s ñươc nhân b n trong m i trang JSP. Mô hình 1 còn không c n thi t ph i có s liên k t gi a bussiness logic và presentation logic c a ng d ng. Nguy n Minh Quang. II. Sun cũng ñưa ra nh ng cách ñ làm vi c v i nó và ñ nh nghĩa 2 mô hình ñ xây d ng ng d ng Web d a trên JSP. m t request t o b i JSP ho c Servlet và sau ñó JSP ho c Servlet kia s x lý request. M c dù ñơn gi n. Mô hình phát tri n ng d ng Web Khi gi i thi u công ngh JSP.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 4 – JDBC k t n i thông qua các ng d ng m ng trung gian II. Khi k t h p business logic v i presentation logic làm cho nó khó có th ñưa vào m t “view” m i hay m t ñi m truy c p m i trong ng d ng.

Ch ng h n các b n v k thu t thư ng g p là m t d ng mô hình quen thu c. t ng Model bên dư i s cung c p các phương th c cho Controller. L P 02T4 12 . khi mu n xây d ng m t v t th nào ñó. s tách bi t này cũng cho phép chúng ta s d ng l i mã l nh m t cách d dàng. Sau khi x lý. Ki n trúc mô hình 2 (Model – View – Controller) Hình 6 – Mô hình 2 (MVC) Mô hình 2 hay mô hình Model – View – Controller (MVC) ñã gi i quy t nhi u v n ñ c h u c a Mô hình 1. wireless. Mô hình này cũng có th ñư c s d ng ñ xác ñ nh các yêu c u c a ngư i dùng ñ i v i h th ng và qua ñó giúp chúng ta ñánh giá tính kh thi c a d án. III. Trong mô hình MVC Controller là m t Servlet trung tâm nh n t t c các request t phía client. Controller s phân lo i và x lý các request.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng trong m t giao di n HTML.1. V t ñó có th t n t i Lê Văn Minh. Thêm vào ñó. II. T m quan tr ng c a mô hình ñã ñư c lĩnh h i m t cách th u ñáo trong h u như t t c các ngành khoa h c k thu t t nhi u th k nay.1. Nguy n Minh Quang. Khi x lý các request. Trong mô hình này business logic v i presentation logic ñư c tách bi t l n nhau.1. View bao g m t t c các JSP th c hi n vi c trình di n d li u và các form ñ nh n các request ti p theo. Business Logic ñ c t t t c các ñ i tư ng tương tác trong toàn b h th ng còn Data Manipulation ñ c t t t c các lu t và phương th c x lý c a các ñ i tư ng trên. Controller s tr d li u v cho client thông qua ñ i tư ng response. Ngôn ng mô hình hóa th ng nh t (UML) III. Mô hình này c n ph i ñư c trình bày theo hư ng nhìn (View) c a khách hàng hay ngư i s d ng và làm sao ñ h hi u ñư c.2. Mô hình hóa h th ng ph n m m M c tiêu c a giai ño n phân tích h th ng là s n xu t ra m t mô hình t ng th c a h th ng c n xây d ng. ñ u tiên ngư i ta ñã t o nên các b n v ñ quy t ñ nh c ngo i hình l n phương th c ho t ñ ng c a nó. B t kỳ ñâu. Mô hình nhìn chung là m t cách mô t c a m t v t th nào ñó. ho c GUI (Swing). Gi i thi u UML III. b n mu n thêm vào m t giao di n m i như Wireless Markup Language (WML) cho truy c p không dây thì vi c ñó là r t khó. có th là Web. s tách bi t này cung c p nhi u lo i giao di n khác nhau cho ng d ng. Bên trong Model có 2 t ng tách bi t là Business Logic và Data Manipulation. sau ñó ñ i tư ng này ñư c trình di n t ng View.

− Ch rõ c u trúc ho c ng x c a h th ng. − T o m t khuôn m u hư ng d n nhà phát tri n trong su t quá trình xây d ng h th ng. Và m t vài trong s nh ng ngôn ng nh ng năm ñ u th p k 90 ñư c nhi u ngư i dùng là: − Grady Booch’s Booch Modeling Methodology − James Rambaugh’s Object Modeling Technique – OMT − Ivar Jacobson’s OOSE Methodology t m t ngôn ng hư ng hư ng ñ i tư ng như hình hoá các h th ng mô hình hoá xu t hi n Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.1. m i hư ng nhìn trong s chúng s mô t m t khía c nh riêng bi t c a s n ph m hay h th ng c n ñư c xây d ng. ch khi c n thi t m t s thông tin m i ñư c bi u di n d ng văn b n. III. Mô hình ñư c xây d ng nên ñ chúng ta d dàng hi u và hi u t t hơn h th ng c n xây d ng. − Có th hi u ñư c (understandable): Cho nh ng ngư i xây d ng l n s d ng − D thay ñ i (changeable) − D dàng liên l c v i các mô hình khác. các ngôn ng Smalltalk và C++ xu t hi n.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng trong m t s giai ño n nh t ñ nh. ñã tr thành m t chu n m c trong vi c phát tri n ph n m m và ñư c ch p nh n trong c ng ñ ng làm ph n m m gi ng như trong b t kỳ m t ngành khoa h c k thu t nào khác. ñi u ñó có nghĩa là ña ph n các thông tin ñư c th hi n b ng các ký hi u ñ h a và các k t n i gi a chúng. Mô hình thư ng ñư c mô t trong ngôn ng tr c quan. Nhà thi t k c n ph i t o ra các mô hình mô t t t c các khía c nh khác nhau c a s n ph m. T o mô hình s giúp cho chúng ta hi u th u ñáo m t h th ng ph c t p trong s toàn th c a nó. mô hình hóa m t h th ng nh m m c ñích: − Hình dung m t h th ng theo th c t hay theo mong mu n c a chúng ta . dù ñó là giai ño n thi t k hay giai ño n xây d ng ho c ch là m t k ho ch. Có th nói thêm r ng mô hình là m t s ñơn gi n hoá hi n th c. T o mô hình cho các h th ng ph n m m trư c khi th c s xây d ng nên chúng. Sang n a sau c a th p k 1980. Nói tóm l i. − Ghi l i các quy t ñ nh c a nhà phát tri n ñ s d ng sau này. − ð ng nh t (consistent): Các view khác nhau không ñư c mâu thu n v i nhau. Trư c khi UML ra ñ i ð u nh ng năm 1980. M t mô hình cũng có th ñư c xây d ng trong nhi u giai ño n và m i giai ño n. Theo ñúng như câu ng n ng "M t b c tranh nói nhi u hơn c ngàn t ". ngành công ngh ph n m m ch có duy nh ñ i tư ng là Simula. L P 02T4 13 . Vi c bi u di n mô hình ph i thõa mãn các y u t sau: − Chính xác (accurate): Mô t ñúng h th ng c n xây d ng. m t mô hình có th ñư c chia thành nhi u hư ng nhìn.2. mô hình s ñư c b sung thêm m t s chi ti t nh t ñ nh. Ngoài ra. Cùng v i chúng. n y sinh nhu c u mô ph n m m theo hư ng ñ i tư ng.

− Thi t l p m t k t n i t nh n th c c a con ngư i ñ n các s ki n c n mô hình hoá. L P 02T4 14 . phương pháp x lý riêng và công c h tr riêng. Nguy n Minh Quang. rành m ch. chúng ñư c th c hi n dư i s lãnh ñ o c a James Rumbaugh. UML có th ñư c s d ng làm công c giao ti p gi a ngư i dùng. − T o m t ngôn ng mô hình hoá có th s d ng ñư c b i ngư i và máy. UML (Unifield Modeling Language) Ngôn ng mô hình hóa th ng nh t (Unifield Modeling Language – UML) là m t ngôn ng ñ bi u di n mô hình theo hư ng ñ i tư ng ñư c xây d ng b i ba tác gi trên v i ch ñích là: − Mô hình hoá các h th ng s d ng các khái ni m hư ng ñ i tư ng. Yêu c u c th là ñưa ra m t t p h p chu n hoá các ký hi u (Notation) và các bi u ñ (Diagram) ñ n m b t các quy t ñ nh v m t thi t k m t cách rõ ràng. Vì th . khi n x y ra cu c tranh lu n phương pháp nào là t t nh t. các nhà phát tri n ph n m m nhi u kinh nghi m thư ng s d ng ph i h p các ñi m m nh c a m i phương pháp cho ng d ng c a mình. IBM. ðây là cu c tranh lu n khó có câu tr l i. Unisys. Oracle. III. Trong quá trình phát tri n có nhi u công ty ñã h tr và khuy n khích phát tri n UML có th k t i như : Hewlett Packard. nhà phân tích. Chính hi n th c này ñã ñư c nh ng ngư i tiên phong trong lĩnh v c mô hình hoá hư ng ñ i tư ng nh n ra và h quy t ñ nh ng i l i cùng nhau ñ tích h p nh ng ñi m m nh c a m i phương pháp và ñưa ra m t mô hình th ng nh t cho lĩnh v c công ngh ph n m m.Packard’s Fusion − Coad and Yordon’s OOA and OOD M i phương pháp lu n và ngôn ng trên ñ u có h th ng ký hi u riêng. xây d ng và làm sưu li u cho nhi u khía c nh khác nhau c a m t h th ng có n ng ñ ph n m m cao. t t c nh ng phương pháp trên ñã ti m c n l i và b sung l n cho nhau. Grady Booch và Ivar Jacobson. có nhi u ràng bu c khác nhau. ñư c các phương pháp hư ng ñ i tư ng s d ng ñ th hi n và miêu t các thi t k c a m t h th ng. UML là m t ngôn ng mô hình hoá th ng nh t có ph n chính bao g m nh ng ký hi u hình h c. tr c quan hoá. b i t t c các phương pháp trên ñ u có nh ng ñi m m nh và ñi m y u riêng. Trong th c t . III. Lê Văn Minh. Nó là m t ngôn ng ñ ñ c t .3. ngư i ta nh n th y c n thi t ph i cung c p m t phương pháp ti m c n ñư c chu n hoá và th ng nh t cho vi c mô hình hoá hư ng ñ i tư ng.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Hewlett. Microsoft. nhà thi t k và nhà phát tri n ph n m m.1.4. S ra ñ i c a UML Trong b i c nh trên. − Gi i quy t v n ñ v m c ñ th a k trong các h th ng ph c t p. Chính nh ng c g ng này d n ñ n k t qu là xây d ng ñư c m t Ngôn Ng Mô Hình Hoá Th ng Nh t (Unifield Modeling Language – UML).1. ðã có ba công trình tiên phong nh m t i m c tiêu ñó. s khác bi t gi a các phương pháp ñó h u như không ñáng k và theo cùng ti n trình th i gian.

. Các l p m i s ñư c b sung ñ t o thành m t h t ng cơ s k thu t: Giao di n ngư i dùng. UML s d ng bi u ñ Use case (Use Case Diagram) ñ nêu b t m i quan h cũng như s giao ti p v i h th ng. d giao ti p và t o nên c u trúc c a h th ng. v i vàng ñưa ra nh ng k t lu n v Lê Văn Minh. Ph thu c vào kh năng c a ngôn ng ñư c s d ng. ñây có th là m t công vi c khó khăn hay d dàng. Các tác nhân và các Use case ñư c mô hình hóa cùng các m i quan h và ñư c miêu t trong bi u ñ Use case c a UML. các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm ñ n h th ng s ñư c mô hình hóa song song v i ch c năng mà h ñòi h i t phía h th ng (t c là Use case). giao ti p v i các h th ng khác..2. Sau khi nhà phân tích ñã nh n bi t ñư c các l p thành ph n c a mô hình cũng như m i quan h gi a chúng v i nhau.2.3. cho ngân hàng d li u. . trùng h p. mô hình ñư c s d ng ñ d hi u. vì v y.2. các l p c a giai ño n thi t k s ñư c bi n thành nh ng dòng code c th trong m t ngôn ng l p trình hư ng ñ i tư ng c th (không nên dùng m t ngôn ng l p trình hư ng ch c năng!). Khi t o ra các mô hình phân tích và thi t k trong UML. ch duy nh t các l p có t n t i trong ph m vi v n ñ (các khái ni m ñ i th c) là ñư c mô hình hóa.. Giai ño n xây d ng Trong giai ño n xây d ng (giai ño n l p trình). cho s giao ti p. Các l p k thu t ñ nh nghĩa chi ti t cũng như gi i pháp trong h th ng ph n m m. Giai ño n thi t k s ñưa ra k t qu là b ng ñ c t chi ti t cho giai ño n xây d ng h th ng.. Các l p thu c ph m vi v n ñ có t giai ño n phân tích s ñư c "nhúng" vào h t ng cơ s k thu t này. Trong giai ño n phân tích. Qua phương pháp mô hình hóa Use case. nó s ñ c t các yêu c u c a khách hàng: Anh ta hay ch ta ch ñ i ñi u gì phía h th ng mà không h ñ ý ñ n vi c ch c năng này s ñư c th c thi ra sao. t t nh t nên c g ng né tránh vi c ngay l p t c bi n ñ i các mô hình này thành các dòng code.2. L P 02T4 15 . v.2. Giai ño n nghiên c u sơ b UML ñưa ra khái ni m Use Case ñ n m b t các yêu c u c a khách hàng (ngư i s d ng). Giai ño n thi t k Trong giai ño n này.v.1. các l p cùng các m i quan h ñó s ñư c miêu t b ng công c bi u ñ l p (class diagram) c a UML. các ch c năng ñ lưu tr các ñ i tư ng trong ngân hàng d li u. giao di n v i các thi t b ngo i vi và các máy móc khác trong h th ng. Giai ño n phân tích Giai ño n phân tích quan tâm ñ n quá trình tr u tư ng hóa ñ u tiên (các l p và các ñ i tư ng) cũng như cơ ch hi n h u trong ph m vi v n ñ .2. t o ra kh năng thay ñ i trong c hai phương di n: Ph m vi v n ñ và h t ng cơ s . III. ví d như các l p cho giao di n ngư i dùng.4.. III. M i m t Use case ñư c mô t trong tài li u.. Nguy n Minh Quang. chưa ph i là m i quan tâm c a giai ño n này. Trong nh ng giai ño n trư c. III.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. k t qu c a giai ño n phân tích s ñư c m r ng thành m t gi i pháp k thu t. UML và các giai ño n c a chu trình phát tri n ph n m m III. S c ng tác gi a các l p nh m th c hi n các Use case cũng s ñư c miêu t nh vào các mô hình ñ ng (dynamic models) c a UML.

