"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendi ri melainkan telah

tertulis dalam kitab (Luh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakanny a. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang d emikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu, d an supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.." (Su rah Al-Hadid: 22-23)