Sanskrit

Transliteration

Meaning/Description/Focussed body part/Action to be done

ु वलवध
श्री वलद्या ऩजन

śrī vidyā pujana vidhi

Procedure for Sri Vidya Worship

गरुु भन्त्र

guru mantra

Mantra offered in reverence to your Guru and
Guru Mother

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ hamasaḥ śiva so'm
hasakafreṁ hasakṣamalavarayūṁ hasauḥ
sahakakṣamalavarayīṁ sahauḥ svarupa nirupṇā hetave
svaguruve śrī Name of Guru Patni/wife āṁba sahitā śrī
Name of your Guru ānanda śrī guru śrī pādukāma
pujyāmi tarpayāmi namaḥ

I worship the feet of the Guru and his Shakti who
taught me who I really am (meaning, that I am all that
I see, not merely what I think is my body, mind or
intellect).


ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ क्लीं वौ् शभव् वळल वोऽभ शवकफ़्रे
ं शवषभरलयमूॊ शवौ्
ु श्री ## गरू

वशकषभरलयमं वशौ् स्वरुऩ वनरुप्णा शेतले स्वगरुले
ु का नाभ## आनन्द श्री
ऩत्नी का नाभ ## आॊफ ववशता श्री ## गरू

गरुु श्री ऩादुकाभ ऩज्यावभ
तऩ पमावभ नभ्

Use any one from panchadashii or mahaaShodashii for Puja
ऩन्चदळी

pancadaśī sampuṭa

क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं

aiṁ hrīṁ śrīṁ (ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ) namaḥ

भशाऴोडळी

mahāṣoḍaśī

श्रं ह्रीं क्लीं ऐ ॊ वौ् ॐ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र
ह्रीं वौ् ऐ ॊ क्लीं ह्रीं श्रं


॥ अवलघ्नभस्त॥
ु श्च एकदॊतश्च कवऩरो गजकणपक्। रॊ फोदयश्च वलकटो वलघ्ननाळो
वभु ख
गणावधऩ्॥

śrīṁ hrīṁ klīṁ aiṁ sauḥ om hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha
sa ka ha la hrīṁ sa ka la hrīṁ sauḥ aiṁ klīṁ hrīṁ śrīṁ

|| avighnamastu ||

Removal of all obstacles

sumukhaśca ekadaṁtaśca kapilo gajakarṇakaḥ |
laṁbodaraśca vikaṭo vighnanāśo gaṇādhipaḥ ||

##(Whoever chants or hears these 12 names of Lord
Ganesha will not have any obstacles in all their
endeavours)##

प ाध्यषो फारचन्द्रो गजानन्। द्वादळैतावन नाभावन म्
धूम्रके तगु ण
् ण
ु मु ादवऩ॥
ऩठे त श्र
वलद्यायॊब े वललाशे च प्रलेळ े वनगपभे तथा। वॊग्राभे वङ्कटे श्च ैल वलघ्न् तस्य
न जामते॥


ु ाॊफयधयॊ देल ॊ ळवळलणं चतबु ज
पु भ।प्रवन्नलदनॊ
ळक्ली
ध्यामेत वलप
वलघ्नोऩळाॊतमे॥
वलपभङ्गर भाङ्गल्ये वळले वलापथ प वावधके ।ळयण्मे त्र्यॊफके देली नायामणी

नभोऽस्ततु ॥
् ऴाॊ रेवदस्थो बगलान ्
वलपदा वलप कामेऴ ु नावस्त तेऴाॊ अभङ्गरभ।मे
भङ्गरामतनो शवय्॥
ु तदेल तायाफरॊ चॊद्रफरॊ तदेल। वलद्या फरॊ दैलफरॊ
तदेल रग्नॊ ववदनॊ
ु ॊ स्मयावभ॥
तदेल रक्ष्मीऩते् तंविऽमग
राबस्तेऴाॊ जमस्तेऴाॊ कुतस्तेऴाॊ ऩयाजम्। मेऴाॊ इन्दीलय श्माभो
रेदमस्थो जनादपन्॥

dhūmraketurgaṇādhyakṣo bālacandro gajānanaḥ |
dvādaśaitāni nāmāni yaḥ paṭhet śruṇuyādapi ||

vidyāraṁbhe vivāhe ca praveśe nirgame tathā | saṁgrāme
saṅkaṭeścaiva vighnaḥ tasya na jāyate ||

śuklāṁbaradharaṁ devaṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam
prasannavadanaṁ dhyāyet sarva vighnopaśāṁtaye ||

sarvamaṅgala māṅgalye śive sarvārtha sādhike |śaraṇye
tryaṁbake devī nārāyaṇī namo'stute ||

##(We completely surrender ourselves to that
Goddess who embodies auspiciousness, who is full of
auspiciousness and who brings auspicousness to us)##

sarvadā sarva kāryeṣu nāsti teṣāṁ amaṅgalam |yeṣāṁ
hṛdistho bhagavān maṅgalāyatano hariḥ ||

##When Lord Hari, who brings auspiciousness is
situated in our hearts, then there will be no more
inauspiciousness in any of our undertakings)##

tadeva lagnaṁ sudinaṁ tadeva tārābalaṁ caṁdrabalaṁ
tadeva | vidyā balaṁ daivabalaṁ tadeva lakṣmīpateḥ
teṁghri'yugaṁ smarāmi ||

##(What is the best time to worship the Lord? When
our hearts are at the feet of Lord Narayana, then the
strength of the stars, the moon, the strength of
knowledge and all the Gods will combine and make it
the most auspicious time and day to worship the
Lord)##

lābhasteṣāṁ jayasteṣāṁ kutasteṣāṁ parājayaḥ | yeṣāṁ
indīvara śyāmo hṛdayastho janārdanaḥ ||

##(When the Lord is situated in a person's heart, he
will always have profit in his work and victory in all
that he takes up and there is no question of defeat for
such a person)##

ु श्वयान ।् वयस्वतं प्रणम्यादौ वलप
वलनामकॊ गरुु ॊ बान ॊ ु ब्रह्मावलष्णभशे
कामापथ प ववद्धमे॥

vināyakaṁ guruṁ bhānuṁ brahmāviṣṇumaheśvarān |
sarasvatīṁ praṇamyādau sarva kāryārtha siddhaye ||

##(To achieve success in our work and to find
fulfillment we should first offer our prayers to Lord
Vinayaka and then to our teacher, then to the Sun
God and to the holy trinity of Brahma,ViShNu and
Shiva)##


श्रीभद ् बगलतो भशाऩरुऴस्य
वलष्णोयासाम प्रलतपभानस्य अद्य ब्रह्मणोऽवद्वतीम ऩयाधे वलष्णऩु दे श्री श्वेतलयाश कल्पे लैलस्वत भन्वन्तये बायत लऴे बयत खॊड े जॊफद्वू ीऩे दण्डकायण्म देळ े गोदालमाप दवषणे तीये
ु बायत देळ े आगया ग्राभे उत्तय प्रदेळ यारॅर नाभे गौतभ गोत्रे ळावरलाशन ळके लतपभाने व्यलशावयके फरॅ धान्य नाभ वॊलत्सये उत्तयामणे वळवळय ऋतौ भाघ भावे
कृ ष्णलेण्मो उत्तये तीये ऩयळयु ाभ षेत्र े वम्यक्ते वलवळष्टामाॊ ळबु ऩण्मवतथौ
कृ श्ण ऩषे त्रमोदवव वतथौ उत्तयाळाड नषत्रे यवल लावये वलप ग्रशेऴ ु मथा यावळ स्थान वस्थतेऴ ु वत्स ु मेलॊ गणवलळे
ऴण
भभ आत्मन श्रवु तस्मृवतऩयाणोक्त
परप्राप्यथं भभ वकुटुम्बस्य
ु ध ऩरुऴार्त्प

प ॊ श्री वळल प्रीत्यथं मथा ळक्त्या
षेभ स्थ ैमप आमयु ायोग्म चतवलप
ववध्यथं अॊगीकृ त श्री वळलयावत्र व्रताॊगत्वेन वॊऩावदत वाभग्रय्य श्रीगणेळ लरुण इॊद्रावद अष्टरोकऩार गणऩवत चतष्टु देलता ऩूजनऩूलक


मथा वभवरतोऩचाय द्रव्य ै् ऩरुऴवू
क्त ऩयाणोक्त
भन्त्र ैश्च ध्यानालाशनावद ऴोडळोऩचाये श्री चक्र ऩूजनॊ कवयष्ये॥
śrīmad bhagavato mahāpuruṣasya viṣṇorājñāya pravartamānasya adya brahmaṇo'dvitīya parārdhe viṣṇupade śrī śvetavarāha kalpe vaivasvata manvantare
bhārata varṣe bharata khaṁḍe jaṁbūdvīpe daṇḍakāraṇya deśe godāvaryā dakṣiṇe tīre kṛṣṇaveṇyo uttare tīre paraśurāma kṣetre (samyukta ## Country Name
## deśe ## City Name ## grāme ## State Name## Your Name, Your gotra) śālivāhana śake vartamāne vyavahārike bahu dhānya nāma saṁvatsare uttarāyaṇe
śiśira ṛtau māgha māse kṛśṇa pakṣe trayodasi tithau uttarāśāḍa nakṣatre ravi vāsare sarva graheṣu yathā rāśi sthāna sthiteṣu satsu yevaṁ guṇaviśeṣeṇa
viśiṣṭāyāṁ śubhapuṇyatithau mama ātmana śrutismṛtipurāṇokta phalaprāpyarthaṁ mama sakuṭumbasya kṣema sthairya āyurārogya caturvidha puruṣārttha
sidhyarthaṁ aṁgīkṛta śrī śivarātri vratāṁgatvena saṁpādita sāmagrayya śrīgaṇeśa varuṇa iṁdrādi aṣṭalokapāla gaṇapati catuṣṭa devatā pūjanapūrvakaṁ śrī
śiva prītyarthaṁ yathā śaktyā yathā militopacāra dravyaiḥ puruṣasūkta purāṇokta mantraiśca dhyānāvāhanādi ṣoḍaśopacāre śrī cakra pūjanaṁ kariṣye ||

इदॊ परॊ भमादेल स्थावऩतॊ ऩयतस्तल।
तेन भे वपरालाविय ्बलेत ्
जन्मवन जन्मवन॥

idaṁ phalaṁ mayādeva sthāpitaṁ puratastava | tena me
saphalāvāptir bhavet janmani janmani ||


गणेळ ऩजा

ॐ गणानाॊ त्वा गणऩवतॊ आलाभशे। कवलॊ कवलनाभऩभ
् ष्ठयाजॊ ब्रह्मणाॊ ब्रह्मणस्पत।आन् शृण्लन्नूवतवब्
श्रलस्तभभ।ज्ये

gaṇeśa pujā
om gaṇānāṁ tvā gaṇapatiṁ āvāmahe | kaviṁ
kavināmupama śravastamam jyeṣṭharājaṁ brahmaṇāṁ
brahmaṇaspata |ānaḥ śṛṇvannūtibhiḥ sīdasādanam ||

वीदवादनभ॥्
बू् गणऩवतॊ आलाशमावभ। बलु ् गणऩवतॊ आलाशमावभ। स्व् गणऩवतॊ bhūḥ gaṇapatiṁ āvāhayāmi | bhuvaḥ gaṇapatiṁ
आलाशमावभ। ॐ बूबलपु स्व् भशागणऩतमे नभ्। ध्यामावभ। ध्यानॊ
वभऩ पमावभ।

āvāhayāmi | svaḥ gaṇapatiṁ āvāhayāmi | om
bhūrbhuvasvaḥ mahāgaṇapataye namaḥ | dhyāyāmi |
dhyānaṁ samarpayāmi |

ॐ भशागणऩतमे नभ्। आलाशनॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। आवनॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। ऩाद्यॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। अर्घ्यं वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। आचभनीमॊ वभऩ पमावभ। ॐ
भशागणऩतमे नभ्। स्नानॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। लस्त्रॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। मसोऩलीतॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। चॊदनॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। ऩवयभर द्रव्यॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे

नभ्। ऩष्पावण
वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। धूऩ ॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। दीऩॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। न ैलेद्य ॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। ताम्बूरॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। परॊ

ु वभऩ पमावभ। ॐ बूबलपु स्व् भशागणऩतमे नभ्। प्रदवषणा नभस्कायान वभऩ
पमावभ। ॐ
वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। दवषणाॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। आवतपक्य ॊ वभऩ पमावभ। ॐ बूबलपु स्व् भशागणऩतमे नभ्। भन्त्रऩष्पॊ
बूबलपु स्व् भशागणऩतमे नभ्। छत्रॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। चाभयॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। गीतॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। नृत्य ॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे नभ्। लाद्यॊ वभऩ पमावभ। ॐ भशागणऩतमे

पमावभ॥
नभ्। वलप याजोऩचायान वभऩ
om mahāgaṇapataye namaḥ | āvāhanaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | āsanaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | pādyaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ |
arghyaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | ācamanīyaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | snānaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | vastraṁ samarpayāmi | om
mahāgaṇapataye namaḥ | yajñopavītaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | caṁdanaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | parimala dravyaṁ samarpayāmi | om
mahāgaṇapataye namaḥ | puṣpāṇi samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | dhūpaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | dīpaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ |
naivedyaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | tāmbūlaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | phalaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | dakṣiṇāṁ samarpayāmi |
om mahāgaṇapataye namaḥ | ārtikyaṁ samarpayāmi | om bhūrbhuvasvaḥ mahāgaṇapataye namaḥ | mantrapuṣpaṁ samarpayāmi | om bhūrbhuvasvaḥ mahāgaṇapataye namaḥ | pradakṣiṇā
namaskārān samarpayāmi | om bhūrbhuvasvaḥ mahāgaṇapataye namaḥ | chatraṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | cāmaraṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | gītaṁ
samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | nṛtyaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | vādyaṁ samarpayāmi | om mahāgaṇapataye namaḥ | sarva rājopacārān samarpayāmi ||

ु भशाकाम कोवट वूम प वभप्रबा। वनवलपघ्न ॊ कुरु भे देल वलप
ॐ लक्रतण्ड
कामेऴ ु वलपदा॥

om vakratuṇḍa mahākāya koṭi sūrya samaprabhā |
nirvighnaṁ kuru me deva sarva kāryeṣu sarvadā ||

ॐ बूबलपु स्व् भशागणऩतमे नभ्। प्राथ पनाॊ वभऩ पमावभ। अनमा ऩूजमा om bhūrbhuvasvaḥ mahāgaṇapataye namaḥ | prārthanāṁ
वलघ्नशताप भशागणऩवत प्रीमताभ॥्

वमपु भन्त्र

samarpayāmi | anayā pūjayā vighnahartā mahāgaṇapati
prīyatām ||

surya mantra

Mantra for Sun God

om hroṁ hrīṁ hūṁ hraiṁ hrauṁ hraḥ hrāṁ hrūṁ hana
hana mārtaṇḍa bhairavāya prakāśa śakti svāhā

Worshipping your body and invoking the light of Sun
within you when bathing.

devī mantra

Mantra offering to Devi


क ए ई र ह्रीं वत्रऩयु वन्दयी
वलद्मशे

ka e ī la hrīṁ tripura sundarī vidmahe

श व क श र ह्रीं ऩीठ कावभनी धीभवश

ha sa ka ha la hrīṁ pīṭha kāminī dhīmahi

व क र ह्रीं तन्नो वक्लीन्ने प्रचोदमात

sa ka la hrīṁ tanno klinne pracodayāta

ऩृथ्वीळोधनभ ्

ka e ii are the three eyes la hriiM are the mouth and
tongue
hasa kaha are the two breasts la hriiM is Navel and
line of hairs under it
sa ka are two sides of vulva la hriiM are the clitoral
shaft and the tip

pṛthvīśodhanam

ॐ ह्रीं ह्रीं रॆॊ ह्रीं ह्रीं ह्री् ह्रीाॊ ह्रूॊ शन शन भातपण्ड ब ैयलाम प्रकाळ ळवक्त
स्वाशा

देली भन्त्र

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भूरप्रकृ त्य ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mūlaprakṛtyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आधायळक्तमे नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ādhāraśaktaye namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कू भापम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kūrmāya namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं लयाशाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ varāhāya namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अनन्ताम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ anantāya namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩृवथव्य ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ pṛthivyai namaḥ

Purification of earth element

ु भे आ यशे अलयोधो को शटाना
ऩजा

pujā me ā rahe avarodho ko haṭānā

Dealing with Obstacles to PUJA

om apa sarpantu te bhutā ye bhutā bhuvi saṁsthitāḥ| ye
bhutā vighnakartāraste naṣyantu śivājñayā|'pakrāmantu
bhūtāni piśācāḥ sarvato diśam| sarveṣāmavirodhena
pūjākarma samārabhet||om apa sarpantu te bhutā ye bhutā
bhuvi saṁsthitāḥ| ye bhutā vighnakartāraste naṣyantu
śivājñayā|'pakrāmantu bhūtāni piśācāḥ sarvato diśam|
sarveṣāmavirodhena pūjākarma samārabhet||

feelings that bind you such as lust, anger, greed,
jealousy, preocupation with security, all these are
called bhutas which create obstacles for you. They
reside in the security center, the muladhara chakra(
bhuvi samsthitah). So having become Siva you make
sure that they are burnt up.

दीऩ प्रज्ज्वरन

dīpa prajjvalana

Lightining of the lamp

ु ाम दीऩ नाथाम नभ्
ॐ ह्रीं यक्त द्वादळ ळवक्त मक्त

om hrīṁ rakta dvādaśa śakti yuktāya dīpa nāthāya namaḥ

ु मे बतु ा बवु ल वॊवस्थता्। मे बता
ु वलघ्नकतापयस्ते
ॐ अऩ वऩ पन्त ु ते बता
नष्यन्त ु वळलासमा॥अऩक्राभन्त ु बूतावन वऩळाचा् वलपतो वदळभ।्

वलेऴाभवलयोधेन ऩूजाकभप वभायबेत॥ॐ
अऩ वऩ पन्त ु ते बतु ा मे
ु बवु ल वॊवस्थता्। मे बतु ा वलघ्नकतापयस्ते नष्यन्त ु
बता
वळलासमा॥अऩक्राभन्त ु बूतावन वऩळाचा् वलपतो वदळभ।्
वलेऴाभवलयोधेन ऩूजाकभप वभायबेत॥्

अथ देली लाभ बागे दीऩ स्थाऩनॊ कवयष्ये। अवग्ननावग्न ववभध्यते
् लास्य्॥

कवलग्र पशऩवतमलुप ा शव्यलात ज

atha devī vāma bhāge dīpa sthāpanaṁ kariṣye | agnināgni
samidhyate kavirgrahapatiryuvā havyavāt juvāsyaḥ ||

vaama = Left side

श्री चक्र के ४४ वत्रकोण का ध्यान

śrī cakra ke 44 trikoṇa kā dhyāna

Meditating on the 44 triangles of Shri Chakra

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अभृताम्भोवनधमे नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ amṛtāmbhonidhaye namaḥ

ocean of nectar waters which give and support life

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं यत्न द्वीऩाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ratna dvīpāya namaḥ

the island of jewels

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं नानालृष भशोद्यानाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ nānāvṛkṣa mahodyānāya namaḥ

beautiful garden of flowers many big trees

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वन्तान लावटकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ santāna vāṭikāyai namaḥ

trees tbeneath them whatever you wish is granted to
you

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कल्प लृष लावटकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kalpa vṛkṣa vāṭikāyai namaḥ

Begetting children is an attempt to gain immortality

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शवय चन्दन लावटकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hari candana vāṭikāyai namaḥ

Grove of sandalwood trees

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भन्दाय लावटकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mandāra vāṭikāyai namaḥ

grove of hybiscus flowers

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कदम्ब लावटकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kadamba vāṭikāyai namaḥ

forest of hybiscus trees

9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩावयजात लावटकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ pārijāta vāṭikāyai namaḥ

garland of red flowers

ु याग यत्न प्राकायाम नभ्
10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩष्य

aiṁ hrīṁ śrīṁ puṣya rāga ratna prākārāya namaḥ

enclosure made of coral

11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩद्म याग यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ padma rāga ratna prākārāya namaḥ

red jewel enclosure

12 ऐ ॊ ह्रीं श्रं गोभेध यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ gomedha ratna prākārāya namaḥ

This is a brown enclosure

13 ऐ ॊ ह्रीं श्रं इन्द्र नीर यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ indra nīla ratna prākārāya namaḥ

diamond enclosure which is sparkling white in color

14 ऐ ॊ ह्रीं श्रं लज्र यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vajra ratna prākārāya namaḥ

a red jewel

15 ऐ ॊ ह्रीं श्रं लैडूम प यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vaiḍūrya ratna prākārāya namaḥ

deep blue jewel of Indra the God of pleasure

ु ा यत्न प्राकायाम नभ्
16 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भक्त

aiṁ hrīṁ śrīṁ muktā ratna prākārāya namaḥ

enclosure of pearls

17 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भयकत यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ marakata ratna prākārāya namaḥ

red stone enclosure

18 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वलद्रुभ यत्न प्राकायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vidruma ratna prākārāya namaḥ

different colored enclosures of coral one inside the
other

19 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भावणक्य भण्डऩाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ māṇikya maṇḍapāya namaḥ

hall which is made of rubies

20 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वशस्त्र स्तम्भ भण्डऩाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sahastra stambha maṇḍapāya namaḥ

thousand-pillared hall (thousand petal lotus at the
crown of the head of the baby inside the womb.)

21 ऐ ॊ ह्रीं श्रं अभृत लावऩकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ amṛta vāpikāyai namaḥ

well containing nectar

22 ऐ ॊ ह्रीं श्रं आनन्द लावऩकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ānanda vāpikāyai namaḥ

well of happiness

23 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वलभळप लावऩकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vimarśa vāpikāyai namaḥ

well of mantras(analysis)

24 ऐ ॊ ह्रीं श्रं फारा तऩोद्गायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ bālā tapodgārāya namaḥ

profusion of the rising sun's light

25 ऐ ॊ ह्रीं श्रं चवन्द्रकोद्गायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ candrikodgārāya namaḥ

profusion of the moonlight

26 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशाशृङ्गाय ऩवयघाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāśṛṅgāra parighāyai namaḥ

barrage of the great sentiment of eros

27 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशाऩद्मा टव्य ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāpadmā ṭavyai namaḥ

28 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वचन्ताभवण गृश याजाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ cintāmaṇi gṛha rājāya namaḥ

ु म्नामा ऩूलद्वप ायाम नभ्
29 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩलाप

aiṁ hrīṁ śrīṁ purvāmnāayā pūrvadvārāya namaḥ

forest of island universes is meant (Maha Padma
=10^20)
offering ghee with the mantra "arkshmiryaum ka e i la
hrim ha sa ka la hrim sa ka la hrim arkshmiryaum,
cintamani mantra=arkshmiryaum.
Rg Veda =Eastern entrance=revelation of truth in
meditation

30 ऐ ॊ ह्रीं श्रं दवषणाम्नाम दवषण द्वायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ dakṣiṇāmnāya dakṣiṇa dvārāya namaḥ

Yajur Veda =southern entrance=use of Riks in rituals

31 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩवश्चभाम्नाम ऩवश्चभ द्वायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ paścimāmnāya paścima dvārāya namaḥ

Sama Veda=western entrance= singing the Riks

32 ऐ ॊ ह्रीं श्रं उत्तयाम्नाम उत्तय द्वायाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ uttarāmnāya uttara dvārāya namaḥ

Atharvana Veda=northern entrance=practical use of
the Vedic Hymns to achieve ends magically

33 ऐ ॊ ह्रीं श्रं यत्न प्रदीऩ लरमाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ratna pradīpa valayāya namaḥ

circle of islands made of jewels surrounding the island

34 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भणी भम भशा ववॊशावनाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ maṇī maya mahā siṁhāsanāya namaḥ

great throne guarded by Lions, is made out of jewels,
sitting on four living pillars

35 ऐ ॊ ह्रीं श्रं राॊ ह्लाॊ ब्रह्मणे ऩृथ्वी अवधऩतमे नभो ब्रह्मा प्रेतावन नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lāṁ hlāṁ brahmaṇe pṛthvī adhipataye
namo brahmā pretāsana namaḥ

Brahma=first leg=Muladhara Chakra (the root chakra
at the cervix)

36

ऐ ॊ ह्रीं श्रं लाॊ ह्रीं वलष्णले अऩाभ अवधऩतमे नभो वलष्ण ु प्रेतावन नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vāṁ hrīṁ viṣṇave apāma adhipataye namo Visnu=second leg=Swadhisthana chakra (the entrance
viṣṇu pretāsana namaḥ
to birth channel)

37 ऐ ॊ ह्रीं श्रं याॊ रॆॊ रुद्राम तेजो अवधऩतमे नभो रुद्र प्रेतावन नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ rāṁ hūṁ rudrāya tejo adhipataye namo
rudra pretāsana namaḥ

Rudra=third leg=Manipura chakra (chakra at the
navel)

38 ऐ ॊ ह्रीं श्रं माॊ ह्रीं ईश्वयाम लाय्व अवधऩतमे नभो ईश्वय प्रेतावन नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ yāṁ hrauṁ īśvarāya vāyva adhipataye
namo īśvara pretāsana namaḥ

Iswara=fourth leg=Anahata chakra (Heart chakra)

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsauṁ vyādādhi pataye pañcavakrāya
sadāśivāya pretapadmāsanāya sadaśivamahāpretāsana
namaḥ

Sadasiva lying flat at the seat of the throne=Visshudhi
chakra (Throat chakra)

40 ऐ ॊ ह्रीं श्रं शॊवतूर तल्पाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁsatūla talpāya namaḥ

very soft swan down bed= It also means the soft
yogic breath called the kevala kumbhaka. (She is
sitting softly on the in going breath So and on the
outgoing breath Ham)

41 ऐ ॊ ह्रीं श्रं शॊवतूर भशोऩधनाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁsatūla mahopadhanāya namaḥ

soft swans down cover

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सवं व्यादावध ऩतमे ऩञ्चलक्राम वदावळलाम प्रेतऩद्मावनाम
39

वदवळलभशाप्रेतावन नभ्

ु स्त्रनाम नभ्
42 ऐ ॊ ह्रीं श्रं कौऴम्भ

aiṁ hrīṁ śrīṁ kauṣumbha stranāya namaḥ

red satin sheet is covering this bed

43 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा वलटनकाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā viṭanakāya namaḥ

44 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशाभमा मालवनकम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahāmayā yāvanikayai namaḥ

enclosure which prevents others from seeing what is
happening inside
covering maya which separates you from that which
you are seeing, Only when that separation is removed
are you joined with Devi.

वत्रकोण के के न्द्र वफन्दु की ऩूजा ऩन्चदळी वम्पटु

trikoṇa ke kendra bindu kī pūjā ( pancadaśī
sampuṭa)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ (ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
Place a dot of sandal paste in the centre.
hrīṁ) namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ namaḥ

Place a dot of sandal paste at the corner facing you

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka la hrīṁ namaḥ

Place a dot of sandal paste at the corner towards your
right
Place a dot of sandal paste at the corner towards your
left

वलयज शोभ

viraja homa

Ritual for creation of an astral body that is
going to continue after our existence,which is
going to continue doing good.

गशयी वान्स रेन शै मॊ भन भे कशते रॅमे

gaharī sānsa lena hai yaṁ mana me kahate huye

Take a deep breath Keep saying 'yam' in the mind

sociye ki āpakā śarīra saḍa gayā hai aura use jalāyā jānā
hai āpakā śarīra bahuta buḍhā ho gayā hai use tattvo me
phir se vilīna honā hai āpaka śarīra mṛtyu śaiyyā para
rakhā hai aura havā vaha rahī hai aura āpake śarīra ko
sukhā rahī hai havā yaṁ hai aba sānsa choḍa dijiye

yaṁ Imagine that your body is subject to decay ,it is
going to be burnt , It has to become old, it has to
merge with the elements, it has happened,it placed on
the funeral pyre, wind is coming and drying up your
dead body .The wind is 'yam'. Release your breath.

## Worship of Central point and the Triangle ##

वोवचमे वक आऩका ळयीय वड गमा शै औय उवे जरामा जाना शै
ु शो गमा शै उवे तत्त्वो भे वपय ्वे वलरीन
आऩका ळयीय फरॅत फढा
शोना शै आऩक ळयीय भृत्य ु ळैय्या ऩय यखा शै औय शला लश यशी शै
ु यशी शै शला मॊ शै अफ वान्स छोड
औय आऩके ळयीय को वखा
वदवजमे

गशयी वान्स रेना शै यॊ कशते रॅमे

gaharī sānsa lenā hai raṁ kahate huye

Take a deep breath again.Keep saying 'ram'

sociye ki āpakā śarīra agni ko samarpita kara diyā gayā hai
jalane para usame se caṭa caṭa ki āvāja ā rahī hai śarīra ke
aṁgo se pānī vāṣpa bana kara uḍa raha hai mṛtyu śaiyyā
para ḍale śarīra ke aṁga idhara udhara nikala rahe hai
aura kisī ke dvārā bāra use andara ḍhakelā jā rahā hai
purā śarīra dhuṁā bana kara uḍa rahā hai jaba śarīra
naṣṭa ho gayā to usase juḍī sārī vastuyeṁ bhī samāpta ho
gayī agnī samāpta hone ke bāda kevala eka rākha kā ḍhera
raha jāta hai| raṁ agnī hai|

raṁ Your body has been lit up, you hear the crakling
of the fire,the sparks fly, water vapors rise from the
body,parts of the body are sticking out and someone
takes a stick and pushes them back into the fire, see
the whole body going up in smoke.After the body is
gone, all those things associated with the body are
gone too. There is nothing to be possessive of.'Ram' is
the fire. At the end of the fire, your body is reduced to
ashes called vibhuti. Release your breath.

gaharī sānsa lenā hai vaṁ kahate huye

Take a deep breath.Keep saying 'vam'.

ghane bādala ikaṭhṭhe ho gaye hai bahuta teja garjanā
evaṁ bijalī ke sātha rākha ko pānī dvārā gīlā kara dīyā
gayā hai aura rākha se devī lalītā kā dīvya śarīra prakaṭa
ho gayā hai

vaṁ Great clouds gather, a thunder and lightning
occurs and an incessant rain falls. The ashes are
wetted by` vam` the nectar The divine body of Devi is
born out of these ashes. This divine body is of Lalita.

वोवचमे वक आऩका ळयीय अवग्न को वभवऩ पत कय वदमा गमा शै जरने
ऩय उवभे वे चट चट वक आलाज आ यशी शै ळयीय के अॊगो वे ऩानी
लाष्प फन कय उड यश शै भृत्य ु ळैय्या ऩय डरे ळयीय के अॊग इधय
उधय वनकर यशे शै औय वकवी के द्वाया फाय उवे अन्दय ढके रा जा
ु ळयीय धआ
ॊ ु फन कय उड यशा शै जफ ळयीय नष्ट शो गमा
यशा शै ऩया
ु वायी लस्तमंु बी वभाि शो गमी अग्नी वभाि शोने के
तो उववे जडी
फाद के लर एक याख का ढेय यश जात शै। यॊ अग्नी शै।
गशयी वान्स रेना शै लॊ कशते रॅमे

घने फादर इकठ्ठे शो गमे शै फरॅत तेज गजपना एलॊ वफजरी के वाथ
याख को ऩानी द्वाया गीरा कय दीमा गमा शै औय याख वे देली
ररीता का दीव्य ळयीय प्रकट शो गमा शै

प्रणामाभ

praṇāyāma

You do pranayama three times. Along with exhalation and recitation of Panchadasi, this the ball of light is going out and forming ball outside, and when you inhale with
Panchadasi, this light is dissolving and coming inside and forming a ball inside. An inside and outside exchange is taking place with the breath. You are existing inside your
body and outside your body. And the breath is the connecting link between the two.The way to do pranayama is as follows. Recite Panchadasi once while inhaling, twice
holding the breath inside, once while exhaling, onceholding the breath outside. This constitutes one cycle of Pranayama. Also, the ball of light goes where the breath goes.
During inhalation, it is going in, with exhalation it is going out. Like this, you start with three rounds and gradually increase to fifteen rounds.
Identification of Your Body, Sri Chakra and Dev. Through the Mantras of the Nine Enclosures -VAJRA PANJARA NYASAM Each of the enclosure mantras has 3 seed
letters. The first is placed in your body, the second in the Sri Chakram and the third, in the body of Devi, Vajra panjaram means a diamond cage, Nyasa means to become
aware of a particular region

चौकोय बऩु याु आलयण

caukora( bhupurā) āvaraṇa

Square Enclosure (Feet and Hands)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ namaḥ

## in your feet.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ namaḥ

## in the square enclosure of Sri Chakra.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ namaḥ

## in Devis feet.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ भध्यभाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ madhyamābhyāṁ namaḥ

##at the middle fingers.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ अनावभकाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ anāmikābhyāṁ namaḥ

##at the ring fingers.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वो् कवनवष्ठकाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ souḥ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ

##at the little fingers.##


ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ अॊगष्टाभ्याॊ
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ aṁguṣṭābhyāṁ namaḥ

##at the thumbs.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ तजपनाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ tarjanābhyāṁ namaḥ

##at the forefingers.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् कयतर कय प्रूष्धाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ karatala kara prūṣdhābhyāṁ namaḥ

##around the palms.##

वोरश ऩत्तीमं का आलयण

solaha pattīyoṁ kā āvaraṇa

16-Petalled Enclosure(Thighs )

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ namaḥ

##in your thighs##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीाॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ klāṁ namaḥ

##in 16-petalled lotus##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ namaḥ

##in Deviis thighs##


भशा वत्रऩयु वन्दवय

mahā tripura sundari

##in your thighs.##

आत्मानॊ

ātmānaṁ

##in the shri Chakra.##

यष यष

rakṣa rakṣa

##in the two thighs of Devii##

आठ ऩत्तीमं का आलयण

āṭha pattīyoṁ kā āvaraṇa

8-Petalled Enclosure (Muladhara)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ namaḥ

##at Muladhara##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ namaḥ

##at the 8-petalled enclosure.##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ namaḥ

##earth##

देली आत्म आवनाम नभ्

devī ātma āsanāya namaḥ

##at muladhara, 8-petalled enclosure and earth.##

चौदश ऩत्तीमं का आलयण

caudaha pattīyoṁ kā āvaraṇa

14-Cornered Enclosure (Svadhisthana )

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haiṁ namaḥ

##at Svadisthana##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सक्लीाॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hklāṁ namaḥ

##4 cornered figure##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सवौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsauḥ namaḥ

##ocean##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सवं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsaiṁ namaḥ

##at manipura chakra##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शस्क्क्लीाॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hasklāṁ namaḥ

##outer 10-cornered figure##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्ससौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hssauḥ namaḥ

##fire##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ namaḥ

##at anahata##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ namaḥ

##inner 10-cornered figure##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ब्लें नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ bleṁ namaḥ

##air envelope.##

आठ ऩत्तीमं का आलयण

āṭha pattīyoṁ kā āvaraṇa

8-Cornered Enclosure (Vishuddhi)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ namaḥ

##at vishuddhi##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श्रं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śrīṁ namaḥ

##8-cornered enclosure##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ namaḥ

##space##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ रेदमाम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ hṛdayāya namaḥ

##heart##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीं वळयवे स्वाशा

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ śirase svāhā

##on top of head##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् वळखाम ै लऴट ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ śikhāyai vaṣaṭ

##crown of head##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् कलचाम रॅॊ

aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ kavacāya huṁ

##arms##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीं नेत्र त्रमाम लौऴट ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ netra trayāya vauṣaṭ

##3 eyes##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ अस्त्राम पट ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ astrāya phaṭ

##around the head snap 4 times##

तीन ऩत्तीमं का आलयण

tīna pattīyoṁ kā āvaraṇa

3-Cornered Enclosure( aGYa Chakra )

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सैं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsraiṁ namaḥ

##ajna##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सस्क्क्लीयं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsklarīṁ namaḥ

##triangle##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्स्वौ् नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsrsauḥ namaḥ

##mind##

शं ह्सक्लीं ह्सवौ् श्री चक्रावनाम नभ्

haiṁ hklīṁ hsauḥ śrī cakrāsanāya namaḥ

ह्सवं ह्सस्क्क्लीं ह्ससौ् वलपभन्त्रावनाम नभ्

hsaiṁ hsklīṁ hssauḥ sarvamantrāsanāya namaḥ

ह्रीं क्लीं ब्लें वाध्यववद्धावनाम नभ्

hrīṁ klīṁ bleṁ sādhyasiddhāsanāya namaḥ

लाग्देलता न्याव

Vagdevata Nyasa

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ आॊ इॊ ईं उॊ ऊॊ अरुॊ अरूॊ अरृॊ अरॄॊ एॊ ऐ ॊ ओ ॊ औ ॊ अ् 
अर्ब्लूं लवळवन लाग्देलताम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ खॊ गॊ घॊ ङॊ करह्रीं काभेश्वयी लाग्देलताम ै नभ्

Nyasa means paying attention to any particular region. It

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ āṁ iṁ īṁ uṁ ūṁ aruṁ arūṁ aluṁ
alūṁ eṁ aiṁ oṁ auṁ aḥ aḥṁ arblūṁ vaśini
vāgdevatāyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं मॊ यॊ रॊ लॊ झ्म्म्रमूॊ वलेश्ववय लाग्देलताम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ kalahrīṁ
kāmeśvarī vāgdevatāyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ caṁ chaṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ nvlīṁ modini
vāgdevatāyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ ylūṁ vimalā
vāgdevatāyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ jmrīṁ aruṇā
vāgdevatāyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ hslvyūṁ
jayinī vāgdevatāyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ yaṁ raṁ laṁ vaṁ jhmrayūṁ sarveśvari
vāgdevatāyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळॊ ऴॊ वॊ शॊ रॊ षॊ क्ष्म्रम्रं कौवरनी लाग्देलताम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ laṁ kṣaṁ kṣmrīṁ
kaulinī vāgdevatāyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं चॊ छॊ जॊ झॊ ञॊ न्ीं भोवदवन लाग्देलताम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं तॊ थॊ दॊ धॊ नॊ य्लरॄॊ वलभरा लाग्देलताम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं टॊ ठॊ डॊ ढॊ णॊ ज्म्रम्रं अरुणा लाग्देलताम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ पॊ फॊ बॊ भॊ ह्सस्क्यूॊ जवमनी लाग्देलताम ै नभ्

can be done through touching a part of the body, or merely
focussing awareness there.

## top of head##

## forehead##
##centre of eyebrows##
##neck##
##heart##
##navel##
##genital##

##cervix##

वफन्दु

Bindu

## Sahasrara ##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ namaḥ

## sahasrara##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ namaḥ

## centre of Shri Chakra##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka la hrīṁ namaḥ

##- sahasrara of Dev. (moon)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ namaḥ

##- (head)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं एॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ eṁ namaḥ

##- (genital)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ईं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ īṁ namaḥ

##- (heart)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ laṁ namaḥ

##- (right eye)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ namaḥ

##- (left eye)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁ namaḥ

##- (third eye)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ saṁ namaḥ

##- (right ear)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ namaḥ

##- (left ear)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁ namaḥ

##- (mouth)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ laṁ namaḥ

##- (right arm)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ namaḥ

##- (left arm)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ saṁ namaḥ

##- (back)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ namaḥ

##- (right knee)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ laṁ namaḥ

##- (left knee)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ namaḥ

##(Navel)##

The above is the nyasa for pancadashii in the body. When you are doing the nyasa inyour body, (bala, vashinyadi, pancadashii nyasas for example), Devii is also visualized
orseen to be doing the same nyasa. If the Devi is a living person receiving worshipsitting in front of you, then she will just follow the nyasas you are doing.
ShoDashii upasakas can do Shodha nyasa if time permits. That is condensed to a singlestanza for pancadashii upasana as follows

गणेळ ग्रश नषत्र मोवगवन याळी रूवऩनीभ ्

gaṇeśa graha nakṣatra yogini rāśī rūpinīmदेलीभ भन्त्रभमीभ
नौवभ
भातृक ऩीठ रुवऩनीभ ्

devīm mantramayīm naumi mātṛka pīṭha rupinīm

वाभन्य अर्घ्याप

sāmanya arghyā

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं रेदमाम नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ hṛdayāya namaḥ śrīṁ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं वळयवे स्वाशा श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ śirase svāhā śrīṁ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं वळखाम ै लऴट ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ śikhāyai vaṣaṭ śrīṁ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं कलचाम रॅॊ श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ kavacāya huṁ śrīṁ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नेत्राभ्याॊ लौऴट ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ netrābhyāṁ vauṣaṭ
śrīṁ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं अस्त्राम पट ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ astrāya phaṭ śrīṁ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क श र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka ha
la hrīṁ namaḥ

वलळेऴ अर्घ्याप

viśeṣa arghyā

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क श र ह्रीं नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka ha
la hrīṁ namaḥ śrīṁ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ namaḥ śrīṁ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ namaḥ śrīṁ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ namaḥ śrīṁ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं रेदमाम नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ hṛdayāya namaḥ śrīṁ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं वळयवे स्वाशा श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ śirase svāhā śrīṁ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं वळखाम ै लऴट ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ śikhāyai vaṣaṭ śrīṁ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं कलचाम रॅॊ श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ kavacāya huṁ śrīṁ

9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नेत्राभ्याॊ लौऴट ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ netrābhyāṁ vauṣaṭ
śrīṁ

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं अस्त्राम पट ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ astrāya phaṭ śrīṁ

अग्नी करा

agnī kalā

ु न्दमप
ु ् aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ agni maṇḍalāya dharmaprada daśa
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ अवग्न भण्डराम धभपप्रद दळ करात्मने भशावत्रऩयव
kalātmane mahātripurasundaryaḥ arghya pātradhārāya


अर्घ्यप ऩात्रधायाम नभ् अवग्नभ दूतभ
लृ् णाभशे शोतायॊ वलश्वलेदवॊ अस्य namaḥ agnim dūtam vṛṇāmahe hotāraṁ viśvavedasaṁ

agni ke liye ma.ntra ## अग्नन के लऱये मंत्र mantra for
AGNI ##

ु ॊ ु याॊ यं रूॊ यं यं य् याभरा लयमूॊ अवग्न भण्डराम नभ्
मसस्य वक्रत

asya yajñasya sukratuṁ rāṁ rīṁ rūṁ raiṁ rauṁ raḥ
rāmalā varayūṁ agni maṇḍalāya namaḥ

1

ु ावचपऴ े नभ्
मॊ धम्र

yaṁ dhumrārciṣe namaḥ

smoke

2

यॊ ऊष्माम ै नभ्

raṁ ūṣmāyai namaḥ

heat

3

रॊ ज्ववरन्यै नभ्

laṁ jvalinyai namaḥ

glow

4

लॊ ज्वावरन्यै नभ्

vaṁ jvālinyai namaḥ

flame

5

ळॊ वलस्फुवरवङ्गन्यै नभ्

śaṁ visphuliṅginyai namaḥ

sparks issuing

6

ु ै नभ्
ऴॊ ववश्रम

ṣaṁ suśriyai namaḥ

blessing

7


वॊ वरुऩाम
ै नभ्

saṁ surupāyai namaḥ

beautiful

8

शॊ कवऩराम ै नभ्

haṁ kapilāyai namaḥ

yellow

9

रॊ शव्यलशामे नभ्

laṁ havyavahāye namaḥ

consuming ghee

kṣaṁ kavyavahāyai namaḥ

consuming food offerings

10 षॊ कव्यलशाम ै नभ्

वमपु करा

surya kalā

Tendencies of the Sun

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीं वूम प भण्डराम द्वादळ करात्मने अर्घ्यप ऩात्राम नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ sūrya maṇḍalāya dvādaśa kalātmane
arghya pātrāya namaḥ āsatyena rajasā vartamāno
surya ke liye ma.ntra ## सुयय के लऱये मंत्र mantra for
niveṣayan amṛtam martyamca hiraṇmayena savitā rathenā
SURYA ##
ववलता यथेना देलोमावत बलु ना वलऩश्मन ह्रीॊ् ह्रीं ह्रूॊ ह्रीं ह्रीं ह्री् ह्र्भरलयमूॊ devoyāti bhuvanā vipaśyan hraṁ hrīṁ hrūṁ hraiṁ hrauṁ
hraḥ hrmalavarayūṁ sūrya maṇḍalāya namaḥ

् तभ भत्य
् पम्च वशयण्भमेन
आवत्येन यजवा लतपभानो वनलेऴमन अभृ

वूम प भण्डराम नभ्
1

कॊ बॊ तवऩन्यै नभ्

kaṁ bhaṁ tapinyai namaḥ

hot

2

खॊ फॊ तावऩन्यै नभ्

khaṁ baṁ tāpinyai namaḥ

burning hot

3

गॊ पॊ धूम्राम ै नभ्

gaṁ phaṁ dhūmrāyai namaḥ

smoky

4

घॊ ऩॊ भयीच्य ै नभ्

ghaṁ paṁ marīcyai namaḥ

rays

5

ङॊ नॊ ज्वावरन्यै नभ्

ṅaṁ naṁ jvālinyai namaḥ

fiercely glowing

6

चॊ धॊ रुच्य ै नभ्

caṁ dhaṁ rucyai namaḥ

bright

7

ु ै नभ्
छॊ दॊ वऴु म्नाम

chaṁ daṁ suṣumnāyai namaḥ

lightning

8

जॊ थॊ बोगदाम ै नभ्

jaṁ thaṁ bhogadāyai namaḥ

enjoying

9

झॊ तॊ वलश्वाम ै नभ्

jhaṁ taṁ viśvāyai namaḥ

cosmic

10 ञॊ णॊ फोवधन्यै नभ्

ñaṁ ṇaṁ bodhinyai namaḥ

awakening

11 टॊ ढॊ धावयण्म ै नभ्

ṭaṁ ḍhaṁ dhāriṇyai namaḥ

remembering

12 ठॊ डॊ षभाम ै नभ्

ṭhaṁ ḍaṁ kṣamāyai namaḥ

forgiving

Chandra Kalas
ऐ ॊ ह्रीं श्रं वौ् वोभ भण्डराम ऴोडळ करात्मने अर्घ्यापम्र्ताम नभ्
आप्यामस्व वभेततु े वलश्वतश ् वोभलळपवनमॊ बला लजस्य वन्गधे वाॊ
वं वूॊ वं वं व। वभरलयमूॊ वोभ भण्डराम नभ्
अॊ अभृताम ै नभ्

आॊ भानदाम ै नभ्
इॊ ऩूऴाम ै नभ्
ु ै नभ्
ईं तष्ठ्य

ु ै नभ्
उॊ ऩष्ठ्य

ऊॊ यत्य ै नभ्

ऋॊ धृत्य ै नभ्

कॊ ळवळन्यै नभ्

ऌॊ चवन्द्रकाम ै नभ्
खॊ कान्त्य ै नभ्

एॊ ज्योत्स्नाम ै नभ्
ऐ ॊ श्रीम ै नभ्

ओ ॊ प्रीत्य ै नभ्

औ ॊ अङ्गदाम ै नभ्
ु म ै नभ्
अ् ऩणाप

ु भत
अ्ंॊ ऩणाप
ृ ाम ै नभ्

Chandra Kalas
aiṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ soma maṇḍalāya ṣoḍaśa kalātmane
arghyāmrtāya namaḥ āpyāyasva sametute viśvatah
somavarśaniyaṁ bhavā vajasya sangadhe sāṁ sīṁ sūṁ
saiṁ sauṁ sa| samalavarayūṁ soma maṇḍalāya namaḥ

chandramaa ke liye ma.ntra ## चन्द्रमा के लऱये मंत्र
mantra for CHANDRA ##

aṁ amṛtāyai namaḥ

immortality

āṁ mānadāyai namaḥ

pride

iṁ pūṣāyai namaḥ

creative

īṁ tuṣṭhyai namaḥ

happiness

uṁ puṣṭhyai namaḥ

fullness

ūṁ ratyai namaḥ

joy

ṛṁ dhṛtyai namaḥ

contentment

ṝṁ śaśinyai namaḥ

glow

ḷṁ candrikāyai namaḥ

moonlight

ḹṁ kāntyai namaḥ

brightness

eṁ jyotsnāyai namaḥ

sheen

aiṁ śrīyai namaḥ

grace

oṁ prītyai namaḥ

loving

auṁ aṅgadāyai namaḥ

offering

aḥ purṇāyai namaḥ

full

aḥṁ purṇāmṛtāyai namaḥ

unchanging fullness

ु देली जी वक
शभव् अॊग देलता ऩूजा श्री वधा

hamasaḥ aṁga devatā pūjā śrī sudhā devī jī ki

काभ करा के अॊगो वक ऩूजा
1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं नभ् श्रं

kāma kalā ke aṁgo ki pūjā
aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ namaḥ śrīṁ

Face

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ namaḥ śrīṁ

Breasts

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ namaḥ śrīṁ

Yoni

1

2

3

4

5

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं रेदमाम नभ् रेदम ळवक्त श्री ऩादुकाॊ ऩूजमावभ aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ hṛdayāya namaḥ hṛdaya
तऩ पमावभ नभ् श्रं

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं वळयवे स्वाशा ळवक्त वळय श्री ऩादुकाॊ
ऩूजमावभ तऩ पमावभ नभ् श्रं
ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं वळखाम ै लऴट ् वळख ळवक्त श्री ऩादुकाॊ
ऩूजमावभ तऩ पमावभ नभ् श्रं
ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं कलचाम रॅॊ कलच ळवक्त श्री ऩादुकाॊ ऩूजमावभ
तऩ पमावभ नभ् श्रं

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं नेत्राभ्याॊ लौऴट ् नेत्र ळवक्त श्री ऩादुकाॊ
ऩूजमावभ तऩ पमावभ नभ् श्रं
ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क श र ह्रीं अस्त्राम पट ् अस्त्र ळवक्त श्री ऩादुकाॊ ऩूजमावभ
तऩ पमावभ नभ् श्रं

śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ śrīṁ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ śirase svāhā śakti śira
śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ śrīṁ
aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ śikhāyai vaṣaṭ śikha śakti
śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ śrīṁ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ kavacāya huṁ kavaca śakti
śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ śrīṁ

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ netrābhyāṁ vauṣaṭ
netra śakti śrī pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ śrīṁ
aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka ha la hrīṁ astrāya phaṭ astra śakti śrī
pādukāṁ pūjayāmi tarpayāmi namaḥ śrīṁ

With the same mantràs as above, worship the front,
right and leftcorners of the triangle. Touching this
triangle, draw a hexagon anda circle in the
viśeśàrghyà, and worship the six triangles of
thehexagon, starting from the corner towards you and
goingclockwise with the anga devatà mantràs given
below:

अवग्न करा

agni kalā

ु ावचपऴ े यॊ ऊष्माम ै रॊ ज्ववरन्यै लॊ ज्वावरन्यै ळॊ वलस्फुवरवङ्गन्यै ऴॊ yaṁ dhumrārciṣe raṁ ūṣmāyai laṁ jvalinyai vaṁ
मॊ धम्र
ु ै वॊ वरुऩाम

ववश्रम
ै शॊ कवऩराम ै रॊ शव्यलशामे षॊ कव्यलशाम ै नभ्

jvālinyai śaṁ visphuliṅginyai ṣaṁ suśriyai saṁ
surupāyai haṁ kapilāyai laṁ havyavahāye kṣaṁ
kavyavahāyai namaḥ

वमपु करा

surya kalā

कॊ बॊ तवऩन्यै खॊ फॊ तावऩन्यै गॊ पॊ धूम्राम ै घॊ ऩॊ भयीच्य ै ङॊ नॊ ज्वावरन्यै kaṁ bhaṁ tapinyai khaṁ baṁ tāpinyai gaṁ phaṁ

dhūmrāyai ghaṁ paṁ marīcyai ṅaṁ naṁ jvālinyai caṁ

ु ै जॊ थॊ बोगदाम ै झॊ तॊ वलश्वाम ै ञॊ णॊ फोवधन्यै dhaṁ rucyai chaṁ daṁ suṣumnāyai jaṁ thaṁ
चॊ धॊ रुच्य ै छॊ दॊ वऴु म्नाम
टॊ ढॊ धावयण्म ै ठॊ डॊ षभाम ै नभ्

चन्द्र करा
ु ै उॊ ऩष्ठ्य
ु ै ऊॊ यत्य ै ऋॊ धृत्य ै
अॊ अभृताम ै आॊ भानदाम ै इॊ ऩूऴाम ै ईं तष्ठ्य

bhogadāyai jhaṁ taṁ viśvāyai ñaṁ ṇaṁ bodhinyai ṭaṁ
ḍhaṁ dhāriṇyai ṭhaṁ ḍaṁ kṣamāyai namaḥ

candra kalā

ु म ै अ्ंॊ ऩणाप
ु भत
औ ॊ अङ्गदाम ै अ् ऩणाप
ृ ाम ै नभ्

aṁ amṛtāyai āṁ mānadāyai iṁ pūṣāyai īṁ tuṣṭhyai uṁ
puṣṭhyai ūṁ ratyai ṛṁ dhṛtyai ṝṁ śaśinyai ḷṁ
candrikāyai ḹṁ kāntyai eṁ jyotsnāyai aiṁ śrīyai oṁ
prītyai auṁ aṅgadāyai aḥ purṇāyai aḥṁ purṇāmṛtāyai
namaḥ

ब्रह्म ळाऩ वलभोचनॊ

brahma śāpa vimocanaṁ

कॊ ळवळन्यै ऌॊ चवन्द्रकाम ै खॊ कान्त्य ै एॊ ज्योत्स्नाम ै ऐ ॊ श्रीम ै ओ ॊ प्रीत्य ै

ॐ ह्रीं श्रं क्राॊ क्रं क्रूॊ क्रं क्रं क्र् ब्रह्मळाऩॊ वलभोचम अभृत ॊ ैालम
ैालम

om hrīṁ śrīṁ krāṁ krīṁ krūṁ kraiṁ kroṁ kraḥ
brahmaśāpaṁ vimocaya amṛtaṁ srāvaya srāvaya

ब्रह्म करा

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वृवष्टम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऋवद्धम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं स्मृतीम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं भेधाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कावन्तम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं रक्ष्मीम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं द्युवतम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वस्थयाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वस्थवतम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ववद्धीम ै नभ्

वलष्ण ु करा

ऐ ॊ ह्रीं श्रं जयाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩावरन्यै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळान्तम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ईश्वयाम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं यवतम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कावभकाम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं लयदाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्लावदनम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं प्रीतीम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं दीघापम ै नभ्

brahma kalā
aiṁ hrīṁ śrīṁ sṛṣṭiyai namaḥ

##creation##

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṛddhiyai namaḥ

##growth##

aiṁ hrīṁ śrīṁ smṛtīyai namaḥ

##memory##

aiṁ hrīṁ śrīṁ medhāyai namaḥ

##intelligence##

aiṁ hrīṁ śrīṁ kāntiyai namaḥ

##glow##

aiṁ hrīṁ śrīṁ lakṣmīyai namaḥ

##prosperity##

aiṁ hrīṁ śrīṁ dyutiyai namaḥ

##sparkling##

aiṁ hrīṁ śrīṁ sthirāyai namaḥ

##fixity##

aiṁ hrīṁ śrīṁ sthitiyai namaḥ

##position##

aiṁ hrīṁ śrīṁ siddhīyai namaḥ

##transcendent##

viṣṇu kalā
aiṁ hrīṁ śrīṁ jarāyai namaḥ

##old age##

aiṁ hrīṁ śrīṁ pālinyai namaḥ

##protective##

aiṁ hrīṁ śrīṁ śāntayai namaḥ

##peace##

aiṁ hrīṁ śrīṁ īśvarāyai namaḥ

##control##

aiṁ hrīṁ śrīṁ ratiyai namaḥ

##enjoyment##

aiṁ hrīṁ śrīṁ kāmikāyai namaḥ

##lust##

aiṁ hrīṁ śrīṁ varadāyai namaḥ

##blessing##

aiṁ hrīṁ śrīṁ hlādinayai namaḥ

##happiness##

aiṁ hrīṁ śrīṁ prītīyai namaḥ

##loving##

aiṁ hrīṁ śrīṁ dīrghāyai namaḥ

##long##

रुद्र करा

rudra kalā

ऐ ॊ ह्रीं श्रं तीक्ष्णाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ tīkṣṇāyai namaḥ

##sharp##

aiṁ hrīṁ śrīṁ raudrāyai namaḥ

##anger##

aiṁ hrīṁ śrīṁ bhayāyai namaḥ

##fear##

aiṁ hrīṁ śrīṁ nidrāyai namaḥ

##sleep##

aiṁ hrīṁ śrīṁ tandrāyai namaḥ

##coma##

aiṁ hrīṁ śrīṁ kṣudhāyai namaḥ

##hunger##

aiṁ hrīṁ śrīṁ krodhīnyai namaḥ

##flames of anger##

aiṁ hrīṁ śrīṁ kriyāyai namaḥ

##active##

aiṁ hrīṁ śrīṁ udgāryai namaḥ

##uplifting##

aiṁ hrīṁ śrīṁ mṛtyavoyai namaḥ

##death##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं यौद्राम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं बमाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वनद्राम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं तन्द्राम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं षधु ाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्रोधीन्यै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं वक्रमाम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं उद्गामै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भृत्यलोम ै नभ्

ईश्वय करा

īśvara kalā

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩीताम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ pītāyai namaḥ

##yellow##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श्वेताम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śvetāyai namaḥ

##white##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अरुणाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aruṇāyai namaḥ

##red##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अववताम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ asitāyai namaḥ

##blue##

yahāṁ para āpako devī ke ardhanārīśvara svarūpa ke bare meṁ
socanā hai hṛdaya sthāna para sidhe hātha vālā hissā puruṣa
safeda raṁga eka nile bindu ke sātha aura ulṭe hātha vālā hissā
strī pile raṁga kā lāla bindu ke sātha

You should visualize here, the ardhanārīśvara
ardhanaariishvara form of Devi. At the heart, the right
half is white, with a blue dot and the left (female part)
is yellow with a red dot).

मशाॊ ऩय आऩको देली के अधनप ायीश्वय स्वरूऩ के फये भं वोचना शै रेदम स्थान ऩय
ु वफ़े द यॊग एक वनरे वफन्दु के वाथ औय उल्टे शाथ
ववधे शाथ लारा वशसा ऩरुऴ
लारा वशसा स्त्री वऩरे यॊग का रार वफन्दु के वाथ

वदावळल करा

sadāśiva kalā

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वनलृत्तम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ nivṛttayai namaḥ

##detachment##

aiṁ hrīṁ śrīṁ pratiṣṭhāyai namaḥ

##fame##

aiṁ hrīṁ śrīṁ vidyāyai namaḥ

##knowledge##

aiṁ hrīṁ śrīṁ śāntīyai namaḥ

##peace##

aiṁ hrīṁ śrīṁ indhikāyai namaḥ

##fuel##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं दीऩकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ dīpakāyai namaḥ

##light##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं येवचकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ recikāyai namaḥ

##exhaustive##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भोवचकाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mocikāyai namaḥ

##liberating##

aiṁ hrīṁ śrīṁ parāyai namaḥ

##transcendental##

aiṁ hrīṁ śrīṁ sukṣmāyai namaḥ

##light##

aiṁ hrīṁ śrīṁ sukṣmāamratāyai namaḥ

##pervasive##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं सानाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ jñānāyai namaḥ

##enlightenment##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं सानाम्रताम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ jñānāmratāyai namaḥ

##transcendental##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आप्यावमनीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āpyāyinīyai namaḥ

##filling##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व्यावऩन्यै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vyāpinyai namaḥ

##expansion##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व्योभरुऩाम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vyomarupāyai namaḥ

##space##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं प्रवतष्ठाम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं वलद्याम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळान्तीम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं इविकाम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩयाम ै नभ्


ऐ ॊ ह्रीं श्रं वक्ष्माम
ै नभ्


ऐ ॊ ह्रीं श्रं वक्ष्माम्रताम
ै नभ्

The five activities (Pancha-Krityas) of the Lord are Srishti (creation), Sthiti (preservation),Samhara (destruction), Tirobhava (veiling) and Anugraha (grace). These, separately
considered,are the activities of Brahma, Vishnu, Rudra, Mahesvara and Sadasiva.

ब्रह्म भन्त्र

brahma mantra

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शॊ व् ळवु चऴद लव्ु अन्तवयषवद शोता लेवदऴद अवतवथ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁ saḥ śuciṣada vasuḥ antarikṣasada
दुयोणवत नृऴद न्र्ऴद ऋध्त्त्सद ् व्द्द्योभवद अब्ज गोज ऋतजा आवद्रजा hotā vediṣada atithiḥ duroṇasata nṛṣada nrṣada ṛdhtsad
vdyomasada abja goja ṛtajā ādrijā ṛtaṁ bṛhat namaḥ


ऋतॊ फृशत नभ्

वलष्ण ु भन्त्र

ऐ ॊ ह्रीं श्रं प्रतद ् वलष्ण ु स्तलते लीमापम भृगो न बीभ कुचयो वगवयष्ठा्

मस्योरुऴ ु वत्रऴ ु वलक्रभणे अवधवषमवन्त बलनावन
विश्वा नभ्

रुद्र भन्त्र

rudra mantra

् त्योभष

पु ीम भाभृतात नभ्
फिनान भृ

भशा वलष्ण ु

laaM hlaaM brahmaNe pR^ithivyadhipataye namo
brahmaa pretaasana shriiM ऱां ह्लां ब्रह्मणे
ऩृलथव्यलधऩतये नमो ब्रह्मा प्रेतासन श्रीं

viṣṇu mantra
aiṁ hrīṁ śrīṁ pratad viṣṇu stavate vīryāya mṛgo na
bhīma kucaro giriṣṭhāḥ yasyoruṣu triṣu vikramaṇe
adhikṣiyanti bhuvanāni vviśvā namaḥ

् रुकवभल

ु लध पनभ उलाप
ऐ ॊ ह्रीं श्रं त्र्यम्बकॊ मजाभशे वगविॊ
ऩवष्ट

Following recitation to be done before the month

aiṁ hrīṁ śrīṁ tryambakaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭi
vardhanam urvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya
māmṛtāt namaḥ

vaaM hriiM viShNave.apaamadhipataye namo
viShNu pretaasana shriiM वां ह्रीं

ववष्णवेऽऩामलधऩतये नमो ववष्णु प्रेतासन श्रीं

raaM hUM rudraaya tejo.adhipataye namo rudra
pretaasana shriiM रां हूं रुराय तेजोऽलधऩतये नमो रुर
प्रेतासन श्रीं

mahā viṣṇu


ऐ ॊ ह्रीं श्रं तत वलष्णो्
ऩयभॊ ऩदॉवदा ऩश्मवन्त वूयम्वदलील
aiṁ hrīṁ śrīṁ tat viṣṇoḥ paramaṁचषयु ाततभ तवद्वप्रावो
वलऩन्यलो जागृलाॉव् ववभिते वलष्णोमपत ऩयभॊ
sūrayaḥdivīva cakṣurātatam tadviprāso vipanyavo

ऩदभ नभ्

jāgṛ

yAM hrauM iishvaraaya vaayvadhipataye namo
iishvara pretaasana shriiM यां ह्रं ईश्वराय

ḥ samindhate viṣṇoryat paramaṁ padam namaḥ वाय्वलधऩतये नमो ईश्वर प्रेतासन श्रीं

वदावळल
ऐ ॊ ह्रीं श्रं वलष्णमु ोवनॊ कल्पमत ु त्वष्टा रूऩावण वऩॉळत ु आववञ्चत ु

sadāśiva
aiṁ hrīṁ śrīṁ viṣṇuryoniṁ kalpayatu tvaṣṭā rūpāṇi
ṁ dadhātu te
garbhaṁ dhehi sinīvāli garbhaṁ dhehi sarasvati
garbhante aśvinau devā vādhattāṁ puṣkarasrajā namaḥ

hsauM viyadadhipataye pa~ncavakraaya
sadaashivaaya pretapadmaasanaaya namaH
sadashivamahaapretaasana shriiM ह्ससं ववयदलधऩतये
ऩञ्चवक्राय सदालिवाय प्रेतऩद्मासनाय नमः
सदलिवमहाप्रेतासन श्रीं

देली करा का आलाशन

devī kalā kā āvāhana

Invocation of Devī Kalà

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ namaḥ

Amrita Kalas

Amrita Kalas

प्रजाऩवतधापता गबं दधात ु ते गबं धेवश ववनीलावर गबं धेवश वयस्ववत

गबपन्त े अवश्वनौ देला लाधत्ताॊ ऩष्कयैजा
नभ्


॥ अखण्ड एक यवानन्द कये ऩयावधात्मवन
स्वच्छन्द स्फुयन्नाभात्र
वनधेवश अकुरनावमके नभ्। वळल ऩादाम्रतॊु वळयवव आलशमावभ॥

|| akhaṇḍa eka rasānanda kare parāsudhātmani svacchanda
##(Invoke nectar from right foot (Shiva's foot) on the
sphurannāmātra nidhehi akulanāyike namaḥ| śiva
head)##
pādāmrutaṁ śirasi āvahayāmi ||

ु सान कये ऩये अम्रतत्वॊ
ु वनधेवश अवस्मन ् || akulasthāmruta akāre śuddhajñāna kare pare amrutatvaṁ
॥ अकुरस्थाम्रतु अकाये ळद्ध
लस्तवु न वक्लीन्ना रुवऩवन नभ्।ळवक्त ऩादाम्रतॊु वळयवव आलाशमावभ॥

॥ तदरुवऩवण एकयस्या त्वॊ क्र्त्त्ववश एतत स्वरुवऩवन
बूत्वा

nidhehi asmin vastuni klinnā rupini namaḥ|śakti
pādāmrutaṁ śirasi āvāhayāmi ||

|| tadarupiṇi ekarasyā tvaṁ krtvahi etat svarupini bhūtvā


ऩयाम्रताकायभमी
वचत्त स्फुयन्नॊ कुरु नभ्। वळल ळवक्त वभयस्य अभृत ॊ parāmrutākāramayī citta sphurannaṁ kuru namaḥ| śiva
रराटे आलाशमावभ॥

śakti samarasya amṛtaṁ lalāṭe āvāhayāmi ||

##(Invoke nectar from left foot (Shakti's foot) on the
head)##

##(Invoke nectar from both Shiva and Shakti's feet on
the head)##

े वय अभृतलवऴ पवण
॥ ऐ ॊ र्ब्लूॊ झ्म्म्रं जूॊ व् अभृत े अभृतोद्भले अभृतश्व
अभृत ॊ ैालम ैालम स्वाशा नभ् करुणा यवावम्रतॊ नेत्रमोशो
आलाशमावभ॥

|| aiṁ blūṁ jhmrouṁ jūṁ saḥ amṛte amṛtodbhave
amṛteśvari amṛtavarṣiṇi amṛtaṁ srāvaya srāvaya svāhā
namaḥ karuṇā rasāmritaṁ netrayoho āvāhayāmi ||

द्राॊ द्रं क्लीं र्ब्लूॊ व्

drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ

##(Invoke nectar of boundless mercy from eyes of
Shakti on the head)##

ु अम्रतॊु भखे
ु आलाशमावभ॥
॥ ऐ ॊ लद लद लाग्लावदवन ऐ।ॊ वॊगीत वधा

|| aiṁ vada vada vāgvādini aiṁ| saṁgīta sudhā amrutaṁ
mukhe āvāhayāmi ||

##(Invoke nectar of divine music from face of
Shakti)##

॥ क्लीं वक्लीन्ने क्लीेवदवन क्लीेदम क्लीेदम भशा षोबॊ कुरु कुरु क्लीं श्री भात्र ु
षीय धायाशा ह्रीदमे आलशमवभ॥

|| klīṁ klinne kledini kledaya kledaya mahā kṣobhaṁ kuru ##(Invoke divinely milk from the breasts of Shakti to
kuru klīṁ śrī mātru kṣīra dhārāhā hradaye āvahayami ||
the heart)##

ु आलाशमावभ॥
॥ वौ् भोषॊ कुरु कुरु वौ् जन्म यवशत्यॊ गह्ये

|| sauḥ mokṣaṁ kuru kuru sauḥ janma rahityaṁ guhye
āvāhayāmi ||

॥ शवं ळौ् नभ्॥

|| hasauṁ śauḥ namaḥ ||

॥ ऩयावळल ऩयाळवक्त कटाषॊ ऩादमोशो आलाशमावभ॥

|| parāśiva parāśakti kaṭākṣaṁ pādayoho āvāhayāmi ||

## Invocation of Icchaa , Gyanaa, Kriya Shakti ##

कुरु कुरु क्लीं वौ् भोषॊ कुरु कुरु शवं ळौ् नभ्॥

|| aiṁ vada vada vāgvādini aiṁ klīṁ klinne kledini
kledaya kledaya mahākṣobhaṁ kuru kuru klīṁ sauḥ
mokṣaṁ kuru kuru hasauṁ śauḥ namaḥ ||

##(Invoke grace of Shiva and Shakti from their
feet))##


ु ॥
॥ श्री गरुभ्यो
नभ् इवत गह्ये

|| śrī gurubhyo namaḥ iti guhye ||

##(Invoke Sri Guru's grace in genitals)##


॥ श्री ऩयभ गरुभ्यो
नभ् इवत ह्रीदमे॥

|| śrī parama gurubhyo namaḥ iti hradaye) ||

##(Invoke Sri Parama Guru's grace in Heart)##


॥ श्री ऩयभेष्टी गरुभ्यो
नभ् इवत रराटे ॥

|| śrī parameṣṭī gurubhyo namaḥ iti lalāṭe) ||

##(Invoke Sri Parameshti Guru's grace in forehead)##


॥ श्री ऩयात्पय गरुभ्यो
नभ् इवत वळयवी॥

|| śrī parātpara gurubhyo namaḥ iti śirasī ||

##(Invoke Sri Paraatpara Guru's grace in Head)##

॥ ऐ ॊ लद लद लाग्लावदवन ऐ ॊ क्लीं वक्लीन्ने क्लीेवदवन क्लीेदम क्लीेदम भशाषोबॊ

##(End of Birth Death cycle is invoked in genitals)##

॥ ईवत मोवन भद्रु मा प्रणाभेत॥्

|| īti yoni mudrayā praṇāmet ||

##(Show yoni Mudra)##


॥ तत् दवध षीय आज्य भध ु ळकप या ववशतभ भध ु ऩकप भ प्रावमे
त॥्

|| tataḥ dadhi kṣīra ājya madhu śarkarā sahitama madhu
parkam prāsayet ||

## (Afterwards, offer Madhu Parkam with Milk,
Curd, Ghee, Honey and Sugar) ##

॥ आद्रं ज्वरवत ज्योवतय ्अशभवस्म। ज्योवतय ्ज्वरवत ब्रह्म
अशभवस्म। मोशभवस्म ब्रह्म अशभवस्म। आशभवस्म ब्रह्म अशभवस्म।

् शोवभ

आशभेलाशभ भाभ

स्वाशा॥

|| āardraṁ jvalati jyotir ahamasmi| jyotir jvalati brahma
ahamasmi| yoahamasmi brahma ahamasmi| āhamasmi
brahma ahamasmi| āhamevāham mām juhomi svāhā ||

ु देश धभप अवधकायत् जाग्रत स्वप्न
॥ ईत् ऩलंु प्राण फवद्ध

|| ītaḥ purvaṁ prāṇa buddhi deha dharma adhikārataḥ
jāgrata svapna suśuptiavastāsu manasā vācā karmaṇā
hastābhyaṁ padbhyāṁ udarena śiṣna yonyāyat uktam yat

् वक्रतभ

् स्क्म्र
् तभ
् वलप
् भ ब्रह्म
् अप्णं बलत ु kritam yat smrutam tat sarvam brahma arpṇaṁ bhavatu
ु तत
मोन्यामत उक्तभ
मत
मत
svāhā ||

ु वु िअलस्ताव ु भनवा लाचा कभपणा शस्ताभ्यॊ ऩद्भ्याॊ उदयेन वळष्न
वळ

स्वाशा॥

॥ ब्रह्म अप्णं ब्रह्म शवलवश ब्रह्माग्नो ब्रह्मण आरॅतॊ ब्रह्म ैल तेन गन्तव्यभ ् || brahma arpṇaṁ brahma havihi brahmāgnou brahmaṇa
ब्रह्म कभप वभावधना॥

āhutaṁ brahmaiva tena gantavyam brahma karma
samādhinā ||

रवरता क्रभभ ्

lalitā kramam

## LALITAA KRAMAM ##

रेच्चक्रवस्थताभ ्

hṛccakrasthitām

ु ऩद्माङली वनबेदन कुळराॊ वनयस्त
अन्त् सऴु म्णा

antaḥ ssuṣumṇā padmāṅavī nirbhedana kuśalāṁ nirasta

भोश अिकाय ऩवयऩविवन वॊवलदवग्नभ ्

moha andhakāra paripandhini saṁvidagnim

##(The fire of knowledge dispelling delusion)##

वळल दीऩ ज्योवतभ ्

śiva dīpa jyotim

आवद वविदॊ प्राणरुवऩणं

ādi samvidaṁ prāṇarupiṇīṁ


वत्रखण्डभद्रु गवबपत कुवभाङ्जरौ

trikhaṇḍamudragarbhita kusumāṅjalau

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं इत्यादम

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ ityādaya

##(The light of auspicious consciousness, universal
and unbounded)##
##(The primordial intuited knowledge of the form of
all life itself)##
##(Into the flowers held in trikha.da mudra of the
colours of white,red and yellow)##
##(Breathing into the white, yellow and red flowers
held in the trikha.da mudra the m.la mantra, the sound
form of Dev.)##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं श्रं वौ् ळवक्तचक्रै क नावमकामा् अभृत च ैतन्य भूवतं
कल्पमावभ नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शैं ह्सस्क्रीं ह्सैौ् भशाऩद्म लनान्त्स्थे कायणानन्द वलग्रशे
वलप बूतवशते भातयेह्यवे श ऩयभेश्ववय

##(Residing in the heart like a rising sun, red in
colour)##
##(Able to pierce the lotuses easily with flashes of
light along the axis of su.umna)##

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ śakticakraika nāyikāyāḥ
amṛta caitanya mūrtiṁ kalpayāmi namaḥ

##Create the immortal (transcendental) conscious
form of Lalita with the avarana mantra to trikona
hrim, srim, sauh ie the formless devi is being invoked
into taking the form of the flowers by breathing
herlife, the mantra##

aiṁ hrīṁ śrīṁ hasraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ mahāpadma
vanāntaḥsthe kāraṇānanda vigrahe sarva bhūtahite
mātarehyehi parameśvari

##(The union of siva and sakti; space, time, and their
union; or desire,knowledge and action. The world is
the mahapadma in which She resides as the blissful
cause of all this world. The Compassionate Mother of
all this world, Please come, do come, O!
Parameshvari. Thus saying, leave the flowers onto the
Devi.)##

ु भे उऩमोग शोने लारे ६४ भन्त्र
श्री रवरता देवल ऩजन

śrī lalitā devi pujana me upayoga hone vāle 64
mantra

1


ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वत्रतायीनच्चामप
ऩाद्यॊ कल्पमावभ नभ्

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै आबयण अलयोऩणॊ कल्पमावभ नभ्

3


ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वगवि
त ैराभ्यङ्गॊ कल्पमावभ नभ्

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वज्जन ळारा प्रलेळनॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai tritārīnuccārya pādyaṁ kalpayāmi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ābharaṇa avaropaṇaṁ kalpayāmi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai sugandhi tailābhyaṅgaṁ
kalpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai sajjana śālā praveśanaṁ
kalpayāmi namaḥ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै भज्जन ळारा भण्डऩ भवणऩीठोऩ लेळनॊ कल्पमावभ
नभ्

Here follow the 64 acts worship her in the form
of Mantra or idol or the suvasini form
Washing her feet Similarly,
Removal of ornaments and clothes
Applying perfumed oil, trumeric powder and rubbing
with wet gram flour
Entering the bathroom

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai majjana śālā maṇḍapa
maṇipīṭhopa veśanaṁ kalpayāmi namaḥ

Seating on the jewelled chair

6


ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वदव्य स्नानीमोद्वतपनभ कल्पमावभ
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai divya snānīyodvartanam
kalpayāmi namaḥ

Preparation of perfumed water and pancàmŗtàs
(milk,curds, honey, ghee, sugar)

7


ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै उष्णोदकस्नान कल्पमावभ
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai uṣṇodakasnān kalpayāmi namaḥ

Bathing with warm water

Here you may recite Śrī Sūktam, Puruùa Sūktam, Durgà Sūktam,Rudram, Namakam, Camakam etc. as time permits. The minimum set of mantràs which combine the effect of
all the vedas is given below:

भधऩु कं

नभोस्त ु वलपरोके ळ उभादेशाध प धावयणे। भधऩको
भमा दत्तो गृशाण

madhuparkaṁ

ु वभऩ पमावभ॥
जगदीश्वय॥ॐ श्री रवरताम ै नभ्। भधऩकं

namostu sarvalokeśa umādehārdha dhāriṇe | madhuparko
mayā datto gṛhāṇa jagadīśvara ||om śrī lalitāyai namaḥ |
madhuparkaṁ samarpayāmi ||

ॐ श्री रवरताम ै नभ्। भराऩकळप स्नानॊ वभऩ पमावभ॥

om śrī lalitāyai namaḥ | malāpakarśa snānaṁ
samarpayāmi ||

ऩम् स्नानॊ
ु वलश्वत् वोभलृष्ण्य ॊ बलालाजस्य
ॐ आप्याम स्व स्ववभेतते
वङधे॥ॐ श्री रवरताम ै नभ्। ऩम् स्नानॊ वभऩ पमावभ॥ऩम्
ु ोदक स्नानॊ वभऩ पमावभ॥
स्नानानॊतय ळद्ध

दवध स्नानॊ

payaḥ snānaṁ

##(milk bath)##

om āpyāya sva svasametute viśvataḥ somavṛṣṇyaṁ
bhavāvājasya saṅadhe ||om śrī lalitāyai namaḥ | payaḥ
snānaṁ samarpayāmi |payaḥ snānānaṁtara śuddhodaka
snānaṁ samarpayāmi ||

dadhi snānaṁ

##(curd bath)##


ु ाकयत ्
ॐ दवधक्रालणो अकावयऴॊ वजष्णोयश्वस्यलावजन्। वयवबनो
भख

om dadhikrāvaṇo akāriṣaṁ jiṣṇoraśvasyavājinaḥ |
surabhino mukhākarat prāṇa āyuṁṣitāriṣat ||dadhna caiva

प्राण आमवॊ ु ऴतावयऴत॥दध्न
च ैल श्री रवरताम ै स्वप्नॊ क्रीमते भमा।
śrī lalitāyai svapnaṁ krīyate mayā | gṛhāṇa tvaṁ śrī
lalitāyai suprasanno bhavāvyaya ||om śrī lalitāyai namaḥ |

गृशाण त्वॊ श्री रवरताम ै वप्रवन्नो
बलाव्यम॥ॐ श्री रवरताम ै नभ्।
dadhi snānaṁ samarpayāmi ||dadhi snānānaṁtara
śuddhodaka snānaṁ samarpayāmi ||

ु ोदक स्नानॊ वभऩ पमावभ॥
दवध स्नानॊ वभऩ पमावभ॥दवध स्नानानॊतय ळद्ध

घृत स्नानॊ

ॐ घृत ॊ वभवभषे घृतभस्य मोवनघृतप े वश्रतो घृतलॊ स्यधाभ अनष्ठधभालश

भादमस्व स्वाशाकृ तॊ लृऴब लवषशव्यभ॥श्री
रवरताम ै स्वप्नॊ क्रीमते
दुन। गृशाण श्रद्धमा दत्तॊ तल प्रीताथभप ले च॥ॐ श्री रवरताम ै नभ्।
ु ोदक स्नानॊ वभऩ पमावभ॥
घृत स्नानॊ वभऩ पमावभ॥घृत स्नानानॊतय ळद्ध

ghṛta snānaṁ

om ghṛtaṁ mimikṣe ghṛtamasya yonirghṛte śrito
ghṛtaṁvasyadhāma anuṣṭhadhamāvaha mādayasva
svāhākṛtaṁ vṛṣabha vakṣihavyam ||śrī lalitāyai svapnaṁ
krīyate duna | gṛhāṇa śraddhayā dattaṁ tava prītārthameva
ca ||om śrī lalitāyai namaḥ | ghṛta snānaṁ samarpayāmi
||ghṛta snānānaṁtara śuddhodaka snānaṁ samarpayāmi ||

##(ghee bath)##

भध ु स्नानॊ

madhu snānaṁ

##(honey bath)##

ु यॊवत वविल् भाविन् वॊतोष्वधी्
ॐ भधलु ाता ऋतामथे भधष
om madhuvātā ṛtāyathe madhukṣaraṁti sindhavaḥ


ु यस्तन्
ु वऩता भधभु ान्नो mādhvinaḥ saṁtoṣvadhīḥ madhunaktā muthoṣaso
भधनु क्ता भथु ोऴवो भधभत्वावथ
लप ॊ यज् भधद्यौ
ु अस्त ु वूम्प भािीगापलो बलॊतन्॥इदॊ

लनस्पवतभपधभाॊ
भध ु भमा दत्तॊ
ु भप ले च। गृशाण देलदेलळ
े तत् ळावन्तॊ प्रमश्च भे॥ॐ श्री
तल ऩष्ट्यथ
ु ोदक
रवरताम ै नभ्। भध ु स्नानॊ वभऩ पमावभ॥ भध ु स्नानानॊतय ळद्ध
स्नानॊ वभऩ पमावभ॥

ळकप या स्नानॊ

madhumatvārthivaṁ rajaḥ madhudyau rastunaḥ pitā
madhumānno vanaspatirmadhumāṁ astu sūryaḥ
mādhvīrgāvo bhavaṁtunaḥ ||idaṁ madhu mayā dattaṁ
tava puṣṭyarthameva ca | gṛhāṇa devadeveśa tataḥ śāntiṁ
prayaśca me ||om śrī lalitāyai namaḥ | madhu snānaṁ
samarpayāmi || madhu snānānaṁtara śuddhodaka snānaṁ
samarpayāmi ||

śarkarā snānaṁ


ु नाम्ने।
ॐ स्वादु् ऩलस्य वदव्याम जन्मने स्वादुदवयन्द्राम वशलीत
om svāduḥ pavasya divyāya janmane svādudarindrāya

ु अदाभ्य्॥ववथमा देल suhavītu nāmne | svādurmitrāya varuṇāya vāyave
स्वादुवभपत्राम लरुणाम लामले फृशस्पतमे भधभा

bṛhaspataye madhumā adābhyaḥ ||sithayā deva deveśa

े स्नाऩनॊ क्रीमते मत्। तत् वॊतवु ष्टभाऩन्न् प्रवन्नो लयदो बल॥ॐ snāpanaṁ krīyate yataḥ | tataḥ saṁtuṣṭimāpannaḥ
देलळ
श्री रवरताम ै नभ्। ळकप या स्नानॊ वभऩ पमावभ। ळकप या स्नानानॊतय
ु ोदक स्नानॊ वभऩ पमावभ।
ळद्ध

prasanno varado bhava ||om śrī lalitāyai namaḥ | śarkarā
snānaṁ samarpayāmi| śarkarā snānānaṁtara śuddhodaka
snānaṁ samarpayāmi|

##(sugar bath)##

गॊधोदक स्नानॊ
ु कयीवऴणीभ।् ईश्वयं वलप बूतानाॊ
ॐ गॊधद्वायाॊ दुयाधळां वनत्य ऩष्पाॊ


ू ॊ शय प्रीवतश्च गौयलात।् वयवब
तावभ शोऩ व्हमेवश्रमभ॥शय
चॊदन वॊबत

वप्रम श्री रवरताम ै गॊध स्नानाम गृह्यताभ॥ॐ
श्री रवरताम ै नभ्।

पमावभ॥
गॊधोदक स्नानॊ वभऩ पमावभ॥ वकर ऩूजाथे अषतान वभऩ

अभ्यॊग स्नानॊ

ु प्रभ्रलान।


ॐ कवनक्रदज्वनळॊ
इमवथलापचभवयतेल नालभ।् वभङ्गरश्च

gaṁdhodaka snānaṁ

om gaṁdhadvārāṁ durādharśāṁ nitya puṣpāṁ karīṣiṇīm
| īśvarīṁ sarva bhūtānāṁ tāmi hopa vhayeśriyam |ara
caṁdana saṁbhūtaṁ hara prītiśca gauravāt | surabhi priya
śrī lalitāyai gaṁdha snānāya gṛhyatām ||om śrī lalitāyai
namaḥ | gaṁdhodaka snānaṁ samarpayāmi || sakala
pūjārthe akṣatān samarpayāmi ||

abhyaṁga snānaṁ

om kanikradajvanuśaṁ prabhruvāna| iyathirvācamariteva
ळकुन े बलावव भात्वा कावचदवबबावलश्व्या वलदत॥अभ्यॊगाथं भशीऩार nāvam | sumaṅgalaśca śakune bhavāsi mātvā
kācidabhibhāviśvyā vidata |'bhyaṁgārthaṁ mahīpāla
tailaṁ puṣpādi saṁbhavam | sugaṁdha dravya

ु ध द्रव्य वॊवभश्रॊ वॊगशृ ाण श्री रवरताम॥
त ैरॊ ऩष्पावद
वॊबलभ।् वगॊ
ै ॐ
saṁmiśraṁ saṁgṛhāṇa śrī lalitāyai ||om śrī lalitāyai
namaḥ | abhyaṁga snānaṁ samarpayāmi|

श्री रवरताम ै नभ्। अभ्यॊग स्नानॊ वभऩ पमावभ।

##(Sandlewood water bath)##

##(Perfumed Oil bath)##

अॊगोद्वतपनकॊ
अॊगोद्वतपनकॊ देल कस्तूमापवद वलवभवश्रतभ।् रेऩनाथं गृशाणेदॊ शवयद्रा

aṁgodvartanakaṁ


कुङ्कुभमै तुप भ॥ॐ
श्री रवरताम ै नभ्। अॊगोद्वतपनॊ वभऩ पमावभ॥

aṁgodvartanakaṁ deva kastūryādi vimiśritam |
lepanārthaṁ gṛhāṇedaṁ haridrā kuṅkumairyutam ||om śrī
lalitāyai namaḥ | aṁgodvartanaṁ samarpayāmi ||

उष्णोदक स्नानॊ

uṣṇodaka snānaṁ

ु भमाकृ तभ।् स्नानाथं च प्रमश्चावभ
नाना तीथापदारेतॊ च तोमभष्णॊ
स्वीकुरुश्व श्री रवरताम ै॥ॐ श्री रवरताम ै नभ्। उष्णोदक स्नानॊ

पमावभ॥
वभऩ पमावभ॥ वकर ऩूजाथे अषतान वभऩ


ळद्धोदक
स्नानॊ

भशीयणाम चषवे। मोल् वळलतभोयव् तस्यबाजमते शन्।
् गभाभलो। मस्य षमाम वजॊलध ऽऩो
उळतीवयल भातय्। तस्मात अयॊ
जन मथाचन्॥ॐ श्री रवरताम ै नभ्।

##(Hot water bath)##

nānā tīrthādāhṛtaṁ ca toyamuṣṇaṁ mayākṛtam |
snānārthaṁ ca prayaścāmi svīkuruśva śrī lalitāyai||om śrī
lalitāyai namaḥ | uṣṇodaka snānaṁ samarpayāmi || sakala
pūjārthe akṣatān samarpayāmi ||

śuddhodaka snānaṁ

भन्दावकन्या् वभानीतॊ शेभाम्बोरुशालाववतॊ। स्नानाथे भम बक्त्या नीरुॊ
ु तान ऊजे दधातन।
स्वीकुमतप ाॊ वलबो॥ॐ आऩोवशष्टा भमो बल्।

##(To clean the body)##

mandākinyāḥ samānītaṁ hemāmboruhāvāsitaṁ |
snānārthe maya bhaktyā nīruṁ svīkuryatāṁ vibho ||om
āpohiṣṭā mayo bhuvaḥ | tāna ūrje dadhātana | mahīraṇāya
cakṣase | yovaḥ śivatamorasaḥ tasyabhājayate hanaḥ |
uśatīriva mātaraḥ | tasmāt araṁgamāmavo | yasya kṣayāya
jiṁvadha 'apo jana yathācanaḥ ||om śrī lalitāyai namaḥ |

##(Pure water bath) sprinkle water all around##

ु यजतैजाभ।् चन्द्राॊ वशयण्भमं रक्ष्मं
ॐ वशयण्मलणां शवयणं वलणप
जातलेदो भभालश॥

ॐ वशैळीऴाप ऩरुऴ्।
वशैाष् वशैऩात।् व बूवभॊ वलश्वतो लृत्वा।
अत्यवतष्ठद्दळाङ्गर
ु भ।्
ु ।् दुगां देवल
ताभवग्नलणां तऩवा ज्वरन्तं लैयोचनं कभपपरेऴ ु जष्टाभ

ळयणभशॊ प्रऩद्ये वतयवव
तयवे नभ्

om hiraṇyavarṇāṁ hariṇīṁ suvarṇarajatasrajām |
candrāṁ hiraṇmayīṁ lakṣmīṁ jātavedo mamāvaha ||

Mantra for Lakshmi Abhisheka with Milk preferably

om sahasraśīrṣā puruṣaḥ | sahasrākṣaḥ sahasrapāt | sa
bhūmiṁ viśvato vṛtvā | atyatiṣṭhaddaśāṅgulam |

Mantra for Vishnu Abhisheka with Milk

tāmagnivarṇāṁ tapasā jvalantīṁ vairocanīṁ
karmaphaleṣu juṣṭām | durgāṁ
ṇamahaṁ
prapadye sutarasi tarase namaḥ

Mantra for Durga with Kumkum and milkपनभ।् उलापरुकवभल फिनान्मृत्यो- om tryaṁbakaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭivardhanam |
ॐ त्र्यॊफकॊ मजाभशे वगविॊ
ऩवष्टलध

पु ीम भाऽभृतात॥ॐ
भष
भृत्यले स्वाशा स्वाशा
ु ऩावश। प्राणानाॊ ग्रवियवव रुद्रो
ॐ नभो बगलते रुद्राम वलष्णले भृत्यभे
ु ऩावश
भा वलळान्तक्। तेनान्नेनाप्यामस्व॥नभो रुद्राम वलष्णले भृत्यभे
ॐ ळवन्त् ळवन्त् ळवन्त्

ॐ जातलेदवे वनलाभ
वोभ भयातीमतो वनदशावत लेद्। व न्
ऩऴपदवत दुगापवण वलश्वा नालेल ववि ॊ ु दुवयताऽत्यवग्न्
ॐ बबु लपु ् स्व् तत्स वलतूलयप ेण्मॊ बगो देलस्य धीभवश वधमो मोन्
प्रचोदमात ्


पनभ।् उलापरुकवभल फिनान्मृत्योॐ त्र्यॊफकॊ मजाभशे वगविॊ
ऩवष्टलध
पु ीम भाऽभृतात॥्
भष

urvārukamiva bandhanānmṛtyo-rmukṣīya mā'mṛtāt ||om
mṛtyave svāhā svāhā

Mantra for Śivà abhishek - with coconut water
preferably or any fruit juice or perfumed water

om namo bhagavate rudrāya viṣṇave mṛtyurme pāhi |
prāṇānāṁ granthirasi rudro mā viśāntakaḥ |
tenānnenāpyāyasva |ṁamo rudrāya viṣṇave mṛtyurme
pāhi om śantiḥ śantiḥ śantiḥ
om jātavedase sunavāma soma marātīyato nidahāti vedaḥ |
sa naḥ parṣadati durgāṇi viśvā nāveva sindhuṁ
Rig Veda
duritā'tyagniḥ
om bhurbhuvaḥ svaḥ tatsa vitūrvareṇyaṁ bhargo devasya
Yajur Veda
dhīmahi dhiyo yonaḥ pracodayāt

om tryaṁbakaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭivardhanam |
urvārukamiva bandhanānmṛtyo-rmukṣīya mā'mṛtāt ||

Sama Veda

ॐ आवम्रतावबळेको अस्त ु कनकावबळेको अस्त ु वशयन्यावबळेको अस्त ु om āmritābhiśeko astu kanakābhiśeko astu hiranyābhiśeko
ु वबळेको अस्तवु दव्यभन्गरावबळेको अस्त ु भशवबळेको अस्त ु
वलनाप

8

9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै कनक करळच्यतु वकर तीथापवबऴेकॊ कल्पमावभ
नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै धौत लस्त्र ऩवयभाजपनभ कल्पमावभ
नभ्


नभ्
10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै अरुण दुकू र ऩवयधानभ कल्पमावभ

नभ्
11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै अरुण कुचोत्तवयमभ कल्पमावभ

नभ्
12 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै आरेऩ भण्डऩ प्रलेळनभ कल्पमावभ
ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै आरेऩ भण्डऩ भवणऩीठो उऩलेळनॊ कल्पमावभ

astu suvarnābhiśeko astudivyamangalābhiśeko astu
mahabhiśeko astu

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai kanaka kalaśacyuta sakala
tīrthābhiṣekaṁ kalpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai dhauta vastra parimārjanam
kalpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai aruṇa dukūla paridhānam
kalpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai aruṇa kucottariyam kalpayāmi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ālepa maṇḍapa praveśanam
kalpayāmi namaḥ

Atharva Veda

Washing the Sri Chakra with sàmànyarghyà

Drying her body with a white towel.
Red shawl to cover
Red top garment (brassiere)
Entering the make-up room

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ālepa maṇḍapa maṇipīṭho
upaveśanaṁ kalpayāmi namaḥ

Seating Her there.

गोयोचनावद वदव्यगि वलापङ्गीण वलरेऩनॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai candana agaru kuṅkuma saṅku
mṛgamada karpūra kastūrī gorocanādi divyagandha
sarvāṅgīṇa vilepanaṁ kalpayāmi namaḥ

Applying different kinds of perfumes appropriate to
different parts of the body.

15 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै के ळबयस्य कारागरु धूऩ ॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai keśabharasya kālāgaru dhūpaṁ
kalpayāmi namaḥ

Drying her heavy wet hair with agaru and sambraņi
dhupa

13

नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै चन्दन अगरु कुङ्कुभ वङ्कु भृगभद कऩूयप कस्तूयी

14

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै भविका भारती जाती चम्पक अळोक ळतऩत्र

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai mallikā mālatī jātī campaka
aśoka śatapatra pūga kuḍamalī punnāga kalhāra mukhya
sarvartu kusuma mālāṁ kalpayāmi namaḥ

All kinds of fragrant flowers arranged in different
garlands

17 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै बूऴण भण्डऩ प्रलेळनॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai bhūṣaṇa maṇḍapa praveśanaṁ
kalpayāmi namaḥ

Entering the jewellery room

18 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै बूऴण भण्डऩ भवणऩीठोऩलेळनॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai bhūṣaṇa maṇḍapa
maṇipīṭhopaveśanaṁ kalpayāmi namaḥ

Seating her there.

19 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै नल भवण भकुटॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai nava maṇi makuṭaṁ kalpayāmi
namaḥ

Crown jewels

20 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै चन्द्र ळकरॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai candra śakalaṁ kalpayāmi namaḥ An ornament to represent the moon

21 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वीभन्त ववन्दूयॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai sīmanta sindūraṁ kalpayāmi
namaḥ

Vermillion in the hair-parting

22 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वतरक यत्नॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai tilaka ratnaṁ kalpayāmi namaḥ

Jewels to represent the third eye

23 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै काराञ्जनॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai kālāñjanaṁ kalpayāmi namaḥ

Mascara and eye-liner

ु रॊ कल्पमावभ नभ्
24 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै ऩारीमग

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai pālīyugalaṁ kalpayāmi namaḥ

Head-set and ear ornaments

ु रॊ कल्पमावभ नभ्
25 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै भवणकुण्डर मग

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai maṇikuṇḍala yugalaṁ kalpayāmi
namaḥ

Pair of earrings


नभ्
26 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै नावाबयणभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai nāsābharaṇam kalpayāmi namaḥ

Diamond nose-stud (Venus)

27 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै अधयमालकॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai adharayāvakaṁ kalpayāmi namaḥ

Lipstick and pearl pendant from the nose shining on
her red lower lip

28 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै प्रथभ बूऴणॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai prathama bhūṣaṇaṁ kalpayāmi
namaḥ

Mangala sutram

16 ऩूग कुडभरी ऩन्नाग

ु वलपत ुप कुवभु भाराॊ कल्पमावभ
कल्हाय भख्य

नभ्

29 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै कनक वचन्ताकॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai kanaka cintākaṁ kalpayāmi namaḥ Gold-sovereign chain

30 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै ऩदकॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai padakaṁ kalpayāmi namaḥ

Small locket

31 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै भशाऩदकॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai mahāpadakaṁ kalpayāmi namaḥ

Big locket (Śrī Chakram)कल्पमावभ
नभ्
32 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै भक्तालवरभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai muktāvalim kalpayāmi namaḥ

Pearl necklace

33 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै एकालवरॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ekāvaliṁ kalpayāmi namaḥ

Single strand necklace

34 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै छन्नलीयॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai channavīraṁ kalpayāmi namaḥ

An open flower garland coming up to the feet

ु र चतष्टमॊ
ु कल्पमावभ नभ्
35 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै के मूयमग

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai keyūrayugala catuṣṭayaṁ
kalpayāmi namaḥ

Arm bracelets for the four hands


नभ्
36 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै लरमालवरभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai valayāvalim kalpayāmi namaḥ

Bangles

37 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै ऊवभपकालवरॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ūrmikāvaliṁ kalpayāmi namaḥ

20 rings

38 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै काञ्चीदाभ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai kāñcīdāma kalpayāmi namaḥ

Waist bracelet (gold)

39 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै कवट वूत्र ॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai kaṭi sūtraṁ kalpayāmi namaḥ

Gold girdle

40 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै वौबाग्माबयणॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai saubhāgyābharaṇaṁ kalpayāmi
namaḥ

Girdle pendant

41 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै ऩाद कटकॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai pāda kaṭakaṁ kalpayāmi namaḥ

Anklets

42 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै यत्न नूऩयॊु कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ratna nūpuraṁ kalpayāmi namaḥ

Small tinkling anklets


नभ्
43 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै ऩादाङ्गर
ु ीमकभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai pādāṅgulīyakam kalpayāmi namaḥ Silver rings placed on second toe.


नभ्
44 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै एक कये ऩाळभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai eka kare pāśam kalpayāmi namaḥ

In top left hand, a noose


नभ्
45 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै अन्य कये अङ्कुळभ कल्पमावभ

ु ष ु चाऩभ कल्पमावभ
नभ्
46 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै इतय कये ऩण्रे


कल्पमावभ
नभ्
47 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै अऩय कये ऩष्पफाणान

ऩादुके कल्पमावभ नभ्
48 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै श्रीभन भावणक्य
49

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै स्ववभान लेऴावबयालणप देलतावब् वश भशाचक्रावध
योशणॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai anya kare aṅkuśam kalpayāmi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai itara kare puṇḍrekṣu cāpam
kalpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai apara kare puṣpabāṇān kalpayāmi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai śrīman māṇikya pāduke
kalpayāmi namaḥ

In top right hand, a goad
In bottom left hand,mūlàdhàra a sugarcane bow with
a thread of bees
In bottom right hand, flowery arrows
Red-jewel slippers

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai svasamāna veṣābhirāvarṇa
Climbing onto the mahàchakrà with all her àvarana
devatābhiḥ saha mahācakrādhi rohaṇaṁ kalpayāmi namaḥ devatàs who are similarly attired and adorned


नभ्
50 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै काभेश्वयाङ्कऩमपङ्कोऩलेळनभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai
kāmeśvarāṅkaparyaṅkopaveśanam kalpayāmi namaḥ

Sitting on top of Kàmeśvarà who is lying down flat,
face up


नभ्
51 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै अभृतावल चऴकभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai amṛtāsava caṣakam kalpayāmi
namaḥ

Viśeşàrghyàm (nectar)

52 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै आचभनीमॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ācamanīyaṁ kalpayāmi namaḥ

Sàmànyàrghyam (perfumed water)


नभ्
53 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै कऩूयप लीवटकाभ कल्पमावभ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai karpūra vīṭikām kalpayāmi namaḥ Sweet pan

54 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै आनन्दोिाव वलराव शावॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai ānandollāsa vilāsa hāsaṁ
kalpayāmi namaḥ

Smile bubbling from joy within

55 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै भङ्गरायावतपकॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai maṅgalārārtikaṁ kalpayāmi
namaḥ

Ghee lamp

56 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै छत्रॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai chatraṁ kalpayāmi namaḥ

Umbrella (a sign of royalty)

ु रॊ कल्पमावभ नभ्
57 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै चाभय मग

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai cāmara yugalaṁ kalpayāmi namaḥ Pair of fans held by Sarasvati and Lakùmi

58 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै दऩ पणॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai darpaṇaṁ kalpayāmi namaḥ

Mirror. (She, as the worshipper, sees her form the
Universe, reflected in mind, the mirror).

59 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै तार लृन्त ॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai tāla vṛntaṁ kalpayāmi namaḥ

Palm leaf fan

60 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै गिॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai gandhaṁ kalpayāmi namaḥ

Sandal paste

ु कल्पमावभ नभ्
61 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै ऩष्पॊ

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai puṣpaṁ kalpayāmi namaḥ

Floral bouquet

62 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै धूऩ ॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai dhūpaṁ kalpayāmi namaḥ

Incense

63 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै दीऩॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai dīpaṁ kalpayāmi namaḥ

Lights

64 ऐ ॊ ह्रीं श्रं रवरताम ै न ैलेद्य ॊ कल्पमावभ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ lalitāyai naivedyaṁ kalpayāmi namaḥ

Food offerings

drāṁ drīṁ klīṁ blūṁ saḥ kroṁ hasakafreṁ hasauḥ aiṁ
hasraiṁ hasakalrīṁ hasrasauḥ

Show the ten mudràs (hand gestures)

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ lalitā śrī pādukāṁ pujayāmi

Bindu Tarpanam

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ hṛdayāya namaḥ śirase svāhā śikhāyai vaṣṭa
kavacāya huṁ netratrayāya vauṣaṭa astrāya phaṭa

Worship of the six angadevatàs

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ guru śrī pādukāṁ pujayāmi tarpayāmi namaḥ

Guru Mandala Puja

द्राॊ द्रं क्लीं र्ब्लूॊ व् क्रं शवकफ़्रें शवौ् ऐ ॊ शैं शवकीं शैवौ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं रवरता श्री

ऩादुकाॊ ऩजमावभ
ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं रेदमाम नभ्
वळयवे स्वाशा वळखाम ै लष्ट कलचाम रॅॊ नेत्रत्रमाम लौऴट अस्त्राम पट
ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं गरुु श्री ऩादुकाॊ

ऩजमावभ
तऩ पमावभ नभ्

नल आलयण ऩूजा

nava āvaraṇa pūjā

BINDU BHEDANAM Sodasi

BINDU BHEDANAM Sodasi

श्रं ह्रीं क्लीं ऐ ॊ वौ् ॐ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क श र
ह्रीं वौ् ऐ ॊ क्लीं ह्रीं श्रं

Khadga Mala Nyasa

śrīṁ hrīṁ klīṁ aiṁ sauḥ om hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha
sa ka ha la hrīṁ sa ka ha la hrīṁ sauḥ aiṁ klīṁ hrīṁ śrīṁ

Khadga Mala Nyasa


ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयु वन्दयी
नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripura sundarī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रेदमदेली नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ hṛdayadevī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वळयोदेली नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ śirodevī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वळखादेली नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ śikhādevī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कलचदेली नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ kavacadevī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं नेत्रदेली नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ netradevī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अस्त्रदेली नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ astradevī namaḥ śrīṁ

Salutations to Gurus

Salutations to Gurus

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वभत्रेळभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ mitreśamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऴवष्टऴभमीम ै नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṣaṣṭiṣamayīyai namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं उड्डीळभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ uḍḍīśamayī namaḥ śrīṁ

Worship of the Nine Enclosures

ऐ ॊ ह्रीं श्रं चमापनाथभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ caryānāthamayī namaḥ śrīṁ


ऐ ॊ ह्रीं श्रं रोऩाभद्रभमी
नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ lopāmudramayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अगस्त्यभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ agastyamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कारताऩळभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ kālatāpaśamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं धभापचामपभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ dharmācāryamayī namaḥ śrīṁ

ु के ळीश्वयभमी नभ् श्रं
ऐ ॊ ह्रीं श्रं भक्त

aiṁ hrīṁ śrīṁ muktakeśīśvaramayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं दीऩकरानाथभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ dīpakalānāthamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वलष्णदु ले भमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ viṣṇudevamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं प्रबाकयदेलभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ prabhākaradevamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं तेजोदेलभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ tejodevamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भनोजदेलभवम नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ manojadevamayi namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कल्याणदेलभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ kalyāṇadevamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं लावदेु लभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ vāsudevamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं यत्नदेलभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ ratnadevamayī namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श्रीयाभानन्दभमी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ śrīrāmānandamayī namaḥ śrīṁ

Avarana 1

ANANDA BHAIRAVI---- KamalambaSamrakshatu

The First Enclosure This is technically named Bhupur(Square) and Vratta(Circle) and is called
'Deluder of the Realms' or Trailokya Mohana Chakra. It has petals in four directions, which
contain esoteric knowledge to be transmitted. There are actually six gateways to this enclosure
if we take a three-dimensional view of it, the four obvious dvaras and those 'above' and 'below'.
The Eastern gate is the way of the mantras. The Southern gate is the way of devotion or bhakti.
The Western gate is for the performance of rites and rituals, or karma-kanda. The Northern
gate is the way of wisdom, or Jnana. The gate 'below' is the 'path of words' while the gate
'above' is the way or 'road of liberation'. These are located at the Southern and Northern gate,
respectively, i.e. 'above' is north, 'below' is south. Each of these gates also stands for one of the
six primary chakras in the body.'Below' is the root or Muladhara Chakra; the Eastern gate to
the sacral or Svadhishthana Chakra; the Southern to the navel or Manipura Chakra; the
Western corresponds to heart or Anahata Chakra; the Northern to the throat or Visuddha
Chakra, and the 'above' to the brow or Ajna Chakra. The devotee or seeker is still operating at
the level of desire here.

The outermost 3 lines known as Bhupura form the first Avarana of the Sri Yantra. This is known as the Trilokya Mohana Chakra and the worshiper
knowing its inner secrets can mesmerise the 3 worlds. It is ruled by a Yogini Devi called Prakata Yogini. The Deity of this is Tripura. The beeja of this
Avarana is Am Aam Sauh. The gem is topaz. The time is 24 minutes (360 breaths).The mudra to be shown is Kshobha Mudra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Avarana --1

Avarana --1

प्रथभ येखा बूऩयु

prathama rekhā bhūpura

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ अवणभा वववद्धम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं गॊ गवयभा वववद्धम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रॊ रवघभा वववद्धम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं भॊ भवशभा वववद्धम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ईं ईवळत्व वववद्धम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं लॊ लवळत्व वववद्धम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ प्राकाम्या वववद्धम ै नभ्
ु वववद्धम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ब ॊ ु बवक्त

ऐ ॊ ह्रीं श्रं इॊ इच्छा वववद्धम ै नभ्

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ प्रावि वववद्धम ै नभ्
11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वॊ वलपकाभा वववद्धम ै नभ्

1
2
3
4
5
6
7
8

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ aṇimā siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ gaṁ garimā siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ laṁ laghimā siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ maṁ mahimā siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ īṁ īśitva siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ vaṁ vaśitva siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ prākāmyā siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ bhuṁ bhukti siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ iṁ icchā siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ prāpti siddhiyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ saṁ sarvakāmā siddhiyai namaḥ

वद्वतीम येखा बूऩयु

dvitīya rekhā bhūpura

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ ब्राह्मीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ brāhmīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ईं भाशेश्वयीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ īṁ māheśvarīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऊॊ कौभायीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ūṁ kaumārīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं खॊ लायाशीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḹṁ vārāhīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ लैष्णलीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṝṁ vaiṣṇavīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ भाशेन्द्रीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ māhendrīyai namaḥ

ु म ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं औ ॊ चाभण्डे

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अ्ंॊ भशारक्ष्मीम ै नभ्

## Outer Square ##

aiṁ hrīṁ śrīṁ auṁ cāmuṇḍeyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aḥṁ mahālakṣmīyai namaḥ

## Middle Square ##

तृतीम येखा बूऩयु

tṛtīya rekhā bhūpura

1


ऐ ॊ ह्रीं श्रं द्राॊ वलप वङ्क्षोवबणीम ै भद्राळवक्त
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ drāṁ sarva saṅkṣobhiṇīyai mudrāśakti
namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं द्रं वलप वलद्रावलणीम ै भद्रु ाळवक्त नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ drīṁ sarva vidrāviṇīyai mudrāśakti namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्लीं वलापकवऴपणीम ै भद्रु ाळवक्त नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ sarvākarṣiṇīyai mudrāśakti namaḥ

4


ऐ ॊ ह्रीं श्रं ब्लुॊ वलप लळङ्कयीम ै भद्राळवक्त
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ bluṁ sarva vaśaṅkarīyai mudrāśakti namaḥ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं व् वलोन्मावदनीम ै भद्रु ाळवक्त नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ saḥ sarvonmādinīyai mudrāśakti namaḥ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्रं वलप भशाङ्कुळमे ै भद्रु ाळवक्त नभ्

7

् खेचयीम ै भद्रु ाळवक्त नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं शवकफ्रेभ वलप

8


ऐ ॊ ह्रीं श्रं शवौ् शवं वलप फीजेम ै भद्राळवक्त
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kroṁ sarva mahāṅkuśeyai mudrāśakti
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ hasakaphrem sarva khecarīyai mudrāśakti
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ hasauḥ hasauṁ sarva bījeyai mudrāśakti
namaḥ

9


ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ भशामोवनम ै भद्राळवक्त
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ mahāyoniyai mudrāśakti namaḥ


नभ्
10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सैं शवकरयं ह्सवयौ् वलप वत्रखण्डेम ै भद्राळवक्त

## Inner Square##

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsraiṁ hasakalarīṁ hsarauḥ sarva
trikhaṇḍeyai mudrāśakti namaḥ

प्रथभ लृत्त

prathama vṛtta

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ कारयात्री भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ kālarātrī mātṛkāmbā namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं खॊ खावतता भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ khaṁ khātitā mātṛkāmbā namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं गॊ गामत्री भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ gaṁ gāyatrī mātṛkāmbā namaḥ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं घॊ घण्टा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ghaṁ ghaṇṭā mātṛkāmbā namaḥ

## Outer Circle ##

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ङॊ ङाणापवत्मका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṅaṁ ṅārṇātmikā mātṛkāmbā namaḥ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं चॊ चण्डा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ caṁ caṇḍā mātṛkāmbā namaḥ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं छॊ छावत्मका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ chaṁ chātmikā mātṛkāmbā namaḥ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं जॊ जमा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ jaṁ jayā mātṛkāmbā namaḥ

9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं झॊ झङ्कवयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ jhaṁ jhaṅkariṇī mātṛkāmbā namaḥ

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ञॊ सानरूऩा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ñaṁ jñānarūpā mātṛkāmbā namaḥ

11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं टॊ टङ्कशस्ता भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭaṁ ṭaṅkahastā mātṛkāmbā namaḥ

12 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ठॊ ठङ्कावयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭhaṁ ṭhaṅkāriṇī mātṛkāmbā namaḥ

13 ऐ ॊ ह्रीं श्रं डॊ डकावयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḍaṁ ḍakāriṇī mātṛkāmbā namaḥ

14 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ढॊ ढकावयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḍhaṁ ḍhakāriṇī mātṛkāmbā namaḥ

15 ऐ ॊ ह्रीं श्रं णॊ णकावयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṇaṁ ṇakāriṇī mātṛkāmbā namaḥ

16 ऐ ॊ ह्रीं श्रं तॊ तकावयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ taṁ takāriṇī mātṛkāmbā namaḥ

17 ऐ ॊ ह्रीं श्रं थॊ थाणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ thaṁ thāṇī mātṛkāmbā namaḥ

18 ऐ ॊ ह्रीं श्रं दॊ दाषामणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ daṁ dākṣāyaṇī mātṛkāmbā namaḥ

19 ऐ ॊ ह्रीं श्रं धॊ धात्री भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ dhaṁ dhātrī mātṛkāmbā namaḥ

20 ऐ ॊ ह्रीं श्रं नॊ नादा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ naṁ nādā mātṛkāmbā namaḥ

21 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ ऩालपती भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ pārvatī mātṛkāmbā namaḥ

22 ऐ ॊ ह्रीं श्रं पॊ पे ट्कावयणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ phaṁ pheṭkāriṇī mātṛkāmbā namaḥ

23 ऐ ॊ ह्रीं श्रं फॊ फविनी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ baṁ bandhinī mātṛkāmbā namaḥ

24 ऐ ॊ ह्रीं श्रं बॊ बद्रकारी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ bhaṁ bhadrakālī mātṛkāmbā namaḥ

25 ऐ ॊ ह्रीं श्रं भॊ भामा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ maṁ māyā mātṛkāmbā namaḥ

26 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळॊ श्री भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śaṁ śrī mātṛkāmbā namaḥ

27 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऴॊ ऴण्ढ भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṣaṁ ṣaṇḍha mātṛkāmbā namaḥ

28 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वॊ वयस्वती भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ saṁ sarasvatī mātṛkāmbā namaḥ

29 ऐ ॊ ह्रीं श्रं वोऽशॊ शॊव भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ so'haṁ haṁsa mātṛkāmbā namaḥ

वद्वतीम लृत्त

dvitīya vṛtta

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ अभृता भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ amṛtā mātṛkāmbā namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ आकवऴपणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ ākarṣiṇī mātṛkāmbā namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं इॊ इन्द्राणी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ iṁ indrāṇī mātṛkāmbā namaḥ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ईं ईळानी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ īṁ īśānī mātṛkāmbā namaḥ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं उॊ उभा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ uṁ umā mātṛkāmbā namaḥ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऊॊ ऊिपकेळी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ūṁ ūrdhvakeśī mātṛkāmbā namaḥ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऋॊ ऋवद्धयात्री भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṛṁ ṛddhirātrī mātṛkāmbā namaḥ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ कवद्धश्वयी भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṝṁ ṝddhiśvarī mātṛkāmbā namaḥ

## Middle Circle ##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऌॊ ऌता भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḷṁ ḷtā mātṛkāmbā namaḥ

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं खॊ खका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḹṁ ḹkā mātṛkāmbā namaḥ

11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं एॊ एकऩादा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ eṁ ekapādā mātṛkāmbā namaḥ

12 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ ऐश्ववमपका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ aiśvaryikā mātṛkāmbā namaḥ

13 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ओ ॊ ओङ्कायावत्मका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ oṁ oṅkārātmikā mātṛkāmbā namaḥ

14 ऐ ॊ ह्रीं श्रं औ ॊ औऴधा भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ auṁ auṣadhā mātṛkāmbā namaḥ

15 ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ अवम्बका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ ambikā mātṛkāmbā namaḥ

16 ऐ ॊ ह्रीं श्रं अ्ंॊ अषयावत्मका भातृकाम्बा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aḥṁ akṣarātmikā mātṛkāmbā namaḥ

9

तृतीम लृत्त
1

tṛtīya vṛtta

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ एॊ लाक व क र ह्रीं वनत्यवक्लीन्ने भद द्रले वौ् अॊ काभेश्वयी aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ eṁ vāka sa ka la hrīṁ nityaklinne

वनत्या श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्

mada drave sauḥ aṁ kāmeśvarī nityā śrī pādukām
pujayāmi tarpayāmi namaḥ

## Inner Circle ##

ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ ऐ ॊ लाग्भगबगु े बवशवन बगोदवय बगभारे बगालशे
ु बगमोवन बगवनऩावतवन वलपबगलळङ्कवय बगरुऩे वनत्यवक्लीन्ने
बगगह्ये

2

3

4

5

6

7

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ aiṁ vāgbhagabhuge bhahini
bhagodari bhagamāle bhagāvahe bhagaguihye bhagayoni
bhaganipātini sarvabhagavaśaṅkari bhagarupe nityaklinne
बगस्वरुऩे वलापवण बगावन भे ह्यानम लदे येत े वयेु त े बगवक्लीन्ने वक्लीन्नद्रले bhagasvarupe sarvāṇi bhagāni me hyānaya varde rete
surete bhagaklinne klinnadrave kledaya drāvaya amoghe
् श्ववय ऐ ॊ र्ब्लूॊ bhagavicce kṣubha kṣobhaya sarvasattvān bhageśvari aiṁ
क्लीेदम द्रालम अभोघे बगवलच्चे षबु षोबम वलपवत्त्वान बगे
blūṁ jeṁ blūṁ bheṁ blūṁ moṁ blūṁ heṁ blūṁ heṁ
जं र्ब्लूॊ बं र्ब्लूॊ भं र्ब्लूॊ शं र्ब्लूॊ शं वक्लीन्ने वलापवण बगावन भे लळभानम स्त्रं klinne sarvāṇi bhagāni me vaśamānaya strīṁ hara bleṁ
hrīṁ āṁ bhagamālini nitya śrī pādukām pujayāmi
tarpayāmi namaḥ

शय ब्लें ह्रीं आॊ बगभावरवन वनत्य श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ

नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं इॊ ओ ॊ ह्रीं तायो भामा वनत्यवक्लीन्ने भदद्रले स्वाशा इॊ वनत्यवक्लीन्न aiṁ hrīṁ śrīṁ iṁ oṁ hrīṁ tāro māyā nityaklinne

श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ ओ ॊ क्रं भ्रं क्रं झ्रौं च्रौं ज्रं स्वाशा ईं बेरुण्डा श्री

ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं उॊ ओ ॊ ह्रीं लवि लाववन्यै नभ् उॊ लवि लावववन श्री ऩादुकाभ ्

ऩजमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऊॊ ह्रीं वक्लीन्ने ऐ ॊ क्रं वनत्य भदद्रले ह्रीं ऊॊ भशा लज्रेश्वयी श्री

ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं अरुॊ ह्रीं वळलदूत्य ै नभ् अरुॊ वळलदूती श्री ऩादुकाभ ्

ऩजमावभ
तऩ पमावभ नभ्

madadrave svāhā iṁ nityaklinna śrī pādukām pujayāmi
tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ oṁ kroṁ bhroṁ krauṁ jhrauṁ
crauṁ jrauṁ svāhā īṁ bheruṇḍā śrī pādukām pujayāmi
tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ uṁ oṁ hrīṁ vahni vāsinyai namaḥ uṁ
vahni vāsini śrī pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ūṁ hrīṁ klinne aiṁ kroṁ nitya
madadrave hrīṁ ūṁ mahā vajreśvarī śrī pādukām
pujayāmi tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aruṁ hrīṁ śivadūtyai namaḥ aruṁ
śivadūtī śrī pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अरूॊ ओ ॊ ह्रीं रॅॊ खे च चे ष् स्त्रं रॅॊ षं ह्रीं पट ् अरूॊ त्ववयता
8

9


श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्


ऐ ॊ ह्रीं श्रं अरृॊ ऐ ॊ क्लीं वौ् अरृॊ कुरवन्दयी
श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं अरॄॊ श व क र य डं श व क र य डं श व क र य डौ्

10


अरॄॊ वनत्या श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं एॊ ह्रीं फ्रं स्त्रूॊ क्रं आॊ क्लीं ऐ ॊ र्ब्लूॊ वनत्य भद द्रले रॅॊ फ्रं ह्रीं एॊ

11

12

13


नीरऩताका श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ बभयम ऊॊ ऐ ॊ वलजमा श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ
नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ओ ॊ स्वं ओ ॊ वलपभन्गरा श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ
नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं औ ॊ ओ ॊ नभो बग्लवत ज्वाराभावरवन देल देली वलप बूत

aiṁ hrīṁ śrīṁ arūṁ oṁ hrīṁ huṁ khe ca ce kṣaḥ strīṁ
huṁ kṣeṁ hrīṁ phaṭ arūṁ tvaritā śrī pādukām pujayāmi
tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aluṁ aiṁ klīṁ sauḥ aluṁ kulasundarī śrī
pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ alūṁ ha sa ka la ra ḍaiṁ ha sa ka la ra
ḍīṁ ha sa ka la ra ḍauḥ alūṁ nityā śrī pādukām pujayāmi
tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ eṁ hrīṁ phreṁ strūṁ kroṁ āṁ klīṁ aiṁ
blūṁ nitya mada drave huṁ phreṁ hrīṁ eṁ nīlapatākā
śrī pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ bhamaraya ūṁ aiṁ vijayā śrī
pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ

aiṁ hrīṁ śrīṁ oṁ svauṁ oṁ sarvamangalā śrī pādukām
pujayāmi tarpayāmi namaḥ

aiṁ hrīṁ śrīṁ auṁ oṁ namo bhagvati jvālāmālini deva
वॊशाय ्कावयके जातलेवसव ज्वरवन्त ज्वर ज्वर प्रज्वर प्रज्वर ह्रीाॊ ह्रीं devī sarva bhūta saṁhār kārike jātavedsi jvalanti jvala
14
jvala prajvala prajvala hrāṁ hrīṁ hrūṁ ra ra ra ra ra ra ra
ह्रूॊ य य य य य य य ज्वार भावरवन रॅॊ पट ् स्वाशा औ ॊ ज्वार भावरवन श्री jvāla mālini huṁ phaṭ svāhā auṁ jvāla mālini śrī
pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ


ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्

15

16

17


ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ अ् च्ककं अ् वचत्रेवत श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ aḥ ckauṁ aḥ citreti śrī pādukām
pujayāmi tarpayāmi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अशॊ क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं अशॊ ऴोडळी aiṁ hrīṁ śrīṁ ahaṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa

श्री ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सस्क्रीडं् ह्सस्क्रीडी्
् ह्सस्क्रीडौ्
् वनत्यावनत्याश्री श्री

ऩादुकाभ ऩ् जमावभ
तऩ पमावभ नभ्
Salutations to Chakreswari & Yogini in charge


ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयाचक्रे
श्वयी नभ् प्रकट मोवगनी नभ् वलप वङ्क्षोवबणी

भद्राळवक्त
नभ् अवणभा वववद्ध नभ्

ka la hrīṁ ahaṁ ṣoḍaśī śrī pādukām pujayāmi tarpayāmi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ hsklrḍaiṁ hsklrḍīḥ hsklrḍauḥ
nityānityāśrī śrī pādukām pujayāmi tarpayāmi namaḥ
Salutations to Chakreswari & Yogini in charge

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripurācakreśvarī namaḥ prakaṭa yoginī
namaḥ sarva saṅkṣobhiṇī mudrāśakti namaḥ aṇimā siddhi
namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ आॊ वौ् त्रैरोक्यभोशन चक्र्त्स्वावभनीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ āṁ sauḥ trailokyamohana
cakrsvāminīyai namaḥ

अॊ आॊ वौ् त्रैरोक्यभोशन चक्र्त्स्वावभनीम ै नभ्

aṁ āṁ sauḥ trailokyamohana cakrsvāminīyai namaḥ

Avarana-2 (16-petals)

KALYANI-----Kamalambam Bhajare

This is technically named Shodashal and is called the 'Fulfiller of all Hopes' or Sarva Ashapurak
Chakra. Since frustrated desire is the strongest obstacle to spiritual progress,the next stage is wisely
concerned with satisfying them. Only he who has experienced can renounce. The values of
virtue,wealth and pleasure are granted at this stage. The petals are representations of 16 sacred
vowels, each one starting from the east in an anti-clockwise direction. Each of the 16 vowels
corresponds to the divine Feminine Energy or Shakti. The Shaktis manifest their powers in the Five
Elements, the 10 senses of perception or Indriyas (being further divided into five organs of action and
five sense organs) and the Mind. This stage, too, corresponds to the Muladhara Chakra and is the
second part of Emanation. Progress towards long-term objectives is achieved here.

The 2nd Avarana: is the 16 petals circle known as Sarvaash Paripooraka Chakra meaning the fulfiller of all desires.The presiding form of Lalita in this Avarana is
Tripureshi. She is ornamented with all gems, carries a book and a rosary. The Yogini residing here is calledGupta Yogini. The 16 Devis of this Avarana are called
the Nitya Kalas, also Nitya Devis, also Akarshana Devis and also Gupta Yoginis. They are of red hue and each holds a noose, a goad, pot of nectar and make the
sign of giving boons. They rule the 16 Sanskrit vowels from a to ah. By worshiping them one gets power over mind, ego, sound, touch, sight, taste, smell, intellect,
steadiness, memory, name, growth, etheric body, rejuvenation, and physical body.The 16 Yoginis represent the 16 vowels of Sanskrit language, and areworshipped
with the 16 vowels as their beeja mantras.The gem of this Avarana is sapphire. The dhatu is chyle (the first product of the disintegration of food by the biological
fires). The time is three hours (2700 breaths). The beeja mantra is Aim Klim Sauh. The Mudra of this Avarana is the Dravini Mudra.

1
2
3
4
5

Avarana-2 (16-petals)

Avarana-2 (16-petals)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ काभाकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ kāmākarṣiṇī devi namaḥ

ु ाकवऴपणी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं आॊ फद्ध्य

ऐ ॊ ह्रीं श्रं इॊ अशङ्कायाकवऴपणी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ईं ळब्दाकवऴपणी देवल नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं उॊ स्पळापकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ āṁ buddhyākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ iṁ ahaṅkārākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ īṁ śabdākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ uṁ sparśākarṣiṇī devi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऊॊ रूऩाकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ūṁ rūpākarṣiṇī devi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ गिाकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṝṁ gandhākarṣiṇī devi namaḥ

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं खॊ ध ैमापकवऴपणी देली नभ्
11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं एॊ स्मृत्याकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḹṁ dhairyākarṣiṇī devī namaḥ

6
7
8
9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऋॊ यवाकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṛṁ rasākarṣiṇī devi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऌॊ वचत्ताकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḷṁ cittākarṣiṇī devi namaḥ

12 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ नाभाकवऴपणी देवल नभ्
13 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ओ ॊ फीजाकवऴपणी देवल नभ्

14 ऐ ॊ ह्रीं श्रं औ ॊ आत्माकवऴपणी देवल नभ्
15 ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ अभृताकवऴपणी देवल नभ्
16 ऐ ॊ ह्रीं श्रं अ् ळयीयाकवऴपणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ eṁ smṛtyākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ nāmākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ oṁ bījākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ auṁ ātmākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ amṛtākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aḥ śarīrākarṣiṇī devi namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩूयेश्ववय नभ् गिु मोवगनी नभ् वलप वलद्रावलवण भद्रु ादेवल
नभ् रवघभावववद्ध् नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऐ ॊ क्लीं वौ् वलापळाऩ वयऩूयक चक्रस्वावभनी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripūreśvari namaḥ gupta yoginī namaḥ
sarva vidrāviṇi mudrādevi namaḥ laghimāsiddhiḥ namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ sarvāśāpa ripūraka
cakrasvāminī namaḥ śrīṁ

Avarana-3 (8-petals)

SHANKARABHARANAM----ShreeKamalaambikayaaKataakshitoham

This is technically named Ashtadal and is called 'Agitator of All' or Sarva Sankshobhan Chakra. The
eight large petals here represent a state of psychophysical dynamic equilibrium. Each petal has a
consonant inscribed within it that begins with 'Ka' -the name of the Unknown God. Symbolically the
petals exemplify dynamic quality. In the East, the petal stands for speech and expression; in the
South,apprehension and reception; in the West, locomotion; in the North, bodily urges and excretion;
in the Southeast, pleasure; in the Southwest, rejections and reactions; in the Northwest, conscious
attention; and in the Northeast, detachment and dispassion. Alternative perspectives see the eight
petals as the seats of eight goddesses who are responsible for: Speech (Vachana), Transaction
(Adana), Departure (Gamana), Transcendence (Visarg), Bliss (Ananda), Absence/Detachment (Hana),
Giving (Upadana) and, last of all, Neglect (Upeksha). In yet another interpretation, the eight petals
symbolize: Form (Rupa), Taste (Rasa), Smell (Gandha), Touch (Sparsha), Sound (Shabdha),
Primordial Sound (Nada), Primordial Nature (Prakriti), and The Self (Purusha). The third enclosure
corresponds to the Manipura Chakra and is a transition stage between Emanation-Preservation
symbolically representing both of them. This stage sees the aspirant succeed even further towards
reaching the ultimate goal.

The 3rd Avarana: is the 8 petal circle known as Sarva Sankshobhana Chakra.The preciding form of Lalita in this Avarana is Tripura Sundari. The
Yogini is Guptatara Yogini. She is swaying in a love intoxicated state, with her eyes full of bliss. She smiles with passion and shows the mudras
dispelling fears and granting boons.The eight Devis in each of the eight petals have the colour of Bandhuka flowers. They are holding noose, goad,
blue lotus and are dispelling fear. They represent Speech, Holding, Walking, Excreting, Pleasure, Abandoning,Concentration and Detachment. They
have the eight Ka class letters as their beejas.The beeja mantra of this Avarana is Hrim Klim Sauh. The gem is cat's eye.The dhatu is Flesh. The time
is day and night (21600 breaths).The mudra of this Avarana is Aakarshana Mudra.

Avarana-3 (8-petals)

Avarana-3 (8-petals)

1

ु नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ खॊ गॊ घॊ ङॊ अनङ्ग कुवभा

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ anaṅga
kusumā namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं चॊ छॊ जॊ झॊ ञॊ अनङ्ग भेखरा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ caṁ chaṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ anaṅga mekhalā
namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं टॊ ठॊ डॊ ढॊ णॊ अनङ्ग भदना नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ anaṅga madanā
namaḥ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं तॊ थॊ दॊ धॊ नॊ अनङ्ग भदनातयु ा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ anaṅga
madanāturā namaḥ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ पॊ फॊ बॊ भॊ अनङ्ग येखा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ anaṅga rekhā
namaḥ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं मॊ यॊ रॊ लॊ अनङ्ग लेवगनी नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ yaṁ raṁ laṁ vaṁ anaṅga veginī namaḥ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळॊ ऴॊ वॊ शॊ अनङ्ग अङ्कुळा नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ anaṅga aṅkuśā namaḥ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऱॊ षॊ अनङ्ग भावरनी नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ḻaṁ kṣaṁ anaṅga mālinī namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)


ु न्दवयचक्रे

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयव
श्वयीनभ् गितयमोवगनी
नभ् वलापकवऴपणी
ु वल नभ् भवशभावववद्ध नभ्
भद्रादे

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripurasundaricakreśvarīnamaḥ
guptatarayoginī namaḥ sarvākarṣiṇī mudrādevi namaḥ
mahimāsiddhi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं क्लीं वौ् वलपवङ्क्षोबणे चक्रस्वावभनी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ sauḥ sarvasaṅkṣobhaṇe
cakrasvāminī namaḥ śrīṁ

Avarana-4 (14-triangles)

KAMBODHI:KamalaambikaayaiKanakamshukaayai

This is technically named Chaturdashar and is called the 'Provider of Prosperity' or
Sarva Saubhagya Dayak Chakra. It is a 14-cornered figure. It represents the first 14
letters of the Sanskrit alphabet, regarded as a sacred revelation of words of power. As
always, they are also supposed to be the seat of Shaktis who represent: the Mind
(Manas), the Intellect (Buddhi), Being (Chitta), the Conscious Ego (Ahamkara) and the
10 Indriyas. The chakra associated with it is the Anahata and it is the first stage of
Preservation-Emanation. Hope of spiritual success is firmly established at this stage in
the aspirant.

The 4th Avarana: This Avarana of 14 triangles (Outer blue triangles in picture) represents the 14 worlds and the 14 main Nadis in the
human body. It is called Sarva Soubhagya Dayak Chakra. The presiding form of the devi is Tripura Vasini. She is red and very beautiful.
Fourteen Devis of the triangles are described as being proud, wanton, young, colour of cochineal, ornamented with gems, holding noose,
goad, mirror, wine cup full of nectar. They are called Sampradaya Yoginis.The beeja mantra of this Avarana is Haim Hklim Hsauh.The
gem is coral. The dhatu is blood. The time is weekday.The mudra of this Avarana is Vasya Mudra.

Avarana-4 (14-triangles)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ वलपवङ्क्षोवबणी देवल नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं खॊ वलप वलद्रवलणी देवल नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं गॊ वलप आकवऴपणी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं घॊ वलप ह्लावदनी देवल नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ङॊ वलप वम्मोवशनी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं चॊ वलप स्तवम्भनी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं छॊ वलप जृवम्भणी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं जॊ वलप लळङ्कयी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं झॊ वलप यवञ्जनी देवल नभ्

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ञॊ वलोन्मावदनी देवल नभ्

11 ऐ ॊ ह्रीं श्रं टॊ वलापथव
प ावधनी देवल नभ्

12 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ठॊ वलप वम्पवत्तऩूवयणी देवल नभ्
13 ऐ ॊ ह्रीं श्रं डॊ वलप भन्त्र भमी देवल नभ्

14 ऐ ॊ ह्रीं श्रं ढॊ वलप द्वन्त षमङ्कयी देवल नभ्

Avarana-4 (14-triangles)
aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ sarvasaṅkṣobhiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ khaṁ sarva vidraviṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ gaṁ sarva ākarṣiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ghaṁ sarva hlādinī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ṅaṁ sarva sammohinī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ caṁ sarva stambhinī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ chaṁ sarva jṛmbhiṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ jaṁ sarva vaśaṅkarī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ jhaṁ sarva rañjinī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ñaṁ sarvonmādinī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭaṁ sarvārthasādhinī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭhaṁ sarva sampattipūriṇī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ḍaṁ sarva mantra mayī devi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ḍhaṁ sarva dvanta kṣayaṅkarī devi namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)


ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयलाववनी
चक्रे श्वयी नभ् वम्प्रदाम मोवगनी नभ् वलप
लळञ्कयी भद्रु ादेवल नभ् ईवळत्ववववद्ध नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripuravāsinī cakreśvarī namaḥ
sampradāya yoginī namaḥ sarva vaśañkarī mudrādevi
namaḥ īśitvasiddhi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शं ह्सक्लीं ह्सवौ् वलपवौबाग्मदामक चक्रस्वावभनी नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haiṁ hklīṁ hsauḥ sarvasaubhāgyadāyaka
cakrasvāminī namaḥ

Avarana-5 (10-triangles)

BHAIRAVI:ShreeKamalaambikaayaahParamNahire

This is technically named the Bahiradashar and is called 'Achiever of all Objects' or
Sarva Artha Sadhak Chakra. It is a 10-cornered figure. It corresponds to the Visuddha
chakra and is the stage called Preservation-Preservation, meaning a very strong
Vishnu energy. The 10-cornered figure represents the 10 types of Vital Breaths (Prana
or Ki). This is inevitable as Vishnu (He Who Pervades) is the Support of the Universe,
i.e. Vishnu is the visibilization of the Prana which is the support of all life. The
possibility, not the actual experience, of inner spiritual realization is firmly established
here.

The 5th Avarana: This Avarana of 10 triangles ( red triangles in the picture) is called Sarvarth Sadhaka Chakra. It is own as Bahirdasaram. The
presiding aspect of Lalita is Tripurasri. She holds noose goad, a skull and dispels fear.She is of vermilion brightness. The Yoginis are called
Kulotteerna Yoginis and also Kula Yoginis. They have the lusture of Japakusuma flowers and are adorned with shining gems and jwels. They are
holding noose and goads and showing the gestures of knowledge, and giving boons. They represent thedasavataras and the 10 Vital Fires.The beeja of
this Avarana is Hsshoum, Hleesskhloum, Hssouh. The gem is pearl. The dhatu is Ova/Semen. The time is Lunar Day (tithi).The Mudra of this Avarana
is Unmada Mudra.

Avarana-5 (10-triangles)

Avarana-5 (10-triangles)

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं णॊ वलप वववद्धप्रदा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṇaṁ sarva siddhipradā devi namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं तॊ वलप वम्पत्प्रदा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ taṁ sarva sampatpradā devi namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं थॊ वलप वप्रमङ्कयी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ thaṁ sarva priyaṅkarī devi namaḥ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं दॊ वलप भङ्गरकावयणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ daṁ sarva maṅgalakāriṇī devi namaḥ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं धॊ वलप काभप्रदा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ dhaṁ sarva kāmapradā devi namaḥ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं नॊ वलप दु्ख वलभोवचनी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ naṁ sarva duḥkha vimocinī devi namaḥ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ वलप भृत्य ु प्रळभनी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ sarva mṛtyu praśamanī devi namaḥ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं पॊ वलप वलघ्न वनलावयणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ phaṁ sarva vighna nivāriṇī devi namaḥ

9


ऐ ॊ ह्रीं श्रं फॊ वलापङ्ग वन्दयी
देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ baṁ sarvāṅga sundarī devi namaḥ

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं बॊ वलप वौबाग्मदावमनी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ bhaṁ sarva saubhāgyadāyinī devi namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयाश्री
चक्रे श्वयी नभ् कुर कौर मोवगनी नभ्
ु वल नभ् लवळत्व वववद्ध नभ्
वलोन्मावदनी भद्रादे
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सवं ह्सस्क्क्लीं ह्ससौ् वलापथ प वाधक चक्र स्ववभनी नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripurāśrī cakreśvarī namaḥ kula kaula
yoginī namaḥ sarvonmādinī mudrādevi namaḥ vaśitva
siddhi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ hsaiṁ hsklīṁ hssauḥ sarvārtha sādhaka
cakra svaminī namaḥ

Avarana-6 (10-triangles)

PUNNAGAVARALI Kamalaambikaayaastava Bhaktoham

This is technically named the Antardashar and is called 'Protector of All' or Sarva Rakshakar
Chakra. It is also a 10-cornered figure. There is some ambivalence about it as it corresponds
to the Manipura Chakra, but is apparently experienced by mystics who have internalized the
Sri Yantra as being between the eyebrows, which is where you would expect the Ajna Chakra
to be. Its nature is that of fire (Agni), the 10 specific 'fires within the body' being the fire of
purgation (Rechak), digestion (Pachak), absorption (Shoshak), burning (Dahak), the secretion
of enzymes (Plavak), acidification (Ksharak), to take out or excrete (Uddharak), the fires of
pessimism and frustration (Kshobhak), the fire of assimilation (Jrambhak) and creating luster
(Mohak). This enclosure symbolizes the third stage of Preservation called PreservationAbsorption. The advent of inner realization begins here.

The 6th Avarana: This inner 10 triangle chakra (shown in black in the picture) is called Sarva Rakshakara Chakra and also as Antardasardam. The
presiding aspect of Lalita is Tripura Malini. She holds noose and goad, dispels fear, and holds a skull. She is of vermilion brightness. The Yoginis are
called Nigarbha Yoginis. They are the colour of 1000 rising suns, adorned with pearls and gems, holding noose, chisel, and showing the gestures of
knowledge, and giving boons. They are the saktis of the 10 Vital Fires.The beeja of this Avarana is Hrim Klim Blem. The gem is emerald. Thedhatu is
Marrow. The time is Lunar Fortnight.The Mudra of the Avarana is Mahankusha Mudra.

Avarana-6 (10-triangles)

Avarana-6 (10-triangles)

1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भॊ वलप-सा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ maṁ sarva-jñā devi namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं मॊ वलप-ळवक्त देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ yaṁ sarva-śakti devi namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं यॊ वलप-ऐश्वमप प्रदा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ raṁ sarva-aīśvarya pradā devi namaḥ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं रॊ वलप-सान भमी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ laṁ sarva-jñāna mayī devi namaḥ

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं लॊ वलप-व्यावध वलनावळनी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ vaṁ sarva-vyādhi vināśinī devi namaḥ

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळॊ वलप-आधाय स्वरुऩा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śaṁ sarva-ādhāra svarupā devi namaḥ

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऴॊ वलप-ऩाऩ शया देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ṣaṁ sarva-pāpa harā devi namaḥ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वॊ वलप-आनन्द भमी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ saṁ sarva-ānanda mayī devi namaḥ

9

ऐ ॊ ह्रीं श्रं शॊ वलप-यषा स्वरुवऩणी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ haṁ sarva-rakṣā svarupiṇī devi namaḥ

10 ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्शॊ वलेवित परप्रदा देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kśaṁ sarvepsita phalapradā devi namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयभावरनी
नभ् वनगबपमोवगवन नभ् वलप भशाङ्कुळा भद्रु ा
देवल नभ् प्राकाम्य वववद्ध नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं क्लीं ब्लें वलप यषाकय चक्र स्ववभनी नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripuramālinī namaḥ nigarbhayogini
namaḥ sarva mahāṅkuśā mudrā devi namaḥ prākāmya
siddhi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ bleṁ sarva rakṣākara cakra
svaminī namaḥ śrīṁ

Avarana-7 (8-triangles)

SAHANA ShreeKamalaambikaayaam BhaktimKaromi

This is technically named Ashtar, an eight-cornered figure, and is called 'Remover of all
Diseases' or Sarva Roga Hara Chakra. It is represented by five letters of the 'pa' group as also
the letters 'sa', 'sha' and 'sa' again. The eight letters are also supposed to represent the eight
weapons held by the Kameshwara -Kameshwari (Shiva-Durga) dyad which destroy disease.
Shiva as Rudra was specifically a healer, thus this enclosure merely adds the feminine healing
energy to the mix. Paradoxically, it corresponds to two chakras of the human body, both the
forehead Ajna as well as the Svadhisthana Chakras. It may have something to do with the sort
of energy required to bring about healing. Energy workers are aware that it sometimes begins
to flow from the womb or genitals, where the Svadhisthana is located. This enclosure
symbolizes the first stage of Absorption, namely Absorption-Emanation. At this level the
aspirant is free of all earthly bondage and is, literally, on the threshold of the inner circle of
realization

The 7th Avarana: This inner 8 triangle chakra (shown in Green in the picture) is called Sarva Rogahara Chakra. The preciding Devi is Tripura
Siddhamba.She is described as the Destroyer of Poison. The Yogini is called Ati Rahasya Yogini. The Yoginis are the colour of pomegranate flowers,
wearing red clothes, smeared with red scent, each carrying five arrows and a bow. These Devis are the rulers of Cold, Heat, Happiness, Sorrow,
Desire, and the three gunas Sattvas, Rajas, Tamas. They are also called the eight Vasinis and rulethe eight Sanskrit letter groups. They also represent
the Astha Vasus.The beeja is Hreem, Shreem, Souh. The gem is diamond. The time is month.The Mudra is Khecari Mudra.

Avarana-7 (8-triangles)
1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं अॊ आॊ इॊ ईं उॊ ऊॊ ऋॊ कॊ ऌॊ खॊ एॊ ऐ ॊ ओ ॊ औ ॊ अ् अ्ंॊ अऱ-्
ब्लुॊ लवळनी लाग्देवल नभ्

Avarana-7 (8-triangles)
aiṁ hrīṁ śrīṁ aṁ āṁ iṁ īṁ uṁ ūṁ ṛṁ ṝṁ ḷṁ ḹṁ eṁ
aiṁ oṁ auṁ aḥ aḥṁ
ṁ vaśinī vāgdevi namaḥ

2

ऐ ॊ ह्रीं श्रं कॊ खॊ गॊ घॊ ङॊ करह्रीं काभेश्वयी लाग्देवल नभ्

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं चॊ छॊ जॊ झॊ ञॊ।न्र्ब्लूॊ भोवदनी लाग्देवल नभ्

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं टॊ ठॊ डॊ ढॊ णॊ य्लरृॊ वलभरा लाग्देवल नभ्

5

ऐ ॊ ह्रीं श्रं तॊ थॊ दॊ धॊ नॊ ज्म्रम्रं अरुणा लाग्देवल नभ्

6

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ऩॊ पॊ फॊ बॊ भॊ शवरलमूॊ जवमनी लाग्देवल नभ्

7

ऐ ॊ ह्रीं श्रं मॊ यॊ रॊ लॊ झभयमूॊ वलेश्वयी लाग्देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kaṁ khaṁ gaṁ ghaṁ ṅaṁ kalahrīṁ
kāmeśvarī vāgdevi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ caṁ chaṁ jaṁ jhaṁ ñaṁ|nblūṁ modinī
vāgdevi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ ḍhaṁ ṇaṁ yluṁ vimalā
vāgdevi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ taṁ thaṁ daṁ dhaṁ naṁ jmrīṁ aruṇā
vāgdevi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ paṁ phaṁ baṁ bhaṁ maṁ hasalavayūṁ
jayinī vāgdevi namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ yaṁ raṁ laṁ vaṁ jhamarayūṁ sarveśvarī
vāgdevi namaḥ

8

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ळॊ ऴॊ वॊ शॊ रॊ क्शॊ क्ष्म्रम्रं कौवरवनलवळनी लाग्देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śaṁ ṣaṁ saṁ haṁ laṁ kśaṁ kṣmrīṁ
kaulinivaśinī vāgdevi namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge) (Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयाववद्धा
चक्रे श्वयी नभ् यशस्य मोवगनी नभ् वलप खेचयी
ु नभ् बवु क्त नभ्
भद्रा
ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं श्रं वौ् वलप योगशय चक्र स्ववभनी नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripurāsiddhā cakreśvarī namaḥ rahasya
yoginī namaḥ sarva khecarī mudrā namaḥ bhukti namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ śrīṁ sauḥ sarva rogahara cakra
svaminī namaḥ

Avarana-8 (Salutations to weapons)

GHANTA:Shree Kamalaambike Avaarana

This is the Primary Triangle technically named the Kamakala and more typically is called
'The Bestower of all Attainments' or Sarva Siddhiprada Chakra. The Kama-kala is the first
outcome or effect of the central bindu's energy outflow. Since it is an inverted triangle, it is
also described as 'the wandering between horns', the two lines meeting at a point below being
the horns.The three lines of the triangle are also held to represent the three qualities or
Gunas: Purity and Calm (Sattva), Activity (Rajas), and Inertia (Tamas). Alternatively, the
three lines are held to symbolize three goddesses -Kameshwari, Brijeshwari and Agamalini.
They also represent the three stages of consciousness: Conscious Awareness (Jagriti),
Dreaming (Swapna), and Deep Slumber (Sushupti). The fourth stage of Consciousness is
literally Turiya -the Fourth! This is a transcendent state found only in the ultimate realization
of the final enclosure.

The 8th Avarana: This inner triangle chakra (shown in Yellow in the picture) is called Sarva Siddhiprada Chakra. The presiding Devi is Tripuramba. The Yogini
here is Ati-Rahasya Yogini. Her Beejamantra is Hsraim Hsrklim Hsrsauh.She is also known as Sampatprada Bhairavi. She has coppery effulgent, like a 1000 suns,
with three eyes, a face like the moon, adorned with white gems, with a beautiful figure, rising swelling breasts,intoxicated, wanton,young, proud, holding book,
dispelling fear, holding a rosary and granting boons. The Weapons are worshipped as seen on the sides of Yellow Triangle where different weapons are placed ( 4
in number) and The 3 Devis here are:1.Kameshvari 2.Vajreshi 3.Bhagamalini.Kameshvari is the Rudra Shakti - Parvati. She is white in colour, besmeared with
camphor, adorned with pearls and crystal, and various other gems, holding book, rosary, bestowing boons and dispelling fear.Vajreshi is the Vishnu Shakti Lakshmi. She is bright as red kumkuma,adorned with flowers and gems, like the dawn sun. Her eyelids are smearedwith sapphire dust, she holds sugarcane how,
flowery arrows, bestows boons,dispels fear.Bhagamalini is the Brahma Shakti - Saraswati. She is effulgent as molten gold,adorned with priceless gems, holds
noose, goad, and shows the gestures ofknowledge and bestowing boons.The beeja is Hsraim Hsrklim Hsrsauh. The gem of the mandala is Gomaya.The dhatu is
Fat. The time is season (two months). The Mudra is the Bija Mudra.

Avarana-8 (Salutations to weapons)
1

ऐ ॊ ह्रीं श्रं माॊ याॊ राॊ लाॊ वाॊ द्राॊ द्रं क्लीं ब्लुॊ व् जृफॊ णेब्य् काभेश्वय
काभेश्वयी फाणेभ्यो नभ्

Avarana-8 (Salutations to weapons)
aiṁ hrīṁ śrīṁ yaṁ raṁ laṁ vaṁ saṁ drāṁ drīṁ klīṁ
bluṁ saḥ jṛṁbaṇebyaḥ kāmeśvara kāmeśvarī bāṇebhyo
namaḥ

2

ु नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं थॊ धॊ वम्मोशनाम काभेश्वयी धनभ्यां

aiṁ hrīṁ śrīṁ thaṁ dhaṁ sammohanāya kāmeśvarī
dhanurbhyāṁ namaḥ

3

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्रीं आॊ लळीकयणाम काभेश्वय काभेश्वयी ऩाळाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hrīṁ āṁ vaśīkaraṇāya kāmeśvara
kāmeśvarī pāśābhyāṁ namaḥ

4

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क्रं क्रं वलप स्तॊफनाम काभेश्वय काभेश्वयी अङ्कुळाभ्याॊ नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ kroṁ kroṁ sarva staṁbanāya kāmeśvara
kāmeśvarī aṅkuśābhyāṁ namaḥ

(Main Triangle)

(Main Triangle)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं भशा काभेश्वयी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ mahā kāmeśvarī devi namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श व क श र ह्रीं भशा लज्रेश्वयी देवल नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं व क र ह्रीं भशा बगभवरनी देवल नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ mahā vajreśvarī devi
namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ sa ka la hrīṁ mahā bhagamalinī devi
namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

ऐ ॊ ह्रीं श्रं वत्रऩयॊु फा चक्रे श्ववय नभ् ऩया ऩय यशस्यमोवगनी नभ्
फीजभद्रु ा देवल नभ् इच्चा वववद्ध नभ् श्रं

aiṁ hrīṁ śrīṁ tripuraṁbā cakreśvari namaḥ parā para
rahasyayoginī namaḥ bījamudrā devi namaḥ iccā siddhi
namaḥ śrīṁ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं ह्सैं ह्सस्क्रीं ह्सैौ् वलप वववद्धप्रद चक्र स्ववभनी नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ hsraiṁ hsklrīṁ hsrauḥ sarva siddhiprada
cakra svaminī namaḥ

Avarana-9 (Bindu)

The 9th Avarana: This Avarana is the Bindu - the
Cosmic Union of Shiva & Shakti as Kameswari &
Kameswara. It is called Sarvanandamaya Chakra.
The Yogini is the Queen of Queens, Rajarajeshvari,
Her Transcendent Majesty Lalita Maheshvari
Mahatripurasundari.The beeja is ka e i la hrim. The
gem is ruby. The dhatu is hair. The time isyear. The
mudra of this Avarana is Yoni Mudra.

AHIRI:ShreeKamalaambaaJayati

This is the central point or Bindu and is aptly called 'Filled with all Bliss' or Sarva
Anandamayai Chakra. Since it is too minute to be clearly seen, the Primary Triangle exists as
a manifestation of this bindu. This point is the actual spot where the Mother resides though, to
make matters interesting, this point is supposed to pervade all creation too! This, in a temple,
would be the sanctum sanctorum,with all the other circles or enclosures representing various
parts of the temple as you move inwards. Every classic temple has this nine-enclosure design
to enable the mind to be successively purified and focused, by the time it getsthe actual vision
of the deity. By this point, the seeker should be in mystical union with the God-field. The point
is also called the 'Field of Deliberation', the spot wherein takes place the indissoluble union of
the individual soul with the divine.Some Sri Yantras have a further division within the bindu
space, three dots arranged in a triangle and standing for the three creative fires: the Fire of
the Moon, i.e. the dot representing it is red in color and it also stands for the ida channel for
the prana on the left (lunar) side of the body; the Fire of the Sun is a white dot, and represents
the pingala channel for the prana on the right side of the body; the Fire of Agni, sacred flame,
is of mixed colors and stands for the central channel, the sushumna. In such cases, of
course,the actual bindu will be infinitely small and enclosed within the triangular space
formed by these three dots. The Ninth Enclosure is the ultimate gathering up of Emanation
and represents Absorption-Absorption, 'filled with all bliss' as bliss - Ananda - is defined as
'Resting in Oneself'. This point corresponds to the Sahasrara Chakra, the aperture on the
crown of the head.It is the culmination of the inner journey, a return to Godhead. The reverse
process is the unfolding of the Universe. These two processes alternate eternally in the
process known as Vyapta-Vyapta, Manifest-Unmanifest, creation by emanation, dissolution,
absorption and then emanation again.

Avarana-9 (Bindu)

Avarana-9 (Bindu)

ु न्दयी

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श्री श्री भशा बट्टावयके ऩयप्रभात्मक ळवक्त श्रीभशावत्रऩयव
aiṁ hrīṁ śrīṁ śrī śrī mahā bhaṭṭārike parapramātmaka
नभ्

śakti śrīmahātripurasundarī namaḥ

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

(Salutations to Chakreswari & Yogini in charge)

ु न्दवय

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशावत्रऩयव
चक्रे श्ववय नभ् ऩयाऩयावतयशस्य मोवगनी
ु देवल नभ् प्रावि वववद्ध नभ् वलपवत्रखण्डा भद्रा

नभ् वलप मोवन भद्रा

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahātripurasundari cakreśvari namaḥ
parāparātirahasya yoginī namaḥ sarva yoni mudrā devi
namaḥ prāpti siddhi namaḥ sarvatrikhaṇḍā mudrā devi
namaḥ sarvakāmasiddhi namaḥ

देवल नभ् वलपकाभवववद्ध नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं वलापनन्दभम चक्र aiṁ hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
स्ववभनी नभ्

hrīṁ sarvānandamaya cakra svaminī namaḥ

ु न्दयी

ऐ ॊ ह्रीं श्रं श्री भशा वत्रऩयव
नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ śrī mahā tripurasundarī namaḥ

Final Salutations

Final Salutations

् श्रं अॊ आॊ वौ् ऐ ॊ वफन्दु वत्रऩयेु म ै नभ्
ऐभ ह्रीं

aim hrīṁ śrīṁ aṁ āṁ sauḥ aiṁ bindu tripureyai namaḥ

् श्रं ऐ ॊ क्लीं वौ् ह्रीं अध प चन्द्रे वत्रऩयेु ळीम ै नभ्
ऐभ ह्रीं
् श्रं ह्रीं क्लीं वौ् क्लीं योवधवनम ै वत्रऩयव
ु न्दयीम

ऐभ ह्रीं
ै नभ्
् श्रं शं ह्सक्लीं ह्सवौ् छाॊ नादे वत्रऩयु लाववनीम ै नभ्
ऐभ ह्रीं
् श्रं ह्सवं ह्सस्क्क्लीं शवौ् भ ॊ ु नादन्ते वत्रऩयाश्रीम

ऐभ ह्रीं
ै नभ्
् श्रं ह्रीं क्लीं ब्लें दाॊ ळक्तौ वत्रऩयभावरनीम

ऐभ ह्रीं
ै नभ्

aim hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ hrīṁ ardha candre
tripureśīyai namaḥ
aim hrīṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ sauḥ klīṁ rodhiniyai
tripurasundarīyai namaḥ
aim hrīṁ śrīṁ haiṁ hklīṁ hsauḥ chāṁ nāde tripura
vāsinīyai namaḥ
aim hrīṁ śrīṁ hsaiṁ hsklīṁ hasauḥ muṁ nādante
tripurāśrīyai namaḥ
aim hrīṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ bleṁ dāṁ śaktau
tripuramālinīyai namaḥ

् श्रं ह्रीं वौ् मं व्यावऩकाम ै वत्रऩयु ववद्धम ै नभ्
ऐभ ह्रीं
् श्रं ह्सैं ह्सस्क्रीं ह्स्वौ् नॊ वभवनम ै वत्रऩयाम्बाम

ऐभ ह्रीं
ै नभ्
् श्रं क ए ई र ह्रीं श व क श र ह्रीं व क र ह्रीं भशा
ऐभ ह्रीं
ु न्दयी

वत्रऩयव
नभ्

aim hrīṁ śrīṁ hrīṁ sauḥ yaiṁ vyāpikāyai tripura
siddhayai namaḥ
aim hrīṁ śrīṁ hsraiṁ hsklrīṁ hsrsauḥ naṁ samaniyai
tripurāmbāyai namaḥ
aim hrīṁ śrīṁ ka e ī la hrīṁ ha sa ka ha la hrīṁ sa ka la
hrīṁ mahā tripurasundarī namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशेश्वयीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā maheśvarīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा यासीम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā rājñīyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा ळक्ते म ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā śakteyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा गिेु म ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā gupteyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा सानिेम ै नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā jñānapteyai namaḥ

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा आनन्देम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा स्किेम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा ळमेम ै नभ्

ऐ ॊ ह्रीं श्रं भशा भशा श्री चक्र नगय वाम्रासीनीम ै नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं कीवत्तपदा धनदा ऩत्रु ऩौत्र ऩत्मानना ऩत्मोरु ऩत्माषी ऩत्म

aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā ānandeyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā skandheyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā śayeyai namaḥ
aiṁ hrīṁ śrīṁ mahā mahā śrī cakra nagara sāmrājñīnīyai
namaḥ

जादलेदास्त्र वदग्गजेन्द्र वदव्य बूऴण बूवऴता वलपवऩॊ त्प्रदा वलापर्त् प

aiṁ hrīṁ śrīṁ kīrttidā dhanadā putra pautra patmānanā
patmoru patmākṣī patma saṁbhavā aśvadāyī godāyī
dhandāyī mahādhanā candra sūryāgni sarvāpā
jādavedāstra diggajendra divya bhūṣaṇa bhūṣitā
sarvasaṁpatpradā sarvārttha sādhinī namaḥ

वावधनी नभ्
ऐ ॊ ह्रीं श्रं नभस्ते नभस्ते नभस्ते नभ्

aiṁ hrīṁ śrīṁ namaste namaste namaste namaḥ

वॊबला अश्वदामी गोदामी धन्दामी भशाधना चन्द्र वूमापवग्न वलापऩा

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful