27 martie 1918

Unirea Basarabiei cu România

Republica Democratic Moldoveneasc .Cl direa Sfatului rii. Chi in u. R. Chi in u. ast zi Academia de Arte.Moldova . 1918 Cl direa Sfatului rii.

1917-1918 Ion Inculet. Constantin Stere si Pan Halippa .Presedintii Sfatului Tarii.

Pre edintele Sfatului rii. În sal au fost prezen i pre edintele Consiliului de Mini tri al Republicii Moldovene ti. Ion Incule . Sfatul rii a votat în favoarea Unirii cu România cu urm toarele condi ii: . Daniel Ciugureanu. care sa întrunit în sala mare a Parlamentului de la Chi in u. Alexandru Marghiloman. to i membrii guvernului i primul ministru român.La 27 martie 1918 a fost convocat Sfatul rii. precizând c aceasta Åva fi o edin istoric pentru na iunea român µ. trimisul special al Regelui Ferdinand I. deschide adunarea.

. ales prin vot democratic. Urma s fie proclamat o amnistie pentru toate persoanele care comiseser infrac iuni politice în timpul revolu iei. Noua Constitu ie urma s garanteze libertatea cuvântului i a religiei. Toate alegerile aveau s fie organizate pe baze democratice. urmând s se bazeze pe votul direct. Sfatul rii. Basarabia avea s r mân autonom . urma s controleze consiliile zemstvelor i ora elor i avea s numeasc func ionarii administra iei locale. Recrut rile aveau s fie f cute pe baze teritoriale. secret i universal. Doi reprezentan i ai Basarabiei aveau s fac parte din guvernul central român. Drepturile minorit ilor urmau s fie garantate prin lege i respectate în statul român. având s aib propriul s u organ legislativ. Basarabia urma s trimit în Parlameantul României un num r de deputa i propor ional cu popula ia regiunii. egal. Sfatul rii avea s voteze bugetul local.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sfatul rii urma s duc la bun sfâr it o reform agrar . Legile locale i forma de administrare puteau fi schimbate numai cu acordul reprezentan ilor locali. care trebuia s fie acceptat f r obiec iuni de guvernul român.

fost parte compoent a rii Moldovei) cu ara Mam (România).Membrii Sfatului rii. sala în care s-a semnat Actul Unirii Republicii Democrate Moldovene ti (succesoarea guberniei Basarabiei. 27 martie 1918 .

exprimându. Dup aprobarea reformei agrare pentru Basarabia în noiembrie 1918. Citirea rezultatului a fost înso it de aplauze furtunoase i strig te entuziaste ÄTr iasc Unirea cu România!´.Din cei 135 de deputa i prezen i. Actul Unirii Republicii Democratice Moldovene ti cu România la 27 martie 1918. Sfatul rii a votat o mo iune prin care aproba unirea f r condi ii cu România. semnat de Presedintele Sfatului Tarii ± Ion Inculet . 86 au votat în favoarea Unirii. 13 deputa i fiind absen i. 3 au votat împotriv . în care nu mai era nevoie de o protec ie special pentru Basarabia. iar 36 s-au ab inut.i încrederea în viitorul democratic al noului stat.

Unirea a fost primit cu entuziasm i satisfac ie de românii de pretutindeni i a stimulat lupta de eliberare a românilor afla i sub st pânire str in . din trupul vechii Moldove. Dun re. Marea Neagr i vechile grani e cu Austria. Sfatul rii declar : Republica Democratic Moldoveneasc (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut. Secretarul Sfatului rii I. Pantelimon Halippa. În puterea dreptului istoric i dreptului de neam. Nistru.i hot rasc soarta lor de azi înainte i pentru totdeauna se une te cu mama ei România. Äînf ptuirea unui vis care demult z cea în inimile tuturor românilor de dincolo i de dincoace de apele Prutului´. Ion Incule .ÅÎn numele poporului Basarabiei. dup cum avea s spun Regele Ferdinand. Buzduganµ Era. . pe baza principiului ca noroadele singure s .Tr iasc unirea Basarabiei cu România de-a pururi i totdeauna! Pre edintele Sfatului rii. Vice-pre edinte. rupt de Rusia acum o sut i mai bine de ani.

deschizînd astfel marele act al reîntregirii i celorlalte provincii române ti ± Bucovina i Transilvania ± cu ara mam .Dintre toate provinciile române ti aflate sub domina ie str in . Basarabia a fost prima care s-a unit cu România. .

formând România Mare. .La sfâr itul anului 1918 toate inuturile române ti erau unite.

Reac iile ostile au continuat pentru mult vreme. La 28 octombrie 1920 România a semnatat tratatul de la Paris cu Marea Britanie. i acest hotar". cursul Nistrului de la gura sa pân la punctul unde este t iat de vechiul hotar dintre Bucovina i Basarabia. Guvernul român a respins preten iile acesteia asupra nordului i sudului Basarabiei. precum i obiec iile nejustificate ale Rusiei. p r ile contractante recuno teau "suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. etnografic. ‡ Conferin a de Pace de la Paris din 1920 a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu România. cuprins între frontiera actual a României. . Marea Neagr .‡ Imediat dup declararea unirii. Italia i Japonia care prevedea: "Considerând c din punct de vedere geografic. Considerând c popula iunea Basarabiei a manifestat dorin a de a vedea Basarabia unit cu România". Rada ucrainean a emis proteste vehemente i a refuzat s recunoasc actul. statutul României Mari fiind pus sub semnul întreb rii. Fran a. istoric i economic unirea Basarabiei cu România este pe deplin justificat .

Medalie din 1993 dedicat UNIRII .

iar undele Nistrului scald azi ca i în vechime. rmul Moldovei întregite i izb vite de o îndoit robie secular . rând pe rând.´Dar. spre a face straj vechiului hotar. bucat cu bucat . cari numai la 27 martie încoace g sesc hodina cuvenit în p mântul desrobit! ´ Ion Nistor .sau reîntregit deodat . s-a redobândit deodat prin marele act istoric din 27 martie. cu pa i repezi p i i la Nistru. dup pilda neîntrecut a mo ilor i str mo ilor vo tri. Vechile grani e ale Moldovei. s ri i Orheieni i Soroceni i voi Hotineni. S ri i Codreni. ceia ce s-a pierdut. ciopâr ite i îngustate în scurgerea veacurilor de jale i umilire.

. În baza pactului secret RibbentropMolotov.Efectele unirii au fost anulate dup 22 de ani. Rusia sovietic a anexat Basarabia. nordul Bucovinei i inutul Her a. în anul 1940.

Sfarsit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful