Ða n quyô n 1999

Ngân ha ng Thô gIo I
1818 H Sfroof, NW
WashIngfon ÐC 2 433 !SA
Toa n bô quyô n fa c gIa duo c ba o vô
xuâ f ba n fa I Ho p chu ng quô c Hoa Ky
HonnIo van CrounIng
Ia nh da o khu vu c fa I chInh
Khu vu c châu Âu va Trung A
Ngân ha ng Thô gIo I
MarIus Koon
CIa o su kô foa n fa I chInh
Truong kô foan
Truo ng Ða I ho c fô ng ho p ProforIa
Chuyôn gIa fu vâ n cho Ngân ha ng Thô gIo I
Toa n bô sô IIô u, dIô n gIa I va kô f Iuâ n Ia cu a
chInh fa c gIa , không pha I cu a Ngân ha ng
Thô gIo I; không pha I cu a Hô I dô ng qua n frI,
Ðan Ia nh da o va cu ng không pha I cu a bâ f cu
nuo c fha nh vIôn na o cu a Ngân ha ng Thô
gIo I.
©CopyrIghf 1999
Tho WorId Ðank
1818 H Sfroof, NW
WashIngfon ÐC 2 433 !SA
AII rIghfs rosorvod
Manufacfurod In fho !nIfod Sfafos of AmorIca
HonnIo van CrounIng
£InancIaI Socfor Ioador
Ðuropo and ConfraI AsIa RogIon
Tho WorId Ðank
MarIus Koon
Profossor of £InancIaI AccounfIng
SchoooI of Accounfancy
!nIvorsIfy of ProforIa
ConsuIfanf fo Tho WorId Ðank
AII fIndIngs, InforprofafIons, and concIusIons
aro fho aufhors’ ovn and shouId nof bo
affrIbufod fo fho WorId Ðank, Ifs Ðoard of
ÐIrocfors, Ifs managomonf, or any of If
mombor counfrIos.
M! C I! C
CH! РN C! A NHA X! T ÐA N
IO I MO ÐÂ !
CIO I THIÐ !
CH!ONC 1
TINH MINH ÐA CH TRONC CA C ÐA O CA O
TAI CHINH
CH!ONC 2
Q!Y ÐINH CH!NC VÐ VIÐ C IÂ P VA
TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH
CH!ONC 3
TRINH ÐAY CAC ÐAO CAO TAI CHINH |IAS 1)
CH!ONC 4
HA NC TO N KHO |IAS 2)
CH!ONC 5
ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ |IAS 7)
CH!ONC 6
IO IA I RO NC C! A CA KY , CA C IO I
CO ÐA N VA THAY ÐO I
CHÐ ÐO KÐ TOA N |IAS 8)
CH!ONC 7
CA C S! KIÐ N XA Y RA SA! NCA Y IÂ P ÐA NC
TO NC KÐ T TA I SA N |IAS 1 )
CH!ONC 8
CA C HO P ÐO NC XÂY Ð! NC |IAS 11)
CH!ONC 9
TH!Ð TH! NHÂ P |IAS 12)
CH!ONC 1
ÐA O CA O NCA NH |IAS 14)
CH!ONC 11
THONC TIN PHA N A NH A NH H!O NC
C! A ÐIÐ N ÐO NC CIA CA |IAS 15)
CH!ONC 12
TAI SAN, NHA X!ONC VA THIÐT ÐI
|IAS 16)
CH!ONC 13
TA I SA N CHO TH!Ð |IAS 17)
CH!ONC 14
ÐOANH TH! |IAS 18)
CH!ONC 15
IO I ICH TRA CONC NHÂN VIÐN |IAS 19)
CH!ONC 16
KÐ TOA N CA C KHOA N TRO CÂ P
C!A CHINH PH! VA CONC ÐO VÐ TRO CÂP
CHINH PH!
|IAS 2 )
CH!ONC 17
A NH H!O NC ÐO THAY ÐO I TY CIA
HO I ÐOA I |IAS 21)
CH!ONC 18
HO P NHÂ T KINH ÐOANH |IAS 22)
CH!ONC 19
CHI PHI ÐI VAY |IAS 23)
CH!ONC 2
CONC ÐO VÐ CA C ÐÐN IIÐN Q!AN
|IAS 24)
CH!ONC 21
KÐ TOAN VA ÐAO CAO THÐO Q!Y
IO I ICH H!! TRI |IAS 26)
CH!ONC 22
ÐAO CAO TAI CHINH TONC HOP VA
KÐ TOAN CAC KHOAN ÐÂ! T! VAO
CA C CONC TY CON |IAS 27)
CH!ONC 23
KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! TRONC CA C
ÐON VI IIÐN KÐ T |IAS 28)
CH!ONC 24
ÐA O CA O TA I CHINH TRONC
CA C NÐ N KINH TÐ SIÐ! IA M PHA T
|IAS 29)
CH!ONC 25
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I
CHINH C!A CAC NCÂN HANC VA CAC TO
CH! C TIN Ð! NC T!ONC T! |IAS 3 )
CH!ONC 26
ÐA O CA O TA I CHINH VÐ CA C IO I ICH TRONC
CA C IIÐN ÐOANH |IAS 31)
CH!ONC 27
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO
VA TRINH ÐAY |IAS 32)
CH!ONC 28
TH! NHÂ P TRÐN MO T CO PHIÐ !
|IAS 33)
CH!ONC 29
ÐA O CA O TA I CHINH TA M THO I
|IAS 34)
CH!ONC 3
CA C HOA T ÐO NC ÐI NC! NC |IAS 35)
CH!ONC 31
CIA M CIA TRI TA I SA N |IAS 36)
CH!ONC 32
CA C KHOA N Ð! PHO NC, NO
ÐÂ T TH!O NC, TA I SA N ÐÂ T TH!O NC
|IAS 37)
CH!ONC 33
TA I SA N VO HINH |IAS 38)
CH!ONC 34
TA I SA N ÐÂ ! T! |IAS 4 )
PH! I! C I
CA C CH! N M! C IASC HIРN CO HIР! I! C
PH! I! C II
CIA I THICH IASC HIÐ N CO HIÐ ! I! C
PH! I! C III
NO I Ð!NC CONC ÐO THÐO YÐ! CÂ ! C! A IAS
TRONC CA C ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C
NCÂN HA NC - THÐO IOA I R! I RO
TA I IIÐ ! THAM KHA O
!ndorsfandIng accounfIng sysfoms Is ono of
fho fov skIIIs fhaf hoIp managors fo offIcIonfIy
oporafo a company. Accurafo accounfIng Infor-
mafIon Is an Imporfanf fooI vhIch managors
uso fo mako managomonf docIsIons sInco such
InformafIon rofIocfs fho acfuaI fInancIaI sfafus
of a company.
In ordor fo facIIIfafo fho advancomonf of
VIofnamoso accounfIng sfandards, fho NafIonaI
PoIIfIcaI PubIIshIng Houso Is InfroducIng a book
onfIfIod, “InfornafIonaI accounfIng sfandards - a
pracfIcaI guIdo” by HonnIo Van CrounIng and
MarIus Koon. Tho book vas orIgInaIIy pubIIshod
by fho WorId Ðank. In VIofnam, fho book vIII bo
roprInfod In a bIIInguaI formaf vhIch IncIudos
bofh VIofnamoso and ÐngIIsh foxf.
VIofnamoso accounfIng sfandards aro
vory dIfforonf from InfornafIonaI onos and aro
In fhoIr oarIy sfagos of dovoIopmonf.
ConsoquonfIy, fho book confaIns many nov
concopfs and ÐngIIsh formInoIogy fhaf havo
no VIofnamoso oquIvaIonf. In IIghf of fhoso
facfors, If Is vory dIffIcuIf fo produco an orror-
froo VIofnamoso fransIafIon. Tho PubIIshor
voIcomos commonfs from fho roador fhaf may
sorvo fo Improvo fho quaIIfy of fho pubIIcafIon
In fufuro odIfIons.
Augusf, 2
THÐ NATIONAI POIITICAI P!ÐIISHINC HO!SÐ
NOTÐS £ROM THÐ P!ÐIISHÐR
Ðô quan Iy co hIôu qua môf doanh nghIôp hay
môf công fy, ca c nha qua n Iy pha I na m vu ng
khâu kô foan. Nho nhung sô IIôu kô foan, ho co
fhô fhây ro duoc fhuc châf cua qua frình hoaf
dông san xuâf kInh doanh dang dIôn ra va fu
do dô ra nhung quyôf dInh quan Iy dung dan.
Ðô go p phâ n ca I fIô n hô fhô ng kô foa n
o nuo c fa, Nha xuâ f ba n ChInh frI quô c gIa
gIo I fhIô u vo I ba n do c cuô n sa ch In song
ngu VIô f - Anh: “Ca c chuâ n mu c kô foa n
quô c fô - fa I IIô u huo ng dâ n fhu c ha nh” cua
cac fac gIa HonnIo Van CrounIng va MarIus
Koon do Ngân hang Thô gIoI xuâf ban.
Ðo hô fhông kô foan cua nuoc fa cach kha
xa voI hô fhông kô foan cua cac quôc gIa phaf
frIôn, nôn frong cuôn sach co râf nhIôu fhuâf
ngu moI vô kô foan chua co khaI nIôm fuong
duong frong fIông VIôf, vì vây kho franh khoI
nhung fhIôu sof. Nha xuâf ban mong nhân
duoc su gop y cua ban doc.
Thang 8 nam 2
NHA X! T ÐA N CHINH TRI Q!O C CIA
CH! ÐÂN C!A NHA X!ÂT ÐAN
Pha n u ng Ia I cuô c khu ng hoa ng fa I chInh
foa n câ u nam 1998, mô f sô fô chu c quô c fô
frong do co ca Ngân ha ng Thô gIo I va Quy
fIô n fô Quô c fô da dua ra sa ng kIô n cô ng fa c
nha m cu ng cô co câ u fa I chInh foa n câ u. Ma c
du ca c chuâ n mu c kô foa n Quô c fô |IASs) da
fô n fa I frong nhIô u nam, sa ng kIô n na y da
Ia m fang fhôm fâ m quan fro ng cho ca c chuâ n
mu c. Cu fhô Ia ca c chuâ n mu c Ia m nâng cao
fInh mInh ba ch frong ba o ca o fa I chInh va
nâng cao fInh ho a ho p cu a ca c chuâ n mu c dô
hô fro cho ca c fhI fruo ng fa I chInh nga y ca ng
duo c foa n câ u ho a.
Ngân hang Thô gIoI yôu câu cac co quan
quan Iy cac nuoc khân fruong uu fIôn châp
nhân cac chuân muc kô foan quôc fô hon Ia
xây dung cac fâp quan fhoo dIôu kIôn fung
nuoc boI cac chuân muc nay duoc quôc fô châp
nhân rông raI va co su IInh hoaf frong vIôc hop
nhâf nhung fâp quan fôf nhâf frôn fhô gIoI.
Ngân hang Thô gIoI cung su dung cac IASs
Iam co so cho vIôc frình bay cac bao cao faI
chInh cua nhung khach hang su dung cac
khoan vay va fIn dung cua Ngân hang Thô
gIoI. Trong nam vua qua, cac Chuân muc Kô
foan Quôc fô da nhân duoc fhôm su hô fro cua
Tô chuc cac !y ban Chung khoan Quôc fô
|IOSCO) va duoc IIôn hIôp châu Âu ap dung.
Ngân hang Thô gIoI da hô fro cho qua
frình faI co câu gân dây cua HôI dông Chuân
muc Kô foan Quôc fô |IASC) dô fô chuc nay
mang fInh daI dIôn hon va fro fhanh co quan
quan Iy foan câu. Chung fôI dac bIôf mong
muôn rang cac nuoc phaf frIôn va chuyôn dôI
co fIông noI frong qua frình xây dung chuân
muc va cac Chuân muc Kô foan Quôc fô duoc
công bô rông raI o muc cao nhâf. Cuôn sach
nay duoc xuâf ban Iân fhu 2 va duoc dIch sang
môf sô fhu fIông, Ia môf phân dong gop quan
frong vao vIôc mo rông nhân fhuc va hIôu bIôf
vô cac Chuân muc Kô foan Quôc fô frôn khap
fhô gIoI, voI nhung phân fom faf dô doc cho
fung chuân muc va cac phân nghIôn cuu fình
huông mInh hoa cho cac phuong phap hach
foan va yôu câu công bô. Chung fôI vô cung
cam on cac fac gIa HonnIo Van CrounIng va
MarIus Koan.
PauI ÐormIngham
Chu fIch HôI dông Phân ban quan Iy faI chInh
Ngân hang Thô gIoI
WashIngfon Ð.C, Hoa Ky
8/1/2 1
IO I MO ÐÂ !
KhI chuâ n bI xuâ f ba n cuô n sa ch na y, mô f
quyô f dInh sa ng suô f duo c dua ra Ia fâ p
frung va o nhu câ u cu a ca c nha dIô u ha nh câ p
cao frong khu vu c công cô ng va fu nhân chua
am hIô u fuo ng fâ n vô kô foa n. Cuô n sa ch na y
fo m fa f fu ng Chuâ n mu c kô foa n Quô c fô dô
ca c nha qua n Iy va dIô u ha nh co fhô co duo c
su hIô u bIô f rô ng ra I va co ba n vô nhu ng vâ n
dô chu yô u frong khoa ng fho I gIan nga n nhâ f.
Ngoa I nhu ng phâ n fo m fa f nga n go n,
fu ng chuong co phâ n nghIôn cu u fình huô ng
don gIa n, chu fro ng dô n vIô c a p du ng fhu c fô
mô f sô kha I nIô m co ba n frong fu ng chuâ n
mu c. Nho do nguo I do c không Ia m chuyôn
môn duo c frang bI nhu ng công cu hIô u bIô f dô
fham gIa mô f fha o Iuâ n vô fInh phu ho p hoa c
a p du ng mô f chuâ n mu c va o mô f fình huô ng
cu fhô . Nguo I do c cu ng co fhô da nh gIa a nh
huo ng cu a vIô c a p du ng ca c nguyôn fa c cu a
mô f chuâ n mu c kô foa n cu fhô fo I ca c kô f qua
fa I chInh va vI fhô fa I chInh cu a mô f bô phâ n
hoa c foa n bô doanh nghIô p.
S! Ð! NC C!O N S CH N Y NH! THÐ NA O
Cac fac gIa dua cach frình bay râf fhuân IoI cho
vIôc fhao Iuân fung chuân muc.
1. Cac vân dô da f ra: xa c dInh ca c mu c dIch
chInh va nhu ng vâ n dô chu yô u cu a fu ng
chuâ n mu c.
2. Pham vI ap dung chuân muc xac dInh
nhung gIao dIch va su kIôn cu fhô duoc quy
dInh frong fung chuân muc. Trong nhung
fruong hop nhâf dInh, vIôc fuân fhu cac
yôu câu cua môf chuân muc chI gIoI han
cho môf sô IoaI hình doanh nghIôp dInh.
3. Hach foan kô foan IIôf kô nhung nguyôn fac
kô foan cu fhô, nhung co so, nhung fhông Iô,
nhung quy fac, va fhuc fIôn kô foan cu fhô
ma doanh nghIôp cân ap dung dô fuân fhu
môf chuân muc cu fhô.
4. Công bô mô fa cach fhuc frình bay cac
khoan muc faI chInh va phI faI chInh frong
cac bao cao faI chInh cung nhu nhung khIa
canh cân duoc công bô frong cac bao cao faI
chInh.
Cac fac gIa hy vong rang cac nha quan Iy
cua cac nuoc khach hang cua Ngân hang Thô
gIoI so fhây hình fhuc nay huu Ich cho vIôc
fhIôf Iâp fhuâf ngu kô foan, dac bIôf Ia khI môf
sô fhuâf ngu vân con dang duoc fìm hIôu.
Chung fôI hoan nghônh moI y kIôn phan hôI vô
vân dô nay.
NOI Ð!NC
Tâf ca cac chuân muc kô foan, do HôI dông
chuân muc kô foan Quôc fô |IASC) dua ra va
duoc HôI dông chu gIaI Chuân muc |SIC) gIaI
fhIch, cho foI ngay 31-1 -2 , duoc dua vao
cuôn sach nay.
IOI CAM ON
Cac fac gIa vô cung cam on su fro gIup vô faI
chInh cua chuong frình faI fro PHRÐ cho vIôc
fhIôf Iâp bô phân phaf frIôn kô foan fhuôc
Chuong frình Cho vay Phaf frIôn ÐInh chô cho
nuoc Nga frong gIaI doan baf dâu xuâf ban
cuôn sach nay.
CIOI THIÐ!
CH!ONC 1
TINH MINH ÐACH TRONC CAC ÐAO CAO TAI CHINH
VIôc cung câp fhông fIn mInh bach va huu Ich
vô cac dôI fuong fham gIa fhI fruong va vô cac
hoaf dông kInh doanh cua nhung dôI fuong nay
Ia râf cân fhIôf cho môf fhI fruong hoaf dông
frâf fu va hIôu qua, va Ia môf frong nhung fIôn
dô quan frong nhâf dô fhIôf Iâp nôn ky Iuâf fhI
fruong. Nôu dô pho mac fhì ban fhân cac fhI
fruong so không fhô dua ra muc dô công khaI
fhoa dang. Cac Iuc Iuong fhI fruong fhông
fhuong so Iam cân bang cac IoI Ich cân bIôn va
chI phI cân bIôn cua vIôc công bô fhôm fhông
fIn va kôf qua cuôI cung co fhô so không phaI Ia
caI ma cac dôI fuong fham gIa fhI fruong fhuc
su cân dôn.
Xu huong fu do hoa fhI fruong faI chInh va
fhI fruong vôn vao nhung nam 8 Iam fang
fInh bâf ôn frôn cac fhI fruong faI chInh nhu
môf ... Iam fang nhu câu co fhôm fhông fIn dam
bao su ôn dInh vô faI chInh. Vao nhung nam 9 ,
khI xu fhô fu do hoa fhI fruong faI chInh va vôn
dâng cao, gây ap Iuc ngay cang Ion dôI voI vIôc
cung câp fhông fIn huu Ich frong ca khu vuc faI
chInh Iân khu vuc fu nhân; nhung yôu câu fôI
fhIôu vô công bô fhông fIn gIo dây so Ia danh
gIa châf Iuong va dung Iuong fhông fIn cân
cung câp cho cac dôI fuong fham gIa fhI fruong
va cho công chung. Ðo vIôc cung câp fhông fIn
Ia fhIôf yôu gIup ôn dInh fhI fruong nôn cac co
quan quan Iy con xom châf Iuong fhông fIn co
fInh uu fIôn cao. KhI châf Iuong fhông fIn cân
cung câp cho cac fhanh vIôn fham gIa fhI
fruong va cac co quan quan Iy duoc caI fhIôn
fhì cac fô chuc cung so phaI fhuc hIôn fôf vIôc
caI fIôn hô fhông fhông fIn nôI bô cua mình dô
fao danh fIông cua ho frong vIôc cung câp
fhông fIn co châf Iuong.
VIôc công bô rông raI fhông fIn chI fhuc
hIôn duoc khI co cac fIôu chuân kô foan fôf va
phuong phap công bô fhông fIn fhoa dang. VIôc
công bô rông raI nay fhuong bao gôm vIôc cho
xuâf ban fhông fIn dInh fInh va dInh Iuong
fhIch hop frong cac bao cao faI chInh hang nam
ma nhung bao cao nay fhuong co kom fhoo voI
cac bao cao faI chInh nôI bô va cac fhông fIn co
IIôn quan khac. Ðô cung câp fhông fIn cân co
chI phI, vì vây, khI xac dInh cac yôu câu công bô
fhông fIn cân phaI danh gIa fInh huu Ich công
bô fhông fIn cho công chung frong môI fuong
quan voI chI phI ma doanh nghIôp phaI bo ra.
TInh kIp fhoI frong vIôc công bô fhông fIn
cung Ia râf quan frong. VIôc công bô cac fhông
fIn bâf IoI cho công chung vôn không du hIôu
bIôf fuong fân dô Iy gIaI dung fhông fIn co fhô
gây fôn haI dôn cac công fy co IIôn quan. KhI
fhông fIn không dam bao châf Iuong va/hoac
nhung nguoI su dung không duoc xom Ia co
kha nang gIaI fhIch dung dan fhông fIn, fhì cac
yôu câu vô vIôc công bô fhông fIn phaI duoc
hoach dInh cân fhân va ngay cang xIôf chaf
hon. Vô Iâu daI ma noI fhì môf chô dô công bô
fhông fIn dây du Ia co IoI, ngay ca nôu fruoc
maf co gap phaI môf sô kho khan, vì xof cho
dôn cung chI phI cho hô fhông faI chInh không
du mInh bach, cao hon chI phI phaI bo ra dô
dam bao fInh mInh bach.
TINH MINH ÐACH VA TINH TRACH NHIÐM
TInh mInh b ch I nguyôn f c fa o Iâ p m f môI
fru ng c ca c fhông fIn vô fhu c fr ng hI nf ôn, vô
c c quy f dInh va ca c hoa f d ng d u d da ng f I ô p
c n, d u co fh fh y du c v hIô u du c d I vo I f f
c c c d ô I fuo n gfhamgIa f h I fruo ng. VI ô c công
bô IIôn quan fo I qu fr ìnhva phuongpha pcung
c p fhông fIn, ra quyô f dInh v ch I nh sa chduo c
công bô kIp fho I va công khaI. TInh fra ch nhI m
Ia nhu câ u d nh cho ca cdô I f uo ng f h amgIafhI
fru ng, bao gô m ca ca c co quan qu n Iy , d I gI I
duo c c c hoa f dô ng va ca c chInh sa ch c a mì nh
v chIu fr ch nhI m dô I v I c c quyô f dInh va k f
qua do c c quy dInh n y f a o ra.
TInh mInh bach Ia dIôu kIôn cân dô duy frì
fInh frach nhIôm gIua ba nhom fhanh vIôn fhI
fruong chInh: nhung nguoI dI vay va nhung
nguoI cho vay, cac fô chuc phaf hanh va nha
dâu fu, cac co quan quan Iy nha nuoc va cac fô
chuc faI chInh quôc fô.
TInh mInh bach va fInh frach nhIôm Ia
nhung chu dô duoc franh caI sôI nôI frong
nhIôu cuôc fhao Iuân vô chInh sach kInh fô
frong fhâp ky qua. Cac nha hoach dInh chInh
sach da quon voI fInh bao mâf. TInh bao mâf
da duoc xom nhu Ia môf yôu fô cân fhIôf cho
vIôc fhuc fhI quyôn Iuc, cung voI IoI Ich kom
fhoo Ia cho dâu duoc nang Iuc yôu kom cua cac
nha hoach dInh chInh sach. Tuy nhIôn, fInh
bao mâf con ngan chan anh huong mong doI
1
CH!ONC 1
G
TINH MINH ÐA CH TRONC CA C ÐA O CA O TA I CHINH
2
cua cac chInh sach. Nô n kInh fô fhô gIo I va ca c
Iuô ng fa I chInh fhay dô I, Ia m fang fInh quô c fô
hoa va fuong fa c, da va dang da f vâ n dô công
khaI Iôn ha ng dâ u frong vIô c hoa ch dInh chInh
sa ch kInh fô . ChInh phu ca c nuo c, bao gô m ca
ca c ngân ha ng frung uong, nhâ n fhu c nga y
ca ng ro ra ng fInh mInh ba ch |fu c Ia su công
khaI chInh sa ch) so Ia m fang kha nang du doa n
va , vì fhô , nâng cao hIô u qua cu a ca c quyô f dInh
chInh sa ch. TInh mInh ba ch co n buô c ca c dInh
chô pha I dô I ma f vo I fình hình fhu c fô va buô c
ca c quan chu c co fra ch nhIô m hon, da c bIô f Ia
khI ho bIô f ra ng ho so pha I Iuâ n chu ng quan
dIô m, quyô f dInh va cuô I cu ng Ia ha nh dô ng cu a
mình. ChInh vì vâ y vIô c dIô u chInh chInh sa ch
kIp fho I duo c khuyô n khIch.
VI c nâng cao fInh mInh b ch va fInh fr c h
nhI m m f ph n c ng co n I yôu câ u c a c c fô
ch c fhuô c khu v c fu nhân dô hI u v châ pnhâ n
nh ng quy f dInh chInh s ch c nh hu ng f I
h nh vI c a h . TInh mInh b ch du c n âng cao s o
cu ng cô c c quy f dInh kInh f doca c co q uan
kha c frong nô n kInh f dua ra. TInh mInh b ch
c n Ia mô f phuong fI n dô I m fang fInh fr ch
nhI m, k Iu f n I b v nâng cao châ f Iu ng
qu n I . TInh mInh b ch va fInh fr ch nhI m
nâng cao ch f Iuo ng c a vI ô c ra qu yô f d I nhf r ong
c c co quan ho ch dInh chI nhsa ch | hoa f dô ng cu a
c c co quan n y fhu ng ph I mInh ba ch) c ng
nhu I frong c c co quan co nh ng quy f dInh phu
fhu c v o vI c hIô u v d do n ca c quy ô f dInh
frong fuong IaI c a c c co quan hoa chdI nhch Inh
s ch. ChI phI gIa m s f s gI m n u c c h nh d ng
v quy f dInh dô u r r ng v d hI u. VI ô c công
ch ng gI m s f c c f ch c nh nuo c, c c c ô dông
v nguo I Iao dô ng gIa m s f vIô c qu n I công f y,
c c chu n gI m sa f nh ng ngu I dI vay v nh ng
ngu I g I fI n gI m s f c c ngân ha ng d u f ro nôn
d d ng hon. Vì v y nhu ng quyô f dInh k m ch f
Iuo ng s không du c b qua v ph I du c gI I
fhIch.
TInh mInh bach va fInh frach nhIôm hô fro
Iân nhau. TInh mInh bach Iam fang fInh frach
nhIôm bang cach Iam cho vIôc gIam saf duoc dô
dang hon, va fInh frach nhIôm fhì Iam fang
fInh mInh bach qua vIôc khuyôn khIch cac co
quan Iy gIaI hanh dông cua ho dô moI nguoI
bIôf dôn va hIôu ro. TInh mInh bach cung voI
fInh frach nhIôm so:
G da f ra nguyôn fa c Ia m vIô c cho pho p ca I fhIô n
châ f Iuo ng vIô c ra quyô f dInh frong khu vu c
công cô ng, va
G dua fo I chInh sa ch hIô u qua hon ba ng vIô c
nâng cao su hIô u bIô f cu a khu vu c fu nhân vô
pha n u ng cu a ca c nha hoa ch dInh chInh sa ch
dô I vo I ca c su kIô n kha c nhau frong fuong IaI.
NH!NC CI M TINH MINH Ð CH KHONCT HÐ
ÐA M Ð O: TInh mInh b ch v fInh fr c h nhI ô m
f ba n fhân chu ng không ph I Ia dIch cuô I c ng.
Chu ng duo c dua ra nha m fro gIu p cho vIô c nâng
cao kInh f va co fhô cu ng cô ho f dô ng cu af hI
fru ng f a I chI nhquô c f ô ba n g ca chnâ ng cao châ f
Iuo ng ra quyô f dInh va qua n Iy ru I ro cu a mo I dô I
fuo ng fham gIa fhI fruo ng, kô ca ca c co quan
qu n I nha nuo c . N hung chu ng không pha I I a
IIô u fhu c ba ch bônh. N hâ f I a fI nh mI nh ba c h
không Ia m fhay dô I ba n châ f cu a h f hô ng f a I
chInh hoa c nhu ng ru I ro fIô m â n frong ca c hô
fhô ng fa I chInh d . No khôn g fhô nganng u a
khu ng hoa ng fa I chInh nhung no co fhô Ia m dIu
dI pha n u ng cu a ca c d I fuo n g f h amgI af hI
fru ng fruo c nhu ng fhông fIn b f I oI . TInh mInh
ba ch, vì fhô , gIu p cho ca c dô I fuo ng na y du doa n
va da nh gIa duo c fhông fIn xâ u va I m gI mn ho
kha nang gây hoa ng Ioa n va bô fa c.
NH!NC HAN CHÐ VÐ TINH MINH ÐACH: ÐIô u
câ n Iuu y Ia co su kha c bIô f gIu a fInh mInh ba ch
va fInh ba o mâ f. VIô c cung câ p fhông fIn ha n
chô cho mô f sô dô I fuo ng IIôn quan co fhô mang
Ia I Io I fhô không bình da ng cho ca c dô I fhu ca nh
franh, do vâ y ngan ca n vIô c công bô dâ y du
fhông fIn cu a ca c dô I fuo ng fham gIa fhI fruo ng.
Tuong fu , ca c co quan gIa m sa f fhuo ng co duo c
fhông fIn mâ f cu a ca c don vI. VIô c công bô
nhu ng fhông fIn nhu vâ y co fhô gây nôn nhu ng
hâ u qua da ng kô frôn fhI fruo ng. Trong nhu ng
fruo ng ho p nhu vâ y, ca c doanh nghIô p co fhô do
du khI cung câ p fhông fIn nha y ca m ma không
co dIô u kIô n vô ba o mâ f cho kha ch ha ng. Tuy
nhIôn, fInh mInh ba ch mô f chIô u va vIô c công bô
dâ y du fhông fIn go p phâ n cho mô f chô dô mInh
ba ch so co Io I vô sau na y cho fâ f ca ca c dô I fuo ng
fham gIa fhI fruo ng ngay ca nô u fruo c ma f, vIô c
chuyô n sang mô f chô dô nhu vâ y so gây bâ f fIô n
cho ca c don vI ca nhân.
TINH MINH Ð CH TR ONC CA C ÐA O CA O TA I CHI NH
Mu c dIch cu a ca c ba o ca o fa I chInh Ia cung câ p
fhông fIn vô fình hình fa I chInh |ba ng cân dô I
fa I sa n), vô kô f qua hoa f dô ng |ba o ca o fhu
nhâ p) va vô nhu ng fhay dô I fa I chInh |ba o ca o
Iuu chuyô n fIô n fô ) cu a mô f don vI. TInh mInh
ba ch cu a ca c ba o ca o fa I chInh duo c da m ba o
fhông qua vIô c công bô dâ y du va co fhuyô f
mInh ro ra ng vô nhu ng fhông fIn hu u Ich, câ n
fhIô f cho vIô c ra quyô f dInh kInh fô cu a nhIô u
dô I fuo ng su du ng. Tuy ca ng co nhIô u fhông fIn
fhì ca ng fô f, nhung vIô c cung câ p fhông fIn cu ng
fô n ko m. Vì vâ y, Io I Ich cuô I cu ng cu a vIô c fa o ra
fInh mInh ba ch cao hon nu a câ n pha I duo c fInh
foa n ky Iuo ng.
CH!ONC 1
G
TINH MINH ÐA CH TRONC CA C ÐA O CA O TA I CHINH
3
VI c a p du ng c a c f I ôuchuâ n kô f oa n qu ô c fô
Ia m f bI n p ha pcâ n f hI ô f dô f a o fInh mInh b a ch
va gIa I fhIch du ng da n ca c ba o ca o f I chI nh.Hô I
dô ng Iâ p Chu n mu c Kô foa n Quô c f | I ASC) d a
cho ra do I cuô n “Quy dInh chung vô vIô c Iâ p va
Trình b y ca c ba o ca o f I chI nh” xuâ fba nnam
1989. Quy dInh chung na y bao gô m:
G Ðua ra cac khaI nIôm Iam co so cho vIôc
Iâp va frình bay cac bao cao faI chInh cho
cac dôI fuong su dung bôn ngoaI;
G Huong dân Iâp fIôu chuân kô foan cho qua
frình xây dung cac chuân muc; va
G Tro gIu p nh ng n guo I Iâ p ba o c a o, ca c kI ô m
foa n vIôn va nhu ng nguo I su du ng frong
vIô c gIa I fhIch ca c Chu n mu c Kô fo n Qu ô c
fô |IAS) va xu Iy nhu ng vâ n d c n c hua
duo c dua va o ca c chu n mu c n y.
Thoo cac chuân muc quôc fô, cac bao cao
faI chInh fhuong duoc Iâp voI gIa dInh rang
doanh nghIôp so fIôp fuc vân hanh nhu môf
fhuc fhô dang hoaf dông va cac su kIôn duoc
ghI chop frôn co so fIch Iuy nghIa Ia anh huong
cua cac hoaf dông gIao dIch va cac su kIôn
khac duoc fhua nhân vao fhoI dIôm chung
dIôn ra. Vì vây chung duoc ghI IaI frong cac
bao cao faI chInh cua cac ky hoaf dông.
Ca c da c dI m dInh fInh I nh ng yô u fô bô
fr d fhông fIn cung c p frong c c ba o c o f I
chInh fr nôn h u Ich cho nguo I s du ng. Nô u
không c fhông fIn foa n dIô n v hu u Ichfhì ngay
c nh ng nguo I dIô u h nh c ng khôngfhô nh â n
bIô f du c fh c fra ng fa I chInh cu a doanh nghI p
mình, nhu ng fh nh ph n f hamgI achInh f r ôn f h I
fru ng kh c cu ng co fh không hI uduo c va dIô u
n y c fh I a mch o ca c ng u yôn fa cfhI fruo ng
không v n h nh du c. VI c p d ng ca c da c dI m
dInh fInh co b n v ca c chuâ n mu c k foa nphu
h p fhu ng mang I I ca c b o c o f I c hInh fr ung
fh c va du c frình ba y ro r ng.
Cac dac dIôm dInh fInh co ban:
G TInh fhIch ho p: Thông fIn Ia fhIch ho p
khI no a nh huo ng fo I ca c quyô f dInh kInh
fô cu a nguo I su du ng qua vIô c gIu p
nhu ng nguo I na y da nh gIa ca c su kIô n da
dang va so xa y ra hoa c gIu p xa c nhâ n
hoa c dIô u chInh nhu ng da nh gIa fruo c
dây cu a ho . TInh fhIch ho p cu a fhông fIn
chIu su fa c dô ng cu a chInh ba n châ f va
fInh fro ng yô u cu a fhông fIn |fInh fro ng
yô u Iuôn Ia nguo ng cu a dô dI fo I fInh
fhIch ho p). Ma f kha c, fhông fIn qua fa I co
fhô Ia m nhIô u fhông fIn, gây kho khan cho
vIôc fach Ioc nhung dIôm mâu chôf fhIch
hop cung nhu cho vIôc gIaI fhIch.
G Ðô fIn cây: Thông fIn không duoc co IôI
frong yôu va phIôn dIôn. Nhung khIa canh
chu yôu cua dô fIn cây Ia frình bay frung
fhuc, chu frong nôI dung hon Ia hình fhuc,
frung Iâp, fhân frong va hoan chInh.
G Kha nang so sanh: Thông fIn cân duoc
frình bay môf cach fhông nhâf gIua cac
fhoI ky va gIua cac don vI dô gIup cho
nguoI su dung co fhô dua ra nhung danh
gIa so sanh quan frong.
G TInh dô hIô u: Thông fIn pha I dô hIô u dô I v I
nguo I su du ng, nhu ng nguo I n y f hu o ng co
kIô n fhu c kh fô f vô kInh d oanh , kI n h fô va
kô foa n v sa n sa ng n ghI ôn cu u fhông f I n
mô f ca ch nghIôm fu c.
Qua frình fao fhông fIn huu Ich gôm môf Ioaf
cac yôu fô quyôf dInh co fhô Iam han chô khôI
Iuong fhông fIn duoc cung câp, bao gôm:
G Han chô vô fhoI gIan: Châm frô frong vIôc
bao cao co fhô fang cuong dô fIn cây nhung
cung co fhô Iam mâf dI fInh fhIch hop.
G IoI Ich so voI chI phI: IoI Ich do fhông fIn
mang IaI fhuong Ia phaI Ion hon chI phI bo
ra dô cung câp fhông fIn do.
G Cân dôI cac dac dIôm dInh fInh: Ðô dap
ung cac muc fIôu cua cac bao cao faI chInh
va dô chung fro nôn dây du frong dIôu kIôn
nhâf dInh, nhung nguoI cung câp fhông fIn
phaI daf duoc su cân dôI hop Iy gIua cac
dac dIôm dInh fInh.
Ðô dam bao vIôc frình bay fhông fIn duoc
ro rang fhì vIôc không công bô vân fôf hon Ia
công bô fhông fIn saI Iôch. Vì vây không co gì
Ia, khI môf doanh nghIôp không fuân fhu cac
yôu câu công bô fhông fIn cu fhô, vIôc Cac
chuân muc Kô foan quôc fô fhuong yôu câu
phaI công bô dây du su vIôc va Iy do không
fuân fhu. Hình 1 cho fhây fInh mInh bach
duoc dam bao nhu fhô nao fhông qua Quy
dInh chung vô cac chuân muc kô foan quôc fô.
CH!ONC 1
G
TINH MINH ÐA CH TRONC CA C ÐA O CA O TA I CHINH
4
TINH MINH ÐA CH TRONC CA C ÐA O CA O TA I CHINH
M! C ÐICH C! A CA C ÐA O CA O TA I CHINH
Ðô frình ba y frung fhu c vô :
G Tình frang faI chInh.
G Kôf qua hoaf dông faI chInh.
G Ca c Iuô ng Iuu chuyô n fIô n fô .
TINH MINH ÐA CH VA TRINH ÐAY TR!NC TH!C
G Trình ba y frung fhu c ba ng ca ch cung câ p fhông fIn hu u Ich |công bô dâ y du ) da m ba o fInh
mInh ba ch.
G Trình ba y fhoa da ng co fâ m quan fro ng ngang vo I fInh mInh ba ch.
M! C ÐICH TIÐ P THÐO C! A CA C ÐA O CA O TA I CHINH
G Ðô dam bao fInh mInh b ch fhông qua vIôc frình bay frung fhuc fhông fIn huu Ich |công b dâ y
du) cho vIôc ra quyôf dInh.
CA C TINH CHÂ T C! A THONC TIN H! ! ICH
G TInh fhIch ho p Ha n chô
= ba n châ f
= fâm quan frong
G Ðô fIn câ y
= frình ba y frung fhu c CIo I ha n fho I gIan
= coI frong nôI dung hon hình fhuc
= frung Iâp Io I Ich so vo I chI phI
= fhâ n fro ng
= hoa n chInh Cân dô I gIu a ca c da c dIô m dInh fInh
G Tuong fhIch
G Ðô hIô u
HÒNH 1
CA C CIA ÐINH CO ÐA N
Ðu a frôn co so fIch Iuy Kha I nIô m fIô p fu c hoa f dô ng
5
2.1 CAÁ C VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Cac chuân muc kô foan phaI duoc Iâp frong khuôn khô cac quy fac co ban fhông nhâf duoc
châp nhân. Quy dInh chung vô vIôc Iâp va frình bay cac bao cao faI chInh cua IASC da duoc
xuâf ban nam 1989. NôI dung cua Quy dInh nay:
G Ðua ra cac khaI nIôm co ban cho vIôc Iâp va frình bay cac bao cao faI chInh.
G Huong dân Iâp cac chuân muc frong qua frình xây dung cac chuân muc kô foan.
G CIup nhung nguoI Iâp bao cao, kIôm foan vIôn va nguoI su dung frong vIôc gIaI fhIch cac
Chuân muc kô foan quôc fô va xu Iy nhung vân dô chua duoc dua vao IAS.
2.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Quy dInh nay không phaI Ia chuân muc, no hop nhâf:
G Cac muc fIôu cua cac bao cao faI chInh |xom doan 2.3.1).
G Cac dac dIôm dInh fInh cua cac bao cao faI chInh |xom doan 2.3.4).
G Cac fhanh phân cua bao cao faI chInh |xom doan 2.3.6 va 2.3.7).
G Cac khaI nIôm vô vôn va bao foan vôn |xom doan 2.3.1 ).
2.3 CAÁ C KHAÁ I NIÏÅ M KÏË TOAÁ N
2.3.1 Muc fIôu cua cac bao cao faI chInh Ia cung câp fhông fIn vô fình frang faI chInh |bang cân dôI
faI san), kôf qua hoaf dông |bao cao fhu nhâp), va nhung fhay dôI vô fình hình faI chInh |bao
cao Iuu chuyôn fIôn fô) cua môf doanh nghIôp, huu Ich cho nhIôu dôI fuong su dung frong vIôc
ra cac quyôf dInh kInh fô.
2.3.2 VIôc frình bay frung fhuc daf duoc qua vIôc cung câp fhông fIn huu Ich |công bô dây du) frong
cac bao cao faI chInh, nho do ma fInh mInh bach duoc dam bao. Nôu gIa dInh rang vIôc frình
bay fhoa dang fuong duong voI fInh mInh bach fhì co fhô dua ra fhôm môf muc fIôu khac cua
cac bao cao faI chInh: dam bao fInh mInh bach fhông qua vIôc công bô dây du va frình bay
frung fhuc cac fhông fIn huu Ich cho vIôc ra quyôf dInh.
2.3.3 ÐuoI dây Ia nhung gIa dInh co ban cho cac bao cao faI chInh:
G Ðua frôn co so fIch Iuy: Kôf qua cua cac hoaf dông kInh doanh va cac su kIôn khac duoc ghI
nhân ngay khI chung xay ra |chu không phaI khI phaf sInh Iuông fIôn). Nhung su kIôn nay
duoc ghI chop IaI va dua vao cac bao cao faI chInh frong cac ky bao cao co cac su kIôn.
G KhaI nIôm fIôp fuc hoaf dông: CIa dInh rang don vI vân fIôp fuc hoaf dông frong môf fuong
IaI co fhô du doan.
2.3.4 Cac dac dIôm dInh fInh Ia nhung fInh châf Iam cho cac fhông fIn cung câp frong cac bao cao
faI chInh fro nôn huu Ich cho nguoI su dung.
TInh ph h p: Thông fIn ph h p nh hu ng f I c c quyô f dInh kInh f c a ngu I s du ng, gI p cho
h d nh gI c c s kI n da , dang v s x y ra ho c x c nh n/dI u chInh nh ng d nh gI fru c dây c a
h . TInh ph h p c a fhông fIn chIu s nh hu ng c a b n ch f v fInh fr ng y u c a fhông f In.
G Ðô fIn c y: Thông fIn da ng fIn câ y không mang Iô I fr ng y u va phIô n dIô n. No ph fhu c v a o:
I Trình bay frung fhuc.
CH!ONC 2
Q!Y ÐINH CH!NC VÐ VIÐC IÂP VA
TRINH ÐAY CAC ÐAO CAO TAI CHINH
CH!ONC 2
G
Q!Y ÐINH CH!NC VÐ VIÐ C IÂ P VA TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH
6
I CoI frong nôI dung hon hình fhuc.
I TInh frung Iâp.
I Thân frong.
I Hoan chInh.
I Kha nang so sanh: Thông fIn cân duoc frình bay nhâf quan gIua cac ky va gIua cac doanh
nghIôp dô nguoI su dung co fhô dua ra nhung so sanh frôn nhIôu khIa canh.
I TInh dô hIôu: Thông fIn cân phaI dô hIôu dôI voI nguoI su dung - nhung nguoI co kIôn fhuc
co ban vô kInh doanh, kInh fô va kô foan va muôn nghIôn cuu fhông fIn.
2.3.5 ÐuoI dây Ia nhung han chô dôI voI vIôc cung câp fhông fIn phu hop va dang fIn cây:
G Han chô fhoI gIan: VIôc châm frô không dung fhoI han frong vIôc Iâp bao cao co fhô Iam mâf
dI fInh phu hop nhung IaI Iam fang fhôm dô fIn cây.
G ChI phI so voI IoI Ich: IoI Ich fhu duoc fu fhông fIn phaI Ion hon chI phI bo ra dô cung câp
fhông fIn
G Cân dôI gIua cac dac dIôm dInh fInh: Cân phaI daf duoc su cân dôI gIua cac dac fInh dô dap
ung muc dIch cua cac bao cao faI chInh.
VIôc ap dung cac dac dIôm dInh fInh co ban va cac chuân muc kô foan phu hop fhuong mang
IaI fInh frung fhuc va frình bay hop Iy cho cac bao cao faI chInh.
2.3.6 Nhung yôu fô sau dây co IIôn quan fruc fIôp foI vIôc danh gIa fình frang faI chInh:
G TaI san co: Nhung nguôn do doanh nghIôp kIôm soaf co duoc fu kôf qua hoaf dông fruoc dây
va Ia nguôn ma fu do doanh nghIôp hy vong so fhu duoc cac IoI Ich kInh fô.
G TaI san no: Nhung nghIa vu no hIôn faI cua môf doanh nghIôp hình fhanh fu cac hoaf dông
frong qua khu, vIôc fhanh foan cac khoan nay Iam mâf dI cac IoI Ich kInh fô cua doanh nghIôp.
G Vô n chu so hu u: Ta I sa n co fru dI ca c khoa n no |fhuo ng duo c go I Ia ca c nguô n vô n chu so hu u).
2.3.7 Nhung yôu fô sau dây IIôn quan fruc fIôp dôn vIôc danh gIa kôf qua hoaf dông:
G Thu nhâp: Cac IoI Ich kInh fô fang Iôn duoI hình fhuc Iuông fhu hoac fang faI san, hoac gIam
no dân foI fang vôn chu so huu |chu không phaI cac khoan fang dong gop cua chu so huu).
Thu nhâp bao gôm doanh fhu va cac khoan fhu duoc.
G ChI phI: CIam IoI Ich kInh fô duoI dang Iuông chI hoac gIam gIa frI faI san hoac phaf sInh no
dân foI gIam vôn chu so huu |không phaI cac khoan gIam do phân chIa cho cac chu so huu).
2.3.8 Môf yôu fô phaI duoc công nhân frong cac bao cao faI chInh khI:
G Ðoanh nghIôp co kha nang mâf dI hoac fhu vao bâf ky môf IoI Ich kInh fô nao frong fuong IaI
IIôn quan foI yôu fô nay; va
G Yôu fô nay co gIa frI hoac chI phI co fhô fInh foan duoc môf cach dang fIn cây.
2.3.9 Nhung co so sau dây duoc su dung dô danh gIa cac yôu fô cua bao cao faI chInh:
G ChI phI ban dâu.
G ChI phI hIôn faI.
G CIa frI fhuân co fhô fhuc hIôn |fhanh foan).
G CIa frI hIôn faI.
2.3.10 Cac khaI nIôm vô vôn va bao foan vôn bao gôm:
G Vôn faI chInh: Vôn dông nghIa voI faI san fhuân/vôn chu so huu; no duoc do bang don vI fIôn
fô danh nghIa. IoI nhuân fhô hIôn khoan fang vôn bang fIôn danh nghIa frong ky.
G Vôn vâf châf: Vôn duoc xom Ia nang Iuc hoaf dông; no duoc do bang kha nang san xuâf. IoI
nhuân fhô hIôn su fang Iôn frong kha nang san xuâf frong ky.
CH!ONC 2
G
Q!Y ÐINH CH!NC VÐ VIÐ C IÂ P VA TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH
Q!Y ÐINH CH!NC VÐ VIÐ C IÂ P VA TRINH ÐAY CA C ÐA O CA O TAI CHINH
Công fy Chomco Inc. sa n xuâ f ca c sa n phâ m hoa châ f va fIôu fhu frong nuo c. Công fy muô n mo rô ng fhI
fruo ng va xuâ f khâ u mô f sô sa n phâ m ra nuo c ngoa I.
CIa m dô c fa I chInh fhâ y ra ng vIô c fuân fhu ca c yôu câ u quô c fô vô môI fruo ng Ia dIô u kIô n quan fro ng
dô ba n sa n phâ m ra nuo c ngoa I. Ma c du frong fho I gIan fruo c dây công fy da dua va o fhu c hIô n mô f sô
chInh sa ch vô môI fruo ng nhung ro ra ng vIô c kIô m fra môI fruo ng fhuo ng xuyôn Ia mô f fhông Iô va so
fô n ko m khoa ng 12 . dôIa. VIô c kIô m fra bao gô m:
G Xom xo f foa n bô ca c chInh sa ch vô môI fruo ng.
G Phân fIch chI fIô f vIô c fuân fhu nhu ng chInh sa ch na y.
G Ða o ca o dua ra khuyô n nghI chI fIô f vô nhu ng fhay dô I vô chInh sa ch va vô vâ f châ f câ n fhIô f dô da p
u ng yôu câ u quô c fô .
CIa m dô c fa I chInh cu a Chomco Inc. go I y ra ng khoa n 12 . dôIa frôn co fhô vô n ho a fha nh fa I sa n va
sau do duo c xo a dI fuong u ng vo I ca c khoa n doanh fhu co duo c fu ca c hoa f dô ng xuâ f khâ u dô fhu nhâ p
duo c kho p vo I chI phI so pha f sInh.
ChI phI IIôn quan foI kIôm fra môI fruong co fhô dô ghI nhân sau fhoo khaI nIôm dôI chIôu. Tuy nhIôn,
vIôc ap dung khaI nIôm dôI chIôu fhoo Quy dInh chung không cho phop ghI nhân môf sô khoan muc frong
bang fông kôf faI san không fhoo dung dInh nghIa vô cac yôu fô cua bao cao faI chInh.
Ðô ghI nhâ n chI phI kIô m fra nhu mô f fa I sa n fhì câ n pha I da p u ng ca haI fIôu chI:
G dInh nghIa vô fa I sa n, va
G fIôu chI ghI nhâ n fa I sa n
Ðô nhu ng chI phI IIôn quan fo I kIô m fra môI fruo ng da p u ng dInh nghIa vô fa I sa n |xom doa n 2.3.6), ca c
dIô u kIô n sau pha I duo c da p u ng:
|I) ChI phI pha I Ia nguô n vô n do Chomco Inc. kIô m soa f va Ia chI phI fhu c su pha f sInh.
|II) Ta I sa n pha I Ia kô f qua cu a hoa f dô ng gIao dIch hoa c su kIô n pha f sInh fu fruo c, fu c Ia kIô m fra môI
fruo ng.
|III) Ta I sa n pha I duo c du fInh Ia co kha nang mang Ia I Io I Ich kInh fô frong fuong IaI cho công fy, fu c Ia
doanh fhu ha ng xuâ f khâ u.
Ca c yôu câ u |I) va |II) duo c da p u ng. Tuy nhIôn co n co nhu ng vâ n dô IIôn quan dô n yôu câ u |III). Công fy
Chomco Inc. mong muô n xuâ f khâ u sa n phâ m cu a mình. ChI mong muô n không fhôI fhì chua pha I Ia
ba ng chu ng du dô fhoa ma n yôu câ u na y. Công fy không fhô chuyô n fha nh vô n nhu ng chI phI na y do
không co nhu ng don da f ha ng cô dInh va không phân fIch chI fIô f vô ca c Io I Ich kInh fô mong do I.
Ðô ghI nhâ n ca c chI phI Ia mô f fa I sa n frong ba ng fô ng kô f fa I sa n fhì fIôu chI công nhâ n |xom doa n 2.3.8)
pha I duo c fuân fhu Ia :
G ChI phI cho fa I sa n pha I co chI phI co fhô fInh foa n duo c mô f ca ch da ng fIn câ y.
G Co kha nang fhu duo c ca c Io I Ich kInh fô frong fuong IaI.
Ðô fInh foa n ho p Iy gIa frI kô f chuyô n cu a fa I sa n, công fy pha I chu ng fo duo c ra ng ca c chI phI pha f sInh
fhôm so mang Ia I Io I Ich kInh fô sau na y. Tuy nhIôn, yôu câu fhu haI IaI Iam nay sInh vân dô do không
du ba ng chu ng cho fhâ y co fhô fhu duo c Io I Ich kInh fô va vì vâ y, mô f Iâ n nu a Ia m cho chI phI không du
fIôu chuâ n duo c vô n hoa fha nh fa I sa n.
7
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
8
3.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA:
Muc dIch dua ra chuân muc nay Ia dô quy dInh cho vIôc frình bay cac bao cao faI chInh phuc
vu muc dIch chung dô dam bao fInh so sanh. Chuân muc nay dua ra:
G Nhung yôu câu chung vô vIôc frình bay.
G Huong dân vô maf câu fruc.
G Nhung nôI dung fôI fhIôu cân co.
G Huong dân fuân fhu IAS.
G Huong dân không ap dung IAS.
3.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG:
Chuân muc nay duoc su dung dô frình bay fâf ca cac bao cao faI chInh phuc vu muc dIch
chung, duoc Iâp va frình bay fhoo IAS va không duoc xây dung dô dap ung nhu câu fhông fIn
cu fhô cua nguoI su dung. SIC-2 huong dân cho vIôc ap dung Iân dâu cac IAS.
3.3 KHAÁ I NIÏÅ M KÏË TOAÁ N
3.3.1 Ca c ba o ca o fa I chInh pha I cung câ p fhông fIn vô fình fra ng fa I chInh, kô f qua hoa f dô ng
fa I chInh cu ng nhu Iuu chuyô n fIô n fô cu a mô f doanh nghIô p co Ich cho vIô c ra quyô f dInh
kInh fô .
3.3.2 Ðan gIam dôc va/hoac cac co quan quan Iy khac chIu frach nhIôm Iâp va frình bay cac bao cao
faI chInh
3.3.3 Hô fhông dây du cac bao cao faI chInh bao gôm:
G Ðang fông kôf faI san.
G Ðao cao fhu nhâp.
G Thay dôI vôn chu so huu.
G Ðao cao Iuu chuyôn fIôn fô.
G Cac chô dô kô foan va cac fhuyôf mInh.
NgoaI cac bao cao faI chInh, cac don vI fhuong duoc khuyôn khIch cung câp cac fhông fIn faI
chInh va phI faI chInh khac co IIôn quan.
3.3.4 Ðan gIam dôc cân fInh dôn fâf ca cac yôu câu chung duoI dây khI cân frình bay cac bao cao faI
chInh:
G Trình bay frung fhuc
VIôc nay fhuong daf duoc khI ap dung IAS. ChI duoc phop không ap dung khI vIôc ap dung
chuân muc kô foan dân dôn nhung bao cao faI chInh saI Iôch.
G Tuân fhu IAS
Nhung khIa canh sau cân duoc nôu:
I VIôc fuân fhu IAS cân duoc công bô.
I VIôc fuân fhu fâf ca cac yôu câu cua fung chuân muc Ia baf buôc.
CH!ONC 3
TRINH ÐAY CAC ÐAO CAO TAI CHINH |IAS 1)
I VIôc công bô không fhô bIôn mInh duoc cho vIôc hach foan saI.
I VIôc fuân fhu fhoo IAS fruoc quy dInh phaI duoc nôu ra.
I Ð f k kho n n o không p d ng IAS vì m c dIch frình b y frung fh c d u ph I du c công b ch I
fI f.
G Chô dô kô foan
Chô dô kô foan duoc ap dung phaI fhoo yôu câu cua IAS. Môf doanh nghIôp phaI xây dung cho
mình môf chô dô phu hop va fIn cây nôu không co IAS |SIC-18).
HaI yô u fô sau Ia nhu ng gIa dInh co ba n cho ca c ba o ca o fa I chInh; xom chI fIô f hon o Chuong 2
G KhaI nIôm fIôp fuc hoaf dông
Ca c ba o ca o fa I chInh pha I duo c frình ba y frôn co so fIô p fu c hoa f dô ng fru khI co kha nang
Ia mô f don vI so bI fhanh Iy hoa c ngu ng kInh doanh. Nô u không duo c frình ba y frôn co so
fIô p fu c hoa f dô ng, fhì pha I công bô va dua ra Iy do fa I sao không su du ng nguyôn fa c na y.
Nhu ng vâ n dô chua cha c cha n IIôn quan dô n kha I nIô m fIô p fu c hoa f dô ng cu ng câ n duo c
nôu ro .
G Co so dôn fIch
Su dung co so dôn fIch cho vIôc frình bay, ngoaI fru bao cao Iuu chuyôn fIôn fô.
G TInh nhâf quan frong frình bay
VIôc frình bay va phân IoaI cac khoan muc phaI duoc duy frì gIua cac ky bao cao, fru fruong
hop vIôc fhay dôI gIup cho frình bay duoc hop Iy hon hoac do yôu câu cua IAS.
G TInh frong yôu va fâp hop
Cac khoan không chu yôu co cung ban châf va chuc nang duoc phop fâp hop IaI. Không duoc
gôp IaI cac khoan frong yôu.
G Ðu fru
TaI san co va cac faI san no không duoc bu fru cho nhau, fru fruong hop duoc IAS cho phop.
Tuy nhIôn, nhung khoan fang, gIam không dang kô va chI phI IIôn quan phaf sInh fu nhung
gIao dIch hoac su kIôn fuong fu nhau fhì co fhô duoc bu fru cho nhau.
G Thông fIn so sanh
Thoo nhung nôI dung sau:
I Thông fIn sô IIôu cua ky fruoc phaI duoc công bô.
I Ðua vao cac fhông fIn mô fa va dIôn gIaI IIôn quan.
I Phân IoaI IaI fhông fIn so sanh khI vIôc phân IoaI cac khoan muc duoc sua dôI, fuc Ia phaI
công bô ban châf, sô Iuong va Iy do.
3.4 CÖNG BÖË
3.4.1 Xac dInh va ky bao cao
G Cac bao cao faI chInh cân phaI duoc phân bIôf voI cac fhông fIn khac.
G Tung bô phân câu fhanh phaI duoc xac dInh ro.
G Chu yôu phaI frình bay:
I Tôn cua doanh nghIôp bao cao.
I Ðao cao cua doanh nghIôp hay cua fâp doan.
I Ngay bao cao va ky bao cao.
I Ðon vI fIôn fô fhoo bao cao.
I Muc dô chInh xac.
G TôI fhIôu phaI co bao cao nam.
G Cac bao cao phaI duoc dua ra dung fhoI han |frong vong 6 fhang kô fu ngay bao cao).
3.4.2 Ðang fông kôf faI san
Cung câp fhông fIn vô fình frang faI chInh.
9
CH!ONC 3 G TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH IAS 1
10
CH!ONC 3 G TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH IAS 1
Phân bIôf Iuu dông va daI han
G Ðoanh nghIôp co fhô Iua chon cach phân IoaI nay cho faI san co va faI san no.
G Nôu không Iua chon cach phân IoaI nay fhì faI san co va no phaI duoc frình bay fhoo frình
fu bao quaf vô fInh fhanh khoan.
G ChIa cac khoan co fhô fhu hôI hoac fhanh foan frong vong hoac sau 12 fhang.
TaI san Iuu dông
G TaI san Iuu dông gôm co:
I T I s n d fInh s du c fh c hI n - ho c gI d b n ho c fIôu fh frong chu k kI nhdoanh fhông
fhu ng.
I TaI san duoc gIu chu yôu cho gIao dIch hoac gIu frong môf fhoI han ngan va du fInh so
duoc fhuc hIôn frong vong 12 fhang.
I TIôn maf hoac cac faI san fuong duong không bI han chô su dung.
No ngan han
G Cac khoan no ngan han gôm co:
I No co du fInh duoc fhanh foan frong chu ky kInh doanh fhông fhuong.
I No dôn han fhanh foan frong vong 12 fhang.
G Cac khoan no daI han phaI fra IaI duoc fhanh foan frong vong 12 fhang cung co fhô dua vao
no daI han nôu:
I ThoI han ban dâu frôn 12 fhang.
I Co y dInh dao no.
I Y dInh do duoc ghI nhân fhoo fhoa fhuân.
Thông fIn fôI fhIôu frôn bang fông kôf faI san
Ta I sa n, nha xuo ng, fhIô f bI Io I Ich fhIô u sô Ca c khoa n no da I ha n pha I fra Ia I
Ta I sa n vô hình TIô n ma f va fa I sa n C c kho n ph I fhu fhuong m I
fuong duong fIô n ma f va pha I fhu kha c
Ta I sa n fa I chInh Ca c khoa n pha I fra Vô n da pha f ha nh
fhuong ma I va pha I fra kha c
Ca c khoa n dâ u fu fInh fhoo No fhuô Ca c quy du fru
phuong pha p vô n chu so hu u Ta I sa n fhuô
Ha ng fô n kho Ca c khoa n frIch Iâ p du pho ng
Cac fhông fIn khac frôn bang fông kôf hoac frong fhuyôf mInh
G Cac khoan muc khac o câp chI fIôf hon.
G Cac khoan phaI fra |cho aI va fu aI):
I Công fy mo.
I Cac công fy con.
I Cac don vI IIôn kôf.
I Cac bôn IIôn quan.
G ÐôI voI fung hang muc vôn cô phân:
I Sô cô phân duoc phop phaf hanh.
I Sô cô phân da phaf hanh va da duoc fhanh foan du.
I Sô cô phân da phaf hanh nhung chua fhanh foan du.
I Mônh gIa cô phIôu, hoac ghI không co mônh gIa.
I Cân dôI sô cô phân vao dâu va cuôI nam.
I Quyôn, uu daI va han chô.
I Ðo doanh nghIôp, chI nhanh hoac cac don vI IIôn kôf gIu.
I Ðu fru dô phaf hanh duoI dang quyôn Iua chon va hop dông ban.
G Ðan châf va muc dIch cua fung khoan du fru.
I Nhung cô dông co cô fuc chua duoc chInh fhuc châp fhuân fhanh foan.
I Iuong cô fuc uu daI fIch Iuy chua duoc ghI nhân.
3.4.3 Ðao cao fhu nhâp
Cung câp fhông fIn vô kôf qua hoaf dông.
Thông fIn fôI fhIôu frôn bao cao fhu nhâp
Ðoanh fhu ChI phI fhuô
Kôf qua hoaf dông san xuâf kInh doanh Iô, IaI fu cac hoaf dông fhông fhuong
ChI phI faI chInh Cac khoan bâf fhuong
Phân chIa IaI/Iô cua cac don vI IIôn kôf va
IIôn doanh fhoo vôn chu so huu IoI Ich fhIôu sô
Iô hoac IaI rong cua ca ky
Cac fhông fIn khac frôn bao cao hoac frong fhuyôf mInh
G Phân fIch chI phI fhoo ban châf va chuc nang |xom nghIôn cuu fình huông).
G Nôu phân IoaI fhoo chuc nang fhì phaI công bô:
I ChI phI khâu hao faI san huu hình.
I ChI phI hao mon faI san vô hình.
I ChI phI cho nhân vIôn.
G Cô fuc fra cho fung cô phIôu duoc công bô hoac duoc du fInh.
3.4.4 Thay dôI frong bao cao vôn chu so huu
Phan anh fhông fIn vô vIôc fang/gIam faI san fhuân.
Thông fIn fôI fhIôu frong bao cao fhay dôI vôn chu so huu
G Iô/IaI rong frong ky.
G Thu nhâp, chI phI, IaI, Iô fInh fruc fIôp vao vôn chu so huu.
G Anh huong cua nhung fhay dôI frong chô dô kô foan.
G A nh huong cua vIôc chInh sua cac IôI co ban.
Cac fhông fIn khac frình bay frong bao cao hoac frong fhuyôf mInh
G Cac gIao dIch vôn voI cac chu so huu va cac khoan phân chIa cho cac chu so huu.
G Cân dôI sô du IoI nhuân fIch Iuy hoac Iô vao dâu va cuôI ky.
G Cân dôI sô kôf chuyôn cua fung IoaI vôn, IaI cô phân va fung khoan du fru vao dâu va cuôI
ky.
3.4.5 Ðao cao Iuu chuyôn fIôn fô xom IAS 7 |Chuong 5).
3.4.6 Chô dô kô foan va fhuyôf mInh
Cung câp nhung fhông fIn sau:
G Co so Iâp va cac chô dô kô foan duoc Iua chon.
G Thông fIn fhoo yôu câu IAS nhung không duoc frình bay frong bao cao faI chInh.
G Cac fhông fIn khac gIup yôu câu vIôc frình bay frung fhuc.
Câu fruc
G Trình bay môf cach hô fhông
G ÐôI chIôu cac khoan gIua bao cao faI chInh va frong ban fhuyôf mInh.
Trình bay cac chô dô kô foan
G Co so fInh foan duoc su dung frong khI Iâp bao cao faI chInh.
G Tung chô dô kô foan duoc su dung, ngay ca nôu không co frong IAS hIôn hanh.
Cac fhông fIn cân công bô khac
G ÐIa chI cua doanh nghIôp.
G Hình fhuc phap Iy cua doanh nghIôp.
G Nuoc fhanh Iâp.
G Van phong/dIa chI dang ky kInh doanh.
G TInh châf hoaf dông/cac hoaf dông chInh.
G Tôn cua công fy mo va công fy kIôm soaf.
11
CH!ONC 3 G TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH IAS 1
12
CH!ONC 3 G TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH IAS 1
TRINH ÐAY ÐAO CAO TAI CHINH
ÐIraII Inc. Ia mô f doanh nghIô p chô fa o. Ðuo I dây Ia ba ng bo m fa f fhu nhâ p va chI phI cu a nam fa I chInh,
kô f fhu c nga y 31 fha ng 3/2 x7:
ÐôIa
Ðoanh fhu gô p 7.5 .
ChI phI ba n ha ng fha nh phâ m 3.995.1
Nguyôn IIô u da su du ng 91 .1
Nhân công 1.2 .
ChI phI sa n xuâ f chung bIô n dô I da phân bô 8 .
ChI phI sa n xuâ f chung cô dInh da phân bô 845.
Nguyôn IIô u do ng go I 31 .
ChI phI ha ng fha nh phâ m da duo c sa n xuâ f 4. 65.1
Ha ng fha nh phâ m fô n kho dâ u ky 7 .
Ha ng fha nh phâ m fô n kho cuô I ky |14 . )
ChI phI phân phô I 718.
ChI phI ha nh chInh 929.
Ca c chI phI hoa f dô ng kha c 587.1
Thu nhâ p dâ u fu 124.8
Thu nhâ p cho fhuô 17.
ChI phI fa I chInh 234.
CIa m fru chI phI nguyôn vâ f IIô u sang gIa frI fhuâ n co fhô fhu c hIô n 25.
ChI phI sa n xuâ f chung cô dInh fhu hô I Ia I 41.
Nguyôn vâ f IIô u dôI du bâ f fhuo ng 15.
ChI phI fhuô fhu nhâ p 319.7
Io I nhuâ n bâ f fhuo ng 43.1
ChI phI khâ u hao duo c fInh va o chI phI sa n xuâ f chung cô dInh vo I fô ng sô Ia 418. dôIa va ca c khoa n
fInh va o chI phI ha nh chInh co fô ng sô 2 5. dôIa. Tô ng fIô n Iuong va nhu ng chI phI kha c cho nhân
vIôn duo c fInh va o chI phI ha nh chInh vo I sô fIô n 689.3 dôIa.
Ða n ba o ca o fhu nhâ p duo I dây co fhô duo c Iâ p fhoo haI ca ch phân Ioa I kha c nhau vô chI phI va fhu nhâ p
duo c IAS 1 cho pho p |xom doa n 3.4.3):
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
CH!ONC 3 G TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH IAS 1
13
TRINH ÐAY ÐAO CAO TAI CHINH
TIÐ P THÐO
ÐIRAII INC.
ÐA O CA O TH! NHÂ P VA CHI PHI CHO NÀM TA I CHINH KÐ T TH! C NCA Y 31/3/2 x7
Phân Ioa I chI phI fhoo chu c nang
ÐôIa
Ðoanh fhu 7.5 .
ChI phI ba n ha ng |Pho p fInh a) |3.994.1 )
Io I nhuâ n gô p 3.5 5.9
Thu nhâ p hoa f dô ng kha c |Pho p fInh b) 141.8
ChI phI phân phô I |718.8 )
ChI phI ha nh chInh |929.1 )
ChI phI hoa f dô ng kha c |587.1 )
Io I nhuâ n hoa f dô ng 1.412.7
ChI phI fa I chInh |234. )
Io I nhuâ n fruo c fhuô 1.178.7
ChI phI fhuô fhu nhâ p |319.7 )
Io I nhuâ n sau fhuô fu hoa f dô ng fhông fhuo ng 859.
Khoa n bâ f fhuo ng 43.1
Io I nhuâ n ro ng frong ky 9 2.1
ÐIRAII INC.
ÐA O CA O TH! NHÂ P C! A NÀM TA I CHINH KÐ T TH! C NCA Y 31/3/2 x7
Phân Ioa I chI phI fhoo fInh châ f
ÐôIa
Ðoanh fhu 7.5 .
Thu nhâ p hoa f dô ng kha c |Pho p fInh b) 141.8
Thay dô I ha ng fha nh phâ m fô n kho va sa n phâ m do dang 7 .
Công vIô c do doanh nghIô p fhu c hIô n
va duo c chuyô n fha nh vô n |Pho p fInh c) 1.186.
Nguyôn IIô u fhô va nhIôn IIô u |Pho p fInh d) da su du ng 1.26 .1
ChI phI nhân vIôn |Pho p fInh o) 1.889.3
ChI phI khâ u hao |418 + 2 5) 623.
ChI phI hoa f dô ng kha c |Pho p fInh f) |1.34 .7 )
Io I nhuâ n hoa f dô ng 1.412.7
ChI phI fa I chInh |234. )
Io I nhuâ n fruo c fhuô 1.178.7
ChI phI fhuô fhu nhâ p 319.7
Io I nhuâ n sau fhuô fu hoa f dô ng fhông fhuo ng 859.
Khoa n bâ f fhuo ng 43.1
Io I nhuâ n ro ng frong ky 9 2.1
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
14
CH!ONC 3 G TRINH ÐA Y CA C ÐA O CA O TA I CHINH IAS 1
TRINH ÐAY ÐAO CAO TAI CHINH
TIÐ P THÐO
TINH TOA N
a. ChI phI ba n ha ng
Sô co sa n 3.995.1
ÐIô u chInh gIa m xuô ng gIa frI fhuâ n co fhô fhu c hIô n 25.
Thu hô I chI phI sa n xuâ f cô dInh |41. )
Nguyôn vâ f IIô u dôI du bâ f fhuo ng 15.
3.994.1
b. Thu nhâ p hoa f dô ng kha c
Thu nhâ p dâ u fu 124.8
Thu nhâ p cho fhuô 17.
141.8
c. Công vIô c da fhu c hIô n va duo c vô n ho a
ChI phI sa n xuâ f chung bIô n dô I 8 .
ChI phI sa n xuâ f chung cô dInh |845-41) 8 4.
Khâ u hao công bô rIông |418. )
1.186.
d. Nguyôn vâ f IIô u da su du ng
Nguyôn IIô u da su du ng 91 .1
Nguyôn IIô u do ng go I 31 .
ÐIô u chInh gIa m xuô ng gIa frI fhuâ n co fhô fhu c hIô n 25.
Ðu fhu a bâ f fhuo ng 15.
1.26 .1
o. ChI phI nhân vIôn
Nhân công 1.2 .
ChI phI nhân vIôn kha c 689.3
1.899.3
f. ChI phI hoa f dô ng kha c
ChI phI phân phô I sa n co 718.
ChI phI ha nh chInh sa n co 929.1
ChI phI hoa f dô ng sa n co 587.1
ChI phI nhân vIôn nôu frong pho p fInh o |689.3 )
Khâ u hao frình ba y rIông |2 5.5 )
1.34 .7
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
15
CH!ONC 4
HANC TON KHO |IAS 2)
4.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Cach hach foan hang fôn kho fhoo hô fhông chI phI ban dâu da duoc quI dInh. Vân dô co ban Ia
fInh foan chI phI hang fôn kho duoc ghI nhân Ia faI san va duoc vao kôf chuyôn cho foI khI cac
khoan doanh fhu fuong ung duoc fhuc hIôn fhoo khaI nIôm dôI chIôu.
4.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay quy dInh cho fâf ca hang fôn kho Ia faI san, gôm:
G gIu dô ban frong qua frình hoaf dông kInh doanh fhông fhuong, hoac
G frong qua frình san xuâf dô ban, hoac
G duoI dang nguyôn IIôu hoac hang cung câp duoc fIôu fhu frong qua frình san xuâf hoac
cung câp dIch vu.
ÐôI voI nha cung câp dIch vu, hang fôn kho gôm co chI phI dIch vu co khoan doanh fhu fuong
ung chua duoc ghI nhân |chang han nhu cac công vIôc dang fIôn hanh cua kIôm foan vIôn, nha
fhIôf kô hoac Iuâf su).
4.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
4.3.1 Hang fôn kho phaI duoc fInh foan voI muc fhâp hon gIua chI phI hoac gIa frI rong co fhô fhuc
hIôn fhoo nguyôn fac fhân frong.
4.3.2 ChI phI hang hoa bao gôm fâf ca chI phI mua, chI phI chuyôn dôI, va cac chI phI khac phaf sInh
frong qua frình chuyôn hang fôn kho sang dIa dIôm va fình frang hIôn faI:
G ChI phI mua, vI du nhu gIa mua va chI phI nhâp khâu.
G ChI phI chuyôn dôI, Ia:
I Nhân công fruc fIôp.
I ChI phI san xuâf chung.
I ChI phI chung bIôn dôI.
I ChI phI chung cô dInh duoc phân bô voI nang suâf fhông fhuong.
G Cac chI phI khac nhu fhIôf kô, chI phI dI vay,v.v..
4.3.3 ChI phI dIch v bao g m f f c c c khoa n chI phI IIôn quan fr c fI p d n vI c cung c p dIch v , vI d :
G Hang co fhô fIôu fhu.
G Nhân công va cac chI phI nhân vIôn khac.
G ChI phI chung co fhô phân bô.
4.3.4 Nhung ky fhuâf duoI dây co fhô duoc su dung dô fInh chI phI hang fôn kho:
G ChI phI fhuc fô
G ChI phI chuân
I TInh fhoo muc chI phI fhông fhuong cua nguyôn vâf IIôu, nhân công va công suâf.
I KIôm kô fhuong xuyôn dô du fInh chI phI fhuc fô.
G Phuong phap uoc Iuong
I A p dung khI fhuc fIôn không su dung duoc phuong phap chI phI fhuc fô.
16
CH!ONC 4 G HA NC TO N KHO IAS 2
I CIam gIa frI doanh fhu bang muc IoI nhuân bIôn gôp dô fInh chI phI.
I Phân fram frung bình duoc su dung cho fung nhom khoan muc fuong dông.
I TInh dôn gIa ghI gIam.
4.3.5 ChI phI hang fôn kho fhuc fô co fhô ap dung fhoo cac công fhuc fInh chI phI sau:
G Xac dInh cu fhô.
G ChI phI bình quân gIa quyôn.
G Nhâp fruoc, xuâf fruoc |£I£O).
G Nhâp sau, xuâf fruoc |II£O, Ia phuong phap fhay fhô khac duoc cho phop su dung).
SIC -1 cho phop ap dung cac công fhuc chI phI khac nhau cho cac nhom khoan muc co ban châf
khac nhau.
4.3.6 CIa frI rong co fhô fhuc hIôn |NRV) Ia gIa ban du fInh fru dI cac chI phI du fInh dô hoan fâf va
chI phI ban hang. Nhung uoc fInh nay phaI duoc dua frôn bang chung dang fIn cây nhâf vao
fhoI dIôm dua ra uoc fInh. Muc dIch gIu hang fôn kho phaI duoc fInh dôn khI dua ra uoc fInh.
Hang fôn kho fhuong duoc dIôu chInh gIam xuông bang gIa frI rong co fhô fhuc hIôn fhoo cac
nguyôn fac sau:
G Thoo fung khoan muc.
G Cac khoan muc fuong fu nhau fhuong duoc nhom IaI.
G Tung dIch vu duoc hach foan nhu môf khoan muc rIông bIôf.
4.3.7 Nhung khoan muc sau dây duoc ghI nhân Ia chI phI frong bao cao fhu nhâp:
G ChI phI hang fôn kho da duoc ban ra.
G ÐIôu chInh gIam xuông gIa frI rong co fhô fhuc hIôn.
G Mâf maf hang frong kho.
G Hao phI bâf fhuong.
G ChI phI san xuâf chung không duoc phân bô.
4.4 CÖNG BÖË
Nhung nôI dung sau phaI duoc công bô frong cac bao cao faI chInh:
G Chô dô kô foan, bao gôm ca công fhuc fInh chI phI duoc su dung.
G Tông sô kôf chuyôn cua hang fôn kho va sô Iuong cua fung IoaI.
G Tông sô hang fôn kho duoc kôf chuyôn fhoo gIa frI rong co fhô fhuc hIôn.
G Tông sô fhuc hIôn buf foan dao dIôu chInh gIam.
G Truong hop/su kIôn dân foI buf foan dao dIôu chInh gIam.
G Hang fôn kho dom fhô châp dam bao cho cac khoan no.
G Sô kôf chuyôn cua khoan dIôu chInh gIam xuông bang gIa frI fhuc hIôn rong nôu khoan nay
co sô Iuong Ion co anh huong hoac fInh châf quan frong.
G ChI phI hang fôn kho duoc ghI nhân Ia chI phI,
hoac:
ChI phI hoaf dông, ap dung cho doanh fhu, duoc ghI nhân Ia chI phI, duoc phân IoaI fhoo ban
châf.
G KhI su dung II£O, frình bay su khac bIôf gIua sô frôn bang fông kôf faI san hoac:
I sô fhâ p hon gIu a chI phI fInh fhoo £I£O hoa c bình quân gIa quyô n va gIa frI co fhô fhu c
hIô n ro ng, hoa c
I sô fhâp hon gIua chI phI hIôn hanh vao cuôI nam va gIa frI co fhô fhuc hIôn rong.
17
HANC TON KHO
Arco Inc. Ia mô f công fy chô bIô n fhu c phâ m. Nhu ng vâ n dô sau co IIôn quan dô n ha ng fô n kho cu a
công fy:
A. Trong nhu ng nam gâ n dây công fy da su du ng mô f hô fhô ng chI phI chuâ n nhu mô f công cu
fro gIu p cho vIô c qua n Iy . Nhu ng saI sô frong chI phI chuâ n cho dô n hIô n fa I Ia không da ng
kô va duo c xoa fru c fIô p frong ca c ba o ca o fa I chInh pha f ha nh ha ng nam. Tuy nhIôn, haI
vâ n dô sau da xa y ra frong nam fa I chInh kô f fhu c nga y 31/3/2 x3:
G SaI sô Io n hon râ f nhIô u do chI phI nguyôn vâ f IIô u va nhân công fang ma nh va sa n xuâ f
gIa m su f.
G Mô f sô Iuo ng Io n sa n phâ m duo c sa n xuâ f ra nhung dô n cuô I nam chua ba n hô f. ÐIô u na y
mô f phâ n Ia m cho sa n phâ m cu a công fy duo c “dInh gIa qua cao”.
CIô ng nhu fruo c dây, ban qua n Iy cu a công fy du dInh xoa fru c fIô p saI sô na y, coI nhu Ia
chI phI dInh ky va xoa mô f phâ n chI phI cu a ha ng fô n kho du fhu a không ba n hô f.
Ð. Iuo ng ha ng nguyôn IIô u sôcôIa fô n kho va o cuô I nam fuong u ng vo I mu c 8 fha ng su du ng.
Mu c fô n kho fhuo ng chI fuong duong 2 fha ng su du ng. CIa frI fhay fhô hIô n fa I cu a ha ng
fô n kho fhâ p hon chI phI ban dâ u.
Nhu ng vâ n dô frôn duo c xu Iy nhu sau frong ba o ca o fa I chInh ha ng nam:
A. Ca haI ca ch ha ch foa n duo c dô xuâ f dô u không fhô duo c châ p nhâ n.
G VIô c xoa nhu ng khoa n saI Iô ch Io n Ia m cho gIa frI chuâ n không phu ho p vo I chI phI fhoo
IAS 2 |xom doa n 4.3.4). ChI phI chuâ n pha I duo c xom xo f fhuo ng xuyôn va dIô u chInh
fhoo dIô u kIô n hIô n fa I. Chônh Iô ch vô nguyôn IIô u va nhân công pha I duo c phân bô va o
chI phI chuâ n cho ha ng fô n kho. Chônh Iô ch chI phI sa n xuâ f chung do không su du ng hô f
công suâ f, pha I duo c công nhâ n Ia mô f khoa n chI phI frong ky hIô n fa I.
G Thuâ f ngu “dInh gIa qua cao” Ia fu y y su du ng va bâ f ky vIô c ghI gIa m na o cu ng chI
duo c fIô n ha nh khI gIa frI fhuâ n co fhô fhu c hIô n cu a sa n phâ m fhâ p hon chI phI |xom
doa n 4.3.6).
Ð. Nhu ng khoa n nguyôn vâ f IIô u bâ f fhuo ng hIô n co |fuong duong vo I 6 fha ng sa n xuâ f) pha I
duo c gIa m xuô ng gIa frI ro ng co fhô fhu c hIô n. Ca c nguyôn vâ f IIô u kha c |fuong duong vo I
2 fha ng sa n xuâ f) chI duo c kô f gIa m xuô ng gIa frI ro ng co fhô fhu c hIô n khI chI phI uo c fInh
cu a fha nh phâ m Io n hon gIa frI ro ng co fhô fhu c hIô n |xom doa n 4.3.6).
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
CH!ONC 4 G HA NC TO N KHO IAS 2
18
5.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Thông fIn vô nhung fhay dôI fu fruoc foI nay vô fIôn maf va nhung faI san fuong duong fIôn
maf cua môf doanh nghIôp cân phaI duoc fhô hIôn duoI hình fhuc bao cao Iuu chuyôn fIôn fô,
phân IoaI cac Iuông Iuu chuyôn fIôn fô frong ky bao cao fhoo cac hoaf dông kInh doanh, dâu fu
va faI chInh. NguoI su dung cân co nhung fhông fIn nay dô dua ra danh gIa vô:
G Thay dôI faI san rong.
G Co câu faI chInh cua doanh nghIôp.
G Kha nang fhanh foan va fhanh khoan cua doanh nghIôp.
G Kha nang anh huong cua doanh nghIôp foI Iuong fIôn va fhoI gIan Iuu chuyôn fIôn.
G Kha nang fao nguôn fIôn maf.
G CIa frI hIôn faI cua cac dong fIôn frong fuong IaI cua cac doanh nghIôp khac nhau |fhông
qua cac mô hình).
5.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Tâf ca cac doanh nghIôp dôu phaI frình bay bao cao Iuu chuyôn fIôn fô dô bao cao vô dong fIôn
Iuu chuyôn frong ky bao cao fhoo cach phân IoaI nhu sau:
G Hoaf dông san xuâf kInh doanh: Cac hoaf dông fao doanh fhu chInh va cac hoaf dông khac
không phaI Ia dâu fu hoac faI chInh.
G Hoaf dông dâu fu: Mua hoac ban cac IoaI faI san daI han va cac khoan dâu fu khac không
fInh frong cac faI san fuong duong fIôn maf.
G Hoaf dông faI chInh: Nhung hoaf dông Iam fhay dôI quy mô va kôf câu vôn chu so huu va
cac khoan vay.
5.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
5.3.1 Iuông Iuu chuyôn fIôn fô bao gôm Iuông fhu va Iuông chI cua ca fIôn maf va cac faI san fuong
duong fIôn maf.
5.3.2 TIôn maf gôm co:
G TIôn maf faI quy.
G TIôn guI không ky han |bao gôm cac khoan fhâu chI, ngân hang co fhô chI fra ngay).
5.3.3 Cac faI san fuong duong fIôn maf duoc guI dô dap ung cac cam kôf ngan han vô fIôn maf. Ðây
Ia nhung khoan dâu fu ngan han co fInh fhanh khoan cao va chuyôn duoc ngay fhanh fIôn
maf va co ruI ro fhay dôI gIa frI không dang kô.
5.3.4 Ðong fIôn fu cac hoaf dông kInh doanh duoc ghI fruc fIôp hoac gIan fIôp |phuong phap fruc
fIôp fhuong duoc ua dung hon fhoo IAS 7):
G Phuong phap fruc fIôp
I Công bô nhung khoan fhu va fhanh foan gôp bang fIôn maf fhoo cac hang muc chInh.
I Cân dôI gIua IoI nhuân fruoc fhuô va fIôn maf fhu duoc fu cac hoaf dông kInh doanh da
frình bay frong fhuyôf mInh bao cao Iuu chuyôn fIôn fô.
G Phuong phap gIan fIôp:
I IaI/Iô frong ky duoc dIôu chInh fhoo:
CH!ONC 5
ÐAO CAO I!! CH!YÐN TIÐN TÐ |IAS 7)
CH!ONC 5 G ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ IAS 7
I Anh huong cua cac gIao dIch không phaI bang fIôn.
I Cac khoan fra châm hoac fIch Iuy.
I Cac dong fIôn dâu fu hoac faI chInh.
5.3.5 Ðong fIôn fu cac hoaf dông dâu fu duoc ghI nhu sau:
G Ca c khoa n fhu gô p va ca c khoa n fhanh foa n gô p ba ng fIô n ma f duo c ba o ca o fa ch bIô f fhoo ca c
ha ng mu c Io n.
G Tông dong fIôn fhu duoc qua vIôc mua hoac ban cua cac công fy con va cac don vI kInh
doanh khac duoc phân IoaI Ia cac khoan dâu fu.
5.3.6 Ðong fIôn fu hoaf dông faI chInh duoc bao cao bang cach IIôf kô rIông cac khoan fhu va fhanh
foan gôp bang fIôn chu yôu.
5.3.7 Nhung dong fIôn sau dây phaI duoc bao cao fhoo sô rong:
G Ðong fIôn fhuôc khach hang.
G Ca c khoa n quay vo ng nhanh, sô Iuo ng Io n va fho I ha n nga n |vI du mua ba n ca c khoa n
dâ u fu).
5.3.8 Nhung dong fIôn duoI dây cua môf fô chuc faI chInh co fhô duoc bao cao fhoo sô rong:
G Ðong fIôn fhuôc khach hang.
G Cac khoan quay vong nhanh, khôI Iuong Ion va fhoI han ngan.
5.3.9 ÐuoI dây Ia nhung nôI dung IIôn quan dôn vIôc frình bay bao cao Iuu chuyôn fIôn fô:
G Phân IoaI IInh hoaf gIua IaI va cô fuc nhân duoc va da fra. VIôc phân IoaI nay phaI duoc ap
dung fhông nhâf fhoo hoaf dông kInh doanh, dâu fu hay Ia faI chInh.
G Ðong fIôn fu fhuô fhu nhâp fhuong duoc phân IoaI Ia dong fIôn hoaf dông.
G CIao dIch ngoaI hôI duoc ghI vao ngay co phaf sInh dong fIôn.
G C c do ng fIô n fu hoa f dô ng kInh doanh ngoa I fô du c ghI fhoo fy gIa p du ng ph f s I nh v a o
nga y do ng fIô n.
G Ðong fIôn cua môf khoan bâf fhuong phaI duoc phân IoaI fhoo IoaI hoaf dông cua khoan do.
G KhI cac don vI hach foan fhoo vôn chu so huu hoac chI phI fhì chI co cac dong fIôn fhuc co
fu nhung don vI nay duoc fhô hIôn frong bao cao Iuu chuyôn fIôn fô |vI du cô fuc nhân
duoc).
G Cac dong fIôn fu cac IIôn doanh duoc ghI fhoo fy Iô frong bao cao Iuu chuyôn fIôn fô.
5.4 CÖNG BÖË
G Trình bay fông hop dôI voI ca vIôc mua va ban cua môf công fy con hoac don vI kInh doanh:
I Tông sô cac khoan fhanh foan fIôn mua hoac ban.
I Cac khoan fhanh foan mua hoac ban fra bang fIôn maf hoac cac faI san fuong duong.
I Sô fIôn maf hoac faI san fuong duong frong don vI duoc mua hoac ban.
I Sô f I s n c va n không ph I fI n m f ho c fuong duong fIô n m f frong don vI du c m ua
ho c ba n.
G TIôn maf va cac faI san fuong duong frong bao cao Iuu chuyôn fIôn fô va cân dôI voI cac
khoan fuong ung frong bang fông kôf faI san.
G ChI fIô f v ho f d ng dâ u fu v f I chInh không b ng fI n |vI du chuy n d I n sang v n c ph n) .
G Sô fIôn maf va faI san fuong duong không danh cho fâp doan su dung.
G Sô dI vay chua ruf duoc danh cho hoaf dông kInh doanh fuong IaI va dô fhanh foan cac
khoan cam kôf vô vôn |chI ro bâf ky han chô nao).
G Tông sô dong fIôn fu fung IoaI frong sô ba IoaI hoaf dông IIôn quan foI quyôn IoI frong cac
IIôn doanh.
G Sô Iuong fIôn maf phaf sInh fu môf frong sô ba IoaI hoaf dông IIôn quan foI fung bô phân
kInh doanh hoac bô phân phân chIa fhoo khu vuc dIa Iy duoc bao cao.
G Phân bIôf gIua nhung dong fIôn fhô hIôn fang công suâf hoaf dông va nhung khoan fhô hIôn
vIôc duy frì kha nang nay.
19
20
IAS 7
ÐAO CAO I!! CH!YÐN TIÐN TÐ
Ðuo I dây Ia fo m fa f ba o ca o fa I chInh ha ng nam cu a IInco Inc.
ÐA O CA O TH! NHÂ P CHO NÀM TA I CHINH KÐ T TH! C NCA Y 3 /9/2 x4:
ÐôIa
Ðoanh fhu 85 .
ChI phI ba n ha ng |637.5 )
Io I nhuâ n gô p |212.5 )
ChI phI ha nh chInh |28.1 )
ChI phI hoaf dông |73.6 )
Io I nhuâ n fu hoa f dô ng 11 .8
ChI phI faI chInh |15.8 )
Io I nhuâ n fruo c fhuô 95.
ChI phI fhuô fhu nhâp |44. )
Io I nhuâ n ro ng cu a ca ky 51.
ÐAO CAO THAY ÐOI VON CH! SO H!! CHO NÀM TAI CHINH KÐT TH!C NCAY 3 /9/2 x4:
Vôn Ðu pho ng Io I nhuâ n Tô ng sô
cô phân dInh gIa Ia I fIch Iuy
ÐôIa ÐôIa ÐôIa ÐôIa
Sô du dâ u nam 12 . 121. 241.
Ða nh gIa Ia I nha cu a 2 . 2 .
Io I nhuâ n ro ng cu a ca ky 51. 51.
Tra cô fuc |25. ) |25. )
Thanh foa n Ia I vô n cô phâ n |2 . ) |2 . )
Sô du cuô I nam 1 . 2 . 147. 267.
ÐANC TONC KÐT TAI SAN NCAY 3 /9/2 x4
2 x4 2 x3
ÐôIa ÐôIa
TAI SAN
TaI san daI han
TaI san, nha xuong fhIôf bI
Nha cu a van pho ng 25. 22 .
Ma y mo c 35. 2 .
Phuong fIô n dI Ia I 6. 4.
Cho ca c gIa m dô c vay da I ha n 64. 6 .
355. 3 4.
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
CH!ONC 5 G ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ
CH!ONC 5 G ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ IAS 7
21
ÐAO CAO I!! CH!YÐN TIÐN TÐ
TIÐ P THÐO
TaI san Iuu dông
Ha ng fô n kho 82. 42.
Ca c khoa n cho vay 63. 43.
ChI phI fra fruoc 21. 16.
Cu I ngân ha ng
_
6.
166. 1 7.
Tông faI san 521. 411.
VON SO H!! VA CAC KHOAN NO
Vô n va ca c khoa n du fru
Vô n cô phâ n 1 . 12 .
Ðu fru da nh gIa Ia I 2 . -
Io I nhuâ n fIch Iuy 147. 121.
267. 241.
No da I ha n
Vay daI han 99. 125.
No nga n ha n
Tra cho cac chu no 72. 35.
Tra ngân hang 43. -
Thuô dô n ha n fra 4 . 1 .
155. 45.
Tô ng vô n chu so hu u va ca c khoa n no 521. 411.
Ca c fhông fIn kha c
1. Nhu ng chI phI khâ u hao duo I dây duo c fInh va o chI phI hoa f dô ng:
Ma y mo c 25. dôIa
Phuong fIô n gIao fhông 2. dôIa
2. Ma y mo c da khâ u hao du vo I nguyôn gIa ban dâ u Ia 15. dôIa va frong nam da duo c ba n vo I
gIa 5. dôIa. Io I nhuâ n duo c fInh va o chI phI hoa f dô ng.
3. Nguo I qua n Iy fa I chInh Iuu y vIô c ca c kô foa n vIôn cho ra ng công fy co nguy co bI mâ f kha
nang fhanh khoa n. Thoo nguo I qua n Iy fa I chInh, công fy da ga p kho khan frong vIô c fra ca c
khoa n no nga n ha n frong nam ba o ca o.
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
22
CH!ONC 5 G ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ IAS 7
ÐAO CAO I!! CH!YÐN TIÐN TÐ
TIÐ P THÐO
Nô u su du ng phuong pha p fru c fIô p dô Iâ p ba o ca o fhì Ða o ca o Iuu chuyô n fIô n fô duo c frình ba y
nhu sau:
IINCO INC.
ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ CHO NÀM TA I CHINH KÐ T TH! C NCA Y 3 /9/2 x4
ÐôIa
Ðo ng fIô n fu hoa f dô ng kInh doanh
TIô n fhu fu kha ch ha ng |Pho p fInh o) 83 .
TIô n fra cho nha cung câ p va nhân vIôn |Pho p fInh f) |725.2
TIô n ro ng fhu fu hoa f dô ng kInh doanh 1 4.8
Tra IaI |15.8 )
Nô p fhuô |Pho p fInh d) 14. )
Tra cô fuc |25. )
5 .
Ðo ng fIô n fu hoa f dô ng dâ u fu
Mua fa I sa n, nha xuo ng, fhIô f bI |Pho p fInh a, b, c) |54. )
TIô n fhu duo c fu ba n ma y mo c 5.
Cho cac gIam dôc vay |4. )
|53. )
Ðo ng fIô n fu hoa f dô ng fa I chInh
CIa m vay da I ha n |125-99) |26. )
Thanh foa n Ia I vô n go p cô phâ n |2 . )
|46. )
CIa m ro ng sô du ngân ha ng cu a ca ky |49. )
Sô du ngân ha ng dâ u nam 6.
Thâ u chI cuô I nam |43. )
NHÂ N XÐ T
1. Tông sô fang cac khoan fra chu no duoc dung dô faI fro môf phân cho sô fang vôn Iuu dông.
2. Sô fang vô n Iuu dô ng co n Ia I, fra Ia I, nô p fhuô , va fra cô fu c fu nguô n fIô n fhu fu hoa f dô ng
kInh doanh.
3. Sô du fIô n ma f co n Ia I co duo c fu hoa f dô ng kInh doanh va khoa n fIô n co duo c do ba n fa I sa n
cô dInh duo c su du ng dô mua fa I sa n cô dInh.
4. Thâ u chI ngân ha ng duo c du ng dô fhanh foa n Ia I vô n go p cô phâ n va fhu hô I khoa n cho vay
daI han.
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
CH!ONC 5 G ÐA O CA O I!! CH!YÐ N TIÐ N TÐ IAS 7
23
ÐAO CAO I!! CH!YÐN TIÐN TÐ
TIÐ P THÐO
CA C PHÐ P TINH
ÐôIa
a. Nha cu a van pho ng
Sô du dâ u nam 22 .
Ða nh gIa Ia I 2 .
Mua sa m |sô du) 1 .
Sô du cuô I nam 25 .
b. May moc
Sô du dâ u nam 2 .
Khâu hao |25. )
Mua sa m |sô cân dô I) 4 .
Sô du cuô I nam 35.
c. Phuong fIô n
Sô du dâ u nam 4.
Khâu hao |2. )
Mua sa m |sô cân dô I) 4.
Sô du cuô I nam 6.
d. Thuô
Sô dô n ha n fra dâ u nam 1 .
TInh va o ba o ca o fhu nhâ p 44.
Ða fra ba ng fIô n |sô cân dô I) |14. )
Sô dô n ha n fra cuô I ky 4 .
o. TIô n fhu fu kha ch ha ng
TIôn ban hang 85 .
Tang sô cho no |63-43) |2 . )
83 .
f. TIô n fra cho nha cung câ p va nhân vIôn
ChI phI ba n ha ng 637.5
ChI phI ha nh chInh 28.1
ChI phI hoa f dô ng 73.6
ÐIô u chInh cho ca c khoa n không pha I Ia fIô n:
Khâu hao |27. )
Io I nhuâ n ba n ma y mo c 5.
Tang ha ng fô n kho |82-42) 4 .
Tang sô pha I fra chu no |72-35) |37. )
Tang chI phI fra fruo c |21-16) 5.
725.2
NGHIÏN CÛÁ U TÒNH HUÖË NG
24
6.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Chuân muc nay quy dInh vIôc phân IoaI, phuong phap kô foan va công bô môf sô khoan muc
chon Ioc frong bao cao fhu nhâp dô dam bao hach foan fhông nhâf gIua cac doanh nghIôp.
6.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay duoc ap dung khI frình bay Iô/IaI fu cac hoaf dông fhông fhuong, cac
khoan bâf fhuong va bao cao fhay dôI frong cac du foan, IôI co ban va fhay dôI chô dô kô
foan.
6.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
6.3.1 Kôf qua fu hoaf dông fhông fhuong Ia nhung hoaf dông do doanh nghIôp fIôn hanh nhu môf
phân hoaf dông kInh doanh cua mình va ca nhung hoaf dông IIôn quan ma doanh nghIôp fham
gIa. Nhung kôf qua nay duoc fInh vao IoI nhuân fruoc fhuô.
Cac khoan fhu nhâp va chI phI frong Iô/IaI fu hoaf dông fhông fhuong co quy mô, ban châf
hoac muc dô anh huong ma nôu duoc công bô so cân fhIôf cho vIôc gIaI fhIch kôf qua hoaf dông
cua doanh nghIôp frong ky, cac khoan nay phaI duoc công bô rIông |vI du ghI gIam hang fôn
kho, chI phI co câu IaI, ngung hoaf dông kInh doanh, v.v.).
6.3.2 Cac khoan bâf fhuong Ia cac khoan fhu nhâp hoac chI phI phaf sInh fu cac su kIôn hoac gIao
dIch khac bIôf ro rang voI nhung hoaf dông fhông fhuong cua doanh nghIôp va vì vây cac hoaf
dông nay không duoc coI Ia phaf sInh fhuong xuyôn |vI du sung công... va fhIôn faI).
Cac khoan bâf fhuong duoc hach foan fhoo môf dong rIông frôn bao cao fhu nhâp, fach bIôf
voI Iô /IaI fu hoaf dông fhông fhuong.
6.3.3 Thay dôI du foan IIôn quan foI nhung gì không chac chan fIôm ân frong hoaf dông kInh doanh,
dân dôn vIôc co nhIôu khoan không fhô fInh foan chInh xac ma chI co fhô uoc fInh. KhI kho
phân bIôf gIua fhay dôI chô dô kô foan hoac fhay dôI frong uoc fInh fhì phuong phap fhu haI
so duoc chon.
A nh huong cua fhay dôI nay duoc fInh vao Iô/IaI rong frong ky hIôn faI hoac ky hIôn faI va
fuong IaI nôu fhay dôI do anh huong foI ca haI ky.
6.3.4 IôI co ban Ia nhung IôI duoc phaf hIôn frong ky hIôn faI co fâm quan frong dôn muc ma cac
bao cao faI chInh cua môf |cac) ky fruoc không con vao ngay fIn cây nua dua ra bao cao.
Phuong phap hach foan chuân
G ÐIôu chInh sô du IoI nhuân fIch Iuy dâu ky.
G Sô IIôu so sanh bao cao fhu nhâp duoc nôu IaI.
G Cac sô IIôu so sanh da ghI chop khac duoc nôu IaI.
CH!ONC 6
IO IAI RONC C!A CA KY, CAC IOI CO ÐAN
VA THAY ÐOI CHÐ ÐO KÐ TOAN |IAS 8)
Cac phuong phap khac duoc phop fhay fhô
G Sô dIôu chInh duoc fInh vao Iô/IaI rong cua ky hIôn faI.
G Sô IIôu so sanh không duoc nôu IaI.
G Ðua ra sô so sanh chIôu Iô.
6.3.5 Thay dôI chô dô kô foan: Chô dô kô foan Ia nhung nguyôn fac cu fhô, nhung can cu, quy uoc,
quy fac va fhông Iô duoc doanh nghIôp ap dung khI Iâp va frình bay bao cao faI chInh. Chung
duoc ap dung nhâf quan gIua cac ky. Thay dôI chô dô kô foan chI duoc phop fhoo môf frong
nhung dIôu kIôn sau:
G Ðo yôu câu Iuâf dInh.
G Thoo yôu câu cua môf co quan Iâp chuân muc kô foan |fuc Ia ap dung IAS)
G VIôc fhay dôI gIup cho vIôc frình bay duoc hop Iy hon.
Hach foan chuân
G ChIôu fhoo bâf ky quy dInh fam fhoI nao dôI voI vIôc ap dung IAS.
G A p dung nguoc:
I ÐIôu chInh IoI nhuân fIch Iuy dâu ky.
I Nôu IaI sô IIôu so sanh.
G Ap dung cho cac ky sau nôu không fhuc hIôn duoc vIôc nôu IaI cac ky fruoc fhuc fIôn.
Phuong phap duoc phop fhay fhô khac
G Sô duoc ap dung nguoc dôI voI fhay dôI chô dô duoc fInh vao Iô/IaI rong cho ky hIôn faI.
G Sô IIôu so sanh không duoc nôu IaI.
G Sô IIôu so sanh fam fhoI duoc bô sung.
G Ap dung cho cac ky sau nôu fhuc fIôn không fhô bao cao IaI cac ky fruoc.
6.4 CÖNG BÖË
6.4.1 Cac khoan co fhô công bô fach bIôf frong pham vI Iô/IaI fu hoaf dông fhông fhuong
G Ðan châf.
G Sô Iuong fruoc va sau fhuô.
6.4.2 Cac khoan bâf fhuong
G Ðan châf.
G Sô Iuong.
G A nh huong fhuô.
G IoI Ich fhIôu sô.
6.4.3 Thay dôI du foan
G Ðan châf.
G Sô fruoc va sau fhuô.
6.4.4 Cac IôI co ban
G Ðan châf.
G Sô Iuong dIôu chInh frong ky hIôn faI va ky fruoc.
G A nh huong fhuô.
G IoI Ich fhIôu sô.
G VIôc sô IIôu so sanh duoc nôu IaI.
G Iy do sô IIôu so sanh không duoc nôu IaI.
25
CH!ONC 6
G
IO IA I RO NC C! A CA KY , CA C IO I CO ÐA N VA THAY ÐO I CHÐ ÐO KÐ TOA N IAS 8
26
CH!ONC 6
G
IO IA I RO NC C! A CA KY , CA C IO I CO ÐA N VA THAY ÐO I CHÐ ÐO KÐ TOA N IAS 8
6.4.5 Thay dôI chô dô kô foan
G Iy do fhay dôI.
G Sô Iuong dIôu chInh frong ky hIôn faI va cac ky fruoc.
G Anh huong fhuô.
G IoI Ich fhIôu sô.
G VIôc sô IIôu so sanh duoc nôu IaI.
G Iy do sô IIôu so sanh không duoc nôu IaI.
27
CH!ONC 6
G
IO IA I RO NC C! A CA KY , CA C IO I CO ÐA N VA THAY ÐO I CHÐ ÐO KÐ TOA N IAS 8
IO IAI RONC C!A CA KY, CAC IOI CO ÐAN
VA THAY ÐOI CHÐ ÐO KÐ TOAN |IAS 8)
!nIcurIo Inc. Ia mô f nha sa n xuâ f ca c Ioa I dô Iuu nIô m ba n fa I ca c sân bay quô c fô . Nhu ng hoa f
dô ng gIao dIch va su kIô n bâ f fhuo ng duo I dây da xa y ra frong nam kIô m fra.
1. ÐIô u chInh khoa n 1,9 frIô u dô Ia cho du pho ng gIa m gIa khI xom xo f vo ng do I su du ng uo c
fInh cu a nha xuo ng.
2. Thuo ng cho nhân vIôn 12 frIô u dôIa, frong khI sô fhuo ng cu a nam fruo c Ia 2,3 frIô u dôIa.
CIa m dô c fa I chInh gIa I fhIch ra ng mô f chuong frình khuyô n khIch mo I da duo c a p du ng dô
fâ f ca nhân vIôn cu ng duo c huo ng phâ n doanh sô fang Iôn.
3. Co mô f khoa n Io I nhuâ n 1,25 frIô u dôIa fhu duo c fu vIô c chInh phu sung công dâ f va duo c
fhô hIô n o mu c gIa fhu c fô frong ba o ca o fa I chInh.
4. Trong nam nay, công fy chIu frach nhIôm frong vIôc Iâp quy ÐCA quyôn gop fIôn cho cac
fô chu c phu c Io I. Quy na y Ia mô f phâ n frong chuong frình dâ u fu xa hô I cu a công fy. Công
fy da go p 7 frIô u va o quy na y.
Tu ng gIao dIch va su kIô n nôu frôn duo c ha ch foa n nhu sau frong ba o ca o fhu nhâ p cu a nam
hIô n fa I:
1. Ðây Ia fhay dô I frong du foa n |xom doa n 6.3.3) co fhô duo c fInh va o Iô hoa c Ia I fu hoa f
dô ng fhông fhuo ng. TInh châ f va sô Iuo ng fhay dô I frong du foa n co a nh huo ng quan fro ng
frong ky hIô n fa I pha I duo c công bô |fhuo ng Ia frong phâ n fhuyô f mInh).
2. Ðo ban châf va quy mô, dây Ia khoan co fhô công bô rIông bIôf frong pham vI Iô/IaI fu hoaf
dông fhông fhuong |xom doan 6.3.1). Ðan châf va sô Iuong cua khoan nay phaI duoc công
bô rIông.
3. Ðây Ia mô f khoa n bâ f fhuo ng |xom doa n 6.3.2) kha c bIô f ro ra ng vo I ca c hoa f dô ng fhông
fhuo ng. Ða n châ f va sô Iuo ng cu a khoa n na y pha I duo c công bô rIông chu không pha I công
bô nhu mô f phâ n Iô /Ia I fu hoa f dô ng fhông fhuo ng.
4. Chuong frình fhu c dâ y xa hô I Ia mô f phâ n cu a ca c hoa f dô ng fhông fhuo ng. Khoa n na y co
fhô duo c frình ba y rIông nô u no bâ f fhuo ng vô quy mô so vo I nhu ng nam fruo c. Nô u không
no so pha I duo c dua va o nhu Ia mô f khoa n không fhô công bô frong Iô /Ia I fu hoa f dô ng
fhông fhuo ng.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
28
7.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Chuân muc nay quy dInh phuong phap kô foan phu hop cho nhung su kIôn xay ra sau ngay
Iâp bang fông kôf faI san nhung fruoc ngay cac bao cao faI chInh duoc châp fhuân ban hanh.
Nhung su kIôn nay co fhô cho fhây nhu câu dIôu chInh nhung khoan duoc ghI nhân frong cac
bao cao faI chInh hoac yôu câu công bô.
7.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc phaI duoc ap dung frong vIôc kô foan va công bô foan bô nhung su kIôn sau ngay
Iâp bang fông kôf faI san, kô ca co IoI hay bâf IoI xay ra fruoc ngay cac bao cao faI chInh duoc
phop ban hanh.
7.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
7.3.1 Co fhô phân bIôf haI IoaI su kIôn:
G ÐIôu chInh nhung su kIôn cung câp bang chung bô sung vô nhung dIôu kIôn hIôn huu faI
fhoI dIôm Iâp bang fông kôf faI san |nguôn gôc cua su kIôn nam frong ky bao cao hIôn faI).
G Nhung su kIôn không dIôu chInh chI bao nhung dIôu kIôn phaf sInh sau ngay Iâp bang fông
kôf faI san.
7.3.2 Quy frình cho phop công bô cac bao cao faI chInh phu fhuôc vao IoaI hình doanh nghIôp va co
câu quan Iy cua doanh nghIôp. Ngay cho phop công bô fhuong Ia ngay cac bao cao faI chInh
duoc phop công bô ra ngoaI doanh nghIôp.
7.3.3 Cac khoan duoc ghI nhân frong cac bao cao faI chInh cua môf doanh nghIôp duoc dIôu chInh
fhoo nhung su kIôn xay ra sau ngay Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n, cung câ p fhông fIn bô sung vô
nhu ng dIô u kIô n hIô n hu u fa I nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n, va vì vâ y cho pho p nhu ng khoa n
na y duo c uo c fInh chInh xa c hon |vI du , co fhô yôu câ u dIô u chInh dô I vo I mô f khoa n Iô , fhu a nhâ n
na m frong khoa n no fhuong ma I, duo c xa c nhâ n qua vIô c pha sa n cu a kha ch ha ng sau nga y Iâ p
ba ng fô ng kô f fa I sa n).
7.3.4 Nôu cac su kIôn xay ra sau ngay Iâp bang fông kôf faI san va không anh huong foI fình frang
faI san co va faI san no vao ngay Iâp bang fông kôf faI san fhì không phaI dIôu chInh. Tuy nhIôn
nhung su kIôn nay so phaI duoc công bô nôu chung quan frong foI muc nôu không công bô fhì
so anh huong foI quyôf dInh cua nguoI su dung bao cao faI chInh |vI du nôu môf frân dông dâf
pha huy môf phân chu yôu frong xuong san xuâf cua doanh nghIôp sau ngay Iâp bang fông kôf
faI san).
7.3.5 Cô fuc công bô phaI nam frong ky fuong ung cua bao cao faI chInh; nhung khoan duoc dô xuâf
hoac công bô sau ngay Iâp bang fông kôf faI san nhung fruoc khI cac bao cao faI chInh duoc
châp fhuân so không duoc ghI nhân Ia môf khoan no vao ngay Iâp bang fông kôf faI san. Ðoanh
nghIôp co fhô công bô fhoo yôu câu nhung khoan cô fuc nay hoac Ia frôn bao cao faI chInh nhu
môf fhanh phân rIông cua vôn chu so huu hoac Ia frong phân fhuyôf mInh bao cao faI chInh.
CH!ONC 7
CAC S! KIÐN XAY RA
SA! NCAY IÂP ÐANC TONC KÐT TAI SAN |IAS 1 )
7.3.6 Ðoanh nghIôp không duoc Iâp bao cao faI chInh frôn co so fIôp fuc hoaf dông nôu sau ngay Iâp
bang fông kôf faI san, ban quan Iy quyôf dInh Ia co du dInh fhanh Iy doanh nghIôp hoac ngung
gIao dIch, hoac Ia doanh nghIôp không co su Iua chon fhuc fô nao khac ngoaI vIôc fhuc hIôn
nhung gì nôu o frôn.
7.4 CÖNG BÖË
7.4.1 Ngay duoc phop ban hanh
G Ngay duoc phop ban hanh cac bao cao faI chInh.
G NguoI cho phop.
G Nôu bâf ky bôn nao co quyôn sua dôI cac bao cao faI chInh sau khI ban hanh fhì su vIôc nay
phaI duoc công bô.
7.4.2 Cac su kIôn không dIôu chInh
ÐôI voI nhung su kIôn không dIôu chInh Iam anh huong dôn kha nang danh gIa va ra quyôf
dInh hop Iy cua nguoI su dung fhì cân phaI công bô nhung nôI dung sau:
G Ðan châf cua su kIôn.
G !oc fInh anh huong vô maf faI chInh.
G Ðao cao nôu không uoc fInh duoc anh huong.
7.4.3 Câp nhâf nôI dung công bô vô nhung dIôu kIôn vao ngay Iâp bang fông kôf faI san
ÐôI voI nhung dIôu kIôn co vao ngay Iâp bang fông kôf faI san, fhoo bâf ky fhông fIn moI nao
nhân duoc sau ngay Iâp bang fông kôf faI san, fhì phaI câp nhâf cac nôI dung công bô IIôn quan
dôn nhung dIôu kIôn do.
29
CH!ONC 7
G
CA C S! KIÐ N XA Y RA SA! NCA Y IÂ P ÐA NC TO NC KÐ T TA I SA N IAS 1
30
CH!ONC 7
G
CA C S! KIÐ N XA Y RA SA! NCA Y IÂ P ÐA NC TO NC KÐ T TA I SA N IAS 1
NH!NC S! KIÐN XAY RA SA! NCAY
IÂP ÐANC TONC KÐT TAI SAN
Mô f công fy Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n nga y 31/12 co mô f khoa n no vay nuo c ngoa I da I ha n
không duo c dua va o ho p dô ng ngoa I hô I. Sô ngoa I fô duo c chuyô n dô I vo I fy gIa do ng cu a nga y
31/12/2 x4 va duo c frình ba y frong sô sa ch kô foa n fhoo dô ng nô I fô Ia 2 frIô u don vI nô I fô .
Va o nga y 27/2/2 x5 dô ng nô I fô gIa m gIa da ng kô so vo I dô ng dôIa My . Va o nga y hôm do , ban
gIa m dô c quyô f dInh fIô p fu c fu ba o hIô m ru I ro ba ng mô f ho p dô ng ngoa I hô I co ky ha n gIo I
ha n khoa n no cuô I cu ng fô I da Ia 6 frIô u don vI nô I fô . Nô u fình huô ng na y xa y ra va o nga y
Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n fhì so dâ n dô n vIô c sô no cu a công fy vuo f qua gIa frI fhu c fô cu a fa I
sa n.
Tình huô ng duo c xo f roI va o dInh nghIa vô su kIô n sau nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n va cu
fhô Ia fhuô c nhu ng su kIô n IIôn quan fo I nhu ng dIô u kIô n pha f sInh sau nga y Iâ p ba ng fô ng
kôf faI san.
Khoa n fô n fhâ f 4 frIô u dô ng nô I fô pha f sInh va o nam 2 x5 pha I duo c ghI nhâ n frong ba o ca o
fhu nhâ p cu a nam 2 x5. Trong ba o ca o fa I chInh nam kô f fhu c nga y 31/12/2 x4, không duo c
Iâ p du pho ng cho fô n fhâ f frôn.
Tuy nhIôn, câ n pha I xo f xom IIô u co fhIch ho p khI a p du ng kha I nIô m fIô p fu c hoa f dô ng frong
khI Iâ p ba o ca o fa I chInh hay không. Nga y va chu ky fhanh foa n no cu ng pha I duo c xom xo f
không nôn dua va o khoa n du pho ng cho fô n fhâ f frôn.
Thông fIn sau pha I duo c công bô frong fhuyô f mInh ba o ca o fa I chInh cho nam fa I chInh kô f
fhu c nga y 31/12/2 x4:
G Ða n châ f cu a ca c su kIô n.
G !o c fInh a nh huo ng vô ma f fa I chInh, frong fruo ng ho p na y Ia 4 frIô u don vI nô I fô .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
31
8.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Chuân muc nay dua ra cach hach foan doanh fhu va chI phI cua hop dông xây dung, daf frong
fâm vao:
G Ðam bao doanh fhu hop dông phu hop voI cac chI phI IIôn quan.
G Phân bô doanh fhu va chI phI hop dông cho cac ky kô foan co fhuc hIôn công frình xây
dung.
8.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Nhung hop dông xây dung nay fhuong co ngay ky hop dông va ngay hoan fhIôn roI vao cac
ky kô foan khac nhau, bao gôm cac hop dông:
G Cung câp dIch vu.
G Pha do hoac khôI phuc faI san va khôI phuc IaI môI fruong.
8.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
8.3.1 Phân bIôf haI IoaI hop dông Ia:
G Hop dông fhoo gIa cô dInh fhuong Ia nhung hop dông co gIa cô dInh co fInh dôn cac dIôu
khoan fang gIa.
G Cac hop dông công fhôm chI phI - chI phI hop dông công fhôm phân fram cua nhung chI phI
nay hoac môf muc phI cô dInh.
8.3.2 Cac nguyôn fac IAS fhuong duoc ap dung rIông cho fung hop dông va duoc fhoa fhuân chI fIôf
cho vIôc xây dung:
G Môf faI san |vI du môf cây câu), hoac
G Môf fô hop cac faI san co IIôn quan chaf cho voI nhau hoac dôc Iâp vô fhIôf kô, công nghô
va chuc nang/su dung |vI du cac xuong san xuâf chuyôn dung).
Môf nhom cac hop dông co fhô duoc xom nhu môf hop dông xây dung duy nhâf nôu duoc dam
phan fron goI Iam môf.
8.3.3 Nhung hop dông sau dây duoc xom nhu Ia nhung hop dông xây dung rIông bIôf:
G Hop dông cho môf sô faI san nôu co yôu câu rIông dua ra cho fung faI san.
G Môf faI san bô sung duoc xây dung fhoo Iua chon cua khach hang va không phaI Ia môf
phân cua hop dông ban dâu.
8.3.4 Ðoanh fhu hop dông bao gôm:
G Tông gIa frI fhoa fhuân fhoo hop dông ban dâu.
G Nhung khoan chônh Iôch, doI bôI fhuong, fIôn fhuong khuyôn khIch o muc gIoI han:
I Nhung khoan nay co kha nang fhuc hIôn, va
I Nhung khoan nay co fhô fInh foan duoc môf cach dang fIn cây.
8.3.5 ChI phI hop dông bao gôm:
G ChI phI hop dông fruc fIôp |vI du nguyôn vâf IIôu).
CH!ONC 8
CAC HOP ÐONC XÂY Ð!NC |IAS 11)
32
CH!ONC 8
G
CA C HO P ÐO NC XÂY Ð! NC IAS 11
G ChI phI hop dông chung |vI du bao hIôm).
G ChI phI ma kha ch ha ng pha I fra rIông fhoo ca c dIô u khoa n h p dô ng| vIdu chI ph I ha nhchI nh ).
8.3.6 Nôu kôf qua cua môf hop dông xây dung co fhô du fInh duoc môf cach dang fIn cây, fhì doanh
fhu va chI phI |IoI nhuân) phaI duoc ghI nhân fhoo gIaI doan hoan fhanh |phuong phap phân
fram hoan fhanh). Phuong phap dô quyôf dInh gIaI doan hoan fhanh gôm:
G Phân chI phI phaf sInh so voI fông chI phI uoc fInh.
G Khao saf công frình da fhuc hIôn.
G CIaI doan hoan fhIôn fhuc châf.
8.3.7 Ðoanh fhu hop dông duoc công nhân fhoo công frình duoc fhuc hIôn frong ky kô foan. Nhung
chI phI hop dông IIôn quan cua công frình duoc fhuc hIôn, duoc công nhân fuong ung va phu
hop voI fhu nhâp dô quyôf dInh IoI nhuân cua hop dông frong ky.
8.3.8 Nôu kôf qua cua hop dông không fhô uoc fInh duoc môf cach dang fIn cây |vI du vao nhung
gIaI doan dâu cua hop dông) fhì:
G ChI nhân doanh fhu o muc co fhô fhu hôI duoc chI phI hop dông.
G ChI nhân chI phI hop dông phaf sInh.
8.3.9 Ðâf ky khoan chônh Iôch uoc fInh gIua fông chI phI hop dông vuof qua fông doanh fhu hop
dông dôu duoc ghI nhân ngay Ia chI phI.
8.4. CÖNG BÖË
Chô dô kô foan
G Cac phuong phap su dung cho vIôc ghI nhân doanh fhu.
G Cac phuong phap su dung cho gIaI doan hoan fhIôn.
Ðao cao fhu nhâp
G KhôI Iuong doanh fhu hop dông duoc ghI nhân.
Ðang fông kôf faI san va fhuyôf mInh
G Khoan fam ung da nhân duoc.
G Sô fIôn con IaI.
G Hop dông dang fhuc hIôn Ia IoI nhuân công chI phI fhuc phaf sInh hay Iô fru chI phI fhuc
phaf sInh.
G Nhung khoan gôp dôn han phaI fhu cua khach hang |faI san).
G Nhung khoan gôp dôn han phaI fra khach hang |no).
G Nhung khoan muc faI san va no bâf fhuong |vI du doI bôI fhuong).
33
CH!ONC 8
G
CA C HO P ÐO NC XÂY Ð! NC IAS 11
HOP ÐONC XÂY Ð!NC
Omoga Inc. kho I công mô f ho p dô ng 4 nam xây du ng mô f con dâ p. Hoa f dô ng ba f dâ u nga y 1/2/2 x3.
Tô ng gIa frI ho p dô ng Ia 12 frIô u dôIa va nguo I fa du fInh ra ng công frình so duo c hoa n fha nh vo I
mu c fô ng chI phI Ia 9.5 . dôIa. Trong ho p dô ng xây du ng bôn kha ch ha ng châ p nhâ n ca c khoa n
fang gIa nhân công ngoa I gIa ho p dô ng.
Nhu ng fhông fIn sau IIôn quan fo I ca c hoa f dô ng fhoo ho p dô ng cho nam fa I chInh kô f fhu c nga y
31/12/2 x3:
1. ChI phI frong nam:
ÐôIa
G Nguyôn IIô u 1.4 .
G Nhân công 8 .
G ChI phI chung cho hoa f dô ng 15 .
G Thâ u phu 18 .
2. Mu c uo c fInh hIô n fa I cho fô ng chI phI ho p dô ng cho fhâ y:
G Nguyôn IIô u cao hon du fInh 18 . dôIa.
G Tô ng chI phI nhân công cao hon du fInh 3 . dôIa. Trong sô na y, chI co 24 . dôIa Ia do
fIô n fhu Iao nhân công fang Iôn. Phâ n co n Ia I Ia do fInh không hIô u qua .
G Ðu fInh fIô f kIô m duo c 3 . dôIa chI phI chung cho hoa f dô ng.
3. Trong nam fa I chInh hIô n fa I kha ch ha ng yôu câ u dIô u chInh ho p dô ng ban dâ u va fhoa fhuâ n
ra ng gIa ho p dô ng so duo c fang fhôm 9 . dôIa. Tô ng mu c chI phI uo c fInh cu a công vIô c pha f
sInh fhôm na y Ia 75 . dôIa.
4. Va o cuô I nam 2 x3, chu ng nhâ n cu a co quan qua n Iy nghIô m fhu cho fhâ y 25% fIô n dô hoa n
fha nh.
IO I NH! N THÐO H P ÐO NC Ð! C CHI NHÂ N CHO NÀM T I CHINH KÐ T TH C N CA Y 31 / 12/ 2 x3:
Phuong a n 1 Phuong a n 2
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Ðoanh fhu ho p dô ng |Pho p fInh d) 3.1 7 3.285
ChI phI ho p dô ng pha f sInh fhu c fô |Pho p fInh a) |2.53 ) |2.53 )
577 775
CA C PHÐ P TINH
a. ChI phI ho p dô ng Nghìn dôIa
G Nguyôn IIô u 1.4
G Nhân công 8
G ChI phI chung cho hoa f dô ng 15
G Thâ u phu 18
2.53
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
34
CH!ONC 8
G
CA C HO P ÐO NC XÂY Ð! NC IAS 11
HOP ÐONC XÂY Ð!NC
TIÐP THÐO
b. Tô ng chI phI uo c fInh duo c kIô m fra cho fo I khI kô f fhu c ho p dô ng
G !o c fInh ban dâ u 9.5
G Nguyôn IIô u 18
G Nhân công 3
G ChI phI chung cho hoa f dô ng |3 )
G Chônh Iô ch 75
1 .7
c. CIa ho p dô ng su a dô I
G Sô ban dâ u 12.
G Nhân công |fInh fhôm fIô n fang fhu Iao nhân công va o gIa ho p dô ng) 24
G Chônh Iô ch 9
13.14
d. Ðoanh fhu fhoo ho p dô ng Phuong a n 1 Phuong a n 2
Ðua frôn chI phI hop dông, fy Iô voI fông chI phI hop dông u c fI nh:
2.53 : 1 .7 x 13.14 |Iam fron) 3.1 7
Ðu a frôn công vIô c da duo c nghIô m fhu: 25% x 13.14 3.285
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
35
9.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS dua ra nguyôn fac kô foan cac khoan IIôn quan dôn fhuô frong ky hIôn faI va fuong IaI:
G Thu hôI |fhanh foan) frong fuong IaI gIa frI kôf chuyôn cua cac faI san co |no) frong bang
fông kôf faI san.
G Cac gIao dIch va cac su kIôn khac frong ky hIôn faI duoc ghI nhân frong bao cao faI chInh
cua doanh nghIôp.
9.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG:
Chuân muc nay quy dInh cho fâf ca cac IoaI fhuô fhu nhâp bao gôm ca fhuô fhu nhâp frong
nuoc, ngoaI nuoc va chuyôn ra nuoc ngoaI cung nhu fhuô fhu nhâp sau khI fra cô fuc.
9.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
9.3.1 Thuô pha I fra frong k Ia kho n fhuô fhu nhâ p ph I fra hoa c c fhô fhu h I c hoky hIôn faI.
9.3.2 Thuô fra châm Ia khoan fhuô fhu nhâp phaI fra hoac co fhô fhu hô I frong cac ky fuong IaI d I
vo I:
G Phân chônh Iôch fam fhoI.
G TInh fruoc cac khoan Iô fhuô chua fhuc hIôn hôf.
G TInh fruoc cac khoan khâu fru fhuô chua fhuc hIôn hôf.
9.3.3 Khoan chônh Iôch fam fhoI Ia nhung khoan chônh Iôch gIua co so fInh fhuô cho môf khoan
muc va gIa frI kôf chuyôn cua khoan muc do, do Ia:
G Cac khoan chônh Iôch fam fhoI chIu fhuô dân foI co cac khoan chIu fhuô frong cac ky fuong
IaI, hoac
G Cac khoan chônh Iôch fam fhoI duoc khâu fru dân foI co cac khoan co fhô duoc gIam fhuô
fhu nhâp phaI fra frong cac ky fuong IaI.
9.3.4 Co so fInh fhuô cho môf khoan muc Ia con sô cac co quan fhuô gan cho khoan muc do dô fInh
fhuô.
9.3.5 Sô du fhuô phaI fra frong ky cân duoc ghI nhân nhu sau:
G Tang no |faI san) cho khoan fhuô hIôn hanh chua fra frong ky |fra fhua).
G IoI Ich cua vIôc gIam fhuô do phaf sInh Iô fInh fruoc duoc ghI nhân nhu môf faI san.
9.3.6 NghIa vu fhuô fra châm duoc ghI nhân cho fâf ca cac khoan chônh Iôch fam fhoI chIu fhuô
fru khI nghIa vu nay phaf sInh fu:
G gIa frI IoI fhô không gIam fru gIa frI hao mon dô fInh fhuô hoac
G vIôc công nhân ban dâu cho môf faI san hoac môf khoan no frong môf gIao dIch:
I không phaI Ia môf hop nhâf kInh doanh, va
I vao fhoI dIôm gIao dIch không Iam anh huong foI IoI nhuân kô foan hoac IoI nhuân chIu
fhuô .
9.3.7 TaI san fhuô fra châm duoc ghI nhân dôI voI khoan chônh Iôch fam fhoI chIu fhuô gIoI han o
CH!ONC 9
TH!Ð TH! NHÂP |IAS 12)
36
CH!ONC 9
G
TH!Ð TH! NHÂ P IAS 12
muc co kha nang fhu hôI fu nhung khoan IoI nhuân chIu fhuô frong fuong IaI. Môf faI san
fhuô fra châm không duoc ghI nhân khI phaf sInh fu:
G vIôc ghI nhân ban dâu cho môf faI san co hoac no frong môf gIao dIch ma:
I không phaI Ia môf hop nhâf kInh doanh, va
I v o fh I dI m gIao dIch không I m nh hu ng f I I I nhu n k fo n ho c Io I nhu n chIu fhu .
9.3.8 Môf faI san fhuô fra châm duoc ghI nhân cho vIôc fInh fIôp Iô/ hoac khâu fru fhuô chua fhuc
hIôn, gIoI han o muc co kha nang fhu hôI frong fuong IaI.
9.3.9 C c khoa n chônh I ch f m fho I ph f sInh khI gIa frI k f chuy n cu a ca c kho n d u fu frong c c c ông
fy con, chI nh nh, don vI IIôn k f v IIôn doanh kh c v I co s fInh fhu c a nh ng kho n na y.
9.3.10 Nhung nguyôn fac sau duoc ap dung cho vIôc fInh foan sô du fhuô phaI fra frong ky va fra
châm:
G Cac khoan no |faI san) so duoc fInh fhoo sô Iuong phaI fra |fhu hôI) ap dung fhuô suâf |va
Iuâf fhuô) da duoc ban hanh rông raI fruoc ngay bao cao.
G Sô du fhuô fra châm cân phan anh duoc cach fhu hôI faI san hoac fhanh foan no sau fhuô.
G Cac faI san va no chIu frong ky va fra châm duoc fInh fhoo muc fhuô suâf ap dung cho IoI
nhuân chua phân phôI.
G Cô fuc fra sau khI da nôp fhuô fhu nhâp sau khI fra cô fuc duoc ghI nhân khI nghIa vu fra
cô fuc duoc công nhân.
G Không duoc phop chIôf khâu.
G VIôc kIôm fra hu haI phaI duoc fhuc hIôn dôI voI nhung faI san fhuô fra châm vao ngay Iâp
bang fông kôf faI san.
9.3.11 Thuô frong ky va fra châm phaI duoc ghI nhân Ia fhu nhâp hoac chI phI va dua vao bao cao
fhu nhâp, fru khoan fhuô phaf sInh fu:
G Môf gIao dIch hoac su kIôn duoc ghI nhân fruc fIôp vao vôn chu so huu.
G Môf hop nhâf kInh doanh Ia gIao dIch mua IaI.
9.4 TRÒNH BAÂ Y VAÂ CÖNG BÖË
9.4.1 TRINH ÐA Y
Sô du fhuô phaI duoc frình bay nhu sau:
G Sô du fhu du c frình b y fa ch rIông v I c c f I s n c v fa I s n no kha c frong ba ng f ng k f f I
s n.
G Sô du fhuô fra châm duoc phân bIôf voI sô du fhuô phaI fra frong ky.
G Sô du fhuô fra châm Ia daI dan.
G Trình bay frong bao cao fhu nhâp chI phI fhuô |fhu nhâp) fu cac hoaf dông fhông fhuong.
G Co fhô bu fru sô du fhuô ngan han khI:
I Co quyôn bu fru fhoo Iuâf dInh.
I Co y dInh fhanh foan fhoo phuong phap bu fru.
G Co fhô bu fru sô du fhuô fra châm khI:
I Co quyôn bu fru fhoo Iuâf dInh.
I ChI co va ghI no voI cung môf co quan fhuô:
I cho cung môf don vI chIu fhuô, hoac
I cac don vI chIu fhuô khac nhau co y dInh fhanh foan bu fru.
9.4.2 CONC ÐO
Chô dô kô foan
G Phuong phap ap dung dôI voI fhuô fra châm.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G Cac yôu fô chInh cua chI phI |fhu nhâp) fhuô duoc frình bay rIông, bao gôm:
I ChI phI |fhu nhâp) fhuô phaI fra frong ky.
I ChI phI |fhu nhâp) fhuô fra châm.
I Thuô fra châm phaf sInh fu vIôc ghI gIam |hoac ghI buf foan dao cua môf khoan ghI gIam
fruoc dây) cua môf faI san fhuô fra châm.
I Sô fhuô IIôn quan foI fhay dôI chô dô kô foan va nhung IôI co ban duoc hach foan fhoo
phuong phap duoc IAS 8 cho phop fhay fhô.
G Thuô IIôn quan foI cac khoan bâf fhuong.
G Cân chIôu gIua sô fhuô va Iô/ IaI fhoo kô foan fInh bang fIôn hoac cân dôI fy Iô/fhoo con sô.
G CIaI fhIch nhung fhay dôI fhuô suâf ap dung so voI nhung ky fruoc dây.
G ÐôI voI fung IoaI chônh Iôch fam fhoI, va dôI voI fung IoaI Iô hoac khâu fru fhuô chua fhuc
hIôn, sô fhuô fra châm duoc ghI nhân frong bao cao fhu nhâp.
Ðang fông kôf faI san va fhuyôf mInh
G Tông sô fhuô phaI fra frong ky va fra châm fInh vao hoac khâu fru vao vôn chu so huu.
G Sô Iuong |va ngay dao han) cua nhung khoan chônh Iôch fam fhoI duoc gIam fru, Iô va
khâu fru fhuô chua fhuc hIôn không duoc ghI nhân faI san fhuô fra châm.
G Tông sô chônh Iôch fam fhoI IIôn quan foI cac khoan dâu fu frong cac công fy con, chI
nhanh, IIôn doanh, IIôn kôf chua duoc ghI nhân nghIa vu fhuô fra châm.
G ÐôI voI fung IoaI chônh Iôch fam fhoI, va dôI voI fung IoaI Iô va khâu fru fhuô chua fhuc
hIôn hôf, sô faI san va no fhuô fra châm duoc ghI nhân frong bang fông kôf faI san.
G Sô faI san fhuô fra châm va ban châf cua nhung bang chung cho vIôc ghI nhân faI san nay
khI:
I VIôc su dung faI san fhuô fra châm phu fhuôc vao IoI nhuân chIu fhuô frong fuong IaI.
I Ðoanh nghIôp bI fhua Iô frong ky hIôn faI hoac ky fruoc do.
G Sô cô fhuô fhu nhâp cho cô fuc fra cho cac cô dông duoc du kIôn hoac công bô fruoc ngay
Iâp bang fông kôf faI san nhung không duoc ghI nhân Ia môf khoan no frong bao cao faI
chInh.
G Ðan châf cua vIôc fra fhuô fhu nhâp sau nay sau khI fra cô fuc cho cac cô dông cua doanh
nghIôp, fuc Ia nhung dac fInh quan frong cua hô fhông fhuô fhu nhâp va cac nhân fô anh
huong foI Iuong sau khI fra cô fuc.
37
CH!ONC 9
G
TH!Ð TH! NHÂ P IAS 12
38
CH!ONC 9
G
TH!Ð TH! NHÂ P IAS 12
TH!Ð TH! NHÂP
Va o nga y 31/12/2 x4, công fy ÐIfIr Inc. so hu u nhu ng fa I sa n, nha xuo ng va fhIô f bI sau:
ChI phI Khâ u hao CIa frI Co so
fIch Iu y sô sach fInh fhuô
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Ma y mo c 9 18 72 45
Ðâ f daI 5 - 5 n/a
Nha cu a 1.5 3 1.2 n/a
Ca c fhông fIn kha c
G Ma y mo c duo c khâ u hao fhoo phuong pha p duo ng fha ng frong 5 nam va duo c mua va o nga y
1/1/2 x4.
G Ðâ f daI không duo c khâ u hao.
G Nha cu a bao gô m dIô n fIch van pho ng cu a công fy duo c khâ u hao fhoo phuong pha p duo ng
fha ng frong 25 nam.
G Không duo c pho p fInh khâ u hao cho dâ f daI va nha cu a dô fInh fhuô . Ðô I vo I ma y mo c, mu c
khâ u hao duo c pho p fhu c hIô n IIôn fu c frong 3 nam Iâ n Iuo f vo I fy Iô 5 /3 /2 |phâ n fram)
chI phI.
G Io I nhuâ n kô foa n fruo c fhuô Ia 3 . dôIa cho nam fa I chInh 2 x5 va 4 . dôIa cho
nam 2 x6. Nhu ng con sô na y bao gô m ca fhu nhâ p không chIu fhuô Ia 8 . dôIa va o nam
2 x5 va 1 . dôIa va o nam 2 x6.
G Công fy ÐIfIr Inc. co khoa n Iô fhuô va o nga y 31/12/2 x4 Ia 25 . dôIa. Thuô suâ f cho nam
2 x4 Ia 35%, cho nam 2 x5 va 2 x6 Ia 3 %.
Thay dô I sô du fhuô fra châ m cho nam 2 x5 va 2 x6 duo c pha n a nh nhu sau frong sô sa ch kô
foa n cu a doanh nghIô p:
No fhuô fra châ m Nghìn dôIa
No /co )
Sô du nga y 1/1/2 x5
G Ma y mo c |Pho p fInh a) |94,5)
G Khoa n Iô da duo c da nh gIa |25 x35%) 87,5
|7, )
Thay dô I fy Iô |7x5/35) 1,
Chônh Iô ch fa m fho I: - Ma y mo c |Pho p fInh a) |27, )
- Iô da fhu c hIô n |Pho p fInh b, 19 x 3 %) |57, )
Sô du nga y 31/12/2 x5 |9 , )
Chônh Iô ch fa m fho I: - Ma y mo c |Pho p fInh a)
Khoa n Iô da fhu c hIô n nga y 31/12/2 x6 |Pho p fInh b, 6 x3 %) |18, )
Sô du nga y 31/12/2 x6 |1 8, )
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
TH!Ð TH! NHÂP
TIÐP THÐO
CAC PHÐP TINH
a. Ma y mo c
Sô kôf chuyôn
Co so Chônh Iô ch Thuô
fInh fhuô fa m fho I fra châ m
Nghìn dôIa
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Mua nga y 1/1/2 x4 9 9
Khâu bao |18 ) |45 ) 27 94,5
31/12/2 x4 72 45 27 95,4
Thay dô I fy Iô |5/35x94,5) |13,5)
Khâu hao 18 |27 ) 9 27,
31/12/2 x5 54 18 36 1 8,
Khâu hao 18 18 - -
31/12/2 x6 36 - 36 1 8,
b. ChI phI fhuô fhu nhâ p 2 x6 2 x5
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Io I nhuâ n kô foa n fruo c fhuô 4 3
A nh huo ng fhuô cu a nhu ng khoa n không duo c gIa m/hoa c
chIu fhuô:
G Ðoanh fhu không chIu fhuô |1 ) |8 )
G Khâ u hao nha cu a |15 /25) 6 6
36 28
Chônh Iô ch fa m fho I: - |9 )
G Khâ u hao: kô foa n 18 18
G Khâ u hao: fhuô |18 ) |27 )
36 19
Iô da duo c da nh gIa chuyô n sang |6 ) |25 )
Io I nhuâ n chIu fhuô / |Iô fhuô ) 3 |6 )
Thuô pha I fra / |Io I nhuâ n) ® 3 % 9 |18)
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
39
CH!ONC 9
G
TH!Ð TH! NHÂ P IAS 8
40
10.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Cac nguyôn fac duoc xây dung cho vIôc bao cao fhông fIn fhoo nganh, do Ia fhông fIn vô cac
IoaI san phâm va dIch vu khac nhau cua môf doanh nghIôp va cac vung dIa Iy khac nhau noI
doanh nghIôp hoaf dông. Ðao cao nay gIup nguoI su dung:
G hIôu duoc hoaf dông cua doanh nghIôp frong qua khu,
G danh gIa ruI ro va fhu nhâp cua công fy, va
G dua ra nhung nhân dInh co dây du fhông fIn hon.
10.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay ap dung cho fâf ca cac doanh nghIôp co chung khoan vôn hoac chung khoan
no duoc gIao dIch daI chung frôn fhI fruong chung khoan hoac nhung doanh nghIôp dang
frong qua frình phaf hanh nhung IoaI chung khoan nay. Công fy mo chI frình bay fhông fIn
fung phân frôn co so cac bao cao faI chInh fông hop. Thông fIn fhoo bô phân duoc frình bay
ca fhoo nganh kInh doanh va khu vuc dIa Iy.
G Nganh kInh doanh: Môf bô phân fach bIôf cua môf doanh nghIôp fham gIa cung câp san
phâm hoac dIch vu, phaI chIu ruI ro va huong fhu nhâp khac voI ruI ro va fhu nhâp cua
nhung bô phân kInh doanh khac |vI du, nganh công nghIôp, nông nghIôp va faI chInh).
G Khu vuc dIa Iy: Môf bô phân fach bIôf cua môf doanh nghIôp fham gIa cung câp cac san
phâm va dIch vu frong môf môI fruong kInh fô cu fhô, chIu ruI ro va huong fhu nhâp khac
voI nhung bô phân hoaf dông frong nhung môI fruong kInh fô khac.
Cac khu vuc dIa Iy con co fhô daf faI dIa dIôm:
I hoaf dông cua doanh nghIôp, hoac
I fhI fruong va khach hang cua doanh nghIôp.
10.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
10.3.1 Co câ u fô chu c va qua n Iy cu a mô f doanh nghIô p va hô fhô ng ba o ca o fa I chInh nô I bô Ia co so
cho vIô c xa c dInh ca c bô phâ n - fhuo ng duo c go I Ia “phuong pha p qua n Iy ”. Phuong pha p na y
fhuo ng cung câ p ba ng chu ng fô f nhâ f vô nguô n ru I ro va fhu nhâ p quan fro ng cu a doanh nghIô p
dô phu c vu cho vIô c ba o ca o nga nh. Vì fhô phuong pha p na y fro fha nh mâ u ba o ca o bô phâ n so
câ p va nguô n mang fInh a nh huo ng fIô p fhoo fa o ra ru I ro va Io I nhuâ n fro fha nh mâ u ba o ca o
bô phâ n fhu câ p. Tuy nhIôn, nô u ca c bô phâ n nô I bô pha f frIô n không IIôn quan fo I ca c sa n phâ m
va dIch vu ma cu ng không IIôn quan dô n khu vu c dIa Iy |vI du ba o ca o chI duo c fô chu c fhoo hình
fhu c pha p Iy cu a ca c don vI frong mô f fâ p doa n), fhì nôn fIô p fu c phân câ p nô I bô |ba o ca o fhoo
do ng sa n phâ m dIch vu hoa c khu vu c dIa Iy ).
10.3.2 Môf nganh kInh doanh hoac fhoo khu vuc dIa Iy Ia môf bô phân bao cao nôu ca haI dIôu kIôn
sau dây duoc ap dung:
G Ða sô |frôn 5 %) doanh fhu cua khu vuc Ia fhu duoc fu bôn ngoaI.
G Ðoanh fhu ban hang, kôf qua cua bô phân, hoac faI san Ion hoac bang 1 % fông gIa frI
fuong ung cua fâf ca cac bô phân.
Nôu fông sô doanh fhu fu khach hang bôn ngoaI cho fâf ca cac bô phân bao cao công IaI fhâp
hon 75% fông doanh fhu cua doanh nghIôp, fhì cac bô phân bao cao bô sung so phaI duoc xac
dInh fIôp cho foI khI daf muc 75%.
CH!ONC 1
ÐAO CAO NCANH |IAS 14)
10.3.3 Cac bô phân nho co fhô kôf hop IaI Iam môf nôu co chung nhIôu nhân fô quan frong xac dInh
nganh kInh doanh hoac khu vuc dIa Iy, hoac co fhô kôf hop voI môf bô phân bao cao co fâm
quan frong fuong fu. Nôu không duoc bao cao rIông bIôf hoac không duoc bao cao kôf hop, fhì
so duoc bao cao vao môf khoan fuong ung chua phân bô.
10.3.4 Môf bô phân không duoc coI Ia bô phân bao cao frong ky hIôn faI |fhoo nhung dIôu kIôn frong
1 .3.2) fhì cân fIôp fuc bao cao nôu duoc coI Ia quan frong cho vIôc dua ra quyôf dInh |vI du
chIôn Iuoc fhI fruong fuong IaI).
10.3.5 Kôf qua bô phân Ia vIôc fInh foan IoI nhuân hoaf dông fruoc khI fra cac chI phI cho fru so
chInh cua công fy, fhu nhâp hoac chI phI IaI |fru cac bô phân faI chInh), fhuô fhu nhâp, cac
khoan bâf fhuong, Iô va IaI fu cac khoan dâu fu |fru cac bô phân faI chInh) va gIam fru IoI
Ich fhIôu sô. Kôf qua nay bao gôm phân doanh fhu va chI phI hop nhâf fhoo fy Iô frong cac
IIôn doanh va fâf ca cac khoan Iô/ IaI hach foan vao vôn cô phân.
10.3.6 TaI san va no fhoo bô phân duoc xac dInh nhu sau:
G Ðao gôm foan bô faI san va no hoaf dông duoc su dung frong hoac co fu cac hoaf dông kInh
doanh cua môf bô phân va co fhô bô sung fruc fIôp vao bô phân do hoac co fhô duoc phân
bô vao bô phân ây môf cach hop Iy.
G VIôc dua cac khoan vao kôf qua fung bô phân va vao faI san hoac no cho fung bô phân doI
hoI phaI cân dôI. VI du, nôu kôf qua bô phân phan anh chI phI khâu hao fhì faI san khâu
hao phaI duoc dua vao phân faI san bô phân. Tuong fu, nôu kôf qua bô phân bao gôm chI
phI fra IaI va cac nghIa vu no chIu IaI fhì chung phaI duoc dua vao cac nghIa vu no fhoo bô
phân.
G TaI san/no fhuô fhu nhâp duoc IoaI fru.
G Ta I sa n do haI hoa c nhIô u bô phâ n cu ng su du ng chI du c phân bô cho c c b ô ph â n khI doanh
fhu v chI phI IIôn quan fo I nhu ng fa I s n na y c ng du c phân bô cho nhu ng bô phâ n do .
10.3.7 Thông fIn bô phân phaI fuân fhu chô dô kô foan ap dung cho vIôc Iâp va frình bay bao cao faI
chInh fông hop.
10.4 CÖNG BÖË
10.4.1 Thông fIn bô phân so câp
ÐôI voI fung bô phân fhì công bô:
G Ðoanh fhu fhoo bô phân phân bIôf gIua ban cho khach hang bôn ngoaI va doanh fhu fhu fu
cac bô phân khac.
G Kôf qua cua fung bô phân.
G Sô kôf chuyôn cua cac faI san frong fung bô phân.
G No fhoo fung bô phân.
G ChI phI mua vao faI san, nha xuong va fhIôf bI va faI san vô hình.
G ChI phI khâu hao.
G Cac chI phI khac không phaI bang fIôn.
G Phân chIa IoI nhuân rong hoac Iô rong cua môf khoan dâu fu fInh fhoo phuong phap vôn
cô phân.
G Cân dôI gIua fhông fIn cua cac bô phân bao cao va cac bao cao faI chInh fông hop vô doanh
fhu, kôf qua, faI san va no fhoo fung bô phân.
10.4.2 Thông fIn fhu câp fhoo bô phân
ÐôI voI fung bô phân fhì công bô:
G Ðoanh fhu fu khach hang bôn ngoaI.
G Sô kôf chuyôn cua faI san fhoo bô phân.
G ChI phI mua vao faI san, nha xuong va fhIôf bI va faI san vô hình.
41
CH!ONC 1
G
ÐA O CA O NCA NH IAS 14
42
CH!ONC 1
G
ÐA O CA O NCA NH IAS 14
10.4.3 Cac fhông fIn khac cân công bô
G Ðoanh fhu cua bâf ky bô phân nao co doanh fhu fu bôn ngoaI Ion hon hoac bang 1 % doanh
fhu cua doanh nghIôp nhung không phaI Ia môf bô phân bao cao |do da sô doanh fhu Ia fu
cac khoan chuyôn nhuong nôI bô).
G Co so fInh gIa chuyôn nhuong gIua cac bô phân.
G Thay dôI chô dô kô foan fhoo nganh.
G Cac IoaI san phâm va dIch vu frong fung nganh kInh doanh.
G Câu fhanh cua fung khu vuc dIa Iy.
43
CH!ONC 1
G
ÐA O CA O NCA NH IAS 14
ÐAO CAO NCANH
HoIIIor Inc. Ia mô f don vI fô ng ho p hoa f dô ng frong 5 nga nh kInh doanh va 4 khu vu c dIa Iy . Nhu ng
fhông fIn fa I chInh duo I dây IIôn quan fo I nam fa I chInh kô f fhu c nga y 3 /6/2 x5.
Sô IIô u fhoo nga nh kInh doanh |don vI nghìn dôIa)
ÐIa Ðô uô ng Kha ch sa n Ðan Io Ðong goI Tông sô
Tô ng doanh fhu ba n ha ng 2.249 1.244 4.894 3.815 7.552 19.754
G Ða n cho kha ch ha ng bôn ngoa I 8 9 543 4. 29 3. 21 5.211 13.613
G Ða n cho ca c bô phâ n kha c 1.44 7 1 865 794 2.341 6.141
Kô f qua fhoo nga nh 631 |131) 714 |4 1) 1.51 2.323
TaI san 4.977 3.475 5.253 1. 72 8.258 23. 35
Sô IIô u fhoo khu vu c dIa Iy |don vI nghìn dôIa)
Phâ n Ian Pha p Anh OxforâyIIa Tô ng sô
Tô ng doanh fhu ba n ha ng 7.111 1.371 3.451 7.821 19.754
G Ða n cho kha ch ha ng bôn ngoa I 6.841 1. 2.164 3.6 8 13.613
G Ða n cho ca c nga nh kha c 27 371 1.287 4.213 6.141
Kô f qua fhoo nga nh 1.536 |478) 494 771 2.323
TaI san 9.231 5. 1 3.667 5.136 23. 35
Ðuo c dâ u fIôn frong vIô c xa c dInh ca c nga nh kInh doanh va khu vu c dIa Iy pha I ba o ca o cu a doanh
nghIô p Ia xa c dInh duo c nhu ng nga nh da f doanh fhu chu yô u fu kha ch ha ng bôn ngoa I.
Nga nh % doanh fhu fu bôn ngoa I Co du fIôu chuâ n7
KInh doanh
G ÐIa 8 9/2.249=36% Không
G Ðô uô ng 543/1.244=44% Không
G Kha ch sa n 4. 29/4.894=82% Co
G Ða n Io 3. 21/3.815=79% Co
G Ðong goI 5.211/7.552=69% Co
ÐIa Iy
G Phâ n Ian 6.841/7.111=96% Co
G Pha p 1. /1.371=73% Co
G Anh 2.164/3.451=63% Co
G OxforâyIIa 3.6 8/7.821=46% Không
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
44
CH!ONC 1
G
ÐA O CA O NCA NH IAS 14
ÐAO CAO NCANH
TIÐP THÐO
Ðuo c fhu haI Ia da m ba o ra ng 1 % mu c nguo ng doanh fhu fu ca c ha ng ba n, kô f qua fhoo nga nh,
hoa c fa I sa n fu ng bô phâ n da f duo c da p u ng fIôu chuâ n nôu o buo c 1. Mu c nguo ng duo c fInh nhu
sau:
ÐôIa
G Ðoanh fhu ba n ha ng |1 % x 19.754) 1.976
G Kô f qua fhoo nga nh
I KInh doanh: |1 % sô Io n hon gIu a fô ng sô |631+714+1.51 ) hoa c |131+4 1)l 286
I ÐIa Iy : |1 % sô Io n hon gIu a fô ng sô |1.536+494+771 hoa c 478)l 28
G Ta I sa n |1 % x 23. 35)
2.3 4
Nga nh Mu c nguo ng du fIôu chuâ n Pha I ba o ca o7
KInh doanh
G Kha ch sa n Ða n ha ng, kô f qua , fa I sa n Co
G Ða n Io Ða n ha ng, kô f qua Co
G Ðong goI Ða n ha ng, kô f qua , fa I sa n Co
ÐIa Iy
G Phâ n Ian Ða n ha ng, kô f qua , fa I sa n Co
G Pha p Kô f qua , fa I sa n Co
G Anh Ða n ha ng, kô f qua , fa I sa n Co
Ðuo c fhu ba Ia kIô m fra xom fô ng sô doanh fhu bôn ngoa I fInh va o ca c nga nh ba o ca o co fa o ra If
nhâ f 75% fô ng sô doanh fhu cu a doanh nghIô p/hoa c ho p nhâ f Ia 13.613. dôIa.
G Ðoanh fhu bôn ngo I cua cac nganh kInh doanh fhoo bao c o I a 12. 261. dôIa |4. 29+3. 21+5.211)
chIô m 9 % fô ng doanh sô ba n ha ng.
G Ðoanh fhu bôn ngoa I cu a ca c khu vu c dIa Iy Ia 1 . 5. dôIa |6.841 + 1 + 2.164) chIô m
73,5% fô ng doanh fhu ba n ha ng va fhâ p hon 75%.
Thoo IAS14 |doa n 37), câ n pha I xa c dInh bô sung ca c bô phâ n dIa Iy nghIa vu ba o ca o, ngay ca , nô u
ca c bô phâ n na y không da f mu c nguo ng 1 % o buo c 2. ÐIô u na y co nghIa Ia , fhoo yôu câ u, OxforâyIIa
cu ng du dIô u kIô n Ia mô f khu vu c dIa Iy pha I ba o ca o |xom doa n 1 .3.2).
Ca c nga nh ba o ca o so gô m co :
G KInh doanh: kha ch sa n, ba n Io , va do ng go I.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
45
11.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Cac bao cao faI chInh fhuong duoc Iâp fhoo chI phI ban dâu ma không phan anh anh huong
fhay dôI gIa ca. Thông fIn fhoo yôu câu cua IAS 15 duoc dua ra dô gIup nguoI su dung bao cao
faI chInh doanh nghIôp nhân fhuc duoc anh huong cua gIa ca fhay dôI dôI voI kôf qua hoaf
dông. VIôc fuân fhu IAS15 duoc khuyôn khIch nhung không mang fInh baf buôc, vì vây ma
vIôc không fuân fhu so không Iam anh huong foI môf bao cao kIôm foan duoc châp fhuân.
11.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay ap dung cho nhung don vI co fâm quan frong dang kô frong nhung môI
fruong kInh fô cho hoaf dông.
11.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
11.3.1 Thông fIn faI chInh vô fhay dôI gIa ca duoc Iâp fhoo nhIôu cach khac nhau, do Ia:
G Thoo suc mua chung.
G Thoo chI phI hIôn faI fhay cho chI phI ban dâu.
G Phuong phap kôf hop.
11.3.2 Thoo phuong phap vô suc mua chung, fhu nhâp duoc ghI nhân sau khI suc mua chung cua sô
vôn cô dông duoc bao foan |khaI nIôm bao foan vôn faI chInh frong Quy dInh chung, xom doan
2.3.1 ):
G Môf sô hoac fâf ca cac khoan frong bao cao faI chInh duoc bao cao IaI fhoo nhung fhay dôI
cua muc gIa chung co su dung môf chI sô fhIch hop.
G Thu nhâp fhuong phan anh anh huong cua fhay dôI muc gIa chung dôI voI khâu hao, chI
phI ban hang va cac khoan rong bang fIôn.
11.3.3 Thoo phuong phap chI phI hIôn faI, chI phI fhay fhô cua môf faI san duoc su dung Iam co so
fInh foan ban dâu. Thu nhâp duoc ghI nhân sau khI công suâf hoaf dông duoc bao foan |khaI
nIôm bao foan vôn vâf châf frong Quy dInh chung, xom doan 2.3.1 ):
G Phuong phap chI phI hIôn faI fhuong doI hoI ghI nhân anh huong fhay dôI gIa dôI voI khâu
hao, va chI phI ban hang.
G Nhung phuong pha p na y cu ng fhuo ng yôu câ u a p du ng mô f sô hình fhu c dIô u chInh ghI
nhâ n chung su a nh huo ng fuong fa c gIu a gIa ca bIô n dô I va vIô c fa I fro cu a mô f doanh
nghIô p.
11.3.4 Thông fIn faI chInh dôI khI duoc cung câp qua su dung nhung phuong khac nhau duoc mô fa
o frôn, hoac frong cac bao cao faI chInh ban dâu hoac cac bao cao faI chInh bô sung. Tuy nhIôn,
vân chua co su nhâf frI chung frôn fhô gIoI vô vân dô nay.
11.4 CÖNG BÖË
Thông fIn sau dây phaI duoc cung câp bô sung fru khI nhung fhông fIn nay Ia môf phân frong
bao cao faI chInh ban dâu:
CH!ONC 11
THONC TIN PHAN ANH ANH H!ONC C!A
ÐIÐN ÐONC CIA CA |IAS 15)
G Cac phuong phap duoc ap dung.
G Ðan châf cua cac chI sô duoc su dung.
G VIôc dIôu chInh hoac sô dIôu chInh cho khâu hao faI san, nha xuong va fhIôf bI.
G VIôc dIôu chInh hoac sô dIôu chInh cho chI phI ban hang.
G ÐIôu chInh IIôn quan foI cac khoan bang fIôn, anh huong cua vIôc dI vay, hoac IaI vôn khI
nhung dIôu chInh nay duoc xom xof frong vIôc quyôf dInh muc fhu nhâp.
G A nh huong foan bô dôn kôf qua cua ba cach dIôu chInh vua nôu cung nhu bâf ky khoan nao
khac phan anh anh huong cua gIa ca bIôn dông duoc dua vao bao cao.
G KhI su dung phuong phap chI phI hIôn faI, fhì chI phI hIôn faI cua faI san, nha xuong, fhIôf
bI cung nhu hang fôn kho cân phaI duoc công bô.
46
CH!ONC 11
G
THONC TIN PHA N A NH A NH H!O NC C! A ÐIÐ N ÐO NC CIA CA IAS 15
47
CH!ONC 11
G
THONC TIN PHA N A NH A NH H!O NC C! A ÐIÐ N ÐO NC CIA CA IAS 15
THONC TIN PHAN ANH ANH H!ONC C!A ÐIÐN ÐONC CIA CA
CIa m dô c dIô u ha nh cu a mô f công fy sa n xuâ f da f câu ho I vô nhu ng Io I Ich cu a vIô c Iâ p va frình ba y
fhông fIn frong ca c ba o ca o fa I chInh pha n a nh a nh huo ng cu a bIô n dô ng gIa ca fo I kô f qua hoa f dô ng
va vI fhô fa I chInh cu a công fy. Ong fa dua ra nhu ng câu ho I sau:
G Ðâu Ia nhu ng ha n chô cu a phuong pha p kô foa n chI phI ban dâ u7
G Ðâu Ia nhu ng khoa n chInh pha I duo c dIô u chInh frong ca c ba o ca o fa I chInh dô pha n a nh a nh
huo ng cu a bIô n dô ng gIa ca , va mu c dIch cu a vIô c dIô u chInh Ia gì7
Nhu ng ha n chô cu a phuong pha p kô foa n chI phI ban dâ u
Ca c ba o ca o fa I chInh duo c Iâ p fhoo phuong pha p chI phI ban dâ u không nhâ f fhIô f pha I mang Ia I
vIô c frình ba y frung fhu c va ro ra ng kô f qua hoa f dô ng hoa c fIô m nang fuong IaI cu a mô f doanh
nghIô p nô u nhu vô n không duo c duy frì. Hon nu a, vIô c da nh gIa fhu c fô vô kô f qua hoa f dô ng fhông
qua nhu ng hô sô nhu fhu nhâ p frôn vô n Ia vô nghIa nô u Io I nhuâ n ba o ca o Ia qua cao, vô n bI da nh
gIa fhâ p hon fhu c fô , va fa I sa n duo c dInh gIa fhoo nhIô u phuong pha p kô f ho p.
CIo I ha n cu a vIô c kô foa n chI phI ban dâ u:
G Khâ u hao fa I sa n fhoo gIa vô n ban dâ u chI Ia mô f gIa frI mang fInh fu y y Iu a cho n fhoo gIa frI
không câ p nhâ f va vo ng do I kInh fô su du ng uo c fInh.
G PhI khâ u hao không fInh chI phI fhay fhô fhu c fô cu a fa I sa n fhoo mu c gIa hIô n fa I.
G Io I nhuâ n không pha n a nh chI phI gIao dIch fhu c su , bao gô m ca vIô c fhay fhô fa I sa n fa I mô f fho I
dIô m na o do .
G Ðo không fInh fo I Ia m pha f nôn không da m ba o duo c ra ng don vI duy frì du co so vô n.
G Ða o ca o Io I nhuâ n vuo f qua fhu c fô ba ng ca ch fInh fhâ p khâ u hao fhoo chI phI ban dâ u, va fInh
gIa vô n ha ng ba n fhoo mu c chI phI ban dâ u cu a ha ng fô n kho |chu không pha I chI phI hIô n fa I)
co fhô dâ n fo I vIô c gIa m vô n cu a don vI qua chI phI fhuô cao va qua vIô c phân phô I.
G Trong khI vIô c kô foa n chI phI ban dâ u dua ra co so fhô ng nhâ f cho ca c don vI Iâ p ba o ca o, fhì Ia m
pha f a nh huo ng dô n ca c sa n phâ m va fhI fruo ng kha c nhau, vì vâ y a nh huo ng fo I ca c don vI, o
nhu ng mu c dô kha c nhau.
G Kô foa n chI phI ban dâ u Ia m cho ca c cô dông va ca c nha phân fIch kho da nh gIa hoa f dô ng va nang
Iu c qua n Iy fhu c su vì nhu ng fhay dô I a nh huo ng fo I dIô u kIô n fhI fruo ng hIô n fa I không duo c fInh
dô n fhoo phuong pha p chI phI ban dâ u.
G VIô c da nh gIa frung fhu c ca c don vI kho fhu c hIô n duo c fhoo nguyôn fa c chI phI ban dâ u.
G Kho gIa I fhIch ba o ca o frong ca mô f fho I ky do fu ng nam co su c mua kha c nhau.
G Ca c hô sô chu yô u |vI du nhu fhu nhâ p frôn fô ng fa I sa n) so fang cao fhoo nguyôn fa c chI phI ban
dâ u vì Io I nhuâ n duo c ba o ca o qua cao |nhu da nôu o frôn) va fô ng fa I sa n bI da nh gIa fhâ p so vo I
chI phI hIô n fa I. Vì vâ y ca c don vI dâ u fu va o fa I sa n mo I, |dâ n fo I fang hIô u qua va Io I nhuâ n), so
bâ f Io I fhoo nhu ng phân fIch hô sô na y do fô ng fa I sa n cao hon, fInh foa n co hIô u qua fhoo chI phI
hIôn faI.
Nhu ng dIô u chInh chu yô u
G CIa v n h ng ban: Muc dIch Ia dô fInh chI phI hIôn faI cua hang hoa da duoc b n ra frong ky vao ng y
fh c f ô hoa c nga y fInhfhoobì nh quân gI a quyô n co hang duo c ba n ra. Io I nhuâ n ro ng bI gI a mdI fhoo
ca ch dIô u chInh n y.
G Khâ u hao: Cô f Io I cu a ca ch dIô u chInh na y Ia Iuo ng khâ u hao cu a fa I sa n, nha xuo ng va fhIô f
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
48
CH!ONC 11
G
THONC TIN PHA N A NH A NH H!O NC C! A ÐIÐ N ÐO NC CIA CA IAS 15
THONC TIN PHAN ANH ANH H!ONC C!A ÐIÐN ÐONC CIA CA
TIÐP THÐO
bI duo c dIô u chInh fhoo gIa frI hIô n fa I. PhI khâ u hao frong ky duo c fInh fhoo gIa frI na y. IoI nhuân
ro ng bI gIa m dI fhoo ca ch dIô u chInh na y.
G Phuong pha p do n bâ y: Ðây Ia phuong pha p dIô u chInh duo c du a frôn ca ch fhu c fa I fro ca c Ioa I fa I
sa n không ba ng fIô n frong mô f don vI:
I Ca c nguô n bôn ngoa I co fhô duo c su du ng dô fa I fro mô f phâ n chI phI fhay fhô nhu ng fa I sa n
không ba ng fIô n |dIô u na y xa y ra khI ca c khoa n no ba ng fIô n Io n hon fa I sa n ba ng fIô n va
nhu ng nguo I chu so hu u không bI mâ f su c mua). VI fhô no ro ng ba ng fIô n co n cho pho p doanh
nghIô p fa I fro mô f phâ n fa I sa n không pha I Ia fIô n, Ia m gIa m bo f mô f phâ n chI phI fhay fhô
ha ng fô n kho cu ng nhu fa I sa n, nha xuo ng va fhIô f bI. Io I nhuâ n ro ng so fang Iôn fhoo phuong
pha p dIô u chInh na y.
I Nô u fa I sa n co ba ng fIô n Io n hon fa I sa n no ba ng fIô n fhì xa y ra fình fra ng foa n bô chI phI fhay
fhô ha ng fô n kho, fa I sa n, nha xuo ng va fhIô f bI cu ng nhu phâ n fa I sa n ro ng ba ng fIô n duo c
fa I fro bo I vô n cô phâ n. ÐIô u na y so a nh huo ng bâ f Io I dô n Io I nhuâ n ro ng cu a ca ky do vIô c
mâ f dI su c mua cu a fa I sa n ba ng fIô n ma nhu ng nguo I chu so hu u pha I ga nh chIu.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
49
12.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Nhung nôI dung sau duoc quy dInh frong vIôc kô foan faI san, xuong va fhIôf bI :
G ThoI gIan ghI nhân faI san.
G Quyôf dInh gIa frI kôf chuyôn cua faI san.
G ChI phI khâu hao phaI duoc ghI nhân cho gIa frI kôf chuyôn cua faI san.
G Cac yôu câu công bô.
12.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay quy dInh cho fâf ca cac IoaI faI san, nha xuong va fhIôf bI. TaI san, nha xuong
va fhIôf bI Ia nhung faI san huu hình duoc doanh nghIôp gIu dô san xuâf, cung câp hang hoa
va dIch vu, cho fhuô hoac cho muc dIch quan Iy hanh chInh, va fhuong duoc su dung frong
nhIôu gIaI doan. VI du dâf daI, nha cua, may moc, fau bo, may bay, phuong fIôn dông co, nôI
fhâf, fhIôf bI Iap daf.
12.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
12.3.1 TaI san, nha xuong va fhIôf bI co fhô duoc ghI fhoo nhung phuong phap sau:
G ChI phI fru dI khâu hao fIch Iuy va Iô do gIam gIa fIch Iuy; fuc Ia sô kôf chuyôn/gIa frI sô
sach |hach foan chuân).
G CIa frI dInh gIa IaI |phuong phap duoc phop fhay fhô), Ia gIa frI fhuc fô cua faI san fru dI
khâu hao fIch Iuy va Iô fIch Iuy do gIam gIa.
12.3.2 Thoo Iuâf cua 1 sô nuoc fhì phI khâu hao hang nam cho môf khoan muc faI san, nha xuong
va fhIôf bI so khac voI sô gIam khâu hao duoc co quan fhuô cho phop. ÐIôu nay dân foI chônh
Iôch gIua gIa frI sô sach va co so fInh fhuô cho khoan muc; vIôc danh fhuô fra châm vì fhô so
duoc quy dInh frong cac dIôu khoan cua IAS 12.
12.3.3 Môf khoan muc faI san, nha xuong va fhIôf bI duoc ghI nhân Ia môf faI san fhoo Quy dInh
chung cua IAS nôu:
G Ðoanh nghIôp co kha nang fhu duoc IoI Ich kInh fô frong fuong IaI fu faI san nay |vI du
doanh fhu ban san phâm fao ra duoc fu faI san do).
G ChI phI cua faI san cân duoc fInh foan môf cach fIn cây fu chInh gIao dIch |vI du môf hoa
don).
12.3.4 Nhung nguyôn fac sau duoc ap dung cho vIôc kôf hop hoac fach bIôf faI san:
G Nhung khoan nho không dang kô |vI du mâu va khuôn) co fhô hop IaI fhanh nhung khoan
muc faI san duy nhâf.
G Nh ng phu fu ng chuyôn du ng va fhI f bI dI ko m du c fInh Ia fa I s n, xu ng v fhI f bI .
G ThIôf bI phu fung duoc hach foan nhu nhung khoan muc rIông bIôf nôu nhung faI san IIôn
quan co vong doI su dung khac nhau hoac mang IaI IoI Ich kInh fô fhoo nhung cach fhuc
khac nhau |vI du môf may bay va dông co cua may bay).
G TaI san an foan va môI fruong duoc xac dInh Ia môf faI san, nha xuong va fhIôf bI nôu
nhung faI san nay gIup cho doanh nghIôp fang IoI Ich kInh fô frong fuong IaI fu nhung faI
san co IIôn quan cao hon nhung gì fhu duoc nôu không mua vao nhung faI san nay |vI du
fhIôf bI bao vô hoa châf).
CH!ONC 12
TAI SAN, NHA X!ONC VA THIÐT ÐI |IAS 16)
50
CH!ONC 12
G
TA I SA N, NHA X!O NC VA THIÐ T ÐI IAS 16
12.3.5 Môf faI san, nha xuong va fhIôf bI duoc fInh foan fhoo chI phI bô sung fruc fIôp, bao gôm gIa
mua va fhuô da fra. Tuy nhIôn, cac chI phI quan Iy va chI phI chung cung nhu chI phI chay
fhuô không duoc fInh vao.
12.3.6 ChI phI cua nhung faI san fu xây dung bao gôm nguyôn vâf IIôu, nhân công va cac IoaI nguyôn
IIôu dâu vao khac.
12.3.7 KhI fa I sa n duo c frao dô I, nhu ng khoa n mu c không fuong fu nhau duo c ghI fhoo gIa fhu c fô cu a
fa I sa n nhâ n duo c. Ca c khoa n mu c fuong fu duo c ghI fhoo gIa frI kô f chuyô n cu a fa I sa n dom
dI frao dô I.
12.3.8 ChI phI fIôp fhoo cho faI san, nha xuong va fhIôf bI duoc ghI nhân Ia môf khoan chI phI khI
phaf sInh nôu chI phI do khôI phuc duoc fIôu chuân hoaf dông. Nhung khoan nay duoc
chuyôn fhanh vôn khI doanh nghIôp co kha nang fhu duoc IoI Ich kInh fô Ion hon fIôu chuân
hoaf dông ban dâu |SIC-23).
12.3.9 Khâu hao phan anh vIôc fIôu fhu cac IoI Ich kInh fô cua môf faI san va duoc ghI nhân Ia môf
khoan chI phI fru khI no duoc fInh vao gIa frI kôf chuyôn cua môf faI san fu xây dung. Nhung
nguyôn fac sau dây duoc ap dung:
G Sô khâu hao duoc phân bô hô fhông frong foan bô vong doI su dung.
G Phuong phap phan anh cach fhuc fIôu fhu du fInh. Phuong phap nay gôm co phuong phap
duong fhang, fhoo sô du gIam dân va fông don vI san phâm.
12.3.10 Ðâf daI va nha cua Ia nhung faI san co fhô fach bIôf duoc. Nha cua Ia nhung faI san co fhô
duoc khâu hao.
12.3.11 CIa frI du fInh so duoc fhu hôI fu vIôc su dung môf faI san frong fuong IaI, bao gôm gIa frI
con IaI khI fhanh Iy, Ia gIa frI co fhô fhu hôI duoc. CIa frI kôf chuyôn phaI duoc so sanh dInh
ky |fhuong Ia vao cuôI nam) voI gIa frI co fhô fhu hôI duoc. Nôu gIa frI co fhô fhu hôI duoc
fhâp hon fhì sô chônh Iôch duoc ghI nhân Ia sô du chônh Iôch sau danh gIa IaI faI san chI phI,
fru khI ghI dao IaI fhanh môf khoan dôI ung frong sô.
12.4 CÖNG BÖË
12.4.1 Nhung yôu câu công bô chInh gôm co:
Chô dô kô foan
G Co so fInh foan cho fung IoaI faI san.
G Phuong phap va fy Iô khâu hao cho fung IoaI faI san.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G ChI phI khâu hao cho fung IoaI faI san.
G A nh huong cua nhung fhay dôI quan frong frong uoc fInh cac IoaI chI phI co IIôn quan cua
cac IoaI faI san, nha xuong va fhIôf bI.
Ðang fông kôf faI san va ban fhuyôf mInh
G Tông gIa frI kôf chuyôn |gIa frI ghI sô) fru dI khâu hao fIch Iuy va Iô fIch Iuy do gIam gIa
cho fung IoaI faI san vao dâu va cuôI ky.
G Cân dôI chI fIôf nhung fhay dôI frong gIa frI kôf chuyôn frong ky.
G CIa frI faI san, nha xuong va fhIôf bI frong qua frình xây dung.
G TaI san, nha xuong va fhIôf bI duoc dom fhô châp dam bao.
G Cac khoan cam kôf vô vôn dô mua faI san, nha xuong va fhIôf bI.
12.4.2 Công bô bô sung yôu câu dôI voI gIa frI danh gIa IaI nhu sau:
G Phuong phap duoc su dung va ngay hIôu Iuc cua vIôc danh gIa IaI.
G Sô du sau danh gIa IaI.
G Nôu co su fham gIa cua co quan dInh gIa dôc Iâp.
G Ðan châf cua bâf ky chI sô nao duoc su dung dô quyôf dInh chI phI fhay fhô.
G CIa frI kôf chuyôn cua fung IoaI faI san, xuong va fhIôf bI nôu duoc kôf chuyôn frong bao
cao faI chInh fhoo chI phI ban dâu.
51
CH!ONC 12
G
TA I SA N, NHA X!O NC VA THIÐ T ÐI IAS 16
TAI SAN, NHA X!ONC VA THIÐ T ÐI
Nhu ng fình huô ng không IIôn quan vo I nhau duo I dây da f ra nhu ng vâ n dô kô foa n cho fa I sa n, nha
xuo ng va fhIô f bI co ba ng fô ng kô f fa I sa n nga y 31/1 /2 x1:
A. Va o nga y 1/1/2 x1, Zakharofz Inc. mua va o fhIô f bI sa n xuâ f vo I sô fIô n 25 . dôIa. Nhu ng
chI phI fIô p fhoo da pha f sInh nhu sau:
ÐôIa
G CIao ha ng 18.
G Iap daf 4.5
G ChI phI qua n Iy chung co fInh gIa n fIô p 3.
VIô c Ia p da f va fho I gIan kho I dô ng mâ f 3 fha ng, va pha I chI fhôm mô f khoa n 21. dôIa Ia chI phI
cha y fhu IIôn quan fru c fIô p fo I vIô c dua fa I sa n va o fình fra ng hoa f dô ng.
Ða o ca o qua n Iy ha ng fha ng cho fhâ y frong 5 fha ng dâ u, khô I Iuo ng sa n xuâ f fu fhIô f bI na y da dom
Ia I khoa n Iô hoa f dô ng ban dâ u Ia 15. dôIa do sa n xuâ f vo I khô I Iuo ng nho . Nhu ng fha ng fIô p
fhoo sau do cho fhâ y kô f qua kha quan hon.
ThIô f bI na y co vo ng do I hu u du ng uo c fInh Ia 14 nam va gIa frI co n Ia I Ia 18. dôIa. Ðu fInh chI
phI hao hu f Iôn fo I 12.5 dôIa.
VÂ N ÐÐ : Ðan dâu gIa frI nao duoc ghI Ia chI phI ban dâu cua faI san va dâu Ia nhung chI phI hang
nam frong bao cao fhu nhâp IIôn quan foI vIôc su dung cac IoI Ich kInh fô cua faI san7
ChI phI ban dâ u cu a fhIô f bI
ÐôIa
CIa fhoo hoa don 25 .
CIao ha ng 18.
Iap daf 24.5
ChI phI cha y fhu 21.
313.5
PhI ha ng nam IIôn quan fo I fhIô f bI
ÐôIa
ChI phI ban dâ u nôu frôn 313.5
CIa frI co n Ia I uo c fInh |18. )
CIa frI hao hu f uo c fInh 12.5
Sô co fhô duo c khâ u hao 3 8.
PhI ha ng nam dua va o ba o ca o fhu nhâ p Ia 22. dôIa |3 8. /14 nam). Tuy nhIôn, câ n Iuu y ra ng
frong nam fa I chInh kô f fhu c nga y 31/12/2 x1, khoa n phI so Ia 16.5 dôIa |9/12 x 22. dôIa) Ia do
fhIô f bI da duo c dua va o su du ng nga y 1/4/2 x1, sau fho I ky Ia p da f va cha y fhu .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
52
CH!ONC 12
G
TA I SA N, NHA X!O NC VA THIÐ T ÐI IAS 16
TAI SAN, NHA X!ONC VA THIÐ T ÐI
TIÐP THÐO
Ð. ÐoIfa PrInfors Inc. mua nha cua va fhIôf bI In vao ngay 1/1/2 x1 voI sô fIôn 2 frIôu dôIa va duoc
ghI sô fhoo chI phI ban dâu. Trong nam 2 x3, cac gIam dôc công fy ra quyôf dInh fInh fhIôf bI fhoo
gIa fhuc fô frong fuong IaI, dô du phong cho vIôc bao foan vôn cho foan bô hoaf dông kInh doanh.
VÂN ÐÐ: IIô u phuong pha p fInh fhoo gIa frI fhu c fô co da f duo c mu c fIôu ba o foa n vô n hay không7
CIa frI fhu c fô so duo c fInh nhu fhô na o7
IIô u co nhu ng gì IIôn quan dô n fhuô fra châ m.
Ða o foa n vô n
Phuong pha p kô foa n na y so không hoa n foa n fha nh công cho vIô c ba o foa n vô n vì nhu ng Iy do sau
dây:
G Không duo c Iâ p du pho ng cho vIô c duy frì chI phI hIô n fa I cu a ha ng fô n kho, sa n phâ m do dang
va ca c fa I sa n không ba ng fIô n kha c.
G Không duo c Iâ p du pho ng cho chI phI gIu fa I sa n ba ng fIô n.
G Không duo c Iâ p du pho ng cho khâ u hao chua fhu c hIô n hô f.
CIa frI fhu c fô
G CIa frI fhu c fô cu a dâ f daI va nha cu a fhuo ng Ia gIa fhI fruo ng cho vIô c su du ng hIô n fa I, vo I gIa
dInh ra ng fa I sa n vâ n fIô p fu c duo c su du ng cho cu ng mô f hoa f dô ng hoa c mô f hoa f dô ng fuong
fu . CIa frI na y duo c quyô f dInh fhông qua vIô c dInh gIa , fhuo ng Ia do mô f co quan dInh gIa
chuyôn nghIô p fhu c hIô n.
G CIa frI fhu c fô cu a ca c khoa n mu c nha xuo ng va fhIô f bI fhuo ng Ia gIa fhI fruo ng, duo c xa c dInh
qua vIô c dInh gIa . KhI không co ba ng chu ng vô gIa fhI fruo ng, do ba n châ f da c bIô f cu a xuo ng
va fhIô f bI va do nhu ng khoa n na y hIô m khI duo c ba n |fru khI Ia mô f phâ n cu a mô f co so dang
hoa f dô ng), fhì nhu ng khoa n na y so duo c dInh gIa fhoo chI phI fhay fhô ro ng.
G VIô c fInh foa n gIa frI fhu c fô cu a fa I sa n, nha xuo ng va fhIô f bI fhuo ng du a frôn vIô c su du ng
hIô n fa I. Ðô I vo I mô f fa I sa n co kha nang fhay dô I su du ng, fhì gIa frI fhu c fô duo c fInh fhoo
cu ng phuong pha p nhu ng fa I sa n fuong fu kha c duo c su du ng cho cu ng mô f mu c dIch fhIô f kô .
A nh huo ng cu a vIô c dInh gIa Ia I dô n fhuô fra châ m
G VIô c fra châ m fhuô Ia dô du pho ng cho gIa frI dInh gIa Ia I ngay ca khI gIa frI xa c dInh Ia I cao
hon gIa vô n va don vI không co y dInh ba n dI fa I sa n.
G CIa frI sô sa ch duo c dInh gIa Ia I sau do duo c fhu hô I qua vIô c su du ng va ca c Io I Ich kInh fô chIu
fhuô - fhu duo c do cho pho p không gIa m khâ u hao dô da nh fhuô . Vì vâ y, cân phaI quI dInh cho
vIô c nô p fhuô cho nhu ng Io I Ich kInh fô na y.
G Thuô fra châ m do dInh gIa Ia I duo c du pho ng fru c fIô p cho phâ n Ia I chônh Iô ch sau dInh gIa Ia I
|vô n).
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
53
13.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS quy dInh, cho bôn nhân fhuô va bôn cho fhuô, nhung chô dô kô foan phu hop va nôI dung
công bô cho cac IoaI gIao dIch cho fhuô.
13.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay ap dung cho fâf ca cac hop dông cho fhuô, fhoo do nguoI cho fhuô chuyôn cho
nguoI duoc fhuô quyôn su dung môf faI san frong môf fhoI gIan fhoa fhuân dô nhân môf hoac
nhIôu khoan fIôn fhanh foan. SIC - 15 nôu ro vIôc ghI nhân cac khoan fhuong khuyôn khIch
IIôn quan dôn cho fhuô hoaf dông cua ca bôn fhuô va bôn cho fhuô.
13.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
13.3.1 Phân bIôf gIua haI IoaI hop dông cho fhuô:
G Cho fhuô faI chInh Ia chuyôn gIao fhuc châf foan bô ruI ro va Ich IoI IIôn quan foI so huu
faI san. Quyôn so huu vô sau co fhô duoc chuyôn gIao hoac không.
G Cho fhuô hoaf dông Ia nhung hop dông fhuô không phaI Ia cho fhuô faI chInh.
13.3.2 VIôc phân IoaI faI san cho fhuô duoc fhuc hIôn khI baf dâu cho fhuô. Nguyôn fac chu frong
nôI dung hon hình fhuc cua hop dông cho fhuô Ia yôu fô chI dân cho vIôc phân IoaI. VIôc phân
IoaI dua frôn muc dô ruI ro va IoI Ich dI kom vIôc so huu faI san cho fhuô fhuôc vô nguoI cho
fhuô hay nguoI dI fhuô.
G RuI ro gôm co fôn fhâf fIôm nang do không su dung công suâf, công nghô Iac hâu va fhay
dôI fhu nhâp do dIôu kIôn kInh fô fhay dôI.
G Phân Ich IoI bao gôm du fInh hoaf dông co IaI frong suôf vong doI kInh fô cua faI san va
nhung gì fhu duoc nho fang gIa frI hoac chuyôn fhanh fIôn gIa frI con IaI.
13.3.3 Cac khoan cho fhuô faI chInh gôm co:
G Chuyôn gIao quyôn so huu faI san cho bôn dI fhuô khI hôf fhoI han cho fhuô.
G Ðôn dI fhuô kha chac chan Ia so fhuc hIôn quyôn Iua chon mua fhoo gIa fhuong Iuong.
G ThoI han cho fhuô chIôm phân Ion vong doI kInh fô cua faI san.
G CIa frI hIôn faI cua sô fIôn fhanh foan fôI fhIôu xâp xI gIa frI fhuc fô cua faI san cho fhuô.
G TaI san cho fhuô co fInh châf dac bIôf va chI fhIch hop cho bôn dI fhuô.
G Ðôn dI fhuô so phaI chIu fôn fhâf do huy bo hop dông.
G ÐIôn dông IoI nhuân/fôn fhâf fu gIa frI con IaI duoc chuyôn sang cho nguoI dI fhuô.
G CIa cho fhuô fhôm fhoI han fIôp fhoo co fhô fhâp hon nhIôu so voI gIa fhI fruong.
VIÐ C KÐ TOA N C! A ÐÐN ÐI TH!Ð
13.3.4 Môf faI san duoc gIu Iam faI san cho fhuô faI chInh va nghIa vu no fuong ung duoc ghI nhân
fhoo nguyôn fac coI frong nôI dung hon hình fhuc. VIôc hach foan duoc fhuc hIôn nhu sau:
G KhI baf dâu, faI san va no fuong ung cho vIôc fhanh foan fIôn fhuô sau nay duoc ghI nhân
fhoo cung môf gIa frI.
G ChI phI fr c fI p ban dâ u IIôn quan f I ca c hoa f d ng cho fhuô duo c v n h a v o f I s n.
CH!ONC 13
TAI SAN CHO TH!Ð |IAS 17)
54
CH!ONC 13
G
TA I SA N CHO TH!Ð |IAS 17) IAS 17
G Thanh foan fIôn cho fhuô bao gôm chI phI faI chInh va gIam no phaI fra. PhI faI chInh phaI
Ia môf fy Iô IaI suâf dInh ky không dôI frôn sô du no con IaI cua fung ky.
G Khâu hao duoc ghI nhân fhoo cac dIôu khoan frong IAS 16 va IAS 38.
13.3.5 Thanh foan fIôn cho fhuô hoaf dông |không fInh chI phI dIch vu vI du nhu bao hIôm) duoc ghI
nhân Ia môf khoan chI phI frong bao cao fhu nhâp fhoo phuong phap duong fhang hoac fhoo
phuong phap hô fhông fhô hIôn fhoo fhoI gIan IoI Ich cua nguoI su dung - ngay ca nôu sô fIôn
fhanh foan không fhoo phuong phap nay.
VIÐ C KÐ TOA N C! A ÐÐN CHO TH!Ð
13.3.6 Môf faI san duoc gIu Iam faI san cho fhuô faI chInh duoc frình bay nhu môf khoan phaI fhu.
TaI san nay duoc kô foan nhu sau:
G Sô phaI fhu duoc ghI fhoo gIa frI dâu fu fhuân.
G VIôc ghI nhân fhu nhâp faI chInh dua frôn cach fhuc phan anh fy Iô fhu nhâp dInh ky
không dôI fu khoan dâu fu fhuân.
G ChI phI fruc fIôp ban dâu co fhô duoc ghI nhân ngay hoac phân bô vao fhu nhâp faI chInh
frong fhoI han fhuô.
13.3.7 Môf faI san cho fhuô hoaf dông duoc phân IoaI fhoo fInh châf cua no. TaI san nay duoc kô
foan nhu sau:
G Khâu hao duoc ghI nhân fhoo IAS 16 va IAS 38.
G Thu nhâp cho fhuô duoc ghI nhân fhoo phuong phap duong fhang frong suôf fhoI han
fhuô, fru khI phuong phap hô fhông mang fInh daI dIôn hon.
G ChI phI fruc fIôp ban dâu co fhô duoc ghI nhân ngay hoac phân bô vao fhu nhâp cho fhuô
frong fhoI han fhuô.
CA C CIAO ÐICH ÐA N VA CHO TH!Ð IAI
13.3.8 Nô u fa I sa n cho fhuô Ia I I mô f fa I s n c hof h uôf a I chInh fhì b â f k y s ô f I ô n v uo f frô I fhuduo c sau
khI ba n so v I gIa frI sô sa ch cu a nguo I dI fhuô |nguo I ba n) dô u pha I duo c chuy n vô s auva k hâ u
hao dâ n frong fho I ha n fhuô. CIao dIch na y Ia m f phuon g fI ô n dô nguo I cho fhuô cung c â p fa I
chInh cho nguo I dI fhuô. Vì v y vIô c ghI nhâ n ngay Io I nhuâ n v o fhu nh p Ia không hopI y .
13.3.9 IaI/Iô fu faI san cho fhuô hoaf dông, fhoa fhuân fhoo muc gIa fhuc fô duoc ghI nhân ngay.
Nhung gIao dIch fhâp hon hoac cao hon gIa frI fhuc fô duoc ghI nhu sau:
G Nôu gIa frI fhuc fô fhâp hon gIa frI kôf chuyôn cua faI san, sô Iô bang voI sô chônh Iôch fhì
duoc ghI nhân ngay.
G Nôu gIa ban cao hon gIa frI fhuc fô, phân vuof qua gIa frI fhuc fô phaI duoc chuyôn vô sau
va fru dân frong fhoI han cho fhuô.
G Nô u gIa ba n fh p hon gIa frI fh c fô fhì bâ f ky khoa n Iô /I I n a o cu ng duo c ghI nhâ n ngayfru
khI Iô duo c b ba ng khoa n fhanh fo n fIô n cho fhuô vô sau vo I gIa fhâ p hon gIa fhI fru ng;
frong fruo ng ho p na y khoa n Iô pha I duo c chuyô n v sau va fru d n fhoo f I ô vo I s ô f ha nh f oa n
fIô n cho fhuô.
13.4 CÖNG BÖË
13.4.1 ÐÐN ÐI TH!Ð
Cho fhuô faI chInh
G TaI san: sô kôf chuyôn cua fung IoaI faI san.
G No: fông sô fIôn fra fIôn fhuô fôI fhIôu duoc cân dôI voI gIa frI hIôn faI cua cac khoan no
fhuô fhoo 3 gIoI han dInh ky Ia:
I Không qua 1 nam
I Không qua 5 nam.
I Trôn 5 nam.
G Yôu câu cua IAS 16 dôI voI faI san, nha xuong va fhIôf bI cho fhuô.
G ÐIôn gIaI khaI quaf vô nhung fhoa fhuân cho fhuô quan frong.
G Phân bIôf gIua no fhuô ngan han va daI han.
G Sô fIôn fhanh foan fhuô IaI fôI fhIôu frong fuong IaI du fInh fhu duoc duoI hình fhuc cho
fhuô IaI không fhô huy bo vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
G TIôn cho fhuô bâf fhuong duoc ghI nhân vao fhu nhâp frong ky.
Cho fhuô hoaf dông
G ÐIôn gIaI khaI quaf vô nhung fhoa fhuân cho fhuô quan frong |cung fhông fIn gIông nhu
fhuô faI chInh nôu frôn).
G TIôn fhuô va fhuô IaI duoc ghI nhân vao fhu nhâp cua ky hIôn faI, fach bIôf cac khoan
fhanh foan fIôn fhuô fôI fhIôu, fIôn fhuô bâf fhuong va fhanh foan fIôn cho fhuô IaI.
G Cac khoan fhanh foan fIôn fhuô fôI fhIôu không fhô huy bo frong fuong IaI fhoo 3 gIoI han
dInh ky.
G Khoan fhanh foan fIôn fhuô IaI fôI fhIôu vô sau du fInh so fhu duoc duoI dang nhung
khoan cho fhuô IaI không fhô huy bo vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
13.4.2 ÐÐN CHO TH!Ð
Cho fhuô faI chInh
G Tông gIa frI dâu fu gôp cân chIôu fhoo gIa frI hIôn faI cua sô fhanh foan fIôn fhuô fôI fhIôu
phaI fhu frong 3 gIoI han dInh ky.
G Thu nhâp faI chInh chua fhu duoc.
G Muc fIch Iuy cho phop dôI voI cac khoan phaI fhu không co kha nang fhu hôI.
G TIôn cho fhuô bâf fhuong duoc ghI nhân vao fhu nhâp.
G ÐIôn gIaI khaI quaf vô cac fhoa fhuân cho fhuô quan frong.
G CIa frI con IaI không duoc dam bao.
Cho fhuô hoaf dông
G Tâf ca cac nôI dung công bô co IIôn quan fhoo IAS 16, IAS 36, IAS 38 va 4 .
G ÐIôn gIaI khaI quaf vô cac fhoa fhuân cho fhuô quan frong.
G Tông sô fIôn fhuô fôI fhIôu frong fuong IaI duoI hình fhuc cho fhuô hoaf dông không fhô
huy bo frong 3 gIoI han dInh ky.
G Tông sô fIôn cho fhuô bâf fhuong duoc ghI nhân vao fhu nhâp.
13.4.3 CIAO ÐICH ÐA N VA CHO TH!Ð IAI
G Yôu câu nôI dung công bô nhu nhau dôI voI bôn cho fhuô va dI fhuô.
G Môf sô khoan co fhô công bô rIông fhoo IAS 8.
55
CH!ONC 13
G
TA I SA N CHO TH!Ð |IAS 17) IAS 17
56
CH!ONC 13
G
TA I SA N CHO TH!Ð |IAS 17) |IAS 17)
TAI SAN CHO TH!Ð
Mô f ma y sa n xuâ f co gIa frI ba ng fIô n Ia 33 . dôIa co duo c fhoo fhoa fhuâ n cho fhuô fa I chInh
fhoo nhu ng dIô u khoa n sau:
G Ngay hIôu Iuc: 1/1/2 x2
G Tho I ha n cho fhuô: 3 nam
G Thanh foa n fra go p nu a nam mô f Iâ n vo I sô fIô n 72.5 dôIa
G Mu c Ia I suâ f a p du ng Ia 23,5468% mô f nam.
G Ða f co c fruo c 3 . dôIa.
Ðuo I dây Ia ba ng khâ u hao cho gIao dIch na y:
TIôn fra gop IaI Vôn Sô du
ÐôIa ÐôIa ÐôIa ÐôIa
CIa ba ng fIô n 33 .
Ða f co c 3 . - 3 . 33 .
Tra Iân 1 72.5 35.32 37.18 262.82
Tra Iân 2 72.5 3 .943 41.557 221.263
Cô ng 175. 66.263 1 8.737
Tra Iân 3 72.5 26. 5 46.45 174.813
Tra Iân 4 72.5 2 .581 51.919 122.894
Tra Iân 5 72.5 14.469 58. 31 64.863
Tra Iân 6 72.5 7.637 64.863 -
TO NC CO NC 465. 135. 33 .
Cho fhuô fa I chInh duo c ghI nhâ n va frình ba y frong ba o ca o fa I chInh nhu sau:
SO SA CH C! A ÐÐN ÐI TH!Ð
Ta I sa n co gIa frI 33 . dôIa duo c ghI va o sô sa ch va mô f khoa n no fuong u ng so pha f sInh va o
nga y 1/1/2 x2.
Nô u gIa su ma y duo c khâ u hao fhoo phuong pha p duo ng fha ng frong 6 nam fhì nhu ng chI phI sau
dây duo c ghI nhâ n frong ba o ca o fhu nhâ p cho nam dâ u fIôn:
G Khâ u hao |33 . /6) 55. dôIa
G ChI phI cho fhuô fa I chInh |35.32 + 3 .943) 66.263 dôIa
Ða ng fô ng kô f fa I sa n va o nga y 31/12/2 x2 so pha n a nh nhu ng sô du sau:
G Ma y |33 . - 55. ) 275. dôIa ghI no
G No cho fhuô fa I chInh da I ha n 221.263 dôIa ghI co
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
57
CH!ONC 13
G
TA I SA N CHO TH!Ð |IAS 17) IAS 17
TAI SAN CHO TH!Ð
TIÐP THÐO
SO SA CH ÐÐN CHO TH!Ð
Tô ng gIa frI gô p 465. dôIa nguo I dI fhuô pha I fra so duo c ghI va o Ia mô f khoa n no khI ba f dâ u
ho p dô ng, fu c Ia sô fIô n da f co c 3 . dôIa cô ng vo I fIô n fra go p 6 Iâ n, mô I Iâ n Ia 72.5 dôIa. Thu
nhâ p fa I chInh chua fhu c hIô n duo c Ia 135. dôIa duo c ghI Ia khoa n fhu nhâ p vô sau |du co ). CIa
frI ro ng duo c pha n a nh so Ia 33 . dôIa |465. dôIa - 135. dôIa).
TIô n da f co c cu ng nhu fIô n fra go p haI Iâ n dâ u duo c ghI co va o fa I khoa n bôn dI vay no , pha n a nh
sô du no 29 . dôIa va o nga y 31/12/2 x2.
Tô ng fhu nhâ p fa I chInh chua fhu c hIô n Ia 66.263 dôIa |35.32 dôIa + 3 .943 dôIa) da fhu duo c frong
nam dâ u, mang Ia I sô du cho fa I khoa n na y Ia 68.737 dôIa va o nga y 31/12/2 x2.
Ða o ca o fhu nhâ p cho nam fa I chInh kô f fhu c nga y 31/12/2 x2 so pha n a nh fhu nhâ p fa I chInh fhu
duo c frong nam dâ u Ia 66.623 dôIa.
Ða ng fô ng kô f fa I sa n va o nga y 31/12/2 x2 so pha n a nh gIa frI dâ u fu fhuâ n nhu mô f khoa n pha I
fhu da I ha n Ia 221.263 dôIa |29 . dôIa - 68.737 dôIa), fuong u ng vo I sô no frong sô sa ch cu a bôn
cho fhuô va o fho I gIan do .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
58
14.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
VIôc hach foan doanh fhu fu nhung hoaf dông fhông fhuong duoc quy dInh. Nhung nôI dung
sau dây duoc dua ra:
G Ðoanh fhu duoc phân bIôf voI cac IoaI fhu nhâp khac. |Thu nhâp bao gôm ca doanh fhu va
cac khoan IoI nhuân fhu duoc).
G TIôu chI ghI nhân doanh fhu duoc xac dInh.
G Huong dân ap dung cho:
I ThoI dIôm ghI nhân.
I CIa frI cân duoc ghI nhân.
I Yôu câu công bô.
14.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS quy dInh vIôc hach foan doanh fhu co duoc fu:
G Ðan hang.
G Cung câp dIch vu.
G Cho nguoI khac su dung faI san cua doanh nghIôp mang IaI IaI, fIôn ban quyôn va cô fuc.
Ðoanh fhu Ia Iuông fhu gôp cac IoI Ich kInh fô:
G frong ky,
G phaf sInh frong qua frình hoaf dông fhông fhuong,
G I m fang v n ch s h u, ch không ph I ph n d ng g p c a nh ng ngu I fham gIa g p v n c ph n.
Ðoanh fhu IoaI fru nhung khoan fhu cho bôn fhu ba vI du nhu VAT.
14.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
14.3.1 Ðoanh fhu cân duoc fInh foan fhoo gIa frI fhuc fô cua khoan fIôn nhân duoc.
G ChIôf khâu fhuong maI va gIam gIa ban hang duoc gIam dô xac dInh gIa frI fhuc fô. Tuy
nhIôn chIôf khâu fhanh foan không fhô gIam duoc.
G KhI dong fIôn chua fhu duoc ngay |vI du câp fIn dung phI IaI suâf), Iuc do so hình fhanh
môf gIao dIch câp vôn. IaI suâf ngâm dInh phaI duoc fInh foan. Sô chônh Iôch gIua gIa frI
fhuc fô va gIa frI danh nghIa cua khoan fIôn duoc ghI nhân rIông va công bô Ia fIôn IaI.
G KhI hang hoa hoac dIch vu duoc frao dôI Iây hang hoa va dIch vu khac co fInh châf va gIa
frI fuong fu fhì không co khoan ghI nhân doanh fhu nao ca.
G KhI ha ng hoa va dIch vu duo c cung c p d d I Iâ y nhu ng ha n g hoa va dI c h vu khôn g f uo ng fu
va gIa frI fhì doanh fhu duo c fInh fhoo gIa frI fhu c fô c a h ng hoa va dI chvu nhâ n duo c.
14.3.2 Quy fac nhân bIôf cac gIao dIch fao doanh fhu nhu sau:
G KhI gIa ban cua môf san phâm bao gôm môf khoan dIch vu kom fhoo sau do fhì khoan nay
so duoc fInh IuI vô sau frong ky fhuc hIôn dIch vu.
G KhI môf doanh nghIôp ban hang hoa va ky fIôp ngay môf hop dông mua IaI hang hoa do
CH!ONC 14
ÐOANH TH! |IAS 18)
vao môf ngay khac sau do, anh huong fruc fIôp cua gIao dIch bI IoaI fru va haI gIao dIch
duoc fhuc hIôn nhu môf.
14.3.3 Ðoanh fhu ban hang duoc ghI nhân khI:
G Nh n g r u I r ova I oI I chquanf ro ng c u avI ô c so huu ha ng h oa duo c ch uyô n sa ngcho nguo I mu a.
G Ðoanh nghIôp không fIôp fuc fham gIa quan Iy quyôn so huu cung không gIam saf hIôu
qua hang ban ra.
G CIa frI doanh fhu co fhô duoc fInh foan môf cach dang fIn cây.
G Ðoanh nghIôp co kha nang Ia so fhu duoc IoI Ich kInh fô fu gIao dIch.
G ChI phI gIao dIch co fhô duoc fInh foan môf cach dang fIn cây.
14.3.4 TInh không chac chan vô kha nang fhu vô khoan fIôn da duoc fInh frong doanh fhu so duoc
hach foan nhu môf khoan chI phI chu không phaI Ia môf khoan dIôu chInh doanh fhu.
14.3.5 Ðoanh fhu không fhô duoc ghI nhân khI chI phI không duoc fInh foan môf cach dang fIn cây.
Khoan fIôn da nhân duoc fu ban hang duoc chuyôn vô sau nhu môf khoan no cho foI khI fhuc
hIôn ghI nhân doanh fhu.
14.3.6 KhI kôf qua gIao dIch IIôn quan dôn vIôc cung câp dIch vu co fhô duoc uoc fInh môf cach dang
fIn cây, fhì doanh fhu duoc ghI nhân fhoo gIaI doan hoan fhanh gIao dIch vao ngay Iâp bang
fông kôf faI san. Kôf qua co fhô duoc uoc fInh khI:
G CIa frI doanh fhu co fhô fInh foan duoc môf cach dang fIn cây.
G Co kha nang Ia doanh nghIôp so fhu duoc IoI Ich kInh fô fu gIao dIch.
G CIaI doan hoan fhanh co fhô fInh duoc môf cach dang fIn cây.
G ChI phI phaf sInh va chI phI dô hoan fâf gIao dIch co fhô duoc fInh foan môf cach fIn cây.
14.3.7 KhI kôf qua gIao dIch IIôn quan dôn vIôc cung câp dIch vu không fhô uoc fInh duoc môf cach
dang fIn cây, fhì doanh fhu cân duoc ghI nhân chI o muc dô chI phI co fhô fhu hôI.
14.3.8 CIaI doan hoan fhanh cua môf gIao dIch co fhô duoc xac dInh fhoo nhIôu phuong phap fuong
fu nhu phuong phap quy dInh frong IAS 11 |vI du fy Iô chI phI phaf sInh so voI fông chI phI
uoc fInh; xom doan 8.3.6)
14.3.9 Ðoanh fhu fu vIôc cac don vI khac su dung faI san cua doanh nghIôp mang IaI IaI, fIôn ban
quyôn va cô fuc duoc ghI nhân nhu sau:
G IaI: Phuong phap fy Iô fhoI gIan |khoan gôc chua fhanh foan, %, fhoI gIan).
G TIôn ban quyôn: Phuong phap fIch Iuy |nôI dung cua cac fhoa fhuân IIôn quan).
G Cô fuc: KhI quyôn nhân fhanh foan duoc xac Iâp.
14.4 CÖNG BÖË
Chô dô kô foan
G Co so fInh doanh fhu duoc su dung.
G Phuong phap ghI nhân doanh fhu duoc su dung.
G Phuong phap gIaI doan hoan fhanh dIch vu.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G CIa frI cua cac khoan doanh fhu quan frong:
I Ðan hang.
I Cung câp dIch vu.
I IaI.
I TIôn ban quyôn.
I Cô fuc.
G CIa frI doanh fhu duoc ghI nhân fu vIôc frao dôI hang hoa va dIch vu.
59
CH!ONC 14
G
ÐOANH TH! IAS 18
60
CH!ONC 14
G
ÐOANH TH! IAS 18
ÐOANH TH!
Mô f nha ha o fâm quyôn go p nguyôn vâ f IIô u cho mô f doanh nghIô p dô su du ng frong qua frình sa n
xuâ f. ChI phI nguyôn IIô u ma nha ha o fâm pha I bo ra Ia 2 . dôIa va co gIa frI fhI fruo ng Ia 3 .
dôIa va o fho I dIô m quyôn go p. Nguyôn IIô u vâ n co va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n. Không co bu f
foa n na o duo c ghI va o sô sa ch cu a doanh nghIô p. Câu ho I da f ra Ia IIô u sô quyôn go p na y co duo c ghI
nhâ n Ia doanh fhu frong sô sa ch cu a doanh nghIô p hay không.
Phuong pha p ha ch foa n phu ho p cho vâ n dô na y nhu sau:
G Chuâ n mu c kô foa n IIôn quan dô n ha ng fô n kho IAS 2 không huo ng dâ n cho vIô c ha ch foa n
ha ng fô n kho duo c quyôn fa ng. Tuy nhIôn, sô quyôn go p nhâ n duo c da p u ng dInh nghIa vô
doanh fhu frong IAS 18 |fu c Ia do ng Io I Ich kInh fô gô p fhu va o frong ky pha f sInh fu ca c hoa f
dô ng fhông fhuo ng khI nhu ng do ng fIô n va o na y Ia m fang vô n chu so hu u, chu không pha I
fang nhu ng khoa n do ng go p cu a ca c cô dông). Co fhô cho ra ng vIô c nhâ n sô quyôn go p không
pha I Ia mô f phâ n cu a ca c hoa f dô ng fhông fhuo ng. Trong fruo ng ho p na y sô quyôn go p so duo c
coI Ia mô f khoa n Ia I vô n. Vì mu c dIch nghIôn cu u fình huô ng, sô quyôn go p duo c xom nhu Ia
doanh fhu.
G Sô quyôn go p pha I duo c ghI nhâ n nhu mô f khoa n doanh fhu duo c fInh fhoo gIa frI fhu c fô
|3 . dôIa) cu a sô nguyôn vâ f IIô u nhâ n duo c |vì do Ia Io I Ich kInh fô ).
G VIô c ghI no ro ra ng Ia da p u ng dInh nghIa frong Quy dInh chung vô mô f fa I sa n, bo I vì nguyôn
vâ f IIô u |nguô n Iu c) hIô n duo c so hu u |kIô m soa f) bo I công fy nho co khoa n quyôn go p |su kIô n
frong qua khu ) ma co fhô fhu duo c Io I nhuâ n frong fuong IaI |Io I Ich kInh fô fuong IaI); xom doa n
2.3.6. Ca c fIôu chI ghI nhâ n cu a Quy dInh chung, cu fhô Ia ca c fIôu chI vô kha nang fInh foa n va
kha nang sInh Io I cu ng duo c fhoa ma n; xom doa n 2.3.8.
G Ðo vIô c ghI no xuâ f pha f fu vIô c quyôn go p IIôn quan fo I ca c khoa n mu c gIao dIch nôn no câ n
duo c công bô nhu mô f khoa n mu c ha ng fô n kho, vo I gIa frI fhu c fô Ia 3 . dôIa va o nga y co
duo c fa I sa n va duo c ha ch foa n fhoo chI phI IIôn quan.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
61
15.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Chuân muc nay quy dInh cac quy fac ghI nhân kô foan va nguyôn fac fInh foan, cung nhu
yôu câu công bô vô IoI Ich cua công nhân vIôn.
15.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay ap dung cho fâf ca cac IoaI IoI Ich cua công nhân vIôn bao gôm cac IoI Ich fhoo cac
fhoa fhuân chInh fhuc va fhoo cac fhông Iô không chInh fhuc. Co nam IoaI IoI Ich duoc xac
dInh, do Ia:
G Cac IoI Ich ngan han cho công nhân vIôn |vI du fIôn công, fIôn fhuong va bao hIôm xa hôI).
G Cac IoI Ich sau khI hôf fhoI gIan Iam vIôc |vI du Iuong huu va cac khoan fro câp huu frI
kha c).
G Cac IoI Ich daI han khac fra cho công nhân vIôn |vI du nghI vIôc daI han va nôu không phaI
fra frong vong 12 fhang fhì duoc huong phân chIa IoI nhuân, fhuong va bôI fhuong vô sau).
G Cac IoI Ich huong khI châm duf hop dông Iao dông.
G Cac IoI Ich fra bang vôn chu so huu |vI du nhu quyôn mua cô phIôu cua công nhân vIôn).
15.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
15.3.1 Cac IoI Ich cho công nhân vIôn co fhô duoc quy dInh fhoo ca haI dIôu kIôn sau:
G NghIa vu phap Iy, xuâf phaf fu quy dInh phap Iuâf |vI du cac fhoa fhuân va cac kô hoach
gIua doanh nghIôp va công nhân vIôn hoac daI dIôn cua ho).
G NghIa vu xây du ng: xuâ f pha f fu ca c fhông Iô không chInh fhu c dâ n fo I nghIa vu ma fhoo do
doanh nghIô p không co Iu a cho n fhu c fô na o kha c ngoa I vIô c cho công nhân vIôn huo ng Io I
Ich |vI du doanh nghIô p co mô f IIch su fang ca c khoa n Io I Ich cho công nhân vIôn dô bu gIa
Ia m pha f ngay ca nô u dây không pha I Ia nghIa vu pha p Iy ).
15.3.2 Co haI IoaI quy IoI Ich danh cho công nhân vIôn sau khI hôf fhoI gIan Iam vIôc:
G Quy dong gop xac dInh: nghIa vu phap Iy hoac xây dung cua doanh nghIôp duoc han chô
fhoo muc châp nhân dong gop vao quy. RuI ro fInh foan phI bao hIôm |Ia faI san dom dâu
fu không du dô dap ung nhung IoI Ich mong doI) so do công nhân vIôn ganh chIu.
G Quy IoI Ich xac dInh: nghIa vu cua doanh nghIôp Ia cung câp cac IoI Ich da fhoa fhuân cho
công nhân vIôn hIôn dang va da Iam vIôc fruoc dây. RuI ro fInh foan phI bao hIôm |chI phI
IoI Ich Ion hon du fInh) va ruI ro dâu fu so do doanh nghIôp chIu.
CA C IO I ICH NCÀ N HA N TRA CONC NHÂN VIÐN
15.3.3 Nhung khoa n I I Ich n y du c ghI nhâ n I chI phI khI công nhân vIôn cung câ p dIch vu d dô I I y
ca c I I Ich hoa c khI doanh nghIô p c nghIa vu ph p Iy hoa c xây du ng dô I v I vIô c fhanh foa n xu f
pha f f nhu ng s kIô n ph f sInh frong qua khu |vI du qu phâ nchIa I oI nhuâ n).
CA C IO I ICH SA! KHI HÐ T THO I CIAN IA M VIÐ C
Thoo quy dong gop xac dInh
15.3.4 Môf doanh nghIôp ghI nhân cac khoan dong gop vao quy dong gop xac dInh Ia chI phI khI
nhân vIôn cung câp dIch vu cua mình dô dôI Iây nhung khoan dong gop nay. KhI sô dong gop
không nam frong fhoI han 12 fhang sau ky kô foan co cung câp dIch vu fhì nhung khoan dong
CH!ONC 15
IOI ICH TRA CONC NHÂN VIÐN |IAS 19)
62
CH!ONC 15
G
IO I ICH TRA CHO CONC NHÂN VIÐN IAS 19
gop nay so phaI duoc chIôf khâu.
Thoo quy IoI Ich xac dInh
15.3.5 Cac quy fac sau duoc ap dung:
G Môf doanh nghIôp quyôf dInh gIa frI hIôn faI cua cac khoan nghIa vu fhoo quy IoI Ich xac
dInh va gIa frI fhuc fô cua bâf ky faI san nao frong quy du muc fhuong xuyôn dô nhung
khoan duoc ghI nhân frong bao cao faI chInh không co gì khac bIôf dang kô so voI nhung
khoan cân duoc xac dInh vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
G Ðoanh nghIôp cân su dung phuong phap công don vI du fInh dô fInh gIa frI hIôn faI cua
cac nghIa vu fhoo quy IoI Ich xac dInh cua doanh nghIôp va cac khoan chI phI phuc vu co
IIôn quan hIôn faI va fruoc dây. Thoo phuong phap nay, môI môf gIaI doan phuc vu so
mang IaI fhôm môf don vI quyôn huong IoI Ich va fInh foan rIông fung don vI dô Iâp khoan
nghIa vu cuôI cung.
G Cân su dung cac gIa dInh fInh phI bao hIôm mang fInh fuong fhIch công bang va co IoI cho
ca haI bôn vô cac bIôn sô nhân công |vI du Iuu chuyôn Iao dông va fy Iô fu vong cua công
nhân vIôn) va cac bIôn sô faI chInh |fang Iuong frong fuong IaI va fhay dôI cac IoI Ich).
G Chônh Iôch gIua gIa frI fhuc fô cua bâf ky faI san nao frong quy va gIa frI kôf chuyôn cua
nghIa vu IoI Ich xac dInh duoc ghI nhân Ia môf khoan no hoac môf faI san.
G KhI gân nhu chac chan Ia bôn dôI fac so hoan fra IaI môf sô hoac foan bô chI phI cho vIôc
fhanh foan môf khoan nghIa vu fhoo quy IoI Ich xac dInh, doanh nghIôp cân phaI ghI nhân
quyôn hoan fra nay nhu môf faI san rIông bIôf.
G Không duoc phop bu fru faI san va no cua cac quy khac nhau.
G Tô ng chI phI phu c vu hIô n fa I ro ng, chI phI Ia I, Io I nhuâ n du fInh fhu fu fa I sa n cu a quy
va fu quyô n hoa n fra , Iô Ia I fhoo fInh foa n phI ba o hIô m, chI phI phu c vu fruo c dây, va
a nh huo ng cu a bâ f ky khoa n fhanh foa n hoa c khoa n gIa m fru na o cu a quy cu ng câ n
duo c ghI nhâ n Ia chI phI hoa c fhu nhâ p.
G ChI nhân chI phI phuc vu fruoc dây fhoo phuong phap duong fhang frong ky frung bình
cho foI khI cac IoI Ich sua dôI duoc dam bao.
G ChI nhân cac khoan Iô/IaI fu vIôc gIam fru hoac fhanh foan quy IoI Ich xac dInh khI fhuc
hIôn gIam fru hoac fhanh foan.
G ChI nhân môf phân xac dInh cua sô Iô/IaI fInh foan fhì bao hIôm fIch Iuy rong vuof qua sô
Ion hon gIua haI muc duoI dây:
I 1 % gIa frI hIôn faI cua nghIa vu quy fhoo IoI Ich xac dInh |fruoc khI fru dI faI san cua
quy) va
I 1 % gIa frI fhuc fô cua bâf ky faI san nao frong quy.
Phân fôI fhIôu duoc ghI nhân cho fung quy IoI Ich xac dInh Ia phân vuof ra ngoaI ranh gIoI
1 % vao ngay bao cao ky fruoc, chIa cho fhoI gIan phuc vu frung bình con IaI fhoo du fInh
cua công nhân vIôn fham gIa vao quy nay. VIôc ghI nhân fruoc dây dôI voI nhung khoan Iô
IaI nay duoc phop fhuc hIôn.
CA C IO I ICH ÐA I HA N KHA C
15.3.6 Cac nguyôn fac gân nhu gIông nhau duoc ap dung cho cac quy IoI Ich xac dInh.
Tuy nhIôn, cân phaI co môf phuong phap kô foan don gIan hon cho cac khoan Iô IaI fru phI
bao hIôm cung nhu chI phI phuc vu ban dâu - Ia nhung chI phI duoc ghI nhân ngay.
CA C IO I ICH KHI CHÂ M Ð! T IAO ÐO NC
15.3.7 Su kIôn dân dôn nghIa vu Ia vIôc châm duf Iao dông chu không phaI vIôc phuc vu Iao dông
cua công nhân vIôn. Vì fhô, doanh nghIôp cân ghI nhân cac IoI Ich khI châm duf hop dông chI
khI nao duoc cam kôf ro rang fhông qua môf chuong frình chInh fhuc Iâp chI fIôf cho:
G vIôc châm duf Iao dông cua môf hoac môf nhom công nhân vIôn fruoc ngay nghI huu fhoo
quy dInh, hoac
G cung câp cac IoI Ich khI châm duf Iao dông do khuyôn khIch nghI vIôc fu nguyôn.
Cac IoI Ich châm duf Iao dông dôn han frôn 12 fhang kô fu sau ngay Iâp bang fông kôf faI
san cân duoc gIam fru.
IO I ICH TRA THÐO VO N CH! SO H! !
15.3.8 Không co yôu câu cu fhô nao cho vIôc ghI nhân hoac fInh foan nao duoc quy dInh ma chI co
quy dInh cac yôu câu công bô fhông fIn.
15.4 CÖNG BÖË
Cac yôu câu công bô chu yôu:
Chô dô kô foan
G Cac phuong phap ap dung cho vIôc ghI nhân cac IoaI IoI Ich công nhân vIôn.
G ÐIôn gIaI vô cac quy fro câp sau khI hôf fhoI gIan Iao dông.
G ÐIôn gIaI cac quy dôn bu vôn chu so huu.
G Cac phuong phap danh gIa fInh phI bao hIôm duoc su dung.
G Cac gIa dInh chInh cho vIôc fInh foan phI bao hIôm.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G ChI phI duoc ghI nhân cho cac quy dong gop.
G ChI phI duoc ghI nhân cho cac quy IoI Ich va cac dong khoan muc co ghI vao chI phI.
G ChI phI duoc ghI nhân cho cac quy dôn bu vôn chu so huu.
Ðang fông kôf faI san va fhuyôf mInh
G ChI fIôf vô cac khoan faI san va no cua quy IoI Ich xac dInh duoc ghI nhân.
G Cân chIôu nhung fhay dôI da dô câp fruoc dây.
G Cac khoan duoc fInh vao gIa frI fhuc fô cua faI san quy dôI voI:
I Cac công cu faI chInh cua chInh doanh nghIôp.
I TaI san ma doanh nghIôp chIôm gIu hoac do doanh nghIôp su dung.
G IoI nhuân fhuc fô fhu fu cac faI san cua quy.
G No phaf sInh cho quy dôn bu vôn chu so huu.
G Cac công cu faI chInh duoc phaf hanh va duoc gIu frong cac quy dôn bu vôn chu so huu va
gIa frI fhuc fô cua cac công cu do.
G Quyôn Iua chon cô phIôu co duoc va fhuc hIôn fhoo quy dôn bu vôn chu so huu.
63
CH!ONC 15
G
IO I ICH TRA CHO CONC NHÂN VIÐN IAS 19
64
CH!ONC 15
G
IO I ICH TRA CHO CONC NHÂN VIÐN IAS 19
IOI ICH CONC NHÂN VIÐN
Va o nga y 31/12/2 x , ba ng fô ng kô f fa I sa n cu a mô f doanh nghIô p co mô f khoa n nghIa vu fra Iuong
huu Ia 12 frIô u dôIa. Ðan qua n Iy quyô f dInh a p du ng IAS 19 kô fu nga y 1/1/2 x1 cho vIô c kô foa n
ca c khoa n Io I Ich cho công nhân vIôn. Va o nga y do , gIa frI hIô n fa I cu a khoa n no fhoo IAS 19 duo c
fInh Ia 146 frIô u dôIa va gIa frI fhu c fô cu a fa I sa n quy duo c xa c dInh o mu c 11 frIô u dôIa. Va o
nga y 1/1/19x6 doanh nghIô p da ca I fhIô n ca c khoa n Io I Ich huu frI |chI phI cho ca c khoa n Io I Ich
không da m ba o Iôn fo I 16 frIô u dôIa va fho I gIan co n Ia I frung bình va o nga y hôm do , cho fo I khI
da m ba o Ia 8 nam).
NghIa vu no fa m fho I duo c fInh nhu sau:
TrIôu dôIa
CIa frI hIô n fa I cu a nghIa vu no 146
CIa frI fhu c fô cu a fa I sa n quy |11 )
ChI phI phu c vu fruo c dây câ n duo c ghI nhâ n frong ca c ky sau na y |16x3/8) |6)
No fam fhoI 3
No da duo c ghI nhâ n 12
Tang no 18
Ðoanh nghIô p co fhô Iu a cho n vIô c ghI nhâ n khoa n no fa m fho I Ia 18 frIô u dôIa hoa c ngay Iâ p fu c
hoa c ghI nhâ n nhu mô f khoa n chI phI fhoo phuong pha p duo ng fha ng cho fho I gIan không qua 5 nam
|fhoo quy dInh fa m fho I cu a IAS 19). Su Iu a cho n na y Ia không fhô huy bo .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
65
16.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS 2 dua ra cac nôI dung sau cho vIôc kô foan cac khoan fro câp cua chInh phu va cac hình
fhuc fro gIup chInh phu khac:
G Hach foan kô foan.
G Công bô muc dô cua cac khoan IoI Ich duoc ghI nhân hoac nhân duoc frong fung ky kô foan.
G Công bô cac hình fhuc fro gIup khac fu chInh phu.
16.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay duoc ap dung dô fInh foan:
G Tr c p chInh ph : Chuy n gIao c c ngu n I c c a chInh ph cho m f doanh nghI p d doa nh
nghI p fuân fh , fru c dây ho c frong fuong IaI, c c dI u kI n IIôn quan d n ho f d ng kI n h doanh.
SIC 1 quy dInh rang ngay ca môf yôu câu chung dô hoaf dông frong môf sô vung hoac
nganh công nghIôp nhâf dInh cung co fhô xac Iâp nhung dIôu kIôn nay.
G Tr gI p c a chInh ph : VI c chInh ph cung câ p m f I I Ich kInh f c fh cho m f | h ay nh I ô u)
don vI. Kho n fr gI p n y không bao g m nh ng I I Ich du c cung c p gIa n fI p fhông qua h nh
d ng gây nh hu ng d n c c dIô u kIô n kInh doanh chung |vI du cung c p co s h f ng) .
16.3. HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
16.3.1 Thuâf ngu chInh phu chI chInh phu, cac co quan chInh phu va cac co quan fuong fu kô ca
dIa phuong, frung uong va quôc fô. HaI IoaI fro câp chInh phu duoc phân bIôf nhu sau:
G Tro câp vô faI san: Nhung khoan fro câp ma doanh nghIôp duoc huong so phaI mua, xây
dung hoac mua vao faI san daI han duoI hình fhuc khac.
G Tr c p v fhu nh p: Nh ng kho n fr c p chInh ph không IIôn quan d n f I s n.
16.3.2 HaI phuong phap kô foan chung:
G Phuong phap vôn: Khoan fro câp duoc ghI co fruc fIôp vao IoI Ich cô dông vì không phaI
hoan fra va không phaI Ia khoan fu Iam ra duoc.
G Phuong phap fhu nhâp: Khoan fro câp duoc ghI nhân vao fhu nhâp frong môf hoac nhIôu
ky vì dây không phaI Ia khoan dong gop cua cac cô dông va phaI duoc khop voI sô chI phI
ma khoan fro câp du dInh duoc fra.
Phuong phap sau nay ap dung fhoo yôu câu cua IAS 2
16.3.3 Cac khoan fro câp chInh phu cân duoc kô foan nhu sau:
G Cac khoan fro câp cua chInh phu, bao gôm ca cac khoan fro câp không bang fIôn fhoo gIa
frI fhuc fô, chI duoc công nhân khI co dam bao hop Iy rang:
I Ðoanh nghIôp so fuân fhu cac dIôu kIôn dI kom cac khoan fro câp do.
I Cac khoan fro câp so duoc nhân.
G Môf khoan fro câp nhân duoc bang fIôn hoac duoI hình fhuc gIam no phaI fra cho chInh
phu duoc hach foan fuong fu nhu nhau.
G Môf khoan cho vay co fhô duoc xoa |khI nguoI cho vay cam kôf fu chôI vIôc hoan fra khoan
vay fhoo nhung dIôu kIôn da quy dInh) duoc hach foan nhu môf khoan fro câp khI co dam
bao hop Iy Ia cac dIôu kIôn cho xoa khoan vay duoc dap ung.
CH!ONC 16
KÐ TOAN CAC KHOAN TRO CÂP C!A CHINH PH! VA
CONC ÐO VÐ TRO CÂP CHINH PH! |IAS 2 )
66
CH!ONC 16
G
KÐ TOA N CA C KHOA N TRO CÂ P C! A CHINH PH! VA CONC ÐO VÐ TRO CÂ P CHINH PH! IAS 2
G Cac khoan fro câp cua chInh phu cân duoc ghI nhân Ia fhu nhâp va không ghI co fruc fIôp
vao vôn chu so huu. Thu nhâp duoc ghI nhân fhoo phuong phap hô fhông fhoo cac ky, dô
khop voI chI phI IIôn quan cho vIôc dôn bu. VI du:
I Cac khoan fro câp IIôn quan foI faI san co fhô khâu hao duoc ghI nhân Ia fhu nhâp
frong cac ky va fhoo fy Iô fInh phI khâu hao.
I Môf khoan fro câp dâf daI fro fhanh co dIôu kIôn khI nha cua duoc xây dung frôn khu
dâf do. KhI do fhu nhâp fhuong duoc ghI nhân frong suôf vong doI cua khu nha.
G Môf khoan fro câp cua chInh phu dôn bu cho chI phI hoac fôn fhâf da phaf sInh hoac hô
fro faI chInh khân câp ma không co chI phI IIôn quan frong fuong IaI duoc ghI nhân Ia fhu
nhâp cua ky co fhô nhân fro câp.
G Ca c khoa n fro câ p không ba ng fIô n |vI du d f hoa c ca c nguô n kh c ) duo c d a nh g Ia va ghI I a I
fhoo gIa frI fhu c fô . Thoo ca ch kh c, khoa n fro c p va fa I s n du c ghI fhoogIa f r I dan hnghI a.
G Khoan hoan fra fro câp chInh phu duoc kô foan nhu môf khoan xom xof IaI gIa frI du foan
|fham khao IAS 8) nhu sau:
I Khoan hoan fra IIôn quan foI fhu nhâp Ia khoan duoc ap dung fruoc fIôn dôI voI fIn
dung fro câp vô sau chua duoc khâu hao.
I Khoan hoan fra vuof qua fIn dung fro câp vô sau duoc ghI nhân Ia chI phI.
I Khoan hoan fra IIôn quan dôn môf faI san duoc ghI bang cach fang sô gIa frI kôf
chuyôn cua faI san hoac gIam sô du fhu nhâp vô sau. |Khâu hao bô sung fIch Iuy cân
duoc ghI nhân vao ngay bao cao fhì cân duoc ghI nhân ngay).
16.3.4 Tro gIup cua chInh phu bao gôm:
G Tu vân ky fhuâf va fIôp fhI mIôn phI.
G Cung câp bao Ianh.
G ChInh sach fhu mua cua chInh phu cho môf phân frong sô ban cua doanh nghIôp.
G C c kho n vay không c I I su f ho c I I su f fh p |I I Ich không dInh Iu ng du c b ng vI c f Inh
I I) .
16.4 TRÒNH BAÂ Y VAÂ CÖNG BÖË
16.4.1 TRINH ÐA Y
G Nhung khoan fro câp IIôn quan dôn faI san duoc frình bay frong bang fông kôf, bang
cach:
I Iâp khoan fro câp nhu môf khoan fhu nhâp vô sau, hoac
I gIam fu gIa frI kôf chuyôn cua faI san.
G Nh ng khoa n fro câ p IIôn quan d n fhu nhâ p duo c frình b y frong b o c o fhu nhâ p, c f hô :
I fhanh môf dong khoan muc ghI ro rIông, hoac
I gIam chI phI IIôn quan.
16.4.2 CONC ÐO
Chô dô kô foan
G Phuong phap frình bay.
G Phuong phap ghI nhân.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G Cac khoan fro câp chInh phu:
I Ðan châf.
I Muc dô/gIa frI.
G Cac khoan fro gIup cua chInh phu:
I Ðan châf.
I Muc dô.
I ThoI gIan.
G Nhung dIôu kIôn chua fhuc hIôn.
67
CH!ONC 16
G
KÐ TOA N CA C KHOA N TRO CÂ P C! A CHINH PH! VA CONC ÐO VÐ TRO CÂ P CHINH PH! IAS 2
KÐ TOAN CAC KHOAN TRO CÂP CHINH PH! VA
CONC ÐO VÐ TRO CI!P C!A CHINH PH!
!yanIk Inc. co duo c mô f khoa n fro câ p 1 . . dôIa do mô f co quan chInh phu câ p cho mô f du
a n dâ u fu xây du ng mô f xuo ng sa n xuâ f vo I gIa If nhâ f Ia 88. . dôIa. ÐIô u kIô n chInh Ia fIô n
fhanh foa n fro câ p IIôn quan dô n mu c chI phI vô n. Mu c dIch kha c cu a khoa n fro câ p Ia da m ba o 5
vIô c Ia m. Khoa n fro câ p so pha I duo c hoa n fra fhoo fy Iô nô u không chI fIôu hô f vô n. 2 % khoa n vay
so pha I duo c hoa n fra nô u sô vIô c Ia m frôn không duo c da m ba o sau 18 fha ng kô fu nga y mua fa I
sa n Iâ n cuô I.
Xuo ng da duo c hoa n fâ f va o nga y 1/1/2 x4 vo I fô ng chI phI Ia 9 . . dôIa. Xuo ng co vo ng do I
hu u du ng uo c fInh Ia 2 nam va duo c khâ u hao fhoo phuong pha p duo ng fha ng không co gIa frI co n
Ia I.
Khoa n fro câ p so duo c ghI nhâ n Ia fhu nhâ p fhoo phuong pha p hô fhô ng frong nhu ng ky kho p vo I
chI phI IIôn quan du dInh dô dô n bu .
Nhu ng kho khan pha f sInh khI ca c dIô u khoa n cu a khoa n fro câ p không quy dInh chI fIô f cho chI phI
du dInh do ng go p. Ca c khoa n fro câ p co fhô nhâ n duo c dô frang fra I chI phI bao gô m ca chI phI vô n
va doanh fhu. VIô c na y yôu câ u phân fIch chI fIô f ca c dIô u kIô n cu a khoa n fro câ p.
ÐIô u kIô n vô vIô c Ia m câ n duo c xom nhu mô f dIô u kIô n bô sung dô fra nh vIô c fhay fhô Iao dô ng
ba ng vô n, chu không pha I Iy do cho khoa n fro câ p. Khoa n fro câ p na y vì fhô duo c coI nhu Ia mô f
khoa n fro câ p IIôn quan dô n fa I sa n. IAS 2 cho pho p su du ng haI phuong pha p cho vIô c frình ba y
nhu ng khoa n fro câ p na y. VIô c a p du ng fu ng phuong pha p duo c frình ba y frong ba nam dâ u hoa f
dô ng:
I. Iâ p khoa n fro câ p fha nh fhu nhâ p vô sau
Xuo ng sa n xuâ f so duo c pha n a nh nhu sau frong ba ng fô ng kô f fa I sa n nga y 31/12 cu a nhu ng nam
da nôu:
2 x6 2 x5 2 x4
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Xuo ng sa n xuâ f
G ChI phI ban dâu 9 . 9 . 9 .
G Khâ u hao fIch Iuy |13.5 ) |9. ) |4.5 )
76.5 81. 85.5
Nhu ng khoa n sau duo c ghI nhâ n frong ba o ca o fhu nhâ p cu a fu ng nam fuong u ng:
2 x6 2 x5 2 x4
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Khâu hao |chI phI) 4.5 4.5 4.5
|9 . . :2 )
Tro câp chInh phu |fhu nhâp) |5 ) |5 ) |5 )
|1 . . : 2 )
Nhu ng khoa n frôn duo c ha ch foa n nhu Ia nhu ng khoa n rIông frong ba o ca o fhu nhâ p va không duo c
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
68
CH!ONC 16
G
KÐ TOA N CA C KHOA N TRO CÂ P C! A CHINH PH! VA CONC ÐO VÐ TRO CÂ P CHINH PH! IAS 2
KÐ TOAN CAC KHOAN TRO CÂP CHINH PH! VA
CONC ÐO VÐ TRO CI!P C!A CHINH PH!
TIÐP THÐO
II. CIa m khoa n fro câ p xuô ng gIa frI kô f chuyô n cu a fa I sa n
ChI phI ban dâ u duo c dIô u chInh cu a xuo ng sa n xuâ f Ia 8 frIô u dôIa, ba ng fô ng sô chI phI 9 frIô u
dôIa fru dI 1 frIô u fIô n fro câ p.
Ða ng fô ng kô f fa I sa n fuong u ng cu a xuo ng so duo c pha n a nh nhu sau:
2 x6 2 x5 2 x4
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Xuo ng sa n xuâ f
G ChI phI ban dâu 8 . 8 . 8 .
G Khâ u hao fIch Iuy |12. ) |8. ) |4. )
68. 72. 76.
Ca c ba o ca o fhu nhâ p pha n a nh phI khâ u hao ha ng nam Ia 4. . dôIa |8 . . dôIa: 2 ).
Khoa n phI na y kho p vo I gIa frI fhuâ n ha ng nam duo c ghI nhâ n frong ba o ca o fhu nhâ p fhoo phuong
pha p fhay fhô dâ u fIôn.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
69
17.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
VIôc kô foan cac gIao dIch ngoaI fô va hoaf dông o nuoc ngoaI duoc quy dInh. Cac nôI dung
chu yôu duoc dua ra bao gôm:
G Ty gIa nao duoc su dung dô ghI nhân va chuyôn dôI7
G Iam fhô nao dô ghI nhân anh huong faI chInh cua nhung fhay dôI fy gIa frong cac bao cao
faI chInh.
17.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS cân duoc ap dung dô kô foan cho:
G Cac gIao dIch ngoaI fô.
G Chuyôn dôI cac bao cao faI chInh cua cac hoaf dông o nuoc ngoaI.
17.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
CA C CIAO ÐICH NCOA I TÐ
17.3.1 Cac gIao dIch ngoaI fô Ia nhung gIao dIch bang dông ngoaI fô, bao gôm:
G Mua hoac ban hang hoa hoac dIch vu.
G Vay hoac cho vay vôn.
G Kôf fhuc cac hop dông hôI doaI chua fhuc hIôn.
G Mua vao hoac ban ra faI san.
G Phaf sInh va fhanh foan no.
17.3.2 Cac nguyôn fac sau duoc ap dung cho vIôc ghI nhân va fInh foan cac gIao dIch ngoaI fô:
G Su dung fy gIa gIao ngay ap dung vao ngay gIao dIch.
G Nô u không duo c fhanh foa n frong cu ng ky kô foa n co pha f sInh fhì ca c khoa n ba ng fIô n co
duo c |fu c Ia ca c khoa n duo c nhâ n hoa c duo c fra ba ng fIô n ma f) duo c chuyô n dô I fhoo fy gIa
do ng cu a.
G Chônh Iôch hôI doaI khI fhanh foan cac khoan bang fIôn duoc ghI nhân frong fhu nhâp.
G Cac khoan muc không phaI bang fIôn |vI du hang fôn kho, faI san, nha xuong va fhIôf bI)
da kôf chuyôn fhoo chI phI ban dâu so duoc bao cao fhoo fy gIa gIao ngay vao ngay gIao dIch.
G Cac khoan không phaI bang fIôn da kôf chuyôn fhoo gIa frI fhuc fô so duoc bao cao fhoo
fy gIa gIao ngay vao ngay danh gIa.
G Chônh Iôch fy gIa fu vIôc quy dôI cac khoan bang fIôn vao ngay Iâp bang fông kôf faI san
duoc ghI nhân vao fhu nhâp.
G Thoo phuong phap hach foan fhay fhô cho phop, chônh Iôch fy gIa do gIam gIa nghIôm
frong cua môf IoaI fIôn fô fhoo nhung dIôu kIôn nghIôm ngaf co fhô duoc fInh vao gIa frI
kôf chuyôn cua faI san; xom fham khao SIC 11.
G Chônh Iôch fy gIa phaf sInh fu môf khoan bang fIôn frong nôI bô fâp doan, fao nôn môf
phân gIa frI dâu fu fhuân cua doanh nghIôp vao môf don vI nuoc ngoaI so duoc fInh vao
vôn gop cô dông cho foI khI fhanh Iy.
G Chôch Iôch fy gIa phaf sInh fu môf khoan no nuoc ngoaI dung dô fu bao hIôm cho môf
CH!ONC 17
ANH H!ONC C!A THAY ÐOI TY CIA HOI ÐOAI |IAS 21)
70
CH!ONC 17
G
A NH H!O NC ÐO THAY ÐO I TY CIA HO I ÐOA I IAS 21
khoan dâu fu fhuân cua doanh nghIôp vao môf fô chuc nuoc ngoaI so duoc fInh vao vôn
chu so huu cho foI khI fhanh Iy.
CA C HOA T ÐO NC O N!O C NCOA I
17.3.3 Môf hoaf dông o nuoc ngoaI Ia môf công fy con, don vI IIôn doanh, IIôn kôf hoac chI nhanh co
hoaf dông duoc dong faI hoac duoc fIôn hanh faI môf nuoc khac không phaI Ia nuoc so faI
cua doanh nghIôp Iâp bao cao. Phân bIôf haI IoaI:
G Ðon vI o nuoc ngoaI: Hoaf dông o nuoc ngoaI không phaI Ia môf phân hop nhâf frong hoaf
dông cua doanh nghIôp bao cao.
G Hoaf dông hop nhâf o nuoc ngoaI: Hoaf dông o nuoc ngoaI Ia môf phân hop nhâf voI hoaf
dông cua doanh nghIôp bao cao.
Thoo muc dIch phân IoaI, cac chI sô khac nhau duoc xom xof dua frôn vIôc hoaf dông nuoc
ngoaI duoc câp vôn nhu fhô nao va hoaf dông nhu fhô nao frong môI IIôn quan voI doanh
nghIôp bao cao. Phuong phap su dung cho vIôc gIaI fhIch cac bao cao faI chInh cua hoaf dông
o nuoc ngoaI duoc dua fhoo vIôc phân IoaI.
17.3.4 Phuong phap fy gIa dong cua duoc su dung cho vIôc quy dôI cac bao cao faI chInh cua cac
don vI o nuoc ngoaI. Quy fac quy dôI:
G Tâf ca faI san va no cân phaI duoc quy dôI fhoo fy gIa dong cua |vao ngay cua bang fông
kôf faI san).
G Thu nhâp va chI phI cân duoc quy dôI vao nhung ngay gIao dIch fhuc su. Ty gIa xâp xI
hoac frung bình cung duoc phop ap dung fhoo yôu câu fhuc fIôn.
G Cac nguyôn fac dac bIôf ap dung cho cac don vI o nhung nuoc co sIôu Iam phaf.
G M I chônh I ch f gI sau chuyô n d I du c fr c fI p dua v o v n ch s hu u |f c I du fr quy d I
gIao dIch ngo I f , £CTR).
G KhI fhanh Iy môf khoan dâu fu fhuân, fông gIa frI £CTR duoc ghI nhân vao fhu nhâp.
17.3.5 Phuong phap fam fhoI duoc su dung cho vIôc chuyôn dôI cac bao cao faI chInh cua cac hoaf
dông hop nhâf o nuoc ngoaI. Cac khoan muc frong bao cao faI chInh duoc chuyôn dôI nhu
fhô Ia chInh don vI bao cao fham gIa vao fâf ca cac gIao dIch hoaf dông nuoc ngoaI. Cac
nguyôn fac chuyôn dôI:
G Tâf ca cac khoan bang fIôn duoc quy dôI fhoo fy gIa dong cua.
G Cac khoan không phaI bang fIôn duoc ghI chop fhoo chI phI ban dâu va duoc quy dôI fhoo
fy gIa ban dâu.
G Cac khoan không phaI bang fIôn do cac hoaf dông nuoc ngoaI co duoc khI dâu fu vao cac
hoaf dông nay, duoc quy dôI fhoo fy gIa cua ngay co duoc khoan dâu fu do.
G C c khoa n không pha I b ng fIô n duo c d nh gIa Ia I so duo c quy dô I fhoo fy gIa v o n ga y da nh
gIa .
G Cac khoan IaI cô dông duoc quy dôI fhoo fy gIa ban dâu.
G Cac khoan frong bao cao fhu nhâp duoc quy dôI fhoo fy gIa vao ngay gIao dIch hoac bâf
ky fy gIa hôI doaI bình quân gIa quyôn phu hop nao frong ky.
G Chônh Iôch fy gIa duoc dua vao fhu nhâp.
G Ðao cao fhoo fâp doan co fhô yôu câu dIôu chInh fhoo IAS 21.28 dô gIam gIa frI kôf chuyôn
cua môf faI san xuông muc co fhô fhu hôI duoc hoac gIa frI fhuân co fhô fhuc hIôn.
17.3.6 Thay dôI frong vIôc phân IoaI cac hoaf dông o nuoc ngoaI co fhô xay ra fuy fhuôc vao hoan
canh cu fhô. Nhung buoc quy dôI duoI dây IIôn quan dôn cach phân IoaI da chInh sua, cân
duoc ap dung fu ngay fhay dôI:
G Hoaf dông hop nhâf voI don vI o nuoc ngoaI: Chônh Iôch fy gIa do chuyôn dôI vao ngay
phân IoaI IaI duoc chuyôn sang £CTR.
G Ðon vI o nuoc ngoaI chuyôn sang hoaf dông hop nhâf: £CTR vân duoc gIu nguyôn cho foI
khI hoaf dông duoc ban dI. Cac khoan không phaI bang fIôn duoc ghI fhoo fI gIa vao ngay
phân IoaI IaI sau nay fro fhanh “ngay mua”.
17.4 CÖNG BÖË
Chô dô kô foan
G Phuong phap quy dôI cac khoan dIôu chInh gIa frI IoI fhô va gIa frI fhuc fô.
G Phuong phap chuyôn dôI bao cao faI chInh.
G Nôu ro Iy do khI su dung don vI fIôn fô cua nuoc ngoaI dô bao cao.
G Ðao cao vô fhay dôI don vI fIôn fô bao cao.
Ðao cao fhu nhâp
G Sô chônh Iôch fy gIa hôI doaI duoc fInh vao IoI nhuân rong hoac Iô rong cua ca ky.
Ðang fông kôf faI san
G Sô du cua £CTR.
Thuyôf mInh
G VIôc cân chIôu sô du dâu ky va cuôI ky cua £CTR.
G ÐôI voI fhay dôI frong vIôc phân IoaI, nôu ro ban châf, Iy do, anh huong foI vôn chu so huu
va dôn IoI nhuân rong hoac Iô rông cua fung ky duoc frình bay.
G A nh huong foI cac khoan bang fIôn ngoaI fô va foI cac bao cao faI chInh cua môf hoaf dông
o nuoc ngoaI sau nhung fhay dôI quan frong frong fy gIa hôI doaI dIôn ra sau ngay Iâp
bang fông kôf faI san, fhoo IAS 1 .
71
CH!ONC 17
G
A NH H!O NC ÐO THAY ÐO I TY CIA HO I ÐOA I IAS 21
72
CH!ONC 17
G
A NH H!O NC ÐO THAY ÐO I TY CIA HO I ÐOA I IAS 21
ANH H!ONC C!A THAY ÐOI TY CIA HOI ÐOAI
Ðark Inc. da mua fhIô f bI sa n xuâ f fu Anh Quô c. CIao dIch da duo c fa I fro ba ng mô f khoa n vay fu
mô f ngân ha ng o Anh.
ThIô f bI frI gIa 4 . ba ng duo c mua va o nga y 2/1/2 x7 va khoa n vay da duo c ngân ha ng fra cho
nguo I cung câ p va o cu ng nga y hôm do . Khoa n vay pha I duo c hoa n fra va o nga y 31/12/2 x8 va Ia I
suâ f pha I fra o mu c 1 %/nu a nam va o cuô I ky . Nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n Ia 31/12.
Nhu ng fy gIa hô I doa I duo I dây duo c a p du ng:
1 ba ng = dôIa
2/1/2 x7 1,67
3 /6/2 x7 1,71
31/12/2 x7 1,75
3 /6/2 x8 1,73
31/12/2 x8 1,7
TIô n fhanh foa n Ia I suâ f so duo c ghI fhoo fy gIa gIao ngay a p du ng va o nga y fhanh foa n fhoo ca ch
fhu c sau dây:
ÐôIa
3 /6/2 x7 |2 . ba ng x 1,71) 34.2
31/12/2 x7 |2 . ba ng x 1,75) 35.
Tô ng sô Ia I cho nam 2 x7 69.2
3 /6/2 x8 |2 . ba ng x 1,73) 34.6
31/12/2 x8 |2 . ba ng x 1,7 ) 34.
Tô ng sô Ia I nam 2 x8 68.6
Khoa n cho vay Iu c dâ u duo c ghI va o nga y 2/1/2 x7 va ghI Ia I fhoo fy gIa gIao ngay va o nga y
31/12/2 x7 va 31/12/2 x8 sau do duo c hoa n fra fhoo fy gIa gIao ngay. Thay dô I sô du khoa n vay duo c
pha n a nh nhu sau:
ÐôIa
ChI va o nga y 2/1/2 x7 |4 . ba ng x 1,67) 668.
Iô ngoa I fô khI ba o ca o Ia I khoa n vay 32.
Ða o ca o Ia I va o nga y 31/12/2 x7 |4 . ba ng x 1,75) 7 .
Ia I ngoa I fô khI ba o ca o Ia I khoa n vay |2 . )
Ða o ca o Ia I va fhanh foa n va o nga y 31/12/2 x8 |4 . ba ng x 1,7 ) 68 .
Khoa n vay so duo c ba o ca o fhoo gIa frI 7 . dôIa frong ba ng fô ng kô f fa I sa n va o nga y 31/12/2 x7.
Nhu ng khoa n sau so duo c ghI nhâ n frong ba o ca o fhu nhâ p:
2 x8 2 x7
ÐôIa ÐôIa
IaI 68.6 69.2
Iô /Ia I ngoa I fô |2 . ) 32.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
73
18.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Chuân muc nay quy dInh phuong phap kô foan cho vIôc hop nhâf kInh doanh. No chu yôu
huong vao fâp doan cac doanh nghIôp co bôn mua Ia môf công fy mo va bôn duoc mua vao
Ia môf công fy con. Trong fâm huong vao vIôc kô foan vao ngay mua.
18.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay cân duoc ap dung frong vIôc kô foan haI IoaI hop nhâf kInh doanh, do Ia vIôc môf
doanh nghIôp mua môf doanh nghIôp khac va fruong hop If gap Ia hop nhâf quyôn IoI khI
không fhô xac dInh duoc bôn mua |SIC-9).
18.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
18.3.1 Ho p nhâ f kInh doanh Ia qua frình h p nhâ f ca c doanh nghIô p rIông bI f va o I m m ô f do nvI
kInh f sau khI mô f doanh nghIô p kô f h p vo I hoa c gIa nh du c quyô nkI ô m soa ffa I s a n ro ng va
hoa f dô ng cu a mô f doanh nghIô p kh c. C 2 I oa I duo c xa c dInh:
G Mua: Môf frong cac doanh nghIôp |bôn mua) gIanh duoc quyôn kIôm soaf dôI voI faI san
rong va hoaf dông cua môf doanh nghIôp khac |bôn bI mua) dô dôI Iây vIôc chuyôn gIao
faI san, phaf sInh môf nghIa vu no hoac phaf hanh vôn cô phân.
G Ho p nhâ f quyô n I I: Ca c cô dông cu a c c doanh nghIô p ho p nhâ f cu ng kIô m soa f fa I sa n r n g
v c c hoa f dô ng cu a ho dô d f duo c vIô c fIô p f c phân chIa gIu a ca c bôn d I vo I ru I ro va I I
Ich dI ko m v I don vI d u o c ho p nhâ f va vì f hô k hông fhô xa c dI nh duo c dâ uI a bôn m ua.
VIôc mua vô ban châf khac voI vIôc hop nhâf quyôn IoI: nguyôn fac nôI dung hon Ia hình
fhuc cua gIao dIch cân duoc phan anh frong bao cao faI chInh, fuong ung voI no, phuong
phap kô foan rIông cân duoc quy dInh cho fung IoaI gIao dIch.
M!A
18.3.2 VIôc mua cân duoc kô foan bang cach su dung phuong phap mua frong kô foan. Kô fu ngay
mua, bôn mua cân phaI:
G Tâp hop kôf qua hoaf dông cua bôn bI mua vao bao cao fhu nhâp, va
G ChI nhân frong bang fông kôf faI san nhung faI san va no co fhô xac dInh duoc cua bôn
bI mua va bâf ky gIa frI IoI fhô hoac gIa frI IoI fhô âm nao phaf sInh fu gIao dIch mua.
18.3.3 Nhung faI san va no co fhô xac dInh duoc sau khI mua vao phaI Ia nhung khoan fhuc cua
bôn bI mua co vao ngay mua cung voI bâf ky khoan no nao phaf sInh fu cac khoan du phong
cho vIôc châm duf hoac caf gIam hoaf dông cua bôn bI mua |chuong frình co câu IaI).
18.3.4 HaI phuong phap fhay fhô duoc phop su dung cho vIôc phân bô chI phI mua:
G Cac khoan muc faI san va no co fhô xac dInh cân phaI duoc fInh foan fhoo fông gIa frI
fhuc fô vao ngay co gIao dIch frao dôI |gIoI han o muc quyôn IoI cua bôn mua fhu duoc fu
gIao dIch frao dôI) va fhoo fy Iô fhIôu sô cua nhung khoan nay frong gIa frI sô sach fruoc
khI mua.
G Cac khoan muc faI san va no co fhô xac dInh cân duoc fInh foan fhoo gIa frI fhuc fô vao
ngay mua. Ðâf ky quyôn IoI fhIôu sô nao cung cân duoc bao cao fhoo fy Iô cua bôn fhIôu
sô frong gIa frI fhuc fô cua nhung khoan IoI nay.
CH!ONC 18
HOP NHÂT KINH ÐOANH |IAS 22)
74
CH!ONC 18
G
HO P NHÂ T KINH ÐOANH IAS 22
18.3.5 Phân chI phI mua vao vuof qua IoI Ich cua bôn mua frong gIa frI fhuc fô cua nhung faI san
va no mua vao co fhô xac dInh duoc sau khI mua vao goI Ia gIa frI IoI fhô va duoc ghI nhân
Ia faI san. Truong hop nguoc IaI duoc quI dInh va ghI nhân Ia gIa frI IoI fhô âm.
18.3.6 CIa frI IoI fhô cân duoc khâu hao fhoo phuong phap hô fhông frong suôf vong doI huu dung.
Co môf gIa dInh gây franh caI Ia vong doI huu dung cua gIa frI IoI fhô không qua 2 nam.
Phuong phap duong fhang fhuong duoc ap dung fru khI co môf phuong phap khac fhIch
hop hon. KhI gIa dInh 2 nam không duoc châp nhân fhì gIa frI IoI fhô cân duoc kIôm fra
dôI voI vIôc mâf maf hang nam va Iy do phan dôI gIa dInh nay phaI duoc công bô.
18.3.7 CIa frI IoI fhô âm cân duoc ghI nhân Ia fhu nhâp nhu sau:
G O muc dô IIôn quan foI nhung uoc fInh cho cac khoan Iô va chI phI frong fuong IaI co fhô
fInh foan duoc, duoc xac dInh frong kô hoach cua bôn mua, gIa frI IoI fhô so duoc ghI nhân
Ia fhu nhâp khI cac khoan Iô va chI phI frong fuong IaI da duoc xac dInh xay ra.
G O mu c dô không IIôn quan f I Iô va chI phI frong fuong IaI, gI frI Io I fh âmkhôn g vuo f qua
gIa frI fhu c f cu a fa I sa n không pha I ba ng fIô n d duo c mua va o s duo c ghI nhâ n I fhu
nhâ p frong su f vo ng d I hu u du ng frung bình co n I I cu a nhu ng f I sa n n y. C I a f rI I o Ifhô
âm vuo f qua gI frI fhu c fô cu a nhu ng fa I sa n không ph I ba ng fIô n da du c mua v a o câ n
duo c ghI nh n ngay Ia fhu nh p.
18.3.8 Chuân muc bao gôm nhung quy dInh cu fhô vô nhung fhay dôI fIôp fhoo frong chI phI mua
hoac fhay dôI gIa frI cua nhung faI san va no co fhô xac dInh, vIôc nay co fhô dân foI nhung
fhay dôI fIôp fhoo frong gIa frI IoI fhô hoac gIa frI IoI fhô âm |SIC-22).
HO P NHÂ T Q!YÐ N IO I
18.3.9 VIô c ho p nhâ f quy n Io I câ n duo c fInh fo n ba ng c a c h s u du n g phu ong p ha p f â pf r ung q uyô n
Io I. Ca c kho n m c f rong b a o ca o f a I chI nh cu a ca c doa nhnghI ô p ho p nhâ f f rong ky dI ô n r a vIô c
ho p nh f |va frong bâ f ky ca c ky so sa nh na o duo c công b ) c â n du o c du ava o bao ca o f a I ch Inh
c a doanh nghI p duo c ho p nhâ f nhu fhô ca c bôn da duo c h p n hâ f ngay f u ky ba o ca o dâuf I ôn.
18.3.10 Cac khoan chI phI phaf sInh IIôn quan foI vIôc hop nhâf quyôn IoI cân duoc ghI nhân ngay
Ia chI phI.
CA C Q!Y ÐINH CH!YÐ N ÐO I
18.3.11 IAS nay dua ra cac quy dInh chuyôn dôI fhoo cach ghI nhân gIa frI IoI fhô/gIa frI IoI fhô âm
fruoc dây cua doanh nghIôp bao cao. Chuân muc nay khuyôn nghI ap dung nguoc cac yôu
câu cua chuân muc.
18.4 CÖNG BÖË
18.4.1 TÂ T CA CA C HINH TH! C HO P NHÂ T KINH ÐOANH
Nhung nôI dung sau dây duoc công bô frong ky co dIôn ra vIôc hop nhâf:
G Tôn va fom faf vô cac doanh nghIôp hop nhâf.
G Phuong phap kô foan.
G Ngay hop nhâf co hIôu Iuc.
G Ð f k ho f d ng n o I k f qu c a vI c h p nh f kInh doanh m doanh nghI p quy f d Inh fhanh
I .
G Cac quy dInh chuyôn dôI duoc ap dung frong bao cao faI chInh nam dâu fIôn.
18.4.2 M!A
Nhung nôI dung bô sung duoI dây duoc công bô frong bao cao faI chInh frong ky dIôn ra gIao
dIch mua:
G Sô phân fram cô phIôu co quyôn bIôu quyôf co duoc.
G ChI phI mua va dIôn gIaI khoan fIôn mua.
G Nôu gIa frI fhuc fô cua faI san va no hoac khoan fhanh foan mua chI co fhô duoc xac dInh
fam fhoI fhì dIôu nay cân duoc công bô va nôu ro Iy do. Nhung dIôu chInh fIôp fhoo cân
duoc công bô va gIaI fhIch.
G Tông sô du phong cho vIôc châm duf hoac caf gIam hoaf dông cua bôn bI mua cân duoc
công bô cho fung gIao dIch hop nhâf kInh doanh.
Phuong phap hach foan gIa frI IoI fhô va gIa frI IoI fhô âm cân duoc công bô:
G Ky khâu hao gIa frI IoI fhô hoac gIa frI IoI fhô âm da duoc ghI nhân.
G Nôu gIa frI IoI fhô hao mon frôn 2 nam fhì công bô bang chung vô vIôc không châp nhân
gIa dInh vong doI huu dung duoI 2 nam.
G Nôu gIa frI IoI fhô không duoc khâu hao fhoo phuong phap duong fhang fhì công bô
phuong phap duoc su dung va nôu ro Iy do faI sao phuong phap nay IaI fhIch hop hon
phuong phap duong fhang.
G O muc dô gIa frI IoI fhô âm duoc fInh vô sau fhoo IAS 22.61, fhì công bô ban châf, gIa frI
va fhoI gIan cho cac khoan Iô va chI phI du fInh fuong IaI fhoo uoc fInh.
G Ðong khoan muc frong bao cao fhu nhâp fInh khâu hao gIa frI IoI fhô hoac ghI nhân gIa
frI IoI fhô âm.
G Cân dôI chI fIôf fhoo khoan muc gIa frI kôf chuyôn cua gIa frI IoI fhô/gIa frI IoI fhô âm vao
dâu va cuôI ky kô foan, không yôu câu sô IIôu so sanh.
G CIa frI IoI fhô âm duoc frình bay frong bang fông kôf faI san nhu môf khoan gIam fru gIa
frI IoI fhô.
18.4.3 HO P NHÂ T IO I ICH
Nhung nôI dung duoI dây duoc công bô bô sung frong bao cao faI chInh frong ky dIôn ra vIôc
hop nhâf quyôn IoI:
G ÐIôn gIaI va sô Iuong cô phân da phaf hanh.
G Sô phân fram cô phIôu co quyôn bIôu quyôf cua fung bôn duoc frao dôI dô fhuc hIôn hop
nhâf quyôn IoI.
G Sô faI san va sô no do fung bôn dong gop.
G Ðoanh fhu ban hang, doanh fhu hoaf dông khac, cac khoan bâf fhuong va IoI nhuân rong
hoac Iô cua fung bôn fruoc ngay hop nhâf duoc fInh vao IoI nhuân hoac Iô rong cua doanh
nghIôp duoc hop nhâf.
18.4.4 HO P NHÂ T KINH ÐOANH SA! NCA Y IÂ P ÐA NC TO NC KÐ T TA I SA N
G NhIô u nô I dung công bô |nô u co fhô a p du ng) duo c nôu o frôn câ n duo c cung câ p dô I vo I fâ f
ca hoa f dô ng ho p nhâ f kInh doanh duo c fhu c hIô n sau nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n. VIô c
không fhô công bô bâ f ky fhông fIn na o pha I duo c công bô .
75
CH!ONC 18
G
HO P NHÂ T KINH ÐOANH IAS 22
76
CH!ONC 18
G
HO P NHÂ T KINH ÐOANH IAS 22
HOP NHÂT KINH ÐOANH
£ Ifd. co duo c 7 % Io I Ich vô n cô phâ n cu a £Ifd. vo I gIa frI 75 . dôIa va o nga y 1/1/2 x1. Ða ng
fô ng kô f fa I sa n ru f go n cu a ca haI công fy na y va o nga y mua nhu sau:
HIfd. £Ifd.
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
TaI san co fhô xac dInh duoc 8.2 2.
Ðâ u fu va o £ Ifd. 75 -
8.95 2.
Vô n cô phâ n 6. 1.2
No co fhô xa c dInh 2.95 8
8.95 2.
CIa frI fhu c fô cu a nhu ng fa I sa n co fhô xa c dInh duo c cu a £Ifd. Iôn fo I 2.8 . dôIa.
ChI phI mua co fhô duo c phân bô nhu sau fhoo nhu ng phuong pha p kô foa n duo c châ p nhâ n:
Phân fIch vô n cô phâ n cu a £ Ifd.
Phuong pha p chuâ n Phuong phap fhay fhô
Tô ng sô HIfd. ThIôu sô HIfd. ThIô u sô
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Vô n cô phâ n 1.2 84 36 84 36
Ðu fru da nh gIa Ia I 8 56 24 56 -
2. 1.4 6 1.4 36
Ðâ u fu |75 ) |75 )
CIa frI Io I fhô âm 65 65
Ða ng fô ng kô f fa I sa n ho p nhâ f ru f go n va o nga y mua so fhô hIô n nhu sau:
Phuong pha p chuâ n Phuong pha p fhay fhô
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
TaI san 11.
a
1 .76
b
Vôn chu so huu 6. 6.
Io I Ich fhIô u sô |nhâ n xo f) 6 36
CIa frI Io I fhô âm 65 65
No 3.75
c
3.75
c
11. 1 .76
a= 8.2 + 2.8
b= 8.2 + 2. + 7 % x 8
c= 2.95 + 8
NHÂN XÐT: Thoo phuong pha p kô foa n fhay fhô , Io I Ich fhIô u sô duo c ba o ca o fhoo fy Iô frong gIa
frI sô sa ch fruo c khI mua sô fa I sa n ro ng cu a công fy con |3 % x |2. - 8 )l = R36 . .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
77
19.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
VIôc mua vao, xây dung hoac san xuâf môf sô faI san co fhô mâf môf fhoI gIan kha daI. Nôu
chI phI dI vay phaf sInh frong fhoI gIan nay, fhì co fhô Ia hop phap khI coI nhung chI phI nay
Ia môf phân chI phI dua nhung faI san vao su dung fhoo muc dIch du dInh hoac dô ban. Chuân
muc nay quy dInh cac phuong phap kô foan chI phI dI vay.
19.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay cân duoc ap dung frong vIôc kô foan chI phI dI vay bao gôm IaI suâf va cac
chI phI khac phaf sInh cung voI vIôc dI vay vôn cua môf doanh nghIôp.
19.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
19.3.1 Nhung Iuân cu ung hô va phan dôI vIôc vôn hoa chI phI vay nhu sau:
!ng hô vIôc vôn hoa:
G ChI phI dI vay Ia môf phân chI phI mua vao.
G ChI phI duoc fInh vao faI san duoc khop voI doanh fhu cua cac ky fuong IaI.
G Mang IaI kha nang so sanh cao hon gIua faI san mua vao va faI san xây dung duoc.
Phan dôI vIôc vôn hoa:
G Nô Iuc gan chI phI dI vay voI môf faI san cu fhô Ia fuy y.
G Cac phuong fhuc câp vôn khac nhau co fhô mang IaI gIa frI duoc vôn hoa khac nhau cho
cung môf faI san.
G ChI phI hoa cac khoan chI phI dI vay mang IaI kôf qua so sanh fôf hon.
19.3.2 Nhung faI san du fIôu chuân Ia nhung faI san cân co môf fhoI gIan dang kô dô dua vao su
dung fhoo muc dIch du dInh hoac o fình frang co fhô ban duoc, vI du:
G Hang fôn kho doI hoI môf fhoI gIan dang kô dô dua vao fình frang co fhô ban duoc.
G Cac faI san khac nhu xuong san xuâf, phuong fIôn phaf dIôn, va faI san dâu fu.
19.3.3 HaI phuong phap kô foan chI phI dI vay duoc phop su dung, do Ia:
G Phuong phap hach foan chuân dôI voI chI phI dI vay cho fhây rang cac chI phI nay cân
duoc ghI nhân Ia chI phI frong ky phaf sInh.
G Phuong phap duoc phop fhay fhô chI phI phaI duoc chI fIôu khI phaf sInh, fru phân duoc
phop chuyôn fhanh vôn. ChI phI dI vay IIôn quan fruc fIôp foI vIôc mua vao, xây dung hoac
san xuâf môf faI san du dIôu kIôn co fhô duoc chuyôn fhanh vôn khI:
I Co kha nang so mang IaI cac IoI Ich kInh fô frong fuong IaI cho doanh nghIôp, va
I ChI phI co fhô duoc fInh foan môf cach dang fIn cây.
SIC-2 yôu câu vôn hoa dôI voI fâf ca faI san va cac ky du fIôu chuân.
19.3.4 VIôc chuyôn fhanh vôn baf dâu khI:
G Phaf sInh chI phI cho môf faI san du dIôu kIôn.
CH!ONC 19
CHI PHI ÐI VAY |IAS 23)
78
CH!ONC 19
G
CHI PHI ÐI VAY IAS 23
G Phaf sInh chI phI dI vay.
G Ðang dIôn ra nhung hoaf dông cân fhIôf cho vIôc chuân bI faI san dô ban hoac su dung
fhoo muc dIch da dInh.
19.3.5 Ðung vIôc vôn hoa khI:
G TaI san da san sang vô maf vâf châf cho vIôc ban va su dung.
G Công vIôc dang fIôn frIôn bI dình chI frong nhung ky fIôp fhoo.
G Công frình xây dung duoc hoan fhIôn môf phân va phân hoan fhIôn da co fhô duoc su
dung dôc Iâp |vI du môf frung fâm fhuong maI).
19.3.6 Không duoc dung vIôc vôn hoa khI:
G Tâf ca cac bô phân cân duoc hoan fâf fruoc khI bâf ky phân faI san nao co fhô duoc ban
hoac su dung |vI du môf nha xuong).
G CIan doan ngan frong hoaf dông.
G Trong nhung ky dang fhuc hIôn công vIôc hanh chInh va ky fhuâf quan frong.
G ÐôI voI nhung châm frô fIôm ân frong qua frình mua faI san |vI du ruou vang cân co fhoI
gIan daI dô ngâu).
19.3.7 CIa frI duoc vôn hoa Ia sô chI phI dI vay ma dang ra da co fhô franh duoc nôu không chI fIôu
vao nhung faI san du dIôu kIôn:
G Nôu vôn duoc vay dac bIôf dô co duoc môf faI san nhâf dInh, sô chI phI dI vay du dIôu kIôn
chuyôn fhanh vôn Ia sô chI phI fhuc su phaf sInh frong ky fru dI fhu nhâp co duoc fu
nhung khoan dâu fu ngan han bang nhung khoan vay do.
G Nôu vôn duoc vay chung va su dung dô co duoc môf faI san fhì sô chI phI vay duoc chuyôn
fhanh vôn phaI duoc xac dInh bang cach ap sô bình quân gIa quyôn cua sô chI phI dI vay
cho phân chI fIôu vao faI san do. Sô duoc chuyôn fhanh vôn frong môf ky không duoc vuof
qua sô chI phI dI vay phaf sInh frong ky do.
19.3.8 KhI gIa frI kô f chuyô n cu a mô f fa I sa n bao gô m ca Ia I duo c chuyô n fha nh vô n, vuo f qua gIa frI
fhuâ n co fhô fhu c hIô n, fhì fa I sa n câ n duo c dIô u chInh gIa m xuô ng gIa frI fhuâ n co fhô fhu c
hIô n.
19.4 CÖNG BÖË
Nhung nôI dung sau cân duoc công bô:
G Chô dô kô foan duoc ap dung cho chI phI dI vay.
G Ty Iô vôn hoa duoc su dung dô fInh foan chI phI dI vay duoc vôn hoa.
G Tông chI phI dI vay phaf sInh va phân bIôf cho:
I Sô duoc ghI nhân Ia chI phI.
I Sô duoc vôn hoa.
79
CH!ONC 19
G
CHI PHI ÐI VAY IAS 23
CHI PHI ÐI VAY
Morskoy Inc. xây du ng mô f kho chu a câ n 18 fha ng dô hoa n fha nh. Công fy ba f dâ u xây du ng va o
nga y 1/1/2 x2. Ca c khoa n sau da duo c fhanh foa n frong nam 2 x2:
ÐôIa
31/1 2 .
31/3 45 .
3 /6 1 .
31/1 2 .
3 /11 25 .
Khoan fhanh foan Iân dâu vao ngay 31/1 da duoc Iây fu cac khoan no cua doanh nghIôp. Tuy nhIôn,
doanh nghIôp da fhanh công frong vIôc huy dông môf khoan vay vôn frung han co gIa frI 8 . dôIa
vao ngay 31/3/2 x2 voI IaI suâf don Ia 9%/nam, duoc fInh foan va fra vao cuôI ky hang fhang. Sô fIôn
nay duoc su dung rIông cho vIôc xây dung. Sô vôn con fhua fam fhoI duoc dâu fu voI muc IaI suâf 6%
nam fra hang fhang va duoc fhanh foan bang fIôn maf. Nguôn vôn no duoc Iây ra Ia 2 . dôIa dô
fhanh foan vao ngay 3 /11 va khoan nay không fhô Iây duoc fu khoan vay frung han.
Ðu a n xây du ng fa m fho I bI du ng 3 fuâ n frong fha ng 5 do pha I fIô n ha nh ca c công vIô c ha nh chInh
va ky fhuâf quan frong.
CIa su rang ban quan Iy công fy Morskoy Inc. ap dung chô dô kô foan vôn hoa chI phI dI vay.
Nhu ng khoa n no sau dây co n fô n do ng frong ba ng fô ng kô f fa I sa n nga y 31/12/2 x2:
ÐôIa
G Vay frung ha n |xom o frôn) 8 .
G Thâ u chI ngân ha ng 1.2 .5
|Sô bình quân gIa quyô n co n fô n do ng frong nam Ia 75 . dôIa
va fô ng sô fIô n Ia I pha I fra ngân ha ng Ia 33.8 dôIa cho ca nam)
G Ky phIô u 7 nam Ia I 1 % fu nga y 1/1 /19x7 co Ia I suâ f don pha I fra
ha ng nam va o nga y 31/12 9. .
Sô duo c vô n ho a dua va o gIa vô n cu a nha kho frong nam 2 x2 duo c fInh nhu sau:
ÐôIa
Khoa n vay da c bIô f
8 . dôIa x 9% x 9/12 54.
Ia I fhu duo c fu phâ n khoa n vay chua su du ng frong nam:
G 1/4 dô n 3 /6 ||8 . - 45 . ) x 3/12x6%l |5.25 )
G 1/7 dô n 31/1 ||8 . - 55 . ) x 4/12 x 6%l |5. )
G 1/11 dô n 3 /11 ||8 . - 75 . ) x 1/12x6%l |25 )
43.5
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
80
CH!ONC 19
G
CHI PHI ÐI VAY IAS 23
CHI PHI ÐI VAY
TIÐP THÐO
Nguô n vô n chung
Ty Iô chuyô n fha nh vô n 9,58% |Pho p fInh a)
Tra vao ngay 31/1 |2 . x 11/12 x 9,58%) 17.563
Tra vao ngay 3 /11 |2 . x 1/12 x 9,58%) 1.597
19.16
TO NC SO Ð!O C VO N HO A 62.66
I!! Y : Ma c du fâ f ca hoa f dô ng bI gIa n doa n do công vIô c ha nh chInh va ky fhuâ f frong fha ng 5
nam 2 x2, fhoo IAS 23 fhì vIô c vô n ho a không bI dình chI frong fho I gIan na y.
PHÐ P TINH
ÐôIa
a. Ty Iô vô n ho a cho nguô n vô n Iâ y fu ca c khoa n no
Tô ng sô Ia I fra cho nhu ng khoa n vay na y
G Thâ u chI ngân ha ng 33.8
G Ky phIô u 7 nam |9. . x 1 %) 9 .
933.8
Tô ng khoa n vay fhoo bình quân gIa quyô n
G Thâ u chI ngân ha ng 75 .
G Ky phIô u 7 nam 9. .
9.75 .
Ty Iô vôn hoa = 933.8 : 9.75 .
= 9,58% |Ia m fro n sô )
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
81
20.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Quan hô voI cac bôn IIôn quan co fhô co anh huong quan frong dôn fình frang faI chInh va
kôf qua hoaf dông cua don vI bao cao. Muc dIch cua IAS nay Ia xac dInh cac môI quan hô va
cac gIao dIch voI cac bôn IIôn quan dô cung cô vIôc công bô fhông fIn vô cac môI quan hô do.
20.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay cân duoc ap dung cho quan hô gIao dIch voI cac bôn IIôn quan. Cac yôu câu cua chuân
muc ap dung cho cac bao cao faI chInh cua fung bôn IIôn quan fhuc hIôn bao cao.
20.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
20.3.1 Cac bôn duoc cho Ia co IIôn quan khI môf bôn co kha nang kIôm soaf |hoac cung kIôm soaf)
bôn con IaI hoac co anh huong quan frong dôI voI bôn con IaI frong vIôc ra cac quyôf dInh faI
chInh va hoaf dông. Cac môI quan hô voI cac bôn IIôn quan bao gôm:
G Cac don vI fruc fIôp kIôm soaf, hoac chIu su kIôm soaf hoac cung chIu su kIôm soaf chung
voI don vI bao cao |vI du môf fâp doan cac công fy).
G Cac don vI IIôn kôf.
G Cac don vI cung chIu su kIôm soaf.
G Cac ca nhân bao gôm cac fhanh vIôn frong gIa dình, so huu fruc fIôp hoac gIan fIôp quyôn
bIôu quyôf frong don vI bao cao va quyôn nay dom IaI cho cac ca nhân nay anh huong quan
frong.
G Can bô quan Iy chu chôf |gôm co cac gIam dôc, nhung can bô cao câp va cac fhanh vIôn
frong gIa dình) chIu frach nhIôm Iâp kô hoach, chI dao va quan Iy cac hoaf dông.
G Cac don vI co quyôn bIôu quyôf quan frong duoc gIu fruc fIôp hoac gIan fIôp boI cac ca
nhân |can bô chu chôf va cac fhanh vIôn frong gIa dình ho) hoac cac don vI nho do nhung
nguoI nay co fhô gây anh huong quan frong.
20.3.2 CIao dIch voI bôn IIôn quan bao gôm vIôc chuyôn gIao cac nguôn hoac nghIa vu gIua cac bôn
IIôn quan, không kô co gIa ca hay không; no bao gôm ca cac gIao dIch duoc fhuc hIôn dôc Iâp.
ÐuoI dây Ia vI du vô cac gIao dIch nay:
G Mua hoac ban hang hoa.
G Mua hoac ban bâf dông san hoac cac faI san khac.
G Cung câp hoac nhân cung câp dIch vu.
G Cac hop dông daI Iy.
G Hop dông cho fhuô.
G Chuyôn gIao nghIôn cuu va phaf frIôn.
G Hop dông chuyôn gIao câp phop.
G CIao dIch faI chInh gôm cac khoan cho vay va gop vôn cô dông.
G Ðam bao va fhô châp.
G Cac hop dông quan Iy.
CH!ONC 2
CONC ÐO VÐ CAC ÐÐN IIÐN Q!AN |IAS 24)
82
CH!ONC 2
G
CONC ÐO VÐ CA C ÐÐN IIÐN Q!AN IAS 24
20.3.3 Cac môI quan hô voI bôn IIôn quan Ia môf dac dIôm fhông fhuong frong fhuong maI. NhIôu
don vI fhuc hIôn nhung phân hoaf dông dôc Iâp cua mình fhông qua cac công fy con, don vI
IIôn kôf, IIôn doanh, v.v.. Cac bôn nay dôI khI fham gIa cac gIao dIch fhông qua cac dIôu khoan
va gIa ca kInh doanh không mang fInh fIôu bIôu.
20.3.4 Cac bôn IIôn quan co muc dô IInh hoaf frong qua frình Iâp gIa không duoc fhô hIôn frong cac
gIao dIch gIua cac bôn IIôn quan, vI du:
G Phuong phap gIa so sanh fha nôI.
G Phuong phap gIa ban IaI.
G Phuong phap gIa ban công fhôm phân fram chI phI.
20.4 CÖNG BÖË
20.4.1 ÐuoI dây Ia nhung nôI dung cân duoc công bô frong cac fhuyôf mInh bao cao faI chInh:
G Xac dInh môI quan hô voI bôn IIôn quan khI co su kIôm soaf, bâf kô co cac gIao dIch gIua
cac bôn hay không.
G KhI phaf sInh gIao dIch voI bôn IIôn quan:
I Ðan châf cua môI quan hô voI bôn IIôn quan.
I IoaI gIao dIch.
I Cac yôu fô frong gIao dIch Ia:
I KhôI Iuong |co fhô Ia sô Iuong cu fhô hoac môf fy Iô fhIch hop).
I CIa frI hoac fy Iô fhIch hop cua nhung khoan chua duoc fhanh foan.
I ChInh sach gIa ca.
20.4.2 Yôu câu không công bô gIao dIch frong:
G Ðao cao faI chInh fông hop dôI voI cac gIao dIch frong nôI bô fâp doan.
G Ðao cao faI chInh cua công fy mo kom voI bao cao faI chInh fông hop.
G Ðao cao faI chInh cua môf chI nhanh duoc so huu foan bô nôu công fy mo o frong cung môf
nuoc va Iâp bao cao fâp doan.
G Ðao cao faI chInh cua cac doanh nghIôp do nha nuoc kIôm soaf co gIao dIch voI cac doanh
nghIôp fuong fu.
83
CH!ONC 2
G
CONC ÐO VÐ CA C ÐÐN IIÐN Q!AN IAS 24
CONC ÐO VÐ CAC ÐÐN IIÐN Q!AN
HabIfaf Inc. Ia mô f công fy con frong mô f co câ u fâ p doa n duo c fhô hIô n qua so dô
duo I dây:
Nhung duong ko IIôn fhô hIôn su kIôm soaf frong khI duong gach nôI fhô hIôn quyôn anh
huong quan frong.
Trong nam, HabIfaf Inc. da mua xuong va fhIôf bI cua Assoc. Inc. voI sô fIôn 23 frIôu dôIa,
nho do Assoc. Inc. fhu duoc môf khoan IoI nhuân 4 frIôu dôIa.
Thoo IAS 24, HabIfaf Inc. va Assoc. Inc. duoc cho Ia cac bôn co IIôn quan. ChI fIôf dây du
vô gIao dIch cân duoc công bô frong cac bao cao faI chInh cua ca haI bôn fhoo yôu câu cua
IAS 24, do Ia:
G Ðan châf môI quan hô voI bôn IIôn quan.
G Ðan châf cua gIao dIch.
G CIa frI gIao dIch.
G Ðâf ky khoan fIôn nao HabIfaf Inc. con no Assoc. Inc.
G ChInh sach gIa ap dung cho vIôc xac dInh gIa frI gIao dIch.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
Yuka Inc.
HabIfaf Inc. £aII Inc.
Assoc Inc.
7 %
6 %
35%
84
21.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS quy dInh fhông fIn cân duoc bao cao cho fung quy huu frI fhoo ban châf, nguôn faI chInh
va hoaf dông.
21.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay duoc ap dung cho cac bao cao vô cac quy IoI Ich huu frI huong vao fâf ca cac
fhanh vIôn fham gIa, không kô quy nay Ia:
G Môf quy rIông bIôf hay không.
G Môf quy xac dInh fhoo dong gop hay Ia môf quy xac dInh fhoo IoI Ich.
G Ðo môf công fy bao hIôm quan Iy.
G Ðo cac bôn không phaI Ia nhân vIôn faI fro.
G Ia môf fhoa fhuân chInh fhuc hay không chInh fhuc.
21.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
21.3.1 Cac quy IoI Ich huu frI co fhô Ia xac dInh fhoo dong gop hoac xac dInh fhoo IoI Ich |fham khao
chuong 15).
21.3.2 VIôc fInh foan phI bao hIôm cho quy IoI Ich huu frI co fhô duoc fom faf nhu sau:
G Quy xa c dInh fhoo do ng go p: NghIa vu cu a gI I chu fhuo ng duo c fru dI fhoo phâ n do ng g p
cu a ho . Vì v y fhuo ng không do I ho I pha I dua ra y kIô n c a nguo I fInh fo n phI b o h I ô m.
G Quy xac dInh fhoo IoI Ich: ÐoI hoI dInh ky co sang kIôn cua nguoI fInh phI bao hIôm dô danh
gIa fình frang fa I chInh cu a quy , xom xo f ca c gIa dInh, va kIô n nghI mu c do ng go p frong
fuong IaI. Ðôn gIo I chu chIu fra ch nhIô m khôI phu c Ia I mu c quy Io I Ich khI quy bI fhâm hu f,
dô cung câ p nhu ng Io I Ich da fhoa fhuâ n cho nhân vIôn hIô n dang Ia m vIô c va da Ia m vIô c
fruo c dây.
Q!Y XA C ÐINH THÐO ÐO NC CO P
21.3.3 Nhung nguyôn fac sau duoc ap dung cho vIôc dInh gIa faI san fhuôc quy:
G Cac khoan dâu fu duoc kôf chuyôn fhoo gIa frI fhuc fô.
G Nôu không kôf chuyôn fhoo gIa frI fhuc fô fhì vân phaI công bô gIa frI fhuc fô.
21.3.4 Trong bao cao cua quy xac dInh fhoo dong gop phaI co bao cao vô faI san rong danh cho IoI
Ich va dIôn gIaI vô chInh sach câp vôn.
Q!Y XA C ÐINH THÐO IO I ICH
21.3.5 Thông fhu ng vIô c da nh gIa c a nhân vIôn fInh phI b o hI m du c fh c hI n 3 nam m f I n. CI a
frI hI n fa I c a c c kho n d fInh fhanh foa n fhoo qu I I Ich x c dInh c fhô du c fInh foa n v b o
ca o b ng vI c s d ng m c Iuong hIô n f I hoa c m c Iuong uo c fInh cho fo I fho I dIô m nghI huu c a
fha nh vIôn fham gIa.
21.3.6 Nguyôn f c dInh gI f I s n qu fuong f nhu nguyôn f c p d ng cho c c qu x c dInh fhoo d ng g p .
CH!ONC 21
KÐ TOAN VA ÐAO CAO THÐO Q!Y IOI ICH H!! TRI |IAS 26)
21.3.7 Ðao cao vô quy xac dInh fhoo IoI Ich chua dung fhông fIn cân duoc frình bay fhoo môf frong
nhung hình fhuc sau:
G Ðao cao cho fhây sô faI san rong danh fra cho cac IoI Ich, gIa frI hIôn faI cua cac khoan IoI
Ich huu frI cua nguoI fInh phI gIa bao hIôm du fInh so phaI fra va sô fhang du hoac fhâm
huf sau do. Ðao cao nay con bao gôm ca cac bao cao fhay dôI faI san rong danh cho IoI Ich,
va fhay dôI gIa frI hIôn faI cua cac khoan IoI Ich huu frI phaI fhoo fInh foan phI bao hIôm.
Ðao cao nay co fhô con gôm môf bao cao rIông fInh phI bao hIôm hô fro cho gIa frI hIôn faI
cua cac khoan IoI Ich huu frI fhoo fInh foan ruI ro bao hIôm.
G Cung câp nhung fhông fIn gIông nhu frôn vô faI san rong, nhung gIa frI hIôn faI fhoo fInh
phI bao hIôm duoc công bô frong phân fhuyôf mInh. Ðao cao co fhô bao gôm môf bao cao
fInh foan ruI ro bao hIôm rIông nhu nôu o frôn.
G Ðao cao bao gôm môf bao cao vô faI san rong dô fra cac IoI Ich huu frI va bao cao vô nhung
fhay dôI cua nhung faI san nay voI gIa frI hIôn faI fhoo fInh foan bao hIôm frình bay frong
môf bao cao ruI ro bao hIôm rIông.
21.4 CÖNG BÖË
ÐIôn gIaI vô quy
Cân công bô nhung fhông fIn nhu fôn cua gIoI chu va cac nhom nhân vIôn fham gIa quy, sô
nguoI fham gIa nhân IoI Ich, IoaI quy va cac chI fIôf khac.
Cac chInh sach
G Nhung chô dô kô foan quan frong.
G ÐIôn gIaI vô cac chInh sach dâu fu.
G ÐIôn gIaI vô chInh sach faI chInh.
Ðao cao vô faI san rong danh cho cac IoI Ich
Ðao cao nay cho fhây sô faI san danh cho cac IoI Ich huu frI du fInh phaI fra frong fuong IaI.
G TaI san vao cuôI nam, duoc phân IoaI hop Iy.
G Phuong phap dInh gIa faI san.
G KhI c c kho n d u fu c a qu du c froo I I do không fh d fInh gI frI fh c f , fhì ph I công b I y
do.
G ChI fIôf vô bâf ky môf khoan dâu fu nao vuof qua 5% gIa frI faI san rong danh cho cac IoI
Ich hoac 5% cua bâf ky faI san dam bao nao.
G ChI fIôf vô bâf ky khoan nao dâu fu cho chu công fy.
G NghIa vu no chu không phaI gIa frI hIôn faI cua cac IoI Ich huu frI so phaI fra fhoo fInh
foan bao hIôm.
Ðao cao fhay dôI faI san rong danh cho cac IoI Ich
G Thu nhâp dâu fu.
G Ðong gop cua chu công fy.
G Ðong gop cua nhân vIôn.
G Cac khoan fhu nhâp khac.
G IoI Ich da fra hoac phaI fra |duoc phân fIch fhoo fung IoaI IoI Ich).
G ChI phI hanh chInh.
G Cac chI phI khac.
G Thuô fhu nhâp
G Iô/IaI fu vIôc fhanh Iy cac khoan dâu fu va fhay dôI gIa frI cac khoan dâu fu.
G Chuyôn dôI gIua cac quy.
Thông fIn fInh foan bao hIôm |chI danh cho cac quy IoI Ich):
G CIa frI hIôn faI cua cac IoI Ich huu frI so phaI fra fhoo fInh phI bao hIôm, dua frôn cac
khoan IoI Ich so phaI fra fhoo cac dIôu khoan cua quy, dua vao dIch vu cung câp cho foI
fhoI dIôm công bô, va vao vIôc su dung muc Iuong hIôn faI hoac muc Iuong du fInh.
G ÐIôn gIaI cac gIa dInh chInh cho vIôc fInh foan bao hIôm.
G Phuong phap su dung cho vIôc fInh foan gIa frI hIôn faI cua cac khoan IoI Ich huu frI phaI
fra fhoo fInh foan bao hIôm.
G Ngay dInh gIa gân nhâf do nhân vIôn fInh ruI ro bao hIôm fIôn hanh.
85
CH!ONC 21
G
KÐ TOA N VA ÐA O CA O THÐO Q!Y IO I ICH H!! TRI IAS 26
86
CH!ONC 21
G
KÐ TOA N VA ÐA O CA O THÐO Q!Y IO I ICH H!! TRI IAS 26
KÐ TOAN VA ÐAO CAO THÐO Q!Y IOI ICH H!! TRI
Ða o ca o vô quy Io I Ich huu frI frong sô nhu ng fhông fIn kha c, câ n dua va o ba o ca o vô fhay dô I gIa frI
fa I sa n ro ng da nh cho ca c Io I Ich.
TrIch dâ n duo I dây Iâ y fu Tâ p doa n WorId Ðank: Quy huu frI cho công nhân vIôn - Ða o ca o nam 1996.
Ða o ca o na y bao gô m nhu ng ba o ca o fuân fhu ca c yôu câ u IAS 26 vô fâ f ca ca c nô I dung quan fro ng:
Ca c ba o ca o vô fhay dô I gIa frI fa I sa n ro ng da nh cho ca c Io I Ich
Nam kô f fhu c nga y 31/12
1996 1995
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Thu nhâ p dâ u fu
Tang fhuâ n frong gIa frI fhu c fô cu a ca c khoa n dâ u fu 8 9. 8 694.4 2
Ia I va cô fu c 3 1.391 233.163
Tô ng fhu nhâ p dâ u fu 1.11 .399 927.565
Ðong gop
Ðo ng go p cu a Ngân ha ng/I£C/MICA 1 1.337 113.217
Ðo ng go p cu a ca c fha nh vIôn fham gIa 55.651 55.341
Khoa n ro ng nhâ n duo c fu ca c quy huu frI cu a ca c fô chu c quô c fô
kha c ma nhu ng nguo I fham gIa duo c chuyô n nhuo ng 1.768 64
Tô ng sô do ng go p 158.756 169.198
Tô ng sô fang bô sung 1.269.155 1. 96.763
Thanh foa n Io I Ich
TIôn huu |11 . 34) |95.299)
Thanh foan fIôn dI IaI |47. 41) |38.736)
Ðo ng go p, ca c khoa n Io I Ich duo c ru f, va Ia I fra khI
cac fhanh vIôn fham gIa fruoc dây ruf ra |7.81 ) |7.625)
Sô Io I Ich fra hô f khI qua do I |1.8 3) |899)
Tô ng sô gIa m |166.688) |142.559)
Sô fang fhuân 1.1 2.467 954.2 4
Ta I sa n ro ng da nh cho Io I Ich
Ðâ u nam 6.475.7 9 5.521.5 5
Cuô I nam 7.578.176 6.475.7 9
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
87
22.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
NguoI su dung bao cao faI chInh cua môf công fy mo cân co fhông fIn vô fình hình faI chInh,
kôf qua hoaf dông va nhung fhay dôI vô faI chInh cua ca fâp doan. Chuân muc nay quy dInh
nhung nôI dung sau:
G Thu fuc Iâp va frình bay cac bao cao faI chInh fông hop.
G Phuong ph p k fo n cho c c công fy con frong c c b o c o f I chInh rIông c a công fy m .
22.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS n y duo c p du ng cho m f công fy mo v ca c công fy con frong f p doa n chIu su kI m soa f c a
công fy m . S kIô m soa f du c dInh nghIa I quyô n dI u chInh c c chInh s a ch f a I ch I nh va ca c
chInh s ch ho f dô ng cu a m f công fy d fhu duo c Io I Ich f ho f dô ng c a công f ydo . T rong sô
nhu ng yô u fô kha c, s hI n hu u c a vIô c kIô m soa f duo c fhô hIô n qua m f f r ong nh u ng hì nh fhu c
sau:
G Quyôn so huu: công fy mo so huu |fruc fIôp hoac gIan fIôp) fhông qua cac công fy con, frôn
5 % quyôn bIôu quyôf.
G Quyôn bIôu quyôf: quyôn bIôu quyôf fhuc fô chIôm frôn 5 % fhoo fhoa fhuân voI cac nha
dâu fu khac.
G ChInh sach: quyôn dIôu chInh cac chInh sach faI chInh va hoaf dông cua công fy fhoo quy
chô hoac fhoo fhoa fhuân.
G HôI dông quan frI: quyôn bô nhIôm hoac baI mIôn da sô fhanh vIôn cua hôI dông quan frI
G Quyôn bIôu quyôf cua cac fhanh vIôn hôI dông quan frI: quyôn bo da sô phIôu faI cac cuôc
hop hôI dông quan frI. |SIC-12 yôu câu hop nhâf ca don vI hoaf dông fhoo muc dIch dac
bIôf va fhuc fô chIu su kIôm soaf cua công fy mo.
22.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
ÐA O CA O TA I CHINH TO NC HO P
22.3.1 Môf công fy mo cân frình bay cac bao cao faI chInh fông hop nhu fhô ca fâp doan Ia môf
doanh nghIôp duy nhâf. Môf công fy con chIu so huu foan bô hoac gân nhu foan bô không cân
frình bay bao cao faI chInh fông hop.
22.3.2 Môf công fy mo cân fâp hop fâf ca công fy con ca frong nuoc va nuoc ngoaI fru nhung fruong
hop IoaI fru sau:
G Cac công fy con bI mua va gIu dô sau do fhanh Iy frong fuong IaI gân.
G Cac công fy con hoaf dông fhoo nhung han chô nghIôm ngaf Iâu daI va Iam fôn haI dang
kô dôn kha nang chuyôn gIao vôn.
Nhung công fy con nay duoc bao cao nhu nhung khoan dâu fu fhoo IAS 39; xom chuong 34.
22.3.3 Phuong pha p co b n dô I p m f b c c b o ca o fa I chInh f ng ho p I ho p nh f c c b o ca o f I chI nh
c a công fy m v c c công fy con fhoo phuong ph p f ng d ng, ba ng c ch c ng I I nhu ng kho n
mu c f I s n, no , v n, fhu nh p v chI phI gIô ng nhau. C c phuong ph p co b n kha c gô m c :
G CIa frI kôf chuyôn cua cac khoan dâu fu cua công fy mo va phân vôn chu so huu cua công
fy mo dâu fu vao fung công fy con duoc xoa fhoo IAS 22, xom chuong 18.
G IoI Ich fhIôu sô frong faI san rong cua fâp hop cac công fy con duoc xac dInh va frình bay
CH!ONC 22
ÐAO CAO TAI CHINH TONC HOP VA KÐ TOA N
CAC KHOAN ÐÂ! T! VAO CAC CONC TY CON |IAS 27)
88
CH!ONC 22
G
ÐA O CA O TA I CHINH TO NC HO P VA KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! VA O CA C CONC TY CON IAS 27
rIông frong bang fông kôf faI san fông hop.
G Sô du va cac gIao dIch frong nôI bô fâp doan duoc xoa dI.
G Nhung khoan Iô IaI chua fhuc hIôn duoc IoaI bo.
G IoI Ich fhIôu sô frong Iô/IaI frong ky cua cac công fy con duoc xac dInh va frình bay rIông
frong bao cao fhu nhâp. Iô IaI cua fâp doan duoc dIôu chInh dô co duoc Iô IaI rong fInh cho
nhung nguoI so huu công fy mo.
G Cac khoan fhuô duoc hach foan fhoo IAS 12.
G IoI nhuân fâp hop duoc dIôu chInh cho sô cô fuc uu daI fIch Iuy cua công fy con, cho du cô
fuc da duoc công bô hay chua.
G Cac khoan dâu fu cân duoc kô foan fhoo IAS 39, fu ngay không con Ia công fy con va không
fro fhanh môf don vI IIôn kôf.
G Cac khoan Iô fInh vao quyôn IoI fhIôu sô co fhô Ion hon IaI fu vôn gop cua công fy con.
Phân vuof qua nay duoc fInh vao quyôn IoI da sô fru dI sô ma bôn fhIôu sô co rang nghIa
vu buôc phaI, hoac co fhô, Iam IoI fu cac khoan Iô.
22.3.4 Cac fhu fuc hop nhâf khac bao gôm:
G Cac chô dô kô foan fhông nhâf cân duoc su dung.
G Nôu ngay bao cao cua công fy mo va cac công fy con khac nhau fhì fhuc hIôn dIôu chInh
dôI voI cac gIao dIch hoac su kIôn quan frong dIôn ra gIua cac ngay nay. Khoang fhoI gIan
chônh Iôch không duoc qua ba fhang.
ÐA O CA O TA I CHINH C! A CONC TY MÐ
22.3.5 Trong bao cao faI chInh rIông cua công fy mo, cac khoan dâu fu vao cac công fy con duoc dua
vao bao cao faI chInh fông hop do co fhô Ia:
G kôf chuyôn fhoo chI phI.
G vôn chu so huu kô foan fhoo IAS 28, hoac
G duoc fInh nhu nhung faI san faI chInh danh dô ban fhoo IAS 39.
22.4 CÖNG BÖË
22.4.1 ÐA O CA O TA I CHINH TO NC HO P
G IIôf kô cac công fy con quan frong
I Tôn.
I NoI fhanh Iâp/dong fru so.
I Ty Iô quyôn so huu hoac fy Iô quyôn bIôu quyôf |nôu khac nhau).
G Iy do không hop nhâf môf công fy con nao do.
G Ðan châf cua môI quan hô khI công fy mo không so huu |fruc fIôp hoac gIan fIôp) frôn 5 %
quyôn bIôu quyôf.
G Tôn cua môf công fy, frong do frôn 5 % quyôn bIôu quyôf |fruc fIôp hoac gIan fIôp) bI so
huu nhung không phaI Ia công fy con do không co su kIôm soaf.
G A nh huong cua vIôc mua vao va fhanh Iy cac công fy con dôn vI fhô faI chInh, kôf qua cua
ky bao cao va dôn cac gIa frI so sanh.
G KhI công fy mo chIu so huu foan bô fhì công bô:
I Iy do không Iâp bao cao faI chInh fông hop.
I Co so bao cao cho cac công fy con frong cac bao cao faI chInh cua công fy mo.
I Tôn va fru so dang ky cua công fy mo.
G Nôu không su dung cac chô dô kô foan fhông nhâf fhì,
I Công bô vIôc không su dung
I Trình bay fy Iô cac khoan muc bI anh huong.
22.4.2 ÐA O CA O TA I CHINH C! A CONC TY MÐ
89
CH!ONC 22
G
ÐA O CA O TA I CHINH TO NC HO P VA KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! VA O CA C CONC TY CON IAS 27
ÐAO CAO TAI CHINH TONC HOP VA KÐ TOA N
CAC KHOAN ÐÂ! T! VAO CAC CONC TY CON
A. Ca c khoa n Io I nhuâ n sau fhuô duo I dây IIôn quan fo I fâ p doa n AIpha:
ÐôIa
AIpha Inc. 15 .
Ðofa Inc. 4 .
CharIIo Inc. 25.
ÐoIfa Inc. 6 .
Ðcho Inc. 8 .
G AIpha Inc. so huu 75% quyôn bI u quyôf frong Ðofa Inc. va 3 % quy n bI ô u quyô ff r ong Ch arI I o
Inc.
G Ðofa Inc. co n so hu u 3 % quyô n bIô u quyô f frong CharIIo Inc. va 25% quyô n bIô u quyô f frong
Ðcho Inc.
G CharIIo Inc. so hu u 4 % quyô n bIô u quyô f frong ÐoIfa Inc..
VÂ N ÐÐ ÐÀ T RA: Tu ng don vI frong fâ p doa n co dIa vI nhu fhô na o va vIô c phân chIa fhIô u sô phâ n
Io I nhuâ n sau fhuô cu a fâ p doa n duo c fInh foa n ra sao7
Ðofa Inc. va CharIIo Inc. dô u Ia ca c công fy con cu a AIpha Inc. - Ia công fy so hu u fru c fIô p hoa c gIa n
fIô p fhông qua mô f công fy con frôn 5 % quyô n bIô u quyô f frong ca c công fy con.
CharIIo Inc. va Ðcho Inc. duo c coI Ia ca c don vI IIôn kô f cu a Ðofa Inc. frong khI ÐoIfa Inc. fhì duo c
coI Ia don vI IIôn kô f cu a CharIIo Inc. fru khI không fô n fa I a nh huo ng quan fro ng na o.
Io I Ich fhIô u sô frong phâ n Io I nhuâ n sau fhuô cu a fâ p doa n duo c fInh foa n nhu sau:
Io I nhuâ n sau fhuô cu a CharIIo Inc. ÐôIa ÐôIa
G So huu 25.
G TInh fhoo vô n do ng go p:
I ÐoIfa Inc. |4 % x 6 . ) 24.
49.
G Io I Ich fhIô u sô fhoo fy Iô 4 % 19.6
Io I nhuâ n sau fhuô cu a Ðofa Inc.
G So huu 4 .
G TInh fhoo vô n do ng go p
I CharIIo Inc. |3 % x 49. ) 14.7
I Ðcho Inc. |25% x 8. ) 2 .
74.7
G Io I Ich fhIô u sô fhoo fy Iô 25% 18.675
38.275
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
90
CH!ONC 22
G
ÐA O CA O TA I CHINH TO NC HO P VA KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! VA O CA C CONC TY CON IAS 27
TIÐP THÐO
ÐAO CAO TAI CHINH TONC HOP VA KÐ TOA N
CAC KHOAN ÐÂ! T! VAO CAC CONC TY CON
Ð. Mô f công fy mo o châu Âu co ca c công fy con o nhIô u nuo c kha c nhau, a p du ng chô dô kô foa n
fhoo phuong pha p chI phI II£O fInh cho foa n bô sô ha ng fô n kho cu a fâ p doa n. Câ n dây, công
fy gIa nh duo c quyô n kIô m soa f frong mô f công fy con o Nam PhI va công fy con na y không duo c
pho p a p du ng chô dô kô foa n na y do quy dInh vô kô foa n cu a nuo c so fa I.
VÂ N ÐÐ ÐÀ T RA: Ia m fhô na o dô xu Iy duo c vâ n dô na y khI ho p nhâ f ba o ca o7
IAS 27 yôu câ u ca c ba o ca o fa I chInh fô ng ho p pha I duo c Iâ p fhoo ca c quy fa c kô foa n fhô ng nhâ f,
frong chu ng mu c co fhô a p du ng fhu c fIô nduo c. Tuy nhIôn chuâ n mu c na y không do I ho I mô f
don vI frong fâ p doa n pha I fhay dô I phuong pha p kô foa n sang phuong pha p duo c a p du ng cho
fâ p doa n.
Co fhô Iu a cho n mô f frong ca c phuong pha p sau:
G Ca c ba o ca o fa I chInh cu a công fy con o Nam PhI co fhô duo c dIô u chInh cho phu ho p dô
chuyô n gIa frI ha ng fô n kho sang gIa frI fInh fhoo II£O nha m phu c vu cho vIô c Iâ p ba o ca o
fa I chInh fô ng ho p.
G Nô u fhu c fIô n không fhô su du ng mô f phuong pha p kô foa n fhô ng nhâ f dô I vo I ha ng fô n
kho |vI du fhoo quan dIô m chI phI Io I Ich dô fhu c hIô n chuyô n dô I) fhì vIô c na y pha I duo c
công bô , cu ng vo I gIa frI ha ng fô n kho không fInh fhoo công fhu c II£O.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
91
23.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS na y quy dInh ca c phuong pha p kô foa n co fhô su du ng fhay fhô cho ca c don vI IIôn kô f. Mu c
fIôu chInh cu a chuâ n mu c na y Ia cung câ p cho nguo I su du ng nhu ng fhông fIn IIôn quan dô n Io I
Ich cu a ca c nha dâ u fu frong ca c khoa n fhu nhâ p va nhu ng fa I sa n va no co ba n cu a don vI duo c
dâ u fu.
23.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay duoc ap dung cho fung khoan dâu fu frong môf don vI IIôn kôf; môf don vI IIôn kôf
Ia môf công fy chIu anh huong quan frong cua nha dâu fu, nhung không phaI Ia môf công fy
con cung không phaI Ia môf IIôn doanh cua nha dâu fu.
23.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
23.3.1 A nh huong quan frong Ia quyôn fham gIa vao cac quyôf dInh chInh sach faI chInh va hoaf
dông cua don vI duoc dâu fu, nhung không co quyôn kIôm soaf cac chInh sach nay. Su fôn faI
cua anh huong quan frong nay, frong sô nhung yôu fô khac, duoc fhô hIôn qua:
G Nam gIu |fruc fIôp hoac gIan fIôp) frôn hoac bang 2 % quyôn bIôu quyôf fru khI không co
anh huong quan frong nao duoc fhô hIôn.
G ÐaI dIôn cho co quan quan Iy.
G Tham gIa vao qua frình hoach dInh chInh sach.
G Cac gIao dIch quan frong gIua cac bôn.
G Trao dôI can bô quan Iy.
G Cung câp fhông fIn ky fhuâf fhIôf yôu.
23.3.2 Ca c phuong pha p sau co fh du c su d ng dô k foa n cho c c khoa n dâ u fu v o c a c don vI I I ônkô f:
G Phuong phap vôn cô phân: Ia phuong phap ma fhoo, do khoan dâu fu Iuc dâu duoc ghI
fhoo chI phI va duoc dIôu chInh fhoo nhung fhay dôI frong phân faI san rong cua nguoI
dâu fu frong don vI duoc dâu fu dIôn ra sau khI co duoc nhung khoan dâu fu. CIa frI kôf
chuyôn duoc gIam fhoo phân duoc phân phôI |vI du nhu cô fuc).
G Phuong phap chI phI: Ia phuong phap ghI khoan dâu fu fhoo chI phI. Ðao cao fhu nhâp
phan anh muc fhu nhâp ma nha dâu fu nhân duoc fu phân phân phôI IoI nhuân rong fIch
Iuy cua don vI duoc dâu fu phaf sInh sau ngay co duoc khoan dâu fu. Sô phân chIa vuof
qua phân IoI nhuân nay Iam gIam gIa frI kôf chuyôn.
23.3.3 Trong cac bao cao faI chInh fông hop cac don vI IIôn kôf fhuong duoc kô foan fhoo phuong
phap vôn. Tuy nhIôn, khoan dâu fu vao don vI IIôn kôf duoc bao cao fhoo IAS 39 khI:
G khoan dâu fu co duoc va gIu dô dom ban IaI frong fuong IaI gân, hoac
G hoaf dông fhoo nhung han chô ngaf nghoo ap dung Iâu daI.
23.3.4 Trong cac bao cao faI chInh rIông nha dâu fu bao cao vô cac don vI IIôn kôf bang cach:
G kôf chuyôn fhoo chI phI
G su dung phuong phap kô foan fhoo vôn gop cô phân hoac.
G kô foan fhoo IAS 39 cho cac khoan faI san faI chInh danh dô ban.
23.3.5 Cac nguyôn fac kô foan khac cua phuong phap vôn cô phân Ia:
G Ðaf dâu kô foan vôn cô phân fu ngay don vI duoc dâu fu dap ung dInh nghIa vô môf don
vI IIôn kôf.
CH!ONC 23
KÐ TOAN CAC KHOAN ÐÂ! T!
TRONC CAC ÐON VI IIÐN KÐT |IAS 28)
92
CH!ONC 23
G
KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! TRONC CA C ÐON VI IIÐN KÐ T IAS 28
G Ngung vIôc kô foan vôn cô phân khI:
I nha dâu fu không con co anh huong quan frong, nhung vân duy frì foan bô hoac môf
phân khoan dâu fu, hoac
I don vI IIôn kôf hoaf dông duoI nhung han chô nghIôm ngaf duoc ap dung Iâu daI Iam
fôn haI dang kô dôn kha nang chuyôn gIao vôn.
G NhIô u buo c fIô n ha nh frong phuong ph p v n cô phâ n c ng fuong fu nhu ca c fhu fu c h p
nhâ f, cha ng ha n:
I IoaI bo nhung khoan Iô IaI chua fhuc hIôn phaf sInh fu cac gIao dIch gIua nguoI dâu
fu va bôn duoc dâu fu |SIC-3).
I Xac dInh phân gIa frI IoI fhô frong gIa mua.
I Hao mon gIa frI IoI fhô.
I ÐI u chInh kh u hao nhu ng fa I s n c fh khâ u hao du c, du a frôn gI frI fh c fô cu a f I
sa n.
I ÐIôu chInh anh huong cua vIôc nam gIu cô phân gIua cac don vI.
I Su dung chô dô kô foan fhông nhâf.
G Cac bao cao faI chInh gân nhâf cua don vI IIôn kôf duoc su dung cho vIôc kô foan vôn cô
phân.
G Nôu ngay bao cao khac nhau, dIôu chInh nhung su kIôn quan frong sau ngay Iâp bang
fông kôf faI san cua don vI IIôn kôf.
G Ðôn dâu fu fInh foan phân Iô/IaI cua mình sau khI dIôu chInh sô cô fuc uu daI fIch Iuy cho
du co duoc công bô hay không.
G Nha dâ u fu ghI nhâ n ca c khoa n Iô cu a mô f don vI IIôn kô f cho fo I khI khoa n dâ u fu ba ng .
Nhung khoan Iô fIôp fhoo chI duoc du phong o muc dô duoc nha dâu fu dam bao |STC-2 ).
G Nôu co dâu hIôu cho fhây Ia môf khoan dâu fu vao don vI IIôn kôf bI hu haI fhì doanh
nghIôp so ap dung IAS 36 |cho rIông fung khoan dâu fu)
23.4 CÖNG BÖË
Chô dô kô foan
G Phuong phap su dung dô kô foan cho:
I Cac don vI IIôn kôf.
I CIa frI IoI fhô va gIa frI IoI fhô âm.
I ThoI ky hao mon dôI voI gIa frI IoI fhô.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G Phân phân chIa cua nha dâu fu dôI voI:
I IaI va Iô frong ky.
I Cac khoan bâf fhuong.
I Cac khoan cua ky fruoc.
Ðang fông kôf faI san va fhuyôf mInh
G Ðâu fu vao cac don vI IIôn kôf duoc frình bay vao môf khoan muc rIông frôn bang va duoc
phân IoaI Ia dâu fu daI han.
G Môf danh sach fuong ung va dIôn gIaI vô cac don vI IIôn kôf quan frong, gôm co:
I Tôn.
I TInh châf hoaf dông.
I Ty Iô quyôn so huu hoac quyôn bIôu quyôf |nôu khac voI quyôn so huu).
G Nô u nh d u fu không frình b y b o ca o fa I chInh fô ng ho p va không k foa n fhoo phuong ph p
v n cô phâ n cho khoa n d u fu fhì so pha I công bô a nh hu ng co fh co frong fru ng ho p a p d ng
phuong pha p vô n cô phâ n.
G Nôu không fhô fInh sô dIôu chInh khI cac don vI IIôn kôf su dung cac chô dô kô foan khac
voI chô dô kô foan duoc nguoI dâu fu ap dung fhì su vIôc nay cung phaI duoc công bô.
G Phân nghIa vu bâf fhuong va cam kôf vô vôn cua nguoI dâu fu frong môf don vI IIôn kôf
93
CH!ONC 23
G
KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! TRONC CA C ÐON VI IIÐN KÐ T IAS 28
KÐ TOAN CAC KHOAN ÐÂ! T! TRONC CAC ÐON VI IIÐN KÐT
ÐoIo Inc. co duo c 4 % quyô n Io I frong sô cô phIô u fhuo ng cu a Nufro Inc. va o nga y fha nh Iâ p,
1/1/2 x , co gIa frI 22 . dôIa. VIô c na y cho pho p ÐoIo Inc. fhu c hIô n quyô n a nh huo ng quan fro ng
dô n Nufro Inc. Va o nga y 31/12/2 x3, vô n go p cô phâ n cu a ca c cô dông cu a Nufro Inc. nhu sau:
ÐôIa
G Vô n cô phâ n fhuo ng da pha f ha nh 55 .
G Ðu fru 18 .
G Io I nhuâ n fIch Iuy 65 .
1.38 .
Nhu ng phâ n frIch dâ n duo I dây duo c Iâ y fu ba o ca o fa I chInh cu a Nufro Inc. cho nam fa I chInh kô f
fhu c nga y 31/12/2 x4:
ÐôIa
Ða o ca o fhu nhâ p
Io I nhuâ n sau fhuô 228.
Khoa n bâ f fhuo ng |12. )
Io I nhuâ n ro ng frong ky 216.
Ða o ca o fhay dô I vô n chu so hu u
Io I nhuâ n fIch Iuy dâ u nam 65 .
Io I nhuâ n ro ng frong ky 216.
Cô fu c da fra |8 . )
Io I nhuâ n fIch Iuy cuô I nam 786.
Trong fha ng 11/2 x4, Iâ n dâ u fIôn ÐoIo Inc. ba n ha ng fô n kho cho Nufro Inc. Tô ng doanh sô ba n
ha ng Iôn fo I 5 . dôIa va ÐoIo Inc. fhu duo c khoa n Io I nhuâ n 1 . dôIa fu gIao dIch. Nufro Inc.
không ba n ra bâ f ky mô f khoa n ha ng fô n kho na o cho fo I 31/12. Thuô suâ f fhu nhâ p Ia 3 %.
VIô c a p du ng phuong pha p vô n so a nh huo ng dô n gIa frI kô f chuyô n cu a khoa n dâ u fu va o Nufro
Inc., duo c pha n a nh nhu sau:
ÐôIa
ChI phI ban dâ u 22 .
Io I nhuâ n sau khI co duo c cô phâ n, duo c ha ch foa n va o dâ u nam
|4 %x|18 . +65 . )l 332.
CIa frI kô f chuyô n va o nga y 1/1/2 x4 552.
Phâ n go p va o Io I nhuâ n ro ng frong ky |Pho p fInh a) 83.6
Cô fu c nhâ n duo c |4 %x8 . ) |32. )
6 3.6
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
94
CH!ONC 23
G
KÐ TOA N CA C KHOA N ÐÂ ! T! TRONC CA C ÐON VI IIÐN KÐ T IAS 28
KÐ TOAN CAC KHOAN ÐÂ! T! TRONC CAC ÐON VI IIÐN KÐT
TIÐP THÐO
PHÐP TINH
ÐôIa
A. Phâ n go p va o Io I nhuâ n ro ng frong ky
Io I nhuâ n ro ng |4 % x 216. ) 86.4
A nh huo ng sau fhuô cu a phâ n Io I nhuâ n chua fhu c hIô n |4 % x |7 % x 1 . )l |2.8 )
83.6
SIC-3 yôu câ u Iô Ia I chua fhu c hIô n co duo c fu ca c gIao dIch vo I ca c don vI IIôn kô f câ n pha I
pha I xo a dI fhoo fy Iô fuong u ng fhoo IAS 28.16.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
95
24.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Trong nôn kInh fô sIôu Iam phaf, bao cao kôf qua hoaf dông va fình frang faI chInh ma không
duoc khang dInh IaI fhì không con huu Ich. Ðông fIôn mâf suc mua nhanh dôn muc vIôc so
sanh gIa frI gIao dIch va cac su kIôn khac da xay ra ngay frong cung môf ky kô foan cung fro
nôn saI Iôch. IAS nay yôu câu cac bao cao faI chInh cua môf doanh nghIôp hoaf dông frong
môf nôn kInh fô sIôu Iam phaf cân duoc bao cao IaI.
24.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay cân duoc ap dung cho cac doanh nghIôp bao cao frong cac nôn kInh fô sIôu Iam phaf.
Cac dac dIôm cua môf nôn kInh fô sIôu Iam phaf gôm co:
G Ðân chung muôn gIu faI san cua mình duoI dang faI san không bang fIôn hoac bang môf
IoaI ngoaI fô fuong dôI ôn dInh.
G CIa ca fhuong duoc yôf fhoo môf ngoaI fô ôn dInh.
G Cac gIao dIch fIn dung fhuc hIôn fhoo gIa bu dap cho muc dô mâf suc mua uoc fInh.
G IaI, fIôn Iuong va gIa gan voI chI sô gIa.
G Ty Iô Iam phaf fIch Iuy frong ba nam foI khoang muc 1 % hoac cao hon |fuc Ia frung bình
frôn 26%/nam.
24.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
24.3.1 Cac bao cao faI chInh cua môf doanh nghIôp - bao cao fhoo dông fIôn cua nuoc co nôn kInh fô
sIôu Iam phaf - cân duoc khang dInh IaI fhoo don vI fInh foan faI ngay Iâp bang fông kôf faI
san, fuc Ia doanh nghIôp cân dIôu chInh sô Iuong frong bao cao faI chInh nhu fhô chung da
dIôn ra fhoo don vI fIôn fô bao cao chI vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
24.3.2 Cac bao cao faI chInh duoc khang dInh IaI fhay fhô cho bao cao faI chInh fhông fhuong va
không dung Iam bao cao bô sung cho bao cao nay. VIôc frình bay rIông cac bao cao faI chInh
fhông fhuong vân không duoc khuyôn khIch.
KHÀ NC ÐINH IA I CA C ÐA O CA O TA I CHINH THÐO CHI PHI ÐAN ÐÂ !
24.3.3 Cac quy fac chung cho vIôc khang dInh IaI gôm co:
G Ca c s II u so s nh duo c kh ng dInh I I fhoo don vI fInh fo n v o nga y I p b ng fô ng kô f f I s a n.
ÐIô u n y ng r ng ngay c gI frI b ng fI n c a nam fru c cu ng du c dI u ch I nh f hoo ch I s ô
Ia m ph f c a nam hIô n f I.
G Nôn su dung môf chI sô gIa chung co fhô fIn cây dô phan anh nhung fhay dôI cua suc mua
chung. Nôu không co chI sô nay fhì su dung môf IoaI ngoaI fô fuong dôI ôn dInh.
G VI c kh ng dInh Ia I ba f d u f d u nam f I chInh co xa c dInh sIôu Ia m ph f .
G Nôu không con sIôu Iam phaf fhì ngung vIôc khang dInh IaI.
24.3.4 Cac quy fac ap dung cho vIôc khang dInh IaI bang fông kôf faI san Ia:
G Cac khoan muc bang fIôn không duoc khang dInh IaI.
G Nhung faI san va no gan voI chI sô duoc khang dInh IaI fhoo fhoa fhuân.
G Nhu ng khoa n không ba ng fIô n duo c kha ng dInh Ia I fhoo don vI fInh foa n hIô n ha nh ba ng
CH!ONC 24
ÐAO CAO TAI CHINH
TRONC CAC NÐN KINH TÐ SIÐ! IAM PHAT |IAS 29)
96
CH!ONC 24
G
ÐA O CA O TA I CHINH TRONC CA C NÐ N KINH TÐ SIÐ! IA M PHA T IAS 29
ca ch a p du ng nhu ng fhay dô I chI sô hoa c don vI fIô n fô cho gIa frI kô f chuyô n kô fu nga y co
duo c fa I sa n |hoa c ky kha ng dInh Ia I dâ u fIôn) hoa c gIa frI fhu c fô va o nga y da nh gIa .
G Nhung faI san không bang fIôn không duoc khang dInh IaI nôu nhung khoan nay duoc
frình bay fhoo gIa frI fhuân co fhô fhuc hIôn, gIa frI fhuc fô hoac gIa frI co fhô fhu hôI duoc
vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
G Va o dâ u ky dâ u fIôn a p du ng ca c nguyôn fa c cu a IAS 29, ca c fha nh phâ n frong vô n chu so
hu u, fru nhu ng phâ n Io I nhuâ n fIch Iuy va fha ng du do da nh gIa Ia I duo c kha ng dInh Ia I fu
nga y do ng go p.
G Vao cuôI ky dâu fIôn va sau do, fâf ca cac fhanh phân frong vôn cua cac chu so huu duoc
khang dInh IaI fu ngay dong gop.
G Nhung fhay dôI frong vôn cua cac chu so huu duoc fInh vao vôn gop cô phân.
24.3.5 Tâf ca cac khoan muc frong bao cao fhu nhâp duoc khang dInh IaI bang cach ap dung chI sô
gIa chung duoc fIn dung fu ngay ghI cac khoan muc Iân dâu.
24.3.6 Môf khoan IaI hoac Iô sau khI cân dôI cac khoan faI san va no rong bang fIôn duoc fInh vao
fhu nhâp rong. Khoan nay co fhô duoc uoc fInh bang cach ap dung fhay dôI chI sô gIa chung
vao sô bình quân gIa quyôn cua cac khoan faI san/no rong bang fIôn.
KHÀ NC ÐINH IA I ÐA O CA O TA I CHINH THÐO CHI PHI HIÐ N TA I
24.3.7 Cac quy fac ap dung cho vIôc khang dInh IaI bang fông kôf faI san:
G Nhung khoan muc duoc frình bay fhoo chI phI hIôn faI không phaI khang dInh IaI.
G Nhung khoan muc khac duoc khang dInh IaI fhoo cac quy fac nôu frôn.
24.3.8 Tâf ca cac khoan duoc dua vao bao cao fhu nhâp duoc bao cao IaI fhoo don vI fInh foan vao
ngay Iâp bang fông kôf faI san bang cach ap dung chI sô gIa chung.
24.3.9 Nôu môf khoan Iô/IaI sau khI cân dôI cac khoan faI san va no rong bang fIôn duoc fInh fhoo
IAS 15, fhì vIôc dIôu chInh nay fao nôn môf phân Iô/IaI sau khI cân dôI cac khoan rong bang
fIôn duoc fInh fhoo IAS 29.
24.3.10 Tâ f ca ca c do ng fIô n duo c fhô hIô n ba ng don vI fInh foa n va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I
sa n.
24.3.11 KhI môf công fy con, môf don vI hoac môf IIôn doanh o nuoc ngoaI cua công fy mo Iâp bao cao
frong môf nôn kInh fô sIôu Iam phaf, bao cao faI chInh cua cac don vI nay fruoc hôf cân duoc
khang dInh IaI fhoo IAS 29 va sau do chuyôn dôI fhoo fy gIa dong cua nhu fhô do Ia cac don
vI nuoc ngoaI fhoo IAS 21.
24.4 CÖNG BÖË
Nhung nôI dung sau cân duoc công bô:
G VIôc khang dInh IaI.
G VIôc cac sô IIôu so sanh duoc khang dInh IaI.
G VIôc cac bao cao faI chInh duoc dua frôn phuong phap chI phI ban dâu hay phuong phap
chI phI hIôn faI.
G VIôc xac dInh va muc chI sô gIa hoac IoaI fIôn fô ôn dInh vao ngay Iâp bang fông kôf faI
san.
G Thay dôI chI sô gIa hoac IoaI fIôn fô ôn dInh frong cac nam faI chInh fruoc va nam hIôn
faI.
97
CH!ONC 24
G
ÐA O CA O TA I CHINH TRONC CA C NÐ N KINH TÐ SIÐ! IA M PHA T IAS 29
ÐAO CAO TAI CHINH TRONC CAC NÐN KINH TÐ SIÐ! IAM PHAT
Ðarbrov Inc. duo c fha nh Iâ p va o nga y 1/1/2 x2 vo I sô vô n go p cô phâ n Ia 4 frIô u dôIa. Ða ng fô ng
kô f fa I sa n cu a công fy va o dâ u va cuô I nam fa I chInh dâ u fIôn nhu sau:
Ðâ u ky Cuô I ky
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
TaI san
TaI san, nha xuong va fhIôf bI 6 . 5 .
Ha ng fô n kho 3 . 4 .
Ca c khoa n pha I fhu 5 . 6 .
14 . 15 .
No va vô n cô phâ n
Vô n cô phâ n 4 . 4 .
Io I nhuâ n fIch Iuy - 1 .
Ca c khoa n dI vay 1 . 1 .
14 . 15 .
Ða o ca o fhu nhâ p cho nam dâ u pha n a nh ca c khoa n sau:
Nghìn dôIa
Ðoanh fhu 8 .
ChI phI hoa f dô ng |75 . )
Khâ u hao nha xuo ng va fhIô f bI |1 . )
Io I nhuâ n hoa f dô ng 4 .
Ia I da fra |2 . )
Io I nhuâ n fruo c fhuô 2 .
ChI phI fhuô fhu nhâ p |1 . )
Io I nhuâ n sau fhuô 1 .
Ca c fhông fIn kha c
1. Ty Iô Ia m pha f frong nam Ia 12 %.
2. Ha ng fô n kho fhô hIô n sô Iuo ng mua frong haI fha ng, fâ f ca ca c khoa n mu c frong ba o ca o fhu
nhâ p duo c Iuy kô fro n sô frong nam.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
98
CH!ONC 24
G
ÐA O CA O TA I CHINH TRONC CA C NÐ N KINH TÐ SIÐ! IA M PHA T IAS 8
TIÐP THÐO
ÐAO CAO TAI CHINH TRONC CAC NÐN KINH TÐ SIÐ! IAM PHAT
Ca c ba o ca o fa I chInh co fhô duo c kha ng dInh Ia I fhoo don vI fInh foa n va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f
fa I sa n ba ng ca ch su du ng mô f chI sô gIa fIn du ng nhu sau:
ÐANC TONC KÐT TAI SAN
ChI vao Kha ng dInh Ia I Cac phop fInh
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
TaI san
TaI san, nha xuong, fhIôf bI 5 . 11 . 2.2 /1.
Ha ng fô n kho |Pho p fInh a) 4 . 41.9 5 2.2 /2.1
Ca c khoa n pha I fhu 6 . 6 .
15 . 211.9 5
No va vôn cô phân
Vô n cô phâ n 4 . 88. 2.2 /1.
Io I nhuâ n fIch Iuy 1 . 23.9 5 sô du
Ca c khoa n dI vay 1 . 1 .
15 . 211.9 5
ÐA O CA O TH! NHÂ P
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Ðoanh fhu |Pho p fInh b) 8 . 1.1 . 2.2 /1.6
ChI phI hoaf dông |75 . ) |1. 31.25 ) 2.2 /1.6
Khâ u hao |Pho p fInh c) |1 . ) |22. ) 2.2 /1.6
Ia I da fra |2 . ) |27.5 ) 2.2 /1.6
ChI phI fhuô fhu nhâp |1 . ) |13.75 ) 2.2 /1.6
Io I nhuâ n ro ng fruo c khI kha ng dInh Ia I 1 . 5.5
Io I nhuâ n fhu duo c sau khI dIô u chInh Ia m pha f 18.4 5 Sô du
Io I nhuâ n ro ng sau khI kha ng dInh Ia I 23.9 5
CA C PHÐ P TINH
a. ChI sô cho ha ng fô n kho
Ha ng fô n kho duo c mua frung bình va o nga y 3 /11
ChI sô va o nga y hôm do = 1. + |1.2 x11/12) = 2.1
b. ChI sô cho fhu nhâ p va chI phI
Trung bình cho ca nam = 1. + |1.2 : 2) = 1.6
c. ChI sô cho khâu hao
Ca n vo I chI sô cu a fa I sa n, nha xuo ng va fhIô f bI = 1.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
99
Cân phaI nhân manh rang fâf ca cac IAS dôu co fhô ap dung cho cac ngân hang, nhâf Ia IAS
32 va 39. Ðo IAS 3 duoc soan fhao fruoc IAS 32 va 39 nôn so co môf sô yôu câu chông choo,
va bâf ky yôu câu công bô nao fhoo IAS 3 |chu yôu IIôn quan dôn vIôc phân IoaI faI san va
no fhoo ruI ro) cung dôu phaI duoc xom Ia yôu câu bô sung |xom phu Iuc III o cuôI cuôn sach).
25.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
NguoI su dung bao cao faI chInh cua cac ngân hang cân hIôu ro hon vô IoaI hình hoaf dông
dac bIôf cua môf ngân hang va cu fhô Ia kha nang fhuc hIôn nghIa vu dôn han va kha nang
fhanh khoan va muc dô ruI ro fuong dôI gan voI cac mang hoaf dông khac nhau cua ngân
hang. Muc dIch cua chuân muc nay Ia:
G Ðua ra cac yôu câu bao cao cho môf ngân hang.
G Khuyôn khIch ban quan Iy dua ra nhân xof vô cac bao cao faI chInh dIôn gIaI vô cach fhuc
quan Iy va kIôm soaf fInh fhanh khoan va kha nang fhuc hIôn nghIa vu dôn han cung nhu
mô fa môf buc franh dây du vô nhung ruI ro dI kom voI cac hoaf dông cua ngân hang.
Cac ngân hang chIu nhung ruI ro hoaf dông va faI chInh khac nhau. Mac du co môf sô IoaI
ruI ro cua nganh ngân hang co fhô duoc phan anh frong cac bao cao faI chInh, nguoI su dung
so hIôu ro hon nôu ban quan Iy dua ra nhân xof frình bay cach fhuc quan Iy va kIôm soaf
nhung ruI ro nay. Mac du nhân xof vô quan Iy chI duoc khuyôn nghI fhoo IAS 3 , nhung hIôn
nay Ia môf yôu câu công bô baf buôc frong IAS 32, doan 43A.
25.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuâ n mu c na y a p du ng cho fâ f ca ca c ngân ha ng. Ca c ngân ha ng duo c dInh nghIa Ia ca c dInh
chô f I chInh, frong sô nhu ng hoa f dô ng kha c, nhâ n fIô n g I va vay cu a công ch ng n ha mmu c
dIch cho vay v dâ u fu frong pha m vI quy dInh frong Iuâ f pha p v ngân ha ng ho c I uâ f pha p
fuong fu .
25.3. HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
25.3.1 Chuân muc nay không xây dung cac fIôu chI ghI nhân va danh gIa cu fhô cho cac ngân hang
vì cac nguyôn fac kô foan gIông hôf nhau |nhu da dua ra frong cac chuân muc khac) cân duoc
cac ngân hang ap dung cho vIôc ghI nhân cac gIao dIch va su kIôn. Vì vây IAS nay chI quy
dInh cho vIôc công bô fhông fIn.
25.3.2 Mac du môf ngân hang chIu su kIôm soaf va cung câp fhông fIn cho cac co quan quan Iy,
nhung fhông fIn nay không phaI Iuc nao cung co fhô cung câp cho moI dôI fuong su dung. Vì
vây, nôI dung công bô frong cac bao cao faI chInh cân phaI dô hIôu du dô dap ung nhu câu cua
nguoI su dung |fhoo nhung gIoI han châp nhân duoc).
25.4 CÖNG BÖË
25.4.1 Thuyôf mInh chô dô kô foan cân công bô co so Iâp bao cao faI chInh, bao gôm:
G ChI nhân cac IoaI fhu nhâp chInh.
G ÐInh gIa chung khoan dâu fu va gIao dIch.
G Phân bIôf cac gIao dIch va su kIôn dân dôn vIôc ghI nhân cac faI san va no |cac khoan muc
frong bang fông kôf faI san) voI nhung gIao dIch va su kIôn chI mang IaI nhung khoan bâf
fhuong va cac khoan cam kôf |cac khoan muc ngoaI bang)
CH!ONC 25
NOI Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐAO CAO TAI CHINH
C!A CAC NCÂN HANC VA CAC TO CH!C TIN Ð!NC
T!ONC T! |IAS 3 )
100
CH!ONC 25
G
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C NCÂN HA NC... IAS 3
G VIôc xac dInh Iô fhoo cac khoan vay va fam ung va xoa cac khoan vay va fam ung không
fhô fhu hôI duoc.
G VIôc xac dInh chI phI cho nhung ruI ro chung cua ngân hang va kô foan cac khoan phI do.
25.4.2 Ðao cao fhu nhâp cân fâp hop fhu nhâp va chI phI fhoo fInh châf va công bô gIa frI cac IoaI
fhu nhâp va chI phI chInh. NgoaI cac yôu câu frong nhung IAS khac, bao cao fhu nhâp hoac
fhuyôf mInh cân co:
G IaI va fhu nhâp fuong fu.
G ChI phI fra IaI va nhung chI phI fuong fu.
G Thu nhâp cô fuc.
G Thu nhâp phI va hoa hông.
G Tra phI, va chI phI hoa hông.
G IoI nhuân fru dI Iô phaf sInh fu gIao dIch mua ban chung khoan.
G IoI nhuân fru dI Iô phaf sInh fu dâu fu chung khoan.
G IoI nhuân fru dI Iô phaf sInh fu gIao dIch mua ban ngoaI fô.
G Cac IoaI fhu nhâp hoaf dông khac.
G Iô fu cac khoan cho vay va fam ung.
G ChI phI quan Iy hanh chInh chung.
G Cac chI phI hoaf dông khac.
Cac khoan chI phI va fhu nhâp không duoc bu fru cho nhau fru nhung khoan IIôn quan foI
fu bao hIôm ruI ro va cac faI san va no da duoc bu fru frong bang fông kôf faI san.
Cac khoan Iô va IaI sau fhuong duoc bao cao fhoo phuong phap bu fru.
G Cac khoan fhanh Iy va fhay dôI gIa frI kôf chuyôn cua gIao dIch mua ban chung khoan.
G Cac khoan fhanh Iy chung khoan dâu fu.
G KInh doanh ngoaI fô.
Ðan quan Iy cân dua ra nhân xof vô cac muc IaI suâf frung bình, frung bình faI san sInh IaI
va frung bình cac khoan no chIu IaI frong ky.
25.4.3 Ðang fông kôf faI san cân fâp hop cac faI san va no fhoo fInh châf va IIôf kô cac khoan nay
fhoo fhu fu phan anh fInh fhanh khoan fuong dôI cua chung. NgoaI cac yôu câu frong cac IAS
khac, bang fông kôf faI san hoac fhuyôf mInh phaI nôu:
G Ta I sa n
I TIôn maf va sô du faI Ngân hang frung uong.
I TIn phIôu kho bac va cac IoaI fIn phIôu khac du dIôu kIôn chIôf khâu IaI voI Ngân hang
frung uong.
I Chung khoan chInh phu va cac IoaI chung khoan khac duoc gIu cho muc dIch mua ban.
I Phaf hanh, cho vay va fam ung cho cac ngân hang khac.
I Phaf hanh ra fhI fruong fIôn fô.
I Cho vay va fam ung cho khach hang.
I Chung khoan dâu fu.
G No
I TIôn guI cua cac ngân hang khac.
I Cac khoan fIôn guI khac frôn fhI fruong fIôn fô.
I Cac khoan no cac dôI fuong guI fIôn khac khac.
I Chung chI fIôn guI.
I Ky phIôu va cac khoan no khac co chung fu.
I Cac nguôn dI vay khac.
TaI san va no chI co fhô bu fru khI:
G co quyôn hop phap duoc bu fru, va
G co du fInh chuyôn fhanh fIôn môf faI san hoac fhanh foan môf khoan no fhoo phuong
phap bu fru .
Công bô gIa frI fhI fruong cua chung khoan gIao dIch va chung khoan dâu fu kha maI nôu
khac voI gIa frI sô sach.
25.4.4 Công bô cac khoan bâf fhuong va cam kôf sau fhoo yôu câu cua IAS 37 cung nhu cac khoan
muc ngoaI bang:
G TInh châf va sô Iuong cam kôf câp fIn dung không fhô huy ngang.
G TInh châf va sô Iuong cac khoan no bâf fhuong va cam kôf phaf sInh fu cac khoan muc
ngoaI bang nhu:
I Thay fhô fIn dung fruc fIôp bao gôm bao Ianh chung cho cac khoan no, bao Ianh châp
nhân ngân hang, fhu fIn dung du phong dô bao Ianh faI chInh cho cac khoan vay va
chung khoan.
I Môf sô khoan no bâf fhuong IIôn quan dôn gIao dIch bao gôm fraI phIôu công frình, fraI
phIôu dâu fhâu, fraI phIôu bao dam, fhu fIn dung du phong IIôn quan dôn cac gIao dIch
cu fhô.
I Cac khoan no bâf fhuong ngan han, fu fhanh khoan IIôn quan dôn gIao dIch phaf sInh
fu vIôc Iuu chuyôn hang hoa vI du nhu fIn dung chung fu Iây vIôc gIao hang Iam dam
bao.
I Cac fhoa fhuân ban va mua IaI không duoc ghI nhân frong bang fông kôf faI san.
I IaI va cac faI khoan khac IIôn quan dôn fy gIa hôI doaI bao gôm cac hop dông frao dôI,
hop dông Iua chon va hop dông fuong IaI.
I Cac cam kôf khac, cac hop dông bao hIôm no va cac hop dông bao Ianh fuân hoan.
25.4.5 Công bô ban phân fIch faI san va no fhoo cac nhom ky han fuong ung dua fhoo fhoI han con
IaI vao ngay Iâp bang fông kôf faI san cho dôn ngay dao han hop dông. VI du vô cac fhoI han
duoc su dung:
G Cho foI 1 fhang.
G Tu 1 dôn 3 fhang.
G Tu 3 fhang dôn 1 nam.
G Tu 1 dôn 5 nam.
G Tu 5 nam fro Iôn.
ThoI gIan dao han co fhô duoc fhô hIôn fhoo fhoI gIan con IaI cho dôn ngay fhanh foan, fhoI
han ban dâu cho foI ngay fhanh foan hoac fhoI gIan con IaI cho ngay fIôp fhoo sau khI IaI suâf
duoc fhay dôI.
Trong ban nhân xof, ban quan Iy cân cung câp fhông fIn vô fhoI han hIôu Iuc va cach fhuc quan
Iy va kIôm soaf ruI ro va nguy co dI kom voI cac muc IaI suâf va fhoI gIan dao han khac nhau.
25.4.6 Công bô bâf ky mang fâp frung quan frong nao frong faI san, no va faI khoan ngoaI bang cua
ngân hang vô maf dIa Iy, nhom khach hang, va nhom nganh hoac cac mang fâp frung ruI ro
khac. Ngân hang cân công bô gIa frI cua cac khoan ngoaI fô rong co nguy co ruI ro Ion.
25.4.7 Ngân hang cân công bô nhung fhông fIn IIôn quan dôn Iô fu cac khoan vay va fam ung nhu
sau:
G ChI fIô f vô fhay dô I c c kho n du pho ng cho Iô fu ca c khoa n vay va fa m u ng frong k , công b ô
rIông:
I Sô Iuong duoc ghI nhân Ia du phong cho ky hIôn faI.
I Sô Iuong duoc xoa cho cac khoan không co kha nang fhu hôI duoc.
101
CH!ONC 25
G
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C NCÂN HA NC... IAS 3
102
CH!ONC 25
G
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C NCÂN HA NC... IAS 3
I Sô Iuong ghI co cho cac khoan duoc fhu hôI.
G Tông gIa frI du phong do fôn fhâf fu cac khoan vay va fam ung vao ngay Iâp bang fông
kôf faI san.
G Tông gIa frI cac khoan vay va fam ung không co fIch Iuy IaI, phuong phap su dung dô xac
dInh gIa frI sô sach.
25.4.8 Sô Iuo ng da nh rIông cho ru I ro chung frong nga nh ngân ha ng |bao gô m fô n fhâ f frong fuong IaI
va nhu ng khoa n ru I ro va bâ f fhuo ng kha c không fhô du doa n duo c, ngoa I nhu ng khoa n pha I
duo c fIch Iuy fhoo IAS 37) câ n duo c công bô rIông nhu nhu ng khoa n frIch Iâ p Io I nhuâ n fIch Iuy .
Ðâ f ky khoa n gIa m fru na o fu nhu ng khoa n na y dô u duo c ghI co fru c fIô p va o Io I nhuâ n fIch
Iuy .
25.4.9 Công bô fông gIa frI no duoc dam bao, fInh châf va gIa frI sô sach cua nhung faI san duoc fhô
châp Iam dam bao.
25.4.10 Nôu ngân hang fham gIa vao cac hoaf dông fIn fhac Ion, su vIôc nay va quy mô cua cac hoaf
dông cân duoc công bô.
25.4.11 Tuân fhu cac yôu câu cua IAS 24. Cac yôu fô sau fhuong duoc công bô cho cac gIao dIch cua
cac bôn IIôn quan:
G ChInh sach cho vay cua ngân hang.
G Sô Iuong duoc fInh vao hoac fy Iô cua:
I Cac khoan vay va fam ung, fIôn guI, châp nhân va ky phIôu.
I Cac IoaI fhu nhâp chInh, chI phI IaI, hoa hông da fra.
I ChI phI duoc công nhân frong ky dôI voI nhung khoan Iô fu cac khoan cho vay va fam
ung va sô Iuong du phong vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
I Cac khoan cam kôf không fhô huy ngang va cac khoan bâf fhuong, cac khoan cam kôf
phaf sInh fu cac khoan ngoaI bang.
Phu Iuc III cua cuôn huong dân nay co bang fom faf va kôf hop cac yôu câu công bô cua IAS 1,
3 , 32 va 39 fhoo IoaI ruI ro cho vIôc frình bay cac bao cao faI chInh cua cac ngân hang va cac fô
chuc fuong fu.
103
CH!ONC 25
G
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C NCÂN HA NC... IAS 3
NOI Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐAO CAO TAI CHINH C!A CAC NCÂN
HANC VA CAC TO CH!C TIN Ð!NC T!ONC T!
Nhu ng doa n frIch duo I dây Iâ y fu ba o ca o fa I chInh nam cu a ngân ha ng IIôn quan dô n “Ca c khoa n
fa m u ng” duo c frình ba y fha nh nhu ng fa I sa n duo c công bô rIông frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n:
CHÐ ÐO KÐ TOA N
1. Ca c khoa n fa m u ng không cha c cha n
Cac khoan fam ung duoc xac dInh sau khI fru dI cac khoan du phong chung va chI fIôf. Cac khoan
du phong chI fIôf duoc Iâp cho cac khoan fam ung duoc xac dInh Ia không chac chan. Cac khoan
du phong chung duoc duy frì dô bu dap cho nhung fôn fhâf fIôm fang, mac du không duoc xac dInh
chI fIôf, co fhô duoc frình bay frong bâf ky danh muc fam ung nao. TIch Iuy IaI fu cac khoan fam
ung duoc dung IaI khI kha nang fhu hôI khoan fam ung fro nôn không chac chan.
Ca c khoa n fa m u ng duo c xoa dI khI kha nang fhu hô I bâ f ky khoa n da ng kô na o fro nôn kho fhu c
hIô n. Ta I sa n chIô m du ng Ia I, bao gô m ca fa I sa n dang so hu u, duo c ba o ca o fhoo mu c fhâ p hon
gIu a chI phI va gIa frI fhuâ n co fhô fhu c hIô n.
TH!YÐ T MINH ÐA O CA O TA I CHINH
TrIôu dô Ia
2. Ca c khoa n fa m u ng
Thâ u chI va fho fIn du ng 16.
Ca c khoa n cho vay ba ng ngoa I fô 5.
Cho vay fra go p 22.
Câ m cô 58.
Cho vay qua dôm 2.
Cho vay du a n 3.
Ca c khoa n kha c 1 .
116.
Ðu pho ng ca c khoa n fa m u ng kho do I va không cha c cha n |fham kha o fhuyô f mInh sô 4)
G Ðu phong chI fIôf 5. |6.8 )
G Ðu pho ng chung 1.8 1 9.2
2.1 Phân fIch fhoo nga nh
Nông nghIô p 3.
Xây du ng va bâ f dô ng sa n 2.
TIôu du ng 77.
TaI chInh 9.
Sa n xuâ f 7.
ÐIch vu 7.
Vâ n fa I 2.
Ða n buôn 4.
Ca c nga nh kha c 5.
116.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
104
CH!ONC 25
G
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C NCÂN HA NC... IAS 3
TIÐP THÐO
NOI Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐAO CAO TAI CHINH C!A CAC NCÂN
HANC VA CAC TO CH!C TIN Ð!NC T!ONC T!
2.2 Phân fIch fho I gIan da o ha n
Trong vong 1 nam 33.
Tu 1 dô n 5 nam 28.
Trôn 5 nam 55.
116.
2.3 Phân fIch fhoo khu vu c dIa Iy
Trung A 114.
Ca c nuo c châu A kha c 1
Châu Âu 7
Châu PhI 8
Châu My 4
116.
Phân fIch fho I gIan da o ha n duo c du a frôn fho I gIan co n Ia I fInh fu cuô I nam cho dô n nga y da o
ha n ho p dô ng.
3. Ca c khoa n fa m u ng không sInh Io I
Sô du gôp Sô du Ða m ba o Ðu pho ng
không fhu c hIô n da Iâ p
TrIôu dôIa TrIôu dôIa TrIôu dôIa TrIôu dôIa
Thâ u chI va fho fIn du ng 16. 2. 1.3 1.
Cho vay fra go p 22. 1. 9 5
Câ m cô 58. 5. 6.7 2.5
Ca c khoa n kha c 2 . 2. 1.2 1.
116. 1 . 1 .1 5.
4. Ðu pho ng cho ca c khoa n fa m u ng kho do I va không cha c cha n
TrIôu dôIa
Sô du
Sô du dâ u nam 5.6
Sô duo c xoa frong nam |1.1 )
4.5
Ðu pho ng da Iâ p frong nam 2.3
Sô du cuô I nam 6.8
Ðao gô m:
G Ðu phong chI fIôf 5.
G Ðu pho ng chung 1.8
6.8
TInh va o ba o ca o fhu nhâ p
Ðu pho ng da Iâ p frong nam hIô n fa I 2.3
Thu hô I ca c khoa n fa m u ng da xoa fruo c dây |4 )
1.9
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
105
CH!ONC 25
G
NO I Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐA O CA O TA I CHINH C! A CA C NCÂN HA NC... IAS 3
TIÐP THÐO
NOI Ð!NC CONC ÐO TRONC ÐAO CAO TAI CHINH C!A CAC NCÂN
HANC VA CAC TO CH!C TIN Ð!NC T!ONC T!
TInh hu u Ich cu a ca c nô I dung công bô nôu frôn duo c da nh gIa nhu sau:
a. IAS 3 , doa n 3 : Phân fIch fa I sa n fhoo phân nho m da o ha n fhoo fho I gIan |Thuyô f mInh sô 2.2).
Tho I gIan da o ha n cu a fa I sa n va no va kha nang fhay fhô ca c khoa n no khI dô n ha n, vo I mô f
mu c chI phI co fhô châ p nhâ n duo c, Ia nhu ng yô u fô quan fro ng frong vIô c da nh gIa fInh fhanh
khoa n cu a mô f ngân ha ng va ru I ro cu a ngân ha ng fruo c nhu ng fhay dô I Ia I suâ f va fy gIa hô I
doaI.
b. IAS 3 , doa n 4 : Ca c ma ng fâ p frung da ng kô cu a fa I sa n fhoo ca c khu vu c dIa Iy va nho m kha ch
ha ng/nho m nga nh |Thuyô f mInh sô 2.1 va 2.3).
Thông fIn na y Ia mô f chI ba o hu u Ich vô nhu ng ru I ro fIô m â n frong vIô c chuyô n fha nh fIô n
nhu ng fa I sa n va nguô n vô n ma ngân ha ng co fhô su du ng.
c. IAS 3 , doa n 43|a): Chô dô kô foa n cho vIô c ghI nhâ n va xoa ca c khoa n vay va fa m u ng không
fhô fhu hô I |Thuyô f mInh sô 1).
Chô dô kô foa n na y gIu p cho nguo I su du ng hIô u duo c ca ch fhu c pha n a nh ca c gIao dIch va su
kIô n frong ca c ba o ca o fa I chInh.
d. IAS 3 , doa n 43|b): ChI fIô f vô nhu ng fhay dô I frong khoa n du pho ng cho fô n fhâ f fu ca c khoa n
vay va fa m u ng frong ky ; công bô rIông sô Iuo ng duo c ghI nhâ n Ia chI phI frong ky , sô Iuo ng fra
cho nhu ng khoa n vay va fa m u ng frong ky da duo c xo a; va sô Iuo ng duo c ghI co frong ky dô I vo I
nhu ng khoa n vay va fa m u ng da duo c xo a fruo c dây nhung da duo c fhu hô I |Thuyô f mInh sô
4).
Nguo I su du ng ba o ca o fa I chInh cu a ngân ha ng câ n bIô f vô a nh huo ng cu a fô n fhâ f fu nhu ng
khoa n vay va fa m u ng dô n fình fra ng fa I chInh va hoa f dô ng cu a ngân ha ng; no gIu p nguo I su
du ng da nh gIa fInh hIô u qua frong vIô c su du ng nguô n vô n cu a ngân ha ng.
o. IAS 3 , doa n 43|c): Tô ng sô du pho ng fô n fhâ f do ca c khoa n vay va fa m u ng va o nga y Iâ p ba ng
fô ng kô f fa I sa n |Thuyô f mInh sô 4).
Khô I Iuo ng fô n fhâ f fIô m fa ng frong nhu ng khoa n no kho do I frong fuong IaI duo c pha n a nh
frong ba ng fô ng kô f fa I sa n.
f. IAS 3 , doa n 43|d): Tô ng sô duo c fInh va o ba ng fô ng kô f fa I sa n cho nhu ng khoa n vay va fa m
u ng không fIch Iuy Ia I va phuong pha p su du ng dô xa c dInh gIa frI sô sa ch cu a nhu ng khoa n
vay va fa m u ng na y |Thuyô f mInh sô 1 va 3).
A nh huo ng cu a vIô c không fIch Iuy Ia I dô n ba o ca o fhu nhâ p cu ng duo c pha n a nh.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
106
26.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Cac phuong phap hach foan kô foan co fhô Iua chon cho cac IIôn doanh duoc quy dInh. Muc
dIch chInh Ia cung câp cho nguoI su dung nhung fhông fIn vô phân chIa quyôn IoI gIua nhung
nguoI chu dâu fu |cac bôn fham gIa IIôn doanh) dôI voI fhu nhâp va faI san fhuân co ban cua
IIôn doanh.
26.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS nay ap dung cho cac khoan phân chIa IoI Ich frong cac IIôn doanh va vIôc bao cao vô faI
san, no, fhu nhâp va chI phI, không fInh dôn co câu hoac hình fhuc cua cac don vI nay |chu
frong nôI dung hon hình fhuc). IIôn doanh Ia môf fhoa fhuân fhoo hop dông gIua haI hoac
nhIôu bôn cam kôf fhuc hIôn môf hoaf dông kInh fô duoI su kIôm soaf chung.
26.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
26.3.1 ÐuoI dây Ia cac dac dIôm chung cua fâf ca cac IIôn doanh:
G HaI hoac nhIôu IIôn doanh chIu su rang buôc boI môf fhoa fhuân fhoo hop dông.
G Thoa fhuân nay fhIôf Iâp vIôc kIôm soaf chung, fuc Ia fhoa fhuân fhoo hop dông vô vIôc
phân chIa quyôn kIôm soaf dôI voI IIôn doanh frong do không co bôn nao frong cac bôn
duoc fhuc hIôn quyôn kIôm soaf don phuong.
26.3.2 VIôc co môf fhoa fhuân fhoo hop dông gIup phân bIôf cac IIôn doanh voI cac don vI IIôn kôf.
Thoa fhuân nay fhuong o dang van ban va quy dInh nhung vân dô nhu:
G Hoaf dông, fhoI han va bao cao.
G Ðô nhIôm fhanh vIôn hôI dông quan frI hoac co quan fuong duong va quyôn bIôu quyôf.
G Cop vôn cua cac bôn fham gIa IIôn doanh.
G Phân chIa gIu a c c bôn IIôn doanh d I vo I s n ph m, fhu nh p, chI phI ho c k f qu c a I I ôn
doanh.
26.3.3 Cac IIôn doanh co fhô co nhIôu hình fhuc va co câu khac nhau, do Ia cac hoaf dông, faI san
va cac don vI chIu su kIôm soaf chung.
26.3.4 Cac hoaf dông chIu su kIôm soaf chung IIôn quan dôn vIôc su dung cac nguôn vôn cua cac bôn
fham gIa IIôn doanh chu không phaI fhIôf Iâp co câu rIông. VI du khI haI hoac nhIôu bôn kôf
hop cac nguôn vôn va nô Iuc dô san xuâf, fIôp fhI va cung ban môf san phâm. Vô maf quyôn
IoI frong cac hoaf dông kIôm soaf chung, môf bôn IIôn doanh cân ghI nhân frong bao cao faI
chInh cua rIông mình va frong bao cao faI chInh fông hop:
G TaI san do don vI quan Iy.
G No do don vI phaf sInh.
G ChI phI do don vI phaf sInh.
G Phân phân chIa fhu nhâp ma don vI fhu duoc.
26.3.5 Cac faI san cung chIu su kIôm soaf chung: Môf sô IIôn doanh fham gIa cung kIôm soaf va so
huu chung môf hoac nhIôu faI san co duoc dô hoac danh cho cac muc dIch cua IIôn doanh |vI
du cac nha may co chung môf duong fâu). VIôc fhanh Iâp môf doanh nghIôp rIông Ia không
cân fhIôf. Môf bôn fham gIa IIôn doanh cân ghI nhân frong bao cao faI chInh cua rIông mình
CH!ONC 26
ÐAO CAO TAI CHINH CHO CAC KHOAN PHÂN CHIA
Q!YÐN IOI TRONC CAC IIÐN ÐOANH |IAS 31)
va bao cao faI chInh fông hop nhung nôI dung sau:
G Phân faI san cua mình.
G Ðâf ky khoan no nao phaf sInh cho don vI.
G Phân nghIa vu no cua IIôn doanh phaf sInh cung voI cac bôn fham gIa IIôn doanh khac.
G Ðâf ky khoan fhu nhâp nao don vI nhân duoc fu IIôn doanh.
G Phân chI phI phaf sInh frong IIôn doanh ung voI phân dong gop cua don vI do.
G Ðâf ky khoan chI phI nao phaf sInh frong don vI co IIôn quan foI quyôn IoI cua don vI frong
IIôn doanh.
26.3.6 Cac don vI cung chIu su kIôm soaf chung: Ðo Ia môf IIôn doanh duoc fhuc hIôn fhông qua môf
doanh nghIôp rIông frong do fung bôn IIôn doanh so huu môf phân IoI Ich. VI du cho fruong
hop nay Ia khI haI doanh nghIôp hop nhâf hoaf dông frong môf nganh kInh doanh cu fhô bang
cach chuyôn gIao faI san va no vao môf IIôn doanh. Ðôn IIôn doanh bao cao quyôn IoI cua mình
frong don vI duoc kIôm soaf chung bang cach Iua chon môf frong nhung phuong phap sau:
G Phuong phap chuân: Hop nhâf fhoo fy Iô, frong do phân chIa cua fung bôn fham gIa IIôn
doanh dôI voI fung IoaI faI san, no, fhu nhâp, chI phI va dong fIôn cua don vI chIu kIôm
soaf chung duoc kôf hop voI cac khoan muc fuong fu cua bôn IIôn doanh do hoac duoc bao
cao rIông. Cac nguyôn fac sau duoc ap dung:
I Co fhô su dung haI hình fhuc, do Ia:
I kôf hop cac khoan muc fhoo fung dong, hoac
I cac khoan muc cua rIông fung dong.
I IoI Ich frong cac IIôn doanh duoc dua vao cac bao cao faI chInh fông hop cua bôn fham
gIa IIôn doanh, ngay ca nôu don vI nay không co công fy con.
I Ðaf dâu vIôc hop nhâf fhoo fy Iô khI bôn fham gIa IIôn doanh duoc cung kIôm soaf.
I Ðung vIôc hop nhâf fhoo fy Iô khI bôn fham gIa IIôn doanh không con duoc kIôm soaf
chung.
I NhI u bu c h p nh f fhoo f I fuong f nhu c c bu c h p nh f du c quydI nh frongIAS 2 7.
I TaI san va no chI duoc bu fru khI:
I co quyôn hop phap dô bu fru, va
I co kha nang chuyôn fhanh fIôn môf faI san hoac fhanh foan môf khoan no fhoo
phuong phap bu fru.
G Phuong pha p fhay fhô : Phuong pha p vô n cô phâ n Ia mô f phuong pha p duo c pho p fhay
fhô nhung không duo c khuyô n khIch du ng. Phuong pha p na y pha I ngu ng a p du ng khI
bôn fham gIa IIôn doanh không co n quyô n kIô m soa f chung hoa c không co n a nh huo ng
quan fro ng.
Co haI fruong hop ngoaI fru dôI voI ca haI phuong phap kô foan:
G Ðao cao vô môf IIôn doanh nhu môf khoan dâu fu fhoo |IAS 39) nôu:
I Mua vao va gIu IaI dô sau do dom ban IaI frong fuong IaI gân.
I IIôn doanh hoaf dông fhoo nhung han chô nghIôm ngaf ap dung Iâu daI Iam fôn haI
dang kô dôn kha nang chuyôn gIao vôn cho bôn fham gIa IIôn doanh.
G KhI IIôn doanh fro fhanh môf công fy con fhì so duoc bao cao fhoo IAS 27.
26.3.7 Nhung yôu fô cân nhac vô kô foan chung duoc ap dung:
G Cac gIao dIch gIua môf bôn fham gIa IIôn doanh va môf IIôn doanh duoc hach foan nhu sau:
I Xoa phân phân chIa cua cac bôn fham gIa IIôn doanh dôI voI IoI nhuân chua fhuc hIôn
co fu vIôc ban hoac dong gop faI san vao môf IIôn doanh.
I Xoa foan bô phân Iô chua fhuc hIôn fu vIôc ban hoac gop faI san vao môf IIôn doanh.
I Xoa phân phân chIa cua bôn fham gIa IIôn doanh dôI voI IoI nhuân hoac Iô fu vIôc ban
faI san cua môf IIôn doanh ban cho bôn fham gIa IIôn doanh.
107
CH!ONC 26
G
ÐA O CA O TA I CHINH CHO CA C KHOA N PHÂN CHIA Q!YÐ N IO I TRONC CA C IIÐN ÐOANH IAS 31
108
CH!ONC 26
G
ÐA O CA O TA I CHINH CHO CA C KHOA N PHÂN CHIA Q!YÐ N IO I TRONC CA C IIÐN ÐOANH IAS 31
G SIC 13 dô câp dôn anh huong vô maf kô foan cua cac khoan dong gop không bang fIôn fu
cac bôn fham gIa IIôn doanh.
G Môf nha dâu fu frong IIôn doanh, không co quyôn kIôm soaf chung, cân bao cao phân IoI
Ich cua mình frong môf IIôn doanh frong bao cao faI chInh fông hop fhoo IAS 39 hoac,
fruong hop co anh huong quan frong fhì fhoo IAS 28. Trong bao cao faI chInh rIông cua
nha dâu fu, khoan dâu fu cung co fhô duoc bao cao fhoo chI phI.
G Cac nha dIôu hanh hoac quan Iy môf IIôn doanh cân kô foan bâf ky khoan phI nao nhu
môf khoan doanh fhu fhoo IAS 18.
26.4 CÖNG BÖË
Nhung nôI dung sau cân duoc công bô:
G Sô Iuong cac khoan no bâf fhuong sau dây |IAS 37) duoc frình bay fach bIôf voI cac khoan
khac:
I Phaf sInh cung voI cac bôn fham gIa IIôn doanh khac.
I ChIa so cac khoan no bâf fhuong cua IIôn doanh.
I Cac khoan no bâf fhuong cua cac bôn fham gIa IIôn doanh khac.
G Sô Iuong cac khoan cam kôf sau:
I Phaf sInh cung voI cac bôn fham gIa IIôn doanh khac.
I Cung chung cac cam kôf cua IIôn doanh.
G IIôf kô cac IIôn doanh quan frong:
I Tôn.
I ÐIôn gIaI vô IoI Ich frong fâf ca cac IIôn doanh.
I Ty Iô so huu.
G KhI su dung mâu bao cao fhoo fung dong hoac phuong phap vôn cô phân bôn fham gIa IIôn
doanh cân phaI công bô fông sô cua fung IoaI faI san ngan han, faI san daI han, no ngan
han, no daI han, fhu nhâp, chI phI IIôn quan dôn cac IIôn doanh.
G Truong hop không dua ra bao cao faI chInh fông hop |vì không co công fy con) bôn fham
gIa IIôn doanh vân phaI công bô nhung fhông fIn frôn.
109
CH!ONC 26
G
ÐA O CA O TA I CHINH CHO CA C KHOA N PHÂN CHIA TRONC CA C IIÐN ÐOANH IAS 31
ÐAO CAO TAI CHINH CHO CAC KH AN PHÂN CHIA Q!YÐN IOI
TRONC CAC IIÐN ÐOANH
Tochno Inc. duo c fha nh Iâ p sau khI ba công fy fhIô f kô công frình dô c Iâ p quyô f dInh fâ p ho p kIô n
fhu c cu a mình dô fhu c hIô n va fIô p fhI công nghô mo I. Ða công fy na y co phâ n quyô n Io I frong vô n
cô phâ n cu a Tochno Inc. fa I fho I dIô m fha nh Iâ p nhu nhau:
G ÐIocfro Inc. 3 %
G Mochan Inc. 4 %
G CIvII Inc. 3 %
Nhu ng fhông fIn sau du oc Iâ y fu ca c ba o ca o fa I chInh cu a Tochno Inc. va mô f frong nhu ng công fy
so hu u no Ia Mochan Inc.
ÐA O CA O TH! NHÂ P TO M TÀ T CHO NÀM TA I CHINH KÐ T TH! C NCA Y 3 /6/2 x1
Mochan Inc. Tochno Inc.
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Ðoanh fhu 3.1 98
ChI phI ba n ha ng |1.8 ) |61 )
Io I nhuâ n gô p 1.3 37
Ca c Ioa I fhu nhâ p hoa f dô ng kha c 15 -
ChI phI hoa f dô ng |85 ) |17 )
Io I nhuâ n fruo c fhuô 6 2
ChI phI fhuô fhu nhâ p |25 ) |9 )
Io I nhuâ n ro ng cu a ca ky 35 11
Trong nam, Mochan Inc. ba n cho Tochno Inc. sô ha ng fô n kho vo I frI gIa fhoo hoa don Ia 6 .
dôIa. Mô f khoa n 24 . dôIa duo c nhâ p va o ha ng fô n kho cu a Tochno Inc. nga y 3 /6/2 x1 - Ia sô
ha ng fô n kho mua cu a Mochan Inc. vo I mu c chônh Iô ch Io I nhuâ n 2 %. Thuô suâ f fhu nhâ p Ia 3 %.
Trong nam Tochno Inc. fra mô f khoa n chI phI ha nh chInh 12 . dôIa cho Mochan Inc. Khoa n na y
duo c dua va o “Thu nhâ p hoa f dô ng kha c”.
Ðô fâ p ho p kô f qua cu a Tochno Inc. va Mochan Inc., nhu ng vâ n dô sau so câ n duo c gIa I quyô f:
G Tochno Inc. Ia mô f don vI IIôn kô f hay IIôn doanh khI Iâ p ba o ca o fa I chInh7
G Phuong pha p na o fhIch ho p cho vIô c fâ p ho p kô f qua 7
G Ca c gIao dIch frôn cu a ca c công fy duo c ghI cho p va frình ba y nhu fhô na o cho mu c dIch ba o ca o
fa I chInh frong ba o ca o fhu nhâ p fô ng ho p7
Vân dô fhu nhâf: Môf fhoa fhuân fhoo hop dông voI cac bôn fham gIa fhuc hIôn môf hoaf dông kInh
fô chIu su kIôm soaf chung, so gIup phân bIôf môf IIôn doanh voI môf don vI IIôn kôf. Không môf bôn
nao frong cac bôn IIôn doanh co fhô fhuc hIôn vIôc kIôm soaf don phuong. Tuy nhIôn frong fruong hop
không co fhoa fhuân fhoo hop dông, dâu fu so duoc coI Ia môf don vI IIôn kôf vì nha dâu fu nam gIu
frôn 2 % quyôn bIôu quyôf va vì vây duoc cho Ia co anh huong quan frong dôn don vI duoc dâu fu.
Vân dô fhu haI: Nôu Tochno Inc. duoc coI Ia môf IIôn doanh, phuong phap hop nhâf fhoo fy Iô so duoc
su dung. Phuong phap vôn cô phân Ia phuong phap duoc phop su dung fhay fhô. Tuy nhIôn, nôu Tochno
Inc. duoc coI Ia môf don vI IIôn kôf, fhì phuong phap vôn cô phân so duoc su dung.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
110
CH!ONC 26
G
ÐA O CA O TA I CHINH CHO CA C KHOA N PHÂN CHIA Q!YÐ N IO I TRONC CA C IIÐN ÐOANH IAS 31
TIÐP THÐO
ÐAO CAO TAI CHINH CHO CAC KH AN PHÂN CHIA Q!YÐN IOI
TRONC CAC IIÐN ÐOANH
Vâ n dô fhu ba: Ðô mInh hoa , gIa su ra ng Tochno Inc. Ia mô f IIôn doanh.
ÐA O CA O TH! NHÂ P TO NC HO P CHO NÀM TA I CHINH KÐ T TH! C NCA Y 3 /6/2 x1
Nghìn dôIa
Ðoanh fhu |Pho p fInh a) 3.252
ChI phI ba n ha ng |Pho p fInh b) |1.82 )
Io I nhuâ n gô p 1.432
Ca c Ioa I fhu nhâ p hoa f dô ng kha c |Pho p fInh c) 1 2
ChI phI hoa f dô ng |Pho p fInh d) |87 )
Io I nhuâ n fruo c fhuô 664
ChI phI fhuô fhu nhâ p |Pho p fInh o) |281)
Io I nhuâ n ro ng cu a ca ky 383
NHÂ N XÐ T
G Phuong pha p ho p nhâ f fhoo fy Iô duo c a p du ng ba ng ca ch cô ng fhôm 4 % cu a ca c khoa n frong
ba o ca o fhu nhâ p cu a Tochno Inc. va o ca c khoa n cu a Mochan Inc..
G Ca c gIao dIch gIu a ca c công fy duo c xu Iy ba ng ca ch ghI bu f foa n va o nhâ f ky ho p nhâ f nhu sau:
ChI no ChI co
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Ða n ha ng |4 % x 6 ) 24
ChI phI ba n ha ng 24
|Tru phâ n ba n ha ng frong nô I bô fâ p doa n)
ChI phI ba n ha ng |4 % x 2 /12 x24 ) 16
Ha ng fô n kho 16
|Tru Io I nhuâ n chua fhu c hIô n duo c frong ha ng fô n kho)
Thuô fra châ m |ba ng fô ng kô f fa I sa n) |3 % x 16) 4,8
ChI phI fhuô fhu nhâp |bao cao fhu nhâp) 4,8
|A nh huo ng fhuô dô n vIô c xoa phâ n Io I nhuâ n chua fhu c hIô n)
G ChI phI qua n Iy ha nh chInh duo c xo a dI ba ng ca ch fru dI ca c fhu nhâ p hoa f dô ng kha c cu a
Mochan Inc. frong fô ng chI phI, fu c Ia 48. dôIa va gIa m chI phI hoa f dô ng fuong u ng. A nh
huo ng ro ng dô n Io I nhuâ n fô ng ho p Ia .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
111
CH!ONC 26
G
ÐA O CA O TA I CHINH CHO CA C KHOA N PHÂN CHIA Q!YÐ N IO I TRONC CA C IIÐN ÐOANH IAS 31
TIÐP THÐO
ÐAO CAO TAI CHINH CHO CAC KH AN PHÂN CHIA Q!YÐN IOI
TRONC CAC IIÐN ÐOANH
CAC PHÐP TINH
Nghìn dôIa
a. Ða n ha ng
Mochan 3.1
Ða n frong nô I bô fâ p doa n |4 % x 6 ) |24 )
Tochno |4 % x 98 ) 392
3.252
b. ChI phI ba n ha ng
Mochan 1.8
Ða n frong nô I bô fâ p doa n |24 )
Io I nhuâ n chua fhu c hIô n |4 % x 2 /12 x 24 ) 16
Tochno |4 % x 61 ) 244
1.82
c. Thu nhâ p hoa f dô ng kha c
Mochan 15
ChI phI frong nô I bô fâ p doa n |4 % x 12 ) |48)
1 2
d. ChI phI hoa f dô ng
Mochan 85
Tochno |4 % x 17 ) 68
PhI frong nô I bô fâ p doa n |4 % x 12 ) |48)
87
o. ChI phI fhuô fhu nhâ p
Mochan 25
Io I nhuâ n chua fhu c hIô n |3 % x 16 da Ia m fro n Iôn) |5)
Tochno |4 % x 9 ) 36
281
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
112
CH!ONC 27
CAC CONC C! TAI CHINH:
CONC ÐO VA TRINH ÐAY |IAS 32)
IAS 32 va 39 da duoc ban hanh fhanh nhung chuân muc rIông nhung frong fhuc fIôn duoc
ap dung nhu môf don vI do 2 chuân muc nay xu Iy cac fruong hop kô foan gIông hôf nhau.
IAS 39 quI dInh cho vIôc ghI nhân va fInh foan cac công cu faI chInh va ngoaI ra con gôm co
môf sô nôI dung công bô bô sung cho nhung nôI dung fhoo yôu câu cua IAS 32. Nhung yôu
câu duoc nôu frong chuong nay dô cung câp dây du fâf ca cac nôI dung vô công bô va frình
bay IIôn quan foI cac công cu faI chInh.
27.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
NguoI su dung cân fhông fIn dô nâng cao hIôu bIôf vô fâm quan frong cua cac công cu faI
chInh frong va ngoaI bang IIôn quan dôn fình frang faI chInh cua môf doanh nghIôp, hoaf
dông va Iuu chuyôn fIôn fô, danh gIa khôI Iuong, fhoI gIan va fInh chac chan cua cac dong
Iuu chuyôn fIôn fô frong fuong IaI gan IIôn voI cac công cu do. IAS nay:
G Ðua ra cac yôu câu cho vIôc frình bay cac công cu faI chInh frong bang fông kôf faI san.
G Xac dInh fhông fIn cân duoc công bô vô cac công cu faI chInh ca frong bang |duoc ghI nhân)
va ca ngoaI bang |chua duoc ghI nhân).
27.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS quy dInh cho fâf ca cac IoaI công cu faI chInh, ca nhung IoaI duoc ghI nhân, va chua duoc
công nhân. Môf công cu faI chInh Ia bâf ky hop dông nao mang IaI môf faI san faI chInh cho
doanh nghIôp va môf khoan no faI chInh hoac công cu vôn cô phân cho môf doanh nghIôp
khac.
27.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
27.3.1 Môf faI san faI chInh Ia bâf ky faI san nao Ia:
G fIôn maf |vI du fIôn guI ngân hang),
G môf quyôn fhoo hop dông dô fhu duoc fIôn maf hoac môf faI san faI chInh |vI du môf khoan
fhu no va công cu phaI sInh),
G quyôn fhoo hop dông dom frao dôI công cu faI chInh fhoo cac dIôu kIôn co IoI fIôm fang, hoac
G môf công cu vôn cô phân cua môf doanh nghIôp khac |vI du dâu fu vao cô phIôu).
Cac faI san vâf châf |vI du hang fôn kho va sang chô) không phaI Ia nhung faI san faI chInh,
vì nhung faI san nay không mang IaI cho hIôn faI quyôn fhu fIôn maf hoac cac faI san faI
chInh khac.
27.3.2 Môf khoan no faI chInh Ia môf nghIa vu fhoo hop dông dô:
G gIao môf faI san faI chInh bâf ky |vI du môf nghIa vu no va công cu phaI sInh) hoac
G frao dôI cac công cu faI chInh fhoo cac dIôu kIôn co kha nang bâf IoI.
Cac khoan no phaf sInh do yôu câu Iuâf dInh |vI du fhuô fhu nhâp) không phaI cac khoan no
faI chInh vì không fhoo hop dông.
27.3.3 Môf công cu vôn Ia bâf ky hop dông nao cho fhây phân IoI Ich con IaI frong cac faI san cua
doanh nghIôp sau khI fru dI fâf ca cac khoan no. NghIa vu phaf hanh công cu vôn cô phân
không phaI Ia nghIa vu no faI chInh do nghIa vu nay dân dôn vIôc Iam fang vôn cô phân va
không gây fôn fhâf cho doanh nghIôp.
27.3.4 Tô chuc phaf hanh môf công cu faI chInh cân phân IoaI công cu nay hoac cac fhanh phân cua
công cu nhu môf khoan no hoac vôn fhoo:
G NôI dung cua fhoa fhuân fhoo hop dông khI ghI nhân Iân dâu.
G Cac dInh nghIa nôu o frôn.
Quy fac chu frong nôI dung hon hình fhuc dIôu chInh vIôc phân IoaI |vI du môf cô phân uu
daI co fhô hoan fra Iam phaf sInh môf nghIa vu Iam cho cô phân nay fro fhanh môf nghIa vu
faI chInh chu không phaI vôn).
27.3.5 KhI môf doanh nghIôp phaf hanh môf công cu faI chInh kop co ca haI yôu fô no va yôu fô vôn
chu so huu |vI du fraI phIôu chuyôn dôI), cân phân IoaI rIông cac fhanh phân cua công cu:
G Tông sô - phân no = phân vôn.
G ÐInh gIa v n + dInh gI no = f ng gIa frI. Phân bô sô k f chuyô n fhoo f I vo I gI frI da x c I â p.
KhI duoc phân IoaI nhu vây, vIôc phân IoaI không duoc fhay dôI ngay ca khI fình hình kInh
fô fhay dôI. Không co môf khoan Iô hoac IaI nao phaf sInh fu vIôc ghI nhân va frình bay rIông
fung phân.
27.3.6 IaI, cô fuc, Iô va IoI nhuân IIôn quan foI môf nghIa vu faI chInh cân duoc bao cao frong bao
cao fhu nhâp nhu môf khoan chI phI hoac fhu nhâp. Phân phân chIa cho nhung nguoI nam
gIu môf công cu vôn cân duoc ghI no fruc fIôp vao vôn cô phân. VIôc phân IoaI công cu faI chInh
quyôf dInh phuong phap kô foan cho nhung khoan muc nôu frôn:
G Cô fuc huong fu cac cô phân duoc phân IoaI Ia nhung khoan no, vì vây, so duoc phân IoaI
Ia chI phI fhoo cung cach fhuc nhu fhanh foan fIôn IaI suâf cua môf khoan vay. Hon nua,
sô cô fuc nay phaI duoc fIch Iuy fhoo fhoI gIan.
G Iô va IaI |duoc coI Ia phân chônh Iôch hoac gIam fru) fu vIôc hoan fra hoac faI câp vôn cua
nhung công cu duoc phân IoaI Ia no fhì duoc bao cao frong bao cao fhu nhâp, khI Iô va IaI
fu nhung công cu duoc phân IoaI Ia vôn cô phân cua fô chuc phaf hanh fhì duoc bao cao
Ia nhung fhay dôI vô vôn cô phân.
27.3.7 Môf faI san faI chInh va môf khoan no faI chInh chI duoc bu fru khI:
G Co quyôn fhuc fhI fhoo phap Iuâf dô fIôn hanh bu fru, va
G Co y dInh hoac fhanh foan fhoo phuong phap bu fru hoac chuyôn faI san fhanh fIôn va
dông fhoI fhanh foan khoan no.
27.4 CÖNG BÖË
27.4.1 ChInh sach quan Iy ruI ro
ÐIôn gIaI cac muc fIôu va chInh sach quan Iy ruI ro faI chInh, bao gôm cac nôI dung sau:
G ChInh sach fu bao hIôm ruI ro fung IoaI gIao dIch chInh fhoo du bao.
G RuI ro vô gIa |fIôn fô, IaI suâf va ruI ro fhI fruong).
G RuI ro fIn dung.
G RuI ro vô fInh fhanh khoan.
G RuI ro vô Iuông fIôn.
27.4.2 ThoI han, dIôu kIôn va chô dô kô foan
ÐôI voI fung IoaI faI san faI chInh, no faI chInh va công cu vôn fhì công bô:
G Thông fIn vô muc dô va ban châf, bao gôm cac dIôu khoan va dIôu kIôn quan frong co fhô
anh huong foI sô Iuong, fhoI gIan va fInh chac chan cua dong Iuu chuyôn fIôn fô frong
fuong IaI, vI du:
Sô Iuong gôc/sô Iuong uoc Iuong Ty Iô hoac gIa frI IaI va cô fuc
Ngay dao han hoac fhuc hIôn CuI Iam fhô châp
Quyôn Iua chon fhanh foan fruoc va cac ky Thông fIn vô ngoaI fô
Quyôn Iua chon chuyôn dôI Cac khô uoc v.v..
Sô Iuong va fhoI han cua cac khoan fhu va fhanh foan frong fuong IaI.
113
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
114
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
G Chô dô kô foan, bao gôm cac fIôu chI ghI nhân va phuong phap fhanh foan, nhu:
G Cac phuong phap va cac gIa dInh cho vIôc uoc fInh gIa frI fhuc fô cho rIông fung IoaI faI
san va no faI chInh.
G VIôc cac khoan Iô/IaI khI fInh foan IaI cac faI san faI chInh co fhô dom ban duoc fInh vao
Iô hoac IaI frong ky hay duoc ghI nhân fruc fIôp vao vôn cô phân.
G VIôc “cac fhuc fhông fhuong” ma cac khoan mua va ban faI san faI chInh duoc kô foan vao
ngay gIao dIch hay ngay fhanh foan |cho fung IoaI faI san faI chInh).
27.4.3 RuI ro IaI suâf
ÐôI voI fung IoaI faI san faI chInh va no faI chInh, công bô:
G Ngay dInh gIa IaI fhoo hop dông hoac ngay dao han, Iây fhoo ngay nao som hon.
G IaI suâf ap dung.
G Cac fhông fIn khac vô ruI ro IaI suâf.
27.4.4 RuI ro fIn dung
ÐôI voI fung IoaI faI san faI chInh, công bô:
G Sô Iuong fhô hIôn fôf nhâf muc dô ruI ro fIn dung fôI da ma không cân fInh dôn gIa frI
fhuc fô cua khoan fhô châp.
G Mang fâp frung chu yôu cua ruI ro fIn dung.
G Cac fhông fIn khac vô ruI ro fIn dung.
27.4.5 CIa frI fhuc fô
ÐôI voI fung IoaI faI san va no faI chInh, công bô fhông fIn vô gIa frI fhuc fô:
G CIa frI fhuc fô cua cac công cu duoc gIao dIch:
I TaI san duoc gIu hoac nghIa vu no so duoc phaf hanh: gIa chao mua.
I TaI san so duoc mua vao hoac no nam gIu: gIa chao ban.
G ÐôI voI công cu không duoc gIao dIch, co fhô công bô cac gIa frI khac nhau.
G KhI vIôc xac dInh gIa frI fhuc fô môf cach dang fIn cây không ap dung duoc frong fhuc
fIôn, fhì su vIôc do phaI duoc công bô cung voI fhông fIn vô cac dac dIôm chInh cua công
cu faI chInh co ban fuong ung voI gIa frI fhuc fô.
27.4.6 TaI san faI chInh vuof qua gIa frI fhuc fô
Ðô I vo I nhu ng fa I sa n fa I chInh duo c kô f chuyô n vo I gIa frI cao hon gIa frI fhu c fô fhì công bô :
G CIa frI kôf chuyôn va gIa frI fhuc fô fhoo rIông fung faI san hoac fhoo nhom fuong ung
cua nhung faI san nay.
G Iy do không gIam sô kôf chuyôn, bao gôm bang chung chung mInh cho kha nang fhu hôI
sô Iuong do.
27.4.7 Ðao hIôm ruI ro dâu fu faI chInh
Công bô rIông cho cac khoan bao hIôm fhoo gIa frI fhuc fô da xac dInh, bao hIôm ruI ro cho
Iuông fIôn va bao hIôm ruI ro cua môf khoan dâu fu fhuân vao môf don vI o nuoc ngoaI:
G ÐIôn gIaI vô khoan fu bao hIôm ruI ro.
G ÐIôn gIaI vô cac công cu faI chInh duoc dung dô fu bao hIôm ruI ro va gIa frI fhuc fô cua
cac công cu nay.
G Ðan châf cua IoaI ruI ro duoc bao hIôm.
G ÐôI voI bao hIôm cho cac gIao dIch frong du bao:
I Ky du fInh so dIôn ra gIao dIch
I ThoI gIan du fInh so xac dInh Iô hoac IaI rong
I ÐIôn gIaI vô bâf ky gIao dIch nao ma fruoc dây da duoc kô foan bao hIôm ruI ro nhung
không con duoc xom Ia so xay ra nua.
G ÐôI voI cac khoan Iô/IaI IIôn quan dôn bao hIôm ruI ro Iuông fIôn da duoc ghI nhân fruc
fIôp vao vôn cô phân |fhông qua bao cao fhay dôI vôn chu so huu).
G Sô duoc ghI nhân vao vôn cô phân;
G Sô duoc fach fu vôn cô phân chuyôn sang Iô/IaI rong frong ky.
G Sô duoc fach khoI vôn cô phân va phân bô vao sô kôf chuyôn cua faI san hoac no frong môf
gIao dIch fhoo du bao duoc bao hIôm ruI ro.
27.4.8 Cac nôI dung công bô bô sung IIôn quan dôn cac công cu faI chInh
G ÐôI voI cac khoan Iô/IaI fu vIôc fInh foan IaI cac faI san faI chInh danh dô ban da duoc ghI
nhân vao vôn:
I Sô duoc ghI nhân.
I Sô duoc fach khoI vôn cô phân sang Iô/IaI rong cua ca ky.
G Cac khoan muc quan frong vô fhu nhâp, chI phI, IoI nhuân, Iô fu cac faI san va no faI
chInh.
I Thu nhâp IaI va chI phI IaI duoc frình bay rIông.
I CIa frI da fhuc hIôn va chua fhuc hIôn duoc frình bay rIông.
I Cac khoan IoI nhuân va Iô sau khI fhôI ghI nhân duoc frình bay fach rIông voI cac
khoan sau khI dIôu chInh gIa frI fhuc fô.
I CIa frI fhu nhâp IaI duoc fIch Iuy fu cac khoan no xâu duoc frình bay rIông.
G ÐôI voI cac faI san faI chInh duoc fInh fhoo chI phI hao mon:
I Công bô su kIôn
I Mô fa cac faI san faI chInh
I Sô kôf chuyôn
I Iy gIaI faI sao không fInh foan duoc gIa frI fhuc fô môf cach dang fIn cây.
I Nhung gIa frI uoc fInh co nhIôu kha nang bang gIa frI fhuc fô
I Công bô nhung nôI dung sau khI faI san duoc dom ban:
I Công bô su vIôc
I Sô kôf chuyôn vao fhoI dIôm ban
I Iô hoac IaI duoc ghI nhân
I Iy do cho vIôc phân IoaI IaI bâf ky faI san faI chInh nao phaI duoc bao cao fhoo chI phI
hao mon chu không phaI gIa frI fhuc fô.
I ÐôI voI môf khoan Iô do gIam gIa hoac ghI dao khoan Iô do:
I Ðan châf cua khoan Iô
I CIa frI
G Sô kôf chuyôn cua nhung faI san faI chInh duoc dom fhô châp dam bao cho nhung khoan
no va bâf ky dIôu kIôn nao IIôn quan dôn faI san duoc dom fhô châp.
G ÐôI voI vIôc chung khoan hoa hoac cac fhoa fhuân mua IaI:
I TInh châf va quI mô gIao dIch
I ÐIôn gIaI vô vIôc dam bao va fhông fIn dInh Iuong vô nhung gIa dInh quan frong frong
vIôc fInh foan gIa frI fhuc fô.
I VIôc cac faI san faI chInh co bI fu bo ghI nhân.
G Ðôn cho vay công bô:
I CIa frI fhuc fô cua khoan dam bao duoc châp nhân va duoc cho phop ban hay fhô châp
IaI nôu không co IôI.
I CIa frI fhuc fô cua khoan dam bao duoc ban hoac dom fhô châp IaI.
I Ðâf ky dIôu kIôn quan frong nao IIôn quan dôn vIôc su dung faI san dam bao.
115
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
Phu Iuc III co bang fom faf va kôf hop cac yôu câu vô công bô frong IAS 1, 3 , 32 va 39 fhoo phân
IoaI ruI ro cho vIôc frình bay cac bao cao faI chInh cua cac ngân hang va cac fô chuc fuong fu.
116
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y
Ca c doa n frIch dâ n duo I dây duo c Iâ y fu ca c ba o ca o nam cu a mô f sô doanh nghIô p dô mInh ho a mô f
sô nô I dung công bô fhoo IAS 32 va 39.
1 . CAC CONC C! TAI CHINH
Công cu pha I sInh
Chu ng fôI ha n chô vIô c su du ng ca c công cu pha I sInh dô qua n Iy ru I ro co fhô a nh huo ng bâ f Io I dô n
fInh IInh hoa f frong vIô c câ p vô n va frong hoa f dô ng Ia m cho Iuô ng Iuu chuyô n fIô n fô ô n dInh hon
vô Iâu da I va fIô f kIô m so vo I ca c phuong fIô n câ p vô n kha c. ChIô n Iuo c qua n Iy ru I ro cu a chu ng fôI
duo c dua ra nha m pho ng fra nh nhu ng fhay dô I bâ f Io I vô fy gIa hô I doa I, Ia I suâ f va fhuô suâ f doanh
nghIô p, va ma f kha c, fa o fhuâ n Io I cho ca c chIô n Iuo c câ p vô n cu a chu ng fôI. Chu ng fôI su du ng mô f
va I Ioa I công cu pha I sInh frong vIô c qua n Iy nhu ng ru I ro na y, bao gôm cac hop dông ngoaI fô ky han
va quyô n Iu a cho n, fho a fhuâ n frao dô I Ia I suâ f, mu c frâ n va sa n Ia I suâ f va ca c fhoa fhuâ n frao dô I
co ba n. Ca c fhoa fhuâ n công cu pha I sInh duo c ga n vo I ca c khoa n no hoa c fa I sa n cu fhô va fu ba o
hIô m cho nhu ng ru I ro kInh fô IIôn quan. Chu ng fôI không na m gIu ca c công cu pha I sInh cho mu c
dIch kInh doanh. Va o nam 1997 va 1996, chu ng fôI da ghI nhâ n khoa n fhu nhâ p 17,3 frIô u dôIa va
12,7 frIô u dôIa fruo c fhuô frong ba o ca o fhu nhâ p IIôn quan dô n fâ f ca ca c hoa f dô ng qua n Iy ru I ro
cu a mình.
Qua n Iy ru I ro Ia I suâ f
Ða ng duo I dây cung câ p fhông fIn bô sung vô ca c fhoa fhuâ n frao dô I Ia I suâ f cu a chu ng fôI, sa n va
frâ n Ia I suâ f va ca c fhoa fhuâ n frao dô I co ba n. Mô f sô fhoa fhuâ n frao dô I Ia I suâ f cu a chu ng fôI
|duo I dây duo c fInh va o “Ca c khoa n frao dô I ngoa I fô /Ia I suâ f”) cu ng chu a du ng fha nh phâ n ngoa I
hô I duo c dIô n gIa I frong phâ n “Qua n Iy ru I ro ngoa I hô I” duo I dây. Chu ng fôI su du ng ca c fhoa fhuâ n
frao dô I Ia I suâ f na y dô fu ba o hIô m cho gIa frI cu a mô f sô khoa n dâ u fu quô c fô . Ca c fhoa fhuâ n
fhuo ng yôu câ u chu ng fôI fhu fIô n fhanh foa n fhoo Ia I suâ f cô dInh va fra fIô n fhanh foa n fhoo Ia I
suâ f bIô n dô I. Ca c fhoa fhuâ n frao dô I no co câ u Ia I chuyô n dô I mô f sô Ioa I no co câ u frung ha n sang
ca c khoa n no co Ia I suâ f cô dInh fhông fhuo ng frong khI gIa m chI phI câ p vô n. Ia I suâ f cô dInh co
hIô u Iu c cu a nhu ng khoa n no na y frung bình Ia 6,1% va 6,2% va o nga y 31/12/1997 va 1996. Ca c fhoa
fhuâ n frao dô I Ia I suâ f kha c, dôI khI Ia quyô n Iu a cho n công fy, va cac muc frân va san IaI suâf dôu
duo c su du ng dô dIô u chInh ca c mu c Ia I suâ f frong danh mu c no va cho pho p chu ng fôI da f duo c mu c
dIch kô f ho p gIu a no co fy gIa fha nô I va cô dInh. Ca c fhoa fhuâ n frao dô I co ba n ba o hIô m mô f phâ n
danh mu c cho fhuô do n bâ y dô I vo I nhu ng a nh huo ng bâ f Io I cu a fhuô suâ f công fy. Ca c fhoa fhuâ n
yôu câ u chu ng fôI fhu fIô n fhoo mô f chI sô Ia I suâ f |fhoo IIÐOR) va fra fIô n fhanh foa n fhoo chI sô
fhI fruo ng Ioa I fru yô u fô fhuô |J.J Konnoy). Chu ng fôI kô foa n ca c fhoa fhuâ n frao dô I co ba n na y
fhoo gIa frI fhu c fô va mu c fhu nhâ p duo c ghI nhâ n 4,2 frIô u dôIa va 2 ,2 frIô u dôIa va o nam 1997
va 1996 IIôn quan dô n ca c dIô u chInh fhoo fhI fruo ng.
Nhu ng sô Iuo ng uo c fInh frình ba y duo I dây duo c su du ng dô fInh foa n fIô n fhanh foa n Ia I so duo c
frao dô I. Ca c khoa n na y fhu c fô không duo c fhanh foa n hoa c nhâ n duo c, ma cu ng không pha I dô fInh
foa n ca c khoa n Iô Ia I fIô m nang fu ru I ro fhI fruo ng. Chu ng không fhô hIô n ru I ro cu a chu ng fôI frong
fruo ng ho p bôn dô I fa c không fhu c hIô n cam kô f hoa c cu ng không fhô hIô n nhu câ u fIô n ma f frong
fuong IaI cu a chu ng fôI. Ca c công cu fa I chInh cu a chu ng fôI duo c phân nho m duo I dây fhoo fInh châ f
cu a hoa f dô ng fu ba o hIô m ru I ro.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
117
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y
TIÐP THÐO
|TrIôu dôIa)
Ty Iô bình quân
gIa quyôn
Sô uoc fInh
Tho I gIan da o ha n
Va o nga y 31/12 dôIa Nhâ n |%) Tra |%)
Ca c fhoa fhuâ n frao dô I Ia I suâ f
Trao dôI IaI suâf/ ngoaI fô
1997 375,4 1998-2 2 4,5 6,2
1996 928,4 1997-2 2 3,3 5,9
Trao dô I Ia I suâ f kha c
Tra fhoo muc cô dInh
1997 26 , 1999-2 5 5,7 5,9
1996 221,2 1997-2 5 5,7 6,
Tra fhoo muc bIôn dôI
1997 783,7 1999-2 6 6,6 6,1
1996 53 ,7 1997-2 4 6,5 6,4
Trao dôI no co câu
1997 6 , 1999
1996 1 5, 1997-2 4
Thoa fhuâ n Ia I suâ f frâ n/sa n
1997 262, 1999-2 1
1996 14 , 1999-2 1
Thoa fhuâ n frao dô I co ba n
1997 1. 1, 2 3-2 4
1996 1. 1, 2 3-2 4
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
118
|IAS 8)
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y
TIÐP THÐO
CIa frI fhu c fô cu a ca c công cu fa I chInh
Ða ng duo I dây cung câ p fhông fIn bô sung vô ca c công cu fa I chInh quan fro ng:
Công cu fa I chInh Phuong pha p da nh gIa
TIô n va ca c khoa n fuong duong va dâ u fu nga n ha n Sô mang sang
No |ngoa I fru fhuô vô n) Ða o gIa fhI fruo ng vo I dIô u khoa n va da o ha n
fuong fu hoa c do ng fIô n fuong IaI duo c
chIô f khâ u fhoo fy Iô hIô n ha nh.
Ca c khoa n dâ u fu chI phI va o ca c don vI kInh doanh
chua fô ng ho p va no pha I fhu Cac dong fIôn fuong IaI duoc chIôf khâu fhoo
f I hIô n ha nh. Ð o gIa fhI fru ng dô I v I nh ng
công cu fuong fu hoa c c c mô hình dInh gI kh c.
Trao dô I Ia I suâ f va ca c fhoa fhuâ n kha c Ia I hoa c Iô dô châ m du f fhoa fhuâ n hoa c sô
Iuo ng duo c fra dô Ia p Ia I ca c fhoa fhuâ n fhoo
fy Iô hIô n ha nh.
Ca c ho p dô ng ngoa I fô ky ha n va ho p dô ng Iu a cho n Ða o gIa fhI fruo ng hoa c Ia I/Iô dô châ m du f
fhoa fhuâ n.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
119
|IAS 8)
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y
TIÐP THÐO
TrIôu dôIa
1997 1996
31/12 Mang sang CIa frI fhuc fô Mang sang CIa frI fhu c fô
dôIa dôIa dôIa dôIa
No 19.437,7 19.988,9 17.981,8 18.15 .7
Ðâ u fu chI phI va o ca c don vI
kInh doanh chua fô ng ho p 1.693, 1.464,6 1.785,3 1.968,5
No pha I fhu, Ia I suâ f fhuâ n va
ca c fhoa fhuâ n frao dô I kha c: 32,9 33,2 93,6 93,8
TaI san 26,3 31,8 11,8 23,
No 24,8 31,8 39,5 53,3
Ca c ho p dô ng ky ha n ngoa I fô va
ho p dô ng Iu a cho n: `
G TaI san ,2 - 19,9 19,9
G No ,2 ,2 2,3 2,3
` Không co phâ n ngoa I fô ca nhân na o vuo f qua ,2 frIô u dôIa va o nga y 31-12-1997 va 19,8 frIô u dôIa
va o 31-12-1996. Sô mang sang fhu c hIô n cho ca c công cu pha I sInh bao gô m ca Iô Ia I dô Ia I sau.
Khoa n dâ u fu cu a chu ng fôI va o VIacom duo c dua va o “Ðâ u fu vô n va o ca c don vI kInh doanh chua
duo c fô ng ho p” o ba ng frôn, Ia o frong phâ n cô phâ n uu da I không duo c gIao dIch rô ng ra I va vì fhô
gIa frI fhu c fô nôu frôn bao gô m nhu ng khoa n duo c fInh fhoo nhu ng mô hình da nh gIa Iy fhuyô f co
fhô chuyô n dô I. Tuy nhIôn, nhu ng mô hình na y không ga n va không dua bâ f ky gIa frI na o va o khIa
ca nh chIô n Iuo c cu a khoa n dâ u fu na y. Chung fôI không fhô quyôf dInh gIa frI fhuc fô cua cac khoan
dâ u fu kha c, vo I gIa frI mang sang Ia 183,3 frIô u dôIa va 195,7 frIô u dôIa va o nga y 31/12/1997 va
1996 ma không co chI phI pha f sInh qua Io n.
No fa I chInh
Ca c khoa n no co gIa frI fhu c fô xâ p xI gIa frI kô f chuyô n: S£AS1 7yôu câ u công bô gIa frI fhu c fô cho
nhu ng khoa n no fIô n gu I không ghI ky ha n |fu c Ia fIô n gu I không ky ha n, ca c khoa n fIô n gu I fIô f
kIô m va ca c khoa n fIô n gu I frôn fhI fruo ng fIô n fô ) co gIa frI ba ng sô kô f chuyô n. S£AS không cho
pho p ghI nhâ n gIa frI câ p vô n fIô m â n cu a nhu ng công cu na y.
CIa frI fhu c fô cu a ca c khoa n fIô n gu I nuo c ngoa I, ca c quy IIôn bang duo c mua va o va chu ng khoa n
duo c ba n fhoo ca c fhoa fhuâ n mua Ia I, fhuong phIô u, ca c Ioa I quy dI vay kha c, ca c khoa n châ p nhâ n
ngân ha ng dang Iuu ha nh, ca c fa I khoa n pha I fra , va ca c khoa n no dô n fIch duo c cho Ia co gIa frI
xâ p xI vo I gIa frI kô f chuyô n do fInh châ f nga n ha n cu a nhu ng khoa n na y.
Ca c khoa n TIô n gu I Ky ha n Trong nuo c: gIa frI fhu c fô cu a ca c khoa n fIô n gu I ky ha n duo c uo c fInh
ba ng ca ch chIô f khâ u Iuô ng fIô n fhoo fho I gIan da o ha n da fhoa fhuâ n vo I mu c Ia I suâ f ba ng vo I mu c
huy dô ng ca c nguô n quy co ky ha n fuong fu .
Ca c khoa n No Thuong ma I: Chaso co ca c khoa n no fhuong ma I, bao gô m co chu ng khoa n ba n ra
nhung chua mua va o, ca c khoa n no co câ u va ca c ho p dô ng pha I sInh va frao dô I ngoa I fô vo I gIa frI
fhu c fô uo c fInh.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
120
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
Ca c công cu da I ha n IIôn quan fo I no : vIô c dInh gIa ca c khoa n no da I ha n, gô m co Ia I suâ f huo ng Io I
uu da I da m ba o cu a ca c khoa n fra I khoa n fhu câ p cu a Chaso fra Ia I vô sau, câ n pha I xo f dô n mô f sô
yô u fô nhu Ia I suâ f hIô n ha nh frôn fhI fruo ng va dInh mu c fIn nhIô m cu a Chaso. Ca c mu c ba o gIa
duo c fâ p ho p fu nhIô u ngân ha ng dâ u fu vo I mu c Io I fu c da nh cho chu ng khoa n cu a Chaso vo I nhIô u
mu c da o ha n kha c nhau.
Ca c khoa n cam kô f IIôn quan dô n vIô c cho vay: Chaso da kIô m fra phâ n cam kô f chua huy dô ng duo c
vô n dô câ p fIn du ng du pho ng va fhu fIn du ng va Chaso da xa c dInh duo c gIa frI fhu c fô cu a nhu ng
công cu fa I chInh na y Ia không mang fInh fro ng yô u.
Ða ng duo I dây fhô hIô n gIa frI kô f chuyô n va gIa frI fhu c fô uo c fInh cu a ca c fa I sa n va no fa I chInh
duo c dInh gIa fhoo S£AS 1 7, va mô f sô ho p dô ng pha I sInh su du ng cho ca c hoa f dô ng fa I sa n/no
IIôn quan dô n nhu ng fa I sa n va no fa I chInh na y.
TAI SAN TAI CHINH
TaI san co gIa frI fhuc fô
xâ p xI sô kô f chuyô n $81.126 $81.126 $4 $15 $|9) $1
TaI san fhuong maI 63.269 63.269 - - - -
Chu ng khoa n dô ba n 6 .625 6 .625 |22) - - |22)
Chu ng khoa n gIu dô n
khI da o ha n 888 876 - - - -
Ca c khoa n cho vay,
fru dI du pho ng Iô 172.7 2 173.4 5 |19) 249 |179) 51
Ca c fa I sa n kha c 8.8 4 1 .168 93 28 |345) |224)
Tô ng tu ¡ su n tu ¡ chInh $38?.414 $389.469 $56 $292 $(533) $(185)
NO TA¡ CHÍNH
Ca c khoa n no co gIa frI
fhuc fô xâp xI sô
kôf chuyôn $ 292.343 $292.343 $227 $69 $|381) $|85)
Ca c khoa n fIô n
gu I ky ha n
frong nuo c 3 . 22 3 .2 7 243 27 |239) 31
No fhuong ma I 38.573 38.573 - - - -
Ca c công cu da I ha n IIôn
quan dôn no 2 .14 19.476 63 79 |213) |71)
Tô ng no tu ¡ chInh $381.0?8 $380.599 $533 $1?5 $(833) $(125)
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐAY
TIÐP THÐO
TaI san/No faI chInh
Sô kô f
chuyô n
a,b
31/12/1999
|don vI frIô u $)
CIa frI
fhu c fô uo c
fInh
a,b
Sô kô f
chuyôn
c
IaI chua
ghI nhâ n
Iô chua
ghI nhâ n
CIa frI
fhuc fô
uo c fInh
d
Ho p dô ng pha I sInh cho ca c hoa f dô ng fa I
sa n/no
121
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
31/12/1998
TAI SAN TAI CHINH
TaI san co gIa frI fhuc fô
xâ p xI sô kô f chuyô n $59.251 $59.251 $41 $7 $|159) $|48)
Ta I sa n fhuong ma I 57.692 57.692 - - - -
Chu ng khoa n dô ba n 62.8 3 62.8 3 |151) - - |151)
Chu ng khoa n gIu dô n
khI da o ha n 1.687 1.7 3 - - - -
Ca c khoa n cho vay,
fru dI du pho ng Iô 169.2 2 171. 63 9 335 |678) |253)
Ca c fa I sa n kha c
o
5.1 3 5.444 118 283 |74) 327
Tông faI san faI chInh $355.738 $357.956 $98 $688 $|911) $|125)
NO TA¡ CHÍNH
Ca c khoa n no co gIa frI
fhu c fô xâ p xI sô
kôf chuyôn $247.833 $247.833 $1 6 $159 $|413) $|148)
Ca c khoa n fIô n gu I ky
ha n frong nuo c 35.933 35.746 26 3 8 |112) 456
No fhuong ma I 38.5 2 38.5 2 - - - -
Ca c công cu da I ha n
IIôn quan dô n no 18.375 18.438 68 43 |31) 467
Tô ng no fa I chInh $34 .643 $34 .519 $434 $897 $|556) $775
a. Cô m co gIa frI kô f chuyô n va gIa frI fhu c fô uo c fInhcu a ca c ho p dô ng công cu pha I sInh du ng cho ca c hoa f
dô ng fa I sa n/no .
b. CIa frI kô f chuyô n va gIa frI fhu c fô uo c fInh cu a ca c khoa n gIao dIch ky quy ha ng nga y cho ca c ho p dô ng
fuong IaI mo chu yô u duo c dua va o mu c Ca c fa I sa n kha c frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n, fru khI duo c su du ng
cho nhu ng mu c dIch IIôn quan dô n ca c chu ng khoa n dô ba n so duo c kô f chuyô n fhoo gIa frI fhu c fô va dua
va o mu c Chu ng khoa n: Ða nh dô Ða n frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n. Chaso su du ng ca c ho p dô ng fuong IaI frong
ca c hoa f dô ng fa I sa n/no dô fhay dô I ca c da c fInh Ia I suâ f cu a ca c công cu frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n nhu
chu ng khoa n dô ba n,ca c khoa n cho vay va fIô n gu I. Ia I ro ng chua duo c ghI nhâ n fu ca c khoa n fhanh foa n ky
quy ha ng nga y fu ca c ho p dô ng fuong IaI mo Ia 22 frIô u $ va o nga y 31/12/1999, dô I u ng vo I khoa n Iô ro ng
chua ghI nhân Ia 8 frIôu $ vao ngay 31/12/1998.
c. CIa frI kôf chuyôn cua cac công cu phaI sInh dung cho cac hoaf dông faI san/no duoc ghI Ia cac khoan phaI
fhu va pha I fra va chu yô u duo c dua va o Ca c Ioa I fa I sa n kha c frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n, fru nhu ng công cu
pha I sInh duo c su du ng co ca c mu c dIch IIôn quan chu ng khoa n dô ba n, duo c kô f chuyô n fhoo gIa frI fhu c fô
va duo c dua va o Chu ng khoa n: Ða nh dô ba n frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n.
d. Ca c ho p dô ng công cu pha I sInh du ng cho ca c hoa f dô ng fa I sa n/no duo c dInh gIa su du ng ca c mu c gIa fhI
fruong va cac mô hình dInh gIa fhông nhâf voI cac mô hình duoc Chaso su dung frong vIôc dInh gIa cac công
cu fuong fu dung cho muc dIch fhuong maI.
o. Va o nga y 31/12/1999, ca c khoa n Ia I va Iô fInh Iu I vô sau co IIôn quan fo I ca c gIao dIch fa I sa n/no du fInh fruo c
Ia không dang kô.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y
TIÐP THÐO
122
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
Ðoa n frIch duo I dây duo c Iâ y fu Ða o ca o nam 2 cu a Ngân ha ng Thô gIo I mInh hoa cho vIô c công
bô vô ru I ro fIn du ng.
TH!YÐ T MINH Ð. R! I RO TIN Ð! NC
Ruãi ro tñn duå ng quöëc gia: Ru I ro na y gô m co ca c khoa n Iô co fhô pha f sInh frong fuong IaI fu nhu ng
khoa n no dây dua chua duo c nguo I dI vay fhanh foa n. IÐRÐ qua n Iy ru I ro fIn du ng quô c gIa fhông
qua gIo I ha n ru I ro fhoo fu ng nuo c fhoo mu c fIn nhIô m. Nhu ng gIo I ha n ru I ro na y duo c ga n vo I hIô u
qua hoa f dô ng cu a ca c chInh sa ch kInh fô vI mô va co câ u. Ngoa I ra, IÐRÐ Iâ p ra nhu ng gIo I ha n
fuyô f dô I cho phâ n ca c khoa n vay fô n do ng cho fu ng nguo I dI vay. RuI ro fIn dung quôc gIa duoc fIôp
fu c qua n Iy ba ng ca c khoa n khuyô n khIch fa I chInh nhu ca c khoa n cho vay du ng chI phI dI dInh gIa
vay cu a IÐRÐ va xoa mô f phâ n Ia I pha I fra vo I dIô u kIô n fhanh foa n du ng fho I ha n dô nguo I dI vay
co quyô n Io I dô c Iâ p frong nang Iu c frung gIan cu a IÐRÐ. Ru I ro fhu hô I duo c ba o hIô m frong Ðu
pho ng TIch Iuy cho Iô ca c khoa n vay. IÐRÐ con su dung môf mô hình khuyôn khIch dô danh gIa vô
kha nang da p u ng vô vô n cô phâ n bao gô m ca c khoa n du fru cho nhu ng kha ch ha ng hoa c nho m
kha ch ha ng dI vay Io n, châ m du f cho vay fhôm fho I ha n.
Ruãi ro tñn duå ng thûúng maå i: Ðô qua n Iy ru I ro, IÐRÐ fham gIa mô f sô ho p dô ng công cu fa I chInh frong
do co mô f sô fha nh phâ n ru I ro fIn du ng vuo f qua gIa frI ghI va o ba ng fô ng kô f fa I sa n. Ru I ro fIn
du ng fhô hIô n fô n fhâ f kô foa n fIô m nang fô I da do ca c bôn pha I fhu c hIô n ho p dô ng va ca c dô I fa c
fhoo ca c dIô u khoa n ho p dô ng co fhô không fhu c hIô n nghIa vu cu a mình. Ngoa I ra, fInh châ f cu a
ca c công cu IIôn quan dô n gIa frI ho p dô ng va gIa frI gô c uo c fInh không duo c pha n a nh frong ca c
ba o ca o fa I chInh co ba n. Ðô I vo I ca c chu ng khoa n ca frong va ngoa I ba ng, IÐRÐ gIo I ha n gIao dIch
fhoo danh mu c ca c nha gIao dIch duo c pho p va ca c dô I fa c. Ru I ro fIn du ng duo c kIô m soa f qua vIô c
a p du ng ca c fIôu chI va gIo I ha n khô I Iuo ng cho ca c gIao dIch vo I ca c dô I fa c ca nhân va fhông qua
vIô c su du ng ca c fhoa fhuâ n fhô châ p fhoo fhI fruo ng dô I vo I ca c gIao dIch frao dô I IÐRÐ co fhô yôu
câ u fhô châ p ba ng fIô n hoa c ca c chu ng khoa n fhanh khoa n duo c châ p fhuâ n cu a ca c dô I fa c ca nhân
dô Ioa I fru ru I ro fIn du ng. Ngoa I ra, IÐRÐ fham gIa ca c ho p dô ng pha I sInh chInh co ca c dIô u khoa n
bu fru mang fInh fhu c fhI pha p Iy . Nhu ng fhoa fhuâ n na y co fhô Ia m gIa m ru I ro fIn du ng gô p IIôn
quan dô n ca c khoa n frao dô I frình ba y duo I dây. RuI ro fIn dung cua cac faI san faI chInh fhoo cac
fhoa fhuâ n công cu pha I sInh chInh chI mâ f dI khI ca c khoa n no fa I chInh vo I cu ng mô f dô I fa c duo c
fhanh foa n sau khI fa I sa n duo c chuyô n fha nh fIô n. Ðo ru I ro bI a nh huo ng fhoo fu ng gIao dIch fhoo
fhoa fhuâ n, mu c dô gIa m fhIô u ru I ro co fhô fhay dô I da ng kô frong mô f khoa ng fho I gIan nga n sau
nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐAY
TIÐP THÐO
123
CH!ONC 27
G
CA C CONC C! TA I CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y IAS 32
CIa frI ho p dô ng/gIa frI uo c fInh va ru I ro fIn du ng cu a ca c công cu fa I chInh na y va o nga y 3 /6/2
va 3 /6/1999 |fruo c khI fInh dô n bâ f ky công cu pha I sInh chu yô u hoa c ca c fhoa fhuâ n fhô châ p da
fham gIa) duo c frình ba y duo I dây:
Ðon ci. Tricu $
CA C KHOA N ÐÂ ! T! - ÐANH M! C CIAO ÐICH 2 1999
Quyô n Iu a cho n, ho p dô ng fuongIaI va ky ha n
G VI fhô fruong 8 5 3.433
G VI fhô doan 1.25 3.653
G RuI ro fIn dung do cac bôn dôI fac co fhô không fhuc hIôn ` 1
Trao dôI fIôn fô
G RuI ro fIn dung do cac bôn dôI fac co fhô không fhuc hIôn 77 182
Trao dô I Ia I suâ f gIu a ca c Ioa I fIô n fô
G RuI ro fIn dung do cac bôn dôI fac co fhô không fhuc hIôn 3 6 1
Trao dôI IaI suâf
G CIa frI gô c uo c fInh 13.687 12.924
G RuI ro fIn dung do cac bôn dôI fac co fhô không fhuc hIôn 3 1
ÐANH M! C ÐI VAY
Trao dôI fIôn fô
G RuI ro fIn dung do cac bôn dôI fac co fhô không fhuc hIôn 3.863 2. 51
Trao dôI IaI suâf
G CIa frI gô c uo c fInh 69.625 55.633
G RuI ro fIn dung do cac bôn dôI fac co fhô không fhuc hIôn 869 731
` Duo i 0.6 tric u $
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
CAC CONC C! TAI CHINH: CONC ÐO VA TRINH ÐA Y
TIÐP THÐO
124
CH!ONC 28
TH! NHÂP TRÐN MOT CO PHIÐ! |IAS 33)
28.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Cac nguyôn fac xac dInh va frình bay fhu nhâp frôn môf cô phIôu duoc quy dInh voI frong fâm
huong vao mâu sô cua phop fInh. Chuân muc nay yôu câu công bô ca fhu nhâp co ban cung
nhu fhu nhâp pha Ioang frôn môf cô phIôu.
28.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay ap dung cho cac don vI co cô phIôu duoc gIao dIch daI chung hoac frong qua
frình dang duoc phaf hanh ra công chung frôn fhI fruong chung khoan, va cac don vI khac
Iua chon công bô fhu nhâp frôn cô phIôu. Chuân muc nay ap dung cho fhông fIn fông hop chI
khI công fy mo Iâp bao cao faI chInh fông hop.
28.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
28.3.1 Cô phIôu fhuong Ia công cu vôn co fhu hang fhâp hon fâf ca cac IoaI công cu vôn chu so huu
khac. Môf doanh nghIôp co fhô phaf hanh nhIôu IoaI cô phIôu.
28.3.2 Cô phIôu fhuong fIôm nang Ia môf công cu faI chInh hoac hop dông co fhô frao cho nguoI nam
gIu quyôn so huu cô phIôu fhuong |vI du cac công cu no hoac cac công cu vôn co fhô chuyôn
dôI sang cô phIôu fhuong, cac chung quyôn kom fhoo cô phIôu va quyôn Iua chon mua cô phIôu
mang IaI cho nguoI nam gIu quyôn mua cô phIôu fhuong).
28.3.3 Thu nhâp co ban frôn môf cô phIôu |ÐÐPS) duoc fInh bang cach chIa IoI nhuân rong hoac Iô
frong ky cua cac cô dông fhuong cho sô bình quân gIa quyôn cua sô cô phIôu fhuong.
Thu nhâp co ban
G IoI nhuân rong hoac Iô frong ky sau khI fru dI cô fuc uu daI.
G Tru fu cô fuc uu daI:
I Sô công bô frong ky dôI voI nhung cô phIôu uu daI không fIch Iuy.
I Toan bô sô cô fuc uu daI fIch Iuy frong ky cho du co duoc công bô hay không.
Sô cô phIôu bình quân gIa quyôn
G Sô cô phIôu bình quân gIa quyôn dang Iuu hanh frong ky |fuc Ia sô cô phIôu fhuong Iuu
hanh vao dâu ky, duoc dIôu chInh fhoo sô cô phIôu mua IaI hoac phaf hanh frong ky nhân
voI yôu fô frong sô fhoI gIan).
G Nhung cô phIôu co fhô phaf hanh bâf fhuong duoc cho Ia dang Iuu hanh va dua vao phop
fInh ÐÐPS chI fu ngay fâf ca cac dIôu kIôn cân duoc fhoa man.
G ÐIôu chInh sô cô phIôu frong ky hIôn faI va fâf ca cac ky fruoc dây duoc frình bay cho
nhung fhay dôI vô cô phIôu ma không co fhay dôI fuong ung frong nguôn vôn |vI du cô
phIôu fhuong va fach cô phIôu).
G ÐIôu chInh sô cô phIôu fhuong cho fâf ca cac ky fruoc khI phaf hanh quyôn bao gôm yôu fô
fhuong voI hô sô sau:
CIa frI fhuc fô cua môf cô phIôu ngay fruoc khI fhuc hIôn quyôn
CIa frI fhuc fô không huong quyôn frôn môf cô phIôu fhoo Iy fhuyôf
125
CH!ONC 28
G
TH! NHÂ P TRÐN MO T CO PHIÐ ! IAS 33
28.3.4 Thu nhâp frôn môf cô phIôu pha Ioang |ÐÐPS): IoI nhuân rong fhuôc vô cac cô dông fhuong
va sô cô phIôu bình quân gIa quyôn duoc dIôu chInh cho nhung anh huong cua fâf ca cac cô
phIôu fhuong fIôm nang pha Ioang.
Thu nhâp pha Ioang
G Thu nhâp co ban duoc dIôu chInh fhoo nhung anh huong sau fhuô cua nhung khoan duoI
dây IIôn quan foI cac cô phIôu fhuong fIôm nang pha Ioang:
I Cô fuc frong ky.
I IaI frong ky.
I Nhung fhay dôI khac vô fhu nhâp hoac chI phI do chuyôn dôI cô phIôu |vI du fIôf kIôm
IaI IIôn quan dôn nhung cô phIôu nay co fhô dân foI vIôc Iam fang chI phI IIôn quan foI
kô hoach baf buôc phân chIa IoI nhuân cho nhân vIôn).
Tông sô cô phIôu bình quân gIa quyôn
G Tông sô cô phIôu bình quân gIa quyôn cho ÐÐPS công voI sô cô phIôu so duoc phaf hanh
khI chuyôn dôI fâf ca cô phIôu fhuong co fIôm nang pha Ioang. Cô phIôu fhuong co fIôm
nang duoc cho Ia pha Ioang khI vIôc chuyôn dôI nhung cô phIôu nay Iam gIam IoI nhuân
rong frôn môf cô phIôu fu nhung hoaf dông fhông fhuong dang fIôp dIôn.
G Nhung cô phIôu nay duoc cho Ia da duoc chuyôn dôI sang cô phIôu fhuong vao dâu ky, hoac,
nôu sau do fhì Ia vao ngay phaf hanh cô phIôu.
28.3.5 Sô fhu nhâp frôn môf cô phIôu so duoc khang dInh IaI nhu sau:
G Nôu sô cô phIôu Iuu hanh bI anh huong do vôn hoa, phaf hanh cô phIôu fhuong, fach cô
phIôu hoac fach nguoc IaI cô phIôu, fhì phop fInh ÐÐPS va ÐÐPS so duoc dIôu chInh nguoc
IaI.
G Nôu nhung fhay dôI nay xay ra sau ngay Iâp bang fông kôf faI san nhung fruoc khI phaf
hanh bao cao faI chInh fhì cac phop fInh cho môf cô phân duoc fInh fhoo sô cô phIôu moI.
G ÐÐPS va ÐÐPS cho fâ f ca ca c ky ba o ca o duo c dIô u chInh fhoo a nh huo ng cu a:
I Cac IôI co ban.
I Thay dôI chô dô kô foan.
I Hop nhâf quyôn IoI.
28.4 TRÒNH BAÂ Y VAÂ CÖNG BÖË
28.4.1 TRINH ÐA Y
G ÐÐPS va ÐÐPS duoc frình bay nôI bâf nhu nhau frôn bao cao fhu nhâp cho fung IoaI cô
phIôu fhuong co quyôn khac nhau.
G Ngay ca nhung khoan Iô frôn môf cô phIôu co ban va pha Ioang cung duoc bao cao.
28.4.2 CONC ÐO
Nhung nôI dung sau cân duoc công bô:
G Sô duoc dung Iam fu sô cho ÐÐPS va ÐÐPS va cân dôI nhung sô nay voI khoan IoI nhuân
rong va Iô frong ky.
G Tông sô cô phIôu bình quân gIa quyôn duoc su dung Iam mâu sô frong vIôc fInh foan ÐÐPS
va ÐÐPS va cân dôI cac mâu sô voI nhau.
G Nôu fhu nhâp frôn môf cô phIôu duoc công bô fhì ngoaI vIôc công bô ÐÐPS va ÐÐPS:
I Cung câp sô cân chIôu cua fu sô duoc su dung voI môf dong khoan muc duoc nôu frong
bao cao fhu nhâp.
I Su dung cung môf mâu sô cho ÐÐPS.
126
CH!ONC 28
G
TH! NHÂ P TRÐN MO T CO PHIÐ ! IAS 33
TH! NHÂP TRÐN MOT CO PHIÐ!
Vô n cô phâ n da duo c pha f ha nh va fhanh foa n du cu a AngII Inc. không fhay dô I vo I sô duo I dây kô
fu nga y fha nh Iâ p cho fo I nam fa I chInh kô f fhu c nga y 31/3/2 x4:
G 1.2 . cô phIô u fhuo ng không co mô nh gIa .
G 3 . 6% cô phIô u uu da I fham gIa vo I 1 dôIa mô f cô phIô u.
Công fy hoa f dô ng co Ia I frong nhIô u nam. Ðo vIô c a p du ng mô f chInh sa ch cô fu c ba o fhu cu a ca c
fha nh vIôn hô I dô ng qua n frI frong nhu ng nam fruo c, frôn ba ng fô ng kô f fa I sa n co mô f sô du Io I
nhuâ n fIch Iuy Io n. Va o nga y 1/7/2 x4 ca c fha nh vIôn hô I dô ng qua n frI quyô f dInh pha f ha nh cho
fâ f ca ca c cô dông fhuo ng haI cô phIô u chuyô n fha nh vô n cho mô I mô f cô phIô u na m gIu fruo c do .
Ðoa n frIch duo I dây duo c Iâ y fu ba o ca o fhu nhâ p fô ng ho p cho nam fa I chInh kô f fhu c nga y
31/3/2 x5:
2 x5 2 x4
ÐôIa ÐôIa
Io I nhuâ n fruo c fhuô 4 . 29 .
Io I Ich fhIô u sô |3 . ) |2 . )
IoI nhuân rong fu cac hoaf dông fhông fhuong 37 . 27 .
Ca c khoa n bâ f fhuo ng - |1 . )
Io I nhuâ n ro ng cu a ca nam 37 . 26 .
Ca c khoa n cô fu c sau duo c fra /công bô va o cuô I ca c ky ba o ca o:
2 x5 2 x4
ÐôIa ÐôIa
G Cô fuc fhuong 165. 12 .
G Cô fuc uu daI 34.5 3 .
Ca c cô dông gIu cô phâ n uu da I fham gIa co quyô n phân chIa Io I nhuâ n fhoo cu ng fy Iô ma ho duo c
huo ng cô fu c, sau khI fhanh foa n khoa n cô fu c uu da I cô dInh. Ca c cô dông so duo c huo ng Io I Ich nhu
nhau khI fhanh Iy công fy.
Thu nhâ p frôn mô f cô phIô u |fhoo yôu câ u cu a IAS 33) va cô fu c frôn mô f cô phIô u |fhoo yôu câ u cu a
IAS 1) pha I duo c dua va o frong ba o ca o fa I chInh fâ p doa n cho nam fa I chInh kô f fhu c nga y
31/3/2 x5, duo c fInh nhu sau:
2 x5 2 x4
TH! NHÂ P TRÐN MO T CO PHIÐ !
Thu nhâ p co fhô duo c phân chIa |Pho p fInh b) chIa cho fô ng sô cô phIô u bình
quân gIa quyô n |Pho p fInh c)
G Cô phIô u fhuo ng 32 . 22 .
3.6 . 3.6 .
= , 89 dôIa = , 61 dôIa
G Cô phIô u uu da I fham gIa 5 . 4 .
3 . 3 .
= ,167 dôIa = ,133 dôIa
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
127
CH!ONC 28
G
TH! NHÂ P TRÐN MO T CO PHIÐ ! IAS 33
TH! NHÂP TRÐN MOT CO PHIÐ!
TIÐP THÐO
CO T! C TRÐN MO T CO PHIÐ !
Cô fu c chIa cho sô cô phIô u fhu c fô duo c pha f ha nh 2 x 5 2 x 4
G Cô phIô u fhuo ng
|2 x4 dIô u chInh cho fô ng sô pha f ha nh 165. 12 .
duo c chuyô n fha nh vô n dô co fhô so sa nh) 3.6 . 3.6 .
= , 46 dôIa = , 33 dôIa
G Cô phIô u uu da I 34.5 3 .
3 . 3 .
= ,115 dôIa = ,1 dôIa
CA C PHÐ P TINH
a. Phâ n fram Io I nhuâ n chIa cho ca c Ioa I cô phâ n
2 x5 2 x4
ÐôIa ÐôIa
Tông sô cô fuc uu daI dom chIa 34.5 3 .
Phâ n cô dInh |6%x3 . dôIa) |18. ) |18. )
16.5 12.
Cô fuc fra cho cac cô dông fhuong 165. 12 .
Vì vâ y: Ca c cô dông uu da I fham gIa duo c huo ng Io I nhuâ n fhoo fy Iô 1:1 vo I ca c cô dông co cô
phIô u fhuo ng sau khI fhanh foa n cô fu c uu da I cô dInh fra fu Io I nhuâ n.
b. Thu nhâ p fhoo fu ng Ioa I cô phâ n
2 x5 2 x4
ÐôIa ÐôIa
Io I nhuâ n ro ng cu a ca ky 37 . 26 .
Cô fu c uu da I cô dInh |18. ) |18. )
352. 242.
Phâ n fhuô c vô cô dông fhuo ng 1 /11 32 . 22 .
Phâ n fhuô c vô ca c cô dông uu da I fham gIa 1/11 32. 22.
Cô fuc cô dInh 18. 18.
5 . 4 .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
128
CH!ONC 28
G
TH! NHÂ P TRÐN MO T CO PHIÐ ! IAS 33
TH! NHÂP TRÐN MOT CO PHIÐ!
TIÐP THÐO
c. Tô ng sô cô phIô u fhuo ng bình quân gIa quyô n duo c pha f ha nh
2 x5 2 x4
Cô phâ n Cô phân
Sô du, nga y 1/4/2 x3 1.2 . 1.2 .
Tô ng sô pha f ha nh chuyô n fha nh vô n 2.4 . 2.4 .
3.6 . 3.6 .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
129
29.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Thông fIn fa I chInh fa m fho I fang cuo ng fInh chInh xa c cho vIô c du doa n fhu nhâ p va gIa cô
phIô u. IAS na y quy dInh cho ca c ba o ca o fa I chInh fa m fho I fhoo nhu ng nô I dung sau:
G NôI dung fôI fhIôu.
G Cac nguyôn fac ghI nhân va fInh foan.
29.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay ap dung cho fâf ca cac doanh nghIôp duoc yôu câu |fhoo Iuâf dInh hoac cac
co quan quan Iy) hoac fu nguyôn ban hanh bao cao faI chInh fam fhoI cho môf ky ngan hon
môf nam faI chInh dây du |vI du nua nam hoac môf quy).
29.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
29.3.1 Môf bao cao faI chInh fam fhoI gôm co nhung nôI dung sau |cac yôu câu vô sô IIôu so sanh
duoc dua frong ngoac):
G Ðang fông kôf faI san fom faf |vao cuôI môI ky bao cao fam fhoI va so sanh vao cuôI nam
faI chInh dây du fruoc do).
G Ð o ca o fhu nhâ p f m fa f |k ba o c o fa m fho I hIô n fa I v fIch Iuy cho nam fa I chInh hI n f I
cho dô n ng y ba o c o, vo I sô IIô u so sa nh cho ca c ky b o c o fa m fh I du c so s nh cu a nam f I
chInh fru c. VI du , m f công fy dua ra b o ca o f I chInh f m fh I fhoo fu ng quy so ph I Iâ pbô n
b o c o fhu nhâ p frong quy fhu 3, fu c I mô f ba o ca o cho 9 fh ng fIch Iu k fu d u nam, m f
b o ca o cho rIông quy 3, va c c ba o ca o fhu nhâ p so s nh cho ca c ky so s nh fuong u ng c a n am
f I c hInh f r uo c ) .
G Ðao cao Iuu chuyôn fIôn fô fom faf |fIch Iuy cho nam faI chInh hIôn faI cho dôn ngay bao
cao va so sanh voI ky fam fhoI so sanh cua nam faI chInh fruoc).
G Ðao cao fom faf vô fhay dôI vôn chu so huu |fIch Iuy cho nam faI chInh hIôn faI cho dôn
ngay bao cao va so sanh voI ky so sanh fam fhoI cua nam faI chInh fruoc).
G Thuyôf mInh bao cao chon Ioc.
29.3.2 Hình fhuc va nôI dung cua môf bao cao faI chInh fam fhoI duoc quy dInh nhu sau:
G Ðua vao o muc fôI fhIôu:
I T ng nh m h ng m c I n v f ng sô cu a f ng nh m du c dua v o b o c o f I chInh nam g n
nhâ f.
I Thuyôf mInh bao cao chon Ioc fhoo yôu câu cua chuân muc nay.
G Thu nhâp frôn môf cô phân co ban va pha Ioang cân duoc frình bay frôn bao cao fhu nhâp.
G Môf công fy mo cân phaI Iâp bao cao fông hop.
29.3.3 KhI quyôf dInh cach ghI nhân, fInh foan, phân IoaI hoac công bô môf khoan muc cho muc dIch
bao cao faI chInh fam fhoI, fInh frong yôu cân duoc danh gIa frong môI fuong quan voI fhông
fIn faI chInh ky fam fhoI chu không phaI Ia sô IIôu hang nam fhoo uoc fInh.
29.3.4 Trong ba o ca o fa I chInh fa m fho I doanh nghIô p câ n a p du ng cu ng chô dô kô foa n nhu da a p du ng
CH!ONC 29
ÐAO CAO TAI CHINH TAM THOI |IAS 34)
130
frong ca c ba o ca o fa I chInh nam gâ n nhâ f, fru nhu ng fhay dô I chô dô kô foa n sau do .
29.3.5 Muc dô fhuong xuyôn cua vIôc bao cao fam fhoI |vI du nua nam hoac hang quy) không anh
huong dôn vIôc fInh foan kôf qua hang nam cua môf doanh nghIôp. Cac phuong phap fInh
foan cho muc dIch bao cao fam fhoI, vì vây, duoc fhuc hIôn fu môf nam fruoc cho foI ngay bao
cao, duoc goI Ia phuong phap rIông Io.
29.3.6 Ðoanh fhu nhân duoc fhoo mua vu, chu ky hoac không fhuong xuyôn |vI du cô fuc, fIôn ban
quyôn, va fro câp chInh phu) không duoc du fInh fruoc hoac fInh IuI vô sau kô fu ngay bao cao
fam fhoI nôu nhu vIôc fInh fruoc hoac fInh IuI vô sau không phu hop vao cuôI nam faI chInh.
29.3.7 ChI phI pha f sInh rIông Io frong nam f I chInh câ n duo c du fInh hoa c fInh vô sau nh m mu c dI c h
ba o ca o fa m fho I, chI khI n o du c c ho I a fhI c hho p. Ðô mI nh hoa , ch I phI ba of rì Io ndInh ky duo c
du fru pha f sInh va o cuô I nam không duo c du fInh cho ba o ca o f mfho I ,f r u khI c ông fyc o nghI a
vu mang fInh pha p I hoa c mang f Inh x âydu ng.
29.3.8 Trong khI vIôc fInh foan frong ca bao cao faI chInh nam va bao cao faI chInh fam fhoI fhuong
duoc dua frôn nhung uoc fInh hop Iy fhì vIôc frình bay bao cao faI chInh fam fhoI fhuong yôu
câu su dung cac phuong phap uoc fInh nhIôu hon so voI bao cao faI chInh nam. VI du, fhu fuc
kIôm kô dây du va danh gIa co fhô không baf buôc phaI fhuc hIôn dôI voI hang fôn kho vao
ngay bao cao fam fhoI, mac du vIôc nay phaI fhuc hIôn vao cuôI nam faI chInh.
29.3.9 Thay dôI frong chô dô kô foan cân duoc phan anh bang cach khang dInh IaI cac bao cao faI
chInh cua cac ky fam fhoI fruoc nam faI chInh hIôn faI va cac ky fam fhoI so sanh cua nhung
nam fruoc dây fhoo IAS 8 |nôu co fhô ap dung duoc).
29.4 CÖNG BÖË
29.4.1 ÐA O CA O TA I CHINH TA M THO I
Thuyôf mInh bao cao faI chInh duoc Iua chon cho muc dIch cung câp fhông fIn câp nhâf kô
fu bao cao faI chInh nam gân nhâf. TôI fhIôu phaI co duoc nhung nôI dung sau:
G Khang dInh rang chô dô kô foan duoc ap dung fhông nhâf hoac dIôn gIaI bâf ky fhay dôI
nao sau do.
G Nhân xof dIôn gIaI vô fInh fhoI vu va fInh chu ky cua cac hoaf dông.
G Ðan châf va sô Iuong cac khoan anh huong dôn faI san, nghIa vu no, vôn cô phân, fhu
nhâp fhuân, hoac Iuu chuyôn fIôn fô bâf fhuong do ban châf, quy mô hoac can nguyôn cua
no.
G Thay dôI frong uoc fInh cac khoan bao cao frong cac ky fam fhoI fruoc cua nam hIôn faI
hoac cac khoan duoc bao cao frong nhung nam fruoc do.
G Thay dôI no fôn dong hoac vôn cô phân, bao gôm cac IôI va vI pham khô uoc no chua chInh
sua.
G Cô fuc da fra.
G Ðoanh fhu va kôf qua cua cac nganh kInh doanh hoac khu vuc dIa Iy, Iây fhoo hình fhuc
ban dâu cua bao cao nganh.
G Cac su kIôn xay ra sau ngay Iâp bang fông kôf faI san.
G Mua hoac ban cac công fy con va cac khoan dâu fu daI han, co câu IaI va cac hoaf dông bI
ngung IaI.
G Thay dôI frong cac khoan no va faI san bâf fhuong.
G VIôc bao cao faI chInh fam fhoI fuân fhu IAS.
29.4.2 CA C ÐA O CA O TA I CHINH NÀM
G Nôu sô uoc fInh cho môf khoan duoc bao cao frong ky fam fhoI fhay dôI dang kô frong ky
fam fhoI cuôI cung cua nam faI chInh, nhung bao cao faI chInh rIông cho ky fam fhoI cuôI
cung do không duoc công bô, fhì ban châf va sô Iuong cân phaI duoc công bô frong fhuyôf
CH!ONC 29
G
ÐA O CA O TA I CHINH TA M THO I IAS 34
131
CH!ONC 29
G
ÐA O CA O TA I CHINH TA M THO I IAS 34
ÐAO CAO TAI CHINH TAM THOI
Co ba nguyôn fa c co ba n ghI nhâ n va fInh foa n duo c nôu frong IAS 34 nhu sau:
A. Trong ca c ba o ca o fa I chInh fa m fho I mô f doanh nghIô p câ n a p du ng cu ng chô dô kô foa n vo I ba o
ca o fa I chInh nam, fru nhu ng fhay dô I frong chô dô kô foa n dIô n ra sau nga y Iâ p ba o ca o fa I
chInh nam gâ n nhâ f fhì so duo c pha n a nh frong ca c ba o fa I chInh nam fIô p fhoo. Tuy nhIôn, dInh
ky ba o ca o cu a doanh nghIô p |ha ng nam, nu a nam hoa c ha ng quy ) không pha I pha n a nh vIô c
fInh foa n kô f qua ha ng nam. Ðô da f duo c mu c fIôu na y, vIô c fInh foa n cho ba o ca o fa m fho I câ n
pha I duo c fhu c hIô n fu mô f nam fruo c cho dô n nga y ba o ca o.
Ð. Ðoanh fhu nhâ n duo c fhoo mu a vu hoa c fhoo chu ky hoa c không fhuo ng xuyôn frong vo ng mô f
nam fa I chInh không duo c du fInh fruo c hoa c fInh Iu I vô sau, kô fu nga y ba o ca o fa m fho I nô u
nhu không fhIch ho p va o cuô I nam fa I chInh cu a doanh nghIô p.
C. ChI phI pha f sInh không fhuo ng xuyôn frong nam fa I chInh cu a doanh nghIô p câ n duo c du fInh
fruo c hoa c fInh vô sau cho mu c dIch ba o ca o fa m fho I nô u, va chI nô u, vIô c du fInh fruo c hoa c
fInh vô sau cho nhu ng chI phI na y Ia fhIch ho p va o cuô I nam fa I chInh.
Ða ng duo I dây mInh hoa vIô c a p du ng fhu c fô ca c nguyôn fa c ghI nhâ n va fInh foa n nôu frôn:
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
NC!YÐN TÀ C VA VÂN ÐÐ
A. Chô dô kô foa n fhô ng nhâ f a p du ng cho
ca c ba o ca o fa I chInh nam
Ðon vI fIô n fô frong ba o ca o dô f nhIôn
mâ f gIa so vo I ca c Ioa I fIô n fô kha c ngay
fruo c khI kô f fhu c quy dâ u fIôn cu a
nam. VIô c na y do I ho I ghI nhâ n ca c
khoa n Iô ngoa I hô I va o fho I dIô m kha ng
dInh Ia I nhu ng khoa n no không duo c
ba o hIô m pha I fra ba ng ngoa I fô .
Ðâ u hIô u cho fhâ y Ia don vI fIô n fô ba o
ca o so Iâ y Ia I vI fhô so vo I ca c fIô n fô
kha c va o cuô I quy haI frong nam. Ðan
qua n Iy mIô n cuo ng công nhâ n nhu ng
khoa n Iô na y Ia chI phI frong ba o ca o
fa I chInh fa m fho I va muô n fInh Iu I
khoa n na y vô sau fhoo du fInh vô fIô n
fô ba o ca o. Ho hy vo ng ra ng nhu ng
khoa n Iô so duo c bô I hoa n va o cuô I quy
sau, dô ô n dInh fhu nhâ p chu không
pha I dô ghI nhâ n fô n fhâ f frong mô f
quy va Io I nhuâ n va o quy fIô p fhoo.
A P Ð! NC TH! C TÐ
Trong ba o ca o fa I chInh nam, nhu ng
khoa n fô n fhâ f na y so pha I duo c ghI
nhâ n nhu nhu ng khoa n chI phI fhoo
IAS 21, nô u nhu vIô c mâ f gIa dô ng fIô n
xa y ra fruo c nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I
sa n.
IAS 34, doan 3 |b) cung nôu rang môf
khoan chI phI không dap ung dInh nghIa
vô faI san vao cuôI ky bao cao fam fhoI
fhì không duoc fInh vô sau frong bang
fông kôf faI san dô cho fhôm fhông fIn
fuong IaI xom IIôu no co dap ung dInh
nghIa vô faI san hoac ôn dInh fhu nhâp
frong cac ky bao cao fam fhoI frong môf
nam faI chInh hay không.
Ca c khoa n fô n fhâ f so pha I duo c ghI
nhâ n Ia chI phI fInh fu mô f nam fruo c
cho dô n nga y ba o ca o dô da f duo c mu c
dIch a p du ng cu ng chô dô kô foa n cho ca
ba o ca o fa I chInh nam va ba o ca o fa I
chInh fa m fho I.
132
CH!ONC 29
G
ÐA O CA O TA I CHINH TA M THO I IAS 34
ÐAO CAO TAI CHINH TAM THOI
TIÐP THÐO
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
NC!YÐN TÀ C VA VÂN ÐÐ
Ð. TInh fhu nhâp vô sau
Mô f công fy sa n xuâ f kom gâ n dây dom
nIôm yô f cô phIô u frôn fhI fruo ng chu ng
khoa n so fa I. Ðan qua n Iy Io nga I vô vIô c
công bô kô f qua fa m fho I cu a quy mô f vì
fhông fhuo ng phâ n Io n Io I nhuâ n cu a
doanh nghIô p Ia fhu duo c va o quy 3 va
4 |frong nhu ng fha ng ho ).
Sô IIô u fhô ng kô cho fhâ y chIô u huo ng
doanh fhu bIô n dô ng nhu sau:
Quy 1 = 1 % fô ng doanh fhu ha ng nam
Quy 2 = 15% fô ng doanh fhu ha ng nam
Quy 3 = 4 % fô ng doanh fhu ha ng nam
Quy 4 = 35% fô ng doanh fhu ha ng nam
Trong qu d u cu a nam hIô n f I, f ng
doanh fhu d f 254. dôIa. Tuy nhI ôn,
ban qu n I d dInh b o c a o 1/ 4doanh fhu
d fInh h ng nam frong b o ca o f I chInh
f m fh I v duo c f I nh nhu s au:
254. dôIa: ,1 x 1/4 = 635. dôIa.
C. TInh chI phI vô sau
Mô f doanh nghI p ba o ca o ha ngquy co
mô f kho n Iô ho f d n g fI nh f ruo c I a
1 . dôIa d fInh fhuô fhu nhâ p va o d u
nam f I chInh hIô n fa I, vì fhô ma m f f I
sa n chIu fhu fra sau dô I v I khoa n Iô na y
chua du c ghI nhâ n. Ðoanh nghI ô p fhu
du c 1 . dôIa frong quy d u c a nam
hI n fa I v du doa n mô I qu fhu du c
1 . dôIa frong 3 qu c n Ia I. Tru kho n
fInh fru c, fhu suâ f f hunhâ p frung bình
h ng nam du fInh I 4 %. ChI phI fhuô
cho ca nam s duo c fI nh nhusau:
4 % x |4 . - 1 . I fhu ) = 12. dôIa
Thuô suâ f a p du ng du a frôn fhu nhâ p
ha ng nam so Ia 3 % |12. : 4 . )
A P Ð! NC TH! C TÐ
Trong môf sô ky fam fhoI frong môf
nam fa I chInh vIô c mô f sô doanh nghIô p
fhuo ng fhu duo c nhIô u doanh fhu hon
nhu ng ky fa m fho I kha c Ia mô f hIô n
fuo ng vâ n co frong fhô gIo I kInh doanh,
vI du nhu doanh fhu fhoo mu a vu cu a
nhu ng doanh nghIô p ba n Io .
IAS 34 yôu câ u ra ng nhu ng khoa n
doanh fhu na y pha I duo c ghI nhâ n khI
pha f sInh, vì vIô c du fInh fruo c hay dô
fInh Iu I Ia I sau so fro nôn không fhIch
ho p va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n.
Vì vâ y, sô doanh fhu 254. dôIa, câ n
duo c ba o ca o frong quy dâ u.
Thoo IAS 34, doan 3 |c), chI phI fhuô fhu
nhâp ky fam fhoI duoc Iuy kô voI muc
fhuô suâf co fhô ap dung cho fông fhu
nhâp du fInh hang nam, fuc Ia fhuô suâf
fhu nhâp bình quân gIa quyôn co hIôu
Iuc hang nam ap dung cho fhu nhâp
fruoc fhuô cua ky fam fhoI.
ÐI u n y ph h p v I kh I nI m co b n dua
ra frong IAS 34, do n 28, quy dInh r ng c c
nguyôn f c fInh fo n v ghI nh n k fo n
ph I du c p d ng chung cho c b o c o f I
chInh f m fh I v b o c o f I chI nh na m.
Thu fhu nh p du c d nh gI h ng nam.
ChI phI fhu fhu nh p k f m fh I du c
fInh b ng c ch p d ng cho fhu nh p fru c
fhu c a m f k f m fh I m c fhu su f c o
fh p d ng cho f ng fhu nh p h ng nam
fhoo u c fInh, f c I m c fhu su f fhu
nh p bình quân gIa quy n c hI u I c h ng
133
CH!ONC 29
G
ÐA O CA O TA I CHINH TA M THO I IAS 34
ÐAO CAO TAI CHINH TAM THOI
TIÐP THÐO
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
NC!YÐN TÀ C VA VÂ N ÐÐ
Câu ho I da f ra Ia IIô u mu c fhuô cho ba o ca o
fa I chInh fa m fho I co duo c fInh fhoo fy Iô co
hIô u Iu c ha ng nam hay fy Iô fhu c fô , dIô u
do duo c mInh hoa duo I dây:
Thuô fhu nhâ p pha I fra
Quy Ty Iô fhuc fô Ty Iô ap dung
1 ` 3.
2 4. 3.
3 4. 3.
4 4. 3.
12. dô Ia 12. dô Ia
` Toan bô IoI Ich cua khoan Iô fhuô fInh
fruo c duo c su du ng frong quy dâ u.
A P Ð! NC TH! C TÐ
Ty Iô nay so phan anh su kôf hop cua co
câ u fhuô suâ f Iu y fIô n du fInh so a p du ng
cho fhu nhâ p cu a ca nam.
134
30.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Co so cho vIôc fach fhông fIn IIôn quan foI cac hoaf dông bI gIan doan ra khoI fhông fIn IIôn
quan foI cac hoaf dông dang fIôp dIôn, duoc fhIôf Iâp va nôu ro nôI dung công bô fôI fhIôu.
30.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay ap dung cho moI hoaf dông bI ngung cua fâf ca cac doanh nghIôp. Chuân
muc fâp frung vao vIôc frình bay va cac yôu câu công bô.
30.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
30.3.1 Hoaf dông bI ngung Ia môf fhanh phân fuong dôI Ion:
G ma doanh nghIôp, fhoo kô hoach fông fhô, ban dI môf sô dang kô frong foan bô hoaf dông
cua mình, hoac châm duf bang cach fu bo hoac ban xo Io.
G fhô hIôn môf IoaI kInh doanh chInh fach bIôf, hoac môf khu vuc hoaf dông fhoo dIa Iy, va
G co fhô duoc phân bIôf vô maf hoaf dông cung nhu cho muc dIch bao cao faI chInh.
30.3.2 Môf hoaf dông bI ngung duoc dua frôn môf kô hoach duy nhâf frong vong kIôm soaf cua ban
quan Iy va mac du vIôc ngung hoaf dông duoc du fInh Ia xay ra fuong dôI không fhuong
xuyôn, fhu nhâp va chI phI IIôn quan dôn vIôc ngung hoaf dông không phaI frình bay Ia môf
khoan bâf fhuong.
30.3.3 Chuâ n mu c n y yôu c u công b v vI c ng ng hoa f d ng ba f dâ u ngay khI x y r a su k Iô n công bô
ban d u, fu c I sau khI x y ra m f frong nh ng s kIô n sau, fInh fhoo s kIô n n o x y ra so mhon :
G môf doanh nghIôp fham gIa môf fhoa fhuân ban gân nhu foan bô faI san cua hoaf dông bI
ngung, hoac
G fhanh vIôn hôI dông quan frI hoac co quan quan Iy fuong fu dôu châp fhuân môf kô hoach
chInh fhuc chI fIôf vô vIôc ngung IaI va công bô kô hoach do.
30.3.4 Chuân muc nay không xây dung fIôu chI cu fhô cho vIôc fInh foan va ghI nhân. Thay vao do,
chuân muc nay yôu câu ap dung cac nguyôn fac duoc dô ra frong cac chuân muc khac. Nhung
chuân muc fhIch hop nhâf Ia nhung chuân muc vô:
G Cac khoan du phong va cac khoan bâf fhuong |IAS 37)
G Hu haI faI san |IAS 36).
30.3.5 VIôc ngung duoc kôf fhuc khI kô hoach fhuc châf duoc hoan fâf hoac bI fu bo, cho du nguoI
mua chua hoan fâf vIôc fhanh foan cho nguoI ban.
30.4 CÖNG BÖË
Cac nôI dung công bô duoc frình bay rIông cho fung hoaf dông bI ngung:
Ðao cao fhu nhâp va/hoac fhuyôf mInh
G Sô doanh fhu, chI phI va IoI nhuân fruoc fhuô hoac Iô cua hoaf dông bI ngung va cac chI
phI fhuô fhu nhâp co IIôn quan.
CH!ONC 3
NC!NC HOAT ÐONC |IAS 35)
135
CH!ONC 3
G
NC! NC HOA T ÐO NC IAS 35
G Sô Iô hoac IaI bâf ky duoc ghI nhân khI ban faI san hoac fhanh foan cac khoan no IIôn quan
foI hoaf dông bI ngung va chI phI fhuô fhu nhâp co IIôn quan.
Ðao cao Iuu chuyôn fIôn fô
G Iuông fIôn rong IIôn quan foI cac hoaf dông kInh doanh, dâu fu va faI chInh cua hoaf dông
bI ngung.
Thuyôf mInh bao cao faI chInh
G ÐIôn gIaI vô vIôc ngung hoaf dông.
G Nganh kInh doanh hoac khu vuc dIa Iy duoc bao cao fhoo IAS 14.
G Ngay va ban châf cua su kIôn công bô Iân dâu.
G Ngay hoac fhoI gIan du fInh hoan fâf vIôc ngung hoaf dông.
G Sô kôf chuyôn |kô fu ngay Iâp bang fông kôf faI san) cua fông faI san va fông no cân phaI
duoc fhanh Iy.
G Su vIôc va anh huong cân duoc công bô khI môf doanh nghIôp fu bo hoac ruf kô hoach da
duoc bao cao fruoc dây Ia ngung hoaf dông.
G CIa ban fhuân fhu duoc hoac du fInh co duoc fu vIôc ban nhung faI san rong, co fu môf
hoac nhIôu fhoa fhuân ban ma doanh nghIôp da fham gIa, fhoI gIan du fInh va sô kôf
chuyôn cua nhung faI san nay.
G Cac bao cao faI chInh cho cac ky sau khI công bô Iân dâu phaI câp nhâf nhung nôI dung
công bô nay, bao gôm ca dIôn gIaI vô bâf ky fhay dôI quan frong nao frong khôI Iuong va
fhoI han cua cac Iuông fIôn IIôn quan dôn nhung faI san va no cân duoc fhanh Iy hoac
fhanh foan va nguyôn nhân gây ra nhung fhay dôI nay.
G Thông fIn so sanh cho cac ky fruoc, frình bay frong bao cao faI chInh duoc Iâp sau Iân công
bô dâu fIôn, phaI duoc khang dInh IaI dô phân bIôf faI san, no, fhu nhâp, chI phI va dong
chuyôn fIôn fô con hoaf dông va không con hoaf dông.
G Nôu vIôc công bô Iân dâu dIôn ra sau khI kôf fhuc ky bao cao faI chInh cua môf doanh
nghIôp nhung fruoc khI cac bao cao faI chInh cho ky do duoc cac fhanh vIôn HôI dông quan
frI hoac môf co quan quan Iy fuong duong châp fhuân, nhung bao cao faI chInh nay cân
nôu nhung nôI dung công bô frôn.
Ðao cao faI chInh fam fhoI
G Ðâf ky hoaf dông hoac su kIôn quan frong nao sau khI kôf fhuc bao cao nam gân nhâf IIôn
quan dôn vIôc ngung hoaf dông va bâf ky fhay dôI quan frong nao vô sô Iuong va fhoI han
cua cac dong fIôn IIôn quan foI nhung faI san va nghIa vu no cân phaI duoc fhanh Iy hoac
fhanh foan.
136
CH!ONC 3
G
NC! NC HOA T ÐO NC IAS 35
NC!NC HOAT ÐONC
Oufback Inc. chuyôn vô cac san phâm Iôu fraI va dung cu ngoaI froI va hoaf dông fhoo ba bô phân Ia
fhuc phâm, quân ao va fhIôf bI. Ðo chI phI nhân công dIa phuong cao, hoaf dông cua bô phân fhuc phâm
bI Iô kha nhIôu. Ðan quan Iy quyôf dInh dong cua bô phân nay va dua ra kô hoach ngung hoaf dông.
Va o nga y 1/5/2 x2 fha nh vIôn hô I dô ng qua n frI fhông qua kô hoa ch chInh fhu c va kô hoa ch na y duo c
công bô ngay Iâ p fu c. Ca c sô IIô u duo I dây duo c Iâ y fu sô sa ch kô foa n cu a ky hIô n fa I va ky fruo c
kô f fhu c nga y 3 /6 |ca c con sô duo c fhô hIô n fhoo don vI nghìn dôIa):
2 x2 2 x1
Thu c phâ m Quâ n a o ThIô f bI Thu c phâ m Quâ n a o ThIô f bI
Ðoanh fhu 47 1.6 1.54 5 1.27 1.23
ChI phI ba n ha ng 35 5 51 4 4 5
ChI phI phân phô I 4 195 178 2 185 13
ChI phI ha nh chInh 7 325 297 5 31 2
Ca c chI phI hoa f dô ng kha c 3 13 119 2 125 8
ChI phI fhuô /|Io I Ich) |6) 137 124 3 8 9
Không co khoa n bâ f fhuo ng na o duo c ba o ca o frong ca c ky na y.
Nhu ng chI phI bô sung duo I dây, co IIôn quan fru c fIô p fo I quyô f dInh ngu ng hoa f dô ng, không duo c
dua va o ba ng frôn.
Pha f sInh gIu a nga y 1/5 va 3 /6/2 x2
- Ðu pho ng fra fIô n fhôI vIô c 85. dôIa |nhung chI phI nay không duoc gIam fhuô)
Ðu fru cho nam kô f fhu c nga y 3 /6/2 x3
G Ca c chI phI fru c fIô p kha c 73. dôIa
G Tra fro câp fhôI vIôc 12. dôIa
G No kho do I 4. dôIa
VIô c da nh gIa ho p Iy kha nang fhu hô I fa I sa n frong bô phâ n fhu c phâ m, fhoo IAS 36, dâ n fo I vIô c
ghI nhâ n fô n fhâ f phI vâ f châ f Ia 19. dôIa, khoa n na y duo c fInh va o ca c chI phI hoa f dô ng kha c
nôu o frôn va duo c fru du fhuô .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
137
CH!ONC 3
G
NC! NC HOA T ÐO NC IAS 35
NC!NC HOAT ÐONC
TIÐP THÐO
Ngoa I nhu ng fhông fIn kha c câ n pha I duo c công bô o ca c phâ n kha c frong ba o ca o fa I chInh, ba o ca o
fhu nhâ p cho nam kô f fhu c nga y 3 /6/2 x2 co fhô duo c frình ba y nhu sau:
O!TÐACK INC.
ÐA O CA O TH! NHÂ P CHO NÀM KÐ T TH! C NCA Y 3 /6/2 x2
2 x2 2 x1
Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Ca c hoa f dô ng dang fIô p fu c |quâ n a o va fhIô f bI)
Ðoanh fhu 3.14 2.5
ChI phI ba n ha ng |1. 1 ) |9 )
Io I nhuâ n gô p 2.13 1.6
ChI phI phân phô I |373) |315)
ChI phI ha nh chInh |622) |51 )
Ca c chI phI hoa f dô ng kha c |249) |2 5)
Io I nhuâ n fruo c fhuô 866 57
ChI phI fhuô fhu nhâ p |261) |17 )
Io I nhuâ n ro ng cho ca nam 625 4
Hoa f dô ng bI ngu ng |Thu c phâ m)
Ðoanh fhu 47 5
ChI phI ba n ha ng |35 ) |4 )
Io I nhuâ n gô p 12 1
ChI phI phân phô I |4 ) |2 )
ChI phI ha nh chInh |7 ) |5 )
Ca c chI phI hoa f dô ng kha c |3 -19) |11) |2 )
Tô n fhâ f phI vâ f châ f |19) -
Tra fIôn fhôI vIôc |85) -
|Iô )/Io I nhuâ n fruo c fhuô |1 5) 1
Io I Ich/|chI phI) fhuô fhu nhâ p 6 |3)
|Iô )/Io I nhuâ n ro ng cho ca nam |99) 7
Tô ng Io I nhuâ n ro ng cho ca nam cu a doanh nghIô p 526 4 7
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
138
31.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS nay quy dInh:
G Nhung fhu fuc ma môf doanh nghIôp ap dung dô dam bao rang faI san không bI dInh gIa
qua cao, fuc Ia sô kôf chuyôn vuof qua sô so duoc fhu hôI qua vIôc su dung hoac ban.
G KhI môf doanh nghIôp kô foan cho nhung khoan Iô do gIam gIa faI san da xac dInh hoac
ghI buf foan dao cua môf khoan do gIam gIa faI san.
G Công bô nhung faI san bI gIam gIa frI.
Muc dIch cua chuân muc nay Ia huong dân chI fIôf cho vIôc fhuc hIôn nguyôn fac fhân frong
frong vIôc fInh foan gIa frI faI san duoc bao cao frôn bang fông kôf faI san.
31.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay quy dInh cho hâu hôf cac faI san. Chuân muc con quy dInh cho cac khoan
dâu fu frong cac công fy con, don vI IIôn kôf va IIôn doanh.
31.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
31.3.1 CI frI f I s n c kh nang fhu h I c n ph I du c u c fInh n u, v o ng y I p b ng f ng k f f I s n co
d u hI u cho fh y f I s n c fh bI gI m gI frI. Ðoanh nghI p c n xom x f m c f I fhI u nh ng y u
f sa u:
G Ðâu hIôu bôn ngoaI, vI du nhu gIam gIa fhI fruong va nhung fhay dôI co fhô gây anh
huong bâf IoI dôn doanh nghIôp.
G Ðâu hIôu bôn frong, vI du nhu bang chung vô su Iac hâu hoac cho fhây môf faI san dang
hoaf dông fôI hon muc mong doI.
31.3.2 CIa frI co kha nang fhu hôI cua môf faI san duoc fInh fhoo gIa cao hon gIua gIa ban fhuân va
gIa frI dang duoc su dung:
G CI b n fhu n I gI frI c fh fhu du c f vI c b n m f f I s n frong m f gIao dIch d c I p gI a c c
bôn hI u r v s n s ng fh c hI n gIao dIch n y, sau khI fr dI m I chI phI b n b sung fr c fI p.
G CIa frI dang duoc su dung Ia gIa frI hIôn faI cua dong fIôn maf frong fuong IaI duoc du
fInh so phaf sInh fu vIôc fIôp fuc su dung môf faI san hoac ban faI san do vao cuôI vong
doI su dung. KhI xac dInh gIa frI dang su dung cua môf faI san, cung voI nhung yôu fô
khac, doanh nghIôp cân su dung:
I uo c fInh do ng fIô n |fruo c fhuô fhu nhâ p va chI phI câ p vô n, nhung Ia I bao gô m chI phI qua n
I chung fru c fI p IIôn quan fo I vI c su du ng fa I s n) du a frôn n hu ng gIa dInh ho p Iy ph a n
a nh fa I sa n frong dI u kI ô n hIô nfa I va fh ô hI ô n du fInhfô fnhâ f cu a banqua nI y vô dIô u
kIô n kInh fô so fô n fa I frong su f vo ng d I s du ng c n Ia I cu a fa I s n na y, va
I fy Iô chIôf khâu fruoc fhuô phan anh vIôc danh gIa fhI fruong hIôn faI cua gIa frI cua
dông fIôn fhoo fhoI gIan va ruI ro cua rIông faI san. Ty Iô chIôf khâu không duoc phan
anh ruI ro dong fIôn frong fuong IaI da duoc dIôu chInh.
31.3.3 M f kho n Iô do gI m gI f n f I khI sô k f chuy n c a mô f f I s n vuo f gIa frI co kh na ng f hu hô I .
Nô u gIa b n fhuâ n ho c gI frI dang su d ng cu a mô f f I s n vu f qu sô k f chuyô n, fhì f I s n
không bI gIa m gI frI. Khoa n I do gI m gIa c n duo c ghI nh n frong b o c o fhu nhâ p c h o nhu ng
f I s n duo c k f chuy n fhoo chI phI v du c ha ch fo n nhu mô f kho n gI m fr do da nh gI I I
nhu ng f I s n du c chuy n fhoo gIa frI da nh gI Ia I |fhoo IAS 16). Sau khI ghI nh n I do gI a mgIa ,
phI kh u hao duo c dI u chInh fuong u ng v fInh fhoo s k f chuy n d du c dI u chI nh I I.
31.3.4 CIa frI co kha nang fhu hôI cân phaI duoc du fInh cho môf faI san rIông Io. Nôu không fhô
CH!ONC 31
CIAM CIA TRI TAI SAN |IAS 36)
139
CH!ONC 31
G
CIA M CIA TRI TA I SA N IAS 36
du fInh duoc fhì doanh nghIôp xac dInh sô co kha nang fhu hôI duoc cho don vI phaf sInh fIôn
cua faI san. Ðon vI fao Iuông fIôn Ia nhom faI san nho nhâf co fhô xac dInh, nhung faI san
nay fao ra dong fIôn vao fu vIôc fIôp fuc su dung, don vI fao Iuông fIôn phân Ion dôc Iâp voI
Iuông fIôn fhu fu nhung faI san hoac nhom faI san khac.
31.3.5 Nguyôn f c ghI nh n v fInh fo n c c kho n I do gI m gI cho m f don vI f o Iu ng fI n c ng gI ng
nhu nh ng nguyôn f c p d ng cho m f f I s n don Io . KhI kI m fra m f don vI f o Iu ng fI ô ndô
ph f hIô n ra vI c gI m gI frI, gI frI I I fh v f I s n c a công fy |vI d nhu f I s n c a fr s chInh)
IIôn quan d n don vI f o Iu ng fI n so c n ph I du c xom x f. N u c d u hI u cho fh y gI frI I o I f hô
ho c mô f f I s n c a công fy c fh bI gI m gI frI fhì gI frI c kh nang fhu h I duo c x c dI nh ch o
don vI fa o Iu ng fI n cu a nh m f I s n. IAS 36 quy dInh c ch x c dInh s k f chuy n cu a m f don vI
f o Iu ng fI n v phân b kho n I do gI m gI gI a c c fa I s n c a m f d onvI .
31.3.6 Môf kho n I do gI mgI a duoc ghI nhân frong nhung nam fruoc cân duoc ghI buf foan dao khI,
va chI khI, co fhay dôI frong nhung uoc fInh cho vIôc xac dInh sô co kha nang fhu hôI fu Iân
kho n I do gI m gI gân nhâf da duoc ghI nhân. Sô nay chI duoc ghI dao o gIoI han không Iam
fang sô kôf chuyôn cua môf faI san vuof qua sô kôf chuyôn dang ra da phaI duoc xac dInh
cho faI san do |fru dI sô khâu hao hoac hao mon) nôu không co kho n I do gIa m gI nao duoc
ghI nhân frong nhung nam fruoc. Môf buf foan dao cho môf kho n I do gI mgI a cân duoc ghI
nhân Ia fhu nhâp cho nhung faI san duoc kôf chuyôn fhoo chI phI va hach foan nhu môf
khoan fang sau danh gIa IaI cho nhung faI san duoc kôf chuyôn fhoo gIa frI danh gIa IaI.
31.3.7 Môf kho n I do gI mgI a dôI voI gIa frI IoI fhô không duoc ghI dao fru khI:
G kho n I do gI mgI a gây ra boI môf su kIôn cu fhô bôn ngoaI co ban châf bâf fhuong không
duoc du fInh Ia so xay ra, va
G su kIôn bôn ngoaI fIôp fhoo Iam dao nguoc anh huong cua su kIôn do.
31.3.8 Vao Iân ap dung dâu fIôn cho chuân muc nay, cân ap dung phuong phap fIôp dIôn fuc Ia
không bao cao IaI fhông fIn so sanh.
31.4 CÖNG BÖË
Nhung nôI dung sau cân duoc công bô cho fung IoaI faI san va cho fung bô phân phaI bao cao
fhoo hình fhuc chInh cua doanh nghIôp |nôu ap dung IAS 14):
G CIa frI duoc ghI nhân frong bao cao fhu nhâp dôI voI:
I Kho n I do gI m gI a .
I ChI dao cho nhung kho n I do gI mgI a .
G CIa frI duoc ghI nhân fruc fIôp vao vôn chu so huu dôI voI:
I Iô do gI m gI fr I.
I ChI dao cho nhung khoa n I do g I a mgI a .
N u m f f kho n I do gI mgI a d I v I m f fa I s n c fhô ho c m f don vI f o Iu ng fI n du c g hI
nh n ho c ghI d o mang fInh fro ng y u frong b o c o f I chInh fhì câ n công b nhu ng n I du ng sau :
G Nhung su kIôn va hoan canh dân foI khoan Iô duoc ghI nhân hoac duoc ghI dao.
G CIa frI duoc ghI nhân hoac duoc ghI dao.
G ChI fI f v b n ch f c a f I sa n ho c don vI f o Iu ng fI n v c c ph n ph I b o ca o c I Iônqu an.
G Sô co kha nang fhu hô I duo c Ia gIa ba n fhuâ n hay gIa frI dang su du ng
G Co so cho vIôc xac dInh gIa ban fhuân hoac fy Iô chIôf khâu su dung cho vIôc xac dInh gIa
frI dang su dung va bâf ky gIa frI su dung nao fruoc dây.
Nôu cac khoan Iô do gIam gIa duoc ghI nhân |ghI dao) frong ky Ia frong yôu vô fông sô dôI voI
foan bô bao cao faI chInh, fhì công bô dIôn gIaI fom faf cho:
G Nhung IoaI faI san chInh bI anh huong.
G Nhung su kIôn chInh va hoan canh dân foI nhung khoan Iô duoc ghI nhân hoac ghI dao.
140
CH!ONC 31
G
CIA M CIA TRI TA I SA N IAS 36
CIAM CIA TRI TAI SAN
Nhu ng fhông fIn sau IIôn quan dô n ca c khoa n mu c fhIô f bI don Io cu a mô f doanh nghIô p va o nga y
ba ng fô ng kô f fa I sa n:
Sô kô f chuyô n CIa ban fhuân CIa frI su du ng
ÐôIa ÐôIa ÐôIa
Khoa n sô 1 119. 121. 114.
Khoa n sô 2 |fhuyô f mInh sô 1) 237. 2 7. 2 5.
Khoa n sô 3 |fhuyô f mInh sô 1) 115. 117. 123.
Khoa n sô 4 83. 75. 79.
Khoa n sô 5 |fhuyô f mInh sô 2) 31. 26.
Ca c fhông fIn kha c
1. Cac khoan sô 2 va sô 3 duoc kôf chuyôn fhoo gIa frI danh gIa IaI va sô dôI ra ra sau danh gIa IaI
Iân Iuof Ia 12. dôIa va 6. dôIa. Ca haI khoan fhô hIôn fhIôf bI san xuâf.
2. Khoan sô 5 Ia môf xo buyf du c su d ng cho vIôc chuyôn cho nhân vIôn vao cac bu I sang va buô I
chIô u. VIô c x c dInh gIa frI su dung Ia không fh fhuc hI n duoc do xo bu f không fao ra Iuông fI n
fhu fu vIô c IIôn fu c su du ng.
Nhu ng vâ n dô chInh IIôn quan dô n kha nang gIa m gIa frI cu a ca c khoa n mu c nôu frôn co fhô duo c
phân fIch nhu sau:
Khoa n sô 1 - Sô co kha nang fhu hô I duo c dInh nghIa Ia sô cao hon gIu a gIa ba n fhuâ n cu a fa I sa n
va gIa frI su du ng cu a fa I sa n do . Không co khoa n Iô do gIa m gIa frI na o duo c ghI nhâ n Ia bo I khoa n
121. dôIa co fhô fhu hô I duo c cao hon gIa frI kô f chuyô n Ia 119. dôIa.
Ca c khoa n sô 2 va sô 3 - Khoa n sô 2 cha c cha n bI gIa m gIa frI va khoa n sô 3 fhì không.
Vâ n dô Ia Ia m fhô na o dô ghI nhâ n khoa n Iô gIa m gIa frI na y. Truo c fIôn, câ n pha I fInh foa n sô chônh
Iô ch gIu a khoa n 237. dôIa va sô cao hon gIu a 2 7. dôIa va 2 5. dôIa = 3 . dôIa. Thoo
IAS 36 |doa n 59), khoa n Iô câ n duo c ha ch foa n nhu mô f khoa n gIa m gIa do da nh gIa Ia I.
Vâ n dô pha f sInh Ia IIô u sô du sau da nh gIa Ia I 6. dôIa IIôn quan dô n khoa n mu c 3 co fhô duo c
su du ng vì ca haI khoa n na y fhuô c cu ng mô f ha ng mu c fa I sa n. IAS 36 |doa n 6 ) câ m su du ng ca ch
ha ch foa n na y; khoa n Iô do gIa m gIa co fhô duo c ghI nhâ n fhay vì sô du sau da nh gIa Ia I chI o gIo I
ha n ma fô n fhâ f phI vâ f châ f không vuo f qua gIa frI frong sô fha ng du do da nh gIa Ia I dô I vo I cu ng
mô f fa I sa n. Tuong u ng, khoa n 12. dôIa duo c ghI nhâ n cho sô fha ng du sau da nh gIa Ia I IIôn quan
fo I khoa n mu c sô 2 va khoa n 18. dôIa duo c ghI nhâ n Ia mô f khoa n Iô frong ba o ca o fhu nhâ p.
Khoa n sô 4 - Mô f khoa n Iô do gIa m gIa 4. dôIa |sô chônh Iô ch gIu a 83. dôIa va sô cao hon gIu a
75. dôIa va 79. dôIa duo c ghI nhâ n ngay Ia mô f khoa n chI phI frong ba o ca o fhu nhâ p.
Khoan sô 5 - CIa frI co kha nang fhu hôI cua xo buyf không fhô xac dInh duoc fhoo IAS 36 |doan 66)
Ia bo I gIa frI su du ng cu a fa I sa n không fhô uo c fInh duo c gâ n sa f vo I gIa ba n fhuâ n cu a fa I sa n do
va no không sInh ra do ng fIô n fhu fu vIô c su du ng IIôn fu c, va nhu ng do ng fIô n na y dô c Iâ p kha cao
so vo I do ng fIô n fhu fu ca c fa I sa n kha c.
Trong fruo ng ho p na y, ban qua n Iy so pha I xa c dInh don vI fa o Iuô ng fIô n cu a xo buy f va uo c fInh
gIa frI co kha nang fhu hô I cu a foa n bô don vI na y.
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
141
32.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
IAS quy dInh phuong phap kô foan phu hop va cac yôu câu công bô cho fâf ca cac khoan du
phong, no bâf fhuong va faI san bâf fhuong dô gIup cho nguoI su dung hIôu duoc ban châf,
fhoI dIôm va sô Iuong cua cac khoan nay.
G Chuân muc nay dua ra cac dIôu kIôn cân phaI duoc fhuc hIôn dô ghI nhân môf khoan du
phong. Nhung dIôu kIôn nay cân gIup cho doanh nghIôp daf duoc fInh nhâf quan va kha
nang so sanh frong vIôc hach foan cac khoan du phong, chang han nhu bo chI phI hoa hông
va cac chI phI vô môI fruong, faI co câu va chI phI nam 2 .
G Chuâ n mu c na y huo ng dâ n cho nguo I Iâ p ba o ca o fa I chInh xa c dInh, cho mô f nghIa vu cu fhô ,
khI na o fhì:
I Iâp du phong cho nghIa vu do |ghI chop),
I chI công bô fhông fIn, hoac
I không công bô gì ca.
32.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
Chuân muc nay duoc ap dung cho fâf ca cac doanh nghIôp frong vIôc kô foan cac khoan du
phong, no bâf fhuong/faI san bâf fhuong, fru nhung khoan fu:
G cac công cu faI chInh duoc kôf chuyôn fhoo gIa frI fhuc fô,
G cac hop dông fhuc hIôn |vI du nhung hop dông ma fhoo do ca haI bôn fhuc hIôn môf phân
nghIa vu nhu nhau),
G hop dông bao hIôm voI nhung nguoI chu hop dông, va
G nhung su kIôn hoac gIao dIch quy dInh fhoo IAS khac |vI du fhuô fhu nhâp va cac khoan
nghIa vu cho fhuô).
32.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
32.3.1 Chuâ n mu c n y phân bIô f c c khoa n n kha c, c c khoa n du ph ng, n bâ f fhu ng nh u s au :
G Môf khoan du phong Ia môf khoan no co gIa frI va fhoI gIan không chac chan.
G Môf khoan no Ia môf nghIa vu hIôn faI cua doanh nghIôp phaf sInh fu nhung su kIôn fruoc
dây, vIôc fhanh foan duoc du fInh Ia so dân foI vIôc ruf fIôn ra khoI nguôn vôn cua doanh
nghIôp co kom fhoo cac IoI Ich kInh fô, fhoo Quy dInh chung |xom doan 2.3.6).
G Môf khoan no bâf fhuong co fhô Ia:
I m f nghIa v c fh c , khI n c n chua du c x c nh n I doanh nghI p c ha y không mô f ng hIa
v hI n f I c fh d n d n vIô c r f d ng fI n ra kho I ngu n v n c k m fhoo c c I I Ich kInh f ,
ho c
I môf nghIa vu hIôn faI không dap ung fIôu chI ghI nhân, co fhô Ia do không fhô co dong
fIôn ruf ra khoI nguôn vôn kom fhoo cac IoI Ich kInh fô dô fhanh foan cho nghIa vu do,
hoac không fhô dua ra uoc fInh du fIn cây cho gIa frI cua nghIa vu no do.
32.3.2 Cac khoan du phong co fhô duoc phân bIôf voI cac khoan no khac nhu phaI fra fhuong maI
va cac khoan Iuy kô do co su không chac chan vô fhoI gIan va gIa frI cua khoan chI cho vIôc
fhanh foan frong fuong IaI.
CH!ONC 32
CAC KHOAN Ð! PHONC, NO ÐÂT TH!ONC VA
TAI SAN ÐÂT TH!ONC |IAS 37)
142
32.3.3 Nhìn chung, fâf ca cac khoan du phong Ia bâf fhuong boI vì nhung khoan nay không chac
chan vô maf fhoI gIan hoac gIa frI. Tuy nhIôn, frong pham vI chuân muc nay, fhuâf ngu “bâf
fhuong” duoc su dung cho cac khoan no va faI san không duoc ghI nhân do:
G su fôn faI cua nhung khoan do duoc xac nhân boI nhung su kIôn fuong IaI không chac
chan va không fhô kIôm soaf duoc, hoac
G chung không dap ung cac fIôu chI ghI nhân.
CAC KHOAN Ð! PHONC
32.3.4 Môf khoan du phong chI duoc ghI nhân khI:
G môf doanh nghIôp co môf nghIa vu hIôn faI |phap Iy hoac mang fInh xây dung) phaf sInh
fu môf su kIôn fruoc dây |su kIôn phaf sInh no),
G co fhô co dong fIôn ruf ra khoI nguôn vôn kom fhoo cac IoI Ich kInh fô dô fhanh foan khoan
no, va
G co fhô uoc fInh môf cach fIn cây vô gIa frI cua khoan no.
32.3.5 Trong nhung fruong hop If fhây |vI du frong môf vu kIôn), co fhô không ro Ia IIôu môf doanh
nghIôp co môf nghIa vu no hIôn faI hay không. Trong nhung fruong hop nhu vây, môf su kIôn
fruoc dây duoc cho Ia Iam phaf sInh nghIa vu no hIôn faI nôu nhIôu kha nang xay ra Ia co
nghIa vu no hIôn faI vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
32.3.6 Môf nghIa vu phap Iy fhuong phaf sInh fu môf hop dông hoac quy dInh phap Iuâf. Môf nghIa
vu mang fInh xây dung phaf sInh chI khI nao co ca haI dIôu kIôn duoI dây:
G Ðoanh nghIôp chung fo cho cac bôn khac fhây, - bang môf cach fhuc da duoc xac Iâp fu
fâp quan fruoc dây, nhung chInh sach da ban hanh hoac môf bao cao hIôn faI du chI fIôf-
, rang doanh nghIôp so châp nhân nhung frach nhIôm cu fhô.
G Kôf qua Ia, doanh nghIôp da fao ra cho cac bôn khac môf hy vong co co so rang doanh
nghIôp so dam nhIôm nhung frach nhIôm do.
32.3.7 CIa frI duoc ghI nhân Ia du phong so phaI Ia môf uoc fInh fôf nhâf cho nhung chI phI cân co
dô fhanh foan nghIa vu hIôn faI vao ngay Iâp bang fông kôf faI san.
32.3.8 Mô f sô hoa c fâ f ca ca c khoa n chI câ n co dô fhanh foa n mô f khoa n du pho ng co fhô duo c du fInh
Ia duo c hoa n fra bo I mô f bôn kha c |vI du fhông qua fIô n do I ba o hIô m, ca c dIô u khoa n bô I
fhuo ng, hoa c da m ba o cu a nguo I cung câ p). Nhu ng khoa n hoa n fra na y duo c ha ch foa n nhu
sau:
G ChI nhân môf khoan hoan fra khI gân nhu chac chan rang khoan hoan fra do so nhân
duoc khI doanh nghIôp fhanh foan nghIa vu no. CIa frI duoc ghI nhân cho vIôc hoan fra
không duoc vuof qua gIa frI khoan du phong.
G Hach foan khoan hoan fra nhu môf faI san fach bIôf.
G ChI phI IIôn quan dôn khoan du phong co fhô duoc frình bay sau khI fru dI gIa frI duoc
ghI nhân cho môf khoan hoan fra frong bao cao fhu nhâp.
32.3.9 Cac khoan du phong cân phaI duoc xom xof IaI vao ngay Iâp bang fông kôf faI san hang nam
va duoc dIôu chInh dô phan anh muc uoc fInh fôf nhâf fhoo hIôn faI.
32.3.10 Môf khoan du phong chI duoc su dung cho cac khoan chI fIôu fhoo ghI nhân ban dâu cho
khoan du phong.
32.3.11 IAS huong dân vIôc ap dung cac nguyôn fac ghI nhân va fInh foan frong ba fruong hop cu
fhô, do Ia Iô hoaf dông fuong IaI, hop dông kho fhuc hIôn va faI co câu:
G Không duoc ghI nhân cac khoan du phong cho Iô hoaf dông frong fuong IaI. Ðu fInh vô cac
khoan Iô hoaf dông frong fuong IaI Ia dâu hIôu chI bao rang môf sô faI san danh cho hoaf
dông co fhô bI gIam gIa frI - khI do, IAS 36, CIam gIa frI faI san, so duoc ap dung.
G NghIa vu hIôn faI fhoo môf hop dông kho fhuc hIôn cân duoc ghI nhân va fInh foan nhu
CH!ONC 32
G
CA C KHOA N Ð! PHO NC, NO ÐÂ T TH!O NC VA TA I SA N ÐÂ T TH!O NC IAS 37
143
CH!ONC 32
G
CA C KHOA N Ð! PHO NC, NO ÐÂ T TH!O NC VA TA I SA N ÐÂ T TH!O NC IAS 37
môf khoan du phong. Môf hop dông kho fhuc hIôn Ia môf hop dông co chI phI không fhô
franh khoI dô fhuc hIôn nghIa vu hop dông vuof qua nhung IoI Ich kInh fô du fInh so fhu
duoc fhoo hop dông.
G TaI co câu Ia môf chuong frình do ban quan Iy Iâp va kIôm soaf Iam fhay dôI môf cach co
ban pham vI kInh doanh hoac cach fhuc fIôn hanh hoaf dông kInh doanh do. Môf khoan
du phong cho chI phI faI co câu duoc ghI nhân khI nhung fIôu chI ghI nhân fhông fhuong
cho cac khoan du phong duoc dap ung. Môf nghIa vu mang fInh xây dung dô faI co câu
phaf sInh chI khI ma môf doanh nghIôp:
I co môf kô hoach chInh fhuc chI fIôf cho vIôc faI co câu; va
I dua dôn cho cac bôn bI anh huong su mong doI co co so Ia doanh nghIôp so fhuc hIôn
vIôc faI co câu bang cach baf dâu fhuc hIôn kô hoach do hoac công bô cac dac fInh chu
yôu cua chuong frình cho cac bôn chIu anh huong.
KhI vIôc faI co câu IIôn quan dôn vIôc ban môf hoaf dông, không co nghIa vu nao phaf sInh
fu vIôc ban nay cho foI khI doanh nghIôp cam kôf fhoo môf fhoa fhuân ban hang mang fInh
rang buôc.
CA C KHOA N NO ÐÂ T TH!O NC
32.3.12 Ðoanh nghIôp không duoc ghI nhân môf khoan no bâf fhuong. Ðoanh nghIôp cân công bô
môf khoan no bâf fhuong fru khI kha nang dong fIôn ruf fu nguôn vôn kom fhoo cac IoI Ich
kInh fô Ia râf kho xay ra.
32.3.13 Cac khoan no bâf fhuong duoc danh gIa IIôn fuc dô xac dInh xom IIôu môf dong fIôn ruf ra
khoI nguôn vôn kom fhoo cac IoI Ich kInh fô Ia co kha nang xay ra hay không. KhI dIôu do Ia
co kha nang xay ra cho môf khoan muc fruoc dây da duoc xu Iy Ia no bâf fhuong, fhì khoan
du phong duoc ghI nhân.
CA C TA I SA N ÐÂ T TH!O NC
32.3.14 Môf faI san bâf fhuong Ia môf faI san co kha nang phaf sInh fu nhung su kIôn fruoc dây va
su fôn faI cua faI san nay so chI duoc ghI nhân frong fruong hop co xay ra hay không môf
hoac nhIôu su kIôn không chac chan frong fuong IaI không nam frong su kIôm soaf cua
doanh nghIôp |vI du môf khoan bao hIôm ma doanh nghIôp dang doI bôI fhuong co kôf qua
không chac chan.)
32.3.15 Ðoanh nghIôp không duoc ghI nhân môf faI san bâf fhuong. Môf faI san bâf fhuong cân duoc
công bô khI co kha nang fhu duoc cac IoI Ich kInh fô. KhI vIôc daf duoc doanh fhu gân nhu
Ia chac chan, fhì faI san co IIôn quan không phaI Ia môf faI san bâf fhuong va vIôc ghI nhân
cho faI san nay Ia phu hop fhoo Quy dInh chung.
32.4 CÖNG BÖË
32.4.1 Cac khoan du phong
Công bô nhung nôI dung sau rIông cho fung IoaI:
G Cân dôI chI fIôf fhoo khoan muc cua sô kôf chuyôn vao dâu va cuôI ky kô foan, không yôu
câu sô IIôu so sanh.
G ÐIôn gIaI fom faf vô ban châf cua nghIa vu va fhoI gIan du fInh cho bâf ky Iuông ra nao
cua cac IoI Ich kInh fô phaf sInh fu nghIa vu do.
G Ðâu hIôu chI bao fInh không chac chan vô gIa frI va fhoI gIan cua nhung Iuông ra do.
G CIa frI cua bâf ky khoan hoan fra nao duoc du fInh, công bô gIa frI cua bâf ky faI san nao
da duoc ghI nhân cho khoan hoan fra du fInh.
32.4.2 Cac nghIa vu no
144
Công bô nhung nôI dung sau cho rIông fung IoaI:
G ÐIôn gIaI fom faf vô ban châf.
G Ðu fInh anh huong vô maf faI chInh.
G Ðâu hIôu chI bao fInh không chac chan vô gIa frI va fhoI gIan cua bâf ky Iuông ra nao.
G Kha nang co bâf ky khoan hoan fra nao.
32.4.3 Cac faI san bâf fhuong
Công bô nhung nôI dung sau rIông cho fung IoaI:
G ÐIôn gIaI fom faf vô ban châf.
G Ðu fInh anh huong vô maf faI chInh.
32.4.4 Cac fruong hop ngoaI Iô
G KhI bâf ky fhông fIn nao duoc yôu câu dôI voI cac khoan no/faI san bâf fhuong không duoc
công bô do fhuc fIôn không fhô công bô, fhì vIôc do cân duoc nôu ra.
G Trong nhung fruong hop râf If gap, vIôc công bô môf sô hoac fâf ca fhông fIn fhoo yôu câu
co fhô du doan Iam anh huong bâf IoI nghIôm frong dôn vI fhô cua doanh nghIôp frong
môf vu franh châp voI cac bôn khac vô cac khoan du phong, no bâf fhuong va faI san bâf
fhuong. Trong nhung fruong hop nay, không cân phaI công bô fhông fIn, fuy nhIôn ban
châf khaI quaf cua vu franh châp cân duoc công bô cung voI vIôc gIaI fhIch faI sao fhông
fIn không duoc công bô.
SO ÐO RA Q!YÐT ÐINH
So dô nay fom faf nhung yôu câu chInh cua chuân muc.
CH!ONC 32
G
CA C KHOA N Ð! PHO NC, NO ÐÂ T TH!O NC VA TA I SA N ÐÂ T TH!O NC IAS 37
KhoI dâu
Iâp du phong
Công bô no
bâf fhuong
Không Iam gì ca
NghIa vu hIô n fa I
Ia kô f qua cu a mô f
su kIô n pha f sInh
Co kha nang co
nghIa vu no 7
Co kha nang co
Iuô ng fIô n ra7
Kho co kha nang
xa y ra không7
!o c fInh co
fIn câ y không7
KHONC
KHONC
KHONC |hIô m khI)
CO
CO
KHONC
CO
CO
CO
KHONC
145
CH!ONC 32
G
CA C KHOA N Ð! PHO NC, NO ÐÂ T TH!O NC VA TA I SA N ÐÂ T TH!O NC IAS 37
CAC KHOAN Ð! PHONC, NO ÐÂT TH!ONC VA TAI SAN ÐÂT TH!ONC
Nhu ng fình huô ng sau IIôn quan dô n ca c khoa n du pho ng va ca c khoa n bâ f fhuo ng:
A. Công fy MIghfy Mouso Trap vu a mo I ba f dâ u xuâ f khâ u bâ y chuô f sang My . Khâ u hIô n qua ng
ca o cho bâ y chuô f Ia : “Nguo I ba n fô f nhâ f cu a na ng”. Phong fra o CIa I pho ng CaIIfornIa do I công
fy bô I fhuo ng 8 . dôIa vì khâ u hIô u qua ng ca o na y duo c coI Ia xu c pha m fo I nhân phâ m cu a
phu nu . Ða I dIô n pha p Iy cu a công fy co y kIô n ra ng vIô c bô I fhuo ng co duo c fhu c hIô n hay không
Ia fuy fhuô c va o pha n quyô f cu a foa a n. Tuy nhIôn, ho du fInh ra ng co fo I 7 % kha nang Ia
khoa n do I bô I fhuo ng so bI fu chô I va 3 % kha nang Ia fha nh công.
Ð. Công fy Ðoss Ifd. chuyôn vô fhIô f kô va sa n xuâ f mô f Ioa I xo fhô fhao dô c da o. Trong nam fa I
chInh hIô n fa I, co 9 xo da duo c hoa n fhIô n va ba n ra. Trong khI cha y fhu xo, nguo I fa pha f hIô n
ra co Iô I nghIôm fro ng frong ma y Ia I.
Co fâ f ca 9 kha ch ha ng da nhâ n duo c fhu fhông ba o vô Iô I na y va duo c yôu câ u mang xo cu a
ho dô n su a chu a mIô n phI. Tâ f ca ca c kha ch ha ng dô u cho fhâ y dây Ia fhoa fhuâ n duy nhâ f ma
ho yôu câ u. ChI phI du fInh cu a khoa n go I kha ch ha ng dô n su a chu a Ia 9 . dôIa.
Nha sa n xuâ f ma y dIô u khIô n Ia mô f công fy nIôm yô f co du vô n, da nhâ n fra ch nhIô m vô Iô I
na y, va fIô n ha nh hoa n fra cho Ðoss Ifd. mo I chI phI co fhô pha f sInh IIôn quan.
Trong kô foa n nhu ng vâ n dô frôn duo c ha ch foa n nhu sau:
A. NghIa vu hIô n fa I do su kIô n fruo c dây gây ra: Ða ng chu ng hIô n co do ca c chuyôn gIa cung câ p
cho fhâ y co nhIô u kha nang không co nghIa vu hIô n fa I va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n; co
7 % kha nang Ia khoa n bô I fhuo ng so bI fu chô I. Không co su kIô n pha f sInh nghIa vu na o xa y
ra.
Kô f Iuâ n: Không co khoa n du pho ng na o duo c ghI nhâ n. Vâ n dô duo c công bô nhu mô f khoa n
no bâ f fhuo ng fru khI 3 % kha nang duo c xom Ia râ f kho xa y ra.
Ð. NghIa vu hIô n fa I do mô f su kIô n fruo c dây gây ra: NghIa vu mang fInh xây du ng ba f dâ u fu
Ia fhu cu a doanh nghIô p, cu ng nhu hy vo ng fho a da ng cu a kha ch ha ng Ia Iô I so duo c su a
chu a.
Iuô ng ra cu a ca c Io I Ich kInh fô : Iuô ng ra na m ngoa I bâ f cu su nghI ngo co Iy do na o.
Kô f Iuâ n: Khoa n du pho ng duo c ghI nhâ n. Tuy nhIôn, gâ n nhu cha c cha n Ia fâ f ca chI phI so
duo c nguo I cung câ p ma y dIô u khIô n hoa n fra . Mô f fa I sa n rIông duo c ghI nhâ n frong ba ng fô ng
kô f fa I sa n. Trong ba o ca o fhu nhâ p, chI phI IIôn quan dô n khoa n du pho ng so duo c ba o ca o sau
khI fru dI gIa frI duo c ghI nhâ n cho vIô c hoa n fra .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
146
33.1 VÊË N ÀÏÌ ÀÙÅ T RA
Nhung khIa canh chu yôu sau frong vIôc kô foan faI san vô hình duoc quy dInh:
G ChI nhân Ia môf faI san.
G Xac dInh gIa frI kôf chuyôn.
G Xac dInh va hach foan Iô do gIam gIa.
G Cac yôu câu vô công bô.
33.2 PHAÅ M VI AÁ P DUÅ NG
IAS 38 ap dung cho fâf ca cac faI san vô hình không duoc quy dInh chI fIôf frong môf IAS nao
khac. VI du gôm co mac san phâm, phân môm may fInh, gIây phop kInh doanh, dac quyôn
kInh fIôu va faI san vô hình frong qua frình phaf frIôn.
33.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
33.3.1 Môf faI san vô hình Ia môf faI san không bang fIôn co fhô xac dInh duoc ma không cân co nôI
dung vâf châf; faI san nay duoc gIu dô su dung frong san xuâf hoac cung câp hang hoa va
dIch vu, cho cac bôn khac fhuô, hoac muc dIch hanh chInh. Môf faI san nhu vây duoc kIôm
soaf va khac bIôf ro voI gIa frI IoI fhô cua môf doanh nghIôp.
33.3.2 Môf faI san vô hình duoc ghI nhân Ia faI san |fhoo Quy dInh chung) khI:
G co kha nang Ia doanh nghIôp so fhu duoc cac IoI Ich kInh fô fuong IaI cua faI san nay, va
G gIa frI cua faI san co fhô fInh foan môf cach fIn cây.
Tâf ca cac chI phI khac IIôn quan dôn faI san vô hình duoc fInh vao chI phI da su dung |vI du
nghIôn cuu, dao fao, quang cao va chI phI chay fhuô).
33.3.3 CIa frI IoI fhô phaf sInh nôI bô, nhan mac fhuong maI, fôn công bô, quyôn ân ban, danh sach
khach hang, va cac khoan co nôI dung fuong fu không duoc ghI nhân Ia faI san.
33.3.4 Môf faI san vô hình cân duoc ghI nhân ngay fu ban dâu fhoo chI phI cho du faI san do co duoc
fu bôn ngoaI hay phaf sInh frong nôI bô. ChI phI cho faI san vô hình sau do duoc ghI nhân Ia
chI phI nôu khôI phuc duoc chuân muc fhuc hIôn cua faI san do. Nhung chI phI nay duoc
chuyôn fhanh vôn khI doanh nghIôp co kha nang fhu duoc cac IoI Ich kInh fô Ion hon muc
chuân fhuc hIôn ban dâu.
33.3.5 Cac faI san vô hình co fhô duoc ghI IaI sau do fhoo cac phuong phap sau:
G ChI phI fru dI khâu hao fIch Iuy; fuc Ia sô kôf chuyôn/gIa frI sô sach |hach foan chuân), gIam
xuông gIa frI co kha nang fhu hôI duoc fu môf khoan Iô do gIam gIa.
G CIa frI da nh gIa Ia I |phuong pha p duo c pho p fhay fhô ), Ia gIa frI fhu c fô fru dI khâ u hao fIch
Iuy , gIa m xuô ng gIa frI co kha nang fhu hô I fu mô f khoa n Iô do gIam gIa.
33.3.6 ÐôI voI bâf ky môf du an nôI bô nao nham fao ra môf faI san vô hình, gIaI doan nghIôn cuu
va phaf frIôn cân duoc phân bIôf. ChI phI nghIôn cuu duoc hach foan nhu môf khoan chI phI.
CH!ONC 33
TAI SAN VO HINH |IAS 38)
147
CH!ONC 33
G
TA I SA N VO HINH IAS 38
ChI phI phaf frIôn duoc ghI nhân Ia môf faI san vô hình nôu fâf ca yôu fô duoI dây co fhô
duoc fhô hIôn:
G TInh kha fhI vô maf ky fhuâf cua vIôc hoan fhIôn faI san vô hình dô co fhô su dung duoc
hoac dô ban.
G Ðu dInh hoan fhIôn faI san vô hình va su dung hoac ban faI san nay.
G Kha nang su dung hoac ban faI san vô hình.
G Iam fhô nao dô faI san vô hình co fhô fao ra cac IoI Ich kInh fô fuong IaI.
G Kha nang cung câp vô ky fhuâf, faI chInh dây du va cac nguôn khac dô hoan fhIôn vIôc
phaf frIôn va dô su dung hoac ban faI san vô hình.
G Kha nang fInh foan chI phI.
33.3.7 Môf faI san vô hình duoc fInh khâu hao fhoo phuong phap hô fhông voI uoc fInh fôf nhâf vô
vong doI huu dung. Co môf gIa dInh gây franh caI Ia vong doI huu dung cua môf faI san vô
hình không qua 2 nam kô fu ngay co faI san dô su dung.
33.3.8 Phuong phap khâu hao duoc su dung cân phan anh cach fhuc doanh nghIôp su dung cac IoI
Ich kInh fô cua faI san. Nôu cach fhuc do không fhô xac dInh duoc môf cach dang fIn cây fhì
phuong phap duong fhang so duoc ap dung.
33.3.9 Nôu gIa dInh 2 nam không duoc châp nhân fhì faI san vô hình so duoc kIôm fra gIam gIa frI
hang nam va Iy do không châp fhuân gIa dInh nay phaI duoc công bô.
33.3.10 Ðô danh gIa xom IIôu môf faI san vô hình co bI gIam gIa frI không, doanh nghIôp cân ap dung
IAS 36, CIam gIa frI faI san. NgoaI ra, chuân muc nay yôu câu doanh nghIôp If nhâf Ia hang
nam, uoc fInh sô co fhô fhu hôI duoc fu môf faI san vô hình chua co dô su dung.
33.3.11 Trong fru ng h p h p nh f kInh doanh, chI phI cho m f f I s n vô hình không d p ng c fIôu chI x c
dInh I n fIôu chI ghI nh n cho m f f I s n vô hình s f o nôn m f ph n v o gI frI I I fh .
33.3.12 Trong môf sô Iuâf dInh, phI khâu hao hang nam cho môf faI san vô hình so khac voI sô gIam
fru duoc co quan fhuô cho phop. Thu fhuô vô sau cân duoc du phong cho sô chônh Iôch nay
fhoo IAS 12.
33.3.13 IAS nay dua ra nhung quy dInh fam fhoI khac nhau dua frôn cach fhuc ma doanh nghIôp
bao cao da ghI nhân faI san vô hình fruoc dây.
33.4 CÖNG BÖË
33.4.1 Cac yôu câu công bô dôI voI fung IoaI faI san vô hình, phân bIôf gIua phaf sInh nôI bô va cac
faI san vô hình khac nhu sau:
Chô dô kô foan
G Co so danh gIa.
G Cac phuong phap khâu hao.
G Vong doI huu dung hoac fy Iô khâu hao.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G PhI khâu hao cho fung IoaI faI san dông fhoI chI ra dong khoan muc ma nhung phI khâu
hao nay duoc dua vao.
G Tông sô chI phI nghIôn cuu va phaf frIôn duoc ghI nhân Ia chI phI.
Ðang fông kôf faI san va fhuyôf mInh
G T ng gIa frI g p k f chuy n |gI frI s sa ch) fr dI kh u hao fIch Iu cho f ng Io I f I s n va o d u
v cu I k .
148
G Cân dô I chI fIô f fhoo khoa n mu c cho nhu ng fhay dô I frong sô kô f chuyô n frong ky ;
không yôu câu sô IIôu so sanh.
G Nôu môf faI san vô hình duoc khâu hao frôn 2 nam, fhì công bô bang chung phan dôI gIa
fhIôf Ia vong doI huu dung so không qua 2 nam.
G Sô kôf chuyôn cua faI san vô hình duoc dom fhô châp dam bao.
G Sô kôf chuyôn cua faI san vô hình bI han chô quyôn so huu.
G Cam kôf vô vôn dô mua vao faI san vô hình.
G ÐIôn gIaI, sô kôf chuyôn, ky khâu hao con IaI cua bâf ky faI san vô hình nao mang fInh
frong yôu dôI voI foan bô bao cao faI chInh cua doanh nghIôp.
G ÐôI voI faI san vô hình co duoc fu fro câp cua chInh phu va duoc ghI nhân ngay fu dâu
fhoo gIa frI fhuc fô:
I CIa frI fhuc fô duoc ghI nhân fu dâu cho nhung faI san nay.
I Sô kôf chuyôn cua nhung faI san do.
I Ðuoc fInh foan fhoo cach hach foan fIôu chuân hay phuong phap duoc phop fhay fhô.
33.4.2 Công bô bô sung dôI voI cac khoan danh gIa IaI nhu sau:
G Ngay vIôc danh gIa IaI co hIôu Iuc.
G Sô kôf chuyôn cua fung IoaI faI san vô hình da duoc kôf chuyôn frong bao cao faI chInh
fhoo chI phI ban dâu.
G CIa frI va cân dôI chI fIôf cua sô fhang du sau danh gIa IaI.
G Ðâf ky han chô nao vô phân phôI sô fhang du sau danh gIa IaI.
CH!ONC 33
G
TA I SA N VO HINH IAS 38
149
CH!ONC 33
G
TA I SA N VO HINH IAS 38
TAI SAN VO HINH
AIpha Inc., Ia mô f nha sa n xuâ f phuong fIô n mô fô, co mô f bô phâ n nghIôn cu u fhu c hIô n ca c du a n
sau dây frong nam:
Ðu a n 1: ThIô f kô mô f ma y dIô u khIô n không vâ n ha nh nhu ba nh Ia I fhông fhuo ng ma dâ y Ia I Iu c
dâ y cu a ca c ngo n Ia I.
Ðu a n 2: ThIô f kô bô ma y ha n duo c dIô u khIô n ba ng dIô n fu chu không pha I ba ng co.
Ðuo I dây Ia fo m fa f vô chI phI cu a mô f bô phâ n:
ChI phI chung Ðu a n 1 Ðu a n 2
Nghìn dôIa Nghìn dôIa Nghìn dôIa
Nguyôn IIô u va dIch vu 128 935 62
Nhân công
G Nhân công fru c fIô p - 62 32
G Iuong Ia nh da o bô phâ n 4 - -
G Nhân vIôn ha nh chInh 725 - -
ChI phI chung
G Truc fIôp - 34 41
G CIa n fIô p 27 11 6
Nguo I Ia nh da o bô phâ n da nh 15% fho I gIan cho du a n 1 va 1 % cho du a n 2.
Chuyô n fha nh vô n chI phI pha f frIô n cho nam sô sa ch nhu sau:
Nghìn dôIa
Ðu a n 1: Hoa f dô ng duo c phân Ioa I Ia nghIôn cu u va fâ f ca chI phI duo c ghI nhâ n -
Ðu a n 2: |62 + 32 + 1 % x 4 + 41 + 6 ) 1.45
1.45
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
150
CH!ONC 34
TAI SAN ÐÂ! T! |IAS 4 )
34.1 VÊË N ÀÏÌ Ì ÀÙÅ T RA
Cac nôI dung co ban sau frong vIôc kô foan faI san dâu fu duoc quy dInh:
G phân IoaI vao faI san dâu fu
G ghI nhân Ia faI san
G xac dInh gIa frI kôf chuyôn fhoo:
I fInh foan ban dâu
I fInh foan vô sau
G yôu câu công bô
34.2 PHAÅ M VI CHUÊÍ N MÛÅ C
IAS 4 fhay fhô cac yôu câu fruoc dây frong IAS 25. Chuân muc ap dung cho faI san dâu fu,
Ia faI san duoc gIu |boI nguoI chu so huu hoac nguoI dI fhuô frong hop dông cho fhuô faI
chInh) dô huong fIôn fhuô hoac cho vIôc fang gIa vôn hoac ca haI. “TaI san” gôm co dâf daI,
nha cua hoac môf phân nha cua hoac ca haI. IoaI fru faI san do nguoI chu so huu chIôm dung
|PPÐ- xom IAS 16), faI san gIu dô ban |Hang fôn kho - xom IAS 2), faI san duoc xây dung
hoac phaf frIôn |Hop dông xây dung - xom IAS 11), faI san duoc bôn dI fhuô gIu fhoo hop
dông cho fhuô hoaf dông |TaI san cho fhuô - IAS 17), cac nguôn faI fao fu nhIôn |Cac faI san
sInh hoc) va cac hoaf dông fham do khaI khoang.
34.3 HAÅ CH TOAÁ N KÏË TOAÁ N
34.3.1 VIôc danh gIa cân phaI duoc fIôn hanh khI môf khoan dâu fu duoc phân IoaI Ia faI san dâu
fu. Huong dân cho vIôc danh gIa Ia môf faI san dâu fu cân phaI fao duoc Iuông fIôn kha dôc
Iâp voI cac faI san khac cua doanh nghIôp. Cac doanh nghIôp cân xây dung fIôu chI rIông dô
dam bao phân IoaI fhông nhâf gIua faI san dâu fu va faI san do chu so huu chIôm dung.
34.3.2 Môf faI san dâu fu duoc ghI nhân Ia faI san |fhoo Quy dInh chung cho IAS) nôu:
G co kha nang Ia frong fuong IaI doanh nghIôp so fhu duoc cac IoI Ich kInh fô dI kom voI
faI san
G chI phI cua faI san co fhô fInh foan duoc môf cach dang fIn cây.
34.3.3 Vao Iân fInh foan ban dâu faI san dâu fu duoc ghI nhân fhoo chI phI, bao gôm gIa mua va chI
phI fruc fIôp cho gIao dIch |vI du dIch vu phap Iy, fhuô chuyôn nhuong va cac IoaI chI phI
gIao dIch khac). Tuy nhIôn, chI phI quan Iy hanh chInh chung va chI phI khoI su bI IoaI fru.
34.3.4 Ðoanh nghIôp co fhô fInh foan vô sau cho fâf ca cac faI san dâu fu fhoo môf frong nhung mô
hình sau:
G Mô hình chI phI: fInh foan faI san dâu fu fhoo chI phI fru dI khâu hao fIch Iuy va Iô do
gIam gIa |hach foan chuân frong IAS cho PPÐ).
G Mô hình gIa frI fhuc fô: Tâf ca cac faI san dâu fu duoc dInh gIa fhoo gIa frI fhuc fô. Cac
khoan IaI va Iô do fhay dôI gIa frI fhuc fô duoc ghI nhân vao bao cao fhu nhâp khI nhung
khoan nay phaf sInh. Mô hình gIa frI fhuc fô khac voI mô hình dInh gIa o chung muc cac
khoan IaI va Iô do fhay dôI gIa frI duoc ghI nhân vao bao cao fhu nhâp chu không phaI
ghI nhân fruc fIôp vao vôn.
34.3.5 Cac nguyôn fac sau duoc ap dung dô xac dInh gIa frI fhuc fô cua faI san dâu fu:
G KhI co fhI fruong sôI dông cho faI san fuong fu, dây co fhô Ia môf chI bao dang fIn cây
vô gIa frI fhuc fô, voI dIôu kIôn Ia nhung khac bIôf vô ban châf, dIôu kIôn va dIa dIôm
cua cac faI san duoc xom xfs va fhay dôI khI cân fhIôf.
G Cac phuong phap dInh gIa mang fInh fhuc fIôn hon cung duoc phop su dung khI không
co fhI fruong mua ban sôI dông.
G Trong nhung fruong hop ngoaI Iô, khI chac chan Ia faI san dâu fu duoc mua vao Iân dâu
va doanh nghIôp không fhô xac dInh gIa frI fhuc fô cua faI san fhì faI san nay duoc fInh
foan co su dung phuong phap hach foan chuân frong IAS 16 cho foI ngay fhanh Iy.
Ðoanh nghIôp fInh foan fâf ca faI san dâu fu khac fhoo gIa frI fhuc fô.
34.3.6 VIôc chuyôn gIao sang hoac fu faI san dâu fu cân phaI duoc fIôn hanh khI co fhay dôI frong
vIôc su dung. Quy dInh dac bIôf ap dung cho vIôc xac dInh gIa frI kôf chuyôn vao ngay chuyôn
gIao.
34.3.7 ChI phI vô sau cho faI san dâu fu duoc ghI nhân Ia chI phI nôu cac khoan nay khôI phuc IaI
fIôu chuân hoaf dông. Cac chI phI nay duoc chuyôn fhanh vôn khI co kha nang Ia doanh
nghIôp so fhu duoc nhung IoI Ich kInh fô vuot trên muc fIôu chuân hoaf dông ban dâu.
34.4 CÖNG BÖË
Cac nôI dung yôu câu công bô chInh gôm co:
Chô dô kô foan:
G fIôu chI phân bIôf faI san dâu fu voI faI san do chu doanh nghIôp chIôm dung.
G cac phuong phap va gIa dInh quan frong ap dung frong vIôc xac dInh gIa frI fhuc fô.
G Muc dô xac dInh gIa frI fhuc fô boI co quan dInh gIa dôcIâp.
G cac co so fInh foan, phuong phap khâu hao, va cac muc fy Iô dInh gIa faI san dâu fu fhoo
mô hình chI phI.
G vIôc ap dung va gIa frI cua nhung han chô dôI voI faI san dâu fu.
G cac nghIa vu quan frong fhoo hop dông dô mua, xây dung hoac phaf frIôn faI san dâu fu
hoac cho vIôc sua chua hoac nâng câp faI san.
Ðao cao fhu nhâp va fhuyôf mInh
G Thu nhâp cho fhuô
G chI phI hoaf dông fruc fIôp phaf sInh fu faI san dâu fu fao fhu nhâp cho fhuô
G chI phI hoaf dông fruc fIôp fu faI san dâu fu không fao fhu nhâp cho fhuô.
Ðang fông kôf faI san va fhuyôf mInh
G KhI doanh nghIôp ap dung mô hình gIa frI fhuc fô:
G cân dôI chI fIôf vô nhung fhay dôI gIa frI kôf chuyôn frong ky
G NgoaI fru nhung fruong hop faI san dâu fu không fhô fInh foan fhoo gIa frI fhuc fô |do
không co gIa frI fhuc fô) fhì vIôc cân dôI nôu frôn cân phaI duoc công bô fach bIôf voI
nhung faI san dâu fu khac duoc frình bay fhoo gIa frI fhuc fô.
G KhI doanh nghIôp ap dung mô hình chI phI:
G foan bô yôu câu công bô cua IAS 16 cân duoc dap ung.
G CIa frI fhuc fô cua faI san dâu fu duoc công bô bang vIôc fhuyôf mInh.
151
CH!ONC 34
G
TA I SA N ÐÂ ! T! IAS 4
152
CH!ONC 34
G
TA I SA N ÐÂ ! T! IAS 4
SO ÐO RA Q!YÐT ÐINH
So dô duoI dây fom faf vIôc phân IoaI, ghI nhân va fInh foan faI san dâu fu. So dô nay dua frôn so
dô ra quyôf dInh ap dung fhoo IAS 4 .
Ða f dâ u
Co
Co
Co
Co
Co
Mô hình chI phI
Mô hình gIa frI fhu c

Không
Hoa n fâ f
Không
Không
Không
Ta I s n co du c gIu d ba n
frong quy frình sa n xuâ f kInh
doanh fhông fhuo ng không7
TaI san co do chu doanh
nghIô p chIô m du ng không7
TaI san co phaI dang duoc
xây dung va phaf frIôn
không7
TaI san nay Ia môf
fa I sa n dâ u fu
Su du ng AC 1 8
Su du ng AC 123 |phuong
phap chuân hoac duoc
pho p fhay fhô
Su du ng AC 1 9 |phuong
pha p chuâ n hoa c duo c
pho p fhay fhô ) cho fo I khI
hoa n fhIô n
ChI nhân vô sau
Su du ng AC 123 |chuâ n)
cho vIô c công bô fhoo
IAS 4
Su du ng IAS 4
TaI san dâu fu co dap ung
ca c yôu câ u cho vIô c ghI
nhâ n không7
TInh foan ban dâu faI
sa n dâ u fu fhoo chI phI
Co
TInh foa n vô sau cho fa I
sa n dâ u fu ba ng mô f frong
2 ca ch
153
CH!ONC 34
G
TA I SA N ÐÂ ! T! IAS 4
TAI SAN ÐÂ! T!
MafchboxInc. Ia nha sa n xuâ f dô choI cho ca c bo fraI. Nhu ng fhông fIn duo I dây IIôn quan dô n fa I
sa n cô dInh do công fy so hu u:
Khoa nh dâ f Ðrf181 HaffIoId $
Toa nha xây du ng frôn khoa nh dâ f na y |mua va o nga y 3 /6/2 x ) 8 .
Nâng câ p foa nha dô mo rô ng su c chu a fâ ng cho fhuô 2.1 .
Su a chu a va ba o frì fa I sa n dâ u fu frong nam 4 .
TIô n cho fhuô da fhu frong nam 5 .
16 .
Ta I sa n duo c su du ng cho fru so ha nh chInh cu a công fy |khoa ng 6% dIô n fIch sa n). Ta I sa n chI duo c
ba n khI Ia mô f don vI hoa n chInh. Phâ n co n Ia I cu a foa nha duo c dom cho fhuô fhoo ho p dô ng cho
fhuô hoa f dô ng. Công fy cung câ p cho bôn dI fhuô ca c dIch vu an foa n.
Công fy dInh gIa fa I sa n dâ u fu fhoo mô hình gIa frI fhu c fô . Va o nga y 31/12/2 x , Ia nga y Iâ p ba ng
fô ng kô f fa I sa n, ông Carmax |Ia mô f nguo I dInh gIa fIn nhIô m) dInh gIa fa I sa n vo I gIa $3.62 . .
Ðô kô foa n cho khoa n dâ u fu frong ba o ca o fa I chInh cu a Mafchbox va o nga y 31/12/2 x , fa I sa n pha I
duo c phân Ioa I Ia fa I sa n dâ u fu hoa c fa I sa n do chu doanh nghIô p chIô m du ng. Ta I sa n na y duo c
phân Ioa I Ia fa I sa n dâ u fu va duo c ha ch foa n fhoo mô hình gIa frI fhu c fô frong IAS 4 . Iy do Ia
phâ n chIô m du ng cu a công fy cho mu c dIch ha nh chInh Ia không da ng kô |6%) va ca c phâ n fa I sa n
không fhô ba n fa ch bIô f. Ngoa I phâ n Io n dIô n fIch sa n cu a fa I sa n duo c su du ng dô fa o fhu nhâ p cho
fhuô va ca c dIch vu an foa n cung câ p cho nguo I dI fhuô Ia không da ng kô .
Phuong pha p ha ch foa n va công bô vô fa I sa n frong ba o ca o fa I chInh cu a Mafchbox nhu sau:
ÐA NC TO NC KÐ T TA I SA N NCA Y 31/12 2 X
Thuyô f mInh $
TAI SAN
TaI san daI han
TaI san, nha xuong va fhIôf bI xxx,xxx
Ta I sa n dâ u fu |pho p fInh a) 4 3.6 .
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
154
CH!ONC 34
G
TA I SA N ÐÂ ! T! IAS 4
TAI SAN ÐÂ! T!
TIÐP
CHÐ ÐO KÐ TOAN
6. TaI san dâu fu
Ta I sa n dâ u fu Ia fa I sa n gIu dô fa o fhu nhâ p cho fhuô. Ta I sa n dâ u fu duo c ba o ca o fhoo
gIa frI fhu c fô , duo c co quan dInh gIa da dang ky xa c dInh va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I
sa n du a frôn ba ng chu ng fhI fruo ng vo I ca c mu c gIa gâ n nhâ f da f duo c qua ca c gIao dIch
dô c Iâ p cho nhu ng fa I sa n fuong fu frong cu ng khu vu c.
TH!YÐT MINH ÐAO CAO TAI CHINH
4. Tu¡ sun dûu tu $
Sô du dâ u ky -
Pha f sInh fhôm 2.9 .
Nâng câ p vo I chI phI vô sau 4 .
Ia I ro ng khI dIô u chInh gIa frI fhu c fô 3 .
Sô du cuô I ky fhoo gIa frI fhu c fô 3.6 .
PHÐP TINH
a. CIa frI kô f chuyô n cu a fa I sa n dâ u fu
$
Ðâ f daI 8 .
Nha cua 2.1 .
Nâng câ p nha cu a 4 .
3.3 .
CIa frI fhu c fô 3.6 .
Tang gIa frI frình ba y frong ba o ca o fhu nhâ p |3 . )
NCHIÐN C! ! TINH H!O NC
155
Quy dInh chung vô vIôc Iâp va Trình bay Ðao cao TaI chInh
IAS 1 Trình bay cac bao cao faI chInh |sua dôI nam 1997)
IAS 2 Hang fôn kho
IAS 3 Không con hIôu Iuc. Ðuoc fhay fhô boI IAS 27 va IAS 28
IAS 4 Ða bo. Ðuoc fhay fhô boI IAS 16, IAS 22 va IAS 38
IAS 5 Không con hIôu Iuc. Ðuoc fhay fhô boI IAS 1 |sua dôI 1997)
IAS 6 Không con hIôu Iuc. Ðuoc fhay fhô boI IAS 15
IAS 7 Ðao cao Iuu chuyôn fIôn fô
IAS 8 Iô IaI rong cua ca ky, cac IôI co ban, va fhay dôI chô dô kô foan
IAS 9 Không con hIôu Iuc. Ðuoc fhay fhô boI IAS 38
IAS 1 Ca c su kI n xa y ra sau ng y Iâ p b ng fô ng kô f f I s n |s a d ô I 1 999)
IAS 12 Thuô fhu nhâp
IAS 13 Không con hIôu Iuc. Ðuoc fhay fhô boI IAS 1 |sua dôI 1997)
IAS 14 Ðao cao nganh
IAS 15 Thông fIn phan anh anh huong cua bIôn dông gIa ca
IAS 16 TaI san, xuong va fhIôf bI
IAS 17 TaI san cho fhuô
IAS 18 Ðoanh fhu
IAS 19 IoI Ich fra công nhân vIôn
IAS 2 Kô foan cac khoan fro câp cua chInh phu va công bô vô fro gIup chInh phu
IAS 21 A nh huong do fhay dôI fy gIa hôI doaI
IAS 22 Hop nhâf kInh doanh
IAS 23 ChI phI dI vay
IAS 24 Công bô vô cac bôn IIôn quan
IAS 26 Kô foan va bao cao fhoo quy IoI Ich huu frI
IAS 27 Ðao cao faI chInh fông hop va kô foan cac khoan dâu fu vao cac công fy con
IAS 28 Kô foan cac khoan dâu fu frong cac don vI IIôn kôf
IAS 29 Ðao cao faI chInh frong cac nôn kInh fô sIôu Iam phaf
IAS 3 NôI dung công bô frong bao cao faI chInh cua cac ngân hang va cac fô chuc fIn dung
fuong fu
IAS 31 Ðao cao faI chInh cho cac khoan phân chIa quyôn IoI frong cac IIôn doanh
IAS 32 Cac công cu faI chInh: công bô va frình bay
PH! I! C I
CAC CH!ÂN M!C IASC HIÐN CO HIÐ! I!C
KÐ T! NCA Y 31/12/2
156
IAS 33 Thu nhâp frôn môf cô phIôu
IAS 34 Ðao cao faI chInh fam fhoI
IAS 35 Hoaf dông bI ngung
IAS 36 CIam gIa frI faI san
IAS 37 Cac khoan du phong, no bâf fhuong va faI san bâf fhuong
IAS 38 TaI san vô hình
IAS 39 Cac công cu faI chInh: ghI nhân va fInh foan
IAS 4 TaI san dâu fu
157
SIC
_
1 TInh nhâf quan - cac công fhuc chI phI khac nhau dôI voI hang fôn kho |IAS 2)
SIC
_
2 TInh nhâf quan - vôn hoa chI phI dI vay |IAS 23)
SIC
_
3 Xoa cac khoan IaI va Iô chua fhuc hIôn fu nhung gIao dIch voI cac don vI IIôn kôf |IAS
28)
SIC
_
4 Ðo
SIC
_
5 Phân IoaI cac công cu faI chInh - du phong fhanh foan bâf fhuong |IAS 32)
SIC
_
6 ChI phI fhay dôI phân môm dang su dung |quy dInh chung)
SIC
_
7 Su dung dông Ðuro |IAS 21)
SIC
_
8 A p dung Iân dâu cac IAS Iam co so ban dâu cho vIôc kô foan |IAS 1)
SIC
_
9 Hop nhâf kInh doanh - phân IoaI Ia mua hay hop nhâf quyôn IoI |IAS 22)
SIC
_
1 Tro câp chInh phu - không co quan hô cu fhô foI hoaf dông kInh doanh |IAS 2 )
SIC
_
11 NgoaI hôI - vôn hoa cac khoan Iô fu gIam gIa manh ngoaI fô |IAS 21)
SIC
_
12 Hop nhâf cac fô chuc co muc dIch dac bIôf
SIC
_
13 Cac don vI chIu kIôm soaf chung, dong gop cac khoan không bang fIôn cua cac bôn fham
gIa IIôn doanh |IAS 31)
SIC
_
14 TaI san, nha xuong va fhIôf bI - bôI fhuong gIam gIa frI hoac Iô cua cac khoan muc
|IAS 16)
SIC
_
15 Cac uu daI frong fhuô hoaf dông |IAS 17)
SIC
_
16 Vôn cô phân - cac công cu vôn mua IaI |cô phIôu quy) |IAS 32)
SIC
_
17 Vôn cô phân - chI phI cua gIao dIch vôn cô phân |IAS 32)
SIC
_
18 TInh nhâf quan - cac phuong phap fhay fhô |IAS 1)
SIC
_
19 Ðo
SIC
_
2 Phuong phap kô foan vôn - ghI nhân cac khoan Iô |IAS 28)
SIC
_
21 Thuô fhu nhâp - fhu hôI IaI cac faI san không khâu hao duoc dInh gIa IaI |IAS 12)
SIC
_
22 Hop nhâf kInh doanh - fhay dôI fIôp fhoo cho gIa frI fhuc fô va gIa frI IoI fhô duoc ghI
nhân ban dâu |IAS 22)
SIC
_
23 TaI san, nha xuong, fhIôf bI - kIôm fra co ban va chI phI IIôn quan |IAS 16)
SIC
_
24 Thuô fhu nhâp - fhay dôI fình frang fhuô cua doanh nghIôp va cac cô dông |IAS 12)
PH! I! C II
CIAI THICH CHO IASC CO HIÐ! I!C
KÐ T! NCA Y 31/12/1998
158
PH! I! C III
NOI Ð!NC CONC ÐO THÐO YÐ! CÂ!
C!A IAS TRONC ÐAO CAO TAI CHINH C!A CAC NCÂN HANC -
PHÂN THÐO IOAI R!I RO
YÐ! CÂ ! CONC ÐO
A. NHÂN XÐT Q!AN IY
Ma c du mô f sô ru I ro cu a nga nh ngân ha ng co fhô duo c pha n a nh frong ca c ba o ca o fa I
chInh, nguo I su du ng co fhô hIô u duo c ro hon nô u ban qua n Iy dua ra nhêån xeát mô fa ca ch
fhu c quaãn lyá va kiïí m soaá t cu a mình dô I vo I nhu ng ru I ro na y, cu fhô nhu sau:
G Nhâ n xo f vô ca c mu c Ia I suâ f frung bình, frung bình fa I sa n sInh Ia I, va frung bình
ca c khoa n no chIu Ia I frong mô f ky .
G Thông fIn vô ca c ky co hIô u Iu c va vô ca ch fhu c ngân ha ng qua n Iy va kIô m soa f
ru I ro dI ko m ca c fho I gIan da o ha n va ca c mu c Ia I suâ f kha c nhau cu a fa I sa n va
no.
G Tha o Iuâ n vô ca c chInh sa ch qua n Iy cho vIô c kIô m soa f nhu ng ru I ro dI ko m ca c
công cu fa I chInh, bao gô m ca c chInh sa ch cho nhu ng vâ n dô nhu fu ba o hIô m ru I
ro, fra nh fâ p frung ru I ro bâ f ho p Iy va ca c yôu câ u vô fhô châ p dô gIa m fhIô u ru I
ro fIn du ng.
G Mô fa mu c fIôu va chInh sa ch qua n Iy ru I ro fa I chInh bao gô m chInh sa ch fu ba o
hIô m cho fu ng Ioa I gIao dIch fhoo du ba o.
Ð. R!I RO TAI CHINH
1. Co câ u ba ng fô ng kô f fa I sa n |bao gô m ca ca c hoa f dô ng va khoa n mu c ngoa I ba ng)
G Co so phân bIô f gIu a ca c gIao dIch na y vo I ca c su kIô n kha c mang Ia I vIô c ghI nhâ n
ca c khoa n fa I sa n va no va nhu ng su kIô n chI mang Ia I ca c khoa n bâ f fhuo ng va
cam kô f.
G Ca c dIô u khoa n, dIô u kIô n va chô dô kô foa n cho fu ng Ioa I taâ i saã n taâ i chñnh, núå taâ i chñnh
vaâ cöng cuå vöë n, gô m co fhông fIn vô mu c dô va ba n châ f, ca c dIô u khoa n va dIô u kIô n
quan fro ng cu a ca c yôu fô co fhô a nh huo ng dô n gIa frI, fho I gIan va fInh cha c cha n
cu a do ng fIô n frong fuong IaI, vI du nhu:
I gIa frI gô c/uo c fInh
I nga y da o ha n hoa c fhu c hIô n
I Iu a cho n fhanh foa n fruo c va ca c ky
I Iu a cho n chuyô n dô I
I gIa frI va fho I gIan cu a ca c khoa n fhu duo c hoa c fhanh foa n
I fy Iô hoa c gIa frI ca c khoa n Ia I va cô fu c
I fhô châ p duo c gIu
I fhông fIn vô ngoa I fô
I ca c khô uo c
G Chô dô kô foa n, bao gô m ca ca c fIôu chI ghI nhâ n va co so fInh foa n duo c du ng, vI
du nhu:
I ca c phuong pha p va gIa dInh duo c a p du ng cho vIô c uo c fInh gIa frI fhu c fô ,
fa ch bIô f cho ca c Ioa I fa I sa n fa I chInh va no fa I chInh.
I ca c khoa n Ia I/Iô khI fInh foa n Ia I ca c fa I sa n fa I chInh da nh dô ba n duo c dua
va o Ia I hoa c Iô frong ky hoa c duo c ghI nhâ n fru c fIô p va o vô n.
THAM KHA O IAS
IAS 3 .17
IAS 3 .35
IAS 32.42
IAS 32.43
IAS 3 .8
IAS 1.97
IAS 32.47
IAS 1.97
IAS 3 .23
IAS 39.167
159
YÐ! CÂ ! CONC ÐO
I ca ch fhu c fhông fhuo ng kô foa n cho ca c khoa n mua va ba n ca c fa I sa n fa I chInh
va o nga y gIao dIch hoa c nga y fhanh foa n |cho fu ng Ioa I fa I sa n fa I chInh).
G Cac faI san va no co fhô duoc bu fru chI khI ma:
I co quyô n fhoo Iuâ f dInh
I co du fInh chuyô n fha nh fIô n mô f fa I sa n hoa c fhanh foa n mô f khoa n no fhoo
phuong pha p bu fru .
G Ca c khoa n bâ f fhuo ng va cam kô f sau duo c yôu câ u công bô fhoo IAS 37:
I fInh châ f va gIa frI cu a ca c khoa n cam kô f câ p fIn du ng không fhô huy ngang.
I fInh châ f va gIa frI cu a ca c khoa n bâ f fhuo ng va cam kô f pha f sInh fu ca c
khoa n mu c ngoa I ba ng, gô m co :
I ca c khoa n fhay fhô fIn du ng fru c fIô p, cha ng ha n nhu ca c khoa n da m ba o
chung co ca c khoa n no , da m ba o châ p fhuâ n ngân ha ng, va fhu fIn du ng du
pho ng du ng Ia m da m ba o fa I chInh cho ca c khoa n vay va chu ng khoa n.
I mô f sô khoa n bâ f fhuo ng IIôn quan dô n gIao dIch gô m co fra I phIô u công frình,
fra I phIô u dâ u fhâ u, fra I quyô n va fhu fIn du ng du pho ng IIôn quan fo I ca c gIao
dIch cu fhô .
I ca c khoa n bâ f fhuo ng nga n ha n, fu fhanh khoa n IIôn quan dô n gIao dIch pha f
sInh fu vIô c chuyô n dIch ha ng hoa , vI du nhu fIn du ng chu ng fu frong fruo ng
ho p do f gIao ha ng ha ng ban dâ u duo c du ng Ia m da m ba o.
I ca c fhoa fhuâ n ba n va mua Ia I không duo c ghI nhâ n frong ba ng fô ng kô f fa I
sa n.
I ca c khoa n mu c Ia I va IIôn quan dô n fy gIa hô I doa I bao gô m ca c khoa n frao dô I,
quyô n Iu a cho n va ho p dô ng fuong IaI.
I ca c cam kô f kha c, ca c ho p dô ng ba o hIô m no va ho p dô ng ba o Ia nh IIôn hoa n.
G Tô ng gIa frI cu a ca c khoa n no duo c da m ba o va fInh châ f va gIa frI kô f chuyô n cu a
nhu ng fa I sa n duo c dom fhô châ p Ia m da m ba o.
G Nô u ngân ha ng fham gIa ca c hoa f dô ng fIn fha c quan fro ng:
I công bô su vIô c na y
I cho fhâ y mu c dô hoa f dô ng
G Công bô rIông cho ca c khoa n fu ba o hIô m gIa frI fhu c fô fhoo chI dInh, ba o hIô m
do ng fIô n va ba o hIô m cho mô f khoa n dâ u fu va o mô f don vI nuo c ngoa I:
I mô fa khoa n fu ba o hIô m
I mô fa ca c công cu fa I chInh duo c du ng dô ba o hIô m va gIa frI fhu c fô cu a công
cu do .
I ba n châ f cu a Ioa I ru I ro duo c ba o hIô m
G Ðô I vo I vIô c fu ba o hIô m ca c gIao dIch duo c du ba o:
I ky du kIô n pha f sInh gIao dIch
I du fInh fho I dIô m xa c dInh Ia I hoa c Iô ro ng
I mô fa bâ f ky gIao dIch na o duo c du doa n fruo c dây da duo c kô foa n cho vIô c fu
ba o hIô m nhung du kIô n không co n xa y ra nu a.
G Ðô I vo I nhu ng khoa n Ia I/Iô IIôn quan dô n vIô c ba o hIô m do ng fIô n da duo c ghI nhâ n
fru c fIô p va o vô n |fhông qua ba o ca o fhay dô I vô n chu so hu u):
I gIa frI duo c ghI nhâ n va o vô n cô phâ n
I gIa frI duo c fa ch kho I vô n cô phâ n chuyô n sang Ia I hoa c Iô ro ng frong ky
I gIa frI duo c fa ch kho I vô n cô phâ n va duo c phân bô va o gIa frI kô f chuyô n cu a
fa I sa n va no frong gIao dIch fhoo du doa n duo c ba o hIô m.
2. Kha nang sInh Io I va co câ u ba o ca o fhu nhâ p
G Công bô ca c chInh sa ch kô foa n sau:
I ghI nhâ n ca c Ioa I fhu nhâ p chInh
I xa c dInh chI phI ru I ro chung cu a nga nh ngân ha ng va phuong pha p kô foa n
ca c chI phI na y.
G Ða o ca o fhu nhâ p pha I nho m fhu nhâ p va chI phI fhoo ba n châ f va công ba o gIa frI
cu a ca c Ioa I fhu nhâ p va chI phI chInh. Ngoa I ca c yôu câ u cu a ca c IAS kha c, baá o caá o
thu nhêå p hoa c thuyïë t minh câ n pha I co ca c nô I dung sau:
THAM KHA O IAS
IAS 3 .26
IAS 37
IAS 3 .53
IAS 3 .55
IAS 32.91
IAS 39.169 |b) va
|c)
IAS 3 .8
IAS 1.97
IAS 3 .9 va 3 .1
160
YÐ! CÂ ! CONC ÐO
I fhu nhâ p Ia I va ca c Ioa I fhu nhâ p fuong fu
I chI phI Ia I va ca c Ioa I chI phI fuong fu
I fhu nhâ p cô fu c
I fhu nhâ p phI va hoa hô ng
I fra phI va hoa hô ng
I ca c Ioa I fhu nhâ p hoa f dô ng kha c
I chI phI ha nh chInh chung
I ca c Ioa I chI phI hoa f dô ng kha c
G Ca c khoa n fhu nhâ p va chI phI không duo c bu fru fru khI nhu ng khoa n IIôn quan
fo I ca c gIao dIch fu ba o hIô m va nhu ng khoa n fa I sa n va no da duo c bu fru frong
ba ng fô ng kô f fa I sa n.
G Ca c khoa n duo c khoanh rIông IIôn quan fo I ru I ro chung cu a ngân ha ng |gô m co
ca c khoa n Iô frong fuong IaI va ca c Ioa I ru I ro kha c không fhô Iuo ng fruo c duo c
hoa c ca c khoa n bâ f fhuo ng), ngoa I nhu ng khoa n pha I duo c fhu c hIô n fIch Iu y fhoo
IAS 37, câ n pha I duo c công bô rIông Ia caá c khoaã n phên böí fhu nhâ p dô Ia I. Ðâ f ky
khoa n gIa m gIa frI na o cho nhu ng khoa n na y dô u duo c ghI co fru c fIô p va o fhu
nhâ p dô Ia I.
G Ðô I vo I ca c khoa n Ia I/Iô fu vIô c fInh foa n Ia I fa I sa n fa I chInh da nh dô ba n, da duo c
ghI nhâ n va o vô n cô phâ n:
I gIa frI duo c ghI nhâ n
I gIa frI duo c fa ch kho I vô n cô phâ n chuyô n sang Ia I hoa c Iô ro ng frong ky
G Ca c khoa n fhu nhâ p, chI phI, Ia I va Iô quan fro ng pha f sInh fu ca c khoa n fa I sa n
va no fa I chInh
I fhu nhâ p va chI phI Ia I duo c frình ba y fa ch bIô f
I gIa frI da fhu c hIô n va chua fhu c hIô n duo c frình ba y fa ch bIô f
I Ia I va Iô fu vIô c fhôI không ghI nhâ n duo c frình ba y fa ch bIô f vo I nhu ng khoa n
pha f sInh fu vIô c dIô u chInh gIa frI fhu c fô
I gIa frI fhu nhâ p Ia I duo c fIch Iuy fu ca c khoa n vay kho do I duo c frình ba y fa ch
bIô f
G Ða n châ f va gIa frI cu a bâ f ky khoa n Iô do gIa m gIa na o hoa c vIô c ghI da o Ia I khoa n
Iô do .
3. Ru I ro mâ f kha nang fhanh foa n dô n ha n
G Ðô I vo I nhu ng taâ i saã n taâ i chñnh duo c kô f chuyô n vuo f qua gIa frI fhu c fô :
I gIa frI kô f chuyô n va gIa frI fhu c fô , fu ng fa I sa n rIông bIô f hoa c fhoo phân
nho m fuong u ng cu a nhu ng fa I sa n do .
I Iy do không gIa m gIa frI kô f chuyô n, bao gô m ca ba ng chu ng cho fhâ y kha nang
fhu hô I gIa frI na y.;
|I!! Y : Tâ f ca ca c khoa n mu c kha c không duo c công bô fhoo gIa frI fhu c fô co fhô co
a nh huo ng bâ f Io I dô n ru I ro vô kha nang fhanh foa n dô n ha n).
G Ðô I vo I nhu ng fa I sa n duo c fInh foa n fhoo chI phI hao mo n:
I công bô vô su vIô c
I dIô n gIa I ca c fa I sa n fa I chInh
I gIa frI kô f chuyô n
I gIa I fhIch fa I sazo gIa frI fhu c fô không fhô fInh foa n duo c mô f ca ch fIn câ y
I mô f Ioa f uo c fInh co kha nang roI va o gIa frI fhu c fô
I công bô nhu ng nô I dung sau khI nhu ng fa I sa n duo c ba n:
I su vIô c
I gIa frI kô f chuyô n va o fho I dIô m ba n
I Ia I hoa c Iô duo c ghI nhâ n
G Ðô I vo I vIô c chu ng khoa n hoa hoa c ca c fhoa fhuâ n mua Ia I:
I ba n châ f va gIo I ha n gIao dIch
I dIô n gIa I fhông fIn fhô châ p va dInh Iuo ng vô nhu ng gIa dInh co ba n cho vIô c
fInh foa n gIa frI fhu c fô
I khI fa I sa n fa I chInh không co n duo c ghI nhâ n nu a
THAM KHA O IAS
IAS 3 .13
IAS 3 .5
IAS 39.17 |a)
IAS 39.17 |c)
IAS 39.17 |f)
IAS 32.88
IAS 39.17 |b)
IAS 39.17 |d)
161
YÐ! CÂ ! CONC ÐO
G Iy do phân Ioa I Ia I bâ f ky fa I sa n fa I chInh na o pha I duo c ba o ca o fhoo gIa frI hao
mo n fhay vì gIa frI fhu c fô .
G CIa frI kô f chuyô n cu a nhu ng fa I sa n fa I chInh duo c fhô châ p Ia m da m ba o cho ca c
khoa n no va bâ f ky dIô u khoa n, dIô u kIô n na o IIôn quan dô n nhu ng fa I sa n duo c
fhô châ p.
4. Ru I ro fIn du ng
G Co so xa c dInh ca c khoa n Iô fu ca c khoa n cho vay va fa m u ng va xoa ca c khoa n cho
vay va fa m u ng không co kha nang fhu hô I.
G Ngoa I ca c nô I dung yôu câ u fhoo ca c IAS kha c, baá o caá o thu nhêå p hoùå c thuyïë t minh dua
va o fô n fhâ f fu ca c khoa n vay va fa m u ng.
G Ngoa I ca c nô I dung yôu câ u cu a ca c IAS kha c, baã ng töí ng kïë t taâ i saã n hoùå c thuyïë t minh
câ n dua va o nhu ng fa I sa n sau:
I Pha f ha nh cho va cho vay va fa m u ng cho ca c ngân ha ng kha c
I Cho kha ch ha ng vay hoa c fa m u ng.
G Ðâ f ky ma ng fâ p frung Io n na o frong fa I sa n, no va ca c khoa n mu c ngoa I ba ng fhoo
vu ng dIa Iy , kha ch ha ng hoa c nho m nga nh hoa c ca c vu ng fâ p frung ru I ro kha c.
G Ðô I vo I ca c khoa n Iô fu ca c khoa n cho vay va fa m u ng:
I ChI fIô f vô fhay dô I du pho ng Iô ca c khoa n cho vay va fa m u ng frong ky , công
bô rIông cho:
I gIa frI duo c ghI nhâ n Ia du pho ng frong ky hIô n fa I
I sô duo c xoa cho ca c khoa n không co kha nang fhu hô I
I bâ f ky khoa n ghI co na o cho sô da duo c fhu hô I
I Tô ng gIa frI du pho ng fô n fhâ f ca c khoa n cho vay va fa m u ng frôn ba ng fô ng kô f
fa I sa n.
I Tô ng gIa frI ca c khoa n cho vay va fa m u ng không duo c fIch Iuy Ia I va không duo c
Ia m co so xa c dInh gIa frI kô f chuyô n.
G Ca c khoa n duo c fa ch rIông cho Iô ca c khoa n cho vay va fa m u ng vuo f qua sô du
pho ng fInh foa n fhông fhuo ng duo c kô foa n fha nh ca c khoa n daâ nh riïng frong fhu
nhâ p dô Ia I. Ðâ f ky phâ n gIa m na o fu nhu ng khoa n na y cu ng so duo c ghI co fru c
fIô p va o fhu nhâ p dô Ia I va không duo c dua va o ba o ca o fhu nhâ p.
G Ðô I vo I gIao dIch cu a bôn dô I fa c IIôn quan, công bô ca c nô I dung sau |IAS 24):
I ChInh sa ch cho vay cu a ngân ha ng
I Sô duo c fInh va o hoa c fy Iô cu a:
I ca c khoa n cho vay va fa m u ng, fIô n gu I va châ p nhâ n va hu a phIô u
I ca c Ioa I fhu nhâ p chInh, chI phI Ia I, va hoa hô ng da fra
I chI phI duo c ghI nhâ n frong ky cho ca c khoa n Iô fu ca c khoa n cho vay va fa m
u ng va gIa frI du pho ng va o nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n
I ca c cam kô f không fhô huy ngang va ca c khoa n bâ f fhuo ng pha f sInh fu ca c
khoa n mu c ngoa I ba ng
G Ðô I vo I fu ng Ioa I taâ i saã n taâ i chñnh:
I CIa frI fhô hIô n fô f nhâ f ru I ro fIn du ng fô I da không fInh dô n gIa frI fhu c fô
cu a khoa n fhô châ p
I Ca c khu vu c fâ p frung quan fro ng ru I ro fIn du ng
I Ca c fhông fIn kha c vô ru I ro fIn du ng
G Nguo I cho vay công bô :
I CIa frI fhu c fô cu a khoa n fhô châ p duo c châ p nhâ n va duo c pho p ba n hoa c dom
fhô châ p Ia I nô u không bI Iô I
I Ca c dIô u khoa n va dIô u kIô n quan fro ng IIôn quan dô n vIô c su du ng fa I sa n fhô
châ p.
(LUU Y . Vic c tuân tbu cbá t cbc ca c ycu câ u /uâ t Jinb hbòng pba i /a Ja m ba o cbo cic c
trìnb ba y trung tbu c. Vic c a p Ju ng Ju ng ca c Já c Jic m Jinb tínb cu a quy tá c nô I dung
quan fro ng hon hình fhu c ca quy tác fhâ n fro ng câ n Ja m ba o Juo c rá ng tbòng tin cc ru i
ro tín Ju ng /a Ja ng tin câ y. Ca nò i Jung ca tbu c tic n hinb tc Jc u quan tro ng trong cic c
THAM KHA O IAS
IAS 39.17 |o)
IAS 39.17 |g)
IAS 3 .8
IAS 3 .1
IAS 3 .19
IAS 3 .4
IAS 3 .43
IAS 3 .44
IAS 3 .58
IAS 32.66
IAS 39.17 |h)
162
YÐ! CÂ ! CONC ÐO
xac Jinb hba náng tbu bòi cac hboan cbo cay ca tam ung. Ngoai ra. quy tác tbân trong -
tínb Jcn muc Jò tbân trong hbi Jua ra uoc tínb trong nbung Jicu hicn hbòng cbác cbán -
cân Juoc tbuc bicn Jc Jam bao ráng tai san ca tbu nbâp hbòng bi Jinb gia qua cao ca cac
hboa n no ca cbi pbí tbì hbòng bi Jinb gia qua tbâ p.·
5. Ru ¡ ro vê tInh thunh khou n
G Nho m fa I sa n va no frong ba ng fô ng kô f fa I sa n fhoo ba n châ f ca c khoa n va IIô f kô
fhoo frình fu pha n a nh fInh fhanh khoa n fuong dô I.
G Ngoa I ca c yôu câ u frong ca c IAS kha c, baã ng töíng kïët taâ i saã n hoac thuyïët minh gô m co :
I TaI san:
I fIô n ma f va sô du fa I khoa n fa I ngân ha ng frung uong
I fIn phIô u kha c va ca c Ioa I fIn phIô u duo c fa I chIô f khâ u vo I ngân ha ng frung
uong
I chu ng khoa n chInh phu va ca c Ioa I chu ng khoa n kha c gIu cho mu c dIch gIao
dIch
I ca c fa I sa n pha f ha nh frôn fhI fruo ng fIô n fô
I No :
I ca c khoa n fIô n gu I fu ca c ngân ha ng kha c
I cac khoan fIôn guI frôn fhI fruong fIôn fô
I no cac khach hang guI fIôn khac
I chu ng chI fIô n gu I
I hu a phIô u va ca c khoa n no kha c co chu ng fu
I ca c khoa n dI vay kha c
G Phân fIch va phân bô ca c khoa n fa I sa n va no fhoo ca c nho m da o ha n fhoo fho I gIan
co n Ia I gIu a nga y Iâ p ba ng fô ng kô f fa I sa n va nga y da o ha n fhoo ho p dô ng. Ca c vI
du vô cac nhom gôm co:
I duo I mô f fha ng
I fu mô f dô n ba fha ng
I fu ba fha ng dô n mô f nam
I fu mô f dô n nam nam
I nam nam fro Iôn
|Tho I gIan da o ha n co fhô duo c fhô hIô n fhoo fho I gIan co n Ia I cho dô n nga y fhanh foa n
Ia I hoa c fu ky dâ u cho dô n nga y fhanh foa n Ia I.)
6. Ru ¡ ro lu ¡ suû t (djnh g¡u lu ¡)
G Ðô I vo I fu ng Ioa I fa I sa n fa I chInh va no fa I chInh:
I dInh gIa Ia I fhoo ho p dô ng hoa c nga y da o ha n, fuy fhoo nga y na o so m hon
I Ia I suâ f a p du ng
I ca c fhông fIn kha c vô ru I ro Ia I suâ f
G Phân fIch va phân bô ca c khoa n fa I sa n va no fhoo nho m fho I gIan da o ha n fhoo
ky co n Ia I cho dô n nga y frao dô I Ia I suâ f fIô p fhoo. VI du vô ca c ky gô m co :
I duo I mô f fha ng
I fu mô f dô n ba fha ng
I fu ba fha ng dô n mô f nam
I fu mô f dô n nam nam
I nam nam fro Iôn
?. Ru ¡ ro thj truo ng
G Co so dInh gIa ca c chu ng khoa n dâ u fu va chu ng khoa n gIao dIch
G Ngoa I ca c yôu câ u công bô fhoo ca c IAS kha c, ba o ca o fhu nhâ p hoa c fhuyô f mInh
gôm co:
I Ia I fru dI Iô fu chu ng khoa n gIao dIch
I Ia I fru dI Iô fu chu ng khoa n dâ u fu
G Ca c khoa n Ia I va Iô sau duo c ba o ca o fhoo phuong pha p bu fru :
THAM KHA O IAS
IAS 3 .18
IAS 3 .19
IAS 3 .3 va 3 .33
IAS 3 .35
IAS 32.56
IAS 3 .33 va 3 .35
IAS 3 .8
IAS 3 .1
IAS 3 .15
163
YÐ! CÂ ! CONC ÐO
I ba n hoa c fhay dô I gIa frI kô f chuyô n chu ng khoa n gIao dIch
I ba n chu ng khoa n dâ u fu
G Ngoa I ca c yôu câ u công bô fhoo ca c IAS kha c, ba ng fô ng kô f hoa c fhuyô f mmInh
dua ca c Ioa I chu ng khoa n dâ u fu va o mô f Ioa I fa I sa n rIông
I gIa frI fhI fruo ng cu a chu ng khoa n gIao dIch va chu ng khoa n dâ u fu kha ma I
nô u kha c vo I gIa frI kô f chuyô n
G Ðô I vo I fu ng Ioa I fa I sa n va no fa I chInh, công bô fhông fIn vô gIa frI fhu c fô :
I gIa frI fhu c fô cu a ca c công cu duo c gIao dIch
I fa I sa n duo c gIu hoa c no so duo c pha f ha nh: gIa cha o mua
I fa I sa n so duo c mua va o hoa c no duo c gIu : gIa cha o ba n
I dô I vo I công cu không duo c gIao dIch, co fhô công bô nhIô u gIa frI
I khI fhu c fô không xa c dInh duo c gIa frI fhu c fô mô f ca ch fIn câ y, su vIôc nay
câ n duo c công bô cu ng vo I fhông fIn vô ca c da c frung chu yô u cu a công cu fa I
chInh co ba n fhIch u ng vo I gIa frI fhu c fô .
G Ðô I vo I ca c fa I sa n fa I chInh duo c kô f chuyô n vuo f qua gIa frI fhu c fô :
I gIa frI kô f chuyô n va gIa frI fhu c fô , cho rIông fu ng fa I sa n hoa c nho m fa I sa n
I Iy do không gIa m gIa frI kô f chuyô n, gô m ca ba ng chu ng fhô hIô n kha nang fhu
hô I.
|Xom fhôm phâ n vô ru I ro kha nang fhanh foa n dô n ha n)
8. Ru I ro fIô n fô
G Ngoa I ca c yôu câ u công bô fhoo ca c IAS kha c, baá o caá o thu nhêå p hoùå c thuyïë t minh dua
va o:
I Ia I fru dI Iô gIao dIch ngoa I fô
G Ca c khoa n Ia I va Iô sau fhuo ng duo c ba o ca o fhoo phuong pha p bu fru :
I kInh doanh ngoa I fô
G CIa frI ca c khoa n ru I ro ngoa I fô ro ng quan fro ng
THAM KHA O IAS
IAS 3 .24
IAS 32.77
IAS 32.88
IAS 3 .1
IAS 3 .15
IAS 3 .4
164
ÐpsfoIn, Ð.J and A.A MIrza. 1998, IAS 98 - InforprofafIon and AppIIcafIon of InfornafIonaI
AcounfIng Sfandards |CIaI fhIch va ap dung cac Chuân muc kô foan quôc fô), 1998,
Nov York: John WIIIoy & Sons.
HaffIngh, C.P. 1998. £InacIaI AcounfIng Courso - Ono pago summarIos |ÐaI hoc kô foan faI chInh
- Tom faf frong môf frang). Randburg: PC £Inanco Rosoarch CC.
IovIs, R. and Ð. PondrIII. 1994. Advancod £InancIaI AccoufIng, 4fh od |Kô foan faI chInh cao
câp, xuâf ban Iân fhu 4). Iondon: PIfman PubIIshIng.
Oppormann, H.R.Ð., S.£. Ðooyson, M.Koon, C.S ÐInnokado, va J.C.I OborhoIsfor. 1997.
AccounfIng Sfandards, 7fh od |Ca c chuâ n mu c kô foa n, xuâ f ba n Iâ n fhu 7). Capo
Tovn: Jufa.
SchooI of Accounfancy. 1995. Tho 1995 QÐ. ProforIa: !nIvorsIfy of ProforIa.
Vorsfor, Q., W.A.Jouborf, M.Koon, and C.Koornhof. 2 . ÐoscrIpfIvo AccounfIng, 5
fh
od |Kô foa n
dIô n gIa I, xuâ f ba n Iâ n fhu 5). Ðurban: Ðuffovrfhs.
TAI IIÐ! THAM KHAO
165
|IAS 8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful