P. 1
Gizli Parapsikoloji Savaşı, Gizli Parapsikoloji Savasi,

Gizli Parapsikoloji Savaşı, Gizli Parapsikoloji Savasi,

|Views: 901|Likes:
Published by berzahdan

More info:

Published by: berzahdan on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Jacqu..

Sergier

GiZLi PARAPsiKOLOJI SAVA~I

TOrkcesi Ergu" Ankdal

Ruh we Madele Yay,ntaN

Her Hokki Metopsi$ik Tetkikter Va

llml Arcf}tlrmclar Dernegine Aittir

Kitabm Orillnol ismi

LA GUERRE SECRETE DE L'OCCULTE

Kapok Duzeni: Can Sumer

HQsnfitabiat M"atbaul Cema! Nadir sk. 18 - 18 Caplollu,. tsTANBll'L

1981

iCiNDEKiLER

Sunu~

GiRi9 : Parapsikolojik Arcstrrrnclcnn askeri uygulamasl!

1 - BiR MEDVOM BiR DENizAL TI

Antarktiko'daki cohsrno LlSSQ .

Durug6ru Medyomu iNGO SWANN .

Utustororusr Siyaset Sntrunci ..

Elektronik Casus/uk Hlkovesl -

Vak'alor ve Maksatlor, .

Psltronlor ,. ".'iII't'lll IIIIIII oiII" 1-1II1111 .

Psitron Bulucular .

2 - MOSKOVA'DA TELEPATLARIN TUTUKLANMASI :

KGB'nin Pcrcpstkololl 86IUmu .

KGB'nin Annpropcqondns: ,. ..

Dr. Stern'nin Aciktomotcn .

VIJ Karde~ligj 10 ,..,., ., ,.

Sovyet'lerdeki Mistik Direni~ ..

KGB'nin tnson AVI .....•.•. " •.•..•..••••..••.••••••••••••••..•.....

Yepyeni Bir Din mi?

............. ot I11 .

3 - GQK iMPARATORLUGUNDAKi HARiKALAR

Vi-King Metodu 111 ,., l1li ·."

Kehanet Gercekleslvor

............. " '" • III ,., ,., "" •• III • III ,. • " III • , III II •

4 - AFRiKA'DA SOVQCOLER SAVA$I

Belirsiz Afrika 1II I1 .. ~ "t "' •••• 'II •• •••••••• .. •• • .. • t ....

BOyucu)erin G6revleri .......•..•.....................•... , A'

5 - PENTAGON ve NASA'do GiZLi GOClER

Du~mon eoiucu Dedektor .

Kirlian Etkisi 4 " •••• 111 l1li 10 ••••••••

Kirlian DedektorO "",.. 111l1li " l1li' ··l1li .

Uzay KapsulOnde Telepati Oeneyi ..

Soyfa

5 7 9

10 11 12 13 14 16 17

19 19 20 22 23 26 28 28

31 32 36

38 41 42

45 48 49 50 53

6 - psi CENNETi Mi. CEHE~.NEMi Mi'?

MOmkOn AClklamolar , .

Psi Dedektoru .. '" .

7 - TOPLUMDA psi KONTROLO

Kitle Kontrolu

• I I ill ..... I ... I • I ill .... oil oil ...... oil • I .. t t t ~ • I ...... I ......... t t ~ t t t ...... III III .. " ... ill ...

. .

GOclendirme Teknikleri

Bevin Dolgolan

8 - GizLi psi MESAJLARI

Kutsal Kitap .

Seyyal Beden .

Anahtar Kelime , , ,

Bilgisayar Adam "." .

Olrnek. Olrnek Degildir .

Bir Gizli Ajan Tablosu " ..

Kif;liliginden Aynlan Ben ..

Henze Kontrolu .

Astronotlar , .

9 - ASKERT TELEKiNEZi

Sujelerin Fuze vonettmt

t •• t t t t ~ .i. I I ~ t t t J

57 58 61

64 67 68 69

71 71 72 73 74 75 75 76 77 77

78 81

10 - $iFRE COzOcO PSi 84

Psikometri ,.............................. 00

11 - SONUC 87

Olaylardaki Genellik .. 89

Psi Bilgisi ve Yonencller 90

Psi'nin Muhtemel KullC1mmlort 91

SUNU$ :

- Jacques Bergier kimdir?

«8 Agustos 1912· Odessa - 23 Kosrrn 1978 Paris»

Bergter, cmr,malan lie evrenin btiyuk sirlarina .. \:Zonan kaplYI arafOlIU,tlr.

Frnnsc'dc. ST. Louis Usesini bitirdikten sonro Sorbonnea. Po~ ris Kimyo Enstltusune devom etti. 1935/de Andre Helbronner He birIIkte simvcci FulcanelJi'ye loboratuvannda rcstlcdrlcr, Burodo, oglr hldrojen otmosferi «Polonyum» lclnde bizmuth liflerini ccttoton do~aJ bir radyoaktifin sentezini kcrutlndr.

1940 Hozironmdo, Helbronner'in UCOQI He Paris'ten oynldt. Sonro Toulouse ve Lyon'do 1940 Kosmunc kadar «Direnme Hcreketl, ne» katlldr. Helbronner'j Lyon'do tekror gordO ve milli seviyede olrenme horeketini orgutledi. Morco Polo tokmo isimli kendi orgOtunu kurdu.

En ilgi ceklcl hodise, Bargier ve orgOtunun sogladlQI bilgiler 50- yesinde 17-18 Temmuz 1943 de geceleyin Pennernunde'nin bombotonmosid«. Pennemunde Almontann fOze orosnrmo ve imalot merkeziydi. ingilizlerin bomba ucoklon, «Marco Polo» orgOtu tcronndon saOlonon bilgilerden sonra Pennemunde'ye soldtrrmslord«, Bundan iki sene evvel. 1941 de Londra'yla ilk radyo bagiantisl yopllml~tl.

23 Kosun 1943 de Lvon'do tutuktond: ve Serre bolgesindeki Neuel Bremmer toplama kcmpmo goturuldO. Oroda 3 hefto kaldlkkin sonra Mauthausen'e sevkedildi. 2 Nisan 1944 te mOttefikler torcnndnn serbest blraklldf.

Pennemunde'de Almanlann V 3 fuzeleri vopnocokn va cok

muhtemelen otomik bir silohn bu. Bergier'in zcmornndo dikkat cekmesi «AOlr su» scvosmm bo~langlcl oldu. Fobriko imha edHdi. Ber.

-5-

ERGON ARIKDAL

M. T. ve i. A. DERNEGi BA$KANI

gier, horika bir hcnzovo sohipti. Oncelikle 10·12 dil bilirdi ve 200- 250 sayfahk bir kltobt yonrn- scot icinde okur, sentezini vopordr. Paralel bilimler. Kurgu - SHim, olaganustulUk, krsoco okult alan lnsom «Degif?ime ugratan» her konuda Bergier'i bulmak rnumkundur,

L. Pauwels ile baraber vczdiklcn «Matin des Magiciens» -8uvOculerin Sebahl- ndo (Turkce: Evrenin Gizli Sahipleri olarak yaymlandl) aS11 fikirlerini ortaya koydu. Onlu «Planet» dergisini yavmlcdr, Oc ay lclnde tiraj 8 'btnden 100 bine ciktr, DOnyomn yeti~tirdigi adete gelecegin bir tnsoru olarak vosovon Bargier'in hlzme, ti, bilinen hersevln ashnda bilinmeyen olduqunu gostermesidir. Giderek krvrnetl daha fazla onlcsrlmoktodrr.

Sizlere sundujnrrnuz «Gizli Paropsikoloji Sava~l» parapsikolojinin ne denli ulustororcsr bir sorun oldugunu ve geleceginin ne kadar pcrlnk olcccqrm, gercek ile gercegin orkcsmdokl olaylenn onemini kesin cizgilerle ifade etmektedir. Bergier'in olumGnden 4 oy Once yaymlenan bu eserini sunmakla. bu bOyOk bilim adammo olon borcumuzu .odemeye cohsivoruz.

20 tone eser yazdi ve herbiri insan zihnini ve bilgisini yeni anlaYI~ ve sentezlere gotOrdO. Evrenin buyuk sirlcnno gaturen kaplYI aralayan Bergier'e dostton, Merihli Jacques dlyorlcrdi. CunkG ko, nusmnlon, gor(j~leri ve bilgisi adeta dunvc - dl~1 bir varhk gibiydi. Ula~llmasl ve cnlosrlmosr zor oluyordu. Evreni crplok gozle degil, durbunle seyrediyor. bizlerden once gorOp cntrvordu. «FANTASTiK GERCEKCiLiK» ckirmrun vnrotrcrsr, 0511 Bergier'dir. Temas etti~i her konu {BuyiicOlerin Sabahl}nda oyn bir orosnrmo, super fiction olmustur, Ostun insanm geli~ini hczmovcnlcrdcn biri olan Sergier, en ozmdan 'insanlanrl zihninde. imajinasyonunda ve tnonclonndo eEvren Kuran» insanlardan biriydi. .. »

-6-

-7-

a t a t e .

..

, - «Parapslkololik Ara,tlrmalann Askeri Uygulamasl'olamaz mil ..• Htroslrnc'run Ylklll~lnI gordiim. Ylkllu;., lelnde kmrnzi bohk Va· zen bir kavanozda oldu.

Sir ,gun. Romo'do. bOyuk bilgin Enrico. Fermi, onume bir ,klr· mm bollk kavanozu kovdu, kavanoz blr notron demeti yolu uzerindeydi. Notronlor vavo~ladl. va meydano getirdigi ra~yoakti-vite ooOoldl. Mantlki sonuc: Hlroslmc'nm 1945'dek~ Ylklh~lydl.

Porapsikolejik crostrrmclordo do acabo boyle blr tehllke korkusu yok mudur? Su orcanrrnclcnn oskert uygulamalan olamaz iTlI?

Buna tncruvorum. Su yOzden bu yazllan vozivorum. ,

Atom enerjisi lcin olanlonn tersfne; komuoyu meselevs kar~1 giderek daho hossos dcvronmcktodrr. ~u sirada. tehlike bulutlon insan beyninden doho cglf cekmiyor ...

Gercekten bir devrlmln ilk be Ii rt ilerl sovcs ve cususluklnr top, lumun butOn vopncnndo cogalmaktadlr. Zaman askeri mokornlcnn parapsikolojiye kar~1 ilgisiz ve polisin lncncsiz olmadlOml lspotlomoktcdrr, Bu vozuordc gorulecegi gibi Sovyet polisi slmdt, paropsikologlan, ba~ koldrrcnlcrn kar~u gosterdikleri gayretle, tutuklamektcdirlcr, ~u tarkio ki, Gulag adoJonno gondermek verine, KGB onion cchstrrmoktcdir. CIA'da okillt (gizli) kuvvetlere bcsvurulmok ve bafika Ulkelerde de cesitll uygulama,lar yapllmaktadlr diyebilirim .

Su vozucnn ileri sOrdugu tez i,in sadece ba~langlcldlr.

Su parapsikolojik hadiseler ile okult kuvvetler bilinmezlik ve yanlJ~ onlcsrlmo lctnde bulunmakla beraber. asker; ve sivil yoneticiler buntordon faydalanmoktadlr ve giderek de faydoJanocaktordrr,

Durum havoclhglO 1914 Yillanndaki durumuna benzemektedlr. Blrinci Dunya Sav0tiumn bcslcnndo bilimsel boktmdcn ucok «imkanslz» olarak kobul ediliyordu. Gercekten, de: «,Bir ucok kut ..

-8-

letinin sootte yuilerce krn. hrzla ver degi'~lrmesi tcin h'aVanrn do ver de(ii,ttrmesi gerek,n dentyordu. Hiobir motor b6y1e bir gOce 60hip olcmozdr, ziro bir metre kOp haVQ 1.293 kg. geUyordu. Actk· fomav, biz bugun blltyoruz. Sodece btrkac molekOHuk btr toboxo ver deOiltirmektedir. Buna «Hoddelesrms okim» de-niyor.

Motematik teort bunu guclOkle ortoyo Clkanr ve bu isoottomo ancok 192G-1930 crest gercek oklrok aClklonml,tlr. Ama scvoscrlor 1914'den' beri, bOyle 01$0 do. askeri ucoklon kuUonmakton geri kalmadllor.

Ourum porapsikoloji icin de ovrndu.

,

Bu olondo, herkesce kobul edHen genef bir teori olmcmokto

beraber. yapllan ~itli ercenrmctcr boyle bir teorinm kurulrncsmc doOru gitmektedir. Bu yazllardo Dobbs'tn cohsmclcnndcn ve esroru Olumunden sOz: edtyorum. Fakot. bu cesittl porapsikofojik hodisef.erin ozelfikJe durugt?runun fizik ve kimya teorllerindeki gibi irodeylG !steOe baOh oIarak dekrar meydona getirebilir» olmosiru engellemez.

Vietnam" SOVO~I sireamdc porapsikolojinin askeri uygulamalan yopddl. Aynco gOncei olarak casu81uk servislerlnde de uygulandl.

Su YOldon yozorken (1978) cok ciddl ve tedbjrll bir topluluk .BUlmsei ilerteme I<:ln Amerikan CemlyetiD nin senelik son toptont,,8lnOO cUcaklann dU,unce He kontrol edilmeai. meselesinin goriL ,iildOOunO ~rendim. SOz konusu olon «Ucak pllotunun beyni vaal" taaayla yaydan sinyalln bir bHgisoyor tarafmdon giiclendirtfmestvdL

Gert kolan, butOn bu orosttrmokmn rnuspet ve varonl uygula· 'molora yOneltUmesl ve bu uygulamalann, bugiin iefnde bulundugumuz paranolak devreden insanhgl (:tkartacak ~ktlde kuuomlmcsmc devam edUmesini umut etmektir.

I. - BiR MEDYOM VE aiR DENizALTf

1933 Ylhnda Colorado'da doOan Amarikoil ingo Swonn'," {iSV6C aSllhdlr} aiiesinde nonzolcroo yar eden kimseler verdi. Buyuk bebcsi hurriyet heykeiini voprmstr, Swann, Salt Lake City'de, Mormonlor crcsmdc sanat ve bivolo]i ogreniminden sonro, ressam otmcya koror verdi. Olof Stapledon'un «VddlZ YaratiCISI» isimli krtob.m okudu ve paranormal olovtcn denemeyi tcsenodr. Bu konulara kar- 91 dayonllmaz bir arzu duyuyordu.

Stapledon, bu kitobmda. evrenin uzak srrurlcnno kodar durugor\1 yoiuyio yolculuktan soz ediyor ve insonhOln blitun sorunloruu sadece ,U curnle ile ozetliyordu:

«Sevgi lein en yuksek yerin Hac: va eta toht uzerinde o1up ot madlijlnl bHmiyoruz»

Bu metlnden cok etktienen ingo Swann sonuc aldiQJ birkoc deneye giri~ti. Bu bosonlonrun kontrol edilmesini istedi. Amerikan PsiR ~lk Arosnrrno Dernegi. 6nceleri oltl ay surevle colrsu. Bunun!a berober, parmoklanntn ucuridon, deneyler srrnsmdc, moraltl b;r ~ua f;jklyordui bu bulus onu cesoretlendirdi. ccnsmctcnno bu defa New York Oniversitesinde devam etti. orada, yedi metre otede termes .... &1 ic:ine konon bir cismin sicokllglni iradeslyte degi,tireblldiyi

.kabul edUdi.

Bu srrcdo do, Merkur ve Jupiter gezegenlerine dO~nce yoluyw 10 yolculuk yapma giri~iminde bulundu, beklenmedik sonuclcr otmdr.

Gercekten, 0 cogda (1972'de). Merkur gezegeninde otmosfer o1modlQlna Inorulrvordu. Oysa Swonn, Merkur'de manyetik bir alandon aym;m11i atmosfer tesplt ettl. Mariner 10 sondes: bunu teyid etmekte geeikmedi. Bugun Merkur'un, uzayda koyboldugu oronda yenllenen ve gunefiten gelen bir atmosfere sahip o1dugu ortoya crktr. Avnco, Merkur'On nukncns-ceklm guell ve de Swann',n bildirdiCi kutup 1,lgmo (Kutup UiUOl, «Aurore poknr»: kutuplor yoresinde g6- rOten yaygln - ve donuk hova kOresi 1,101) benzer 1~lk" olaylor toh. kik edildi, henuz su ana kodor vcsrto eksikliginden dogrulanmayan bir oynntl kolmrstrr. Kayalaro yoplf?lk Ukenler (bir tur yosun).

-9-

-10 -

GIZL! PAAAPSIKOLOJI SAVA$I

Jupiter'e gelince, Swann'ln Stanford Enstitusunde yaptlgl erostrrrnolor on oy sonro Oncu 10 sondostrnn g6zlemleriyle korsrlcstmhnea ostro-tlzlkclter hayretler iclnde kcldrlor.

Bilimsel verilerin vorusiru, Swann buvuk bir ,iirse'guzellikte olan su tosvirleri de voptr. Klrmizi bir dOnyada ye~il nrtmclcr, resmi yopJlacok kodar degerli imajlar.

Ertesl sene 1973'de Stanford'da, Swann'rn yaydlgl kuvvetlenn niteligini anloma cchsmclcn vopildr. Hassas dedektorler, Swann'In, deneyler slflOsrnda, manyetik bir a:Jan dogurabilen ISIYI -degi!?tirip kucuk cislmleri hareket ettirilebilen bir kuwet yaydlglnl ortaya koydular. Bu _kuvvetin Jupiter yo da Merkur Ozerinde iken ortoya crktlglOl ispotlayan hlcblr sev yoktu; boyle olmakla berober. ~;imdikl fizigin bilmedigi bir alan ya do rsrnrm kC1r~Hsmda bul~nuyoruz. Bunun hrztm degerlendirmek imkdm henuz bulunomomrsnr. mamafih uc bin kilometrellk bir mesafeden, gecikme ya-- do iJeri gitme oleum, Jeri vopumodon.ioenevler voptlrrustrr, 1976 Mort'lndo, cok ciddi Arnerikon dergisi «Proceedings of the 'institute of Electrical and Electronic Engineers», cllt 64, No. 3 (150.000 Amerikon muhendlsl duzenli olarak okuvor) de Swann ve diger bozi konular uzerlnde Stanford'do yaprlon uc senelik crcstrrmclcnn sonuclcn yaYlOlandl: Cok ender gorUien durugoru deneyleri. soz konusuydu. Deneylerin crncci hokkrndo hlcblr bHgisi olmayan Swann algrladrklanm ovnntrh ve kesin blclmde clzlyordu: vozi rnckinest ile gerceklel?tirdigi desenJerden hir tone de bende mevcuttur.

Ca"~malan sircsmdo. isteyerek kabul ettigi incelemeler sonun, do beyninin sag vorrsmdo anormal blr faaliyetin oldugu ortoya elkrmstrr, Her turlu klslsel yayrndan sakmarak, tedbirli ve ' ogzl stkr olan Swann cousrnotonm buaune kcdor si.irdurdi.i ve her turlO tohklksortlonnc kendini teslim etti.

ANTARK-TiKA'DAKi CALI~MA ussu

Kendlsine sadece enlem ve boykJml bildirilen yerleri uzaktan mu,ahade ettl va hayret verici bir kesinlige ula,tl: Antarktika'da bu .. lunan bir ara,tlrma iissunu tasvir ederken, croda sari renkli blr ccdlrln, kurulmakta oldugunu i~ade etti. SoyJedikleri ,radyo haberl~mesiyle derhal ogrenildi: Dogruydu! BHim heyeti yeni bir ccdrr dik, mlslerdt,

SIR MEDYOM, SIR DENiZALTI

ingo ,Swann'ln bu tcntosttk kudretl bilimsel bir aClk'amaya bag ..

II olan deneysel bir vak'aydl, cpccrk belliydi bu ...

Esrarh bir ki!?i1igi olon Swann en- scsirtrcr vern kesitlertnden ulu orta soz etmeyi asia kabul etmemesiydL

1977'de Okvcnus Arcsnrmc Gemisi Glomar Challenger, Atlantik'de, kazaen batan - bir Sovyet denizcltrsrru kestedtvor. Sovyet 00- ncnrnosi do batik gemiyi bulup imho etmek tcln bosuno orostmvordu.Amerika'ltlar bu batik gemide, Sovyet deniz kuvvetlerinin sltrelerlnl. atom dentzoltrsmm yeni dedektorterlnl buldular.

Vagma ovte bOyuktu ki ...

CiA tarafmdan operasyon sirusmdo horcanan milyonlarca dolor buyuk olcude omorti edildi. Boyle boscntcr once CiA'mn bO$Ino, sonra butun Amerikon - gizli servislerlnln bcsmo atanmaya gotOrtir lnsoru: bir denizci alan Amirol Stansfield Turner'e de boyle oldu.

DURUGORO MEDYO,MU iNGO SWANN!

Vine bilinmektedir ki, CiA tarafmdan kirolanon Glomar Challenger, garip ki?iligi olan milyarder Hughes'o oitti. Hughes vckmlarda esrarengiz bir sekllde 61du, BHimin smtrlnnndn kendini gosteren meseleleri cozumlernek omocivlc, butun memurlan Mermen', lordon oluscn bir cemiyet kurmustu, Fevkolcde korrnosrk finans anallzleri bu i~ tcln odenenln kirk kotrru, vuzde d6rtbinini, getirdigini gosterdi.

Bu gorunmeyen imparator Hughes CiA'ya ve bilhassa okult hadiseleri inceleyen bir gruba sik: sikrvo bagh idi. Sadece Bcskon Carter'e oit raporlarda kod'iu lsmi Midnight Climax olon Hughes CiA'yo iyiee girmi~ti ve belki de gOnGn blrlnde ABO'de iktidor sahibi otocokn: Bu konudo orustrrmolor sGrmektedir.

Gizleme giri$imlerine ragmen. bosmdo yaymlanan Challenger'in hikayesi hokkmda herkes, Hughes ve CiA'nln hangt orccnlzosyon vcsrtcsivlc, batik Sovyet denlzoltrsmm yerini tesbit ettigini ken- - di kendine sormoktodrr. Geml mevcut dedektorlerin hicbirinin ulo,amayacagl blr de rinllkte. klta platosu uzerinde bulunuyordu. Nau~ tilus denizaltlslnda yap.lan telepatl deneylerinde oldugu gibi, ,tiphesiz yaitonianmasl istenen bu hakikati ben blliyorum, size soyliye" y,im bunu DurulQoru medyumu olen ingo Swann Sovyet denizaltlslnln battlQI veri buldu veara,tlrlCllara bildirdi.

- 11-

- 12-

G!ZLI PARAPSIKOLOJI SAVA$!

$uphesiz, «CIA, Hughes, Swann» sacayagl va zaman va kimin torctmdon kuruldu bilmiyorum. $unlon not' etmekle yetinecegiz:

Once. Swonn inceiemelerini Mormon'lonn yontnda yaptl ki, onlor do Hughes'in imparotorlu~u ile muhtemelen ili~kiliydi, sonra Amiral Stansfield Turner'in bosucc if?birlikcisi Robert D. Williams, Swonn'in denevlertnln yaprldrgl Stanford Enstltusunden Clkmultl. Acabo Swann ilerde bunlardon bahseder mi? 1975'de «To Kiss Earth Good-Bye» isimli bir kitap yaymfodl~1 icin. ihtimol dl~l degildir.

U LUSLARARAS I siv ASET SATRANCI

Boyle olmokla berober, Glomar Challenger'in ke~findeki strn, tejik onern fevkol6dedir bOtOn bunlar hicbir. feyin saklanamayaca .. 9101 gostertr. Bundan boyle, blr ekol hnllne gelen Swann'm durugorusG kcrsrsmdo, politik bile olso engeller bulunmayacok gibidir.

Amiral Turner'in gecenlerde ifode eUigi gibi «ulusiararOSI siyaset bir poker oyunu degil, tUm oyun tanl durug6riilerce apaClk fa" kilde bilinen bir satronctlr.»

Burada utustcrorcs: casuslugu cltust eden yapay uyduJonn ortayo Clkl!?lylo oosrcvon degi~imden daha onernl! bir durum var. Casus uydulann neler yapabileceklerini biliyoruz, bu alandoki devrimin bovutlcn cok genj~tir.

Ornek olarak, Amerikan Big Bird'u (iri Kus) onbes metrellk boyu, uc metrelik eniyle, ifade edebiliriz.

Big Bird,fevkoldde ovrmtrh olarak cektiOi totoqrctlon parof?utle vervuzune gonderebilmektedir, ozet ucoklor bu pcrosutu yakalamak- 10 gorevlidir. Kuzey Hovai semolannda nobet tutarlar. Bu fotogroflor o kador hassas ceknrntsttr ki, Sovyet koylerindeki mektup kutulcnrun uzerinde yazill isimler bile okunur. (S.S.C.8.'de isimler rnektup kututonnm uzertnde vozihdrr.)

Big Bird, oynca Gamma Guppy prolesmm karma~lk elektronik donotrrmm tcsrrnc goreviyle de yi..ikOmIOdur. SOz konusu olan belli bir yere doho sonra mtkro.dctqolcr yaymloyan ve solcm cmoci to~lImayan madensel bir clsmin verlesnrnmestdir. Eger bu cihnzm yakmlormdo blr konusmo olursa ses titreslmlert madeni etkiler ve mikro-dolgalar geri doni.i~ sokuvlo Big Bird, vuzlerce kiiometre vuksekltkten kovrt yapabilir.

StR MEDYOM, BiR DENtZALTI

En ba~anh programlordon biri Kru,~ev'ln konufIT\CIlannm ora .. baSI no glzllce koyulan mtkro-dalgo rezonatoru vasrtas1vla ABD'ne gonderilmesldlr.

ELEKTRONlK CASUSLUK Hh<AYESi

Bu vesileyle, ncnnmo bir elektronik cosusluk hikayesi geldi 0 devirde Prunsrz bcsmrru hayli ilgilendirmi~ti: General de Gaulle'un zorncrundo oldu bu olay, Pronsiz aVCI ucnklon, Pierrelatte atom ussunun uzermde uccn bir Amerikon clhozrm yere inmeye zorlodllor va butun fotogrofloro el konuldu. 0 zaman herkes CiA'",n hongi sabepten Amerikan teknolojisine nazoron yirmi sene geri alan bir teknolojiye olt ussun fotogroflOl cektigini sordu. Oumhurbcskcm tcrcnnoon.: bo-na, sonuclon bani soskmo ceviren bir sorusturmc yapmok gorevi venlmtstl. Pierrelotte, boyutlan ve yaplsiyla Amerikan atom Oslerinden daha kucuk ve az geli~mi!? Cin atom uslertne benziyordu. Otomatik bir resim dedektoru icmden crkon fotog~ rot mokinalan. Amerikan uvdulcn taroftndan cekllen filmlerden Cin atom uslerini isoretterneve yaflyo~du sadece.

Yapay uydulonn tovdcsim hlcblr zaman kucumsermvorum, ame srmrlcnru da bildirmek zorundovrm: bir cismin bu metodla fotoOranrn cekmek Icln, oncelikle cisrnln oldukco lokollze olmus otrnosi gew rekir, fotograf makinasmm objektifleri genellikle ~uphe goturmez durumdcdrr. Aynca uydular birkac yuz metre derinlikten otealndekl radyasyonlara ka". gecirgen durumda olmoyon deniz dibini orostrrnmczlor. 86ylece Glomer Challengerin yar tesbiti j~leminde uy" dulonn hi~ blr yard.ml olmam.,tlr. Aynca yeterince yaptlon bir optik gizlemeye. bugun dohi nufuz edemedikleri gibi denizoltmdaki hiebir tesisin de foto9rofml cekememektedirler. Duruqorude beylesi gucsuzlGk yoktur. hicbir sev ve yer ondan kcccmoz,

Elbetteki, 0 onm fotograflnI bize saglamlyor, orne bir gun durugorU rnedyumJan aldlklerl imollorl fotograf filimlerlne geelrebUecekJ.rdlr.

Ted Serios ve vckmlordo yapllon Japon deneyleri bu imkdnt vermektedir.

Her ihtimole karflt fotograf mcklncst bulunmadlOI takdirde du. rugoru'de,n vovucn aynntth ifadeleri lceren manyetik ses kaYlt bon-

13 -

-14-

GIZLI PARAPSIKOLOJI SAVASI

dl bir YIQtn bilgi sagloyobilir. (Hans Bender'in deneylerini ifode adebiliriz) 80tOn duruqoru medyumlan elbetteki ingo Swann gibi geni~bir kulture sohip degillerdir. Esasmdo buno gerek de yoktur. DurugorO medyomu ccrk denizde. uzennde orok ceklc Cizili celikten uzun ig gorunOmOnde bir cismi ~oyle boyle torif etse bile bunun bir Sovyet demzclus: olduqunu anlamak icin uzman olmoya gerek yaktur sorunz. Durugoru sayesinde ister deniz dibinde magaralardo 01- sun herhongi bir cismin tarifi yapllabilir. burodon do kimligi tesbit edilebilir.

Son bir foydasl do mevcut olmoyan ve belki de hie mevcut 01_ mayacok olan «Durugoruye Kia'll Ekrandlr» bncelikle bu kurgu bihrnin hie gercekle~meyecek kehanetlerinden biri degildir.

ingo Swann'dan bcsko kimselerin bulunup yetif1tirilmesi hcunde gizli servislerde komple bir devrim oluccknr, Bazl uzmanlor do .. he do otelere gidip gidHemeyecegini kendilerine sorar hale gelmi~lerdir. Ziro bir bilgi edinme servisinin iki amacmdan biri oskert va ekonomik bir foyda gatiren biiginin aro!1tlrllmaSI oteklsi bunlonn yo", rumudur. Cok onemlt alan, bu yorumdur. Cogu kez CiA'nln ilk gorevinde {orcenrmcdo) ozellikle bcscnh oldugu. KGB'nin ise dchc cok ikincide (yorumda) boson kazondlgl scnumcktodtr. CiA vetklliIeri bu zOYlf noktcsrvlo ilgili olarok do zoten sunlon ifade etmtslerdir.

«Elektronik cihazlar cok geli~ti, dusrncrun mckscdt hie cnicenrruvor.» Bircok gizli servisler gibi. Fronsu gizli servisi del prensip olarak en iyi sevln yorumlamayo kolkisrncdcn sadece vakalarla yetinmek oldugu fikrindedirler.

Bu tOrden bir gizli servis ocikco kendi srrunm gartir gercekte, Orta - Dogu'da Bcskon Sedoffn mokscdr, KudOs'O ale gecirmektl. Mlslr'daki tsslzlerln scyrstm crtnrrnck degil! Bu mokeodi ne CiA, ne de KGB tahmin edernediler. Herkes snsmp kcldr, Buno gore. eger telepati yeteneklertnden yororlanon herhangi bir gizli servis butunsovdr, bu votcutueun gercek moksornm cntordi. Arne ne yazlk ki, bugun ingo Swann'an duru gorOcOWgO derecesinde telepot birisine henuz rastgelinmedi. Fokot bu, boyle birlsi bulunmovocokttr, yo do vetlstlrllmevecektlr demek, degiJdir.

VAK'ALAR VE MAKSATLAR

BugOnkO gizli servisler sadece vokolan torumoklo yetinmiyor, onlonn moksatlanm do orosnnvorlor. Aynca telepatik 01101 ve ve,

SIR MEDYOM, BIR DENIZALTJ

nCI iyi sGjeler bulurlarsa hosnnlonno etkili olabilirler. Bunu yapmak tctn t;iimdilik tek btr vosrto vor, bcskotonno yanllt;i bifgi' sag'Jarnak. sunu belirtmekte yarar vordir ki, romcncilor iJe hnlkm eogunluklo inand,gl gibi, kar~1 casusluk,casuslan durdurmok degil, onion onceden teshts etmek ve gene ontoro yanll~ bilgiler ulosnrmcknr. Boyle bir gue, protik olorok. suureudrr." .

Su yazi/arda suno temas etmek lsttyorurn: «OkUJt gizli g091eri kullanan gizli bir, sava, herl1eyi degi,tirecektir.» Doha iJerde zihnin ' madge uzerlne alan etkisinden cikon guclerden soz edecegiz. Ger~ cekten doho ~imdiden -kurmovlor durugoru ve telapati vcsrtosrvlo elde edilen bilgilerden endise duvmoktcdrrlor.

Telepati ve durugoruyu askeri cmoclordo kullanma zomorn gelmtse benzer.· Swann gibi yatenekli kimselerin ortaya clkl~H va son ylliarda' ingiliz mctemotlkcisl Adrian Dobb.s torotmdon olayl cciklc, yon genel bit bilimsel teori hozrrlcndr. Bu Cambridgeli rnotemotikcl. parapsikolojik olqulcnn askeri uygulamalannl jngiliz SHah" kuvvetleri lcln yaplyordu, ,garip~ortlar lclnde 1970'de aldO. Pek de kazaya benzemeyen btr ,Iaboratuar kczasmdcn scz edildi. Dysa kozcnm mahi .. yeti tomamen mechuldu va muhtemelen tehlikeli pi! guclerinden ileri gelmi~ olabilir. Boztlcn. daha zlvude ingiltere'deki dusmonlcn tcmfmdcn kendisine sutkcst yaplldlgma mcnmoktcdmor. Hokikat inkOr ediJiyor ve .kcrs: -ccsuetuktc ugra~an -Scodland Yord'm ozel blr kolu tarafmdan gizli tutuluyor.

Biz gene Dobbs'un teorisirie donenm, Herkesin 'ula~abHecegi blrkcc degerlendirmeyi, krso bir sentezi sunmak lstivorum. Zira Einstein'in blroktlQI yerden bostovon vuz sayfe kader tuton yuksek rnctemctik bOyuk say Ida bosilcn eserlerde ayniyle verilemez sorunm. Bu sistemle iki buutlu bir zamandan hareket edilir, fikrin kendisi az orijinaldir, yeni unsur zcmorun lklncl butununun lineer (do~rusel)- degil muhtemel otmcsrdrr, Eksenlerden hiri dogru ve otaki dolgo-Iafl olon bir koordinot sistemi d(j~unelim, bcsko crostmciln .. nn surdOrup geli~tirdikleri bu teori butun porapsikolojik hodiselerl ve gelecegin bilinmesini tamamen bilirnsel olarak tohmln etmektei dir. Teort, dusunce ve ihtimoliyet alamndo dolgalar loin fotonlarm oynadlgl roie benzer bir rol oynayon yeni toneclklert, Psitron'lan rcerlr. Bu teorinin matematigi kuanta teortsintnkl kador kormcsiktrr. Arne ingiltere, ABO, SSCB, Cekoslovakya ve Hlndistan'da duzlnefarce bilgin psitronlan kullonabilmektedirler, hatta bu bilgilerden blrtkrao zaman once, cclrsmotonndon dolovt Nobel'e nomzet 9'6- rOldO.

- '15-

- 16-

G1ZLI PARAPSIKOLOJj SAVA$I

PSfTRONLAR

Pratik olarak bundan oikon sonuc nedir? Once parapslkoloiik hadiseler uzakhk kovrcrmndcn tomomen baO.mslzdlrlar. ingo Swann'm Jupiter gezegenini muschede etmesi bu durumda hie de hayret verici deOildir. Yaydlgl psitronlar mesate problernl olmadan yOksek buutlar lclnde yofculuk ediyordu. Bundan flimdiki psionik oroclorlo, tetkik konusu geni~leti·lebitir, sonucunu Clkarabiliriz. Kremlin'deki bir kosado sakll evrok neden ovnntucnno kodor gozden gecirilmesin?

Psltroruor ihtimaliyetleri bulmnvc vorortcr, bu yOzden durugorti mecJyomu bir fuzenin hareket ettiginl soyleyebilecegi gibi dUflecegi yeri ve hoUa balirli bir botgeye isabet scnsrrun ne kodor olduQunu do be Ii rtebili r. GorOluyor ki burodo hayoli cson bir kopasitenin totblk imkOnl mevcuttur, boylece bir Sovyet uydusunun Kanodo'ya du~cegini.ya do Tanzanyo'ya gonderilen bir Cin deneme fuzesinin gercek Hcbestston'o glttiglni 8oyleyebiliriz.

Buradan gizli mesajlann dogrudon cozutmest yOntemi de Clkor ort.k cozulrnes: gue hicblr kod ,ifre yoktur. En kucuk bir bilglyi bile gizleme imkonl kalmoz ve bundon doleyl asker! veslvost butOn 9i8~ temler Yfklhrlor. Dobbs'o gore usteHk, maddesel ve enerjetik hiebir!?8Y bir durugoro, medyomundon soklanamaz.

Bundan dotovr, i~lemin tersinmez. (irreversible) geriye cevrilmez. olmost iein medvornun durugoru hossceim kamctlamak yeter· lidir; boylece sivcset ve bHgi edlnme alan~nda yenl bir devre ba~.a· vocoknr.

Otaki avantojlanno gelince: Paitron 1,lktan daha hlzh gittigi join onunta yapllon gozlem hicbir zaman gecikmez. Pentagon - Kremlin araslOdaki mesafede yapllan g6zlem' anidir. Hotta oteki ge .. zegenler uzerlndeki zaman etkisi bHe inkor edilebilir. Nihayet pSitronlcnn onrus ve verili~inde kullomlon enerji oyle zaYlftlr kl, in9a~ run slmr sistemi bunu rneydano getirmey. yeterlidir. Bu baktmdan bir pcrcpslkololik oro$tlrmolar lcborctuvcnru acptomcsr 9On91 pek OZw drr, zlro ne enerji tuketir, ne de kocoman kocamon binolara ihtlyac~ vordir. Aynco bu crcsnrmclor pek pahoh olmadlgtndon, cekoslo· vokyo gibi kOcuk bir Ulke bile bu alondo buyuk inceleme1er elde etmi~ durumdadlr. Elde edilen bOyuk gueler iki avontaja sohiptir. bu~ yuk mesoteler parazit atkilerl czelnvor, hile ve sahtecillkten koru-

- 17-

F. : 2

SIR MEDVOM. BIR DENIZALTI

yor ve de toplumun buyOk bir krsrrundo iyi sOjelerin oronrnosnu kotovlostmvor ...

PSiTRON BULUCULARI

Gizli olmaktan ote, Dobbs'un temel cchsmclon 1965'de yOYInlondr, Fronsrzco (ve Turkcesl) hcrlc blrcok dile cevnldl. Psi~ik olmayon deneyler psitronlan bulma va meydana crkurtmo lrnkeru verir gibidir. Asker! bir crosnrmo kucuk bayda ve mokul fiyatta «psitron bulucusu» vcprrmm lcerecektlr, Oysa, Guney Afrika'daki notrino buluculon devasa bir mogorada ve bir milyar frank dagarindedir.

Psitronlara korst bir engel olmadlQlndan ucuz ve toemmcsi koJay bir «bulucu» cihaz daha makul olocoknr.

Pek kopalJ bir dunvodo voscvcn bizler rein, en gizli faaliyetleri gece-gunduz «Psitron ouluculon» vosrtcsrvlo gozlenen bir cdcrrun ruh halinfn nosu oldugunu tahayyul etmek bile gLictur.

YOptlgl her hareketin Tann tcrcfmdon goruldOgOne iman eden bir Insonm durumu buno iyi bir ornek te~kil edar. Durugoru dunyasl, bu durumda psikololik olarak bizimkinden farkltdlr.

Biz tekrar askeri muhtevaya d6nelim isterseniz. iyimserler hakh olorok, duruqorunun «suohaiztonmov: kotcvlosnroccgtm» du~(jn .. maktedlrler, CiA'nJn savunuculan. gecenlerde Time ve Newsweek Dergtierinde sunu ifode ettiler SALT muzokerelert gizliee bilgi edin .. me servislerinin geli9mesine ve ozellikle casus uvduloro boglldlr. Fakat buno kors: duruqorunun mOzakereden cok sovoso surukleyebilecegi ihtimalinden de soz edilmektedir. Kendisine kar~l. metodlu ve geli~en bir torzda vurutulen oskeri hczrrhklcn goren bir devlet, ilk vurorun kendisi olmosrm isteyecek ve mecburen «sohln, lerini» hcsrmmn ustune sclccoktrr,

Durugoru ve telepctlnln devrim ve lc sovoslor uzerlndekl etktsine gelince. bu bosko bir ~eydir.

, ~-~

Bundan sanraki bolum, ozellikle Sovyetter Birligi'nde yukandaki durumla ilgili meseleye hasredilecektir.

Uluslornmsr sovcs duzevlnde durugoru yetenegi her tOrIU stro .. tettk hileleri imkonslz hale getirir, golip gelecek torot gizli servtsl

GIZLI PAAAPSIKOLOJI iAVA$1

guOlu olon degil. ordusu guClu olcndrr. Pek onernlt erne pek minik techlzot, durugoru medyomunun gozOnden kcccblllr. bovlecs mlkrop ve jenetik scvcsc cesaretle tesebbus edebilir.

deotoIIIII!'

Egar lkinci Dunya Sova~lnda durugoru kullorulrrns olsovdi (Hit-

ler bunu dUfiiunuyordu arne yeterince ciddi durugoru medyomlan bulomcrmstn. Marf? denizindeki SU olti petrol hotu ya do devasa Manhattan protest muttefiklere kar~1 olcnlann gozOnden kocomuzdr, Su onlann teslimini geciktirebilir miydi? $Ophesiz ovle olurdu. CIL gmca en az on sene dahahusumetlerini surdurebllirterdl.

1978'lerin siyas; ortomma d6nersek, Sovyetler Birliginin kendlJerine kar~1 bovlesi bir geni~ ccptn savunmaya hazlrlondlgml ve ke, sinlikle yenilecegini bilse Cin ne vapor aecbo? Buna cevap verebilmek tcln Cio'linin zihniyetini iyi bilmek gerekir. Moo- Tse- Tung'un tam olumunden evvelki parapsikolojik bilgilerin durumunu vcnsrton

. .

bir bolOmunli de okuvocoqiz. Gelecek icln SQZ etmek oldukco zor,

duro durugorGnOn gelif?mesi gelecegi daha karanlik hale getirecege benzer.

18 -

-19-

MOSKOVA'DA TELEPATLARIN TUTUKLANMASI

Moskova, 11 Haziran 1970, Soot 10.

J

Los Angeles Times'in muhabiri, Robert Toth, Sovyet bHgini

Valery G. Petukov ile bulusuvor, Petukov parapsikoloji uyg,ulama~ lcnru ilgHendiren metni muhabire tam verecekken, bir Fiat otomobll. cdormn yam bosmo hrzlc gelip duruvor.: bes gizli KGB otoru (buntoro volkodav-kurt bogan dentlivor) discn flrllyor. Adamlor rnucadeleye otrskrn. kimseler, otuz soruvede Petukov ile Toth'u hareketsiz hale getiriyor ve icinde cesttu cizimler bulunan yirmi scvto. Ilk tomon ahyorlar. Acaba bunlar Dobbs'un Teorisiyle i/gili hesoplor mlydl? Muhtemelen ovrevc]. Sorguya cekilen Petukov bir daho g6rlHmedi. Yozuoro doga-I olarak el kondu ve Toth dogrudon cok gizli Lefortovo hapishanesine gonderildi. Sovyet devletine ott askeri ve siyasi sir/an colmakla suclcnrnok istendi. 0 do kor91 koydu. ABO elciligi de hemen protesto ettl, Klrkuc vosrndo evli ve uc cocuk bop bcsi Toth CiA'ya mensup olduqunu kesinlikle vclontcd: ve -porapSikolojinin askeri ya do politik bir ilgisinin oldugunu bHmedigini ifode etti. Cok sert geeen sorgu gLinlerincjen sonra, Moskovo'dan aynlmak zorundo kaldl.

PETUKOV bu randevuyu soglomak ictn Toth'o psitaneciklarl uzerinde yapllan ke\ilfler hakkmda bilgisi ofdugunu soyledl sadece .. Halbuki, yetkililer, bu belge/srin ulusal savunma srrton oldugunu ileri surmusrerd'. Eger, sondrqumz gibi soz konusu olan Dobbs'un «Tosmobtlen Psitron Bulucusua ise, gercekten bu pek cok oskert oneml olon bir alettir. Sorguya cekenlerden bcshccsr Sporkin'di, fozla bir~ey de bilinmiyordu, yoksa kesinlik kazanmadon neden ken, disinln psitron ya do kcrsi casusluk uzmoru oldugunu ilan etsin!.

KGB'nin PARAPSiKOLOJi BOLUMU

Toth, ABO Konsolosu Larry Naper'in guCILi girll;llmlerl sayesin-

GIZL! PARAPSIKOLOJI SAVA$I

de serbest blraklldlgJnl sondr, Onuc bucuk soot sOren sorgudon sonra, oltrm imzaladlgl Rusco raporun bir kopvusmo sahip olmak hayli ilginc olurdu. 0 strclordo Moskova'da KG8'nin Oeak ovrndon bu yana bir paropsikoloji bolLimLi 0I;tI91, aroda Moskova'do vcprlon suikastler hokkmdo uzmanlarea sorusturmo yaplldlgl sovlentileri dolosiyordu. Oeok 1977'de de Rossio otelinde yangm crkmrstr,

Gorunurde, ilke olarak hlcbtr gey bir durugorO medyomunun hezirlonon blr suikasti anlamasma engel olamaz. Hatta suikcste vordim bile edebilir. Hitler zamanmda gizli bilim ustccn Hcnnusen, boyIeee Nazilerin Retchstoq'i ctese verdigini gormemi$ miydi?

ate yandan. eger KGB bir psitron bulucusuna sohipse. en ozm, dan askeri amacla kullnruhp, kullcrulrncdrqrru bilmek gerekir. Bu durumda. loth olcvirn hafife olmok dogru olmcz,

Alman bi!gilere gore, Poionya'da polisin dagltomadlgl bir tetepat grubu do mevcuttur. CUnku telepot lhbcrcucn yoktur. KGB'ya gelince, kontrol oltmo almmoyan butun psi faoHyetierini irnhc etw mek qorevlnl ustlenmlstir, Anlosrlobtlen faaliyet Rusya'nm her za .. man komplolcr yeri oldugudur. Bizzat Bolsevlk Komunlst Portisi yetw mi:;; bes seneden beri, zaten geni9 bir komplocu hareket olrnustu. Boylece porti, Car tcrottcn gizli polls Okhrona'nm devorm holtne geldi, yGzlerce iinlG kornunlst onun cloru olmaya boslorn. Stalin bunlonn i1kidir.

SSC8'de bir komployu kesip atmak, otekl Ulkelere nozoran zo, ten cok zordur, -eger simdi komploculor telopatlar olurso, giiCliik yan vanyo ortrms demektir.

Telepati va durugorunun gercekten mevcut olduaunu, kabul

eden Sovyet vonettmt vcsormru surdurebilmek tcln, KGB vosrtcei ile tekelclliqe gitmeyi temin etmek zorundodrr, GorOluyor ki, meseleye Rusya ·do Botldaki gibi bokrlrruvor, llerlde bu meselenin Cin~ deki durumuna do tamas edeceqiz, aroda Yi~KiNG gibi durugoru de cok yoyglO durumdcdir.

KGB1NIN ANTiPROPAGANDASI

TELEPATi ve durugorOnOn tamamen kontrol olnno almamamo- 51 sebebiyle. KGB onceleri bunter hakkmda osm kusku, guvensizlik 'huberlerlnl yaydJ ortahga. FaaUyeti Sovyetler Blrliginin lctnde kol-

- 20-

MOSKOVA'DA TELEPATLARIN TUTUKLANMASI

-

modr. ABD, Franso, Belclkc ve ingiltere'ye kadar uzanan bir pnrcp.

si koloj iyi «Degersiz!e9ti rme» kcmpa nvos: no 9 i rtstl,

ABD'de: nukleer fizlkcl Theodore Rockwel, bir rapor hozmovcrak, Amerika Rasyonalist Dergisi «The Humanist»in «ABD'de komiinist casuslugundan i:z:ienmi, olan insanlar tarafmdan yonetildi. gini» ifade de etti.

Sovyet Rusyo'da do 1974'e kadar Anti-Psi faaliyeti bcsmdo yolanlamaklo strnrlcndmlrmsn. Boyle olmasma ragmen, Gulag'dan kurtulonlara eski tutuklularm dediklerine bnkrhrso. 1923 vumdo Antropozof, Teozof ve OkUltisler crcsmdo l'ek buyOk tutuklamalar olmustur. Soljenistin «Gulag» tckimodotcrmdo bunu tevld eder. O· holde, 1974'den bu yana ovru nltelikte ikinci bir tutuklame delgasl hozrrlovrp, parapsikolojik facliyetinden kusku duyulan bir kimsenin tutuklcnrnosr an meselesidir. 86ylece, bu konuda, Sovvetlertn Buyuk parapsikologlanndan biri o!an E, Naumov 1976'da sortlon cok oglr bir hoplshcneve otrldr ve blrkonfercnsm sonunda seret ucretini almak icin bile drson cikcntmodr,

Takip edilen Sovyet parapsikologlonnm saYISI btltnmivor arna o/aylara bnkrurso, ulkedekl paropsikologlann ocikco foolivette bu. lunmasma son verllrnis: oysa, ovru zamanda, KGB kendi bOnyesinde parapsikolojik bir b610m ccrvort,

Boylesi bir dusunce polisliqinden ne beklenir? Evvel6, te/epat oucilor konoh ile hclkrn gercek fikrl ogrenilir. bu memlekette ne radyo, ne TV. ne basin, ne de yoym serbest degildir. insanlar duo ~unduklerini gercekten, zorunlu olarak saklorlar. Suikastleri onceden an/amok ve supheliler! g6zoltlnda tutrnck do mumkun olocoktrr.

Mekanik ve bozulmadon cctrsun psitron dedektoru. cok vetenekli herhangi bir telepat ve duruqorur suleden daha cvontnlhdrr. ocikco. Eger Sovyetler boyle bir «Bulucu» clhozt kestetmlslerse. KGB'nin emsalsiz bir teminate kovusmus olacagl onlosmr. Mustesno bir telsiz tetetono sahip olan bir toplumun elde edecegi askeri . ustunluklerl dusunmek krvos lcln veterlldlr. Boyle bir hipotezin gercek vern var gibidir: Cunku KGB bilimsel crostnmotor konusunda cok nitelikli olduqundon, kendi orostrrmo botumlertnden birinde, vnk, tiyle hldrojen bombosrru lmol etmtsti. bu bcskcsmdcn kora ve hava, Sovyet srmrlcnnm elektronik gozetimini yaluna koydu. Tcsmnblllr bir psitron bulucusunu gercekle!?tirme, bu durumda lrnkdnlcn dahilinda olocokn.

- 21-

GIZU PARAPSIKOLOJi SAVASI

Ne olurso olsun. SSCS'de psi, orosurmclcnvlo ccikco rnesqul olmak Gulag'm koprsrm acar, once Lofortovc hapishanesinde bir sure sorguya eekilir inson, sonro do tutuklomr.

KGB'nin dikkatini cekmenin ve Gulag'do en ozmdon on sene yatmak uzere enterne edHdigini gbrmeden once Lefortovo'ya yollonmomn en iyi yolu bir kltopcrdcn okLiltizm ile alckal! kitap lstemektedir. Ozallikle, Blovotskv'nln «Gizli Doktrin'i» rmmlenmlatrr. Birisi bu kltobi olmok isteyince. kltopci pollse bagll bir dugmeye bosor. Durum Moskova'da do, Leningrad'da do ve bosko yercle dp nvrudrr.

Poropsikolojiyle uQro~an turn topluluklorin gayrime~ru oldugu ve pollsln oralora baskin YOptlQI sovlenemez. Su konuda «Question De» dergisinin 19'uncu scvismdo yaymlonan voz: torukhk etrnekte, dir. «Moskovo'da Okliltist Bir Grup» Resmi basin, zaten, paropsikoloji toptuluklonmn CiA torotrndcn toplumo slzdmldlQlnt tekror edip durmoktcdrr, Tutuklanan blrcok inson, KGB hesabrna, Gulc~J'dan ve parapsikolojik tcoltvet gosterenler orcsmdon secildi, 18 Ha-

. ziron 1977 tarihli, «New York Times» ilginC ocrklcrnclordc bulunon bir kocogo Dr. August Stern'e sorulor vonenvordu «1970'lerde, yoni Adrian Dobbs'un olumunden, az zaman sonro, Sibirya'doki gizli blr loboratuvorda uc sene call~tlgmt sovledl. Bu tarih, Sovyetlerirl bir «Psitron Bulucusus nu hnzrrlcdrklnn tcrtntlr.»

Dr. Stern de, Brejnev'in tovsiyesiyle 13 Hoziran 1975'de «Veni deht?etli silahlar» Ozerinde vcpilcn oroatrrmctcnn kesilmeslnl istediO;ni de ocrklodr. Gercekte parapsikolojik sllohlcr kastediliyordu.

Az zaman sonra, 4 Agustos 1975'da «Le Monde» Vladimir Lvov lslrnli bir Sovyet'in mektubunu vcvinlodr: Bir dolcndrncihk gibi kabul edilen parapsikolojiyle sadece «Vlcdonsiz gazetecilerden vor. dim goren birkac cmotor grup ilgileniyordu. Uluslcrcrcsr biHmsel ortam," rnechulu alan bu V. Lvov. KGS'nin yuksek memurlurtndon biri otmnh.

DR. STERN'iN ACIKLAMALARI

Dr. Stern. oah,tlgllaboratuvarln Novossiblrsk'de bulundugunM.

Vitaly Perov Islmli bir deniz subaYI tarafmdan yonetildigini, Perov'· un KGB'ye mensup cok onemll kl,ilere ba'gh oldugunu Ifade etti. Laboratuvarda oltrms crostmci bulunuyordu ve ocroscl imkon bo-

- 22-

-23 -

MOSKOVA'DA TELEPATLAAIN TUTUKLANMASi

krrmndcn. protik olarak, srmrsiz bir durum vordi. 8u laboratuvor 1969'da, sodece KGB tarafmdan vonetllen bir diger laboratuvara nakledilmek uzere knponldr. Bu yeni laboratuvar Leningrad'daydl ve Prof. Gennady Serqevev'In yonetimindeydi. yani 1974'de, Stern Rusyo'dan aynlmadan once b6yleydi. Stern'in ifade ettigi bilgiler 27 Hoziran - 12 Temmuz 1977'de Tokyo'do yapllan «Paropstkolojtk Arcstrrmolor Kongresi'ne» i~tirak ;znini y6neticilerden otmcdncr. Ancak sonsurden gecmi~, tedbirli ve yansrz reporter gonderebildiler.

Dr. Stern';n ocrklcmclcnnoo bi~ey beni endi~Ie'ndird;. KGB'· nin bilimsel sonuclor olmakta veterslz oldugunu ifade ediyordu. Ha· tlrlanacagl uzere, ilk yopay uvduvu gerceklet?tiren, yuz megatonluk super hidroten bombcsr yapan, alum H;ugml bulan ve lnsom ~o,kmIIgo ugroton dono bircok sevtenn mucidi KGB uniteleridir. Stern'in tutumu, 1939'da Hitler'in zrrhh birliklerin mevcudiyetine tncndrrmok icln voprlcn gosteriler srrosmdo doireseJ sekllde donen sadeee uc tank oldugunu ifode eden kimselerin cok tehJikeli dururnum: bona notmctmoktocnr. '

Gerei inkOr etmekle ne elde edilecek?

Aragon'un ,Urinde dedigi gibi,

Cllctllar savafCtlar siperden BayraklartmlZ fOpkalarlnda Stolingrad'tn gun~i Renklerini ,apkalartn Ceviriyor .bayraga,

Ba~Q Rus goomenl ve ka~aklardan olufQn tanlklarl cok Ihtlyatll oJarak ele olmak gerekir; cOnkO onlar bona cvru karluk ve cv- 01 tarat tutuculuktan aCI cekiyorlar gibi geliyor. Dun Hitler'in sadlk hizmetkarlun, bugun CiA'nm hizmetindedirler.

viJ KARDE~LiGi

Sovoston once inanmadan okuduqum hersevl do~rulodllar. Lenin'in 61umiinden bu yana. Sovyetler Birligi KomOnist portlsrnin tclnde mistik bir grubun olduguna henuz koni degilim. Kendi fikirleri tclnde, Amerikoll Manson oitesi gibi modern «$eytanci Vol'a» yakJn alan bu harekete «Vfj Kardef?ligi» denmektedir. Vi;. modernle~mi~ bir tur sevton, Gogof'un yarattlQI oldukco urkutucu ki~i1erden biri~ sidir. Bu hareket telepatik durugoru pratikleri icln cesaret vericldlr.

- 24-

GIZU- PARAPSIKOLOJI SAVA$I

Krscco, Rasputin'e ait fikirterin bitimset olarak uyqulcnmcsi. .. Bu hikdvenln vonkuonru, kendinde sltocruk ve duruqoru» yete· nekleri kesteden ve Rasputin Kunrmundc vukselmevi denemek isteyen bir hekimin hikdveslru anlatan Efremov'un «Tros Bleagl» isimti eserinde bulublllrlz. Cok can stkrci sevlere hedef oldu ve sonundo onu Hindistan'o goee zarlor. Tum eserlerinln resrni boskrlonndc onlenten hayet hikoyesinde, Efremov - Moskovo kitapllgmdaki okultizmle ilgHi kitaplan gozden gecirmek istedigi zaman, cok zorluk- 10 kar~lla~tlgmdan soz eder.

Colin Wilson'un «Rosputin'l» buna benzer bilgiler _ verlr, «Vii Karde~ligi» nin gercekliginden sonuc crknrrnok, biraz acelecilik olur. Rusya'da okUltizme olan inane," yaygm oldugu dogrudur. Dendigine gore Stalin, Wolf Messing gibi rasyonalist bir majisyenin hizmetinden vororlcnmrsn. So!jenitzin de «Gulag Tokrmudclcn» islmll ese, rinde paranormal olaylar hakktndo lnsoru scsrrton hikoyeler onlanr. Hsrseve .ragmen. en fantastik blclmde acele sonuc crkormovo imken veren hicbir !$ey yoktur. Herhalde kesin olan husus. ,imdiki Sovyetler Birligitnde, eski Rusya'daki SIR ZEVKi'nin, slrl'l ,eyleri begenmenin, surup glttigidir. Bundan emin olmak icin «Dinler ve Bilimier» isimli cok resmi dergiyi okumak yeterlidir. Bu dergi daha ziyade. «Dlnlere Kar~1 Bilimler» olorok bilinir. Beni aS11 hayrete dusuren «80yucOlerin Sebohl» isimli kltcbrmdcn qenls bolurnler etcrok vovmlonmosrdir, Dergi Korrov yaktnlartnda «Geli,tirilmi~ elektrlk uykusuyla teoovi enstltusunde» ki hustclcnn % 90'mln obsesyon tedavisi gorduklerini roper etmektedir.

Dergi pek i1ginc bir hikayeyi vcnsrnvor. Sibirya'da 1974'Ierde kOeOk blr sehlrdekl delikanlilar, anne ve babalonnrn vokluqunccn yorarlanarak. bir parti verlvorlor: bol bol votko lcilivor. Snrhos bir ktz, buldugu blr hcclo dons etrneve bcshvor. Sonre kiz, korkunc IStrroplor icinde kivronorok, ne olduqu onlcsilmoycn bir hostouktcn olUyor. Tum cevre bu olaydan muthts korkuyor.

I

Bu hikdye, okUltizme kendiliginden inane ortammm Sovyetler

Birligi'nde gizli parapsikoloji topluluklcnrun ortaya crkrnosmo uygun di.i~tugunu gostermektedir.

Ben de, Botr'do hie vcvmlonrncmis pek kesin bilgilerimi KGB'ye, istemeden yol gosteririm dive, sansOr ediyorum: Oysa bu grup~ lor gizli kalmok lctn, gayet dikkatli dovrcnmcktodrrtcr ... Onlonn to. rihsel kayna~1 Kafkasya'da Novoi Afon monostmdir. Bu monosnrdc

MOSKOVA'DA TELEPATLARIN TUTUKLANMASI

vuksek duzevde bir Ortodoks pcpozi 1925'lerde vorenin polis ve asker tarafmdan i9gali strosmdc kelp sektesinden 6lmu9tu, Rahipler o zaman doglldllar ve blrcok belgeler ele gecti. Monostmn toctlvetl, gizlice mlstlk bilgiler ogreten gruplor teskil etmekti. Bunlor crosmdo Federov grubu. 1920'de, rahip Feodor Ribalkin torotmdcn kuruldu. Ribalkin son derecede vohst bir tokibe ugradl.

1929'daki Voronej davasma ragmen, teskildt ortodon koldmlc, modi, 1964'de yaymlanan «Dictionnaire Atheiste» (Allahslz S6zluk) bu te9kilotm terorizrne giri9tigini ve yangm cikordrqtru ccrkco vozrnoktodrr, Fakat, Anti-Sovyet ter6rist duzenlerln vonettcller tarafmdan tamnmalan son derece enderdir. 0 zamandan bu yana, uvelerden bir krsrm sorgulon srrcsmdo, blr krsrru do Gulog'da olduler: arna te9kildt buvuk bir gizlilik icinde surup gitti.

Aynco, Kuloklar, monorslstler ve mistikler olarak obeklenen «Yavgm tsimde» birtokrm tesktlotlonn olduqu do vonetlctler tarotrndon devre devre soylenmistir. Temizleme hareketine ragmen, to, aliyetlerini surdurmeve devam etmektedirler.

Bu tesknoto mensup olcnlor Gulag'do toollvet halindedirler.

Tajet qolundekl Sibirya Gulag'lnln 308 No'lu karnptnda, 1954 ile 1970 villcn orcsmdo vosovcn bir adam, bu ve diger kamplarda rnlstik fikirleri. ezoterik vozrlcn ve Prof. Evteev Volsky'nin olaganustu brosurunu vovrvordu, KGB'nin oze: bolumunun bu adamm horeketferine son verdiklerini cekinmeden sovlevebtlinrn.

Evteev-Volsky'nin hoven krsoco nckletrneqe deger, Moskova rnuztk konservatuannda son dersleri hocosrvdr, 1950'de, uzun blr tedaviden sonra, 610me mohkOm bir kimse olduriunu kabul eden hekimler onu evine vollodrlcr, teshis umutsuzdu: Bir okclqer tuberkOlozundan sonra ortoyo cikcn cnzolor, berbat blcimde colrscn bobrekler ve felc. Buldugu tedavi oncesi kitaplaro kopondr, sodece yogaYI uygulodl ve tamamiyle lvllestl.

t,ynca, resmi sttocr serttttkcst clot. Sonra, 1955'de, izlnsiz 010- rok bir trbbl enstitu tarafmdan cogaltillp, dogltllan bir risale vozdr.

lddto edildigine gore, bu risclevl okuyan Kruscev, voqorun etkisini gormek icln Hindiston'o gitmi~. Maddecilerin pek bir fley bllmedikleri bu konu uzerlnde Sovyetler Birliginde lie kitap vovmlcnmosmo izin vermek ortallgl hayli kcnsnrrmsn. Boski adedi ozd: suphesiz.

- 25-

- 26-

GIZLI PAAAPSIKOLOJ! SAVA$I

Bu kitaplar tao Sibirya'ya, 308 no.lu ternerkuz kornpmo kadar hortko bir zincfrlesmeyle gidince. bunco zahmete degdi ve tutuklulor do, 0 zamandan beri serbest brrukrldtlor. sayglyla kursrlondrlor.

Keze, Sibirya'da, KGB tarafindan yakalonan bozi Cinliler, 1963 de, Cinlilere oit yoga kitoplonru Rusca'ya cevirdiler.

Bu mohpuslordan bozrlcn, hapisten ciktrkton sonra, KGB himayesinde parapsikoloji kurumlan tcrotmdcn angaie edildiler. brnegin Karaganda'do. Bu kurumda 1963'Jerde, KGB tcrcundon yaprIan idamlon cok onceden bildiren hakiki bir durugoru rnedvomlujiu vok'csi inceleniyordu.

Medyom Cin'de vosorrustr ve elli vildon beri de teozofiyle ilgilenmisti: Clnll medyom, buvuk mistik ressom Nicolas Roerich'le korsrlosmo sonsmo do sohip olrnustu. N. Reorich unlO yozar Lovec· raft'o ilham koynogl oton kistdtr.

SQVYETLER'DEKi MisTiK DiRENi$

SSC81deki mistik direnci ayakta tutan kuvvet, i,kence lie oldLi· rulen mistik lnscndon, her birinin durtc.gorU medyomlarl tarafmdan gorulmesi ve mistik hareketin dogrulugunun teyld edilmeslydi.

KG8'nin fi91edigi diger topluluklann odmo gelince: «1!?lkll Sehrin Kordesliq!». «San'at Mabedi», «Kutsol-Ruh Turikctr». Melek ML koil Tcrtkutr» dir.

8u aroda, SSCB'deki masonik faaliyetlere de temas etmek gerekir, KGB-Masonluk mucodelesl, KGB'nin GPU olarok laimlendlrlldigi devre, elll senelik bir oncelige kodar crkor. 26 Haziran 1926'da Moskova Astre Locasma kolin bir perde cekttmtstt. Oyelerinin co{ju, Orto Asyo'doki toplama 'knmptormc surulurken otmuslerdl. Kotonlon Nlsnn.Mcvrs 1927'de LeningradJda yargllandllar, tocorun bulundugu binada... 0 zamandan beri resmen eriyip gitmemi!?lerse, rnesonluk verotn faoliyetini surdurmektedir, Kalabilen hala faydoh durumdcdrr.

Ezoterikcller (Batlniler) ve okultisler (gizli bllimcller) den boziIan. cogunlukla Yahudiler, goc ettiler. Gocrnenterden bin. A. I. :;>11- rln, rekor seviyede istrrcp cekti: Bes ovn hapishanede koldr, Ve otuzbes sene kamp hoven vosodr. Buqun israWdedir. 1975'de Franctord'do yaymlanan bir kitap vozdr: «Dorduncu Buut». Bununla beraber, ezoterizmin slrndiki durumunu ineeleyen voztlon samizdat'larea dagltllon ezotertk belgelerin en nadirlerinden biridir. Bu bel,

- 27-

MOSKOVA'DA TELEPATLARIN TUTUKLANMASI

geier, Ukranya ve Gurcu dillerine cevrllmlstl. Sovyet komplcnnm dururnunu ogrenmek isteyen bir Amerikan Senoto Komisvonu ve Danimarka'daki Russel Tnbunu'ne e~ degerde alan Sakharov komitesi torotmdon iki kez davet edilen $ifrin, «50vye,t Rusya'da ce~i1Ii mistik direnc gruplarmln, kamplarda ve serbest olarak mevcut olduklerrru iddia etmlstlr, Gruplann mevcudiyeti Boti tarafmdan onlcsrlmco. hemen tutuklamalar boslcdr, i~in lclnce sadece An~iSovyetciHk degil, KGB'nin psi operasyonunda tekelci clrncsi da vnrdr, Tedbirler giderek orttmhvordu. Bovlece, bircok ilgi cekici eserler.n istenmesine goz vumulrnoktovdr, cunku Gulag'o gonderilmeden ev . vel. iyi bir lskence vosrtosi oluvordu. Rus Masonlugu hakkmda V61-vuzunde mevcut yegane beige, torihcl Va L. Barskov'un bizzat gordugu, Moskovn'dokl Lenin KitapllQlnda 1937'den beri duran belgedir. 878 odet nadide beige.

Herseve ragmen, rnusodere edil~emi9 olan bczi materyallcr, uzmonlosmrs crcstmcrlorc gosterilmektedir.

iyi vaslfll psi' sulelertntn saYISI, gLincel olarak, giderek artmaktodrr: KGB burotcn nadiren ele gecirmektedir, bu pslstk insonlor, kendilerini siyosal faaliyetten eeker ve sadece okult crostrrrnolcrlc yetinirlerse pratik olorak verettestlnlrnesl imkdnsiz olan gizli gruplara girerler. Ve 0 zaman voboncrlorto hobertesebllirler. KGB'nin te, dirginligi buradan qelivor.

Oteki sosyalist blok ulkelerindeki gibi SSCB'de de bu gruplann psrkolousl hnkkrndo soru sorulcbilir, Bunu anlamak icin Rusya'da doirno vuz kadar spirituel - monevi - reisln oldugunu, mucizeler gosterip, siyasetle ilgilendiklerini notrrlcmck gerekir. Bovlece istemeden siyasete suruklenen Rasputin'in durumu cnlosilrrus olur. Bu sebepten kullandlglm deyim, «Mistik Direnls: tam degildir, arna doho iyisini de btlernivorum. Bu turden blr grup, her ne olurso otsun. rejime kors: crkrno endtsesi tcsrrncdcn bozen kendi!erini oldukco olaganusti..i tecrObelere hasretmeyi istemekte, tortrsmoktodrrlor. KGB, gercekte ancak onlan hrrpolovobihvordu. cunku bunlar, KGB'R nin hie anlamadlQI sevlerrf ve bu vuzden kin duvuvortordr.

lskence odolcn. kamplor, muhtemelen infoz btrtlklertvle torus. mak pek arzu edilir olmodlglndan mistikler soklcnmoktodtr. KGB'nin resmi propagandaSI onlarr tererlzm ve casuslukla, itham atmektedir. $ifren vlrmibes sene kemp hovotmdo, mistiklerin casusluk yaptl dive cezalandlrlldlklarlhl (esasrnda konrtlamak falan yoktur) g6zleri ile gormul?tur.

- 28-

GIZLI PARAPSIKOLOJ! SAVA91

KGS'NiN iNSAN AV)

1975'e kadar hie ilgilenmediler. Ama sonro hersey birdenbire degi!?ti: Amerikaillar dikkate seven bir psi suiesl bulmuslnrdi, boyle bir suje ne Devlet Oniversitesinde ne de loborctucrdo, hele Rusya'da butunomczdr, arna bu mistik gruplor lcinde bulunabilirdi. KGB bu yona dondu ve inson avma crkti, bosonsi ovle chim ~aturn degildi, Rusya ve Orta Avrupa'da genel olarak gizli olano korst dogal bir egilim ve ouskonhk vordtr, eski kobbclocrhk. eski slrnvo, cihk ruhu surup gelmil?tir.

KGB geli9iguzel. tutuklamalara bcslodt ve tutuklularm sovrs: gittikce kcbcrdr, ama kurbanlar ozellikle ogrenciler ve fakilltelere giden bilim cdornlcnvor, Oysa gelenege uygun olarak gizli bir beige elde etmek mnkscdivlo sehlrden sehire yolculuk yapanlar ele gecirilerniyordu. Bu gezgin bilge kisilerin bozrtcn tarafmdan kcleme olmcn birkac voz: vor bende, ozellikle kendisine «Arseni Gezgini» denen kisinin y.ozllon ... Yozrlor cok guzer, ilk Kobbclocrlonn vozrlcnrn hotrrlonvor. «Arseni Gezqini» Rusya'da yasaklanon lnctl't yo_ vivordu. [nell bu mistik adomm murldleri torotmdon elle kopya ediliyordu. bir fotokopi mcklncsmr kanun drsr olarak elde bulundur, mak yirmi sene kornpo otrimok demektir.

Bu rmlridlerln orosmdo, Askobcd'o surcuruten ve oroda lbronl ve Sonkrid dillerini ogrenen dunvnco meshur n6rolog, Prof. B. L. Smirov. sirndi olmi.i9 olmasma ragmen. zlkredilebllir, Yehudi degildi, arno vine de kobbolovt incelerdi. Kendisiyle gorugenler onun buyuk bir iyiliksever ve ocik dusunceve sahip oldugunu sovledtter. Surgun hcvotrrun sert sortlcn 61umunu tacil etti. Kitaplannm olmarnosmdon vckmivordu. Vivekanando'dan cevirdiq: eserler 1975'de samizdat terofmdan dagltlldl. Bu yaym bilindigi gibi, Gulog'o kodor gitmi$ti. Smirnov hie rejime korsi qelrnemisti, hoyatmda KGB'ye kors: sadece bir sert keltrne kullondt: CAHiL.

Yeni bir nesil dogu mistisizmine tutuldu. Efremov, «Tros Blcagl» isimli romonmdo bunu zikreder. Kitobm kchrcmom psi suletertnln mustesno guclerini incelemek mukscdrvlc bir Rasputin Enstitusu kurmcvi teklif eder. Ba~anslzhgl onun Hinton'a surutmesivte son bulur.

VEPYENi aiR DiN Mi?

Bu mistik hareketlerin yeni bir Rasputin dogurmasl dogru rnudur? Butun Dogu ulkelertnde stmdl mevcut olan rejimi silip supu-

-29-

MOSKOVA'DA TELEPATLARIN TUTUKLANMASI

ren bir din dogobilir mi? Hipotez, ciddi olorak, ~imdi Be/grad'do hopis yatan Yugoslav ivanov gibi gercek Marksistler tarafmdan geIi~tirildi, onlann hczrrlodrklcn vczuordon bir krsrm Batlya ulosn ve «Newyork Herold Tribune» de vovmkmdi.

Tarihin tekerrur ettigini mmldcnon K. Marks'm sadece bu fikrim povloscn ivanov, Romo lmpcrctorluqunun gerileyip cokusu ite Sovyet lmporotorluqu arasmda bir benzerlik gormektedir: Hristiyanhk nosrl Romc'rnn vrkrlrnostru saglaml~so, cok yakm gelecekte tetihci dinamik bir din, Sovyet lmpcrotortugunun cbku!?unu tcmornlcvccoktrr. Veni havadislere gore fikrinde israr eden ivanov halo mahpus durumdodrr. 1978 YIII bcslcnndo Yugoslav palisi torotmdon edinilen bilgiye gore ivonov'un tezi belki de KG6'nin ontl-okultist yogun boskieuun temelini teskll etmektedir. Gene unutrnamak gerekir ki, bircok kereler tekrar ettigimiz gibi KGB lvl yetenekli psi sujeleri oromcktodrr. Buna gore, sozunu ettigimiz vak'a bulunrncst oldukco zor bir cok ipnotik suleler orosmdo mevcuttur.

Pek oz insan ipnotize edilebilir ve bunlonn orosmdo uykusu dertnlesenlenn sovrst daha do ozdrr. Boylesi sOjeler kontroi otnno 011- rursc hipnotik durumdoki suieler, sonunda tamarniyle unuttuklan, clnayet lsleme fiillerine kodor gidebilirler (Kuskusuz sujelerln yaradllt~lannda otdurrne fiiline kcrs: cok rnusoit . blr vicdanlan olmak kcvdrvlo .. ) Yckmlcrdo yaymlanan Amerikan kttoplcnmn bozrlcnndc Buskon Kennedy'nin 6Iduruli..i$u ocrktonmcktcdrr: Lee Harvey Oswald KGB taraftndon kullomlrrus boylesi ipnotik sujelerden biriydi. (Bokmrz: Edward and Kennedy: The KGB Connection)

Cinayet tslevebilecek bir seviyede bulunan ipnotik sujelerin orostmlrnusmm nedenleri crosmdo boshco sebep Sovyetler'deki bu gizli okultlzrn sovosrdrr,

Biz Bctihlor pek uvoruk degiliz, zlro slvosl gorO~ oynltklon protesto cekip, komiteler tesktt eder ve durmadan degi$ip Belgrad'dekl konferonsa rapor ustune raper gonderirse mlstikler de htcblr sev sovlemez ve bir!?ey yapmozlar.

Arna sezgisel olarak suruvorum, dagltrlan bir mistik orgOtOn verine on tanesi doguyor. Hatlrlanacagl uzere mistik Yehudi grupIan her turlO eziyete ragmen Orto Avrupa'da vornklonm surduruyorlor, oynca islami ve hristiyan mistik gruplar do bovledlr, inceleme, yazma ve nesrtvot foaliyetteri devam etmektedir. israil'de Sc-

- 30-

GiZU PARAPSIKOLOjl SAVA$I

fed'de ilk Kcbbulncrtoro kador uzanan blr orostrrmo korntsvonu mevcuttur.

Yehudi, Hristiyan hatta Hindu mistik gruplon ve Madam 810- vatsky'nin teozoftcn giderek cogalmaktadlr, cunku siyasi polis ve kors: casusluk orgOtO olan KGB bunlarla mucocele icin zihnen hazrr durumdo degildir. Bu gruplan izleyebilmek onlarla mucndele edebumek loin «mistik polise» sahip olmak gerekir. Chesterton'un Le Nomme Jeudi isimli kitabtnda ifade ettiklerine benzeyen cinsten polisler ...

( '.

- 31-

3,- GOK iMPARATORLUGUNDAKi HARiKALAR

Cln'in devasa goktmi>lanyla bombolonmosr. vuzbinlerce otume sebep olon yer scrsmtrsi ve Mao- Tse Tung'un 610mu, bu Lie olay, Vi-King vcsrtosrvlo Cin'de daha 6nceden sovlenmlstl. Vi-King hok, kmdo burada uzun uzodivc soz edecek degilim, veri degil. ingiliz Herbie Brennan'm vckmtordo yaptlQI cunsmoloru ctrfto bulunocaglm. Herbie Brennan, e.G, Jung'un teori ve pslkolojlsl uzerinde cok degerli incelemeleri olan bir otorltedlr.

Vi-King, cevap veren birisine soru sormok icin bir vontemdrr.

Bu «btrlsl» Cin holkrnm koUektif bllinc oln yo do tum insanlann ortok bllinccln oloblllr. Vi-King veyo «Degi$imler Kitobr» her durumda cok oak eski devirlerden gelen bir belgedir. Konficvus bile bun un 10 ilgilenmi$tir,

Vi-King belli sovrdc sembollerden lboretttr. her sernbol bir tovsiyeye-ogude knrsrhktrr. Arnrulcn ogOt-tavsiye cok kcrrncsrk bir merasimle kurra cekerek elde edlllr. Vorumu do cok kcrrnosrktrr. Elli milyon kadar Cinli bu duzeneqi kullnrurlor ve srk srk soru sororlcr. Ben de Vi-King'e dorusmo lmkoru buldum. iki muschodem bona iki sonuc verdi: [lki, supheci birisi toronndon sorulursc, Vi-King size bir aptalio tornsmomnvi tavsiye edlvor: ikinci vorumlonrnosr nisbe ten kolay tavsiyeler, genellikle, yOksek sesle forrnullestlrilmeden. zihnen sorulon soruloro cevap tesku etrnektedir.

Burada, soru sorma merasimine i9tirak eden bir telepati, 80nra bir telekinezi mekonramosrm dusunrnek pek zor degildir. Boylesi bir vetire lrnkdnstz olomcz.

Konuylo cok ilgili alan Herbie Brennan, blr ingiliz askeri tsler uzmanmm Vi-King kullanarak, Hindi Cin'deki scvcs srrosmdo. Ctnlllerin askeri ve siyasi butun tcolivetlertnl kesinlikle onceden s6yliyebildigini ifade etmektedir. Anlo911dlgma gore Cinli askeri uzmonlar do cvrn sonuclcn elde edlvorlor. Kuskusuz Brennan ile birlikte Vi-

GIZLI PARAPSIKOLOJi SAVAel

- 32-

King'in bir Psionik barometre», bir cesit Psisik guclerin yogunlugunu gasteren otcu aleti, oldugu sonucuna gitmek gerekmez,·

Vi.King, kimsenin gereekten ya~aylp ya~amadlglnl tevid edemiyecegi, efsanevi blr ki9i tarafmdan, Pao Hst tarofmdan dort bes bin sene once bulundu. Diger bir Vi-King yoroucrsi Wen, M. O. II. vuzvrldo YO~Odlgl lctn, biraz dcho fozla bilinmektedir, olume mohkum edllmtstl her biri bir tavsiye 6gude .korsihk olon oltrrus dart sembolu geli~tirmek loin hapishanede cohsn, Montiki dusuncevi krztstrrrnnk bokrmmdon bir alUm hucresi kader uygun hie bir~ey yoktur. Ben bile buna schlt oldum.

Wang Pi, bu bulusu M. S. III. yOzYllda slstemlestlrdl. On ciltlik bir cohsmo Vi-King'e has tum bcscnh durumlan numoratamaya vetmemisti. Japon amiralleri Pearl Harbor'a ani hucuma gecmeden once Yi-King'e bcsvurmustordr,

Pek tarihi olmamoklo bercber, ozellikle heyacan verici bir bQ9- ka misal versceqim: 1963'de, Hong-Kong'lu Cinli bir ailenin cocuqu koyboldu ve ailesi Vi-King vcsrtasrylu alman tcvsiveler sayesinde cocupu buldular: Kucuk bir kovrk calan cocuk, ISSIZ bir odayo du~· mU9Hi.

Bu turden onbinlerce ornek sovrloblllr. Vi-King surup gidiyor, su goturur yam yak bu isin, arna ncsrl surup gidiyor.

"--_r"_~~~._ .. _ _ __ __

Alman misyoneri Richard Wilhelm, Cinde iken bu olcvlcn 09-

rendi ve sonra Jung'da meselenin uzerine egildi. R. Wilhelm, Cin uygarllglnln buyuklUgune bu noktada kanaot getirdi. ve: «Hovotmm en buyOk saodeti, tek bir Cinliyi voftiz etrnemls clmomdir» dive yazdI.

Yi-King'i Almoncoya cevirdi, ceviri tarihi olen 1920. bu konu uzertndefurn avrupalrlann cchsmovo bcslcdiklcn tarihtir.

vi-KiNG METODU

Arna buna ragmen, Vi-King'in 'kullonmo torn nosudir halo bilmiyoruz. ~6yle ki sorulacak soru d(i~OnOI(ir, Altrrnsdortte bir nlsbetinde oltlgen sekilli (Hexagram va· de oltrkollu) bir sovr, bir kitopton yorumlanacak tavsiyeyi bulmaya irnkdn scglayan bir saYI ve, ren cubuklar havayo ctihr. Butun lslern bes dakika surer, ustellk bilgisayardan doha hizhdir.

- 33-

F.:3

OOK IMPARATORLUt"iUNDAKI HARlKALAR

Zira her soruya 4096 rnurnkun cevap vcrdir, Kur'Q cekmek tcln of}ogldaki gibi hareket edilir: Cubuklar. rastgele, soru sahibi tqro, tmdon sog el kuucnucrok, ikiye oynur, Ayni eUe sagdaki kurneden bir cubuk cekilir ve sol eltn son iki parmagl crcsmo Slkl~tlnllr. Sonra sol kOmeye d6nerek cubuktor sag kumeden dorder d6rder cekilir ve sol kurneve dart ya do daho az kcnnccvc kador YIQlhr. Ko .. Ian cubuklor, Sat elin ucuncu ve dorduncu parmaklon crcsmn konur, Sonra ovru i~lem tekrorlcmr, bu sefer sag kumeye voktiyle ora .. dakilerden ayn1m1lil olan cubuktor ilave adilir ve kolan cubuk sag elm orta ve i~aret parmoklan crosmo yerJe~tirlir.

lslemier srrcsrndo ardl ardma araye kcnson tescdur, cyru so .. ruya oym cevubi alma scnsi. her ihtimoliyette cok kucuktur. Butun bunlara gore, 1970-1975 senerertnde milyonlarca Cinlinin sordugu scru: ctiyi bir Cin votanda!?1 nasll oJabiJirim?» idi. Cevap ,oyJe gOzuktO: «Yoneticrleri bertaraf adiniz. Onlar koti.i efendilerdir va KonfiC:Yius'un eneeuen gordugu gibi. tobi'at onlara kar~ildlr. Gokten ta,lar du,ecek. Ver saYlslz kurbanlor vererek salJanacak. Mao- Tse. Tung olecek ve hakimiyeti son ~Iacak». Halkln ulerinde hasil at .. tlgi (tesir ~ok bi.iyuk oldu,

Vi·King'e sorumluluk yOklemeye cesaret edemeyen devnn yo· neticileri Konficyus'a kar~1 cok tehlikeli bir hucurno gectiler. Batl bu soldmvo ~a~tl kaldt. Arne bu sctdm 0 ugursuz kehanetlerin gercektesmeeine engel olcrncdr: Mao'nun otumunden sonra kunsi ve en yakm i~birlikcileri kovuldu. «Dortler Grubu» gorevinden uzak .. lo~tlr"lldl. Mao uvcrnlmrso benziyordu. Kaleme aldlgl son tebligleri 0 zamandan beri ortadon kuldmldr, iclnde ne verdi tam bilinmiyor.

Korutlcn tetkik lcln oln aYIOI Hong ... Kong'do geciren Amerikah Prof. Andres Onate'a gore sunlor uyum Icinde bulunrncktodir: Onceden bHinen yer scrsmtrsr, 27 Temmuz 1976'da oldu, alii saYlsl milyonu gecti. Su dogal ofet, ovm sene 9 EylOI 1976'da olen Mao' .. nun siyasi grubunun sona eri~jyle mutobokot halindedir. Boylece gokto!?lannln dusmelerl ve yer scrsmnsmcon sonrc ucuncu kehanet de gercekle~mi~ oldu. Cin halklmn biiyuk bir cogunluguna"gore, bu kehanetler Vi-King tarafmdan esinlendirilen mu,terek ,uur altlndan gelmektedir.

Bona gelince, daho aklici cciklomclorm bulunabilecegini so .. ruvorum: Mao'nun 61Gmu kocrmlmozdr ve onceden biliniyordu; yogun gokta~lannln du~O~O turn dOnya astronomlannco oteden beri bili-

- 34-

GiZLI PARAPSIKO~OJl SAVA$I

niyordu. DOnya yorungesine devri oiarak gelen bu YIQlndan bi·r krsmlydl, Soz konusu alan yer snrsmnsmo gelince, Cin'de 0 kador sik olur ki Cinliler astronomik kehanetlere devol: kehanetleri bilimsel metodlarla ociklomok mevlllndedirler: Gezegenler gune:? uzerinde bozucu bir teslr yaparlor, gune~ puskurmelert manyetik bozukluklora sebep olur ve arkasmdan yer scrsmtrst Clkogelir ... Cinli bilginJerin yer sorsmnlonm onceden bilinmesini saglayan bir bosko usulu bilmeleri muhtemeldir. Sovyet bilgini A. N. Semenov'un ocrklornosino gore dunvo titresirn dolgalanmn yaYllma hrz: yer sorsmnsmdan once azalmaya bcslornoktodrr. Bilimsel yaytnlarda bol bol yazuon bu metod. daha once Amerikoillar tcronndon Howai'de uygulandt: Yer sorstntrsr uc sene onceden bildirildi. Bu son yer scrsmtrsmm. gizli tutulon onceden tohmini-bilinmesi . daho sonra «dortler grubuna» kor~1 psikolojik bir kompanya lcinde kullcrulm. Senaryoyu mukemrnelen sovtece tchovvu: edebiliriz:

Jupiter· Etkisi Teorisi» denen bu teori, sisrnlk onemll sorsm, utonn ABO'de dogru olorok oncecen bilinmesi nedeniyle, Bazi Cinli bilginler bundan yararlanarak stmdlterde kaleme ahyorlor. Bu grup do, Vi-King vcsrtostvlc, «Dortler Gurubuna» korsr genel bir ousmonIlk yaratmak mckscdivto kehoneti kabul ediyor.

Olaylorm cereyan sektlne gelince: once, buyuk bir gokta~tntn dusrnesl, Tongshan yer sorsrnnsmm bir milyon inscru oldurrnesl. hemen bunlonn orkosmdon holk crosmdo Mao'nun sonunun geldi· gi gOrultusO yaYlldl. GOruitO cesltli yay," orgonlonnco pektsttrttd], tao Hong-Kong'o kcdor uzondi. Depremzedelere vordim bohonesiyle orgOt horeketleri bcslotndr. gercekte, iktidar grubuno kors: eylemdi bu.

Sir Ekim'de, Mao'nun kcnsi Chiang Ching iktidan tam eline gecirecekken 6 Ekimde Cu-En Lai'nin eski muhofiz clcvmdon mutesekkll 6zel gOvenlik gruplon toronndon bircok siyasi dostlanylo birlikte tevkif edildi. Pekin, Mao Sulclesine muonz olanlarm ovucuno dO~tOJ sonra Changoi. Wang·Hung~Wen vokotcndr, gizli otornotlk-tutek imalot yerleri kurmokln ve duzenll kuvvetlerle sovos, mayo ncnr bir milyon mitis kuvveti teskrl etmekle suctondi. Komplo daha dogmadan· bcstmtdr, bcskt Cin'in her vcruno daglldl.

Olaylonn ordmdo. onemll alan yeni vonetlrnin «Moo ekibine» bosvurmoocn mehkOm edumrs alan musterek suuroltmdon gelen OkOlt kuvvetlerln temsllclsl «Kadenn Amili» oldugunu iddia etmesi

- 35-

GdK IMPAAATORLUCUNDAKI HAAIKALAA

dir. RadyonaJist Teng-Hsiao_Ping gibi, l?imdiki vonettcuerrn uercekten ne d(u;ulndugunu nosrl bilebiliriz?

Butun rasyonalistler bir beyinden ve ozet olarok tohrtk edilmif} bir stnir sisteminden gelen yuksek guclerin mevcudiyetini kabul edebiliyorlar. Gelenege gore okupuktur bu ustun suur halini hasil edlvor. Cin'li orostmctlcr 1972 de insorn ustun suur hallerine gaturen eski okupuntur tekniklerini bulmus do olobilirler.

Gustav Meyrinc'in dedigi gibi «Sonsuz blr merdiven var. ilk bosomoqo sirndiden deh6 deniyor, diger bosamaklar toplumun mechulUdur ve etscne gozDyle bckrhvor. Ne okllclllk, ne de hurafe evrenin hepsini onlcsrhr kllmadlgl gibi tek bir teoriyle de lzoh edemez.

Bona gore bugOn cmoe caravan eden devrim eger dogrudan ise kcnsmcrmsso. okulte dayalr oenset verici bir psikolojik sovostrr. Gazier onunde iktidaro gelen Httler'tn durumuylo benzerlik var. Doha once «Buvuculerin Scbnhr» kltobrmdo soyledigim gibi, Hltler Okulte inonryordu orne iktidara geli!iii gbrOnu~te pek rnokul sekude oldu. Rahat bir coqumuklo demokratik yolla secrlrntsti. Arkcsmdc Nazi partisi verdi. Kuskusuz slrndl iktidordo olen Cin grubu ve Mao'nu'n sonu hokkmdaki kehaneti holko yoyan vordrmcrlunm toyin etmek cok guctur.

Siyasi faoliyetten tamomen bagrmslz tutulan Cin blliminin sistemli ccntoncmlmcs: ornenvestuzertooe biron lcln muhakeme ytL rutulebillr. Boyle bir tutumu Mcrkscl-Lenlncl-Akrlci olarak tovsif edtvorum, Markscrlrk, Lenincilik Mao tarafrndan yorumlonarak bir din holine ve herhangi blr Cin'linin kavrayamoyacagr bir mistik dururna sokuldu. Hotto Sovyetler bile bunu cnlovcrnoduor, ovte endlsslendiler ki, Cin'le olon lllskilerini kopardriar ve teknisyenlerini geri-

cektiler. .

Cin, tek bosmo ne atom, ne de hidrojen bombosr yapabllirdi.

Uzaya bir uydu gbnderdiler ve bircok 6nemli noktada pek parlak busonlor elde ettiler. Buyuk bir teknik geli~meyi tahokkuk ettirebl, lecek rnuhendls ve teknik adam kadrosu onlardo voktu: Atomik petlamolan horekete gecirmeye yatkrn durumda alan bu ulke kamyon yo do klasik silahlor imol etmeye gelince, onion drsordcn satin 01- mayr du~unuyor. Bu nostl i~tir? Mao'cu dinln gececegine inanan seckin bir tobaka vardrr. Canton Universitesi rektoru Mao rejimine kar~1 hasmane bir tuturn lcindevdl, rutbesi indirildi ve giril? kopucnndan birine kcprci olarak atandl.·

GIZU PARAPSIKOLOJI SAVASJ

KEHANET GERCEKLE~WOR

On-oniki sene once bir televizyon proqrormndo Guy Beart'm duzenledigi bir yaymda bona Cin tehlikesi hokkmdc bir soru sorulmustu, ben de Cinlilerin, bona gore yeter sovido olmadlQln1 ltode etmtsum. Cin'j yerle bir edecek sekuce duzenlenmis Sovyet vorun, ge bombalarma ker~1 ne yopobHirdi? Geriye ne kadar ve ne holde insen kahrdl?

Bu «yetersizlikten» eksiklikten dogon -tehlikenin torkmo vonlmost su pek eski olmayen olovlcn oClklamaktadlr: 1970'Ierde memleketiennln bu zaYlf durumuna dikkat eden Cin'li votondcstcr, aski tipte seckinlenn dagil de, modern rnuhendts ve teknik adamlardan oluson secktnlerln tertipleyecegi torzda sosyel scrttcnn tanzimini hedet alan bir komplo duzenlediler, Burada bu tercume YOluylo zaruri olarak deforme ettigim bu komploculann zlhniyetini bize uygun sektlde vorumluvorum. Komploculor, Mao'ya kor~1 uvortumrs musterek suurcltrmn onun otumunden sonro, rejlmi cok kolay devlreceqlne tncmvorlcrm. Ve herkes etrofa taktire deger psikolojik kampanyamn muessenvetl uzermds mutobrktrrlor, Tahlilini yaptlglmJZ rneshur kehanetin milyonlarca kopycsi dOQltllmrsu,

Konficyus'o scldrmn Mao rejiminin cevcbr, gercekte, pek beceriksizce oldu. Saiki de itibonru geri vermek onlarla ayni fikirde olmok ve balki de Konficyus'un fikirlerine ve Vi-King'e itibanm iade etmek onlarla ovru dusuncede olmak ve sonra cellsklli kehanetler yaymak hususunda fazlo zekiydiler. Arno i!? olup bittikten sonra heriko cozurn yollan gosteren cok olurl

Gokta~lannlO dusmes: holkm uzertnde buyuk tesir meydana getirdi. Yonetlciler onlarm biraroya toplcnmcsi icin talimet verdiler. OlaYI reamtlestlrmek verine gizli tutmak daha dogru olurdu belki. Ver sorsmnsuu gizlemek lmkcnsizdr, cunku Pekin snllonmrs evler YJkllml~tl. Felokete ugrayan b61gelerdeki madenler cokrnus, avler Ylkllml~tr.

Mao'nun suur durumu ne vaziyetteydi, kimse bilmiyordu. Yeni Zelanda Bnsbnkcm Robert Muldoon, onu goren tek Avrupall oldu. 30 Nisan'da yaptlgl ziyarette Mao'nun glrtlagmda telc verdi. Hlcblr ~ey konusormvordu, Konusrno muhtevcsi bilinmeyen kor~I"kh yazrsmcvlo yapllml!?tl. kogltlar sonradan tmho edildller.

- 36-

OOK IMPARATORLUOUNDAKI HARIKALAR

Cin Askeri Dergisi «KIZII 8ayrak» 0 senenin Ekiminde ilgi cekici bir mokale yaYlnladl, voz: Mao taraftarlannrn ~iddetli bir eyle~ mini ovuvordu, yazan buluncmedr, muhtemelen vozrsr nesredlldlkten sonro kursuno dlzllmlstl.

NOT: «Le Point» Derqislnln 4 Hoztrcn 1978 tarihli va 297 No. sovrsmdckt bblumunde ileri surdugGm tezi teyit eden bir yazi yo. vmlcndr. 155. soyfada sunu okudm. Bir Japan haftallk dergisi Kosrm 1976'da, «Dortler Cetesinin dO~u~unO, daha olay meydana gel~ meden once ifade ediyordu.

Bilgileri. Cin'ceden cevrllen, Japonya ve Franso'do milyonlarca sons yapan bir «roman» dan nhvor, Hsia-Chih-Yen takma odrm kullanan vozor. kitabma 9U lsmt vermis: «Pekin'in Soguk Krsr»

-. - _-

Btr Cin romorurun birkac sene evvel yazdlgl ~eyi dusunursek, bu esrarengiz vozcnn «D6rtlerin dU99cegini hadise olmadan evvel bildirdigine monrnokton bosko care kolrmvor!

Yi-King'de rnl okudu voksa hazrrlanan siyasi horekdtton heberdar rruvdi, buemlvorum.

- 37 __.

;

4 - AFRiKA'DA BUVOCULER SAVA$I

«Ruhlar vonetrmle beraberdir. Ybnetime korsi gelenler yok edileceklerdir. Koylerini trrtrno ve seller vok edecektir» Rodezya rodyosu boyle sovluvor. Beyoz y6netim tebligin kokenlnl bilmedlqlnl soylliyor orne, buna kimse inonrmvor. Besbelli ki, cesitli kcblletere men· sup bir Ylgln buvucu, inkon kabul olmayan bir guele ono kotrhvor,

ate yandan, Afrika'h mukovemetciler de buvucuterte uzlosmcyo cohsmcktodrrfcr. Zoten beyazlann bir deyi~i olen «Rodszvo» ismini degil «Zimbabve» ismini kuilcnmcktcdrrlcr. Zimbobve 8. vuzYllda 0 bolgede geli~en buvuk bir siyohi imporotorluqunun odidrr: imparatorluktan geriye fevkoldde guzel bir mabet kotrmsnr, Bu devir hokkmdo kesttlertnl yaymlamak istedigi icm Eski Eserler Mudu· ru 1977'de gorevinden uzoklostmtdr.

Be butmustu aeabo?

Bu i~in uzerlne agilen Arap orostmcrlcr buyuk sulolelere mensup MISlr Firavunlannln siyah otdukton Zimbobve medeniyetinin MISlr medeniyetinin oglu durumunda olduqunu buldular. Eger sozlerine kulak verirsek, AfrikolJ buvuculer bu kovip medeniyetlerin bir devorru durumundcdrrlor.

Geriye bu kurutlcmornn buvuculerl inondmp inondirmodtqrm ve onlonn bir siyahi direnmeye katlilp kontmcdiklonm bilmek kolivor. Siyahi direnme kendi radyosu va gOzel bcstrnvlc bu nazari k6keni (ask! MISlr'O aidiyeti) holka anlatmaya cohsmoktodrr,

Her halQkerda buyuculugOn Afrika'do hozirtonon rnuccdelede bOyOk blr rot oynadlgl inker edilemez durumdodrr.

Hatlrlanaca!)1 gibi Kongo'da Blrlesmla Milletler Kuvvetlerine

kar!?1 koruyucu tusuntonn dagltilmosl ve buvuculerln kendi okuuo. nndoki circklcnno ucaklann nosil du~urulecegini ogretmeleri zaten buyucOlUgun faaliyetini gostermektedir. Metodlarmt geli~tirmif?e benzerler, zlro B. Milletler Boskonmm ucagl kesif ormonde parcolandl ve kimse kczcdcn kurtulornodr.

... -

, ".,' ",

'i" -:

- 38-

AFRIKA'DA BUYUCULER SAVAS I

Genel oiarak, dort Afrika'ildon ucu buvuculerin kudret sahibi olduktonno i nomrlor.

Bazi memleketlerde Buvuculer Portis! bile vordrr. Gine'de Cumhurbcskorn. Seku Ture Partin;n relstdtr. Afrika'mn tevkoldde caprosrk stvosl durumu uzerine kadar uzonrmvorurn, ziro pek kolay degildir. Meseld Guney Afrika'doki beyazlar 14. va 15. vuzvuoo protik olarak bos scvrlcn bir i..ilkeyi somurpelestlrrruslerdlr, Siyohiler ancak 19. yuzYllda bu topraklara oktrlor. Gittikleri veri bilmeden gelen bu beyaz halk, en modern silahlarla sonuna kador dogu!?tOler, Son zomanlarda cerayan eden bozi surtusmeler, ozellikle 1978 MaYls', be, smdo Nobibya'dakiler gercek Afrikah kntliormnn dandD,

Bu memleketteki galip, buvuculerln hakimiyeti sayesinde genel bir ovokronmovi tahrik edecek olon kimseler olncokttr. Kuskusuz her kamp, buvuculertn kefaletini cromoktodrr.

Su vuzden Rusya'da KGB torotmdon vonetlten ozel bir okuldo tohrlkciler yetistirllrnektedlr. Gene bu vuzden Afrika'do lcrcvi foaliyet gosteren KObal! askerler buyucUlerle iyi ltlskller icinde kolmok rein sekll egttimden gecmektedirler.

Bu tesir etme mucadelesinde bazan buvuculer de kurban 01- mnktcdrrlor. Bu ya do otaki yam tutanlar icin 61durOImek tehlikesi vordrr, Boylece Movis bostonndo GOney Afrika'nm Angola'ya hucumu srrcsmdo oltrvuz kadar bOyucO kctledlldi. General Jack Dutton, buvuculerln toplundrqi, Swapo'ya bag" (Swopo: South West Africa People»s Organization «Gunev - Bon Afrika Halklan orgutu» ifadasinin bos _harflerinden tesekkul etrnlstir.). prensip olarak Marksist olon ve animist bOyOcUler torofmdon y6netilen kcmpi yerle bir etti. $ef Sam Nujoma, hOcum esncsmdo B. Milletleri toolcnnvo cagJrmrs vs tamamen korsrt olon bir ifade kullcnrmstr.

Kendimize bOyueUlerin neden bu kodor etkili olduklcnru sorabiliriz. Onlcnn blrtokrrn gOclere sohlp olduklan tornsmo goturmez, Arno rnmlnlcr giderek crtmoktcdir.

Ben Afriko'ya gitmedim, elimdeki bilgileri, kendileriyle zaman zaman temes ettigim Mlslrll crostmcrtordon ve Paris Metapsi$ik EnstitusO czosi olon, polis mOfetti~i mutevefto dostum Jacques Lantier'den otdtm, Blrlesmrs Milletlere bagli vonetlciter taraftndan kendisine bozr Afrika devletlerinin polis tesklldtfunm yeniden tonzim etme gorevi verllmtstl.

Meslekten g6zlemci olan lantier cok consn. Bona onlattlOI o-

laylardan birisini sizlere anlatmaktan kendimi otrkovcrmvorum.

- 39-

- 40-

GIZLI PARAPSIKOLOJI SAVA~I

Vaktiyle Fort· Lami denen, Ood'm bcskenti N1Djamena'da bir olu· nun dirildigini g6zleriyle gormu9, beyaz hekimler alum durumunun mevcudiyetini tam olarak tesbit etmisler. Olli ayogo kolkrms, yu. rurnus va merasimi idare_ eden buvucunun sorularma cevap vermls, Lontier, hemen C.N.R.S.'nin rnoholll rodyosuno kosuvor: a1dl91 ceyap gayet soquk oluyor:

{(GlUlerin dirHmesi bizi Hgilendirmez. Proqrcrmrmzc dohil de{)il. Biz sodece dil konusuylo alakadanz.»

isterseniz biz gene buvuculere donelim: Bizim bilmedigimiz

ilaclan kullamvorlor. 6zellikle sekert tedavi eden bir madde, vilcn istrrnosmc kors: bir panzehir va de hamile kcdmtoro zoror vermeden dart ovhk cenlnl yok eden bir cocuk du~GrGcO, ilaelor ... Bazan basit bir temasla 61duren cok etkili zehirler de kullanryorfar .. Bunion teknik odnmlcnrmzm giiclukle izoh edebllsceqi bir kullorurru olon nskirnc: silahlaro snklryorlor.

Aynco yagrT'!ur ve nrtrno meydano getirebifiyorlor. 8u noktoda pek kesin -degilim. Bununla beraber, buvucunun birine meydan 0- kuyan suphect bir Avrupahnm Dogon'lar torafrndan frrtmnvo tutuldugundan do soz ettller.

Paris'ten geeen bir Mrsrrh bilgin bana yagmur yagdlran erect onlotn. acoip sekllde vontulrnus irl btr tosti bu belli bir tertipte yuzeylere dokunmak gerekiyor. Dogon'lar beyazlar oraya gelmeden eok cok onceleri, astronomik bilgilere sahip bulunuyorlardr: Bu bilgiJerin bir krsrru 15-20 bin seneve crkcr: Meseta, SfRUS Y11dlZ101n kcrcnhk uydusunun rnevcudivetlnl bltlvorlcrdr. Nihayet, en kucuk blr olobilirlik ihtimali goremedigim bir efsaneye gore de Dogon'lar kend ilerin i hoyvo no d6ni.i~tQ rebllivorlo rm 19. Geceleyi n mag nezyu m 1~lgmda cekllrnls yon asian yon buyOcO bir resim var bende ... Arno resmln negatlfi yak, acele bir sonuc cikcrrnomovn bokivorum, Hotto, gOmG~ blr scndrk lclnde, duvarlan geeebilecek bir vilcn haline bile d6nO~ebiliyorlormr~. Bu turden bircok olay Afrika'VI ogreten kurslarda anlatlldlQlndon. isin icine buvuculerln girdigi sonucu cikmoktodrr.

Efsaneler yofuylo cbortrlon bu gucler holk: oak etklllvor, Kenvc'dc 1ngilizlere kar~1 surdurulen baglmslzllk eovcslnnndo on plondo rol oynoyanlor panter-adamlar topluluqu otrnustu, Genel blr koide olarak blrlesen her memlekette. hrlstlvonhk gerilerken hotta Uganda"do oldugu gibi hrristiyonlar 6ldurilJUrken, animizme kuvvetIe bir dona~ tesbit edllmektedlr,

-, .... .._ ....

AFRIKA'OA BUYUCULER SAVASl

BEl;RSiz AFRiKA ...

Siyasal olarok buvuculer, beyoz muanzlanno kar~1 hcsln dovromvorlcr. Buyuk etnotog Frcnsrz Balandier'nin dedigi gibi, Afrika BELiRSiZ'dir. Bir krsrm ikinci bir «somurqeclllkten kurtulma» Isterken, diger bir krsrm Beyazlara, venl.sornurqectlere eyilimlidir. Ge~ nellikle menfaatler soz konusu olunco, boyle bir uzmonlosmcdo bOyucu, kendi hostolon icln onemll dozda penislltntn duzenli olorok gonderilecegi vaadi korsrsmdo cok uluslu bir topfumun cikortormc kotrhr. Zira penisihn. halkrnm % 90', frengili .olcn bir ulkede cok krymetlidir ve buvuculer bcsko sahalarda ileri olmalarmo ragmen, penlstllnl Oretme vositolonm henuz bulorncmrslordrr.

BuyucOlerin bir krsrm, isvicre bonkolonndo oldukcc yuklU rnebloglara sohipken bir krsrru do hem kendi. hem de hclkmm cikcrlonru. Beyazlora karst mevslmslz bir sovoston kocmrnck icln, so-

mimi olarak sovunmcktcdrrlor. .

Guney-Afrika Birligi Qzentili bir teknolojinin nukleer suchmo

sahiptir. Afrika'do cikccck genel blr konsrkhk. hemen bir kotllorno donusur. E~er rnusterek bir sokmmo cntosmnst varsa gerillo ve Kontr.qerlllo operosvonlon geli$ebilir: Burada, buvuculer kobtlelerdeki her kempton asker toplayarok esash bir rol ovncrnoktodrrtor. Buvuculerln bcshco i~i asker toplcmoknr.

Bu askere alma i$i butun Afriko'da yogunle$ml$ dururndodrr:

CiA, KGB, SWAPO BOSS (Boss: Gi.iney Afrika Birligi Gizli Servisi) ve cesitli Afrika Ulusal cephelerl, elden geldigi kadar buyucu ongaje etmektedirler. CiA, henOz Ruslar gibi bir buvucu okulu kurnmadlgmdan KGS'yi tnkllt edemiyorlar, orno gecikmeyecekler.

Acaba siyah Afrika'do ne kadar buvucu vordrr? Hie olmozso bir kabilede! Arne kebilenln sovrsi bilinmiyor ki., !?obo eyaletinde su onda sohrett k6tOdur, buvuculer lklvuzden az degildir. 9imdi, eski bir gelene~e gore, kcblleve silah temin eden bu buvuculerdlr: oak cok eskiden de bunter demirciydiler zaten. BugOn lse en unlG zehirli oklarr verivorlor, orne ovru zamanda, Sovyet Tank-savor fuzeleri de teslim ediyorlar. Bu fuzelerin kulloruhs: 0 kadar bosittir ki. en cahil adam bile ontor. oynca hafif Lazer sllelu do var; kullcrurm gayet kolov. kirrmz: bir nokto gorununce nlson olrrur ve tetik ce. kilir. Sirosl gelmi9ken sunu do sovuvevlrn kl, bu silah bonssever Mormon'ler torofrndan bulunmustur.

,

- 41

GiZLi PARAPSIKOLOJI SAVA$1

BUVOCOlERiN GOREVlERi

,- .

Buvuculer, dusmcn silahlanna kors: koruyan trls.mlor ve haplar do scqtcrlor. (Bizdeki muska tcsrmo gibi C.N.)

Scbn'dnn kurtulan beyazlor, gercekten cellatlann hopei oldukIanni Ifode etmislerdlr. Nihayet ouvuculertn propaganda vazifeleri de vordrr. Beyaz a_leyhtan bloktaki Marksist propaganda, buvuculuk ve animizma ile pek cellstk durumda gozOkmemektedir. Kaye mensup erkeklerin hepsini bir arayo top!oyan ve bazan drsortdcn qe, len bir ozel qorevf torotmdcn vetistirllen buvucu, onlara bir gas· teri Vapor. Bu topluluk vcsok bir topluluktur: daha gecenlerde be, Sin, Rodezya polisinin bu gizli topluluklordan birini ortovo crkordrglnl vozdr: buvucunun birini, krztl-otesl vlzorle lsleven bir tOfek vcrdmuvlo, marksist nutuk cekerken vurdular: Polis daha sonra buvuculerln vordrrncrsmo ve butun kaye otes cctr, yOzelii kadar yerli oldurduler. BOyOcOlerin cevcbi, iki isvicre'linin hovotmo malolon KlzllhoC konvoyuna soldrrrnuk oldu. Rodezyo'do cok ciddi olerak yasaklanon bu propaganda birtrklert. buno ragmen, !?U dort devtette izinli durumdodrrlor: Tanzanya, Zambia, Mozambik ve Botsvc, no.

K6yluler geceleyin biraraya gelince buvucu serbestce veaza

ooshvor. Bozan do Guney-Afrika ve Rodezvch hucurn komandolon . bunlonn uzerlne sotdmvor ve krnp geciriyor hepsini. Bolqentn 009- rafi durumunu cok iyi bilen buvuculer qerttlo ve Kontr-gerillo fooliyetleri strnsrndo cok kivmetll vnrdrmlor vcpmoktcdrrlor. Bevozlonn elinde bulunan na-tarnam haritalarda bulunmayan slQlnak yerlerini de belirtebilir bu buvucuter, Bu du~manl1ga care bulmak tcin Guney Afrika 81rli91 coqrofi belgeler uzennde sabit duran uydular vosrtc. sivlo Afrika horttos: ctzrnevl tosortomoktodrrlor.

Buvuculer aynca, iyi blr habercidirler: zira tevkolode gizll haberlesrne vcsrtclonm elektronik olarak tespit etmek pek guCtur. Haber vosrtost bilindigi gibi davuldur. Merasim esncsmdo colman davullar, aynr zamanda haberleri de vovmoktodir ve kimse de bunu onlayamaz. Haber nakJi, bu devullor ~ifreli cohnmosa bile, ovle geliyor ki, telepatik mehiyettedir; gerilla icln kuuorurru gayet kolovdir.

Buvuculerln diger bir tocliveti: voresel ifahlan caglrarak, zafer bildiren kehanetlerde burunmoktcdrr.

Rodezya'ya pek yaktn btr verde, buvuculerin yonettigi 12.000 kadar gerillanm mevcut oldujiu tahmin edilmektedir. Kempton rnu-

- 42-

AFRIKADA BUYUCULER SAVA~1

dofoa vaziyetindedir: Rodezyallior buvuculertn belirtmeleri scvesm. de onlcrm yerlerini tespit ederek, uzertenne hucurn etmek lcin huoucu osmokton hie de cekinmernektedirler.Butun Afrika, Gunev-Atrtkonm. Rodezya'nm taktik atom silahlonyla boyun egeceginden ocikco suphe etmektedirler. Beyazlann teknclojtsi 0 zaman buyO nun etkisini osoccktrr. Sunu da not edelim ki, ian Simith'i vurrnak icin voptlcn ender giri~imler hlcblr zaman sonuc vermedi, zira bevoz polisin siyahlar orosmoo cok iyi ihborcunn vordrr.

Gunev-Atrikc'do do durum ccprcsiktrr. Beyazlar siyahlan baQlmslz devletler yo do onernu bir siyasi krvmet kazanan genellik"c buvuculer vcsrtcsrvto vonetilen sozde.bcqrrnsiz devletler haline sokmak egilimindedirler. Genel bir Sivnhi ayaklanma, eger otoblllrse. hie kuskusuz buvuculerin vcrdrrrum scqlornovc cohsocoktrr.

Doha once de s6yledigim gibi, siyahlardon once bblgeye verlesen beyazlann, gercekten, kendilerine tcmorruvle dusrncn olmayan buvuculerle cok iyi temaslon vordrr. Afrika krtnsuun en uc krsrru barut gibidir dersek, obcrtrms clmoviz. orijinol ve ileri GuneyAfrika teknolojisinden suphe edilemez, uranyum ekstrelerinden izotoplar cvnstmup hidrojen bombosi gerceklet?tirilecektir.

BolOnmu~ Afrika Olkeieri icin ne denir? Onlordaki durum do pek tnoruhr gibi degildir. Ccd'rn Devlet Ba9koOi Tombalbaye ile Paris'te yaptlglm uzun g6ru9melerde bu eski Franslz 6gretme" ninde, bu inunrrus rasyonalistte meydana ge:en degif?ime tan:k 0:0- bildim. Onu ziyarete gelen buvuculer kendisine telepatik gOc~eri orttiron bir eriyik verrnisler. Maalesef bu eriyigi bano verilen numuneden tahlil etmek imkdrurn olrncdr, ayle somvorurn ki, a!kclaid kompleksi ile modeni urunlerin bir konsuruvdr, G6zumOn onun, de, mOhurlO bir zort tclnde bulunan belgeyi telepotik gucuyle okuyarak, bana bir gosteri voptr, Muhaliflerinin kurnelendlql yerleri i 1;;0 ret etti. Ne var ki. bu veteneqine ragmen. Ba9kon Tombalboye beklenmedik bir ando devrildi. 9uphesiz g6z0pek buvucuter onu istevenle rden do ha 9 ucl U oldukla n n i gosterd ile r. Bm;;ka n lig I S (j res in ce buvuculeri gercek blr siyasi kudret olarok gorunOyordu, bunu kendisinden suphe edilmesi trnkcnsrz ciddi ve rosvonotist Alman dcrus. morn bona teyid etmtsti. Afrika'daki buvuculuk, Marksizmin nutuz edisi, petrolun mevcudtven. ya do uranyum kaynaklan kadar gercektir.

Marksizm ve buyuculUgun birbirleriyle mukernmelen uzlosnk'on uzerinde isror ediyorum. Kubn'Itlcr ve Rus'lor buvuculer He gayet

- 43-

- 44-

GIZLI PARAPSIKOLOJI SAVA$(

Iyl onlosmcktodrrtor. Tipk: cok uluslu toplurnlcnn vondoston ile muanzlanndaki durum gibi, ilerideki bolQmde bu kenuya tekrar donecegiz.

Buyuculerin scttcnonm MaYls 1968 deki su slogan en iyi ~ekilde gostermektedir. «Kudretl TahayyUl at» Tanzanya gibi, Cln hokimiyeti oltrndo olen Afrika ulkelerinde bunun veri nedlr, dive sorulabutr.

Bcskun Tombclbove'ntn geri d6nmesi Marksistlerle cok uluslu toplumlordan yana olonlar crosmdokt siyasi bir scvostcn degil, muslurnonlor ile animistler, doho doqrusu Araplar ile Siyahiler orosmdckt cok eski bir konsrkhktcn ileri gelmi~tir. (Zira bir seneden beri siyah Afriko'do vovrlmo gosteren Arcplor. ~imdi de ayni faaliyet icindedirler. ESOSI Arap olan libya, Cod': kendine baglamak lste, mektedir.) Guney Afrika'do yarcitmayo ca!J9tlQJ teorik olorok boglmSIZ yeni slvoh devletler soz konusu ise, bunun sonuclon aglr olacaktrr. Bu devletlerde topu topu on milyon kadar siyah vurttos vcrdir. Bu devletlerin herbirine prensip olarak bir kabile hakimdir ve kabileye de buvuculer.. Transkei ve Bofutotsvana stmolden baglmslz olmo volundodrr, 4,3 milyon beyaz 18 milyon siyah arasmdaki bir Ic sovos 8 rnllvon sehlrll i~Ciyi ve 10 rnllvon knblle mensubunu povla~acago benzerler. Bu vent devletlerdeki beyaz ve sivohtcr, buvu, cuter: de alarok iki cemoat crostndokt rnuccdeleve hokemlik vopoccktor. Gene hotrrluvclrrn ki, cok vnkmlcrdo 1981 lerde Guney-Afrika, dOnyada kendi sentetik petrolunu ureten ilk ulke olocnktir. Sentetik petrolu ureten fabrika, yerel teknlk adomlonn geli~tirdigi bir Alman usutune gore tnso edildi ve Johannesburg yakmlannda faaliyete gecmi~ durumdcrnr. Maliyetf 60 milyon lira, buvumesl devam ediyar. Doha sirndiden lhtlvncm %60'mo cevop verlvor, 1981'de ise tornormm ko r~ uovccok.

Siyah cogunlugun iktidar olrnosi genel bir ovoklcnmovr gerek~ tirecektir, 0 do buvuculerln buyuk cogunlugu isterse .. Beyazlar eger yapabilirlerse hie kuskusuz atom sttofu kulloncccklormr. Bu hoJde dururn bloke voziyeUedir.

PENTAGON ve NASA'DA clzu GUCLER

Bence uccn dnlreler voktur. OloYI incelevenlerin heosi bunda mutemknr, DU tezchurlerln butun porcolcnru sozde musohltler iead etrmstlr. «Licon a~:lIrel~r» de buna _rTIUKQb.ll giderek. artmgkta ve bjlgi tootovcn servrsrer bu bugileri ..c.al§_tlrm_oktqdlr.

GizlJ servisler bu icadedilmi~ tezonunerden neden vororlomyorlor? CGnku bir uccn dairenin goruldOgu bildirildikten sonro yoprlcn orostrrmc sonucJan konuyu ciddiye alan ceslttt dergilerde yavmlorur. Buna gore. bu belgelerdeki 0 boJgeyi kapsayan radar/ann ~ok gonderme scvisr, frekans ve pozisyonu i/e ortaya cok vckin, D.C.A. uslerl gibi askeri uslerln pozisyonu ve beklenmedik durumJarda askeri bblge ve durumlan korumakla g6rev!i cvci gruplanrun durumloruu gosteren cok klymetli bilgjler crkcnloblllr,

Birkac sene evvel. vaktiyle bakan alan Ge_rQ.l.c1 Ford'un dikkatini bu konu uzertne blzzot cekmrsnm . .Bertim ruporumdcn sonra bkkac emniyet tecoirt oll_nol, ounncn boyle Ameril<cm toprckroruun novacmn 'lfonmIILQSJY.l!J. ola.kg!! k_gng_r.e... tcrtrsmoron giz/J toprcntnor hafffiae cereyan etti ve fBi'oin korsr cosusluk servisier: .DOyle bir tezonur onmco; ~dnm.erl s_9_r$luJa cekenlenn IZInI tOKIO etnter.

Sovyetler de k~ndi bokrmlcnnccn bos durrncdilor ve slkl tedbirler oldilcr: misal olsun dive ucan daireci grupJan daglttlktan sonro. bir kisrmm Gulag'a surduler ve bolge uzerlnde ucmo izni 01- madan ucon hersevl dusurrne koran oldrlor. D.C.A'lan vcsrtost ita uzaktan gGdGmlO tuzeter, gokte dolcsip duran cok cesnu cistmlert oovlece du~(jrmeye bcslcdrtor. Kolekstvon etlslLevlQi'Ld1 Kartel .9.iPi kanat Qlfpon A!!!.erikQIl casus bctomcn ~ MaVIs. 19.Z.B'da JOgODyg ile Ural daglnl birbirine kcnstrrcrok ucus yolundon 400 km. scoon blr Gunev Kore ucaglj bu .ccn srkrci ucus hotosi ucogl gizli tesis- 1'1;;;1111 ULcr "'U~!I ucrnovn tescnuren voneltrmsn. Ucak vere mdinnn, ce K.GI3. tum roroordnorc el kovdu, Kozoco sooece uc varah vorcn, Kala ruporu genelkurmoya ve murmer okodemlsine gonderild1~

- 45-

- - 46-

GiZL! PARAPSIKOLOJI SAVAS I

Sir metre copmdo ve yirmi kilometreden doho a~aglda ucon her cisim bundan _ boyle katiyen uccn daire olarak belirlenmedi ve aynca ne fotografl cekildi ne de radarla tespit edildi. Yirmi kilometreden yukonda ise otcukco oldko ceklci bcsko sevler mevcuttur:

Yuz kilometreye dogru uzaydan atmosferimize dusen ontimadde toneciklerinin yok olmosmcon ileri gelen bir radyasyon ... Sovyet bilimIer akademisinin cesitf komiteleri bundan 9U sonucu crkordtlor:

Ucon daireler sof bir uvdurmcdrrttj

Mevcut olsun yo do olmnsm kesin alan husus Sovyet uean da-

....

irecilerinin CIA'ya bilgl soqrcmok tstemerneieno«. ovso diger ulke-

lerin .ucon dairecililli KGBjre diJskate deger bilgjJl?r vermektedirler. Pentagon, cellslk tutumuyla durumu duzeltrnivor. ziro g6runu9te kim olursa olsun herkes bu saYQldeger binado, bir beige uzerine «cok cok gizli» dornqcs: vurmak hakkma sahiptir, ovle ki, kimse tam bir dosya elde etmek imkonl bulamaz.

Pentagon'un ucon dairelerle ilgili tutumu nedir? dive bir soru sorchm. «Ucuncu cinsle kcrsuoamo filmini resmen protesto etrne. diler. (Bu filmin romoru, «Temcs» ismi -ile Altm Kitaplar dlzlstnde 1978'de vovmtonrmsnr.) filmde ucan daireler lctn bir lnls 0850 hezlrhgmm g6rOImesini yoJonlamak, boyle bir korsi crkis. pek onur verici olmovocoknr.

ayle sanryorum ki. onlcr do ucan doirelertn 01 ma dlfi In I biJiyorlore: ve sorurnlu kisiler uQQn d_aire orucmzosvonlcnnc muhalif orenlor casuslar torctmccn yQ.Qllan crostnmctorm arzettigi onemtl tehlikenin tcrkrno varmayo baslgddar

Fakat pentagon, KGB'den daha nazik bir durum iclndedtr. Cunku «srrurlomo» gi..ici..i voktur. Smrrlorno emrini ancak ocsknn verebllir. (J. Carter, kendisi ve .urkcdcslor] uc.a.o .dolre g6rmO~lerdirl ucon ccrrerenn mevcudiyetine tornomi¥le knnidir.::J. ,

C~virenin Notu: (Bergier, ha,kll olarak bu casusluk i~i i..izerinde durmaktadlr. Maksath olarak ve kendi otoritesini de ortaya koyarok, uccn delreter yoktur, demekle dikkatleri gizlice yurutulen co, susluk konusuna c::evirmek istemektedir. Esastnda uccn dairelerin mevcudlyetini, onlarm «Zaman yolcularl» olduklcnm Sik Sik tekrorlayarak doloyh ,ekilde kendisi de Ifade etml,tir. Fakat gercek ,u· dur ki, ucon claire konusu askeri tutum ve yaymcllar taraftndan istismar edilmektedir: Birinciler ulusal emniyet ic:inJ diOerleri para

_. 47-

PENTAGON VE NASAda GIZLI GUCLER

kazanmak icln. Arna olay gercektir, evrenseldir ve ,ak'~ya gelir yam yoktur.) Amerikan kongre uyelerinin cogUlrca:n dairecidir; resmi gazetesi «Congressional Record» ABD'deki yabanci casusluk lcln cok klymetli bir bilgi kavnagl durumundadtr.)

Nasa'ya gelince, Pentogon'un durumuyla bagda91k bir durumdo olrnorncst onu srkmoktcdrr. Ober isimli binne ucon daire garmus Dian astronotlar hakkmda crcstrrrnc yapma gorevi verdi. Cogu zaman bu germe i9i gazetecilerin lccdrvdt, ya do gercekten blr clslrn gorulmu!?tU. Gorulen tuzenln ucus esnasmda geriye blraktlgl son kademeydi.

Cevirenin Notu: (Her bckundon rnukemmel olen bir astronotun uzayda gordugti ,eyi yanh~ teshls etmesi pek makul degildir, Bergier'in endlselerlnl anllyoruz arna bezen bagnazhk olmuyor mu?)

Oberg _~_aso'nm izniyle, ba~llgl sovte olen bir makele vnvmlcen: {(UFO: Unidentified Fraudulent Objetcs» (Kimligi bilinmeyen hileli cisimler).

Arne. diyeceksiniz ucon dairelere inanan samimi billm adomlan yak mudur? Vordrr. arna sovuon ozdrr ve hemen hemen hepsi ucon daireleri bilimsel olorok uciklomcrun Irnkcnsrz olduqu kanaatindedirter. Carl Sagan b6yledir. Jacques Vallee (Gorutmeven Bilim kurulu'nun vozon) ucandaireci bilginlerdeki korrncsrk fikirlerin torkmdodrr. Bu seyyal dusuncedeki ovrmtrlur gozumden koccbillr: bununla beraber uccndoireleri blzzct kendi gozlerimizle gorursek anlayabilecegimize tnomvorum. Bu fikri SU sortto povlosmm: U_yan dcirelertn nicblr fiziksel gercekliQi voktur ve onu meyaana getiren pslkoloiik gOcler yalan ve nucomnknr, ovso Vallee uean dotrerenn tlztkse. blr gercel1_ olduQuna ve onlonn tnson soyunun degiemesi tern xudretli bir «Konektfl s'_uuraltl» torotmcon meydona getirildigme inun, mnktcdrr.

Casusluk servisleri tnrnfrndon kutlcnumosrvlo aldkall olorak

sunlon ekleveceqim. Amerikon Hnvccihk Crgutu ne vakit yeni bir deneme vopso. yeni bir ucck. yeni bir fuze ucurso bu denemeler ucon dairecilerin g6zunden kccmornokto va onion sanki ucon daire gari.ilmi.i~ gibi bildirmektedirler. Tum ucon doire olovlcnnm bir «Iced» olmadlgl ltlrczi vopuobutr, bilimsel denemeler de olobilir.

ate yandan Pentagon ve NASA buyuk blr alakayla poropslkoloji'deki geli!?meleri, askeri ornuclorto tzlernektedirler: projeler crcsm-

GIZL! PAAAPSIKOLOJI SAVA~I

do, NASA'dan nvnldrktcn sonra «The Institute of Noetic Sciences» isimli bir dernek kuran ostronot Edgar Mitchel'in prciesl vordrr. «Neotlc» sazcugu oldukco rnuphemdlr ve paranormoli ortovo ko~ yan butOn bilimlere isttsnosrz totbik edilmektedir. Bu dernek buyuk bir aloka cekiyor. 18 Ekim 1976'da, Sovyet kozmonotu Vitali Sebas~ tianov burcvi ziyaret etti. Bu adam Salyut IV'de 63 gOn uzayda kalorak dOnya rekorunu elinde tutmoktcdrr. sonro Soyuz IX mlsvonuno do kctnrmsur.

Bu vesileyle, Stanford Kurumunun cohsmclon ve bilhossa «Uzaktan durugor(.J» vizyonlan uzerlnde vopnklnn calrsmclcr. Sovyet Bilim Akademisinden Prof. Lev. N. tuplcev tcrotmdcn Ruscaya tercume edildi. Ruslar ve Ameriko'/lIor, astronotlann kultcndrklcn uzay gemisinden meydana gelecek bir cnzcvi onceden ogrenmelerine lrnknn veren soncedenbilrne» olaylan hokkmda ilgi cekici bilgi ousverislnde bulundular, balki de inson soyunun uzoya tedrici olarak intibakmm konm olabilir ne NASA ne Pentagon bu dernegi paraee desteklerniyorlar, arne askeri tatbikat ihtirnali uzertnde durorok nukleer enerjiye aynlan kadar onernlt bir meblagl kredi olorok ovrrrrus durumdolar ...

DO~MAN BULUCU DEDEKTOR

Ve eger Ruslar bununla ilgileniyorsa askeri totblkcti kesin 010- rok var dernektir. 9uphesiz dernek bosko konulordo do ccusmoktodir. Hastalarm sodeee kendi irade tesiriyle hastallklan hafifletip iyi etmeleri gibi. Bu cohsmodckt geli~meler schcnedlr, Resmi belgelere gore Pentagon ve NASA okult sahodaki diger bircok orcstrrmo konulanno do deger vermektedir: Vietnam'do boscnvlc denenen «dusrnon bulucusu dedektor» bunlordcn biridir. Amerikan bohriyesinin bu konuda yaptlgl ccrklornovo gelince:

Bu aletin sodece mafsalh iki madeni pili vordir ve bir sarkac gibi elle cchsrr: ovle ki, hie bir psikokinezi fenomeni oroya kcnsrnoz.

Muted olarak yatey sekllde duran tupler aletin tcsrvrcrsi sclIomnco dikey sekllde durmoya meyleder ve bu durum bir maden yataglnln, modeni va plostik bir cismin ya 00 dusmcn askerleri torotrndon ormanda soklcnrrus sormosrk tuzcqm konusu oldugunu ifcde eder.

Alet, insan meveut olsun olmnsm cohsrr. Ycprlmosr koloy, ocrklomost cok gue. lnsorun mevcudiyeti holinde dusmonco mokscttc,

- 48-

- 49-

F.:4

PENTAGON VE NASA'da GIZLI GDCLER

nn telepatik intikalini tahayyul etmek kolaydlr. Doha 1938 de Viyano'da Heinrich Urban, du~manlJgm, paranoyaklarda vopuon denemelerde. bes duyunun rnudchclesl olmadan suuroltmc nckledllebildigini g6stermi~ti. Amerikan cskerlnln suurcln, bu durumda, ormono gizlenmi!? Vietnam'h porttzorun mevcudlvetlnl hissedebilir. orno 0 zaman su soru g~liyor oklo: Hasrm bir inson olmadan dedektorun tepkisi nest I cctklonoblllr? Bu orosnrmclcro buyuk pore, lor tahsis edllmistlr, Bir teori meydana getirmek amplifikasyonlu, elektronik bir cihaz duzenlernek murnkun olurso ve oynca elektriki direnci tcsrvrcryo korsr voneltllen dusrnonhk kuvvetiyle dejiisen bivoloiik bir transistor bulunursa, gercekten bOyuk bir odrm otrlrrus olocak ve crustrrmccilortn emrine buvuk paralar tahsis edllecekttr,

Vaktiyle Pennernunde bulunan unlu bir Alman bilginine oit RHO Sigma takma cdrvlo soklanan bir dosya do vor. Bu zat slrndl .r~ASA ve Pentagon lcin ccnsmoktodrr. Kimligini bilmiyorum. Almanya'do bir rapor vovmlondr. ismi sovle «Forschung in Fesseln. Eiectro Gravitation UFO Phanomene: Das Rotsel dar Elektro Gravitation» 1972'de Ventla Verlag vcsrtosrvlo vovmtcndi. Su vozivo g6re. Levitasyon olovlcrmm tetkiki baudo durdurulan anti-Grovitosyona (ztt.cektm gucu) donustu, Zaten roporun bo:?lIgl «Zinclrleme orcsnrmolon» lsoret etmektedir. Bu konudaki orostrrmo butun dCmyada vopilon elektronik zrt-ceklrn cihozlonyla Dogu'yo gecti ve hemen ordmdon ucon daireler gibi tosnife girdi. Bctr, askeri guC olorok devam etmek mokscdrvlo, rotcnru kapatmak Icln ocele etmek zorundo koldl. Cok ciddiye alman bu tetklk.meselevi derlnlesttren bir grubun teskiline vesile oldu: Elektrodyanamic Gravity, inc. PO Box 1976 Sarasota, Florida, 33578 USA:

KiRLiAN ETKisi

Kirlion etkisi de Pentagon ve NASA'nln ilgilendigi bir diger olovdir. Bunu anlamak lcln aydmlatmada kullorulcn fluoresan am .. pulunuuusunmek kofidir. Alternatif" cereyonm tesiri altmda okt .. min voltoi: bir transformot6r vosnosi He cogaltllmH~tlr. 1~lk veren bir desor]: hovada meydano getirmek murnkundur ve bu desor] lcine bir cismi sokmakla, biraz ustohk gosterilirse,· lslern tehlikesiz . hale gelir. 0 zaman descrtm cismin belirli noktosrndo yogunlo~tlgl go~ rulur. Sir optik yamJmo olmadlQI totoqrotlorto sabittir. Bu usul boslanglcta Kirlian torotmdcn modenlerin incelenmesi lcln kuucnuor, Doha sonra aovis.z deneyci desnrjm klasik okupunktur noktalannda

GIZLI PARAPSiKOLOJi SAVASI

yogunla~tlgml ve sujenln gerek fizyolojik gerekse psikolohk holine gore degi*?mekte olduqunu bettrtmisterdlr. yo do boyle olduquno lnonmoktcdtrlur. Diger crostrrrnocrlcr aura ve fontomlora vonetctler; uc kisrm koponlrrus bir yapragm bu kopuk krsrrundon drscn tosen ve yaprogm tornormru meydana getiren bi r oura'nm resmi de cekilmlstlr.

Butun gizli bilimciler hie supnesiz bu cpcroto hucurn ettiler ve ordmdon do resmi billmin du!?manllglnl harekete gecirdiler, Bunun, 10 beraber, resmi bilimciler orcsmdon bircok bilim odcrm otcylo vckrndcn ilgilendiler:

Moskova Oniversitesine mensup 4 bilim cdorm, E. ivanov. i. $esterin, A. Tombiev ve M. Telicenko 1970'de, Have bcz: bilgiler aide ettiler.

Hovadaki desori 20·000 volttuk bir voltaj ve 120 kilohertslik bir

frekansto da voprlobthvordu. Bu sortlordokl deney «Dunvo kures: tcinde» tekror meydona getiriJdi ve bozi noktalardaki descrjrn konsantrosyon halinde kesin sekilde ortaya ciktr. Bu Konsantrasyonu «dOnya kiJresinin lc voprsmm» saf olrnovrsmo baglamak meyli voroir.

Arno belki de iyi bir ocrktomo degildir bu. Henuz fantom tezohur etmernts olabilir, ama ccikco su belli olrnustur ki, sujenin elinden cikon «Klrllan etkisi» cnun normal yo do ipnotik durumda olmosmo gore fnrklrhk gostermektedir. Esasen ipnozla a.lokall objektif fiziki tek hodise de budur scrunrn.

KiRLiAN DEDEKTORU

Sadece bu durum NASA ile Pentagon'un Kirlian etkisiyle ug~ rosen 6rgOtierie vckmdnn ilgilenmesi icin kafidir. Meseta, {(Manking Research Unlimited» Washington, Kirlion etkisiyle telepati orosmdo baglantl kurmovi hedef aldl; ziro sule telepatik bir tesir ahnca «Kir, han etkisi» degi~iyordu. Olay tam olorak tespit edillrse, uzun zomondir beklenen bilimsel oleko tetepotlve muhakkok qosterilecekttr, Bu konudoki konferanslar giderek ornvor ve orostrrmo yapan dernekler cogahyor. Onlardan biri ucok kocrrocok alan terortstlenn tesbiti lcln kontratla angaje edildi. Amerikan ucaklarmdan cogu boyle dedekt6rlerle (Bulucularla) doncturrnsnr. lnkdn gayrikabil ilk

askeri uygulama! ,

Bozi belgelerin emniyetini saglamak icln de, meseta atom bornbalon depolannm emniyetle korunmost lcln bundon vorortcrutccok-

-"- 50 _.

- 51-

PENTAGON VE NASA'da GIlLi GUCLER

trr. Zira, Kirlian etkisinin gercekten ferdi oldugu teyid edilirse ve eger bir lnson eli uzertndekl elektrik de~aril konsantrasvonu birbirine - konstmtmozso: bu insomn onundekt kaplYI ocabilecek en emin vo; suo olur. Kirlian etkisi hicbir sohtekiirllk yapllamlyacagmdon blr emniyet garantisi olocoknr, Sujenin psikolojik haline gore hie degj~memeli. yoksa bu durum Kirlion etkisini suphel: hale getirir.

Diger uygulamalar henuz tason haJindedir. Doyurucu ccrklcrnolor verilmedi doha. Sir kere aura, sokro ve diger agoga-yoga hakkrndo okultistlerln ileri surdukleri nazariyeleri bir kenaro brrokrp fizik ve kimya ile yetinmelidir. Kirlian etkisi, konrmo gore, muhterne, len goz ya do buhar meydano getiren kimyasol kirlilikten dogmak· todir. Amerikail bilim adamlan mutlok kuru alan bir ortamda bu etkinin tamamen kcvbolduqunu tespit etmis gibidirler.

Eger gazm tezohuru teyid edilirse, muhtemelen pcttovic: maddeler i uzoktan beltrleven blr Kirlian dedektoru yapma imkonl doga-

. billr. Kopeklerin burnundan veya bugun kullcmlcn sun'i koku taklit edlci dedektorlerden daha gucli.i olan Kirlian potlaYlcl madele dedektoru teronzme kcrs: cok etkili bir silah olabilir (Pctlovrci maddeler ne kndcr srkr kopotrnrsc kcpotilsm daima bir buhorlosrno yaparlar)

Rir diger hipotez de, hersevtn ckslne, elektro.manyetik olovrn soz konusu olduqudur. Desorn icine uzotrlcn cismin elektronik ve iyonik bornbotcnmcsr srrosmdo vcvuon radyasyonlara bagh bir elektro monyetik olan. Bu durumda ve eger drsondon gelen elektro manyetik kaynaklarca bu rsmrno degigebiliyorsa~ cok uzaklordaki bir fuze bir Kirlian dedektoru ile neden cntosumosm? imk6nlar coookl. Pentagon oynca «Yeni hcplcnn» (Drogue) pollstve mcksot- 10 kuucmrmm do merak etmektedir. SOianin iradesini hokikaten kontrol oltmo alma lrnkdm veren bir «Tibet hepr'nm» rnevcudivetinden kuskuloncn uzmanlar slmdt daho ihtivothdrrtur. Gercekten. Tibet'in i1?galinden bu yana Cin'lilerce voprlcn crostrrrnolordon CIkan sonucloro gore iyiden iyiye mevcuttur. Arno kimse tormulunu memleketin drsmc crkormov: bosorumcdr, iddio edildit1ine gore Sovyetler Birliginde suelanan bozi kimselere ifadeleri ollnmodan evvel bu hapton yutturulmokta ve sonra suelamalor vcprlmoktodrr. Sovyet pollslnln sOrOyle hazlrladtgl dosyalar 0 kadar mukemmeldlr kit cok gOCIO suctcrnctcr tztemrnlni verirler. Suclomanln tek kaynogl suelcmoktir. Eski Macar Bosbokoru Rojk buna 6rnektir.

Bireok ornekler vordrr. Amo bozon suclcncn suctcvonton yo.

- 52-

GiZLI PARAPSIKOLOJl SAVA~I

mltobilirler. Meselo harpten once bir hilim cdcrm Almanlar lehine cosusluk yapmakla suclonml9tl.Eger Alman glzli servisinden iki setin ismini verirse serbest blrakllacagl onerlldt. 0 do Scarnhorst ve Gneisenau'yu, denize yeni indirilen iki Almon zrrhhstnm ismini verdi ve kurtuldu! Demek ki metod ovte pek gOClu degil.

Soz konusu hap (lloc) ileri seviyede bir orostrrrno konusu oldu.

Ve aynca bosko bir hap, «Melek tozu» , Ozerinde de endise verici gurultuler duvulmoktodir. ABD'de sonki bu hap bedava dogltJlml~ gibidir, kimin daglttlgl do bilinmiyor, haptn etkisi birkac dakika iclnde korkunctur. A~1rI dazdan dalaYI % 10 olurne sebep oluyor. 1977'de pasifik kivrsmdo bulunan bes otunun hapdan oldugu 50,/· lendi.

«Malek tozu» kullanmak ve yanmda tosunok modo oldu. fIE> gecirilen haplann analizinden bunlarda «Hldroklorur Pensiklldin» oldugu cntcsrlrmetrr.. Keza gecler buna «Fuze vokrn» do diyorlar. Bu terkibin kesf 1950'Ierdedir, 0 tarihlerde anestezi maddesi 8')rok denenmisti, arne hayvon ve gonullii insanlar Ozerindeki etklstnln cazibesi korsrsrndo bu moddenin kullcrurm oskrvc chnrrusn, Prensta olarak kimsenin bunu imal etmeye hckki yoktur ve seklen sotl91 do ynscklonrmstrr. Bununla berober. kanunu hlce sayan birisi bund v. buyLik miktarda uretti ve bedava daglttl. Dagltlm ABD srrurlon lclnde kclrruso benzer, bir ovncohk vor, 0 do 1965'de krso bir sure. Franso'da gorulmesi.

ABD'nin bu suphell dusmoru kim olobilir? Amerikan vonettclleri hemen Cin'j suclodrlor, Bu bana pek dogru gelmiyor. Cinlilerin zihniyeti bunu yapacak kcdor. seviyesiz degildir. Mesele hclledilmedi ve hlcblr ipucu dagJtlm sebekestnl ortadan koldrrmc lmkcm ver, medi.

Zaten haplann bir silch olarak kullcnrlrnnsr ilk deta olmuyor.

Doha 19. vuzvrldo, ingilizler, Cinlilere atyan ve turevlerlni yasaklamaya kolkll?tlQI icin sovos i10n etmlsti, Yeterince gOCIO alan bir hap. su ve yemek Ictne konulursa butun orduyu sovcs dl~1 brrnkobtltr, Konu Ozerinde vcprlon orcsnrmotor Pentagon torcnndcn srsternll hale kondu, Biliyoruz kif oniki seneden beri CiA tarafmdan haplar Ozerinde denemeler vaprlmcktcdrr, Kendilerinin haberi olmadan hap yutturulan blrcok sule intihara kctkrsn ve bozuon osm dozdan ol~ dOler. Bir orostrrrnc sonucu ortoya cikon bir rezaletti bu.

PENTAGON VE NASA'da GIZLI GUC;LER

CiA ojcnlon, bir senate komisyonu korsrsmdo boyle bir totbikat voptrklonru itiraf ettiler. Sucu sobit CiA bu tip deneyi onceden bildirecegine soz verdi. [nsollch sozunden donmezt Ochsmotcn 6yle endlse vericidir ki, hlcblr ozel tesisata gerek yoktur. MunhaSiron bir lnscn gerektiren klosik organik kimya denevlerl soz konusudur.

Pentagon tcrotrndcn finanse ediien bu gizU laboratuvarfann, sovis: billnmez. Onbinden fozlo organik terkibin her sene kasta, dildigi bilindigine gore, bul6boratuvor/ann sovrsi hayli fazla olmok gerekir.

Terkiplerln geli9me formultert He benzer terkiplerln ozelllklerlnln bilgi sayarlorla incelenmesi meselenin ne denli geni~ o!dugunu bize cnlotrr.

Blosirnlk sovcs. biyolojik sovostcn daha tehditkdrdrr, cunkii kaynagml maii ve gizli bilimden alabilmektedir. «Melek tozu», Clntilerln ,bir «Efed,rin» seklinde alan sihirf Ma-Huang hcpinm btr tu, revidir. Aynca ilkel toplumlann geleneksel iloclan do Pentagon toronndon esosh olarak incelenmektedir. Brezilyo'daki bnzt knbilelerin kullandlQI «Yahe» telepatiyi crtttrmoktodrr. Cad vesilesiyle zikrettigim buno benzer bir maddeyi hcnrlotmm,

UZAV KAPSOLUNDE TELEPATi DENEVi

..

Pentagon ve elektromanyetik radyasyonlarla hoberlesme orccIanni kestetrnek icin crcstrrmclor do yapmaktadrrlar. Yani telslz ve Laser'in kullcrurrundcn kurtulma tmkonlcnru crornoktodrrtcr, Su tclnde ne vozrk ki cok kota yaYllan yo do havadaki kadar iyi yayll_ mayan ses-ustu dalgalan kullanmak veterlidlr.

Telepatik bir hoberlesme usulunu nosu elde edebiliriz?

Nautilus Amerikan cemzolnsmdc vopuon telepati deneylerinden sonra geeen yirrni VII zortrndo yeni bir ~ey crkmcdi, neredeyse bu deneyden suphe edilecektir. Buno kors: ostronot Edgar Mitchell uzay kopsulu Icinde, dunvocon 160,000 krn, otede te/epati deneyferi voptr. erne tomcmlonmrs sonuclor belirmedi henuz, Esasen NASA silohlcn btrokmcd: cmo. bu ara~tlrmolar' simdiki durumdo eksik bilgilerle doludur, Fronsa'da kucuk bir tecrube materyali, btr cisim vusrtcsivlo kovbedllen telepotik bir rnesojm doha sonra toplcnnblleceqinl g6stermi~tir. Su sonuc eger tohkik olunmusso. bundan cikocok neticefer askeri uzaysal ve cosuslukto ilgili hcberles, meIer icin sonsuz oloccktrr.

- 53-

- 54-

GIZLI PARAPSIKOLOJI SAVA$I

Avru orcsnrmo sohosr dahilinde her cisimden geeen Mu Tonecikleri ile cchson bir telefon do duzenlenmisti. Otuz kilometre uzokhktan boglontl vcpuoburrusttr. Doha qenis mikyasta herholde butun dOnya uzertnde boglantllar vcpuoblleceknr. Kucuk bir mahzur var: Allel ve vencllerin pek kormcsik olmos. can sikrvor.

Telepati tetkikleri belki de, elektro manyetik olmoyan bir tayfin (spectre) bulunmasma yol ccocoknr. Prensip olarak, Elnsteln'in «Blrlesik Alcnlor» teorisine gore, UC irnkdn vordir: cekimsel-manyetik tayf cekimsel elektrik tayfl va cekimsel _ elektriksel manyetik uc fozh toyf elektromanyetizmden alman sonuclar hotrrlorurso (rodyodon rodora, televizyondon «x» rsinlcnno kadar) lie yeni tayfm bu lu nmas In In ma nzorovi zeng i n lestl rece(H an 109111 r.

Pentagon ve J~osa crosnrrnovr fool olorok surduruvor, orne kcrumco nukleer ener]] elde etmek icln uranyumun porcolondrqnu kestetrneve benzer bir durum henuz bulunrnus degildir. Mamafih, Amerikan patent dairesi elektromanyetik olmayan gue dedektorlert bulan birkac ki!?iye beratlanm vermisttr. Bu cihazlar ancak sahiplerinin ellerinde cchsir gibidir, arno hersevden once hottrlcmok gerakir ki. ilk radyo ohcuon do bovlevd! Uc elektrodlu bornborun mucidi Lee De Forest, scrlcton dive hapse ctrlrrustr.

«Duruqoru» vosrtosrvlc hcberlesme ihtimali Pentagon'un ilgisrru cekmektedir. Gercekte_n bir duruqoru medyomu mekanda beHi bir veri «zlvoret» edince, mesela mars olfobesi vosrtosivlo. uzck, ton nobertesmeve (telekominikosyono) yerayan ortoyo crkonlmost kolay bir etkiyi neden hosu edemesin? ilk oolumde ingo Swonn'rn boyle bir etkiyi meydono getirdigini g6rm(j~ti..ik. Ne vozrk ki pratik kullomma nenuz nozir degil bu etkiler, cunku hemen hemen rnut- 10k smrdc cohson kormcsrk bir cihaza bos vuruyorlar yo do soz konusu olon yere, hossas bir hayvan, mesel6 kedi, vertesnrumestnl istivorlor. Psikokineziyi ve psitron dedektortertntn lrnotcnm doguran her tlirlu bcslcnprc hareketlerini, Remy Chauvin (Frcnsrz pslkoloqu ve bivoloqu] «Gelecekteki sovoslorm meydan okumosi» isimli eserinde bize cntotmoktoorr.

NASA ve pentagon nukleer enerjiden doho kuvvetli ve kullorulrncsi koloy her tur yeni enerji kaynagmdan endise duvrnoktodrr. iik nazarda boyle bir orcstrrmo socmo gozukebilir. «Bons lcln Arostirmalar» Uiusiararosl Kurumuna gore, Ameriku'hlor tuzeler torotm. dan serbest hale getirilmege rnusott 12.000 ve Ruslorda 4600 ter-

/

- 55-

PENTAGON VI::. NASA'da GIZLl GUC;LER

rnonukleer bo~lIga suhlptirter. Bu ikl super devlet cvnco. 60,000 taktik atom bomocsmo do maliktirler.

Bu voziyet dunvcdck: erkek, kodm va cocuklonn her birine dart ton tri-nitro-toluen dusuvor dernekttr. Sir kcnsrkhk halinde her biri 40.000 ki9i oldurebillr. Bu scrtlor oltmdo neden veni enerji kaynaklan elde edilmek istenmektedtr? Cevobl bosittir ne nukleer enerji, ne atom santrali, termonOkleer enerji ve ne de H. bombcsi otomobilleri coh!?tlrmadlgl gibi, uzaydaki tuzelen de isletmemaktedlr

Uzay gemilerini i8tege bagll olarak harekete gecirecek yeni bir enerji kaynagl petrolun verine gecip ve ucuncu dunvo milletlertne kolovhk saglayacagmdan, ilk tertipte askeri ve siyasi bir oneme sohiptir. Bu alanda, Nasa ve Pentagon ologandll?1 herhongi bir alandaki horcamadan doha ziyade para horcomcktodrr.

Mamafih, bu crostrrmclonn bozucn gulunctOr, meseta pslkcnollst Wilhelm Reich'in ochsmolon. Kendisi hoplste aldO, sohtekcrIlk nedeniyle otrtmrsn teen, Reich oskrn gogOn mavi rengini ocrklayon bir enerji yaYlnladlQlnI umuyordu. ORGON dedigi bu enerji ana gore. sildh voptmrno vcnvordu. Kendisi bir tur Organ topu irnol ederek, dedigine bokrhrsu, bircok uccndolrevi atmosferimizde ucmasrno engel olmok mokscdtvlo hergi..in parcaltyordu. Tutuklcnmosi srrosmdo el konulan bu silnhm oovlest ozelllklertnln olup olmodr, glOm tahkiki lcln incelendi. Eglenceli olduqunu Omit ediyorum.

Bu optoluklon blr yana brrokorok. biz gene, etroturuzt guellj ve tehllkeli bir enerji kaynaglmn cevreledigi iddioemo donellm. BiIginter, oteden beri, bundan suphe ediyorlor ve strnvocrlor do nukleer enerjiden soz edlvorlordr. 0 zamandan beri, okulttstler ya do onlann drsmdo alan lor, bcsko turlO enerjilerin oldugunu telkin edip duruyorlardl. Bu «Ba~ka turlu enerjilerden» ucunu ele olotrrn. ilki, «Zorncn Akl~l» ile elde edilen enerjidir. (Zaman enerjisi) Rus estronomu Kozirev zaman okisrrun onune, nehirlerdeki gibi. borajlor yopllobilecegjni onerdi. Bu sezgi blrcok Amerikall toraftndan ale olmdr, meseta milyarder Howard Hughs bunlordon biridir.

lkincist, uzaydaki Kozmik Enerjidir. Zit vonde hareket eden iki kuvvet gibi birbirlerini kcrsrhkh olarak «notrolize» edlvorinr ve boyle hlcbir etki meydana gelmiyor. Eger bu «notrlesttrrne» ye engel olu , noblllrse, bizzat evrenden gelen bedava bir enerji elde edilecektir Ucuncusu, «Alt uzov» (sous aspace) enerjisidir. Eger uzay tn'uncu

GIZL! PARAPSiKOLOJI SAVA~I

kuvvet, 23 santimden a~agl seviyelerde tetkik edilebilseydi, oradan maddenin tum dagllmastyle elde edilen enerjiden daha vuksek enerjiler crkordr, Fronslz filozofu Gustave Ie Bon'un do boyle bir fikri vordr,

Pentagon'u tahrik eden son nokta, ucon bir cihaz ya do uvdudcn hareketle. modenlerin, petrol yataklarinin veyo deniz clnlonn uzaktan tesbiti yani herhangi bir ortamdo, bir sureksizHgi meydana ctkormoktrr. Resmi bilim, geii9mesine ragmen, bu teknik meseleyi holletmek gucunde degildir. Bu sebeptenvokultist ve onlann dismco kalanlann sozunu ettikleri «eloptik $ualaro)} blr conus vcpudr. Bu bot In! devlrnln onlorrum biimiyorum ve kimse de bunu bona ocrktcvorncdr,

Eloptik suo chcrs: evvelce kestedtlmlsdl. ~imdi Nasa va Pentagon balon ya do helikopterlerden (ziro ucck hizh gidiyor). demzoln ve petrol yatagl tesbitine cehsmuktodrr. Sonuc cesaret verici 010- bilir.

Soymasl biraz srkicr, bunco orostrrmorun nenuz bcslcnndo bu. lunuyoruz. Arna Nasa ve Pentagon'un bu orosnrmolcrc verdigi onemin bUyOklUgunden de $o:;;kmllga ugrmnamak gerekir.

- 56-

psi CENNETi Mi, CEHENNEMi Mi?

Bu kltnbi yazdlglm tarihte, 1978 bahannda, Prag bahanndan onvrl sonro, Ports'te, kuvvetli bir tonla. Cekoslovokvc'run Ruhun Bictrosi denen bir cehennem oldugu ifade edilmekteydi.

Bu biroz dramatik blr voklosrrndrr. Ziro orada kimseyi kursu, no dizmediler ve temerkOz kornplcn do kurulrnndr.

Zaten srmdlkl rejimi yerenlerin cogu bir kelime cekce bilmedikieri gibi bu dilde yazll) olen bir kltobi okuvornoztor.

Mesele, Prag'da Kotva tcrcfmdon vcvrmlcncn Karel Toener'in «Hledame Kosnieke Civ·lIizace»sini bilmezler; onlnrm «Kozrnlk Uygorhklann [ncelenmesl»: bu kitap metin olarak en iyi kitcptrr. 1978'de vovrnlonrrus aym degerde bir dOzine kitap sovobnirtrn. Fakot beni hersevden ziyade ilgilendiren okult otcrundo Cekoslovokya'do vopnrrus olan deneysel bir Ylgm kesttttr.

Prog'da 1973'Ierde «Psikotronik» isrni verilen ilk Cek kongresi vopudr, Bu alandaki crcstrrmovo izin verilrnlstt.

Karel DRBAl, Robert Pavlita, Jano Pavlitova - Zopadlova ve Zdenek Rejdak gibi orostmcrlor kolayhkla soru sorup resim cektiler ve buluslonru birbirlerine gosterdiler. Eger onlonn buluslcn teyid edilir ve uygulamalar coqchrso. sosyalist blok demokratik bloklara nozaran daho avantajll duruma gececektir.

Cekoslovakyo'ya ozel bir 6nem verilmektedir: byle ki Brejnev'e gore en onemli nutuklcnru. Prag'da verecek kadar gozde dururndcdrr,

Soz konusu alan kesltler nelerdir? 18. yuzYl1 sonlcrmdc Volto'runkine benzeyen Pavlitc'nm kesfinden bostovcnm. Volta; birlesik farkll iki metal telin olu kurboqolcn hareket ettirdigl ve gOeli.i 010- rok statik elektrik etkileri verdiqini gostermi9ti. Pavlita do modeni cisimlerin enerji hcsrl ettiklerini buldu ... Bu sortlordckl [enerotor, sadece cok belirli madenlerden degil. ovru zomanda belli bir bicim, de olmak gerekiyordu.

- 57---

- 58-

GiZL1 PARAPSIKOLOJI SAVASI

Esasen Pavlita tekstil rnuhendisidir. Buldugu [enerotorlere oit bircok beroti vordtr. Ulusal Cek motbocsi su oltmda kaldlglndan vovmlcnmcsi biraz gecikmi~tir .. Maddeyi ceken ve iten, dotovrsivto donduren vetrnls kodar [enerotor takdim etti. Bu [enerotorlerden birl bckrr bir halko lctndeki oluminvum tekerleqi donduruvordu Bu holkov, cevreyi kirletmeden ve bedava elektrik oktrm uretmek icin bir dinamoya tokmak katl ld! iyi nos do bu enerf nereden geli· yordu? Pavlita ve colrsmc urkodoslcrmo gore, ki en bcsto kiz: gelir, buvuk enerji donusumu prensibi, temel termodinamik yasalan cig· nenrnls deqildtr. Onlor, hlcblr zamon, irnkcm olmayan bir dotrni ho reketi kesfetrnls olduklcnm do ileri surrnuvorlor.

o holde, bu enerjl maddeden, evrenden yo do deneycinin smir sisteminden mi gelmektedir. Mesele ortoda duruyor. Her durumda bu zengin bir bulusun boslcnqrcrdrr. Pavlita'nm vcrdrmcrlormdcn birisi buvuk bir ienerotorte tokviye edilen bir otomobildeki benzmIe fozladon bircok kilometreler vopuobueceqtnt tespit etmistir.

MUMKUN ACIKlAMALAR

Uc ocrklorno irnkdm rnsvcuttur. Bir de hilek6rllk meselesi vardir. Bu, povlltovi qorenlerce resmen reddedilrrustir. Deneysel olarak «Moddenin Dogllmasl» hipotezini tahkik quctur.

Birkac kiloluk bir [enerotor (Uretec» senede bir miligram kaycetse. muschcce edilen hadiseleri enerji olarok beslemeye buyuk derecede kafi geleceginden, hesobrru yopmaya oslo imkon yoktur. Bu aglrllk kovbi oksit!enme ya do sctrh ovcrlcmosmm sonucu 010- bllir.

Acikco bir kcc kilo bckrrh ya do cellkll aliminyum, ozel bir form iclnde. bir elektrikli otomobili cohstrrmok. bir evi ovdmlotrp rsrtrnok icin yeterli enerjiyi hadsiz hesopsrz uretecektir. Bu esslz bir teknik devrim, hatto uygarhglmlzm bir degi~imi demektir.

Kendini doqon olarak dengeleyen kozmik enerjinin notrlesmesi rnurnkun. ikinci ucrklorno olobilir.

Gecmiste Almon Oscar Korschelt ve Amerikoh Cameron tarofmdan gercekle~tirilen blrcok deneyler teoriyi tevld eder gibidir. Deneycilere gore, tel bobinler ve madeni koniler hie bir ors koynoga bogli olmadon enerji urettvorlcrdi.

- 59-

I-JSI CENNETI MI, Ct:HENNEMI MI?

Bu cohsmolor gerektigi gibi gercekle~tirildL Ve .corschelt sovos sonrosi kovrtlorlo 69340 nolu beraatini cldr. Froosa'da vopi'cn bu tureen denemeler, vobonci bir uyaran olamadan ovru tarzda bo. binlerin radyoaktivite meydana getirdigini ortovo koyaea ktir. Amo ben bundan pek emin degilim. Mctemotikci Joroslov Mrkvieko, Pcvlito lenerctorteri teorisini geli!?tirmektedir.

Son mumkun cciktorno «Povllto Etkilerl» vcsrtcsrvlo hosu 01- rnosidrr. Cek ve Sovyet orcstrrmocrlcn. bu vesilevle butun conn organlzmalonndan vovrlon yDklu tnnecikJerden rnutesekkil pek lnce gazl beJirtmek icin «Biyoplazmo» deyimini kullcnduor. Ne var ki bu «Bivoplnzmn'nm mevcudiyeti deneysel olarck henuz Ispctlonmorms durumdcdir. Bu ucuncu ccrktomo. digerlerine gore, pratik uyqulcrncsi daha cz zengin olmaklo beraber porcpstkolou icln devr.rn yaratacqk dururndodrr. Zira Pavlita [enerotoru uygun sekilde duzen. lenirse, sujelerdeki psikokinetik kuvveti bir an icinde olcebtlccekt.r.

Volta pilinin bir duzenternesi olon Galvani deneylerinden sonro, Benjamin Franklin, bosoton kuvvetin vrldmrno benzer olduqundan soz edivordu. Cavendisch doha do otelere gitmi$ti. Nihayet Elektromanyetik teori va sonre elektronlor teorisi olov: tamamen ontnsrhr hale getirdi. Elektrikle aydmlanma ya do elektrik motoru gibi teknolojik butustor. bu ocrktomovi beklerruvortordrr.

Acaba Pavlito [enerotorleri icin de durum boyle midir?

Pavlita, kendi pcvrno. bu jeneratbrlerin cohsmos, rein mucidinin iradesiyle soqroncn bir kntolizoru gerektirdigi korusmdodrr. inson bu [enerctoru. dokunarok vo do ana bakarak hareket ettire, bi!ir. Kendi clhozmm iyi cotrsmcst icin «Kendi rnevcudivetrn.r» gerek!i olusuno inanmak butun mucitlerin zovif tcroudrr .. Teknik tcrihi bu tur hikcvelerle doludur. Potentler vovrnlcruncc. bu [enerntorlerden cok scvrdo yapllacagl ocrkco qorulecektir

Galvani ve Volta'ya donersek, voqunluklcn metcle gore degisen bir elektronik gaz lceren madenler, bilindigi gibi bokrr ya do derrllr blr telle blrlestlrtllnce biroz elektrik hosrl edebtltrler. Metali orr asitle okslttersek. coho cok elektrik elde ediiir. irili utokh kuru pii:el"i b.livoruz. En kolcv yolla elektrik uretrnenln bir volu do Amperein ileri slirdugu ve Grornmeln duzenlediqi, rnnoent b.r cork: mnnvet.k alanda dondurrnektlr. Bizleri ovdrnloton elektrtk bovle elde ed.l.nektedir. Cork bazan atom enerjisiyle isrtrlon bir buhar trilJunC!y~e cousrms olobilir. Povlita belki doha kolay bir sekilde enerji hosr: eoebilir.

- 60-

GIZLl PARAPSIKOLOJI SAVA~I

Volta ve Galvani'nin ustuste konulu rnetollerlnden elektrik. elektro kimvo. elektronik ve nukleer endustrtve gecinciye kadar hemen hemen vuzelf sene gecmesi gerekti. Buqunku orosnrmo vcsitclnnrruz cok surotn, bu vuzden on-oniki sene ictnde bir Pavlita sonayii kurulabilir. 86ylece enerji bunoumlcn kotu bir ani olarak kcur,

Petrol yataklari aramaktan covinr, e!ektrikli otolorlo dolusrltr.

Uzay do dahil, butun yolculuklar sekll degi9tirir.

Karel Drbal olovi, uzerinde durulmaya deger bir olcvdrr. Oloy Chesterton'un bu buvuk sozlerlni ocrkco dogruJadl: «Hovotm cn Listun dersi, aptallann do bazen hckl: olduklondir. «Bu cok kulturlu rnuhendls. herkesin tam bir bonluk saydl91 bir sev Ozerine «Pramit etkisine» egildi. Yuzvrllcrdon beri gercekten de Mrslr plromitlerine buvusel bir nitellk lnoncrru sokon bir tokim Cltg,"Iar, piramitin tcine ne konursa konsun, organik maddeierde kokusmcrun durdugun~. madenlerdeki paslanmanrn yok olduqunu, kimyasal moddeterln degi!?ime ugradlglnl tesbit ettiklerine tnoruvorlcrdr, Bu crlqmlnr oresmdo en rneshur olan Frunsrz Antonie Bevis. kucultulmu!? bir piromit modeli iclne bir kedi 610su koydu ve kedi rnurnvolcsn. Bovis, hovctmm sonlannda bir kitap vozdr. 1913'de vovrmtonon bu kitap Drbcl'm dikkatini cekti.

Drbal, Bovis'in dediklerini tahkik etti ve kullcrulrrus tros brenklonrun bilendigini tespit etti. 1959'da 91304 nolu Cek «lhtiro beru, utrru» aldl ve Drbal piramit/eri butun Cekostovokvn'du ABD'de ve heryerde sctrlmovo bcslodi. Karton ya do plastiktendi. Marshall Me, t.uhon'm oqlu Eric Me. l.uhcn gibi bir coklcn bununla ilgifendi. Diger deneyciler, maddelerin suyunu kaybetmesi (Kurumcsr) yon gecirgen kristallerin butcmktosrnos: gibi sonuclor elde ettiler. Arna buvuk bir krsrm hlcblr sev bulorncdr, Drbal, doha sonra pircmitleri bir lozer'den gelen enerjik ye9il rsik demeti cltmo verlesttrdr. Ono gore sonuclor ovru: oksltlenmenln dunnest ve bozi kimyasal tepkilerin stabil hale gelmesr. Elde ettigi sonuclorrn blr krsrm bcskolannca vctonlcndr: bu birsev korutlcrmvordu. Esasen fiziksel, kimyasal bir bivoloiik hemen her buvuk deney bostcnqrcto hicbir seyin forktnda olmayan deneyciler torotrndon meydana getirilmi9tir. Einstein Teorisine boslcnqrc noktcsi teskil eden Michelson ve Morley'in teorileri boyle olmustur, Bu tecrube hakkrnda vuzterce menti ya: vrn voprlrmstrr.

«Kendini meydano getiren maddelerin niteliginden mustnkll 0- larak bir yapmm sekll enerjik etkiler meydana getirebilirn fikri, okult

PSI CENNETI MI, CEHENNEMi MI?

blr fikirdir. Bunun tamamen cbes olduguna mcruvorum. Saf bitirnde seklln oynadlgl rotu gormek icln bir rasyoskopun YOPISInO bokmak kdfidir, Diger boz: sekiller telsiz dnlqclcnrun ohmsrru degi~tirmekte ya do ortadan kcldrrrnnktodrr. byle kl, asker! crcstmcncr saglonaeok yorarlon orostmnoktodir. NASA'da Alman bilgini olan Ottmar Stehle. radyo dulqolcnrnn meydana getirilmesi ve kesilmesi hususunda buvuk bir ciddiyetle pirumit etklterlnl incelemektedir. Cekos, lovakyo'da, Brezilya ve Arop cbllerindeki gibi vcvrlmovcn radyo voyaYlnlonnm tabii yaprlan incelenmektedir. BOtOn Cek orcstmcrlon «Maddenin hic,bir eneme sahip almadlgl hakika,tinde») mutobrktrrlor ve koni gibi. piramit gibi degi9ik blclmlerin meydana getirdigi her tur kuvvet Ozerindeki orcstrrmolcnru dennlesttrmek egilimindedirler. Diger Cek bilim cdornlcn dikkotlerlni «$ekil etkisi» vosrtosrvto meydana gelen Zit cekim gucune voneltmts durumdodtrlor. Pavlito, daha once su lcine dotdmlrrus madeni cisimler Ozerinde cekme -itme etkilerini g6stermi9tir. Uygulamalardan olrl, hosu alan kuvvet olcrurun mcdeni cismi vertnden oynayan ultrason haline donusuour. Bunun lcln bilimin bildigi ve henuz bilmedigi radyasyonlar tcin her cestt dedektorter voprtmck gerekiyordu.

psi DEDEKTORU

8oylece. 1970'de Jan Merta isimli ABO'ye g6cmu~ olen bir cek Psi etkllerlnl yayan bir suleden cikon kuvveti tespit edebilen bir , dedektor meydona getirdL

Ceklerin yaptlgl her orosnrmo. insorun etrofmdo mevcut alan ne elektrik ne elektro manyetik ve ne de nukleer olmayan kuvvetlerin lmkcnlcnru ve onion tespite voneliktlr.

Kanrmco. teoride. bu genelle~tirme pek ocele olrnustur, Ziro elektrik. elektromanyetik ve nOkleer guele henuz bilmediglmiz sekillerde pek Old tezchur edebilirler.

Bir Cek bilgini bona «Simya'da ilgiye deger sonuclcro utostlgtm vozdr, Eger basit vcsrtotcrto buyuk olcude donusturme (Transrnutcsvon), bir maddeyi bcsko bir maddeye donusturme gerceklef?tirilirse radyoaktif ortrklcn radyoaktiv olmayon maddeler haline 50- noyi olarak dondurmek rnumkundu:', Bu nukleer enerji kullcmrmm buyuk olcude kolcvlostmr. Keza notron bombosivlo vopilon bir bornbalamanm etkileri de noturtesebllir, Atomla lsleven otomobillerin neden yopllmadlQI konusunda tamamiyle teknik dQzeyde bir koc

- 61 --.:

GiZL! PARAPSIKOLOJi SAVASI

ccrklomo yapmakla vetineceqim. Atomlar, elektronlar gibi dolgall ozethkler tcsrmoktodutor.

Lois de Broglie'nin bu buvuk fikri kuzenim -George Gomov'o ve de bona dogol rndvocktivltevl ocrklomnrmzo irnknn torudr, Atom cekirdeqini cevreleyen elektronik toci meydana getiren bu dalgoll etki, belli bir vonde cekirdeqe nutuz eder.

Kimyasal tepkilerle nukleer tepkilere etki etmeye lrnkcn veren bu durum ancak bir koc vudonbert bilinmektedir.

Bununla beraber, Simvocrlor vokttvte, resmi bilime kors: klrnvn, so I tepk i I em ele rle don Li~u mil n (tra nsm utosvon un) gercek leseb i leeegin; iddio etrnislerdl. Dr. Novak, vokin zamando bu tip bir olcvi kotoltze eden (Teztestlren) bir madde buldu, bunun stmvocrlcnn «Hoceri telseti» (f'elsete tcsr) dedikleri, 'gey olmosi ihtimal dahilindedir. Hntrrlodrqrm kcdonvto katalizbr bir tepkimeyi kolovlostrron bir maddedir. .

Tepkime sana erince dokunulmorms durumda, hicblrsev olmadon kclrr, Tepkimeyi kotovlostrron bu kotalizot6rler nukleer klm, yoda do vcrdrr.

Gunesin foaliyetini rnumkun kllan karbon, hidrojenin degi?imL ni kolcvtostrrcn mumezon b6yledir. Dr. Novak b6ylece, sodyum Oberilyumu donusturdu.Berllvum. zumrutunun boslrcc bile$igidir.

imdi, simvorun en esosh belgesi «Zurnrut moscndrr». Bu donusum kursunun cltrno donusmestnden doha onernlidlr. Simyaclligm gercek boson belirtisidir.

Simyanrn donusturrne metodu, prensip olarak, buyuk rniktorlcrdo moddeyi islernevi lmkdn verir. Buna gore atomik artlklarzoyrf enerjili radyoaktif elamcnlurdrr. Arne, rodyoaktif bir eleman zovrt e:nerjili oldukca, vorhgml sOrdOrme devresi buyOr ve onunla temes edilirse buyuk tehlike vorotrr.

$oyet Dr. ~ovok'm kotcllzorune benzeyen bir katolizbr'den eriyik sekilde rodyoaktif kirlenmeye maruz kclrrus orozi uzerine minik bir darnla dcrnlonrsok. radyoaktif modde sabit bir izotopa donusur ve tomamiyle mudotocsiz hale girer. Enerji bosotrnosi cok zc, Ylftlr. Askeri uygulamalar kendiliginden gelir. Sivil etkileri pek bellrIi olmayabilir. Atomik crnklorlo otomobil surulebllir, Bunun icin rcdvooktif crtrklcri radyosyonlarla bombalamak yeterlidir. Havanm

-82-

,- 63 ,_

PSI CENNETI Ml, CEHENNEMI MI?

ozot ve rutubeti 0 zaman hidrozln verir, bu do pctlorh motorlordo yonabilir ve otoyu benzinden daha iyi hareket etttrtr, Yonorken de hova ve su buhon cikorrr. Atomik fobrikolar kendi ortrktcnndon kurtulma imkdnrno bbylece kcvusurlor. Ne var ki, bu ortiklor redyooktiftirler. Concorde meydomnda iki otomobil birbiriyle corprsirsa tum Paris'j boscttmok yo do otomik ornklon hemen nortlestirebilecek bir vosito bulmak gerekir. lste burada rse simya konsrnck, todir.

Louis Pauwels ve ben, 1975'de «Avrupo Televizvonunun en ivi dramatik eseri 6dulUnO «Boskcn Foust» ile olrmstuc, Eser b6ylesi bir bulusun etkilerini onlotrvordu. Faust cok uluslu bir grubun strndiki bcskomvdi ve dcrusrnom Metisto, grubun neredeyse ele gecirecegi simyasal bir bulusu ortadan kcldmvordu. Mefisto'nun rncksodi tnsonhqm enerji bunohmmdon krvrr krvir krvronrnusr ve petrol sovosmm surup gitmesiydi.

Cekoslovakyo'do duzentenen diger okult uygulomolara doha fozla vovrlmok istemiyorum. Meselc ne hap ne alet istemeyen bir dogum kontrolu metodu var.

Dogol astrobiyoloji ritimleriyle ilgilidir. istatistik olarak kcrutlcnmrstrr. Bu soru. B6ylesi horiko buluslor neden Cekoslovokyo'da yogunla!?ml~ durumdcdrr, Rejime kcrs: olanlar divorlor ki bu rnern, lekette oturan totthsiz kistler kendilerini harcoyan bcskidon kurtulmok icin okultizm: incelemektedirler.

8u muhokeme pek scfcodrr. Su vozlvette bilimsel ve teknik kesltterdekl bnsdcndurucu ortrs, idi Amln. Dado'nm lslne vorcrt Benim Izohrrn dar kafal! okrlcrlon sosrrtccoktrr. cunku kelimenin tam' ontcrruvlo bir okrlci olarak iddia ediyorum. Bugunku Prag geceleri halo buyO ve simya hcvosrvto doludur. Cekler vuzvinor alan zamandan beri bunion uvqulcrnoktodrrtor ..

TOPLUMDA psi KONTROLU

Modern bir scvosc hozrrlonmok. iein hclkm bir coskunluk Ictnde KOOUI eUigi bir ~rtlandlrrlJa gereklidir. Hitler bu_nu cox .i¥i- biliyorduo Cinliler bugun bu teorivt uygulamaya kovmcxtoorrtor, Cin-e QYI'r_ olglmlz oolurnde, gorduk ki okultte hareket eden _ nalk hcreketmln ecsonn eylemi «Dortler Oetesbnin devrttrnestne sebep olmustu.

Bu cinsten bir hareket ABD'de uygulanmoktadlr. Walter Bovart'm «Operation Mind Control» zihin kontrolu hareketi: {Dell Publishing Co.} isimli eserinde bu belirtilmektedir. Sovyetler de, hie kuskusuz toplumun ne du~unduguni..i anlamak icin holkrru kontrol clnndo tutmoktodrr. Bunun lcin gizli polisin gi.ici.i yetmez; dusunce gizli kolobilir. Zoruri olorak cezovr ve vokclcnmoyr gerektirecek bir yaym holinde ele gecmez. Genel ruh halini kollektif suurolnrn torumck icln Telepati'nin kutlorulmcsr fikrinin dogu!?u hoyli eskidir. Bu 1931'Ierde «Amazing stories» dergisinde Paul H. Lovering imzaslvla vovmlonon «The inevitable Conflict» «Beklenmedik karga~a» ba~llkll vozrsivlo bostor «Lovering H.P. Lovecraft'm takma adlydl. Su tarihten itibaren Sovvet'ler'de de, ABD'deki gibi hassasiyet orttmci hepler ictrtilen bozi sujeler vosrtosrvlo sehlrde hukurn suren atmosferi hissetmeye, anlamoya ochsrrlor. Bazi suieter ipnozla scrtlcndmlorok geni~ bir topluluktan gelen telepatik slnvollere duyor" hale getirildiler. lpnoz ile etkili haplonn birarayo geli!iJi cok lte, rive gitti ve daho onceden gordugumuz Lee Harvey Oswald olovi gibi bazen 61durucu nitelik kozcndr, Ycpilon en yeni onketlere gore CiA'n," 7000 deney sOjesinden en ozmdan ueD olmusutur, Bunlor orasmda Amerikan ordusu clbov: George Donald 1959 do intihar ettl. Boyle bir fiilin sebeplerini kesinlikle sonradan butmok, cidden guetur. Olso also, delil yoklugundan, otkell bir toplumun kollektif ¢uroltlnl duvorh hale getirmeyi denedigi dusunulebilir, Bu orostrrmalar zaman olarak cok geritere gider, en ozmdon LSD'nin ke~fine kador ...

- 64-

TOPLUMDA PSI KONTROLU

CiA'mn yaptlgl yeni bir ankette bir tcruk have cstsubcvi Williom F. Chaffin, yemin ederek, 1958'de kod numcrost E.A. 17-20 alan bir hopi kullcnmovi kabul ettigini ifade ettl,

CiA tcrmulu cciktomcvt reddetmistir,

ilglli dosya tamomen imha edllmistlr, en ufak iz bile yoktur.

Toruk bu denemeden sonra cok rstrroph ruhsol cokuntutere ve holisufiQ_:;;yorfRlfa maruz kaldlgml cmotnusnr. Amerikan xouektif suur. olnru tereocttk otorok olgllomoK _nJQ_olezivl~ _y_eterince bir creve g~tiren bir tcninm ... Aynca ArnerlJiaJl nceccvoe tecruoeoen sonro vc~1I~n sorgudan nicbrrsey natirlamadlWllJ .do _pelirtti

Ancak cok uzun seneler sonra honrlovobumtstt. 8urada zlhinsel blr yetersizlik kesinlikle soz gotOrmez. Sebebi suieve vopilon kuvvetli bir Post - Hipnotik (uyku sonrosi devam eden) telkindir.

1975'de cnket komisyonu onunde YOptlQI ccrklcmcdc otuz sujelik bir grubun' bu deneylere katlldlgml do ekledi. 1958~ 1978 crest duzenli olarak senede yOz sOjede bu turden denevler yaplldlQI farzedilir ve bir telepatik algllama tekniginin cdornckilh geli~tirildigi de SDZ konusu ise 9imdiki Amerikan y6netimi falon sehtr ve asked Oste du~unulebilir. Aynca vuksek saYlda suleye sohip olmak gerekir.

En klasiklerinden biri de bir bilgi sayar bu operosyonu tomomlar ve kamuoyunun gercek tepkisini soru bGltenleri ue sondaj 50- nuclanndan cok forkh olorak tam vaktinde okur.

Kamuoyunu telepatiyle ogrenebilen hosses siijeler ipnotize

edilmis olabilirler mi? On!u elektronik beyin trostu Rand Oorpcrntion'un bir raporu 25 Nisan 1949 do ~6yle bir bnshk tcsivordu:

«Kominform Glkeleri halk mahkemelerinde itiraflara yol acmak lcin ipnotizma teknikleri mi kullonrvorlcr»? 8u raper Boti ulkelerinln ve Amerikchlcnn hipnotizmayo verdlkleri onernl vurquluvordu.

CiA seflerinden Richard Helms Senato Warren komisyonunda yakmlarda orgutun faoliyetlerini kontrol bobmdo su dikkate deger sozlert soylerntstlr: «Ycptlcn crosnrmclor Sovyetlerin sosyol stste .. min siyasl amoclanyla uvusncck sektlde Sovyet votcndcslcnrun dovrumsrru kontrol etmek uzere bir teknololl duzenlemeve cchankIanni gostermektedir. Avrtco cyru teknoloji cok ozentiil bir tarzda inson zihnlvetiyle mOcadeJede topluluk icinden alman hedaf bilgitsrtn cktcnlmcst zorunlu olon bilgilerin kodlanmasmda kuILon1la~

- 65-

F. : 5

GIZLI PAAAPSIKOLOjj SAVA$!

bilir. «Bu ociktomcdo do vcprtmosi gereken tek duzeltme sudur. SSCB, holkmm butun kontrolunu okult ve porapsikolojik vosrtoIorio ele gecirmeye cotrson tek ulke degildir. Amerikalrlar do cvru !?ey vcprnoktodrr. Helms bunu eklemeyi unutmus olmoh ...

Toplumun kontrolu konusunda bir porantez acmakta yarar vordir, 5 Hoziron 1968'de saat 12.15 de, Senator Robert Kennedy. Los Angeles Ambassador Oteli'nin buyuk salonunda oldurulrnustu. Fltlstin'li rnultecl kotil Sirhan Besorc. Sirhan olaydan pek kiso bir zoman sonro tutuklondi. Sirhan gorip bir sekllde hie bir sev hotrrlcrnrvor, en ozmdon anormal bir trans lclnde bulunuyordu.

Evinde voprtcn bir orcstrrmcdc, onernn miktarda 6kultizmaylo ilgili kitap ele gecti. Bu durum Los Angeles Belediye Bcskcrn Sam Yorty'ye her yerde su cumleyi sovlernek frrsotrm verdi: «Sirhan ce,illl komiinist orgLitlerin i..iyesiydi. Bu arada Rozkruvo;I'orm do .. » Bereket versin kl. somk Kaliforniya Oniversitesinden bir ipnoz uzrnonl Dr. Diamond ite yazar Truman Capote tarafmdan sorguya cekildi. Once sunu tesbit etttler, ki. Sirhcn'm. onceleri soyledigi gibl, ipnotize edilmesi imkonslzdl, cunkiJ zihin hostohqmdon . muzdaripti. (Paranoid ~izofren) Sirhan. bulunan not defterine yazdlQI gibi bir dururndcvdr. .. «Birisi, ruhuma etki etmek istiyor.» Cekilen EEG'si normaldi. Senator Kennedy'yi 6ldurmu~ oldugunu kesinlikle hotrrlamlyordu.

ipnotik ya do telepatik vcsnctcrtc uzaktan kontrol edilmekte olduqunu ileri suruvordu. Konuyu cok iyi bildigi v_e hayret verici bir okult kUltOre sohip o~dugu ifodelerinden cntosmvordu ..

1973'de Sirhan'm hopishanedeki resmi doktoru Psikiyatrist Dr.

Edward Simpson, onu sorguya cekti ve aldlgl cevaplorla ayle scsktn bir durumdo koldl ki, tutanaklann gozden gecirilmesini tavsiye atti.

Simpson'o g6re, Sirhan'in R. Kennedy'yi 6ldLirmu~ oldugunu psikolojik olarak tasdik etmek imkonslzdl. Aynca sunu do tesbit etti ki, Sirkan birinei srmt bir ipnoz sLijesiydi. KopotlldlQI hucreslnde sabrrla calr!?IP bizzat geli~tirdigi bir «kendi kendini ipnotize etme» metodu kuncmvordu. 1975'de vopilon sorgusunda Sirhan «R. Kennedy'yi oldOrmedlm, ega' oldurdugum ispatlonlyorsa bu beynimin Ylkonmasmdan ve uzaktan yoneillmemden ileri gelmi,tir.» dedi. Beyni X I~unlaflyla trondr, Uzoktan vonetlci ne de elektronik kontrol cthczi bulunmadl. Hie bir sev, onu nevln ipnotize ettigini 09-

- 66-

TOPLUMDA PSI KONTAOLU

renme irnkdmru vermedi. Oswald'don tcrkh olarak KGB ila kesinlikle irtibato gecmemi~ti. Kesin alan fijlen ipnotize edilmi~ va post-

ipnotik telkinle oldurme emrini olrrus olrnosivor.. .

lpnozto ilgili butun hcurolor nonzcsmdcn sitmmistt. Bilindigi

- uzere ipnoz ya do iloc kullanarak sulelerln hassasiyetine gore onIon kollektif suur altme getirmek ve hersevi unutturmak mOmkOndOr. Bilgi sayarlorla yapllan crosnrmolor bunun boyle oldugu ocikco tesbit edtlmisttr.

Su holde kollektif suur oltmo vcpilon herhangi bir etkinin sonucIanni kontrol oltmo alma vosrtclcnno ~imdilik sahibiz demektir. Bu sonuclar kamu ayunun ve neticede komu etkisinin vottonru be/irler.

Geriye, ki bu en kivmetll lstlr, kollektif suurcltrnc ncsil etki edilecegini bilmek kallyor.

KiTLE KONTROLU

«Hnlkt aldctma»yo da_ygJj_ prooaganda en etkili yaSltadlr .llaktiyle Hitler b6vle voorrusn. vucertumis $JJ.r.eC_ler ~Iuvla e__tkL___S_Qd!o: noourr, Sinema. televlzvon ve rodvo'vo suur'un 9JClhlyobilecegi, ru~~ " suuroltmc dogrudan etki eden bir mesaj yonSjtllir, Mesah alan, ncnert bile ormcoon normal zamonda yapmadlgt tiilleri yapmaOa tesenous eder,

Bununla beraber OnlO bir ingiliz Bilgini Dr. Chris Cullen, (Lea Hospital) «New Scentist» in okuvucu mektuplcnndo, 1 Haziran 1978 de, suno dikkati eekiyordu. «Boyle bir sOreein oldugu sorun drsmdodrr. Modern deneyler ocrkco tersini gostermi~tir.» Hizh bir aklfi iclnde gecen vonsimolonn insan uzerindeki etkisini pratik olarok inker edemeyiz. vucettnmls vcnsrmov, vcscklornov, hedef alan baskncn, Dr. Cullen, geeen vuzvrlm sonunda mssruloscn X rsmlcnnc konan yasoklarla ayni suovo kovmoktodrr:

Cunku X rsmlon kndmlcrm vucudunu elbiselerinin otnndon gorme imktlnl veriyordu. Amerikan polisi bu etkisizligi tecrube eUi. Boyle bfr meson, bulunamayan, bir sucluvu tesum olmoya caglran bir hoberi yayen polis, hie bir cevap olcmodr. sonuc Clkmodl.

Buna kcrer, beyinlere bir makinayla guclendirilmi~ pcrcpsikoloJik uyoronlorla uzaktan etki doho muhtemeldir. Gercekten uygar- 1I0lmiz kucuk bir insan toplutuqunun kendi dusuncesln! kitle OZ9-

- 67-

GIZLI PARAPS1KOLOJI SAVA$1

~ne vcnsttobllmestne imkdn veren vonternlerl bilmemektedir. Bu turken teknikler vaktiyle Hindistan'da verdi, arne zomcmrmzo kodor ulosmodon unutuldu Eger bu sat zihinsel teknik kesinlikle unutulmormsso, bczt gizli topluluklarda muhatazo edumls olabilir.

GOCLENOIRME TEKNiKLERi

00 cestt guclendirme teknigi vcrdir,

1 - Parepsikolojik olovm elektronik ve ses etkisiyle dogrudan dogruya 'guciendirilmesi. Bugun Sovyetler. bu konu uzerinde pek ciddi ve buyuk bir gizlilik tclnde cohsmclcr vcprnoktodrr.

2 ~ insana bczt sevtert dusundurten vontem Amerika'da uzerinde eiddiyetle durulan bir konudur. Fikir, ispanyol Santiago Romon Y. Cajol'dan geldi. Olobillrlik ihtimali New York BHimler Akademisinden meslekdosrm Prof. Jose Delgado tcrotmdcn deneysel olarak korntlondr, 1964 de hoyvan beyinlerine onion radyo dalgalan vcsitosrvlo kontrole irnkdn veren ohcrlnr verlestirlldt. Dostum Remy Chauvin daha once ismini verdigim esertnde, movrnun ve fareler uzerince vopuon deneyleri ovnntrh olarak onlctmcktcdrr. Delgado. d6gugen bogaler va kotutor uzerlnde de denevler vcprnovt baserml9tl.

ButOn bu sonuclor cnceltkle beyne bir ouci verteettrltrneelnl gerektirmekted lr,

Bundan sonraki oscmc, rodyo ya do radar cihczmo benzeyen bir lenerotorden yeVllan dolgaJan module eden uyanlor voertcsivto beyni kontrol etmekten ibarettir.

Bu yoldaki ilk durak Sovyetler torotmdcn ocrlrmsti, acso baglanan elektrodlar vcsrtcarvlo yayllan dalgolarla uyku getiren bir cihoz uretlhp sontmovo bcslcnrmstrr, 86ylesi btr cihaz uyku kOrleri lcin cok klymetlidir. Cunkli uyku haplanyla uyumanm yarorslzllgl rnctumcur. Ne var ki bu eihaz aneak pek kucuk bir mesofeden, elektrodlan beyinden ovrron birkac santim uzakliktan Cali9lyor. Hal. kl uzaktan kontrol etrnek buvuk bir sehnn bir mahallesini cchstrrcn blr uretecl gerektiriyor.·

Bu [enerotorle geee/eyin uyumakta olan insenlann beynine

sonradan yapacagl, verine getireeegi, ernlrler verlestlrtlecektlr.

- 68-

- 69-

TOPLUMDA PSI KONTROLU

Kaliforniya Oniversitesi gecenlerde bu turden voprlcn deneylerin tutanoklanm Dr, W. Ross Adey irnzos: oltmdo, vovrntodr. Adey rodvo vosrtcstvln semponzelere o/dukca korrncsrk istemlen tomamlotocak bilgileri nakletrneyi boscrdr.

Stanford Enstitusunde 1975'de s6ylenen sozlerle ilgili beyinsel uyanlar kaydedildi: SGje konusurken meydana gelen beyinsel uycranlan kayda geciriidi ve bir bilgisoyar dusunceve e~deger alan bir sozlukle blrlestirtldt. Bu duzenek tic bilginin Danile Wolf, Lawrence Pinnia ve David Holl'rn eseriydi. Onlor dU$unceyi mekanik otorok guelendirdi. Suja bir tekerlegi saga cevirmeqe karar verince (Niyet edince) tekerlek donuvordu. Oyso bunu dusunmernls, d6nmesini fiilen zihinden ccntcndrrrnormstr. insonlarJa ilgili uygulamalor mumkun olduquno gore ovru prensiple telcll lnscnlcrdc suni orqonlcnm cchstrroblllrlerdi, ~u suclcrdc dusunce voluvlo voneltilen tekerlekli hasta koltuklan uzerinde inceJemeler voprlmnktcdrr:

BEViN DALGALARI

Diger muhtemel sonuelar ise oldukco korkutucudur. Bu usulle herhangi bir kimse su ya do bu partinin odovmo oy vermejie itilemez mi? Dr. Adam Reed (Rockefeller Enstltusu) gibi bilim adamIon 1976'da Amerikan Bilim Geli,tirme Cemlyeti'nin bir toplcnttsmdo cesltli uyonlar vcptrlor, Psikolojik olarak kontrol oltrno ohnrms ve beyinlere hokim olan rncktnelerl kullcnon bir gizl, vonetlm huk, mOne girmi~ bir topfumun rnonzorosr bile tnscru crldirtrr. Ayni omoc-

'10 ozelllkle aleck frekansll sesler de kullorulcbillr. insan beyninin dinlenik normal haldeki tltreslml, Alfa Ritmi olorok 9-12 saniye arasmda degi~ir. Saniyede 13 sohrum uyku ~alini gosterir. Bu vuzden avcl ueoklanndo kczolor olmoktovdi, COnkO pilot soniyede 13 tltreslm yapan g05terge toblosunun rsrklonrm bckrvordu. Bu gostergeleri hemen koldrrdrlor. Bu aleak trekcnsh elektromanyetik dolgalann dunya kures] ve etrafrndaki lvonlosmrs tobaka torotmdcn yLikseltildigi bilinmektedir. Bu tip dalgalannfrekanslan 7-15 Herztir. Buyuk bir giiere uzak mesafelere nakil olurlar. Beyinde ovm dalga gamlarmdaki ses tltresirnlerin i hosil eden bu tipten dalgalara okil erdirmek gue degildir. Dr. Barnaby evvelce bu ihtimaliyet uzerln, deki enotselertnl bildirrnisti. Bu tur olovlor bundon boyle psikolojik orostrrrnotonn uygulanmalanm beklemeden geni~ halk kutlelerinin beyinlerini kullanmaya yorayabilirler. Artrk bu copto kitlesel tesebbus hcreketlerlnden masun koforncviz.

GIZL! PAAAPSIKOLOJI SAVAS'

Her bulu~ gibi, bunlarda faydoll bir vane kcnolize edilebildiler.

Stanford'don Prof. Volpe ve Lazarus ucaktan korkmo va olkole all~mak gibi baZI tobitert tedavi etmek icln, imail! btnesttrumts ses voneimolcn kullcndrlor.

Her turlti tehlike arzeden orcstrrmolorm bonsci orqutler tcrotmdon yasakianmasl istisno degildir, Arno samimi bir g6z~tim lmkonsizdrr. Bu demokratik toplumlarda koloysa do, Cln ve Rusya'da ne kador lor oldugunu gordtik, Oncelikle bunlara diktotorler sohip olrnok tsterter. Arlcnttn nerdeyse ilk once hidrojen bornbosmo sahip 010- cokn.

o holde zihinsel kontrol y6ntemlerine ilk kim sahip olccnknr?

Hipotez dogruya benzer, onemli koynaklar tolep etmeyen bevm kontrolu vasat bir ulusun zateri olnblllr.

Ameriko'da yoymlanan Dr. Fry Meyers ve l.lndstrom'c ait ses ustu cohsmclon. bir 1ikrin orccrlon vosrtosrvlo bir beyine veriesttrltebilmesinin mOmkOn oldugunu gostermi~tir, Bu dalgalar, hovadc kotO yay,llrlar, arne bir rodya dclqusmo kolayca modOle edilebilirler. Ruslor bundan kismen vcrortcndrtcr. 1975'de Moskova'da ABD. elciligini radyo delgalanyla tosmon ultrasonlarla vovm yapamoz hole getirdiler. Mokset cosusluk icin elcilikte kullonuon dedektorleri telce u{lratmaktl Gene idd,ia edildigine gore Ruslar, Amerikon dtplornotlonnm ve «D6neklerin» beyinlerini uzoktan Ylkamago cohsrmslcrdir.

Her ne olursa olsun buroda tohlili edilen butOn PSi silahlan lie bir toplumun zihinsel kontrolO, 9imdilik korkutucu olmaktan uzoktir.

-70 -

'-1- ,

GiZLi MESAJLAR

Casusluk konusunda dun oldugu gibi bugun de en gue if? bi!gi elde etmek degil, bilgiyi nakletmektir. Yorungede dolcrup duron sun'I uydularla dlnlerne ve gorme lmkdru olmos: nedeniyle casusterm turn yararh yanlannm kovbotcuaunu ifade etmek pek scsrrtrcrdrr.

Bununlo beraber klasik teknik casusluk «duruqoru y6ntemleri» genellik kozorurso iste 0 zaman bir lse yaramoz hale gelecektir. Ama henuz boyle bir durum mevcut degildir. Uydular elbetteki bilgi sagllyorlar, orne onlordcn kaeon bilgiler de var. Oniki seneden beri Moskova uzerlnde uean herhangi bir uydu, Sovyet Ordusu BHimsel servislerinin sef General Oleg Penkovski'nin ihanete hozirlnndlglnl nasI! kesfedebilir.

ate yandan uydulor vcsrtosrvto nakledilen bczi tsoretler eger doqru olarak vovmlcruvorso kulloruhsh do degildirler.

GOney Afrika Birligi, Kalahari colunde bir sevier inso ediyor.

Orto Asyo'da da Ruslar .. Uydularla ohnon totoqrctlor ayle net ve parloktrlor ki, yorumo yer brrokrnrvordu. Guney Afrika atom bombolon denemeleri vcmvor ve Ruslor uzoktan ucok ve fOze ovtcmck iCir" yuksek enerjili tonecik [enerctorterl imaf edlvorlcrdr,

Doha fozlo bilgi elde etmek rem oralara hemen casuslar gon., dermek, ya do Johannesburg ite Moskovo'da tutulan dosyalan dogrudon dogruyo okuma vositclcn gerekir.

KUTSAL KiTAP

Bilgiyi e/de etmekle i~ bitmiyor. Onu oit oldugu yere ulcsnrrnok IOzlm. Modern radyo tespit teknikleri gizli yaymlon geeersiz knrmstrr. Bilgi biraz korrnnsrk olunca, casus bu bilgiyi memleket drsmo cikon bir kuryeye blr resmi memura teslimden bcsko bir kaynoga sahip degildir. Boylece casusluk, eski Cin'li tarihcilerde oldugu gi-,

-71-

-72 -

GIZU PARAPSIKOLQJI SAVAS I

bi kutsal kltap lclne YOZlldl. Bugun de uygulanmaktadlr. Ne vcr ki o zamandan bu zomona kadar, bulus teknikleri son derece geli~ti.

Bircok memleketlerde huduttan gizlice gecmek dusunutmez olduo Sir cosusluk sebekesl, kuryesi. bu durumdc, bilgileri uzertnde tosirnck zorundodrr. Bunlara gore mikro-film, manyetik band yo do sempatik bir dolmo kaleme bosvurmc ortrk soz konusu degildir, derhol bulunurlar.

Gizli servisler de hotrzonm kullonrhs: psi niteliginde bir cozu, me guvenmektedirler. Henze hokkmda. henuz doyurucu hicblr 0- ciklomc voktur. Von Forster gibi orostmcrlor en basit blr hchzo omellveslntn, s6zgelimi bir teteton numomsrru cbone isminden horeketle honrlcmok lcln onbes dakika qerektirdigini hesnplorrnstr.

Hepsi bu kodar do degil. Bu rokorru ortovo cikorcn son derece ciddt hesaplar su prensipten hareketle elde edilmistl: Maddesel hoftzo maddesel vcpilordo bir tronsformasyon gerektirir. delikli kart yo do manvetik bant iVi vapay orneklerdir. Oysa moddenin elemanter tanecikleri bildigimiz maddesel kuvvetlere ertsebtltr bir yaorvo sohip gorOnmuyorlor.

SEVVAL BEDEN

Elektron. deltnmls olmaktan cok todn edllmis olabilir. Ynprsi, run degi9imi beyinde hosu olabilen kimyasal tepkime!erle musterek olOOsO olmayan sonsuz kuvvete bnsvurur, Atom cekirdegi icln de durum boyledlr.

Ostelik honzo uzun protein molekulleri uzerlne dovoudrr ve hohzo normal denge durumunun drsmdok: atomlanndan birlnin yer degi~tirilmesinden ibarettir.

Conll bir organizmada pek kucuk maddesel yopmm lrnkfrm guClukle forkedilir. Bu verilerden hareketle Artorga grubu crcsuncrlcn, Rus bilginleri ve benim tarafrmdan tahkik edllrnis olan hesaplor. yeniden voprloblllr. Sonuc soz goturmez. ~unu kabul etmek gerekir kif hoftzcrun maddesel bir dsstegi yoktur. Haflzanln, dlnlerln «Ruh» okUltislerin de «Seyyal beden» dedikleri bir !?eyle ilgisl vardlr. Va bilim blr kobo guole bunun varllglnl inkar etmektedir. Bu crkmoztn farkmda olen bozi bilginler bir hcnro lcin kovit istemeyen

haflza yaplslna crostmyorlor. -~

-73 -

GIZLl PSI MESAJLARI

Von Forster beynin «$imdi» den hareketle «gecmn;iI» hesap eden bir bilgisayar olduqunu ve bu durumda gercek hotrrolcnn degil. muhtemel hctrrolcrm mevcut olduqunu ifode etmektedir.

Bosko bifginler «ologramme» lardan, laserlerle elde edilen bu kobortma imajlardan, hareket ediyorlar. Butun bu teoriler. herbiri digerlerinden daha korrncsik bu vorscvrmtor. turttsrlobillr durumdodrr. Deney bun!ann blrln] tevld etmemlstlr. Hoftzcvlc ilgili Psi teorisi tahkik edllmls gibidir. Boyan Frances Yates, reddi lrnkdnsiz blr sekilde eski insanlann ortalama notrzosmm blzlmklnden cok vuksek olduqunu gostermi~tir. Gizli servlsler bu eskilertn ologon dl!?' sonuclor veren honzo egzersizleri ststernlert uzerinde hususiyetle durmcktcdrrlcr, ortcccq yahudileri Kobbalo'ya ott vnzih vuzleree eiltlik eserleri ezbere bllivorlcrdt, (lslcmm kutsal kltobi Kuran-I Kerim ve Hcdls'i Kutsiler de. murninler tarafmdan ezbere bilinmekteydi. Cev. Notu)

$uphesiz Motbaontn lccdi bu yetenekleri tovdosrz hole getirdi ve onlan dumuro ugrattl. Arna halo rnukernmel hoftzcs: olanlar vardrr ve haflzoYI kuvvetlendirici egzersizler cok tovdohdrr.

~

ANAHTAR KELiME

Gizli servislerin hedefi, bir «cnehtar kelime» soylendigi zaman sulenln haflz051n1 horekeee geclren blr «ipnotlk metod» bulmaktlr. o zaman on-oniki sayfahk bir YOZI ve sekiller kaydedilebilir; hudutton kolovco gecip kendi Ulkesine giden sule, setlertnln birinin soyledigi bcsko bir «Anahtar kelimeyle» soz konusu bilgiyi yeniden ortovo crkorobtllr.

$ekil cizrneslnt bllmese dahi plonlon torncrru torncrruno yeniden cizebilir. Sadece, maddesel hie blrsev bulunmamakla knlmoz, soru bile sorulsa, sute hie bir sev sovlevernez: zira suurlu olarak kendisinin bir bilgi tO~IYICISI olduqunu kesinlikle hctrrlornnz. Hem suur, hem de suuroln olorak murnkundur. $uurlu durumda ksndlml Ornek gosterebilirim. iki schst tecrObem ve bir de dogrudon gozlemim var. 1943 Kosrmmdo Gestapo beni tutuklormstr. Tum Avrupo'do Stokholm'den Baleare adalanna kodar vovilcn (Marco POlo» isimli hober alma orgutume mensup bin yirmi dart ojorun eskolini ovnntiu olarak biliyordum.

Elliden fozla lsksnce gormeme ragmen tek kelime bile sovlemedim. Bununla beraber halo. iki seneden fazla kaldlglm ternerkuz kamprnda etrofrmdo olcnlcn mukernmelen hatrrllyorum.

GILL! PARAPSIKOLOJI SAVA~J

5 Mcvrs'ton 19 Movrs 1945'e kadar, Mothousen'in teslimtnden sonro. oroda alelocele kurulon bir Amerikan hastanesinde hastobokrci olarak koldim. iki haftollk sure icinde olen sekizvuz kistnin. itirofrru toplodrrn. Bunlann her biri bir hayat hik6yesi idi ve buvuk bfr krsrrn bu adomlann tutuklonrnosr. sonra do gbturOlmelerine sebep olan ihonet uzerinevdi. Bu hikdyelerin guvenilir olduklonru gozonunde bulundurarak not ctmodrrn. Franso'ya donusurnde onion tekrar koglda dokturn. hemen hemen iki sene surdu, Doha sonra Psikoanalistlerle temaslonm oldu. $unu bgrendim ki. modern bill, min babalon sovrlon Freud, Jung ve Adler'in htcblrl 61mekte olan bir lnsoru katiyyen dlnlevememislerdl. Acoba onlar bu sortlur 01- tmdo insan tobictrru tcmdrklonm ve insanlara vordim ettiklerini na- 511 ileri surebilirler?

BiLGiSAYAR ADAM

Doqrudcn 'yaptlglm g6zleme gelince size bir spektroskopist'ten soz etmek istiyorum. Modde torotmdon vcvucn yo do abzorbe edilen 1~lgl inceleyen tizikcilerden biriydi. Sltlf ile on milyon crcs.ndoki bir saylYI tespit eden ve bir anda cevaplamaya muktedir blrisivdl. Meselc: «Bu. anormol snrtlordo. R tipinde vrknzlordo verles, rnis helyum Cizgisidir, Herbiri, en oz. vuz kodar bilgi birtmine (bits) cevap veren, ayni zamanda kesin ve kcrmcsrk on milyon vak'a, yani bir saniyenin kesrtade kendisine oorusuobtlen bir milyar bilgi birimi oluyor.

Mevcut nicblr bilgisayar boyle bir mukernmeltipe vcrcmoz. Bu fizikci ozel hlcbrr cohsmo voprnormstr. Sadece konusunu cok seviyordu, tutkusu vordi. Hotizosuun srrn belki de bundondrr. Tutku duvduqunuz sevl chvor, duymadlglnizi otomatik olarok otivorsunuz.

Suuroln plonda hctrro aroma tecrube voluvlo rnukernmelen yapuobllir. Cok ciddi orosnrmclor. suuroltnun her!?&yi lncrulmoz bir hrzlc zcp,tedebildiglni gostermektedir., Klasik bir olov, bir protesorun zar zor voziv: soken egitii11siz hizmetcisine aittir. Hzrnetci. ingiliz'dir ve olay bu vuzvinn bcsmdo gecmi$tir. Bir gun merak eseri Norvee dilinde yazll! bir kitotnn sovfolcnm konstmr. kuskusuz bu dllde tek kelime bile bilmiyordu. ingilizceyi bile zorlukla konusuvordu, Dort YII sonra, beyin hummasmo vokclcndr, N6betler srrcsmdo Norvec'ce YOZIII kitabm butununu, onlatmaya bostcdr. Burada olaganustu blrsev voktur. Herkes farkmQ varmadan her~'yi akhnda tuto-

-74 -

-75 -

GllLl PSI MESAJLARI

billr, Buna benzer vuzlercs ornek. uzmanlarca incelendl. bzellik!e Sovyetler Birliginde Prot, Luria, bu oloylara bir teyid qetirmistlr.

Caglmlzda ne vozrk ki Orta Cog insonlonrun sahip oldugu kudredlere sohip degiJiz.

OLMEK OLMEK DEGiLOiR

Ben kendim, sadece terde oit olmovrp gecmi9te vcsorrus erkek va kadtnloro ait olan hctrrolonn suurolti chnntonno kadar uzanarnodrrn. Bu olaganustu olov hakkmda isola Pisuni'nin «Mourir n'est pas rnourlr» Olmek. 61mek degildir odh esennl okumcruzi tavsiye edenm. Eger hcnzo rnuddesel bir sisteme boglt degilse, bu sls:e. min gecmi~ten gelecege dogru vonelrnerms olmosi istlsno tesk.l etmez.

$uurdl91 ya do suurlu olsun, bnemli miktardo pilgiyi ckrldo tutrncrmzo Imkcn verirsek, ferdin maddesel olmayan bir sistema sahip olmcsiru en ozmdnn bir iktisat olarak kabul edebuirsmiz. Bunu cck sovledim, Zira gecmi!?te kovdedllen honrcloro ulcsobthnz. Psikolog Jung'un Arsetlp'ler, Hind'nin «Aka,ik hafrzo» dedikleri «evrensel bir hat,zan neden olmosinl. ..

BiR GiZLi AJAN TABLOSU

Biz vine gizli ojorurmzo donellrn ve elinde on-oruki sayfallk bir daktilo voztsi ve bir 6 kador do cizilrnls pldnlor bulunduqunu forz edelim. Kendisine casusluk merkezinde bgretilen anahtar kelimeyi sovluvor. bu kelima de hofrzorun gayri moddi sisteminl constmvor. Ve beige koydediliyor. Kovitton sonra belgeyi irnho edivor: tam bir mesrulvet lclnde ulkesine donuvor. srrurdokl sivcsi polis ise hicbir sev bulcmrvor. Donusunden sonra Amenkculunn «Debnefinq» dedikleri seve maruz kohvor: bu «Ortayo cikcnc: sorgu srrosmdo ojcrurun suurlu olarak bilmedigi ikinci anahtar kelime sovlenivor, o zaman konusmcvo, ptonton cizrneve butun ovnntrlcnru gbstermeye bcslrvor. Hie ,tiphesiz bu turden bir uygulama simdtlerde kulI anilmaktocilr.

Hovrttonccck nokto bu uygulamontn henuz cok yavgtnl09maml9 olmcsunr. Zira bircok vurtsever ujonlcn. konusmcmok icln, ken. dilerini otcurmek zorunda kclmcktcdrrlcr.

Hangi egzersizin bu bilgi tosrrno tekniqlne irnkdn verdiqinl bllmiyorum. Bildigim kadonylo ilaco bosvurutmuvor., Tamaman pslslk-

·

GIZL! 'PARAPS!KOLOH SAVA$i

tir ve Japon k6kenlidir. Bu Japan kesft, 09091 yukon 1970'Ierde ger~ ceklesttrtld]. Eger psi~ik bir onskontrk soz konusu ise her turlu cihczm kullanlldlgl farzedilebilir. Beyninde radyo - izotoplar. E.E.G. derisel olcmeler v.s. hcnzoemm lslevine gereek olcrck nufuz etrneden, butun bilgiyi ortoya koyabilinceye kcdor. suienln performan-' snu tahkik etmek mumkundur,

Bu olay «Cabuk okumo: ile ovru mahiyette olabilir. Ben kendim sootte bes milyon lsoret (Yo do horf okuyorum)

Ki~iLiGiNDEN AYRILAN «BEN»

Hidrojen bombcsrru herhangi bir kimsenin yapabilmesi loin on-

iki sovtohk makul bir d6kOman halinde vozurrus olrnosi yeterlidir. 'Dokumon oldukca ocrk ve yeterli sotrr aral'gtnda olobilir. Voktiyle Amertkoh bir ogrenci. vonetlctlerin buyl."lk heyecomylo alay etrnlsti. BGtOn bu sozler. olomrruz birkac dakika Iclnde, butun blr consrno oglnm sentezini kendine moledebilir» demek lclndir. Okuduklannm nctizosmo depotonmosi rem kendisine emir vermesi yeterlidir. Burado sodece bir uygulomo yeniligi vordrr. Kendi hofizorruzc kovrt vnpmcsi loin suurtu olorak emir vererneviz. Bazan suurcltmo verlesen sevlerl anormal bir humma. zihinsel bir rohotsizIlk ve de ipnotizma durumunda tekrar ortaya cikonvoruz. ipnotizma usulu pek geeerii degildir, zira ipnotize edilen siiie; telepotlk bagvosrtcsivlo lpnotlzmccmrn Ihtiyac duydugu sevterden hotrrtovcbtldigi hersevi sovlevebllir ve b6ylece herhongi bir toskrnhk meydano gelebilir. Japonya'da Luiru'run ccnsmolon sonunda saglanon Sovyet metodunu kullanon gizli bir cion. istegiyle bir belgayi kendi ieine (Zihnine) sindirebilir. Sanki ezberler, SlmrSIZ sure saklayabilir. Ve bir anahtar, kelime ya do kod kullorulorok tekrar drson cikobllir. $ahsen ben de bunu yapmak isterim. Kendileriyle konustupum bir cok uzmana g6re, honzovo boyle emirler vermek icin, bile bile bir klslllk tktlesmesl meydana getirmek gerekir.

Bu durumda «Ben blr bcskcsrdrr.» Ben, kendi kifijiliginden aynldrkco. verine getirmek mecburiyetinde oldugu ~eyi hcftzovo em.retmek 0 kodar kolay olur. Bu genel ilkedir, ama nosu uvqulondiglOl tam olarak bilmek gerekir' Blr koc uyamk okuyucu bunun bir yoga olduqunu sovlevecektlr,

Ben ovle olduqunu sonrmvorurn. Yoga buyuk bir sorlotcnltknr. bona gore; yoksa gizli Hint servislerinin lnscm scstrtcn pertormcn-

-'76 -

GIZL! PSI MESAJLARI

smdon soz edildigini de isltirdlk. lmdt, ne Pakistan ve cm:e. ne de tum devletlerde bulunan cok guClu cetelere korsr, Hint gizli. ssrvt, sinin 6zellikle par/ok bir toron voktur. Yoqc'run guclerini ortoya koyacak trrsctlor Hind gizli servisinin eline cok gecrni~tir. arna ne-:-

,

tice belirsiz ... Bu cok tuhaf lpotez ~imdilik digerlerinden fnrkh de-

gidir.

HAFIZA KONTROLU

Mantlki olarak honzo kompleksi tamomen tecrid edilmelidir.

Maddi bedenint kontroi cltmo alabilen kimseler olduguna gore, neden «Psi guclerini» kontrol clune alonlar mevcut olmosm? Aynca hotrzo eger duyulor dlfiil bir yetenek ise, 0 zaman oak genel olmak gerekir. Herkes ayni psi kudretine sahip degildir. Arna gene herkes tumel nonzcvo sahip gibidir. Bu vesileylaslze John Buchon'm «Les trois otoges» ue Rehin. isimli kttobrru okumcruzt tovstve eoerim.

Keza gene herkes okumovi 6greniyorsa kendi honzostm kontrol altma almaYI do 6grenebilir. Arne ncsrl? Kefiifin gizli kald:qlnc uzuluvorurn ve blrqun vovmlonccoqmo inoruyorum. ' Umudum vorl ziro tum smcr itso olunccokttr. vcrsovirm basite indirgersek, «Alfa ritmlerinin irade kontroluvle bir i1i~kisj olup olmadlQlm soruyorum, kendime.

Hntizu, maddesel hie blr seve, dayanmasa bile. beyinsel ritimlerdeKi blr degi9ime ikincl de recede etkiye sahip oloblltr.

ASTRONOTLAR

Aynca «aglrhkslzllk» hali honzorun tecridini kolovlcstmvor 91- bidir. Astronotlar uzaydaki vcscnnlcnru fevkaldde aynntll. olorak ozellikle hcnrtornoktcdrrlcr. Bilhossa cunvorun uzaydan gonlnumunu cekerierken totoqrcttonn zoptedemedigi nOanslan inca ovnnnIan beJirterek renklere kors: alan hassasiyetlerini gosterdiler. Ku~kusuz bu yeni alemin soku hcnzov, serbestlestlrtvor. 0 holde geriye bize bu soku gayet kolay sekilde yapmak kchvor ... Muhtemelen «Zen» buna vobonci degildir.

Ashnda «Bu mesajlon kovrttomo» teknigi Jcponlcnndrr. Ozetlersek herkesin suurcln. gerekse psi kanallyla yopml~ oldugu hersevtn lzlerlnl muhofazo eder. Cell9ki olarak kovrtlorno i~lemi bedene bogll olmakla birltkte maddesel olmayan bir sistem lclnde bizde mevcuttur va ileri uluslonn gizli servisleri g6run(j~e gore bunu kul-

lcnmcktcdir, '

-77 -

.,

ASKERi TELEKiNEZi

Cisimleri uzoktan horeket ettirip egip bukebitdtklerlm ileri suren Uri Geller gibi pstslk insonloro kors: cskeri cevre kovrtstz koIcrnozor. Eger bu gue gercekten mevcutsa, rneselo tuzelere uzaktan etki edip onion hedeflerinden snptrrobillrter. Bioloji protesoru ve parapsikolog Remy Chauvin «Gelecegin sovcsr meydan okuyor» isimli kitabtnda bize bu ihtimali hotrrtcnvor

«H. satini t;>e~ dakiko geciyor. patlama olrnodr, Fuzenin vorun. gesi ani bir degi~iklige ugradl. Fuze yerden Canopus vrldmno dogru uzoklcsrvor».

Eger bu doqruvso, dehset verici olacok cmo, korurnc gore,

Geller ve Girard gibi tum fiziksel medyomlar biraz zevzektirler. Su sebepten kit psi otovlon bilgiye «Enformasvono» etki eder. herhangi bir enertive degil. Bilgi ne moddedir, ne de enerji, matematikte tersine okumalar, bir slstemin entropi lsnretlnln degi~mi~ logaritmnsidrr. Fakat biJgi enerjiden hareketle hnsrl olduqundcn teoride tersi dusunuleblur, Tum fizik kanunlannm kar~llIkl1gl sebebiyle, enerji bilgiden hareketle hcsil olur.

«Boltzmann Sabitesi» denen fizik buyuklugun kucuk olusu S9- bebiyle pek zovit bir verimlilige sahip Dian kutlorum.

Doha kolay onlosrlmosr tcm bir atom uzerine temerkuz eden tum insanlonn ousuncelen, bir elektronun verinl degi!?tiremezlerJ diyebiliriz. iste ben bu sebepten Bay Geller'in bOktugu cotollcr korsismdo 9upheciyim._

~u var kt, ben bu fikrimle yenilmesi gue bir / insan degilim. «Spiritizm» de «Darbeci Ruhlann» mevcudiyeti sabit bir olovdrr. Buredo neden dogal gueter birbirlerini kar~llIkll olarak ncturlestirmesin ve insan ruhu notrlesrneve engel olmasm?

AClke:asl ben telekineziye Inanmlyorum, imk6nsIZhgiRi go.stermeye hcamm, arna aynl zamanda kabul etmek zorundaYlm. Cunku

- 78-

-79 -

ASKERT TELEKINEZI

her ~eye (fiziksel ociklomcvo) ragmen mevcuttur. (Not: Bilinen en yeni fizik vasa ve prensiplerine gore olmomcs: gerekir, orne olay mevcuttur. Yazar dusuncemrzt bosko lrnkonloro dogru kovdrrrnck istemektedir. Cev. Notu)

Asked uygulamolor heyecon verici olccoktrr. Her turlu elektriksel ve manyetik etkiye kar~1 korunrnus alan tuzernn vonetlcl mekontzrnosrru bozmak icin. cok guClu bir (Laser», bir atom yo do Hidrojen bombast ve de hem cok pchoh hem de heryerde bulunomayan pek buyuk bir eneruvi gerektiren bir cihaz. bir hrztondmcr, run urettigi «Tanecik demeti» rOzlmdlr. Oysa Psikokinezi veteneqine sahip birkac sute New York ya do Moskovovt korumaya kafidir, suletertn fUzedeki hrz cvortcvrcucnm bozmalan i!?i cozumler.

Bu devtetlercrcsi muzokerede. ellnde cskeri bir telekinezi sujasi bulundugunu korst torafa inondirun tarat, pek buyuk bir avontaja sahip olur. Geller etkisinin isroil gizli servislerinin bir psikololik entrikosi olabilecegi vorsovmum hemen reddetmemek gerekir ..

Biz gene gosterinin gerekleri olarak, madenlerin uzaktan egL lip biikiilebilecegini. bunu yapabilen kimselerin mevcudiyetini kabul edelim. Uygulamada bunlonn askeri omoclor icin j~leyi~i nnsrl olur? Du~mana ait atom bornbctcnru uzoktan patlatmak lcln bombada bulunan bir dugmeye bosmamn yeterli olacaglnl dusunrnek gerekmez.

Pek cobukco bir sevdtr bu. Sadeca knrrncsrk va ikili bir kodlama patlamoya sebep olur. Normal olarak bir atom bombcsrru kitIernek. ya do boscltrnok lcln nispeten konsik blr sinyor vovrru gerekir. Silindigi gibi ABD'de bu sinyal bcsbckonrn kesinlikle vonm, dan aYlrmadlQI siyah bir kutu vosttosrvle yaytnlanabilir. Kilitlenmi!? durumda olon bomba, ancok btr sinyalle potlor.

Sinyali veren clhoz, verustunde yo do havada meydana gelecak bir potlamada en az tehlikeli olocak hasonn yerdeki uzakllgtnl ovortor, olcer, Elli km. vuksekllkte patlayan trice bir hldrolen bombosr. bir ulkevl yerle bir eder. Tabii ki! bu sinyaller cok cok gizlidir. BOtOn bu uzun ccrklcrncrun sebebl. telekinezi yetenegine sahip bir suienin bombovi uzaktan pcttotoblteceqini lsoret etmek lclndlr. Buno kurgu bilim yazarlan pek memnun olmayocoklor.

Fuzenln yonetici mekanizmasma tam zamamnda etki edebilir.

Hcnrlcrnok gerekir kl, modern sovos tuzelerl dalgalarla vonettlmez-

- 80-

GIZLI PARAPSIKOLOJI SAVA~I

ler, bu dalgolonn tesbiti pek kolovdir, ve hemen bozulabHirler. Otomotik robotlorla elektrik motorunu voneten minik bilgisayarlarla kendi kendine giderler. program daho onceden kovrtlcnmrstrr. Sov_ yetler, Chieago'yu bombclcmck, Ameriko'lJlar Kiev'j yerle bir etmek icin fuzeleri hozirtcnustorrnr. Bu gemiler saniyede on kilometre hiz'10 giderler. 0 holde sulemiz, kendi orduqohmdokt kumanda odesmdo, com bir ekronda tuzenln hareketini 1l?lkh bir nokto holinde izier, bu izlemeyi rodarlar vapor. rodortor verde, denizde va sun'i uvduloro dogllml~ vaziyettedir.

Genel-KurmaYIn en kuytu bir yerinde modern bir ordu kornutorunm dusuncelertnl uzago vonsrton bir «Buyucuden» emir olmost ne sostrttci durum!

Bugunkjj Sovyet tuzelert Orto-Asyo'dan, Pasitige, Cin'lilerin tiL zeleri Sin-Kiang'dan Zanzibar'a trrlotrhvor. 10.000 kilometrelik bir mesafede bes kilometrelik bir hotaya sohip alan bu fuzeler lcin verilen rakkamlor, aynen -Amerikan filzeleri icin degeceriidir.

Psikokinetik ya do telekinetik bir sule, eger kumanda tertibaurn biliyorsa, bunlara etki edebilir ve Iuzenin y6nunO sopnroblttr. Kuskusuz idare mekcnlzrncsrvlc iyiee senli benli olmosi gerekir. Ama bu durum guvenlik servislerinin hie de hosuno gitmez. Remy Chauvin'in kehonetine inanmok gerekirse. 1980'de teror dengesi bozulacak ve fuze dUfimanllQI notrlesecekmts, Pek guzel bir ruvo ...

Chauvin, pek ilgi cekici su telefon hikayesine dovondmvor kehanetini: Olay Almanya'da Rosenheim'da 1968 de geeer. Yantnda gene bir krz coueurcn bir noter, telefon konusrno ucretlerlnde kor, kunc bir crus oldugunu tesbit eder.

Memurlann uvcnlmcsr, telefonun pek dikkatle kullcnumusi hie bir~ey degi9tirmez. Telefon slrketlerintn teknik adomlon ozel oletleriyle, telefon clhozuun lclnde, ohize kopall oldugu holde, «Konu- 90n soot» 'in nurncrosnu cchstrrcn bir cktrn hosrl olduqunu tesbit ediyorlor. Son tohliller lcin parapsikologlora bos vuruyorlor. ve bir «Poltergeist» (Tekinsizlik-GurOltucO ruhlar) olcvi ile kors, korsivo olduqu cnlcsrhyor, Oloya sebep alan bir gene krzdrr, Bu konu uzertne egilen Almon Parapsikologu Prof. Hans Bender bana bu hikovenin tcmornen gercek olduqunu ifode atti. Horeketsiz bir hedef uzertnde, irode dl~1 ve krso mesofeden elektrik okrrm meydano ge1- mi~ti.

- 81

F. :6

ASKERi TELEKINEZI

J

Askeri Telekinezi' olgusunda, sonlvede on kilometre hrzlo yer degi~tiren bir hedef uzerinde, iradeyle bir okim ncsu etrnek 10ZU11- drr. Etki rnescfest ise hayli uzok, binlerce kiJometredir. Dogol olorok hersevln bir ba~langlcl vordrr, vottc'nm ilk pili. eJektrlkJi blr trcmvnvi yurutemiyordu, ilk uranyum porcotcnmcsi daneyleri, birkac bin atoma dayomyordu. Elektrikteki gibi goz clrct bir ge"i~rrie. telekinezide. nOkleer fizikteki gibi hrzl: btruerteme pasopsikolojide, olomoz ml? Askeri cevre bunu ook ciddi olarak orzutomoktcdir. Askeri cevreler her coreye bosvurup, her yolu dentvortor, herkese hatto, unlO duzenbozloro bile domsrvortcr. B6ylece 1974'de Amerikan Deniz Kuvvetleri Geller'j dinledi ve 0 do suustu silohlan deneme merkezinde «Naval Surface Weapons Center» do birkac deneme. yapn. Denemelere konlmok uzere Stanford Universitesinden uc crosnrmcCl do davet edildi. Bunun sonucu olorck btr Amerikon gazetesi herkese epslslk guclu insanlann» bilgisayar ya do radar ekronlcnru kenstmp kcnsnrmovccoqmm bilinmesi hususunda pek ciddi bir soruvoneltti. Gene 0 zamanlar Amerikon Savunma Bakanhgmm, Sovyetler'in «Paranormal» ile ilgili butun vcymlonrn cevirttigini, b6ylece bu tur yaymlaro dogrudan dogruya son vermeyj cmcctodrklcn resmen bildirilmi~ti. Kumanda, 1975'de, Stanford Enstitusune gecti. Amerikon asker! vonetlcttert yuz milyon dolor horccrruslordr. Percnormal ucuncu kez crcstmhvordu. Amerikan Mizah Yozon Thedare S~urgeon'un dedigi gibi «Korku iyi bir lstl»,

ingiliz Savunma BakaniJgl do, bir telekinezi medyomu .olon Matthew Manning'e ucvuz bin sterlin teklif etti. Ne Joliot-Curie'ye, ne de Fermi'ye boyle bir tekllf vcpnrncrmstr.

Benim fikrimi sorarlarsa ki pek nodlren olur bu; sodece Ircde caba/anyla vomc: maddeleri tutusturcn kimselerin, '(Pyrotique'Jerin) parasol bokrmdon hemen desteklenmesini 6gutlerim. Deneysel tohkiki bunu blze gostermektedir ki en emin oloru budur. Michael Her, rlson'un bir kitobr bu meseleyi ele clmcktcdrr -. Kitapta, Arop petrollerlnln israH'1i pirotikler tarafmdan uzoktan yaklldlQlO1 okudum. BiI~ digim kodany/a kimse. bununla ilgilenmiyor.

SOJELERiN FOZE YONETiMi

Tekrar Telekineziye dcnellm, Istersenlz, Telekinezi. gordOk kl, en yuksek seviyede kurmaylarm it?birligini gerektirmektedir. Bu· lsbirUgi bir kez saglanlnca yetenekli suleler .fOzeyi _radarla izlemeyi ogrenmeye cchsocoklcrdrr,

GIZL! PARAPSIKOlOJI SAVA$l

Sonunda bir laboratuardo. fOzeyi voneten robot cihazlann blr-

. koc metre kan;uslno· getirilirler. SGjelerin uzakton mekanik deformasyonlar yo do elektriksel okrrnlor hosu etmekte yetenekli olduk, Ian bilinmektedir. Robot'un coh~lt;iml cnlatan gizli bilginin cntcsnmcsmdon sonra, suia Irodeslvle madeni deformasyonlan yo do belirli bir etkiyi scnuctondrrcn ckimtcn hasil eder, ifiin nozik krsrru burcdoou. Zira ucmokto olon bir dusrnon sovos Iuzesinde rastgele herhangi bir ~ey yapmak soz konusu degildir.

Amerika'ltlar lle Sovyetler, Salt Anla,maslnda ancak dusrrmnm oskeri hedeflerinin bombclcnmosr hususunu korcrlosnrdncr. Cenevre silahslzlonmo konteronsmdo diger muhtemel scvoscnor do. elbetteki bu slmrlamaYI kabul edecektir. Fuzeler volmz korsrt fOzelerin otlldltjl us .ya do imalct yerlerini hedef otccoktrr. Bir nukleer ken, ~Ikhk, boy Ieee insanllktan kOcOk bir kisrrunm hcvotto kctmosma sons tanlyacaktlr. Hermann Kahn ve diger uzmonlonn tetkikleri boy .. ledir.

Buna mukabil, sehrin tomamen YlkllmaSln1 korkunc blr misilleme takip edecektir. Tahrip edilen bir Sovyet sehrlne kar~1 120 mtlyon Amerikah tahribi izleyen otn saat iclnde olecek. ovm t1ey Sovyetler lctn de gercekle~ecektir. 0 holde UCU~ halindeki fOzelari boz .. makton, hersevden once sckmrnck gerekir.

En iyisi onlonn hedetlerine ucmcsim beklemektir. Bir nrlctmc rcmpcsi ya do havo ussOndeki tchrtp fuzest bir savofiiil i~ler hale getlrebilir, kazoen bir ~ehir uzertnde patlayan bozuk bir fuze her ~ sevln sonu olur.

\

Avnco, bunco tehllke tcsivcn bir horekottctne girmeden evvel norekdtm dogrulu~undan emin olmok gerekir. Gene robotun, fOze bozutrnus olsa bile, onu patlotacak kendi kendini tahrlp edici bir tertibata sahip oldugu do farzedilebilir.

Fuze en kOctik bir ekslklige izin vermeyeceOlnden oskeri tele Klnezi !'$upheli olobilir. Soniyede on kilometre tnzlo giden ve vuz rneactonluk bornbolur ta!?lyan gemileri voneten robottcn rastgele bozarok tum dOnvayt ayaOa kcldiron vrkrmo sebep alma tehlikesine adete kosonz,

Hedeflerinde patlamadan vrldrzloro doOru cikip giden fOzeleri hayal etmek vertne. once. dehset lctnde olon ,U dunyamlza bone getirelim ... Bu gerc~kle korst kor~IYo olduOumuzu kesinlikle bllme-

miz gerekir. ..

- 82-

-83-

ASKERt TELEKINEZI

Geller I hilek4r olarak kabul etsek bile, dloer t.leklnezlk 'naanIOrln varhs)lnl kabullenmek zorundaYlz. Bir daho geri donmemek Oze9 re fOzeyi Stratosfere gOndermeye yo. do dOnyo etrcnndo dOOme ... sine gavret eden birisini dO~unebilirfz.

Fuzeye zortoyrc: bir hareket veren efektrlksel uyaranlar teso .. dOfen tesplt edilince, fuze onu flrlatml!? olanlon tahrip ader.

Fakat cok cobuk hareket etmeler! gereklldlr, ounkO onlar fa· zenin etki schcs: fcindedir. Ben yo do 009U bJoklonndan blr! b6y· lece doho avontajh olur ve fOzelerinl pek dokik olarak sodece 0 bJok sevk edebiidiOinden dunyayo buns getirebilir. Hatta kOrfl blok kendi fuzelerini yok etmeOe bile mecbur kolabilir.

Herkes politik sempatiJerine bagh olarak 08tunlOOO AmerikahIIlara. Sovyet'lere. Cin'lilere yo do Ingiliz'lere verebilir. orne Frnnsiz'loro veremez. Bizim askeri va siyasi ortormmu bu tur buluf$loro knpohdrr, $imdi «Atom silahlan» olarak bilinen ,eyler hakklnda Ba~kan Paul Reynaud/ya bir rapor gonderllmi~ti. voktiyle.

eu icier aCISI cevobi vermlstl BOfikan : cZaval1i dosturn, Slag" tried Hctti'run olfo tonecikleri ile bombclcnrnnsrnr istiyorsun, Eger parom olursa. Hirostmc'du bir tat? dikip Ozerine bu sozu kazltaca .. glm. Frcnsiz crcstmcrtcr, mesele F>echiney-Ugine-Kuhlmann'IO bl .. lim yOneticisi. madenlerl psi gucuyle eOfllp bOkulmesiyle uOra,.yor. lor. Bir~eyler bulduklonm kabul etsek bile, hlO bir ,ekltde askerl va

r1

elyosi cevreterlmlzi ikna edemeyeceklerdir.

~IFRE COzOcO PSi

1977'de sttreler konusundo bir devrim vukG buldu ve ardlndon munhosironen CQk matematik aionda cchsrncsmo inanan kimseler psi olovlcn uzerlne egildiler. Edgar Poe'nln vaktiyle dedigi gibi, butun slfre sistemleri cozuleblllrdl. yani ba~langlcta ncsrl kodlandlgl billnmeden okunoblllrdl. Bu tarihe kadar bu gecerliydi. Arne bugOn cozulrnesl imkonslz btr 'stfre slstemi ciku ortaya ayle kl, askeri ca. susluk lcln son umut psi yeteneklerinip kullonrsrndo bulunmoktodir,

Bu konudo bilgi edtnme imkanl butornorms alan okurlara bir .. koc kelime ile meseleyiizah etmemde fayda vcrdrr: Kod ($ifre. ~ifre anahtan) bir gizli voz: yezma usuludur, Bu yazlda her kelime bir bceko keltrneve .kcrsihknr. CLimlenin tumu cumlevle monnki htc bir "ili$kiye sahip. degildir. Meseld «Uyku» kelimesi. «$ovyet scvcs filosu birliklerf lskenderrve ..Iimanlndadlr» demektedir. Kod bntnmevlnce meso] cnlcsrlmoz.

'. -'.

Her. kod rnesolm v.erildigi, ve ollndlgl yerde bulunan oidukcc kolin kltcplordn yazlhdlr. bunter ya fotografl cekilerek ya do vokolonan ccsuslonn Ozerinde bulunorck ogrenilebil irler.

Genellikle. kodlonn kuuomner, lie turtu kultornmo izln verir. ilki ticari hoberlesmedlr. Buroda vopucn bosboqozhktcr, pek oglr sonuclor dogurmazlar ve 6zellikle telgrol kelimelerindeki sovmm ozolnlmosmo bogll tosarruf zihniyetiyle voorhrtor. Bu kodlann bczrlon ticaret alamnda serbestce zaten scnlrrlor.

lklnctsl askeri bir sistemin lc muhaberatmda uygulanlr. rnese, 10 bir scvos gemisi knrndcki kumonda merkeziyle konusurken: ucuncusu.. oskeri harekdtlan tovtn etmek lcln kuttcmhr. Son sovcsto rnutteflkler «Avrupa'ya cikcrtmooon» kesinlikle soz etmlvorlcr, ama «overlord-o (Amir) deginiyorlardl.

Churchill bu kod isimler konusundn genelgeyi vopmrsn: ({$if~ reli isimlerin belirttikleri hareketle hlcbtr itiskiai olmomchdir. DO~·

- 84 _"

- 85-

, $IFRECOZOCo" . PSI

man kesfedememetldtr. Bununla beraber, belirli bir ~ahsiyeti de olmchdrr. Bir oileve oglunun «ev kcdtrurunucrett» hurekdtmdu 6ldu~ Qunu s6ylemekten hoslcnmivorum.

$ifre sisteml, 16. yuzYllda ya~oyan, Fronslz' stmvncrst Blaise de Vigenere tarafmdan bulundu, esasmda YOptlQI simya orcstrrmcIanni soklcmck Istlvordu, 1586'da yaymladigl !?ifre kltobt bit sene iclnde sotudi blttl. tekrar bosudr.

19. vuzvrldcn itibaren butun casusluk ve askeri servisler bu 9ifrenin cesttll tipte okmlcnm kullanmoya bcslcdilcr.

Zamonra yeni fikirler crkn ortovc. Mesele, benim yaptlglm' gibl uc dort dilden alrnan kelimelerle bir curnle kurulmdSI .. Sovcsm sonunda bu sitrelerln hepsi kola yea cozurnlendller, Bovlece Ruslar, ingiltere, Fransa ve isroH tarofmdan hoztrloncn Suvey~ Kanah bil, dirilerinden haberdar oldulcr. 1977'de Ameriko'da tuzak fonksiyontannin bulundugtJ ortoya crktr. vuksek crltmetlce ott olen bu tonksiyonJar t;;ifre cozumune mutlok olarak engel olamazlar, omo cozurnu fevkaldde zorlcstmrlcr. «Tuzak fonksiyonu» ile kaleme alrnan rnesnn cozmek bu tonkslvon bilinmiyorsa on milyon sene surer, pretik olarak asia cozulemez desek verldlr. ve bovlece meseleler de cozurnlenmeden kolrr, Klosik psikoloji, buqun deha derecesiilde blr slfre cozucusumln beyninin ncsrt coht;;tlgmr bulacak gucte degildir-:

Gizli servisler daha cok psi fonkslyonunun gizliligi lcrnde kalrnaYI urnmoktocrrtcr.

Konu uzerindeki en buyuk uzmanlardon biri olan, David Kahn The Code-Breakersisimri kltcbtndo ~oyle vczmoktodrr,

«lnsonm ~imdiki -bilgileri zihnln slfre cozumunun vopilonn' btlinmesinin temel psikoloji i~lemini nosrt tomcmlcdiqrm bilmeye ve anlamoye imkon vereeek durumda degildir. inson .zihni, onceden kesinlikle okunmcrms bir gercek yazi purccsnun ka.Ylp harflerJnl nosu saglayabiliyor.

Bilinmeyen bir yazldoki kellmeler ncsrl okunur ve hie lsltitmemrs olrnosmo ragmen bir muzik porcosnun Mozart'a olt oldugu nasil cnlcsrhr Bu meseJe, Biokimyonrn cozumlenrnernls, meseleier: orosmdo bulunmcktodir, Beyin korteksl, cevcbt ihtiva eden molekul zincirleri kodar kormosrk dururndodir.

GIZLI PARAPSIKOLOJI SAVAQI

PstKOMETRi

PSikoloiinin bu ba~anslzllgl korsrsmdc tek ociklcmcnm pSi 01- duOu anla~lImaktadlr. GizH servisler ~imdi «Psikometri» ile ilgilenlyorlor. AClklamasl pek doyurucu olmamokla beraber, uyguianmasl gercek blr olay. Her hangi bir cismi eline alan «Pslkometrt rnedvornu» bu cisim hokkmda gereken bilgileri verebilmektedir. Buno oit iyi bir 6rnek Holiondo'li OnlO medyom Gerard Crolset'ye otttlr. 1947 Yilt son undo kaybolan bir dostunun kasketini. bir kontok orocr. btr rnO,ir gibi kullanarak psikometrik iz surdu ve adam," aynntlll 010- rak onlottlOI bir yolculuktan sonra 61dugunu bildirdi. Ceset gercekten de birkac gun sonro ve hemen hemen butun onlntnktonno tomamen uygun ~kilde, bulundu. G6runuI?e gore kasket sanki oit oldu~u klmsenin cevresinde ve beyninde mevcut olon bilgileri top- I luyordu.

Bu tOr or«:Jfltlrmo kriminoloii ve arkeolojide cok yorarlr olobillr. Hie ,Opheslz psikometrinin var olus hokkrndo bulunmus olen mokul bir cciktcmo henuz yoktur. Sanki bilgilerin yogunla~tlOI bir yer var gibidlr. Bilgller ~ifreli bir mesaj icindedir. Sanki ancak rod· yo lie yaymlantr ve 0811 bilgl de hap yaYlcl do kolrr. Dr. E. Smith b6yle bir ihtlmalden soz etrnlsttr. Bugun psikometri fonksiyonu vosltas.ylo ~ifreleme usutu netrlestlritrneve colrsumoktcd«. Va boyleceo ,ifre cOzme sohasmda cchscn ustun beyinlerin nasll cah~tlgl onlo~llmok istenmektedir. Bono gore sltrelertn milyarlarca lhtlmol crosmdon kesin ~ekilde bulunup cozulmesi beyin mekcnlzmcsivto deOil , psikometri ile olrnoktcdir, Psi yetenegini geli~tiren bir f$ifre c;()zucusu, ba~1i hart gruplanndan maydana gelmi~ blr say to doluau YOZIYI incellyor ve ebu, La Fontanie'nin iki guvercln moschdm diyor. Prof. Locord gozumun onOnde bunu voptr.

B6ylece nice okunrncrms ~ifreli vozuon. tarihsel belgeleri cozmek mumkun olabillr. Zaman bunu bize gosterecektlr.

-86-

- 87-

SONUC

-Bir cok kitapto y6netici ve siyasetcilerin teknik geJi~m_eye kor~I gosterdikleri dlrencten sOz edilir, bu vozuonmoo buna olt ornek· ler vermistirn.

Buna kar!?1 boz: siyasetcilerin bu geli:!?meyi merck ettikleri ve bundan hemen yararlanmaya cchsnklcn do bilinen bir hakikattlr. 1925'de Lenin, Ulkesindeki bilginlerden bir hidrojen bombast yap· molunrn tsterme, ve Hitler de 1935 de blr cok kereter hatlrlattli)lm gibi, bczt psi kontrol oletlertnt kullonmoya cohsrmen.

Hakh olarak pollttkncrlcr eger silahlann tekornulunde onlosmc, yo vonyorlarsa, Ameriko'h Tnrthci Sylas Mc Kinley'in couemcrcnm bHip bilmediklerini kendimize sorabiliriz.

Mc Kmley 20. yuzYlhn bcsmdo ya~adr' ve olaylon dogruladlOI bir tarih teorlsi gelit)tirdi. Marks ve Lenin'in ileri surdi.i{)u gibi siyesi ya· prrnn belli bir torihi ondoki smit mucodelesivle deOil, -sodece kullorulon sHahlarm durum ve niteligiyle belirlendigine inanlyor.

Me Kinley'e gore herkesin elinde basit silohlar vorsa, demokrasi vordrr, 86ylece Amerikon demokrasisi once oglzdon dolma tufek ve sonro revolver'den dogdu. Revolver tom cnlormvlo «e~itleyi~ ci» oldu. Pahoh ve korma~lk stlohtcr kulloOildlOI zaman mecburen diktatorlUk meydana geldi. Zira holk bunu vopcrmvor ve kolayca pc, halt oldugu tctn satm clcrmvordu.

Devletin gOcu ve fabrikOSI verdi ve imali kolay oluyordu. Reii· min ismi ne olursa olsun stlctn guclD olon hakim durumdovdr, Zlrhh askerler boso gectiler. Hele slmdtkl mOthi!? silahldrla bu mesele do .. he do kormosrk hale geldi.

Kabul edilsin yo do edilmesin ~imdiki ABD askeri ve smai bir bOtOnle~meyle, fiilen diktator durumundodrr. Hitler Aiman'yasl do oyleydi. Sovvet Rusva halen ABO. gibidir.

Eger bu teori daha ileriye g6tOrulurse. bu yazi dizisinde sOzO edilen silahlann imkanlan do kesin kalmaz. Savunma vcsrtclcnmn herkese verilmesi demokrasinin yenlden dogu,?unu saglayamaz ml?

Eger her mscn, oskerligi yo do bosko bir vesi1eyle psi veteneklerini kullcnrnovt ogrenirse tamomiyle sllchsiz sovrlmoz. herkeste gizli ya do cslkor bczi psi guc1eri vcrdir.

$imdi konuyu geni:;;letelim, savunmo yo do hucumo bagll psi guc!erine sahip insanlardan· meydana ge1mif? bir toplumun olduqunu kabul edelim. Mese!o bu toplumda milyonlarca insanm bir psi gOci.i enqellvle saglamlof?tlnlan psikokineziyle (Uzaktan esvo uzerinde etki yapabilme gucune) sahip oldugunu tchovvut edellm. Bu sortlcrdo. bir dl~ istilo teror ve devlet polisinin bcskisr, hemen hemen her turlli etkiden yoksun kallr. Kurgu-Bilim yazarlan cnlorms otrnokto beraber, atom bombcsmn kors: saglamlo!?tlfllon bir psi gOcu engelini kavramak oldukco zordur. 0 andan itibaren dogrudon dogruya tutuklanmadan bomborun kutlcrulmosmo itiroz edebilir. Tezohurot yaponlar polis kursunu yemeden yurOyu9 yapobilir ve duvorlara osrlon oftsler hemen virtrlmoz. ister istemez demokrasiye d6nulur. Seclrn sonucfonnrn teleklnezlvle degi9tirilmemesi lctn kontrol vosrtclcrmm do bulunmcsi gerekir.

Me Kinnley teorisinin bosko bir sonueu do sovledtr, Herkesin bir Pavlita enerji uretlclne sohip olduqu bir toplum dusuneum: yani bokrrdon, alUminyumdan. celikten yo do basit bir sevden ynprlrma bir cihazla kendi elektrigini (keten insanlar dusunellrn, DemokrasL ye donuldukce bu cevreblllmcller ile kendi kendini vonetmectlerln zoferi oloccknr, Tobtotm koynunda vosornck lcln sehirlerl terk eden Insonlor kendi elektriklerini uretlr ve tek boslonno yiyeeek ve give· ceklerini temin ederler. Modern bilgilendirme vonternlenvle tosrodo vosomovt ve elektronik baglarl0 evlnden OCyuz kilometre otedeki yerlerde cohsmovi serbest hale getiren meslekler dO~QnGlebilir.

60yleee bir toplum bombalanma ve nukleer zorordcn iyi,ce korunmus olur. Enerji. ulcsrm, rodyo ve TV'den yoksun bir devlet. ken .. di gucOnu onemli bir sekllde vitlrlr.

Bir de telepct bir toplum dusunelirn. Tebligin. rnesolm ncklinde ne bir bozukluk ne de bir belirsizlik olsun, Sovyetler ozelllkle boyle bir sistemin ortaya crkmosmdon kusku duvmoktcdir.

Eger gercekten, butun boskt cltmdc olcnlor, hapiste ~ yatanlar, toplama komplannda olanlar ve iskence kurbcntori, protesto C19- hklcnru anmda dunvorun her verme gonderebilecekler ve cogu yo~ netlcller kcnsrkhketkoccqmdon korkarak insan haklanna kors: sov-

gill oloccklcrdir; .

- 88-

- 89-

lste bu Omit lclnde size uzun uzun sozunu ettigimiz bu olovlor- 10 ilgilendim. entellektfiel bir meraktan horeket etmedim.

Diktotorlugun kuvvetlenmesine llkel sekllde vordtm eden gizli servlslerln cobotcn birgun ortadan kalkarsa, bu buyuk bir 'zafer olur ve gereek demokrasi geri gelir.

OLAVLARDAKi GENELLiK

$imdilik. psi olaylanyla jlgili bilqilertmlz. onlardon kozmik so. nuclor crkorccck kadar tcmcmlonmrs durumda degildir. Bunu unutmamok gerekir ki psi gucleri sadece gerekli [enlere sahip alan az sovidck! insonlarda olabilir.

Arne ben 0 kodor kotu ousunuvorum. Herkes olaylardaki genelligi dusundurtuvor, sadece insanlarda degil hayvanlarda do stk srk gorUlmektedir bu olovlor.

Prensip olarak herkesin derece derece bu guelere sahip 01- dugu ortoya konulursa, bir politik eylem, dlktctorlertn umutsuz bir srcrornosr olarak psi olaylonno oit bilgileri engellemek mcksodwlo kurulon ce~itli rasyonalist topluluklann horccdrklcn cabo 0 zaman doho iyi vorumlcmr,

Birkac sene evvel Prcnsiz MENSAT Toplulu~unda, bOZI bilim adamlannm psi olaylanna kors: tokmdrklnn sert tutumun dort mumkun cciklomosr yapllml~tl : -

Bilim adamlon, tecrubeleri bizzat kendilerinin vopmolcnm arzu etmeleri nedeniyle, onlorea psi olaylon yoktur. (Deneyip qorerek bir tasdike uloson tipler) Bnzi bilim ooornton psi otcvtonrun mevcut olduqunu bilirler, arne onion tehlikeli bulurlor ve de insanlon bu konudan uzcklcstrrrruvc cchsrrlor. Vine bczrlon rekabetten ceklnlrler, kendi bilimlerinin psi oloylonna nazaran giderek kuCOldugunu_ torketmlslerdlr. Nihayet vine bczi bilimciler et kofuhdrrlcr. Gercekte bu dart sebep, karma olarak mevcut durumda bulunmoktcdir.

Bununla beraber, eekingenlik ve engelleme evlernleriyle mev, dana gelen etki orodrklcn sevin tersine olmcktodrr. Bilim adamlan 'psi otovlonrun rnevcut olmadlginl tekrar ettlkce. holk en kotO hllelere maruz kolmcktodrr. Aynco ilgi giderek ortrnoktcdrr. Bilimciler bu olaylann ogtetilip ogretilmeyecegini gostermek, tespit etmek zorunda olmohdirlcr. BGtun bu olaylonn geli1?mesine engel olmak Icin telepat polisler, durugoru dedektifleri ya da bcsko bir~ey gereklidir. G6runuge gore, stvost vonetlcller bunu onlomrs durumda degil- -

ler, Atomik silahlarla voptiklcn gibi sovosmok mckscdivle psi erostrrmolcnru geli~tirmektedirler. Bu orcstrrrnofcrdon ilk kuskutcnon Sovyetler olrnustur. Belki diger devletler de ovrn yolu lzlevecek, lerdir.

Psi olaylen bir mevcudiyet also bile, bu olovlor Mac Klnlev'ln vcsosr geregi heryerde sondurmeve colrsmck, pek az Ihtlmal tos.r,

psi BiLGisi VE YONETiciLER

Kim olursa olsun, nosrl ki, kendilerine yeterli bilgi verilince hidrolen bombosi tcsrvon bir fuze ya do bir Povlito [enerotoru yopuobiurse. cok hokh olarak herkes de duruqoru ve telepoti tecrubelerine tam bir 091z slklilgl lcmde giri~ebilir.

Egar Poropsikoloji teknikleri kucuk gruplor torotmdon her torata yaYlhr ve hicbir vovmo konu olamazlorsa, bu insanlon tomrnok imkdru ortadan kalkar, ornk gee kchnrnrstrr.

Doha once sozunu ettigim pretikleri (Yang," cikcncuon) ale olchrn. ornek olorak: Alman polis orsivlen 0 kodor dOzenli olarak vondrlcr ki, lkincl DOnya Save~lndo STO'nun crslvterlnln mukovernetcller torotmdon vckumosmoon daha zor durumda kolducr, Neden sadeee kogltlann vonmosivlc smrrh olsun, bir gorej dolusu polis arobolon do yanabilir.

Meseleyi biroz daha ileri g6turelim, Beske lrnkcnlor do vordir.

Atmosferdeki oksljenln. mevzii bir lSI yiikselmesiyle oksidasyonu yeterli bir seviyeye utosmcc. monyetik bir etkiyi rmknottstvet holtnl bozo bili r. Buno Curie noktcsi denir. Boylece polisin ses kaydl yOptlgl manyetik bontlar silinebilir, bozuJabilir.

Ybneticilerin psi orcstrrmolcnm durdurmolan cikorlcnno uygun duser. Bu konuda Me Kinley teorisini okumcdrklortndcn vcptrklori i~in ne olduqunu do bilmezler.

Cevre bilim ve kendi kendini 1'-" ~tjm demokrosinin geli:?inden evvel psi ile me~gul olon kan:~1 koyum gizli toplumlann ortaya crkrp yaY11191n1 gosteren bir ora devreyi osmcvt gerektirecektir. Bu gizli topluluklonn veri nerededir? Bllmtvorurn.

Vetenekleri ozel bir servis torotmdon gelil?tirilen, amo odresleri glzli tutulan suleler. gizli bir topluluk meydano getirebilirler, oncak bunlor bir cerniyet olabilirler.

Cateli Test'iyle olculebilen zeka b61umu 200 olon bir zekd, bu gizli yeteneklerden blrldir. Burodo zeko nicelikten nltelige bir bos-

. - 90-

- 91

kolusrrn gecirdiginde «Bof?ko olrsev» otmcktcou. Her holikordo zekalor! 200 Z. B'y; cscn kimseleri cok iyi saklamok gerekir. Onlonn ustun yetenekli olduklcnm cciklornck tehlikelidir.

Zira mustesno bir zekaya sahip olmok ancok dusmon kozon, drnr, insana. Einstein, son gOnlerde, «Egar tekrar dOnyayo gelirsem meslek olarok sthhl tesisatClliOI secerdim» derntsn. Slhhi teslsotcrlar sendlkcst kendisine hemen altm bir ingiliz anohtonyla Btrtesik Devletlerin her yerinde bu meslegi icro edeblleceqlnl gasterir b.r sertifiko gonderdi.

PSi'NiN MUHTEMEL KULLANIMLARI

Bozan kendi kendime sunu soruyorum. Acaba gazetelerde CIken bOZI aeaip ildnlar, ustun zekoll insanlar crnsmdoki rnesojlor dan olcmozrmvdr? Dikkat cekmeden herhangi bir kohvede toplcnobilirler. Onion tespit etmek cok guctOr. Bu tip gruplar en zalim dtktotortukterde bile tesekkut edebilir.

Psi kendi kendini koruma. telepoti ya do enerji uretimt gibi bu lie teknikten birini kendi Oyelerine ogretirlerse, ne yapllabilir? Eger Psi hayvansol tcbtonrmzm bir tortusu degilde gelecekteki bir halimizin onceden gorOlmesi ise b~ kendi toplumumuz kadar dogru olabilir. Bu durumda bOyiik kohin Marks degil, psi ile hie ilgilanmemls olan Me Kinley'dir.

Doha sirndlden psi'nin yanm yamalak uygulamolorl, gelecegi, ccrkco ve hie gizli olmadan bir korqoso lcine suruklernekted.r. Boyle otmcmcsrm, dilerim. Psikolojik Ylklmlaro sebep olabilir. ozellikIe psi'ye ilgi duyonlan cok etkilecektir.

Atom bombosmm butun kamuoyunda meydana getirdigi soku

dO~Onerek neden insanlann nukleer enerjinin bonsci orncclcrdo

kullorulmcsrru istedikleri dchn iyi ontosmr.

Bana gore psi guclerinin gelecek bir sovosto kesin bir rol oynomos: vckmdrr, orna henOz boyle bir devrimden soz edilemez. Hie bir ic ayoklanmo. sokak aovcsr, devlstin elindeki guell! silohlar korstsmdo dayonomoz. Ame sadece lc ayoklanmada boscn kozanobilir. $u sortlo ki psi gucunu srk kullenen iktidor olmcmchdrr. Zira bu gue ovoklcnmov, bnsnrrno orOCI olabilir.

lste bu psikoloji bona, devrimci bir mukavemet, psi gucunu ik, tidor sahiplerinden once kullcnmcndrr» dedirtiyor.

Oteden beri soyledigtm gibi psi'ye olan inan~ isyankOr genolik ruhunun temel sabitelerinden biridir.il?te bunun icln devrlrncl hereketleri harekete geeiren genclikolmaktodlr. Billmln gari ittigi «Psi lncncr» 1967 de ABD'ye yaptlQlm bir gezide beni oak etktlemlstl arenton's kitobevlerinin merkez binasmda bir soncivlo torustrrn, Adam bona hcvrttcncrck. «Neden dun gelmediniz! Sizin «Biiyuculerin 804 botu» kltcbrmzdon bir duzune sotm alan bir Hlpl dostlanna dogltt!» dedi.

Epeyden beri dikkotle belirlediqim ~ey isyankor gencligin Marks va Lenin'den daha cok psi'den soz etmeleriydi. Mart 1978'de Alman bcsim Baader vcndcslcn ile okultizrn orosmdo mevcut olon boglor uzerinde ilgl eekici haberler vovmloorlor,

Bu genel egilim. Sovyetler'de de Cln'de de demokratik Halk Cumhurivetlerlnde de vordrr. ABD ile Bon Avrupo'do do ... Ogren~ cller ve cvdm genclik protesto rnokscdrvle, psi olaylen ite vckm, dan ilgilenmekte ve onu ulkelertndekl iktidaro kar~1 kullanmaktodrr, Direnme hereketinin psi gucGne sohip vuksek duzevde ustun insonlar torotmdcn yonetildigi bildirilen iyi 6rgutlenml~ bir propagandanm geneler uzertndeki etkisi inkar edilemez. Psi sltohlonvto yaptlan vordrm, dengeyi pst'ciler lehine bozabilir. Elbette tope, tilfege, ucaga etki edecek degiller, arne onion kullanan kimselere kor~1 etkili oloccklordrr.

Buna inuruvorum, Aynca psi gucleri gazete ve afi~ boson mokinalarm bozulmasma radyo ve televizyonlann onzolcnrncsrno yol OeQ bilirler.

Konuyu bitirirken sunu demek lsterim?

Psi gOcleri, bir geei!? d6neminde oskeri ornoclor ICIn kullomlml~ olabilir. Arne son undo «iyi cmoctordo» kuuomtcccknr. Gizli 0_ kurt sovos sona ennce, yerini 6kult olcnm kazandlQI bcnso terkedecektlr» .

Hie kuskum yak ...

- 92-

Siz]em SUndu~muz "OlZL! PARAPSl_ KOLOJi SAVA~l'u Parapaikolojinin ne demli,uluslarataBI bir 50run rud]J,~nu ViB gelece~ ne kadai par lak ola&aluu., gen;ek ile getQe~n a:rkBBlUdaki oiaylsnn onemini kesin (;izgile.r1e ifa.de etmektedir. B ergrer"m, o!.mntinden 4BY once yaYlnlarum bu eserinl sunmakla, hu bi.l_yiik hilim adarema olan borcumuzu OdeIneye ,ahtyyoruz,

l

. '

~~]

OERGisl. YAYINLARJ

, .

150TL

..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->