chúng còn cung c p thêm các cơ ch ñ có th m r ng ngôn ng UML cho phù h p v i m t phương pháp xác ñ nh (m t quy trình. M t ph n t mô hình thư ng ñư c s d ng trong nhi u bi u ñ khác nhau. Nguy n Minh Quang. thông ñi p cũng như các quan h gi a các khái ni m này. nơi các mô hình ñư c chuy n thành code. ngư i ta m i có th t o d ng nên m t b c tranh hoàn thi n v h th ng. ñ i tư ng. Th nghi m M t h th ng ph n m m thư ng ñư c th nghi m qua nhi u giai ño n và v i nhi u nhóm th nghi m khác nhau. ph thu c. Cũng chính các hư ng nhìn này n i k t ngôn ng mô hình hóa v i quy trình ñư c ch n cho giai ño n phát tri n. − Ph n t mô hình hóa (model element): Các khái ni m ñư c s d ng trong các bi u ñ ñư c g i là các ph n t mô hình. khái quát hóa. − Bi u ñ (diagram): Bi u ñ là các hình v miêu t n i dung trong m t hư ng nhìn. Các nhóm s d ng nhi u lo i bi u ñ UML khác nhau làm n n t ng cho công vi c c a mình: Th nghi m ñơn v s d ng bi u ñ l p (class diagram) và ñ c t l p. Các thành ph n c a ngôn ng UML Ngôn ng UML bao g m m t lo t các ph n t ñ h a (graphic element) có th ñư c k t h p v i nhau ñ t o ra các bi u ñ . UML có t t c 9 lo i bi u ñ khác nhau ñư c s d ng trong nh ng s k t h p khác nhau ñ cung c p t t c các hư ng nhìn c a m t h th ng. L P 02T4 16 . − Cơ ch chung: Cơ ch chung cung c p thêm nh ng l i nh n xét.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng vi c vi t code có th s thành m t tr ng i cho vi c t o ra các mô hình chính xác và ñơn gi n. III. và giai ño n th nghi m h th ng s d ng bi u ñ Use case (use case diagram) ñ ñ m b o h th ng có phương th c ho t ñ ng ñúng như ñã ñư c ñ nh nghĩa t ban ñ u trong các bi u ñ này. nhưng nó luôn luôn ch có m t ý nghĩa và m t kí hi u. b sung các thông tin cũng như các quy t c ng pháp chung v m t ph n t mô hình. m t t ch c ho c m t ngư i dùng). mà là m t s tr u tư ng hóa bao g m m t lo t các bi u ñ khác nhau. nên UML cũng có các nguyên t c ñ k t h p các ph n t ñó.6. M t s nh ng thành ph n ch y u c a ngôn ng UML: − Hư ng nhìn (view): Hư ng nhìn ch ra nh ng khía c nh khác nhau c a h th ng c n ph i ñư c mô hình hóa. m i hư ng nhìn ch ra m t khía c nh riêng bi t c a h th ng. III. Lê Văn Minh. Giai ño n xây d ng là m t giai ño n riêng bi t. B i ñây là m t ngôn ng . M t hư ng nhìn không ph i là m t b n v . th nghi m tích h p thư ng s d ng bi u ñ thành ph n (component diagram) và bi u ñ c ng tác (collaboration diagram). Ví d như l p.5. Ch qua vi c ñ nh nghĩa c a m t lo t các hư ng nhìn khác nhau. th hi n các khái ni m hư ng ñ i tư ng quen thu c. bao g m c liên k t.2.2.

mà t t c m i sinh viên thu c ngành hay nhóm ngành ñào t o ñó ñ u ph i theo h c và tích lu ñư c. M t tín ch ñư c qui ñ nh b ng 15 ti t h c lý thuy t ho c 30 ti t th o lu n trên l p. Nguy n Minh Quang. Các lo i h c ph n − H c ph n b t bu c là h c ph n ch a ñ ng nh ng n i dung chính y u c a ngành hay nhóm ngành ñào t o. H c ph n ð nh nghĩa H c ph n là kh i lư ng ki n th c tương ñ i tr n v n. Như v y.60 ti t th c t p. thí nghi m ho c 45 .3 ti t chu n b . thu n ti n cho ngư i h c tích lũy trong quá trình h c t p: M i h c ph n th c hành có kh i lư ng t 1 ñ n 3 tín ch .15 tín ch (c th xem ði u 28).2. th o lu n ho c 3 ñ n 4 ti t th c t p.2.CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG I. m i h c ph n lý thuy t ho c h c ph n có c lý thuy t và th c hành có kh i lư ng t 2 ñ n 5 tín ch . Ki n th c trong m i h c ph n ñư c thi t k ki u môñun theo t ng môn h c ho c ñư c k t c u dư i d ng t h p t nhi u môn h c thành m t môn h c m i. I. chu n b khoá lu n.1. Lê Văn Minh.2 ti t chu n b . M i h c ph n ph i ñư c ký hi u b ng m t mã riêng do trư ng qui ñ nh. I.1. L P 02T4 17 . I. Khoá lu n hay ñ án t t nghi p là m t h c ph n ñ c bi t. bài t p. M t ti t h c trên l p ñư c quy ñ nh là 45 phút.2. có kh i lư ng tương ñương 10 . Ð ti p thu ñư c m t ti t h c lý thuy t trên l p sinh viên c n kho ng 2 . th c hành. Phân tích hi n tr ng Tín ch Tín ch là ñơn v dùng ñ ño lư ng kh i lư ng ki n th c và k t qu h c t p ñã tích lũy ñư c c a sinh viên. n u trong m t h c kỳ có 15 tu n th c h c thì tín ch là m t ti t lý thuy t ho c 2 ti t bài t p. I. chu n b khoá lu n trong m t tu n và kéo dài trong su t h c kỳ. m t ti t h c th c hành ho c bài t p c n 1 . ki n t p. ki n t p. M t h c ph n ph i ñư c b trí gi ng d y tr n v n và phân b ñ u trong m t h c kỳ.2.

cho dù k t qu thi có th không ñ t. X Ký hi u: Y − H c ph n h c trư c ñ i v i h c ph n X là h c ph n sinh viên ph i h c trư c h c ph n X m i ñư c h c h c ph n X. các h c ph n trên có th ñư c chia ra: − H c ph n tiên quy t ñ i v i h c ph n X là h c ph n b t bu c sinh viên ph i h c trư c h c ph n X và thi ñ t m i ñư c theo h c h c ph n X.3.3. 1 tu n ki m tra gi a kỳ và 3 tu n thi.3. − Ngoài các h c kỳ chính.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − H c ph n t ch n b t bu c là h c ph n ch a ñ ng nh ng m ng n i dung chính y u c a ngành hay nhóm ngành ñào t o. c th là có n i dung gi ng nhau t 80% tr lên và có s tín ch tương ñương ho c l n hơn. Năm h c Năm h c có t i thi u 2 h c kỳ chính: − M t h c kỳ chính có 15 tu n th c h c. tùy theo ñi u ki n. I. Y X Ký hi u: − H c ph n song hành ñ i v i h c ph n X là h c ph n sinh viên có th theo h c ñ ng th i v i h c ph n X. Trong m i h c kỳ có qui ñ nh kh i lư ng ki n th c t i thi u b t bu c sinh viên ph i tích lũy. L P 02T4 18 . Theo n i dung và tính ch t tương ñ i gi a các m ng ki n th c.2. H c kỳ. T ng s tín ch c a các h c ph n này tính t lúc b t ñ u khoá h c ñ n th i ñi m xét. Nguy n Minh Quang. Y X SH Ký hi u: − H c ph n tích lũy là h c ph n có k t qu cu i cùng c a h c ph n ñ t t ñi m 5 tr lên. g i là s tín ch tích lu . − H c ph n t ch n t do là h c ph n sinh viên có th t do ñăng ký h c hay không tùy theo nguy n v ng. I. I. năm h c H c kỳ H c kỳ là th i gian ñ sinh viên hoàn thành m t s h c ph n c a chương trình ñào t o.1. Lê Văn Minh. trư ng có th t ch c thêm h c kỳ hè dành cho nh ng sinh viên thi không ñ t các h c kỳ chính ñư c ñăng ký h c l i và nh ng sinh viên h c gi i có ñi u ki n k t thúc s m chương trình ñào t o. là h c ph n có n i dung và th i lư ng ñáp ng ñư c yêu c u c a h c ph n X. mà sinh viên b t bu c ph i ch n m t s lư ng xác ñ nh trong s nhi u h c ph n tương ñương ñư c quy ñ nh cho ngành ñó. − H c ph n tương ñương ñ i v i h c ph n X. M t h c kỳ hè có t 4 ñ n 6 tu n th c h c và m t tu n thi.

ñư c quy ñ nh tuỳ thu c vào b c h c và chuyên ngành ñào t o. Tuỳ theo kh năng và ñi u ki n h c t p. I. ph i làm ñơn kèm theo xác nh n (s ti t h c.5.5. Các lo i ñi m khác − ði m trung bình chung h c t p (ðTBCHT) ñư c tính theo m i h c kỳ ho c năm h c. tr các h c ph n ñư c b o lưu và ñư c mi n.6.4. Lê Văn Minh. I.6. Khóa h c Khoá h c là th i gian ñ sinh viên hoàn thành chương trình ñào t o c a m t chuyên ngành ñào t o trình ñ ñ i h c ho c cao ñ ng.2. di m tương ñương Sinh viên ñã thi ñ t yêu c u m t h c ph n ho c h c ph n tương ñương (xem m c 3. ðTBCHT ñư c tính d a theo ñi m và s tín ch c a t t c các h c ph n mà sinh viên ñã ñăng ký h c và d thi trong h c kỳ (k c các h c ph n ñư c ñăng ký h c l i).5. L ph c L p h c ph n Nh ng sinh viên theo h c cùng m t h c ph n trong cùng m t kho ng th i gian và cùng gi ng viên.2. Các lo i ñi m ði m b o lưu.6. t o thành m t l p h c ph n. s tín ch và ñi m) g i v phòng ðào t o c a trư ng ch m nh t là 1 tháng trư c khi thi k t thúc h c ph n.1. I.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. N u ñư c ch p thu n thì h c ph n ñó s ñư c ñi m mà sinh viên ñã ñ t và kèm theo ch b o lưu (BL). ð i v i h c ph n tương ñương ñi m h c ph n s ñư c ghi kèm ký hi u (Tð). ñư c t ch c thành l p sinh ho t. M i l p h c ph n ñư c ký hi u b ng m t mã s riêng do trư ng quy ñ nh. L P 02T4 19 . Nguy n Minh Quang. L p sinh ho t Nh ng sinh viên cùng khoá tuy n sinh.1. n u mu n xin mi n h c h c ph n ñó. I. ñư c t ch c tương ñ i n ñ nh t ñ u cho ñ n cu i khoá h c. L p sinh ho t có mã s riêng. Th i gian c a m t khoá h c.2) m t trư ng nào ñó trong th i gian không quá 5 năm.2. ñăng ký h c cùng chuyên ngành ñào t o trong cùng m t khoá ñào t o. I.5 năm 4 năm 3 năm S tín ch tích lu t i ña 260 235 180-210 150 Th i gian rút ng n t i ña 3 h c kỳ chính 2 h c kỳ chính 2 h c kỳ chính 2 h c kỳ chính Th i gian kéo dài t i ña 5 h c kỳ chính 4 h c kỳ chính 4 h c kỳ chính 3 h c kỳ chính B ng 5 – Chi ti t t ng lo i khóa h c I. sinh viên có th rút ng n ho c kéo dài th i gian h c t i ña như sau : B ch c Ð ih c ð ih c ð ih c Cao ñ ng Th i gian ñào t o 5 năm 4.

4 ñi 0. − Kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi p (GDCN) g m các h c ph n cơ s .7.0 ñi 0.1.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − ði m trung bình chung tích lũy (ðTBCTL) là ñi m trung bình chung c a t t c các h c ph n mà sinh viên ñã ñăng ký h c và d thi cũng như các h c ph n ñư c b o lưu và tương ñương ñư c mi n tính t ñ u khoá h c cho ñ n th i ñi m xét. Chương trình ñào t o c a m i chuyên ngành ñào t o do các trư ng thành viên xây d ng trên cơ s chương trình khung c a B Giáo d c & Ðào t o qui ñ nh và ñư c Giám ñ c Ð i h c ðà N ng phê duy t. trung bình chung tích lũy và trung bình chung m r ng ñư c quy ñ nh t i ði u 22 c a Quy ch này. ngo i ng . Lê Văn Minh. − ði m rèn luy n quy ñ i (ðRLqñ) là ñi m quy ñ i t k t qu rèn luy n c a sinh viên. khoa h c t nhiên và toán. t l phân b th i gian ñào t o gi a kh i ki n th c giáo d c ñ i cương và kh i ki n th c giáo d c chuyên nghi p. Chương trình ñào t o bao g m 2 kh i ki n th c − Kh i ki n th c giáo d c ñ i cương (GDðC) g m các h c ph n thu c các lĩnh v c: khoa h c xã h i và nhân văn. L P 02T4 20 .5 ñi -1. t o ti m l c cho ngư i ñư c ñào t o d dàng thích nghi v i môi trư ng làm vi c. Cao ñ ng.8 ñi 0.0 ñi -0.2. sinh viên các Trư ng ð i h c. Nguy n Minh Quang. th i gian ñào t o. nh m trang b cho sinh viên n n h c v n r ng ñ ti p thu t t ki n th c chuyên môn. Trung h c chuyên nghi p h chính quy ban hành theo Quy t ñ nh s 42/2002/Qð-BGD&ðT ngày 21/10/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ðào t o. Chương trình ñào t o N i dung ñào t o N i dung ñào t o trong toàn khoá h c m i trình ñ c a t ng chuyên ngành ñào t o ñư c th hi n thành chương trình ñào t o. I.0 ñi n quy ñ i m m m m m m m B ng 6 – ði m rèn luy n quy ñ i − ði m trung bình chung m r ng (ðTBCMR) b ng t ng ñi m trung bình chung h c t p và ñi m rèn luy n quy ñ i. ngo i ng ph c v chuyên ngành và các h c ph n chuyên môn nh m cung c p cho ngư i h c nh ng ki n th c và k năng ngh nghi p ban ñ u c n thi t. I.7. t c p nh t ki n th c trư c tình hình phát tri n nhanh c a khoa h c và công ngh . Cách tính ñi m trung bình chung h c t p. m c quy ñ i ñư c tính như sau: Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy Rèn luy K t qu rèn luy n n ñ t lo i xu t s c n ñ t lo i t t n ñ t lo i khá n ñ t lo i trung bình khá n ñ t lo i trung bình n lo i y u n lo i kém ði m rèn luy 1. Theo Quy ch ñánh giá k t qu rèn luy n c a h c sinh.6 ñi 0. Chương trình khung g m cơ c u n i dung và s tín ch các h c ph n.7. gi a lý thuy t và th c hành. I. giáo d c qu c phòng và giáo d c th ch t.

b t bu c sinh viên ph i h c và chi m kho ng 70 .8.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I.8. Nguy n Minh Quang. − DD: S th t khoa trong trư ng. Mã khoa U D D Mã khoa: 3 ký t . I. I.30% kh i lư ng ki n th c toàn khoá. Nhóm h c ph n t ch n g m nh ng h c ph n ch a ñ ng nh ng n i dung c n thi t nhưng sinh viên ñư c t ch n ñ tích lũy ñ s tín ch qui ñ nh và chi m kho ng 20 .80% kh i lư ng ki n th c toàn khoá.7. có d ng − U: Mã trư ng.ði n l nh Khoa ði n Khoa ði n t Vi n thông Khoa Hóa Khoa Sư ph m k thu t Khoa Xây d ng C u ðư ng Khoa Xây d ng Dân d ng & công nghi p Khoa Xây d ng Th y l i .1. M i kh i ki n th c có 2 nhóm h c ph n sau − Nhóm h c ph n b t bu c g m nh ng h c ph n ch a ñ ng nh ng n i dung ki n th c chính y u c a ngành ñào t o. Quy t c ñánh mã Mã trư ng U Tên ñơn v Cơ quan ð i h c ðà N ng ð i h c Bách khoa ð i h c kinh t ð i h c Sư ph m ð i h c Ngo i ng Cao ñ ng Công ngh Mã 0 1 2 3 4 5 Ký hi u in ðHðN ðHBK ðHKT ðHSP ðHNN CðCN Mã trư ng: 1 ký t . L P 02T4 21 . có d ng B ng 7 – Mã c a m t s trư ng thu c ðH ðà N ng I.9.Th y ñi n D án ñào t o k sư Vi t-Pháp Phòng Hành chính t ng h p Phòng ðào t o & Công tác sinh viên T tài v Khoa Toán – ð i h c Sư Ph m Ghi chú Lê Văn Minh.3. Mã Khoa 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 3xx Tên Khoa Khoa Cơ khí Khoa Công ngh thông tin Khoa Cơ khí giao thông Khoa Công ngh Nhi t.

Nguy n Minh Quang.ðH Sư Ph m Khoa Mác-Lênin ð i h c Kinh t Khoa Ngo i ng chuyên ngành. − S: Mã chuyên ngành (ngành chung thì S=0 ).ði n l nh ði ði ði ði n n n n K thu t ði n t K thu t Vi n thông K thu t Máy tính Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Th c ph m Sinh h c Hóa h c v t li u .Cán thép Công ngh thông tin Khoa h c máy tính (D ki n) M ng máy tính (D ki n) Công ngh ph n m m (D ki n) Tin h c công nghi p (D ki n) Cơ khí ñ ng l c Công ngh Nhi t – ði n l nh Thi t b năng lư ng (D ki n) K thu t nhi t l nh (D ki n) K H T ði thu t ñi n th ng ñi n (D ki n) ñ ng hóa (D ki n) n công nghi p (D ki n) Thu c khoa Cơ khí Cơ khí Cơ khí Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin Cơ khí Giao thông Công ngh Nhi t.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng 3xx 3xx 3xx 2xx 4xx 4xx 0xx 601 Khoa Lý – ð i h c Sư Ph m Khoa Hóa – ð i h c Sư Ph m Khoa Tâm lý . có d ng − UDD: Mã khoa.Vi n thông Hóa Hóa Hóa Hóa Lê Văn Minh.Silicat ði n t . L P 02T4 22 .ðH Ngo i Ng Trung tâm Giáo d c Th ch t Trung tâm Giáo d c Qu c phòng B ng 8 – Mã c a các khoa I.9. Mã ngành U D D N S Mã ngành: 5 ký t .Luy n . Mã ngành 10110 10120 10130 10210 10220 10230 10240 10250 10310 10410 10420 10430 10510 10520 10530 10540 10610 10620 10630 10710 10720 10730 10740 Tên ngành Cơ khí Ch t o máy Cơ ñi n t Cơ khí .Vi n thông ði n t .ð i h c Ngo i Ng Khoa Pháp .Vi n thông ði n t .Giáo d c.ði n l nh Công ngh Nhi t. − N: S th t ngành trong khoa.ði n l nh Công ngh Nhi t.1.

Tin h c thu t Công ngh th c ph m thu t Cơ ði n t (D ki n) thu t Xây d ng (D ki n) Hóa Hóa Hóa Hóa Hóa Hóa Sư ph Sư ph Sư ph Sư ph mK mK mK mK thu thu thu thu t t t t Sư ph m K thu t Sư ph m K thu t Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C u ñư u ñư u ñư u ñư u ñư u ñư u ñư ng ng ng ng ng ng ng Xây d ng C u . có d ng Lê Văn Minh.9.D u & Khí Hóa in (D ki n) Hóa nhu m (D ki n) hóa dư c (D ki n) thu t Công nghi p thu t ði n .Th y ñi n Kinh t Xây d ng và Qu n lý D án C ng và Công trình ven b (D ki n) Công trình th y ñi n (D ki n) Qu n lý và Khai thác Tài nguyên nư c (D ki n) Xây d ng Cơ s h t ng nông thôn (D ki n) S n xu t t ñ ng Xây d ng TL-Tð D án ñào t o k sư Vi t-Pháp B ng 9 – Mã c a các ngành thu c ñ i h c Bách Khoa ðà N ng I. Nguy n Minh Quang.ði n t thu t ði n t .2.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng 10750 10760 10770 10780 10790 10711 10810 10820 10830 10840 10850 10860 10910 10920 10930 10940 10950 10960 10970 10980 10990 11010 11020 11030 11040 11110 11120 11130 11140 11150 11160 11210 Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Công ngh Sư ph m K Sư ph m k Sư ph m k Sư ph m k (D ki n) Sư ph m k Sư ph m k v t li u .ði n hóa hóa h c .ðư ng C u . Mã h c ph n U D D M M M Z Mã h c ph n: 7 ký t .H m (D ki n) ðư ng Ôtô và ñư ng thành ph (D ki n) ðư ng Ôtô và ñư ng sân bay (D ki n) K thu t Giao thông (D ki n) Công trình Ng m (D ki n) Ki m ñ nh ch t lư ng công trình GT (D ki n) C u ñô th (D ki n) V t li u xây d ng (D ki n) Xây d ng dân d ng và công nghi p Ki n trúc Công ngh Môi trư ng K thu t ñô th (D ki n) Xây d ng C u ñư ng Xây d ng C u ñư ng Xây d ng Dân d nghi p Xây d ng Dân d nghi p Xây d ng Dân d nghi p Xây d ng Dân d nghi p Xây d Xây d Xây d Xây d Xây d ng TL-Tð ng TL-Tð ng TL-Tð ng TL-Tð ng TL-Tð ng & công ng & công ng & công ng & công Xây d ng Th y l i .Pôlyme v t li u . L P 02T4 23 .

− Ký s "0" cu i cùng: có nghĩa ñây là h c ph n d y cho toàn trư ng (ví d : các môn Mác . 1 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − UDD: Mã khoa qu n lý h c ph n. − 2 ký s "05" ñ u tiên: có nghĩa l p này thu c khoá h c vào trư ng năm 2005.9. Nguy n Minh Quang.LêNin). Ví d : M t l p có mã là 1010420511 thì − 3 ký s "101" ti p theo: có nghĩa l p này thu c Khoa Cơ Khí c a trư ng. − H: Mã hình th c ñào t o (1. Ví d : M t h c ph n có mã là 1010070 thì − 3 ký s "101" ñ u tiên: có nghĩa h c ph n này thu c Khoa Cơ Khí. 2 . − Ký s "1" ti p theo n a: có nghĩa l p này thu c c p ñ i h c. − S "007" ti p theo: có nghĩa ñây là h c ph n ñư c ñánh s th t 007 trong Khoa ñó.HP chung cho m t s ngành khác nhau. I.4. có d ng − UDD: Mã khoa qu n lý.v a h c v a làm. − KK: Mã khoá h c là 2 ký t (2 s cu i) c a niên khóa (vòng ñ i ph n m m có th kho ng vài ch c năm). − Ký s "1" ti p theo: có nghĩa l p này thu c h chính quy.ð i h c. Mã l p h c ph n Mã l p h c ph n: 11 ký t . I. 2. có d ng U D D M M M Z K K S S − UDDMMMZ: Mã môn h c (xem gi i thích phía trên). …). − MMM: S th t h c ph n trong khoa. − L: S th t l p (Class) trong m t khoa c a niên khóa ñó (b t ñ u t 1 ñ n 9).HP chung toàn trư ng h (Cao ñ ng / trung c p). − C: C p ñào t o (1. − KK: Mã khóa h c (2 s cu i c a niên khóa). 3-Trung c p). − 2 ký t “04” là mã ngành Cơ khí ch t o trong khoa cơ khí.HP chung toàn trư ng. L P 02T4 24 . 2. Lê Văn Minh. − NS: Ngành. Mã l p sinh ho t U D D N S K K L H C Mã l p: 10 ký t .chính qui.3.9. − Z: ð c thù h c ph n (0 . − 1 ký s "2" ti p theo: có nghĩa ñây là l p sinh ho t ñư c ñánh s th t 2 trong Khoa Cơ Khí c a trư ng .HP chuyên ngành ).Cao ñ ng. 3 .

ñ i h c − 15 (tương ng v i SS): s th t c a sinh viên trong l p sinh ho t là 15. 3-Trung c p). 2.v a h c v a làm. − SS: S th t sinh viên trong l p. I. 102101061115 Lê Văn Minh. Mã sinh viên Mã sinh viên: 12 ký t . 2. Ví d : m t sinh viên có mã s Có nghĩa như sau: − 10210 (tương ng v i UDDNS): sinh viên thu c Ngành Công ngh thông tin. − C: C p ñào t o (1. Nguy n Minh Quang. − L: S th t l p. − 1 (tương ng v i H): h chính qui.chính qui.ð i h c. − 1 (tương ng v i C): c p ñào t o . − 06 (tương ng v i KK): khóa 2006 – 2011.5. …). có d ng U D D N S L K K H C S S − UDDNS: Mã ngành sinh viên ñăng ký h c. L P 02T4 25 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − SS: S th t c a l p h c ph n. − H: Mã hình th c ñào t o (1.9. − KK: Khóa h c (2 s cu i c a niên khóa).Cao ñ ng. − 1 (tương ng v i L): l p s 1.

Quy trình sinh viên ñăng ký l p h c ph n Hi n t i. L P 02T4 26 .1. N u quá trình ñăng ký có s xung ñ t ho c b t h p lý thì phòng ñào t o s t ñi u ch nh ho c thông báo cho các sinh viên ñ ch nh s a. Nguy n Minh Quang. Mô t quy trình Hình 7 – Quy trình sinh viên ñăng ký l p h c ph n Lê Văn Minh. I. sinh viên ñư c phát tài li u và gi y ñăng ký ñi kèm. quá trình sinh viên ñăng ký h c m t l p h c ph n ti n hành b ng tay theo nhi u bư c.10. V i các bư c.10.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I.

Nghĩa là sinh viên s th c hi n l i bư c 4. Nghĩa là ki m tra xem có hi n tư ng trong cùng m t th i ñi m. Tài li u này là k ho ch h c t p c a sinh viên c a t t c các ngành khóa 06. Sinh viên s d a vào tài li u này ñ ch n ra l p h c ph n mà mình c n. Vì k ho ch ñào t o c a trư ng r t ch t ch nên. Bư c 8: Ki m tra s lư ng t ng l p h c ph n. N u có s xung ñ t nghĩa là sinh viên v n chưa h c ho c không th vư t qua h c ph n ràng bu c thì phòng quy trình s chuy n sang bư c 6. các quy ñ nh liên quan ñ n d y. Sinh viên ñ c ñư c thông báo này s liên h v i phòng ñào t o ñ ch nh s a cho phù h p. phòng ñào t o s phát hành thông báo cho nh ng sinh viên v n chưa ñăng ký ñư c và dán t ng khoa. sinh viên có h c 2 l p h c ph n khác nhau hay không. Bư c này ki m tra li u th i khóa bi u c a sinh viên có b xung ñ t hay không. Bư c 3: Phát hành m u ñăng ký l p h c ph n. Khi ñăng ký. danh sách các h c ph n. Nguy n Minh Quang. các c t ti p theo tương ng v i các h c ph n có m l p trong h c kỳ hi n hành. Bư c này ki m tra h c ph n c n ñăng ký li u có c n ph i h c trư c m t s h c ph n khác hay không. Ngư c l i ti n trình s chuy n sang bư c 8. Sinh viên s ñi n vào các ô tương ng mã nhóm l p h c mà mình c n ñăng ký r i n p cho phòng ñào t o. Tài li u này g m t t c các l p h c ph n và chi ti t l p h c ph n ñư c d y trong h c kỳ ñó. Trong tài li u này. ñánh giá và các v n ñ liên quan. L P 02T4 27 . N u s lư ng không ñáng k thì phòng ñào t o s phát hành thông báo và ti n trình s quay l i bư c 6. phòng ñào t o g i ý cho sinh viên m i khoa nên ñăng ký vào nh ng nhóm nào cho h p lý. Sinh viên s ghi mã l p h c ph n (th c ch t là mã nhóm) t i ô có h c ph n tương ng c n ñăng ký. quy trình s chuy n sang bư c 7. Bư c 6: Thông báo l i cho sinh viên.10. thông thư ng có r t ít sinh viên không ñáp ng yêu c u v các ràng bu c h c ph n. Di n gi i quy trình Quy trình ñư c th c hi n t ng bư c như sau: Bư c 1: Phòng ñào t o s phát hành “Chương trình ñào t o khóa 2006 – 2011” vào ñ u năm h c. Bư c 2: Phòng ñào t o s phát hành “S tay sinh viên” trư c m i h c kỳ cho sinh viên. Ngư c l i. Bư c 4: Sinh viên ñăng ký và n p l i cho phòng ñào t o. Các l p h c ph n này ñư c chia thành nhóm và m i nhóm tương ng v i m t l p niên ch . Lê Văn Minh. C t ñ u tiên là tên sinh viên c a l p. N u có xung ñ t thì ti n trình s chuy n sang bư c 6.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. các h c ph n có quan h v i nhau. ti n trình s chuy n sang bư c 10. Bư c 5: Ki m tra ñi u ki n ràng bu c. Tài li u này bao g m khung chương trình.2. M u ñăng ký này ñư c phát theo t ng l p sinh ho t. Bư c 9: Ki m tra s lư ng sinh viên vư t quá m c. Do ñó. n u có thì sinh viên ñó ñã h c ho c ñã vư t qua các h c ph n ràng bu c hay không. N u s lư ng sinh viên ñăng ký vư t quá s lư ng cho phép thì ti n trình chuy n sang bư c 9. sinh viên không h bi t ñư c có bao nhiêu ngư i cùng ñăng ký như mình vào m t l p h c ph n do ñó s có hi n tư ng s sinh viên ñăng ký vào l p h c ph n vư t quá s lư ng cho phép c a l p h c ph n ñó. h c. Như ta ñã bi t. Ngư c l i. quan h các h c ph n. M u ñăng ký này là m t b ng g m nhi u dòng và nhi u c t. Bư c 7: Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u.

sinh viên ñó có th bi t ngay l p t c là mình ñã ñăng ký ñư c hay không. I. Bư c 11: Xác nh n ñăng ký thành công. ki m tra xung ñ t th i khóa bi u cũng như ki m tra s lư ng sinh viên ñã ñăng ký ph i ñư c th c hi n v i m t t c ñ th t cao ñ khi m t sinh viên ñăng ký. − Vi c ki m tra ràng bu t và ki m tra xung ñ t th i khóa bi u c a sinh viên di n ra khó khăn.11. − K ho ch ñào t o ñư c biên so n ch t ch . − S tay sinh viên. Khi t t c các bư c trên ñ u hoàn t t. Ưu ñi m − Chương trình ñào t o ñư c th c hi n r t khoa h c. vi c sinh viên ñăng ký h c l p h c ph n nên ñư c th c hi n qua m ng. Như c ñi m − Quy trình ñăng ký h c tín ch quá rư m rà. Lê Văn Minh.11. I. − Khi s lư ng sinh viên ñăng ký vào m t l p h c ph n vư t quá gi i h n thì có s t ñi u ch nh c a phòng ñào t o. I. − Biên lai thu h c phí. I.10.3.3.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Bư c 10: T ñi u ch nh s lư ng. Trong trư ng h p s lư ng ñăng ký vư t tr i. phòng ñào t o s phát hành cho sinh viên danh sách các l p mà sinh viên ñã ñăng ký ñ sinh viên th c hi n vi c n p h c phí. phòng ñào t o s ñi u ch nh s lư ng cho phù h p. − Th i khóa bi u. − M u ñăng ký h c ph n. Nh ng ñ xu t c i ti n − ð ti t ki m th i gian và công s c c a phòng ñào t o.2. − Quá trình ki m tra ràng bu c các h c ph n. ðánh giá hi n tr ng I. B n thân sinh viên sau khi ñăng ký cũng chưa th bi t ñư c mình có ñư c h c l p h c ph n ñó hay không. L P 02T4 28 .1.11. Nguy n Minh Quang.11. S ñi u ch nh này v n còn chưa h p lý vì v i vi c ñăng ký b ng tay thì không th bi t ñư c sinh viên nào ñăng ký trư c và sinh viên nào ñăng ký sau ñ s p x p ưu tiên. Vi c ñi u ch nh này là r t khó khăn. Các bi u m u liên quan − Chương trình ñào t o khóa 2006 – 2011.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

II. Phân tích ch c năng c a h th ng
II.1. Các tác nhân (actor)
H th ng qu n lý tín ch hi n t i ñư c tương tác b i 3 tác nhân. − Admin: Nhân viên qu n tr . Nhân viên qu n tr là ngư i tr c ti p v n hành và ñi u khi n h th ng qu n lý ñào t o tín ch , ngư i th c hi n cung c p thông tin cho h th ng ñ các tác nhân khác s d ng. − Sinh viên: Sinh viên ñang h c t i trư ng. Sinh viên là tác nhân s d ng h th ng. Các ch c năng chính c a h th ng ñư c xây d ng ñ hư ng t i tác nhân này.

Giáo viên: Giáo viên ñang gi ng d y t i trư ng. Giáo viên cũng là tác nhân s d ng h th ng.

II.2. Usecase c a admin
Ch nh s a sinh vien Upload Danh sách Sinh Viên

Ch nh s a khoa Upload danh sách khoa Ch nh s a giáo viên Upload danh sách giáo viên ðăng nh p

Ch nh s a ñơn v

Upload danh sách ñơn v Upload danh sách ngành

Ch nh s a ngành

Ch nh s a phòng h c

Upload danh sách phòng h c Admin

Ch nh s a h c kỳ Ch nh s a h c ph n và quan h

Upload danh sách l p sinh ho t

Upload danh sách H c Ph n

Ch nh s a khung chương trình

Ch nh s a l p h c ph n

Upload ñi m

Danh sách l p h c ph n

Download các report

Hình 8 – Admin Usecase

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

29

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

a. Usecase Admin ðăng nh p: Usecase này cho phép ngư i dùng s d ng tên và m t kh u c a mình ñ ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin trư c khi th c hi n các ch c năng qu n lý. − Dòng s ki n chính: Usecase này b t ñ u khi ngư i dùng mu n ñăng nh p vào h th ng. 1. Ngư i dùng ch n ch c năng ñăng nh p ho c b t ñ u vào trang web c a admin. 2. H th ng hi n th form ñăng nh p. 3. Ngư i dùng nh p tên và m t kh u. 4. H th ng s ki m tra tên, m t kh u tương ng ñ l y ra quy n truy c p tương ng và cho phép ngư i dùng ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin n u ki m tra thành công − Dòng s ki n khác: Tên ho c m t kh u không h p l . Trong dòng s ki n chính, n u ngư i dùng nh p sai tên ho c m t kh u thì h th ng s hi n th m t thông báo l i. H th ng s hi n th form ñăng nh p và ngư i dùng s b t ñ u l i dòng s ki n chính. Ngư i dùng có th thoát kh i h th ng b ng cách t t chương trình browser. − Các yêu c u ñ c bi t: không có. − ði u ki n tiên quy t: Ngư i dùng ph i hi n ñư c ch c năng này. tr ng thái chưa ñăng nh p m i có th th c

− ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công, ngư i dùng s ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin. Ngư c l i, tr ng thái c a h th ng s không thay ñ i. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram)

Hình 9 – Activity diagram c a usecase admin ñăng nh p

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

30

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

− Bi u ñ trình t (Sequence Diagram)

Admin

LogIn Page

LogInController

DB User

1: Click LogIn 2: Load Page

3: Nh p UserId và Password

4: n nút Submit 5: Log In 6: L y quy n truy c p ng v i UserId & Password

7: Ki m tra quy n truy c p

8: Tr k t l i n u UserId và Password không h p l

9: Thi t l p session

10: Tr v trang c a admin

Hình 10 – Sequence diagram c a usecase admin ñăng nh p b. Usecase admin upload ñi m: Usecase này mô t cách admin upload danh sách ñi m c a sinh viên dư i d ng file excel. − Dòng s ki n chính: Usecase này b t ñ u khi admin th c hi n updoad ñi m c a sinh viên. 5. Admin ch n ch c năng upload ñi m. 6. H th ng ñưa ra form ñ admin nh p ñư ng d n file excel ho c th c hi n ch c năng browse ñ tìm file. 7. Admin click vào nút upload. 8. H th ng phía client s th c hi n vi c upload file excel ñó ñ n server. 9. H th ng phía server th c hi n vi c ñ c file excel và tr v phía client danh sách sinh viên và ñi m c a sinh viên.

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

31

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng

− Admin s click vào nút Update Database − H th ng s th c hi n vi c c p nh t danh sách này vào cơ s d li u − Dòng s ki n khác: − Upload g p l i k t n i: N u trong quá trình upload, k t n i b ng t thì h th ng tr v thông báo l i phía client. H th ng phía client s ñưa ra form ñ admin th c hi n vi c upload l i, admin s th c hi n l i dòng s ki n chính. − L i ñ c file excel: Trong quá ñ c file excel ñ c p nh t vào cơ s d li u, n u vi c ñ c có s c v ki m tra l i ràng bu c, s c v ki u d li u, h th ng s tr v thông báo l i phía client. H th ng phía client s ñưa ra form ñ admin th c hi n vi c upload l i, admin s th c hi n l i dòng s ki n chính. − Các yêu c u ñ c bi t: không có. − ði u ki n tiên quy t: Ngư i dùng ph i ñăng nh p vào h th ng v i quy n admin. − ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công, h th ng s g i v phía ngư i dùng thông báo update thành công. Ngư c l i, tr ng thái c a h th ng không thay ñ i. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram)

Hình 11 – Activity Diagram c a usecase admin upload ñi m

Lê Văn Minh, Nguy n Minh Quang, L P 02T4

32

Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Bi u ñ trình t (Sequence Diagram) Admin Upload page ProcessUpload DBDiemSinhVien 1: Click Upload ñi m 2: Load Page 3: Ch n file excel 4: Click nút Upload 4: Upload file 5: ð c file excel 6: Tr v danh sách 7: Hi n th danh sách 8: Click nút Update DB 9: Yêu c u c p nh t DB 10: C p nh t DB 12: C p nh t 13: Tr v k t qu ho c l i n u có Hình 12 – Sequence Diagram c a usecase admin upload ñi m Lê Văn Minh. L P 02T4 33 .

− ði u ki n tiên quy t: Giáo viên ph i ñăng nh p m i có th s d ng ch c năng này. L P 02T4 34 . Nguy n Minh Quang. N u không. tr ng thái h th ng không ñ i.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. 2. Giáo viên ch n ch c năng xem th i khóa bi u. H th ng phía client s hi n th k t qu lên browser. 3. − ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công. H th ng phía server truy v n cơ s d li u ñ l y ra th i khóa bi u tương ng c a giáo viên r i tr v client. − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram) Lê Văn Minh. − Các yêu c u ñ c bi t: không có. h th ng s hi n th th i khóa bi u d ng b ng phía client.3. Usecase c a giáo viên ðăng nh p Xem th i khóa bi u Giáo viên Xem danh sách l p h c ph n Hình 13 – Usecase c a giáo viên Usecase giáo viên xem th i khóa bi u: Usecase này mô t cách giáo viên xem th i khóa bi u c a mình − Dòng s ki n chính: 1. − Dòng s ki n khác: không có.

Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Click xem th i khóa bi u [Loi neu chua dang nhap] Hi n th th i khóa bi u Hình 14 – Activity Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u − Bi u ñ trình t (Sequence Diagram) Hình 15 – Sequence Diagram c a usecase giáo viên xem th i khóa bi u Lê Văn Minh. L P 02T4 35 .

Lê Văn Minh. H th ng phía server truy v n cơ s d li u ñ l y ra danh sách các l p h c ph n hi n có và v n còn ch ñ ñăng ký r i tr v phía client. 3. − ði u ki n tiên quy t: Sinh viên ph i ñăng nh p m i có th s d ng ch c năng này. − Dòng s ki n chính: 1. 2. Nguy n Minh Quang. − Dòng s ki n khác: không có. H th ng phía client s hi n th danh sách các l p h c ph n. L P 02T4 36 . Sinh viên ch n m t l p h c ph n.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Usecase sinh viên ñăng ký: Usecase này mô t cách sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n. Usecase c a sinh viên ðăng nh p Xem khung chương trinh Xem cây quan h h c ph n Xem ñi m Xem h c ph n c n ñăng ký Sinh viên Xem th i khóa bi u Xem h c ph n ñã ñăng ký H yb m tl ph c ph n Hình 16 – Usecase c a sinh viên a. Sinh viên ch n ch c năng ñăng ký. − Các yêu c u ñ c bi t: không có.4. 4.

tr ng thái h th ng không ñ i. L P 02T4 37 . − Bi u ñ ho t ñ ng (Activity Diagram) ðăng ký môn h c [Khong dang nhap] ðăng nh p [Het cho] Hi n th danh sách l p h c ph n [Khong dap ung hoc phan hoc truoc] [Xung dot thoi khoa bieu] Sinh viên ch n l p h c ph n C p nh p CSDL Hình 17 – Activity Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n Lê Văn Minh.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − ði u ki n chuy n ti p: N u usecase thành công. h th ng s hi n th th i khóa bi u d ng b ng phía client. N u không. Nguy n Minh Quang.

Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Bi u ñ trình t (Sequence Diagram) Sinh Viên DangKyPage ProcessDangKy DbHocPhan 1: Click ðăng ký 2: Page Load 3: Ki m tra Sesction 4: Tr v l i n u chưa ñăng nh p 5: Ki m tra ràng bu c 6: L y danh sách môn h c liên quan 7: Ki m tra s SV ñã ñăng ký 8: Tr v l i n u l p h c ph n ñã ñ ngư i 8: Ki m tra h c ph n tiên quy t 9: Tr v l i n u chưa ñ t các h c ph n tiên quy t 10: Ki m tra h c ph n h c trư c 11: Tr v l i n u các chưa t ng h c các h c ph n h c trư c 12: Ki m tra th i khóa bi u 13: Tr v l i n u th i khóa bi u b xung ñ t 14: C p nh t thông tin vào DB 15: Tr v ñã ñăng ký thành công Hình 18 – Sequence Diagram c a usecase sinh viên ñăng ký l p h c ph n Lê Văn Minh. L P 02T4 38 .

1. khóa h c Nganh -maNganh : string -tenNganh : string -maTruongDT : string -maNganhDT : string -khoi : string -moTa : string -soTinChi : int -soHocKy : int 1. Sinh viên và các quan h v i l p sinh ho t ngành.. L p sinh ho t.* LopSinhHoat -maLopSinhHoat : string -maNganh : string -tenLop : string -moTa : string -maKhoaHoc : long 1. Ngành.1 1. Thi t k III.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. Sơ ñ l p (class diagram) Vì s lư ng l p (class) c a h th ng r t nhi u nên không th ñ t t t c các l p cũng như quan h gi a chúng vào trong m t hình v .1.. H c ph n và quan h h c ph n Hình 20 – Class Diagram: H c ph n. L P 02T4 39 .* 1. quan h h c ph n Lê Văn Minh. Do ñó chúng tôi trình bày ph n này theo nhóm các quan h . Khóa h c III. III.* -maKhoaHoc : string -tenKhoaHoc : string -namVaoTruong : int 1.1..1 KhoaHoc 1.1.. Nguy n Minh Quang...1 SinhVien -maHS : string -maLopNienChe : string Hình 19 – Class Diagram: Sinh viên.2.

....* GiaoVien -maGiaoVien : string -hoLot : string -tenGiaoVien : string -email : string -maKhoa : string 1.1 ThoiKhoaBieu -maThoiKhoaBieu : long -mon : long -tue : long -wed : long -thu : long -fri : long -sat : long -sun : long 1. L P 02T4 40 .1 1.* 1... L p h c ph n và h c kỳ NhomLopHocPhan -maNhom : string -tenNhom : string -maNganh : string LopHocPhan -maLopHP : string -tenLop : string -maNhomLopHocPhan : string -maHocPhan : string -moTa : string -status : long HocKy -maHocKy : long -hocKy : int -namHoc : int -moTa : string +thietLapHocKyHienHanh() : int 1.* 1.. h c kỳ Lê Văn Minh.* 1.* Hình 22 – Class Diagram: L p h c ph n.1 ChiTietLopHocPhan -maChiTietLopHocPhan : long -maLopHocPhan : string -maHocKy : long -maGiaoVien : string -maPhongHoc : long -maThoiKhoaBieu : long -soLuongToiThieu : int -soLuongToiDa : int -soLuongHienTai : int 1. Nguy n Minh Quang.3.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 21 – Object Diagram: H c ph n..1 1.* PhongHoc -maPhongHoc : long -tenPhong : string -trucThuocDonVi : string -tinhTrang : string 1.1..... quan h h c ph n III.1 1.1 1.

1.4. L P 02T4 41 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. Khung chương trình Hình 23 – Class Diagram: Khung chương trình Hình 24 – Object Diagram: Khung chương trình Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

* -maHocKy : long -hocKy : int -namHoc : int -moTa : string +thietLapHocKyHienHanh() : int HocPhan -maHocPhan : string -tenHocPhan : string -soTinChi : float -lyThuyet : float -thucHanh : float -doAn : float -baiTapLon : byte -thucTap : byte -ghiChu : string -STT : long -maThi : string -maTinhTien : string -vietTat : string -maCongThuc : string 1..6.* LoaiDiem -maLoaiDiem : string -tenLoaiDiem : string -heSoTinh : float -moTaLoaiDiem : string 1.5..* 1. ñi m SinhVien -maSinhVien : string -maLopNienChe : string 1.1 1.1 -maDiemCuaSinhVien : long -maSinhVien : string -maHocKy : long -maHocPhan : string -diemCuoiCung : float 1.. Sinh viên....1 SinhVienDangKy -maSinhVienDangKy : long -maSinhVien : string -maLopHocPhanTheoKy : long -maNopTien : long -ngayDangKy : Date -thuTuDangKy : int Hình 25 – Class Diagram: Sinh viên ñăng ký III. L P 02T4 42 .* LopHocPhanTheoKy -maLopHocPhanTheoHocKy : long -maHocPhan : string -maHocKy : long 1.....* 1. Sinh viên ñăng ký l p h c ph n SinhVien -maSinhVien : string -maLopNienChe : string 1.1 Hình 26 – Class Diagram: Sinh viên và ñi m Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang..* 1.* HocKy 1.1..1.1 DiemCuaSinhVien 1...Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III.1 1.1 ChiTietDiemCuaSinhVien -maChiTietDiemCuaSinhVien : long -maDiemCuaSinhVien : long -maLoaiDiem : long -soDiem : float -ghiChu : string 1.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. Sơ ñ thành ph n (component diagram) User Interface Apache Tomcat Component Business Logic Java Development Kit (JDK) Data Access Database Driver Database Hình 28 – Bi u ñ thành ph n c a h th ng Lê Văn Minh.7. L P 02T4 43 . Nguy n Minh Quang.2.1. Sinh viên và th i khóa bi u Hình 27 – Class Diagram: Sinh viên và th i khóa bi u III.

3.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng III. L P 02T4 44 . Nguy n Minh Quang. Sơ ñ tri n khai (deployment diagram) Client 1 -TCP/IP Client 2 -TCP/IP Web Server -Database Driver Database Server Hình 29 – Sơ ñ tri n khai c a ng d ng Lê Văn Minh.

Nguy n Minh Quang.1. I. L P 02T4 45 . Xây d ng chương trình Xây d ng d li u Hình 30 – ði m c a sinh viên Lê Văn Minh.CHƯƠNG 3 XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH VÀ K T QU ð T ðƯ C I.

Nguy n Minh Quang. L P 02T4 46 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 31 – Khung chương trình Hình 32 – Sinh viên ñăng ký Lê Văn Minh.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 33 – Sinh viên. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 47 . l p sinh ho t Hình 34 – Th i khóa bi u sinh viên Lê Văn Minh.

L P 02T4 48 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 35 – L p h c ph n theo kỳ Mô t các b ng: STT 1 2 3 4 5 Tên maChiTietDiemCuaSinhVien maDiemCuaSinhVien maLoaiDiem soDiem ghiChu Ghi chú int Mã chi ti t ñi m c a Sinh Viên int Mã ñi m c a Sinh Viên nvarchar(12) Mã lo i ñi m float S ñi m nvarchar(128) Ghi chú Ki u B ng 10 – B ng tblChiTietDiemCuaSinhVien STT 1 2 3 4 Tên maChiTietKhungChuongTrinh maKhungChuongTrinh maHocPhan hocKy Ki u int int nvarchar(7) int Ghi chú Mã chi ti t khung chương trình Mã khung chương trình Mã lo i ñi m S ñi m B ng 11 – B ng tblChiTietKhungChuongTrinh Lê Văn Minh.

L P 02T4 49 . Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tên maChiTietLopHocPhan maLopHocPhan maHocKy maGiaoVien maThoiKhoaBieu maPhongHoc soLuongToiThieu soLuongToiDa soLuongHienHanh Ki u int nvarchar(12) int nvarchar(12) int nvarchar(50) int int int Ghi chú Mã chi ti t l p h c ph n Mã l p h c ph n Mã h c kỳ Mã giáo viên Mã th i khóa bi u Mã phòng h c S lư ng t i thi u S lư ng t i ña S lư ng hi n hành B ng 12 – B ng tblChiTietHocPhan STT 1 2 3 4 5 Tên maDiemCuaSinhVien maSinhVien maHocKy maHocPhan diemCuoiCung Ki u int nvarchar(12) int nvarchar(7) float Ghi chú Mã ñi m c a sinh viên Mã sinh viên Mã h c kỳ Mã h c ph n ði m cu i cung B ng 13 – B ng tblDiemCuaSinhVien STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên maDonVi tenDonVi diaChi dienThoai fax email stt Ki u nvarchar(5) nvarchar(255) nvarchar(255) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) int Ghi chú Mã ñơn v Tên ñơn v ð a ch ði n tho i Fax Email S th t B ng 14 – B ng tblDonVi Lê Văn Minh.

Nguy n Minh Quang. L P 02T4 50 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 … Tên maGiaoVien maKhoa stt hoLot tenGiaoVien tenKhac gioiTinh ngaySinh noiSinh queQuan truQuan hoKhau diaChi mobile dienThoai danToc tonGiao doiTuong soCMND ngayCapCMND noiCapCMND thanhPhanGiaDinh thanhPhanBanThan ngayCongTac ngayNhapNgu maCVQuanDoi ngayXuatNgu ngayVaoNganh ngayVaoCQ ngayVaoDoan maCVDoan ngayVaoCongDoan maCVCongDoan ngayVaoDang ngayChinhThuc maCVDang noiVaoDang nguoiGioiThieu1 nguoiGioiThieu2 thuongBinh … Ki u nvarchar(12) nvarchar(7) int nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) int datetime nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) nvarchar(40) nvarchar(40) nvarchar(30) nvarchar(30) nvarchar(20) nvarchar(20) datetime nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) datetime datetime nvarchar(12) datetime datetime datetime datetime nvarchar(12) datetime nvarchar(12) datetime datetime nvarchar(12) nvarchar(128) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(12) … Ghi chú Mã giáo viên Mã khoa S th t H lót Tên giáo viên Tên khác Gi i tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Trú quán H kh u ð a ch Mobile ði n tho i Dân t c Tôn giáo ð i tư ng S CMND Ngày c p CMND Nơi c p CMND Thành ph n gia ñình Thành ph n b n thân Ngày công tác Ngày nh p ngũ Ngày CV Quân ñ i Ngày xu t ngũ Ngày vào ngành Ngày vào cơ quan Ngày vào ñoàn Mã CV ðoàn Ngày vào công ñoàn Mã CV công ñoàn Ngày vào ñ ng Ngày chính th c Mã CV ð ng Nơi vào ð ng Ngư i gi i thi u 1 Ngư i gi i thi u 2 Thương binh … B ng 15 – B ng tblGiaoVien Lê Văn Minh.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 Tên maHocKy hocKy namHoc moTa Ki u int int int nvarchar(128) Ghi chú Mã h c kỳ H c kỳ Năm h c Mô t B ng 16 – B ng tblHocKy STT Tên 1 maHocKyHienHanh Ki u int Ghi chú Mã h c kỳ hi n hành B ng 17 – B ng tblHocKyHienHanh STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tên maHocPhan maKhoa tenHocPhan soTinChi lyThuyet thucHanh doAn baiTapLon thucTap ghiChu maThi maThucTap vietTat maCongThuc Ki u nvarchar(7) nvarchar(3) nvarchar(255) float float float float int int nvarchar(255) nvarchar(6) nvarchar(6) nvarchar(50) nvarchar(6) Ghi chú Mã h c ph n Mã khoa Tên h c ph n S tín ch Lý thuy t Th c hành ð án Bài t p l n Th c t p Ghi chú Mã thi Mã th c t p Vi t t t Mã công th c B ng 18 – B ng tblHocPhan STT 1 maKhoa 2 tenKhoa 3 moTa Tên Ki u nvarchar(3) Mã khoa nvarchar(128) Tên khoa nvarchar(128) Mô t B ng 19 – B ng tblKhoa Ghi chú Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 51 .

Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT Tên 1 maKhoaHoc 2 tenKhoaHoc 3 namVaoTruong Ki u nvarchar(2) nvarchar(50) int Ghi chú Mã khóa h c Tên khóa h c Năm vào trư ng B ng 20 – B ng tblKhoaHoc STT 1 2 3 4 5 Tên maKhungChuongTrinh maNganh maKhoaHoc namXayDungKhungChuongTrinh moTa Ghi chú int Mã khung chương trình nvarchar(7) Mã ngành nvarchar(2) Mã khóa h c int Năm XD khung chương trình nvarchar(128) Mô t Ki u B ng 21 – B ng tblKhungChuongTrinh STT 1 2 3 4 Tên maLoaiDiem tenLoaiDiem heSoTinh moTa Ki u nvarchar(12) nvarchar(50) int nvarchar(128) Ghi chú Mã lo i ñi m Tên lo i ñi m H s tính Mô t B ng 22 – B ng tblLoaiDiem STT 1 2 3 4 5 6 Tên maLopHocPhan maNhomLopHocPhan maHocPhan tenLopHocPhan moTa status Ki u nvarchar(12) nvarchar(12) nvarchar(7) nvarchar(128) nvarchar(255) int Ghi chú Mã l p h c ph n Mã nhóm l p h c ph n Mã h c ph n Tên l p h c ph n Mô t Tình tr ng B ng 23 – B ng tblLopHocPhan Lê Văn Minh. L P 02T4 52 .

Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 Tên maLopSinhHoat maNganh maKhoaHoc tenLopSinhHoat moTa Ki u nvarchar(10) nvarchar(7) nvarchar(2) nvarchar(50) nvarchar(255) Ghi chú Mã l p sinh ho t Mã ngành Mã khóa h c Tên l p sinh ho t Mô t B ng 24 – B ng tblLopHocPhan STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên maNganh maKhoa tenNganh khoi moTa soTinChi soHocKy Ki u nvarchar(7) nvarchar(3) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) int int Ghi chú Mã ngành Mã khoa Tên ngành Kh i Mô t S tín ch S h c kỳ B ng 25 – B ng tblNganh STT Tên 1 maNhomLopHocPhan 2 maNganh 3 tenNhomLopHocPhan Ki u nvarchar(12) nvarchar(7) nvarchar(50) Ghi chú Mã nhóm l p h c ph n Mã ngành Tên nhóm l p h c ph n B ng 26 – B ng tblNhomLopHocPhan STT 1 2 3 4 Tên maPhongHoc maDonVi tenPhong tinhTrang Ki u nvarchar(50) nvarchar(5) nvarchar(50) nvarchar(50) Ghi chú Mã phòng h c Mã ñơn v Tên phòng Tình tr ng B ng 27 – B ng tblPhongHoc STT 1 maQuanHe 2 tenQuanHe 3 moTa Tên Ki u int Mã quan h nvarchar(50) Tên quan h nvarchar(128) Mô t B ng 28 – B ng tblQuanHe Ghi chú Lê Văn Minh. L P 02T4 53 .

L P 02T4 54 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 Tên maQuanHeHocPhan maHocPhan maHocPhanSau maQuanHe Ki u int nvarchar(7) nvarchar(7) int Ghi chú Mã quan h h c ph n Mã h c ph n trư c Mã h c ph n sau Mã quan h B ng 29 – B ng tblQuanHeHocPhan STT 1 2 3 4 5 Tên maSinhVienDangKy maSinhVien maChiTietLopHocPhan ngayDangKy thuTuDangKy Ki u int nvarchar(12) int Date int Ghi chú Mã sinh viên ñăng ký Mã sinh viên Mã chi ti t l p h c ph n Ngày ñăng ký Th t ñăng ký B ng 30 – B ng tblSinhVienDangKy STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên maThoiKhoaBieu mon tue wed thu fri sat sun Ki u int int int int int int int int Ghi chú Mã th i khóa bi u Th hai Th ba Th tư Th năm Th sáu Th b y Ch nh t B ng 31 – B ng tblThoiKhoaBieu STT 1 2 3 4 Tên maThoiKhoaBieuCuaSinhVien maSinhVien maHocKy maThoiKhoaBieu Ki u int nvarchar(12) int Date Ghi chú Mã th i khóa bi u c a sinh viên Mã sinh viên Mã h c kỳ Mã th i khóa bi u B ng 32 – B ng tblThoiKhoaBieuSinhVien Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

L P 02T4 55 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Tên maSinhVien maNganh maLopSinhHoat hoLot tenSinhVien gioiTinh imageUrl ngaySinh noiSinh danToc tonGiao queQuan diaChi doiTuong namTrungTuyen tuyenThang lyDoTuyenThang thanhPhanGiaDinh thanhPhanBanThan ngayVaoDoan ngayVaoDang ngayChinhThuc ngoaiNgu thoiHoc luu lyDoLuu ngayLuu khongTotNghiep ghiChu stt maChucVu mobile dienThoai matKhau email hoKhau quocTich diaChi2 lienLac diemUuTien maQuyenTruyCap Ki u nvarchar(12) nvarchar(7) nvarchar(10) nvarchar(50) nvarchar(50) int nvarchar(255) datetime nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(50) nvarchar(255) nvarchar(50) int int nvarchar(128) nvarchar(20) nvarchar datetime datetime datetime nvarchar(20) int int nvarchar(20) datetime int nvarchar(50) int nvarchar(12) nvarchar(40) nvarchar(40) nvarchar(50) nvarchar(255) nvarchar(50) nvarchar(20) nvarchar(255) nvarchar(255) float int Ghi chú Mã sinh viên Mã ngành Mã l p sinh ho t H lót Tên sinh viên Gi i tính Image Url Ngày sinh Nơi sinh Dân t c Tôn giáo Quê quán ð a ch ð i tư ng Năm trúng tuy n Tuy n th ng Lý do tuy n th ng Thành ph n gia ñình Thành ph n b n thân Ngày vào ñoàn Ngày vào ñ ng Ngày chính th c Ngo i ng Thôi h c Lưu Lý do lưu Ngày lưu Không t t nghi p Ghi chú S th t Mã ch c v Mobile ði n tho i M t kh u Email H kh u Qu c t ch ð a ch 2 Liên l c ði m ưu tiên Mã quy n truy c p B ng 33 – B ng tblSinhVien Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

Header Top Menu Left Menu N i dung chính Right Pane Footer Hình 36 – B c c trang Web I. Nguy n Minh Quang.2. chúng ta thi t k b c c và tông màu d a trên trang web c a các trư ng n i ti ng. − Right Pane: ñây là ph n bên trái ch a Form Log out.1.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. B c c c a m i trang Web ñư c chia thành t ng ph n nh như sau: − Header: ñây là ph n tiêu ñ trang. − Footer: ñây là ph n chân trang. I.2. K t qu hi n th t ng ph n nh Hình 37 – Header Hình 38 – Footer Lê Văn Minh. danh sách các link. − N i dung chính: ñây là ph n n i dung chính c a m i trang.2. − Left Menu: ñây là menu bên trái .2. Do ñó. Xây d ng giao di n B c c trang Web Vì ñây là h th ng website ph c v giáo d c nên b c c c a m i trang web ph i ch t ch . tùy theo m i trang mà n i dung này khác nhau. ñ ng nh t và màu s c cũng ph i phù h p. − Top Menu: ñây là menu phía trên. L P 02T4 56 .

Nguy n Minh Quang. Sinh viên Left Menu Hình 40 – Giáo viên Top Menu Hình 41 – Admin Top Menu Hình 42 – Sinh Viên Top Menu Hình 43 – Admin Left Menu Lê Văn Minh. Giáo viên Left Menu. L P 02T4 57 .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Hình 39 – Right Pane.

jsp adminUploadSinhVien.3.jsp adminUploadDiem.jsp adminViewDanhSachSinhVienDangKy.jsp adminViewKhoa.jsp viewThoiKhoaBieu.jsp adminViewDonVi.jsp adminViewHocKy.jsp adminViewSinhVien.jsp adminViewKhungChuongTrinh.jsp changePassword.1.jsp Hình 45 – N i dung gói SinhVienInteface Lê Văn Minh.jsp adminViewPhongHoc.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I.jsp adminViewNganh.jsp logout.jsp adminUploadLopSinhHoat.jsp adminUploadNganh.jsp adminChangePassword.jsp adminUploadDonVi.jsp adminViewHocPhan. Nguy n Minh Quang.jsp adminUploadGiaoVien.jsp adminUploadKhoa.jsp adminViewNhomLopHocPhan.jsp adminViewLopHocPhan. L P 02T4 58 .jsp viewLopHocPhanDangKy.jsp adminViewLopSinhHoat.3.jsp adminViewGiaoVien.jsp adminViewCayQuanHeHocPhan.jsp viewLopHocPhanHienCo.jsp adminUploadPhongHoc. I.jsp Hình 44 – N i dung gói AdminInterface login. Xây d ng gói theo mô hình MVC T ng View adminLogin.jsp viewDiem.jsp adminViewQuanHeHocPhan.jsp adminLogout.jsp viewKhungChuongTrinh.jsp adminUploadHocPhan.jsp adminUploadLopHocPhan.jsp viewCayQuanHeHocPhan.

class DonVi.class Khoa.class LoaiDiem. L P 02T4 59 .jsp giaoVienLogout.class QuanHe.class ChiTietKhungChuongTrinh.class Hình 47 – N i dung gói BusinessObject Lê Văn Minh.class SinhVienDangKy.class QuanHeHocPhan.class ThoiKhoaBieuCuaSinhVien.class KhungChuongTrinh.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng giaoVienLogin.jsp giaoVienViewThoiKhoaBieu.class HocPhan. T ng Model ChiTietDiemSinhVien.class PhongHoc.class KhoaHoc.jsp giaoVienViewLopHocPhan.class ThoiKhoaBieu.class Nganh.class NhomLopHocPhan.jsp Hình 46 – N i dung gói GiaoVienInterface I.jsp giaoVienChangePassword.2.class SinhVien.class HocKy.class GiaoVien.class LopHocPhan.class LopSinhHoat.class DiemSinhVien.class ChiTietLopHocPhan.3. Nguy n Minh Quang.

class DAOPhongHoc.class Hình 50 – N i dung gói Default Lê Văn Minh.class EncryptBean.3.class DAOSinhVienDangKy.class DAOQuanHe.class DAOChiTietKhungChuongTrinh.class Hình 48 – N i dung gói Bean DAOChiTietDiemSinhVien.class DAOLopHocPhan.class DAOLoaiDiem.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng AdminBean.class DAOThoiKhoaBieuCuaSinhVien.class DAODonVi.class UserBean.class DAOKhoa.class DAOKhoaHoc.class DAOChiTietLopHocPhan.class DAONganh.class DAOLopSinhHoat.class DAOHocKy.class DAONhomLopHocPhan. T ng Controller AdminController.class DAOSinhVien.class ReadExcel.class DAOQuanHeHocPhan.class UploadBean.class DAODiemSinhVien.class MyUtil.class DAOKhungChuongTrinh.class DAOHocPhan.class UserController.class DAOGiaoVien.3. L P 02T4 60 . Nguy n Minh Quang.class Hình 49 – N i dung gói DataAcessObject I.class DAOThoiKhoaBieu.

4. h c ph n mà sinh viên ñăng ký ñ h c chính là ñ nh ti p theo trên ñ th mà sinh viên ñó ph i ñi.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng I. I. quan h song hành. m i h c ph n có quan h ràng bu c v i các h c ph n khác. Mô t bài toán: Cho trư c m t t p các h c ph n. V là t p các ñ nh v i m i ñ nh là m t h c ph n và E là t p các cung v i m i cung ñ c trưng cho quan h gi a chúng. hãy ki m tra xem sinh viên ñó có ñáp ng ñ yêu c u v ràng bu c các h c ph n hay không. quá trình sinh viên ñó h c t i trư ng chính là ño n ñư ng mà sinh viên ñó ñi ñư c. T ñó suy ra. cho trư c m t danh sách sinh viên và b n ñi m c a sinh viên. c.4. Các h c ph n E. quan h h c trư c. ð th G ñư c ñ c t như hình. h th ng có th t ñ ng ki m tra các ràng bu c trên m t cách nhanh chóng. bài toán lúc này tr thành ki m tra xem v i ño n ñư ng ñã ñi ñư c c a m t sinh viên vào th i ñi m hi n t i. Gi i pháp: G i ñ th có hư ng G = (V.E) ñ ñ c t các h c ph n và quan h gi a chúng. khi ñăng ký m t l p h c ph n. ð t v n ñ : Như ñã nói b. Lê Văn Minh. H c ph n A là h c ph n tiên quy t ñ i v i D. vi c sinh viên h c ho c vư t qua các h c ph n t i trư ng ñ i h c s tương ng v i vi c m t ngư i ñã ñi qua ñư c các ñ nh trên ñ th . a. Và như v y. sinh viên ñó có th ñi ti p ñ n ñ nh xác ñ nh nào ñó hay không. Các gi i pháp Gi i pháp ñ th cho vi c ñ c t h c ph n và quan h h c ph n ph n phân tích hi n tr ng. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 61 . Trong ñó. G là các h c ph n tùy ch n. V n ñ ñ t ra là làm sao khi sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n.1. H c ph n D là h c ph n h c trư c ñ i v i C. Hình 51 – ð th mô t h c ph n và các quan h V i ví d trên thì các h c ph n có m i quan h như sau: − − − − − H c ph n A là h c ph n h c trư c ñ i v i B. Theo chương trình hi n nay có 3 lo i quan h : quan h tiên quy t. Yêu c u: v i m t sinh viên. H c ph n A là h c ph n song hành ñ i v i F. m t t p các quan h . trong ñó tr ng s c a m i cung chính là mã quan h gi a các h c ph n.

V i ví d trên thì ma 0 0  0 0 0 0  3 0  0 0 0 0  0 0 Phương pháp này có ưu ñi m là vi c truy xu t nhanh chóng. c u trúc này l i khó thay ñ i. vi c x lý trên nhi u danh sách cùng m t lúc s làm cho h th ng làm vi c ch m l i. ð mô t ma tr n này trong máy tính thì ph i yêu c u m t c u trúc l n. V i ví d trên thì m b ng 3 và ñ th ñư c bi u di n thành danh sách ñ nh k như sau: H c ph n A B C D E F G H c ph n h c trư c B C F D H c ph n tiên quy t D H c ph n song hành B ng 34 – Bi u di n quan h theo danh sách ñ nh k Phương pháp này có ưu ñi m là ti t ki m tài nguyên lưu tr nh t. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nh ng h n ch . các h th ng hi n t i có dung lư ng b nh h n ch trong khi các h c ph n l i nhi u và có xu hương tăng lên. ch ng nh ng th . thì vi c x lý s r t khó khăn. 2. Nguy n Minh Quang. Th c t thì chương trình ñào t o tín ch ñang m i chuy n t ñào t o niên ch sang do ñó các h c ph n không có s ràng bu c nhi u. chúng ta có 3 phương pháp: 1. L P 02T4 62 . nên vi c bi u di n này s r t phí ph m. Ma tr n c nh k : Toàn b ñ th ñư c bi u di c a ñ th . Danh sách ñ nh k : V i m i ñi m.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Bi u di n bài toán vào h th ng: ñ bi u di n ñ th này vào máy tính ñ x lý. m t ñ nh ñích và tr ng s . chúng ta s d ng m danh sách ñ bi u di n nh ng ñi m k nó. V i nh ng lý do trên. Tuy nhiên. Bên c nh ñó vi c bi u di n ñ th b ng ma tr n c nh k tr nên phí ph m n u s c nh trong ñ th thưa th t. 3. trong trư ng h p s lư ng quan h tăng lên (nghĩa là tr ng s có s thay ñ i). Danh sách c nh: Toàn b ñ th ñư c lưu tr theo danh sách các c nh. Trong trư ng h p các h c ph n có thêm m t ho c nhi u quan h m i thì cũng d dàng c p nh t. Trên th c t . phương pháp bi u di n ñ th b ng ma tr n c nh k th c s không t i ưu. v i N là s ñ nh ng s c a ñ th . ð i v i nh ng trư ng h p s c nh thưa th t và các tr ng s không thay ñ i nhi u thì phương pháp này r t hi u qu . giá tr m i ô trong ma tr n ñ c trưng cho tr tr n c nh k như sau: 0 1 0 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  A = 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  0 0 0 0 0 n b ng ma tr n NxN. Bên c nh ñó. Nh ng h c ph n có liên quan Lê Văn Minh. m i c nh ñư c ñ c t b ng m t ñ nh xu t phát. m i danh sách th hi n m t lo i quan h .

Trong trư ng h p m t ñ nh có r t nhi u cung (nghĩa là b c c a ñ nh ñó khá l n) thì phương pháp này tr nên phí ph m hơn so v i phương pháp danh sách ñ nh k . ño n ñư ng mà sinh viên ñã ñi ñư c (b ng ñi m c a sinh viên). − V i thi t k này. Vi c thi t k lưu tr theo phương pháp danh sách c nh nói trên tuy không thu n ti n cho vi c thêm các quan h nhưng hoàn toàn thu n l i cho vi c truy xu t d li u tương ng. mã sinh viên. V i ví d trên thì ñ th ñư c bi u di n thành danh sách c nh như sau: H c ph n 1 A A D D H c ph n 2 B D C F Quan h 1 2 1 3 B ng 35 – B ng quan h h c ph n Phương pháp này có ưu ñi m là danh sách c nh ch c n ñư c lưu tr trong m t danh sách. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 63 . vi c x lý liên quan ñ n quan h gi a các h c ph n ñư c th c hi n trong 2 th i ñi m: th i ñi m ñ u tiên là th i ñi m ñ u m i khóa h c khi nhân viên ñào t o c p nh t chương trình h c và các ràng bu c kèm theo và th i ñi m th hai là th i ñi m ñ u kỳ khi sinh viên ñăng ký h c ph n cho kỳ t i. vi c truy c p là không nhi u. chúng tôi ch n phương pháp th 3 v i các lý do sau: − ð i v i v n ñ lưu tr .Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng ñ n các h c ph n khác ñư c lưu b i 1 c nh c a ñ th . ho c sinh viên ñó có ñư c phép ñăng ký h c ph n ñó hay không. sinh viên có ñi ti p ñ n ñ nh ñích hay không. Lê Văn Minh. Nghĩa là. V i ví d trên thì ñ nh có b c cao nh t là ñ nh D (b c 3). trong th i ñi m này. − ð i v i v n ñ x lý. V i th c t bài toán này. ð i v i th i ñi m ñ u tiên thì vi c x lý là thêm h c ph n và thêm quan h . trong th i ñi m này các truy c p c a sinh viên là r t nhi u. danh sách các c nh (quan h gi a các h c ph n). − Output: Yes/No. nên vi c truy xu t. chúng ta d dàng hi n th quan h gi a các h c ph n theo d ng cây phân c p. c p nh t s ñư c d dàng. Nh ng ñ nh ñ c l p thì không c n lưu tr nên s ti t ki m ñáng k tài nguyên b nh . h c ph n nào c n h c trư c ñ có k ho ch h c t p h p lý. T ñó sinh viên có th d dàng xem và bi t ñư c h c ph n nào là tiên quy t. N i dung thu t toán (vi t b ng gi ng ): − Input: Danh sách các ñ nh (h c ph n). d. ñ nh ñích (h c ph n c n ñăng ký). m i h c ph n thư ng ch c n 1 ñ n 2 môn h c trư c ho c tiên quy t. Vì b c c a m t ñ nh không quá l n nên vi c lưu tr s không quá phí ph m. ð i v i th i ñi m th hai thì vi c x lý là truy xu t ñ ki m tra. do ñó b c c a m t ñ nh thư ng không vư t quá 5.

m i khe th i gian làm m t bit trong s 16 bit c a 2 byte ñó. V i m t sinh viên và m t th i khóa bi u c a sinh viên. hãy ki m tra xem sinh viên có th h c l p h c ph n y mà hai th i khóa bi u không b xung ñ t hay không. khi m t sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n. ngư c l i. N u không tìm th y (nghĩa là ñ nh ñó ñ c l p. Mô t bài toán: Cho trư c danh sách các l p h c ph n và th i khóa bi u tương ng c a chúng. Nguy n Minh Quang.4. I. V i t ng c nh thu ñư c. 64 Lê Văn Minh. c. Tìm trong danh sách c nh nh ng c nh có ñ nh cu i là ñ nh ñích. ngư c l i k t qu s là 1. m là s ñ nh mà sinh viên ñó ñã ñi qua. P bao g m nh ng khe th i gian trong m t vài ngày xác ñ nh tương ng v i các ti t h c trong th i khóa bi u c a l p h c ph n ñó. Và P là danh sách nh ng khe th i gian mà l p h c ph n yêu c u. hay h c ph n c n ñăng ký là h c ph n ñ c l p) tr v “Yes”. chúng ta ch c n th c hi n toán t AND các c p bit tương ng trong t ng s nguyên c a 2 ñ i tư ng v i nhau.2. trong ñó 7 thu c tính này tương ng 7 ngày trong tu n. s ñ nh và sinh viên ñó ñi qua không quá 100. a. Gi i pháp chi m d ng khe th i gian ph n phân tích hi n tr ng. Khi m t sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n nghĩa là sinh viên ñó s ph i dành ra m t vài khe th i gian trong qu th i gian c a mình hay nói cách khác. ð t v n ñ : Như ñã nói b. không có ñ nh nào n m trong ño n ñư ng mà sinh viên ñã ñi (nghĩa là sinh viên ñã h c qua h c ph n ñó) thì tr v “No”. V n ñ lúc này là khi m t sinh viên ñăng ký m t l p h c ph n ti p theo thì chúng ta c n ki m tra xem các khe th i gian mà l p h c ph n ñó c n ñã b chi m d ng hay chưa. ðánh giá thu t toán ð ph c t p c a thu t toán là O(n*m) v i n là s c nh trong danh sách c nh. e. Qu th i gian Q g m có 7 ngày tương ng v i 7 ngày trong tu n và trong m i ngày s có 12 khe th i gian tương ng v i 12 ti t h c. ti p t c bư c 3.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng − Method: 1. Bi u di n bài toán vào h th ng: Ta ñ nh nghĩa qu th i gian là m t ñ i tư ng g m 7 thu c tính ki u s nguyên (integer 2 byte). L P 02T4 . ki m tra trong ñ nh ñ u c a m i c nh. S c nh trong danh sách c nh không quá 1000. ngư c l i. Do ñó s x lý th c hi n không vư t quá 105. l p h c ph n ñã chi m d ng m t vài khe th i gian trong qu th i gian c a ngư i ñó. V i ñ ph c t p này. 3. 2. tr v “Yes”. gi i pháp này hoàn toàn có th áp d ng vào chương trình. n u khe th i gian v n chưa ñư c chi m d ng thì k t qu s là 0. Gi i pháp: G i Q là qu th i gian c a sinh viên. ð ki m tra nh ng khe th i gian mà l p h c ph n yêu c u ñã b chi m d ng hay chưa. h th ng c n ki m tra xem th i khóa bi u c a sinh viên có b xung ñ t hay không. d. ð i tư ng này cũng ñư c ñ nh nghĩa cho danh sách các khe th i gian c a l p h c h c ph n.

Qu th i gian c a sinh viên Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Khe th i gian l p h c ph n yêu c u Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Qu th i gian sau khi ñăng ký Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat + Hình 54 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi ñăng ký Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang. L P 02T4 65 . chúng ta s d ng toán t OR ñ OR các c p bit tương ng trong t ng s nguyên c a 2 ñ i tư ng v i nhau.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng Qu th i gian c a sinh viên Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Khe th i gian l p h c ph n yêu c u Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Qu th i gian sau khi ñăng ký Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat * Hình 52 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (không xung ñ t) Qu th i gian c a sinh viên Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Khe th i gian l p h c ph n yêu c u Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat Qu th i gian sau khi ñăng ký Mon Tue Wed Thu 5/25/2007 Fri Sat *  Hình 53 – Ki m tra xung ñ t th i khóa bi u b ng AND bit (có xung ñ t) ð c p nh t qu th i c a sinh viên sau khi ñăng ký l p h c ph n.

tuy nhiên.4. Do ñó. L P 02T4 66 . D li u ñư c ánh x theo quy trình như hình 56. Lê Văn Minh. ðơn gi n nh t là s d ng file xml. Gi i pháp ánh x d li u a. Vi c thi t k lưu tr d li u d ng bit làm cho vi c lưu tr là t i ưu nh t. Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon Tue Wed Thu Fri Sat - Hình 55 – C p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi h y b l p h c ph n f. Nguy n Minh Quang. OR và NOT làm cho vi c tính toán tr nên r t nhanh chóng.xls) hi n t i tr thành d ng file thông d ng nh t hi n nay. I. − Gi i pháp này t i ưu v vi c tính toán.3. V i m i l n ki m tra. b. Open Office c a Linux v n có th ñ c ñư c. ng v i m i qu th i gian chúng ta ch c n lưu tr 14 byte. file xml không th bi u di n tr c quan thành d ng b ng cũng như khó ch nh s a cho phù h p. Vi c s d ng các toán t x lý bit (toán t cơ b n c a h th ng) như AND. Ngoài Ms Office c a Windows. h th ng ch c n th c hi n phép toán này 7 l n. File excel (*. d li u liên quan ñ n ñào t o v n ñã có trong h th ng qu n lý niên ch t i trư ng. Vi c nh p l i s li u t h th ng cũ sang h th ng m i r t là v t v và không hi u qu . chúng tôi ch n file excel. V n ñ ñ t ra lúc này là làm sao có th chuy n d li u t h qu n tr cơ s d li u này sang h qu n tr cơ s d li u khác m t cách nhanh chóng mà v n ñáp ng các ràng bu c.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng ð c p nh t qu th i gian c a sinh viên sau khi sinh viên th c hi n h y b m t l p h c ph n chúng ta ch c n th c hi n toán t AND NOT các c p bit tương ng trong t ng s nguyên c a 2 ñ i tư ng v i nhau. ð t v n ñ : Khi thi t k chương trình. ðánh giá gi i pháp − Gi i pháp này t i ưu v vi c lưu tr . Gi i pháp: ð có th chuy n d li u t h qu n tr cơ s d li u này sang h qu n tr cơ s d li u khác ta s d ng m t c u trúc d li u trung gian làm tr c.

jar − Class ñ c file excel: Class này do chúng tôi cài ñ t ñ v a ñ c v a ki m tra ràng bu c d li u t file excel. Nguy n Minh Quang. Thêm vào ñó. c. sau ñó ki m tra ràng bu c.5 nên có c u trúc như sau: − JExcel API: là m t Java API cho phép nh ng ng d ng Java có th ñ c nh ng b ng tính Excel và có th t o nh ng b ng tính Excel. L P 02T4 67 . N i dung class này như sau: Lê Văn Minh. và ghi ra m t b ng tính m i. Bư c 3: Module ánh x d li u s ghi vào cơ s d li u ch ñ nh thông qua c u n i d li u.xls C un i JDBC CSDL ch ñ nh CSDL Oracle CSDL Access Hình 56 – Quy trình ánh x d li u Quy trình ánh x d li u như sau: Bư c 1: Chương trình qu n lý hi n t i s d ng ch c năng report ñ xu t d li u trong cơ s d li u c th c a mình sang file excel (*.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng D li u t h th ng hi n t i CSDL Ms SQL D li u h th ng m i Module ánh x d li u ð c file Excel X lý ràng bu c d li u CSDL My SQL File Excel .sourceforge. Bư c 2: Module ánh x d li u s ñ c file excel. C u trúc module ánh x d li u: Module ánh x d li u này ñư c xây d ng b ng ngôn ng Java trên n n JDK 1.xls). nó còn ch a nh ng k thu t cho phép ng d ng Java có th v a ñ c m t b ng tính v a thay ñ i m t s cell trên b ng tính.net và thành ph n chính c a nó là gói jxl. JExcel API ñư c công b mi n phí t i ñ a ch http://jexcelapi.

Nguy n Minh Quang. Cell b2 = sheet. Trong ví d dư i ñây A1 là text cell. //Khi ñã có m t sheet . ngoài vi c ñ c file excel. String stringc2 = c2.. L P 02T4 68 .getWorkbook(new File("myfile. b n có th b t ñ u truy c p các cell c a sheet.1). sheet th hai có ch m c là 1 và c ti p t c như th . B2 là giá tr s .getContents(). gi i pháp này có th th c hi n trên t t c các lo i h th ng (c Windows l n Linux). Sheet ñ u tiên có ch m c là 0. − V i JExcel API.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng import java.*.getCell(2.xls")). B n có th l y n i dung c a cell là m t xâu b ng cách s d ng phương th c getContents(). B2 là ngày.Date. chúng tôi s d ng Ms SQL 2000 Driver for JDBC d.getSheet(0). B ng 36 – N i dung m t class ñ c file excel − C u n i JDBC: Chúng ta có th s d ng c u n i ODBC ho c s d ng tr c ti p Connectivity Driver c a chính cơ s d li u ch ñ nh. import java. ðánh giá gi i pháp: − Gi i pháp này th c hi n b ng công ngh Java. Do ñó. . chúng ta có th ghi file excel do ñó vi c chuy n các report thành file excel ñ ch nh s a và in n ñư c d dàng. Workbook workbook = Workbook. Trong ñ này. Sheet sheet = workbook. String stringb2 = b2..getCell(0.getContents(). Cell c2 = sheet. b n có th truy c p vào m t sheet c th nào ñó. import jxl.util. String stringa1 = a1.1). // Khi ñã có s truy c p vào workbook.File. Lê Văn Minh. Cell a1 = sheet.getCell(1.0). c u trúc d li u trung gian làm tr c là file excel (m t lo i file thông d ng) và c u n i cơ s d li u là Connectivity Driver c a h qu n tr cơ s d li u.io.getContents().

Nguy n Minh Quang. K t qu ñ t ñư c V i phân tích. Admin có th thi t k th i khóa bi u c a m t l p h c ph n Hình 58 – Trang thi t k th i khóa bi u c a l p h c ph n Lê Văn Minh.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II.1. thi t k và nh ng gi i pháp trên. chúng tôi ñã xây d ng h th ng Website có các ch c năng sau: II. Admin có th thi t k khung chương trình Hình 57 – Trang thi t k khung chương trình c a Admin II. L P 02T4 69 .2.

L P 02T4 70 . Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.3.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Admin có th upload các lo i danh sách liên quan Hình 59 – Trang web ch n file upload c a Admin Hình 60 – Trang Web hi n th danh sách sau khi upload thành công Admin n u mu n c p nh t danh sách vào cơ s d li u thì click vào nút Update Database.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Giáo viên có th xem l p h c ph n mình d y Hình 62 – Trang xem l p h c ph n c a giáo viên Lê Văn Minh.5.4. Giáo viên có th xem th i khóa bi u c a chính minh Hình 61 – Trang xem th i khóa bi u c a giáo viên II. L P 02T4 71 . Nguy n Minh Quang.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Sinh viên có th xem ñi m h c ph n mình ñã h c Hình 64 – Trang xem ñi m c a sinh viên Lê Văn Minh.6. Nguy n Minh Quang. Sinh viên xem cây quan h h c ph n Hình 63 – Trang xem cây quan h h c ph n c a sinh viên II. L P 02T4 72 .7.

Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. Sinh viên xem khung chương trình h c Hình 65 – Trang xem khung chương trình c a sinh viên Sau khi click chu t vào link tên h c ph n thì s hi n th danh sách nh ng l p h c ph n hi n có c a h c ph n này và sinh viên có th ñăng ký h c. L P 02T4 73 .8. Hình 66 – Trang xem l p h c ph n Lê Văn Minh. Nguy n Minh Quang.

Sinh viên có th ñăng ký h c Hình 67 – Trang li t kê danh sách l p h c ph n hi n có Hình 68 – Trang xem th i khóa bi u c a sinh viên Lê Văn Minh.9. Nguy n Minh Quang.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng II. L P 02T4 74 .

− Giáo viên xem danh sách l p h c ph n: Giáo viên có th xem danh sách các l p h c ph n mà mình d y. lý thuy t xây d ng h th ng website…T t c các ki n th c trên ñư c hi n th c hóa trong h th ng website qu n lý ñào t o tín ch mà chúng tôi ñã xây d ng. lý thuy t l p trình h th ng (x lý bit). C th là sinh viên có th bi t ñư c trong m t h c kỳ c th . mình s ph i h c nh ng môn nào.1. s lư ng sinh viên t i thi u và s lư ng sinh viên hi n t i − Sinh viên xem khung chương trình: Sinh viên xem khung chương trình mà mình c n h c. Ngoài ra sinh viên có th h y b m t l p h c ph n mà mình ñã ñăng ký. C th là sinh viên có th bi t ñư c ñi m c a t ng h c ph n mà mình ñã h c. Các h c ph n này ñư c trình bày d ng cây ñ sinh viên d dàng bi t ñư c h c ph n nào nên h c trư c và h c ph n nào nên h c sau. − Sinh viên xem ñi m: Sinh viên xem ñi m c a mình. qu n lý vi c xây d ng khung chương trình. I. qu n lý ñi m. bi t ñư c s tín ch mình ñã ñ t ñư c và bi t ñư c mình ñã hoàn t t bao nhiêu ph n c a quá trình h c ñ i h c t i trư ng. h th ng c a chúng tôi ñã ñáp ng các yêu c u cơ b n c a vi c qu n lý ñào t o tín ch ñó là qu n lý quá trình ñăng ký. và các ch c năng khác c a sinh viên và giáo viên. − Sinh viên ñăng ký l p h c ph n: Sinh viên xem danh sách các l p h c ph n ñang ñư c m trong h c kỳ hi n hành ñ t ñó ñăng ký vào m t trong các l p ñó. Nguy n Minh Quang. V m t chương trình V i ñ tài này. lý thuy t phân tích và thi t k h th ng. c th là giáo viên có th bi t ñư c trong tu n mình s ph i d y nh ng l p nào.K T LU N I. − Sinh viên xem h c ph n và quan h h c ph n: Sinh viên có th xem danh sách các h c ph n và quan h gi a chúng.2. L P 02T4 75 . chúng tôi ñã s d ng h u h t các ki n th c chuyên ngành ñã h c trong su t th i gian h c t i trư ng như: lý thuy t ñ th . − Sinh viên xem th i khóa bi u: Sinh viên xem th i khóa bi u trong h c kỳ hi n hành. I. ch c năng này cho phép upload danh sách Lê Văn Minh. ðánh giá k t qu V m t lý thuy t V i vi c nghiên c u ñ tài này. công ngh ph n m m. phòng nào vào nh ng th i gian nào. C th là có th xem ñư c s lư ng sinh viên t i ña. H th ng ñã ñáp ng ñư c các ch c năng sau: − Giáo viên xem th i khóa bi u: Sau khi ñăng nh p. giáo viên xem ñư c th i khóa bi u c a mình. Quá trình ñăng ký này s ñư c ki m tra ch t ch các ràng bu c. lý thuy t l p trình hư ng ñ i tư ng. − Nhân viên qu n tr upload các danh sách liên quan: Nhân viên qu n tr (admin) sau khi ñăng nh p s có ch c năng upload.

Các danh sách này ñư c lưu d ng file excel và t ñ ng ñư c c p nh t vào cơ s d li u. h c ph n và các thông tin khác. Th m chí. II. − Nhân viên qu n tr xây d ng th i khóa bi u: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng th i khóa bi u cho t ng l p h c ph n mà không lo ng i xung ñ t th i khóa bi u. sinh viên. − Nhân viên qu n tr xây d ng khung chương trình: Nhân viên qu n tr d dàng xây d ng khung chương trình cho t ng khóa h c c a t ng ngành. File này s ñư c ñ c và c p nh t vào cơ s d li u. n u áp d ng cho ð i h c ðà N ng thì r t có th s b quá t i vì lư ng sinh viên. V i hư ng nghiên c u này. T ñó. b ng ñi m c a sinh viên hi n t i ñư c ghi b ng phương pháp ñánh d u như tr c nghi m và có th ñ c t ñ ng b ng máy OpScan. V m t lý thuy t V i gi i pháp chi m d ng khe th i gian. Trong tương lai. h th ng có th ki m tra xung ñ t th i khóa bi u c a giáo viên trong quá trình admin xây d ng khung chương trình. Tuy nhiên. gi i pháp này m ra hư ng nghiên c u m i v l p l ch. Do ñó. trong tương lai. V i hai n n t ng này. So v i h th ng website hi n nay thì các ch c năng c a h th ng này ưu vi t hơn h n. H th ng v n chưa qu n lý vi c thanh toán h c phí. v i ñi u ki n thương m i ñi n t ñang phát tri n hi n nay. phát tri n h th ng này thành m t h phân tán ñ áp d ng cho toàn b các trư ng tr c thu c ð i h c ðà N ng. n u có m t sinh viên khác h y ñăng ký thì sinh viên ñ t ch ñ u tiên s t ñ ng ñư c c p nh p vào danh sách. chúng tôi s phát tri n ch c năng này. Bên c nh ñó. h th ng ch ñư c ki m tra trong ph m vi h p. khi l p ñã ñ y thì sinh viên v n có th ñư c ñăng ký. máy s ñ c và cho ra b ng ñi m d ng file excel. l p h c. vi c chuy n d li u t file Excel vào CSDL r t d dàng.1.2. chúng tôi s phát tri n ch c năng này thành thanh toán qua m ng b ng h th ng ngân hàng. L P 02T4 76 . V n ñ này m ra hư ng phát tri n m i. V i gi i pháp ánh x d li u. ðây là hư ng nghiên c u r t có giá tr . V m t chương trình H th ng v n chưa m m d o trong vi c sinh viên ñăng ký h c ph n nghĩa là khi l p ñã ñ ngư i thì sinh viên không ñư c phép ñăng ký. Hư ng phát tri n II. chúng tôi s phát tri n ti p module ñ c ñi m t ñ ng.Nghiên c u xây d ng h th ng Website qu n lý tín ch cho ð i h c ðà N ng giáo viên. trên th c t . Vi c ñăng ký này gi ng như vi c ñ t ch . H th ng website hi n nay ch có ch c năng sinh viên xem ñi m. hoàn toàn không có ch c năng cho giáo viên. Hi n t i. II. − Nhân viên qu n tr c p nh t thông tin: Nhân viên qu n tr d dàng c p nh t thông tin c a ñ i tư ng b t kỳ liên quan ñ n quá trình qu n lý ñào t o. l p l ch trên quan ñi m chi m d ng khe th i gian. phòng h c. Lê Văn Minh. nghĩa là nhân viên ñào t o ch c n ñưa danh sách vào máy OpScan. các h th ng qu n lý ñào t o tín ch c a các trư ng ñ i h c khác. giáo viên truy c p s r t l n. chúng ta có th xây d ng chương trình l p l ch t ñ ng ho c bán t ñ ng cho vi c l p th i khóa bi u c a chương trình h c t p t i trư ng. Nguy n Minh Quang.

Java for the Web with Servelet.Robert Cecil Martin – Object Mentor Inc. – Addison Wesley http://www. 2006. JSP. L p trình Java t p 2 – Phương Lan. UML for Java Programmer .edu.TÀI LI U THAM KH O [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] “Chương trình ñào t o khóa 2006 – 2011” – ð i h c ðà N ng.org http://dut1.sourceforge.net . April 12. Reed Jr. and EBJ – Budi Kurniawan – New Riders Publishing. 2002. Deploying Applications with Java and UML – Paul R. “S tay sinh viên khóa 06 h c kỳ 2” – ð i h c Bách khoa ðà N ng.sun. Kolb.ud.javavietnam. Lý thuy t ñ th và toàn r i r c – Nguy n ð c Nghĩa & Nguy n Tô Thành. Shawn Bayern – Maning.vn http://java. Mark A. 2006. Fields.com http://jexcelapi. Web Development with Java Server Pages – Duane K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful