VODONI NA VEZA ‡ Posebna vrsta dipol - dipol interakcija ‡ Uspostavlja se izme u molekula koji sadr e vodonik kovalentno vezan

za mali atom velike elektronegativnosti (F, O, N).

‡ Uspostavljaju se jake privla ne sile izme u parcijalno pozitivno naelektrisanog atoma vodonika iz jednog molekula i slobodnog elektronskog para elektronegativnog atoma iz drugog molekula .

.

.ve e vrijednosti temperature topljenja -ve e vrijednosti temperature klju anja ...‡ Vodoni na veza ima za posledicu abnormalno pona anje jedinjenja: .razli ito agregatno stanje analognih jedinjenja .ve i viskozitet ..

‡ Intermolekulska vodoni na veza: izme u pojedina nih molekula ‡ Intramolekulska vodoni na veza: u okviru jednog molekula .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful