You are on page 1of 16

Works of Auvaiyar:

AtticcUTi, konRai vEntan,


mUturai & nalvazi

¶¨Å¡÷ áø¸û:
¬ò¾¢îÝÊ , ¦¸¡ý¨È§Åó¾ý,
ãШà & ¿øÅÆ¢

Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)


Etext preparation & Proof-eading, prep in pdf format:
Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can be
viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix
without the need to have the font installed in your computer.
© Project Madurai 2002
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
2

¶¨Å¡÷ áø¸û:

1. ¬ò¾¢ÝÊ
¸¼×û Å¡úòÐ

¬ò¾¢ ÝÊ «Á÷ó¾ §¾Å¨É


²ò¾¢ ²ò¾¢ò ¦¾¡Ø§Å¡õ ¡§Á.

¯Â¢÷ ÅÕì¸õ
1. «Èõ ¦ºÂ Å¢ÕõÒ.
2. ¬ÚÅÐ º¢Éõ.
3. þÂøÅÐ ¸Ã§Åø.
4. ®ÅРŢÄ째ø.
5. ¯¨¼ÂРŢÇõ§Àø.
6. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.
7. ±ñ ±ØòÐ þ¸§Æø.
8. ²üÀÐ þ¸ú.
9. ³Âõ þðÎ ¯ñ.
10. ´ôÒÃ× ´ØÌ.
11. µÐÅÐ ´Æ¢§Âø.
12. ¶Å¢Âõ §À§ºø.
13. «·¸õ ÍÕ째ø.

¯Â¢÷¦Áö ÅÕì¸õ
14. ¸ñ¦¼¡ýÚ ¦º¡ø§Äø.
15. ¹ô §À¡ø ŨÇ.
16. ºÉ¢ ¿£Ã¡Î.
17. »ÂõÀ¼ ¯¨Ã.
18. þ¼õÀ¼ ţΠ±§¼ø.
19. þ½ì¸õ «È¢óÐ þ½íÌ.
20. ¾ó¨¾ ¾¡öô §Àñ.
21. ¿ýÈ¢ ÁȧÅø.
22. ÀÕÅò§¾ À¢÷ ¦ºö.
23. Áñ ÀÈ¢òÐ ¯ñ§½ø.
24. þÂøÒ «Ä¡¾É ¦ºö§Âø.
25. «ÃÅõ ¬ð§¼ø.
26. þÄÅõ Àﺢø Тø.
27. Åﺸõ §À§ºø.
28. «ÆÌ «Ä¡¾É ¦ºö§Âø.
29. þǨÁ¢ø ¸ø.
30. «Ã¨É ÁȧÅø.
31. «Éó¾ø ¬§¼ø.

¸¸Ã ÅÕì¸õ
32. ¸ÊÅÐ ÁÈ.
33. ¸¡ôÀРŢþõ.
34. ¸¢Æ¨ÁôÀ¼ Å¡ú.
35. ¸£ú¨Á «¸üÚ.
3

36. ̽ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.


37. ÜÊô À¢Ã¢§Âø.
38. ¦¸ÎôÀÐ ´Æ¢.
39. §¸ûÅ¢ ÓÂø.
40. ¨¸Å¢¨É ¸Ã§Åø.
41. ¦¸¡û¨Ç Å¢Õõ§Àø.
42. §¸¡¾¡ðÎ ´Æ¢.
43. ¦¸ª¨Å «¸üÚ.

º¸Ã ÅÕì¸õ
44. ºì¸Ã ¦¿È¢ ¿¢ø.
45. º¡ý§È¡÷ þÉòÐ þÕ.
46. º¢ò¾¢Ãõ §À§ºø.
47. º£÷¨Á ÁȧÅø.
48. ÍÇ¢ì¸î ¦º¡ø§Äø.
49. ÝРŢÕõ§Àø.
50. ¦ºöÅÉ ¾¢Õó¾î ¦ºö.
51. §ºÃ¢¼õ «È¢óÐ §º÷.
52. ¨º¦ÂÉò ¾¢Ã¢§Âø.
53. ¦º¡ü §º¡÷× À§¼ø.
54. §º¡õÀ¢ò ¾¢Ã¢§Âø.

¾¸Ã ÅÕì¸õ
55. ¾ì§¸¡ý ±Éò ¾¢Ã¢.
56. ¾¡ÉÁРŢÕõÒ.
57. ¾¢ÕÁ¡ÖìÌ «Ê¨Á ¦ºö.
58. ¾£Å¢¨É «¸üÚ.
59. ÐýÀò¾¢üÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø.
60. à츢 Å¢¨É ¦ºö.
61. ¦¾öÅõ þ¸§Æø.
62. §¾ºò§¾¡Î ´ðÊ Å¡ú.
63. ¨¾Âø ¦º¡ø §¸§Çø.
64. ¦¾¡ý¨Á ÁȧÅø.
65. §¾¡üÀÉ ¦¾¡¼§Ãø.

¿¸Ã ÅÕì¸õ
66. ¿ý¨Á ¸¨¼ôÀ¢Ê.
67. ¿¡Î ´ôÀÉ ¦ºö.
68. ¿¢¨Ä¢ø À¢Ã¢§Âø.
69. ¿£÷ Å¢¨Ç¡§¼ø.
70. Ññ¨Á Ѹ§Ãø.
71. áø ÀÄ ¸ø.
72. ¦¿üÀ¢÷ Å¢¨Ç× ¦ºö.
73. §¿÷À¼ ´ØÌ.
74. ¨¿Å¢¨É ¿Ï§¸ø.
75. ¦¿¡ö ¯¨Ã§Âø.
76. §¿¡öìÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø.

À¸Ã ÅÕì¸õ
77. ÀÆ¢ôÀÉ À¸§Ãø.
4

78. À¡õ¦À¡Î ÀƧ¸ø.


79. À¢¨ÆÀ¼î ¦º¡ø§Äø.
80. À£Î ¦ÀÈ ¿¢ø.
81. Ò¸ú󾡨Ãô §À¡üÈ¢ Å¡ú.
82. âÁ¢ ¾¢Õò¾¢ ¯ñ.
83. ¦À⡨Ãò Ш½ì ¦¸¡û.
84. §À¨¾¨Á «¸üÚ.
85. ¨À§ġΠþ½í§¸ø.
86. ¦À¡Õû¾¨Éô §À¡üÈ¢ Å¡ú.
87. §À¡÷ò ¦¾¡Æ¢ø Òâ§Âø.

Á¸Ã ÅÕì¸õ
88. ÁÉõ ¾ÎÁ¡§Èø.
89. Á¡üÈ¡ÛìÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø.
90. Á¢¨¸À¼î ¦º¡ø§Äø.
91. Á£àñ Å¢Õõ§Àø.
92. Ó¨ÉÓ¸òÐ ¿¢ø§Äø.
93. ã÷츧áΠþ½í§¸ø.
94. ¦ÁøÄ¢ ¿øÄ¡û §¾¡û§º÷.
95. §ÁýÁì¸û ¦º¡ø §¸û.
96. ¨Á ŢƢ¡÷ Á¨É «¸ø.
97. ¦Á¡Æ¢ÅÐ «È ¦Á¡Æ¢.
98. §Á¡¸ò¨¾ ÓÉ¢.

Ÿà ÅÕì¸õ
99. ÅøĨÁ §À§ºø.
100. Å¡Ð ÓüܧÈø.
101. Å¢ò¨¾ Å¢ÕõÒ.
102. ţΠ¦ÀÈ ¿¢ø.
103. ¯ò¾ÁÉ¡ö þÕ.
104. °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú.
105. ¦Åð¦¼Éô §À§ºø.
106. §ÅñÊ Å¢¨É ¦º§Âø.
107. ¨Å¸¨Èò Тø ±Ø.
108. ´ýÉ¡¨Ãò §¾§Èø.
109. µÃõ ¦º¡ø§Äø.
5

¶¨Å¡÷ áø¸û:

2. ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý
¸¼×û Å¡úòÐ

¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¦ºøÅý «Ê¢¨É


±ýÚõ ²ò¾¢ò ¦¾¡Ø§Å¡õ ¡§Á.

¯Â¢÷ ÅÕì¸õ
1. «ý¨ÉÔõ À¢¾¡×õ ÓýÉÈ¢ ¦¾öÅõ.
2. ¬ÄÂõ ¦¾¡ØÅÐ º¡Ä×õ ¿ýÚ.
3. þøÄÈõ «øÄÐ ¿øÄÈõ «ýÚ.
4. ®Â¡÷ §¾ð¨¼ ¾£Â¡÷ ¦¸¡ûÅ÷.
5. ¯ñÊ ÍÕí̾ø ¦ÀñÊ÷ìÌ «ÆÌ.
6. °Õ¼ý À¨¸ì¸¢ý §ÅÕ¼ý ¦¸Îõ.
7. ±ñÏõ ±ØòÐõ ¸ñ ±Éò ¾Ìõ.
8. ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ.
9. ³Âõ Ò¸¢Ûõ ¦ºöÅÉ ¦ºö.
10. ´ÕŨÉô ÀüÈ¢ ´Ã¸òÐ þÕ.
11. µ¾Ä¢ý ¿ý§È §Å¾¢Â÷ìÌ ´Øì¸õ.
12. ¶Å¢Âõ §À;ø ¬ì¸ò¾¢üÌ «Æ¢×.
13. «·¸Óõ ¸¡Íõ º¢ì¦¸Éò §¾Î.

¸¸Ã ÅÕì¸õ
14. ¸ü¦ÀÉôÀÎÅÐ ¦º¡ø ¾¢ÈõÀ¡¨Á.
15. ¸¡Åø¾¡§É À¡¨ÅÂ÷ìÌ «ÆÌ.
16. ¸¢ð¼¡¾¡Â¢ý ¦Åð¦¼É ÁÈ.
17. ¸£§Æ¡÷ ¬Â¢Ûõ ¾¡Æ ¯¨Ã.
18. ÌüÈõ À¡÷츢ø ÍüÈõ þø¨Ä.
19. Ü÷ «õÒ ¬Â¢Ûõ ţâÂõ §À§ºø.
20. ¦¸ÎÅÐ ¦ºö¢ý Å¢ÎÅÐ ¸ÕÁõ.
21. §¸ðÊø ¯Ú¾¢ ÜðÎõ ¯¨¼¨Á.
22. ¨¸ô ¦À¡Õû ¾ýÉ¢ý ¦Áöô¦À¡Õû ¸øÅ¢.
23. ¦¸¡üÈÅý «È¢¾ø ¯üÈ þ¼òÐ ¯¾Å¢.
24. §¸¡û ¦ºÅ¢ì Ì鬂 ¸¡üÚ¼ý ¦¿ÕôÒ.
25. ¦¸ª¨Å ¦º¡øÄ¢ý ±ùÅÕìÌõ À¨¸.

º¸Ã ÅÕì¸õ
26. ºó¿¾¢ìÌ «ÆÌ Åó¾¢ ¦ºö¡¨Á.
27. º¡ý§È¡÷ ±ý¨¸ ®ý§È¡÷ìÌ «ÆÌ.
28. º¢Éò¨¾ô §À½¢ý ¾Åò¾¢üÌ «ÆÌ.
29. º£¨Ãò §¾Êý ²¨Ãò §¾Î.
30. ÍüÈò¾¢üÌ «ÆÌ ÝÆ þÕò¾ø.
31. ÝÐõ Å¡Ðõ §Å¾¨É ¦ºöÔõ.
32. ¦ºö¾Åõ ÁÈó¾¡ø ¨¸¾Åõ ¬Ùõ.
33. §ºÁõ Ò¸¢Ûõ ¡ÁòÐ ¯ÈíÌ.
34. ¨º ´òÐ þÕó¾¡ø ³Âõ þðÎ ¯ñ.
35. ¦º¡ì¸÷ ±ýÀÅ÷ «ò¾õ ¦ÀÚÅ÷.
6

36. §º¡õÀ÷ ±ýÀÅ÷ §¾õÀ¢ò ¾¢Ã¢Å÷.

¾¸Ã ÅÕì¸õ
37. ¾ó¨¾ ¦º¡ø Á¢ì¸ Áó¾¢Ãõ þø¨Ä.
38. ¾¡Â¢ü º¢È󾦾¡Õ §¸¡Â¢Öõ þø¨Ä.
39. ¾¢¨Ã¸¼ø µÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î.
40. ¾£Ã¡ì §¸¡Àõ §À¡Ã¡ö ÓÊÔõ.
41. ÐÊ¡ô ¦ÀñÊ÷ ÁÊ¢ø ¦¿ÕôÒ.
42. àüÚõ ¦ÀñÊ÷ ÜüÚ ±Éò ¾Ìõ.
43. ¦¾öÅõ º£È¢ý ¨¸ò¾Åõ Á¡Ùõ.
44. §¾¼¡Ð «Æ¢ì¸¢ý À¡¼¡ö ÓÊÔõ.
45. ¨¾Ôõ Á¡º¢Ôõ ¨Å¸òÐ ¯ÈíÌ.
46. ¦¾¡Øàñ ͨÅ¢ý ¯Øàñ þÉ¢Ð.
47. §¾¡Æ§É¡Îõ ²¨Æ¨Á §À§ºø.

¿¸Ã ÅÕì¸õ
48. ¿øÄ¢½ì¸õ «øÄø ÀÎòÐõ.
49. ¿¡¦¼íÌõ Å¡Æì §¸¦¼¡ýÚõ þø¨Ä.
50. ¿¢ü¸ì ¸üÈø ¦º¡ø ¾¢ÈõÀ¡¨Á.
51. ¿£Ã¸õ ¦À¡Õó¾¢Â °Ã¸òÐ þÕ.
52. Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢.
53. áøÓ¨È ¦¾Ã¢óÐ º£ÄòÐ ´ØÌ.
54. ¦¿ï¨º ´Ç¢òÐ ´Õ Åﺸõ þø¨Ä.
55. §¿Ã¡ §¿¡ýÒ º£Ã¡¸¡Ð.
56. ¨¿ÀÅ÷ ±É¢Ûõ ¦¿¡ö ¯¨Ã§Âø.
57. ¦¿¡öÂÅ÷ ±ýÀÅ÷ ¦ÅöÂÅ÷ ¬Å÷.
58. §¿¡ýÒ ±ýÀЧŠ(? ±ýÀÐ) ¦¸¡ýÚ ¾¢ýÉ¡¨Á.

À¸Ã ÅÕì¸õ
59. Àñ½¢Â À¢âø Òñ½¢Âõ ¦¾Ã¢Ôõ.
60. À¡§Ä¡Î ¬Â¢Ûõ ¸¡Äõ «È¢óÐ ¯ñ.
61. À¢Èý Á¨É Ò¸¡¨Á «Èõ ±Éò ¾Ìõ.
62. À£Ãõ §À½¢ À¡Ãõ ¾¡íÌõ.
63. Ò¨ÄÔõ ¦¸¡¨ÄÔõ ¸Ç×õ ¾Å¢÷.
64. ââ§Â¡÷ìÌ þø¨Ä º£Ã¢Â ´Øì¸õ.
65. ¦Àü§È¡÷ìÌ þø¨Ä ÍüÈÓõ º¢ÉÓõ.
66. §À¨¾¨Á ±ýÀÐ Á¡¾÷ìÌ «½¢¸Äõ.
67. ¨ÀÂî ¦ºýÈ¡ø ¨ÅÂõ ¾¡íÌõ.
68. ¦À¡øÄ¡íÌ ±ýÀ¨Å ±øÄ¡õ ¾Å¢÷.
69. §À¡É¸õ ±ýÀÐ ¾¡ý ¯ÆóÐ ¯ñ¼ø.

Á¸Ã ÅÕì¸õ
70. ÁÕó§¾ ¬Â¢Ûõ Å¢Õ󧾡Π¯ñ.
71. Á¡Ã¢ «øÄÐ ¸¡Ã¢Âõ þø¨Ä.
72. Á¢ýÛìÌ ±øÄ¡õ À¢ýÛìÌ Á¨Æ.
73. Á£¸¡Áý þøÄ¡ ÁÃì¸Äõ µ¼¡Ð.
74. ÓüÀ¸ø ¦ºö¢ý À¢üÀ¸ø Å¢¨ÇÔõ.
75. ãò§¾¡÷ ¦º¡ø Å¡÷ò¨¾ «Á¢÷¾õ.
76. ¦Áò¨¾Â¢ø ÀÎò¾ø ¿¢ò¾¢¨ÃìÌ «ÆÌ.
77. §ÁÆ¢î ¦ºøÅõ §¸¡¨Æ À¼¡Ð.
7

78. ¨Á ŢƢ¡÷ ¾õ Á¨É¸ýÚ ´ØÌ.


79. ¦Á¡Æ¢ÅÐ ÁÚ츢ý «Æ¢ÅÐ ¸ÕÁõ.
80. §Á¡Éõ ±ýÀÐ »¡É ÅÃõÒ.

Ÿà ÅÕì¸õ
81. ÅÇÅý ¬Â¢Ûõ «ÇÅÈ¢óÐ «Æ¢òÐ ¯ñ.
82. Å¡Éõ ÍÕí¸¢ý ¾¡Éõ ÍÕíÌõ.
83. Å¢Õ󾢧ġ÷ìÌ þø¨Ä ¦À¡Õó¾¢Â ´Øì¸õ.
84. Å£Ãý §¸ñ¨Á ÜÃõÒ ¬Ìõ.
85. ¯Ã§Å¡÷ ±ý¨¸ þÃÅ¡Ð þÕò¾ø.
86. °ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ.
87. ¦Åû¨ÇìÌ þø¨Ä ¸ûÇî º¢ó¨¾.
88. §Åó¾ý º£È¢ý ¬õ Ш½ þø¨Ä.
89. ¨Å¸ø §¾¡Úõ ¦¾öÅõ ¦¾¡Ø.
90. ´ò¾ þ¼òÐ ¿¢ò¾¢¨Ã ¦¸¡û.
91. µ¾¡¾¡÷ìÌ þø¨Ä ¯½÷¦Å¡Îõ ´Øì¸õ.
8

¶¨Å¡÷ áø¸û:
3. ãШÃ
¸¼×û Å¡úòÐ

Å¡ìÌñ¼¡õ ¿øÄ ÁÉÓñ¼¡õ Á¡ÁÄáû


§¿¡ìÌñ¼¡õ §ÁÉ¢ Ñ¼í¸¡Ð -â즸¡ñÎ
ÐôÀ¡÷ ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÐõÀ¢ì¨¸ ¡ýÀ¡¾õ
¾ôÀ¡Áø º¡÷Å¡÷ ¾ÁìÌ.

¿ýÈ¢ ´ÕÅ÷ìÌî ¦ºö¾ì¸¡ø «ó¿ýÈ¢


±ýÚ ¾Õí§¸¡ø ±É §Åñ¼¡ - ¿¢ýÚ
¾Çá ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£¨Ãò
¾¨Ä¡§Ä ¾¡ý¾Õ¾ Ä¡ø. 1

¿øÄ¡÷ ´ÕÅ÷ìÌî ¦ºö¾ ¯À¸¡Ãõ


¸ø§Áø ±ØòÐô§À¡ø ¸¡Ï§Á - «øÄ¡¾
®ÃÁ¢Ä¡ ¦¿ïºò¾¡÷ì ¸£ó¾ ¯À¸¡Ãõ
¿£÷ §Áø ±ØòÐìÌ §¿÷. 2

þýÉ¡ þǨÁ ÅÚ¨ÁÅó ¦¾ö¾¢Â측ø


þýÉ¡ «ÇÅ¢ø þÉ¢Â×õ-þýÉ¡¾
¿¡ÇøÄ¡ ¿¡ûâó¾ ¿ýÁÄÕõ §À¡Ö§Á
¬Ç¢øÄ¡ Áí¨¸ì ¸ÆÌ. 3

«ð¼¡Öõ À¡ø ͨÅ¢ø ÌýÈ¡(Ð) «ÇÅÇÅ¡ö


¿ð¼¡Öõ ¿ñÀøÄ¡÷ ¿ñÀøÄ÷
¦¸ð¼¡Öõ §ÁýÁì¸û §ÁýÁ츧Ç; ºíÌ
Íð¼¡Öõ ¦Åñ¨Á ¾Õõ. 4

«ÎòÐ ÓÂýÈ¡Öõ ¬Ìõ¿¡û «ýÈ¢


±Îò¾ ¸ÕÁí¸û ¬¸¡ - ¦¾¡Îò¾
¯ÕÅò¾¡ø ¿£ñ¼ ¯Â÷ÁÃí¸û ±øÄ¡õ
ÀÕÅò¾¡ø «ýÈ¢ô ÀÆ¡ . 5

¯üÈ þ¼ò¾¢ø ¯Â¢÷ÅÆíÌõ ¾ý¨Á§Â¡÷


ÀüÈĨÃì ¸ñ¼¡ø À½¢Å§Ã¡ - ¸üêñ
À¢Çó¾¢ÚÅ ¾øÄ¡ø ¦ÀÕõÀ¡Ãõ ¾¡í¸¢ý
¾Ç÷óРŨÇÔ§Á¡ ¾¡ý. 6

¿£÷ «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ ¿£÷ ¬õÀø ¾¡ý¸üÈ


áø «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ Ññ «È¢× - §Á¨Äò
¾ÅòÐ «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ ¾¡ý¦ÀüÈ ¦ºøÅõ
ÌÄòÐ «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ ̽õ . 7

¿øÄ¡¨Ãì ¸¡ñÀÐ×õ ¿ý§È ¿ÄÁ¢ì¸


¿øÄ¡÷¦º¡ø §¸ðÀÐ×õ ¿ý§È - ¿øÄ¡÷
̽í¸û ¯¨ÃôÀÐ×õ ¿ý§È; «Å§Ã¡Î
9

þ½í¸¢ þÕôÀÐ×õ ¿ýÚ. 8

¾£Â¡¨Ãì ¸¡ñÀÐ×õ ¾£§¾ ¾¢ÕÅüÈ


¾£Â¡÷¦º¡ø §¸ðÀÐ×õ ¾£§¾ - ¾£Â¡÷
̽í¸û ¯¨ÃôÀÐ×õ ¾£§¾; «Å§Ã¡Î
þ½í¸¢ þÕôÀÐ×õ ¾£Ð. 9

¦¿øÖì ¸¢¨Èò¾¿£÷ Å¡ö측ø ÅÆ¢§Â¡Êô


ÒøÖìÌõ ¬í§¸ ¦À¡º¢ÔÁ¡õ - ¦¾¡ø ¯Ä¸¢ø
¿øÄ¡÷ ´ÕÅ÷ ¯Ç§Ãø «Å÷¦À¡ÕðÎ
±øÄ¡÷ìÌõ ¦ÀöÔõ Á¨Æ. 10

ÀñÎ Ó¨ÇôÀÐ «Ã¢º¢§Â ¬É¡Öõ


Å¢ñÎ ¯Á¢§À¡É¡ø Өǡ¾¡õ - ¦¸¡ñ¼§À÷
¬üÈø ¯¨¼Â¡÷ì(Ì) ¬¸¡Ð «Ç× þýÈ¢
²üÈ ¸ÕÁõ ¦ºÂø. 11

Á¼ø ¦ÀâР¾¡¨Æ (;) Á¸¢ú þɢР¸ó¾õ


¯¼øº¢È¢Â÷ ±ýÚ þÕì¸ §Åñ¼¡ - ¸¼ø¦ÀâÐ
Áñ½£Õõ ¬¸¡(Ð) «¾ÉÕ§¸ º¢üêÈø
¯ñ½£Õõ ¬¸¢ Å¢Îõ. 12

¸¨Å¡¸¢ì ¦¸¡õÀ¡¸¢ì ¸¡ð¼¸ò§¾ ¿¢üÌõ


«¨ÅÂøÄ ¿øÄ ÁÃí¸û - «¨Å¿Î§Å
¿£ð§¼¡¨Ä Å¡º¢Â¡ ¿¢ýÈ¡ý ÌÈ¢ôÀÈ¢Â
Á¡ð¼¡¾Åý ¿ýÁÃõ. 13

¸¡É Á¢ġ¼ì ¸ñÊÕó¾ Å¡ý§¸¡Æ¢


¾¡Ûõ «ÐÅ¡¸ô À¡Å¢òÐò - ¾¡Ûõ ¾ý
¦À¡øÄ¡î º¢È¨¸Å¢Ã¢ò(Ð) ¬ÊÉ¡ø §À¡Ö§Á
¸øÄ¡¾¡ý ¸üÈ ¸Å¢. 14

§Åí¨¸ ÅâôÒÄ¢§¿¡ö ¾£÷ò¾ Å¢¼¸¡Ã¢


¬í¸¾Ûì(Ì) ¬¸¡Ãõ ¬É¡ø§À¡ø - À¡í¸È¢Â¡ô
ÒøÄÈ¢ Å¡Ç÷ìÌî ¦ºö¾ ¯À¸¡Ãõ
¸øÄ¢ý§Áø þð¼ ¸Äõ. 15

«¼ì¸õ ¯¨¼Â¡÷ «È¢Å¢Ä÷ ±ý¦Èñ½¢ì


¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ - Á¨¼ò ¾¨Ä¢ø
µÎÁ£ý µ¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ
Å¡Ê þÕìÌÁ¡õ ¦¸¡ìÌ. 16

«üÈ ÌÇò¾¢ø «Ú¿£÷ô ÀȨŧÀ¡ø


¯üÚÆ¢ò ¾£÷Å÷ ¯ÈÅøÄ÷ -«ìÌÇò¾¢ø
¦¸¡ðÊÔõ ¬õÀÖõ ¦¿ö¾Öõ §À¡Ä§Å
´ðÊ ¯ÚÅ¡÷ ¯È×. 17

º£Ã¢Â÷ ¦¸ð¼¡Öõ º£Ã¢Â§Ã; º£Ã¢Â÷ Áü(Ú)


«øÄ¡¾¡÷ ¦¸ð¼¡ø «í ¦¸ýÉ¡Ìõ? - º£Ã¢Â
¦À¡ýÉ¢ý ̼õ¯¨¼ó¾¡ø ¦À¡ýÉ¡Ìõ ±ýÉ¡Ìõ
10

Áñ½¢ý ̼õ ¯¨¼ó¾ì ¸¡ø. 18

¬Æ «Ó츢 Ӹ츢Ûõ ¬ú¸¼ø¿£÷


¿¡Æ¢ ӸšР¿¡ø¿¡Æ¢ - §¾¡Æ¢
¿¢¾¢Ôõ ¸½ÅÛõ §¿÷ÀÊÛõ ¾ò¾õ
Å¢¾¢Â¢ý À夃 ÀÂý. 19

¯¼ýÀ¢Èó¾¡÷ ÍüÈò¾¡÷ ±ýÈ¢Õì¸ §Åñ¼¡


¯¼ýÀ¢Èó§¾ ¦¸¡øÖõ Ţ¡¾¢ - ¯¼ý À¢ÈÅ¡
Á¡Á¨Ä¢ø ¯ûÇ ÁÕó§¾ À¢½¢¾£÷ìÌõ
«õÁÕóÐ §À¡øÅ¡Õõ ¯ñÎ. 20

þøÄ¡û «¸ò¾¢Õì¸ þøÄ¡¾Ð ´ýÈ¢ø¨Ä


þøÄ¡Ùõ þøÄ¡§Ç ¬Á¡Â¢ý - þøÄ¡û
ÅÄ¢¸¢¼ó¾ Á¡üÈõ ¯¨Ãì̧Áø «ùÅ¢ø
ÒÄ¢¸¢¼ó¾ àÈ¡ö Å¢Îõ. 21

±Ø¾¢ÂÅ¡ §È¸¡½ þÃíÌ Á¼¦¿ï§º


¸Õ¾¢ÂÅ¡ È¡§Á ¸ÕÁõ - ¸Õ¾¢ô§À¡öì
¸üÀ¸ò¨¾î §º÷ó¾¡÷ìÌì ¸¡ïº¢Ãí¸¡ö ®ó¾§¾ø
ÓüÀÅò¾¢ø ¦ºö¾ Å¢¨É. 22

¸üÀ¢Ç§Å¡(Î) ´ôÀ÷ ¸ÂÅ÷ ¸ÎﺢÉòÐô


¦À¡üÀ¢Ç§Å¡(Î) ´ôÀ¡Õõ §À¡øÅ¡§Ã - Å¢üÀ¢ÊòÐ
¿£÷¸¢Æ¢Â ±ö¾ ÅÎô§À¡Ä Á¡Ú§Á
º£÷´ØÌ º¡ý§È¡÷ º¢Éõ. 23

¿üÈ¡Á¨Ãì ¸Âò¾¢ø ¿ø «ýÉõ §º÷¾¡ü§À¡ø


¸üÈ¡¨Ãì ¸üÈ¡§È ¸¡ÓÚÅ÷ - ¸üÀ¢Ä¡
ã÷츨à ã÷츧à ӸôÀ÷ Óи¡ðÊø
¸¡ì¨¸ ¯¸ìÌõ À¢½õ. 24

¿ïͨ¼¨Á ¾¡ÉÈ¢óÐ ¿¡¸õ ¸ÃóШÈÔõ


«ïº¡ô ÒÈí¸¢¼ìÌõ ¿£÷ôÀ¡õÒ - ¦¿ïº¢ø
¸Ãר¼Â¡÷ ¾õ¨Áì ¸ÃôÀ÷ ¸ÃÅ¡÷
¸ÃŢġ ¦¿ïºò ¾Å÷. 25

ÁýÉÛõ Á¡ºÈì ¸ü§È¡Ûõ º£÷à츢ý


ÁýÉÉ¢ø ¸ü§È¡ý º¢ÈôÒ¨¼Âý - ÁýÉ÷ìÌò
¾ý§¾ºõ «øÄ¡ø º¢ÈôÀ¢ø¨Ä ¸ü§È¡üÌî
¦ºýÈþ¼õ ±øÄ¡õ º¢ÈôÒ. 26

¸øÄ¡¾ Á¡ó¾÷ìÌì ¸üÚ½÷ó¾¡÷ ¦º¡øÜüÈõ


«øÄ¡¾ Á¡ó¾÷ì(Ì) «ÈõÜüÈõ - ¦ÁøÄ¢Â
Å¡¨ÆìÌò ¾¡ý®ýÈ ¸¡öÜüÈõ ÜüȧÁ
þøÄ¢ü(Ì) þ¨ºóÐ ´Ø¸¡ô ¦Àñ. 27

ºó¾É ¦ÁýÌÈÎ ¾¡ý§¾öó¾ ¸¡ÄòÐõ


¸ó¾õ ̨ÈÀ¼¡ (Ð;) ¬¾Ä¡ø - ¾õ¾õ
¾Éõº¢È¢Â÷ ¬Â¢Ûõ ¾¡÷§Åó¾÷ §¸ð¼¡ø
11

ÁÉõº¢È¢Â÷ ¬Å§Ã¡ ÁüÚ. 28

ÁÕŢɢ ÍüÈÓõ Å¡ý¦À¡ÕÙõ ¿øÄ


¯Õ×õ ¯Â÷ÌÄÓõ ±øÄ¡õ -¾¢ÕÁ¼ó¨¾
¬Ìõ§À¡(Ð) «Å§Ç¡Îõ ¬Ìõ; «ÅûÀ¢Ã¢óÐ
§À¡õ§À¡(Ð) «Å§Ç¡Î (õ) §À¡õ. 29

º¡ó¾¨ÉÔõ ¾£ÂɧŠ¦ºö¾¢ÊÛõ ¾¡õ«Å¨Ã


¬ó¾¨ÉÔõ ¸¡ôÀ÷ «È¢×¨¼§Â¡÷ - Á¡ó¾÷
̨ÈìÌõ ¾¨ÉÔõ ÌÇ¢÷¿¢Æ¨Äò ¾óÐ
Á¨ÈìÌÁ¡õ ¸ñË÷ ÁÃõ. 30
12

¶¨Å¡÷ áø¸û:

4. ¿øÅÆ¢

¸¼×û Å¡úòÐ

À¡Öõ ¦¾Ç¢§¾Ûõ À¡Ìõ ÀÕôÒÁ¢¨Å


¿¡Öõ ¸ÄóÐÉìÌ ¿¡ý ¾Õ§Åý - §¸¡Äõ¦ºö
Ðí¸ì ¸Ã¢Ó¸òÐ àÁ½¢§Â ¿£ ±ÉìÌ
ºí¸ò ¾Á¢ú ãýÚõ ¾¡

Òñ½¢Âõ¬õ À¡Åõ§À¡ø §À¡É¿¡û ¦ºö¾«¨Å


Áñ½¢ø À¢Èó¾¡÷ìÌ ¨Åò¾¦À¡Õû -±ñÏí¸¡ø
®¦¾¡Æ¢Â §ÅÈ¢ø¨Ä; ±îºÁÂò§¾¡÷ ¦º¡øÖõ
¾£¦¾¡Æ¢Â ¿ý¨Á ¦ºÂø. 1

º¡¾¢ þÃñ¦¼¡Æ¢Â §ÅÈ¢ø¨Ä º¡üÚí¸¡ø


¿£¾¢ ÅØÅ¡ ¦¿È¢Ó¨È¢ý - §Á¾¢É¢Â¢ø
þð¼¡÷ ¦Àâ¡÷ þ¼¡¾¡÷ þÆ¢ÌÄò¾¡÷
Àð¼¡í¸¢ø ¯ûÇ ÀÊ. 2

þÎõ¨Àì(Ì) þÎõ¨À þÂÖ¼õ(Ò) þ¾ý§È


þÎõ¦À¡ö¨Â ¦Áö¦Âý(Ú) þ᧾ - þÎí¸Î¸
¯ñ¼¡Â¢ý ¯ñ¼¡Ìõ °Æ¢ø ¦ÀÕÅÄ¢§¿¡ö
Å¢ñ¼¡¨Ãì ¦¸¡ñ¼¡Îõ Å£Î. 3

±ñ½¢ ´Õ¸ÕÁõ ¡÷ìÌõ¦ºö ´ñ½¡Ð


Òñ½¢Âõ Åó¦¾öÐ §À¡¾øÄ¡ø - ¸ñ½¢øÄ¡ý
Á¡í¸¡ö ŢƦÅÈ¢ó¾ Á¡ò¾¢¨Ã째¡ø ´ì̧Á
¬í¸¡Äõ ¬Ìõ «Å÷ìÌ. 4

ÅÕó¾¢ «¨Æò¾¡Öõ šá¾ šá


¦À¡ÕóÐÅÉ §À¡Á¢(ý) ±ýÈ¡ø §À¡¸¡ - þÕó§¾í¸¢
¦¿ïºõ Òñ½¡¸ ¦¿ÎóàÃõ ¾¡õ¿¢¨ÉóÐ
ÐïÍŧ¾ Á¡ó¾÷ ¦¾¡Æ¢ø. 5

¯ûÇÐ ´Æ¢Â ´ÕÅ÷ì(Ì) ´ÕÅ÷͸õ


¦¸¡ûÇì ¸¢¨¼Â¡ ÌÅÄÂò¾¢ø -¦ÅûÇì
¸¼§Ä¡Ê Á£ñÎõ ¸¨Ã§ÂȢɡø ±ý
¯¼§Ä¡Î Å¡Øõ ¯Â¢÷ìÌ. 6

±øÄ¡ôÀÊ¡Öõ ±ñ½¢É¡ø þù×¼õÒ


¦À¡øÄ¡ô ÒØÁÄ¢§¿¡ö ÒýÌÃõ¨À -¿øÄ¡÷
«È¢ó¾¢ÕôÀ¡÷ ¬¾Ä¢É¡ø ¬õ¸ÁÄ ¿£÷§À¡ø
À¢È¢ó¾¢ÕôÀ¡÷ §Àº¡÷ À¢È÷ìÌ. 7

®ðÎõ ¦À¡ÕûÓÂüº¢ ±ñ½¢Èó¾ ¬Â¢Ûõ°ú


ÜðÎõ ÀÊÂýÈ¢ì ܼ¡Å¡õ - §¾ð¼õ
13

Á⡨¾ ¸¡Ïõ Á¸¢¾Äò¾£÷ §¸ñÁ¢ý


¾Ã¢Â¡Ð ¸¡Ïõ ¾Éõ. 8

¬üÚô ¦ÀÕì¸ü ÈÊÍÎÁó ¿¡ÙÁùÅ¡(Ú)


°üÚô ¦ÀÕ측ø ¯ÄÜðÎõ - ²üÈÅ÷ìÌ
¿øÄ ÌÊÀ¢Èó¾¡÷ ¿øÜ÷ó¾¡÷ ¬É¡Öõ
þø¨Ä ±É Á¡ð¼¡÷ þ¨ºóÐ . 9

¬ñ¼¡ñÎ §¾¡Úõ «ØÐ ÒÃñ¼¡Öõ


Á¡ñ¼¡÷ ÅÕŧá Á¡¿¢Äò¾£÷ - §Åñ¼¡!
¿ÁìÌõ «ÐÅÆ¢§Â! ¿¡õ§À¡õ «Ç×õ
±Á즸ý? ±ý(Ú) þðÎ, ¯ñÎ, þÕõ 11

´Õ¿¡û ¯½¨Å ´Æ¢¦ÂýÈ¡ø ´Æ¢Â¡ö


þÕ¿¡ÙìÌ ²¦ÄýÈ¡ø ²Ä¡ö - ´Õ¿¡Ùõ
±ý§¿¡(×) «È¢Â¡ö þÎõ¨ÀÜ÷ ±ýÅ¢§È
¯ý§É¡Î Å¡ú¾ø «È¢Ð. 11

¬üÈí ¸¨Ã¢ý ÁÃÓõ «ÃºÈ¢Â


Å£üÈ¢Õó¾ Å¡ú×õ Å¢Øõ «ý§È - ²üÈõ
¯ØÐñÎ Å¡úžüÌ ´ôÀ¢ø¨Ä ¸ñË÷
ÀØÐñÎ §Å§È¡÷ À½¢ìÌ, 12

¬Å¡¨Ã ¡§Ã «Æ¢ôÀ÷ «ÐÅýÈ¢î


º¡Å¡¨Ã ¡§Ã ¾Å¢÷ôÀÅ÷- µÅ¡Áø
³Âõ ÒÌÅ¡¨Ã ¡§Ã Å¢ÄìÌÅ¡÷
¦Áö«õ ÒŢ¾ý §Áø. 13

À¢î¨ºìÌ ãò¾ ÌÊÅ¡ú쨸 §ÀÍí¸¡ø


þÀÄ ¦º¡øÄ¢ þÊòÐñ¨¸ - º¢îº£
ÅÂ¢Ú ÅÇ÷쨸ìÌ Á¡Éõ «Æ¢Â¡Ð
¯Â¢÷ŢΨ¸ º¡Ä ¯Úõ. 14

º¢Å¡Â ¿Á ±ýÚ º¢ó¾¢ò ¾¢Õô§À¡÷ìÌ


«À¡Âõ ´Õ¿¡Ùõ þø¨Ä - ¯À¡Âõ
þЧÅ(;) Á¾¢Â¡Ìõ «øÄ¡¾ ±øÄ¡õ
Å¢¾¢§Â Á¾¢Â¡ö Å¢Îõ. 15

¾ñ½£÷ ¿¢Ä¿Äò¾¡ø ¾ì§¸¡÷ ̽õ¦¸¡¨¼Â¡ø


¸ñ½£÷¨Á Á¡È¡ì ¸Õ¨½Â¡ø - ¦Àñ½£÷¨Á
¸üÀƢ¡ ¬üÈø ¸¼øÝúó¾ ¨Å¸òÐû
«üÒ¾Á¡õ ±ý§È «È¢. 16

¦ºö¾£ Å¢¨É¢Õì¸ò ¦¾öÅò¨¾ ¦¿¡ó¾ì¸¡ø


±ö¾ ÅÕ§Á¡ þÕ¿¢¾¢Âõ?- ¨ÅÂòÐ
"«Úõ-À¡Åõ!" ±ýÉ «È¢óÐ «ýÈ¢¼¡÷ìÌ þýÚ
¦ÅÚõÀ¡¨É ¦À¡í̧Á¡ §Áø? 17

¦ÀüÈ¡÷ À¢Èó¾¡÷ ¦ÀÕ¿¡ð¼¡÷ §ÀÕĸ¢ø


¯üÈ¡÷ ¯¸ó¾¡÷ ±É§Åñ¼¡÷ - Áü§È¡÷
14

þýõ ¦¸¡Îò¾¡ø þÎÅ÷(;) þ¼¡§Ã


ºÃ½õ ¦¸¡Îò¾¡Öõ ¾¡õ. 18

§ºÅ¢òÐõ ¦ºýÈ¢ÃóÐõ ¦¾ñ½£÷ì ¸¼ø¸¼óÐõ


À¡Å¢òÐõ À¡Ã¡ñÎõ À¡ðʨºòÐõ - §À¡Å¢ôÀõ
À¡Æ¢ý ¯¼õ¨À Å¢üÈ¢ý ¦¸¡Î¨Á¡ø
¿¡Æ¢ «Ã¢º¢ì§¸ ¿¡õ. 19

«õÁ¢ Ш½Â¡¸ ¬È¢Æ¢ó¾ Å¡¦È¡ìÌõ


¦¸¡õ¨Á Ó¨ÄÀ¸÷Å¡÷ ¦¸¡ñ¼¡ð¼õ -þõ¨Á
ÁÚ¨ÁìÌõ ¿ýÈýÚ Á¡¿¢¾¢Âõ §À¡ì¸¢
¦ÅÚ¨ÁìÌ Å¢ò¾¡ö Å¢Îõ. 20

¿£Õõ ¿¢ÆÖõ ¿¢Äõ¦À¡¾¢Ôõ ¦¿ü¸ðÎõ


§ÀÕõ Ò¸Øõ ¦ÀÕÅ¡ú×õ - °Õõ
ÅÕó¾¢Õ×õ Å¡ú¿¡Ùõ ÅïºÁ¢øÄ¡÷ì ¦¸ýÚõ
¾Õõº¢Åó¾ ¾¡Á¨Ã¡û ¾¡ý. 21

À¡ÎÀðÎò §¾Êô À½ò¨¾ô Ò¨¾òШÅòÐì


§¸Î¦¸ð¼ Á¡É¢¼§Ã §¸Ùí¸û - ÜÎÅ¢ðÎí(Ì)
¬Å¢¾¡ý §À¡Â¢ÉÀ¢ý ¡§Ã «ÛÀÅ¢ôÀ¡÷
À¡Å¢¸¡û «ó¾ô À½õ. 22

§Å¾¡Çõ §ºÕ§Á ¦Åû¦ÇÕìÌô âì̧Á


À¡¾¡Ç ãÄ¢ À¼Õ§Á - 㧾Ţ
¦ºýÈ¢ÕóÐ Å¡úÅ§Ç §º¼ý ÌÊÒ̧Á
Áý§È¡Ãõ ¦º¡ýÉ¡÷ Á¨É. 23

¿£È¢øÄ¡ ¦¿üÈ¢À¡ú(;) ¦¿ö¢øÄ¡ ¯ñÊÀ¡ú


¬È¢øÄ¡ °Õì (Ì) «ÆÌÀ¡ú - Á¡È¢ø
¯¼ýÀ¢Èô À¢øÄ¡ ¯¼õÒÀ¡ú (;) À¡§Æ
Á¼ì¦¸¡Ê þøÄ¡ Á¨É. 24

¬É ӾĢø «¾¢¸õ ¦ºÄÅ¡É¡ø


Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô - §À¡É¾¢¨º
±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒõ ¾£ÂÉ¡ö
¿øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄÉ¡õ ¿¡Î. 25

Á¡Éõ ÌÄõ ¸øÅ¢ Åñ¨Á «È¢×¨¼¨Á


¾¡Éõ ¾Å÷¯Â÷ ¾¡Ç¡ñ¨Á - §¾É¢ý
¸º¢Åó¾ ¦º¡øÄ¢Â÷§Áø ¸¡ÓÚ¾ø ÀòÐõ
Àº¢Åó¾¢¼ô ÀÈóÐ §À¡õ. 26

´ý¨È ¿¢¨É츢ý «Ð´Æ¢ó¾¢ð ¦¼¡ýÈ¡Ìõ


«ýÈ¢ «ÐÅâÛõ Åó¦¾öÐõ - ´ý¨È
¿¢¨É¡¾ ÓýÅóÐ ¿¢üÀ¢Ûõ ¿¢üÌõ
±¨É¡Ùõ ®ºý ¦ºÂø. 27

¯ñÀÐ ¿¡Æ¢ ¯ÎôÀÐ ¿¡ýÌÓÆõ


±ñÀÐ §¸¡Ê ¿¢¨ÉóÐ ±ñÏÅÉ - ¸ñÒ¨¾ó¾
15

Á¡ó¾÷ ÌÊÅ¡ú쨸 Áñ½¢ý ¸Äõ§À¡Äî


º¡óШ½Ôõ ºïºÄ§Á ¾¡ý. 28

ÁÃõÀØò¾¡ø ¦ÅªÅ¡¨Ä Å¡¦ÅýÚ ÜÅ¢


þÃó¾¨ÆôÀ¡÷ ¡ÅÕÁí ¸¢ø¨Ä - ÍÃó¾Ó¾õ
¸üÈ¡ ¾Ãø§À¡ø ¸ÃÅ¡Ð «Ç¢ôÀ§Ãø
¯üÈ¡÷ ¯Ä¸ò ¾Å÷. 29

¾¡õ¾¡õÓý ¦ºö¾Å¢¨É ¾¡§Á «ÛÀÅ¢ôÀ¡÷


âó¾¡ Á¨Ã §Â¡ý ¦À¡È¢ÅÆ¢§Â - §Åó§¾
´Úò¾¡¨Ã ±ý¦ºÂÄ¡õ °¦ÃøÄ¡õ ´ýÈ¡
¦ÅÚò¾¡Öõ §À¡§Á¡ Å¢¾¢ . 30

þØį̀¼Â À¡ðÊü(Ì) þ¨º¿ýÚ(;) º¡Öõ


´Øì¸õ ¯Â÷ÌÄò¾¢ý ¿ýÚ - ÅØį̀¼Â
Å£Ãò¾¢ý ¿ýÚ Å¢¼¡§¿¡ö(;) ÀÆ¢ì¸ïº¡ò
¾¡Ãò¾¢ý ¿ýÚ ¾É¢. 31

¬È¢Îõ §ÁÎõ ÁÎ×õ§À¡ Ä¡õ¦ºøÅõ


Á¡È¢Îõ ²È¢Îõ Á¡¿¢Äò¾£÷ - §º¡È¢Îõ
¾ñ½£Õõ Å¡Õõ ¾ÕÁ§Á º¡÷À¡¸
¯ñ½£÷¨Á Å£Úõ ¯Â÷óÐ. 32

¦Åð¦¼É¨Å ¦Áò¾É¨Å ¦ÅøÄ¡Å¡õ(;) §ÅÆò¾¢ø


ÀðÎÕ×õ §¸¡øÀﺢø À¡Â¡Ð - ¦¿ðÊÕôÒô
À¡¨ÃìÌ ¦¿ìÌÅ¢¼¡ô À¡¨È ÀÍÁÃò¾¢ý
§ÅÕìÌ ¦¿ìÌ Å¢Îõ. 33

¸øÄ¡§É ¬É¡Öõ ¨¸ô¦À¡Õû´ý Úñ¼¡Â¢ý


±øÄ¡Õõ ¦ºýÈí ¦¸¾¢÷¦¸¡ûÅ÷ - þøÄ¡¨É
þøÄ¡Ùõ §Åñ¼¡û(;) Áü È£ý¦ÈÎò¾ ¾¡ö§Åñ¼¡û
¦ºøÄ¡(Ð) «Åýš¢ü ¦º¡ø. 34

âÅ¡§¾ ¸¡öìÌõ ÁÃÓÇ Áì¸ÙÙõ


²Å¡§¾ ¿¢ýÚ½÷Å¡÷ ¾¡Óǧà - àÅ¡
Å¢¨Ãò¾¡Öõ ¿ýÈ¡¸¡ Å¢ò¦¾É§Å §À¨¾ìÌ
¯¨Ãò¾¡Öõ §¾¡ýÈ¡(Ð) ¯½÷×. 35

¿ñκ¢ôÀ¢ §Åö¸¾Ä¢ ¿¡ºÓÚí ¸¡Äò¾¢ø


¦¸¡ñ¼ ¸ÕÅÇ¢ìÌõ ¦¸¡û¨¸§À¡ø - ´ñ¦¾¡Ë
§À¡¾õ ¾Éõ¸øÅ¢ ¦À¡ýÈÅÕõ ¸¡ÄÁÂø
Á¡¾÷§Áø ¨ÅôÀ¡÷ ÁÉõ. 36

Å¢¨ÉôÀ嬃 ¦ÅøžüÌ §Å¾õ Ӿġõ


«¨Éò¾¡Â áĸòÐõ þø¨Ä - ¿¢¨ÉôÀ¦¾Éì
¸ñÏÚÅ ¾øÄ¡ø ¸Å¨Äô À§¼ø ¦¿ï§º
Å¢ñÏÚÅ¡÷ì ¸¢ø¨Ä Å¢¾¢. 37

¿ý¦ÈýÚõ ¾£¦¾ýÚõ ¿¡¦ÉýÚõ ¾¡¦ÉýÚõ


«ý¦ÈýÚõ ¬¦ÁýÚõ ¬¸¡§¾ - ¿¢ýÈ¿¢¨Ä
16

¾¡É¾¡õ ¾òÐÅÁ¡õ ºõÀÚò¾¡÷ ¡쨸ìÌô


§À¡ÉÅ¡ §¾Îõ ¦À¡Õû. 38

ÓôÀ¾¡õ ¬ñ¼ÇÅ¢ø ãýÈüÚ ´Õ¦À¡Õ¨Çò


¾ôÀ¡Áø ¾ýÛû ¦Àȡɡ¢ý - ¦ºôÒõ
¸¨ÄÂǧŠ¬ÌÁ¡õ ¸¡Ã¢¨¸Â¡÷ ¾í¸û
Ó¨ÄÂǧŠ¬ÌÁ¡õ ãôÒ. 39

§¾Å÷ ÌÈÙõ ¾¢Õ¿¡ý Á¨ÈÓÊ×õ


ãÅ÷ ¾Á¢Øõ ÓÉ¢¦Á¡Æ¢Ôõ - §¸¡¨Å
¾¢ÕÅ¡ º¸Óõ ¾¢ÕãÄ÷ ¦º¡øÖõ
´ÕÅ¡ º¸¦Áý Ú½÷. 40

Related Interests