Geotermalna energija (Geothermal energy

)
Sunday, 05 August 2007 Rije geotermalno ima porijeklo u dvjema gr kim rije ima geo (zemlja) i therme (toplina) i zna i toplina zemlje, pa se prema tome toplinska energija Zemlje naziva jo i geotermalna energija. Toplina u unutra njosti Zemlje rezultat je formiranja planeta iz pra ine i plinova prije vi e od etiri milijarde godina, a radioaktivno raspadanje elemenata u stijenama kontinuirano regenerira tu toplinu, pa je prema tome geotermalna energija obnovljivi izvor energije. Osnovni medij koji prenosi toplinu iz unutra njosti na povr inu je voda ili para, a ta komponenta obnavlja se tako da se voda od ki a probija duboko po raspuklinama i tamo se onda zagrijava i cirkulira natrag prema povr ini, gdje se pojavljuje u obliku gejzira i vru ih izvora. Vanjska kruta kora Zemlje duboka je od pet do 50 kilometara i sastavljana je od stijena. Tvari iz unutarnjeg sloja neprestano izlaze na povr inu kroz vulkanske otvore i pukotine na dnu oceana. Ispod kore nalazi se omota i on se prote e do dubine od 2900 kilometara, a sa injen je od spojeva bogatih eljezom i magnezijem. Ispod svega toga nalaze se dva sloja jezgre ± teku i sloj i kruti sloj u samoj jezgri planeta. Polumjer Zemlje je otprilike 6378 kilometara, i nitko Zemlja ima nekoliko slojeva. Osnovni slojevi su vanjska kruta zapravo ne zna to se kora (Crust), teku i omota ± pla t (Mantle), vanjska teku a jezgra to no nalazi u (Outer Core) i unutra nja kruta jezgra (Inner Core). unutra njosti, sve navedeno su zapravo znanstvene pretpostavke izgleda unutra njosti planeta. Te prtpostavke e temelje se na eksperimentima u uvjetima visokog tlaka i velikih temperatura. Spu tanjem kroz vanjski sloj Zemlje, tj. koru temperatura raste otprilike 17 °C do 30 °C po kilometru dubine (50 ± 87 °F po milji dubine). Ispod kore nalazi se omota koji je sastavljen od djelomi no rastopljenih stijena i temperatura tog omota a je izme u 650 i 1250 °C (1200± 2280 °F). U samoj jezgri Zemlje temperature bi po nekim procjenama mogle biti izme u 4000 i 7000 °C (7200 ± 12600 °F). Budu i da toplina uvijek prelazi sa toplijih dijelova na hladnije, toplina iz unutra njosti Zemlje prenosi se prema povr ini i taj prijenos topline glavni je pokreta tektonskih plo a. Na mjestima gdje se spajaju tektonske plo e mo e do i do propu tanja magme u gornje slojeve i ta magma se tada hladi i stvara novi sloj zemljine kore. Kad magma do e do povr ine mo e stvoriti vulkane, ali ve inom ostaje ispod povr ine te

t i i t i j i ji ij t tj t t t i it j t t ij l i j l l l l iti t j i j t j i i i t i j i i t j i t ilij t i ij j l i i t i i l i ij j t l ij j i iti i t i li i ij t G t i lit i i i i il t ti i i i i titi j lj j i l i i energi a i ti ti lj i li t li j ti ij i i ij j i it j t l l ti ij t ij j t i i i it j t l ij i it j t ij G t l ij t i j i i ji i j t i l t t Gl i t t ili ij t j i t t t i l tj t t t ij t i i j j li it l j t i j i i geotermal a energi a j j i i lj geotermalna ij -lj it j j lj it i it j t l ij j i i i j t ij i t j j G ij j i i j t j l i li ij i i i i t i i titi i t i iji lij li i i t ij j ij ti ti lj t l j t j li ij i i j t l l t ij it t i it j j lj j j t i it i j ij lj j t l ti i ij t t it l ij l j t j t ij l l t ij ij t j i Ri j i ti ij i t j j .

energije iz geotermalnih izvora. Spomenuta prva geotermalna elektrana na svijetu u Landerello-u koristila je taj princip. tlak princip generiranja elektri ne pare se u Landerello-u smanjio za 30% od 1950. a taj se eksperiment smatra prvom upotrebom geotermalne energije za proizvodnju elektri ne energije. y Princip suhe pare (Dry steam) ± koristi se iznimno vru a para. Iako su sva postrojenja u Landerello-u uni tena u drugom svjetskom ratu. to je oko 10% ukupne svjetske proizvodnje struje iz geotermalnih izvora. Dodatna prednost je u tome to se takve elektrane mogu implementirati u najrazli itijim okru enjima. To postrojenje i danas elektri nom energijom napaja oko milijun doma instava tj. ispu ta se samo vodena para. pa prema tome nema spaljivanja fosilni goriva i kao rezultat toga nema niti tetni emisija plinova u atmosferu. a proizvodi elektri nu energiju jo od 1960 godine. Pumpanjem vode iz tih rezervoara prema elektrani na povr ini smanjuje se tlak pa se vru a voda pretvara u paru u pokre e turbine. To je bila jedina geotermalna elektrana u svijetu kroz gotovo pola stolje a. . y Flash princip (Flash steam) ± koristi se vru a voda iz geotermalnih rezervoara koja je pod velikim pritiskom i na temperaturama iznad 182 °C (360 °F). Princip rada je jednostavan: hladna voda upumpava se na vru e granitne stijene koje se nalaze blizu povr ine. od farma. Tamo je 1911 po ela gradnja prve geotermalne elektrane koja je zavr ena 1913 i nazivna snaga joj je bila 250 kW. proizvede se gotovo 5000 GWh godi nje. Ve ina modernih geotermalnih elektrana koristi ovaj princip rada. Ta para se koristi za direktno pokretanje turbina generatora. tipi no iznad 235 °C (445 ° . Trenutno se najve a elektrana koja koristi ÄDry steam³ princip nalazi u sjevernoj Kaliforniji i zove se The Geysers. osjetljivi pustinjski povr ina pa sve do umsko-rekreacijski podru ja. postrojenja su ponovo izgra ena i pro irena te se koriste jo i danas. Iako je Slika prikazuje pojednostavljeni geotermalna energija obnovljivi izvor energije.Jedan od naj ani lji iji obli a i ori tavanja geotermalne energije je proi vodnja elektri ne energije. Koli ina proizvedene elektri ne energije iz tog postrojenja jo uvijek je dovoljna za opskrbu grada veli ine San Francisco-a. Voda koja se nije pretvorila u paru vra a se natrag u rezervoar zbog ponovne upotrebe. kada je para upotrijebljena za pokretanje male turbine koja je napajala pet arulja. Tu se koriste vru a voda i para i Zemlje za pokretanje generatora. a van izlazi vru a para na iznad 200 °C i pod visokim pritiskom i ta para onda pokre e generatore. a elektrana: iskori tena voda i kondenzirana para vra aju se natrag u izvor. Po eci kori tenja topline Zemlje za generiranje elektri ne energije ve u se uz malo talijansko mjesto Landerello i 1904 godinu Tamo je te godine zapo elo eksperimentiranje s tim oblikom proizvodnje elektri ne energije. Ovo je najjednostavniji i najstariji princip i jo uvijek se koristi jer je to daleko najjeftiniji princip generiranja elektri ne energije iz geotermalnih izvora. Vru a para i voda koriste se za Trenutno se koriste tri osnovna tipa geotermalnih pokretanje turbina generatora.

a i dostupnost potrebnih geotermalnih rezervoara je puno ve a nego kod ostalih postupaka. Kod binarnog principa vru a voda se koristi za grijanje teku ine koja ima znatno ni u temperaturu vreli ta od vode. o temperaturi. a ta teku ina isparava ne temperaturi vru e vode i pokre e turbine generatora. Najve i geotermalni sistem koji slu i za grijanje nalazi se na Islandu. Island je dr ava najvi e koristi svoj prirodni polo aj za tavanje geotermalne energije. U svim slu ajevima kondenzirana para i ostaci geotermalne teku ine vra aju se natrag u bu otinu i time se pove ava izdr ljivost geotermalnog izvora. tj. Geotermalna energija se uvelike iskori tava i u podru jima Novog Zelanda. Princip koji e se koristiti kod izgradnje nove elektrane ovisi o vrsti geotermalnog izvora energije. kuhanje i pripremu tople vode i na taj na in znatno se smanjuje potreba za . Jedan iskori koja iskori od izvora vru e vode na Islandu podoban za tavanje geotermalne energije. Toplinske pumpe su jo jedna od upotreba geotermalne energije. Geotermalna energija koristi se i u poljoprivredi za pove anje prinosa. Filipina te i nekih dijelova SAD-a kao to je San Bernardino u Kaliforniji te u glavnom gradu Idaho-a Boise-u. Ve ina planiranih novih geotermalnih elektrana koristiti e ovaj princip. dubini i kvaliteti vode i pare u odabranoj regiji. Toplinske pumpe tro e elektri nu energiju za cirkulaciju geotermalne teku ine. a Ma arska trenutno pokriva 80% energetskih potreba staklenika geotermalnom energijom. hla enje. Dodatna prednost je potpuna zatvorenost sistema budu i da se upotrijebljena voda vra a natrag u rezervoar pa je gubitak topline smanjen. ve se grije i tlo na kojem rastu biljke. te se ak 89% islandskih ku anstava grije na taj na in. a ta teku ina kasnije se koristi za grijanje. Japana. Voda iz geotermalnih rezervoara koristi se za grijanje staklenika za proizvodnji cvije a i povr a. Iako je Island uvjerljivo najve i iskori tava geotermalne energije po glavi stanovni tva sa spomenutih 89% svih islandskih ku anstava koja se griju na taj na in. a gotovo da i nema gubitka vode. odnosno u njegovom glavnom gradu Reykjavik-u u kojem gotovo sve zgrade koriste geotermalnu energiju. nije usamljen na podru ju iskori tavanja geotermalne energije. Stolje ima se ovo koristi u centralnoj Italiji. Prednost tog principa je ve a efikasnost postupka. Italije. Kori tenje geotermalne energije u druge svrhe Drugi zanimljivi oblik iskori tavanje geotermalne energije je grijanje.y Binarni princip (Binary cycle) ± Voda koja se koristi u kod binarnog principa je hladnija od vode koja se koristi kod ostalih principa generiranja elektri ne energije iz geotermalnih izvora. Pod grijanje staklenika ne uzima se u obzir samo grijanje zrake.

Tako er. Neke od tih upotreba su uzgajanje riba. a uz to su i vrlo tihi. i sli no.Prednosti i mane Geotermalna energija je u stvari toplinska energija Zemlje koja se generira u jezgri planeta i polako putuje prema povr ini Zemlje. Naro ito ako se uzme u obzir da je rije o jeftinom. trebalo bi iskoristiti barem mjesta na kojima je ta energija lako dostupna (rubovi tektonskih plo a) i tako barem malo smanjiti pritisak na fosilna goriva i time pomo i Zemlji da se oporavi od tetnih stakleni kih plino Geotermalno gri anje . Geotermalno grijanje iskori tava toplinu unutar Zemlje. ali nema potrebe sve detaljno obja njavati. geotermalna Budu i da energija ima veliki potencijal. ugljenu i zemnom plinu zbrojenih zajedno trebalo bi geotermalnoj energiji svakako pridati ve u va nost. Najvjerojatnije najve e prednosti geotermalnog grijanja su niska cijena grijanja (u teda mo e biti i Mapa geotermalnih potencijala SAD-a. Postoji jo vrlo irok spektar upotrebe geotermalne energije. ve mogu i hladiti prostorije. do 80% u odnosu na fosilna goriva) i mala koli ina potro ene elektri ne energije u odnosu na standardne sisteme grijanja. Iskori tavanjem geotermalne energije ispu ta se vrlo malo (katkad ni ta) tetnih plinova i stakleni kih plinova u atmosferu. Budu i da geotermalna energija nije svuda lako dostupna. Geotermalna energija je 48% efikasnija od plinskih pe i i vi e od 75% efikasnija od uljnih pe i. balneologija . pa je prema tome geotermalno grijanje ekolo ki vrlo prihvatljiv oblik grijanja.elektri nom energijom. u ovom lanku biti e ukratko opisane prednosti i mane iskori tavanja geotermalne energije u svrhu grijanja. geotermalno grijanje je vrlo uniformno to zna i da nema hladnih ili . Efikasnost geotermalnog grijanja je znatno ve a od standardnih oblika grijanja. pa je to obnovljivi izvor energije. Geotermalni sustavi grijanja ne samo da mogu grijati. razne vrste industrijske upotrebe. obnovljivom izvoru energiju koji je usto i ekolo ki prihvatljiv.upotreba za rekreaciju i lje ili ta (toplice). Zaklju ak Budu i da je procijenjena totalna koli ina geotermalne energije koja bi se mogla iskori titi s znatno ve a nego sveukupna koli ina energetskih izvora baziranih na nafti.

Odr avanje sus tava geotermalnog grijanje je tako er jeftino. izvora vru e vode (toplica) i gejzira. a van tog podru ja je zemljina kora jednostavno previ e debela za ozbiljnije iskori tavanje geotermalne energije. Kako se spu tamo u dublje u Zemljinu unutra njost tako otprilike svakih 36 metara temperatura poraste za jedan °C. Prema podacima ameri kog ministarstva energije povrat inicijalnih tro kova instalacije mo e biti od dvije do ak 20 godina. Ovo su bile osnovne prednosti i mane geotermalnog grijanja i glavni zaklju ak je da ukoliko si netko to mo e priu titi (zbog velikih inicijalnih tro kova). pa se ipak u atmosferu osloba a odre ena koli ina stakleni kih plinova. Toplina u unutra njosti Zemlje rezultat je formiranja planeta iz pra ine i plinova prije vi e od etiri milijarde godina. pa se prema tome toplinska energija Zemlje naziva jo i geotermalna energija. pa je prema tome geotermalna energija obnovljivi izvor energije. Takva podru ja nalaze se uz rubove tektonskih plo a. a ta elektri na energija uobi ajeno se proizvodi iz ekolo ki neprihvatljivog ugljena. Manji dio te energije generira se iz ljuske zemlje. dugoro no e se investicija svakako isplatiti. a sustav podzemnih cijevi potrebnih za ovaj oblik grijanja ima vijek trajanja od oko 50 godina. treba povremeno samo zamijeniti filtar u toplinskoj pumpi. U prirodi se ta energija naj e e pojavljuje u formi vulkana. Geotermalna energija .Upotreba i princip rada Rije geotermalno ima porijeklo u dvjema gr kim rije ima geo (zemlja) i therme (toplina) i zna i toplina zemlje. a radioaktivno raspadanje elemenata u stijenama kontinuirano regenerira tu toplinu. Geotermalno grijanje se mo e uvesti i u postoje e domove. odnosno zemljinog vanjskog sloja raspadom radioaktivnih elemenata koji se nalaze u svom kamenju (stijenama). Kao nedostatak potrebno je navesti i injenicu da geotermalno grijanje nije ba 100% isti oblik grijanja zbog toplinskih pumpi koje za pogon koriste elektri nu energiju.vru ih to aka i naravno nema nikakvih pe i i dimnjaka. odnosno na podru jima gdje se toplina koncentrira blizu povr ine zemlje. osobito ukoliko postoji sustav prozra ivanja. Glavni nedostaci geotermalnog grijanja su vrlo visoki inicijalni tro kovi i slaba ra irenost podru ja pogodnih za iskori tavanje ovakvog izvora energije. Ovo je osobito odnosi na nisku cijenu grijanja i izvrsnu efikasnost sustava grijanja koji iskori tavaju geotermalnu energiju. Ova energija se uglavnom generira iz Zemljine jezgre odnosno Zemljina sredi ta budu i da temperatura u sredi tu zemlje dose e i temperaturu preko 6000 °C to je dovoljno ak i za otapanje kamenja. .

a rije je i o prili no jeftinom izvoru energije. pliva kim bazenima.Geotermalna energija se u nekim zemljama iskori tavala tisu ama godina u formi toplica. vru e vode. godine. odnosno ispu ta kroz tzv. proizvodnju elektri ne energije. Glavna prednost geotermalne energije je u injenici da se radi o obnovljivom izvoru energije. davne 1904. Prednost takvih izvora energije je tako er i u injenici to geotermalne elektrane nemaju gotovo nikakav negativan u inak na okoli i uspje no se daju implementirati u najrazli itijim okru enjima. Stubi ke). a to ovisi o tome koliko je vru e kamenje bilo u startu te o tome koliko vode ispumpamo prema tom kamenju. od farma. odnosno u njegovom glavnom gradu Reykjaviku u kojem gotovo sve zgrade koriste toplinu geotermalne energije. Kliknite na Ärecovery well³ ( odnosno povratni otvor) sliku za punu veli inu. Tako er valja istaknuti i injenici da geotermalna voda sadr i mno tvo minerala i razli itih ostalih kemijskih elemenata to ima izra ene zdravstvene i terapeutske u inke naro ito na razne vrste ko nih bolesti. planskom sto arstvu. a nakon toga izgra ena je i geotermalna elektrana u Wairekei. U Hrvatskoj se tako naro ito na podru ju Hrvatskog zagorja nalazi velik broj toplica (Krapinske. Principi rada Kroz ovaj lanak bit e prikazan proces iskori tavanja geotermalne energije za grijanje zgrada i dobivanje struje. Prva geotermalna elektrana izgra ena je davne 2004. u procesu su enja drveta i vune. odnosno rekreacijsko-ljekovitog kupanja te su ve u pro losti bili dobro poznati pozitivni terapeutsko-zdravstveni u inci izvora vru e vode odnosna toplica. Najve i geotermalni sistem koji slu i za centralno grijanje nalazi se na Islandu. Nakon toga se voda pumpa. No razvoj znanosti nije se ograni io samo na podru je ljekovitog iskori tavanja geotermalne energije ve je iskori tavanje geotermalne energije usmjerio i ka procesu dobivanja struje te grijanju ku anstava i industrijskih postrojenja. injection well ( odnosno otvor za ubrizgavanje). osjetljivih pustinjskih povr ina pa sve do umskorekreacijskih podru ja. pasterizaciji mlijeka. odnosno toplina unutra njosti zemlje neprestano izvire iz zemljine unutra njosti. te za mnoge druge svrhe. godine u Italiji. Geotermalna energija tako er se mo e iskoristiti i u druge svrhe kao to su primjerice u proizvodnji papira. te se ak 89 % islandskih ku anstava grije na taj na in. u mjestu Landerello. te na taj na in prolazi kroz pukotine vru ih slojeva Princip upotrebe geotermalne energije za zemljine unutra njosti te se zatim kroz tzv. odnosno iz vru ih kamenih slojeva zemljine unutra njosti. Tuheljske. a glavni nedostatak u injenici da su najpodobnija podru ja za iskori tavanje geotermalne energije u podru jima izra ene vulkanske aktivnosti to zna i da rasprostranjenost podobnih podru ja nije velika. Prvo je naravno potrebno ekstrahirati geotermalnu energiju iz pare. Uspjeh tog procesa ovisi o tome koliko e se voda zagrijati. glavni su ali ne i jedini na ini iskori tavanja geotermalne energije. Grijanje zgrada i iskori tavanje geotermalne energije u procesu dobivanja struje. na Novom Zelandu. vra a natrag na povr inu pod velikim .

te njenom pretvaranju u paru koja se kasnije mo e koristiti bilo na na in da se pomo u turbogeneratora proizvodi struja ili da ista prolaze i kroz transferatore topline grije vodu stvaraju i tako potrebnu toplinu za grijanje ku anstava i industrijskih postrojenja. Italije. zemnom plinu i nuklearnoj energiji zbrojenih zajedno trebalo bi geotermalnoj energiji svakako pridati ve u va nost. Filipina te i nekih dijelova SAD-a kao to je San Bernardino u Kaliforniji te u glavnom gradu Idaha Boiseu. Naro ito ako se uzme u obzir da je rije o jeftinom. Prije 300 .pritiskom te se pritom pretvara u paru kada do e do povr ine. Budu i da je procijenjena totalna koli ina geotermalne energije koja bi se mogla iskoristiti ve a nego sveukupna koli ina energetskih izvora baziranih na ugljenu.400 milijuna godina na tlu oceana po eli su se talo iti ostaci biljaka i ivotinja. U tim prilikama . Dakle u biti se radi o procesu zagrijavanja vode. S vremenom ih je prekrivao sve ve i sloj pijeska i mulja koji je stvarao ogroman pritisak i velike temperature. Nafta (Oil) Saturday. Japana. obnovljivom izvoru energiju koji je usto i ekolo ki prihvatljiv. Kada se para provede do transferatora topline mogu e ju je provesti do parnih turbina gdje se mo e generirati u struju. Geotermalna energija se uvelike iskori tava i u podru jima Novog Zelanda. nije usamljen na podru ju iskori tavanja geotermalne energije. heat exchangera (odnosno transferatora topline) koji se nalaze u unutra njosti elektrane. Iako je Island uvjerljivo najve i iskori tava geotermalne energije sa spomenutih 89% svih islandskih ku anstava koja se griju na taj na in. 04 February 2006 Na slici je prikazan nastanak nalazi ta nafte i prirodnog plina. Tako zagrijana voda prolazi kroz deaeratore te se klju anjem vode odvaja otpu ten kisik i ostali plinovi koji bi mogli uzrokovati koroziju nakon to se zagriju te je zbog toga potrebno rashladiti vodu na 82-85 stupnjeva Celzijusa. Tako dobivena hladna voda pumpa se se iz izvora u skladi ne spremnike iz kojih se provodi u transferatore topline gdje se vodi podi e temperatura za 85-90 stupnjeva Celzijusa. a istovremeno se kroz ispu ne ventile osloba a neiskori tena energija. U transferatorima topline para se pod pritiskom hladi u kondenzate da bi se nakon toga toplina transferirala u hladnu vodu u kondenzacijskim transferatorima topline. Tako dobivenu paru potrebno je odvojiti od slane vode to se obi no odvija u centralnom postrojenju za odvajanje. Kada proces odvajanje slane vode od pare bude dovr en para se provodi do tzv.

Danas bu imo kroz debele slojeve pijeska. Prvi korak bio je prije 300 . u usporedbi sa zaga enjem zraka kori tenjem naftnih derivata je zanemarivo. Uglji ni dioksid je stakleni ni plin i njegovim ispu tanjem u atmosferu utje emo na pove anje globalne temperature na zemlji. Nafta je nastala iz ostataka biljaka i ivotinja koje su ivjele prije mnogo milijuna godina u vodi. Kad pustimo grlo balona zrak koji je u balonu pod pritiskom navali van. mulja i stijena da bi do li do nalazi ta nafte. U po etku prirodni pritisak tjera naftu misli ve ina ljudi. Zbog toga se prije doga alo da se velike Nafta se ne nalazi u nekakvim koli ine nafte razliju oko bu otine zbog podzemnim bazenima kao to nepripremljenosti. Od 1990. a nakon toga se naftne kompanije nafte zarobljene pod velikim odlu uju na pumpanje nafte iz bu otine. Nafta se nalazi zbijena u sitnim porama izme u stijena pod vrlo velikim pritiskom (slika desno). godine vrijedi zakon da svaki novi izgra eni tanker mora imati dvostruku ljusku da bi se sprije io izljev nafte u more prilikom havarije. Zbog toga se naftne kompanije odlu uju na preplavljivanje nalazi ta nafte vodom. Kroz neku drugu bu otinu pumpaju vodu u nalazi te i time "ispiru" jedan dio preostale nafte. ve su kapljice van kroz bu otinu. Iako je zaga enje mora isticanjem sirove nafte veliko. Zbog tog problema donesen je Kyoto protokol. Proizvodnja. Sjedinjene Ameri ke Dr ave Potro nja (milijuna barela dnevno) 19. a to rezultira manjim brojem potrebnih bu otina. Prilikom sagorijevanja naftnih derivata osloba aju se velike koli ine uglji nog dioksida u atmosferu. a to rezultira gotovo potpunim uni tenjem biljnog i ivotinjskog svijeta u tom dijelu mora. Te dvije faze pritiskom u porama izme u eksploatacije nazivaju se primarna proizvodnja. Kad napravimo bu otinu do dubine u kojoj se nalaze pore s naftom. Ve ina ljudi misli da se nafta nalazi u nekakvim podzemnim bazenima. Isto tako i nafta pod pritiskom navali kroz bu otinu prema povr ini. Veliki problem prilikom bu enja i transporta je mogu nost isticanja nafte u okoli . Na kraju u nalazi tu ostane oko 60% nafte koju za sad jo uvijek ne znamo ispumpati van. Na slici desno prikazan je nastanak nafte i prirodnog plina u tri koraka. U tim prilikama nastali su sirova nafta i prirodni plin.nastali su nafta i prirodni plin. Ako sastav stijena ukazuje na mogu e nalazi te nafte po inje bu enje. Nove tehnologije omogu avaju pove anje preciznosti kod pronala enja nafte. toga u bu otini se nalazi jo uvijek oko 75% po etne koli ine nafte. znanstvenici i in enjeri prou avanju sastav stijena. Na taj na in dobije se jo oko 15% po etne koli ine nafte. Nakon stijena. Usprkos svim pobolj anjima tehnologije bu enja i transporta jo uvijek se doga aju izljevi nafte u more. To se mo e usporediti sa ispu tanjem zraka iz balona.400 milijuna godina. Prije 50 .7 potro nja i . te sitne kapljice zbog velikog pritiska navale u bu otinu.100 milijuna godina ti ostaci su ve bili prekriveni velikim slojem pijeska i mulja koji je stvarao ogromne pritiske i visoke temperature. ali to nije tako. ali ga najve i zaga iva i jo uvijek nisu potpisali. Tada su se ostaci po eli talo iti na dno oceana i s vremenom ih je pokrio pijesak i mulj. Prije nego po ne bu enje kroz sve te slojeve. rezerve nafte Dr ava 1.

5 1. 6.36 1. 7.87 1. 15. 9. 8.03 2. 11.27 2. 4. 2. 5. 13.0 2.96 1.33 2.94 2. 14. 15. 6. 10. 12.0 1. 13. 7. 12. 3. 5.2.69 7.88 2.01 1.68 7.71 2.02 Proizvodnja (milijuna barela dnevno) 8. 9.58 3.2 2.7 1.38 3.46 2. 3. Japan Kina Njema ka Brazil Rusija Kanada Indija Francuska Meksiko Italija Velika Britanija panjolska Saudijska Arabija Indonezija 5. 10. 11.93 1.4 4. 4.69 3. 8.38 2.9 2.36 3. 14. Saudijska Arabija Rusija Sjedinjene Ameri ke Dr ave Meksiko Kina Iran Norve ka Venezuela Kanada Velika Britanija Ujedinjeni Arapski Emirati Irak Nigerija Kuvajt Al ir .87 1.66 Dr ava 1.

Glavni izvoznici nafte 12.4 nafte. Iran 89. Saudijska Arabija 264. Indonezija.215 tona ‡ u Angoli ‡ u Egiptu 65.235 tona tona kondenzata nafte Na doma im naftnim poljima o ekivani prirodni pad proizvodnje znatno je ubla en izvo enjem brojnih rudarskih radova te primjenom razli itih metoda umjetnog podizanja . godini proizvedeno je 1. Kina 24 Saudijska Arabija. Kuvajt. Predsjednik SAD-a Bush naredio je da se njihove nacionalne zalihe popune na puni kapacitet od 700 milijuna barela do 2005.U tablicama je prikazano Zalihe trenutno stanje potro nje.2 milijarde barela zaliha. Al ir 9.4 bliskog i srednjeg istoka.4 zemljama bliskog i srednjeg 15. Ujedinjeni Arapski Emirati 97.2 prisiljeni na veliki uvoz 11. Angola 5. Nigerija. Da bi smanjile ovisnost o uvozu nafte. Vidljivo je 8. Libija 29.d. od toga: ‡ u Hrvatskoj 770.808 338.5 proizvodnji se isti e 6. Dr ave izvoznici nafte formirale su udru enje dr ava izvoznika nafte (OPEC . Irak. U 14. odr avaju se minimalno dva sastanka godi nje na kojima se odre uje optimalna koli ina proizvodnje. 11 lanica OPEC-a proizvodi oko 40% ukupne svjetske proizvodnje nafte.5 u SAD su Meksiko i zemlje 13. pa su 10. Saudijska Arabija. Katar. a u potvr enim zalihama ima tri etvrtine ukupno potvr enih zaliha u svijetu. Libija. Iz svega toga jasno je za to se SAD upli e u politiku zemalja bliskog i srednjeg istoka te je shvatljiva velika vojna prisutnost SAD-a u blizini tih podru ja. Indija 5. Dr ave lanice OPEC-a su: Al ir. godine. Oman 5. Katar 15.4 39% svojih potreba.4 istoka procijenjene su i najve e zalihe nafte.372 tona nafte nafte i 167. Norve ka 9.2 da SAD svojom proizvodnjom pokriva samo 9.7 tradicionalno oslanjaju na 4.8 je o ekivano jer se oni 3. Po 5. a slijede 7. Sjedinjene Ameri ke Dr ave 22.2 Isticanje SAD-a po potro nji 2. Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela. Stanje u Hrvatskoj Industrija nafte d. Iran. Budu i da je izvoz nafte najzna ajniji dio gospodarstva tih dr ava. Zagreb (INA) je Hrvatska nacionalna kompanija za naftne prera evine i prirodni plin.34 milijuna tona nafte i kondenzata. Kazahstan 5. Brazil 8. (milijadri Dr ava proizvodnje i zaliha nafte. Rusija 48. Tu se isti e Saudijska Arabija sa 264.4 ju Rusija i SAD. Te zalihe poma u i kod naglih pove anja cijene nafte za amortizaciju. U 2002.Organization of the Petroleum Exporting Countries) i to udru enje kontrolira cijenu i koli inu nafte koja e se proizvesti. INA Naftaplin je dio INA-e koji je zadu en za istra ivanje i proizvodnji nafte i prirodnog plina.6 fosilna goriva. barela) 1. ve ina dr ava ima takozvane strate ke zalihe koje osiguravaju neovisnost o uvozu na nekoliko mjeseci.

966.000 tona).000 tona.248.kapljevine.342 tona).000 tona).139 tona. . uslijed izvanrednih okolnosti poreme aja opskrbe.000 tona). Koli ina tih zaliha odre ena je Zakonom o strate kim robnim zalihama i Zakonom o energiji. a ostalo je izvezeno u Bosnu i Hercegovinu (596.481 tona naftnih derivata. imaju obavezu na teritoriju Republike Hrvatske ostvariti zalihu od 25% uvezene koli ine nafte prethodne godine. Zemlje lanice Europske Unije imaju tako er 90-dnevne zalihe nafte i naftnih prera evina na svom teritoriju. U rafinerijama nafte u Hrvatskoj je 2002. Vlastita potro nja i gubitak iznosili su 609.000 tona) i na ostala tr i ta (644. Od toga je u Hrvatskoj prodano 2. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata su zalihe koje se koriste za osiguranje opskrbe naftom i naftnim derivatima u slu aju prijetnje energetskoj sigurnosti dr ave. Sloveniju (184. Neto uvoz iz stavka je koli ina nafte i naftnih derivata uvezena tijekom prethodne kalendarske godine. Kriteriji 90-dnevne rezerve iznose izme u 800 i 900 tisu a tona nafte i naftnih derivata. godine proizvedeno 5. Srbiju (86. Prema tom zakonu na teritoriju Republike Hrvatske mora biti zaliha naftnih derivata za 90 dana prosje ne potro nje bez uvoza. Crnu Goru (163. umanjena za izvezenu koli inu nafte i naftnih derivata u istome razdoblju. Prema tim zakonima donesena je uredba na temelju koje sve kompanije koje su u prethodnoj godini ostvarile neto uvoz od najmanje 25 tona nafte i naftnih derivata.

Budu i da e energetske potrebe ovje anstva nastaviti rasti u idu ih nekoliko desetlje a. Kod energije utjecaj na okoli je gotovo uvijek negativan. Ogroman postotak svjetske energije jo uvijek se dobiva iz ekolo ki neprihvatljivih izvora energije. Uglji ni monoksid je izuzetno otrovan plin bez boje. Utjecaj pojedinih izvora energije na okoli . a koncentracija od samo 0. Najopasniji izvori energije trenutno su fosilna goriva.Energija i ekologija Thursday. a potencijalnu opasnost predstavlja i iskori teno radioaktivno gorivo iz nuklearnih elektrana (visoko radioaktivni otpad). transport i kori tenje energije u velikoj mjeri utje u na okoli i ekosisteme. ali jedan dio tih estica di e se u atmosferu no en vrtlogom dima i te estice su tako er vrlo opasne za zdravlje. Fosilna goriva su opasna zbog toga jer sagorijevanjem ispu taju velike koli ine uglji nog dioksida. Kako je osnova fosilnih goriva ugljik. 01 November 2007 Proizvodnja. Kod sagorijevanje nekih izvora energije nastaju i sitne estice minerala koje kasnije tvore pepeo. Jo opasniji je plin koji se osloba a prilikom nepotpunog sagorijevanja goriva (sagorijevanja bez dovoljne koli ine kisika). normalnim sagorijevanjem tog goriva nastaje uglji ni dioksid (CO2) koji je stakleni ki plin. tj. kiselih ki a i radioaktivnog zra enja do indirektnih posljedica poput globalnog zatopljenja. pa se prilikom sagorijevanja otpu taju jo neki tetni plinovi poput sumpornog dioksida ili du ikovih oksida. Trenutno niti jedno fosilno gorivo nije sasvim pro i eno. pogotovo fosilnih goriva koja su jo uvijek dominantan izvor energije. a Slikoviti prikaz utjecaja nas kao radioaktivni otpad je opasan jer utje e na strukturu potro a a energije na ekologiju.kisele ki e. organizama na vrlo bazi nom nivou. ugljen. Zemlja je u na im rukama. nu no su neophodne mjere kojima bi se utjecaj eksploatacije energije na okoli smanjio na najmanju mogu u mjeru. od direktnih ekolo kih katastrofa poput izlijevanja nafte. Ti plinovi kasnije reagiraju s vodenom parom u oblacima i formiraju kapljice koje padaju na zemlju kao slabe sumporne i du i ne kiseline . okusa ili mirisa. nafta i prirodni plin. Taj uglji ni dioksid ve inom zavr ava u atmosferi i svojim stakleni kim u inkom uzrokuje globalno zatopljenje. a te ki e djeluju izrazito tetno na itave ekosisteme koje zahva aju. a to je uglji ni monoksid (CO).6% izaziva kod ljudi smrt nakon 15 minuta disanja.

Povr inski ozon je samo jedan u nizu problema koji su povezani s energijom. mogu izazvati anksioznost). Sagorijevanjem fosilnih goriva u atmosferu se ispu taju ogromne koli ine ugljika koji se milijunima godina talo io i onda bio prekriven slojevima stijena i zemlje. Povr inski ozon Na slici desno prikazan je povr inski mo e izazvati iritacije di nih puteva. Du ikov oksid na povr ini obi no nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva. Bioenergija (biogoriva) ± biogoriva stvaraju iste probleme kao i fosilna goriva. ugljik se samo ispu ta u atmosferu. a u Äzelenim³ podru jima to bi stvorilo preveliki negativni u inak na okoli . tj. ali budu i da se proizvodnjom biogoriva zatvara uglji ni ciklus. raznih otapala i sli nog. Povr inski ozon nastaje kad na ustajalom zraku i sun anom vremenu du ikov oksid reagira s hlapljivim organskim spojevima. a opis ostalih u inaka pojedinih izvora energije na okoli dan je u nastavku: y y y y y Fosilna goriva ± ova vrsta goriva ima daleko najve i negativni utjecaj na okoli . tj u pustinjama. uni tavanje netaknute prirode gradnjom pristupnih cesta do vjetrenja a i generiranje zvuka niske frekvencije koji negativno utje e na zdravlje ljudi (ometaju spavanje. Zatvaranje uglji nog ciklusa zna i da biljke koje se koriste za proizvodnju biogoriva prilikom rasta iz atmosfere uzmu odre ene koli ine ugljika koji se kasnije vra a u atmosferu izgaranjem tih biogoriva. jedina ozbiljnija zamjerka vjetroelektranama je negativan utjecaj na pti je populacije. tj. elise vjetrenja a ubijaju ptice. a hlapljivi organski spojevi nastaju iz dima od goriva. Kao manje zamjerke vjetroelektranama navodi se vizualno zaga ivanje okoli a.Postotak uporabe ekolo ki obnovljivih izvora prihvatljivih energije jo je uvijek na globalnoj skali zanemariv tako da ekolo ki problemi kao posljedica pretjerane uporabe fosilnih goriva zaslu uju posebnu pa nju ne samo sa energetskog ve svakako i sa ekolo kog gledi ta. ozon kao primjer utjecaja velikog kori tenja goriva na kvalitetu zraka. Energija vode ± iskori tavanjem energije vode ne stvara se nikakvo zaga enje okoli a. izazivaju glavobolje. te op enito smanjiti sposobnosti ljudi prilikom obavljanja normalnih poslova. Kod fosilnih goriva taj krug nije zatvoren. Taj isti ugljik u atmosferi sad tvori uglji ni dioksid koji je stakleni ki plin i time znatno utje e na temperature na Zemlji. Povr inski ozon mo e upaliti di ne putove i smanjiti radni kapacitet plu a. Tako se gradnjom velikih brana poplavljuju velike povr ine i di u razine podzemnih voda. Takvo rje enje ekolo ki je prihvatljivo samo u podru jima u kojima nema vegetacije. Energija vjetra ± sama proizvodnja energije iz vjetra nema ozbiljnijeg negativnog u inka na okoli . Razli iti izvori energije imaju razli ite utjecaje na okoli u kojem se ti izvori energije proizvode. biogoriva su manje tetna od fosilnih goriva. zbog male iskoristivosti bilo bi potrebno prekriti velike povr ine da se dobije iole ozbiljnija koli ina iskoristive energije. ali sami infrastrukturni objekti mogu znatno utjecati na okoli . Povr inski ozon u gradu New York. izazvati dra enje o iju i nosa. Instaliranje solarnih kolektora ili solarnih elija na krovovima ku a gotova da nema negativnog u inka na okoli . a to . transportiraju ili koriste. Solarna energija ± iako energija Sunca ima ogroman potencijal. Gledano iz ekolo kog aspekta.

No sam Kyoto protokol ne e biti dovoljan i bez odgovaraju e zakonske podr ke te je stoga potreban i rad na tom polju. Kisele ki e . a osim same emisije stakleni kih plinova kao trenutnog problema broj jedan. Amerika je potpisala protokol no jo ga nije ratificirala i pitanje je ho e li to uop e u initi jer Kyoto protokol vrijedi samo do 2012 godine. a onda bi ga trebao zamijeniti neki novi dogovor. su provedene detaljne analize koje su pokazale kako ekonomski gubici ne bi bili toliko drasti ni kako ih prikazuju protivnici Kyoto protokola te bi u omjeru s pozitivnim u incima smanjenja emisije stakleni kih plinova bili vrlo prihvatljivi. Kyoto protokol i globalno zatopljenje Usprkos injenici da su na nekim poljima postignuti zna ajniji napredci u poku ajima ako ne spre avanja. naro ito ako se uzme u obzir da primjerice Amerika alje u atmosferu daleko najvi e opasnih stakleni kih plinova od svih dr ava. trebat e se rije iti i pitanja spre avanja ekolo kih katastrofa te one i enja prirode op enito. jedno dolazi do zagrijavanje vode koja se koristi za hla enje reaktora. sveop i napredak jo uvijek nije zadovoljavaju i tako da na tom polju jo postoji dosta nesigurnosti i nejasno a koje e trebati rije iti eli li se stati na kraj globalnom zatopljenu. Ve zatopljenje. Isto kao i kod ostalih obnovljivih izvora energije i kod iskori tavanja geotermalne energije moraju se izgraditi neki infrastrukturni objekti. Geotermalna energija ± iskori tavanjem geotermalne energije ne dolazi do zaga enja okoli a.y y mo e promijeniti cijeli lokalni biosustav. 172 dr ave iz liste dr ava koje su potpisale i ratificirale Kyoto protokol trenutno proizvodi 61. ali utjecaj tih objekata na okoli je zanemariv kad se gleda koli ina proizvedene energije. pa to mo e utjecati na biosustave. Naime emisije stakleni kih plinova u atmosferu nisu se znatno smanjile. Dodatni problem je presijecanje prirodnih tokova vode i time presijecanje ruta kretanja pojedinih vodenih ivotinja. a jo nije ratificirala sporazum. a onda barem ubla avanja globalnih klimatskih promjena. Najve i problem kod nuklearnih elektrana je upotrijebljeno gorivo koje je izuzetno radioaktivno i mora biti pohranjeno vi e stotina godina u posebnim skladi tima pod zemljom. Nuklearna energija ± sama proizvodnja energije u nuklearnim elektranama iznimno je ist proces. a protivnici Kyoto protokola koji bi trebao imati glavnu ulogu u tome isti u kako bi smanjenje emisija u Ispu tanje stakleni kih plinova u atmosferu skladu s zahtjevima Kyoto protokola smatra se glavnim krivcem za globalno predstavljalo prevelik teret ekonomiji. Uz Ameriku protokol nije ratificirala ni Australija. Nama stakleni kih plinova ili drugih zaga enja.6% posto ukupnih svjetskih emisija stakleni kih plinova. a Kina i Indija iako su ga ratificirale nisu du ne po sada njem sporazumu smanjiti emisiju stakleni kih plinova te se s pravom postavlja pitanje proizvodi li Kyoto protokol neke zna ajne u inke.

a koje naknadno rezultira i odumiranjem uma. kao primjerice Kini koja zbog ogromne stope industrijalizacije pla a danak i u vidu kiselih ki a. iako je u zadnje vrijeme potisnuta u drugi plan iza globalnog zagrijavanja. Kisele ki e mogu i li e biljaka o te uju i njihova stani na tkiva. Kisele ki e predstavljaju jedan od glavnih uzroka odumiranja uma jer se sumporni dioksid koji je ina e daleko naj tetnija tvar u zraku u spoju s vodom pretvara u sumpornu kiselinu koja ima pogubno djelovanje na itavu floru. a koje potom padaju u ob liku padalina na zemlju. Kisele ki e su jedan od glavnih razloga smanjenja zaliha pitke vode na svjetskom nivou i kao takve predstavljaju ozbiljan problem budu oj opskrbi ovje anstva vodom. a jasno je da se javlja i problem pitke vode. Upravo zaga enje voda predstavlja najve i problem jer se zaga enje iz zraka kiselima ki ama prenosi do tla i eventualno sliva u povr inske i podzemne vodene tokove. Osim za biljke kisele ki e ozbiljno zaga uju i vode kojima se drasti no smanjuje Ph vrijednost. a tako er kiselina dospijeva i u korijenje Posljedice kiselih ki a. znatno utjecati na cijeli biosustav. Iako postoji napredak u spre avanju kiselih ki a (primjerice u Americi se koriste metode pro i avanja ugljena kojima se iz ugljena vade opasni spojevi sumpora) opasnost od kiselih ki a jo nije pro la. Sumporna kiselina ima izrazito negativno djelovanje naro ito na zelene biljke jer se njime remeti proces fotosinteze to ima za posljedicu o te enja li a. Naime sumporna kiselina otapa biljkama hranjive tvari (kalcij) koje su im potrebne za izgradnju njihovih stanica. Izlijevanje nafte u oceane Ptica sva u nafti nakon plivanja . to ima za posljedicu naru avanje itavog ekosistema jer veliko smanjenje Ph vrijednosti dovodi do izumiranja mikroorganizama. Kisele ki e predstavljaju jo uvijek velik problem u nekim Azijskim zemljama.Kisele ki e nastaju na na in da se slobodni nemetalni oksidi sumpora i du ika ve u sa vodenom parom u atmosferi u spojeve sumporne i du i ne kiseline.

iako spomenute mjere iz OPA programa predstavljaju pozitivne pomake u spre avanju nastanka havarija tankera i ubla avanju ve nastalih havarija. od startnog broja posade elektrane. Najve e dosad zabilje eno izlijevanje nafte u oceane desilo se 1989. No dokle god se inzistira na nafti kao primarnom energentu doga at e se i havarije te one i enja oceana sa te kim posljedicama. spasioca i vatrogasaca koji su umrli nedugo nakon eksplozije pa do velikog broja onih koji su od posljedica izlo enosti radioaktivnom zra enju umrli u godinama nakon nesre e. tankeri moraju imati trup s dvostrukom oplatom.000. Veliki problem nisu samo mogu zbrinjavanje nuklearnog otpada koji tako er Nuklearne elektrane su sigurne ako se ispravno upotrebljavaju. Postoji vi e na ina kako mo e do i do izljeva nafte od kvarova na opremi. Za sada nema jo na ina . teroristi kih napada te ilegalnog izlijevanja nafte gdje se nastoje u tedjeti tro kovi koje uzrokuje dekomponiranje otpada. Ova ekolo ka katastrofa ostavila je golemog traga usprkos injenici da je samo kompanija Exxon potro ila vi e od 2 milijarde dolara kako bi o istila more i obalu od zaga enja. ratova izme u dr ava. svaki vlasnik odgovara iznosom od $1200 za svaku tonu nafte koja se izlije. a isto se doga a i sa ostalim ivotinjama kada im nafta do e u plu a ili jetra. a taj plan mora biti u pisanom obliku. tanker Exxon Valdez. te da obalna stra a uvijek mora znati i davati instrukcije tankeru kuda smije voziti kako bi se sprije ilo izlijevanje. Da bi se im vi e smanjio negativan u inak ekolo kih katastrofa nastalih izlijevanjem ulja Ameri ki Kongres je 1990 donio takozvani Ocean Pollution Act (OPA) u kojem je izme u ostalog naglasak na sljede im stavkama: svaki vlasnik tankera mora imati plan u slu aju eventualne katastrofe. kao rezultat ogromnog razmjera ove ekolo ke katastrofe velik broj biljnih i ivotinjskih vrsta nepovratno je nestao iz pogo enog zaljeva Cook i morskog prolaza Princ William gdje se dogodila nesre a. a kojih je prema 30. Naime. ernobilska nesre a uzrokovala je cijeli jedan radioaktivni oblak koji se pro irio i na podru ja van tada njeg sovjetskog saveza i uzrokovao znatan broj ljudskih rtava. a vezano je uz tanker Exxon Valdez i njegovo ispu tanje u more oko 42 milijuna litara sirove nafte. nekim neslu benim statistikama UN-a vi e od e havarije u nuklearnim elektranama. Izlijevanje nafte ima stra ne efekte na itav ekosistem pogo en izlijevanjem: ptice umiru ukoliko im se perje natope naftom jer se poku avaju o istiti od nafte te tom prilikom dolazi do trovanja i ugibanja. te prirodnih uzro nika u vidu uragana koji mogu uzrokovati prevrtanje tankera. a ujedno utjecao i na vlade dr ava da smanje broj budu ih projekata izgradnje nuklearnih elektrana. ve i mo e biti vrlo koban.Veliki problem predstavljaju i eventualne havarije tankera u naftnoj mrlji koju je napravio prilikom kojih se velike koli ine nafte izlijevaju u oceane. Poku aji i enja tako er su bili lo i po procjenama nekih stru njaka. Nuklearne opasnosti Najstra niji primjer nuklearne katastrofe svakako je ernobil koji je jasno ukazao koliko goleme razmjere mo e imati nuklearna katastrofa te istaknuo prijeku potrebu uvo enja maksimalnih mjera sigurnosti u postoje e nuklearne elektrane. jer su deterd enti i razne kemikalije dodatno one istili more.

Nuklearna fuzija je spajanje dva laka atoma u jedan te i. energija vjetra nije svugdje dostupna u dovoljnim koli inama. ali ipak nije realno o ekivati da e se ti izvori energije dovoljno razviti i komercijalizirati da u nekoj ve oj mjeri zadovolje rastu e energetske potrebe ovje anstva. " ista" energija u velikim koli inama mo e se trenutno proizvesti samo u nuklearnim elektranama. ali ta goriva tako er u atmosferu ispu taju stakleni ke plinove pa nisu ekolo ki potpuno prihvatljiva. Bioenergija ili to nije biogoriva name u se kao zamjena za klasi na fosilna goriva. te e u budu nosti energija valova predstavljaju veliki potencijal. Najvi e nade pola e se u projekt ITER. energetski potencijali vode ve su u velikoj mjeri iskori teni. tj. Osim ernobila nije bilo ve ih problema s nuklearnim elektranama. Geotermalna energije mo e se optimalno iskori tavati samo na tektonskim rasjedima. na mjestima na Zemlji gdje toplinska energije iz unutra njosti Zemlje dolazi vrlo blizu povr ini. kukuruza. No jo uvijek postoje brojne teorije oko samog mjesta za odlaganje tog otpada.kojim bi se iskori teno nuklearno gorivo zauvijek neutraliziralo. nema stakleni kih plinova. «). uz osloba anje energije i taj postupak bi trebao biti potpuno ekolo ki prihvatljiv (nema jake radijacije. soje. Energija plime i oseke. biogoriva se proizvode od e erne trske. ali zbog male Ljudi morati puno vi e koristiti dostupnosti trenutno se izuzetno malo energije generira iz tih iste izvore energije. trenutno se razvija izuzetno puno tehnologija koje bi mogle poslu iti za proizvodnju energije u budu nosti. uljane repice i drugih biljaka koje mogu poslu iti kao hrana. Uz istra ivanja na polju sigurnosti nuklearne fisije. Nuklearne elektrane gotovo da nemaju nikakav utjecaj na okoli ukoliko se prilikom eksploatacije po tuju sva pravila. dok s druge strane izuzetno puno ljudi na Zemlji umire od gladi i ta ista hrana spasila bi im ivote. a sam ernobil se ne mo e ponoviti zbog toga jer sve moderne nuklearne elektrane imaju izuzetno dobro rije enu i aktivnu i pasivnu sigurnost. izvora. Dodatno se uz biogoriva ve e i jedan zanimljivi eti ki problem. ali postoje pozitivni pomaci koji bi mogli smanjiti probleme skladi tenja nuklearnog otpada. Zaklju ak ovje anstvo e u bliskoj budu nosti morati prona i ekolo ki prihvatljivije izvore energije kojima e pokrivati svoje energetske potrebe. Naime.Tako bogatije dr ave proizvode biogoriva na na in da pretvaraju hranu u gorivo. Energiju Sunca nema dovoljnu iskoristivost i skupa je. ITER je me unarodni projekt u kojem se razvija tehnologija za iskori tavanje nuklearne fuzije. Trenutno se kao ekolo ki prihvatljivo rje enje nude obnovljivi izvori energije. . a zasad se naj e e koriste napu teni rudnici te ruralna i nenaseljena podru ja to ne predstavlja kvalitetno dugoro no rje enje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful